Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
428001
  Пагутяк Г. "Еліта - це ті, кого неможливо купити" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 22


  Письменниця Галина Пагутяк - про "українізацію на карантині" та інші проблеми "постсовка".
428002
  Тучіна О.М. "Елітарний" (номенклатурний) правовий нігілізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 42-45. – ISSN 2312-1831
428003
  Ушкалов Л. "Еліти - неодмінна ознака життєздатного суспільства" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 27). – С. 6-7


  Про походження, спадок і актульність української аристократії.
428004
   "Елочка" в совхозе "Привольный".. – Саратов, 1961. – 8с.
428005
  Хороб М.Б. "Емальована миска" В. Домонтовича як художнє вираження закритого простору української інтелігенції кінця 20-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
428006
  Моця О.П. "Ембріонний" етап формування давньоруських міст // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 7-11. – ISSN 2227-4952
428007
  Мамин-Сибиряк "Емеля-охотник" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – М., 1954. – 128с.
428008
  Буденек Е.Ф. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова : Автореф... канд. филол.наук: / Буденек Е. Ф.; Моск. гос. пед. инзт. – Кишинев, 1950. – 12 с.
428009
  Жовтис А.Л. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова (Отбор и творческое испльзование ист. матер.) : Автореф... канд .филол.наук: / Жовтис А. Л.; МВО СССР, Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 21л.
428010
  Ткачук О. "Емі Фостер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 147-150. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
428011
  Маслов С.И. "Енеїда" И.П. Котляревского и украинская литература XVIII ст. // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 4-5
428012
  Градовський А. "Енеїда" І. Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / А. Градовський, М. Градовський // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-693-015-3
428013
  Кароль М. "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 28-40. – ISSN 2224-0926
428014
  Журба С. "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело / С. Журба, А. Ковжижина // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 110-113. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
428015
  Горбонос О. "Енеїда" І.Котляревського та збірка "Гостинець землякам:казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах" П. Білецького-Носенка: до проблеми системогенези жанру української літературної казки перших десятиріч ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 41-44
428016
  Вільна Я.В. "Енеїда" Івана Котляревського в інтерпретаціях літературознавців діаспори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С.133-135. – Бібліогр.: С. 135
428017
  Гаврилюк Х. "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 288-295. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена зіставному аналізу перекладів І-ої частини поеми "Енеїди" І. Котляревського у виконанні Єжт Єджеєвича та П. Куприся
428018
  Сарапин В. "Енеїда" Івана Котляревського: компаративний дискурс // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 238-245.
428019
  Житецький П.Г. "Енеїда" Котляревського в звязку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз] ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський", 1919. – 120 с. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 15)


  Hа звоpоті тит. аpк.: Пpисвячується м. Полтаві, батьківщині Івана Петpовича Котляpевського. - В кн. також уpив. з твоpів Феофана Пpокоповича, Геоpгія Кониського, Г.С. Сковоpоди, Ваpлаама Лащевського, М.Д. Ханенка, І.Г. Hекpашевича, І.П. Котляpевського, ...
428020
  Плющ П.П. "Енеїда" Котляревського і її спільні та відмінні риси в зіставленні з російським її прототипом - "Вергилиевой "Энеидой", вывороченной наизнанку" Осопова-Котельницкого // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 14-15
428021
  Зеров М. "Енеїда", ії літературний жанр // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 12-13. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
428022
  Новосад Н. "Енеїда": діалог через тисячоліття : Компаративний аналіз творів Гомера, Вергілія та І. Котляревського // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 28-30
428023
  Маскалевич І. "Енергоатом " переведуть на акцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
428024
  Уманський С. "Енергоатому" — 20 років. Неювілейні замітки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 7


  Атомники вже скоро зможуть відсвяткувати ювілей — 20 років створення національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". За минулі роки компанія змогла зробити головне — убезпечити ядерну енергетику від розтягування, зберігши її як єдине ціле на ...
428025
   [Еммануїл Ройдес. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 398 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 20])
428026
  Левитський С.М. Елементи та вузли цифрових радіоелектронних пристроїв : Hавчальний посібник для студентів радіофізичного фак. / С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 75 с. – Бібліогр.:С. 76.
428027
  Салех М М Журбан Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних напівпровідникових структури Шоттки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Салех М. М. Журбан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
428028
  Фурса С.Є. Елементи та пристрої автоматики на основі транзисторних оптонегатронів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Фурса С.Є.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 21 назва
428029
  Єжов І.І. Елементи теоріі ймовірностей. / І.І. Єжов. – Київ, 1968. – 23с.
428030
   Елементи теоріі ймовірностей.. – К, 1976. – 84с.
428031
  Плахотник В.В. Елементи теорії груп : Hавчальний посібник / В.В. Плахотник, Ю.Б. Моєсєєнков, Ю.В. Боднарчук; Hац.ун-т "Київо-Могилянська Академія". – Київ, 1996. – 47с.
428032
  Мацак І.К. Елементи теорії екстремальних значень : монографія / І.К. Мацак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-209. – ISBN 978-617-7144-79-2
428033
  Лісняк В.С. Елементи теорії імовірностей / В.С. Лісняк. – Київ, 1971. – 79с.
428034
  Майстренко Н.П. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики / Н.П. Майстренко. – Київ, 1957. – 146 с.
428035
  Іванюта І.Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / І.Д. Іванюта, В.І. Рибалка, Рудоміно-Дусятська; Мін-во економіки та з питань Європейської інтеграції України; Українськ. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ : Слово, 2003. – 272с. – ISBN 966-8407-01-6
428036
  Левошич О.Л. Елементи теорії керування : Навчально-методичний посібник для студ. фак-тів кібернетики спец. "Прикладна математика" / О.Л. Левошич, Ю.В. Крак; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 81с. – ISBN 966-594-335-9
428037
  Якубський Б.В. Елементи теорії літератури / Б.В. Якубський. – Київ : Радянська школа, 1940. – 63 с.
428038
  Лесик В.В. Елементи теорії літератури в школі / В.В. Лесик. – К., 1959. – 219с.
428039
   Елементи теорії поля : метод. вказівки. – Дніпропетровськ : Придніпровська академія будівництва та архітектури, 1996. – 30 с.
428040
  Смірнова Н. Елементи теорії фольклору на сторінках альманаху М. Максимовича "Кіевлянинъ" // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 108-116. – ISBN 966-8547-39-X
428041
  Бернацька Ю.М. Елементи теорії функцій комплексної змінної : навчальний посібник для студ. фізико-математ. спец. вищ. навч. закладів / Ю.М. Бернацька ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 143 с. – ISBN 978-966-518-501-7
428042
  Соколов Ю.Д. Елементи теорії функцій комплекснох змінної / Ю.Д. Соколов. – Київ, 1954. – 203 с.
428043
  Безущак О.М. Елементи теорії чисел : Навчальний посібник для студ. механіко-математичного факультету / О.М. Безущак, О.Г. Ганюшкін; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 202с. – ISBN 966-594-411-8
428044
  Гушель Л.М. Елементи територіальної структури суспільно-географічного комплексу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-56. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Виділяються інтегральні елементи територіальної структури суспільно-географічного комплексу мікрорайонування, що функціонують на основі взаємодії і територіальній сумісності елементів часткових територіальних підсистем.
428045
  Свічар В.А. Елементи техніки і технології сільскогосподарського виробництва при вивчені фізики : посіб. для вчителів / В.А. Свічар. – Київ : Радянська школа, 1979. – 112с.
428046
  Вальдгард С.Л. Елементи техніки у викладанні фізики / С.Л. Вальдгард. – Київ
1. – 1951. – 228 с.
428047
  Чемеркін С.Г. Елементи техно у креолізованому художньому тексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 64-71. – Бібліогр.: с. 64-66, 68, 70. – ISSN 0027-2833


  У статті обстежено мову художніх творів, які розміщені в мережі Інтернат. Виявлено нові форми засобів образності в семіотично негомогенному художньому тексті. Акцентовано увагу на подвійній природі таких художніх творів.
428048
  Міхаєвич О.І. Елементи технології вибору методів та формування алгоритмів розв"язання задач АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Міхаєвич О.І.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2000. – 19л.
428049
  Кирильчук Л.В. Елементи трагічного в героїчній прозі Південного Побужжя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – 173-175


  Стаття містить інформацію про героїчну народну прозу та концепцію трагічного в ній як категорію художнього тексту
428050
  Голов"янник Д.С. Елементи турецького сленгу в сучасній німецькій мові (на матеріалі блогів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 290-296


  У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку німецької мови, що зазнає змін внаслідок активних глобалізаційних та міграційних процесів. Особлива увага приділяється дослідженню лінгвальних характеристик інтернет-сленгу турецької національної ...
428051
  Семенова О.О. Елементи фазі -логіки з імпульсним представленням інформації та пристрої на їх основі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 05.13.05 / Семенова О.О.; Олена Олександрівна Семнова; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
428052
  Левицький В. Елементи фантастики у змалюванні персонажів київського тексту // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 259-266. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті з"ясовуються способи фантастичного характеротворення, притаманні київському тексту. Такі феномени трактуються у співвідношеннях, що виникають між персонажем, річчю та урбаністичним простором
428053
  Колодко В.О. Елементи фараонізму як новаторство літературного доробку Ахмеда Шаукі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 187-194. – ISBN 966-8188-07-1
428054
  Іваницький Р.В. Елементи федеративного устрою Німеччини часів Рейнського та Німецького союзів (1806-1866) як чинники збереження миру у Європі XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 285-295. – ISBN 966-7196-06-2
428055
  Григор"єв А.М. Елементи фізичної кінетики : навч. посібник / Григор"єв А.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 169 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 167-169
428056
  Киричок О. Елементи філософсько-політичних уявлень в давньоруській паломницькій літературі // Духовні традиції в українській культурі : доп. науковців III та IV Несторів. студій, видані за сприяння Печерської район. у місті Києві держадмін. : присвяч. пам"яті відомого укр. вченого Вілена Сергійовича Горського : [листопад 2005-2006 рр.] / Несторівські студії. – Київ : Фенікс, 2007. – С. 88-95. – (Несторівські студії). – ISBN 978-966-651-481-6
428057
  Башкирова О. Елементи фольклорного віршування в ліриці та ліро-епосі Ліни Костенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 49-56.


  Стаття присвячена трансформації фольклорних розмірів у творчості Ліни Костенко. Характер цієї трансформації досліджується в малих, середніх та великих поетичних формах. Подані у статті висновки спираються на результати ...
428058
  Ткачук І.Ю. Елементи формалізації Бі-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 208-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті пропонується формалізація одного з ключових інструментів побудови специфікацій в рамках формального методу Бі, так званих узагальнених підстановок (generalized substitutions). Формалізація проводиться на основі принципів ...
428059
  Находкін М.Г. Елементи функціональної електроніки / М.Г. Находкін, Ф.Ф. Сизов. – Київ : ВПФ УкрІНТЕІ, 2002. – 324 с. – ISBN 966-7505-26-Х
428060
  Загоруй Л.М. Елементи характеристики принципу свободи фізичної особи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 37-41. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
428061
  Артюшенко З.В. Елементи художнього вимислу в історичному романі Івана Білика та в творах Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 9-15


  В статті йдеться про елементи художнього вимислу, про авторську уяву, фантазію і життєву правду в усмішках Остапа Вишні, в історичному романі
428062
  Слома В. Елементи цивільно-правового зобов"язання // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 79-82. – ISSN 2524-0129
428063
  Вовчук Д.А. Елементи широкосмугових засобів зв"язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Вовчук Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
428064
  Бабін І.І. Елементи юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 112-116. – (Правознавство ; Вип.286)
428065
  Фоменко А. Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 277-280
428066
   Елементи якісної теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними.. – К, 1972. – 176с.
428067
  Назаренко В. Елементи ярмаркового дійства в альманасі "Літературний ярмарок" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 45-49. – ISSN 2307-2261


  Розгляд особливостей ігрової поетики «Літературного ярмарку» необхідно почати із назви альманаху. Використання назви видавничого кварталу пов"язане із позагруповістю альманаху, яку проголошувала редакція; це підкреслена відкритість до представників ...
428068
  Бервено С.М. Елементи, виконання і динаміка позикового зобов"язання / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 899-908. – ISBN 978-966-667-341-4
428069
  Рожкова Ю.А. Елементи, структура і принципи дослідження системи відносин "особистість - громадське суспільство" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 37-47
428070
  Попов В.І. Елементоорганічні сполуки. / В.І. Попов. – К, 1976. – 160с.
428071
   Елементрані процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова / Г.В. Тітенко, Ю.О. Масто, А.Г. Гарбуз, Н.І. Ноженко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 47-54. – ISSN 1992-4224
428072
  Смогоржевський О.С. Елемнти геометрії трикутника / О.С. Смогоржевський. – Київ, 1939. – 87 с.
428073
  Львова К.С. Елена : Роман / К.С. Львова. – Москва : Советский писатель, 1961. – 606с.
428074
  Львова К.С. Елена : роман / К.С. Львова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 583с.
428075
  Подольский В.А. Елена / В.А. Подольский. – Москва, 1984. – 184 с.
428076
  Зурабова К. Елена : Роман // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 0130-7045
428077
  Зурабова К. Елена // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 8. – С. 46-57. – ISSN 0130-7045
428078
  Зурабова К. Елена : роман // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 12. – С. 46-50. – ISSN 0130-7045
428079
  Зурабова К. Елена : роман // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0130-7045
428080
  Колесникова Н. Елена Александровна Кузьмина. / Н. Колесникова, Т. Плейн. – М., 1951. – 28с.
428081
   Елена Александровна Якуба: ученый, учитель, человек : (Исследования и воспоминания). – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 353с. – ISBN 966-623-239-1
428082
  Коломиец А.И. Елена Александровна Янсон-Манизер / А.И. Коломиец. – С., 1970. – 60с.
428083
   Елена Андреевна Короткова. Выставка произведения. Москва, 1976. – Москва, 1976. – 9с.
428084
  Приходько В.А. Елена Благинина / В.А. Приходько. – М., 1971. – 110с.
428085
   Елена Борисовна Романова. – Москва, 1987. – 47с.
428086
  Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. / Е.С. Варгафтик. – Ленинград, 1976. – 191с.
428087
  Дубинянская Я. Елена Вентцель // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 86-99. – ISSN 1819-6268
428088
   Елена Владимировна Каменецкая: Живопись. Графика. Каталог выставки.. – М., 1981. – 13с.
428089
  Чаупова Р.Н. Елена Давыдова-Медене / Р.Н. Чаупова. – Москва, 1973. – 90с.
428090
  Сахарова Е.Н. Елена Дмитриевна Поленова. 1850-1898. / Е.Н. Сахарова. – М., 1952. – 32с.
428091
   Елена Дмитриевна Стасова. – Л, 1963. – 16с.
428092
  Левидова С.М. Елена Дмитриевна Стасова / С.М. Левидова, Е.Г. Салита. – Л., 1969. – 336с.
428093
  Авдеенко С.И. Елена и Борис Жуковы. Жизнь - искусству / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 65, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 53-57. – ISBN 978-966-197-429-5
428094
   Елена Ивановна Рерих : биобиблиографический указатель : к 130-летию со дня рождения / Междунар. Центр Рерихов, Науч. б-ка ; [сост. Н.К. Воробьева]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2009. – 109, [3] с. : портр. – ISBN 5-86988-214-1
428095
   Елена Климентьевна Катульская.. – М, 1973. – 325с.
428096
   Елена Короткова: Графика. – М., 1980. – 29с.
428097
   Елена Кузьмина. – М, 1964. – 32с.
428098
  Попов А.И. Елена Кульчицкая: графика, живопись. / А.И. Попов. – М., 1983. – 21с.
428099
  Леонова Е.Л. Елена Леонова / Е.Л. Леонова. – М, 1978. – 21с.
428100
  Эртель Д. Елена Лукреция Корнаро Пископия: не ради славы - ради знаний // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 32-51. – ISSN 1819-6268
428101
  Розанова О.И. Елена Люком / О.И. Розанова. – Л : Искусство, 1983. – 192 с.
428102
  Дурылин С.Н. Елена Митрофановна Шатрова / С.Н. Дурылин, А.П. Клинчин. – М., 1958. – 158с.
428103
   Елена Митрофановна Шатрова. Заслуж. артистка РСФСР, лауреат Гос. премии.. – М., 1949. – 12с.
428104
  Глушко М.В. Елена Николаевна / М.В. Глушко. – Симферополь, 1969. – 159с.
428105
   Елена Николаевна Володина: Живопись. Скульптура. – М., 1986. – 40с.
428106
  Лозинская Л. Елена Николаевна Гоголева / Л. Лозинская. – М-Л, 1949. – 59с.
428107
   Елена Николаевна Гоголева. – Москва : Искусство, 1949. – 12 с.
428108
  Тимохин В.В. Елена Образцова : Творч. портрет / В.В. Тимохин. – 2-е изд., доп. – М. : Музыка, 1979. – 32с.
428109
  Шейко Р. Елена Образцова / Р. Шейко. – М : Искусство, 1984. – 352 с.
428110
  Тимохин В.В. Елена Образцова : Творч. портрет / В.В. Тимохин. – 2-е изд., доп. – М. : Музыка, 1988. – 26с.
428111
   Елена Оскаровна Лещинская. Выставка живописи. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 9с.
428112
  Прокофьев Д.Г. Елена Петровна / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1960. – 242с.
428113
  Путинцева Т.А. Елена Полевицкая. / Т.А. Путинцева. – М., 1980. – 302с.
428114
  Кожевникова Н.В. Елена Прекрасная / Н.В. Кожевникова. – М., 1982. – 359с.
428115
  Равик А. Елена Прекрасная : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 19-38. – ISSN 0321-1878
428116
   Елена Проколова. – Москва, 1979. – 16с.
428117
  Дубинянская Я. Елена Рерих: портрет жены художника // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 24-45. – ISSN 1819-6268
428118
  Романова Е. Елена Романова / Е. Романова. – М., 1976. – 55с.
428119
  Сидоров А.Ю. Елена Романова : Альбом / А.Ю. Сидоров. – М., 1990. – 111с.
428120
  Филев А.А. Елена Русанова / А.А. Филев. – Горький, 1978. – 335с.
428121
   Елена Соловей. – Москва, 1980. – 17с.
428122
  Кафанова В.В. Елец бассейна реки Оби : Автореф... канд. биол.наук: / Кафанова В.В.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 18л.
428123
  Горбунов Г.И. Елецкие мореходы / Г.И. Горбунов. – М, 1958. – 54с.
428124
  Коломиец А.И. Елецкое кружево / А.И. Коломиец. – М., 1962. – 11с.
428125
  По Едгар Алан Елєонора : [новели] / Переклав Петро Карманський ; [Передм. Б. Данчицького]. – Львів : Накл. В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця, 1912. – 104 с. – (Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський ; Вип. 6)


  Зміст: Елєонора; Тінь; Морелля; Тиша / Пер. П. Карманський. Заглада дому Юшер / Пер. М. Коберський. Маска червоної смерти / Пер. Д.Г., М. Коберський. Чорний кіт / Пер. Ф. Белей
428126
  Корти Елизавета I Австрийская : По материалам письменного наследия императрицы,дневников ее дочери и прочих неопубликованных дневник / Эгон Цезарь Конте Корти. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 608с. – (Сер."След в истории"). – ISBN 5222001962
428127
  Брукнер Ф. Елизавета Английская и другие пьесы / Ф. Брукнер. – М, 1973. – 584с.
428128
   Елизавета Андреевна Костикова : заслуженный работник культуры РСФСР, художник-реставратор : юбилейный сборник. – Москва : Сов. художник, 1988. – 36 с.
428129
  Воронова М. Елизавета Валуа: зерна истины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268


  "Ее жизнь, если описывать только факты, была бы ординарной историей о замужестве, детях, болезнях и ревности. Правда, родственники были из тех, что вершат судьбы мира, и брак был государственным актом, и фон - не семейно-бытовой, а исторический. Но не ...
428130
   Елизавета Васильевнаа Парина - профессор Харьковского университета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 20с.
428131
  Кауфман Л.С. Елизавета Ивановна Чавдар - Народная артистка СССР. / Л.С. Кауфман. – К., 1960. – 24с.
428132
  Хейг Кристофер Елизавета І Английская / Хейг Кристофер; Пер. с англ. Н.Г. Милых. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00098-2
428133
  Баруздин С.А. Елизавета Павловна / С.А. Баруздин. – М., 1982. – 47с.
428134
  Ермоленко О. Елизавета Прекрасная // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2010. – № 7 июль. – С. 40-45
428135
   Елизавета Сергеевна Кругликова. – Л, 1969. – 131с.
428136
  Мостков Ю.М. Елизавета Стюарт / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1982. – 79с.
428137
  Аксенов И.А. Елизаветинцы / И.А. Аксенов. – Москва : Книгоизд. Центрфигура
Вып. 1 : Джон Форд "Как жаль ее развратницей еазвать" .- Джон Вебстер "Белый Дьявол" .- Карель Тернер "Трагедия атеиста" .- Envoi "Новелла РоссЭ". – 1916. – 298 с.
428138
  Аксенов И.А. Елизаветинцы / И.А. Аксенов. – Москва : Гослитиздат, 1938. – 720 с.
428139
   Елизавита Дмитриевна Ключевская. Выставка акварели "Москва Достоевского". Москва. 1981. – М., 1981. – 12с.
428140
  Тихолов Петко Елин Пелин / Тихолов Петко. – София : Наука и изкуство, 1959. – 119с.
428141
   Елин Пелин. – Москва, 1977. – 126с.
428142
   Елин Пелин.. – София, 1972. – 206с.
428143
   Елин Пелин.. – София, 1978. – 286с.
428144
  Ганзбург Г.И. Елисавета Кульман : Материалы к библиографии / Г.И. Ганзбург. – Харьков, 1997. – 8с.
428145
  Гинзбкрг Г Елисавета Кульман (1808-1825) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 7 (80)
428146
  Джакометти Паоло Елисавета, английская королева = Elisabetta, regina d"Inghilterra : историческая драма в 5 д. / Соч. Паоло Джиакометти // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 56 с. стп.
428147
  Майков В.И. Елисей, или Раздраженный Вакх : Поема. – Изд. 2-е. – Москва : Тип. Комп. типографич, 1788. – 70 с. – Авт. на тит. л. не указ.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, шкіра, корінець з тисненням, вид. марка.
428148
  Майков В.И. Елисей, или Раздраженный Вакх : Поема // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 69 с.
428149
  Сесброн Ж. Елисейские поля. / Ж. Сесброн. – М, 1987. – 220с.
428150
  Набруско І. Еліас Норберт // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-966-418-286-4
428151
  Вервес Г.Д. Еліза Ожешко / Г.Д. Вервес. – Київ, 1950. – 15с.
428152
  Верба А. Еліза Ожешко і Україна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 226-228
428153
  Панченко В. Елізіум чи казарма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Іван Франко та його візії 20 століття.
428154
  Асіїв Л. Елізія фонем у прикметниках української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 10-14. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
428155
  Куделя С. Еліксир ефективної демократії // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-16


  Праці Френсіса Фукуями - американського філософа, політичного економіста і публіциста японського походження, професора Стенфордського університету.
428156
   Еліксир життя : фантастичні оповідання. – Киев : Веселка, 1972. – 285с.
428157
  Літневський Г.Є. Еліксир істини / Г.Є. Літневський. – Київ : Молодь, 1991. – 136 с.
428158
  Михед Т. Еліот і його Гамлет // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 65-77. – ISBN 978-966-359-360-9
428159
  Стефанів Ю. Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 280-284
428160
  Різник С. Еліпсація комунікативних одиниць як вияв закону мовної економії в синтаксисі / Сергій Різник // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 247-252. – ISSN 0320-3077
428161
  Орличенко О.В. Еліпсис в мовних афоризмах (на матеріалі української/російської та іспанської/португальської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 326-330. – ISBN 966-7890-03-1
428162
  Орличенко О.В. Еліпсис в мовних афоризмах (на матеріалі української/російської та іспанської/португальської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 330 ; 10 поз.
428163
  Гончарук В.С. Еліпсоїд мінімального об"єму на площині та в тривимірному просторі / В.С. Гончарук, О.Е. Орєшко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 183-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто проблему побудови еліпсоїда мінімального об"єму для заданої сукупності точок в довільному скінчено вимірному евклідовому просторі. Для площини та звичайного тривимірного простору показано зведення цієї проблеми до розв"язку нелінійної ...
428164
  Негруб М.М. Еліпсометрична діагностика пласких поверхонь після дії на них фемтосекундного лазерного опромінення / М.М. Негруб, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73
428165
  Гануля Т.О. Еліпсометрична діагностика поверхні оксиду індію на кремнієвій підкладці / Т.О. Гануля, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
428166
   Еліпсометричний контроль плівки оксиду хрому на поверхні дзеркала із нержавіючої сталі / Л.В. Поперенко, М.Ф. Майтц, М.В. Вінніченко, Д.В. Носач, М.В. Озеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-33. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тромбоцитів плазми людської крові на поверхню дзеркала нержавіючої сталі з плівкою СrО[нижній індекс х], нанесеною методом магнетронного розпилення у вакуумі. На характерних областях поверхні виміряні еліпсометричні параметри: зсув ...
428167
   Еліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів / В.В. Лендел, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, І.А. Шайкевич // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 205-215. – ISSN 1024-1809


  Експериментально поміряно за допомогою метода Бітті і теоретично обчислено згідно з тришаровою моделлю тонкої плівки залежності еліпсометричних параметрів від кута падіння світла на плівку для трьох тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих ...
428168
   Еліпсометричні дослідження діелектричних шарів, напилених на кварцове скло / М.А. Бятец, В.І. Кущ, В.А. Одарич, В.Й. Панасюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Виміряні еліпсометричні кути [Дельта] та [псі] світла, відбитого під фіксованим кутом падіння від шарів Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3], SiO[нижній індекс 2], HfO[нижній індекс 2], нанесених на кварцове скло. Розроблена методика визначення ...
428169
  Ломакіна О.В. Еліпсометричні дослідження із збудженням поверхневих поляритонів перехідного шару на межі поділу тонка плівка Мо - діелектрична підкладка / О.В. Ломакіна, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 385-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З допомогою формул Ейрі розраховані залежності еліпсометричних параметрів від кута падіння світла для системи тонка плівка Мо - діелектрична підкладка з кварцу і сапфіру з перехідним шаром окису молібдену МоО3 на межі поділу металічна плівка - ...
428170
  Вовчак В.В. Еліпсометричні дослідження поверхонь багатокомпонентних аморфних сплавів на основі заліза та нікеля / В.В. Вовчак, Л.В. Поперенко, О.В. Пригун // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 202-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методами спектроеліпсометрії та Фур"є-спектроскопії вивчені структурні та електронні особливості аморфних сплавів Fe[нижній індекс 60]Ni[нижній індекс 20]B[нижній індекс 20] та Ni[нижній індекс 78]Si[нижній індекс 8]B[нижній індекс 14], виготовлених у ...
428171
  Мятка І.Л. Еліпсометричні параметри тонких плівок молібдену із збудженням поверхневих поляритонів / І.Л. Мятка, І.А. Шайкевич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72
428172
  Шкуліпа О. Еліптична модель кластерізації медичних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-52. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Представлено алгоритм та реалізацію кластеризації медичних даних за допомогою побудови еліпсів мінімальної площі. Наведено результати кластеризації для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого. Medical data clustering algorithm and ...
428173
  Іваненко Н.Л. Еліптичні криві / Н.Л. Іваненко, В.С. Мазорчук // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 2-13. – ISSN 1029-4171
428174
  Мурач Олександр Олександрович Еліптичні оператори в повних шкалах функціональних простроїв : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Мурач Олександр Олександрович; НАН України. Ін-т математики. – Київ, 1995. – 9л.
428175
  Тищенко О. Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 33-36. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
428176
  Мілн-Томсон Еліптичні функції Якобі / Мілн-Томсон. – Х, 1933. – 86 с.
428177
  Гетьман О.Г. Еліс Манро - майстер сучасного оповідання. Премія 2013 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-40
428178
  Ручка А.О. Еліта / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 124-127. – ISBN 966-642-073-2
428179
   Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т" ; [упоряд. : Л.Л. Товажнянський, Ю.Д. Сакара, Г.В. Бистріченко та ін. ; ред. С.П. Землянська]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 188 с. : фотоіл. – Присвячується 125-річчю з дня заснування Нац. техн. університету "Харківський політехнічний ін-т"
428180
  Івшина Л. Еліта і війна / Л. Івшина, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 4-5


  1938 - 1940: від Мюнхенської угоди до "Битви за Британію".
428181
  Мостяєв О. Еліта і маса в філософсько-історичній концепції М.Грушевського та нелінійне мислення // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 261-271. – ISBN 966-7060-35-7
428182
  Єнін М.Н. Еліта і маси в суспільстві другого модерну // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 50-55. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
428183
  Івшина Л. Еліта та війна - 2: Маршал Петен і генерал де Голль / Л. Івшина, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 грудня (№ 228/229). – С. 5
428184
  Мазепа В. Еліта та народні маси у соціальній філософії Івана Франка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.97-122
428185
  Шедяков В.Є. Еліта та проведення нової модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 78-89
428186
  Богачев Р.М. Еліта та процеси самоорганізації суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 17-23. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
428187
  Колісник О. Еліта та псевдоеліта: пасіонарії в українській історії та сьогоденні // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 5/6 (223/224). – С. 9-16
428188
   Еліта туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
428189
  Сохацька Є. Еліта українського духу // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 969-987. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
428190
  Горєлов Д.М. Еліта української діаспори США в діалозі з Україною // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 377-384. – ISBN 966-7769-54-2
428191
  Григорчак І. Еліта як суспільний феномен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-48
428192
  Курасова С.А. Еліта як феномен формування сучасного українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 160-163. – ISBN 978-966-668-405-2
428193
   Еліта: витоки, сутність, перспектива / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини ; Т-во "Знання" України ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2011. – 528 с. – ISBN 978-966-618-264-0


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
428194
  Пінчук Є.А. Елітаризація як тенденція розвитку сучасного університету: особливості та суперечності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 191-197
428195
  Блавацький С. Елітаризм і егалітаризм як дискурсивні парадигми загальнонаціональної якісної та популярної преси Великобританії (кінець ХIХ - початок ХХ століття) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 83-95. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглянуто основні дискурсивні пародигми британської преси наприкінці XIX - на початку XX століття. Проаналізовані основні погляди зарубіжних дослідників на розвій преси у ту єпоху. Стаття вводить у науковий обіг нові терміни - елітарний та ...
428196
  Рихлік В.А. Елітаризм: риси й цінності політичної еліти за М. Вебером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
428197
  Гондюл В. Елітарна кафедра - не для "еліти" : кафедра міжнародної інформації в Інституті міжнародних відносин при Київському університеті // Голос України, 1993. – 30 червня
428198
  Павка Л.В. Елітарна концепція В. Липинського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 221-229. – ISBN 966-7196-06-2
428199
  Медвідь Ф.М. Елітарна концепція Юрія Липи в умовах формування міжкультурної взаємодії / Ф.М. Медвідь, В.В. Баран // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 46-53
428200
  Жукова Н.А. Елітарна література в іменах : монографія / Наталія Жукова ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 303, [1] с. : іл. – Імен. довідн.: с. 244-283. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-2241-42-6


  У монографії відтворюється логіка формування елітарної літератури. Спираючись на принцип міжнаукового підходу, а також біографічний метод, матеріал монографії персоніфікується та подається на тлі практики низки європейських письменників (Т. Ґотьє, Ж. ...
428201
  Чирка Л.Г. Елітарна особистість у філософії Григорія Cковороди і Дмитра Донцова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 32-35. – ISSN 2077-1800
428202
  Констанкевич І.М. Елітарне письмо Оксани Забужко / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 277-303. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
428203
  Подхолюзіна В. Елітарний правовий нігілізм в державах перехідного типу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-39. – ISBN 978-617-7069-15-6
428204
  Ганьба Б. Елітарний правовий нігілізм: окреслення визначення, суспільна небезпечність і класифікація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 106-109
428205
  Черняков Б.І. Елітарний російськомовний альманах кінця 1830-х - початку 1840-х років. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
428206
  Мачинська Н. Елітарний університет - інноваційна модель приватного вищого навчального закладу // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 268-280. – ISBN 978-617-10-0283-8


  Визначено ознаки елітарного університету як інноваційної моделі приватного вищого закладу - зарубіжний досвід. "...На думку Ладижець Н.С., елітарні вищі навчальні заклади характеризуються такими ознаками: висока якість освіти, академізм, наукові ...
428207
  Рибачук С. Елітарні гості Косачів у Колодяжному кін. XIX ст. // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 268-271
428208
  Яцишина О.Я. Елітарність дипломатичної освіти в час світових глобальних трансформацій. Реальність і міфи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 105-112


  Розглядається проблема реформування освіти (зокрема дипломатичної) з позиції відтворення і збереження її елітарності в час глобальних змін і перестановки пріоритетів у сучасному суспільстві.
428209
  Жукова Н.А. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики : автореф. дис. ... д-ра культурологіі : 26.00.01 / Жукова Н.А. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 33 назви
428210
   Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей]. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-54-2
Т. 1. – 2006. – 492, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
428211
   Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-54-2
Т. 2. – 2006. – 584с.
428212
  Курбатов С. Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів: guo vadis ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 55-63. – ISSN 2078-1016
428213
  Галенко О.І. Елітні вершники Ассирії та початки работоргівлі у Східній Європі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-52. – ISSN 1608-0599
428214
  Коротков Д. Елітогенез В. Липинський // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 49-52
428215
  Тацій В.Я. Еліту правників готують у Харкові // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 457-462. – ISBN 978-966-458-725-6
428216
  Гаврилів Т. Еліяс Канеті: портрет митця у сто років // Критика. – Київ, 2005. – Грудень, (число 12). – С. 25-27


  Е?іас Канетті — німецькомовний письменник і філософ єврейського походження.
428217
  Иртеньев И.М. Елка в Кремле / И.М. Иртеньев. – Москва : "Огонек", 1991. – 31с.
428218
  Кривицкий А.Ю. Елка для взрослого / А.Ю. Кривицкий. – М., 1986. – 314с.
428219
  Екимов Б.П. Елка для матери : рассказы / Борис Екимов. – Москва : Сов. Россия, 1984. – 302 с.
428220
  Левин Б.М. Елки-палки. (О хулиганстве) / Б.М. Левин. – М-Л., 1927. – 32с.
428221
  Казакова Р.Ф. Елки зеленые / Р.Ф. Казакова. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 174 с.
428222
  Резаков Вячеслав Елки зеленые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 12-15 : фото
428223
  Червоножка В. Елки и оливье // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 1 (489). – С. 46-48


  Самый советский из нынешних праздников - Новый год - во времена существования СССР был менее всего подвержен влиянию коммунистической идеологии и даже имел религиозный оттенок.
428224
  Василюк О.Д. Елла Григорівна Циганкова – історик науки (до ювілею) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 1608-0599
428225
  Чубарь Таллина Еллаба. Добро пожаловать в легенду / Чубарь Таллина, Видлога Наталья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 46-49 : фото
428226
  Гаєвська Л. Еллін у міфі та поза ним / Л. Гаєвська, О. Михайлова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53. – ISSN 0205-471Х
428227
  Ковальов С.І. Еллінізм / С.І. Ковальов. – Київ; Харків, 1938. – 287с.
428228
  Павленко С.Ф. Еллінізм / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 128-129. – ISBN 966-642-073-2
428229
  Лучканин С. Елліністична поезія як віддзеркалення сучасного історико-літературного процесу: historia est optima magistra vitae "Історія - найкраща вчителька життя" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 385-393. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті простежено типологічні подібності між елліністичною та сучасною культурою, способом світосприйняття: розширення ойкумени, складніше ставлення до дійсності, посилення контрасту між надмірним багатствомі злиденністю, втрата колективізму і ...
428230
  Мегела І.П. Елліністична поезія. Антологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 380с. – ISBN 966-8387-76-0
428231
  Тищенко К. Елліністичний Єгипет у Галичині // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 188-209. – (Серія філологічна ; вип. 65). – ISSN 2078-5534
428232
  Шевченко Т.М. Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 43-50. – ISSN 2227-4952
428233
  Алєксандрова О.В. Елліністично-римська філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 109-111. – ISBN 966-316-069-1
428234
   Елліністка за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Виповнилося б 85 років видатному філологу, доц. університету Тетяні Миколаївні Чернишовій. Майже 30 років працювала на кафедрі загального мовознавства й класичної філології. Разом із А.О. Білецьким започаткували вивчення новогрецької мови в ...
428235
  Русяєва М.В. Елліно-скіфське мистецтво IV ст. н.е. (арехологічні пам"ятки торевтики з зображенням скіфів) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Русяєва М.В.; Мін. культури і мистецтв України. Укр. Акад. мистецтв. – К., 1998. – 18л.
428236
  Базіс В.Д. Еллінофільство та римська молодь наприкінці Республіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Історія ; Вип. 39)


  На основі аналізу античних джерел робиться спроба реконструкції взаємин еллінської та римської цивілізації.
428237
  Усенко П. Еллінські обриси декабристів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 11
428238
  Усенко П. Еллінські обриси декабристів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 6-19 травня (№ 17/18). – С. 11
428239
  Крупеньова Т. Еллінсько-римська поетонімічна опозиція у поемі "Оргія" Лесі Українки // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 109-117. – ISSN 2312-6809
428240
  Онегов А.С. Еловые дрова и мороженые маслята / А.С. Онегов. – М, 1985. – 206с.
428241
  Виликайнен М.И. Еловые леса Карело-Финской ССР и характеристика их флористического состава. : Автореф... канд. биол.наук: / Виликайнен М.И.; Викайнен М.И.; Карел.-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 23 с.
428242
  Ролдугин И.и. Еловые леса Северного Тянь-Шаня / И.и. Ролдугин. – Алма Ата, 1989. – 302с.
428243
  Быков Б.А. Еловые леса Тянь-Шаня / Б.А. Быков. – Алма-Ата, 1985. – 132-141с.
428244
  Быков Б.А. Еловые леса Тянь-Шаня, их история, особенности и типология / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Изд-во АН КАЗССР, 1950. – 128с.
428245
   Еловые леса Тянь-Шаня. Некоторые биогеографические и лесоводственные особенности.. – Фрунзе, 1976. – 181с.
428246
   Еловые леса Шантарских островов.. – Владивосток, 1984. – 136с.
428247
  Федчишина С.Г. Елокторальна культура як складова демократизації політичного процесу // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 52-54
428248
   Елпидифор Анемподистович Кириллов .. – Одесса, 1975. – 25с.
428249
  Сенчин Роман Елтышевы : роман / Окончание. Нач. "ДН", 2009, № 3 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 132-175. – ISSN 0012-6756
428250
  Фаликов И.З. Ель / И.З. Фаликов. – М, 1982. – 112с.
428251
  Миронова Наталія Ель Гуна. Суцільний парадіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 46-49 : фото
428252
  Иванов Сергей Ель моя, ель : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 256-258 : Фото. – Бібліогр.2 назви. – ISSN 1029-5828
428253
  Орлова Т.В. Ельдорадо / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 129. – ISBN 966-642-073-2
428254
  Пуніна О. Ельза як текст: реалізація формули "Бог - моя клятва" в літературно-художньому та біографічно-побутовому реєстрах


  Стаття роггортає формулу "Бог як клятва" (таке значення має ім"я Ельза) горизонтальному й вертикальному вимірах. Лінії тексту "Ельза" в культурному просторі перетворюються на систему в постійному становленні - ризому, точки якої пов"язані з іншими, але ...
428255
  Капіруліна С.Л. Ельзас: між Німеччиною та Францією // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 33-38 : фото
428256
  Сарнацкий В.В. Ельники : формирование, повышение продуктивности и устойчивости в условиях Беларуси / В.В. Сарнацкий. – Минск : Тэхналогія, 2009. – 334 с. – ISBN 978-985-458-187-3
428257
  Щербатенко В.И. Ельники Алтая : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.562 / Щербатенко В.И.; Уральск.лесотехн.ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
428258
  Цурик Е.И. Ельники Карпат / Е.И. Цурик. – Львов, 1981. – 183с.
428259
  Яруткин Иван Андреевич Ельники Правобережья Средней Волги. (Их генезис, типы еловых и смешанных с елью лесов и возобновление ели) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Яруткин Иван Андреевич; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1977. – 28л.
428260
  Воропанов П.В. Ельники Севера / П.В. Воропанов. – Москва-Ленинград, 1950. – 180с.
428261
  Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец; Мякушко В.К. – Киев : Наукова думка, 1978. – 264 с.
428262
  Боков В.Ф. Ельничек-березничек / В.Ф. Боков. – Москва, 1981. – 319с.
428263
  Орлов В.С. Ельня / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Смоленск, 1955. – 136 с.
428264
  Ярочкин Б.П. Ельня / Б.П. Ярочкин. – Волгоград, 1990. – 318с.
428265
  Мельничук Я. Ельпідефор Панчук - поціновувач Ольги Кобилянської
428266
   Ельчанинову Анатолию Ивановичу - 70 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 54-57 : фото. – ISSN 0016-7126
428267
  Жильцова О.П. Емалеві портретні мініатюри XVIII сторіччя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 149-151
428268
   Емалиол, 1966. – 360 с.
428269
  Довгань Ю.О. Емаль в сучасному інтер"єрі метрополітену ( з творчого досвіду Олександра Бородая) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 62-63
428270
  Врублевська В.В. Емансипантка : повість / В.В. Врублевська. – Київ : Молодь, 1989. – 224 с.
428271
  Савельєв Ю.Б. Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 68-81. – ISSN 1681-116Х


  Новизеою дослідження, яке проведене на основі даних четвертої (2008 - 2010 рр.) хвилі Європейського дослідження цінностей (EVS), є встановлення зв"язку соціокультурних вимірів модернізації з економічним розвитком сучасного суспільства.
428272
  Орлова Т.В. Емансипація / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 129-130. – ISBN 966-642-073-2
428273
  Каменська І. Емансипація "за теорією" і "за інстинктом" у творах Ольги Кобилянської "Valse melancolique" тa "Некультурна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Ольга Кобилянська стояла біля джерел українських феміністичних традицій. Вона була першою, хто вніс в українську літературу елемент психологізму та почав відверту розмову про потреби на лише душі, а й тіла.
428274
  Корольов В.В. Емансипація в цивілістиці: проблеми теорії та практики / В.В. Корольов, В.Д. Щерба // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 145-148
428275
  Кириченко М.С. Емансипація за Ж. Рансьєром і Ж.-Ж. Жакото, культурні гуртки П. Фрейре, вільне навчання І. Ілліча та неформальна освіта в фейсбук-групах і на фейсбук-сторінках // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 153-154
428276
  Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Біблогр.: л. 181-196
428277
  Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
428278
  Кобченко К. Емансипація по-радянськи: жінки в фізічній культурі та спорті в СССР у 1920-1930 рр // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 104-113. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті на матеріалах спортивної преси розглядається питання участі радянських жінок у фізкультурному та спортивному русі 1920-1930-х рр. як складової процесу жіночої емансипації, як це було проголошувалося радянською пропагандою. Показано ...
428279
  Чорна Ю. Емансипе Ольги Кобилянської // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 11 (137). – С. 44-45


  150 річниця від дня народження славетної письменниці.
428280
  Валявська К. Емануель Розенцвайг (1843-1906) - людина модерного часу в підавстрійських Чернівцях // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 76-83. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
428281
  Барабан В. Емануїл Козачинський у Сербії // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 147-149
428282
  Микал О.К. Ембарго ЄС на продаж зброї в Китай та безпековий баланс у Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 135-140
428283
  Глушкова Т.В. Ембіент-реклама як засіб ефектного маркетингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 173-177. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто відносно нову для українського рекламного простору й не вивчену в науці маркетингову комунікацію - ембіент-рекламу. На основі досвіду практиків у цій царині виокремлено найважливіші ознаки ембіент-реклами; визначено її функції; ...
428284
  Зайцев Б.П. Емблематика Радянської України / Б.П. Зайцев ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Історичний ф-т ; Східно-регіональний відділ Центру пам"яткознавства НАНУ та Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 62 с. – (Джерелознавчі зошити ; Зошит 4)
428285
  Солецький О.М. Емблематична редукція у "Слов"янській міфології" М. Костомарова // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 198-206. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті осмислюється роль емблематичної редукції у "Слов"янській міфології" М. Костомарова, розглядається ії методологія та та структурологія".
428286
  Солецький О.М. Емблематичні "механізми" і теорія Зигмунда Фрейда // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 159-170. – (Слово). – ISSN 2304-7402
428287
  Шевчук Т. Емблематичні збірки XVII - XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди


  У статті досліджуються характер художньої рецепції Г. Сковородою поширених в Україні XVII - XVIII ст. європейських збірок емблем і символів.
428288
  Голобородько Я. Емблематичність як вираження енігматичності.


  Рецензія на монографію Л.Скупейка "Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки"
428289
  Люта І.М. Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 16-22 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
428290
  Оксіюк П. Ембріологія цукрового буряка / П. Оксіюк. – К., 1927. – 19с.
428291
  Ноздренко Д.М. ЕМГ-активність м"язів ліктьового суглоба кішки при виконанні цілеспрямованого руху в умовах постійного зовнішнього навантаження / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Отримано результати, які підтверджують положення, що рівень моторної команди, яка надходить до м"яза при виконанні цілеспрямованого руху, залежить від зміни навантаження, проти якого м"яз виконує роботу і сили, що розвивається цим м"язом.
428292
  Мамин-Сибиряк Емеля-охотник / Мамин-Сибиряк. – Киев, 1981. – 95с.
428293
  Муратов Х.И. Емельян Иванович Пугачев / Х.И. Муратов. – Ростов н/Д, 1979. – 239с.
428294
  Фатеев П.С. Емельян Михайлович Ярославский / П.С. Фатеев. – Москва, 1980. – 112с.
428295
  Каменский В.В. Емельян Пугачев / В.В. Каменский. – М. : Художественная литература, 1937. – 125 с.
428296
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
1. – 1944. – 776с.
428297
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
2. – 1946. – 776с.
428298
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
3. – 1946. – 776с.
428299
  Шишков В. Емельян Пугачев : историческое повествование / В. Шишков. – Москва : ОГИЗ
Кн.3. – 1947. – 508 с.
428300
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель
1. – 1949. – 776с.
428301
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель
2. – 1949. – 855с.
428302
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель
3. – 1949. – 648с.
428303
  Жижка М.В. Емельян Пугачев / М.В. Жижка. – изд.2-е. – М., 1950. – 216с.
428304
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1950. – 568 с.
428305
  Вяткин М.П. Емельян Пугачев / М.П. Вяткин. – Ленинград, 1951. – 40с.
428306
  Муратов М.В. Емельян Пугачев / М.В. Муратов. – М.-Л., 1953. – 264с.
428307
  Пистленко В.И. Емельян Пугачев / В.И. Пистленко. – М, 1954. – 108с.
428308
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : Гослитиздат. – (Библиотека советского романа)
Кн. 2. – 1955. – 759 с.
428309
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : ГИХЛ
Кн. 1. – 1957. – 704 с.
428310
  Багров В.А. Емельян Пугачев / В.А. Багров. – Куйбышев, 1978. – 166с.
428311
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х кн. / В.Я. Шишков. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1985. – 640 с.
428312
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Мастацкая література
Кн. 1. – 1985. – 640 с.
428313
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Исторические повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2. – 1985. – 720 с.
428314
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Исторические повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Мастацкая література
Кн. 3. – 1985. – 512 с.
428315
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – ISBN 5-268-00788-2
Кн. 1. – 1989. – 718с.
428316
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – (Биография Отечества). – ISBN 5-268-00789-9
Кн. 2. – 1989. – 736с.
428317
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – ISBN 5-268-00790-4
Кн. 3. – 1989. – 524с.
428318
  Буганов В.И. Емельян Пугачев / В.И. Буганов. – М. : Просвещение, 1990. – 192с.
428319
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство. – ISBN 5-7595-0391-X
Кн. 1, ч. 1,2. – 1990. – 431 с.
428320
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство. – ISBN 5-7595-0392-8
Кн. 1, ч. 3. Кн. 2, ч. 1. – 1990. – 493 с.
428321
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство
Кн. 2, ч. 2, 3. – 1990. – 429 с.
428322
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Душанбе : Маори. – ISBN 5-670-00273-3
Кн. 3. – 1990. – 544 с.
428323
  Мауль В.Я. Емельян Пугачев и его жены (к вопросу о гендерной проблематики русского бунта) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 99-102. – ISSN 2070-9773
428324
  Лимонов Ю.А. Емельян Пугачёв и его соратники / Ю.А. Лимонов. – Л., 1975. – 32с.
428325
  Соколов В.К. Емельян Чернодыр: ист. роман. / В.К. Соколов. – Тула, 1981. – 225с.
428326
  Савельев С.Н. Емельян Ярославович - пропагандист марксистского атеизма / С.Н. Савельев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 103 с.
428327
  Рубан В.А. Емельян Ярославский в "Правде" 1918-1919 гг. / В.А. Рубан. – Киев, 1959. – 248с.
428328
  Кукушкин В.Н. Емельяновы. / В.Н. Кукушкин. – Л, 1974. – 319с.
428329
  Івашук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 69-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
428330
  Цимбал Т.В. Емерджентні властивості глобальної соціальної системи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 153-161
428331
  Биишева Зайнаб Абдулловна Емеш : роман / Биишева Зайнаб Абдулловна; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1987. – 596 с.
428332
  Първанова А. Емил Коралов. / А. Първанова. – София, 1982. – 108с.
428333
  Чиботару С.С. Емилиан Буков / С.С. Чиботару. – Кишинев, 1959. – 224с.
428334
  Сарандев И. Емилиян Станев / И. Сарандев. – София, 1977. – 180с.
428335
  Смаричевська А.А. Емі Біч та Елен Таафе Звіліч: жіночі сторінки американської камерної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 182-191. – ISSN 2225-7586
428336
  Хоткевич Г.М. Емігранти : Драматичний малюнок в одній дії / Гнат Хоткевич. – Мамаївці ; Чернівці : З друк. Т-ва "Руска Рада" в Чернівцях, під зарядом І. Захарка, 1910. – 18 с. – (Біьліотека "Вільної організації укр. учит. на Буковині" / Під ред. Ілярія Карбулицького ; № 10 ; №10)
428337
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1958. – 200 с.
428338
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1970. – 207 с.
428339
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1976. – 192 с.
428340
  Юрік Л. Емігранти / Л. Юрік. – Львів, 1984. – 267с.
428341
  Мрожек С. Емігранти. Пішки. Портрет = Emigranci. Pieszo. Portret : [п"єси] / Славомир Мрожек ; з пол. пер.: О. Катаєва, С. Борщевський. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 221, [3] с. – Дані тит. арк. парал. укр., пол. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-29-8


  Ця книжка входить до серії "Колекція театральна" – видання світових театральних бестселерів. До упорядників серії увійшли знані особистості і критики в царині сучасного театрального мистецтва. До книжки увійшли знані драми відомого автора: Emigranci ...
428342
  Радиш Я. Емігрантки, які прославили Україну : (до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність") // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 119-120. – ISSN 2306-6814
428343
  Савченко А В. Емігрантска російськомовна та україномовна анархіська преса 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 186-199. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
428344
  Вовк О.Л. Емігрантський вертеп / О.Л. Вовк. – Одеса : Маяк, 1985. – 239с.
428345
  Храпач Л. Емігрантські ідеології "Третього шляху" для Росії після Жовтневого перевороту (20 - 30-ті роки XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 390-393. – ISBN 978-966-171-783-0
428346
  Лисенко Н. Емігрантські ювілеї О.Олеся
428347
  Ольга В. Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-184. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)


  Вперше в українському літературознавстві авторка звертається до проблеми візії Іншого письменником, що перебуває на еміграції. Вказано на необхідність врахування координат перебування письменника під ча снаписання літературного твору, власного етнокоду ...
428348
  Магурчак А. Еміграційна діяльність Андрія Жука у 1921-1927 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 39-45
428349
  Шваб А.Г. Еміграційна політика Польщі (1918-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Шваб Анатолій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
428350
  Качараба С. Еміграційна політика Польщі та її реалізація у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 128-138. – ISBN 978-966-600-651-9
428351
  Богусловський О. Еміграційна публіцистика Михайла Грушевського: між пошуком національної ідеї і партійною ідеологією // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 108-115


  Здійснюється аналіз політичної і публіцистичної діяльності М, Грушевського в еміграції (1919-1924), зокрема розглядаються дискусійні публікації у часописах "Борітеся - поборете!" і "Наш стяг". Олег Богуславский. Эмиграционная публицистика Михаила ...
428352
  Яровенко Т.С. Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті простежується канонізація творчості В. Винниченка в УРСР аж до вилучення його імені з культурного обігу в 30-х рр.;також робиться стислий огляд особливостей критичної рецепції творів письм. еміграційного періоду (1930-1950) в умовах творчої ...
428353
  Монастирецький Л. Еміграційна тема у творчості І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 209-214. – ISBN 966-594-298-0
428354
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій


  Автор статті трактує праці про Т. Шевченка, написані поза межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги аівтора стають два принципи видання творів ...
428355
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій


  Автор статті трактує проці про Т. Шевченка, написані позе межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги автора стають два принципи видання творів ...
428356
  Полич М. Еміграційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 10-14
428357
  Опацький І. Еміграційний період діяльності Петра Куринного // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 65-71. – ISSN 1998-4634
428358
  Рудик С. Еміграційний період О.І. Кандиби // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 189-221. – ISBN 978-617-646-420-4
428359
   Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України - жителів Республіки Казахстан : Аналітичний звіт про проведене соціологічне дослідження. – Київ : Фенікс, 1998. – 122с. – ISBN 5875342129
428360
  Грушевська К. Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919-1921 pp.) / вступна стаття й публікація І.Б.Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
428361
  Захарченко М.В. Еміграційні орієнтації студентів / М.В. Захарченко, С.О. Бояр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
428362
  Поліщук Ю.М. Еміграційні процеси в середовищі волинського селянства (друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 56)


  Аналізуються основні причини, хід, наслідки еміграції волинських селян із території краю та політика російського царизму щодо цього.
428363
  Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни / Б.П. Дмитрук, І.Б. Чудаєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 4-10. – ISSN 2306-6806


  Проаналізовано мотиви, тенденції та причини еміграційних процесів, що відбуваються в Україні, фактори впливу міграції на економіку країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. Обгрунтовано негативні наслідки для української економіки швидких ...
428364
  Бабак В. Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 70-87


  За твором Ірен Роздобутько "Я знаюЮ що ти знаєш, що я знаю...". 9 -й клас.
428365
  Савченко Г.П. Еміграція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
428366
  Левкун Я. Еміграція до Чехословаччини та останні роки життя // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 47-69. – ISBN 978-966-398-091-2
428367
  Яворська І.Т. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Яворська Ірина Тодорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
428368
  Качараба С. Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919 - 1939 роках // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 119-140. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
428369
  Шульга М. та інш. Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.64-89
428370
  Качараба С.П. Еміграція з Західної України (1919 - 1939) = Emigration from Western Ukraine, 1919-1939 / Степан Качараба. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 416с. – ISBN 966-613-252-4
428371
  Сабадош Р.Й. Еміграція з України до Чеської Республіки та соціальна інтеграція мігрантів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 23-27. – ISBN 966-614-021-7
428372
  Яворська І. Еміграція за релігійними мотивами як чинник, що сприяв розхитуванню "залізної завіси" та поширенню міграційних настроїв в СРСР // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 78-84
428373
  Оглоблин О. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 375-397. – (Праці історично-філософічної секції)
428374
  Шваб А.Г. Еміграція із західноукраїнських земель у контексті національної політики ІІ Речі Посполитої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 90-94. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано особливості еміграційної політики влади ІІ Речі Посполитої на західноукраїнських землях.
428375
  Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Б. Хмельницького / В. Юркевич. – К, 1932. – 191с.
428376
  Трохимець О.І. Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
428377
  Швайка І.О. Еміграція німецьких колоністів з України до країн Північної Америки, як наслідок складних взаємовідносин з владою // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 88-94. – ISSN 2077-7280


  В.І. Сергійчук, Б.В. Чирко у своїх роботах розглядали питання історії колонізації України німецькими переселенцями.
428378
  Сазонов В. Еміграція російської армії Врангеля до Туреччини наприкінці 1920 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 357-359. – ISBN 978-966-171-783-0
428379
  Гончар Б.М. Еміграція та ООН // У майбутнє - в ім"я України! : Матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців 18-20 серпня 2001 р. / редкол.: М. Дробноход, І. Бейко, М. Винницький, та ін. – Київ, 2001. – С. 313-315. – ISBN 966-7586-08-1
428380
  Кожолянко Г. Еміграція українців в Америку / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 34-41. – ISSN 0130-6936
428381
  Коцарев О. Еміграція як "перезавантаження" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 31


  Книга "Мудра кішка Варшава": мандрівна і заробітчанська Польща - без стереотипів.
428382
  Грицик Л.В. Еміграція як чинник українсько-східних літературних взаємин посатку XX століття // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-105. – ISSN 1608-0599
428383
  Шкурдода Л. Еміграція як шлях героя до себе у драматургії Лесі Українки
428384
  Супрун В.М. Емілі Бронте: штрихи до літературного портрета = A short literary portrait of Emily Bronte : [навч. посіб.] / В.М. Супрун, І.М. Ящук. – Вінниця : Вінницька газета, 2012. – 83, [1] с. – Текст кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 80-82. – ISBN 978-966-2257-52-6
428385
  Білоцерківець А.Ю. Емілія Ланьє в дослідженнях сучасних науковців // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 102-103
428386
  Кравець Я. Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 166-173. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
428387
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 13
428388
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 232-234. – ISSN 0868-4790


  "Культура як універсальна людська цінність є невичерпним джерелом взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємозближення, духовного збагачення різних народів, його рятівним колом. Центральною складовою цього рятівного “Ковчегу духовних скарбів людства”, ...
428389
  Шандор Л.З. Еміль Грабовський / Л.З. Шандор. – К., 1962. – 30с.
428390
  Мотрук В. Еміль Дюран - автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції / В. Мотрук, Є. Кустяєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 163-168. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
428391
  Матвіїшин В.Г. Еміль Золя в перекладах і критиці на Україні. 1875-1965 рр. : Дис... канд.філолог.наук: / Матвіїшин В.Г.; Івано-Франківський держ.мед.ін-т. – Івано-Франківськ, 1969. – 280л. – Бібліогр.:л.268-280
428392
  Гресько М. Еміль Золя на Україні // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 243-245
428393
  Ничко О. Еміль Золя та Джон Стейнбек: теорія і практика експериментального роману // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 65-70


  У статті простежується Стейнбеківська своєрідна натурфілософія у типологічній паралелі з натуралістичним екстремізмом Е.Золя. Науково обгрунтовані потулати критичного есе "Експериментальний роман" метра французького екперимен- тального роману ...
428394
  Матюшкіна Т.П. Еміль Золя та його "новий роман" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
428395
  Кестнер Е. Еміль і берлінські хлопчаки / Е. Кестнер. – К., 1965. – 146с.
428396
  Франко І.Я. Еміль Коритко, забутий словянський етнограф /Відбитка з Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка, т.LXXXVI/ / І.Я. Франко. – Київ
428397
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-
№ 1 (1), липень - вересень. – 2007. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
428398
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (2), жовтень - грудень. – 2007. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
428399
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (3), січень - грудень. – 2008. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428400
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (4), січень - грудень. – 2009. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428401
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (5), січень - грудень. – 2010. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428402
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (6), січень - грудень. – 2012. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428403
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (7), січень - грудень. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428404
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2014. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428405
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3/4 (9), липень - грудень. – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428406
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (10), січень - червень. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428407
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (11), (липень - вересень). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428408
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (12), (жовтень - грудень). – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428409
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 1, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428410
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 2, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428411
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 3, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428412
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 1, квітень - червень. – 2016. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428413
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 2, квітень - червень. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428414
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 3, квітень - червень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428415
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 1, липень - вересень. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428416
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 2, липень - вересень. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428417
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 3, липень - вересень. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428418
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 4, липень - вересень. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428419
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – 2016. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428420
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 4. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428421
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 1. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428422
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428423
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428424
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 1. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428425
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428426
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428427
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 3. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428428
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 1. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428429
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 2. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428430
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428431
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – 2017. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428432
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 1. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428433
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 2. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428434
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), квітень - червень т.3. – 2018. – 166с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428435
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 3. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428436
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (22), квітень - червень, т. 1. – 2018. – 165, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428437
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (22), квітень - червень, т. 2. – 2018. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428438
  Шляхова Валерія Емірати з рюкзаком і дітьми : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26 : Фото
428439
   Емісійна діяльність на ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 12-18
428440
  Мельник О.В. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій / О.В. Мельник, Т.П. Якимчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-126. – Бібліогр.: с. 118, 120, 123, 124, 126


  Проведено аналіз емісійних процедур щодо випуску корпоративних облігацій підприємствами гірничодобувної промисловості. Досліджено фінансові показники діяльності з метою визначення перспектив галузі щодо розвитку ринку корпоративних облігацій.
428441
  Шевцова О.Й. Емісійна діяльність підприємств як основа формування зовнішнього інвестиційного потенціалу : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, Н.М. Чуприна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
428442
  Квасова О.П. Емісійні операції акціонерних товариств на ринку цінних паперів України / О.П. Квасова, П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 25-30
428443
  Кологойда О.В. Емісійні фондові господарські правовідносини // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 80-87. – ISSN 2311-4894
428444
  Гарагонич О.В. Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 102-116. – ISSN 2310-6166
428445
  Крижанівський А. Емісія мідних монет Галицької Русі на Львівському монетному дворі у другій половині XІV століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 571-584
428446
  Мица Ю. Емісія похідних цінних паперів: правова природа та етапи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 46-51.
428447
  Кологойда О.В. Емісія цінних паперів як спосіб реструктуризації заборгованості акціонерного товариства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 332-339. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено підстави та порядок емісії акцій та облігацій для пере-ведення зобов"язань у цінні папери (сек"юритизації). Серед підстав переведення зобов"язань в акції виділено: 1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих ...
428448
  Деллашери К. Емкости и случайные процессы / К. Деллашери. – Москва : Мир, 1975. – 192с.
428449
  Тамразов П.М. Емкости конденсаторов и экспериментальная здача А.А.Гончара / П.М. Тамразов. – Киев, 1979. – 10 с.
428450
   Емкостная спектроскопия глубоких уровней облученных твердых растворов германий-кремний / О.В. Третяк, И.Н. Белокурова, С.И. Шаховцева, М.М. Шварц, А.А. Шматов // ФТП, 1989. – №10
428451
  Берман Л.С. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках / Л.С. Берман, А.А. Лебедев. – Ленинград : Наука, 1981. – 176с.
428452
  Иванюта М.М. Емкостная характеристика и неоднородность коллекторов палеогена нефтяных месторождений Предкарпатья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Иванюта М.М.; Ивано-Франков. филиал Львовского политехн. ин-та. – Львов, 1966. – 15л.
428453
  Кудрявцев А.В. Емкостніе измерители влажности жидких сред. / А.В. Кудрявцев, В.Н. Шевченко. – Фрунзе, 1989. – 51с.
428454
  Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин / И. Форейт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 159 с.
428455
  Ацюковский В.А. Емкостные дифференциальные датчики перемещения / В.А. Ацюковский. – М.-Л., 1960. – 103с.
428456
  Миклюков Владимир Михайлович Емкостные методы в задачах нелинейного анализа : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 01.01.01 / Миклюков Владимир Михайлович; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1980. – 31л.
428457
  Берман Л.С. Емкостные методы исследования полупроводников / Л.С. Берман. – Ленинград : Наука, 1972. – 104 с.
428458
  Ершов В.Н. Емкостные параметры / В.Н. Ершов. – М, 1966. – 260с.
428459
  Бухгольц В.П. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1972. – 79с.
428460
  Казарновский Д.М. Емкостные преобразователи частоты / Д.М. Казарновский. – Ленинград, 1968. – 108 с.
428461
  Карандеев К.Б. Емкостные самокомпенсированные уровнемеры / К.Б. Карандеев. – Л., 1966. – 135с.
428462
  Баскаков Г.Н. Емкостный отбор мощности от высоковольтных линий электропередачи для питания мелких потребителей / Г.Н. Баскаков. – М.-Л., 1950. – 40с.
428463
  Булашевич Д.Н. Емкостный отбор мощности от линий электропередачи / Д.Н. Булашевич, В.Д. Юренков. – М.-Л., 1959. – 136с.
428464
  Иноземцев Л.Н. Емкость группы существительного в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иноземцев Л.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1965. – 22л.
428465
  Зелинский А.Г. Емкость двойного слоя и адсорбция сульфидов на золотом и серебряном электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зелинский А.Г.; АН СССР. Ин-т элетрохимии. – М., 1975. – 19л.
428466
  Кривецкий С. Емкость крестьянского рынка Украины в 1924-1925 хоз. году. / С. Кривецкий. – Х., 1925. – 64с.
428467
  Курганов С. Емкость мига : стихи / Сергей Курганов;. – Баку : Язычы, 1981. – 87 с.
428468
  Эпитащвили И.Г. Емкость предложения в средненемецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эпитащвили И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
428469
  Остен Д. Емма : Роман / Джейн Остен. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2764-1
428470
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. В.К. Горбатька. – Харків : Фоліо, 2008. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4698-7
428471
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [В.К. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2013. – 446, [2] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6547-6
428472
  Жодані І. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики / Ірина Жодані. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 116 с. – ISBN 978-966-388-168-3
428473
  Андієвська Е. Емма Андієвська.Твори зі збірки історико-етнографічного музею "Бойківщина" у м. Самборі : [альбом] / упоряд. [та вступ. ст.] Роксаляна Данчин ; [передм. Р. Яціва ; ред. А.-М. Волосацька]. – Київ : Логос, 2017. – 116, [3] с. : іл., портр., репрод. – ISBN 978-617-7442-54-6
428474
  Бачинський П.П. Еммануїл Іонович Квірінг / П.П. Бачинський, В.Е. Квірінг. – Київ, 1964. – 122с.
428475
  Хайдер Є. Емотиви як риса ідіостилю Г. Гессе та способи їх передачі у перекладах (на матеріалі українських і російських перекладів) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 429-433. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
428476
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 30-39. – ISBN 966-581-231-9
428477
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
428478
  Бігарі А А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
428479
  Кузменко І. Емотивна валентність одиниць мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 70-72
428480
  Романова Н.В. Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 333-339. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
428481
  Фельцман І.М. Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 535-542. – ISBN 978-966-8904-46-2
428482
  Сердюк А.М. Емотивна прагматика газетного дискурсу у французьких засобах масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 127-133


  У статті автор розглядає засоби емотивної прагматики у французькій мові на матеріалі публіцистичного (газетного) дискурсу. Газетні тексти формують масову свідомість інтенсивністю та умисністю свого впливу, тому їм притаманна особливо виражена емотивна ...
428483
  Шумейко О.В. Емотивна семантика англійських лексичних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 94-97. – Бібліогр.: Літ. с. 97; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті аналізуються лексичні одиниці на позначення емоційно-афектних станів у англійській мові. Здійснюється аналітичний опис відповідних лексичних підсистем на синхронному зрізі. Виокремлюються денотати емотивної лексики. Визначаються особливості ...
428484
  Андрійченко Ю.В. Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 384-388. – ISBN 966-581-727-2
428485
  Беркещук Х.М. Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 18-22. – ISBN 978-966-581-958-5
428486
  Прокойченко А. Емотивна функція метафори у романі Д.Г. Лоуренса "Закохані жінки" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 129-131. – ISSN 2307-633Х
428487
  Галицька О.Б. Емотивна функція субстантивної оцінної номінації у романах У.Стайрона // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 132-139
428488
  Ганчин Л.В. Емотивна функція фразеологічних одиниць у тексті (на матеріалі роману У.С. Моема "The Painted Veil") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 103-106. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
428489
  Шахновська І.І. Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 234-237
428490
  Боднар Р.В. Емотивний компонент висловлювання як засіб психологічної характеристики мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 210-214. – ISBN 966-594-420-7
428491
  Галаган В. Емотивний компонент лексичної семантики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 19-22. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
428492
  Андрійченко Ю.В. Емотивний фон художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 9-14.
428493
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 188 арк. – Додатки: арк.183-188. – Бібліогр.: арк. 166-182
428494
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
428495
  Кисленко А.Ю. Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську / А.Ю. Кисленко, К.М. Вашист // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 39-46. – ISSN 2077-804X
428496
  Белецька А.В. Емотивність полеміки партійної преси України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 22-26


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасної партійної преси. На матеріалах газет, засновниками яких с політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним засобом ...
428497
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід-Захід". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 34-39.
428498
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід – Захід" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 47-53


  У статті представлено результати дослідження оцінної номінативної лексики публіцистичних текстів дискурсу політичного протистояння сучасних суспільно-політичних газет України у 2004–2006 роках. На матеріалах часописів, засновниками яких є владні й ...
428499
  Онищук М.І. Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 436-442


  У статті розглянуто лакуни з аугментативним та демінутивним модифікаційними значеннями в англійській та українській мовах, простежено способи передачі одиниць з суфіксами суб"єктивної оцінки у зіставному аспекті, виявлено специфіку аналізованих ...
428500
  Павлова Е.В. Емотивність у епістолярній прозі Г. Лоуренса // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 54-55
428501
  Махоніна Н.Г. Емотивність фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 95-101. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
428502
  Алєксєєва І.О. Емотивність як одна з частиномовних властивостей часток


  Розглядається поняття "емотивність", "експресивність", "емоційність", "оцінка" та "модальність", які іноді вживаються лінгвістами як синонімічні. Аналіз цих термінів довів існування відмінностей між ними. Автор виділяє дві основні частиномовні ...
428503
  Андрійченко Ю.В. Емотивність як ціннісний континуум мови художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 10-17. – ISBN 966-581-623-3
428504
  Федоренко О. Емотивно-оцінна функція демінутивів у газетній комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 104-110


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives in the newspaper communication.
428505
  Король О.А. Емотивно-оцінне навантаження сенсорної лексики в текстах сучасних англомовних пісень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 281-291


  У статті розглядаються особливості вживання сенсорної лексики як засобу формування емотивно-оцінних конотацій у текстах сучасних англомовних пісень. Проаналізовані сенсорні лексеми, які корелюють з позитивно та негативно маркованими емотивними станами ...
428506
  Сем"янків Н.В. Емотивно-оцінний потенціал лексичних форм демінутивів у сучасній італійській пресі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 385-392


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. В статье представлен анализ эмотивно-оценочной функции деминутивов в газетной коммуникации. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation ...
428507
  Федоренко О. Емотивно-оцінні демінутиви як засіб вираження іронії в газетних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 110-117


  У статті з"ясовується роль емотивно-оцінних демінутивів як одного із засобів вираження іронії в газетних текстах. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives as one of methods of irony expression in ...
428508
  Марутовська О.О. Емотивно-резонансні властивості постмодерністського сенсорного образу в текстах англомовного епічного фентезі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 57-65. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
428509
  Білоус А.О. Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
428510
  Поп-Jорданова Емоции неопходни за да бидеме луге = Emotions needed to make us human / Нада Поп-Joрданова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит .лист англ. та макед. мовами. – Бібліогр.: с. 297-321. – ISBN 978-608-203-118-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
428511
  Смолит-Крковит Емоціе код діеце / Смолит-Крковит. – Београд, 1964. – 32с.
428512
   Емоції для всіх // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 54-55 : фото
428513
  Телешевська М.Е. Емоції і здоровья / М.Е. Телешевська. – К., 1978. – 56с.
428514
  Шляхова Н.М. Емоції і художня творчість / Н.М. Шляхова. – К., 1981. – 104с.
428515
  Романова Н. Емоції та їх позначення у новонімецький період (на матеріалі паремістики) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 39-45. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
428516
  Лозинська О. Емоції у невербальному та вербальному вираженні (на матеріалі польської мімічної фразеології) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 209-221. – ISSN 0203-9494
428517
  Гранько Н.К. Емоції у психології та у лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 243-250. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
428518
  Мацьків О.К. Емоції, що формують епічно-драматичну тональність тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 161-165. – ISBN 966-581-623-3
428519
  Федоренко О. Емоційна ефективність рекламного повідомлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-355
428520
  Івановська О.П. Емоційна індикація та образна трансформація у фольклорному тексті: природа індивідульної суб"єктивності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 210-218. – (Б-ка Ін-ту філології)
428521
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 40-43. – ISBN 966-7890-03-1
428522
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 43 ; 8 назв.
428523
  Моргунова Н.С. Емоційна компетентність викладача як чинник підвищення ефективності навчання іноземних студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 130-138. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
428524
  Войціх І.В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 54-59
428525
  Забаровська С.М. Емоційна компетентність як умова підтримання психологічного благополуччя практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 8-13
428526
  Ковальова О.Л. Емоційна компонента ставлення людини до іншої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано емоційні стосунки в діаді, їхня структура та особливості. Розглянуто закономірності, етапи розвитку емоційних стосунків. Дано уявлення про місце яке посідає емоційна компонента ставлення людини до людини в емоційних стосунках.
428527
  Гнезділова Я.В. Емоційна маніпуляція: техніки і технології впливу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 171-176
428528
  Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 61-63
428529
  Сорока В. Емоційна освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793
428530
  Скорик М. Емоційна полова в лахмітті слова [або Як зводять особисті рахунки кололітературні інтригани ] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 4-5


  До 90-річчя М. Шестопала Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка видавав збірник на пошану М. М. Шестопалу. Упорядником значиться І. Забіяка. Автор статті вважає, що "упоряднику вартувало б добре розуміти й бути надто вибагливим, щоб не ...
428531
  Чебикін О. Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (69). – C. 86-103. – ISSN 1810-2131
428532
  Костиря Б. Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 71-75. – ISSN 2307-2261
428533
  Кириленко Т. Емоційна сфера особистості: вектори вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
428534
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових-трактатів ХVI-XIX століть (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 162-167
428535
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових трактатів XVI-XIX століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 91-96. – ISBN 966-581-481-8
428536
  Кузнєцов М.А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М.А. Кузнєцов, О.В. Грицук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 207 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-195. – ISBN 978-966-2411-01-0
428537
  Лукомська С.О. Емоційне вигорання фахівців соціономічних професій: сучасні погляди на проблему // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 246-254. – ISSN 2309-8287


  "Представлено сучасні підходи до проблеми вигорання у представників соціономічних професій у контексті емоційної праці, емоційного і когнітивного дисонансу. Проаналізовано й узагальнено наукову літературу з питань вигорання, визначено три основні його ...
428538
  Поплужний В.Л. Емоційне виховання студентів / В.Л. Поплужний. – Київ, 1978. – 79с.
428539
  Зима І.Г. Емоційне збудження в структурі умовного рефлексу пасивного уникнення у білих щурів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 72-80. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проведено електрофізіологічне дослідження зміни емоційного стану при виробленні та реалізації умовного рефлексу пасивного уникнення за одноразового навчання. Показано, що емоційне збудження корелює з мірою реалізації рефлексу і має нерівномірний, ...
428540
  Лук"янець Т.Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 410-421


  Статтю присвячено дослідженню прийому крупного плану з позицій лінгвопоетики. Визначено емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах. На основі когнітивного тлумачення природи емоцій побудовано типологію ...
428541
  Юшко В.В. Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 131-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
428542
  Кузнєцов М.А. Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб. – Харків : Діса плюс, 2017. – 282, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-259. – ISBN 978-617-7384-57-0
428543
  Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер"єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 182-188. – ISSN 2077-3455
428544
  Небеленчук І. Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO"


  У статті розкрито внутрішній світ героя, його стан, настрої, переживання за допомогою емоційного діалогу. Показано значення художніх образів, деталей та розуміння емоційно-психологічного стану героя, особливості часопростору. на конкретних прикладах ...
428545
  Богосвятська А.І. Емоційний інтелект і уроки світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 22-27


  Педагогіка сьогодні вкотре акцентує увагу на тому, що розвиток мислення дитини відбувається на основі поєднання логічно-наукового та емоційно-художнього начал. Адже розвиток логічного мислення тільки за рахунок емоційного негативно відображається на ...
428546
  Крупич С.О. Емоційний інтелект практичних психологів як важливий компонент професійної спрямованості / С.О. Крупич, І.Ю. Філіппова // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 150-159


  У статті охарактеризовано результати дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та професійної спрямованості особистості. Узагальнено кон-цептуальні підходи до розуміння емоційного інтелекту, окреслено особливості професіоналізму та задоволеність ...
428547
  Льошенко О. Емоційний інтелект та емоційна компетентність: проблеми співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається визначення та структура емоційного інтелекту і емоційної компетентності різними науковими підходами. Визначаються проблемні аспекти співвідношення емоційного інтелету і емоційної компетентності. Обгрунтовується актуальність ...
428548
  Бабенко О.О. Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 121-125. – ISSN 1727-1584
428549
  Вірна Ж.П. Емоційний інтелект у смисловому локусі професіоналізації особистості / Ж.П. Вірна, К.І. Брагіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 38-43. – ISSN 2310-4368
428550
  Бурдюг Є.О. Емоційний інтелект як індикатор проблем в спілкуванні підлітків // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 312-313
428551
  Кулішов С.К. Емоційний інтелект як передумова до первинної та вторинної профілактики ішемічної хвороби серця у жінок / С.К. Кулішов, О.О. Бублик // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 181-184. – ISSN 2077-4214
428552
  Лабач М.М. Емоційний інтелект як передумова успішного розвитку особистості // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 214-220. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
428553
  Гацько А.Ф. Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства / А.Ф. Гацько, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 61-67. – (Економічні науки)
428554
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 192-223. – Бібліогр.: л. 165-190
428555
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
428556
  Богучарова О.І. Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 12-23. – (Серія: Психологія ; вип. 21)
428557
  Четверик-Бурчак Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 163-198. – ISSN 2309-1797
428558
  Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функціїї : монографія / Е.Л. Носенко, Н.В.Коврига ;МОН України ; Дніпропетровський національний ун-т. – Київ : Вища школа, 2003. – 126с. – ISBN 966-642-198-4
428559
  Цвєткова Г.Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 49-59. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
428560
  Баранецька А. Емоційний компонент у структурі інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 73-82
428561
  Козлова А.О. Емоційний концепт "страх" у китайській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 204-209


  У статті здійснено аналіз деяких особливостей вербалізації емоційного концепту "страх" за допомогою фразеологічних одиниць та нейтральної лексики китайської мови; виявлено основні чинники, які впливають на формування певного образу емоції страху у ...
428562
  Лапко О. Емоційний спектр ліричного героя в інтимній ліриці Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 225-236. – ISSN 1728-9572
428563
  Короленко О.М. Емоційний стан як ознака суб"єктивної сторони складу злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 573-577. – ISSN 1563-3349
428564
  Землякова Т.В. Емоційний фактор в структурі процесу адаптації : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Землякова Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
428565
  Томенко М. Емоційні заяви і стосунки не мають жодного відношення до міжнаціональної ситуації : Бесіда з віце-прем"єр-міністром України з гуманіт. питань // Дзеркало тижня., 2005. – 26 лют.-4 берез.
428566
  Кириленко Т.С. Емоційні переживання та цінності особистості: проблема співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості співвідношення емоційних переживань і цінностей особистості в аспекті координат її життєвого світу. Розглянуто зв"язок домінуючих емоційних переживань із ціннісними орієнтаціями особистості, а також особливості її ...
428567
  ЧернявськаТ Емоційні стани бізнесменів та шляхи їх корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 186-191. – ISSN 1810-2131
428568
  Бондаревська І.О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок / І.О. Бондаревська, А.О. Монська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 111-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
428569
  Жешув Емоційність мовця в "Листах до редакції" на прикладі жіночої преси / Жешув, , Г. Філіп // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 215-224


  Об"єктом лінгвістичного дослідження стали тексти листів, опублікованих у 2002-2004 pp. на сторінках тижневика "Wysokie Obcasy". Аналіз листів дає змогу зробити висновок про їх насичення емоціями, головним чином негативни­ми. Вони передані як ...
428570
  Денисевич О. Емоційність рекламної лексики (на матеріалі вільного асоціативного експерименту) / О. Денисевич, Т. Недашківська // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 270-276


  У статті розглянуто шляхи виокремлення конотативного значення у асоціативному полі. Проаналізовано емоційні реакції позитивного та негативного змісту в асоціативних полях рекламної лексики. В статье рассмотрено возможности выделения конотативного ...
428571
  Могилевський В. Емоційність та асоціативність - мистецькі крила Олександра Ковальчука // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-1799
428572
  Саннікова Ольга Павлівна Емоційність у структурі професійних властивостей особистості (на прикладі представників соціономічних професій) : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Саннікова Ольга Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 51л.
428573
  Шмига Ю.І. Емоційність як фактор ефективності телереклами (деякі аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються емоційні стратегії реклами, які сьогодні набувають особливого значення. Емоційний компонент установки на рекламу найбільше впливає на її ефективність. Вивчається емоційний вплив телереклами на споживача, адже це набуває важливого значення ...
428574
  Костів С. Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 107-116
428575
  Яременко Н.В. Емоційно-вольові екзистенціали в романі І. Багряного "Сад Гетсиманський" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 60-70. – ISSN 2522-1337
428576
  Фіголь Н.М. Емоційно-експресивна функція заголовків в інтернет-журналі "Новий ПіК" / Н.М. Фіголь, А.В. Дєдушкіна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 44-52. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються мовностилістичні засоби в заголовках інтернет-ЗМІ на прикладі інтернет-журналу "Новий ПіК", особливості реалізації та співвідношення інформативної та емоційно-експресивної функцій заголовків у інтернет-ЗМІ. The article deals with ...
428577
  Галацька В.Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О. Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 206-214


  У статті розкривається природа естетичної категорії "драматичне" в повісті О. Гончара "Бригантина", виражена в оригінальних індивідуально-авторських засобах мовної експресії
428578
  Атрошенко Г.І. Емоційно-експресивні частки та їх функції (на матеріалі творів Т.Г.Шевченка для дітей) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 113-116.
428579
  Кучма О.І. Емоційно-експресивні частки як засіб мовної економії (на прикладі німецьких часток та їхніх українських відповідників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 555-560


  В статті представлено емоційно-експресивні частки німецької мови як засіб мовної економії на рівні висловлювання. Вони дозволяють мовцю згорнути певну картину світу і найекономнішим способом передати інформацію адресату. Переклади з художньої ...
428580
  Калантаєвська Г.П. Емоційно-настроєві акценти медитативної лірики Анатолія Гризуна (збірка "Перстень-Зодіак") / Г.П. Калантаєвська, Т.К. Сипченко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 122-134. – ISSN 2077-804X


  "З’ясовуються емоційно-настроєві та проблемно-тематичні особливості медитативної лірики А. Гризуна, яка вирізняється високою внутрішньою напругою, філософською наповненістю, органічним поєднанням духовного й раціонального, налаштованістю на природні ...
428581
  Стєкольщикова В.А. Емоційно-оцінне сприйняття дійсності аудиторією через порівняльні засоби образності сучасного друкованого медіатексту (на прикладі регіональних видань) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 155-158


  Статтю присвячено проблемам ефективності друкованого медіатексту крізь призму взаємодії порівняльних засобів образності та емоційно-оцінної складової частини сприйняття його аудиторією. The article is devoted to the problems of media text efficiency ...
428582
  Макаревич П.Ю. Емоційно-оцінний компонент конотативного значення різнорівневих елементів політичного медіа-дискурсу (на матеріалі новогрецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 404-409
428583
  Єлейко М. Емоційно-оцінний підхід до дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 138-162. – ISSN 1563-3713
428584
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995-2004 років) : Автореф. ... дис. канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Федоренко Ольга Дмитрівна ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
428585
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995 - 2004 років) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08. - журналістика / Федоренко О.Д.; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 201л. + Додатки л. 189 - 201. – Бібліогр.: л. 165 - 189
428586
  Мізін К. Емоційно-оцінні еталони як носії лінгвокультурологічної інформації в німецьких усталених порівняннях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-103. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
428587
  Резніченко Н.А. Емоційно-психологічний підтекст творів для дітей Віктора Близнеця // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 250-255


  Стаття присвячена дослідженню психологічного підтексту творів для дітей В. Близнеця. Досліджено психологічні особливості емоційної сфери дитини. Статья посвящена исследованию психологического подтекста произведений для детей В. Близнеца. Исследованы ...
428588
  Скорик О. Емоційно-смислові концепти в поезії О.Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 88-92.
428589
  Ведяєв Ф.П. Емоційно-стресові стани / Ф.П. Ведяєв. – Київ, 1979. – 54с.
428590
  Сергієнко А. Емоційно-ціннісна змістова лінія у мистецькому контексті на уроках української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 7-10. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано шляхи реалізації змістовної емоційно-ціннісної лінії відповідно до літературного компонента освітньої галузі "Мови і літератури".
428591
  Уліщенко В. Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів


  У статті йдеться про особливості інтерсуб"єктивного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з ...
428592
  Керик О. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості особистості у психотравмуючих ситуаціях: аспекти вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й підходи до проблеми самосвідомості особистості. Проаналізовано вияви емоційно-ціннісного компонента самосвідомості у психотравмуючих ситуаціях, зокрема, в умовах деривації, психотравмуючої ситуації в родині та в умовах ...
428593
  Бойко Г. Емоційно забарвлена лексика в малій прозі Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 125-131. – ISSN 2078-5119
428594
  Боєва Е.В. Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 64-66. – ISSN 2219-4290
428595
  Нагорняк М. Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-152


  Стаття присвячена одній із загрозливих тенденцій розвитку національного аналітичного радіомовлення України, яка зумовлена надмірним вживанням емоційно зниженої лексики. This article is devoted to one of the dangerous tendencies of national analytical ...
428596
  Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-109. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
428597
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 6-7
428598
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 6-7
428599
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 10-11
428600
  Савінова Н.А. Емоція права: на шляху наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікаці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 5-12
428601
  Сушик Н.С. Емпатійність як професійно значуща якість соціальних педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 135-139. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено сутність, структуру, компоненти, зміст, рівні емпатійності соціальних педагогів; обгрунтовано мету, завдання, зміст формування цієї професійно значущої якості фахівців.
428602
  Булатецька Л.І. Емпатія в контексті суміжних концептів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с. 246-247; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
428603
  Туркова Д.М. Емпатія як "спосіб буття" професійного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С.69-76
428604
  Таценко Н.В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 282-288. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
428605
  Невська Ю.В. Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 179-186


  У статті йдеться про способи вираження вербальної емпатії з точки зору комунікативної та емотивної лінгвістики. Аналізуються особливості вираження семантичної емпатії як відображення прагматичної налаштованості автора в текстах ділових листів М. Куліша.
428606
  Матюх Т.М. Емпатія як проблема естетики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 91-93
428607
  Кононенко Т.П. Емпедокл з Акраганта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
428608
  Загірняк Д.М. Емпірика ринкових перетворень як базис реформування вищої освіти // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 6-14. – ISSN 2221-8440


  Ринкові перетворення вищої освіти передбачали вагомі успіхи в недалекому майбутньому. Однак її реформування довело неможливість дієвого регулювання ринкової стихії. Використання логічних припущень як емпіричних доказів дозволило виконати абстрактну ...
428609
  Васьків М. Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового


  У статті йдеться про відтворення у книжці мандрівних нарисів Петра Лісового "Кубань" буття українців у цілому краї, історії й сучасного на 20-30-ті роки стану національної самосвідомості, культурного й мовного розвитку, їх зв"язків з Україною, ...
428610
  Фетісова К. Емпірична модель дослідження історичного покоління через призму продуктів його фото- та кіномистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 133-136. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена побудові емпіричної моделі дослідження поняття історичної особистості через призму продуктів фото- та кіномистецтва. В даному аспекті ми визначаємо контекст розуміння поняття історичне покоління та історична особистість, розгляд ...
428611
  Воронов Г.С. Емпірична оцінка забруднення снігу і повітря в крупному промисловому регіоні / Г.С. Воронов, М.І. Ромась // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-136. – (Географія ; Вип. 41)


  Гідрохімічний аналіз складу снігового покриву в районі Криворізького басейну і порівняння з іншими місцями України свідчать про суттєвий вплив промислово-міського комплексу на забрудненість навколишнього середовища, що в три-п"ять разів перевищує вміст ...
428612
  Гололобов Д.О. Емпірична оцінка невідомого параметра випадкового поля із сильним перемішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядається оцінка невідомого параметра двовимірного однорідного у вузькому сенсі випадкового поля з неперервним часом, для якого виконується умова сильного перемішування. Наводяться умови, за яких має місце збіжність за розподілом ...
428613
  Шірінян Л. Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
428614
  Беген Є.І. Емпірична оцінка якості нейромережевих класифікаційних схем корупційних діянь : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 138-146 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
428615
  Панич О.О. Емпірична теологія Джона Стюарта Мілла в історико-філософському контексті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1728-3671
428616
  Подольська Т.А. Емпіричне вивчення психологічної структури довірливих стосунків у майбутніх практичних психологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 95-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
428617
  Дронова О.С. Емпіричне дослідження агресивної поведінки неповнолітніх у контексті схильності до ризику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 67-74
428618
  Угрин О.Г. Емпіричне дослідження взаємозв"язку лідерських якостей та емоційного інтелекту особистості студента / О.Г. Угрин, А.О. Мушинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 115-124. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
428619
  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 139-148. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
428620
  Іванова Н.С. Емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів в аспекті забезпечення безпеки національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 58-65. – ISSN 2222-0712
428621
  Жданюк Л.О. Емпіричне дослідження емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 62-74. – ISSN 2226-4078


  У статті розглядаються результати емпіричного дослідження показників емоційного становлення до навчання (ЕСН) у студентів залежно від рівня їх навчальної мотивації. Представлено гендерні відмінності ЕСН у студентів з різними рівнями навчальної мотивації.
428622
  Корольов Д.К. Емпіричне дослідження емоційної спрямованості особистості / Д.К. Корольов, В.І. Лисий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Наведено результати дослідження деяких емоційних властивостей особистості. Зокрема, емпірично перевірено запропоновану Б.І. Додоновим класифікацію властивостей емоційної сфери особистості. У результаті виділено основні складові емоційної спрямованості ...
428623
  Харчук Т.В. Емпіричне дослідження людського капіталу вищих навчальних закладів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-33.
428624
  Чернявська Тетяна Емпіричне дослідження особистісних особливостей власників та невласників бізнесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.164-168. – ISSN 1810-2131
428625
  Кацович Я.Ю. Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 58-63. – ISSN 2310-4368
428626
  Ягупова О.В. Емпіричне дослідження особливостей прояву мотивації аффіліації у курсантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема мотивації та мотивів поведінки й діяльності у молодих людей, а саме емпірична перевірка характерних тенденцій прояву мотивації аффіліації у курсантів. Vie article considers the problem of motivation and behavioral ...
428627
  Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 92-97. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
428628
  Озімковська В. Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
428629
  Пластун В. Емпіричне дослідження причинних зв"язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
428630
  Літвінова О.В. Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом / О.В. Літвінова, А.О. Коробова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 238-248. – ISSN 2219-2654
428631
  Дубровинський Г.Р. Емпіричне дослідження психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-103. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження та практичної перевірки ефективності застосування системи психологічних засад оптимізації психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному ...
428632
  Блешмудт П.П. Емпіричне дослідження рівня та чинників розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 253-258. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
428633
  Бобир С.Д. Емпіричне дослідження як складова бакалаврських робіт з методики навчання іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 47-50. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема структури та змісту кваліфікаційної роботи бакалавра з методики навчання іноземних мов.
428634
  Коцьо О.Я. Емпіричний аналіз впливу асиметрії статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарств України на точність прогнозів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 200-209 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
428635
  Журавльова І.В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 119-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
428636
  Твердохліб І.П. Емпіричний аналіз ефективності банківської системи на засадах інституціоналізму : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, П.В. Приймак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 266-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
428637
  Циганов С.А. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій / С.А. Циганов, О.І. Заліско // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С.105-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
428638
  Кононенко Т.П. Емпіричний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340-341. – ISBN 966-316-069-1
428639
  Горбачик А. Емпіричний соціологічний аналіз міжнаціональної толерантності в сучасній Україні // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 452-456. – ISBN 978-966-579-439-4
428640
  Пунько Б.М. Емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв”язків на глобальному рівні економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 5-8. – ISSN 1728-6220


  Встановлено перелік об" єктів формування причинно-наслідкових зв"язків на глобальному рівні економіка, схематично представлено існуючі причинно-наслідкові зв"язки. Визначено місце СОТ в регулюванні цих зв"язків на глобальному рівні економіки.
428641
  Хуткий Д.О. Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного вібору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 44-53. – ISSN 1996-5931
428642
  Щербина Л.Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 329-334. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
428643
  Різун В. Емпіричні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методів спостереження, експерименту та інших емпіричних методів дослідження в журналістикознавстві. Рассмотрено применение методов наблюдения и эксперимента, а также других эмпирических методов исследования в ...
428644
  Бондаренко Є.І. Емпіричні методи навчання як невід"ємна складова підготовки фахівців-юристів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 179-183
428645
  Тувакова Н.В. Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – C. 226-230. – ISSN 2221-755X
428646
  Ягупова О.В. Емпіричні та експериментальні дослідження практичного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу емпіричних і експериментальних досліджень практичного мислення в психологічній науці, представлені основні етапи його дослідження та проаналізовані результати досліджень провідних представників психологічних шкіл. The article ...
428647
  Кучер Т.М. Емпіричні та логічні аспекти формування показань свідків як засобу доказування у цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
428648
  Сугакова О. Емпірично-байєсова класифікація для спостережень з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  We consider the problem of the object"s classification in the case, when the object belongs to one of two classes. Characteristic"s distribution for the objects from the first class is unknown, but symmetric. The distribution for the second class is ...
428649
  Решетник М.Д. Емпіріокритицизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
428650
  Василенко В. Емпірічні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932 - 1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7122-39-4
428651
  Кірпота Н. Емпірічні й теоретичні методи навчання яік засіб розвитку критичного мислення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.71-72. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
428652
  Гон О.М. Емпліцитна й експліцитна поетика імажизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 245-255


  Метою статті є аналіз способів поєднання художньої творчості та літературно-критичної рефлексії у становленні поетичного модерну. Попри протилежні вектори теоретизування фундаторів імажизму, спільним знаменником для них виступає французька ...
428653
  Абрамович В. Емсеп : песме / В. Абрамович. – Београд : Нолит, 1967. – 48 с.
428654
  Гончар Б.М. Емська депеша // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 441-442. – ISBN 966-316-039-X
428655
  Яворський М. Емський акт 1876 року // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 42-43. – ISBN 966-7272-00-1
428656
  Паниев Н.А. Ему 148 лет. / Н.А. Паниев, М. Мусаев. – Баку, 1956. – 76с.
428657
  Северный П. Ему было тридцать / П. Северный. – М., 1970. – 269-420с.
428658
  Братченко И.Г. Ему выпало жить. / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1990. – 262с.
428659
  Грудинкин А. Ему нет сорока, и он - великий русский математик // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0130-1640


  В 2006 году высшей международной награды в области математики - премии Филдса (она присуждается четырем ведущим математикам мира раз в четыре года) - был удостоен молодой московский ученый Андрей Окуньков (год рождения - 1969), выпускник ...
428660
  Бочков Н.П. Ему открывались тайны микробиологии : [К 100-летию со дня рождения В.Д. Тимакова] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
428661
  Біскуб І.П. Емулятивне моделювання в англомовному дискурсі програмного забезпечення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 71-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 77; 9 п. – ISSN 1729-360Х
428662
  Афанасьєв Д.М. Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 282-289. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статі розглянуто оригінальне дослідження віртуалізації Інтернет-комунікації через її складові механізми емуляції та симуляції. Автор зосереджує увагу на особливостях емуляції та симуляції в процесі спілкування в мережі Інтернет. У статі доведено, що ...
428663
  Денисенко Н.В. Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття / Н.В. Денисенко, Н.Є. Мілько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
428664
  Кулинич П. Емфітевзис як пастка для сільського землевласника, або Чому селянам не варто укладати договори про його встановлення? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 14. – ISSN 1992-9277
428665
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 169-172. – ISSN 2309-1533
428666
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 164-171. – ISSN 2313-8246
428667
  Сидоров В.М. Емшан / В.М. Сидоров. – Москва, 1969. – 119с.
428668
  Хримян Ашот Павликович Еналлены, иналлены и другие непредельные соединения винил- и этинилпропаргильных хлоридов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хримян Ашот Павликович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
428669
   Енамины в органическом синтезе. – Свердловск, 1989. – 108с.
428670
  Набитович І. Енантіодромія sacrum i profanum у художньому тексті : на прикладі новели Юрія Клена "Пригоди Архангела Рафаїла" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 268-277. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
428671
  Богданова О. Енантіосемія в лінгвістиці та перекладознавстві


  Розглянуто явище енантіосемії в італійській та українській мовах, та визначено основні перекладознавчі пробле-ми, що можуть виникати при відтворенні одиниць енантіосемії. The article is dedicated to the analysis of the fenomenon of enantiosemy as a ...
428672
  Іващенко В.Л. Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації / В.Л. Іващенко, Т.О. Федоренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-60. – ISSN 0027-2833
428673
  Смущинская І.В. Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми / І.В. Смущинская, О.О. Бойко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 441-453


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення у сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
428674
  Бойко О.О. Енантіосемія: невизначеність статусів та підходів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 114-124


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення в сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
428675
  Горький М. Енблема / М. Горький. – Москва, 1956. – 56с.
428676
  Іщенко О.М. Енвайронманталізм та ідеологічні основи суспільства ризику // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 98-107
428677
  Колісніченко Р.М. Енвайронменталізм і типологічні характеристики глобалістичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 33-38. – ISSN 2077-1800
428678
  Авраменко О. Енвайронментальний простір художніх пленерів: Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України з акцентом на пленері "Вітер" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 7-28
428679
  Нетреба Н.В. Енгелеві ряди алгебр Лі асоційованих з силівськими р-підгрупами скінченних симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються енгелеві ряди алгебр Лі Lm асоційованих з силівськми р-підгрупами симетричних, груп порядку рn (р - просте число). Показано, що k-ий член енгелевого ряду збігається з k-им членом нижнього центрального ряду цієї алгебри. Ключові слова: ...
428680
  Короткий В.А. Енгельман Іван Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 279. – ISBN 966-06-0393-2
428681
   Енгельс (Engels) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
428682
  Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
428683
  Дмитришин М.В. Ендавмент вищого навчального закладу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 64-73. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрито зміст категорії ендавменту у вищих навчальних закладах, визначено необхідність, причини та передумови створення ендавмент-фондів у сфері вищої освіти України. Узагальнено основні положення нормативно-правового регулювання ...
428684
  Бєлов О. Ендавмент як нова форма забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 50-62. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240


  "Зазначено, що фінансування науково-технічного розвитку країни - це важливе стратегічне завдання країни, що бажає інтегруватися до європейської спільноти. Проведено дослідження можливостей забезпечення фінансування наукової діяльності за допомогою ...
428685
  Дмитришин М.В. Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 233-241. – ISSN 2306-546X
428686
  Білінець М.Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
428687
  Карпенко Н.І. Ендемічні созофіти роду ASTRAGALUS I. флори України / Н.І. Карпенко, А.М. Макітенко, О.В. Тищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
428688
  Лютий Т. Енді Воргол: назад до нудних речей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 51. – ISSN 1996-1561
428689
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (8). – 2014. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428690
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (17). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428691
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (18). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428692
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (19). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428693
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (20). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428694
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (21). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428695
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (22). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428696
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (23). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428697
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : СПД ФО Підсуха О.С., 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (24). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428698
  Гладких М.І. Ендогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
428699
  Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб"єктів голосування // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 3-19. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2522-9303
428700
  Луняков О. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
428701
  Бондаренко С.М. Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблока (Український щит) / С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 117-129. – ISSN 2218-7472
428702
  Черенько М.С. Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 95-99. – ISSN 1818-1384


  "У серпні 2015 р. у журналі European Thyroid Journal були опубліковані настанови Європейської тиреоїдної асоціації (ЕТА) щодо ведення пацієнтів з ендогенним субклінічним гіпертиреозом (СГ). Для вітчизняних спеціалістів винесення такої вузької проблеми ...
428703
  Майданюк А.В. Ендогенні модифікатори аденілатциклази // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 17-21. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виділені супернатантні фактори із сірої речовини головного мозку щурів за власною схемою і на основі модифікацій, описаних в літературі методів. Досліджена їх здатність відновлювати активацію гормонами, ГТФ, NaF мембранних препаратів аденілатциклази ...
428704
  Грома В.Д. Ендогенні процеси у Європі (на прикладі території Італії) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 25-29. – Бібліогр.: 12 назв.
428705
  Ільїч Л.М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 61-70. – ISSN 1562-0905
428706
  Гриньків А.П. Ендогенні чинники дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті автор вказує на внутрішні передумови виникнення такого складного та багатовимірного феномену, як дискурс релігії. Автор демонструє виключні можливості соціальної філософії у дослідженні зазначеного феномену. Стаття може бути корисною для ...
428707
  Скляров О.Я. Ендоекологія шлунково-кишкового тракту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-48. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Вміст порожнин щлунково-кишкового тракту розглядається як ендогенна екологічна система, яку складають, з одного боку, біологічно активні речовини (медіатори, гормони, ферменти, вітаміни, активні метаболіти), а з іншого - різні види мікроорганізмів. ...
428708
  Семенини Г.Б. Ендокринні та обмінно-метаболічні порушення в жінок із синдромом полікістозних яєчників і нові можливості їхньої корекції // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 69-75. – ISSN 2309-4117
428709
  Пічкар Й.І. Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи / Й.І. Пічкар, О.Т. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 169-172. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (54)). – ISSN 2415-8127
428710
   Ендокринологія : Підручник / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, Большова-Зубковська, Д.А. Єфімов; За ред. А.С. Єфімова. – Київ : Вища школа, 2004. – 494с. – ISBN 966-642-177-1


  Наведено основні відомості з морфології та фізіологій ендокринних залоз. З урахуванням найновіших досягнень ендокринології поглиблено викладено матеріал щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики і лікування ендокринних захворювань
428711
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 3. – 2014. – С. 173-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428712
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 4 : Тези VIII з"їзду Асоціації ендокринологів України, 20-22 жовтня, 2014, м. Київ. – 2014. – С. 265-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428713
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 20, № 1. – 2015. – С. 369-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428714
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 4. – 2016. – С. 283-392. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428715
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 3. – 2016. – С. 189-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428716
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 1. – 2016. – С. 1-94. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428717
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 2. – 2016. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428718
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 1. – 2017. – С. 1-92. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428719
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 2. – 2017. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428720
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 3. – 2017. – С. 189-300. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428721
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 4. – 2017. – С. 301-398. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428722
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 1. – 2018. – С. 1-100. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428723
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 2. – 2018. – С. 101-196. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428724
  Маймескул О.А. Ендомовні словотвірні процеси при регіональній варіантності мови: la suisse romande // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 210-216. – ISBN 966-638-08406
428725
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми відношень еквівалентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується напівгрупа всіх ендоморфізмів довільного відношення еквівалентності. Крім цього, наводяться критеріальні умови, за яких напівгрупа всіх ендоморфізмів відношення еквівалентності є регулярною напівгрупою. Ключові слова: ендоморфізм, ...
428726
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп / Ю.В. Жучок, Л.В. Кіртадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп та побудовано напівгрупу, яка є ізоморфною напівгрупі всіх ендоморфізмів вільного добутку скінченних напівгруп. Endomorphisms of free product of finite semigroups are described and a semigroup ...
428727
  Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Pica матричного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано будову напівгрупи рестриктивних ендоморфізмів напівгруп Ріса матричного типу.
428728
  Безущак О.О. Ендоморфізми та спряженість за Сушкевичем у напівгрупі перетворень зліченної множини / О.О. Безущак, О.М. Рябухо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі характеризуються ендоморфізми напівгрупи перетворень зліченної множини, які визначаються за конструкціями Сушкевича, і описується нове відношення еквівалентності на цій напівгрупі, що узагальнює відношення спряженості. Endomorphisms of the ...
428729
   Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, С.О. Хмизов, А.І. Жигун, А.М. Панченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 78-83. – ISSN 0030-5987
428730
   Ендосимбіотичні бактерії роду Wolbachia та мутаційні процеси у Drosophila melanogaster / С. Серга, С. Демидов, С. Крамаренко, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Wolbachia надзвичайно поширена бактерія в природних популяціях популярного модельного об"єкту Drosophila melanogaster. Проте причини такого поширення залишаються не розкритими. У наведеній роботі продемонстровано, що мутантні особини за геном ...
428731
  Чурсіна Т.Я. Ендотеліальна дисфункція - патогенетичний чинник виникнення і прогресування серцевої недостатності / Т.Я. Чурсіна, К.О. Міхалєв // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 213-224. – ISSN 2310-4910
428732
  Чернацька О.М. Ендотеліальні, структурно-функціональні та імунозапальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та їх корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Чернацька Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
428733
  Пасічніченко О.М. Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени печінки щура під дією ацетилхоліну та норадреналіну / О.М. Пасічніченко, О.О. Виноградова, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 127-129. – ISSN 1023-2427


  Досліджено роль простаноїдів у механізмі ендотелійзалежного скорочення ізольованих препаратів ворітної вени щурів під дією ацетилхоліну і норадреналіну
428734
  Козировська Н. Ендофіти. ua / Наталія Козировська. – Київ : LAT&K, 2011. – 248, [2] с., [6] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-65-5
428735
  Скляренко О. Ендоцентричні композити в топонімії США та України // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 345-354
428736
  Рубашов Ю. Ендрю Вайєт - народний художник США // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
428737
  Котляревский И. П. Енеида на малороссийский язык перелициованная И. Котляревским. – Изд. 2-е. – В Санктпетербурге : печатано в типографии Ивана Глазунова
[Ч. 1-3]. – 1808. – 148, 24 с. – Кн. дефектна, без тит. арк., описана за тит. арк. ч. 2-ї. - Видання укр. мовою у транслітерації старої російської орфографії


  Код - Укр, фсд -незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Після третьої частини: Собрание малороссийских слов, содержащихся в Енеиде, и сверх того еще многих иных, ...
428738
  Котляревський И.П. Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским : [У 6 ч.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1890. – V, 290, [12] с. – В кн. також біогр. нарис "Иван Петpович Котляpевский" (на рус. яз.). - Собpание малоpос. слов... / [Уклад. Й.К. Каменецький, І.П. Котляpевський]: с. 275-290. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – Бібліогp.: Изд. А.С. Сувоpина: с. [1-12], 4 обкл. – (Дешевая библиотека ; № 84)
428739
  Котляревский И.П. Енеида на малороссийський язык перелицеванная И.Котляревским : [В 6 ч.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во А. Суворина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1904. – 296 с. – В кн. також вступ. ст. (без підпису) "Иван Петpович Котляpевскій". - Собpаніе малоpоссійских слов, содеpжащихся в "Енеиде"... [слов. укp.-pос.]: с. 279-296.; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 84б)
428740
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 106с. – Книга без тит. л.
428741
  Садовський М. Енеїда : музична комедія (оперета) на 3 дії (по Котляревському) / уложив Микола Садовський ; музика Миколи Лисенка. – Київ : Друк. "Прогрес", 1911. – 16 с.: портр. – В кн. портр. М.К. Садовського, І.П. Котляревського, М.В. Лисенка.
428742
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Київ : Час, 1926. – 239с. – (Популярна б-ка)
428743
  Котляревський І.П. Енеїда / І. Котляревський. – [Київ] : Книгоспілка, 1928. – 252 c. : 1 портр. – У вид. відсутня вступ. стаття "Котляревський як поет" І. Айзенштока (с. I-XVIII)
428744
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 299с.
428745
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 273с.
428746
  Вергілій Енеїда : в 2000-ліття народин поета за латинскої мови переклав Михайло Білик ; кн. 1-6 / Публій Вергілій Маро. – Стрий : [Торгівельно-промислова спілка "Український базар"]
Кн. 6. – 1931. – С. 164-196. – Открема книжка: кн. 6
428747
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 2-е вид. – Харків : Лім, 1933. – 407с.
428748
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 291с. – (Шкільна б-ка)
428749
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 261с.
428750
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 152с.
428751
  Котляревський І.П. Енеїда : Наталка Полтавка; Москаль-чарівник / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 223с.
428752
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1953. – 128с.
428753
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 200с.
428754
  Котляревський І.П. Енеїда : Поезії / І.П. Котляревський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 327с.
428755
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1968. – 305с.
428756
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 263с.
428757
  Вергілій Енеїда / Вергілій. – Київ : Дніпро, 1972. – 355с.
428758
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1983. – 224с. – (Шкільна б-ка)
428759
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса; Москаль-чарівник: П"єса / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1987. – 364с. – (Б-ка української класики "Дніпро")
428760
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1988. – 277с.
428761
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Радянська школа, 1989. – 283 с. – ISBN 5-330-00763-1
428762
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1994. – 300с.
428763
  Котляревський І.П.етрович Енеїда / Іван Котляревський. – Київ : Україна, 1994. – 427, [2] с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-319-01133-4
428764
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса: Для середнього та старшого шкільного віку / І.П. Котляревський; Передм.та примітки О.Гончара, Післямова В.Шевчука. – Київ : Веселка, 2000. – 327с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0052-3
428765
  Вергілій Енеїда / Вергілій; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. з латинської М.Білика; Передмова й примітки Й.У.Кобова. – Харків : Фоліо, 2003. – 350с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1973-8
428766
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2924-5


  До книжки також увійшли п"єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник"
428767
  Котляревський І. Енеїда / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3595-4
428768
  Котляревський І. Енеїда : поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4327-6
428769
  Котляревський І.П. Енеїда : поема / І.П. Котляревський ; ілюстрації Івана Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-8314-50-6
428770
  Котляревський І.П. Енеїда : [поема ; П"єси ; Листи] / Іван Котляревський ; [перед. і прим. В.О. Шевчука ; іл. А.Д. Базилевича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2011. – 473, [4] с. : іл. – (Серія "Шкiльна бібліотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5449-4
428771
  Котляревський І.П. Енеїда / Іван Котляревський ; з укр. переклав Аміран Асанідзе ; ред.: А. Гургенідзе, Ш. Ходашнелі ; передм.: Р. Хведелидзе ; худож.: А. Базилевич ; Тбіліський держ. ун-т. – Тбілісі : [б. в.], 2011. – 324 с. : іл. – Текст видання та обкл. груз. мовою. – ISBN 978-9941-0-3528-9
428772
  Бевз Г.П. Енеїда : [поезія] / Григорій Бевз. – Перелицьована втретє. – Київ : [б. в.], 2012. – 78, [2] с.
428773
  Вергілій Енеїда / Вергілій ; пер. з лат. Михайла Білика ; [передм. й прим. Й.У. Кобова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 348, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6422-6
428774
  Котляревський І. Енеїда [Електронний ресурс] / Іван Котляревський; студія "Книга вголос"; оформлен. І. Баранов; текст читає заслужений артист України Б. Лоюода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ, 5 год. 30 хв. Частина 1 - 30:07. Частина 2 - 33:17. Частина 3 - 1:01:30. Частина 4 - 59:07. Частина 5 - 1:04:35. Частина 6 - 01:21:11
428775
  Стешенко І.М. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівняннї з іншими текстами / Ів. Стешенко. – Київ : З друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.


  Записки українського наукового товариства імені Тараса Шевченка у Києві (далі – ЗНТШ у Києві). – 1911. – Кн. 9. – С. 55-85
428776
  Полтава Л.Е. Енеїда модерна альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема-епопея / Леонід Полтава ; Центр Національного Відродження ім. Степана Бандери ; Молодіжний Націоналістичний Конгрес ; Журнал "Визвольний Шлях". – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7060-20-9
428777
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 252 с : портр. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252
428778
  Котляревьский І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 252 с. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252.
428779
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : поема в 6-ти ч ;: З примітками та критичними статтями / Іван Котляревський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХХIII, 224, LIV, [1] с. – Пpимітки та кpитичні статті [О.К. Доpошкевича] с. ХХIII, додатки с. LIV, [1] - ліквідавані. – (Шкільна бібліотека / під pед. О. Доpошкевича; № 1) ; № 1)
428780
  Котляревський І. Енеїда, на українську мову перелицьована / І. Котляревський. – Львів : Батьківщина, 1936. – 136с. – (Українська культурна скарбниця ; Ч. 1)
428781
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / Іван Котляревський ; [ред.-уклад. С.М. Заготова ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 382, [2] с., [16] c. іл. – ISBN 978-966-481-123-8
428782
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-Чарівник / Іван Котляревський ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Перевид. перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 244, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-578-249-0
428783
  Виргилий Еней. – 308с.
428784
  Позіховський Олександр Леонтійович Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / Позіховський Олександр Леонтійович, Самолюк Валерій Олександрович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація матеріалів унікального могильника енеолітичного часу.
428785
  Сергеєв Р.С. Енергетик - відмінник, почесний, заслужений // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-78
428786
  Жупанський Я.І. Енергетика : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 72-73
428787
   Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. – Київ : ред. вид. "Енергетика: історія, сучасність і майбутнє". – ISBN 966-8163-10-9
Т. 1 : Від вогню та води до електрики / [Бондаренко В.І. та ін.]. – 2006. – 299, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-Зміст, анот. парал. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 291-296
428788
  Махінчук Н. Енергетика герба - енергетика народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 11-12. – ISSN 0130-7037


  Геральдичні традиції України
428789
   Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 242с. – На тит. арк.: 100-річчю з дня народження академіка В.Г. Бондарчука. – ISBN 966-594-713-3
428790
  Костюк В.І. Енергетика і навколишнє середовище / В.І. Костюк. – К., 1978. – 48с.
428791
  Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси СРСР / В.Г. Коробко. – К, 1974. – 48с.
428792
  Левитський С.М. Енергетика і плазма / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ, 1980. – 48с.
428793
  Сумарук Т.П. Енергетика магнітосфери та іоносфери під час дуже великих магнітних бур 2003 р. / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 111-115 : Рис. – Бібліогр.: с. 115. – ISSN 0203-3100
428794
   Енергетика структур заміщення на графеновій основі з домішками атомів Нітрогену чи Бору / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, Т.М. Радченко, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 12. – С. 1569-1586. – ISSN 1024-1809
428795
  Роговик Василь Енергетика Тунгуського метеорита, грозових розрядів та явища життя - що спільного? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 19-21 : Фото
428796
   Енергетика України на шляху до європейської інтеграції : Монографія. – Дніпропетровськ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-554-069-6
428797
  Мафтин Н. Енергетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
428798
  Голобородько Я. Енергетика шаоліня // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 117-122.
428799
  Маслюк Володимир Трохимович Енергетика, систематика структурних станів та радіаційна міцність напівпровідникових матеріалів : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.10 / Маслюк Володимир Трохимович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1994. – 27л.
428800
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 1 (32). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
428801
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 2 (33). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
428802
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (34). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
428803
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (35). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428804
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (37). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428805
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (38). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428806
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (39). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428807
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (40). – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428808
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (41). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428809
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (42). – 2015. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428810
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (43). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428811
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (44). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428812
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428813
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (46). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428814
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (47). – 2017. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428815
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (48). – 2017. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428816
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (49). – 2017. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
428817
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (50). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
428818
  Бас Г.Г. Енергетики життя / Г.Г. Бас. – К., 1976. – 75с.
428819
   Енергетична академія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та мерією Івано-Франківська підписано Меморандум про створення Центру спільного користування навчальних закладів "Енергетична академія".
428820
  Войцишен В. Енергетична безпека - пріоритет прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-45.
428821
  Чукаєва І. Енергетична безпека - складова економічної та політичної незалежності України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.3-8
428822
  Кириченко Н. Енергетична безпека в контексті міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 8-9.
428823
  Лозова А.М. Енергетична безпека в контексті розвитку української та світової економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 197-200
428824
  Єфімцева Л.О. Енергетична безпека в Україні: суть. походження та перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 85-92. – ISSN 2221-1055
428825
  Овчаренко Є.І. Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери суть протистояння та шляхи його послаблення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 83-96. – ISSN 2222-8810
428826
  Продан Ю. Енергетична безпека держави в умовах європейського вибору України: реалії та перспективи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 14-22
428827
  Панченко М. Енергетична безпека держави Ізраїль // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
428828
   Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 280с. – ISBN 966-501-053-0
428829
  Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 40-46
428830
  Прокопенко П. Енергетична безпека ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 56-59.
428831
  Пудичева Г.О. Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 179-185. – ISSN 2313-4569
428832
  Чорногор Я. Енергетична безпека сучасної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 14-16
428833
  Поручник А.М. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів / А.М. Поручник, К.О. Кулаковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 18-21. – ISSN 2306-6806
428834
  Загній О.Г. Енергетична безпека України - це інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 69-73
428835
  Діяк І.В. Енергетична безпека України / І.В. Діяк. – Київ, 2001. – 179с. – ISBN 966-7393-99-2
428836
   Енергетична безпека України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
428837
  Калініченко О.В. Енергетична безпека України / О.В. Калініченко, А.С. Лесюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
428838
  Телятнікова Ю.В. Енергетична безпека України : проблеми та перспективи // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-160
428839
  Левін Д. Енергетична безпека України в сфері електроенергетики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 33-36
428840
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та її складові // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
428841
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988
428842
  Салашенко Т.І. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки / Т.І. Салашенко, Г.М. Феденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 141-152. – ISSN 2222-0712
428843
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України як чинник політичної незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 78-81.
428844
  Єнько Є.Ю. Енергетична безпека України, розвиток системи транспортування нафти та газу через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 40-45. – (Європейські дослідження)
428845
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України. Політико-географічний аспект // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 14-16
428846
   Енергетична безпека України. Розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 140-148.
428847
  Свірчевська Ю.А. Енергетична безпека України: політико-географічний аспект // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 122-129
428848
  Телятнікова Ю. Енергетична безпека України: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 34-36.
428849
  Горбулін В.П. Енергетична безпека України: розірвати замкнене коло / В.П. Горбулін, О.П. Кошарна // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 18-25.
428850
  Дарнопих Г.Ю. Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 103-115.
428851
  Вилінський С.І. Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 89-91
428852
  Вербовська Л.С. Енергетична безпека як головна складова транскордонної співпраці в рамках функціонування Карпатського Єврорегіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 130-136. – ISSN 2313-8246
428853
  Бараннік В.О. Енергетична безпека як стратегічний пріоритет НАТО / В.О. Бараннік, Т.В. Брежнєва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – С. 99-112. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
428854
  Гнатюк М.В. Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи / М.В. Гнатюк, І.Г. Хільчевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 115-121. – ISSN 2309-1533
428855
  Сердюк Т.В. Енергетична безпека як фактор економічної незалежності України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 39-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
428856
  Мінгазутдінов І.О. Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному партнерству" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 78-83


  The article is devoted to energy security, political modernization and integration as the main challenges of "Eastern partnership". Статтю присвячено аналізу енергетичної безпеки, політичної модернізації та інтеграції як головним викликам "Східного ...
428857
  Вареник Н. Енергетична бідність, завуальована європейськими стандартами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Початок 2017 року обіцяє споживачам тепла, тобто нам із вами, чергові новації: Кабмін розглядає можливість зменшити соціальну норму споживання газу в 2019 році до 4 куб. м на 1 кв. м. Ідеться про уточнення параметрів, на яких базується система ...
428858
   Енергетична галузь України: підсумки 2016 року : газ. сектор, нафта і нафтопродукти, вугілля, ринок електроенергії, енергоефективність, тарифоутворення в секторі комунальних послуг / [авт.-укладач Катерина Маркевич]. – Київ : Ценитр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 163, [1] с. : іл., табл. – Веб-сторінка: www.razumkow.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-03-5
428859
  Луцишин З.О. Енергетична дипломатія в П"ятимор"ї / З.О. Луцишин, О.І. Дікарєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 28-45
428860
  Ко Джа-нам Енергетична дипломатія Росії та її роль в енергетичній співпраці у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 364-399. – ISBN 966-7196-04-6
428861
  Магда Є.В. Енергетична дипломатія Росії: нові виклики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 149-153. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
428862
  Дікарєв О.І. Енергетична дипломатія як складова дипломатичних механізмів забезпечення національних інтересів у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.172-180.
428863
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4(A=Pb, K; n=1,2; X=S, Cr, W) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
428864
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу АnХО4 (А=Рb, K; n=1,2; Х=S, Cr, W) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181л. – Бібліогр.: л. 167-181
428865
  Легошин Д.В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Легошин Денис Валерійович ; НАН України ; Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
428866
  Турченко Д. Енергетична ефективність економіки України: проблеми і перспективи // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 49-51. – ISSN 1728-9343
428867
  Сергієнко О. Енергетична залежність країн Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 184-185
428868
  Крамар О. Енергетична недоімперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Пострадянські республіки, які віддали перевагу диверсифікації енергетичних потоків, успішно виходять із пастки енергозалежності
428869
  Мазурець Ю. Енергетична незалежність як політична категорія існування держави на міжнародній арені // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 167-168
428870
  Мельник В.І. Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесені добрив / В.І. Мельник, О.А. Романашенко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 118-121 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
428871
  Єрмілов С.Ф. Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
428872
  Мальований О.О. Енергетична політика Європейського Союзу напр. XX - поч. XXI ст. // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 206-210
428873
  Чернецька О.В. Енергетична політика Європейського Союзу через призму прозорості - досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 14-16
428874
  Гнип О. Енергетична політика Німеччини: виклик майбутньому російсько-німецькому співробітництву в енергетичній галузі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 10-11
428875
  Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку / В.Е. Лір ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6647-6
428876
  Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 158-177. – ISSN 2409-9260
428877
  Сахно С. Енергетична політика США в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 103-104
428878
  Каретко В.О. Енергетична політика України після українсько-російського газового конфлікту: шляхи подолання критичної залежності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 110-116.
428879
  Любивий Я. Енергетична революція як чинник формування мережевого суспільства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 8


  "Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики у змозі змінити характер суспільних відносин, подолати надмірну поляризацію суспільства."
428880
  Микал О.К. Енергетична складова зовнішньої політики Росії на Далекому Сході: газотранспортні проекти до КНР // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 99-105
428881
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-158
428882
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-159
428883
  Голобородько Я. Енергетична стильність глибини (монади Миколи Жулинського)
428884
  Корж Ю.В. Енергетична стратегія КНР та її вплив на глобальну та регіональну політику держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 512-520
428885
  Дирда А. Енергетична стратегія та енергетичні інтереси КНР в країнах Африканського континенту // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 84-86
428886
  Савінок В. Енергетична стратегія України в сучасних умовах центральноєвропейського геополітичного простору // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 123-127
428887
  Миленька Т. Енергетична стратегія України. Безпека? Енергоефективність? Конкурентоспроможность? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 4-15
428888
   Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: Суходоля О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 9). – ISBN 978-966-554-248-3
428889
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 50-51
428890
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 145-146


  Енергетичні відносини між Україною та Росією мають непросту історію: від стратегічного партнерства та реалізації великих спільних енергетичних проектів до періодів шантажу, недовіри й взаємних звинувачень і прямих енергетичних "воєн."
428891
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації.. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 180-186
428892
  Григоров О. Енергетична хартія як сучасний механізм міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 43-47


  В доній статті автор наводить правовий аналіз положень Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1991 року та Договору і Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних аспектів від 17 грудня 1994 року. ...
428893
   Енергетична цінність багаторічних трав"яних фітоценозів / В.Г. Кургак, Г.В. Єфремова, Ю.В. Лещенко, А.М. Ткаченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 164-173 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
428894
  Герман М.Я. Енергетичне використання природного газу / М.Я. Герман. – К., 1959. – 147с.
428895
  Букшпун І.Д. Енергетичне використання торфів УРСР. / І.Д. Букшпун. – К, 1948. – 136с.
428896
  Рибчук А.В. Енергетичне господарство світу - підсистема глобальної виробничої інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 76-81. – Бібліогр.: на 15 пунктів
428897
  Астаф"єв О. Енергетичне дзеркало (Миколі Зимомрі - 70) / О. Астаф"єв, Л. Грицик, Р. Радишевський // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 710-719


  Микола Іванович Зимомря — український літературознавець, критик, перекладач, педагог, доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України.
428898
  Зварич І. Енергетичне майбутнє Інді // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 239-251. – ISSN 1684-906Х
428899
  Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-140 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
428900
  Суходоля О.М. Енергетичне Співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 13-26. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
428901
  Рибалко О. Енергетичне Співтовариство як правовий механізм регулювання відносин у сфері енергетики в Європі // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 139-142
428902
  Петров Р. Енергетичне співтовариство як провідник "енергетичного асjuis" Європейського Союзу для східних сусідніх країн // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 123-144. – ISSN 2304-1773
428903
  Твердохліб Н.М. Енергетичний аналіз комплексоутворення ароматичних інтеркаляторів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Твердохліб Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20, [2] с. – Бібліогр.: 16 назв
428904
  Магда Є.В. Енергетичний аспект відносин Росії та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у 1998-2005 рр. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 144-149
428905
  Гладченко А.Ю. Енергетичний аспект ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 91-93
428906
  Дудко В.Б. Енергетичний аспект логістичної системи як критерій управління мікрологістичним матеріальним потоком : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
428907
  МСамалига Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення / МСамалига, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0131-775Х
428908
  Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Ленинград : Наука, 1967. – 236с.
428909
  Фризоренко А.О. Енергетичний баланс України: від теорії до практики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
428910
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 168-202
428911
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
428912
  Сахно С.М. Енергетичний діалог Росії та Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 483-493
428913
  Слободян Н.В. Енергетичний експансіонізм Російської Федерації щодо держав Європейського Союзу: протистояння викликам та загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 151-163. – ISSN 2308-6912


  У сучасному світі енергозалежних економік визначальним чинником при- йняття стратегічних рішень в геополітичному вимірі виступає енергетична складова. У статті сфокусовано увагу на економічних витоках та енергетичній складовій агресивного ...
428914
  Мазурець Ю.О. Енергетичний концепт сучасних міжнародних відносин: понятійно–категоріальні характеристики та концептуальні підходи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 282-287. – ISSN 2076-1554
428915
  Мосєєнков В.Ю. Енергетичний метод побудови асимптотичного розв"язку при дослідженні одночастотних коливань у системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив дисипативних сил тертя на згині коливання стрижня з шарнірно закріпленими кінцями в умовах головного резонансу. Для дослідження використовується енергетичний метод побудови асимптотичних розв"язків для систем з розподіленими ...
428916
  Семчишина Г.А. Енергетичний напій - панацея від здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31 : фото, табл.
428917
  Лазарєва З.О. Енергетичний обмін в головному мозкові при нітратній інтоксикації за умов гіпербаричної оксигенації : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Лазарєва З.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
428918
  Ходаківська О.В. Енергетичний підхід до розв"язання проблем екологобезпечного землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 18-24
428919
  Шпичак О.М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 5-16. – ISSN 2221-1055
428920
  Тойменцова І.Ч. Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
428921
  Прийменко С.А. Енергетичний продукт як результат електроенергетичної галузі та його життєвий цикл // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 121-125. – ISSN 2077-6330
428922
  Опімах Р.Є. Енергетичний проект "Одеса-Броди": стан і перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 117-125.
428923
  Ващенко Ю. Енергетичний регулятор в системі суб"єктів публічної адміністрації в державах-членах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Формування правового забезпечення економічного регулювання є одним із сучасних трендів розвитку адміністративного права. Енергетика є регульованою сферою згідно із законодавством ЄС. Україна зобов"язана привести своє законодавство у відповідність до ...
428924
   Енергетичний сектор України: тенденції, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 1 (150). – С. 7-12
428925
  Гаврилова О.Я. Енергетичний сектор: фінансово-економічні пріоритети / О.Я. Гаврилова, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 111-114
428926
   Енергетичний спектер електронів і фотонів та електропровідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, А.Ф. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 425-443. – ISSN 1024-1809
428927
   Енергетичний спектр графену з домішкою азоту / С.П. Репецький, В.А. Скотников, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський, А.А. Яценюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 547-550. – ISSN 1024-1809


  На основі моделі сильного зв"язку досліджено електронну структуру графену з домішкою атомів азоту.
428928
  Пекар С.І. Енергетичний спектр електронів провідності в кристалі / С.І. Пекар, 1955. – 29-38с.
428929
  Шастун В.В. Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
428930
   Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Д.К. Чешківський, В.В. Шастун // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 1816-5230


  На основі моделі сильного зв2язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні
428931
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 117 л. – Бібліогр.: л. 102-116
428932
  Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
428933
  Прима Н.А. Енергетичний спектр та кінетичні властивості електроні у тонких напівпровідникових шарах і плітках. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Прима Н.А.; НАН України, ін-т фізики напівпровідіників. – К., 1994. – 31л.
428934
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 146 л. – Бібліогр.: л. 122-146
428935
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... кнд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
428936
  Тітов Г Енергетичний стан макромолекул в граничних шарах високонаповненого полістиролу : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Тітов Г, В; Ін-т хім. високомолекул. сполук. – К., 1993. – 15л.
428937
  Єнько Є. Енергетичний фактор в інтеграційних процесах Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 216-219.
428938
  Лободаєв В. Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / В. Лободаєв, Є. Магда // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 73-80


  У статті розглядається вплив енергетичного фактору на особливості розвитку України в період переходу від традиційного суспільства до індустріального. Акцентується увага на вугільному сегменті енергетики України. Показана специфіка його розвитку та ...
428939
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах Росії та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення та вплив енергетичного фактору на становлення й еволюцію відносин Росії та Європейського Союзу.
428940
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах України та Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 65-83.
428941
  Слободян Н.В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 37-45. – ISSN 2306-5664
428942
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Сайчук М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 198-218
428943
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сайчук Микола Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
428944
  Дирда А.О. Енергетичний чинник у російсько-австрійських відносинах у контексті агресії Росії проти України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 97-102. – ISSN 2519-2949
428945
  Слободян Н. Енергетичний чинник як елемент зовнішньої політики США в Перській затоці // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 163-170
428946
  Енверов Р.Р. Енергетичні аспекти відносин України та Турецької Республіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 161-167
428947
  Бородай І.І. Енергетичні аспекти зменшення антропогенного навантаження в електроенергетичній галузі України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 95-96. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
428948
  Дем"яненко С.І. Енергетичні аспекти оцінювання вартості відновлення родючості ріллі = економіка та управління національним господарством / С.І. Дем"яненко, А.М. Дворецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
428949
  Гарбар Р. Енергетичні війни XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 10


  70% світових покладів танталу прирекли жителів Конго... на смерть і голод.
428950
  Городній О.М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
428951
  Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
428952
  Гончар М.М. Енергетичні проблеми України та шляхи їх подолання: інвестиційно-інноваційні аспекти // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 100-105.
428953
  Денисюк С.П. Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами : Автореф. дис.. доктора технічних наук: 05.09.05. / Денисюк С.П.; Національна акад. наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
428954
  Супруновська Н.І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Супруновська Н.І. ; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
428955
  Білецький О.О. Енергетичні процеси в колах заряду суперконденсаторів зі змінними початковими напругами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Білецький Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
428956
  Сидоренко К.М. Енергетичні процеси вертикально-осьової вітроустановки з концентраторами вітрового потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сидоренко Костянтин Миколайович ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв.
428957
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-598-4
Т. 1. – 2014. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-525
428958
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-605-9
Т. 2. – 2014. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-502
428959
  Волеваха М.М. Енергетичні ресурси клімату України / М.М. Волеваха, М.І. Гойса. – Київ : Наукова думка, 1967. – 132с.
428960
   Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : колект. наук. монографія / [Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2014. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7440-2
428961
  Магда Є. Енергетичні стратегії країн Близького Сходу на сучасному етапі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 132-135. – ISBN 978-966-171-651-2
428962
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – ISSN 0131-775Х
428963
  Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66. – Бібліогр.: с. 59-63, 65-66. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто досвід зовнішньоекономічного співробітництва циркумполярних країн Арктичного регіону у сфері видобування вуглеводнів континентального шельфу. Здійснено аналіз енергетичної дипломатії цих держав, який свідчить про можливість вирішення ...
428964
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
428965
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 234 л. – Додатки: с. 203-209. – Бібліогр.: л. 210-234
428966
  Атамась Н.О. Енергетичні та температурні особливості сильно розбавленого водного розчину пропанолу / Н.О. Атамась, О.О. Атамась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 266-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод Монте Карло використаний для вивчення процесів гідрофобної гідратації пропанолу у воді в інтервалі температур від 283К до 323К при концентрації пропанолу Xet=0,004 м.д. З ком"ютерного експерименту отримані енергетичні характеристики для взаємодій ...
428967
  Красін А.К. Енергетичні ядерні реактори / А.К. Красін. – К., 1958. – 44с.
428968
  Андрійчук В.Г. Енергетично-диверсифікаційні проблеми України та варіативні орієнтири їх вирішення в умовах євроінтеграційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-15
428969
  Сабадаш В.В. Енергетично-ресурсна безпека України: загрози виникнення еколого-економічних конфліктів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 70-77. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
428970
  Кременецький Ю О. Енергетично-частотні характер ристики випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах / Ю О. Кременецький, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 297-304. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені нові експериментальні дані стосовно енергетично-частотних характеристик випромінювання, зумовленого перехідним ефектом у самофокусуючих середовищах. Спектральні компоненти, які виникають у результаті перехідного ефекту, зміщені на 150 см-1 у ...
428971
   Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та оптичного діапазонів : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 3. – 2005. – 247с. : 96 рис., 2 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 166 дж.


  Об"єкт дослідження - електромагнітні хвилі оптичного та НВЧ діапазонів в лінійних та нелінійних середовищах, випадкові сигнали та поля. Мета роботи - дослідження нових фізичних явищ в оптичному та НВЧ діапазонах для створення джерело- та ...
428972
  Івашкіна Д. Енергетично незалежна Україна: міф чи реальність? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 9-11
428973
  Кретов П.В. Енергійність символу у Г.С. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 41-44
428974
  Онищенко О. Енергійно крокуємо чи хворобливо кульгаємо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 1, 12


  Проект закону "Про освіту".
428975
  Покотило І.В. Енергія : поезії / І.В. Покотило. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 54 с.
428976
  Жмудський О.З. Енергія атомного ядра та її застосування / О.З. Жмудський, О.М. Файдиш. – К, 1955. – 96с.
428977
  Дейген М. Енергія атомного ядра та перспективи її використання / М. Дейген, І. Дикман. – Київ, 1954. – 32 с.
428978
  Сергієнко І. Енергія багатогранного таланту (До 70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Ільченка) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0372-6436


  Наукова діяльність видатного вченого в галузі радіоелектроніки і телекомунікацій члена-кореспондента НАН України Михайла Юхимовича Ільченка.
428979
  Ропотенко К. Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Показано, що добре відоме співвідношення між ентропією системи і її енергетичним спектром, коли його застосувати до раннього Всесвіту, визначає сучасну енергію вакууму і часовий масштаб, на якому ця енергія може проявитися. І навпаки, якщо сучасна ...
428980
  Галата С. Енергія відкритих дверей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Про Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge", який проходив у НТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". Цьогоріч на цей конкурс надійшло 155 стартап проектів. 55 з них змагались у фіналі. У конкурсі взяли участь учні ...
428981
  Цимбалюк М. Енергія добра академіка Івана Зязюна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 7
428982
  Атлантова Л. Енергія духу. На 125 роковини від дня народження Вадима Щербатівського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.34-35. – ISSN 0868-9644
428983
  Білоус О. Енергія журналістського слова і телевізійного зображення // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 403-410
428984
  Макара В.А. Енергія зародження парного перегину в кристалах / В.А. Макара, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Виведена формула залежності енергії активації зародження парного перегину від зовнішнього напруження для кристалів з синусоїдальним рельєфом будь-якої висоти. Розглянуто вплив дефектів на енергію активації зародження парного перегину. Обговорюються ...
428985
  Майнгольд Р. Енергія земних глибин / Р. Майнгольд. – Київ : Радянська школа, 1987. – 124с.
428986
  Гусарєв Б.І. Енергія і людина / Гусарєв Б.І. – Київ, 1988. – 189 с.
428987
  Хасанова Т. Енергія лідерства від Павла Шеремети // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 6


  Учасники Business-Leader School KNU зустрілися з керівником Школи управління Українського католицького університету, Міністром економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.), засновником Києво-Могилянської бізнес-школи Павлом Шереметою. Він ...
428988
  Шелепін Є.Г. Енергія макро- і мікросвіту / Є.Г. Шелепін, Т.М. Кук. – Київ : Знання, 1967. – 48с.
428989
  Смоляк Б. Енергія оригінальності. Поезія Ярослави Павличко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 2 (844), лютий. – С. 126-136. – ISSN 0868-4790
428990
  Таран Л.В. Енергія пошуку. / Л.В. Таран. – К., 1988. – 191с.
428991
  Панченко В.Є. Енергія пошуку: Літ.-критичні статті та нариси. / В.Є. Панченко. – К., 1983. – 272с.
428992
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / М. Руденко. – Київ : Молодь, 1998. – 528с. – ISBN 5-7720-0950-8
428993
  Руденко М. Енергія прогресу : Нариси з фізичної економії / Микола Руденко. – Тернопіль : Джура, 2005. – 412с. – ISBN 966-8650-23-9
428994
  Руденко М.Д. Енергія прогресу : [метафіз. поема, публіцистика, поема / Микола Руденко ; [передм. Б. Олійника]. – Тернопіль : Журналіст України, 2008. – 715, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 711-712 та у підрядк. прим.
428995
  Ільницький М.М. Енергія слова / М.М. Ільницький. – К., 1978. – 243с.
428996
  Павленко А.М. Енергія та її роль в природі і житті людини. / А.М. Павленко. – К., 1949. – 47с.
428997
  Чумаченко В. Енергія творення: до історії кубанської етнографії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 5-9. – ISSN 0130-6936
428998
  Друтман З.С. Енергія, робота, теплота і їх співвідношення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
428999
  Гнатишин Н.М. Енерго-, ресурсоощадний технологічний процес знешкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гнатишин Надія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
429000
  Скібіна Т.І. Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 23-27. – ISSN 2218-1199
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,