Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
450001
  Горболіс Л. "...здалеку кричу: я - українка!" (за романом Надії Мориквас "Де мій брат?") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 74-83. – ISSN 0236-1477
450002
  Грабовський С. "...Здобудеш людських прав" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 20


  Іван Стешенко: чи можлива ліва та водночас українська партія?
450003
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
450004
  Головченко В. "Звідки пішла руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
450005
  Набок С. "Звідомлення Української Академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної Академії наук України (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
450006
  Пушкарук Н. "Звільнити без будь-яких умов" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 3


  Світові лідери та ЗМІ про засудження Надії Савченко російським судом.
450007
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
450008
  Лиман С.І. "Звіт про подорож Західною Європою в 1858-1859 рр." професора Харківського університету Д.І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 126-130. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
450009
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
450010
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." / В.П. Арзамасцев. – Пенза, 1984. – 168с.
450011
  Новиков Н.С. "Звук родной струны..." / Н.С. Новиков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 21 с.
450012
  Волощук М.Б. "Звуковые" эпитеты в повести Л. Толстого "Крейцерова соната" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 61-62
450013
  Шпаковский В. "Звучал булат, картечь визжала...": оружие 1812 года // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 18-45. – ISSN 1812-867Х
450014
  Альтшуллер М.Г. "Звучащий стих свободы ради..." : Очерки о читателях декабристской поры / М.Г. Альтшуллер, И.Ф. Мартынов. – Москва : Книга, 1976. – 119 с.
450015
  Данько Н. "Звучить!" (Григір Тютюнник і Мануйлівка) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 10, 11
450016
  Жулинський М. "Згадав свою Волинь святую..." Тарас Шевченко і Волинь / розмовум вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розмова з директором Інституту літераратури ім. Т.Г. Шевченка НАН України академіком М.Г. Жулинським про те, де міг бути Тарас Шевченко на Волині й що там намалював.
450017
   "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / [Т. Чуйко та ін. ; переднє слово Д. Стуса ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-06-0701-9
450018
  Кондрашова-Діденко "Згорнене впливання" довіри на соціо-економічні перетворення країни / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-6
450019
  Шубин Н П. "Здесь вся моя жизнь..." / Н П. Шубин. – Петрозаводск, 1985. – 168с.
450020
  Паустовський К. "Здесь живет никто" [про О.М. Гілярова] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 389-391. – ISBN 5-7707-1061-6
450021
  Стативка В.И. "Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно..." : стилистический и лингвистический анализ как методы работы с текстом // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-6.
450022
  Кузнецов С. "Здесь ничего не зарыто, кроме собаки". Беседу вела Елена Погорелая // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-195. – ISSN 0042-8795
450023
  Шпопер Д. "Здесь Польши нет..." / Д. Шпопер, П. Домбровский // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 121-123. – ISSN 0235-7089


  Польско-литовские политические элиты и Россия Александра II (1855-1862).
450024
  Винокурова И. "Здесь, в Америке, были мною встречены люди, о которых говорить еще не время..." Нина Берберова и Роберт Оппенгеймер // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 13-37. – ISSN 0042-8795
450025
  Федорук Наталья "Здешний народ - коренной русский". Население Новгородской губерннии в XIX - начале XX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 94-98. – ISSN 0235-7089
450026
  Гриценко Н.Р. "Здогадка" Миколи Кузанського про механізм "згортання-розгортання" універсуму: безкінечність як кон"юктура просторово-часової проекції усіх сфер буття // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 10-13
450027
  Глухов А.Г. ...Звучат лишь письмена / А.Г. Глухов. – М, 1981. – 207с.
450028
  Вальтінос Т. [Звільнення дев"ятьох / Танасіс Вальтінос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
450029
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1982. – 504с.
450030
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1984. – 486 с.
450031
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1987. – 521с.
450032
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
Т. 1. – 2009. – 632 с.
450033
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Т. 2. – 2009. – 488с.
450034
   Звід кодексів України : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
Т. 4. – 2009. – 344 с.
450035
  Блажівська О.Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам"ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 3 (149). – С. 60-68
450036
   Звід пам"яток історії та культури України : енциклопедичне видання : у 28 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-95478-1-4
Київ. Кн. 1, ч. 1 : А - Л / ред. кол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.]; [упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – 1999. – 608 c.
450037
   Звід пам"яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район = Register of monuments of history and culture of Ukraine: Poltava region, Novosangarsky district. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 178 c. – ISBN 978-966-7891-76-3
450038
   Звід правил належної практики виборів : Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). – Cтрасбург, 2002. – 40 с.
450039
  Негрич Н.Д. Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 189-192
450040
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
450041
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
450042
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
450043
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
450044
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
450045
  Гирич І. Звідки взялася "Україна"? Назва нашого народу набула сучасного політичного й географічного звучання в XIX столітті // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 26-28. – ISSN 1819-7329


  У середіні XIX століття з"явився новий термін "Україна-Русь", який мав витіснити "Давню Русь"("Київську Русь"). Свідомо його почали вживати: П. Свєнціцький, В. Антонович, М. Максимович, М. Грушевський, І. Лучицький .
450046
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
450047
  Примост В. Звідки взялися "недоросіяни"? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Більшість злочинів проти українства творилося руками українців. І сьогодні важливо знати, чому так сталося.
450048
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
450049
   Звідки ж походять назви "Русь - Україна" і "тризуб"? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 2-3
450050
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
450051
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
450052
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
450053
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
450054
  Мушкетик Ю. Звідки пішла земля Руська і хто ми такі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 8


  Як московити украли нашу назву і нашу історію.
450055
  Чекаленко Л. Звідки пішла Новоросія? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 42-45


  Тмим, хто нині прагне переписати історію України, розділити її територію, розсварити український народ і утворити незаконним шляхом нові республіки, доречно та корисно було б знати окремі сторінки історії України.
450056
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
450057
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 64-76. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
450058
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
450059
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
450060
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
450061
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – К., 1930. – 48с.
450062
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
450063
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
450064
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
450065
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
450066
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 12с.
450067
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. : За перше пятиріччя (1922-1926). – К. : [Б. в.], 1927. – 21с.
450068
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік.. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94с.
450069
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
450070
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
450071
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
450072
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
450073
  Лубківський Р.М. Звіздар : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1977. – 247 с.
450074
  Сулима М. Звільнені за націоналізм. Як кримський виш позбувався невгодних науковців // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 151). – С. 13
450075
  Кравченко М.В. Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
450076
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
450077
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
450078
  Кравченко В.І. Звільнення від "малоросійства" / Валерій Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 305, [3] с. – Бібліогр.: с. 289-305. – ISBN 978-966-136-408-9
450079
  Мостепанюк Л.О. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 41-49
450080
  Горох О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 107-116
450081
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
450082
  Михайленко М. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 26-37
450083
  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 115-121
450084
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
450085
  Стефаніцкі Р. Звільнення від державних трансферів у світлі забороним Договорами ЄС надання країною-членом державної допомоги деяким підприємствам // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 112-123. – ISSN 2082-4939
450086
  Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-326-037-8
450087
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
450088
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
450089
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
450090
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
450091
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
450092
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
450093
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
450094
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
450095
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
450096
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
450097
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
450098
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
450099
  Булейко А.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям за законодавством України та інших європейських країн: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
450100
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
450101
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (0). – ISSN 2078-9165
450102
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
450103
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
450104
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
450105
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
450106
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
450107
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
450108
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
450109
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
450110
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
450111
  Меркулова В.О. Звільнення від покарання з випробуванням: законодавчий та зарубіжний досвід // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 129-132
450112
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
450113
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
450114
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
450115
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 192-199
450116
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
450117
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
450118
  Біленко М. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. На юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшли традиційні Матвєєвські читання, присвячені пам"яті Юрія Матвєєва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  20 листопада 2015 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулися "Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях".
450119
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
450120
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
450121
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
450122
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
450123
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
450124
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
450125
  Пономарьова Т. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 48-52
450126
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
450127
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
450128
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
450129
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
450130
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
450131
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
450132
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
450133
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
450134
  Завгородній Ю.Ю. Звільнення у Рігведі: до постановки питання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 213-214
450135
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
450136
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
450137
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
450138
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
450139
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
450140
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
450141
  Лівшіц Ю. Звіринецькі печери як феномен модульної побудови катакомб XI-XVIII ст. // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 54-65
450142
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – К., 1956. – 188с.
450143
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 160с.
450144
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни. / І.Т. Сокур. – К., 1971. – 128с.
450145
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
450146
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
450147
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
450148
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
450149
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
450150
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
450151
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
450152
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
450153
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
450154
  Ричка Ю. Звіряємо крок з найбільшою економікою Європи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 11-18 березня (№ 12/13). – С. 2 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні викладки."Організували його МОН України та Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень ФРН.
450155
  Черненко К.У. Звіряючись з Леніним, діючи по-ленінському / К.У. Черненко. – К., 1981. – 29с.
450156
  Антонович В. Звістки літописні [про Київ] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 13-47. – ISBN 978-617-7023-51-6
450157
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
450158
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
450159
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
450160
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
450161
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
450162
   Звіт Всеукраїнської Ради Профспілок.. – Х, 1928. – 274с.
450163
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 94с.
450164
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
450165
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2013. – 99 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 73-81, с. 85-92
450166
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
450167
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир, 1931. – 72с.
450168
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
450169
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
450170
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
450171
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
450172
   Звіт завідувача кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка про роботу кафедри оптики за період 2004-2011 рр. професора Поперенка Леоніда Володимировича // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 298-307
450173
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
450174
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету.. – К, 1935. – 226с.
450175
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
450176
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – Київ, 1929. – 40с.
450177
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
450178
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
450179
   Звіт комісії до Європейського Парламенту та консульства // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 75-81


  Проміжна оцінка Європейської метрологічної дослідницької програми - EMRP.
450180
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
450181
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
450182
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
450183
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
450184
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
450185
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
450186
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
450187
   Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
450188
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
450189
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
450190
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
450191
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
450192
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
450193
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
450194
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
450195
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
450196
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
450197
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
450198
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
450199
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
450200
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
450201
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
450202
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
450203
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік.. – Х, 1928. – 319с.
450204
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
450205
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році : проект : у 2 ч. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 171 с.
450206
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
450207
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
450208
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки.. – Харків, 1927. – 36с.
450209
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
450210
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
450211
   Звіт про навчальну, науково-дослідну роботу та міжнародні наукові зв"язки кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури за 2011-2016 роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 55-59. – ISBN 978-617-673-442-0
450212
  Магурчак А. Звіт про нараду українських послів і голів місій 18-22 червня 1919 р. у Відні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 90-97. – ISSN 2306-4250


  За фондами National Archives of Canada.
450213
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
450214
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
450215
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
450216
  Малишкін О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
450217
   Звіт про результати досліджень грунту та води в зоні впливу складів з непридатними пестицидами в басейнах рік Сан та Західний Буг : проект "Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг" / Олег Ягоцький [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. – 191, [1] с., [8] арк. фот. : табл.
450218
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
450219
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
450220
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
450221
   Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 6-10
450222
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
450223
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
450224
   Звіт про роботу.. – Сталіно, 1935. – 321с.
450225
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
450226
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
450227
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
450228
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
450229
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
450230
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
450231
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
450232
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
450233
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
450234
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
450235
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
450236
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
450237
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
450238
   Звіт Рахункової палати України за 2013 рік / Рахунк. палата України. – Київ : [б. в.], 2014. – 223, [1] с. : фотоіл., іл., діаграми
450239
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – 56 с. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
450240
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
450241
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010. – Київ : [б. в.], 2010. – 78 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
450242
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 27.12.2011. – Київ : [б. в.], 2011. – 123 с. : іл., табл.
450243
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
450244
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2012. – Київ : Київський університет, 2012. – 180 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
450245
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25.12.2013. – Київ : Київський університет, 2013. – 234 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
450246
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2014. – Київ : Київський університет, 2014. – 275 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
450247
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2015 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 198 с. : іл., табл.
450248
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2016 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 250 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
450249
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
450250
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад., 1935. – 75 с.
450251
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
450252
   Звіт Уряду А.М.С.Р.Р. 6-му з"їздові Рад Молдавії за 1931-1934 роки.. – Тирасполь : Видання ЦВК та РНК АМРСР, 1935. – 24 с.
450253
   Звіт Харківської Міської Ради XII скликання.. – Харків? : Видання редакційно-видавничого сектору оргвідділу, 1930. – 119 с.
450254
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
450255
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
450256
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
450257
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
450258
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
450259
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
450260
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
450261
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
450262
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
450263
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
450264
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
450265
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) / Г.М. Маленков, 1955. – с.
450266
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
450267
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
450268
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
450269
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
450270
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – К., 1971. – 123с.
450271
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с. – Мініатюрне видання
450272
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – К., 1958. – 75с.
450273
  Скрипник А. Звітна і законодавча документація військового характеру - як складова бюрократичної роботи цивільних установ київського генерал-губернатора у 30-х - 50-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 352-354. – ISBN 978-966-171-893-6
450274
  Хльобас Н. Звітні документи в Університеті Св. Володимира // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 110-114


  У публікації проаналізовано три основні звіти Київського університету 60-х років XIX ст. і надруковано один іх них - "Звіт про лекції, прочитані в Університеті св. Володимира упродовж 2-го півріччя 1862 - 1863 навчального року".
450275
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
450276
  Глєбова Н.В. Звітність банків : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Глєбова Н.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-676-522-5
450277
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
450278
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
450279
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
450280
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
450281
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
450282
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
450283
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
450284
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
450285
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
450286
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
450287
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
450288
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
450289
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
450290
  Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 165-174. – ISSN 2222-4459
450291
  Ільницький Д.О. Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 90-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  Узагальнено теоретичні та практичні компоненти гармонійної підзвітності інституцій вищої освіти на основі дослідження досвіду університетів світового класу та обґрунтовано розробку рекомендацій щодо змісту та структури річного звіту університету. ...
450292
  Безверхий К.В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 299-307. – ISSN 2222-4459
450293
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
450294
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
450295
   Звітно-виборна конференція профспілок КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася звітно-виборча конференція Первинної профспілкової організації. Зі звітною доповіддю за період з 2010 по 2015 рік виступив голова профкому В.Ф. Цвих. Участь в обговоренні звітної доповіді профкому взяли професор ...
450296
   Звітно-виборні збори НАПН України - підбиття підсумків і завдання подальшого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1-2
450297
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
450298
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
450299
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
450300
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
450301
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
450302
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
450303
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
450304
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
450305
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
450306
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
450307
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
450308
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
450309
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
450310
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
450311
  Тарасенко Т. Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 289-299
450312
  Хайкіна Д.Г. Звітую / Д.Г. Хайкіна. – К., 1989. – 174с.
450313
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
450314
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
450315
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
450316
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
450317
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
450318
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
450319
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
450320
  Богданов В.А. Звон колосьев / В.А. Богданов. – Челябинск, 1964. – 67с.
450321
  Ефимов М.Д. Звон копыт : стихи / М.Д. Ефимов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 79 с.
450322
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
450323
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
450324
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
450325
  Благов Н.Н. Звон наковальни : стихи и поэма / Н.Н. Благов. – Москва : Современник, 1971. – 120 с.
450326
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
450327
  Даржай А.А. Звон стремян : стихи и поэмы / А.А. Даржай; пер. с тувин. – Кызыл, 1980. – 172 с.
450328
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
450329
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – М., 1989. – 555с.
450330
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
450331
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
450332
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
450333
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1974. – 287с.
450334
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 240с.
450335
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
450336
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1986. – 538с.
450337
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
450338
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
450339
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М, 1973. – 56с.
450340
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
450341
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
450342
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
450343
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
450344
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
450345
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
450346
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – М, 1959. – 94с.
450347
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
450348
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
450349
  Кемохлидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемохлидзе. – М, 1984. – 214с.
450350
  Стаут Р. Звонок в дверь / Р. Стаут. – М, 1990. – 283с.
450351
  Стаут Рекс Звонок в дверь : Роман / Стаут Рекс. – Киев : МП "Радуга", 1990. – 143с. – (Американский детектив)
450352
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
450353
  Нариньян С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньян. – Москва, 1973. – 270с.
450354
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
450355
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
450356
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
450357
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
450358
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – М., 1970. – 143с.
450359
  ТолстойА.К Звонче жаворонка пенье... / ТолстойА.К. – 2-е изд. – М., 1973. – 77с.
450360
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
450361
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
450362
  Заставна С.Л. Зворотна дія норми адміністративного права: порівняльний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 184-192. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
450363
  Хорохонько О.С. Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 342-345. – ISSN 2219-5521


  Викладено результати досліджень, метою яких був аналіз проблеми зворотного відсилання в різних системах права та пошук шляхів її вирішення в Україні. У висновках наголошено на тому, що зворотне відсилання може застосовуватися в галузі колізійних ...
450364
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
450365
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
450366
  Вронська Т.В. Зворотний бік війни: історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень 2015. – С.22-41. – ISSN 0130-5247
450367
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
450368
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
450369
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
450370
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
450371
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 215-223


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
450372
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
450373
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
450374
  Короденко М. Зворотній зв"язок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  15 квітня 2016 року на базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів Вищих навчальних закладів України. Про підсумки роботи Спілки ректорів за звітний період (з 1 грудня 2014 року до 1 квітня 2016 року) і основні завдання щодо ...
450375
  Зіменкова Д.М. Зворотній зв"язок в перспективі студентоцентрованої освіти / Д.М. Зіменкова, Ю.Г. Сорока // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 246-250. – ISSN 2073-9591


  Присвячена аналізу поняття та феномену зворотнього зв"язку як засобу збирання інформації про якість процесу викладання та навчання задля їхньої подальшої зміни та вдосконалення.
450376
  Мазуренко В.І. Зворотній рух короткострокового капіталу та його вплив на економічну безпеку окремих держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 460-466
450377
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
450378
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
450379
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
450380
  Ханова А.Ф. Зву луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – М., 1979. – 79с.
450381
  Кіндрачук Н.М. Звуження застосування української мови наприкінці 50-х - протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 145-152. – ISSN 2312-6825


  "Центральним виявилося питання про загальний стан української мови в суспільстві й на республіканській конференції в Києві 1963 року з питань культури української мови, що була організована Київським держ. ун-том ім. Т. Шевченка та Інститутом ...
450382
  Пономаренко В.Д. Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, О.В. Ляхова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 92-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
450383
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
450384
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
450385
  Колюх В. Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 9-12


  Проаналізовано зміни в конституційному статусі Президента України в процесі реформування Конституції України.
450386
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1964. – 316с.
450387
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
450388
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1972. – 432с.
450389
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1985. – 288с.
450390
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
450391
  Бабенко О.К. Звук / О.К. Бабенко. – Київ, 1941. – 124 с.
450392
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
450393
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
450394
   Звук в жидкостях и газах : метод. указания. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 45 с.
450395
  Любченко Ю.В. Звук в інформаційному радіомовленні: когнітивний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 98-101


  У статті розглянуто когнітивний аспект виражальних засобів в інформаційному радіомовленні. На основі аудіоматеріалів всеукраїнських і регіональних радіостанцій з"ясовано вплив звукової інформації в новинах на пізнання людини та засвоєння фактів. The ...
450396
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
450397
  Элкин Е. Звук и изображение. Звукотехника в телевидении и кино / Е. Элкин, М. Глин ; перевод с англ. Г.Н. Митрофанова. – Москва : Связь, 1978. – 344 с., [4] л. ил.
450398
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
450399
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
450400
  Де-Метц Звук и свет / Де-Метц. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев, 1908. – 288с.
450401
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
450402
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
450403
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
450404
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
450405
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
450406
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
450407
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
450408
  Артюшков А. Звук и стих / А. Артюшков. – Петербург, 1923. – 72с.
450409
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
450410
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
450411
  Дмитренко Н. Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні Я. Івашкевича (на матеріалах українськомовних видань) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 57-64


  Стаття присвячена особливостям світосприйняття Ярослава Івашкевича, спробі осмислити внутрішній світ його художніх творів. Увага сконцентрована на дослідженні особливостей функціонування художнього образу в контексті взаємодії музики та живописного ...
450412
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
450413
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
450414
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – Киев, 1987. – 109 с.
450415
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
450416
  Близнец В.С. Звук паутинки / В.С. Близнец. – К, 1986. – 366с.
450417
  Гусейнов И. Звук свирели : пьеса и повесть / И. Гусейнов. – Москва, 1968. – 248 с.
450418
  Гончаренко О.М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядаються фонетико-стилістичні особливості сучасної китайської мови та їх експресивний вплив на читача та слухача. Проаналізовані як позитивні, так і негативні аспекти експресивних ефектів мовного звуку. В статье рассматриваются ...
450419
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
450420
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
450421
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
450422
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
450423
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал : Основные понятия и закономерности / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1968. – 16 с.
450424
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
450425
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
450426
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Л., 1985. – 303с.
450427
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
450428
  Грищук Б.А. Звуки гармони : повесть / Б.А. Грищук. – Москва, 1986. – 285 с.
450429
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – М., 1971. – 123с.
450430
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
450431
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
450432
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
450433
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1978. – 207с.
450434
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
450435
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
450436
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
450437
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
450438
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
450439
  Лукьянова И. Звуки лиры и трубы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – C. 38-45
450440
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
450441
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
450442
   Звуки рыб.. – М, 1968. – 96с.
450443
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 2-е изд., испр. – Москва, 1951. – 171 с.
450444
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159 с.
450445
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
450446
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
450447
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
450448
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
450449
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
450450
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
450451
  Климентова О.В. Звуко-ритмічні чинники сугестивного впливу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 171-179
450452
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 353 л. – Додатки: л. 202-353. – Бібліогр.: л. 176-201
450453
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
450454
  Подберезная З.Д. Звуко-техническая лаборатория в неязыковом вузе / З.Д. Подберезная, Г.В. Опельбаум. – М., 1969. – 158с.
450455
  Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность: универсальное, национальное, индивидуальное / Л.П. Прокофьева; Государственное образовательное учреждение высш. профессионального образования "Саратовский госуд. медицинский ун-т Федерального агенства по зравоохранению и социальному развитию". – Саратов : Саратовский медицинский университет, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-91272-288-2
450456
  Киреева Т.М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 197-202


  Статья посвящена исследованию звукосимволизма в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа". Определено преобладание двух гласных [о], [i], соответствующие золотистому и голубому цвету. Установлено соотношение звуко-цветовой символики и сакральной семантики, ...
450457
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
450458
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
450459
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
450460
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
450461
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
450462
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
450463
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
450464
  Никольский А.А. Звуковая активность волка. / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – М, 1989. – 128с.
450465
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
450466
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
450467
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
450468
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35. / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
450469
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
450470
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
450471
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Л, 1980. – 154с.
450472
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
450473
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – М., 1973. – 275с.
450474
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
450475
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
450476
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
450477
  Теряєв Д.О. Звуковая система русского языка в структуре речи (экпериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 171-177. – ISSN 2075-437X


  За результатами експериментально-фонетичного дослідження встановлено функціонування звукової системи російської мови в мовленні. По результатам экспериментально-фонетического исследования установлено функционирование звуковой системы русского языка в ...
450478
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
450479
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
450480
  Нисбетт Алек Звуковая студия: Техника и методы использования / Нисбетт Алек. – Москва : Связь, 1979. – 464с.
450481
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 168с.
450482
  Степурко В.І. Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 380-387. – ISSN 2225-7586
450483
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
450484
  Касьянова О.А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 324-336


  Висвітлено умови і причини появи можливих варіантів української губної приголосної фонеми /в/. Окреслено акустично-артикуляційні характеристики її алофонів. В статье изложены условия и причины появления возможных вариантов украинской фонемы /в/. ...
450485
  Грегуш П. Звуковидение : пер. с англ. / П. Грегуш. – Москва : Мир, 1982. – 232 с.
450486
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
450487
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1977. – 112 с.
450488
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
450489
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
450490
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
450491
  Мірошниченко П.В. Звуковий образ радіомовлення як медіаефект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено звуковий образ радіомовлення як теоретико-прикладну проблему сучасних медіа студій і медіапсихології, визначено компоненти ефективності його впливу. This article analyses the sound image of radio broadcasting as theoretical and ...
450492
  Рябуха Н.О. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. : монографія / Н.О. Рябуха ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7256-50-1
450493
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 150-156. – ISSN 2224-0926
450494
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
450495
  Шапаренко В.В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено звуковим засобам створення радіорекламного образу. Сучасна українська аудіореклама малодосліджена в аспекті образотворення. У роботі розглядаються такі засоби створення образу в радіорекламному повідомленні, як голосові характеристики ...
450496
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
450497
  Казарян А.Р. Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 236-244. – ISSN 2225-7586
450498
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
450499
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
450500
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
450501
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
450502
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Москва, 1978. – 126с.
450503
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 118с.
450504
  Трихманенко В.Ф. Звуковой барьер / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1959. – 152с.
450505
  Бадмаева Г. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 140-153. – ISSN 0869-5415
450506
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Москва : Искусство, 1961. – 128 с.
450507
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва : Искусство, 1970. – 128 с.
450508
  Шубин Э.П. Звуковой самоучитель английской разговорной речи. / Э.П. Шубин. – М., 1965. – 144с.
450509
  Левицкий В.В. Звуковой символизм / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1998. – 129с.
450510
  Левицкий В.В. Звуковой символизм: мифы и реальность / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-423-045-9
450511
  Бураев И.Д. Звуковой состав бурят-монгольского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бураев И.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 18 с.
450512
  Имнадзе Н.Е. Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. (Эксперимент. исслед.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10688 / Имнадзе Н.Е.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
450513
  Атамирзаева С. Звуковой состав наманганского говора узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Атамирзаева С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1963. – 19 с.
450514
  Кунаа А.Ч. Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кунаа А.Ч.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 14л.
450515
  Кизириа Н.А. Звуковой состав чанского диалекта занского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Кизириа Н.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1970. – 18л.
450516
  Барашков П.П. Звуковой состав якутского языка / П.П. Барашков. – Якутск, 1953. – 98с.
450517
  Медведев А.А. Звуковой способ представления рельефа местности : картография // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-34 : Рис. – ISSN 0016-7126
450518
  Иоганзен Т.Б. Звуковой строй севернобаварского диалекта в СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иоганзен Т.Б.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
450519
  Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизкого литературного языка / Т.К. Ахматов. – Фрунзе, 1968. – 192с.
450520
  Аматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Аматов Т.К. ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 69 с. – Бібліогр.:с.68-69
450521
  Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка / Л.В. Бондарко. – Москва, 1977. – 175с.
450522
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1959. – 187с.
450523
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1961. – 392с.
450524
  Андреева Т.Е. Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка / Т.Е. Андреева. – Москва, 1988. – 138с.
450525
   Звуковой строй языка.. – М, 1979. – 268с.
450526
  Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка / Н.Д. Дьячковский. – Якутск, 1971. – 192с.
450527
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор КЗС-22. / Г.М. Иванов. – М., 1940. – 128с.
450528
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор СКП-26. / Г.М. Иванов. – М., 1947. – 112с.
450529
  Федосеева Е.О. Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок / Е.О. Федосеева. – Москва : Искусство, 1963. – 280с.
450530
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани, 1940. – 6 с. – Окремий відбиток з ""Сообщения Грузинского филиала Академии наук СССР, т.1. № 1, 1940""
450531
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани. – Тбилиси, 1940. – с.
450532
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
450533
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 440 с.
450534
  Вуд А. Звуковые волны и их применения : пер. с англ. / А. Вуд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 142 с.
450535
  Вуд А. Звуковые волны и их применения = Sound waves and their uses : пер. с анг. / А. Вуд ; под ред. С.Н. Ржевкина. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 144 с. – (Классика инженерной мысли: акустика и ее приложения). – ISBN 978-5-382-00719-9
450536
  Вербицкая Л.А. Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вербицкая Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 19 с.
450537
  Петровский Н.С. Звуковые знаки египетского письма как система / Н.С. Петровский. – М., 1978. – 174с.
450538
  Красильников В.А. Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 560 с.
450539
  Кузьменко В.А. Звуковые и ультразвуковые колебания при динамических испытаниях материалов / В.А. Кузьменко. – К, 1963. – 152с.
450540
  Фридлендер Ф. Звуковые импульсы : пер. с англ. / Ф. Фридлендер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232с.
450541
  Давыдов М.В. Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика / М.В. Давыдов. – М, 1984. – 204с.
450542
  Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах / И.А. Викторов. – Москва : Наука, 1981. – 287 с.
450543
  Никольский А.А. Звуковые сигналы млекопитающих в эволюционном процессе / А.А. Никольский. – М, 1984. – 199с.
450544
  Шеворошкин В.В. Звуковые цепи в языках мира / В.В. Шеворошкин. – Москва, 1969. – 188с.
450545
  Дорофеев Б.М. Звуковые явления при кипении / Б.М. Дорофеев. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 88 с.
450546
  Барановский П.П. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя / П.П. Барановский, Е.Е. Юцевич. – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 84 с.
450547
  Кулінська Л.П. Звукозапис на уроках української літератури / Л.П. Кулінська. – К., 1973. – 88с.
450548
  Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов / М.В. Ляховицький. – К., 1970. – 240с.
450549
  Мелик- Симонян Звукозаписывающая аппаратура / Мелик- Симонян. – М, 1972. – 125с.
450550
   Звукозаписывающий аппарат МИЗ-9., 1962. – 42с.
450551
  Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе / А.А. Леви. – М., 1974. – 104с.
450552
  Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви, Ю.А. Горинов. – М., 1983. – 109с.
450553
  Парфентьев А.И. Звукозапись и ее применение. / А.И. Парфентьев. – М., 1953. – 32с.
450554
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1975. – 120 с.
450555
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1988. – 112 с.
450556
   Звукозапись.. – М-Л, 1949. – 48с.
450557
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто / Ефимов В.В. ; Рис. Корпачева Е.В. – Киев : Радянська школа, 1977. – 135 с.
450558
  Гаценко І.О. Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 20-27
450559
  Казакова Е.В. Звукоизобразительная система арабского языка : монография / Казакова Елена Владимировна. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-148. – ISBN 978-966-2769-45-6
450560
  Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке / К.Ш. Хусаинов. – Алма-Ата, 1988. – 232с.
450561
  Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 666 / Пылма В.А. ; АН ЭстССР , Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 45 с.
450562
  Тимофеев А.К. Звукоизоляция в жилищном строительстве / А.К. Тимофеев. – Москва, 1956. – 32 с.
450563
  Борисов Л.П. Звукоизоляция в машиностроении / Л.П. Борисов, Д.Р. Гужас. – М, 1990. – 253с.
450564
  Таранов В.М. Звукокинотехника при обучении иностранным языкам. / В.М. Таранов. – М., 1959. – 192с.
450565
  Апарин А. Звукометрия / А. Апарин. – Москва
1. – 1931. – 120с.
450566
  Кондратьев В.И. Звукообразование при соударении газовых струй окислителя и горючего : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев В.И.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 15л.
450567
  Кубат К. Звукооператор - любитель / К. Кубат. – Москва, 1978. – 191 с.
450568
  Мойсієнко А. Звукописний компонент у народній загадці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 288-296


  Стаття присвячена особливостям фонічної організації мінімізованих текстових утворень, а саме - народних загадок, в яких фонічних елемент нерідко виступає не лише структурно-образною, а й смисловою домінантою. Аналізуються численні повтори на рівні ...
450569
  Цвиккер К. Звукопоглощающие материалы : пер. с англ. / К. Цвиккер, К. Костен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 160 с.
450570
  Гаклин Д. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи / Д. Гаклин. – Москва, 1966. – 40 с.
450571
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1962. – 113с.
450572
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1965. – 114с.
450573
  Кобелянська О.І. Звукосимволізм в японській мові як об"єкт семасіологічного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 60-64
450574
  Гливінська Л. Звукосимволізм: "за" і "проти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд багатоаспектної проблематики фонетичного символізму й проаналізовано актуальні підходи щодо осмислення цього мовного явища. Зауважено, що вивчення звукосимволізму з антропоцентричних позицій - у психолінгвістичному, соціолінгвістичному, ...
450575
  Крилова Н. Звукосмислові та інтенціональні особливості комунікативних повідомлень українських політиків // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-439-357-4
450576
  Гарасим Я. Звукоструктура народнопоетичної мови: етноестетичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 114-123


  Статтю присвячено дослідженню звукової організації ритмомелодики української пісенної традиції, яка відзначається відчутним стуренем етноестетичної якості і може бути простежена на всіх етапах еволюції народнопоетичної тоніки.
450577
  Качерович А.Н. Звукотехника кинематографии / А.Н. Качерович. – М., 1950. – 276с.
450578
  Сапожков М.А. Звукофикация помещений: Проектирование и расчет / М.А. Сапожков. – Москва : Связь, 1979. – 144с.
450579
  Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. / М.А. Маргулис. – М., 1986. – 285с.
450580
  Мелик-Пашаев Звучание жизни / Мелик-Пашаев. – Москва : Музыка, 1989. – 126 с.
450581
  Данилов С.П. Звучание тайги : рассказы / С.П. Данилов. – Москва, 1972. – 334 с.
450582
  Розумний А. Звучання і значення слів не випадкове // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 6-7
450583
  Рибінська Ю. Звучання і значення у поезії та перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 110-113
450584
  Драгінда О.В. Звучання і смисл у поезії та перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто проблему залежності звучання віршованого твору від його значення. Особливу увагу приділено розгляду можливості передачі в перекладі звуко-кольорових кореляцій.
450585
  Василенко Ю.В. Звучання світла в традиції ісихазму, або чи можливі відтінки мовчання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 7-9
450586
  Скуратівський В. Звучання українського буття // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  "Кобзар" Тараса Шевченка
450587
  Жемлиханов Э. Звучанье тишины / Э. Жемлиханов. – Москва : Современник, 1980. – 62 с.
450588
  Рябыкин Николай Звучат "слова любви и упоенья" : организация литературно-музыкального вечера в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 21. – ISSN 1727-4893


  Литературно-музыкальные вечера, проходящие в библиотеках, соединяют в себе литературное, музыкальное и театральное начала и призваны формировать духовные потребности человека, способствовать развитию литературного вкуса посетителей, обогащению их ...
450589
  Кычанов Е.И. Звучат лишь письмена / Е.И. Кычанов. – Москва, 1965. – 139с.
450590
  Мельник О. Звучать Шевченкові слова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 36-40
450591
  Сольский В Звучащее кино / В Сольский. – Л, 1929. – 96с.
450592
  Теряев Д.А. Звучащее поэтическое слово М.Ю. Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 266-275. – ISBN 966-581-590-3
450593
  Филиппова Татьяна Звучащее слово // Библиотечное дело
450594
  Дозорцева Ж. Звучащие полотна Карла Брюллова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11
450595
  Дружинин Н.Г. Звучащий "свет" и "светящийся" звук / Н.Г. Дружинин, Г.П. Марков, В.И. Станко. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 9 ; Физика). – ISBN 5-07-000909-5
450596
   Звучащий мир. – Москва, 1979. – 168 с.
450597
  Горриш В. Звучащий след / В. Горриш. – М., 1961. – 159с.
450598
   Звучащий текст.. – М, 1983. – 250с.
450599
  Джафарзаде А. Звучит повсюду голос мой : роман / А. Джафарзаде; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
450600
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1962. – 103с.
450601
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1968. – 81с.
450602
  Содомора А/ Звучне відлуння дантових терцин // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 157-162. – ISSN 0130-1608


  Переклад М. Стріхою "Божественної комедії. Пекло" Данте Аліг"єрі на українську мову. За свою роботу перекладач отримав у Равенні відзнаку "Дантівський лавр".
450603
  Залыгин С.П. Звягинцевский дом. - (Много лет спуст. - На Большую землю) / С.П. Залыгин. – М., 1969. – 48с.
450604
  Пфейфер Г.В. Звязок поміж об"ємом тіла оборотового навколо оси Z та об"ємом тіла, обмеженого поверхнею обертання двома круговими циліндрами, що мають за вісь вісь Z, та площею XY / проф. Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [2] с.
450605
  Лукавихин Н. Звякни, брякни, балалайка : самоучитель для ребят / Н. Лукавихин. – Москва : Молодая гвардия, 1931. – 63 с.
450606
  Костенко Н. Згага слова, або у "саду барв" : єдиної художниці-баталіста в Україні і світі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 172-175. – ISSN 0208-0710
450607
  Рубашов М.Б. Згага. : Роман / М.Б. Рубашов. – Київ : Молодь, 1968. – 243с.
450608
  Черкаська Г. Згадаймо "дядю Толю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 лютого (№ 6). – С. 2


  Анатолій Іванович Лупиніс — український політичний та громадський діяч, поет.
450609
  Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно... : з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Тронько П.Т. ; [передм. В. Костенко]. – Київ : Молодь, 2001. – 224 с., [16] арк. фотогр. – ISBN 966-7615-22-7
450610
  Козирод І. Згадаймо Ждаху-митця // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 18. – ISSN 0868-9644
450611
  Пономарів О. Згадаймо і пам"ятаймо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про Аллу Петрівну Коваль, яка викладала на кафедрі української мови філологічного факультету КДУ імені Тараса Шевченка.
450612
  Підпала Н. Згадаймо і пом"янімо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 12


  Славний рід Юркевичів: Йосип В"ячеславович (Венцеславович) Юркевич — український громадський діяч, лікар, член київської Старої Громади з 1860-х років, один з фундаторів кооперативного руху в Україні; Лев Йосипович Юркевич — український ...
450613
   Згадаймо Ілліча.. – К, 1929. – 24с.
450614
  Макаренко Д.Є. Згадаймо Петра Констянтиновича Заморія (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 202 : фото. – ISSN 0367-4290
450615
  Грабовецький В. Згадаймо праведних гетьманів і кошових: де їх могили? : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Пік-Лайн, 2005. – 132с.
450616
  Добриніна О. Згадаймо про літо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про оздоровчі бази ун-ту: "Мрія" (с. Плюти) та оздоровчо-спортивний комплекс у с. Берегове (Крим).
450617
  Топузов Т.Г. Згадаймо професора Корнєєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 8 : фото
450618
  Збанацький Ю.О. Згадаймо, друзі, пережите! : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1959. – 260с.
450619
  Жулинський М. Згадати - щоб не забувати // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 11


  До 100-річчя Борисові Спиридоновичу Буряку, українському радянському письменникові, літературознавцю, доктору філологічних наук
450620
   Згадати Шевченка й підтримати Савченко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 48. – ISSN 2219-5793


  202 роки з дня народження Тараса Шевченка. 9 березня за традицією в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка організували зустріч із лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі студенти і викладачі ...
450621
  Мильков Ф.Н. Згадка меловых боров / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1959. – 37с.
450622
  Радишевський Р. Згадка про вчителя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
450623
  Таранушенко С. Згадка про Г. Нарбута / С. Таранушенко. – с.
450624
  Купчинський О. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть у тогочасних і пізніших документальних пам"ятках: до питання реконструкції архіву // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36-40. – ISBN 966-625-035-7
450625
  Федунь Марія Згадки про Ганну Барвінок у галицькій періодиці (1910-1914 гг.) / Марія Федунь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
450626
   Згадує М. Саф"ян, зять М. Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 50-53. – ISSN 0131-2685
450627
  Вдовина О. Згадуємо Вілена Сергійовича Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 150-151. – ISSN 0235-7941
450628
  Гай-Нижник Згадуй мене... : Лірика кохання / Павло Гай-Нижник. – Київ : Павло Гай-Нижник, 2006. – 114с.
450629
  Побідаш І. Згадуйте мене // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С. 4-5


  Леонід Глібов як видавець газети "Черниговский листок"
450630
  Ковінька О.І. Згадую й розгадую : гумористична повість / О.І. Ковінька. – Київ : Дніпро, 1970. – 132 с.
450631
  Мозер М. Згадуючи академіка Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 336-337. – ISSN 2078-659X
450632
   Згадуючи Аллу Горську // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-144. – ISSN 0208-0710
450633
  Івченко В. Згадуючи великих: Тарас Шевченко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-21
450634
  Романько В. Згадуючи Володимира Сосюру // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 2). – С. 6
450635
  Соломахіна В. Згадуючи вчителя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  З нагоди 100-річчя з дня народження Д.К. Зерова (1895-1995) в університеті відбулося засідання та наукова конференція студентів-ботаніків. Спогади доцента кафедри ботаніки Ванди Соломатіної про спілкування з Д. Зеровим, починаючи з 1946 р.,будучи ...
450636
  Мінгазутдінов О.Ф. Згадуючи вчителя : до 95-річчя від дня народження В.Н. Котова // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 129-130. – ISBN 978-966-581-930-1
450637
  Баєр М. Згадуючи і шануючи історію, думаючи про майбутнє : Інтерв"ю / Міхаель Баер ; [інтерв"ю взяв] Олександр Буценко // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 7-17. – ISBN 978-966-579-271-0


  Ексклюзивне інтерв"ю для альманавху "Хроніка-2000" Надзвичайного і Повноважного посла Угорської Республіки в Україні Міхаеля Байєра.
450638
  Гавдида Н. Згадуючи із вдячністю // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6, 10


  Про життя і творчість чільного діяча ОУН Миколу Климишина, завдяки саме цій людині у 1945 р. було врятовано архів Богдана Лепкого.
450639
  Вознюк В. Згадуючи Михайлину Коцюбинську // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С.127-131. – ISSN 0868-4790
450640
  Бондарчук Л. Згадуючи мовні уроки Бориса Тена // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 174-179. – ISBN 966-95452-3-7
450641
  Жмудовська О. Згадуючи Провідника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня ( №27). – С. 3


  110 років від дня народження Романа Шухевича відзначили 30 червня у київському Будинку вчителя.
450642
  Пен Лін Згадуючи Шевченка / Пен Лін, Ї. Чжан; Переклав з китайської С.В. Кузьмічов // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 32-36. – ISSN 0869-3595
450643
  Фостій Валентина Згасла зірка на географічному небосхилі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 45
450644
  Федорчук О. Згасла зоря корифея образотворчрсті (Пам"яті академіка мистецтв України Т.Н. Яблонської) // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 227-230. – ISBN 978-966-96714-9-3
450645
  Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
450646
  Тутковский П. Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П. Тутковский. – [7] с.
450647
  Тутковський П. Згаслі вулкани України / П. Тутковський, 1920. – [7] с. – Окр. відбиток
450648
  Качкан В. Згаслі крила натужного лету // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 103-128. – ISBN 5-87322-078-0


  Нове прочитання Антона Крушельницького.
450649
  Крючкова О.В. Згвалтування особи чоловічої статті в контексті ст. 152 КК України: аргументи "за" та "проти" // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 94-100
450650
  Кіпніс О.Л. Згин пружної клиноподібної пластини зосередженою силою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі з використанням методу інтегрального перетворення Мелліна побудовані точні розв"язки задач про згин тонкої пружної клиноподібної пластини зосередженою силою для різних способів закріплення її сторін. Визначено прогин, згинаючі і крутильний ...
450651
  Моргунов М.О. Згин пружної смуги штампом / М.О. Моргунов, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контактну взаємодію штампа з прямолінійною основою і пружної смуги, яка опирається на дві точкові опори. Із застосуванням метода Вікера-Гопфа інтегральне рівняння задачі зведено до нескінченної системи алгебричних рівнянь. Знайдено розподіл ...
450652
  Острик В.І. Згин частково опертої круглої пластинки / В.І. Острик, А.Ф. Улітко // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2014. – Т. 57, № 4. – С. 121-130. – ISSN 0130-9420


  Розглянуто задачу про згин тонкої круглої пластинки під дією у її центрі зосередженої нормальної сили, коли пластинка опирається на дві симетрично розташовані контурні опори скінченної довжини. Інтегральне рівняння задачі типу Прандтля розв"язано ...
450653
   Згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня / О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, А.О. Павлик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про поперечні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня. Визначені частоти резонансу та антирезонансу. Отримані значення КЕМЗ за формулою Мезона та за енергетичним критерієм. Приведені результати експериментальних досліджень. The ...
450654
   Згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня / О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, А.О. Павлик, І.А. Улітко // Акустичний вісник : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2012. – Т. 15, № 4. – С. 3-6. – ISSN 1028-7507
450655
  Киричок І.Ф. Згинні коливання та дисипативний розігрів кільцевої в"язкопружної пластинки з п"єзоелектричними акуаторами при електромеханічному моногармонічному навантаженні / І.Ф. Киричок, О.В. П"ятецька, М.В. Карнаухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається зв"язана задана про згинні коливання та дисипативний розігрів кільцевої в"язкопружної пластинки з п"єзокерамічними актуаторами при електромеханічному моногармонічному навантаженні. Враховується температурна залежність комплексних ...
450656
  Дубов В. Згинув, але не скорився // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 8-13. – ISSN 0130-7037


  До 140-річчя з дня народження Миколи Скрипника - радянського партійного і державного діяча.
450657
  Тимошенко Ю. Згідно з паралельним підрахунком голосів: З виступу народного депутата України на сесії Верховної Ради України // Сіл. вісті. – 2004. -4 листопада
450658
  Реутов В.Є. Зглажування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 16-22
450659
  Іванюта П.В. Зглажування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 16-22
450660
  Хавронюк М. Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння / М. Хавронюк, М. Зенова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 17-21


  У статті розглядаються проблеми надання згоді (проханню) потерпілого значення обставини, що виключає злочинність діяння, визначаються сутнісні ознаки згоди (прохання) потерпілого, як однієї із таких обставин.
450661
  Ташлицька Н.М. Згода потерпілого на заподіяння шкоди в континентальній системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 277-280. – ISSN 2219-5521
450662
  Сільченко С. Згода профспілкового органу на розірвання трудового договору як гарантія законності в трудових відносинах // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 55-59.
450663
  Петренко І.М. Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
450664
  Малярчук Т. Згори вниз : Книга страхів / Таня Малярчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 220с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3461-3
450665
  Сербін О. Згортання/розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 22-30
450666
  Авраменко О.І. Зграйка зелених ластівок : новели / О.І. Авраменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 64 с.
450667
  Рильський М.Т. Зграя веселиків : поезії / М.Т. Рильський. – Львів, 1959. – 88 с.
450668
  Рильський М.Т. Зграя веселиків : лірика 1959 року / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 88 с.
450669
  Ячменьова В.М. Згрупування готельних організацій за ознаками та визначення сутності поняття "готельні послуги" / В.М. Ячменьова, Л.А. Кальченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 283-289. – ISSN 0321-0499


  Досліджено міжнародну класифікацію готельних організацій. Проаналізовано існуючу класифікацію готельних організацій України.
450670
  Пчілка О. Згуба або втрачений рай / О. Пчілка, 1915
450671
  Гоголь М.В. Згублена грамота : з малюнками / М. Гоголь. – [Київ] : Книгоспілка, 1927. – 18 с.
450672
  Марти Х. Згубна дружба / Х. Марти. – К, 1965. – 99с.
450673
  Похилевич Д.Л. Згубна роль церковної унії в історії українського народу / Д.Л. Похилевич. – К., 1958. – 40с.
450674
  Зозуля І.Є. Згубність "американської мрії" як основна причина загибелі обдарованої особистості в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 52-55.
450675
  Липа О.Л. Згурівський парк на Полтавщині / О.Л. Липа. – Київ. – 178с.
450676
  Гентош О. Згуртував освітянську спільноту // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  3 січня виповнилося б 70 років Анатолієві Погрібному. До ювілєю у видавничому центрі " Просвіта" вийшла книга " Життя і чин Анатолія Погрібного". Один зі спогадів видрукуваних у цій книзі пропонуємо сьогодні читачам "Освіти".
450677
  Монтелла Карло Згусток крові. / Монтелла Карло. – К., 1961. – 27с.
450678
  Бойко Л.С. Згусток неспокою / Л.С. Бойко. – К., 1978. – 335с.
450679
  Березняк Олександр Олександрович Згущення суспензій із застосуванням акустичних хвиль стиску : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.08 / Березняк О.О.; МО і НУ ; Нац. гірн. акад. Укр. – Донецьк, 2001. – 18 с.
450680
  Майбоженко Володимир Володимирович Здавна Київщина за магдебурзьким правом жила : [інтерв"ю з головою Київської обласної ради В.В. Майбоженком] / Майбоженко Володимир Володимирович, Дупляк Анатолій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 45-46
450681
  Степаненко В.І. Здається, що це було вчора... // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 23-25. – ISBN 966-581-295-6
450682
  Сокіл Василь Здалека до близького = From far away to close at hand : (спогади, роздуми) / Сокіл Василь. – Едмонтон : Канадський інститут укр. студій; Альбертський унів., 1987. – 358,[2]с. – ISBN 0-920862-51-9
450683
  Антоненко-Давидович Здалека й зблизька / Антоненко-Давидович. – Київ, 1969. – 303с.
450684
   Здалека про близьке.. – Львів, 1992. – 59с.
450685
  Юпрус Х. Здание Братства черноголовых / Х. Юпрус. – Таллин, 1974. – 32 с.
450686
  Стратонов В.В. Здание мира : Астрономический очерк / В.В. Стратонов. – 2-е доп. изд. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов, наслед. Бр. Салаевых", 1918. – 62 с.
450687
   Здание СЭВ в Москве. – Москва, 1971. – 199 с.
450688
  Грицай Н.А. Здание университета им.Т.Г.Шевченко в Киеве : (Памятник архитектуры 19 века) / Н.А. Грицай; Гос.комитет мин-ства по делам строительства. – Киев : Госиздат лит-ры по строит.и архитектуре УССР, 1959. – 18(11)с.
450689
   Здание Центрального военно-морского музея. – Ленинград, 1957. – 71с.
450690
  Соколова Т.М. Здания и залы Эрмитажа / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 154с.
450691
   Здания и помещения Верховного Совета СССР.. – Москва, 1973. – 111с.
450692
  Тавровский А.Л. Здания и сооружения траурной гражданской обрядности. / А.Л. Тавровский. – М., 1985. – 164с.
450693
  Кулага В.Л. Здания общественных центров поселков / В.Л. Кулага. – Москва, 1972. – 128 с.
450694
  Маркус Т.А. Здания, климат и энергия / Т.А. Маркус, Э.Н. Моррис. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 543с.
450695
  Сірик Г.С. Здатність бактерій роду KLEBSIELLA утворювати біоплівку в асоціації з бактеріями роду STAPHYLOCOCCUS, ENTEROCOCCUS, ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS / Г.С. Сірик, О.І. Поліщук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 90
450696
  Шрамова О.С. Здатність дитини на пренатальній стадії розвитку бути носієм суб"єктивних прав і обов"язків (пренатальна правоздатність) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 438-442. – ISSN 2219-5521
450697
   Здатність до навчання та перекисне окислення ліпідів у щурів з різною схильністю до алкоголізму / О. Коваленко, Т. Говоруха, О. Бондаренко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У щурів з різним ступенем алкогольної мотивації після хронічної алкоголізації досліджено здатність до навчання в радіальному лабіринті, а також інтенсивність ліпопероксидних процесів в тканинах мозку цих щурів. Показано неоднакову ліпопероксидну ...
450698
  Литвин В. Здатність до пошуку злагоди притаманна людям від землі: Бесіда з Головою Верховної Ради України // Голос України, 2005. – 9 квітня
450699
  Голуб І.І. Здатність до працевлаштування - запорука успішної професійної діяльності випускника закладу вищої освіти // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 152-156. – ISBN 978-617-7363-04-9
450700
  Колісніченко О.М. Здатність інтродукованих деревних рослин до інвазії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про різні способи природного поновлення 153 видів інтродукованих дерев, чагарників і ліан Правобережного та Західного Полісся України. Визначено сучасний ступінь загрози інвазії кожного з них. On the basis of 40-yers observations ...
450701
   Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків / О.В. Мацелюх, Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, Н.О. Андреєва, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Т. 77, № 3, травень - червень. – С. 16-22. – ISSN 0201-8462
450702
   Здатність рослин проводити світло до ризосфери / В.І. Ємельянов, Н.М. Рашидов, П.О. Романенко, В.І. Сакада, Д.М. Гродзинський // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
450703
  Спасенко Н.М. Здатність судження як політична проблема: теорія здатності судження Ганни Арендт в контексті рецепції кантової критичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-87. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Г. Арендт. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in H. Arendt"s political philosophy.
450704
  Воронько П.М. Здвиг - земля : Вірші та поеми / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 231с.
450705
  Короткий В.А. Здекауер Микола Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 244. – ISBN 966-06-0393-2
450706
  Бласко Ибаньєс Здемаскований Альфонс XIII / Бласко Ибаньєс. – К, 1925. – 95с.
450707
  Філіпчук І.В. Зденек Млинарж і проблема модернізації політичної системи Чехословаччини періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 33-36. – ISSN 2077-1800
450708
   Зденек Неедлы - выдающийся общественный деятель и ученый. – Москва : Наука, 1964. – 272 с.
450709
  Николаева О.А. Здесь / О.А. Николаева. – М, 1990. – 125с.
450710
   Здесь "Голось свободной Европы".. – Будапешт, 1957. – 32с.
450711
  Хакимов Р.Г. Здесь Азия встречается с Европой / Р.Г. Хакимов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 104 с.
450712
  Маяковский В.В. Здесь будет город-сад: стихи и поэма / В.В. Маяковский. – М., 1989. – 143с.
450713
  Шмидт Б.А. Здесь будет город / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1949. – 108с.
450714
  Джангазиев М. Здесь будет памятник : стихи / М. Джангазиев. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 52 с.
450715
  Зисельсон Е.И. Здесь бывал Ильич.Ленинские памятные места во Фрунзенском районе Ленинграда / Е.И. Зисельсон. – Л, 1970. – 56с.
450716
  Метелкин Николай Здесь был библейский рай : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5
450717
  Славин Л.М. Здесь был город Ольвия / Л.М. Славин. – К., 1967. – 80с.
450718
   Здесь было золото : тайны жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 96-100 : Фото
450719
  Жвалевский А.В. Здесь вам не причинят никакого вреда / Жвалевский / Мытько. – Москва : Время, 2006. – 512с. – (Страшно/Смешно). – ISBN 5-9691-0146-Х
450720
  Алешин О. Здесь взошли семена моей боли : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 119-122. – ISSN 0131-2332
450721
  Клеваев В. Здесь видно несколько влияний... : шуточные стихи, проза, пародии / Вадим Клеваев. – Киев : Факт, 2007. – 352с. – ISBN 966-359-136-6
450722
  Ильин Е.И. Здесь все - от А до Я - спортивная семья : Стихи: Для детей / Е.И. Ильин. – Москва, 1977. – 28с.
450723
  Парпара А.А. Здесь дом моих детей / А.А. Парпара. – М., 1992. – 174с.
450724
  Сегал Е.А. Здесь живут книги / Е.А. Сегал. – М, 1974. – 191с.
450725
  Злобин И. Здесь живут мои друзья / И. Злобин. – Тбилиси, 1984. – 35с.
450726
  Царев А.И. Здесь жил Александр Матросов / А.И. Царев. – Саратов, 1975. – 40с.
450727
  Никитин М.А. Здесь жил Достоевский / М.А. Никитин. – М, 1956. – 199с.
450728
  Никитин М.А. Здесь жил Достоевский / М.А. Никитин. – М, 1973. – 206с.
450729
  Муштуков В.Е. Здесь жил и работал Ленин / В.Е. Муштуков, П. Никитин. – Ленинград, 1967. – 375с.
450730
  Муштуков В.Е. Здесь жил и работал Ленин / В.Е. Муштуков, П.Е. Никитин. – Л., 1967. – 295с.
450731
  Жукова Е.Д. Здесь жил и работал Ленин. / Е.Д. Жукова. – М., 1965. – 112с.
450732
   Здесь жил и работал Ленин.. – 3-е изд. – М., 1968. – 95с.
450733
   Здесь жил и работал Ленин.. – Л., 1969. – 374с.
450734
   Здесь жил и работал Ленин.. – М., 1974. – 191с.
450735
   Здесь жил и работал С.Н.Сергеев-Ценский.. – Симферополь, 1965. – 76с.
450736
  Шилов Л.А. Здесь жил Маяковский. / Л.А. Шилов. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1963. – 174с.
450737
   Здесь жил Пушкин.. – Л., 1963. – 568с.
450738
  Никитенко А.Г. Здесь жили и боролись молодогвардейцы / А.Г. Никитенко. – Донецк, 1983. – 31 с.
450739
   Здесь заботятся о детях.. – М., 1962. – 111с.
450740
  Горькавая М.А. Здесь звенели клинки / М.А. Горькавая. – Фрунзе, 1979. – 91с.
450741
   Здесь знают цену безупречной репутации : "Качество обслуживания - гостинница" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 75
450742
  Файнберг В.Л. Здесь и теперь / В.Л. Файнберг. – Москва : Советский писатель, 1991. – 400с.
450743
   Здесь и трава родится красной.. – М., 1967. – 215с.
450744
  Горобова А.Л. Здесь их сердце / А.Л. Горобова. – М, 1959. – 318с.
450745
   Здесь каждое место свято.. – Донецк, 1972. – 104с.
450746
  Иващенко А.З. Здесь каждый день считался за три / А.З. Иващенко. – М, 1984. – 288с.
450747
   Здесь каждый камень Ленина знает.. – Ленинград, 1965. – 117с.
450748
   Здесь каждый камень Ленина знает.. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1978. – 191с.
450749
  Яворская Н. Здесь мое счастье. / Н. Яворская. – М.Л., 1962. – 106с.
450750
  Галкин С.З. Здесь мои ростки живые / С.З. Галкин. – Москва, 1974. – 351с.
450751
  Тимонен А.Н. Здесь мой дом : роман / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1967. – 366 с.
450752
   Здесь мой дом.. – Симферополь, 1986. – 160с.
450753
  Мушник С.М. Здесь моя душа : повести и рассказы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1976. – 303 с.
450754
  Сильченко В.И. Здесь мы отстояли жизнь / В.И. Сильченко. – Одесса, 1982. – 72с.
450755
   Здесь находится Скопле., 1963. – 80с.
450756
  Путинцева Т.А. Здесь начинается Африка. Алжир. заметки. / Т.А. Путинцева. – М., 1973. – 296с.
450757
  Буланов В.А. Здесь начинается день. / В.А. Буланов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 191с.
450758
  Пушкарь А.И. Здесь начинается Россия / А.И. Пушкарь. – М., 1977. – 304с.
450759
  Паукштялис Ю. Здесь наш дом : роман / Ю. Паукштялис; авториз. пер. с лит. Бзалесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1971. – 520 с.
450760
  Бетанкур Л.А. Здесь песок чище : роман / Л.А. Бетанкур; Пер. с испан. О.Т.Дарусенкова и А.Ф.Щеглова. – Москва : Военное издательство, 1982. – 378 с.
450761
  Линна В. Здесь под северной звездою... : роман / В. Линна; Пер. с финс. В. Богачева. – М. : Прогресс, 1960. – 512 с.
450762
  Линна В. Здесь под северной звездою... : роман / Вэйне Линна ; пер. с финс. В. Богачева. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 487 с. : ил.
450763
  Линна В. Здесь под северной звездою... / В. Линна. – М. : Прогресс, 1966. – 512 с.
450764
  Пачулиа В.П. Здесь помнят Дмитрия Гулиа / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1974. – 91с.
450765
  Смирнов И.А. Здесь прописано сердце мое / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1961. – 94с.
450766
  Осыков Б. Здесь рождались синие звезды. Очерки / Б. Осыков. – Воронеж, 1968. – 192с.
450767
   Здесь Россия моя... : стихи сов. поэтов о Дальнем Востоке / [сост. Ю. Кашук ; худож. Г. Лавренко, С. Есипов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 495 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
450768
  Галкин Л. Здесь слабонервных нет / Л. Галкин. – Харьков, 1951. – 60с.
450769
  Зобнин О.К. Здесь твое место / О.К. Зобнин. – М, 1967. – 94с.
450770
   Здесь учился В.И.Ленин.. – М., 1970. – 31с.
450771
  Кулаковский А.Н. Здесь я живу : повести / А.Н. Кулаковский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 552 с.
450772
  Кулаковский А.Н. Здесь я живу : повести / А.Н. Кулаковский; пер. с белорус. М.Горбачева. – Минск, 1973. – 269 с.
450773
  Естамонов Г.А. Здесь я живу / Г.А. Естамонов. – Кемерово, 1983. – 270с.
450774
  Балла О. Здесь я не брошу якорь // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 50-55. – ISSN 0130-1640
450775
  Смолян А.С. Здесь, в самом сердце Африки : повесть о Патрисе Лумумбе / А.С. Смолян, В.Я. Голант. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 367с.
450776
  Васильев В.П. Здесь, за тридевять земель / В.П. Васильев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 80 с.
450777
  Орлова В. Здешние : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 7-69. – ISSN 0130-7673
450778
  Вовчок В.Ю. Здивований будень : вірші та поема / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1977. – 190 с.
450779
  Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк. – К., 1963. – 80с.
450780
  Собченко О.М. Здібності у структурі емоційного інтелекту як фактор формування особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 84-87. – ISSN 1728-3671
450781
  Добровольська Л.П. Здібності як один з головних критеріїв професійного відбору / Л.П. Добровольська, С.В. Яремчук // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.73-78
450782
   Здібності, творчість, обдарованність: теорія, методика, результати досліджень : колективна монографія. – Житомир : Рута, 2006. – 320с. – ISBN 978-966-8059-96-4
450783
  Йова П.В. Здійснена мрія : (Допов. стеногр.публічної лекції, проичт. 16 кітня 1964 р. працівникам лісової промисловості Дубровицького району Ровенської обл.) / П.В. Йова. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1964. – 44 с.
450784
  Логвінова М.В. Здійсненнії нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
450785
  Бурмака М. Здійснення DvP на фондовому ринку України: міжнародний досвід та особливості впровадження / М. Бурмака, С. Антонов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 18-25
450786
  Мигаль Б.К. Здійснення аграрної політики на Україні у відбудовний період / Б.К. Мигаль. – Х, 1974. – 167с.
450787
  Чаленко Р.К. Здійснення віковічної мрії українського народу : [про возз"єднання укр. земель в єдиній Українській Радянській державі] / Р.К. Чаленко; МВіССО УРСР ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1960. – 267 с.
450788
  Пашков В. Здійснення господарської діяльності закладами охорони здоров"я при реформуванні галузі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 55-58
450789
  Наливайко Т. Здійснення громадського контролю за процесом очищення влади в Україні // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 18-22
450790
  Безсмертна Наталія Василівна Здійснення громадянами права приватної власності в Україні : Дис...канд.юридич.наук:12.00.03 / Безсмертна Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 212л. – Бібліогр.:л.190-212
450791
  Безсмертна Наталія Василівна Здійснення громадянами права приватної власності в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичн. наук:2001 / Безсмертна Н.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
450792
  Піддубна Д.В. Здійснення державними органами повноважень у сфері обліку платників податків та обліку надходжень податків // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
450793
  Гнатова Г.В. Здійснення державного контролю в умовах прийняття Закону України " Про внесення змін до Конституції України" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
450794
  Говенко П.М. Здійснення державного обов"язкового особистого страхування в Україні відносно працівників митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.54-56. – Бібліогр.: 4 н.
450795
  Гаман Т.М. Здійснення державної кадрової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 23-27. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
450796
  Воробйов А.В. Здійснення державної кадрової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 23-27. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
450797
  Прокопенко Л. Здійснення державної кадрової політики у сфері освіти в Україні в другій // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 28-39.
450798
  Печуляк В.П. Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Печуляк В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
450799
  Печуляк Віталій Петрович Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / КНТЕУ; Печуляк В.П. – Київ, 2005. – 201л. – Бібліогр.: л.185-201
450800
  Кучина Ю. Здійснення державної регуляторної політики Держаудитслужбою // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Журавльова О.В., Шкуропат О.Г., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (132), січень. – С. 6-7
450801
  Гупан Н. Здійснення диференціації у змісті шкільних навчальних книг доби Української революції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 53-57. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено основні питання диференціації навчання засобами шкільних підручників у період 1917-1920-х років. Відображено тенденції розвитку українського підручникотворення, що були пов"язані зі змінами в освіті в умовах національної революції. ...
450802
  Лєвтєров С.М. Здійснення єдиної науково-технічної політики одна з важливих функцій соціалістичної держави // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
450803
  Француз-Яковець Здійснення законодавчих повноважень європейськими двопалатними парламентами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 164-170. – ISSN 1563-3349
450804
  Климишин М. Здійснення земельної реформи в Україні: правові аспекти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.107-115. – ISBN 966-7800-03-2
450805
  Цікало В. Здійснення і захист права акціонерів на отримання дивідендів: порівняльно-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 97–11. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
450806
  Мельник Е.Ф. Здійснення і охорона авторських прав на винахід / Е.Ф. Мельник. – Київ, 1967. – 194с.
450807
  Гончарова О.В. Здійснення колективного управління авторськими і суміжними правами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 308-313. – ISSN 1563-3349
450808
   Здійснення Конвенції Організації Об"єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства : [засідання "круглого столу"] / Ком. Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції ; [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 67 с. – ISBN 978-966-2214-12-0
450809
  Пархомчук О. Здійснення конверсії в країнах з демократичними політичними системами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі конверсії, шляхам її здійснення в країнах з демократичним політичним устроєм. The article is dedicated to the problems of conversion and ways of implementation in the countries with democratic political systems.
450810
  Кушнір Ю. Здійснення контролю державною податковою адміністрацією // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-63.
450811
  Шупеня М. Здійснення контролю за законністю виконавчого провадження / М. Шупеня, Б. Бачук, О. Ботезат // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 8-10. – ISSN 0132-1331
450812
  Потапенко М.С. Здійснення контролю за рекламною діяльністю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 81-85. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
450813
  Кононова Людмила Миколаївна Здійснення короткострокових фінансових інвестицій авіакомпанією шляхом оптимізації грошових потоків / Кононова Людмила Миколаївна, Селіверстова Ірина Олегівна, Сахацька Ірина Костянтинівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально проаналізовано існуючі моделі управління грошовими коштами та запропоновано використання вдосконаленої моделі Баумоля для управління грошовими потоками авіакомпаній з метою подальшого їх накопичення та використання для реалізації ...
450814
  Удалова Л. Здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого / Л. Удалова, Д. Письменний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 51-57. – ISSN 1026-9932
450815
  Шаповалова К. Здійснення кримінального провадження на підставі угод // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених, (Київ, 16 трав. 2014 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Київ. регіон. нпук. центр Нац. акад. правових наук України ; [ред.: І.О. Байдачна та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури, 2014. – С. 308-311
450816
  Калачиков Т. Здійснення ленінських ідей в семирічному (1959-1965 рр.) плані розвитку сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 28-31. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье освещены основные достижения в развитии социалистического строительства СССР в период после сентябрьского Пленума (1953 г.) ЦК КПСС и задачи, поставленные XXI съездом партии в области дальнейшего развития сельского хозяйства за 1959-65 ...
450817
  Кухаренко Л.І. Здійснення ленінських ідей електрифікації на Україні. Стенограмма двох публічних лекцій. / Л.І. Кухаренко. – К., 1956. – 68с.
450818
  Горшков В.П. Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні / Горшков В.П. – Київ, 1973. – 205 с.
450819
  Горшков В.П. Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні (1921-1925рр.) / В.П. Горшков. – Київ : Вища школа при КДУ, 1973. – 47с.
450820
  Корв"яков Г.А. Здійснення ленінських принципів управління промісловістю / Г.А. Корв"яков. – Київ, 1963. – 40с.
450821
  Синельнікова Р.Д. Здійснення ленінського вчення про форми соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 71-76. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье говорится об осуществлении на практике учения В.И. Ленина о разнообразии государственных форм диктатуры пролетариата. Рассматриваются общие и отличительные черты обеих имеющихся в настоящее время форм диктатуры рабочего класса - Советов и ...
450822
  Корв"яков Г.Я. Здійснення ленінського принципу демократичного централізму в управлінні народним господарством (на матеріалах промисловості Української РСР 1956-1962 рр) : Дис... канд. екном.наук: / Корв"яков Г.Я.; КДУ ім Т.Г.Шевченка,Кафедра політичної економії і економіки народного господарства. – Київ, 1964. – 215л. – Бібліогр.:л.1-15
450823
  Чухно А.А. Здійснення ленінського принципу матеріальної заінтересованості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 52-57. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье излагается ленинское учение о материальной заинтересованности в труде при социализме, показано возрастание роли общественных стимулов и необходимость последовательного осуществления принципа материальной заинтересованности. XXI съезд КПСС ...
450824
   Здійснення ленінської національної політики на Донбасі. – Донецьк, 1990. – 187с.
450825
   Здійснення ленінської національної політики на Донбасі. – Донецьк, 1990. – 177с.
450826
  Лихолат А.В. Здійснення ленінської національної політики на Україні / А.В. Лихолат. – Київ, 1967. – 304с.
450827
   Здійснення ленінської програми соціалістичного будівництва в СРСР.. – К., 1970. – 158с.
450828
  Кухаренко Л.І. Здійснення ленінської програми соціалістичного будівнцтва в Українській РСР. / Л.І. Кухаренко. – К., 1957. – 72с.
450829
  Трофімов С. Здійснення митних процедур на морському транспорті, який прибуває на митну територію України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 233-240. – ISSN 1993-0909
450830
  Фурманчук Т. Здійснення міської реформи 1870 р. у Києві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 43-44
450831
  Зоячківська Б.Б. Здійснення моніторингу закарстованих територій за результатами аерофотознімання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 130-135 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-1677
450832
   Здійснення навчального процесу з використанням інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / Радіонова Ірина, Бицюра Юрій, Александров Вадим, Недбаєва Світлана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 10-15 : Малюнки. – Бібліогр. 14 назв
450833
  Лис Ю.В. Здійснення науково-методичної підтримки інновацій у шкільній географічній освіті Рівненщини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 2-5
450834
  Теньков С. Здійснення неупередженного правосуддя - завдання судів усіх рівнів / С. Теньков, М. Ларин // Юридичний вiсник України : Київ, 2001
450835
  Бакуненко Олександр Петрович Здійснення нової економічної політики на Україні : Автореф. дис. ... наук : 07.00.01. / Бакуненко Олександр Петрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1992. – 26 с.
450836
  Матвієнко А.А. Здійснення оперативно-розшукового провадження при вчиненні злочину організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 12-14. – ISSN 1609-0462
450837
  Прокопенко Л. Здійснення освітньої політики в Україні у XVI ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 13-21.
450838
  Синєгубов О.В. Здійснення особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб : монографія / О.В. Синєгубов. – Харків : Золота миля, 2015. – 525, [2] с. – Бібліогр.: с. 475-525 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
450839
  Шимон С. Здійснення переважного права купівлі частки у майні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 67-72
450840
  Оприско М. Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 38-41
450841
  Кравчук В.М. Здійснення переважного права на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 83-88
450842
  Кувшинов П.С. Здійснення перших ленінських декретів на Україні. / П.С. Кувшинов. – К., 1973. – 85с.
450843
  Чутиріна І.М. Здійснення податкових перевірок в системі податкового контролю держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 75-78.
450844
  Рожкова Л. Здійснення політики українізації на Чернігівщині у 20-х роках ХХ століття // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.112-119
450845
  Піпченко Н.О. Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – С. 93-97


  Проаналізовано цілі державної інформаційної політики Китаю на підставі формування єдиного інформаційного простору країни і зміцнення на цій основі зв"язків "центр – регіони"; зміцнення цілісності країни; забезпечення інформаційної безпеки особистості, ...
450846
  Піпченко Н.О. Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 401-414. – ISSN 2221-5719


  Проаналізовано методи політичної комунікації Китаю на основі єдиного інформаційного простору країни, зміцнення зв"язків "центр-регіони" та розширення правового поля регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, зокрема, пов"язаних з ...
450847
  Рабінович П.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Академія правових наук України. – Львів : Астрон, 2001. – 108с. – (Дослідження та реферати ; Вип.3). – ISBN 5-8326-0077-0
450848
  Харитонова Т.Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Т.Є. Харитонова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 378-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-251-1
450849
  Поліщук Л.В. Здійснення права власності за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 98-103
450850
  Бажанова В.О. Здійснення права власності подружжя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанова Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 207 арк. – Бібліогр.: арк. 182-207
450851
  Бажанова В.О. Здійснення права власності подружжя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанова Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
450852
  Дузан Т.Л. Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві / Т.Л. Дузан, С.В. Сеник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 37-42
450853
  Майданик Н. Здійснення права на доменне ім"я в мережі Інтернет // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 62-67.
450854
  Коваль В.М. Здійснення права публічної власності на майно, закріплене за підприємствами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 357-364. – ISSN 1026-9932
450855
  Ботвінов Р. Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 44-50. – ISSN 2414-4436
450856
  Бігун В.С. Здійснення правосуддя в політичних судових процесах (філософсько-правові аспекти проблематики на прикладі судових процесів у Східній Галичині 1930-х років) / В.С. Бігун, І.Я. Семешок // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 95-101. – ISSN 1563-3349
450857
  Бойко І. Здійснення правосуддя у вірменських поселеннях на території Поділля (XIV-XVIII) ст // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.141-146. – ISSN 0132-1331
450858
  Крукевич О.М. Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх у країнах романо-германського та англо-американського типів правових систем // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 143-148
450859
  Шаповал Л.І. Здійснення представництва малолітніх та неповнолітних осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-61.
450860
  Кравцова Т. Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення державного регулювання господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-8
450861
  Чухно А.А. Здійснення принципу матеріальної заінтересованості // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1960. – №3
450862
  Ліпич Л.Г. Здійснення прогнозування в сучасних умовах / Л.Г. Ліпич, В.Л. Загоруйко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 65-69. – Бібліогр.: на 6 пунктів
450863
  Севрук О. Здійснення прокуратурою представництва в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-55.
450864
  Лобач В. Здійснення прокурором кримінального переслідування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 79-86.
450865
  Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чорноусько Мирослава Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 305 арк. – Додатки: арк. 260-305. – Бібліогр.: арк. 221-259
450866
  Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чорноусько Мирослава Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
450867
  Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням : теорія та практика : монографія / М.В. Чорноусько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2017. – 293, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-263. – ISBN 978-617-566-421-6


  В пр. №1711317 напис: Читачам Наукової бібліотеки імені М. Максимовича зі щирими побажаннями творчого натхнення та високих професійних злетів від автора. 10.05.2017 р. Підпис.
450868
  Драган О. Здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів щодо міжнаціональних відносин // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-42
450869
  Педик Я. Здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності при затриманні, арешті, взятті під варту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-133.
450870
  Нескоромний Д.А. Здійснення прокурорського нагляду при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 37-40. – ISSN 1609-0462
450871
  Чорноусько М. Здійснення прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням як гарантія забезпечення реалізації прав учасників кримінального провадження / М. Чорноусько, В.П. Шибіко // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 392-396. – ISBN 978-966-2781-18-2
450872
  Селіванов А.О. Здійснення радянського народовладдя / А.О. Селіванов. – Київ, 1983. – 96с.
450873
  Приходченко К.І. Здійснення релігієзнавчо-лінгвістичного аналізу поняття "добро" в Корані / К.І. Приходченко, О.С. Шарафаненко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1728-3671
450874
  Гончарук Наталія Здійснення реформи публічної адміністрації в Україні: проблемні питання та концептуальні засади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 12-18
450875
  Карпенко С. Здійснення реформування державної служби в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-61.
450876
  Коханюк Т. Здійснення системного тлумачення положень особливої частини КК України на прикладі розділу "Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Обгрунтовано тлумачення окремих положень кримінального закону на прикладі VІІ-А розділу Особливої частини КК України на основі системних зв"язків норм кримінального закону. Висловлено окремі зауваження до тексту статей зазначеного розділу КК України.
450877
  Шандра Р. Здійснення судами волоського права судочинства у кримінальних справах (ХIII-XVIIIст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 77–87. – (Серія юридична ; Вип. 48)
450878
  Тульчевська Н.В. Здійснення судового захисту права громадян України на житло // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 341-348. – ISSN 1563-3349
450879
  Кот О.О. Здійснення та захист суб"єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О.О. Кот. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2017. – 492, [1] с. – Бібліогр.: с. 426-492 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-408-7
450880
  Литвинецъ В.М. Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 457-463. – ISSN 1563-3349
450881
  Верменич Я.В. Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Верменич Я.В. ; КУ. – Київ, 1993. – 24 с.
450882
  Клименко С.В. Здійснення фізичними особами права власності на житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клименко С.В. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
450883
  Сердюк В. Здійснення функції правосуддя Верховним Судом України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 106-114.
450884
  Сердюк В. Здійснення функції правосуддя Верховним Судом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-92.
450885
  Коляда П. Здійснення функції розслідування слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України та шляхи їх реформування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.51-56. – ISBN 966-667-078-Х
450886
  Головатенко В. Здійснення функцій глави держави в Київській Русі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 120-127. – ISSN 1993-0909
450887
  Кобець О. Здійснилилася мрія багатьох поколінь українців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 березня (№ 9). – С. 1,4-5


  У Бабину Яру постав пам"ятник Олені Телізі.
450888
  Бойко Ф В. Здійснюється глибока реформа всієї судової системи і судочинства // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.4-8
450889
  Золя Е. Здобич / Е. Золя. – Київ, 1960. – 308 с.
450890
  Поташній Юрій Здобуваємо фах управління державою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 41-43


  Нині без новітніх знань не обійтися нікому. А тим паче керівникам, що ухвалюють важливі для громади управлінські рішення. Прогалини в знаннях високопосадовців покликаний заповнювати Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії ...
450891
  Демидова Н.М. Здобувай технічну спеціальність / Н.М. Демидова, М.І. Самаріна. – К, 1967. – 70с.
450892
  Жиляєв І.Б. Здобувачі вищої освіти / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 40-41. – ISBN 978-966-7909-71-0
450893
   Здобувачу наукового ступеня : Методичні рекомендації. – Київ : МАУП, 2002. – 184с. – ISBN 966-608-213-6
450894
  Попов В.Ф. Здобудеш в бою. / В.Ф. Попов. – К, 1972. – 354с.
450895
   Здобула срібну нагороду // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Учениця 10-Д класу Українського фізико-математичного ліцею нашого університету Катерина Баринова здобула срібну медаль на XVII Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії, яка проходила в 2012 р. у м. Кваджу (Республіка Корея). Такий високий ...
450896
   Здобули перемогу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2 : фото


  "...У 18-му конкурсі студентських наукових робіт, проведеному Товариством української мови КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Міжнародним благодійним фондом "Смолоскип" на тему "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки та ...
450897
  Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність : Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) / КНУТШ; Валерій Капелюшний. – Київ : Олан, 2003. – 608с. – ISBN 966-95837-1-3
450898
  Сюндюков І. Здобути із жахіття сенс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 9


  Людина у вогні історії очима Світлани Алексієвич.
450899
  Пасемко І. Здобутки академіка Миколи Неврлого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С.150-151. – ISSN 0868-4790
450900
   Здобутки астрономів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З 5 до 13 жовтня 2016 року в Республіці Болгарія (м. Пампорово) відбулася ХХІ Міжнародна учнівська олімпіада з астрономії. Наставниками українських школярів були науковий керівник команди - інженер КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Сімон, керівник ...
450901
   Здобутки братерства.. – Ужгород, 1967. – 231с.
450902
  Панов Д.І. Здобутки В.Б. Антоновича у сфері вивчення українського звичаєвого права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-61
450903
  Ладенко Й. Здобутки воління. / Й. Ладенко. – Новосибірск, 1995. – 96с.
450904
  Дацків І.Б. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 349-367
450905
  Головченко Т.В. Здобутки і втрати міжнародного статусу Російської Федерації внаслідок військових операцій у Південній Осетії та Абхазії (за публікаціями західних ЗМІ) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 289-302
450906
  Денисюк С. Здобутки і втрати української літератури у науковій концепції Юрія Шевельова (Шереха) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 164-167. – ISBN 978-966-439-357-4


  Автор статті висвітлює погляди Ю. Шевельова на національне письменство як своєрідне художнє явище у загальному контексті європейських і світових естетичних пошуків. В статті подано аналіз створеної Ю. Шевельовим широкої панорами українського ...
450907
  Тур О. Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини XX - початку XXI століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326
450908
  Лялько В.І. Здобутки і перспективи розвитку наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 17-25 : фото. – ISSN 0367-4290
450909
  Коростіль Н. Здобутки і прорахунки радянської влади в західноукраїнському регіоні в системі освіти, культури та охорони здоров"я в 1939-1941 рр. / Н. Коростіль, Р. Котовський // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 114-120. – ISSN 1728-9343
450910
  Лях Р.Д. Здобутки й завдання подальшого вивчення історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – C. 7-10. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Проаналізовано заходи, здійснені в незалежній Українській державі щодо організації вивчення у вищій та середній школі історії України.
450911
  Нагорняк М.В. Здобутки й утрати діяльності українських радіостанцій у мережі Інтернет // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 10-14


  У статті наголошено на одній із новітніх тенденцій розвитку вітчизняних аудіовізуальних засобів масової комунікації, зокрема радіо, пов"язаної зі стрімким впровадженням у функціонуванні радіостудій інтернет-технологій, а також широким застосуванням ...
450912
  Лісученко Є.С. Здобутки міжнародної судової практики з питань відповідальності держав за міжнародні екологічні правопорушення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 67-69.
450913
  Антоновська М. Здобутки молодих шевченкознавців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Пріорітетним напрямком роботи кафедри історії української літератури і шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка є вивчення спадщини Т. Шевченка. Починаючи з другого курсу, студенти репрезентують свої наукові розвідки на конференціях, що їх ...
450914
   Здобутки народної освіти Української РСР.. – К., 1976. – 175с.
450915
  Кропивко М.Ф. Здобутки наукової школи академіка НААН П.Т. Саблука з питань управління АПК та його інформаційного забезпечення в ринкових умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 161-168. – ISSN 2221-1055
450916
  Братусь В.Д. Здобутки охорони здоров"я України в сім"ї братніх народів. / В.Д. Братусь, К.Ф. Дупленко. – К., 1972. – 151с.
450917
  Міхневич Л.В. Здобутки правознавців Волинського (Кременецького) ліцею // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-39


  Серед викладачів Кременецького ліцею окреме місце займає постать Олександра Миколайовича Міцкевича (1804-1871) - найвідомішого професора права, рідного брата відомого польського поета Адама Міцкевича. З 1827 р. він читав римське право та місцеві закони ...
450918
  Меншун В. Здобутки професора В.Д. Розуменка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 15. – ISSN 0868-8117
450919
  Яцків М.Ю. Здобутки сучасної української фразеології у контексті новітніх парадигм лінгвістичних досліджень // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 253-262. – ISSN 2218-5348
450920
  Чечетов М. Здобутки та завдання приватизації в Україні в контексті світових глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 12-21.
450921
  Сташис В. Здобутки та напрямки подальшої наукової діяльності відділення кримінально- правових наук // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.601-612


  Академії правових наук України
450922
  Доброва С.О. Здобутки та невирішені проблеми українського інтернет-телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 146-149


  Аналізуються здобутки та проблеми створення та мовлення українських інтернет-телеканалів, розглядається використання ними сучасних онлайн-технологій. Звертається увага на фінансування українських інтернет-телеканалів. Іn the article analyzed the ...
450923
  Попик В.І. Здобутки та перспективи завдання бібліотечної біографіки // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 9-41


  У статті розглянуті здобутки українських бібліотек у розвиткові біографічних досліджень і біографічно-інформаційної діяльності, зокрема, у підготовці біобібліографічних покажчиків, довідників по особових архівних фондах, формуванні електронних ресурсів ...
450924
  Лютий В. Здобутки та перспективи конституційного реформування в Україні: правова оцінка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 155-158


  Про конституційний процес в Україні.
450925
  Кириленко С.С. Здобутки та перспективи Латиноамериканської Асоціації Інтеграції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
450926
  Бурбело В. Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках комплексності, динаміки, інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду нових наукових напрямків у лінгвістиці ХХ - ХХІ ст. та дослідженню інтеграційних процесів і прагмалінгвістичних операцій у формуванні нових складно-динамічних одиниць дискурсологічного аналізу. Статья посвящена рассмотрению ...
450927
  Тимошик-Сударикова Здобутки та проблеми української еміграції на сторінках часопису "Тризуб" (1925-1940) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 64-70


  Висвітлюється еміграційна проблематика за такими напрямами: праця уряду Української Народної Республіки в екзилі, становлення українського організованого життя у нових країнах поселення українців; діяльність наукових та навчальних інституцій, ...
450928
  Чирикало Н.М. Здобутки у висвітленні історії Київської громади 60-90-х pp. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 100-101. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Звертається увага на роботи науковців, в яких висвітлюється історія Київської громади 60-90-х рр. XIX ст.
450929
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 44-49
450930
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 85-86
450931
  Моторний М. Здобутки українських студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Медалі українських студентів на Універсіаді-2017.
450932
  Трегубенко Т. Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини 17 - 18 ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 191-194


  Характеризується діяльність українських композиторів і співаків в столичних та периферійних містах Російської держави.
450933
  Воропаєва Т. Здобутки української музичної культури // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 279-346. – ISBN 978-617-640-241-1
450934
  Лукінова Б Т. Здобутки української науки про мову: Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 75 років // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – C. 5-12. – (Філологія)


  За ініціативою акад. Л.А. Булаховського 13 лютого 1945 р. указом Президії Верховної ради УРСР Інституту мовознавства присвоєно ім"я О.О. Потебні. У 1971 р. в структурі Інституту створено спеціальний відділ культури мови, який очолював акад. В.М. ...
450935
  Грицай О.А. Здобутки хлібодарів. / О.А. Грицай. – К., 1976. – 135с.
450936
  Маслійчук В. Здобуття знань вихідцями з України у столичних імперських університетах (40-ві pp. XVIII ст. - 1764 p.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 15-22. – ISSN 1998-4634
450937
  Іваницька Л. Здобуття наукової вершини // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 98-102


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
450938
  Кузнєцов Є.В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 - всесвіт. іст. / Є.В. Кузнєцов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 2 назви
450939
  Кузнєцов Є.В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Кузнєцов Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.185-202
450940
  Шульга Т.С. Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 108-115. – ISSN 0130-5247
450941
   Здобуття незалежності України. 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-092-7
Т. 1. – 2011. – 751, [1] с., [32] с. фотоіл.
450942
   Здобуття незалежності України. 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-093-4
Т. 2. – 2011. – 894, [2] с., [32] c. фотоіл.
450943
   Здобуття ступеня магістра маркетингу за допомогою електронної пошти: друга фаза транснаціонального навчання маркетингу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
450944
   Здолавши півшляху життя земного... : "Божественна комедія" Данте та її українське відлуння. – Київ : Факт, 2001. – 136 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-028-7
450945
  Тацій В.Я. Здолати правовий нігілізм - завдання науки і суспільства // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 462-467. – ISBN 978-966-458-725-6
450946
  Філоненко С. Здолати правовий нігілізм - завдання науки й суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 6-8


  Інтерв"ю з президентом Академії правових наук, ректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Василем Яковичем Тацієм
450947
  Куценко Віра Здоров"я - феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 9-10 : Фото
450948
  Корнієнко О.В. Здоров"я "практично здорової" людини як проблема формування науки валеології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 236-241. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
450949
   Здоров"я + спорт = краса. – Київ, 1963. – 18с.
450950
  Коротя-Ковальська Здоров"я дитини як національна цінність українського етносу в українознавстві // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 429-438
450951
  Лебеда А.П. Здоров"я ділової людини (Практичний посібник з фітотерапії і гомеопатії) / А.П. Лебеда, В.Д. Осетров ; НАН України ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2002. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 966-8002-24-5
450952
  Курик М.В. Здоров"я дітей України. Дитяча демографія за 10 років Незалежності // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
450953
  Курило І.О. Здоров"я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 102-115. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
450954
  Мотлік Ян Здоров"я класу Superior // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 40-45 : фото
450955
  Хижняк М.І. Здоров"я людини та екологія : навч. посібник для студ. вузів немедичного профілю / М.І. Хижняк, А.М. Нагорна; МФ "Відродження". – Київ : Здоров"я, 1995. – 232 с.
450956
  Степанюк Ю.А. Здоров"я людини як філософсько-релігієзнавча проблема // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 176-180. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
450957
  Поп С.С. Здоров"я населення Закарпатської області і стан довкілля / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 7-15 : рос.. табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
450958
  Корнієнко О.В. Здоров"я населення України різних вікових категорій (соціально-демографічний аналіз (1986-1992 роки)) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  У статті узагальнюються статистичні, соціально-демографічні та клініко-психологічні дані різних досліджень стосовно загального стану здоров"я населення України. Вирізнено загальні особливості щодо здоров"я українського населення, проведено аналіз ...
450959
  Жаліло Л. Здоров"я нації - важлива складова національної безпеки України / Л. Жаліло, Я Радиш, І. Солоненко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.336-343. – ISBN 966-73-53-51-Х
450960
  Пестушко Валерій Здоров"я нації - національна безпека : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
450961
   Здоров"я нації - це одна з тих проблем, яка повинна об"єднати депутатів Верховної Ради України, об"єднати суспільство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1810-3944
450962
  Куценко В. Здоров"я нації як стратегічний ресурс держави // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 0372-6436


  У статті доведено, що охорона здоров"я в системі побудови соціально орієнтованої економіки є одним із найважливіших видів господарської діяльності.
450963
  Головня О.М. Здоров"я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
450964
  Богучарова О.І. Здоров"я особистості у психологічній перспективі : Монографія / О.І. Богучарова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет, 2004. – 284с. – ISBN 966-7863-37-9
450965
  Богучарова О.І. Здоров"я особистості у психологічній перспективі : монографія / О.І. Богучарова ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 486, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-487. – ISBN 978-617-616-007-6
450966
  Голибард Є. Здоров"я створи сам! : посібник для продовження активного життя / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2009. – 152, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-651-754-1
450967
  Григор"єва Анна Здоров"я та довголіття - зі Швейцарії! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
450968
   Здоров"я та освіта: проблеми та перспективи : Матеріали конференції / Всеукраїнська науково-методична конференція, 1-ша; Гол.ред.Рибковський А.Г. МОУ. Донецьк. держ. ун-тет;Каф.фіз.вих.і спорту. – Донецьк : ДонГТУ, 2000. – 416с. – ISBN 966-7277-92-5
450969
  Зубік Н. Здоров"я учнів у контексті здоров"язберігаючих технологій у шкільній освіті / Н. Зубік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-16 : фото
450970
  Кірова О.А. Здоров"я через освіту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
450971
  Крусс В. Здоров"я як основна правова цінність сучасності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 5-29. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
450972
  Апанасенко Г.Л. Здоров"я, яке ми вибираємо / Г.Л. Апанасенко. – Київ, 1989. – 47с. – (Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 8 : Наука і життя, № 5)
450973
  Поліщук Р.В. Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Роман Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-219. – ISBN 978-966-493-990-1
450974
  Сидоров В.М. Здоров"я: від поняття і категорії до практики / В.М. Сидоров. – Київ : Знання України, 1991. – 32с. – (Сер.12. Природа-Людина-Здоров"я ; 9)
450975
  Лавріненко Л.І. Здоров"язбережувальні технології в початковій школі : навч.-метод. посібник / Лавріненко Л.І. ; Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-142. – ISBN 978-966-2188-68-4
450976
  Карапузова Н.Д. Здоров"язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 39-45. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
450977
  Лук"янова Ю.С. Здоров"язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 52-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
450978
  Нікітчина С.О. Здоров"язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес - інтелектуальний резерв якості педагогічної діяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-30. – Бібліогр.: 1 назв.
450979
  Казачінер О.С. Здоров"язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(107)). – ISBN 978-617-00-1172-5
450980
  Бондаренко Елизавета Владимировна Здоровая жизнедеятельность как условие профессионального становления будущего психолога // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
450981
  Олейник С.И. Здоровеньки булы! : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1960. – 159с.
450982
  Маківчук Ф.Ю. Здоровенькі були! / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с.
450983
  Олійник С. Здоровенькі були! / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1958. – 127 с.
450984
  Олійник С.І. Здоровенькі були! : Сатиричні та гумористичні вірші. Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 399 с.
450985
   Здоровенькі були!. – К., 1976. – 151с.
450986
  Остапенко А. Здоровий мілітаризм - ознака нормального суспільства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Досвідом військово-патріотичного виховання ділиться директор Володимирецького районого колегіуму Анатолій Остапенко.
450987
  Полька Н. Здоровий спосіб проведення дозвілля дітей. Основа для збереження фізичного та психічного здоров"я підростаючого покоління // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.12-14.
450988
   Здорові задоволення. 12 найкращих спа-готелів Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 92-98 : фото
450989
  Лизанчук В. Здорові зерна - у спраглу весняну ріллю української нації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 22-31. – ISSN 2078-1911


  Василь Васильович Лизанчук — професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений журналіст України.
450990
  Удовицька О.В. Здорові зуби і красиву посмішку -- кожній дитині / О.В. Удовицька. – К., 1991. – 54с.
450991
  Руданський Степан Здоровіше з гумором живеться = Скарби українського гумору : гумор // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 158-161. – ISSN 0130-321Х
450992
  Олійник С.І. Здоровше з гумором живеться! : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1972. – 363 с.
450993
  Богданова О.С. Здоровый быт семьи - важное условие успешного воспитания детей / О.С. Богданова. – Москва, 1956. – 32с.
450994
  Хей Л. Здоровый дух - здоровое тело / Л. Хей. – Москва : Олма-Пресс, 1998. – 223с. – ISBN 5-87322-818-3
450995
  Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека / Н.П. Бехтерева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1988. – 262с.
450996
  Доброхотова А.И. Здоровый и больной ребенок / А.И. Доброхотова, И.М. Островская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1967. – 344с.
450997
  Майборода Наталья Здоровый интерес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 30-40 : фото
450998
   Здоровый образ жизни : прикладные психологические аспекты : материалы респ. науч.-практ. конф. – Сыктывкар : Сыктывкарский государственный университет, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце докл.
450999
  Паффенбаргер Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 320с. – ISBN 966-7133-27-3
451000
   Здоровый образ жизни.. – Кишинев, 1991. – 184с.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,