Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
43001
  Kaszowski Aleksander "Eurosem" na Horn. / Kaszowski Aleksander, Urbanyi Zbigniew. – Gdansk, 1975. – 323с.
43002
  Zvarych I.M. "Evaluation" or "assessment"as a result of determination of a quality level of students" knowledge // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 59-69. – ISSN 2073-4379


  Оцінка чи оцінювання як результат визначення рівня якості знань студентів.
43003
   "EWG" und "EURATOM" - eine Gefahr fur die internationale Zusammenarbeit., 1957. – 48с.
43004
  Grafton Sue "F" is for fugitive / Grafton Sue. – New York; Toronto; London a.o. : Bantam books, 1994. – 308,[32]p. – (Bantam books ; Mystery). – ISBN 0-553-28478-9
43005
  Петрова О.В. "Faade" У. Уолтона (до історії створення) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 172-177. – ISSN 2312-4679
43006
  Совершенна І.О. E-аудит в Україні: європейський досвід проти несплати податків // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 362-363
43007
  Мазур П. E-джихад. Інформаційна боротьба Аль-Каїди і Ісламської держави на "стежці Бога": вибрані приклади / П. Мазур, А. Нетреба // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 80-93. – ISSN 2522-1663
43008
  Демченко І.С. E-здоров"я в Україні: правові питання та перспективи впровадження // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 23-33. – ISSN 2072-084X
43009
  Smyrnova K. EU-Ukraine association agreement implementation coordination mechanism / K. Smyrnova, O. Sviatun // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 142. – P. 50-61. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of the legal nature of the implementation mechanism of the EU-Ukraine Association Agreement in the legal order of Ukraine as well as coordination mechanism of its implementation. It is noted that the principles ...
43010
   EU-Ukraine association agreement: guideline for reforms : [policy paper] // Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ : [аналітична доповідь] / О. Сушко, О. Зелінська, Р. Хорольський, В. Мовчан, І. [та ін.] Солоненко. – Київ : [Фонд Конрада Аденауера], 2012. – Р. 1-52. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політична освіта")
43011
   European and American Constitutionalism in the Eighteenth Century.. – Warszaw, 1990. – 150с.
43012
  Stadler W. European art : a traveller"s guide / Wolfgang Stadler. – New York : Herder and Herder, 1960. – 298, [2] p. : ill., phot., maps, tab.
43013
  Коженьовські Л. EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-6
43014
   European bison : status survey and conservation action plan. – Gland ; Cambridge : IUCN - The World Conservation Union, 2004. – IX, 55 p. – ISBN 2-8317-0782-5
43015
  Mishura Yu. European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process / Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014. – Vol. 1, n. 1. – P. 95-108. – ISSN 2351-6046
43016
  Porev S.M. European challenges for Ukrainian innovation policy and technical universities // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – P. 5-12. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420


  Розглянуто показники досліджень, розробок та інноваційної діяльності в Україні, проаналізовано досвід ряду країн Євросоюзу. Розглянуто рекомендації комісії програми "Горизонт 2020" (2016 р.), пропозиції Європейської ліги дослідницьких
43017
  Andrushchenko V. European character of Ukrainian civilization // The dawn of Europe : problem of forming a new teacher fot the United Europe of the XXI century / V. Andrushchenko. – Cracow : [s. n.], 2013. – P. 77-140. – ISBN 978-83-7271-794-8
43018
  Andrushchenko V. European choice of Ukraine // The dawn of Europe : problem of forming a new teacher fot the United Europe of the XXI century / V. Andrushchenko. – Cracow : [s. n.], 2013. – P. 141-175. – ISBN 978-83-7271-794-8
43019
  Velgan M. European civil code - rather hypothetical option? // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – P. 44-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
43020
   European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Rule of Law Checklist // Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) "Мірило правовладдя". Коментар. Глосарій : коментар : глосарій / [Венеційська Ком. Ради Європи ; пер. з англ. С. Головатого]. – [Страсбург] : USAID, 2017. – P. 109-163. – Бібліогр. в підрядк. прим.
43021
  Dziurda M. European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms: Impact on Polish Law Development / M. Dziurda, A. Golab, T. Zembrzuski // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief I. Izarova ; ed. board: E. Silvestri, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2021. – Iss. 1 (9), march. – С. 23-60. – ISSN 2663-0575
43022
  Vergun V.A. European cooperation in ecological field: conditions and tendencies of development // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 200-204
43023
  Vergun V.A. European Cooperation in Ecological Field: Conditions and Tendencies of Development // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P.44-48
43024
   European credit transfer system : Information package. – Poznan
Part 2 : Faculty of technical physics, Poznan univ. of technology. – 2001. – 83, [6]s.
43025
  Zuk Andrzej European Cross-Border Cooperation Programmes on Polish Borders: Determinants of Cross-Border Effects, Weaknesses and Necessary Changes // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 123-140. – ISSN 1732-1395
43026
  Живоглядова Д.Ю. European cultural policy and culture management development of a common european cultural space [Європейська політика і менеджмент у сфері культури. створення спільного європейського культурного простору] // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – P. 62-65. – ISSN 2616-9967


  "Проаналізовано потенціал взаємодії політики та менеджерської діяльності в сфері культури на основі досвіду організації та реалізації культурних проектів Євросоюзу. Мета статті - аналіз досвіду ЄС з організації та реалізації політики створення ...
43027
   European customs inventory of chemical substances : A guide to the classification of chemicals in the combined nomenclature. – English version. – Brussel : European Communities. – ISBN 92-828-0648-0
Vol. 1 : Alphabetical list of chemical products. – 1997. – 652 p.
43028
   European customs inventory of chemical substances : A guide to the classification of chemicals in the combined nomenclature. – English version. – Brussel : European Communities. – ISBN 92-828-0659-6
Vol. 2 : Numerical list (By Cus-Number) ; Correlation between Cas- and Cus-numbers. – 1997. – 467,74 p.
43029
  Jacoby Neil European economic-east and west: convergence of five European countries and the United States / Jacoby Neil, Howell James. – Cleveland, New York, 1967. – 114с.
43030
  Купрашвили Н. European Exchange and Training Programs in Secondary System of Georgia // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 152-155
43031
   European Expansion 1494-1519 = The voyages of discovery in the Bratislava Manuscript : Codex Bratislavensis. – Prague : Charles University
Lyc.515/8. – 1986. – 166p.
43032
  Grineva V. European experience in training prospective teachers / V. Grineva, O. Zhernovnykova, O. Kovalenko // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – P. 91-99. – ISSN 2616-3241


  Авторами проаналізовано досвід підготовки майбутніх учителів у різних європейських країнах: Великій Британії, Німеччині, Франції, Данії. Схарактеризовано стандарти підготовки; вимоги до особистості сучасного європейського вчителя; провідні принципи, ...
43033
  Lisogor L.S. European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – P. 163-172. – ISSN 2072-9480
43034
  Tsivatyi V. European Foreign Policy and Diplomacy of the early Modern Times Foreign Through the Prism of the Concepts of War and Peace: Institutional Discourse // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 89
43035
   European health policy conference: Opportunities for the future : Copenhagen, 5-9 December 1994. – Copenhagen : World health organization, Regional office for Europe
Vol.3 : Implementing policies for health at country, regional and city levels. – 1995. – [6],251p.
43036
   European health policy conference: Opportunities for the future : Copenhagen, 5-9 December 1994. – Copenhagen : World health organization, Regional office for Europe
Vol.5 : Health challenges for countries of central and eastern Europe and the newly independent states. – 1995. – [6],300p.
43037
   European heart of human rights = Европейское сердце прав человека : on the occasion of the 25th anniversary of the European Ombudsman Institute / European Ombudsman Inst. ; Nat. acad. of sciencies of Ukraine Kyiv univ. of law ; Union of lawyers of Ukraine ; ed.: dr. Nina Karpachova a. dr. Josef Siegele. – Kyiv : Noviy druck, 2015. – 447, [6] p., [2] l. ill. : портр. – Назв. на обл., тит. л., текст парал. англ., рос. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-635-076-7
43038
  Mospan N.V. European higher education area development: results and prospects // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – P. 22-26. – ISSN 1609-8595


  Мосьпан Н.В. Cтворення Європейського освітнього простору: результати та перспективи. У статті йдеться про сучасний стан розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), а саме аналіз результатів цього процесу після прийняття Болонської декларації ...
43039
  Janis M.W. European human rights law : text and materials / Mark W. Janis, Richard S. Kay, Antony W. Bradley. – 2nd ed. – Hampshire : Oxford University press, 2000. – XXXIX, 561 p. – Index: p. 386-561. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-19-876569-X
43040
  Hnat Pavel European imbalances and shifts of global value chains to the Central European periphery: role of institutions / Hnat Pavel, Sankot Ondrej // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2019. – P. 221-231. – (Geographica ; vol. 54, N 2). – ISSN 0300-5402
43041
  Zielenkiewics M. European integration and changes in public regulation sphere // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 357-368 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
43042
  Blajer-Golebiewska European integration and changes in the branch structure // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – P. 335-343. – ISSN 1993-6788


  Про європейську інтеграцію та зміни у структурі економічних галузей.
43043
  Lypova T.V. European integration influence on fund management mechanism at the national level // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 64-67. – ISSN 2308-6912


  Проаналізовано досвід Польщі та вимоги до управління зовнішніми ресурсами від ЄС та інших міжнародних організацій з метою інтеграції країни до ЄС та прискорення ринкових трансформацій. Особливу увагу приділено механізмам керування ресурсами як ...
43044
  Morari C. European integration of Georgia and the Republic of Moldova: evolution and prospects // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 3 (66). – P. 174-186. – ISSN 1812-2566
43045
  Wiener A. European integration theory / Antje Wiener, Thomas Diez. – 2nd ed. – Oxford : Oxford univ. press, 2009. – XVI, 295 p. – 1st publ. 2004. – Bibliogr.: p. 253-290. – ISBN 978-0-19-922609-2
43046
  Wiener A. European integration theory / Antje Wiener, Thomas Diez. – 2nd ed. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. – XVI, 295 p. : tab. – Index: p. 291-295. – Bibliogr.: p. 253-290. – ISBN 978-0-19-922609-2
43047
  Dutu Alexandru European intellectual movements and modernization of Romanian culture / Dutu Alexandru. – Bucuresti, 1981. – 195с.
43048
  Prazeres Pereira European investigation order directive - applicability / Prazeres Pereira, M.J. Escudeiro, D. Perkumiene // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 148-158. – ISSN 2708-0390
43049
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 177, N3. – 1988


  1996. Vol. 84, N 4;
43050
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 189, N1. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43051
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 189, N2. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43052
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 189, N3. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43053
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 190, N1. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43054
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 190, N2. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43055
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 190, N3. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43056
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 191, N1. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43057
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 191, N2. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43058
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 191, N3. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43059
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 192, N1. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43060
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 192, N2. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43061
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 192, N3. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43062
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 193, N1. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43063
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 193, N2. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43064
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 193, N3. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43065
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 194, N1. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43066
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 194, N2. – 1990


  1996. Vol. 84, N 4;
43067
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 195, N1. – 1991


  1996. Vol. 84, N 4;
43068
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 195, N2. – 1991


  1996. Vol. 84, N 4;
43069
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 195, N3. – 1991


  1996. Vol. 84, N 4;
43070
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 196, N3. – 1991


  1996. Vol. 84, N 4;
43071
   European journal of biochemistry. – Berlin,New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag. – ISSN 0014-2956
Vol. 196, N2. – 1991


  1996. Vol. 84, N 4;
43072
   European journal of immunology. – Weinheim. – ISSN 0014-2980
Vol.32, N 1. – 2002
43073
   European Journal of Immunology : Wiley-VCH. – ISSN 1439-4227
Vol. 32, N1. – 2002


  1996. Vol. 84, N 4;
43074
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.5, N 4. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43075
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.5, N 3. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43076
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.5, N 2. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43077
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.5, N 1. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43078
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.6, N 1. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43079
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.6, N 4. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43080
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.6, N 3. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43081
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.6, N 2. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43082
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.9, N 1. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43083
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.9, N 2. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43084
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.9, N 3. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43085
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.9, N 4. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43086
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.10, N 1. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43087
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.10, N 2. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43088
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.10, N 3. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43089
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.10, N 4. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43090
   European journal of international relations. – London : Sage. – ISSN 1354-0661
Vol.11, N 1. – 2005
43091
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: N. Meshko, Y. Bogodistov, A. Dzhusov [et. all]. – Dnipro : Ліра ЛТД. – ISSN 2519-8564
Vol. 25 (2). – 2017. – С. 53-112. – Резюме укр., рос., англ. мовами
43092
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: N. Meshko, Y. Bogodistov, A. Dzhusov [et. all]. – Dnipro. – ISSN 2519-8564
Vol. 25 (3/4). – 2017. – С.113-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
43093
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: N. Stukalo, Y. Bogodistov, O. Bayer [et. all]. – Dnipro : Ліра ЛТД. – ISSN 2519-8564
Vol. 26 (1/2). – 2018. – 67, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
43094
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: N. Stukalo, Y. Bogodistov, O. Krupskyi [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 26 (3/4). – 2018. – P. 71-139, [3] p. – DOI: 1015421/19180902 - Резюме укр., рос., англ. мовами
43095
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: S. Sardak, Y. Bogodistov, O. Krupskyi [et. all]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 27 (1/2). – 2019. – 51, [1] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
43096
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 27 (3/4). – 2019. – 103, [1] p. – DOI 10.15421/191909 - Резюме укр., рос., англ. мовами
43097
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 28 (1/2). – 2020. – 64, [4] р. – DOI 10.15421/19200901 - Резюме укр., рос., англ. мовами
43098
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 28 (3). – 2020. – Р. 69-123, [1] p. – DOI 10.15421/19200902 - Резюме укр., рос., англ. мовами
43099
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 28 (4). – 2020. – Р. 125-172, [4] p. – DOI 10.15421/19200903 - Резюме укр., рос., англ. мовами
43100
   European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8564
Vol. 29 (1). – 2021. – 58, [2] p. – DOI 10.15421/19210901 - Резюме укр., рос., англ. мовами
43101
   European journal of mechanics. Ser. B. Fluids. – Paris
  Vol.17, N 1. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43102
   European journal of mechanics. Ser. B. Fluids. – Paris
  Vol.17, N 4. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43103
   European journal of mechanics. Ser. B. Fluids. – Paris
  Vol.17, N 3. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43104
   European journal of mechanics. Ser. B. Fluids. – Paris
  Vol.17, N 2. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43105
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.17, N 6. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43106
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.17, N 5. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43107
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.17, N 4. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43108
   European journal of mechanics. Ser. B. Fluids. – Paris
  Vol.20, N 5. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43109
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.22, N 4. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43110
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 24, N 6. – 2005
43111
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 25, N 1. – 2006
43112
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 25, N 2. – 2006
43113
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 25, N 3. – 2006
43114
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 25, N 4. – 2006
43115
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 25, N 5. – 2006
43116
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 25, N 6. – 2006
43117
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 26, N 1. – 2007
43118
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 26, N 2. – 2007
43119
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 26, N 3. – 2007
43120
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 26, N 4. – 2007
43121
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 26, N 6. – 2007
43122
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 27, N 1. – 2008
43123
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 27, N 2. – 2008
43124
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 27, N 3. – 2008
43125
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 27, N 4. – 2008
43126
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 27, N 5. – 2008
43127
   European journal of mechanics. Ser. B, Fluids. – Amsterdam a. o. : Elsevier
  Vol.27, N 6. – 2008
43128
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 27, N 6. – 2008
43129
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 28, N 1. – 2009
43130
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 28, N 2. – 2009
43131
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 28, N 3. – 2009
43132
   European journal of mechanics. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 28, N 4. – 2009
43133
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.17, N 3. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43134
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.17, N 2. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43135
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.17, N 1. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43136
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.18, N 1. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43137
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.18, N 6. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43138
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.18, N 5. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43139
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.18, N 3. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43140
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.18, N 4. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43141
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.18, N 2. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43142
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 19, N 6. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43143
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 19, N 5. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43144
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 19, N 4. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43145
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 19, N 3. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43146
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 19, N 2. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43147
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 19, N 1. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43148
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 20, N 6. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43149
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 20, N 5. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43150
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 20, N 4. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43151
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 20, N 3. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43152
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 20, N 2. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43153
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 20, N 1. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43154
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.21, N 1. – 2002
43155
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.21, N 6. – 2002
43156
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.21, N 5. – 2002
43157
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.21, N 4. – 2002
43158
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol.21, N 2. – 2002
43159
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 22, N 4. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43160
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 22, N 3. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43161
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 22, N 5. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43162
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 22, N 6. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43163
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 22, N 1. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43164
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 22, N 2. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43165
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 23, N 1. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43166
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 23, N 2. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43167
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 23, N 3. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43168
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 23, N 4. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43169
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 23, N 5. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43170
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Paris
  Vol. 23, N 6. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43171
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 24, N 5. – 2005
43172
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 24, N 3. – 2005
43173
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 24, N 4. – 2005
43174
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 24, N 1. – 2005
43175
   European journal of mechanics.. Ser. A. Solids. – Amsterdam : Elsevier
  Vol. 24, N 2. – 2005
43176
   European journal of tourism research / Varna University of Management, Inst. For Scientific Research. – Varna : VUM. – ISSN 1994-7658
Vol. 15. – 2017
43177
   European landscape convention and explanatory report. – Strasbourg : [s. n.], 2000. – 24 p. – Без тит. арк.
43178
  Caenegem R.Ch. van European law in the past and the future : unity and diversity over two millennia / professor R.C. van Caenegem. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. – 175 p. – Index: p. 168-175. – Bibliogr.: p. 144-167. – ISBN 0-521-00648-1
43179
  Rentleen Joachim von European man. (A cultural philosophical study) / Rentleen Joachim von. – Mysore, 1961. – 44с.
43180
  Sharov O. European Monetary Union: limits to growth or bifurcation point // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 1 (20). – С. 22-43. – ISSN 1811-9832
43181
   European police and criminal law co-operation. – Oxford ; Portland : Hart Publishing. – ISBN 978-1-84946-350-8
Vol. 5 : Swedish studies in European law / ed. by Maria Bergstrom a. Anna Jonsson Cornell. – 2014. – XXX, 205 p. – Index: p. 199-205. – Бібліогр. у підрядк. прим.
43182
  Nesterova M. European practices of social cohesion for the value-based competences model in the pedagogical high education system: cognitive approach // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 197-199. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)


  Європейська практика соціальної єдності для моделі ціннісних компетенцій у системі педагогічної вищої освіти: когнітивний підхід.
43183
   European productivity conference ( EPC 2006 ) [ Електронний ресурс ] : Finland, 30 August - 1 September 2006 : scientific proceedings and practical experience. – [ S. l. ] : EPC 2006, 2006. – 1 CD-ROM. – The title from the lab


  EPC 2006 www.epc2006.fi
43184
   European reforms bulletin : scientific peer-reviewed journal / Centre for European reforms studies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg). – Odessa. – ISSN 2418-4209
№ 1. – 2015. – 54 p.
43185
   European security and Co-operation.. – M., 1978. – 405с.
43186
  Grove E. European security and defence idenity and the Atlantic link: a false dichotomy? / Eric Grove // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 121-127
43187
   European seminar on Urban Development policy and planning.. – Geneva, 1962. – 194с.
43188
   European Social Charter. Additional protocol to the European Social Charter. Protocol amending the European Social Charter... = Charte sociale europeenne=Protocole additionnel a la Charte sociale europeenne= Protocole portant amendement a la Charte sociale europeenne. – Turin; Strasbourg : [ s. n. ], 1996. – 68p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996. – (European treaty series = Series des traites europeens ; 35, 128, 142)
43189
  Gaydamaka V.O. European social model: a new paradigm of social state development // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 313-331. – ISSN 2224-9281


  Європейська соціальна модель: нова парадигма розвитку соціальної держави.
43190
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
V.3, N 2. – 1996


  1997. Vol. 6, N 4
43191
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
V.4, N 1. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
43192
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 4, N 1. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
43193
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 4, N 2. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
43194
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.5 N 2. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
43195
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.6, N 1. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43196
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.6, N 2. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
43197
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.7, N 2. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43198
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.7, N 1. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
43199
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 8, N 1. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43200
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 8, N 2. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
43201
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 9, N 2. – 2002
43202
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 9, N 1. – 2002
43203
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.10, N 1. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43204
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.10, N 2. – 2003


  1997. Vol. 6, N 4
43205
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.11, N 1. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43206
   European spatial research and policy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.11, N 2. – 2004


  1997. Vol. 6, N 4
43207
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy. – Lodz : Lodz university press. – ISSN 1231-1952
Vol.12, N 1. – 2005
43208
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.12, N 2. – 2005
43209
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.13, N 1. – 2006
43210
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.13, N 2. – 2006
43211
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.14, N 1. – 2007
43212
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol.14, N 2. – 2007
43213
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 15, Nо.1. – 2008
43214
   European spatial research and policy : Interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz; University of Groningen, Charles University, Prague a.o. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 15, N 2. – 2008
43215
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 16, Nо.1. – 2009
43216
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 16, Nо. 2. – 2009
43217
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 17, Nо. 1. – 2010
43218
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 17, Nо. 2. – 2010
43219
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 18, Nо.1. – 2011
43220
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 18, Nо. 2. – 2011
43221
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 19, Nо.1. – 2012
43222
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz. – ISSN 1231-1952
Vol. 19, Nо. 2. – 2012
43223
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego. – ISSN 1231-1952
Vol. 20, Nо. 1. – 2013
43224
   European spatial research and policy : interdisciplinary studies on environment, society and economy / University of Lodz [etc.]. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego. – ISSN 1231-1952
Vol. 20, Nо. 2. – 2013
43225
   European Spatial Research and Policy : Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy. – Poland : Lodz University Press. – ISSN 1231-1952
Vol. 1, № 2. – 1994
43226
   European Spatial Research and Policy : Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy. – Poland : Lodz University Press. – ISSN 1231-1952
Vol. 2, № 2. – 1995
43227
   European Spatial Research and Policy : Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy. – Poland : Lodz University Press. – ISSN 1231-1952
Vol. 2, № 1. – 1995
43228
   European Spatial Research and Policy : Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy. – Poland : Lodz University Press. – ISSN 1231-1952
Vol. 3, № 2. – 1996
43229
  Stoica E. European standardization process through the national culture concept // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 23-32. – ISSN 1993-6788


  Процес європейської стандартизації крізь призму концепції національної культури. Представлено переважно кількісне дослідження, що спирається на загальноєвропейський масив стандартів, кількісні показники за Євробарометром та культурні виміри за моделлю ...
43230
  Nesterova M. European studies of social innovations in higher education: cognitive principles of social cohesion development // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 28-33. – ISSN 2078-1016


  Європейські студії соціальних інновацій у вищій освіті: когнітивні принципи розвитку соціальної згуртованості.
43231
  Marius Vacarelu European Union - final destination for Eastern Europe? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 44-47
43232
   European Union - Russia.. – Moscow, 2000. – 268с.
43233
   European Union - Russia: Balkan situation = Европейский Союз - Россия: Балканская ситуация. – Moscow : Interdialect+, 2000. – 268с. – ISBN 5-89520-038-9
43234
  Maidanik S.V. European union disability policy: supranational level of legal regulation // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 332-353. – ISSN 2224-9281


  Політика Європейського Союзу у сфері інвалідності: наднаціональний рівень правового регулювання.
43235
   European Union foreign and security policy : towards a neighbourhood strategy. – London ; New York : Routledge, 2006. – XIII, 226 p. : tab. – Index: p. 219-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-415-32298-0
43236
  Smith K.E. European Union foreign policy in a changing world / Karen E. Smith. – 3rd ed. – Cambridge : Polity, 2014. – XIII, 292 p. – Index: p. 283-292. – Bibliogr.: p. 262-282. – ISBN 978-0-7456-6469-9
43237
  Virginija Jureniene European Union integration & unemployment consequences: the case of Lithuania / Virginija Jureniene, Martynas Radzevicius // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 9-11
43238
  Horspool M. European Union law / Margot Horspool. – 3rd ed. – London : LexisNexis, 2003. – LXXXXVI, 507 p. – (Butterworths core text series / ed. Nicola Padfield ; 3). – ISBN 0-406-95000-8
43239
  Hartley T.C. European Union law in a global context : text, cases and materials / Trevor C. Hartley. – Cambridge : Cambridge University press, 2004. – XLVII, 434 p. : ill., tab. – Index: p. 424-434. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 0-521-52730-9
43240
   European Union negotiations : processes, networks and institutions. – London ; New York : Routledge, 2005. – XI, [1], 228 p. : tab. – Index: p. 225-228. – Бібліогр. в кінці частин. – (Routledge advances in European politics). – ISBN 0-415-34124-8
43241
   European Union present and future / ed. W. Gizicki. – Lublin : Catholic univ. of Lublin, 2009. – 196 p. : tab. – ISBN 978-83-7363-951-5
43242
  Karpchuk N. European Union Security Policy: Historical Retrospection // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – Р. 14-22. – ISSN 2522-1663
43243
  Yakubovsky V V. European valuation standards EVS-2016 and their interrelation with eu legislation // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – Р. 77-89. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to analysis of new edition of European Valuation Standards EVS-2016 and the interrelation with European Legislative and Normative basis. Reviewed are structure and content of so called "Blue Book" of EVS-2016 standards issued by ...
43244
  Konstantinova V. European vector of the Northern Azov in the imperial period: British consular reports about Italian shipping = Європейське спрямування Північного Приазов"я в імперську добу: британські консульські рапорти про італійське судноплавство / Victoria Konstantinova, Igor Lyman, Anastasiya Ignatova ; Berdyansk State Pedagogical University, Research Institute of Urban History. – Berdyansk : Tkatchuk O.V., 2016. – 183, [1] p. : tab. – Текст англ., укр. - Дод. тит. арк. укр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7291-39-7
43245
  Браккер Н.В. Europeana: европейская цифровая библиотека // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 7-10
43246
   Europeanization : new research agendas / ed.: Paolo Graziano, Maarten P. Vink. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. – XII, 419 p. : tab. – Index: p. 403-419. – Бібліогр.: c. 354-401 та в кінці ст. – ISBN 978-0-230-20431-7
43247
  Rollis I. Europeanization of Ukraine"s Executive Power (Lessons of The Central And Eastern Europe"s Eu Member States) / I. Rollis, Z. Ozolina // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 15-27. – ISSN 2308-6912


  The article addresses main OECD SIGMA recommendations regarding national European Union (EU) policy co-ordination in Ukraine and provides relevant lessons from Latvia and other EU Central and Eastern Europe (CEE) Member States in addressing similar ...
43248
  Bencze Edit Lorinczne Europeanization: The Croation case // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2012. – Vol. 13, Nr 49, Summer : Cross-borders studies. – P. 131-150. – ISSN 1586-4197
43249
  Wrobel I. Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009 / Izabela Wrobel // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3236 : Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009 / I. Wrobel. – S. 1-442, [1]. – Bibliogr.: s. 404-442. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
43250
  Templin K. Europeizacja ukrainskiej polityki spolecznej: Ukranska polityka spoleczna a Europejski M odel Spoleczna a europejski model spoleczny // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 111-128. – ISBN 978-966-8406-98-0
43251
  Dabkowski Grzegorz Europejska terminologia muzyczna / Dabkowski Grzegorz. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 155s. – ISBN 83-7133-067-7
43252
  Zaremba M. Europejski Trybunal Ochrony Praw Czlowieka w Strasburgu wobec naruszen prywatnosci w mediach. Czesc 1. Ewolucja orzecznictwa / Michal Zaremba // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 137-149. – ISSN 1641-0920
43253
  Zaremba M. Europejski Trybunal Ochrony Praw Czlowieka w Strasburgu wobec naruszen prywatnosci w mediach. Czesc 2. Znaczenie stanowiska Trybunalu dla debaty publicznej w Polsce / Michal Zaremba // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 3 (58). – S. 15-24. – ISSN 1641-0920
43254
   Europejskie modele tolerancji. – Rzeszow : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. – 352s. – ISBN 83-7338-000-0
43255
  Gilbert M. Europen integration : a concise history / Mark Gilbert. – Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, 2012. – XXI, [1], 266 p. : map. – Index: p. 259-266. – Bibliogr. in notes: p. 223-252. – ISBN 978-0-7425-6664-4
43256
  Andrushchenko V. Europian education - intellectual resource of the world civilization development // The dawn of Europe : problem of forming a new teacher fot the United Europe of the XXI century / V. Andrushchenko. – Cracow : [s. n.], 2013. – P. 177-242. – ISBN 978-83-7271-794-8
43257
   Europium coordination compounds based on carbacylamidophosphate ligands for metal-organic light-emitting diodes (MOLEDs) / O.O. Litsis, V.A. Ovchynnikov, T.Yu. Sliva, V.M. Amirkhanov, V.M. Sorokin, M.A. Minyailo, Yu.V. Kolomzarov, P.A. Tytarenko, I.E. Minakova // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2013. – Vol. 16, № 2. – P. 210-215. – ISSN 1560-8034


  In this work, the photo- and electroluminescence properties of new red phosphores based on europium complexes with carbacylamidophosphate (CAPh) ligands and additional aromatic ligands 1,10-phenantroline and 4,4"-bipyridine have been studied. Compounds ...
43258
  Sinha Shyama Europium. With 23 Fig. / Sinha Shyama. – Berl. - Heidelberg - N.Y., 1967. – 164с.
43259
   Europlanet 2024 // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Астрономічна обсерваторія КНУ розпочала участь у міжнародному проекті Europlanet 2024 (RI). Проєкт фінансується програмою "Горизонт 2020" Європейської Комісії та триватиме впродовж чотирьох років, забезпечує доступ до 24 лабораторій Європи та п"яти ...
43260
  Bart Jean (Eugen Botez) Europolis / Bart Jean (Eugen Botez). – Bucuresti, 1962. – 304с.
43261
  Bart Jean Europolis / Bart Jean. – Berlin, 1974. – 357с.
43262
  Bart Jean Europolis / Bart Jean. – Junimea, 1990. – 248с.
43263
   Europska veda = European science : vedecky casopis / European institute of further education ; ed.-in-chief: V. Porada. – Podhajska : EIDV. – ISSN 2585-7738
Roc. 2, 6/2018. – 2018
43264
  Felix Jozef Europske obzory. / Felix Jozef. – Bratislava, 1989. – 641с.
43265
  Mainina M. Eurosceptis before 2019 elections: the reasons of popularity // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 176
43266
   Eurostar и Амадеус: глобальное технологическое партнерство // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 4 [прилож.]
43267
  Anouilh Jean Eurydice suivi de Romeo et Jeannette. / Anouilh Jean. – Paris, 1971. – 378с.
43268
  Ramsay W. Eustatic changes of level and the neolithicum / W. Ramsay; Finska fornminnesforeningens tidscrift, 36,2. – Helsinki : Helsingeors, 1926. – 18 s.
43269
  Platona Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton / Platona; przelozyl, wstepem, objasnieniami i ilustracjami opatrzyl Wladislaw Witwicki. – wyd.2-ie. – Lwow ; Warszawa : Ksiaaznica polska t-wa NAUCZ. SZKOL WYZSZYCH, 1923. – 195 S.
43270
  Lewis Gifford Eva Gore-Booth and Esther Roper. / Lewis Gifford. – London, 1988. – 195с.
43271
  Braun Gunter und Johanna. Eva und der neue Adam. / Gunter und Johanna. Braun. – Berlin, 1961. – 152с.
43272
  Grasmeyer Christa Eva und der Tempelritter / Grasmeyer Christa. – Berlin, 1975. – 228с.
43273
  Rinecker Wolfgang Eva und Pierre / Rinecker Wolfgang. – Weimar, 1959. – 64с.
43274
  Bengsch Gerhard Eva+Adam / Bengsch Gerhard. – Leipzig, 1973. – 203с.
43275
  Georgescu D. Evaluare si interventie psihoterapeutica in tulburarile mintale comorbide tulburarilor consumului de substante psihoactive // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2017. – Vol. 63, nr. 2. – P. 93-106. – ISSN 2344-4665
43276
  Herb S. Evaluarea conectarii emotionale in cuplurile romantice: studiu preliminar de validare a versiunii in limba romana pentru Accessibility-Responsiveness-Engagement Questionnaire / S. Herb, N.M. Turliuc, V. Robu // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 132-147. – ISSN 2344-4665
43277
  Hayes Samuel Evaluating development projects. / Hayes Samuel. – Paris, 1966. – 116с.
43278
  Han-Ying Kao Evaluating Human Resource Efficiencies of Mongolian Hospitals with network DEA / Han-Ying Kao, , Temuulen Bold // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 3. – P. 177-194. – ISSN 1017-1819
43279
  Kichula M Evaluating professional qualities of medical students / M Kichula, K. Oleksii, T. Korolova // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13. – C. 44-53. – ISSN 2409-3351


  Оцінка професійних якостей студентів-медиків.
43280
   Evaluating the degree of complexity of tight oil recovery based on the classification of oils / G. Efendiyev, M. Karazhanova, D. Akhmetov, I. Piriverdiyev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  The article discusses the results of the use of cluster analysis in assessing the degree of oil recovery complexity and its impact on the performance indicator. For this purpose, clustering was performed using a fuzzy cluster analysis algorithm. It ...
43281
  Zablodska I.V. Evaluating the Effectiveness of Inter-Regional (Cross-Broder) Cooperation: an Analytical Support / I.V. Zablodska, Y.S. Rohozyan // European reforms bulletin : scientific peer-reviewed journal / Centre for European reforms studies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg). – Odessa, 2015. – № 1. – С. 32-47. – ISSN 2418-4209
43282
  Kuchynova N.M. Evaluating the effectiveness of the development of the creative component of future marketing specialists" professional thinking // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – P. 73-77 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2310-4368
43283
   Evaluating the impact of logistics infrastructure on the functioning and development of regional economy / Z. Raimbekov, A. Baimbetova, B. Syzdykbayeva, Z. Rakhmetulina // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – Р. 100-104. – ISSN 1728-6220


  In the article, key factors of development and main elements of logistics infrastructure are outlined, their impact on different areas of regional economy is evaluated. The authors conducted comparative study of different groups of factors and built an ...
43284
  Korkmas S. Evaluating the relationshop between public expenditures and economic growth for Turkey // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 382-391 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 55 назв. – ISSN 1993-6788
43285
  Seth Lazar Evaluating the Revisionist Critique of Just War Theory // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2017. – Vol. 146, Nr 1. – P. 113-124. – ISSN 0011-5266
43286
  Turiak I.M. Evaluating travel time costs // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-02-6
43287
  Kuo-Wei Lin Evaluation and analyses of home appliance enterprises competitiveness after the global financial crosis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 350-359 : tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
43288
  Semenova V. Evaluation criteria for enterprise’s intellectual property management effectiveness // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 74-76. – ISSN 1728-6220
43289
   Evaluation du projet majeur relatif a l`appreciation mutuelle des valeurs culturelles de l`Orient et de l`Occident. 1957-1966.. – Paris, 1968. – 110с.
43290
  Dvorak J. Evaluation in small states libraries: cases of Lithuania and Slovakia / J. Dvorak, J. Rudzioniene // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – Р. 34-49. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837


  Стаття присвячена аналізу спроможності до оцінювання в бібліотеках. Згідно з методологією дослідження було обрано поєднання методик, що базуються на використанні EVALSED (он-лайн ресурс, який містить вказівки щодо оцінювання рівня ...
43291
   Evaluation Model that Makes Comparison Between Market Demands and University Curricula Offer / Ylber Januzaj, Artan Luma, Besnik Selimi, Bujar Raufi // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2019. – Y. 11, № 4. – P. 17-28. – ISSN 1313-8251
43292
  Sobolevsky R.V. Evaluation of accuracy of photogrammetric methods and laser scanning for measuring of parameters of cracks natural separateness / R.V. Sobolevsky, V.H. Levytskyi, V.O. Shlapak // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 158-164. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
43293
  Anh V.V. Evaluation of bias in higher-order spectral estimation / V.V. Anh, N.N. Leonenko, L.M. Sakhno // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – Р. 1-14. – ISSN 0868-6904
43294
   Evaluation of dose distribution in penumbra area by using lidht emitting structures / M. Kulish, O. Dmytrenko, O. Melnyk, E. Malyi, M. Pinkovska, V. Tartachnyk, V. Shlapatska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 61-63. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  A light-emitting diodes possess some essential advantages, compared to all other sources of previous generations, such as low energy consumption, small size, high operating speed, reliability. Dosimetry of radiation field in the penumbra area must be ...
43295
  Shaw K.B. and oth. Evaluation of dose equivalent from neutron energy spectra / K.B. and oth. Shaw. – Berkshire, 1968. – 17с.
43296
   Evaluation of engineering structures deformation (accuracy) / T. Malik, Ya. Bryk, V. Zatserkovnyi, V. Belenok // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – Р. 77-82. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  The construction of the model of accuracy of the measuring processes of the automated monitoring system of engineering structures deformations from the point of the theory of accuracy is considered in the article. From the point of view of the ...
43297
  Chaikovska I.I. Evaluation of enterprise knowledge management system // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – P. 221-229. – ISSN 1993-6788


  Чайковська І. Оцінювання системи управління знаннями підприємств.
43298
  Bachev H. Evaluation of Governance sustianability of Bulgarian agriculture / H. Bachev, G. Kharlamova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 6-28. – (Економіка ; вип. 4 (211)). – ISSN 1728-3817
43299
  Nolakana P. Evaluation of groundwater suitability for domestic and irrigational purposes in Newcastle, Kwazulu-Natal, South Africa / P. Nolakana, A. Siad, H. Solomon // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 76-84. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  The study was conducted in Newcastle, in the KwaZulu-Natal province of South Africa. In order to evaluate the quality of groundwater in study area, 31 samples were collected. The samples were analyzed for Magnesium (Mg2+), Calcium (Ca2+), Sodium (Na+), ...
43300
  Tkachenko O.B. Evaluation of higher school teachers" pedagogical activity as an actual scientific problem in Ukraine (second half of the XX - beginning of the XXI century) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – P. 167-176. – ISSN 2312-5993


  Розкривається зміст та сутність поняття " оцінювання педагогічної діяльності", його мета та завдання.
43301
  Yermekbaeva D. Evaluation of industrial polisy: a case study of Kazakhstan vs. Russia // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 91-97 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
43302
  Giriunas L. Evaluation of internal control: risk management in extractive industry enterprises // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 40-43. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  В даний час в конкурентному світі технології стрімко розвиваються і змінюються, змінюються і потреби ринку, бізнес-процеси стають все більш складними, та стає все більш і більш складним контролювати підприємство і здійснювати його внутрішній контроль. ...
43303
  Usherenko S.V. Evaluation of Investment Projects in Undeveloped Markets / S.V. Usherenko, Y.Y. Kharchenko // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – P. 258-267. – ISSN 2222-0712


  Ушеренко С.В., Харченко Є.Ю. Оцінювання інвестиційних проектів на нерозвинених ринках.
43304
  Olshtynsky S.P. Evaluation of methane discharge from gas seepages of the Black Sea // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
43305
   Evaluation of prolonged use of IMF resources : Evaluation report. – Washington : International monetary fund, 2002. – VIII,222p. – ISBN 1-58906-205-1
43306
  Zatserkovnyy V. Evaluation of risks emergencies by modelling the functional status of the objects / V. Zatserkovnyy, M. Bogoslovskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 91-97. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Here one can find the approach to develop a model of functional state of researched object for the assessment of the risks emergencies appearance. The analysis of the causes of appearance and development of natural and anthropogenic emergencies is ...
43307
  Revtie-Uvarova Evaluation of the effect of symbiotic nitrogen fixation on the yield of soybean and nitrogen state of soil // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – P. 79-88 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 40 name. – ISSN 0587-2596
43308
   Evaluation of the IMF"s role in poverty reduction strategy papers and the poverty reduction and growth facility : Evaluation report. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 10,129p. – ISBN 1-58906-367-8
43309
  Okuneviciute Neverauskiene Laima Evaluation of the Relationship between Labour Taxation and Unemployment: Case Study of Lithuania in the EU Context / Okuneviciute Neverauskiene Laima, Mieziene Rasa, Gataulin Arturas as // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 4. – P. 225-235. – ISSN 0235-7186


  This paper analyses the impact of labour taxation on the labour market (its indicators), measures the relationship between labour taxes and the rate of unemployment in Lithuania, and seeks to establish whether the tax wedge has an impact on employment.
43310
   Evaluation of the status of Warmian-Masurian lakes in Poland due to eutrophication process / Lesniak-Moczuk, O.I. Skyba, Ya.O. Bilyk, L.Ya. Fedonyuk // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 67-74. – ISSN 2306-5680


  У статті подано історію досліджень лівих приток Середнього Дніпра. Розроблено періодизацію досліджень за хронологічними періодами від ІV ст. до н.е. до кінця XVIII ст. Виокремлено періоди та ключові етапи досліджень річок впродовж відповідного ...
43311
   Evaluation Procedures used to Measure the Efficiency of Higher Education Systems and Institutions.. – Paris, 1990. – 154с.
43312
  Makarchuk O.G. Evaluation the relationshipbetween Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices / O.G. Makarchuk, J. Skudlarski // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – P. 164-169. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
43313
  Sadova U.Y. Evaluation working life quality in Ukraine in terms of business responsibility / U.Y. Sadova, O.S. Hrynkevych, S.R. Pasyeka // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – P. 209-221. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 4). – ISSN 0459-9586
43314
   Evaluations pour 1971 des besoins du monde en stupefiants et de la production mondiale d`opium.. – New York, 1970. – 77с.
43315
  Kosovych V. Evaluative concepts in regulatory legal acts: The grounds for usage, rules of realization, implementation and interpretation // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – P. 111-123. – ISSN 2082-4939
43316
  Mazenot Georges Evaluer la colonisation / Mazenot Georges. – Paris; Montreal : L`Harmattan, 1999. – 162p. – ISBN 2-7384-7669-4
43317
  Hlavacek J. Evaluting the role of development assistangce in promoting sustainable development in Africa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 257-267 : fig. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
43318
  Garkusha N.I. Evalutiom of processes dynamics in artificial intelligence neurodynamics problems // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 15-18. – (Кібернетика ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  The paper considers dynamic processes in the problems of artificial intelligence, namely, in problems of neurodynamics. The stability problems of dynamical processes and estimates of their convergence are examined. In particular, the mathematical model ...
43319
  Tsependa M. Evalution methods of integral water resources potential of the territory / M. Tsependa, V. Rudenko, O. Maniutina // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – P. 78-84 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 15 name. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
43320
   Evalution of Embryotoxicity, Mutagenicity Risks in New Drugs. – Praha : Univerzita Karlova, 1979. – 324s.
43321
  Radovic-Markovic Evalution of sme development in Serbia // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 422-431 : tabl. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
43322
  Walicka M. Evalution of technology-based business proposals by venture capital investors - example of healthcare sector // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – P. 371-382. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 3). – ISSN 0459-9586
43323
  Bonnke Reinhard Evangelism by fire : An initiative for revival / Reinhard Bonnke with George Canty. – Eastbourne : Kingsway publications, 1990. – 223p.
43324
   Evangheliarul slavo-roman de la Sibiu. 1551-1553.. – Bucuresti, 1971. – 419с.
43325
  Ghenadie Evangheliile : studii istorico-literare / Ghenadie; Cartile ritualului bisericei romane ortodocse. – Bucuresti : Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, 1895. – XIII, 213 p.
43326
  Nuzhnyi V.M. Evaporation rate of the thermostated water droplets evaporating into different inert gas environments in diffusion and transitional regime / V.M. Nuzhnyi, O. Zagorodnya // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 486-489. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Приводяться результати аналізу швидкості випаровування термостатованих крапель води у дифузійному та перехідному режимах (при тиску паро-газової фази від 750 мм Hg до 10 мм Hg), отриманого за допомогою розв"язку рівняння Больцмана в моделі Б-Г-К, в ...
43327
  Frenkiel J. Evaporation Reduction : Physical and chemical principles and review of experiments / J. Frenkiel. – Paris : UNESCO, 1965. – 79p.
43328
  Fletcher S. Eve Green / Susan Fletcher. – London [etc.] : Harper Perennial, 2005. – 281, 13, [4] p. – 2004 whitbread first novel award winner. – ISBN 0-00-719040-9
43329
  Burney Evelina, ou l"entree d"une jeune personne dans le monde. Traduit de l"anglais. – Paris
2. – 1797. – 386с.
43330
  Gogol N. Evenings near the village of Dikanka / N. Gogol. – Moscow. – 278 p.
43331
  Слупский С. EVENT - рынок Украины: взгляд в будущее // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 30-33.
43332
  Caulfield Patricia Everglades / Caulfield Patricia. – San Francisco, 1970. – 143с.
43333
  Pratt K.L. Everlasting flower : a history of Korea / Keith Pratt. – London : Reaktion books, 2006. – 320 p : ill. – ISBN 1-86189-273-X
43334
  Wersuhn Gunter Everrbte Vielfalt / Wersuhn Gunter. – Leipzig : Urania-Verl, 1975. – 256s. : Il.
43335
   Evertebrata : Antiquariats-Katalog; Mit Ausschluss der Insecta und Mollusca. – Leipzig : Weg Buchhanlung und Antiquariat. – (Bibliothek Karl Mobius II)
No. 148. – 1914. – 146 S.
43336
   Evertebrata : Antiquariats-Katalog; Mit Ausschluss der Mollusca und Insecta ; Protozoa-Coelenterata-Echinodermata-Vermes-Molluscoidea-Tunicata-Crustacea-Arachnoidea-Myriopoda. – Leipzig : Weg Buchhanlung und Antiquariat. – (Bibliothek Karl Mobius II)
No. 116. – 1925. – 118 S.
43337
  Herriot James Every living thing / Herriot James. – New York : SMP, 1992. – 374p. – ISBN 0-312-95058-6
43338
  Clancy T. Every man a tiger : the Gulf War air campaign / Tom Clancy with general Chuck Horner (ret.) a. Tony Koltz. – Updated ed. – New York : Berkley Books, 2005. – 640 p., [4] арк. фотоіл. – ISBN 0-425-20736-6
43339
  Kohe Everybody speaks / Kohe, Martin. – Cleveland, 1950. – 245с.
43340
   Everyday arithmetic : Grade Five. – Toronto : Gage and son, 1943. – 128 p.
43341
   Everyday arithmetic : Grad Four. – Toronto : Gage and son, 1943. – 128 p.
43342
   Everyday arithmetic : Grad Six. – Toronto : Gage and son, 1943. – 160 p.
43343
  Badger I. Everyday business writing / I.Badger, S.Pedley. – Harlow : Longman, 2003. – 95p. : ill. – (English for work / Editor: Ian Badger). – ISBN 0-582-53972-2
43344
  Гридіна О.В. Everyday English / О.В. Гридіна. – Львів, 1959. – 103с.
43345
  Kozlovskaya I.M. Everyday english for Beginners / I.M. Kozlovskaya, N.K. Matveyev. – M., 1962. – 192с.
43346
  Kozlovskaya I.M. Everyday English for beginners / I.M. Kozlovskaya, N.K. Matveyev. – M., 1964. – 190с.
43347
  Власова Е.Л. Everyday English for scientists / Е.Л. Власова. – Ленинград : Наука, 1986. – 264 с.
43348
  Plant Patrick Everyday English. For intermediate and advanced learners / Plant Patrick. – Leipzig, 1975. – 245с.
43349
  Plant Patrick Everyday English. For Intermediate and advanced learners / Plant Patrick. – Leipzig, 1973. – 245с.
43350
  Ono Hideichi Everyday expressions in Japanese: Junior course of Ono Japanese class / Ono Hideichi. – Tokyo, 1963. – 53с.
43351
  Rimkus Edvardas Everyday Life and Technoscience // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 212-222. – ISSN 0235-7186
43352
  Rozhdestvensky Robert Everyday miracles: selected poetry. 1956-1980 / Rozhdestvensky Robert. – M., 1983. – 190с.
43353
  Pieper C.J. Everyday problems in biology / C.J. Pieper, W.L. Beauchamp, O.D. Frank. – Toronto : Gage, 1939. – XV, 424 p.
43354
  Pieper Charles Everyday problems in biology / Pieper Charles, Beauchamp Wilbur, Frank Orlin. – Toronto : W.J.Gage & Co., Ltd., 1942. – 424p.
43355
  Rutkowska Wanda Everyday talks / Rutkowska Wanda, A. Zawadzka. – Warszawa, 1966. – 112с.
43356
  Rutkowska Wanda Everyday talks / Rutkowska Wanda, Zawadzka Anna. – Warszawa, 1973. – 112с.
43357
  Dunwich Gerina Everyday wicca : Magickal spells throughout the year / Dunwich Gerina. – Secaucus : Citadel, 1998. – XVI,170p. : ill. – ISBN 0-8065-1869-3
43358
  Jones Daniel Everyman"s English pronouncing dictionary : Contain. 58000 words in international phonetic transcription / Jones Daniel. – 2d ed., completele rev. enlarged... – London ; New York : J.M. Dent ; E.P. Dutton, 1958. – XLVI, 538 p. : il. – With a glossary of phonetic terms
43359
  Tkachenko Z. Everything for man / Z. Tkachenko. – Kiev, 1970. – 75с.
43360
   Everything will be all right [Електронний ресурс] = Все будет хорошо : продолжительность 96 мин., жанр мелодрама. – Москва : RUSCICO, 2004. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ..-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSCICO COLLECTION ; Коллекция: Никола-фильм / режиссер Дмитрий Астрахан)


  Герои фильма - обитатели рабочего общежития в провинции. Одни из них в поисках счастья отправляются в большие города. Другие ждут и верят, что счастье придет к ним само. И, как ни странно. єто иногда происходит. Гран-при "Афродита" на МЖК в Варне ...
43361
  Mathews-Lamb Sandra K. Everything you need to know about your history course / Sandra K. Mathews-Lamb. – New York a.o. : Longman, 2000. – 6,100p. – ISBN 0-321-06628-6
43362
  Bartok Erno Evezos ABC / Bartok Erno. – Budapest, 1974. – 177с.
43363
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – К, 1957. – 116с.
43364
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – М, 1967. – 145с.
43365
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – М, 1973. – 109с.
43366
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – М, 1979. – 188с.
43367
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna : Повесть / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 103с.
43368
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna : повесть / Леонид Леонов ; [худож. Ф. Домогацкий]. – Москва : Книга, 1984. – 194 с. : ил. – Миниатюрное издание
43369
  Scheffler L. Evgenij Zamjatin : sein Weltbild und seine literarische Thematik / Leonore Scheffler. – Koln; Wien : Bohlau, 1984. – 12,306 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 20). – ISBN 3412067830
43370
  Puskin A. Evgenije Onjegin / A. Puskin. – Sarajevo : Veselin Maslesa, 1974. – 283 p.
43371
  Chekanov A.A. Evgeny Oscarovich Paton / A.A. Chekanov. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 104 с.
43372
  Puskin A.S. Evgheni Oneghin / A.S. Puskin; Lesnea George. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1959. – 240 с.
43373
  Zakhava Boris Evgueni Vakhtangov et son ecole / Zakhava Boris. – Moscou, 1973. – 391 s.
43374
  Mytrowytch B. Evhen Konovalets (Євген Олексійович Коновалець en ukrainien) est ne le 14 juin 1891 a Zachkiv pres de Lviv // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.07.2017 (число 3085/3086). – P. 6
43375
   Evhen P. Hrebinka/Grebenka - Bibliografie. – Maintal bei Frankfurt am Main : Selbsverlag, 2004. – 100 S.
43376
  Panchenko I. Evidence-based methodology on studying students" leadership skills // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 16-25. – ISSN 2306-5532


  Доказова методологія вивчення навичок лідерства студентів.
43377
  Aijmer Karin Evidence and the dechrative sentence. / Aijmer Karin. – Stockholm, 1980. – 150с.
43378
  Kolar Josef Evidence odvodu a pridelu v hospodarskych organizacich / Kolar Josef, Muzik Karel. – Praha, 1959. – 120с.
43379
   Evidence of oxidative stress development in pancreatic cells of rats with chronically suppressed gastric acid secretion / T. Borodina, K. Dvorshchenko, S. Vakal, A. Dranitsina, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-31. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Long-term hypochlorhydria is sometimes associated with mild pancreatitis development. Up to date, there is no clear evidence on mechanisms involved in pancreatic damage upon these conditions. The aim of study was to estimate the intensity of ...
43380
   Evidence of Ukrainian citizens who were held captive by Russian terrorist groups on the territory of occupied regions of Donetsk and Luhansk oblasts = Свідоцтва українських громадян, які знаходилися у заручниках російських терористичних угруповань на території ОРДЛО : on the military agression of the Russian Federation against Ukraine, unhuman detention conditions, physical abuse and torture, moral and and psychological humiliation / Служба безпеки України. – [Київ : б. в.], 2016. – 103 с. – Обкл. укр. - Зміст, передмова парал. англ. та укр. - Зб. підгот. за результатами опитування співробітниками СБУ перших 124 осіб з 3082 укр. громадян, які знаходилися у заручниках рос. терористичних угруповань на території ОРДЛО
43381
   Evidencny supis planovanych bibliografickych prac na Slovensku v roku 1958.. – Matica Slovenska. – 40с.
43382
  Friedman V.A. Evidentiality in the Balkans with Special Attention to Macedonian and Albanian // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 103-128. – ISBN 978-608-203-150-7
43383
  Christie A. Evil under the sun = Зло под солнцем / Agatan Christie подготовка текста, примечания и словарь Е.Г. Тигонен. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 320с. – (English : Detective story). – ISBN 978-5-9925-0115-5
43384
   Evkonyve az 1952-53 evre.. – Budapest, 1953. – 488с.
43385
  Maximilian V. Evocari / V. Maximilian. – Edit a 2-a. – Bucuresti, 1962. – 304с.
43386
  Korbozerova N.M. Evolucion de la lengua Espanola: aspectos etnocultural, historico y linguistico = Еволюція мови Іспанії: етнокультурний, історичний та мовний аспекти : [навч. посібник] / Korbozerova N.M. ; [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології]. – Kiyv : Юстон, 2020. – 219, [1] с. : ill., tab. – Парал. назва укр. мовою. - Текст ісп. – Бібліогр.: с. 217
43387
  Wittenberger C. Evolutia functiei musculare la vertebrate / C. Wittenberger. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1971. – 195S.
43388
  Voitesti I.P. Evolutia geologica a Cadrilaterului / I.P. Voitesti. – Cernauti : Glasul Bucovinei, 1938. – 22 p.
43389
   Evolutia geologica a muntilor metaliferi.. – Bucuresti, 1969. – 742с.
43390
  Rosetti R. Evolutia mijloacelor si a chipului de faptuire a razboiului de la moartea lui Stefan-cel-Mare pana la acea a lui Matei Basarab / R. Rosetti. – Bucuresti
2. – 1930. – 34с.
43391
  Papu E. Evolutia si formele genului liric / E. Papu. – Bucuresti, 1968. – 334с.
43392
  Ceapoiu N. Evolutia speciilor / N. Ceapoiu. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 288s.
43393
  Avram Mioara Evolutia subordinarii circumstantiale cu elemente conjuctionale in limba Romina. / Avram Mioara. – Bucuresti, 1960. – 276с.
43394
  Paunescu A. Evolutia uneltelor si armelor de piatra cioplita descoperite pe teritoriul Romaniei / A. Paunescu. – Bucuresti, 1970. – 359с.
43395
  Marza I. Evolutia unitatilor cristaline din sud-estul Muntelui Mare / I. Marza. – Bucuresti, 1969. – 166с.
43396
  Moore R. Evolution / R. Moore. – New York, 1964. – 192с.
43397
  Moore Ruth Evolution / Moore Ruth. – New York, 1974. – 192с.
43398
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 1. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
43399
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 2. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
43400
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 3. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
43401
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 4. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
43402
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 5. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
43403
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 6. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
43404
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 6. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
43405
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 5. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
43406
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, №4. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
43407
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 3. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
43408
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 2. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
43409
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 1. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
43410
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 6. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
43411
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 4. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
43412
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 3. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
43413
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 2. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
43414
   Evolution and biosystematics of aphids : Proceedings of the International Aphidological Symposium at Jablonna, 5-11 April, 1981. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, Lodz : Wydawnictwo Polskiej Academii Nauk, 1985. – 510S.
43415
  Nikitenko V. Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 60-73. – ISSN 2708-0390
43416
  Simpson George Gaylord Evolution and Geography : An Essay on Historical Biogeography. With Special Reference to Mammals / Simpson George Gaylord. – Oregon : Eugene, 1953. – 64S. – Condon Lectures. Oregon State System of Higher Education
43417
  Safonov Yu. Evolution and modern tendencies in the theory of leadership / Yu. Safonov, Ye. Maslennikov, N. Lenska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 304-310. – ISSN 2256-0742
43418
   Evolution and Morphogenesis : Proceedings of the International Symposium. – Praha : Academia
1. – 1985. – 394p.
43419
   Evolution and Morphogenesis : Proceedings of the International Symposium. – Praha : Academia
2. – 1985. – 397-826p.
43420
  Obirek Stanislaw Evolution and Theology, or Theology of Evolution in the USA // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 3. – P. 279-290. – ISSN 0137-2432
43421
  Gawelko Marek Evolution des suffixes adjectivaux en francais. / Gawelko Marek. – Wroclaw, 1977. – 142с.
43422
   Evolution des Versants Cartographie geomorphologique Dynamique fluviale : Symposium international de geomorphologie, Liege-Louvain, 8-16 juin 1966. – Liege : L"Universite de Liege et de L"Academie Royale de Belgique
Vol. I : Evolution des Versants (et compte rendu des excursions). – 1966. – 384p.
43423
  Khoma N. Evolution from the concept "Zero Problems with Neighbors" to the practice "Zero Neighbors without Problems": the role of neo-ottomanism / N. Khoma, Ye. Voznyuk // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 46-56. – ISSN 2522-1663
43424
  Kasyanov P.O. Evolution inclusions and inequalities in banach spaces with W- pseudomonotone maps / Р.О. Kasyanov, V.S. Mel"nik, V.V. Yasinsky; Nat. acad. of sciences of Ukr., Ministry of educ. and science of Ukr. a.o. – Киев : Наукова думка, 2007. – 308с. – ISBN 978-966-00-0687-4
43425
  Schirinsky O. Evolution of administrative law and administrative and legal doctrine in the Republic of Belarus since independence // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 118-132. – ISSN 2227-796X
43426
  Macan T.T. Evolution of aquuatic habitats with special reference to the distribution of corixidae / T.T. Macan. – Cambridge : Cambridge University Press, 1938. – 19 p.
43427
   Evolution of Britigh historiography.. – Cleveland, New York, 1964. – 380с.
43428
  Drobotiuk O. Evolution of China"s economic development model // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 76-93. – ISSN 2409-904X


  Цього року Китайська Народна Республіка відзначає сімдесятиріччя з моменту заснування. За цей період Китай закріпився на світовій геополітичній і геоекономічний арені як потужний та виважений гравець, який має довгострокові цілі та здійснює системні ...
43429
  Tsizh M. Evolution of density and velocity profiles of matter in large voids / M. Tsizh, B. Novosyadlyj // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 28-33. – ISSN 2227-1481


  We analyse the evolution of cosmological perturbations which leads to the formation of large voids in the distribution of galaxies. We assume that perturbations are spherical and all components of the Universe - radiation, matter and dark energy - are ...
43430
  Dovgal E. Evolution of environmental management concepts in terms of global environmental challenges / E. Dovgal, I. Panova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 109-114. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
43431
  Hassun Muhamed Abdel Majid Evolution of formation of the mechanisms of state regulation through diplomatic policy // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 172-179. – ISSN 2414-0562
43432
  Shakhbazyan K.S. Evolution of Innovation Cluster Policy in Ukraine / K.S. Shakhbazyan, H.P. Dubinskyi, I.Yu. Yegorov // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 35-45. – ISSN 0374-3896
43433
  Al Tawalbeh Evolution of Libraries in Developing Countries in the International Information Space // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – P. 34-43. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розвиток бібліотек країн, що розвиваються, в умовах міжнародного інформаційного простору. Досліджується вплив тенденцій міжнародного співробітництва в галузі цифрових бібліотек у країнах, що розвиваються. Аналізуються характерні ознаки інформаційного ...
43434
   Evolution of optical properties of CdTe crystals under laser treatment / D.V. Gnatyuk, L.V. Poperenko, I.V. Yurgelevych, T. Aoki, T. Yamakawa, M. Kimura // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 264-265
43435
  Kornovenko S. Evolution of peasant land tenure during the Ukrainian revolution of 1917 - 1921 / S. Kornovenko, V. Telvak, V. Ilnytskyi // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 133-141. – ISSN 2256-0742
43436
  Savvakin D.G. Evolution of Phase Composition and Microstructure upon Synthesis of Zr-Sn Alloy from Zirconium Hydride and Tin Powders / D.G. Savvakin, D.V. Oryshych // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – Р. 559-569. – ISSN 1024-1809
43437
  Tseluyko M. Evolution of strategy and methods of terrrorist activity in the European countries // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – P. 83-89. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
43438
  Korolyuk V. Evolution of systems in random media / Vladimir Korolyuk, Anatoly Swishchuk. – New York [etc.] : CRC Press, 1995. – 352 p. – Bibliogr.: p. 317-346. – ISBN 0-8493-9405-8
43439
  Kamshilov M.M. Evolution of the biosphere / M.M. Kamshilov. – Moscow : Mir, 1976. – 269p.
43440
  Korchevska L. Evolution Of The Concepts Of Economic Security // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 3. – P. 318-335. – ISSN 2367-6361
43441
  Berezovska I. Evolution of the eastern partnership regarding associated countries // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The entry into force of the Association Agreements concluded by the European Union with Georgia, Moldova and Ukraine has become a key moment in the Eastern Partnership evolution resulting in the widened gap between the partnership countries. The ...
43442
  Anisimov I. Evolution of the modulated electron beam in the inhomogeneous plasma barrier for various beam current densities: 1d simulation / I. Anisimov, M. Soloviova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 4-7. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Evolution of the non-relativistic modulated electron beam moving through the inhomogeneous plasma barrier was studied via computer simulation using PIC method. Dynamics of the modulated electron beam in barrier was analyzed depending on beamplasma ...
43443
  Ogloblya O.V. Evolution of the specific heat of the carbon nanotubes with thermal treatment // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 397-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом комп"ютерного моделювання отримана залежність теплоємності при постійному об"ємі C[нижній індекс v] від температури для різних типів (металевих та напівпровідникових) одношарових вуглецевих нанотрубок (ОВНТ). Зокрема, при низькій температурі (до ...
43444
  Vynnyk O.K. Evolution of the wake wave excided by the sequence of the relativistic electron bunches / O.K. Vynnyk, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2019. – № 4 (122). – Р. 55-58. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 11). – ISSN 1562-6016
43445
  Schwanwitsch B.N. Evolution of the wing-pattern in palaearctic satyridae / B.N. Schwanwitsch. – [S. l. : s. n.]
3 : Pararge and five other genera. – 1935. – P. 134-281, [32]. – Acta zoologica, Band 16, 1935
43446
  Lakishyk D. Evolution of US foreign policy: from George Bush to Barack Obama // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 14-22


  Еволюція зовнішньої політики США: від Джорджа Буша до Барака Обами/
43447
  Sinovets P. Evolution of US policy toward Iran"s nuclear program in XXI century: from president Bush to president Trump / P. Sinovets, V. Gergiieva // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  Since 2002 until now, the Iranian nuclear program remains one of the hottest international problems despite the efforts of three US presidential administrations, which ruled during this time to solve the Iranian issue. This article analyses and ...
43448
   Evolution stellaire avant la sequence principale = Sequence Stellar Evolution. – Liege : Institut d`Astrophysique, 1970. – 377 с.
43449
  Denton Evolution: A Theory in Crisis / Denton. – Bethesda : Adler & Adler, 1986. – 368p.
43450
  Kudin I V. Evolutional algorithms in matrix structures and theirapplications / I V. Kudin, A.M. Onyshchenko, Y.A. Tverdohlib // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – C. 108-109


  Еволюційні алгоритми в матричних структурах та їх застосування.
43451
   Evolutionary and institutional economics review (EIER) / Japan assoc. for evolutionary economics. – Tokyo. – ISSN 1349-4961
Vol. 4, N 2. – 2008
43452
   Evolutionary and institutional economics review (EIER) / Japan assoc. for evolutionary economics. – Tokyo. – ISSN 1349-4961
Vol. 5, N 1 : The u-mart system as an artificial intelligent stock market project. – 2008
43453
  Dumitrache Ioan Evolutionary Networks with Generalized Neurons Applied in Battery SoC Estimation / Dumitrache Ioan, Popescu Dragos // Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti, 2017. – Vol. 19, Nr 1/2 (1-196) (за 2016). – P. 98-115. – ISSN 1453-8245
43454
  Rossano M.J. Evolutionary psychology : the science of human behavior and evolution / Matthew J. Rossano. – Hoboken : Wiley, 2003. – 16,488 p. – ISBN 1-891786-12-1
43455
  Botnariuc Nicolae Evolutionismul in impas? / Botnariuc Nicolae. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1992. – 286с.
43456
  Nowikow I.D. Evoluton des Universums / I.D. Nowikow. – Moskau, Leipzig : MIR, B.G.Teubner, 1982. – 210 S.
43457
  Brereton Evolved regulatory mechanisms of population control / Brereton, Le Gay. – Australia : Melbourne University Press, 1962. – 81-93p. – Reprinted from The Evolution of Living Organisms. A symposium of the Royal Society of Victoria held in Melbourne, December 1959
43458
  Krleza Miroslav Evropa danas. Knjiga dojmova i eseja. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 275с.
43459
  Hotmar Josef Evropa recena zapadni / Hotmar Josef. – Praha, 1981. – 301с.
43460
  Kratochvil Milos Evropa v zakopech. / Kratochvil Milos. – Praha, 1977. – 165с.
43461
  Wadecka S.L. Ewa, Adam i reszta / S.L. Wadecka. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1978. – 384 s.
43462
  Krynski A. Ewangelia - kultura - edukacja // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 23-27. – ISSN 2308-4634


  Євангеліє - культура - освіта.
43463
  Diggelmann Walter Matthias Ewolf Erzahlungen und ein Roman. / Diggelmann Walter Matthias. – Leipzig, 1976. – 301с.
43464
  Koza I. Ewolucja europejskiej mysli samorzadowej a wspolczesne problemy polskich regionow // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 259-279. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто еволюцію формування основних засад самоврядування у європейській правовій думці та її вплив на регіональну політику і територіальну організацію сучасної Польщі. Artykuі dotyczy ewolucji tworzenia glownych zasad rzadow w ...
43465
   Ewolucja polskiej rachunkowosci na tle rozwiazan swiatowych : Materialy Ogolnopolskiej konf. Katedr rachunkowosci, zorganiz. przez Katedre racunk. finansowej Akademii Ekonom w Krakowie (Krakow, 12-14 wrzesnia 2001r.). – Krakow : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001. – 392s. – ISBN 83-7252-091-7
43466
  Leonski Zbigniew Ewolucja rad narodowych w Polsce Ludowej. / Leonski Zbigniew. – Poznan, 1974. – 83с.
43467
  Grebecka Wanda Ewolucjonizm : Podrecznik dla technikow rolniczych / Grebecka Wanda. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 1970. – 187S. – Wydanie II
43468
  Michajlow W. Ewolucjonizm a parazytologia / W. Michajlow. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 170s.
43469
  Гарасим Ярослав Ex cathedra: сучасне літературознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка (1998-2008) / Гарасим Ярослав, Будний Василь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 5-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  З нагоди 160-літнього ювілею кафедри української словесності Львівського національного університету імені Івана Франка у статті розглянуто наукову діяльність львівської літературознавчої школи впродовж останніх десяти років. Висвітлено проблематику ...
43470
  Поліщук Я. Ex Eremo Павла Загребельного = Зі спостережень над пізніми нарисами та есеями письменника // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 144-150. – ISSN 0208-0710


  Павло Архипович Загребельний (1924-2009) - український письменник, Герой України, лауреат Державної премії СРСР, Шевченківської премії. У романах зустрічаються вступні слова чи передмова, післяслово - це свого роду невеликі літературознавчі, а то й ...
43471
  Marlewicz H. Ex India lux : romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego / Halina Marlewicz. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2015. – CII, [4], 130 s., [2] ark. il. : il., portr., faks. – Bibliogr.: s.120-130. – (Orientalia polonica / rada nauk.: R. Czekalska [et al.] ; t. 3). – ISBN 978-83-7638-714-7
43472
  Вітрук В. Ex libris - із книг // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 258-260
43473
  Франко І.Я. Ex nihilo монолог атеїста / Іван Франко. – Київ : Художня література, 1957. – 12 с.
43474
  Andric Ivo Ex ponto. / Andric Ivo. – Sarajevo, 1976. – 263с.
43475
  Bannikov S. Exact Green’s function of photon and medium effects in QED2+1 / S. Bannikov, V. Skalozub // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (2). – С. 19-28. – ISSN 2616-8685
43476
  Mosentsova G. Exact order of algorithmic complexity for Fredholm integral equations of the second kind // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1 (97). – P. 103-111. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  The present article is devoted to study of the algorithmic complexity for Fredholm integral equations of the second kind with kernels of Sobolev"s type of smoothness. The exact order of algorithmic complexity was obtained for the case of anisotropic ...
43477
  Gnativ L. Exact three-point difference scheme for second order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of the third kind / L. Gnativ, M. Krol, M. Kutniv // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 34-52. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Для нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь другого порядку з похiдною в правiй частинi та крайовими умовами третього роду побудовано та об рунтовано точну триточкову рiзницеву схему на нерiвномiрнiй сiтцi. Доведено iснування та єдинiсть розв"язку ...
43478
  Zili M. Exact variations for stochastic heat equations with piecewise constant coefficients and application to parameter estimation / M. Zili, E. Zougar // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – Р. 75-101. – ISSN 0868-6904


  We expand the quartic variations in time and the quadratic variations in space of the solution to a stochastic partial differential equation with piecewise constant coefficients. Both expansions allow us to deduce an estimation method of the parameters ...
43479
  Teo Boon EXAFS: basic principles and data analysis / Teo Boon. – Berlin a.o., 1986. – 349с.
43480
  Greday T. Examen des aspects metallurgiques du vieillissement des aciers a bas carbone / T. Greday. – Liege, 1961. – 128с.
43481
  Morainvillier Examen philosophiae platonicae / Authore Lud. de Morainvillier d"Orgeville presbytero Oratory D.N. Iesu, Doct. Sorbonico, & Vicario Generli Illustr. & Reuerendissimi D. Ferdindndi de Neufville Episcopi Maclouiensis. – Maclovii (Saint-Malo) : Apud Antonium de la Mare, 1650. – [34], 634 p.
43482
  Namli S. Examination of Physical Education and Sports Undergraduate Programs of the Bologna Process Countries (Poland-Turkey Case) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 2. – P. 35-45. – ISSN 2308-4081


  Проаналізовано освітню программу з фізичного виховання та спорту Туреччини та Польщі на основі даних урядових установ обох країн. Програма "Erasmus" була створена Європейськоим Союзом з метою забезпечити розвиток вищих навчальних закладів, сприяти ...
43483
  Korin S. Examination of processes and methods of training neuronet for processing dlts signals / S. Korin, D. Gryaznov, Yu. Boyko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 23-27. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Analysis of processes and methods for neuronet studying is performed and the most optimal of them are selected in this work. The topology for neuronet, which makes better its studying ability, is offered. Проведено аналіз процесів та методів навчання ...
43484
  Andrej Miklosik Examination of selected variables relationship to the search results position / Andrej Miklosik, Dana Vokounova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 354-361 : table. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
43485
   Examination of Thermally Induced Deformations of Composite System "Porous Silicon - Liquid" / A.G. Kuzmich, D.A. Andrusenko, P.A. Tesel"ko, M.V. Isaiev, R.M. Burbelo // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy, 2012. – Vol. 1, № 3 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012. – P. 03PCSI14-1-03PCSI14-3. – ISSN 2304-1862


  In the paper results of analyze of the pressures that appeared in composite system "porous silicon - liquid" under its heating is presented. The value of thermally induced pressures of liquid in the pores from photoacoustic measurement was estimate. ...
43486
  Matviichuk L.A. Examining Factors of Using Information and Communication Technologies For E-Learning Organization / L.A. Matviichuk, L.O. Kukhar, N.M. Hnedko // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – P. 68-73. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Дослідження факторів застосування інформаційно-комунікаційних технологій для організації електронного навчання.
43487
   Examining the effect of Malaysia"s Amanah Ikhtiar microcredit program on household assets in rural Malaysia / Abdullah, Al-Mamun, Joseph Adaikalam, Mohammad Nurul Huda Mazumder // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 260-269 : table. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
43488
  Dragomir Examples of exact categories with serre class and Euler-Poincare mapping / Dragomir, Anca-Dana; Un. din Timisoara, Fac. de stiinte ale naturii. – Timisoara, 1986. – 4 p. – (Seminar Arghiriade ; 16)
43489
  O"Nuallian Sean Excavation of the smaller court-tomb and associated hut sites at Ballyglass, county Mayo // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 4. – P.125-175 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
43490
  Коттингхэм М. Excel 2000 : Руководство разработчика / М. Коттингхэм; Пер. с англ.под ред.К.Ю.Королькова. – Київ : Ирина; BHV, 2000. – 704с. + СD-Rom. – ISBN 966-552-051-2;5-7315-0080-0;5-7315-0080-0
43491
  Колесников Александр Excel 2000 (русифицированная версия) / Колесников Александр. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 496с. – (Для пользователя). – ISBN 966-552-035-0; 5-7315-0065-7
43492
  Walkenbach J. Excel 2002 : power programming with VBA / John Walkenbach. – New York : M&T Books, an imprint of Wiley, 2001. – 38, 934 p. – ISBN 0-7645-4799-2
43493
  Harvey G. Excel 2003 for dummies / Greg Harvey. – Hoboken : Wiley, 2003. – 18, 384 p. : ill. – (Bestselling computer book series ; For dummies: bestselling book series for beginners). – ISBN 0-7645-3756-3
43494
  Васильев А. Excel 2010 на примерах : [графический интерфейс, ресурсы приложения, форматы и стили, работа с данными, программирование, прикладные задачи] / Алексей Васильев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 421, [1] с. : ил., табл. + 1 CD. – Библиогр.: с. 418-419. – ISBN 978-5-9775-0578-9
43495
  Наймершайм Дж. Excel 4.0 for Windows : [учеб. пособ.] / Дж. Наймершайм ; пер. с англ. А. Иванченкова. – Москва : Международные отношения, 1994. – 257 с. – (С компьютером на "ты"). – ISBN 5-7133-0819-7
43496
  Харвей Грег Excel 5.0 для "чайников" / Харвей Грег. – 2-е изд. – К.Москва, 1994. – 288с.
43497
  Харвей Грег Excel 5.0 для "чайников" : Пер.с англ. / Харвей Грег. – 2-е изд. – Киев : Диалектика, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-6454-6
43498
  Гончаров А. Excel 7.0 в примерах / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 256с. – ISBN 5-88782-089-6
43499
  Колесников А. Excel 7.0 для Windows 95 / А. Колесников, А. Пробитюк. – К., 1996. – 464с.
43500
  Мэнсфилд Р. Excel 7.0 для занятых / Р. Мэнсфилд. – Санкт-Петербург, 1997. – 304с.
43501
  Шиб Йорг Excel 7.0: сотни полезных рецептов / Шиб Йорг; Пер.с нем.под ред.А.И.Пробитюка. – Київ : BHV, 1997. – 464с. – ISBN 5-7733-0034-6
43502
  Колесников А. Excel 97 : Русифицированная версия / А. Колесников. – Киев : BHV, 1998. – 480с. – ISBN 5-7315-0022-3
43503
  Уокенбах Д. Excel 97 для Windows для "чайников" : Краткий справочник / Д. Уокенбах; Пер. с англ. – Киев. Москва. Санкт-Петербург : Диалектика, 1998. – 256с. – ISBN 966-506-134-8
43504
  Walkenbach J. Excel charts / John Walkenbach. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 30,516, [3] p. : ill. – ISBN 0-7645-1764-3
43505
  Бунин Э. Excel Visual Basic для приложений : Руководство пользователя / Э. Бунин; Пер.с англ. под ред. В. Кузьменко. – Москва : Восточная книжная компания, 1996. – 352с. – (Без проблем). – ISBN 5-89350-020-2
43506
  Lin F. Excellence awards as a fundamental for high - tech industries implementing total quality management / F. Lin, P.C.-L. Wang, J. Yin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 392-402 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
43507
  Macedonski Al. Excelsior. Poezii / Al. Macedonski. – Bucuresti, 1968. – 396с.
43508
  West Jessamyn Except for me and thee / West Jessamyn. – New York : Harcourt, 1969. – 316 p.
43509
   Excesul de umiditate din cimpia Romana de nord-est (1969-1973).. – Bucuresti, 1979. – 174с.
43510
  Вишневский А. Exchange 2000 Server / Алексей Вишневский. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 672с. – (Для профессионалов). – ISBN 5-88782-181-7
43511
  Blau Peter Exchange and power in social life / Blau Peter. – New York, 1967. – 352с.
43512
   Exchange arrangements and foreign exchange markets : Developments and issues. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-58906-177-2
43513
   Exchange of messages between president of the USA Harry S. Truman and president of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, M.M. Shvernik., 1951. – 8 с.
43514
   Exchange rate analysis in support of IMF surveillance : a collection of empirical studies / ed.: Carlo Cottarelli, Atish R. Ghosh, Gian Maria Milesi-Ferretti, Charalambos Tsangarides. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 18, 332 p. : ill. – ISBN 978-1-58906-728-8
43515
   Exchange rate analysis with a case study on Poland. [Електронний ресурс]. – Washington : International Monetary Fund, 1998. – 1 CD-ROM. – НПЗ: Pentium 75 MHZ; Quad speed CD-ROM drive; 16-bit audio; 16-bit graphics (thousands of colors, 640x480); Microsoft Windows 3.11 or higher; Windows 95 recommended. Посібник для корист. та назва на етик. контейнера. – ISBN 1-55775-708-9
43516
   Exchange rate arrangements and currency convertibility: developments and issues. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – X,171p. : ill. – ISBN 1-55775-795-X
43517
   Exchange rate policies in developing and post-socialist countries. – San Francisco : ICS, 1992. – 32 p. – (Executive summary). – ISBN 1-55815-188-5
43518
  Muhammad Akram Exchange rate regimes and currency behaviours in Pakistan: an exploratory account // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 258-267. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
43519
  Lawler K. Exchange Rate Volatility: an Empirical Study for State of Kuwait / K. Lawler, S. Sadiq // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  As an oil exporting nation Kuwait suffers from the well-known issue called the Resource Curse given the high reliance on oil revenues for economic growth and development. Traditionally research on small open economies such as Kuwait focus on versions ...
43520
   Exchange reactions.. – Vienna, 1965. – 420с.
43521
  Bimbot R. and Rivet M.F. Excitation functions and recoil rangers of residual nuclei produced through Kr-induced transfer reactions in 209Bi targets / R. Bimbot, M.F. Rivet, 1973. – 5 p. – Отд. оттиск из: Physical review C, Vol.8, Nr.1, 1973
43522
  Zhurbenko M.S. Excitation of dual-free-layer spin-torque nano-oscillator by a strong and short pulse of dc current / M.S. Zhurbenko, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 45-46
43523
   Excitation of isobaric analogue states on (p,n) reactions at 30 and 50 MeV and the isobaric spin dependence of the optical model.. – Berkschire, 1968. – 34с.
43524
  Vysotskii V. Excitation of quantum object with inner structure due to acceleration / V. Vysotskii, V. Rydenky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Застосовано теорію нестаціонарних збурень для обчислення імовірності переходу квантової системи внаслідок її прискорення. Отримано критерій для обмеження розгляду першим порядком теорії збурень. Non-stationary perturbation theory applied to calculate ...
43525
   Excitation of surface plasmon polaritons and sers on laser-induced Ag nanostructures / E.S. Grabovsky, I.M. Dmitruk, N.I. Berezovska, S.V. Balanets, N.G. Zubrilin, O.E. Dombrovskiy // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 70-71
43526
  Murmantsev A. Excitation temperatures in plasma of underwater disharges between iron granules / A. Murmantsev, A. Veklich, V. Boretskij // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2020. – № 6 (130). – Р. 204-207. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 26). – ISSN 1562-6016


  This paper deals with development of optical emission spectroscopy techniques for diagnostic of underwater discharge plasma between iron granules. The difficulties in selection of iron spectral lines, as well as the approximation of their profiles for ...
43527
   Excited oxygen and nitrogen species in non-eqoilibrium plasma enhanced oxidizing and nitriding / V.V. Datysuk, I.A. Izmailov, V.V. Naumov, V.A. Khomich, V.V. Tsiolko, A.V. Ryabtsev, V.A. Zhovtyansky // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 160
43528
  Yashchuk V.M. Excited triplet sites in polymers // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Р. 66-73. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено короткий огляд та проаналізовано результати досліджень транспорту енергії триплетними екситонами в полімерах та сополімерах, що проводились на фізичному та хімічному факультетах Київського університету протягом останніх 20-ти років. Зокрема ...
43529
  Dexter D.L. Excitons / D.L. Dexter, R.S. Knox. – New York, a.o. : Wiley & Sons, 1965. – 140 с.
43530
  Simionescu I. Excursii in Cismigiu / I. Simionescu. – Bucuresti : Cartea, 1931. – 83 p. – (Casa scoalelor)
43531
  Pardieu Ch. Excursion en Orient. – Paris : Garnier Freres, 1851. – 400 p.
43532
   Excursions daguerriennes. Vues et monuments les plus remarquables du globe. – A Paris : Rittner et Goupil, 1842. – [116] с., 58 гравюр
43533
   Excursions in fiction : Essays in honour of professor Lars Hartveit on his 70th birthday. – Oslo : Novus press, 1994. – 259р. – (Studia Anglistica Norvegica : Ed. L.E.Breivik, S.Johansson ; 6). – ISBN 82-7099-224-0
43534
  Deursen A. van Executable language definitions : Case studies and origin tracking techniques: Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / A.van Deursen; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1994. – X, 189 p. – Bibliogr.: P.167. – (ILLC dissertation series 1994-5). – ISBN 90-74795-09-9
43535
  Papadoulis Konstantinos Executive Actors in Southern Europe: a comparative analysis of ministerial elites // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 27-50. – ISSN 1586-4197
43536
  Krooss Herman Executive opinion: what business leaders said and thought on economic issues 1920s-1960s. / Krooss Herman. – Garden City, 1970. – 438с.
43537
  Engel P. Executive secretary""s handbook / P. Engel. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1969. – XVIII, 205 p.
43538
  Serban Geo Exegeze / Serban Geo. – Bucuresti, 1968. – 188с.
43539
  Фратер Г. Exel 5.0 / Г. Фратер. – Киев, 1995. – 550с.
43540
  Колесников А. Exel 7.0 для Windows 95 / А. Колесников, А. Пробитюк. – Київ : BHV, 1996. – 464 с. – ISBN 5-7733-0007-9
43541
  Горбуров Е.Г. Exempla docent : (примеры учат) / Е.Г. Горбуров, К.Е. Горбуров. – Николаев : Шамрай П.Н., 2017. – 222, [2] с. : ил., фотоил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-680-063-7


  У пр. № 1734635 напис: Библиотеке Института истории Украины НАН Украины в дар от авторов. 2017 год.
43542
  Eborensis Andreas Exemplorum memorabilium, cum ethnicorum, tum christianorum e quibusq[ue] probatissimis scriptoribus per Andream Eborensem : [В 2-х т.]. – Venetiis (Venezia) : Apud. Ioan. Baptistam Combum
T. 2. – 1621. – 786, [30] p.
43543
  Porquier R. Exercices de francais pour le Laboratoire de Langues / R. Porquier, G. Zask. – IIe Degre. – Paris, 1968. – 171с.
43544
  Porquier R. Exercices de francais pour le Laboratoire de Langues. Livret pedagogique / R. Porquier, G. Zask. – IIe Degre. – Paris, 1969. – 127с.
43545
  Queneau Raymond Exercices de style / Queneau Raymond. – Paris, 1977. – 191с.
43546
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique
1. – 1964. – 116с.
43547
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique. – K.
1. – 1967. – 117с.
43548
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique. – Киев
2. – 1967. – 56с.
43549
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique. – Paris
1. – 1975. – 115с.
43550
   Exercise Endocrinology. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1985. – 300S.
43551
  Susi H. Exercises for correspondence students. Second year. Part 1 / H. Susi. – Tartu
Part 1. – 1978. – 70с.
43552
  Tillemann H. Exercises for first-year students / H. Tillemann. – Tallinn, 1976. – 92с.
43553
  Kotova Z.I. a.o. Exercises for laboratory work / Z.I. a.o. Kotova. – M., 1973. – 216с.
43554
  Skalkin V.L. Exercises in conversational English / V.L. Skalkin. – М., 1965. – 260с.
43555
   Exercises in English Articles. / Z.K. Dolgopolova, M.Y. Blokh, V.S. Denisova, A.Y. Lebedeva. – Moscow, 1969. – 120с.
43556
  Ostrovskaja O. Exercises in English for the 1st year stud. of the correspond. department / O. Ostrovskaja. – Riga
3. – 1977. – 72с.
43557
  Ostrovskaja O. Exercises in English for the Ist year stud. of the correspondence department / O. Ostrovskaja. – Riga
2. – 1977. – 62с.
43558
  Matveyev N.K. Exercises in English patterns / N.K. Matveyev. – M., 1975. – 127с.
43559
  Toots N. Exercises in english phonetics / N. Toots. – Tartu, 1976. – 52с.
43560
  Toots N. Exercises in English phonetics / N. Toots. – Tartu, 1976. – 52с.
43561
  Socolova S.I. Exercises in English stylistics / S.I. Socolova. – Ashkhabad, 1973. – 75с.
43562
   Exercises in English syntax.. – M., 1973. – 150с.
43563
  Lebedeva A.Y. Exercises in English tenses / A.Y. Lebedeva. – M., 1977. – 73с.
43564
  Rutherford W.H. Exercises in experimental geometry / W.H. Rutherford. – Toronto : The Copp Clark company, 1942. – 84 p.
43565
  Krutikov Y.A. Exercises in modern English grammar : учебное пособие для студентов ин-тов и фак-тов иностр. яз. / Y.A. Krutikov, І.S. Kuzmina, K.V. Rabinovich. – 3th ed. – Moscow : Higher school publ., 1971. – 246 p.
43566
  Krutikov Y.A. and oth. Exercises in modern english grammar. / Y.A. and oth. Krutikov. – M., 1960. – 270с.
43567
  Krutikov Y.A. Exercises in modern English grammar. / Y.A. Krutikov, I.S. Kuzmina, Kh.V. Rabinovich. – Moscow, 1964. – 270с.
43568
   Exercises in modern english lexicology. / L.E. Grinberg, M.D. Kuznets, A.V. Kumacheva, G.M. Meltser. – M., 1960. – 240с.
43569
   Exercises in modern English lexicology. / L.E. Grinberg, M.D. Kuznets, A.V. Kumacheva, E.M. Meltser. – 2 edit. – M., 1966. – 240с.
43570
  Maltzeva V.A. Exercises in nominal patterns = Упрожнения по употреблению именных форм и моделей / V.A. Maltzeva. – Minsk, 1978. – 120 с.
43571
   Exercises in Russian Syntax with Explanatory Notes.. – 4th Edit., Revis. and Enlarged. – Moscow, 1989. – 227с.
43572
   Exercises in Russian Syntax with Explanatory Notes.. – 6th Edit., Revised and Enlarged. – Moscow, 1989. – 240с.
43573
  Ветвінська Т.Л. Exercises in Stulistics / Т.Л. Ветвінська. – Київ
2. – 1977. – 38с.
43574
  Ветвінська Т.Л. Exercises in Stylistics / Т.Л. Ветвінська. – Київ
1. – 1976. – 41с.
43575
  Lukk E.T. Exercises in theoretical English Grammar / E.T. Lukk, R. Nazarov. – Ashkhabad, 1973. – 83с.
43576
  Gilibert, Jo. Emmanuel Exercitia phytologica, quibus omnes plantae Europaeae, quas vivas invenit in variis herbationibus, seu in Lithuania, Gallia, Alpibus.... – Lugduni, 1792. – 658с.
43577
  Mutiu Ioan Exercitii de gramatica. / Mutiu Ioan, Bercea Livius Petru. – Timisoara, 1985. – 230с.
43578
  Izmailschi V.A. Exercitii la cursul de chimie organica / V.A. Izmailschi, A.M. Simonov, E.A. Smirnov. – Bucuresti, 1952. – 448с.
43579
  Lenz Siegfried Exerzierplatz. / Lenz Siegfried. – Berlin, Weimar, 1986. – 462с.
43580
  Chychkalo-Kondratska Exhibition and Trade Fair Activities in the System of Support for National Exporters / Chychkalo-Kondratska, V. Zhytnyk, Bairamov Aapis // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 49-54. – ISSN 2218-1199
43581
  Demerec M. Exhibits : Reprinted from the proceedings of the 6 international congress of genetics, V. 1, 1932 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1932. – P. 68-73
43582
   Exigimos el cese de la agresion USA a Indochina.. – Moscu, 1970. – 16с.
43583
   Exil und Asyl.. – Berlin, 1981. – 429с.
43584
   Exil und Heimkehr - Rose Auslander und Hilde Domin : 36 Arbeitsblatter mit didaktisch-methodischen Kommentaren: Sekundarstufe. – Stuttgart u.a. : Klett. – (Arbeitsblatter Deutsch). – ISBN 3-12-927419-7
2 : von Elke Bleier-Staudt. – 1996. – 79 S.
43585
  Feuchtwanger Lion Exil. / Feuchtwanger Lion. – Berlin, 1956. – 816с.
43586
  Feuchtwanger Lion Exil. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar, 1974. – 794с.
43587
  Feuchtwanger Lion Exil. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar, 1976. – 794с.
43588
  Kostalova P. Exile and Lamentation in the Armenian Historiographical Tradition of the 16th and 17th Centuries // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 459-482. – ISSN 0044-8699
43589
  Teubner Hans Exilland Schweiz. Dokumentarischer Bericht uber den Kampf emigrierter deutscher Kommunisten 1933-1945 / Teubner Hans. – Berlin, 1975. – 374с.
43590
  Ralchenko K. Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation / K. Ralchenko, G. Shevchenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 57-79. – ISSN 2351-6046


  Наявність та унікальність м"якого рішення дробового стохастичного рівняння тепла. "For a class of non-autonomous parabolic stochastic partial differential equations defined on a bounded open subset DRdDRd and driven by an L2(D)L2(D)-valued fractional ...
43591
  Zubchenko V. Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations and stochastic interest rate models // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 73
43592
  Ghanmi A. Existence of positive solutions for a coupled system of nonlinear fractional differential equations / A. Ghanmi, S. Horrigue // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – P. 37-46. – ISSN 1027-3190
43593
  Zhdanov V.I. Existence of shock waves and stationary viscous flows in relativistic magnetohydrodynamics with general equation of state / V.I. Zhdanov, P.V. Tytarenko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 5-10. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Отримано умови допустимості ударних хвиль з умови існування в"язкого профілю в стаціонарній течії релятівістської магнітної рідини. Головна особливість розгляду полягає в тому, що ми не використовуємо припущення про нормальність рівняння стану рідини ...
43594
  Predko D. Existential and personal meaning of religious feelings // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 132-133
43595
  Sartre Existentialism and humanism / Sartre, Jean-Paul. – London, 1973. – с.
43596
   Existentialism From Dostoevsky to Sartre.. – Rev. and Expand. ed. – New York, 1975. – 384с.
43597
  Klochkov I.V. Existentional context of the Human Being in the french philosophy: status quo or new problem? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – P. 132-134
43598
  Abel O. Exkursion nach Heiligenstadt, Nussdorf und auf den Kahlenberg / O. Abel, J. Dreger. – s.l. – 8S.
43599
  Stresemann Erwin Exkursionsfauna von Deutschland : Wirbeltiere / Stresemann Erwin. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1955. – XII,340S.
43600
  Rothmaler W. Exkursionsflora : Ein Pflanzenbestimungsbuch fur Schulen und Hochschulen / W. Rothmaler. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1956. – 366S.S. : Mit 405 Zeichnungen
43601
   Exkursionsflora von Deutschland : Atlas der Gefasspflanzen / Rothmaler Werner. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1959. – 567S.
43602
  Фрейман Р. Exlibris : краткий исторический очерк книжного знака / Р. Фрейман. – Петербург : Время, 1922. – 53, [3] с.
43603
  Нестеренко П. Exlibris // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-1799
43604
  Ryszkiewicz Andrzej Exlibris Polski / Ryszkiewicz Andrzej. – Warszawa, 1959. – 150с.
43605
  Шлюбскі Ал. Exlibris"ы А. Тычыны / Ал. Шлюбскі. – Менск : Профтэхшкола, 1928. – 13 с., [34] с.
43606
   Exlibris. [Изоиздание] : cписок экслибрисов : [к 25- летию Советской Литвы] : 29 открыток. – Vinius : Mintis, 1966. – 29 л., обл.
43607
  Benka Martin Exlibrisy. 1888-1968 / Benka Martin. – Bratislava, 1968. – 55с.
43608
  Wolfson Fruma Exo-erythrocytic schizogony associated wiyh the wood-thrush strain of plasmodium cathemerium in relation to the species of the host / Wolfson Fruma, 1940. – p.26-35. – Окремий відбиток з: The American journal of Hygiene, v. 31, No. 1, 1940
43609
  Uris L.M. Exodus / L.M. Uris. – Monreal : Bantam Book, 1959. – 599 p.
43610
  Uris L.M. Exodus / L.M. Uris. – New York : Bantam Books, 1974. – 599 p.
43611
   Exosomes: messengers and mediators of tumor–stromal interactions / K.A. Shkarina, O.V. Cherednyk, I.I. Voloschenko, O.M. Trembach, I.O. Trembach, A.I. Khoruzhenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 6. – Р. 426-435. – ISSN 0233-7657


  Intercellular communication is one of the most important factors involved in the maintenance of tissue homeostasis. The alteration of intercellular interaction correlates with a lot of human diseases including cancerogenesis. There are several types of ...
43612
  Semenova D. Exotic adventure and the identity of once-colonized nations: two structural types in Polish and Ukrainian literature // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
43613
  Graf A.B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants : guide to care of plants indoors in 2 vol., 12, 000 illustr., 204 pl. in color ; horticultural color guide / A.B. Graf. – East Rutherford ; Manhattan Beach : Roehrs Company
V. 1. – 1970. – 924 p. : ill. – Century editions
43614
  Graf Al.B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants : guide to care of plants indoors in 2 vol., 12, 000 illustr., 204 pl. in color ; horticultural color guide / Alfred Byrd Graf. – East Rutherford ; Manhattan Beach : Roehrs Company
V. 2. – 1970. – p.p. 925 - 1833 : ill. – Century editions
43615
   Expanded graphite and its composites = Терморозширений графіт та його композити / Yu.I. Sementsov, S.L. Revo, K.O. Ivanenko, S. Hamamda ; scientific ed. M.T. Kartel" ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Chuiko inst. of surface chemistry, NAS of Ukraine ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv etc.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 223, [1] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Бібліогр. в кінці частин. – (Project "Ukrainian scientific book" in a foreign language = Проект "Українська наукова книга" іноземною мовою). – ISBN 978-966-360-397-1
43616
  Quimby Charlotte Houde Expanding access to reproductive health through midwives : Lessons learned from SEAT"MAPS initiative; January 2000 / Quimby Charlotte Houde, Mantz Mary Lee; Family Planning Service Expansion and Technical Support. – Washington, Boston, Arlington : ACNM, JSI, SEATS, 2000. – 73p. : il.
43617
  Jody Jensen Expanding Horizons: The Concept of Civil Society before and after 1989 / Jody Jensen, Ference Miszlivetz // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 33, Fall : Civill society in Central Europe. – P. 29-65. – ISSN 1586-4197
43618
   Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine / I. Sushko, O. Vradiy, O. Sushko, N. Parkhomenko, S. Mitryayeva; Sushko I., Vradiy O., Sushko O., Parkhomenko N., Mitryayeva S. ; Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine // Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України / І. Сушко, О. Врадій, О. Сушко, Н. Пархоменко, С. Мітряєва. – Київ : Відродження, 2008. – p.3-54. – ISBN 978-966-8875-36-6
43619
   Expansion ideologica de EE.UU.. – Moscu, 1987. – 191с.
43620
  Hanh Nguyen Expectations versus reality: The well-being of female migrant workers in garment factories in Myanmar // International labour review. – Geneva, 2021. – Vol. 160, N 2. – P. 219-242. – ISSN 0020-7780
43621
  Stulz P. Expedition Feuerland. Erlebnisse und Begegnungen im fernen Andenland / P. Stulz. – Berlin, 1972. – 96с.
43622
  Demedyuk I. Expenses of the agricultural enterprises in the ensuring a reliable accounting process / I. Demedyuk, T. Shmatkovska // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – P. 111-116 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 12 name. – ISSN 2313-3627
43623
   Experemental study of Co-Cr alloys by ellipsometric method / V.S. Stashchuk, V.M. Bondar, O.P. Polianska, Y.V. Filipov, B.A. Tsyuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 136
43624
  MacKellar Peter Experience and behaviour / MacKellar Peter. – Harmondsworth, 1968. – 423с.
43625
  White Burton Experience and environment : Major influences on the development of the young child / White B.L,Watts J.C. with Barnett I.C., Kaban B.T., Marmor J.R. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall. – ISBN 0-13-294843-5
Vol.1. – 1973. – 552p. : il.
43626
  Engels Norbert Experience and imagination / Engels Norbert, Engels John. – New York, 1965. – 470с.
43627
  Hrynevych L. Experience in the US and the UK: training teachers and managers for education quality assessment. - // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – P. 105-108. – ISSN 1609-8595


  Л. М. Гриневич Досвід США і Великої Британії: підготовка вчителів та управлінців до проведення оцінювання якості освіти Розглянуто зарубіжні підходи до підготовки освітян для проведення оцінювання якості середньої освіти. Представлено засади цієї ...
43628
   Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico / G. Alieksieieva, N. Kravchenko, O. Kuzminska, L. Horbatiuk // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C.11-27. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм навчання. Використання систем управління навчанням (Learning Management System) актуалізується саме в умовах пандемії COVID-19. У процесі переходу освітніх закладів на дистанційну ...
43629
  Kostenko N.V. Experience of content analysis : models and practices / Nataliya Kostenko, Valeriy Ivanov ; The Academy of Ukrainian press ; The Institute of sociology of the National Academy of sciences of Ukraine. – Київ : Centre for Free Press, 2005. – 234 p. – ISBN 966-7181-78-2
43630
  Menshikov V. Experience of research of social classes in Latvia // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 2. – P. 83-92. – ISSN 0235-7186


  Досвід дослідження соціальних класів в Латвії.
43631
  Karimbergenova M.K. Experience of the Republic of Kazakhstan in relization of sustainble development polisy // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 86-95 : table., fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
43632
  Pienov V. Experience of valeological education in communities’ activities in Southern Ukraine (late 19th - early 20th century) // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 88-93. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Досвід валеологічної освіти в діяльності товариств на південноукраїнських землях (кінець 19 - початок 20 ст.). Проаналізована діяльність товариств південного краю України кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. (громадська організація «Сокіл», громадське товариство ...
43633
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 2. – 1777. – XXIV, 352 s..
43634
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 3. – 1777. – IV, 352 s.
43635
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 4. – 1780. – XLVIII, 404 s.
43636
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 5. – 1780. – 404 s.
43637
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air, ouvrage traduit de l"anglois de M. J. Priestley. – Paris
T. 1. – 1777
43638
   Experiences in biology / Bauer Penelope Hanchey, Magnoli Michael, Alvarez Armand, Chang-Van Horn Dorothy, Gomes Delilah Taylor. – Second edition. – Irvine : Laidlaw brothers,a division of Doubleday & Company, 1985. – 672,160р. + Додаток: Teacher"s manual for experices in biology рр.Т1-Т160. – ISBN 0-8445-5980-6
43639
   Experiences in developing capacity for sustainable development / UNDP, Special Unit for South-South Cooperation. – New York : UNDP [etc.], 2010. – 276 р. – (Sharing innovative experiences, ISSN 1728-4171 ; vol. 17)
43640
  Rfminska E. Experiencing Japanese Universities / E. Rfminska, A. Wyzykowska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 18-20. – ISSN 1896-4354


  Про японські університети.
43641
  Molloy M. Experiencing the world"s religions : Tradition, challenge, and change / Michael Molloy. – 2nd. ed. – Mountain View : McGraw-Hill, Mayfield, 2002. – 19,554,[3] p. : ill. – ISBN 0-7674-2043-8
43642
  Lobanov I. Experienta muncii punct de agitatie din raza unei sectii de votare orasenesti / I. Lobanov, M. Ivanova. – Editia 2-a, 1952. – 62с.
43643
  Born M. Experiment and theory in physics / M. Born. – Cambridge : University Press, 1944. – 44 p.
43644
  Wells H.G. Experiment in autobiography : Discoveries and conclusions of a very ordinary brain (since 1866) / H.G. Wells. – Toronto : The Macmillan comp. of Canada, 1934. – 11,718p. : port.
43645
  Miroshnichnko S. Experimental 3D objects stereo x-ray measurement / S. Miroshnichnko, E. Volkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 65-68. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  3D X-Ray images were formed with the help of stereo effect. Object geomtrical size measurement realised with the help of stereo cursor formed on stereo image. For geometrical measurement stereo cursor must match the looked point of object in imagine ...
43646
   Experimental and Computer Research of Reinforced Concrete Columns Under High Temperature Effects / M.G. Surianinov, Yu.A. Otrosh, P.G. Balduk, I.F. Dadashov // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 51-56. – ISSN 1815-2066
43647
   Experimental and numerical research of plasma-catalytic reforming of hydrocarbons / V. Chernyak, O. Tsymbaliuk, D. Chunikhina, I. Fedirchyk, O. Nedybaliuk, V. Iukhymenko, E. Martysh, Iu. Veremii, I. Prysiazhnevych, O. Prysiazhna, V. Prysiazhnyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 52-57. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  This work is devoted to the exploration of the compatibility of the hybrid plasma-catalytic conversion of liquid hydrocarbons into syngas with the concept of sustainable development. The results of the experimental investigations indicate the high ...
43648
  Nernst W. Experimental and theoretical applications of thermodynamics to chemistry / W. Nernst. – London : Archibald Constable & Co., Ltd., 1907. – 123 S.
43649
  Bernas H. Experimental and theoretical study of perturbed angular correlations for a rare-eartg localized moment in iron / H. Bernas, H. Gabriel, 1973. – 13 p. – Отд. оттиск из: Physical eview B, Vol.7, Nr.1, 1973
43650
   Experimental and theoretical study of stimulated Raman scattering indicatrix asymmetry / M.V. Dmitriev, O.Iu. Isaienko, A.I. Ivanisik, P.A. Korotkov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2012. – Vol. 15, № 1. – P. 44-47. – ISSN 1560-8034


  The paper provides experimental and theoretical results of stimulated Raman scattering Stokes component indicatrix asymmetry study. Theoretical results demonstrate that asymmetry is caused by influence of Stokes/anti-Stokes parametric ...
43651
  Selley Nicholas Experimental approach to electrochemistry / Selley Nicholas. – New York : Wiley, 1977. – 8,211p. – (A Halsted press book). – ISBN 0-470-99204-2
43652
  Prygodiuk O. Experimental detection of specific domain sizes of random laser / O. Prygodiuk, V.P. Yashchuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 195
43653
  Vasylenkov V.Ye. Experimental Determination of the Dose of Energy Received by Seed Material After Irradiation by Electric Field / V.Ye. Vasylenkov, M.N. Gudzenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 63-70. – ISSN 2409-9066


  Експериментальне визначення дози енергії, отриманої насіннєвим матеріалом після опромінення електричним полем.
43654
  Muller R.H. Experimental electronics / R.H. Muller , R.L. Garman, M.E. Droz. – New York : Prentice-Hall, 1945. – XV, 330 p. – (Prentice-Hall Chemistry series)
43655
   Experimental investigations of Bi-nanostructures on the Ge-surface via scanning tunneling microscopy / Shchyrba, Goriachko, Melnik, M. Nakhodkin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 59-61. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі було досліджено процес формування та росту тонких плівок вісмуту на підкладинці Ge(111) - 2 x 8. До 0.25 МШ, прогрів при 450 K спричиняє дифузію вісмутових атомів по поверхні та відповідно - формування острівців. Атоми вісмуту, ...
43656
   Experimental investigations of intrinsic roughness at the surface of air-clad optical fibers / A. Goriachko, A. Kovalenko, V. Kurashov, A. Shchyrba // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 28-31. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі було досліджено втрати в безоболонкових оптичних хвилеводах, обумовлені поверхневими неоднорідностями, що формуються в процесі виготовлення хвилеводів. Ці неоднорідності описуються моделлю заморожених поверхневих капілярних хвиль. Було ...
43657
   Experimental Justification for Generality of Resonant Response of Procaryotic and Eucaryotic Cells to mm Waves of Superlow Intensity / Ye.D. Alipov, I.Ya. Belyaev, V.G. Kravchenko, V.A. Poiunin, V.S. Shcheglov // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 72-80. – ISSN 1023-2427
43658
   Experimental modeling of an acid esophagus of 2 nd degree in immature rats / Ya. Raetska, T. Ischuk, T. Koval., O. Dzhus, O. Savchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  In the experiments, we reproduced an acid esophageal burn model of 2nd degree in rats. The changes of basic blood biochemical parameters to confirm acid burn of esophagus in experimental animals. Our approach can be used for study molecular mechanisms ...
43659
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : an international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 2. – 2013
43660
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : an international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 3. – 2013
43661
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : International Scientific Journal / National Academy of Scieces of Ukraine, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology and Radiology. – Kiev, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 1. – 2013
43662
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : an international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 4. – 2013. – P. 237-332
43663
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 2. – 2014. – P. 57-136
43664
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 1. – 2014. – P. 1-56
43665
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 3. – 2014. – P. 136-216
43666
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 4. – 2014. – P. 217-284
43667
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 3. – 2015. – P. 161-232
43668
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 4. – 2015. – P. 233-304
43669
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 1. – 2015. – P. 1-80
43670
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 2. – 2015. – P. 81-160
43671
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 3. – 2016. – P. 145-208
43672
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 2. – 2016. – P. 65-144
43673
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 1. – 2016. – P. 1-64
43674
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 4. – 2016. – P. 209-296
43675
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 1. – 2017. – P. 1-96
43676
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 2. – 2017. – P. 97-160
43677
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 3. – 2017. – P. 161-256
43678
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 4. – 2017. – P. 257-328
43679
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 1, march. – 2018. – P. 1-88
43680
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 2, june. – 2018. – P. 89-176
43681
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 3, september. – 2018. – P. 177-256
43682
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 4, december. – 2018. – P. 258-352
43683
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 1, march. – 2019. – 86, [2] c.
43684
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 4, december. – 2019. – P. 283-376, [2] p.
43685
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 2, june. – 2019. – 184 с.
43686
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 3, september. – 2019. – 280, [1] p.
43687
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 42, n. 4, december. – 2020. – P. 251-344
43688
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 1, march. – 2021. – 95, [2] p.
43689
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 3, september. – 2021. – P. 193-281
43690
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 4, december. – 2021. – P. 281-382, [3] p.
43691
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 2, june. – 2021. – P. 97-192
43692
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 44, n. 1, march. – 2022. – 88, [1] p.
43693
  Wilson H.A. Experimental physics / H.A. Wilson. – Cambridge : University Press, 1920. – VIII,405p.
43694
  Shandruk S. Experimental research methods in cognitive linguistics / Svitlana Shandruk. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – 187, [1] p. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-7406-83-7
43695
  Chernolevska Y.A. Experimental stady of methanol clusters in argon and nitrogen matrices / Y.A. Chernolevska, V.E. Pogorelov, I.Y. Doroshenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 86
43696
  Pearl R. Experimental studies on the duration of life XIV. The comparative mortality of certain lower organisms / R. Pearl, J.R. Miner, 1935. – p. 60-79. – The quarterly review of biology, V. 10, No. 1, 1935
43697
   Experimental Study of Operating Indicators of a Thermalactic Covering Panel / K.B. Dikarev, O.M. Kuzmenko, V.O. Petrenko, P.M. Sankov, L.V. Kyslytsia, N. Ibadov // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 57-65. – ISSN 1815-2066
43698
  Ilchuk I. Experimental study of teaching critical thinking at english lessons in secondary school // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 2411-1317


  The article presents the experimental study of using the technology of critical thinking development in the process of learning a foreign language. Despite the teachers" awareness of the importance of developing critical thinking, they lack knowledge ...
43699
  Kratochvil Stanislav Experimentalni hypnoza / Kratochvil Stanislav. – Praha : Academia, 1999. – 344,[4]s. – ISBN 80-200-0679-6
43700
  Prosser V. a kolektiv Experimentalni metody biofiziky / V. a kolektiv Prosser. – Praha : Academia, 1989. – 712s.
43701
  Sebanek Jiri Experimentalni morfologie rostlin / Sebanek Jiri, Sladky Zdenek, Prochazka Stanislav. – Praha : Akademia Ved, 1983. – 320s. – (Metodicke Prirucky Experimentalni Botaniky ; 4)
43702
  Novikoff Alex Experimentelle analyse der... / Novikoff Alex. – s.l., 1965
43703
  Szyszkowski B. Experimentelle studien uber kapillare eigenschaften der wasserigen losungen von fettsauren / B. Szyszkowski. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1908. – 32 S.
43704
  Letzmann Johannes von Experimentelle Untersuchungen an Luftwirbeln / Letzmann Johannes von. – Leipzig : Verlagsgesellschaft, 1931. – 172S.
43705
  Rosler Rolf Experimentelle Untersuchungen zur Abnangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Druckbeanspruchung bei Gesteinen / Rosler Rolf. – Berl., 1955. – 54с.
43706
  Ignatowsky W. Experimentelle untersuchungen zur totalreflexion / W. Ignatowsky, E. Oettinger. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1912. – 12 s.
43707
  Kuster E. Experimentelle Zellforschung : Hinweise auf ihre wichtigsten Aufgaben / Kuster-Winkelmann G. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1956. – 73S.
43708
  Hill Richard Experiments in organic chemistry / Hill Richard, Barbaro John. – 2nd ed. – Raleigh : Contemporary publ. company of Raleigh, 2000. – [297с.розд.паг.]. – ISBN 0-89892-218-6
43709
  Garland C.W. Experiments in physical chemistry / Carl W. Garland, Joseph W.Nibler, David P.Shoemaker. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 10, 790 p. : ill. – ISBN 0-07-231821-X
43710
  Arreguin-Lozano Experiments on sucrose formation by potato tubers as influenced by temperature / B. Arreguin-Lozano, J. Bonner, 1948. – P. 720-738. – Plant physiology V. 24, No.4,1949
43711
  Miller N.E. Experiments relevant to learning theory and psychopathology (evening lecture) / N.E. Miller; 18 International Congress of psychology. – Москва, 1966. – 46с.
43712
  Wilson E.E. Experiments with arsenite sprays to eradicate sclerotinia laxa in stone-fruit trees as a means of controling the brown rot disease in blossoms / E.E. Wilson. – Washington : Government. – p. 561-594. – Reprinted from Journal of agricultural research, v.64, N. 10, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
43713
  Olgin O.M. Experiments Without Explosions / O.M. Olgin. – Moscow, 1986. – 286с.
43714
  Balteanu Dan Experimentul de teren in geomorfologie / Balteanu Dan. – Bucuresti, 1983. – 156с.
43715
  Becher Johann Joachim Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim; Hrsg. von H.-W. Schutt. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – [4],192,175,[15],156. – Nachdruck der Ausgabe: Frankfurt, 1680. – (Historia Scientiarum : Ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschicte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u. a. ; Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
43716
  Nesterova I.A. Expert and legal expert as participants of administrative process / I.A. Nesterova, N.V. Shelever // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 69-78. – ISSN 2224-9281
43717
  Vasiuk N.O. Expert survey as a tool for research of the satisfaction of working conditions of the of Svyatoshynsky medical workers of the municipal non-commercial enterprise "Center for Primary Health Care no. 2" district of Kyiv / N.O. Vasiuk, N.V. Petruchenko // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 62-72. – ISSN 2414-0562
43718
  Hatchuel Armand Experts in organizations : A knowledge-based perspective on organizational change / Hatchuel Armand, Weil Benoit; Translated by Liz Libbrecht. – Berlin; New York : de Gruyter, 1995. – 10,[1],222p. – (De Gruyter studies in organization : innovation, technology, and organization ; 63). – ISBN 3-11-014119-1
43719
  Yew Joe Ho Explaining slow sell-off at stock market after yield curve inversion with clock game / Yew Joe Ho, Chee Heong Quah // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 493-500 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
43720
  Shkandrij M. Explaining the cover-up: motives for silence and denial of the Great famine (Holodomor) // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 203-218. – ISBN 978-966-518-773-8
43721
  Lane D. Explaining the Transformation from State Socia lism // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 6-12. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  The author contends that the formation of a new post-communist social system - state building, capitalism and polyarchy - canno t be explained either in terms of social structural change or th e widely used elite paradigm. Useful though the former is ...
43722
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului de procedura penala roman. / V. Dongoroz, S. Kahane, C. si a. Antoniu. – Bucuresti
1. – 1975. – 434с.
43723
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului de procedura penala roman. / V. Dongoroz, S. Kahane, G. si a. Antoniu. – Bucuresti
2. – 1976. – 436с.
43724
   Explicatii teoretice ale codului penal roman.. – Bucuresti
2. – 1970. – 469с.
43725
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului penal Roman. / V. Dongoroz, I. si alt. Fodor. – Bucuresti
1. – 1969. – 436с.
43726
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului penal Roman. / V. Dongoroz, S. Kahane, I. i.i. Oancea. – Bucuresti
4. – 1972. – 1035с.
43727
   Explicatii teoretice ale Сodului penal roman.. – Bucuresti
3. – 1971. – 676с.
43728
  Lionnois M. J.-B. Explication de la fable par l"histoire. – Paris, 1804
43729
   Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans. – Paris : Ve Ballard, 1836. – 70 p.
43730
  Azais H. Explication universelle / H. Azais. – Paris : l"Auteur
T. 2-d. – 1826. – 416 p.
43731
  Dmitrenko N. Explicit Models for Foreign Language Strategy Learning of Pre-Service Teachers at University Level / N. Dmitrenko, L. Melnyk // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 19-29. – ISSN 2409-3351
43732
   Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung. 15: Nalcom: A Multilevel NL - interface.. – Praha, 1988. – 146с.
43733
   Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung. 16: A Parser for Czech Implemented in Systems Q.. – Praha, 1989. – 127 с.
43734
  Boky B. Exploitation des mines / B. Boky. – M., 1968. – 822с.
43735
  Abdulin F. Exploracao de Petroleo e de Gas / F. Abdulin. – Moscovo : Mir, 1988. – 232p.
43736
  Merkoulov A. Explorateurs d"iles fantomes / A. Merkoulov. – Moscou, 1966. – 224 с.
43737
  Chang Exploration of shopping mall customer value propositions in the experience economy / Chang, Yong-Fu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 566-567 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 36назв. – ISSN 1993-6788
43738
  Ying Chieh Liu Exploration of text-based medical consultation websites-extending expectation confirmation theory // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 406-416 : table., fig. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
43739
   Exploration Society. Central Australian Expedition. 1962.. – Armidale, 1968. – 77с.
43740
   Exploration society. Scientific report on expedition to North Queensland. 1960-61. – 59 p.
43741
   Explorations: and annual on Jewish themes.. – Chicago, 1968. – 303с.
43742
  Arny Thomas Explorations:an introduction to astronomy / Arny Thomas. – 2nd ed. – Boston a.o. : WCB;McGraw-Hill, 1998. – XXII,580p. : il. – +CD-ROM. – ISBN 0-8151-2023-0
43743
  Vozdvizhensky B. Exploratory Drilling / B. Vozdvizhensky, O. Golubintsev, A. Novozhilov. – Moscow : Mir, 1982. – 510p.
43744
  Petkovic J. Exploratory forecasting approach to banking services / J. Petkovic, Levi-Jaksic, S. Marinkovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 452-461 : tabl. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
43745
   Exploring animal behavior : Readings from American scientist. – 3rd ed. – Sunderland : Sinauer associates, 2001. – [4],316 p. : ill. – ISBN 0-87893-814-1
43746
  Srdan Marinkovic Exploring bank-specific profitability determinants: a single country study / Srdan Marinkovic, Ognjen Radovic, Natasa Golubovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 417-426 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
43747
   Exploring emotional involvement in workplace by applying artificial neural networks: European study / Lucia-Casademunt Ana Maria, Ariza-Montes Antonio, , Becerra-Alonso David // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 376-385 : Tabl. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
43748
  Chin Yi Fang Exploring forecasting models for tourist arrivals in international tourist arrivals in international tourist hotels / Chin Yi Fang, Chen-Lun Hsu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 518-525 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
43749
  Carter R. Exploring grammar in context : [grammar reference and practice] upper-intermediate and advanced / Ronald Carter, Rebecca Hughes, Michael McCarthy. – 8th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2007. – XIV, 286 p. : ill. – First publ.: 2000. – ISBN 978-0-521-56844-9
43750
   Exploring green marketing factors influencing consumers purchase intentions toward green buldings / Wang, Chu-Ching, Chen, Ming-Chao, Shih, Chih-Lang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 315-320 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
43751
  Asli Lidice Gцktьrk Saplam Exploring L2 Student Perceptions Towards Source-based EAP Writing Assessment Tasks // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 4-10. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Дослідження є спробою зрозуміти, як студенти, що вивчають англійську мову як іноземну, використовують інформацію із зовнішніх джерел та з якими труднощами стикаються у процесі виконання інтегрованих завдань з академічного читання та письма. На основі ...
43752
  Keedy Mervin Exploring modern mathematics / Keedy Mervin, Jameson Richard, Johnson Patricia. – Rev.ed. – New York : Holt, Rinehart and Winston
book 2. – 1968. – IX,502p.
43753
   Exploring space with a camera.. – Washington, 1968. – 214с.
43754
  Ramly Zulkukly Exploring the effect of ownership structure on debt cost of Malaysian listed firms: a panel data analysis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 391-400 : table. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
43755
  Chisholm Lynne Exploring the European youth mosaic : The social situation of young people in Europe / Chisholm Lynne, Kovacheva Siyka. – Strasbourg : Council of Europe publ., 2002. – 86p. – ISBN 92-871-4952-6
43756
  Corina Serban Exploring the importance of cause-related marketing campaigns: empirical evidence on Romanian society / Corina Serban, Georgiana Florentina Grigore, Alin Stancu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 442-449 : fig. – Bibliogr.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
43757
  Countryman M.A. Exploring the mysteries of physics and chemistry / M.A. Countryman. – Chicago : University of Knowledge, 1938. – XIII, 384 p. – (The University of knowledge / G. Frank)
43758
  Carpentier Alejo Explosion in der Kathedrale / Carpentier Alejo. – Berlin, 1975. – 418с.
43759
  Kats A. Explosive galaxy evolution at high redshifts and hidden mass problem / A. Kats, V. Kontorovich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 16-19. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  The "sudden"" appearance of massive galaxies at the redshift z = 6 discovered in ultradeep Hubble and Subaru fields and observation of the secondary ionization final stage at the same time period can be explained by explosive evolution due to galaxy ...
43760
  Moric Rudo Explozia / Moric Rudo. – Bratislava, 1954. – 152с.
43761
  Krukovsky V. Expo-1967 in Montreal: the Struggle for Ukrainian Sovereignty // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 136-145. – ISSN 2521-1706
43762
   Exponential and critical experiments. – Vienna
3. – 1964. – 482 p.
43763
   Exponential and critical experiments.. – Vienna
2. – 1964. – 608с.
43764
  Terao A. Exponential Decrease of Susceptibility to Anaesthesia with Age in the Water-flea, Moina macrocopa Strauss / A.Terao , Tomozo T, 1930. – P. 208-211. – From the Proceedings of the Imperial Academy, 6, No 5, 1930
43765
   Exponential stability of invariant manifold for nonlinear impulsive multifrequency system / P. Feketa, T. Meurer, M.M. Perestyuk, Yu.M. Perestyuk // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – Р. 280-288. – ISSN 1562-3076
43766
  Gavrilyuk I.P. Exponentially accurate separation of variables in differential equations with operator coefficients // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (105). – С. 19-33. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  Ми пропонуємо спосiб вiдокремлення змiнної t при розв"язуваннi задачi Кошi x0(t) = iBx; t 2 (0; T]; x(0) = x0 з необмеженим лiнiйним оператором B в банаховому просторi. У випадку B = B1+B2+...+Bd ми пропонуємо метод роздiлення "просторових" операторiв ...
43767
  Vasylyk V.B. Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  Розглядається двоточкова нелокальна задача для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом в банаховому просторі X. В нелокальній умові міститься обмежений операторний коефіцієнт. Побудовано та обгрунтовано новий ...
43768
  Gazi Salah Uddin Export-led growth revisited Вangladesh: evidence from structural break / Gazi Salah Uddin, Saadullah Khan M. Zakir, Iihan Ozturk // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 460-469 : table. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
43769
   Export credits and development financing. Part 2. National Export credit systems.. – N.Y., 1967. – 74с.
43770
  Branch A.E. Export practice and management / Alan E. Branch. – 3rd ed. – London [etc.] : Chapman & Hall, 1994. – XIV, 456 p. : ill., tab. – ISBN 0-412-41530-5
43771
  Shalupayeva N. Exports diversification as a key point of China"s trade strategy // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 96-105. – ISSN 2306-546X
43772
   Exportul in contrapartida.. – Bucuresti, 1987. – 134с.
43773
   Exposicion becarios artistas jovenes 1980. – Madrid : Junio-Julio, 1981. – 64p. : il.
43774
   Exposicion bienal : Circulo de Bellas Artes : inaugurada el dia 11 de mayo de 1891 : y celebrada en el Palacio de Cristal del parque de Madrid. – Madrid : E. Rubinos, 1891. – XXX, 104 p. : ill.
43775
   Exposicion de poemas murales.. – 48с.
43776
   Exposicion del observador de Cuba sobre las experiencias relacionadas con la aplicacion de la reforma de la ensenanza superior cubana.. – Tananarive, 1962. – 16с.
43777
   Exposicion itinerante.Grabados Tomas Harris. – Madrid : Ministerio de cultura, 1979. – 47 p. : il.
43778
  Bossuet Exposition de la doctrine de l"Eglise catholique : Sur les matieres de controverse / Par messire Jaques Benigne Bossuet. – 2-me ed/. – A Paris : Chez Sebastien Mabre-Cramoiss, 1686. – 214, [2] p. – На корінці: Expos. de la doctr.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Фундаментальная библиотека Подольской Духовной семинарии На сторінці перед тит. арк. нерозбірливий надпис чорнилом
43779
   Exposition le Verrier et son temps [Centenaire de la decouverte de Neptune]. Catalogue : Organisee par l""observatoire de Paris avec le concours de la societe astronomique de France. – Paris : Gauthier-Villars, 1946. – 75 p.
43780
  Omagiu Lui Oprescu G. Expozitie de gravuri dezene documente / Lui Oprescu G. Omagiu. – Bucuresti, 1972. – 22с.
43781
  Otero Blas de Expresion y reunion : a modo de antologia / Otero Blas de. – Madrid : Alianza Editorial, 1995. – 280 p. – ISBN 84-206-1811-X
43782
   Express control of levels of polyamines by immune biosensor based on spr / M. Prylutskyi, N. Starodub, T. Lebyedyeva, P. Shpylovyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 59-63. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Oncological diseases are very common throughout the population of many countries of the world, especially among middleaged and elder people. The main threat of cancer diseases underlies in the difficulty of diagnosing them in the early stages. That is ...
43783
  Duruttyova M. Expressing Gender in English and Its Cultural Meaning // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – P. 99-101. – ISBN 978-966-2668-24-7
43784
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 3, competences B1, B1+ / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2008. – 125 p. : ill. – Copyright: 2006. – ISBN 978-2-09-035208-5
43785
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 1 , competences A1 / Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE International, 2009. – 111, [1] p. : ill. – Copyright: 2004. – ISBN 978-2-09-035201-6
43786
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 2, competences A2 / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – [Paris] : CLE International, 2010. – 126, [1] p. : ill. – Copyright: 2006. – ISBN 978-2-09-035205-4
43787
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 4, competences B2, B2+ / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2010. – 127 p. : ill. – Copyright: 2008.- На обкл. зазнач. авт.: Reine Mimran, Sylvie Poisson-Quinton. – ISBN 978-2-09-035212-2
43788
   Expression of Chga gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic Symbiter / A. Dranitsina, U. Savko, K. Dvorchshenko, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The increasing of Chga gene"s expression in rat"s duodenal villus and crypt epithelial cells upon gastric hypoacidic conditions were shown. The level of Chga mRNA was similar to the control value both in villus and crypt epitheliocytes upon treatment ...
43789
   Expression of Gast, Cckbr, Reg1a genes in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and after a multiprobiotic administration / A.S. Dranitsina, U.V. Savko, K.O. Dvorshchenko, L.I. Ostapchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 365-371. – ISSN 0233-7657


  Aim. Determination of the Cckbr, Gast and Reg1a genes expression in rat duodenal epithelial cells upon longterm hypoacidity and with the administration of the multiprobiotic Symbiter. Methods. The experiments were carried out on white non-strain male ...
43790
   Expression of genes, encoding the enzymes of cysteine metabolism in human placenta in the first and third trimesters of uncomplicated pregnancy / K.L. Korneeva, R.R. Rodriguez, S.V. Ralchenko, O.V. Martunovska, A.O. Frolova, O.P. Martsenyuk, L.V. Manzhula, V.T. Melnyk, O.Y. Shkoropad, M.Yu. Obolenska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 88-98. – ISSN 2409-4943


  The cellular cysteine is highly regulated in a narrow range of concentrations due to its cyto- and neurtoxicity when it is overwhelmed or its deficiency for protein synthesis and other vital metabolic reactions when its amount is restricted. The ...
43791
   Expression of human beta-defensins-1-4 mRNA in nawalwa and jurkat cells / O. Gerastchenko, E. Zhuravel, M. Soldatkina, P. Pogrebnoy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-50. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The expression profile of human beta-defensins-1-4 in human Burkitt lymphoma Namalwa cell line and Jurkat leukemic T-cell line has been analyzed. It has been shown that in Namalwa and Jurkat cells, hBD-1, hBD-2 and hBD-3 genes are expressed, while ...
43792
   Expression of Nos2 gene in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and treatment with multiprobiotic "Symbiter" / U.V. Savko, A.S. Dranitsina, K.O. Dvorshchenko, L.I. Ostapchenko // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 56-57
43793
   Expression of REG1A gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administrion of multiprobiotic "Symbiter® acidophilic" concentrated / A. Dranitsina, K. Dvorchshenko, U. Savko, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The expression profile of human beta-defensins-1-4 in human Burkitt lymphoma Namalwa cell line and Jurkat leukemic T-cell line has been analyzed. It has been shown that in Namalwa and Jurkat cells, hBD-1, hBD-2 and hBD-3 genes are expressed, while ...
43794
   Expression of TLR4 and major inflammatory cytokines in patients with bladder cancer of different grade and stage / P.G. Yakovlev, O.I. Gorbach, L.I. Ostapchenko, L.V. Garmanchuk, O.V. Skachkova, N.M. Khranovska, N.V. Senchylo // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv, 2021. – Vol. 43, n. 2, june. – Р. 142-148. – ISSN 1812-9269
43795
  Barfety M. Expression orale : niveau 3 , competences B2 / Michele Barfety. – [Paris] : CLE International, 2009. – 127 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright : 2006. – ISBN 978-2-09-035203-0
43796
  Barfety M. Expression orale : niveau 4 , competences [B2/C1] / Michele Barfety. – [Paris] : CLE International, 2010. – 125 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright : 2009. – ISBN 978-2-09-035213-9
43797
  Barfety M. Expression orale : niveau 1 , competences A1, A2 / Michele Barfety, Patricia Beaujouin. – [Paris] : CLE International, 2010. – 123 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright: 2004. – ISBN 978-2-09-035203-0
43798
  Barfety M. Expression orale : niveau 2 , competences [B1] / Michele Barfety, Patricia Beaujouin. – [Paris] : CLE International, 2010. – 124 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright: 2005. – ISBN 978-2-09-035207-8
43799
   Expressionismus.. – Moskau, 1986. – 463с.
43800
  Lang Lothar Expressionistische Buchillustration in Deutschland 1907-1927 / Lang Lothar. – Leipzig, 1975. – 244с.
43801
  Hellevig J. Expressions and Interpretations : our perceptions in competition. - A Russian case / Jon Hellevig. – Moscow : РУСАКИ, 2006. – 386с. – На тит. арк. також: [My Universities Press]. – ISBN 5-93347-222-0
43802
  Jaffae/Kolomiytseva Expressive discourse in a communicative setting: a linguist’s look at schizophrenic speech // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – P. 53-59. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821


  Експресивний дискурс в комунікативній обстановці: погляд лінгвіста на шизофренічну промову.
43803
  Sturm Laura Expressiveness and variation: the etymology of Germ. Kladder "dirt, mud" // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 133. – P. 109-114. – ISBN 978-83-233-4285-4. – ISSN 1897-1059
43804
  Gheorghiu-Dej Expunere cu privire la lucrarile sesiunii Adunarii Generale a ONU si la activitatea delegatiei R.P. Romine. 2 noiembrie 1960. / Gheorghiu-Dej. – Bucuresti, 1960. – 64с.
43805
  Laonic Chalcocondil Expuneri istorice. In romineste de Vasile Grecu / Laonic Chalcocondil. – Bucuresti, 1958. – 356с.
43806
  Rijke M.de Extending modal logic : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / M. de Rijke; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1993. – VIII, 181 S. – Bibliogr.: P.171. – (ILLC dissertation series 1993-4). – ISBN 90-800769-9-6
43807
  Sen Sukumar Extension lectures. History and prehistory of sanskrit / Sen Sukumar. – Mysore, 1958. – 54с.
43808
  Parpala O. Extensivitatea si unilateralitatea agrivulturii Romaniei burghezo-mosieresti in perioada dintre cele doua razboaie mondiale / O. Parpala. – Bucuresti, 1966. – 220с.
43809
   Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results / A. Nazarevych, L. Nazarevych, Nasonkin, v., O. Boborykina // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 121-123 : Карта. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 0203-3100
43810
   External debt and capital flight in Sub-Saharan Africa. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – VII,321p. – ISBN 1-55775-791-7
43811
   External debt statistics : Guide for compilers and users. – Washington : International monetary fund, 2003. – XVI,309p. – ISBN 1-58906-060-1
43812
   External debt statistics : guide for compilers and users 2013 / [Inter-agency task force on finance statistics]. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XVI, 331 p. : tab. – Bibliogr.: p. 309-312. – ISBN 978-1-48436-6622
43813
  Bieloborodova M. External environment transformation of Ukraine"s tourist enterprises during the crisis / M. Bieloborodova, Bessonova, // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (3). – C. 72-80. – ISSN 2519-8564
43814
   External evaluation of IMF economic research activities : Report by a group of independent experts. – Washington : International monetary fund, 2000. – IV,88p. – ISBN 1-55775-862-X
43815
  Barash Y. External experience for the execution of exchange regulation and possibilities of its application in Ukraine / Y. Barash, Y. Kryvytskyi, S. Ablamskyi // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 25-30. – ISSN 2256-0742
43816
  Matviyenko V.M. External Factors of Democratization Processes in the Region of Central and Eastern Europe:West-European View and International Organizations Practice / V.M. Matviyenko, O.I. Vyunytska // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 12-19
43817
   External finance for low-income countries : Papers presented at the IMF and World bank conference on External financing for low-income countries, December 10-11,1996. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XIV,235p. – ISBN 1-55775-673-2
43818
   External financing in Latin America.. – New York, 1965. – 241с.
43819
   External impacts on SiC nanostructures in pure and lightly doped silicon carbide crystals / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, V.I. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 4. – Р. 448-451. – ISSN 1560-8034


  Influence of plastic deformation and high-temperature annealing (T = 2100 °C, t = 1 h) on SiC crystals with grown polytypic junctions demonstrating SF and DL spectra have been presented. SF-i and DL-i type luminescence are inherent to SiC crystals with ...
43820
  Dudchenko V. External public debt in the financial system: the practice of national and foreign formation // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 86-89. – ISSN 1728-6220


  Introduction. Under the condition of realization of Ukraine"s ambitions, it is essential to conduct a comparative analysis of the peculiarities of the formation of external public debt of our state as well as the new EU member states and East European ...
43821
  Bazhenova O. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 6-9. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються впливи зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. Розглянуто основні зовнішні шоки зростання в Україні. Побудовано економетричну модель для тестування впливу зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. В статье ...
43822
  Popova Lilia Extinction of the Mammoth fauna and the Red Queen phenomenon // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
43823
  Soroka Y.V. Extinction threshold of a population in spatial and stochastic model / Y.V. Soroka, B.V. Rublyov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 130-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У праці досліджено просторову стохастичну логістичну модель динаміки популяції певного виду. Досліджено критичні значення параметру смертності індивідуумів і знайдено поріг вимирання популяції за допомогою аналітичних методів і проведення симуляцій ...
43824
  Khodan H. Extra - curricular work at the geography lessons / H. Khodan, K. Melnychuk // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – P. 97-100. – Bibliogr.: Referen.: 8 name. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
43825
  Polonska I. Extra reading practice in business English (language focus) : [практикум з англ. мови для самостійної роботи студентів магістратури екон. ф-ту] / Iryna Polonska ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of economics. – Kyiv : Ліра-К, 2017. – 111, [1] p. : ill. – Текст англ. – ISBN 978-617-7507-77-1
43826
  Brod Extraction of protoactinium from a silicaceous raw material / Brod. – s.l. – 3p.
43827
  Tugay A.V. Extragalactic filament detection with a layer smoothing method // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 42-45. – ISSN 2227-1481


  Filaments are clearly visible in galaxy distributions, but they are difficult to detect by computer algorithms. Most methods of filament detection can be used only with numerical simulations of a large-scale structure. New simple and effective methods ...
43828
  Tugay M. Extragalactic Filaments in Sloan Digital Sky Survey // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 32-33
43829
  Seneka Extrait des epitres de Seneque. – P., 1770. – 443с.
43830
   Extrait du Catalogue : des livres de fonds et en nombre. – Paris, 1823. – 407 p.
43831
  Perrin C.-V. Extraits des memoires inedits de feu Claude-Victor Perrin, Duc de Bellune. – Paris : J. Dumaine, 1846. – 518, 36 p.
43832
  Thamin R. Extraits des Moralistes : publies avec un avertissement, des notices et des notes / R. Thamin. – Paris : Librairie Hachette et C-ie, 1903. – XI, 673 p.
43833
  Altenberg Peter Extrakty zivota / Altenberg Peter. – Bratislava : Tatran, 1968. – 225s. – (Ser.:"Luk")
43834
  Zembrzuski T. Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under Polish Law // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief: I. Izarova ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2019. – Iss. 1 (2), march. – P. 31-44. – ISSN 2663-0575
43835
  Soldatenko V. Extraordinary legation of the UNR to Moscow in 1919 // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 362-391. – ISBN 966-7522-07-5
43836
  Moklyachuk M.I. Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations / M.I. Moklyachuk, M.I. Sidei // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – Р. 122-129. – ISSN 2309-4001
43837
  Polak O. Extrapyramidal Rigidity: An Electromyographic and Pathophysiological Study of the Tonic Stretch and Shortening Reflexes / O. Polak. – Praha : Universita Karlova, 1988. – 133c.
43838
  Demtso I . Extraterritorial jurisdiction in the jurisprudence of the European Court of Human Rights // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 240-242
43839
   Extreme - новини цього літа // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
43840
  Ivanov A. Extreme residuals in regression model. Minimax approach / A. Ivanov, I. Matsak, S. Polotskiy // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 297-308. – ISSN 2351-6046


  We obtain limit theorems for extreme residuals in linear regression model in the case of minimax estimation of parameters.
43841
  Szczotka W. Extreme value theory for asymptotically stationary sequences / W. Szczotka. – Wroclaw : [S. n.], 1986. – 35 s. – Mathemat. inst. univ. of Wroclaw. Prepr. No 61
43842
  Chaiboonsri C. Extreme values analysis for ASEAN stock exchanges / C. Chaiboonsri, P. Chaitip // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 429-435. – ISSN 1993-6788
43843
   Extremly High Amplification Factor of Spin Wave Envelope Solitons / G.A. Melkov, A.N. Oliynik, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // J.of Signal Proceccing, 2000. – №2
43844
   Eye aberrations study with Shack-Hartmann sensor / V.N. Kurashov, V.V. Molebny, A.V. Kovalenko, D.V. Podanchuk, V.P. Danko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній роботі запропоновано дифракційну модель формування вторинного когерентного поля внаслідок подвійного проходження світла через оптичну систему ока. Для дослідження хвильових аберацій в складній оптичній системі було використано сенсор хвильового ...
43845
  Roy Marilyn Eyerobics : How to improve your eyesight / Roy Marilyn. – London : Thorsons, 1999. – XVI,112p. : ill. – ISBN 0-7225-3846-4
43846
  Coleman Michael Eyes big as bowls with fear and wonder: children"s responses to the Irish national schools, 1850-1922 // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 5. – P.177-202 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
43847
  Redaelli A. Eyewitness : [culture in a changing world] / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 159, [1] p. : ill., tab. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0806
43848
  Redaelli A. Eyewitness : [culture in a changing world] : teacher"s book with tests / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 128 p. : ill., tab. + 1 Audio CD. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0849
43849
   Eyewitness [Електронний ресурс] : history of the world 2.0. – Version 2.01. – [S.l.] : Dorling Kindersley, 1998. – 1 CD-ROM. – System requirements: for Windows. - The title is taked from the label. – ISBN 0-7894-3256-0
43850
  Гата Е. EYTYXIA (Щасливі) : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 97-107. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
43851
   EYXAPI[СІГМА]THPION : пам"яті К.Е. Гриневича / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центральна наук. б-ка ; Громад. орг-ція "Харків. міське т-во греків "Геліос"". – Харків : Олехнович, 2020. – 141, [3] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 117-140 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-10-7
43852
  Fust Milan Ez mind en voltam egykor: Habi-Szadikuzdelmeinek konyve / Fust Milan. – Budapest, 1977. – 599с.
43853
  Bielukas K. Ezerotyros pagrindai / K. Bielukas. – Vilnius, 1961. – 358с.
43854
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Ezo Vlkolinsky / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Bratislava, 1953. – 223с.
43855
  Gon O.M. Ezra Pound"s Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 296-307
43856
  Заяць О.І. Eвoлюцiя peгулювaння peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї в мeжax глoбaльнoї iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 137-144. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
43857
  Костюченко Н. Eволюція створення монетарних союзів, як прояв глобалізації міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 126-134. – ISSN 2409-9260
43858
  Кемінь У. Eмоція, емоційність та емотивність: до проблеми розмежування термінопонять // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 12-16. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
43859
  Петрова Л.О. Eтика відповідальності: небезпека війн та збройних конфліктів у сучасному світі // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 120-125. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У даній статті розглядаються глобальні небезпеки, які постали перед людством внаслідок військової діяльності. Автор доходить висновку про потребу у новій філософсько-етичній парадигмі, заснованій на принципі відповідальності з огляду на його ...
43860
  Будняк Д. Eтнокультура та етнічна свідомість // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 8-17
43861
  Костюченко Л. Eфективність pr-діяльності КП "Київський метрополітен" / Л. Костюченко, А. Тиха // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 175-184. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
43862
  Тищенков А. F-16 FIGHTING FALCON. Самый распространенный истребитель 4-го поколения. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 54-58


  General Dynamics F-16 Fighting Falcon (англ. дословно - боевой сокол, - назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
43863
  Тищенков А. F-35 - единый ударный истребитель 5-го поколения. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 40-46


  F-35 Lightning II частый гость новостных лент всего мира. Зачастую упоминается новейший американский самолет не с лучшей стороны, в его адрес поступает огромное количество критики, надо сказать, вполне обоснованной. В настоящее время стало модным ...
43864
  Тищенков А. F - 16 Fighting Falcon Самый распространенный истребитель 4-го поколения Модификации F-16 Fighting Falcon. Часть 3 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 32-38
43865
  Ефимов Н. F fair and equal society = Общество раноправных / Н. Ефимов, А. Губер. – Москва, 1982. – 63с.
43866
  Бердичевская Н.А. F text-book of ore-dressing / Н.А. Бердичевская. – Х, 1959. – 104с.
43867
  Рисай Є.М. F* -розширення некоерцитивних екстремальних задач / Є.М. Рисай, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 174-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для некоерцитивних задач мінімізації в сепарабельних банахових просторах запропоновано і досліджено узагальнену постановку. Ключові слова: банахів простір, узагальнений розв"язок, нормальний розв"язок, екстремальна задача, некоерцитивний ...
43868
  Stiepanowa J. F. Engels. Szkic biograficzny / J. Stiepanowa. – M., 1977. – 319с.
43869
  Budin Stanislav F.D. Roosevelt. / Budin Stanislav. – Praha, 1965. – 208с.
43870
  Tully Grace F.D.R. my boss / Tully Grace; Foreword by W.O.Douglas. – New York : Charles Scribner"s sons, 1949. – 400p.
43871
  Storm Gheorghi F.F. Usarov / Storm Gheorghi. – Bucuresti, 1953. – 332с.
43872
   F.F.Chopin. – Warszawa, 1960. – 336с.
43873
  Streit Jiri F.J. Gerstner / Streit Jiri. – Praha, 1947. – 31с.
43874
   F.W.J. Schelling"s philosophische Schriften. – Landshue : Philipp Krull. – XII,XXIV,511 S.
43875
  Svoboda Ludvik F.X. Salda / Svoboda Ludvik. – Praha : Svobodne slovo, 1967. – 407 s. – (Odkazy pokrokovych osobnosti nas(i minulosti ; sv. 21)
43876
  Млавець Ю.Ю. F[нижній індекс псі]([Омега]) - простори випадкових величин з експоненціальною функцією [псі] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F[нижній індекс псі]([Омега]) з експоненціальною функцією [псі]. The properties of random variables and processes from spaces F[lower index psi]([Omega]) are investigated with ...
43877
  Bodmer Iohann Jakob Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger / Bodmer Iohann Jakob. – Facsimile. – Leipzig, 1973. – 350с.
43878
  Stricker Fabeln und Maren von dem Stricker / Stricker. – Halle, 1959. – 152с.
43879
  Krylow I.A. Fabeln. / I.A. Krylow, 1937. – 46 s.
43880
  Krylow Iwan Andrejewitsch Fabeln. / Krylow Iwan Andrejewitsch. – Leipzig, 1976. – 119с.
43881
  La Fontaine Jean de Fabeln. Mit Bildern von Jean Effel / La Fontaine Jean de. – Berlin, 1955. – 224с.
43882
  Kastner Erich Fabian. Die Geschichte eines Moraliste. / Kastner Erich. – Berlin, Weimar, 1976. – 243с.
43883
   FabLab у виші [в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили Центр інноваційного розвитку, який створено за принципом Fab Lab (Fabrication Laboratory - лабораторія виробництва), де кожний охочий має змогу втілити в матеріалі власні ...
43884
  Короденко М. FabLab: від ідеї до прототипу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У Київській політехніці розпочала роботу інноваційна лабораторія "ФабЛаб КПІ", створена в рамках європейського проекту програми Еразмус+. Мета проекту - поліпшення умов для розвитку інновацій та інженерної творчості, поштовх до взаємодії вишу, бізнесу ...
43885
  La Fontaine Fables / La Fontaine. – Paris. – 248 p.


  На передньому форзаці маргіналії: надпис чорним чорнилом (вірш.) На авантитулі гравюра (C.N. Cochin) - портрет Ж. де Лафонтена.
43886
  La Fontaine Fables choisies / La Fontaine. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1954. – 92с.
43887
  La Fontaine Fables choisies, mises en vers par monsieur de La Fontaine : Avec un nouveau commentaire par m. Coste, Membre de la societe Royale de Londres. – Nouvelle ed. – A Paris
Part.1-2. – 1746. – LII, 180, 303, [6] p. – На корінці: Fables choisies par monsieur de La Fontaine


  На передньому форзаці маргіналії: надпис чорним чорнилом (вірш.) На авантитулі гравюра (C.N. Cochin) - портрет Ж. де Лафонтена.
43888
  Krylov I.A. Fables choisies. / I.A. Krylov. – M., 1973. – 167с.
43889
  La Fontaine Fables coisies mises en vers par monsieur de La Fontaine : Avec un nouveau commentaire par m. Coste. – A Paris
Part. 1-2. – 1743. – 16, XLIV, 17-421, [12] p. – На корінці: Fables De La Fontaine


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex libris Antonii Semetier, Beriae Parochi На авантитулі гравюра (B. Picart) - алегоричний портрет Ж. де Лафонтена.
43890
  Gellert C.F. Fables et contes / Mr. Gellert. – a Strasbourg : chez Jean Godefroy Bauer, 1750. – 154 p.
43891
  Audin M. Fables heroiques comprenans les veri tables, maximes de la politique et de la morale : Representees par plusieurs figures en Taille-douce: Ensemble les moralites, discours & histoires sur chaque fable, adjoustees en cette seconde edition, corrigee & augmentee. – Paris : Estienne Loyson
P. 2. – 1660. – (13), 379, (5с.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
43892
  Govier Katherine Fables of Brunswick Avenue / Govier Katherine. – Harmondsworth, 1985. – 253с.
43893
  La Fontane Fables suivies d"Adonis, poeme. – P.
2. – 1799. – 256с.
43894
  Tolstoi L.N. Fables, tales and stories. A captive is the caucasus / L.N. Tolstoi. – 3-е. – Moscow, 1973. – 122 p.
43895
  Smirnov F.F. Fabricarea sculelor de aschiere prin incarcare cu arc electric / F.F. Smirnov, 1950. – 120с.
43896
  Gnatyuk D.V. Fabrication of CdTe detector by laser impact on semiconductor-metal interface / D.V. Gnatyuk, T. Aoki, L.V. Poperenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 184-187
43897
  Matz G. Fabrication of fuel elements / G. Matz. – Vienna : IAEA, 1962. – 80 p.
43898
   Fabrication, morphology, and luminescence properties of the Li2O - 7 GeO2 glass ceramics / Ya. Rybak, O. Nesterov, M. Trubitsyn, S. Nedilko, M. Volnianskii, V. Scherbatskii, V. Chornii, S. Rozouvan // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 41
43899
  Eggerath W. Fabrt ins Donaudelta und Andere Reportagen aus Rumanien / W. Eggerath. – Berlin : Dietz, 1960. – 203S.
43900
  Capek Karel Fabryka absolutu / Capek Karel; Przelozyl z czes. P.H.Laskowski. – Katowice : MEWA, 1947. – 194s.
43901
  Lukowska M.A. Fabrykant Lodzki we wspomnieniach robotnikow / Maria Antonina Lukowska. – Lodz : Ibidem, 2007. – 252, VIII s. : il. – Index nazwisk: p. 235-243. – Bibliogr.: s. 217-233. – ISBN 978-83-88679-72-8
43902
  Kuchilan Mario Fabulario. Petrato de una epoca. / Kuchilan Mario. – La Habana, 1972. – 315с.
43903
  Skovoroda Ghryghory Fabulas / Skovoroda Ghryghory. – Rio de Janeiro, 1978. – 60с.
43904
   Fabulas de Cabo Frio.. – Rio de Janeiro, 1985. – 48с.
43905
  Chaviano Daina Fabulas de una abuela extraterrestre / Chaviano Daina. – Habana, 1988. – 413с.
43906
  Manuel Juan Fabulas y relatos / Manuel Juan. – Moscow, 1953. – 48с.
43907
  La Fontaine Fabule / La Fontaine. – Bucuresti, 1961. – 228с.
43908
  Pann A. Fabule si istorioare / Pann A. – Bucuresti : Edit. pentru literatura, 1961. – 278 p. – (Biblioteca pentru toti)
43909
  Krylov I.A. Fabule. / I.A. Krylov, 1952. – 179с.
43910
  Alexandrescu Grigore Fabule. / Alexandrescu Grigore. – Bucuresti, 1952. – 52с.
43911
  Alexandrescu Gr. Fabule. / Gr. Alexandrescu. – Bucuresti, 1957. – 56с.
43912
  Krilov I.A. Fabule. In romineste de Tudor Arghezi. / I.A. Krilov. – Bucuresti, 1961. – 152с.
43913
  Семерин Х. Face-феномен в українському модернізмі: лице як репрезентоване і репрезентамент // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 30-34. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
43914
  Suess E. Face de la terre / E. Suess. – Paris : Colin
T. 1. – 1921. – XV, 835 p.
43915
  Chaput-Rolland Solange Face to face / Chaput-Rolland Solange, , Laing Gertrude. – Toronto, 1972. – 152с.
43916
  Олексієнко А. Facebook-література, породжена революцією гідності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 248-259. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
43917
  Іщенко Н. Facebook Vs Ботоферми // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 25, 28


  Як соцмережа бореться зі "Скординованою неавтентичною поведінкою".
43918
  Шпилик С. Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу / С. Шпилик, О. Вовчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 2 (55). – С. 106-113. – ISSN 2409-8892
43919
  Pahlavi Ashraf Faces in a mirror: memoirs from exile / Pahlavi Ashraf. – Englewood Cliffs, 1980. – 238с.
43920
  Williams Walter Jon Facets / Williams Walter Jon. – New York : A Tom Doherty associates book, 1990. – 321 p.
43921
  Sorell Walter Facets of comedy / Sorell Walter. – New York, 1972. – 340с.
43922
   Fach-worterbuch der Medizin : Uber 22 000stichworten. – Munchen : Orbis Verlag, 1993. – 560с.
43923
  Beeck P. Fachausdrucke der Presse = Vocabulaire de Presse = Vocabulary of the Press / P. Beeck. – Frankfurt am Main, 1950. – 174с.
43924
  Rhodin Rolf Fachausdrucke des Aubenhandels / Rhodin Rolf. – Berl., 1958. – 428с.
43925
  Bodeker K. Fachausdrucke und ihre Definitionen / K. Bodeker, L. Grigoleit. – Berlin : Verlag Technik, 1990. – 88 s. – (Bibliothek des Elektropraktikers / K. Bodeker und H. Senkbeil)
43926
   Fachbuchkatalog Natur-Wissenschaften. – Leipzig : Verlag fur Buch- und Bibliothekswesen, 1955. – VIII, 121 S.


  Mathematik - Astronomie Physik -Chemie Meteorologie Geologie - Mineralogie Biologie Botanik - Zoologie Erd- und Volkerkunde Medizin Krankenpflege Zahnhellkunde Tierhellkunde Pharmakologie Fachzeitschriften
43927
  Shukowa E. Fachchrestomathie. (Mathematik und Physik). 19.-20. Jahrhundert / E. Shukowa. – Kiew, 1961. – 316с.
43928
  Burkhardt H. Fachkunde fur Elektroakustik / H. Burkhardt. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1953. – 188 s.
43929
   Fachkunde fur Funkmechaniker. – 3. unverand. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener
T. 1. – 1959. – 420 s.
43930
   Fachkunde fur Funkmechaniker. – 2. bearb. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener
T. 2. – 1959. – 220 s.
43931
  Nowak Alois Fachliteratur des Chemikers. Einfuhrung in ihre Systematik und Benutzung mit einer Ubersichtuber wichtige Werke / Nowak Alois. – 3. Aufl. – Berlin, 1976. – 348с.
43932
  Berent Waclaw Fachowiec / Berent Waclaw. – Warszawa, 1955. – 208с.
43933
   Fachrechnen fur gartnerische Berufe. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verl., 1958. – 168 S. – (Lehr- und Fachbucher fur die Berufsausbildung)
43934
   Fachschulfuhrer der Deutschen Demokratischen Republik.. – Lpz., 1961. – 390с.
43935
  Glaser Rosemarie Fachstile des Englischen. / Glaser Rosemarie. – Leipzig, 1979. – 207с.
43936
  Kutasina Jevgenia Fachtexte fur Bibliothekare. / Kutasina Jevgenia, Solovjova Alla. – Riga
3. – 1991. – с.
43937
  Stale I. Fachtexte fur Okonomen. Statistik / I. Stale. – Riga, 1974. – 62с.
43938
  Dorofejewa M. Fachubersetzen unter dem synergetischen Aspekt // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2015. – J. 10. – S. 222-230. – ISSN 2408-9885
43939
   Fachworterbuch: Carbochemie, Petrolchemie = Dictionary: Coal chemistry, petrochemistry : Englisch-Deutsch-Franzosisch-Russisch. – Berlin-Paris : Alexandre Hatier, 1992. – 340 S. – Mit etwa 8000 Wortst. – ISBN 3-86117-039-6
43940
  Бриль М. Facialis [та інші] / Микола Бриль. – Б. м. : Укрголовліт : УПО 13 друк. – 155 с.


  На с. 2 напичатано: Бібліогр. опис цього вид. вміщенов "Літопис Українського друку", "Картковому репертуарі"
43941
   Facie ad faciem : ілюстр. життєпис Михайла Грушевського / [авт.-упоряд.: С. Панькова, Г. Кондаурова ; голов. ред.: С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 143, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0732-3


  Видання вперше презентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії М. Грушевського з музейних, архівних та приватних збірок, зокрема унікальні пам"ятки, досі маловідомі. Представлена колекція доповнена ґрунтовними атрибутивними описами, ...
43942
   Facilitating intercultural communicative competence of adult learners in the context of higher education internationalisation / J.-U. Sandal, T. Kolenichenko, A. Verbytska, H. Dyvnych // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 87-93. – ISSN 2409-3351


  Стаття спрямована на оцінку освітніх потреб активних людей старшого віку, вивчення їх мотивів до вивчення англійської мови.
43943
  Aleksandra Labus Facilitating learning e-business using edutainment / Aleksandra Labus, Konstantin Simic, Aleksandar Milic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 311-322 : table., fig. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
43944
  Mykhalchuk N. Facilitation of the Understanding of Novels by Senior Pupils as a Problem of Psycholinguistics / N. Mykhalchuk, N. Hupavsheva // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 214-238. – ISSN 2309-1797
43945
  Vinogradova E. Facing the prepositions (prepositional units in the russian, bulgarian and ukrainian languages) / E. Vinogradova, H. Sytar, V. Chekalina // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 100-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті запропоновано зіставний аналіз російських прийменникових одиниць, що містить лексему "лицо", та їхніх еквівалентів у болгарській та українській мовах.
43946
  Leonov A.Y. Facing up to David Chalmers" philosophy of mind: the general overview // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 87-89
43947
  Casserley D. Facing up to the risks : How financial institutions can survive and prosper / Dominic Casserley. – New York a. o. : Wiley, 1993. – IX, 323 p. – ISBN 0-471-59219-6
43948
  Reiche Karl Fackeln vor Lumber Point / Reiche Karl. – Berlin, 1960. – 340с.
43949
  Asimov Isaac Fact and fancy / Asimov Isaac. – New York, 1963. – 208с.
43950
   Facta universitatis. Mechanics, automatic control and robotics. – Nis
  Vol.2 N 7/2. – 1997


  1997. Vol. 46
43951
  Metalnikov Facteurs biologiques et psychiques de l""immunite : Conference faite au laboratoire de mocrobiologie de la faculte de pharmacie de Nancy / Metalnikov. – Nancy, 1931. – 26 p.
43952
  David R. Facteurs de developpement et printanisation des vegetaux cultives / R. David. – Paris : Hermann & Co, 1946. – 177 p. – (Actualites scientifiques et industrielles : 1013 physiologie vegetale ; 1)
43953
  Bielienkova Olha Factor analysis of profitability (losses) construction enterprises in 1999-2019 // Economics, finance and management review (EFMR). – Tallinn, 2020. – Iss. 1. – P. 4-16. – (Scientific Center of Innovative Researches). – ISSN 2674-5208
43954
  Ionescu V. Factori de eroare in diagnosticul si tratamentul bolilor de inima / V. Ionescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1980. – 262s.
43955
   Factori sociali al productivitatii muncii.. – Bucuresti, 1970. – 235с.
43956
  Taseva-Petkova Galya Factoring as a Financial Alternative aor Development of Companies: Evidence from Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 3. – P. 252-266. – ISSN 2367-6361
43957
  Dass G.V. Factorization, w crossover, polarization and finite energy sum rules for kaon-nucleon scattering. / G.V. Dass, C. Michael. – Berkshire. – 10с.
43958
  Cooley J.S. Factors affecting distribution and severity of black root rot of apple trees / J.S. Cooley. – Washington : Government, 1942. – p. 299-311. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 65, N. 6, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
43959
  Alrawabdeh W. Factors impacting the adoption of e-commerce by microfinance companies in Jordan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 160-170. – ISSN 1993-6788


  The present study seeks to investigate the status of e-commerce within Jordanian microfinance companies and to empirically test the factors affecting successful implementation of e-commerce. The study also investigates how Jordanian microfinance ...
43960
  Fedorenko V. Factors in the Development of Professional Competences at Students TV-Journalists at KNUCA / V. Fedorenko, S. Kotliar // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 71-81. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551


  Особливості формування професійних компетентностей студентів тележурналістів КНУКІМ.
43961
  Isaac James Paton Factors in the Ruin of Antiquity: A Criticism of Ancient Civilization / Isaac James Paton. – s.l., 1971. – 476с.
43962
  Chia-Jen Chang Factors influence on labor share decline / Chia-Jen Chang, , Chia-Jung Chung // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 336-347 : Tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
43963
  Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / D. Korenova, A. Cepelova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – Р. 80-88. – ISSN 1993-6788


  The aim of this article is to identify the factors influencing the efficient operation of processes and the efficient process management of public administration organizations. The paper presents the results of a larger research on transformation of ...
43964
   Factors influencing society"s attitudes towards internal and external EU immigrants / Butkus Mindaugas, Maciulyte-Sniukiene Alma, , Davidaviciene Vida, K. Matuzeviciute // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 292-303. – ISSN 0235-7186
43965
  Semenchenko F. Factors influencing the level of political freedom // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 185-186
43966
  Mast S.O. Factors involved in the process of orientation of lower organisms in light / S.O. Mast. – Cambridge : University Press, 1938. – P. 186-224. – Reprinted from Biological Reviews, Vol. 13, No. 3, July, 1938
43967
  Lavrinenko O. Factors of income differentiation in Latvia: 2000-2011 / O. Lavrinenko, I. Lavrinovich, A. Ohotina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 359-369 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
43968
  Kachan Y.V. Factors of influence on the professional development of public service in Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – . 131-139. – ISSN 2414-0562
43969
  Strapchuk S.I. Factors of Sustainable Intensification in Agriculture of Ukraine: Evidence from the Enterprises of the Kharkivska Oblast / S.I. Strapchuk, O.P. Mykolenk // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 9-17. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Чинники сталої інтенсифікації у сільському господарстві України на прикладі підприємств Харківської області. Зниження негативного впливу діяльності підприємств сільського господарства на навколишнє середовище за умови зростання потреби в продовольстві ...
43970
  Komova M. Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – Р. 43-52. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є визначення чинників функціонування масовокомунікаційного документа в соціокультурному просторі. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, методу ...
43971
  Gassim Factors to Consider while Teaching English to Arab Students / Gassim, Dohal // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 142-145. – ISSN 2414-5076


  Чинники, які необхідно враховувати під час навчання англійської арабських студентів.
43972
  Bondaruk V. Factors to influence the formation of the US foreign policy during the presidency of Bill Clinton // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – Р. 6-14. – ISSN 2522-1663
43973
   Factorul feminin in istorie = Women"s factor in history = Женский фактор в истории : culegere de studii si documente / Acad. de Sti. a Moldovei ; Univ. de Stat din Moldova ; [coord. sti.: L. Zabolotnaia]. – Chisinau : CEP USM, 2012. – 466, [1] p. – Текст парал. на рум., англ. и рус. яз. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9975-71-240-8
43974
   Facts about Germany. – Frankfurt/Main : Societats-Verlag, 1999. – 40,512p. : Ill. – На обкл.: The Federal Republic of Germany 50 years on. – ISBN 3-7973-0701-2
43975
   Facts about the USSR.. – Moscow, 1971. – 207с.
43976
  Sullivan George Facts and Fun about the Presidents / Sullivan George. – New York a.o., 1987. – 96с.
43977
   Factual background document on access to higher education in Europe.. – Paris, 1967. – 380с.
43978
  Blair Walter Factual prose / Blair Walter, Gerber John. – Chicago, 1963. – 504с.
43979
   Facultas philosophica Universitatis Comenianse Bratislavensie 1921-1971.. – Bratislava, 1972. – 192с.
43980
   Faculty publications and doctoral dissertations. 1975.. – Illinois, 1975. – 220с.
43981
  Danilewicz Zielinska Maria Fado o moim zyciu : Rozmowy z Wlodzimierzem Pazniewskim / Danilewicz Zielinska Maria. – Torun : Biblioteka uniwersytecka, 2000. – 97s. – ISBN 83-231-1242-8
43982
  Beldie Al. Fagetele Montane Superioare Dintre Valea Lalomitei si Valea Buzaului : Studiu Fitosociologic Comparativ / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romane, 1951. – 114s.
43983
  Kramer Larry Faggots. / Kramer Larry. – New York, 1987. – 384с.
43984
  May Ferdinand Fahal Paris / May Ferdinand. – Berlin, 1973. – 453с.
43985
  Bauer H. Fahndung nach dem ersten Menschen : Kampf und Triumph der Abstammungslehre / H. Bauer. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1965. – 248S. : Mit 24 Bildtafeln
43986
  Muller Walter Fahnenfluchtige. / Muller Walter. – Berlin, 1960. – 222с.
43987
  Bradbury Ray Fahrenheit 451 / Bradbury Ray. – Moscow, 1983. – 384 p.
43988
  Wangenheim Inge von Fahrmann, wohin? / Wangenheim Inge von. – Berlin : Verlag Tribune, 1961. – 383 S.
43989
  Rodari Gianni Fahrstuhl zu den Sternen, und andere Geschichten am Telefon / Rodari Gianni. – Berlin, 1975. – 85с.
43990
  Petersen Jan Fahrt nach Paris / Petersen Jan. – Moscow, 1959. – 78с.
43991
  Schomburgk Fahrten und Fahrten / Schomburgk. – Berl., 1959. – 164с.
43992
  Teplinski Leonide Faillite de la politique de Tel-Aviv en Afrique / Teplinski Leonide. – Moscou, 1975. – 80с.
43993
  Henderson Nevile Failure of a mission: Berlin 1937-1939. / Henderson Nevile. – New York, 1940. – 334с.
43994
   Fair land of Byelorussia.. – M., 1976. – 367с.
43995
  Domanovskyi A. Fair Price in the Early Byzantine Era: Notes on the definition of the concept // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 91
43996
  Bates H. Fair wind for France / H. Bates. – M., 1977. – 142с.
43997
  Goy Philip Faire le mur / Goy Philip. – Paris, 1980. – 320с.
43998
  Hauff Fairy tails. / Hauff. – London, 1961. – 231с.
43999
  Ellis T.A. Fairy tale / Alice Thomas Ellis. – London : Penguin books, 1995. – 212, [4] p. – (PENGUIN : Fiction). – ISBN 0-14-017963-1
44000
  Wilde Oscar Fairy tales and Stories = Казки та оповідання : Посібник для навчання читання англійською мовою / Wilde Oscar; Уклад. Ю.М.Проценко. – Київ : Знання, 2000. – 112с. – ISBN 966-620-033-3
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,