Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
536001
   "Ідеї В. Стріхи живі й нині..." // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 5 (61), листопад - грудень. – С. 32-38
536002
  Прокопов Д.Є. "Ідеї до філософії природи як вступ до вивчення цієї науки" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 430-433. – ISBN 966-316-069-1
536003
  Філіпенко Л.В. "Ідейні" жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ століття : становлення та еволюція / Л.В. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в прим.: с. 321-367. – ISBN 978-966-285-127-4
536004
  Василенко М.Г. "Ідеологічно редагована" творча спадщина Івана Франка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 67-75


  Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання творів у п"ятдесяти томах. Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, ...
536005
  Гнідець У.С. "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 71-76


  Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі - це система імпліцитних змістових зв"язків та їх ...
536006
  Вілков В.Ю. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В. І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В. І.Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
536007
  Вілков В. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В.І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В. Вілков, А. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В.І. Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
536008
  Щербатюк О. "Ідея комунікації" і досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано перспективи застосування комунікативної парадигми до дослідження специфіки та сутнісних характе-ристик української культури ранньомодерної доби. The article devoted to ground of perspectives of applying the communicative paradigm to ...
536009
  Бурлакова І. "Ідея складності" Ігоря Костецького в новелістичному дискурсі письменника (на матеріалі твору "Ціна людської назви") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 51-58. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Автор ставить за мету дослідити особливості художньої мови І. Костецького як домінуючий чинник жанрової модифікації його новелістики. Об"єктом дослідження є поетика маловивченої новели І. Костецького "Ціна людської назви". У статті зроблено спробу ...
536010
  Курбатов С. "Ідея університету" в контексті суспільства знань // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57
536011
   "Ідея, яка не має перспективи"... доки існує НАТО / М. Сірук, Р. Фройденштайн, С. Беш, Г. Перепелиця, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – № 214 (4820) 24 листопада 2016. – С. 3


  Експерти - про ініціативу Європарламенту зі створення оборонного союзу - європейської армії.
536012
  Головій О. "Ідіть у світ. Але повертайтеся додому..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 7


  Сторінками конференції "Леся Українка і національна література", яка відбулася на Волині. Знаковою подією стало привітання нащадка талановитої Лесі Українки - її внучатого племінника Роберто Гааба із Швейцарії та його дітей Еди і Гуго.
536013
  Степаненко М. "Іду до вас із забуття воскреслий" : (Полтавські шляхи Василя Симоненка) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 215-226. – ISSN 2075-1222
536014
  Вітті М. [Ідеологічна функція грецького побутовізму / Маріо Вітті. – 3-є вид., доп. – Афіни : Кедрос, 1991. – 237, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою
536015
  Белл Дж. „Ідентичність”: лялькова вистава Гертруди Стайн // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 177-193. – ISBN 978-966-359-360-9
536016
  Вергазова Л.Г. Ідеї "нового виховання" у західно-європейській педагогіці кінця ХІХ- середини ХХ століття і сучасні тенденції розвітку вітчизняної освіти / Л.Г. Вергазова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 65-72.
536017
   Ідеї "споглядання" та "любові" в ісіхазмі та світонастанові слов"янських народів. – К., 1997. – 18с.
536018
  Слободянюк Д.І. Ідеї "філософії серця" Григорія Сковороди в контексті світової і вітчизняної культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 19-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
536019
  Онопрієнко В. Ідеї академіка В.І. Вернадського на тлі проблем організації науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 0372-6436


  Рецензія на книгу: Ситник К.М., Шмигельська В.В. Володимир Вернадський і Академія. Серія "Президенти Академії наук України". - Київ: Наук. думка, 2006. - 311 с.
536020
  Несправа М.В. Ідеї Алена Бадью щодо причин виникнення зла // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 66-71. – ISSN 2077-1800
536021
  Сороченко Є.Д. Ідеї Аристотеля у арабських мислителів(Аль-Кінді, Аль-Фарабі, Ібн-Сіна, Ібн-Рушд) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
536022
  Рик М.С. Ідеї Аристотеля у філософсько-релігійному дискурсі Г. Сковороди // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
536023
  Мельник Л.М. Ідеї безелітності української нації в політичних поглядах мислителів кінця XIX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 69-77. – ISBN 966-628-117-1
536024
  Мартич Р.В. Ідеї біоетики в сучасному православному дискурсі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 27-31
536025
  Шуляр В. Ідеї Бориса Степанишина, Євгена Пасічника в методиці викладання літератури ХХI століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 17-19
536026
  Малиновський В.Я. Ідеї В"ячеслава Липинського в сучасних процесах націєтворення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 4-10. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
536027
   Ідеї В.І. Леніна живуть і перемагають. – К., 1970. – 125с.
536028
   Ідеї В.І. Леніна живуть і перемагають. – К., 1973. – 159с.
536029
  Дорошкевич В.О. Ідеї В.І. Леніна і теоретико-пізнавальні проблеми сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
536030
  Штефан Й М. Ідеї В.І. Леніна про захист державних і громадських інтересів у цивільному судочинстві СРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
536031
  Горбенко Є.М. Ідеї В.І. Леніна про значення продуктивності праці в побудові комунізму перетворюються в життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 23-27. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Статья является кратким историко-экономическим очерком, освещающим основные вопросы учения В.И. Ленина о значении производительности труда по сравнению с капиталистической. Для иллюстрации привлечены некоторые материалы в развитии промышленности СССР ...
536032
  Полюжин М.М. Ідеї В.І.Вернадського і сучасні проблеми реалізації ноосферної освіти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 354-358


  У статті розглядаються ідеї акад. В. І. Вернадського під кутом зору їх реалізації в сучасній ноосферній освіті. У ній докладно проаналізовано суть сьогоднішньої кризи в системі освіти й обгрунтована потреба в тому, щоб її мета, завдання, засоби і форми ...
536033
  Пшеничний В. Ідеї вдосконалення окремих демократичних інститутів України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-15
536034
  Приступко А. Ідеї великих мислителів живуть у віках // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
536035
  Кудін В.О. Ідеї великого мистецтва / В.О. Кудін. – Київ, 1973. – 134с.
536036
  Капишін С. Ідеї верховенства права (правозаконності) у працях філософів Середньовіччя // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-37
536037
  Кушнір О.Ю. Ідеї визволення України в публіцистиці Юрія Липи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 113-117


  У статті аналізується публіцистика Ю. Липи на прикладі ідейного змісту статті "Союз визволення України", виокремлюються провідні думки й переконання автора, розглядаються особливості формального втілення авторського задуму тощо
536038
  Растригіна А.М. Ідеї вільного виховання у розвитку духовної свободи особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-77. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто розвиток духовної свободи особистості, в основі якої лежать ідеї вільного виховання і яка є одною з проблем, що ще чекає на розв"язання у вітчизняній науці. У традиціях вільного виховання, що має тривалу історію, відкидається авторитарність ...
536039
  Ліпіч Л.М. Ідеї вільнодумства в культурологійній спадщині України 16-18 століть. : Дис... Канд. філос. наук: 17.00.03 / Ліпіч Л.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 18л. – Бібліогр.:л.147-158
536040
  Ліпіч Л.М. Ідеї вільнодумства в культурологічній спадщині України 16-18 ст. : Дис... Канд.філософ. наук: 17.00.03 / Ліпіч Л.М.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1995. – 158л. – Бібліогр.:л.147-158
536041
  Ліпіч Людмила Михайлівна Ідеї вільнодумства в культурологічній спадщині України XVI-XVIII століть : Автореф... кандид. філософ.наук: 17.00.08 / Ліпіч Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
536042
  Ярмоліцька Н.В. Ідеї вільнодумства у творчості Дж. Локка, Дж. Толанда та А. Коллінза та їх вплив на розвиток духовної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 105-113
536043
  Рик С. Ідеї віри та раціоналізму в філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 208-213. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці аналізується феномен віри та раціоналізму у філософії Г. Сковороди, визначається його структура й функціональність, на основі яких ілюструється взаємозалежність між упевненістю та довірою, вірою та розумом, раціональним та ірраціональним, ...
536044
  Загородній А. Ідеї Володимира Вернадського і сучасність // Світ. – Київ, 2013. – березень (№ 9/10). – С. 2
536045
  М’ясоїд П. Ідеї Володимира Роменця як канон самотворення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 12-15. – ISSN 1810-2131
536046
  Соколова Н. Ідеї Гаазьких конвенцій 1907 р. і сучасне міжнародне гуманітарне право (російською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 57-62. – ISSN 1814-3385
536047
  Жадан В.Б. Ідеї гедонізму й аскетизму в античній філософії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.80-86. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
536048
  Бобак Марія Іванівна Ідеї громадського гуманізму в українській духовній культурі (16-17 ст.) : Автореф. дис. канд. філософських наук: 09.00.05. / Бобак М.І.; Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
536049
  Гапченко О.В. Ідеї громадянського служіння та патріотизму української гуманістичної педагогіки другої половини ХVI – першої половини ХVII ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 365-369. – ISSN 2076-1554


  Особливістю виявів патріотизму в Україні було те, що тут поєднувались в єдине ціле національний, полісний і конфесійний патріотизм, переплітаючись у свідомості та відображуючись у поетичній, літературній, педагогічній творчості. Дух патріотизму був ...
536050
  Мелещенко Т.В. Ідеї громадянського суспільства Вацлава Гавела // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 221-227
536051
  Волинець Л.Л. Ідеї гуманізації освіти у філософії Едгара Морена // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 104-113. – ISSN 2411-1317
536052
  Сабадаш Ю.С. Ідеї гуманізму в італійській культурі в останній третині XIX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 70-76
536053
  Тинний В. Ідеї гуманізму в сучасній педагогіці. / В. Тинний, В. Колечко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.72-78. – ISSN 1682-2366
536054
  Астаф"ев О.Г. Ідеї гуманізму і реформації у творах Герасима Смотрицького і Христофора Філалета // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 3-9


  Незважаючи на суттєві розбіжності в тематиці, жанровій і стилістичній палітрі творчості Герасима Смотрицького і Христофора Філалета, показано близькість гуманістичних настанов обох авторів. Несмотря на существенные расхождения в тематике, ...
536055
  Дорожинська Н. Ідеї гуманізму на зламі тисячоліть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.263-270. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
536056
  Лялько С.В. Ідеї гуманізму та милосердя в романах Г.Гріна "Монсеньйор Кіхот" і "Сила та слава" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
536057
  Лук"яненко Г.С. Ідеї гуманізму у поезіях Павла Русина із Кросна : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 278-282
536058
  Ваховський Л. Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти: історико-педагогічний аспект / Л. Ваховський, Т. Харченко, Л. Баско // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 39-44
536059
  Год Б. Ідеї гуманістичного виховання особистості в "Утопії" Томаса Мора // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.173-185. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
536060
  Радченко О.В. Ідеї демократії як субстрат ціннісної системи українського суспільства: історичний екскурс // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 166-171. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
536061
  Курбет О.П. Ідеї державного регулювання економіки у науково-практичному доробку М.Х. Бунге // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 45-53


  У статті розглянуто теоретичне відображення та практичне втілення ідей М. Х. Бунге стосовно державного регулювання економіки за основними напрямами: регулювання підприємницької діяльності, банківської та податкової систем і фабричне законодавство. ...
536062
  Казьмирчук Г.Д. Ідеї державотворення в працях членів Кирило-Мефодіївського товариства / Г.Д. Казьмирчук, Р.М. Конта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-92. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу праць членів Кирило-Мефодіївського товариства відтворюється загальна картина їх поглядів на майбутню ідеальну державу (включаючи політичну систему, взаємовідносини державних установ і т. д.), а також визначаються засоби для досягнення ...
536063
  Новакова Н.О. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця 19 початку 20 сторіччя : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Новакова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
536064
  Новакова Н.О. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця 19 початку 20 сторіччя : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Новакова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.187-206
536065
  Бортник С.Ю. Ідеї еолового морфогенезу в працях П.А. Тутковського / С.Ю. Бортник, Л.Ф. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 87-99. – ISSN 0868-6939
536066
  Вандишева-Ребро Ідеї естетизму в контексті буття досконалого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості втілення філософського принципу тотожності мислення й буття у творах соціально-політичного й літературно-художнього характеру, що претендують на відтворення реальності. Виявле-но низку трансформацій принципу, що продукує ...
536067
  Куценко Н.О. Ідеї етики категоричного імперативу в українській академічній філософії першої половини XIX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-33. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядається один із аспектів взаємодії двох національних культур, німецької та української, стосовн визначення основного етичного закону - категоричного імперативу. Аналізуються та порівнюються погляди Канта, Фіхте, Гогоцького, архімандрита Інокентія ...
536068
  Без"язичний Б.І. Ідеї етичного виховання особистості в український філософсько-педагогічній спадщині // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 12-22. – ISSN 2312-0657
536069
  Бєлкін Л.М. Ідеї європеїзації судоустрою УРСР у документах уряду УНР в екзилі // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 151-152. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
536070
  Єрмакова Г.С. Ідеї європейської міждержавної інтеграції на засадах теократичного федералізму з домінантою канонічного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 13-19. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
536071
  Чопик Ю. Ідеї зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століть у розвитку вітчизняної педагогічної думки: інтерпретації сучасних учених // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 1 (120), січень. – С. 144-148. – ISSN 2308-4634


  У статті здійснено критично-конструктивний аналіз сучасних вітчизняних наукових досліджень про вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток української педагогічної думки першої третини ХХ ст. На основі аналізу дисертаційних, монографічних, ...
536072
  Русанова М.І. Ідеї збереження світової гегемонії в геостратегічних концепціях Великої Британії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 155-159
536073
  Сімсон О. Ідеї і бренди як інновації в бізнесі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 65-74.
536074
  Стебельський Б. Ідеї і творчість : збірник статей та есеїв // [Праці] / Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1991. – Т. 32 : Ідеї і творчість: збірник статей та есеїв / Б. Стебельський. – ISBN 0-919502-20-2
536075
  Макаров Л.В. Ідеї іконоборства в античній філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 115-118
536076
  Ущаповський Ю.В. Ідеї інституціоналізму в площині методологічних пошуків представників соціального напрямку в економічній думці України кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 185-192. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
536077
  Возняк С.М. Ідеї інтернаціоналізму і дружби народів у творчості І. Франка : Дис... канд. филол.наук: / Возняк С. М.; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – К., 1964. – 283л.
536078
  Шаповал Ю. Ідеї історико-патріотичного сенсу буття та свободи особистості у воєнних спогадах Уласа Самчука (1905-1987) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 115-125. – (Журналістика ; Вип. 4)
536079
   Ідеї К.Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. : (до 185-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НА пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; Півден. наук. центр НАПНУ ; [упоряд.: Доркену А.М., Іванова І. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – Одеса : М.П. Черкасов, 2010. – 124 с. – (Видатні педагоги світу ; 5). – ISBN 978-966-8835-92-6
536080
  Завадська О.Я. Ідеї класиків марксизму-ленінізму про політехнічне навчання та їх здійснення у радянській школі. / О.Я. Завадська. – К., 1961. – 48с.
536081
  Комісарук В.М. Ідеї коеволюції людини й біосфери в російському космізмі та сучасність // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
536082
   Ідеї комунізму і сучасність. XXIV з"їзд КПРС про актуальні питання теорії наук. комунізму і практики ком. будівництва. – Львів, 1972. – 192с.
536083
  Дубовик Наталія Анатоліївна Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Дубовик Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193с. – Бібліогр.: л. 178 - 193
536084
  Дубовик Наталія Анатоліївна Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Дубовик Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15с. – Бібліогр.: 3 назв.
536085
  Бевз Т. Ідеї конституціоналізму у науковій спадщині М.С. Грушевського // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 152-161. – ISBN 978-966-611-826-7
536086
  Кудряшова О.В. Ідеї кордоцентризму в збірці А. Дністрового "На смерть Кліо" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 117-121. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
536087
  Жмудський О.З. Ідеї Леніна в природознавстві живуть і перемагають // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
536088
   Ідеї Леніна живуть і перемагають. – К., 1969. – 47с.
536089
   Ідеї Леніна перемагають. – К., 1970. – 290с.
536090
   Ідеї ленінізму живуть і перемагають. – К., 1962. – 43с.
536091
  Батракіна Є.Є. Ідеї лібералізму та республіканізму в концепції деліберативної демократії Ю. Габермаса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 13-15
536092
  Плахотнік О.В. Ідеї М. Пирогова про розвиток університетської освіти // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 57-63. – ISBN 978-617-640-146-9


  Проаналізовано ідеї видатного українського вченого М. Пирогова щодо розвитку університетської освіти, його внесок у розвиток української педагогічної думки.
536093
  Савельєв В. Ідеї М.Гайдегерра в галузі вищої освіти і Болонський процес (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 127-129. – ISSN 0321-0499
536094
  Осецький В. Ідеї М.Зібера в контексті інституційних реформ / В. Осецький, О. Катигробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему реформування економіки України у другій половині ХІХ ст. на основі прогресивних поглядів видатного вченого М. Зібера, визначено особливості здійснення інституційних перетворень в сучасних умовах та окреслено пріоритетні ...
536095
  Баталова Т. Ідеї М.І. Зібера у формуванні конкурентної політики країн із перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-49. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми інтеграції країн з перехідним типом економічної системи у світову економічну систему у контексті ретроспективного дослідження питання конкурентоспроможності економічної системи в умовах трансформації ...
536096
  Дічек Н. Ідеї мануалізму у вітчизняній педагогіці: трудова школа П.Христиановича (1890 - близько 1912) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 53-63
536097
  Верник О.І. Ідеї меж державної влади в українській політико-правовій думці (XVI- початок XX ст.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 139-145
536098
  Комар В. Ідеї месіанства "Великої еміграції" в концепції прометеїзму Польщі 20-30-х рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
536099
  Губерський Л.В. Ідеї миру та співробітництва і освіта // "Освіта в ХХІ ст." : Всесвітній конгрес, Париж, 5-8.10.1998
536100
  Грицишина М.В. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 203-205. – ISSN 2076-1554
536101
  Даценко О.В. Ідеї народної педагогіки в діалогах, віршах, байках, притчах Григорія Сковороди // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 19-24
536102
  Коркішко О. Ідеї народності в педагогічній спадщині К. Ушинського та їх реалізація в процесі патріотичного виховання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 126-133. – ISSN 2077-1827
536103
  Плешко М.В. Ідеї народоправства в генетиці процесу українського державотворення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 178-185
536104
  Плешко М. Ідеї народоправства в контексті українського державотворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 230-233. – ISBN 978-966-439-357-4
536105
  Антипін Є.Б. Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Антипін Євген Борисович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
536106
  Мельник М. Ідеї національно-культурного відродження у фейлетонах Романа Купчинського (20-30-і роки ХХ ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 186-195. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
536107
  Бакунець Я.О. Ідеї національного виховання у творчості І.І. Огієнка / Я.О. Бакунець, О.В. Бобир // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 16-18. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
536108
  Мельник Л.М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини 19 ст. : Автореф дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Мельник Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібл.: 10 назв
536109
  Мельник Л.М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини XIX ст. : дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00 01 - теорія та історія політичної науки / Мельник Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188 л. – Бібліогр.: л. 176 - 188
536110
  Мельник Л.М. Ідеї національної еліти у політичних поглядах П. Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті подано політологічний аналіз ідей національної еліти у творчій спадщині П. Куліша. М. Драгоманов. - С. 59, 60, 61. This article about politological analysis of national elite"s ideas in creative inheritance P. Kulish"s.
536111
  Карабанов М.М. Ідеї незалежності та державності в концепції демократичного федералізму М. Драгоманова / М.М. Карабанов, П.Г. Радько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 48)


  Стаття присвячена обґрунтуванню М. Драгомановим визнання за державою з її політичною системою і конституцією можливості координувати соціально-економічне життя, створити конституційно-репрезентативну систему. Популяризуються ідеї вченого щодо еволюції ...
536112
  Стефанов С.Д. Ідеї неотомізму в концепції месіанської діяльності католицької церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
536113
  Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Додатки: л. 173-175. – Бібліогр.: л. 157-172
536114
  Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
536115
  Горошкіна О. Ідеї О.М. Біляєва в розвідках сучасних лінгводидактів і практичній діяльності вчителів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (121). – С. 15-19
536116
  Тягунова М.М. Ідеї О.О. Потебні і сучасні підходи до вивчення приєднувальних конструкцій // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 134-138
536117
  Крамаренко А. Ідеї освіти для сталого розвитку як основні орієнтири процесу формування еколого орієїтгованого фахівця початкової освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 19-23. – ISSN 2308-4634
536118
  Кононов І.Ф. Ідеї П.В. Копніна в контексті сучасних методологічних проблем української соціології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 13-26. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
536119
  Словська І. Ідеї парламентаризму у поглядах державних діячів (початок ХХ ст.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 473-479. – ISSN 1026-9932
536120
  Сабадуха В.О. Ідеї персоналізму в український філософський та соціально-політичній думці // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
536121
  Довбня В.М. Ідеї пізнього модерну та передчуття постмодерністської рефлексії в просторі філософії освіти Г. Ващенка // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 84-92
536122
  Марчук В.П. Ідеї права в працях К. Маркса : (до 170-річчя з дня народження К. Маркса) / В.П. Марчук, Н.С. Прозорова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье показана роль К. Маркса в разработке вопросов права: создание вместе с Ф. Энгельсом диалектико-материалистической теории права, характеристика конкретных факторов, воздействующих на различные законы, обоснование необходимости права при ...
536123
  Кравчук М. Ідеї правової держави в історико-правовій ретроспективі // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 41-46. – ISSN 2409-4544
536124
  Мєзєнцева Н.Б. Ідеї правової культури в українській суспільно-політичній думці (огляд літературних джерел) : державне управління / Н.Б. Мєзєнцева, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 60-63. – Бібліогр.: 10 назв
536125
  Слободянюк Дмитро Ідеї православної антропології Памфіла Юркевича та актуальні проблеми формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 168-173. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується філософсько-антропологічне вчення П. Юркевича і його значення для формування моральної особистості. З’ясовано основоположні принципи православної антропології цього філософа. Встановлено основні положення вчення П. Юркевича про ...
536126
  Холод О.М. Ідеї про "електричний бум" Маршалла Маклуена як концептуальне підгрунтя трансформації теорії соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 31-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
536127
  Покатілова О. Ідеї Просвітництва в культурі Франції XVIII століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 6 (82). – С. 12-21
536128
  Шашкова Л.О. Ідеї протестантизму та наукові новації в дискурсі науки і релігії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 96-101


  У статті розглянуто питання впливу ідей протестантизму на формування класичної новоєвропейської науки, виявлено тенденції концептуальної еволюції протестантизму. Проаналізовано основні ідеї теології процесу А.Вайтгеда. В статье рассмотрены вопросы ...
536129
  Предко О.І. Ідеї психології релігії в Університеті св. Володимира // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 17-21


  Стаття присвячена розгляду започаткування ідей психології релігії в Університеті св. Володимира, які були представлені в XIX- поч. ХХ століть науковою й педагогічною діяльністю професорів філософії, богослов"я, психіатрії. На прикладі праць П. ...
536130
  Антонюк Г.Д. Ідеї раннього просвітництва в освітньому просторі України XVII - XVIII ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 21-25. – (Серія : Педагогічні науки)
536131
  Литвинов В.Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України / В.Д. Литвинов. – К., 1984. – 151с.
536132
  Цар Ю. Ідеї рецептивної естетики у працях Олександра Потебні та Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 39-46. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто проблеми читача та рецепції художнього твору, роль свідомих та несвідомих чинників у процесі художнього творення на основі літературознавчих праць О. Потебні та І.Франка. Згодом ці проблеми продовжували вивчати представники рецептивної ...
536133
  Замашкіна О.Д. Ідеї розвивального навчання в історико-педагогічному доробку вітчизняних дослідників першої третини ХХ ст. // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 140-150.


  Проаналізовани пед. ідеї видатних діячів укр. педагогіки першої третини 20 ст. С.Ф. Русової, Т.Г. Лубенця, Я.Ф. Чепіги (Зеленкевича) (1875-1938)
536134
  Полянська В.І. Ідеї російського формалізму в теорії Юрія Лотмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Досліджується зв"язок структуралістичної семіотики з російським формалізмом в працях Ю. Лотмана. Викреслюються проблеми структурно - семіотичного літературознавства, тексту, художньої творчості, мистецтва. Communication of struktural semyotics with ...
536135
  Гоцуляк В.М. Ідеї С. Петлюри і процеси самоорганізації сучасного українського соціуму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 403-413
536136
  Борділовська О. Ідеї свадеші в політиці Нарендри Моді // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-43. – (Політичні науки)
536137
  Бунчук О.Б. Ідеї свободи та рівності у поглядах І.Я.Франка на походження держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 23-28. – (Правознавство ; Вип. 385)
536138
  Кожушко С.І. Ідеї синергетики і синкретизму в методології трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 165-168. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена виявленню проблем загальних закономірностей процесу дослідження, методологічних засад упорядкування часових і просторових структур у складних системах, розкриттю універсальних механізмів самоорганізації і еволюції складних систем - ...
536139
  Гомотюк Оксана Ідеї соборності в українознавчих дослідженнях на рубежі XIX-XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 63-68
536140
  Бевз Т. Ідеї соціалізму і громадянського суспільства як ключові елементи теорії "праці" С. Подолинського. До 160-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 100-107
536141
   Ідеї соціалізму та інтернаціоналізму в українській літературі (кінець XIX - початок XX ст.). – К., 1985. – 310с.
536142
  Бевз Т. Ідеї соціалізмуи і громадянського суспільства як ключові елементи теорії "праці" С. Подолинського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 60-64
536143
  Комар В. Ідеї створення антиросійського блоку народів у XVII - XVIII ст. // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 169-178. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
536144
  Томкіна О. Ідеї Тараса Шевченка і сучасна державно-правова практика (круглий стіл, присвячений 200-річчю від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 275-277. – ISSN 1026-9932
536145
  Топчу Б. Ідеї творення великого турецького дастана // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 61-66. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0130-6936
536146
  Моцар О.В. Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музичного театру останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Моцар Олександра Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
536147
  Шевченко П. Ідеї трудового виховання у педагогічній творчості Й.Г.Песталоцці // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.62-63. – ISSN 0131-6788
536148
  Чухліб Т. Ідеї українських тираноборців та міжнародно-ідеологічний контекст антимосковського повстання гетьмана І. Мазепи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 38-43
536149
  Кужільна О.О. Ідеї української державності в історичних працях членів товариства "Музей визвольної боротьби України" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 70-73. – ISSN 2076-1554
536150
  Томенко М.Г. Ідеї української народної педагогіки у творчій спадщині Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Томенко Марина Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
536151
  Глузман О.В. Ідеї університетської освіти у контексті світової та європейської цивілізації // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 132-142. – ISBN 978-966-644-217-1
536152
  Козубовська І.В. Ідеї утилітаризму в розвитку освіти США / І.В. Козубовська, О.О. Байбакова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 133-135. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
536153
  Тіменик З. Ідеї філософії релігії у Митрополита Іларіона (Огієнка) і процес вірування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 109-113. – ISSN 0321-0499
536154
  Заплетнюк М. Ідеї формування громадянського суспільства під впливом Великої французької революції за творами Б. Констана // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 258-261. – ISBN 978-966-171-783-0
536155
  Чорноморденко Д. Ідеї формування методологічних засад раціонально-екологічного розвитку суспільства у творчому спадку В.І. Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті частково проаналізований творчий спадок В.І. Вернадського, зокрема концепція "ноосфери" та поняття "живої речовини" з точки зору можливості їх використання як вихідних у формуванні методологічних засад раціонально-екологічного відношення між ...
536156
  Гончар Б.М. Ідеї Фур"є та діяльність гуртка петрашевців / Б.М. Гончар, О.А. Іваненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 47)


  На основі архівних матеріалів, мемуарів сучасників, документів та опублікованих праць висвітлюється питання впливу вчення Фур"є на російське суспільство другої чверті ХІХ ст.
536157
  Смаль-Стоцький С. Ідеї Шевченківської творчості : Читано на сьяточних зборах членів Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові 10 марта 1914. – Передрук із "Хронїки Наук. Т-ва ім. Шевченка" ч.58. Накл. автора. – Львів : З друкарнї Наук. Т-ва іи. Шевченка, 1914. – 15с.
536158
  Гумбольдт Вільгельм фон Ідеї щодо з"ясування меж діяльності держави / Гумбольдт Вільгельм фон; Пер. з нім. В.Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2003. – 160с. – ISBN 966-572-324-3
536159
  Кудрявцев М. Ідеї, конфлікти, характери : Фрагменти з історії украінської новітньої драматургії. / М. Кудрявцев; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Кам`янець-Подільський, 1995. – 174с. – ISBN 5-7702-1113-Х
536160
  Стецько Я. Ідеї, люди, боротьба // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 978-966-1513-13-5
536161
  Скринька Д. Ідеї, норми, відносини: право і економіка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 51-60
536162
  Кононенко Т.П. Ідеїзм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 342-343. – ISBN 966-316-069-1
536163
  Нагорна Л.П. Ідейна безкомпромісність по-ленінськи / Л.П. Нагорна. – К., 1985. – 48с.
536164
  Злупко С.М. Ідейна боротьба навколо аграрно-селянського питання в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ століть) / С.М. Злупко; Від. ред. М.П. Герасименко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1960. – 83 с.
536165
  Пляченко А.Г. Ідейна еволюція Петра Григоренка // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 236-240. – ISBN 978-966-927-118-1
536166
  Буслинський В.А. Ідейна злиденність "критиків" матеріалістичної діалектики / В.А. Буслинський. – Київ, 1973. – 90с.
536167
  Руденко Ю. Ідейна і духовна єдність двох геніїв України. Твори Тараса Шевченка "Тарасова ніч" і Павла Чубинського "Ще не вмерла України... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 8
536168
  Косолапов В.В. Ідейна криза антикомунізму / В.В. Косолапов. – К., 1981. – 63с.
536169
   Ідейна криза релігії і релігійний модернізм. – К., 1974. – 336с.
536170
  Власенко Ю.К. Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 82-84. – ISSN 2076-1554
536171
  Круглій А.М. Ідейна парадигма літературної спадщини Києворуського книжника Серапіона // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 351-357


  У статті досліджується ідейна парадигма літературної спадщини києворуського книжника Серапіона, визначаються її домінанти з огляду на особливості тогочасної літератури Середньовіччя. Наголошується, що всі проповіді Серапіона складають собою метатвір, ...
536172
  Пригодська І.В. Ідейна парадигма творчості Юрія Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 460-465. – (Б-ка Ін-ту філології)
536173
  Гольнєв М. Ідейна скарбниця більшовизму // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 1


  Підручник"Короткий курс історії ВКП(б)" створений товаришем Сталіним являє собою енциклопедію основних знань в галузі марксизму-ленінізму. В ньомудано науковий вклад історії більшовицької партії, її героїчну і самовіддану боротьбу за інтереси нашого ...
536174
  Лепьохін Є. Ідейна спорідненість роману "сторонній" А. Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер"яна Підмогильного // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 170-174. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
536175
  Білоусов В.І. Ідейна та організайційна єдність пратії / В.І. Білоусов. – Київ, 1971. – 82с.
536176
  Синичич Г. Ідейна трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка від соціалістичних до національних ідеалів (публіцистичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-182. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
536177
   Ідейне виховання студенства // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 1


  Важливу роль у справі ідейного виховання студентства мають наукові гуртки. Дуже важливо, щоб при читанні спеціальних курсів професори й викладачи глибоко і на високому теоретичному рівні викривали різні ворожі концепції, доводячи порочність їх методу, ...
536178
  Захаренков М.А. Ідейне загартування сільських кадрів / М.А. Захаренков. – Х., 1966. – 48с.
536179
  Задоянчук О.О. Ідейне спрямування функціонування УПЦ в світлі 1025-річчя Володимирового Хрещення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 116-124
536180
  Моторнюк М.М. Ідейний гарт молодої зміни / М.М. Моторнюк. – Київ, 1973. – 64 с.
536181
  Сайтарли І.А. Ідейний зміст філософії "франкфуртської школи" та її вплив на становлення французького постмодернізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 7-17
536182
  Яроцький П.Л. Ідейний крах сучасного клерикалізму і його модифікацій / П.Л. Яроцький. – К, 1982. – 49с.
536183
  Мороз Л. Ідейні акценти драматургії Олени Пчілки // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-14
536184
  Льовкіна О. Ідейні витоки тектології Олександра Богданова: історико-філософський контекст // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 67-71
536185
  Плешканьова О.С. Ідейні джерела американської революції // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 103-105
536186
  Гладкий С. Ідейні джерела кооперативного права УСРР років НЕПу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-13.
536187
   Ідейні засади Демократичної партіі України : З матеріалів установчого з" зду. – Київ : Просвіта, 1990. – 31с.
536188
  Львова О.Г. Ідейні засади європейської інтеграції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
536189
  Тихий В.П. Ідейні засади Конституції України та проблеми їх утвердження і забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 21-23


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
536190
  Нападиста В.Г. Ідейні засади культурної ідентичності кримських татар: контексти формування // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 65-69


  У статті йдеться про актуальні для сьогодення ідейні засади культурної ідентичності кримських татар, досліджується історичний контекст їх ідейного формування та здійснюється порівняльний аналіз діяльності перших інституційних суб"єктів ...
536191
  Жилюк Сергій Іванович Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : Автореферат дис. ... доктора юридичних наук 09.00.11 / Жилюк С.І.; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди націон. акад. наук України. – Київ, 2005. – 31с. – Бібліогр.: 37 назв
536192
  Коробка М. Ідейні засади формування національної свідомості у творах українських діячів "Просвіт" другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 88-93. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються ідейні засади формування національної свідомості у педагогічних і художніх творах українських діячів "Просвіт". Виділена система цінностей, які є складовими національної свідомості. Підсумовано, що історичне значення "Просвіт" ...
536193
  Григор"єв В.А. Ідейні інституціональнні джерела публічної влади в Україні: конституційно-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 3 (89). – С. 23-32.
536194
  Кудрявцев М.Г. Ідейні колізії у драматургії Спиридона Черкасенка // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 150-156
536195
  Теодорович Д.-В. Ідейні колізії у драматургії Спиридона Черкасенка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 71-74. – ISSN 2411-4146


  У статті проаналізовано художні твори С. Черкасенка, розкрито ідейні колізії у драматургії автора, його світогляд, індивідуальний стиль і пошук. Визначено основну проблематику драматургії автора, розкрито його соціальні мотиви. Закцентовано на ролі ...
536196
  Атаманчук В. Ідейні колізії у драмі Миколи Куліша "97": трагедійний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі трагедії М. Куліша "97" з"ясовуються причини і винуватці голоду 1920-х рр. на півдні України. The article is devoted to studying the reasons and culprits of hunger in 1920-ies on the south of Ukraine in M. Kulish" tragedy "97".
536197
  Бондарчук Б.Г. Ідейні контексти появи формальної школи в літературознавстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 187-194
536198
  Азьомов В. Ідейні координати Шевченкового "Заповіту": у пошуках повноти прочитання / Віктор Азьомов // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, А. Богуш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (166), лютий. – С. 49-52
536199
  Шумило Н. Ідейні та поетикальні прикмети ранньої прози Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто ідейні та поетикальні прикмети ранньої прози Галини Журби. Авторка акцентує на таких прикметних рисах творчої манери письменниці, як містичне начало, антитетичність та недомовленість, простежуючи, як імпресіонізм у поєднанні із ...
536200
   Ідейність - крила борця. – Дніпропетровськ, 1971. – 111с.
536201
  Шамота Н. Ідейність і майстерність / Н. Шамота. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 266 с.
536202
  Іордатій М.Ф. Ідейність і художність мистецтва соціалістичного реалізму. : Дис... канд. філолог.наук: / Іордатій М.Ф.; КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 229л. – Бібліогр.:л.209-229
536203
   Ідейно-виховна работа за місцем проживання. – К., 1975. – 120с.
536204
  Сафонова Є.В. Ідейно-виховна робота Комуністичної партії серед трудящих визволених районів України в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) / Є.В. Сафонова. – Київ, 1971. – 211с.
536205
  Хижняк В.П. Ідейно-виховна робота партійних організацій України на селі (1959-1970 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Хижняк В.П.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1974. – 324л. – Бібліогр.:л.1-26
536206
  Білоколос Д.З. Ідейно-виховна робота партійної організації / Д.З. Білоколос. – К., 1962. – 71с.
536207
  Тимків С.Д. Ідейно-виховна робота партійної організації / С.Д. Тимків. – Львів : Каменяр, 1970. – 31 с.
536208
  Задорожний В.С. Ідейно-виховна робота парторганізації / Задорожний В.С. , Костенко В.М. – Київ, 1973. – 100 с.
536209
  Горобець І.Ю. Ідейно-виховна робота сільських партійних організацій України в період між XXIII і XXIV з"їздами КПРС : Дис... канд. істнаук: / Горобець І.Ю.; КДУ. – К., 1972. – 197л.
536210
  Бойко М.П. Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 72-75. – ISSN 2077-1800
536211
  Стахнюк Н. Ідейно-емоційний спектр "Щоденників" (1882-1891) Стефана Жеромського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 215-222.
536212
  Гасанова Валентина Тимофіївна Ідейно-естетична боротьба в українській літературі 20-х рр. 20 ст. (на матеріалі літературних організацій) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Гасанова В.Т.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
536213
  Гасанова Валентина Тимофіївна Ідейно-естетична боротьба в українській літературі 20-х рр.ХХ ст. (на матеріалі літературних організацій) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.01 / Гасанова Валентина Тимофіївна; Луганськ.держ.пед.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 175л. + Додатки:л.175. – Бібліогр.:л.159-174
536214
  Сліпушко О. Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Т. Шевченка 1847-1861 рр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Т. Шевченка 1847-1861 рр. Аналізується художній стиль картин Кобзаря, що були створені ним на засланні та після повернення з нього. Наголошується на специфіці художнього мислення митця, ...
536215
  Сліпушко О.М. Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 299-310


  У статті досліджується ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр. Аналізується художній стиль картин Кобзаря, що були створені ним на засланні та після повернення з нього. Наголошується на специфіці художнього мислення ...
536216
  Бугайко Т.Ф. Ідейно-естетичне виховання учнів на уроках літератури. / Т.Ф. Бугайко. – Київ, 1958. – 24с.
536217
  Шептицька Т. Ідейно-естетичне осмислення проблеми малоросійства в українській поезії ХІХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-37. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української поезії XIX - XX ст. проаналізовано особливості висвітлення українським письменством комплексу національної меншовартості.
536218
  Вільна Ярослава Володимирівна Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ"яненка: герменевтичний аспект : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Вільна Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 414л. – Бібліогр.: л. 370-414
536219
  Вільна Я.В. Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ"яненка: герменевтичний аспект : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ярослава Володимирівна Вільна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 24 назви
536220
  Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Павлина Олександрівна Дунай; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
536221
  Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Дунай П.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 202л. – Бібліогр.: л. 188-202
536222
  Чендей М. Ідейно-естетичні засади творчості Івана Чендея (на матеріалі щоденникових записів 1953-1964 років) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 6-10.
536223
  Романюк Л. Ідейно-естетичні орієнтири української літератури 20-х років XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 223-227. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
536224
  Комаринець Т.І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму : (проблема національного й інтернаціонального( / Т.І. Комаринець. – [Львів] : [Вища школа], 1983. – 223, [1] с.
536225
  Марчак Т. Ідейно-естетичні особливості поетичного доробку Василя Чумаква // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 34-42. – ISSN 0236-1477
536226
  Розлуцький І. Ідейно-естетичні параметри польського письменства у літературно-критичному дискурсі Миколи Євшана // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 90-99. – ISSN 0203-9494
536227
  кириченко Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 327-332. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
536228
  Бойко Н. Ідейно-естетичні погляди історичних романістів другої половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Світогляд письменника, поряд із талантом, відіграє важливу роль у відтворенні історичної достовірності епохи. Така специфіка підходу до матеріалу має виразний відтінок художньої ідеософії.
536229
  Білас Ю. Ідейно-естетичні пошуки в словацькій літературі на межі 19 - 20 ст. (до проблеми становлення реалізму в словацькій літературі) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 112-119. – ISSN 0203-9494
536230
  Мельник М. Ідейно-естетичні пошуки та жанрові особливості поезії Романа Купчинського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 262-271


  Проаналізовано становлення Романа Купчинського як поета в контексті його творчих шукань в багатьох жанрах. Розглянуті ідейно-естетичні особливості поетичного доробку Романа Купчинського, їх антропологізм та національно-патріотичне навантаження.
536231
  Капраль Ірина Іванівна Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20-30-х рр. ХХ ст. (на мат. літературної періодики) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Капраль Ірина Іванівна; Українська Академ. друкарства. – Львів, 2000. – 178л. – Бібліогр.:л.165-178
536232
  Капраль Ірина Іванівна Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20-30-х рр. ХХст. (на матеріалах літературної періодики) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Капраль Ірина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
536233
  Коць Т. Ідейно-естетичні цінності доби і українське мовознавство початку XX ст. // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 108-115. – ISSN 0201-419
536234
  Шевчук І.Ю. Ідейно-естетичні шукання Миколи Бажана в 1920-х роках: штрих до проблеми // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 158-160. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
536235
  Синичич Г.В. Ідейно-концептуальні засади публіцистики Івана Франка наприкінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 63-68


  У статті проаналізовано основні ідеї та концепції розвитку українського суспільства, сформульовані в публіцистиці Івана Франка: ідеї державності та соборності, концепції історичного поступу та становлення національно свідомої особистості, стратегії ...
536236
  Баган О. Ідейно-культурологічний модус вісниківства (До проблеми переосмислення явища) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 48-70. – ISSN 0042-9422
536237
  Щербина В.В. Ідейно-методологічні передумови постмодерну: соціологічна концепція Ж.-Ф. Ліотара // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
536238
  Рудник І.П. Ідейно-образний світ новел Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 272-279


  Статтю присвячено дослідженню творчості Дніпрової Чайки, зокрема її творів фабульної прози – оповідань та новел. Визначаються основні специфічні ознаки творів. Висвітлюються художні ідеї, досліджується система образів, осмислюються засоби та прийоми ...
536239
  Чувпило О.О. Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20-30-ті роки ХХ ст.) : присвяч. 65-й річниці проголошення Республіки Індія / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Всеукр. асоц. індологів. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 321, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-318. – ISBN 978-617-7306-80-0
536240
  Василенко В.К. Ідейно-політична робота партії в умовах розвинутого соціалізму / Василенко В.К. – Київ, 1981. – 216 с.
536241
   Ідейно-політичне виховання на уроках історії. – К., 1948. – 112с.
536242
   Ідейно-політичне виховання на уроках літератури. – К., 1981. – 121с.
536243
  Волинський П.К. Ідейно-політичне виховання на уроках української літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1950. – 59с.
536244
  Розенберг А.Я. Ідейно-політичне виховання старшокласників / А.Я. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1968. – 187 с.
536245
  Дем"янчук С.А. Ідейно-політичне загартування учнів / С.А. Дем"янчук. – К., 1987. – 32с.
536246
  Босенко Н. Ідейно-політичний фактор і наукові передумови зародження "Київської документалістської школи" в східнослов"янській історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 193-199. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Досліджується вплив ідейно-політичного фактора на формування "Київської історичної школи" в східнослов"янській історіографії XIX століття. В статті згадуються імена вчених В. Антоновича, А. Верзилова., М. Владимирського-Буданова, В. Домбровського, Д. ...
536247
  Купрій Т. Ідейно-політичні витоки та історичні традиції християнсько-демократичного союзу Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу джерел і спираючись на праці німецьких, російських й українських дослідників висвітлено малодосліджене питання історичних традицій Християнсько-демократичного союзу Німеччини. На концептуальному рівні розглянуто ідейно-політичні ...
536248
  Білозор Д.В. Ідейно-політичні основи ваххабізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті простежується етапність історичного розвитку ваххабізму як окремої течії ісламу. Аналізуються по-літичні чинники, що впливали на еволюцію ваххабізму з релігійної на політичну течію. Іn article showing evolution of vahhabism ideology. Realized ...
536249
  Пиріг Р.Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-19. – ISSN 0130-5247
536250
  Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.) : Дис. ... д-ра. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Любовець О.М.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2006. – 496л. + Додатки.: л. 438-496. – Бібліогр.: л. 400-437
536251
  Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
536252
  Боровець І.І. Ідейно-політичні течії словацького національного руху та їх програми на початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 467-476. – (Історичні науки ; Вип. 5)
536253
  Кирик Ю.Ю. Ідейно-проблемний спектр драми Лесі Українки "Кассандра" / Ю.Ю. Кирик, М.Г. Кудрявцев // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 73-76. – (Філологічні науки ; вип. 8)
536254
  Ньорба Л.І. Ідейно-світоглядні розвідки Августина Волошина // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 356-359. – ISSN 2076-7382
536255
  Гарачковська О. Ідейно-тематична і жанрова типологія гумористично-сатиричних творів Павла Глазового // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 29-37. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
536256
  Загороднюк В.С. Ідейно-тематична концепція народництва у повісті "Блискавиці" Миколи Чернявського // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 32-35. – ISSN 2077-804X


  У статті з"ясовано проблеми народницького руху в Україні на поч. 20 ст., його прояви та особливості художнього відображення у повісті "Блискавиці" М.Чернявського. Аналізується її ідейно-тематична концепція, яка реалізується у вчинках і діях персонажів.
536257
  Гончарук Є. Ідейно-тематичний зміст жанру "лямент" у творчості М. Смотрицького і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 148-154


  У статті проаналізовано ідейно-тематичні, композиційні особливості жанру "лямеент" та досліджено, як традиційний бароковий жанр трансформувався, які його елементи представлені у поетичній творчості Т. Шевченка
536258
  Ципнятова І.В. Ідейно-тематичні модифікації малої прози Я. Жарка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 124-126
536259
  Лепьохін Є. Ідейно-тематичні питання роману "Американська мрія" Нормана Мейлера / Є. Лепьохін, Н. Загорняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 269-278. – ISBN 966-7773-70-1
536260
  Павко А.І. Ідейно-теоретична еволюція та організаційно-практичне становлення революційної української партії (1900-1904 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті досліджується ідейно-теоретична еволюція та організаційно-практичне становлення Революційної української партії (1900 - 1904 рр.).
536261
  Савчин М. Ідейно-теоретична спадщина Степана Бандери // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 35-61
536262
  Нестеренко О.П. Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння основних течій сучасної економічної науки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 254-261
536263
  Діденко К.О. Ідейно-теоретичний зміст консерватизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 35-37
536264
  Семенченко А.Г. Ідейно-теоретичний зміст основних течій консерватизму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 67-69
536265
   Ідейно-теоретичні витоки націонал-соціалістичного світогляду // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 21-36. – ISBN 978-966-02-7332-0
536266
  Мацькова Л. Ідейно-теоретичні засади партійно-державної політики щодо українського православного духовенства в 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 222-225. – ISBN 978-966-171-795-3
536267
  Вілков В.Ю. Ідейно-теоретичні засади та політико-ідеологічна сутність концепції "духу народу" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 174-181. – ISBN 966-628-197-5
536268
  Побочий І.А. Ідейно-теоретичні та історичні витоки анархизму як суспільно-політичної течії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 205-213
536269
  Григорян К. Ідейно-художнє та естетичне значення образу-символу скрипки в повісті Яреми Гояна "Таємниця Лесикової скрипки" / К. Григорян, В. Мирончук, Л. Шарапа // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 56-59
536270
  Ступницька Г. Ідейно-художні виміри літературного характеру в комедії Б. Шоу "Людина та наддлюдина" // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 312-317
536271
  Приліпко І.Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі XIX - початку XXI століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Приліпко Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 535 арк. – Бібліогр.: арк. 473-535
536272
  Приліпко І.Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Приліпко Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
536273
  Черкашина Т.Ю. Ідейно-художні домінанти української автобіографіки 1990-х років // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 291-296. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
536274
  Мафтин Н. Ідейно-художні особливості малої прози Валер"яна Підмогильного (на основі аналізу новели "Іван Босий") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 372-380. – ISBN 978-966-2763-81-2
536275
  Плетенчук Н. Ідейно-художні особливості публіцистики Уласа Самчука воєнного періоду // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 120-125. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
536276
  Чобанюк М.М. Ідейно-художні особливості творчості Джона Фаулза у світлі теорії концептуального художнього синтезу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 133-136. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
536277
  Захарченко А.В. Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця 19 - початку 20 століття (проблематика, жанри, характери) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Захарченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 255л. – Бібліогр.: л. 236-255
536278
  Захарченко А.В. Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця 19 - початку 20 століття (проблематика, жанри, характери) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Захарченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
536279
  Шевченко Т.М. Ідейно-художній аналіз нарису І. Нечуя-Левицького "Вечір на Владимирській горі" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
536280
  Гальчук О. Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 267-275. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
536281
  Мершавка Т.С. Ідейно-художня програма Софії Київської у символічному вимірі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 128-132
536282
  Чепурда Г. Ідейно-художня специфіка роману "Корабельні новини": своєрідність структурної побудови і проблематика твору // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 338-350. – ISBN 966-7773-70-1
536283
  Боярська Л. Ідейно-художня трансформація "вічних" сюжетів та образів у "химерному" романі // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-37


  У статті досліджуються міфологічні схеми і моделі, на основі яких створено образи головних героїв дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені Млини". The mythological schemes and modeLsln are researched the article on the base ofv/hich the main ...
536284
  Налуцишин В.В. Ідейно-ціннісна основа соціального контролю та правового порядку у філософії права Канта // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 20-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
536285
  Єгоров В.В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 443-453. – ISSN 2076-1554


  Подано матеріал котрий висвітлює проблему формування історико-ідеологічних основ історичних, етнографічних досліджень та літературних творів відомого історика М. І. Костомарова, його уявлення про народ як об"єкт наукового вивчення та практичну ...
536286
  Варзар І.М. Ідейно теоретичні засади державотворчої політики Л.Д.Кучми = Идейно-теоретические основы государствосозидающей политики Л.Д.Кучмы : Науково-публіцистичні нариси про президента України / І.М. Варзар. – Київ : Українські пропілеї, 1999. – 148с. – ISBN 966-7270-16-5
536287
  Ластовський В. Іделолгія і практика кооперації : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-154-8
536288
  Крюкова К. Ідемо вперед! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  За ініціативою ректора, проректора з виховної роботи та профкому КНУ було створено студентський будівельний загін. Сімдесят чоловік з факультетів кібернетики, механіко-математичного. радіофізичного, філософського, фізичного, біологічного, економічного, ...
536289
  Жадько В. Ідемо за Шевченком : [для істориків, краєзнавців, учителів, шевченкознавців, молоді] / Жадько Віктор ; Лопата Раймундас. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 267, [1] с. : портр., репрод., іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 262-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-44-5
536290
  Орел Л. Ідемо за Шевченком / Л. Орел, Л. Стогнота // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 грудня (№ 51). – С. 12-13


  Публіцистично-документальне видання - результат клопіткої роботи двох авторів - українця Віктора Жадька і литовця Раймундаса Лопати.
536291
  Захарін С. Ідемо туди, не знаючи куди = Наука - це не лише "вільна творчість", а й галузь економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 12


  Сучасні економісти сприймають науку не просто як "вільну творчість", а передусім як вид економічної діяльності, простіше кажучи - як галузь економіки. До речі, видами економічної діяльності вважаються не тільки сільське господарство, машинобудування та ...
536292
  Гудзенко С.В. Ідемпотенти факторстепенів інверсної симетричної напівгрупи та симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Наведено конструкцію ідемпотентів факторстепенів інверсної симетричної напівгрупи й симетричної групи зліченного степеня та конструкція максимальних підгруп факторстепеня симетричної групи зліченого степеня.
536293
  Курганова О. Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ / Олена Курганова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 14-18. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовано доцільність застосування ідентифікатора "фінгерпринт" у бібліографічному описі видань серії "Республіка" видавничої марки Ельзевірів. На прикладі видань "Helvetiorum respublica" (1627), "Respublica et Status Regni Hungariae" ...
536294
  Мазур І.О. Ідентифікаційна відповідність плавневих біотопів Північно-Західного Причорномор"я // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 153-159 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
536295
  Юшин С.О. Ідентифікаційна діагностика тактичних і стратегічних ризиків аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 65-74. – ISSN 2221-1055
536296
  Бевз Т.А. Ідентифікаційна матриця міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 150-178. – ISSN 2524-0137
536297
  Филипович Г.Д. Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі релігії і церкви в житті української діаспори. Базуючись на закордонному досвіді вивчення діаспорних українців та їх релігійності, автор пропонує переглянути пануючу в суспільній та науковій думці позицію щодо ...
536298
  Барановський М.М. Ідентифікаційна характеристика личинки трипсів окремих адвентивних видів роду Frankliniella / М.М. Барановський, О.І. Слободенюк, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано морфологічні ознаки личинок трипсів Frankliniella fusca, F. intonsa, F. occidentalis і F. schultzei.
536299
  Безвершенко Ю. Ідентифікаційний комітет: місія здійсненна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 12


  Відбулося перше засідання Ідентифікаційного комітету з науки, головним завданням якого є формування персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань науки та технологій (Рада). Місцем зустрічі став Інститут теоретичної фізики імені ...
536300
  Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків: чи є можливість від ньогь відмовитися? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.50-56
536301
  Карпяк О.М. Ідентифікаційні механізми політико-адаптивної діяльності особистості (методологічний аспект аналізу) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 128-131. – ISSN 2077-1800
536302
  Зимомря І. Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 424-430. – (Літературознавство ; Вип. 27)
536303
  Пронякін В.І. Ідентифікаційні чинники вітчизняної самосвідомості у постмодерній культурно-комунікативній опозиції "Схід –Захід" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 49-54. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
536304
  Конча С.В. Ідентифікація "країни слов"ян" за "Описом північних народів" невідомого автора // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 115-123. – ISSN 1608-0599


  У статті аналізуються повідомлення східних авторів про "країну слов"ян", що сягають джерела IX ст. ("Анонімної реляції", "Опису північних народів"), обгрунтовується тотожність "країни слов"ян" з колом пам"яток волинцевської та роменської археологічних ...
536305
  Черненко С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Золотоноша : [Золотоніське поліграфічне підприємство], 2011. – 24 с. + схема. – Брош. склад. з 2-х ч.: укр. та рос. мовами
536306
  Черненко С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Золотоноша : [б. в.], 2017. – 23, [1] с., [1] арк. мапа, склад. вдвоє : мапа. – Текст парал. укр., рос.
536307
  Котюк І.І. Ідентифікація (ототожнення): лінгвістичні, філософські, логічні, психофізіологічні та юридичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тотожності та обґрунтовується якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту. The author of the article gives critical analysis of the traditional understanding of ...
536308
  Плахтій Н.Л. Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Плахтій Назарій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
536309
  Новенченко О.Ю. Ідентифікація англіканства. Точки дотику з православ"ям // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 32-35


  Стаття присвячена релігійному напряму в рамках протестантизму - англіканству, його становленню та відносинам з православ"ям. Основні моменти висвітлюють причини й мотиви утворення англіканства в XVI столітті, звернено увагу на доктринальну та ...
536310
  Архіпова С.А. Ідентифікація апроксимативних моделей методом варіювання даних : Автореф. дис. ... наук: 05.13.03 / Архіпова С.А. ; МО і науки України Київ. міжнар. унів. цивільної авіац. – Київ, 2000. – 19 с.
536311
  Гаврилюк О.В. Ідентифікація аутсорсингу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 139-153
536312
  Шершньова З.Є. Ідентифікація бар"єрів впровадження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 27-32. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
536313
  Каніщенко О. Ідентифікація бренда: юридичне визначення і маркетингові реалії / О. Каніщенко, О. Сухомліна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 6 (58 ). – С. 62-67. – ISSN 1606-3732
536314
  Сабат Н.В. Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Сабат Н В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
536315
  Бонюк З. Ідентифікація видів роду Spiraea L. за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази / З. Бонюк, В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень множинних молекулярних форм пероксидази близьких та поліморфних видів роду Spiraea L., що дало можливість розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The results of long-term observations of the multiple ...
536316
  Натрошвілі С.Г. Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 9 (153). – С. 14-20


  Показано можливості ідентифікації ринкових викликів у сфері вищої освіти. Обгрунтовано важливість підтримки стабільності розвитку вищої освіти в умовах економічної нестабільності. Внесено рекомендації щодо удосконалення функціонування механізму ...
536317
   Ідентифікація випадків гендерної дискримінації : метод. рек. суддям / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 31, [1] с. : іл. – Проект "Справедливе правосуддя" USAID. – Бібліогр. в тексті та на полях. – (Проект USAID "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-48-8
536318
  Азаров С.І. Ідентифікація військових об"єктів як екологічно небезпечних / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 279-290
536319
   Ідентифікація вірусу CyHV-З методами електронної мікроскопії та полімеразної ланцюгової реакції / М.І. Майстренко, Ю.П. Рудь, Н.М. Матвієнко, Л.С. Холодна, Л.П. Бучацький // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4


  Досліджено герпесвгрус коропових риб третього типу (CyHV-З), який викликає висо-коконтагіозну інфекцію у декоративного коропа коі та у коропа звичайного (Cyprinus сагріо). Були застосовані ПЛР-діагностика та електронномікроскопічне дослідження ...
536320
  Рудь Ю.П. Ідентифікація вірусу інфекційного панкреатичного некрозу методом полімеразної ланцюгової реакції / Ю.П. Рудь, Л.П. Бучацький // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 67-68
536321
  Іващенко О.А. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іващенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 148 арк. – Бібліогр.: арк. 129-148
536322
  Іващенко О.А. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іващенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
536323
  Таран Н. Ідентифікація вітчизняних сортів Glycine max (L.) Merr / Н. Таран, О. Ситар, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-67. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено біохімічні параметри 8 сортів Glycine max (L.) Merr. 3 сорти сої культурної рекомендовано для вирощування. Boichemical parameters of 8 sorts Glycine max (L.) Merr. was investigated. 3 sorts of Glycine max was recomendated for growing.
536324
  Абрамов Д.А. Ідентифікація вторинного осолонцювання грунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 129-131 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
536325
  Стабуліс М. Ідентифікація гендерного розриву в оплаті праці. Приклад Греції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 147-168. – ISSN 1684-906Х
536326
  Сівак Є.М. Ідентифікація геометричних об"єктів канонічних форм за допомогою центральних моментів їх зображень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Сівак Є.М.; МО України. Київ. держ. ун-т будівництва і архіт. – К., 1997. – 23л.
536327
  Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 240л. + Додатки : л.200-224. – Бібліогр. : л.225-240
536328
  Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
536329
  Олексин О. Ідентифікація гри слів у творах Вільяма Шекспіра: перкладознавчий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 71-74
536330
  Шевченко Вікторія Михайлівна Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.02 / Шевченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 169л. – Бібліогр.: л.159-169
536331
  Шевченко Вікторія Михайлівна Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Шевченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
536332
  Яковенко Ю. Ідентифікація громадської думкив контексті соціальної епістемології / Ю. Яковенко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 48-57. – ISSN 1810-2131
536333
  Павличенко А.В. Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 280-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
536334
  Єлісєєв Віктор Валентинович Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Єлісєєв В. В.; МО і НУ. херсонськ. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
536335
  Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.09.03 / Приступа Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
536336
   Ідентифікація етапів розвитку ринку логістичних послуг в Україні / Шандрівська, ОЄ, О.С. Костюк, Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 118-124. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
536337
  Рева І. Ідентифікація з агресором частини українського селянства як психологічний наслідок Голодомору 1932-1933 років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 10-14
536338
   Ідентифікація збудників змішаної інфекції орхідних в колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О. Андрійчук, А. Голубенко, Г. Коротєєва, О. Перегудова, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 25-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведено виявлення та ідентифікація збудників інфекційних хвороб орхідних в колекції захищеного ґрунту ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Описані симптоми інфікованих рослин. Встановлено ...
536339
  Іляш О.І. Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 118-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
536340
  Меньшиков Ю.Л. Ідентифікація зовнішніх впливів при мінімумі апріорної інформації: постановка, класифікація та інтерпретація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 310-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проводиться класифікація відомих задач ідентифікації зовнішніх впливів на динамічну систему, коли апріорна інформація про шуканий вплив мінімальна чи відсутня і пропонується кілька варіантів інтерпретації розв"язків.
536341
  Букетов А.В. Ідентифікація і моделювання технологічних об"єктів та систем : навчальний посібник / А.В. Букетов ; МОНУ ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тайп, 2009. – 260 с. – ISBN 966-451-000-9
536342
  Перепелиця Г. Ідентифікація інтеграції // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-20


  Про вступ україни до НАТО
536343
  Кіндрацька Г.І. Ідентифікація конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства / Г.І. Кіндрацька, Л.В. Коваль, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 90-98. – ISSN 0321-0499
536344
  Істоміна О.М. Ідентифікація концепту споживання у сильних позиціях роману Ж. Перека "Les Choses" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 206-212. – ISBN 978-966-171-092-3
536345
  Мамонова Г.В. Ідентифікація кризи на ринку страхових послуг : гроші, фінанси і кредит / Г.В. Мамонова, С.Л. Сухонос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 300-304. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
536346
  Бєлова І.В. Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 207-212. – ISSN 2222-0712
536347
  Осауленко А.А. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 93-96. – ISBN 978-617-7363-14-8
536348
  Шепель К.І. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7363-14-8
536349
  Притуляк Н.М. Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 27-38. – ISSN 0131-775Х
536350
  Прокопа І.В. Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України / І.В. Прокопа, І.М. Демчак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 58-71. – ISSN 1605-7988
536351
  Дуб А.Р. Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 280-287. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто суть поняття міжнародних грошових переказів трудових мігрантів. На основі аналізу міжнародних грошових переказів українських мігрантів теоретично обгрунтовано їх поділ у складі фінансових ресурсів домогосподарств-реципієнтів за ...
536352
  Осипчук М.Д. Ідентифікація міжнародного туризму в системі міжнародних послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 281-288


  Досліджується місце, динаміка та новітні тенденції розвитку міжнародного туризму у глобальному бізнесі як складової сучасної системи міжнародних послуг. Виявлено специфіку регіональної привабливості туристичної галузі та вплив фінансової кризи на неї.
536353
  Фесенко Г. Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Пропонується нове вирішення проблеми ідентифікації міських просторів в урбаністиці - з точки зору рівня їх включеності в український національний проект. Здійснюється філософсько-урбаністичний аналіз ідентичності українських міст із урахуванням їх ...
536354
  Дигало Олександр Миколайович Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та іх практичні застосування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Дигало О.М.; Акад. пожеж. безпеки України. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
536355
  Мороз О.Г. Ідентифікація моделі Гамерштейна за допомогою мереж радіально-базисних функцій та генетичного алгоритму // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 18-21
536356
   Ідентифікація мутації 6174delC у хворого на рак простати / В.Б. Катрій, Є.В. Городецька, С.В. Серга, Е.А. Стаховський, Ю.В. Вітрук, А.А. Кононенко, С.В. Демидов, І.А. Козерецька // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 186-187. – ISSN 1562-1774
536357
  Мискін Ю.І. Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об"єкта податкового стимулювання / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 112-120. – ISSN 2075-4892
536358
  Олійник Я.Б. Ідентифікація наукових шкіл в українській суспільній географії / Я.Б. Олійник, С.М. Шевчук // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 80-86. – ISBN 978-966-182-397-5


  Комплексне дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії потребує розробки відповідної методики. Складність розробки даної методики полягає в тому, що навіть у наукознавстві досі не вироблено загального поняття "наукова школа", а також ...
536359
  Черкасов А.В. Ідентифікація національніх економічніх пріорітетів у сфері управління якістю життя населення України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2012. – № 4 (33). – С. 7-9


  У статті наведено результати ідентифікації національних економічних пріоритетів у сфері управління якістю життя населення України. Визначено передумови підвищення рівня якості життя населення України на сучасному етапі розвитку.
536360
   Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями / М.О. Кизим, В.В. Шпілєвський, Т.І. Салашенко, Л.М. Борщ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 79-89. – ISSN 2222-4459
536361
  Ситник Г. Ідентифікація небезпек національним інтересам у межах прикордонної території / Г. Ситник, А. Панов // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 107-114
536362
  Рудакова Г.В. Ідентифікація небезпечних станів механічних конструкцій методом акустичної емісії. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Рудакова Г.В.; МО України. Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1997. – 17л.
536363
  Гаращенко Ф.Г. Ідентифікація нелінійної системи Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму / Ф.Г. Гаращенко, О.Г. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 145-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до ідентифікації моделі Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму (ГА) та мережі радіальних базисних функцій (РБФ). Невідома нелінійна статична частина наближується мережею РБФ. Налаштування параметрів структури мережі РБФ ...
536364
  Диба В.М. Ідентифікація нематеріальних активів у формі гудвілу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 14, липень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
536365
  Вєтринський І. Ідентифікація неоімперських стратегій в епоху глобалізації // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 3-13


  Проаналізоване поняття "імперія", визначені специфічні умови створення і функціонування імперії як своєрідного політичного інституту. Автор доходить висновку, що подальший розвиток неоімперських стратегій буде лише поглиблювати дестабілізацію сучасної ...
536366
  Доманська М.В. Ідентифікація несанкціонованих звалищ побутових відходів за матеріалами ДЗЗ / М.В. Доманська, С.П. Боднар // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 114-126


  Проводиться аналіз можливостей використання матеріалів ДЗЗ для ідентифікації несанкцiонованих звалищ побутових відходів. Дослiджуються автоматизовані методи пошуку та дешифрування полігонів твердих побутових відходів і несанкціонованих смiттєзвалищ. ...
536367
   Ідентифікація нових ентомопатогенних штамів бактерій роду Bacillus за ключовими ознаками фенотипу / В.В. Круть, Л.А. Данкевич, С.К. Воцелко, В.П. Патика // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 112-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
536368
  Наконечний М.В. Ідентифікація об"єктів керування та синтез контролерів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Наконечний Маркіян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 27 назв
536369
  Спірінцева О.В. Ідентифікація об"єктів на фотограмметричних цифрових зображеннях в умовах невизначеності параметрів їх фіксації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцева Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
536370
   Ідентифікація опортуністичних моделей поведінки та відповідних суспільних втрат в аграрній сфері України / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.В. Вакар, О.Ю. Кравчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 15-23 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
536371
  Пономаревський С. Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті проаналізовано проблему ідентифікації освітнього простору та запропоновано його смислові характеристики, розглянуто структуру освітнього простору, що дає змогу визначити його компоненти та роль, яку вони відіграють щодо формування способів ...
536372
  Москаленко Л.А. Ідентифікація осіб жіночої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: с.32-33. – ISSN 0027-2833
536373
  Москаленко Л.А. Ідентифікація осіб чоловічої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" (1683-1740) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50-64. – ISSN 0027-2833
536374
  Качалай В.В. Ідентифікація основних диференцій між поняттями "калькулювання" та "калькуляція" для потреб виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С. 48-50
536375
  Лізгін В.А. Ідентифікація параметрів вхідного потоку заявок за спостереженням роботи обслуговуючих приладів : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Валерій Анатолійович Лізгін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
536376
  Мельник Б.К. Ідентифікація параметрів дискретних макромоделей аналогових компонент електронних та електричних кіл. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.05 / Мельник Б.К.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
536377
  Балахонцев О.В. Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Балахонцев О.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
536378
  Пущало Ю.Є. Ідентифікація параметрів макромоделей нелінійних динамічних багатополюсніих компонентів електричніих кіл. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Пущало Ю.Є.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
536379
  Лутчин Т.М. Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Лутчин Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
536380
  Дронюк І.М. Ідентифікація поліграфічних документів, захищених засобами атев-функцій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 160-164. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
536381
  Отенко І.П. Ідентифікація поняття "економічна безпека стратегічних змін підприємства" / І.П. Отенко, І.А. Яртим // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 204-210 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
536382
  Крак Ю. Ідентифікація портретних зображень облич людей з великих баз даних / Ю. Крак, О. Бармак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова інформаційна технологія розпізнавання зображень облич людей у великих базах даних. The new information technology for human face recognition in the large database is investigated.
536383
  Гасанов С.С. Ідентифікація поточних змін у МСФЗ як ключовий аспект актуалізації нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні / С.С. Гасанов, Я.В. Котляревський, К.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 116-127. – ISSN 2305-7645
536384
  Вишняков О. Ідентифікація права Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 23-32. – ISSN 2304-1773
536385
  Швед Т.В. Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні / Т.В. Швед, І.С. Біла // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2222-0712


  У статті визначені та проаналізовані основні проблеми розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні. Розгляд та узагальнення деяких аспектів функціонування підприємств олiйно-жирової галузі в Українi дозволили ідентифікувати наступні проблеми їх ...
536386
  Гродський С. Ідентифікація просторових векторів міжнародного інноваційного співробітництва України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 84-100. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
536387
  Дідух В.В. Ідентифікація реінжинірингу в системі інструментарію перепроектування бізнес-процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 121-126. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
536388
  Щербак О.В. Ідентифікація ризиків підприємств хімічної промисловості та управління ними : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 145-148. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
536389
  Макарович В.К. Ідентифікація ризиків факторингових операцій // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 153-155. – ISBN 978-611-01-0721-1
536390
  Майстренко О. Ідентифікація рідкісних генотипів Wolbachia у природних популяціях Drosophila melanogaster / О. Майстренко, С. Серга, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 51-57. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Отримані здебільшого на невеликих вибірках дані аналізу ізосамкових ліній свідчать, що Drosophila melanogaster із різних природних популяцій світу переважно інфікована єдиним генотипом ендосимбіотичної бактерії WolbachiawMel, який, як вважається, ...
536391
  Гуржій О.І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла" за власним образом та подобою / Олександр Гуржій ; [відп. ред. Реєнт] ; Благодійний фонд ім. проф. Миколи Бушина "Історична спадщина" ; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2011. – 329 с. – Бібліогр.: с. 317-324. – ISBN 978-966-8120-97-8
536392
  Дмитрів А.Я. Ідентифікація системних характеристик маркетингової діяльності та структурних напрямів розвитку сфери послуг вищих навчальних закладів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 97-101. – ISSN 2222-4459


  Проведено економетричний аналіз основних факторів розвитку сфери вищої освіти в межах України та Львівської області.
536393
  Жуков О.О. Ідентифікація складних систем різної природи в умовах невизначеності : автореф. ...канд. техн. наук 01.05.04 / Жуков О.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
536394
  Іващенко А.І. Ідентифікація соціального телевізійного контенту (на прикладі програми "Гроші" телеканалу "1+1") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 237-240


  У статті досліджено провідні західні та вітчизняні підходи до ідентифікації соціальної журналістики та дієвість таких програм для зміни суспільних установок. Метою нашого дослідження є аналіз відповідності наявних програм до їх наукової інтерпретації ...
536395
   Ідентифікація спеціальних компетентностей магістра в галузі стоматології: проект / Я.А. Кульбашна, О.О. Гудар"ян, В.В. Никонов, Н.Г. Ідашкіна // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – C. 23-27. – ISSN 2307-0404


  "...На підставі вивчення наукових і нормативно-правових джерел та власного педагогічного досвіду ідентифіковано спеціальні компетентності магістра стоматології."
536396
  Чернявська О. Ідентифікація стану національної економіки України відповідно до стадій економічного циклу, загального тренду її розвитку в умовах незалежності, структури споживання та позиції в глобальному економічному середовищі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 128-137. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
536397
  Столярчук В.П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Столярчук Володимир Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
536398
  Голікова В.В. Ідентифікація стохастичних об"єктов і процесів в автоматизованій системі виробничих випробувань двигунів внутрішнього згоряння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.07 - Автоматизація процесів керування / Голікова В.В. ; Мін-во освіти і науки України. Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
536399
  Петрова І. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 9-14
536400
  Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 115-124 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
536401
  Шершньова З. Ідентифікація суб"єктивних чинників впровадження корпоративного управління в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 172-180. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
536402
  Шевчук О.А. Ідентифікація сутності державного фінансового контролю // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 27-33. – ISSN 1683-1942
536403
  Ключка С.С. Ідентифікація сутності фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 19-22
536404
  Калашнікова С. Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 12-23. – ISSN 2078-1016


  У статті на основі аналізу стратегій розвитку та інституційних профілів європейських експертних організацій ідентифіковані сучасні орієнтири розбудови вищої освіти та сформульовані рекомендації щодо стратегічного планування розвитку вищої освіти на ...
536405
  Новікова Л. Ідентифікація сучасного українського кінематографа в світі // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 102-111. – ISSN 1997-4264
536406
  Станкевич І.В. Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 258-268. – ISSN 2222-0712
536407
  Зваридчук В.Б. Ідентифікація та моделювання динаміки лінійних стаціонарних систем з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується новий метод ідентифікації та моделювання систем з розподіленими параметрами. Розв"язуються прямі задачі динаміки таких систем. Ключові слова: ідентифікація, моделювання, системи з розподіленими параметрами. A new method of identification ...
536408
  Маслов Б. Ідентифікація та оцінка достовірності визначальних параметрів електромагнітного поля у геологічних середовищах складної структури / Б. Маслов, Г. Продайвода, М. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-15. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Моделювання фізико-механічної поведінки геологічного середовища складної мікроструктури являє собою основоположну задачу геофізичних досліджень. Як відомо [2], визначальні рівняння включають в себе матеріальні параметри або матеріальні функції, які не ...
536409
  Матвійчук А.В. Ідентифікація та прогнозування розвитку фінансових показників за підходами нечіткої логіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 114-126 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
536410
   Ідентифікація та типологія водних об"єктів Верхньої Тиси / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Рослач, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 56-64 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
536411
  Кирилюк О.В. Ідентифікація та типологія поверхневих водних тіл суббасейну Дерелую / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 270-278. – ISSN 2308-135X
536412
  Савенков О.І. Ідентифікація та управління в задачах відтворення вібраційних режимів механічних систем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.01 / Савенков О.І.;. – Київ, 1994. – 37 с.
536413
  Дяченко С. Ідентифікація та управління ризиками місцевих запозичень в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 162-172
536414
  Лубчук І.В. Ідентифікація технологічного розриву в економічній теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
536415
  Горбанський А.Б. Ідентифікація типу інфляційного процесу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 76-81. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
536416
  Крюков В. Ідентифікація топонімів та гідронімів "Книги картини Землі" Ал-Хварізмі з реальними географічними об"єктами України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-45. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
536417
   Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 40-48. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй статтi запропоновано ефективний пiдхiд чисельного розв"язання задачi iдентифiкацiї точкових структурованих за вiком джерел забруднень з вiдомими координатами з використанням двокрокового симетризованого рiзницевого алгоритму (ДС-алгоритму).
536418
   Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 40-48. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано ефективний підхід числового розв"язання задачі ідентифікації точкових структурованих за віком джерел забруднень з відомими координатами з використанням двокрокового симетризованого різницевого алгоритму (ДС-алгоритму).
536419
  Зеленковський С. Ідентифікація трупа новонародженого // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.81-84
536420
  Станіславський В.В. Ідентифікація українських купців Війська Запорозького у "зовнішній" і "внутрішній" документації російського посольства в Османській імперії (початок XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 23-36. – ISSN 0130-5247
536421
  Потоцька Т.Г. Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 11-15. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
536422
  Гнізділова О. Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 76-84. – ISSN 2075-1478


  Представлено основні підходи до визначення термінів "наукова школа", "науково-педагогічна школа", здійснено глибокий понятійний аналіз визначень означених понять, виокремлено істотні ознаки, які дозволяють ідентифікувати наукову школу як явище, а також ...
536423
  Гуцалюк М. Ідентифікація фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
536424
  Вуйців М.М. Ідентифікація функції внутрішньогосподарського обліку та системи управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 91-94
536425
  Стефаненко М.М. Ідентифікація функції контролінгу в сфері управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26.
536426
  Шава Р.П. Ідентифікація характеру фіскальної оптимізації фінансових потоків у світовому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 23-25


  Проаналізовані питання ролі фіскальної політики як інструмента регулювання економіки, доведено її вплив на формування національної економічної системи та досліджена необхідність оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків у сучасних умовах.
536427
  Мусієздов О. Ідентифікація Харкова: досвід конструювання образу міста // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 217-234. – ISBN 978-617-578-085-5
536428
  Гнатенко Л.А. Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 240-262. – ISBN 966-02-3854-1
536429
  Мельник В. Ідентифікація через споживання в умовах сучасної соцюкультурної дійсності / В. Мельник, О. Сінькевич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-12. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
536430
  Свентах А. Ідентифікація Шевченка... за півтора мільйона гривень // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 листопада (№ 206). – С. 2


  Проект С. Проскурні переміг у конкурсі Держагентства України з питань кіно на найкращі неігрові кінопроекти, присвячені життю і творчості Тараса Шевченка.
536431
  Левицький В.С. Ідентифікація як спроба віднайдення себе // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 60-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття являє собою спробу погляду на філософський аналіз процесу ідентифікації у історичній ретроспективі. Автор підкреслює різноманітність варіантів тлумачення ідентифікації, проте приходить до висновку, що аналіз цього феномену завжди пов"язаний з ...
536432
  Левицький В.С. Ідентифікація як спроба віднайдення себе : частина ІІ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття являє собою спробу розглянути філософський аналіз процесу ідентифікації в історичній ретроспективі. Автор підкреслює різноманітність варіантів тлумачення ідентифікації, проте приходить до висновку, що аналіз цього феномена завжди пов"язаний з ...
536433
  Шкарлет С. Ідентифікція сутності інформаційної економіки / С. Шкарлет, М. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 99-105. – ISSN 2411-5215
536434
  Мірошніченко М. Ідентичність-легитимність-правопорядок: до проблеми реформування правової системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.31-36. – ISSN 0132-1331
536435
  Верлока В. Ідентичність : від феноменології до етики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 89-103. – ISSN 0235-7941
536436
  Потапчук Т.В. Ідентичність : основні підходи до визначення сутності поняття // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.14-21
536437
  Випасняк Г. Ідентичність авторського "Я" у просторі "Щоденника" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 178-188


  Статтю присвячено проблемі ідентичності. Окреслення ідентичності авторського "Я" здійснено на основі аналізу широкого спектру оціночних характеристик, висловлених у "Щоденнику" Т. Шевченка. Оцінювання книг, подій, поведінки людей тощо завжди ...
536438
  Кісла Г. Ідентичність в українському суспільстві:модерністські зміни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 363-366. – ISSN 2076-1554
536439
   Ідентичність громадян України: зміни, тенденції, регіональні особливості // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 2-57
536440
  Пахоменко С. Ідентичність європейська vs ідентичність національна в контексті перспектив європейської інтеграції України / С. Пахоменко, М. Подибайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 176-184. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
536441
  Шинкаренко Ю. Ідентичність і життєвий світ у контексті сучасних цивілізаційних змін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
536442
  Рева Л. Ідентичність і культурна традиція. Тарас Шевченко в студіях нашої родини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 227-236. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті подано аналіз науково-дослідницької та науково-освітньої діяльності батьків та самої авторки, розкривається зв’язок праць з педагогічною практикою, з українською культурою. Це – перша спроба дослідження такого роду в українському ...
536443
   Ідентичність і пам"ять у пострадянській Україні = Identity and memory in Рost-Soviet Ukraine : монографія / [ відп. ред. М. Антонович ]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-378-132-7


  Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтівського товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрані наукові доповіді українською та англійською мовами учасників 11-ї щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася в Києві 2008 ...
536444
  Бакіров В.С. Ідентичність і соціокультурне призначення університетів у "суспільстві знань" // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 106-120. – ISBN 978-966-644-217-1
536445
  Литвинчук О.В. Ідентичність маргінального індивіда в контексті його соціалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 80-81
536446
  Нікітіна Ф.О. Ідентичність мови і глобалізаційні процеси // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 132-135. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується вплив глобалізації на деякі аспекти мови. В статье исследуется влияние глобализации на некоторые аспекты языка. The article investigates the influence of the globalization on some aspects of the language.
536447
  Стайкуца С.В. Ідентичність об"єктів інформаційної мережі як елемент моделі кібербезпеки / С.В. Стайкуца, В.Й. Кільдішев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 185-189. – ISSN 2219-9365
536448
  Чорна Л.Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 108-118
536449
  Кубриченко Т.В. Ідентичність особистості у гендерному вимірі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 323-331. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
536450
  Шульгун М. Ідентичність постмодерної людини: "Фланер" у сучасному травелозі та романі-подорожі (Патрік Модіано "Одного разу вночі", Ольга Токарчук "Бігуни") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477
536451
  Терепищий С.О. Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
536452
  Радевич-Винницький Ідентичність та її мовний компонент у неодномовному суспільстві : українські реалії // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 101-113. – Бібліогр.: С. 112; 14 назв
536453
  Скринник М. Ідентичність та колективна пам"ять в українському просторово-часовому вимірі // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто філософську проблему колективної пам"яті в просторово-часовому вимірі нації. Проаналізовано взаємозв"язок між колективною пам"яттю та ідентичністю в просторово-часовому континуумі української культури . Досліджено, що нація через колективну ...
536454
  Калуга В.Ф. Ідентичність та самоідентичність як ключ до осмислення природи людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 3-12


  Попри численні і різноманітні наукові доробки в сфері філософської антропології, пошук дієвих шляхів і засобів стабілізації душевного життя людини, стимулювання її до духовного росту і розвитку в тому числі за посередництва самопізнання і ...
536455
  Гаврилів Т. Ідентичність тексту: українські спроби прочитання Целяна // Критика. – Київ, 2004. – Травень, (число 5). – С. 25-
536456
  Козловець М.А. Ідентичність у глобалізованому світі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 46-53
536457
  Білокобильський О.В. Ідентичність у добу сущого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 3-9
536458
  Костюк Т.В. Ідентичність у системі комунікативних зв"язків освіти: вітчизняний вимір / Т.В. Костюк, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 124-131. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
536459
  Ткаченко В. Ідентичність України: з поглядом в майбутнє // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 216-236
536460
  Кияк С.Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи : [Монографія] / Святослав Кияк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 632с. – ISBN 966-8265-90-4
536461
  Воропаєва Т. Ідентичність українського народу в контексті соціокультурних трансформацій: теоретико-методологічні засади дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних трансформацій. The problems of identification of the Ukrainians in the context of socio-cultural transformations are analyzed in the article.
536462
  Яковенко Н. Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII століття // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-54. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.8)
536463
  Яценко К.А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 82-90. – ISSN 2072-1692
536464
  Костиря І. Ідентичність як спадковий діалог між поколіннями // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 350-356


  Стаття присвячена дослідженню феномену ідентичності як історичного та психологічного фактору формування людського саморозуміння. Базуючись на дослідженнях із різних галузей гуманітарного знання, автор виводить єдину ієрархічну структуру рівнів людської ...
536465
  Козловець М.А. Ідентичність як сфера сакрального // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 185-195.
536466
  Єгупов М.В. Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 143-154. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
536467
  Гримич М. Ідентичність, етнічність, етнічна ідентичність: терміни та поняття (на матеріалах сучасної північноамериканської науки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 46-54


  У статті здійснено аналіз термінів і понять "етнічність", "ідентичність", "етнічна ідентичність" відповідно до того, як вони побутують у північноамериканській науці, та їхні відповідники в українській науці. В статье аналузируются термины и понятия ...
536468
  Кузьо Т. Ідентичність, міфи і державне будівництво // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 15-19
536469
  Журавльова Т.В. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розглянуто проблему розвитку особистості, увагу звернено на особливе значення понять ідентичності та самоідентичності в процесі конституювання особистості.
536470
  Бистрицький Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 41-61. – ISSN 0235-7941
536471
  Козловець Микола Адамович. Ідентичність: сакральне та профанне // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136-149. – ISSN 0235-7941
536472
  Романюк Р. Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу / Р. Романюк, Н. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-89. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
536473
  Макарчук Л.Л. Ідеографічне письмо // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 275-280. – ISSN 1729-360Х
536474
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 234-274. – Бібліогр.: л. 189-233
536475
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
536476
  Чейлитко Н. Ідеографічний словник сполучуваності як лінгвістична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 253-257
536477
   Ідеографічний тезаурус українскої мови / Н.П. Дарчук, І.В. Денисенко, О.Б. Сірук, В.М. Сорокін // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 3-6. – (Серія "Філологічні науки")
536478
  Кривий М.В. Ідеолог-вихователь в умовах перебудови / М.В. Кривий. – К., 1989. – 48с.
536479
  Федоров І.О. Ідеолог судової реформи 1860-1870-х років Олександр Кістяківський // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 135-139. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
536480
  Савченко О. Ідеолог українського національного відродження - Юліан Павликовський // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 386-399. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Юліан Павликовський — провідний галицький кооператор і агроном, громадсько-політичний діяч, економіст і публіцист.
536481
   Ідеолог української державності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Завдячуючи зусиллям чималої групи патріотів, зокрема й автору часопису "УК", який повідомив про це, на Байковому кладовищі відкрито надмогильний пам"ятник видатному і політичному діячеві, публіцисту, передвісникові українського націоналізму Миколі ...
536482
  Мельник Л.М. Ідеологема "руський мір" в трансформаціях українського православ"я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 165-167
536483
  Муслієнко О. Ідеологема "Світ-театр" у семіосфері абсурду Миколи Хвильового ("Лілюлі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 281-290. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
536484
  Шостак О.Г. Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 251-259
536485
  Омельчук Олеся Ідеологема смерті в українських літературно-критичних дискурсах : (критика М. Хвильового, В. Блакитного, С. Єсеніна, В. Маяковського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються особливості рецепції смертей відомих письменників 20 - 30-х років (ХХ століття) в ідеологічно різних літературно-критичних дискурсах.
536486
  Боровська Г.С. Ідеологема творчого спадку М.О. Бердяєва від марксизму до правового універсалізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 293-304. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
536487
  Малиновська І.В. Ідеологема як категорія дискурсології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 380-391. – ISBN 966-581-481-8
536488
  Абу Алруб Емад Мустафа Ідеологеми війни і миру в теології традиційного ісламу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Автором статті проведений докладний аналіз теології ісламу. Аналіз показав, що міфологеми вплинули на формування ідіологем війни й миру в ісламі. Есхатологія ісламу з її уявленням про неминучий "кінець світу" і Страшний суд, направляє прагнення ...
536489
  Рябека О.Г. Ідеологеми дослідження управління соціальним розвитком планетарної спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 57-67
536490
  Мандибура В. Ідеологеми сучасного концептуально-методоллогічного "оновлення" економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті причини виникнення і розкрито теоретичне визначення сутності сучасних економічних ідеологем та показані їх конкретні прояви. Розкриваються особливості виникнення та існуючі форми соціально-економічного замовлення, що реалізуються економічною ...
536491
  Утюж І.Г. Ідеологеми сучасного розвитку освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 60-69. – ISSN 2072-1692
536492
  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 23-43. – ISBN 978-966-920-092-1


  М. Максимович. - С. 27.
536493
  Пантюк М. Ідеологізація змісту вищої історичної освіти в Україні у 60-70-тих роках XX ст / М. Пантюк, В. Петриків // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
536494
  Сухарєва С.В. Ідеологізація світу русинів у творах Ю.-І. Крашевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 351-355


  У статті розглянуто світосприйняття Крашевським русинського світу та основні мотиви його ідеалізації. Особлива увага звернена на роль жінки у представленні сарматської ідеї про поєднання східнослов"янських народів. В статье рассмотрено мировосприятие ...
536495
  Баранівський В.Ф. Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 7-11. – ISSN 2312-4342
536496
  Овандер М.Е. Ідеологічна боротьба -- найважливіша складова частина класової боротьби пролетаріату / М.Е. Овандер. – Київ, 1962. – 40с.
536497
  Капельгородська Н.М. Ідеологічна боротьба в сучасному зарубіжному кінознавстві / Н.М. Капельгородська. – К., 1980. – 207с.
536498
  Вільховий Ю.В. Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 154-163. – ISSN 2075-1451
536499
  Гедз В.А. Ідеологічна боротьба з більшовизмом на сторінках газет "Українське слово" та "Нове Українське слово" (1941-1943) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-91. – ISBN 966-614-021-7
536500
  Борцов Б.П. Ідеологічна боротьба на сучасному етапі / Б.П. Борцов. – Київ, 1970. – 48с.
536501
   Ідеологічна боротьба на сучасному етапі : Рекомнд. бібліограф. покажчик. – Київ : Політвидав, 1985. – 77с.
536502
  Гаджук А. Ідеологічна боротьба та її наслідки // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 13-18
536503
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія - знаряддя антикомунізму / І.Г. Іванченко. – Київ, 1976. – 143 с.
536504
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія в націоналістичній упаковці / І.Г. Іванченко. – Київ, 1984. – 47с.
536505
  Сафонова Н.М. Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х перша половина 70-х років XX ст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 133-138. – ISSN 2227-183Х


  Розглянуто і проаналізовано зміцнення ідеологічної ролі суспільних наук у вищій школі УРСР у 60-70-і роках XX ст.
536506
  Мандибура В. Ідеологічна і об"єктивна складові економічної "теорії людського капіталу" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
536507
  Борисенко М. Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 50-54
536508
  Пижик А. Ідеологічна основа більшовицької політики українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються ідеологічні засади запровадження та здійснення політики українізації в УСРР у 1920-х роках. The article deals with analyses of ideological principles of introduction and realization of the policy of ukrainization in USSR in 1920th.
536509
  Камал Юсіф Ахундов Ідеологічна основа ісламської революції в Ірані та її передумови // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
536510
  Томчук Л. Ідеологічна парадигма творчості Ганни Барвінок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 171-175
536511
  Концур В. Ідеологічна підготовка працівників українських профспілкових культустанов у добу "відлиги" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 91-100. – ISSN 0869-3595
536512
  Панченко Володимир Ідеологічна повість ІІ половини ХІХ ст. і генеза соцреалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 58-63. – Бібліогр.: Літ.: с. 63; 5 поз. – ISSN 0236-1477
536513
  Ситник О.М. Ідеологічна політика більшовиків стосовно українського селянства упродовж 1920-х - початку 1930-х рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 112-116. – ISBN 966-7686-12-8
536514
  Дутчак Г. Ідеологічна політика радянської влади 1920-х років і керівництво театрами на Україні // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С. 27-30. – ISSN 0207-7159
536515
  Ніколаєць К.М. Ідеологічна робота Комуністичної партії України у другій половині 60-х - на початку 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 131-138. – ISBN 966-614-021-7
536516
  Янюк А.О. Ідеологічна робота КП України в період розгортання комуністичного будівництва / А.О. Янюк. – Чернівці, 1970. – 70с.
536517
  Бєляєва Тетяна Євгенівна Ідеологічна робота КПРС - важливий фронт боротьби за комунізм : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Бєляєва Тетяна Євгенівна. – Київ, 1985. – 36с.
536518
   Ідеологічна робота на новому піднесенні. Збірн. статей. – К., 1961. – 327с.
536519
  Головко Микола Васильович Ідеологічна робота партійніх організацій України серед працівників промисловості в період між ХХІІІ і XXIV з"їздами КПРС (1966-1974 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Головко Микола Васильович; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1975. – 172л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
536520
  Гарькавий Є. Ідеологічна робота як невід"ємна складова процесу бойової підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 317-319
536521
   Ідеологічна робота: Запитання і відповіді: довідник. – К., 1989. – 86с.
536522
  Мельник І.В. Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990-2009 рр.) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 71-74. – ISSN 1728-6220
536523
  Гритчина О. Ідеологічна складова twitter-революцій в Північній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 245-247
536524
  Вихватенко М. Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40-50 роки XX ст.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 122-125


  Проаналізовано систему контролю над людиною з боку партійних органів і органів влади. Розглянуто ідеологічну складову, політичні репресії та їх вплив на навчальновиховний процес в учительському інституті в 40—50 роки минулого століття і наслідки ...
536525
  Ховайба Н. Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-99


  Стаття присвячена висвітленню ідеологічної складової українського радянського кінематографу середини 1960-х - середини 1980-х років. Досліджується український кінематограф як важлива складова ідеологічної політики. Статья посвящена освещению ...
536526
  Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук"яненка (1992-1993 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 278-283. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
536527
  Сирадоєва О. Ідеологічна та екзистенційна роздвоєність у творах Івана Дніпровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 373-379. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті пропонується розглянути творчість І. Дніпровського, постаті ідеологічно та екзистенційно роздвоєної. Його художній дискурс - продукт суперечливий, але переважно незнаний. Важливо, що письменник свідомо перейшов від революційної ...
536528
  Міщанин В. Ідеологічне втручання комуністичної партії в діяльність творчої інтелігенції Закарпаття (1946-1950) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 105-110. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
536529
  Товмаш Д.А. Ідеологічне забеспечення управлінського процесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 149-150
536530
  Гомза І.А. Ідеологічне зближення націоналізму та соціалізму під впливом уявлення про занепад національної спільноти: Франція, 1871-1914 // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 273-283
536531
  Кучера Я. Ідеологічне маніпулювання: Методи і засоби імперіалізму / Кучера Я. – Київ, 1988. – 154 с.
536532
  Калужська Л.О. Ідеологічне маркування політичного тексту: перекладознавчий аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 70-74
536533
  Іщенко Г. Ідеологічне підгрунтя державного устрою України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 128-138. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про особливості українського державотворення та розглядаються можливі варіанти стабілізації політичної ситуації.
536534
  Ляшенко Т.М. Ідеологічне підгрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 118-131
536535
  Харун Яхья Ідеологічне підгрунтя тероризму (аспекти дарвінізму і матеріалізму) / Підготував Турал Гумбатов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 3 (151). – С. 32-40. – ISSN 0868-8893


  У цій статті проаналізовано деякі приховані аспекти теорії дарвінізму, їх роль в історії людства. Дарвін під впливом ідей Томаса Мальтуса сформулював концепцію перманентного конфлікту як глобального природного явища. Ідеологи нацизму цілком і ...
536536
  Маслов Ю.К. Ідеологічне підгрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 209-217
536537
  Конончук С.Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / [С.Г. Конончук, О.А. Ярош] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД). – Київ : УНЦПД, 2013. – 51, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-94-9
536538
  Приходько Р.С. Ідеологічне пристосовництво духовентства / Р.С. Приходько. – К., 1964. – 43с.
536539
  Кондратюк С.В. Ідеологічне та організаційно-правове становлення українських політичних партій у процесі формування парламентської традиції галицьких українців (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / С.В. Кондратюк, Н.Я. Корж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 28-32
536540
  Чудовська-Кандиба Ідеологічний аспект політичної реклами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 191-197.
536541
  Шлапаченко Д.М. Ідеологічний вимір етнонаціонального конфлікту в Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 73-79
536542
  Лакішик Д.М. Ідеологічний вимір формування геополітики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 118-127
536543
  Пивовар С.Ф. Ідеологічний вплив на висвітлення історії української державності XVII ст. у радянській історіографії 40-х рр. / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-66. – (Історія ; Вип. 48)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення радянськими вченими історії української державності XVII ст. у контексті ідеологічної політики КП(б) України в 40-х роках
536544
  Носенок Б.Е. Ідеологічний вплив неоєвразійства на політичну ситуацію в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 44-46
536545
  Кальмук І.П. Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова(за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства у контексті філософськокультурологічної концепції В. Петрова. В статье рассматривается идеологическое основание культуры первобытного общества в контексте ...
536546
  Павленко Юрій Ідеологічний дискурс і проблема ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.105-113. – ISSN 0235-7941
536547
  Жилінська О.І. Ідеологічний контекст менеджменту // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 96-98
536548
  Бабак Б. Ідеологічний моніторинг топонімів у арабській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 170-173. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
536549
  Корабльова В.М. Ідеологічний простір кіно // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 24-27. – ISBN 966-7943-03-8
536550
  Хаустова М.Г. Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 15-26. – ISSN 0201-7245
536551
  Постол О.Є. Ідеологічний стан сучасного українського суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 256-259. – ISSN 2226-3209
536552
  Хилько М.М. Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 340-343. – ISSN 2076-1554
536553
  Лікарчук Д.С. Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 239-243. – ISSN 2312-4342
536554
  Пивовар С.Ф. Ідеологічні аспекти висвітлення історії української державності в радянській історіографії 40-80-х років / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 512-520. – ISBN 966-628-014-0
536555
  Тєвікова О. Ідеологічні аспекти діяльності музеїв Української РСР в 1950-1960-их рр. / О. Тєвікова, В. Вощенко // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 80-91. – ISSN 2521-1587
536556
  Судаков В.І. Ідеологічні детермінанти розвитку університетської освіти в умовах культурної глобалізації // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 147-148
536557
  Жовтянська В.В. Ідеологічні детермінанти суспільного розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 24-34
536558
  Постол А.А. Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 13-21. – ISSN 2072-1692
536559
  Косуха П.І. Ідеологічні диверсії від імені бога / П.І. Косуха. – К., 1973. – 48с.
536560
   Ідеологічні диверсії імперіалізму приречені на провал. Збірник статей.. – К., 1965. – 122с.
536561
  Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
536562
  Пругло Р. Ідеологічні засади Голокосту у праці А. Гітлера "Майн Кампф" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 58-61. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
536563
  Вовканич С.Й. Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 7-23. – ISSN 1562-0905
536564
  Петрук О. Ідеологічні засади діяльності Всеукраїнського Об"єднання "Свобода" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 125-128. – ISBN 978-966-171-783-0
536565
  Шляхтун П.П. Ідеологічні засади конституцій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 151-152
536566
  Зуйковська А. Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 84-93
536567
  Цебенко О.О. Ідеологічні засади сепаратизму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 90-94


  The article implements on the ideological principles of separatism movements. The main accent is made on the research of separatist ideologies. The article describes specific indications of Caucasus Region ideology of separatist movements.
536568
  Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
536569
  Кривоносов О. Ідеологічні засади формування ісламської опозиції в Афганістані // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 87-91
536570
  Гвоздков С. Ідеологічні засади ШОС у співвідношенні з американськими інтересами часів президентства Дж. Буша-молодшого // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 562-564. – ISBN 978-966-171-893-6
536571
  Перович М.М. та інші Ідеологічні захисники імперіалізму / М.М. та інші Перович. – К., 1973. – 104с.
536572
  Каракоз О.О. Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20-30-ті рр. XX ст.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 48-53. – ISSN 2312-4679
536573
  Тимошик М.С. Ідеологічні й наукові концепції витоків українського друкованого слова: аргументи зарубіжних і вітчизняних авторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 6-9. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Всебічно аналізуються існуючі зарубіжні й вітчизняні концепції виникнення і етапів розвитку українського друкованого слова.
536574
  Лучканин С.М. Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоритичного румунського мовознавства XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 16-23


  Специфіка румунського загальнотеоретичного мовознавства ХХ ст. зумовлена різною суспільно-політичною ситуацією в Румунії цього віку, коли лінгвістика мала розв"язувати чимало конкретно-національних завдань, передусім - обгрунтування давності ...
536575
  Вронська О.М. Ідеологічні метаморфози головного героя роману Маріо Вергаса Льйоси "Мрія кельта" сера Роджера Девіда Кейсмента // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 86-91
536576
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / М.А. Акопов. – Київ : Політвидав України, 1971. – 109с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
536577
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / М.А. Акопов. – Київ, 1971. – 109с.
536578
  Власенко Ф.П. Ідеологічні основи національного буття / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 28-31. – ISBN 966-7943-03-8
536579
  Іншин М.І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України : монографія / М.І. Іншин, В.І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Діса плюс, 2016. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-52-6
536580
  Андрос О.Є. Ідеологічні особливості екологістського руху як мережевого явища // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 85. – С. 96-104
536581
  Четвертак Є.О. Ідеологічні особливості політичного дискурсу США // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 98-101
536582
  Ситник О.М. Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетманської держави // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.264-270. – ISSN 1728-3671
536583
  Дорошкевич О. Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка : (спостереження й уваги) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 209-210. – ISBN 966-7272-00-1
536584
  Хархун В.П. Ідеологічні практики марксо-ленінської критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-217-0
536585
  Прокопов В.Ю. Ідеологічні праці Василя Галаси (друга половина 1940-х років) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 102-104
536586
  Мілютін С. Ідеологічні причини іконоборської політики Льва III Ісавра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 108-113. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
536587
   Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил) / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 131-139
536588
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси в Україні періоду другої половини XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 22)
536589
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси на Закарпатті в першій чверті XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 24)
536590
  Товмаш Є.А. Ідеологічні смисли функціонування капіталізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 110-111
536591
  Спєвак П. Ідеологічні суперечки та розмови про пам"ять // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-18
536592
  Лильо Т.Я. Ідеологічні та філософські домінанти сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 10-14


  У статті проаналізовано деякі ідеологічні домінанти в сучасному комунікаційному процесі та їхній вплив на журналістику посткомуністичних країн. Зокрема наголошено на тому, що сучасні ЗМІ перебувають під впливом філософії позитивізму (деісторизація, ...
536593
  Зражевська Н.І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-8


  Зроблено акцент на дослідженні методів і підходів до проблеми впливу медіа на ідеологію та цінності культури в зарубіжній комунікативності. This research is devoted to the problem of studying mass media influence on modern culture.
536594
  Постол О.Є. Ідеологічні трансформації кінця XX - початку XXI століть // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 247-257
536595
  Шиленко Б.Є. Ідеологічні трансформації релігії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 76
536596
  Цегольник П.А. Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 235-237
536597
  Осташко Т. Ідеологічні центри українського монархічного руху в Австрії // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 270-284. – ISBN 978-617-7037-10-0
536598
  Бродюк Ю. Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
536599
  Іщенко М.Г. Ідеологічні, психологічні і виробничі аспекти зображення сучасника в радянській журналістиці : Дис. ... д-ра філолог. наук / Іщенко М.Г. ; КДУ , Каф. теорії і практики рад. преси. – Київ, 1973. – 406 с. – Бібліогр.:с.386-405
536600
  Алфьоров М. Ідеологічно-правові засади урбанізації Східної України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
536601
  Рудницька Н.М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 123-132


  Статтю присвячено вивченню ідеологічно мотивованої асиметрії радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії. У статті описуються причини, способи і наслідки ідеологічної адаптації текстів перекладів. В ...
536602
  Василенко В.К. Ідеологічну роботу-на рівень нових завдань / Василенко В.К. – Київ, 1986. – 92 с.
536603
  Багінський В.В. Ідеологія / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 150-151. – ISBN 966-642-073-2
536604
  Павленко П. Ідеологія "русского мира" мусить бути офіційно засуджена і заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 березня (№ 41). – С. 5
536605
  Соснін О. Ідеологія "суспільства знань": нові завдання освіти і науки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
536606
  Нестеренко О.П. Ідеологія австрійського неолібералізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 108-109
536607
  Яковлєв О.М. Ідеологія американської "імперії" / О.М. Яковлєв. – К., 1968. – 436с.
536608
  Бєляков Г.Ф. Ідеологія братерства / Г.Ф. Бєляков. – К., 1981. – 80с.
536609
  Гончаренко Н.А. Ідеологія в добу постмодернізму: соціальний капітал особистості, спільноти чи суспільства? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 170-171
536610
  Шевченко В.П. Ідеологія в епоху інтернету // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
536611
  Колотило В.В. Ідеологія в процесі соціальних змін // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
536612
  Губерський Л.В. Ідеологія в системі українознавства // Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавства : міжнар. наук. конф.
536613
   Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
536614
  Лукаш Т.Л. Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 705-711. – ISSN 1563-3349
536615
  Піпченко Н.О. Ідеологія віртуальної дипломатії США, Канади і Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 164-175
536616
  Гандзюк В. Ідеологія газети "Сурма" (1927–1934) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.108-113


  У статті розглянуто націоналістичну думку міжвоєнного періоду та її проекцію на підпільний орган УВО «Сурма», яка на своїх сторінках створила потужний ідеологічний дискурс. В статье рассматривается националистическое мнение межвоенного периода и его ...
536617
  Войтанович О.Й. Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 36-42. – (Юридичні науки ; № 3)
536618
  Бодров В.Г. Ідеологія економічного неоконсерватизму: теоретичні джерела і традиційні цінності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-41. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються ідейні витоки та ціннісні установки економічного неоконсерватизму; аналізуються його деякі гносеологічні особливості.
536619
  Муравйов В.І. Ідеологія європейської інтеграції // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-137
536620
  Шиш А.З. Ідеологія зради і запроданства / А.З. Шиш. – К, 1969. – 114с.
536621
  Павленко Ю.С. Ідеологія і політичний дискурс // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 387-396
536622
  Примуш М. Ідеологія і політичний режим // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66. – ISSN 0868-8273
536623
  Богатирьова Н.В. Ідеологія і правосвідомість // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 121
536624
  Дрогушевська І.Л. Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 18-23 : карта. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-9780
536625
  Кульчицький Станіслав Ідеологія і практика українського праворадикального руху в довоєнній Польщі (1920-1939 рр.) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.11-15
536626
  Димерець Р.Й. Ідеологія і реальність: перцептивно-нормативний вимір // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 18-19
536627
  Вдовиченко Л.О. Ідеологія і розвиток самосвідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 6-15. – ISBN 966-628-132-5
536628
  Поліщук Є.П. Ідеологія і суспільна психологія / Є.П. Поліщук. – Київ, 1971. – 48с.
536629
  Палій О. Ідеологія і фантастика у чеському постмодернізмі: романи Їржі Кратохвіла // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 196-203. – ISBN 978-617-7480-12-8
536630
  Старик А.М. Ідеологія й практика лібералізму половині ХХ століття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 57-63. – ISSN 1563-3349
536631
  Гудкова В.П. Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
536632
  Гримська М.І. Ідеологія крайніх правих політичних партій: соціально-економічний вимір // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 115-126. – (Думка). – ISSN 2304-7410
536633
  Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 7-10
536634
  Андрєєва О.М. Ідеологія міфотворчості як чинник формування української ідентичності // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 153-154
536635
  Томаєва А.О. Ідеологія націонал-соціалізму: її витоки, генеза, роль у суспільно-політичному житті Німеччини (до постановки питання) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 72-75. – (Історія та географія ; вип. 48)
536636
  Настояща К.В. Ідеологія націоналізму - міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 53-60. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
536637
  Лозовицький Олександр Ідеологія національного піднесення: історична ретроспектива голлізму в контексті епохи // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 36-46
536638
  Ляпін Д. Ідеологія національної програми розвитку підприємництва // Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2002. – № 1. – С.2-4
536639
  Шумихін М.Ф. Ідеологія неокологіалізму / М.Ф. Шумихін. – К, 1968. – 48с.
536640
  Троян С.С. Ідеологія німецького колоніалізму: актуальність і постановка проблеми. / С.С. Троян. – Чернівці, 1997. – 14с.
536641
  Мірошниченко М.І. Ідеологія потестарності (До питання онтологічної і формальної мотивації категорії права) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 1563-3349
536642
  Шматко І.В. Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 262-270
536643
  Шматко І. Ідеологія права та легітимізація сучасного правопорядку // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 427-436. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язок ідеології, права та способу легітимації сучасного правопорядку. Розглянуто зв"язок між неолібералізмом та домінуючими уявленнями про право, відповідальність, суспільство та вину.
536644
  Неживий О. Ідеологія проукраїнського державника [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 12-23. – ISSN 0131-2685
536645
  Беззуб Ю.В. Ідеологія раннього українського громадівства в документальних матеріалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 89-90. – (Історія ; Вип. 63/64)


  На основі документальних матеріалів розглядаються деякі аспекти ідеології українського громадівського руху 60-х рр. XIX ст.
536646
  Демченко М.В. Ідеологія реклами як системи переконань та пропаганди культури споживання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 138-140


  Досліджуються особливості соціальної реклами як важливого інструмента інформаційної політики та ефективного носія державної ідеології. The features of social advertising are studied as an important instrument of informational policy and effective ...
536647
   Ідеологія руського православ"я: критич. аналіз. – К., 1986. – 197с.
536648
  Нестеров О.В. Ідеологія селянського повстанського руху на Правобережній Україні (1919 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; Вип. 39)


  Висвітлюються питання зародження ідеології селянського повстанського руху на Правобережній Україні та розгортання боротьби повстанців проти радянської влади в 1919 р.
536649
  Плешко М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-55. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються сутність, витоки та проблематика ідеології солідаризму в контексті українського державотворення. Підкреслюється її особливе значення для сучасного українського суспільства. The essentiality, sources and problems of solidarity ...
536650
  Плешко М.В. Ідеологія солідаризму в контексті розбудови української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 210-213. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються парадигмальні основи ідеології солідаризму. Обґрунтовується її актуальність в умовах державного будівництва в Україні. The topic of the article under consideration is paradigm foundations of. Also it substantiates relevancy of ...
536651
  Плешко М. Ідеологія солідаризму та її відображення в програмних документах політичних партій України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 74-77. – ISBN 978-966-439-147-1
536652
  Отрешко Н. Ідеологія соціальной політики сучасних держав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 86-94. – ISSN 1563-3713
536653
  Кушнір В. Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини XIX століття // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 161-167. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті аналізуються погляди прогресивних педагогів XIX століття на проблему поділу середньої освіти на класичну та реальну в ході освітньої реформи 60-х років. Висвітлено бачення середньої освіти М.Пироговим та К.Д.Ушинським. Визначено основні їх ...
536654
  Ахтирська Н.М. Ідеологія судового пізнання подолання стереотипів та наближення до істини // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 118-119
536655
   Ідеологія сучасного релігійного сектантства. – Львів, 1971. – 170с.
536656
  Щербина В.І. Ідеологія сучасного трудового права України // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 14-17
536657
  Пашков В.В. Ідеологія сучасної безперервної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 77-81. – ISSN 2077-1800
536658
  Соколова В. Ідеологія та життєва практика пуританства у драмах Бернарда Шоу "Учень диявола" та Лесі Українки "У Пущі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 27-39. – ISSN 0236-1477
536659
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чеської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-07-1
536660
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чкської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-08-X
536661
  Єнін М.Н. Ідеологія та наука: в пошуках можливостей діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 84-89. – ISSN 2077-1800
536662
  Малкіна Г.М. Ідеологія та політична наука у США: особливості взаємодії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
536663
  Троян Сергій Станіславович Ідеологія та практика німецького колоніалізму в XVI-XIX ст. : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.03 / Троян Сергій Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1995. – 39л.
536664
  Олещук П.М. Ідеологія та псевдоідеологія у електоральному процесі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
536665
  Салій І.Р. Ідеологія та соціальна уява // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
536666
  Бучин О.П. Ідеологія та тероризму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 60-66. – ISSN 2312-4342
536667
  Рікер П. Ідеологія та утопія = Lectures on ideology and utopia : [курс лекцій] / Поль Рікер ; [пер. з англ. В. Верлока ; відп. за вип.: К. Сігов та Л. Фінберг ; наук. ред. О. Якубенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманітар. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 378, [6] с. – ISBN 966-7888-80-0
536668
  Славич Б.С. Ідеологія тероризму: поняття, сутність та проблеми протидії // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 153-156. – ISBN 978-617-7363-09-4
536669
  Лісник Т.В. Ідеологія тероризму: поняття, сутність, та проблема протидії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 245-246. – ISBN 978-617-7363-7-0
536670
  Кралюк П. Ідеологія українського націоналізму // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 569-576. – ISBN 978-966-2254-74-7
536671
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 280с. – ISBN 966-428-021-6
536672
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-668-405-2
536673
  Яровой Т.С. Ідеологія українського суспільства в процесі державотворення // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 115-122. – ISSN 201106
536674
  Огієнко І.І. Ідеологія української церкви : [богословські студії] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 11 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-59-3
536675
  Чичасова Н. Ідеологія хорватської націоналістичної організації "Усташі" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-966-171-893-6
536676
  Баранівський В.Ф. Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 82-83
536677
  Мудрий М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського собору 1848 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-106. – (Серія історична ; Вип. 44)
536678
  Кравчук М.О. Ідеологія як депарадоксалізуючий чинник самоопису у філософській концепції Н. Лумана // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 218-229. – ISSN 2077-8309
536679
  Невмержицька О.В. Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 39–43. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
536680
  Романенко Є.О. Ідеологія як комунікативний інсрумент реалізації державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 120-123. – Бібліогр.: 16 назв
536681
  Корабльова В.М. Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології як соціального механізму реїфікації та інерції (реїфікації другого порядку). Доводиться, що ідеологія постає іманентною складовою соціальної реальності, яка забезпечує її (від)творення ...
536682
  Шандор Ф.Ф. Ідеологія як основа розвитку національної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 340-351
536683
  Бегаль О.М. Ідеологія як основа соціальної активності особистості у сучасному українському суспільстві // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 155-156
536684
  Губерський Л.В. Ідеологія як предмет соціально-філософського осмислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 5-11. – ISBN 966-7943-03-8
536685
  Бегаль В.М. Ідеологія як складова іміджу політичного лідера // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 154-155
536686
  Іваскевич О. Ідеологія як фактор трансформації етнічного світогляду особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Динамічні та суперечливі події сьогодення є результатом кризи глобалізації та відродження світових ідеологій, що вимагають пошуку якісно нових практичних способів їх вирішення. У сучасній політичній психології поряд з проблемами політичноголідерства, ...
536687
  Козловець М.А. Ідеологія як фактор формування національної ідентичності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 91-116.
536688
  Мельник І.М. Ідеологія як феномен сучасного політичного життя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
536689
  Грабовський С. Ідеологія. Партії. Електорат // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-89. – ISSN 1812--514Х
536690
  Лютий Т. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади / Тарас Лютий (у співпраці з Олегом Ярошем) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-2410-78-5
536691
  Приятельчук А.О. Ідеологія: родова, типова, видова та формоутворююча сутність // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 58-59
536692
  Іщенко О.М. Ідеологія: спроба реабілітації в контексті суспільства ризику // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
536693
  Бей О. Ідеома "третього шляху": Модель європейської соціал-демократії та її відношення до України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-33. – ISSN 0868-8273
536694
  Михайличенко Н. Ідеоніми в газеті "День": функції та структурно-синтаксичні особливості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 61-64. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
536695
  Михайлова І.І. Ідечної апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 15-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню рецепції ідей апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в неоплатонізмі Ніколая Кузанського, Марсіліо Фічино та Джованні Піко делла Мірандоли. Статья посвящена исследованию рецепции идей ...
536696
  Чумак І.В. Ідеш, ідеш - оглянешся.... : [повісті та оповідання] / Іван Чумак ; [ред. В. Коломієць ; сл. про автора В. Грабовський]. – Київ : Сучасний письменник, 2011. – 259, [4] с. – ISBN 978-966-8620-22-5
536697
  Бречак А.М. Ідея - дослідження - цех / А.М. Бречак. – Київ, 1970. – 44с.
536698
   Ідея. – Київ
№ 1. – 1993
536699
   Ідея. – Київ
№ 2. – 1994
536700
   Ідея. – Київ
№ 3. – 1995
536701
   Ідея. – Київ
№ 4/5. – 1996
536702
  Кононенко Т.П. Ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
536703
  Романова І.В. Ідея "Волі до життя" в контексті роману І. Багряного "Тигролови" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 486-492. – ISSN 1993-5560
536704
  Слівінська А.Ф. Ідея "всезагальної гостинності" в трактаті І. Канта "До вічного миру" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 111-116. – ISSN 2076-1554
536705
  Доброєр О. Ідея "гарної людини" в системі естетичної антропології Миколи Гоголя // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 389-399
536706
  Возняк С. Ідея "громадівського соціалізму" в українській соціально-філософській думці другої половини XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 44-48. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)


  Висвітлюються намагання українських мислителів М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика та ін. узгодити ідею громадівства із соціалістичною ідеєю, перенести принципи соціалізму на український грунт.
536707
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
536708
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.08 / /Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
536709
  Мостіпан О.М. Ідея "істинного правління" у вченні Конфуція // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 88-90
536710
  Бондаренко В.Г. Ідея "Казакии" в ідеології козаків–націоналістів (1927–1987 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 60-65. – ISSN 2076-1554
536711
  Яремчук В. Ідея "Київського королівства" О. Бісмарка та її наслідки // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 89-91 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Ідея розчленування Росії та завоювання України в часи загострення російсько-німецьких стосунків.
536712
  Макух Ю.Ю. Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 77-83. – ISSN 1996-5931
536713
  Котлярова Т.О. Ідея "образу та подоби Божої в людині" у традиції ісихазму (за Григорієм Паламою) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
536714
  Сухова Н.М. Ідея "проклятої частини": Ж. Батай, Ж. Бодрійяр // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 119-120
536715
  Владиченко Л. Ідея "релігійного" діалогу як сфери взаємовідносин між Богом і людиною у творчості Мартіна Бубера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 280-296
536716
  Чернова І.М. Ідея "руйнуючого жесту" в етнометодологічній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Розглянуто оригінальну ідею руйнуючого експерименту, запропоновану відомим американським етнометодологом Г. Гарфінкелем. Саме цей експеримент допоміг виявити рутинні основи повсякдення. Знання цих основ відіграє важливу роль для успіху соціологічного ...
536717
  Коперльос Р.Ю. Ідея "складності" в луманівській теорії систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 72-73
536718
  Білопольський М. Ідея "сталого розвитку": реалії та виклики сьогодення і пошук нової доктрини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 3-5. – ISSN 1728-9343


  У статті автор обґрунтовує необхідність пошуку нової парадигми суспільного розвитку, у якій були б мінімізовані основні глобальні загрози і прийнято підхід раціонального використання природних ресурсів. Автор наголошує, що нова концепція розвитку світу ...
536719
  Гаєвська О. Ідея "творимо" буття у творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Йосано Акіко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 37-48
536720
  Якименко О.В. Ідея "чесності з собою" у творах В. Винниченка та Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 447-452


  У статті розглядається етичне вчення "чесності з собою№ В. Винниченка та вплив його на творчі пошуки сучасників. Досліджується художнє втілення теорії в оповіданнях Н. Романович-Ткаченко "Будиночок над кручею" та "Петрусь, Нінусь, Юрусь"
536721
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А. Камю "Чума" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.
536722
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22
536723
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 24-26
536724
  Газізов М. Ідея автономності у літописах доби розквіту козацької держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 72-84
536725
  Бровко М.М. Ідея активності мистецтва в сучасній західноєвропейській філософії та естетики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 118-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
536726
  Гардашук Т.В. Ідея антропосфери академіка М.Г. Холодного та виклики сучасності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 57-61
536727
  Сивець Т.В. Ідея антропоцентризму в творчості Климента Смолятича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 368-372. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті вперше означується ідея антропоцентризму, що яскраво виявила себе у творчості неординарного представника доби середньовіччя Климента Смолятича. Висувається теза щодо можливого підгрунтя сформульованої Смолятичем "категорії пізнання", а також ...
536728
  Барабаш-Тимофієва Ідея білоруської державності на початку XX століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 495-503. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
536729
  Бурлака І.В. Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним положенням вчення французького філософа Е.Жильсона про Бога, включаючи характеристики Бога за Ф. Аквінським. Автор виділяє такі головні аспекти: сутність Бога, Його атрибути та дії у світі. The article is about general ...
536730
  Виноградова Н.М. Ідея бога як об*ект соціального пізнання. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.02 / Виноградова Н.М.; Південноукр. пед. ун-т. – Одеса, 1996. – 19л.
536731
  Урсул А.Д. Ідея В.І. Леніна про загальність відображення і сучасна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
536732
  ТіменикЗ.І Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у контексті різних принципів. (Зі спадщини українських філософів 40-х рр. XIX-80-рр. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
536733
  Матвійчук Н.О. Ідея взаємодії релігії та гуманізму у праці "прагматизм – нова назва деяких старих способів мислення" Вільяма Джеймса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 118-120
536734
  Астахова Т.Г. Ідея взаємозв’язку категорій "Дух-душа-тіло" крізь призму філософії В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва та соборних послань апостола Павла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 37-40. – ISSN 2077-1800
536735
  Руденко О.В. Ідея виникнення "нової науки" за Ф. Беконом та Р. Декартом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз науки у Новий час згідно концепцій Ф.Бекона та Р.Декарта. Підкреслюється ідея нового погляду на науку та філософію.
536736
  Год Б.В. Ідея виховання правителя у європейській ренесансній педагогіці ХV-ХVI століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 113-119
536737
  Хропко П. Ідея відновлення державності в українській поезії ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.48-49. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
536738
  Конарівська Ю. Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 347-351. – ISSN 2078-0850
536739
  Зінченко В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 17-24. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
536740
  Панафідін І.О. Ідея війни та проблема її трансформації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 315-326. – ISSN 2076-7382
536741
  Корівчак Л.Д. Ідея вічності природного універсуму у циклі М. Чернявського "Крим" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджено особливості світогляду М.Чернявського, на прикладі поетичного циклу "Крим" проаналізовано натуралістичність мислення поета: обожнення світу природи, відчуття людиною себе як частини Всесвіту.
536742
  Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 0130-5263
536743
  Шип Н.І. Ідея всеслов"янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 25-54. – ISSN 2222-4203
536744
  Комар В. Ідея Гадяцької унії в польських геополітичних концепціях міжвоєнного періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 97-101. – ISSN 1728-9343
536745
  Моісєєнко І.О. Ідея гармонії : Українська національна Ідея / Ігор Моісєєнко. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162


  В пр. №1707117 напис: Сподіваючись на співпрацю, від автора! Лауреат держ. та міжнародних премій: Підпис. 20.08.16 р.
536746
  Атрошенко Г.І. Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева / Г.І. Атрошенко, Н.С. Дьяченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 15-18. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
536747
  Лещенко І.Т. Ідея громадянського виховання в історії наукової думки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 84-89. – (Серія "Педагогічні науки")


  Згадується М. Костомаров.
536748
  Жадько В.А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 25-33. – ISSN 2072-1692
536749
  Литвин Р. Ідея гуманістичного оновлення суспільства у філософії Еріза Фромма // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 40-47. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
536750
  Яремкович М. Ідея двоплановості світу в "гротесках" Галини Орлівни // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 194-197.
536751
  Нелюбов О.Б. Ідея держави в Новому Завіті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 193-197. – ISSN 2226-3209
536752
  Глоба І.П. Ідея державної незалежності України у програмних документах ДемПУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено програмні документи Демократичної партії України прийняті під час боротьби за незалежність України. Особлива увага приділяється висвітленню ідеї державної незалежності України, як основи ідеологічної платформи партії. The article deals with ...
536753
  Коцур Анатолій Петрович Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 18-початку 20 ст. : Дис...доктора історичних наук:07.00.06 / Коцур Анатолій Петрович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 464л. – Бібліогр.:л.402-464
536754
  Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVIII - початку ХХ ст. : Автореф. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Коцур А.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с. – Бібліогр.: с.30 - 33
536755
  Міхалевська В.Л. Ідея державності в післявоєнній публіцистиці Миколи Шлемкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Досліджується висвітлення ідеї державності в публіцистиці Миколи Шлемкевича в період 50-60-их рр. ХХ ст. Аналізується здатність творчого доробку публіциста впливати на збереження української національної свідомості. З"ясовується роль цього публіциста, ...
536756
  Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / М.С. Кармазіна; Інст.політич.і етнонаціональних досл.HАHУ;Ки в.держ.торг.-екон.унів. – Київ, 1998. – 351с. – ISBN 5-7763-8339-0
536757
  Долматова Н.І. Ідея державності І.Виговського за Гадяцькою угодою 1658 р. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.73-75. – ISSN 1563-3349
536758
  Коцур А. Ідея державності та інтелектуально-духовна еліта України XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 117-138. – ISBN 978-966-2464-25-2
536759
  Коцур А. Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця XIX - початку XX ст. (історіографічний аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 147-160. – ISBN 978-966-2464-25-2
536760
  Медвідь А.М. Ідея Державності та права у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця / А.М. Медвідь, Я.С. Грицютенко, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 131-133
536761
  Барчан В.В. Ідея державності та соборності в публіцистиці В. Гренджі-Донського / В.В. Барчан, О.В. Барчан // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 146-150


  У статті досліджено процес формування державницьких поглядів ВВ.Гренджі-Донського та утвердження ідей державності й соборності через журналістську діяльність та творчість
536762
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06. / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 223л. – Бібліогр.: л.183-223
536763
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
536764
  Конта Р.М. Ідея державотворення в Україні в першій половині XIX століття: огляд історіографічних праць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-31. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історіографічних праць розглянуто формування та розвиток ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст. In the article on the basis of analysis of historiography literature is observed creation and development of ideas of ...
536765
  Андрос Є. Ідея для XXI століття: великий кооператор Борис Мартос і сьогоднення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)
536766
  Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.51-54. – ISSN 0132-1331
536767
  Галака С.П. Ідея договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розглядається пропозиція Росії щодо розробки та підписання нового договору щодо європейської безпеки. The article deals with the Russian proposal to work out and sign a new treaty on the European security.
536768
  Меркулов М. Ідея дуалістичної будови світу у філософьскій поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних писень" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
536769
  Швець М. Ідея духовного відроження у творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 175-181. – ISBN 978-966-2710-51-9
536770
  Давац В.Ю. Ідея еволюції в астрономії та її методологічні аспекти / В.Ю. Давац, Л.О. Колоколова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
536771
  Іваха А.О. Ідея елітаризму в рамках концепції інтегрального націоналізму Дмитрія Донцова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 79-81
536772
  Ковтун Л. Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 65-68. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У центрі уваги дослідження представлені особливості світосприйняття людності Київської Русі. Міфологічна модель світла як язичницька ідея віднаходить своє яскраве відображення також і в христянської традиції. Розглядаються світоглядні рівні формування ...
536773
  Грубінко А. Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 10-16
536774
  Кебуладзе В.І. Ідея Європи: мета, гіперцивілізація, відповідь // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 134-140


  У статті розглядається ідея Європи у феноменологічній філософії. Автор по- рівнює поняття європейського телоса Едмунда Гусерля з концепцією гіперцивілі- зації Яна Паточки. Він також намагається розв"язати деякі наріжні проблеми феноменологічної ...
536775
  Цимбалій І.П. Ідея єдності слов"янських народів у польських романтиків та кирило-мефодіївців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
536776
  Кононенко М.П. Ідея єдності тваринного світу / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 112. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
536777
  Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет / Володимир Різун // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 481-492. – ISBN 966-7769-79-6
536778
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-38
536779
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-348. – ISBN 978-966-439-753-4
536780
  Хома Олег Ігорович Ідея зла в суспільній свідомості: витоки та історичні форми : Дис... канд. філософ.наук: 17.00.08 / Хома Олег Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
536781
  Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування : монографія / Фурман Анатолій Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 373-376. – Бібліогр.: с. 324-372. – ISBN 978-966-654-403-5


  Зміст: До історії постання ідеї. Сутність професійного методологування. Категорії як інструменти методологування. Вітакультурна методологія і професійне методологування: синтез ідей. Інваріанти прикладного методологування і світ методології
536782
  Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 59-67. – ISBN 978-966-1513-13-5
536783
  Розумний М.М. Ідея і нація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення нових форм національної ідентичності в Україні. Показано зв"язок між цим процесом і створенням основних інститутів соціальної та політичної стабільності. Запропоновано механізм уникнення маніпуля-ційних технологій у ...
536784
  Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху : Монографія / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2006. – 340с. – ISBN 966-372-027-1
536785
  Миронченко В. Ідея і практика - на різних полюсах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 14-15


  На семінар-практикум, присвячений журналісстським розслідуванням,які поступово входять в практику мовлення, були запрошені журналісти обласних і національних державних телерадіокомпаній, які мають досвід проведення журналістських розслідувань та ...
536786
  Дяків-Горновий Ідея і чин : повна збірка творів / Осип Дяків-Горновий. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Товариство колишніх вояків У.П.А., 1968. – 408 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в тексті
536787
  Орлик М. Ідея і Чин України : Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму / Максим Орлик; Центр нац. відродження ім. Степана Бандери. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 224с. – (Ідеологічна спадщина). – ISBN 966-7060-37-3
536788
  Мирон Д. Ідея і Чин України // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 169-198. – ISBN 978-966-1513-01-2
536789
  Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. – Вінниця, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
536790
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 179л. – Бібліогр.: л.164-179
536791
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Комісар Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
536792
  Пивоварова О.В. Ідея інтуїції в історичному аспекті // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 492-504
536793
  Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії : З лекціями 1926-1928 рр. / Робін Дж. Колінгвуд; Упоряд. та передм. Яна ван дер Дуссена; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Переглянуте вид. – Київ : Основи, 1996. – 615с. – ISBN 966-500-085-3
536794
  Медведєв І.А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 77-82
536795
  Савченко В. Ідея козацької волі в пропагандистський і организаційній діяльності анархістів в українському селі (1905 – 1920 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISBN 978-617-7261-66-6
536796
  Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-90
536797
  Матюшко Б.К. Ідея критичної філології Ернеста Ренана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 33-36
536798
   Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець; Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Коробець, Р.В. Зимовець. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 192с. – ISBN 966-542-227-8
536799
  Пінчук Є.А. Ідея людини в філософських традиціях античної доби // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 98-105
536800
  Нападиста В.Г. Ідея людської гідності як моральний імператив сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 31-33
536801
  Рик С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7009-24-4
536802
  Теслюк С.С. Ідея матеріальності в електродинаміці Фарадея - Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
536803
  Гуменюк Г.О. Ідея матеріальності в теоріях генетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
536804
  Грабенко Д.Д. Ідея Миколи Кузанського про "вчене незнання" як загострена форма апофатики Псевдо-Діонісія Ареопагіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 9-11
536805
  Щепанкевич Д. Ідея миру в актах міжнародного права. Аналіз на прикладі Північноатлантичного договору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 471-478. – ISBN 978-83-64286-14-8
536806
  Колесников К. Ідея монархії в українській історіографії (II пол. XIX ст.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 82-87
536807
  Шимон С. Ідея моральності в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
536808
  Виждова М.В. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
536809
  Калита Н. Ідея народності у вченні К.Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 21-24. – ISSN 2308-4634
536810
  Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 48-56
536811
  Писаренко Н. Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 108-115. – ISSN 2075-1222
536812
  Затинна В. Ідея національного відродження у поетичній творчості Й. Струцюка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 399-407
536813
  Горбань Т.Ю. Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 303-310
536814
  Фігурний Ю.С. Ідея національної держави у творчій спадщині Миколи Міхновського // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 479-487. – ISBN 978-966-428-404-9
536815
  Райківський І. Ідея національної єдності України в громадському житті Прикарпаття XIX - початку XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
536816
  Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 - 1939рр.) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк. – Коломия, 1995. – 176с.
536817
  Гоголь Є. Ідея незалежності України в творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 166-174. – ISBN 978-966-2710-51-9
536818
  Гачковскі Марцін Ідея незалежності України й українсько-польський конфлікт на прикладі публіцистики Осипа Назарука (1907-1919 рр.) // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 77-85. – ISBN 966-95452-3-9
536819
  Куташев І.В. Ідея незалежності України у політичній спадщині Пилипа Орлика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про історичні перипетії формування українського конституціоналізму доби козаччини. In article the author considers peripetias of formation of the Ukrainian constitutionalism in days of Cossack republic.
536820
  Безкровна Н. Ідея незнищенності нації у творчості О. Довженка та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 26-30.
536821
  Тетеріна О.Б. Ідея неперекладності: від Г. Квітки-Основ"яненка до О. Потебні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 408-412


  Осмислення неперекладності як наукової проблеми Г. Квітка-Основ"яненком та П. Кулішем (попередниками О. Потебні у цьому питанні) сприяло формуванню погляду на переклад як міжкультурний феномен, - художнє явище, у якому перехрещуються мови двох народів, ...
536822
  Корсак К.В. Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? : (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей XXI століття) : наук.-популяр. нарис / К.В. Корсак, Ю.К. Корсак ; упоряд. д-р політ. наук С.М. Дерев"янко ; Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-96. – ISBN 978-966-428-322-6
536823
  Куташев І.В. Ідея об"єднання України у політичній концепції гетьмана Петра Дорошенка // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 664-669. – ISSN 1563-3349
536824
  Чорний О.О. Ідея оновлення українського суспільства XVII століття крізь призму античної та християнської філософії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.75-80. – (Філософські науки)
536825
  Дем"яненко Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949-2010) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 49-53. – ISSN 0131-6788
536826
  Чеховська Л. Ідея патриотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 20-26
536827
  Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 235-247. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Зі здобуттям незалежності України поновилися спроби створити нову систему патріотичного виховання на національній основі, що знаменував сучасний етап розвитку патріотичних ідей та їх імплементації у виховання молоді. Аналізується історична генеза ...
536828
  Ільїна А.В. Ідея повторення у філософських концепціях Серена К"єркегора та Жака Деріда // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 30-44
536829
  Лященко О. Ідея полімодальності Ж. Женетта і творча практика І. Костецького // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 187-197
536830
  Носовець В.О. Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Розкривається теоретичне значення концепту політичної толерантності для аналізу процесів міжнаціональних відносин в сучасній Україні. This article evolves a theoretical value of concept of political tolerance for analysis of process of international ...
536831
  Мудрий М. Ідея польсько-української унії та "русини польської нації" в етнополітичному дискурсі Галичини 1859-1869 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 83-148. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
536832
  Кресін О.В. Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 382-397. – ISSN 1563-3349


  2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний "круглий стіл" на тему "Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra", присвячений ювілею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера. Серед учасників "круглого столу" ...
536833
  Тимошенко В. Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
536834
  Пашков А.С. Ідея права у філософсько-правовому вченні Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
536835
  Кудряченко А. Ідея правової держави в контексте європейської інтеграції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 9-12
536836
  Максимов С.І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 102-111. – ISSN 1818-992Х
536837
  Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 8-9
536838
  Удовика Л.Г. Ідея правової держави у поглядах П.І.Новгородцева // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.93-98
536839
  Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р.Ф. Гринюк. – Київ : ІнЮре, 2004. – 388 с. – ISBN 966-313-220-5
536840
  Байрачний С.М. Ідея правової особистості в контексті формування громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 161-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблеми становлення громадянського суспільства через призму аналізу феномену правової особистості. Зроблено спробу змістовного обгрунтування ідеї правової особистості в контексті концепції правової держави й громадянського ...
536841
  Кудрик Ліліана Ідея преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст.
536842
  Конєва Т. Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В.Г. Короленка "Сліпий музикант" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 29-34. – ISSN 2075-1486
536843
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
536844
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально -філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр. : л. 180-197
536845
  Андрусяк Г.М. Ідея природного права в обгрунтуванні права на необхідну оборону // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
536846
  Горбачик А.П. Ідея причинності в соціології / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
536847
  Шетеля В. Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Гренджі-Донського та П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 169-173. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
536848
  Гошовський М.М. Ідея прогресу в соціальній філософії / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1993. – 159с. – ISBN 5-11-004255-1
536849
  Романишин Д. Ідея прогресу в соціально-філософських поглядах Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 35-40. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
536850
  Фурман А.В. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. – Ялта; Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 205с. – ISBN 978-966-654-197-3
536851
  Попандопуло І.Л. Ідея розвитку лапласівського детермінізму в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
536852
  Завгородній Юрій Юрійович Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХI ст. - перша третина XIII ст. (до характеристики просторово-часових уявлень) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Завгородній Юрій Юрійович; Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2002. – 249л. – Бібліогр.: л.226-249
536853
  Глизь І.І. Ідея самоврядування у творчості М. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 136-148. – ISBN 978-966-660-735-8
536854
  Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
536855
  Муха Д. Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
536856
  Кудрявцев П. Ідея св. Софії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 112-136
536857
  Шаповалова А.О. Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 421-426


  У статті зроблено спробу розкрити ідею свободи в листах Т. Шевченка в порівняльному аналізі проблеми свободи у художніх творах поета, як ще один крок до глибшого осягнення та висвітлення цілісної картини концепту свободи в його творчості. В статье ...
536858
  Іваницька А.Г. Ідея свободи в історико-філософському вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.24-30. – ISSN 1728-3671
536859
  Куц Г.М. Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 101-108. – ISSN 2411-7587
536860
  Дєдяєва І.П. Ідея свободи в соціально-філософських поглядах Й. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
536861
  Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.126-129. – ISSN 0132-1331
536862
  Жванія Л.В. Ідея свободи та свободи волі в ліро-епічних творах Т.Г. Шевченка та Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 122-129


  Ідея свободи волі у Т. Шевченка та Лесі Українки поєднується із розумом, із здатеністю робити свідомий вибір. Адже життя для внутрішньо вільної особистості це завжди сутуації, що передбачають активний вибір між добром і злом.
536863
  Соловйов Б. Ідея свободи у праці Ганса Кельзена "Про сутність і цінність демократії" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 139-140. – ISBN 978-617-7069-28-6
536864
  Наконечний А. Ідея свободи у суспільно-духовному житті України XIV-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 67-75. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
536865
  Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 242-249


  У статті досліджується ідея свободи у творчості Тараса Шевченка. наголошується на утвердженні поетом свободи індивідуальної та національної. Аналізується проект Духовної Держави, розроблений у «Кобзарі». In this article the idea of freedom in poems of ...
536866
  Іщенко Є. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 68-73


  У статті розглянуто концепт свободи у творчості Т. Шевченка, який став основою світогляду поета. Категорію свободи проаналізовано в руслі філософських ідей М. Гайдеггера, К. Т. Ясперса, М. Бердяєва та ін.
536867
  Гаспарян А. Ідея свободи у філософії Д. Локка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 27-28
536868
  Заглинська А. Ідея свободи як цінність життя в творчості Олександра Пушкіна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 316- 322. – ISBN 978-966-306-020-4
536869
  Токман В.В. Ідея священного у феноменологічній концепції релігії Р. Отто // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається питання про місце і роль ідеї святого у сутнісному вимірі релігійного феномену в праці Р. Отто "Das Heilige".
536870
  Черненко Т.В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 117-123. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
536871
  Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-43
536872
  Борець Ю. Ідея сильніша від зброї / Юрій Борець; Фундація Юрія Борця; Науковий відділ Всеукраїнського Братства УПА. – Львів, 2003. – 72с. – (Б-чка молодого українця)
536873
  Попова Н.А. Ідея слов"янської федерації у контексті українського націотворення третьої четверті XIX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 122-132. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються Кирило-Мефодіївське товариство, М. Драгоманов, М. Костомаров.
536874
  Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА - УНСО) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 3-8. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
536875
  Крива Т.Ю. Ідея соборності в творчості І. Вишенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядаються ті первинні, основоположні засади, на яких, на думку Івана Вишенського, грунтується раннє, істинне християнство та які становлять зміст соборності - основного принципу релігійного і суспільного життя. This article ...
536876
  Бойко Надія Ідея соборності в українських земель у творчості Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 236-239
536877
  Гай-Нижник Ідея Соборності й українське державотворення (1918-1919 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 25-37. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється втілення в життя ідеї соборності українських земель у Великій Україні, Галичині і Волині, Закарпатті і Буковині протягом кінця 1918 - початку 1919 років. В статті відтворюється складний шлях до політичного об"єднання українських етнічних ...
536878
  Дмитренко Н.О. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 33-36. – (Серія "Філологічні науки")
536879
  Реєнт О. Ідея соборності України у XIX - на початку XX ст.: духовне та культурне підгрунтя // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 4-8
536880
  Тимошик М. Ідея соборності української мови на сторінках огієнкового часопису "Рідна мова" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-5263
536881
  Сидоренко Н.В. Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г.Сковороди // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.52-60
536882
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 172 - 186
536883
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
536884
  Гардашун Т. Ідея справедливості в сучасному екологізмі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-123
536885
  Ониськів М. Ідея справедливості та модель "добре організованої держави" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-37
536886
  Добош З. Ідея справедливості у правовій думці Стародавнього Сходу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 9-15. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
536887
  Кирик В.Л. Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 217-226
536888
  Завальна Ж.В. Ідея становлення договірного регулювання відносин у працях українських науковців-адміністративістів XX ст. // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7293-17-9
536889
  Рома А.І. Ідея судьби у давніх германців та народів Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 58-60
536890
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст.
536891
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 125-139. – ISSN 0869-2491
536892
  Романишин Д. Ідея суспільного прогресу у творчій спадщині Михайла Драгоманова // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 16-21. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
536893
  Бігун В. Ідея та здійснення права: від філософії права до філософії правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 212-223. – ISSN 0132-1331
536894
  Пількевич В. Ідея та основні етапи створення Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 274-276. – ISBN 978-966-171-651-2
536895
  Горохолінська І.В. Ідея толерантності в гуманістичних філософських дискурсах: історичний екскурс та соціальна значущість // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті здійснюється аналіз еволюції поняття терпимості та толерантності в контексті історико-філософського дискурсу. Обґрунтовується аксіологічна вкоріненість ідеї толерантності в етичних доктринах не тільки новочасної та новітньої доби, а й ...
536896
  Черкашина Л. Ідея трудового та еколого-натуралістичного виховання в романі Ж.-Ж.Руссо "Юлия, или ноая Элоиза" // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 303-315. – ISSN 2077-1827
536897
  Міщенко Ю.В. Ідея трьох світів у філософії Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
536898
  Кіндрат В. Ідея українського екуменізму в поглядах митрополитів Іларіона (І. Огієнка) та Андрея Шептицького // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 121-126. – ISBN 966-7631-03-6
536899
  Візняк А.Е. Ідея українського монархізму в творах В"ячеслава Липинського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 113-115
536900
  Рум"янцев В.О. Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 103-111. – ISSN 2224-9281
536901
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.01. / Салтовський Олександр Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 455 л. – Бібліогр.: л. 433-455
536902
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичої думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Автореф. ... дис. доктора політичних наук: 23.00.01 / Салтовський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
536903
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 163-185
536904
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
536905
  Шановська О.А. Ідея української державності в програмних документах дисидентського руху // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 512-521. – ISBN 978-966-428-404-9
536906
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
536907
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
536908
  Здоровега Мар"яна Ідея української державності у працях Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 56-59
536909
  Полушкіна Т.В. Ідея української державності: 40-60-ті роки XX ст. / Т.В. Полушкіна, М.Б. Парахіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 181-185
536910
  Зайченко І. Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 30-34.
536911
  Райківський І. Ідея української Соборності в діяльності "Руської трійці" та її послідовників у Галичині в 1830-1840 рр. // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 53-73


  Продовження. Початок див.: Галичина. - 2004. - № 10. - С. 43-61.
536912
  Микитчук Н.М. Ідея української соборності у світогляді і діяльності М. Драгоманова та І. Франка: історіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 121-128. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
536913
  Жижко Т. Ідея університету // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 250-254


  Аналізується ідея університету, характериними рисами якого є поєднання науки та освіти, академічних свобод, розвитку культури, утвердження гуманітарних пріоритетів і міжнародної співпраці.
536914
   Ідея Університету : антологія. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7007-68-4
536915
  Пелікан Я. Ідея Університету = The idea of the university : переосмислення / Ярослав Пелікан. – 2-е вид., доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 360с. – ISBN 978-966-378-0771
536916
  Свириденко Д.Б. Ідея університету в XXI столітті: контекст академічної мобільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 36-42. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена аналізові засад сучасної університетської освіти в контексті впливу на неї процесів глобалізації. Обгрунтовується роль імплементації ідеї академічної мобільності в якості інструменту гармонійного вписування студента як у європейський ...
536917
  Пінчук Є.А. Ідея університету в європейській думці // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 93-99


  Теоретико-методологічну базу даної роботи склали також праці сучасних українських і російських освітян і мислителів, що працюють над вирішенням актуальних проблем сьогоденної вищої освіти, - В.П. Андрущенка, В.А. Бугрова, Л.В. Губерського, І.В. ...
536918
  Горський В. Ідея університету в Києво-Могилянській редакції // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 100-111
536919
  Ціпко А. Ідея університету в українській культурі: перенесення й особливості засвоєння // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-439-138-9


  Університет святого Володимира в Києві стає місцем всього київського як місцевого тобто українського. Першочергово таке завдання поставив М. Максимович.
536920
  Сігов К. Ідея Університету і Могилянський палімпсест // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.127-136
536921
  Симчич М. Ідея університету і національна держава // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 85-88. – ISBN 966-01-0371-9
536922
  Гомілко О. Ідея університету під питанням фулбрайтівців // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 66-71. – ISBN 966-01-0371-9
536923
  Горський В. Ідея університету та "університетська філософія" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
536924
  Єрмоленко А. Ідея університету та універсалістська практична філософія // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
536925
  Кулаков А. Ідея університету: неочевидні очевидності // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.73- 84. – ISBN 966-01-0371-9
536926
  Ваховський Л.Ц. Ідея університету: ретроспективний аналіз і сучасні проблеми // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 213-221. – ISSN 2227-2844
536927
   Ідея університету: сучасний дискурс / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася міжнародна конференція "Ідея університету: сучасний дискурс". Пленарне засідання відкрив ректор університету Л.В. Губерський. З доповідями виступили перший проректор О.К. Закусило, ректор національного педагогічного університетуі ...
536928
   Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філіпенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-439-753-4
536929
  Акімова О.А. Ідея університету: фундаменталізація, гуманізація та автономія // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 33-34
536930
  Захарчин Н. Ідея утворення Холмської губернії та українська громадсько-політична думка Галичини (1909-1912 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 145-150. – ISSN 0321-0499
536931
  Колісник В. Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного чинника: історичний досвід та сучасні виклики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-63. – ISSN 1026-9932
536932
  Варич М. Ідея федералізації суспільства на сторінках українських видань (2004-2005) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 58-64


  Аналізуються публікації українських видань періоду президентських виборів-2004, де обговорювалися історичні та політичні ідеї утвердження федеративного устрою нашої держави. До розгляду залучені такі газети, як "Голос України", "Українамолода", ...
536933
  Пиріг Р. Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 188-192. – ISBN 966-625-017-9
536934
  Давиденко М. Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – C. 21-24


  Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності.
536935
  Грінченко Ідея федералізму у декабристів. – Київ : З друкарні С.А. Борисова, 1907. – 21 с.
536936
  Корольов Г.О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917-1921 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 103-117. – ISSN 0130-5247
536937
  Думцев Вадим Петрович Ідея філософії П. Юркевича (феноменологічний аналіз творчості) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Думцев Вадим Петрович ; Київський держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1998. – 154 л. – Бібліогр.: л. 142-154
536938
  Думцев В.П. Ідея філософії П.Юркевича : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Думцев В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
536939
  Кирюшко М.І. Ідея Халіфату в історичній пам"яті мусульманських народів у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 97-116
536940
  Шевченко Т.М. Ідея церковної унії у другій половині XVI ст.: Рим - Вільно - Остріг - Берестя // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 216-251
536941
  Дронь С.П. Ідея часу Джона Локка: філософські та психологічні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 75-77
536942
  Корольов Г.О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 68-79. – ISSN 0130-5247


  У статті досліджуються федеративні конструкції голови Центральної Ради М. Грушевського у період Української революції 1917-1921 рр. Аналізується генеалогія й розвиток ідеї чорноморської федерції на постімперському просторі Східної Європи.
536943
  Загороднюк В.В. Ідея як концепт у філософії Дж. Лока // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 77-79
536944
  Горський Б.Є. Ідея, що пронизує віки. Розвиток оптимізації механічних систем / Б.Є. Горський. – 2-е вид-ня, перероб. і доповн. – Київ, 1998. – 72с. – ISBN 5823805616
536945
  Пятковська Ю.В. Ідея: культурологічний ракурс на початку XXI століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 174-175
536946
  Павличко Д. Іди за мною! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Спогади Дмитра Павличка про Олеся Гончара. Листування.
536947
  Попович М.М. Ідивідуалізація значення іменника як засіб його детермінації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 129-135. – ISBN 966-581-476-1
536948
  Андієвська Е. Ідилії = Idylls : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2009. – 252 с. – ISBN 978-966-8439-15-5
536949
  Сулима М. Ідилія в творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 85-88. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці вперше розкрите питання про історію жанру ідилії та її особливості в доробку Григорія Сковороди.
536950
  Бойченко І.В. Ідіографічний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151. – ISBN 966-642-073-2
536951
  Охріменко М.А. Ідіоетнічна специфіка перських і українських фразеологізмів фразеосемантичного субполя "Нейтральні емоції" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
536952
  Ізотова Н. Ідіожанр в аспекті художньої семантики (на матеріалі творів Дж.М. Кутзее) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 84-88. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
536953
  Єрьоменко С.В. Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 84-91
536954
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 417-420


  Метою даної статті є дослідження особливостей ідіолекту представника американського політичного дискурсу на матеріалі промов кандидата в президенти 2008 Гіларі Клінтон. Целью данной статьи является исследование особенностей идиолекта представителя ...
536955
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 333-335. – (Бібліотека Інституту філології)
536956
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 256 л. – Бібліогр.: л. 228 - 252
536957
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
536958
  Щербак А.Ю. Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 417-421.
536959
  Білоус Ю.В. Ідіома, фразема чи фразеологізм? (Критичний аналіз існуючих класифікацій) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 94-100
536960
  Джгун Н. Ідіоматичне забарвлення текстів публіцистичного стилю китайської мови (на матеріалі телевізійних новин Китаю CCTV 13 [японські ієрогліфи]) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-12. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах дослідження виявлено актуальність використання фразеологізмів китайської мови [японський ієрогліф] (ченьюй) у публіцистиці. Спираючись на основні лексико-фразеологічні особливості публіцистичного стилю китайської мови, на ...
536961
  Столяренко М.В. Ідіоматичний спосіб мовної концептуалізації емоцій в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 232-238
536962
  Філоненко І. Ідіоматичні вирази сучасної перської мови на матеріалі творів Сімін Данешвар // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 434-439


  Стаття присвячена ідіоматичним виразами сучасної перської мови. На матеріалі творчого доробку Сімін Данешвар було досліджено і розроблено класифікацію стійких ідіом, виділивши їх у дві категорії, та нестійких, авторських, фразеологічних ...
536963
  Цапко А.Є. Ідіоматичність та соціальний фактор у мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 147-151. – ISBN 966-581-102-9
536964
  Заярнюк А. Ідіоми емансипації = Idioms of emancipation : "liberation" projects and the mid - 19th century galician village : "визвольні" проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття / Андрій Заярнюк ; [ред. Софія Саваневська ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2007. – 335, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 329-335. – Біблоігр.: с. 269-285 та в прим.: с. 287-328. – ISBN 966-8978-01-3
536965
  Червоненко О.М. Ідіоми з лексемами, що позначають погодні та кліматичні явища в англійській мові як національно марковані одиниці // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 308-313. – (Бібліотека Інституту філології)
536966
  Татаровська О. Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-96. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
536967
  Городецька О.В. Ідіоми з природним компонентом у британській концептуальній картині світу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-21. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Аналізуються основні поняття британської концептуальної картини світу та досліджуються головні джерела формування британського менталітету на матеріалі ідіом англійської мови з природним компонентом.
536968
  Супрун В.М. Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 39-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
536969
  Шулінова Л.В. Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 120-129
536970
  Орлова І.С. Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 303-307. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
536971
  Андріяш О. Ідіостиль Анатолія Мойсієнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 36-39. – Бібліогр.: Літ.: С.39; 24 поз. – ISSN 0130-5263
536972
  Перехейда В.В. Ідіостиль газети як чинник ідентифікації читача з групою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 37-41


  У статті розкрито значення ідіостилю газетного видання в процесі переконання та ідентифікації читача. На прикладі педагогічного тижневика "Освіта" виявлено механізм згуртування читацької аудиторії довкола концептів патріотизму, християнської віри, ...
536973
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Глушкова Т.В.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.180-213
536974
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : спец.: 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Глушкова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
536975
  Дюндик О. Ідіостиль Євгена Пашковського - постмодернізм чи необароко? // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 79-90. – ISSN 2304-9383
536976
  Плющ Б.О. Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 191-200


  У цій статті з опертям на комплексний зіставний аналіз розглянуто особливості відтворення окремих рис ідіостилю Івана Франка в непрямому перекладі його повісті "Boa Constrictor" (1878) англійською мовою.
536977
  Попова Н.М. Ідіостиль короля Іспанії Хуана Карлоса I як фактор формування концептуального образу сучасної Іспанії у свідомості колективного адресата // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-72. – ISBN 966-581-476-1
536978
  Скопненко О.І. Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови / О.І. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 162-171. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі питання історії нової української літературної мови. Особливу увагу приділено елементам ідіостилю відомого перекладача М. Лукаша. Констатовано, що для створення сучасної історії нової української літературної мови потрібне ...
536979
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
536980
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 250 арк. – Додатки: арк. 212-250. – Бібліогр.: арк. 181-211
536981
  Кульчинський О.Б. Ідіостиль османського літопису "Історія Наїми" (18 ст.) у лексико-статистичному зрізі // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
536982
  Черевченко О.М. Ідіостиль Ю. Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму / Черевченко О.М. – Київ, 2005
536983
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 123-130


  У статті розглядається проблема текстової інтерпретації домінантних мовних символів ідіостилю Ю. Яновського. Зокрема, аналізується екстралінгвальний вплив західної модерної прози на формування мовної особистості Ю. Яновського. The article deals with ...
536984
  Лапак Н.Ю. Ідіостиль Юрія Клена / Н.Ю. Лапак, Л.М. Марчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; вип. 8)
536985
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
536986
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 2-185. – Бібліогр.: л. 188-223
536987
  Марченко Н.М. Ідіостильовані параметри функціонування фонетичних (сегментних) одиниць у поетичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 47-51
536988
  Денєжна Е.В. Ідіостильові домінанти Д.Г. Лоуренса і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 96-109. – Бібліогр.: Літ.: с. 109; 16 назв


  У статті висвятлюються домінанти ідіостилю Д.Г. Лоуренса та узагальнюється стратегія їх у перекладі Д. Руденко. В статье рассматриваются доминанти идиостиля Д.Г. Лоуренса и обобщается стратегия их воспроизведения в переводе Д. Руденко. The ...
536989
  Кость І. Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер"яна Підмогильного // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 75-83. – ISSN 2304-9383
536990
  Дойчик О.Я. Ідіостильові особливості функціонування концепту правда у романах Джуліана Барнса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 71-86
536991
  Рагаускас Й Ідіть, меса кінчилася! / Й Рагаускас, . – К, 1962. – 63с.
536992
  Павленко В. Ідія української національної державності в радянській історіографії / В. Павленко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.9-13
536993
  Дімаров А.А. Ідол : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 354 с.
536994
  Панч П. Іду : оповіданння / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 127 с.
536995
  Залата Л.Д. Іду в небо : поезії / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 88 с.
536996
  Даник В. Іду вклонитися Тарасу : поезії / Володимир Даник. – Черкаси : Рената, 2001. – 80 с. : портр.
536997
  Орлик П.І. Іду до вас : спогади, спостереження, поезії, проза / Петро Орлик ; [уклад.: С.П. Орлик]. – Київ : Просвіта, 2014. – 397, [3] с. : фот., портр. – ISBN 978-617-7010-04-2
536998
  Большаков Л.Н. Іду до джерела. / Л.Н. Большаков. – Київ, 1979. – 272 с.
536999
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ : Молодь, 1966. – 374 с.
537000
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ, 1979. – 445 с.
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,