Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
489001
  Яцкевич Л. "Енциклопедія Британіка" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 26-27
489002
   "Енциклопедія історії України": шлях у чверть століття / Я. Бондарчук, Я. Богданьок, Д. Вонсик, М. Ломонос // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
489003
  Омельченко В.Ю. "Енциклопедія права" як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 23-26
489004
   "Енциклопедія Сучасної України" як багатоаспектне книжкове джерело: контент-аналіз цитувань / М.Г. Железняк, О.С. Іщенко, О.В. Давиденко, С.І. Очеретянко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 319-332. – ISSN 2222-4203
489005
  Калакура Я.С. "Енциклопедія українознавства" [термін] : [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 142-143
489006
  Мірошниченко Л. "Еолова арфа" Лесі Українки (невідомий текст) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 37-42. – ISSN 0236-1477


  Запис про еолову арфу у стислій фразі сконцентрував усю повноту переживання єдності буття, відкриту радість злиття із природою як живою органічною цілістю і, що найголовніше для поета, усвідомлення божественного походження його пісень
489007
  Чиркова О.А. "Епархиальные ведомости" як історичне джерело / О.А. Чиркова, О.В. Спінул // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-47. – (Історія ; вип. 35)


  Подається аналіз матеріалів "Епархиальных ведомостей", які стосуються різних сторін релігійного життя України в XIX ст.
489008
  Копаниця Л. "Епиникион" Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 154-162
489009
  Білик Н. "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С, 90-96. – ISSN 0236-1477
489010
  Кругляк М.Е. "Епідемія студентських самогубств" в підросійській Україні початку XX ст. як небезпечний суспільний феномен // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-52. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047


  "Показано реакцію суспільства до питання попередження самогубств молоді. Окреслено можливі шляхи превентивних заходів з боку влади та громадськості щодо зменшення самогубств в Україні в теперішній час".
489011
  Граб В. "Епістолярний монолог" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  "Ярослав Стешенко: епістолярний монолог" - видання, що розповідає про бібліографа Ярослава Стешенка, автора проєкту "Українська книга в царській Росії".
489012
  Білоус Ю. "Епістолярування" Григорія Білоуса : Листи Григорія Білоуса до Юрія Рогового // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)


  До десятої роковини. Уривок з майбутньої книги.
489013
  Гуренко Л.О. "Епоха без символу": її культурологічна індикація Миколою Вороним // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 226-232. – ISSN 2225-7586
489014
  Кривошея І. "Епоха великого хаосу": перспективи вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / І. Кривошея, Л. Якименко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 88-93. – ISSN 1998-4634
489015
  Жиряков К. "Епоха вікінгів": сутність та основні підходи до вивчення // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 266-276. – ISSN 1998-4634
489016
   "Епоха Калинця" / Т. Козирєва, І. Ключковська, І. Гулик, І. Старовойт, Р. Яців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 120). – С. 10


  9 липня виповнилося 80 років поету і прозаїку, політв"язню, чільному представникові так званої шістдесятницької генерації та дисидентсько-самвидавного руху в Україні.
489017
  Буглай Н.М. "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-431. – ISBN 978-617-534-424-8
489018
  Чуніхін О.Н. "Епоха Пітера Холла" в історії королівського шекспірівського театру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 300-306


  Директораська діяльність Пітера Холла в Королівському Шекспірівському театрі у 1960-1969 рр. "Подвійний театр" в Англії
489019
  Ситник О. "Епоха Черниша" у вивченні палеоліту Західної України (до 90-річчя з дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 1918-1993) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 250-296
489020
  Степаненко М.І. "Епоха щербиччини" у сприйнятті Олеся Гончара (на матеріалі щоденників) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С 107-120


  У статті проаналізовано оцінку Олесем Гончаром доби, яку називають "епохою щербиччини", коли в Україні здійснювалося повсюдне зросійщення
489021
  Сливка Л.В. "Ера Копчиньського" або розвиток теорії і практики шкільної гігієни у Польщі за міжвоєнної доби ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 371-374. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
489022
  Попович М. "Ера Ющенка" мусить бути об"єктивно оцінена // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0585-8364
489023
  Хачатуров К.А. "Еретики" и инквизиторы / Хачатуров К.А. – Москва, 1988. – 127 с.
489024
  Сорокин М.Я. "Ермак" ведет корабли / М.Я. Сорокин, А.Я. Лурье. – М-Л, 1951. – 200с.
489025
  Броунштейн В. "Ермак" во льдах / В. Броунштейн. – Ленинград : Изд-во главсевморпути, 1938. – 239с. – (Полярная библиотека)
489026
  Стенин А.А. "Ермак" на Мораве / А.А. Стенин. – Киев, 1978. – 247с.
489027
  Стенин А.А. "Ермак" на Мораве / А.А. Стенин. – Киев, 1984. – 25с.
489028
  Лагутенко О. "Ермиловский период" в графике харьковского авангарда // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 9 (56), сентябрь : Графическое наследие. – С. 37-43
489029
  Водянніков О.Ю. "Ерозія" юридичної конструкції суверенітету в міжнародному повітряному та космічному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 169-174
489030
  Воля О. "Есеї у афоризмах" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 85. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
489031
  Рябчук М. "Есей потребує максимальної свободи" / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 31


  Микола Рябчук про нові книжки, блогово-фейсбучне сприйняття світу й користь карантину.
489032
  Марочко В. "Есеро-повстанське угруповання" глухівських учителів: трагедія поета і педагога Івана Піонтковського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 271-276. – ISBN 966-675-240-9
489033
  Бегбедер Ф. "Если бы все люди на свете были вежливыми, нам не потребовались бы законы" : інтерв"ю / вів бесіду Р. Василь // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 4 октября (№ 167). – С. 9


  Французский писатель, автор бестселлеров «99 франков» и «Любовь живет три года», побывал в Киеве на презентации четырех своих книг, выпущенных недавно в украинских переводах.
489034
  Соломко Н.З. "Если бы я был учителем..." / Н.З. Соломко. – М., 1987. – 205с.
489035
  Венезіс І. [Еолійська земля : роман / Іліяс Венезіс ; прологи А. Сікеліяноса, Л. Дюррела, П. Амандрі. – 39-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 308, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0069-X
489036
  Буцикіна Є.О. [Епістемологічний вимір культури дизайну в межах історичних студій К"єтіла Фаллана] // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 5-8. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена розгляду основних гносеологічних питань, пов"язаних із історичними дослідженнями дизайну, представленими відомим істориком дизайну К"єтілом Фалланом. Впроваджується аналіз наукового дослідження поняття "-ізм" як категоризуючого ...
489037
  Ріцос Я. [Епітафія / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
489038
  Ксантуліс Я. [Епоха кави : роман / Яніс Ксантуліс. – 20-е вид. – Афіни : Кастаньйоти, 1997. – 212 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1006-8
489039
  Кондиліс П. [Епоха Просвітництва у Греції : філософські концепції / Панайотис Кондиліс. – Афіни : Темеліо, 1988. – 262 с. – Видання новогрецькою мовою
489040
  Кульчицька О.І. [Еріх Кестнер. Подвійна Лотточка] = Erich Kastner. Das doppelte Lottchen : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 127, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Erich Kastner. Das doppelte Lottchen.- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-084-2
489041
  Корнарос В. [Еротокрит / Віцендзос Корнарос ; критичне видання, вступ, примітки, глосарій С. Алексіу. – Афіни : Ерміс, 1994. – 109, 552, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; 3]). – ISBN 960-320-015-8
489042
  Корнарос В. [Еротокрит / Віцендзос Корнарос ; за ред. С. Алексіу. – Афіни : Естія, 1997. – 387 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 42]). – ISBN 960-05-0664-7
489043
  Хортацис Г. [Ерофілі / Георгіос Хортацис ; за ред. С. Алексіу, М. Апоскіті. – Афіни : Стигмі, 1996. – 293 с. – Видання новогрецькою мовою
489044
  Ройдес Е. [Есе / Еммануїл Ройдес ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1986. – 350, [ 2 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
489045
  Шлапак Ю. Е-підручник як електронне навчальне видання: практичний аспект використання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 422-433. – ISSN 2224-9516
489046
   Е-підручники у вільному доступі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 19 вересня (№ 36/37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН повідомляє, що на порталі Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1 335 підручників і посібників. Зокрема, електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти ...
489047
  Шлапак Ю. Е-посібник (е-підручник): аналіз проблематики в працях науковців // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 295-309. – ISSN 2224-9516
489048
  Трепак В. Е-приховування та е-полювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1-2


  Суспільний позитив проведеного в Україні е-декларування найвищих носіїв влади важко переоцінити. Воно не лише заклало потужну основу запобігання корупції, а й відіграло істотну суспільно-політичну роль — виявило справжню сутність вітчизняної влади. ...
489049
  Вріс І.-А. Е-репутація та іміджд політика як стратегічний актив: французький досвід репутаційного менеджменту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 49-53. – (Політичні науки)
489050
  Бровко К. Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки / К. Бровко, А. Дурдас, Д. Сопова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 133-137. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито особливості та закономірності функціонування Е-середовища як складової корпоративної культури університетів Французької Республіки. Визначено сутність понять "корпоративна культура", "корпоративна культура університету", ...
489051
  Зиль А. Енциклопедист народного життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 12


  До 180-річчя з дня народження П.П. Чубинського.
489052
  Чернов А. Енциклопедист, який завжди докопувався до істини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 15


  Про письменника, журналіста, кінодраматурга та педагога Миколу Шудрю
489053
  Мелещенко О. Енциклопедист, яких тепер мало // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 16-19
489054
  Гончарук П.С. Енциклопедист. Втрачене щастя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 133-148. – ISBN 978-966-452-148-9
489055
  Панченко В. Енциклопедист: до 100-річчя від дня народження Леоніда Махновця // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 105-112. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
489056
  Мамалига А.І. Енциклопедична невичерпність мовного світу Олександри Сербенської // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 49-50. – ISSN 2078-1911
489057
  Захарчук О. Енциклопедичний геній Володимира Вернадського // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2023. – Травень (№ 5)
489058
   Енциклопедичний довідник в таблицях : українська мова, русский язык, англійська мова : [7-11 класи : для учнів усіх типів шкіл, лицеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / [авт.-уклад. С.В. Ковальова ; пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-489-5
489059
  Іваниця С.В. Енциклопедичний довідник у таблицях : алгебра, геометрія, інформатика : 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, викладачів] / Іваниця С.В. ; [пер. з рос. Жиронкіної Ю.В. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-481-574-8
489060
  Заведея Т.Л. Енциклопедичний довідник у таблицях : фізика, хімія, біологія. 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / Заведея Т.Л., Іваниця С.В., Матвєєва М.О. ; [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 543, [1] с. : табл., іл. – ISBN 978-966-481-506-9
489061
   Енциклопедичний словник з державного управління / [Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 819, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 817-819.- Алф. покажч.: с. 762-816. – ISBN 978-966-619-279-3
489062
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л.Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-812-8
489063
   Енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1974. – 975 с.
489064
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 2. : Г-З. – 1981. – 767 с. : ил.
489065
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 3. : И-Л. – 1982. – 863 с. : ил.
489066
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 4. : М-О. – 1984. – 799 с. : ил.
489067
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 5. : П-Р. – 1986. – 879 с. : ил.
489068
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1978. – 825 с.
489069
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 6. – 1988. – 668 с.
489070
  Корольов Б.І. Енциклопедії історичні / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 131-132. – ISBN 966-642-073-2
489071
  Головатий С. Енциклопедійна диверсія "академіків" права! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 99). – С. 5


  Видавничий дім "Академперіодика" НАН України випустив у світ перший том тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права", підготовленого Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за кошти державного замовлення.Чому від праці - ...
489072
  Удовиченко Л.М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л.М. Удовиченко ; [за заг ред. Н.М. Кодоб"янської]. – Київ : Освіта, 2012. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-656-152-1
489073
  Вертій О. Енциклопедія духовности українського народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 2 липня (№ 13)
489074
  Вертій О. Енциклопедія духовности українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 190-194. – ISSN 08-68-4790-1


  Наприкінці минулого року опубліковано другий том “Української фольклористичної енциклопедії”, упорядкованої відомим вченим і письменником, доктором філологічних наук, професором Миколою Дмитренком, якому щойно виповнилося 65. Це унікальна ...
489075
  Яремчук Андрій Енциклопедія духу Володимира Іванова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3. – ISSN 0868-9644
489076
  Мікловда В. Енциклопедія з історії економічних теорій / В. Мікловда, І. Мешко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-86. – ISSN 0131-775Х


  :[Рец. на книгу: Історія економічних учень. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.]
489077
   Енциклопедія історії України : [в 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0632-2
Т. 2 : Г-Д / [Абліцов В.Г., Адамович Б.С., Аркуша О.Г. та ін.]. – 2004. – 511, [9] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 680-682. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
489078
   Енциклопедія історії України = [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0692-8
Т. 4 : Ка-Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – 2007. – 518, [10] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: у 8 т. – Бібліогр. в тексті
489079
   Енциклопедія історії України : [у 12 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1061-1
Т. 7 : Мл-О / [Н.С. Абашина, Л.В. Андрієвська, О.В. Андощук та ін.]. – 2010. – 713, [12] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 721-722. – Бібліогр. у тексті
489080
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
Т. 8 : Па-Прик / [В.С. Александрович, В.М. Андрєєв, О.В. Андрощук та ін.]. – 2011. – 508, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 516-517. – Бібліогр. у тексті
489081
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1290-5
Т. 9 : Прил-С / [ Абашина Н.С., Авраменко А.М., Александрович В.С. та ін.]. – 2012. – 929, [15] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 937-939. – Бібліогр. у тексті
489082
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1359-9
Т. 10 : Т-Я / [Абашина Н.С., Абліцов В.Г., Авраменко А.М. та ін.]. – 2013. – 770, [13] с. : іл., табл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 779-780. – Бібліогр. у тексті
489083
   Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1676-7
[Спеціалізований] том : Україна - Українці, кн. 1 / [Араджионі М.А., Артюх Л.Ф., Бортник С.Ю. та ін.]. – 2018. – 601, [7] с. : іл., портр. – Спеціалізований (тематичний) том у 2 кн. "Україна - Українці" є допов. до т. 10 ЕІУ. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
489084
   Енциклопедія кібернетики. – Київ : Укр. рад. енцикл.
Т. 2 : М - Я. – 1973. – 573 с.
489085
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-019-8
Зш.1,літ.А. – 1996. – 35с.
489086
  Мултих Г.М. Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики / Г.М. Мултих. – К, 1970. – 64с.
489087
  Федорова Л.Д. Енциклопедія краєзнавства України : постановка проблеми // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 45-47
489088
  Сорока П. Енциклопедія літературного життя, або Епістолярна хроніка від Григорія Гусейнова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 16
489089
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-341-9
Т. 1. – 2005. – 658 с.
489090
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-397-4
Т. 2. – 2006. – 684 с.
489091
   Енциклопедія народного господарства Української РСР : АН УРСР. – Київ
4. – 1972. – 595с.
489092
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
1 : А-Е. – 1969. – 600с.
489093
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
2 : Е-Мех. – 1970. – 596с.
489094
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
3 : Мик - Роб. – 1971. – 612с.
489095
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / [Олександр Кривенко, Володимир Павлів ; худож. оформ. В. Костирко]. – Львів : Слово і Комерція, 1997. – 106 с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 966-7167-00-3
489096
   Енциклопедія некрополезнавства / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 701-703. – ISBN 978-966-472-129-2
489097
  Бондарь А.А. Енциклопедія несвідомого українця = Энциклопедия несознательного украинца / Александр Бондарь. – Киев : Казка, 2013. – 879, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. рос. - Текст рос. – ISBN 978-617-545-025-3
489098
  Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем = Enzyklopadіe Deutsche Gesprachsthemen : для старшокласників, абітурієнтів, викладачів і всіх, хто вивчає німецьку мову / В.Г. Вікторовський. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : TORSING, 2005. – 427, [2] с. – Текст кн. укр., нім. – (Deutsch). – ISBN 966-693-218-0
489099
  Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М.М. Булатова ; [гол. ред. С. Крупчан ; ред. : О. Сень, О. Скопненко, Я. Зубко] ; Міжнародний олімпійський комітет ; Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5


  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей. Книга складається із п"яти частин.
489100
   Енциклопедія політичної думки. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 472с. – ISBN 966-7888-00-2
489101
   Енциклопедія постмодернізму = Encyclopedia of postmodernism. – Київ : Основи, 2003. – 503с. – ISBN 966-500-089-6


  Універсальне видання, що мистить грунтовне зібрання відомостей про найістотніші течії новітньої західної думки та про найяскравіших її представників
489102
  Юрчишин В. Енциклопедія пошуку життєвого шляху : Критика і бібліографія / В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.88-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
489103
   Енциклопедія про все на світі. – Київ : Махаон-Украина, 2005. – 249с. – ISBN 966-605-059-5
489104
  Єрофєєв В.В. Енциклопедія російської душі : [роман] / Віктор Єрофєєв ; пер. Василь Шкляр. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 220, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-33-6
489105
   Енциклопедія сільского господарства : Науково-популярний порадник для сільських господарів України. – Київ : Книгоспілка. – 710с.
489106
   Енциклопедія Сумщини : (Матеріали). – Суми : Собор. – ISBN 966-7164-28-4
Вип. 2 : Діячи науки. – 1999. – 54 с.
489107
   Енциклопедія Сумщини : (матеріали). – Суми : [б. в.]. – ISBN 966-566-120-5
Вип. 3 : Діячи науки. – 1999. – 103, [1] с.
489108
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
Т. 1 : А. – 2001. – 824 с. – Назва обкл.: ЕСУ
489109
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
Т. 6 : Го - Гю. – 2006. – 712 с. – Назва обкл.: ЕСУ
489110
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
Т. 9 : Е - Ж. – 2009. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
489111
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
Т. 11 : Зор - Как. – 2011. – 712 с. : фотоіл., карти. – Назва обкл.: ЕСУ
489112
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6814-2
Т. 13 : Киї - Кок. – 2013. – 711, [1] с. : іл., фот. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт
489113
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7998-8
Т. 16 : Куз - Лев. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
489114
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7999-5
Т. 17 : Лег - Лощ. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
489115
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8303-9
Т. 18 : Лт - Малицький. – 2017. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
489116
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-621-693-2
Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2020. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
489117
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-02-2
Т. 1, кн. 1 : / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко, В.О. Дергачов [та ін.] ; редкол.: М.Ю. Відейко (голов. ред.), Н.Б. Бурдо. – 2004. – 703, [1] с : іл. – Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в підрядк. прим.
489118
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-04-9
Т. 2 : / В.І. Балабіна, Т.Д. Бєлановська, Т.А. Бобровський [та ін.] ; редкол.: Ляшко С.М. (відп. ред.), Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко (голов. ред.) [та ін.]. – 2004. – 654, 58 с. : іл. + Додаток: с. 1-58. – Імен. покажч.: с. 639-654. - Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в кінці ст.
489119
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 1. – 1955. – 400 с. : іл.
489120
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New york] : Молоде життя
Т. 2. – 1955. – С. 401-800 : іл.
489121
   Енциклопедія українознавства : cловникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 3. – 1959. – С. 801-1200 : іл.
489122
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 4 : [К - Місто]. – 1962. – С. 1201-1600 : іл
489123
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New york] : Молоде життя
Т. 5. – 1966. – С. 1600-2000 : іл.
489124
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 6 : Пе - Пр. – 1970. – С. 2005-2400, 95, [1] c. : іл.
489125
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 9 : Ти - Хм. – 1980. – С. 3205-3600 : іл., карт., [2] арк. карт.
489126
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 10 : Хм - Ящ. – 1984. – С. 3605-4015 : 63 : іл., карт., [2] арк. іл.
489127
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : Загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0554-7
[Т. 1]. – 1994. – XVI, 400с. : іл., табл.
489128
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-019-6(т.2); 5-86248-014-5
Т. 2 : Г - З. – 1994. – С. 401-800 : іл., табл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 2; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
489129
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4052-3(т.3); 5-7707-4048-5
Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький. – 1994. – С. 801-1200 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
489130
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-5493-1(т.4); 5-7707-4048-5
Т. 4 : Крушельницький - місто. – 1994. – С. 1200-1600 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
489131
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5; 5-86248-080-3(т.3)
Т. 3 : З - К. – 1995. – С.801-1229 : іл.


  Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 3. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
489132
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 4 : К - М. – 1996. – С. 1201-1600 : іл., табл. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 4. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
489133
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6833-9(т.6.); 5-7707-4048-5
Т. 6 : Перемишль - Пряшівщина. – 1996. – С. 2001-2400 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка
489134
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.7)
Т. 7 : Пряшівщина - Сиг. – 1998. – 396с. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973
489135
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.8)
Т. 8 : Сигаревич -Тимковская. – 2000. – С. 2805-3199. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя",1976
489136
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 9 : Тимофєєв - Хмельницький. – 2000. – С. 3205-3600. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1980
489137
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтвореня вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 10 : Хмельницький-Ящуржинський. – 2000. – С. 3605-4016. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1984
489138
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне. відтворення вид.. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 11 : Доповнення і виправлення. – 2003. – 397 с. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1995
489139
   Енциклопедія українознавства. : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4050-7(т.2); 5-7707-4048-5
Т. 2 : Голинський - Зернов. – 1993. – 800 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 2. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
489140
   Енциклопедія української діяспори. – Київ, Нью-Йорк, Чікаго : Інтел. – ISBN 5-7702-1069-9
Т. 4 : Австралія - Азія - Африка. – 1995. – 250 с.
489141
   Енциклопедія цивільного права України / [Я.М. Шевченко та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін Юре, 2009. – 952 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" / відп. ред. Шевченко Я.М.). – ISBN 978-966-313-423-9
489142
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
1. – 1983. – 200с.
489143
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
Кн. 3. – 1985. – 135с.
489144
  Венезіс І. Еолійська земля / І. Венезіс. – Київ, 1988. – 221с.
489145
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 497 л. – Додатки: л. 469-497. – Бібліогр.: 397-468
489146
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
489147
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
489148
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
489149
  Богач П.Г. ЕОМ "Миp-1". Програмування і робота за пультом / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1973. – 145с.
489150
  Храпаль И.Г. еория новой методики для "органо-цветового метода мысли", к руководству начального обучения читать, писать и считать в семь дней по "органо-цветовому методу мысли", изобретенному и изложенному теоретически после проверки a posteriori Ив. Геор. Храпал : Ч. 4 всех соч. по педагогике. – 1-е изд. – Луцк : Типо-лит. С. Бонка, 1891. – [2], 33 с.
489151
  Мусіяка Н.І. еорія психічного розвитку дитини Г.С. Костюка та проблема особистісної детермінації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 225-233. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
489152
  Зернецький Б.Ф. Еоценова епоха і еоценовий відділ ( - ранкова зоря і середня епоха палеогенового періоду та відклади) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 209. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489153
   Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита / З.В. Карли, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
489154
  Богоявленский В. Епархиальные съезды духовенства, их деятельность и значение / Соч. канд. богословия свящ. Василия Богоявленского. – [Омск] : [Б. и.], 1902. – [2], IV, 158 с. – Беспл. прил. к "Ом. епарх. вед."
489155
  Ярич Т.В. Епатаж у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 162-164


  У статті мова йде про епатаж як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Пропонується шість прикладів відповідних рекламних кампаній, в описі яких обґрунтовуються власні міркування з приводу коректності та доцільності ...
489156
  Латышев В.В. Епиграфические новости их южной России / В.В. Латышев. – 14с.
489157
   Епидемиолошки, клинички и терапевтски карактеристики на желудочниот карцином во Република Македониjа : проект / Макед. акад. на науките и уметностите ; раководител В. Серафимоски ; cоработници З. Караджов, В. Василевски, М. Пановски. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 80 с. – Библиогр.: с. 71-80. – ISBN 978-608-203-013-5
489158
  Донецкий П. Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье на конкретном материале исследуется один из ключевых вопросов в истории церкви XII века: обстоятельства избрания духовного лица по имени Годри на епископское место в городе Лане, в том числе роль светской власти и степень соблюдения правил ...
489159
  Соболевский А. Епископ Константин / от акад. А. Соболевского, 1901. – 6 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск
489160
   Епископа Феодора "Аланское послание". – Одесса : "Экономическая" типография, 1898. – 19 с. – Отд.отт.из : "Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей", Т. 21
489161
  Плотников А.П. Епифань. Кимовск / А.П. Плотников, В.В. Романчев. – Тула, 1963. – 115с.
489162
  Славейков П. Епически песни / П. Славейков. – София, 1947. – 176с.
489163
  Маньковська О.С. Епігенетичні та експресійні маркери пухлин сечостатевої системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.03 / Маньковська Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
489164
  Пастушок С. Епігон свідомості : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 29-33
489165
  Шинкарук С. Епіграма Миколи Лукаша як експромт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 499-502
489166
  Даниленко І. Епіграма молитовного змісту як жанровий різновид давньоукраїнської поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 110-114
489167
  Гарачковська О. Епіграма на шпальтах "Літературної України" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 134-145. – ISSN 2616-7948
489168
  Іванюха Т.В. Епіграматичний фон поезій циклу "Сонетоїди" Миколи Зерова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 47-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
489169
  Зелінський А. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено творчість Посидіппа як приклад кон"юнктурної політичної поезії в античній Александрії. The Posidipp"s creativity is investigated as an example of tactical political poetry in antique Alexandria.
489170
  Корольова В.В. Епіграф як засіб авторської комунікації в сучасному драматургічному дискурсі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 141-149
489171
  Куцевол О. Епіграф як навчальна ситуація в структурі уроку літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 ( 401). – C. 11-18


  У статті висвітлено теоретико-методичні засади використання епіграфа в цілісній структурі уроку літератури.Окреслено правила його підбору, реалізації змістових та структурних зв"язків з іншими компонентами конспекту заняття та навчальними ситуаціями ...
489172
  Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 67-74. – ISSN 0236-1477
489173
  Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 13-24. – ISSN 0236-1477
489174
  Кірносова Н.Л. Епіграфіка міського середовища в Китаї: концептуальний аналіз // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 75-82
489175
  Шандра В. Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) / В. Шандра, О. Карліна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 37-54. – ISSN 0130-5247


  Інфекційні хвороби потрапляли в Україну переважно зі східного напрямку. Їх поширенню сприяли зростання чисельності міських жителів, переміщення військових контингентів, забруднення води побутовими і промисловими відходами, відсутність майже до кінця ...
489176
   Епідеміологічна оцінка впливу нітратів питної води децентралізованих джерел водопостачання на здоров"я дітей раннього віку у Черкаській області / Ю.Г. Бондаренко, О.С. Джулай, В.М. Рябовол, С.С. Нікітюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 38-41 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
489177
  Бондаренко Ю.Г. Епідеміологічна оцінка стану якості води Кременчуцького водосховища за 2021 рік / Ю.Г. Бондаренко, В.В. Папач, М.М. Тищук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Васильєв К.К., Венгер О.П. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2022. – № 2 (92). – С. 20-24. – ISSN 1681-2786
489178
  Кязимова Г. Епідеміологічна ситуація в Одесі у добу Гетьманату (по матеріалам одеських газет 1918 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 117-126. – ISSN 1998-4634
489179
  Шеремет В.П. Епідеміологічне значення малярійних комарів в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Біологія ; Вип. 27)


  За результатами багаторічних досліджень установлено епідеміологічне значення п"яти видів малярійних комарів, що репрезентовані у фауні України.
489180
  Подаваленко А.П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров"я / А.П. Подаваленко, О.В. Подаваленко // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 27-29. – ISSN 2312-413Х


  "На етапі розбудови сфери громадського здоров’я необхідна оптимізація системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Впровадження соціально-економічного аналізу дозволить виявляти пріоритетні інфекційні хвороби. Встановлення взаємозв’язку ...
489181
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 c. – Бібліогр.: 11 назв
489182
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : Дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2016. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 127-145
489183
  Анцибор Д. Епідеміологічний фольклор: жанрова палітра, особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 31-37


  У статті висвітлюється явище епідеміологічного фольклору, який побутував на теренах України в кінці 2009 року. Здійснено аналіз основних жанрів, які поширювалися як усно, так і через інтернат-ресурси, серед яких міські легенди, листи здоров"я, ...
489184
   Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів / В.О. Бузунов, Л.І. Краснікова, Ю.С. Войчулене, Т.П. Хабарова, С.О. Терещенко, Т.Є. Домашевська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 153-162. – ISSN 2413-7944
489185
  Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М.А. Андрейчин, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 377-386. – ISSN 2413-7944
489186
  Шульга О.Д. Епідеміологічні характеристики розсіяного склерозу у Волинській області: проспективне дослідження / О.Д. Шульга, Т.І. Мамчич // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 13. – С. 96-102. – ISSN 2312-5675


  Встановлено, що показники поширеності та захворюваності РС у Волинській області є нерівномірними. Показники поширеності РС в зоні Волинського Полісся є нищими, порівняно з районами в зоні Волинського Опілля. Розроблена 3-х факторна модель дозволяє ...
489187
   Епідеміологія : Навч. посібник для інтернів медичних вузів та курсантів ін-тів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1993. – 464с. – ISBN 5-311-00742-7
489188
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук.: 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
489189
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 120 - 135
489190
  Андрійчук О.М. Епідеміологія вірусних інфекцій : навч. посібник (курс лекцій) / Андрійчук О.М. – Київ : Глобус, 2014. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133
489191
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
489192
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 119л. – Бібліогр. : л.97-119
489193
   Епідеміологія народження дітей з великою масою тіла / Ю.С. Коржинський, Н.В. Камуть, О.В. Шевчук, Л.С. Євтушок // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 40-46. – ISSN 1029-4244
489194
  Вацеба Т.С. Епідеміологія онкологічних захворювань в пацієнтів з цукровим діабетом та вплив цукрознижуючих препаратів на маркери онкогенезу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Вацеба Тамара Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 36 назв
489195
  Поворознюк В.В. Епідеміологія переломів кісток нижньої кінцівки в населення Вінницького району // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
489196
   Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор"єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Дж.А. Каніс, Є.В. Макклоскі, Х. Йохансон, В.М. Вайда, Ф.В. Климовицький, Р.О. Власенко, В.С. Форосенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 68-74. – ISSN 0030-5987
489197
  Мельник В.С. Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов, А.В. Сабов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – C. 20-23. – ISSN 2077-1096
489198
  Урядник С. Епідемічна ситуація в Київській губернії в роки Першої світової війни мовою документів Державного архіву Київської області // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 200-203. – ISSN 2306-4323
489199
  Маркова С. Епідемічна ситуація в Україні в першій чверті XX ст.: поширення епідемій, пікові періоди, наслідки / С. Маркова, І. Шугальова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 164-177. – (Історичні науки ; т. 32). – ISSN 2309-2254
489200
  Кіслова Вікторія Епідемічні виклики сучасності та збереження епідемічного благополуччя (Інтерв"ю з директором інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України доктором медичних наук, професором В.І. Задарожною / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 6-8 : фото
489201
  Сквирська А.Р. Епідемічні ризики хвороби Лайма в Україні / А.Р. Сквирська, С.В. Соколенко // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 36
489202
  Баранов-Мохорт Епідемія "патріотизму" - 2 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  "Освіта України" продовжує розповідати про дивні законодавчі ініціативи в освітній галузі. Нагадаємо, що в попередньому номері газети йшлося про законопроекти, які передбачали збільшення державного замовлення у вишах до 75% (невідомо, за які кошти), ...
489203
   Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та її наслідки для сфери соціально-трудових відносин // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 2-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
489204
  Зейда Олександр Епідемія грипу: правила поведінки! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
489205
  Радчук В. Епідемія мовного безкультур"я. Як будемо лікувати? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Роздуми про стиль спілкування студентів, про мову спілкування, про етичну поведінку тощо. Рекомендації щодо цих питань Товариства української мови ім. Т. Шевченка.
489206
  Федоренко Тетяна Епідемія переїдання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-31. – ISSN 0130-5212
489207
  Кубко А. Епідемія у наукометричному вимірі: частина третя. Особливості пандемії COVID-19 в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 42-50. – ISSN 1029-7200
489208
  Калашник С. Епідерма пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено форму основних клітин епідерми річних пагонів 24 сукулентних представників роду Euphorbia L. Виділено п"ять основних форм клітин. З"ясовано, що епідерма, клітини якої мають куполоподібні випинання, властива здебільшого рослинам, що мають ...
489209
  Гарманчук Л. Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію [beta]-D-ксилофуранозиду на клітини раку молочної залози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Оцінено ефективність комбінованого впливу на пухлинні клітини раку молочної залози лінії MCF-7 антитіл до рецептора епідермального фактору росту - німотузумабу, синтетичної сполуки - [beta]-D-ксилофуранозиду (Nu-13, глікозидний аналог 6-азацитидину) в ...
489210
  Мельник Р. Епідигматика прикметників за значенням "старанний, працьовитий" (в історії німецької мови) // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 119-122. – (Філологія)
489211
  Ситдиков П.Г. Епідигматика у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138


  Стаття присвячена аналізу епідигматичних відносин у китайській мові на прикладі економічної терміносистеми. Під час аналізу було виявлено основні словотвірні моделі у сучасній китайській мові. Статья посвячена анализу эпидигматических отношений в ...
489212
  Огуй О.Д. Епідигматичний аспект декодування образу у віршовому тексті / О.Д. Огуй, О.Я. Івасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 328-330. – ISSN 1729-360Х
489213
  Швачко С.О. Епідигматичний модус англійських числівників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 228-231
489214
  Баланюк С. Епідигматичний потенціал прикметника super у сучасній англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-74. – (Германська філологія ; Вип. 430)
489215
  Соболевська Г.І. Епізація драми: від О.М. Островського до А.П. Чехова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 192-197. – ISSN 1729-360Х
489216
  Міяковський В.В. Епізод 1827 року в маєтку Поджіо / В.В. Міяковський, 1927. – [4] с. – Окр. відбиток з: Ювілейний Збірник на пошану Д. І. Багалія. К., 1927, с. 879—882
489217
  Фаріон І. Епізод вічної внутрішньої війни: як Петлюра вбивав Болбочана... // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 168-183. – ISBN 978-966-8512-42-1
489218
  Тимошенко Б.А. Епізод доби Руїни: битва за Чигирин 1677 року // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 107-109. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
489219
  Трубчанінов С.В. Епізод дослідження історичної географії Київської Русі: М. Шарлемань vs С. Парамонов // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 54-55
489220
  Сушко О. Епізод з життя Петра Скарги : (Відбитка з "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка" ) / О. Сушко. – Львів
Т. LVI. – 1904. – 24 с.
489221
  Мільчев В.І. Епізод з історії піратства на Чорному морі на початку ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.241-243. – ISBN 966-7089-17-7
489222
  Кирилюк З. Епізод з історії становлення прози в російській літературі (О. Пушкін і О. Сомов) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 47-54. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлюється співпраця О. Пушкіна та О. Сомова (який свого часу закінчив Харківський університет) в розвитку російської прози в період, що передував утвердженню гоголівського напрямку. Нові факти з історії створення "Повістей Бєлкіна" ...
489223
  Кирилюк З. Епізод з історії української культури у спогадах літературознавця й фольклориста В. Данилова (лист до Є. Кирилюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 50-60. – ISSN 0236-1477


  Уперше публікуються спогади російського філолога В. Данилова про відомих діячів української культури - Б. Грінченка, І. Нечуя-Левицького, О. Левицького та про панахиду за Т. Шевченком у Ніжині 1899 р.
489224
  Петровський Епізод з україно-кримських відносин кінця 17 в. / Петровський, м.Н. – 2с. – Окр. відбиток
489225
  Гуменна Д. Епізод із життя Європи Критської : феєрія / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Свобода, 1957. – 142 с.
489226
  Кирчів Р. Епізод із ранньої українсько-польської співпраці у фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 5-19


  У статті проаналізовано незакінчений рукопис Юзефа Дуніна-Борковського (1809-1843) - письменника, одного з активних діячів польського культурного життя в Галичині. Рукопис праці знайдено серед матеріалів львівського антиквара Юзефа Томасіка у ...
489227
  Орловська Д. Епізод у народженні новітнього мистецтва : Стаття четверта: Кубізм // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 13-14
489228
  Кузьменко О. Епізод як структурна домінанта фольклорних наративів про Першу світову війну // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 286-293. – ISSN 1028-5091
489229
  Бабидорич І М. Епізоди життя / Михайло Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342с. – ISBN 978-966-8764-72-1
489230
   Епізоди з життя великих художників, композиторів, письменників : кн. для читання нім. мовою для 9-10 кл. – Київ : Радянська школа, 1968. – 130с.
489231
  Мартос П.І. Епізоди з життя шевченкового / П.І. Мартос. – Харків ; Київ, 1931. – 36 с.
489232
  Доленко Віра Епізоди й ролі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 118-121. – ISSN 0130-5212
489233
  Возняк М. Епізоди культурних зносин галицької й російської України в 1-шій пол. XIX в. : (кінець) / написав Михайло Возняк // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 56-100
489234
  Сергеєва А. Епізоди одного дня юної киянки : проза:нарис // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 38-41. – ISSN 0130-321Х
489235
   Епізоди патентних воєн / О. Коцюба, О. Гавриленко, А. Мельник, Р. Коцюба // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-26. – ISSN 1608-6422
489236
  Карп І. Епізоди співпраці українців з бібліотекою "Оссолінеум" (перша половина ХІХ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 185-195. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
489237
  Хоптяр А.Ю. Епізоди холокосту на Ярмолинеччині у 1941-1944 рр. та їх значення для розвитку сучасного меморіального туризму // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – C. 97-99
489238
  Голота Л. Епізодична пам"ять : роман / Любов Голота. – Київ : Факт, 2007. – 288с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-190-2
489239
  Аранчій С.В. Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України / С.В. Аранчій, Г.А. Зон, О.В. Кінаш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
489240
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – К., 1978. – 352с.
489241
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., 1989. – 309с.
489242
  Курас І. Епік Григорій Данилович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 222-223. – ISBN 966-642-207-7


  Епік Григорій Данилович (1901-1937, Сандармох, Карелія) - український письменник, перекладач і публіцист, представник «Розстріляного відродження». Жертва сталінського терору.
489243
  Бойко К. Епікриз: Синдром Всесвітньої Білки : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 123-127
489244
  Алєксандрова О.В. Епіктет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 113-114. – ISBN 966-316-069-1
489245
  Алєксандрова О.В. Епікур // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 114-117. – ISBN 966-316-069-1
489246
  Алєксандрова О.В. Епікурейська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 117-118. – ISBN 966-316-069-1
489247
  Запухляк О.С. Епілептиформна активність гіпокампа щурів за умов повної або часткової блокади синаптичної передачі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Запухляк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
489248
  Алексєєв О.К. Епімахапродус з Одеського пліоцену / О.К. Алексєєв, проф. ; Одеська палеонтологічна експедиція АН УРСР. – Київ, 1945. – С. 35-39. – Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Доповіді АН УРСР. Відділ фізико-хімічних і математичних наук. 1945, № 3-4
489249
  Чемерис В. Епірська відьма, або Олімпіада — цариця Македонська : роман / В. Чемерис. – Київ, 1995. – 350 с.
489250
   Епістема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
489251
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" в філософії життя, феноменології та філософській антропології (закінчення) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 136-144
489252
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" у філософії життя, феноменології та філософській антропології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 162-169
489253
  Бистрицький Є. Епістема відділу філософії культури, етики і естетики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 13-19. – ISSN 0235-7941


  Відділ філософії культури був створений в Інституті філософії НАН України 1984 року.
489254
  Черненко О.А. Епістема часу в думі (на прикладі думи "Фесько Ганжа Андибер") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 408--410. – ISBN 966-8188-10-1
489255
  Костенко О.Б. Епістема як проблема евристики права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 65-67. – ISSN 2413-6433
489256
  Усачов В.А. Епістеміологія культури як лінгвосеміотичний дискурс у контексті української культурологічної школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 104-111
489257
  Горбонос О. Епістеміологія української літературної казки в історико-літературному аспекті: народна казка і літературні традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 49-54


  Автор статті досліджує основні параметри науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки минулого століття. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки ...
489258
  Ніка О.І. Епістемічна модальність "руськомовних" дискурсивних практик ранньомодерного часу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 102-115. – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано вияви епістемічної модальності в "руськомовних" дискурсивних практиках ранньомодерного часу. Схарактеризовано актуалізацію нових практик у ХVІ-ХVІІ ст., що зумовлені соціокультурними чинниками. Визначено полеміку і ...
489259
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахроний аспект) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. – Бібліогр.: л. 199-227
489260
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
489261
  Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) / Н.В. Скибицька. – Київ : Логос, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-171-258-3
489262
  Ніка О.І. Епістемічна модальність і дискурсивні трансформації: український історичний контекст де Домініса // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 39-49.


  Аналізується епістемічна модальність староукраїнського перекладу тексту де Домініса в аспекті дискурсивних трансформацій, спричинених "культурним вибухом". The epistemichesky modality of old Ukrainian translation of the text de Dominisa in the ...
489263
   Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу / Г. Сивокінь, Я. Мар"янко, Т. Картель, О. Зайцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 157-160. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
489264
  Малишена Ю. Епістемічна проблематика соціальної епістемології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 37-40. – ISSN 2414-5823
489265
  Шубко В.В. Епістемічна я-позиція суб"єкта у діалогічному художньому дискурсі Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 417-422
489266
  Ніка О.І. Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 55-61
489267
  Медведєва О.М. Епістемічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах: базові аксіоми й постулати. аксіологічні та онтологічні положення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 152-167 : фото,. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2222-8810
489268
  Холод О.М. Епістемний характер інтерпретації смислів "Байки про козеня та вовка-сопілкаря" Г. Сковороди // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 191-205. – ISSN 2520-6346


  Метою дослідження стала ідентифікація ознак епістемного характеру інтерпретації смислів "Байки про козеня та вовка-сопілкаря" Г. Сковороди студентами-гуманітаріями віком від 17 до 39 років, що навчаються в одному з вишів м. Івано-Франківськ. Методами ...
489269
  Руснак І. Епістемні загрози технології deepfake // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 191-193. – ISBN 978-966-423-670-3


  Сучасні технології можуть бути не тільки корисними і полегшувати людське життя, але і небезпечними. Одніє з таких є deepfake. Якщо зловмисник забажає, то за допомогою штучного інтелекту перетворить вас в корумпованого політика, порноактора або просто ...
489270
  Малкаві Ф.Х. Епістемологічна інтеграція = Epistemological integration : сутність іслам. методології / Фатхі Хасан Малкаві ; [пер.: О. Тимчишин ; ред.: М.Г. Верескун-Верескун]. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2021. – 68, [4] с. – На обкл. авт. англ., назва парал. укр., англ. - Книга надрукована за підтримки Асоціації освітнього розвитку. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні"). – ISBN 978-966-416-794-6
489271
  Мороз В.Я. Епістемологічна модель історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 237-245. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено дослідженню епістемологічної проблематики у філософських концепціях Г.Башляра, М.Фуко, Т.Куна, Ж.Дельоза, аналізу понять епістема, епістемологія, історична епістемологія, парадигма, бінарна структура. Звернено увагу на епістему як ...
489272
  Бовсунівська Т. Епістемологічна нестабільність межі фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 9-15. – (Бібліотека інституту філології)


  В цій статті сформульовані підходи до визначення меж фантастики двома способами: 1) на основі змістовниїх характеристик тексту та 2) на основі когнітивних властивостей автора
489273
  Ганаба С.О. Епістемологічна презентація концепту "повсякденність" у сучасному освітньому дискурсі // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 289-297. – ISSN 2079-48-35
489274
  Киселиця С. Епістемологічне підгрунтя віри // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 406-416. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Автор прагне обгрунтувати фундаментальну роль віри у процесі пізнання світоглядної істини, розмежувати поняття релігійної та філософської віри у структурі знання, зголошується визнати наявність епістемологічних засад будь-якого різновиду віри, ...
489275
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм після Пола Фейєрабенда // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 191-200. – ISSN 2076-7382
489276
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
489277
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки Україи, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 182-204
489278
  Петрушенко В. Епістемологічний аргумент в онтологічному доведенні // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-20
489279
  Шелухін В.А. Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж. С. Колмена : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Шелухін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
489280
  Шелухін В.А. Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж.С. Колмена : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Шелухін Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 217-219. – Бібліогр.: арк. 4-7, 193-216
489281
  Малишена Ю.О. Епістемологічний вимір наукової істини // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 67-70. – ISBN 966-7943-03-8
489282
  Надибська О. Епістемологічний дискурс соціогуманітарного дослідження пріоритетів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 67-79
489283
  Погрібна В.Л. Епістемологічний зв"язок категорій "професійна діяльність" і "професіоналізм" у соціології професіоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.73-78. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
489284
  Мельник В.В. Епістемологічний зміст Кантового концептуального апарату у Трансцендентальній дедукції категорій : дис. ... д-ра філософії : 033 / Мельник Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 252 арк. – Додатки; арк. 251-252. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 235-250
489285
  Туренко В.Е. Епістемологічний зміст феномену любові в античності: історико-філософський контекст // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 53-57. – ISSN 2414-5823


  Здійснено спробу реконструкції еволюції розуміння любові як способу пізнання в античній філософській традиції. Наголошується, що в давньогрецькому "словнику любові" існують дві лексеми, якими здебільшого позначалася розу-мна любов, мудрі стосунки . ...
489286
  Бочаров Д. Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 106-120. – ISSN 2227-7153
489287
  Волошин В. Епістемологічний релятивізм: pro et contra (людина, що пізнає, та її "можливі світи") // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 27-35. – ISSN 2307-0463


  Причини епістемологічного релятивізму – в нелінійному розвитку науки, аномаліях раціональності, культурно-історичних біфуркаціях, “можливих світах” суб’єкта пізнання. Релятивізм виконує низку конструктивних функцій. Він продукує неадекватні цілям і ...
489288
  Соболевська М. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 27-40. – ISSN 2078-6948
489289
  Легкун Т.В. Епістемологічний статус наукового та релігійного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема співставлення і дослідження методологічної сфери науки і релігії в епістемологічній перспективі. В статье рассматривается проблема соотнесения и исследования методологической сферы науки и религии в эпистемологической ...
489290
  Сичивиця О.М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого : Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів / О.М. Сичивиця; МОУ; Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 1999. – 199с.
489291
  Соболевська М.О. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 21-28. – ISBN 978-966-171-498-3
489292
  Кобчінська О.І. Епістемологічні виміри роману-лабіринту Т. Бен Джеллуна "Притулок для бідних" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 400-407


  У статті з позицій інтермедіальної методології розглянуті поетикальні та жанрово-композиційні характеристики лабіринтової конфігурації в романі Тагара Бен Джеллуна «Притулок для бідних» (1999). Виявлено епістемологічний зв’язок між конкретними ...
489293
  Рог Г.В. Епістемологічні зміщення у турецькій літературі доби Танзимату: концепція поколінь і боротьба між ними // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 411-417. – ISBN 978-966-02-5736-8
489294
  Гончаренко О.А. Епістемологічні основи дидактики Казимира Твардовського // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 90-108. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
489295
  Сегіда К.Ю. Епістемологічні основи дослідження демографічної поведінки / К.Ю. Сегіда, С.О. Завєтний, Д.М. Кузьменко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 122-127. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті розглядаються теоретико-методологічні та поняттєві основи вивчення демографічної поведінки. Визначено сутність поняття "демографічна поведінка" та окремих її складових. Проаналізовані наукові підходи (соціально- філософський, соціокультурний, ...
489296
  ШведЗ.В Епістемологічні особливості інтерпретації поняття релігійне право // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 164-170
489297
  Яковенко Ю.І. Епістемологічні питання щодо ідентифікації громадської думки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 100-109
489298
  Едвард Вонг Сек Хін Епістемологічні підходи до досліджень у менеджменті = epistemological approaches to management research / Едвард Вонг Сек Хін, Чонг Веі Їнг, Лі Йоу Фуі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 358-366 : табл., рис. – Бібліогр.: 68 назв. – ISSN 1993-6788
489299
  Айтов С.Ш. Епістемологічні підходи історичної антропології та дослідження процесів цивілізаційного і глобалізаційного розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 81-85. – ISSN 2077-1800
489300
  Комар О.В. Епістемологічні ракурси раціональності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку проблеми раціональності, підкреслюється сцієнтистський характер останніх. Натомість на основі проведення епістемологічного та метаепістемологічного дослідження пропонується варіант об"єднання ...
489301
  Нев"ярович Н.Ю. Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
489302
  Сердюк О. Епістемологічні характеристики соціологічного підходу в сучасному правознавстві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 227-236. – ISSN 1993-0909
489303
  Дроздовський Д. Епістемологія аутичної свідомості у романі "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона: дискурс пост-постмодернізму // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 108-111. – ISSN 2307-2261
489304
  Петрушенко В. Епістемологія в контексті історико-філософських традицій // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.112-129. – ISSN 1609-5499
489305
  Волошин В.В. Епістемологія релігії: питання верифікації та фальсифікації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – C. 259-265. – ISSN 2076-1554
489306
  Гарафонова О.І. Епістемологія стратегічного управління розвитком органів досудового розслідування / О.І. Гарафонова, Д.О. Гюльмагомедов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 347-351. – ISSN 2222-4459
489307
  Басенко Р.О. Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 9-17. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
489308
  Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т.П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-189-327-5
489309
  Fндрущенко В. Епістократія освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
489310
  Омельченко Т. Епістоли // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 175-178
489311
  Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
489312
  Войцехівська І.Н. Епістологія : Коротк. істор. нарис / І.H. Войцехівська, В.П. Ляхоцький; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України ; Український держ. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – 53 с. – Бібліогр.: С. 46-52. – ISBN 966-72250-07-5
489313
  Войцехівська І.Н. Епістологія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 132. – ISBN 966-642-073-2
489314
  Войцехівська І.Н. Епістолологія (- спеціальна історична дисципліна, що вивчає приватні листи як вид історичних джерел) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 220. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489315
  Войцехівська І. Епістолологія, або епістолографія / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 228-237. – ISBN 978-966-06-0538-1
489316
  Беззубець О.В. Епістолярії як джерело з історії національно-демократичного руху в Україні другої половини XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається та аналізується епістолярна спадщина діячів українського національного руху 60-90-х рр. XIX ст., простежуються основні напрями, ідеї та тенденції їх діяльності.
489317
  Зимомря М. Епістолярій - чинник творчої взаємодії: Іван Франко як адресат / М. Зимомря, Р. Горак // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 349-362. – ISSN 2411-4758


  У статті акцентовано акцент значення епістолярію як одного із чинників процесу взаємодії творчих особистостей, які репрезентують культури неспоріднених народів. Тут вперше аналізуються листи німецького публіциста й журналіста Йозефа Бекманна, ...
489318
  Качкан В. Епістолярій Богдана Лепкого - глибинне джерело українознавчих знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 78-83


  У статті розглянуто невідому епістолярну спадщину Б. Лепкого державних архівів та приватних колекцій. Розкрито тематичний спектр, малознані й невідомі грані життєдіяльності письменника та культурного діяча. Прослідковано часово-просторові межі ...
489319
  Сеник Я. Епістолярій в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 419-477. – ISSN 2524-0315
489320
  Великопольська У. Епістолярій в особовому фонді Мирона Кордуби (з листів М. Антоновича до М. Кордуби) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 271-278.
489321
  Миронець Н. Епістолярій Володимира Винниченка як джерело до вивчення його самоідентифікації // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – С. 287-297. – ISBN 978-966-579-271-0
489322
  Ляхова Ж.Т. Епістолярій Григора Тютюнника в контексті проблеми "література і тоталітаризм" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На матеріалі епістолярної спадщини Григора Тютюнника розглядається дискримінація творчої індивідуальності автора і української літератури в цілому в період радянського тоталітаризму.
489323
  Набитович І. Епістолярій Дарії Віконської як люстро творчої екзистенції // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 136-151. – ISSN 2353-5644
489324
  Черкез І. Епістолярій кінця XIX - початку XX ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 67-77. – Bibliogr.: С.75-76; 16 назв
489325
  Нечепоренко Л. Епістолярій Лесі Українки як приватний документ та історико-літературне джерело // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 277-283. – ISBN 978-966-600-358-7
489326
  Савчук В.А. Епістолярій Лесі Українки: текстологічне дослідження купюр // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 209-215. – ISSN 1729-360Х


  На матеріалі автографів листів Лесі Українки досліджено купюри у текстах епістолярних пам"яток поетеси, опублікованих у 12-томному зібранні її творів 1975-1979 рр. Проаналізовано причини скорочень, зроблено їх класифікацію згідно зї змістом вилученого ...
489327
  Мазоха Г.С. Епістолярій М. Стельмаха в контексті життя й творчості письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 84-90


  У статті вперше досліджено листування М. Стельмаха, проаналізовано приватну кореспонденцію письменника крізь призму епістолярної літературної критики. Встановлено, що епістолярій українського романіста продовжує традиції попередніх епох, але водночас ...
489328
  Цибенко І. Епістолярій М.С. Грушевського як джерело дослідження біографії вченого // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 515-520.
489329
  Кузнєцова О. Епістолярій Миколи Лисенка як джерело вивчення його відносин із галичанами // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 164-173. – ISSN 2224-0926
489330
  Руденко І. Епістолярій Міхала Грабовського: нереалізовані творчі наміри // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 322-325. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Наше дослідження присвячено аналізові нездійснених задумів польського літературного і громадського діяча Міхала Грабовського протягом 30-50-х років ХІХ століття. Розглянуто умови формування і причини, через які не вдалося реалізувати видання часописів, ...
489331
  Швець Н.С. Епістолярій Олекси Гай-Головка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 240-245. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
489332
  Мазоха Г.С. Епістолярій Олеся Гончара в контексті суспільно-культурного життя України другої половини XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 95-103. – ISBN 978-966-171-251-4
489333
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
489334
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Курило Л.М.; Луганський нац. пед. ун-т. ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 200с. – Бібліогр.: л. 168 -200
489335
  Степченко О.П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 294-305. – ISSN 2222-4203
489336
  Чепурняк Т.О. Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 253-258. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
489337
  Неживий О. Епістолярій правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 14


  Листи Феодосія Рогового.
489338
  Зуб(Руденко) Епістолярій родини Бібікових про події на Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 350-365. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
489339
  Котяш І. Епістолярій Спиридона Черкасенка: автобіографічний та літературний контексти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 87-93. – ISSN 0236-1477


  Стаття має за мету систематизацію та аналіз літературних джерел епістолярного спадку С. Черкасенка, зокрема раніше не опрелюднених архівних матеріалів - листування письменника з Л. Білецьким, а також епістолярну автобіографію письменника
489340
  Карпінчук Г. Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 39-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
489341
  Тельвак Віталій Епістолярій у фондах бібліотеки Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві як джерело до вивчення польсько-українських взаємин / Тельвак Віталій, Тельвак Вікторія // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 175-186. – ISSN 0130-5247
489342
  Свириденко О.М. Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Свириденко Оксана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
489343
  Мазоха Г. Епістолярій Уласа Самчука: жанрово-стильові модифікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 299-307
489344
  Тюрменко І.І. Епістолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита Іларіона у Швейцарії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 228-233. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
489345
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 4-5


  До 80-річчя українського письменника Віктора Близнеця
489346
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 41-59. – ISSN 0208-0710
489347
  Мазоха Г. Епістолярій як засіб розкриття світоглядних орієнтирів (на матеріалі приватного листування І. Франка та В. Стуса) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 9-14. – (Філологічні науки)
489348
  Кіраль С. Епістолярій як ідентифікація особистості (на матеріалі листів Івана Денисюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 21-33. – ISSN 0236-1477
489349
  Богдан С. Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 23-40. – ISSN 2413-0923
489350
  Головій О. Епістолярна критика Григора Тютюнника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 23-32. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
489351
  Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
489352
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика О. Довженка періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На основі приватної кореспонденції О.Довженка, його "Щоденника" та статей розкриваються проблеми української епістолярної публіцистики 1941-1945.
489353
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика Юрія Яновського 30-40-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 123-128
489354
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-02-3485-6(Т.1)
Т.1 : 1890-1917. – 2005. – 500с.
489355
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8518-49-7(Т.2)
Т.2 : 1918-1941. – 2005. – 359с.
489356
  Іорданова Ю. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського як джерело з історії повсякденного життя науковців радянської доби // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 56-59. – ISBN 978-966-493-651-1
489357
  Шаповал А. Епістолярна спадщина академіка В.М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 668-683. – ISSN 2224-9516


  На основі аналізу епістолярію історика літератури, мистецтвознавця, академіка Всеукраїнської академії наук В.М. Перетца відображено діяльність вченого щодо розвитку українознавчих студій та збереження українських історико-культурних цінностей в Росії. ...
489358
  Шаповал А. Епістолярна спадщина академіка Миколи Холодного: сюжети листів воєнної доби та останніх років життя (1941-1953) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 204-220. – ISSN 2224-9516
489359
  Магурчак А.М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 387-395. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
489360
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л.159-172
489361
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
489362
  Бортніков В. Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 379-390. – ISSN 2524-0137
489363
  Шаповал А.І. Епістолярна спадщина В.П. Андріанової-Перетц в архівах України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 227-247. – ISSN 0320-9466


  Епістолярна спадщина В.П. Адріанової-Перетц зберігається в особових архівних фондах учених України, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Центральному державному архіві-музеї літератури і ...
489364
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 247 с. – ISBN 966-594-279-4
489365
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2013. – 399, [1] с. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2471-31-1
489366
   Епістолярна спадщина вченого / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 108-120. – ISBN 978-617-7397-32-7
489367
  Лупол І. Епістолярна спадщина гетьмана Івана Мазепи як джерело до вивчення взаємин влади з православним духовенством // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 10-15. – ISSN 2519-2523
489368
  Старовойтенко І.М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-117. – ISSN 0130-5247
489369
  Пилипей О. Епістолярна спадщина І. Карпенка-Карого як форма вираження авторської позиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 175-186. – ISSN 2520-6346


  Йдеться про специфіку епістолярію як форми художнього вираження авторської позиції І. Карпенка-Карого. Розглянуто приватні листи письменника до різних кореспондентів, виявлено й згруповано авторські точки зору на світ. The article deals with ...
489370
  Левкун Я.І. Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 300-319. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
489371
  Довгий Я. Епістолярна спадщина Івана Пулюя / Я. Довгий, Р. Пляцко // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 595-598. – ISSN 1563-3969
489372
  Капарулін Ю.В. Епістолярна спадщина Іллі Еренбурга та проблема (не)повернення евакуйованих євреїв Калініндорфа (Калінінського) після Голокосту // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 189-203. – ISSN 2617-9113
489373
  Стрельчук Н. Епістолярна спадщина Крсте Петко Місіркова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.259-269. – ISBN 966-625-033-0


  Крсте Петко Місірков (1874-1926), відомий македонський славіст і національний діяч, про його зв"язок з іншими науковцями в тому числі з університетом Св. Володимира
489374
  Святовець В.Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки : листи в контексті художньої творчості / В.Ф. Святовець. – Київ : Вища школа, 1981. – 183 с.
489375
  Чернов Б. Епістолярна спадщина М. В. Гоголя : думки серйозного історика і враження яскравого викладача // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 1-7.


  Навесні 1834 р. О. С. Пушкін намагається допомогти Гоголю отримати кафедру у Київському Університеті Св. Володимира. Справа застрягла не в Петербурзі, не у міністерстві, а у попечителя Київського навчального округу Брадке.
489376
  Радишевський Р. Епістолярна спадщина М. Обідного часів еміграції / Р. Радишевський, С. Кагамлик // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (556), січень - лютий. – С. 136-152. – ISSN 0130-5247
489377
  Овчієва Л. Епістолярна спадщина М.Л. Кропивницького як джерело вивчення його поглядів на театральне мистецтво // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 250-261. – ISSN 1997-4264
489378
  Кудрявцева З. Епістолярна спадщина Олександра Шишацького-Ілліча // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 151-155.


  На основі епістолярію Олександра Шишацького-Ілліча висвітлено діяльну особистість фольклориста, його сумлінне ставлення до історичного факту, орієнтацію в сучасному йому розвитку культури, творчих взаємозв "язках. Based on the ...
489379
  Волошина А. Епістолярна спадщина Олександри Петрівни Романової // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 33-35. – ISBN 978-966-171-795-3
489380
  Тютюнник О. Епістолярна спадщина Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 215-217
489381
  Демуз І.О. Епістолярна спадщина П.Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 277-293
489382
  Островська Г. Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 27-28
489383
  Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 7-8
489384
  Миронець Н. Епістолярна спадщина українських громадсько-політичних діячів доби Центральної Ради як історичне джерело // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 340-347. – ISBN 966-02-0276-8
489385
  Наулко В.І. Епістолярна спадщина Ф.К. Вовка - важливе джерело наукових знань // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 181-185. – ISSN 2227-4952
489386
  Ємчук О.І. Епістолярна спадщина Юрія Меженка в архіві Сергія Маслова // "І тільки незмінна книга !" : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Ю.О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 71-80. – ISBN 978-966-02-6729-9
489387
  Світлик Н.М. Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 198-207. – (Історія ; Вип. 24)
489388
  Горбунова Г.А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 125-140. – ISSN 0320-9466
489389
  Токарєва Л. Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 30-35. – ISSN 2307-2261
489390
  Шологон Л. Епістолярна та публіцистична спадщина івана Франка як джерело до вивчення національно-культурного житя українців Галичини другої половини ХІХ-початку ХХ ст. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
489391
  Веремійчик О. Епістолярна творчість Марти Скорупської // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)


  У 2003 р. д-р іст. наук Н.І. Миронець підготувала до друку книгу "Олена Теліга. Листи. Спогади." Ці документи детально і грунтовно прокоментовані, високо оцінені М. Скорупською.
489392
  Даниленко Л.І. Епістолярний дискурс Яна Коллара // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 44-54. – ISSN 0027-2803


  Аналізується епістолярний дискурс Яна Коллара з погляду категорій і понять сучасної лінгвістичної прагматики. Предметом дослідження стали 16 листів, адресованих Вацлаву Ганці, Варфоломею Копітарові, Карлу Яромиру Ербенові, Самославу Гробоневі, ...
489393
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-56. – ISSN 0236-1477
489394
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 99-106. – ISSN 0236-1477
489395
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918 рр.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 94-106. – ISSN 0236-1477
489396
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 62-69. – ISSN 0236-1477
489397
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 60-66. – ISSN 0236-1477


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянсько. дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
489398
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 88-98. – ISSN 0236-1477
489399
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
489400
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
489401
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
489402
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 88-96. – ISSN 0236-1477
489403
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 105-114. – ISSN 0236-1477
489404
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 99-104. – ISSN 0236-1477
489405
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – С. 298-473. – ISBN 978-966-579-271-0
489406
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1919) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 109-115. – ISSN 0236-1477
489407
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911 - 1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 60-66. – ISSN 0236-1477
489408
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1991-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 78-83. – ISSN 0236-1477
489409
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень-листопад 1911) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
489410
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень - листопад 1911) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 80-86. – Бібліогр.: с. 83, 86. – ISSN 0236-1477


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянською дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
489411
  Бєлих Т.В. Епістолярний жанр і науково-популярні журнали // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 1. – ISSN 2518-7104
489412
  Бабич Н. Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 14-22. – ISSN 2413-0923
489413
  Богдан С. Епістолярний ідіолект Лесі Українки в інтер"єрі родинної комунікації: уліта // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 16-34. – ISSN 2413-0923
489414
  Вовченко В.Б. Епістолярний комплекс М.В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 85-102. – ISSN 2222-4203
489415
  Райбедюк Г. Епістолярний образ Івана Чендея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 13


  Публікація Сидора Кіраля "Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини Івана Чендея. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 212 с.
489416
  Сардарян К.Г. Епістолярний портрет І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів "Homo feriens") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 215-226


  У статті розглянуто епістолярний портрет видатної письменниці І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів «Homo feriens»), з’ясовано, що листи автентично вимальовують портрет митця, не приховуючи внутрішніх суперечностей, психологічного й ...
489417
  Шевельов Ю. Епістолярний роман / Ю. Шевельов, О. Забужко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 65-74
489418
  Трофименко Т.М. Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 120-125. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
489419
   Епістолярні джерела грушевськознавства // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 372. – ISSN 0041-6061
489420
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926-1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448


  Німеччина була однією з країн, де в міжвоєнний період сконцентрувались не тільки українські політичні, військові, а й потужні інтелектуальні сили – українська інтелігенція, вчені, діячі культури та студіююча молодь. Українці в Німеччині міжвоєнного ...
489421
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926 - 1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448
489422
  Винар Л. Епістолярні джерела історії Українського Історичного Товариства / Л. Винар, А. Атаманенко // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік 41/42, № 1/2 (161/162). – С. 227-245. – ISSN 0041-6061
489423
  Богдан С. Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 315-337. – ISBN 978-966-600-359-4


  Проаналізовано найпоширеніші мовні засоби, завдяки яким уможливлено реконструкцію образів комунікантів і домінант міжособистісного спілкування за посередництвом епістолярних текстів Лесі Українки. Основну увагу зосереджено на мовному портретуванні ...
489424
  Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 69-77. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена аналізу епістолярних діалогів Миколи Зерова з Миколою Хвильовим упродовж1923-1926 рр. Зокрема, висвітлюються зразки епістолярної літературної критики, вміщені в приватних кореспонденціях митців, їхні погляди стосовно літературної ...
489425
  Горак Я. Епістолярні документи до історії Дрогобицького часопису "Боян" (1929-1930 рр.) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 2 (40). – С. 85-101. – ISSN 2224-0926
489426
  Пангелова М.Б. Епістолярні традиції І. Котляревського в листах У. Самчука // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 73-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
489427
  Куцепал С.В. Епістомологічна функція мови : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Куцепал С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
489428
  Трінчій В. Епістомологія одного роману // Критика. – Київ, 2002. – Квітень, (число 4). – С. 32-33


  Роман "Дев"ять" Анджея Стасюка.
489429
  Ляшко С.М. Епісторярна спадщина Л.М. Славіна як джерело для вивчення історії археології та історико-біографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-3490
489430
  Циганок О. Епітафії Марціала в українських поетиках та риториках XVII - першої половини XVIII ст.: деякі особливості і шляхи рецепції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 86-94. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто особливості шкільної рецепції епіграм Марціала як взірців епітафій в давній Україні: їх згадували, цитували фрагментарно або повністю тощо
489431
  Богослов Г. Епітафії свт. Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 130-153
489432
  Левко О.В. Епітафії свт. Григорія Богослова як взірець ранньовізантійської епіграми // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 125-129


  До ліричних віршів святого Григорія Назіанзина треба віднести, зрештою, досить значний підрозділ (з 223 віршів) його епітафій та епіграм. Правда, ці вірші в основному викликають швидше історичний інтерес, ніж літературно-поетичний. При характеристиці ...
489433
  Циганок О. Епітафії Середньовіччя в українських поетиках XVII - XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 63-68. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто рецепцію епітафій латинського Середньовіччя в українських барокових трактатах словесності. Писані в річищі вченої поезії епітафії відомим історичним особам цитуються в поетиках зрідка. Значно популярнішим, ніж "серйозні" епітафії, ...
489434
  Попружна А.В. Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 14-18. – ISSN 2076-1554
489435
  Філінюк В. Епітет "новий" у динамічній структурі поетичного тексту Емми Андієвської // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 14-18. – ISSN 0320-3077
489436
  Сидоренко Олеся Михайлівна Епітет у поетичній мові Олександра Олеся (семантика і функції) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко Олеся Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 176л. – Бібліогр.:л.130-145
489437
  Сидоренко О.М. Епітет у поетичній мові Олександра Олеся. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
489438
  Онопрієнко Т.М. Епітет у системі тропів (лінгвопрагматичний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 51-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
489439
  Дядченко Г. Епітет у структурі мовного портрета людини (на матеріалі поетичної мовотворчості кінця XX - початку XXI століття) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 103-113. – ISSN 1682-3540
489440
  Берегова О.А. Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 3-9


  Цю статтю присвячено вивченню стилістичної мовної одиниці, епітету, закономірностям його функціонування в іспанській народній загадці, а також дослідженню його впливу на реципієнтів для досягнення декодування.
489441
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – 421 л. – Додатки: л. 415-421. – Бібліогр.: л. 360-414
489442
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
489443
  Берегова О. Епітет як лексико-семантичний засіб декодування референта // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 137-146


  Статтю присвячено встановленню стилістичної специфіки іспанських народних загадок та з"ясовано їх статус як лінгвостилістичного феномену. Іспанську народну загадку досліджено як текстову категорію з певною стилістичною організацією, засоби якої кодують ...
489444
  Лівіцька О.В. Епітетарій образів "очі/eyes" в поезії Д. Павличка і Т. Еліота // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 266-273
489445
  Макар І.С. Епітети-кольороназви у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 116-126
489446
  Дзисюк М. Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 64-70. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
489447
  Беценко Т. Епітети з колірною семантикою в мовній картині світу українських народних дум // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 37-58
489448
  Ващенко В.С. Епітети поетичної мови Т.Г. Шевченка. Словар-покажчик / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 84 с.
489449
  Грицина С.В. Епітети як засіб характеристики адресата у панегіриках XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 29-46. – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано епітети як один із засобів естетизації барокового тексту, що використовуються для характеристики панегіричного адресата XVII ст. Запропоновано розгляд сполучуваності епітетів, яку щодо адресата поділили на пряму та ...
489450
  Сенькович О.Р. Епітетизація у мовотворчості Б. Антоненка-Давидовича // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 147-153. – ISSN BIB-ID 83558
489451
  Хохель Д.Ю. Епітетна колористика художніх світів у романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книзі С. Кларк "Містер Норрелл" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 340-347. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається роль колористичних епітетних структур у визначенні специфіки художніх світів творів, їх семантичні та символічні особливості. The role of coloristic epithet structures in defining peculiarities of the novels" fictional ...
489452
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Грабовецька О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
489453
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мови) : Дис... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Грабовецька Ольга Сергіївна; Львівський національний ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 200 л. – Бібліогр.: л.176-200
489454
  Гаряча О.С. Епітетна структура як носій художнього "шуму" чи/та інформативності у "Мертвих Душах" М. Гоголя та "Чарівному Ліхтарі" Ю. Крашевського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 139-145. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена компаративному аналізу поеми «Мертві душі» М. Гоголя і ро- ману «Чарівний ліхтар» Ю. Крашевського. У дослідженні зроблено висновки щодо особливостей організації епітетних структур та визначено специфіку їх функціонування як носіїв ...
489455
  Грещук В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника / В. Грещук, В. Грещук // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 407-418. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
489456
  Волковинська І.В. Епітетний комплекс як носій символічних значень у поемі І. Огієнка "На Голготі" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 164-169. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
489457
  Лівіцька О.В. Епітетні повернення як структурна ознака зв"язаності і цілісності текстового втілення танатологічних мотивів у поетичних текстах Т.С. Еліота // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 59-60
489458
  Лівіцька О. Епітетні структури в поемах Т. Еліота "Чотири квартети" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 244-251. – ISSN 2078-340X
489459
  Волковинський О.С. Епітетні структури і логічні означення у фейлетоні Остапа Вишні "Демократичні реформи Денікіна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 81-82
489460
  Зіедонис Імантс Епіфанії / Зіедонис Імантс; З латинської мови переклала В. Силава; Для ілюстрацій використ. фотографії Я. Глейзда. – Рига : Латвійська Академічна бібліотека, 2005. – 143с. – ISBN 9984-538-75-3
489461
  Радишевський Р. Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 116-121. – ISBN 978-966-3888-379-3
489462
  Ботнер В.С. Епіфанія як "раптова духовна маніфестація" існування особистості в новелі Е. Манро "wood" ("ліс") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 20-26. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
489463
  Сивець Т.В. Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської держави // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 291-299


  У статті зроблено спробу проаналізувати еволюцію моделі творчого акту з літературно-критичного погляду. Значна увага приділена чернечій традиції книжності на Київській Русі та виокремленню в ній авторського начала. В статье сделана попытка ...
489464
   Епіфізарно-гіпоталамо-гонадні взаємодії в ході статевого дозрівання самців gallus domesticus та coturnix coturnix japonica / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Біологія ; Вип. 33)


  У дослідженнях на японських перепелах та домашніх курях показано залежність функціональної активності гіпоталамо-сім"яникового комплексу від дози та часу введення мелатоніну.
489465
   Епіфізарно-гонадні взаємодії у птахів при блокаді та стимуляції центральних моноамінергічних рецепторів / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Біологія ; Вип. 34)


  У дослідах на птахах виявили наявність односпрямованих морфофункціональних змін в епіфізі та сім"яниках, викликаних впливом біогенних амінів. Можна припустити, що епіфіз справляє ендокринне забезпечення функціональних та морфологічних відповідей гонад ...
489466
  Усенко В.М. Епіфільтри та однобічні ідеали напівгруп перетворень // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  В роботі визначаються поняття епіфільтра та коепіфільтра на довільній множині. За допомогою цих понять охарактеризовані однобічні ідеали симетричної напівгрупи.
489467
  Бугина Л.М. Епіфітна мікробіота найбільш поширених сільськогосподарських рослин Закарпатської області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Бугина Лариса Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
489468
  Бойко Т.О. Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 180-187 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
489469
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009. – 289л. + Додатки : л.232-289. – Бібліогр. : л.201-231
489470
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
489471
  Романюк О. Епіцентр життя громади / розмову вів Анатолій Дупляк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Про проблеми і перспективи сучасних книгозбірень розмова з директором Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва Ольгою Романюк.
489472
  Голобородько Я. Епічна географія глибини.(Поетичні інкрустації Ліни Костенко) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-6
489473
  Гон О.М. Епічна манія: відповідь Паунда Е. По та Т. Г"юму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 39. – С. 32-42. – ISSN 2413-5593
489474
  Дроздовський Д. Епічна пам"ять Дерека Уолкотта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Нобелівський лауреат із Карибів зумів перетворити острівну культуру на загальносвітовий скарб.
489475
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 242с.
489476
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ, 1961. – 236с.
489477
  Джоганик Я. Епічна проекція карпатського села в українській літературі Словаччини // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 112-122. – ISBN 978-80-89755-32-5
489478
  Куршутов Т.Н. Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Куршутов Темур Ніяверович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
489479
  Зінків І. Епічний інструментарій українців у працях Миколи Лисенка та рорзвиток його ідей у класичній органології першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 82-91. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено питання українського епічного інструментарію у теоретичних працях Миколи Лисенка. Проаналізовано розвиток його ідей у працях представників української класичної органології першої третини ХХ сторіччя – Філарета Колесси та Гната Хоткевича. ...
489480
  Ніколаєнко О. Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 3-9. – ISSN 2075-1486
489481
  Стасик Микола Васильович Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Стасик М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 196 л. – Бібліогр.: л.175-196
489482
  Стасик М.В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Микола Васильович Стасик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
489483
  Павлюк Н.Д. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 114-116
489484
  Павлюк Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 26-29
489485
  Чайківський Т.В. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С5 органічними пероксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Чайківський Т.В.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 15л.
489486
  Прийма А.М. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Прийма А.М.; МО України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1996. – 18л.
489487
  Сингаївська Г.В. Епонiмiчнi найменування в іспанськiй медичній термiнологiї // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 364-373


  Об"єктом лінгвістичного аналізу служать терміни, які активно функціонують в мові науки, утворені на основі особистих імен і прізвищ, - так звані терміни-епоніми або епонімічні назви (ЕН). Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів в ...
489488
  Дубяк М. Епоніми як терміни на позначення футбольних понять (на матеріалі французької та іспанської мов) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 81-86. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
489489
  Харик О.В. Епонімічна складова медичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 330-335


  Стаття присвячена аналізу епонімічної складової медичної термінології як способу репрезентації вузькогалузевих професійних знань лікаря та культурно-історичного досвіду людства. Доведено, що ономастикон медичної термінології, побудований на ...
489490
  Лехніцька С.І. Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатури // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 443-448


  У статті розглядаються закономірності формування і функціонування епонімічних і топонімічних назв греко-латинського походження у фармацевтичній термінології і номенклатури.
489491
  Турчин В.М. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови / В.М. Турчин, В.В. Турчин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Шляхом аналізу фактичного матеріалу, а також можливих типів кореляції між економічними термінами класичних і німецьких мов автори даного дослідження дійшли висновку, що синоніми цього виду входять у групу дистинктивно-семантичної синонімії. Привативні ...
489492
  Дзюба М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: Літ.: с. 62-63; 32 назв. – ISSN 1682-3540


  Про особливості термінів, утворених від власних назв, указано також на переваги та недоліки епонімічних найменувань у термінології, окреслено умови доречного використання епонімів у спеціальній мові. The paper analyzes the peculiarities of terms ...
489493
  Бернадська Н.І. Епопея (- зібрання пісень, переказів- один із найдавніших епічних жанрів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 223. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489494
  Чалий Д.В. Епопея в російській та українській літературах Х1Х ст. / Д.В. Чалий. – Киъв, 1980. – 224с.
489495
  Ільницький М. Епопея іранського народу: [про поему Фірдоусі "Шах-наме"] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 223-227. – ISSN 0868-4790
489496
  Бернадська Н.І. Епос (- слово, розповідь) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 223-224. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489497
  Левченко М.О. Епос і людина / М.О. Левченко. – Київ, 1967. – 355с.
489498
  Александрова Г. Епос про тварин: методи досліджень у ХІХ столітті : на основі порівняльно-історичних студій Миколи Дашкевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 60-68. – Бібліогр.: С. 68
489499
   Епоха. – К., 1980. – 280с.
489500
  Гусєв В.І. Епоха / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
489501
  Крицький О.В. Епоха "пост" - нові умови розвитку людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 105-106
489502
  Ільїн В. Епоха "пост": людина в перспективі "нової духовності" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 43-49. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто основні проблеми сучасного суспільства, пов’язані із антропологічною кризою, кардинальними змінами у темпоральності, способі буття людини. Проаналізовано ситуацію заміни попередніх гуманістичних ціннісних систем на більш “технізовані”, що ...
489503
  Кошова І. Епоха "статевого буму". В. Винниченко і російська література початку ХХ століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
489504
  Капелюшний В.П. Епоха (- затримка, вихідний момент, визначений час, великий проміжок часу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 224. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489505
  Трахтенберг І. Епоха Амосова = Слово про незабутню людину в рік її століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  У списку оголошених ЮНЕСКО знаменних дат 2013 рік значиться як "рік Амосова". У зв"язку з цим у пам"яті спливають спогади, пов"язані з останніми днями Миколи Михайловича.
489506
  Слабоус-Лущенко Епоха безполярного світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 36-37
489507
  Брояко Н.Б. Епоха біг-бендів у розвитку джазу: поява нового типу джазового оркестру / Н.Б. Брояко, В.Ю. Дорофєєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 98-105. – ISSN 2225-7586
489508
  Кресін О. Епоха Веніаміна Євгеновича Чиркіна (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 238-240. – ISSN 1026-9932
489509
  Щодра О.М. Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формування ранніх слов’янських держав. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 9-27. – ISSN 0203-9494
489510
  Малахова О.М. Епоха глобалізації: місце та значення цінностей в житті суспільства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 172-175. – ISSN 2076-1554
489511
  Чертенко Олександр Епоха Дмитра Затонського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 92-95. – ISSN 0236-1477


  У 1960-1961 роках - декан філологічного ф-ту КНУТШ.
489512
  Крат В. Епоха Дяконова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Про становлення і розвиток київського електротранспорту.
489513
  Яремчук І. Епоха Евгена Маланюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 138-140. – ISSN 0868-4790
489514
  Черненко Н.А. Епоха занепаду республіки у дзеркалі історіографічних творів Салюстія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 573-577


  У статті на базі дослідження історіографічних творів Салюстія проаналізовано етичні погляди історіографа на причини соціально-політичної кризи, яка охопила римський республіканський державний устрій на межі ІІ-І ст. до н. е
489515
  Сидоренко Віктор Епоха змін у Дубаї : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-35 : Іл.
489516
  Петруенко М. Епоха Івана Грищенка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 3


  Ректором Київського національного університету технологій та дизайну колектив переобрав на другий термін академіка НАПН України Івана Грищенка.
489517
  Ящук Т.І. Епоха історична / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
489518
  Василишин І.П. Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 35-41. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто екзистенційно-філософські ідеї, пов"язані з темою "епоха й людина", в повоєнній прозі І. Багряного; виділено провідні екзистенційні мотиви, що визначають художньо-філософську основу творів письменника; проаналізовано екзистенційний ...
489519
  Тимошенко Ю. Епоха Кучми закінчилася: Коментар до висунення В.Януковича від парламентсько-уряд. коаліції єдиним кандидатом у Президенти України) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 4. – С.4. – ISSN 1810-3944
489520
  Костенко М. Епоха Моргуна: хліб і правда : Письменницькі роздуми про селянського сина / М. Костенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2000. – 232с. – ISBN 966-7462-38-2
489521
  Соколова С. Епоха на полотнах // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 30-33
489522
  Вежель Л. Епоха національного злету (Г. Костельник про митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 650-655. – ISBN 966-02-2347-1
489523
  Левченко Г. Епоха не-героїв // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 14-15


  "Письменниця Марина Єщенко утримує за собою впевнений статус нового жіночого голосу в сучасній українській прозі".
489524
  Стасенко С. Епоха Павличка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 13


  У Національному музеї літератури відкрилася масштабна виставка до 85-річчя від дня народження видатного українського поета й громадського діяча Дмитра Павличка, а також відбулася зустріч з ювіляром.
489525
  Малієнко О. Епоха Патона // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 8-9


  50 років з того дня , коли академіка Бориса Патона обрали президентом НАН України.
489526
  Малієнко О. Епоха Патона триває // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 40-41. – ISSN 2313-559X
489527
  Бойчук М. Епоха під назвою "Іван Їжакевич" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 10


  Минає 140 років від дня народження видатного митця.
489528
  Бушанський В. Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 66-76. – ISSN 2524-0137
489529
  Катюжинська А. Епоха раннього літературного бароко в наукових концепціях В. Шевчука та В. Яременка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити особливості інтерпретації епохи Раннього бароко в наукових працях В. Шевчука та В. Яременка. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу періодизацій епохи українського Бароко, запропонованих науковцями, зроблено акцент на ...
489530
  Юдкін-Ріпун Епоха та епізод у поетичній інтуїції Пантелеймона Куліша // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 7-15. – ISSN 1728-6875


  Пізній період творчості П. Куліша позначений відкриттям можливостей поетичного осмислення історії. Цикли історичних подій, від окремих епізодів до цілої епохи, подаються в зворотніх зв"язках як предмет рефлексії. Амбівалентність барокової казуїстики та ...
489531
  Салига Т. Епоха творила Івана Драча, а Драч - епоху. Меморіальні фрагменти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 8-9


  Відомий літературознавець тарас Салига про класика та його час.
489532
  Сліпушко О. Епоха української середньовічної літератури у концепції Дмитра Чижевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 297-301
489533
  Павличко Д. Епоха УНР. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 5
489534
  Аляєв Г. Епоха цинізму та її критики // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 11-14


  Праця Петера Слотердайка, німецького філософа, есеїста, культуролога "Критика цинічного розуму".
489535
  Капустіна Т.О. Епоха чародіїв : [спадкоємиця Легенди] / Тетяна Капустіна ; [ред.: В. Карпенко ; вип. у світ: О. Волкова, О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 312 с. : іл. – ISBN 966-1516-29-7
489536
  Кресін О. Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – C. 203-205. – ISSN 1993-0909
489537
  Антипчук Н. Епохальне значення творчості Олени Пчілки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 37-41. – ISSN 2519-1942
489538
  Гурчинов М. Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност = Epoch of modernism in Macedonian literature and art : научно-истражувачки проект / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-94-4
Кн.1 : Критичко-есеистички текстови на Димитар Солев. – 2002. – 354, [1] с.
489539
   Епохе // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
489540
  Марочко В. Епплбом Енн // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 132-133. – ISBN 978-617-642-388-1


  Енн Епплбом - американський історик, письменник та журналіст єврейсько-польського походження. У 2017 році видала свою шосту книгу Red Famine: Stalin"s War on Ukraine (Червоний голод. Війна Сталіна проти України, видана в українському перекладі у 2018 ...
489541
  Голубєва І.В. ЕПР-спектроскопічне дослідження деяких талієвих надпровідників / І.В. Голубєва, В.В. Трачевський, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 37-40. – (Хімія ; Вип. 32)


  Проведено ЕПР-спектроскопічне дослідження полікристалічних зразків талієвих ВТНП-матеріалів, в яких талій частково заміщений на срібло, свинець та стибій. Зміни в спектрах ЕПР підтверджують те, що при заміщенні талію на Ag, Pb та Sb відбувається ...
489542
  Зоріна А. Епресіоністична поетика художньої прози Олеся Ульяненка: роман "Жінка його мрії" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 98-109. – ISSN 1728-9572
489543
  Никитина М.Г. ЕПС: "Новые" старые перспективы для Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 26-27
489544
  Коган П.С. Ептон Сінклер / П.С. Коган. – 2-е изд. – Харків, 1931. – 36с.
489545
  Решетова Ептоніми в заголовках англомовних ЗМІ / Решетова, (Сайко) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 270-273


  У статті на основі англомовних ЗМІ здійснено спробу з"ясувати закономірності застосування стійких висловів, зокрема ептонімів, у заголовках медіа-текстів. Відібрано зразки найуживанішіх ептонімів та висвітлено їхні функції у ЗМІ. The author makes an ...
489546
   Епштейн Борис Володимирович // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 263. – ISBN 978-966-2457-18-6


  Борис Володимирович Епштейн (Бер Вульфович Епштейн; 1923-2020) — український ендокринолог та гастроентеролог, військовий лікар, науковець, педагог. Кандидат медичних наук (1970), професор (1978). Перший в історії носій звання «Заслужений лікар України» ...
489547
  Гусєв В.І. Ера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
489548
   Ера високих технологій // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 103-107. – ISBN 966-505-054-0
489549
  Москаленко А. Ера інформації й демократичне суспільство / Анатолій Москаленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-16. – (Журналістика ; Вип. 3)
489550
  Попович О.С. Ера комунікації для землян як шанс вижити // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 83-86. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
489551
  Горбик Р. Ера кульків : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 159-160
489552
  Кулик Н. Ера Патона // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
489553
  Михальчишин Ю. Ера порожнечі: сто років самотності націоналізму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
489554
  Вітович І. Ера самогубців. Шокуючий звіт ООН: людина знищує планету досі небаченими темпами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 8 травня (№ 51). – С. 13


  "У понеділок, 6 травня, в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі була представлена коротка версія на 40 сторінках звіту Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманітності та екологічних систем (IPBES). Це головні тези з масштабної глобальної оцінки ...
489555
  Пивовар С.Ф. Ера християнська (наша, нова) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133-134. – ISBN 966-642-073-2
489556
  Медведовський Д.Г. Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 112-117. – ISSN 2222-4459
489557
  Год Б.В. Еразм Роттердамський - "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси / Б.В. Год, Н.В. Год ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206, [1] с. – ISBN 966-7653-56-0
489558
  Год Н. Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються місце і роль Еразма Роттердамського, лідера європейського гуманістичного руху XVI століття, у боротьбі за реформування діяльності католицької церкви. The place and role of Erasmus of Rotterdam, a leader of the European humanistic ...
489559
  Козлов Є.В. Еразм Роттердамський, Дезідерій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 239-241. – ISBN 966-316-069-1
489560
  Таланова Ж. Еразмус + відкриває перспективні можливості для вищої освіти України // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – березень (№ 3). – С. 2


  5 Березня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Інформаційний день програми Еразмус + у вищій освіті, організований Національним Темпус-офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки ...
489561
   Еразмус+ відкриває вікно можливостей // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 33/34). – С. 1


  12 проектів за участі 10 українських громадських організацій та одного вишу - Українського католицького університету - отримали перемогу за напрямом КА2:CBY "Розвиток потенціалу молоді" Програми ЄС Еразмус+. На реалізацію ідей вони отримають понад 1,4 ...
489562
  Малолєткова О. Еразмус+: 750 тисяч євро на українські проекти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 147). – С. 1-2


  Цього року в конкурсі Жана Моне (натхненника європейської інтеграції) програми Європейського Союзу Еразмус+ перемогли 22 українські проекти. Їхні виконавці отримають майже 750 тисяч євро на розвиток європейських досліджень. Виконавці завдань — ...
489563
  Новиков-Прибой Ералашный рейс / Новиков-Прибой. – Мурманск, 1983. – 262с.
489564
  Езерская Н.А. Ерануи Асламазян. / Н.А. Езерская. – М, 1972. – 135с.
489565
  Сидоренко Н. Ерастов Степан Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 97-98. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
489566
  Ляпунова Н.В. Ератизація як засіб стилістичної неології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 386-391


  У статті розглядається явище еративу та ератографії. Навмисне підкреслене викривлення мовної норми (ератизація) розглядається як однин із засобів стилістичної неологізації. Наводиться історія терміну, а також можливі класифікації еративів та засоби їх ...
489567
  Ситдикова І.В. Ератографія у сфері сучасної інтернет-комунікації / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 292-296


  При дослідженні мови SMS-повідомлень та Інтернет-чатів виникає необхідність детального вивчення поняття ератив – невід"ємної складової сучасної російськомовної Інтернет-комунікації. Це явище нове для сучасної лінгвістики й потребує докладного аналізу. ...
489568
  Блох Ю.И. Ерванд Когбетлянц на шахматной доске ХХ века // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 184-192 : фото. – Библиогр.: с. 192. – ISSN 0203-3100
489569
  Макарян А.М. Ерванд Отян (Жизнь и творчество) : Автореф... докт. филол.наук: / Макарян А. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.68
489570
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - генеалогія, дитинство і навчання в гімназіях // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 62-65
489571
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - основоположник теорії ДНК // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 54-58
489572
  Винниченко І. Ергардт Федір Федорович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 310-311. – ISBN 978-966-7863-77-7
489573
   Ергардт Федір Федорович (1828-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 145. – ISBN 978-966-439-754-1
489574
   Ергардт Федір Федорович (1828-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 160. – ISBN 978-966-933-054-3
489575
  Павлова С.В. Ергатична система керування нелінійним нестаціонарним об"єктом в особливих критичних режимах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03. / Павлова С.В.; Ін-т косміч. досліджень. НАН України та нац. косміч. агентсва України. – К., 2000. – 17л.
489576
  Дудка С.-Р.О. Ергодизайнерські принципи організації інтер"єрних просторів ресторанних закладів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
489577
  Банах Т.О. Ергодичні деформації нелінійних гамільтонових систем та локальна гомеоморфність метричних просторів / Т.О. Банах, А.К. Прикарпатський // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Т. 15, № 3. – С. 332-344. – ISSN 1810-3200
489578
  Глиняна К.В. Ергодичність відносно просторової змінної дискретних за часом стохастичних потоків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
489579
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
489580
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. + Додаток: л. 141-172. – Бібліогр.: л. 173-185
489581
  Зимовець Г.В. Ергоніми як ососбливий тип знаків // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 257-261


  У статті розглядається проблема семіотичного статусу власних назв. Автор обгрунтовує необхідність врахування чинника суб"єкта в теорії мовного знака та застосовує фреймовий підхід до опису семантики ергонімів. В статье рассматривается проблема ...
489582
  Летюча Л. Ергонімічний простір Переяслав-Хмельницького: лексико-семантичний аналіз // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 232-242. – ISBN 978-617-639-227-9
489583
  Денисов В.Г. Ергономіка / В.Г. Денисов. – К., 1971. – 104с.
489584
  Поплавська О.М. Ергономіка : навчальний посібник / О.М. Поплавська ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 320 с. – ISBN 966-574-887-4
489585
  Голобородько В.М. Ергономіка для дизайнерів : підручник для студ. вищ. навч. закл. дизайнер. спрямування / Віталій Голобородько ; [Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв]. – Харків : ХДАДМ, 2012. – 378 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 367-372. – Бібліогр.: с. 357-366. – ISBN 978-966-8106-68-2
489586
  Денисов В.Г. Ергономіка і наука управління / В.Г. Денисов, В.О. Сумін. – К., 1973. – 64с.
489587
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 193-205. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми оптимізації розумової діяльності, у зв"язку з чим пропонується уніфікація мови науки (передусім у сфері мовознавства, логіки, психології), а також розробляється типологія помилок метамови на рівні терміновикористання, ...
489588
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності / М.С. Зарицький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 30, [2] с. – Бібліогр.: с. 28-30. – ISBN 978-966-8517-39-6
489589
  Сьомка С.В. Ергономіка та ергодизайн : підручник / Сергій Сьомка ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 603, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598-603. – ISBN 978-966-452-240-0
489590
  Буров О.Ю. Ергономіка/людський чинник в інформатизації освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 30-37. – ISSN 2304-0629
489591
  Дєордіца Т.Ю. Ергономічна якість академічних мультимедіа-презентацій: критерії для самостійного оцінювання / Т.Ю. Дєордіца, С.В. Білевич // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-698-283-7
489592
  Барченко Н.Л. Ергономічне забезпечення діалогової людино-машинної взаємодії в модульних системах електронного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Барченко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 25 с., [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 49 назв
489593
  Протасенко О.Ф. Ергономічні аспекти екологічної безпеки / О.Ф. Протасенко, А.А. Івашура // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
489594
  Шпачук В.П. Ергономічні аспекти систем випробувань об"єктів просторової структури на вібронадійність / В.П. Шпачук, В.В. Дудко, І.В. Костенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 2-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
489595
  Чопенко Євген Федорович Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Чопенко Є. Ф.; МО і НУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
489596
  Мигаль Г.В. Ергономічні основи дослідження життєздатності систем "людина - техніка - середовище" в складних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Мигаль Галина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: 84 назв.
489597
  Скидан С.О. Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі : Автореф... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Скидан С.О.; Нац. пед. ун-т. – К, 1999. – 36л.
489598
  Борсук С.П. Ергономічні основи проактивної кваліметрії закономірностей прояву людського чинника в аеронавігаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Борсук Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 71 назва
489599
  Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 39 назв
489600
  Ісакова Є.П. Ергономічні показники категорії стану в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 76-82. – ISBN 966-581-295-5
489601
  Якушина Т.В. Ергономічні правила створення аудіовізуальних засобів для електронних підручників // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 255-261. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті розглядаються питання визначення системи правил, виконання яких забезпечує ергономічність процесу створення аудіовізуальних електронних засобів та їх включення у інформаційне поле електронного підручника для отримання наукового обгрунтованого ...
489602
  Денисов В.Г. Ергономічні проблеми АСУ / В.Г. Денисов, В.В. Сокол. – К., 1977. – 48с.
489603
  Ісакова Єлизавета Павлівна Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Дис....кандид.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Єлизавета Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 228л. – Бібл.:с.199-225
489604
  Ісакова Є.П. Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Є.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
489605
  Бісмак О.В. Ерготерапія як складова частина реабілітаційного процесу при невропатіях верхніх кінцівок // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 67-71. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
489606
  Дімулі А. Ердилон : поезії / Ангелікі Дімулі ; [пер. із новогр. і післямова Н.А. Назарова ; передм. та пер. з фр. Д.О. Чистяка]. – Київ : Жовтий О.О., 2012. – 66 с. : портр. – (Ecloga). – ISBN 978-966-525-119-4
489607
  Ульген С. Ердоган - миротворець? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 квітня (№ 60)
489608
  Корсунський С. Ердоган виніс урок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 201). – С. 3


  Для України результати виборів у Туреччини є позитивом.
489609
  Корсунський С. Ердоган втрачає відсотки / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Про причини поразки правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку на місцевих виборах.
489610
  Замікула М. Ердоган знайшов "Джерело миру". Туреччина розпочала військову кампанію на півночі Сирії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Безпекова ситуація в Сирії знову загострюється. 9 жовтня Туреччина розпочала нову військову кампанію на території цієї держави. Операція "Джерело миру" може не лише похитнути той крихкий баланс сил, який встановився останніми роками між основними ...
489611
  Сірук М Ердоган і "право на самозахист" / М Сірук, О Богомолов, Д. Тріантафілу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 6


  Експерти - про можливі геополітичні наслідки теракту в Анкарі.
489612
  Семиволос І. Ердоган і демонстрація лестощів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 3


  Російсько-турецькі відносини. "Одна справа назвати Володю другом, а інша - змінити чутливу для турків політику".
489613
   Ердоган ініціює створення єдиного антитерористичного фронту мусульманських країн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 6
489614
  Пушкарук Н. Ердоган назвав Путіна окупантом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 11
489615
  Пашаєв О. Ердоган не зміг стати лідером всіх турків... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Репортаж українського очевидця: обличчя сьогоднішнього протесту - молодь XXI століття.
489616
  Пушкарук Н. Ердоган: ставка на 2019 рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 3


  Як вплинуть на розвиток відносин між Києвом і Анкарою та на саму Туреччину результати конституційного референдуму.
489617
  Пфіценмайєр М. Ердоганів трюк з біженцями // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 41. – ISSN 1996-1561


  "Як заявляє турецький уряд, через війну в Сирії в нього немає іншого вибору, ніхж дозволити біженцям їхати в Європу. До того ж він систематично підвозить мігрантів до Греції. Але, за даними die Welt, більшість з них не сирійські біженці."
489618
  Кравченко В. Ердоганова перемога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Незважаючи на протести опозиції, на референдумі із внесення змін до Конституції турки проголосували за посилення повноважень глави держави й трансформацію Туреччини з парламентської республіки в президентську. Це найбільш масштабна і системна реформа ...
489619
  Зендкер М. Ердоганова подвійна гра з Ізраїлем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Турецький президент прийняв членів палестинської організації спротиву ХАМАС - і це випад проти Ізраїлю. Але ситуація між Анкарою та Єрусалимом на диво спокійна. І ось чому.
489620
  Арутюнян Н.А. Ереван-2750 : краткий путеводитель-справочник / Арутюнян Н.Я. – Ереван : Айстан, 1968. – 116 с. – (Союз журналистов Армении)
489621
  Яралов Ю. Ереван / Ю. Яралов. – Москва, 1948. – 110 с.
489622
  Яралов Ю.С. Ереван / Ю.С. Яралов. – Москва, 1960. – 72 с.
489623
   Ереван. – Ереван, 1960. – 167с.
489624
  Арутюнян В.М. Ереван / В.М. Арутюнян, М.М. Асратян, А.А. Мелткян. – Москва : Стройиздат, 1968. – 279 с., [15] рис. – Библиогр.: с. 278
489625
  Секоян В.Г. Ереван : Краткий путеводитель / В.Г. Секоян. – Ереван, 1968. – 50с.
489626
  Есаян С.А. Ереван : археологический очерк / С.А. Есаян. – Ереван : Айастан, 1969. – 111, [85] с.
489627
   Ереван в цифрах. (статист. сборник). – Ереван, 1968. – 224с.
489628
   Ереван за 1958-1963 годы. Статистический сборник. – Ереван, 1965. – 197с.
489629
   Ереван за 40 лет в цифрах. Статистический сборник. – Ереван, 1960. – 163с.
489630
  Иофа Л.Е. Ереван столица Армянской ССР / Л.Е. Иофа, С.М. Дульян. – Москва, 1950. – 48 с.
489631
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1963. – 548с.
489632
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1965. – 532с.
489633
  Григорян А.Г. Ереван. Гарни. Гегард / А.Г. Григорян, Н.С. Степанян. – Москва, 1985. – 207 с.
489634
  Агаян А.И. Ереван. Достопримечательные места. : справочник-путеводителя / А.И. Агаян. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 120 с., ил.
489635
  Борян Г. Ереванские рассветы : стихи / Г. Борян; пер. с арм. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 132 с.
489636
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет (1920-1930 гг.) / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Айаста, 1971. – 228 с.
489637
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет, 1920-1930 гг. / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Митк, 1965. – 296с. – Книга на армянском языке
489638
  Петросян Г. Ереванский государственный университет. К 20-летию со дня основания / Г. Петросян; Ереванский государственный университет. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1941. – 36с.
489639
  Овесян Рафик Маркович Ереванский промышленный узел (экономико-географическое исследование) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Овесян Рафик Маркович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
489640
   Ереванское землетрясение 7 января 1937 года. Сейсмологич. и инженерное обследование. – Тбилиси, 1937. – 77с.
489641
  Жигмэд Ч. Еревлийн дээж / Ч. Жигмэд. – Улаанбаатар, 1961. – 136с.
489642
  Распоркин Ф.П. Еремей. / Ф.П. Распоркин. – Москва : Правда, 1982. – 47с.
489643
  Незлобин Н. Еремин клад / Н. Незлобин. – Москва, 1935. – 160с.
489644
   Еренсей. – Улан-Удэ, 1968. – 208с.
489645
  Балла Ольга Еретик - ортодокс // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.98-102. – ISSN 0130-1640
489646
  Шевченко Т.Г. Еретик : Антирелигиозные стихи и поэмы / Т.Г. Шевченко. – Москва : Политиздат, 1964. – 39 с.
489647
  Супек И. Еретик / И. Супек. – М., 1979. – 316с.
489648
  Супек И. Еретик / И. Супек. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 317 с.
489649
  Шевченко Т. Еретик (Шафарикові) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 636-646. – ISBN 978-966-500-300-7
489650
  Курбатов К.И. Еретик Жоффруа Вале: Роман. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 205с.
489651
  Гауптман Г. Еретик из Соанны / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 105с.
489652
  Замалеев А.Ф. Еретики и ортодоксы : очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 208 с., [32] с. илл. – (Культура и религия). – ISBN 5-289-00863-2
489653
  Евгеньев П.К. Ерзовка / П.К. Евгеньев. – Казань, 1966. – 148с.
489654
  Симончук О. Ерик Олін Райт (1947-2019) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 5-8. – ISSN 1563-3713
489655
  Хоменко І.В. Еристика : Навчальний посібник / І.В. Хоменко; Ін-т післядипл..освіти КНУ ім. Т. Шевченка;Рец.: Конверський А.Є., Сагач Г.М. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-95792-1-Х
489656
  Хоменко І.В. Еристика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Хоменко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл.1 Хоме.Доп.карт.ст.,. – ISBN 978-966-364-597-1
489657
  Хоменко І.В. Еристика в структурі сучасного логічного знання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 173-180
489658
  Крикун В.Ю. Еристика, теорія і практика аргументації (на прикладі курсу для студентів спеціальності "Журналістика") // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-93
489659
  Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки : Навч. посібник / І.В. Хоменко; МОН України.КНУШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 192с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-96-7
489660
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09. 00. 05. - історія філософії / Крикун В. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л. 153 - 162
489661
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
489662
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика у творах Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується творчий доробок видатного античного філософа Аристотеля у галузі мистецтва суперечки. Розглядаються його основні положення у сфері міркувань людини. This article devoted to Aristotle"s legacy in the sphere of the theory of ...
489663
  Ковтун Т. Еристичні аспекти діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 15-19


  У статті аналізуються деякі аспекти організації піблічного спору в телесфері, під час теледебатів, ток-шоу тощо. Наводяться основні правила ведення полеміки та організації успішного спору. Приділяється увага місцю ерестики в системі діяльності ...
489664
  Білоус Еристичні аспекти флейму як суперечки в інтернет-мережі / Білоус, О // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 63-65
489665
  Акименко В.Я. Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції / В.Я. Акименко, Н.М. Стеблій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
489666
  Яценко О. Еритрометрія у вивчені адаптивних та реактивних станів спортсменів впродовж тренувального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-50. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз індивідуальних особливостей змін показника мінливості еритроцитів (ПМЕ) та співвідношення різних типів клітин еритрону у обстежених баскетболістів впродовж тренувального процесу. Всього було обстежено 7 спортсменів впродовж 13-16 ...
489667
   Ерік Еріксон (Erik Erikson) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 148-160. – ISBN 978-966-518-287-0
489668
  Панч П. Ерік шукає щастя / П. Панч. – Київ : Дитвидав, 1960. – 243 с.
489669
  Вітторіні Е. Еріка, та інші твори / Е. Вітторіні. – Київ, 1969. – 380с.
489670
  Поп Ю.І. Еріх Лясота й переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа II // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 4-12
489671
   Еріх Фромм (Erich Fromm) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 137-147. – ISBN 978-966-518-287-0
489672
  Буряк Н. Еріх Фромм про насильство у релігіях світу // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 29-43. – ISSN 2310-0923
489673
  Ільчук Л.П. Еріх Фромм: творчість як міжнаукова проблема // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
489674
   Еріху Соловйову - 80 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 493. – ISSN 2227-7153
489675
  Исамиддинов М.Х. Еркурган / М.Х. Исамиддинов, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1984. – 160с.
489676
  Марчук В.П. Ерліх Євген (- правознавець, соціолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 234. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489677
   Ерліхівський журнал = Ehrlich"s journal : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4883
Вип. 1. – 2017. – 88 с.
489678
   Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів. – Чернівці : [б. в.], 1994-
Вип. 2. – 1995. – 212, [4] c.
489679
   Ерліхівський збірник : Наукові доповіді та повідомлення. – Київ, 1994-. – ISBN 966-568-466-3
№ 3. – 2002
489680
   Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 1994-
Вип. 6. – 2012. – 200 с.
489681
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Л.
1. – 1955. – 468с.
489682
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Ленинград
2. – 1955. – 500с.
489683
  Марков А.Я. Ермак / А.Я. Марков. – М, 1962. – 104с.
489684
   Ермак. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. из-во, 1980. – 95с.
489685
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Барнаул, 1986. – 527с.
489686
  Скрынников Р.Г. Ермак / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1986. – 158с.
489687
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Иркутск, 1990. – 527с.
489688
  Скрынников Р.Г. Ермак / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1992. – 158с.
489689
  Иванов А.С. Ермак / Иванов А.С. – Москва : Б. и., 1993. – 96 с. – В изд. также: Давння пастораль : роман / Рогов А.П. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 11/12 (1209/1210))
489690
  Скрынников Р.Г. Ермак / Руслан Скрынников. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 256с., [ 8л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1300 (1100)). – ISBN 978-5-235-03095-4
489691
  Мухин В.В. Ермак Тимофеевич / В.В. Мухин. – Пермь, 1957. – 46с.
489692
  Сутормин А.Г. Ермак Тимофеевич / А.Г. Сутормин. – Иркутск, 1981. – 176с.
489693
  Пухначев В.М. Ермак. / В.М. Пухначев. – М., 1975. – 63с.
489694
  Бузукашвили М.И. Ермак. / М.И. Бузукашвили. – Москва, 1989. – 142с.
489695
  Колесников А.Д. Ермак:Ист.очерк. / А.Д. Колесников. – Омск, 1983. – 72с.
489696
   Ермаков Николай Степанович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 11с.
489697
   Ермакова Вера Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1977. – М., 1977. – 12с.
489698
  Бажов П.П. Ермаковы лебеди : Уральские сказы / П.П. Бажов. – Свердловск : Военгиз, 1946. – 64 с. – (Библиотека журнала "Красноармеец" ; "1(46), 1946)
489699
  Улин И.И. Ермигинский почин. / И.И. Улин. – М., 1960. – 259с.
489700
  Кулешов Е.А. Ермил-великомученник и др. / Е.А. Кулешов. – Ярославль, 1962. – 28 с.
489701
  Бердинских В.А. Ермил Костров : судьба поэта / Бердинских В.А. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство. Кировское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 119-123. – (Выдающиеся деятели и уроженцы Вятского края)
489702
   Ермилова-Платова Е.Ф. 1895-1974. Платов Ф.Ф. 1895-1967. Живопись, графика. Каталог. – М., 1988. – с.
489703
  Афанасьева Т.И. Ерминия архиерейской литургии в составе "Толковой службы": датировка и локализация памятника // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2012. – № 1 (47). – С. 103-107. – ISSN 2071-9574


  Литургия - главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, на котором совершается таинство Евхаристии. Основные песнопения литургии ведут историю с глубокой древности.
489704
  Улин И.И. Ермишинский почин. / И.И. Улин. – М., 1960. – 259с.
489705
  Зиник Зиновий Ермолка под тюрбаном // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 114-122 : рис., фото
489706
  Гордин Яков Ермолов : Солдат и его империя : проза : роман / Окончание. Нач. в № 11, 12, 2009; № 4, 5, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 32-73. – ISSN 0321-1878
489707
  Гордин Я. Ермолов: Солдат и его империя : проза: главы из книги / окончание. Нач. в № 11, 12. 2009; № 4-6, 9, 10, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 66-105. – ISSN 0321-1878
489708
  Щепкина-Куперник Ермолова / Щепкина-Куперник. – Москва : Искусство, 1972. – 200 с.
489709
  Щепкина-Куперник Ермолова / Щепкина-Куперник. – 3-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1983. – 192 с.
489710
   Ермолова М.А.. – М, 1954. – 47с.
489711
  Аляєв Г.Є. Ерн Володимир Францевич // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1017-1018. – ISBN 966-316-069-1
489712
  Шевченко Віктор Ернан Кортес - відкривач Центральної Америки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51 : Фото
489713
  Гюго В. Ернані / Віктор Гюго ; пер. з фр. мови Максима Рильського. – Київ : Мистецтво, 1952. – 188 с.
489714
  Дроздовський Д. Ерненст Гемінгвей: мачо, якого здолала депресія // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 9/12. – С. 226-237. – ISSN 0130-321Х
489715
  Шпорлюк Р. Ернест Геллнер та історія націоналізму // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 8-13


  Ернест Андре Геллнер (англ. Ernest Gellner; 9 грудня 1925 — 5 листопада 1995) — англійський філософ і соціальний антрополог, професор філософії, логіки та наукового методу Лондонської школи економіки Лондонського університету (1962—1984), професор ...
489716
  Безушко В. Ернест Гемінгвей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 164, вересень : вересень. – С. 17-21
489717
  Денисова Т.Н. Ернест Хемінгуей : Життя і творчість / Т.Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1972. – 164с.
489718
  Біленко Василь Ернесто Антоніо Сенті Даріас: "Я кубинець на сто відсотків" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 40-41 : фото
489719
  Огуреева Г.Н. Ерники южной половины Советского Дальнего Востока : Автореф... канд. геогр.наук: / Огуреева Г. Н.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 18л.
489720
  Безушко В. Ернст Гемінгвей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 165, жовтень : жовтень. – С. 10-12
489721
   Ернст Кречмер (Ernst Kretschmer) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 26-33. – ISBN 978-966-518-287-0
489722
  Курас І. Ернст Микола Львович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 406-407. – ISBN 966-642-207-7
489723
  Звагельський В.Б. Ернст Микола Львович (Людвигович) // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 22-24. – ISBN 966-566-120-5
489724
  Пащенко І.В. Ернст Моро: повертаючи імена / І.В. Пащенко, О.Г. Іванько // Здоров"я дитини : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 16, № 7. – С. 48-50. – ISSN 2224-0551
489725
  Трояновський О. Ернст Рабель в науці міжнародного приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 348-349
489726
  Лясс М. Ернст Тельман / Михайло Лясс ; З передмовою Георгія Дімітрова. – Харків : Український робітник, 1934. – 192 с.
489727
   Ернст Тельман : борець за мир і свободу. – Київ : Партвидав, 1938. – 63 с.
489728
  Винниченко І. Ернст Теодор-Ріхард (Федір Людвигович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 311-322. – ISBN 978-966-7863-77-7
489729
  Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман : життя і творчість / А.П. Шамрай. – Київ : Дніпро, 1969. – 301 с.
489730
  Іскорко-Гнатенко Ернст Ф.Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 108-109. – ISBN 978-617-7442-69-0
489731
  Побожій С.І. Ернст Федір (Теодор) Людвигович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 24-26. – ISBN 966-566-120-5
489732
  Процик М. Ернст Федір Людвигович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 142-146. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
489733
  Казьмирчук Г.Д. Ернст Федір Людвігович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 204. – ISBN 96966-8060-04-0
489734
  Панькова С. Ернст Федір Людвігович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 194-204. – ISBN 966-02-3529-1
489735
   Ернст Федір Людвігович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 182. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
489736
  Короткий В.А. Ернст Федір Людвігович (1891-1942) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 286-287. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
489737
   Ернст Федір Львович (Теодор-Ріхард Людвігович) (1891-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 160. – ISBN 978-966-933-054-3
489738
  Давлєтов О. Ернст Юліус Рьом - начальник штабу СА й "незамінний сторонній" // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 83-91. – ISBN 978-966-02-7255-2
489739
  Жмир Володимир Федорович Ернст Юнгер - хто він? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-35. – Бібліогр.: с. 16-18, 21-35. – ISSN 0235-7941
489740
  Стрельцов В.О. Ерозії -надійний заслін. / В.О. Стрельцов. – Дніпропетровськ, 1982. – 80с.
489741
   Ерозійна деградація грунтів України за впливу змін клімату / О.Г. Тараріко, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – C. 7-15. – ISSN 2077-4893
489742
  Дудник О.М. Ерозійне районування території Черкаської області та боротьба з ерозією грунтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 59-63. – Бібліогр.: 14 назв
489743
  Славгородська Ю.В. Ерозійні втрати грунту в агроландшафтах Старобільської схилово-височинної області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 206-211 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
489744
  Ковальчук І.П. Ерозійні процеси Західного Поділля: польові, стаціонарні, експериментальні та морфометричні дослідження : монографія / І.П. Ковальчук. – Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – До 350-річчя Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка і 115-річчя Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Західне Поділля). – ISBN 978-966-397-191-4
489745
  Бортник С.Ю. Ерозія (- роз"їдання, в геології - руйнування гірських порід водою та різного роду твердими уламками) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 237. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489746
  Бутирська Н. Ерозія азійського партнерства. Вашингтон переглядає свої стосунки з Сеулом і Токіо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 4


  "США зажадали від своїх східноазійських партнерів - Південної Кореї та Японії - істотно збільшити витрати на утримання американського контингенту на їхніх територіях. За офіційною версією, в такий спосіб Сполучені Штати реалізують зміну глобальної ...
489747
  Горшенін М.М. Ерозія гірських лісових грунтів та боротьба з нею / Горшенін М.М. – Львів, 1972. – 148 с.
489748
  Скородумов О.С. Ерозія грунтів і боротьба з нею. / О.С. Скородумов. – К, 1961. – 238с.
489749
  Волощук М.Д. Ерозія грунтів Південно-західної частини України і Республіки Молдова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 26-32 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
489750
  Гуменюк А.І. Ерозія грунтів та заходи боротьби з нею / А.І. Гуменюк; Льовшин І.М. – Київ : Академія Наука Української РСР, 1949. – 32 с.
489751
  Гріневецький В.Т. Ерозія грунтів у східній частині Кагарлицького району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 104-109. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 6)
489752
  Волощук М.Д. Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики : монографія / М.Д. Волощук, Н.І. Петренко, С.В. Яценко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Зворот. тит. арк. парал. англ. – Бібліогр.: с. 313-324. – ISBN 978-617-7212-01-9
489753
  Кучерук О.Д. Ерозія грунту: як їй запобігти? / О.Д. Кучерук. – Львів : Каменяр, 1984. – 40с.
489754
  Малий І.Й. Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 81-88


  Обгрунтовується функціональна взаємозалежність міє ерозією довіри до інститутів держави та упущеними можливостями щодо забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
489755
  Великанов В.А. Ерозія та екзотектонічні складки Придністров"я / В.А. Великанов, Заїка-Новацький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 119-126 : Карта, рис. – Бібліогр.: 12 назв
489756
  Майстренко Л. Ерос безперервних перевтілень Метаморфоз Овідія // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 48-54. – ISSN 2300-1062
489757
  Ревакович М. Ерос і вигнання // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 28-32


  Поетичний доробок гурту українських поетів еміграції - Нью-Йоркської групи.
489758
  Жорнокуй У.В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й Міхала Хороманського) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Жорнокуй Уляна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 178-204
489759
  Жорнокуй У.В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й Міхала Хороманського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Жорнокуй Уляна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
489760
  Капінус Д.Є. Ерос і Танатос у новелі Артура Шніцлера "Повернення Казанови" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 146-149
489761
  Канова Г.О. Ерос і Танатос у середньовічних канонах тлумачення любові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 234-239. – (Б-ка Ін-ту філології)
489762
  Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 197-203. – ISSN 2307-2261
489763
  Зелененька І. Ерос у ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 167-171. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
489764
  Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
489765
  Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
489766
  Туренко В.Е. Ерот в давньогрецькій традиції: до питання взаємодії філософії та міфології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 61-64


  В статті на основі образу Ерота висвітлюється взаємодія філософії та міфології в давньогрецькій традиції. Доводиться, що міфологічне тлумачення природи даного божества, його характеру, поведінки імплицитно має філософський підтекст. Обґрунтовується ...
489767
  Shteinbuk Feliks Еротизація дискурсу смерті у романі Олеся Ульяненка Софія // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 4 (49). – С. 241-256. – ISSN 1640-7806
489768
  Гуменюк О. Еротизм в українському стилі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 16 червня (№ 24). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Еротизмом просякнута творчість Наталії Лівицької-Холодної - представниці поетичної "празької школи".
489769
  Терехова Л.В. Еротизм середньовічної містики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 55-58
489770
  Вознюк Г. Еротизм у поезії Йосано Акіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-43. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню джерел еротичних мотивів у дебютній збірці віршів жанру танка видатної японської поетеси поч. ХХ ст. Йосано Акіко. Проведено аналіз культурно-історичних обставин, що склалися в Японії в кін. ХІХ - на поч. ХХ ст., за яких ...
489771
  Вархол Й. Еротика в народній культурі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 114-116. – ISSN 0130-6936
489772
  Соловей О. Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 84-91. – ISSN 2075-1222
489773
  Борисюк Ірина Еротика смерті: до проблеми стильотворчої функції ритуально-обрядових форм у поезії "вісімдесятників" // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 62-66. – Бібліогр.: с. 66 (33 назви)
489774
  Мудрак О.В. Еротична лірика Дмитра Павличка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 412-416. – (Б-ка Ін-ту філології)
489775
  Маковей Г. Еротична лірика Дмитра Павличка (Збірка "Золоте ябко") // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 246-257. – ISBN 978-617-7201-57-0
489776
  Мудрак Олеся Еротична лірика як літературознавча проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто специфіку близької до інтимної й водночас відмінної від неї еротичної лірики, її онтологічні й екзистенційні характеристики, особливості поетики.
489777
  Мудрак Олеся Еротична лірика як літературознавча проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто специфіку близької до інтимної й водночас відмінної від неї еротичної лірики, її онтологічні й екзистенційні характеристики, особливості поетики.
489778
  Михайлова А.А. Еротична проблематизація української прози 1920-1930 років // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 33-37. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
489779
  Михайлова А. Еротична проблематизація української прози 1920-30 років // Біблія і Культура : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т лінгвістики ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; редкол.: Нямцу А., Гундорова Т., Сулима М. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 17. – С. 55-60. – ISSN 2227-3956
489780
  Опришко Н. Еротичний дискурс Юрія Андруховича та романне мислення постмодерну // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 200-205. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
489781
  Пухонська О.Я. Еротичний інтертекст у сучасній українській поезії // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 43-50. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
489782
  Павич М. Еротичні історії / Мілорад Павич ; [ пер. з серб. Н.Т. Чорпіти ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4505-8
489783
  Доброскок С.О. Еротичні мотиви у творчості Романа Федоріва // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 435-441. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
489784
  Завадська В. Еротичні мотиви українських колискових пісень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 281-283
489785
  Ковалів Юрій Еротичні одкровення Олесі Мудрак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 76-87. – ISSN 0236-1477
489786
  Прожогіна І.М. Еротично-репродуктивна символіка взуття у весільних обрядах східних слов"ян // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 226-230


  Досліджується шлюбна символіка взуття у східних слов"ян, зокрема у весільних ритуальних актах дарування взуття та роззування. Исследуется брачная символика обуви у восточных славян, в частности, в свадебных ритуальных актах дарения обуви и ...
489787
  Суворова Л.К. Еротично-танатичні моделі малої прози Марка Черемшини // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 30-38. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
489788
  Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті "Ревнощі і медицина" Міхала Хороманського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 390-397. – ISBN 978-966-3888-379-3
489789
  Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука "Біс плоті" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 93-96. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука "Біс плоті" та осмислено роль бароко у формуванні ідіостилю письменника
489790
  Струйский Н.Е. Еротоиды / Н.Е. Струйский. – М, 1990. – 46с.
489791
  Корнарос В. Еротокрит : поема / Віцендзос Корнарос ; пер. з грец. Василя Степаненка ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2016. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0459-4


  У пр. №1717243 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
489792
  Варикаша М. Еротьичний дискурс у щоденниках: метафори сексуальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 78-84. – ISSN 0236-1477


  У статті з"ясовано, що найголовніші розлогі метафори сексуальності у щоденниках письменників І пол. ХХ ст. були саіввіднесені з мистецтвом (музика, танок, театр) і творчістю. Українські автори порівняно із західноєвропейськими використовували також ...
489793
  Сафронов Ф.Г. Ерофей Павлович Хабаров / Ф.Г. Сафронов. – Хабаровск, 1956. – 32с.
489794
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – Л., 1946. – 324с.
489795
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – М., 1969. – 352с.
489796
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – Хабаровск, 1990. – 301с.
489797
  Лукоянов Э. Ерсин и бег : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 93-104. – ISSN 0130-7673
489798
  Лебідь С.Я. Ерудит за сумісництвом : гумор та сатира / С.Я. Лебідь. – Дніпропетровськ, 1987. – 109 с.
489799
   Ерцхау. – Сухуми, 1985. – 181с.
489800
   Ерш Ершович. – М, 1989. – 167с.
489801
   Ерши-малыши. – Ленинград, 1982. – 17с.
489802
   Ерши малыши. – Ленинград, 1982. – 12с.
489803
  Панцерев К.А. ЕС- Африка: навстречу стратегическому партнерству? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 50-57. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
489804
  Кравцов В.Р. ЕС-АСЕАН: политический аспект взаимоотношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 38-43. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
489805
  Гаврилова В.А. ЕС-Индия: от двусторонних отношений к стратегическому партнерству // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 77-79
489806
  Носов М.Г. ЕС - Австралия: от настороженности к сотрудничеству // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
489807
  Носов М. ЕС - АСЕАН:взаимовыгодность сотрудничества // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 31-43. – ISSN 0201-7083
489808
  Поляков А. ЕС - Россия: сложная, но нужная дискуссия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 42. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  В Португаліїї, в Мафрі пройшов Самміт ЄС - Россія
489809
  Андрущенко С. ЕС - Украина - Россия: перспективы сотрудничества в сфере безопасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 102-105.
489810
  Захарова Н. ЕС : от Лиссабонской стратегии к Лиссабонской программе // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 43-57. – ISSN 0201-7083
489811
  Новикова О.Н. ЕС в Афганистане: Политический выбор и его реализация // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 78-105. – ISSN 0235-5620
489812
  Носов М. ЕС и регион Большого Среднего Востока // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 17-33. – ISSN 0201-7083
489813
  Пасякина Л. ЕС и трудовая миграция // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 92-105. – ISSN 0201-7083
489814
  Далимов Р. ЕС и Центральная Азия: перспективы сотрудничества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 81-84. – ISSN 0131-2227
489815
  Парих Т. ЕС и эмиграция: проблема утечки мозгов из Центральной и Восточной Европы // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 7-3 апреля (№ 14). – С. А 3


  "Пока Западная Европа ищет пути спасения от притока иммигрантов и беженцев, ее соседи из Центральной и Восточной Европы ломают голову над прямо противоположной проблемой — как удержать в своих странах рвущихся на чужбину граждан. Самые способные и ...
489816
  Носов М. ЕС и Япония: отношения без конфликтов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-24. – ISSN 0201-7083
489817
   ЕС ЭВМ. Кобол унифицированный. – Москва
1. – 1978. – 145 с.
489818
   ЕС ЭВМ. Кобол унифицированный. – Москва
2. – 1978. – 137 с.
489819
   ЕС ЭВМ. Операционная система ДОС/ЕС. – Минск
1. – 1972. – 492 с.
489820
   ЕС ЭВМ. Операционная система ДОС/ЕС. – Минск
2. – 1972. – 358 с.
489821
  Дубровин Д. ЕС, НАТО и Россия. Кризис или непонимание? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
489822
  Морева Е.Л. ЕС, Россия и США : Мировой финансовый кризис и инновационная инфраструктура // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 129-147. – ISSN 0235-5620
489823
  Кондратьева Н.Б. ЕС: единому внутреннему рынку пятнадцать лет // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-75. – ISSN 0201-7083
489824
  Балинт Одор ЕС: задачи венгерского председательства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 45-53. – ISSN 0201-7083
489825
  Пасякина Л.С. ЕС: иммигранты как необходимость и как проблема // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 34-43. – ISSN 0201-7083
489826
  Шатаев И.В. ЕС: Лиссабонский договор - прорыв в интеграции или "бумажное знамя"? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 99-106. – ISSN 0201-7083
489827
  Зуев В.Н. ЕС: наднациональный механизм - главный инструмент европейской интеграции? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 94-108. – ISSN 0201-7083
489828
  Путилина Н. ЕС: район Балтийского моря в региональной интеграции на севере Европы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2011. – № 1 (45). – С. 70-80. – ISSN 0201-7083
489829
  Тутберидзе И.Д. ЕС: расширение на Восток - вызов общей аграрной политике? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 80-91. – ISSN 0201-7083
489830
  Синицына М.Л. ЕС: федерализация налогов в условиях интеграции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 85-97. – ISSN 0201-7083
489831
  Потемкина О. ЕС:конституционный тупик или продолжение реформы? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 59-72. – ISSN 0201-7083
489832
  Хачерян Л.Г. Есаи Ничеци и Гладзорский университет. : Автореф... Доктора филол.наук: 661 / Хачерян Л.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1968. – 62л.
489833
  Біла А. Есе-колаж, який пробуджує національну гордість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 лютого (№ 20). – С. 6


  Нова праця Богдана Гориня про Святослава Гординського.
489834
  Підтикан О.Ю. Есе - один із найефективніших методів розвитку критичного мислення // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 96-97. – ISBN 978-617-639-211-8
489835
  Загаєвський А. Есе = Із збірки "Солідарність і самотність" : проза: есе // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 219-228. – ISSN 0320 - 8370
489836
  Колянківський О. Есе // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 124-126
489837
  Ковалів Ю. Есе "Селянський король" (про Т. Шевченка) Ю. Липи в контексті його есеїв і полемік // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 135-142


  Стаття присвячена аналізу історіософської есеїстики Ю. Липи, з положень якої постає обґрунтування постаті Т. Шевченка. Статья посвящена анализу историософской эссеистики Ю. Лыпы, на основании положений которой обосновывается фигура Т. Шевченко. The ...
489838
  Швець Г. Есе в навчанні творчого письма українською мовою іноземних студентів-гуманітаріїв // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 86-91. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
489839
  Вихрущ А.В. Есе в системі розумового виховання студентів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 4 (98). – C. 117-126. – ISSN 1681-2751
489840
  Буроменський М.В. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 3-12. – ISSN 0201-7245
489841
  Харчук С.В. Есе про кометно-земні зв"язки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 15-16. – ISSN 2518-7104
489842
  Суровцева І. Есе як інструмент опанування категоріально-термінологічною базою соціології студентами спеціальності "Соціальна робота" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 356-362. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
489843
  Малікова О. Есе як мовленнєвий жанр науково-популярного християнського теологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-51. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду когнітивних, прагматичних, стилістичних, риторичних особливостей есе як жанру науково-популярного християнського теологічного дискурсу у ракурсі когнітивно-прагматичної парадигми. Певна увага приділена виявленню провідних ...
489844
  Балаклицький М.А. Есе як художньо-публіцистичний жанр : Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика" / М.А. Балаклицький; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харківське історико-філологічне т-во. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 74с. – ISBN 966-444-036-1
489845
  Сошніков А.О. Есе: єгиптологічна тематика у творчості Лесі Українки // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 111-116. – ISSN 2616-9967


  Присвячено проблемі моделювання образу Стародавнього Єгипту у творчості Лесі Українки як одного з популярних спрямувань інтересів інтелектуалів ХІХ - початку ХХ ст. Визначено, що формування цього образу є результатом її солідних єгиптологічних знань, ...
489846
  Рот Й. Есеї : проза: есе // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 170-189
489847
  Воля О. Есеї в афоризмах // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 70-76. – ISSN 08-68-4790-01
489848
  Федорак Н. Есеї Монтеня і трактати Сковороди: два методи самопізнання // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 7-20. – ISBN 978-966-193-016-1
489849
  Дюмон Л. Есеї про індивідуалізм = Essais sur l"individualisme : антропол. погляд на сучасну ідеологію / Луї Дюмон ; з фр. пер. Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2012. – 253, [3] с. – Пер. за вид.: Essais sur l"individualisme. Une perspective anthropologigue sur l"idеologie moderne / Louis Dumont. Ed. du Seuil, 1983 et 1991. - Парал. тит. арк. ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-663-335-7
489850
  Ушкалов Л.В. Есеї про українське бароко / Леонід Ушкалов. – Київ : Факт, 2006. – 284с. : іл. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-082-3
489851
  Гром"як Р. Есеїзм і проблема науковості сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 19-27. – ISBN 966-594-263-8
489852
  Нестеренко Ю. Есеїзм української романістики: жанротвірний аспект // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 117-126. – ISBN 978-966-171-780-9
489853
  Гуцол С.Ю. Есеїзм як засіб відродження міфологічної цілісності в сучасній культурі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 37-45. – ISBN 978-966-8063-80-2
489854
  Гніздицька М.П. Есеїзована історія української літератури Юрія Косача "На варті нації" в контексті національного дискурсу вісниківства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 0.01.01 / Гніздицька Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
489855
  Вільна Я. Есеїстика в контексті сучасних наукових пошуків // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 233-235. – ISSN 2312-6809
489856
  Швець Г.Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ганна Дмитрівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
489857
  Швець Ганна Дмитрівна Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Швець Г.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166л. – Бібліогр.: л.154-166
489858
  Смагула Я. Есеїстика Володимира Базилевського у збірнику "І зав"язь дум, і вільний лет пера": ідея та проблематика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  У статті розглянуто концепцію літературно-критичних есе Володимира Базилевського у збірнику "І зав"язь дум, і вільний лет пера", визначені ідея та проблематика.
489859
  Будний В. Есеїстика Євгена Сверстюка як дискурс свободи // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 424-427. – ISBN 978-617-7196-23-4
489860
  Яручик А.І. Есеїстика Мішеля Монтеня: ідея соціальних ролей та справедливості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 64-66
489861
  Полякова О.Г. Есеїстика О. Ірванця: проблемно-тематичні напрями та жанрові різновиди // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 98-102


  У статті здійснено класифікацію есеїстки О. Ірванця за проблемно-тематичними напрямами: суспільно- політичним, історичним, морально-етичним, філософським та подорожнім. Крім тематичного аналізу, розглянуто жанрові різновиди Ірванцевої есеїстики: ...
489862
  Шевченко Т.М. Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Шевченко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
489863
  Шебеліст С. Есеїстика Юрія Андруховича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-39. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У пропонованій статті розкриваються особливості есеїстики Юрія Андруховича, одного з найвідоміших українських письменників, а також деякі теоретичні характеристики есею як жанру. Увага головно акцентується на способі відображення дійсності, тематиці та ...
489864
  Волкова А. Есеїстика Юрія Андруховича на строрінках часопису "Потяг 76" // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 282-287
489865
  Баран Є. Есеїстика Юрія Андруховича: пошуки ідентичності // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 34-38. – (Філологія ; Вип. 23/24)
489866
  Бровко О.О. Есеїстичні наративні структури в літературно-критичних виступах К. Москальця та В. Даниленка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 187-191. – ISBN 978-966-171-217-0
489867
  Шевченко Т. Есеїстичні тенденції в сучасній українській літературі // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 80-90. – ISBN 978-966-933-136-6
489868
  Шидловська Є. Есей-колонка журналу "Країна" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 182-188


  У статті розглянуто особливості сучасної української есеїстики на матеріалах рубрики "Колонка" журналу "Країна" за 2010 р. Есей-колонку досліджено на основі текстів Я. Грицака, Ю. Андруховича, О. Бойченка та М. Матіос. В статье раскрываются ...
489869
  Кальниченко О.А. Есей "Завдання перекладача" Вальтера Беньяміна про перекладність і "Чисту мову" на тлі німецької перекладознавчої традиції / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 49-67. – ISBN 978-966-8558-97-4


  До проблеми визначення суті перекладу. Положення про природу та мету перекладу, можливість та неможливість здійснення перекладу і поняття "чистої мови". Провідні традиції німецької класичної теорії перекладу та їх значення для сучасного ...
489870
  Шевченко Т.М. Есей in memoria у творчості В. Даниленка // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 1 (23). – С. 81-87. – (Серія: Філологія ; Т. 26, вип. 1 (23)). – ISSN 2307-8332


  У  статті проаналізовано жанрові особливості есею-меморіуму як окремого різновиду письменницького есею. Закцентовано увагу на специфіці цього твору в порівнянні з некрологом і портретним есеєм, наголошено на його місці і ролі в сучасному письменстві. ...
489871
  Степула Н. Есей для Олеся // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 88-90. – ISSN 0130-321Х
489872
  Кравець Ярема Есей Шарля ван Лерберга "Марія Башкирцева" // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 231-238. – ISSN 0320 - 8370
489873
  Сільман К.В. Есей як жанр на перетині літератури та журналістики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Сільман Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
489874
  Матвієнко С. Есей: між алібі та компроматом // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 12-15
489875
  Воронкин М.С. Есейский говор якутского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воронкин М.С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1966. – 19 с.
489876
  Андреев А.Д. Есенин : роман / А.Д. Андреев. – Москва : Московский рабочий
Кн. 2. – 1980. – 288 с.
489877
  Иванов Г.К. Есенин в музыке. : справочник / Г.К. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1973. – 56 с.
489878
  Дитц В.Ф. Есенин в Петрограде - Ленинграде / В.Ф. Дитц. – Ленинград, 1990. – 267 с.
489879
  Руднев К. Есенин и Дункан: анатомия любви // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 51
489880
  Коржан В.В. Есенин и народная поэзия. / В.В. Коржан. – Л. : Наука, 1969. – 200 с.
489881
   Есенин и русская поэзия. – Л. : Наука, 1967. – 396 с.
489882
   Есенин и современность. – Москва : Современник, 1975. – 405 с.
489883
  Астахов В.И. Есенинское Константиново : путеводитель / Астахов В.И., Фральцов Б.Е. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 32 с.
489884
  Захлипа Д.А. Есенція - екзистенція - комунікація: альтернативи дотичних // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 112-120. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
489885
  Волковинський В.М. Есерівський тероризм // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 73-97. – ISBN 966-00-0025-1
489886
  Даскалов Р. Есета върху тоталитаризма и посттоталитаризма / Р. Даскалов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 127 с.
489887
  Паси И. Есета: Фиософски етюди: Френски моралисти / И. Паси. – София, 1981. – 476с.
489888
  Федорович В.Ф. Есипово кольцо. / В.Ф. Федорович. – Москва, 1959. – 270с.
489889
  Єфремов В.С. Ескадрильї летять за обрій / В.С. Єфремов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 352 с.
489890
  Єфремов В.С. Ескадрильї летять за обрій : фронтова повість / В.С. Єфремов. – Київ : Дніпро, 1985. – 343 с.
489891
  Єщенко М. Ескалатор : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 178-183
489892
  Райков А. Ескалація азербайджансько-вірменського конфлікту в Нагірному Карабасі і позиція міжнародних акторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий етап ескалації азербайджансько-вірменського конфлікту, який стався наприкінці літа - початку осені 2022 року, а також проаналізовано його вплив на майбутній характер міждержавних відносин в регіоні Південного Кавказу та на майбутнє ...
489893
  Черник Ескалація впливу християнської етики на візантійське право / Черник, // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 196-202
489894
  Панфілова Т.О. Ескалація глобальних ризиків і загроз в умовах пандемії: фінансовий і макроекономічний аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 8 назв
489895
  Довгань О.Д. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту : монографія / О.Д. Довгань, І.М. Доронін ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2018. – 106, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-83-4
489896
  Лисичкіна О.О. Ескалація конфлікту в англомовному побутовому дискурсі: прагматика та просодія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 181-185
489897
  Елмахжуб Абдалла Омар Абдалла Ескалація Лівійської кризи в 2019 році та політика ключових міжнародних акторів щодо її врегулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано геополітичні інтереси та позиції міжнародних акторів, долучених до розв"язання кризи в Лівії. Зазначено, що основними мотивами зовнішніх сил щодо їхньої участі у врегулюванні ситуації в країні є важливе геостратегічне розташування Лівії, ...
489898
   Ескалація ядерного протистояння США та Росії у контексті російсько-української війни = Escalation of US-Russia confrontation within the framework of Russia-Ukraine war : [дослідження та експертне обговорення] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2015. – 95, [1] с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8495-51-9
489899
  Бугрій А. Ескапістське світовідчуття у романі І. Макьюена "Амстердам" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 60-65. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано специфіку осмислення ескапістської філософії у романі І. Макьюена "Амстердам".
489900
  Ющик О. Ескіз діалектичної теорії права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 156-166. – ISSN 1026-9932
489901
  Кондорсе Ж.-А. Ескіз історичної картини прогресу людського розуму // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 124-125. – ISBN 978-966-668-480-9
489902
  Вавженчук С. Ескіз проблеми правового регулювання звільнення працівників з підстави скорочення чисельності або штату // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 39-42
489903
  Васильченко С. Ескізи : Роман / С. Васильченко. – [Одеса] : Вид. видавн. комісії при Одеському Укр. секретаріяті, 1919. – 31 с. – (Видання " Видавничої комісії при Одеському Українському секретаріяті" ; № 3)


  Зміст: В.панів. Мужицька арихметика
489904
  Фомін Є.П. Ескізи / Є.П. Фомін. – Харків, 1930. – 92 с.
489905
  Слабченко М.Є. Ескізи з історії "Прав, по которым судится Малороссийский народ" / М.Є. Слабченко. – [12] с. – Окр.відб.
489906
  Губерський Л.В. Ескізи про мудрість : від міфу до істини : навч. посібник / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.В. Ільїн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 317, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 978-966-439-977-4
489907
  Роздобудько Ірен Ескорт у смерть : Роман / Роздобудько Ірен. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-035-4; 966-663-034-6
489908
  Роздобудько Ірен Ескорт у смерть : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 160 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3836-4
489909
  Ліхачов М. Ескроу рахунки: міжнародна практика та імплементація НБУ / М. Ліхачов, О. Пиголь // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 34
489910
  Вовк М.П. Ескулапи і пацієнти : гуморески / М. П. Вовк. – Ужгород : Карпати, 1987. – 52 с.
489911
   Если. – Москва
№ 1. – 1993
489912
   Если. – Москва
№ 2. – 1993
489913
   Если. – Москва
№ 3. – 1993
489914
   Если. – Москва
№ 4. – 1993
489915
   Если. – Москва
№ 5/6. – 1993
489916
   Если. – Москва
№ 7. – 1993
489917
   Если. – Москва
№ 8. – 1993
489918
   Если. – Москва
№ 9. – 1993
489919
   Если. – Москва
№ 10. – 1993
489920
   Если. – Москва
№ 1. – 1994
489921
   Если. – Москва
№ 2. – 1994
489922
   Если. – Москва
№ 3. – 1994
489923
   Если. – Москва
№ 4. – 1994
489924
   Если. – Москва
№ 5/6. – 1994
489925
   Если. – Москва
№ 7. – 1994
489926
   Если. – Москва
№ 8. – 1994
489927
   Если. – Москва
№ 9. – 1994
489928
   Если. – Москва
№ 10. – 1994
489929
   Если. – Москва
№ 11/12. – 1994
489930
  Секоян А. Если б Воротан заговорил. : роман / Анаит Секоян ; авториз. пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель, 1973. – 503 с.
489931
  Аматуни П.Г. Если б заговорил сфинкс... : ист. миниатюра : для детей / П. Аматуни ; [ил.: П.П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1970. – 216 с. : ил.
489932
  Рошка А. Если б не дул степной ветерок : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1977. – 152 с.
489933
  Фадеев И.А. Если б солнце задержать / И.А. Фадеев. – К, 1962. – 86с.
489934
  Малышев А.В. Если б у меня была сестра : повести / А.В. Малышев. – Москва, 1984. – 141с.
489935
  Вятский А. Если б у меня было десять жизней / А. Вятский. – 2-е изд.перераб и доп. – Куйбышев, 1975. – 335с.
489936
  Воробьев Л.В. Если б я мог воскреснуть / Л.В. Воробьев. – Воронеж, 1982. – 206с.
489937
  Болдуин Д.А. Если Бийл-стрит могла бы заговорить / Джеймс Болдуин ; пер. с англ. Н. Волжиной. – Москва : Прогресс, 1976. – 245 с. : ил. – (Современная зарубежная повесть)
489938
  Болдуин Если Бийл-стрит могла бы заговорить : повесть : публицистика / Д.А. Болдуин // Цветные миры : роман / Б У.Э. Дюбуа. – Москва : Прогресс, 1982. – С. 429-730. – (Библиотека литературы США)
489939
  Эркаева Г. Если блог отличный - успех не только личный // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
489940
  Поволяев В.Д. Если будем живы / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 369с.
489941
  Поликаров В.С. Если бы ... / В.С. Поликаров. – Феникс, 1995. – 509с.
489942
  Бейлин А.М. Если бы все сначала... / А.М. Бейлин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 380 с. : ил., портр.
489943
  Бейлин А.М. Если бы все сначала... : [об Ижор. батальоне] / А.М. Бейлин. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 238 с. : ил.
489944
  Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / М. Фридмен; Пер. с англ. – Москва : Дело, 1999. – 160с. – (Экономика: идеи и портреты). – ISBN 5-7749-0135-1
489945
  Башкирова Г.Б. Если бы знать... / Г.Б. Башкирова. – М, 1977. – 191с.
489946
  Антонов С.И. Если бы имел десять жизней : об Я. Гашеке / С.И. Антонов ; вступ. ст. Р. Кузнецовой. – Москва : Патриот, 1990. – 262, [2] с.
489947
  Галкин Л.А. Если бы камни могли рассказать... / Л.А. Галкин. – Харьков, 1970. – 183с.
489948
  Клименко А.В. Если бы не было главного... / А.В. Клименко. – Кишинев, 1985. – 280с.
489949
  Трифонов Д.Н. Если бы не было урана и тория... / Д.Н. Трифонов. – М, 1963. – 88с.
489950
  Каткова З.Ф. Если бы не война... : повесть / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1962. – 58 с.
489951
  Лев М.А. Если бы не друзья мои... : повести / Михаил Лев; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1976. – 591 с.
489952
  Лев М.А. Если бы не друзья мои... : повести / Михаил Лев; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1986. – 576 с.
489953
  Нуруллин В. Если бы не ты... : повесть / Вакиф Нуруллин ; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1979. – 159 с.
489954
  Яган И.П. Если бы не фортуна. / И.П. Яган. – Москва, 1977. – 222с.
489955
  Юровский И.Ф. Если бы не эта степь. / И.Ф. Юровский. – Алма-Ата, 1975. – 95с.
489956
  Хирвонен Элина Если бы он не забыл : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 13-79. – ISSN 1130-6545
489957
  Ляпунова Анастасич Если бы слоны умели летать. Аеродинамический расчет. Большой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 96-101 : фото
489958
  Стаут Р. Если бы смерть спала / Р. Стаут. – М, 1991. – 126с.
489959
  Сийг А. Если бы снова... : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Правда, 1986. – 31 с.
489960
  Криштоф Е.Г. Если бы ты был моим сыном : Повесть / Е.Г. Криштоф. – Симферополь : Таврия, 1972. – 327с.
489961
  Иванов Л.И. Если бы экономистом был я... / Л.И. Иванов. – Москва, 1989. – 366с.
489962
  Несин А. Если бы я был женщиной / А. Несин. – М., 1961. – 423с.
489963
  Несин А. Если бы я был женщиной / А. Несин. – Ташкент, 1988. – 573с.
489964
   Если в вашем доме праздник. – К, 1990. – 270с.
489965
   Если в кране есть вода... : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 17 : Фото
489966
  Закладная В.М. Если в семье есть дети... / В.М. Закладная, О.П. Целикова. – М, 1961. – 143с.
489967
  Козин А.С. Если в сердце весна... / А.С. Козин. – Брянск, 1958. – 86с.
489968
  Тимченко В.П. Если в сердце огонь / В.П. Тимченко. – Харьков : Харьковское кн. изд-во, 1962. – 60 с.
489969
  Чейз Д.Х. Если вам дорога жизнь / Д.Х. Чейз. – Москва, 1990. – 169с.
489970
  Чейз Д.Х. Если вам дорога жизнь... : роман / Джеймс Хэдли Чейз // В кромешной тьме : повесть / Макгиверн У. – Москва : Русская тройка, 1991
489971
  Чейз Д.Х. Если вам дорога жизнь; Ты мертв без денег; Лечение шоком : [детективные романы] / Джеймс Хедли Чейз ; [пер. с англ.: Н. Краснослободского, Н. Ярош]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-006333-4
489972
  Гиббс Р. Если вам за 50 / Р. Гиббс. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – 81с. – (Физкультура и здоровье)
489973
  Гиббс Р. Если вам за 50 : [пер. с англ.] / Р. Гиббс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультера и спорт, 1985. – 32 с. встреч. паг. – В изд. также: Выбираю бег! / Е. Мильнер. – (Физкультура и здоровье)
489974
   Если Вам надоело Монте-Карло : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 70-75 : Фото
489975
  Чижик Сергей Если вам предстоит отправиться в круиз. Синее море, белый пароход : Distination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-67 : Фото
489976
  Валента Виктория Если Вам скучен монохром, вы просто не умеете его готовить // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 30-32 : фото
489977
  Зорин Виталий Если Вас беспокоит Гондурас : Латинская Америка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 76-80 : Іл.
489978
  Лукоянов Ю.Е. Если вашему ребенку трудно учиться / Ю.Е. Лукоянов. – Москва, 1980. – 96с.
489979
  Мальцев В.Н. Если верить. / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1966. – 90с.
489980
   Если веришь в рассвет. – Рига, 1965. – 528с.
489981
  Слипачук А. Если взяли на роботу иностранца // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 3. – С. 10-14.
489982
  Северов П.Ф. Если влюблен... / П.Ф. Северов. – К., 1981. – 368с.
489983
  Горький М. Если враг не сдается - его уничтожают : Сборник публицист. статей / Горький М. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 16 с.
489984
  Горький М. Если враг не сдается - его уничтожают : Сборник публицист. статей / Горький М. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 344 с.
489985
  Арбенов Э Если встретите Бориса... / Э Арбенов. – Ташкент, 1962. – 143с.
489986
  Бирченко Г.Д. Если встретишь меня : [рассказы] / Г.Д. Бирченко. – Харьков : Прапор, 1965. – 191 с.
489987
  Мамед-заде П. Если вы доберетесь до столов и диванов Дахаба // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 23/24. – С. 42-43. – ISSN 0234-1670


  Туризм в селище Дахаб у Єгипті
489988
  Родионов В.А. Если вы имеете пчел / В.А. Родионов. – М., 1988. – 366с.
489989
  Родионов В.А. Если вы имеете пчел / В.А. Родионов. – М., 1988. – 366с.
489990
  Патока П.И. Если вы любите голубей / П.И. Патока. – К., 1991. – 196с.
489991
  Сивоконь Е.Я. Если вы любите мультипликацию / Е.Я. Сивоконь. – К : Мистецтво, 1985. – 150 с.
489992
  Маркуша А.М. Если вы учитель / А.М. Маркуша. – М, 1989. – 158с.
489993
  Дебрер М. Если вы хотите совершить экскурсию... / М. Дебрер, М. Красильников. – Рига, 1966. – 31с.
489994
   Если выиграл, то честно ли? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.2. – ISSN 0234-1670


  [Президент Зимбабве - Роберт Мугабе, о нем.]
489995
  Нецветаев Е. Если государство записало в "козлы". Особенности пенитенциарной системы / вел беседу В. Колычев // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Любой человек в нашей стране не станет возражать против того, что тюремную систему нужно менять. Вопрос в том, что мы в результате хотим получить. О настоящем и будущем этой структуры мы поговорили с заместителем руководителя департамента по вопросам ...
489996
  Хансон Пер Если даже отнимут жизнь. / Хансон Пер. – М., 1965. – 157с.
489997
  Томан Н.В. Если даже придется погибнуть. / Н.В. Томан. – Москва, 1973. – 240с.
489998
  Шмыгановский В Если дорог тебе твой дом / В Шмыгановский. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 110 с.
489999
  Симонов К.М. Если дорог тебе твой дом... : Поэмы, стихотворения, повесть / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 479с. – (Б-ка юношества)
490000
  Недосугов А. Если дорог тебе человек... / А. Недосугов. – Москва, 1962. – 31с.
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,