Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
488001
  Єлісєєва Л.В. "Ефективне суспільство": уроки Б. Гаврилишина для України // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 101-119. – ISSN 0320-4421
488002
  Томіленко С. "Ефір - мій пост, ефір - мій фронт..." // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 липня (№ 151)
488003
   "Ефірна олія" чи "есенція"? : Наукове обгрунтування вибору терміна // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 59-63. – Бібліогр.: с. 62-63 (24 назв.). – ISSN 0372-6436
488004
  Песков Василий "Еще дрожит листва осинки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893
488005
  Бой "Еще есть над чем работать" : экономика / Бой, Анн-Дорит, Лэйн/УБРР Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-79 : Фото. – ISSN 1029-5828
488006
  Підвисоцький Я.В. Ефект-сек"юритизації у перерозподілі кредитних ризиків малих та середніх підприємств // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 202-204
488007
  Шкоп А.Д. Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шкоп Анастасія Дмитрівна ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
488008
  Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488009
  Качура І.Ю. Ефекти засобів масової комунікації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 132-133
488010
  Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
488011
   Ефекти калікс[4]арену С-145 та фрагмента його молекули на полімеризацію фібрину, активацію тромбоцитів та проліферацію ендотеліоцитів / О.Е. Луговська, Л.П. Урвант, Л.О. Касаткіна, С.О. Черенок, Т.В. Ніколаєнко, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 104. – ISSN 2409-4943
488012
  Долголенко О.П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук: спец. 01.04.07 / Долголенко А.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 52 назви
488013
  Харламова Г.О. Ефекти конвергенції/дивергенції в інвестиційному кліматі регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 183-190. – ISSN 1993-6788
488014
   Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка щура, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.А. Барановський, В.М. Бабан, П.І. Янчук, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2013. – № 3. – С. 23-30
488015
  Чугаєв О.А. Ефекти м"якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 59-61
488016
  Альохін О.Д. Ефекти нелінійної оптики в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлені результати експериментальних досліджень, що свідчать про ефекти самофокусування слабких світлових променів в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної температури в полі гравітації Землі. Показано, що при проходженні ...
488017
  Міщенко О.В. Ефекти нетривіальної топології в деяких квантово-польових системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Міщенко О.В.; НАН України. ін-т теоретич. фізики. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 23л.
488018
   Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту / Г.М. Кузнєцова, Є.О. Деніс, Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
488019
  Слободянюк О.В. Ефекти просторової дисперсії в спектрах фотонного комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 151-162
488020
  Гроза А.А. Ефекти радіації в інфрачервоному поглинанні та структурі кремнію / А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, М.І. Старчик; НАН України; Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 124с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0408-7
488021
  Мельник О.Г. Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
488022
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488023
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 145л. – Бібліогр. : л.125-145
488024
  Студеняк І.П. Ефекти розупорядкування в суперіонних провідниках зі структурою аргіродита / І.П. Студеняк, М. Краньчец. – Ужгород : Говерла, 2007. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-196. – ISBN 978-966-2095-01-2
488025
   Ефекти серотоніну на співвідношення холатів у жовчі щурів / С.М. Атамнах, П.І. Янчук, Є.М. Решетнік, Ю.А. Левадянська, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 21-21
488026
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 1. Відкриття електронних смуг нового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 489-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Повідомляється про відкриття електронних смуг нового типу, що виникають в результаті порушення адіабатичного наближення, і існують додатково до сильних смуг поглинання. Нові електронні смуги поглинання індукуються в забороненій зоні ряду діелектриків ...
488027
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 2. Природа широкосмугового фону в спектрах комбінаційного розсіяння світла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 248-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Експериментально вивчені форма і інтенсивність широкосмугового фону в спектрах КР світла для ряду еталонних рідин: С6Н6, CS2, CCL4, SiCL4, CH2CL2, CHCL3, CH3OH. CH3CN, CH3OOH і H2SO4. Проведено огляд робіт по дослідженню фону і проаналізовані можливі ...
488028
  Будянська Л.В. Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Будянська Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
488029
  Христофоров Леонід Миколайович Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Христофоров Л.М.; НАНУ. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
488030
  Рибак А.С. Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в твердотільних середовищах під дією фентосекундного лазерного випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Рибак Андрій Станіславович ; НАН України ; Ін-т фізики. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
488031
  Петренко Є.В. Ефекти, що впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та залізовмісних ВТНП : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Петренко Євген Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
488032
  Лелюк Ю.М. Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-36. – Бібліогр.: 11 назв
488033
  Семів С.Р. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів / С.Р. Семів, І.І. Думич // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 52-56. – ISSN 2221-1055
488034
  Тормосов Р.Ю. Ефективна взаємодія зі стейкхолдерами для сталого енергетичного розвитку територіальних утворень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 110-117
488035
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
488036
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 149-161
488037
  Гречко Л.Г. Ефективна діелектрична проникність матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 474-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються матричні дисперсійні системи (МДС) з багатошаровими включеннями еліпсоїдальної форми. Із застосуванням раніш розроблених нами методів розрахунку ефективної діелектричної функції для МДС та поляризовності еліпсоїдів з довільним ...
488038
  Степанова С.В. Ефективна допомога захисника як складова конституційного права на професійну правничу допомогу та міжнародний стандарт права на справедливий суд // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 70-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
488039
  Черчик Л.М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Черчик Л.М., Шубала І.В. ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-2276-99-2
488040
  Нетрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компанії в постіндустріальній економіці // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-8


  Зроблено пропозиції щодо побудови механізмів інтеграції бізнесу, науки та освіти.
488041
  Мусієнко І.І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 95-97
488042
  Буняк В. Ефективна й правомірна конфіскація активів осіб, афілійованих до російського режиму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
488043
  Прядко В.В. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні / В.В. Прядко, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 78-84. – ISSN 2310-2837
488044
  Греля Д.Ю. Ефективна компенсаційна система підприємства в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 9-12
488045
  Ульянова Т. Ефективна комунікація як запорука порозуміння у сім"ї // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7611-86-7
488046
  Азаров М. Ефективна конкуренція - двигун інноваційного розвитку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 3-4
488047
  Кійко В. Ефективна координація // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35.


  Один з ключових моментів співпраці з НАТО - участь України в реалізації заходів, що передбачені програмою "Партнерство заради миру".
488048
  Поперенко Л. Ефективна ланка навчання - міжнародні тематичні конференції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про наукову роботу студентів та міжнародні тематичні конференції на кафедрі оптики фізичного факультету КНУТШ.
488049
  Шашина М.В. Ефективна модель антикризового управління на підприємстві / М.В. Шашина, Н.М. Юхим // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 217-224. – ISSN 2310-5534
488050
  Ужва А.М. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства / А.М. Ужва, О.В. Тімкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 92-95
488051
  Гриневич Л. Ефективна наука неможлива без справжньої університетської автономії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 лютого (№ 8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
488052
  Короденко М. Ефективна наука. Як двоє біофізиків довели, що можна створювати наукові продукти в Україні і домогтися їх визнання на світовому рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 11


  Попри перипетії з хронічним недофінансуванням вітчизняної науки, українські вчені здатні показувати високі результати. Про це, зокрема, свідчить нагорода Scopus Awards Ukraine 2016, яку нещодавно отримали наші співвітчизники. Їх визнали найкращим ...
488053
  Петкова Л.О. Ефективна національна модель економіки України в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-82. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність створення української економічної моделі з врахуванням національної специфіки. Наголошено на небезпеках, спричинених глобалізацією, для конкурентоздатної вітчизняної економіки.
488054
  Крот О.П. Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(А)пірен. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.03 / Крот О.П.; МО і науки України. Харков. держ. техн. ун-тет будівн. та архіт. – Харків, 2000. – 18л.
488055
  Нікітчина О.В. Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 35-39
488056
  Оліфіренко М.М. Ефективна платіжна система як чинник розвитку бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.10-12
488057
  Чуб П. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 1605-2005
488058
   Ефективна публічна адміністрація : Довідник для міністрів. – Київ, 2006. – 32с. – ISBN 966-7272-61-3
488059
  Яновська О. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемним питанням ефективної реалізації функцій обвинувачення та захисту в змагальному кримінальному судочинстві. Автор стверджує, що на ефективність функціонування професійних учасників кри- мінального судочинства суттєво ...
488060
  Вінічук В.В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою : Навчальне видання / В.В. Вінічук; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 64с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
488061
  Нізельський А. Ефективна синергія. Чи є держава надійним партнером у Державно-приватному партнерстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 14
488062
  Запотоцька І.В. Ефективна система мотивації як основа успішного функціонування сучасних компаній // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 167-171
488063
  Крижанівський Є.І. Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв"ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 13-17. – ISSN 1815-2066
488064
  Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
488065
  Макаренко Є.В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63


  Проаналізовано напрями ефективної фінансової політики, досліджено пріоритетні галузі бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту у механізмі фінансової політики держави.
488066
  Кізілова Н.М. Ефективна фрактальна модель системи мікроциркуляції крові в поверхневих тканинах людини / Н.М. Кізілова, А.М. Коробов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
488067
  Яровий В.Ф. Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності суб"єктів туристичного ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6814
488068
  Євтушенко Н.О. Ефективна цінова політика як фактор успіху у конкурентній боротьбі / Н.О. Євтушенко, Б.С. Нечитайло // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 17-21. – ISSN 2415-8089
488069
  Базелюк В.Г. Ефективна школа як ресурс забезпечення якості освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
488070
  Овсянникова І. Ефективне адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності в умовах євроінтеграції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 171-185. – ISSN 1993-0917
488071
  Сігайов А. Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-31. – ISSN 0131-775Х
488072
   Ефективне використання активної частини основних фондів : (моделі і методи) / Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин, В.В. Карцева, Ф.А. Левченко; Г.В Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин., В.В. Карцева, Ф.А. Левченко. – Івано-Франківськ, 2006. – 178с. – ISBN 966-7320-00-6
488073
  Якимчук Н. Ефективне використання бюджетних коштів як правова категорія // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 78-84
488074
  Сільверстов Є. Ефективне використання е-каталогу в публічних закупівлях // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 40-41
488075
  Зенцев В.Г. Ефективне використання електричної енергії в підприємствах масового харчування : Автореф... д-ра техн.наук: 05.14.01 / Зенцев В.Г.; Мін-во освіти України. Київськ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 1995. – 38л.
488076
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі інтернет в тележурналістиці : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 - журналістика / Юлія Михайлівна Снурнікова; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 272л. – Додатки: л .245-272. – Бібліогр.: л. 201-244
488077
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.08 / Юлія Михайлівна Снурнікова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
488078
  Будниченко Ю.М. Ефективне використання енергетичних ресурсів України як основа добробуту нації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 205-210
488079
  Склепова А.В. Ефективне використання інноваційних структур для економічного зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 82-85
488080
  Кортукова Т.О. Ефективне використання інноваційних форм навчання у Київському університеті права Національної академії наук України // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 249-253. – ISSN 2218-5348
488081
  Паладій М. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації - основа інноваційного розвитку України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 1608-6422
488082
  Ткачук Т.А. Ефективне використання копінг-стратегій як складових копінг-поведінки молодої особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 63-67
488083
  Мельник Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г. Мельник, Г.В. Ткаченко, Ю.В. Лінник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 104-108. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
488084
  Поліщук Н.П. Ефективне використання новітніх технологій в інформаційній діяльності бібліотеки Луцького національного технічного університету // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 646-648
488085
  Колотуха С. Ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами / С. Колотуха, І. Борейко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
488086
  Мусієвський Р.А. Ефективне використання робочого часу. устаткування і трудових ресурсів / Р.А. Мусієвський. – Львів : Каменяр, 1975. – 56 с.
488087
  Токаренко М. Ефективне використання сервісів Google у професійній підготовці студентів / М. Токаренко, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 154-157. – ISBN 978-966-2466-54-6
488088
  Бондаренко В.М. Ефективне використання сільськогосподарських земель як фактор забезпечення сталого розвитку сільських територій / В.М. Бондаренко, О.В. Бондаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
488089
  Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: с. 39-41
488090
  Іванов С.С. Ефективне виробництво свинини в умовах СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро" / С.С. Іванов, Ф.А. Бородаєнко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
488091
  Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. – Київ : МГО "Інтерньюз-Україна", 2006. – 120 c. – ISBN 966-7698-05-X
488092
  Турканова В. Ефективне врегулювання спору: основні підходи до визначення у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
488093
  Ярош О.Б. Ефективне врядування у реалізації гендерної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 592-596. – ISSN 1563-3349
488094
  Лузан А.В. Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій - тернистий шлях у краще майбутнє // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
488095
  Гаміна Т.С. Ефективне ділове спілкування як умова формування привабливого іміджу особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1817-3764
488096
  Кудрявцев В. Ефективне здійснення функцій прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-12.
488097
  Дерюгін І.А. Ефективне значення фактора спектроскопічного розщеплення і внутрішнє поле в штучних магнітодіелектриках / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 109-114
488098
  Якобчук В.П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В.П. Якобчук, А.Б. Войтенко, Д.П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
488099
  Харламова Г. Ефективне модельне рішення для ОТГ / Г. Харламова, С. Лобойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 5-8. – ISSN 1810-3944
488100
  Кириченко В. Ефективне партнерство. Класний керівник і батьки / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 26-31
488101
  Чекалюк В.В. Ефективне продюсування вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту в медіа-середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті актуалізовано проблеми опанування журналістами навичок продюсування в умовах жорсткої конкуренції не лише серед медіа-компаній, працівників ЗМІ, а й редакційних концепцій розвитку. У нашій праці розглянуто ті пріоритети і професійні та ...
488102
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38 : Табл.
488103
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38
488104
  Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе ; [переклад С. Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 144 с.
488105
  Подорваний В.К. Ефективне соціально-психологічне регулювання закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 302-311. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Розкриваються питання реалізації ефективних методів державного регулювання закладом вищої освіти з специфічними умовами навчання. Акцентується увага щодо механізму регулювання якісними характеристиками освіти. Розкриваються основні сутнісні ...
488106
  Лабунська С.В. Ефективне управління витратами інноваційної діяльності - крок до підвищення конкурентоспроможності підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 53-64. – ISBN 978-966-8177-75-0
488107
  Пильнов Д.О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 88-92
488108
  Колісник Ю.О. Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України / Ю.О. Колісник, О.О. Євтушенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 125-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
488109
  Янченко З.Б. Ефективне управління інноваційною діяльністю (регіональний аспект) // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 100-104. – ISSN 2309-1533
488110
  Шарата Н.Г. Ефективне управління інноваціями у сучасній вищій школі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 367-369. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
488111
  Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 137-143 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
488112
  Пігіна Ю.О. Ефективне управління конфліктами на підприємстві // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 53-55. – ISBN 978-617-8037-71-0
488113
  Щебликіна І.О. Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств / І.О. Щебликіна, З.В. Щебликіна, Т.О. Тарасова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 1 (30))
488114
  Морозова Н.Г. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 81-85
488115
  Губіна О.С. Ефективне управління людськими ресурсами як елемент соціально-економічної політики держави в умовах кризи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [46-47]
488116
  Яременко В.Г. Ефективне управління місцевими фінансами як запорука соціально-економічного розвитку регіонів / В.Г. Яременко, Ю.Ю. Педченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 2409-1944
488117
  Старостіна А. Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду / А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-23. – ISSN 1606-3732
488118
   Ефективне управління розвитком індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : колект. монографія / [І.Л. Сазонець, І.М. Суматохіна, О.В. Седлецька та ін.] ; за заг. ред. В.В. Джинджояна ; Вищий навч. приват. закл. "Дніпров. гуманітар. ун-т". – Дніпро : Ліра, 2022. – 245, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-981-623-8
488119
  Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Досліджено питання організації управлінської праці бібліотечних менеджерів.
488120
  Полторак А.С. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України / А.С. Полторак, Ю.О. Тимошенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 34-39. – ISSN 2306-6792
488121
  Олуйко В.М. Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 331-332. – (Право. Економіка. Управління)
488122
  Кириченко О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
488123
  Файчук О. Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм / О. Файчук, О. Файчук, В. Войцехівська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
488124
  Іванова В. Ефективний PR в соціальних мережах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 98-100
488125
   Ефективний агробізнес / [Александров Д.К. та ін.] ; Alexandrov & Partners. – Київ : Кий, 2016. – 148, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7177-11-0
488126
  Дрич К.І. Ефективний алгоритм відображення фрагментів карт в автоматичних графічних пристроях / К.І. Дрич, О.І. Гуменюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 26)
488127
  Сіренко І.П. Ефективний алгоритм обчислення Р-статистики / І.П. Сіренко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 112-116. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
488128
  Кравченко І.В. Ефективний алгоритм розпізнавання підмножини складних натуральних чисел // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 194-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описано ефективний алгоритм розпізнавання потужної підмножини складних натуральних чисел. Поданий алгоритм можна використовувати для знаходження нетривіальних множників складних чисел спеціальних видів.
488129
  Тройніч К. Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних / К. Тройніч, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-82. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Сейсмічна томографія є потужним інструментом дослідження земних надр та останніми роками стала галузевим стандартом у світовій геофізиці. Проте, в Україні вона практично не застосовується. З метою розвитку вітчизняної галузі, а також у рамках виконання ...
488130
  Гомілко О.Є. Ефективний альтруїзм як сучасна філософія та життєва позиція // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 64-74. – ISBN 978-966-02-9610-7
488131
  Андрущак Є.М. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України / Є.М. Андрущак, О.І. Щуревич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 178-183. – ISSN 2222-4459
488132
  Овчарова С.В. Ефективний блог української блогосфери : витоки, принципи творення контекту й перспективи // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 483-485
488133
  Невмержицький Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-54. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
488134
  Шекета Є.Ю. Ефективний державний податковий менеджмент як запорука сталого розвитку економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 56-61. – ISSN 2222-4459
488135
  Сотник І.М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 212-225. – ISSN 2218-4511
488136
  Завадський О.А. Ефективний захист від перешкод у системах радіозв"язку // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 67-68
488137
  Бєлкін Л.М. Ефективний захист прав юридичних та/або фізичних осіб як чинник визначення адміністративної судової юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 88-95. – ISSN 2227-796X


  Розглянутo способи відмежування судових справ адміністративної юрисдикції від інших справ. Запропоновано основним критерієм такого відмежування вважати ефективний захист прав юридичних чи фізичних осіб; визнати презумпцію розгляду справ, де ...
488138
  Сосновський Я.Ш. Ефективний інструмент еокномії ресурсів / Я.Ш. Сосновський. – К., 1987. – 48с.
488139
  Гапонов А.М. Ефективний коефіцієнт екстринції розчину багатостінних вуглецевих нанотрубок та їх ефективний коефіцієнт оптичного поглинання в субмоношаровій плівці / А.М. Гапонов, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 136
488140
  Яненкова І. Ефективний менеджмент підприємств - важлива складова антикризової програми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 30-34. – ISSN 1810-3944
488141
  Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
488142
   Ефективний метод синтезу тіосемікарбазонів піранонеофлавонів / В.С. Москвіна, М.С. Веселовська, С.В. Щилін, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 56-60. – ISSN 0041-6045
488143
  Хома О. Ефективний опір науковця за умов морального розпаду наукових спільнот // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – C. 47-52. – ISSN 2522-9338


  "Про спротив, протести, опір зазвичай ідеться у площині мікросоціальних протистоянь, політичних розрухів, революцій, повалення диктатур, звільнення від окупації тощо. Утім, істотні дисбаланси українського соціуму створюють приводи для спротиву та ...
488144
  Корольов Ю. Ефективний освітній менеджер - який він? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
488145
   Ефективний препаративний метод синтезу iзофлавонiв з амiдною функцiєю / В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
488146
  Цицик К.Ю. Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 447-452


  Особлива увага в роботі приділена визначенню економічної природи поняття ефективного пруденційного банківського нагляду в сучасній економіці.
488147
   Ефективний радіус крапель в хмарах різних форм та фронтальних хмарних системах за даними супутникових спостережень у теплий період року / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, В.М. Шпиг, А.Ю. Ціла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 71-82. – ISSN 2306-5680
488148
  Тимошенко О.В. Ефективний розвиток національного ринку цінних паперів як імператив економічного зростання України / О.В. Тимошенко, Л.О. Гудима // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 293-298. – ISSN 2222-4459
488149
  Аверчева Н.О. Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин / Н.О. Аверчева, М.Б. Соляник, В.Г. Кушниренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 63-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
488150
  Бобришева О.В. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров"я // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 12-18. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
488151
  Потапенко А. Ефективний спосіб судового захисту приватного права та інтересу як категорія процесуального права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 45-60
488152
  Козлов М.В. Ефективні алгоритми обчислення інтегральних ознак для розпізнавання цифрових зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються загальні проблеми опису та маніпуляції візуальною інформацією на площині. Наведено математичні моделі та методи їх реалізації у вигляді чисельних алгоритмів формування набору ознак для розпізнавання цифрових зображень. Ключові слова: ...
488153
  Момот А.І. Ефективні взаємодії та флуктуації у запорошеній слабкоіонізованій плазмі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Момот Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
488154
  Приказчиков В.Г. Ефективні двосторонні оцінки спектра деяких еліптичних операторів // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 3, травень - червень. – С. 111-122. – ISSN 1019-5262
488155
  Таращанська О. Ефективні державні засоби протидії рейдерству: досвід провідних країн світу // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2009. – № 11 (207). – С. 8-10
488156
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
488157
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
488158
  Бесчастний В. Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20.
488159
   Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні : Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівняльний аналіз / Морару А. [ та ін. ] ; Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; Institutul de Polititici Publice ; Institutul pentru Politici Bucuresti. – Київ : ІДПО, 2009. – 148 с. – ISBN 978-966-2141-23-8
488160
  Шовковий І.А. Ефективні лагранжіани та динамічне порушення симетрії в зовнішньому магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шовковий І.А. ; НАН України , Ін-т теорет. фізики. – Київ, 1996. – 20 с.
488161
  Іванова О.В. Ефективні методи вивчення іноземних мов / О.В. Іванова, О.Р. Журба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки")
488162
  Монстович-Артем"єва Ефективні методи оцінки персоналу на різних підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 53-54
488163
  Олішсвська Я.В. Ефективні методи оцінювання персоналу на підприємстві // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 381-383. – ISBN 978-617-7069-02-6
488164
  Тягло Н.В. Ефективні методи підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 100-104. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
488165
  Медведєв Георгій Сергійович Ефективні методи розв"язування деяких спектральних задач : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Медведєв Георгій Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
488166
  Худий Андрій Михайлович Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Худий А.М.; НАНУ, Держ. наук. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 16 с.
488167
  Микитенко Н.О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 157-167. – (Педагогіка ; № 2)
488168
  Коваленко О.О. Ефективні механізми захисту права інтелектуальної власності у нормах трудового права: реалії та перспективи // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 24-31. – ISBN 978-617-696-721-7
488169
  Паливода К. Ефективні механізми інвестування житлового будівництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
488170
  Михайлова Є.О. Ефективні механізми поводження з твердими побутовими відходами в Україні / Є.О. Михайлова, Г.М. Панчева, Г.М. Резніченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
488171
  Черкас О.А. Ефективні модулі пружності міжфазного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудована модель міжфазного шару, утвореного у волокнистому металокомпозиті в наслідок процесів масопереносу на границі розділу компонентів. В залежності від структури даного шару запропонована методика визначення механічних характеристик.
488172
  Сапронов Юрій Валерійович Ефективні опори високовольтних ліній електропередачі для України : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.01 / Сапронов Юрій Валерійович; Ківальова Т. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Макіївка, 2000. – 18 с.
488173
  Чернов С.К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств : Автореферат дис. ...д-ра. техн. наук: Спец.05.13.22 / Сергій Костянтинович Чернов; ИОН України; Нац. ун-т кораблебудування. – Миколаїв, 2007. – 43с. – Бібліогр.: 61 назва
488174
  Башинський О.І. Ефективні перерізи елементів металодерев"яних ферм / О.І. Башинський, Т.Б. Боднарчук, М.З. Пелешко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 144-148 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-4643
488175
  Добра О.Й. Ефективні прийоми навчання правопису на уроці іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1817-8510
488176
  Іванова Г.І. Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 120-125. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
488177
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127, [1] арк. – Додатки: [1] арк. – Бібліогр.: арк. 115-127
488178
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
488179
  Вацеба М.О. Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 34-36. – ISSN 1681-2751
488180
  Романенко І.Г. Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 34-37


  Статтю присвячено проблемі забезпечення виконання аліментних зобов’язань. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, висвітлено наукові пропозиції структурних елементів, аліментного договору, які б сприяли його виконанню. ...
488181
  Романенко І. Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 354-355
488182
  Потапенко А. Ефективні способи захисту майнових прав правовласників (на окремих прикладах судової практики) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 65-69. – ISSN 2663-5313
488183
  Гевко В. Ефективні способи захисту порушених, невизнаних або оспорюваних корпоративних прав та інтересів особи у суді // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (228). – С. 39-51. – ISSN 2308-9636
488184
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
488185
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент. Розкриваються ефективні механізми побудови туристичної господарчої організації. В статьи рассмотренные эффективные ...
488186
  Шедяков В. Ефективні технології соціального проектування: динаміка змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 26-28
488187
  Волошина Т.В. Ефективні транзитивні зображення скінченної інверсної симетричної напівгрупи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. Цей опис використовується для дослідження ефективних транзитивних зображень цієї напівгрупи. Зокрема дано критерій ...
488188
  Серікова С. Ефективні форми бібліотечної роботи / С. Серікова, О. Тарлінська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 22-24


  Про ефективних форми роботи в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. М. Горького. детально розглянуто одну із форм роботи-оглядові екскурсії бібліотекою
488189
  Гонак І.М. Ефективні форми прояву економічного суперництва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 19-25. – ISSN 2308-1988
488190
   Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні. – Київ, 2002. – 149с. – ISBN 966-7902-27-7
488191
  Салій В. Ефективні форми та методи розвитку музичної культури школярів / В. Салій, Н. Сторонська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 71-76. – ISSN 2308-4634
488192
  Приказчиков В.Г. Ефективні чисельні методи розв"язання спектральних задач для еліптичних операторів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 121-125
488193
  Олексенко В. Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2
488194
  Піц І. Ефективні шляхи удосконалення післядипломної педагогічної освіти вчителів початкової школи на сучасному етапі розвитку освітньої системи України / І. Піц, О. Студенець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 102-106. – ISSN 2308-4634
488195
  Басов В.Є. Ефективнісить сумісного використання багатопозиційних сигналів та згорткових кодів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.02 / Віктор Євгенович Басов; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 6 назв
488196
  Брик М.В. Ефективність - найважливіший напрям економічного розвитку / М.В. Брик. – Київ : Держполітвидав, 1976. – 96 с.


  Автор брошури розповідає про роботу колективів промислових підприємств, будов, колгоспів, організацій і установ у справі підвищення ефективності суспільного виробництва, виявлення резервів для поліпшення роботи і успішного виконання рішень ХХV з"ізду ...
488197
  Черевко І. Ефективність "нішевого" напряму у сільському господарстві України: стан та перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 55-66. – Бібліогр.: с. 64-66. – ISSN 2313-3627
488198
   Ефективність "поліфітолу-1" у поєднанні з гемосорбцією та оксигенацією крові у хворих на гострий панкреатит / Д.І. Комаренко, Г.М. Войтенко, В.В. Скиба, Л.Ю. Шевченко, В.П. Юрженко, Л.Г. Василенко, С.А. Олійник, Ю.В. Марушко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-69. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Встановлено, що додаткове призначення нового вітчизняного препарату "Поліфітол-1" протягом 5 днів після проведення екстракорпоральної гемособції з одночасною оксигенацією крові прискорює нормалізацію досліджуваних показників крові у хворих на гострий ...
488199
  Лебедєва І.Л. Ефективність e-learning студентів в умовах карантину на прикладі дисциплін математичного циклу / І.Л. Лебедєва, Л.О. Норік // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 93-100. – ISSN 2413-1571
488200
  Безверхий К. Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-47
488201
  Хрімлі О. Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 31-35. – ISSN 2308-9636
488202
  Самбор М. Ефективність адміністративно-деліктного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття ефективності адміністративно-деліктного права. на підставі аналізу ефективності права, його елементів та складових, виділяються змістовні ознаки (елементи) ефективності адміністративно-деліктного права, подається ...
488203
  Костін О.Ю. Ефективність адміністративно-правового регулювання прикордонного контролю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 67-72
488204
  Мельник М.І. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір / М.І. Мельник, І.В. Лещух, Р.Є. Яремчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 103-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
488205
  Корецкая Є.В. Ефективність алерген-специфічної імунотерапії в поєднанні з діалізатом лейкоцитів ліофілізованого у хворих на сезонний алергічний риніт : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.29 / Корецкая Єлена Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
488206
   Ефективність алюмінієвих коагулянтів різної основності при очищенні природної води / О.О. Хижняк, А.К. Запольський, В.Я. Демченко, П.В. Голюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
488207
  Дудукіна С.О. Ефективність альтернативних методів попередження та лікування вторинної ішемії мозку у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 14-18. – ISSN 1029-4244
488208
  Дмитрієв Д.В. Ефективність аналгезії поперечного площинного блока (ТАР - transversus abdominis plane block) після абдомінальної хірургії в дітей // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 45-50. – ISSN 2224-0586
488209
   Ефективність бактеризації насіння круп"яних культур в органічному землеробстві / Р.С. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва, Т.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
488210
  Бодрецький М. Ефективність банківських відділень: організація депозитарного сховища індивідуальних комірок // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 86-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
488211
  Лєонов С. Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтівний аналіз / С. Лєонов, Т. Васильєва, А. Буряк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 19-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
488212
  Мартиновський В.С. Ефективність банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні / В.С. Мартиновський, Л.С. Бурага // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 67-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
488213
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
488214
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
488215
  Коваленко В.В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 169-176. – ISSN 1993-6788
488216
  Мертенс О. Ефективність банківської системи України : аналізують науковці / О. Мертенс, Джованні Урга // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 29-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
488217
  Прасолова С.П. Ефективність банківської системи України як основний індикатор зміцнення її безпеки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 169-177. – (Економічні науки)
488218
  Головчук Д.С. Ефективність банківської системи України: вплив та наслідки кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 410-412. – ISBN 978-966-188-219-4
488219
  Сербін О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / О. Сербін, С. Галицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 154-169. – ISSN 2224-9516


  У публікації розглянуто практичні питання систематизації інформації сучасними технологічними засобами. Проаналізовано процеси систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів наукового опрацювання документів. Визначено та проаналізовано ...
488220
  Томаля Т.С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 139-147 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
488221
   Ефективність біопрепаратів за виробництва органічного насіння сої / А.О. Чуб, Ю.В. Терновий, І.М. Городиська, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
488222
   Ефективність біопрепарату Ентеронормін на ранніх етапах онтогенезу рослин пшениці озимої / С.А. Ященко, Т.О. Грабовська, М.Б. Грабовський, О.І. Слободенюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
488223
  Пшонка В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-25
488224
  Ревко Т.В. Ефективність бюджетних програм, які реалізуються в організаціях водогосподарсько-меліоративного комплексу / Т.В. Ревко, В.С. Цепкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
488225
  Монаєнко А. Ефективність бюджетного регулювання в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 132-136.
488226
  Кіт В.І. Ефективність бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення / В.І. Кіт, І.Р. Михасюк // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 143-152. – ISSN 1998-6912
488227
  Меняйло В.І. Ефективність бюджетного фінансування науки як дієвий інструмент державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 135-140. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
488228
  Трофименко М.Ю. Ефективність бюджетного фінансування соціальної інфраструктури України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 299-308. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488229
  Титарчук І.М. Ефективність бюджетної підтримки сільського господарства та шляхи її підвищення // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 192-198
488230
  Ляскава І.В. Ефективність бюджетної політики та її вплив на формування державного бюджету / І.В. Ляскава, О.М. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 65-67
488231
  Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 30-37. – Бібліогр.: 3 назви
488232
  Чайка Г.Л. Ефективність в управлінні : навч. посібник / Г.Л. Чайка, О.Г. Чайка. – Київ : Знання, 2018. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-334. – ISBN 978-617-07-0634-8
488233
  Чайка Г. Ефективність в управлінні та шляхи її підвищення / Г. Чайка, О. Чайка // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 15 назв
488234
  Клунко Н.С. Ефективність вдосконалення системи економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 52-57. – ISSN 2222-4459
488235
  Логвиненко В.І. Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії - один із напрямів удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 68-70.
488236
  Сімак С.В. Ефективність взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 108-111. – Бібліогр.: 5 назв
488237
  Мостіпан О.М. Ефективність виборчих систем: історія, теорія та українська практика / Мостіпан О.М. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2015. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-215. – ISBN 978-617-7197-31-6
488238
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електоральному процесі : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179л. – Бібліогр. : л.163-179
488239
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електральному процесі : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
488240
  Кондратенко О.В. Ефективність виведення цінних паперів підприємств на зарубіжні фондові ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 131-134
488241
  Малиняк Б. Ефективність видатків місцевих бюджетів: механізм контролю в Шотландії та уроки для України / Б. Малиняк, І. Підлісний // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 41-57. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
488242
  Мамонова Г.В. Ефективність видаткової частини бюджету України / Г.В. Мамонова, Салямон-Міхєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 147-153. – ISSN 1993-6788
488243
  Кіщак Ю. Ефективність виїзних прийомів та розгляду звернень громадян / Ю. Кіщак, М. Міняйло // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-77.
488244
  Кулябко П.П. Ефективність виконання запитів з множинними порівняннями у мові SQL / П.П. Кулябко, О.І. Пешко, В.К. Римарчук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 60-64. – ISBN 966-518-015-0
488245
  Лозовська А. Ефективність виконання прямого і зворотного тестів Струпа лівшами / А. Лозовська, Т. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено статеві відмінності ефективності виконання прямого і зворотного тестів Струпа лівшами. Виявлено, що комбінований ефект Струпа у чоловіків-лівшів виражений слабше, ніж у жінок-лівшів. Можливим поясненням можуть бути гендерні відмінності ...
488246
  Синкова К.В. Ефективність використання CRM-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 101-103. – Бібліогр.: 12 назв
488247
  Мясіщев О.А. Ефективність використання GPU NVIDIA при вирішенні систем лінійних рівнянь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 76-81


  У статті проведет дослідження доцільності застосування графічних процесорів NVIDIA для розв"язання систем лінійних рівнянь в порівнянні зі звичайними багатоядерними процесорами. Показано, що GPU Tesla C2075 рішення систем лінійних рівнянь з матрицею ...
488248
  Дмитренко Г.В. Ефективність використання бюджетних коштів на підтримку української культури в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 90-92
488249
  Потутаровська Ю.В. Ефективність використання виробничих потужностей підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 95-99
488250
  Шиян В.Й. Ефективність використання виробничого потенціалу колгоспів і радгоспів / В.Й. Шиян. – Київ : Урожай, 1988. – 69 с.
488251
  Газуда М.В. Ефективність використання відновлювальних природних ресурсів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : монографія / М.В. Газуда ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Бреза А.Е., 2014. – 416, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-379. – ISBN 978-966-2668-75-9
488252
  Павлуцька Ю.О. Ефективність використання власного капіталу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 129-131
488253
  Пронько Л.М. Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах / Л.М. Пронько, Т.В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 52-69. – ISSN 2411-4413
488254
  Господаренко Г.М. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами / Г.М. Господаренко, О.Л. Лисянський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 13-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
488255
  Янчев А.В. Ефективність використання експортного потенціалу України в системі світового господарства / А.В. Янчев, О.І. Печенка, В.О. Пірштук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 205-213
488256
  Гришко С. Ефективність використання електронних ресурсів бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 17-21. – ISSN 1811-377X


  Представлені результати анкетування, проведеного з метою дослідження ефективності використання студентами денної та заочної форми навчання електронних ресурсів відкритого доступу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі.
488257
  Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04, 08 / Копецька Юліана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 176 арк. – Додатки: арк. 167-176. – Бібліогр.: арк. 148-166
488258
  Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Копецька Юліана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
488259
  Купалова Г.І. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах : монографія / Г.І. Купалова, Ю.О. Копецька. – Київ : Компринт, 2022. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-112. – ISBN 978-617-8049-07-2
488260
   Ефективність використання енергоресурсів у магістральному транспорті газу / П.Т. Гораль, В.І. Мілевська, І.М. Метошоп, М.Д. Степ"юк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 139-144
488261
  Михно Л.С. Ефективність використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів початкової школи / Л.С. Михно, Т.О. Лоза // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
488262
  Попадюк О.М. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в аграрних підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 135-140
488263
  Філюк Д. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні / Д. Філюк, Т. Шматковська, О. Борисюк // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 30-36. – ISSN 2409-8892
488264
  Кравець Г.М. Ефективність використання зовнішньої заборгованості у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1
488265
   Ефективність використання зольних компонентів у складі органо-мінеральної композиції за вирощування пшениці озимої / В.І. Кашковський, М.Д. Аксиленко, В.О. Євдокименко, Д.С. Каменських // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
488266
  Знаменська Т.К. Ефективність використання ізотонічного розчину морської солі з пантенолом у комплексній терапії алергічного риніту в дітей / Т.К. Знаменська, О.О. Лошак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 119-122. – ISSN 2226-1230
488267
  Павинська Н. Ефективність використання інтерактивних методів навчання на заняттях історії у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 45-48. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто методи інтерактивного навчання, які є найбільш оптимальними щодо їх застосування на певному виді занять з історії.
488268
  Тверезовська Н.Т. Ефективність використання інформаційних технологій в освітній діяльності / Н.Т. Тверезовська, Т.Ф. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 149-152. – ISSN 2078-9912
488269
  Федоренко М.С. Ефективність використання капіталу підприємства ПАТ "ДАК " Автомобільні дороги України" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 107-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
488270
   Ефективність використання капітальних вкладень у сільскому господарстві. – К, 1984. – 72с.
488271
  Нечипуренко О. Ефективність використання каротинсинтезувальних штамів B. subtilis ІМВ В-7513 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 для корекції експериментального дисбактеріозу у мишей / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відновлення мікробіоти кишечника, патологоморфологічні зміни тканин різних органів та вміст вітаміну А в печінці мишей з експериментальним дисбактеріозом за умов його корекції штамами B. subtilis ІМВ В-7513, B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 ...
488272
  Сколень М.М. Ефективність використання комп"ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М.М. Сколень, І.А. Говоруха // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 41-45. – ISSN 1728-6220
488273
  Волкова Н.В. Ефективність використання коштів ВНЗ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.66-71 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
488274
  Жебруцький З. Ефективність використання логістичного аутсорсингу на польських підприємствах / З. Жебруцький, М. Кручек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 335-340. – ISSN 0321-0499
488275
  Сірик З.О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 17-32. – ISSN 1562-0905
488276
  Медведєва А. Ефективність використання наукометричної платформи Web of Science // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 18-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено особливості та структуру наукометричної платформи Web of Science; проаналізовано ефективність її використаня та відмінність від платформи Scopus.
488277
  Притуляк Н.М. Ефективність використання нематеріальних активів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.41-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
488278
  Кузнецова М.О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 156-161
488279
  Сербіненко Н.В. Ефективність використання оборотних коштів на підприємствах харчової промисловості / Н.В. Сербіненко, О.В. Гудиш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.332-335. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
488280
  Акуленко І.В. Ефективність використання оксалатдеградувальних бактерій в профілактиці гіпероксалурії : дис. ... д-ра філософії : 091, 09 / Акуленко Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 138 арк. – Додатки: арк. 136-138. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 121-135
488281
  Гаврилюк В.А. Ефективність використання осаду стічних вод як добрив на дерново-підзолистих грунтах / В.А. Гаврилюк, А.М. Бортнік, М.Б. Августинович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 65-71 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
488282
  Плоскіна Т.В. Ефективність використання основних засобів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 18-21
488283
  Харченко Н.В. Ефективність використання основних засобів виробництва на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 16-18. – ISSN 2306-6814
488284
  Голованов О.М. Ефективність використання основних фондів колгоспів / О.М. Голованов. – К., 1975. – 144с.
488285
  Смаглюк А.А. Ефективність використання основного капіталу в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 22-27. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
488286
  Слюсар І.Т. Ефективність використання осушуваних органогенних грунтів за органічного землеробства / І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк, О.П. Соляник // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
488287
  Чередниченко О.М. Ефективність використання ПДВ в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
488288
  Іваненко Ю. Ефективність використання позик та управління проектами Світового Банку в Україні (за матеріалами аудиту результатів реалізації проекту розвитку насінництва) : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 16-23 : Табл. – ISSN 1605-2005
488289
   Ефективність використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України : наук. дововідь / [М.І. Мельник та ін. ; наук. ред. М.І. Мельник] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", 2020. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9481-3
488290
  Михайлов С.І. Ефективність використання праці / С.І. Михайлов, І.П. Островський. – Київ, 1983. – 57с.
488291
  Балджи М. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 47-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
488292
  Ятчук О.М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 22-23


  Проаналізовано можливості використання взаємодії з глядачем у жанрах телеаналітики - бесіді і дискусії, класифікацію телевізійних марафонів, а також визначено роль прямого ефіру під час здійснення інформаційної політики. The article analyzes the ...
488293
  Марченко В.М. Ефективність використання ресурсів в процесі злиття та поглинання корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 51-55
488294
  Фурдичко Орест Іванович Ефективність використання ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського комплексу : Автореф... д-ра екон.наук: 08.01.02 / Фурдичко Орест Іванович; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 52л.
488295
  Кашуба О.М. Ефективність використання системи Moodle у процесі навчання іноземної мови / О.М. Кашуба, Т.О. Кравчук, Г.І. Навольська // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 108-110
488296
  Ступень М. Ефективність використання сільськогосподарських земель в аграрному секторі Закарпатської області : проблеми реформ / М. Ступень, С. Радомський, Р. Таратула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
488297
  Ейтутіс Г. Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
488298
  Ейтутіс Георгій Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України / Г. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
488299
  Гришина Л.П. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації / Л.П. Гришина, О.Г. Фесенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 40-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
488300
  Березовська Людмила Олексіївна Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Березовська Л.О.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
488301
  Корнієцький О.В. Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі / О.В. Корнієцький, А.М. Орел // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 56-61. – ISSN 2524-0455
488302
  Панченко І.В. Ефективність використання території в будівництві: Соц.-екон. аспект. / І.В. Панченко. – К., 1988. – 42с.
488303
  Яременко В.А. Ефективність використання трудових ресурсів у галузі торговельного обслуговування / В.А. Яременко, Н.Г. Шацкіх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 171-177. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
488304
  Муравка П.П. Ефективність використання трудових ресурсів у системі локального розселення регіону : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 167-172 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
488305
  Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 67-73 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
488306
  Корнієнко О.О. Ефективність використання штучного осіменіння в рисистому конярстві України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 188-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
488307
  Киш Л.М. Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі СП ТОВ "Райффайзен-АГРО" / Л.М. Киш, Н.В. Наємний // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 99-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
488308
  Дієсперов В.С. Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 26-33. – ISSN 2221-1055
488309
  Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб"єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 27-38. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано методологічний підхід до визначення внеску кожного фактора виробництва в підвищенні продуктивності суспільної праці. Розраховано ту частку ефекту від економії суспільної праці, яку слід направити на збільшення доходів одного з суб"єктів ...
488310
  Місевич М.А. Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, Г.В. Циганенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
488311
  Пришляк Н.В. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива / Н.В. Пришляк, В.М. Балдинюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 47-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
488312
  Самайчук С.І. Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
488313
  Нікітченко С.О. Ефективність виробництва та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 255-259. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
488314
  Калмикова І.Ю. Ефективність виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.Ю. Калмикова, Н.Є. Скрипник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 175-180. – ISBN 966-7958-13-2
488315
  Зіць О. Ефективність виробництва: система показників та методи оцінки // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 228-235. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
488316
  Ліпич О.М. Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
488317
  Шиян В.Й. Ефективність виробничого потенціалу / В.Й. Шиян. – Київ : Знання України, 1986. – 33 с.
488318
  Богатир Л.В. Ефективність вирощування кукурудзи на осушуваних органогенних грунтах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2742-92-5
488319
   Ефективність вирощування хмелю (Humulus L.) без обрізування головних кореневищ / О.Б. Остроменський, О.П. Стецюк, М.Г. Михайлова, Л.П. Кириченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 150-156 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
488320
  Кондратюк В.М. Ефективність вирощування цьоголіток райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) за різного вмісту лізину та метіоніну у кормах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2077-4893
488321
  Черевко Д. Ефективність вирощування ягідних культур і переробки продукції шляхом заморожування / Д. Черевко, Ю. Людвік // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 82-86. – Бібліогр.: с. 86. – ISSN 2313-3627
488322
  Лісовський В.І. Ефективність витрачання коштів на підготовку кадрів для Збройних Сил України в сучасних умовах / В.І. Лісовський, О.І. Кузьмич, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується напрями та шляхи трансформації системи військової освіти офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом, що проходять навчання у навчальних центрах Збройних Сил України, реалізація яких є підґрунтям для нової генерації ...
488323
  Воронич-Семченко Ефективність відпрацювання практичних навичок і вмінь у навчально-практичних центрах на базі теоретичних кафедр вищих медичних закладів / Воронич-Семченко, Т.В. Гуранич, І.І. Дубковецька // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 53-54
488324
  Літвінов О.С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 39-46. – ISSN 1993-6788
488325
  Ільїч Л.М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України : монографія / Ільїч Людмила Миколаївна. – Київ : Енергія плюс, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-96362-6-3
488326
  Шкуропат А.В. Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога / А.В. Шкуропат, О.М. Гасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – С. 62-70. – ISSN 1998-6939
488327
  Ємко К. Ефективність вірусного меркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 94-95. – бібліогр. в кінці ст.


  Альтернативний маркетинг - просування компанії, бренду, товару або послуга з використанням нестандартних методів та інструментів, серед яких виділяють: партизанський маркетинг, вірусний маркетинг, "сарафанне радіо".
488328
  Зайцева Н.В. Ефективність внутрішніх комунікацій при дистанційній роботі працівників підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 69-73. – ISSN 2226-8820
488329
   Ефективність впливу дієтичної добавки "Лептин Менеджер" на зниження маси тіла у жінок з різними генотипами за геном рецептора до лептину / С.Б. Дроздовська, О.Л. Палладіна, С.Д. Юрьєв, А.О. Поліщук, С.В. Гончаров // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1992-7894
488330
  Наконечна А. Ефективність впливу правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 227-231. – ISSN 2663-5313
488331
  Срібнюк С.М. Ефективність впровадження заходів по економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства : економічна наука / С.М. Срібнюк, М.В. Григоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-81 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
488332
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217л. + Додаток : л.192-217. – Бібліогр. : л.173-191
488333
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
488334
  Лучків Н.Ю. Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 1 (135). – C. 228-231. – ISSN 2077-4214


  Процеси глобалізації, що торкнулися медичної освіти, призводять до помітних змін в методичних системах навчання. А саме – відбувається глобалізація цілей навчання, уніфікуються зміст і методи. Також з’являються нові форми і технології навчання, ...
488335
  Хмурова В.В. Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах / В.В. Хмурова, С.В. Лапко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 76-78. – ISSN 1997-4167
488336
  Виткалов Володимир Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-25. – ISSN 1682-2366


  Аналізується стан та ефективність упровадження кредитно-модульної системи у підготовку фахівців спеціальності "Культурологія" Рівненським державним гуманітарним університетом. Осмислюються перспективи реалізації положень Болонської декларації в ...
488337
  Ісаєнко О.В. Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 112-124. – ISBN 978-966-644-413-7
488338
  Коваль З.О. Ефективність впровадження новітніх методів у дистанційне навчання студентів: економічний аспект / З.О. Коваль, Б.В. Сологуб // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 29-31
488339
  Тріфаніна Л. Ефективність впровадження педагогічних умов формування інформаційної культури молодших підлітків / Л. Тріфаніна, Р. Вайнола // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 76-83. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
488340
  Хорунжа Л. Ефективність впровадження системи завдань до навчального процесу закладів вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 256-259. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
488341
  Панкова А.Ю. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів / А.Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 58-60. – ISSN 2306-6806
488342
  Гордійчук А.І. Ефективність галузей сільського господарства та їх інноваційний розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 96-101. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
488343
  Шекера С.Ю. Ефективність гербіцидів проти амброзії полинолистої в посівах ячменя / С.Ю. Шекера, В.С. Зуза // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
488344
  Брухаль Ф.Й. Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого / Ф.Й. Брухаль, Л.М. Красюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 50-54 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
488345
  Полтавець С. Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 321-329
488346
  Смалюк Г. Ефективність глобальних методів регулювання світового аграрного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 36-43. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
488347
  Онищенко О. Ефективність господарств населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 60-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
488348
  Баганець О.О. Ефективність господарського-правового регулювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 172-175
488349
  Грибан С.В. Ефективність господарської діяльності хлібопекарської галузі Житомирської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 141-144


  У даній статті розкривається організаційно-економічна характеристика хлібопекарської галузі, необхідність рівномірного розміщення підприємств, переваги та недоліки форм власності, стан менеджменту. This article deals with organizational and economic ...
488350
  Білязе О.С. Ефективність грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі / О.С. Білязе, Л.Д. Слєпньова, Л.П. Білязе // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.134-142. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
488351
  Яременко О.Л. Ефективність грошово-кредитної політики в умовах зростаючої монетизації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 146-153. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
488352
   Ефективність дворежимних ракетних двигунів при виконанні навколоземних орбітальних маневрів / Б. Кіфоренко, І. Васильєв, О. Куценко, О. Харитонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  В рамках вирішення основної задачі механіки космічного польоту отримано і початкові оцінки ефективності комбінованих ракетних двигунів великої і малої тяги порівняно з традиційними двигунами при виконанні практично цікавих навколоземних орбітальних ...
488353
  Башнянин Г.І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [ наукова монографія ] / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 504 с. – ISBN 978-966-8561-92-4
488354
  Шарапатюк Дмитро Анатольович Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
488355
  Шарапатюк Д.А. Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
488356
  Лагодієнко Н.В. Ефективність державного планування податкових надходжень / Н.В. Лагодієнко, В.В. Хоренженко, Ю.В. Татаренкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
488357
   Ефективність державного управління : Монографія. – Київ, 2002. – 420с. – ISBN 966-8039-11-4
488358
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 42. – 2015. – 318 с. – Резюме укр., англ. мовами
488359
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 43. – 2015. – 352 с. – Резюме укр., англ. мовами
488360
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 44, ч. 1 : Державне управління. – 2015. – 246 с. – Резюме укр., англ. мовами
488361
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 44, ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
488362
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – 2016. – 279, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
488363
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – 2016. – 110, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
488364
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 4 (49). – 2016. – 351, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
488365
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 1 (54). – 2018. – 285, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
488366
  Леонова А.В. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навчально-методичний посібник / Леонова А.В., Давидова В.П., Новачук О.О. – Київ : Кондор, 2007. – 390 с. – ISBN 966-351-093-5
488367
  Мекшун П.В. Ефективність державного управління економічною безпекою України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 77-79. – Бібліогр.: 11 назв
488368
  Паризький І.В. Ефективність державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України на регіональному рівні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 14-22. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
488369
  Семенченко А.І. Ефективність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-19.
488370
  Жукова Л.А. Ефективність державного управління у сфері цивільного захисту як основа раннього виявлення, усунення та нейтралізації загроз національній безпеці в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74. – Бібліогр.: 5 назв
488371
  Бездітний В.П. Ефективність державного фінансового контролю в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 85-89
488372
  Барабаш Ю. Ефективність державної влади в умовах дефіциту демократії (конституційні аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 81-89. – ISSN 1026-9932
488373
  Голованенко М.В. Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи "Прозорро" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 79-87


  Розглянуто основні показники оцінювання ефективності закупівельної логістики публічного сектору України. Проведено аналіз динаміки показників абсолютної та відносної економії, показника результативності торгів, показника конкурентності торгів. Виявлено ...
488374
  Костюкевич Р.М. Ефективність державної підтримки інноваційного експортно орієнтованого бізнесу у контексті задоволення інтересів ключових стейкхолдерів державних цільових програм / Костюкевич Р.М., Зеглам Абдулхакем Мухамед // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 83-90. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
488375
  Бутко М.П. Ефективність державної підтримки сільського господарства в Україні: реалії та перспективи / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1729-7206
488376
  Трипольська Г.С. Ефективність державної політики у сфері сприяння виробництву "зеленої" електроенергії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 98-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
488377
  Резнік Н.П. Ефективність деривативів на світових біржових ринках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 147-151. – (Економічні науки ; № 2 (31))
488378
  Прасолов І. Ефективність дивідентної політики акціонерних товариств у контексті посилення інвестиційної спрямованості банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 4-7
488379
  Татьянченко О. Ефективність дистанційного навчання в освітній інфраструктурі / О. Татьянченко // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 102-108
488380
  Демченко І.В. Ефективність дистанційного освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій / І.В. Демченко, Л.С. Харламова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477


  У статті проаналізовано проблему дистанційного навчання, шляхи вдосконалення методики викладання та підвищення ефективності дистанційного освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Зазначено основні труднощі ...
488381
  Шепілова Т.П. Ефективність дії гербіцидів в посівах сої // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 2310-046X
488382
  Вересенко О.М. Ефективність дії гербіцидів на посівах люпину білого залежно від видового складу бур"янів / О.М. Вересенко, Т.М. Левченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 182-188 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
488383
  Пінчук Н.В. Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу / Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
488384
  Крезе О.О. Ефективність дії права в правовій державі // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.53-58
488385
  Мохонько А.В. Ефективність дії правових та політичних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349
488386
  Сліпченко М. Ефективність дії трансмісійного механізму кредитування при формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 42-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
488387
  Чебаник В. Ефективність дій влади в умовах воєнної агресії РФ: фактори впливу // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 109-111. – ISBN 978-617-8034-37-5
488388
  Красовська В. Ефективність дій правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 182. – ISSN 0132-1331
488389
  Суторміна К.М. Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України / К.М. Суторміна, М.П. Репецька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 65-70. – ISSN 2306-6792
488390
  Чайковський Я. Ефективність діяльності банківських установ в Україні / Я. Чайковський, І. Чайковська, Є. Чайковський // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 127-140. – ISSN 1818-5754
488391
  Шараєвський Д.В. Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 83-85
488392
  Деняк Є. Ефективність діяльності вільних економічних зон у країнах - нових членах Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 50-52
488393
  Версаль Н. Ефективність діяльності державних банків в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 47-55 : Рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 1605-2005
488394
  Циц С.В. Ефективність діяльності державних службовців // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-119.
488395
  Єсенніков К.В. Ефективність діяльності державних службовців: методологічний аспект // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – С. 307-309. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
488396
  Коваленко С. Ефективність діяльності державних холдингових компаній // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 93-100
488397
  Степанюк А.Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України : науково-практичний посібник / Степанюк А.Х., Четверикова О.С., Яковець І.С. ; Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; [ за ред. А.Х. Степанюка ]. – Харків : Кроссроуд, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8759-70-3
488398
  Поволокіна О.М. Ефективність діяльності засобів масової інформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
488399
  Мельникова К.В. Ефективність діяльності логістичних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 283-287. – ISSN 2222-4459
488400
  Лондар Л. Ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 316-322. – ISSN 0201-758Х
488401
  Петренко П.С. Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 101-107. – Бібліогр.: 12 назв
488402
  Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності органів публічної влади в сучасних умовах: сутність і зміст // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 7-25
488403
  Кукуруз О.В. Ефективність діяльності парламенту: теоретико-методологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 182-193. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
488404
  Клименко В.В. Ефективність діяльності підприємств на ринку логістичних послуг в Україні / В.В. Клименко, Г.М. Лозова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 94-108. – ISSN 2313-8246
488405
  Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств та їх об"єднань: аналіз, моніторинг, забезпечення // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 19-26 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
488406
  Четиріна І.М. Ефективність діяльності податкових органів у реалізації механізму державного контролю за стягненням податків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 231-235. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
488407
  Петрова Г.Є. Ефективність діяльності українських підприємств на світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-157. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
488408
   Ефективність діяльності української банківської системи (2005 - 2009рр.). Методолгія аналізу фронтів : банки України / А. Пілявський, О. Вовчак, Ю. Маців, Т. Хома // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
488409
  Борзенко О.О. Ефективність для світової економіки брейнстормінгу лідерів країн G7 // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 17 назв
488410
  Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
488411
   Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - гастропатій / М. Мбаркі, Є.Я. Скляров, І.М. Тумак, О.Є. Склярова // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 47-50. – ISSN 1029-4244
488412
  Ковшун Н.Е. Ефективність екологічного інвестування в Україні / Н.Е. Ковшун, Н.С. П"ятка, І.А. Жидик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 30-42. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
488413
  Клименко Н.А. Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 90-94
488414
  Добряк Д.С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах / Д.С. Добряк, В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 83-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
488415
  Твєрдохліб І. Ефективність економіко-математичного моделювання процесів трансформаційної економіки: прагматичний аспект / І. Твєрдохліб, Г. Петрик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-223. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
488416
  Чугаєв О.А. Ефективність економічних відносин України та Турецької Республіки в контексті формування зони вільної торгівлі / О.А. Чугаєв, М.П. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 204-211
488417
  Клочко В.П. Ефективність економічного співробітництва соціалістичних країн. / В.П. Клочко, А.І. Рокитко. – К., 1974. – 48с.
488418
  Демченко С.Ф. Ефективність економічного судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-48
488419
  Завадовський М.М. Ефективність економічної інформації. / М.М. Завадовський. – К., 1973. – 47с.
488420
  Желюк Т. Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища / Т. Желюк, К. Ревун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 7-22. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
488421
  Галаманжук Л.Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
488422
  Мороз М. Ефективність експерименту прямого банківського кредитування колгоспів // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 23-26
488423
  Пірієв Р.Х. Ефективність електромагнітного моніторингу при вивченні землетрусів // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 166-177 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172-175. – ISSN 0203-3100
488424
  Яцків С.Ю. Ефективність електромеханічного перетворення енергії на резонансних коливаннях біморфного п"єзокерамічного елемента / С.Ю. Яцків, О.В. Борисейко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 79-80
488425
  Кравчина О. Ефективність електронного навчання управлінського персоналу в шкільній практиці зарубіжних країн // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 119-121. – ISBN 978-966-2249-24-8
488426
  Дрозд М.О. Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у Північному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 53-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
488427
  Кальченко Г.А. Ефективність емоційної аргументації в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 131-136
488428
  Поважна Т.М. Ефективність ентомопатогенної дії деяких бактеріальних комплексів на личинок кровосисних комарів / Т.М. Поважна, Г.С. Янішевська, Н.А. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-72. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано перспективність використання штучно створених бактеріальних популяцій, до складу яких входять бактерії Bacillus thuringiensis I Pseudomonas fluorescens, а також асоціація fluorescens Serratia marcescens для зниження чисельності преімагінальних ...
488429
  Андрущенко В. Ефективність європейського вчителя (проблема впровадження "Педагогічної конституції Європи" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 5-18. – ISSN 2078-1016
488430
  Бестерс-Дільгер Ефективність Європейської хартії регіональних або міноритарних мов як знаряддя захисту мовних прав у слов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 0027-2833
488431
  Бестерс-Дільгер Ефективність Європейської хартії регіональних або міноритарних мов як знаряддя захисту мовних прав у слов"янських країнах // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 37-45


  "Статтю присвячено оглядові результатів імплементації Європейської хартії регіональних або міноритарних мов у дев’яти слов’янських країнах, у яких вона набрала чинності. Наслідки її впровадження неоднозначні: поряд із суттєвим покращенням вона ...
488432
  Ждиняк Н.П. Ефективність забороняючих кримінально-правових норм : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ждиняк Наталія Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
488433
  Сікерко Л.П. Ефективність зайнятості як чинник людського розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 80-83
488434
  Пермякова Л. Ефективність законодавства по охороні рибних ресурсів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.89-96. – ISSN 1561-4999
488435
   Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій) / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, І.П. Андрушко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 404, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 12-13. – ISBN 978-617-7530-00-7
488436
  Кіндрат П.В. Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 55-59
488437
  Мельник О.М. Ефективність законодавства: поняття та фактори // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 121-124. – ISBN 978-966-301-172-1
488438
  Коваленко Т.О. Ефективність законодавчого забезпечення державного контролю у сфері використання та охорони земель // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-59.
488439
  Ковальчук А. Ефективність законодавчого забезпечення фінансової політики в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
488440
  Бурлака В.Г. Ефективність законодавчої і регуляторної бази в нафтовому секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
488441
  Москаленко С.А. Ефективність засвоєння іншомовного матеріалу в процесі вивчення іноземної мови // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 91-94


  Стаття розкриває всі складові мотивації та їх вплив на навчальний процес, досліджується тут також взаємозв"язок і взаємообумовленість мотивації та змісту навчання іноземній мові.
488442
  Юхименко Р.С. Ефективність засобів криптографічного захисту інформації - захищених носіїв / Р.С. Юхименко, О.Г. Оксіюк // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 149-151
488443
  Косенко А. Ефективність застосування iнформаційно-хвильвої терапії з метою діагностики і лікування деяких хвороб студентів / А. Косенко, Л. Остапченко, М. Колбун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-112. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Інформаційно-хвильова терапія є методом, що керує електромагнітним гомеостазом організму. Відновлюючи електромагнітні параметри всіх елементів, дезорганізованих патологічними процесами, ця терапія має загальнозміцнюючий вплив на функціональну взаємодію ...
488444
  Савчук Ю.О. Ефективність застосування абсорбентів і хелатних добрив при різних способах садіння промислового винограднику на півдні України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Савчук Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
488445
  Котенко В. Ефективність застосування адміністративно-правових норм в судовій практиці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Згідно до сучасної національної законодавчої бази розглянуті зміст та структура адміністративного процесу та судочинства, запропоновані основні поняття і визначення в цій сфері. According to the modern national legislation the content and the ...
488446
  Месель-Веселяк Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / Месель-Веселяк, В.С. Паштецький // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
488447
  Грубов В.І. Ефективність застосування АСКТП / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1973. – 32с. – (Школа господарського управління ; Сер.9 ; №4)


  У брошурі викладені принципипобудови АС харчування технологічними процесами, наведені приклади застосування їх у харчовій, хімічній, нафтопереробній, целюлозно-паперовій та іншіх галузях промисловості УРСР і за рубежем
488448
   Ефективність застосування біологічно-ефективних препаратів та добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Палагнюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
488449
  Величко В.Є. Ефективність застосування вільного програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики як педагогічна проблема / В.Є. Величко, О.Г. Федоренко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 257-263. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
488450
  Андрущенко Микола Васильович Ефективність застосування добавок ферментних препаратів целотерину ГЗх та пектофоетидину ГЗх в годівлі м"ясних гусенят : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.02.02 / Андрущенко Микола Васильович ; Україн. державний аграрний університет. – Київ, 1993. – 19 с.
488451
   Ефективність застосування ДС-алгоритму для системи рівнянь Нав"є-Стокса на багатопроцесорних комплексах / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей, В.В. Оноцький, О.В. Попов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 28-36. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This work is devoted to the analysis of results of realization of numerical DS-algorithm on multiprocessor systems, and highlighting new opportunities that this algorithm opens, compared to other methods. The analysis conducted by the example of ...
488452
  Ковальчук В. Ефективність застосування екологічно безпечних препаратів проти збудника борошнистої роси Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam на Rhododendron japonicum (A. Gray) Suringar // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  В результаті дослідження встановлено ефективність використання проти збудника борошнистої роси рододендронів Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam, біофунгіцидів Фітоспорин-М, Мікосан-В, та екологічно безпечного препарату на основі ...
488453
  Лучникова Т. Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства / Т. Лучникова, А. Кулинич // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 302-309. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
488454
   Ефективність застосування ізометричних вправ у поєднанні з вправами на петлі Гліссона в лікуванні пацієнтів з остеохондрозом / Л.Д. Катюкова, В.В. Зінченко, Л.Д. Кравчук, А.П. Русанов // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 62-67 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
488455
   Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур / В.Ф. Камінський, І.П. Григорюк, В.В. Теслюк, В.М. Ковбасенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 115-120 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
488456
  Безлюдна В. Ефективність застосування інноваційних технологій у процесі викладання іноземних мов на немовних спеціальностях у закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1. – С. 54-59. – ISSN 2307-4906
488457
  Молнар О.С. Ефективність застосування інтернет-технологій в діяльності українських туристичних підприємств / О.С. Молнар, В.В. Петрик, Р.В. Моняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 124-129
488458
  Нітченко А.Г. Ефективність застосування кейс-методу при фаховій підготовці майбутніх юристів у закладах вищої освіти / А.Г. Нітченко, С.В. Ігнатенко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (5). – С. 66-70. – ISSN 2415-3095
488459
  Симочко В.В. Ефективність застосування клейких пасток у системі фітосанітарного моніторингу шкідливих організмів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
488460
  Хитрова О.А. Ефективність застосування коплексних інформаційних систем в управлінні підприємством / О.А. Хитрова, А.В. Круглянко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 58-66. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
488461
   Ефективність застосування макро- і мікродобрив при вирощуванні кукурудзи / В.С. Циков, М.І. Дудка, О.М. Шевченко, С.С. Носов // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
488462
  Макарова М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях : монографія / М.В. Макарова ; УКООПСПІЛКА ; Полт. ун-т спожив. коопер. України, Каф. інформ.-обчисл. систем. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-7971-76-2
488463
  Слабченко О.О. Ефективність застосування методів та алгоритмів імпутації пропущених даних в задачах соціально-мережевого аналізу / О.О. Слабченко, В.М. Сидоренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 15-26 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
488464
  Мезенцева І.С. Ефективність застосування методу ігрових технологій під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 118-121
488465
  Рассадіна І.Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 107-110 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
488466
  Дудка М.І. Ефективність застосування мінеральних добрив при інтенсивному використанні кормових площ і вирощуванні трьох урожаїв на рік в умовах північного Степу України // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 105-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
488467
  Магулка І.В. Ефективність застосування немедикаментних засобів у реабілітації пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / І.В. Магулка, Л.В. Андріюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 5-10. – ISSN 1029-4244
488468
  Гузєв О.С. Ефективність застосування ООН економічних санкцій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
488469
  Власова Н.А. Ефективність застосування органо-мінерального добрива "Фрея" за вирощування сої в Центральному Лісостепу / Н.А. Власова, В.В. Приблуда // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
488470
  Валуйський С.В. Ефективність застосування повітряних ретрансляторів для підвищення структурної надійності безпроводових епізодичних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 98-103


  У роботі представлений аналіз надійності структур безпроводових епізодичних мереж із застосуванням повітряних ретрансляторів. Наведено розрахунок інформаційних характеристик для структур, Що розглядаються. Показано, що надійність таких мереж залежить ...
488471
   Ефективність застосування програмного середовища MatLab за проведення лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / В.О. Рамш, М.В. Потаменко, Н.П. Семенова, О.О. Семенов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 243-250. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
488472
  Драган О. Ефективність застосування прокурорами представницьких повноважень при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 53-63
488473
  Кринична І. Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях / І. Кринична, Т. Чекмарьова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 121-130
488474
  Терещук О.І. Ефективність застосування супутникових технологій під час виконання земельно-кадастрових робіт у населених пунктах / О.І. Терещук, І.О. Нисторяк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 90-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 2414-9993
488475
   Ефективність застосування тракції та кінезитерапії в лікуванні дегенеративних змін у поперековому відділі хребта / Я.В. Фіщенко, Л.Д. Катюкова, В.В. Зінченко, О.І. Баяндіна // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
488476
  Кузнецов О.Г. Ефективність застосування у корекції імунних розладів алергенспецифічної імунотерапії та діалізату лейкоцитів у хворих на алергічний риніт у поєднанні з алергічним кон"юнктивітом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Кузнецов Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 29 назв
488477
  Приятельчук А О. Ефективність застосування чистих технологій міжнародними корпораціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 83-89


  Зважаючи на прогресуючий ефект негативних наслідків кліматичних змін, активно реалізується глобальна стратегія зниження антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Великі компанії за умови наявності фінансових можливостей та безпосередньої ...
488478
  Руднєв Є.С. Ефективність заходів енергозбереження та вдосконалення менеджменту на підприємствах України в сучасних умовах / Є.С. Руднєв, М.М. Бучнєв // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – C. 122-127. – ISSN 2077-1738
488479
  Ахмед Мохамед Альсавеаї Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.01.13 / Ахмед М.А.; НАУ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
488480
  Рабінович П. Ефективність заходів юридичної відповідальності: методика вимірювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 4-8
488481
  Пузік Л.М. Ефективність зберігання капусти броколі залежно від виду пакування / Л.М. Пузік, В.А. Бондаренко, А.Г. Тарнавський // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 126-130 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
488482
  Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні : монографія / О.С. Козак ; за ред. О.М. Бандурки. – Київ : Освіта України, 2009. – 204с. – ISBN 978-966-188-046-6
488483
  Стаканов Р.Д. Ефективність здійснення НДДКР в контексті євроінтеграційних перспектив України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 83-84
488484
  Лещинський В. Ефективність здійснення судового контролю за законністю дозвільної діяльності у сфері містобудування: функціональний підхід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 178-182. – ISSN 2663-5313
488485
  Разанов С.Ф. Ефективність зниження забруднення грунтів свинцем і кадмієм за бжолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення / С.Ф. Разанов, І.М. Дідур, М.В. Первачук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 94-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
488486
  Заяць О.І. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності Закарпаття в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 352-358. – ISBN 978-966-2075-11-3
488487
  Спаський Г.В. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 83-89. – ISSN 2221-1055
488488
  Гнибіденко І.Ф. Ефективність зовнішньої торгівлі України - головний критерій її реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 6
488489
  Фомічов М.В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
488490
  Скопюк М.І. Ефективність і безпека мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні дитячого церебрального параліча: подвійне сліпе перехресне дослідження / М.І. Скопюк, А.А. Соловйова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 100. – ISSN 1023-2427
488491
   Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні / О.А. Дячук, Р.З. Подолець, Б.С. Серебренніков, Т.А. Зеленюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 59-75. – ISSN 1993-0259
488492
   Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. : Є. Захаров, М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 184 с. – Бібліогр.: с. 171-176. – ISBN 978-966-8919-63-3
488493
  Полянський І. Ефективність і перспективи "локальної" розслідувальної журналістики в України: світоглядні альтернативи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 244-247. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
488494
  Горемикіна Ю.В. Ефективність і якість соціальних послуг у контексті оцінювання та стандартизації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 56-68. – ISSN 2414-3499
488495
  Крикавський Є.В. Ефективність і якість у логістичній концепції "trade off" чи " trade up" / Є.В. Крикавський, І. Петецький // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 18-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
488496
  Олійник Н. Ефективність ігрових моделей навчання в системі сучасної вищої освіти / Надія Олійник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 70-75. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У науковій статті розглядаються особливості використання ефективних ігрових моделей навчально-виховному процесі. Узагальнено важливість застосування імітаційно-моделюючих та рольових ігор, а також їх ефективність при підготовці майбутніх молодих ...
488497
  Мугир Т.Ю. Ефективність інвестицій в людський капітал на рівні підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С.65-73
488498
  Двойних К.Є. Ефективність інвестицій в умовах нової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 12-16. – ISSN 2306-6814
488499
  Витвицька Уляна Ярославівна Ефективність інвестицій у дорозробку нафтових родовищ України : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.07.01 / Витвицька У.Я.; НАНУ. Ін-т економіки. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488500
  Кошулько О. Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах / О. Кошулько, І. Гуриненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-33
488501
  Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності ) / Заклекта-Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214л. + Додатки : л.179-192. – Бібліогр. : л.193-214
488502
  Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : Автореф. дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Заклекта-Берестовенко О.С.; Заклекта -Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
488503
  Пушкар О.І. Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 138-144.
488504
  Румянцева Г.І. Ефективність інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Румянцева Г.І. ; НАН України; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
488505
  Пікус Р. Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено структуру інвестиційного портфеля страхових компаній в Україні з метою оцінки ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії, яку проводять дані страхові організації. Визначено основні напрями інвестування коштів ...
488506
  Шульга Ж.О. Ефективність інвестування в людський капітал як чинник економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
488507
  Плахотнікова Л.О. Ефективність інвестування логістичних систем підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 54-61. – ISSN 2522-1620
488508
  Коновал О.І. Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 49-54. – ISSN 2221-1055
488509
  Барабаш Ю. Ефективність індивідуальної конституційної скарги як засобу захисту прав особи в Україні / Ю. Барабаш, Г. Берченко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 9-21. – ISSN 2310-6158
488510
  Бородій О.О. Ефективність інженерної праці / О.О. Бородій. – К, 1987. – 46с.
488511
  Данило С.І. Ефективність інновацій в роздрібній торгівлі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 50-53. – ISSN 2071-4653
488512
  Кучер А.В. Ефективність інновацій для раціонального використання грунтів: теорія, методика, аналіз = Efficiency of innovations for sustainable soil management: theory, methodology, analysis : монографія / А.В. Кучер [та ін.] ; за ред чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 201-240. – ISBN 978-617-7555-19-2
488513
  Буяльська Н.П. Ефективність інноваційних технологій навчання в екологічній освіті // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-98 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1726-5428
488514
  Бурлака В.Г. Ефективність інноваційного механізму в модернізації нафтового сектору України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 116-124 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
488515
  Квач Я.П. Ефективність інноваційного розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються особливості інноваційного розвитку електроенергетичного комплексу України, визначено складові зовнішньої і внутрішньої ефективності діяльності підприємств електроенергетики.
488516
   Ефективність інокуляції люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti за різного вологозабезпечення ґрунту / С.Я. Коць, Л.М. Михалків, Н.А. Воробей, О.В. Пацко, В.І. Січкар // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2015. – Вип. 26 (66). – С. 178-188. – ISSN 2409-5524
488517
  Боднарук Т. Ефективність інституту громадянської ініціативи в Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 339-342. – ISSN 2663-5313
488518
  Шведова Г.Л. Ефективність інституційного та законодавчого забезпечення протидії корупції в контексті судової реформи в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 58-61. – ISBN 978-617-7627-30-1
488519
  Бабій М.Ф. Ефективність інтерактивних методів при проведенні практичних занять із психології // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 19-29


  Професійне навчання майбутнього фахівця буде ефективним, якщо він активно братиме участь у цьому процесі. Для цього необхідно створити такі умови, щоб він став активним учасником навчання, а не пасивним спостерігачем. Відповідно викладач має ...
488520
  Муравський В. Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств / В. Муравський, Н. Хома // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
488521
  Гекоргіаді Н. Ефективність інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: показники і послідовність їх розрахунку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1728-9343
488522
  Михайловська О.В. Ефективність іпотеки в Україні: шляхи виходу з кризи / О.В. Михайловська, Н.В. Харіна, О.В. Михайловський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 70-73
488523
   Ефективність кавітаційного очищення води, залежно від природи барботованого газу / Л.І. Шевчук, І.Є. Никулишин, Л.М. Предзимірська, Т.В. Чайківський, Т.С. Фалик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 102-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1995-0519
488524
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації економічних систем / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 112-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
488525
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-8561-96-2
488526
  Видиборець А.В. Ефективність капітальних вкладень в колгоспах / А.В. Видиборець. – Київ : Держсыльгоспвидав УРСР, 1963. – 117 с.
488527
  Козлова Т.А. Ефективність капітальних вкладень в осушення земель на Україні / Т.А. Козлова. – Київ : Наукова думка, 1972. – 140 с.
488528
  Трегобчук В.М. Ефективність капітальних вкладень у зрошення земель на Україні / В.М. Трегобчук. – К., 1972. – 160с.
488529
  Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у колгоспах і радгоспах / І.Й. Дорош. – К, 1965. – 55с.
488530
  Дзикович З.Я. Ефективність капітальніх вкладень у сільському господарстві. / З.Я. Дзикович, Ю.Т. Мусіяка. – К., 1965. – 22с.
488531
   Ефективність кверцетину у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою (COVID-19) / І.А. Зупанець, О.А. Голубовська, О.А. Тарасенко, Н.П. Безугла, М.Ф. Пасічник, С.О. Карабіньош, В.С. Копча, Л.В. Мороз, Г.В. Максимчук, О.Я. Кобринська, Р.М. Фіщук, Д.І. Шульга, Р.С. Морочковський, М.С. Зощак // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 636-643. – ISSN 2306-4145
488532
  Оксенюк С.Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
488533
  Туркевич М.О. Ефективність колагеногенезу шкіри при введенні імплантантів різної природи (експерементально-патоморфологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Туркевич Марта Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
488534
  Байдужа О.М. Ефективність комбінованої терапії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на основі оптимізації стратифікації серцево-судинного ризику у практиці сімейного лікаря : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Байдужа Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України ; Держ. заклад "Запорізька мед. акад. післядипломної освіти м-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
488535
  Мельниченко Л.В. Ефективність комбінованої тракції в медичній реабілітації хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : с. 14.01.33 / Мельниченко Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 23 с. – Біблііогр.: 17 назв
488536
  Єфанов М.М. Ефективність комп"ютеризації // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 41-42. – ISBN 5-77-63-2310-X
488537
  Потапова О.В. Ефективність комплексного використання засобів рухливих ігор у підвищенні фізичного стану дітей молодшого шкільного віку з девіантною поведінкою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Потапова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
488538
  Чернега Т.О. Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 100-112 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
488539
  Гельман В.М. Ефективність комплексної механізації в сільскому господарстві / В.М. Гельман. – Київ : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1961. – 87 с.
488540
  Клапчук В.В. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з патологією гепатобіліарної системи / В.В. Клапчук, Н.В. Марюхніч, Т.Ю. Фоменко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 105-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
488541
  Стєкольщикова В.А. Ефективність комунікативно-образної моделі концепта "гра слів" у явищі інфотейнментивної впливогенності // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 284-290. – ISSN 1998-6912
488542
  Годованик Є.В. Ефективність конституційно-правових норм в умовах сучасного розвитку системи права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Годованик Євген Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
488543
  Кравчук В.М. Ефективність консультацій з громадськістю як інструменту народовладдя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2219-5521
488544
  Голинський Ю.О. Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
488545
   Ефективність контролю факторів кардіоваскулярного ризику на амбулаторному етапі / Г.С. Ісаєва, Л.А. Рєзнік, М.М. Вовченко, О.О. Буряковська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 1605-7295
488546
  Луцак С.М. Ефективність концепту діалогічності в сучасному українському літературознавстві // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 37-44
488547
  Луцак С. Ефективність концепту діалогічності в сучасному українському літературознавстві: синергетичні параметри // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 100-109. – (Філологія ; Вип. 23/24)
488548
  Шевченко Т.А. Ефективність корекції оксидативного стресу у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Шевченко Тетяна Антонівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
488549
  Голод Р.М. Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу / Р.М. Голод, О.М. Білінська, Г.П. Шубала // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
488550
  Кузнецова І.С. Ефективність корпоративних венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 75-80. – ISSN 1993-6788
488551
  Савченко Л. Ефективність корпоративної преси в умовах економічної кризи в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 150-155


  У статті розглядаються фактори, що впливають на ефективність функціонування корпоративної преси в Україні в умовах кризи, визначається залежність моделі та якості корпоративного видання від комунікаційної стратегії підприємства, а також робиться спроба ...
488552
  Чугаєв О.А. Ефективність кредитів МВФ в умовах валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 158-161
488553
  Шльончак В.В. Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шльончак Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ун-т банківської справи". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
488554
  Солодка О.О. Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 119-127 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
488555
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Луган. місц. осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права". – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2015. – 46 с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-617-616-067-0
488556
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформ.-аналіт. матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський, А.С. Кудінов ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; Луган. місцевий осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінал. права". – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 43, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-616-071-7
488557
  Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Р.М. Міловідов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-501-066-2
488558
  Бабанли Р.Ш. Ефективність кримінальної юстиції: критерії, виклики, рішення V київський полілог: як забезпечити правопорядок в Україні? / Р.Ш. Бабанли, В.В. Кучерявенко // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 647-652. – ISSN 0869-2491
488559
  Тирусь М.Л. Ефективність листкового підживлення цукрових буряків на темно-сірих опідзолених грунтах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 97-101 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
488560
   Ефективність лікування хворих старших вікових категорій з постімплантаційною фібриляцією передсердь / О.В. Синяченко, Д.Ю. Узун, Г.С. Такташов, Н.В. Грона // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 1605-7295
488561
  Чухрай Н.І. Ефективність логістики України: слабкі місця та позитивні тенденції // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
488562
  Мазур В.С. Ефективність людського капіталу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 8-11. – (Економічні науки)
488563
  Бігун В.Г. Ефективність м"ясної відгодівлі чистопородних. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.04 / Бігун В.Г.; Укр.АН аграрн.наук. – Полтава, 1994. – 25л.
488564
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної виборчої системи на виборах до Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 287-296
488565
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 683-689. – ISSN 1563-3349
488566
  Зілгалова О.А. Ефективність малого і середнього бізнесу в країнах перехідної економіки (порівняльний аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 193-199.
488567
  Носова Є. Ефективність маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль маркетингових досліджень для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Досліджується етапи проведення маркетингового дослідження, описуються методи аналізу його результатів. A role of marketing research in raising ...
488568
  Кіктенко З.П. Ефективність маркетингової діяльності на фондовому ринку України / З.П. Кіктенко, А.А. Дзюмак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
488569
  Малюченко К.О. Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
488570
  Вакалюк І.П. Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця / І.П. Вакалюк, Н.П. Гайналь, П.П. Звонар // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 1 (1), січень - березень 2017 року. – C. 79-84. – ISSN 2521-1455
488571
  Доценко В.Ф. Ефективність менеджменту готельно-ресторанного бізнесу: критерій фінансових результатів / В.Ф. Доценко, Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
488572
  Мороз В. Ефективність менеджменту держави як монополіста банківського ринку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 31
488573
  Гринчишин Н.М. Ефективність методик для розрахунку збитків від забруднення земель в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 66-70. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488574
  Бурак М. Ефективність методики взаємопов"язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 3-17. – ISSN 2312-5993
488575
  Волік В.В. Ефективність методики навчання студентів-міжнародників читанню англомовних публіцистичних статей за фахом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 138-144. – (Педагогіка ; № 4)
488576
  Клос Л.М. Ефективність методичної системи дистанційного навчання майбутніх магістрів фармації: експериментальне підтвердження // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 132-138. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
488577
  Галаманжук Л.Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
488578
  Вернослов Є.В. Ефективність методів антиінфляційного регулювання в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 23-25. – ISBN 978-966-188-219-4
488579
  Алексюк А.М. Ефективність методів навчання на уроці / А.М. Алексюк ; передм. М.М. Грищенка. – Київ : Радянська школа, 1965. – 234 с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-232
488580
  Бєлих Л.С. Ефективність методів нутрітивної підтримки в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий важкий панкреатит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Бєлих Людмила Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
488581
  Кулик О.В. Ефективність методів психоневрологічної корекції у пацієнтів з порушеннями когнітивної та психоемоційної сфер на тлі тяжкої черепно-мозкової травми / О.В. Кулик, О.Ф. Майданник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 18-23 : мал. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2312-5675
488582
  Ушакова О.О. Ефективність методології наукових досліджень в кандидатських дисертаціях 2011 р. зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 390-398
488583
   Ефективність методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі в області інженерно-геологічних досліджень / Д. Чомко, О. Крамаренко, Мох"д, Маджалі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  На реальних прикладах показано, що достатньо ефективним методом дослідження напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій є метод імпульсного електромагнітного поля Землі (ІЕМПЗ). It is rotined on the real examples, that by the effective enough ...
488584
  Плахотнік О. Ефективність методу проектів у професійній підготовці викладача вищої школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 45. – С. 131-138. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
488585
  Мізюк Б.М. Ефективність механізмів забезпечення фінансової стабільності в розвинутих країнах / Б.М. Мізюк, Р.Р. Кітц // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 6-14. – ISSN 2222-0712
488586
  Лебедь І.Г. Ефективність механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: базові підходи та методологія оцінки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 128-134


  Стаття присвячена проблемі оцінки ефективності та результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Досліджено підходи до розуміння сутності та методів оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено дослідження ...
488587
  Калінін А.В. Ефективність механізму люстрації в політичному процесі сучасної України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9
488588
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму планування і фінансового забезпечення розбудови та облаштування митного кордону України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 114-123. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми планування й ефективності використання бюджетних коштів, виділених на облаштування пунктів пропуску через державний кордон, у контексті підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ...
488589
  Лосич С.В. Ефективність механізму реалізації кримінально-виконавчої політики України (передумови, структура, удосконалення) : монографія / С.В. Лосич, Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : НікаНова, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 187-199. – ISBN 978-966-2526-99-8
488590
  Біль М.М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 73-79. – ISSN 1562-0905
488591
  Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Холод С.Б. ; Держ. вищий навч. заклад "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
488592
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 117-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
488593
  Оліфіренко Л.Д. Ефективність механізму формування інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 105-107 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
488594
  Пастухова Лариса Вікторовна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації конвенції про захист прав і основних свобод людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
488595
  Пастухова Лариса Вікторівна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 165с. – Бібліогр.: л.151-165
488596
  Хмельова І.Є. Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнародному праві) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 379-382. – ISSN 2219-5521
488597
  Когут М.В. Ефективність міжнародного трансферу технологій як чинник економічного добробуту України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 278-279. – ISBN 978-617-7069-02-6
488598
  Байсарович І.М. Ефективність міжнародної політики у скороченні обсягів спалювання супутніх газів при розробці родовищ вуглеводнів / І.М. Байсарович, А.П. Гожик // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 148-149
488599
  Антонюк К.І. Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 37-44. – ISSN 2222-0712
488600
  Кістерський Л. Ефективність міжнародної технічної допомоги України / Л. Кістерський, І. Скребцов, Т. Липова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 74-78. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
488601
  Миненко О.О. Ефективність міжнародної технічної допомоги щодо секторальної розбудови економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 7-12
488602
   Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, О.Ю. Мацько, А.В. Плаксій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 95-103 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
488603
  Приведенюк Н.В. Ефективність мінеральних добрив за вирощування алтеї лікарської (Althaea officinalis L.) в умовах зрошення / Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко, В.А. Трубка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 134-139 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
488604
  Новаковська І. Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 24-29. – ISSN 1810-3944
488605
  Каменєва Т.М. Ефективність моделей державного регулювання економіки: досвід зарубіжних країн // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 154-157. – ISBN 978-617-696-384-4
488606
  Максимова Л.П. Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 80-85. – ISSN 2078-1687
488607
  Івасів Н. Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 118-124. – ISSN 2308-4634


  Розглядається пробл ема підвищення ефективності формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності (ІПКК) майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах скорочення аудиторних занять з іноземної мови у ВНЗ. З цією метою обгрунтовано ...
488608
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26-28, 31, 33. – ISSN 0131-775Х


  Уточнено методологічні підходи до кількісної оцінки ефективності моделі розвитку внутрішнього ринку національної економіки, здійснено їх апробацію на прикладі України, аргументовано висновок, що протягом 1995-2006 рр. зростання рівня ефективності ...
488609
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
488610
  Лисенко М.Г. Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Лисенко Михайло Григорович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
488611
  Дзюблюк О.В. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Дзюблюк, Г.М. Забчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 17-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
488612
  Ставицький А.В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні : фінансово-економічне регулювання / А.В. Ставицький, В.Р. Хом"як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
488613
  Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
488614
  Корнєєва Ю.В. Ефективність монетарної та валютної політики України в умовах економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
488615
  Ситников О.П. Ефективність мультимедійних лекцій з фізики для студентів інженерних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 206-207. – (Педагогічні науки)
488616
  Черненко С.О. Ефективність навчання гімнастичних вправ школярів молодших класів при різних режимах їх виконання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
488617
  Зимовець В.В. Ефективність надання державних гарантій підприємствами в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 56-68 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
488618
  Павлюк К.В. Ефективність надання податкових пільг : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-40
488619
  Каленська С.М. Ефективність нанопрепаратів у технології вирощування сої / С.М. Каленська, Н.В. Новицька // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 7-21. – ISSN 2706-7688
488620
  Іващенко Л.А. Ефективність науково-технічної політики в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-66.
488621
  Фаст О. Ефективність наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634


  На підставі аналізу зарубіжних джерел з проблеми наукового керівництва дисертаційними дослідженнями аспірантів з"ясовано, що явище це багатогранне і досить дискусійне. На сьогодні у країнах ЄС пріоритетність формування європейської культури наукового ...
488622
  Крупка М.І. Ефективність наукової й інноваційної діяльності університетів України у контексті реалізації фінансового потенціалу та академічної репутації / М.І. Крупка, С.П. Сас // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 55-65. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
488623
  Парфенцева Н.О. Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу / Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-52. – Бібліогр.: с. 40-43, 50-51


  Ефективність національної економіки досліджується в макроекономічних параметрах таблиць "витрати - випуск". Механізм подолання суперечностей української економіки підпорядковується наскрізній гармонізації системами обліку підприємницької діяльності з ...
488624
  Койбічук В. Ефективність національної кібербезпеки: DEA-аналітика / В. Койбічук, В. Герасименко // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (105), липень - вересень. – С. 8-21. – ISSN 2786-4537
488625
  Березовець Т.В. Ефективність негативної політичної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються аспекти становлення в Україні одного з найбільш дискусійних типів політичної реклами - негативної реклами (антиреклами) протягом 1999 - 2002 рр. Визначено основні типи політичної реклами - іміджеві, проблематичну і негативну. Проведено ...
488626
   Ефективність нейтралізацій тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму / Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, В.В. Стеценко, Д.В. Козак // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 33-35. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено вивчення ефективності доповнення симптоматичного лікування бронхіальної астми (БА) арт-терапією у дітей шкільного віку з врахуванням індивідуальних особливостей психосоматичного стану. Арт-терапевтичний комплекс доданий до стандартної ...
488627
  Морєва Д.Ю. Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця / Д.Ю. Морєва, Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 17-20. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено результати вивчення ефективності немедикаментозних методів корекції стравохідної та позастравохідної симптоматикинеерозивної рефлюксної хвороби (НЕРХ) у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) у поєднанні з хронічною ішемічною ...
488628
  Заєць О. Ефективність норм земельного права: окремі аспекти реалізації // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7067-18-2
488629
  Іванова А. Ефективність норм конституційних актів у контексті політики національної пам"яті // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 239-243. – ISBN 978-966-7067-18-2
488630
   Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 539, [1] с. – Част. ст. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-18-2
488631
  Легін Л. Ефективність норм права, що регулюють оприлюднення нормативно-правоаих актів // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 286-288. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Згадується Ю.С. Шемшученко.
488632
  Купіна Л.Ф. Ефективність норм трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Купіна Людмила Францівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
488633
  Ярошенко І. Ефективність норм цивільного процесуального права: національні та європейські процедури (порівняльно-правовий аналіз) // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 528- 532. – ISBN 978-966-7067-18-2
488634
  Коротенко Т. Ефективність нормативно-правового регулювання відносин, пов"язаних зі зверненням з судовим дорученням до компетентних органів іноземних держав у цивільному процесі України // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7067-18-2
488635
  Корж В.Т. Ефективність НТП на транспорті. / В.Т. Корж. – К., 1985. – 33с.
488636
  Свиридов А.М. Ефективність нульової технології обробітку грунту під горох на чорноземах звичайних / А.М. Свиридов, М.О. Колос // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: с. 107-108. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
488637
  Бакуменко П.С. Ефективність оплати праці на торгівельному підприємстві / П.С. Бакуменко, Т.П. Ткаченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 166-173. – ISSN 2310-5534
488638
  Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 27-33. – Бібліогр.: 2 назви
488639
  Скляров Р.В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 162-166
488640
  Луніна І.О. Ефективність оподаткування споживання в Україні : податки / І.О. Луніна, Н.Б. Фролова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-27 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
488641
  Огонь Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 16-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
488642
  Запатріна І.В. Ефективність організації наукових досліджень на замовлення державних установ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
488643
  Сізова К.Л. Ефективність організації самостійної роботи майбутніх журналістів: пошук та інтерпретація матеріалів медіа / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 106-111. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1995-0519
488644
  Ісаєва О. Ефективність організації самостійної роботи у вищих медичних закладах / О. Ісаєва, Г. Шайнер // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 45-49. – ISSN 2308-4634
488645
  Романенко Т.Г. Ефективність оригінальних нестероїдних протизапальних препаратів та їх аналогів (дженериків) при лікуванні хронічного тазового болю / Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко, Г.М. Жалоба // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 32-37. – ISSN 2413-550Х
488646
  Маркович І. Ефективність освіти з погляду менеджменту / І. Маркович, В. Коваленко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 90-96. – ISSN 2409-8892


  Досліджено важливість освіти в системі забезпечення сталого розвитку національної економіки, адже саме освіта є стратегічним ресурсом та в нинішній час значним резервом держави, який можна використовувати на користь усього суспільства. Показано, що ...
488647
  Салата О. Ефективність освітніх технологій у викладацький практиці вищої школи / О. Салата // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 2. – С.72-79
488648
  Готра Ю.А. Ефективність особистісних тестів при відборі персоналу // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 132-139
488649
  Улєєв О.П. Ефективність оцінки якості приймання БЧК за кодовими ознаками та параметрами лінійного сигналу : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Улєєв О.П.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. України. Українська держ. академія зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2000. – 20л.
488650
  Школьна Л. Ефективність паразита Aphidius ervi Haliday у зниженні чисельності попелиць Aphis hederae Kal. i Muzis persicae schulz. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень ефективності паразита Aphidius ervi Halidau та динаміки зниження чисельності попелиць Aphis hederae Kal. i Myzus persicae Schulz. в умовах захищеного ґрунту. The results of investigations of efficiency of parasite ...
488651
  Турянський Ефективність ПДВ: теоретичні та емпіричні оцінки / Турянський, // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 28-31


  У статті систематизовано основні теоретичні аспекти ефективності ПДВ. Подано підходи державних службовців щодо встановлення ефективної ставки ПДВ та її вплив на заг. макроекономічну ситуацію в країні. Проаналізовано методи обчислення ефективної ставки ...
488652
  Коренева І.М. Ефективність педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 115-120. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
488653
  Коренева І.М. Ефективність педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 115-120. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
488654
  Маслова Т.В. Ефективність перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за разовими замовленнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Маслова Тетяна Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
488655
  Александрова В.П. Ефективність передових методів праці в промисловості Української РСР / В.П. Александрова, І.І. Рижков. – Київ : [б. в.], 1958. – 40 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
488656
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: 9 назв
488657
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець Валентин Іванович; Мін-во охорони здоров"я України. Донецьк. держ. медичний ун-тет ім.М.Горького. – Донецьк, 2002. – 188л. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: л. 119 - 134
488658
   Ефективність перетворення енергії у п"єзоелементах з розрізними електродами / В.О. Андрущенко, В.В. Бендюг, О.В. Борисейко, М.В. Кононіченко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про планарні коливання п"єзокерамічних елементів з розрізними електродами. Визначені оптимальні конфігурації електродного покриття для підвищення та пригнічення ефективності перетворення енергії на резонансних частотах ...
488659
  Корх О.В. Ефективність підбору батьківських пар за вгодованістю при розведенні норок групи сканбраун // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 272-276 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
488660
  Шпекторенко І. Ефективність підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною формою навчання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 235-240.
488661
  Карпенко О.Ю. Ефективність післяжнивних посівів та заходи основного обробітку грунту на урожай зерна кукурудзи в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Карпенко О. Ю.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 18л.
488662
   Ефективність планування, у тому числі витрат на енергоносії - запорука досягнення стратегічних цілей : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред. І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-61. – ISBN 978-966-2961-83-6
488663
  Сідельникова Л.П. Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
488664
  Вагілевич А.А. Ефективність податкових методів державного регулювання національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
488665
  Тимченко О.М. Ефективність податкового аудиту в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 19-22
488666
  Никифоров А.Є. Ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 2-7
488667
  Барановська І.В. Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – ISSN 1993-6788
488668
  Барановська Ірина Володимирівна Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто взаємозв"язок податкової системи з деякими макроекономічними показниками, зокрема з даними національних рахунків та дохідною частиною бюджету держави. Побудовано модель аналізу ефективності податкової системи.
488669
  Артем"єва К.С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
488670
  Милосердов М.М. Ефективність полезахисних лісових смуг / М.М. Милосердов. – К., 1971. – 191с.
488671
  Молдаван Л.В. Ефективність політики сприяння соціальній орієнтації розвитку сільського господарства ефективність політики сприяння соціальній орієнтації розвитку сільського господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 69-85. – ISSN 2617-8044
488672
  Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні : монографія / В.О. Корнієнко, І.Д. Похило ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-641-307-2
488673
  Солодовников А.П. Ефективність політичної інформації / А.П. Солодовников. – К., 1976. – 79с.
488674
  Музиченко Г.В. Ефективність політичної реклами в електоральному процесі: досвід позачергових виборів Президента України-2014 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 76-82. – ISSN 2077-1800
488675
  Короткевич О.В. Ефективність поточної господарської діяльності: структура, рівень, динаміка (2000-2006 рр.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 61-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
488676
  Андріїв В.М. Ефективність правових пільг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 134-144
488677
  Тарахонич Т.І. Ефективність правового регулювання (питання теорії) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-13
488678
  Кириченко К.М. Ефективність правового регулювання вчинення морського протесту в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-24


  У статті здійснюється дослідження правового регулювання окремих аспектів вчинення морського протесту, зокрема, розглядається питання дослідження нотаріусом речових доказів, оплати нотаріальних дій, зберігання акту про морський протест з доданими до ...
488679
  Копієвська О.Р. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 22-28. – ISSN 1563-3349
488680
  Павловська Л.М. Ефективність правового регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
488681
  Орлов Ю.В. Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності: політико-кримінологічний аспект / Ю.В. Орлов, Д.М. Миронюк // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 75-93. – ISSN 2304-4556
488682
  Андрущакевич Ю. Ефективність правоконкретизації: фактори та шляхи підвищення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 426-432. – ISSN 0132-1331
488683
  Годованик Є. Ефективність правотворчості як категорія сучасного європейського конституціоналізму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 47-51. – ISSN 2524-0129
488684
  Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 10-13. – ISSN 1810-3944
488685
  Шевченко Анатолій Федерович Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктор економ.наук: / Шевченко Анатолій Федерович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 407л. – Бібліогр.:л.392-407
488686
  Шевченко А.Ф. Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01. / Шевченко А. Ф.; КУ. – К., 1995. – 49л.
488687
  Матвієнко А.С. Ефективність праці сільської молоді / А.С. Матвієнко, М.І. Бородін. – К., 1988. – 48с.
488688
  Мельник Т.Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплаті // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 291-296.


  В статті аналізуються основні напрямки визначення ефективності праці і методи вимірювання продуктивності праці та її оплати для подальшого вдосконалення людьми економічної діяльності, знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших ...
488689
  Проненко Т.Є. Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 53-55. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
488690
  Терещенко С.І. Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (267). – C. 74-80. – ISSN 2221-1055
488691
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
488692
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
488693
   Ефективність пробіотичної терапії як засіб адаптації новонароджених від жінок з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями / О.О. Лошак, Л.В. Язикова, О.О. Язиков, Т.В. Петрицюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 112-117. – ISSN 2226-1230
488694
  Василевський О.Г. Ефективність проведення рубок формування та оздоровлення лісів у дубових деревостанах за участю ялини в умовах Поділля // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
488695
  Багрій І.Д. Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північноскворцівська площа - структура Недільна) : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 142-152 : Рис. – Список літ.: с.151-152. – ISSN 0203-3100
488696
  Станько Т.М. Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Станько Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
488697
  Липовська Н.А. Ефективність професійної діяльності державних службовців / Н.А. Липовська, С.К. Хаджирадєва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
488698
  Вовчок Я. Ефективність професійної підготовки менеджерів етнографічного туризму за умов експериментального навчання // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 33-40. – ISSN 2309-9127
488699
  Фірсова І.В. Ефективність професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога за допомогою розвитку професійної позиції // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 222-227. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
488700
   Ефективність профілактично-терапевтичного застосування симбітеру ПИ антибіотикоасційованому та хімічно-індукованому ентероколіті / М.Г. Калініченко, О.Г. Калініченко, Ж.М. Пікуль, А.В. Путніков // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
488701
  Дубневич Ю. Ефективність процесів децентралізації влади в Україні: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 12. – ISSN 2313-3627
488702
  Дідківська Г.Г. Ефективність процесів перетворення енергії біомаси при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Дідківська Ганна Георгіївна ; НАНУ, Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
488703
  Ольхова М.В. Ефективність процесу доставки під час використання електричного вантажного транспорту / М.В. Ольхова, Д.М. Рославцев, А.Г. Михаленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 2-7. – Бібліогр.: рис., табл. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
488704
  Кондро М.В. Ефективність процесуальних норм притягнення до кримінальної відповідальності осіб за скоєння міжнародних злочинів у практиці міжнародних трибуналів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 131-140. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
488705
  Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів / С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-54. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ефективності пруденційного банківського нагляду. Визначено зміст функціональної та операційної відповідності системи нагляду Базельським принципам. Запропоновано розрахунок інтегрального показника відповідності. ...
488706
  Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
488707
  Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 263 арк. – Додатки: арк. 232-263. – Бібліогр.: арк. 201-232
488708
  Халявка Т. Ефективність психічної саморегуляції, емоційна стійкість і стрес-уразливість спортсменів-тенісистів за методикою вибору кольорів у зв"язку з функціональним станом нервово-м"язового апарату / Т. Халявка, О. Колосова, С. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817
488709
  Корольчук М. Ефективність психологічного впливу соціальної реклами // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 194-200
488710
  Яремко І.І. Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 49-56. – ISSN 2707-5710
488711
  Шульгін В. Ефективність реалізації військового законодавства України в умовах концептуально-інстутиційної невизначеності воєнної організації держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 83-86
488712
  Вавренюк С.А. Ефективність реалізації державної політики в сфері вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 273-280. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
488713
  Скок Н.С. Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання / Н.С. Скок, Н.Є. Мазіна // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 62-71. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
488714
  Райнін І.Л. Ефективність реалізації державної регіональної політики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 107-112. – ISSN 2306-9082
488715
  Яремчук Р.Є. Ефективність реалізації державної регіональної політики в контексті проблематики територіальних диспропорцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 61-71. – ISSN 1562-0905
488716
  Бублик Л.Я. Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 53-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
488717
  Боднар І. Ефективність реального інвестування інтернет-магазинів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 35-40. – ISSN 1728-9343
488718
  Третяк В.П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 174-181 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
488719
   Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – 232 с. – До 30-річчя Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та 20-річчя Земельного кодексу України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7649-48-8
488720
  Федорчук С.В. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
488721
  Партико З. Ефективність редагування на різних етапах професійної підготовки редакторів // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 51-54. – ISBN 978-966-493-306-0
488722
  Лісневська А.О. Ефективність рекламного впливу як психологічна проблема // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.73-78. – (Психологічні науки)
488723
  Оністрат Ольга Василівна Ефективність рекламної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти визначення рекламної ефективності. Визначено основні методи, особливості та рівні ефективності рекламної діяльності підприємств.
488724
  Нижник Л.С. Ефективність рекламної кампанії як складової оцінювання комплексної маркетингової діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 77-88. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
488725
  Максим"як О.С. Ефективність репортажу: наукові погляди та підходи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті аналізуються сучасні наукові погляди і підходи щодо визначення ефективності репортажу і впливу автора на комуніката. The article analyses current scientific views and approaches concerning determination of the effectiveness of reportage and ...
488726
  Абрамов Ф.В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
488727
  Вожегов Сергій Гервасьович Ефективність ресурсозберігаючих систем обробітку південного чорнозему в зрошуваній сівозміні степової зони Криму : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 06.01.02 / Вожегов Сергій Гервасьович; Херсонський сільськ. ін-тут. – Херсон, 1997. – 16л.
488728
  Коваленко А. Ефективність реформування податкової системи України у контексті європейської інтеграції // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 6/7 (258/259). – C. 54-74. – ISSN 2409-9260
488729
   Ефективність реформування української економіки : Матеріали четвертого конгресу Міжнародної української економічної асоціації. – Київ, 1999. – 210с. – ISBN 966-02-0940-1
488730
  Бандура О. Ефективність ринків і економічна ефективність: проблеми вимірювання і зв"язок з економічним циклом // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 38-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
488731
   Ефективність різних методів ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм у періопераційному періоді спостереження / С.В. Конотопчик, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, О.А. Пастушин, О.П. Коваленко, І.В. Бортник, А.В. Найда, В.М. Загородній // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 70-76. – ISSN 2304-9359
488732
  Рожко В.М. Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зернобурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Рожко В. М.; Нац. аграр. ун-т. – К, 1999. – 19л.
488733
  Петрова В.В. Ефективність роботи бізнесу у владі / В.В. Петрова, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 36-40. – ISSN 2310-5534
488734
  Продіус І.П. Ефективність робочого часу / І.П. Продіус, Л.Д. Ерліх. – К., 1989. – 44с.
488735
  Бадовська І.С. Ефективність розподілу бюджетних соціальних видатків у світлі євроінтеграційних прагнень України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
488736
  Митрофанов О.С. Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03 / Митрофанов Олександр Сергійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 26 назв
488737
  Михайлова К.В. Ефективність самостійної роботи студентів у процесі теоретичної та практичної підготовки фахівців з дошкільної освіти / К.В. Михайлова, Н.П. Волошин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 118-121. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті висвітлена проблема ролі самостійної роботи студентів з метою засвоєння ними теоретичних знань з психолого-педагогічних дисциплін та формування умінь застосовувати їх під час педагогічної практики у системі підготовки фахівців з дошкільної ...
488738
  Вязьмітінова С.О. Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 86-89. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2308-6300
488739
  Чинчик О.С. Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах сортів при різних рівнях мінерального живлення // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 202-209 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
488740
   Ефективність симуляційних сценаріїв в оптимізації практичної підготовки студентів у закладі вищої медичної освіти України / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, О.К. Колоскова, У.І. Марусик // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 50-54. – ISSN 1681-2751
488741
  Танчик С.П. Ефективність систем екологічного землеробства в Лісостепу України / С.П. Танчик, Ю.П. Манько // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 30-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
488742
   Ефективність системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО. Додаток 1 (скорочений) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 38-41.
488743
  Хохич Д.Г. Ефективність системи державних фінансів у контексті інституційного підходу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 65-73. – Бібліогр.: на 11 пунктів
488744
  Єсенніков К. Ефективність системи державної служби як чинник сталого розвитку суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 25-33. – (Державне управління ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Мета статті полягає у комплексному дослідженні впливу ефективності діяльності державних службовців на процес сталого розвитку суспільства і держави. А саме мова йде про важливість вмілого використання людських ресурсів в сфері державної служби та пошук ...
488745
  Лесь А.В. Ефективність системи екологічного менеджменту на підприємствах лісопромислового комплексу / А.В. Лесь, А.В. Ращенко, А.М. Фітісов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
488746
  Рибакова Л.П. Ефективність системи моніторингу створення доданої вартості за обліково-аналітичною інформацією / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Е.Ф. Югас // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 75-79
488747
  Приходченко Л.Л. Ефективність системи органів публічної влади методологічні підходи до механізму державного управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 102-104. – (Право. Економіка. Управління)
488748
  Янік В. Ефективність системи стимулювання в ринкових умовах господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.104-109. – ISSN 1562-0905
488749
  Шарко А.І. Ефективність системи стимулювання працівників // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 166-170. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
488750
  Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
488751
  Манжура О.В. Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 115-119. – ISSN 2222-4459
488752
  Пікуль Микола Самійлович Ефективність сільськогосподарського виробництва в системі АПК : Анотований рек. бібліогр. покажч. / Пікуль Микола Самійлович. – Київ, 1990. – 78с. – ISBN 5-337-00770-Х
488753
   Ефективність сільськосподарського виробництва. – К, 1971. – 156с.
488754
  Башнянин Г.І. Ефективність соціалізації економічних ситем : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [наукова монографія] / Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 228-238. – ISBN 978-966-418-130-0
488755
   Ефективність соціалістичного виробництва : суть,фактори підвищення. – Львів, 1979. – 144с.
488756
  Ткаченко В.А. Ефективність соціально значущих стратегічних рішень у складних соціально-економічних системах // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
488757
  Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 300 л. – Додатки: л. 220-300. – Бібліогр.: л.196-219
488758
  Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
488759
  Корж М.О. Ефективність соціальної політики як стратегії громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 358-367


  Розглядаються особливості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів. Ключові слова: ефективність, соціальна політика, соціалізація, соціалізаційна ефективність політичних систем, соціальна держава, соціальна ...
488760
  Домченко В.Г. Ефективність спеціалізації колгоспів / В.Г. Домченко. – Дніпропетровськ, 1971. – 68с.
488761
  Янукович В. Ефективність спеціального режиму інвестиційної діяяльності // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
488762
  Амалян Н.Д. Ефективність співпраці України з МВФ у сфері монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 229-223
488763
  Пасько К.М. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 169-176


  Розглядається феномен ефективного спілкування та особливості його впровадження і активного використання в рамках професійної діяльності сучасного педагога. Ключові слова: спілкування, продуктивне, ефективне, професійне, психологічне, ...
488764
  Пасько К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
488765
  Кургак В.Г. Ефективність способів відновлення та використання лучних угідь у Лісостепу / В.Г. Кургак, В.М. Волошин // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 152-166 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
488766
  Перепелюк В. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 37-40
488767
  Хоменко М. Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 45-53. – ISSN 2308-9636
488768
  Шоха Т.П. Ефективність способів судового захисту екологічних прав громадян // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 241-245. – ISBN 978-966-7957-24-7
488769
  Башко В.Й. Ефективність справляння рентних платежів в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 27-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
488770
  Мисковець О. Ефективність сприяння працевлаштуванню населення через засоби масової комунікації (на прикладі Волинської обласної служби зайнятості) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
488771
   Ефективність спроектованої моделі у формуванні готовності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби україни до фізичного виховання за методичною підготовленістю / А. Мельніков, Ю. Бабій, А. Чудик, В. Шинкарук // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 46-65. – ISSN 2077-1827
488772
  Авраменко О.М. Ефективність стандартного лікування пацієнтів з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 86-89
488773
  Хенді Амджад Юсеф Ефективність стартстопного методу синхронізації та фазування в системах передавання на базі БЧК : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Хенді Амджад Юсеф; Держ. комітет зв"язку та інформ. України. Україн. держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1999. – 16с.
488774
  Вітковський О.С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
488775
  Лобова О. Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується необхідність страхування підприємницької діяльності в аграрному секторі. Описано різні види сільськогосподарських ризиків, з якими стикається підприємець в аграрному секторі. Визначаються принципи, на яких базується ...
488776
  Коверзнев В. Ефективність судового захисту прав учасників економічних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 82-86. – ISSN 2663-5313
488777
  Берназюк Я.О. Ефективність судового рішення в адміністративному судочинстві як складова ефективного правосуддя // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 145-157. – ISSN 2524-0323
488778
  Яновська О. Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення / О. Яновська, М. Іванов // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 53-57. – ISSN 1561-4999
488779
  Вівчар І.В. Ефективність судової реформи в контексті змін внесених до цивільного процесуального кодексу України: порівняльно-правовий аспект // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 117-140. – ISBN 978-966-437-304-0
488780
  Лукошкіна Ю. Ефективність судової системи / Ю. Лукошкіна, В. Лада // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
488781
  Алєксєєв С. Ефективність судової системи має бути одним з основних критеріїв оцінки розвитку суспільства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 10
488782
  Демидась Г.І. Ефективність сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими культурами / Г.І. Демидась, М.В. Захлєбаєв // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 17 назв.
488783
  Приходько М.О. Ефективність суспільного виробництва та аналіз резервів її зростання / М.О. Приходько. – К., 1974. – 24с.
488784
  Попов О.Є. Ефективність суспільного виробництва: наукова спадщина О.Г.Лібермана та сучасність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 13-20. – ISBN 978-966-8177-75-0
488785
  Прокопчук С.М. Ефективність схем ерадикаційної терапії при лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 148-151. – ISSN 2310-4910
488786
  Романюк П.Б. Ефективність та безпечність "жорсткого" та "м"якого" контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь неклапанної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Романюк Павло Богданович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
488787
   Ефективність та безпечність використання нових стимуляторів росту рослин, створених на основі похідних гетерилкарбонових кислот / Н.П. Дерев"янко, О.А. Бражко, М.П. Завгородній, Т.М. Васильєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 100-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
488788
   Ефективність та безпечність застосування сухого екстракту листя плюща в комплексному лікуванні пацієнтів із гострими запальними захворюваннями дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк, Т.О. Ситюк, Т.А. Новак // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 14-16
488789
   Ефективність та безпечність різнодозової фіксованої комбінації валсартану з гідрохлортіазидом: результати українського кооперативного дослідження ВАГНЕР : (Вальсакар при Артеріальній Гіпертензії високого ступеня Ризику) / Л.Г. Воронков, Є.П. Свіщенко, А.Е. Багрій, Л.С. Вайда, // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 41-46. – ISSN 2224-1485
488790
  Демчух Н.І. Ефективність та джерела інвестиційного процесу на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-30
488791
  Шмига Ю.І. Ефективність та ефекти рекламної комунікації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 230-233. – (Філологічні науки ; № 1)
488792
  Назаров В.В. Ефективність та законність роботи судів як головні постулати судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 354-364. – ISBN 978-617-7530-15-1
488793
  Федотов О. Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів / О. Федотов, С. Левченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 169-188. – ISSN 1026-9932
488794
  Крініцин Д. Ефективність та наслідки торгівельних санкцій у міжнародних економічних відносинах на прикладі РФ // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 31-33
488795
  Міщенко Н.М. Ефективність та перспективи державних сільськогосподарських підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-104 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
488796
  Брусенцев В.О. Ефективність та проблеми розвитку офіційного сайту Харківської державної академії культури / В.О. Брусенцев, І.О. Побіженко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 132-145 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  Розглянуто роль офіційного сайту закладу вищої освіти та запропоновано план його оновлення. Виконано аналіз статистики Google і визначено показники, що впливають на кількість відвідувачів. Подано найпопулярніші запити для пошуку сайту ХДАК. Здійснено ...
488797
  Близнюк А.О. Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 4-5. – ISSN 2409-1944
488798
  Москвич Л.М. Ефективність та справедливість судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 45-48
488799
  Оніщенко Н.М. Ефективність та якість законодавства у фокусі відбудови України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 23-27. – ISSN 2524-017X
488800
   Ефективність та якість приватної освіти : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-30 листопада 2003 р., Єгипет, Шарм Ель Шейх - Україна, Київ. – Київ : Європейський університет, 2004. – 199с.
488801
  Топалов В.В. Ефективність таймерних сигналів і турбокодів та оцінка їх сумісного використання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Топалов В.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
488802
  Хомич С.В. Ефективність таймерних сигналів у системах з I-кратним повторенням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хомич Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
488803
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.00.08 / Юлія Іванівна Шмига; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
488804
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні (комунікативний аспект) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Шмига Ю.І.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 169 л. + Додаток: л. 166-169. – Бібліогр.: л. 154-166
488805
  Кутра Д.С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Кутра Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
488806
   Ефективність тестування як методу педагогічного контролю майбутніх фахівців з вищою освітою / Р.М. Горбатюк, С.В. Сіткар, Т.В. Сіткар, С.А. Коновальчук, Н.В. Бурега // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 80-95. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
488807
  Сушко Р.О. Ефективність техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток і шляхи їх удосконалення на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Р.О. Сушко, Е.Ю. Дорошенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
488808
   Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу / В.М. Юла, Т.В. Єгупова, Л.Ю. Блажевич, П.В. Романюк, К.М. Олійник // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
488809
  Бондарук Т.Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 146-153. – ISSN 1993-6788
488810
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
488811
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
488812
  Ходакевич О.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні особливості ставленння студентської молоді до грошей" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 340-344. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
488813
  Фелькель Т.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 262-267. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
488814
  Шутенко М.А. Ефективність турбінних енергетичних установок при використанні парогазового робочого тіла та високотемпературної регенерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шутенко М.А. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
488815
  Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 131-137 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
488816
  Гарбар Л.А. Ефективність удобрення в технології вирощування соняшнику / Л.А. Гарбар, Н.В. Кнап // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 14-25. – ISSN 2706-7688
488817
  Романенко О.А. Ефективність україно-грецьких інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 52-54
488818
   Ефективність управління бізнес-процесами підприємства : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [уклад.: О.М. Світовий]. – Умань : Сочінський М.М., 2022. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-193. – ISBN 978-966-304-469-9
488819
  Ситник Г.П. Ефективність управління Воєнною організацією держави у контексті вдосконалення цивільно-військових відносин / Г.П. Ситник, Т.В. Левицька // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-77. – Бібліогр.: 12 назв
488820
  Поддєрьогін А.М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 119-127.
488821
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 49-51.
488822
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 43-45.
488823
  Хомутенко А. Ефективність управління державними фінансами: теоретико-методологічні підходи до оцінювання / А. Хомутенко, В. Хомутенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 67-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
488824
  Островерхова Н.М. Ефективність управління загальноосвітньою школою : соціально-педагогичний аспект / Н.М. Островерхова, Л.І. Даніленко. – Київ : Школяр, 1996. – 302с.
488825
  Коваленко Л.М. Ефективність управління землями сільськогосподарського призначення // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
488826
  Грінченко А.Ю. Ефективність управління зовнішнім державним боргом з точки зору теорій "боргового навісу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С, 285-290. – Бібліогр.: на 7 пунктів
488827
  Булкот О.В. Ефективність управління золотовалютними резервами України як одна з детермінант економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 45-50
488828
  Стефанович Єгор Ефективність управління інвестиційними проектами як інструмент вирішення завдань стратегічного розвитку Криму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
488829
  Ільїна О.А. Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільїна Оксана Анатоліївна ; Приватне акціонерне т-во "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488830
  Бакало Н.В. Ефективність управління кадровою політикою підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність / Н.В. Бакало, К.О. Струцька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 71-75. – ISSN 2218-1199
488831
  Бабушко А.В. Ефективність управління кредитним портфелем кредитної спілки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
488832
  Рудченко О.Ю. Ефективність управління об"єктами державної власності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 175-177
488833
   Ефективність управління об"єктами державної власності в агропромисловій сфері / О.Ю. Рудченко, Н.І. Омельянчик, М.Ф. Тютюн, Т.Г. Нецора, Н.В. Мудрак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 96-101
488834
  Герасименко О. Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення / О. Герасименко, Г. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-37. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом та внесено пропозиції щодо їх удосконалення. Наведено методичний інструментарій та результат розрахунку економічного збитку від плинності персоналу як індикатора ефективності ...
488835
  Новік Л. Ефективність управління підприємницьким ризиком в океанічному рибальстві України / Л. Новік, Н. Яркіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 18-23 : табл. – ISSN 0131-775Х
488836
  Качмала В.І. Ефективність управління підприємством в контексті формування корпоративної культури / В.І. Качмала, О.В. Фонотова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 56-61. – ISSN 2415-8089
488837
  Зеленська М.О. Ефективність управління потенціалом підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 80-82
488838
  Кінах Н.В. Ефективність управління продукцією зернопродуктового підкомплексу АПК Волинської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-60 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
488839
  Безтелесна Л. Ефективність управління соціальними ризиками найманих працівників / Л. Безтелесна, С. Мартинюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.


  Нові видання
488840
  Єфремов О.В. Ефективність управління туристичним комплексом / О.В. Єфремов, Н.В. Цопа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто систему управління туризмом в Україні та можливості її удосконалення.
488841
  Малик Л. Ефективність управління туристичною діяльністю та шляхи розвитку туристичних послуг в контексті новітніх технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100), травень. – С. 39-44
488842
  Захарченко С.В. Ефективність управління як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
488843
  Поповиченко І.В. Ефективність управлінських рішень: критерії та підходи до оцінювання // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 117-122. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
488844
  Степаненко І.Х. Ефективність управлінської праці / І.Х. Степаненко. – К., 1990. – 132с.
488845
  Черняхович І.А. Ефективність управлінської праці на підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 94-97
488846
  Кудряшов І.О. Ефективність упровадження елементів національних видів спорту в навчально-тренувальний процес фізичного виховання студентів / І.О. Кудряшов, В.В. Артюгін, В.В. Спіцин // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 249-256. – ISSN 2312-394X
488847
  Толочко С.В. Ефективність упровадження кредитно-модульної системи в освітній процес віщого аграрного навчального закладу / С.В. Толочко, О.І. Грабовецький // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 259-264.
488848
  Парно Л.Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення поняття "ефективність уряду", а також аналізується відмінність між поняттям "ефективність уряду" та "ефективність урядової політики". Крім того, автор аналізує основні інституційні чинники, що впливають на ...
488849
  Терлецька Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 81-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
488850
  Малий І.Й. Ефективність фінансового державного управління в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / І.Й. Малий, Т.О. Королюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 85-94


  Обгрунтовано правове поле підвищення результативності державного фінансового управління задля забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
488851
  Пришва Н.Ю. Ефективність фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 102-105. – (Правознавство ; Вип.286)
488852
  Хмелюк А.А. Ефективність фінансового моніторингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 199–203. – ISSN 2222-4459
488853
  Коваленко Ю.М. Ефективність фінансового сектору економіки: інституційний підхід : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 11-17. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
488854
  Попова В. Ефективність форм технологічної інтеграції міжнародних компаній // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 539-545. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
488855
  Грицай Н.Б. Ефективність формування методичної готовності майбутніх учителів біології в педагогічних університетах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 63-67. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
488856
  Вітрук О.В. Ефективність формування податкових ресурсів держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 195-199. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
488857
  Гура Н.О. Ефективність формування та використання необоротних активів / Н.О. Гура, О.С. Кірей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
488858
  Нечипуренко С.О. Ефективність франчайзингу як форми ведення бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 198-205. – ISSN 0321-0499
488859
  Чорій М.В. Ефективність франчайзингу як форми організації ресторанного бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 118-127. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
488860
  Миронець О.М. Ефективність функцій адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
488861
  Яковицький І.Л. Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.01 / Яковицький І.Л.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
488862
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 / Сагайдак Ю. А.; Юлія анатоліївна Санайдак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488863
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці Україні : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Сагайдак Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232 л. + Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л. 190-206
488864
  Шевчук М. Ефективність функціонування Боліваріанського альянсу для народів нашої Америки (АЛБА) // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 144-148
488865
  Влащенко Л.Г. Ефективність функціонування віртуальних сервісів наукової бібліотеки ЗВО: системний підхід та досвід використання / Л.Г. Влащенко, О.М. Нікітенко // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 137-153. – ISSN 2707-3335


  У роботі розглядається досвід створення, впровадження та ефективність функціонування електронних ресурсів і віртуальних сервісів наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки: веб-сайту, електронного каталогу, ...
488866
  Шевченко С.В. Ефективність функціонування господарств сільських жителів у Криму // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-65 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
488867
  Іус І.Б. Ефективність функціонування Європейської системи центральних банків в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 143-145
488868
  Лемішко О.О. Ефективність функціонування капіталу сільськогосподарських підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 149-154
488869
  Червінська О.С. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні / О.С. Червінська, Н.Ю. Піксайкін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 332-335. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488870
  Мрочко М. Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації управління регіональним розвитком / М. Мрочко, В. Рубаха // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 32-38. – ISSN 2078-5860


  Оцінено рівень фінансової самостійності місцевих бюджетів, проаналізовано тенденції формування місцевих бюджетів в Україні за умовах децентралізаційних реформ, визначено причини, які стримують проведення подальшого реформування бюджетних відносин та ...
488871
  Гливка А.О. Ефективність функціонування місцевого самоврядування як гарантія становлення громадянського суспільства: проблеми реформування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 132-141. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
488872
  Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
488873
  Мармуль Л.О. Ефективність функціонування переробних галузей АПК півдня України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 73-77. – ISBN 0201-8683
488874
  Комар Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Н. Комар, А. Уніят, Р. Луців // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 284-285. – ISSN 1684-906Х
488875
  Нечушкіна С.М. Ефективність функціонування підприємств у середньостроковому періоді // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 289-298


  Стаття присвячена вивченню особливостей позиціонування підприємств у зовнішньому середовищі та дослідженню ефективності підприємницької діяльності у середньостроковому періоді. Автор досліджує динаміку зовнішнього середовища пивоварних підприємств в ...
488876
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування підприємства як господарської одиниці // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 148-156. – ISBN 966-7317-92-7
488877
  Соломенко О.М. Ефективність функціонування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 19-25.
488878
  Березовська Л.О. Ефективність функціонування податку на додану вартість в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 195-200. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено механізм адміністрування податку на додану вартість в Україні. Проведено оцінку фіскальної ефективності ПДВ. Виявлено недоліки та окреслено шляхи удосконалення цього податку. Исследован механизм администрирования налога на добавленную ...
488879
  Бабухіна С.А. Ефективність функціонування політичної системи України в контексті реалій партійного будівництва // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 4-11
488880
  Моряк Т. Ефективність функціонування ринку державних закупівель товарів і послуг у контексті збалансованого розвитку економіки України / Т. Моряк, В. Буняк, О. Баліцька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 397-406. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
488881
  Володіна В.О. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці / В.О. Володіна, С.А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
488882
  Гуткевич С.О. Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позицій попроцесного підходу / С.О. Гуткевич, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: на 10 пунктів
488883
  Демидюк О.А. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Демидюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 247 арк. – Додатки: арк. 208-247. – Бібліогр.: арк. 181-207
488884
  Демидюк О.А. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Демидюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
488885
  Рябоконь В.П. Ефективність функціонування та удосконалення механізмів економічного регулювання аграрного виробництва / В.П. Рябоконь, О.М. Супрун // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 6-12. – ISSN 2221-1055
488886
  Аммар Ефективність хDSL технологій на мережі абонентського доступу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Аммар Аль-Халєд; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 3 назви
488887
  Короєд С.О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
488888
  Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 17-27. – ISSN 1993-0909
488889
  Пашук Т. Ефективність юридичних засобів захисту прав людини: загальнотеоретичні проблеми дослідження // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 191-201
488890
  Рабінович П. Ефективність юридичних норм: Загальнотеоретичпопопяттєвий інструментарій дослідження // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 13-21. – ISSN 1993-0909
488891
  Кухта К. Ефективність як основна економічна характеристика результативності виробництва / К. Кухта, Т. Орошан // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 15-22 : рис. – Бібліогр.: с. 20-22. – ISSN 2313-3627
488892
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 180л. – Бібліогр.: л.166-180
488893
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
488894
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 191-215
488895
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488896
  Супрун П.І. Ефективніть використання бюжету часу / П.І. Супрун; Від. ред. О.М. Алимов; АН УРСР, Ін-т економіки промисловості. – Київ : Наукова думка, 1970. – 158 с.
488897
  Дудко Ф.О. Ефективно використовувати землю / Ф.О. Дудко, П.І. Бойко. – К., 1976. – 47с.
488898
  Удовиченко І.В. Ефекторна дія компонентів секретів шкірних залоз видів земноводних України на функціонування системи гемостазу : дис. ... д-ра філософії : 091 / Удовиченко Ірина Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 165 арк. – Додатки: арк. 162-165. – Бібліогр.: арк. 145-161
488899
  Казнарський Т. Ефемери та химери: про альманах "Эфемериды" та українські проекти 1830-х років // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 23-124. – ISBN 966-7679-57-8
488900
  Гайда В. Ефемериди : поезії / Віталій Гайда. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 51 с.
488901
  Власенко Андрій Ефемериди весни, або Звичайне диво : країна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 150-153 : Фото
488902
  Ганзенко О. Ефемериди та інші оповідання / Олексій Ганзенко. – Миронівка, 2004. – 100с. – ISBN 966-7802-25-6
488903
   Ефикасност на судството како битна компонента на судските реформи = Judicial efficiency as an important component of judicial reform : научна и стручна расправа одржана на 30 ноември 2016 година во Скопjе / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одб.: В. Камбовски (претседател), Т. Фити, А. Беджети]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 288 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Хармонизациjа на правниот систем на Република Македониja со правото на европската униjа" ; кн. 8). – ISBN 978-608-203-227-6
488904
  Виргинский В.С. Ефим Алексеевич Черепанов, 1774-1842. Мирон Ефимович Черепанов, 1803-1849 / В.С. Виргинский. – Москва, 1986. – 238с.
488905
   Ефим Бенционович Ладыженский.. – М., 1969. – 20с.
488906
  Розин С.О. Ефим Дмитриевич Тиняков : Ист.-биогр. очерк / С.О. Розин. – Харьков : Харьковское областное изд., 1957. – 107 с., 1 л. портр. : ил.
488907
   Ефим Копелян. – Ленинград, 1975. – 21с.
488908
  Тимченко Марина Борисовна Ефим Копелян / Тимченко Марина Борисовна. – Ленинград : Искусство, 1982. – 145с.
488909
  Манторов Г.В. Ефим Пермитин. Очерк жизни и творчества. / Г.В. Манторов. – М. : Московский рабочий, 1966. – 168 с.
488910
  Щуров В. Ефим Сапелкин и его ансамбль / В. Щуров. – Москва : Советский композитор, 1969. – 34 с.
488911
  Прохорова М.И. Ефим Семенович Лондон / М.И. Прохорова, А.М. Дубинский. – Л., 1969. – 62с.
488912
  Вольман Н.Б. Ефим Учитель / Н.Б. Вольман. – Ленинград, 1976. – 145с.
488913
   Ефим Федотович Лискун : К 75-летию со дня рождения и к 50-летию научной, педагогической и общественной деятельности. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 62 с.
488914
  Честняков Е.В. Ефим Честняков - художник сказочных чудес / Е.В. Честняков. – М, 1977. – 28с.
488915
  Шапошников В.И. Ефимов кордон / В.И. Шапошников. – М., 1978. – 429с.
488916
  Шапошников В.И. Ефимов кордон / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1983. – 399с.
488917
   Ефимов Омар Ибрагимович, Выставка живописи. – М, 1981. – 6с.
488918
  Зверев А.В. Ефимова держава / А.В. Зверев. – Москва : Современник, 1989. – 362 с.
488919
   Ефимову Геннадию Николаевичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 63 : фото. – ISSN 0016-7126
488920
   Ефимочкин Геннадий Федорович. : каталог выставки. – Москва : Министерство культуры СССР, 1983. – [31], 45 с.
488921
  Кузнецов О.А. Ефимычев лось / О.А. Кузнецов. – М., 1978. – 176с.
488922
  Жадан С.В. Ефіопія / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2009. – 128 с. – (Сафарі). – ISBN 978-966-03-4726-7
488923
  Жадан Сергій Ефіопія : вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 123-133
488924
  Дудкін Іван Ефіопія. Вперед у минуле : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 20-34
488925
  Дудкін Іван Ефіопія. Вперед, у минуле : спросіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 22-30
488926
  Ігнатьєв П. Ефіопія: регіональний лідер Східної Африки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-17. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано економічний потенціал Ефіопії та особливості політики цієї стратегічно важливої східноафриканської країни із залучення іноземних інвестицій. Проанализированы экономический потенциал Эфиопии и особенности политики этой стратегически ...
488927
  Кожелянко В. Ефіопська ніч : розділ із роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 122-137.
488928
  Кожелянко Василь Ефіопська Січ : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 152-266
488929
  Веркалець М.М. Ефіопська словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 59-73. – (Журналістика ; [Вип. 1])
488930
  Хропко І.П. Ефір і громадська думка / І.П. Хропко. – К, 1987. – 45с.
488931
  Бойд Е. Ефірна журналістика : технології виробництва ефірних новин / Ендрю Бойд; [Ін-т журналістики КНУТШ ; пер. з англ. О.О. Колот, ред. перекладу А.В. Куликов]. – 5-е вид. – Київ : [Б. в.], 2007. – 432 с.
488932
  Мірошниченко П.В. Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 63-68. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
488933
  Гоян О.Я. Ефірна фонотека радіостанції: теорія музичного програмування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 72-76


  У статті розглядається специфіка музичного програмування радіостанції, які здійснюють ділове підприємництво врадіоефірі ні допомогою музичних форматів. In the article it is considered the specificity of musical programming of radio stations that ...
488934
  Сербенська Олександра Ефірне мовлення в системі координат лінгвоекології // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 260-265. – Бібліогр.: Літ.: С. 264-265; 13 назв. – ISSN 2078-1911
488935
   Ефірні олії (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 7 : фото
488936
  Зарубенко А.У. Ефірні олії деяких видів рододендронів та їх антибіотичні властивості / А.У. Зарубенко, І.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Викладено результати досліджень про наявність та кількість ефірних олій в зелених листках та пагонах 5-ти видів інтродукованих рододендронів. Виявлено, що ці олії мають антимікробну активність проти деяких хвороботворних бактерій та грибів.
488937
  Ковтун-Водяницька Ефіроолійний потенціал та антиоксидантні властивості Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel і Nepeta transcaucasica Grossh / Ковтун-Водяницька, Д. Рахметов, О. Вергун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кількісний вміст та якісний склад ефірної олії інтродуцентів Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel і Nepeta transcaucasica Grossh. Встановлено їх високу ефіроолійність. Виявлена висока антиоксидантна активність надземної частини ...
488938
   Ефіроолійні рослини України. – Київ : Наукова думка, 1969. – 192с.
488939
  Ковтун С. Ефіроолійність інтродуцентів роду Nepeta L. / С. Ковтун, Д. Рахметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 83-85. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Встановлено кількісний і якісний (компонентний) склад ефірної олії в сировині трьох видів роду Nepeta L.: N. grandiflora Bieb., N. transcaucasicai Grosh., N. mussinii Spreng. ex Henckel колекції Ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. In the ...
488940
  Раннап Я. Ефрейтор Йымм : для сред. школьного возраста / Я. Раннап; пер. с эст. Т.Теппе. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 270 с.
488941
  Николадзе Ефрем Мцире как переводчик художественных произведений с греческого языка на грузинский язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Николадзе Е.В. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1961. – 14 с.
488942
  Семчинський С.В. Ефтіміу Віктор (- румунський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 272. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
488943
  Чечвянський В. Ех, товариші... : збірка гуморесок / В. Чечвянський. – Харків, 1928. – 30 с.
488944
  Райгородецкий Е.Я. Ехал казак за Дунай / Е.Я. Райгородецкий. – Ужгород : Карпаты, 1987. – 158 с.
488945
  Клочко Р. Ехал казак на Кубань // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 5 (646), 6 февраля 2015. – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  История украинцев на Кубани началась еще в конце XVIII века.
488946
  Танк Максим Ехал сказочник Гай / Танк Максим. – Москва, 1954. – 80 с.
488947
  Халатов Н.В. Ехала деревня мимо мужика / Н.В. Халатов. – Пермь, 1969. – 48с.
488948
  Гельбак П.А. Ехали дрожки / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1984. – 399 с.
488949
  Бакланов Г.Я. Ехали земляки... : [о ком. морали] / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. Россия, 1986. – 93, [2] с. – (Писатель и время)
488950
  Варавва И.Ф. Ехали козаченьки / И.Ф. Варавва. – Москва, 1983. – 79с.
488951
  Дмитриев Ю.А. Ехали медведи на велосипеде / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1978. – 56 с.
488952
  Ром-Лебедев Ехали цыгане... : пьесы / Ром-Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с.
488953
  Велієва Тунзала Алі Кизи Ехінококоз печінки: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-діагностичної тактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 16.00.11 / Велієва Тунзала Алі Кизи ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 30 с. – Бібліогр.: 49 назв
488954
  Дошков А. Ехо от вековете / А. Дошков. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1992. – 250, [2] с.
488955
   Ехо от конника. – София, 1981. – 290с.
488956
   Ехолокація озера Люцимер: результати та перспективи використання / М.М. Мельник, О.В. Альохіна, М.М. Корусь, М.К. Штабський, І.В. Сидорук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2227-3220
488957
  Летше К. Ешафот. / К. Летше. – Львів, 1983. – 253с.
488958
  Сейфуллин Р.С. Еше раз о геоэлектрических факторах формирования нефтегазоносности недр // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-117. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
488959
  Литвинов В. Ешелони в пекло / В. Литвинов. – Київ : Веселка, 1995. – 366с. – ISBN 5-301-01813-2
488960
  Муниров В.Ф. Еще 10 лет или навеки // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-43. – ISSN 2074-6040


  Специально к 10-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР от 16.07.2001.
488961
  Чепуров А.Н. Еще биография пишется : стихи / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 136 с.
488962
  Ким И.С. Еще более углубим и разовьем движение бригад Чхоллима / И.С. Ким. – Пхеньян, 1972. – 47с.
488963
  Ким И.С. Еще более укрепим социалистический строй в нашей стране / И.С. Ким. – Пхеньян, 1972. – 69с.
488964
  Авраменко И.К. Еще в долине август : избранная лирика / Илья Авраменко. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1971. – 247, [1] с. : портр.
488965
  Токарев С.Н. Еще в полях белеет снег... Вакантное место : Две повести. В основном - о спортсменах / С.Н. Токарев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 206с.
488966
  Печерникова И.А. Еще в школьные годы... Очерк / И.А. Печерникова. – М., 1961. – 108с.
488967
  Липатов В.В. Еще до войны / В.В. Липатов. – Москва, 1978. – 272с.
488968
  Липатов В.В. Еще до войны / В.В. Липатов. – Свердловск, 1987. – 253с.
488969
  Кабачий Р. Еще дружба не сгинела // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 30 (489), 29.07.2016. – C. 22-24. – ISSN 2075-7093
488970
  Омельченко В.М. Еще есть время / В.М. Омельченко. – Харьков, 1971. – 200 с.
488971
  Маслов В.С. Еще живые : ровести, рассказы, очерки / В.С. Маслов. – М., 1988. – 347с.
488972
  Гранин Д.А. Еще заметен след : Повести и рассказы / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 368с.
488973
  Гранин Д.А. Еще заметен след / Д.А. Гранин. – М, 1986. – 63с.
488974
  Кулаковский Ю.А. Еще к вопросу о Вичине. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. АН], 1898. – 5 с. – Отд. оттиск: Византийский временник, 1898, т. 5. с. 393-397 - Автор указан в конце текста
488975
  Ветухов А.В. Еще к вопросу о частицах или присловиях: стани (стало), ста (сто), сте, осу (су), съ, се (сь, семь) / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1900. – 16 с. – Оттиск из "Русские филологического вестника"


  На тит. л. дарственная надпись: Дорогому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора. 1918
488976
  Данилевский П.Н. Еще кое-что о Болонском процессе / П.Н. Данилевский // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С. 63-64. – ISSN 1726-667Х


  Критика Болонского процесса
488977
  Платонов А.П. Еще мама / А.П. Платонов. – Л., 1989. – 110с.
488978
  Гущина Л. Ещё минутку, господин палач... / Лилия Гущина. – Москва : Олма-Пресс, 1999. – 176 с. – ISBN 5-224-00308-3
488979
  Комиссарова М.И. Еще не вечер / М.И. Комиссарова. – Москва, 1981. – 128с.
488980
   Ещё не все награды вручены. – Донецк, 1975. – 94с.
488981
  Созинова Н.И. Еще не горели осины / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1974. – 72с.
488982
  Арсентьев И.А. Еще не гремели салюты... : роман / Арсентьев И.А. – Куйбышев : Куйбыш. кн. изд-во, 1963. – 199 с.
488983
  Красовский Л.А. Еще не кончилась война / Л.А. Красовский. – Иркутск, 1968. – 56с.
488984
  Красовский Л.С. Еще не кончилась война / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1968. – 56с.
488985
  Гаджиев Н. Еще не поздно : повести / Н. Гаджиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1991. – 414 с.
488986
  Веракса Н.Е. Еще не поздно / Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко. – Москва, 1992. – 127с.
488987
  Дмитрук Игорь Еще немного о породах лошадей : Мастер и его дело // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 51 : Іл.
488988
  Бережков Н. Еще несколько слов о летописце Переяславля Суздальского : (По поводу вновь найд. отрывка его) / [М. Бережков]. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1900. – 30 с. – Без обл. и тит. л.. - Авт. указан в конце текста. - Отт. из 3 т. "Сборника Истор.-фил. о-ва при Ин-те кн. Безбородко". 1900
488989
  Гербер А.Е. Еще ничего не случилось / А.Е. Гербер. – М, 1972. – 94с.
488990
  Гукин Д. Еще о DOS для "чайников". / Д. Гукин. – Киев : Диалектика, 1996. – 320 с.
488991
  Гельман Р.Н. Еще о береговой перспективной аэрофотосъемке // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 54-58 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
488992
  Сальковский А. Еще о бугских козаках // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.598-602
488993
  Метелкин Николай Еще о глобальном потеплении : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2-3
488994
  Грушевский М.С. Еще о грамотах кн. Льва Галицкого : (По поводу статьи проф. Линниченко). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1905. – [2], 16 с.
488995
  Шарлемань Н. Еще о загадочном звере Древней Руси / Публікація В. Ульяновського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 334-336. – ISBN 978-966-02-6215-7
488996
  Лупан А.П. Еще о любви : рассказы разных лет / А.П. Лупан. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 352 с.
488997
  Стеклов Ю.М. Еще о Н.Г.Чернышевском. / Ю.М. Стеклов. – М.Л., 1930. – 166с.
488998
  Франк С. Еще о национализме в философии : ответ на отет В.Ф. Эрна // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [8] с.
488999
  Гольдгаммер Д.А. Еще о наших сведениях об эфире : (По поводу брош. г. Ярковского: "Увлечение математическими теориями в современной науке", Москва. 1893) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1893. – 13 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Казанского университета. 1893, кн. 3, с. 1-12
489000
  Юницкая М.С. Еще о нежности / М.С. Юницкая. – Тула, 1964. – 64с.
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,