Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
381001
  Івашкевич Т.Я. "Дискусія століття" за сценарієм С.О. Єфремова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Аналізується літературознавчий доробок С.О. Єфремова, який присвячено українському модернізмові. З"ясовується ґенеза суперечностей між народництвом та модернізмом у літературі, розглядаються основні моменти дискусії, що проходила між цими двома ...
381002
  Жук А. "Диссертационная ловушка на пути к построению инновационной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8736
381003
  Бурдак В. "Дистанційний" корпоративний секретар // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Що можливо передати на аутсорсинг".
381004
  Лапка Н.Я. "Дитина-інвалід": поняття та ознаки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 79-87
381005
  Ронен О "Дитя Гоголя" и сюжет Блока 1909 года // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 8-11. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
381006
   "Дитя людське". До 140-річчя від дня народження Януша Корчака (1878-1942) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 46-58. – ISSN 0130-2043
381007
  Задорожна Л.М. "Дитя... подносили к картине..." (образ дитини у творчості М. Гоголя) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 105-113. – ISBN 966-7825-78-7
381008
  Шуба В. "Дитяча" злочинність: тенденція до "омолодження" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.101-105
381009
  Зайцева А.В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
381010
  Подкур Роман "Дитячий ГУЛАГ" в контексті політики державного терору (1937-1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 189-204
381011
  Левченко К.Б. "Дитячий сексуальний туризм" - нова проблема в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 8 : рис.
381012
  Варецька С. "Дитячий" наратив історії (на прикладі роману "бляшаний барабан" Г.Граса) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 229-235
381013
  Маурер Г. Диск-электрофорез / Г. Маурер. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
381014
  Гриценко І.С. Дискусія про адміністративне судочинство в СРСР у 20-х роках ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип.333)
381015
  Козловський А. Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 46-59.


  Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди стосовно логічної структури норми права. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій - "причина - дія - ...
381016
  Шацький Є. Дискусія про Польщу, поляків і польськість // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21
381017
  Іванова Л. Дискусія про українську мову в 30-60-х роках XIX століття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 46-62
381018
  Гнатовський М.М. Дискусія про фрагментацію міжнародного права у світлі міжнародного гуманітарного права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 46-49


  Статтю присвячено виявленню значення для міжнародного гуманітарного права сучасних дискусій про матеріальну та інституційну фрагментацію міжнародного права.
381019
  Сорока Марія Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
381020
  Волошин О. Дискусія щодо майбутнього СНД в політичному дискурсі Росії на початку - в середині 2000-х рр. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 7-9
381021
  Король В.М. Дискусія як засіб формування соціальної зрілості студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 59-63. – (Серія: Педагогічні науки)
381022
  Бобко Л.О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 267-272. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915


  У статті висвітлені актуальні питання навчання у вищій школі, умови педагогічної взаємодії студентів і викладачів у процесі дискусійного навчання. Наведені головні принципи застосування методу дискусії у вищій школі.
381023
  Любашенко О.В. Дискусія як метод інтерактивного навчання мови в середній школі / О.В. Любашенко, О.В. Попова // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 4-11. – ISBN 978-617-7507-84-9
381024
  Червінська Н. Дискусія як модель навчання (з досвіду роботи) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 27-30
381025
   Дискусія: "Вступ до історії" Наталі Яковенко // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 345-412. – ISBN 978-617-578-013-8
381026
   Дискуссии в Китае о демократическом социализме / вступ., пер. и обзор В. Г. Буров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-38. – ISSN 0042-8744
381027
  Скрипник Александр Васильевич Дискуссии в Компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скрипник Александр Васильевич; КГУ. – К., 1991. – 184л. – Бібліогр.:л.172-184
381028
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США об отношениях с Россией: осмысление прошлого, прогнозы на будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 35-24. – ISSN 0321-2068
381029
  Солянова М.В. Дискуссии в США по вопросам миропорядка в XXI веке // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 92-103. – ISSN 0321-2068
381030
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США по проблемам развития отношений с СССР в начале 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 117-135
381031
  Бабкова М.В. Дискуссии вокруг традиции дзэн в японском буддизме XIII - XIV вв. и вопрос о священных текстах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 137-155. – ISSN 0042-8744
381032
  Метель О. Дискуссии начала 1930-х гг. в Коммунистической академии как фактор становления советской модели изучения первоначального христианства // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 215-228
381033
   Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: в поисках конструктивной критики / А. Могилат, Ю. Ачкасов, А. Егоров, А. Климовец, С. Донец // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 25-43 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
381034
  Тухватуллина Э. Дискуссии о золотом обращении в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Библиогр.: на 6 пунктів. – ISSN 0131-2227
381035
  Мещерских Людмила Дискуссии о категоризации : гостиница / Мещерских Людмила, Шишкина Людмила // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-21 : фото
381036
  Соловьева А.Г. Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 195-204. – ISBN 978-966-171-675-8
381037
  Сахновский А.Е. Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-41. – (Історія ; Вип. 27)
381038
  Фадеева Любовь Александровна Дискуссии об интеллигенции как способ ее самоидентификации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
381039
  Миргородский В.Н. Дискуссии об эволюции идей Вл. Соловьева и проблема сущего и бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
381040
  Приходько О.В. Дискуссии по ПРО: Россия - США - НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 43-60. – ISSN 0321-2068
381041
  Водяницкий Ю.Н. Дискуссионные вопросы интерпретации результатов химической экстракции соединений железа из почв / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 697-704. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
381042
  Певзнер Я.А. Дискуссионные вопросы политической экономии / Я.А. Певзнер. – М, 1987. – 262с.
381043
   Дискуссионные вопросы теории относительности и гравитации. – Москва, 1982. – 160 с.
381044
  Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистический финансов / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1969. – 159с.
381045
  Зозуля Н.Б. Дискуссионные проблемы исследования творчества М. Турнье // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 53-55
381046
  Митропольский А.Ю. Дискуссионные проблемы происхождения и зволюции земной коры. Рецензия на книгу Резанова И.А. "Эволюция представлений о земной коре" : нові книги / А.Ю. Митропольский, В.И. Оноприенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94. – ISSN 1726-5428
381047
  Покровский Н.Е. Дискуссионные проблемы социологического конгресса // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.3-8. – ISSN 0132-1625
381048
   Дискуссионные проблемы японской истории. – М., 1991. – 175с.
381049
   Дискуссионные статьи Всемирного Банка. – Вашингтон, 1994. – ISSN 0259210X


  1997. N 1/2
381050
  Чумаченко Н.Г. Дискуссионный клуб директоров: опыт, проблемы, мнения / Н.Г. Чумаченко, М.Н. Нагорская. – Донецк, 1990. – 77с.
381051
  Печковский К.Е. Дискуссия 1918-1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров / К.Е. Печковский, И.М. Печковская // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2015. – № 5 (79). – С. 106-108. – ISSN 1992-576-X
381052
  Швецов В.В. Дискуссия в РКП(б) 1923 года. / В.В. Швецов. – М, 1991. – 62с.
381053
  Заемский Владимир Федорович Дискуссия вокруг реформы СБ ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
381054
  Шейко А.Н. Дискуссия как метод научного познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
381055
  Маркусь О. Дискуссия как способ самообразования. Территория свободного общения / Ольга Маркусь, Екатерина Золотарёва // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 61-64. – ISSN 0869-4915


  О работе дискуссионного клуба в сельской Централизованной библиотечной сети (с. Павловская Слобода Истринского района Московской обл.).
381056
  Устьянцева Л.Д. Дискуссия как средство формирования коммуникативной культуры студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-125
381057
  Сидельникова Т.Т. Дискуссия на семинарском занятии по научному коммунизму / Т.Т. Сидельникова. – Казань, 1985. – 73с.
381058
  Валькова О.А. Дискуссия о высшем женском образовании в Московском университете (1861 г.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С. 82-96. – ISSN 0205-9606
381059
  Клапиюк В.Т. Дискуссия о концепции высшего библиотечно-библиографического образования в годы войны // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 117-119. – ISSN 1997-0803
381060
  Мызникова В.А. Дискуссия о методологической нейтральности в современном религиоведении // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – C. 71-74
381061
  Новоженова И.С. Дискуссия о национальной идентичности во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 114-144. – ISSN 0235-5620
381062
  Бирюков Б.В. Дискуссия о прелогическом мышлении: 30-е годы XX века / Б.В. Бирюков, И.С. Верстин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 106-116. – ISSN 0042-8744
381063
  Четверикова И.В. Дискуссия об институтах: эволюция идей // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 106-114. – ISSN 0132-1625


  Анализируется развитие идей нового институционализма в социальных науках . Рассмотрена логика построения объяснительных моделей институтов, отличия и сходства в концептуализации базовых элементов в новой институциональной экономике, экономической ...
381064
   Дискуссия об оптимальном планировании.. – М., 1968. – 192с.
381065
   Дискуссия по книге Е.Варга "Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны" 7, 14, 21 мая 1947 г.. – М., 1947. – 64с.
381066
   Дискуссия: канадские выборы-2008 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 83-90. – ISSN 0321-2068
381067
  Чернышов В.А. Дислипидемия при хронической болезни почек: особенности патогенеза и коррекции // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1605-7295
381068
  Новікова С.М. Дисліпопротеінемії при старінні та їх корекція. : Автореф... доктор мед.наук: 03.00.04 / Новікова С.М.; Ін-т геронтології АМН України. – К., 1994. – 46л.
381069
  Фридель Ж. Дислокации : Пер. с англ. / Ж. Фридель. – Москва : Мир, 1967. – 643с.
381070
   Дислокации в кристаллах. – Вып. 3. – М., 1974. – 792с.
381071
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1966. – 366с.
381072
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1981. – 540с.
381073
   Дислокации в механические свойства кристаллов. – Москва, 1960. – 552с.
381074
  Фельдман Э.П. Дислокации в органических кристаллах и средах с электрической и магнитной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фельдман Э.П.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
381075
  Предводителев А.А. Дислокации и точечные дефекты в гексагональных металлах / А.А. Предводителев, О.А. Троицкий. – Москва : Атомиздат, 1973. – 201с.
381076
   Дислокации и физические свойства полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967. – 95 с.
381077
   Дислокационная и доменная структура и деформационное упрочнение сплавов. – Томск, 1984. – 123 с.
381078
  Бушнев Л.С. Дислокационная структура и закономерности деформационного упрочнения в ряде медных твердых растворов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушнев Л.С.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
381079
  Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. / Б.И. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 236с.
381080
  Налбандян А.Г. Дислокационная структура монокристаллов D--LiIO3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Налбандян А.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
381081
  Пастур Л.А. Дислокационная теория двойников в органических кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пастур Л.А.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.9
381082
  Пащенко Т.Н. Дислокационная труктура границ блоков в монокристаллах цинка. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пащенко Т.Н.; МГУ. – М, 1973. – 16л.
381083
  Ростовцев Владимир Анатольевич Дислокационное описание неупругого поведения металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростовцев Владимир Ана ольевич; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1975. – 12л.
381084
  Паль-Валь Дислокационное поглощение ультразвука в сверхпроводниках 1 рода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Паль-Валь Л.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
381085
  Степина Е.И. Дислокационное строение упругих двойников кальцита. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Степина Е.И.; АН УССР.Физ-техн.ин-т.низких температур. – Харьков, 1965. – 16л.
381086
  Бойко Ю.И. Дислокационные контактные аффекты при спекании кристаллов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Бойко Ю. И.; Хар. ГУ. – Х., 1985. – 37л.
381087
  Чишко К.А. Дислокационные механизмы акустической эмиссии пластически деформируемых кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чишко К.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
381088
  Ганзя Лариса Васильевна Дислокационные соединения в гранецентрированных кубических металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ганзя Лариса Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Томск. гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
381089
  Мацокин В.П. Дислокационные эффекты при высокотемпературном деформировании щелочногалоидных монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01-057 / Мацокин В.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
381090
  Заика-Новацький Дислокационный процесс и его эволюция как природный эксперимент (на примере Горного Крыма) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 7-14. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 9)
381091
  Рид В.Т. Дислокация в кристаллах / В.Т. Рид. – М., 1957. – 280с.
381092
  Павлов М.А. Дислокация в ледниках земли Франца-Иосифа / М.А. Павлов. – Владивосток, 1921. – 6с.
381093
  Косевич А.М. Дислокация и в теории упругости / А.М. Косевич. – К., 1978. – 219с.
381094
  Козловська Г.М. Дислокації й орогенічні процеси / Г.М. Козловська. – Київ : Радянська школа, 1948. – 24 с.
381095
   Дислокаційна відомість і бойовий розпис Дієвої армії військ УНР станом на 16 серпня 1919 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 125-142


  Вступне слово, публікація документа Михайла Ковальчука.
381096
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка Сурозького золоторудного родовища з позицій тектонофаціального аналізу : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Проаналізовано дислокаційну тектоніку Сурозького золоторудного родовища в Західному Приазов"ї з позицій тектонофаціального аналізу. Установлено, що ця тектоніка формувалася на фоні регресивної зміни структурно-реологічних обстановок якнайменше в чотири ...
381097
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита : монографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, А.В. Сухорада ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-439-063-4
381098
  Ювченко П.В. Дисморфофобия: терапия изъяна // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 40-44. – ISSN 1729-2344
381099
  Ситник С.В. Дисонанс сучасної публічної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 117-119
381100
  Шанковський І. Дисонанси = Dissonances / Ігор Шанковський. – Філядельфія : Київ, 1960. – 93, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
381101
  Петренко М.Є. Дисонанси : гумор і сатира / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1978. – 107 с.
381102
  Гасымов Т.А. ДИСОПТ -- диалоговая система решения задач оптимального управления. / Т.А. Гасымов. – М., 1985. – 66с.
381103
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – ISSN 0041-6045
381104
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах / О.О. Ліціс, Н.Г. Кобилінська, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0041-6045


  Досліджено схеми дисоціації координаційних сполук лантаноїдів з карбацилфосфортриамі-дами Ln(NO3)3(HL1, 2)3, Lа(L1)3(і-С3Н7ОН)2 та Lа(L2)3(Н2О)2 у неводних розчинниках — ацетоні, метанолі та толуолі. Для встановлення типу електроліту розраховано ...
381105
  Богорад И.В. Диспанеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 48с.
381106
  Шевель З.А. Диспансерезация детей и организационные мероприятия по дальнейшему ее улучшению (Из опыта работы 2 детей больн. Шевченк. р-на г. Киева) : Автореф... канд. мед.наук: / Шевель З. А.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 24л.
381107
  Богорад И.В. Диспансеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 95с.
381108
  Шаваров И.Г. Диспансеризация и лечение паховых грыж у колхозников : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Шаваров И.Г.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21л.
381109
  Блоха А.В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 41-46
381110
  Ким В.С. Диспергирование и смешение в процессах производства и переработки пластмасс / В.С. Ким, В.В. Скачков. – М., 1988. – 240с.
381111
  Косолапов А.Т. Диспергирование твердых тел в ультразвуковом поел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косолапов А. Т.; Мордов.ГУ. – Саранск, 1965. – 18л.
381112
   Диспергированные металлические пленки : темат. сборник. – Киев : Институт физики АН УССР, 1976. – 195 с.
381113
  Грабова Т.Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Грабова Т.Л.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
381114
  Войтович А.А. Диспергування структури наплавлених шарів системи Fe-Cr-B-C для підвищення їх зносостійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Войтович Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
381115
  Захаркин И.Б. Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде / И.Б. Захаркин, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2 (244), март - апрель. – С. 146-157. – ISSN 0204-3556
381116
   Дисперсионная идентификация.. – М., 1981. – 336с.
381117
  Серебряков В.В. Дисперсионная теория рассеяния адронов при низких энергиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Серебряков В.В.; АН СССР. ОИЯИ. – М., 1968. – 15л.
381118
  Тверской В.И. Дисперсионно-временные методы измерений спекторов радиосигналов / В.И. Тверской. – Москва : Советское радио, 1974. – 240 с.
381119
  Банных О.А. Дисперсионно-твердеющие немагнитные ненадийсодержащие стали / О.А. Банных, В.М. Блинов. – М, 1980. – 191с.
381120
  Ефремов А.В. Дисперсионное описание низкоэнергентического пион-пионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефремов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 18л.
381121
  Гольдштейн М.И. Дисперсионное упрочнение стали / М.И. Гольдштейн, В.М. Фарбер. – Москва, 1979. – 208 с.
381122
  Григорович В.К. Дисперсионное упрочнение тугоплавких металлов / В.К. Григорович, Е.Н. Шефтель. – Москва, 1980. – 303 с.
381123
  Бартон Г. Дисперсионные методы в теории поля / Г. Бартон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с.
381124
  Пархоменко Юрий Николаевич Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пархоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
381125
  Пархоменко Ю.Н. Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Пархоменко Ю.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
381126
  Писаренко В.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Писаренко В.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-14
381127
  Азнаурян И.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Азнаурян И.Г.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 11л.
381128
  Матвеев В.А. Дисперсионные правила сумм и вопросы симметрии элементарных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3291 / Матвеев В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
381129
  Миранский В.А. Дисперсионные правила сумм и некоторые вопросы дуальности в теории адронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.041 / Миранский В.А. ; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 10 с.
381130
  Скирта Е.А. Дисперсионные свойства искусственных анизотропных диэлектриков / Е.А. Скирта, Н.А. Хижняк. – Харьков : Издание ИРЭ АН УССР, 1982. – 39с.
381131
  Музафаров Л.М. Дисперсионные соотношения для амплитуды рассеяния вперед и обобщенная оптическая теорема / Л.М. Музафаров. – К., 1978. – 24с.
381132
  Биленький С.М. Дисперсионные соотношения для процессов со слабым взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький С.М.; Объедин.ин-т.ядерных исслед. – М, 1957. – 8л.
381133
  Тодоров И.Т. Дисперсионные соотношения и спектральные представления в теории возмущений : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Тодоров И.Т.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 113л. – Бібліогр.:л.106-113
381134
  Куни Ф.М. Дисперсионные соотношения и уравнение Лоу для рассеяния нуклонов на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куни Ф.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 8л.
381135
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов. – Москва : Энергоиздат
Т. 1. – 1982. – 225 с.
381136
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов, А.И. Каштанов, В.С. Волков. – Москва : Энергоиздат
Т. 2 : Конструкция и работоспособность. – 1982. – 256 с.
381137
  Ширков Д.В. Дисперсионные теории сильных взаимодействий при низких энергиях / Д.В. Ширков, В.В. Серебряков, В.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1967. – 324с.
381138
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – М., 1963. – 625с.
381139
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 512 с.
381140
  Любищев А.А. Дисперсионный анализ в биологии / А.А. Любищев. – Москва : Московский университет, 1986. – 198 с.
381141
  Длин А.М. Дисперсионный анализ в производстве / А.М. Длин. – Москва : Центр. бюро технич. информации, 1962. – 64с.
381142
  Видуев Н.Г. Дисперсионный анализ в теории и практике геодезических измерений / Н.Г. Видуев, С Г. Кондра. – Москва, 1968. – 104с.
381143
  Курышева С.В. Дисперсионный анализ в экономике / С.В. Курышева. – Л, 1988. – 64с.
381144
  Косенко А.И. Дисперсионный анализ траекторий Редже в области резонансов и рассеяния : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.02 / Косенко А.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 14 с.
381145
  Юденков В.А. Дисперсионный анализ. / В.А. Юденков. – Минск, 1982. – 95с.
381146
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике / И.Д. Политова. – М., 1972. – 224с.
381147
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
381148
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
381149
  Кожевников В.М. Дисперсия групповых скоростей волн Рэлея и трехмерная модель строения мантии Центральной Азии / В.М. Кожевников, А.И. Середкина, О.А. Соловей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1564-1575 : рис. – Библиогр.: с. 1574-1575. – ISSN 0016-7886
381150
  Дерюгин И.А. Дисперсия магнитной и диэлектрической проницаемостей искусственных диэлектриков в диапазоне частот 500-35000 мггц / И.А. Дерюгин, М.А. Сигал, 1961. – С. 100-108
381151
  Грузинцев А.П. Дисперсия металлов / [соч.] А.П. Грузинцева. – Харьков : Пар. тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1904. – 32 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Без тит. л.
381152
  Роганов Ю.В. Дисперсия низкочастотных волн в периодических средах / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 27-33 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
381153
  Тимофеева Н.Ф. Дисперсия оптических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Н. Ф.; Гос. ин-т им. Вавилова, 1956. – 11л.
381154
  Джерасси К. Дисперсия оптического вращения. / К. Джерасси. – М, 1962. – 397с.
381155
  Терехова С.Ф. Дисперсия показателей преломления и двулучереломления монокристаллов CdSxSe1-x : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Терехова С.Ф. ; АН УССР, Ин-т полупроводн. – Киев, 1969. – 16 с.
381156
  Попырин О.И. Дисперсия показателя преломления плазмы в магнитном поле в миллиметровом диапазоне СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попырин О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1967. – 12л.
381157
  Веретенченко Б.А. Дисперсия постоянной Керра молекул и комплексов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Веретенченко Б.А.; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1975. – л.
381158
  Погребысская Е.И. Дисперсия света : историч. очерк / Е.И. Погребысская. – Москва : Наука, 1980. – 165с.
381159
  Олексин А.И. и др. Дисперсия света в области поглощения примесными центрами / А.И. и др. Олексин. – К.
2. – 1972. – 28с.
381160
  Цеквава Б.Е. Дисперсия света в области эскитонного поглощения в кубических кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цеквава Б.Е.; Объед. уч. сов. ин-тов физ., метеллофиз. и полупров. АН УССР. – Киев, 1962. – 10 с.
381161
  Митева Снежанка Ивановна Дисперсия спиновых волн в слоистых структурах на основе ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Митева Снежанка Ивановна; Ленингр. политехнический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
381162
  Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
381163
  Ващенко В.И. Дисперсия, затухание и нелинейные взаимодействия магнитостатистических волн в неоднородных пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ващенко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 91л. – Бібліогр.:л.81-91
381164
  Зависляк Игорь Владимирович Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спиновых волн и колебаний в анизотропных ферромагнетиках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 120л.
381165
  Страшникова М.И. Дисперсия, поглощение и отражение света в монокристаллах CdS в области их экситонных и зоно-зонных переходов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Страшникова М.И. ; АН УССР , Ин-т физики. – Киев, 1967. – 12 с.
381166
  Головко Ярослав Дмитриевич Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в феррит-диэлектрических слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Ярослав Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 12л.
381167
  Головко Я.Д. Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в ферритдиэлектрических слоистых структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Я.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 125л. – Бібліогр.:л.115-1325
381168
  Бровчук С.М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна динамічна дифрактометрія : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
381169
  Захарків І.Б. Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів [хімічна формула] у формі похідних 0-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 113-118. – ISSN 1991-0290
381170
  Скапа Л.М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скапа Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
381171
  Маньковська О.В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція формальдегіду / О.В. Маньковська, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 227
381172
  Якимчук М.В. Дисперсійна рідинна мікроекстрація з дериватизацією для концентрування бензофенонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251
381173
  Захарків І.Б. Дисперсійна та капілярна рідина мікроекстракція фталатів / І.Б. Захарків, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 149
381174
  Кулинич О.І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.116-120
381175
  Слабоспицький О.С. Дисперсійний аналіз даних : навч. посібник / О.С. Слабоспицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 45, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 42-43. – Бібліогр.: с. 41
381176
  Янчук Г.В. Дисперсійний аналіз економічних явищ і процесів із використанням електронних таблиць / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 103-115. – ISSN 2411-4413
381177
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Первак В.Ю. : КНУТШ, Радіофіз. фак-т. – Київ, 2009. – 368 л. – Бібліогр.: л. 324-368
381178
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : автореф. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Первак В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 55 назв.
381179
  Дерюгін І.А. Дисперсія магнітної і діелектричної проникливостей штучних діелектриків в діапазоні частот 500-35000 мггц / І.А. Дерюгін, М.А. Сігал. – Київ, 1960. – 36-46с. – Окр.відб.:Вісник КУ №3, 1960 р.; Сер.Астрономії, фізики та хімії, В.2
381180
  Селищев П.О. Дисперсія розподілу радіаційних дефектів при їх випадковому утворенні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 413-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі розглянуто флуктуації густини дефектів з урахуванням їх силової взаємодії. Стохастичний розподіл дефектів визвано випадковим полем швидкості утворення зміщень. Визначено статистичні характеристики (середні і кореляційні функції) випадкового ...
381181
  Неділько С.А. Дисперсна шихта для синтезу високоміцної оксидної кераміки / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 107
381182
  Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С.53-58 : табл. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
381183
  Коротаев А.Д. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов / А.Д. Коротаев. – Новосибирск, 1989. – 208 с.
381184
  Ушакова Н.Н. Дисперсность аналитических осадков : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ушакова Н.Н. – Москва, 1949. – 5 л.
381185
  Думанский А.В. Дисперсность и коллоидное состояние вещества / А.В. Думанский. – Харьків-Київ, 1932. – 208 с.
381186
   Дисперсность кремнезёма и модифицирование его поверхности как факторы усиления эпоксиполимерного композита / Д.Л. Старокадомский, С.В. Головань, И.Г. Телегеев, А.А. Ткаченко, Б.Г. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 140-147. – ISSN 1818-1724
381187
  Железная М.В. Дисперсность минеральных порошков наполнителей для безобжиговых электроизоляционных материалов и ее влияние на их физико-механические свойства : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Железная М.В. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 8 с.
381188
  Баруткин И.Н. Дисперсность структурных составляющих и искажения кристаллической решетки в связи с магнитными свойствами у ферромагнитных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баруткин И.Н.; Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 12л.
381189
  Коржуев А.С. Дисперсные битумы. / А.С. Коржуев. – М., 1951. – 212с.
381190
  Овчаренко Ф.Д. и др. Дисперсные минералы в огнетушащих композициях / Ф.Д. и др. Овчаренко. – Киев, 1984. – 160 с.
381191
   Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии : Материалы к III-й Международной палинологической конференции (СССР, Новосибирск, июль 1971 г.). – Фрунзе : Илим, 1971. – 146с.
381192
  Емельяненко Г.А. Дисперсные отложения металлов при высоких плотностях тока : Автореф... канд. хим.наук: / Емельяненко Г.А.; Днепропетросвкий хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 12 с.
381193
  Конюхов В.М. Дисперсные потоки в нефтяных скважинах / В.М. Конюхов. – Казань, 1990. – 136с.
381194
   Дисперсные системы : тезисы докладов / 18-я конференция стран СНГ, 14-18 сентября 1998 г.; МОУ. Одесский гос.университет. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1998. – 188с.
381195
   Дисперсные системы : 20 научная конференция стран СНГ, 23-27 сентября 2002 года, Одесса, Украина : тезисы докладов. – Одесса : Астропринт, 2002. – 288 с. – ISBN 966-549-802-9
381196
   Дисперсные системы в бурении.. – К., 1977. – 160с.
381197
  Логинов А.Е. Дисперсные системы в курсе химии средней школы : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: / Логинов А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
381198
  Балабанов Ефим Михайлович Дисперсные системы в электрическом поле коронного разряда. : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балабанов Ефим Михайлович;. – М., 1954. – 20л.
381199
   Дисперсные системы и поверхностные явления : тематич. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1989. – 192 с.
381200
  Круглицький Н.Н. Дисперсные структуры в органичесикх и кремнийорганических средах / Н.Н. Круглицький, В.Я. Кругицкая. – К, 1981. – 315с.
381201
  Трефилов В.И. Дисперсные частицы в тугоплавких металлах / В.И. Трефилов, В.Ф. Моисеев. – Киев, 1978. – 239с.
381202
  Катренко Любовь Антоновна Дисперсный состав и структура смолисто-асфальтеновых веществ нефтей и продуктов их переработки : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.13 / Катренко Любовь Антоновна ; АН УССР, Отд. нефтехимии ин-та физ.-орг. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 21 с.
381203
  Шенайх В. Диспесия возвратов звезд моолдых скоплений и ассциаций и проблема учета поглощения света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Шенайх В. ; Гос. астронг. ин-т, МГУ, Астрон. сов. АН СССР. – Москва, 1964. – 5 с.
381204
  Смирнова Наталья Диспетчер : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-45. – ISSN 0130-7673
381205
   Диспетчер ДМ 222. Инструкция по эксплуатации для программистов.. – К., 1973. – 47с.
381206
  Кузнецов И.М. Диспетчеризация и связь в сельском хозяйстве / И.М. Кузнецов. – Москва, 1973. – 63 с.
381207
  Орєшина Н.В. Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти / Н.В. Орєшина, Т.С. Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 30-34. – ISSN 1029-7200


  У статті диспетчеризацію представлено як здійснення компетентного забеспечення уніфікації та оптимізації бібліотечно-інформаційної роботи.
381208
  Зайцев Н.Г. Диспетчерская прогремма и сситема отладки математического обеспечения ЦВМ "Минск-22" / Н.Г. Зайцев. – К., 1972. – 172с.
381209
  Кузнецов И.М. Диспетчерская служба в АПК / И.М. Кузнецов. – М., 1989. – 238с.
381210
  Зыков В.М. Диспетчерская служба в колхозах и совхозах / В.М. Зыков. – М., 1973. – 64с.
381211
  Буллан Ю.В. Диспетчерская служба в совхозе. / Ю.В. Буллан. – Л., 1975. – 96с.
381212
  Меньшиков И.С. Диспетчерские правила управления водохранилищем многолетнего регулирования. / И.С. Меньшиков, А.Н. Чабан. – М., 1985. – 46с.
381213
  Рак Н.Г. Диспетчерские системы управления АПК. / Н.Г. Рак. – М, 1987. – 206с.
381214
   Диспетчерское управление буровыми работами. – М., 1974. – 215с.
381215
  Исанчурин Р.А. Диспетчерское управление в хозяйстве / Р.А. Исанчурин, Д.Г. Качаров. – М, 1975. – 87с.
381216
  Уськов В.В. Диспетчерское управление строительством с применением ЭВМ. / В.В. Уськов. – Л., 1987. – 80с.
381217
   Дисплеи. – М., 1982. – 316с.
381218
  Соловейчик И.Е. Дисплеи в системах с ЭВМ / И.Е. Соловейчик. – М., 1979. – 247с.
381219
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.1. – 1995
381220
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.2. – 1995
381221
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Герасимчук О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л.195-221. – Бібліогр.: л.222-257
381222
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Герасимчук О.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
381223
  Логшова Н. Диспозитивність у системі видів обвинувачень // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 89-91.
381224
  Гладка О.В. Диспозитивність як правова категорія в сучасній юриспруденції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 87-98. – ISSN 2524-101X
381225
  Мартыненко И.Э. Диспозитивно-состязательные начала хозяйственного судопроизводства и некоторые возможности совершенствования законодательства Республики Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 109-121. – ISSN 2306-255X
381226
  Молчанова Т.Н. Диспозитивность в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юридич.наук: / Молчанова Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юридич. ин-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
381227
  Козикова И. Диспозитивность как основа реализации свободы договора по законодательству Республики Беларусь и Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 312-313
381228
  Карпов А.О. Диспозитивные истоки ренессанса и реформации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 82-93. – ISSN 0236-2007


  В работе рассмотрена диспозитивная схема происхождения культурных феноменов Ренессанса и Реформации. Показаны истоки их общности, идущие от "ренессансной" культуры 12I–13 вв. На примере двучастности символа "renasci" обсуждаются психокультурные ...
381229
  Наден О. Диспозиції норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110
381230
  Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.90-99


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
381231
  Мікаелян С.Г. Диспозиційні параметри технологічного й інноваційного розриву глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 31-35. – ISSN 2222-0712
381232
  Киридон А. Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 33-43
381233
  Круглій А. Диспозиція "чудо"/"фантастичне" на матеріалі "Києво-Печерського Патерика" та творів жанру фентезі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60-66


  У статті зроблено спробу ввести «Києво-Печерський Патерик» в контекст сучасної літератури через зіставлення з творами жанру фентезі. Увага зосереджується на трансформації «чуда» як обов’язкового прояву Божественної волі в агіографічному тексті та ...
381234
  Єсипович К.П. Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 102-115
381235
  Штефан І.М. Диспозиція та елокуція у концепції риторики Г. Лаусберга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 134-135
381236
  Новак Агата Диспраксия как психомоторное расстройство детей школьного возраста / Новак Агата, Гнитецка Иоланта, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 56-59 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
381237
  Атлас В.В. Диспропорционирование олефинов на окисных катализаторах. : Автореф... наук: 02.082 / Атлас В.В.; Совет по присужд. ученых степен. хим.-техн. фак-та Аз. инст. нефти и химии. – Баку, 1971. – 22л.
381238
  Беренцвейг В.В. Диспропорционирование толуола на окиси алюминия и алюмосиликатных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Беренцвейг В.В.; МГУ. – М, 1971. – 16л.
381239
  Крючкова І.В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП. // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-37 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
381240
  Болбух І. Диспропорції нагромадження людського капіталу: взаємний вплив і шляхи мінімазації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
381241
  Солодовнік О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 73-80. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
381242
  Уколова А.А. Диспропорції розвитку ринку освітніх послуг в Україні: причини та наслідки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 155-159. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
381243
  Шевчук В.О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В.О. Шевчук, М.М. Мунько // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 45-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методам кластерного аналізу. Емпірично ...
381244
  Вітюк А.В. Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
381245
  Соколик М.П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
381246
  Вдовічен А.А. Диспропорційність інноваційних напрямів структурної перебудови промисловості України: горизонтальний та секторальний підход / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 27-39. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
381247
  Вдовічен А.А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А.А. Вдовічен, А.В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 220-231. – ISSN 1993-6788
381248
  Сердюк К.О. Диспропорція сформованості традицій тлумачення культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 85-87
381249
  Скрипник А.В. Диспусси в компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Скрипник А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 23л.
381250
  Гейне Диспут и другие стихотворения / Гейне, г. – М., 1939. – 40с.
381251
  Балашов А.Д. Диспут о любви / А.Д. Балашов. – Воронеж, 1989. – 157с.
381252
  Бойніцька О.С. Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 127-133


  Роман Мішель Робертс "У червоній кухні" розглядається у зв"язку з проблемою історичної перспективи, тобто збалансованого співвідношення минулого й теперішнього часових планів у сучасному історичному письмі. Впровадження елементів містичного у процес ...
381253
  Гейне Г. Диспут та інші вірші / Г. Гейне. – К, 1957. – 40с.
381254
  Боярська-Хоменко Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 21-29. – ISSN 2312-0657
381255
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 114с.
381256
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1975. – 128с.
381257
  Макарова Н.Ф. Диспуты молодоженов. О любви и браке / Н.Ф. Макарова. – М., 1962. – 32с.
381258
  Лисовский В.Т. Диспуты на морально-экономические темы / В.Т. Лисовский. – М., 1988. – 62с.
381259
  Пустынский И.Н. Диссекторные следящие системы / И.Н. Пустынский, С.М. Слободян. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
381260
   Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, И.В. Кузнецов, Н.А. Лопина // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 127-140. – ISSN 2312-7015
381261
  Борисова Екатерина Диссериация: Социальный капитал. Коллективное сознательное // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 18-19 : фото
381262
  Дышев А. Диссертант : проза: историческая повесть / окончание. Началоо в № 9, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 131-187
381263
   Диссертаци докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг.. – Вильнюс, 1958. – 132с.
381264
  Криворученко В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 14-19. – ISSN 0321-0383
381265
   Диссертации защищенные в Казанском государственном университете. – Казань, 1960. – 203с.
381266
  Холджураев Х.Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана / Х.Х. Холджураев. – Душанбе, 1970. – 283с.
381267
  Рахлевский В. Диссертации по финансам / В. Рахлевский, Г. Ушаков. – М, 1962. – 112с.
381268
   Диссертации, защищенные в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина : 1943-1956 гг. – Минск, 1957. – 84с.
381269
   Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944-1961 гг.. – Москва, 1962. – 164с.
381270
   Диссертации, защищенные в Латвийском государственном университете им. Петра Стучки : 1945-1963. – Рига, 1966. – 100с.
381271
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1956-1958 гг.. – Ленинград, 1960. – 68с.
381272
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1959-1960 гг.. – Ленинград, 1962. – 55с.
381273
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А.Жданова в 1934-1954 гг.. – Ленинград, 1955. – 256с.
381274
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А. Жданова в 1861-1968 гг.. – Ленинград, 1973. – 166с.
381275
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А.Жданова в 1961-1968 гг.. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – 160с.
381276
   Диссертации, защищенные в Ростовском университете : 1961-1979. – Ростов-на-Дону, 1980. – 426с.
381277
   Диссертации, защищенные в Тартусском государственном университете. 1946-1959.. – Тарту, 1961. – 52с.
381278
  Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения кеачества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
381279
  Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и перспективы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-159. – ISSN 0869-5687
381280
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
381281
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
381282
  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления ; учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488 с. – ISBN 978-5-91131-911-3
381283
  Кибанов А.Я. Диссертационным советам - профессиональное руководство // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-54. – ISSN 0321-0383
381284
  Протопопова Е. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0869-4915
381285
  Соколов С.А. Диссертация / С.А. Соколов. – Саратов, 1979. – 160с.
381286
  Кузин Ф.А. Диссертация : Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспир. / Ф.А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2000. – 320 с. – ISBN 5-86894-384-8
381287
  Волков Ю.Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – Москва : Гардарики, 2002. – 160с. – ISBN 5-8297-0065-4
381288
   Диссертация : Как написать и защитить диссертацию: Методические рекомендации по подготовке к защите диссертаций. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭЛИТ, 2006. – 224 с.
381289
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б.А. Райзберг. – 8-е изд., доп., испр. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-16-003268-9
381290
  Петраускене З. Диссертация Литовской ССР / З. Петраускене, П. Валентелене. – Вильнюс, 1971. – 489с.
381291
  Сергеев Н.К. Диссертация по педагогике: проблемы науки и нравственности / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается критический анализ диссертационных исследований в педагогике, выявляются причины их низкого про- гностического потенциала, неэффективности в аспекте влияния на качество отечественного образования, недостатки в методологическом ...
381292
  Вовченко Богдан Диссертация. Церковь и государство в России. Церковь на общественных началах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 20-22 : фото
381293
  Котляр Павел Диссертация: Исследования, которых могло бы и не быть. Наши британские ученые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 24-26 : фото
381294
  Аристов Станислав Диссертация: как выживали в концлагере Равенсбрюк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 18-20 : фото
381295
  Карабекян Даниел Диссертация: Манипулирование при голосовании. За честные выборы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 18-20 : фото, рис.
381296
  Павлова Маргарита Диссертация: Правоотношения между гражданами и государством. Без единого стандарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 22-23 : фото
381297
  Филистович Екатерина Диссертация: Психология прошлого созыва // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 18-20
381298
  Свинцов Виктор Диссертация: Языковые трудности. Слово не найдено // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 16-18 : фото
381299
  Воронцов Д.С. Диссимиляторные и ассимиляторные процессы въ сердечной мышце / Д.С. Воронцов, 1915. – 15с. : Ил.
381300
  Азизов Т.Я. Диссипативные операторы в пространствах с индефенитной метрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Азизов Т.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 9л.
381301
  Яковлев А.П. Диссипативные свойства неоднородных материалов и систем / А.П. Яковлев. – К., 1985. – 248с.
381302
  Шапиро В.Е. Диссипативные явления в системах, взаимодействующих с быстро осциллирующими регулярными и неругулярныхми полями. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шапиро В.Е.; МВ и ССО УССР.Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 38 с.
381303
  Эльтеков В.А. Диссипация энергии гамма-излучения в многокомпонентных макроскопических системах различной геометрии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эльтеков В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л.
381304
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – М, 1934. – 87с.
381305
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
381306
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – 104с.
381307
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – М, 1933. – 104с.
381308
  Костиков В.В. Диссонанс Сирина: роман / В.В. Костиков. – М., 1992. – 588с.
381309
  Карпов А.О. Диссонансное этносуществование и проблема толерантности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-1188


  В статье рассмотрена альтернативная мультикультурализму логика этносоциального развития, опирающаяся на принципиальную неустранимость диссонансного сосуществования разных культурных групп. Дан социально-философский анализ причин краха политики ...
381310
  Простомолотов В.Ф. Диссоциальное расстройство личности: проблемы теории и практики // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 33-39. – ISSN 2312-5675
381311
  Матвиенко Виктор Григорьевич Диссоциативная электропроводность насыщенных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Матвиенко Виктор Григорьевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
381312
  Сагаловский Е.Ш. Диссоциативная электропроводность насыщенных паров двойных систем, составленных из галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сагаловский Е. Ш.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24
381313
  Перов А.А. Диссоциативные столкновения молекулярных ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Перов А.А. ; Моск. физ.-мат. ин-т. – Москва, 1967. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
381314
  Мамина Елена Александровна Диссоциация и сольватация муравьиной, уксусной и бензойной кислот в смесях вода-этиленгликоль при разных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамина Елена Александровна; МВ и ССО УССР. – Х., 1985. – 16л.
381315
  Светцов В.И. Диссоциация молекул и процессы катодного распыления в тлеющем и высококачественном разрядах : Автореф... канд. хим.наук: / Светцов В. И.; Иван. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 19л.
381316
  Бурнашев М.А. Диссоциация молекул, молекулярных ионов и возбуждение атомов электронным ударом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурнашев М. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
381317
  Сажинов Ю.Г. Диссоциация молекулярного иона водорода в столкновениях с быстрыми протонами, атомами и молекулами водорода : Автореф... кандидата хим.наук: / Сажинов Ю.Г.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л.
381318
  Бровикова Изольда Николаевна Диссоциация неорганических молекул и рекомбинация атомов в неравновесной газоразрядной плазме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бровикова Изольда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1980. – 19л.
381319
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.1. – 1982. – 200с.
381320
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.2. – 1982. – 168с.
381321
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.4. – 1982. – 208с.
381322
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.5. – 1982. – 202с.
381323
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч. – 1976. – 243с.
381324
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.1. – 1976. – 243с.
381325
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 229с.
381326
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 243с.
381327
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.3. – 1977. – 229с.
381328
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.4. – 1977. – 228с.
381329
  Фурлей И.И. Диссоцитивный захват электронов молекулами гетероциклических соедиений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.054 / Фурлей И.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16 с.
381330
  Асхабов А.М. Дисспасивные структуры в кристаллогенезисе / А.М. Асхабов. – Сыктывкар, 1982. – 25 с.
381331
  Логвин В.В. Дистал -- язык и система моделирования логико-дифференциальных состем с сосредоточенными и распределенными параметрам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Логвин В.В.;. – Дубна, 1977. – 22л.
381332
  Мельченко Г.Г. Дистаннаты, метастаннаты и тиостаннаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мельченко Г.Г.; Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
381333
  Смогоржевский Л.А. Дистантная ориентация птиц. (В экспериментах по "хомингу") : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 097 / Смогоржевский Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Каф. зоологии позвоночных. – Киев, 1971. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39-40
381334
  Бондаренко В.І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бондаренко Вікторія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
381335
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – C. 33-41


  Розглянуто питання впровадження та ефективного використання дистантних форм обслуговування користувачів з метою підвищення ролі бібліотек у наповнені національного інформаційного простору (ІП) та їх співпраці в глобальному ІП. Висвітлено участь ...
381336
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 150-163
381337
  Винославська О.В. Дистантне кореспондентське консультування з людських стосунків : досвід, проблеми , перспективи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36
381338
  Каковська І. Дистантні форми обслуговування у бібліотеках // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 253
381339
  Смирнова Н.Ф. Дистантное положение синтаксически связанных элементов предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнова Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра англ. филологии. – Л., 1966. – 20л.
381340
  Федоровський О.Д. Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям / О.Д. Федоровський, А.В. Соколовська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
381341
  Нужний Д. Дистанцiйна зброя i свiдчення про збройнi сутички за кам"яного вiку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 82-105


  Iсторiя вивчення проблеми й основнi методичнi пiдxоди до розв"язання її.
381342
  Шерман И.В. Дистанцинное обучение математике абитуриентов нематематических специальностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-112. – (Педагогическое образование ; № 4)
381343
  Фабрикант В.Л. Дистанционная защита / В.Л. Фабрикант. – Москва : Высшая школа, 1978. – 215 с.
381344
  Ванин Н.В. Дистанционная лазерная спектроскопия резонансно поглощающих атмосферных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ванин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 13л.
381345
  Круглик И. Дистанционная педагогическая технология в сфере олимпийского образования студентов / И. Круглик, Ю. Курамшин // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 13-20. – ISSN 1992-7886


  Отмечается, что в странах постсоветского пространства (Беларусь, Россия, Украина) созданы и функционируют системы олимпийского образования.
381346
  Кравцов В.В. Дистанционная поддержка процесса обучения в системе высшего и дополнительного профессионального образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 38-40. – ISSN 0234-0453
381347
  Васильева Ю.В. Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения / Ю.В. Васильева, С.В. Шуралева // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 32. – С. 216-225. – (Юридические науки ; вып. 32). – ISSN 1995-4190
381348
   Дистанционно-частотные характеристики ионосферы при возвратно-наклонном зондировании по наблюдениям в Ашхабаде : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Г. Г,; Джемилев Г. Г,; МВиССО СССР, Том.ГУ. – Томск, 1961. – 9л.
381349
   Дистанционно управляемые роботы-манипуляторы.. – М., 1976. – 362с.
381350
   Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы.. – М., 1986. – 327с.
381351
  Волкова Г.И. Дистанционное библиографическое обслуживание // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 86-92
381352
  Амлинский Л.З. Дистанционное библиотечно-информационное обслуживание: каким ему быть? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765
381353
  Дворкина М.Я. Дистанционное библиотечное обслуживание: сущность и реализация в современных условиях / М.Я. Дворкина, Е.Ю. Елисина // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена формированию и развитию дистанционных библиотечных услуг, не требующих присутствия пользователя в стенах библиотеки.
381354
   Дистанционное зондирование атмосферы. – Новосибирск : Наука, 1978. – 175с.
381355
   Дистанционное зондирование атмосферы с борта орбитального комплекса "Салют-7" -- "Космос-1688" -- "Союз-Т14".. – Тарту, Таллинн, 1989. – 164с.
381356
   Дистанционное зондирование атмосферы со спутника "Метеор".. – Л., 1979. – 143с.
381357
  Кузнецов Д А. Дистанционное зондирование атмосферы тропической зоны : Учебное пособие / Д А. Кузнецов, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград, 1988. – 90с.
381358
   Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии. – Москва : Мир, 1984. – 535с.
381359
   Дистанционное зондирование Земли со спутника "Метеор-Природа" : Советско-болгарский эксперимент №Болгария-1300-ІІ". – Л., 1985. – 153с.
381360
  Солодовников Г.К. и др. Дистанционное зондирование ионосферы Земли с использованием радиомаяков космических аппаратов / Г.К. и др. Солодовников. – М., 1988. – 191с.
381361
  Генис В.И. Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффека Доплера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Генис В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 93л.
381362
  Генис Владимир Иванович Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффекта Доплера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Генис Владимир Иванович; КПИ, Дрексел ун-т США. – К., 1995. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
381363
   Дистанционное зондирование океана.. – Севастополь, 1982. – 136с.
381364
   Дистанционное зондирование: количественный подход. – Москва : Недра, 1983. – 415с.
381365
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381366
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381367
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381368
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381369
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381370
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381371
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381372
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381373
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
381374
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381375
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381376
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381377
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381378
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381379
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381380
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381381
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381382
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381383
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381384
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381385
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
381386
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
381387
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
381388
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
381389
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
381390
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
381391
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
381392
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381393
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381394
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381395
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381396
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381397
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381398
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381399
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381400
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381401
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381402
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381403
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
381404
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381405
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381406
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381407
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381408
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381409
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381410
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381411
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381412
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381413
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381414
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381415
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
381416
  Осиленкер Л. Дистанционное и традиционное образование: социально-экономическая эффективность / Л. Осиленкер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 114-118. – ISSN 0869-3617
381417
  Шупяцкий А.Б. Дистанционное измерение интенсивности осадков радиолокационным методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шупяцкий А.Б. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1959. – 9 с.
381418
  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли : Основы и методы дистанционных исследований в геологии / П. Кронберг. – Москва : Мир, 1988. – 349с.
381419
   Дистанционное наблюдение и экспертная оценка.. – М., 1982. – 110с.
381420
  Миннибаев Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и проблемы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0869-3617
381421
  Мицель А.А. Дистанционное образование как составляющая процесса формирования единого образовательного пространства / А.А. Мицель, Е.В.Молнина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-65
381422
  Кочетков М.В. Дистанционное образование сделает Россию инновационной? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Представлен сравнительный анализ дистанционного обучения и аудиторного обучения как форм образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. Сравниваются возможности дистанционного и аудиторного обучения в контексте развития ...
381423
  Таппасханова М.А. Дистанционное обучение - способ реализации образовательной траектории // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – C. 44-48. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрена реализация одной из современных форм получения образования - дистанционного обучения как образовательной траектории личности. Даны определения таким понятиям, как дистанционное обучение, дистанционное образование, образование. Автором ...
381424
  Марьин С. Дистанционное обучение в Западной Европе и США / С. Марьин, М. Коноплянник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 50-54. – ISSN 1562-529Х
381425
  Хузиахметов А.Н. Дистанционное обучение в процессе организации учебно-воспитательной деятеьности студентов / А.Н. Хузиахметов, Р.Р. Насибуллов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значение дистанционного обучения в процессе организации учебно-воспитательной деятельности студентов.
381426
  Пальчук М.И. Дистанционное обучение в Украине: практический опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0869-561Х
381427
  Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : Монография / А.Н.Алексеев. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 333с. – ISBN 966-680-235-Х
381428
  Василенко О.Н. Дистанционное обучение иностранным языкам // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 206-212. – (Серія "Філологічні науки")
381429
  Черкашина Н.И. Дистанционное обучение как инновационная форма обучения иностранному языку // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 18. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Создание дистанционных курсов по иностранному языку позволяет вовлечь в процесс обучения не только студентов, но и широкий круг лиц, заинтересованных в повышении своего уровня владения языком".
381430
  Кулагина С.В. Дистанционное обучение как один из факторов повышения конкурентоспособности современных организаций / С. В. Кулагина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-68.
381431
  Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления "разумного" общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 окт. 2012 года / Бакинский международный гуманитарный форум. – Баку : [б. и.], 2012. – С. 304-308
381432
  Калинина А.И. Дистанционное обучение как часть системы непрерывного образования и роль самообразования в дистанционном обучении // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С.100-105. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности дистанционной формы обучения в системе непрерывного образования и приведены аргументы в пользу необходимости формирования умений и навыков самообразования как основы для эффективной реализации дистанционного ...
381433
  Суворова Н.Ю. Дистанционное обучение как элемент корпоративной системы образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 79-82. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание и значение современной системы корпоративного образования в России в условиях модернизации современного общества. В статье исследована инновационная форма корпоративного обучения, рассмотрены предпосылки поиска и внедрения ...
381434
  Хакимова А.А. Дистанционное обучение математике с использованием компьютерной математической системы MATHEMATICA при подготовке специалистов экономического профиля // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 233-237. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
381435
  Валит Е.С. Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы / Е.С. Валит, Д.В. Зиновьев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 55-60. – ISBN 978-966-285-210-3
381436
  Димова Алла Львовна Дистанционное обучение студентов-спортсменов в условиях информатизации высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
381437
  Цаплин А.И. Дистанционное обучение физике в техническом университете / А.И. Цаплин, Д.В. Баяндин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
381438
  Соловов А. Дистанционное обучение: технологии и целевые группы. / Соловов А. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
381439
  Тихонов А.В. Дистанционное обучение:опыт интеграции образовательного и научно-исследовательского процессов / А.В. Тихонов, А.А. Мерзляков, В.С. Богданов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 1561-2465
381440
  Бычкова И.А. и др. Дистанционное оперделение температуры моря / И.А. и др. Бычкова. – Л, 1988. – 222с.
381441
  Черногор Л.Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса : учебное пособие / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 500 с. – ISBN 966-623-434-3
381442
  Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями / Я. Войцеховский. – Москва, 1977. – 432 с.
381443
  Васильев Б.В. Дистанционное управление надежностью и эффективностью радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва, 1983. – 225 с.
381444
  Евдокимов Ю.К. Дистанционные автоматизированные учебные лаборатории и технологии дистанционного учебного эксперимента в техническо вузе / Ю.К. Евдокимов, А.Ю. Кирсанов, А.Ш. Салахова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 101-116


  Рассмотрена роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном образовании. В статье приводится краткий аналитический обзор систем дистанционного управления реальными экспериментами, выполняемыми на типовых учебных и уникальных научных ...
381445
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1978. – 232с.
381446
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1980. – 355с.
381447
  Назаров И.М. Дистанционные и экспрессные методы определения загрязнения окружающей среды / И.М.Назаров, А.Н.Николаев. Ш.Д.Фридман. – Москва : Гидрометеоиздат, 1977. – 194с. : Ил.
381448
  Голубев А.В. Дистанционные измерения температуры, пучения и напряжения термически деятельного слоя грунта / А.В. Голубев. – Москва : АН СССР, 1957. – 86 с.
381449
  Востриков Ю.А. Дистанционные измерительные системы с дифференциально-трансформаторными преобразователями перемещений / Ю.А. Востриков. – Москва, 1984. – 97с.
381450
  Мишев Д. Дистанционные исследования Земли из космоса. / Д. Мишев. – М., 1985. – 229с.
381451
   Дистанционные исследования ландшафтов.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 197 с.
381452
   Дистанционные исследования океана. – Владивосток, 1990. – 166с.
381453
   Дистанционные исследования окружающей среды оптическими и радиофизическими методами.. – Л., 1983. – 152с.
381454
   Дистанционные исследования при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1988. – 224с.
381455
   Дистанционные исследования при нефтепоисковых работах.. – М., 1985. – 106с.
381456
   Дистанционные исследования при поисках полезных ископаемых. – Новосибирск : Наука, 1986. – 175с.
381457
   Дистанционные исследования природных ресурсов Сибири. – Владивосток : Наука, 1986. – 191с.
381458
   Дистанционные исследования природных ресурсов.. – Москва, 1981. – 81с .
381459
   Дистанционные исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1988. – 159с.
381460
  Бронштейн Д.И. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и эксплуатация / Д.И. Бронштейн. – Л, 1979. – 391с.
381461
   Дистанционные методы в геологии нефти и газа.. – Тюмень, 1990. – 158с.
381462
   Дистанционные методы в геологических исследованиях.. – Л., 1980. – 155с.
381463
   Дистанционные методы в гидрогеологии и инженерной геологии : Обзор. Гидрогеология и инженерная геология / Е.А. Востокова, А.В. Садов, Э.К. Радченко, И.К. Абросимов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 64с.
381464
   Дистанционные методы геолого-географического изучения Земли. : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1982. – 131с.
381465
  Галахов В.Л. Дистанционные методы зондирования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1980. – 153с.
381466
  Харин Н.Г. Дистанционные методы и охрана природы пустынь. / Н.Г. Харин. – Москва : Наука, 1980. – 102с.
381467
   Дистанционные методы и средства изучения природных ресурсов Земли : Сборник науч. трудов, посвящ. 100-летию Н.Г. Келля. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1982. – 156 с.
381468
   Дистанционные методы изучения геосистем.. – Москва, 1978. – 222 с.
381469
  Петропавловская М.С. Дистанционные методы изучения криолитозоны / М.С. Петропавловская. – Л., 1988. – 72с.
381470
   Дистанционные методы изучения океана. – Горький, 1987. – 193с.
381471
  Шилип Б.В. Дистанционные методы изучения природных ресурсов / Б.В. Шилип. – М., 1971. – 21с.
381472
  Харин Н.Г. ДИстанционные методы изучения растительности. / Н.Г. Харин. – М., 1975. – 132с.
381473
   Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород нефтегазоносных территорий. – Москва : Недра, 1988. – 164с.
381474
   Дистанционные методы исследования атмосферы.. – Новосибирск, 1980. – 160с.
381475
  Любич И.И. Дистанционные методы исследования влияния хозяйственной деятельности на ландшафты УССР / И.И. Любич, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
381476
   Дистанционные методы контроля агроресурсов в задачах управления сельскохозяйственным производством.. – М., 1985. – 183с.
381477
  Прокопенко А.И. Дистанционные методы при анализе структурных элементов земной коры. / А.И. Прокопенко. – Новосибирск, 1984. – 221с.
381478
   Дистанционные методы при изучении геологии центральных районов Европейской части СССР. – М., 1985. – 121с.
381479
   Дистанционные методы при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1981. – 135с.
381480
  Соловьева Н.М. Дистанционные образовательные технологии в организации педагогической практики студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 44-49. – ISSN 2073-9613
381481
  Кучумова О.П. Дистанционные образовательные технологии в условиях глобализации (на примере республики Бурятия) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 214-225. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автором затронуты аспекты международного и регионального опыта развития информационных технологий в образовании. В статье описан опыт модернизации образовательных технологий на примере Республики Бурятия. Впервые автором построена модель изменений ...
381482
  Еремин А. Дистанционные образовательные технологии: проблемы авторского права / А. Еремин, Ю. Руденко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-3617
381483
   Дистанционные оценки общей увлажненности территорий.. – М., 1984. – 112с.
381484
  Карпенко М.П. Дистанционные технологии - ключ к массовому образованию XXI века // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С. 4-14
381485
  Овчаров А.В. Дистанционный доступ к информации в компьюторной среде обучения // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.14-22.
381486
   Дистанционный индуктивный манометр типа ДИМ-Т (на высокие давления)., 1959. – с.
381487
   Дистанционный индуктивный унифицированный манометр типа ДИМ., 1959. – с.
381488
   Дистанционный контроль верхнего слоя океана.. – Новосибирск, 1991. – 147с.
381489
  Стейскал В. Дистанционный курс - составляющая менеджмента знаний / В. Стейскал, Е. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
381490
   Дистанционный курс "Информационные технологии в ХНУГХ" как фактор повышения активности студента / А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 3-4
381491
  Аржанников Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыкании на землю / Е.А. Аржанников. – Москва, 1985. – 175 с.
381492
  Морозова Е.И. Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
381493
  Мацявичюс Ю.К. Дистанция : стихи / Ю.К. Мацявичюс; пер. с лит. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
381494
  Новиков В.С. Дистанция и конкуренция (к социологическому анализу дистанционных образовательных технологий // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465


  Конкурентоспособность системы дистанционного обучения определяется тем, что оно сжимает пространственную отдаленность преподавателя и студента, в то же время присутствие этих фигур виртуализируется и позволяет обеспечить высокое качество передачи ...
381495
  Білоус Л.Ф. Дистанційна географічна освіта в Україні : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 354-360 : Табл. – ISSN 0868-6939
381496
  Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12.
381497
  Макарова М.В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
381498
  Коляденко П. Дистанційна комунікація як одна з основних рушійних сил розвитку інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 92-96
381499
  Якименко О.О. Дистанційна освіта - потужна складова екопедагогіки, вебінар - важливий елемент освітньої ноосфери / О.О. Якименко, О.Я. Тягай, В.С. Бірюков // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 139-141. – ISSN 1681-2751
381500
  Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  7-8 червня 2017 р. у Вільнюсі (Литва) відбулася Міжнародна конференція на тему: "Андрагогіка: дистанційна освіта для бібліотекарів у віртуальному середовищі", що проводилась за сприяння програми "Еразмус+".
381501
  Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Представлено інформацію по міжнародній конференції на тему: "Андрагогіка: дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі" у Вільнюсі (Литва).
381502
  Науменко Л.Ю. Дистанційна освіта в післядипломній підготовці лікарів медико-соціальної експертизи / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 261-263. – ISSN 2077-1096
381503
  Купрікова Г. Дистанційна освіта в практиці викладання української мови у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 314-317
381504
  Гейдел А. Дистанційна освіта в практиці викладання української мови у вищій школі / А. Гейдел, Д. Каплун // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 36-38
381505
  Ус Г.О. Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ / Г.О. Ус, Я.М. Манькута // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 135-145. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
381506
  Нелін Є.В. Дистанційна освіта Італії: проблеми, сучасність, перспективи розвитку // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 36-41. – ISSN 2411-1317
381507
  Чикаренко І.А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67-74. – ISSN 2311-6420
381508
  Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології : дидактичні технології широкодоступного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Акад. дистанційної освіти. – Київ : Видавництво університету "Україна" ; Міленіум, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – 5-річчю заснування Відкритого міжнар. університету розвитку людини "Україна" присвячується. – Бібліогр.: с. 372-376. – (Дидактичні технології широкодоступного навчання ) ( Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-621-165-3
381509
  Глибовець М.М. Дистанційна освіта та комп"ютерні системи її підтримки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо історії, загальних основ дистанційної освіти, форм дистанційного навчання, особливостей реалізації телекомунікаційних систем дистанційної освіти, використання агентних технологій, характеристики сучасного ...
381510
  Гамалія В.М. Дистанційна освіта у вишах України: європейський досвід // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 538-545
381511
  Судакова І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні : історія розвитку та сьогодення // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
381512
  Абакумова О.О. Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 307-311. – ISSN 2076-1554
381513
  Канівець А. Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
381514
  Якименко Н. Дистанційна освіта як інтерактивна форма навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
381515
  Клименко Л.І. Дистанційна освіта як новітня інформаційна технологія // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 68-72. – ISBN 978-617-7351-28-2
381516
  Франчук Т.Й. Дистанційна освіта як суб"єкт формування контенту професійного саморозвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 64-65
381517
  Шуневич Б.І. Дистанційна освіта: теорія інтерактивності й комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано одну з перших зарубіжних теорій дистанційного навчання - теорію інтерактивності й комунікації, яку розробив Бердж Хольмберг і назвав "керованою дидактичною розмовою", та її продовження - теорію викладання при дистанційному навчанні. Також ...
381518
  Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н.І. Політух ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103-104
381519
  Рамський Ю. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики / Ю. Рамський, С. Хазіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 1)


  Показано значущість і особливості впровадження у процес підготовки майбутніх учителів фізи-ки наскрізного навчання комп’ютерного моделювання. Обґрунтовано доцільність використання навча-льно-методичних матеріалів створеного сайту «Комп’ютерне ...
381520
  Пахомова І.М. Дистанційна підтримка проходження асистентської практики на фізичному факультеті ХНУ імені Каразіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 206-210. – ISBN 978-966-285-311-7
381521
  Демченко О.В. Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 138-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
381522
  Вишновецька С.В. Дистанційна робота як форма нетипової зайнятості: проблеми правового регулювання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 225-232. – ISSN 0869-2491
381523
  Поплавська О.А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 189-194
381524
  Андрейчин М.А. Дистанційна томографія та її значення для діагностики гострого тонзиліту / М.А. Андрейчин, Ю.В. Копча // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 82-88. – ISSN 1681-2727
381525
  Власенко І.Г. Дистанційна форма навчання: досвід використання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 16-17
381526
  Воєвутко Н. Дистанційна форма професійної підготовки вчителів республіки Кіпр // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 143-149. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
381527
  Федотова Т.А. Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці / Т.А. Федотова, С.О. Антоненко, М.В. Морілов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 101–105. – ISSN 1997-4167


  Проаналізовано процес використання дистанційної системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.
381528
  Мормиль О.В. Дистанційне вивчення землі і сонця / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 28-31 : фото
381529
  Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
381530
  Шульга Р.В. Дистанційне дослідження Землі з використанням методу структурно-тектонічного аналізу // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 81-84. – ISSN 2409-9430
381531
   Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Білоус та ін.] ; ред. В.Р. Філь ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 357-360. – ISBN 978-966-439-387-1
381532
  Казаченко Л.М. Дистанційне зондування Землі і моніторинг деградації грунтів / Л.М. Казаченко, Д.А. Казаченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 86-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
381533
  Забара І.М. Дистанційне зондування землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 36-43. – ISSN 2616-6798
381534
  Дерба С.М. Дистанційне навчання - допомога чи шкода учням? // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 321-326


  У статті розглянуто сучасні засоби телекомунікації як генеруючі щодо появи нових освітніх форм, зокрема дистанційного навчання у шкільній практиці. Розглянуто переваги і недоліки такої форми навчання.
381535
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-210-3
381536
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 255, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-311-7
381537
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 82, [1] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-285-400-8
381538
  Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793
381539
  Воронцов О.С. Дистанційне навчання - як засіб підвищення якості військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 188-193


  Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало використовується у зарубіжних системах освіти, зокрема у західноєвропейських країнах, СНІА, Японії, Росії. В теперішній час на Україні відбувається інтенсивний процес інформатизації навчального ...
381540
  Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання : Методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-378-7
381541
  Вовдюк Л.В. Дистанційне навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 16-17 : фото
381542
  Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 187-189
381543
  Берест Т. Дистанційне навчання в контексті неперервної освіти / Т. Берест, Г. Купрікова // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 4-10
381544
  Журавська Н.С. Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 101-106. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто дистанційне та електронне навчання (від загальноприйнятого терміна e-learning), що займають у сучасній системі навчання міцні позиції, органічно доповнюючи очне навчання. Наголошується, що провідні світові аналітичні компанії стверджують, ...
381545
  Овсяннікова В.В. Дистанційне навчання в освітньому процесі вищого навчального // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 36-60. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
381546
  Домбровська С.М. Дистанційне навчання в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів сучасного ВНЗ // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-285-400-8
381547
  Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-700-1
381548
   Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ) / О.Г. Кущ, В.М. Омельянчик, Г.І. Бессараб, Н.П. Жернова, Н.В. Степанова, М.А. Тихоновська, О.В. Морозова, І.Є. Сухомлінова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 85-89. – ISSN 1681-2751
381549
  Пузирьов В.Є. Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 283-290. – ISSN 2312-5993
381550
  Федоренко Юрій Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 2-7 : Схеми. – Бібліогр.: Біюліогр.: 9 назв
381551
  Баглей К.М. Дистанційне навчання і підготовка фахівців економічного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 53)


  Оновлення системи освіти має забезпечити підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів для народного господарства. Така необхідність потребує пошуку нових форм і методів організації навчального процесу, стимулює використання прогресивних ...
381552
  Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 318-325. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено аналітичному огляду сучасного стану електронних засобів дистанційного навчання іноземної мови.
381553
  Морозова Л.Ю. Дистанційне навчання на сучасному етапі / Л.Ю. Морозова, О.С. Морозова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 213-219.
381554
  Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISSN 2078-5119
381555
  Глазова В.В. Дистанційне навчання педагога як шлях професійного зростання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 40-41. – ISBN 978-966-285-400-8
381556
  Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є.Ю. Владимирська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 78-83. – ISBN 966-597-072-0
381557
  Мінько Л.Ю. Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарів-інтернів // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 299-302. – ISSN 2077-1096
381558
  Гончаренко О.В. Дистанційне навчання у післядипломній професійній освіті (досвід Франції) / О.В. Гончаренко, С.И. Шматков // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 229-235. – ISBN 978-966-285-311-7
381559
  Білик О.М. Дистанційне навчання у процесі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 10-15. – ISBN 978-966-285-311-7
381560
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 243-247. – ISBN 966-7890-03-1
381561
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
381562
  Поклонський О.О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність ...
381563
  Наконечна С.М. Дистанційне навчання як засіб формування системи інформатичних компетентностей студентів коледжів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 68-72. – ISSN 2413-1571
381564
  Опанасюк Ю.І. Дистанційне навчання як інноваційна технологія // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 298-301. – ISSN 2076-1554
381565
  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як інноваційна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 154-162
381566
  Половая Н.О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
381567
  Микитась В.В. Дистанційне навчання як можливість отримання освіти в сучасних умовах розвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 41-42
381568
  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 49-53. – ISSN 2078-1016
381569
  Опанасюк Ю.І. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-161. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
381570
  Печенізька Т. Дистанційне навчання як один із сучасних методів викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 161-163
381571
  Чернявська І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови / І. Чернявська, О. Сердюкова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 131-133
381572
  Шмирова О. Дистанційне навчання як різновид сучасних педагогічних технологій / О. Шмирова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
381573
  Марігодов В.К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 49-54
381574
   Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 73, [3] с. : Бібліогр. в кінці ст. – Текст укр., рос.
381575
  Іванова Ю.С. Дистанційне навчання як форма професійного навчання працівників // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5


  "У якості висновку можна зазначити, що головними ознаками дистанційної форми навчання є використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій, незалежність суб"єктів навчання від відстані і часу, інтерактивність, що передбачає спілкування ...
381576
  Троцюк Р. Дистанційне навчання. Переваги та недоліки використання сучасних систем електронного навчання в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 326-332. – ISSN 2218-5348
381577
  Антонов В.М. Дистанційне навчання: Логіка. Технології. Перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
381578
  Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки / В.І. Соловйов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 135-139. – ISBN 966-597-072-0
381579
  Жадько К.С. Дистанційне навчання: проблеми і перспективи // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 135-140. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
381580
  Лещенко І.Т. Дистанційне навчання: сутність і перспективи // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
381581
  Красніцька Г.М. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 47-48
381582
  Бондаренко В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503-523. – ISSN 2224-9516
381583
  Каліберда Н.Ю. Дистанційне обслуговування користувачів: пріоритети розвитку // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 14-17. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Основними орієнтирами для ефективного розвитку провідних бібліотек світу в умовах трансформації їх функцій виступають рекомендаційні документи ІФЛА та ЮНЕСКО, в яких обґрунтовані принципи діяльності сучасного міжнародного бібліотечного співтовариства. ...
381584
  Пархоменко О.М. Дистанційне форма навчання - нова можливість розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
381585
  Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
381586
  Анахов П.В. Дистанційний контроль глибини водойми з використанням багатоканального доступу до полів сейшового походження / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
381587
  Глазунова Л.В. Дистанційний курс "Електронна бібліографія" в системі професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 65-71
381588
  Тимченко А.М. Дистанційний курс "психологічні та валеологічні основи планування сім"ї" в структурі навчальної програми студентів-валеологів очної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 144-147. – ISBN 978-966-285-311-7
381589
  Яременко Ю.А. Дистанційний курс в рамках курсу англійської мови для природничих факультетів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 250-255. – ISBN 966-581-623-3
381590
  Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови:перспективи використання для комбінованого навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.46-51. – ISSN 1562-529Х
381591
  Розуменко А.О. Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 356-364. – ISSN 2312-5993
381592
  Гурєєва Л.В. Дистанційний курс у змішаному навчанні усного двостороннього перекладу на основі рамкової програми з англійської мови // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С.42-46. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
381593
  Хроменко І.А. Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – С. 2-64
381594
  Білоус О.А. Дистанційний поточний контроль знань студентів при вивченні математичних дисциплін / О.А. Білоус, Ю.А. Кравченко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 6-12. – ISSN 2519-2361
381595
  Гогерчак Г. Дистанційний турнір з інформаційних технологій // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  На базі Українського фізико-математичного ліцею та факультету кібернетики КНУ вперше пройшов Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді як різновид інтелектуальних Інтернет-змагань для учнів середніх навчальних закладів. ...
381596
  Овчаров Ю.В. Дистанційний ультразвуковий контроль середовищ за фазами коефіцієнтів відбиття : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Овчаров Ю. В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
381597
  Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
381598
  Болотських М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти. Досвід технічного університету. / М. Болотських // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
381599
  Прадівлянний М.Г. Дистанційні навчальні технології при викладанні професійно спрямованої іноземної мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 63-66
381600
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Ситнік С.В.; НАНУ; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2008. – 140л. – Бібліогр.: л. 112 - 140
381601
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.01 / Ситнік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.:17 назв
381602
  Блажук О.А. Дистанційні технології в вищому навчальному закладі // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 8-9
381603
  Круглик В. Дистанційні технології навчання як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
381604
  Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко ; УКООПСПІЛКА. Львівська комерційна академія, каф-ра інформаційних систем у менеджменті. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 295с. – ISBN 966-7478-84-X
381605
  Кудіна Т.М. Дистанційні форми навчання української мови як іноземної // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 217-227. – ISSN 2312-5993


  Описана змішана технологія інтернет-навчання української мови як іноземної. Для реалізації запропонованої концепції дистанційного навчання української мови бу виготовлений інтернет-адаптований навчальний комплекс "Українська мова для іноземців", який ...
381606
   Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. А.М. Малієнко]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 389 с., [16] арк. фотоіл. – (Золоті імена української журналістики / ред. рада: Ю.В. Бондар [та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-97450-2-6
381607
  Никольский А.А. Дистатная звковая сигнализация дневрных грызунов открытых пространств : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский А. А.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
381608
  Демидов А Дистационное лазерное зондирование пигментов морского фитопланктон : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Демидов А А.; МГУ. – Москва, 1981. – 21л.
381609
  Барнова Н.А. Дистибутивный аназиз консонантных комплексов. : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Барнова Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
381610
  Федосеев Семен Дистиллят дьявола : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 118-126 : Іл.
381611
  Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки / В.Н. Слесаренко. – М., 1980. – 244с.
381612
  Сийрде Э.К. Дистилляция (теория, методы расчета) / Э.К. Сийрде. – Л., 1971. – 216с.
381613
  Сюта Б. Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 88-94
381614
  Винницкий В.М. Дистинктивные функции ударения в современном украинском литературном языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Львов гос. ун-т. – Львов, 1973. – 21 с.
381615
  Кольцов В.М. Дистинкція методологічних і теоретико-методологічних підходів щодо дослідження політичної опозиції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
381616
  Турчина С.І. Дистиреоз як чинник ризику формування вторинної аменореї в дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту / С.І. Турчина, Т.А. Начетова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 45-50. – ISSN 2413-550Х
381617
  Навроцька І.М. Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 121-126. – ISSN 2311-0821
381618
  Каращук А.Я. Дистрибутивна модель синтактико-семантичної структури французьких суспільно-політичних текстів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 147-155.
381619
  Сорочайкин А.Н. Дистрибутивная теория справедливости Дж. Ролза / А.Н. Сорочайкин, А.В. Филатова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2074-5354
381620
  Каращук Ф.Я. Дистрибутивний аналіз і дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 33-39. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається поняття дискурсу в його історичному розвитку,а також роль дискурсу в дистрибутивному аналізі. Вводиться визначення ідеології як системи вузлових точок дискурсу, які взаємодіючи між собою, можуть створювати до-вготривалу фіксацію ...
381621
  Фокін С.Б. Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 491-500


  Статтю присвячено одному з методів підбору міжмовних еквівалентів для перекладних словників, а саме, дистрибуції. Якщо для двох мов, які перебувають у контакті (як іспанська та українська), вже є базовий перекладний словник, проблемним є пошук ...
381622
  Андрєєва Т.М. Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті здійснено дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів на матеріалі роману В.Винниченка. This article deals with the distributional and structural-semantical characteristics of adjective composites, realized ...
381623
  Круглій О.Р. Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 129-134. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
381624
  Ковалева Л.П. Дистрибутивно-семантический анализ глаголов движения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ковалева Л.П.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 17л.
381625
  Плотников Б.А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений / Б.А. Плотников. – Минск, 1979. – 134с.
381626
  Столбовая Л.В. Дистрибутивно-статистический анализ лексической группы существительных, обозначающих географические объекты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Столбовая Л.В.; МВ ССО БССР.Минский гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Минск, 1973. – 21л.
381627
  Соркина Л.А. Дистрибутивно-статистическое выделение именной группы в английском тексте.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Соркина Л.А.; БГУ. – Минск, 1972. – 32л.
381628
   Дистрибутивно-статистическое описание текстов (для нужд машинной переработки текстов в АСУ и АИС).. – Иркутск, 1973. – 86с.
381629
  Иванов С.Г. Дистрибутивные системы элементов групповой структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов С.Г.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 7л.
381630
  Жаринов В.В. Дистрибутивные структуры и их приложения в комплексном анализе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Жаринов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 28л.
381631
  Мдивани Р.Р. Дистрибутивный анализ начальных консонантных групп современного грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мдивани Р.Р.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 17л.
381632
  Хартунг Ю. Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хартунг Ю.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
381633
  Майорова В.И. Дистрибуция Perfect Pergrct Continuons с прямым дополнением и обстоятельствами в простом предложении (на матер. анл. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Майорова В.И.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л.
381634
  Гриднева Любовь Михайловна Дистрибуция графем и порождение слога в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Гриднева Любовь Михайловна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1973. – 16 с.
381635
  Переверзєв Д.І. Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 70-82. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджено кореляцію між віком слова та особливостями його функціонування в поезії Т.Г. Шевченка. В статье исследована корреляция между возрастом слова и особенностями его функционирования в поэзии Т.Г. Шевченко The article explores the ...
381636
  Турчина А.А. Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 180-187


  У статті розглядаються міжмовні омоніми у системі повнозначних частин мови (іменникова, прикметникова та дієслівна лексика), аналізуються питання граматичної омонімії у чеському мовознавстві. В статье рассматриваются межъязыковые омонимы в системе ...
381637
  Горшенін Л. Дистрибуція на умовах екслюзивності з погляду конкурентного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Передумови, кваліфікація та відповідальність".
381638
  Татарская Е.В. Дистрибьюторский договор в российской системе гражданско-правовых договоров // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 199-206. – ISSN 1684-2618
381639
  Дикусар А.И. Дисульфиды пиразолиндитиокарбаминатов как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Дикусар А.И.; МГУ. – М, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
381640
  Стасюк О.С. Дисфемістичні засоби викриття евфемістичних позначень (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 321-325


  У статті розглядаються механізми дисфемістичного викриття евфемістичних позначень, які використовуються учасниками парламентської комунікації ФРН та Швеції. Особлива увага приділяється семантичному взаємозв"язку дисфемістичного та відповідного ...
381641
  Богданов В.В. Дисфузивные процессы в порошковых системах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Богданов В. В.; МВиССО УССР, Харьк.ГУ им. Горького. – Х., 1985. – 16л.
381642
  Предборський В.А. Дисфункцийний розвиток як об"єкт теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 7-9
381643
  Шереги Ф.Э. Дисфункциональность российского высшего профессионального образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 21-28. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются причины несоответствия структуры подготовки специалистов с потребностью реальной экономики.
381644
  Тулинцев А.Е. Дисфункция системы образования России // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 223-230. – ISSN 2073-8536
381645
  Добродумов П Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства : політико - правові наслідки тінізації економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.89-92
381646
  Харіна Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 257-264 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
381647
  Омельчук В.О. Дисфункції ринку доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-21
381648
  Ситник Г.П. Дисфункції, дефекти і дисбаланси в державному управлінні, як загрози національній безпеці // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 3/4 (15/16). – C. 10-24. – ISSN 2523-4927
381649
  Цуканова Г.О. Дисфункціональні ефекти соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-115. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто сутнісні особливості феномену появи дисфункціональних ефектів серед комунікатів рекламної інформації. Описано специфіку виникнення таких ефектів та стратегій їх уникнення при створенні й розповсюдженні соціальної реклами
381650
  Юрченко А. Дисфункціонування тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу 3 з ішемічним інсультом / А. Юрченко, Т. Царенко, О.М. Савчук // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 100-100
381651
  Філик О.В. Дисфункція діафрагми в дітей із гострою дихальною недостатністю // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 73-77. – ISSN 2224-0586
381652
  Чепурний О О. Дисфункція захисту в кримінальному процесі України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.159-164
381653
   Дисфункція синусового вузла - можливості черезстравохідної електрокардіостимуляції / В.К. Тащук, П.Р. Іванчук, Мухамед Аль Салама, О.М. Гінгуляк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 22-25. – ISSN 1727-0847
381654
  Ковалев В.Н. Дисциплина- фактор победы / В.Н. Ковалев. – М, 1974. – 112с.
381655
  Мартьянов Ю.А. Дисциплина - закон нашей жизни / Ю.А. Мартьянов. – М, 1985. – 128с.
381656
  Чуднов В.И. Дисциплина - закон пятилетки / В.И. Чуднов. – М, 1981. – 126с.
381657
  Васильев В.Ф. Дисциплина - фактор экономический / В.Ф. Васильев. – Днепропетровск, 1983. – 80с.
381658
  Кулаков А.Н. Дисциплина боевого дежурства. / А.Н. Кулаков. – М., 1976. – 48с.
381659
  Поздняков А.Н. Дисциплина в организациях МВД. / А.Н. Поздняков. – Л, 1975. – 158с.
381660
  Корельский В.М. Дисциплина в развитом социалистическом обществе и пути ее укрепления. / В.М. Корельский. – М., 1982. – 64с.
381661
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического матерализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 175с.
381662
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического материализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 176с.
381663
  Смолин Г.В. Дисциплина в трудовом коллективе / Г.В. Смолин, В.П. Кириченко. – К., 1986. – 136с.
381664
  Гмурман В.Е. Дисциплина в школе / В.Е. Гмурман. – М, 1958. – 239с.
381665
  Лейченков Т.Д. Дисциплина в школе и тербовательность учителя / Т.Д. Лейченков. – М., 1963. – 84с.
381666
  Манешин В.С. Дисциплина и общество : социально-философский аспект / В.С. Манешин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 302, [1] с.
381667
  Цветков В.В. Дисциплина и ответственность в аппаратуре государственного управления / В.В. Цветков, А.И. Щербак. – Киев, 1985. – 2231с.
381668
   Дисциплина и перестройка: Вопр. и ответы.. – Киев, 1989. – 229с.
381669
  Никулин А.А. Дисциплина как категория политической экономии / А.А. Никулин. – Воронеж, 1988. – 183с.
381670
  Матвиенко Ефросиния Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Дис... кандфилософ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросиния Филипповна; Киевский технологическй ин-т пищевой промышленности. – К., 1992. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
381671
  Матвиенко Ефросинья Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросинья Филипповна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 19л.
381672
  Уманский А.М. Дисциплина на производстве / А.М. Уманский, Н.А. Сафронов. – К., 1984. – 189с.
381673
  Марченков Ю.А. Дисциплина общественного производства и экономический механизм ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченков Ю.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
381674
  Будавей Дисциплина планового хозяйствования. / Будавей, Л.С. Пекарский. – Москва, 1980. – 80с.
381675
  Шохин А.А. Дисциплина поставок / А.А. Шохин. – М., 1985. – 158с.
381676
  Дэйкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дэйкстра. – М, 1978. – 277с.
381677
  Дейкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дейкстра. – Москва : Мир, 1978. – 274с.
381678
  Малинин В.И. Дисциплина производственного коллектива / В.И. Малинин. – Тула, 1972. – 129с.
381679
   Дисциплина труда -- дело каждого.. – М., 1982. – 79с.
381680
  Сырбу И.М. Дисциплина труда - фактор повышения эффективности общественного производства / И.М. Сырбу. – Кишинев, 1982. – 123с.
381681
  Голов А.П. Дисциплина труда / А.П. Голов, Л.А. Муксинова. – Москва, 1971. – 55с.
381682
  Глущенко Л.Ф. Дисциплина труда / Л.Ф. Глущенко. – Харьков, 1975. – 93с.
381683
  Адуев А.Н. Дисциплина труда / А.Н. Адуев. – Москва : Знание, 1975. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Государство и право" ; 9)
381684
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1976. – 32 с.
381685
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе : В помощь пропаганде и изуч. постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О дальнейшем укреплении труд. дисциплины и сокращении текучести кадров в нар. хоз."(1979г.): Библиогр. указ. кн. и ст. – Москва, 1980. – 57с.
381686
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1984. – 40с.
381687
  Гриненко Анатолий Иванович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненко Анатолий Иванович; Киевск. ин-т Нар. Хозяйства им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
381688
  Гриненео Анатлий Михайлович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненео Анатлий Михайлович; Киевск. гос ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
381689
  Пашерстник А.Е. Дисциплина труда в СССР / А.Е. Пашерстник. – М., 1950. – 80с.
381690
  Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР / А.А. Абрамова. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 80 с.
381691
  Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР / А.А. Абрамова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 176 с. – (Правовые вопросы)
381692
  Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР : (социальные и правовые проблемы) / В.Н. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 119 с.
381693
  Кафтановская А.М. Дисциплина труда в СССР. / А.М. Кафтановская, Р.З. Лившиц. – М., 1959. – 80с.
381694
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда и материльаная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1991. – 62 с.
381695
  Иванов А.И. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву. / А.И. Иванов. – Мурманск, 1988. – 120с.
381696
  Зиборов Г.П. Дисциплина труда и повышение эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зиборов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
381697
  Гавриленко Д.А. Дисциплина труда и средства ее обеспечения / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1985. – 120с.
381698
  Донцов Б.П. Дисциплина труда и эффективность производства / Б.П. Донцов, В.И. Ковалевский. – Минск, 1980. – 96с.
381699
   Дисциплина труда как объект социального управления.. – Львов, 1985. – 172с.
381700
  Шпакова Е.В. Дисциплина труда на предприятии / Е.В. Шпакова. – М., 1981. – 64с.
381701
  Гуляев Г.И. Дисциплина труда рабочих и служащих / Г.И. Гуляев. – Кишинев, 1961. – 31с.
381702
  Кице А.Г. Дисциплина турда на морском транспорте / А.Г. Кице, А.О. Балобанов. – Одесса, 1984. – 27с.
381703
  Глазырин В.В. Дисциплина, ответственность, самоконтроль / В.В. Глазырин. – М, 1979. – 96с.
381704
   Дисциплина, эффективность и качество труда. – М., 1985. – 212с.
381705
  Варенцова В.Г. Дисциплина. / В.Г. Варенцова, В.Д. Шахов. – Свердловск, 1985. – 128с.
381706
  Быховский И.Е. Дисциплина. Законность. Правопорядок / И.Е. Быховский. – Л, 1983. – 64с.
381707
  Суслин В.Т. Дисциплина. Инициатива. Ответственность / В.Т. Суслин. – Москва, 1974. – 87 с.
381708
  Гавриленко Д.А. Дисциплина. мораль, право / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1983. – 136с.
381709
  Новик Л.И. Дисциплина: единство личных и общественных интересов. / Л.И. Новик. – К., 1985. – 46с.
381710
  Скобелкин Н В. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. / Н В. Скобелкин, . – Воронеж, 1990. – 221с.
381711
  Поздняков А.Н. Дисциплинарная ответственность военнослужащих Советской Армии : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков А.Н.; Военно-юридич. Акад. Советской Армии. Кафедра административного права. – Москва, 1953. – 18 с.
381712
  Жерлицин Б.И. Дисциплинарная ответственность государственных служащих по советскому законодательству : Автореф... канд. юр.наук: / Жерлицин Б. И.; МГУ, Юр. фак. – М., 1969. – 19л.
381713
  Прудников В.А. Дисциплинарная ответственность колхозников / В.А. Прудников. – Краснодар, 1980. – 48 с.
381714
  Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность работников органов внутренних дел / С.Г. Илясов. – М., 1974. – 42с.
381715
  Соколов П.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юридич.наук: / Соколов П.В.; Лен. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 14 л.
381716
  Оськин В.И. Дисциплинарная практика в Советских Вооруженных Силах. / В.И. Оськин. – М., 1961. – 80с.
381717
  Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование / А.П. Огурцов. – Москва, 1988. – 256с.
381718
  Гиндилис Н.Л. Дисциплинарное поле науки на карте Европы и США // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-68. – ISSN 0205-9606
381719
  Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Ю.С. Адушкин ; под ред. В.М. Манохина. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 125, [2] с.
381720
   Дисциплинарность и взаимодействие наук.. – М., 1986. – 279с.
381721
  Дудин В. Дисциплинарный поступок // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  За какие действия суды привлекают к ответственности адвокатов из системы бесплатной правовой помощи.
381722
   Дисциплинарный устав вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1950. – 52с.
381723
   Дисциплинарный устав Вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1946. – 52с.
381724
   Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Союза ССР.. – М., 1971. – 48с.
381725
  Плюхин Н.В. Дисциплинированная ответственность рабочих и служащих. / Н.В. Плюхин. – М., 1978. – 71с.
381726
  Деза Е.И. Дисциплины по выбору как составная часть фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 112-115. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены организационные и содержательные особенности математических дисциплин по выбору в рамках концепции формирования индивидуальных траекторий фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования, практическая ...
381727
  Козлов В.В. Дисципліна "Інформаційний менеджмент" у системі економічної освіти / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська, А.Ю. Пашковська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 47-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
381728
  Фокін С.П. Дисципліна "Спортивний туризм" у системі підготовки студентів напряму "Туризм" // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 158-171. – ISBN 978-966-598-999-8
381729
  Боярська Л. Дисципліна "Фольклор" у системі журналістської освіти // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 159-164


  Стаття є презентацією оновленого курсу "Фольклор" для студентів журналістських спеціальностей і навчально-методичного комплексу з цієї дисципліни. Статья является презентацией обновленного курса "Фольклор" для студентов журналистских специальностей и ...
381730
  Щербак О.І. ДИсципліна і відповідальність у державному управлінні. / О.І. Щербак. – Київ, 1981. – 48с.
381731
  Запольський М.А. Дисципліна і трудовий колектив / М.А. Запольський. – К., 1985. – 48с.
381732
  Данченко Н.И. Дисципліна праці / Н.И. Данченко, А.Р. Мацюк. – Київ, 1983. – 112с.
381733
  Чорний Г.М. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, І.Г. Нестеров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 122-125
381734
  Панченко Є.Г. Дисципліна праці і ефективність виробництва: З досвіду труд. колективів УРСР. / Є.Г. Панченко. – К., 1986. – 47с.
381735
  Кохан Вер. Дисципліна праці і суддівська етика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 240-246. – ISSN 0201-7245
381736
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 179-196
381737
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
381738
  Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
381739
  Кухнюк Д.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 195-198. – ISBN 978-617-673-442-0
381740
  Кухнюк Д.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми правового регулювання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-79
381741
  Дідач В. Дисциплінарна відповідальність адвоката відповідно до проекту Закону України "Про внесення змін до ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 344-346
381742
  Савченко С.С. Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення правил професійної етики: проблемні питання та шляхи їх вирішення // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 255-257. – ISBN 978-617-673-442-0
381743
  Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / В.С. Середа ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 358 с. – Бібліогр.: c. 336-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-84-4
381744
  Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України "Про державну службу" (2015): правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-147. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
381745
  Колпаков В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: еволюція нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 79-90. – ISSN 1026-9932
381746
  Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
381747
  Панова Н.С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 342-353. – ISSN 2307-3427
381748
  Кохан Н.В. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 2413-7189
381749
  Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі : Монографія / М.В. Романов; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; МОіНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2771-4


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
381750
  Гасюк А. Дисциплінарна відповідальність керівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 12-14.
381751
  Яковець Д.С. Дисциплінарна відповідальність персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за факти вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів: окремі аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 258-271. – ISSN 2304-4556
381752
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
381753
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
381754
  Толочко О. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68
381755
  Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Роман Куйбіда, Максим Середа ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 70, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-27-7
381756
  Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 11-13
381757
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 222-238. – Бібліогр.: л. 177-221
381758
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
381759
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Основною метою дослідження є аналіз чинної нормативно - правової бази, яка регулює юридичну відповідальність суддів, виявлення основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці, розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства та ...
381760
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 435-437. – ISBN 978-617-7069-17-0
381761
  Сідей Я. Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 171-178. – ISSN 2306-9082
381762
  Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-102
381763
  Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
381764
  Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 37-41.
381765
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
381766
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
381767
  Петришина-Дюг Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: поняття та принципи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 461)
381768
  Монастирський Є.О. Дисциплінарна відповідальність. / Є.О. Монастирський. – К., 1976. – 52с.
381769
  Березенко В.В. Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-10


  "Статтю присвячено визначенню ефективності дисциплінарної організації наукового знання у сфері соціальних комунікацій. До кола ефективних методів та підходів для вирішення поставлених у дослідженні завдань ми відносимо дисциплінарну організацію ...
381770
  Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 115-122
381771
  Тиханська Т. Дисциплінарне і судове переслідування адвокатів як засіб перетворення самоврядування на вертикаль адвокатської влади / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 3-10
381772
  Андрєєвський В.В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-181.
381773
  Кузменко О.В. Дисциплінарне провадження як інститут адміністративно-процесуального права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 80-88. – (Юридична ; Вип. 1)
381774
  Шапаренко С.О. Дисциплінарний примус та дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 19-22. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
381775
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 190-213
381776
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
381777
  Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387. – ISSN 1563-3349
381778
  Новак О.Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-133
381779
  Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена дослідженню дисциплінарного статусу історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. та визначенню об"єкта її розгляду. Доклад посвящен исследованию дисциплинарного статуса истории современности в Великобритании в первой ...
381780
  Приймаченко Д.В. Дисциплінарний статут митної служби України: переваги та недоліки правового регулювання / Д.В. Приймаченко, Ю.Л. Самборська // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 13-18
381781
  Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисціплінарна відповідальність : Навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-41-6
381782
  Тімашов В. Дисциплінарні провадження як один із видів конфліктних проваджень в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 141-144
381783
  Волков А.Г. Дисциплінарні стягнення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 324
381784
  Тищенко О.В. Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 71-76.
381785
  Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Аналіз досвіду діяльності дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забезпеченні службової дисципліни.
381786
  Куницький М. Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 26-30


  Розглянуто питання застосування окупаційною адміністрацією райхскомісаріату "Україна" всіх управлінських рівнів такого засобу впливу на населення, як дисциплінарні та кримінальні покарання. Ці види юридичних санкцій передбачали забезпечення дотримання ...
381787
  Кологойда О.В. Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 40-47
381788
  Яковець Наталія Дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" актуальні завжди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
381789
  Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 165-180. – ISSN 2224-9516


  "...У Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка з метою моніторингу ефективності представлення наукових здобутків працівників університету у світовому інформаійному просторі створено Службу ...
381790
  Грікберг А. Дисципліни, що їх повинен знати історик / А. Грікберг, В. Чунтулов // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Введення п"ятирічного строку навчання на історичному факультеті університету дає можливість розширити програму і ввести наві дисципліни.
381791
   Дисципліни, які обираємо вільно // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 5


  В Університеті підготовлено проект Тимчасового положення «Про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін». Це Положення є спробою формалізувати ті кроки, які ...
381792
  Сторожук Н.А. Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретико-методологічний аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність та структуру дисциплінованості військовослужбовця ЗСУ. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ взглядов ведущих ...
381793
  Скобелкин В.Н. Дисципплинарная ответственность рабочих и служащих. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1985. – 94с.
381794
  Метлицкий О.З. Дитиленхоз садовой землянки Fragaria x ananassa Duch и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Метлицкий О.З.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – М, 1967. – 16л.
381795
  Даниленко Людмила Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25. – Бібліогр.: с. 23. – ISSN 0130-5263
381796
  Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 0130-5263
381797
   Дитина - педагог: сучасний погляд : психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-235-1
381798
  Гнідець У. Дитина - чиатє, Україна - процвітає!


  Про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва
381799
  Мазко О. Дитина без дитинства: позитивний герой у радянській дитячій літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
381800
  Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [редкол.: Л. Дунаєвська (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 94, [2] с. : іл., фот. – Дод. тит. арк. репр. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 966-646-009-2
381801
  Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім"ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша; Українськ.ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – 101с. – ISBN 966-7902-12-9
381802
  Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріаліалами етнографічних експедицій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-81
381803
  Стасенко Т. Дитина з ДНК від трьох осіб: українські репродуктологи досягли успіху світового значення! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 16-17. – ISSN 1562-1146
381804
   Дитина з Місяця = Moon child : збірка оповідань, есе, роздумів, статей про дітей та молодь з обмеженими можливостями / М. Шкуропат, Л. Оробець, І. Бочар, А. Дробович, О. Козинець [та ін.]. – Київ : [Фонд В. Пінчука], 2011. – 35 с. – На обкл. : "Завтра.UA" - стипендиальная программа Фонда В. Пинчука
381805
  Іщенко Лілія Дитина і вулиця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 33
381806
  Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 245-251. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних ...
381807
  Кизилова В. Дитина і природа: жанрові можливості діалогу (на матеріалі теми змін пір року в українській літературі для дітей) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 67-71
381808
  Рекут О. Дитина і смерть в італійському жіночому автобіографічному романі кінця ХХ століття // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 232-238
381809
  Бойцун І. Дитина і суспільство у творах Ч. Айтматова та Є. Гуцала // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 10-16
381810
   Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2012-. – ISSN 2313-4542
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
381811
  Самойлов Юрій Дитина їде за кордон... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 60-62 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
381812
  Єременко Г.М. Дитина йде до школи / Г.М. Єременко, Г.М. Риженко. – К., 1985. – 33с.
381813
   Дитина має право на життя / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  З нагоди Всеукраїнського дня захисту дітей, хворих на рак, у КНУ імені Тараса Шевченка університеті відбулося підписання Меморандуму між Національним інститутом раку НАМН України та партнерами в акції про співпрацю щодо подолання раку.
381814
  Маслійчук В. Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 11-32. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
381815
  Сливінська Інна Дитина проковтнула батарейку: що робити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 32
381816
  Кущ Т.В. Дитина раннього віку в сучасному інформаційному суспільстві: деякі аспекти соціалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-43
381817
  Камінський І. Дитина спить, а жінка роздягається / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 43. – ISSN 0320-8370
381818
  Сердюк І. Дитина та «квартирне питання» в Гетьманщині // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
381819
  Наливайко Д.Д. Дитина та її безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31
381820
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії Зігмунда Фройда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 188-190
381821
  Клокун Т. Дитина у фольклорі та обрядодіях (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край" Павла Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 46-54
381822
  Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. – [Київ] : Біб-ка газети "Правда", 1929. – 191с.
381823
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків, 1935. – 222с.
381824
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 212с.
381825
  Смолич Ю.К. Дитинство / Ю.К. Смолич. – Харків, 1937. – 191с. – Книга без тит. стор.
381826
  Смолич Ю.К. Дитинство : Повість / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1939. – 166с. – (Шкільна б-ка)
381827
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Одеса, 1941. – 206с.
381828
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1947. – 204с.
381829
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 640с.
381830
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1955. – 780с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
381831
  Айбек Дитинство : повість : для серед. шк. вцку / Айбек ; з узбец. пер. В. Муха. – Київ : Веселка, 1965. – 201 с. : іл.
381832
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1968. – 191с.
381833
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні: Трилогія: Для середн. а старш. шк. віку / Ю.К. Смолич. – Київ : Веселка, 1979. – 767с.
381834
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні (Трилогія) / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянська школа, 1986. – 560с.
381835
  Прокоф"єв С.С. Дитинство : автобіографічна повість / С.С. Прокоф"єв. – Київ : Музична Україна, 1991. – 138 с.
381836
  Шалюгін Г.А. Дитинство Антона Чехова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 43-46
381837
  Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 69-77. – ISSN 2078-1016


  В статті розглядаються цівілізаційні наслідки інформаційної революції, аналізуються загрози та переваги становлення інформаційного суспільства для розвитку особистості дитини.
381838
  Уваркіна Галина Дитинство в моді : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 112 : Фото
381839
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-9-0
ч.2. – 1998. – 292с.
381840
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-8-2
ч.1. – 1998. – 248с.
381841
  Кіт Д. Дитинство великого поета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 164-165. – ISSN 0868-4790
381842
  Микитенко І.К. Дитинство Гавриїла Кириченка : Повість: Для середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ : Дитвидав, 1962. – 139с.
381843
  Полторацький О.І. Дитинство Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ, 1954. – 290 с.
381844
  Кислий М.-О.О. Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 52-58. – ISSN 1996-5931


  У статті на основі усних свідчень депортованих кримських татар розглянуто умови, в яких зростало перше після депортації покоління, що вже не було свідком виселення, його повсякденні практики, побут та сімейні наративи.
381845
  Шевчук Р. Дитинство з усмішкою // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Ініціативна група на чолі з викладачами факультету психології М. Вовк та О. Вакуленком відвідала Білоцерківський будинок-інтернат для дітей з фізичними та розумовими вадами та обласний спец. будинок дитини "Малятко" в рамках благодійної акції ...
381846
  Шалагінов Б. Дитинство і література: постмодерна візія // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 2-7
381847
  Шалагінов Б. Дитинство і літературна освіта: виклики XXI століття // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 2-6
381848
  Ольшевський І. Дитинство і юність Т. Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
381849
  Пермяк Є.А. Дитинство Маврика / Є.А. Пермяк. – К., 1978. – 193с.
381850
  Чйон Г. Дитинство Магнуса Доброго в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 121-126. – ISBN 978-966-432-087-7
381851
  Рутько А.І. Дитинство на Волзі / А.І. Рутько. – Київ, 1968. – 275с.
381852
  Бедзик Д. Дитинство Олега Кошового / Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1957. – 80 с.
381853
  Ковалець Л. Дитинство Осипа Гординського (Юрія Федьковича) як пора sui generis (соціокультурний і психологічний аспект)
381854
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 58 с.
381855
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1964. – 64 с.
381856
  Красицкий Д.Ф. Дитинство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – К., 1959. – 208с.
381857
  Мацевко-Бекерська Лідія Дитинство як етичний феномен: інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту : (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ - початку XX ст.)
381858
  Загарницька І.І. Дитинство як ранній етап соціалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 258-266
381859
  Толстой Л. Дитинство, хлоп"ятцтво і юнацтво / Л. Толстой. – К.-Х., 1930. – 296с.
381860
  Мартинчук М. Дитинство, юнацтво та чернечий постриг Даниїла Туптала // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 07 (247), квітень. – С. 7
381861
  Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки: розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 101-106. – ISSN 0868-4790
381862
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Київ, 1937. – 719с.
381863
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1950. – 504с.
381864
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1971. – 611с.
381865
  Саррот Наталі Дитинство. Золоті плоди. : Романи / Саррот Наталі; Переклад та передмова Г.В.Малець. – Киев : Пульсари, 2001. – 272с. – (Сер."Б-ка сучасної прози"). – ISBN 966-7671-15-1
381866
  Кутзее Дж.М. Дитинство. Молодість. Літня пора : роман / Дж. М. Кутзее ; [пер. з англ. П. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2012. – 667, [5] с. – Кн. є перекладом видань: Youth / J.M. Coetzee. Penguin Books, 2002. Boyhood / J.M. Coetzee. Penguin Books, 1997. Summertime / J.M. Coetzee. Viking, 2009 .- На обкл. зазнач. : Лауреат Нобелівської премії з літератури 2003 .- Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5812-6
381867
  Толстой Л. Дитинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – К., 1950. – 262с.
381868
  Бырько В.М. Дитиокарбаматы / В.М. Бырько. – М, 1984. – 342с.
381869
  Янсон Э.Ю. Дитиокарбоксилаты в аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1978. – 135с.
381870
  Черкасов Р.А. Дитиоксилоты фосфора в реакциях полипреэтерификации и присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов Р.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
381871
  Маслей Н.Н. Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Дис... канд.хим.наук: / Маслей Н.Н.; КГУ. – К., 1968. – 162л. – Бібліогр.:л.146-162
381872
  Маслей Николай Николаевич Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маслей Николай Николаевич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
381873
  Дивина Т.А. Дитология и условия образования позднепалеозойских отложений Норильского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дивина Т.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 23л.
381874
  Іващенко Микола Дитпохід : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 126-129 : Фото
381875
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1955. – 676с.
381876
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1964. – 694с.
381877
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – Москва, 1969. – 624 с.
381878
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1981. – 678с.
381879
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1984. – 646с.
381880
  Андерсен Нексе Дитте - дитя человеческое / Андерсен Нексе, Мартин. – Москва, 1990. – 686с.
381881
  Андре Робер Дитя-зеркало / Андре Робер. – Москва, 1981. – 332с.
381882
  Чемберлен А.Ф. Дитя : Очерки по эволюции человека / А.Ф. Чемберлен. – Москва
1. – 1900. – 303 с.
381883
  Поляков А. Дитя атлантов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 27-29. – ISSN 0320-331Х


  Загадки Сфінкса у Єгипті
381884
  Хаггард Г.Р. Дитя Бури / Г.Р. Хаггард. – М., 1992. – 511с.
381885
   Дитя в его жизни и творчестве. – М., 1918. – 177с.
381886
  Захарова Л.Н. Дитя в очереди за лаской: (Дет. дома). / Л.Н. Захарова. – М., 1991. – 219с.
381887
  Прабхакар В. Дитя гор. Новеллы. / В. Прабхакар. – М., 1963. – 284с.
381888
  Хейер Дж. Дитя дьявола / Пер. с англ. И.Алюкова; Джоржет Хейер. – Москва : Фантом Пресс, 1998. – 382с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-159-4
381889
  Эндрюс В. Дитя заката / В. Эндрюс. – М, 1996. – 397с.
381890
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 536с. – ISBN 966-378-043-6


  Вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою
381891
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; худож. В. Гукайло ; [упоряд. С. Петровська, пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець ; ред. М. Петровський ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 530, [6] с. – Приміт.: с. 497-530. – ISBN 978-966-378-280-5


  “Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою.
381892
  Кочерга Микола Дитя мегаполісу : оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 4-18
381893
  Козлович А.Н. Дитя мое золотое / А.Н. Козлович. – Минск, 1984. – 247с.
381894
  Тараканова Л.В. Дитя мое. / Л.В. Тараканова. – М., 1977. – 112с.
381895
  Нушич Б. Дитя общины: Избранное. / Б. Нушич. – М., 1975. – 462с.
381896
  Перэ Б. Дитя от трех до семи лет / Б. Перэ. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 324с.
381897
  Мердок А. Дитя слова: Роман. / А. Мердок. – М., 1981. – 448с.
381898
  Причард К.С. Дитя урагана / К.С. Причард. – М., 1966. – 315с.
381899
  Прічард К.С. Дитя Урагану : Роман / К.С. Прічард. – Київ : Дніпро, 1984. – 295 с.
381900
  Нексе М.А. Дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1923. – 172с.
381901
  Сопиев Я. Дитя человеческое : повесть и рассказы / Язмурат Сопиев; пер. А.Зырина. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 108 с.
381902
  Браун С. Дитя четверга : Роман / С. Браун; Пер. с англ. Є.Г. Коновалова. – Москва : АСТ, 1997. – 368с. – (Страсть). – ISBN 5-7841-0551-5
381903
  Браун С. Дитя четверга / Пер. с англ. Э.Г.Коновалова; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 352с. – ISBN 5-237-04621-5
381904
  Житинский А. Дитя эпохи / А. Житинский. – Санкт-Петербург, 1994. – 448с.
381905
  Зельтер Н. Дитя. / Н. Зельтер, В. Рейн. – Спб.
1. – 789с.
381906
  Лазаревський Б. Дитятко (скорочено) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 8


  Червоний терор в Криму.
381907
  Шевченко Оксана Дитяча "зона" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0130-5212
381908
  Ковальчук В. Дитяча абетка з погляду психолінгвістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 358-364. – ISBN 966-594-298-0
381909
  Олянич Л.В. Дитяча безпритульність в Україні 20-30-х рр. XX ст.: причини соціальної аномалії та форми ії подолання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 4-8. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
381910
  Шиманська М. Дитяча бідність як суспільно-освітня проблема : монографія / Марія Шиманська ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 361, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-384-294-3
381911
   Дитяча енциклопедія : Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Земля. – 1961. – 584с. : З іл.
381912
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Земна кора і надра Землі. Світ небесних тіл. – 1961. – 546с. : З іл.
381913
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Числа і фігури. Речовина і енергія. – 1962. – 705с. : З іл.
381914
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Рослини і тварини. – 1962. – 587с. : З іл.
381915
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 5 : Техніка. – 1963. – 595с. : З іл.
381916
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 6 : Людина. – 1964. – 511с. : З іл.
381917
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 7 : З історії людського суспільства. – 1964. – 664с. : З іл.
381918
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 9 : Зарубіжні країни. – 1965. – 554с. : З іл.
381919
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 10 : Література і мистецтво. – 1965. – 703с. : З іл.
381920
   Дитяча енциклопедія. – Київ : Радянська школа
Т. 8 : Наша Радянська Батьківщина. – 1971. – 539с.
381921
  Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
381922
  Посохова Л.Ю. Дитяча книга в родинах козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 135-142. – ISSN 2312-2587
381923
  Петренко Оксана Дитяча книга серед барвів "Книжкового світу - 2008" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 49-51
381924
  Родників В.П. Дитяча книжка в системі трудового виховання / В.П. Родників. – Київ : Всеукp. коопеpат. видавн. союз ; [Дpук. Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу]. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №34)
2 : Години оповідань. – 1919. – 24 с.


  Hа с. 3 епігpафи з твоpів Й.-Г. Песталоцці і Д. Моpлея. - Бібліогp.: Літ. по питанням дит. читання: с. 14. - Літ. пpо pозказування: с. 22-23. - Коpоткий pеєстp книжок, з яких можна бpати матеpіял для pозказування: с. 23-24. На тит. стор. дарчий ...
381925
  Горяної Л.Г. Дитяча лікарня майбутнього / Л.Г. Горяної, Н.В. Веселицька // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-33 : фото
381926
   Дитяча література : [Навч. посіб. для студ. дошкільних відділів пед. ін-тів та учнів дошкільних відділів педучилищ] / Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко, ін. та; Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко та ін. – Київ, 1967. – 543 с.
381927
  Бойцун І.Є. Дитяча література : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Є. Бойцун, С.А. Негодяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 319, [1] с. – Резюме парал. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-617-309-9
381928
  Женченко М. Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
381929
  Папуша Ольга Миколаївна Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются многочисленные художественные факторы, существенным образом определяющие высокую степень популярности и читабельности романов Дж.К. Ролинг, в которых повествуется о приключениях Гарри Поттера.
381930
  Гринівський Т.С. Дитяча література в системі українського книговидання 1917-1920 років (на матеріалах рецензій часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 114-119


  У статті зроблено аналіз дитячої літератури у контексті розвитку українського книговидання періоду 1917-1920 рр. В основі дослідження - рецензії часопису "Книгарь". In the article the analysis of literature for children in the context of development ...
381931
  Філоненко Софія Дитяча література в сучасному глобалізованому світі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13
381932
  Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 305-310. – ISBN 978-966-171-673-4


  На матеріалі збірників "Література. Діти. Час" (2011-2012 рр.) окреслено шляхи розвитку наукових студій дитячої літератури ХХІ ст. в Україні, з"ясовано місце дитячої літератури в системі координат українського літературознавства. На материале ...
381933
  Федотова О. Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-96
381934
  Шалагінов Б. Дитяча література: до питання історичної періодизації


  Дитяча література розглядається як явище, що перебуває в постійному розвитку. У різні історичні епохи постійно змінюється співвідношення її естетичного, виховного й науково-пізнавального змістів
381935
  Савченко І.В. Дитяча міська повсякденність в містах південно-східної України друга половина 50-х - перша половина 60-х рр. ХХ ст. за усно історичними джерелами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 74-76. – ISSN 2076-1554
381936
  Богатирьова Ю.М. Дитяча музика як складова української пісенної естради // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 267-273. – ISSN 2225-7586
381937
  Морозова О.І. Дитяча неуважність - особлива тема // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-34 : фото
381938
  Полтава Леонід Дитяча поема про 1933 рік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0130-5263
381939
  Соловей О.О. Дитяча порнографія в інтернеті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 155-159
381940
  Печернікова І.А. Дитяча праця в сім"ї як засіб комуністичного виховання / І.А. Печернікова. – Київ, 1951. – 36с.
381941
   Дитяча праця в Україні. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-7902-01-3
381942
  Мульска О. Дитяча праця в Україні : стан, тенденції та механізми регулювання : монографія / Ольга Мульска ; [наук ред. Садова У.Я.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ІРД імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-193 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-4252-4
381943
  Левченко К.Б. Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-13 : фото, рис.
381944
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2008. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-53-3
381945
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посібник для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2011. – 373, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-019-6
381946
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
381947
  Резніченко Н. Дитяча психологія у творах Є.Гуцула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 248-253
381948
  Люблинська Г.А. Дитяча психологія. / Г.А. Люблинська. – К., 1971. – 355с.
381949
  Рибась О. Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалів творів Остапа Вишні "Моя автобіографія" та О. Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 133-140


  У статті проводиться порівняльний аналіз двох видатних творів новітньої української літератури автобіографічного жанруь з застосуванням хронотопного підходу, запропонованого М. Бахтіним. Ядро зіставлення становить сприйняття дійсності оповідачем в ...
381950
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
381951
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 184 л. – Бібліогр.: л. 162-184
381952
  Жиленко І.Р. Дитяча тематика в емігрантській малій прозі В. Винниченка й А. Аверченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 146-154. – ISSN 2077-804X
381953
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 108с.
381954
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 78с.
381955
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 138с.
381956
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 96с.
381957
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 96с.
381958
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 170с.
381959
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 145с.
381960
  Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009. – 19с. – Бібл.:11 назв
381961
  Домище-Медяник Дитяче оздоровлення в Україні як тренд: діагностика та стратегічні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 193-201. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
381962
  Щербак С. Дитяче світосприйняття у малій прозі В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто відображення дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка, основна увага зосереджена на функції контрасту, антитези, мовної характеристики, зіставлень, іронічної паралелі, ліричних відступів. The article observes the ...
381963
  Улибіна І. Дитяче сирітство і безпритульність в Україні 1917 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 174-177. – ISBN 978-966-171-783-0
381964
  Пенчук І.Л. Дитяче телебачення в УРСР 1972-1991 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 86-91. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті подано історіографічний огляд дитячих телепрограм, створених в період 72-91 рр. XX ст.. Автор досліджує особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію й наголошує на перспективах розвитку.
381965
  Пенчук І. Дитяче телевізійне об"єднання у контексті соціальної адаптації юних журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано діяльність дитячої телевізійної студії в контексті соціалізації підлітків. Автор акцентує увагу на колективній діяльності підлітків, розглядає педагогічно організований процес як фактор формування молодих членів суспільства.
381966
  Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25, Літ.: 24 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам виховання дітей. Автор твердить, що форми організації життєдіяльності дитячого будинку, закладені у 20-х рр. XX ст., у сучасних умовах вимагають перегляду.
381967
  Олешко Л.Д. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.:4 назв.
381968
  Фіткайло О. Дитячий екологічний туризм: ресурсне забезпечення та перспективи розвитку в Тернопільській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 169-176. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
381969
   Дитячий пісенник : Дитвидав, 1940. – 184 с.
381970
  Кравченко О. Дитячий сирітський притулок ім. М.Р. Гладкова в Одесі (1879-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 0869-3595
381971
  Науменко Анатолій Дитячий суїцид - ганьба дорослим! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 58-63


  Останніми роками у засобах масової інформації дедалі частіше з"являються повідомлення про підліткові самогубства. Чому саме діти? Чому маленька людина вирішує піти з життя? Чому воно здається їй таким безглуздим і даремним? Мало кому спаде на думку ...
381972
  Чугаєвський В.Г. Дитячий та молодіжний рух і учнівське самоврядування: проблеми співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  На основі аналізу діяльності закладів освіти визначено головні напрями активізації учнівського самоврядування. Виявлено тенденції розвитку молодіжного руху в Україні, можливості співпраці дитячих і молодіжних організацій із закладами освіти щодо ...
381973
  Тимофєєв В.Я. Дитячий та юнацький козацький рух / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в тексті
381974
  Вовченко Н. Дитячий травматизм - актуальна проблема сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 34-35 : рис.
381975
   Дитячий туризм і маршрути екскурсій. – К., 1940. – 60с.
381976
  Долгова К.С. Дитячий туризм: досвід зарубіжних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 70-79. – ISSN 2308-135X
381977
   Дитячий фольклор. – К., 1984. – 471с.
381978
   Дитячий фольклор. – К., 1986. – 304с.
381979
  Хлонь М. Дитячий фольклор як складова дитячої субкультури другої половини XX ст. (на матеріалі Хмельниччини) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 383-388. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню дитячого фольклору як складової певної вікової субкультури. Простежено його розвиток на певному хронологічному зрізі й найбільш типові приклади побутування на Хмельниччині другої половини XX ст.
381980
  Долинська Л.Л. Дитячий хор як виконавський феномен в жанровій системі музичного мистецтва : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Долинська Лариса Леонідівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
381981
  Старченко Т. Дитячий християнський журнал "Водограй" у проблемному полі сучасної католицької журнальної періодики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-10


  У статті розглядається функціонування дитячого журналу "Водограй" у смисловому полі сучасних католицьких журналів України, що входять у релігійний дискурс засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование детского журнала ...
381982
  Толстой Л. Дитячий, хлопячий и молодечий вік : повість Л.Н. Толстого / [З великоpускои мовы пеpеклав В. Щуpат]. – Львов : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1894. – 428 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літ. дод. "Діла" / Під pед. И. Белея ; Т. 50)
381983
  Пасемко І. Дитячими очима


  Рецензія на книжку Наріжної Наталі. Дитячими очима (Спомин). - Прага, 2010 р.
381984
  Красножона Світлана Дитячими стежками Соломії Крушельницької // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-25
381985
  Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
381986
   Дитячі атракціони: дотримуємося правил безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-40 : фото
381987
  Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
381988
  Вовчик-Блакитна Дитячі вередування та впертість і способи їх усунення / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 43с.
381989
  Автушенко І. Дитячі військові санаторії як складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання розміщення, відпочинку, лікування та оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України в спеціалізованих дитячих військових санаторіях у 1991-2011 рр. Особливістю дитячих військових санаторіїв було поєднання ...
381990
  Ашкеназі Людвік Дитячі етюди / Ашкеназі Людвік. – Київ, 1956. – 128с.
381991
  Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) = Children"s games (from the Antiguity till the Beginning of Early Modern Times) / Борис Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 182, [2] с. : іл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-2538-39-7
381992
  Рабінович Х.О. та ін. Дитячі ігри в дошкільніх садках і молодших групах шкіл / Х.О. та ін. Рабінович. – Х.-Одеса, 1930. – 67с.
381993
  Жмуд Н. Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 95-100


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
381994
  Лупенко В. Дитячі інтерактивні електронні видання: перспективи розвитку в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 267-271


  У статті охарактеризовано сучасний ринок дитячих інтерактивних електронних видань, розглянуто особливості його формування та перспективи розвитку в Україні. В статье охарактеризован современный рынок детских интерактивных электронных изданий, ...
381995
  Ульянова-Елізарова Дитячі й шкільні роки Ілліча. / Ульянова-Елізарова. – Одеса, 1937. – 31с.
381996
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківшини (Типологія і локальна специфіка) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.154-166
381997
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з бойківщини (Типологія і локальна специфіка) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
381998
  Мирний П. Дитячі літа Чіпки : уривок з оповідання "Пропаща сила" / Панас Мирний. – Полтава ; Харків : Молодий робітник ; [Полтава: Друк. ім. Петровського]. – (Книгозбірня "Червоного юнака")
Ч. 1. – 1923. – 27 с.
381999
  Бєляєва С.Я. Дитячі негаразди. Лікуємо любов"ю / Світлана Бєляєва ; [ред. рада: Т. Шаповал, В. Снігульська, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 108, [4] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-14-8
382000
   Дитячі об`єднання України у вимірах минулого та сучасного : Довідник-посібник. – Київ : Альма-матер, 2006. – 256с. – ISBN 966-617-136-8
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,