Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
472001
  Ткач А.П. "Екстракт малоросійських прав" 1767 р. - цінна пам"ятка права України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 84-89. – (Серія права ; № 6)


  В своем сообщении автор дает общую характеристику малоизвестного исследователям памятника права Украины - "Экстракт малороссийских прав" 1767 г., составленного одним из видных государственных деятелей Российской империи А.А. Безбородько. "Экстракт ...
472002
  Нетреба М.М. "Екстремальна" журналістика на телебаченні: етичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 114-118. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
472003
   "Екстрим" серед переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 32
472004
  Кравченко Л. "Елегія до Марини" Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано художньо-естетичну та світоглядно-філософську цінність "Елегії до Маринu" Райнера Марії Рільке в плані системного дослідження особливостей поетики; продемонстровано сприйняття твору в польській та українській рількеані; ...
472005
  Качкан В. "Електризував цілу суспільність" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 73-83. – ISBN 5-87322-078-0


  Дещиця до життєтворчості Степана Сірополка.
472006
  Нетреба А. "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 5


  На радіофізичному факультеті відбулася VIII міжнародна наукова конференція, яка сприяє інтеграції університетської та академічної науки, розвиткові міжнародного співробітництва.На пленарному засіданні виступив докт. фіз.-мат. наук, доц. кафедри ...
472007
  Нетреба А. "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася ІХ міжнародна наукова конференція "Електроніка та прикладна фізика", в якій взяли участь аспіранти факультету.
472008
   "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбулася X Міжнародна наукова конференція "Електроніка та прикладна фізика". На пленарному засіданні виступив із доповіддю "Фізичні методи розв"язання задач відновлення архівних аудіо ...
472009
  Пашко П.В. "Електронна митниця" - головний механізм гарантування митної безпеки держави : фінансова політика й економічне регулювання / П.В. Пашко, В.П. Шуляк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 51-60 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
472010
  Руденко А.Ф. "Електронне місто" в Україні // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 162-163. – ISBN 978-617-7351-11-4
472011
  Бабічева О. "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 14-17. – ISSN 1029-7200
472012
  Матвієнко О. "Електронний документообіг" як навчальний курс у системі професійної підготовки документознавців / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-32
472013
  Харченко В. "Електронний студентський квиток" - перший крок до впровадження "соціальної картки" : безготівкові розрахунки / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45 : Табл.
472014
  Грішина Н. "Електронний суд" - спрощення доступу до правосуддя // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 29
472015
  Елітіс О. [Елегії Оксопетри / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-92-1
472016
  Ніконова О.Ю. Експрес-метод діагностики співзалежності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 22-28
472017
  Процюк В.О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів грунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.11 ; 19 / Процюк Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 21 с., включ. обкл.
472018
  Дробязко А.О. Експрес-метод оцінювання фінансової стійкості банку / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (15), квітень - червень. – С. 86-100. – ISSN 2409-8876
472019
  Ноздрачова К.Л. Експрес-метод ультразвукового контролю довгомірних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Ноздрачова К.Л. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
472020
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 11. – 1996
472021
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 12. – 1996
472022
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 13. – 1996
472023
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 14. – 1996
472024
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 15. – 1996
472025
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 16. – 1996
472026
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 17. – 1996
472027
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 18. – 1996
472028
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 19. – 1996
472029
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 20. – 1996
472030
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 21. – 1996
472031
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 22. – 1996
472032
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 23. – 1996
472033
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 24. – 1996
472034
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2007
472035
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, 1996-
№ 13/14. – 2007
472036
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, 1996-
№ 17/18. – 2007
472037
  Теліженко О.М. Експрес-оцінка еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру / О.М. Теліженко, Ю.А. Опанасюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 164-170. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
472038
  Гільов В.В. Експрес-оцінка стану екологічної безпеки примагістральних територій сельбищних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гільов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
472039
   Експресія PFKFB та циркадіальних генів у підшкірній жировій тканині чоловіків за діабету 2 типу / О. Ратушна, Д. Мінченко, І. Клімеш, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Наявні дані підтримують гіпотезу, що дисрегуляція важливих механізмів біологічного годинника, який контролює більшість метаболічних процесів, задіяна у розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та діабету 2 типу. Проведено вивчення експресії основних ...
472040
   Експресія антиапоптозних білків у тканинах колоректальної аденокарциноми при різних клінічних стадіях / С.В. Хижняк, Л.В. Сорокіна, Д.С. Осинський, Є.М. Дьомін, В.М. Войціцький // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 5
472041
  Ільченко Володимир Іванович Експресія власних назв як засіб публіцистики : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Ільченко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 224л. – Бібліогр.: л. 191-193; Дод.: л. 194-224
472042
  Ільченко Володимир Іванович Експресія власних назв як засіб публіцистики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Ільченко В.І.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
472043
   Експресія гена AQP8 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів при діареї за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії / А. Драницина, К. Дворщенко, Д. Гребіник, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 20-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Показано зниження рівня експресії гена Aqp8 в епітеліоцитах ворсинок і крипт дванадцятипалої кишки на тлі інтенсифікації процесів утворення вільних радикалів при діареї за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика Симбітер за тих самих умов ...
472044
   Експресія гена Par2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлунка та при введенні мультипробіотика симбітер / А. Драницина, У. Савко, К. Дворщенко, О. Моргаєнко, В. Верещака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Показано зростання рівня експресії гена Par2 в епітеліоцитах ворсинок та крипт дванадцятипалої кишки за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика Симбітер за тих самих умов рівень експресії вищезазначеного гена в епітеліоцитах ворсинок був ...
472045
   Експресія гена PTGS2 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу та при введенні біологічно-активних речовин / А. Драницина, О. Блохіна, О. Короткий, К. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Остеоартроз - дегенеративно-дистрофічнe захворювання суглобів, cпричинене різними факторами. На сьогодні немає ефективного лікування, яке б забезпечувало повне одужання від артрозу. Хондропротектори застосовуються в медицині протягом тривалого часу, ...
472046
   Експресія гена TGFB1 у епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності та при введені мультипробіотика Симбітер / К. Дворщенко, А. Драницина, У. Савко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зростання експресії гена Tgfb1 в епітеліоцитах ворсинок та зменшення рівня мРНК Tgfb1 в епітеліоцитах крипт дванадцятипалої кишки за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" концентрований за тих же умов вміст ...
472047
   Експресія гена Tlr2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер / А. Драницина, К. Дворщенко, О. Моргаєнко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Показано зростання рівня експресії гена Tlr2 в епітеліоцитах ворсинок та крипт дванадцятипалої кишки за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика Симбітер за тих самих умов рівень експресії досліджуваного гена в епітеліоцитах ворсинок та крипт ...
472048
   Експресія генів Cftr, Snn1b та Slc9a3 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика / А. Драницина, К. Дворщенко, Д. Гребіник, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Показано зростання рівня експресії генів Cftr і Slc9a3 та зниження рівня мРНК гена Snn1b в епітеліоцитах ворсинок та крипт дванадцятипалої кишки на фоні інтенсифікації процесів утворення вільних радикалів за гіпоацидних умов. При введенні ...
472049
   Експресія генів HIF1? та ММР2 у пухлинах головного мозку у дітей / В.І. Цимбалюк, І.Г. Васильєва, А.В. Шаверський, Н.Г. Чопик, О.С. Галанта, О.І. Цюбко, Н.П. Олексенко, А.Б. Дмитренко, Т.А. Макарова, Н.Д. Сніцар // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 394-397. – ISSN 2413-7944
472050
  Харькова А. Експресія генів IGF1R, IGFBP4 та IGFBP5 у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глютаміну / А. Харькова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Робота присвячена вивченню експресії генів рецептора подібного до інсуліну фактора росту (IGF1R) та протеїнів IGFBP4 та IGFBP5, що зв"язуються з подібними до інсуліну факторами росту, у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глутаміну у зв"язку з ...
472051
   Експресія генів IGFBP1, IGFBP2 ТА IGF2BP3 у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози / А. Харькова, Д. Мінченко, Д. Цимбал, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-29. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Протеїни, що зв?язуються з подібним до інсуліну фактором росту (IGF) або мРНК цього фактора росту відіграють важливу роль у регуляції процесів проліферації і, зокрема, росту злоякісних пухлин. Встановлено, що блокада обох ензиматичних функцій ...
472052
  Гриценко М.А. Експресія генів білків цитоскелету і матриксу в культурах фібробластів шкіри і легенів щурів у постнатальному онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гриценко Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
472053
  Городня О.М. Експресія генів металотіонеїнів у тканинах гороху (Pisum sativum) під впливом іонізуючої радіації / О.М. Городня, М.В. Ручко, Б.В. Сорочинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-25. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджували вплив іонізуючого опромінення в різних режимах на експресію генів металотіонеїнів у тканинах гороху. Спостерігали зростання рівня експресії генів металотіонеїнів в усіх випадках гострого та хронічного опромінення рослин. Найбільший ефект ...
472054
  Харькова А. Експресія генів подібних до інсуліну факторів росту та їх рецептора у клітинах гліоми з пригніченою функцією ензиму ERN 1 за умов дефіциту глюкози / А. Харькова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 44-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов інгібування сенсорно-сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму ERN1 у клітинах гліоми лінії U87 спостерігається зниження рівня експресії генів подібних до інсуліну факторів росту (IGF1 та IGF2), а також зростання ...
472055
   Експресія генів протеїнкіназ родини PLK у клітинах гліоми лінії U87 за умов пригнічення функції сенсорно сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму ERN1 / Т. Бакалець, Д. Мінченко, С. Даніловський, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Серин-треонінові протеїнкінази родини PLK відіграють важливу роль у регуляції клітинного циклу та рості злоякісних пухлин. Встановлено, що пригнічення функції сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), що є основною ...
472056
  Ратушна О.О. Експресія генів як фактор регуляції метаболічних процесів за умов ожиріння та діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ратушна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
472057
  Ратушна О.О. Експресія генів як фактор регуляції метаболічних процесів за умов ожиріння та діабету : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ратушна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2014. – 159 л. – Бібліогр.: л. 133-159
472058
   Експресія генів, які кодують ензими ключових реакцій фолатзалежного метаболізму, у плаценті людини в першому і третьому триместрах неускладненої вагітності / К.Л. Корнєєва, Р.Р. Родрігес, С.В. Ральченко, О.В. Вакуленко, Л.В. Манжула, В.Т. Мельник, О.Ю. Верещак, М.Ю. Оболенська // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (60). – С. 24-30. – ISSN 1992-5891
472059
  Шумейко І.С. Експресія гену TET2 при мієлопроліферативних захворюваннях / І.С. Шумейко, Л.П. Швачко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 97-97
472060
  Решодько Л. Експресія думки, образу, деталі в "Зачарованій Десніі" О. Довженка та на картинах М. Приймаченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263


  Аналіз літературного та мистецьких творів в зіставленні.
472061
  Ільченко В.І. Експресія імені в газетному заголовку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-51. – Бібліогр.: с. 51, Літ.: 25 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стилістичні аспекти функціонування ономастичної лексики в газетних заголовках. Значну увагу приділено семантичним, фонетичним, морфологічним можливостям експресії реальних імен, а також синтаксичним фігурам заголовкових конструкцій, в яких ...
472062
  Марунич Р.Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Марунич Ростислав Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології". – Київ, 2013. – 128 л. – Бібліогр.: л. 106-128
472063
  Пірошенко С. Експресія моральних метаморфоз у новелістиці Франца Кафки та Миколи Хвильового: компаративний аналіз // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 40-45
472064
   Експресія мРНК G6PD, TALDO1, TKT, PGLS ТА RPIA у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глюкози / Я. Гармаш, Д. Мінченко, А. Харькова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Оскільки пентозо-фосфатний цикл метаболізму глюкози відіграє важливу роль у рості злоякісних пухлин, нами проведено вивчення експресії генів основних ензимів цього циклу (G6PD, TKT, TALDO1, PGLS та RPIA) на рівні мРНК у клітинах гліоми лінії U87 з ...
472065
  Гордієнко Ю.А. Експресія та активність матрикс-деградуючих ензимів при серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
472066
  Турчак О.М. Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
472067
   Експресія та локалізація Дз-дофомінових рецепторів за умов експериментального виразкового коліту / А. Присяжнюк, К. Нестерук, Т. Червінська, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за нормальних умов Д3-дофамінові рецептори локалізовані на епітеліальних, ендотеліальних клітинах та ентеральних нейронах слизової оболонки товстої кишки щурів. За розвитку запалення товстої кишки, при експериментальному виразковому ...
472068
   Експресія факторів проліферації у підшкірній жировій тканині чоловіків за ожиріння / Ю. Башта, Р. Герасименко, Н. Глущак, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Проведено вивчення експресії низки важливих факторів, що контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині та ізольованих адіпоцитах двох груп чоловіків з ожирінням: з нормальною і порушеною толерантністю до глюкози у порівнянні з групою ...
472069
   Експресні методи визначення якості вугілля / Ю.В. Ніколайчук, Д.В. Мірошниченко, Ю.С. Кафтан, І.В. Мирошниченко // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков, 2018. – № 1-2. – C. 26-35. – ISSN 1681-309X
472070
  Набиванець Б.Й. Експресні методи напівкількісного визначення олова, молібдену, заліза та нікелю / Б.Й. Набиванець, Н.М. Чуманова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 20-22. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблені експресні селективні методи напівкількісного визначення іонів олова (ІІ, ІV), заліза (ІІІ) та нікелю (ІІ) в їх суміші та у присутності 10-кратного надлишку іонів Na, K, NH, Mo, Ca, Ba, Pb, Cu, Co, Mn, Cd, Al, Cr, Bi, Sb (V), V (V), Ti (IV) ...
472071
  Трохимчук П. Експромти - 2010 : літературне вид. / Петро Трохимчук. – Луцьк : Друк ПП В.П. Іванюк, 2010. – 34с.
472072
  Трохимчук П.П. Експромти - 2012 : літ. видання / Петро Трохимчук. – Луцьк : Іванюк В.П., 2012. – 35, [1] с.
472073
  Трохимчук П.П. Експромти - 2019 : [збірка] / Петро Трохимчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 39, [1] с. – Вип. дані англ.:Trokhimchuk Petro P. Impromptus - 2019
472074
  Антоненко А. Експропріаційний договір. Зарубіжний досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
472075
  Падалка С.С. Експропріація власності по-більшовицьки як одна з основних причин геноциду українського селянства в 1932-1933 рр. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 124-135
472076
  Коссак В. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 93-100. – ISSN 1026-9932
472077
  Жилін М. Екстаз і аскеза: до питання про філософічність поезії Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 167-182. – ISSN 2308-1902
472078
  Васик Г. Екстаз як екзистенція, або екзистенція як екстаз: типологія екстатичності у Кіркегора, Ясперса, Гайдеггера та Сартра // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 37-48
472079
  Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 174 л. – Бібліогр.: л. 162-174
472080
  Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
472081
  Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейському та японському екзистенціалізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен виходу за межі людського існування на основі матеріалів західноєвропейського та японського екзистенціалізму. Досліджуються особливості розуміння екстатичності представниками західноєвропейської та японської екзистенційної ...
472082
  Шумелда Я. Екстенсивна та інтенсивна складові розвитку українського страхового ринку / Я. Шумелда, В. Комадовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано показники українського страхового ринку за 1996 - 2004 роки і визначено екстенсивну та інтенсивну складові його розвитку за цей період. Activities of the Ukrainian insurance market during 1996 - 2004 years are analyzed. Its extensive ...
472083
  Токменко О.П. Екстенсивне та інтенсивне читання у викладанні англійської для спеціалістів // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 96-97
472084
  Токменко О.П. Екстенсивне та інтенсивне читання у викладанні англійської для спеціалістів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 523-527. – ISBN 978-966-171-092-3
472085
  Кошіль Г. Екстер"єр народного житла Волинського Полісся другої половини XX - початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 445-451. – ISBN 978-966-171-783-0
472086
  Кошіль Г. Екстер"єр народного житла Волинського Полісся другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 66-73. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються особливості зовнішнього вигляду народного житла Волинського Полісся другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Подано детальний опис основних конструктивних елементів будинку, їх художньо-декоративної обробки. На основі польових ...
472087
  Барило Є.О. Екстер"єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 43-53. – ISSN 2075-1508
472088
  Ковальова Т.І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 4-24. – ISSN 2222-5374
472089
  Смирнова К. Екстериторіальна дія права Європейського Союзу: досвід для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 153-159. – ISSN 1026-9932
472090
  Швачко С.О. Екстеріоризація гумору в художньому та фольклорному дискурсах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 177-186. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
472091
  Таценко Н.В. Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивних актах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 155-162


  У статті репрезентовані різні підходи до тлумачення емпатії в лінгвістиці. Емпатія досліджується крізь призму лінгвістичної прагматики. Зокрема, проаналізовано трансформацію мовленнєвоактової парадигми на сучасному етапі розвитку мовознавства з ...
472092
  Яковицька Л.С. Екстеріоризація як механізм самореалізації виколадача університету у науково-технічній діяльності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 167-173
472093
  Мортіков В. Екстерналії в міжнародних економічних відносинах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 50-56. – ISSN 0131-775Х
472094
  Мортіков В. Екстерналії в процесі формування та використання людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 39-42. – Бібліогр.: 7 назв
472095
  Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 214-255. – Бібліогр.: л. 192-213
472096
  Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
472097
  Коваленко С.І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності єврорегіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 63-71 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
472098
  Крохмльна Г. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 84-87. – ISBN 978-617-607-958-3
472099
  Сеньків В.М. Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Сеньків В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
472100
  Бондар Петро Миколайович Екстрагування та фільтрація в технології одержання екстрактів лікарської рослинної сировини : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Бондар Петро Миколайович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 15л.
472101
  Ахтирська Н. Екстрадиція "вора в законі" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 320-327. – ISSN 2663-5313
472102
  Свистуленко М.П. Екстрадиція (видача злочинців) як правова категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-89. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Зосереджується увага на питанні визначення поняття екстрадиції (видачі злочинців) у доктрині права. Attention is drawn to the issue of defining the concept of extradition (surrender of criminals) in the doctrine of law.
472103
  Дроздов О. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 49-60


  Проблеми теорії і практики.
472104
  Гоцул О. Екстрадиція в світлі Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 0132-1331
472105
  Нєнов Д. Екстрадиція та міжнародний розшук: як це працює? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 16-17
472106
  Кушнір І. Екстрадиція у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 37-40
472107
   Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
[3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2010. – 1023, [1] с. : іл. – На обкл.: 3. - Продовж. вид. "Екстракт 150" (Ч. 3). - Видано за кошти г. "День" та Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина
472108
   Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
[4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2010. – 865, [1] с. : іл. – На обкл.: 4. - Продовж. вид. "Екстракт 150" (Ч. 1; 2). - Видано за кошти г. "День" та Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина
472109
   Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
[1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2009. – 1039, [1] с. : іл. – На обкл. 1. – Бібліогр.: с. 1029
472110
   Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
[2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2009. – 575, [1] с. : іл. – На обкл.: 2
472111
   Екстракт із коріння кульбаби лікарської як перспективна сировина у виробництві харчових концентратів / О. Сиза, А. Кичка, Т. Гусол, О. Савченко // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 231-239. – ISSN 2411-5363
472112
  Михайліченко М.А. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 146-148. – ISSN 2218-4805
472113
  Савранський Л.І. Екстракційне концентрування металів у воді з використанням високомолекулярної четвертинної амонієвої солі / Л.І. Савранський, О.Ю. Наджафова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-7. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчена екстракція тіоціонатних ацидокомплексів Cu, Co, Zn, Mn йодидом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонія в гептані. Знайдено склад утворених комплексів за оптимальних умов взаємодії та порівняна їх стійкість. Розроблена методика концентрування ...
472114
  Куліченко С.А. Екстракційне концентрування мікрокомпонентів : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, С.О. Лелюшок ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : LAT&K, 2019. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.159-161. – ISBN 978-617-7061-87-7
472115
  Самчук Анатолій Іванович Екстракційно-атомно-абсорбційний аналіз мінералів і гірських порід з використанням комплексів металів із ароматичними гідроксамовими кислотами : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.02 / Самчук Анатолій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 47л.
472116
  Самчук Анатолій Іванович Екстракційно-атомно-абсорбційний аналіз мінералів і гірських порід з використанням комплексів металів із ароматичними гідроксамовими кислотами : Дис... док. хім.наук: 02.00.02 / Самчук Анатолій Іванович; АН України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення. – К., 1995. – 321л. – Бібліогр.:л.285-321
472117
   Екстракційно-фотометричне визначення міді у воді : хімія / В.Ф. Горлач, Т.Б. Табенська, А.К. Боряк, З.І. Логвін, О.К. Жуковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-5 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
472118
  Симоненко В.І. Екстракційнофотометричне визначення (1-10) 10% заліза в безолов"яних бронзах / В.І. Симоненко, В.В. Солошонок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 7-10. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
472119
  Старова В.С. Екстракція катіонних форм органічних речовин міцелярними фазами на основі додецилсульфату натрію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Старова В.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. + Додаток: л. 177-183. – Бібліогр.: л. 150-176
472120
  Старова В.С. Екстракція катіонних форм органічних речовин міцелярними фазами на основі додецилсульфату натрію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Старова В.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 26 назв.
472121
   Екстракція міді (ІІ) з тетрабромпірокатехіном у присутності бензиламіну / В.Ф. Горлач, Т.В. Табенська, А.К. Боряк, В.В. Трачевський, В.А. Прибіла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 10-14. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
472122
  Студеняк Ярослав Іванович Екстракція роданідних комплексів деяких d-елементів з ціаніновими барвниками : Дис... канд. хім.наук: 02.00.02 / Студеняк Ярослав Іванович; МО України, Ужгородський держ. університет. – Ужгород, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.149-168
472123
  Студеняк Я.І. Екстракція роданідних комплексів деяких d-елементів з ціаніновими барвниками. : Автореф... канд.хім.наук: 02.00.02 / Студеняк Я.І.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 22л.
472124
  Галай О. Екстралінгвальні чинники еволюції урбанонімії Закарпатської області у 20 - 21 ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 63-68. – (Філологія ; Вип. 18)
472125
  Чаварга А. Екстралінгвальні чинники розвитку української літературної мови на теренах історичного Закарпаття у 20-40-х рр. XX ст. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 68-72
472126
  Поздняков О. Екстралінгвальні чинники формування словникового складу сучасного німецького молодіжного сленгу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 56-60. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
472127
  Томіленко Л. Екстралінгвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 58-61


  Розкрито роль позамовних чинників у процесі творення нової лексики, зокрема суспільно-політичної. На матеріалі публіцистичних текстів проаналізовано активно вживані неологічні одиниці, що виникли у світлі останніх революційних подій в Україні.
472128
  Павлик В.І. Екстралінгвістична зумовленість жзанрової форми "глоса" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 27-34
472129
  Плясун О.М. Екстралінгвістична мотивація творення іміджу України в сучасних мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 50-75. – ISSN 2311-2697


  У статті з мовознавчого погляду проаналізовано питання іміджу держави як одного з перспективних напрямків сучасних медіалінгвістичних досліджень. Розглянуто мовні особливості творення іміджевих характеристик України в сучасних медіа, зокрема, звернено ...
472130
  Дорошенко О.Ю. Екстралінгвістична складова художнього дискурсу в оригіналі та перекладі на матеріалі оповідань Х. Кортасара та їх українських перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 89-102. – ISSN 2413-5593
472131
  Бойко Н.В. Екстралінгвістичний контекст латинськомовної історичної анаграми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 28-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 20 назв


  Посилення уваги до феномена мовної ігри на різних рівнях мови, в т.ч. і на звуковому рівні. В статті висвітлюються латинськомовні анаграматичні структури як спосіб генерування альтернативного змісту шляхом перестановки букв (звуків).
472132
  Венгренівська М.А. Екстралінгвістичні та паралінгвістичні складові усної комунікації та відтворення їх при перекладі (на матеріалі публічних виступів, перекладних конференцій та прес-конференцій) / М.А. Венгренівська, К.М. Симон // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 63-68. – ISBN 978-966-171-013-8
472133
  Огієнко І. Екстралінгвістичні умови реактуалізації тюркізмів у сучасному болгарському медійному дискурсі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 191-198. – ISSN 0203-9494
472134
  Корбут П.Г. Екстралінгвістичні фактори відокремлення арабської ораторської літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-19. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Ідеться про історичний процес становлення та розвитку арабської ораторської літератури під впливом соціально-історичних чинників в арабському суспільстві, розглядаються деякі аспекти релігійного та весільного красномовства.
472135
  Нефьодова О.Д. Екстралінгвістичні чинники встановлення інтертекстуальних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 111-117. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
472136
  Рижков А.Г. Екстралінгвістичні чинники формування та розвитку правничої термінології в корейській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 108-114
472137
  Галагуз М. Екстраординарний страх та інтуїція як екстремальні чинники людського буття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 71-74
472138
  Доронін І.М. Екстраординарний характер реалізації безпекових функцій держави в сучасному світі: інформаційно-правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 86-95. – ISSN 2616-6798
472139
  Моклячук М.П. Екстраполяція векторних стаціонарних послідовностей / М.П. Моклячук, О.Ю. Масютка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оптимального лінійного оцінювання функціонала AЄ = Еa(j)Є(j) j=0 [подано формулу] від векторної стаціонарної послідовності Є(n) [подано формулу] за спостереженнями послідовності Є(j) при j<0 [подано формулу]. Виведені формули для ...
472140
  Моклячук М.П. Екстраполяція векторних стаціонарних процесів / М.П. Моклячук, О.Ю. Масютка // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 103. – ISBN 978-966-188-165-4
472141
  Волик Л.В. Екстраполяція ідей університетської освіти у дитяче середовище // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 18-21


  Викладена ідея проекту " Університети для дітей" (Kinder-Unis) який було започатковано майже 10 років тому німецьким журналістом разом з референтом по зв"язкам із громадськістю М. Зайфертом університету Тюбінгена (Німеччина).
472142
  Моклячук М.П. Екстраполяція однорідних випадкових полів, що спостерігаються з шумом / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
472143
  Дубовецька І.І. Екстраполяція періодично корельованих процесів, які спостерігаються з шумом / І.І. Дубовецька, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 60-75. – ISSN 0868-6904
472144
  Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Є. Плужника, І. Дніпровського та Юліана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
472145
  Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Євгена Плужника, Івана Дніпровського та Юлана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 155-195. – Бібліогр.: л. 196-208
472146
  Зелінський М.Ю. Екстраполяція у структурі соціального пізнання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 75-76
472147
  Щестюк Н. Екстраполяція функціналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 51-61. – (Серія прикладна математика та інформатика ; Вип. 12)
472148
  Драпогуз В. Екстраполяція як метод наукового пізнання // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 606-612. – ISBN 978-617-7009-20-6
472149
  Драпогуз В.П. Екстраполяція як метод соціального пізнання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Драпогуз Василь Петрович ; Нац. акад. наук України, Центр гуманіт. освіти. – Київ, 2013. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
472150
  Драпогуз В.П. Екстраполяція як метод соціального пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Драпогуз Василь Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
472151
  Богдановський І.В. Екстрасенсорика: від нетрадиційної релігійності до науки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 69-71
472152
  Богдановський І.В. Екстрасенсорика: від нетрадиційної релігійності до науки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 227-229
472153
  Васейко Ю. Екстратекстові детермінанти змістової організації вертикального контексту художнього твору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 22-30. – ISSN 2311-5165
472154
  Муравйов В.І. Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу у правопорядках третіх і угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 61-73. – ISSN 2308-6912


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання створення асоціації Європейським союзом з третіми країнами. Асоціацію з ЄС можна розглядати як перший крок до інтеграції країни у Союз. Детально досліджується вплив acquis Європейського союзу на ...
472155
  Борисов В.А. Екстрацелюлярні імуносупресивні фактори вірулентних shigella flexneri / В.А. Борисов, О.С. Моложава, О.В. Борисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 33)


  В фільтраті культурального середовища (ФК) вірулентних штамів Shigella flexneri знайдено речовини, які індукують у невірулентних штамів імуносупресивну активність.
472156
   Екстремалам. Силвертон (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 19 : фото
472157
  Біленко Василь Екстремали на Поділлі / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-96
472158
  Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика : навчальний посібник / Г.П. Кривошея ; МОН України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2010. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-2104-24-8
472159
  Харченко В.Є. Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 422-431. – ISSN 2219-2654
472160
  Тарас Я. Екстремальне народознавство: земля, отруєна стронцієм і забута владою // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 254-288. – ISSN 1028-5091
472161
  Швець В.Т. Екстремальний стан речовини. Металізація газів : монографія / В.Т. Швець ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-930-139-0
472162
  Притков В.Ю. Екстремальний туризм в Україні: сучасний стан та перспектива розвитку / В.Ю. Притков, А.Є. Жердьов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
472163
  Плахотник В.В. Екстремальні n-системи множин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті будується теоретико-множинна конструкція нормалізації, яка дозволяє розв"язати екстремальну задачу для гіперграфів - знаходження найбільшої кількості ребер незвідного гіперграфа (п-системи), вершини якого не можна розфарбувати в два кольори. ...
472164
  Алєксєєнко В.В. Екстремальні властивості і обчислювальна складність нової міри близькості / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
472165
  Перестюк О М. Станжицький Екстремальні задачі : Навч. посібник / М.О.Перестюк. О.М.Станжицький, О.В.Капустян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 50с.
472166
  Капустян О.В. Екстремальні задачі : теорія, приклади, методи розв"язання : навч. посібник / О.В. Капустян, М.О. Перестюк, О.М. Станжицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 71, [1] с. – Бібліогр.: с. 71
472167
  Сердюк Анатолій Сергійович Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.01 / Сердюк А.С.; НАН України Інститут математики. – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 36 назв
472168
  Ільченко Наталія Екстремальні зимові види спорту. Заходи безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 29-30 : фото
472169
  Мішура Ю.С. Екстремальні міри для ентропійних функціоналів / Ю.С. Мішура, Г.С. Железняк // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16-17
472170
  Зорін Д.О. Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними диними // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (10). – С. 75-85


  Аналіз літописів та історичних даних за VIII-XIX ст. показав, що зміни клімату викликали розвиток надзвичайних ситуацій - катастрофічних паводків, повернення холодів на початку літа, суворих зим, холоду, епідемій та епізоотій і все це розвивалось з ...
472171
  Таращанський М.Т. Екстремальні продовження міри та гомоморфізми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Якщо [...] -невід"ємна, скінчена [...]-адитивна функція множин, визначена на [...]-алгебрі підмножин В непустої множини [...] і [...] - її екстремальне продовження на алгебру А, В [...] А, тоді існує такий гомоморфізм h алгебри А на алгебру класів ...
472172
  Васильев В.И. Екстремальні системи керування без пошукових коливань / В.И. Васильев. – Київ, 1966. – 178с.
472173
  Сливінська Інна Екстремальні ситуації кримінального характеру - це дуже небезпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 23-24
472174
  Іщук Л.В. Екстремальні струми в напівпровідникових структурах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Іщук Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 22л.
472175
  Іщук Лариса Вадимівна Екстремальні струми в напівпровідникових структурах. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Іщук Лариса Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 132л. – Бібліогр.:л.125-132
472176
  Щербань М.І. Екстремальні температури повітря в районі Канева (1946-1970) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 43-50 : Рис., табл. – (Географія ; Вип. 15)
472177
  Ганус Роберт Екстремальні характеристики стохастичних сигналів та їх застосування при електричних вимірюваннях параметрів переміщення твердих тіл : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Ганус Роберт; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 19л.
472178
  Павлюк Л. Екстреми сепаратизму vs. ідеології соборності : історичні підстави. політичні форми і дискусивні фрейми // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 117-125
472179
  Ігнатченко Г.І. Екстремізм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 123-124. – ISBN 966-642-073-2
472180
  Гаврильчик В. Екстремізм патентної якості - шляхи до руйнування патентної системи? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 14-18 : табл. – ISSN 1608-6422
472181
  Дем"яненко Ж.В. Екстремізм та тероризм: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 16-18
472182
  Колюх В.В. Екстремізм як прояв політичної нестабільності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 81-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Автор досліджує проблеми прояву політичного екстремізму в Україні, розкриває поняття "екстремізм", надає рекомендації органам державної влади в Україні прийняти ряд рішень стосовно запобігання проявів політичного екстремізму в Україні. Автор исследует ...
472183
  Горєлов М.Є. Екстремісти / М.Є. Горєлов, Є.Є. Камінський. – Львів, 1987. – 135с.
472184
  Сервецький І.В. Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 189-198. – ISSN 2222-5374
472185
  Сервецький І.В. Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 214-222. – ISSN 2222-5374
472186
  Васєчко О.О. Екстремологія: поведінковий та кількісний аспекти / О.О. Васєчко, О.Ф. Четверіков // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 24-34 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
472187
  Сервецький І.В. Екстремологія: поняття, зміст та класифікація // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 191-198. – ISSN 2222-5374
472188
  Сервецький І.В. Екстремологія: принципи нової гааузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 194-204. – ISSN 2222-5374
472189
  Сервецький І.В. Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 179-185. – ISSN 2222-5374
472190
  Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика об"єкта нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 176-187. – ISSN 2222-5374
472191
  Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика предмета нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 168-177. – ISSN 2222-5374
472192
  Охрімович О.С. Екстремуми філософського обгрунтування лівого лібералізму в американській філософії: Т. Пейн і Р. Рорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються типи філософського обґрунтування соціально-етичних цінностей лівої ліберальної традиції в американській філософії. Показуються деякі практичні наслідки зміни парадигми цього обґрунтування і висловлюються припущення щодо причин ...
472193
  Мішура Ю.С. Екстремуми функціоналів ентропійного типу / Ю.С. Мішура, Г.С. Железняк // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 24-25
472194
  Тохтамиш О.М. Екстрена консультативна допомога : навч. посібник / О.М. Тохтамиш. – Київ : Віндрук, 2020. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-617-7295-23-4
472195
   Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 5/6 (16). – 2015. – 200 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472196
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 1 (17). – 2016. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472197
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 2 (18). – 2016. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472198
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 3 (19). – 2016. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472199
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 4 (20). – 2016. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472200
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 1 (22). – 2017. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472201
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 2 (23). – 2017. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472202
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 3 (24). – 2017. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472203
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 4 (25). – 2017. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472204
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 5/6 (26). – 2017. – 101, [3] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472205
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 1 (27). – 2018. – 123, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472206
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 2 (28). – 2018. – 171, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472207
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 3 (29). – 2018. – 104, [4] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472208
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 4 (30). – 2018. – 104, [4] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472209
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Крилюк В.О. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 1 (31). – 2019. – 107, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
472210
   Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи) : посібник / [Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельнік С.В. та ін.] ; за ред. Богомолець О.В., Рощіна Г.Г. – Київ : Юстон, 2016. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 978-617-7361-03-8
472211
  Луцький О. Екстрена медична допомога: що змінили законодавці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 58-59
472212
  Біцадзе О.Г. Екстрена хірургічна реваскуляризація у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / Біцадзе Олександр Гелайович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 6 назв
472213
  Мельник А.М. Екстрений комплект ресурсів, або "тривожна валіза" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 30-33 : рис.
472214
   Екстрені уроки історії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  Улітку в рамках патріотично-освітнього проекту "Екстрені уроки історії" презентовано відеоурок та методичку для восьмикласників "Конотопська битва". Ініціювала проект громадська організація "Не будь байдужим", співавтор проекту - доцент історичного ...
472215
  Біленко Василь Екстрим на яхті. Один день з життя шкіпера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 74-76 : фото
472216
  Сездюк Олексій Екстрим. Автостопом з України до Тибету / Сездюк Олексій, Товстун Лариса // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 44-48 : фото
472217
   Екстрим. Перемогти пустелю, або Щоденник інструктора з автономного виживання // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 30-31 : фото
472218
  Будько Євген Екстрім і рекорди Віталія Зоріна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 26-30 : фото
472219
  Коваленко К.Г. Екструзійне формування погонажних виробів з полімерних матеріалів з урахуванням їх в"язкопружних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Коваленко Ксенія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
472220
  Баликова Н. Ексцентричне відлюдництво і "Хошшіншю" Камо-но Чьомея // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 258-264
472221
  Земський Ю. Ексцентричний побут польської шляхти Українського Правобережжя 30-х рр. ХІХ ст. як вияв політичного протесту // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 16-22. – ISSN 1998-4634
472222
  С Ексцентричність та подвійна трансценденція особи: зв"язок смислів антропологічних проектів Кароля Войтили та Гельмута Плеснера / С, авинська // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 69-82. – ISSN 0235-7941
472223
  Оленіна Я. Ексцес виконавця при співучасті з розподілом ролей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 412-414. – ISBN 978-617-7069-15-6
472224
  Воєвідко Л.М. Ексцитативні компоненти фахової підготовки здобувачів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 177-178
472225
  Лискун Ю.Ф. Ектер"єр сільсокогосподарських тварин / Ю.Ф. Лискун. – К.-Х, 1950. – 252с.
472226
  Гребіник С. Екто-АТФазна активність ізольованих тимоцитів щура / С. Гребіник, І. Гринюк, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Оцінено екто-АТФазну активність тимоцитів щура, досліджено субстратну специфічність ензиму та залежність його активності від іонів Са та Mg. The rat thymocyte ecto-ATPase activity was estimated, and the enzyme substrate specificity as well as the ...
472227
  Пушкар В.В. Ектопсихологічна функція інтуїції та музичне сприймання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-149. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  У статті розглядаються питання психології музичного сприймання. Автор пропонує нову концепцію інформаційної природи музичного сприймання, репрезентуючи його аспектну структуру, відповідну ектопсихічним функціям Юнга. В роботі висвітлюється інтуїтивний ...
472228
  Савченко С.В. Екуменізм (- населений світ, всесвіт) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 123-125. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472229
  Пальчик А. Екуменізм В. Соловйова у контексті сучасного католицизму // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 167-179
472230
  Кисельов О.С. Екуменізм як шлях духовного єднання християн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
472231
  Ходак І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 726-733. – ISBN 966-7379-70-1
472232
  Гуцалюк Ю. Екуменічна діяльність Римо-католицької та Греко-католицької церков // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 347-355
472233
  Германова Екуменічна проблематика в православній богословській думці 20 - початку 21 ст. / Германова, Диас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 22-28. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
472234
  Артемчук О.І. Екуменічна публіцистика: зародження, розвиток та історична перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 14-21
472235
   Екуменічна хартія для співробітництва церков у Європі // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.16-19. – ISSN 0132-084Х


  Релігія і суспільство. Проект.
472236
  Веселовська А. Екуменічний балет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 31). – С. 7


  "Уперше в Києві було представлено роботи відомого сучасного чеського хореографа Їржі Кіліана."
472237
  Стасюк Л.О. Екуменічні вияви кальвіністських відгалужень в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.154-158. – ISSN 1728-3671
472238
  Кисельов О.С. Екуменічні ідеї Митрополита Андрея Шептицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
472239
  Волинець О. Екуменічні ініціативи митрополита Андрея Шептицького // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 13-18. – ISSN 2411-8060
472240
  Шаля О.І. Екфраза як прояв дискурсивної конвергенції // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 188-195. – ISBN 978-966-171-881-3
472241
  Фесенко Є.В. Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 227-229. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
472242
  Білик Н. Екфразис "На авансцені" прозової творчості М. Продановича: фотографія у романі "Сад у Венеції" // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 149-157. – ISBN 978-966-921-243-6


  "На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Венеції» у статті висвітлюється притаманний сербській літературі досвід інтермедійного моделювання формальної та семантичної активності й ефективності фотоекфразису в ...
472243
  Бовсунівська Т.В. Екфразис & інтермедіальність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 109-115


  У літературній традиції екфразис використовується для позначення описів, частіше віршованих, заснованих, як правило, на картинах, і діалогічно пов’язаний з теорією інтермедіальності. У моїй доповіді піде мова про те, що екфразис є інтерсеміотичним ...
472244
  Генералюк Л.С. Екфразис і гіпотипозис у контексті correspondance des arts // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 474-515. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
472245
  Білик Н. Екфразис концертного мистецтва в романі М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 264-269
472246
  Генералюк Леся Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У контексті взаємодії мистецтв у творчості Т. Шевченка досліджується явище екфразису, специфічного гіперзнаку в літературі, у зіставленні з екфразисами інших літераторів сер. XIX ст., передусім Т. Готьє. Розглянувши два варіанти екфразисів (детальний ...
472247
  Генералюк Л. Екфразис у Т.Шевченка і Т.Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевчекна) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 45-54. – ISSN 0236-1477
472248
  Чайковська О.В. Екфразис як прояв поетики драматизації у романах У.С. Моема "Місяць і мідяки" та "Театр" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 103-107
472249
   Екфразис. Вербальні образи мистецтва : монографія / Т. Бовсунівська, Р. Бобрик, О. Виноградов [та ін.] ; за ред. Т.В. Бовсунівської ; [пер. з пол. та рос. Малішевська І., Литовченко Д., Бовсунівська Т.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 237, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 235-237. – Бібліогр.: с. 215-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-618-6
472250
  Соценко Н.Ф. Екфрасис в повісті Т.Г. Шевченко "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 168-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
472251
  Левчук Т.А. Екфрасис у романі "Закохані жінки" Д.Г. Лоуренса // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 55-56
472252
  Канова Г. Екфрасис у романі Ж. Сарамаго "Євангеліє від Ісуса Христа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 385-394


  У статті аналізуються поетика живописного екфрасису й специфіка екфрастичнго дискурсу в романі «Євангеліє від Ісуса Христа» португальського письменника Жозе Сарамаго. Вивчаються функції екфрасису в моделюванні постмодерністського роману-апокрифа. ...
472253
  Алєксандрова О.В. Екхарт Йоган, Мейстер Екхарт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 237-238. – ISBN 966-316-069-1
472254
  Симонова Екатерина Елабуга - место знаковое : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 52
472255
  Немчинова Д.И. Елагин остров: Дворцово-парковый ансамбль / Д.И. Немчинова. – Ленинград, 1982. – 50 с.
472256
  Храновський В.А. Еламський календар у XV-XIV століттях до н.е. (співвідношення з давніми та сучасними календарями, семантика назв місяців і календарних свят) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 132-145. – ISSN 1608-0599
472257
  Олерон Д. Елань / Д. Олерон. – Иркутск, 1969. – 40с.
472258
  Шкроб А.П. Еланька / А.П. Шкроб. – Тула, 1969. – 94с.
472259
  Берлач А. Еластична ставка податку на додану вартість як стимул економічного зростання в Україні / А. Берлач, І. Пирога // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-100. – ISSN 0132-1331
472260
  Чікіта І. Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 52-56 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
472261
  Ніколенко Ю.В. Еластичність попиту та її використання в економічному аналізі / Ю.В. Ніколенко, І.Ю. Ніколенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-43. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розкривається одна з найважливіших категорій ринкової економіки - еластичність попиту. Наводиться методика розрахунку коефіцієнта еластичності та побудови за допомогою цих показників лінійних графіків попиту і пропонування при характеристиці та ...
472262
  Саулайс Р.Я. Елгава / Р.Я. Саулайс. – Рига, 1978. – 64с.
472263
  Кононенко Т.П. Елеати (Елейська школа філософії) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 109. – ISBN 966-316-069-1
472264
  Трофимчук А.В. Елеваторна мережа Рівненської області: аналіз та оптимізація // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 134-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
472265
  Бурнаски Е. Елегична есен / Е. Бурнаски. – София, 1982. – 75с.
472266
  Скирда Л.М. Елегії вечірнього саду : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1983. – 142 с.
472267
  Горун А. Елегійні інтонації поетичного висловлення у творі Олександра Поупа "Елегія пам"яті однієї нещасної леді" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 106-114. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 966-7773-70-1
472268
  Курилів І. Елегія густого меду // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 123-125. – ISSN 0208-0710
472269
  Есселін А. Елегія дерева : поезія у перекладах з їдишу Валерії Богуславської / Альтер Есселін ; [пердм., післям.: В. Кузнецова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 175, [1] с. – На обкл. та тит. арк. загол. парал. укр. та мовою їдиш. - Справжнє ім"я авт.: Серебреник Орке. - Пер. здійснено за сайтом http://www.esselin.com/poetry.htm та за зб. "Knojtn" ("Світильники"), виданою в ориг. їдишем в 1927 р. – ISBN 978-966-489-416-3
472270
  Васілаке В. Елегія для Анни-Марії / В. Васілаке. – Київ, 1986. – 351с.
472271
  Рябий В.М. Елегія для білого диму : поезії / Василь Михайлович Рябий. – Коломия : Газета "Агро", 1992. – 56 с.
472272
  Ялоза А.Г. Елегія Й. Мерца в контексті культури першої половини XIX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 263-268. – ISSN 2312-4679
472273
  Винник Т. Елегія Леоніда Талалая "Лиш до середини Дніпра": структура ліричного сюжету // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 61-69. – ISSN 0236-1477


  На прикладі елегії розглядається поетика і структура ліричного сюжету крізь призму жанру як форми авторської свідомості.
472274
  О"Лір Олена Елегія прочанської дороги : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 108-115. – ISSN 0208-0710
472275
  Ткаченко О. Елегія як теоретична проблема: історичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 174-184
472276
  Берсірова О.Л. Елекрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Берсірова О.Л. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
472277
  Болдог Й.Й. Електpолiтична дисоцiацiя та електpолiти / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – 2-ге, перер..допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 136с. – ISBN 5-330-00306-7


  У книжцi вiдповiдно до учбової пpогpами з хiмiї висвiтлено основнi положення теоpiї електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв. Значну увагу пpидiлено хiмiчним властивостям окpемих типiв електpолiтiв: основ, ...
472278
  Шарко В.Д. Елективний курс як засіб формування екологічної компетентності учнів основної школи / В.Д. Шарко, Н.Б. Куриленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 141-145. – (Серія : Педагогічні науки)
472279
  Шуляр В. Елективний принцип профільного навчання в системі літературної освіти // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-28. – ISSN 0130-5263
472280
  Топузов Олег Елективні курси з географії у профільному навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-4. – Бібліогр.: 3 назви
472281
  Головко І.В. Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики / І.В. Головко, С.О. Шарманська, О.Л. Михальська. – Київ : Фенікс, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-463 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-497-8
472282
   Електичні вимірювання. – Київ, 1984. – 326 с.
472283
  Сигаловський Д.Ю. Електонна оптика / Д.Ю. Сигаловський. – Київ : Наукова думка, 1977. – 163с. – (Науково-популятна література)
472284
  Колесников О.В. Електоральна активність польських виборців: аспект інституційний // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 22-24
472285
  Олійник Я.Б. Електоральна географія - новий напрямок суспільної географії в Україні / Я.Б. Олійник, В.Б. Шишацький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 12-21. – ISBN 966-95774-3-8
472286
  Подольський А.О. Електоральна географія Польщі: аналіз територіальної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Досліджується сучасна територіально-електоральна структура Польщі. Розглядаються зв"язки між формуванням територіально-електоральної структури і територіальними відмінностями у соціально-економічному розвитку Польщі.
472287
  Богашов О. Електоральна гілка влади як потенційний напрям розвитку системи виборчих комісій України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-114.
472288
  Павленко В. Електоральна історія популістських правих партій Австрії, Франції та Нідерландів (1980-2017 роки) / В. Павленко, М. Половін // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 9-14. – ISSN 2663-2675
472289
  Корж В. Електоральна корупція в Україні: проблеми теорії, законодавства і практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 24-28


  Викладені причини політичної корупції.
472290
  Зубченко О.С. Електоральна культура як об"єкт соціологічного дослідження : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Зубченко О.С.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – 20с. – Бібліогр.:7 назв
472291
  Федчишина С.Г. Електоральна культура як складова демократизації політичного процесу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 152-154
472292
  Погрібна В.Л. Електоральна пам"ять українців як соціально-політичний феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз / В.Л. Погрібна, О.М. Сахань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 160-184. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
472293
  Волович В.І. Електоральна поведінка (- сокупність дій) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 126-127. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472294
  Ткаченко Л.В. Електоральна поведінка в структурі політичної поведінки: теоретичні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 387-394
472295
  Науменко О. Електоральна поведінка виборців під час місцевих виборів 2020 р. в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 86-88. – ISBN 978-617-8034-00-9
472296
  Лихач Ю. Електоральна поведінка етнічних меншин в посткомуністичних країнах Центральної і Східної Європи та СНД // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 23-29. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
472297
  Косахівська О.В. Електоральна поведінка: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
472298
  Жванія Т.В. Електоральна поведінка: теоретичні підходи до вивчення // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 39-49
472299
  Минькович-Слободяник Електоральна політика як один з основних пріоритетів правової політики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 36-39
472300
  Поліщук І.О. Електоральна політологія: від появи до автономізації // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 149-157. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
472301
  Павленко Р. Електоральна розділеність України: шляхи подолання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-45.
472302
  Умланд А. Електоральний авторитаризм на постсовєтському просторі // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 2-3
472303
  Панухник Р.Г. Електоральний вибір в період становлення демократії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 569-573. – ISSN 2076-1554
472304
  Шинкаренко О.Є. Електоральний маркетинг та електоральний абсентеїзм // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 121-127. – ISSN 2077-1800
472305
  Шинкаренко О.Є. Електоральний маркетинг та сегментація електорального ринку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 120-124. – ISSN 2077-1800
472306
  Циганов В. Електоральний медіа-тероризм // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-81.
472307
  Шинкаренко О.Є. Електоральний менеджемент: сутність, функції, методи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 158-166. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В статті аналізується важлива, актуальна та недостатньо на сьогодні розроблена проблема, що пов’язана із електоральним менеджментом, спрямованим на комплексне та ефективне регулювання процесів підготовки та проведення виборчих кампаній. Розглядаються ...
472308
  Ткаченко Л.В. Електоральний простір та електоральне поле: теоретичне дослідження понять // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 256-263


  У статті пропонується розгляд електорального простору і електорального поля, а саме їх факторів, причин, умов формування. Дається спроба розкриття змісту понять та їх розмежування:визначення спільного та відмінного. The article offers a review of ...
472309
  Чигрин В.О. Електоральний простір у соціологічному вимірі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 134-137. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
472310
  Єхніч Анжеліка Електоральний простір: поняття, сутність, структура // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "електоральний простір" не є категоріальним, однак цим терміном широко послуговуються в науковій літературі. Його застосовують для визначення якоїсь сукупності умов електорального змагання (системи координат) і самих акторів цього процесу ...
472311
  Єхніч Анжеліка Електоральний простір: поняття, сутність, структура // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "електоральний простір" не є категоріальним, однак цим терміном широко послуговуються в науковій літературі. Його застосовують для визначення якоїсь сукупності умов електорального змагання (системи координат) і самих акторів цього процесу ...
472312
  Сліпецька Ю.М. Електоральні партії: ідеологічне позиціонування парламентських партій в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 5-15. – ISSN 2077-1800
472313
  Гримська М.І. Електоральні преференції крайніх правих партій в сучасній Європі : монографія / М.І. Гримська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-257 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-396-6
472314
  Багіров М.С. Електоральні технології: практики ефективного застосування // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 6-14. – ISSN 2664-1933
472315
  Кавецький І.Й. Електоральні уподобання населення України і Польщі: порівняння на матеріалах парламентських виборів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 255-263. – ISBN 966-95774-3-8
472316
  Шишацький В. Електорально-географічна поляризація в Україні як чинник регіональної дестабілізації держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему електорально-географічної поляризації території України і загроз, які із цим пов"язані. Запропоно-вано методику оцінки показників поляризації, проведено розрахунки поляризації і їх комплексний аналіз. The problem of ...
472317
  Шишацький В. Електорально-географічний аналіз підсумків парламентських виборів 2007 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-48. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні електорально-географічні особливості позачергових парламентських виборів в Україні 2007 року. Проаналізовано основні зміни електорально-географічної ситуації в державі у порівнянні до парламентських виборів 2006 року та інших ...
472318
  Шишацький В.Б. Електорально-географічний аналіз результатів 1 туру президентських виборів в Україні 2004 року // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 76-86
472319
  Андросюк Н.В. Електорально-географічний аналіз результатів губернаторських виборів у США в 2000-2007 рр. / Н.В. Андросюк, В.Й. Лажнік // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 193-201. – ISSN 1729-360Х
472320
  Туровська Л. Електорнні документи як чинник оперативного обслуговування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 33 - 34. – ISSN 2076-9326
472321
  Поваляєва Світлана Електра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 115-118. – ISSN 0130-5212
472322
  Поваляєва С. Електра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 115-118. – ISSN 0130-5212
472323
   Електретні властивості полімерів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Н.П. Мельник, Дубровська, В.Ї. Висоцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-74. – (Хімія ; Вип. 35)


  Узагальнено відомості про типи електретів, що одержують з полімерів різної хімічної природи, закономірності поляризаційних процесів, що обумовлюють утворення електрету, та вплив на них ряду факторів - температури, деформації, наповнювача, ...
472324
  Бондар В. Електрик із сродною душею // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 20-21


  Спогад про Володимира Панченка (2.09.1954 - 14.10.2019).
472325
  Бондар В. Електрик із сродною душею // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 лютого (№ 4)


  Спогад про Володимира Панченка.
472326
  Ейхенвальд А.А. Електрика / А.А. Ейхенвальд. – Харків, 1938. – 376с.
472327
  Даниленко А.І. Електрика / А.І. Даниленко. – Львів : Львівський університет, 1959. – 108 с.
472328
  Калашников С.Г. Електрика : навч. посібник/ пер. з рос. / С.Г. Калашников. – Київ : Радянська школа, 1964. – 630 с.
472329
  Сусь Б.А. Електрика : Лекції з фізики для самостійної роботи студентів / Б.А. Сусь. – Львів : Світ, 2002. – 68с. – ISBN 5-7773-0981-Х
472330
  Городецький Д.О. Електрика (- явище природи, пов"язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 128-129. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472331
  Скублевський Є.М. Електрика (на підставі електронно-йонної теорії) / Є.М. Скублевський. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський інститут народньої освіти
Ч. 1 : Електростатика. – 1927. – 96 с.
472332
  Козачук Н.О. Електрика активності головного мозку школярів з різним рівнем математичних здібностей. : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.13 / Козачук Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
472333
  Чукаєв Д.С. Електрика в домашньому побуті / Д.С. Чукаєв. – К, 1954. – 112с.
472334
   Електрика і магнетизм в задачах : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2005. – 200с.
472335
  Гуменюк А.Ф. Електрика та магнетизм : навчальний посібник для студ. фіз. фак. ун-тів / А.Ф. Гуменюк. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 506 с. – ISBN 966-529-170-1
472336
   Електрика та магнетизм : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / КНУТШ ; [Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-439-331-4
472337
  Азарєнков М.О. Електрика та магнетизм : підручник для студентів інж.-фіз. факультетів / М.О. Азарєнков, Л.А. Булавін, В.П. Олефір ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 554-563. – Бібліогр.: с. 553. – (Серія "Підручник з фізики для університетів" / за заг. ред. Л.А. Булавіна). – ISBN 978-966-285-419-0
472338
   Електрика та магнетизм : лаб. практикум : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / [В.М. Кравченко, В.Ю.Кудря, Ю.О. Мягченко, В.М. Ящук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Твори, 2019. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7742-83-7
472339
  Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв"язками : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 288 с. : іл., табл. + Додаток: с. 282-285. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-613-710-7
472340
  Есин В.З. Електрификация сельского хозяйства / В.З. Есин. – М.Л., 1931. – 192с.
472341
  Кухаренко Л.І. Електрифікація виробництва - важлива умова зростання продуктивності праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 27-33. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье на конкретном практическом материале машиностроительных заводов исследуются вопросы электрификации производства, как важнейшего условия роста производительности труда. На основе экономического анализа производственной деятельности предприятий ...
472342
  Логвиненко І.П. Електрифікація залізниць України / І.П. Логвиненко, М.Й. Горіловський. – Київ, 1958. – 36с.
472343
  Меттюс Б. Електрифікація сільського господарства / Б. Меттюс. – Х.-К., 1931. – 204с.
472344
  Бондаренко П С. Електрифікація сільськогосподарського виробництва / П С. Бондаренко, . – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1976. – 248с. : Іл. 168, 12 таблиць
472345
  Степанів І. Електрифікація СРСР. / І. Степанів. – Катеринослав, 1926. – 272с.
472346
   Електрифікація та автоматизація сільського господарства : Науково-виробничий журнал. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2002-
№ 1. – 2002
472347
   Електрифікація України. – Київ, 1960. – 274с.
472348
   Електрифікація України за роки Радянської влади. – Київ, 1958. – 150с.
472349
  Стеблина М.Ф. Електричка на Ніжин : оповідання / М.Ф. Стеблина. – Київ : Молодь, 1977. – 120 с.
472350
  Гончарова Т.В. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні асоціативної пам"яті під час фолікулярної та овуляторної фаз // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 37-37
472351
  Юсковець Г. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності / Г. Юсковець, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що функціональна система оперативної пам"яті у жінок при підвищенні рівня складності стимулів кардинально не перебудовується. Спостерігались ...
472352
  Коржик О.В. Електрична активність головного мозку людини в умовах переключення моторних програм різних мануальних рухів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Коржик Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 27 назв
472353
  Рассомагіна М. Електрична активність головного мозку під час монокулярної презентації вербальних стимулів в емоційному Струп-тесті / М. Рассомагіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості монокулярного сприйняття емоційних та беззмістовних вербальних стимулів. Виявлено зростанням спектральної потужності тета-діапазону в завданні з використанням емоціогенної лексики, за умови презентації слів у ліве око. Показано ...
472354
  Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Тарасова О.О.; МОНУ; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2008. – 145л. – Бібліогр.: л.122-145
472355
  Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.13 -Фізіологія людини і тварини / Тарасова О.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
472356
   Електрична активність головного мозку чоловіків при перегляді афективних та нейтральних зображень / В. Кравченко, В. Дубовик, К. Максимович, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мозкову нейродинаміку підчас перегляду зорових стимулів Міжнародної системи афективних зображень (IAPS) у чоловіків. Показано, що найбільш активуюче впливали на мозок чоловіків еротичні зображення, ЕЕГ-кореляти емоційного напруження ...
472357
  Філімонова Н. Електрична активність головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності / Н. Філімонова, Г. Вітковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що підвищення електричної активності головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня ...
472358
  Козачук Наталія Олександрівна Електрична активність головного мозку школярів з різним рівнем математичних здібностей : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна; Волинський держ. ун-т ім Лесі Українки. – К, 1998. – 68л. – Бібліогр.:л.105-128
472359
  Філімонова Н. Електрична активність кори головного мозку людини при тестуванні оперативної пам"яті / Н. Філімонова, М. Макарчук, О. Сидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що характер матеріалу, який запам"ятовується, специфічно впливає на електричну активність кори головного мозку. При цьому такий вплив у всіх ...
472360
  Рассомагіна М.П. Електрична активність мозку під час аналізу нерелевантних вербальних симулів при їх експозиції у праве і ліве око / М.П. Рассомагіна, В.І. Кравченко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 243-244
472361
  Мавроматі Т.Є. Електрична активність мозку чоловіків при дослідженні асоціативної пам"яті за суміжністю за часом // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 60-60
472362
  Сердюк Ю.В. Електрична міцність газових розрядних проміжків з неоднорідним тепловим полем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.12 / Сердюк Ю.В.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – Київ, 1995. – 16 с.
472363
  Шевченко С.Я. Електрична модель і темнові характеристики високоомного полімерного шару / С.Я. Шевченко, А.Д. Супрун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 611-616. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально показано, що електрична поведінка полімерного фото-провідника може бути описана з допомогою двошарової моделі. Верхній шар цієї моделі має електронну провідність і відповідає за фото-чутливість матеріалу. Нижній шар характеризується ...
472364
  Лановенко І.І. Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом / І.І. Лановенко, О.М. Березюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 104-111. – ISSN 1025-6415
472365
  Головцин В.М. Електрична розвідка корисних копалин / В.М. Головцин, М.Ф. Скопиченко. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1961. – 286с. – Бібл.: 20 назв.
472366
  Сапужак Я.С. Електрична розвідка покладів солей та розсолів у Передкарпатті / Я.С. Сапужак, В.І. Шамотко, А.Ф. Сапужак. – Київ : Наукова думка, 1971. – 174с.
472367
  Патон Б.Є. Електричне зварювання і наплавка -- могутній засіб економії металу / Б.Є. Патон. – К., 1957. – 36с.
472368
   Електричне поле // Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – [Киев], 1926. – 249 с.
472369
  Лукович В.В. Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 128-133 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
472370
  Сіріков О.І. Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних ізоляторів під робочою напругою : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сіріков О.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ун-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
472371
  Золотарьов Володимир Михайлович Електричний метод і прилад для поточного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.13 / Золотарьов В.М.; НТУ "Харк. політехн. інститут". – Харків, 2002. – 18 с.
472372
  Биксиі Жерве Електричний метод контролю розгалуженої кабельної мережі при однофазових змиканнях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Биксиі Жерве А.М.; Харківський держ.політехн.ун-т. – Х, 2000. – 18л.
472373
   Електричний практикум : учб.посібник / О.М. Борбат, М.Я. Горбань, І.Я. Кучеров, Л.Я. Рубашевський, О.М. Файдиш. – Київ : Київський університет, 1964. – 228 с.
472374
  Соболев В Електричний світанок / В Соболев. – Х, 1929. – 83с.
472375
  Борзяк П.Г. Електричний струм у газах : стенограма публ. лекції / П.Г. Борзяк. – Київ, 1953. – 24 с.
472376
  Петричук М.В. Електричний шум в структурах з низьковимірним електронним газом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Петричук Михайло Васильович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
472377
  Середюк О.Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі : навч. посіб. / О.Є. Середюк, О.Б. Барна, О.С. Криницький ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 346, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-346. – ISBN 978-966-694-292-3
472378
  Окулов П.В. Електричні виміри / П.В. Окулов. – Харків-Київ : Державне видавництво України, 1930. – 307 с.
472379
  Бартновський О.Л. Електричні вимірювання : [навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів] / О.Л. Бартновський, В.О. Козін. – Київ : Вища школа, 1969. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 186
472380
  Онищук І.І. Електричні властивості генетичних грунтових горизонтів : Науково-технічний журнал / І.І. Онищук, Ю.Г. Тютюнник, О.В. Шабатура; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 90-95 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
472381
  Шепель С.І. Електричні властивості грунтів України та їх зв"язок з магнітною сприйнятливістю / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, М.В. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-79. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  На основі статистичного аналізу електричних параметрів грунтів України встановлені особливості їх змін. Визначено характер кореляційних зв"язків електричних та магнітних параметрів грунтів. Based on statistical analysis of electrical parameters of ...
472382
  Шпотенко І.О. Електричні властивості нанографітових плівок // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 60
472383
  Вислоух Л. Електричні залізниці / Л. Вислоух. – Харків-Київ, 1931. – 50 с.
472384
   Електричні машини : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Майструк Е.В. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-8034-12-2
472385
  Будзко І.О. Електричні мережі / І.О. Будзко. – Київ, 1969. – 338 с.
472386
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії : підручник для студентів вищих технічних шкіл та інженерів / В.М. Хрущов. – Одеса : Державне видавництво України
Ч. 1 : Електричні мережі. – 1928. – 224 с.
472387
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії / В.М. Хрущов. – Харків-Одеса : Державне видавництво України
Ч. 2 : Лінії до пересилання високої напруги. – 1930. – 248 с.
472388
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії / В.М. Хрущов. – Харків-Одеса : Енерговидав
Ч. 1 : Електричні мережі в залюднених місцевостях. – 1932. – 280 с.
472389
  Давиденко Людмила Валеріївна Електричні навантаження промислових об`єктів в умовах нечіткості віхідної інформації (моделювання та управління) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Давиденко Людмила Валеріївна; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1996. – 18л.
472390
   Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур / С. Вижва, В. Михайлов, І. Онищук, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Нині достовірно відомо п"ять родовищ вуглеводнів пов"язаних з імпактними структурами і 10 потенційно нафтогазоносних кратерів. Метою проведених досліджень є оцінка петрофізичних параметрів порід-колекторів нетрадиційних джерел вуглеводнів - ...
472391
   Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-45. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню електричних параметрів пісковиків і аргілітів верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Установлено, що значення питомого електричного опору сухих екстрагованих зразків порід (питомий електричний опір ...
472392
  Бєляєв Віталій Костянтинович Електричні поля та ініціювання перекриття опорної ізоляції в вакуумі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Бєляєв В.К.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
472393
  Смирнова Ж.П. Електричні реакції клітин шлункових залоз при дії гістаміну та пентагастрину // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 158-164. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що в клітинах слизової оболонки шлунка щура при дії на них таких сильних збудників секреції, як гістамін та пентагастрин, реєструються два види електричних відповідей: гіперполяризація мембрани та двофазний ефект. Гіперполяризація була ...
472394
  Саєнко В.А. Електричні розряди-трударі / В.А. Саєнко. – Київ : Знання України, 1989. – 47с.
472395
  Кучеренко Є.Т. Електричні розряди в газах / Є.Т. Кучеренко. – Київ, 1975. – 48 с.
472396
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навчальний посібник / Ю.Ф. Романюк. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-336-8
472397
   Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-58. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
472398
  Курганський В.М. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-439-352-9
472399
  Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 151 л. – Бібліогр.: л. 129-151
472400
  Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
472401
  Бучук Р.Ю. Електричні та оптичні властивості кристалів Cu6PS5X (X=I, Br), композитів і твердих розчинів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Бучук Р.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий держ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
472402
  Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 174 сл. – Бібліогр.: л. 159-174
472403
  Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андрївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
472404
  Ковальова Д.О. Електричні термомеханічні властивості політетрафторетилена наповненого вуглецевими нанотрубками // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41
472405
  Jованович В.П. Електрично осветльенье / В.П. Jованович. – Београд : Научна книга, 1949. – 382 с.
472406
  Жовтянський В.А. Електричного разряду в газі фізика (- розділ фізики, що вивчає проходження електричного струму через газове середовище під впливом електричного поля) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 131-134. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472407
   Електро- і магнітооптика гетерогенних рідкокристалічних та інших структурно подібних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 118с. : 27 рис., 2 табл. – Бібліогр.: 41 дж.


  Об"єкт дослідження - рідкі кристали, магнітні колоїди в нематичній рідкокристалічній матриці, білкова альфа-спіраль. Мета роботи - Побудувати теорію оптичних властивостей гетерогенних та обмежених рідкокристалічних систем та впливу на них зовнішніх ...
472408
  Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ, Радіофизичний ф-т. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 121-128
472409
  Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
472410
  Побережець І.І. Електроакустичний вимірювальний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Побережець І.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
472411
  Адоньев Євген Олександрович Електроакустичний метод експресконтролю вмісту сухих речовин в плодових соках при первинній переробці плодів та ягід : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Адоньев Євген Олександрович; Нац аграр. ун-тет. – К., 1998. – 16л.
472412
  Костишин В.С. Електробезпека : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.С. Костишин, П.М. Николин ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 173 с. : іл., табл. + Додатки: с. 164-172. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 978-966-694-146-9
472413
   Електробезпека вдома // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 28 : фото
472414
  Колесник С.В. Електробезпека як базовий чинник у підготовці фахівців-електриків / С.В. Колесник, В.М. Шманьов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
472415
   Електробіофізика : Навч. посібник для студентів біологічного факультету / М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос, К.І. Богуцька; М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький , О.В.Жолос, К.І Богуцька;КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с.
472416
  Бублясь В. Електрогеодинамічні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив на масообмін / В. Бублясь, В. Шестопалов, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-72. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблемні питання щодо принципів формування електричних явищ (напруженості електромагнітного поля, напруги і сили електричного струму), їх зміни в часі і просторі і вплив на масообмін між атмосферою і літосферою. Представлені ...
472417
  Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 157 л. – Додаток: л. 153-157. – Бібліогр.: л. 125-152
472418
  Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв.
472419
  Ковалик А. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду / А. Ковалик, О. Тананайко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-42. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено чутливий елемент вольт-амперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду на основі ІТО (оксид індію та стануму) електрода, модифікованого частинками MnO2 та плівкою SiO2. Поєднання частинок MnO2 з плівкою SiO2 як модифікатора ITO ...
472420
  Ковалик А.А. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MNO2, як основа амперометричних біосенсорів / А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 19
472421
  Сигаловський Д.Ю. Електродинаміка - теорія електромагнітної взаємодії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 8-12. – ISSN 2518-7104


  Згадується Шиллер М.М. (КУ), с.12
472422
  Цвітковський В.П. Електродинаміка змішаного стану у надпровідниках II роду з лінійними дефектами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.22 / Цвітковський Вадим Павлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
472423
   Електродинаміка. Теорія поля : навч. посіб. для студ. III курсу радіофіз. ф-ту ВНЗ / [О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, М.М. Колчигін, О.А. Третьяков, С.М Шульга] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 131, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 978-966-623-470-7
472424
  Сітко С.П. Електродинамічна модель електромагнітного каркасу людського організму / С.П. Сітко, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 5-8. – ISSN 1023-2427
472425
  Сітько С.П. Електродинамічна модель електромагнітного каркасу людського організму / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 73-79. – ISSN 1023-2427
472426
  Кіріченко О.С. Електродинамічна стійкість ізоляторів і струмопровідних шин при короткому замиканні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 222- 227 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
472427
  Рожновська І.Ю. Електродинамічне моделювання МІМО-каналу з урахуванням поляризаційних властивостей антен : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Рожновська Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
472428
  Трубін Олександр Олексійович Електродинамічне моделювання розсіювання електромагнітних хвиль в НВЧ-пристроях з системами зв"язаних діелектричних резонаторів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.12.07 / Трубін Олександр Олексійович; Нац. технічний ун-т "Київський політехнічний університет". – К., 1998. – 31л.
472429
  Кропивний О.В. Електродинамічний аналіз узагальненої щілинної лінії передачі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Кропивний О.В.; Днепропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
472430
  Бородкіна Г.М. Електродинамічні властивості і характеристики НВЧ ближньопольового резонаторного датчика контролю малооб"ємних проб біологічних рідин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Бородкіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 16 назв
472431
  Задорожна Л.В. Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Задорожна Л.В. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
472432
  Сінкевич І.В. Електродні процеси на діоксидсвинцевих титанових анодах у водних кислих розчинах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.03 / Сінкевич І.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
472433
  Лещенко Сергій Анатолійович Електродні процеси при електрохімічній регенерації хромвмісних розчинів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.03 / Лещенко Сергій Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 16л.
472434
   Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів / І.Л. Бабіч, В.Ф. Борецький, А.М. Веклич, Л.О. Крячко, А.В. Лебідь, Р.В. Семенишин, С.О. Фесенко, М.Є. Головкова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 32-46. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" ; [2014] ;Электрические контакты и электроды)


  Методами лазерної абсорбційної та оптичної емісійної спектроскопії проведено діагностику плазми вільно існуючого дугового розряду між електродами з латуні при силі струму І = 3,5 і 30 А. Збіг результатів, одержаних цими методами, підтвердив наявність ...
472435
  Поданчук В.Д. Електроенергетика : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 50-51
472436
  Яремчишин Б.М. Електроенергетика в системі соціалістичної економічної інтеграції / Б.М. Яремчишин. – Львів, 1975. – 106с.
472437
  Христич О.Г. Електроенергетика України за роки Радянської влади / О.Г. Христич. – К, 1958. – 31с.
472438
  Христич О.Г. Електроенергетика України за роки Радянської влади / О.Г. Христич. – К, 1958. – 31с.
472439
  Квач Я.П. Електроенергетика України та перспективи її розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 98-105
472440
  Лежепьокова В.Г. Електроенергетика України у вимірі стратегічного партнерства з ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 2409-1944
472441
  Шуміло О.Л. Електроенергетика України: сучасний стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 143-148
472442
   Електроенергетика: гармонізація національних стандартів з міжнародними / В. Рєзцов, С. Дубовський, І. Стоянова, І. Соколовська // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 12-17.
472443
  Васильєв О.А. Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-136-196-5
472444
  Скляров О.А. Електроенергетичний потенціал Херсонщини // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 206-209
472445
  Макарчук М.Ю. Електроенцефалографічна оцінка впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан головного мозку людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчали вплив запаху ефірної олії лаванди на основі показники ЕЕГ спокою практично здорових обстежуваних віком 20-23 років обох статей. Застосування запаху викликало достовірні зменшення загальної потужності а-ритму перважно в ...
472446
  Пономарьов В.І. Електроенцефалографічні кореляти невротичних розладів у тимчасово переміщених із зони АТО осіб / В.І. Пономарьов, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 31-33. – ISSN 2312-5675
472447
   Електроенцефалографічні кореляти успішності мнемонічної діяльності людини / С. Крижановський, І. Зима, А. Чернінський, Н. Піскорська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі проведено виділення частотних діапазонів, що пов"язані з ефективністю короткочасної пам"яті людини. Аналізувалась спектральна густина потужності частот енцефалограми. Отримані дані показали, що висока результативність запам"ятовування ...
472448
  Шкуропат А.В. Електроенцефалографія: історія методу / А.В. Шкуропат, В.М. Дишлик // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 109-122. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 25). – ISSN 2524-0838
472449
  Векслер Г.С. Електроживлення радіопристроїв / Г.С. Векслер, Я.І. Тетельбаум. – Київ, 1961. – 320 с.
472450
  Горбунов Б.М. Електрозварний міст з клепаними вузлами / Б.М. Горбунов, Х.М. Йоффе. – К, 1934. – 17-32с.
472451
  Шульга Т.Ф. Електроізоляційні скло- та склокристалічні покриття для маловуглецевої сталі та алюмінію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шульга Т.Ф. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
472452
  Бедюх О. Електроімпульсний метод деструкції зношених автомобільних шин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено інформацію про застосування методу магнітного удару для розділення металевого корду від гуми в зношених автомобільних шинах, а також опис і результати випробувань електроімпульсного обладнання. Presented is information about Magnetic shock ...
472453
   Електроімпульсний спосіб деструкції відпрацьованих автомобільних шин з металокордом і кінцево-елементне моделювання виникаючих у них механічних напружень / А.А. Щерба, О.Д. Подольцев, П Є. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 498-506. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Було проведено електромагнітне і механічне моделювання ефектів впливу імпульсного електричного струму на провідник металокорду відпрацьованої шини. Було з"ясовано оптимальні параметри процесу руйнування шини з високою ефективністю. Ключові слова: ...
472454
  Вєрєжнікова Г.П. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 26-38. – ISSN 1729-2344
472455
   Електроліз води: механізми утворення та руху газових бульбашок; роль електричних та гравітаційних факторів : Автореф... докт. техн.наук: 05.17.03 / Нефедов В. Г,; Нефедов В. Г,; Укр. держ. хиіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 26л.
472456
  Плотніков В.О. Електроліз і концентраційні гальванічні елементи в системі боро-піридин / В.О. Плотніков, В.І. Михайловська, 1940. – 85-90с.
472457
  Нікішина А.О. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Теплові явища під час дисоціації. 9 клас // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2018. – № 1/2 (397/398), січень. – С. 33-37


  Автор згадує роботи відомого українського фізхіміка В.А. Кістяківського.
472458
  Плотніков В. Електролітичне вилучення металів з неводних розчинів / В. Плотніков, І. Шека, З. Янкелевіч. – Київ : Українська АН, 1936. – 152 с.
472459
  Макара В.А. Електролітичний метод одержання покриттів на сталях / В.А. Макара, В.Г. Кудін, О.О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 384-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З водних розчинів електролітичним методом отримані покриття W-B. Випробувано багато різних розчинів електролітів, які містили сполуки бору та вольфраму з різними домішками. Встановлено, що додавання невеликих кількостей плавикової кислоти дозволило ...
472460
  Ненастіна Т.О. Електролітичні сплави і композити на основі кобальту з тугоплавкими металами для еко- і енерготехнологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 ; 16 / Ненастіна Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 68 назв
472461
   Електромагнетний контроль ізоляції підземних трубопроводів = Elektromagnetic control of underground pipelines insulation : [монографія] / Джала Р.М., Дикмарова Л.П., Джала В.Р., Вербенець Б.Я. ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2021. – 256, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 235-253. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1762-7
472462
  Човнюк Ю.В. Електромагнитные волны КВЧ-диапазона в биоплазме / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 12-22. – ISSN 1023-2427
472463
  Коваленко Владислава Електромагніт: зарядна станція для електромобілів у готелі // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 77-83 : фото
472464
  Іванов-Муромський Електромагнітна біологія / Іванов-Муромський. – Київ : Наукова думка, 1972. – 138 с.
472465
  Мартинюк В.С. Електромагнітна біологія (- розділ біофізики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 140-141. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472466
  Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 148л. – Бібліогр.: л. 135 - 148
472467
  Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.02 / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
472468
  Корнієнко О.М. Електромагнітна гармата Миколи Бенардоса стартувала із XIX століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 32-37. – ISSN 2518-7104
472469
  Бабенко О.К. Електромагнітна індукція / О.К. Бабенко. – Київ ; Харків, 1939. – 128 с.
472470
  Ідріссі Ях"яуі Халід Електромагнітна сумісність систем абонентського радіодоступу в офісних та кампусних телекомунікаційних мережах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.12.13 / Ідріссі Ях"яуі Халід; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
472471
  Бурсіан В.Р. Електромагнітна теорія світла : пер. з рос. / В.Р. Бурсіан. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1934. – 115 с.
472472
  Гернець А.А. Електромагнітне випромінювання при розтріскуванні п"єзоелектрика. Перше наближення / А.А. Гернець, М.В. Макарець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 422-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто в першому наближенні по тензору п"єзоелектричних сталих електромагнітне випромінювання, яке виникає при розтріскуванні п"єзоелектрика. Встановлено, що розповсюдження тріщин в кристалах певних груп симетрій, з фронтом паралельним до ...
472473
   Електромагнітне діагностування забруднення геологічного середовища відходами калійного виробництва (на прикладі Калуш-Голинського родовища Передкарпаття) / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, О.І. Романюк, Р.Б. Дутко, Р.І. Кусайло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79 : Рис.. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
472474
  Бенцман Ю.І. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища та його вплив на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-33 : фото., рис.
472475
  Кострикін О.В. Електромагнітне забрудненя навколишнього середовища його вплив на здоров"я людини і рекомендації щодо захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 27
472476
  Шуман В.М. Електромагнітне поле Землі (- природне змінне поле, збуджене варіаціями магнітного поля Землі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
472477
  Циганкова Г.А. Електромагнітне поле обертових електропровідних тіл дископодібної форми в електродинамічних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Циганкова Ганна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
472478
  Усенко К.В. Електромагнітне поле пари когерентних електронів / К.В. Усенко, Н.О. Черкашина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження відокремлюваної частини електричного поля переплутаного стану (наприклад, стану пари електронів) є вельми важливим для задач, що стосуються інтереференції електронів. В даній роботі досліджено властивості електромагнітного поля пари ...
472479
  Шібан Т. Електромагнітний багатопараметровий перетворювач з просторово-періодичним полем для для контролю циліндричних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Шібан Тамер ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
472480
  Побєда Т.В. Електромагнітний контроль стрижнів короткозамкненого ротору асинхронного двигуна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Побєда Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
472481
  Шкуліпа П.А. Електромагнітний метод діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 93-98


  Розглядається електромагнітний метод визначення технічного стану радіоелементів у складі аналогових і цифрових радіоелектронних пристроїв об"єктів радіоелектронної техніки. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів в антені, що ...
472482
  Большаков В.Б. Електромагнітний метод і комплекс засобів вимірювань динамічних параметрів рідинних середовищ в екологічному моніторингу (Теорія, розробка, впровадження) : Автореф... докт. техн.наук: 05.11.13 / Большаков В. Б.; Харк. держ. політехн. ін-т. – Х., 1996. – 31л.
472483
  Федюшко О.Ю. Електромагнітний метод і технічні системи захисту плодів від грибкових хвороб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Федюшко Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України ; арків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
472484
  Тищенко А.А. Електромагнітний метод та пристрій для контролю глибини механічного зміцнення металевих циліндричних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Тищенко Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
472485
  Бранспіз Юрій Адольфович Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магнітного поля (основи теорії і практики розвитку) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.05 / Бранспіз Ю.А.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 37 назв.
472486
  Гермаш К.В. Електромагнітні властивості електрон-діркових протиструмових надпровідників з діраківським спектром носіїв заряду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гермаш Костянтин Володимирович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
472487
   Електромагнітні дослідження активізації техногенного карсту на територіях видобутку калійних і сірчаних руд Передкарпаття / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, А.Л. Петровський, О.І. Романюк, Р.Б. Дутко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
472488
   Електромагнітні дослідження західної частини Українського щита / І.Ю. Ніколаєв, А.М. Кушнір, В.А. Ільєнко, Ю.І. Ніколаєв // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 120-133 : рис. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISSN 0203-3100
472489
  Ільєнко В.А. Електромагнітні дослідження Звіздаль-Заліської та Брусилівської зон розломів Українського щита / В.А. Ільєнко, А.М. Кушнір, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 97-113 : рис. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISSN 0203-3100
472490
  Терешин А.В. Електромагнітні дослідження Землі та Місяця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.02.22, 103 / Терешин Артем Валерійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 22 назви
472491
   Електромагнітні дослідження розвитку зсувних процесів у Карпатському регіоні України / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, А.Л. Петровський, О.І. Романюк, О.А. Неганова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
472492
  Березюк А.О. Електромагнітні і теплові процеси в індукційних установках нагрівання теплоносіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Березюк Андрій Олександрович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
472493
  Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
472494
  Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 155 л. – Бібліогр.: л. 137-155
472495
  Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі : посібник для викладачів / І.С. Кухтенко. – Київ : Радянська школа, 1941. – 52 с.
472496
  Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі. Посібник для викладачів фізики : Дис... наук: / Кухтенко І. С.; НКО УССР, УНДІ педагогіки. – К., 1941. – 56л. – Бібліогр.:л.50-51, 56
472497
  Себко В.В. Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних виробів ( теорія і розробки) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовини / Себко В.В. ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2008. – 34с. – Бібліогр.: 38 назв
472498
  Ширков Б. Електромагнітні методи при прогнозуванні рудопроявів корисних копалин / Б. Ширков, Т. Бурахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає у вивченні зв"язків електропровідності з геодинамікою, металогенічними і структурними особливостями геологічного середовища. Методи: тривимірне геоелектричне моделювання геологічного середовища за допомогою програми Mtd3fwd R.L. ...
472499
  Овсяннікова О.Є. Електромагнітні поля в ближній зоні апертурних антен : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Овсяннікова Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
472500
  Слободян Л.Р. Електромагнітні поля електротехнологічних установок / Л.Р. Слободян, В.І. Шеховцов. – Київ : Либідь, 1994. – 176 с.
472501
  Курик М. Електромагнітні поля комп"ютера і дитина. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 80-91.
472502
  Кучерява І.М. Електромагнітні поля та процеси в неоднорідних діелектричних і провідних середовищах (багатомасштабне моделювання) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Кучерява Ірина Миколаївна ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
472503
  Думанський В.Ю. Електромагнітні поля як екогігієнічна проблема сучасності / В.Ю. Думанський, І.П. Козярін, О.П. Івахно // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 44-48 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
472504
  Мілих В.І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях : підручник для студентів і аспірантів електротехн. профілю / В.І. Мілих ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Київ : ХПІ, 2020. – 392, [4] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 371-376. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-87-6
472505
  Багмет Оксана Львівна Електромагнітні пристрої для вимірювання температури виробів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Багмет Оксана Львівна; Харків. держ. політ. ун-и. – Харків, 1999. – 18л.
472506
  Мадай Володимир Степанович Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.09.05 / Мадай В.С.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
472507
  Кулік Прокофій Леонідович Електромагнітні хвилі в планарних хвилеведучих структурах з багатошаровим ферит-діелектричним заповненням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Кулік Прокофій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 15л.
472508
  Фесенко В.І. Електромагнітні хвилі у багатокомпонентних штучних композитних матеріалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фесенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
472509
  Яговдик В.С. Електромагнітні явища / В.С. Яговдик. – Київ, 1961. – 239 с.
472510
  Десятніченко О.В. Електромагнітно-акустичний товщиномір для контролю металовиробів з діелектричними покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Десятніченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
472511
  Буссі Салам Електромагнітно-акустичні перетворювачі для ультразвукового контролю металовиробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Буссі Салам ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. інститут". – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
472512
  Чумак Г.Л. Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких феромагнетиках : дис. ... д-ра філософії у галузі природн. наук : 105 / Чумак Григорій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 153 арк. – Додатки: арк. 152-153. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 137-151
472513
  Бобков В.Б. Електромагнітно-спінові хвилі в структурах з епітаксіальними феритовими плівками : Автореф...канд. фіз-мат. наук: 01.04.03 / Бобков В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: с.17
472514
  Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.03 / Чамор Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 162с. – Бібліогр.: л.149-162
472515
  Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Таміла Григорівна Чамор; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
472516
  Криворучко А.П. Електромембранна очистка жорстких маломініралізованих вод. : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Криворучко А.П.; НАН України. Ін-тут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – К,, 1996. – 19л.
472517
   Електрометрична оцінка листкового апарату рослин культиварів Acer platanoides L. у насадженнях міста Києва з різним ступенем антропогенної трансформації / Н.О. Олексійченко, М.В. Манько, О.І. Китаєв, О.В. Соваков // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 85-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
472518
  Кузьменко Е.Д. Електрометрія : підручник / Е.Д. Кузьменко, С.М. Кулик, П.Г. Пігулевський ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-411. – ISBN 978-966-694-323-4
472519
   Електрометрія грунтів України / С.І. Шепель, М.В. Рева, І.І. Онищук, А.В. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати перші результати застосування методів електрометрії для дослідження грунтів України. Показана можливість використання наземних електрометричних вимірів для виділення грунтових горизонтів.
472520
  Шепель С.І. Електрометрія чорноземів Харківської області : випуск 23 / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, А.С. Шепель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Геологія ; вип. 23/24)


  На прикладі грунтового покриву агрогеофізичного полігону "Слобожанський" (с. Вовчий Яр Балаклійського району Харківської області) вивчено електрофізичні та воднофізичні властивості чорноземів. Встановлено суттєву диференціацію гумусованих горизонтів та ...
472521
   Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики : навч. посібник для студ. геол. спец. ВНЗ / [Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-439-692-6
472522
  Буров О.М. Електромеханічна система імітатору вітротурбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буров Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
472523
   Електромеханічний ефект в збуджених електричним струмом та електричним полем кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Т.Д. Котікова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 448-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені результати дослідження електромеханічного ефекту (ЕМЕ) при різних температурах в монокристалах n- та p-Si. Механічні властивості приповерхневих шарів кремнію досліджувались методом мікроіндентування. Виявлено, що електронне збудження ...
472524
  Бойко С.М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників : автореф. дис. ... канд. техн.наук : 05.09.03 / Бойко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
472525
   Електромеханічний перетворювач для сушки і переробки вугільних концентратів і шламів / М.М. Заблодський, В.Ю. Грицюк, Є.С. Руднєв, Д.І. Морозов // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-1738
472526
  Омельяненко Г.В. Електромеханічний перетворювач енергії інерційного накопичування для мереж тягового електропостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Омельяненко Г. В.; Хар. дер. політехн. ін-т. – Х., 1999. – 19л.
472527
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = ectromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052 ; 2074-9937
Вип. 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472528
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (22). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472529
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (22), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472530
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472531
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472532
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472533
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472534
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472535
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472536
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (29). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472537
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (30). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472538
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (31). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472539
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (32). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472540
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (33). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472541
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (34). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472542
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (35). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472543
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (36). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472544
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (37). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472545
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (38). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472546
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (39). – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472547
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (40). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472548
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (41). – 2018. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472549
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (42). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472550
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Бялобржеський О.В., Гладир А.І., Зачепа Ю.В. [та ін.]. – Кременчук : КрНУ, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (43). – 2018. – 65, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472551
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (45). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
472552
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (48). – 2019. – 72 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2019.4.48 - Резюме укр., англ. мовами
472553
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (49). – 2020. – 74 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.1.49 - Резюме укр., англ. мовами
472554
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (50). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.2.50 - Резюме укр., англ. мовами
472555
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (51). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.3.51 - Резюме укр., англ. мовами
472556
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (52). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.4.52 - Резюме укр., англ. мовами
472557
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (53). – 2021. – 68 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.1.53 - Резюме укр., англ. мовами
472558
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянский, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (54). – 2021. – 70 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.2.54 - Резюме укр., англ. мовами
472559
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянский, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (55). – 2021. – 62 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.3.55 - Резюме укр., англ. мовами
472560
  Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соколовський О.Ф. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
472561
  Лозинський Андрій Орестович Електромеханічні системи автоматизації технологічних об"єктів з інтелектуальним керуванням : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.03 / Лозинський А.О.; Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 41с. – Бібліогр.: 41 назв.
472562
   Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Електромеханіка" / За ред. М.Г. Поповича, О.Ю. Лозинського; Авт.: М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, Б.М. Мацко та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 680с. – ISBN 966-06-0362-2
472563
  Стаценко О.В. Електромеханічні системи з підвищеним співвідношенням "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Стаценко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
472564
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 10-11 квіт. 2014 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2014. – 345 с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, анот. парал. укр.,англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISSN 2079-5106
472565
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XIII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 8-9 квіт. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 324, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISSN 2079-5106
472566
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XV Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 11-12 квіт. 2017 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2017. – 266 с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. - Ст. англ., укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-5106
472567
  Купрєєнко М.В. Електроміографічний контроль впливу електротерапевтичного апарату - Ceragem Master CGM 3500 на стан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
472568
  Красницький Б.О. Електромобілі в Україні без мита - вплив на продажі // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – C. 30-33. – ISBN 978-617-645-228-7
472569
  Панчишин В.Н. Електромоделювання в заводських лаботаротіях / В.Н. Панчишин. – Київ, 1968. – 46с.
472570
  Кущ Є.В. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кущ Євген Вадимович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
472571
  Пирятинський Ю.П. Електрон-електронна взаємодія в молекулярних кристалах та молекулах / Ю.П. Пирятинський, Є.С. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Електронні стани системи описано в багатозонній моделі сильного зв"язку з урахуванням електрон-електронної взаємодії. Виконано розрахунок енергетичного спектру й ефективних зарядів на атомах молекули триціанобутадієнкарбазола.
472572
  Гамаюн О.В. Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гамаюн Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12назв
472573
  Писаржевський Л.В. Електрон в електрохімії / Л.В. Писаржевський. – Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1929. – 95 с.
472574
  Новиков М.М. Електрон служить людині. / М.М. Новиков. – К., 1965. – 45с.
472575
   Електрона заліковка // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському політехнічному інституті створили новий формат залікових книжок.
472576
  Демкова М. Електроне урядування - запорука прозорості та ефективності влади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
472577
   Електронейроміографічні критерії ризику травматизму у різних гендерних групах спортсменів, що спеціалізуються у боксі / О.В. Колосова, О.М. Лисенко, С.Ф. Гасанова, Д.Ю. Берінчик // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
472578
  Дехтяр І.Я. Електрони - перетворювачі енергії / І.Я. Дехтяр, В.І. Силантьєв. – Київ, 1972. – 46 с.
472579
  Ляшенко В.І. Електрони в твердих тілах / В.І. Ляшенко. – Київ, 1953. – 23 с.
472580
  Баран П.І. Електроний рівнево-маятниковий метод вимірювання кренів споруд // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 10-13 : схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв
472581
  Чайковська В.В. Електронізація господарських відносин як вимога щодо модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-199-0
472582
  Джига Т.В. Електронізація і "мобілізація" державних послуг як інструмент модернізації державного управління в Україні // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 48-54. – ISBN 978-966-02-7953-7
472583
  Маловичко А.С. Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 126-130. – ISSN 2222-4459
472584
  Жовнір А. Електронізація соціальних комунікацій у сучасному українському суспільстві: мережеві підходи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 33-37. – ISSN 2306-3971
472585
  Кожухар О.Т. Електроніка в біомедичних дослідженнях і медичній діагностиці : монографія / О.Т. Кожухар, Л.В. Новікова, В.О. Новіков ; [М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т]. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-966-2207-44-6
472586
  Бургонський Г.А. Електроніка в медицині. / Г.А. Бургонський. – Київ, 1975. – 46с.
472587
  Кондратенко В.І. Електроніка в позакласній роботі / В.І. Кондратенко. – Київ, 1972. – 144 с.
472588
   Електроніка і нанотехнології // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-технічну конференцію "Електроніка і нанотехнології" в КПІ ім.Ігоря Сікорського.
472589
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 4 (99). – 2017. – 74, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
472590
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 3 (98). – 2017. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
472591
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 2 (97). – 2017. – 84, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
472592
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 1 (96). – 2017. – 81, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
472593
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information echnologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-
Вип. 1. – 2011
472594
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472595
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472596
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472597
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 5. – 2015. – 203 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., рос., англ. мовами
472598
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 6. – 2016. – 176 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472599
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 7. – 2017. – 144 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472600
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 8. – 2017. – 162 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472601
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 9. – 2018. – 173, [1] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472602
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 10. – 2018. – 143, [1] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472603
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 11. – 2019. – 139, [1] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472604
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 12. – 2019. – 145, [3] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472605
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 13. – 2020. – 149, [3] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472606
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 14. – 2020. – 95, [2] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
472607
  Карпінець Б.І. Електроніка та мікропроцесорна техніка : навч. посібник / Б.І. Карпінець ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363. – ISBN 978-966-694-270-1
472608
  Кобченко К. Електронна "Енциклопедія Київського університету" представляє себе світові / К. Кобченко, О. Мостяєв // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 1, 2


  "Енциклопедія Київського університету" - науково-довідковий електронний ресурс (http://eu.univ.kiev.ua/), який має на меті всебічно представити історію КНУ імені Тараса Шевченка від часу його заснування як Університету Св. Володимира до сьогодення. ...
472609
  Папакін Г.В. Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 25-34


  Уперше проаналізований яскравий феномен сучасної гуманітарної науки - електронна археографія, поява якого в останні десятиліття ставить нові проблеми перед публікаторами історичних джерел. Подаються пропозиції щодо її структури, основну увагу приділено ...
472610
  Лангенбах М.О. Електронна база моделей семантико-синтаксичної сполучуваності іменників української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 249-252. – Бібліогр.: Літ.: с. 252; 8 п. – ISSN 1729-360Х
472611
  Добровольська В.В. Електронна бібліотека "Україніка" - унікальний інтегрований ресурс цифрової документальної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 79-87. – ISSN 2409-9805
472612
  Микитенко А. Електронна бібліотека «Культура України» // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 5-6
472613
  Стронська Н.Т. Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-49. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов"язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною ...
472614
  Сенченко Н. Електронна бібліотека Києво-Печерської лаври: проблеми створення та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 13-18. – ISSN 2076-9326
472615
  Ритар І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д.І. Чижевського поповнилася раритетним виданням з етнографії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 23-25
472616
  Іванова М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326
472617
  Аліференко І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 27-29
472618
  Спірін О.М. Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / О.М. Спірін, Т.Л. Новицька, А.В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – C. 7-26. – ISSN 1998-6939


  "У статті досліджено особливості використання статистичного модуля IRStat2 Електронної бібліотеки НАПН України у формуванні статистики для інформаціно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень."
472619
  Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 12-17. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1029-7200


  Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки - обслуговування користувачів і формування фонду. Розглядаються окремі параметри мережі ...
472620
  Стронська Н.Т. Електронна бібліотека як структурна частина інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах": постановка проблеми // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 37-43. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов’язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною ...
472621
  Беззуб І.О. Електронна бібліотека як частина інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 215-218. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Електронні бібліотеки (ЕБ) – один із популярних та перспективних напрямів організації електронних інформаційних ресурсів. Вони створюються як розподілені інформаційні системи, що дозволяють ефективно використовувати цифрові формати інформаційних ...
472622
  Айвазян О.Б. Електронна бібліотечна система: проблеми обліку // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 23-26


  У повідомленні поставлена проблема обліку електронних ресурсів та їх використання в бібліотеках вищих навчальних закладів України.
472623
  Пркоф"єва О.В. Електронна біржа в області перестрахування: FLY RE: особливості розвитку та функціонування // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-204
472624
  Трушкіна Н.В. Електронна біржова платформа як інструмент організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 113-118. – ISSN 2222-4459
472625
  Слива Т.Ю. Електронна будова [CH3C(NOH)COOH]2 і [CU{CH3C(NOH)CO2}2-H]Py / Т.Ю. Слива, Р.Д. Лампека, І.В. Распертова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-31. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено електронну і просторову будову димеру 2-оксимінопропіонової кислоти (H2L) та її комплексної сполуки [Cu (HL)2 -H]Py. Виявлено, що димеризація не призводить до значних змін в електронній будові і геометрії фрагментів химерної молекули (H2L)2, ...
472626
  Хижний Ю.А. Електронна будова кристалів вольфрамату свинцю PbWO4 на енергетичній ділянці міжзонних оптичних переходів / Ю.А. Хижний, С.С. Неділько // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 417-428. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати ab-initio розрахунку електронної структури молекулярного кластера з двох формальних одиниць кристала вольфрамату свинцю PbWO4. За допомогою розрахованих енергетичних розподілів парціальних густин електронних станів атомів кластера ...
472627
  Кулініч А.В. Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів у різних середовищах : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Кулініч Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
472628
  Пашкевич О. Електронна версія українського ділового тижневика "Галицькі контракти" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 51-53. – ISBN 966-95840-5-1
472629
  Даніч В.М. Електронна взаємодія суб"єктів господарювання під час глобальних викликів / В.М. Даніч, М.С. Татар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
472630
  Туровська Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Леся Туровська, Інесса Смоляр // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено організацію електронних бібліотечних виставок у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського як засобу продукування й організації наукових знань та інструменту дистанційного обслуговування у процесі задоволення потреб користувачів ...
472631
  Туровська Л. Електронна вітрина нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в системі дистанційного бібліотечного обслуговування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341
472632
  Голусяк М. Електронна газета // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 23-26. – ISBN 966-95840-5-1
472633
  Орлова Н.С. Електронна готовність органів публічної влади в Україні / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – C. 61-66. – ISSN 2306-6814
472634
  Яхонтова Т.В. Електронна групова дискусія як жанр міжнародного наукового спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 711-718. – ISBN 966-581-481-8
472635
  Ліу Й. Електронна демократія в інформаційну епоху: досвід Китаю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 218-224. – ISSN 0132-1331
472636
  Золотар О.О. Електронна демократія і цифрова диктатура // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 16-25
472637
  Грицяк Н.В. Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 223-226. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
472638
  Константинівська А.К. Електронна демократія як невід"ємний елемент інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 231-233
472639
  Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Бойчун С. О.; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ, 2010. – 189 л. + Додатки: л. 189. – Бібліогр.: л. 179-188
472640
  Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Бойчун С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
472641
  Дубас О.П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-190
472642
  Барікова А.А. Електронна держава: нова ефективність урядування : монографія / А.А. Барікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 223, [1] с. – Глосарій: с. 197-203. - Алф.-предм. покажчик: с. 204-206. – Бібліогр.: с. 207-223. – ISBN 978-966-667-666-8
472643
  Натаров О. Електронна джерельна база у відображенні життя релігійних організацій в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 143-160.
472644
  Висоцький О.Ю. Електронна дипломатія як інструмент пропаганди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The main of the study is to reveal the essence and instrumental potential of e-diplomacy in objective the international arena, particularly in the area of effective implementation impact on foreign audiences. Methodological basis of research is the ...
472645
  Находкін М.Г. Електронна діагностика поверхні твердих тіл та тонких плівок // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 19-25
472646
  Матвейчук Л.О. Електронна діяльність державної фіскальної служби України - інноваційний механізм соціальної реабілітації // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 282-285. – ISBN 978-966-654-490-5
472647
  Прохоренко О. Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського: досвід упровадження / Олена Прохоренко, Тетяна Павленко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті узагальнено досвід ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського щодо упровадження в роботу МБА, ДД нової послуги - електронної доставки документів (ЕДД). Визначено перспективи використання цієї інноваційної сервісної послуги для задоволення потреб ...
472648
  Карлова І.О. Електронна звітність та "законні" її користувачі в умовах сучасного інформаційно-комунікаційного середовища / І.О. Карлова, О.І. Поліщук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 82-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті визначено переваги та недоліки електронного способу подання звітності з окремим виділенням, на прикладі інших держав, можливого витоку інформації з інформаційних баз даних, які формуються контролюючими органами в умовах глобального ...
472649
  Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано- та гетероструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07, 104 / Коплак Оксана Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 370 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 358-370. – Бібліогр.: арк. 14-19, 321-357, в додатках: арк. 364-369 та в підрядк. прим.
472650
  Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано - та гетероструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Коплак Оксана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
472651
  Білоцерковець Н. Електронна ідентифікація та електронна автентифікація: деякі аспекти співвідношення і розмежування понять // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 255-256
472652
  Токарев П. Електронна інтерактивна панель як сучасний засіб професійної підготовки майбутніх учителів фізики // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 68-74. – ISSN 1562-529Х
472653
  Шрайберг Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 70-86 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1682-2366
472654
  Шрайберг Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство:що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття ? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 96-125. – ISSN 1682-2366
472655
  Богун Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 22-24
472656
  Водолазька С.А. Електронна книга як різновид інноваційної технології у видавничій галузі країн Східної і Західної Європи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 94-97


  У статті йдеться про електронну книгу як різновид технічної інновації, значення її для світового видав-ничого ринку. Характеризуються причини її появи, регіональні особливості розповсюдження, специфіка апровадження і впливу на людину. Визначаються ...
472657
  Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 80-121 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 26 назв. – ISSN 1682-2366
472658
  Колоскова Г.В. Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості формування, зберігання, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів, видачі електронних видань як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Визначено роль і місце ...
472659
  Мутаєва О.П. Електронна колекція карт НБУ ім. В.І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України / О.П. Мутаєва, С.П. Боднар // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 151-159


  Стаття присвячена питанню популяризації електронної колекції карт картографічних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розглянуто структуру електронної колекції, її наповненість та режими доступу до бібліотечного ресурсу, як ...
472660
  Машина Ю.В. Електронна комерція - платіжні системи мережі Інтернет // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 344-348. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
472661
   Електронна комерція : Навчальний посібник. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 326с. – ISBN 966-574-373-2
472662
  Макарова М.В. Електронна комерція : Посібник / М.В. Макарова. – Київ : Академія, 2002. – 272с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-131-7
472663
  Плескач В.Л. Електронна комерція : підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2007. – 536с. – ISBN 966-346-241-8
472664
  Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
472665
  Оліфіров О.В. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 305, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 302-305. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-385-253-9
472666
  Дражниця С.А. Електронна комерція : навч. посібник / Дражниця С.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-181. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-216-1
472667
  Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
472668
  Курташова І.В. Електронна комерція в Україні та її перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
472669
   Електронна комерція в Україні та основні інноваційні тренди її розвитку / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук, С.В. Богачик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 31. – С. 98-109. – ISSN 2706-9052
472670
  Патраманська Л.Ю. Електронна комерція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 209-215. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
472671
  Задорожний З. Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
472672
  Ховрак І.В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
472673
  Чан К.А. Електронна комерція в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 229-232. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості електронної торгівлі у сучасних умовах.
472674
  Шевченко О. Електронна комерція в умовах чинного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.142-143. – ISSN 0132-1331
472675
   Електронна комерція і право : навч.-метод. посібник для студентів магістерської програми "Міжнародне та порівняльне право інтелектуальної власності" / [уклад. А.А. Маєвська]. – Харків : Національний університет "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого", 2012. – 420, [1] с. : табл. – На обкл.: Проект Tempus JP-00121-2008 IPMASTER "Intellectual Property Law: New Master Curriculum for hte National Consultancy e-Centre on IP management". - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 9-26 та в прим. в кінці модулів
472676
  Краус К.М. Електронна комерція та інтернет-торгівля : навч.-метод. посібник / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2021. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-454. – ISBN 978-617-646-503-4
472677
  Салій Т.М. Електронна комерція та Інтернет в інформаційному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 114-117.
472678
  Гетманцев М.О. Електронна комерція у сучасному праворозумінні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (226). – C. 6-15. – ISSN 2308-9636
472679
  Трофимова Н.В. Електронна комерція як механізм інтернаціоналізації бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-26.
472680
  Василенко О.С. Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках ЮНСІТРАЛ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 338-341


  Дослідження присвячено вивченню питань уніфікації міжнародного приватного права в рамках роботи ЮНСІТРАЛ у сфері електронної комерції, зокрема, аналізу конвенцій та інших документів ЮНСІТРАЛ у сфері електронної торгівлі, аналізу їх основних положень, ...
472681
  Чучковська А.В. Електронна комерція як правове явище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-84.
472682
  Дячук О.А. Електронна комерція як соціальний феномен // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 3-13. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
472683
  Чучковська А. Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.111-117. – ISSN 0132-1331
472684
  Куценко Д.М. Електронна комерція: сутність та проблеми правового регулювання // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 51-54. – ISBN 978-966-493-863-8
472685
  Запека В.М. Електронна комерція: сучасні тенденції / В.М. Запека, Л.Б. Кубявка // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 346-347
472686
  Естрінгер Клаус Електронна комунікаційна система (ЕКС) як засіб зв"язку з банками та іншими кредитними установами на дому (інструментальний маркетинговий підхід) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
472687
  Теус С.М. Електронна концепція водневої крихкості металів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 0372-6436


  За допомогою розрахунків із перших принципів та експериментальних методик досліджено особливості впливу водню на фізико-механічні властивості матеріалів. Показано, що теорія підсиленої воднем локалізованої пластичності адекватно описує явище водневої ...
472688
   Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів : Посібник. – Москва : Вища школа, 1979. – 91с.
472689
  Скіцько В.І. Електронна логістика як складова сучасного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 309-314. – ISSN 2222-4459
472690
  Міхровська М.С. Електронна медицина в Україні: зміст та особливості становлення // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 65-67
472691
  Салига Ю.Т. Електронна мікроскопія біологічних об`єктів / Ю.Т. Салига, В.В. Снітинський. – Львів : Світ, 1999. – 152с. – ISBN 966-603-036-5
472692
   Електронна мікроскопія цитопатології вірусних інфекцій рослин на моделі "тютюн - вірус тютюнової мозаїки : метод. рекомендації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [рек. підгот.: О.В. Шевченко, О.А. Іутинська]. – Київ, 2009. – 31 с., включ. обкл. : іл. – Без. тит. арк. - Слов. термінів: с. 31. – Бібліогр.: с. 28-30
472693
  Свистун В.В. Електронна музика в епоху постмодерну // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 124-125
472694
  Бондаренко А.І. Електронна музика в Україні останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондаренко Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
472695
  Сірко Ірина Електронна музика як фактор групової ідентифікації молоді : філософсько-антропологічний аспект // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-44
472696
  Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / Катерина Лобузіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 18-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто проблеми інтеграції бібліографічних даних та бібліотечних електронних ресурсів у наукові інтернет-комунікації на основі технологій семантичного вебу. Запропоновано рішення щодо інтеграції електронної бібліотеки наукових періодичних видань ...
472697
  Вергунов В.А. Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека як аспект удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні : наукова доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. : іл., табл.
472698
  Урсол О. Електронна освіта як інструмент розвитку інформаційного суспільства // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 207-212. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті розглянуті основні тенденції розвитку електронної освіти. Проаналізовано сучасний етап розвитку e-learning і головних чинників, які впливають на успішність та ефективність його впровадження у традиційну освіту. Висвітлено переваги навчання з ...
472699
  Політанський В.С. Електронна освіта як фундамент демократичного та правового майбутнього // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 3. – С. 108-126. – ISSN 1993-0909
472700
  Безрученков Ю. Електронна освіта: реалізація в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
472701
  Кармаза О. Електронна особа (особистість) як суб"єкт правовідносин у цивілістичному процесі / О. Кармаза, О. Грабовська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 5-10. – ISSN 2663-5313
472702
  Рижко І. Електронна періодика у системі наукової комунікації: особливості становлення та функціонування // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 52-56. – ISSN 2226-8669
472703
  Пастушенко О.В. Електронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр.: 14 назв.


  Розглядаються питання дослідження в українській бібліотечній сфері періодичних видань нового типу - електронних журналів та газет у системі соціальних комунікацій. Показано, що в дисертаційних працях, монографіях та статтях розв"язуються питання видів ...
472704
  Дончак Л.Г. Електронна петиція як індикатор довіри громадян до влади / Л.Г. Дончак, В.Г. Мазур // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 201-208. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
472705
  Каденко Д.О. Електронна петиція як механізм взаємодії між органами публічної влади та суспільства // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 44-47. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
472706
  Лук"ян В.О. Електронна петиція як одне з інформаційних прав людини і громадянина // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 149-151. – ISBN 978-617-7611-44-7
472707
  Лученко Д. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб"єктів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 53-64. – ISSN 1026-9932
472708
  Ємельянова А.Г. Електронна петиція як форма реалізації конституційного права на участь в управлінні державними справами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ємельянова Анна Геннадіївна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
472709
  Мельянков В. Електронна платіжна система WM Transfer: сучасна проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 167-169
472710
  Марцева І.С. Електронна платформа державних закупівель: проблеми державного управління та практики застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 377-381
472711
  Стадник В.Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-305. – ISBN 978-617-10-0044-5
472712
   Електронна реєстрація дисертацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У зв"язку із введенням УкрІНТЕІ дослідної експлуатації системи електронної реєстрації захищених дисертацій, Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України звернувся до керівників ВНЗ та Голів спеціалізованих вчених рад з ...
472713
  Синютка Н.Г. Електронна резидентність та пряме оподаткування: аспекти фінансової безпеки / Н.Г. Синютка, О.С. Червінська, В.В. Гоменюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 363-369. – ISSN 2222-4459
472714
   Електронна система // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти першокурсники факультету комп"ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного університету тестуватимуть електронну систему "ХДУ-24".
472715
  Кравченко С. Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек: попередні підсумки роботи // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 28-31
472716
  Письменний І.О. Електронна система охорони здоров"я: постійний моніторинг стану пацієнта : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Письменний Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
472717
  Петухова Л.Є. Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання / Л.Є. Петухова, Н.В. Осипова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 12-18. – ISSN 1998-6939


  У роботі проаналізовано інформаційно-комунікаційні технології в системі дистанційної освіти, їх зміст, місце й функції в навчальному процесі.
472718
  Шкумат А.П. Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві : лаб. практикум : навч. посібник / А.П. Шкумат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-167 та в кінці частин. – ISBN 978-966-285-265-3
472719
  Пустовіт Ю.В. Електронна структура FeSe1-xTex в околі рівня Фермі та її зміни з температурою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Пустовіт Юрій Валерійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
472720
  Находкін М.Г. Електронна структура інтерфейсів Cu/Ge(111) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджено формування Cu/Ge інтерфейсів при адсорбції Си на кристалічних та розупорядкованих бомбардуванням іонами Аr+ поверхнях Ge(111) при кімнатній температурі. Установлено, що на розупорядкованих ...
472721
   Електронна структура купратів / П.К. Ніколюк, В.А. Макара, В.Г. Дзісь, В.М. Дідич, Ю.Л. Хом"яківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 365-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом рентгенівської емісійної спектроскопії досліджено електронну структуру інтерметалічних сполук YbCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2], YbCu[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2] та CeCu[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2].
472722
   Електронна структура молекулярної системи фуллерену С60 з індопентаметинцианіновим барвником при стековій і ковалентній взаємодіях / Г.М. Зарицька, В.А. Брусенцов, О.Л. Павленко, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, О.Д. Качковський, Ю.Л. Брікс // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 3. – С. 507-516. – ISSN 1816-5230
472723
   Електронна структура основ ціанінових барвників у розчинах і плівках / О.Л. Павленко, А.М. Гапонов, А.І. Лесюк, І.П. Пундик, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, П.Ю. Кобзар, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 1. – С. 145-154. – ISSN 1816-5230
472724
  Годлевська О.А. Електронна структура та властивості сплаву FeTi / О.А. Годлевська, І.В. Плющай, С.П. Репецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В багатозонній s-d-моделі в наближенні діагонального безладдя методом когерентного потенціалу, що базується на кластерному розкладі для повної Т-матриці розсіяння, досліджено електронну структуру бінарного сплаву замінення FeTi. Розглянуто особливості ...
472725
  Хижний Ю.А. Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами та катіонами Mn+ (n=1-4) у їх складі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Хижний Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки Ураїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 106 назв
472726
  Хижний Ю.А. Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами та катіонами Mn+ (n=1-4) у їх складі : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Хижний Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 386 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 327-367 арк.
472727
  Єгорова Т. Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу / Т. Єгорова, З. Войтенко, А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розраховано електронну структуру та спектри поглинання ціанінового барвника ряда тетразолоізоіндолу. Показано, що такі барвникі за своєю електронною структурою відносяться до карбоціанінів, хоча формально є монометинціанінами. Визначено ...
472728
  Репецький С.П. Електронна структура та спін-залежний транспорт у вуглецевих нанорурках з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 283-299. – ISSN 1024-1809
472729
  Годлевська Оксана Олександрівна Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Годлевська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136с. – Бібліогр.: л. 121-136
472730
  Годлевська Оксана Олександрівна Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Годлевська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
472731
  Шпак А.П. Електронна структура та фізичні властивості твердих тіл : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спеіальностей. вищ. закл. освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, В.Є. Федоров ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Техн. центр НАН України. – Київ : [б. в.]. – ISBN 5-7763-9636-0
Ч. 1 : Системи з сильно локалізованими та делокалізованими електронними станами. – 2004. – 90, [1] с. : іл., табл. – Кн. опис. за обкл. - На тит. арк. зазнач. назву частини. – Бібліогр.: с. 90
472732
  Яворський Богдан Юрійович Електронна структура, поверхня ферміта оптичні властивості силіцидів перехідних металів : автореф. дис. ... кандид. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яворський Богдан Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1996. – 23 с.
472733
  Мазуренко Д.М. Електронна теорія речовини : Підручник / Д.М. Мазуренко. – Київ : Вища школа, 1969. – 176 с.
472734
  Синявська О.А. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 126-132. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
472735
  Покатаєва О.В. Електронна торгівля як нова форма організації торговельно-економічної відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
472736
  Кушерець Д. Електронна торгівля як чинник економічного розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 258-261
472737
  Ткаченко С.О. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С.О. Ткаченко, А.С. Дядін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 200-204. – ISSN 2222-4459
472738
  Савченко А. Електронна Україна: міф чи реальність? / А. Савченко, І. Івченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 3-6
472739
  Кравченко К. Електронна форма взаємодії з приватними особами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 99-101. – ISBN 978-617-7069-15-6
472740
  Безклуба О. Електронна форма господарських договорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 98-100
472741
  Одегова Л. Електронна форма господарчого договору // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.29-34
472742
  Поліводський О.А. Електронна форма договору: перспективи застосування у сфері переходу прав на землю та іншу нерухомість // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 276-287. – ISSN 0869-2491
472743
  Швець Н. Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю / Н. Швець, Д. Черняченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 84-89. – ISSN 2307-8049
472744
  Міловська Н. Електронна форма укладення договорів страхування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 34-41. – ISSN 2663-5313
472745
  Когут О. Електронне адміністрування ПДВ: особливості впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 160-162
472746
  Антоненко Н.В. Електронне адміністрування податку на додану вартість / Н.В. Антоненко, В.С. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 10-15. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті здійснено аналіз законодавчих змін на предмет недоліків, які можуть виникнути при функціонуванні системи електронного адміністрування ПДВ у майбутньому.
472747
  Веретеннікова Н.В. Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Веретеннікова Наталія Вячеславівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
472748
  Костюк А.А. Електронне видання в цифрову еру: сутність і визначення поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 210-214


  У статті розглянуто феноменологічну специфіку електронних видань і проблеми їх визначення.Запропоновано можливі варіанти трактування поняття «електронне видання». The article deals with the phenomenological specificity of electronic editions and ...
472749
  Жарких М. Електронне видання творів Івана Франка // "Дивлячись на цей гірський світ" : літературознавчий збірник / НАН України, Ін-т Івана Франка ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін. ; відп. ред. А. Швець]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 351-353. – ISBN 978-966-02-8572-9
472750
  Каїді В. Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 25-30. – ISSN 2076-9326


  Розкриваються функції електронного видання як засобу підвищення інформаційної складової системи дистанційної освіти, до яких віднесено придбання, облік, зберігання, верифікація конвертованих даних; надання послуг з пошуку, придбання та доставляння ...
472751
  Дніпренко В.І. Електронне видання як об"єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 93-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Обгрунтована актуальність процесу стандартизації в галузі електронних видань. Розглянуто основні етапи цього процесу. Здійснено порівняльний аналіз ДСТУ 7157:2010 "Видання електронні. Основні види та вихідні відомості" та ГОСТ 7-83-2001 "Электронные ...
472752
  Буторіна В.Б. Електронне виробництво в Україні: історія становлення та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 309-322. – ISSN 0320-4421
472753
  Жовнірчик Я.Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я.Ф. Жовнірчик, В.В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 105-113. – ISSN 2306-6814
472754
  Башук А.І. Електронне врядування України у контексті розбудови інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 9-12


  У статті розглянуто українські реалії та проблеми впровадження системи електронного уряду в контексті вимог інформаційного суспільства, визначено суть і основні принципи даного поняття. The article considered the Ukrainian situation and problems to ...
472755
  Квітка С.А. Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні / С.А. Квітка, О.О. Соколовська // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 26-34. – ISSN 2311-6420
472756
  Конопольва І.О. Електронне врядування як інструмент удосконалення механізму управління економічними процесами регіону : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 127-133. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
472757
  Онуфрієнко О. Електронне врядування: логіка еволюції концепції в контексті універсального тренду на конвергенцію громадянського суспільства та держави (досвід США) // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 21-33. – ISSN 2414-4436
472758
  Гандзюк І. Електронне голосування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 72
472759
  Стельмах О. Електронне голосування з використанням штрих-коду // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-81.
472760
  Савчин М. Електронне голосування та електронні вибори: стратегія чи популізм / М. Савчин, Р. Титикало, Я. Мерило // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 21, 25, 27
472761
  Соловйов Б.О. Електронне голосування як механізм подолання політичної корупції у виборчому процесі в Україні // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 371-376. – ISBN 978-617-7069-57-6
472762
  Данько Ю.А. Електронне голосування: можливості української рецепції // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 60-72. – ISSN 2411-7587
472763
  Христенко С. Електронне голосування: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 280-281
472764
  Рябченко Т.О. Електронне декларування як ефективний засіб запобігання корупції в органах місцевого самоврядування / Т.О. Рябченко, А.В. Стеблянко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 14-19. – ISSN 2519-2353
472765
  Янко В. Електронне декларування як спосіб з корупцією в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 38-39
472766
  Котнюк Ю. Електронне декларування, або Як українці європейців перехитрили // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
472767
  Котнюк Ю. Електронне декларування: пауза, яка може затянутися... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
472768
  Матвейчук Л.О. Електронне державне управління оподаткуванням: досвід Республіки Казахстан // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 68-77
472769
  Безкровний Є. Електронне звернення та електронна петиція як новели вітчизняного законодавства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 62-69
472770
  Каїді В.В. Електронне книговидання як інформаційна складова дистанційної освіти // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 78-81. – ISBN 978-966-479-052-6
472771
  Столітній А. Електронне кримінальне провадження Швеції / А. Столітній, Я. Холмберг // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 67-73
472772
  Біленчук П. Електронне кримінальне провадження: Пріоритетні напрями цивілізаційного розвитку та можливості імплементації в Україні / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 12. – ISSN 1992-9277
472773
  Каланча І.Г. Електронне кримінальне судочинство: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І.Г. Каланча ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Харків : Право, 2018. – 237, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-546-9
472774
  Литвин О.В. Електронне листування з заявниками патентного відомства // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 54-55. – ISBN 978-617-696-813-9
472775
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 6. – 2018. – 117 с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472776
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 5. – 2018. – 123, [1] с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472777
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 3. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472778
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 4. – 2018. – 122 с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472779
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 2. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472780
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 1. – 2018. – 120 с.
472781
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 3. – 2020. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472782
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 4. – 2020. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472783
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 2. – 2020. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472784
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 1. – 2020. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472785
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 5. – 2020. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472786
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 6. – 2020. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472787
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 2. – 2021. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472788
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 1. – 2021. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472789
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 3. – 2021. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472790
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 5. – 2021. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472791
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 4. – 2021. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472792
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 6. – 2021. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
472793
  Тріщук О.В. Електронне навчальне видання в системі соціальних комунікацій / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь, В.С. Кір"як // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 60-70. – ISSN 2077-7264
472794
   Електронне навчальне видання як новий формат забезпечення навчального процесу у закладах вищої освіти / М.В. Бігдан, Р.М. Кантемирова, О.В. Кондрашова, О.Л. Резніченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 72-79. – ISSN 1995-0519
472795
  Зарембовський К.В. Електронне навчання - програмно-технічні аспекти організації / К.В. Зарембовський, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена основним напрямкам електронного навчання . Наведено етапи розвитку електронного навчання. Розглянуто дистанційне навчання як напрям навчання електронного. Виділено та описано форми дистанційного навчання та його функціональні ...
472796
  Аксьонов В. Електронне навчання в криміналістиці: суть, підходи та модель реалізації / В. Аксьонов, В. Кожевніков // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 253-257. – ISSN 2663-5313
472797
  Закусило О.К. Електронне навчання в Україні і світі. Ретроспектива і перспектива // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 1-14.
472798
  Левчук В.Г. Електронне навчання в університеті - основні тренди 2016 року // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 25-29. – ISBN 978-966-285-311-7
472799
  Борисюк О. Електронне навчання засобами Microsoft Office 365 // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 30-40. – ISSN 2522-1663
472800
  Галюлько З. Електронне навчання як інноваційний елемент навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 316-323. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
472801
  Руденко С.В. Електронне навчання як інструмент модернізації філософської та політологічної освіти / С.В. Руденко, Я.А. Соболєвський // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 52-58. – ISBN 978-966-439-931-6
472802
  Ільченко Б.О. Електронне наказне провадження // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 317-319. – ISBN 978-617-673-442-0
472803
   Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" = Электронное научное издание "Публичное администрирование и национальная безопасность" = Electronic sientific publication "Public administration and national security" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-. – ISSN 2617-572Х
№ 1 (1). – 2018. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472804
   Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" = Электронное научное издание "Публичное администрирование и национальная безопасность" = Electronic sientific publication "Public administration and national security" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-. – ISSN 2617-572Х
№ 2 (2). – 2018. – 63, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
472805
  Огійчук М.Ф. Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість / М.Ф. Огійчук, І.В. Горковенко, І.В. Сколотій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 376-381 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
472806
  Вербівський Д.С. Електронне освітне середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 55-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
472807
  Нестерович Є. Електронне перевідкриття класики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 20-25. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто способи нового прочитання та сприйняття класичних творів в умовах мультимедійного середовища Інтернет. Як найскравіший зразок перечитування класики висвітлено явище мешап роману, популярне у сучаній літературі США.
472808
  Савчин В.П. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Савчин, Р.Я. Шувар ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1
472809
  Бойко О.І. Електронне портфоліо викладача - альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 150-155. – (Серія: Технічні науки ; № 1). – ISSN 2306-4412
472810
  Вакалюк Т.А. Електронне портфоліо як засіб відображення результатів науково- педагогічної діяльності викладачів ЗВО / Т.А. Вакалюк, С.М. Іванова, А.В. Кільченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
472811
  Ляшенко Н.Є. Електронне портфоліо як засіб формалізації людського капіталу фірми // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 18-29 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
472812
  Бєльчева Т.Ф. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності / Т.Ф. Бєльчева, П.В. Бєльчев, А.А. Коробченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 59-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
472813
  Коцур І.С. Електронне правосуддя в цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 340-342. – ISBN 978-617-7096-97-8
472814
  Ізарова І. Електронне правосуддя як елемент реформування судоустрою та судочинства / І. Ізарова, В. Ткачук // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 249-253. – ISBN 978-617-7020-61-4
472815
  Олійничук О. Електронне правосуддя як елемент сучасної системи судочинства / О. Олійничук, Р. Олійничук, А. Колесніков // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 141-147. – ISSN 2524-0129
472816
  Мильцева В.С. Електронне правосуддя: виникнення та перспективи розвитку : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Мильцева Вероніка Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-197
472817
  Костенко Л. Електронне середовище наукової бібліотеки / Л. Костенко, О. Жабін; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – ISSN 1029-7200
472818
  Ленем Р.А. Електронне слово: демократія, технологія та мистецтво = The electronic word: democracy, technology, and the arts / Ричард А. Ленем ; [пер. з англ. та наук. ред. Андрія Галушка]. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 374, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-373. – Бібліогр. в прим.: с. 345-374. – (Серія "Зміна парадигми" ; вип. 10). – ISBN 966-521-355-5
472819
  Татаренко Г.В. Електронне судочинство в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7272-11-2
472820
  Бежевець А.М. Електронне судочинство як необхідний елемент цифрової трансформації суспільства та держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 142-146. – ISSN 2616-6798
472821
  Лигін О. Електронне судочинство. Підсистемні реалії // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 25
472822
  Біленчук П. Електронне суспільство знань: досвід інноваційного розвитку та правнича стратегія відомого освітнього закладу з Рівненщини [Рівненський аграрний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування] / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
472823
  Гасимов Р.А. Електронне управління в органах місцевої влади: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто досвід упровадження інноваційних технологій у діяльність органів влади на регіональному рівні. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення електронного управління в органах місцевої влади. Рассмотрен опыт внедрения инновационных ...
472824
  Юрченко А.В. Електронне урядування - ефективний механізм запобігання політичній корупції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 83-90. – ISSN 2077-1800
472825
  Колосок А.М. Електронне урядування – шлях до формування соціально відповідальної держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 417-421. – ISSN 1993-6788
472826
   Електронне урядування = Electronic governance : підручник [до вивчення навч. дисциплін спеціалізації "Електронне урядування" освіт. програми магістер. підгот. за спец. "Публ. управління" / [А.І. Семенченко та ін. ; наук. ред.: Н.В. Грицяк та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Глосарій: с. 123-127. – Бібліогр.в кінці розд. – ISBN 978-966-619-353-0
472827
  Марченко В.В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: адміністративно-правові засади : монографія / В.В. Марченко. – Харків : Панов, 2016. – 443, [1] с. – Бібліогр.: с. 403-443 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-10-3
472828
  Міхровська М. Електронне урядування в сфері охорони здоров"я // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 286-288
472829
   Електронне урядування в Україні - ефективна влада для мешканців. – Київ : ПРООН/МПВСР, 2011. – 56 с. : іл. – Проект впроваджує та фінансує Програма розвитку ООН
472830
  Міхровська М. Електронне урядування в Україні: перспективи впровадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 100-101
472831
  Андрєєва О. Електронне урядування карликових держав // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 35-43


  У статті розглянуті питання еволюції поняття електронного уряду карликових держав від ідеї до практичної реалізації .Висунена теза про відсутність прямої залежності між розмірами держави і її успіхами в побудові е-уряду.
472832
  Андрєєва О.М. Електронне урядування Польщі: досвіт для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 39-48


  В статті акцентовано увагу на факторі сприяння Республіки Польща євроінтеграційним прагненням України, що відбувалося впродовж її головування в Європейському Союзі в другій половині 2011 р.
472833
  Бондар І.Г. Електронне урядування як механізм реалізації принципу демократизму в Україні // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 68-72. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
472834
  Котух Є.В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 122-127. – ISSN 2306-6814
472835
  Коршун Т. Електронне урядування як результат віртуалізації суспільства в епоху постмодернізму // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 184-192
472836
  Мовчан У.В. Електронне урядування як чинник демократизації суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 83-85
472837
  Матвейчук Л.О. Електронне урядування: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 40-43. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичну площину електронного урядування, проведено аналіз підходів вітчизняних учених до тлумачення даного поняття та визначено неоднозначне його тлумачення, що вказує на недосконалість категоріально-понятійного апарату, що, у свою чергу, ...
472838
  Андрєєва О.М. Електронне урядування: теорія та практика : навч. посібник для студентів спец. 8.03020401 "Міжнародна інформація" / Андрєєва О.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Авега, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8953-27-9


  У пр. №1704468 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою та вдячністю, з побажаннями миру та добра від Вашої учениці! Підпис. квітень 2015 р.
472839
  Видюк А. Електронне цивільне судочинство: перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 227-228
472840
   Електронний "язик" розпізнає смаки // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Науковці Інституту високих технологій зав. сектору НДЧ С.В. Литвиненко і завідувач кафедри В.А. Скришевський представили концепцію штучного електронного "язика".
472841
  Андрієвська Е.М. Електронний cловник Le Visuel: переваги та недоліки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 18-24. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються особливості французького електронного інтернет-словника Le Visuel. Аналізується структура словникових статей, окреслюються можли- вості використання лексикографічного ресурсу в роботі перекладача. Рассматриваются особенности ...
472842
  Терещук В.І. Електронний PR : навч. посібник для студентів ВНЗ / Терещук В.І., Терещук М.І. ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2014. – 252, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 240. - Предм. покажч.: с. 242-242. – Бібліогр.: с. 226-234. – ISBN 978-966-7735-93-7
472843
  Терещук В.І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави : монографія / Терещук Віталій Іванович. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2012. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-966-7735-65-4
472844
  Коржик Н.А. Електронний абонемент бібліотеки в умовах упровадження інформаційно-комунікаційних технологій: методичні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 147-157


  Розглядається бібліотечне обслуговування в сучасному контексті. Підкреслюється актуальність створення електронного абонементу бібліотеки.
472845
  Коржик Н.А. Електронний абонемент як засіб бібліотечного обслуговування // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 158-166


  Розглядається електронний абонемент сучасної бібліотеки як засіб бібліотечно-комунікаційного сервісу, характеризуються основні його процеси.
472846
  Коржик Н.А. Електронний абонемент як засіб удосконалення бібліотечно-комунікаційного сервісу : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Коржик Н.А. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
472847
  Болонніков О. Електронний архів періодичних видань Back2News. Вивчай свою історію з першоджерел // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 9-11. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід оцифрування газет з фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках проєкту "Електронний архів періодичних видань Back2News" та висвітлюються умови співпраці та ...
472848
  Стрілець Н.О. Електронний архів у бібліотеці: проблеми та можливості використання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 215-223


  Розглядаються основні проблеми, можливості використання та необхідність створення електронного архіву в бібліотеці.
472849
  Стрілець Н.О. Електронний архів як засіб архівного зберігання цифрових документів у бібліотеках: організаційні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 143-152


  Розглядаються організаційні заходи та форми щодо електронного архівування в бібліотеках; етапи реалізації. Пропонується впровадження електронного архіву в бібліотечні системи.
472850
  Гавриш Н.Б. Електронний архів як інструмент наукової комунікації // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 46-48. – ISBN 978-966-479-052-6
472851
  Подік І.І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи / І.І. Подік, М.О. Живко, А.І. Вольних // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 158-166
472852
  Подік І.І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією COVID-19 // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
472853
  Смілянець С. Електронний бібліографічний покажчик "Навігатор історика" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С. 28. – ISSN 2076-9326
472854
  Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Грехов ; Національний авіаційний ун-т; Ін-т післядипломного навчання ; Бізнес-школа НАУ. – Київ : Кондор, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-351-078-1
472855
  Приймак В. Електронний бізнес в Україні: перспективи Інтернет-платежів / В. Приймак, Л. Нетребчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 210-217


  У статті розглядаються актуальні проблеми побудови та вдосконалення систем електронної комерції в Україні. Читачу запропоновано сучасні підходи здійсненення реалізації товарів/послуг через мережу Інтернет, використання якого в практиці сучасних ...
472856
  Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг : Практичний посібник / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук. – Київ : Знання, 2003. – 278с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-203-4
472857
  Слинько Д.М. Електронний грошовий обіг у світовій економіці та Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання виникнення та розвитку нового виду валют у міжнародних валютних відносинах - приватних електронних грошей. Проаналізовано переваги та недоліки приватних електронних грошей, проблеми, що перешкоджають їх поширенню, а також можливі ...
472858
  Поліводський О. Електронний договір щодо землі та іншої нерухомості. Виклики діджиталізації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
472859
  Голубєва Н.Ю. Електронний договір як доказ у цивільному процесі // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7530-15-1
472860
  Кузьменко К. Електронний документ у податковому обліку // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 32-33
472861
  Павлова Ю.С. Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Павлова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
472862
  Блажівська Н. Електронний документ як доказ в адміністративному судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
472863
  Левицький С. Електронний документ як елемент цифрової трансформації суб2єктів економіки // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (68). – С. 44-51. – ISSN 2409-8892
472864
  Мєшков Д.Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 73-87. – ISSN 0320-9466
472865
  Яценко В. Електронний документ: теорія та практичне використання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 35-46
472866
  Глазова Т.В. Електронний документ: функції та завдання / Т.В. Глазова, В.А. Нехай // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7511-00-0
472867
  Горська С. Електронний документообіг - в університети // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 6


  11 листопада у Державному університеті телекомунікацій в Навчально-науковому інституті менеджменту та підприємництва відбулось відкриття лабораторії "Віртуальний офіс", завдяки якій у виші впроваджуватимуть у навчання електронне урядування, зокрема ...
472868
  Балагура О.О. Електронний документообіг - консервативна складова інноваційних технологій: тенденції та перспективи // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 12-13
472869
  Патряк О.Т. Електронний документообіг в діяльності органів державної влади // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 41-45. – ISBN 978-966-927-534-9
472870
  Корнійчук К.С. Електронний документообіг в інфраструктурі управління промисловим підприємством // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 188-197. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто питання впровадження електронного документообігу на підприємствах. Проаналізовано особливості "паперового" документообігу, переваги електронного документообігу в умовах розвитку інформаційної інфраструктури сучасного підприємства, а також ...
472871
  Крутова А.С. Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку / А.С. Крутова, О.В. Чумак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С.112-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
472872
  Лютенко К. Електронний документообіг в Україні: бути чи не бути? / К. Лютенко, С. Яковлєв // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Розгляд нинішньої ситуації та подальші перспективи".
472873
  Семенюк В.В. Електронний документообіг в Україні: сучасний стан, проблеми, щодо його повного впровадження, та шляхи їх вирішення / В.В. Семенюк, В.О. Йовик // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 97-100. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
472874
  Чернишенко О.О. Електронний документообіг ВНЗ та його оптимізація. Університет як суб"єкт ІТ-індустрії / О.О. Чернишенко, Т.О. Охріменко, Т.О. Черненко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 35-39. – ISBN 966-8847-12-1


  Використання підходу показано на прикладі автоматизованої системи "Університет", яка розроблюється в Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара.
472875
  Курташова І.В. Електронний документообіг і його особливості : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 231-237 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
472876
   Електронний документообіг і підпис : навчально-методичний комплекс для магістрів спеціальності "Облік і аудит" / КНУТШ ; [упоряд. Т.Г. Мельник]. – Київ : Київський університет, 2010. – 47 с.
472877
  Крутова А. Електронний документообіг на підприємствах електронної комерції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1810-3944
472878
  Почанська О. Електронний документообіг при укладенні трудового договору з надомними працівниками: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 30-33


  Стаття присвячена вивченню питання щодо правової регламентації використання електронного документообігу при укладенні трудового договору з працівниками-надомниками. Аналізується новий підхід до регулювання трудової діяльності надомних працівників за ...
472879
  Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 47-53.
472880
  Гарбич-Мошора Електронний документообіг у закладі вищої освіти, тенденції та перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 80-84. – ISSN 2308-4634
472881
  Рябов В. Електронний документообіг у системі ВНЗ України / В. Рябов, О. Совенко // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 7
472882
  Застрожнікова І.В. Електронний документообіг у сфері освіти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 3 (46). – С. 100-105. – ISSN 2414-4436
472883
  Угриновська О. Електронний документообіг у цивільному процесі України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 144-150. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
472884
  Рєзнік М. Електронний документообіг України в контексті проведення податкових перевірок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 25
472885
  Шимченко Л. Електронний документообіг як інноваційний механізм організації публічного адміністрування в умовах удосконалення децентралізаційних процесів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 294-311. – ISSN 2518-7600
472886
  Корнійчук К. Електронний документообіг як інформаційна основа модернізації діяльності транспортного підприємства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.31-36. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано досвід використання електронного документообігу в середовищі транспортних підприємств. Основну увагу приділено дослідженню його функціональних особливостей у діяльності підприємств-перевізників; багатоманітності сфер практичного ...
472887
  Максименко Д.. Електронний документообіг як одна із базових технологій електронного урядування в Україні // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 37-39
472888
  Бугайчук А. Електронний документообіг. Правові аспекти життя в суспільстві // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 8-19
472889
  Ігонін В. Електронний документообіг: 5 запитань юристу // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  Закон "Про електронні документи та електронний документообіг" набув чинності ще у 2003 р. Поширенню ЕДО трохи згодом посприяв закон "Про електронні довірчі послуги".
472890
  Брель О. Електронний документообіг: організаційно-правові проблеми застосування // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-29.
472891
  Бодак О. Електронний інформаційний ресурс "Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у дзеркалі газетної періодики" / О. Бодак, А. Федорчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33-37. – ISSN 1029-7200
472892
  Едвард Вонг Сек Хін Електронний кадровий менеджмент та електронний рекрутинг у малому та середньому бізнесі (на прикладі Малайзії) / Едвард Вонг Сек Хін, Мехді Пурангі, Ахмад Захіррудін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 376-383 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
472893
  Станкевич О. Електронний каталог відділу наукової бібліографії ЛНБ ім. В. Стефанека НАН України: деякі питання лінгвістичного забеспечення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 223-232. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
472894
  Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна, А. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
472895
  Гордієнко І. Електронний каталог як інформаційно-пошукова система // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 55-56
472896
  Луцишина Т. Електронний каталог як основний інформаційний ресурс бібліотек ВНЗ Західного регіону України у сучасному веб-просторі / Тетяна Луцишина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено особливості функціонування електронних каталогів, поданих на сайтах університетських бібліотек Західного регіону України. Ключові слова: електронний каталог, бібліотека ВНЗ, веб-сайт бібліотеки, інформаційні ресурси, інформаційне ...
472897
   Електронний квиток у смартфоні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Упродовж 2020 року студенти вишів отримають можливість оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг "Дія".
472898
  Бігич О. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 17-22. – ISSN 1817-8510
472899
  Березенська С.М. Електронний контент як компонент цифрової педагогіки // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 71-73. – ISBN 978-966-285-400-8
472900
  Андрієвська Е.М. Електронний лексикографічний ресурс [текст французькою мовою] та його використання в роботі перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 48-58


  Стаття знайомить із французьким лексичним порталом CNRTL. Аналізується робота інформатизованого словника [текст французькою мовою], описуються його переваги та недоліки., можливості використання під час перекладу.
472901
  Колотуха К. Електронний лікарняний лист: що це і як оформити // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 24, декабрь. – С. 12
472902
  Носкін В.О. Електронний маркетинг навчального закладу, як вимога сучасного полікультурного суспільства // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 90-92
472903
  Бочко О. Електронний маркетинг сучасності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 65-68. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
472904
  Вертелєва О.В. Електронний маркетинг туризму в контексті глобальних викликів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-42
472905
  Булах Т. Електронний мерчандайзинг: сутнісні характеристики, специфіка застосування в інтернет-книгарнях / Тетяна Булах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано основні складові електронного мерчандайзингу (проектування сайта, презентація продукції та просування товару) та їх застосування в інтернет-книгарнях.
472906
  Іськів І. Електронний механізм допомоги учасникам АТО і переселенцям // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 73-74
472907
  Находкін М.Г. Електронний мікроскоп / М.Г. Находкін. – К., 1953. – 23с.
472908
  Олійник Н.Ю. Електронний навчальний контент як ключове поняття цифрової педагогіки // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 78-79. – ISBN 978-966-285-400-8
472909
  Ткаченко О.М. Електронний навчальний контент як фактор успішності студентів при вивченні програмування // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 451-452
472910
  Березенська С.М. Електронний навчальний контент: практичні аспекти побудови траєкторії вивчення // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 6-7
472911
  Васильєва Д.В. Електронний навчальний посібник з математики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 23-34. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
472912
  Кухарчук І. Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання / І. Кухарчук, Р. Кухарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 138-147. – ISSN 2312-5993
472913
  Шлапак Ю. Електронний навчальний посібник як інноваційний вид програмно-педагогічних засобів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 278-288. – ISSN 2224-9516
472914
  Добровська Л.М. Електронний навчально-методичний комплекс як засіб пізнання та організації навчання в технічних ВНЗ // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 32-41
472915
  Довгий С.О. Електронний парламент - рушійна сила у формуванні інформаційного суспільства в Україні / Довгий С.О., Сидоренко О.О., Гуляєв К.Д. – Київ : Логос, 2014. – 89, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-966-171-872-1
472916
  Антоненко С.А. Електронний парламент у контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 151-157. – ISSN 2220-1394
472917
  Баклан І.В. Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення / І.В. Баклан, Ю.М. Селін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 13-20. – ISSN 2222-5374
472918
  Баклан І.В. Електронний парламент: сучасні методи підтримки прийняття рішень у процесі нормотворення / І.В. Баклан, Ю.М. Селін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 2222-5374
472919
  Топузов Олег Електронний педагогічний програмний засіб для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії : Нові видання // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-30
472920
  Козіел Г. Електронний підпис-задачі та проблеми : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 118-122 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
472921
  Костенко О.В. Електронний підпис та електронні довірчі послуги в законодавстві Сполучених Штатів Америки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 76-83. – ISSN 2616-6798
472922
  Блажівська Н. Електронний підпис у праві Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 113-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
472923
  Бугайчук А. Електронний підпис. 10 запитань та відповідей // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 56-63
472924
  Шлапак Ю. Електронний підручник (посібник): стан і перспективи в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 69-82. – ISSN 2224-9516
472925
  Кухарський В. Електронний підручник в українській вищій освіті: від ідеї створення до реалізації / В. Кухарський, О. Осередчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 84-90. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
472926
  Зубань О. Електронний підручник з української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 51-56. – ISSN 0320-3077
472927
   Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В. ; МОН України ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Максимум, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-1629-07-2
472928
  Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-67.
472929
  Оніщенко С.М. Електронний підручник у сучасній системі освіти / С.М. Оніщенко, А.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 271-275. – ISBN 978-966-285-302-5
472930
  Панькевич О. Електронний підручник як ефективний навчальний засіб підготовки майбутніх документознавців // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 218-220
472931
  Пальм Г.А. Електронний підручник як засіб організації самостійної роботи студентів // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 364-371.
472932
  Кочерга Є.В. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності здоров"язбережувальної освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 170-173. – ISBN 978-966-285-311-7
472933
  Дудка В. Електронний підручник: становлення феномену та проблема типологізації понять. / В. Дудка, Л. Дудка // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 43-46.
472934
  Коряшкіна К.О. Електронний посібник з вивчення фрактальної геометрії // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 496-499
472935
  Альошкіна К. Електронний посібник з теоретичної фольклористики: проблематика розроблення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 21-26


  У статті представлено результати першого етапу розроблення електронного посібника з теоретичної фольклористики у формі теоретичних висновків та пробного фрагменту майбутнього електронного посібника. В статье представлены результаты первого этапа ...
472936
  Харчук В. Електронний правочин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 62-63.
472937
  Блажівська Н.Є. Електронний правочин: поняття та класифікація // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-35.
472938
  Єсімов С. Електронний протокол у справі про адміністративні правопорушення: теоретичні та практичні аспекти / С. Єсімов, А. Крижановський, В. Крижановська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 108-113
472939
   Електронний реєстр пацієнтів - частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 4-7. – ISSN 1681-2786
472940
  Соколенко О.А. Електронний ресурс колірно-графічного моделювання colourlovers як джерело вивчення концептуалізації кольору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 474-479


  Розглянуто характерні особливості концептуалізації та номінації кольору на сучасному етапі розвитку лінгвокультурної американської спільноти. Проаналізовано вплив технологічної революції на динаміку розвитку колірної картини світу. Обґрунтовано ...
472941
  Ромасевич Ольга Електронний ресурс, доступний кожному // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20. – ISSN 0130-5263
472942
  Зєлєніна М.В. Електронний референдум як елемент прямої електронної демократії в Україні / М.В. Зєлєніна, Л.Р. Наливайко // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 26-29. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У контексті розвитку електронної демократії, доцільно звернути увагу на систему електронного урядування, яка сьогодні також перебуває у процесі реалізації. Зазначимо, що інструменти е-урядування здатні забезпечити значне покращення якості ...
472943
  Тимченко Г.М. Електронний робочий зошит як засіб організації самостійної роботи студентів з курсу "Фізична реабілітація" / Г.М. Тимченко, Р.Р. Салахетдинов // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 79-81. – ISBN 978-966-285-400-8
472944
  Білоконь М.В. Електронний словник афіксальних морфем (есам) сучасної української мови (суфікс -к-) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 34-42


  Проведено комплексний семантичний аналіз суфікса -к- як одиниці морфемного мовного рівня та як одиниці словотвірної системи мови. Проаналізовано словотвірні типи на базі значень омонімічних суфіксів -к-. Представлено фрагмент Електронного словника ...
472945
  Сорока Н.В. Електронний словник епітетів творів Василя Стуса та Миколи Вінграновського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 343-346


  В статті розглядається система епітетів у творах Василя Стуса та Миколи Вінграновського. Укладено словник та здійснено порівняння індивідуально-авторських епітетів. В статье рассматривается система эпитетов в произведениях Василия Стуса и Николая ...
472946
  Дарчук Н.П. Електронний словник лінгвістичної термінології з інформаційно-пошуковою системою (тезаурус) / Н.П. Дарчук, В.М. Сорокін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 224-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
472947
  Дарчук Н. Електронний словник лінгвістичної термінології створено // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Автор, доц. кафедри сучасної укр. мови Інституту філології, розповідає про роботу над проектом зі створення Електронного словника укр. лінгвістичної термінології, який укладено протягом 2009-2010 років у лабораторії комп"ютерної лінгвістики Ін-ту ...
472948
  Дарчук Н. Електронний словник мови Тараса Шевченка: методика і технології укладання / Н. Дарчук, М. Лангенбах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 106-115. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена теоретико-методичним аспектам електронного словника мови Тараса Шевченка. Розглядається внутрішня структура та інтерфейс словника, лінгвістична параметризація текстового матеріалу. Оцінюються переваги електронних словників у цілому та ...
472949
  Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 320-325


  Статтю присвячено укладенню електронного словника рим Ліни Костенко на основі бази даних у програмі Microsoft Access та аналізу римотворчих особливостей поезії поетеси за функціональним аспектом. Статья посвящается созданию электронного словаря рифм ...
472950
  Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 468-474


  У статті проаналізовано особливості електронного словника рим Ліни Костенко на основі бази даних у програмі Microsoft Acces, дослідженно римотворчі особливості мови поезії митця у функціональному аспекті.
472951
  Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко та Івана Андрусяка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 158-162


  Статтю присвячено укладенню електронного словника рим на основі бази даних у програмі Microsoft Access й аналізу римотворчих особливостей поезії Ліни Костенко та Івана Андрусяка за функціональним аспектом. Статья посвящается созданию электронного ...
472952
  Адамусік К. Електронний словник термінів конструкційної граматики: досвід створення на PolyDic // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 25-28. – ISSN 2307-0544
472953
  Андрієвська Е.М. Електронний Словник Французької Академії в творчій майстерні перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 13-20


  Стаття знайомить зі словником «Dictionnaire de l’Academie Francaise» на французькому інтернет-порталі CNRTL. Надається короткий екскурс в історію створення словника; аналізуються його переваги та недоліки; описуються можливості використання ...
472954
  Маковецька-Гудзь Електронний словник художніх порівнянь // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 45-50. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано стан комп’ютерної лексикографії. Обґрунтовано поняття “електронний словник” та вказано основні переваги електронних словників. Представлено методику розробки “Електронного словника художніх порівнянь”. Проанализировано состояние ...
472955
  Дарчук Н.П. Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка) / Н.П. Дарчук, М.О. Лангенбах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття описує електронний словник мови Тараса Шевченка. Розглянуто структуру бази даних та інтерфейсу, визначено наукову вагу проекту як такого, що лежить у царині двох напрямів сучасного мовознавства: корпусної лінгвістики та комп’ютерної ...
472956
  Купріянов Є.В. Електронний словозмінний словник іспанської мови: цого структура, зміст і параметризація / Є.В. Купріянов, Т.П. Любченко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 46-62. – ISSN 0027-2833
472957
  Розуван Т.С. Електронний стан атомів кисню в монокристалах кремнію / Т.С. Розуван, І.В. Плющай // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 55-56
472958
  Мащенко І.Г. Електронний старт телебачення : Дві оповіді про Бориса Грабовського / І.Г. Мащенко. – Київ - Миколаїв : ТЕТРА, 1997. – 146с. – ISBN 966-7149-02-1
472959
  Кузнєцов К.. Електронний суд - перший крок до майбутньої Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 1992-9277
472960
  Головань В.Л. Електронний суд в Україні // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 199-201. – ISBN 978-966-419-335-8
472961
  Міхровська М. Електронний суд в Україні: особливості становлення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 272-273
472962
  Шамрай О.В. Електронний суд в українському судочинстві: нормативне врегулювання та перші практичні здобутки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 174-184. – (0). – ISSN 2078-9165
472963
  Гуляєв М. Електронний суд результати роботи за перші півроку // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 33
472964
  Власюк К. Електронний суд та сімейне право: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 14
472965
  Муха Д. Електронний суд: в чому проблема? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 33
472966
  Селіванов М. Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
472967
  Багнюк І.. Електронний суд: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 30
472968
  Котович І. Електронний суд: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 18-19
472969
  Грицаєнко О.Л. Електронний суд: перспективи запровадження в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 102-106. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
472970
  Ковтун М. Електронний суд: призвичаймося до новацій // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 5 (13), травень. – С. 50-51
472971
  Пушкарьова Т.О. Електронний супровід навчання: технології і стримуючі чинники в умовах реформування школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 30-34. – ISSN 2304-0629
472972
  Стеблова О.В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з нанокомпозитних напівпровідникових структур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Стеблова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
472973
  Стеблова О.В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з нанокомпозитних напівпровідникових структур : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Стеблова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2016. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 130-146
472974
  Мороз Ф. Електронний трикутник / Ф. Мороз. – К., 1985. – 116с.
472975
  Калініченко Л. Електронний уряд Естонії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 202-204.
472976
  Моцок О.В. Електронний уряд Сінгапура - передовий досвід світового лідера // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 121-123. – ISBN 978-966-479-065-6
472977
  Влялько І.В. Електронний уряд та електронні державні закупівлі в ЄС: юридичний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 163-167
472978
  Газімов Ровзат Афат огли Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні наукові підходи до визначення сутності співпраці державного та громадського секторів в електронному урядуванні. Електронний уряд розглянуто як механізм державного управління. Досліджено питання залучення громадськості до участі в ...
472979
  Гасимов Ровзад Афат огли Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 60-62
472980
  Опанасюк О. Електронний уряд як концепція управління в інформаційному суспільстві: досвід Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 279-285
472981
  Панченко Ж.О. Електронний уряд як концепція управління в інформаційному суспільстві: світовий досвід / Ж.О. Панченко, О. Опанасюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 44-47
472982
  Гасимов Ровзад Афат огли Електронний уряд як механізм підвищення ефективності державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 10-17. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості електронного уряду як механізму підвищення ефективності державного управління в Україні. Автором проаналізовано критерії оцінки ефективності діяльності органів державної влади. Наголошується на низькому рівні розвитку ...
472983
  Янішевський М. Електронний уряд як нова модель державного управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 189-192
472984
  Андрєєва О.М. Електронний уряд, як нова парадигма сучасного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 287-291.
472985
  Кудрявцев О.Ю. Електронний уряд: еволюція системи державного управління // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 62-65. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
472986
  Рибачок І.М. Електронний уряд: світовий досвід та практика застосування в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 109-110
472987
  Івженко О.В. Електронний формат видавничої справи // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 77-78. – ISBN 978-966-479-052-6
472988
  Глущенко С. Електронний щоденник / С. Глущенко, О. Боброавська, І. Яремчук // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 22-23
472989
  Лопата О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 41-46. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосовування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для оперативного задоволення інформаційних потреб читачів залів періодичних видань НБУВ і розширення спектра бібліотечних сервісів та послуг. Розглянуто ...
472990
  Туз Ю.М. Електронні вольтметри змінного струму / Ю.М. Туз, К.Л. Серпілін, Л.М. Гапченко. – Київ : Техніка, 1970. – 181 с.
472991
  Махаєва О. Електронні гроші: стан європейського ринку та його регулювання // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-34
472992
  Бодюк Електронні гроші: суть те особливості / Бодюк, : Трубін І.О. а.В. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 33-36
472993
  Каліберда Н. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки / Н. Каліберда, О. Ясінська, О. Півнюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 21-28. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються результати дослідження інформаційних потреб користувачів електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, проведеного упродовж 2013-2016 рр. Виокремлені основні категорії користувачів електронних ресурсів, ...
472994
  Улицька І.І. Електронні комунікації влади з громадськістю як необхідна передумова ефективної державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 296-307
472995
  Лень Т.С. Електронні кореляції і магнітна фазова діаграма кристалів : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.04.07 / Лень Т.С.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
472996
  Шотурма Н.В. Електронні петиції як новий інструмент залучення громади до прийняття рішень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 314-318
472997
  Огороднійчук М.Д. Електронні підсилювачі / М.Д. Огороднійчук. – Київ : ІСДО, 1995. – 248 с.
472998
  Мізюк Л.Я. Електронні покажчики змінної напруги / Л.Я. Мізюк. – Київ, 1960. – 175 с.
472999
  Тараненко В.П. Електронні та квантові прилади НВЧ / В.П. Тараненко. – Київ : Вища школа, 1974. – 247 с.
473000
  Гой Руслана Богданівна Електронні та фононні властивості фоточутливих напівпровідникових сполук типу А"В" С" : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.10 / Гой Р.Б.; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 17 с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,