Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
472001
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
472002
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
472003
  Зінченко Ю.В. Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 106-117
472004
  Герасимова С.В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01. / Герасимова С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
472005
  Дубовіч І.А. Екологізація економіки - основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 231-235. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
472006
  Сагайдак Ю. Екологізація економіки України / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 250-260. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
472007
  Туниця Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 5-15. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
472008
  Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 41-44


  Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.
472009
  Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 159-164. – ISSN 2309-9127
472010
  Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено проблеми освіти для сталого розвитку і обґрунтовано напрями екологізації навчального процесу в контексті національної парадигми сталого розвитку, яка обумовлюється поєднанням у його рамках двох рівноцінних складових – "зеленої" та "синьої" ...
472011
  Рудоміно-Дусятська Екологізація наук про людину як відображення кризи антропоцентричної свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються тенденції розвитку сучасного людинознавства. Ознакою наук, що вивчають людину, є пошук точок стику з науками, що вивчають середовище - географією, екологією, архітектурою. Про це свідчить виникнення таких нових наукових напрямків, як ...
472012
  Білявський Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки / Г.О. Білявський, Т.В. Саєнко, О.В. Пащенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 16-17
472013
  Буяльська Н.П. Екологізація освіти - основа сталого розвитку / Н.П. Буяльська, С.Д. Цибуля, І.А. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 12-13 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
472014
  Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки - шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 155-159. – ISSN 1991-606X
472015
   Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку / Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 348-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472016
  Гулик Г.С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обгрунтовано, що досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та еколого-правовій системах можливо тільки ...
472017
  Орфанова М.М. Екологізація освітнього процесу / М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 23-24
472018
  Тимощук К.А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
472019
  Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
472020
  Філіпчук Г.Г. Екологізація суспільства в контексті сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 57-76. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472021
   Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 180-186. – ISSN 1991-606X
472022
  Тимощук К. Екологізація та напрями розвитку державної регіональної політики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 105-106
472023
  Супрун Н.А. Екологізація та постнекласична трансформація української економічної науки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 120-139. – ISSN 0320-4421
472024
  Федунь О. Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 185-199. – ISBN 978-83-7784-784-8
472025
  Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
472026
  Андрос О. Екологізм у політичному процесі України: огляд тенденцій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 367-368
472027
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і соціально-політичний рух // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 208-217


  Екологізм розглядається як домінуюча парадигма суспільнополітичного життя доби глобалізації Ключові слова: екологізм, ідеологія, екологічний рух, екологічна криза, екологічна перспектива людства. Экологизм рассматривается как господствующая парадигма ...
472028
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і суспільно-політичний рух : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поппер Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
472029
  Голубчук В.С. Екологізм як ідеологія перебудови політичних відносин // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12
472030
  Кирик В.Л. Екологізм як ідеологія постмодерну / В.Л. Кирик, Ф.М. Кирилюк, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-30
472031
  Поппер Л.В. Екологізм як суспільно-політичний рух // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 49-51
472032
  Поппер Л.В. Екологізм як сучасна ідеологічна система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 455-460. – ISSN 2076-1554
472033
  Саханенко С.Є. Екологізм як сучасне суспільно-політичне явище : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Саханенко С.Є.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1994. – 18л.
472034
   Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посібник / С.В. Бойченко [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. Бойченка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-254. – ISBN 978-617-673-834-3
472035
  Смирнов І.Г. Екологістична проблема використання відходів та її вирішення в Польщі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 5-12
472036
  Андрос О.Є. Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 143-154. – ISSN 2075-1443
472037
  Андрос О.Є. Екологістський рух: характеристика та ідеологічні особливості // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117
472038
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр. : л. 194-220
472039
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
472040
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
472041
  Ярчак В. Екологічна амністія як економічний засіб запобігання негативному впливу на довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 107-112
472042
  Мусієнко М. Екологічна безпека - запорука сталого розвитку України // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 294-313. – ISBN 966-95452-3-8
472043
  Ісаєнко В.М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В.М. Ісаєнко, Г.О. Білявський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
472044
   Екологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.17-86
472045
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
472046
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (14). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472047
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472048
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472049
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472050
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472051
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472052
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (20). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472053
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (21). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472054
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (22). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472055
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (23). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472056
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (24). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472057
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
472058
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (25). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
472059
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (26). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
472060
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2019. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
472061
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (27). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
472062
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
472063
   Екологічна безпека в європейських країнах: методи економічного регулювання й досвід для України : наук. видання / [В.С. Кравців, П.В. Жук, Ю.І. Стадницький та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2020. – 97 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку" / гол. ред. В.С. Кравців). – ISBN 978-966-02-4252-4
472064
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
472065
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
472066
  Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні / А.В. Яцик. – Київ : Генеза, 2001. – 216с. – ISBN 966-504-169-Х
472067
  Тимочко Т. Екологічна безпека визнана важливою складовою національної безпеки України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 2-4 : фото
472068
   Екологічна безпека вугільних родовищ України = Экологическая безопасность угольных месторождений Украины = Environmental safety of coal deposits in Ukraine / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Букрек, 2016. – 607, [1] с. : іл.,табл. – Дод. тит. арк., передм., зміст рос., англ. – Бібліогр.: с. 585-600. – ISBN 978-966-399-810-7
472069
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
472070
  Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 27 назв
472071
  Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шкіца Л. Є.; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
472072
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
472073
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – 250, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
472074
  Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : монографія / Шевчук Оксана Ігорівна ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-397-102-9
472075
  Стойко С. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку / С. Стойко, І. Койнова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 303-318. – (Серія географічна ; вип. 41). – ISSN 2078-6441
472076
  Джума Г.О. Екологічна безпека життєдіяльності населення Дніпропетровської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 116-118
472077
  Приймак В.В. Екологічна безпека застосування мінеральних добрив за вирощування озимої пшениці в умовах півдня України // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 85-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-9912
472078
  Козак В.А. Екологічна безпека і методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів. IІ. Оцінка ризиків для здоров"я людей та методи фізико-хімічного аналізування поліциклічних ароматичних вуглеводнів / В.А. Козак, М.М. Герцюк, Т.І. Герцюк // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 34-70. – ISSN 1729-7192
472079
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7192
472080
  Шелудченко Л.С. Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
472081
  Біланюк В.І. Екологічна безпека лісокористування в Українських Карпатах / В.І. Біланюк, Є.А. Іванов, Є.Є. Тиханович // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 308-318. – ISBN 978-617-7770-24-3
472082
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-972-2
Т. 1. – 2018. – 543, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ.
472083
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-990-6
Т. 2. – 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 373-439
472084
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
472085
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
472086
  Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофованих водних об"єктах / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра, І.В. Хоренжая // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 120-125. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
472087
  Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
472088
  Рудько Г.І. Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова = Экологическая безопасность прибрежной зоны Керченского полуострова = Environmental safety in the coastal zone of the Kerch peninsula / Г.І. Рудько, О.І. Бондар, С.Г. Білявський ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. – 331, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 240-252, 324-325. – ISBN 978-966-399-936-4
472089
  Бейдик О.О. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України / О.О. Бейдик, Л.К. Рак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
472090
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
472091
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
472092
  Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Володимир Сергійович Бахарєв; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
472093
  Лагутін Володимир Михайлович Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Лагутін В.М.; Український науково-досл. ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
472094
  Рудько Г.І. Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні = Экологическая безопасность месторождений углеводородов нетрадиционного типа в Украине = Environmental safety of unconventional hydrocarbon deposits in Ukraine / Г.І. Рудько, В.Г. Григіль, Г.В. Сімаченко ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 344-363. – ISBN 978-966-399-916-6
472095
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
472096
  Євстігнєєв А.С. Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти : монографія / А.С. Євстігнєєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гордон, 2018. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 449-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8398-52-0


  У пр. № 1739332 напис: Шановній Ользі Степанівні, з повагою та вдячністю за тривалу співпрацю! Підпис. 21.09.2018 р.
472097
  Німець Н.М. Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду / Н.М. Німець, А.П. Мельник, М.О. Подустов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 159-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
472098
  Окрушко С.Є. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 126-134. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
472099
   Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010-
№ 2 (10). – 2014. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472100
  Мороз О.Т. Екологічна безпека та її правове забезпечення у природоохоронному законодавстві / О.Т. Мороз, В.О. Клименко, О.В. Варжель // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 88-104. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
472101
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
472102
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
472103
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
472104
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
472105
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
472106
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-44-4
Вип. 12. – 2013. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472107
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-46-8
Вип. 13. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472108
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-24-5
Вип. 14. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472109
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-26-9
Вип. 16. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472110
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1(17), січень-березень 2015 р. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
472111
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (18), квітень-червень 2015 р. – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 18
472112
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
472113
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
472114
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1 (25). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
472115
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (26). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
472116
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3 (27), липень - вересень 2018 р. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
472117
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
472118
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
472119
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental Safety and Natural Resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 3 (31), липень - вересень 2019 р. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
472120
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 4 (32), жовтень - грудень 2019 р. – 2019. – 106 c. – Резюме укр., англ. мовами
472121
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – 2020. – 132 c. – Резюме укр., англ. мовами
472122
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – 2020. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
472123
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – 2020. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
472124
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
472125
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (37), січень - березень 2021 р. – 2021. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
472126
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред. О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (38), квітень - червень 2021 р. – 2021. – 139, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
472127
  Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 83-88
472128
  Турченко О. Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 116-135. – ISSN 1026-9932
472129
  Триснюк В.М. Екологічна безпека територій при впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 49-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
472130
  Руденко С.В. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Руденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 35с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 34 назви
472131
  Рудько Георгій Ілліч Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Рудько Г. І.; МОНУ; Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
472132
  Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) / Г.І. Рудько, В.С. Гошовський. – Київ : Академпрес, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-7541-01-9
472133
  Триснюк В.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону / В.М. Триснюк, О.М. Трофимчук, Т.В. Триснюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
472134
  Гошовський С. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв"язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер; Мін-во екології та природних ресурсів України. НАНУ. Ін-тут геологічних наук. – Львів-Київ : Нічлава, 2002. – 624с. – ISBN 966-7317-65-Х
472135
   Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції = Environmental safety of cross-border regions of Ukraine in the context of european integration / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.К. Симоненка ; НАН України [та ін.]. – Київ : Задруга, 2015. – 511, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, анот. парал. англ. - Авт. зазнач. на с. 11. – Бібліогр.: с. 460-473. – ISBN 978-966-432-166-9
472136
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
472137
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
472138
  Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : Нац. ін-ту стратегічних досліджень 10 років / А.Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2001. – 312 с. – (Екологічна безпека ; Вип.5). – ISBN 966-554-022-Х
472139
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
472140
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
472141
  Мокрий Володимир Екологічна безпека українсько-польського біосферного резервату "Розточчя" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
472142
  Сидоренко В.Л. Екологічна безпека Чорнобильської зони відчуження: техноприродні загрози від радіаційно небезпечних об"єктів і явищ : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
472143
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
472144
  Медвідь Ф.М. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / Ф.М. Медвідь, В.С. Доносо, А.І. Твердохліб // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 109-110. – ISSN 2413-7189
472145
  Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
472146
  Кирик В.Л. Екологічна безпека як компонента сталого розвитку // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 41-43
472147
  Полич В. Екологічна безпека як міжнародно-правова категорія // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 50-57. – ISSN 2311-4894
472148
  Проніна О.В. Екологічна безпека як об"єкт державної екологічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 151-152
472149
  Чепеленко А.М. Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 1813-1271
472150
  Краснова Ю.А. Екологічна безпека як принцип природоресурсного права: історія становлення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 107-108
472151
  Слупський Б.В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 33-39
472152
  Лизун С. Екологічна безпека як складова національної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75.
472153
  Копанчук В.О. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 45-49. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
472154
  Якібчук О.В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякi особливостi державної полiтики в сфері екологiчної безпеки в умовах глобалізації. З"ясовано, що важливим фактором стійкого розвитку держави в умовах глобалізації є iнновацiйна дiяльнiсть, перш за все у виробництвi, що пом"якшує шкiдливi ...
472155
  Сиволап О.В. Екологічна безпека: міжнародний досвід та його значення для розвитку туризму / О.В. Сиволап, І.І. Цветкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглнуто екологічні аспекти розвитку туризму в Україні.
472156
  Добробог Л.М. Екологічна безпека: поняття і зміст // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 92-100. – ISSN 2078-3566
472157
   Екологічна біотеехнологія переробки відходів харчового виробництва / Пасенко Алена, Мазницька Оксана, Наухатько Дмитро, Флісс Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
472158
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 1. – 2010. – 421, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 416-421
472159
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 2. – 2010. – 365, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-363
472160
   Екологічна біохімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ісаєнко, В.М. Войціцький, Ю.Д. Бабенюк, С.В. та ін. Хижняк; МОіНУ; НАУ; Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В. та ін. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 440с. – ISBN 966-598-235-4
472161
  Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 0132-1331
472162
  Добровольська Л.П. Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти / Л.П. Добровольська, І.С. Третякова, Ю.С. Іваненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 212-222. – ISSN 2309-8287


  "У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія екологічної відповідальності як ...
472163
  Юхновська Вікторія Екологічна гармонія особистого світу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 101 : фото
472164
  Барановський В.А. Екологічна географія - новий напрям конструктивної географії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 966-7650-87-1
472165
  Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 252с. – ISBN 966-7938-12-3
472166
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
472167
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
472168
  Яковлєв Є.О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI століття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-10 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
472169
   Екологічна геологія : підручник для студентів геолог. спец. вищих навч. закладів / М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. та ін. Корнєєнко; М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. Корнєєнко та ін.; КНУТШ; [наук. ред. М.М. Коржнев]. – Київ : Київський університет, 2006. – 235с. – ISBN 966-594-856-3
472170
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія та охорона надр : Навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 191с. – ISBN 966-594-498-3
472171
  Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
472172
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
472173
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4


  Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини. Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних ...
472174
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько., Т.І. Ткаченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 366, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-194-042-9
472175
  Адаменко О.М. Екологічна геофізика : підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. / Олег Адаменко, Геннадій Квятковський ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : Полум"я, 2003. – 351 с. – ISBN 966-7327-50-7
472176
  Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України = Ecological geochemistry of agricultural landscapes of Ukraine : монографія / Т.М. Єгорова ; за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2018. – 262, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 248-262. – ISBN 978-617-7015-73-3


  У пр. № 1728663 напис: Бібліотеці Інституту геології КДУ ім. Т. Шевченка від автора та випускниці із побажаннями всебічних досліджень біосфери України. 14.11.2018 р. Підпис.
472177
  Матвійчук А. Екологічна деонтологія в інтер"єрі постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
472178
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія в контексті сучасної філософської думки // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 165-179
472179
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України / А.В. Матвійчук, Кхатер Фаді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 80-85. – ISBN 978-966-7359-77-5
472180
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і проблема освіти для сталого розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 108-113. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
472181
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових перспектив / А.В. Матвійчук ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне : О. Зень, 2014. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-399. – ISBN 978-617-601-108-8
472182
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
472183
  Костицький В.В. Екологічна держава: про конституційне закріплення спільної відповідальності громадянського суспільства, держави людини за сприятливе для життя довкілля // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 14-17. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
472184
  Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 78-85. – ISSN 0131-775Х
472185
   Екологічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Конкурсом розпочався суцільний тиждень екологічної проблематики IIR Green Days – студентської ініціативи, підтриманої адміністрацією ІМВ. Тривали дискусії з прав тварин, переговори зі змін клімату, оцінювали міжнародні наслідки екологічних забруднень ...
472186
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації : монографія / А.В. Бохан ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-887-7
472187
  Ціватий В.С. Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 128-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
472188
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бохан Аліна Василівна ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 547 арк. – Додатки: арк. 479-547. – Бібліогр.: арк. 14-24, 409-478 та в додатках: арк. 537-547
472189
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бохан Аліна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-тім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
472190
  Андрущенко С. Екологічна дипломатія, або тези для міністра // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Свій робочий Green Week Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак розпочав зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. Міністр не вперше зустрічався зі студентами, але вперше не він розповідав їм, а вони – йому. Майбутні ...
472191
  Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 33-43. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
472192
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
472193
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л.163-182
472194
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв.
472195
  Хилько М.І. Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 474-485
472196
   Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, Г.В. Давидюк, Н.І. Довбаш, Л.І. Шкарівська // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
472197
  Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні = Ecological education abroad and in Ukraine / Марія Швед. – Львів : Світ, 1997. – 108, [3] с. – Резюме парал. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-7773-0992-5
472198
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 346с. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сер."Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-35-7
472199
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
472200
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – ISBN 966-680-087-Х
472201
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
472202
   Екологічна економіка : практикум / [Г.І. Купалова, В. Нойманн, Л.П. Гацька та ін.] ; за ред. Г.І. Купалової. – Київ : Освіта України, 2017. – 272, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 252-253. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-32-6
472203
  Гринів Л.С. Екологічна економіка : навч. посібник / Л.С. Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 358, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-358. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-93-4
472204
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства : Наукове життя / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
472205
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
472206
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
472207
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
472208
   Екологічна експертиза : навч. посібник для студентів аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / [М.І. Федючка та ін.] ; за заг. ред. М.І. Федючки ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і. допов. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-289-241-3
472209
  Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно - контрольних методів державного управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.125-129. – ISBN 966-73-53-51-Х
472210
   Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992. – 205с.
472211
  Калетнік Г.М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г.М. Калетнік, О.В. Климчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 14-17. – ISSN 2310-4678


  Сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання традиційних джерел енергії.
472212
   Екологічна енциклопедія : [у 3-х томах]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2006. – 432 с.
472213
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
472214
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-42-8
Т. 2 : Є - Н. – 2007. – 416с. : іл.
472215
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
Т. 3 : О-Я. – 2008. – 472с.
472216
  Циганенко О.І. Екологічна епідеміологія як новітній напрям спортивної медицини / О.І. Циганенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1992-7894
472217
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика анімаційних фільмів Гаяо Міядзакі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз творчої спадщини всесвітньо відомого японського аніматора Гаяо Міядзакі в контексті екологічної проблематики як приклад естетичного й етичного виховання дітей та молоді. На прикладі сюжетів фільмів досліджено основні варіанти ...
472218
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 51-59


  У статті розглядається сфера екологічної естетики як конструкт постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення класичних засад естетичної науки. В межах екологічної естетики розглядаються трансформаційні процеси розширення або перегляду ...
472219
  Ляшко Л. Екологічна естетика: до постановки проблеми // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 210-220. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розглядаються історико-філософські передумови формування екологічної естетики. Екологічна естетика аналізується як сфера естетичної оцінки об’єктів навколишнього середовища. У рамках напрямів екологічної естетики описано її предметне поле як ...
472220
  Лисяк О.І. Екологічна етика - завдання вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 79-81
472221
  Борейко В.Е. Екологічна етика / В.Е. Борейко, А.В. Подобайло. – Киев : Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.
472222
  Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Bibliogr.: 7 назв
472223
  Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів, 1991. – 104с.
472224
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
472225
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
472226
  Михайленко О. Екологічна етика як нова концепція буття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С16-19.
472227
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
472228
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
472229
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
472230
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
472231
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
472232
  Худицька О. Екологічна журналістика у радіоформаті. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 88-96.
472233
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
472234
  Купалова Г. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової ...
472235
  Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І.М. Синякевич, Н.М. Синякевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 125-132. – ISSN 1562-0905
472236
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
472237
  Сухенко І.М. Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 116-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено специфіку феномена «екологічна ідентичність», який формується на основі знань та досвіду взаємодії з довкіллям у контексті взаємовпливу екосистеми і людського соціокультурного простору. За таких умов процес інтерпретації життєвого досвіду ...
472238
  Поппер Л.В. Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична метадоктрина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-36. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
472239
  Цапліна К.М. Екологічна індикація стану водойми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 173-178. – Бібліогр.: 5 назв
472240
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
472241
  Демчук Т.І. Екологічна інформація: поняття та ознаки // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-966-940-085-7
472242
  Проскура Г.М. Екологічна інформація: поняття та особливості // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 31-37. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
472243
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
472244
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
472245
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
472246
  Джам О.А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 102-105. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  Обгрунтовано важливість пошуку та вивчення методів перебудови свідомості стосовно природи, розробки нових приоритетів взаємодії суспільства і навколишнього середовища як принципово іншого шляху розвитку цивілізації. Приведено основні характеристики ...
472247
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
472248
  Дерій Ж.В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії / Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 278-290. – ISSN 1993-6788
472249
  Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються головні засади теорії екологічної конвергенції. Аналізується екологічна політика на рівні регіонів світу та головні напрямки її зближення. В статье раскрываются основные принципы теории экологической конвергенции. Анализируется ...
472250
  Павко Я. Екологічна Конституція Землі - український вимір // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 39/40)
472251
  Туниця Юрій Екологічна конституція землі = World ecological constitution. Idea. Concept. Problems : Ідея. Концепція. Проблеми / Туниця Юрій; МОНУ; Львівськ. нац. ун-тет ім.І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-139-0
Ч. 1. – 2002. – 298с.
472252
  Туниця Ю.Ж. Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю.Ж. Туниця, Т.Ю. Туниця, С.Н. Краєвський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1562-0905
472253
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
472254
  Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 74-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
472255
  Хилько М.І. Екологічна криза як криза існуючої системи цінностей // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 59-67. – ISSN 2519-2949
472256
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
472257
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
472258
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 181л. – Бібліогр.: л.166-181
472259
  Семенюк Н. Екологічна культура - необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 14-21. – ISSN 2078-1016
472260
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма культури // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 169-182. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
472261
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма філософії культури, духу й поступу // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-245. – ISBN 978-966-439-447-2
472262
  Крисаченко В.С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посібник / В.С. Крисаченко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996
472263
  Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
472264
  Потапчук Л.В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212-220


  У статті представлено теоретичні підходи до проблеми екологічної куль-тури в теорії й практиці пізнання довкілля.
472265
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
472266
  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 96-103. – ISSN 1682-2366
472267
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
472268
  Ворончихіна А. Екологічна культура Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 250-255
472269
  Курняк Л.М. Екологічна культура: поняття та формування // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 48-51
472270
  Хилько М. Екологічна культура: стан та проблеми формування : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУТШ. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-070-7
472271
  Мінаков В.В. Екологічна лексика як об"єкт перекладу / В.В. Мінаков, Ю.В. Загора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 214-220. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
472272
  Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 37-43. – ISSN 2221-1055
472273
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
472274
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
472275
  Мудрак Г.В. Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування / Г.В. Мудрак, В.В. Заєць // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 235-244 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
472276
  Сакаль О. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування / О. Сакаль, Н. Третяк, А. Петренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37
472277
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
472278
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
472279
  Шкарупа О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 235-249. – ISSN 2218-4511
472280
  Панченко Н.Г. Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
472281
  Андреєв В.О. Екологічна небезпека / В.О. Андреєв, В.В. Швартау, Л.М. Михальська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 10/12 (245), жовтень - грудень. – С. 13-15. – ISSN 2312-0614
472282
   Екологічна небезпека впливу смерчів та землетрусів на водойми Київської області / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, Ю.М. Кризська, В.М. Шпиг // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 7-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2073-5057
472283
  Царик Л. Екологічна небезпека зарегульованих водоцм (на матеріалах Тернопільського ставу) / Л. Царик, І. Позняк, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 140-144 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
472284
  Зубов А.О. Екологічна небезпека породних вугільних відвалів у агроландшафтах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
472285
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
472286
  Погребенник В.Д. Екологічна небезпека території гірничо-хімічних підприємств / В.Д. Погребенник, Е.А. Джумеля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 40-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-4049
472287
  Попович В.В. Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ / В.В. Попович, В.П. Кучерявий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
472288
  Тіханков І.О. Екологічна обумовленість анатомічної структури листків Lolium perenne L. за різних рівнів освітлення / І.О. Тіханков, В.М. Зверковський // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 45-52 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
472289
  Савосько В.М. Екологічна обумовленість сучасного стану лісових культурфітоценозів Криворіжжя / В.М. Савосько, М.О. Квітко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
472290
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті / О.О. Лаптєв. – Київ, 1998. – 205с.
472291
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
472292
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
472293
  Саєнко Т. Екологічна освіта - основа екобезпеки та сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 30-36. – ISSN 2078-1016
472294
  Білявський Г.О. Екологічна освіта (- разновид професійної освіти) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 44. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472295
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
472296
   Екологічна освіта англійською мовою у вищій школі / Т. Дудар, Т. Саєнко, М. Радомська, А. Явнюк // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 63-71. – ISSN 2078-1016
472297
  Прибора Н.А. Екологічна освіта в системі хімічної: проблеми та перспективи / Н.А. Прибора, О.А. Дударко // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 332-337. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Екологічна освіта вистуває пріоритетним напрямком більшості сучасних педагогічних досліджень."
472298
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 12 грудня (№ 95/96)
472299
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Науково-практичний форум "Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні" в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
472300
  Турок О.С. Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 159-165. – ISSN 2414-5076
472301
  Пятишева І.П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101-112. – ISSN 2072-1692


  Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти. Обгрунтована сутність поняття екологічної освіти. З"ясовано зміст та завдання екологічної освіти. Визначені періоди ...
472302
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
472303
  Онопрієнко В. Екологічна освіта для працівників сільського господарства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 56-62
472304
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
472305
  Шульга О.О. Екологічна освіта і її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського національного природного парку) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 25-27. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
472306
  Москаленко О.І. Екологічна освіта майбутніх судноводіїв як психолого-педагогічна проблема / О.І. Москаленко, Б.І. Попков // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 81-86. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
472307
  Роговик Л.Й. Екологічна освіта при викладанні хімічних дисциплін // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 103-106. – ISSN 2521-6449
472308
  Пригара О.В. Екологічна освіта студентів непрофільних спеціальностей у світлі вимог Болонської декларації // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 177-180. – ISSN 2218-5348
472309
  Чайковська Г.Б. Екологічна освіта судентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
472310
  Демешкант Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 137-141. – ISBN 966-8847-12-1
472311
  Малишевська І.А. Екологічна освіта та екологічне виховання як системоформуючий компонент освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 282-286
472312
  Гадючко Т.М. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність / Т.М. Гадючко, І.В. Ярченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
472313
  Семитківська Т. Екологічна освіта у професійний підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 361-366. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглядається роль екологічної освіти у формуванні практичних аспектів сталого розвитку суспільства. Екологічна проблема є не стільки природоохоронною, скільки соціально – економічною. Обґрунтовується необхідність підвищення відповідальності в сфері ...
472314
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; Тернопільськ. держ. пед. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Київ, 2004. – 216л. + Додатки: л.192-216. – Бібліогр.: л.169-191
472315
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
472316
  Котелянець Н. Екологічна освіта школярів на уроках трудового навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0131-6788
472317
  Шараєвська Т.А. Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів / Т.А. Шараєвська, А.А. Слепченко // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 86-90. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
472318
  Онопрієнко В.П. Екологічна освіта як складова системи підготовки сільсько-господарських кадрів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 2076-1554
472319
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
472320
  Михайлов С.І. Екологічна освіта: де ми знаходимось? / С.І. Михайлов, Н.В. Ільченко, Б.О. Курчій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 2. – C. 147-149
472321
  Четверик В.М. Екологічна освіченість кадрів - запорука конкурентоспроможності продукції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 115-118
472322
  Боронос В.Г. Екологічна освіченість суспільства як необхідна складова забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку / В.Г. Боронос, Н.В. Тарабан // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 62-66. – ISSN 2309-1533
472323
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
472324
  Грицан Ю. Екологічна оцінка вирощування на рекультивованих землях швидкоростучих рослин / Ю. Грицан, М. Харитонов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
472325
  Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 - Екологія / Ібрагімова Е.Е. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
472326
  Шумигай І.В. Екологічна оцінка забруднення важкими металами підземних вод Київщини / І.В. Шумигай, О.В. Єрмішев, Н.М. Манішевська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
472327
  Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
472328
   Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у природних листяних лісах долини р. Віти у національному природному парку "Голосіївський" / О.Ю. Чорнобров, Л.П. Сотник, О.Б. Ходинь, В.В. Коніщук, І.Я. Тимочко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
472329
  Строкаль В.П. Екологічна оцінка земельних угідь господарства "Агроплюс-2006" // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 303-315 : табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
472330
  Гололобова О.О. Екологічна оцінка компонентів екосистеми ставку с. Бобрівка Харківського району Харківської області / О.О. Гололобова, В.В. Толстякова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1992-4224
472331
  Коткова Т.М. Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на жорсткість (твердість) та вміст заліза // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 61-70. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
472332
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
472333
  Лахай Ю.О. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 216-222 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
472334
  Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, О.В. Устименко, І.О. Сігалова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
472335
  Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка стабільності та антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області / Ю.В. Рибалко, Р.В. Бабка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
472336
  Гулай Л.Д. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ / Л.Д. Гулай, О.А. Караїм, А.Ю. Синюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-65. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
472337
  Кононов Ю. Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область) / Ю. Кононов, І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено комплекс проблем, які виникли при реструктуризації вугільних шахт Брянківського регіону Луганської області. Описано розповсюдження деяких мікроелементів в промислових відходах Донбасу. Вказано на можливі джерела їхнього надходження. The ...
472338
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
472339
  Яцик А.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 5 назв
472340
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Гопчак І.В.; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 378л. – Бібліогр.: л. 205-222
472341
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Гопчак І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
472342
  Удод В.М. Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій / В.М. Удод, Абу Діб // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
472343
   Екологічна оцінка стану транскордонного водозбірного басейну річки Дніпро / В.І. Пічура, Ю.В. Пилипенко, Є.О. Домарацький, А.Я. Гадзало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 102-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2077-4893
472344
  Мазур І.О. Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу - Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мазур Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
472345
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області : Геоекологія / А.П. Чернявська, Т.В. Боднарчук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-53 : Табл., карта. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
472346
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 702-712 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
472347
  Мельник Віра Йосипівна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Мельник Віра Йосипівна; Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне, 2001. – 249 л. – Додатки: л.185-249. – Бібліогр.: л.171-185
472348
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
472349
  Шмандій В.М. Екологічна оцінка та прогнозування динаміки трансформації ландшафту під впливом дії автотранспортної мережі // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
472350
  Василенко Л.О. Екологічна оцінка техногенного впливу на водні екосистеми малих річок Житомирської області (на прикладі р. Гнилоп"ять) / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.В. Гончаренко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
472351
  Міронова Наталія Екологічна оцінка урбоземів м. Хмельницького за вмістом важких металів / Міронова Наталія, Шаргун Аліна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 26 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
472352
   Екологічна оцінка якості вод Дунаю / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, Бібік, А.П. Лозовицький, М.А. Молочко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 135-148


  Приведено результати екологічної оцінки якості води річки Дунай за багаторічний період. Приведены результаты экологической оценки качества вод за многолетний период. The variance the results of the ecological evaluation of the water quality for many ...
472353
  Романчук Л.Д. Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Т.П. Петрук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
472354
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
472355
  Корчемлюк М.В. Екологічна оцінка якості води верхньої течії Пруту за блоком сольового складу та індексом забрудненості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 142-148. – Бібліогр.: 4 назви
472356
  Башинська І.Л. Екологічна оцінка якості води поверхневого джерела водопостачання м. Житомира за органолептичними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 22-24. – ISSN 2306-5680
472357
  Федоненко О.В. Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва, Ю.В. Ніколенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 74-81. – ISSN 2306-5680
472358
  Лозовіцький П. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип"яті / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу хімічного складу води річок басейну Прип"яті за період 1939-2005 р. і результати екологічної оцінки якості вод за багаторічний період. The variance analyses of the chemical composition of water River dr?inage-basin Prypjat ...
472359
  Данильченко О.С. Екологічна оцінка якості води річок Сумської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 82-88. – ISSN 2306-5680
472360
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
472361
  Герасимчук Л.О. Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира / Л.О. Герасимчук, Р.А. Валерко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
472362
  Винарчук О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв"язок з водністю // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 49-54. – ISSN 2306-5680


  В статті наведено характеристику екологічної оцінки якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв"язок з водністю шляхом порівняння маловодного 1992 р., середній за водністю 2000 р. та багатоводний 2006 р. Аналіз ...
472363
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод Житомирського Полісся / П.М. Смілий, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 41-48. – ISSN 2306-5680
472364
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Гуйва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 53-58. – ISSN 2308-135X
472365
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Роставиця / П.М. Смілий, М.М. Мельнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 86-92. – ISSN 2308-135X
472366
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
472367
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
472368
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
472369
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості річок Житомирської області (у межах басейну річки Прип"ять) / П.М. Смілий, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 60-66. – ISSN 2308-135X
472370
  Деркач В. Екологічна парадигма в сучасній науці // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 72-107. – ISBN 978-966-483-893-8
472371
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма економічної компаративістики ХХІ століття / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 4. – C. 7-10. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472372
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
472373
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1
472374
  Канцурак В.В. Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Канцурак Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
472375
  Канцурак В.В. Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Канцурак Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
472376
  Андрущенко В. Екологічна парадигма української освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
472377
  Гардашук Т. Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 101-117. – ISSN 2522-9338
472378
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
472379
  Левченко Т.М. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 187-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
472380
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
472381
  Хилько М. Екологічна політика / М. Хилько. – Київ : Абрис, 1999. – 363с. – 1Хиль Шифр дубл. – ISBN 966-531-074-7
472382
  Карамушка В.І. Екологічна політика ( - політична діяльність, спрямовна на охорону та відновлення довкілля) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 44-45. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472383
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
472384
  Машненков К. Екологічна політика держави в контексті переходу від інформаційного до постінформаційного суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 82-89. – ISSN 2414-4436
472385
  Шевчук Л. Екологічна політика держави у сфері публічних закупівель: підходи ЄС та законодавство України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 64-68. – ISSN 2409-4544
472386
  Беспалова О.В. Екологічна політика країн ЄС щодо регулювання суспільних відносин у сфері підтримання екологічної безпеки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 146-154. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
472387
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика перехідних суспільств (на прикладі України та Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 112-116.
472388
  Хлобистов Є.В. Екологічна політика територіальних громад (на прикладі оцінки заподіяних збитків внаслідок забруднення довкілля) / Є.В. Хлобистов, А.О. Чечель // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 8-10 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
472389
  Фастовець О.О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 13-14 : фото
472390
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
472391
  Лук"янихіна О.А. Екологічна політика України та місце в ній недержавних організацій / О.А. Лук"янихіна, М.В. Гуменний // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 24-29. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
472392
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
472393
  Ясинська А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-206.
472394
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
472395
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика як засіб розв"язання глобалбьної екологічної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 248-257
472396
  Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 44-47. – (Історичні науки)
472397
  Хилько М.І. Екологічна політика як проблема виживання людства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 246-253. – ISBN 966-628-197-5
472398
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
472399
  Хилько М.І. Екологічна політика: нариси до концептуальних засад визначення змісту, структура та основних напрямків реалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 307-314. – ISBN 966-628-197-5
472400
  Хилько М.І. Екологічна політика: основні напрямки та засоби реалізації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 163-172
472401
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика:зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Дис....доктора філософ.наук:09.00.03 / Хилько Микола Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 448л. – Бібл.: с.410-448
472402
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
472403
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
472404
  Мороз О. Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами / О. Мороз, З. Тартачинська, Т. Качмар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
472405
  Ковальчук О. Екологічна проблематика в загальноукраїнських газетах: спільне та відмінне // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 72-82. – ISSN 2616-7948
472406
  Бєляков О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації / О. Бєляков ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 128 с. – ISBN 966-534-230-1
472407
  Бєляков О.О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч. посіб. для студ. ін-ту, ф-тів і відділень журналістики / Олександр Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 186 с. – Видання здійснено за фінансової підтримки проекту "Громадянська освіта". – ISBN 966-594-526-2
472408
  Ліпич І.І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-127
472409
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
472410
  Желіховська Н. Екологічна проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення екологічної проблематики на сторінках журналів «Київ» і «Вітчизна» у період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения экологической проблематики на ...
472411
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
472412
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
472413
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
472414
  Тач Е. Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 53-58
472415
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія: пошуки та перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-98. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
472416
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
472417
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
472418
  Тютюнник Ю.Г. Екологічна радіогеохімія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-443-6
472419
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
472420
  Криворучко Н.І. Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій / Н.І. Криворучко, А.С. Крівіцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 87-91. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
472421
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
472422
  Макаренко Н.В. Екологічна роль сполук кремнію в підвищенні стійкості рослин до збудників борошнистої роси : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Макаренко Наталія Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекономіки і природокористування. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
472423
  Гриник І.В. Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
472424
  Добридень О.В. Екологічна самоідентифікація особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 55-63.
472425
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
472426
  Радей А.С. Екологічна свідомість і культура : теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 74-82. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
472427
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
472428
  Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 37-44. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
472429
  Пасинок В.Г. Екологічна свідомість у педагогіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 88-92. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
472430
  Заставнюк О.О. Екологічна свідомість як базова складова екологічної культури особистості // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 111-116. – ISBN 978-617-7571-44-4
472431
  Виговський Л.А. Екологічна свідомість як основа екологічної культури особистості / Л.А. Виговський, Т.В. Виговська // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 35-38. – ISSN 2521-6570
472432
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
472433
  Дербак Ю. Екологічна свідомість як чинник формування екобезпечної парадигми суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 173-178
472434
  Наджафова З.Г. Екологічна свідомість: зміст і особливості генезису // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
472435
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 81-85
472436
  Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
472437
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
472438
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
472439
  Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С.262-269 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
472440
   Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2001. – 164с. – ISBN 966-7307-13-1
472441
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
472442
  Вергун Л.І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 80-87


  Аналізується екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України; визначено напрямки формування екологічного бізнесу в Україні та її входження в міжнародну систему еколого-економічного співробітництва.
472443
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
472444
  Бухаріна Л.М. Екологічна складова державної регіональної політики розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
472445
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
472446
  Ковальчук С.Я. Екологічна складова економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
472447
  Антонов А.В. Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
472448
  Тверезовська Н.Т. Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н.Т. Тверезовська, І.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 182-188. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки соціальних педагогів, обгрунтовано актуальність проблеми формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів, запропоновано шляхи реалізації екологічної складової у процесі підготовки ...
472449
  Сівограков О.В. Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь / О.В. Сівограков, І.І. Богданович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 291-297


  Статья посвящена анализу экологической составляющей в рамках концепции устойчивого развития образовательных программ Республики Беларусь, даются характеристики важнейшим тенденциям и перспективам их развития.
472450
  Гаврик О.Ю. Екологічна складова обліку продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 24-30. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
472451
  Хилько М.І. Екологічна складова політичної культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 143-145
472452
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
472453
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
472454
  Рогач С.М. Екологічна складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 161-163.
472455
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
472456
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
472457
  Тринько Р.І. Екологічна складова сталого розвитку / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 112-120. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
472458
  Буринська О.І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 49-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
472459
  Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-7957-20-9
472460
  Безсонов Є.М. Екологічна складова сталого розвитку: обгрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення / Є.М. Безсонов, В.І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 23-29. – ISSN 1997-9266
472461
  Самофатова В.А. Екологічна складова сталості розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 71-75 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
472462
  Ковтун О.М. Екологічна складова у змісті підготовки вчителя хімії // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 306-311. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Аналіз літератури показав, що на сьогодні визначені теоретичні засади, мета, завдання та підходи до реалізації екологічної освіти в школах та вищих навчальних закладах."
472463
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
472464
  Вергун В.А. Екологічна складова у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України / В.А. Вергун, Л.І. Вергун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається стан екології в Україні та деякі напрями її покращення, виходячи з досвіду зарубіжних країн. Наголошується, що зовнішньоекономічна діяльність країни в сучасних умовах вимагає врахування екологічного фактора.
472465
   Екологічна складова української євроінтеграції // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 32 : фото.
472466
  Покляцький Сергій Екологічна складова умов життя населення великих міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 188-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
472467
  Пономаренко С. Екологічна специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 351-366. – ISSN 2312-5993
472468
  Александров І.О. Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки / І.О. Александров, О.О. О.О. Кравець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 147-155
472469
  Хільчевський В.К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля : навч. посібник / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька, Р.Л. Кравчинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-191
472470
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
472471
  Міронова Н.Г. Екологічна стандартизація та сертифікація : навч. посібник / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 140, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 139-140. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-011-4
472472
  Княженко І.І. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 34–38. – ISSN 1997-4167
472473
  Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-57
472474
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Барвистими стежками осені" / О.Ю. Дмитрук, Ю.С. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 91-96. – Бібліогр.: 8 назв.
472475
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
472476
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
472477
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Шляхами Феофанії" / О.Ю. Дмитрук, Д.Л. Максименко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 110-114. – Бібліогр.: 4 назв.
472478
  Гетьман В.І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 9-13
472479
  Шевченко А. Екологічна стежка: освіта, виховання // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 1. – С.46-48. – ISSN 0131-6001


  Виживання людства ХХ! століття
472480
  Зварич Р. Екологічна стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю / Р. Зварич, Вей Ліньхай // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 54-65. – ISSN 2786-4537


  У дослідженні обгрунтовано екологічну стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю. Встановлено пов’язані фактори міжнародної торгівлі в контексті екологічної стійкості. проаналізовано становлення сучасної міжнародної торгівлі в умовах ...
472481
  Нічітайлова Н.С. Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 262-268. – ISSN 2524-003X
472482
  Мостов"як І.І. Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України / І.І. Мостов"як, О.С. Дем"янюк, М.М. Лісовий // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
472483
  Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
472484
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
472485
  Бодачівська Л.Ю. Екологічна та техніко-економічна ефективність глушіння свердловин інвертними системами на рослинній основі / Л.Ю. Бодачівська, І.В. Бейко, Г.С. Поп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені систематичні дослідження з розробки, вивчення властивостей і впровадження екологічно сприятливих інвертних емульсійно-суспензійних систем на основі рослинної сировини Встановлені причинно-наслідкові залежності між керуваннями, властивостями ...
472486
  Іваненко С.М. Екологічна тематика екзамену ТестДаф - вступного тесту німецьких університетів для іноземців // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 50-52
472487
  Олтаржевський Д.О. Екологічна тематика на сторінках сучасної української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-39. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба знайти відповіді на непрості запитання: як сьогодні висвітлюються проблеми довкілля в українській пресі? Чи насправді екологічна ситуація така гостра, як її змальовують ЗМІ? Що треба знати журналістові, аби підготувати справді цікаву та ...
472488
  Горохолінська І. Екологічна теологія: чи є підстави говорити про "зелене" християнство? // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 194-201. – ISBN 978-966-423-670-3
472489
   Екологічна токсикологія : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
472490
  Черниш Я.Ю. Екологічна формалізація напрямів впливу на довкілля відходів переробки фосфоритової сировини / Я.Ю. Черниш, Л.Д. Пляцук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
472491
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
472492
  Чопхо Х.І. Екологічна функція держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 212-215. – (Право. Економіка. Управління)
472493
  Логвиненко О.І. Екологічна функція держави в контексті прав людини і громадянина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7364-24-4
472494
  Гетьман А.П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 145-153. – ISSN 2224-9281
472495
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
472496
  Лісовий М.М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України : монографія / М.М. Лісовий, В.М. Чайка ; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекології. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 383, [1] c. : іл., табл. – Покажчики: с. 365-378. – Бібліогр.: с. 349-364. – ISBN 978-966-496-040-0
472497
  Радченко О.В. Екологічна функція сучасної держави та екологічна безпека як складова національної та глобальної безпеки людства / О.В. Радченко, В.І. Довгань // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 100-116. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
472498
  Єльнікова Т.О. Екологічна характеристика водних об"єктів гірничодобувних регіонів (на прикладі річки Ірша Житомирської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 75-81. – ISSN 2306-5680


  Предметом дослідження є набір гідрохімічних та гідрологічних показників екологічного стану річки Ірша лівої притоки р. Тетерева (басейн Дніпра) у Житомирській області за період 2018-2019 рр. У роботі застосовано графічний метод комплексної оцінки ...
472499
  Белінський А.В. Екологічна характеристика орнітокомплексу урочища Лескі / А.В. Белінський, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються результати досліджень з екології птахів штучного лісового масиву, а також зміни в ареалах окремих видів, що відбувалися останніми роками.
472500
  Морозова А.О. Екологічна характеристика р. Південний Буг та Олександрівського водосховища за гідрохімічними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 55-63. – ISSN 2306-5680
472501
  Боярин М.В. Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника, занесених до міжнародних червоних списків / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
472502
  Слободяник М.С. Екологічна хімія / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 26-27
472503
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
472504
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
472505
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
472506
  Ковтун О.М. Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 57-64. – ISSN 2310-9769
472507
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
472508
  Хлобистов Є.В. Екологічнва безпекуа у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.79-84
472509
  Гурська Г.А. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 452-456. – ISSN 1563-3349
472510
  Вінницький І.М. Екологічне вивчення міграції личинок аскарид і проблема імунітету до аскаридозу / І.М. Вінницький. – Київ, 1936. – 191-292 с.
472511
  Турок О.С. Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 189-191. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
472512
  Богданова Л.Є. Екологічне виховання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 9 (21)). – ISBN 966-333-086-4
472513
  Лабінська О.М. Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 205-208. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
472514
  Копилець Евгеній Екологічне виховання у роботі учнівських туристсько-краєзнавчих об"єднань географічного спрямування : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв
472515
  Писарчук Є.А. Екологічне виховання учнів : Посібник для вчителя / Є.А. Писарчук, А.М. Кухта. – Київ : Радянська школа, 1990. – 87с. – (Б-ка передового досвіду)
472516
  Шарко В.Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : посібник для вчителя / В.Д. Шарко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 207с.
472517
  Воробйова Раїса Екологічне виховання учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-25
472518
  Копилець Євгеній Екологічне виховання шестикласників у процесі вивчення тем "Біосфера" та "Географічна оболонка" : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
472519
  Волкова А.С. Екологічне виховання школярів / А.С. Волкова. – Київ, 1985. – 46с.
472520
   Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров"я : українознавча монографія / В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Т.М. Присяжна, С.В. Кухарчук, Є.В. та ін. Снєжко; Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М., Кухарчук С.В., Снєжко Є.В. та ін. ; Науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ. – Київ : НДІУ, 2007. – 440 с.
472521
  Ярчук Геннадій Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується потреба в екологічному вихованні особистості, його сутність та основні напрями; обгрунтовується необхідність доведення переконань до рівня світоглядних установок, які спонукають до діяльності.
472522
  Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97.
472523
  Хилько М.І. Екологічне відчуження як вияв соціального відчуження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми еволюції в ставленні людини до природи, зокрема невідповідність цільової й ціннісної форм її раціональності, що стало, врешті-решт, головною причиною екологічної кризи.
472524
  Артов А. Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 70-78
472525
  Шеремета В. Екологічне вчення Бенедикта XVI в контексті сучасних викликів епохи // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – C. 429-434. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
472526
  Задихайло Д.Д. Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 95-103. – ISSN 2224-9281
472527
   Екологічне дизайн-проектування та якість життя / О.В. Кардаш, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.Г. Церковна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 63-73 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
472528
   Екологічне законодавство України : Законодавчі акти. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 966-95241-0-5
Частина 1. – 1997. – 648с.
472529
   Екологічне законодавство України : Збірник нормативних актів та судової практики. – Харків : Одіссей, 2002. – 928 с. – ISBN 966-633-146-2
472530
   Екологічне законодавство України : Станом на 20 січня 2007 року: Зб. нормат.-прав. актів. – Київ : Істина, 2007. – 384с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-55-0
472531
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 1. – 2007. – 872с.
472532
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 2. – 2007. – 656с.
472533
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 3. – 2007. – 684с.
472534
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 4. – 2007. – 956с.
472535
   Екологічне законодавство України : станом на 1 верес. 2010 р.:. – Київ : Істина, 2010. – 419 с. – (Серія "Офіційні документи"). – ISBN 966-7613-55-0
472536
   Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 24 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 685, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-156-6
472537
   Екологічне законодавство України. : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – ISBN 966-7784-77-0
472538
  Кучинська О.П. Екологічне законодавство України: окремі аспекти розвитку в контексті глобалізації екологічних проблем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
472539
  Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 108-118. – ISSN 0201-7245
472540
  Циганенко О.І. Екологічне здоров"я спортсменів: проблеми та шляхи їх вирішення / О.І. Циганенко, І.В. Уряднікова, Н.А. Склярова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 28-35. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1992-7894
472541
  Матвійчук Андрій Васильович Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки : Монографія / Матвійчук Андрій Васильович. – Рівне : Ліста-М, 2002. – 148с. – ISBN 966-96257-5-0
472542
  Тимочко І.Я. Екологічне значення зростання коручки чемерниковидної (Epipactis helleborine) в штучних деревних насадженнях Східного Лісостепового лісомеліоративного району / І.Я. Тимочко, В.А. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
472543
  Верхоляк Н.С. Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій в очищенні водного середовища від полютантів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Верхоляк Наталія Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
472544
  Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : Практикум: Для студ.юрид. вузів і фак-тів / В.І. Андрейцев. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-18-0
472545
  Гончаренко Н. Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види / Н. Гончаренко, В. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-22. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені теоретичні засади екологічного інвестування підприємств гірничодобувної галузі. Уточнено сутність категорії "екологічні інвестиції". Розкрито особливості залучення екологічних інвестицій гірничорудних підприємств, удосконалено їх ...
472546
   Екологічне інспектування : підручник для студентів ВНЗ / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Л.М. Стецюк, О.А. Брежицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 397-398. – ISBN 978-966-289-046-4
472547
  Адаменко О.М. Екологічне картування : підручник / Олег Адаменко, Георгій Рудько, Людмила Консевич ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2003. – 580 с. – ISBN 966-7768-29-5
472548
  Шевченко Р. Екологічне києвознавство як когнітивна галузь туристичної та краєзнавчої науки в умовах війни // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 113-116. – ISBN 978-617-674-060-5
472549
  Самовидець Я. Екологічне лихо в Криму: версія науковця // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 1
472550
   Екологічне лихо на Полтавщині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 30-31 : фото
472551
   Екологічне лихо у с. Глибоке Київської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 29 : фото
472552
   Екологічне лісознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-617-7243-58-7
472553
   Екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів за використання пестицидів / В.П. Новицький, І.В. Шумигай, С.М. Грищенко, К.В. Маєвський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 139-144 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
472554
  Слепченко А.А. Екологічне навернення як елемент екологічної теології та передумова формування еколого-правової культури та свідомості громадян // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-233. – ISBN 978-966-419-304-4
472555
  Масляк П.О. Екологічне навчання і виховання при вивченні економічної та соціальної географії України в школі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-201. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглядаються основні напрямки вдосконалення всієї системи шкільного екологічного навчання і виховання. Запропоновано нові теоретичні поняття і терміни екологічної географії.
472556
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : дис. ... д-ра біологічних наук : 03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 395 с. + Додаток: л. 331-356. – Бібліогр.: л. 357-395
472557
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : автореф. дис. .... доктора біологічних наук:03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
472558
  Хасан Мохамад Махмуд Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливої черепашки : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Хасан М.М.; Харків. держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
472559
  Венгер О.В. Екологічне обгрунтування захисту хмелю від шкідників і хвороб в Поліссі України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Венгер Олег Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
472560
  Клименко Микола Екологічне обгрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих батарейок / Клименко Микола, Прищепа Алла, Бєдункова Ольга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 8-9 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
472561
   Екологічне обгрунтування регуляції фітопатогенного мікобіому в агроценозах ячменю ярого у екологічно безпечних технологіях / І.І. Мосійчук, І.В. Безноско, Ю.А. Туровнік, Т.М. Горган // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 117-124. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2077-4893
472562
  Мазур Т.П. Екологічне обгрунтування створення моделей штучних екотопів у захищеному грунті для тропічних і субтропічних рослин перезволожених територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Уперше наведено дані про моделі штучних екотопів, створених за принципом вологості грунтів для рослин перезволожених територій у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
472563
  Ванцовский А.А. Екологічне обгрунтування та технологічне удосконаллення вирощування рису на насіння в умовах південня України. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.09 / Ванцовский А.А.; Херсон.держ.сіськогосп.ін-т. – Херсон, 1998. – 15л.
472564
   Екологічне оздоровлення Дніпра : (досвід міжнародної співпраці) / В. Шевчук, О. Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; В. Шевчук, О.Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; Укр.-канадський ком. упр. програмою РЕМУ; Центр дослідж. міжнар. розвитку (Канада); Міжнар. фонд Дніпра. – Київ : Геопринт, 2001. – 267с. – На обклад.: (досвід українсько-канадської співпраці). – ISBN 966-95792-9-5
472565
  Кравців В.С. Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі / В.С. Кравців, П.В. Жук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (295). – С. 8-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
472566
  Розмарина А.Л. Екологічне оподаткування в Україні: проблеми і перспективи // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 114-116. – ISBN 978-617-7565-33-7
472567
  Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наукова доповідь / О.О. Веклич; НАНУ; Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47с. – ISBN 966-02-1938-5
472568
  Багрій К.Л. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 245-254. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
472569
  Поліщук Л.М. Екологічне оподаткування в умовах децентралізації: пріоритети та інституціональне забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
472570
  Антоненко С.В. Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 202-209. – ISSN 2222-4459
472571
  Синчанський С.О. Екологічне оподаткування як інструмент в міжнародно-правовому регулюванні торгівлі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 584-589. – ISSN 1563-3349
472572
  Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 3 (15). – С. 85-93. – ISSN 2411-4014
472573
   Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-265-6
472574
  Гаркушенко О.М. Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 83-90. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
472575
  Свиноус І.В. Екологічне оподаткування: світовий досвід та виклики для України / І.В. Свиноус, О.І. Слободенюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 19-24. – ISSN 2306-6814
472576
  Яцишін Є. Екологічне оподаткування: українські реалії та європейська практика // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 19
472577
   Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну / Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас, І.С. Бровко, С.О. Мазур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 113-119 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
472578
  Літвак О.А. Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 287-294 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
472579
  Ямборак Р. Екологічне оцінювання якості води лівобережних допливів Дністра в межах Подільского Придінстров"я // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 85-88
472580
  Лозовіцький П.С. Екологічне оцінювання якості води Шостки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 206-230
472581
   Екологічне підприємництво : Навчальний посібник для студ.еколог. і економ спец.вищих навч.закладів. – Київ : Мета, 2001. – 191с. – ISBN 966-7947-00-9
472582
  Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов ; за ред. Б.М. Данилишина ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; Н.-д. ін-т сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224-239. – ISBN 978-966-680-493-1
472583
  Лук"янчикова О.В. Екологічне підприємництво України в економічному середовищі міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 181-183
472584
  Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  В контексті вимог сталого розвитку, принципів Глобального договору ООН розглянуті. актуальні теоретико-методичні та практичні питання дослідження екологічного підприємництва. Висвітлені його сутність і класифікації видів. Сформульовані пропозиції щодо ...
472585
  Горошко М.П. Екологічне подвижництво митрополита Андрея Шептицького у справах захисту та збереження лісів : (до 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 289-293. – ISSN 1991-606X
472586
  Андрейцев В.І. Екологічне право : Курс лекцій в схемах. Загальна частина: Навч. посібник для юрид. вузів / В.І. Андрейцев. – Київ : Вентурі, 1996. – 208с. – ISBN 5-7707-9603-0


  У курсі лекцій розкриваються методологічні та наукові засади екологічного права, висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї галузі права, розкриваються екологічні права та обов"язки громадян, системи органів і функцій управління в галузі ...
472587
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : Юмана, 2001. – 256с. – ISBN 966-7005-35-6
472588
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 256с. – ISBN 966-95901-1-6


  Висвітлюються такі питання, як предмет, метод, джерела та система екологічного права. Зроблено аналіз законодавства України, яке регулює екологічні правовідносини, розкриваються особливості права власності на природні ресурси, правового механізму ...
472589
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навчальний посібник / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МВСУ; Луганська академія внутр. справ ім. 10-річчя незал. України; Кримський юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 224с. – (Екологічне право). – ISBN 966-8129-67-9
472590
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с. – ISBN 966-364-178-9
472591
  Шемшученко Ю.С. Екологічне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 361-402. – ISBN 978-966-8602-87-0
472592
  Камінська Н.В. Екологічне право : навч. посібник / Н.В. Камінська, А.І. Камінський, І.С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Дакор, 2013. – 247, [1] с. : мапи. – Бібліогр.: с. 244-247. – ISBN 978-966-8379-86-4
472593
   Екологічне право : підручник / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 425. - Покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417. – ISBN 978-966-458-486-6
472594
   Екологічне право : підручник для студентів вищ. юрид. навч. закл. / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 425. - Алф.-предм. покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-486-6
472595
   Екологічне право : навч. посібник / [С.С. Бичкова, І.А. Боровська, О.С. Бурлака та ін.] ; за ред. к. ю. н., доц. Устименко Т.П. – Київ : Правова єдність, 2016. – 289, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 271-289 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-368-4
472596
   Екологічне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 551, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 541-551. – Бібліогр.: с. 525-540 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-744-9
472597
   Екологічне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2021. – 551, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 541-551. – Бібліогр.: с. 525-540 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-744-9
472598
   Екологічне право в запитаннях та відповідях : навч. посібник / [Г.В. Анісімова, А.К. Соколова, Т.В. Єрмолаєва та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 206, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-200-0
472599
  Бонайн Джон Екологічне право громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 84-90
472600
  Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики : монографія / В.І. Андрейцев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" [та ін.]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 372, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-350-305-9
472601
  Джон Екологічне право приватного громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання / Джон, Бонайн // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 91-98
472602
  Баб"як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва ; Європ.ун-т управління, безпеки та інф.-правових технологій, Ф-тет. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2000. – 216 с. – ISBN 966-7714-04-7
472603
  Попов В.К. Екологічне право України / МОіНУ;За ред. Попова В.К.,А.П.Гетьман. – Харків : Право, 2001. – 480с. – ISBN 966-7146-49-9
472604
  Малишко М.І. Екологічне право України : Навч. посібник / М.І. Малишко; За ред.В.З.Янчука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 392с. – ISBN 966-7791-12-2
472605
  Баб"як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва ; Європ.ун-т управління, безпеки та інформ.- правових технологій, Ф-тет. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2001. – 216 с. – ISBN 966-7714-04-7
472606
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : Підручник для вищ. навч. закладів / І.А. Дмитренко; МВС України, Нац. акад. внутрішних справ України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-7784-84-3
472607
   Екологічне право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
472608
  Балюк Г.І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах. (Загальна і Особлива частини). Навчальний посібник / Г.І. Балюк; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 192с. – ISBN 966-667-204-9
472609
   Екологічне право України : Підр. для студ. юрид. вищих навч. закладів. – Харків : Право, 2006. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
472610
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : Навчальний посібник / Н.Р. Кобецька; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-667-251-6
472611
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навчальний посібник / Н.Р. Кобецька ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-667-328-5
472612
  Ільків Н.В. Екологічне право України : навч. посібник / Н.В. Ільків, Я.З. Гаєцька-Колотило. – Київ : Істина, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-8909-20-7
472613
   Екологічне право України : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Анісімова Г.В. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги ; МОН України ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-458-108-7
472614
  Рябець К.А. Екологічне право України : навчальний посібник / К.А. Рябець ; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 438 с. – ISBN 978-966-364-909-2
472615
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навч. посібник / Н.Р. Кобецька ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – Бібліогр.: с. 330-344. – ISBN 978-966-667-328-5
472616
  Бригадир І.В. Екологічне право України : заг. частина : навч. посібник / [І.В. Бригадир, В.А. Зуєв, О.М. Шуміло] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ]. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажчик: с. 287-291. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-034-7
472617
  Костицький В.В. Екологічне право України : [підручник] / Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-2405-96-5
Кн. 1. – 2012. – 358, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1740803 напис: Високоповажній Нелі Юріївні, прекрасній жінці і ефективному менеджеру з глибокою вдячністю від автора. Підпис. 04.06.13
472618
  Ільків Н.В. Екологічне право України : курс лекцій / Н.В. Ільків. – Львів : [б. в.], 2013. – 280 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8041-87-7


  У пр. № 1743772 напис: Перспективному науковцю, добрій коліжанці і землячці з найкращими побажаннями від автора. Підпис.
472619
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2016. – 139 с.
472620
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2016. – 86 с.
472621
   Екологічне право України : особлива частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.М. Шуміло та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 427-431. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0964-2
472622
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2017. – 83 с.
472623
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2017. – 93 с.
472624
   Екологічне право України : навч. посібник / [Н.С. Гавриш, М.М. Заверюха, Л.А. Канівець та ін.] ; за ред. проф. І.І. Каракаша, д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, канд. юрид. наук А.І. Черемнової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 1-ше. – Одеса : Гельветика, 2018. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-565-7
472625
  Балюк Г.І. Екологічне право України : конспект лекцій у схемах: (Загальна і Особлива частини) : навч. посібник / Г.І. Балюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., [випр. і допов.]. – Чернівці : [б. в.], 2020. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-204. – ISBN 978-966-7957-26-1
472626
   Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навчальний посібник / Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова Г.В., Соколова А.К. – Харків : Одіссей, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-633-690-6
472627
  Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 138-143. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються питання вдосконалення екологічного права України на шляху до Європейського союзу. Автор пропонує вивчати передовий досвід країн, які уже здійснили або реалізують цей процес. Разом з тим автор застерігає від копіювання дій інших ...
472628
   Екологічне право України. Академічний курс : Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ : Юридична думка, 2005. – 848 с. – Ширф дубл.34Екол.Доп.карт. юр. – ISBN 966-8602-13-7
472629
   Екологічне право України. Академічний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / Шемшученко Ю.С., Краснова М.В., Кулинич П.Ф., Малишева Н.Р. та ін.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид. – Київ : Юридична думка, 2008. – 720с. – ISBN 978-966-8602-56-6
472630
   Екологічне право України. Загальна частина : навч. посібник / [В.В. Курзова, А.І. Берлач, В.І. Курило та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2015. – 618, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 34 Екол. – Бібліогр. в додатках: с. 519-609. – ISBN 978-617-566-348-6
472631
  Краснова М.В. Екологічне право України. Загальна частина : підручник / М.В. Краснова, Ю.А. Краснова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 190, [1] с. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-439-156-4


  У пр. № 1743418 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з повагою від авторів. Підпис.
472632
   Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шуміло О.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0404-3
472633
  Балюк Г.І. Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку / Г.І. Балюк, О.В. Кохановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-187. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
472634
  Андрейцев В.І. Екологічне право України: розвиток наукових доктрин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 9-27. – ISBN 978-966-7957-18-6
472635
   Екологічне право. Особлива частина : Підручник: Повний академічний курс. Для студ. юрид. вузів і фак-тів / За ред. В.І.Андрейцева. – Київ : Істина, 2001. – 544с. – ISBN 966-7613-13-5
472636
  Малишева Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0132-1331
472637
  Розовський Б. Екологічне право: необхідність повернення до витоків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-43. – ISSN 0132-1331
472638
  Гетьман А.П. Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку / А.П. Гетьман, В.А. Зуєв // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 75-91. – ISSN 2224-9281
472639
   Екологічне право: словник термінів : (укр., рос., англ. мовами) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за заг. ред. Г.І. Балюк, О.А. Купрієвич ; [авт.-уклад.: Г.І. Балюк, М.В. Краснова, О.А. Купрієвич та ін.]. – Чернівці : Кондратьєв, 2013. – 332 с. – ISBN 978-966-7957-14-8
472640
  Андрейцев В.І. Екологічне право: сучасні проблеми та перспективи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 5-9. – ISBN 978-966-419-269-6
472641
  Орленко М. Екологічне правопорушення у сфері дозвільної системи щодо використання та охорони надр в Україні: правов аспектиі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 190-192
472642
  Комих Н.Г. Екологічне прогнозування в дослідницькому полі соціоекології // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 69-71. – ISBN 978-966-97734-7-0
472643
  Писанко Я.Б. Екологічне прогнозування стану розвитку техногенно-зміненої гирлової ділянки річки Ірпінь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 109-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
472644
  Климентенко А. Екологічне просвітництво: нові підходи, нові можливості // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Відображено різнопланову діяльність центру екологічної інформації та ініціативи бібліотеки у природоохоронній сфері.
472645
  Заніздра М.Ю. Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 80-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
472646
  Харіна О.О. Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 85-87
472647
  Ситнік О.І. Екологічне розмежування угруповань прудкої (Lacerta agilis) та зеленої (L.viridis) ящірок у районі Канівського природного заповідника / О.І. Ситнік, В.Р. Алексієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено біотопічний розподіл та щільність угрупувань прудкої та зеленої ящірок у районі Канівського природного заповідника. Встановлено, що їх популяції мають чіткі розмежування на основі міжвидової конкуренції.
472648
  Акопян В. Екологічне самовиховання особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 67-73. – ISSN 2078-1016
472649
   Екологічне сортовипробування ячменю ярого на завершальному етапі селекції / О.А. Демидов, В.М. Гудзенко, М.О. Сардак, В.А. Іщенко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 58-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-4893
472650
  Бут Ю.С. Екологічне співробітництво в контексті розширення ЄС на схід та висновки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 217-224


  The article is considered on the environmental policy aspect in scope of the EU enlargement to the East. By example of countries of Eastern Europe which became members of the European Union, certain conclusions for Ukraine are stated. Special attention ...
472651
  Семенова Ю.М. Екологічне страхування у контексті державного регулювання водокористування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 77-80. – ISSN 2306-6814
472652
  Шоха Т. Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню питання про можливість виділення в складі екологічного права комплексного (міжгалузевого) інституту екологічного страхування. Статья посвящена исследованию вопроса о возможности выделения в составе экологического права ...
472653
  Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для їх життя і здоров"я довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.78-82. – ISSN 0132-1331
472654
  Данилко В.К. Екологічне страхування: реалії та перспективи // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-91. – Бібліогр.: 4 назв.
472655
  Малишева Н.Р. Екологічне та природоресурсне право: чи доречне "розлучення"? // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 334-345. – ISSN 0869-2491
472656
  Мостяєв О. Екологічне українознавство професора Крисаченка (до 50-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 232-233. – ISBN 966-530-115-2
472657
   Екологічне управління : Підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. – Київ : Либідь, 2004. – 432с. – ISBN 966-06-0315-0
472658
  Краснова М. Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття, юридичні ознаки, форми, види, системи екологічного управління як основоположного чинника, здатного на практиці реалізувати цілі і завдання сучасної державної, регіональної, місцевої, об"єктної екологічної політики та ...
472659
  Пилипяк О.В. Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 126-134. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
472660
  Адамчук О.С. Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Костопільського району Рівненської області / О.С. Адамчук, Л.Д. Гулай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 114-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
472661
  Радченко О.М. Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960 -80 рр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 45-49. – Бібліогр.: 20 назв.
472662
  Рудько Г.І. Екологічний аспект взаємодії людини, інженерних споруд і геологічного середовища // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 163-209. – ISBN 978-617-7770-24-3
472663
  Гелевера Ольга Екологічний аспект діяльності уранодобувних шахт Кіровоградської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 26-28 : фото
472664
  Лащик І.П. та інш. Екологічний аспект національної безпеки України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.150-154. – ISBN 5-7763-2435-1
472665
   Екологічний атлас Дніпропетровської області. – Київ-Дніпропетровськ, 1995. – 24с.
472666
   Екологічний атлас Києва. – Київ, 2003. – 60 с.
472667
   Екологічний атлас Києва. – 2-ге вид., доп. – Київ : Агентство Інтермедіа, 2006. – 60 с.
472668
   Екологічний атлас маленького киянина. – Київ : Агенство Інтермедіа, 2005. – 48с.
472669
   Екологічний аудит : Посібник для спец.з екологічного менеджменту і екологічного аудиту. – Київ : Символ-Т, 1997. – 221с. – ISBN 966-95095-0-5
472670
  Шевчук В.Я. Екологічний аудит : Підручник для студ.вищих закл.освіти / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – Київ : Вища школа, 2000. – 344с. – ISBN 5-11-004641-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
472671
  Кривень О. Екологічний аудит в системі державного регулювання еколого-економічних відносин // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 282-287. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
472672
  Жолобчук І. Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено аспекти розвитку та становлення екологічного аудиту в Україні. Одними з першочергових питань є недосконалість та розвиток діючого законодавства, визначено необхідні кроки для поліпшення та окреслено передумови для впровадження та ...
472673
  Бігун Т. Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких проблем / Т. Бігун, Ф. Полтавець, Е. Туліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 92-97. – ISSN 2663-5313
472674
  Печенюк А.П. Екологічний аудит об"єктів сільського зеленого туризму // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 84-87. – ISSN 2309-1533
472675
  Рибак В.В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 03.00.16 / Рибак В.В. ; М-во аграрної політ. та продовольства України, Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
472676
  Мітрясова О.П. Екологічний аудит роботи очисних споруд пивовареного підприємства / О.П. Мітрясова, О.І. Степанова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 147-158 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
472677
  Фостолович В.А. Екологічний аудит та підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-97.
472678
  Лавринюк З.В. Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам"ятки природи "Оконські джерела" / З.В. Лавринюк, О.А. Караїм // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
472679
  Скрипчук П. Екологічний аудит територіально-господарських систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 76-91. – ISSN 0131-775Х
472680
  Завальнюк Ірина Вікторівна Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Завальнюк І. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
472681
  Гаман П. Екологічний аудит у системі природоохоронного законодавства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 149-157. – Бібліогр.: на 6 пунктів
472682
  Маліновська Д.К. Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 224-232


  Визначено вплив природоохоронної діяльності, її місце в загальних господарських операціях. Розглянуто основні показники природоохоронної діяльності в Україні, а саме проаналізовано динаміку нарахування та сплати екологічного податку, його склад. ...
472683
  Костишин Н. Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 11-18. – (Економіка АПК ; № 21(1))
472684
  Краснова М.В. Екологічний аудит як стимулююча форма екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 291-305. – ISBN 978-617-566-151-2
472685
  Маліков В В. Екологічний аудит: аналіз проблематики в наукових дослідженнях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 161-164. – ISSN 2222-4459
472686
  Мех Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 45-48
472687
  Артюх-Пасюта Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи / Артюх-Пасюта, І.Ю. Кравченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 323-329. – (Економічні науки ; вип. 23)
472688
  Бохан А.В. Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 57-67. – ISSN 0131-775Х
472689
  Мельник Леонід Екологічний вектор транскордонного соціально-економічного співробітництва // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 34. – ISSN 1728-6220
472690
  Подрєз Ю.В. Екологічний вимір змін у земельних відносинах та формах господарювання в українському селі (1990 - 2000-і роки) / Ю.В. Подрєз, В.О. Оліцький // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 43-51. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
472691
  Вергун Л.І. Екологічний вимір міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 37-42.
472692
  Яценко Л.Д. Екологічний вимір стану національної безпеки // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
472693
  Барабаш І. ЕкоЛогічний висновок? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 18


  Аналіз з окремих положень Закону України "Про оцінку впливку на довкілля".
472694
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2002
472695
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2002
472696
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2002
472697
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
472698
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2002
472699
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2002
472700
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2003
472701
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2003
472702
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2003
472703
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
472704
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2003
472705
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2003
472706
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
472707
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
472708
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
472709
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
472710
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
472711
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
472712
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
472713
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
472714
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
472715
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
472716
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
472717
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
472718
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
472719
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
472720
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
472721
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
472722
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
472723
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
472724
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
472725
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
472726
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
472727
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
472728
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
472729
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
472730
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (47). – 2008
472731
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (48). – 2008
472732
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (49). – 2008
472733
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (50). – 2008
472734
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (51). – 2008
472735
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (52). – 2008
472736
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (53). – 2009
472737
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (54). – 2009
472738
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (55), травень - червень. – 2009
472739
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (56), липень - серпень. – 2009
472740
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (57), вересень - жовтень. – 2009
472741
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (58), листопад - грудень. – 2009
472742
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (59). – 2010
472743
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (60). – 2010
472744
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (61). – 2010
472745
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (62). – 2010
472746
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (63). – 2010
472747
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (64). – 2010
472748
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (65). – 2011
472749
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (66). – 2011
472750
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (67). – 2011
472751
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (68). – 2011
472752
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (69). – 2011
472753
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (70). – 2011
472754
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (71), січень - лютий. – 2012
472755
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (71), березень - квітень. – 2012
472756
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (72), травень - червень. – 2012
472757
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (73), липень - серпень. – 2012
472758
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (74), вересень - жовтень. – 2012
472759
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (75), листопад - грудень. – 2012
472760
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (76), січень - лютий. – 2013
472761
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (77), березень - квітень. – 2013
472762
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (78), травень - червень. – 2013
472763
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (79), липень - серпень. – 2013
472764
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
472765
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (81), листопад - грудень. – 2013
472766
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (82), січень - лютий. – 2014
472767
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (83), березень-квітень. – 2014
472768
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (84), травень - червень. – 2014
472769
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (85), липень - серпень. – 2014
472770
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Андрієнко Т.Л., Балюк Г.І. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (86), вересень - жовтень. – 2014. – 32 c., включ. обкл.
472771
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (87), листопад - грудень. – 2014
472772
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (88). – 2015
472773
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (89), березень - квітень. – 2015
472774
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (90), травень - червень. – 2015
472775
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
472776
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (92), вересень - жовтень. – 2015
472777
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (93), листопад - грудень. – 2015. – 32 с.
472778
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (95), січень - лютий. – 2016
472779
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (96), березень - квітень. – 2016
472780
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (97), травень - червень. – 2016
472781
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (98), липень - серпень. – 2016
472782
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (99), вересень-жовтень. – 2016
472783
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (100), листопад - грудень. – 2016
472784
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (101), січень - лютий. – 2017
472785
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (102), березень - квітень. – 2017. – 32 с.
472786
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (103), травень - червень. – 2017. – 32 с.
472787
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (104), липень - серпень. – 2017. – 32 с.
472788
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (105), вересень - жовтень. – 2017. – 32 с.
472789
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (106), листопад-грудень. – 2017. – 32 с.
472790
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (107), січень - лютий. – 2018. – 32 с.
472791
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (108), березень - квітень. – 2018. – 32 с.
472792
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (109), травень - червень. – 2018. – 32 с.
472793
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (110), липень - серпень. – 2018. – 32 с.
472794
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (111), вересень - жовтень. – 2018. – 32 с.
472795
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (112), листопад - грудень. – 2018. – 32 с., включ. обкл.
472796
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (113), січень - лютий. – 2019. – 32 с.
472797
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (114), березень - квітень. – 2019. – 32 с.
472798
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (115), травень - червень. – 2019. – 32 с.
472799
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (116), липень - серпень. – 2019. – 32, [1] c.
472800
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (117), вересень - жовтень. – 2019. – 32, [1] c.
472801
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (118), листопад - грудень. – 2019. – 32 с.
472802
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (119), січень - лютий. – 2020. – 32 с.
472803
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (120), березень - квітень. – 2020. – 32 с.
472804
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (121), травень - червень. – 2020. – 32 с.
472805
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (122), липень - серпень. – 2020. – 32 с.
472806
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (123), вересень - жовтень. – 2020. – 32 с.
472807
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (124), листопад - грудень. – 2020. – 33 с.
472808
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (125), січень - лютий. – 2021. – 33 с.
472809
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (126), березень - квітень. – 2021. – 32 с.
472810
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (127), травень - червень. – 2021. – 32, [1] c.
472811
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (128), липень - серпень. – 2021. – 32, [1] c.
472812
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (129), вересень - жовтень. – 2021. – 33 с.
472813
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (130), листопад - грудень. – 2021. – 32 с.
472814
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (131), січень - лютий. – 2022. – 32 с., включ. обкл.
472815
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (132), березень - квітень. – 2022. – 32 с., включ. обкл.
472816
  Гацька Л.П. Екологічний демпінг і конкурентноздатність економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 26-29
472817
  Голобородько В.М. Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні / В.М. Голобородько, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 29-46. – ISSN 2415-8151
472818
  Бабире О.В. Екологічний дискурс у сучасному комунікативному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 50-62


  Статтю присвячено дослідженню особливостей екологічного дискурсу, що зумовлені його гетерогенним характером. Модель екологічного дискурсу враховує тенденції його взаємодії з іншими типами дискурсів. Розглянуто мовні особливості зон перетину ...
472819
  Шеремета В. Екологічний дороговказ / Володимир Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєписковпства УГКЦ із питань екології. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-398-043-0
472820
  Деркач В.О. Екологічний ефект вирощування шандри звичайної (Marrubium vulgare L.) / В.О. Деркач, Н.І. Куценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
472821
  Базилевич Д. Екологічний імператив економічної освіти в контексті глобалізаційних викликів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0372-6436
472822
  Руденко Л.Г. Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
472823
  Шибко О. Екологічний імператив у системі соціальної відповідальності суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 1728-9343
472824
  Дробноход М.І. Екологічний імператив як основний принцип прогнозування використання геологічного середовища : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / М.І. Дробноход, А.М. Мандрик, В.І. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Викладено концепцію екологічного імперативу як підходу до осмислення стану геологічного середовища. Розглянуто екологічні проблеми та процеси, ініційовані діяльністю людини, що негативно впливають на стан геологічного середовища.
472825
  Панова І.О. Екологічний імператів розвитку глобальної економічної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Панова Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
472826
  Смоленський І. Екологічний інжиніринг як системоутворююча функція менеджменту техногенно небезпечного виробництва в контексті "зелених" технологій / І. Смоленський, Г. Степанюк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 226-233. – ISSN 1562-0905
472827
  Розова К.В. Екологічний канцерогенез - об"єктивна реальність / К.В. Розова, Т.І. Таволжанова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-36
472828
  Бобух І. Екологічний капітал як складова національного багатства: проблеми дефініції та оцінювання : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 16-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
472829
  Олейніченко Ю. Екологічний квест "Вода - стихія і надія" до Всесвітнього дня води та водних ресурсів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 25-27. – ISSN 2518-7341
472830
   Екологічний кодекс України: міфи та реальність : Матеріали Міжнародного круглого столу (Київ 12-13 травня 2005 року). – Київ : Киевский университет, 2006. – 115с.
472831
  Шевченко О. Екологічний компас Придніпров"я // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 37-40. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо формування екологічної культури серед відвідувачів книгозбірні.
472832
  Шумак І. Екологічний конституціоналізм як тенденція розвитку класичного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 49-50.
472833
  Потапчук Г.В. Екологічний конституціоналізм: теоретико-нормативні підходи до розуміння та становлення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 116-130. – ISSN 2220-1394
472834
  Вітер С.А. Екологічний контролінг як концепція управління природоохоронною діяльністю лісогосподарських підприємств // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 84-87. – ISBN 978-9934-571-51-0
472835
  Костицький В.В. Екологічний контроль в реалізації екологічної функції держави // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 15-22. – ISSN 2413-7189
472836
   Екологічний контроль вмісту двоокису азоту і кисню в земній атмосфері на основі спектральних спостережень Сонця / В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, Л.М. Костенко, Н.Й. Лозицька, С.В. Пасічник, П.Ф. Кравчук, В.П. Бабій, В.М. Амірханов, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 133-141. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються спостереження спектру Сонця у 1977-1992 рр., виконані на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського університету. Фотометрія спектрограм і абсолютна калібровка спектрів показала, що ...
472837
  Яців М.Ю. Екологічний контроль стану гідроекосистем басейнів річок ( на прикладі басейну р.Прут ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яців Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. :14 назв.
472838
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
472839
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
472840
  Джуган В.О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 420-425. – ISSN 1563-3349
472841
  Родіонов О.В. Екологічний лізинг у діяльності підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
472842
  Лісовська Н.В. Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 179-183


  У статті розглянуто особливості застосування механізму лізингу у сфері екологічно сприятливого інноваційного розвитку економіки країни в контексті діяльності виробничих і переробних підприємств різних галузей господарювання. Визначено сутність поняття ...
472843
  Боронос В.М. Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку / В.М. Боронос, Ю.М. Шкодкіна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 115-119. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
472844
  Перга Т.Ю. Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 65-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників суспільства з потребами ...
472845
  Обшарська Раїса Екологічний марафон "Сортуємо сміття разом" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
472846
  Ілляшенко С. Екологічний маркетинг / С. Ілляшенко, О. Прокопенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 56-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
472847
  Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг : навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-346-633-0
472848
  Плахотнікова Л.О. Екологічний маркетинг у системі формування соціальної відповідальності бізнесу / Л.О. Плахотнікова, Т.М. Булах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 101-108. – ISSN 2520-6834
472849
  Замула І.В. Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 82-93. – ISSN 1994-1749
472850
  Ларіна Я.С. Екологічний маркетинг як концепція розвитку підприємства АПК України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 2. – С. 94-100. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано і узагальнено сучасні концепції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі України в контексті загальносвітових тенденцій.
472851
  Ращенко А.В. Екологічний маркетинг: оптимальна система збуту та сертифікація як частина товарної політики // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 189-195 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
472852
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна, Г.В. Крусір, В.М. [ та ін. ] Мознальова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 516 с. – ISBN 966-8365-15-1


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
472853
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Г.В. Крусір, С.В. Стеценко, І.В. Давиденко, Л.В. Сухіна, Н.І. Хумарова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Знання, 2006. – 366 с. – (Вища освіта 21століття). – ISBN 966-346-188-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
472854
  Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-235-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
472855
  Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2014. – 585, [1] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 538-582. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-423-8
472856
  Нагаєв В.М. Екологічний менеджмент аграрної сфери як основа еколого-безпечного розвитку України / В.М. Нагаєв, О.А. Абдулмалікова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
472857
  Петруня В.Ю. Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 372-378
472858
  Чайка-Петегирич Екологічний менеджмент в системі фахової підготовки майбутніх менеджерів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 99-103. – ISSN 2308-4634
472859
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент і маркетинг як складові конкурентної стратегії компаній // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 1)
472860
  Білявська Ю.В. Екологічний менеджмент підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 104-111. – ISSN 0131-775Х
472861
  Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
472862
  Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у ВНЗ II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
472863
  Сбітнєв А.І. Екологічний менеджмент у військових формуваннях з позиуії системного підходу / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 397
472864
  Демяненко К.А. Екологічний менеджмент у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Демяненко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 224, [67] арк. – Додатки: [67] арк. – Бібліогр.: арк. 204-224
472865
  Демяненко К.А. Екологічний менеджмент у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Демяненко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
472866
  Лук"янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком : монографія / В.О. Лук"янихін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 314 с. – ISBN 966-680-063-2


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
472867
  Романюк В.М. Екологічний менеджмент у системі управління на рівні підприємства // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 110-112
472868
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 160-166. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується механізм взаємодії екологічного менеджменту та міжнародної конкурентоспроможності компанії, розкрито напрями і форми впливу екологічного менеджменту на конкурентні позиції підприємств і компаній. Екологічний менеджмент ...
472869
  Веклич О.О. Екологічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич; Рада нац. безпеки і оборони України; Український ін-т досліджень навкол. середовища і ресурсів. – Київ, 2003. – 88с. – ISBN 966-581-438-9
472870
  Радчук І.В. Екологічний моніторинг лімнологічних систем методами дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Радчук Ігор Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
472871
  Дмитриков В.П. Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутністю еталонів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Дмитриков В.П.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 44 назви
472872
  Федченко О. Екологічний моніторинг на базі геоінформаційної платформи ArcGis / О. Федченко, І. Кулинич, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  Постійна зміна параметрів атмосфери Землі та навколишнього середовища під впливом антропогенного. Постійна зміна параметрів атмосфери Землі та навколишнього середовища під впливом непродуманого безперервного втручання людини у природне середовище, ...
472873
   Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування = Environmental monitoring of the region: expert evaluation of the state and functioning / [Ковальчук І.П. та ін. ; наук. ред. І. Ковальчук] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України ; М-во освіти і науки України, Громадська орг. "Опілля". – Львів : Опілля, 2009. – 607, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 591-602. – (Серія "Скарбниця Опілля: освіта і наука"). – ISBN 978-966-553-730-0
472874
  Степанчук О.В. Екологічний моніторинг стану вулиць та доріг населених пунктів / О.В. Степанчук, С.В. Бойченко, О.І. Запорожець // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 149-155. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
472875
  Шарапова С.В. Екологічний моніторинг у правовідносинах використання природних ресурсів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 185-188. – ISSN 0201-7245
472876
  Кочедикова Г.В. Екологічний моніторинг як напрям підвищення екологічної безпеки та енергоекологічної ефективності теплоенергетичних об’єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.123-127. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
472877
   Екологічний моніторинг: огляд і аналіз інформаційних технологій в еколого-економічному моніторингу : навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою "Комп"ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем" спеціальності 122 "Комп"терні науки" / [В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко, Т.О. Мазанко, О.Є. Круш] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 206-211
472878
  Чорненька Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму / Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 173-182
472879
  Мартиненко А.С. Екологічний напрямок та концепція стійкого розвитку в сучасній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 69-74. – ISSN 2077-3455
472880
  Спаріхіна Н. Екологічний онлайн-челендж "#ЕкоМолодь" / Н. Спаріхіна, С. Іванова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 28. – ISSN 2518-7341
472881
  Лозанський В. Екологічний паспорт промислового підприємства: потрібен новий національний стандарт // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 18-22.
472882
  Мних О.Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації / О.Б. Мних, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 57-65. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
472883
  Морозова О. Екологічний підхід до аналізу неправдивих висловлень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 258-266


  У статті наведено огляд сучасного стану еколінгвістики та надано характеристику одному із її новітніх напрямів - когнітивній еколінгвістиці - шляхом висвітлення особливостей творення смислу висловлень, за допомогою яких мовець намагається ввести ...
472884
  Лисенко Ю. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи / Ю. Лисенко, Садеков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
472885
  Єфременкова Н. Екологічний підхід у дизайні продукції / Н. Єфременкова, Н. Бабіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 4 (28). – С. 121-127. – ISSN 2411-5215
472886
  Дашкевич А. Екологічний податок в системі екологічного стимулювання: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 98-100
472887
  Покатаєва О.В. Екологічний податок в Україні правова природа та особливості законодавчого регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 39-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
472888
  Мандрик В.О. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення / В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 20-26. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472889
  Довга І. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об"єкти: теоретичний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 30-32. – ISSN 1810-3944
472890
  Чечель А.О. Екологічний податок як регулятор стійкого розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-88. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
472891
  Лега О.В. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін / О.В. Лега, Л.В. Яловега, Т.Б. Прийдак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 231-242. – (Економічні науки)
472892
  Плахтій Т.Ф. Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку / Т.Ф. Плахтій, В.Ю. Драчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 143-158. – ISSN 2411-4413
472893
  Палій О.П. Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 356-362. – ISSN 2075-437X


  На прикладі роману сучасного чеського письменника Мілоша Урбана у статті розглянуто трансформацію екологічної проблематики в постмодерністському тексті. Проблему проаналізовано з перспективи екокритичного прочитання - нового для вітчизняного ...
472894
   Екологічний потенціал наземних екосистем = Ecological potential of terrestrial ecosystems. – Львів : Поллі, 2003. – 180с. – ISBN 966-7307-13-2


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
472895
  Donica Ala Екологічний проект в рідному населеному пункті як метод у екологічній освіту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 155-159 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
472896
  Андрусевич К.В. Екологічний простір тваринного населення дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 120-134 : рис., табл. – Бібліогр.: с.133-134. – ISSN 1684-9094
472897
   Екологічний ризик : методологія, оцінювання та управління : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.В. Лисиченко [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища", Укр. ядерне т-во. – Київ : Наукова думка, 2014. – 326, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-327. – ISBN 978-966-00-1417-6
472898
  Новак У.П. Екологічний ризик у процесі інвестиційної діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 89-94. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472899
  Фролов М. Екологічний ризик у регулятивних правовідносинах екологічної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
472900
  Загороднюк П.О. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-13. – Бібліогр.: 21назва. – ISSN 1726-5428
472901
  Поппер Л.В. Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 147-154


  Автор доводить, що екологічний рух пройшов шлях від громадської екологічної стурбованості, емоційних всплесків і заперечень шкідливих викидів виробництв до пошуку стратегічних екологічних ініціатив, спрямованих на узгодження еколого- економічної ...
472902
   Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. / Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.О. Трофименко, І.М. Джадан // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 61-71. – ISSN 1562-0905
472903
  Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. доповідь / [Л.Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 50, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с.32-33. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 7). – ISBN 978-966-554-234-6
472904
  Панасюк М.В. Екологічний стан атмосферного повітря Ковельського району Волинської області на основі статистичних даних / М.В. Панасюк, Л.Д. Гулай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 152-156 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
472905
  Дегодюк Е.Г. Екологічний стан басейнів малих річок і здоров"я населення України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 81. – С. 168-173
472906
  Терлецька О.В. Екологічний стан вод урбосистем Дрогобича // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
472907
   Екологічний стан водних об"єктів урбанізованих територій. Китаївські ставки / Линник П.М. [та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. П.М. Линника ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Логос, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: 69-74. – ISBN 978-966-171-958-2
472908
   Екологічний стан водойм м. Києва. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 219с. – ISBN 966-306-067-7
472909
   Екологічний стан грунтів України / С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Є.В. Скрильник, Д.О. Тимченко, А.І. Фатєєв, А.О. Христенко, Ю.Л. Цапко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1561-4980
472910
  Варзар М. Екологічний стан Дарницького району міста Києва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 139-142
472911
  Ілляшенко І.О. Екологічний стан довкілля міста Києва: ризики, загрози, небезпеки // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 40-44. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано сучасний стан екологічної та природно-техногенної безпеки міста Києва. Розглянуто складові природної небезпеки для території міста, таких як зсувні процеси, процеси підтоплення та комплексні гідрометеорологічні явища. Також ...
472912
  Машина В.П. Екологічний стан Канівського водосховища в районі м.Києва за розвитком мікро- і мезобентосу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 145-149. – Бібліогр.: 4 назви
472913
  Вишня М.М. Екологічний стан Львівської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-119


  Досліджено екологічний стан Львівської області, що ґрунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні екологічні проблеми та їх причини. Розглянуто територіальну організацію екологічної ситуації. Исследовано ...
472914
  Морозова А.О. Екологічний стан малої урбанізованої водойми оз. Небриж за деякими гідрохімічними та гідробіологічними показниками / А.О. Морозова, Т.М. Дьяченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (50). – С. 38-44. – ISSN 2306-5680


  В роботі наведено результати досліджень екологічного стану малої урбанізованої водойми оз. М. Небриж. Аналіз отриманих даних показав, що на сучасному етапі досліджень оз. М.Небріж не може бути використано як середовище існування гідробіонтів, в першу ...
472915
  Пожарська А. Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 290-294


  Викладено характеристику екологічного стану Одеси. Визначені основні забрудники урбогеосистеми міста. Показані заходи, які робляться міською владою для покращення стану міста. Наведені приклади проектів, які плануються ввести в експлуатацію для ...
472916
  Короткова А.Я. Екологічний стан на деревообробних підприємствах України : географія / А.Я. Короткова, І.М. Яценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
472917
  Фесюк В.О. Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип"яті / В.О. Фесюк, С.В. Полянський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 199-209 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
472918
  Барановська О.В. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області / О.В. Барановська, М.О. Барановський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 421-424. – ISBN 966-521-129-3
472919
  Кравчинський Р.Л. Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потенціалу території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
472920
  Боярин М.В. Екологічний стан поверхневих вод басейну річки Стохід / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 120-129 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
472921
  Цвид Н.В. Екологічний стан природних вод озера Світязь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 137-141. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
472922
   Екологічний стан та буферні властивості грунтів залежно від актуальної кислотності / С.Б. Большаніна, Л.І. Марченко, О.Г. Аблєєв, М.С. Мальований // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
472923
  Музиченко О.С. Екологічний стан та використання рекреаційних ресурсів озер Велимче та Сомине Волинської області / О.С. Музиченко, З.В. Лавринюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 67-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
472924
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 125-154
472925
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Остра за трофо-сапробіологічними показниками та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 246-278


  Приведено результати 75-річних досліджень змін хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Приведено результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, специфічними ...
472926
  Крохін С.В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
472927
  Панченко О.Б. Екологічний стан чорнозему типового за різних систем основного механічного обробітку в органічному землеробстві / О.Б. Панченко, І.Д. Примак, І.А. Панченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
472928
  Козловський О.Ю. Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині / О.Ю. Козловський, О.Ф. Дунаєвська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 17 назв.
472929
  Мостенська Т.Л. Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 258-267. – ISSN 1993-6788
472930
  Овсейчик С. Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-86. – ISSN 1682-3540
472931
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 192с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-219-7


  Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілосної системи урбокомпесаційного природокористування
472932
  Конох А.П. Екологічний туризм : Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання / А.П. Конох, Ф.Ф. Товстопятко, С.А. Некрасов; Мін-во освіти і науки України; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 68с.
472933
  Вишневський В.І. Екологічний туризм : навч. посібник / В.І. Вишневський. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2015. – 137, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-501-099-9
472934
  Корчук О.С. Екологічний туризм на природо-заповідних територіях України / О.С. Корчук, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-123
472935
  Олійник Я.Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  У роботі розкрито сутність екологічного туризму та його особливості у національних природних парках і біосферних заповідників.
472936
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у ситемі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
472937
  Ржепецька Н.М. Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 103-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
472938
  Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 35-41. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
472939
  Новицька С. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 164-169. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
472940
  Зелінський О.С. Екологічний туризм як соціокультурне явище в Україні / О.С. Зелінський, О.С. Бабенко // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 183-184
472941
  Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 80-85. – ISSN 2221-1055
472942
  Харченко Т.Б. Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 107-110
472943
  Туниця Т. Екологічний фактор зовнішньоекономічної безпеки і сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 160-164
472944
  Купінець Л. Екологічний фактор у нормативно-правовому регулюванні міжнародної торгівлі = Економічні проблеми природокористування / Л. Купінець, С. Харічков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-78. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
472945
  Орлова Ольга Олександрівна Екологічний фактор формоутворення в дизайні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:05.01.03 / Орлова О.О.; МОіНУ. ХДА дизайну і мистецтва. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
472946
  Горін Н.В. Екологічний франчайзинг як інструмент інноваційного розвитку глобальної економіки / Н.В. Горін, С.В. Огінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 130-136. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
472947
  Цилюрик Р.А. Екологічний чинник при використанні земель для органічного землеробства // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 194-195. – ISBN 978-966-940-085-7
472948
  Діденко О.А. Екологічний чинник розвитку промислового виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 284-291


  Статтю присвячено сучасним проблемам взаємодії суспільства і природи, зокрема екологічній трансформації економіки. Вона розглядає перспективи розвитку промислового виробництва в умовах зростання екологічних вимог, а також можливості формування ринку ...
472949
  Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки = Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 0131-775Х
472950
  Гетьман В.І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 33-38 : фото
472951
   Екологічними стежками рідної України - 2019 // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 28-33 : фото
472952
   Екологічними стежками рідної України - 2020 // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 14-19 : фото
472953
   Екологічними стежками рідної України - 2021: літні подорожі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень
472954
   Екологічними стежками рідної України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (110), липень - серпень. – С. 4-7 : фото
472955
  Німенко А Екологічними стежками рідної України: зимовий маршрут // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 30-31 : фото
472956
   Екологічними стежками рідної України: осінні маршрути // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 10-14 : фото
472957
  Грицуляк Г.М. Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у фітоенергетиці / Г.М. Грицуляк, В.І. Лопушняк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 125-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0587-2596
472958
  Ільків Л.А. Екологічні аспекти дорадчої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 170-173. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Висвітлено важливість екологічних аспектів дорадчої діяльності при виробництві сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано необхідність поширення екологічних знань серед сільськогосподарських товаровиробників. Визначено вплив екологічної складової ...
472959
   Екологічні аспекти механічних руйнувань технологічного обладнання бурякоцукрового виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Василюк, І.В. Петренко, Н.В. Козаченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 32-34. – Бібліогр.: 18 назв.
472960
  Ткаленко Г.М. Екологічні аспекти регуляції чисельності павутинних кліщів на овочевих культурах в закритому грунті / Г.М. Ткаленко, Ю.О. Ткаленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 177-182. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-9270
472961
   Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 4-6 : фото
472962
  Кірейцева О.В. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва / О.В. Кірейцева, Л.М. Сокол // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 29-36. – ISSN 2221-1055
472963
  Аблєєв О.Г. Екологічні аспекти утилізації некондиційних продуктів військово-промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Аблєєв Олексій Германович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
472964
  Кошарна С. Екологічні витрати залізопереробних підприємств Кривого Рогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-86. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток промисловості та його наслідки негативно впливають на навколишнє середовище, що змушує законодавчі органи переходити від дискусійного періоду з обговорення екологічних питань до їх фактичного вирішення. Відповідно, все більшої уваги та ...
472965
  Сиротюк Г. Екологічні витрати сільськогосподарських підприємств: облік і внутрішній аудит // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 64-68. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
472966
   Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату / С.Г. Бойченко, В.І. Карамушка, О.В. Тищенко, Р.Ю. Мохнач // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – С. 104-111. – ISSN 1025-6415
472967
  Волошина Н.О. Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах / Н.О. Волошина, П.Я. Кілочицький
472968
  Волошина Н.О. Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах / Н.О. Волошина, П.Я. Кілочицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – C. 144-150. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 4)
472969
   Екологічні засади збалансованого розвитку: регіональні аспекти // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 6-7 : фото
472970
  Рахнянська Т. Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню змісту екологічних засад правового режиму земель капітального будівництва на основі концепції сталого розвитку. Проаналізовано різні наукові підходи щодо принципів (засад) сталого природокористування, зокрема, ...
472971
  Тертична О.В. Екологічні засади розвитку промислового птахівництва / О.В. Тертична, В.П. Бородай // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
472972
  Гулай О.В. Екологічні зв"язки бактерій ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE у прісноводних біоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Гулай Олександр Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 41 с. – Бібліогр.: 45 назв
472973
  Скрипник А.В. Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему / А.В. Скрипник, Р.М. Басараб, І.С. Міхно // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 11 (277). – C. 22-32. – ISSN 2221-1055
472974
   Екологічні наслідки будівництва малих ГЕС у Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 2
472975
  Тимочко С. Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України - загроза нинішньому та майбутнім поколінням // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
472976
  Архипова Л.М. Екологічні обмеження використання альтернативних джерел енергії / Л.М. Архипова, О.М. Мандрик // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-285-405-3
472977
  Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України = Экологические основы устойчивого развития агросферы в контексте европейской интеграции Украины = Ecological basis of sustainable development of agrosfera in the context of european integration of Ukraine / О.І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2014. – 428, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-428. – ISBN 978-617-7015-23-8
472978
  Запорожченко О.Ю. Екологічні особливості формування архітектури культурно-освітніх закладів / О.Ю. Запорожченко, Д.Е. Боснюк // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 81-91. – ISBN 978-966-929-625-2
472979
  Фенко І.М. Екологічні питання в контексті православного богослов"я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
472980
  Цибуляк А.Г. Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 130-133. – ISSN 1729-7036
472981
  Протасенко О.Ф. Екологічні потреби працівника як складова екологічної безпеки // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 115-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
472982
  Гетьман А.П. Екологічні права людини в національній і міжнародній правовій доктрині / А.П. Гетьман, В.В. Костицький // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 68-80. – ISSN 2224-9281
472983
  Сабіров Р.Ф. Екологічні права людини та громадянина: історія розвитку й законодавче закріплення // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 147-153
472984
   Екологічні проблеми заводу "Радикал" та шляхи їх розв"язання (засідання круглого столу) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 6-8 : фото
472985
   Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / О.В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О.В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1506-7
472986
  Стельмах О. Екологічні проблеми міста Києва у XXI ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 292-296. – ISBN 978-617-7399-06-2
472987
  Мольчак Я.О. Екологічні проекти як фактор сталого розвитку рекреаційних зон прикордонних територій Волинської області / Я.О. Мольчак, І.В. Андрощук, Л.І. Дубинчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 12-16. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
472988
  Сидоренко С.А. Екологічні ризики в контексті нелінійного мислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 44-47. – ISBN 966-7943-03-8
472989
  Приходько М. Екологічні ризики та екологічна безпека басейну Верхнього Пруту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 143-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
472990
  Беляков М.С. Екологічні стандарти у сфері охорони лісових ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
472991
  Гетьман В.І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф : навч. посібник / В.І. Гетьман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-69
472992
  Смолярчук М.В. Екологічні та економічні аспекти сталого розвитку змлекористування // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 87-91. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472993
  Калюжний А.П. Екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до споруд водовідведення нафтогазовидобувного комплексу / А.П. Калюжний, Л.Л. Зубричева, Д.С. Лобач // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 117-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
472994
   Екологічні та фенологічні характеристики комах родини Tortricidae в яблуневих садах / В.М. Чайка, О.І. Петрик, М.М. Лісовий, Я.О. Лікар // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
472995
  Запорожченко О.Ю. Екологічні тенденції формування архітектури адміністративно-офісних споруд / О.Ю. Запорожченко, А.І. Кириченко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 77-87 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
472996
   Екологічні тижні у Львівській і Чернівецькій областях // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 22-23 : фото
472997
   Екологічні чинники виникнення патології сечового міхура / А.М. Романюк, В.В. Сікора, М.С. Линдін, В.В. Сікора, А.М. Піддубний // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 146-150. – ISSN 2077-1096
472998
  Ковпак Л. Екологічні чинники процесів суверенізації в Україні (кінець 1980-х - початок 2000-х років) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 428-440. – ISSN 2518-7791
472999
  Черевко І. Екологічність і зрівноваженість сільського господарства // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 89-96. – Бібліогр.: 28 назв.
473000
  Фенно І.М. Екологічність чи антиекологічність християнства: амбівалентність дослідницьких підходів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 110-122


  Стаття присвячена аналізу основних дослідницьких підходів до питання екологічної та антиекологічної спрямованості християнства, досліджується аргументація обох позицій. Статья посвящена анализу основных исследовательских подходов к вопросу ...
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,