Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
365001
  Коцарев О. "Геопоетичні" координати життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 31


  Поезії Ії Ківи: від гострої історії до гострої іронії - відстань у піввірша.
365002
  Забулис Г. "Георгики " Вергилия : Автореф... канд. филол.наук: / Забулис Г.;. – Вильнюс, 1962. – 21л.
365003
   [Георгієвський Віктор Петрович] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – С. 128-128. – ISSN 2306-8094


  Світлої пам"яіті генія фармації, всесвітньо відомого вченого, доктора фармацевтичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.
365004
   [Георгій Челпанов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
365005
   Геопланирование сельских территорий: опыт реализации концепции бассейнового природопользования на региональном уровне / Ф.Н. Лисецкий, А.В. Землякова, А.Г. Нарожная, Э.А. Терехин, В.И. Пичура // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 125-137 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
365006
  Матвійчук В.Л. Геопластика рельєфу як засіб формування сприйняття ландшафтних композицій на прикладі Печерського ландшафтного парку у місті Києві / В.Л. Матвійчук, О.В. Піхало, І.О. Сидоренко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, В.В. Миронюк, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 4. – С. 41-49. – ISSN 2664-4452
365007
  Гаджиев К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. – Москва : Международные отношения, 1997. – 384с. – ISBN 5713309290
365008
  Нартов Н.А. Геополитика : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом. спец. / Н.А. Нартов; Под ред.В.И.Староверова. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 359с. – ISBN 5-238-00070-7
365009
  Дергачев Владимир Геополитика : Учебное пособие для студ. гуманит. вузов / Дергачев Владимир. – Київ : Вира-Р, 2000. – 448с. – ISBN 966-95440-5-Х
365010
  Нартов Н.А. Геополитика : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом. спец. / Н.А. Нартов; Под ред.В.И.Староверова. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 359с. – ISBN 5-238-00070-7
365011
  Нартов Н.А. Геополитика = Geopolitics : Учебник для студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / Н.А. Нартов; Под ред.В.И.Староверова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2002. – 439с. – ISBN 5-238-00337-4
365012
   Геополитика : Пособие для студ. фак-та международных отношений специальностей Е 23 01 01 "Международные отношения",Е 24 01 01 "Международное право". – Минск : БГУ, 2002. – 119 с. – ISBN 985-445-768-0
365013
  Василенко И.А. Геополитика : Учебн.пособие / И.А. Василенко. – Москва : Логос, 2003. – 204с. – На тит. листе: Посвящается 250-летию Московского госуд. ун-та им. М.В. Ломоносова. – (Учебник 21 века). – ISBN 5-94010-210-7
365014
  Дергачев В.А. Геополитика : Учебник для студ. по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Международніе отношения", " Регионоведение" / В.А. Дергачев. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 526с. – ISBN 5-238-00779-5
365015
  Сирота Н. Геополитика / Н.М. Сирота; Ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 176с. – (Краткий курс). – ISBN 5-469-00863-0
365016
   Геополитика : [ хрестоматия ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 512 с. – (Хрестоматия). – ISBN 5-94807-016-6
365017
  Нартов Н.А. Геополитика : учебник для вузов обуч. по эконом. спец. / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов ; под ред. Староверова В.И. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Юнити-Дана, 2007. – 527 с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-01142-3
365018
  Шелест А.В. Геополитика vs. Геополитики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 66-68


  Розглянуто питання як багато в сучасній економіці вирішує геополітичний фактор.
365019
  Рой Д.А. Геополитика городов: стратегии и роли в мировой политике // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 103-104
365020
  Колосов В.А. Геополитика и политическая география : Учебник для вузов / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 479с. – ISBN 5-7567-0143-5
365021
   Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь
Т. 8, вып. 1/2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365022
   Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь
Т. 9, вып. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365023
  Пономарева И.Б. Геополитика империализма США / И.Б. Пономарева, Н.А. Смирнова. – М., 1986. – 493с.
365024
  Шупер Г. Геополитика инновационного развития // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 43-48. – ISSN 0130-1640


  Разговор о многообразии процессов модернизации и инноваций был бы решительно неполон, если бы мы оставили без внимания их проблематичные стороны. Статья Вячеслава Шупера «Геополитика инновационного развития» предлагает не торопиться идеализировать ...
365025
  Оболонский А.В. Геополитика как фантом ложного сознания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 0869-0499
365026
  Исаев Б.А. Геополитика классическая и геополитика современная // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 69-85. – ISSN 0321-2017
365027
  Журженко Т. Геополитика памяти: переоценка итогов Второй мировой войны и борьба за гегемонию в Балтийско-Черноморском регионе // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 134-157. – ISSN 1822-5136
365028
  Разуваев В.В. Геополитика постсоветского пространства / В.В. Разуваев. – М, 1993. – 73с.
365029
  Василенко И.А. Геополитика современного мира : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направлению подготовки) ВПО 030201 и 030200 Политология / И.А. Василенко. – Москва : Гардарики, 2007. – 318 с. – ISBN 978-5-8297-0254-0
365030
  Бажректаревич А. Геополитика энергии: "арабская весна" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 77-88. – ISSN 0130-9625
365031
  Лебедев В.А. Геополитическая картина будущего в современной массовой культуре Запада // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 196-201. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
365032
  Алиев А.А. Геополитическая панорама региона Центральной Азии и современные международные отношения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 32-38. – ISSN 1684-2618
365033
  Дергачев В. Геополитическая перезагрузка Арабского Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 21-30
365034
  Корецкий С.П. Геополитическая роль независимых интеллектуальных центров / С.П. Корецкий. – К, 1996. – 14с.
365035
  Правик Ю.Н. Геополитическая траектория международного научно-технологического развития. Позиция Украины // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 2013. – № 10 (154). – С. 24-29
365036
  Дергачев В. Геополитическая трансформация Индокитая // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 34-45
365037
  Дергачев В. Геополитическая трансформация Крыма // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 3. – С. 118-136.
365038
  Дергачев В. Геополитическая трансформация Северо-Восточной Азии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 31-43
365039
  Андронникова О.О. Геополитические аспекты виктимных изменений образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 60-70. – ISSN 1811-0916


  Данная статья посвящена анализу основных аспектов виктимизации образовательного пространства в современных геополитических условиях. В статье рассмотрено влияние макросоциальных процессов на виктимные изменения современного общества Цель статьи ...
365040
  Панина Е.А. Геополитические аспекты расширения Европейского Союза // Вопросы экономических наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 1 (65). – С. 64-68. – ISSN 1728-8878
365041
  Чернявский С. Геополитические изменения в Центральной Азии : выводы для России // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 19-33
365042
  Гринев А.В. Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере. XVIII - первая половина XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-65. – ISSN 0042-8779
365043
  Буянов В. Геополитические интересы России в Арктике // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 48-54
365044
  Коновалов А.О. Геополитические интересы России, США и арабских стран на Ближнем Востоке // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 159-162. – ISSN 2070-9773
365045
  Протопапс Дж. Геополитические интересы Турции и восстания на Ближнем Востоке // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 50-60. – ISSN 0130-9625
365046
  Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 1945-2025 годы // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0042-8736
365047
   Геополитические ориентации населения и безопасность Украины : по данным социологов / Общественный проект "Безопасность Украины: геополитическое измерение" ; [ упор.М.О. Шульга ]. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-21-8
365048
  Астахов Е.М. Геополитические перспективы Латино-Карибской Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 4-7. – ISSN 0044-748Х
365049
  Халтурина Д.А. Геополитические перспективы России в условиях социально-демографического кризиса / Д.А. Халтурина, С.В. Кобзева // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 140-151. – ISSN 0869-0499
365050
  Тер-Оганов Геополитические предпосылки Крымской войны (1853-1856 гг.) и тайные русско-иранские переговоры // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 32. – С. 27-45. – ISSN 2227-183Х
365051
  Соловьев Э.Г. Геополитические сдвиги в современном мире в зеркале эволюции концепции суверенитета // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-18. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена исследованию противоречий современной мировой политики, связанных с переходом от однополярного мира к полицентрично му. «Однополярный момент» уходит в прошлое, а нормы, сгенерированные в его недрах и обеспечивавшие в его рамках ...
365052
  Телегина Е. Геополитические факторы формирования системы энергетической безопасности США / Е. Телегина, М. Таджиев // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 42-48. – ISSN 0131-2227
365053
  Яковлев П. Геополитический разворот стран Латинской Америки // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 55-66. – ISSN 0131-2227
365054
  Дергачев А В. Геополитический словарь-справочник / В.А. Дергачев. – Киев : КНТ, 2009. – 592с. – ISBN 978-966-373-499-6
365055
  Маруев А. Геополитический статус новой России / А. Маруев, А. Савельев // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С. 5-16. – ISSN 0869-44435
365056
  Буров В.Г. Геополитическое значение Дальнего Востока (о новой книге М. Л. Титаренко) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 135-141. – ISSN 0130-3864
365057
  Пацала С.В. Геополитическое положение современной России: военно-стратегический аспект : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 24-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0016-7207
365058
  Пацала С.В. Геополитическое положение современной России: военно-стратигический аспект : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 24-33 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
365059
   Геополитичката и геостратегиската положба на Республика Македониjа во услови на мигрантската и бегалска криза = Geopolitical and geostrastegic position of the Republic of Macedonia amidst the migrants and refugee crisis : зборник на трудови од Конференциjата одржана на 21 март 2016 г. / Макед. акад. на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражуваньа ; [уред. одбор: В. Камбовски и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 303, [1] с. : илустр. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр. кон трудовите. – ISBN 978-608-203-199-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
365060
  Рудюк С. Геополітик Юрій Липа: вчений і патріот // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (10). – С. 42-48
365061
  Шульга М. Геополітика - геоекономіка - хронополітика: росйський погляд на проблему // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 148-156
365062
  Багінський В.В. Геополітика / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69-70. – ISBN 966-642-073-2
365063
  Кудряченко А.І. Геополітика : Підручник / А.І. Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов; МАУП; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : МАУП, 2004. – 296с. – ISBN 966-608-381-7
365064
  Дністрянський М.С. Геополітика : навчальний посібник / М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 434, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-431. – ISBN 978-966-613-851-7
365065
   Геополітика : енциклопедія / [Суліма Є.М. та ін.] ; за ред. Є.М. Суліми. – Київ : Знання України, 2012. – 919, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 3. - На обкл. зазнач. також: А - Я. – ISBN 978-966-316-318-5
365066
  Шульга М.А. Геополітика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 239, [1] с. – Словничок: с. 228-233. – Бібліогр.: с. 234-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-909-5
365067
  Дахно І.І. Геополітика "На сопках Маньчжурії" // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 12-21
365068
  Крисаченко В. Геополітика [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 4-5
365069
  Алркабі Алі Насер Геополітика в контексті теорії міжнародних відносин / Алркабі Алі Насер // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
365070
  Хилько М.М. Геополітика в системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 168-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що геополітика має право зайняти окреме незалежне місце в системі наукового знання.
365071
  Гнатюк О. Геополітика в українській літературі // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 20-22
365072
  Лаврук Т.П. Геополітика в умовах інформаційного суспільства: проблема тексту і контексту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 264-273


  Той факт, що геополітика використовує ресурсний потенціал інформаційного суспільства, не підлягає сумніву. Вона постає своєрідним текстом на тлі контексту інструментальних можливостей інформаційної сфери. Однак розвиток інформаційної сфери поступово ...
365073
  Однороженко О. Геополітика від Святослава // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 47 (160). – С. 66-69. – ISSN 1996-1561


  Старокиївський князь вивів Русь у регіональні лідери, тим самим забезпечивши їй резерв на майбутнє.
365074
   Геополітика держав. – Київ, 2007. – 216с. – Видання здійснено за підтримки Мін-ва закордонних справ Франції. – ISBN 978-966-8684-46-3
365075
  Сюндюков І. Геополітика з мечем у руках і дипломатією в голові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 7


  Велике князівство Литовське за часів Вітовта.
365076
  Зернецька О.В. Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 195-216
365077
  Райхель Ю. Геополітика після анексії Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 9


  Україна має стати регіональним лідером, з яким пов"язуватимуть свою політику сусідні держави.
365078
  Пол Геополітика проти демократії: демократизація України і владні амбіції Росії / Пол, Д"Аньєрі // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 2-11
365079
  Мельник В.М. Геополітика світового конституціоналізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 45-47
365080
  Федоренко Олександр Геополітика та геостратегія - складова частина українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 134-138
365081
  Кулініч М.Т. Геополітика та геостратегія у військово-країнознавчих дослідженнях / М.Т. Кулініч, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 289-291


  У статті розглядаються поніття "геополітика" і "геостратегія" в системі військово-країнознавчих досліджень. Визначаючи геополітичні можливості країн світу, можна передбачити їх інтереси і, як наслідок, Їхню геостратегію. Дослідження геополітики країн, ...
365082
  Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції : автореф. дис. ... канд. політичних наук. :спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 5 назв.
365083
  Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції : дис. ... канд політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. – Бібліограф.: л. 162 - 176
365084
  Денисенко К.Ю. Геополітика та зовнішньополітичні доктрини Шарля де Голля // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 148-154
365085
  Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Г. Гольцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-415. – ISBN 978-611-01-0340-4
365086
  Шульга М.А. Геополітика та реалії постбіполярного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 236-239. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається феномен "мутації" геополітичних чинників здійснення влади в умовах пост біполярного світу. Окреслюються основні завдання геополітики як науки з огляду на реалії цього світу. The article shows the phenomenon of the "mutations" of ...
365087
   Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – 2014. – 317 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
365088
   Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
365089
   Геополітика України: історя і сучасність = Geopolitics of Ukraine: history and contemporaneity : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; ННІ євроінтеграц. досліджень ; Братислав. екон. ун-т. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
Вип. 6, спец. вип. : Підвищення якості освіти в університетах: матеріали міжнар. наукової конф., Ужгород - Кошице, 25-27 березня 2011 р. – 2011
365090
  Брехуненко В. Геополітика Хмельницького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 3 (323). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Запорукою збереження самодостатності Гетьманщини у Чигирині вважали одночасну протекцію правителів, які ворогували між собою.
365091
  Мінк Ж. Геополітика, примирення та ігри з минулим: на шляху до нової пояснювальної парадигми колективної пам"яті // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 63-77. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
365092
  Кондратенко О.Ю. Геополітика: сутність феномену та його еволюція // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 98-107. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
365093
  Хилько О.Л. Геополітична битва за Україну: причини поразки ЄС та здобутки Росії // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 151-175. – ISBN 978-966-193-094-9
365094
  Посєва В.С. Геополітична вісь "Південь - Північ" Юрія Липи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 141-144
365095
  Райхель Ю. Геополітична вісь або союз через випадок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 лютого (№ 31). – С. 3


  Міністри закордонних справ Туреччини, Азербайджана та Грузії фіксують "зону спільних інтересів".
365096
  Андрущенко Світлана Геополітична геометрія США-ЄС-Россія-Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 113-119
365097
  Ігнатьєва Т.В. Геополітична доктрина Степана Рудницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 72-77. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
365098
  Кирик В.Л. Геополітична експансія : монографія / Вячеслав Кирик. – Київ : Абрис, 2009. – 216 с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 966-531-187-6
365099
  Кирик В.Л. Геополітична експансія: основні поняття виміру та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 275-290. – ISBN 966-628-132-5
365100
  Шергін С. Геополітична ідентичність України : трансформація в контексті глобалізації і модернізації // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45
365101
  Шергін С. Геополітична ідентичність України: ретроспектива і реальність // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 9-13. – (Історичні науки)


  Розглянуто проблеми геополітичної ідентичності України з позиції історичної ретроспективи та сучасних міжнародних реалій. Особливу увагу приділено процесу її трансформації за умов нових геополітичних викликів і загроз.
365102
  Стадніченко Р. Геополітична кон"юктура та геостратегічні імперативи сучасних відносин з країнами Середнього Сходу: Туреччиною, Іраном, Афганістаном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 80-86
365103
   Геополітична концепція євразійства // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 52-53. – ISBN 978-966-222-986-3
365104
  Терлецький В. Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті подій у сучасній Україні // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 152-164
365105
  Меренич І.О. Геополітична ніша Балкан у системі міжнародних відносин до та після розпаду Югославії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 272-278. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (4). – ISSN 9125-0912
365106
  Сніжко В.В. Геополітична парадигма україноцентризму / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 456-464
365107
  Гай-Нижник Геополітична пастка: Гетьманат та Антанта (1918 р.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 25-52. – ISBN 978-617-7631-10-0
365108
  Салтовський О.І. Геополітична проблематика в українській політичній думці першої половини XX сторіччя // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
365109
  Вознюк Ю.С. Геополітична свідомість як феномен культури постмодерну: історичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 341-353
365110
  Король І.Ф. Геополітична ситуація в країнах Центрально-Східної Європи: історія, сучасність // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 66-72. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
365111
  Баран В. Геополітична ситуація в Центрально-Східній Європі наприкінці XIV - на початку XV ст. та коронація Вітовта // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 291-295
365112
  Клочко Р.Ю. Геополітична складова державницької думки в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 276-281. – Бібліогр.: 4 назви
365113
  Ігнатьєва Т.В. Геополітична складова української державної та наукової думки XVIII - початку XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 101-111
365114
  Гоцур О. Геополітична стратегія України у відображенні газети "Дзеркало тижня" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 52-56


  У статті проаналізовано матеріали тижневика «Дзеркало тижня» про зовнішньополітичне позиціонування України. Виокремлено концепції, які пропонує видання щодо вибору геостратегічного вектора розвитку держави. Окреслено тенденції, які простежуються в ...
365115
  Дашевська О.В. Геополітична структура країн світу: пошуки універсальної моделі розподілу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 235-241. – ISSN 2076-1554
365116
  Юрик Ю.З. Геополітична формула українського питання Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Доводиться, що концептуальна важливість твору Юліана Бачинського "Україна irredenta" для розвитку ідеї українського державотворення полягала у доведенні спільності ...
365117
  Мостяєв О. Геополітичне бачення України (сучасні політичні та культурні орієнтації) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 66-78. – ISBN 966-95452-8-4
365118
  Погорська І.І. Геополітичне відродження Білого Дому // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 47-53
365119
  Булгаков В.А. Геополітичне значення України в контексті європейської наукової думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 294-305. – ISBN 966-628-197-5
365120
  Баган О. Геополітичне і цивілізаційне значення Галичини в осмисленні українських істориків початку XX ст. // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 18-32. – ISBN 978-617-7235-61-2
365121
   Геополітичне майбутнє України : Міжнародна науково-практична конференція,19-20 березня 1998 р.,м.Київ. – Київ, 1998. – 176с.
365122
  Дністрянський М. Геополітичне мислення українських державних політичних діячів першої половини XX ст. // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 50-57


  "Після падіння у 1917 році російського самодержавства визначальний вплив на формування геополітичної свідомості української громадськості на підросійській Україні мав визначний історик М. Грушевський (1866-1934)".
365123
  Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Жанна Олегівна Панченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
365124
  Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Панченко Ж.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 212с. – Бібліогр.: л. 193-211
365125
  Пробоїв О.А. Геополітичне позиціонування України в світі у контексті забезпечення глобальної системи безпеки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
365126
  Гордіюк Н.П. Геополітичне позиціювання: Російська Федерація та Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 3-4.
365127
  Дорошко М. Геополітичне середовище і зовнішня політика Азербайджанської Республіки // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 249-262. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
365128
  Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова ; МОНУ ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-611-01-0249-0
365129
  Седляр Ю.О. Геополітичне середовище як фактор імплементації міжнародного режиму санкцій // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 58-63


  Здійснено аналіз ролі санкцій у зовнішній політиці держав геополітичного довкілля Ісламскої Республіки Іран і Північної Кореї. Представлено контроверсійні політичні й економічні інтереси політичного істеблішмент у КНР, Південної Кореї й Японії, що ...
365130
  Верстюк В.В. Геополітичне становище козацької України за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – С. 14-15


  Важливу роль в дослідженнях, присвячених освітньому рівню населення та вплив на нього етнонаціональних трансформацій, відіграють наукові праці В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського та ін.
365131
  Короленко Б. Геополітичне становище Північного Причорномор"я (1787-1796 років): український вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено російсько-турецьке протистояння в регіоні наприкінці 18 ст. Особливу увагу приділено аналізу впливу українського фактору на геополітичні бачення великих держав у Північному Причорномор"ї. Russian and Turkish confrontation at the region at ...
365132
  Грицевич В. Геополітичне та геоекономічне позиціювання України на початку 21-го століття // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (6). – С. 8-14
365133
  Фесенко М.В. Геополітичне та геоекономічне протистояння США і Китаю: стан та перспективи // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 273-301. – ISBN 978-966-2123-41-8
365134
  Хилько М.М. Геополітичне утвердження незалежної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 299-306. – ISBN 966-628-197-5
365135
  Осельська О.С. Геополітичний аналіз міждержавної інтеграції: концептуальні основи та методологія : монографія / О.С. Осельська ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Грані, 2015. – 400 с. – Бібліогр.: с. 356-399. – ISBN 978-617-7351-09-1
365136
  Рижков М.М. Геополітичний вибір для Туреччини: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 17-22


  The article deals with the issue of geopolitical choice of Turkey. The author analyses the harmonization of national interests and foreign policy priorities at the conjuncture of new political system forming, and emphasizes that there is a great ...
365137
  Рудич Ф. Геополітичний вибір України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 71-82
365138
  Новакова Н. Геополітичний вимір відносин України та ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 4-6
365139
  Кіш Є. Геополітичний вимір зміни характеру кордонів Європейського Союзу та України // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 312-325. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
365140
  Купрейчук В.Ю. Геополітичний вимір конфлікту в Сирії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 227-234


  В статті аналізуються причини, структури та вплив конфлікту в Сирії на міжнародні відносини на Близькому Сході. Особлива увага акцентується на геополітичному вимірі сирійського конфлікту та його впливу на зміну балансу сил в близькосхідному регіоні. ...
365141
  Сидорук Т.В. Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні "спільного сусідства" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 352-357. – ISSN 2076-1554
365142
  Савойська С.В. Геополітичний вимір мовної політики посттоталітарної України: конструктивний і деструктивний аспекти проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається геополітичний вимір конструктивної і деструктивної мовної політики посттоталітарної України. З"ясовано, що геополітика займає у сучасній Україні одне із центральних місць і тісно пов"язана із мовною проблемою. Стверджується, що ...
365143
  Ялі М. Геополітичний вимір світової економічної кризи: безперспективність російської геостратегії "енергетичної наддержави" / М. Ялі, Н. Полубатко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 15-19
365144
  Адигьозалов Т.А. Геополітичний вимір стратегічного партнерства між Азербайджаном і Україною // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 520-530
365145
  Рудич Ф. Геополітичний вимір України на сучасному етапі // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 243-251. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
365146
  Тодоров І. Геополітичний вимір українсько-німецьких відносин // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 360-371. – ISBN 978-617-7062-24-9
365147
  Бетлій О. Геополітичний вузол Молдови / О. Бетлій, Л. Літра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "Історична політика, православ"я і нейтралітет. Такими є компоненти політики президента Додона, яка спрямована на Кремль і проросійськи орієнтованих громадян Молдови."
365148
  Дашевська О. Геополітичний імідж країни // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 70-80. – ISSN 2409-9260
365149
  Мусієнко М.В. Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-52. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття описує геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського на основі аналізу праці "Вибір: світове панування або глобальне лідерство". Проаналізовано найважливіші тенденції в глобальній геополітичній ситуації США та ...
365150
  Білецький А.В. Геополітичний контекст військової діяльності Святослава Хороброго // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 26-32. – ISSN 0321-0499


  Аналізується геополітична ситуація у Чорноморському басейні. На підставі аналізу обгрунтовується необхідність війни Святослава Хороброго проти Візантійської імперії.
365151
  Швед В.О. Геополітичний контекст сучасних змін в арабському світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 38-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
365152
  Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 176-232. – Бібліогр.: л. 158-175
365153
  Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
365154
  Дроздов О.Ю. Геополітичний образ майбутнього молоді з різних регіонів України в контексті психологічної безпеки // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 113-127 : табл. – Бібліогр.: с. 125. – ISSN 2411-1449
365155
  Луценко А.В. Геополітичний образ України у науковій та навчальній літературі сучасної Росії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 424-431
365156
  Дашевська О.В. Геополітичний потенціал України в міжнародних рейтингах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 161-166. – ISSN 2077-1800
365157
  Литвин М. Геополітичний простір ЗУНР та їїзовнішньополітичні орієнтири // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 106-115. – ISBN 978-966-02-5080-2
365158
  Ткачук Л.М. Геополітичний простір як об"єкт наукового дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 157-165. – ISSN 2308-135X
365159
  Добровольський О.В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки й Латинської Америки та інтереси України / Олексій Добровольський. – 2-ге, доп. вид. – Київ : Пульсари, 2008. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197-199. – ISBN 978-966-2171-22-8
365160
  Шевченко М.М. Геополітичний статус України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 444-455
365161
  Василенко В. Геополітичний та національний виміри мовної ситуації в Україні // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 46-57


  "Стаття присвячена аналізові викликів, які стоять перед Україною в галузі мовної політики в контексті національних, регіональних і глобальних перспектив. Зусилля владних кіл Російської Федерації та її прихильників в Україні скеровані на утримання тих ...
365162
  Василенко В.А. Геополітичний та ніціональний виміри мовної ситуації в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 19-27. – ISSN 0027-2833
365163
  Дністрянський М. Геополітичний тиск Росії та українські перспективи // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 4-7
365164
  Парубець В.В. Геополітичний трикутник у консервативній утопії В. Кучабського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 125-126
365165
  Ткачук Л.М. Геополітичний чинник розвитку міжнародного туризму // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 135-144. – ISBN 978-966-598-999-8
365166
  Варич Д.Ю. Геополітичний, історичний, ментальний фактори дієздатності держав: спроба аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 126-132. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
365167
  Даниленко С. Геополітичні акценти зовнішньої політики США у Центральній Азії / С. Даниленко, О. Гальона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-25. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, пов"язані із зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки у центральноазійському регіоні в епоху глобалізації у світі та посилення змагань за зовнішні ринки і доступ до сировинних ресурсів. У роботі висвітлюються ...
365168
  Смолянюк В. Геополітичні акценти сучасного світу : значення для України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-63


  У статті досліджується динаміка розвитку військово-політичного процесу в світі та її можливий вплив на Україну. В статье исследуется динамика развития военно-политического процесса в мире и его возможное влияние на Украину. In artical changes of ...
365169
  Гольцов А.Г. Геополітичні аспекти асоціації України з Європейським Союзом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 139-143
365170
  Писаренко Р.В. Геополітичні аспекти військово-країнознавчих досліджень / Р.В. Писаренко, М.Т. Кулініч, А.С. Глухова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 107-111. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
365171
  Карпенко Н.В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Карпенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
365172
  Карпенко Н.В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Карпенко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
365173
  Ворфлік Г.С. Геополітичні аспекти курдського конфлікту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
365174
  Ващенко Н.М. Геополітичні вектори ЄС щодо України на сторінках німецької преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 26-34.


  У статті досліджено проблеми формування іміджу України світовими мас-медіа. На прикладі висвітлення пресою ФРН геополітичного вектора ЄС щодо України представлено основні тенденції, а також чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі ...
365175
  Кучик О. Геополітичні виміри військово-політичних інтересів РФ у російсько-українському конфлікті / О. Кучик, О. Гогоша // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 46-52. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 39). – ISSN 2078-4333
365176
  Чекаленко Л. Геополітичні виміри об"єднаної Європи на рубежі XX-XXI століть // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 13-15
365177
  Ожеван М.А. Геополітичні виміри стратегічного партнерства // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 73-93. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
365178
  Шульга М. Геополітичні виміри української євроінтеграції в уявленнях російських науковців // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 138-147
365179
  Петрінко В. Геополітичні витоки "холодної війни": концептуальний підхід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 49-54. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
365180
  Ігнатьєва Т.В. Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 511-519. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
365181
   Геополітичні впливи на трансформацію Центральної Азії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 121-136. – ISBN 978-966-02-8276-6
365182
  Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології / М.С. Дністрянський; Мін-во освіти та науки України; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 114с. – ISBN 966-613-266-4
365183
  Троян С. Геополітичні зміни під впливом революцій періоду Першої світової війни // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 16-30. – ISBN 978-617-7458-41-7
365184
  Макаренко Є. Геополітичні і прагматичні стратегії забезпечення світового лідерства США у сучасних міжнародних відносинах // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 70-82. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
365185
  Радько П.Г. Геополітичні ідеї академіка Степана Рудницького в контексті сучасного державотворення // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 73-80
365186
  Маруховський О. Геополітичні ідеї С. Рудницького крізь призму сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 372-378. – ISSN 2524-0137
365187
  Дністрянський М. Геополітичні ідеї Степана Рудницького // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 54-59
365188
  Кравчук Н. Геополітичні імперативи асиметрій глобального розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 353-383. – ISSN 1684-906Х
365189
  Шульга М. Геополітичні інтенції російських цивілізаційних концепцій // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 141-150
365190
  Копачинська Г. Геополітичні інтереси Канади на сучасному етапі / Г. Копачинська, М. Гловацька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 106-112. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
365191
  Михайлюк Ю.М. Геополітичні інтереси Московської держави та Кримського ханства стосовно Середнього Подніпров"я в литовську добу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 28-32. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
365192
  Алєксєйченко О.В. Геополітичні інтереси Російської Федерації у зоні "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 8-15. – ISSN 2308-6912


  Аналіз причин та наслідків "заморожених" конфліктів на пострадянсь- кому просторі показав, що основним геополітичним гравцем на терені колишнього СРСР є Російська Федерація. Збереження статусу ключової фігури на пострадянському просторі дозволить ...
365193
  Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору : навчальний посібник для студентів напряму "Міжнародні відносини" / М.С. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 226, [2] с. : карта. – Бібліогр.: с. 221-226. – ISBN 978-966-521-578-3
365194
  Елмахжуб Абдалла Омар Абдалла Геополітичні інтереси та політика Росії і Західних держав напередодні та під час громадянської війни в Лівії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Визначено воєнно-політичні, геостратегічні та соціально-економічні передумови повалення режиму Муамара Каддафі в Лівії в 2011 р. Аналіз внутрішньої й зовнішньої політики Лівії за період правління Каддафі дозволив сформулю- вати висновок, що головними ...
365195
  Романюк Н. Геополітичні інтереси учасників сирійського конфлікту / Н. Романюк, О. Гіль // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 134-139. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
365196
  Пайтра О. Геополітичні інтереси, роль та здобутки головних посередників процесу мирного врегулювання конфлікту у Придністров"ї // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 164-171. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
365197
  Головченко В. Геополітичні й безпекові інтереси США в Східній Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Основу геополітичних і безпекових інтересів США у Східній Азії складають потреби перешкодити формуванню там потужного стратегічного суперника, зовнішня політика якого суперечила б американським амбіціям на лідерство в постбіполярній системі міжнародних ...
365198
  Служинська І. Геополітичні й екологічні проблеми Тузли // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 135-146
365199
  Мусієнко М.В. Геополітичні коди як кодекси поведінки держав на світовій арені // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 180-181
365200
  Возняк Т. Геополітичні контексти війни в Україні / Тарас Возняк. – Львів : Ліга Прес, 2015. – 222, [1] с. : іл., карти. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-119-4
365201
  Манжола В.А. Геополітичні контури Європи / В.А. Манжола, С.В. Андрущенко, К.Ю. Денисенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 17-25. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Статтю присвячено дослідженню геополітичних кордонів Європи. Розглянуто місце України в європейському геополітичному середовищі.
365202
  Денисенко К.Ю. Геополітичні контури Європи: місце України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 157-160


  The article covers the issue of geopolitical borders in Europe. The author studies the the conceptual approaches and theoretical bases of the problem. Статтю присвячено питанню геополітичних кордонів Європи. Автор досліджує контцептуальні підходи та ...
365203
  Денисенко К.Ю. Геополітичні контури нової об"єднаної Європи: позиція Франціїї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 93-94
365204
   Геополітичні концепції А.Т. Мехена, Х. Маккіндера та Н. Спайкмена // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 50-52. – ISBN 978-966-222-986-3
365205
  Тітаренко Т. Геополітичні концепції українсько-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 100-105


  У статті досліджуються геополітичні концепції Росії та України та їх наслідки, які вплинули на формування українсько-російських відносин. У контексті геополітики встановлені нові українсько-російські відносини між державами та встановлені сутністні ...
365206
  Зайцева З. Геополітичні наративи російсько-українського протистояння в британському медійному дискурсі початку XX ст. // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 24-28. – ISBN 978-617-8034-37-5
365207
  Федоренко Олександр Геополітичні наслідки військово-політичної коаліції Швеції і Української Гетьманської держави // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 223-224
365208
  Кравчук О.М. Геополітичні наслідки Першої світової війни Т.Г. Масарика // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 164-179. – ISSN 2313-1993
365209
  Ніщименко В.І. Геополітичні наслідки проголошення незалежності Косово в географічному розрізі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 108-113. – Бібліогр.: 10 назв.
365210
  Шульга М.А. Геополітичні образи імперської свідомості в сучасній Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-125. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються геополітичні аспекти імперської свідомості, до яких в сучасній російській геополітиці прийнято відносити проблематику приводних кордонів, Великих Просторів та пан ідей. Розглядаються проблеми, спроба осмислення і вирішення яких ...
365211
  Пастух Р.Р. Геополітичні обставини виникнення держави Б. Хмельницького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
365212
   Геополітичні орієнтації населення і безпека України. : за даними соціологів / Громадський проект "Безпека України: геополітичний вимір" ; [ упор. М.О. Шульга ]. – Київ : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-20-1
365213
  Дембіцький С. Геополітичні орієнтації населення України у 2018-2020 роках: динаміка змін та сучасний стан // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 5-23. – ISSN 1563-3713
365214
  Дембіцький С. Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією / С. Дембіцький, Т. Любива // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 141-146. – ISSN 2409-1103
365215
  Горбань Т. Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  На основі порівняльних характеристик та системного аналізу фактів показані стратегічні прорахунки провідників української національної ідеї у зовнішньополітичних орієнтаціях в роки Першої світової війни та їх наслідки для українського визвольного ...
365216
  Блажеєвська Ю.М. Геополітичні орієнтири України в історіософському баченні Юрія Липи (за матеріалами праці "Геополітичні орієнтири нової України"): журналістикознавчий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 45-50. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
365217
  Радковець Ю. Геополітичні особливості підготовки до СКШН "Захід - 2017", або Кремлівська репертиція великої війни // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 8-15
365218
  Коружинець Р. Геополітичні особливості співробітництва України з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 36-39
365219
  Андрущенко С.В. Геополітичні параметри сучасного європейського простору // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 11-38. – ISBN 978-966-933-150-2
365220
  Дацюк А.В. Геополітичні передумови Російської агресії проти України: на перетині інтересів ЄС, США та Російської Федерації // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 79-84. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
365221
  Саліженко О.В. Геополітичні перспективи України в постбіполярну епоху // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 94-97
365222
  Федоренко Олександр Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період Української революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 123-129. – ISBN 978-966-02-4770-3
365223
  Масляк П.О. Геополітичні проблеми національної безпеки України // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 31-57. – ISBN 978-617-7770-24-3
365224
  Моргацький В. Геополітичні проблеми українсько-белоруського прикордонного регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 80-86. – ISSN 2413-7154
365225
  Мостяєв О. Геополітичні складові цивілізаційного образу України // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 242-256
365226
  Соколов Б. Геополітичні страждання від Китаю до Одеси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 5


  У світової спільноти немає можливості змиритися з анексією Криму.
365227
  Чупрій Л. Геополітичні стратегії діячів українського визвольного руху початку - середини XX століття в контексті забезпечення регіональної безпеки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 163-173. – (Серія історична ; вип. 53)
365228
  Чупрій Л. Геополітичні стратегії України відродження концепту "Міжмор"я" у контексті подолання російської експансії // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 167-189. – ISBN 978-966-97599-0-0
365229
  Чупрій Л. Геополітичні стратегії України: відродження концепту "Міжмор"я" в контексті подолання російської експансії // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 228--236. – ISBN 978-966-97599-1-7
365230
  Костенко А. Геополітичні суперечності інтеграції України до ЄС // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 112-115
365231
  Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці : підручник. – Чернівці ; Київ : Книги - XXI, 2014. – 363, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 363. – Бібліогр.: с. 347-362. – ISBN 978-617-614-071-9


  У прим. № 1693701 напис: Шановному академіку НАН України, ректору Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Л.В. Губерському від автора. 25.11. 2015. Підпис.
365232
  Писін В.М. Геополітичні та геоекономічні пріоритети України / В.М. Писін, А.І. Німкович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 17-20
365233
  Суходоля О.М. Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 42-52
365234
  Шергін С.О. Геополітичні та економічні трансформації в "тихоокеанському трикутнику" / С.О. Шергін, Р.С. Шахматенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 164-169. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Аналізується вплив глобальної економічної та фінансової кризи на розвиток трьох наймогутніших економік Азійсько-Тихоокеанського регіону - США, Китаю та Японії.
365235
  Моргацький В. Геополітичні тенденції Білорусі на фоні суспільної та військово-політичної кризи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 155-159. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено основні суспільно-політичні події в житті досліджуваної країни, що засвідчують суверенність прийнятих політичних рішень білоруського уряду в нових геополітичних реаліях. З"ясовано вплив інтересів важливих геополітичних гравців - Російської ...
365236
  Бойченко Ю.І. Геополітичні торги Україною: ціна "перезавантаження" або чому США не розвивають активності на українському напрямі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 510-519
365237
  Дубовіч І.А. Геополітичні транскордонні еколого-інформаційні відносини // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 217-224. – Бібліогр.: 6 назв
365238
   Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула = Geopolitical transformations in Eurasia: views from Kyiv and Seoul / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – 400 с. – Текст парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7196-04-6
365239
  Загурська-Антонюк Геополітичні трансформації та мілітарні виклики у сучасному глобалізованому світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 35-39. – ISSN 2077-1800
365240
  Ляшенко Є.О. Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку XXI сторіччя // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 201-209
365241
  Мішин О. Геополітичні фактори постконфліктної реконструкції держав Африки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 31-35
365242
  Ціватий В. Геополітичні фронтири і феноменологія європейської політико-дипломатичної модернізації: історична ретроспектива (XVI - XXI ст.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 50-55. – (Політичні науки)
365243
  Зінько І.З. Геополітичні чинники регіональної ідентичності та політичної культури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 17-20
365244
  Рагімлі М. Геополітичні чинники розвитку держав на пострадянському просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 41-47. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
365245
  Вєтринський І. Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 329-332. – ISSN 2076-1554
365246
  Постемська І. Геополітичні чинники формування безпекової та оборонної політики ФРН в умовах переходу до постбіполярної системи світопорядку // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 150-152. – ISBN 978-966-485-045-9
365247
  Бей А. Геополітчний сенс Чорноморської доктрини Ю.Липи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 16-17
365248
  Бубир Н. Геопортал зелених зон міста Суми / Н. Бубир, М. Найдовська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 14-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
365249
   Геопортал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и геосервис "Голоценовый вулканизм Камчатки" / И.М. Романова, Е.А. Зеленин, П.Г. Михайлюкова, В.В. Пономарева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 17-23 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
365250
  Бубир Н. Геопортал як засіб моніторингу земельних ресурсів населених пунктів / Н. Бубир, Н. Хазова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 8-12 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2075-1893
365251
  Аристов Михаил Геопорталы: новая эпоха картографии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 24-29 : Фото, рис.
365252
  Шищенко Петро Григорович Геопростір, його глобалізація і диверсифікація, зміна ландшафтознавчих парадигм // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 106-112 : Фото. – Бібліогр.: 24 назви
365253
  Пилипенко І.О. Геопросторова делімітація та метризація суспільно- географічних периферій на регіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 176-181 : табл., карта. – Бібліогр.: 12 назв
365254
  Кузишин Андрій Геопросторова диференціація елементів соціальної сфери областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 64-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
365255
  Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу : Дис. ... канд. геогр. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 177л. – Додатки: л. 167-177. – Бібліогр.: л. 157-166
365256
  Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
365257
  Федчук А. Геопросторова організація антарктичного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-50. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості геопросторової організації та функціонування туризму в Антарктиці. Описано специфічні фактори територіального розвитку туризму. Виявлено і здійснено класифікацію рекреаційних стоянок, а також обґрунтовано секторно-осьовий тип ...
365258
  Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Федчук А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
365259
  Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Федчук А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20л. – Бібліогр.л. 175 - 193
365260
  Павлов С. Геопросторова організація секс-туризму в світі / С. Павлов, В. Галащук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 81-85
365261
  Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті : дис. ... канд. геогр. наук / Білоус Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 171-241. – Бібліогр.: л. 242-258
365262
  Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Білоус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
365263
  Колотуха О.В. Геопросторова організація спортивного туризму : монографія / Олександр Колотуха ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Александрова М.В., 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-296. – ISBN 978-966-2466-38-6
365264
  Цесьців Д.С. Геопросторова організація туристичних ресурсів Вінницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Цесьців Діана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
365265
  Машіка Г.В. Геопросторова організація туристичних територій в контексті рекреаційного природокористування / Г.В. Машіка, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 12-17. – ISSN 2308-135X
365266
  Любіцева Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного процесу : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Любіцева О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 29с. – Бібліогр.: 21 назв.
365267
  Любіцева Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного процесу : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Любіцева О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 367 л. + Додатки: л. 356 - 367. – Бібліогр.: л. 339 - 356
365268
  Жиров Г.Б. Геопросторова розвідка з використанням геоінформаційних та краудсортингових систем / Г.Б. Жиров, Р.Ю. Кольцов, Є.В. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 159-163. – ISSN 2524-0056
365269
  Мозговий А. Геопросторова систематика міського розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 186-190. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
365270
  Хільчевська І.Г. Геопросторова структура зовнішньоекономічних зв"язків України з країнами Європейського Союзу / І.Г. Хільчевська, Ю.М. Простякова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 212-222 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
365271
  Дем"янчук І. Геопросторова характеристика захворюванності та смертності населення Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 113-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
365272
  Данило О.Я. Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі / О.Я. Данило, Р.А. Бунь, П. Тимкув // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 131-141 : рис. – Бібліогр.: с.138-139. – ISSN 0130-1039
365273
  Мисько К.А. Геопросторове моделювання ерозійних процесів на локальному рівні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 160-165. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто можливість геоінформаційного моделювання ерозійних процесів на локальному рівні (на прикладі с. Шкроботівка Шумського району Тернопільської області). Оцінено вплив різних факторів на поширення та інтенсивність ерозійних процесів. Завдяки ...
365274
  Миколаєнко О.А. Геопросторове моделювання шумового забруднення // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 64-65. – ISBN 978-966-136-643-4
365275
  Кучер Павло Геопросторове поширення та характеристика природно-заповідного фонду Рівненської області / Кучер Павло, Волошин Іван // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 214-223 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
365276
  Кучер П.В. Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 95-109. – ISSN 2308-135X
365277
  Волошин І.М. Геопросторове поширення та характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Волинської області / І.М. Волошин, П.В. Кучер // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 86-97. – ISSN 2308-135X
365278
  Сорокіна С.Ю. Геопросторовий аналіз антропогенних змін ландшафтно-геохімічних умов території (теоретичний аспект) : природничо-географічні дослідження / С.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 38-43. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
365279
  Кузишин Андрій Геопросторовий аналіз громадської думки через призму парламентських виборів в областях Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 117-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
365280
  Перхач О. Геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області / О. Перхач, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 266-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
365281
   Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у Рівненській області / О.В. Яроменко, Т.О. Басюк, А.Д. Калько, А.О. Сидорчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 22-28. – ISSN 2308-135X
365282
  Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
365283
  Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 243 л. – Додатки: л. 207-243. – Бібліогр.: л. 180-206
365284
  Макаренко П.О. Геопросторовий аспект логістичної системи забезпечення в автомобілебудуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто організацію логістики відповідно до концепції Supply Chain Management на прикладі заводу з виробництва легкових автомобілів "Мерседес". In the article organization of a logistics according to concept Supply Chain Management is considered by ...
365285
  Кіптенко В.К. Геопросторові аспекти формування мережі туристично-інформаційних центрів / В.К. Кіптенко, А.І. Приходько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 97-106
365286
  Безуглий В.В. Геопросторові властивості готельних ланцюгів Європи та УкраЇни / В.В. Безуглий, М.В. Дорошенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 107-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
365287
  Барилко М.М. Геопросторові дані в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 81-87


  В статті розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти створення геоінформаційних систем, а також перехід від картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних. В данной статье рассмотрено и проанализировано теоретические аспекты ...
365288
  Любіцева О.О. Геопросторові закономірності функціонування туристичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено закономірності геопросторової організації ринку туристичних послуг.
365289
  Жук Ю. Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
365290
  Клапчук Т. Геопросторові особливості морфометрії рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
365291
  Гапченко О.І. Геопросторові особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 174-177


  У статті розглядаються основні геопросторові закономірності впровадження ІКТ на глобальному рівні. Також, в даній статті подається аналіз результатів обрахунку рівня розвитку ІКТ в країнах світу та виокремлення на його основі центру, напівпериферії та ...
365292
  Безуглий В.В. Геопросторові особливості санаторно-курортного комплексу України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 10. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
365293
  Гавришок Б.Б. Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 138-148 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
365294
  Задворний С. Геопросторові особливості театрального мистецтва Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
365295
  Смирнов І. Геопросторові рівні дослідження та функціонування системи управління поставками в агропромисловому комплексі Канади / І. Смирнов, О. Качур // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 27-32
365296
  Мельник А.В. Геопросторові сервіси: географія швидкоплинних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 83-88. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
365297
  Мамедова З.В. Геопросторові трансформації антропогенних ландшафтів міста Жовті Води // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 96-99. – ISBN 978-966-136-643-4
365298
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 1. – 2009
365299
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 2. – 2009
365300
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 3. – 2009
365301
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 4. – 2009
365302
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 5. – 2009
365303
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 1 (10). – 2010
365304
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 2 (11). – 2010
365305
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 3 (12). – 2010
365306
  Чернов А.П. Георадарний метод при вирішенні задач інженерної геофізики, гідрогеології, гляціології : дис. ... д-ра філософії : 103 / Чернов Анатолій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, МОН України, ННІ "Ін-т геології". – Київ, 2020. – 213 арк. – Додатки: арк. 165, 167-213. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 153-164
365307
  Кожан Е.А. Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта Национального заповедника "София-Киевская" на территории Кирилловской церкви / Е.А. Кожан, В.Г. Сугак, А.В. Сугак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 43-49 : Фото, рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
365308
   Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоев грунта с оценкой их объемной влажности / В.Г. Сугак, О.А. Овчинкин, Ю.С. Силаев, А.В. Сугак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 127-137 : рис., табл. – Библиогр.: с. 135-137. – ISSN 0203-3100
365309
  Липшиц С.Ю. Георг-Франц Гофман (1761-1826) / С.Ю. Липшиц. – Москва, 1940. – 47с.
365310
  Юрген А. Георг - Синяя Птица, приемный сын ирокезов / А. Юрген. – Л, 1962. – 214с.
365311
  Боровков Д. Георг III: последний представитель британского абсолютизма // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х


  Георг III (англ. George William Frederick (1738 — 1820) — король Великої Британії та Ірландії.
365312
  Муромская Е. Георг IV - "Принц удовольствий" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 4 (100). – С. 24-49. – ISSN 1812-867Х
365313
  Муромская Е. Георг IV - "Принц удовольствий" // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
365314
  Сергеев А.В. Георг Брандес и "литература прорыва" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 86-98. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
365315
  Таран-Зайчено Георг Бюхнер / Таран-Зайчено. – Москва, 1963. – 32с.
365316
  Чокор Ф.Т. Георг Бюхнер / Ф.Т. Чокор. – Москва, 1978. – 287с.
365317
   Георг Бюхнер (1813-1837) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 150-летию со дня рождения в помощь работникам библиотек. – Москва, 1963. – 10 с.
365318
  Буняев В.С. Георг Веерт -- саритик и пулицист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буняев В.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 19 с.
365319
  Кочеткова М.А. Георг Веерт - друг и соратник Маркса и Энгельса / М.А. Кочеткова. – Москва : Мысль, 1974. – 176 с.
365320
  Шиллер Ф.П. Георг Веерт / Ф.П. Шиллер. – Москва-Л., 1932. – 164с.
365321
  Тураев С.В. Георг Веерт и немецкая литература революции 1848 года / С.В. Тураев. – Москва, 1963. – 408 с.
365322
  Цверава Георг Вильгельм Рихман. 1711-1753 / Цверава, .К. – Ленинград : Наука, 1977. – 159 с.
365323
  Габсбург Г. Георг Габсбург: Эпоха монархий не ушла в прошлое / Беседовал Фёдор Лукьянов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 39 (1244). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  О прошлом и настоящем императорского дома Габсбургов разговор с Георгом Габсбургом
365324
  Белоненко А.С. Георг Гендель : краткий очерк жизни и творчества (1685-1759) / А.С. Белоненко. – Ленинград : Музыка : [Ленинградское отд-ние], 1971. – 80 с. : ил. – (Книжка для юношества)
365325
  Ионин Л.Г. Георг Зиммель - социолог / Л.Г. Ионин. – Москва, 1981. – 129 с.
365326
  Томас К. Георг Зиммель об общественных силах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.87-95. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
365327
  Лобанова К. Георг Зімель - дослідник реальності: історико-філософська локалізація // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 3. – С. 92-99. – ISSN 2075-6461


  Фіці Г. (2020). Виклик сучасності: соціологічна теорія Зіммеля. Лондон: Routledge. Грегор Фітці - сучасний соціолог, дослідник історії соціології та соціологічної теорії, професор на факультеті соціології в університеті Білефельда (Німеччина). Серед ...
365328
  Пуркерт В. Георг Кантор / В. Пуркерт, Х.И. Ильгаудс; Пер. с нем. Н.М. Флайшера. – Харьков : Основа, 1991. – 126с.
365329
  Кирилюк А.В. Георг Кантор. Теорія множин та цінність абстрактного мислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 127-129
365330
  Мурацан Георг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 358 с.
365331
  Кошманов В.В. Георг Ом / В.В. Кошманов. – Москва, 1980. – 112 с.
365332
  Стрельников Б.Н. Георг Отс / Б.Н. Стрельников. – Л.-Москва, 1962. – 111 с.
365333
  Тынсон Х.Л. Георг Отс / Х.Л. Тынсон. – Таллин, 1981. – 327 с.
365334
  Девицкий И.И. Георг Форстер - публицист. "Суждения о Нижнем Рейне, о Брабанте, Фландрии, Голландии, Англии и Франции в апреле, мае и июне 1890 года" : Автореф... канд. филол.наук: / Девицкий И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 15л.
365335
  Мошковская Ю.Я. Георг Фостер - немецкий просветитель и революционер XVIII века / Ю.Я. Мошковская. – М, 1961. – 420с.
365336
  Мочульский А. Георг Фридрих Гендель, "немец" от искусства // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 52-69


  Немецкий композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями и концертами. Получив музыкальное образование и опыт в Италии, он затем переселился в Лондон, стал английским подданым. В число его наиболее знаменитых произведений входят ...
365337
  Дерябин В.Е. Георгафические особенности строения тела населения СССР / В.Е. Дерябин, А.Л. Пурунджан. – М, 1990. – 191с.
365338
  Половкін О.О. Георгафія і рисування / О.О. Половкін. – К., 1954. – 147с.
365339
  Друце Й.П. Георге - удовин син : повість / Й.П. Друце. – Київ, 1961. – 164 с.
365340
  Богач И.И. Георге Асаки как лексикограф : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богач И.И. ; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1965. – 18 с.
365341
   Георге Тэттэреску.. – Бухарест. – 10с.
365342
  Друцэ И.П. Георге, вдовий сын : повесть / И.П. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1958. – 173 с.
365343
  Янев Я.Г. Георги Бусилин. / Я.Г. Янев. – София, 1992. – 80с.
365344
  Мичев Д. Георги Димитров : биография / Д. Мичев, Л. Панайотов. – София : Партиздат, 1982. – 663 с.
365345
   Георги Димитров (Изследвания по случай 100 години от рождението му). – София, 1982. – 531с.
365346
  Каменова Д. Георги Димитров в българското изобразително изкуство / Д. Каменова. – София, 1972. – 156с.
365347
   Георги Димитров и българската народно-демократична държава. – 2-ро, перераб. и доп. изд. – София, 1982. – 218с.
365348
   Георги Димитров и образованието. – София : Народна просвета, 1982. – 215 с.
365349
   Георги Димитров творчески маркист-ленинец, пламенен патриот и интернационалист. – София, 1982. – 292с.
365350
  Савова Е. Георги Димитров: летопис за живота и революционната му дейност. / Елена Савова. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1982. – 1057 с. : ил.
365351
  Славов С. Георги Димитров: Опит за теоретически портрет. / Слави Славов. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1983. – 208 с.
365352
   Георги Кирков : Био-библиография. – София : Партиздат, 1975. – 472 с.
365353
  Константинова Е. Георги Райчев / Е. Константинова. – София, 1982. – 220 с.
365354
  Трайков В. Георги Стойков Раковски / В. Трайков. – Москва, 1974. – 403 с.
365355
  Трайков В. Георги Стойков Раковски : документален летопис 1821 - 1867 / Веселин Трайков. – София : "Д-з Петїр Берон", 1990. – 438 с. : фотоил.
365356
   Георги Стойков Раковски.. – София
2. – 1968. – 528с.
365357
  Якунин М.А. Георгиевск. / М.А. Якунин. – Ставрополь, 1977. – 109с.
365358
  Мамышев В.Н. Георгиевские кавалеры. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – [578] с., разд. паг. – Конволют. Переплетено 22 оттиска по напралению "Георгиевские кавалеры". – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
365359
  Лубченков Ю. Георгиевские кавалеры : [ для младшего и среднего школьного возраста ] / Ю. Лубченков ; художник А. Каращук. – Москва : Белый город, 2005. – 48с. : илл. – (История России). – ISBN 5-7793-0169-7
365360
  Зимин И.В. Георгиевские кавалеры дома Романовых. Александр I и великий князь Константин Павлович // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7 (603). – С. 74-75. – ISSN 0321-0626
365361
  Зимин И.В. Георгиевские кавалеры дома Романовых. Награды Николая I и Александра II // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 76. – ISSN 0321-0626
365362
  Орбели И.А. Георгиевский зал Зимнего дворца / И.А. Орбели. – Ленинград, 1948. – 8 с.
365363
  Орбели И.А. Георгиевский зал Зимнего дворца / И.А. Орбели. – Ленинград, 1959. – 15 с.
365364
  Пайчадзе Г.Г. Георгиевский тракт / Г.Г. Пайчадзе. – Тбилиси, 1983. – 247с.
365365
  Сорокина Е.Ю. Георгий Адамович о сущности и судьбе советской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 143-151. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Круг интересов Адамовича-критика был широк: мимо него не проходило ни одно явление советской и эмигрантской литературы. В то время советская литература многими недооценивалась; не изменилась ситуация и сегодня. Но анализ взглядов Адамовича позволит ...
365366
  Плотников В.И. Георгий Адамович Стронк / В.И. Плотников. – Л., 1964. – 32с.
365367
  Невзглядова Е. Георгий Адамович. Стихи и проза // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 178-197. – ISSN 0321-1878
365368
  Алексеев Д.Г. Георгий Алексеев / Д.Г. Алексеев, А.Н. Шефов. – [Москва : Советский художник, 1971. – 79 с. : ил. – (Скульптура)
365369
  Мединцев В.А. Георгий Алексеевич Балл на конференциях "Язык и культура" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – C. 5-10. – ISSN 2522-493X


  На конференциях «Язык и культура» Г.А. Балл демонстрировал научные разработки, в которых психологическая проблематика на теоретико-методологическом уровне осмысления сопряжена с культурологической и лингвистической. Им были рассмотрены виды ...
365370
  Анастасов Георгий Георгий Анастасов художник болгарского журнала юмора и сатиры : (Народная Республика Болгария) / Анастасов Георгий; Ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1984. – [40] с. – (Мастера карикатуры соц. стран)
365371
   Георгий Андреевич Сысолятин: Живопись, графика: Кат.в ыст.. – М., 1987. – 39с.
365372
  Баркава М.И. Георгий Ахвледиани (1887-1973) : биобиблиография / М.И. Баркава, З.Г. Долидзе; АН Груз. ССР; Центр. науч. б-ка. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 181 с. : ил., портр.
365373
  Юдин П. Георгий Валентинович Плеханов / П. Юдин. – Москва, 1943. – 36с.
365374
  Юдин П. Георгий Валентинович Плеханов / П. Юдин. – Москва, 1943. – 20с.
365375
   Георгий Валентинович Плеханов. 1856-1918 рр.. – Львыв, 1956. – 15с.
365376
  Ельницкий А. Георгий Валентинович Плеханов. Биогр. очерк / А. Ельницкий. – С.-Пб. – 26с.
365377
  Нерода Г.В. Георгий Васильевич Нерода: Альбом / Г.В. Нерода. – Москва, 1985. – 23с.
365378
  Сохор А.Н. Георгий Васильевич Свиридов / А.Н. Сохор. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 158 с.
365379
   Георгий Васильевич Церетели (1904-1973) : [Востоковед]: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 123с. – (Биобиблиогр. сер. "Груз. ученые")
365380
  Ховратович И.М. Георгий Васильевич Чичерин / И.М. Ховратович. – Москва : Мысль, 1980. – 108 с. – Библиогр.: с. 106-107. – (Партийные публицисты)
365381
   Георгий Викторович Дзяк : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 464. – ISSN 2413-7944


  "24 листопада 2016 року на 72 році пішов з життя ректор ВНЗ "Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України", Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Президії НАМН України, ...
365382
   Георгий Владимирович Акимов, 1901-1953 : [ученый-физикохимик]. – Москва : Наука, 1986. – 61, [1] с., [1] л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия химических наук ; Вып. 75)
365383
   Георгий Владимирович Груз // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 127. – ISSN 0130-2906
365384
   Георгий Владимирович Степанов. – Москва : Наука, 1984. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 16)
365385
  Смирнов А. Георгий Гамов: "Любознательность рождает ученого" // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 94-113. – ISSN 1819-6268
365386
  Шадрин Н.В. Георгий Георгиевич Винберг: воспоминания и размішления ученика // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2010. – Т. 9, № 3. – С. 90-95. – ISSN 1684-1557


  До 105-річчя з дня народження.
365387
  Быков В.Е. Георгий Гольц / В.Е. Быков. – Москва, 1978. – 159 с.
365388
  Острой О.С. Георгий Григорьевич Нисский / О.С. Острой. – Л., 1966. – 46с.
365389
   Георгий Григорьевич Нисский заслуженный деятель искусств РСФСР, действ. чл. Акад.худ. СССР, Лаур. Гос. премии.. – М., 1963. – 36с.
365390
  Нестерова Н.М. Георгий Григорьевич Уразов. (1884-1957). / Н.М. Нестерова. – М., 1957. – 64с.
365391
  Либединский Ю.Н. Георгий Гулиа / Ю.Н. Либединский. – Ленинград, 1948. – 6с.
365392
  Дымшиц А.Л. Георгий Гулиа / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – Сухуми, 1965. – 142с.
365393
  Дымшиц А.Л. Георгий Гулиа / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – Сухуми, 1971. – 156с.
365394
  Дымшиц А.Л. Георгий Гулиа / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – Сухуми, 1979. – 178с.
365395
  Тверской А.Д. Георгий Гулиа как он есть / А.Д. Тверской. – Тбилиси, 1981. – 304 с.
365396
  Тверской А.Д. Георгий Гулиа как он есть / А.Д. Тверской. – Сухуми, 1985. – 256 с.
365397
   Георгий Данелия. – Москва : Искусство, 1982. – 207 с.
365398
  Петухова О. Георгий Данелия: Кот ушел, улыбка осталась // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (133). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268


  «У меня два кота: кот Афоня и кот Шкет. Сейчас я это пишу, а они дрыхнут – один в кресле, другой на диване. Потому что они так хотят. А когда захотят, уйдут на кухню. Но только когда сами захотят, потому что котов невозможно заставить делать то, чего ...
365399
   Георгий Джибладзе : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 230с. – (Грузинские ученые)
365400
  Константинов Т Ф. Георгий Димитров-выдающийся деятель международного рабочего движения / Т Ф. Константинов. – М., 1950. – 32с.
365401
   Георгий Димитров - выдающийся деятель коммунистического движения. – Москва : Политиздат, 1972. – 558 с., 1 л. портр.
365402
   Георгий Димитров - выдающийся революционер-ленинец : Материалы Науч. конф. Ин-та марксизма-ленинизма, Акад. обществ. наук, Высш. парт. школы при ЦК КПСС и Ин-та славяноведения и балканистики АН СССР, посвящ. 90-летию со дня рождения Г. Димитрова. Москва, 7-8 июня 1972 г. – Москва : Политиздат, 1974. – 342 с.
365403
   Георгий Димитров - выдающийся революционер и теоретик. – Москва : Политиздат, 1982. – 432 с., 9 л. ил. : ил.
365404
  Благоева С. Георгий Димитров : очерк жизни и борьбы пролетарского революционера / С. Благоева. – Москва : Партиздат, 1934. – 103 с.
365405
  Благоева С. Георгий Димитров : очерк жизни и борьбы пролетарского революционера / С. Благоева. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 76 с.
365406
  Бернов Ю.В. Георгий Димитров : краткий очерк жизни и деятельности / Ю.В. Бернов, Г.А. Чернейко. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "История" ; 7)
365407
   Георгий Димитров : биобиблиографический указатель. – Москва, 1982. – 170 с.
365408
  Задирака Э.Д. Георгий Димитров (1882-1949) : К 100-летию со дня рождения / Э.Д. Задирака. – Москва : Советская Россия, 1982. – 96 с.
365409
   Георгий Димитров и движение за дуржбу с Советским Союзом. – София, 1984. – 267с.
365410
  Хаджиниколов В. Георгий Димитров и советская общественность / В. Хаджиниколов. – М, 1975. – 295с.
365411
  Ганчовский Н. Георгий Димитров, каким я его видел и запомнил / Н. Ганчовский. – М
1. – 1979. – 383с.
365412
  Ганчовский Н. Георгий Димитров, каким я его видел и запомнил / Н. Ганчовский. – М
2. – 1979. – 335с.
365413
   Георгий Димитров.. – Москва, 1973. – 271с.
365414
   Георгий Димитров. 1882-1959. – София, 1959. – 202с.
365415
   Георгий Димитров. К 90-летию со дня рождения. – Прага, 1972. – 80с.
365416
  Лавров Георгий Дмитриевич. Выставка работ. Москва. Георгий Дмитриевич Лавров: Скульптура / Георгий Дмитриевич. Выставка работ. Москва. Лавров, 1982. – М., 1982. – 18с.
365417
   Георгий Евгеньевич Пухов : Ученый в обл. электротехники, прикл. и вычисл. математити: Библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 76с.
365418
  Бескин О.М. Георгий Ечеистов / Осип Бескин. – Москва : Советский художник, 1969. – 72 с. : ил.
365419
   Георгий Жуков. – М., 1991. – 96с.
365420
  Дубинянский М. Георгий Жуков: за ценой не постоим // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 7-29. – ISSN 1819-6268
365421
   Георгий Иванович Мотовилов. – М, 1954. – 86с.
365422
  Кравченко К.С. Георгий Иванович Мотовилов / К.С. Кравченко. – М., 1969. – 92с.
365423
  Белецкий П.А. Георгий Иванович Нарбут : [художник-график] / П.А. Белецкий. – Ленинград : Искусство, 1985. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с.232-233
365424
  Линниченко И.А. Георгий Иванович Перетяткович / И.А. Линниченко. – Одесса : Техник, 1916. – 43с.
365425
  Киселев В.И. Георгий Ильич Печенников / В.И. Киселев. – Волгоград : Волгоградская правда, 1967. – 17, [15] с.
365426
  Мельникова И.Ю. Георгий Караславов (1904-1980) : Библиогр. указ. и метод. рекоменд. / И.Ю. Мельникова. – Москва, 1984. – 32с.
365427
  Бережков М.Н. Георгий Кониский, как проповедник : (речь, произнесенная в торжественном собрании Нежинского Историко-Филологического Общества 19 февраля 1895 г. / М.Н. Бережков. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 15 с.


  Святитель Георгий (в миру Григорий Осипович Конисский)
365428
  Кашуба М.В. Георгий Конисский / М.В. Кашуба. – Москва : Мысль, 1979. – 173с
365429
   Георгий Константинович Боресков. – Москва, 1982. – 119с.
365430
  Максимчик А.Н. Георгий Константинович Жуков // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 269-277. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Полководец, преподаватель БГУ.
365431
  Сокольников М.П. Георгий Константинович Савицкий. / М.П. Сокольников. – Москва-Л., 1949. – 11с.
365432
  Полищук Э.А. Георгий Константинович Савицкий. 1887-1949 / Э.А. Полищук. – М., 1961. – 263с.
365433
  Маргвелашвили Г.Г. Георгий Леонидзе. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1970. – 132 с.
365434
  Маргвелашвили Г.Г. Георгий Леонидзе. К шестидесятилетию со дня рождения. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1959. – 92 с.
365435
  Буряк И.И. Георгий Липскеров / И.И. Буряк. – М., 1976. – 26с.
365436
  Голлербах Е. Георгий Лукомський - мистецтвознавець і художник // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 606-611.
365437
  Зинькевич Е.С. Георгий Майборода / Е.С. Зинькевич. – Киев : Музична Україна, 1983. – 71 с.
365438
  Квасхвадзе Ш.К. Георгий Майсурадзе. (Жизнь и творчетсов). У истоков грузинского реалистического живописного портрета : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Квасхвадзе Ш.К.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 15л.
365439
  Еселев Н.Х. Георгий Марков / Н.Х. Еселев. – Москва : Советская Россия, 1967. – 104 с.
365440
  Смоляницкий С.В. Георгий Марков / С.В. Смоляницкий. – Новосибирск, 1976. – 75 с.
365441
  Мотяшов И.П. Георгий Марков / И.П. Мотяшов. – Москва : Художественная литература, 1984. – 325 с.
365442
   Георгий Милляр -- заслуженный артист РСФСР.. – М, 1967. – 14с.
365443
   Георгий Михайлович Димитров. 1882-1959. – Москва : Госполитиздат, 1949. – 96 с.
365444
   Георгий Михайлович Малахов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 40с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-000397-4
365445
  Котляров Б.Я. Георгий Мурга / Б.Я. Котляров. – Москва : Советский композитор, 1960. – 23 с.
365446
  Аптиаури Д.В. Георгий Мцире "Житие и деяние Георгия Мтацмидели" : Автореф... канд. филол.наук: / Аптиаури Д.В.;. – Тбилиси, 1967. – 27л.
365447
  Аптиаури Д.В. Георгий Мцире "Житие и деяние Георгия Мтацмидели" : Автореф... канд. филол.наук: / Аптиаури Д.В.;. – Тбилиси, 1967. – 27л.
365448
  Аптиаури Д.В. Георгий Мцире "Житие и деяние Георгия Мтацмидели" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аптиаури Д.В. ; Груз.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
365449
  Исаченко А.Г. Георгий Николаевич Высоцкий выдающийся отечественный географ / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1953. – 62с.
365450
  Боголюбов А.Н. Георгий Николаевич Николадзе (1888-1931) / А.Н. Боголюбов. – Москва : Наука, 1973. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-166. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
365451
   Георгий Николаевич Попов - профессор Харьковского университета: Биобиблиография. Воспоминания / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр болгаристики и балкан. исслед. им. Марина Дринова [и др.] ; [сост.: М.Г. Станчев, Ю.Ю. Полякова ; науч. ред.: С.Ю. Страшнюк]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 63, [1] с., [4] л. фотоил. : ил. – Текст укр., рос. – Библиогр. в подстроч. примеч.
365452
   Георгий Николаевич Флеров : К шестидесятилетию со дня рождения. – Дубна, 1973. – 66 с.
365453
   Георгий Ниорадзе. – Тбилиси, 1988. – 120с.
365454
  Киселев М.Ф. Георгий Нисский / М.Ф. Киселев. – М, 1972. – 175с.
365455
  Столяр З. Георгий Няга / З. Столяр. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
365456
   Георгий Павлович Францов (1903 - 1969). – Москва : Наука, 1974. – 88 с.
365457
   Георгий Петрович Владимиров. – Ташкент : Фан, 1984. – 26с. – (Материалы к библиографии ученых Узбекистана)
365458
  Ильичев В.Д. Георгий Петрович Дементьев / В.Д. Ильичев. – М., 1977. – 64с.
365459
  Ильичев В.Д. Георгий Петрович Дементьев / В.Д. Ильичев. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 64с.
365460
  Шляпкин И.А. Георгий Писидийский и его поэма о миротворении в славяно-русском переводе 1385 года. – Санкт-Петербург, 1890. – 31 с.
365461
  Акимова Л.И. Георгий Поплавский : альбом / Акимова Л.И. ; ред. Г.П. Конечна. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 135 с.
365462
  Солдатенко Валерий Георгий Пятаков - Георгий Плеханов: эпизоды совпадения политических позиций // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-38. – Бібліогр. в кінці ст.
365463
  Беспалова Н.И. Георгий Рублев / Н.И. Беспалова. – [Москва : Советский художник, 1972. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 49-50
365464
  Антоновская А.А. Георгий Саакадзе / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : Военное издательство, 1949. – 880 с.
365465
  Антоновская А.А. Георгий Саакадзе / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : Военгиз, 1950. – 880 с.
365466
  Кикнадзе Т.З. Георгий Самсонович Дзоценидзе / Т.З. Кикнадзе. – Москва : Наука, 1986. – 145с.
365467
  Сохор А.Н. Георгий Свиридов / А.Н. Сохор. – Москва : Знание, 1960. – 40 с.
365468
  Сохор А.Н. Георгий Свиридов / А.Н. Сохор. – Москва : Музыка, 1964. – 272 с.
365469
  Нагорный С.Г. Георгий Седов / С.Г. Нагорный. – М. – 208с.
365470
  Пинегин Н.В. Георгий Седов / Н.В. Пинегин. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 376с.
365471
  Пинегин Н.В. Георгий Седов / Н.В. Пинегин. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1948. – 371с.
365472
  Пинегин Н.В. Георгий Седов / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1953. – 351с.
365473
  Лыкошин Б.А. Георгий Седов : Очерк / Б.А. Лыкошин. – Ростов-на-Дону, 1977
365474
  Пинегин Н.В. Георгий Седов идет к Полюсу / Н.В. Пинегин. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 208с.
365475
   Георгий Семенович Верейский : мастера советского искусства. – Москва-Ленинград : Советский художник, 1950. – 66 с.
365476
  Амшинская А.М. Георгий Семенович Верейский / Авт. текста: А.М. Амшинская. – Москва ; Ленинград : Совецкий художник, 1950. – [68] с. – (Мастера совецкого искусства)
365477
  Чернова Г.А. Георгий Семенович Верейский / Г.А. Чернова. – Москва : Искусство, 1965. – 164 с.
365478
   Георгий Сергеевич Голицын (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 117. – ISSN 0130-2906
365479
  Садкович М.Ф. Георгий Скарина / М.Ф. Садкович, Е.Л. Львов. – Москва, 1961. – 479 с.
365480
  Садкович Н.Ф. Георгий Скарина. / Н.Ф. Садкович, Е. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1957. – 454с.
365481
  Садкович М. Георгий Скорина / М. Садкович. – Минск, 1951. – 440с.
365482
  Садкович М.Ф. Георгий Скорина / М.Ф. Садкович, Е. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1957. – 454с.
365483
  Климкович М.Н. Георгий Скорина / М.Н. Климкович. – Л., 1958. – 392с.
365484
  Садкович М. Георгий Скорина / М. Садкович, Е.Л. Львов. – Минск, 1966. – 462с.
365485
  Садкович М. Георгий Скорина / М. Садкович, Е.Л. Львов. – М., 1988. – 381с.
365486
   Георгий Степанович Писаренко: Указ. лит.. – К., 1980. – 106с.
365487
   Георгий Степанович Писаренко: Ученый и специалист в обл. механики.. – К., 1990. – 105с.
365488
  Беньяш Р.М. Георгий Товстоногов / Р.М. Беньяш. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1961. – 191 с., [1] л. портр. : ил.
365489
  Петухова О. Георгий Товстоногов: остаться собой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  "На спектакли режиссера Георгия Товстоногова в Ленинград приезжали из других городов, толпы зрителей собирались у подъездов театра, а в дни премьер, случалось, и штурмовали двери, снося все на своем пути. Это были постановки-потрясения, настоящие ...
365490
  Златкевич Л.Л. Георгий Тотибадзе / Л.Л. Златкевич. – М., 1978. – 103с.
365491
  Бейлин И.Г. Георгий Федорович Морозов - выдающийся лесовод и географ (1867-1920) / И.Г. Бейлин. – Москва : АН СССР, 1954. – 176 с. : ил., 1 л. план. – (Научно-популярная серия / АН СССР, Институт леса)
365492
  Бейлин И.Г. Георгий Фёдорович Морозов (1867-1920) / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1971. – 216 с. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
365493
  Каджуни Н.Г. Георгий Филлипович Шолохов-Синявский / Н.Г. Каджуни. – Ростов-на-Дону, 1961. – 72с.
365494
   Георгий Хачапуридзе (1892-1957) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниерева, 1980. – 88с.
365495
  Луговцов Н.П. Георгий Холопов: Очерк жизни и творчества / Н.П. Луговцов. – Л., 1979. – 222с.
365496
  Габараев С.Ш. Георгий Цаголов / С.Ш. Габараев. – Цхинвали, 1962. – 136с.
365497
  Мейланд В.Л. Георгий Церетели / В.Л. Мейланд. – Москва : Советский художник, 1979. – 71 с.
365498
  Булиа П.П. Георгий Чаладидели (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Булиа П. П.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1969. – 21л.
365499
  Аджавенко Н.К. Георгий Челпанов. Жизненный путь и научный подвиг / Николай Аджавенко. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2012. – 216, [3] c, [37] с. ил. : ил. – ISBN 978-966-8208-88-1
365500
  О"Коннор Георгий Чичерин и советская внешняя политики 1918-1930 / О"Коннор. – Москва, 1991. – 320 с.
365501
  Абашидзе Г.Г. Георгий Шестой : поэма : [из эпохи нашествия Тамерлана на Грузию в 13 веке] / Григол Абашидзе ; пер. с груз. Р. Ивнева. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 77 с.
365502
   Георгий Эдуардович Конюс. – М, 1988. – 400с.
365503
  Черняховский Ф.И. Георгий Яковлевич Седов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1956. – 39с.
365504
  Аладжалов С.И. Георгий Якулов / С.И. Аладжалов ; Армянс. театр. о-во ; Ин-т искусств АН АрмССР. – Ереван, 1971. – 319с.
365505
  Костина Е.М. Георгий Якулов 1884-1928 / Е.М. Костина. – Москва, 1979. – 208с.
365506
  Якулов Г.Б. Георгий Якулов. / Г.Б. Якулов. – М., 1975. – 43с.
365507
   Георгий Якунчиков: живопись.. – М., 1989. – 31с.
365508
  Верба И.И. Георгий Якутович. Поиски, работа / И.И. Верба. – Москва : Советский художник, 1970. – 95 с.
365509
  Заливский И.Л. Георгины / И.Л. Заливский. – М, 1954. – 142с.
365510
  Заливский И.Л. Георгины / И.Л. Заливский. – 2-е. – М-Л, 1956. – 144с.
365511
   Георгины. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 78 с.
365512
  Костенко Н.Ф. Георгины красные и белые / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. В.Ковальджи. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1976. – 212 с.
365513
  Морин Г.И. Георгины. / Г.И. Морин. – Ижевск, 1963. – 53с.
365514
   Георгию Евгеньевичу Шульману - 75 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 91. – ISSN 1726-5428
365515
  Пахимер Георгий Георгия Пахимера история о Михаиле и Андронике Палеологах : 13 кн. / Пахимер Георгий; перевод под ред. проф. Карпова. – тринадцать книг. – СПб. : В тип. департамента Уделов. – (Византийские историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной академии)
Т. 1 : Царствование Михаила Палеолога. 1255-1282 / [пер. под ред. проф. Карпова]. – 1862. – XXI, 524 с.
365516
  Стоянов І.А. Георгієв Володимир Іванович (- болгарський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 518-519. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365517
  Стоянов І.А. Георгієв Еміль Іванов (- болгарський літературознавець, мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 519. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365518
  Мокроусова О. Георгіївська лікарня в Києві: невідомий слід Вільгельма Котарбінського // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 150-157. – ISSN 2222-436X


  "...на відкриті лікарні були присутні професори медичного факультету Університету Святого Володимира...".
365519
  Студінський В. Георгій (Юрій) Мрочковський: портрет на тлі епохи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 125-132. – ISSN 2222-5250


  Здійснено дослідження життя і діяльності священика Георгія (Юрія) Мрочковського, який зіграв велику роль у розвитку шкільництва на Київщині наприкінці 19 - на початку 20 століть. Дана коротка характеристика родоводу Мрочковських.
365520
  Ковальчук В.В. Георгій Антонович Гамов (1904-1968) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С.226-232.. – ISBN 978-966-194-005-4
365521
  Кралюк П.М. Георгій Булашев як дослідник давньоукраїнської релігійної міфології / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 63-66. – ISBN 978-966-373-827-7
365522
  Безгін І.Д. Георгій В"ячеславович Якутович. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 68-79. – ISBN 966-96714-2-6
365523
   Георгій Васильович Гайко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 96-97. – ISSN 0030-5987


  "У грудні 2016 року виповнилось 80 років з дня народження й 56 років лікарської, науково-педагогічної і громадської діяльності директору ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", академіку НАМН України, професору, заслуженому діячу науки ...
365524
   Георгій Васильович Малаков (1928-1979) : Каталог. Альбом (із фондів НБУВ). – Київ : НБУВ, 2000. – 160с. – ISBN 966-0201518-5
365525
   Георгій Васильович Пфейффер : [Некролог] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Ректорат, партбюро та місцевком Київського Дкержавного Університету ім. Т.Г.Шевченка з глибоким сумом сповіщають про смерть найстарішого професора Київського Державного Університету Георгія Васильовича Пфейффера, що сталася 10 жовтня 1946 року, ...
365526
   Георгій Васильович Щокін : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2004. – 360с. – ISBN 966-608-425-2
365527
  Ковалевська О. Георгій Вернадський і його праці з історії української державності / О. Ковалевська, І. Усенко // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – C.111-126. – ISSN 1609-5499
365528
   Георгій Вікторович Дзяк: велич постаті та життя : [некролог] // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 72-73. – ISSN 2224-1485


  "...24 листопада 2016 року на 72-му році життя пішов із життя ректор ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ Уккаїни", член президії Національної академії наук України, заслужений діяч науки й техніки України, лауреат Державної премії України в ...
365529
   Георгій Володимирович Карпенко. – Київ, 1978. – 63с. – (Біобібліографія вчених УРСР)
365530
   Георгій Володимирович Карпенко : до 100-річчя від дня народження // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 5-7. – ISSN 0430-6252
365531
  Працьовитий М. Георгій Вороний. Український вчений, який випередив час на століття / М. Працьовитий, Г. Сита // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 19-24. – ISSN 1819-7329
365532
  Шишкалова Н.Г. Георгій Вороний: "...Математика для мене - все життя" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 6-11. – ISSN 2518-7104


  "...в "Журналі елементарної математики", який видавав видатний математик і педагог, професор Київського університету В.П. Єрмаков, з"явилася перша публікація Георгія Вороного "Розкладання многочленів на множники на основі властивостей коренів ...
365533
  Белічко Ю.В. Георгій Вячеславович Якутович / Ю.В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 88 с. : іл.
365534
  Ранюк Ю. Георгій Гамов: той, хто відкрив дорогу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 59-61. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
365535
  Лата А. Георгій Гапон - провокатор чи революціонер? : Іст.дослідження / А. Лата. – Київ, 1999. – 208с. – ISBN 966-25-325-5-8
365536
  Самохвалова Л. Георгій Гонгадзе знайшов спокій... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5


  Український протест. Саме після Гії він почав рости, став зрілим і усвідомленим.
365537
  Сохань П.С. Георгій Димитров і Україна / П.С. Сохань. – К., 1982. – 108с.
365538
  Благоеєва С. Георгій Дімітров : нарис життя і боротьби пролетарського революціонера / С. Благоеєва; С. Благоєва. – Київ : Партвидав, 1935. – 103 с. : портр.
365539
  Благоева С.Д. Георгій Дімітров : нарис життя і боротьби пролетарського революціонера : із статтею Д. Мануїльського, присвяченою приїздові Г. Дімітрова до СРСР / С.Д. Благоева. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 103 с. : портр., іл.
365540
   Георгій Дімітров. – К., 1938. – 202с.
365541
   Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 4. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817
365542
  Летцев В.М. Георгій Іванович Челпанов - психолог і педагог // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.187-197
365543
   Георгій Іванович Челпанов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277. – ISBN 966-613-240-0
365544
  Ємець О.М. Георгій із роду Булашевих // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 133-142
365545
  Ємець О. Георгій із роду Булашевих // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 12-13


  Про внесок українського етнографа, історика та літературознавця.
365546
   Георгій Ілліч Рудько (До 50-річчя від дня народження) : ювілей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 95
365547
   Георгій Йосипович Потапенко - професор Одеського університету (геоботанік, дендролог, природоохоронець, педагог, історик науки) : Біобібліографічний дайджест. – Одеса-Харків, 2004. – 72 с.
365548
  Міщанин В.Д. Георгій Кардашевський із роду Опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі
365549
   Георгій Карлович Нінідзе (нар. 1941) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 85. – ISBN 966-594-277-8
365550
   Георгій Кистяківський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 18-20


  Георгій Богданович Кистяківський народився 18 листопада 1900 року в Києві. Вивчав фізичну хімію у Берлінському університеті і у 1925 року захистив дисертацію, наступного року переїхав до Сполучених Штатів, де чотири роки навчався в Пристоні. У 1930 р. ...
365551
  Латанський С. Георгій Кожокарь // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.51-53
365552
   Георгій Кожолянко (1946-2019) : некролог // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 115-117. – ISSN 0130-6936
365553
  Кашуба М.В. Георгій Кониський - світогляд та віхи життя / М.В. Кашуба. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 228c. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276 20-1
365554
  Страшко Євгенія Георгій Кониський в історико-культурній спадщині України // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 139-144. – ISBN 978-966-8999-16-1
365555
  Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
365556
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 210-242. – Бібліогр.: л. 180-209
365557
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
365558
  Костюк Л. Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 443-451. – ISSN 1028-5091
365559
  Ложенко Г. Георгій Ложенко: "Законодавці намагаються придумати, як регулювати гральний ринок, не створивши механізму його контролю!" / бесіду вів С. Следзь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 9


  "Легалізація грального бізнесу не допоможе, якщо не буде чітких механізмів його контролю. Із жовтня 2019 року гаряче дискутують із приводу легалізації грального бізнесу. Актуальності цього питання ніхто не заперечує, але підходи в усіх учасників ...
365560
  Зінькевич О.С. Георгій Майборода / О.С. Зінькевич. – Київ : Музична Україна, 1973. – 51 с.
365561
  Белічко Ю.В. Георгій Малаков / Ю.В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1974. – 95 с.
365562
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [перед. слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 223, [1] с. : іл., репрод., портр. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-212-5
365563
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [переднє слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-219-4
365564
  Різниченко Т.М. Георгій Марков / Т.М. Різниченко. – К : Дніпро, 1971. – 184 с.
365565
  Різниченко Т.М. Георгій Марков : Нарис життя і творчості / Т.М. Різниченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 181, [2] с.
365566
  Панченко С. Георгій Миколайович Кірпа - видатний випускник Харківського інституту інженерів залізничного транспорту / С. Панченко, Б. Остапюк, К. Колесник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 72-77. – ISSN 1562-529Х
365567
  Римар А.П. Георгій Нарбут - творець перших українських грошових знаків та державних атрибутів УНР // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 258-263. – ISBN 978-966-1555-63-0
365568
  Лук"янчук Г. Георгій Нарбут - творець українського бренду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)


  З нагоди ювілею мистця в Києві відбулася презентація книжки Мирослави Мудрак "Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду".
365569
  Білокінь С. Георгій Нарбут і українське мистецтво // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1987. – Вип. 21. – С. 432-439. – ISSN 0206-8001
365570
   Георгій Олексійович Білявський (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 133-134 : фото. – ISSN 0367-4290
365571
  Почепцов Г. Георгій Почепцов: "Те, що відбулось на виборах, - результат консенсусу олігархів" / розмову вів Руслан Поліщук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 8-9
365572
  Почепцов Г. Георгій Почепцов: "Те, що відбулось на виборах, - результат консенсусу олігархів" / розмову вів Руслан Поліщук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 8-9
365573
  Сербін Г. Георгій Сербін: "Творчість продовжує життя" / розмову вела Інна Омелянчук // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 107)
365574
  Портнов Г.С. Георгій Степанович Меліхов / Г.С. Портнов. – К., 1962. – 47с.
365575
  Селівачов М. Георгій Ткаченко: особистість, паломник, художник, музикант: Спогади про незабутнього друга та його розповіді // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 394-427. – ISSN 1992-5557
365576
  Селівачов М.Р. Георгій Ткаченко: особистість, поломник, художник, музикант (спогади про незабутнього друга та його розповіді) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 135-153
365577
   Георгій Федорович Проскура - життєвий та творчій шлях // Проблемы машиностроения : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 2016. – Т. 19, № 4. – С. 3-5. – ISSN 0131-2928


  Видатний вчений у галузі аерогідродинаміки та гідромашинобудування, заслужений діяч науки й техніки України.
365578
  Алексапольський Д.Я. Георгій Федорович Проскура / Д.Я. Алексапольський, О.І. Борисенко, Ю.М. Дедусенко ; відп. ред. А.М, Підгорний. – Київ : Наукова думка, 1979. – 68 с. : іл.
365579
  Філіпенко Н.Г. Георгій Флоровський і Василій Зеньковський: відмінність інтерпретацій історії релігійної філософії (на прикладі "Науки про людину" В.І. Нєсмєлова) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 103-109


  В статті розглядається відмінність методологічних підходів досліджень релігійної філософії Георгієм Флоровським і Василієм Зеньковським та їхнє ставлення до можливості християнської філософії. В статье рассматривается различие методологических ...
365580
  Голубович І.В. Георгій Флоровський і філософська традиція Новоросійського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 293-303. – ISBN 978-617-689-150-5
365581
  Романченко М.З. Георгій Целех / М.З. Романченко. – Львів, 1966. – 28с.
365582
  Алексієвець М. Георгій Шарпак: видатний внесок у розвиток світової науки / М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 245-252. – ISBN 978-917-7694-06-8
365583
   Георгій Шевель - міністр, патріот, людина : очима сучасників. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 128с. – ISBN 966-611-374-0
365584
   Георгій Якович Пікус (нар. 1930) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 27. – ISBN 966-594-277-8
365585
  Лагутенко О. Георгій Якутович: графічний контур майбуття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 96-101. – ISSN 0130-1799
365586
   Георгіца Аурел Зіновійович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 61


  Георгіца Аурел Зіновійович. Некролог. 11 листопада 2012 року на 72-му році життя несподівано відійшов у вічність доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1980-1984 ...
365587
   Георгію Васильовичу Гайку - 80 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 56-47. – ISSN 1562-1146
365588
  Малаков Д. Георгію Малакову - 80 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 0130-1799
365589
   Георгію Трохимовичу Продайводі - 80 років // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 201-205 : фото. – ISSN 0203-3100
365590
  Беляков С. Георграф и его боги : Алексей Иванов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 8-22. – ISSN 0042-8795


  Творчество писателя Алексея Иванова
365591
  Сляднев А.П. Георграфические основы климатического районирования : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / Сляднев А.П. ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 40 с. – Бібліогр.:с.38-39
365592
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 172-193
365593
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
365594
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 255, [5] л. – Додатки: л. 231-255. – Бібліогр.: л. 198-230
365595
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
365596
  Динцес Л. Геори Гоголя в изобразительном искусстве / Л. Динцес, П. Корнилов. – 2-е испр. изд. – Ленинград : ОГИЗ РСФСР треста Полиграфкнига им. Ив. Федорова, 1937. – 46, [68] с.
365597
  Самойлова Х.С. Георізноманітність: нова категорія в розвитку природно-заповідного фонду України / Х.С. Самойлова, Д.О. Самойлич, В.В. Манюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 104-107. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
365598
  Гладцин И.Н. Георморфология СССР : учебное пособие / И.Н. Гладцин. – Ленинград : Учпедгиз
Ч. 1 : Геоморфология Европейской части СССР и Кавказа. – 1939. – 384 с.
365599
  Кирик В.Л. Георолітична експансія за часів глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 192-199. – ISBN 966-628-134-1
365600
   Георусистика. Вызовы XXI века : [сборник науч. ст.] / [Виноградов В.А. и др. ; под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2011. – 155, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-562-003-8
365601
   Георусистика. Первое Приближение / [под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2010. – 152 с. – ISBN 978-966-2930-58-0
365602
  Рудяков А.Н. Георусистика: языки в глобальном мире // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 7-9. – ISSN 2219-4290


  Статья посвящена проблеме исследования русского языка в современных условиях. Термин "георусистика" предложен в качестве понятия, которое может отразить особенности взаимодействия русского языка с другими языками. На некоторых примерах показаны ...
365603
  Сорокіна Г.О. Геосайти Луганскої області: їх раціональне використання та охорона : Автореф. дис. ...канд. географю наук: Спец. 11.00.11 / Галина Олександрівна Сорокіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.; 14 назв
365604
  Сорокіна Галина Олександрівна Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Сорокіна Г.О.; МОіНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 242л. + Додатки: л.197-242. – Бібліогр.: л.182-196
365605
  Шищенко П.Г. Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : монографія / П.Г. Шищенко, Г.О. Сорокіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : Державний заклад "Луганський нацыональний ун-т ім. Тараса Шевченка", 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-617-177-4
365606
  Денисик Г.І. Геосайти Поділля / Г.І. Денисик, Л.В. Страшевська, В.І. Корінний. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 211, [3] с. : іл., табл. – На обкл. назва серії: Поділля: природа і ландшафти. – Бібліогр.: с. 197-211. – (Серія "Природа і ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-621-561-4
365607
  Страшевська Л.В. Геосайти Поділля як об"єкти наукового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 54-64. – Бібліогр.: 10 назв.
365608
  Резанов И.А. Геосинклинали и платформы - два типа структур земной коры : География. История земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 27-30 : Фото, рис. – ISSN 0016-7207
365609
  Казаков И.Н. Геосинклинали и складчатые области / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1978. – 256с.
365610
  Кэй М. Геосинклинали Северной Америки / М. Кэй. – Москва : Иностранная л-ра, 1955. – 192с.
365611
  Обуэн Ж. Геосинклинали. Проблемы происхождения и развития / Ж. Обуэн. – Москва : Мир, 1967. – 302с. – (Наука о Земле)
365612
  Маркевич П.В. Геосинклинальное терригенное осадконакопление на Востоке Азии в фанерозое: на прим. Сихотэ-Алиня и Камчатки / П.В. Маркевич. – М., 1985. – 118с.
365613
  Огородников О.Н. Геосинклинальные месторождения боктитов на Урале и их связь с вулканизмом / О.Н. Огородников, А.К. Гладковский. – М., 1975. – 96с.
365614
   Геосинклинальные осадочно-вулканогенные формации советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1987. – 153с.
365615
  Азербаев Н.А. Геосинклинальные отложения ордовика Байконурского синклинория : состав и условия формирования / Н.А. Азербаев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 136 с., 17 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 115-120
365616
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. / Т.И. Фролова. – М., 1977. – 265с.
365617
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. Некоторые проблемы размещения и происхождения вулканогенных формаций на примере Восточного склона Южного Урала : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Фролова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геологич. фак-т. – М., 1970. – 36л.
365618
   Геосинклинальный литиогенез на границе континент - океан. – М, 1987. – 175с.
365619
  Колотуха О. Геосистемна парадигма спортивного туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
365620
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 266 л. + Додаток: л.241-250. – Бібліогр.: л. 251-266
365621
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. географічних наук :11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.:15 назв
365622
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 63-68 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
365623
  Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 43-49. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
365624
  Воровка В.П. Геосистемний принцип розвитку заповідної справи у прибережній смузі Азовського моря // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 148-154. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
365625
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 236л. + Додаток : л.191-219. – Бібліогр. : л.220-236
365626
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
365627
  Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
365628
   Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках. – М, 1984. – 191с.
365629
   Геосистемный мониторинг мелиорируемых территорий : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / П.Г. Щишенко, Д.А. Тютюнник, Р.П. Федорищак, В.В. Царь, Б.А. Мусиенко // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
365630
  Кривульченко А.И. Геосистемы Каховского массива орошения и особенности засоленности их почвогрунтов : теория и практика ландшафтно-географических исследований / А.И. Кривульченко, В.И. Николюк, Н.А. Орловский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 24-30 : Табл. – ISSN 0201-4122
365631
   Геосистемы контакта тайги и степи : юг Центральной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1991. – 214с.
365632
   Геосистемы предгорий Западного Саяна. – Новосибирск : Наука, 1979. – 320с
365633
  Кисельов Ю. Геософічний погляд на періодизацію історії Південно-Східної України // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 98-102
365634
  Кисельов Ю.О. Геософічні аспекти європейської інтеграції України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 181-188 : рис. – Бібліогр.: 14 назв.
365635
  Никитина М.Г. Геосоциология: период формирования // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 62-66. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
365636
  Киреева Т.И. Геосоциоэтногенезис музыкальной культуры Восточной Украины как символ биполярного общества // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 245-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Предлагаемая научная статья посвящена исследованию становления музыкальной культуры региона. Необычайно сложен для изучения, подачи научной интерпретации событий культурно-исторической жизни в ретро- и перспективе, но и в реальном поиске, возрождении ...
365637
  Голубець М.А. Геосоціосистемологія = Geosociosystemology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат Нац. акад. наук України. – Львів : Манускрипт, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 245-262. – ISBN 978-966-2400-31-1


  Бібліотеці КНУ. 08.94.14. Підпис
365638
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 1. На пути к геоспациализму: пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 129-138. – ISSN 0869-0499
365639
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 2. Цивилизация, проект Модерна, глобализация и геоспациализм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 165-173. – ISSN 0869-0499
365640
  Замятин Д.Н. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
365641
  Шуман В.Н. Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 16-27. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
365642
  Шуман В.Н. Геосреда как открытая нелинейная диссипативная динамическая система - задачи идентификации, возможности управления, прогноз эволюции (обзор) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 35-50. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0203-3100
365643
  Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд / М. Давид. – Ленинград : Недра, 1980. – 360с.
365644
   Геостатистический анализ характеристик почв и урожайности в полевом опыте по точному земледелию / В.А. Сидорова, Е.Е. Жуковский, П.В. Лекомцев, В.В. Якушев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 879-888 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
365645
  Тютюнник Ю. Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу) / Ю. Тютюнник, О. Шабатура, Дауніс-і-Естадел"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 79-85. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Розподіл концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві залежить від дії природних і техногенних факторів і характеризується різними закономірностями міграції та накопичення в латеральному і радіальному напрямках. Вивчення концентрацій хімічних ...
365646
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання агроекологічного моніторингу грунтв засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 36-40 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
365647
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод Київської області засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 32-38 : мал., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-9780
365648
   Геостатистичний аналіз атмогеохімічного поля в приземному шарі атмосфери Північної України (за даними бріогеохімічної індикації) / Ю. Тютюнник, О. Шабатура, О. Блюм, Дауніс-і-Естадел"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Бріогеохімічна індикація забруднення атмосфери центральної частини Північної України здійснюється на основі використання моху виду P. schreberi. Система відбору проб моху передбачала емпіричну прив"язку до конкретної фізико-географічної зони, ...
365649
  Кузьменко О.Б. Геостатистичні дослідження собівартості виробництва залізорудного концентрату // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
365650
  Новикова В.А. Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике "Днепровско-Орельский" // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 87-95 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0587-2596
365651
  Шарко С. Геостратегические интересы Южной Кореи и будущее Корейского полуострова // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 6. – С. 141-150. – ISSN 0130-9625
365652
  Кучер С.О. Геостратегії Японії: історія та сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 351-358
365653
  Габер Ю.А. Геостратегічна пастка Східного партнерства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 25-30. – ISSN 2310-2624
365654
  Радченко О.В. Геостратегічна Україна // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 119-141. – ISSN 2414-05-62
365655
  Масляк П. Геостратегічне планування для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 77-85. – ISSN 1682-2366
365656
  Кравчук Н. Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 30-38. – ISSN 1728-9343
365657
  Гончар Б. Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу поглядів та підходів З. Бжезинського щодо проблем та перспектив діяльності і ефективності НАТО в сучасній геополітичній ситуації. The article is devoted to analysis of Z. Brzezinski"s views and approaches to the problems and ...
365658
  Савчук І. Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення є важливим елементом національної стратегії оборони. Використання цього виду транспорту створює нові можливості щодо переміщення військовослужбовців та водночас породжує ...
365659
  Кондратенко О.Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації : монографія / Олег Кондратенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 607, [1] с. – Імен. покажч.: с. 599-605. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-957-6
365660
  Турпак Н. Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 123-132
365661
  Нагорний С. Геостратегічні інтереси Китаю та Туреччини в розширеному Чорноморсько-Каспійському басейні: 5 геополітичних висновків для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 34-37. – (Історичні науки)
365662
  Макаренко Є.А. Геостратегічні інтереси США у сучасному світі // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 230-254. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
365663
  Грищенко Т.А. Геостратегічні концепції З. Бжезинського першої половини 70-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 48)


  В статті розглядаються міжнародно-політичні погляди З. Бжезинського напередодні початку його урядової діяльності. Показано, що він мав чіткий намір геостратегічних концепцій, які контрастували з геостратегічним кодом Р. Ніксона - Г. Кіссінджера
365664
  Міщенко А.Б. Геостратегічні пріоритети України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
365665
  Мартинова А.Ю. Геостратегічні проекти Міжмор"я і Тримор"я у зовнішній політиці України (1991-2020 рр.) // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 70-85. – ISBN 978-966-02-9738-8
365666
  Перепелиця Г.М. Геостратегія нового експансіонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 108-110. – ISSN 2308-6912
365667
  Полтораков О. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного "полюсу сили" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-28. – (Політичні науки)
365668
  Гольцов А.Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі : дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Гольцов Андрій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 500 арк. – Додатки: арк. 492-500. – Бібліогр.: арк. 389-491
365669
  Гольцов А.Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Гольцов Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
365670
  Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні засади і практична реалізація : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Кондратенко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
365671
  Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні основи і практична реалізація : дис. ... д-ра політ. наук: 21.03.03 / Кондратенко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 529-565. – Бібліогр.: арк. 416-528
365672
  Борділовська О.А. Геостратегія України в контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 26-33. – (Європейські дослідження)
365673
  Андрущенко С.В. Геостратегія України в новому геополітичному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 31-43
365674
  Моргацький Владислав Геостратигічні інтереси України в регіоні Західні Балкани у контексті нових геополітичних реалій / Моргацький Владислав, Дністрянський Мирослав // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 51-64 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
365675
  Кротова В.А. Геострофическая циркуляция вод Байкала в период прямой термической стратификации. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Кротова В.А.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1971. – 19л.
365676
  Атеев А.Е. Геоструктура надсолевых отложений Саратовского Заволжья в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. : Автореф... наук: / Атеев А.Е.; Сарат. гос.унив. им,Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 22л.
365677
  Макареску В.С. Геоструктурные взаимоотношения осадочного покрова и фундамента и перспективы нефтогазоносности эпигерцинсокй платформы юго-запада Бессарабии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Макареску В. С. ; Гос. геол. ком. СССР , Всес. нефт. науч.-исслед. геол. разв. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19 с.
365678
  Грекова Н.В. Геоструктурные особенности юго-восточной части Пачелмско-Саратовского авлакогена в связи с дценкой перспектив нефтегазоностности : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.17 / Грекова Н. В.; МВиССР РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 24л.
365679
   Геоструктурный анализ Волго-Уральсой нефтегазоностной области. – М, 1977. – 81с.
365680
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365681
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365682
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365683
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365684
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365685
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365686
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365687
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365688
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/11. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365689
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365690
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365691
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365692
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365693
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365694
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365695
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365696
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365697
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365698
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
365699
   Геотектионическое развитие Куринской впадины. – Баку, 1984. – 111с.
365700
  Безуглий А.М. Геотектонiка / А.М. Безуглий. – Київ : Київський університет, 1968. – 188с.


  Подаються вiдомостi пpо pозвиток геотектонiчних знань та сучаснi погляди на геостpуктуpу земної коpи.Розpаховано на студентiв,аспipантiв.
365701
  Потапов И.И. Геотектоника / И.И. Потапов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 251с.
365702
  Белоусов В.В. Геотектоника : учеб. пособ. для геол. специальностей вузов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1976. – 334 с. : ил., карт., 1л. схем. – Библиогр.: с. 328-331
365703
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
365704
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
365705
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
365706
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
365707
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
365708
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
365709
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
365710
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
365711
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
365712
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
365713
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
365714
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
365715
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
365716
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
365717
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
365718
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
365719
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
365720
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
365721
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
365722
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
365723
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
365724
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
365725
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
365726
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
365727
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
365728
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
365729
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
365730
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
365731
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
365732
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
365733
  Карташев В.Ф. Геотектоника : Учебное пос. для вузов / В.Ф. Карташев. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 159с.
365734
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
365735
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
365736
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
365737
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
365738
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
365739
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
365740
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
365741
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
365742
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
365743
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
365744
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
365745
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
365746
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
365747
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
365748
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
365749
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
365750
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
365751
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
365752
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
365753
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
365754
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
365755
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
365756
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
365757
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
365758
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
365759
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
365760
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
365761
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
365762
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
365763
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
365764
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
365765
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
365766
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
365767
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
365768
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
365769
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
365770
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
365771
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
365772
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
365773
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
365774
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
365775
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
365776
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
365777
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
365778
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
365779
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
365780
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
365781
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
365782
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
365783
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
365784
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
365785
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
365786
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
365787
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
365788
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
365789
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
365790
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
365791
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
365792
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
365793
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
365794
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
365795
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
365796
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
365797
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
365798
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
365799
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
365800
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
365801
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
365802
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
365803
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
365804
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
365805
   Геотектоника европейского Северо-Вотока СССР. – Сыктывкар, 1988. – 165с.
365806
  Щерба Г.Н. Геотектоника и металлогения / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
365807
  Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / В.Е. Хаин, М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1995. – 480с. – ISBN 5-211-03063-Х
365808
  Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа / Бабаев А.Г. – Ленинград : Недра, 1966. – 372 с., [7] табл.
365809
  Коржнев М.Н. Геотектоническая основа геолого-геофизических моделей формирования Черноморского нефтегазоносного бассейна // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 20-32. – ISSN 1999-7566
365810
  Кутас Р.И. Геотектонические и геотермические условия зон флюидной и газовой разгрузки в Черном море // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 16-52 : рис. – Библиогр.: с.42-46. – ISSN 0203-3100
365811
  Хаин В.Е. Геотектонические основы поиска нефти / В.Е. Хаин. – Баку, 1954. – 692с.
365812
  Чекунов А.В. Геотектонические особенности Северо-Западной части Черного моря в неогене / А.В. Чекунов. – К, 1966. – Отд. оттиск: Доклады АН СССР. 1966, т. 168, № 1
365813
  Архангельская В.В. Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений / В.В. Архангельская , Ф.И. Вольфсон ; АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии И геохимии. – Москва : Наука, 1977. – 274 с., [2] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 259-272
365814
  Божко Н.А. Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности украинского щита // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 24-38. – ISSN 0204-3548
365815
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Азово-Кубанской впадины в верхнемеловую эпоху / А.В. Чекунов, 1958. – С. 46-51. – Отд. оттиск
365816
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Северо-Западной части Черного моря в палеогене и неогене / А.В. Чекунов, 1967. – С. 25-31. – Отд. оттиск
365817
  Чекунов А.В. Геотектонические черты северо-западной части Черного моря в среднем-верхнем миоцене и плиоцене по геофизическим данным / А.В. Чекунов, Л.И. Рябчун, 1965. – С. 12-23. – Отд. оттиск
365818
  Гюльдуст М.А. Геотектоническое развитие Мишовдаг-Баяндованской антиклинальной зоны и прилегающих структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Гюльдуст М.А.; Совет Азерб.науч-исслед.ин-та по добыче нефти. – Баку, 1968. – 26л.
365819
  Кудинова Е.А. Геотектоническое развитие структуры центральных областей Русской платформы. / Е.А. Кудинова. – М., 1961. – 96с.
365820
  Хаин В.Е. Геотектоническое развитие Юго-Восточного Кавказа / В.Е. Хаин. – Баку, 1950. – 224с.
365821
  Чекунов А.В. Геотектоничний розвиток Кримсько-Кавказького передового прогину та деякі основні його закономірності / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – С. 77-89. – Окр. відбиток
365822
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в еоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1960. – [6] с. – Окр. вілб.: Геологічний журнал. 1960, т. 20, вип. 2
365823
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в майкопі / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. : рис. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР. Геологія, 1958, № 4 (с. 422-425)
365824
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в палеоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. – Окр. відбиток
365825
  Безуглий А.М. Геотектоніка / А.М. Безуглий. – Київ : КДУ, 1968. – 188с.
365826
  Шевчук В.В. Геотектоніка : текст лекцій / В.В. Шевчук, А.М. Лисак; МОНУ; ЛН університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 176с.
365827
  Кирилюк В.П. Геотектонічна періодизація раннього докембрію // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0367-4290
365828
  Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-163 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1682-3591
365829
  Іванова А.В. Геотектонічний режим формування вугленосних відкладів Західного Донбасу (Україна) / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева, О.І. Спіріна // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 66-79 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISSN 1025-6814
365830
  Михайлов Володимир Альбертович Геотектонічні аспекти стадійності рудоутворення раннього докембрію (на прикладі золота) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
365831
  Чекунов А.В. Геотектонічні риси Азово-Кубанської западини в середньому і верхньому міоцені // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
365832
  Щерба Г.Н. Геотектоногены и рудные пояса. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1970. – 184с.
365833
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата : Наука
Т.1 : Геотектоногены и магматизм. – 1972. – 217с.
365834
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата
2. – 1973. – 292с.
365835
   Геотемпературные условия нефтегазоносности мезокайнозойского комплекса Южно-Каспийского бассейна / К.Н. Каграманов, М.С. Бабаев, С.Г. Шпырко, Х.З. Мухтарова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 222-234 : рис., табл. – Библиогр.: с. 233-234. – ISSN 0203-3100
365836
   Геотеплофизические исследования в Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 173с.
365837
  Дворов И.М. Геотермальная энергетика. / И.М. Дворов. – М., 1976. – 192с.
365838
  Берман Э. Геотермальная энергия / Э. Берман; Пер. с англ. Б.Ф. Маврицкого. – Москва : Мир, 1978. – 416с.
365839
   Геотермальная энергия. Ресурсы, разработка, использование. – Москва : Мир, 1975. – 354с.
365840
  Святловский А.Е. Геотермальный проект - вулканический очаг / А.Е. Святловский. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
365841
  Богомолов Г.В. Геотермическая зональность территории БССР / Г.В. Богомолов, Л.А. Цыбуля, П.П. Атрощенко.; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 212 с. : черт., карт. – Библиогр.: с. 203-210
365842
   Геотермическая карта СССР в масштабе 1:5 000 000. – Москва, 1972. – 40с.
365843
   Геотермические и геохимические исследования высокотемпературных гидротем. – М, 1986. – 209с.
365844
   Геотермические исследования. – М, 1964. – 176с.
365845
   Геотермические исследования на дне акваторий. – Москва : Наука, 1988. – 147с.
365846
   Геотермические исследования нефтяных и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
365847
  Якубов Геотермические исследования тефтегазовых месторождений Апшерона / Якубов, И.С. Атакишиев. – Баку, 1973. – 88с.
365848
  Атакишиев И.С. Геотермические исследования юго-западной части Апшеронской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Атакишиев И.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 16л.
365849
  Осадчий В.Г. Геотермические критерии нефтегазоносности недр / В.Г. Осадчий, А.И. Лурье, В.Ф. Ерофеев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 143с.
365850
   Геотермические методы исследований в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1979. – 285с.
365851
   Геотермические модели геологических структур. – С., 1991. – 175с.
365852
   Геотермические поиски полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1979. – 147с.
365853
  Кутас Р.И. Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамление // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 135-158. – Список літ.: с. 154-158. – ISSN 0203-3100
365854
  Кутас Р. Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба / Р. Кутас, Д. Майцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-43. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  По отношению к стабильным тектоническим регионам (например, докембрийским платформам) аномальные зна - чения теплового потока в Паннонском бассейне достигают 50-60 мВт / м 2, что предполагает тесную взаимосвязь неоген-четвертичного вулканизма с ...
365855
  Кутас Р.І. Геотермические условия зон неовулканизму Закарпатського прогиба / Р.І. Кутас, Д. Майцин // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 39-44
365856
  Кутас Р.И. Геотермические условия и мезо-кайнозойская эволюция Карпато-Паннонского региона // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 75-107 : рис. – Библиогр.: с. 101-107. – ISSN 0203-3100
365857
  Гордиенко В.В. Геотермические условия и тепловые свойства пород Крымского полуострова : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гордиенко В.В.; АН УССР. Ин-т геофизики. – Киев, 1966. – 132л.
365858
  Шаоршадзе М.П. Геотермические условия и термальные воды зоны западного погружения Грузинской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.125 / Шаоршадзе М.П. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 16 с.
365859
  Хребтов А.И. Геотермические условия и термальные воды Центрального Предкавказья / А.И. Хребтов; АН СССР. Научн. совет по геотермическим исследованиям. – Москва : Наука, 1985. – 109с.
365860
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири / С.В. Лысак; Отв. ред. Пиннекер Е.В., АН СССР, Сибирское отделение, Институт земной коры. – Москва : Наука, 1968. – 120с.
365861
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лысак С.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 21л.
365862
  Годердзишвили Нора Артемовна Геотермические условия и терминальные воды зоны восточного погружения Аджаро-Триолетской складчатой системы : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.06 / Годердзишвили Нора Артемовна ; Груз. полит. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 20 с.
365863
  Арболишвили Д.З. Геотермические условия межгорных впадин Грузии в связи с поисками залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Арболишвили Д.З.; Совет Азерб. гос. науч.-исслед. и проектного ин-та нефт. пром-сти по присуждению учен. степеней. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
365864
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении / А.А. Аветисьянц; АН СССР. Научн.совет по геотермическим исслед. Геологический институт. – Москва, 1979. – 85с.
365865
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении в связи с особенностями ее геологического строения и поисками термальных вод : автореф. ... канд. геол.-минерал. наук: 120 / Аветисьянц А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 22 с.
365866
  Власова Светлана Петровна Геотермические условия недр Восточного Предкавказья и Северо-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Власова Светлана Петровна; Грозн. нефт. ин-т. – Грозный, 1967. – 24л.
365867
  Котровский В.В. Геотермические условия образования и размещения залежей углеводородов в осадочном чехле Прикаспийсокй впадины / В.В. Котровский. – Саратов, 1986. – 153с.
365868
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
365869
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
365870
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко ; под.ред. Г.В. Богомолова. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 104 с.
365871
  Кашпур Я.Н. Геотермические условия Юго-Западной части Донбасса. / Я.Н. Кашпур, А.Ф. Захарьин. – М., 1958. – 116с.
365872
  Дучков А.Д. Геотермический метод обнаружения газовых гидратов в донных осадках акваторий / А.Д. Дучков, В.Е. Истомин, Л.С. Соколова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 920-929 : рис. – Библиогр.: с. 928-929. – ISSN 0016-7886
365873
  Дружинин А.В. Геотермический режим Куйбышевского Поволжья и использование геотремии при поисках и разведке нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин А.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 24л.
365874
  Сальников В.Е. Геотермический режим Южного Урала / В.Е. Сальников. – М, 1984. – 89с.
365875
  Мириджанян Рафик Тигранович Геотермическое поле Армянской ССР и перспективы практического использования подземного тепла : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Мириджанян Рафик Тигранович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
365876
  Лысак С.В. Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны. / С.В. Лысак. – М., 1976. – 92с.
365877
  Аширов Т. Геотермическое поле Туркмении / Аширов Тачмет ; отв. ред. Я.Б. Смиронов. – Москва : Наука, 1984. – 160 с. – Библиогр.: с. 151-158
365878
   Геотермия. – М, 1974. – 162с.
365879
  Гогель Ж. Геотермия / Ж. Гогель. – Москва : Мир, 1978. – 171с.
365880
  Голубев В.А. Геотермия Байкала / В.А. Голубев; Отв. ред. Ю.А.Зорин. – Новосибирск : Наука, 1982. – 150с.
365881
  Дьяконов Д.И. Геотермия в нефтяной геологии / Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 278 с.
365882
  Чихрадзе Ш.Г. Геотермия Колхидской низменности. / Ш.Г. Чихрадзе. – М., 1972. – 103с.
365883
  Курчиков А.Р. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири / А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий. – Москва : Недра, 1987. – 132с.
365884
   Геотермия нефтегазоностных областей Азербайджана и Туркмении. – М, 1973. – 191с.
365885
  Непримеров Н.Н. Геотермия областей нефтегазонакопления / Н.Н. Непримеров, Э.Я. Ходырева, Н.Н. Елисеева. – Казань, 1983
365886
  Череменский Г.А. Геотермия. / Г.А. Череменский. – Л., 1972. – 271с.
365887
  Назаревич А. Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті / А. Назаревич, А. Микита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективи застосування геотермічного методу в сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті. Коротко розглянуто фізику флюїдно-гідротермальних процесів як фізичну основу методу, методико-апаратурне забезпечення та деякі результати ...
365888
  Кутас Р.І. Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 17-28 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1684-2189
365889
  Самойлов В.В. Геотермобаричні особливості Борисівського родовища та їх врахування при підрахунку запасів газу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
365890
  Таланцев А.С. Геотермобарометрия по доломит-кальцитовым парагенезисам / А.С. Таланцев. – Москва : Наука, 1981. – 136с.
365891
   Геотермометры и палеотемпературные градиенты. – Москва : Наука, 1981. – 166с.
365892
   Геотерсические исследования. – Тбилиси, 1989. – 245с.
365893
   Геотерсические исследования и использование тепла Земли. – М, 1966. – 432с.
365894
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 97. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
365895
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 98. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
365896
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 100. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статей
365897
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 101. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
365898
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 102. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
365899
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 104. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
365900
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 105. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
365901
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 107. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
365902
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1996-. – ISSN 1607-4556
Вип. 108. – 2013. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365903
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 109. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365904
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365905
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 111. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365906
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 112. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365907
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365908
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 115. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365909
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 117. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365910
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 118. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365911
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 119. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365912
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 120. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365913
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 121. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365914
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 122. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365915
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 123. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365916
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 124. – 2015. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365917
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 125. – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365918
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 126. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365919
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 127. – 2016. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365920
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 128. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365921
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро : Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 129. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365922
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 130. – 2016. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365923
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 131. – 2016. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365924
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 132. – 2017. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365925
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 134. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365926
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : ПП "Інтеграл", 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 135. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365927
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інттеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 136. – 2017. – 237 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
365928
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інтеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 139. – 2018. – 208 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
365929
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інтеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 140. – 2018. – 210 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
365930
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інттеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 142. – 2018. – 182 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
365931
  Іщенко Ю.І. Геотехнічний моніторинг при реконструкції поштової площі в м.Києві // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 111-122 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2411-4049
365932
   Геотехнологии и природа : экологизация технологий. – Москва : Знание, 1987. – 94с. – (Человек и природа. Народный университет ; № 4 1987г.)
365933
   Геотехнологические проблемы топливно-энергетических ресурсов Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
365934
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.1. – 2001. – 215с.
365935
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.2. – 2001. – 231с.
365936
  Стефаник Ю.В. Геотехнология некондиционных твердых топлив. / Ю.В. Стефаник. – К, 1990. – 266с.
365937
  Маланчук З.Р. Геотехнології гірництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 200, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-327-229-0
365938
  Продайвода Г.Т. Геотопія - новий перспективний напрямок геоінформатики / Г.Т. Продайвода, В.В. Грицак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 14)


  Пропонується короткий огляд нового напрямку геоінформатики геотопії.
365939
   Геотраверс Сихоте-Алинь-Японское море - Остров Хонсю - Тихий океан. – М, 1982. – 55с.
365940
   Геотреверс Северо-Китайская равнина - Филиппинское море - Марианский желоб. – М, 1991. – 149с.
365941
  Меркис А.И. Геотропизм растений и его значение для ориентации побегов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Меркис А.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
365942
  Меркис А.И. Геотропическая реакция растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1973. – 264с.
365943
  Кіш Г.В. Геотуризм як можливість пізнання унікальності дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
365944
   Геотуризм: деякі приклади з Туреччини / С. Кейгилі, Д. Сініногу, Е. Аксой, А. Шашмаз // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Т. 26 (1). – С. 79-87. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 22). – ISSN 2313-2159
365945
   Геотуристичні об"єкти Карпатського національного природного парку: сучасний стан та перспективи використання / М.І. Гриник, М.В. Цуркан, А.А. Скульчук, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 84-92. – ISSN 2308-135X
365946
  Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
365947
   Геофизика -1962. – Москва, 1964. – 500с.
365948
  Пришлецов В.И. Геофизика / В.И. Пришлецов. – Москва : Гиодезиздат, 1946. – 320с.
365949
   Геофизика. – Иркутск, 1972. – 55с.
365950
   Геофизика. – М, 1980. – 192с.
365951
   Геофизика
№ 1. – 1986
365952
   Геофизика
№ 2. – 1986
365953
   Геофизика
№ 3. – 1986
365954
   Геофизика
№ 4. – 1986
365955
   Геофизика
№ 5. – 1986
365956
   Геофизика
№ 6. – 1986
365957
   Геофизика
№ 7. – 1986
365958
   Геофизика
№ 8. – 1986
365959
   Геофизика
№ 9. – 1986
365960
   Геофизика
№ 10. – 1986
365961
   Геофизика
№ 11. – 1986
365962
   Геофизика
№ 12. – 1986
365963
   Геофизика : реферативный журнал
№№ 1-12. – 1987
365964
   Геофизика : реферативный журнал
№№ 1-12. – 1988
365965
   Геофизика : реферативный журнал
№№ 1-12. – 1989
365966
   Геофизика
№ 1. – 1996
365967
   Геофизика
№ 2. – 1996
365968
   Геофизика
№ 3. – 1996
365969
   Геофизика
№ 4. – 1996
365970
   Геофизика
№ 5/6. – 1996
365971
  Франтов Г.С. Геофизика в археологии / Г.С. Франтов, А.А. Пинкевич. – Ленинград : Недра, 1966. – 212с.
365972
  Сазонов В.А. Геофизика в маркшейдерском деле / В.А. Сазонов, Д.И. Сосик. – Москва, 1989. – 118с.
365973
   Геофизика и антропогенные изменения ландшафтов Чукотки. – Москва : Наука, 1987. – 270с.
365974
   Геофизика и тектоника Кольского полуострова. – М.-Л, 1966. – 91с.
365975
   Геофизика и тектоника переходной зоны Западно-Тихоокеанского типа. – Владивосток, 1985. – 134 с.
365976
   Геофизика ландшафта. – М, 1967. – 176с.
365977
  Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта : [учеб. пособие для ун-тов по спец. "География"] / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Высшая школа, 1990. – 286, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 278-279
365978
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. Биоэнергетика, модели, проблемы : учебно-методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский университет, 1991. – 95 с.
365979
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта: Метод балансов : Учебно методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 95 с.
365980
  Галкин И.Н. Геофизика Луны / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1978. – 176 с.
365981
  Ушаков С.А. Геофизика о дрейфе материков : (от гипотезы дрейфа материков к теории тектоники литосферных плит) / С.А. Ушаков. – Москва : Знание, 1976. – 48с.
365982
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.1 : Геофизика океанского дна. – 1979. – 470с.
365983
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.2 : Геодинамика. – 1979. – 416с.
365984
   Геофизика. Околоземное космическое пространство : Лекции в летней школе теоретической физики. – Москва : Мир, 1964. – 464 с.
365985
   Геофизические исследования на Украине : Cб. статей. – Киев : Техніка, 1969. – 237с. : Ил. – Библиогр. 13с.
365986
   Геофизические методы поисков и разведки неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1984. – 223с.
365987
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа : Менждународный сборник науных трудов. – Пермь, 1988. – 110с.
365988
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1932. – 256 с.
365989
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
365990
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
365991
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
365992
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
365993
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
365994
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
365995
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
365996
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
365997
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
365998
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
365999
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
366000
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,