Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
501001
  Дедяєва І.П. "Етика" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 341-342. – ISBN 966-316-069-1
501002
  Євтушенко Раїса Іванівна "Етика" та курси духовно-морального спрямування у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 12-14
501003
  Лучик В.В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов"янській компаративістиці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 39-50. – ISSN 0027-2833


  Укладання "Етимологічного словника суфіксів укр. мови" - об"єктивно зумовлене явище, яке започаткує новий етап у розвитку укр., слов"янської та індоєвропейської компаративістики, адже ці важливі для з"ясування походження, іст. семантики і структури ...
501004
   "Етичний кодекс" членів Фулбрайтівського товариства України // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 4-5
501005
  Баранюк І. "Етичні оповідання" Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 231-241. – ISBN 978-617-7442-48-5
501006
  Андріотіс Н.П. [Етимологічний словник новогрецького койне / Н.П. Андріотіс; Аристотелівський університет у Салоніках ; Інститут новогрецьих студій. – 3е вил., випр.і доп. – Салоніки, 1995. – 24, 436 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-231-036-7
501007
  Ім Йонг Санг [Етнічні корейці в Україні та культурна промисловість Кореї-України] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 78-111
501008
  Фіть Л.В. Етапи діяльності черкаського видавництва "Сіяч" (1917—1920 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 225-229


  Проаналізовано діяльність видавництва "Сіяч", яке працювало у м. Черкасах протягом 1917—1920 рр.,досліджено періоди роботи видавничої організації, основну увагу зосереджено на особливостях її редакційновидавничого процесу. The paper analyzes the ...
501009
  Пашкова Н.І. Етапи дослідження балкано-карпатських етномовних паралелей // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 26-31. – ISSN 2311-0821
501010
  Дудник Д. Етапи дослідження Межиріцької стоянки // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 44. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
501011
  Дудник Д.В. Етапи дослідження Межиріцької стоянки // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства, Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка ; голов. ред. Терпиловський Р.В. – Київ, 2017. – № 9 : Людина та ландшафт: первісна археологія Східної Європи. – C. 69-80. – ISSN 2519-4542
501012
  Муромець В.Г. Етапи дослідження розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: управлінський аспект // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 144-152. – ISSN 2227-2844
501013
  Харківський В.С. Етапи дослідження розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі в післядипломній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 15-22. – ISSN 2074-8922
501014
  Добровольська А.Б. Етапи еволюції зовнішньої політики Республіки Молдова періоду незалежності // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 85-101. – ISBN 978-966-02-9738-8
501015
  Січевлюк В.А. Етапи еволюції категорії "правова суб"єктність" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 24-30. – ISSN 2219-5521
501016
  Седлерова А.І. Етапи еволюції перекладацького стилю В. Підмогільного // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 103-110. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті пропонується періодизація перекладацької діяльності В. Підмогильного, яка дозволить дослідити як еволюцію його перекладацького стилю, так і безпосередній вплив політичної системи на творчий шлях В. Підмогильного, який було передчасно й ...
501017
  Дідух Я.П. Етапи еволюції роду Stipa і формування степів / Я.П. Дідух, К.Ю. Ромащенко, О.А. Футорна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 1. – С. 21-32. – ISSN 0372-4123


  Використання сучасних методів молекулярної філогенії дало змогу визначити межі роду Stipa L. і родові відносини на генетичному рівні. З"ясовано, що види роду Stipa євроазійського походження. Застосування методів молекулярного годинника й аналізу геному ...
501018
  Дудін В.В. Етапи еволюції сугестивних засобів в арабомовних соціально-політичних статтях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Із появою друкованої преси на теренах арабомовного світу засоби впливу на когнітивне сприйняття особистості вперше за багато сторіч зазнали змін. Можливість поширення в суспільстві окремої суб"єктивної позиції автора без необхідності промов та їх ...
501019
  Запорожець С.А. Етапи еволюції теорії анархізму в класичному та посткласичному періоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 136-144. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
501020
  Костюченко Я.М. Етапи європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 135-141
501021
  Ложечкін В.С. Етапи європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 1728-3671
501022
  Усенко І.Б. Етапи життя і творчості М.П. Василенка // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 5-23. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
501023
  Гринюк О. Етапи заповнення і усунення прогалин у праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 100-101. – ISBN 978-966-301-169-1
501024
  Андрухів І.О. Етапи збройної боротьби ОУН - УПА проти радянського режиму на Станіславщині та їх наслідки // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.272-283
501025
  Ляхович Г.І. Етапи здійснення бухгалтерського аутсорсингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
501026
  Єфіменко Н.П. Етапи здоров"язберігаючої технології при формуванні рекреативних навичок майбутніх педагогів фізичної культури / Н.П. Єфіменко, В.І. Гутеньова, О.П. Каніщева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 51-54. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
501027
  Пясецька С.І. Етапи змін величини добового максимуму опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів протягом другої половини XX - початку XXI століття у західній частині кримських гір // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 181-192
501028
   Етапи змін геологічного середовища для різних типів підтоплень на території України / О.С. Аксьом, Н.В. Захарій, М.М. Коржнев, О.Е. Кошляков, Є.О. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-82. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто етапи змін геологічного середовища для різних типів підтоплень на території України. Аналізу-ються історичні етапи розвитку вказаних підтоплень, чинники виникнення та підходи щодо їх прогнозування. The article discusses problems of ...
501029
  Андрейко Віталій Етапи зовнішньополітичного співробітництва між Чеською і Словацькою Республіками (1993-2006 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 16-25. – (Історія ; Вип. 18)
501030
  Бобев Б.Н. Етапи и съдържание на отношенията между България и Албания през ХХ век // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 268-285. – ISSN 2218-0567
501031
  Клім"юк Зб. Етапи і ефекти розвитку економіки Італії в історичному вимірі / Зб. Клім"юк, Г. Петришин // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 55. – С. 77-101. – ISSN 0320-4421
501032
  Нестерова О.Ю. Етапи і методика проведення експериментальної роботи з розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 76-80. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
501033
  Стратонов В. Етапи і напрями становлення та реформування кримінального судочинства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 115-121.
501034
   Етапи і перспективи розвитку моделювання та оптимізації на кафедрі обчислювальної математики / І.І. Ляшко, С.І. Ляшко, О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, Ю.З. Прохур // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 99-100
501035
  Шиманська В. Етапи і підсистема вправ для формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 147-151. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (53)). – ISSN 2524-0609
501036
  Щербаковський М.Г. Етапи інституалізації судових експертиз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 124-131. – ISSN 1999-5717
501037
  Малиш Л.О. Етапи інституціоналізації науки в різні епохи суспільного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-77. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Визначено специфічні риси соціологічного підходу до розгляду основних етапів інституціоналізації науки згідно з епохами суспільного розвитку. The article defines the specific features of sociological approach to the analysis of main stages of ...
501038
  Кордонова А.В. Етапи інтегрованого навчання історії України майбутніх викладачів історії засобами англійської мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 93-100. – ISSN 2414-5076
501039
  Драган Н.В. Етапи інтродукції та сучасний стан сосен дендропарку "Олександрія" НАН України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться дані з історії інтродукції сосен у дендропарку "Олександрія" та сучасний стан деяких інтродукованих видів сосен.
501040
  Колесникова Т.О. Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-58.


  Згадується директор НБ ім. М. Максимовича О.Г. Кириленко.
501041
  Дупленко Ю.К. Етапи історії розвитку статистичної фізики в Україні: інтерв"ю з академіками НАН України С.В.Пелетминським та В.Г.Бар"яхтаром (провела А.С. Литвинко) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 105-122. – ISSN 0374-3896
501042
  Онопрієнко М. Етапи й напрями розвитку прикладних і технічих галузей НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-22.. – ISSN 0372-6436


  Основні віхи історії Національної академії наук України.
501043
  Куреза Т. Етапи й умови легітимації суб"єктів господарювання, які мають намір займатися аудиторською діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 139-142
501044
  Коцур Г.Г. Етапи кар"єрного зростання Петра Калнишевського: історіографія // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 41-43. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
501045
  Галабурда Т. Етапи кодифікації австрійського кримінально-процесуального законодавства (XVIII-XIX століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 58-66. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
501046
  Шемшученко Ю.С. Етапи конституційного розвитку в незалежній Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 2219-5521
501047
  Аліменко О. Етапи консультативної роботи адвоката // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 194-196
501048
  Строган А. Етапи кримінально-процесуальної діяльності із застосування норм інституту клопотань на досудовому слідстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 94-99.
501049
  Кузьменко Т.В. Етапи легітимації політичної влади у ціннісному вимірі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 115-123
501050
  Токмань Г. Етапи літературного розвитку : 3. Особливості прочитання художньої літератури в пору ранньої юності // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 38-40.
501051
  Токмань Г. Етапи літературного розвитку // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33.
501052
  Токмань Г. Етапи літературного розвитку // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 41-42.
501053
  Тультаєв Т. Етапи маркетингу аудиторських послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 33-38. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
501054
  Шкляревський В.Г. Етапи метарозмітки корпусу англомовних текстів з лінгвокогнітології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 165-172. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
501055
  Кармазиненко С.П. Етапи мікроморфологічних досліджень викопних грунтів і відкладів на території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 208-216 : рис. – Бібліогр.: 30 назв.
501056
  Златніков В.Г. Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – C. 207-210


  Стаття присвячена проблемі формування навичок аудіювання. У статті розглянуто етапи формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів. Автор наголошує, що проблема сприймання іноземної мови на слух має ...
501057
  Наумова Н. Етапи наукового зростання видатного вченого-економіста, академіка НАН України М.В. Птухи через призму біографічних документів та документів з діяльності вченого // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 642-650. – ISSN 2224-9516
501058
  Подорожна Т.С. Етапи новітнього конституційного процесу в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 172-177. – ISSN 1563-3349
501059
  Мулявка Д. Етапи нормотворчого процесу в МВС України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-21.
501060
  Гнатюк А.Д. Етапи обробки інформації в процесі послідовного перекладу / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 117-126


  В статті детально аналізується процес отримання, обробки і відтворення інформації перекладачем під час послідовного перекладу. Увагу зосереджено на дослідженні акустичного простору, в якому працює перекладач, на кожному з етапів обробки отриманої ...
501061
  Дубов Д. Етапи опрацювання проблеми створення системи публічної дипломатії США (1948-1974 роки) / Д. Дубов, С.В. Дубова // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 11-19. – ISSN 2522-4050


  Аналіз ключових публічних та непублічних документів урядових структур США, в яких зачіпалась проблематика публічної дипломатії. Огляд організаційних змін в системі державних органів, які відповідали за реалізацію завдань в сфері публічної дипломатії.
501062
  Дарійчук Л.П. Етапи організації навчального спілкування курсантів на заняттях з іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Доводиться необхідність урахування викладачами вищої школи виявлених етапів організації навчального спілкування курсантів, що сприятиме ефективності навчально-пізнавального процесу на заняттях з іноземної мови.
501063
  Дем"яненко Н.М. Етапи педагогічної парадигми в історії класичного університету України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 42-48
501064
  Лукович В. Етапи пенсійної реформи в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 22-23.
501065
  Мирончак К.В. Етапи переживання втрати як орієнтир для соціально-психологічного супроводу особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 68-75. – ISSN 2309-8287
501066
  Петровська Т. Етапи підвищення ефективності функціонування вугледобувних підприємств на інноваційних засадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-57. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм поетапного підвищення ефективності функціонування вуглевидобувних підприємств, що надасть змогу урізноманітнити управлінський інструментарій у формуванні стратегії розвитку підприємств вугільної промисловості на інноваційних ...
501067
  Тоцький Б. Етапи підвищення соціальних ефективності правових норм // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 61-62
501068
  Горкуненко П.П. Етапи підготовки студентів до науково-дослідної роботи та функції управління нею. / П.П. Горкуненко // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 72-78.
501069
  Лук"яненко І.Г. Етапи побудови узагальненої макроекономічної симультативної моделі української економіки з урахуванням рівня тінізації : інструктивні матеріали / Лук"яненко І.Г., Насаченко М.Ю. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2019. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-617-7668-13-7
501070
  Карпова В.В. Етапи податкового планування на підприємстві // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 111-116. – Бібліогр.: на 9 пунктів
501071
  Бондаренко В.Л. Етапи поєднання доходів та витрат в місцевому бюджеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-10. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджується питання формування доходів і витрат в місцевих бюджетах.
501072
  Воробйова Т.Л. Етапи політичного протестного руху в незалежній Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 167-179
501073
  Шумило Віталій Етапи політичного розвитку Словаччини в 90- х роках XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 87-95
501074
   Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, В.Б. Доброродній, Л.Є. Війтович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 124-126. – ISSN 1681-2751
501075
  Разінькова М.Ю. Етапи проведення маркетингового планування в ресторанному бізнесі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 62-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
501076
  Дуброва Я. Етапи проведення окремих процедур державних закупівель // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон.. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (99), квітень. – С. 14-23
501077
  Гуменюк О.І. Етапи проектування підсистеми відображення географічної інформації в автоматизованій картографічній системі / О.І. Гуменюк, К.І. Дрич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 58-61 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 25)
501078
  Капранов Я.В. Етапи проектування та конструювання словників філологічного типу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 205-213. – ISSN 2311-0821
501079
  Худайбердиєва О. Етапи проникнення ісламу в Буджак // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 37-42. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто час появи, особливості розповсюдження та функціонування ісламу на території Пруто-Дністровського межиріччя, що носить назву Буджак. Виокремлені основні етапи проникнення ісламу в цей регіон, починаючи з перших згадок про факти ...
501080
  Нікула Н.В. Етапи професійно-методичного розвитку студентів у процесі навчання у вищій школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 295-301. – ISSN 2312-5993


  Мета даної публікації полягає в теоретичному обґрунтуванні етапів професійно-методичного розвитку студентів-педагогів у процесі професійної підготовки. У результаті дослідження автор розкриває сутність професійно-методичного розвитку майбутніх фахівців ...
501081
  Окіпняк Д. Етапи професійної готовності саперів до дій в екстремальних ситуаціях в умовах проведення АТО / Д. Окіпняк, А. Окіпняк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 43-51. – ISSN 1682-2366
501082
  Мартинів Л.І. Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобиччини : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мартинів Любомир Ігорович ; М-во культури країни, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
501083
  Жданюк А.В. Етапи процесу запобігання конфліктам у професійній діяльності юриста // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 213-218. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
501084
  Матицин О. Етапи ранньої творчості М.В. Гоголя у дзеркалі преси (на прикладі газети "Сєвєрная пчєла") // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 111-117. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджено основні етапи розвитку творчості М.В. Гоголя та їх критику на сторінках “Сєвєрной Пчєли”. Проаналізовано вплив критичних відгуків преси на формування особливостей літературного стилю М. В. Гоголя. Визначено основні елементи, що є ...
501085
  Верещака І.М. Етапи реалізації боргової політики в Україні: проблеми та перспективи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 38-47
501086
  Перегуда Є.В. Етапи реформування політичної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 620-628. – ISSN 1563-3349
501087
  Огаренко Т.О. Етапи реформування правової системи України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-13. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
501088
  Гуріна Д.П. Етапи реформування судової системи в Україні / Д.П. Гуріна, Д.П. Садчиков // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 138-141. – ISBN 978-617-7104-90-1
501089
  Сімак К.В. Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 107-111. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 30). – ISBN 966-7631-15-Х


  В українській освітянській літературі останніх років до проблеми формування особистості вчителя зверталися такі вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Л.Губерський, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кушерець, О. Савченко, О. Сердюк, І. Надольний, В. ...
501090
  Житніков О. Етапи розвитку американської історіографії пореформеної Російської імперії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 13-14
501091
  Болобан М.А. Етапи розвитку англійської лексики сфери часу і календаря в контексті еволюції культури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 22-28


  У статті йдеться про періодизацію формування часової і календарної лексики англійської мови. В статье речь идет о периодизации этапов формирования лексики сферы времени и календарной лексики английского языка. The article touches upon the stages of ...
501092
  Оглобліна В.О. Етапи розвитку антикризового регулювання економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 27-31. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
501093
  Сбруєва А.А. Етапи розвитку Болонського процесу // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 207-216. – ISBN 978-966-698-309-4
501094
  Кірносова Н.А. Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 195-203. – ISSN 1608-0599
501095
  Кірносова Н.А. Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 103-110. – ISSN 1608-0599
501096
  Сорокіна Л. Етапи розвитку динамічної моделі діалогічної маніпулятивної ситуації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-70. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
501097
  Шкляр А.О. Етапи розвитку ділової преси: міжнародний досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 190-192


  У статті вперше системно розглянуто етапи зародження та розвитку ділової преси. Досліджено її місце в економічній системі США, Європи та України. Системний аналіз праць українських та закордонних науковців дав змогу визначити подальші тенденції ...
501098
  Пазинич В. Етапи розвитку Дніпра в антропогені // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Загалом басейн Дніпра був сформований до середини антропогена. Динаміка його розвитку сильно змінилася після Міндельського заледеніння, коли в його верхів"ях утворилося озеро. Прорив озера відбувся приблизно 450-500 тис. р. т. Принесений в долину ...
501099
  Ашмаріна Т.І. Етапи розвитку економіки природокористування // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 2 (38). – C. 9–12. – ISSN 1997-4167
501100
  Єременко І. Етапи розвитку європейського виміру забезпечення якості вищої освіти / І. Єременко, А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 70-85. – ISSN 2312-5993
501101
  Корнієнко К.С. Етапи розвитку жіночої освіти у Російській імперії XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 260-263. – ISSN 2218-4805
501102
  Лихова С. Етапи розвитку законодавства про охорону виборчих прав громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.120-123. – ISSN 0132-1331
501103
  Богдапюк Я.А. Етапи розвитку законодавства України про переведення на іншу роботу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 380-386. – ISSN 1563-3349
501104
  Кирєєва І.В. Етапи розвитку законодавства що регулює припинення прав громадян щодо природних об"єктів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 77-82. – ISSN 0201-7245
501105
  Боднар Т.О. Етапи розвитку змішаного навчання: минуле, теперішнє, майбутнє (літературний аналіз) // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 93-98. – ISSN 2304-5809
501106
  Гладкий С.О. Етапи розвитку і структура законодавства про кооперацію УСРР 1920-х років // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-35
501107
  Раструба Т.В. Етапи розвитку ідей особистісно-орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку (1975-2000 роки) // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 96-101. – ISSN 2413-5402
501108
  Нетреба І. Етапи розвитку інформаційних систем управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 82-85. – ISSN 2078-5860
501109
  Подрезова М.О. Етапи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова / М.О. Подрезова, О.І. Ляху // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 209-217. – ISSN 2707-3335


  В статті розглянуто поступове впровадження інформаційно-аналітичної сфери в діяльність Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, створення та розвиток відділу інформаційно-аналітичного моніторингу. Розвиток ...
501110
  Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0132-1331
501111
  Кононенко П.П. Етапи розвитку й самопізнання українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 281-288
501112
  Губерський Л. Етапи розвитку кафедри філософії гуманітарних наук // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 5-18. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Про книгу "Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність" (2014 р.).
501113
  Грицяк Н.В. Етапи розвитку кризових ситуацій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 26-29
501114
  Фоменко В. Етапи розвитку криміналістичної науки // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 275-281. – ISBN 978-966-2710-92-2
501115
  Сидоренко Т. Етапи розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX ст. - сучасний стан) / Тетяна Сидоренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 27-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено та проаналізовано етапи культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України від другої половини XIX ст. до сучасності. Визначено форми залучення до систематичного читання певних верств населення. Висвітлено умови, що вплинули на ...
501116
  Борисенко І. Етапи розвитку курикулуму початкової освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англія, Уельс) // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-644-324-6
501117
  Бондарчук Л.В. Етапи розвитку методики навчання іноземних мов // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 126-131. – ISSN 1729-360Х
501118
  Хонін В. Етапи розвитку міжнародних етногенних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 342-356
501119
  Мальська М.П. Етапи розвитку міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
501120
  Корягін М.В. Етапи розвитку місцевих бюджетів в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 238-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
501121
  Струтинська Л. Етапи розвитку мовної компетенції та методи викладання іноземних мов студентам міжнародних відносин / Л. Струтинська, І. Станкевич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 234-239. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
501122
  Шемаєва Г.В. Етапи розвитку наукових комунікацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 24-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Визначено чотири етапи еволюції наукових комунікацій: зародження, становлення, розвиток, трансформації. Етап зародження характеризується усними формами, серед яких пріоритетне значення мав діалог. Особливістю етапу становлення, який пов’язаний з ...
501123
  Сбруєва А.А. Етапи розвитку наукової й інноваційної місії університетів світу // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 122-128. – ISBN 978-966-698-309-4
501124
  Бернад І. Етапи розвитку організації: поняття та моделі // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 114-124.
501125
  Одуденко В. Етапи розвитку організаційно-правових основ діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав дітей // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 120-126. – ISSN 2311-6676
501126
  Сбруєва А.А. Етапи розвитку освіти підвищеного рівня в Європі, світі та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 40-43. – ISBN 978-966-698-309-4
501127
   Етапи розвитку освітології / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 35. – ISBN 978-966-2748-97-0
501128
  Щербина М. Етапи розвитку пасторалезнавчого дискурсу в західноєвропейській літературі // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 214-222. – ISSN 2078-340X


  Об’єкт розвідки - пасторалезнавчий дискурс у західноєвропейській ренесансній літературі. Досліджено пасторалезнавчий дискурс, починаючи з античної літератури й закінчуючи літературою 20 ст. Виділено та диференційовано ключові характеристики ...
501129
  Лазур С.П. Етапи розвитку податкової системи України: завдання для подальшого функціонування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 89-94. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
501130
  Коваль А. Етапи розвитку політичних та правових поглядів на створення та розбудову української національної держави // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 46-51
501131
  Лозо В. Етапи розвитку правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.124-139
501132
  Остапенко І. Етапи розвитку правового забезпечення стратегічних комунікацій Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 54-57. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
501133
  Верстяк О.М. Етапи розвитку прикордонного співробітництва в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 71-75. – (Серія "Економіка")
501134
  Маков К.І. Етапи розвитку Причорноморської западини / К.І. Маков, 1939. – с.
501135
  Метелиця В. Етапи розвитку професії бухгалтера // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 38-44
501136
  Біла Т. Етапи розвитку рекреації і туризму приміської зони міста Львова (від ХІV- ХХ ст.) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 132-142 : рис. – Бібліогр.: 34 назв.
501137
  Ткаченко Л.П. Етапи розвитку риторики як навчальної дисципліни в України
501138
  Ткаченко Л.П. Етапи розвитку риторики як навчальної дисципліни в України // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 259-269. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471


  Традиції розвитку риторики продовжив Університет Св. Володимира. Вчені університету В. Антонович, М. Драгоманов, М. Максимович та інші обстоювали ідею залучення в навчальний процес риторики етнографічної спадщини.
501139
  Козенко А. Етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 72-75. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано проблематику формування і розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися після набуття Україною суверенітету. Виявлено основні етапи і тенденції розвитку вертикального фінансового ...
501140
  Єщенко М. Етапи розвитку системи довузівської підготовки у вищих навчальних закладах України // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 183-193. – ISSN 2077-1827
501141
  Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки = Les etapes de la pensee sociologique : Монтеск"є. Конт. Маркс. Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер / Реймон Арон; Пер. з франц. Г.Філіпчука. – Київ : Юніверс, 2004. – 688 с. – ISBN 966-8118-02-2


  Книжка може бути своєрідним посібником із соціології для студентів
501142
  Зайцев М.М. Етапи розвитку суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 108-111
501143
  Петлін В.М. Етапи розвитку сучасного ландшафтознавства в Україні (до 75-річчя від дня народження Г.П. Міллера) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 57-59. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
501144
  Шуплат О.М. Етапи розвитку та становлення туризму в світі // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 82-86
501145
  Черчик Л.М. Етапи розвитку теорії і практики рекреаційного природокористування // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 93-100.
501146
  Маслов А. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи становлення та розвитку теорії інформаційної економіки в період другої половини ХХ - початку ХХІ століть як нової економічної парадигми. В статье рассмотрено основные этапы становления и развития теории информационной ...
501147
  Котюк І.І. Етапи розвитку теорії криміналістичної ідентифікації / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-79. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Досліджено процес формування теорії криміналістичної ідентифікації, визначено його етапи. The article analyses the process of formation of the theory of criminalistics identification of stages on the basis of generalization of specialized literature.
501148
  Пономарьов О. Етапи розвитку технологій змішаного навчання в умовах цифровізації освітнього процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Технологія змішаного навчання є однією з найперспективніших у сучасному суспільстві. У статті розширено поняття змішаного навчання, окреслено його історію та етапи розвитку у світі. У результаті аналізу генезису та історії появи, розвитку змішаного ...
501149
  Жуковський А. Етапи розвитку українського націоналізму на Буковині // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік 41/42, № 1/2 (161/162). – С. 162–166. – ISSN 0041-6061
501150
  Барановська В.М. Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоторговельною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-13
501151
  Дивак В.І. Етапи розвитку художніх музеїв // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2017. – Вип. № 63. – С. 103-107. – ISSN 2076-815X
501152
  Квасниця Ю. Етапи розвитку шлюбу і типи подружніх стосунків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 13


  "Виділяють чотири стадії шлюбу, або як їх іще називають - циклів сімейного життя. Першим дуже важливим етапом у формуванні сім"ї є період дошлюбних проб. Саме так можемо назвати оцінювання партнера як майбутнього можливого супутника життя. Ми виявляємо ...
501153
  Бондар Т.І. Етапи розитку інклюзивної освіти в США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 16-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
501154
  Величко В. Етапи розробки бізнес - плану підприемства // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.42-48. – ISSN 0131-775Х
501155
  Бобкова Т.В. Етапи розробки лексикографічного корпусу українських законодавчих документів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 89-104. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано ознаки лексикографічного корпусу текстів як джерела для укладання корпусного словника. В ролі лексикографічного корпусу розглянуто підкорпус українських законодавчих документів, в основу укладання якого покладені ключові вимоги ...
501156
  Кравченко О .І. Етапи розроблення стратегії розвитку університету // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 128-136. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
501157
  Васильчук В. Етапи розселення німців в Україні // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 4-25. – ISBN 978-966-02-8257-5
501158
  Рябінін Є. Етапи розширення ЄС: ретроспективний аналіз // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 12-15
501159
  Рубльов О. Етапи славного шляху // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-112.
501160
  Корнійчук Юлія Етапи співробітництва православних церков з екуменічним рухом // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 149-155. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена дослідженню питання співпраці православних церков з екуменічним рухом, що став ключовою характеристикою релігійного життя ХХ ст. Автор пропонує виділити такі етапи співпраці православних церков з екуменічним рухом: 1) початок ХХ ст. – ...
501161
  Гулик А.Г. Етапи становлення вітчизняного цивільного судочинства // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 68-76. – ISSN 2413-1342
501162
  Старовойт І.М. Етапи становлення гендерних досліджень: релігієзнавчий аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 169-171
501163
  Окладна М.Г. Етапи становлення договірного права в історії міжнародного права / М.Г. Окладна, А.О. Переродова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 90-95. – ISSN 2311-4894
501164
  Бірюков О.М. Етапи становлення законодавства про банкрутство в Україні: уроки і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 95-101


  У статті викладено результати ретельного аналізу реформи законодавства про банкрутство в Україні.
501165
  Баумейстер А.О. Етапи становлення і розвитку схоластичної традиції на латинському заході // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 56-66


  У статті досліджуються етапи формування схоластичної традиції в ранньому середньовіччі, і в епоху зрілої схоластики (ХІІІ століття). Показано, що попри різні культурно-історичні контексті розвитку науки в Західній Європі (орієнтація на королівський ...
501166
  Письменицький А.А. Етапи становлення інформаційного права в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 119-127. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
501167
  Коваленко Л. Етапи становлення інформаційного права в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 175-182. – ISSN 1993-0909
501168
  Атрахова Н. Етапи становлення кафедр ветфаку (терапії, хірургії) // Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: M.Broshkov, S. Umynskyi, I. Bankovska [et al.]. – Odessa, 2023. – Iss. 107. – С. 143-147. – ISSN 2707-1154


  Відтворення історії ветеринарного факультету Одеського державного аграрного університету на основі роботи з архівними документами. Формування ветеринарного факультету, виникнення кафедр «Хірургії» та «Терапії». Науково-педагогічний склад кафедр.
501169
  Сергійчук В. Етапи становлення кримінально-правової охорони державної таємниці за часів СРСР // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 158-163. – ISSN 2409-4544
501170
  Біловол Р.І. Етапи становлення менеджменту і особливості діагностики підприємства: історичний аспект / Р.І. Біловол, О.В. Артюх // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 78-85. – (Економічні науки)
501171
  Коротя М. Етапи становлення нафтогазової промислоості в Україні // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 76-81. – ISSN 2411-4014
501172
  Криклій В.А. Етапи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-72
501173
  Климчук І. Етапи становлення Павла Вірського як реформатора української сценічної хореографії // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 149-150
501174
  Ілюшик Ю.О. Етапи становлення паспортної системи в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 128-135. – ISSN 0201-7245
501175
  Кармаліта М.В. Етапи становлення прав людини за часів Стародавнього світу // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-91
501176
  Стахєєва Г. Етапи становлення права Європейського Союзу щодо контролю за концентраціями підприємств // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 80-90. – ISSN 2304-1773
501177
  Баула О.В. Етапи становлення ринку цінних паперів в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 335-342. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
501178
  Гаврилюк Н. Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 28-32. – ISSN 2308-4634
501179
  Цумаєва А.С. Етапи становлення системи державного управління соціальним захистом населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
501180
  Пономарьова Н. Етапи становлення системи професійної орієнтації в Україні в аспектно-історичній ретроспективі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 73-85. – ISSN 1562-529Х
501181
  Осьмачко Л.С. Етапи становлення структури Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 54-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-2396
501182
  Шинкаренко А.В. Етапи становлення судової системи в Україні // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 166-172. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
501183
  Хлистун Г. Етапи становлення суспільного мовлення в Україні та європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 15-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Суспільне мовлення вперше виникло у Британії з появою корпорації British Broadcasting Company Ltd (BBC) 1922 р. Після цього система організації телерадіомовлення, за якої контроль з боку держави унеможливлюється, поширилася по всій Європі. Кожне ...
501184
  Вермейчук А. Етапи становлення та еволюції новели гінді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-62. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу простежити етапи становлення та розвитку новелістичного жанру в літературі гінді. Проаналізувавши декілька підходів до теоретичного осмислення й визначення новели як у вітчизняному, так і світовому літературознавстві, автор наводить ...
501185
  Андрущенко Г.С. Етапи становлення та розвитку бюджетного законодавства України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 166-174. – ISSN 2519-2299
501186
  Климков В.О. Етапи становлення та розвитку державного органу з питань банкрутства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 354-360. – ISSN 1563-3349
501187
  Куташев І.В. Етапи становлення та розвитку державотворчої концепції Богдана Хмельницького // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 90-101. – ISBN 966-628-134-1
501188
  Демченко І.С. Етапи становлення та розвитку європейських правових стандартів місцевого самоврядування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 133-138. – ISSN 2220-1394
501189
  Самохвалов В. Етапи становлення та розвитку Європейського Суду з прав людини / В. Самохвалов, Ю. Шпарик // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 88-94


  У статті висвітлюється історія створення Європейського Суду з прав людини, досліджуються етапи його становлення та розвитку.
501190
  Решетнікова І. Етапи становлення та розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-37. – ISSN 1606-3732
501191
  Ул"яновська О. Етапи становлення та розвитку наукових поглядів на природу і роль правових фікцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 208-211. – ISSN 0132-1331
501192
  Гоцуляк Н.Є. Етапи становлення та розвитку психологічної служби в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 97-98
501193
  Дантанг Є.В. Етапи становлення та розвитку українсько-французького культурного співробітництва (1991-2005 роки) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-173. – ISSN 2226-3209
501194
  Бевз Т. Етапи становлення української державності // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.32-35 : Фото
501195
  Шемшученко Ю.С. Етапи становлення української державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-10
501196
  Тиский М.Г. Етапи становлення української національної ідентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 111-114. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
501197
  Кравець Н.С. Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 198-206. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто базові визначення гейміфікації, запропоновані різними фахівцями. Наведено огляд публікацій, у яких досліджуються теорія і практика гейміфікації, основні принципи використання її методів у бізнесі та навчанні. Описані етапи створення ...
501198
   Етапи створення електронної карти місцевості із цифрової моделі вітчизняного виробництва / В.О. Осипа, О.Г. Міхно, Р.В. Писаренко, В.І. Козловцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – Бібліогр.: С. 47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У роботі показані особливості створення електронної карти в геоінформаційній системі ArcGIS з цифрової моделі міс-цевості вітчизняного формату F-20s. In article the peculiarities of electronic map formation in geographic information system ArcGis ...
501199
  Богдан Т. Етапи стратегічного управління та типові помилки при сучасному стратегічному управлінні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється теоретичне узагальнення вітчизняної та світової практики стратегічного управління, а таож визначені типові помилки, що зустрічаються при стратегічному управлінні. In article are considered theoretical generalizations domestic ...
501200
  Ізарова І. Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-57. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню правової природи центральної стадії цивільного судочинства – судового розгляду та форми його проведення – судового засідання у справі, а також етапів судового розгляду як стадії і частин судового засідання, однозначне ...
501201
  Сливка Ю. Етапи та головні напрями дослідження ЗУНР в українській історіографії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 3-15. – ISBN 966-02-2208-4
501202
  Шульга З.П. Етапи та критерії розвитку соціалістичної економіки / З.П. Шульга. – К., 1975. – 46с.
501203
  Пономаренко В.М. Етапи та напрямки психологічної роботи з сім"ями дітей, що мають тяжкі вроджені вади розвитку / В.М. Пономаренко, Є.М. Гриценко, М.І. Гриценко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 5-11. – ISSN 2226-1230
501204
  Ухач В. Етапи та особливості правового визнання боротьби УПА за незалежну Україну в національному законодавстві. (До 80-чя утворення Української Повстанської армії) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (32). – С. 24-29. – ISSN 2524-0129
501205
  Урсу Д.П. Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині XIX - XX століттях / Д.П. Урсу, О.Є. Музичко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 92-118. – ISSN 1608-0599
501206
  Софієнко А.П. Етапи та особливості формування зовнішнього державного боргу України // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 6 : № 6. – С. 24-28. – ISSN 2076-4561
501207
  Софієнко А.П. Етапи та особливості формування зовнішнього державного боргу України // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 27-31. – ISSN 2076-4561
501208
  Матковський Орест Етапи та періоди розвитку термобаро геохімічних досліджень в Україні / Матковський Орест, Наумко Ігор, Павлунь Микола // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 129-134. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
501209
  Москаль Н.В. Етапи та порядок проведення санаційного аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 90-93. – ISSN 2306-6806
501210
  Четверикова О.С. Етапи та суб"єкти здійснення вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 185-195. – ISBN 966-8759-17-6
501211
  Токовенко В. Етапи та тенденції еволюції політико - адміністративних відносин у пострадянській Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.63-75. – ISBN 966-7800-16-4
501212
  Гаврилюк К.К. Етапи та фактори розвитку політичної кризи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 60-64. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
501213
  Ізарова І.О. Етапи та форми гармонізації цивільного процесу в світлі укладення угоди про Асоціацію між Україною та ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 205-219. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
501214
  Сапожников А.А. Етапи та характерні риси іноземної колонізації Півдня України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-82. – (Історія ; вип. 56)


  На підставі аналізу широкого спектра спеціальної літератури, архівних матеріалів та документів автор висвітлює процес еволюції іноземної колонізації Півдня України другої половини XVIII - початку ХІХ ст., її етапи та характерні риси. В статті ...
501215
  Гамалія В.М. Етапи творчого шляху В. В. Підвисоцького (До 160-річчя від дня народження). / В.М. Гамалія, С.П. Руда // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 147-153. – ISSN 2415-7422
501216
   Етапи тектоно-магматичної активізації в історії східноприазовського блока Українського щита / В.А. Кисельов, Б.В. Бородиня, Н.А. Козар, С.М. Стрекоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-44. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Східноприазовський блок УЩ після неоархейської кратонізації пережив принаймні два етапи тектоно-магматичної активізації: палеопротерозойський і мезопротерозойський. Розвиток кожного етапу приурочений до певних структур (зон), формування яких ...
501217
  Шевченко Л. Етапи тенторіального вклинення при прогресуючих вогнищевих супратенторіальних ураженнях головного мозку / Л. Шевченко, В. Боброва, М. Гуйтур // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 108-114. – ISSN 1682-2366
501218
  Кравчук Г.В. Етапи трансформації результатів функціонування страхового ринку України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 114-118
501219
  Черпак Т.В. Етапи трансформації форми державного правління незалежної України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 17-21. – ISBN 978-966-8676-80-2
501220
  Діковська І. Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються доктринальні підходи до визначення методів уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов"язання. This article analyzes the doctrinal approaches to the methods of unification of rules governing international ...
501221
  Ситницький М. Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 96-100. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Наведено еволюцію розвитку гнучкості на шляху від адміністративно-командної системи управління до системи управління з ринковою економікою, що підкреслило відмінність гнучкості виробничого потенціалу підприємства від стратегічної гнучкості ...
501222
   Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах України / А.Я. Радзвілл [та ін. ; відп. ред. М.І. Євдощук] ; НАН України, І-т геол. наук. – Київ : LAT & K, 2012. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-99-0
501223
  Глазова В. Етапи формування готовності майбутнього вчителя математики до дистанційного навчального процесу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 11-17. – ISSN 2077-1827


  Наведено етапи підготовки студентів до організації дистанційного навчального процесу, указано їх цілі та зміст: упровадження системи спеціалізованих навчальних курсів; організація навчальної та науково-дослідної діяльності студентів із використанням ...
501224
  Попроцький О. Етапи формування громадської думки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-137.
501225
  Циганов О. Етапи формування державної інноваційно-інвестиційної політики / О. Циганов, А. Дубров // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1728-9343
501226
  Сбруєва А.А. Етапи формування європейського виміру ЗЯВО [Забезпечення якості вищої освіти] // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 122-128. – ISBN 978-966-698-309-4
501227
  Слепець В.М. Етапи формування Європейського права // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.159-165. – Бібліогр.: 11 назв.
501228
  Пилипенко О.І. Етапи формування єдиної облікової політики корпорації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 169-175. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
501229
  Антонюк У.В. Етапи формування законодавства щодо охорони довкілля на залізничному транспорті на території України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 459-463. – ISSN 1563-3349
501230
  Гриневич Л.В. Етапи формування іміджевої політики університету // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 96-99. – ISBN 978-966-8177-71-2
501231
  Терлюк І.Я. Етапи формування й реалізації в Україні принципу , "розподіл влад" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 3-13. – (Юридична ; Вип. 1)
501232
  Нікітіна В.В. Етапи формування колекції сукулентних рослин / В.В. Нікітіна, М.М. Гайдаржи, К.М. Баглай // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 86-87. – ISBN 978-966-437-390-3
501233
  Котєнєва Ю.М. Етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар"єри // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 114-117. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
501234
  Чернявська О.В. Етапи формування механізму державної підтримки малого підприємництва в Україні / О.В. Чернявська, Т.С. Юрко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 46-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
501235
  Пушкар М. Етапи формування облікової науки та її подальший розвиток / М. Пушкар, В. Семанюк // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (108), квітень - червень. – С. 172-187. – ISSN 2786-4537
501236
  Кафка С.М. Етапи формування облікової політики підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 156-164. – ISSN 2313-8246
501237
  Харченко Л. Етапи формування політико-управлінської еліти у посттрансформаційний період розвитку України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 38-47
501238
  Абдулкадир А. Етапи формування портфеля проектів на основі моделі "Піраміда 3М" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 120-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
501239
  Кольц І.П. Етапи формування професійного народно-інструментального виконавства в Україні // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 228-232. – ISSN 2312-4679
501240
  Різак А. Етапи формування професійної свідомості студентів - майбутніх фахівців // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 209-211
501241
  Ковальський С. Етапи формування середземноморської політики США в ХІХ ст.: геополітичні контури та економічні інтереси // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 53-60. – ISSN 2521-1706
501242
  Мельник М. Етапи формування системи наукових знань про інвестиційний клімат // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 203-211. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
501243
  Дацій О.І. Етапи формування системи управління персоналом в органах державної влади / О.І. Дацій, Г.М. Авербух // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6814
501244
  Ус Г.О. Етапи формування системи управління якістю ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-49. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
501245
  Самойленко А.А. Етапи формування Спільного Ринку Південного конусу (МЕРКОСУР) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 211-217
501246
  Пуйо Г.І. Етапи формування спільної міграційної політики країн-членів ЄС // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 252-256. – ISSN 2312-4342
501247
  Лежибокова Я.В. Етапи формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 45-51. – ISSN 1993-5560
501248
  Пилипчук В. Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 94-104. – ISSN 1993-0909
501249
  Чернега А.П. Етапи формування та моделі соціальної держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 37-41
501250
  Кубієвич С.П. Етапи формування та особливості врегулювання спорів у рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 292-296. – ISSN 2219-5521
501251
   Етапи формування та реалізації державної науково-технічної політики України // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 7-44. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
501252
  Любіцева О.О. Етапи формування туристичної освіти в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С.4-11
501253
  Циганок Г.М. Етапи формування української лінгвістичної термінології XX - початку XXI століття // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 175-183. – ISSN 2524-0013


  "Українське термінознавство – важлива галузь лінгвістики, розвиток якої пов’язаний із загальним розвитком мовознавства і викладацької практики в Україні. В українському термінознавстві особливу увагу приділяють дослідженню лінгвістичної термінології як ...
501254
  Степанков В.В. Етапи формування української політичної еліти (друга половина XVI ст. - 1676 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 56-58
501255
  Тимошенко В.І. Етапи функціонування Малинського замку / В.І. Тимошенко, С.В. Коваленко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 57-60. – ISSN 2227-4952
501256
  Мостяєв О. Етапи цивілізаційного процесу в Україні: особливості періодизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-11. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито загальні особливості цивілізаційного підходу; показано основні стадії цивілізаційного процесу в Україні у його зв"язку з європейським. In the article general features of civilizational approach are revealed; the main stages of ...
501257
  Блощинський І. Етапи, зміст і методика проведення експериментальної роботи щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників / І. Блощинський, О. Бабіч // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 19-24. – ISSN 2309-9127
501258
  Циганова О.С. Етапізація процесу впровадження системи контролінгу на промислових підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 27-36. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
501259
  Ващенко Н.В. Етапізація процесу формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 75-79. – ISSN 1683-1942
501260
  Коваленко Ю.М. Етапізація розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг / Ю.М. Коваленко, І.В. Яценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 50-57. – ISSN 2222-4459
501261
  Литвин В. Етапна, знакова сторінка минулої війни. // Голос України, 2004. – 28 жовтня


  [Привітання Голови Верховної Ради України з 60-річчям визволення України від фашистських загарбників]
501262
  Бурлука В.В. Етапне лікування скелетного компонента травми в постраждалих із закритою поєднаною травмою / В.В. Бурлука, А.Є. Ткаченко, М.А. Максименко // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 3-7. – ISSN 2312-7104
501263
   Етапність змін рослинності та клімату Східного Придністер"я наприкінці пізнього плейстоцену (палеографічне вивчення печери Кривченська) / Б. Рідуш, Н. Герасименко, Ю. Авдєєнко, О. Ситник // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7069-38-5
501264
   Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук, О.М. Супрун // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 109-116. – ISSN 2221-1055
501265
  Корпанюк М. Етапність притчі "Убогий жайворонок" Григорія Сковороди в національному літературному процесі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 69-79. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
501266
  Квасницька Р.С. Етапність процесу управління фінансовими ризиками суб"єктів підприємництва / Р.С. Квасницька, П.П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 147-151. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
501267
  Лугова О.М. Етапність розвитку долинно-ерозійних систем північно-західної частини Придніпровської височини // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 12-19 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
501268
  Бончковський О. Етапність розвитку неоплейстоценового педогенезу південної частини Волинської височини // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 18-21. – ISBN 978-617-7069-38-5
501269
  Веклич М.Ф. Етапність середньо-пізньоголоценового грунто- і породоутворення на заплаві Нижньої Десни / М.Ф. Веклич, Н.П. Герасименко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 85-92 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Простежена етапність грунто- та породоутворення на заплаві Нижньої Десни протягом середнього та пізнього голоцену глобальної схеми палеогеографічної етапності голоцену Веклича. Встановлені основні реперні рівні (горизонти похованих грунтів певного ...
501270
  Фасоля А. Етапність формування загальнонавчальних умінь на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 25-31


  Стаття присвячена проблемам формування загальнонавчальних умінь у процесі вивчення української літератури в основній школі.
501271
  Пивовар С.Ф. Етатизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 134. – ISBN 966-642-073-2
501272
  Сірко А. Етатизм і лібералізм як провідні та конкуруючі парадигми розвитку економічної теорії // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 8-22. – ISSN 2786-4537
501273
  Джолос С. Етатистська держава як вид сучасної держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 189. – ISSN 0132-1331
501274
  Джолос С.В. Етатистська модель держави в умовах глобалізації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 28-30. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
501275
  Вілков В. Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обгрунтування // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 78-90
501276
  Вілков В.Ю. Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Автором запропоновано аналіз основних теоретико-методологічних проблем обґрунтування етатистської парадигми нації і націоналізму. Автором предложен анализ основных теоретико-методологических проблем обоснования этатистской парадигмы наций и ...
501277
  Іщук Н.В. Етатистський дискурс візантійської ідеології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 25-28
501278
  Белянська В.В. Етатистський тероризм Т. Гоббса в ідеологічному контексті сучасних терористичних організацій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
501279
  Джолос С.В. Етатистські основи державності : монографія / С.В. Джолос. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2013. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 217-250. – ISBN 978-966-493-742-6
501280
  Полєк В.Т. Етель-Ліліан Войнич і Україна / В.Т. Полєк. – Львів, 1970. – 54с.
501281
  Відоменко О. Етель-Ліліан Войнич і Україна // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 100-102. – ISSN 0130-321Х
501282
   Етель Ліліан Войнич : методичні та бібліографічні матеріали до 100-річчя з дня народження. – Львів, 1964. – 32 с.
501283
   Етеристи в Бессарабії 1821-1823 : [збірник документів] / [авт.-упоряд.] Лілія Білоусова ; [наук. ред. І. Матяш] ; під егідою Грецько-укр. палати за підтримки Наук. т-ва історії дипломатії і міжнар. відносин України [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2020. – 671, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 571-639. - На тит. арк. упоряд. зазнач. як автора. - Вступ. ст. грецькою мовою. - Ініціатива і фінансування (спонсор-видання) : Янніс Ат. Поліхронопулос. – Бібліогр.: с. 568-570, в посиланнях: с. 646-647 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7711-60-4
501284
  Морейніс Л. Етерові олії. До питання про організацію виробництва у Вінниці етерових олій. : До питання про організацію виробництва у Вінниці етерових олій / Лев Морейніс ; Вінницька філія Біб-ки України при Всеукр. АН, каб. виучування Поділля. Вип. 12. – У Винниці (Вінниця) : Вин. держдрук. ім. Леніна, 1929. – 79 с. – На тит. стор. паралельна назва нім. мовою


  На тит. арк. дарчий надпис: Дорогому и Глубокоуважаемому Андрею Ивановичу Ярошевичу от автора 17/07
501285
  Дегтярева А.А. Етерогенные явления при фотохимической полимеризации метилметакрилата : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Дегтярева А.А.; АН УССР. Ин-т физ. хим. – Киев, 1969. – 13л.
501286
  Міщенко А.М. Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 320-324. – ISSN 2076-1554
501287
  Гриценко В. Етика - естетика - культурологія: триєдність освітньої моделі // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С . 134-139. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)


  У статті згадується філософський ф-т КНУТШ у зв"язку з викладанням етики, естетики, культурології.
501288
  Найдьонов І.М. Етика - естетика: дидактичний зміст : навч. посібник / І.А. Найдьонов. – Київ : Кондор, 2011. – 549, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 517-524. – ISBN 978-966-351-383-6
501289
  Паламар А.О. Етика - молодим : Правила доброго тону / А.О. Паламар. – К, 1985. – 263с.
501290
  Редел Ш. Етика - це засадниче зобов"язання юриста / розмовляв Єгор Желтухін // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 4-5


  В рамках першої всеукраїнської програми професійного розвитку адвокатів "Адвокат Майбутнього" ми вирішили поговорити про адвокатуру, цінності та стандарти професії з Шейлою Редел, експертом з питань професійного розвитку Канадської асоціації юристів.
501291
  Илиев А. Етика / А. Илиев. – София, 1956. – 408с.
501292
   Етика. – Київ : Либідь, 1992. – 327с.
501293
  Малахов В. Етика : Курс лекцій: Hавч. посібник / В. Малахов. – Київ : Либідь, 1996. – 304c. – ISBN 5-325-00124-8
501294
  Саварин П. Етика // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 31-34


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
501295
  Малахов В.А. Етика : Курс лекцій: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти. / В.А. Малахов. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 384с. – ISBN 966-06-0154-9


  Розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та форма світовідношення. Аналізується низка сучасних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей. ...
501296
  Малахов Віктор Етика : Курс лекцій: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти. / Малахов Віктор. – 3-те видання, перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0198-0


  Розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та форма світовідношення. Аналізується низка сучасних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей. ...
501297
  Малахов В.А. Етика : Курс лекцій: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти / В.А. Малахов. – 4-те видання. – Київ : Либідь, 2002. – 384с. – ISBN 966-06-0266-9


  Розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та форма світовідношення. Аналізується низка сучасних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей. ...
501298
   Етика : навчальний посібник / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська, М.Б. Ценко, В.Ф. та ін. Ярова; В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська, М.Б. Ценко, В.Ф. Ярова та ін. ; МОНУ ; за ред. В.О. Лозового. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с. – ISBN 966-667-067-4
501299
   Етика : Навчальний посібник. – Київ : Юринком Інтер, 2003. – 224 с. – ISBN 966-667-067-4
501300
  Малахов В.А. Етика : Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Віктор Малахов. – 5-те видання. – Київ : Либідь, 2004. – 384с. – ISBN 966-06-0332-0


  Розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та форма світовідношення. Аналізується низка сучасних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей. ...
501301
   Етика : Навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 224с. – ISBN 966-667-141-7
501302
   Етика : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком, 2005. – 224с. – ISBN 966-667-141-7
501303
  Тофтул М.Г. Етика : Навч. посібник / М.Г. Тофтул. – Київ : Академія, 2005. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-21-6
501304
  Тофтул М.Г. Етика : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.Г. Тофтул. – Київ : Академія, 2006. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-220-8
501305
  Малахов В.А. Етика : Курс лекцій: навч. посіб. для студ.вищих навч. закладів / Віктор Малахов. – 6-те вид. – Київ : Либідь, 2006. – 384с. – ISBN 966-06-0456-4
501306
  Мовчан В.С. Етика : навчальний посібник / В.С. Мовчан. – 3-тє вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 483с. – ISBN 966-346-239-6
501307
   Етика : навчальний посібник / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська, М.Б. Ценко, В.Ф. та ін. Ярова; В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська, М.Б. Ценко, В.Ф. Ярова та ін. ; МОНУ ; за ред. В.О. Лозового. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с. – ISBN 966-667-141-7
501308
  Мовчан В.С. Етика : книга для вчителя : навчально-методичний посібник / В.С. Мовчан. – Київ : Знання, 2008. – 303с. – ISBN 978-966-346-316-2
501309
  Юрій М.Ф. Етика : підручник / Юрій М.Ф. – 2- е вид., стереотип. – Київ : Дакор, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8379-42-0
501310
  Савельєв В.П. Етика : короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії / [Савельєв В.П.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 278, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-20-0
501311
  Тофтул М.Г. Етика : підручник / М.Г. Тофтул. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2011. – 437, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 430-437. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-359-1
501312
  Мовчан В.С. Етика : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / В.С. Мовчан. – Київ : Знання, 2012. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 428-431. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-617-07-0048-3
501313
  Вознюк Н.М. Етика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Вознюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 298, [1] с. – Бібліогр. наприкінці част. – ISBN 978-617-673-184-9
501314
  Шамша І.В. Етика : навч.-метод. посіб. для студ.-політологів ден. форми навчання / І.В. Шамша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2014. – 95, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 91-93. – Бібліогр.: с. 83-90 та в підрядк. прим. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7041-93-0
501315
  Кропоткін П. Етика // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 134-136. – ISBN 978-966-668-480-9
501316
  Савельєв В.П. Етика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.П. Савельєв. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 255, [1] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 253-255. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-83-40-56-6
501317
  Ларіонова В.К. Етика абсолюту Російської філософії інтуітивізму (М. О. Лосського і Л. С. Франка) : Дис... докт. филос.наук: 09.00.07 / Ларіонова В. К.; КУ ім. Т. Шевченка, каф. етики, естетики та культурології. – Київ, 1997. – 379л. – Бібліогр.:л.356-379
501318
  Ларіонова В.К. Етика абсолюту Російської філософії інтуітизму (М. О. Лосського і С. Л. Франка) : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.07 / Ларіонова В. К.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 32л.
501319
  Ларіонова В.К. Етика Абсолюту С.Л.Франка : Монографія / В.К. Ларіонова. – Київ, 1996. – 100с. – ISBN 5-8238-04640-4
501320
  Тейлор Ч. Етика автентичності = The Ethics of authenticity / Чарльз Тейлор ; [пер. з англ., заг. ред. А. Васильченка]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 128 с. – ISBN 966-7888-15-0
501321
  Стрєлкова Ю.О. Етика безрелігійного християнства Дітриха Бонхеффера // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 101. – ISSN 2521-6570
501322
  Сердега Т.В. Етика бібліографічного обслуговування в електронному середовищі // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 262-263
501323
  Герет Т.М. Етика бізнесу / Т.М. Герет, Р.Дж. Клоноскі. – Київ : Основи, 1999. – 214с. – ISBN 966-500-235-Х
501324
  Шавкун І.Г. Етика бізнесу : навч. посібник для студентів напряму підгот. "Менеджмент" денної та заоч. форм навчання / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська ; [відп. за вип. І.Г. Шавчкун] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 104-105
501325
  Лихолат С.М. Етика бізнесу : навч. посібник / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – Київ : Знання, 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Імен. та предм. покажч.: с. 364-367. – Бібліогр.: с. 358-363. – ISBN 978-966-346-816-7
501326
  Тиліпська Р.Б. Етика бізнесу в умовах європейської інтеграції / Р.Б. Тиліпська, Х.С. Передало, О.В. Мукан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 132-139. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
501327
  Рудакевич М. Етика бізнесу в умовах трансформації української економіки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 20-25
501328
  Орлова К.Є. Етика бізнесу як об"єкт наукового дослідження / К.Є. Орлова, С.Ю. Бірюченко // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир, 2022. – № 1 (99). – C. 76-82. – ISSN 2664-245X
501329
  Давиденко Н.М. Етика бізнесу як основний елемент корпоративної культури в АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 13-14
501330
   Етика в дослідницьких практиках 60 – 80-х років. Частина I / В. Малахов, С. Дмитренко, Є. Зайченко, О. Сімороз // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 3. – С. 162-179. – ISSN 2075-6461


  Інтерв’ю Євгенії Зайченко, Ольги Сімороз і Софії Дмитренко з Віктором Малаховим щодо розвитку етики як філософської дисципліни в Україні 60-х – 70-х рр.
501331
  Іщук-Пазуняк Етика в житті Т. Шевченка // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 160-170. – ISBN 978-966-355-044-2
501332
  Городенко Л.М. Етика в мережевих комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 38-41


  У статті розглядаються основні етичні елементи мережевого спілкування, коментується термін "нетикет" та визначаються головні галузі суспільного життя, для яких стало характерним порушення мережевих етичних правил. The article describes the main ...
501333
  Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах : Hавч. посiбн. / В.Ф. Степаненко; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Лiбpа, 1998. – 272с. – ISBN 966-7035-07-7
501334
   Етика в редакційному повсякденні = Ethik im Redaktionsalltag / Німецька пресова рада ; [ пер. А. Баканов ; наук. ред. В. Іванов ]. – Київ : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2010. – 232 с. – (Практична журналістика). – ISBN 978-966-2123-16-6
501335
  Желтухін Є. Етика в юридичному бізнесі: фантом чи феномен? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 28-31
501336
  Товканець Г.В. Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 216-227. – ISBN 978-966-644-413-7


  Висвітлено досвід регулювання етичних відносин на прикладі Вищої школи економіки в Празі.
501337
  Білоусова В.О. Етика взаємин у шкільнмоу колективі / В.О. Білоусова. – Київ : Знання, 1984. – 47 с. – Бібліогр.: с. 46 (6 назв). – (Серія 7. Педагогічна / Т-во "Зання"УРСР ; № 13)
501338
  Пінчук Т.Д. Етика взаємин учителів і учнів. / Т.Д. Пінчук. – К., 1978. – 46с.
501339
   Етика відносин з природою : навч.-метод. посібник / [О.Л. Пруцакова, Н.А. Пустовіт, А.О. Логінова, Г.П. Тарасюк] ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лаб. позашк. освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 178, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 176-178. – ISBN 978-966-189-475-3
501340
  Пруцакова О.Л. Етика відносин з природою : навч. програма для учнів 7(8) класів / Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А., Тарасюк Г.П. ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лаб. позашк. освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 23, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23. – ISBN 978-966-189-480-7
501341
  Пітулей В.В. Етика відповідальності у філософії Сьорена К"єркегора // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 27-30
501342
  Кухар В.П. Етика вченого у побудові суспільства знань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 2-4. – ISSN 2518-7104


  Кухар Валерій Павлович (1942-2017) - доктор хімічних наук - 1974, професор, академік НАН України - відділ органічної хімії, 1985. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України - завідувач відділу тонкого органічного синтезу.
501343
  Чорнокозова В.М. і Чорнокозов І.І. Етика вчителя / В.М. і Чорнокозов І.І. Чорнокозова. – К., 1969. – 224с.
501344
  Гавор Л. Етика глобальної відповідальності Георга Піхта // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 72-78. – (Серія філософські науки ; вип. 21). – ISSN 2078-6999


  У статті подано ідею глобальної відповідальності Георга Піхта. Він зосереджується на описі загрозливого стану сучасного світу та показу необхідних дій заради виживання людства. Цьому слугує протиставлення „технонауки”, як оманливої риси сучасного ...
501345
  Вертій О. Етика Григорія Нудьги // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 481-490. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
501346
  Вертій О. Етика Григорія Нудьги // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2017. – № 5 (871). – С. 143-154. – ISSN 0868-4790


  Г. А. Нудьга - український письменник, фольклорист, літературознавець, історик української літератури.
501347
  Даценко В.С. Етика державотворення В. Липинського: проблема засад і сутності політичної моралі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 97-103. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
501348
  Яремко І.В. Етика дискурсу К.-О. Апеля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 72-74
501349
   Етика ділових відносин. – Чернівці, 1996. – 16 с.
501350
   Етика ділового електронного спілкування // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 45-46
501351
   Етика ділового спілкування : Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 208с. – ISBN 966-7312-94-1
501352
  Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Київ : Вікар, 2002. – 223с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-44-0


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
501353
   Етика ділового спілкування : Курс лекцій / Т.К. Чмут, Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-319-1
501354
  Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 4-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2004. – 223с. – ISBN 966-7131-69-6
501355
  Гах Й. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Йосип Гах; МОНУ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька акад.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – Шифр дубл.1 Гах. – ISBN 966-364-008-1
501356
  Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Т.К. Чмут. Г.Л. Чайка. – 5-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 223с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-80-7
501357
   Етика ділового спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук, Н.В. та ін. Чуприк; [Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В. та ін.]; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-476-9
501358
   Етика ділового спілкування : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.] ; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Д., Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 343, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 341-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-476-9
501359
   Етика ділового спілкування : навч. посібник для студентів ВНЗ / Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Мельник В.В., Ажажа М.А. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-65-1
501360
   Етика ділового спілкування : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.] ; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Д., Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 343, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 341-343. – ISBN 978-966-364-476-9
501361
  Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : Навчальний посібник / О.В. Кубрак. – Суми : Університетська книга, 2001. – 208с. – ISBN 966-680-015-2
501362
  Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Кубрак. – 3-тє вид., стереот. – Суми. Київ : Університетська книга. Княгиня Ольга, 2005. – 222с. – ISBN 966-680-204-X
501363
  Абисова М.А. Етика дускурсу в контексті дискусії між лібералами та комунітаристами // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 3-5
501364
  Барабаш С.Г. Етика екзистенції в поетичному пейзажі Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 17-23. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6


  Філософія природи в поетичній творчості Ліни Костенко
501365
  Шеремета О.Ю. Етика законів митрополита Андрея Шептицького – основа розвитку особистості, суспільства, держави і церкви // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 248-250
501366
  Корню Д. Етика засобів масової інформації / Д. Корню. – Київ : К.І.С., 2004. – 130с. – ISBN 966-8039-45-9
501367
  Хлистун Ганна Юріївна Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Хлистун Г.Ю.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2005. – 180л. + Додатки: л. 177 - 180. – Бібліогр.: л. 163 - 177
501368
  Хлистун Ганна Юріївна Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Хлистун Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 177 - 180. – Бібліогр.: 6 назв
501369
  Хлистун Г.Ю. Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах / Г.Ю. Хлистун ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 153 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-7181-71-5
501370
  Хлистун Г.Ю. Етика ЗМІ України в європейському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 170-178. – (Європейські дослідження)
501371
  Левінас Е. Етика і безконечність = Ethigue et infini. Dialogues avec Philippe Nemo : діалоги з Філіппом Немо / Емануель Левінас ; [ переклад з французької О. Білого ; відп. ред. С. Стерденко ]. – Київ : Port-Royal, 2001. – 140с. – ISBN 966-7068-06-4
501372
  Семенюк К.С. Етика і естетика : навч. посібник для дистанц. навчання / К.С. Семенюк ; [за наук. ред. Л.Т. Левчук] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 192, [1] с. – Бібліогр.: с. 97-99. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-184-3
501373
  Левицька О.І. Етика і мораль. Особливості взаємозв"язку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
501374
  Гусак П. Етика і політика: альтернатива чи консонанс? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
501375
   Етика і політика: проблеми взаємозв"язку / В.А. Малахов, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, Є.І. та ін. Мулярчук; Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – Київ : Стилос, 2001. – 216с. – ISBN 966-7321-79-7
501376
  Васюкова Н.В. Етика і толерантність науково-педагогічного працівника як моральні принципи культури педагогічного спілкування / Н.В. Васюкова, Р.М. Лиман // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 144-149
501377
  Шевченко Л. Етика ідеалів і "прози життя" в епістолярії Пантелеймона Куліша // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 40. – С. 8-26. – ISSN 2311-2697
501378
   Етика й естетика : Навчально-методичний посібник з контрольними питаннями, тестами та рекомендованою літературою для студ. усіх спец. заоч. форми навчання. – Суми : СумДУ, 2006. – 120с.
501379
  Братерська-Дронь Етика космізму: пошуки "інтегральної людини" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про проблеми пошуку нової людини в етиці космізму.
501380
  Прокопов Д.Є. Етика Кристияна Вольфа як предмет історико-філософського дослідження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 12-15. – ISBN 966-7943-03-8


  Здійснений історико-філософський аналіз етики Кристияна Вольіа, її основних понят, структури і проблем.
501381
  Сергієнко Юрій Григорович Етика лівого радикалізму в суспільно-політичному житті України з початку ХХ століття до 60-х років : Дис... докт. іст.наук: 07.00.0 / Сергієнко Юрій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 380л. – Бібліогр.:л.352-380
501382
  Сергієнко Ю.Г. Етика лівого радикалізму в суспільно-політичному житті України з початку ХХ століття до 60-х років. : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.01 / Сергієнко Ю.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 31л.
501383
  Голець М.І. Етика матері і дитини : материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Голець ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – 3-тє вид., випр. та доопрац. – Київ : Персонал, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-295, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-02-0117-1
501384
  Плотніченко С.Р. Етика менеджера в діловому спілкуванні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 53-55. – (Економічні науки ; № 1 (30))
501385
  Гончаренко С.М. Етика науки та етичний кодекс ученого // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 2-8
501386
  Попович О.С. Етика науки як фактор її збереження і розвитку / О.С. Попович, С.О. Жабін, В.І. Кліменкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (113). – С. 39-49. – ISSN 1560-4926
501387
  Опришко Т.С. Етика наукових публікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 50-57. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов’язане з питаннями етичної політики наукового періодичного видання, міжнародних стандартів етики наукових публікацій, основними рекомендаціями Комітету з етики публікацій COPE. Основною метою статті є інформування українських авторів та ...
501388
  Матвійчук А.В. Етика обов"язку Канта у контексті деонтологічної традиції // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
501389
  Вітер Д.В. Етика одухотвореного матеріалізму: філософські проблеми соціальної доктрини протестантизму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 24-31
501390
  Нападиста В.Г. Етика освіти: до постановки проблеми // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 88-98
501391
  Бойченко Н. Етика особистісної комунікації в освітньому прооцесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 121-125. – ISSN 1728-9343
501392
  Сидоренко С.В. Етика пам"яті як філософська проблема (по матеріалам книги А. Маргаліта "Етика пам"яті") // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 206-213. – ISSN 2072-1692
501393
  Тетерук С.Ф. Етика партійного працівника / С.Ф. Тетерук, М.Т. Донченко. – К, 1989. – 124с.
501394
  Плющ Б.О. Етика перекладача у непрямому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 287-292. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто етику перекладача як котрибутивний чинник встановлення пакту перекладу у ситуації непрямого перекладу української прози на європейські мови. В статье рассмотрена этика переводчика как фактор установления пакта перевода в ситуации ...
501395
  Шеремет О.І. Етика праці в ісламі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 219-221
501396
  Лосев І.В. Етика праці в системі національної культури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-31. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається питання про місце і роль етики праці в системі національної культури. На думку автора, етика праці - один з найголовніших елементів функціонування національної культури, основа всієї життєдіяльності етносу. Вона справляє суттєвий вплив на ...
501397
  Шеремет О. Етика праці в умовах викликів сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 85-87
501398
  Заболотна В. Етика професії // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.65-66


  Театральна критика як професія
501399
  Грицюта Н.М. Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного суспільства / Наталія Грицюта ; [наук. ред. В.Ф. Іванов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр. : с. 359-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-322-4
501400
  Грицюта Н.М. Етика рекламної діяльності : навчальний посібник / Н.М. Грицюта ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ ; Харків : Київський університет ; Оберіг, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8689-01-7
501401
  Логвин Г. Етика реставратора і науковця // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.17-23. – ISSN 0131-2685
501402
  Войтко В.І. Етика сімейних відносин / В.І. Войтко. – Київ, 1981. – 72с.
501403
  Малахов В.А. Етика спілкування : Навчальний посібник для студ. вузів / Віктор Малахов. – Київ : Либідь, 2006. – 400с. – ISBN 966-06-0417-3


  Висвітлено історичне становлення та концептуальну суть філософії діалогу, її вплив на сучасну етику та моральну свідомість.
501404
  Краснова Н.П. Етика ставлення соціального педагога до своєї праці // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.84-92. – ISSN 1817-3764
501405
  Тацій Л. Етика судді та особливості її нормативної регламентації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
501406
  Хотинська-Нор Етика судді та свобода вираження ним думки в контексті рішень Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 284-289. – ISSN 2663-5313
501407
  Шибіко В.П. Етика судова (- вид професійної етики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 251-252. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
501408
   Етика та естетика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Петрушенко В.Л. та ін.] ; за ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 304, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 303-304. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-072-3
501409
  Косьмій О.М. Етика та естетика : навч.-метод. комплекс (для курсантів юрид. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25 с. : іл. – Бібліогр.: с. 23-25
501410
   Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція; Ред. кол. Конверський А.Є. та ін. (КУ ім.Т.Шевченка, Філософський фак-т). – Київ : Київський університет, 1997. – 94с.
501411
  Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Зусін; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-092-8
501412
   Етика та етикет митника : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Д. Войцещук, О.Т. Корнійчук, І.Г. Овчарук, Б.І. Бабенко, В.С. та ін. Галушко; Войцещук А.Д., Корнійчук О.Т., Овчарук І.Г., Бабенко Б.І., Галушко В.С. та ін.; за ред. А.Д. Войцещука. – Київ : ВД"Мануфактура", 2006. – 276с. – ISBN 966-8173-10-4
501413
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.М. Невелєв, В.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. управління. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-364-805-7
501414
  Вінярський М. Етика та маркетингове управління: вибрані проблеми // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 205-219. – ISSN 2082-4939
501415
  Кисельов М.М. Етика та наука: сфери перетину // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 30-39. – ISSN 1728-3671
501416
  Стрелкова А.Ю. Етика та онтологія людського буття у буддизмі // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 256-264. – ISSN 2076-7382
501417
  Темченко В. Етика та право : теоретичні аспекти співвідношення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.24-27. – ISSN 0132-1331
501418
  Сапенко Р. Етика у мистецтві реклами // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : (альманах) : зб. наук. праць / М-во освіти України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 317-321. – ISBN 966-7443-66-3
501419
  Грубов В.М. Етика філософії життя і криза європейських цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 93-104


  Аналізується криза головних європейських цінностей та необхідність пошуку нових ідей як обєднавчих засад європейської спільноти. Ключові слова: філософія життя, європейська спільнота, воля, свобода, справедливість, світогляд. Анализируется кризис ...
501420
  Хижняк Л.М. Етика як атрибут електронної освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 222-226. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
501421
  Воєводін Б. Етика, естетика реклами й суспільна мораль // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена аналізу дотримання принципу моральності в рекламі, проблемі сприйняття реклами споживачами та дотримання при цьому особистих немайнових прав споживачів і не порушення етичних норм суспільства. Статья посвящена анализу соблюдения ...
501422
   Етика. Естетика : навчальний посібник / І.Є. Волошко, Р.М. Вечірко, Т.С. Пітякова, О.М. Лук"яненко, В.В. [ та ін. ] Терещенко; І.Є. Волошко [ та ін. ] ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 152 с. – ISBN 966-574-829-7
501423
   Етика. Естетика : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / [Нападиста В.Г. та ін.] ; за ред. Панченко В.І. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 429, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-232-7
501424
   Етика. Естетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.Г. Нападиста та ін.] ; за ред. В.І. Панченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 429, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-232-7
501425
  Блощинська В.А. Етика. Практикум : навч. видання для вищої школи / В.А. Блощинська; В.А. Блощинска ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька Академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с. – ISBN 966-364-105-3
501426
  Філіппова І. Етикет - це легко : поради дружини Його Високоповажності / Ірина Філіппова. – Київ : САМ, 2019. – 239, [1] с. : іл. – ISBN 966-8714-19-9
501427
  Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу / О.М. Ільченко. – Київ : Політехніка, 2002. – 288 с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 252-285. – ISBN 966-622-080-6


  У пр. № 1727116 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з глибокою повагою і вдячністю. Підпис.
501428
  Петровська Л. Етикет болгар (на прикладі жестів і похідних від них фразеологізмів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – Бібліогр.: с. 47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема відображення невербальних засобів комунікації у фразеології. На основі аналізу найпоширеніших етикетних жестових форм - рукостискання й уклону - зроблено спробу пояснення семантики похідних від них фразеологізмів.
501429
  Захарс Т. Етикет ведучого в контексті телевізійного ринку Укроаїни // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 226-232. – ISSN 2078-1911


  У статті розглянуто питання формування та функціонування телевізійного етикету як особливого комунікативного явища на прикладі шоу "Пекельна кухня" та його ведучого-судді Арама Мнацаканова.
501430
  Новак І.В. Етикет державного прапора // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 44-49. – ISBN 966-7196-06-2
501431
  Новак І. Етикет державного прапора / І. Новак, І. Чепелюк, М. Євінтова // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.97-102
501432
  Шейчук В. Етикет електронної пошти. Правила написання електронного листа / підгот. Вікторія Шейчук // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 53-60
501433
  Старкова М.Д. Етикет запрошення на дипломатичний прийом // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 200-202. – ISBN 978-966-419-280-1
501434
  Голікова Н.С. Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі : навч.-метод. посібник / Н.С. Голікова, І.С. Попова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. та інозем. філології та мистецтва [та ін.]. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2009. – 157, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-551-306-3
501435
  Радевич-Винницький Етикет і культура спілкування : Навч. посібник / Я. Радевич-Винницький. – Київ : Знання, 2006. – 291с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-170-5
501436
  Бесчастний В.М. Етикет і професійна етика поліцейського / Віктор Бесчастний, Тетяна Кононенко, Тамара Сабельникова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7679-21-8
501437
  Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування / В.М. Шеломенцев ; під заг. ред. В.К. Федорченка. – [Вид. 2-е]. – Київ : Лібра, 2003. – 416 с. – ISBN 966-7035-58-1
501438
  Кронгауз М. Етикет інтернет-спілкування. Як під впливом інтернету змінюється мова, про нові правила етикету спілкування та про культуру мовлення в цілому // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 52-53
501439
  Василевська Т. Етикет на державній службі як умова особистої гідності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-112
501440
  Столярова М.О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 480-485. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
501441
  Столярова Марина Олександрівна Етикет у віртуальній англомовній комунікації ( на матеріалі чатлайнових сесій) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Столярова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Бібліогр.: л. 208 - 209. – Бібліогр.: л. 206 - 208
501442
  Столярова Марина Олександрівна Етикет у віртуальній англомовній комунікації ( на матеріалі чатлайнових сесій) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Столярова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Бібліогр.: л. 208 - 209. – Бібліогр.: 5 назв
501443
  Бобир О.В. Етикет учителя : навч.-метод. посібник / О.В. Бобир ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-194-000-9
501444
  Проценко Ольга Петрівна Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.07 / Проценко О.П.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. "ХАІ". – Харків, 2004. – 369 л. – Бібліогр.: л. 355 - 369
501445
  Проценко Ольга Петрівна Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.07 / Проценко О. П.; КНУТШ. – Харків, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 24 назв.
501446
  Конюкова І.Я. Етикет як засіб виразу соціально- ритуальної комунікації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 96-102. – ISSN 2225-7586
501447
  Ільченко Ольга Михайлівна Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Ільченко Ольга Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 421л. + Додатки: л.411-421. – Бібліогр.: л.358-405
501448
  Ільченко О.М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : Автореф. дис... доктора філологічних наук: 10.02.04. / КНУТШ; Ільченко О.М. – Київ, 2002. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назв.
501449
  Гавришко М. Етикетку під малюнком "Володимир - князь Київський" потрібно зняти як націоналістичну // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 62-65


  Художника Никанора Онацького комуністи розстріляли 23 листопада 1937 року.
501450
  Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна Етикетна латиномовна поезія в українській літературі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Шевченко-Савчинська Л. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
501451
  Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна Етикетна латиномовна поезія в українській літературі 16-18 ст. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Шевченко-Савчинська Л. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 251л. + Додатки: л.193-251. – Бібліогр.: л.170-192
501452
  Фабіан М.П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М.П. Фабіан; HАH України.Український мовно-інформаційний фонд.Мін-воосвіти України та ін. – Ужгород : Іва, 1998. – 256 с. – Бібліогр.С.242-255. – ISBN 966-7400-01-0
501453
  Фабіан М. Етикетна лексика як фрагмент взаємодії мови і суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 53-59. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
501454
  Шевченко-Савчинська Етикетна література України латинською мовою: пам"ятки й пізніша рецепція явища // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 43-52. – ISSN 0236-1477


  У статті розкривається суть терміна "етикетна література", подається класифікація за жанрами та видами етикетних творів, написаних латиною в Україні XV -XIX ст. На підставі теоретико-літературного аналізу оригінальних текстів (Теодозій Баєвський, ...
501455
  Фабіан Мирослава Петрівна Етикетна семантика в лексичних системах української, англійської та угорської мов : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.15 / Фабіан Мирослава Петрівна; НАН України. Український мовно-інфор. фонд. Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 1998. – 378л. – Бібліогр.:л.356-379
501456
  Фабіан М.П. Етикетна семантика в лексичних системах української, англійської та угорської мов. : Автореф... доктор філолог.наук: 17.02.15 / Фабіан М.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
501457
  Станкевич Н. Етикетні вислови привітання і побажання як лінгвокраїнознавчі одиниці / Н. Станкевич, Л. Шмакова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 170-178. – ISSN 2078-5119
501458
  Гриценко О.В. Етикетні епітети та їх стилістичні можливості в мові української народної лірики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 204-211. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
501459
  Столярова М. Етикетні жанри вітання і прощання у спонтанній чатлайновій комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 277-281. – (Бібліотека Інституту філології)
501460
  Прилипко Ф. Етикетні комунікеми в сучасній українськомовній мультиплікації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 136-143. – ISSN 1682-3540
501461
  Шпенюк І.Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шпенюк Ірина Євгенівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов. – Київ, 2016. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 169-200
501462
  Шпенюк І.Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шпенюк Ірина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
501463
  Гриценко О.В. Етикетні назви осіб за родом діяльності в мові козацьких пісень // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 225-231. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
501464
  Моісеєнко О.Ю. Етикетні особливості вживання особових займенників (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 151-155. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
501465
  Ліпська Є.Л. Етикетні перфомативні мовленнєві акти (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 164- 168. – (Бібліотека Інституту філології)
501466
  Озерська О. Етикетні правила у діловому спілкуванні японців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито історичні корені і особливості сучасної ділової етики японців, зокрема, привітання, знайомства з потенційними партнерами і проведення з ними перемовин. Розглянуто форми, зміст та основні правила привітань, застосування у конкретних ...
501467
  Деревянко Ю.М. Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах: зіставний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Деревянко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
501468
  Плющ Н. Етикетні формули в комунікативній стратегії адресанта : (на матеріалі епістолярію Ольги Кобилянської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 274-279
501469
  Філонова В. Етикетні формули ділового листування в Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто особливості ділового листування в Японії та етикетні формули вітання у діловому листуванні. В статье рассматриваются особенности деловой переписки в Японии и этикетные формулы приветствия в деловой переписке. The article examines ...
501470
  Пуніна О. Етикетні формули звертання у листах П.Г. Тичини до дружини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 131-139. – ISSN 1728-9572
501471
  Старикова О.М. Етикетні функції імпліцитної оцінки в англомовному науковому дискурсі / О.М. Старикова, О.М. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 7-10. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено питанням імплікації оцінки в англомовному науковому дискурсі. Приділено увагу імплікованим позитивній, негативній, позитивній ретроспективній, негативній ретроспективній, "дипломатичній" оцінкам. У центрі уваги - маркери згаданих ...
501472
  Дебейко О.В. Етикетність японського листування як дистинктивна ознака епістолярного стилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-17. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів приватного листування вивчалася релевантність критерію етикетності як одного з вірогідних для диференціації японського епістолярного стилю. On the base of the private epistolary intercourse the relevance of etiquettness criteria ...
501473
  Кононець М.О. Етико--психологічні особливості професійно-педагогічної соціалізації студентів технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 91-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
501474
  Культенко В.П. Етико-антропологічна проблематика у російській релігійній філософії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-69. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
501475
  Дідух Л.Я. Етико-антропологічна спрямованість філософських пошуків Лева Шестова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 78-80
501476
  Дойчик Максим Вікторович Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець 16 - перша третина 17 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дойчик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
501477
  Дойчик Максим Вікторович Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець 16 - перша третина 17 ст.) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Дойчик М. В.; Прикарпатський нац. ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 183л. – Бібліогр.: л.164-183
501478
  Мишанич С. Етико-виховна функція фольклору // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 376-397. – ISBN 966-639-108-2
501479
  Пушик П.В. Етико-гуманістична концепція Івана Франка : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Пушик П.В.; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2008. – 183л. – Бібліогр.: л. 167 - 183
501480
  Пушик П.В. Етико-гуманістична концепція Івана Франка : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.07 / Пушик П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
501481
  Маслікова І. Етико-економічні концепції якості життя в оцінці добробуту та благополуччя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 75-86. – ISSN 2227-1503
501482
  Сеферова Ф.А. Етико-естетична парадигма кримськотатарської прози 60-80 рр. 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.10 - кримськотатарська література / Сеферова Ф.А. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
501483
  Романов С.М. Етико-естетична система Лесі Українки і національний літературний контекст епохи : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Романов Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
501484
  Рохман Б. Етико-естетичне сприйняття дійсності крізь призму категорії свободи // Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – С. 52-54. – ISBN 978-966-640-539-8
501485
  Дойчик М. Етико-естетичний вимір ідеї гідності в текстах Старого Заповіту / М. Дойчик, О. Дойчик, А. Синіцина // Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – С. 17-19. – ISBN 978-966-640-539-8
501486
  Сагач Г.М. Етико-естетичні виміри флористики американської вченої, поетеси, художниці Ольги Збарської // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7790-32-6
501487
  Саєнко В. Етико-естетичні горизонти інтелектуального детективу Бориса Нечерди ("Смерть кур"єра") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 29-49. – ISSN 2312-6809
501488
  Шарова Т.М. Етико-естетичні засади епістолярію В. Стуса / Т.М. Шарова, О.В. Бородихіна // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 67-70
501489
  Романов С. Етико-естетичні основні категорії трагізму в Лесі Українки та Василя Стефаника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 139-145. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
501490
  Домбровська Л. Етико-естетичні погляди Г. Сковороди / Л. Домбровська, О. Домбровський // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 65-68. – ISBN 978-617-7768-34-9
501491
  Покотило Г. Етико-естетичні погляди Григорія Сковороди як аксіологічні орієнтири сучасності // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 16-23. – ISSN 2225-3246
501492
  Грицюта Н. Етико-естетичні тенденції рекламних TV-технологій на основі етнонаціональних джерел (промоційні TV-кампанії українських алкобрендів) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 10-22. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано креатив рекламних технологій на основі етнонаціональних джерел.
501493
  Шамаков О.М. Етико-естетичні характеристики кенотичності християнської культурної традиції в ранній період // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 112-121. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
501494
  Грицюта Н. Етико-естетичні чинники рекламування іміджу України до Євро 2012 // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 27-33
501495
  Сьома М. Етико-моральні вимоги до судді крізь призму євроінтеграційних засад // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 31-36
501496
  Пастух Б. Етико-моральні концепти прози ХХ-го ст. (на матеріалі епічних форм Бориса Грінченка та Володимира Винниченка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 75-80. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
501497
  Даренський В. Етико-онтологічний смисл категорії "щастя" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 406-419
501498
  Каленський А.А. Етико-педагогічні ідеї в античні часи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 199-206. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
501499
  Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Вознюк; НАНУ; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 196с. – ISBN 966-8365-88-7
501500
  Козачук К.О. Етико-правова парадигма діяльності медика у романі Ю. Креліна "Хірург" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 62-67. – ISSN 2310-9769
501501
  Барложецька І.М. Етико-правове регулювання становища ЛГБТ спільноти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7638-01-7
501502
  Карагезян А. Етико-правові аспекти евтаназії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7069-17-0
501503
  Волинець І. Етико-правові аспекти застосуівння плацебо // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 1 (87). – С. 104-112. – ISSN 2308-0361


  Корпорація "Науковий парк Київського університету імені Тараса Шевченка".
501504
  Пацурківський Ю.П. Етико-правові засади забезпечення реалізації суб"єктивних прав і обов"язків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 10-16. – (Правознавство ; Вип. 435)
501505
  Семикрас В.В. Етико-правові ідеї в Києво-Могилянській академії XVIII ст. // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 36-40. – ISSN 2616-9967


  У статті розкривається зміст етики як частини філософського курсу в Києво-Могилянській академії, яка бере на себе зобо"язання, що сформувались ще в часи Античності - привести людину до моральної досконалості і земного блага. Знання, міркування, ...
501506
  Куцепал С.В. Етико-правові ідеї Л.Б. Альберті в дискурсі філософії Відродження // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 123-129. – ISSN 2072-1692
501507
  Ілляшенко О. Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об"єктів патентування в сфері медицини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 51-56. – Бібліогр.: 15 назв
501508
  Кашинцева О. Етико-правові роздуми щодо проблеми визначення статусу ембріона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
501509
  Афанасьєва К.О. Етико-правові та мовні аспекти використання приватного листування у ЗМІ та виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 138-140


  Стаття присвячена проблемам охорони авторського права на приватні листи та щоденники, а також можливості їхнього вільного використання та опублікування у пресі. The author analyses the problem of protection of copyright of private letters and diaries, ...
501510
  Левчук-Хмара Етико-правові та політико-правові аспекти теорії справедливості Джона Ролза // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 80-83
501511
  Заболотна В.О. Етико-психологічне підгрунтя організаційної моралі // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 35-45
501512
  Цихоня В.С. Етико-психологічні аспекти дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 207-209
501513
  Докаш В. Етико-психологічні принципи культури комунікації // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 103-108. – ISBN 978-966-423-670-3
501514
  Турчин М.Я. Етико-релігійні погляди Арістотеля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 46-48
501515
  Турчин М.Я. Етико-релігійні погляди Платона у праці "Держава" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 82-83
501516
  Шостак В. Етико-світоглядні традиції найдавнішої духовної культури на території України : Курс лекцій / В. Шостак. – Луцьк : Вежа, 1999. – 189с. – ISBN 966-7294-29-3
501517
  Друмев В. Етико-социологически сочинения. / В. Друмев. – София, 1981. – 344с.
501518
  Гуменюк Ю.В. Етико-філософське осмислення благодійності: історичні типи та прояви // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 40-44. – ISSN 2414-5823


  Викладено основні результати дослідження філософських трактатів відомих мислителів різних часів та наукового доробку українських учених сучасності щодо тлумачення поняття "благодійність". Розглянуто три історичні типи феномену благодійності: античний, ...
501519
  Савранська Н.О. Етико-філософський аналіз благодійності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Савранська Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.158-177
501520
  Савранська Н.О. Етико-філософський аналіз благодійності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07. - Етика / Савранська Н.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
501521
  Коломієць А.Є. Етико-філософський аналіз політичної діяльності Отто фон Бісмарка // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 146-151. – ISSN 2076-1554
501522
  Бережко-Камінська Етико-філософські засади світогляду сучасної української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 105-109


  У статті розглядаються основні світоглядні засади української журналістики (матеріа- лістична і філософсько-релігійна доктрини), а також дана авторська концепція моральних цінностей сучасного суспільства. The article deals with main world views ...
501523
  Чайка А.В. Етико-філософські погляди М. Еліаде // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
501524
  Ворона В.А. Етико–філософські засади подолання спесишизму в європейській культурі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 254-259. – ISSN 2076-1554


  Актуальність теми статті пов’язана із проведенням щоденної практики спесишизму – дискримінації за видовою ознакою, а саме – промислове тваринництво, тестування товарів на тваринах, використання тварин для виробництва одягу, використання в медичних, ...
501525
   Етиловый спирт. – К, 1959. – 336с.
501526
  Борщевський С.В. Етимологізація доіндоєвропейської лексики слов"янських мов і теорія кореневих детермінативів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 75-82. – ISSN 0027-2833
501527
  Гусак П. Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сема, Хама і Яфета: Бут. 9, 18–27) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 272-278. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто етимологічну герменевтику власних імен як метод визначення приблизного датування тексту, а також – змісту тексту та наміру його авторів чи редакторів. Проілюстровано цей метод на прикладі етимологічного аналізу власних імен персонажів ...
501528
  Назаров Н.А. Етимологічна концепція О.С. Мельничука // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 105-116. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто розвиток етимологічної концепції української лінгвіста О.С. Мельничука у зв"язку з теорією і практикою укладання етимологічних словників української та інших слов"янських мов. В статье рассмотрено развитие этимологической концепции ...
501529
  Вербич С.О. Етимологічне дослідження гуцульських лексичних діалектизмів // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 213-220. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
501530
  Сібрук А.В. Етимологічний аналіз - перший етап реконструкції семантики слова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 217-222. – Бібліогр.: Літ.: С. 222; 18 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
501531
  Сібрук А. Етимологічний аналіз - перший етап реконструкції семантики слова / А. Сібрук, Н. Гульченко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 98-105. – ISBN 966-7773-70-1
501532
  Львова Н. Етимологічний аналіз англійської лексики з початковими сполученнями приголосних // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 162-172. – (Германська філологія ; Вип. 407)
501533
  Рижкіна А.А. Етимологічний аналіз концепту СІМ"Я (Я) в китайській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 165-168. – ISSN 2312-0665
501534
  Матушевська Н.В. Етимологічний аналіз концепту спокуса, актуалізованого ядерними лексемами SEDUCTION та ENTICEMENT // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 133-140. – (Бібліотека Інституту філології)


  Cтаття присвячена етимологічному аналізу концепту СПОКУСА. Розглянуто на базі лексикографічних джерел англійської мови лексеми seduction та enticement, що складають змістовний мінімум концепту СПОКУСА. Обгрунтовано значимість діахронічного підходу, ...
501535
  Кирпиченко О.Е. Етимологічний аналіз німецьких лексем-транспонентів, які називають будівлі та їх елементи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 60-65. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
501536
  Дворницька Н. Етимологічний аналіз сакральної православної лексики в світлі мовно-історичних ідей І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 35-42. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
501537
  Зевако В.І. Етимологічний аспект вивчення деяких медичних термінів на практичних заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) / В.І. Зевако, К.Л. Стефанишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 121-125. – ISSN 1681-2751
501538
  Зінченко Н.В. Етимологічний аспект слова / поняття ("заборона") у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 129-132. – (Бібліотека Інституту філології)
501539
  Мережа Н.М. Етимологічний аспект функціонування власних імен у німецькій мові // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 47-49
501540
  Рибалкіна Ю.О. Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 97-107. – ISSN 1682-671Х
501541
  Григошкіна Я.В. Етимологічний склад найменувань сільськогосподарських будівель в англійській, німецькій, французькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 5-16. – ISSN 2075-2970
501542
  Селігей П.О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П.О. Селігей ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-266-0
501543
   Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К, 1985. – 256с.
501544
  Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України : 3700 геогр. назв / В.В. Лучик ; [відп. ред. В.Г.Скляренко]. – Київ : Академія, 2014. – 542, [2] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр. в бібліогр. скороченнях: с. 533-542. – (Nota bene! : сучасні якісні словники-довідники). – ISBN 978-966-580-454-3
501545
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : А-Г. – 1982. – 631 с.
501546
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Д-Копці. – 1985. – 570 с.
501547
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001263-9; 5-12-001263-7
Т. 3 : Кора-М. – 1989. – 552 с.
501548
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0816-3
Т. 4 : Н-П/ Ред. тому: В.Т.Коломієць, В.Г.Скляренко. – 2003. – 656с.
501549
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0785-Х (т.5)
Т. 5 : Р-Т. – 2006. – 704с. – В т/п анотується в 6 томах
501550
   Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [уклад.: Г.П. Півторак, О.Д. Пономарів, І.А. Стоянов та ін. ; редкол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), В.Т. Коломієць, Т.Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наукова думка. – (Серія "Словники України"). – ISBN 978-966-00-0197-8
Т. 6 : У - Я / ред. тому : Т.Б. Лукінова, Г.П. Півторак, О.Б. Ткаченко. – 2012. – 565, [3] с.
501551
  Скрастінш І. Етимологічні дослідження Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 289-292. – (Бібліотека Інституту філології)
501552
  Остапова І.В. Етимологічні лексикографічні системи та їх цифрові реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Остапова І.В. ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
501553
  Іваненко О.В. Етимологічні нотатки (рос. діал. семать, сямать) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 195-200


  Статтю присвячено етимології російської діалектної лексики в контексті слов’янського мовного матеріалу. The article is devoted to the etymology of Russian dialect lexics in the Slavonic lingual material context.
501554
  Скляренко В.Г. Етимологічні розвидки. 9 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 92 п. – ISSN 0027-2833
501555
  Карпенко О.П. Етимологічні розвідки з української лексики // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 230-238. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
501556
  Скляренко В.Г. Етимологічні розвідки. 8 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
501557
  Новікова Т. Етимологічні словники про джерела церковнослов"янської лексики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 40-43. – ISSN 2311-9896
501558
  Вербич С.О. Етимологічні студії з діалектної лексики Одещини // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 222-229. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
501559
  Вербич С.О. Етимологічні студії з подільської мікротопонімії // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – C. 51-60. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
501560
  Вербич С.О. Етимологічні студії з подільської мікротопонімії // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 51-60. – ISSN 1641-7291
501561
  Яроцька Г.С. Етимологічні, етнокультурні та когнітивні аспекти менсонімів української мови / Г.С. Яроцька, Е.А. Азулай // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 127-136. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
501562
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 1 : А - Д. – 1979. – 365с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
501563
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; Інститут дослідів Волині; За ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : Волинь
Том 2 : Е - Л. – 1982. – 400с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
501564
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 3 : М - О. – 1988. – 416 с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
501565
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; Ред. й доп. М. Ласло-Куцюк; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 4 : П - Я. – 1994. – 557 с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
501566
  Шовковий В.М. Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 542-549. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
501567
  Бурковський І.З. Етимологія і лінгвогенеза: (Про значення етимологічних принципів О.С.Мельничука) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.84-92. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0027-2833
501568
  Шип Н.А. Етимологія і семантика терміна "Русь" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європ. інтеграції України. Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2002. – 32с.
501569
  Сметанюк О.А. Етимологія категорії "Ефективність управління організацією" : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 136-140 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
501570
  Ніколаєва Н.М. Етимологія лексем на позначення кольору // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 224-229. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
501571
  Люфті Сезен Етимологія назв народних календарних свят // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 17-23
501572
  Горбачова Г. Етимологія ойконімів української мови (на матеріалі власних назв Київщини) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 118-122
501573
  Дорошенко О.В. Етимологія поняття "der deutsche Burger" ("Німецький бюргер") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 161-163. – ISSN 2219-4290
501574
  Шолом А.С. Етимологія поняття "institution" та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ / А.С. Шолом, С.В. Беренда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 319-325. – ISSN 2222-0712


  "Інститут", "інституція", "соціальний інститут" - це не тільки одне з найпопулярніших понять в сучасних суспільних науках, що визначається панівним в них напрямком - інституціоналізмом, але й найменш визначене. Це призводить до того, що сутність ...
501575
  Войчук М.В. Етимологія поняття "економічна інклюзія" в контексті циклічного розвитку економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 28-33. – ISSN 2309-1533
501576
  Кулик Р.Р. Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 23-30. – ISSN 1993-0259
501577
  Загребнюк Ю. Етимологія сленгу в іноземній мові (англійській) // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 69-75. – ISSN 2307-4906
501578
  Халимоненко Г. Етимологія слів юрба, юрма, гурба, гурма, урма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 242-245. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Подано нову етимологію тюркізмів юрба, юрма, гурба, гурма, урма
501579
  Щегельський В. Етимологія та мотиваційні особливості оповідальної топонімічної прози населених пунктів Рихта та Слобідка Рихтівська (Рихтецька) Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 183-192. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У сучасній українській фольклористиці особливої ваги набуває вивчення друкованих, рукописних та уснословесних джерел, які висвітлюють мотивні питання появи та побутування топонімічної прози, її розвиток на різних етапах еволюції українського соціуму. ...
501580
  Возний Н.Р. Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід"ємної складової ефективного управління / Н.Р. Возний, Р.Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 208-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
501581
  Крюков В.Г. Етимологія та семантика етноніму "ат-Турк" в арабській писемній традиції першої половини IX ст. // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 115-122
501582
  Нестерович В.Ф. Етимологія та феномен поняття "лобіювання": гносеологічний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 40-51.
501583
  Полегенька М.А. Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 57-61. – ISSN 2306-6792
501584
  Лиховид О.М. Етимологія топонімів Каржинської затоки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
501585
   Етимологія української мови : Навч. посібник / О.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, Левченко.Т.М; За заг. ред.: О.І. Потапенка. – Київ : Міленіум, 2002. – 204с. – ISBN 966-8063-15-5
501586
  Корнілов М.Ю. Етимологія хімічних назв : Hавч. посібн. для студ. та виклад. природничих ф-тів / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 80с. – ISBN 966-594-075-9
501587
  Левко О.В. Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 153-160
501588
  Зварич Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 407-423. – ISSN 1684-906Х
501589
  Вербич С.О. Етимолоігчні студії з діалектної лексики Одещини (продовження) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
501590
  Велимчаниця О. Етична відповідальність як частина естетичного досвіду // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 14-20. – ISSN 1992-5514
501591
  Степанюк В.В. Етична економія М.І. Туган-Барановського і сучасні виклики економічного розвитку // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 221-223. – ISBN 978-966-926-026-0
501592
  Гриценко В.С. Етична експонента культурологічної спадщини М. Бердяєва // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 13-15
501593
  Хоружа Л. Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентностно спрямованої освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 14-16
501594
  Дубровіна К.О. Етична конференція П.Юркевича. Віра й розум - єдність у протилежності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 87-89
501595
  Воєводін О.П. Етична культура // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 7-11. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
501596
  Яворська Г.Х. Етична культура юриста у професійній діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 109-112. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
501597
  Маслікова І.І. Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 139-142. – ISSN 2076-1554
501598
  Грицюта Н.М. Етична некоректність рекламних технологій тютюнової індустрії України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 128-135


  У статті розглянуто особливості реклами тютюнових виробів, зумовлені аморальними з точки зору гуманістичної етики чинниками: просування шкідливих, небезпечних для здоров"я людини товарів і пропаганда згубних, із летальними наслідками, звичок. ...
501599
  Дроздовський Д. Етична Одісея Сефериса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 23


  Художній світ поета постає під впливом як античної грецької літератури, так і класичних творів європейського модернізму.
501600
  Карковська Р.І. Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 57-70. – ISSN 2411-3190
501601
  Кондратова І. Етична основа суддівської професії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 257-261. – ISSN 2663-5313
501602
  Дяченко М.В. Етична парадигма давньоримських стоїків // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 19-28. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
501603
  Голрохолінська І. Етична підготовка фахівців у закладах вищої освіти:ідейно-ціннісна мотиваціята вимоги стандартів вищої освіти / І. Голрохолінська, О. Бродецький // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 15-23. – ISSN 2226-3012
501604
  Тищук О. Етична проблематика на сторінках православних періодичних ЗМІ // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 101-103
501605
  Манько Ю.В. Етична складова законодавчого закріплення права на евтаназію // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 24-25
501606
  Стасевська О.А. Етична складова соціальної місії університету / О.А. Стасевська, О.В. Уманець // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 143-155. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
501607
  Шинкаренко О.В. Етична спадщина П.Д. Юркевича: у пошуках засад відродження вітчизняної етико-філософської традиції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 27-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
501608
  Бойченко Н.М. Етична специфіка професій у сфері суспільних комунікацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 7-9
501609
  Шеремета О.Ю. Етичне вчення Андрея Шептицького як зразок української неотомістичної думки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 119-127


  У статті доводиться оригінальність етичного вчення митрополита Андрея Шептицького як яскравого прикладу філософії раннього неотомізму в історії української релігійно-філософської думки. З"ясовується актуальність етичної системи Шептицького в контексті ...
501610
  Цуканова Г. Етичне забарвлення фотоілюстративного матеріалу українських видань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу виявити негативно забарвлені фотопублікації, проаналізувати їх із точки зору етичних правил. Проаналізовано, яким чином фотожурналістика впливає на громадську свідомість. The attempt to find out negative filled photomaterial and to ...
501611
  Снігирьова Л. Етичне мислення в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 193-201
501612
  Льовкіна О.Г. Етичне підгрунтя праксеології Т. Котарбіньського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 189-196. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
501613
  Мовчан Т.М. Етичне регулювання політичних відносин в Україні: реалії та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце та роль культурно-етичної складової у політичних відносинах в українському суспільстві. На основі аналізу досвіду провідних країн світу у сфері етичного регулювання політичних відносин вироблено комплекс заходів щодо ...
501614
  Нестеренко В.Г. Етичне та етнічне в українській культурі: кореляція і колізії // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 60-62


  М. Максимович (С. 60)
501615
  Клічук А.В. Етичний аналіз справедливості як універсальної категорії міжіндивідних взаємин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема теоретичної та практичної специфіки її реалізації у соціальній площині. Справедливість реалізується у діяльності педагога як моральний показник його професійності. Прикладне значення справедливості, слідування істині ...
501616
  Василькевич Я. Етичний аспект креативно-інноваційного розвитку постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 21-29. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
501617
  Овсянкіна Л.А. Етичний вимір бізнесу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 77-85
501618
  Семчук Н. Етичний вимір глобалізації: український досвід // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 55-57. – ISBN 978-966-439-357-4
501619
  Надурак Віталій Вікторович Етичний вимір концепції ноосфери : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника; Надурак В.В. – Івано-Франківськ, 2004. – 158л. – Бібліогр.: л.143-158
501620
  Ткаченко К.О. Етичний вимір професійної діяльності адвоката // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 323-325. – ISSN 2076-1554
501621
  Бойченко Н.М. Етичний дискурс університету в контексті сучасних трансформацій суспільної моралі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 59-70
501622
  Бауер М.Й. Етичний ідеал у системі соціально-екологічних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про філософський погляд на систему соціальних цінностей та етичний ідеал як її складову.
501623
  Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Ю.Б.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
501624
  Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Залізняк Ю.Б.; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 217с.
501625
  Чумак А.Л. Етичний кодекс Б. Франкліна як зразок секулярного морального ідеалу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 201-207. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
501626
  Лантух Алла Етичний кодекс лікаря : історія і сучасність ( до обговорення "Етичного кодексу лікаря України" ) / Лантух Алла, Віталій. Мірошніченко Михайло Гаргін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С.3-9. – ISSN 1562-529Х
501627
  Винославська О.В. Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
501628
  Гончаренко С. Етичний кодекс ученого // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 25-33. – ISSN 2226-4051
501629
   Етичний кодекс ученого України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 0372-6436


  Затверджено Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р.
501630
   Етичний кодекс ученого України / НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 16 с. – Без тит. арк.. - Описано за обкл.
501631
   Етичний кодекс ученого України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – С. 2-5.


  Схвалено постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 року №2.
501632
   Етичний кодекс ученого України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 7-10
501633
   Етичний кодекс ученого України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 82-87


  Схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 р. № 2.
501634
   Етичний кодекс ученого України // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 478-483. – ISBN 978-617-566-533-6
501635
  Бойченко Н.М. Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики (коментар до етичного кодексу вченого України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 66-75
501636
  Малахов В. Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С.12-19. – ISSN 0372-6436
501637
  Христенко В. Етичний кодекс як засіб локально-правового регулювання в забезпеченні дисципліни праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 100-103
501638
  Петрашко Л.П. Етичний компас медичних рішень під час пандемії COVID-19 / Л.П. Петрашко, О.В. Мартинюк // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 9-26. – ISSN 1681-116Х
501639
  Грицюта Н.М. Етичний погляд на "puff-рекламу" в професійній практиці США // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 170-176


  У статті аналізується "дута" - "puff-реклама" як неетична соціальна комунікація, що є потужною жаніпулятивною технологією, зі своїм генетичним корінням. Сутність порушення морально-етичних основ суспільного життя полягає в спонуканні до недобросовісної ...
501640
  Павленко Л.В. Етичний принцип [порядність, поміркованість] в комедіях Менандра // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 128-135. – (Бібліотека Інституту філології)


  На матеріалі комедій Менандра розглядається рецепція драматичних ситуацій драми та комедії класичного періоду в аспекті осмислення і відображення етичного концепту [поряднісь, поміркованість]. На материале комедий Менандра рассматривается рецепция ...
501641
  Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ, 2016. – 207 арк. – Додатки: арк. 204-207. – Бібліогр.: арк. 183-203
501642
  Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
501643
  Дяченко М.В. Етичний раціоналізм Епіктета // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 53-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Зазначено, що, згідно з Епіктетом, за будь-яких обставин не можна втра- чати прагнення правильно мислити, а, отже, правильно говорити і діяти. На основі розуму формуються кращі духовні, передусім етичні цінності. Раціо- нальний самоконтроль ...
501644
  Айхлер В. Етичний реалізм : вибр. праці з питань соціал-демократ. теорії / В. Айхлер. – Київ : Основні цінності, 2001. – 192 с. – (Спадщина ; Кн. 13). – ISBN 966-7856-10-0
501645
  Чухрай Е.І. Етичний релятивізм і онтологія істинності етичного дискурсу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 136-146. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
501646
  Радченко Ольга Борисівна Етичний релятивізм у філософії постмодерну : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Прикарпатськ. нац. ун-т ім.В. Стефаника; Радченко О.Б. – Івано-Франківськ, 2004. – 175 л. – Бібліогр.: л.161-175
501647
  Радченко Ольга Борисівна Етичний релятивізм у філософії постмодерну : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Радченко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
501648
  Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога : навч. посібник / Л.Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 205, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 198-205. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-034-9
501649
  Хоружа Л. Етичний розвиток сучасного педагога // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 14-21. – ISSN 2226-4051
501650
  Зоріна О. Етичний складник вирішення творчої проблеми розвитку жанрів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 79-87


  Стаття присвячена проблемам жанрової ідентифікації в журналістиці на прикладах видань сучасної української преси. Досліджено перспективу розвитку окремих жанрів, їх взаємодію й перехід. Статья посвящена проблемам жанровой идентификации в журналистике ...
501651
   Етичний хакінг у бізнес-компаніях та виявлення вразливостей в інформаційних системах державних органів України / С. Семендяй, М. Шелест, Ю. Ткач, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 237-240. – ISSN 2411-5363


  Показником роботи кіберполіції є розкриття злочинів. Так, кіберполіція робить багато корисного, наприклад, ловить шахраїв і розповсюджувачів дитячого порно. Однак специфічних комп’ютерних злочинів розкрито одиниці. Тобто рівень захисту з боку держави ...
501652
  Мервенецька В. Етичні аспекти бухгалтерської професії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
501653
  Билиця І. Етичні аспекти взаємовідносин прокурора та судді в межах кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 175-179. – ISSN 1561-4999
501654
  Чікарькова М. Етичні аспекти дистанційного навчання у добу пандемії Сovid-19 // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 73-80. – ISSN 2226-3012
501655
  Назаренко Оксана Андріївна Етичні аспекти діалогічних концепцій культури : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Назаренко Оксана Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: 165 - 177
501656
  Назаренко Оксана Андріївна Етичні аспекти діалогічних концепцій культури : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Назаренко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
501657
  Твердохліб О.С. Етичні аспекти доступу до публічної інформації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 110-112. – Бібліогр.: 12 назв
501658
  Корнійчук О.Е. Етичні аспекти економічного мислення : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: 16 назв
501659
  Шергіна Л.А. Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу / Л.А. Шергіна, О.О. Савощенко, А.Й. Жемба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 210-213. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
501660
  Голобородько Т.В. Етичні аспекти лідерства в управлінській практиці: роль інформаційного забезпечення та менеджменту персоналу в умовах розвитку цифрового суспільства / Т.В. Голобородько, Л.А. Буркова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 47-54. – ISSN 2306-6814
501661
  Ярошко О.З. Етичні аспекти міжнародних відносин / Олеся Ярошко. – Київ : [друк, Прінт Квік], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 10-14
501662
  Середа С. Етичні аспекти номінування в журналістській творчості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 227-228
501663
  Марушевський Г.Б. Етичні аспекти освіти для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 10-11 : фото
501664
  Василик Ю.С. Етичні аспекти поведінки нотаріуса при посвідченні шлюбного договору // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-617-673-442-0
501665
  Гаденко В.В. Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом у Німеччині // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 308-310. – ISBN 978-617-7096-97-8
501666
  Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 37-43


  На прикладі аналізу етичного кодексу викладача вищої школи та етичного кодексу вченого виявлено основні етичні аспекти уні верситетських цінностей.
501667
  Семикрас В.В. Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Для української філософії актуальність питання про співвідношення права і моральності визначається тією обставиною, що доля ідеї права у вітчизняній культурі виявилася досить драматичною. Традиція амбівалентного ставлення до права, часто навіть ...
501668
  Деянова Л.В. Етичні виміри політики як завдання політичної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються деякі історичні етапи теоретичного становлення політичної етики. На прикладах макіавеллізму, теорії Вебера та сучасної комунікативної філософії висвітлюється розвиток підходів до етичних вимірів політики і застосування моральних критеріїв ...
501669
  Лазаревич К.Ю. Етичні дилеми соціальної реклами // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 172-173
501670
  Шинкаренко О.В. Етичні експлікації "візуального повороту" у сучасній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 45-49. – ISSN 2616-9967
501671
  Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців і передумови та пріоритети правового регулювання в Україні / Т. Коломоєць, Г. Гулєвська // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
501672
  Литвин В.Є. Етичні засади діяльності журналістів у нормативно-правових документах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 160-169.


  Розглядається питання регламентації етичних засад журналістики та їхня юридична сила. Результати дослідження, наведені в цій статті, показують, що нормативно-правові документи в галузі ЗМІ закріплюють основні норми етичних кодексів. In this article ...
501673
  Криворучко С. Етичні засади діяльності медіа у світі та в Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.18
501674
  Жадько П. Етичні засади ефективної політичної комунікації: євроінтеграційний вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Статтю присвячено проблемам політичної комунікації, її етичної складової в межах євроінтеграційного змісту сучасного українського політичного простору. Аналізується низка наукових понять та пропонуються практичні рекомендації стосовно процесів ...
501675
   Етичні засади роботи журналіста: західний досвід. – Київ : Софія-А, 2002. – 80с. – ISBN 966-95917-4-0
501676
  Подкопаєв С. Етичні засади суддівської поведінки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112
501677
  Подкопаєв С. Етичні засади суддівської поведінки: проблеми нормативного регулюваня // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-28.
501678
  Вербицька О.О. Етичні засади функціонування Національної поліції України // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 118-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
501679
  Лепьохін Є. Етичні і духовні проблеми людини у світлі колоніальних відносин Франції та Алжиру на прикладі новели "Гість" Альбера Камю // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 228-235. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто новелу “Гість” Альбера Камю крізь призму постколоніальної критики. Проаналізовано значення амбівалентності назви твору, її зв’язок iз темою оповідання. Встановленo релігійні ознаки антропонімів і топонімів. Висвітлено особливості наративної ...
501680
  Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / М.І. Лук. – Київ : Наукова думка, 1993. – 150 с. – ISBN 5-12-003910-3
501681
  Нападиста В.Г. Етичні ідеї Георгія Івановича Челпанова: до історії Університету св. Володимира // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 27-31. – ISSN 2616-9967
501682
  Мушкетик Л. Етичні ідеї та риси менталітету українців у працях учених минулого і сучасності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 5-14. – ISSN 2313-8505
501683
  Білак Г.І. Етичні кодекси в комунікативній сфері: дилема регульованої правилами та ціннісно-орієнтованої поведінки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 211-214


  УУ статті проаналізовано ефективність впливу етичних кодексів на діяльність фахівців у комунікативній сфері, вивчено основні підходи до етичних кодексів та запропоновано конкретні дії щодо поліпшення етичної поведінки спеціалістів комунікативної ...
501684
  Чумак А.Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Чумак А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
501685
  Чумак А.Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Чумак А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
501686
  Гончаренко О. Етичні кодекси поведінки суб"єктів цифрової економіки: правовий аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 72-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
501687
  Костюк О.В. Етичні міфологеми неорелігій "звільнення" (Кастанеда, Ошо, сатанізм) у сучасній масовій культурі // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 56. – С. 34-46
501688
  Панеймо Ю. Етичні моменти в державному житті // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-61.
501689
  Шкепу М.О. Етичні мотиви в трактаті Аристотеля "Про софістичні спростування" (сучасний контекст) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті проводяться деякі логічні й історичні паралелі концепції Аристотеля софістичних спростувань. Автор статті бачить проблему в необхідності виявлення специфічної історичної обумовленості трактату Аристотеля "Про софістичні спростування" і ...
501690
  Василевська Т. Етичні наслідки групового мислення державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 134-140
501691
  Палайда Ю.О. Етичні норми взаємодії адвоката з клієнтом під час проведення консультативної роботи // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-617-673-442-0
501692
   Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування / Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Відп. ред. В.А. Малахов; Ін-т філософії НАН України ім. Г. Сковороди. – Київ : Стилос, 1997. – 243 с. – ISBN 966-7321-33-9
501693
  Романова А. Етичні норми у адвокатській діяльності: особливості дотримання та відповідальність за їх порушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 51-56. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
501694
  Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 24-29. – ISSN 0130-5263


  Твори видатного українського педагога, написані в жанрі казки й етичного оповідання, користуються все більшою популярністю. Це пояснюється їхнім потужним художньо-педагогічним впливом. Актуальність статті полягає в тому, що в ній уперше зроблено спробу ...
501695
  Куліна В.В. Етичні особливості політики мультикультуралізму у Франції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 170-171
501696
  Грицюта Н.М. Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Практика регулювання етичних основ рекламної комунікації в Японії - явище самобутнє, яке завдячує своїй успішності не лише феноменам національного менталітету, а й умінню асимілювати досвід європейських і американських метрів рекламної справи. Aисокі ...
501697
  Грицюта Н.М. Етичні перверзії сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 114-121


  Етичний стан сучасної реклами в Україні - предмет занепокоєння як професійної громадськості, так і успільства загалом. У статті проаналізовано наболілі проблеми етичної некоректності нинішнього інформаційного простору на національних теренах. The ...
501698
  Сломський В.С. Етичні питання в науковій спадщині М.М. Бахтіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 11-16. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
501699
  Дяченко Т.О. Етичні питання в рекламній практиці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 87-91.
501700
  Ярмоліцька Н.В. Етичні погляди О.Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 110-117


  У статті досліджуються і аналізуються етичні погляди О.Козлова.
501701
  Перова О.Є. Етичні принципи в біофілософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
501702
  Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грицяк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліор.: 14 назв
501703
  Хлистун Г.Ю. Етичні принципи регулювання мін в Європі як чинник попередження інформаційних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 116-119.
501704
  Домбровський О.І. Етичні принципи у розрізі психологічної культури викладача і студента Одеського інституту МАУП // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 69-77. – ISBN 978-617-7768-00-4
501705
  Рєпнова Т.П. Етичні принципи у розрізі психологічної культури студента і викладача вищого навчального закладу // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 151-162. – ISSN 2707-0409
501706
  Іщук-Пазуняк Етичні принципи Ф.М. Достоєвського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 418-436. – ISBN 978-966-355-044-2
501707
  Кушнір Т.М. Етичні проблеми використання push-опитувань у маркетингових дослідженнях на політичному ринку // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2023. – С. 103-110. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 53). – ISSN 2664-2964
501708
  Гридчина В. Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа / В. Гридчина, А. Власова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 13-20. – ISSN 2078-1911
501709
  Мулярчук Є.І. Етичні проблеми здійснення покликання людини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 82-90. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
501710
  Девтеров Етичні проблеми кіберпростору / Девтеров, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С.27-32. – ISSN 2078-1016
501711
  Грицюта Н.М. Етичні проблеми психологічної безпеки реклами // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 34-40


  Висвітлюються морально-етичні проблеми психологічної безпеки реклами, важливі не тільки для масового споживача, а й для формування професійної свідомості рекламіста. The article deals with moral and ethical problems of advertising psychological ...
501712
  Ревенок Н.М. Етичні проблеми реставраційної та експертної діяльності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 2226-3209
501713
  Грицюта Н.М. Етичні регулятиви соціальної реклами в країнах ЄС // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 6-14


  У компаративному аспекті осмислено динаміку розвитку соціальної реклами в країнах ЄС, досліджено характеристики її функціонування в системі культурних і міжкультурних комунікацій, визначено етичні межі застосування. The dynamics of the social ...
501714
  Дроздик Л. Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 155-164. – ISSN 2078-1911
501715
  Черній Д.А. Етичні стандарти в професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ (міліції) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
501716
  Сорочкін О. Етичні стандарти діяльності службовців органів публічної адміністрації: зарубіжний досвід та міжнародно-правова регламентація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 221-230. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
501717
  Коваленко Н. Етичні стандарти поведінки судді: обов"язок особи чи забаганки суспільства? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 30-31
501718
  Гридчина В.В. Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 223-228


  The article is devoted to the problem of the absence of Ukrainian legislation to regulate the activity photojournalist. This presents the review of international codes of ethics of journalists. There are three groups of codes: codes of professional ...
501719
  Чебан В.І. Етичні стандарти суддівської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 71-79. – (Правознавство ; Вип.333)
501720
  Меденцева Л.П. Етичні та правові аспекти збереження таємниці клієнта // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 177-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
501721
  Худенко М.В. Етичні та правові аспекти конкуренції осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 223-233. – ISSN 2524-0323
501722
  Миронова Г. Етичні та правові засади громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 48-55.
501723
  Лексіков Р.О. Етичні та процесуальні проблеми прийняття політичних рішень в теорії та практиці сучасних концепцій демократії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 163-165
501724
  Пикало А.О. Етичні уявленння тоталітаризму в політичній філософії Ганни Арендт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 38-46. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
501725
  Пикало А. Етичні уявлення тоталітаризму в політичній філософії Ханни Арендт // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-572-2
501726
  Смолінська О. Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядається етичність як чинник, пов"язаний із соціальною та педагогічною сторонами діяльності педагогічного університету як організації. Значна увага приділяється аналізові різних аспектів етичності, зокрема кроскультурному, формальному, ...
501727
  Сірик Л. Етично-екзистенційні аспекти в поезії київських неокласиків // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 313-333
501728
  Марченко Н.В. Етично-естетична рецепція сучасних художніх творів: неонатуралізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 23-35


  У статті розглядаються сучасні віяння у світовому літературному процесі, що характеризуються впливом суспільних чинників на змістове і мовне наповнення творів. Статья посвящена современным тенденциям в литературе, которые можно обозначить как ...
501729
  Соколовська Ю. Етично-естетична структура поетичного світу Ірен Роздобудько (На матеріялі поетичної збірки Ангели на дротах) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 206-213. – ISSN 2300-1062
501730
  Дучимінська О.В. Еті / Ольга Дучимінська. – Львів : Вільна Україна, 1945. – 18 с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
501731
   Етіологічна терапія бактеріальних пневмоній у дітей : навч.-метод. посібник / [О.Є. Абатуров та ін.] ; за ред. проф. О.Є. Абатурова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро : Ліра, 2020. – 122, [2]с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 88-120. – ISBN 978-966-981-303-9
501732
  Нежурбіда С.І. Етіологія злочину.Теорії. Аналіз. Результат : монографія / Сергій Нежурбіда ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ДРУК АРТ, 2013. – 432 с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 422-430. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2021-88-2
501733
  Головкін Б.М. Етіологія корисливих убивств у добу воєнного комунізму та НЕПу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 67-80
501734
  Ставченко С.В. Етіологія політичних криз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 61-65. – ISSN 2077-1800
501735
  Грицев О.А. Етіологія та діагностика грибних інфекцій зернових культур на території України : дис. … д-ра філос. наук : 091, 09 / Грицев Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 173 арк. – Додатки: арк. 162-173. – Бібліогр.: арк. 139-161
501736
  Щербина М.О. Етіопагенетичні аспекти постгістеректомічного синдрому / М.О. Щербина, О.І. Скорбач // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 30-31. – ISSN 1727-0847
501737
  Скоропад Н.Т. Етіопатогенетичні особливості оксалатного уролітіазу та покращення ефективності лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Скоропад Назар Тарасович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
501738
  Скочиляс І. Етнарх некозацької України: єпископ львівський, галицький і кам"янецький Йосиф Шумлянський (1668-1708) // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 5-32. – ISSN 2074-8345


  Йосип (Іван) Шумлянський — церковний діяч, православний, а згодом уніатський єпископ Львівський.
501739
   Етническият конфликт в България 1989 : социологически архив. – София : Профиздат, 1990. – 343, [2] с.
501740
   Етничките традиции и современоста : мегународен научен собир охрид, 14-15 септември 1981 г. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 154, [4] с.
501741
  Надурак Віталій Вікторович Етничний вимір концепції ноосфери : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Надурак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
501742
   Етничний довідник. – Київ
1. – 1997
501743
  Харченко В. Етнічна антропологія в науковій концепції В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 440-455. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Драгоманов не сприйняв антропологічної методи В. Антоновича. - С. 450.
501744
  Масенко Л. Етнічна арифметика // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 7 (172). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Через кілька років гуманітарної політики нинішньої влади можна буде відрапортувати Москві: "Жодних українців не існує, це лише кілька пастухів у горах".
501745
  Потеряйко Г.В. Етнічна асиміляція в процесі формування політичних націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
501746
  Плохих В.І. Етнічна глобалізація: поняття та зміст // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 114-119
501747
  Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 36-43. – ISSN 2078-6077
501748
  Огризко В. Етнічна державність як першооснова громадянської нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Кілька думок Володимира Огризка у контексті дискусії, що розгорнулася після публікації статті Л. Лук"яненка та відповіді на неї політолога В. Крюкова.
501749
  Беззуб"як М. Етнічна деструктивність та громадянське суспільство // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 61-68
501750
  Перковський А.Л. Етнічна і соціальна структура населення Правобережної України у XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 196-209
501751
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація і мовні практики румуномовного населення Чернівецької області : (соціологічна інтерпретація) : монографія / Катерина Шестакова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 159, [1] с. – Резюме англ., румун. – Бібліогр.: с. 124-150. – ISBN 978-966-423-560-7
501752
  Наулко В. Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 335-343. – ISBN 978-966-02-4789-5
501753
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03- соціальні структури та соціальні відносини / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188 л. – Додатки: л.1 80-188. – Бібліогр.: л. 156-179
501754
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
501755
  Карпович М.А. Етнічна ідентифікація русинів-українців східної Словаччини // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 77-81
501756
  Татарко І. Етнічна ідентичність болгарського населення півдня МРСР та Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період 1944-1954 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 111-124. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
501757
  Левицький В. Етнічна ідентичність в системі цінностей сучасного українського студентства / Володимир Левицький // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 49-54


  Метою статті є визначення ролі етнічної ідентичності в системі цінностей сучасних українських студентів. Стаття базується на опитуванні громадської думки, проведеному автором серед 733 студентів Києва. Целью статьи является определение роли ...
501758
  Юрій М. Етнічна ідентичність та її український різновид // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 6-12. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
501759
  Воропаєва Т. Етнічна ідентичність українського народу на тлі закономірностей українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу етнічної ідентичності українців на тлі закономірностей українознавства. The article is devoted to the analysis of ethnical identity of the Ukrainians against the background patterns of Ukrainology.
501760
  Прокопенко О.А. Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 336-341. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміст та особливості формування етнічної ідентичності в Україні. Автором проаналізовано сучасні західні та вітчизняні теоретико– методологічні підходи до визначення поняття "ідентичність", досліджено структуру, форми і механізми ...
501761
  Данилюк І. Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості особистості / І. Данилюк, В. Гресько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми етнічної ідентичності та основних її механізмів. Визначені фактори формування етнічної ідентичності. Розглянуті можливості етнічної соціалізації особистості. Представлені особливості прояву етнічної ...
501762
  Дегтеренко А. Етнічна індивідуальність у відсотках // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 34-35.
501763
  Хоменко М.М. Етнічна історія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 134. – ISBN 966-642-073-2
501764
  Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов"я : (кінець 18 - початок 21 ст.): Історико-етнографічне дослідження / Ірина Пономарьова; КНУТШ; Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Реферат, 2006. – 300с. : іл. – ISBN 966-8058-16-X
501765
   Етнічна історія грецької спільноти в Україні : Бібліографічний довідник-показчик. – Київ, 2003. – 288с. – ISBN 966-02-2999-2
501766
   Етнічна історія давньої України : Колективна монографія. – Київ, 2000. – 280 с. – ISBN 966-02-1758-7
501767
  Наливайко С. Етнічна історія Давньої України / Сергій Наливайко; МОНУ, Науково-дослідний ін-т українознавства; Нац. гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть". – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-2152-00-5
501768
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Cтилос
[Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – 1999. – 159 с.
501769
   Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць. – Київ : Київський університет
Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – 1999. – 99 с.
501770
   Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-42-8
[Вип. 2]. – 1999. – 160 с.
501771
   Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-41-Х
[Вип. 3]. – 1999. – 148с.
501772
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 4. – 2000. – 123 с.
501773
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – 2000. – 133 с.
501774
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 6. – 2000. – 93 с.
501775
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – 2000. – 95 с.
501776
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 8. – 2001. – 121 с.
501777
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – 2001. – 140 с.
501778
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 10. – 2001. – 99 с.
501779
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – 2001. – 125 с.
501780
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 12. – 2002. – 107 с.
501781
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 13. – 2002. – 109 с.
501782
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-9-2
Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – 2003. – 159 с.
501783
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 15. – 2003. – 135 с.
501784
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – 2004. – 175 с. – Резюме укр., англ. мовами
501785
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 17. – 2004. – 138 с.
501786
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 18. – 2005. – 128 с.
501787
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 19. – 2005. – 155 с.
501788
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – 2005. – 119 с.
501789
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 21. – 2006. – 174 с.
501790
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 22. – 2007. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501791
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 23. – 2007. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501792
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 24. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501793
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 25. – 2008. – 159 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
501794
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 26. – 2008. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501795
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 27. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501796
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 28. – 2009. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501797
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 29. – 2009. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501798
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 30. – 2009. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501799
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 31. – 2010. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501800
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 32. – 2010. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501801
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 33. – 2010. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501802
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 34. – 2011. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501803
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 35. – 2011. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501804
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 36. – 2011. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501805
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 37. – 2012. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501806
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 38. – 2012. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501807
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 39. – 2013. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501808
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 40. – 2013. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501809
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 41. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501810
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 42. – 2014. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501811
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 43. – 2014. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501812
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 44. – 2014. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501813
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 45. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501814
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 46. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501815
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 47. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501816
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 48. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501817
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 49. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501818
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 50. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501819
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 51. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501820
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 52. – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501821
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 53. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501822
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 54. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501823
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 55. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501824
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 56. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501825
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 57. – 2019. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501826
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 58. – 2019. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501827
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 59. – 2019. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501828
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 60. – 2020. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501829
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 61. – 2020. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501830
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 62. – 2020. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501831
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 63. – 2021. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501832
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 64. – 2021. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501833
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 65. – 2021. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501834
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 66. – 2022. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501835
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 67. – 2022. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501836
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 68. – 2022. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501837
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 69. – 2023. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501838
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 70. – 2023. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501839
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 71. – 2023. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
501840
  Івангородський К.В. Етнічна історія східних слов"ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Івангородський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
501841
  Макарчук С.А. Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – 472с. – ISBN 978-966-346-409-1
501842
  Костюк Л.Б. Етнічна історія як чинник функціонування ментальних настанов українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 173-181
501843
  Непийвода Тетяна Володимирівна Етнічна конфліктність в Криму ( на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
501844
  Непийвода Т.В. Етнічна конфліктність в Криму (на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
501845
   Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть / [Василь Джаман та ін.] ; Т-во "Український Народний Дім в Чернівцях" ; Буковинський центр виборчих технологій ; Каф. геогр. України та регіоналістики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2011. – 63, [1] с., [16] с. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-560-541-6
501846
  Костюк Л.Б. Етнічна ментальність українців як основа соціокультурної інтеграції // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 83-88
501847
  Охманюк В.Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини (ритмоструктурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Охманюк Віталій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
501848
  Піоро І.С. Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 92-99. – (Серія історії ; № 15)
501849
  Даукшас Д. Етнічна належність у генетиці: литовський випадок // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 30-33. – ISSN 0130-6936
501850
  Савонякайте В. Етнічна належність у наукових теоріях // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 25-29. – ISSN 0130-6936
501851
  Добровольська А.Б. Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 235-248. – ISBN 978-966-02-8033-5
501852
  Штоквиш О. Етнічна образа як компонент суспільної пам"яті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 137-139. – ISSN 2076-1554
501853
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01, 035 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 317 арк. – Додатки: арк. 284-317. – Бібліогр.: арк. 247-280
501854
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
501855
  Брацка М. Етнічна парадигма поезії "української школи" польського романтизму / Марія Брацка. – Київ : Університет "Україна", 2009. – 217, [1] с. – Резюме пол. мовою. – Бібліогр.: с. 183-211. – ISBN 978-966-388-317-5
501856
  Марчук Н.В. Етнічна політика стосовно русинів в умовах угорської окупації та Другої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 247-256
501857
  Гриценко О. Етнічна преса в етнонаціональному відтворенні української діаспори // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 187-197. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
501858
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Кримської АРСР (1921-1945) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 88-94


  У статті описуються етнічні видання Кримської АРСР: їхні назви, періодичність, наклади, основні тенденції розвитку.
501859
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму в аспекті сучасних журналістських професійних та етичних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 45-48


  Дається оцінка відповідності етнічної преси Автономної Республіки Крим міжнародним професійним вимогам етнічної журналістики за такими критеріями: мовним, періодичності виходу, ступеня відображення проблем і прагнень свого народу, а у випадку з ...
501860
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність : [монографія] / Н.В. Яблоновська ; [ред. Є.Т. Михайлова]. – Сімферополь : Кримське навчально-педагогічне державне вид-во, 2006. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-310. – ISBN 966-354-096-6
501861
  Момрик А. Етнічна проблематика в старій історіографії // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 166-178. – ISBN 966-02-2032-4
501862
  Воропаєва Т. Етнічна психологія в системі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 4)


  Розглядаються питання про місце етнопсихології в системі українознавства. Ідеться про психологічне переосмислення проблем українства, українського духовного життя, етногенезу українського народу, еволюцію української ментальності, національної ...
501863
  Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 432 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7
501864
  Данилюк І. Етнічна психологія як наука // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 18-27.
501865
  Гищук Р. Етнічна різноманітність і диверсифікація в Галичині з останньої чверті XVIII - до початку XXI ст. // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 87-93
501866
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 219 л. + Додаток: л. 201-219. – Бібліогр.: л. 176-200
501867
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв.
501868
  Болдецька О.А. Етнічна самосвідомість в українсько-російському прикордонні : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.01 / Болдецька О. А.; Харк. ДУ. – Х., 1996. – 24л.
501869
  Толочко Д.В. Етнічна самосвідомість українського народу на тлі закономірностей етнокультурного розвитку людських спільнот Південно-Східної Європи // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 99-114


  Питання етнічної самосвідомості як аспект дослідження закономірностей виникнення, функціонування і взаємодії людських спільнот є важливою складовою вивчення проблеми походження етносів (етногенезу). Саме етнічна самосвідомість, на переконання В.Г. ...
501870
  Османова А.М. Етнічна свідомість кримських татар в умовах кризового періоду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 193-202. – ISSN 2411-1449
501871
  Балушок В.Г. Етнічна ситуація в Південній Русі в удільний період // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 164-186. – (Історичні науки ; Т. 21)
501872
  Предко Олена Етнічна складова психології релігії : український контекст // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1999-4966


  Особоивості релігійності українців
501873
  Горожанкіна Н.А. Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії - Дніпропетровській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 119-128


  Висвітлено зародження та розвиток єврейської, німецької, менонітської освіти на території Катеринославської губернії-Дніпропетровської області; проаналізовано внесок етнічної складової в розвиток системи освіти на Дніпропетровщині; виявлено ...
501874
  Швець В. Етнічна складова російсько-української війни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 4-5
501875
  Нельга Олександр Етнічна соціологія як наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.154-169. – ISSN 1563-3713
501876
  Покровська І.Л. Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 106-109
501877
  Дмитренко С.П. Етнічна спільнота як політичний суб"єкт у поліетнічному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 324-331
501878
  Кіндратенко А. Етнічна спорідненість племен, що населяли Скіфію // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 94-97. – ISBN 978-966-372-737-0
501879
  Шутова М.О. Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 391-397. – ISSN 2311-0821
501880
  Сілаєв О.М. Етнічна структура населення південного порубіжжя Галицької Русі в ХІІ - першій половині ХІІІ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.11-16
501881
  Мручковський П.В. Етнічна структура населення української частини українсько-польського прикордоння (територіальні відмінності) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 109-120 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
501882
  Джаман В. Етнічна структура населення центрального регіону України ( територіальні особливості на прикладі Черкаської області) / В. Джаман, Я. Джаман // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
501883
  Касьєнс М. Етнічна структура торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 69-73. – ISSN 2309-9356


  Розглядаються питання етнічної складової торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. На матеріалах Першого Загальноросійського перепису населення (1897 р.) проведено порівняльний аналіз кількісного співвідношення між представниками ...
501884
   Етнічна та етнокультурна історія України : В 3-х т. / В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; Відпов. ред. Г.А. Скрипник; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0281-5
Т. 1, кн. 2. – 2005. – 512с.
501885
  Герчанівська П.Е. Етнічна та національна ідентичності: вектори розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
501886
  Захаренко О. Етнічна та національна картини світу у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 99-103
501887
  Ергемлідзе М.З. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
501888
  Гринчук О. Етнічна толерантність - ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 29-35. – ISSN 2312-1246
501889
  Коваль Г. Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти / Г. Коваль, В. Логвиненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISSN 2307-4906
501890
   Етнічна українська кухня як елемент гасторономічного туризму в Україні / О.С. Пушка, Л.О. Шаран, О.В. Арпуль, А.В. Шаран // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 29-35. – ISSN 2308-135X
501891
  Семена М. Етнічна чистка Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 48)


  Гібридна депортація як спосіб заміни населення на півострові.
501892
  Мазіна А.В. Етнічне питання в країнах Балтії після розпаду СРСР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 173-174


  The question of the Russian and Russian-language minority position in the Baltic countries after disintegration of the USSR is considered. Basic essence of problem is exposed. The role of international organizations in Russian-Baltic rela-tionsis is ...
501893
  Мирович О. Етнічне протистояння як загроза національній безпеці: уроки Хорватії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 11-12
501894
  Онищук В.М. Етнічне самовизначення в контексті ідентифікаційних процесів // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 193-200. – ISBN 978-617-689-193-2
501895
  Балагура О. Етнічне як духовно-культурне явище // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 176-177
501896
  Брайлян Є. Етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні (XVII–XVIII ст. ) / Є. Брайлян, О. Машевський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 117-121. – ISSN 2309-9356


  У статті вперше в українській історіографії аналізується етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні у XVII-XVIII ст. Етнічний розвиток британських карибських колоній є малодослідженою темою в новітній історіографії. ...
501897
  Толочко Д. Етнічний аспект дослідження трипільської культури в сучасних концепціях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 194-197
501898
  Барна І. Етнічний аспект природокористування Тернопільського регіону ХІІІ-ХVIІІ ст. / І. Барна, С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
501899
  Галагуз І. Етнічний вимір демографічних процесів у Центральному Поліссі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 85-90


  У статті висвітлено етнічну складову демографічної ситуації на території Центрального Полісся. Виявлено особливості, специфічні риси сучасних етнодемографічних процесів цього регіону України, з"ясовано динаміку чисельності національних меншин. В ...
501900
  Ковач Леся Етнічний вимір професійної структури населення Закарпатської області наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-30. – Бібліогр. в кінці ст.
501901
   Етнічний довідник. – К
1. – 1997. – 141с.
501902
   Етнічний довідник. – Київ
3. – 1997. – 85с.
501903
   Етнічний довідник :Етнічні меншини в Україні. – К, 1996. – 172с.
501904
  Українець В.О. Етнічний екстремізм в Україні: політичні актори та їхні постулати // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 248-254
501905
  Світленко С.І. Етнічний ідеал джерелознавця у науково-педагогічному доробку професора М.П. Ковальського // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 24-29. – ISSN 2409-0743
501906
  Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт-вивчений феномен? // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-124.
501907
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у євроатлантичній безпеці та роль права у його регулюванні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
501908
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у контексті європейської безпеки: політико-правні та соціологічні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
501909
  Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
501910
  Іваніщак Оксана Етнічний конфлікт як тип соціального конфлікту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 25-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
501911
  Асланов С.А. Етнічний конфлікт як чинник етнополітичної нестабільності (на прикладі гібридної війни в Україні) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 314-322. – ISSN 1563-3349
501912
  Бушева С.М. Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бушева Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
501913
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : дис. ... канд. філол.. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 275 л. + Додатки : л. 242-275. – Бібліогр.: л. 214-242
501914
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
501915
  Монолатій І. Етнічний парадокс сучасности у творах літератури (На прикладі роману Юрія Винничука Танго смерти): політологічне прочитання // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 501-510. – ISSN 2300-1062
501916
  Кдирова І.О. Етнічний ренесанс в умовах розвитку Української державності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 211-215. – ISSN 2226-2180
501917
  Данильченко О.П. Етнічний розвиток і міжнародні зв"язки Півдня України : (кінець XVIII – перша чверть XX століття) / О.П. Данильченко. – Владивосток : [б. в.], 2009. – 119, [1]с. – Бібліогр.: с. 100-119 та у підрядк. прим.
501918
  Павленко Ю. Етнічний розвиток Київської Русі // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 94-115
501919
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм у контексті процесів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 213-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
501920
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм як наслідок проблем у сфері міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У цій публікації аналізується протиріччя міжнародного права в частині регулювання міжнаціональних відносин. Автор доводить, що спроба одночасної реалізації міжнародним законодавством права на територіальну цілісність та права на самовизначення народів ...
501921
  Мосора М.А. Етнічний сепаратизм: теоретичне обгрунтування причин виникнення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 208-215. – (Думка). – ISSN 2304-7410
501922
  Купченко-Гринчук Етнічний склад англійських найманців в роки Столітньої війни (1337–1453 років) / Олексій Купченко-Гринчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 33-38


  У статті розглядається етнічний склад англійських найманих військ доби Столітньої війни (1337 – 1453 рр.). На підставі джерел доводиться поліетнічність англійських найманих загонів, розкриваються особливості різних етносів у бойових діях. Зазначено їх ...
501923
  Нельга О. Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 1563-3713
501924
  Іванюк О. Етнічний склад міського населення Київської губернії за матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 року // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 71-77
501925
  Гасиджак Л. Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 67-73


  У статті на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. показано мправжню картину етнічного складу населення Донеччини та порушено проблеми етнічної ідентифікації в регіоні.
501926
  Скляр В.М. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення / Володимир Скляр. – Київ : Просвіта, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-2133-19-6
501927
  Наулко В.І. Етнічний склад населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ, 1965. – 136 с. : карти
501928
  Циганенко Л. Етнічний склад населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. (за матеріалами місцевого архіву) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 20-24. – ISSN 2309-9356


  На підставі архівних документів, які вперше вводяться до наукового обігу, на прикладі вірменської, молдавської та єврейської груп розглядається етнічний склад цивільного населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. В статті наведено стислу ...
501929
  Балабушевич Т.А. Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 19-24. – ISSN 1996-5931


  Кримський ханат під османським протекторатом займав територію Кримського півострова і степів між Дунаєм і Кубанню від XV до кінця XVIII ст., межуючи з Річчю Посполитою та з козацьким Запорожжям. У XVIII ст. ці терени стали об’єктом експансії Московії: ...
501930
  Остащук І. Етнічний стан Мукачівської дієцензії Римсько-католицької церкви: історія та сучасність // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 255-267. – ISBN 978-966-380-439-2
501931
  Воловик Володимир Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 1-10. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
501932
  Шостак М.В. Етнічний та етнокультурний розвиток на теренах України у IX - XII ст. в українознавчих дослідженнях на зламі XX - XXI ст. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 165-182
501933
  Кобилянська А. Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 14-21
501934
  Удовиченко В.В. Етнічний туризм Івано-Франківської області: історичний аспект / В.В. Удовиченко, В.Р. Наконечна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 79-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
501935
  Гальків Л.І. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства / Л.І. Гальків, О.В. Килин, Н.М. Стручок // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 18-21. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
501936
  Дністрянська Н. Етнічний туризм як перспективний напрям розвитку туристичної галузі Львівської області в умовах соціально-політичних ризиків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 132-140. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
501937
  Мисяк О. Етнічний туризм: сутність, структура та проблеми розвитку в Україні // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7336-00-5
501938
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української партії соціалістів-революціонерів (есерів) (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.90-98. – ISSN 1563-3349
501939
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української соціал-демократичної робітничої партії (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.87-95. – ISSN 1563-3349
501940
  Борділовська О.А. Етнічний фактор у політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-34. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячено етнічно-національним проблемам Пакистану як важливого фактору політичного становлення та подальшого розвитку країни. Розглянуто історичні корені проблеми, подано характеристику її основних аспектів.
501941
  Сополига М. Етнічний характер збіркових фондів Музею української культури у Свиднику // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 42-55. – ISSN 0130-6936
501942
  Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних земель і сучасні маніпуляції Кремля // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 109-130. – ISBN 978-966-97599-0-0
501943
  Мушкетик Л. Етнічний чинник в освітньо-культурній політиці України та Угорщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 32-37. – ISSN 0130-6936
501944
  Гумницька Н. Етнічним росіянам України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 3
501945
  Гарєєва М.Р. Етнічні анекдоти - джерело творення лінгвокультурних стереотипів (на матеріалі французьких он-лайн форум // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 129-134. – (Бібліотека Інституту філології)
501946
  Работа Ю. Етнічні апекти взаємодії апарату державного управління і засобів масової інформації // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-114
501947
  Данилюк-Терещук Етнічні виміри поетичного календаря Б.І. Антонича // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Поезія Б. І. Антонича розглядається з точки зору реалізації в ній основних складників народного календаря. Співставлення провідних мотивів і образів збірок «Три перстені», «Зелена Євангелія», «Книга Лева» зі святковим календарним циклом і його ...
501948
   Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 351, [8] с. – (Бібліотека Інституту філології)
501949
  Сілецький Ю.Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців. – Рукопис // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 132


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. Львів, 2009. Досліджені етнічні стереотипи ...
501950
  Демедюк М. Етнічні гетеростереотипи українців у "Галицьких народних новелях" в упорядкуванні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 293-297. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
501951
  Чорній П.І. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації = Ethnic groups in Galicia in the interwar period: interethnic co-existence and socio-cultural transformations / Петро Чорній ; [наук. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 2018. – 315, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 304-315. – Бібліогр.: с. 248-303 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8838-6
501952
  Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України / О.П. Данильченко. – Київ, 1993. – 57с.
501953
  Іванова І.Ф. Етнічні групи: чинники формування національної ідентичності (на прикладі м. Миколаєва) // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 38-43. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
501954
  Фігурний Ю. Етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у добу Хмельниччини (1648-1657) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 274-281
501955
  Федущак-Паславська Етнічні засади у формуванні римського права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 60-66. – (Серія юридична ; Вип. 40)
501956
  Шестакова К.Ю. Етнічні ідентифікаційні процеси в контексті діяльності національно-культурних товариств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль національно-культурних організацій у процесі зростання етнічної ідентичності та наслідків, пов"язаних з вираженням етнічності. Показано, що участь особистості в діяльності товариства допомагає реалізувати потребу у належності до групи, ...
501957
   Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування / Романенко Ю.В., Святненко І.О., Поцелуйко А.О. [та ін.] ; Клас. приват. ун-т міста Запоріжжя. – Київ : Видавництво ДУТ, 2015. – 460, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 425-460. – ISBN 098-114-123-673-84
501958
  Фісанов В. Етнічні й територіальні проблеми держав - спадкоємниць на Паризькій мирній конференції // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 1-5
501959
  Кардаш Т.В. Етнічні карти території України у праці П.П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 232-241


  У статті "Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край"" розглянуті питання розвитку етнокартографії другої половини XIX ст. Подається опис етнічних карт, їх аналіз та ...
501960
  Байцар А. Етнічні карти українcьких земель у працях західноєвропейських учених XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
501961
  Данилюк І. Етнічні конфлікти // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 390-417. – ISBN 978-966-2241-22-8
501962
  Соколова Ю.О. Етнічні концепти "обов"язок", "справедливість", "честь" як складова арабської етнічної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 289-293. – (Бібліотека Інституту філології)
501963
  Савченко Г. Етнічні межі автономної України очима військовиків українців російської армії ( березень - листопад 1917 року) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.93-96
501964
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – Тернопіль, 1996. – 177с.
501965
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – 2-ге доп. вид. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 432с. – ISBN 966-7060-30-6
501966
  Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 560 с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-2911-24-4
501967
  Томахів В.Я. Етнічні меншини в процесі розбудови української національної держави // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 438-446. – ISBN 978-966-428-305-9
501968
   Етнічні меншини Східної та Центральної Європи. – К, 1994. – 206с.
501969
  Воронов І. Етнічні меншини у вимірах демократії // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-61. – ISSN 0868-8273
501970
  Зеркаль М.М. Етнічні меншини України на зламі 1980-х - поч. 1990-х років: історія реалізації освітнього потенціалу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 4-9. – ISSN 2077-1800
501971
  Якубова Л. Етнічні меншини УСРР на етапі етнокультурної модернізації // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 3-19
501972
  Чирко Б. Етнічні німці України і "фольксдойче" в контексті політики двох диктатур: репресії, депортації, репатріції (1930-ті - 1950-ті роки) // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 74-93. – ISBN 978-966-02-8257-5
501973
  Іванов О.Ф. Етнічні німці України та голодомор 1932-1933 років / О.Ф. Іванов, І.О. Іваньков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-65. – (Історія ; вип. 46)


  На основі архівних документів німецького окупаційного режиму 1941-1944 рр. досліджується вплив голодомору 1932-1933 рр. на німецьку етнічну меншину в Україні в основних регіонах її проживання: на Волині, у Центральній та Південній Україні.
501974
  Іваньков І.О. Етнічні німці України у збройних силах Третього рейху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі даних архівних джерел та німецькомовної літератури розглянуто проблему участі представників етнічної німецької меншини України у фронтових і допоміжних формуваннях збройних сил гітлерівської Німеччини. The problem of participation of ...
501975
  Чирко Б.В. Етнічні німці України у контексті радянсько-німецьких відносин (1920-1950-і рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 166-182
501976
  Жадейко О.М. Етнічні образи у творчості Валерія Гегамяна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 429-434. – ISSN 2226-3209
501977
  Макаревич А. Етнічні особливості вакфу в Османській імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 20–26. – ISSN 2309-9356
501978
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Письменна Ю.О.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2008. – 216л. – Бібліогр.: л. 184 - 216
501979
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Ю.О. Письменна ; КНУТШ, Інт філол. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 2 назви
501980
  Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : Монографія / І.О. Голубовська; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 284с. – ISBN 966-581-497-4
501981
  Голубовська І.О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 400-412
501982
  Майборода О.М. Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід = The ethnic traps of decolonization: African experience : монографія / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2023. – 215, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-14-0093-1
501983
  Бичко А. Етнічні першоджерела національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 31-39. – ISSN 1810-2131
501984
  Дроздова Г.Д. Етнічні погляди І.Я. Франка // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 84-94. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
501985
  Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт = Ethnic tensions and conflicts in conteporary Ukraine A Politological Concept / В.О. Котигоренко; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2004. – 722 с. – (Настольная книга снабженца = Настольная книга снабженца : Настольная книга снабженца / Настольная книга снабженца). – ISBN 966-96360-4-3
501986
  Хоменко М.М. Етнічні процеси / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
501987
  Моця О.П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії Украївни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 41-52. – ISSN 0130-5247
501988
  Залізняк Л. Етнічні процеси в Київській Русі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 211-213
501989
  Сминтина О. Етнічні процеси в ранньослов"янському культурному середовищі у V-VІІ століттях: археологічний аспект проблеми / О. Сминтина, П. Прігаріна // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 134-137. – ISBN 966-7321-41-Х
501990
  Гоман Ю. Етнічні процеси в степах Північного Причорномор"я в ІХ-ХІІІ століттях // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 12-15
501991
  Никифоренко Н. Етнічні процеси в Україні другої половини XVIII ст. очима Й.А. Гільденштедта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 48-71. – ISSN 1728-9572
501992
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 335 л. – Додатки: л. 262-335. – Бібліогр.: л. 182-261
501993
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
501994
  Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті в сучасну добу // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 20-30. – ISSN 0130-6936
501995
  Квітницький М. Етнічні процеси на правобережжі Київської землі в ХІ-ХІІІ столітті // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISBN 966-02-4003-1
501996
  Ферков О.В. Етнічні процеси та відносини в Угорщині у другій половині XVI-XVII століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 111-116. – (Історія ; Вип. 22)
501997
   Етнічні процеси у середньовічному слов"янському світі : матеріали "круглого столу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 3-47. – ISSN 0130-5247
501998
  Ішуніна Н. Етнічні процеси у сучасній Фінляндії.Українці на фінляндських теренах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.119-122
501999
  Ткачівська М. Етнічні реалії у німецькомовному перекладі роману Ю. Андруховича "Таємниця" // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 142-145
502000
  Індиченко Г. Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 107-112
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,