Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
530001
  Булдакова О. "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карла Великого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історичного джерела - капітулярія, створеного в канцелярії франкського короля Карла Великого у 789 р. Цей документ відіграв суттєву роль в процесі державотворення франків у доімперський період. The article is devoted to the ...
530002
  Домбровський С. "Загальний нагляд". Яким він є? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
530003
  Барановський А. "Загальні принципи військового мистецтва" Раймундо Монтекукколі як історичне джерело // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-793-9
530004
  Броджі-Беркофф Джованна "Загальною рисою українського суспільства є брак прагматизму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Розмова з професором Міланського університету україністкою Джованною Броджі-Беркофф щодо того, як змінилися українці після Революції гідності.
530005
  Скоропад К. "Загін 731" // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-71


  "Загін 731" був першим модерним угрупуванням з розробки біологічної зброї. Він був організований японською армією і активно розгортав діяльність у Китаї за часів Другої світової війни."
530006
   Загальна характеристика : географія сільського господарства / М.Д. Пістун, Н.П. Дугіна, С.І. Ігнатенко, В.Г. Мазур, Т.Я. Ярова, С.Ф. Хмелюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 109-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
530007
  Жиров Г.Б. Загальна характеристика алгоритмів перетворення інформації цифровими фільтрами // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 24-27


  У статті розглядаються питання пошуку ефективних обчислювальних процедур і принципів реалізації алгоритмів цифрових фільтрів, що дозволяють розширити області доцільного застосування цифрових фільтрів за рахунок більш ефективного використання наявних ...
530008
  Пазюра Н.В. Загальна характеристика альтернативної педагогічної підготовки в США // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 92-98. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
530009
  Середюк В.Ю. Загальна характеристика базових принципів тлумачення норм права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 37-46. – ISSN 2524-0323
530010
  Лембік С.О. Загальна характеристика безсполучникових складних речень сучасної французької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 122-126. – ISSN 1729-360Х
530011
  Воронцова К. Загальна характеристика вищої юридичної освіти Великої Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 151-156. – ISSN 2308-4634
530012
  Винарчук О.О. Загальна характеристика водокористування та водовідведення в басейнах річок лівобережного лісостепу (річки Сула, Псел та Ворскла) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 169-178


  Вплив господарської діяльності на водня ресурси проявляється, в першу чергу, у зміні гідролого-гідрохімічного режиму та якості поверхневих та підземних вод басейнів річок Сула, Псел та Ворскла як безпосередньо, так і через геосистемні взаємодії. ...
530013
  Бойко Ю.О. Загальна характеристика впливу давньокорейської мови доби князівства Пекче на давньояпонську мову // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Простежено основні гіпотези японських і корейських вчених щодо масового переселення у давні часи на японські острови етносу невизначеного континентального походження. Наведено приклад історико-лінгвістичного дослідження, результат якого конкретно ...
530014
  Морозюк С. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 168-172. – ISSN 2307-8049
530015
  Єремєєв А. Загальна характеристика господарсько-правового трасту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 55-61. – ISSN 2663-5313
530016
  Блажівська О.Є. Загальна характеристика деліктних зобов"язань згідно з Галицьким цивільним кодексом 1797 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 60-68. – ISSN 2078-9165
530017
  Матат А.В. Загальна характеристика джерел виборчого права України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 366-371. – ISBN 978-617-7069-57-6
530018
  Григор"єва Марина Загальна характеристика джерел з історії студентських земляцтв університетів України другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С.179-185
530019
  Спіцина Г.О. Загальна характеристика джерел правового регулювання трудових відносин у Французькій Республіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 135-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
530020
  Ріхтер О.О. Загальна характеристика дієслів руху в німецькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 170-175
530021
  Андрійко О.Ф. Загальна характеристика діяльності прокуратури Англії, Канади та Австрії // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 261-262. – ISBN 978-966-301-172-1
530022
  Мазаракі Н. Загальна характеристика договорів, що укладаються у сфері медіації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 171-175. – ISSN 2307-8049
530023
  Федорченко Н.В. Загальна характеристика договору доручення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.50-57
530024
  Бажанов В. Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена загальній характеристиці договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві; аналізу істотних умов та змісту даного договору. Публикация посвящена общей характеристике договора об ...
530025
  Чайка М. Загальна характеристика договору про участь у ФФБ // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 194-219. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
530026
  Пучковська І.Й. Загальна характеристика договору ренти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 86-95. – ISSN 0201-7245
530027
  Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-57.
530028
  Довгуша М.П. Загальна характеристика договору транспортного експедирування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 116-127. – ISSN 2224-9281
530029
  Юрчишин В. Загальна характеристика досудового провадження, роль і місце прокуратури в ньому // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 176-180
530030
  Кугот Д.В. Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості житлових правовідносин, які виникають у результаті користування житловим приміщенням громадянами в гуртожитку. Досліджується склад таких відносин, окреслюються проблеми та шляхи їх вирішення. Звертається увага на ...
530031
  Машкова О.В. Загальна характеристика закладів системи розваг Херсонської області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 156-159
530032
  Турчак І.О. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму / І.О. Турчак, П.В. Мельник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 146-156. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
530033
  Климчук С. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 46-49.
530034
  Берзін П.С. Загальна характеристика законодавства про проступки Боснії і Герцеговини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 95-107. – ISSN 2227-796X


  У статті наводиться переклад та загальна характеристика законодавства про проступки, що було прийняте в державі, яка утворилася на теренах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина). Визначається зміст та структура таких положень зазначеного ...
530035
  Долинська М.С. Загальна характеристика Закону Речі Посполитої "Право про нотаріат" 1933 року як джерела правового регулювання нотаріальної діяльності на теренах Галичини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 112-121. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
530036
  Ситнік О.І. Загальна характеристика залежності просторового розподілу деяких видів ящірок від характеру біотопу та міжвидових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розглянуто основні типи просторової структури популяцій трьох видів ящірок у районі Канівського природного заповідника, які пов"язуються з стабільно-біотопічними умовами, а також конкурентними відносинами між видами. Вказується наявність потенційної та ...
530037
  Кучинська О. Загальна характеристика засади кримінального провадження: "Повага до людської гідності" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 463-465. – ISBN 978-617-7069-15-6
530038
  Кравченко С. Загальна характеристика злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 249-259. – ISSN 1026-9932
530039
  Рогатинська Н. Загальна характеристика злочинності у митній сфері // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 113-118. – ISSN 2524-0129
530040
  Медвідь А.Б. Загальна характеристика змін, внесених до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод протягом перших тридцяти років її функціонування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 26-32. – ISSN 2220-1394
530041
  Данилова М.В. Загальна характеристика змісту організаційно-управлінських відносин в трудовому праві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 96-105. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
530042
  Гончаров І.М. Загальна характеристика зобов"язань із безпідставного збагачення відповідно до принципів європейського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 118-125. – ISSN 2078-9165
530043
  Дзюба С.Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 144-156 : рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
530044
  Булкат М. Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб"єкти її реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зовнішньоекономічна функція України, її зміст, принципи та суб"єкти реалізації, а також місце в системі функцій нашої держави. В статье исследуется внешнеэкономическая функция Украины, ее содержание, принципы и субъекты ...
530045
  Рудавка А. Загальна характеристика і основні етапи еволюції американсько-австрійських відносин в 1951 - 1991 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 353-356. – ISBN 978-966-171-783-0
530046
  Корнієнко В.В. Загальна характеристика і шляхи вдосконалення відомчої правотворчості Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 74-78. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
530047
  Колісникова Г. Загальна характеристика інституту "захисту прав споживачів" та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 189-193. – ISSN 0132-1331
530048
  Джафарова М. Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 148-157. – ISSN 2663-5313
530049
  Романюк М. Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 24-29
530050
  Бахуринська М.М. Загальна характеристика каральної форми екологічного контролю (застосування заходів державно-правового впливу до порушників екологічного законодавства під час здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 331-332. – ISBN 978-617-566-151-2
530051
  Литвиненко Є.Ю. Загальна характеристика кодифікації адміністративного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 105-110. – ISSN 2219-5521
530052
  Перехристюк О. Загальна характеристика колективізації сільського господарства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 19-20
530053
  Павлюк Л. Загальна характеристика компетентнісного підходу в системі технологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 160-171. – ISSN 2077-1827
530054
  Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 138-146. – ISSN 1993-0909
530055
  Годованик Є.В. Загальна характеристика конституційно-правової норми як елемента сучасної правової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 140-147. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
530056
  Ал Сувеїлан Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії (огляд визначень). // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.60-70.
530057
  Дітріх О. Загальна характеристика корисливих посягань на власність із застосуванням насильства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-122.
530058
  Бринзанська О.В. Загальна характеристика кримінально-правового захисту режиму відбування покарань у виправних установах // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-22.
530059
  Яценко С.С. Загальна характеристика кримінального законодавства країн Європи щодо відповідальності за торгівлю людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми відповідно до законодавства країн Європи у співставленні з положеннями міжнародно-правових актів. The issue of criminal responsibility for trade in human beings is dealt with in ...
530060
  Яценко С.С. Загальна характеристика кримінального законодавства країн Європи щодо відповідальності за торгівлю людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-130. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми відповідно до законодавства країн Європи у зіставленні з положеннями міжнародно-правових актів. The issue of criminal responsibility for trade in human beings is dealt with in ...
530061
  Бантишев О. Загальна характеристика кримінального законодавства Республіки Білорусь / О. Бантишев, С. Кузьмін, І. Зозуля // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
530062
  Бантишев О. Загальна характеристика Кримінального кодексу Російської Федерації / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 93-96.
530063
  Мехальчук В.П. Загальна характеристика Кримінального кодексу Туреччини 1926 р. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 233-237. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
530064
  Сахнюк С. Загальна характеристика кримінальної відповідальності як основної категорії кримінального права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 71-79
530065
  Панасенко Р.А. Загальна характеристика кримінологічної детермінації незаконних захоплень підприємств в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 160-166
530066
  Копецька Н.Г. Загальна характеристика лексичної групи на позначення розумової діяльності людини в староукраїнській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 117-123. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Здійснено спробу визначити місце і питому вагу лексики на позначення розумових процесів людини в староукраїнській мові. Описано структурно-семантичні особливості зазначених лексем.
530067
  Нагорна О.О. Загальна характеристика магістерської програми за спеціалізаціями "Судовий розгляд цивільних справ та вирішення спорів" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 187-191 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
530068
  Різун В.В. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ, 2000. – 34с. – (Лекційний фонд Інституту жрналістики ; Лекція 1)
530069
  Котюк І.І. Загальна характеристика методів логіки і заснованих на них тактичних прийомів, які застосовуються в сфері судочинства // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-94.
530070
  Котюк І.І. Загальна характеристика методів психологічного впливу, що використовуються у сфері судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-62. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика методів психологічного впливу, що використовуються у сфері судочинства. The general characteristics of psychological influence methods, which are used in the sphere of legal procedure, is given.
530071
  Пилипенко І. Загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу "центр - периферія" // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 47-51. – ISSN 2076-1333


  В статті проаналізовано та узагальнено методи суспільно-географічного аналізу систем типу "центр-периферія". Центро-периферійна організація геопростору - результат самоорганізації, міра його розвитку і обов"язкова передумова формування геосистем і ...
530072
  Настюк В.Ю. Загальна характеристика митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
530073
  Мельник І.В. Загальна характеристика міграції у міжнародному контексті // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-72.
530074
  Матруновський Ю. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання співробітництва держав з використання ядерної енергії // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 67-75. – ISSN 1814-3385
530075
  Гафурова О.В. Загальна характеристика міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель / О.В. Гафурова, К.Ю. Федосенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 96-101. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
530076
  Лялюк О.Ю. Загальна характеристика муніципально-правової відповідальності за законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 76-83. – ISSN 0201-7245
530077
  Прозар В М. Лісенчук Загальна характеристика навчальної програми з фізичної для закладів загальної середньої освіти 5-9 класів для вивчення варіативного модуля "настільний теніс" // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 125-130. – Бібліогр.: 12 назв.
530078
  Муравська С.М. Загальна характеристика найменувань зі сфери авіації в англійській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 93-99. – ISSN 2305-3852
530079
  Фурман А. Загальна характеристика наслідків впровадження Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та основні напрями удосконалення адміністрування податку на прибуток // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.38-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
530080
  Міхневич Л.В. Загальна характеристика наукових юридичних досліджень // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 101-114. – ISBN 978-966-483-563-0
530081
  Задорожна О.С. Загальна характеристика науково-популярних журналів в Україні: класифікація видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 186-189


  У статті розглядаються науково-популярні періодичні часописи України. Зроблено спробу їх класифікації. The article deals with the popular science periodicals Ukraine. An attempt was made to classify them. В статье рассматриваются научно-популярные ...
530082
  Демидова К. Загальна характеристика незаконної трапсплантаціі органів або тканин людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 105-107.
530083
  Сисуєв С. Загальна характеристика непоіменованого договору в підприємницькому праві України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Практичний погляд ".
530084
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
530085
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
530086
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
530087
  Трубін І. Загальна характеристика норм кримінально-правової охорони бюджетних відносин в Україні в XVIII-XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-19.
530088
  Бервенко С. Загальна характеристика норм Цивільного кодексу України, що регулюють догоавірні відносини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-44
530089
  Голубєва В.О. Загальна характеристика нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні / В.О. Голубєва, А.О. Голубєва // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 15-26. – ISSN 2310-9769
530090
  Петришина М. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
530091
  Сміх В.В. Загальна характеристика об"єктивної сторони злочинів, що порушують право особи на правову допомогу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 308-318. – (Юридична ; Вип. 3)
530092
  Хижнякова Н.О. Загальна характеристика об"єктів екологоорієнтованого управлінського впливу в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 180-185. – ISSN 2309-1533
530093
  Різак М.В. Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 6-11. – ISSN 1727-1584
530094
  Макаренко Н.К. Загальна характеристика обставин, що підлягають доказуванню, у справах про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 177-184. – ISSN 1993-0917
530095
  Федоришин О. Загальна характеристика окремих видів облігацій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 22-27
530096
  Неборський Є. Загальна характеристика окремих суб"єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 54-58. – ISSN 2524-0129
530097
  Корчинська Н. Загальна характеристика організації професійно-технічного навчання молоді в Туреччині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 139-142 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
530098
  Проскурякова К.С. Загальна характеристика організації та правового забезпечення управління державною службою в зарубіжних країнах (сучасний стан і підходи до реформування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 53-55. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ключові моменти реформування публічної адміністрації в Україні через аспект підвищення кадрового забезпечення діяльності публічної адміністрації до європейських стандартів. Наводяться приклади застосування європейських програм в ...
530099
  Кравченко А. Загальна характеристика освіти в Сумському повіті та будівництво і відкриття училища першого розряду в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва (1886–1888 роки). // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 46-54. – ISSN 2312-5993
530100
  Бідюк Н.М. Загальна характеристика освітніх програм підготовки магістрів гуманітарних наук з лінгвістики у провідних країнах Європи / Н.М. Бідюк, О. Комочкова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 123-129. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
530101
  Резнік Г. Загальна характеристика особистих немайнових прав дітей // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 64-69
530102
  Теремецький В. Загальна характеристика охорони бази персональних даних за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 3-5
530103
  Списаренко К. Загальна характеристика підстав та способів набуття права власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-88. – ISSN 2220-1394
530104
  Акімова Л.М. Загальна характеристика податкових систем країн Північної Європи: переваги та недоліки / Л.М. Акімова, Г.В. Яркевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-13. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
530105
  Шило О.Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. - C. 151-156 // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 151-156
530106
  Дашо Т.Ю. Загальна характеристика поняття "громадянське суспільство" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 49-58. – (Юридична ; Вип. 2)
530107
  Шаблієнко А. Загальна характеристика поняття "електронна комерція" та супутніх понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
530108
  Филь С.П. Загальна характеристика порушення митних правил при переміщенні товарів, що порушують права інтелектуальної власності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 215-220. – ISSN 2072-8670
530109
  Проценко В. Загальна характеристика посередництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 11-15
530110
  Зубрицький М. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства та злочини проти життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 107-118
530111
  Шаповал В.Д. Загальна характеристика права громадян на правову допомогу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 83-87. – ISSN 2219-5521
530112
  Дубчак Н.С. Загальна характеристика правових послуг, що надаються юридичними клініками // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 73-77. – ISSN 1563-3349
530113
  Дутко А.О. Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 99-102. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
530114
  Гринько С.В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації прав на землю. Розглядаються характерні риси та структура цих правовідносин. General characteristic of legal relations in the sphere of state registration of rights to land are ...
530115
  Шутенко О. Загальна характеристика правовідносин, що виникають при здійсненні правосуддя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-63.
530116
  Чучковська А.В. Загальна характеристика правовідносин, які виникають у сфері електронної комерції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-64.
530117
  Пушкарьов В.В. Загальна характеристика правового регулювання експорту в Європейському Союзі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
530118
  Ониськів О. Загальна характеристика правового режиму земель смуг відведення залізниць // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 285-290. – ISSN 0132-1331
530119
  Лесько Н.В. Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 74-78. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
530120
  Левченко А. Загальна характеристика правової охорони дітей в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 93-95. – ISBN 978-617-7069-28-6
530121
  Шумило Н.М. Загальна характеристика правової природи неспроможності (банкрутства) за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
530122
  Спіцина Г.О. Загальна характеристика правого регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 129-132. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
530123
  Теуш С.К. Загальна характеристика приватно-правових конвенцій Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Окреслено коло приватноправових конвенцій, розроблених та прийнятих у рамках РЄ, подано їхню класифікацію, відзначено деякі спільні риси, юридико-технічні властивості конвенцій, зумовлені юридичною природою, цілями та завданнями Ради Європи. This ...
530124
  Соколова А.К. Загальна характеристика принципів флористичного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 107-114. – ISSN 0201-7245
530125
  Стаднік О.М. Загальна характеристика принципу загального виборчого права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 127-132
530126
  Луцкова О. Загальна характеристика провадження у цивільних справах, що виникають з оскарження діяльності державної виконавчої служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 221-222
530127
  Шипович Є.Й. Загальна характеристика промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 38-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
530128
  Барановський Микола Загальна характеристика промисловості України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9 : Таб, діагр
530129
  Смоков С. Загальна характеристика процесуальних гарантій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 89-95
530130
  Джолос Ю. Загальна характеристика ранньої романної прози Луїзи Ердріх (роман-тетралогія "Ліки-кохання") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 30-47. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 966-7773-70-1
530131
  Кукіна З.О. Загальна характеристика регулювання діяльності засобів масової інформації в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 94-98. – ISSN 2308-6912


  Євроінтеграція – пріоритетний напрям зовнішньої політики України. Першочерговим завданням в цьому напрямку є гармонізація національного законодавства з європейським. З метою такої гармонізації необхідно провести аналіз європейської нормативно-правової ...
530132
  Білоус І.М. Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях // Вісник Академії адвокатури України : науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 124-130
530133
  Зварич І. Загальна характеристика розвитку вищої освіти в Іспанії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 8 (127), серпень. – C. 13-19. – ISSN 2308-4634
530134
  Пилип"юк Л. Загальна характеристика системи державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 119-125. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
530135
  Скирта Д. Загальна характеристика системи державного фінансового контролю Європейського Союзу у сфері державних закупівель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 127-131. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється дослідження системи правового регулювання державного фінансового контролю Європейського союзу у сфері державних закупівель, директив та інших комунітарних нормативно-правових джерел ЄС, правового становища контролюючих суб"єктів ...
530136
  Пузирна Н.С. Загальна характеристика системи романо-германського права / Н.С. Пузирна, В.В. Пророченко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 13-18. – ISSN 2415-3095
530137
  Кравченко І. Загальна характеристика складів адміністративних правопорушень що посягають на право інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-70.
530138
  Кортков П.В. Загальна характеристика соціально-психологічних розладів молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 171-177. – (Серія : Психологічні науки)
530139
  Дідківська Г. Загальна характеристика соціального середовища та взаємодії з ним неповнолітніх злочинців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 120-123.
530140
  Бервено С.М. Загальна характеристика стадії виконання договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.306)
530141
  Григор"ева В. Загальна характеристика стадій господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 84-86
530142
  Ревака В. Загальна характеристика стадій кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 78-86
530143
  Політанський В.С. Загальна характеристика становлення та розвитку права на інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-79
530144
  Литвин О. Загальна характеристика стану злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 49-63
530145
  Литвин О. Загальна характеристика стану злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 49-63
530146
  Плутицька К. Загальна характеристика статевої злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 77-81
530147
  Крат В. Загальна характеристика строку договору найму // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 64-69
530148
  Пікінер К. Загальна характеристика суб"єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.94-97
530149
  Шишка Ю.М. Загальна характеристика суб"єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 60-68. – ISSN 2227-796X


  Визначено коло суб"єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. На основі аналізу матеріалів практики зроблено висновок про ефективність використання органами публічної адміністрації наданих їм законом ...
530150
  Рогатюк А.В. Загальна характеристика суб"єктів бюджетного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-107. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
530151
  Коритко Л.Я. Загальна характеристика суб"єктів господарювання у Східній Галичині та в Буковині, що здійснювали фінансову діяльність в австро-угорський період (1867-1918) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 387-393. – ISSN 1563-3349
530152
  Павлов Д.М. Загальна характеристика суб"єктів забезпечення природно-техногенної безпеки, їх місце у системі цивільного захисту // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Право" ; вип. 1)
530153
  Ісмаілова У.Ш. Загальна характеристика суб"єктів збереження лікарської таємниці і суб"єктів, яких стосуються відомості, що становлять лікарську таємницю // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 84-88. – ISBN 978-966-927-199-0
530154
  Майданик Р. Загальна характеристика судового прецеденту в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 41-50
530155
  Бантишев О. Загальна характеристика сучасного кримінального законодавства Республіки Вірменія / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 82-86
530156
  Бантишев О. Загальна характеристика сучасного кримінального законодавства Республіки Казахстан / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 87-93
530157
  Семенюк О. Загальна характеристика сучасного тероризму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-143.
530158
  Третько В.В. Загальна характеристика сучасної системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 33-41. – ISSN 2312-5993
530159
  Іващук Н.Л. Загальна характеристика та види варантів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-20.
530160
  Демидова К.В. Загальна характеристика та види трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
530161
  Вацик Н.О. Загальна характеристика та класифікація методів аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 78-82 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
530162
  Терещенко Г.І. Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв
530163
  Романюк М. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 7 назв
530164
  Харитонов А. Загальна характеристика та особливості цивільного процесу в Японії // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 538-545. – ISBN 978-617-7020-61-4
530165
  Онац О.М. Загальна характеристика та переклад "бельгіцизмів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 126-130. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто поняття бельгіцизму, його складові та проаналізовано чинники появи мовної варіативності у Бельгії. Виявлено основні лексичні, граматичні та фонетичні характеристики бельгійських варіантних одиниць, які потребують урахування при ...
530166
  Нижник В.В. Загальна характеристика та фізичні стани полімерів / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 68с.
530167
  Котюк І.І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах наукової організації праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах наукової організації праці, що використовуються у сфері кримінального судочинства. The general characteristics of tactical devices, based on labor scientific organization ...
530168
  Котюк І.І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, які використовуються у сфері судочинства. The general characteristics of tactical devices, based on psychological influence methods, which are used in the ...
530169
  Семеніст І. Загальна характеристика теорії фізичних основ історичного процесу // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 126-128
530170
  Коссе Д.Д. Загальна характеристика типів правових режимів в сфері економіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 229-238. – ISSN 1563-3349
530171
  Шкуренко Кирило Загальна характеристика тонкозернистої речовини примітивних хондритів // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 142-145 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
530172
  Клепікова О.В. Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються історія виникнення торговельного мореплавства та становлення законодавства про торговельне мореплавство, окремі питання визначення торговельного мореплавства як виду господарської діяльності. The history of the development trade ...
530173
  Мулярчук О.В. Загальна характеристика тромбоцитів: історичні аспекти / О.В. Мулярчук, С.В. Видиборець // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 289-295
530174
  Фещенко В.М. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 388-399. – ISBN 978-966-483-278-3
530175
  Розенфельд Н. Загальна характеристика умисних комп"ютерних злочинів. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.88-93. – ISSN 0132-1331
530176
  Алфьоров М. Загальна характеристика урбанізаційних процесів в Україні в 1950-х - середині 1960 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
530177
  Регурецька О. Загальна характеристика форм існування акцій та документів, що підтверджують право власності на акції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 122-126
530178
  Школяренко В.І. Загальна характеристика фразеологічної картини світу 8-17 століть (на матеріалі німецької мови) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 247-256. – ISBN 978-966-188-046-6
530179
  Соловйов А. Загальна характеристика цивільно-правових гарантій права людини на життя // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-10.
530180
  Попова І.М. Загальна характеристика шахрайств, пов"язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 176-184
530181
  Майданик Н.Р. Загальна характеристика юридичної техніки вирішення цивільного спору судом // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 61-63. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
530182
  Пістун М.Д. Загальна характеристика, оцінка природних і економічних передумов : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 110-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
530183
  Балабін В.В. Загальна характеристика, склад і функції сучасного українського військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 11-15. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
530184
  Калюжний Р.А. Загальна характериститка законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку / Р.А. Калюжний, А.С. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.48-54
530185
  Венедиктов С.В. Загальна харктеристика джерел права Сполученого Королівства Великобританії та Пвінічної Ірландії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
530186
  Лопатюк К.Ю. Загальна харктеристика земельних правовідносин в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 174-177. – (Право). – ISSN 2222-5226
530187
   Загальна хімічна технологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 552с. – ISBN 966-553-466-1
530188
   Загальна хімічна технологія : підручник для студентів ВНЗ / В.Т. Яворський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 551, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 543-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-966-553-822-6
530189
  Астахов О.І. Загальна хімія : підручник для вчительських інститутів / О. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1951. – 452 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
530190
  Глінка М.Л. Загальна хімія / М.Л. Глінка. – Київ : Вища школа, 1955. – 660 с. : іл.
530191
  Астахов О.І. Загальна хімія / О. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 532 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
530192
  Астахов О.І. Загальна хімія / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ, 1958. – 332с.
530193
  Рисс Й.Г. Загальна хімія / Й.Г. Рисс. – Київ : Вища школа, 1973. – 294 с.
530194
  Глінка М.Л. Загальна хімія : навч. посібник / М.Л. Глінка; За ред. В.А. Рабиновича. – Вид. 4-е. – Київ : Вища школа, 1976. – 622 с.
530195
  Григор"єва В.В. Загальна хімія : Підручник / В.В. Григор"єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. – Київ : Вища школа, 1979. – 360с. : Іл.84 + Табл.46. – Бібл.:25 назв.
530196
  Поліщук Ф.Т. Загальна хімія / Ф.Т. Поліщук. – Київ, 1980. – 224с.
530197
  Глінка М.Л. Загальна хімія / М.Л. Глінка. – 5-е вид. – Київ : Вища школа, 1982. – 608с.
530198
  Григор"єва В.В. Загальна хімія : Підручник / В.В. Григор"єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 431с. – ISBN 5-11-003667-5
530199
  Хомченко І.Г. Загальна хімія : Підручник / І.Г. Хомченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 424 с. – ISBN 5-11-003851-1
530200
  Кириченко В.І. Загальна хімія : Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних спеціальностей вузів / В.І. Кириченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 640с. – ISBN 966-642-182-8
530201
   Загальна хімія : Підручник / О.І. Карнаухов, В.А. Копілевич, Д.О. Мельничук, М.С. та ін. Слободяник; За ред. В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2005. – 840 с. – ISBN 966-651-267-X


  Подано навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення, що створюють інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу за модульним принципом та задачі і вправи з курсу загальної хімії
530202
  Вдовенко О.П. Загальна хімія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Вдовенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 288с. – ISBN 966-8609-11-5
530203
   Загальна хімія : практичні заняття з неорганічної хімії. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-318-809-6
Ч.1 : Начально-методичний посібник для студентів I курсу хімічного факультету / [уклад.: Т.Л. Ракитська та ін.]. – 2007. – 210, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-210
530204
   Загальна хімія : підручник для студ. нехім. спец. вищих навч. закл. / В.В. Григор"єва, В.М Самійленко., А.М. Сич, О.А. Голуб ; за ред. О.А. Голуба. – Київ : Вища школа, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-642-428-3
530205
  Жак О.В. Загальна хімія : навчальний посібник / О.В. Жак, Я.М. Каличак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 344. – ISBN 978-966-613-765-7
530206
   Загальна хімія : навч.-метод. посібник / Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-265. – ISBN 978-966-2410-69-3
530207
   Загальна хімія : навч.-метод. посібник / Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 2-ге вид., допов. – Київ : НаУКМА, 2021. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274. – ISBN 978-617-7668-32-8
530208
   Загальна хімія. Лаб. і практ. работи.. – К., 1974. – 115с.
530209
  Ісіченко Ігор Загальна Церковна Історія : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / Ісіченко Ігор. – Харків : Акта, 2001. – 608с. – ISBN 966-7021-74-2
530210
  Воронов Г.С. Загальна циркуляція атмосфери й океану (короткий теоретичний курс) : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Т.В. Булгач, С.П. Воронецький; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2005. – 254с.
530211
   Загальна цитологія : підручник / [М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, А.С. Пустовалов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 639, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 617-630. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-030-7
530212
   Загальна цитологія і гістологія : підручник / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; КНУТШ; [за ред.: М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-159-4
Ч.1. – 2010. – 575 с.
530213
   Загальна цитологія та гістологія : Навчальний посібник для студ. біолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, ін. та; КНУТШ; М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов та ін. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-752-4
Ч. 1 : Загальна цитологія. – 2006. – 272с.
530214
   Загальна цитологія та гістологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; [за ред. М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-403-8
Ч. 2 : Гістологія. – 2011. – 224 с., [32] с. іл. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 213-215
530215
   Загальна цитологія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Е. Дзержинський, О.К. Вороніна, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 119-121. – ISBN 978-966-439-478-6
530216
  Старовойтова Ю.Г. Загальна частина кримінального права Англії та США : навч. посібник / Ю.Г. Старовойтова. – Київ : Атіка, 2012. – 102, [2] с. – Бібліогр.: с. 99 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-454-7


  У пр. № 1728435 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з щирою повагою та подякою від автора. Підпис.
530217
   Загальна, вікова і педагогічна психологія : Практикум. – К., 1980. – 208с.
530218
  Січевлюк В.А. Загальна, універсальна, спеціальна та виключна правосуб"єктність:теоретичні аспекти та прикладні вияви // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 4-15. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
530219
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – 375, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-10-8
530220
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 565, [3] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-та ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
530221
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 565, [3] с. : табл. – Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 180 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
530222
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 565, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
530223
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-710-8
530224
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-710-8
530225
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-710-8
530226
  Шмідт-Ассманн Загальне адміністративне право як ідея врегулювання = Das allgemeine verwaltungsrecht als ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen systembildung : основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн ; [пер. з нім. : Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд ; наук. ред. : Р. Куйбіда, О. Сироїд, В. Тимощук]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : К.І.С., 2009. – 523, [1] c. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2141-38-2
530227
  Палагицька Г.С. Загальне виборче право в системі засад виборчого права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 179-186. – ISSN 2617-5967
530228
  Оробець К.М. Загальне визначення комерційного посередництва у господарському праві і його співвідношення з цивільно-правовим розумінням представництва // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17.
530229
  Костицький М. Загальне вчення про право крізь призму діалектики [рецензія] / М. Костицький, Кушакова-Костицька // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 275-278. – ISSN 1026-9932


  "... рецензована монографія О. Ющика перегукується зі спеціфікою наукової праці вчених-юристів, які працювали в Київському університеті Св. Володимира, Харківському...".
530230
   Загальне геоморфологічне районування території України / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, С.Ю. Бортник, Є.Т. Палієнко, Б.О. та ін. Вахрушев // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-11 : карт. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
530231
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2008. – 394, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-0-8


  Бібліотеці Ін-ту журналістики від студентів-магістрів Підпис.
530232
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-96938-0-8
530233
  Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Г. Кулешов ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 122, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-122 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-603-8
530234
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 431, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2609-13-4
530235
  Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5.


  Рец. на кн.: Палеха Ю.І. Загальне документознавство: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-395 с.
530236
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
530237
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
530238
  Медина В.С. Загальне замлезнавство / В.С. Медина. – Х, 1964. – 44с.
530239
  Тутковский П. Загальне землезнавство / П. Тутковский. – К., 1927. – 494с.
530240
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 1 : Загальні відомості про землю. Океанографія і морфологія суш. – 1937. – 242 с.
530241
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Атмосфера і клімат. Гідрологія суші. Карст. Льодовики. Ландшафт пустинь. – 1937. – 242 с.
530242
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : (Фізична географія): Підручник для вищих пед. навчальн. закладів / А.А. Крубер. – Переклад з 5-го переробл. вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 455 с.
530243
  Счастнєв П.М. Загальне землезнавство / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1948. – 320с.
530244
  Медина В.С. Загальне землезнавство : Посібник з факультативного курсу для учнів середньої школи / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
530245
   Загальне землезнавство : Практикум: Навч. посібник для студ. пед. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1981. – 247с.
530246
  Федорищак Р.П. Загальне землезнавство : Навч.посібн. / Р.П. Федорищак. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
530247
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Навч. посіб. / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 247с. – ISBN 966-7767-87-6
530248
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : підручник / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-311-071-4


  У посібнику відображено історію географічних відкриттів і дослі­джень, розглянуто загальнопланетарні властивості Землі. Значне місце приділено характеристиці наукових даних про будову літосфери, атмо­сфери, гідросфери та біосфери. Описані антропогенні ...
530249
   Загальне землезнавство. Програма і робочі плани. – Харків
вип. 1. – 1963. – 20с.
530250
  Рубін С.С. Загальне землеробство. / С.С. Рубін. – Київ, 1976. – 432с.
530251
  Хрущов М.С. Загальне і повне роззброєння-гарантія миру й безпеки всіх народів / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 42 с.
530252
  Саустян К.Ю. Загальне і специфічне у функціонування зв"язків з громадскістю в Східних і Західних цивілізаціях // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 247-257. – ISBN 978-617-689-193-2
530253
  Галич О.А. Загальне літературознавство : Hавчальний посібник для вузів / О.А. Галич, В.М. Hазарець, Ї.М. Васильїв. – Рівне, 1997. – 544 с.
530254
  Ковалик І.І. Загальне мовознавство / І.І. Ковалик, С.П. Самійленко. – Київ : Вища школа, 1985. – 216с.
530255
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство / С.В. Семчинський. – Київ, 1988. – 327с.
530256
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство : Підручн. для студ. філол. фак. ун-тів / С.В. Семчинський. – 2, перероб. і доп. – Київ : Око, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7763-2658-3
530257
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 1999. – 288с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-063-9
530258
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2003. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
530259
  Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С.І.Дорошенко; МОН України; Харьк. нац. пед. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-257-2
530260
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2006. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
530261
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2008. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
530262
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2010. – 463, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Покажч.: с. 443-463. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
530263
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навч. посібник / А.С. Зеленько. – Київ : Знання, 2010. – 380 с. – ISBN 978-966-346-540-1
530264
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навчальний посібник / А.С. Зеленько. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 380, [2] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 376-380 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-910-2
530265
  Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень : навч. посібник / Г.М. Удовиченко. – Київ : Вища школа, 1980. – 215 с.
530266
  Супрун Л.В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посібник / Л.В. Супрун. – Київ : Знання, 2012. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 334-335 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-638-5
530267
  Черкашин Л.В. Загальне навчання в Українській РСР (1917-1957 рр.) / Л.В. Черкашин. – Київ : Радянська школа, 1958. – 63 с.
530268
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Харків : Радянська школа, 1931. – 72 с.
530269
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Х., 1931. – 71с.
530270
  Корчак Н. Загальне положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-10
530271
  Осьмак С.Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 131-137. – ISSN 2072-8670
530272
  Кононенко В.П. Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 206-211. – ISSN 0201-7245
530273
  Пащенко М.О. Загальне правове регулювання: наукові підходи до визначення // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-940-085-7
530274
  Дудаш Т. Загальне праворозуміння крізь призму закономірностей правоназивання (за матеріалами дослідження фіно-угорської мовної сім"ї) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24
530275
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
530276
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
530277
  Докаш В.І. Загальне релігієзнавство : Навчальний посібник / В.І. Докаш, В.Ю. Лешан. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – 376с. – ISBN 966-8653-24-6
530278
  Анісімова Л.А. Загальне управління якістю - ефективний спосіб управління бізнесом / Л.А. Анісімова, Н.В. Аланова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-36. – ISBN 966-614-021-7
530279
  Прилепа Н.В. Загальне управління якістю в системі державного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
530280
  Ткач О. Загальне, особливе та одиничне у формуванні національної свідомості латиноамериканців / О. Ткач, А. Ткач // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 258-262


  В статті здійснено порівняльний аналіз національної та цивілізаційної специфіки самовизначення латиноамериканців.
530281
  Іванніков Д.А. Загальний алгоритм застосування прийомів масової маніпуляції у ЗМІ / Д.А. Іванніков, Ю.В. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 82-86. – (Бібліотека Інституту філології)


  Визначено й проаналізовано універсальні маніпулятивні прийоми впливу на свідомість. З"ясовано загальний алгоритм їх застосування в мас-медіа. Определены и проанализированы универсальные манипулятивные приемы воздействия на сознание человека. Описан ...
530282
  Давидович І.І. Загальний алгоритм та особливості призначення окремих видів покарань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 126-131. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
530283
  Гришин С.П. Загальний аналіз воєнної безпеки систем енергетики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 92-97


  Небезпека об"єктів енергетики у сучасних умовах стає надзвичайно великою саме через максимально високу концентрацію електричної та теплової енергії на об"єктах її генерування, та хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, яка ...
530284
  Костенюк Л.В. Загальний аналіз гідрологічного режиму річок басейну Черемошу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 131-137. – Бібліогр.: 4 назви
530285
  Коблан Л.Б. Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 151-158. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
530286
  Чолій С. Загальний військовий обов"язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду впливу загального військового обов"язку на демографічну ситуацію в Галичині та наслідків цього явища для українського національно-визвольного руху. The article is devoted to the review of the influence of conscription on the ...
530287
  Іваніга О. Загальний вміст озону над антарктичною станцією "Академік Вернадський": наземні та супутникові вимірювання / О. Іваніга, А. Грицай, Г. Міліневський // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 237-238
530288
  Грицай А.В. Загальний вміст озону над станцією Київ-Голосіїв за наземними та супутниковими вимірюваннями у 2010-2015 рр. / А.В. Грицай, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 40-54. – ISSN 1561-8889
530289
  Ободовський О. Загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-28. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення загального гідроенергетичного потенціалу річок Українських Карпат. Загальний гідроенергетичний потенціал річок обчислювався для характерних ділянок водотоків, межі яких визначалися за зміною гідравлічних характеристик ...
530290
  Тищенко В.Г. Загальний доарбітражний порядок врегулювання господарських спорів і шляхи його вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 135-143
530291
   Загальний догляд за дітьми. – Київ, 1993. – 117с.
530292
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – вид. 2-е. – К., 1972. – 296с.
530293
  Семенов В.Ф. Загальний курс агробізнесу : Навч. посібник / За ред.В.Ф.Семенова,І.Ю.Сіваченка. – Київ : Знання, 2000. – 304с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-009-0
530294
  Підшевкин В.П. Загальний курс математики / В.П. Підшевкин. – Х
1. – 1932. – 649 с.
530295
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства : навч. посібник / І.С. Загоруй, Л.М. Загоруй ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєверодонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 3] : (Основи галузі права України). – 2017. – 501, [1] с. : табл. – Предм. покажчик: с. 485-491. – Бібліогр. в підрядк. прим.
530296
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України) : навч. посібник / І.С. Загоруй [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ ; Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 2]. – 2014. – 411, [1] с. – Предм. покажч.: с. 398-405. – Бібліогр. в підрядк. прим.
530297
  Ландсберг Г.С. Загальний курс фізики : навч. посібник / Г.С. Ландсберг. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Оптика. – 1961. – 732 с.
530298
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3 т. : навч. посібник / за ред. проф. І.М. Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-017-8
Т. 1 : Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. – 1999. – 536 с.
530299
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посібник / За ред. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-196-4; 966-575-172-7
т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 1999. – 515с.
530300
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-183-2
т.2 : Електрика і магнетизм. – 2001. – 452с.
530301
   Загальний курс фізики : Збірник задач: Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищ. навч. закл. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Техніка, 2004. – 560с. – ISBN 966-575-147-1


  Збірник містить близько 2200 задач з усіх розділів курсу, які мають широкий діапазон рівня складності. Відповіді до найскладніших задач супроводжуються вказівками та розв"язанням.
530302
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик; за ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-193-X (т.1)
Т. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2006. – 532 с.


  Викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і ...
530303
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах: Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних навчальних закладів / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-198-0 (т.3)
Т.2 : Електрика і магнетизм. – 2006. – 452с. – 53 Куче.Доп.карт. всем каб.


  Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів; вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та ...
530304
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-004-6 (т.3)
Т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 2006. – 518с.
530305
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії / М.М. Шахрова. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 212с.
530306
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. / М.М. Шахрова. – К., 1972. – 212с.
530307
  Калайда О.Ф. Загальний метод побудови квадратурних формул підвищеної точності // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7021-28-4
530308
  Трощенко І.О. Загальний механізм та сфера застосування регламенту "РИМ II" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 305-306. – ISSN 2219-5521
530309
  Бондаренко О. Загальний нагляд на стадії становлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
530310
  Солодаренко М.А. Загальний нагляд прокуратури -як засіб забезпечення законності у державному управлінні: до питання про невизначеність предмета // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 321-333. – ISSN 1563-3349
530311
  Москалюк М.М. Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині 19 на початку 20 ст. / М.М.Москалюк. – Тернопіль, 2007. – 257с. – ISBN 966-7425-72-X
530312
  Зеркаль О.В. Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 11-17
530313
  Пфейфер Г.В. Загальний огляд дослідів, що іх перевів проф. Г.В. Пфейфер у царині інтегрування рівнань з частоковими похідними першого порядку однієї та багатьох невідомих функцій за час з р. 1914 до р. 1920 / Георг Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
530314
  Лукач І. Загальний огляд конкурентних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються конкурентні правопорушення, особливості їх складу та класифікація. Окремо дається аналіз обмежувальної діяльності та недобросовісним конкурентним діям. В статье исследуются конкурентные правонарушения, особенности их состава и ...
530315
  Шарович Д.Я. Загальний огляд концепції прав людини в мусульманському світі / Д.Я. Шарович, І.І. Маринів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 36-51. – ISSN 2311-4894


  У даній роботі, автор наводить загальний огляд прав людини в ісламському світі. Проаналізовано питання прав людини у різних країнах, де шаріат має визначний вплив на їхні системи права, а саме: Пакистан, Саудівська Аравія та Іран. Досліджено діяльність ...
530316
  Алкан Туран Ахмет Загальний огляд культурних процесів Туреччини // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 376-381. – ISBN 978-966-579-439-4
530317
  Галущенко Г.В. Загальний огляд мультилатерального та унілатерального методів вибору іноземного права // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 24-28. – ISSN 2312-1831
530318
  Тісецька А. Загальний огляд особливостей застосування статей 70, 71, 72 ККУ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 42-43


  "... Проблемні питання, що виникають у судовій практиці під час призначення покарання за сукупністю вироків та сукупністю злочинів".
530319
  Каблова Т.Б. Загальний огляд підходів до тлумачення феномену "золотого перетину": від давнини до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 132-139


  Досліджено галузі науки і мистецтва (музичне мистецтво), що вивчають означений феномен 20 ст.
530320
  Назимко Є.С. Загальний огляд політико-правових процесів установлення міри покарання в криміінально-правових санкціях // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 67-73
530321
  Галущенко Г.В. Загальний огляд практики застосування іноземного права в країнах ЄС // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
530322
  Фурса Є.І. Загальний огляд сайту ЦВК, присвяченого виборам 2006 // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-38
530323
  Яковець І.С. Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 17-30. – ISSN 2079-6242
530324
  Гарна-Іванова Загальний огляд системи повноважень суб"єктів здійснення міграційного контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 129-136. – ISSN 1999-5717
530325
  Берзін П.С. Загальний огляд складу викладачів кримінального права в Київському університеті та їх наукових доробків періоду 1834-1960 років у працях сучасних українських вчених // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 111-132. – ISBN 978-617-7020-05-8
530326
  Барвінок В. Загальний огляд стародруків Київських бібліотек / В. Барвінок ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ : [б. в.], 1924. – 20 с.
530327
  Семеній О. Загальний огляд та класифікація суб"єктів публічної адміністрації. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 270-272
530328
  Сошинська Я. Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина XIX - початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 98-102. – ISBN 966-625-052-7
530329
  Куленча І.І. Загальний огляд української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 12-16.
530330
  Дружина Т.А. Загальний огляд фольклорного дискурсу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 90-95. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено всебічному дослідженню фольклорного дискурсу в сучасній мовознавчій науці. Встановлено приналежність фольклорного дискурсу до інституційного (субкультурного) типу дискурсу та визначено складність опису фольклорного дискурсу; ...
530331
  Коломієць І. Загальний підхід до вивчення українського етносу / І. Коломієць, Н. Ісікова, В. Войцех // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конференції, 19 листоп. 2021 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 136-141. – ISBN 978-617-7768-28-8
530332
  Вишнівський В.В. Загальний підхід до визначення параметрів технічного обслуговування об"єктів РЕЗО з резервом часу в умовах апріорної невизначеності вихідних даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У якості одного з доцільних шляхів забезпечення достовірної оцінки надійності й на її основі побудови раціональної системи технічного обслуговування в цій ситуації пропонується використовувати верхні й нижні границі (гарантовані оцінки) комплексних ...
530333
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій / П.А. Шкуліпа, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 3 (15). – С. 59-64


  В роботі приведено загальний підхід до діагностування динамічних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій.
530334
  Куценко А.Г. Загальний підхід до дослідження явища поширення хвиль згину в двоякоперіодичних платівках // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід до побудови "вікон прозорості" в задачах проходження хвиль згину в двоякоперіодичних платівках. Використовуючи метод граничних елементів (МГЕ), знаходиться відповідна матриця впливу, що дозволяє звести задачу до ...
530335
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 45-49. – ISSN 1681-7893
530336
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – C. 5-9


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. На початку 2000-х років постала гостра потреба визначити теоретичні та методичні засади вивчення масової комунікації. Навчальну дисципліну "Теорія ...
530337
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства протягом 90-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. В статье определены особенности развития исследований в сфере украинского журналистиковедения на протяжении 1990-х годов. The article ...
530338
  Лихацький Д. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-98
530339
  Думич Х. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 96-101
530340
  Мяснянкіна К. Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 135-138. – ISSN 2307-8049
530341
  Улітко О.І. Загальний розв"язок задачі про планарні коливання п"єзокерамічного диску, який знаходиться в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Подано загальний розв"язок задачі про усталені коливання п"єзокерамічного диску, що знаходиться в обертовому русі, через два хвильові потенціали. Встановлено, що на відміну від задачі для нерухомого диску, хвильові потенціали визначаються при ...
530342
  Супрун А.Д. Загальний розв"язок задачі теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю рівняння / А.Д. Супрун, Л.В. Шмельова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 480-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі рівняння теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю розглянуті загальна задача переносу математичної фізики II роду. Неоднорідність задана у вигляд рівняння Ламберта. Було отримано точний аналітичний розв"язок, придатний для будь-якої ...
530343
   Загальний розв"язок задачі термінального керування лінійної дискретної системи / В.Т. Матвієнко, В.В. Пічкур, Д.І. Черній, Є.О. Демківський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 83-90. – ISSN 2706-9680
530344
  Іванов С.М. Загальний розв"язок та адаптація до параметричного оцінювання SIR моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
530345
  Дворщенко К. Загальний склад білків і рівень сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової шлунка при етаноловій виразці / К. Дворщенко, О. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Визначено склад білків у мітохондріяж клітин слизової оболонки шлунка на ранньому етапі розвитку етанолової виразки. Виявлено деградацію фракції білків з молекулярною масою 113 кДа. Показано одночасне зниження ферментативної активності ...
530346
  Моісеєнко С.О. Загальний стан воєнного мистецтва Німеччини доби Веймарської республіки (1919-1933 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 149-157. – ISBN 978-966-551-322-3
530347
  Царалунга І. Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов"янському мовознавці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 185-191. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
530348
  Гаман М. Загальний стан та проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.76-84
530349
  Бортников І.В. Загальний страйк 1903 року на Півдні Росії / І.В. Бортников. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 120 с.
530350
  Чепур Д.В. Загальний фізичний практикум : Для студ. вечірн. та заочн. відділів фіз.-мат., хім. і загальнотехнічн. фак. вузів / Д.В. Чепур, Є.І. Сірий, Л.М. Роєв; Ужгородський держ. ун-т. – Львів : Львів. ун-ту
Ч. 1 : Механіка. – 1963. – 190 с.
530351
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум : учб. посібник / Є.І. Сірий. – Львів : Видавництво Львівського університету
Ч. 3 : Електрика і магнетизм. – 1966. – 216 с.
530352
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум / Є.І. Сірий; за ред. Д.В. Чепура. – Львів : Вища школа
Ч. 4 : Оптика. – 1972. – 162с.
530353
  Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.92-97. – ISSN 0132-1331
530354
  Шпонтак І.М. Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-29
530355
  Пишньов Д.І. Загальні аспекти діяльності прокуратури з протидії правопорушенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
530356
  Дроздова Н.В. Загальні аспекти договору про надання фінансових послуг в сучасному цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні питання договору надання фінансових послуг з позиції цивільного права України. The article deals with general aspects of a financial services contract in the context of Ukrainian civil law.
530357
  Гільченко Р. Загальні аспекти нормалізації авіаційних термінів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.75-84. – ISBN 966-7773-28-0
530358
  Попрозман О.І. Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61
530359
   Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / [О І. Васильєва та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : рис., табл. – Авт. зазнач на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50-54. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Публічне адміністрування)
530360
  Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
530361
  Коваль Г.В. Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 90-92. – Бібліогр.: 9 назв
530362
  Самофалов П.П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено питанням розвитку біржової діяльності в Україні. Розглянуто закони, які регулюють біржову діяльність в Україні. Зазначено, що основними суб"єктами біржового ринку виступають держава, емітенти, біржові посередники, фондові біржі. ...
530363
  Тимчак М.В. Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 75-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
530364
  Соболь Є.Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 237-241. – ISSN 1727-1584
530365
  Радіонова Н.Й. Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 77-83. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
530366
  Савич С.С. Загальні аспекти цивільноправової охорони товарних знаків в Україні та республиці Польща (порівняльна характеристика) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 231-234
530367
  Козак О.С. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
530368
   Загальні вимоги до індексування документів // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 76-82
530369
  Анохін В.М. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate. - . / В.М. Анохін, К.О. Ковальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 37-42. – ISSN 0321-0499


  Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ - закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено ...
530370
  Крат В. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину крізь призму судової практики // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (130), серпень 2023 р. – C. 82-91
530371
  Пфейфер Г.В. Загальні висновки, що випливають з взаємовідносин поміж узагальненою Jacobi-євою системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій та відповідною системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого... = Les conclusions generales, qui decoulent des rapports reciproques entre le systeme Jacobien generalise dлquation lineaires aux derivees.. : Доклав 1-ІІ- 1929 р. / Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [4] p.
530372
  Шуліка В.М. Загальні відомості про метали. Розробка теми / В.М. Шуліка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-113-5
530373
  Шафранська Г. Загальні відомості про українську сорочку // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 130-137. – ISSN 2313-8505
530374
  Лавер О.Г. Загальні втрати українського народу в роки Великої вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 51-60. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
530375
  Половина І.П. Загальні географічні закономірності Землі : Hавчальний посібник / Половина І.П., Затула В.І. – Київ : НПУ імю М.П. Драгоманова, 2003. – 158с. – ISBN 966-660-103-6
530376
  Маджд С.М. Загальні екологічні особливості структурно-функціональних закономірностей розвитку техноприродних систем гирлової ділянки р. Ірпінь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
530377
  Гражевська Н. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 1605-2005
530378
  Пашковський М.В. Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі / М.В. Пашковський, Д.Л. Футорський; МВіССО УРСР, Львівськ. держ. ун-т. – Львів : ЛДУ, 1981. – 85 с.
530379
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону - новий погляд на давно відомі речі / М.Г. Кравченко, А.В. Авраменко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-36
530380
  Кравченко М. Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історії становлення категорії загальних закономірностей реалізації закону, а також розумінню цієї категорії сучасної юридичної наукою. Автором аналізуються спадщина юристів стародавнього Риму, які першими виявили та ...
530381
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть, і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 41-46. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються загальні закономірності реалізації закону; їх поняття, суть та ознаки. Исследуются общие закономерности реализации закона: их понятие, суть и признаки. General conformities to law of realization of law are probed: their concept, ...
530382
  Мовчан В.А. Загальні закономірності росту риб / В.А. Мовчан, 1950. – 3с.
530383
  Сидоренко М.В. Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 316-321. – Бібліогр.: 3 назв.
530384
  Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних об"єднань в Україні: новелізація правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-100. – (Серія юридична ; Вип. 49)
530385
  Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.169-175. – ISBN 966-7784-65-7
530386
  Рябченко Я. Загальні засади використання надр для геологічного вивчення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
530387
  Лукасевич-Крутник Загальні засади відповідальності сторін за порушення зобов"язань, що випливають з договору перевезення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 81-87. – ISSN 2524-0129
530388
  Долинська М.С. Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров"я України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 18-25. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
530389
  Рябець Н.М. Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 399-403. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості гармонізації господарського законодавства України щодо вимог СОТ на сучасному етапі. Аналізуються позитивні та негативні аспекти гармонізації законодавства. Наведено деякі приклади порушення Україною зобов"язань, ...
530390
  Войцеховська І. Загальні засади державного регулювання перестрахової діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 105-107
530391
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 46-47
530392
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 146-147
530393
  Коломієць С.С. Загальні засади звільнення від покарання: на шляху до формування концепції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 91-106. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
530394
  Горох О.П. Загальні засади звільнення від покарання: якими їм бути? // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 261-274. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
530395
  Євдокімова О.В. Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 169-174. – ISSN 0201-7245
530396
  Кісілюк Е.М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е.М. Кісілюк, О.В. Процюк // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 168-174
530397
  Корнієнко М.І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 32-35


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
530398
  Городовенко А. Загальні засади конституційної модернізації судової системи як об"єктивного суспільно-правового процесу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 73-79. – ISSN 2524-0129
530399
  Сердюк В.В. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект / В.В. Сердюк, Р.Ш. Бабанли // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 113-132
530400
  Яновська О.Г. Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 268-274. – ISSN 2078-3566


  Досліджено проблеми реалізації в Україні європейських стандартів надання безо- платної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Визначено основні міжнародні засади надання безоплатної правової допомоги. Окрему увагу приділено процедурі залучення ...
530401
  Кучеренко К.В. Загальні засади національного туристичного брендінгу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-02-6
530402
  Булкат М. Загальні засади нормативного регулювання у сфері медичної деонтології / М. Булкат, В. Петренко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 169-175. – ISSN 2663-5313
530403
  Казимиров О.І. Загальні засади побудови системи формування корпусу суддів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 150-155. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
530404
  Малютіна І.П. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
530405
  Медведєва Н. Загальні засади правового регулювання гірничої концесії в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-80.
530406
  Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : Монографія / Полтавець В.В., МВС України; Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-69-5
530407
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тетяна Валеріївна Сахарук ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2006. – 228 арк. – Додаток: л.227-228. – Бібліогр.: арк.197-226
530408
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08 / Тетяна Волеріївна Сахарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
530409
  Шиян Д.С. Загальні засади призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 118-130. – ISSN 2304-4556
530410
  Бервено С.М. Загальні засади принципу свободи в договірному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 67-71. – (Правознавство ; Вип.286)
530411
  Король О. Загальні засади принципу співробітництва в цивільному процесі європейських країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено принцип співробітництва судді та сторін, які надзвичайно актуалізувалися в теорії цивільного процесуального права. Встановлено, що новий підхід до визначення ролей учасників процесу дозволить подолати основні нагальні проблеми ...
530412
  Кресін О.В. Загальні засади проведення миротворчих операцій ООН // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 111-124. – ISSN 2413-1342
530413
   Загальні засади прогнозування надійності складних технічних систем нафтогазової галузі / Я.М. Семчук, О.В. Кривенко, Лялюк-Вітер, Г.М. Кривенко // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2023. – № 18 (68). – С. 146-156. – (Число). – ISSN 2304-7399
530414
  Протасенко Л.В. Загальні засади регулювання договору франчайзинга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 41-45


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
530415
  Ботнаренко І.А. Загальні засади розлідування злочинів пов"язаних з терористичною діяльністю, на початковому етапі // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-617-616-075-5
530416
  Ващенко Ю.В. Загальні засади справляння акцизного збору за законодавством Європейського Союзу та України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 87-94. – (Правознавство ; Вип.306)
530417
  Ригіна О. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 10-13
530418
  Чорновіл Т. Загальні засади та особливості виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 36-37.
530419
  Кучер О. Загальні засади укладання шлюбного договору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 127-129
530420
  Шарата Н.Г. Загальні засади управління вищою освітою в радянський період // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 141-143. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
530421
  Шпенова П.Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 182-189. – ISSN 2224-9281
530422
  Ромовська З.В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 10-21
530423
  Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов"язання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-53
530424
  Марченко М.І. Загальні зауваження. Деякі питання біографії і суспільних поглядів М.О. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 317-326. – (Б-ка "Ейдосу")


  Період у житті і творчості М. Максимовича пов"язаний з відкриттям у Києві в 1834 р. університету і призначенням його першим ректором і професором словесності.
530425
  Морозов С. Загальні збори (конференція) працівників, як форма участі працівників в управлінні підприємством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 227-228
530426
  Сушко Є.О. Загальні збори акціонерів у Китаї, Німеччині, Україні: порівняльний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 215-217. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
530427
  Мельниченко О. Загальні збори акціонерів у світлі нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... У міжнародному інституті бізнесу обговорили основні аспекти діяльності ЗЗА".
530428
  Кравчук В Загальні збори акціонерів. Порядок скликання та проведення / В Кравчук, О. Прочай // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.87-96
530429
  Недзельська В. Загальні збори ветеранів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Відбулися загальні збори президії Ради ветеранів війни і праці університету та учасників наради голів первинних осередків Організації ветеранів України. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Організації ветеранів України П.С. Цибенко. Голова ...
530430
   Загальні збори НАН України підбили підсумки діяльності у 2012 році // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 2


  Вібулася чергова звітна сесія Загальних зборів НАН України. На ній розглянули результати річної роботи академічних установ, проаналізували основні досягнення та проблеми, окреслили напрями подальшої роботи.
530431
   Загальні збори НАН України: підсумки, проблеми, завдання // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 4


  Як прожила Національна академія наук країни найважчий для країни та її наукової сфери рік? Як наукові колективи вижили й, попри все, продовжували дослідження, працювали на перемогу, досягали результатів, якими можна і треба гордитися? А також, які нові ...
530432
   Загальні збори національних академій наук України, присвячені 25-й річниці Незалежності України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 1. – ISSN 1819-7329
530433
   Загальні збори Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 332-333. – ISSN 1026-9932
530434
   Загальні збори НТШ в Европі // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 376. – ISSN 0041-6061
530435
   Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України : з промови міністра освіти і науки України Д.В. Табачника // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 20-21
530436
   Загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України. Президент Спілки академік Л.В. Губерський виступив зі звітом про роботу громадського об"єднання за період із 2009 по 2014 роки. Наприкінці зборів відбулися вибори ...
530437
   Загальні збори Спілки ректорів України // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 2


  "28 травня 2021 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Громадської організації "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України". У роботі загальних зборів взяли участь президент Спілки ректорів Леонід Губерський, ректор КНУ імені ...
530438
  Богуш М.К. Загальні збори як учасник корпоративних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 180-187


  У статті досліджується проблематика загальних зборів з точки зору захисту правомочності учасників/акціонерів на участь в управлінні корпорацією.
530439
  Пляцко Р. Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (3 грудня 2016 року) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – C. 11-12. – ISSN 1563-3977
530440
  Мірошниченко М.І. Загальні і особливі закономірності генезису правових систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 283-289. – ISSN 2306-9082
530441
  Слінько Д.С. Загальні і приватні теорії кримінального процесу України / Д.С. Слінько, К.М. Слінько, Д.В. Філін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 92-98. – (Серія "Право" ; вип. 31). – ISSN 2075-1834
530442
  Кондратовець Л. Загальні і спеціальні гарантії забезпечення законності // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-966-919-107-6
530443
  Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.130-135. – ISSN 0132-1331
530444
  Бадалова О.С. Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 149-154
530445
  Приймак Т.М. Загальні історії України, друковані англійською мовою під час Другої світової війни / Т.М. Приймак, Н. Заворотна // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 168-186. – ISSN 0041-6061
530446
  Максименко С.Д. Загальні концептуальні засади пропагування психогігієнічного виховання здорового способу життя серед сучасної молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 75-77
530447
  Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.65-69. – ISSN 0132-1331
530448
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
530449
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 24-28
530450
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
530451
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-100
530452
  Писаренко В.Г. Загальні критерії та моделі функціонування систем управління якістю підприємств з урахуванням рекомендацій Європейських стандартів ISO 9000 / В.Г. Писаренко, Ю.В. Писаренко // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 107-113. – ISSN 1817-9908
530453
  Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Ващенко Г. ; Всеукр. Пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с. – ISBN 966-7060-07-1
530454
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.


  У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці ...
530455
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Вид.2, перероблене і доповнене. – Київ : Радянська школа, 1981. – 208с. – (Педагогічна бібліотека)


  Автор розглядає широке коло питань про застосування різноманітних методів навчання в сучасній радянській школі.
530456
  Ляхно М.І. Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 82-87
530457
  Норкіна О. Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 1287-293. – ISSN 1993-0259
530458
  Єресько О.В. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2-9
530459
  Францевич А. Загальні напрями взаємодії державного бюро розслідувань з органами державної влади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
530460
  Криволапчук В.О. Загальні напрями зміни парадигми розвитку поліції XXI століття (європейський досвід) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 139-143
530461
  Зеленецький В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331
530462
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1972. – 36с.
530463
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1973. – 21 с.
530464
   Загальні наукові збори. – Київ, 1974. – 29 с.
530465
  Демченко І.М. Загальні норми про призначення покарання у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 88-95


  У статті дається огляд загальних норм про призначення покарання, передбачених у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи, визначаються їх подібні риси та особливості.
530466
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-336. – ISBN 978-617-7069-17-0
530467
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 6 (222). – С. 76-80
530468
  Макаренко Н. Загальні обов"язки командувачів, командирів (штабів) щодо врахування вимог міжнародних правових документів під час підготовки та ведення воєнних дій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-18.
530469
  Головінов О.М. Загальні ознаки державного підприємництва // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 20-23.
530470
  Кузневич Н. Загальні ознаки мовленнєвої ситуації гіпотетичності (на матеріалі французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 223-227. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
530471
  Герасименко Є.С. Загальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 381-382. – ISBN 978-966-667-624-8
530472
  Котюк О. Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 14-17
530473
  Васянович Г. Загальні основи педагогіки вищої школи й історії вищої освіти // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 6-20. – ISBN 966-7483-11-8
530474
  Заболотська І.О. Загальні основи професійної підготовки фахівця садово-паркового господарства у Франції // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 114-115
530475
  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 405, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7858-50-2
530476
  Охріменко О.А. Загальні основи теорії проектування черв"ячних фрез : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Охріменко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 33 назви
530477
   Загальні основи фізики : У двох книгах. Hавч. посіб.для студ.технолог.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; За ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0045-3; 966-06-0044-5
Кн. 1 : Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. – 1998. – 192 с.
530478
   Загальні основи фізики : У 2-х кн. Hавч. посібник для студ.технол.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0046-1; 966-06-0044-5
Кн. 2 : Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. – 1998. – 224 с.
530479
  Богацька І.Г. Загальні основи фізики. Механіка : навч. посібник для студ. техн. вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1991. – 103 с. – ISBN 5-11-001767-0
530480
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: електродинаміка / Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1994. – 125с.
530481
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: термодинаміка, молекулярна фізика : Навч. посібник / Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковська. – Київ : Либідь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-325-00299-6
530482
  Паламарчук І.В. Загальні особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 87-88
530483
  Вискушенко С.А. Загальні особливості двомовного термінологічного словника-тезаурусу (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 105-110. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена аналізу проблеми загальних особливостей двомовного термінологічного словника-тезаурусу. Зроблено спробу проаналізувати та узагальнити досвід роботи по укладанню двомовних термінологічних словників-тезаурусів
530484
  Сегеда І. Загальні особливості договорів про спільну діяльність в Марокко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 79-81
530485
  Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 72-74
530486
  Хітрук М. Загальні особливості розвитку радянського партизанського руху в Україні та СРСР у 1941-1944 рр. // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 44-46
530487
  Павленко Л. Загальні особові назви у творах Івана Вишенського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 155-170. – ISSN 2413-0923
530488
  Баліцька В.В. Загальні параметри грошових потоків підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 121-126.
530489
  Соколов М.О. Загальні передумови впровадження страхової системи фінансування лікувальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-40. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто роль медичного страхування і його вплив на фінансове забезпечення охорони здоров"я.
530490
  Носік Ю.В. Загальні передумови укладення договору купівлі-продажу об"єктів приватизації // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 122-127. – ISBN 978-966-667-341-4
530491
  Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Українознавство ; вип. 4)


  Досліджуються переписні програми та історичні обставини проведення загальних переписів населення, що відбулися в межах сучасної української території в Австро-Угорщині, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини протягом другої половини ХІХ - першої ...
530492
  Шилін Д.В. Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 157-165. – ISSN 2524-0323
530493
  Швидкова О. Загальні питання дотримання права на свободу та особисту недоторканність при провадженні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 57-60
530494
  Позаченюк К.А. Загальні питання експертології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто деякі аспекти термінологічного апарату, три блокову структуру експертного методу дослідження, напрямок розвитку класифікації експертиз та загальні вимоги до експертних видів діяльності, які може бути покладено в основу створення загальної ...
530495
  Дьоміна Д.Ю. Загальні питання здійснення митної справи в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 32-35.
530496
   Загальні питання охорони навколишнього середовища під час міжнародних збройних конфліктів // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 136-154. – ISBN 978-966-373-833-8
530497
  Щинова А.Ю. Загальні питання оцінки доказів в умовах застосування механізму міжнародної правової допомоги // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 111-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
530498
  Харченко І.О. Загальні питання пенітеціарного провадження у кримінальному судочинстві // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-37
530499
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 102-103
530500
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 123-125
530501
  Лукашевич В.Г. Загальні питання фахової підготовки юристів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Погляд на криміналістичну меодику як спеціалізовану навчальну дисципліну
530502
  Бойчук А.Ю. Загальні питання юридичної відповідальності за порушення проти природи, які діяли в часи існування СРСР, та її динаміки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 2219-5521
530503
  Бондарук Т.І. Загальні підвалини механізму (не)реалізації принципу суверенітету в радянській Україні 1922–1991 рр. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 179-189. – ISSN 0869-2491
530504
  Яновицька Г.Б. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 99-104. – (Юридична ; Вип. 1)
530505
  Голубєва Н.Ю. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 71-86. – ISSN 2307-3427
530506
  Антипенко В. Загальні підходи в оцінці міжнародно - правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання іншимх кризових явищ // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.151-160
530507
  Харь І.О. Загальні підходи для дослідження об"єктивної сторони складу злочину, передбаченного ст.241 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 289-292
530508
  Андрушків І.П. Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 170-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
530509
  Бацуца В.М. Загальні підходи до нормативного врегулювання поняття цифрових активів у законодавстві Сполучених Штатів Америки // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7572-54-0
530510
  Вдовічен А.А. Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України. / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 64-71. – ISSN 2222-4459
530511
  Лисенко О.І. Загальні підходи до оцінки техногенних змін довкілля від військово-промислової та військової діяльності / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 45-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
530512
  Мазепа В. Загальні підходи до побудови теорії місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-102.
530513
  Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття, теоретичні та правові основи, принципи формування та функції екологічного менеджменту в Україні. В статье рассматриваются понятие, теоретические и правовые основы, принципы формирования и функции экологического менеджмента ...
530514
  Голубєва В.О. Загальні підходи та особливості регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках СОТ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу правил та норм міжнародної торгівлі сільгосптоварами ГАТТ-47,94 та Угоди про сільське господарство.
530515
  Барановський М. Загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті проблемні аспекти у розробці підходів до стимулювання розвитку регіонів. Сформульовані основні принципи активізації сільських депресивних територій. Запропоновані механізми розвитку сільських депресивних територій. Problem aspects in working ...
530516
  Лисенко В.В. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.24-35
530517
  Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 228-231. – ISSN 0132-1331
530518
  Завальна Ж. Загальні положення договору еквайрингу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79
530519
  Козирєва В.П. Загальні положення досудового врегулювання спорів при перевезеннях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7363-09-4
530520
  Блажівська О. Загальні положення зобов"язального права за Литовськими статутами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 94-104
530521
  Кохановська О.В. Загальні положення Книги першої Цивільного кодексу України та їх значення у процесі гармонізації приватно- правового законодавства України із законодавством країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 41-44. – ISBN 978-966-316-449-6
530522
  Мирошниченко Ю.М. Загальні положення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 276-286. – ISSN 2524-0323
530523
  Хавронюк М.І. Загальні положення кримінального права, що містяться у конституціях держав Європи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
530524
  Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 126-135
530525
  Кочин В.В. Загальні положення механізму цивільно-правової відповідальності учасників відносин у непідприємницьких товариствах та установах // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 99-102
530526
  Трофімов С. Загальні положення організації митних процедур на морському транспорті // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-141.
530527
  Сумін В.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.103-109. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
530528
  Даниліна Т.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.177-186. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
530529
  Кедик В.П. Загальні положення повернення обвинувального акта прокурору судом у підготовчому судовому провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 257-258. – ISBN 978-966-419-300-6
530530
   Загальні положення порядку управління підрозділами (TLP) / Д.В. Зайцев, О.А. Прохоров, О.В. Сєлюков, С.М. Семеха, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 31-38. – ISSN 2524-0056
530531
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про зобов"язання // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 127-140. – ISBN 978-617-566-656-2
530532
  Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному праві : монографія / О.О. Кулініч. – Одеса : Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 244 с. – ISBN 978-966-2070-17-0
530533
  Сибільов М. Загальні положення про надання послуг у проекті нового Цивільного кодексу Україн // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 161-162


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
530534
  Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – ISSN 0132-1331
530535
  Дзера О. Загальні положення про правочин в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.24-32. – ISBN 966-667-078-Х
530536
  Майданик Р.А. Загальні положення про речове право // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 80-101. – ISBN 978-617-566-656-2
530537
  Дідух Євген Загальні положення про спадкування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 57-60
530538
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом і за законом // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 193-208. – ISBN 978-617-566-656-2
530539
  Филь Р.С. Загальні положення про судову експертизу об"єктів права інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 121-129. – ISSN 2411-3816
530540
  Різник В. Загальні положення про укладення договорів лізингу у сфері банківської дільності // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
530541
  Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-47. – ISSN 0132-1331
530542
  Кіцен Н.В. Загальні положення судового розгляду у суді першої інстанції // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 151-158
530543
  Новіков В. Загальні положення та етапи проведення колективних переговорів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-62
530544
  Романюк Я. Загальні положення тлумачення договорів у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
530545
  Ковальчук В.В. Загальні положення формування облікового забезпечення управління процесами реалізації договору концесії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 317-322. – ISSN 2222-4459
530546
  Онищенко О. Загальні положення цивільно-правової відповідальності: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 41-50
530547
  Малиновська Т.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М. Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 46-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
530548
  Соляр Л.В. Загальні поняття професійної компетентності майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 316-322
530549
  Вовдюк Л.В. Загальні поради батькам першокласників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
530550
  Ільченко Н. Загальні правила безпечного харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 4 : фото
530551
  Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні та оцінці доказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-53
530552
  Давидович І.І. Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 14-17


  Статтю присвячено загальним питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини.
530553
   Загальні правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових типових елементів заміни / В.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.С. Корняков, С.В. Гахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено й доповнено правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових пристроїв, згідно з якими визначено основні умови й етапи розробки методики формування перевірочних тестів. Правила передбачають використання двох джерел ...
530554
  Дзера О.В. Загальні правові наслідки недійсності правочину за новим Цивільним кодексом України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 162-167
530555
  Хайнекер Х. Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 280-284


  У даній статті мова піде про аналіз загальних правових підходів до сучасного визначення поняття "організованої злочинності" в країнах Європи та Україні. Буде зупинено увагу на проблемі кваліфікації – визначення, коли кримінальну справу можна вважати ...
530556
  Іваанов В. Загальні принципи аналізу документів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 26-31


  В статті дається аналіз принципових підходів до аналізу документів. Особливий наголос робить на якісні, класичні методи
530557
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків в Інтернеті // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 30-34


  Причини, ймовірні наслідки й комунікативні механізми масового афекту, який виник 13 березня 2010 р. внаслідок трансляції програми грузинського телеканалу "Імеді", було прогнозовано ще у 2002 р., в процесі профільних досліджень ІЖ КНУ імені Тараса ...
530558
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 80-85


  В статті розробляється методологічна база для опису та вивчення інформаційних потоків у мережі Інтернет. Вона базується на новому підході до класифікації інформації у потоках, який вирізняє новинну інформацію, ретро-інформацію, суто емоційну інформацію ...
530559
  Григоровський П. Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 100-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
530560
  Грицюта Н.М. Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Аналіз зарубіжного досвіду виокремлює рекламну комунікацію як об"єкт інформаційних правовідносин, що функціонує у монологічному чи полілогічному режимі і має такі характерні риси, як стале розгалужене законодавство; ефективна система органів виконавчої ...
530561
  Жерьобкіна В.А. Загальні принципи діяльності органу конституційної юрисдикції щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
530562
  Кобрин В.С. Загальні принципи діяльності Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 90-100. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
530563
  Криворучко С. Загальні принципи етики у їх застосуванні до журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.34-40
530564
  Вакарюк Л.В. Загальні принципи інститутів фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 91-96. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
530565
  Кудин О.О. Загальні принципи ісламської теорії міжнародних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
530566
  Лещенко Н.А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 203-214. – ISSN 2077-3455
530567
  Наден О. Загальні принципи кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-42. – ISSN 0132-1331
530568
  Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Феськов, І.Р. Копитчак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 9-20. – ISSN 2224-0586
530569
  Теремцова Н. Загальні принципи організації місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 61-65. – (Юридичні науки ; вип. 4 (123)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано загальні принципи організації місцевого самоврядування за законом України про місцеве самоврядування. Досліджено, як участь громадян в управлінні може успішно функціонувати лише у разі, якщо вже існують елементи громадянського ...
530570
  Максименко Н.В. Загальні принципи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Іспанії (за матеріалами навчального візиту в Університет Ллейди по проекту "Tempus QANTUS") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 114-125. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Проведено детальний аналіз організації навчального процесу в університетах Іспанії на прикладі підготовки фахівців екологічного спрямування в Університеті Ллейди. В основу покладено матеріали другого навчального візиту за проектом Темпус "Рамка ...
530571
  Комісаров К. Загальні принципи організації навчання перекладу студентів-японістів у ВНЗ України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 158-168. – (Бібліотека Інституту філології)
530572
  Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 106-110
530573
  Гриняк А. Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз / А. Гриняк, Ю. Молла // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 38-42. – ISSN 2409-4544
530574
  Ткаченко Є.В. Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 323-330. – (Право. Економіка. Управління)
530575
  Назаренко О.А. Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 242-249. – ISSN 2412-8465
530576
  Мережко О.О. Загальні принципи права і Lex mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
530577
  Савенкова В. Загальні принципи права та відображення їх у джерелах банківського права Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 299-301
530578
  Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно правового і позитивістського підходів до права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 244-252. – ISSN 1993-0909
530579
  Нігрєева О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 172-175. – ISBN 978-966-927-199-0
530580
  Мережко О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 190-193.
530581
  Панкратова В.О. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 111-117. – ISSN 2519-2353
530582
  Балаклицький І.І. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
530583
  Матат А.В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 426-430. – ISSN 2219-5521
530584
  Єпур М.В. Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 145-151. – ISSN 1563-3349
530585
  Науменко О. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається специфіка прояву загальних принципів права у процесі виконання рішень господарських судів. В работе рассматривается специфика проявления общих принципов права в процессе исполнения решений хозяйственных судов. The thesis ...
530586
   Загальні принципи проведення тестування інформаційної безпеки підприємства / О.А. Курченко, М.В. Бржевський, А.Б. Гребенніков, В.І. Корсун // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (36). – С. 27-34. – ISSN 2409-7292
530587
  Юрченко К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 61-63
530588
  Міненко М.А. Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об"єднань в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
530589
  Волошин О.Ф. Загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів. Опис програмного комплексу для рівня кафедри / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів на різних рівнях та методи їх вирішення. Пропонується стислий опис програми розподілу навчального ...
530590
  Лисенко В. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.138-142
530591
  Лазур Я.В. Загальні проблеми дослідження правовідносин у сфері адміні-стративно-правового забезпечення реалізаціїправ і свобод громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39
530592
  Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб"єктивними ознаками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 48-51
530593
  Мельник І М. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.57-62
530594
  Геберле П. Загальні проблеми конституційного права та юрисдикції конституційного суду на матеріалі "німецької моделі" і з погляду на Україну // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.59-72
530595
  Чеботарьова Галина Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 131-134
530596
  Мамутов В.К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
530597
  Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої // Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах / НАНУ. Інститут географії. – Київ, 2003. – Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – С. 10-357 : Рис., табл. – Бібліогр.: 361 назва. – ISBN 966-95774-1-1
530598
  Сімакова-Єфемян Загальні проблеми призначення та проведення судових експертиз за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – C. 9-14. – ISBN 978-966-342-416-0
530599
  Плохута И Загальні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні / И Плохута, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 250-259. – ISSN 2617-1775
530600
   Загальні проблеми фразеології : матеріали міжнародної конференції, 15 жовтня 2009 р. / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Волосевич С.П. (гол. ред.), Докашенко, В.І. Теркулов та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 232 с.
530601
  Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
530602
  Левківський Б.К. Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім"ї (домашнього насильства) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 171-174
530603
  Щербань О.О. Загальні проблеми: інформаційні технології і учасна освіта // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 69-70
530604
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
530605
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
530606
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
530607
  Краснопольська Н. Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 97-104. – ISSN 1682-3540
530608
  Корнєєв Ю.В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні / Ю.В. Корнєєв, В.В. Стоколос // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
530609
  Ломаєв О.О. Загальні риси геоморфології деяких районів Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
530610
  Павко А.І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 99-115. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі вивчення різноманітних джерел, документальних видань розкрито загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах України в імперську добу : Харківський університет, Університет Св. Володимира, ...
530611
  Андрєєв О.Г. Загальні риси неотектоніки басейну р. Велика Вись // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 100-105
530612
  Кожуріна М.С. Загальні риси поверхні : природні умови та ресурси / М.С. Кожуріна, М.О. Куниця // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 6-10
530613
  Орєхов В.Ю. Загальні риси санкцій у праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.101-103. – ISBN 966-660-151-6
530614
  Пенькова О.Г. Загальні риси стратегічного планування в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 134-140
530615
  Кононюк В. Загальні риси та особливості геоморфологічної будови Повчанської височини / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
530616
  Колісник П.І. Загальні риси температурного режиму повітря і тривалість опалювального сезону на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 130-136 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 8)
530617
  Мельничук О.Б. Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 204-212. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
530618
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 26-30
530619
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 32-36
530620
  Миримський Л. Загальні світоглядно - теоретичні підходи до методології законодавчого процесу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.262-269. – ISBN 966-73-53-51-Х
530621
  Іванов В.Ф. Загальні стандарти журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 28-29


  Стаття присвячена основним професійним стандартам журналістики. The article is devoted to the basic professional standards of journalism. Статья посвящена основным профессиональным стандартам журналистики.
530622
  Віхров С.О. Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 122-131. – ISSN 2078-9165
530623
  Ващенко Ю.А. Загальні та специфічні психологічні фактори в етіології пептичної виразки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто психологічні фактори, які впливають на виникнення та розвиток психосоматичних захворювань, зокрема, виразкової хвороби. Виділено загальні та специфічні фактори психосоматичних захворювань. Структурні дефекти його відносять до першої групи, ...
530624
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності проблема конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
530625
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: проблема конкуренції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 90-95
530626
  Муравйова В. Загальні та спеціальні визначники : їх застосування / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 37-38. – ISSN 2076-9326
530627
  Погрібний С. Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 166-177. – ISSN 1993-0909
530628
  Янковська Г. Загальні та спеціальні норми міжнародних договорів щодо використання мови // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 17-18
530629
  Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 34-43
530630
  Матковська Д.М. Загальні та спеціальні правила процедури нотаріального посвідчення конcулом шлюбного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 50-53


  Стаття присвячена порядку посвідчення консулом шлюбного договору. Дослідженно за- гальні та спеціальні правила вчинення даної нотаріальної дії. Проведено порівняльний аналіз деяких положень національних нормативно-правових актів, що стосуються даного ...
530631
  Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 87-93
530632
  Шимон С. Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов"язаннях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 83-87
530633
  Наконечна Т.В. Загальні та спеціальні розділи вищої математики : для самост. роботи студентів інж. та природн.-наук. напрямків / Т.В. Наконечна, О.В. Нікулін. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 219. – ISBN 978-617-645-236-2
530634
  Сергеева В. Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 26-34. – ISSN 2415-8143
530635
  Курганська Т.В. Загальні тенденції географічного міжнародного технологічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 297-304. – Бібліогр.: 4 назви
530636
  Головатий М.Ф. Загальні тенденції демократизації вищої освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 126-128. – ISBN 966-594-559-9
530637
  Кампо Г.М. Загальні тенденції інноваційної діяльності підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 208-213. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
530638
  Кисіль В.І. Загальні тенденції кодифікації міжнародного приватного права у XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто форму і характер кодифікації МПрП, їх залежність від особистостей тієї чи іншої правової системи. Окрему увагу приділено питанню визначення національності юридичних осіб, питанням особистого статусу, право- та дієздатності. Зроблений ...
530639
  Корнєва Т. Загальні тенденції літературного процесу: теоретичний аспект // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Вип. 32. – С. 33-37. – ISSN 2524-2490
530640
  Притика Ю.Д. Загальні тенденції модернізації цивільно-правової відповідальності у країнах Європи // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 224-227
530641
  Марценківська О. Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 132-148
530642
  Фронощук М.В. Загальні тенденції позиціонування сучасних українських видавництв релігійної літератури // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 136-142
530643
  Цірат Г.А. Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного цивільного процесу в кінці XIX - протягом XX сторіччя у різних регіонах світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 189-196


  У статті розглянуті періодизація та досвід міжнародно-правової уніфікації таких складових міжнародного цивільного процесу, як вручення судових документів, отримання доказів за кордоном та доступ до правосуддя у спорах, що виникають з приватноправових ...
530644
  Мельник О.А. Загальні тенденції психічного розвитку людини та його представленість у психічних явищах в традиціях філософської психології кінця ХІХ - поч. ХХ ст. // Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції : монографія / О.А. Мельник. – Київ : Альфа Реклама, 2020. – С. 396-536. – ISBN 978-966-288-289-6
530645
  Чечуліна О. Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання аналізу тенденцій розвитку державного фінансового контролю. Досліджено сутність програмно-цільового підходу щодо контролю бюджетних видатків. Визначено вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що є ...
530646
  Шишка Р.Б. Загальні тенденції розвитку законодавства про індивідуалізацію // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 65-70
530647
  Мараховська Е.В. Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології доби постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 77-85. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
530648
  Кисіль В.І. Загальні тенденції розвитку міжнародного приватного права в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 75-83
530649
  Скопюк Т.Г. Загальні тенденції розвитку пізнання // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 255-259. – (Бібліотека Інституту філології)
530650
  Ушаков О.М. Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
530651
  Ханін І.Г. Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання / І.Г. Ханін, Є.О. Сопін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 175-183. – ISSN 2222-0712
530652
  Паримський І.С. Загальні тенденції розвитку сучасної преси в Україні як важливої передумови творення інформаційного суспільства // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-8


  У статті йдеться про глобальні інформаційні процеси і світові тенденції демократизації у контексті новітніх технологій обміну інформації. Називаються поситивні та негативні фактори, котрі виникають із соціальної проблеми. In the article it is analyzed ...
530653
  Гнатишин Л. Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 29-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
530654
  Пронюк Н.В. Загальні тенденції становлення правової системи України у період переходу від тоталітаризму до демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.111-125
530655
  Коппель О.А. Загальні тенденції становлення та розвитку військового виробництва країн близькосхідного регіону / О.А. Коппель, Т.В. Мануїльська, О.С. Пархомчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
530656
  Перепелиця Г. Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1022-1042. – ISBN 966-7522-07-5
530657
  Орлова Н.М. Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою / Н.М. Орлова, В.І. Бугро // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 478-485. – ISSN 2227-7404
530658
  Добровська Л.М. Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 142-147. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
530659
  Шенкаренко М. Загальні тенденції у сфері охорони промислової власності в 2016 році. Статистичний аналіз // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 25-32 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
530660
  Мазніченко О.І. Загальні тенденції фонетико-морфологічної адаптації французьких запозичень у туніському узусі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 115-123. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено грунтовний аналіз фонетичної і морфологічної адаптації французьких складових туніського вокабуляра до нових умов побутування. Вичерпне висвітлення виявів звукової видозміни запозичень дало змогу виявити найбільш поширені факти ...
530661
  Слюсарчук В.Ю. Загальні теореми про збіжність числових рядів : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ. Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне : РДТУ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7447-52-9
530662
  Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 17-27. – ISSN 1026-9932
530663
  Санченко А.Є. Загальні теоретико-правові характеристики права Ради Європи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 313-319
530664
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти визначення суб"єктів транспортного права // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 76-82. – ISBN 978-966-7509-59-0
530665
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти транспортного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-99.
530666
  Собченко Т. Загальні теоретичні питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців природничої галузі / Т. Собченко, С. Махновський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (53)). – ISSN 2524-0609
530667
  Яворський М.В. Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 109-117. – ISBN 978-966-8063-99-49
530668
  Мащенко С.О. Загальні умови векторної рівноваги за Нешем / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги за Нешем у багатокритеріальних іграх.
530669
  Курілов Г.М. Загальні умови виявлення злочинів, пов"язаних із незаконним обігом товарів в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 142-151
530670
  Кравченко О.А. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 61-63
530671
  Маланюк А. Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у кримінальному судочинстві України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 235-244. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
530672
  Дидич О.Ю. Загальні умови і принципи кримінального процесу в апеляційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 250-252. – ISBN 978-966-419-300-6
530673
  Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і зародження візантійських студій у Харківському університеті (початок XIX - 60-ті роки XIX ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 236-249


  Становлення візантиністики як окремого напряму наукового знання в інтелектуальному просторі Східної Європи впродовж сер. 19 – поч. 20 ст. відбувалося у контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку гуманітарних наук та з огляду на особливе значення ...
530674
  Токмаков О.І. Загальні умови та формування клімату Українських Карпат : Текст лекцій / О.І. Токмаков; МВіССО УРСР. Чернівецьк. держ. ун-т, Кафедра гідрології та кліматології. – Чернівці, 1972. – 36с.
530675
  Нелуп Н.М. Загальні умови формування сучасної релігійності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
530676
  Канзафарова І.С. Загальні умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану порушенням особистих немайнових прав // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 24-35
530677
  Дембіцький С. Загальні установки щодо держави загального добробуту: концепт та особливості вимірювання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 5-24. – ISSN 1563-3713
530678
  Степанченко О.О. Загальні фактори етнорелігійного тероризму // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 84-87. – ISSN 1727-1584
530679
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.61-66. – Бібліогр.: 11 назв.
530680
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.81-87
530681
  Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 50-54. – ISSN 2222-5374
530682
  Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
530683
  Андріів В.М. Загальні характеристики пенсійних реформ країн Євросоюзу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 145-151. – ISBN 978-617-7625-68-0
530684
  Навроцький В. Загальні, спеціальні та казуїстичні склади кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 12-23. – ISSN 1026-9932
530685
  Черваньов І.Г. Загально-методологічні питання постановки вивчення блоку фізико-географічного дисциплін у вищій школі : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 325-333. – ISSN 0868-6939
530686
   Загально-правові засади антимонопольної діяльності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.7-28
530687
  Краснова М.В. Загально-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 44-48. – ISBN 978-617-566-151-2
530688
  Глоба К.П. Загально-соціальне попередження злочинів у сфері приватизації державного та комунального майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-134.
530689
  Мудрий О. Загально-теоретична характеристика грошових зобов"язань, що виникають за договорами найму (оренди) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (34). – С. 127-134. – ISSN 2524-0129
530690
  Рабінович П.М. Загально-теоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 16-26
530691
  Коваль А. Загально-теоретичний аналіз проекту "Конституція Західно-Української Республіки" Станіслава Дністрянського (1870-1935) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 51-54
530692
  Шереметьева Ю.А. Загально-теоретичні аспекти проблеми змісту професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 21-28. – (Педагогіка ; № 3)
530693
   Загальнобіологічні особливості стовбурових клітин, як основного джерела фізіологічного розвитку та регенерації / К. Лапшина, О. Маслова, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення теорії стовбурових клітин, подана їх загальна характеристика, а також аналіз початкових етапів ембріогенезу, механізмів диференціації стовбурових клітин та морфо-функціональних особливостей різних ліній стовбурових ...
530694
  Гнатюк А.Д. Загальновживана лексика французької і української мов в аспекті порівняльних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 54-57
530695
  Грипас Н.Я. Загальновживане слово у поетичних творах І. Франка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 117-121
530696
  Гвоздик П.О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 202-210
530697
  Портнов І. Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-15-6
530698
  Скорнякова Ю.Б. Загальновиробничі витрати: вибір та обгрунтування бази розподілу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
530699
  Задунайський В. Загальновійськовий та козацький аспекти становлення структури Наддніпрянської Армії УНР (листопад 1918 р. - лютий 1919 р.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 262-268. – ISBN 966-7804-53-4
530700
  Концур-Карабінович Загальногалицький собор Української греко-католицької церкви 1946 року в новому аспекті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 61-65
530701
  Масляк П. Загальногеографічна дійсність // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7069-36-1
530702
  Іщук А.В. Загальногеографічне картографування Західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років картографо-геодезичною службою СРСР // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 87-89
530703
   Загальногеографічний атлас України. – Київ : Картографія, 2004. – 112 с. – ISBN 966-631-500-9
530704
   Загальногеографічні карти : (навч.-метод. посіб. для студентів-картографів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [авт.-уклад.] Дудун Тетяна Володимирівна. – Київ : Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 50 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49
530705
  Дудун Т.В. Загальногеографічні карти : навч. посібник / Дудун Т.В. – Київ : [б. в.], 2013. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193
530706
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
530707
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Додатки: л. 161-168. – Бібліогр.: л. 146-160
530708
  Бондаренко Е. Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років / Е. Бондаренко, А. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що основними напрямами роботи картографо-геодезичних служб Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР, діяльність яких у 1919–1939 роках концентрувалась у військових відомствах, були: перевидання існуючих загальногеографічних карт різних ...
530709
  Муравський В. Загальнодержавна автоматизована система В.М. Глушкова: обліковий аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 127-140. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
530710
   Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2011 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 2-6 : табл.
530711
   Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року: Закон України від 22.02.2006 № 3458-IV // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-40.
530712
  Смолов Олег. Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою як результат досліджень ННДІУВІ та перспективи розвитку української освіти. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
530713
  Рибачук В.П. Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 38-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
530714
   Загальнодержавні податки і збори (обов`язкові платежі) : Посібник для самоперевірки. – Київ : Компас, 1998. – 24с
530715
  Микитюк В.М. Загальнодержавні та регіональні аспекти проблеми продовольчої безпеки в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ / В.М. Микитюк, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 64-68. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
530716
  Кучеренко І. Загальнодидактичні і лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (129). – С. 12-17


  Розкрито сутність загальнодидактичних і лінгводидактичних вимог до уроку української мови, з"ясовано специфіку дидактичних, психологічних, виховних, гігієнічних вимог; окреслено особливості наукових, змістових,орієнтаційних та реалізаційних вимог, ...
530717
  Кравчук О.М. Загальнодидактичні підходи й закономірності в удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 150-155. – ISBN 978-966-7359-77-5
530718
  Кузь Г. Загальнодидактичні та спеціальні принципи введення фразеології у викладання української мови іноземцям // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 807. – С. 109-113. – (Романо-слов"янський дискурс ; вип. 807)
530719
  Раданович Н. Загальнодозвільне юридичне регулювання як прояв диспозитивних можливостей права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 33-41. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
530720
  Раданович Н. Загальнодозвільний тип правового регулювання як юридичний засіб втілення ідеї громадянського суспільства // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 44-52. – ISSN 2082-4939
530721
  Харченко А.С. Загальноекономічні карти другого тому національного атласу УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 60-62. – (Географії ; Вип. 12)
530722
  Вергун В.А. Загальноєвропейська співпраця в екологічній сфері: стан та тенденції розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 51-56
530723
  Бондар С.В. Загальноєвропейська тенденція українського консерватизму в контексті суспільно-політичних поглядів І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються витоки й суть консерватизму в контексті суспільно-історичних поглядів І.Лисяка-Рудницького.
530724
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
530725
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
530726
  Відлер О.М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
530727
  Бориславська О.М. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
530728
  Кінаш Н.Б. Загальноєвропейські принципи громадянства: національно-правовий аспект реалізації : монографія / Кінаш Н.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Івано-Франків. навч.-наук. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2023. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-227. – ISBN 978-966-428-846-7
530729
   Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273с. – ISBN 966-7043-67-3
530730
  Гульпа Л. Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-70.
530731
  Шумілова І. Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 208-215. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
530732
  Шевченко З. Загальнокультурна основа вивчення драматичних творів І. Котляревського на факультативних заняттях // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 33-35


  У статті розглядається проблема вивчення драматичних творів І. Котляревського "Наталка Полтавка" і "Москаль-чарівник" у загальнокультурному контексті на факультативних заняттях
530733
  Моклиця М. Загальнокультурна та національна парадигми творчої полеміки Івана Франка і Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 277-291. – ISBN 978-966-600-487-4
530734
  Нямцу А.Є. Загальнокультурна традиція у світовій літературі / А.Є. Нямцу ; М-во освіти і науки України, Чернівец. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1997. – 224 с. – Бібліогр.: с. 210-221. – ISBN 966-568-210-5


  У пр. № 1739591 напис: Кире Александровне Шаховой с искренним уважением и благодарностью . Подпись
530735
  Тараненко О.О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 44-53. – ISSN 0027-2833
530736
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
530737
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181с. – Бібліогр.: л. 161 - 181
530738
  Руденко М. Загальнолінгвістичний аспект вивчення сленгу (50-і рр. XIX ст. - початок XXI ст.). // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 8-20. – ISSN 2411-6548
530739
  Шульжук Н. Загальнолінгвістичні проблеми опису структури складного речення діалогічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 84-87. – ISSN 0320-3077
530740
  Андрієвська Е.М. Загальнолінгвістичні та психофізіологічні передумови оволодіння французькою вимовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 9-13. – (Бібліотека Інституту філології)
530741
  Цільмак О.М. Загальнологічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 113-119. – ISSN 2414-4207
530742
  Хилько М.М. Загальнологічні методи у дослідженні журналістикознавства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 390-398. – ISSN 2076-1554
530743
  Козубенко Л. Загальнолюдська парадигма малої прози Рея Бредбері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 90-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
530744
  Бабенко Ю. Загальнолюдське і національне у байках Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 11-14
530745
  Коротя-Ковальська Загальнолюдське та національне призначення української народної пісні у творчості тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 121-131. – ISBN 978-966-02-7587-4
530746
  Єфіменко В.В. Загальнолюдський зміст куртуазних чеснот як передумова гуманізму Відродження // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 4-10. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджується формування підвалин гуманістичної ідеології Відродження в культурі європейського Середньовіччя. Простежуються основні етапи становлення і розвитку культури Середніх віків та їх здобутки. Основна увага зосереджується на "Осені ...
530747
  Шевчук В. Загальнолюдський прогрес за Миколою Руденком : (до 90-річчя українського мислителя, письменника і правозахисника) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 6-8


  Вшановуємо пам"ять Миколи Руденка (1920-2004). Мислителя від Бога - філософа, космолога, економіста. Талановитого письменника. Відважного правозахисника. Дійсного члена Української вільної академії наук у Нью-Йорку. Лауреата Національної премії імені ...
530748
  Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.24-29. – ISSN 0132-1331
530749
  Волощак Х. Загальнолюдські моральні цінності крізь призму відчуттів у ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-101. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
530750
  Прісовський Є. Загальнолюдські начала в новелах М. Коцюбинського 1905-1912 років // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 130-133. – ISBN 966-389-037-1
530751
  Прісовський Є. Загальнолюдські начала у прозі Василя Стефаника // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 134-140. – ISBN 966-389-037-1
530752
  Селлерс М. Загальнолюдські права у праві Сполучених Штатів Америки // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 92-112
530753
  Глоба А.О. Загальнолюдські принципи прав та їх закріплення у законодавстві України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7638-01-7
530754
  Кострюков Сергій Загальнолюдські та національні культурні цінності: проблема єдності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 75-83. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується суперечливий процес єднання загальнолюдських та національних культурних цінностей, його вияв на рівні особистості, стилю її життєвого шляху та творчості.
530755
  Шульга О.Л. Загальнолюдські цінності як моральний орієнтир виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
530756
  Дарійчук Л.П. Загальнометодичний принцип комунікативності в вивченні іноземних мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Дана стаття пропонує точку зору на поширений принцип комунікативності в навчанні іноземних мов. Принцип розглядається в аспекті його практичного використання, на конкретному мовному матеріалі, демонструється модель створення проблемних комунікативних ...
530757
  Світич С. Загальнометодичний принцип комунікативності в навчанні іноземних мов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 274-276. – (Бібліотека Інституту філології)
530758
  Доброєр Н.В. Загальнометодологічне значення комунікативної системної моделі розуміння істини як концепту культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 71-80
530759
  Ільницький О. Загальнометодологічні положення до визначення поняття "правовий спір" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30.
530760
  Малаков Д. Загальноміський мітинг перед будинком університету з нагоди відзначення Міжнародного дня 1 травня // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. На портику - імперський орел - герб нацистської Німеччини. Правляча в Нацистській Німеччині Націонал-соціалістична робітнича партія (NSDAP) теж святкувала цей день, як Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) ...
530761
  Цуркан М. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
530762
  Сірук О. Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 6 п. – ISSN 0320-3077
530763
  Прадід Ю.Ф. Загальномовні фразеологізми і газетний контекст // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 121-127
530764
  Шклярук О.М. Загальномовознавча проблема "Мова і суспільство" в трактаті Данте "De vulgari eloquentia" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 413-417. – (Бібліотека Інституту філології)


  Головна тема статті – Данте як мовознавець і його лінгвістичні ідеї, присвяченні загальномовознавчій проблемі "мова та суспільство". Данте став систематизатором усіх середньовічних лінгвофілософських і загальнограматичних ідей, які в майбутньому ...
530765
  Лучканин С.М. Загальномовознавча проблематика дискусій про орфографію в історії румунської та української лінгвістики XIX ст. (зіставно-діахронне дослідження) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 290-302. – ISBN 978-966-2303-00-1
530766
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі ідеї в лінгвістичних концепціях Олександра Потебні (1835-1891) та румунського філолога Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 365-371. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті простежується розвиток загальномовознавчої теорії у працях Олександра Потебні та румунського лінгвіста Богдана Петрічейку Хашдеу, однокурсників по Харківському університету. Доведено, що обидва мовознавці розуміли мову як історично змінне ...
530767
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі ідеї румунського лінгвіста Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 57-62. – (Бібліотека Інституту філології)
530768
  Лучканин С. Загальномовознавчі розвідки Павла Житецького // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 14-15
530769
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 476 л. – Бібліогр.: л. 406-476
530770
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 56 назв
530771
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження) : монографія / С.М. Лучканин ; [відп. ред. І.О. Голубовська]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-701-5
530772
  Варзацька Л. Загальнонавчальні вміння в системі компетентнісної мовної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 11-17. – ISSN 0130-5263
530773
  Кравченко В.В. Загальнонародна держава та громадські організації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 33-41
530774
  Лучканин С.М. Загальнонародна мова та її диференціація. Територіальна і соціальна диференціація мови. Просторіччя, койне // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 126-134. – ISBN 978-966-439-983-5
530775
  Кумеда О. Загальнонародна та рідкісна діалектна лексика XIX ст. у мові першодруків творів П.О. Куліша // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 62-71. – ISBN 978-966-489-285-5
530776
  Утвенко В. Загальнонародні (державні) повинності сільського населення Лівобережної України в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-39. – Бібліогр.: с. 39, Літ.: 62 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Показано взаємини урядового чину та сільського населення на рівні виконання державних повинностей.
530777
  Заморська Л.І. Загальнонаукова концепція категорії "система права" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 46-49. – ISSN 1563-3349
530778
  Астрахан Н.І. Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 8-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
530779
  Ярмак В.І. Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 39-52. – ISSN 0027-2833
530780
  Хоменко В.Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 39-45. – ISSN 2074-8922
530781
  Маковська О.А. Загальнонаукові концепції підготовки майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 107-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
530782
  Котюк І.І. Загальнонаукові методи пізнання в системі методів криміналістики (на прикладі дослідження зброї, боєприпасів і слідів їх використання) / І.І. Котюк, Я.В. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення філософської літератури та експертної практики дається характеристика загальнонаукових методів пізнання та розкриваються особливості їх використання в криміналістичних дослідженнях. On the basis of philosophical literature ...
530783
  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 2219-5521
530784
  Клепар М. Загальнонаукові підходи дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 27-32. – ISSN 2308-4634
530785
  Королько В.Г. Загальнонаціональна гордість - результат ленінського роз"язання національного питання в СРСР / В.Г. Королько. – К, 1975. – 24с.
530786
  Блавацький С. Загальнонаціональна якісна преса Великобританії як концептуальна модель журналістики: сучасний стан та тенденції розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 237-243. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
530787
  Хлєбніков П. Загальнонаціональні елементи музичної культури Черкащини кінця XX - початку XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 80. – С. 65-75. – ISSN 2410-5325
530788
  Мініч Л. Загальнонаціональні концепти душа, життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 101-104. – ISSN 2075-1222
530789
  Аркатов Я.А. Загальнообов"язкове державне медичне страхування: реалії та передумови запровадження в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 421-425. – ISSN 1563-3349
530790
  Деркач Т.О. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування - складова системи обов"язкового соціального страхування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.344-348. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
530791
  Раздоєва І.П. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування та інші види пенсійного забезпаечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
530792
  Боднарук М.І. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.70-75. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
530793
   Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / [С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Т.А. Занфірова, Я.А. Аркатов]. – Харків : Право, 2017. – 205, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 191-206. – ISBN 978-966-937-246-8
530794
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорни здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97.
530795
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97
530796
  Мельничук О. Загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок хвороби в Німеччині наприкінці XIX - початку XX ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 154-161
530797
  Хаустова А.К. Загальнообов"язкове медичне страхування: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 94-95. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
530798
   Загальнообов"язкове соціальне страхування. Нормативні акти. Зразки документів : Загальні положення. Втрата працездатності на виробництві. Народження та поховання. Безробіття. Довідковий матеріал. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 456с. – ISBN 966-667-103-4
530799
  Доан Д. Загальнообов"язкове та добровільне страхування: в теорії та практиці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 13, 16-17
530800
  Любжина Т.К. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 186-193. – ISSN 0201-7245
530801
  Дубина О.М. Загальноосвітні дисципліни в навчальному процесі аграрних ВНЗ у сучасних умовах // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 95-96
530802
  Дем"яненко Н.М. Загальноосвітній контекст ідеї університету // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 67-71


  "...Першою установою що відповідала духу "університетської ідеї" став Московський імператорський університет (1755) <...>. Специфіка Московського, а згодом Харківського (1804), Київського Св. Володимира (1834), Новоросійського (1865) університетів ...
530803
  Житарюк І. Загальноосвітній рівень населення Буковини на межі ХIХ - ХХ століть // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 144-151
530804
   Загальноосвітня підготовка працюючої молоді. – К., 1981. – 191с.
530805
  Сварак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х -- першої половини 60-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / Сварак С.Д. ; НАН Укр. Ін-т іст. Укр. – Київ, 1999. – 34 с.
530806
  Ігнат А.М. Загальноосвітня школа на Закарпатті в XIX - поч. XX ст. / А.М. Ігнат. – Ужгород, 1971. – 69с.
530807
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя ( 1943 - 1953 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Красножон Неоніла Григорівна; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 210 л. + Додатки: л.: 198 - 210. – Бібліогр.: л.:181 - 197
530808
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:07.00.01 / Красножон Н.Г.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 17 с.
530809
  Кузнєцова В Л. Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Кузнєцова Л.В; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
530810
  Кузнецова Людмила Василівна Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Кузнецова Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 214л. – Бібліогр.:л.189-214
530811
  Чайка Ю.М. Загальноосвітові тенденції концентрації капіталу та їх особливості в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 11-16
530812
  Іваненко Н.В. Загальнооцінна семантика одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 340- 345. – (Бібліотека Інституту філології)
530813
  Дем"яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в історії вищої школи України (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Дем"яненко Н. М.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти АПН України. – Київ, 1999. – 40л.
530814
  Прокоф"єв Є.Г. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в процесі модернізації системи освіти: стратегія трансформації системи освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 140-150. – (Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 49). – ISSN 2311-5491
530815
  Дем`яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) : Монографія / Н.М. Дем`яненко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1998. – 328с. – ISBN 5-8238-0587-Х
530816
  Колісніченко Р.М. Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 326-331. – ISSN 2076-1554
530817
  Остапенко Т.А. Загальноправова характеристика підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 75-80
530818
  Мазурик Н. Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 47-53. – ISSN 2524-0129
530819
  Айвазян Л.Ю. Загальнопсихологічні характеристики різновидів самотності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 140-145
530820
  Собуцький Михайло Анатолійович Загальнороманські типологічні риси переходу від синтетизму до аналітизму іменних формантів в пам"ятках писемності Піренейського півострова (VII-XII ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Собуцький Михайло Анатолійович; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 158л. – Бібліогр.:л.130-154
530821
  Козуб Л.В. Загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух в оцінці М.П. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-51. – (Історія ; вип. 55)


  Розкрито погляди М. П. Драгоманова на загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух, що поширився й на Україну.
530822
  Любовець О. Загальноросійські політичні партії навесні 1917 р.: політична платформа та регіональне представництво // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 71-76. – ISSN 2309-9356


  Автор розкрив основні положення політичної доктрини загальноросійських політичних партій меншовиків і есерів та охарактеризував чисельність та регіональну розгалуженість партійних осередків в Україні. Автор проанализировал основные положения ...
530823
  Ромінський Є.В. Загальноруські міжкнязівські договори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
530824
  Кадигріб Д.О. Загальносвітові тенденції формування політичної еліти України // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 43
530825
  Мазепа В. Загальносистемні закономірності в місцевому самоврядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 172-179.
530826
  Рабінович П. Загальносоціальна ("природна") правова система: поняття і структура // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
530827
  Блага А.Б. Загальносоціальне віктимологічне запобігання насильству в сім"ї // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 9-12. – ISBN 978-617-616-069-4
530828
  Головкін Б. Загальносоціальне запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 101-106
530829
  Тимошенко В.А. Загальносоціальне запобігання наркобізнесу: досвід і проблеми // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 2)
530830
  Шовкеник Я. Загальносоціальне запобігання податковій злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 271-275. – ISSN 2663-5313
530831
  Оберемко Ю.О. Загальносоціальне запобігання умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 339-343. – ISSN 2219-5521
530832
  Колодій О.А. Загальносоціальні гарантії конституційно-правового статусу українського народу: поняття та ознаки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 36-43. – ISSN 2412-8465
530833
  Козлюк Л.Г. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
530834
  Болібрух Н. Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 222-225. – ISSN 2663-5313
530835
  Кротюк А. Загальносоціальні заходи запобігання злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у великому місті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 231-237. – ISSN 2663-5313
530836
  Горбаченко П.А. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
530837
  Кириченко Г.В. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 445-451. – ISSN 2078-3566
530838
  Стаднік О.М. Загальносоціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 77-81
530839
  Бойко А. Загальносоціальні чинники корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 29-33
530840
  Доценко В. Загальносоюзні кампанії щодо українського єврейства у 20-х - 30-х рр. XX ст. та участь у них товариства із землеоблаштування єврейських трудящих УСРР // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 67-75. – ISBN 966-7273-47-4
530841
  Ребенко М.Ю. Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера у порівняльному перекладознавчому аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 9-21. – (Бібліотека Інституту філології)


  Проаналізовано показники загальнотекстових індексів різноманітності, винятковості та концентрації мовної лексики Дж.Селінджера у перекладах. Доведено, що ці макростилістичні показники значною мірою відповідають за прояв об"єктивної деформації та ...
530842
  Головко А.Л. Загальнотеоретична конструкція механізму здійснення охорони навколишнього природного середовища в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
530843
  Майборода О. Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 4-45
530844
  Чижмарь Ю.В. Загальнотеоретична характеристика гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 239-243. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
530845
  Майданик Р.А. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 858-862. – ISBN 978-966-667-341-4
530846
  Мхітарян А. Загальнотеоретична характеристика електронної демократії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 188-192. – ISSN 2663-5313
530847
  Ясіновська А. Загальнотеоретична характеристика кодексів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 59-64. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
530848
  Федосєєва С.В. Загальнотеоретична характеристика об"єкта правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 33-37. – ISSN 1727-1584
530849
  Калєніченко Л.І. Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – C. 20-24. – ISSN 1727-1584
530850
  Настасяк І.Ю. Загальнотеоретична характеристика правової системи суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
530851
  Запорожченко А. Загальнотеоретична характеристика правової танатології // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 35-39. – ISSN 1561-4999
530852
  Лубяна К.А. Загальнотеоретична характеристика стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 250-253. – ISBN 978-617-7625-74-1
530853
  Мороз Ю.І. Загальнотеоретична характеристика універсалів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 235-239. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
530854
  Верлос Н.В. Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 35-42. – (Юридичні науки ; № 3)
530855
  Слинько Д.В. Загальнотеоретична характеристика юридичного процесу в діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 68-74. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
530856
  Тихомиров О.Д. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова / О.Д. Тихомиров, К.В. Горобець // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 130-149. – ISSN 2307-3427
530857
  Глущенко С.В. Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 80-101. – ISSN 2310-6166
530858
  Рабінович П. Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
530859
   Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. статей / [упорядник зб. Валентина Ткаченко ; голов. ред. Андрій Мелешевич]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 607, [1] с. – До 75-річного ювілею док. юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. правових наук України, судді Конституційного Суду України у відставці, заслуженого юриста України, зав. каф. загальнотеорет. та держ.-правових наук НаУКМА Козюбри Миколи Івановича. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-378-261-4
530860
  Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43. – ISSN 0132-1331
530861
  Ткаля О. Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 157-163. – ISSN 2307-8049
530862
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз координаційної функції місцевих державних адміністрацій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 99-103. – Бібліогр.: 16 назв
530863
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз корупції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 219-224. – (0). – ISSN 2078-9165
530864
  Крутько А.Л. Загальнотеоретичний аналіз переваг та недоліків народної законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 24-35. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
530865
  Сидоренко О.О. Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку правової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 22-33. – ISSN 2224-9281
530866
  Іншин М.І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 19-22. – ISSN 2524-017X
530867
  Балаклицький І.І. Загальнотеоретичні аспекти еволюції права в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-42
530868
  Нікольська О. Загальнотеоретичні аспекти застосування норм Конституції України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 29-33
530869
  Магновський І.Й. Загальнотеоретичні аспекти інтерпретації рецепції права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 52-62. – ISSN 2524-0323
530870
  Боднар І. Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв"язання завдань кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу спеціальної літератури запропоновано авторський підхід до розкриття сутності кримінально-процесуальної форми, охарактеризовані її загальні та окремі ознаки, методологічне значення. На основании критического анализа ...
530871
  Магновський І.Й. Загальнотеоретичні аспекти осмислення сутності правових помилок у національній юриспруденції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 53-61. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 2). – ISSN 2078-6670
530872
  Шульга А.М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи : монографія / А.М. Шульга. – Харків : Майдан, 2013. – 408, [3] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-966-372-489-8
530873
  Добрянський С. Загальнотеоретичні дослідження прав та свобод людини: окремі проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 14-23. – (Серія юридична ; Вип. 41)
530874
  Бондаренко Б.Д. Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 104-108. – ISSN 2524-017X
530875
  Кривошеїн В.В. Загальнотеоретичні засади державного брендінгу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
530876
  Тарахонич Т.І. Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
530877
  Головкін О. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 106-113


  Етапи становлення законодавства
530878
  Головкін О.В. Загальнотеоретичні засади побудови системи державного контролю та нагляду у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 73-80
530879
  Гдичинський В.Б. Загальнотеоретичні засади правових парадигм : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гдичинський Віталій Богданович ; ВНЗ ”Ун-т економіки та права ”Крок”. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв.
530880
  Шомпол О. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 95-101.
530881
  Джужа О.М. Загальнотеоретичні засади та інструментарій дослідження прикладних напрямів запобігання віктимності: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.М. Джужа, Д.М. Тичина // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 32-41. – ISSN 2304-4556
530882
  Гелич А.О. Загальнотеоретичні засади участі держави у корпоративних відносинах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
530883
  Слободинська Т. Загальнотеоретичні засади феномена "система" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 76-83. – ISSN 2415-8828
530884
  Головінов О.М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
530885
  Головінов Олег Миколайович Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
530886
  Гаврилюк С.В. Загальнотеоретичні основи дослідження юридичної помилки (питання методології) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 575-583. – ISSN 0869-2491
530887
  Осьмук Н. Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 209-219. – ISSN 2312-5993


  У статті досліджено особливості вивчення теорії і практики зарубіжної реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть.
530888
  Корнута Р. Загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
530889
  Бех Ю.В. Загальнотеоретичні передумови становлення загальної теорії управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 49-61


  Подано теорії та підходи, які були передумовами формування загальної теорії управління - управління технічними, біологічними та соціальними системами. Ключові слова: управління, система, теорія, принцип, кібернетика. Представлены теории и подходы, ...
530890
  Дмитренко Е.С. Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 62
530891
  Безсмертна Н.В. Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб"єкти, об"єкти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються загальнотеоретичні питання права власності в Україні. З огляду цього порівнюється чинний Закон "Про власність", проект Закону "Про власність", проект ЦК. Вказується на необхідність їх вдосконалення. It is considered the ...
530892
  Ярмол Л.В. Загальнотеоретичні підстави удосконалення юридичного механізму права людини на свободу віросповідання // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 73-84. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
530893
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 83-96. – ISSN 2222-5374
530894
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до з"ясування об"єкта злочину // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 89-104. – ISSN 2222-5374
530895
  Агафонова Н.В. Загальнотеоретичні підходи до поняття "конституційна реформа" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
530896
  Бондар Є. Загальнотеоретичні підходи і практика визначення сучасних банківських ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 196-197
530897
  Коваль А. Загальнотеоретичні погляди станіслава Севериновича Дністрянського на процеси формування держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-31. – (Серія юридична ; Вип. 48)
530898
  Самохвалов В.П. Загальнотеоретичні проблеми влади в Україні / Самохвалов В.П., Іванець О.М. – Київ, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-8257-51-3
530899
  Козюк В. Загальнотеоретичні проблеми зв"язку між монетарними процесами та глобальною фінансовою стабільністю // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 75-81. – ISSN 1818-2682
530900
  Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України : монографія / Р.О. Стефанчук, Академія правових наук України, НДІ ППП, Подільська лаб. з адаптац. цивільн. закон-ва України до закон-ва Європейського Союзу. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2006. – 170 с. – ISBN 966-8823-06-0
530901
  Рабінович П. Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Б. Ратушна // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 7-19. – ISSN 1993-0909
530902
  Мороз Д.О. Загальнотеоретичні проблеми правової природи юридичної особи публічного права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 284-286. – ISBN 978-966-600-475-1
530903
  Баран С.О. Загальнотеоретичні проблеми юридичної відповідальності в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 56-63. – ISSN 2078-3566
530904
  Мінченко О. Загальнотеоретичні та методологічні засади системи юридико-лінгвістичних знань : монографія / Ольга Мінченко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 349-382. – ISBN 978-617-7500-88-8
530905
  Мандрик М. Загальнотеоретичні та методологічні проблеми висвітлення "українського питання" в радянській історіографії (1917-1930-ті рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 149-151
530906
  Гончаренко В.Г. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права / В.Г. Гончаренко, Ф.Ф. Ружицький, А.Р. Хурцидзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються теоретичні питання, що зумовлюють використання математичного апарату та ЕОМ на попередньому слідстві, у кримінально-правовій кваліфікації та судових експертизах, а також процесуальні умови і процедури, організаційні заходи та ...
530907
  Тульчевська Н.В. Загальнотереотичні аспекти набрання законної сили заочного рішення в межах цивільного процесуального законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
530908
  Мілерян Є.О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів. / Є.О. Мілерян. – К., 1970. – 47с.
530909
  Степико М.Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми формування // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 73-83
530910
  Малес Л. Загальноукраїнський форум соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтергаціята соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій", яка пройшла в КНУТШ.
530911
  Рибчинська Н. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 317-329. – ISSN 1591-6223


  Висвітлено діяльність членів Бібліографічної комісії НТШ у Львові І. Калиновича, В. Дорошенка, Є.-Ю. Пеленського, М. Кордуби в галузі метабібліографії. Одним із засадничих принципів підготовки бібліографічних посібників другого ступеня (друкованих і ...
530912
  Кудін А.П. Загальноуніверстетський проект "Електронна педагогіка" // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 64-77
530913
  Копан О. Загальнофілософська категорія "справедливість" у теоретико-управлінському аспекті процесу моделювання систем соціальної безпеки // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.79-81. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 1561-4999
530914
  Романов О.П. Загальношкільні клуби учнів / О.П. Романов, О.Г. Миронюк. – Київ : Знання УРСР, 1981. – 48 с. – (Педагогічна ; № 10)
530915
   Загартована історією = Tempered by history : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Піскун Валентина ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 371, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6836-4
530916
  Тимошик М. Загартований в борні // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 225-228. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Шестопал М.М.- журналіст, працював в Київському ун-ті у 1953-1965 рр.
530917
  Сергійчук В. Загартований сильніше, аніж сталь // Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-2911-61-9


  У передмові до книги "Звіт перед майбутнім" М.І. Сергійчук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, розповідає про Бориса Маріана, поета-шістдесятника, колишнього студента факультету журналістики, політв"язня. У виданні зібрані відгуки студентів Інституту ...
530918
   Загартовування - запорука міцного здоров"я та довголіття (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 29 : фото
530919
  Вовдюк Людмила Загартування - запорука міцного здоров"я та довголіття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 8 : фото
530920
  Петренко Л. Загартування волі і характеру у педагогічних працях Г. Ващенка. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 195-203. – ISSN 2075-1478
530921
  Кучарська Л.В. Загартування як форма оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 10-12 : фото
530922
  Остапченко Л. Загасіть цигарку. Назавжди ! / Л. Остапченко, А. Косенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Стаття професорів біологічного факультету присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням.
530923
  Боровський О. Загата проти "Північного потоку-2". Швейцарська компанія Allseas, яка прокладає цей трубопровід, призупинила роботи через санкції США // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 5
530924
  Павленко С.О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 267с. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-518-409-6


  Присячена найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історій Україниви, вімодому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
530925
  Яценко В.Б. Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі Івана Мазепи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 237-247. – ISSN 2218-4805
530926
   Загибель Василя Стуса // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – С. 1-12
530927
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 4-5
530928
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 34). – С. 4-5
530929
  Сюндюков І. Загибель Великого Новгорода // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 550-560. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як вільну республіку було знищено самодержавною Москвою.
530930
  Сокирко О. Загибель гендляра // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 4 (169). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Кому заважав український купець часів Гетьманщина?
530931
   Загибель гетьманської столиці. До 300-річчя Батуринської трагедії // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 204-208
530932
  Голубко В. Загибель головного отамана армії УНР у дзеркалі львівської періодики / В. Голубко, А. Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 304-321. – ISSN 2078-6077
530933
  Чобіт Д.В. Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року = The passing away of Huta Peniats"ka on 28 February 1944 = Zaglada Huty Pieniackiej 28 lutego 1944 roku : наук.-попул. вид. / Дмитро Чобіт; [передм. В.І. Сергійчука] ; Нац. спілка краєзнавців України, Львів обл. організація. – Київ : Українська культура. – (Бібліотека газети "Культура і життя" = The newspaper "Культура і життя" (Culture and Life) Library = Biblioteka gazety "Культура і життя" (Kultura i Zycie) ; кн. 4). – ISBN 978-966-97958-2-3
Кн. 1 : Трагедія. – 2020. – 610, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 567-577. - Геогр. покажч.: с. 578-588. - Назва, анотація, синопсис: укр., англ. та пол. мовами


  У пр. № 1736248 напис: Читальному залу наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Від автора - випускника історичного факультету КДУ 1979 Р. Підпис. 26.10.2020 р.
530934
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Харків : Радянська література, 1934. – 78с.
530935
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79с. – (Театральна б-ка)
530936
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1967. – 95с.
530937
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1978. – с.
530938
  Абрагамс П. Загибель Майкла Удомо : роман / П. Абрагамс ; пер. з англ. В. Митрофанова. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1967. – 351с. : іл.
530939
  Кабанець Є.П. Загибель Миколи Чорногубова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 101-111


  Чорногубов Микола Миколайович (1873-1941) - музейник.
530940
  Дяченко Т. Загибель миру в Європі: рік 1914 / Т. Дяченко, М. Драпак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 10


  До сторіччя від початку війни, яка затьмарила сонце на світанку XX століття.
530941
  Кабанець Є.П. Загибель митрополита Володимира: злочин без покарання // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 38-50
530942
   Загибель Михайла Коломійця : Результати журналістського розслідування. – Київ : Інститут масової інформації, 2003. – 96с.
530943
  Білокінь С.І. Загибель о. Александра Глаголева (спостереження джерелознавця) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 43-45
530944
  Оровецький П.А. Загибель Полоза : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 117 с.
530945
  Путова Г.В. Загибель та вшанування пам"яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 159-164. – ISSN 0320-9466
530946
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1960. – 356 с.
530947
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1968. – 495 с.
530948
  Кабанець Є.П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність : док. розслідування / Кабанець Є.П. ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 374, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-310. – ISBN 978-966-8809-38-5
530949
  Верховський В. Загибель флагмана // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 7


  "Для тих, хто вважав, що Друга світова закінчилася у 1945-му, ніч 29 жовтня 1955 року не віщувала жодної біди. Але замість урочистостей з приводу сторіччя оборони міста (під час Кримської війни) в Севастополі сталася трагедія — кращий радянський ...
530950
   Загиблі на чужині : Книга Пам"яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – Київ : Книга Пам"яті України, 2003. – 624с. – ISBN 966-7605-07-8
530951
  Тинченко Я. Загиблі, полонені, зниклі безвісти: хто візьме на себе відповідальність за пошук цих людей? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  В українській Вікіпедії станом на 17 вересня у статті "Втрати силових структур внаслідок вторгнення в Україну російських військових формувань" наведено дані про 1111 загиблих. Фактично до цієї цифри слід доплюсувати ще не менш ніж 200 жертв, чиї тіла ...
530952
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 15


  Анжеліка Рудницька (співачка, телеведуча, письменниця, викладач КНУ ім. Т. Шевченка та ін.) поширила у Фейсбуці інформацію від Центру фольклору та етнографії Університету про існування близько 200 тисяч українських народних пісень. Автор статті, Дмитро ...
530953
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 15
530954
  Івашко О. Загинув, коли виносив своїх із поля бою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 6 грудня (№ 244)
530955
  Цалик С. Загинулав не дочка, а коханка - і не в озері, а на полюванні // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 22 (175). – С. 55-57


  Будинок із химерами Владислава Городецького.
530956
  Кудряченко А. Загинули за Україну. Вічна пам"ять героям // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X
530957
  Метонидзе Н.В. Загипсованные лессовидные суглинки и повышение их суффозионной устойчивости гуминовыми веществами. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Метонидзе Н.В.; МВ и ССО ГрузССР.Груз.политехнич.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
530958
   Загін "Червона Калина" : Ювілейне видання пластового загону "Червона Калина". – Стрий; Ню-Йорк, 2000. – 299с.
530959
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1966. – 75с.
530960
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1987. – 213с.
530961
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1972. – 75с.
530962
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1979. – 72 с.
530963
  Матвієнко О. Загірня комуна / О. Матвієнко. – Одеса, 1929. – 32с.
530964
   Загірняк Михайло Васильович. До 75-річчя з дня народження // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 5. – С. 79. – ISSN 2074-272X
530965
  Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста (На матер. газетной публикации ГДР_ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коробова Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
530966
  Литвинов В.В. Заглавие не придумано / В.В. Литвинов. – М., 1968. – 255с.
530967
  Крысало О. Заглавия пьес Теннесси Уильямса как носителя лингвокультурного смысла // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 37-41
530968
  Харченко Н.П. Заглавия, их функции и структура : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Харченко Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 21с.
530969
  Борисенко В.К. Заглада Леоніла Борисівна (- етнограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 74-75. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
530970
  Поліщук Христина Заглина. Лорд Львівщини : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 152 : Фото
530971
   Заглядвая в будущее. О комплексном плане соц. эконом. развития Краснохолм. р-на Калинин. обл.. – М., 1974. – 87с.
530972
  Плонский А.Ф. Заглянем в будущее / А.Ф. Плонский. – М., 1957. – 71с.
530973
   Заглянем в будущее. Сборник статей. – Москва, 1974. – 256с.
530974
  Василькевич К. Заглянем чуть дальше // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Опубликованы прогнозы авторитетных аналитиков из Futuretimeline.net. на 2014 г. : в 2014 г. завершится строительство МКС (Международная космическая станция), которая по праву считается самым крупным объектом на орбите Земли; первый солнечный самолет ...
530975
  Гигиберия Д. Загляни в мой сад : стихи / Д. Гигиберия; пер. с груз. М.Акчурин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 55 с.
530976
  Фомченко О.С. Загляни в себя поглубже / О.С. Фомченко. – Минск, 1974. – 143с.
530977
  Пирожков А.Н. Загляни за горизонт. / А.Н. Пирожков. – Л., 1971. – 255с.
530978
   Загляни за горизонт: современ. проза Эфиопии. – М., 1986. – 541с.
530979
  Крбовская В.А. Загляните в свое сердце / В.А. Крбовская. – М., 1960. – 71с.
530980
  Пронкевич О. Заглянути у "Дзеркало смерті" Мігеля де Унамуно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 29 січня (№ 1/2). – С. 22
530981
  Максимов В.Е. Заглянуть в бездну: о А.В. Колчаке / В.Е. Максимов. – М., 1991. – 446с.
530982
  Биттрих Дитмар Заглянуть в душу : Собаки. Общение // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 88-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
530983
  Волчек Я.И. Заглянуть в колодец / Я.И. Волчек. – Москва, 1966. – 67с.
530984
  Дмитренко А. Загляньмо у правове завтра... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  У МОН відбулася урочиста церемонія нагородження фіналістів Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Юридична освіта майбутнього".
530985
  Попушой И.С. Загнивание желудей дуба в Молдавской ССР и меры его предупреждения. : Автореф... канд. биол.наук: / Попушой И.С.; Кишинев. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет, каф. низших растений и фитопатологии. – Кишинев, 1953. – 16 с.
530986
  Савинский П.И. Загнивание и увядание кок-сагыза и обоснование мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савинский П. И.; МСХ УССР, УНИИ социалист. земледел. – Киев, 1951. – 10 с.
530987
   Загнітко Василь Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157-158. – ISBN 978-966-439-754-1
530988
   Загнітко Василь Миколайович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176-177. – ISBN 978-966-933-054-3
530989
  Романівська М.М. Загнуздані хмари : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1936. – 162 с.
530990
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. авт. и И.Капланаса. – Вильнюс : Vaga
1. – 1967. – 611 с.
530991
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Б.Залесской и Б.Герасимова. – Вильнюс : Vaga
2. – 1967. – 776 с.
530992
  Панюков В.Н. Заговор / В.Н. Панюков, А.Ф. Пляченко. – Казань, 1971. – 240с.
530993
  Кириллов О.Е. Заговор : роман / О.Е. Кириллов. – Москва, 1988. – 541с.
530994
  Алданов М.А. Заговор : роман / М.А. Алданов // Деды / В.В. Крестовский. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 412-722 : портр. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-048-9
530995
  Рабб Д. Заговор : роман / Джонатан Рабб ; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 512 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024144-5


  Эпидемия ТЕРРОРА и всеобщий ХАОС - наименьшие из бед, которые разразятся, если не будет найден САМЫЙ ОПАСНЫЙ документ из всех, когда- либо созданных человеком. Документ, который давно должны были УНИЧТОЖИТЬ, как уничтожили тех, кто мог знать о его ...
530996
  Ладлэм Р. Заговор "Аквитания" / Р. Ладлэм; (Пер. с английского М.А. Брухнова). – Москва : Международные отношения, 1989. – 620 с.
530997
  Чернышев В.П. Заговор "мумий" / В.П. Чернышев. – Москва : Политиздат, 1974. – 222с.
530998
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – М., 1962. – 304с.
530999
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – Изд. 2-е ,перераб. – М., 1965. – 299с.
531000
  Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полк. Штауффенберга / К. Финкер. – Москва : Прогресс, 1975. – 338с.
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,