Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
370001
  Арсланов В.Г. "... Гибель правды есть ее победа" (философия и этика Г. Лукача и Мих. Лифшица в свете их переписки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 116-121. – ISSN 0042-8744
370002
  Маханькова В.Г. "Гетерометалічні сполуки на основі 3d-металів з N-, O-донорними лігандами: підходи до синтезу, будова, властивості" : дис... д-ра хім. наук: 02.00.01 / Маханькова Валерія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 368 арк. – Додатки: арк. 339-368. – Бібліогр.: арк. 311-338
370003
  Соболь І. "Гетто" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 84-117. – ISSN 0320-8370


  Драма, 1939.
370004
  Кравченко В. "Геть від Києва?" Соціологічне дослідження DT.UA зафіксувало відчутне падіння "соборних" настроїв у Західній Україні / В. Кравченко, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 1-3


  "Єдність країни знову випробовують на міцність. Нові виклики не помітні неозброєним оком, але від того не менш небезпечні. Якщо влада їх ігноруватиме - потенційні ризики можуть перетворитися на реальну загрозу. "Чи є привід говорити про загрозу ...
370005
  Іщенко Н. "Геть від Москви!", "Дайош Європу!" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Національна спілка журналістів України потребує реформ та оновлення.
370006
  Грабовський С. "Геть від Москви!". Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 188). – С. 5


  В Україні біля керма останнє радянське покоління. Чи здатне воно вийти "за межі".
370007
  Юрчук О.О. "Геть від Москви...": руйнач імперських міфів - Микола Хвильовий // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 163-168
370008
  Черкасова С. "Гетьман Іван Мазепа - борець за волю України" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 21-24
370009
  Папакін Г. "Гетьман Скоропадський дійсно прагнув дотримуватися моральних засад у політиці" / розмовляли Лариса Івшина, Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 6-7
370010
  Марочкін В. "Гетьман Яцько Неродич-Бородавка" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 161-165. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Історична драма у віршах.
370011
  Гаєвська Н.М. "Гетьманський скарб" Юрія Мушкетика і критерії художності (до постановки проблеми) / Н.М. Гаєвська, М.Д. Линченко // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 34-42. – ISBN 978-966-171-249-1
370012
  Мамалага В. "Гетьману й гарматам бути у Батурині": правда про Українську козацьку державу на Лівобережжі Дніпра // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 13


  "350-річний ювілей буває раз у житті. Тому найважливішим днем для батуринців та всіх, хто любить Батурин, цього року стане 16 березня. У цей день Земля завершить 350-й повний оберт навколо Сонця з того моменту, як у 1669 році Батурин став гетьманською ...
370013
  Састре А. "Гибель тореро", и еще шесть драм / А. Састре. – Москва, 1973. – 504с.
370014
  Ткаченко В. "Гибридная война": политические последствия // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 58-69
370015
  Галина М. "Гиви и Шендерович" : отрывок из романа // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 128-148. – ISSN 1728-8568
370016
  Мусорина Т.Н. Гетеролитические реакции [альфа]-функционально замещенных акриловых соединений : автреф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мусорина Татьяна Николаевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 17 назв.
370017
  Карташова Н.А. Гетеролитические реакции перекисей под влиянием кислот Льюиса : Автореф... канд. хим.наук: / Карташова Н. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1966. – 14л.
370018
   Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом / В.О. Труш, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (62). – С. 62-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
370019
  Савчук М.О. Гетеролігандні трис- та аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетамідофосфатом / М.О. Савчук, О.О. Ліціс, В.О. Труш // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 67
370020
  Тихонова Т.Н. Гетерологическая трансформация у Bacillus subtilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Тихонова Т. Н.; Ин-т молек. биол. и генет. АН УССР. – К., 1984. – 22л.
370021
   Гетерологічна коекспресія функціонально-активних цитохрому Р450 2Е1 ТА NADPH-цитохром Р450 редуктази в Escherichia coli / В. Заєць, В. Кітам, О. Максимчук, І. Росохацька, М. Чащин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Створено біцистронну плазмідну конструкцію з клонованими кДНК цитохрому Р450 2Е1 та NADPH-цитохром Р450 редуктази. В трансформованих плазмідною конструкцією клітинах Escherichia coli отримано експресію каталітично-активних рекомбінантних ...
370022
   Гетерометалічні комплекси купруму і кобальту з [...]-гідрокси-основами шиффа / Т.О. Давидюк, О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко, В.М. Кокозей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 60
370023
   Гетерометалічні комплекси міді (II) металокраунового типу з талієм (I) та свинцем (II) на основі піридин-2-гідроксамової кислоти / І.С. Саф"янова, І.О. Голеня, В.О. Павленко, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 78-82. – ISSN 0041-6045
370024
  Маханькова В.Г. Гетерометалічні сполуки на основі 3d-металів з N-, O-донорними лігандами: підходи до синтезу, будова, властивості : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Маханькова Валерія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
370025
   Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислародна / Ю.К. Пирский, В.С. Кублановский, А.В. Березовская, А.А. Безнищенко, В.Н. Кокозей, В.Г. Маханькова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
370026
  Сколоздра-Шепітко Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 303-312. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
370027
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 11-12, 187-216 та в додатках: арк. 217-220
370028
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
370029
  Константиненко К. Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 421-430. – ISBN 978-966-3888-379-3
370030
  Большаков Г.Ф. Гетероорганические соединения реактивных топлив / Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1962. – 220 с. – Библиогр.: с. 150-156
370031
  Алферов Ж Гетеропереходы в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Алферов Ж И. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т им. Иоффе. – Ленинград, 1970. – 26 с.
370032
  Климов Б.Н. Гетеропереходы в полупроводниках : учеб. -метод. пособие / Б.Н. Климов, Н.М. Цукерман. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1976. – 180 с.
370033
  Милнс А. Гетеропереходы и переходы металл - полупроводник. : Пер.с англ. / А. Милнс, Д. Фойхт. – Москва : Мир, 1975. – 432с.
370034
  Гаррисон Р.Г. Гетеропластические пересадки в эмбриологии / Р.Г. Гаррисон; Пер. Л.Я. Бляхера. – Москва-Ленинград, 1936. – 66с.
370035
  Поп М.С. Гетерополи- и изополиоксометаллаты / М.С. Поп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 227 с.
370036
  Крачун С.В. Гетерополикислоты - реактивы в анализе органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Крачун С.В.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
370037
  Латический И.К. Гетерополикислоты с центральным атомом бора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Латический И. К.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1972. – 24л.
370038
  Радул К.К. Гетерополикислоты с центральным атомом мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Радул К.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
370039
  Никитина Е.А. Гетерополисоединения / Е.А. Никитина. – Москва : ГХИ, 1962. – 423 с.
370040
  Деркач Л.В. Гетерополисоединения с центральными атомами селена (IV) и теллура (IV) : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Л. В.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1968. – 13л.
370041
  Желтоножська Т.Б. Гетерополімерні системи та їх можливості в процесах флокуляції дисперсних систем / Т.Б. Желтоножська, В.Г. Сиромятніков // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 152-181
370042
  Красносілецький Д.П. Гетеросиксизм як соціально-політичний феномен сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 130-134. – ISSN 2077-1800
370043
  Воронков Г М. Малетина Гетеросилоксаны / Г М. Малетина Воронков, В.К. Роман. – Новосибирск : Наука, 1984. – 269с.
370044
  Тимашева И.Н. Гетероспермное осеменение как метод повышения оплодотворяемости и плодовитостки свиноматок и жизненности потомства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимашева И.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 16 с.
370045
  Гаркавенко Ю.С. Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 20-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
370046
  Бутиріна М.В. Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі / М.В. Бутиріна, Ю.С. Гаркавенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 10-15. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
370047
  Курак Владислав Володимирович Гетероструктури АIxGai-xAs-CaAs для ФЕП слабоконцентрованого сонячного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Курак Владислав Володимирович; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
370048
  Дяденчук А.Ф. Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дяденчук Альона Федорівна ; М-во освіти і науки України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; НАН України. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
370049
  Воронько А.О. Гетероструктури на основі твердих розчинів A3B5 для волоконно-оптичних систем передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Воронько Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
370050
  Кобаса І.М. Гетероструктури титан(ІV) оксиду з поліметиновим барвником як фотокаталізатори редокс-перетворень : монографія / І.М. Кобаса, Н.Б. Гусяк ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-187. – ISBN 978-966-423-534-8
370051
  Киридон А.М. Гетеротопії пам"яті : теоретико-метологічні проблеми студій пам"яті / Алла Киридон. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 319, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-687-2
370052
  Орисюк В.В. Гетеротопічність та гетерохронічність Чорнобильської зони відчуження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 64-65. – ISSN 2414-5823
370053
  Берендеева Л.Л. Гетеротрофные бактерии морской и лиманной воды - продуценты биологически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берендеева Л.Л. ; Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1967. – 26 с. – Бібліогр. : с. 25-26
370054
   Гетеротрофы в экосистемах Центральной лесостепи. – Москва, 1979. – 255 с.
370055
  Батов Иван Пенчев Гетерофазные равновесия в системах индий - галлий - фосфор и галлий-алюминий-фосфор при жидкостной эпитаксии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Батов Иван Пенчев; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 18л.
370056
  Недуха О.М. Гетерофілія у рослин / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
370057
  Прокофьева-Бельговская Гетерохроматические районы хромосом / Прокофьева-Бельговская; АН СССР; Ин-т молекулярной биологии; Отв. ред.: Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
370058
  Шмидт Г.А. Гетерохронии в развитии первичных зародышевых листков и целомической мезодермы у зародыша корлвы (Bos taurus) / Г.А. Шмидт, 1957. – 941-944 с.
370059
  Гольдін П.Є. Гетерохронії в еволюції китоподібних : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.08 / Гольдін Павло Євгенович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
370060
  Пономаренко Ю.В. Гетерохронія та гетеротопія сучасних практик культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 93-99. – ISSN 2312-4679
370061
  Анистратенко В.В. Гетерохронные периоды и гомологические группы в развитиии фауны моллюсков третичных бассейнов Восточного Паратетиса // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 62-71 : табл., рис. – Библиогр.: 36 назв.
370062
   Гетероцепные высокомолекулярные соединения. – Сборник статей. – Москва : Наука, 1963. – 248 с.
370063
  Гетманчук Ю.П. Гетероцепные олигомерные диэлектрики и фотопроводники. Синтез. Свойства : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Гетманчук Ю.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 338 л. + Приложение: л. 325-338. – Библиогр.: л. 294-324
370064
  Коршак В.В. Гетероцепные полиэфиры / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – Москва : АН СССР, 1958. – 403 с.
370065
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 157-161. – Библиогр.: л. 139-156
370066
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
370067
  Ершова Изабелла Ильинична Гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих амидинные, амидные, тиомидные функциональные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ершова Изабелла Ильинична; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
370068
  Соломко З.Ф. Гетероциклизация производных -арил- - аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Соломко З.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 52л.
370069
  Лисичкина И.Н. Гетероциклические галогенониевые соли, содержащие в цикле серу : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Лисичкина И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 14л.
370070
  Ершова Нина Серафимовна Гетероциклические оксиазосоединения как реагенты на кобальт : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ершова Нина Серафимовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
370071
  Габель Ю.О. Гетероциклические соединения / Ю.О. Габель. – Ленинград,Москва : Госхимиздат, 1941. – 287 с.
370072
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1953. – 555 с.
370073
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 2. – 1954. – 438 с.
370074
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 3. – 1954. – 357 с.
370075
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 4. – 1955. – 538 с.
370076
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 6. – 1960. – 611 с.
370077
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 5. – 1961. – 602 с.
370078
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 7. – 1965. – 499 с.
370079
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 8. – 1969. – 363 с.
370080
  Наметкин С.С. Гетероциклические соединения / С.С. Наметкин; Беленький Л.И. – Москва : Наука, 1981. – 356 с.
370081
  Олкок Г. Гетероциклические соединения и полимеры на их основе / Г. Олкок. – Москва : Мир, 1970. – 430 с.
370082
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 36 с. – Библиогр.: 74 назв.
370083
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 394 л. + Приложение: л. 357-394. – Библиогр.: л. 307-356
370084
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 246 л. + Додаток: л. 153-246. – Бібліогр.: л. 131-152
370085
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
370086
  Хиля В.П. Гетероциклічні аналоги флавоноїдів та ізофлавоноїдів. Синтез та властивості / В.П. Хиля, М.М. Гаразд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 89-90
370087
  Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Крикун Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 255 арк. – Додатки: арк. 209-255. – Бібліогр.: арк. 192-208
370088
  Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Крикун Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
370089
   Гетероциклічні похідні бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38
370090
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
370091
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009. – 188л. + Додатки : л.161-188. – Бібліогр. : л.134-160
370092
   Гетероциклы в органическом синтезе. – Киев : Техніка, 1970. – 383 с.
370093
  Лукевиц Э. Гетероциклы на мировом рынке лекарственных средств / Э. Лукевиц, Л. Игнатович. – Рига, 1992. – 40с.
370094
  Гавалешко О.С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гавалешко Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
370095
  Лучинин В.В. Гетероэпитаксия и микропрофилирование в технологии карбида кремния : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лучинин Виктор Викторович ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1978. – 24 с.
370096
  Лаптев Ю.П. Гетерплодия в селекции растений / Ю.П. Лаптев. – М, 1984. – 245с.
370097
  Квезерели-Копадзе Гетехили хиди / Квезерели-Копадзе. – Тбилиси, 1956. – 60 с.
370098
   Гетинакс электротехнический листовой. – М., 1954. – 23с.
370099
  Лабай К. Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 260-269. – ISBN 966-7773-70-1
370100
  Бахревский В.А. Гетман Войска Запорожского : роман [о Богдане Хмельницком, для ст. возраста] / Владислав Бахревский ; рис. С. Бойко. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с. : ил.
370101
   Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: [ в 2 вып. ]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – ISBN 978-5-288-04241-6
Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 256с.
370102
  Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-53-2


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
370103
  Павленко С. Гетман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 1/2 (245/246). – С. 14-40. – ISSN 0131-2685
370104
  Уманец Ф.М. Гетман Мазепа, 1897
370105
  Донцов Д. Гетман Мазепа в западноевропейской литературе // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 163-172
370106
  Лучицкий И.В. Гетман Мазепа и Остерские общие земли (Из истории землевладения в Левобережной Украине) // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 185-223. – ISBN 978-966-02-4601-0
370107
  Савченко А. Гетман Скоропадский: В тисках истории // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 80-97. – ISSN 1819-6268
370108
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1868. – 120 с. – (Повести из Русской истории, А. Разина)
370109
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638 : повесть из Русской истории : с рис / А. Разин. – 4-е изд., печ. со 2-го изд. ... – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – 88 с. – (Историческая библиотека / Издание М.В. Клюкина ; № 2)
370110
   Гетманские универсалы о Киевском городском хозяйстве (1677–1719 гг.). – 11с.
370111
   Гетманское приглашение на свадьбу / Сообщ. Т.В. Кибальчича // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.613-614


  Письмо жены гетмана Данила Апостола к Павлу Акимовичу Скоруппе с приглашением на свадьбу гетманской племянницы
370112
  Костомаров Н.И. Гетманство Выговского / Н.И. Костомаров. – Петербург : [В тип. П.А. Кулиша], 1862. – 112 с. – Отд. оттиск из: Основа. 1861, № 4, 7


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
370113
   Гетманський родовід М.В. Гоголя // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 32
370114
   Гетманцев Данило Олександрович (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 100. – ISBN 978-966-933-054-3
370115
  Ветчинкина Л.Н. Геторозис у межвидовых гибридов и межсортовых гибридов хлопчатника и его прогнозирование по оксидоредуктазам. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Ветчинкина Л.Н.; АН Узб.ССР. Ин-т эксперемент. биологии растений. – Ташкент, 1988. – 19л.
370116
  Джалалов Т. Геторокарпия у хлопчатника, ее период и проявление в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: / Джалалов Т.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1968. – 25л.
370117
  Винник Т. Гетсиманська молитва : поезії / Тетяна Винник. – Київ : Задруга, 2005. – 45, [3] с. : портр., іл. – ISBN 966-8282-64-7
370118
  Орлова Т.В. Гетто / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 72-73. – ISBN 966-642-073-2
370119
  Худіш П.М. Геттоїзація та Голокост на Закарпатті у свідченнях жертв і очевидців (за матеріалами обласної Надзвичайної комісії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 90-102. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
370120
  Гете И.В. Гетц фон-Берлихинген, рыцарь с железной рукой : трагедия в 5 д. / Вольфганг Гете ; Предисл. Г. Вендта; Пер. О.Н. Хмелевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К* ; [Тип. Е. Евдокимова], 1893. – XIV, [2], 154 с., 1 л. портр. – (Моя библиотека ; № 30/31)
370121
  Никулицэ И.Т. Геты IV - III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. / И.Т. Никулицэ. – Кишинев, 1977. – 169 с.
370122
  Туфа А. Геть : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 195. – ISSN 0320-8370
370123
  Тичина П.Г. Геть брудні руки від України! / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 14 с.
370124
  Рудь Г.П. Геть бур"яни з нашого поля / Г.П. Рудь. – К., 1962. – 32с.
370125
  Стругацький І. Геть вайквотів. Китайська новела / Стругацький І. – Одеса : Держвидав, 1928. – 28 с. – (Універсальна дитяча бібіотека ; 14)
370126
   Геть від кремлівського ярма! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 3


  Звернення Народного комітету захисту України до Президента України Віктора Януковича
370127
  Райхель Ю. Геть від Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 3


  Білорусь переходить до інформаційної оборони.
370128
  Шлапак Я. Геть від Москви! // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 13


  125 років від дня народження Миколи Хвильового, українського письменника.
370129
  Залізняк Л. Геть від Москви, назад у Єврпу! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Для Києва немає альтернативи рухові у бік цивілізованих країн, які базуються на ринковій економіці та національному принципі державного устрою.
370130
  Макаров Ю. Геть від себе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Малоросійство - це підсвідома або навіть цілком свідома втеча від свободи.
370131
  Ковальчук О. Геть літературу зі ЗНО - і кому полегшає? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
370132
  Манжара І.О. Геть сміття без вороття : сатира / І.О. Манжара. – Київ, 1959. – 91 с.
370133
  Теревко О. Гетьман-реформатор // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20


  290 років від дня народження державного й політичного діяча, останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
370134
  Журавель М.В. Гетьман - вища посадова особа Гетьманщини в XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 419-424. – ISBN 978-966-438-135-9
370135
  Златовратський М.М. Гетьман : псіхологычний нарис / Златовратський ; Пеpеклад з pосійськоі. – Київ : Укр. видав. "Ранок" ; [Дpук. П. Баpського], 1908. – 40, [8] с. – У прим. № 107605 відсутні стор. [1-8] с.у кінці книги - ліквідовані
370136
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 4. – 2006
370137
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5. – 2006
370138
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 6. – 2006
370139
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 1. – 2007
370140
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 2. – 2007
370141
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 3/4. – 2007
370142
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5/6. – 2007
370143
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1. – 2008
370144
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3. – 2008
370145
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5. – 2008
370146
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2008
370147
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (26). – 2009
370148
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (28). – 2009
370149
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2009
370150
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – 2009. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
370151
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (32). – 2010
370152
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/ 5 (34). – 2010
370153
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (35). – 2010
370154
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 -1 (30). – 2010. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
370155
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1/2 (37). – 2011
370156
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3/4 (39). – 2011
370157
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (40). – 2011
370158
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (41). – 2011
370159
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (42). – 2012
370160
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (43). – 2012
370161
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (44). – 2012
370162
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (45). – 2012
370163
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5/6 (47). – 2012
370164
  Веретенников В.О. Гетьман : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
370165
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (48). – 2013
370166
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (49). – 2013
370167
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (50). – 2013
370168
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (52). – 2013
370169
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (53). – 2013
370170
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (60). – 2015
370171
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (61). – 2015
370172
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (62). – 2015
370173
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (63). – 2015
370174
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (64). – 2015. – 64 с.
370175
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (65)"2015/№ 1 (66)"2016. – 2016. – 64 с.
370176
  Капелюшний В.П. Гетьман (- воєноначальник, отаман- виборний ватажок козацького загону; казацького війська і правитель України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 577-578. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
370177
  Калуцький С.С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 71-79. – (Історичні науки ; Т. 21)
370178
  Уривалкін О.М. Гетьман Богдан Хмельницький / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 104-157. – ISBN 978-966-373-429-3
370179
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький та його державницька діяльність в історіографії (до 400-річчя від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядаються основні аспекти державотворчої діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в ході Великого повстання 1648-1657 рр. у вітчизняній історіографії XIX-XX ст. в інтерпретаціях головних представників народницького й державницького напрямів; дано ...
370180
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії : Навч. посібник / Л.Г. Мельник; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 72с. – ISBN 966-594-000-7
370181
  Стельмах В. Гетьман був банкіром демократичним // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-9
370182
  Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 116-131. – ISSN 0130-5247
370183
   Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А.О. Дробязко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 94, [8] с. : фотоіл., портр. – До 110-річчя університету. - Покажчики: с. 87-94. – ISBN 978-966-926-086-4
370184
   Гетьман Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 47-48 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
370185
   Гетьман Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 48-49. – ISBN 978-966-439-961-3
370186
  Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
370187
  Уривалкін О.М. Гетьман Данило Апостол / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 320-338. – ISBN 978-966-373-429-3
370188
  Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький; Передм. В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288с. – ISBN 966-524-143-5
370189
  Гордієнко Д. Гетьман Дем"ян Ігнатович і церква // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 5-20. – ISBN 978-617-7674-81-7
370190
  Сергійчук І.М. Гетьман Дем"ян Многогрішний: соціально-політичний портрет // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 6-11. – ISBN 978-966-581-772-1
370191
  Чемерис В. Гетьман Дорошенко, або вольному - неволя // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 3-84. – ISSN 0130-1608
370192
   Гетьман Зоя Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 90-91. – ISBN 978-966-439-754-1
370193
   Гетьман Зоя Олексіївна (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
370194
  Клименко В. Гетьман Иван Мазепа - строитель православных храмов в Украине // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.86-88
370195
  Половець В. Гетьман і культура // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 235-240. – ISSN 0869-3595
370196
  Горенко-Баранівська Лариса Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII - початку XVIII ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 220-223
370197
  Мицик Ю. Гетьман І. Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.50-64
370198
  Ярова Г.І. Гетьман І.Мазепа в концепції музею гетьманства // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.163-167
370199
  Завадський О.О. Гетьман І.С. Мазепа як меценат і покровитель церкви // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 22-32
370200
  Мицик Ю. Гетьман І.Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.65-81
370201
  Іваненко А. Гетьман Іван Брюховецький та антимосковське повстання на Переяславщині 1666 року // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 63-67. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
370202
  Ринсевич В. Гетьман Іван Брюховецький. Історичний нарис // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 98-135
370203
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський : Роман
370204
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський / Нечуй-Левицький. – Чернівці, 1928. – 335с.
370205
  Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / о. Юрій Мицик; НаУКМА; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : КМ Академія, 2004. – 84с. – ISBN 966-518-254-4
370206
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 36-45
370207
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 31-32
370208
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 50-53


  До 350-річчя Конотопської битви 1659 р.
370209
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Виговський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 158-192. – ISBN 978-966-373-429-3
370210
  Романцов В.М. Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 183-192
370211
   Гетьман Іван Мазепа - борець за Україну. – Могилів : Видавництво "Січ" ; [Друк. Клаза і Кагана]. – 7 с. – (Видавництво "Січ" ; № 3)
370212
  Фігурний Юрій Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу ( до 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-37
370213
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа : стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
370214
  Павленко Сергій Олегович Гетьман Іван Мазепа : стаття перша "Отчий поріг" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56
370215
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа / Стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
370216
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 41-45
370217
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-44


  Стаття тринадцята "Походи на Азов та Очаків (1695-1698 рр.) і попередні наміри"
370218
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Мазепа / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 249-319. – ISBN 978-966-373-429-3
370219
  Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1678-1709 / Т. Мацьків. – Вид. 2-е, доп. – Київ- Полтава, 1995. – 312с
370220
  Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 155-158. – ISSN 0869-3595
370221
  Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 47)


  Показано спробу гетьмана Івана Мазепи створити об"єднану Гетьманщину під протекцією шведського короля.
370222
  Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та "палацовий переворот" Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-176. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
370223
  Чухліб Тарас Гетьман Іван Мазепа та ідея відмови України від московського ярма // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 26-29
370224
   Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era : [в 250-ліття смерти. 1709-1959] / Олександер Оглоблин // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 1-408, [1] арк. мапа, склад. навпіл : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці історично-філософічної секції)
370225
  Оглоблин Олександер Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / Оглоблин Олександер; Ред.Винар Любомир. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк та ін. : Українське історичне товариство та ін., 2001. – 461с.,1карта : іл. – Тит. аркуш.парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-879070-13-8
370226
  Ковалевська Ольга Олегівна Гетьман Іван Мазепа та його доба на сторінках навчально-методичних видань України (1991-2007 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст.
370227
  Дрофа Андрій Гетьман Іван Мазепа та полковник Семен Палій: роз"єднані в минулому політикою Москви й Варшави - об"єднані сьогодні сучасним українським козацтвом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 7-8
370228
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – С. 22-40. – ISBN 5-8104-0003-5
370229
  Федір Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Пустовіт, Г. Антипович [та ін.]. – Полтава, 2010. – Ч. 13/14. – С. 96-103
370230
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 54-56
370231
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 34-35
370232
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. : Стаття дев"ята "Місія 1689-1690 рр." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 33-37
370233
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Стаття п"ятнадцята "Фінансова, господарська політика"
370234
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття восьма "Переворот 1689 року" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 46-48
370235
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття дванадцята "Нереалізований задум" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-43
370236
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття десята "Підготовка антимосковського виступу" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 33-34
370237
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття одинадцята "Повстання" Петрика // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-41
370238
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття четверта "Коломацький переворот" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (91). – С. 42-47
370239
  Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С.151-158
370240
  Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: Caile Ucrainene-Pomane : [ілюстр. іст.-документ. нарис] / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286, [2] с. : фотоіл. – Пам"яті славного гетьмана України Івана Мазепи - 370-й річниці від дня народж. та 300-річчю від дня смерті присвяч. - Парал. тит. арк. румун. - Текст укр. та румун. мовами. – Бібліогр.: с. 120, 263-264. – ISBN 978-966-399-232-7
370241
  Кизименко І. Гетьман Іван Скоропадський в сучасній українській історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 71-74


  Дається оцінка постаті гетьмана І. Скоропадського сучасною вітчизняною історіографією. Дается оценка современной украинской историографией личности гетмана И. Скоропадского. There is given an estimation of the personality of I. Skoropadsky by modern ...
370242
  Вечерський В.В. Гетьман К. Розумовський і пам"ятки, пов"язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 186-218. – ISBN 978-966-651-543-1
370243
  Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа в Україні - Гетьманщині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 54-61. – (Нова серія ; вип. 2)
370244
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1961. – 752 с.
370245
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 592 с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 5-7707-5394-3
370246
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський = Hetman Kyrylo Rosumowskyj : Роман - хроніка 18 віку / Микола Лазорський. – Київ : Обереги, 2003. – 656 с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-513-046-3
370247
  Уривалкін О.М. Гетьман Кирило Розумовський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 339-363. – ISBN 978-966-373-429-3
370248
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
Ч. 1. – 2008. – 240 с., [ 16 ] с. іл.
370249
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
Ч. 2. – 2008. – 288 с.
370250
  Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа : повернення до Батурина : роман-есе / Б.І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400с. – ISBN 966-550-146-6
370251
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8591-31-0
370252
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 274-279. – ISBN 978-966-02-6839-5
370253
  Тарасова О.В. Гетьман Мазепа і пантеон національних героїв Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 22-25
370254
  Крупницький Борис Гетьман Мазепа та його доба / Крупницький Борис; Пер.з нім.О.Струкевич; Передм.та комен.В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2001. – 240с. – ISBN 966-524-097-8
370255
  Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба / Борис Крупницький. – Київ : Україна, 2003. – 237, [3] с. : іл., портр. – ISBN 966-524-123-0
370256
  Лавренчук Володимир Гетьман Мазепа як "український Макіавеллі"? : художня модель образу історичної особистості в романі Юрія Хорунжого "Любов маєш - маєш згоду" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст.
370257
  Мірчук П. Гетьман Максим Залізняк // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 215-227
370258
  Солдатова К. Гетьман обох берегів Дніпра. Ідея єдиної соборної української держави завела Івана Самойловича до Сибіру // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 5, 13


  "Продовжуємо знайомство з видатними постатями української історії в рамках відзначення 350-річчя заснування гетьманської столиці в Батурині. Цього разу розповімо про дещо забутого, але не менш значимого гетьмана - Івана Самойловича, котрий три століття ...
370259
  Фостун С.-М. Гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – С. 17-22
370260
  Ульяновський Василь Іринархович Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль гетьмана Павла Скоропадського у справі заснування Української академії наук.
370261
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М. Туган-Барановський, П. Тутковський.
370262
  Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-53. – ISSN 0869-3595
370263
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Український науковий інститут у Берліні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
370264
  Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 59-66. – ISBN 978-966-581-772-1
370265
  Дорошенко Дмитро Гетьман Петро Дорошенко = Hetman Petro Doroshenko : Огляд його життя і політичної діяльности / Дорошенко Дмитро; Ред. Василь Омельченко. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1985. – 712с.
370266
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Дорошенко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 192-225. – ISBN 978-966-373-429-3
370267
  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 189с. – ISBN 966-524-164-8
370268
  Димитрій Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 06 (342), березень. – С. 7
370269
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 69-103. – ISBN 978-966-373-429-3
370270
  Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70с. – ISBN 5-7775-0454-X
370271
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – У Київі (Київ) : Видано з фонду ім. К. Пpокоповича. Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 135 с. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 29)
370272
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої аpтілі дpук. спpави], 1918. – 128 с.
370273
  Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповідання / М.М. Загірня. – Київ, 1991. – 94с.
370274
  Сиза Н. Гетьман Пилип Орлик - автор першої української конституції (до 330-ї річниці від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
370275
  Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик - воїн, політик, інтелектуал // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 50-51
370276
  Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – 79с.
370277
  Кресіна І.О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І.О. Кресіна, О.В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4665-3
370278
  Смолка Анатолій Гетьман Пилип Орлик і його Конституція // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С.143-156. – ISSN 0042-9422
370279
  Горобець В.М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / Віктор Горобець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 247, [1] с. – (Серія "Міжнародна історія України"). – ISBN 978-966-518-711-0
370280
  Ємець В. Гетьман Скоропадський та перша капела кобзарів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-67. – ISSN 0130-6936
370281
  Сивіцький М. Гетьман Тарас Трясило // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 123-125
370282
  Апанович О. Гетьман України емігрант Пилип Орлик // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 83-132. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
370283
  Дрбал О. Гетьман України Пилип Орлик // Хроніка - 2000. – Київ, 1999. – Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – С. 151-154
370284
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 11
370285
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 12
370286
  Брехуненко В.А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI - перша половина XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
370287
  Головатенко В. Гетьман як глава української козацької держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.115-119
370288
  Веретенников В. Гетьман. Заграва. Втрачений рай : з нового десятиліття / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2015. – 573, [3] с. – ISBN 978-617-572-086-8
370289
  Мандзюк Д. Гетьмана Полуботка катували чотири місяці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 18-19
370290
  Єрмолаєв В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-79. – ISSN 1026-9932
370291
  Літвіненко Є. Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2077-7280
370292
  Чабан М. Гетьманат очима учасників / розмову вів Вадим Рожков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 18-19


  Дніпровський краєзнавець Микола Чабан: "За Скоропадського в містах кипіло й вирувало культурне життя".
370293
  Головченко В.І. Гетьманат П. Скоропадського в новій "східній політиці" центральних держав // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 262-275. – ISBN 978-966-611-701-7
370294
  Чернега А.П. Гетьманат Павла Скоропадського - консервативні спроби національно-державного відродження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-48
370295
  Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
370296
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
370297
  Пиріг Руслан Якович Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється складне і суперечливе сприйняття образу Української Держави 1918 р. владними інститутами, політиками і пресою Німеччини та Австро-Угорщини, детермінованість цих уявлень умовами Брестського мирного договору і фактичною окупацією ...
370298
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 45-58. – ISBN 978-966-355-019-0
370299
  Іванцова І.В. Гетьманат Павла Скоропадського і професійні спілки / І.В. Іванцова, І.В. Коляка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 35)


  Висвітлюється проблема розвитку профспілкового руху за часи Павла Скоропадського, дається аналіз рішень Всеукраїнської конференції профспілок, яка заявила про започаткування професійних спілок самостійної держави - України.
370300
  Терещенко Юрій Іларіонович Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається гетьманат Павла Скоропадського в контексті загальноєвропейського процесу протидії консервативних сил лібералізму і радикальному соціалізму. Робиться наголос на конструктивно-творчих здобутках Української Держави.
370301
   Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
370302
  Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень–грудень 1918 р.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 76-85. – ISSN 0320-9466
370303
  Сюндюков І. Гетьманат Павла Скорпадського: проблеми, традиції, виклики часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
370304
  Руденко Ю. Гетьманат Скоропадського освітня і просвітницька політика / Ю. Руденко, Т. Будняк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 5
370305
  Бойко В. Гетьманат та "чинник Берліна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Україна - Німеччина: 100 років міждержавних взаємин.
370306
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі.
370307
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Українська держава Павла Скорпадського у вітчизняному державотворчому процесі.
370308
  Литвиненко Є. Гетьманат Юрія Хмельницького через призму німецької друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" ( XVII- початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 18-29. – ISSN 0869-3595
370309
  Сюндюков І. Гетьманат. Державотворення. Сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 21


  Колектив учених Інституту історії України НАН України видав фундаментальний узагальнений двотомник про історію Української Гетьманської держави XVII - XVIII століть.
370310
   Гетьмани : Коротенький історичний нарис. – Київ : Державна друк., 1918. – 40 с.
370311
  Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи : Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Тарас Чухліб; Наукове т-во ім. Шевченка в США; Ін-т історії України НАНУ; Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ; Нью-Йорк, 2003. – 518с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-02-2431-1
370312
  Крупницький Б. Гетьмани і Православна Церква в Українській державі XVII - XVIII століть // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 0203-5863
370313
   Гетьмани й козацькі отамани / [авт.-упоряд. І.Ю. Левашова]. – Київ : Глорія, 2014. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-617536-481-9
370314
  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-тут історії України. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2004. – 288с. – ISBN 966-518-304-4
370315
  Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
370316
   Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник. – Київ : Журнал "Україна", газета "Вечірній Київ", 1991. – 216 с. – ISBN 5-7707-1611-8


  Більшість портретів належать перу видатного історика В.Антоновича, окремі написані академіком М.Василенком, письменниками й науковцями Г.Хоткевичем, О.Левицьким, Я.Дзирою, Ю.Хорунжим.
370317
   Гетьмани України // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-41 : Фото. – ISSN 0130-5212
370318
  Замлинський В. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-617-190-3
370319
  Таїрова-Яковлева Гетьмани України : історії про славу, трагедії та мужність / Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Наталії Єгоровець. – Київ : Кліо, 2015. – 422, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 404-422. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-33-2
370320
  Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / Апановичь О.М. – Київ : Либідь, 1993. – 284 с.
370321
  Юхимець Г.М. Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження) / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 162-176. – ISSN 2520-2855
370322
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
370323
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 394, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 386-394. – ISBN 978-966-373-429-3
370324
   Гетьмани України. [Ізовидання] : у комплекті репродуктовано твори з колекції Держ. іст. музею в Києві : [комплект листівок]. – Київ : Поліграфіст
Вип. 1. – 1991. – 12 л. : 12 листівок + 1 обкл.
370325
  Чорнолуцька Тетяна Гетьманич Борис Скоропадський / Чорнолуцька Тетяна, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
370326
  Корсак І. Гетьманич Орлик : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
370327
  Осташко Т. Гетьманівна. Скульптор. "Наша Лизавета" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Ім"я гетьманівни Єлизавети Скоропадської ще має посісти гідне місце у плеяді українських діячів-патріотів, видатних українок вітчизняної історії. У ході радянсько-німецької війни опікувалася українками, вивезеними до Німеччини на примусову роботу. ...
370328
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  На діяльність державця завжди впливають найближчі люди: дружина, діти, а також атмосфера вдома. Поруч із гетьманом Скоропадським у житті була дивовижна жінка, яка стала для нього натхненницею і опорою.
370329
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Олександра Петрівна Скоропадська — російська аристократка. Представниця російського дворянського роду Дурново. Дружина гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.
370330
  Калинчук Д. Гетьманоміка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  За сім із половиною місяців уряду П. Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради.
370331
  Степанков В.С. Гетьманство Івана Брюховецького: кілька штрихів до політичного портрету (1663 - 1668 рр.) // Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя / Ін-т археології НАН України ; Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – С. 298-305. – ISBN 966-643-002-9
370332
  Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60.
370333
  Лупій О.В. Гетьманська булава : історична повість / О.В. Лупій. – Київ : Український письменник, 1996. – 223 с. – ISBN 5-333-01480-9
370334
  Свідзинський А. Гетьманська держава Павла Скоропадського // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 35-40.
370335
  Ковалевська О. Гетьманська дипломатія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Царська Росія навчилася не лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем серед провідних країн світу.
370336
  Сидорчук Т. Гетьманська еміграція у міжвоєнній Німеччині і Український Науковий Інститут в Берліні (1926-1945) / Т. Сидорчук, В. Потульницький // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 101-102
370337
  Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920 - 1929 рр. : проблеми інтерпретації // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 77-81
370338
  Сердюк Наталія Гетьманська столиця - Батурин : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 30-32 : Фото
370339
  Брель О. Гетьманська столиця Чигирин: перші кроки в історії / О. Брель, Я. Діденко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2078-0850
370340
  Мамалага В. Гетьманська столиця: до і після. Славному Батурину виповнилося 395 років, а людина побутувала на місці сучасного міста з часів кам"яного віку // Україна молода. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 127)


  Не існує усталеної думки щодо питання, від чого відштовхуватись у визначенні дати заснування того чи іншого населеного пункту. Чи брати за основу першу згадку в перевірених документах, чи рахувати від датування найдавнішого поселення, розкопаного ...
370341
  Дмитрієнко С. Гетьманська столиця: спроба реконструкції / С. Дмитрієнко, В. Коваленко // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0131-2685
370342
  Гуменюк О. Гетьманська Україна - "Проект Німеччини" чи суверенна держава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254
370343
  Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – С.1-302. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-14-0
370344
  Васильєва О. Гетьманський двір Данила Апостола: принципи формування та особливості функціонування // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10-13
370345
  Гетьман В. Гетьманський край // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 11


  Гетьманський національний природний парк (НПП) створено 27 квітня 2009 р. на площі 23 360,1 га (у постійному користуванні — 11 673,2 га). Парк розташований на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області. ...
370346
  Гетьман В.І. Гетьманський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 34-39 : фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв.
370347
  Мазур Є. Гетьманський переворот // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 66-68
370348
  Зубенок В. Гетьманський переворот 1918 року. Маловідомі факти про відому подію // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Матеріали до уроку. Історія України. Профільний рівень. 10 клас.
370349
  Горак Володимир Сергійович Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу поглядів П.П. Скоропадського на гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Автор піддає аргументованій критиці концепцію колишнього гетьмана про народний характер перевороту, показуючи як його позитивні, так і негативні риси.
370350
  Тимченко Р. Гетьманський переворот у квітні 1918 р.: здобутки і пробеми студій // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 322-340. – ISBN 978-617-7062-20-1
370351
  Свердл С.К. Гетьманський сад / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
370352
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 430 с.
370353
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [ роман ] / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4324-5
370354
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
370355
  Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 52-58
370356
  Савчук Ю.К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) = TheHetman Bohdan Khmelnytsky; Symbols of Authority and Artifacts from Europe"s Museums / Мін-во культури і туризму України; НАНУ; Нац. музей історії України; Редкол.: В.А. Смолій, П.М. Білаш, О.В. Бітаєва та ін.; Юрій Савчук. – Київ : Інс-т історії України НАН України, 2006. – 96 с. – На тит. листі: До 350-ї річниці з дня смерті великого гетьмана. – ISBN 966-02-3920-3
370357
  Сегеда С.П. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3


  Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура ...
370358
  Вечерський В.В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320с. : іл. – На обкл.: Українська архітектура доби Гетьманщини. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-91-9
370359
  Данилюк Інна Гетьманські столиці. По красу і славу : Україна чудес / Данилюк Інна, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 124-130 : Фото
370360
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація перша // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 83-90
370361
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація третя // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 72-84
370362
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація п"ята // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 67-82
370363
  Пришляк В. Гетьманські універсали Данила Апостола у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 722-732. – (Нова серія ; вип. 21/22)
370364
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація друга // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 31-46
370365
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація четверта // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 37-58
370366
   Гетьманські універсали з колеції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 62-85
370367
  Єрмак О. Гетьманування Івана Мазепи в оцінці Володимира Антоновича // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 63-70. – ISBN 978-966-8591-31-0
370368
   Гетьманчук Юрій Петрович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
370369
   Гетьманчук Юрій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91. – ISBN 978-966-439-754-1
370370
   Гетьманчук Юрій Петрович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
370371
  Ковалевська О. Гетьманші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 52 (165). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  Портрети найвідоміших жінок козацької доби знайшли прихисток за межами України.
370372
  Божко С. Гетьманщина / С. Божко. – Полтава, 1923. – 95с.
370373
  Ткаченко О.М. Гетьманщина XVIII ст. (1708-1764 рр.) в "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 41-46. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
370374
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. – ISBN 966-500-041-1
370375
  Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 152-168. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
370376
  Хиля С.А. Гетьманщина в умовах становлення Вестфальської системи міжнародіних відносин // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 2664-1933
370377
  Казьмирчук Г.Д. Гетьманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 208-236. – ISBN 978-966-2726-16-9
370378
  Шаповал М. Гетьманщина і Директорія : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
370379
  Д-р Гетьманщина і повстання / д-р. – [Київ] : [Друк. т-ва "Криниця"], 1919. – 14 с. – На тит. арк.: Видання відділу преси ЦК УПСР ц.т.


  Лебединець Михайло Мусійович (1888—1934) Земля: Альманах. - [К.]: Вид. Відділу пpеси ЦК УПСР. [Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1919]. - Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. ...
370380
  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті 18 століття : Hавч. посіб. / Л.Г. Мельник; Ін-т змісту і методів навчання, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 232 с. – Бібліогр.С. 229-231. – ISBN 5-7763-9023-0
370381
  Сокирко О. Гетьманщина у XVIII ст.: Історична мапа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 222-225. – ISSN 0130-5247
370382
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 176-220. – Бібліогр.: арк. 165-175
370383
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
370384
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 22-29
370385
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1814-5078
370386
  Котляр Є. Гефілте фіш в українській олії : Єврейська тема в мистецтві Харкова: від ретроспекції до сучасного живопису // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
370387
   Гефсиманско-Черниговский скит при Свято-Троицкой лавре.. – М., 1992. – 45с.
370388
  Решетник М.Д. Геффдінг (Hoffding) Гаральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
370389
   Гехимический симпозиум при 5 Всемирном конгрессе. – М, 1960. – 118с.
370390
   Гехимия вулканических и осадочных пород Южного Урала. – Свердловск, 1987. – 110с.
370391
  Манская С.М. Гехимия лигнина. / С.М. Манская, Л.А. Кодина. – М., 1975. – 230с.
370392
   Гечас Винцентас.. – М., 1988. – 60с.
370393
  Лебідь-Гребенюк Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 135-140


  У статті аналізується специфіка авторського тлумачення гештальт-концепту "Холодний Яр" у поезіях Т. Шевченка та романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон". Внутрішньолітературний компаративний аналіз дозволяє дослідити природу образу та визначити його ...
370394
  Литвин Ю. Гештальт-методи як новітня альтернатива класичному маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 66-68
370395
  Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці: витоки і перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 39-43


  "Швидкий розвиток українського суспільства та важливі історичні зміни, що відбуваються в ньому, вимагають від освіти відповідної реакції. На зміну застарілим формам і методам навчання приходять якісно нові, покликані реалізувати завдання сучасної ...
370396
  Шевкун Е.В. Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 364-369.
370397
  Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель современной психологии искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0042-8744
370398
  Пуніна О. Гештальт смерті в поезіях "Веселого цвинтаря" В. Стуса та "Живих і мертвих" О. Солов"я : (постановка проблеми регіональної своєрідності) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
370399
  Сидоренко Т.В. Гештальт у бібліотечній сфері або сприйняття образу бібліотеки в системі сучасних комунікацій // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 124-125
370400
  Новосельцева І.В. Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 297-302


  У статті робиться спроба вирішити проблему явища гештальтів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Наведена лінгвоісторіографія цього терміна в психології та його сприйняття сучасними психологами, психотерапевтами та лінгвістами. В статье делается ...
370401
  Новодержкин Б.А. Гештальттерания / Б.А. Новодержкин, О.К. Романенко. – М, 1997. – 39с.
370402
   Гея : сборник научно-художественной фантастики. – Москва : Мысль, 1988. – 310 с.
370403
   Гея : альманах научной фантастики. – Москва : Мысль, 1990. – 419 с. – (Библиотечная серия)
370404
  Орлов В.С. Гжатск / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Гжатск, 1957. – 237с.
370405
  Прокопович Наталья Гжельский государственный художественно-промышленный институт: обучение творчеству : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32
370406
  Колодиева С.В. Гжельское чудо : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.198-211
370407
  Куроедова Н.Н. Ги де Мопассан и Иван Сергеевич Тургенев : Автореф... кандид. филологич.наук: / Куроедова Н.Н.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
370408
  Винниченко Т. Ги Де Мопассан: Une vie // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 82-97. – ISSN 1819-6268
370409
  Каспаровская М. Ги де Мопассан: Самый счастливый и самый несчастный из людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
370410
  Элиасберг Н. Ги Сабо Бела / Н. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 47с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
370411
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1971. – 400с.
370412
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 397с.
370413
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – М, 1992. – 285с.
370414
  Мирзамухамедов М. Гиацинт - цветок дождей : повести / Мухамеджан Мирзамухамедов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 126 с.
370415
  Баранова М.Б. Гиацинт (систематика, сорта, морфогенез, культура) / М.В. Баранова ; АН СССР, Ботанич. ин-т. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 128 с. : рис. – Библиогр.: с. 122-126
370416
  Кривин Ф.Д. Гиацинтовые острова / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1978. – 288с.
370417
  Алферов В.А. Гиацинты / В.А. Алферов, Е.Н. Зайцева. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 72 с.
370418
  Муромцев С Г. Агнистикова Гиббереллины / С Г. Агнистикова Муромцев. – Москва : Наука, 1984. – 208с.
370419
   Гиббереллины и их действие на растения. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 390с.
370420
  Чайлахян М.Х. Гиббереллины растений / М.Х. Чайлахян. – Москва, 1963. – 64с.
370421
  Малышев В.А. Гиббсовские случайные поля : Метод кластер. разложений. / В.А. Малышев, Р.А. Минлос. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
370422
   Гиббсовские состояния в статистической физике : сборник статей. – Москва : Мир, 1978. – 256 с. – (Новое в зарубежной науке ; № 11 : Математика)
370423
  Престон К. Гиббсовские состояния на счетных множествах : пер. с англ. / К. Престон. – Москва : Мир, 1977. – 126 с.
370424
  Козлов О.К. Гиббсовское описание дискретных и точечных случайных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козлов О.К.; АН УССР. – К, 1977. – 17л.
370425
  Вежинов П. Гибель "Аякса" / П. Вежинов. – София, 1976. – 231с.
370426
  Гейерманс (Хейерманс) Г. Гибель "Надежды" = (Op Hoop van zegen) : Драма в 4-х д. / Герман Гейерманн[!] ; Пер. со 2 фр. изд. Юлии Махновец. – 2-е изд. – Москва : Моск. союз потреб. о-в, 1917. – 70, [4] с.
370427
  Скрягин Л.Н. Гибель "Титаника" / Л.Н. Скрягин. – М., 1991. – 222с.
370428
  Сысуева О. Гибель "Титаника" : все версии загадочной катастрофы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х


  В ніч з 14 на 15 квітня 1912 р. трансатлантичний лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом : одна з найзагадковіших катастроф світу
370429
  Радемахер Кай Гибель "Трэшера" = Последний рейс : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 143-158 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
370430
  Смелик Клаас Гибель "Эппи Нийбур". / Смелик Клаас. – Москва, 1967. – 79 с.
370431
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1966. – 159с.
370432
  Вале П. Гибель 31-го отдела : романы : пер. с швед. / Пер Вале ; [пер. С. Фридлянд ; послесл. Г. Анджапаридзе]. – Москва : Прогресс, 1981. – 411, [5] с. – В изд. также: Пер Вале, Май Шеваль. Наемные убийцы. - Пер. изд.: Per Wahloo. Mord pa 31 : A vaningen. Stockholm, 1964
370433
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1988. – 459с.
370434
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1989. – 464с.
370435
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале; Пер Валё. – Москва : Радуга, 1992. – 332 с. – В изд. также: Жестокое убийство разочарованного англичанина / Брайан Клив. – (Зарубежный детектив)
370436
  Ольшанский А.Н. Гибель Алмазова / А.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 150с.
370437
  Джонс М А.Х. Гибель античного мира. / М А.Х. Джонс. – Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 569с. – ISBN 5-85880-591-4
370438
  Синнот Марк Гибель Арала. Трагедия Аральского моря / Синнот Марк, Дрейк Кэролин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 94-109 : фото
370439
  Иванова Н.Б. Гибель богов / Н.Б. Иванова. – М, 1991. – 46 с.
370440
  Бабаева Дина Гибель богов / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 48-57 : фото
370441
  Магауин М.М. Гибель борзого : повести и рассказы / Мухтар Магауин ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 398 с.
370442
  Григорьев С.Т. Гибель Британии / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1926. – 118с.
370443
  Рагхав Р. Гибель великого города / Р. Рагхав. – Москва, 1963. – 406с.
370444
  Мамакаев М. Гибель вендетты / М. Мамакаев, Х. Ошаев, В. Щепотев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное, 1963. – 140 с.
370445
  Ведюшкин Владимир Гибель Вестготского королевства : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 86-95 : Фото
370446
  Осетров Г.Н. Гибель волхва / Г.Н. Осетров. – М, 1987. – 285с.
370447
  Пичугина Татьяна Гибель гигантов : спираль времени / Пичугина Татьяна, Пахневич Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 22-29 : Фото, карта


  Історія виникнення Португалії
370448
  Гроссман М.С. Гибель гранулемы / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1963. – 244с.
370449
  Алинин С.Ф. Гибель Джонстауна - преступление ЦРУ / С.Ф. Алинин, Б.Г. Антонов, А.Н. Ицков ; [послесл. И.Р. Григулевича]. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 222, [1] с. : ил.
370450
  Вахтин Б.Б. Гибель Джонстауна / Б.Б. Вахтин. – Ленинград, 1986. – 325с.
370451
  Луковский И.В. Гибель дракона / И.В. Луковский. – Л.-Москва, 1949. – 138с.
370452
  Комацу Саке Гибель Дракона / Комацу Саке. – Москва : Мир, 1977. – 600 с.
370453
  Малявин В.В. Гибель древней империи / В.В. Малявин. – Москва : Наука, 1983. – 225с. : ил. – Библиогр.: с.206-217 (326 назв.)
370454
  Грунерт Карл Гибель земли. Шпион с Марса : Фантастические рассказы / К. Грунерт ; Пер. с нем. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Хронос ; [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"] С-Петербург, в Екатерингофе, 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 4 журн. "За 7 дней"
370455
  Амнуэль П. Гибель или спасение? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 1728-8568
370456
  Буранов Ю. Гибель императорского дома, 1917-1919 гг. / Ю. Буранов, В. Хрусталев. – М., 1992. – 347с.
370457
  Курлов П.Г. Гибель императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1991. – 255с.
370458
  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1992. – 255с.
370459
  Гладков И.К. Гибель капитализма - неизбежна / И.К. Гладков. – Л., 1961. – 41с.
370460
  Сальгари Э. Гибель Карфагена ; В дебрях Борнэо ; Черный корсар / Э. Сальгари. – К, 1993. – 555с.
370461
   Гибель кентавров : повести, рассказ. – Москва : Воениздат, 1990. – 381с.
370462
  Грузин В.М. Гибель Киева : роман / Валерий Грузин. – Киев : Амадей, 2008. – 312с. – (Мастера современной киевской прозы). – ISBN 978-966-7689-89-6
370463
  Николаева Г.Е. Гибель командарма / Г.Е. Николаева. – Москва, 1983. – 303с.
370464
  Николаева Г.Е. Гибель командира, / Г.Е. Николаева. – Чита, 1953. – 32с.
370465
  Захаров С.А. Гибель концессии / С.А. Захаров. – Свердловск, 1966. – 291с.
370466
  Нурманов А. Гибель кулана : роман / Акан Нурманов ; пер. с каз. И.Шухова. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 181 с.
370467
  Пестушко Валерий Гибель лесов и "темные века" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
370468
  Мейер В. Гибель мира / В. Мейер. – 2-е изд. – М. – 105с.
370469
  Финк В.Г. Гибель мира / В.Г. Финк. – М, 1939. – 119с.
370470
  Бельше В. Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм ; пер. Э.Н. Пименовой. – Москва : Тип. Сытина, 1912. – 128 с. : ил.
370471
  Бельше В. Гибель мира и другие очерки / Вильгельм Бельше. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 112 с.
370472
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М, 1968. – 404с.
370473
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М : Наука, 1974. – 451с.
370474
   Гибель озимых хлебов и мероприятия по её предупреждению. – Ленинград, 1929. – 412 с.
370475
  Вирта Н.Е. Гибель Помпеева / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
370476
  Брюллов К.П. Гибель Помпеи / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1941. – 15с.
370477
  Званцев С. Гибель профессии / С. Званцев. – Ростов-на-Дону, 1961. – 191с.
370478
  Фридкин В.М. Гибель Пушкина. Полтора века спустя : [хроника и рассказы] / В.М. Фридкин. – Москва : Знание, 1999. – 192с. – (Мир искусств ; № 1/1999). – ISBN 5-07-002845-6
370479
  Анов Н.И. Гибель Светлейшего : повесть, рассказ / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 262 с. : ил.
370480
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла : [повесть] / В.Н. Болдырев ; [ил.: В. Успенский]. – Саратов : Книжное издательство, 1960. – 288 с. : ил. – (Приключения. Путешествия. Фантастика)
370481
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла : приключенческая повесть ; [для сред. и старш. возраста ил. В. Успенский] / В.Н. Болдырев. – Москва : Детгиз, 1962. – 302 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
370482
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла : приключенческая повесть / В.Н. Болдырев ; [ил. З.Д. Дидишвили]. – Магадан : Книжное издательство, 1967. – 256 с. : ил.
370483
  Христофоров Игорь Гибель старого мира : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-84 : Фото, карта
370484
  Черных Б.И. Гибель Титаника / Б.И. Черных. – М, 1992. – 398с.
370485
  Казанцев А.П. Гибель Фаэны / А.П. Казанцев. – Москва, 1987. – 402 с.
370486
  Гиреев Д.А. Гибель Фемиды / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1983. – 216с.
370487
  Галкин А. Гибель художника, или Гоголь под руинами "мертвых душ" : Мистические имена, уничтожившие своего творца // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С.12-20. – ISSN 0132-2036
370488
  Александрова З.Н. Гибель Чапаева : стихи для мл. шк. возраста / З.Н. Александрова. – Москва : Малыш, 1984. – 7 с.
370489
  Сафронов В.Н. Гибель чрезвычайного комиссара / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1978. – 262с.
370490
   Гибель экспедиции Андрэ. – Пер. с норвежского. – Ленингра, Москвад, 1931. – 272с.
370491
  Корнейчук А.Е. Гибель эскадры : Пьеса в трех актах, семи картинах / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. И. Крути. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 83 с. – (Советская драматургия)
370492
  Станюкович К.М. Гибель ястреба / К.М. Станюкович. – Москва-Л., 1944. – 96с.
370493
  Хауштайн Г. Гибкая автоматизация / Г. Хауштайн. – М, 1990. – 198с.
370494
  Иванов Ю.В. Гибкая автоматизация производства РЭА с применением микропроцессоров и роботов / Ю.В. Иванов, Н.А. Лакота. – Москва, 1987. – 464 с.
370495
  Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31-37. – ISSN 0131-2227
370496
  Туровец О.Г. Гибкая организация производственных систем: закономерности развития и принципы построения / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. – Воронеж, 1988. – 151с.
370497
  Войчинский А.М. Гибкие автоматизированные производства / А.М. Войчинский, Н.И. Диденко, В.П. Лузин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 270 с.
370498
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства: Пособие по обучению чтению на нанглийском языке : пособие для обучения чтению на англ. яз. [для втузов] / Баракова М.Я., Мкртчян Г.А., Наумова Н.И. – Москва : Высшая школа, 1990. – 139, [1] с. : ил.
370499
  Буриков Д А. Чинаев Гибкие автоматизированные производственные системы / Д А. Чинаев Буриков. – Гродно, 1984. – 104с.
370500
  Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные системы в химической промышленности. / В.В. Кафаров, В.В. Макаров. – М., 1990. – 318с.
370501
   Гибкие автоматические производства. – Ленинград, 1983. – 38с.
370502
  Михайлов Б.М. Гибкие автоматические производства / Б.М. Михайлов. – М., 1985. – 64с.
370503
   Гибкие волноводы в технике СВЧ. – Москва, 1986. – 127 с.
370504
  Лапидус В.А. Гибкие методы статистического контроля надежности и качества : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее // Обобщенные показатели при исследовании сложных систем : Гибкие методы статистического контроля надежности и качества / Ушаков И.А., Литвак Е.И. – Москва : Знание, 1985. – Гибкие методы статистического контроля....Ч. 2
370505
  Майданик Р.А. Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 342-365. – ISBN 978-617-566-312-7
370506
  Качурин В.К. Гибкие нити с малыми стрелаками / В.К. Качурин. – Москва, 1956. – 224 с.
370507
  Аксельрод Э.Л. Гибкие оболочки / Э.Л. Аксельрод; Аксельрад Э.Л. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
370508
  Владимирский Б.М. Гибкие образовательные технологии: мифы и реальность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. – ISSN 0869-3617


  Для формирования экономики знаний страна нуждается в новой генерации специалистов с высшим образованием, способных решать существующие и возникающие задачи. Это требует существенной модернизации процесса обучения в высшей школе, в частности, широкого ...
370509
   Гибкие организационные АСУ. – М., 1989. – 45с.
370510
  Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки / А.С. Вольмир. – Москва : Наука, 1956. – 420 с.
370511
  Корнишин М.С. Гибкие пластины и панели / М.С. Корнишин, Ф.С. Исанбаева. – М, 1968. – 260с.
370512
  Мелконян М.А. Гибкие производства - разведчики будущего / М.А. Мелконян. – М., 1987. – 60с.
370513
  Васильев В.Н. Гибкие производственные системы / В.Н. Васильев. – Москва, 1985. – 64с.
370514
   Гибкие производственные системы. – Свердловск, 1988. – 156с.
370515
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы : организационно-экономические аспекты / М.Х. Блехерман. – Москва : Экономика, 1988. – 221с.
370516
   Гибкие производственные системы сборки. – Л., 1989. – 348с.
370517
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы / А.П. Гавриш, Л.С. Ямпольсикий. – Киев : Вища школа, 1989. – 407 с.
370518
  Крюковских Н.Д. Гибкие системы и типизация в машиностроении / Н.Д. Крюковских. – Горький, 1988. – 189с.
370519
  Мартыненко Н.М. Гибкие формы управления арендными предприятиями / Н.М. Мартыненко. – Киев, 1991. – 166 с.
370520
  Немировский Л.С. Гибкий подход - твердый порядок / Л.С. Немировский, Б.П. Кутырев. – Барнаул, 1989. – 110с.
370521
  Новиков Н.В. Гибкое автоматизированное производство / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1984. – 47с.
370522
   Гибкое автоматическое производство. – Л, 1985. – 454с.
370523
   Гибкое развитие предприятия : Эффективность и бюджетирование. – Москва : Дело, 2000. – 352с. – ISBN 5-7749-0203-Х
370524
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование : Акад.народного хозяйства пр Правительстве РФ / В.Н. Самочкин. – Москва : Дело, 1999. – 336с. – ISBN 5-7749-0125-4
370525
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование / В.Н. Самочкин; Акад.народного хозяйства при Правительстве РФ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2000. – 376с. – ISBN 5-7749-0125-4
370526
  Орлов О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) : управління підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 24-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
370527
  Лехтинен Л. Гибкость арбитражного соглашения // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 92-98
370528
  Шаброль Ж.-П. Гиблая слобода : [роман] / Жан-Пьер Шаброль ; Пер. с фр. О.В. Моисеенко. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 300 с.
370529
  Гузенко Н. Гиблое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 40 ( 681 )9 октября 2015. – С. 46-49


  За последние 100 лет более 600 профессий бесследно исчезли, еще 1000 сильно изменились. Корреспондент вспоминает о ледопилах, крысоловах, бурлаках и других ремеслах, которым не удалось пережить XX век.
370530
   Гибнущие леса: последствия обезлесения для человека : доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 106 с.
370531
  Вавилов Н.И. Гибрид обыкновенной пшеницы (Triticum vulgare Vill.) с однозернянкой (Triticum monococcum L.) : (с селекционной станции при Московском с.-х. ин-те) / Н. Вавилов. – Санкт-Петербург : [Тип. К. Маттисена], 1913. – 19 с., 1 л. табл. (рис.). – Отд. оттиск из: Труды Бюро по прикладной ботанике, 1913, Т.6, №1
370532
  Савинцев Федор Гибрид с нюансами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 146-148 : фото. – ISSN 1029-5828
370533
  Шарепо Т.И. Гибридизация географически отдаленных форм гороха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шарепо Т.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 20 с.
370534
  Джанашвили А.Г. Гибридизация дагестанского тура и домашней козы. / А.Г. Джанашвили, 1943. – с.
370535
  Серебровский А.С. Гибридизация животных / А.С. Серебровский. – Москва-Ленинград, 1935. – 290с.
370536
  Ковнацкий Е.П. Гибридизация и направленное воспитание в селекции дубового шелкопряда : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковнацкий Е.П.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 14с.
370537
  Мулев Г.Б. Гибридизация и направленное воспитание в селекции шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: / Мулев Г.Б.; ХГУ. – Х., 1962. – 17л.
370538
   Гибридизация и проблемы вида у позвоночных. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 224с.
370539
  Панов Е.Н. Гибридизация и этологическая изоляция у птиц. / Е.Н. Панов. – Москва : Наука, 1989. – 509с.
370540
  Киселев И.В. Гибридизация прудовых рыб семейства карповых (cyprinidae) : Автореф... канд. биол.наук: / Киселев И.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1958. – 14л.
370541
  Эфрусси Б. Гибридизация соматических клеток = Hybridization of somatic cells / Б. Эфрусси; Пер. с англ. Л.Б. Меклера; Под ред. А.В. Зеленина. – Москва : Мир, 1976. – 195с.
370542
  Лебедева В.С. Гибридизация ячменя в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В.С.; Казах.ГУ, Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
370543
  Косиков К.В. Гибридизация, направленная изменчивость и наслeдование приобретенных признаков у дрожжей : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Косиков К.В. ; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
370544
  Гиегерих Бастиан Гибридная война и изменяющийся характер кнофликта // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 75-83. – ISSN 1812-1098
370545
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 2 aprilie (№ 14). – С. 3


  Частичное затишье на фронте не должно вселять в нас самоуспокоительных мыслей, что, дескать, "все закончилось". Мы получили весьма условную передышку (в т.ч. благодаря постоянно критикуемым Минским соглашениям), которую должны использовать для реальных ...
370546
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 16 aprilie (№ 16). – С. 3


  Гибридная война не началась и не закончится Украиной. Она только начинается...
370547
  Магда Е.В. Гибридная война: выжить и победить / Евгений Магда. – Харьков : Vivat, 2015. – 318, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7246-48-9
370548
  Даник Ю. Гибридная война: хай-тек, информационные и кибер конфликты / Ю. Даник, Т. Малярчук, Ч. Бриггс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 2, Весна. – С. 5-28. – ISSN 1812-1101
370549
   Гибридная вычислительная техника и электроника. – К., 1972. – 531с.
370550
  Реоргиева Р. Гибридная изменчивость при трансплантации некоторых пасленовых / Р. Реоргиева. – М, 1948. – 44с.
370551
   Гибридная кукуруза : сборник переводов из иностранной литературы. – Москва : Колос, 1964. – 472 с.
370552
  Шама О. Гибридная оккупация // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 10 (187), 15 марта 2018. – С. 60-64
370553
   Гибридная пшеница : сборник переводов. – Москва, 1966. – 196 с.
370554
  Воробьев-Обухов Алексей Гибридная спираль // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 122-125 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
370555
  Кафтан А. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП
370556
  Щеткина Е. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 19 февраля (№ 8). – С. 23


  Украинское православие все больше напоминает карго-культ.
370557
  Пухов Г.Е. Гибридное моделирование в энергетике / Г.Е. Пухов, М.Н. Кулик ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 150 с.
370558
  Мацевитый Ю.М. Гибридное моделирование тепловых процессов. / Ю.М. Мацевитый, Й. Кунеш. – К., 1987. – 266с.
370559
  Химич А.Н. Гибридные алгоритмы решения алгебраической проблемы собственных значений с разреженными матрицами / А.Н. Химич, А.В. Попов, А.В. Чистяков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 132-146. – ISSN 0023-1274
370560
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1977. – 263с.
370561
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1979. – 165с.
370562
  Спалвинь А.П. Гибридные вычислительные машины для решения краевых задач / А.П. Спалвинь. – Рига, 1975. – 104с.
370563
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1973. – 92с.
370564
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1974. – 80с.
370565
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1976. – 200с.
370566
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 3. – 1980
370567
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 4. – 1981
370568
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 3. – 1982
370569
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 5. – 1982
370570
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 6. – 1983
370571
   Гибридные вычислительные системы. – М., 1984. – 64с.
370572
  Мацевитый Ю.М. Гибридные вычислительные системы для исследования физических полей. / Ю.М. Мацевитый, О.С. Цаканян. – К., 1983. – 295с.
370573
  Святный В.А. Гибридные вычислительные системы: уч. пособие / В.А. Святный. – К., 1980. – 247с.
370574
  Смолов В.Б. Гибридные вычислительные устройства с дискретно-управляемыми параметрами / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л., 1977. – 296с.
370575
  Русанов Ф.Н. Гибридные гибискусы / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1965. – 84 с.
370576
  Гусейнов М.М. Гибридные гибискусы и гвоздики и перспективы их культурны на Апшероне. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1962. – 16л.
370577
  Шинкарик Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинкарик Николай Иванович; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1990. – 18л.
370578
  Рингерц Н. Гибридные клетки / Н. Рингерц, Р. Сэдвидж. – Москва : Мир, 1979. – 415 с.
370579
  Семенов В.В. Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 104-112. – ISSN 0023-1274
370580
  Пухов Г.Е. Гибридные методы решения задач оптимального управления / Г.Е. Пухов, А.А. Златник ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 292 с.
370581
  Васильев В.В. Гибридные модели задач оптимизации / В.В. Васильев, А.Г. Додонов. – Київ, 1974. – 215с.
370582
  Шимбирев П.Н. Гибридные непрерывно-логические устройства / П.Н. Шимбирев. – М., 1990. – 175с.
370583
  Головков Л.Г. Гибридные ракетные двигатели / Л.Г. Головков. – Москва, 1976. – 168с.
370584
  Ложичевская Т.В. Гибридные связующие на основе модифицированных полиэфирных и эпоксидных олигомеров для полимерных композиционных материалов : Дисс. канд. химических наук. Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Ложичевская Т.В.; КНУТШ. – Киев, 2008. – 135л. – Библиогр.: л.122-135
370585
   Гибридные средства моделирования и управления / Т.Ф. Бекмуратов, М.М. Мусаев, М.Ш. Насыров, Т.Г. Шамсиев; Т.Ф. Бекмуратов, М.М. Мусаев, М.Ш. Насыров, Т.Г. Шамсиев ; [отв. ред. М.М. Камилов] ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с Вычислит. центром. – Ташкент : Фан, 1977. – 138 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-137 (50 назв.)
370586
  Гаращенко Ф.Г. Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям / Ф.Г. Гаращенко, О.Г. Мороз // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 32-41. – ISSN 0572-2691
370587
  Шугаевский В.А. Гибридный денарий Марка Варгунтея и Кая Порция Катона / В.А. Шугаевский. – Санкт-Петербург, 1912. – 12с.
370588
  Семенов В.В. Гибридный метод для уравнений с монотонными нелипшицевыми операторами / В.В. Семенов, С.В. Денисов // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 56. – ISBN 978-966-927-171-6
370589
  Грамотенко П.М. Гибриды винограда донского сорта Пухляковский : Автореф... канд. бол.наук: / Грамотенко П. М.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16л.
370590
  Козлов В.И. Гибриды между шипом и сердюгой из Куринско-Каспийского района. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Козлов В.И.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
370591
  Калмахелидзе Г.Д. Гиви Дмитриевич Калмахелидзе, Николай Николаевич Ковалев : каталог / Г.Д. Калмахелидзе, Н.Н. Ковалев; Авт.вступ. ст.: И. Соловьева-Волынская; сост.: Н. Мальцева. – Москва : Советский художник, 1979. – [36] с.
370592
   Гиви Ломидзе : мастера советской карикатуры. – Москва : Советский художник, 1986. – 40 с.
370593
  Белогорлова Л.Ф. Гиви Нармания : живопись : (альбом) / Л.Ф. Белогорлова. – Москва : Советский художник, 1984. – [136] с. : ил., цв. ил. – (Мастера советского искусства)
370594
  Джавахишвили М.С. Гиви Шадури : романы и рассказы / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1970. – 477с.
370595
  Данэм Б. Гигант в цепях / Б. Данэм. – М., 1984. – 380с.
370596
  Данэм Б. Гигант в цепях. / Б. Данэм. – М., 1958. – 250с.
370597
  Ногина Н.А. Гигант на равнине / Н.А. Ногина. – М, 1961. – 62с.
370598
  Пестушко Валерий Гигант растительного мира : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 55 : Іл.
370599
  Анжелини Джованни Гигант уже проснулся // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 36-41 : фото
370600
  Литвинович Н.В. Гигантоидные брахиоподы СССР, их распространение и стратиграфическое значение / Н.В. Литвинович, Т.Н. Воронцова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1991. – 64с. – ISBN 5-02-005408-9
370601
  Хаткевич Василий Гигантская креветка : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
370602
  Артемов Станислав Гигантская лошадь. Конь бледный // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 192 : фото
370603
  Ликфельд Гигантские выдры = Речные волки : Животные / Ликфельд, Клаус-Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-70 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
370604
  Кринов Е.Л. Гигантские метеориты (Тунгусский и Сихотэ-Алинский) / Е.Л. Кринов. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 91с.
370605
  Сурдин В.Г. Гигантские молекулярные облака / В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
370606
  Ирмер Джульетта Гигантские морские дьяволы : природа / Ирмер Джульетта, Уно Такао, Вонг Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 56-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
370607
  Гожик П.Ф. Гигантские ресурсы нефти и газа континентального склона Евразии / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
370608
  Холланд Дженнифер Гигантский групер. Большая рыба / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 80-89 : фото
370609
  Орлин В.Н. Гигантский дипольный резонанс в сильно деформированных ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Орлин В.Н.; МГУ. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.7-18
370610
  Шумаков А.В. Гигантский дипольный резонанс и структура основного состояния ядер 12С и 27Al. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Шумаков А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 16 с.
370611
  Френц Лотар Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
370612
  Альбиг Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
370613
  Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна Гигантский угловой резонанс и структура нижайших состояний атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 16л.
370614
   Гигантское комбинационное рассеяние : пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 408 с.
370615
  Зеленев С.Б. Гиганты британского бизнеса. / С.Б. Зеленев. – М, 1981. – 192с.
370616
  Кайко Т. Гиганты и игрушки / Т. Кайко. – М., 1978. – 206с.
370617
  Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира / Б.Д. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 189, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 191
370618
  Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова: русские судебные ораторы второй пловины XIX - начала ХХ века / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 272 с.
370619
   Гиганты из мира компьютеров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
370620
  Козлова Ольга Гиганты из Поднебесной : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 8-16 : Іл.
370621
  Телепнев В.П. Гиганты индустрии / В.П. Телепнев. – Киев, 1975. – 240 с.
370622
  Метелкин Николай Гиганты моря : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
370623
  Пэч Мартин Гиганты науки : техника / Пэч Мартин, Рихтер Юлиан, Вагнер Бирте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 84-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
370624
  Слепцов М.М. Гиганты океанов / М.М. Слепцов. – Владивосток, 1948. – 96с.
370625
  Шехтер М. Гиганты пятилетки / М. Шехтер. – М.-Л., 1930. – 96с.
370626
  Рымкевич П.А. Гиганты техники / П.А. Рымкевич. – Л., 1925. – 176с.
370627
  Скворцов И.П. Гигиена воспитания и образования / Проф. Ир. П. Скворцов. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Русская школа", 1906. – [2], II, 163 с.
370628
   Гигиена воспитания и обучения детей и подростков. – Минск, 1965. – 175с.
370629
  Голубев И.Е. Гигиена выращивания молодняка сельскохозяйственных животных / И.Е. Голубев. – Минск, 1961. – 24с.
370630
  Мэкензи М. Гигиена голоса : в общедоступном изложении / М. Мэкензи, проф. – Санкт-Петербург : Спб. Электропеч., 1902. – 96 с. – (Библиотека народного здравия ; № 29)
370631
  Кастекс А. Гигиена голоса для певиц, певцов, ораторов и разговорной речи / пер. с фр. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко; !Dr. A. Castex. Hygiene de la voix parlee et chantee. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского ; [Пар. тип. А.Л. Трупова и К*], 1898. – II, 168, IV с.
370632
  Зарубин Г.П. Гигиена города / Г.П. Зарубин, Ю.В. Новиков. – Москва : Медицина, 1986. – 272 с.
370633
  Листов А.Ф. Гигиена детей дошкольного возраста и профилактика инфекций и гельминтозов / А.Ф. Листов. – 3-е изд. – М, 1959. – 336с.
370634
   Гигиена детей и подростков. – Москва, 1965. – 359с.
370635
   Гигиена детей и подростков. – Москва, 1988. – 512с.
370636
   Гигиена детей и подростков : Учебник для мед. училищ. – Москва : Медицина, 1989. – 320 с. – ISBN 5-225-00313-3
370637
  Чулицкая Л.И. Гигиена дошкольного возраста / Л.И. Чулицкая. – 2-е изд. – Л, 1940. – 160с.
370638
  Красильщиков Д.Г. Гигиена жилища / Д.Г. Красильщиков, М.И. Красильщиков. – Москва, 1980. – 96с.
370639
  Роменская Т Гигиена зимнего содержания скота / Т Роменская. – Ульяновск, 1957. – 19с.
370640
  Белостоцкая Е.М. Гигиена зрения школьников / Е.М. Белостоцкая. – Москва : Медгиз, 1960. – 136 с. – Библиогр.: с. 127-136
370641
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1984. – 48с.
370642
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье школьника / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1988. – 191с.
370643
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – Ижевск, 1951. – 52с.
370644
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – М., 1958. – 84с.
370645
  Гриднева К.В. Гигиена и организация умственного труда студента-заочника / К.В. Гриднева. – Москва, 1971. – 40,6с.
370646
  Донская Л.В. Гигиена и психология труда работников торговли / Л.В. Донская. – Москва, 1979. – 96с.
370647
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1964. – 109с.
370648
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1979. – 144с.
370649
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1985. – 160с.
370650
   Гигиена и реставрация книг в городской библиотеке. – М., 1960. – 32с.
370651
  Куколевский Г.М. Гигиена и самоконтроль спортсмена. / Г.М. Куколевский. – М, 1955. – 112с.
370652
   Гигиена и токсикология новых Пестицидов и клиника отравлений. – Москва, 1962. – 480с.
370653
  Громова З.П. Гигиена и физическое воспитание школьника в семье / З.П. Громова. – Минск, 1973. – 143с.
370654
  Бункин Н.А. Гигиена лыжника / Н.А. Бункин. – М., 1951. – 32с.
370655
  Вайнруб Е.М. Гигиена обучения детей в школах с продленным днем / Е.М. Вайнруб, Г.Н. Еременко, П.Л. Краснянская. – Київ : Здоров"я, 1984. – 104с. – (Б-ка практ. врача)
370656
  Темкин Б.И. Гигиена обучения и профессиональной подготовки учащихся старших классов. / Б.И. Темкин. – Л, 1964. – 168с.
370657
  Делль Р.А. Гигиена одежды / Р.А. Делль. – 2-е изд. – М, 1991. – 160с.
370658
   Гигиена окружающей и производственной среды. – Х., 1987. – 74с.
370659
   Гигиена окружающей среды. – Вып. 9. – Москва, 1988. – 304с.
370660
  Найштейн С.Я. Гигиена окружающей среды в связи с химизацией сельского хозяйства / С.Я. Найштейн, В.Е. Кармазин. – К., 1984. – 103с.
370661
  Петровский К.С. Гигиена питания / К.С. Петровский. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1975. – 400 с.
370662
  Окорокова Ю.И. Гигиена питания / Ю.И. Окорокова, Ю.Н. Еремин. – Москва, 1981. – 320 с.
370663
  Быховский А.В. Гигиена повседневного быта / А.В. Быховский. – М, 1985. – 96с.
370664
   Гигиена политехнического и производственного обучения. – М., 1963. – 220с.
370665
   Гигиена политехнического обучения. – М., 1959. – 78с.
370666
   Гигиена политехнического обучения учащихся средней школы. – М., 1958. – 75с.
370667
  Гуткин А.Я. Гигиена политехнического обучения школьников / А.Я. Гуткин. – Л., 1959. – 155с.
370668
   Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений. – Вып. 8. – К., 1970. – 474с.
370669
  Скороходько А.К. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.К. Скороходько. – 4-е, перераб. изд. – М., 1950. – 464с.
370670
  Гёбер Ф. Гигиена семьи / Ф. Гёбер. – С.-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 151 с. – (После 151 с.: С. 17-496 и ещё 240 с. - Полн. собр. соч. Гергарта Гауптмана. Т. 1, 2. 1908 г.)
370671
  Литвинова Л.И. Гигиена современного жилища / Л.И. Литвинова. – К., 1990. – 111с.
370672
  Скульский М.А. Гигиена труда : пособие по профессиональной гигиене / М.А. Скульский. – Екатеринослав : Типография профшколы им. 5-й год. октябрьской революции, 1923. – 162, [2] с.
370673
  Алексеев С.В. Гигиена труда : Учебник для студ. санитарно-гигиенических фак. мед. ин-тов / С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. – Москва : Медицина, 1988. – 576с.
370674
   Гигиена труда женщин. – Москва, 1985. – 238с.
370675
  Паустовская В.В. Гигиена труда и научно-технический прогресс / В.В. Паустовская. – К., 1989. – 46с.
370676
   Гигиена труда и профессиональная ориентация подростков. – Ростов -на-Дону, 1987. – 96с.
370677
   Гигиена труда и профессиональные заболевания. – Москва, 1982. – 178с.
370678
   Гигиена труда при воздействии электромагнитных полей. – Москва, 1983. – 176с.
370679
  Демиденко Н.М. Гигиена труда при применении дефолиантов и десикантов хлопчатника : Автореф... докт. мед.наук: / Демиденко Н. М.; Ташк. гос. мед. ин-т. – Ташкент, 1969. – 37л.
370680
  Пархоменко Г.М. Гигиена труда при работе с полонием. / Г.М. Пархоменко. – Москва, 1963. – 52с.
370681
  Храмцова А.Д. Гигиена труда учащихся профтехучилищ. / А.Д. Храмцова. – М., 1984. – 135с.
370682
   Гигиена труда, профилактика травматизма и организация травматологической помоци в социалистическом сельском хозяйстве. – Х., 1955. – 43с.
370683
   Гигиена трудового и политехнического обучения в восьмилетней и средней школе. – М., 1963. – 231с.
370684
  Кекчеев К.Х. Гигиена умственного труда / К.Х. Кекчеев. – М, 1948. – 104с.
370685
  Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П. Фролов. – Москва, 1965. – 152с.
370686
  Трахтенберг И.М. Гигиена умственного труда студентов / Трахтенберг И.М., Рашман С.М. – Киев : Здоров"я, 1973. – 171 с. – Библиогр.: с. 164-169
370687
  Громбах С.М. Гигиена учебных занятий в школе / С.М. Громбах. – М, 1959. – 124с.
370688
  Лагранж Ф. Гигиена физических упражнений детей и молодых людей / Ф. Лагранж. – С-Пб. – 263 с.
370689
  Волжинский В.А. Гигиена физических упражнений и спорта / В.А. Волжинский. – Москва; Ленинград, 1939. – 344 с.
370690
  Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания / Я.С. Вайнбаум. – Москва, 1986. – 174с.
370691
  Богорад И.В. Гигиена физического труда / И.В. Богорад. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 10)
370692
  Рокитянський В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянський. – М, 1955. – 120с.
370693
  Рокитянский В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянский. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 146с.
370694
  Лаптев А.П. Гигиена физкультурника // О культуре физической и духовной / А.В. Царик. – Москва : Знание, 1989. – С. 98-190. – (Новое в жизни, науке, технике ;Физкультура и спорт ; 1/1989)
370695
  Дешин Д.Ф. Гигиена физкультурника, смоконтроль, подача первой помощи. / Д.Ф. Дешин. – М.-Л., 1949. – 60с.
370696
   Гигиена школьника. – Ташкент, 1965. – 87с.
370697
  Дорнблют Ф. Гигиена школьного возраста : Для родителей и воспитателей : "Die Gesundheitspflege der Schuljugend. Fur Eltern und Erzieher" / Доктор Ф. Дорнблит; Пер. с нем. д-ра А.Р. Ильиша. – Санкт-Петербург : Издание В.С. Эттингер, 1894. – [4], 256 с. : ил.
370698
  Скворцов И. Гигиена, со включением анатомии, физиологии, и патологии человеческого тела : ощедоступно изложенное ученье о здоровьи и болезнях / И. Скворцов. – 2-е перераб. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1906. – XX, 360 с.
370699
   Гигиеническая гимнастика. – М., 1955. – 20с.
370700
  Янкелевич Е.И. Гигиеническая гимнастика для работников умственного труда. / Е.И. Янкелевич. – М., 1956. – 60с.
370701
   Гигиеническая оценка поведения хлорантранилипрола в объектах окружающей среды при выращивании кукурузы в лесостепной зоне Украины / И.В. Лепешкин, В.И. Медведев, Е.Н. Багацкая, Л.П. Иванова, А.П. Гинько // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 73-77 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
370702
   Гигиеническая оценка условий труда на пищевых объектах. – Л., 1990. – 37с.
370703
  Девятка Д.Г. Гигиеническая характеристика ультрафиолетового климата г.Львова и влияние его на реактивность организма : Автореф... д-ра мед.наук: 756 / Девятка Д.Г.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 32л.
370704
  Марковская А.Г. Гигиенические вопросы зарегулированного водоема в нижнем бьефе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марковская А.Г. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
370705
   Гигиенические вопросы строительства школы и дошкольных учреждений. – М., 1965. – 244с.
370706
   Гигиенические вопросы школы-интерната. – М., 1964. – 259с.
370707
   Гигиенические и медико-биологические аспекты здоровья населения. – Л., 1989. – 152с.
370708
  Касьяненко А.М. Гигиенические и эпидемиологические аспекты эшерихиозов / А.М. Касьяненко. – Киев, 1988. – 228с.
370709
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л.
370710
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
370711
  Головань Д.И. Гигиенические основы организации зон санитарной охраны источников водоснабжения / Д.И. Головань. – Москва, 1989. – 19с.
370712
  Советов С.Е. Гигиенические основы проектирования, строительства и оборудования школ и детских дошкольных учреждений / С.Е. Советов, Г.Н. Сердюковская. – Москва : Медгиз, 1962. – 399 с., [1] л. план. – Библиогр.: с. 388-397
370713
  Корсунская М.И. Гигиенические основы режима учебных занятий учащихся средних школ / М.И. Корсунская. – М., 1961. – 55с.
370714
   Гигиенические основы решения территориальных проблем. – Новосибирск, 1987. – 256с.
370715
  Сахновская Н.Н. Гигиенические основы управления качеством воздушного бассейна / Н.Н. Сахновская. – Киев : Здоров"я, 1984. – 103с. – (Библиотека практического врача ; Гигиена)
370716
   Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами. – Киев, 1985. – 103 с.
370717
  Режабек Я.В. Гигиенические свойства спирто-калильного освещения : (С обращением особого вниманияна методику исследования) : Дис. ... д-ра медицины / Из Гигиенической лаборатории проф. В.Д.Орлова в Имераторском Университете Св. Владимира. – Киев : Тип. Имерат. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 225, IV с.
370718
  Федоров Ю.А. Гигиенические средства для полости рта / Ю.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1985. – 32с.
370719
  Бирюков А.А. Гигиенический самомассаж / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 16 с. : ил.
370720
  Нимен Л.Б. Гигиеническое воспитание в школе. / Л.Б. Нимен. – М., 1933. – 39с.
370721
  Стругацкая Л.Е. Гигиеническое воспитание учащихся в семье и школе / Л.Е. Стругацкая, Д.Б. Синельникова. – Ташкент, 1963. – 20с.
370722
  Заликин Г.А. Гигиеническое воспитание учащихся в школах-интернатах / Г.А. Заликин. – М, 1962. – 134с.
370723
  Лахно Е.С. Гигиеническое значение и биологическое действие пригородных зеленых насаждений : Автореф... докт. мед.наук: / Лахно Е. С.; Льв. гос. мед. ин-т. – К., 1967. – 35л.
370724
  Волощенко О.И. Гигиеническое значение поверхностно-активных веществ. / О.И. Волощенко, И.В. Мудрый. – Київ, 1991. – 172,4с.
370725
  Назаренко В.И. Гигиеническое значение повышенной индивидуальной чувствительности к производствнному шуму и общей низкочастотной вибрации. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Назаренко В.И.; М-во здравоохран.Укр.Киев.НИИ гигиены труда и профессион.заболеваний. – К, 1991. – 18л.
370726
  Кундиев Ю.И. Гигиеническое значение проблемы всасывания фосфорорганических инсектицидов через кожу : Автореф... д-ра мед.наук: / Кундиев Ю.И.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 28л.
370727
  Головатюк А.П. Гигиеническое значение пыли поливинилхлорида и ее нормирование в воздухе рабочих помещений : Автореф... канд. мед.наук: / Головатюк А.П.; Киевск. мед. ин-т. – К., 1967. – 20л.
370728
  Гордыня Н.П. Гигиеническое изучение выбросов сажевых заводов и влияние их на чистоту атмосферного воздуха и санитарные условия жизни населения : Автореф... канд. мед.наук: / Гордыня Н. П.; Киев.мед. инзт. – К., 1965. – 15л.
370729
  Гончарук Е.И. Гигиеническое изучение систем местной канализации с обоснованием санитарных норм их проектирования и эксплуатации : Автореф... доктора мед.наук: / Гончарук Е.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 60л.
370730
  Воронова И.А. Гигиеническое обоснование предельно допустимых концентраций некоторых полупродуктив синтеза левомицетина (карбинола, оксиамина и оксицетиламина) в воде водоемов : Автореф... канд. мед.наук: / Воронова И.А.; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 15л.
370731
  Пазынич В.М. Гигиеническое обоснование среднесуточной предельно допустимой концентрации пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе. : Автореф... канд. мед.наук: / Пазынич В.М.; Днепропетр. гос. мед. ин-т.. – Днепропетровск, 1966. – 18л.
370732
  Новосельская А.П. Гигиеническое обоснование условий использования сточных вод животноводческих комплексов для орошения сельскохозяйственных земель. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.07 / Новосельская А.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1984. – 24л.
370733
  Сапожникова Р.Г. Гигиеническое обучение и воспитание в процессе занятий в школьных мастерских / Р.Г. Сапожникова, Н.Н. Куинджи. – М., 1964. – 56с.
370734
  Кальченко Е.И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников / Е.И. Кальченко. – М., 1984. – 127с.
370735
  Дудачева М.И. Гиго Габашвили / М.И. Дудачева. – М, 1958. – 84с.
370736
  Урушадзе И.А. Гиго Габашвили / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1958. – 56с. : ил.
370737
  Спенсер-Грегори Гигрометрия / Спенсер-Грегори, Е. Роурке. – Москва, 1963. – 204 с.
370738
  Кожанчиков И Гигрорегуляторная реакция куколок Agrotis и Ephestia как реакция на влияние влажности среды / И Кожанчиков, 1934. – 548-552с.
370739
  Сперанский А.В., Крашенинников Ф.Н. Гигроскопическая вода почвы и подземная роса / [соч.] А.В. Сперанского, Ф.Н. Крашенинникова. – [Санкт-Петербург], 1907. – С. 281-335 : ил. – Без обл. и тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал Опытной агрономии. 1907, кн. III, т. VIII


  Авт.: Крашенинников Фёдор Николаевич (1969-1938) На с. 281 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
370740
  Кузьмичев А.И. Гигрофильная флора юго-запада Русской равнины и ее генезис / А.И. Кузьмичев. – СПб : Гидрометеоиздат, 1992. – 214с.
370741
  Кантор В. Гид // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 6-64. – ISSN 0321-1878
370742
   Гид по престолу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 52 : Іл.
370743
   Гид по Сатанову : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 99 : фото
370744
  Льюис С. Гидеон Плениш / С. Льюис. – Москва, 1947. – 395 с.
370745
  Болховитиниа Е.Г. Гидирование хлопкового маста на никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Болховитиниа Е. Г.; Казах.ГУ, Казаз. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
370746
  Парамонов А.А. Гидра / А.А. Парамонов. – Москва-Л., 1927. – 120с.
370747
  Канаев И.И. Гидра / И.И. Канаев. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 372 с.
370748
  Бекетов В.П. Гидра : повесть / В.П. Бекетов. – Белгород : Книжное изд-во, 1963. – 190 с.
370749
  Есьман И.Г. Гидравлика / И.Г. Есьман. – 2-е, 1926. – 268 с.
370750
  Есьман Б.И. Гидравлика / Б.И. Есьман. – 3-е изд перераб. – Тифлис, 1930. – 320 с.
370751
  Евреинов В.Н. Гидравлика / В.Н. Евреинов. – 2-е изд. испр. доп. – Ленинград, 1934. – 500 с.
370752
  Форхгеймер Ф. Гидравлика / Ф. Форхгеймер. – Москва-Ленинград, 1935. – 615 с.
370753
  Отт А.А. Гидравлика : Учеб. пособ. для втузов / А.А. Отт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. энергетич. лит., 1937. – 404с.
370754
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – Москва-Ленинград, 1947. – 460 с.
370755
  Агроскин И.И. Гидравлика : Допущено ... в качестве учебника для гидромелеоративных ин-тов и фак-тов и в качестве учедн. пособия для гидротехнич. фак-тов строит. ин-тов / под ред. И.И. Агроскина. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 440 с.
370756
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1952. – 372 с.
370757
  Агроскин И.И. Гидравлика : Учебное пособие для гидротехнических факультетов строительных институтов / под. общ. ред. И.И. Агроскина. – Изд. 3-е, совершенно переработ. – Москва- Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 3. – 1954. – 484 с.
370758
  Комов В.А. Гидравлика / В.А. Комов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1955. – 416 с.
370759
  Латышенков А.М. Гидравлика / А.М. Латышенков, В.Г. Лобачев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1956. – 408с.
370760
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1956. – 456 с.
370761
  Чертоусов М.Д. Гидравлика / М.Д. Чертоусов. – 4-е, испр. – Москва-Ленинград, 1962. – 630 с.
370762
  Агроскин И.И. Гидравлика / И.И. Агроскин. – Москва ; Ленинград
4. – 1964. – 352 с.
370763
  Богомолов А.И. Гидравлика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Гидравлическое строительство" / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. – Москва : литературы по строительству, 1965. – 632 с.
370764
  Тихомиров А.П. Гидравлика : Лекции по разделу гидростатики для студ. заочного фак-та по спец. ПГС. / А.П. Тихомиров. – Горький : б.и., 1967. – 38с.
370765
  Бородкин Б.С. Гидравлика / Б.С. Бородкин. – Москва, 1969. – 47 с.
370766
   Гидравлика. – 2-е. – Москва, 1980. – 61 с.
370767
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва, 1980. – 278 с.
370768
  Чугаев Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 672с.
370769
  Горчин Н.К. Гидравлика в задачах / Н.К. Горчин, М.Д. Чертоусов. – Изд. 2-е испр. – Ленинград, 1933. – 364с.
370770
  Евреинов В.Н. Гидравлика в лаборатории / В.Н. Евреинов. – Ленинград, 1930. – 160 с.
370771
  Филиппов Е.Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков / Е.Г. Филиппов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 278с.
370772
  Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы Гидравлика горных рек = Русловые и гидроморфологические расчеты / Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы. – Москва : Стройиздат, 1986. – 160с.
370773
  Яблонский В.С. Гидравлика для нефтяных техникумов / В.С. Яблонский. – 2-е изд. доп. и испр. – Москва-Ленинград, 1951. – 232 с.
370774
   Гидравлика дорожных водопропускных сооружений. – Москва, 1982. – 120 с.
370775
  Сточек Н.П. Гидравлика жидкостных ракетных двигателей. / Н.П. Сточек, А.С. Шапиро. – М., 1978. – 126с.
370776
  Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика / В.В. Смыслов. – Киев : Вища школа, 1979. – 336с.
370777
  Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика / А.Д. Альтшуль. – Москва, 1987. – 414с.
370778
  Копырин М.А. Гидравлика и гидравлические машины / М.А. Копырин. – Москва, 1961. – 302 с.
370779
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
1. – 1965. – 180 с.
370780
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
2. – 1965. – 124с.
370781
  Дробнис В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины / В.Ф. Дробнис. – Москва, 1987. – 191с.
370782
   Гидравлика и гидрометрия. – Ленинград, 1960. – 5 с.
370783
  Мхитарян А.М. Гидравлика и гидромеханика / А.М. Мхитарян. – Киев, 1958. – 374 с.
370784
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 27. – 1978
370785
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 34. – 1982
370786
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 35. – 1982
370787
  Некрасов Б.Б. Гидравлика и её применение на летальных аппаратах / Б.Б. Некрасов. – 2-е изд. – М, 1967. – 368с.
370788
  Мильштейн П.А. Гидравлика и массопередача в аппаратах с чередующимися кипящими слоями ионита : Автореф... канд. технич.наук: 05.347 / Мильштейн П.А.; Новочеркасский политехнич. ин-т. – Новочеркасск, 1971. – 20л.
370789
  Петров Г.А. Гидравлика переменной массы / Г.А. Петров. – Х., 1964. – 224с.
370790
   Гидравлика русловых и подземных потоков. – Калинин, 1987. – 108 с.
370791
  Каминарова Р.И. Гидравлика стратифицированных потоков : (библиогр. зарубежной литературы за период 1950-1966 гг.) / Р.И. Каминарова; М-во энергетики и электрификации СССР. Главтехстрой-проект. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Отд. науч.-техн. информации. Отд. техн. водоснабжения и охладителей тепловых электростанций. – Ленинград : Энергия, 1968. – 219 с.
370792
  Ионайтис Р.Р. Гидравлика СУЗ ядреных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н В. Стобецкий, . – М, 1972. – 187с.
370793
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
Ч.1. – 1987. – 303с.
370794
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
2. – 1987. – 430с.
370795
  Панчурин Н.А. Гидравлика, гидромеханика и насосы. Конспект лекций / Н.А. Панчурин. – Ленинград, 1960. – 184 с.
370796
  Бахметев Б.А. Гидравлика. Общий курс : общий курс / Бахметев Б.А. – Москва ; Ленинград, 1934. – 332 с.
370797
  Киселев П.Г. Гидравлика.Основы механики жидкости / П.Г. Киселев. – Москва-Ленинград, 1963. – 424 с.
370798
  Мартынов А.П. Гидравлическая вытяжка осесимметричной безмоментной оболочки : Автореф... канд. техн.наук: / Мартынов А.П.; АН СССР. Ин-т механики. – Москва, 1956. – 7л.
370799
  Фукс С.Н. Гидравлическая и воздушная плотность конденсаторов паровых турбин / С.Н. Фукс. – М, 1967. – 120с.
370800
  Озеров И.М. Гидравлическая классификация шлихов / И.М. Озеров. – Ташкент, 1940. – 1-40с.
370801
  Дуэль М.А. и др. Гидравлические автоматические регуляторы тепловых процессов / М.А. и др. Дуэль. – М-Л, 1961. – 200с.
370802
  Кулибабин А.Г. Гидравлические и конструктивные особенности автоматического каскадного регулирования закрытых оросительных систем с обратной гидравлической связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Кулибабин А.Г. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1971. – 23 с.
370803
  Шептун Ю.Д. Гидравлические и пневматические приводы промышленных роботов / Ю.Д. Шептун, С.Г. Липицкий. – Днепропетровск, 1986. – 88с.
370804
   Гидравлические и пневматические силовые системы управления. – М., 1962. – 615с.
370805
   Гидравлические и пневматические устройства летательных аппаратов. – К.
3. – 1969. – 174с.
370806
  Аэров М.Э. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем / Аэров М.Э., Тодес О.М. – Ленинград : Химия, 1968. – 512 с. : ил., табл.
370807
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – М., 1978. – 320с.
370808
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 320с.
370809
  Васильев Б.А. Гидравлические машины / Б.А. Васильев, Н.А. Грецов. – Москва, 1988. – 272с.
370810
  Долгополов А.В. Гидравлические машины в сельскохозяйственном производстве / А.В. Долгополов. – Днепропетровск, 1984. – 90с.
370811
  Жаворонков Н.М. Гидравлические основы скрубберного процесса и теплопередача в скрубберах / Н.М. Жаворонков. – Москва, 1944. – 224 с.
370812
  Вишневский Виктор Иванович Гидравлические особенности крупных мелиоративных каналов с учетом воздействия ветра на водную поверхность : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.09 / Вишневский Виктор Иванович; МинвузУССР, Киевский автом.-дорожн. ин-т. – К., 1987. – 20л.
370813
   Гидравлические потери на трение в водоводах электростанций. – Москва, 1985. – 104 с.
370814
  Альтшуль А.Д. Гидравлические потери на трение в трубопроводах / А.Д. Альтшуль. – Москва ; Ленинград, 1963. – 256 с.
370815
  Иванов В.И. Гидравлические приводы автоматических систем и робототехнических комплексов: Конспект лекций по курсу "Гидрогазовые приводы автомат. систем и робототехн. комплексов" / В.И. Иванов. – М., 1989. – 38с.
370816
  Романков П.Г. Гидравлические процессы химической технологии : (материалы к курсу "Процессы и аппараты") / П.Г. Романков ; Ленинград. заоч. индустр. ин-т. – Ленинград ; Москва : Гос. науч.-техн. изд. хим. лит-ры, 1948. – 122 с.
370817
  Шаблинский В.В. Гидравлические расчеты каналов и малых рек при осушении торфяных месторождений, болот и заболоченных земель. / В.В. Шаблинский. – М.-Л., 1959. – 112с.
370818
  Арзуманов Э.С. Гидравлические регулирующие органы систем автоматического управления / Э.С. Арзуманов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254
370819
  Темный В.П. Гидравлические регуляторы. / В.П. Темный. – М-Л, 1966. – 144с.
370820
  Льюис Э. Гидравлические системы управления / Э. Льюис, Х. Стерн. – М., 1966. – 407с.
370821
  Чугаев Р.Р. Гидравлические термины / Р.Р. Чугаев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104с.
370822
  Крассов И.М. Гидравлические усилители / И.М. Крассов. – М.-Л., 1959. – 88с.
370823
  Леонов Е.А. Гидравлические характеристики и учет стока зарастающих рек : Автореф... канд. техн.наук: / Леонов Е.А.; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1966. – 20л.
370824
  Бочаров Ю.А. Гидравлические штамповочные молоты и прес-молоты / Ю.А. Бочаров, А.А. Хорычев. – Москва, 1974. – 48с.
370825
  Крассов И.М. Гидравлические элементы в системах управления / И.М. Крассов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 255с.
370826
  Крассов И.М. Гидравлические элементы систем автоматического регулирования / И.М. Крассов. – М., 1963. – 163с.
370827
  Максимович Г.К. Гидравлический разрыв нефтяных пластов. / Г.К. Максимович. – М., 1957. – 98с.
370828
  Агроскин И.И. Гидравлический расчёт каналов (Метод абстрактной модели) / Агроскин И.И. – Москва ; Ленинград : Главэнергоиздат, 1935. – 80 с.
370829
   Гидравлический расчёт сетей водоотведения. – К., 1987. – 120с.
370830
  Фридланд В.Я. Гидравлический расчет элементов намыва плотин и дамб : Автореф... канд. техн.наук: / Фридланд В.Я.; Киевск. ин-т инженеров водного хозяйства. – К., 1958. – 15л.
370831
   Гидравлический следящий привод. – М., 1968. – 563с.
370832
  Зайков А.М. Гидравлический способ добычи торфа / А.М. Зайков. – М.-Л., 1931. – 44с.
370833
   Гидравлический удар в трубопроводах и борьба с ним : Библиогр.указ.отеч.и иностранной литературы. – Донецк, 1972. – 91с.
370834
  Аронович Г.В. Гидравлический удар и уравнительные резервуары / Г.В. Аронович, Н.А. Картвелишвили, Я.К. Любимцев ; под ред. Н.А. Картвелишвили. – Москва : Наука, 1968. – 248 с. – Библиогр.: с. 246-247
370835
  Ефремов В.И. Гидравлическое исследование равномерного руслового потока и вопросы расчета пропускной способности естественных русел : Автореф... канд. техн.наук: / Ефремов В.И.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1967. – 12л.
370836
  Ляхтер В.М. Гидравлическое моделирование / В.М. Ляхтер, А.М. Прудовский. – М., 1984. – 392с.
370837
  Знаменская Н.С. Гидравлическое моделирование русловых процессов / Н.С. Знаменская. – СПб, 1992. – 239с.
370838
  Железняков Г.В. Гидравлическое обоснование методов речной гидрометрии / Г.В. Железняков; Под ред.Е.В.Близняка. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 164с.
370839
  Гришанин К.В. Гидравлическое сопротивление естественных русел / К.В. Гришанин. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 181с.
370840
  Троян В.М. Гидразид малеиновой кислоты - ингибитор обмена нуклеиновых кислот и азотистых соединений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Троян В.М. ; АН УССР , Науч.-исслед. ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 19 с.
370841
   Гидразид малеиновой кислоты как регулятор роста растений. – Москва : Наука, 1973. – 368 с.
370842
  Яфарова Р.Л. Гидразиды фосфорилированных карбоновых кислот (синтез, строение, таутомерия и хим. превращения) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яфарова Р.Л.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 15л.
370843
  Козловский М.Т. Гидразин и гидрооксиламин и их применение в аналитической химии / М.Т. Козловский, И.К. Букин. – Алма-Ата, 1967. – с.
370844
  Пара Ф.И. Гидразиновые соединения платины и палладия. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Пара Ф.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 22л.
370845
  Греков А.П. Гидразинометрия / А.П. Греков, Г.В. Отрошко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 259 с.
370846
  Китаев Ю.П. Гидразоны / Ю.П. Китаев, Б.И. Бузыкин. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
370847
  Румянцев П.Ф. Гидратация алюминатов кальция / П.Ф. Румянцев, В.С. Хотимченко, В.М. Никущенко. – Ленинград : Наука, 1974. – 80 с.
370848
  Цундель Г. Гидратация и межмолекулярное взаимодействие / Г. Цундель. – Москва : Мир, 1972. – 404 с.
370849
  Бакеев М.И. Гидратация и физико-химические свойства растворов электролитов / М.И. Бакеев ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 243 с.
370850
  Шестопалова А.В. Гидратация кофеина и его взаимодействие с системой ДНК-вода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шестопалова А.В.; Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1987. – 24л.
370851
  Больбух Т.В. Гидратация нуклекиновых кислот в пленках по данным инфракрасной спектроскопии и пьезогравеметрии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 03.00.02 / Больбух Т. В.; АН ГССР, Инзт физики. – Тбилиси, 1986. – 27л.
370852
  Зегельман А.Б. Гидратация третичных трехатомных спиртов ацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Зегельман А.Б.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Сталинабад, 1959. – 11л.
370853
   Гидратированные оксиды элементов 4 и 5 групп. – Москва : Наука, 1986. – 155с.
370854
  Харт Э. Гидратированный электрон / Э. Харт, М. Анбар. – Москва : Атомиздат, 1973. – 280 с.
370855
  Ротенберг З.А. Гидратированный электрон в химии / З.А. Ротенберг. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
370856
  Гаджи-Заде Гидргеологические и гидрохимические особенности западной бортовой зоны подкирмакинской свиты Апшеронской области в связи с ее нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаджи-Заде З.С.; Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1967. – 21л.
370857
  Шпильрайн Э.Э. Гидрид лития. Физико-химические и теплофизические свойства / Э.Э. Шпильрайн, К.А. Якимович. – М., 1972. – 108с.
370858
   Гидриды металлов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 431с.
370859
  Михеева В.И. Гидриды переходных металлов / В.И. Михеева. – М., 1960. – 212с.
370860
   Гидриды переходных металлов. – Москва : Мир, 1975. – 311с.
370861
  Лисичкин Г.В. и Юффа А.Я. Гидриды переходных металлов в катализе жизни, науке, технике / Г.В. и Юффа А.Я. Лисичкин. – Москва, 1978. – 64 с.
370862
  Гладышев В.П. Гидриды Р-элементов / В.П. Гладышев. – Алма-Ата, 1975. – 85с.
370863
   Гидриды, гадиды и металлоорганические соединения особой чистоты. – М., 1976. – 151с.
370864
   Гидриды, галиды и металлоорганические соединения особой чистоты. – Москва : Наука, 1976. – 151 с.
370865
  Иванов А.Н. Гидрирование - дегидрирование углеводородов в условиях реакционно-газохроматографического анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванов А.Н.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1971. – 33л.
370866
  Думпис Т.Т. Гидрирование 2-илдениндандионо-1,3 и 2-арилиндандионов-1,3. : Автореф... канд.техн.наук: / Думпис Т.Т.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1962. – 18л.
370867
  Ляшенко А.И. Гидрирование алифатических кетонов в жидкой фазе под давлением водорода на 1 % Ru/ =Al2O3 катализаторе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Ляшенко А.И.; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.18-19
370868
  Лохматов В.Ф. Гидрирование алкинов в жидкой фазе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лохматов В.Ф.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
370869
  Шошенкова В.А. Гидрирование алкинов на родии. : Автореф... канд. хим.наук: 02.085 / Шошенкова В.А.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
370870
  Есенгулова Шайзада Камзиновна Гидрирование альдегидов и кетонов на никеле, палладии и платине в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Есенгулова Шайзада Камзиновна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24-25
370871
  Карсыбеков М.А. Гидрирование ацетилена в жидкой факзе : Автореф... канд. хим.наук: / Карсыбеков М.А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1958. – 22л.
370872
  Хасанова Р.Н. Гидрирование ацетилена в растворах различных солей. : Автореф... Канд.хим.наук: 085 / Хасанова Р.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
370873
  Попова Н.М. Гидрирование бензохинона на платине, палладии и никеле : Автореф... канд. хим.наук: / Попова Н.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1958. – 14л.
370874
  Тен Е.И. Гидрирование бутиндиол на катализаторах платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: / Тен Е. И.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.20-21
370875
  Сокольский Д.В. Гидрирование в растворах / Д.В. Сокольский. – Алма-Ата : АНКазССР, 1962. – 486 с.
370876
  Батков А.А. Гидрирование диацетиленовых гликолей и спиртов / А.А. Батков, И.В. Кирилюс ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-164 (217 назв.)
370877
  Гогуа Лиана Дмитриевна Гидрирование диеновых углеводородов С5 на мембранных катализаторах в виде фольги из сплава Р- и композиций со слоем полидиметиосилоксана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гогуа Лиана Дмитриевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
370878
  Стеценко В.Я. Гидрирование и измеризация непредельных углеводородов на окиси иттрия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стеценко В.Я.; МГУ. – М, 1966. – 16л.
370879
  Смирнова Н.Б. Гидрирование канифоли : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Смирнова Н.Б.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. – Минск, 1968. – 28л.
370880
  Омаралиев Т. Гидрирование лицетиновой фракции фосфатидов растительных масел на палладиевых и сменашнных платинопалладиевых и родоний-паладиевых катализаторах на носителях и растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Омаралиев Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
370881
  Ветров В.П. Гидрирование моносахаридов на промотивированных никель-медных катализаторах на носителях в автоклаве с интенсивным перемешиванием. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ветров В.П.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
370882
  Жусупбеков Б.О. Гидрирование на платине, палладии, никеле в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Жусупбеков Б. О.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
370883
  Приданова Ю.А. Гидрирование некоторых бета-дикарбонильных соединений на различных катализаторах в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Приданова Ю.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
370884
  Комаров В.И. Гидрирование некоторых непредельных соединений на стационарном никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Комаров В.И.; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 14л.
370885
  Попов О.С. Гидрирование некоторых непредельных соединений под повышенным давлением. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов О.С.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1954. – 16л.
370886
  Волкова Л.Д. Гидрирование непредельных алифатических нитрилов с сопряженными связями в смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.Д.; АН Казах. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
370887
  Шмидт Ф.К. Гидрирование непредельных соединений в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ф.К.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1967. – 19л.
370888
  Омаркулов Т. Гидрирование непредельных соединений в присутствии скелетного никеля в растворителе под давление водорода выше атмосферного : Автореф... канд. хим.наук: / Омаркулов Т.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
370889
  Рябинина С.А. Гидрирование непредельных соединений в режиме равномерной и непрерывной подачи их в реакционную систему : Автореф... канд. хим.наук: / Рябинина С. А.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
370890
  Розвманова Л.Д. Гидрирование непредельных соединений в смешанных растворах этално-димоксан на металлах платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Розвманова Л. Д.; АН Казах. ССР, ин-т орган. кала. и электрохим. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
370891
  Кузембаев К.К. Гидрирование непредельных соединений на родиевом катализаторе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузембаев К.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
370892
  Уалиханова Алтынкуль Гидрирование непредельных соединений, содержащих различные типы химических связей на платине в растворе под давлением водорода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Уалиханова Алтынкуль; АН КазахССР ин-т орган. катализа и электрохим. – Алма-Ата, 1975. – 36л.
370893
  Гильченко Н.Д. Гидрирование перекисных продуктов озонирования олефиновых углеводородов на катализаторах платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: 343 / Гильченко Н.Д.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т.нефтехм.процессов. – Л, 1971. – 16л.
370894
  Щеголев Н.В. Гидрирование полиариленалкилов : Автореф... Канд.техн.наук: / Щеголев Н.В.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – Москва, 1954. – 12л.
370895
  Жакипова А. Гидрирование смесей фенилпропиоловой кислоты ее Na-соли и диметиллэтинилкарбинола : Автореф... канд. хим.наук: / Жакипова А.; Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1961. – 15л.
370896
  Галле Э. Гидрирование углей, смол и минеральных масел. / Э. Галле. – Х.-К., 1935. – 140с.
370897
  Потлова Г.А. Гидрирование фосфатидов на палладиевых катализаторах в растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Потлова Г.А.; АН КазахССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
370898
  Бижанов Ф. Гидрирование фталонитрилов на скелетном кобальтовом катализаторе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бижанов Ф.; Ин-т хим.наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 16л.
370899
  Кайргалиева А. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в растворах на палладиевой, платиновой и родиевой чернях и их механических смесях : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кайргалиева А.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
370900
  Дауренбеков Батырбек Дауренбекович Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в растворителях на стационарных катализаторах в аппарате колонного типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Дауренбеков Батырбек Дауренбекович; АН Каз.ССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 32л.
370901
  Искакова С.К. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в условиях специфической адсорбции некоторых катионов на платиновой и палладиевой чернях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Искакова С.К.; Казах. гос. ун-тет. Химич. ф-тет. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
370902
  Кучапина Л.Г. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта при постоянной концентрации их в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кучапина Л.Г.; АН Каз. ССР. Ин-т органического катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
370903
  Зиброва Н.А. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах и катализаторах промотированных титаном и ванадием в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зиброва Н.А. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 18 с.
370904
  Бейсеков Т. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах, промотированных металлами платиновой группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Бейсеков Т. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 21 с.
370905
  Самсонова Н.С. Гидрирование хлопкового масла в растворителях на скелетных Ni-катализаторах : Автореф... кандидата хим.наук: / Самсонова Н.С.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
370906
  Прядко Г.П. Гидрирование хлопкового масла водородом спиртов на скелетных никелевых катализаторах с добавками переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Прядко Г.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 19л.
370907
  Зуева Л.И. Гидрирование хлопкового масла на платино-палладиевых катализаторах в растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Зуева Л.И.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 18л.
370908
  Гумарова Р.З. Гидрирование хлопкового масла связанным водородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гумарова Р.З.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
370909
  Даулетов Б. Гидрирование циклогексена, ацетона и их смеси в метаноле, н-гексане и их смесях : Автореф... канд. хим.наук: / Даулетов Б.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
370910
  Шарифканова Г.Н. Гидрирование этиленовых и ацетиленовых соединений в присутствии комплексных катализаторов Циглера-Натта. : Автореф... Канд.хим.наук: 085 / Шарифканова Г.Н.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1971. – 21л.
370911
  Пак А.М. Гидрирование этиленовых соединений на никелевых сплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак А.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
370912
  Гриз В.Е. Гидрирование эфиров фталевых кислот на никелевых катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 343 / Гриз В.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т нефтехим. процессов. – Ленинград, 1969. – 23 с.
370913
  Титьенс О. Гидро- и аэромеханика по лекциям проф. Л.Прандтль / О. Титьенс. – изд.2-е. – М.-Л. : ГТТИ
Т.1. – 1933. – 223с.
370914
  Страхович К.И. Гидро- и газодинамика / К.И. Страхович. – М, 1980. – 301с.
370915
  Ермашкевич В.Н. Гидро- и термодинамика насосных систем энергоустановок на четырехокиси азота / В.Н. Ермашкевич. – Минск, 1987. – 287с.
370916
   Гидроавтоматика. – М., 1965. – 152с.
370917
   Гидроаккумулирующие электростанции. – Л., 1968. – 100с.
370918
   Гидроаккумулирующие электростанции. – Москва, 1978. – 184 с.
370919
  Кауфман Л. Гидроаккумулирующие электростанции в закрытых шахтах. Часть 2. Австралия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 4-7


  Крупный проект превратит закрытую шахту, добывавшую золото в 1921-1945 и 1984-2000 гг., в гидроаккумулирующую электростанцию Кидстон в Австралии, штат Квинсленд. Его начало планировалось на конец 2020 г. Подземные выработки свяжут два существующих ...
370920
  Саверченко А.Н. Гидроакридины на оснвое реакции алициклических 1,5-дикетонов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Дальневост. ГУ. – Владивосток, 1973. – 22л.
370921
  Емельянов Н.Я. Гидроакустическая разведка рыбы на Дальнем Востоке / Н.Я. Емельянов, Ю.Б. Юдович. – Владивосток, 1958. – 59с.
370922
  Чверткин Е.И. Гидроакустическая телеметрия в океанологии / Е.И. Чверткин. – Л., 1978. – 150с.
370923
  Тарасюк Ю.Ф. Гидроакустическая телеметрия. / Ю.Ф. Тарасюк, Г.Н. Серавин. – Л., 1973. – 176с.
370924
   Гидроакустическая техника исследования и освоения океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 264с.
370925
  Боббер Р.Дж. Гидроакустические измерения / Роберт Дж. Боббер ; пер. с англ. Б.И. Романюка и А.Д. Шпилькина ; под ред. А.Н. Голенкова. – Москва : Мир, 1974. – 362 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
370926
  Алексеев А.И. Гидроалюминаты и гидрогранаты кальция : синтез, свойства, применение / А.И. Алексеев ; М-во высш. и сред. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-179
370927
  Ершин Ш.А. Гидроаэродинамика / Ш.А. Ершин ; Казах. Нац. ун-т им. Аль-Фараби. – Алматы : Казак университеті, 2013. – 352, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-601-247-888-4
370928
   Гидроаэродинамика и диффузия. – Алма-Ата, 1982. – 111с.
370929
   Гидроаэродинамика многофазных сред. – Ташкент, 1987. – 116 с.
370930
   Гидроаэродинамика несущих поверхностей. – Киев, 1966. – 314 с.
370931
  Прандтль Л. Гидроаэромеханика / Л. Прандтль. – Москва, 1949. – 520 с.
370932
  Прандтль Л. Гидроаэромеханика / Л. Прандтль. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 576 с.
370933
  Баранов В.Б. Гидроаэромеханика и газовая динамика / В.Б. Баранов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Изд-во МГУ
Ч. 1. – 1988. – 184 с.
370934
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 23. – 1978
370935
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 24. – 1979
370936
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 25. – 1979
370937
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 26. – 1981
370938
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 27. – 1981
370939
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 28. – 1981
370940
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 29. – 1982
370941
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1986. – 144 с.
370942
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 22. – 1987
370943
   Гидроаэромеханика и теория упругости : статистические и динамические задачи теории упругости и гидроаэромеханики. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 140 с.
370944
   Гидроаэромеханика и теория упругости : математические методы в теории упругости и гидроаэромеханике. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 140 с.
370945
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1989. – с.
370946
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1990. – 136 с.
370947
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1991. – 113 с.
370948
  Самойлович Г.С. Гидроаэромеханика јјјјј / Г.С. Самойлович. – М., 1980. – 280 с.
370949
  Трохан А.М. Гидроаэрофизические измерения. / А.М. Трохан. – Москва : Изд-во стандартов, 1981. – 335с.
370950
  Бабков А.И. Гидробиокомплексы Белого моря / А.И. Бабков, А.Н. Голиков ; АН СССР, Зоол. ин-т. – Ленинград : Зоол. ин-та АН СССР, 1984. – 102 с.
370951
  Врочинский К.К. Гидробиологическая миграция пестицидов / К.К. Врочинский, М.М. Телитченко, А.И. Мережко; Под ред. В.Н. Максимова. – Москва : Московский университет, 1980. – 120 с. : табл. + Додатки: с. 118-120. – Бібліогр.: с. 105-117
370952
   Гидробиологические и ихтиологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1983. – 74 с.
370953
   Гидробиологические и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 3. – 1977. – 212 с.
370954
   Гидробиологические и ихтиологические исследования на Белом море : сборник научных трудов (Проект Белое море). – Ленинград, 1987. – 139 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав
370955
  Пирожников П.Л. Гидробиологические и рыбное хозяйство / П.Л. Пирожников, 1952. – С. 99-198
370956
  Лагановская Р.Ю. Гидробиологические исследования Балтийского моря / Р.Ю. Лагановская, О.Л. Качалова; АН Латвийской ССР, Институт биологии. – Рига : Зинатне, 1990. – 291с. – ISBN 5-7966-0664-6
370957
   Гидробиологические исследования в Авачинской губе : сборник научных трудов. – Владивосток, 1989. – 136 с. : ил.
370958
   Гидробиологические исследования в Восточной Сибири : сборник научных трудов. – Иркутск, 1981. – 148 с. : табл.
370959
   Гидробиологические исследования в заповедниках СССР : тезисы докладов Всесоюзного совещания 17-21 апреля 1989 г. г. Борок. – Москва, 1989. – 171 с. : табл.
370960
   Гидробиологические исследования в Литве = Acta hydrobiologica lituanica. – Вильнюс : Мокслас
Т. 1. – 1980. – 112 с.
370961
   Гидробиологические исследования внутренних водоёмов Северо-Востока СССР. – Владивосток, 1975. – 406с.
370962
   Гидробиологические исследования водоёмов Сибири. – Иркутск, 1976. – 170 с.
370963
   Гидробиологические исследования водоёмов юго-западной части СССР : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 164 с.
370964
   Гидробиологические исследования Дукитасских озёр = Duksto ezeru hidrobiologinal turimai. – Вильнюс : Жинтис, 1964. – 148 с.
370965
   Гидробиологические исследования Дуная и Придунайских водоёмов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 148 с.
370966
   Гидробиологические исследования морских и пресных вод : сборник научных работ. – Ленинград, 1988. – 133 с.
370967
   Гидробиологические исследования на Украине в 11 пятилетке : тезисы докладов пятой конференции Украинского филиала Всесоюзного гидробиологического общества 2-4 апреля 1987 года. – Киев, 1987. – 247 с.
370968
   Гидробиологические исследования самоочищения водоёмов : сборник статей. – Ленинград, 1975. – 154 с.
370969
   Гидробиологические исследования северо-восточной части Чёрного моря. – Ростов -на-Дону : Ростовский ун-т, 1973. – 190 с.
370970
  Дерюгин К.М. Гидробиологические исследования у Новой Земли / К.М. Дерюгин. – Л, 1927. – 17с.
370971
   Гидробиологические процессы в водоёмах. – Ленинград : Наука, 1983. – 245 с.
370972
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 1. – 2000
370973
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 1. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370974
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 2. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370975
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 3. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370976
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 4. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370977
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 5. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370978
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 6. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370979
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 4 (298). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370980
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 1 (301). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
370981
   Гидробиологический и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 3. – 1979
370982
   Гидробиологический режим Балтийского моря. – Таллин, 1984. – 128 с.
370983
   Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. – Киев : Наукова думка, 1967. – 387 с.
370984
   Гидробиологический режим Днестра и его водоёмов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 360с.
370985
   Гидробиологический режим и ихтиофауна р. Куры. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 212 с.
370986
   Гидробиологический режим малых рек в условиях антропогенного воздействия. – Рига : Зинатне, 1981. – 166 с.
370987
   Гидробиологическое исследование пресных вод : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 159 с.
370988
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – Москва : Советская наука, 1953. – 360с.
370989
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1963. – 440с.
370990
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – 4--е изд., перераб. и доп. – Москва : Легкая и пищевая промышленость, 1984. – 360с.
370991
   Гидробиология водоёмов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. – Киев : Наукова думка, 1991. – 190 с. – ISBN 5-12-002075-5
370992
   Гидробиология Выгозерского водохранилища. – Петрозаводск, 1978. – 191с.
370993
   Гидробиология Дуная и лиманов Северо-Западного Причерноморья : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156 с.
370994
   Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана. – Ленинград : Наука, 1974. – 146с.
370995
   Гидробиология и гидропаразитология Прибайкалья и Забайкалья. – Новосибирск, 1985. – 207с.
370996
   Гидробиология и ихтиология водоёмов Эстонии. – Таллин, 1980. – 150 с.
370997
   Гидробиология каналов СССР и биологические помехи в их эксплуатации. – Киев : Наукова думка, 1976. – 334 с.
370998
   Гидробиология каналов Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1990. – 238 с. – ISBN 5-12-001361-9
370999
   Гидробиология озер Юлемисте и Псковско-Чудского. – Таллин, 1979. – 167с.
371000
   Гидробиология Рижского залива. – Рига : Зинатне, 1984. – 237 с. : ил.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,