Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
361001
  Біленчук П.Д. Деякі методи дослідження підроблених електронних фотозображень / П.Д. Біленчук, А.І. Терешкевич, С.М. Джей // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 170-176. – ISSN 1992-4437
361002
  Полмієнко С.К. Деякі методи індикативної оцінки процесів національного розвитку / С.К. Полмієнко, С.Є. Горда // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 83-95. – ISSN 1726-8699
361003
  Григоров А.В. Деякі методи мінімаксного оцінювання та прогнозування економічних показників / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються проблеми, які виникають на сучасному фінансовому ринку цінних паперів в умовах його нестаціонарності та невизначеності, щодо зовнішніх чинників. Розглядаються питання, пов"язані з застосуванням мінімаксних алгоритмів оцінювання станів і ...
361004
   Деякі методи прискорення розвитку прихованих та потенційних дефектів в задачах форсованих випробувань елементів РЕЗО / С.В. Лєнков, Л.О. Комарова, В.О. Проценко, Д.О. Перегудов, Ю.А. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-81. – Бібліогр.: С. 81. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто декілька методів прискорення розвитку прихованих та потенційних дефектів в задачах форсованих випробувань елементів РЕЗО. In the article some methods of acceleration of development of the latent and potential defects in the missions of ...
361005
  Яковлева В.А. Деякі методичні аспекти виробничої (комплексної з фаху) практики // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 244-248
361006
  Цепенда М.В. Деякі методичні аспекти екологічної оцінки річкових водних ресурсів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 149-154. – ISBN 966-521-109-9
361007
  Минка А.П. Деякі методичні підходи до оцінки підприємницького ризику в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджуються методичні підходи в оцінці підприємницького ризику.
361008
  Кривда Н.Ю. Деякі методологічні аспекти вивчення культури діаспори // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 15-17. – (Філософські науки)
361009
  Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 204-210
361010
  Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни. -. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 204-210
361011
  Бондарук Т.І. Деякі методологічні аспекти історії права як науки про розвиток правового життя соціуму // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 653-659. – ISSN 0869-2491
361012
  Цилюрик С.В. Деякі методологічні засади аналізу соціальної мотивації міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто деякі методологічні засади аналізу соціальної мотивації міграцій. Проаналізовано основні фактори міграцій, що мають свій прояв у певних конкретних мотивах і які слід враховувати, досліджуючи будь-які аспекти сучасних міграцій.
361013
  Михайлов В.С. Деякі методологічні питання побудови індексів зовнішньої торгівлі в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
361014
  Вербовський В.В. Деякі методологічні питання сучасної космогонії / В.В. Вербовський, Е.Г. Крайній // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
361015
  Півторак Г.П. Деякі методологічні проблеми дослідження етно- і глотогенезу східних слов"ян на сучасному етапі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 8-29. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 77 п. – ISSN 0027-2833
361016
  Вітрук М.В. Деякі методологічні проблеми застосування кібернетики в праві / М.В. Вітрук, В.Г. Гончаренко, Б.З. Кабаков // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
361017
  Костенко С. Деякі методологічні та практичні питання актуалізації попиту на страхові послуги для громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті автор намагається визначити теоретичні та практичні чинники росту попиту на страхові послуги з боку громадян. The article deals with the issues of actualization of demands on insurance services from the side of population in the ...
361018
  Панасевич Д. Деякі методологічні та практичні підходи до складання переліку спеціальностей фахівців з вищою освітою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 13-35. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано кількість та назви галузей знань. Останні пропонується назвати галузями професійної діяльності та/або навчання, що відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій. Запропоновано єдиний перелік інженерних спеціальностей фахівців з ...
361019
  Стратонов В. Деякі методологічні та практичні проблемні питання Кримінального процесуального кодексу України / В. Стратонов, О. Стратонова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 163-169. – ISSN 1026-9932
361020
  Шевчук П.М. Деякі механізми дії таурохолевої кислоти на скоротливу активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-35. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка щурів з використанням гіперкалієвого розчину, карбахоліну, кофеїну, фториду натрію показано, що таурохолева кислота пригнічує надходження іонів Са+ через потенціал- і рецептокеровані Са - канали ...
361021
  Соловйов Б. Деякі механізми подолання політичної корупції у виборчому процесі в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 171-173
361022
  Нагорянський Є.А. Деякі механізми публічної політики при демократичних трансформаціях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 237-243


  Досліджено деякі механізми публічної політики при демократичних трансформаціях. Доведено що демократичні трансформації проявляються у глобалізаційних процесах гуманізації та суб"єктивізації людини в політичному процесі. Особливу увагу приділено ...
361023
  Піскорська Н.Г. Деякі механізми регуляції механічної активності гладеньких м"язів шлунково-кишкового тракту / Н.Г. Піскорська, Т.А. Горопашна, М.О. Каплуненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Вивчався механізм дії нітросполук - нітропрусиду натрію та нітрогліцерину на скоротливу активність гладеньких м"язів шлунка щура. Припускається, що нітропрусид і нітрогліцерин викликають розслаблення гладком"язових смужок шлунка внаслідок зменшення ...
361024
  Панфілова Ю.М. Деякі міжнародно-правові проблеми здійснення миротворчої діяльності ООН // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 14-38. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
361025
  Шкрум Т. Деякі міркування з приводу регулювання застави в новому Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 151-152


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
361026
  Сабат Г. Деякі міркування про поетику збірки Івана Франка "Коли ще звірі говорили" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 0130-5263
361027
  Бугров В.А. Деякі міркування про сучасний стан та перспективи філософської освіти / В.А. Бугров, А.А. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про проблему змісту філософської освіти в сучасній українській вищій школі.
361028
  Сандстенд Б. Деякі міркування про шведську історіографію Полтавської битви // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.193-194. – ISBN 966-7653-2-Х
361029
  Дмитрик О.О. Деякі міркування стосовно ієрархічності як ознаки джерел фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 44-50
361030
  Спасибо-Фатєєва Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 15-18.
361031
  Мацькевич М.М. Деякі міркування щодо змісту поняття житла в кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 7-13.
361032
  Дмитрик О. Деякі міркування щодо місця рішень Конституційного Суду України у системі джерел бюджетного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 65-71. – ISSN 1026-9932
361033
  Лисицин Е.М. Деякі міркування щодо нової редакції Воєнної доктрини Російської Федерації / Е.М. Лисицин, Ю.В. Пунда, В.М. Телелим // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 20-24
361034
  Хавронюк М.І. Деякі міркування щодо проекту Концепції державної політики України у сфері кримінальної юстиції та правоохоронної діяльності // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-81
361035
  Варениця О.П. Деякі міркування щодо розуміння філософського постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
361036
  Мурзін В.Ю. Деякі міркування щодо трактування скіфських етногенетичних легенд // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 0235-3490
361037
  Ященко А.М. Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 212-223. – ISSN 2304-4556
361038
  Гюлай Деякі міфологічні елементи в турецьких народних піснях / Гюлай, Мірзаоглу-Сиваджи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 67-73. – ISSN 0130-6936
361039
  Бакаєв М.Ю. Деякі міфологічні прояви сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 76-77
361040
  Іванов В.Ф. Деякі моменти когнітивно-регулятивного підходу до масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.85-88
361041
  Жогіна І. Деякі морфологічні особливості мови Літопису Самовидця XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 213-217. – ISBN 966-650-037-X
361042
  Зарубенко А.У. Деякі морфологічні та посівні якості насіння інтродукованих рододендронів східноазіатського походження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про розміри, вагу 1000 насінин, кількість насінин в 1 г. їх ваги та лабораторну схожість свіжозібраного насіння для 79-ти видів та внутрішньовидових таксонів, інтродукованих в умовах Києва рододендронів східноазіатського походження.
361043
  Павлунь М. Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В.І. Вернадського : до 150-річчя з дня народження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-7. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425


  Стисло описано передбачувальну силу деяких ідей видатного вченого В.І. Вернадського.
361044
  Черниш Т.О. Деякі назви хвороб і хворобливих відчуттів з коренем ПСЛ. *ZEG"- у слов"янських мовах // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 167-172
361045
  Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела з історії загальноіндійських неконгресистських визвольних рухів першої половини XX століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 267-279. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
361046
  Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела про політичний курс Індійського національного конгресу в період незалежності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 259-273. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
361047
  Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 190-202. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
361048
  Волинка К.Г. Деякі напрями модернізації юридичної освіти в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7363-09-4
361049
  Ступницький О.І. Деякі напрями розвитку науково-технічної політики України на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто науково-технологічні можливості та проблеми інтеграції України до світових науково-технологічних структур і нових ринків технологій, особливості співробітництва України з країнами ОЕСР у цій сфері.
361050
  Смірнова К.В. Деякі напрямки екологізації економіки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 165-169. – ISBN 5-7763-2435-1
361051
  Гайдамащук Л.В. Деякі напрямки інноваційної педагогічної діяльності в практиці викладача іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 419-423. – (Право. Економіка. Управління)
361052
  Стукач Т.М. Деякі напрямки розвитку співробітництва України з країнами ЄС в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 106-110.
361053
  Іскендеров Ф А. Деякі напрямки удосконалення використання засобів масової інформації при виявленнні та розслідуванні організованої злочинної діяльності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 60-61
361054
  Клюшніков М.М. Деякі наслідки вивчення фауни молюсків бучакської освіти України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 3-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 6)
361055
  Славич О.Д. Деякі націократичні концепції в українській політичній думці першої половини XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
361056
  Лісняк С.П. Деякі національно-культурні особливості іспанських фразеологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 291-296


  У статті розглядаються лексичні та культурологічні особливості фразеологізмів, а також деякі національно-культурні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и ...
361057
  Коновець С.П. Деякі національно-культурні особливості фразеології (на прикладі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Розглянуто національно-культурну специфіку фразеологізмів іспанської та української мов. Особливу увагу приділено проблемам ексралінгвістичної мотивації фразеологізмів та дослідженню фразеологізмів з національно-культурним компонентом.
361058
  Перестюк Н.А. Деякі невідкладні проблеми // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
361059
  Велмре Е. Деякі невідомі сторінки життя Томаса Йоганна Зеєбека // Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці, 2015. – № 4. – С. 5-9. – ISSN 1726-7714
361060
  Штефан О.О. Деякі негативні умови, які виникають при реалізації права на звернення до суду зі справ з інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглянуто деякі негативні умови реалізації права на звернення до суду стосовно справ, що виникають з авторських та суміжних правовідносин за законодавством України. Summary for tail rights some negative reasons ape described in this article related ...
361061
  Лялюк О.Ю. Деякі недоліки правового регулювання виборчого процесу по виборах депутатів місцевих рад // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 58-64. – ISSN 0201-7245
361062
  Буй Д.Б. Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних / Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
361063
  Кримський А.Ю. Деякі непевні врітерії для діялектольогічної клясифікації старо-руських рукописів / А. Е. Кримський. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
. – 1906. – 153 с. – Вібитка з " Науковий Збірник присвячений проф. М. Грушевському учениками й прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині
361064
  Романенко І.Б. Деякі нерівності вкладення для анізотропних соболєвських просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  Доведено нерівності типу вкладення для анізотропних соболєвських просторів у циліндричних скінченних областях із досить гладкою бічною поверхнею.
361065
  Гудима Д. Деякі новели в інтерпретації поняття "суб"єкт права": абсурдні чи перспективні? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
361066
  Горнісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
361067
  Романюк Б. Деякі новели кримінального законодавства щодо злочинних посягань на життя та здоров"я громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 63-67. – ISSN 0132-1331
361068
  Галиця О. Деякі новели проекту Трудового кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-37
361069
  Шибіко В. Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 104-111. – ISSN 1026-9932


  З точки зору виконання завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження і захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень (ст. 2 КПК України) обґрунтовується ...
361070
  Возіанова Н.Г. Деякі нові види рослин захищеного грунту в інтер"єрах службових приміщень / Н.Г. Возіанова, Т.О. Оселедченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено перелік нових рослин захищеного грунту, що надійшли до Ботанічного саду ОДУ в останні роки та використовувалися в інтер"єрах службових приміщень.
361071
  Люльєва С.А. Деякі нові відомості про юрські відклади р. Бозінген в південній частині Улу-Тау / С.А. Люльєва, Ю.Б. Люльєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 12-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
361072
  Лебедев О. Деякі нові дані з біології та фізіології прядки соснової / О. Лебедев, О. Савенков. – 37-50с.
361073
  Барщевська Н.М. Деякі нові дані про будову четвертинного покриву та геоморфологію долини р. Інгул у Причорномор"ї // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 195-201. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
361074
  Лунгерегаузен П. Деякі нові дані про ноайдавніші осадові світи Поділля / П. Лунгерегаузен, 1936
361075
  Тібері М. Деякі нотатки з приводу світової економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 398-432. – ISSN 1684-906Х
361076
  Співаковський О. Деякі нотатки за підсумками вступної кампанії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 вересня (№ 169). – С. 4
361077
  Щербак Анатолій Деякі нотатки щодо кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43. – ISSN 1810-3944
361078
  Преловська І.М. Деякі обставини утворення державного заповідника "Софія Київська" у 1930-х рр. // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 20-27. – ISBN 966-95597-5-8
361079
  Сервецький І.В. Деякі ознаки лідера "мафії" / І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 158-169. – ISSN 2222-5374
361080
  Господарець М.В. Деякі ознаки об"єктивної сторони незаконного полювання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-87. – ISSN 2222-5374
361081
  Крегул Ю.І. Деякі організаційні та правові аспекти регулювання внутрішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 467-470. – ISBN 966-660-151-6
361082
  Єрмоленко В.А. Деякі організаційні та тактичні особливості проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 104-107. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
361083
  Кульчій І.М. Деякі організаційно-правові аспекти диверсифікації аграрного виробництва // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 196-199. – ISBN 978-966-7957-18-6
361084
  Сумін В.О. Деякі організаційно-правові аспекти підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у вищій школі // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
361085
  Медведько О. Деякі організаційно-управлінські аспекти діяльності Генерального прокурора України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 5-10
361086
  Тодорова Т.Г. Деякі організаційно - правові аспекти практичного застосування інструментів управління // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.66-74. – Бібліогр.: 11 назв.
361087
  Хом`як Я. Деякі організаційно - правові та адміністративні аспекти діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.256-259. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
361088
  Власюк В. Деякі основи "обов"язку захистити" в міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальній проблемі визначення концепції "Обов"язок захистити" в сучасному міжнародному праві, а також правомірності застосування сили в її рамках. Автор статті пропонує переклад терміну "Responsibility to Protect" на українську мову, ...
361089
  Петрик О. Деякі основні аспекти щодо забезпечення цінової стабільності в Україні / О. Петрик, К. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 432-439. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
361090
  Гнатко М.М. Деякі особистісно-когнітивні особливоті творчо обдарованих підлітків // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.101-108
361091
  Морозов О. Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами "спільних цілей" / О. Морозов, М. Шевченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (372), жовтень. – С. 19-23. – ISSN 1810-3944
361092
  Селіваненко В. Деякі особливості авторських правовідносин у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 33-38
361093
  Масляк В.О. Деякі особливості акумуляції газу в Українському Передкарпатті / В.О. Масляк, В.О. Краюшкін // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 68-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
361094
  Багрій К.Л. Деякі особливості аналізу ефективності використання трудових ресурсів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 344-350. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
361095
  Ткач О.І. Деякі особливості аналізу політичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-266. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про знання - найважливішу категорію філософії - як результат пізнавальної діяльності, система придбаних за її допомогою понять і уявлень про дійсність, сукупність відомостей у будь-якій галузі.
361096
  Ткач О.І. Деякі особливості аналізу умов демократизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 243-245. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми, що пов"язані з умовами й механізмами демократії в залежності від умов демократичних переходів.
361097
  Чумак П.Я. Деякі особливості біології трипса Liothrips vaneeckei Priesner (Thysanoptera, Phlaeothripidae) та метод знезараження цибулин лілій від нього / П.Я. Чумак, Л.М. Кикоть, С.М. Вигера // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 90-92. – ISSN 1605-6574
361098
  Хараборська Ю.О. Деякі особливості будівництва нових об"єктів в історичному середовищі (на прикладі м. Київ) / Ю.О. Хараборська, П.С. Сушко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 126-136. – ISSN 2077-3455
361099
  Любчич Д.А. Деякі особливості вживання кон"юнктива в творчості Данте // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 210-214. – ISBN 966-638-142-7
361100
   Деякі особливості взаємодії жиророзчинних азобарвників з полістиролами в процесах полімеризації та фотохімічних перетворень / О.Д. Коротка, Л.В. Кармазіна, В.Г. Сиромятніков, К.В. Гребешок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено процеси взаємодії жиророзчинних азобарвників червоного Ж, червоного С та жовтого Ж із синтезованими й промисловими полістиролами, вивчено фотохімічні процеси, що спостерігаються в барвниках та забарвлених ними в процесі полімеризації ...
361101
  Розенфельд Н.А. Деякі особливості визначення ознак об"єктивної сторони складу злочину "незаконне втручання в роботу електронно-обчисюваних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж." // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.24-26
361102
  Берзін П. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості визначення розміру штрафу як виду покарання. Конкретизується зміст правових орієнтирів визначення його максимальної та мінімальної межі відповідно до нової редакції статті 53 Кримінального кодексу України. В статье ...
361103
  Котюк І.І. Деякі особливості викладання теорії криміналістичної ідентифікації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
361104
  Грижак Л. Деякі особливості використання артиклів в творах Ф.С. Фіцджеральда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 75-78. – ISBN 966-7825-78-7
361105
  Коваленко Т. Деякі особливості використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 32-36
361106
  Рогатинська Я.З. Деякі особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 429-433. – ISSN 1563-3349
361107
  Одарюк М.П. Деякі особливості виникнення процедури переоформлення права постійного землекористування // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 144-146. – ISBN 978-966-7957-18-6
361108
  Пилипчук О.Г. Деякі особливості висвітлення проблеми української державності в історико-політичній спадщині М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 52)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення проблеми української державності в наукових і публіцистичних працях видатного історика М. Грушевського.
361109
  Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 28-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
361110
  Заярний О.А. Деякі особливості відшкодування збитків, завданих порушенням організаційно-господарських зобов"язань, що виникають з договорів // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 186-194


  У статті розглядаються особливості застосування такої універсальної санкції, як відшкодування збитків в організаційно-господарських відносинах, визначаються способи підрахунку понесених втрат, досліджуються різні критерії класифікації збитків, ...
361111
  Кобзистий П.І. Деякі особливості грозової діяльності на півночі степової зони України / П.І. Кобзистий, Л.І. Христюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 29-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 18)
361112
  Гірич Н.М. Деякі особливості детермінації практикою сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
361113
  Дмитрієнко І.В. Деякі особливості деформації складових елементів української правової культури // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 84-91. – ISSN 1563-3349
361114
  Резніченко В.І. Деякі особливості дипломатичного листування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 26-28.
361115
  Шевченко А.В. Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 1 (149). – С. 33-39
361116
  Білошкурський М.В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
361117
  Козубовська І.В. Деякі особливості ділового спілкування у професійній діяльності соціального працівника // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 5-12
361118
  Цуріков М.О. Деякі особливості договору оренди нерухомого майна // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 228-234. – ISSN 0201-7245
361119
  Лясковський Г.О. Деякі особливості допиту неповнолітніх свідків по КПК УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 105-108. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья посвящена краткому анализу специфики допроса несовершеннолетних свидетелей. В ней отстаивается точка зрения о необходимости сохранения в будущем УПК УССР и о введении в УПК других союзных республик нормы, предусмотренной ст. 162 действующего УПК ...
361120
  Туркевич І.К. Деякі особливості допиту обвинувачених в справі про хабарництво // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 53-57. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматривается вопрос о показаниях обвиняемого как источника доказательства при расследовании уголовных дел о взяточничестве. Освещаются некоторые особенности подготовки к допросу обвиняемых по делам рассматриваемой категории, даются ...
361121
  Бойко Р.Д. Деякі особливості ерозійного рельєфу західної частини Прут-Дністровського межиріччя // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 83-86. – Бібліогр.: 9 назв
361122
  Сахно Р.І. Деякі особливості забезпечення права на захист за Кримінальним процесуальним кодексом України (порівняльно-правовий аналіз) // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 133-140
361123
  Ромушкевич В.І. Деякі особливості загальної циркуляції атмосфери при суховіях на Україні / В.І. Ромушкевич, В.О. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 32-36 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 12)
361124
  Фещук М. Деякі особливості законодавства воєнного часу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-127
361125
  Заярний О. Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-76. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті розглядається поняття "адміністративно-господарські санкції", досліджуються підстави застосування цього правового засобу в організаційно-господарських відносинах, наводиться їх класифікація, визначаються юридичні наслідки ...
361126
  Вербановський В. Деякі особливості змісту ст. ст. 263, 263-1 Кримінального кодексу України в редакції Закону України від 5 липня 2012 р. № 5064-VI // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 398-399. – ISBN 978-617-7069-14-9
361127
  Бобошко Н.М. Деякі особливості історико-філософських поглядів І. Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню історико-філософського аспекту та виявленню його специфіки в філософії І. Канта. Предметом дослідження було обрано окремі роботи критичного періоду творчості мислителя. Статья посвящена исследованию ...
361128
  Дель Гаудіо Деякі особливості італійської та української дієслівної системи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-52. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена опису та контрастивному аналізу італійської та української дієслівної характеристики. Особливо розглядаються категорія часу і форми вираження часів італійського та українського індикатива (дійсного способу). Статья посвящена ...
361129
  Шаблистий В. Деякі особливості кваліфікації погрози вбивством, вчиненої членом організованої групи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 132-135
361130
  Каранфілова О. Деякі особливості композиції роману Ф.М. Достоєвського "Біси" (спроба інтертексктуального аналізу) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 235-242
361131
  Савченко А.В. Деякі особливості кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 277-280. – ISBN 978-966-458-403-3
361132
  Губанова О.В. Деякі особливості кримінологічної характеристики суб"єкта згвалтування // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 145-149. – ISBN 966-435-028-1
361133
  Сюта Богдан Омелянович Деякі особливості методики аналізу сучасної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 3-9
361134
  Дробноход М.І. Деякі особливості методики гідрогеологічних досліджень для водопостачання в межах Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 56-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології ; № 12)
361135
  Толстой М.І. Деякі особливості методики електророзшукових робіт і інтерпретації їх наслідків в межах північно-західної околиці Українського кристалічного щита (район розвитку пержанських гранітів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 75-80 : Рис. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
361136
  Лінецький С. Деякі особливості митної процедури у вільних економічних зонах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.34-36
361137
  Колесник Ю.В. Деякі особливості міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 106-109. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
361138
  Сітько С.П. Деякі особливості мікрохвильових полів та випромінювань біологічних об"єктів / С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 5-10. – ISSN 1023-2427
361139
  Стрельцов В. Деякі особливості мінералогічної зональності залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну / В. Стрельцов, В. Євтєхов, А. Євтєхова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-57. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Натрієвий метасоматоз відноситься до епігенетичних геологічних процесів, які мали суттєвий вплив на мінералогічні показники та збагачуваність метаморфогенних бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів). Він спричинив утворення егіринових та ...
361140
  Жулінська М.О. Деякі особливості мовних сімей / М.О. Жулінська, А.В. Лопатецька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1729-360Х
361141
  Клименко О.Л. Деякі особливості мовної норми американського варіанта англійської мови // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 62-64. – Бібліогр.: Літ.: с.с.64 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
361142
  Дмитракова Н.Ю. Деякі особливості мовної форми та стилю інтернет-форумів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 404-409. – Бібліогр.: Літ.: с. 409; 8 п. – ISSN 1729-360Х
361143
  Батрименко В.І. Деякі особливості моделей місцевого самоврядування // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 4-6
361144
  Кушнірук С.А. Деякі особливості моделювання прикладних науково-педагогічних досліджень // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 69-71
361145
  Капічіна О.О. Деякі особливості музичної мови та історії розвитку розважальної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 246-252
361146
  Татаренко А. Деякі особливості наративної стратегії Драгослава Михаїловича - оповідача // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво. – Київ, 2008. – Вип. 1 (3). – С. 39-43.
361147
  Плещенко К.В. Деякі особливості нарощування тексту в низових інтернет-блогах: хронологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 226-229


  Дається стислий розгляд віртуального щоденника як засобу опосередкованої комунікації. Особливу увагу приділено вивченню часової організації блогів - одному з найголовніших векторів актуалізації тексту за допомогою підходів класичної інформатики. This ...
361148
  Ромушкевич В.І. Деякі особливості ниряючих циклонів / В.І. Ромушкевич, М.І. Нагорна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 29-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
361149
  Птащенко Д.С. Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 348-351. – ISSN 2219-5521


  У статті автором досліджуються деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України. Нормативна регламентація уявної оборони в кримінальному праві України здійснюється статтею 37 Кримінального кодексу України. ...
361150
  Птащенко Д.С. Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння, в Кримінальному кодексі України. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 104-107. – ISSN 2310-9769
361151
  Скварко К.О. Деякі особливості онтогенезу Gentiana lutea L. / К.О. Скварко, Н.Й. Яворська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Гелій-неонові лазерні випромінювання підвищують схожість, швидкість проростання та виводять насіння G. lutea зі стану ендогенного спокою. Передпосівна лазерна фотоактивація насіння тирличів суттєво не впливає на характер мікроклонального розмноження ...
361152
  Комір З. Деякі особливості онтогенезу Prunella grandiflora (L) Scholl. ex situ / З. Комір, О. Альохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати вивчення онтогенезу Prunella grandiflora (L) Scholl. ex situ по періодах онтогенезу: латентному, прегенеративному (віргинільному), генеративному. Надаються індикаторні ознаки вікових станів особин, а також малюнки: чашечки ...
361153
  Харитонов О.М. Деякі особливості оптимального керування роботою ядерного ракетного двигуна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-78. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Пропонується нова математична модель робочих процесів у ядерному ракетному двигуні, що дозволяє враховувати такі режими роботи двигуна, як розгін і розхолоджування реактора при аналізі та розв"язанні оптимізаційних задач динаміки польоту. Важливість ...
361154
  Петренко П.Д. Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах - членах Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 34-39. – ISSN 2312-1831
361155
  Баличева Л.В. Деякі особливості організаційних форм системи дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-285-400-8
361156
  Бойчук С.І. Деякі особливості освітньої політики зарубіжних країн і міжнародного співробітництва у сфері освіти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Проаналізовано особливості освітньої політики зарубіжних країн та міжнародного співробітництва в цій сфері. Розглядається впровадження ідеї планування освіти на державному рівні та створення державних освітніх стандартів.
361157
  Заєць О.І. Деякі особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 108-112. – ISBN 978-966-7957-20-9
361158
  Фідря Ю. Деякі особливості перегляду судових рішень в порядку виключного провадження // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-63.
361159
  Борисова О.В. Деякі особливості перекладу власних назв на матеріалі роману Дж. Мартіна "Гра престолів" та його перекладу українською мовою / О.В. Борисова, М.О. Юта // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 80-85


  У статті йдеться про особливості перекладу власних назв на матеріалі роману Дж. Мартіна «Гра Престолів» та його перекладу українською мовою. Розглядаються способи відтворення імен власних та топонімів. Пояснюється вибір перекладачем перекладацьких ...
361160
  Гайдай С.І. Деякі особливості перекладу німецьких термінів в галузі корпоративного права // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 34-38. – (Бібліотека Інституту філології)
361161
  Іщенко Т.В. Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 265-270. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядаються проблеми перекладу фахових текстів спортивної тематики. Надаються аналіз найскладніших аспектів перекладу та рекомендації перекладачам спортивних текстів.
361162
  Іщенко Т. Деякі особливості перекладу фахових текстів спорту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 354-359. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
361163
   Деякі особливості перенесення енергії електронного збудження в біологічних полінуклеотидах та процеси захоплення триплетних збуджень / В. Ящук, В. Кудря, С. Левченко, Н. Євтушенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2007. – Т. 61 : Фізико-математичні науки
361164
   Деякі особливості перетворення етану на фосфаті нікелю / Н.П. Голуб, В.І. Гомонай, К.Ю. Секереш, Н.О. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-122. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено процес окиснення етану на нікельфосфатному каталізаторі. Цей процес перебігає за гетерогенним механізмом, і гомогенна складова до температури 870 К не ускладнює гетерогенний процес, який починається вже при температурі 623 К. Основними ...
361165
  Заярний О.А. Деякі особливості підстав господарсько-правової відповідальності в організаційно-господарських відносинах // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 136-145
361166
  Колотілова І. Деякі особливості підстав скасування судових рішень в касаційному порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 369-372. – ISBN 978-617-7069-14-9
361167
  Сердюк О.М. Деякі особливості планування розвитку території Києва XIX - початку XX ст. // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 68-76. – ISBN 978-966-651-543-1
361168
  Теуту Є. Деякі особливості подання заяви про встановлення факту смерті в умовах, які пов"язані як з окупацією території, так і з проведенням антитерористичної операції // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 162-165
361169
  Паньківська А. Деякі особливості поетики Джона Донна / А. Паньківська, О. Солошенко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 205-215. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
361170
  Ткач О.І. Деякі особливості політичних мереж у політичному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості політичних мереж в сучасних умовах.
361171
  Яцків І. Деякі особливості поширення та протидії корупції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 122-125.
361172
  Лазур Я.В. Деякі особливості правовідносин у сфері реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 129-132
361173
  Міньковський С.В. Деякі особливості правового положення кредиторів як учасників відносин банкрутства (неспроможності) // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 133-141. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
361174
  Здоровець С. Деякі особливості правового регулювання вини як умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 32-35. – ISSN 2307-8049
361175
  Микитин В. Деякі особливості правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 57-61
361176
  Бевз О. Деякі особливості правового режиму природних ресурсів за Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15.04.2014 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 367-369. – ISBN 978-617-7069-15-6
361177
  Панталієнко П.В. Деякі особливості правового статусу суддів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 268-272. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
361178
  Пшонка А.В. Деякі особливості правового статусу та дисциплінарної відповідальності прокурора // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 181-187. – ISSN 0201-7245
361179
  Марусенко Р.І. Деякі особливості правової регламентації земельних сервітутів у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються характерні особливості встановлення та здійснення земельних сервітутів за законодавством США; розглядається можливість запозичення позитивного досвіду. Distinctive characteristics of easements" establishing and realization on US ...
361180
  Зархіна М.О. Деякі особливості практичної аргументації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 164-166
361181
  Денисенко К.В. Деякі особливості призначення державної соціальної допомоги особам похилого віку, які не мають права на пенсію // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 9-11. – ISBN 978-966-7496-99-9
361182
  Давидович І. Деякі особливості призначення покарання на підставі угод // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 5 (209). – С. 112-116


  У статті розглядаються питання, що виникають при призначенні покарання у випадках укладення угоди про примирення або про визнання винуватості, визначаються шляхи вдосконалення чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства.
361183
  Одарченко Н.І. Деякі особливості принципів науковості у викладанні математичних дисциплін у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 255-264. – ISSN 2312-5993
361184
  Головкін О. Деякі особливості прокурорського нагляду за додержанням екологічного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 26-32.
361185
  Павленко С.О. Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 279-287. – ISSN 1609-0462
361186
  Лемак Т.В. Деякі особливості психологічної згуртованості студентської групи // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.219-226. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
361187
  Юдіна С.М. Деякі особливості реалізації дейксису в англійському науковому тексті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 107-110. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються особливості реалізації дейксису в текстах англійських та американських наукових статей. Досліджується специфіка вираження дейксису як одногго з основних видів мовної номінації деякими часинами мови, а також словосполученнями, характерними ...
361188
  Дубінська В.О. Деякі особливості реалізації політичного лідерства в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 120-122
361189
  Плотник А.О. Деякі особливості реалізації права спільної часткової власності на земельну ділянку // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 188-190. – ISBN 978-966-7957-20-9
361190
  Анісімова Г.В. Деякі особливості реалізації природних прав при використанні земель загального користування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 95-106. – ISSN 0201-7245
361191
  Яроцький В.Л. Деякі особливості регламентаційного впливу механізму цивільно- правового регулювання на відносини, які виникають у сфері випуску і обігу цінних паперів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-37
361192
  Андрушко А.В. Деякі особливості регулювання трудових відносин за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 191-195. – (Право. Економіка. Управління)
361193
  Безрядін О.В. Деякі особливості розвитку транспортних функцій і транспортно-економічних зв"язків міста Чернівців // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 150-158. – Бібліогр: 11 назв
361194
  Токар Л.К. Деякі особливості розвитку українознавства в кінці XX - на початку XXI ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 33-42
361195
  Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 104-114 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
361196
  Дорош Л.В. Деякі особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення та організація роботи апеляційного суду щодо недопустимості жорстокого поводження із затриманими особам / Л.В. Дорош, О.М. Курило // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 161-171.
361197
  Жорнік М. Деякі особливості розгляду судами цивільних справ про визнання недійсними довіреностей // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 35-38
361198
  Слабенко А. Деякі особливості розірвання трудового договору з ініціативи власника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 175-176
361199
  Сорочинська А.Ю. Деякі особливості розмовної мови французької молоді // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.117-119. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
361200
  Шевчишен А.В. Деякі особливості розслідування злочинів у сфері господарської діяльності за новим КПК // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 479-487. – ISSN 2078-3566
361201
  Аркуша Л. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1561-4999
361202
  Шовкопляс Т.І. Деякі особливості світло-сірих лісових грунтів Канівського заповідника // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 179-184 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
361203
  Тоцька Н.І. Деякі особливості синтаксису творів Панаса Мирного // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 8-10
361204
   Деякі особливості складання ТЕО при повторній оцінці родовищ корисних копалин / А.Б. Шапран, О.Є. Кошляков, О.О. Ліхошерстов, О.І. Качалова, О.О. Ісонкін, Р.П. Колотієвський // IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво, присвячений 60-річчю УкрДГРІ : 19-24 черв. 2017 р., м. Одеса, Україна : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2017. – С. 335-338. – ISBN 978-966-7896-76-8365 с.
361205
   Деякі особливості складання техніко-економічного обгрунтування при повторній оцінці родовищ корисних копалин / А.Б. Шапран, О.Є. Кошляков, О.О. Ліхошерстов, О.І. Качалова, О.О. Ісонкін, Р.П. Колотієвський // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 196-208. – ISSN 1682-3591
361206
  Шешко С. Деякі особливості списання військового майна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 140-144
361207
  Костенко Ю. Деякі особливості спрощення системи оподаткування фізичних осіб – суб"єктів підприємницької діяльності // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 20-26.
361208
  Дмитрієв А.І. Деякі особливості становлення міжнародного економічного права: історичний аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.32-36. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
361209
  Коротун Л.К. Деякі особливості структури цукробурякового комплексу Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 124-133 : Табл., рис. – Бібліогр: 6 назв
361210
  Куруц В.М. Деякі особливості судового захисту інформаційних прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 25-32


  На основі матеріалів судової практики досліджено особливості захисту інформаційних прав людини. Автором вироблено окремі пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України. На основе материалов судебной практики исследованы особенности защиты ...
361211
  Острійчук О. Деякі особливості судового розгляду за новим Кримінально процесуальним кодексом України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)


  Недоліки нового КПК України.
361212
  Швед Ю.В. Деякі особливості сучасних процесів економічної інтеграції у Східноазіатському регіоні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
361213
  Ткач О.І. Деякі особливості сучасних теорій модернізації: криза парадигми (на прикладі країн Латинської Америки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку країн Латинської Америки в сучасних умовах.
361214
   Деякі особливості сучасного словесно-музичного фольклору і творчість Е.О.Адамцевича.. – Суми, 1983. – 68с.
361215
  Батрименко О.В. Деякі особливості та витоки сучасних збройно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 227-235. – ISBN 966-628-117-1
361216
  Чехун В.О. Деякі особливості та тенденції розвитку системи патентного захисту винаходів в США / В.О. Чехун, О.В. Красовська, В.Ю. Грига // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 90-102. – ISSN 0374-3896
361217
  Кузьменко В.М. Деякі особливості терапії малопотужним міліметровим випромінюванням хворих на церебральний атеросклероз / В.М. Кузьменко, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1023-2427
361218
  Азарова Л.В. Деякі особливості технології цимбідіума гібридного в умовах півдня України / Л.В. Азарова, О.В. Задерій, В.Є. Рижко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Підведено підсумки 10-річного досвіду культивування цимбідіума гібридного в умовах Ботанічного саду ОДУ.
361219
  Ткач О.І. Деякі особливості типології політичних систем і режимів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто типологію політичних систем і режимів як метод пошуку стійких ознак об"єктів, що дозволяє розподілити їх за відносно однорідними групами.
361220
  Петриченко О.В. Деякі особливості у визначенні поняття модальності в логіці та лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 160-163
361221
  Кологривова Е.І. Деякі особливості українського національного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 158-159. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
361222
  Вікторов В. Деякі особливості управління освітньою сферою // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 95-102.
361223
  Дубовенко Ю. Деякі особливості уточнення рельєфу геоїда за даними супутникової гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-36. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан проблеми уточнення форми (ундуляцій) геоїда з урахуванням параметрів моделі гравітаційного поля Землі EGM-96 для еліпсоїда WGS-84 за доступними даними супутникових спостережень. Взаємозв"язок гравітаційного поля з ...
361224
  Любичанківський В.А. Деякі особливості філософського аналізу у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
361225
  Коваленко О.В. Деякі особливості формувaння політики упрaвління витрaтами / О.В. Коваленко, С.Л. Лагутіна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 13-17. – ISBN 978-617-645-228-7
361226
  Повітчана К.Є. Деякі особливості формування містообслуговуючих функцій Одеси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
361227
  Скиба І.П. Деякі особливості функціонування і ролі інструментального знання в постнекласичній науці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 59-61
361228
  Майнарович В. Деякі особливості функціонування інституту філій та представництв в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-17-0
361229
  Борова Ю. Деякі особливості функціонування та організації місцевих судів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 169-172.
361230
  Кривдік С.Г. Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від їхньої лужності // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 84-99 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2519-2396
361231
  Микитин В.І. Деякі особливості цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 128-137
361232
  Коваленко І.А. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
361233
  Швень Н.І. Деякі особливості циркуляції атмосфери в районі Антарктиди / Н.І. Швень, К.В. Петренко, С.В. Клок // Український антарктичний журнал : наукове видання: спецвипуск / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2006. – № 4/5 : Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Наукові дослідження в Антарктиці", 29травня - 2червня 2006 року, м. Київ. – С. 301-306. – ISSN 1727-7485
361234
  Жуков М.Н. Деякі особливосьті динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001-2010 рр. / М.Н. Жуков, І.Р. Стахів, А.В. Клипа // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 72-76. – ISSN 1684-2189
361235
  Тітко І. Деякі оцінні поняття кримінально-процесуального законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 298-308. – ISSN 1993-0909
361236
  Говденко М. Деякі пам"ятки Древньої Русі. За матеріалами досліджень // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 5-35
361237
  Ромушкевич В.І. Деякі параметри атмосфери при пилових бурях на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 94-102 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв
361238
  Мозговий Микола Деякі параметри взаємодії масового мистецтва і публіки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 34-42. – ISSN 1728-6875
361239
  Мостова І.О. Деякі параметри міграційного руху населення України в 2010-2014 рр.: динаміка змін // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 2 (27). – С. 195-207. – ISSN 2072-9480
361240
  Завада В.Т. Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 61-68. – ISSN 2077-3455
361241
  Лоссовський І.Є. Деякі перспективи економічних відносин України з державами Азійсько-Тихоокеанського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 20-28


  В роботі проведено аналіз окремих переваг та перспектив країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та субрегіону Південно-Східної Азії в якості партнерів України з торгово-економічної, інвестиційної та іншої практичної співпраці. Розглянуто конкретні ...
361242
  Перещ В.М. Деякі питання "мінойської" монархії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 216-232. – ISBN 966-614-021-7
361243
  Світлична Ю.О. Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 78-85. – ISSN 2306-9082
361244
  Єршова С В. Деякі питання адміністративно-правового регулювання охорони навколишнього природного середовища України, враховуючи досвід Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 120-125.
361245
  Красюк Н.І. Деякі питання адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 41-47. – ISSN 1727-1584
361246
  Благодарний А. Деякі питання адміністративно-юрисдикційної діяльності посадових осіб правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 44-47
361247
  Кисіль Л.Є. Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов"язаних з корупцією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 321-330. – ISSN 0869-2491
361248
  Кізілова І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення ветеринарно-санітарних вимог // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57.
361249
  Андрейцев В.І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення фауністичного законодавства / В.І. Андрейцев, М.С. Євтушенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье вносятся предложения по совершенствованию системы административных фаунистических правонарушений, усилению мер административных взысканий и повышению эффективности государственно-правового механизма реализации ответственности за нарушение ...
361250
  Тарнавська З.М. Деякі питання актуальності суспільно-географічного вивчення земель несільськогсподарського призначення // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 230-232
361251
  Ганечко Л.О. Деякі питання аналізу зайнятості населення у містах - гірничодобувних центрах Донецько-Придніпровського економічного району УРСР : населення, Трудові ресурси / Л.О. Ганечко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 48-54 : Табл., рис.
361252
  Покритан А. Деякі питання аналізу і реформування відносин власності / А. Покритан, В. Гринчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 40-46. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
361253
  Ковтонюк М.О. Деякі питання аналізу системи сільського розселення (На прикладі Ровенської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 80-88 : Табл.
361254
  Кашка О. Деякі питання апеляційного перегляду вироку суду в частині цивільного позову // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 505--507
361255
  Мінченко Р. Деякі питання апеляційного провадження в цивільному судочинстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 65-68. – ISSN 1561-4999
361256
  Луць В.В. Деякі питання арбітражної практики по встановленню строків виконання в договорі поставки продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-104. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Установление надлежащих сроков исполнения в договоре поставки при разрешении споров в порядке преддоговорного арбитража преследует цель: исходя из требований народнохозяйственного плана, обеспечивать равномерную, ритмичную работу предприятий и ...
361257
  Захарія Л.М. Деякі питання багаторівневого проектування специалізованих експертних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 010503 / Захарія Л.М.; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
361258
  Калішенко Г.І. Деякі питання бюджетного фінансування виконання рішень суду про стягнення коштів бюджету та бюджетних установ // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-89.
361259
  Грень Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-61
361260
  Бринцева Л.В. Деякі питання вдосконалення адміністративної процедури вирішення податкових спорів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
361261
  Суворкін В Деякі питання вдосконалення боротьби з контрабандою наркотиків // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 264-268. – ISBN 966-660-151-6
361262
  Туркевич І.К. Деякі питання вдосконалення боротьби з правопорушеннями на окремих об"єктах / І.К. Туркевич, Б.М. Попенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы работы общественных организаций в плане предупреждения правонарушений на отдельных объектах. На основе проведенного анализа состояния правонарушений на ряде предприятий г. Киева даются некоторые выработанные ...
361263
  Тертишников В. Деякі питання вдосконалення загальної частини проекту Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.101-107
361264
  Берізко В.М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 98-104.
361265
  Чехович С.Б. Деякі питання вдосконалення законодавчого забезпечення права на свободу пересування в Україні / С.Б. Чехович, М.О. Любченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 80-84. – ISSN 2219-5521
361266
  Андрушко П.П. Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за протиправне виконання професійних та службових функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки действий, связанных с поставлением под угрозу жизни и здоровья людей при выполнении профессиональных и служебных функций, а также действий, совершенных лицом, неспособным их выполнять в силу ...
361267
  Скомороха В. Деякі питання вдосконалення організації та діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 110-122


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
361268
  Рибачук М. Деякі питання вдосконалення політико-правових засад державно-церковних відносин в сучасній Україні // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 202-210. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
361269
  Підопригора О.А. Деякі питання вдосконалення Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  Статья посвящена деятельности принятия и применения Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. В ней осуществлен научный анализ содержания основных положений указанного нормативного акта и десятилетнего опыта его ...
361270
  Менів Л.Д. Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 72-81. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
361271
  Андріїв В.М. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 89-93. – ISBN 978-966-521-631-5
361272
  Єськов С. Деякі питання вдосконалення процедури надання судового дозволу на негласні оперативно-розшукові заходи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 236-243.
361273
  Бринцева Л. Деякі питання вдосконалення системи адміністративного оскарження в органах податкової служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-99
361274
  Барбара В.П. Деякі питання вексельних правовідносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-28.
361275
  Глушко В. Деякі питання взаємовідносин церкви і держави (на прикладі православних конфесій України) // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 87-91. – (Філософія ; Вип. 148/149)
361276
  Кириченко Ю.М. Деякі питання взаємодії міського голови з депутатами міської ради // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
361277
  Туркевич І.К. Деякі питання вивчення особи злочинця / І.К. Туркевич, Н.О. Колеснікова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 73-78. – (Серія права ; № 15)


  В статье делается попутка раз граничить понятие личности преступника от смежных с ним понятий - субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, виновного, осужденного. Рассматриваются моменты возникновения и прекращения этого понятия, ...
361278
   Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 48, 26 червня 2015 року. – С. 113-130
361279
  Жеков В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 129-133. – (Право. Економіка. Управління)
361280
  Сисоєнко І.В. Деякі питання визнання знаків добре відомими в Україні (аналіз практики апеляційної палати державного департаменту інтелектуальної власності) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 240-245.
361281
  Середа О. Деякі питання визнання рішень іноземних судів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 103-105
361282
  Краснова Ю.А. Деякі питання визначення джерел правового регулювання екологічної безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – С. 122-131. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
361283
  Діковська І. Деякі питання визначення застосовуваного права до зобов"язань із міжнародних перевезень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 76-79
361284
  Купрієнко С.В. Деякі питання визначення кола спадкоємців за законом в Україні та за законодавством держав колишнього СРСР // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
361285
  Гнатенко Є.С. Деякі питання визначення меж кримінальної відповідальності // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 136-140. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
361286
  Мельник Я. Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-15-6
361287
  Бондаренко М. Деякі питання визначення оптимального рівня рентабельності колгоспів // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 12-18
361288
  Вакула Ю. Деякі питання визначення платників та об"єктів податку з власників транспортних засобів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-52
361289
  Стрижевська А.А. Деякі питання визначення поняття сукупності злочинів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 138-142


  У статті розглянуті питання поняття сукупності злочинів як форми множинності злочинів у теорії кримінального права та Кримінальному кодексі України. В статье рассмотрены вопросы понятия совокупности преступлений как формы множественности преступлений ...
361290
  Весна Н.О. Деякі питання визначення поняття цивільно-правового договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 103-108. – ISSN 2078-9165
361291
  Звєрькова Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки" та "протидія тіньовій економіці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-97.
361292
  Окар-Балаж Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 81-85
361293
  Пшонка А.В. Деякі питання визначення правового статусу прокурора // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 54-57. – ISSN 1563-3349
361294
  Заїкіна Д.В. Деякі питання визначення розміру компенсації за шкоду, заподіяну смертю годувальника // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – C. 147-152. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освещаются вопросы возмещения за вред, причиненный смертью кормильца, на основании ст. 409 ГК УССР. Автор отмечает, что объем возмещения определяется в зависимости от ряда обстоятельств, характеристика которых содержится в ...
361295
  Ботнаренко О.М. Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 141-147. – ISSN 1999-5717
361296
  Климчук О. Деякі питання визначення торговельних марок (знаків для товарів і послуг) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-105
361297
  Козаков В.М. Деякі питання викладання історії філософії в технічному вузі / В.М. Козаков, А.А. Шарапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
361298
   Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" : постанова кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 873 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 97, 16 грудня 2016 року. – С. 36-41
361299
  Горобець Н.Г. Деякі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: правові аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 67-68. – ISBN 978-966-919-107-6
361300
   Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу освіту" : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-497 від 21.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 84-85


  "... Відповідно до статті 40 Закону України "Про вищу освіту" у вищому навчальному закладі та всіх його структурних підрозділах має діяти студентське самоврядування, яке є невід"ємною частиною громадського самоврядування відповідних вищих навчальних ...
361301
  Ісаєва Ю. Деякі питання використання біометричного аналізу райдужної оболонки ока // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 443-444. – ISBN 978-617-7069-17-0
361302
  Романчук І. Деякі питання використання біометричного аналізу сітківки ока // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 444-446. – ISBN 978-617-7069-17-0
361303
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 183). – С. 11
361304
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 78, 11 жовтня 2016 року. – С. 16-17


  Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом: зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2201470 ...
361305
   Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" : постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 328 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 44, 12 червня 2015 року. – С. 34
361306
  Петечел О.Ю. Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих на досудовому слідстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 550-552. – ISSN 1563-3349
361307
   Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників : постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 629 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 70, 11 вересня 2015 року. – С. 33-36
361308
  Лисюк І.І. Деякі питання виникнення соціальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-69
361309
   Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 31-32
361310
   Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 517-523
361311
  Калінцев Ю.О. Деякі питання висвітлення історії Революційної української партії в історичній літературі 20-30-х років / Ю.О. Калінцев, А.Л. Івахнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 80-88. – (Історія ; Вип. 33)


  Розглядається питання висвітлення в історичній літературі 20-30-х рр. XX ст. процесу виникнення і основних напрямів діяльності Революційної української партії, з"ясовуються і аналізуються позиції різних авторів з корінних проблем історичного шляху РУП.
361312
  Ярош В.М. Деякі питання відповідальності за забруднення атмосферного повітря / В.М. Ярош, В.П. Смольський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Вносятся предложения по совершенствованию административной и уголовной ответственности.
361313
  Коваленко Т.П. Деякі питання відповідальності залізничного та річкового транспорту за втрату та пошкодження вантажів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 17-23. – (Серія права ; № 12)


  На основе анализа ст. ст. 148, 149 УЖД и ст. ст. 191, 192 УВВТ, а также арбитражной практики по соответствующей категории дел, автор приходит к выводу о целесообразности изменения некоторых норм, регламентирующих ответственность перевозчика за утрату ...
361314
  Гаврилюк В. Деякі питання відповідальності юридичних осіб у разі їх реорганізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-617-7069-14-9
361315
  Житник В.К. Деякі питання відтворення поетики Т.Г. Шевченка в чеських перекладах // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 121-130
361316
  Панченко М.П. Деякі питання відтворення сукупного суспільного продукту в колгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 30-37. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Вся сумма материальных благ, созданных в отраслях народного хозяйства за соответствующий период, например за год, и является совокупным общественным продуктом. По определению К. Маркса, совокупный продукт - это валовый продукт общества, или весь ...
361317
  Мірошніченко М. Деякі питання відшкодування збитків посадовими особами // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.106-108
361318
  Кравченко К.В. Деякі питання відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі / К.В. Кравченко, В.В. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інститут відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, у кримінальному процесі України. Institute of moral damage compensation caused by the crime of criminal process in Ukraine is analyzed.
361319
  Бурлака І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади, за відсутності їхньої вини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 190-195
361320
  Андрушко А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – (Право. Економіка. Управління)
361321
  Кізченко А.Ф. Деякі питання впливу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Чехословаччину / А.Ф. Кізченко, 1957. – 95-105с.
361322
  Кривак В.В. Деякі питання встановлення меж територіального моря // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 129-132. – ISBN 978-966-600-475-1
361323
   Деякі питання вступу до вищих навчальних закладів окремих категорій громадян : постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р.№ 529 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 13


  "...діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції <...> зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, ...
361324
  Румлянский П.М. Деякі питання вчення про структуру // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
361325
  Сидоров І. Деякі питання вчинення нотаріусами виконавчих написів на опротестованих векселях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.35-38
361326
  Ященко К. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.69-74
361327
  Микитенко Л.А. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про рекламу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 45-52
361328
  Комзюк Л. Деякі питання гармонізації охорони суміжних прав у контексті Європейської інтеграції // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-60.
361329
   Деякі питання геології Західних областей України.. – Київ : АН УРСР, 1958. – 76с.
361330
  Крилова І.І. Деякі питання геополітичної трансформації України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 45-46
361331
  Дмитрук В. Деякі питання глобалізації у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті здійснено спробу окреслити деякі двоїсті результати глобалізації, передусім їх вплив на різні аспекти функціонування вищих навчальних закладів України.
361332
  Коппель О.А. Деякі питання гносеології міжнародних відносин в контексті парадигмальної еволюції науки / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 8-17


  The article examines the theoretical models of investigation of international relations. Special attention is paid to scientific paradigms, methods and up-to-date status of this problem.
361333
  Дмитренко О.А. Деякі питання господарсько-правового регулювання розрахункових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.196-200. – ISBN 966-7784-65-7
361334
  Ігнатченко Григорій Деякі питання господарсько-фінансової політики Української держави часів Богдана Хмельницького // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 70-83
361335
  Кравчук О.О. Деякі питання господарського відання та оперативного управління майном державної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 218-224. – ISSN 1563-3349
361336
  Клименко О. Деякі питання граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 57-60
361337
   Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 935 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 20-21
361338
   Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 2016 р. № 381 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 31 травня 2016 року. – С. 226-242
361339
  Кудрявцев А.О. Деякі питання державного контролю за використанням земельних ресурсів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 470-473. – ISBN 966-660-151-6
361340
  Лісова Т.В. Деякі питання державного управління в галузі використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 74-80. – ISSN 0201-7245
361341
  Мілашевич А.В. Деякі питання державного управління майном транспорту // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.130-132. – Бібліогр.: 11 назв.
361342
  Лукач І.В. Деякі питання державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 131-140


  Стаття присвячена дослідженню державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав. Окрему увагу приділено обгрунтуванню визначення часу внесення змін до статутних документів корпорацій моментом внесення ...
361343
  Станкевич О. Деякі питання державної реєстрації фізичної особи - підприємця // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 78-80.
361344
  Матараццо Дж. Деякі питання динаміки розв"язків нелінійного еволюційного рівняння зі швидко осцилюючими коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається параболічне нелінійне рівняння зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами в головній частині. Доведено, що за певних обмежень на ріст нелінійного доданку розв"язки вихідної задачі породжують многозначну динамічну систему, атрактор якої в ...
361345
  Ольговський С.Я. Деякі питання династичної історії київських князів у X ст. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – C. 30-31
361346
  Тиха А. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 27-32
361347
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
361348
  Танцюра Л.О. Деякі питання дисциплінарної відповідальності суддів / Л.О. Танцюра, В.В. Семеняка // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 108-113
361349
  Босенко В.О. Деякі питання діалектики протиріч у розвитку органічних форм // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
361350
  Любичанківський В.А. Деякі питання діалектико-матеріалістичного принципу критики ідеалізму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
361351
  Окунєв І.С. Деякі питання дієздатності суб"єктів прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 731-737. – ISSN 1563-3349
361352
  Ремінний В.І. Деякі питання діяльності контрольно-наглядових органів з охорони земель // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 264-269. – ISSN 2224-9281
361353
   Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 166). – С. 7


  До складу Агенства увійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор С.А. Вижва та академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН, професор кафедри цивільного права, доктор ...
361354
   Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 70, 13 вересня 2016 року. – С. 7-14


  До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор Вижва Сергій Андрійович, академік-секретар відділення ...
361355
  Проценко О. Деякі питання діяльності правоохоронних органів в галузі міжнародно-правового співробітництва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 118-122
361356
  Гальперіна В. Деякі питання дослідження державної освітньї політики // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С70-75.
361357
  Байраченко І.В. Деякі питання дослідження метеорів радіолокаційним методом / І.В. Байраченко, 1960. – [8] с. – Окр. відбиток : Вісниу КНУ, сер. астрономії, фізики та хімії, № 3, в. 2, 1960, с.47-54
361358
  Матвієнко В. Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.146-155. – ISBN 966-7800-08-3
361359
  Матвієнко Василь Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв.
361360
  Шум М.А. Деякі питання економічного зростання на сучасному етапі розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 81-85
361361
  Ігнатенко М.Г. Деякі питання економічної географії транспорту Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 116-123
361362
   Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОН молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 14-17


  Перелік наукових спеціальностей
361363
  Шмаюн С.С. Деякі питання епізоотології, патогенезу, терапії і профілактики нематодозів травного каналу коней лісостепової зони України. : Автореф... канд. ветеринар.наук: 16.00.11 / Шмаюн С.С.; Білоцерківський держ. аграрний ун-т. – Біла Церква, 1997. – 20л.
361364
  Сухомлинська О. Деякі питання етимології педагогічного знання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
361365
  Коваленко Е. Деякі питання ефективності застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 64-68
361366
  Косовець О.О. Деякі питання з історії гідрохімічних досліджень річок України / О.О. Косовець, В.І. Дугінов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 12-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-109-9
361367
   Деякі питання з історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в західних областях України.. – Львів, 1959. – 156 с. – (З історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в захвдних областях України)
361368
  Джуринський О.В. Деякі питання забезпечення адміністративного позову // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 2220-1394
361369
   Деякі питання забезпечення діяльності Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 881 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 89, 17 листопада 2015 року. – С. 55
361370
  Лазько Г.З. Деякі питання забезпечення позову у спорах, що виникають із страхових правовідносин / Г.З. Лазько, А.В. Ільченко // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 131-135
361371
  Котенко В.М. Деякі питання забезпечення процесуальних прав і обов’язків сторін в адміністративному процесі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 98-101. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена проблемі визначення правового статусу сторін в адміністративному процесі. Особливої актуальності досліджене питання набуло в світлі положень нового Кодексу адміністративного судочинства, яким, вперше, в історії українського ...
361372
  Прокопенко О.Б. Деякі питання забезпечення розумного строку розгляду справ судами загальної юрисдикції // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 183-196. – ISSN 0201-7245
361373
  Бантишев О. Деякі питання загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності / О. Бантишев, Н. Ангелуца // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 87-92.
361374
  Яшарова М.М. Деякі питання загальної характеристики майнових прав на службові винаходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 194-199.
361375
  Чорноусько М.В. Деякі питання закінчення досудового розслідування в контексті здійснення прокурором нагляду у формі процесуального керівництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 281-285. – ISBN 978-966-7178-01-8
361376
  Нерсесян А. Деякі питання законності обігу криптовалют в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 10
361377
  Крегул І. Деякі питання законодавчого врегулювання виконання доручень виборців депутатами місцевих рад // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 298-305
361378
  Сердюченко О. Деякі питання законодавчого закріплення визначення державної енергетичної безпеки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-156.
361379
  Головій Л.В. Деякі питання законодавчого регулювання ліцензування діяльності з надання освітніх послуг // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 81. – С. 3-6.
361380
  Шевченко Т. Деякі питання застосування давності в кримінальному судочинстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
361381
  Дьоміна О.О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 132-140
361382
  М"ясищев А.М. Деякі питання застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при реалізації активів боржника в процедурі ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-57.
361383
  Гончарук О. Деякі питання застосування інституту довічного позбавлення волі у кримінальному праві держав -членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 144-150. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання інтеграції України в європейський правовий простір.
361384
  Галиця О. Деякі питання застосування кримінально-процесуального законодавства при проведенні обшуку транспортних засобів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 82-85
361385
  Куцевич М.П. Деякі питання застосування Кримінального кодексу України у разі зміни необхідних умов реалізації принципів його чинності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7 (166). – С. 33-36
361386
  Яцків І. Деякі питання застосування міжнародних механізмів протидії корупції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 259-265. – ISSN 0132-1331
361387
  Булгакова І.В. Деякі питання застосування норм апеляційного провадження в господарському процесі // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 37-43.
361388
  Третьяков Д. Деякі питання застосування норм міжнародних договорів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-43


  У статті проводиться аналіз актуальних проблем застосування міжнародних договорів. Визначаються засади застосування міжнародних договорів, які не отримують згоду Верховної Ради України на їхню обов"язковість, висловлюється точка зору щодо місця ...
361389
  Очкуренко С.В. Деякі питання застосування норм чинного законодавства для регулювання фінансових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 147-152. – ISSN 2219-5521
361390
  Беляневич О.А. Деякі питання застосування статті 233 Цивільного кодексу України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-115
361391
  Ященко Т.В. Деякі питання застосування термінології в українському законодавстві в характеристиці суб"єктів, наділених службовими повноваженнями // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 246-254. – ISSN 2227-796X


  One of the subjects of administrative law is the research of the essential features of the public authorities status. This results in a systematical consequence which can be described and determined as concept which is widely used and spread when we ...
361392
  Баранова В. Деякі питання застосування фінансового менеджменту у страхових компаніях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доцільності використання теорії фінансового менеджменту, а саме концепції управління грошовими потоками, у страхових компаніях України. Оцінюються основні тенденції розвитку страхового ринку України. The questions of expedience ...
361393
  Сєров Є. Деякі питання затягування процесу в міжнародному арбітражі. Якце буває на практиці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
361394
  Шульга М.В. Деякі питання захисту земельних прав // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 64-67. – ISBN 978-966-419-269-6
361395
  Зеркаль О.В. Деякі питання захисту персональних даних // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 5-14
361396
  Коновалова Г.В. Деякі питання захисту потерпілих і свідків у кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-44.
361397
  Сакоян Д.І. Деякі питання захисту прав суб"єктів перевірки при здійсненні державного нагляду за додержанням стандартів , норм та правил // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-141.
361398
  Іванов Г.Т. Деякі питання зв"язку природничих наук і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
361399
  Тізімчук С. Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України) / С. Тізімчук, І. Зінов"єва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 206-217. – ISSN 1993-0909
361400
  Міщенко С.М. Деякі питання звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 65-70
361401
  Луць В.В. Деякі питання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 125-129.
361402
  Клюєв О.М. Деякі питання змісту державного контролю у сільському господарстві України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-16.
361403
  Підлубна О.В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті здійснено комплексне всебічне дослідження визначення поняття та значення інституту заочного розгляду цивільних справ, на основі чого обгрунтовано концептуальні відмінності між різними науковими поглядами на вказану проблему, також доведено, що ...
361404
  Осауленко Л.Є. Деякі питання змісту шкільних краєзнавчих атласів / Л.Є. Осауленко, В.П. Павлова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 51-58 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 25)
361405
  Первухін Г.О. Деякі питання зображення населених пунктів на топографічних картах масштабів 1 : 10 000 та 1 : 25 000 // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Географії ; Вип. 12)
361406
  Голец В.В. Деякі питання ідеології кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 51-54
361407
  Шиян О.А. Деякі питання інноваційної діяльності без державної реєстрації інноваційного проекту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 126-130
361408
  Погоріленко А. Деякі питання інституційного забезпечення протидії антиукраїнській інформаційній війні (на матеріалах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 47-53. – ISSN 2413-743X
361409
  Біленький О.Ю. Деякі питання інтеграції та зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 43-48


  The main goal of this article is to evaluate the effect of deepening of the economic integration towards economies of the EU neighbouring countries within the scope of the European neighbourhood policy. Based on scientific theoretical providences, ...
361410
  Хведченя С. Деякі питання історії канонізації печерських святих / С. Хведченя, Є. Кабанець // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 121-136


  Розповідається історія канонізації святих Києво-Печерської Лаври, досліджено питання часу зарахування найвидатніших печерських ченців до лику святих православної церкви. Викладено матеріали дослідження канонізації преподобного Іллі Муромця, зібрані ...
361411
  Мінгазутдінов О.Ф. Деякі питання історії минулої війни у вузівських навчальних посібниках // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – С. 25-36. – ISBN 978-966-1572-04-0
361412
  Тернавська В.М. Деякі питання історії становлення і розвитку інституту суду присяжних в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-82. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості історії становлення і розвитку законодавчої моделі суду присяжних України в контексті судової реформи і контрреформи другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Peculiarities of history of formation and development of legislative ...
361413
  Тарасюк Г.М. Деякі питання історії створення, становлення та трансформації системи планування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 254-259. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
361414
  Трифонов С.С. Деякі питання історії та оновлення сімейного законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 145-153. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
361415
  Кизименко І.О. Деякі питання історіографії сучасних політичних партій України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 51)


  Висвітлюються проблеми становлення багатопартійності в Украні на початку 90-х років.
361416
  Трушківська Л.В. Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 36-39


  В статті розглянуто питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги, встановлено позитивні риси та недоліки санкції ст. 400 КК України.
361417
  Старко О.Л. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на грунті ревнощів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
361418
  Гедзюк О.В. Деякі питання кваліфікації доходу фізичної особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 2219-5521
361419
  Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 100-104
361420
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-89.


  Аналіз складів злочинів, пов"язаних з банкрутством (ст. ст. 218-221 Кримінального кодексу (КК) України), дає підстави стверджувати, що їх кваліфікація ускладнюється тим, що кримінально-правові норми, якими передбачено відповідальність за їх вчинення, ...
361421
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 53-63
361422
  Шепелєва Н.В. Деякі питання кваліфікації злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 105-109
361423
  Яценко С.С. Деякі питання кваліфікації особливо злісного хуліганства / С.С. Яценко, О.Г. Половко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 70-75. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматриваются вопросы квалификации особо злостного хулиганства, которые вызывают наибольшие трудности в практике применения ч. 3 ст. 206 УК УССР: о круге орудий совершения этого преступления и содержании понятия их применения или попытки ...
361424
  Туркевич І.К. Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 41-46. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів" автор приходит к выводам, что предметом взяточничества может быть угощение, предоставление в пользование автомашины; субъектом преступления получения ...
361425
  Оніщенко О.В. Деякі питання класифікації конституцій за формою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-68. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Багатоманітність конституцій обумовлює потребу їх класифікації та систематизації. У науці конституційного права конституції класифікують за різними ознаками. Але в кожному випадку присутній такий критерій, як форма. Існують багато варіантів ...
361426
  Крижний Олександр Деякі питання кодифікації законодавства про кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної в // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 30-35
361427
  Сандровський К.К. Деякі питання кодифікації норм міжнародного права, які стосуються спеціальних дипломатичних місій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 102-103. – (Серія права ; № 6)
361428
  Кисіль В.І. Деякі питання кодифікації та правозастосування у сфері інтерперсональних колізій в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 61-78
361429
  Пилипенко А.А. Деякі питання комерціалізації інтелектуальної власності / А.А. Пилипенко, В.В. Агапова // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-328-120-9
361430
  Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 11-15
361431
  Заставний Ф.Д. Деякі питання комплексності територіальної організації виробництва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
361432
  Кравцев І.Є. Деякі питання комуністичного виховання мас / І.Є. Кравцев. – К., 1959. – 68с.
361433
  Корпистинська І.М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги / І.М. Корпистинська, В.М. Качмар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 353-360. – ISSN 2078-6670
361434
  Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0132-1331
361435
  Добровольська В.В. Деякі питання контролю у судочинстві України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 65-72
361436
  Стогнієнко Н.Ю. Деякі питання корпоративного управління // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються питання передумов становлення та характерних особливостей корпоративного сектора економіки України, а також міноритарних акціонерів.
361437
  Мамонов Є.В. Деякі питання кримінально-правового регулювання боротьби зі злочинами невеликої тяжкості // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 136-146.
361438
  Андрощук Г. Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 28-32.
361439
  Зінченко І.О. Деякі питання кримінальної відповідальності за бандитизм // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
361440
  Ярош В.М. Деякі питання кримінальної відповідальності за бродяжництво та ведення іншого паразитичного способу життя // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы уголовной ответственности за бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни. Анализируется спорный вопрос о моменте начала уклонения от общественно полезного труда и о влиянии заработной платы на ...
361441
  Шульга А. Деякі питання кримінальної відповідальності за катування / А. Шульга, В. Павликівський // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 79-84
361442
  Шамара О. Деякі питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 110-112.
361443
  Дербеньов О.В. Деякі питання кримінологічної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.186-188. – ISBN 966-660-151-6
361444
  Репетовський П. Деякі питання ленінської теорії відображення і кібернетики // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 27-29
361445
  Ястремський І.С. Деякі питання матеріального стимулювання боротьби за режим економії на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 40-45. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматриваются отдельные проблемы материального стимулирования, связанные с усилением борьбы за режим экономии на современном этапе развития нашего общества. На конкретных материалах промышленных предприятий Киевского совнархоза исследуются ...
361446
  Погорільчук Н.М. Деякі питання методики дослідження особливостей розвитку палеорельєфу Волино-Поділля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-52. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто питання методики та деякі результати дослідження рис успадкованості та оберненості у розвитку палеорельєфу Волино-Поділля на основі аналізу планових зіставлень різновікових поверхонь та показників, що характеризують вираженість тальвего- та ...
361447
  Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 52-55.
361448
  Линник А. Деякі питання методичних і тактичних засад участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 16-22
361449
  Теплюк М. Деякі питання методології визначення поняття введення закону в дію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 7 (316). – С. 10-13
361450
  Харитонов Є. Деякі питання методології дослідження цивільних правовідносин / Є. Харитонов, О. Харитонова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 112-120. – ISBN 978-966-349-240-7
361451
  Клевцов А.І. Деякі питання методології і архітектурно-будівельна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
361452
  Шахбазян К. Деякі питання міжнародно-правового регулювання відносин в Інтернет // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 58-62
361453
  Коростаренко М.К. Деякі питання міжнародного права в світлі рішень XXI з"їзду КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 69-74. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Советский Союз является великой правотворчей силой на международной арене. Он борется против всего реакционного в международном праве, за утверждение в международно-правовой практике прогрессивных, демократических норм международного права, за мирное ...
361454
  Денисенко Н.О. Деякі питання міського менеджменту та маркетингу // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 155-162. – ISSN 2076-815X
361455
   Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства / постанова КМУ від 11 вересня 2013 р. № 684 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4
361456
   Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї : постанова КМУ від 17.09.2014 № 450 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 76, 30 вересня 2014 року. – С. 19-20
361457
   Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : постанова КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 549 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 15
361458
  Косуха П.І. Деякі питання науково-атеїстичного виховання молододі / П.І. Косуха. – К., 1966. – 21с.
361459
   Деякі питання наукового комунізму в рішеннях КПРС.. – К., 1962. – 400с.
361460
  Гайдуков Л. Деякі питання наукової розробки теми "Ялта-45. Погляд з 2000 року" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 45-48
361461
  Юшина Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі / Юшина, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 212-216. – (Право. Економіка. Управління)
361462
  Коротун О.М. Деякі питання нормативного врегулювання організаційних форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128.
361463
   Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки від 10 січня 2017 № 25 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 14, 17лютого 2017 року. – С. 832-877
361464
   Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 р. № 25 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 15-59


  "...Відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови ...
361465
  Задоєнко О. Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми та особливості нормотворчості в цивільній процесуальній галузі законодавства під час Великої Вітчизняної війни. В статье исследуются проблемы и особенности нормотворчества в гражданской процессуальной отрасли ...
361466
  Радзієвська Л.К. Деякі питання нотаріального права в світлі рішень XXVII з"їзду КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются проблемы организации деятельности нотариальных органов. Исследуются некоторые вопросы нотариального права, требующие своего разрешения в свете решений XXVII съезда партии и июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.
361467
  Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат : Наказ Мінфіну України, 16.11.2009 р. / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 12. – С. 28-44
361468
  Консевич І.В. Деякі питання обміну житлової площі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 70-72. – (Серія права ; № 13)


  В соответствии с Инструкцией об условиях и порядке обмена жилыми помещениями, действующей на территории Украинской ССР, предметом обмена не может быть часть комнаты. В статье обосновывается вывод о целесообразности изменить Инструкцию в этой части. О ...
361469
  Курдюков В.В. Деякі питання обов"язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 15-18
361470
  Марченко В. Деякі питання обов"язкового страхування цивільноправової відповідальності приватного нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 85-90
361471
   Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 133-146
361472
   Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 8). – С. 11-12
361473
  Медведенко Ю.В. Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи - підприємця // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 359-371
361474
  Куркін В. Деякі питання оперативно-технічного забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-60.
361475
  Новікова В.В. Деякі питання оплатності й безоплатності, що виникають у договорах про надання послуг // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
361476
  Тарас О. Деякі питання оподаткування в період непу (Україна 1921-1924 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.232-235. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
361477
  Кузнєцова Н.С. Деякі питання організації і проведення республіканської олімпіади з правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
361478
  Колісник П.І. Деякі питання організації метеорологічних спостережень і вивчення погоди в школі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-82. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
361479
  Безверхий К. Деякі питання організації обліку паливно-мастильних матеріалів: розрахунки за паливними картками // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
361480
   Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 1210-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 101, 26 грудня 2014. – С. 17-19
361481
  Дручок Г.В. Деякі питання організації патентування радянських винаходів за кордоном / Г.В. Дручок, А.Н. Заруденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 66-71. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются новые "Указания о порядке патентования советских изобретений за границей" (ЗП-5-74). Основываясь на практических материалах и литературных источниках, авторы отмечают некоторые, на их взгляд, недостатки в организации процесса ...
361482
  Солнцева Х.В. Деякі питання організації поліцейської діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 111-115. – ISSN 2311-4894
361483
   Деякі питання організації правової роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 червня 2017 р. № 838 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 10-11
361484
   Деякі питання організації роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 р. № 156 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 80-196
361485
  Сердюк В. Деякі питання організації судових юрисдикцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 270-278. – ISSN 1026-9932
361486
  Гречанюк Сергій Деякі питання організації тюремної системи Великобританії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 155-158
361487
  Рудченко І.І. Деякі питання організаційної складової фінансування інноваційної діяльності в Україні // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 245-250. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
361488
  Трубаков Є. Деякі питання оскарження оцінки майна боржника у виконавчому провадженні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 391-393
361489
  Війтєв Ю. Деякі питання охорони навколишнього природнього середовища в Збройних Силах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-26.
361490
  Підоригора О. Деякі питання охорони суміжних прав // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.114-121
361491
  Буряк В.В. Деякі питання оцінки у системі керування інформаційними ресурсами підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 367-374. – (Право. Економіка. Управління)
361492
  Зленко А.Н. Деякі питання партійно-організаційної роботи / А.Н. Зленко. – Львів, 1949. – 139с.
361493
  Мотиль І.І. Деякі питання перебудови державних органів в умовах розвитку правової системи України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 29-33. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
361494
  Тюрін С. Деякі питання переходу права власності на акції // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 14-16.
361495
  Гуменюк О. Деякі питання періодизації становлення та розвитку авторського права і суміжних прав в Україні (кінецьХХ – початок ХХІ ст.ст.) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 84-86


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
361496
  Пишньов Д.І. Деякі питання підвищення якості й ефективності діяльності прокуратури у сфері АПК // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 147-153. – ISSN 0201-7245
361497
  Червякова Олена Деякі питання підвідомчості звернень органами прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 104-109
361498
  Ніколаєва Л.О. Деякі питання підготовки робітничих кадрів у вугільній промисловості Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 21-29. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Подготовка и повышение квалификации рабочих в угольной промышленности является одним из основных факторов роста производительности труда. Возросший уровень механизации трудоемких процессов, внедрение новейших прогрессивных форм организации производства ...
361499
  Рум"янцев В.О. Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 7-14. – ISSN 2224-9281
361500
   Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка / розпорядження КМУ від 4 березня 2013 р. № 136-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 62). – С. 11
361501
  Данченко М.І. Деякі питання плинності кадрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
361502
  Мельник О. Деякі питання повноважень Рахункової палати України та Вищої палати контролю Польщі (порівняльно-правовий аналіз) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7069-17-0
361503
  Стрижевська А.А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001р. // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.112-116
361504
  Любичанковський В.А. Деякі питання подільності матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
361505
  Тарасенко Н.Д. Деякі питання поетики. / Н.Д. Тарасенко. – К., 1959. – 196с.
361506
  Юрченко В. Деякі питання поетичної майстерності. / В. Юрченко. – К., 1956. – 196с.
361507
   Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра : наказ МОН України від 13.05.2014 № 586 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 49, 27 червня 2014 року. – С. 372-373
361508
  Криволапов Б.М. Деякі питання позовної давності в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.64-72
361509
  Кутиркін А.А. Деякі питання покращення якості правотворчості в Україні // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 149-153
361510
  Гінсар В.О. Деякі питання поліпшення економіки цукрового виробництва (на матеріалах цукрових заводів Київського та Черкаського цукротрестів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 33-45. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освящаются основные вопросы улучшения экономики производства важнейшей отрасли промышленности УССР - сахарной промышленности по материалам работы заводов Киевского и Черкасского сахаротрестов. Успешное осуществление на практике решений партии ...
361511
  Петрович Н.Г. Деякі питання поліпшення умов праці робітників промислових підприємств / Н.Г. Петрович. – Київ, 1968. – 28с.
361512
  Мельник Л.Г. Деякі питання політичного співробітництва робітників і колгоспників у сучасний період (історіографія проблеми) / Л.Г. Мельник, О.І. Божко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 3-8. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В настоящей статье анализируется состояние и выделяются основные направления исследования в исторической литературе сотрудничества рабочих и колхозников в сфере политической жизни общества.
361513
  Беляневич О.А. Деякі питання поруки та іпотеки // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 6 (178). – С. 36-42
361514
  Кальніченко А. Деякі питання порядку посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 21-23
361515
  Ромушкевич В.І. Деякі питання походження суховіїв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 89-98 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
361516
  Кучинська О.П. Деякі питання поцесуального статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-966-419-300-6
361517
  Ломанов І. Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання службовців / І. Ломанов, В. Кузьменко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-46
361518
  Боброва Д.В. Деякі питання прав і обов"язків громадян СРСР у світлі нової радянської Конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье исследуется юридическая природа конституционных прав и обязанностей граждан СССР. Автор разделяет ту точку зрения, что конституционные права и обязанности - субъективные права и обязанности как элементы правового статуса гражданина СССР - и ...
361519
  Туєва О.М. Деякі питання прав на землю громадян - членів сільськогосподарських виробничих кооперативів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 104-113. – ISSN 0201-7245
361520
  Жилінкова І. Деякі питання права спільної власності за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 66-72
361521
  Шульга М.В. Деякі питання права спільноївласності територіальних громад на землю // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-19
361522
  Земко А.М. Деякі питання правового регулювання використання водних ресурсів у сільському господарстві України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 69-71
361523
  Куркіна В. Деякі питання правового регулювання державного боргу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-17-0
361524
  Будаков А.Ю. Деякі питання правового регулювання діяльності митних органів / А.Ю. Будаков, О.А. Долгий // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.17-26
361525
  Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 53-57. – (Право. Економіка. Управління)
361526
  Тюрін С. Деякі питання правового регулювання заснування нерезидентами господарюючих суб"єктів України або участі в них. Інвестиційна діяльніть нерезидентів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 72-74
361527
  Тараба Н.В. Деякі питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 174-176. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням. До таких угод можна віднести міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг та міжнародний фінансовий лізинг. У зазначених угодах знаходять своє вираження ...
361528
  Панченко В.В. Деякі питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
361529
  Кикоть О.О. Деякі питання правового регулювання інвестування на основі концесії на будівництво автомобільних доріг // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 212-220
361530
  Смерницький Д.В. Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 33-39. – ISSN 2072-8670
361531
  Юлдашев С. Деякі питання правового регулювання недержавного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-92.
361532
  Труш І. Деякі питання правового регулювання організаційно-господарських відносин у сфері управління комунальною власністю міста Києва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 280-285. – ISSN 0132-1331
361533
  Підопригора О.А. Деякі питання правового регулювання планування винахідництва і раціоналізації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-24. – (Серія права ; № 15)


  В статье анализируется порядок планирования изобретательства и рационализации. По мнению автора, планирование изобретательства не отвечает современным требованиям ускорения научно-технического прогресса и нуждается в коренном пересмотре. Планирование ...
361534
  Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття "ноу-хау" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
361535
  Алябов Є. Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 104-107
361536
  Сокур Є. Деякі питання правового регулювання рентних платежів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 43
361537
  Горожанкін А.І. Деякі питання правового регулювання роботи автомобільного транспорту // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 84-92
361538
  Оніщенко О.В. Деякі питання правового регулювання суб"ектного складу спадкового договору // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-7.
361539
  Голоднова Т.С. Деякі питання правового регулювання управління майном у військових формуваннях в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 64-70
361540
  Лісова Т.В. Деякі питання правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 67-74. – ISSN 2224-9281
361541
  Музика Л. Деякі питання правового режиму об"єктів права комунальної власності. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С38-41
361542
  Курібло В.А. Деякі питання правового становища інвесторав капітальному будівництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 129-132.
361543
  Забзалюк Д.Є. Деякі питання правового статусу Ордену Тамплієрів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (53). – С. 35-41
361544
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання правового характеру щодо трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 176-179
361545
  Куркін В. Деякі питання правовогорегуювання протидії окремих держав легалізації доходів від злочинної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-27
361546
  Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127. – ISSN 0132-1331
361547
  Пришва Н.Ю. Деякі питання правової характеристики податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.89-93. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
361548
  Алданова К.Ю. Деякі питання правосуб"єктності суб"єктів права законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-170. – ISSN 1563-3349
361549
  Куліков О. Деякі питання практики корпоративного та державного брендінгу в Європі / О. Куліков, О. Пічкур // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-43.
361550
  Мудрова О.О. Деякі питання практики припинення прав іноземних громадян на землі сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 162-165. – ISSN 0201-7245
361551
  Загородна О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв"язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 41-47. – ISBN 966-654-152-1
361552
  Жуков А. Деякі питання пред"явлення, розгляду, обліку та задоволення вимог кредиторів у законодавстві, що регулює питання банкрутства в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.7-15.
361553
  Добровольська В.В. Деякі питання представництва у господарському судочинстві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 81-88
361554
  Бондарчук В. Деякі питання призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України, видів покарання та проблемі його застосування. Данная статья посвящена исследованию наказания за преступление, предусмотренное ст. 205 УК Украины, видов наказания и ...
361555
  Доманська М.І. Деякі питання призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у справах про зміну правового cтатусу фізичної особи // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7 (154). – С. 35-37


  У статті проаналізовано законодавчі та практичні проблеми визначення передумов для призначення судово-психіатричної експертизи, дослідження судом висновку експерта та інших доказів при ухваленні рішення.
361556
  Гроза Я.І. Деякі питання принципу матеріальної єдності світу та поняття енергії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
361557
  Палюх Л.М. Деякі питання про об"єкт злочину "невиконання судового рішення" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-56. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
361558
  Насад А.Г. Деякі питання про поширення морських кімерійських відкладів на правому березі Дніпра / А.Г. Насад, Ю.Б. Люльєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 9-12. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології ; № 12)
361559
  Заболотна Л.В. Деякі питання про притягнення до відповідальності працівників дипломатичної служби за польською моделлю гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 117-119
361560
   Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України; перелік від 14.09.2015 р. № 923 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 128-129
361561
   Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 р. № 889 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 64, 23 серпня 2016 року. – С. 339-340
361562
   Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 565-566
361563
  Янишен В. Деякі питання проведення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 168-171


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
361564
  Путренко А.М. Деякі питання протидії фіктивному підприємництву // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 42-44
361565
  Литва Л.А. Деякі питання професійного становлення соціального працівника // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 78-79
361566
  Нечепуренко А.О. Деякі питання проходження військової служби на сучасному етапі розбудови ЗС України: історико-правовий аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 93-95. – ISSN 2076-1554
361567
  Панова Г.В. Деякі питання процедури визнання особи біженцем певними компететними органами відповідно до законодавства України та Россії: порівняльний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 214-221. – ISSN 1563-3349
361568
  Сліпачук О. Деякі питання процесу розкриття інформації та документів у міжнародному арбітражі / О. Сліпачук, О. Перепелинська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 100-104.
361569
  Львова Ю.Л. Деякі питання психології праці вчителя / Ю.Л. Львова. – К., 1972. – 47с.
361570
  Степанишин Б.І. Деякі питання раціоналізації праці вчителя. / Б.І. Степанишин. – К., 1975. – 31с.
361571
   Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" : постанова Кабінету Міністрів України; порядок, зразок, перелік від 19.08.2015 р. № 656 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 73, 22 вересня 2015 року. – С. 34-44


  Відповідно до частин четвертої та п"ятої статті 54 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє: затвердити порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань та зразки державних документів про присвоєння вчених звань. ...
361572
  Глобенко Г.І. Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 76-84. – ISSN 1999-5717
361573
  Конопатська Л. Деякі питання регулювання банківської діяльності в період світової економічної кризи / Л. Конопатська, К. Раєвський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 22-28
361574
  Коваленко Т.П. Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві / Т.П. Коваленко, Д.В. Заїкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 21-26. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві" анализируются нормы ст. ст. 28, 29, 118, 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ст. ст. 144-150, 529-531, 533-535, 538 ГК УССР, отражающие ...
361575
  Золотар В.А. Деякі питання регулювання найму жилих приміщень Цивільним кодексом УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 27-30. – (Серія права ; № 6)


  В статье после краткой общей характеристики норм Гражданского кодекса УССР о жилищном найме в сжатой форме излагаются наиболее важные новые положения Кодекса, регулирующие наем жилых помещений, в частности: о понятии и сроках договора жилищного найма, ...
361576
  Кудас Ю.С. Деякі питання регулювання об"єкту права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 146-150. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
361577
  Пилипенко В. Деякі питання реєстрації автомобіля // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.39-40
361578
  Станкевич О. Деякі питання реєстрації юридичної особи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 72-76.
361579
  Кубрак Б.К. Деякі питання рекультивації земель // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 146-147. – Бібліогр.: 6 назв
361580
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С. Й.; КУ ім. Т.Г. Шевчена. – К., 1992. – 101л. – Бібліогр.:л.98-101
361581
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 16л.
361582
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплиності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 15л.
361583
   Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 р. № 151-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 21, 22 березня 2016 року. – С. 196
361584
   Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 51-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 10, 12 лютого 2016 року. – С. 52
361585
  Шингель А.В. Деякі питання реформування державної митної служби України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 561-563. – ISBN 966-660-151-6
361586
  Бринцева Л.В. Деякі питання реформування підрозділів адміністративної "квазіюстиції" в органах податкової служби // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 144-148. – ISSN 0201-7245
361587
  Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17.
361588
  Лук"янчук Р.В. Деякі питання реформування системи державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: учасний погляд // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 81-92. – ISSN 2414-05-62
361589
  Слободян О. Деякі питання рецепції зарубіжного права у сфері спільного інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-15-6
361590
  Гущук І.В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров"я України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 75-79 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
361591
  Бондаренко К. Деякі питання розвитку галузей землеробства в приміській зоні м. Києва // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 19-22
361592
  Євдощук М.І. Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-6. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
361593
  Поданчук В.Д. Деякі питання розвитку господарства східної частини Подільського Придністров"я // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 32-38 : Табл.
361594
  Кальченко В.Н. Деякі питання розвитку нафтодобувної і газової промисловості Української РСР / В.Н. Кальченко, Г.В. Тичина // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 97-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
361595
  Бритченко С.П. Деякі питання розвитку національних відносин на Україні / С.П. Бритченко. – К., 1990. – 45с.
361596
  Райчук А.Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спрощена процедура розірвання шлюбу, запроваджена новим Сімейним кодексом України, висвітлюються проблеми, які існують у цій сфері та пропонуються шляхи їх розв"язання. The article analyses simplified procedure of dissolution of marriage ...
361597
  Брайловська А. Деякі питання розмежування діяння, передбаченого ст. 137 КК України, із суміжними складами злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-85
361598
  Наджафов О. Деякі питання розмежування корупційних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 24-33


  "... Про надання/одержання неправомірної вигоди".
361599
  Борденюк В.В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними та господарськими судами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 131-137
361600
  Плотнікова М. Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 39-43. – ISSN 2307-8049
361601
  Горностай М.П. Деякі питання серверної підтримки інформаційних систем, здатних до навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядаються математичні закономірності, що описують потоки даних між веб-сервером та Всесвітнього мережею, їх вплив на побудову серверної архітектури інформаційної системи. Аналізується архітектура інформаційної системи, що здатна навчатися, ...
361602
  Маслов А.О. Деякі питання синдикування української промисловості в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 170-179. – ISSN 0320-4421
361603
  Балясна Л.Ю. Деякі питання синонімії в публіцистичному стилі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячено аналізу синонімічних замін лексичних одиниць, що повторюються. Синонімічні заміни розглядаються як різновидність лексичного повтору. Ораторська промова носить прагматичний характер і підпорядкована конкретним цілям - інформувати, переконати, ...
361604
  Палюх Л.М. Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 302-305. – ISSN 2219-5521
361605
  Пленюк М. Деякі питання систематизації юридичних фактів у договірних зобов"язаннях // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.66-71
361606
  Ярошенко О.М. Деякі питання системи джерел трудового права України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 43-47. – ISSN 0201-7245
361607
  Якимчук Н.Я. Деякі питання системи та правового статусу розпорядників бюджетних коштів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.76-80. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
361608
  Леоненко М.І. Деякі питання системних змін до кримінального процесуального законодавства України в контексті реформування кримінальної юстиції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 66-69. – ISBN 978-966-419-300-6
361609
  Мохначук С.С. Деякі питання сільського розселення Черкащини / С.С. Мохначук, Є.Й. Шипович // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 9-18
361610
  Бенедисюк І. Деякі питання складу злочину за ухилення від сплати податків, інших обов"язкових платежів та їх доведення в ході попереднього розслідування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-55
361611
  Иоффе Є.М. Деякі питання соціалістичного відтворення / Є.М. Иоффе. – Київ, 1958. – 40с.
361612
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту гастарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 42-45
361613
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 92-95


  Стаття присвячена основним проблемам правового регулювання соціального захисту остарбайтерів.
361614
  Ярошенко І.С. Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 45-52
361615
  Єсауленко Н.В. Деякі питання спадкування акцій за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 401-406. – ISSN 1563-3349
361616
  Панченко В. Деякі питання співвідношення внутріньогосподарських локальних нормативних актів і спеціальних законів щодо сільськогосподарських кооперативів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 157-160
361617
  Проценко М.А. Деякі питання співвідношення внутрішнього і зовнішнього у живій природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
361618
  Кашинцева О.Ю. Деякі питання співвідношення інформаційних відносин інтелектуальної власності в сфері охорони здоров"я / О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 55-63. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
361619
  Єрмолаєв В. Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 52-60. – ISSN 1993-0909
361620
  Овчаренко Л. Деякі питання становлення інноваційного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено питанням розвитку інноваційного підприємництва, показано необхідність його формування і розвитку в умовах України. Показано перевагу і недоліки малого бізнесу. Дається характеристика форм інноваційного підприємництва. Зокрема, ...
361621
  Шарапова С.В. Деякі питання становлення та розвитку законодавства щодо охорони земель лісогосподарського призначення // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 140-144. – ISBN 978-966-7957-20-9
361622
  Шипович Є.Й. Деякі питання стану і перспективи розвитку промисловості і транспорту міста Запоріжжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 62-67. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
361623
  Чаркіна А. Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 29-31
361624
  Борденюк В.І. Деякі питання створення двопалатного парламенту в Україні у контексті зарубіжного досвіду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 192-199. – ISSN 1563-3349
361625
  Тертишник В. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та вдосконалення статусу слідчого // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 132-135
361626
  Тюрін С. Деякі питання створення та діяльності холдингових компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 9-13
361627
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 2-4
361628
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-94
361629
   Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 530-543
361630
  Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 26-33. – ISSN 0131-775Х
361631
  Михайліченко Т. Деякі питання суб"єктивної сторони порушення обов"язків щодо охорони майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 73-79
361632
  Поляков Б.М. Деякі питання судового захисту акціонера у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-133.
361633
  Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-17
361634
  Ткачук О.С. Деякі питання судової практики вирішення спорів, пов"язаних з іпотекою / О.С. Ткачук, А.О. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 76-94. – ISSN 2310-6166
361635
  Романюк Я.М. Деякі питання судової практики, пов"язані з порукою / Я.М. Романюк, З.П. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 6 (142). – С. 43-45
361636
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0132-1331
361637
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 10-18.
361638
  Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / П. Каркач, Я. Ковальова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 26-32


  Держава, закріпивши на конституційному рівні за прокурором функцію підтримання державного обвинувачення, визначила його важливу роль у захисті прав і свобод людини і громадянина.
361639
  Терещук Ю. Деякі питання сучасного адміністративно-правового забезпечення митної справи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 39-42
361640
  Біленчук П. Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального провадження: теорія і практика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 17-19
361641
  Бояров В.І. Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів / В.І. Бояров, О.П. Кучинська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 39-42
361642
  Коновалова Г.В. Деякі питання тактики захисту у справах про корупційні діяння // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 62-64. – ISSN 2310-9769
361643
  Булкат М.С. Деякі питання теоретико-правової природи та сутності судової влади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 97-108. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
361644
  Крижанівський С.А. Деякі питання теориї соціалістичного реалізму / С.А. Крижанівський, 1958. – 18 с.
361645
  Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовами прокурорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29
361646
  Охріменко О.О. Деякі питання теорії і практики застосування законодавства про місцеві вибори // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 98-100.
361647
  Дідовець І.В. Деякі питання теорії і практики управління комунальною власністю та нерухомістю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 81-86. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
361648
  Мінчин Б.М. Деякі питання теорії комічного / Б.М. Мінчин. – К., 1959. – 240с.
361649
  Щербань М.І. Деякі питання теорії мікроклімату та методики мікрокліматичних досліджень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 8)
361650
  Медина В.С. Деякі питання теорії охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 11)
361651
  Розман І.І. Деякі питання теорії перекладу творів зарубіжної літератури // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 185-187. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
361652
  Яснюк Т.Є. Деякі питання теорії районних циклів виробництв, що формуються на базі мінерально-сировинних ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 62-69. – Бібліогр. 6 назв
361653
  Ігнатенко М.Г. Деякі питання теорії розміщення хімічних виробництв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 88-96 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
361654
  Мосенкіс Ю. Деякі питання теорії та практики вивчення мовно-культурних субстратів: Визначення напрямків дослідження / Ю. Мосенкіс, Д. Переверзєв // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 50-57


  Мовний субстрат Трипільської культури, мінойський субстрат стародавнього Криту, етруська мова.
361655
  Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 28 - 32. – ISSN 2076-9326
361656
  Панько К.Е. Деякі питання територіальної організації жіночої праці Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 49-56 : Табл.
361657
  Тамбовцева Г.Т. Деякі питання територіальної організації плодоовочевої консервної промисловості Запорізької області : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 43-50 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
361658
  Сопко В. Деякі питання термінології та класифікації засобів праці / В. Сопко, В. Карєв // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-15 : табл.
361659
  Жирмунський А.М. Деякі питання термінології та класифікації четвертичних покладів / А.М. Жирмунський. – 97-107с.
361660
  Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.116-125
361661
  Хавронюк М.І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М.І. Хавронюк, Д.О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 42-48
361662
  Гафурова О.В. Деякі питання удосконалення законодавства у сфері соціального розвитку села // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 68-75. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
361663
  Перепелиця М.М. Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 137-141. – ISSN 1727-1584
361664
  Берназюк Інна Деякі питання удосконалення правового регулювання опозиційної діяльності у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та представницьких органах місцевого самоврядування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 35-39
361665
  Чупрун О Деякі питання укладання мирової угоди в господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.125-127
361666
   Деякі питання Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 684 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 11-16
361667
  Прилипко С.М. Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 307-313. – ISSN 1563-3349
361668
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 69
361669
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 204). – С. 9
361670
   Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України від 29 серпня 2016 р. № 1027/900 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 7, 24 січня 2017 року. – С. 202-224
361671
  Радзієвська Л.К. Деякі питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье исследованы некоторые вопросы участия прокурора, являющиеся спорными в теории гражданского процессуального права, решение которых будет способствовать повышению эффективности прокурорского надзора при рассмотрении гражданских дел.
361672
   Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 72-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 лютого (№ 28). – C. 4
361673
  Слободян Р. Деякі питання фахового мовлення професійного судді // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 131-145
361674
   Деякі питання фізико-хімічної механіки металів.. – К., 1958. – 144с.
361675
   Деякі питання фізіології травлення та обміну речовин у риб.. – К., 1962. – 117с.
361676
  Сокуренко В.В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 109-116. – ISSN 2222-5374
361677
  Аржевітін С. Деякі питання фінансового моніторингу в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 47-50. – ISSN 1810-3944
361678
  Федчук С.І. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
361679
  Підопригора О.А. Деякі питання фінансування винахідництва і раціоналізації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 64-70
361680
  Пасмор Н. Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-59. – ISSN 1682-2366
361681
  Пасмор Надія Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються питання вдосконалення і розвитку системи інформаційного забезпечення вищої освіти. Розглядаються особливості діяльності вузівської бібліотеки у взаємодії з навчальними інформаційними комунікаціями. Визначено загальні тенденції і ...
361682
  Максімова В.Ф. Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності / В.Ф. Максімова, Р.В. Кузіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-249. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
361683
  П"явка Н.М. Деякі питання функціонування трудових зв"язків Білоцерківського району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 51-54
361684
  Чєревко П.П. Деякі питання цивільно-правового регулювання державної реєстрації юридичних осіб // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 285-293. – ISSN 1563-3349
361685
  Тростогон А.М. Деякі питання шефства робітничого класу України над селом (1923-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 13-18. – (Історичні науки ; Вип. 31)
361686
   Деякі питання школознавства. – Київ : Радянська школа, 1966. – 275, [5] с. – (Бібліотека директора школи)
361687
  Чуваков О.А. Деякі питання щодо видових об"єктів злочинів проти основ національної безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 316-321. – ISSN 2219-5521
361688
  Банк Р. Деякі питання щодо визначення механізму адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 106-109
361689
  Пінчук М.Г. Деякі питання щодо визначення предмета доказування та його структури // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-38.
361690
  Коваленко Л.П. Деякі питання щодо визначення предмета інформаційного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 109-115. – ISSN 2224-9281
361691
  Чернадчук Т. Деякі питання щодо виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам / Т. Чернадчук, О. Талденко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 46-49.
361692
  Сапожнікова О. Деякі питання щодо встановлення особи, з якого може наставати кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 252-255. – ISSN 0132-1331
361693
  Охотнікова Олена Деякі питання щодо державного управління у сфері земельних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 50-52
361694
  Баклан О.В. Деякі питання щодо детінізації економіки та підприємництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 175-180. – ISSN 0132-1331
361695
  Чорноус О.В. Деякі питання щодо дискримінації жінок в трудових правовідносинах // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
361696
  Корчева Т.В. Деякі питання щодо дії принципу змагальності в кримінальному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 110-120. – ISSN 0201-7245
361697
  Красовський К.Ю. Деякі питання щодо законодавчого забезпечення судової реформи // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 127-129. – ISBN 978-966-7166-33-5
361698
  Перепелиця С.І. Деякі питання щодо законодавчого регулювання інституту приватного обвинувачення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 149-151. – (0). – ISSN 2078-9165
361699
  Баклан О.В. Деякі питання щодо зв"язків між суб"єктами та об"єктами адміністративно-правових відносин у процесі легалізації підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 88-90
361700
  Ященко Володимир Деякі питання щодо навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 22 : фото
361701
  Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 49-52.
361702
  Рожок В. Деякі питання щодо позиції Європейського суду з прав людини з питань невиконання рішень національних судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
361703
  Григор"ева Т. Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 92-96
361704
  Процевський В.О. Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю / В.О. Процевський, Ю.В. Грицай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 5-25. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
361705
  Доманський В.А. Деякі питання щодо систематизації законодавства у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-10 : схема. – Бібліогр.: 12 назв
361706
  Мовчан Г. Деякі питання щодо статусу прокурора у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-69.
361707
  Суржинський М.І. Деякі питання щодо сучасного розуміння поняття "громадянство" // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 526-528. – ISBN 966-660-151-6
361708
  Доманський В.А. Деякі питання щодо удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 8 назв
361709
  Белікова С. Деякі питання щодо участі прокурора виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 67-77
361710
  Абизов В.Є. Деякі питання щодо філософського аналізу міфу / В.Є. Абизов, В.Л. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
361711
  Чернадчук Т.О. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 240-247. – ISSN 1563-3349
361712
  Манжул І.В. Деякі питання юридичної відповідальності особового складу Національної гвардії України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 76-83. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
361713
  Ващинець І.І. Деякі питання юридичної природи виключних авторських прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 174-177.
361714
  Перепелюк В.Г. Деякі питання юрисдикційної належності судових спорів з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 79-89
361715
  Кривобок С. Деякі питання, пов"язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.132-135. – ISSN 0132-1331
361716
  Смітієнко З.Д. Деякі питання, пов"язані з реалізацією функцій кримінального процесу / З.Д. Смітієнко, В І. Рогатюк // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17
361717
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання, пов"язані з ротацією на дипломатичній службі // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 228-230. – ISBN 978-966-458-401-9
361718
  Кротюк В. Деякі питання, пов"язані із законодавствчим регулюванням створення та діяльності банківських об"єднань в Україні / В. Кротюк, Я. Берназюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
361719
  Сіренко А. Деякі питання, що виникають в зв"язку з охороною авторського права при передачі масової інформації та телепередач по кабелю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.57-59
361720
  Єрмоленко С.С. Деякі питпння граматичної семантики у висвітленні О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.43-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
361721
  Синиця Є. Деякі підсумки вивчення грунтових могильників ранніх слов"ян у Східній Європі // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 196-213. – ISBN 966-02-4003-1
361722
  Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 68-72. – (Європейські дослідження)
361723
  Мищак Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт / Мищак, |. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
361724
  Мищак І. Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
361725
  Лаптєв О.О. Деякі підсумки наукової роботи групи газонознавства Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Лаптєв, Б.Х. Грінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться короткі відомості про комплексні дослідження проблем газонознавства в Україні.
361726
  Савич В.І. Деякі підсумки розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються окремі питання розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні. The some questions of development the mortgage housing credit in Ukraine are analized in article.
361727
  Пузанова Г. Деякі підходи визначення поняття "інвестиція" // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 68-75. – ISSN 1561-4999
361728
  Петров А.М. Деякі підходи до визначення політичної кризи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 103-105
361729
  Борденюк В.В. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 173-182. – ISSN 1563-3349


  За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обгрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов"язки визначаються законом. У зв"язку ...
361730
  Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу : фінансовий сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
361731
  Тарасова Ю. Деякі підходи до вирішення проблем методики викладання китайської мови як іноземної // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 251-257. – ISBN 966-7773-70-1
361732
  Пилипенко В.П. Деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-75. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку. З"ясовано, що у науковій літературі широко поширені точки зору про те, що інноваційна політика може спочатку бути розроблена й реалізована на ...
361733
  Кравчук В. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-54.
361734
  Катеринич Л.О. Деякі підходи до можливості застосування адаптивних алгоритмів у нейронних мережах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі підходи, щодо можливості застосування адаптивних алгоритмів у розробці систем на нейронних мережах Considers some approaches on the applicability of adaptive algorithms in designing systems on neural networks
361735
  Марцин Володимир Степанович Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 153-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи досягнення раціонального управління фінансовими ресурсами, акцентовано увагу на зростанні обсягів виробництва і реалізації, мінімізації витрат, максимізації прибутку і забезпеченні рентабельної діяльності підприємства. ...
361736
  Мордвінов О.Г. Деякі підходи до оцінювання ефективності державного управління / О.Г. Мордвінов, В.О. Желябін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 49-54. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
361737
  Іванов В. Деякі підходи до пояснення ефектів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-8. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ефекти масової комунікації крізь призму соціально-комунікативних теорій. Зокрема, йдеться про теорії навчання пізнання, ефекту третьої особи, схем, оцінок, інструментальної аргументації, посилення когнітивно-афективної консистентності, ...
361738
  Марцин В.С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному ктапі розвитку економіки // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 42-48. – ISSN 1683-1942
361739
  Долішній М. Деякі підходи до розв"язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України / М. Долішній, Л. Шевчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
361740
  Кудличка Йозеф Деякі підходи до розуміння безпеки / Кудличка Йозеф, Ліповська Мікулаш // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8
361741
  Марцин В. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 220-224. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
361742
  Пугач С.О. Деякі підходи до типізації міграцій у сучасній науковій літератур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
361743
  Соскін Деякі підходи до формування нової моделі вивчення громадської думки з питань євроатлантичної інтеграції України / Соскін, , Олег // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
361744
  Горбачова О.М. Деякі підходи до формування системи управління життєвим циклом організації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
361745
  Ковалишин Б.М. Деякі підходи з визначення потреби на підготовку фахівців для служби цивільного захисту / Б.М. Ковалишин, В.Ф. Коробкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 153-158. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
361746
  Фролов В.С. Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 5-11. – ISSN 2304-2699
361747
  Лукашевич В.Г. Деякі побіжні нотатки до проекту концепції розвитку вищої юридичної освіти / В.Г. Лукашевич, С.В. Пєтков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 254-259. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
361748
  Литвин М.М. Деякі погляди на інтегрований прикордонний менеджмент у сучасних умовах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 177-182
361749
  Лобанов А.А. Деякі погляди на побудову системи забезпечення воєнної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 55-58.
361750
  Потеряйко С.П. Деякі погляди щодо оцінки організаційно функціональних структур підрозділів МВС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 216-221. – ISSN 1563-3349
361751
  Спринь О.Б. Деякі показники психофізіологічних функцій у ліквідатоів аварії на Чорнобильській АЕС // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 72-80. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
361752
  Городній В.О. Деякі політичні ідеї Іссака Мазепи (1884-1952) щодо елітарних концепцій українських дослідників початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
361753
  Юргелевич С Деякі порівняльні аспекти зарубіжного іпотечного законодавства та проекту Закону України "Про іпотеку" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
361754
  Геєць В. Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-17 : Табл.3. – Бібліогр. 18 назви. – ISSN 0131-775Х
361755
   Деякі порівняльні статистичні підсумки виборів народних депутатів України 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
361756
  Снітковський М. Деякі права корінних народів (на прикладі болотних арабів) // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 170-174
361757
  Столбуненко Н.М. Деякі правові аспекти інноваційно-інвестиційної політики України на сучасному етапі // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 31-37


  Дана стаття аналізує деякі правові аспекти ролі інновацій та інвестицій в стабілізації економіки України на сучасному етапі. Вступ України в СОТ зобов’язує її підтримувати належний рівень інновац ійності та конкурентоспроможності національної ...
361758
  Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти кіберсквотингу як акту недобросовісної конкуренції за законодавством України // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79-81
361759
  Каркач П.М. Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України / П.М. Каркач, М.Й. Курочка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 107-115
361760
  Ситнік Т.М. Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 276-279. – ISSN 2219-5521
361761
  Охотнікова О. Деякі правові аспекти поліпшення фінансового стану сільскогосподарських підприємств України у зв"язку з вступом до СОТ / О. Охотнікова, О. Гласова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-85.
361762
  Долинська М. Деякі правові аспекти посвідчення заповітів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Практика та теорія спадкового права".
361763
  Радченко Л. Деякі правові аспекти регулювання діяльності транснаціональнх корпорацій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 134-137. – ISSN 0132-1331
361764
  Воронін Я.Г. Деякі правові аспекти регулювання правовідносин зі створення службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 178-184.
361765
  Позова Д. Деякі правові аспекти створення житлово-будівельних кооперативів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 18-21
361766
  Маліченко О.М. Деякі правові аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 183-194
361767
  Недюха Микола Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України / Недюха Микола, Федорін Микола // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 24-29
361768
  Одоладов Д.А. Деякі правові аспекти функціонування іноземних банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
361769
  Сліпченко А. Деякі правові аспекти, пов"язані з реалізацією глобальної концепції організації повітряного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
361770
  Заболотна Л.В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 146-149
361771
  Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.79-83
361772
  Матишевський С П. Деякі правові питання діяльності лікувально-трудового профілакторію / С П. Матишевський, Н.А. Присяжна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 85-88. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Наведено дані про те, що лікувально-трудові профілакторії (ЛТП) для хронічних алкоголіків за своїм режимом є, по суті, місцем позбавлення волі. Діяльність ЛТП майже не дає ефекту, тому подальше їхнє існування недоцільне, їх належить перетворити на ...
361773
  Григор"єва Х.А. Деякі правові питання проведення державних форвардних закупівель зерна // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 184-188. – ISBN 978-966-7957-18-6
361774
  Воронова Л.К. Деякі правові питання фінансового забезпечення агропромислових комплексів / Л.К. Воронова, С.Т. Кадькаленко, О.В. Умнова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 22-28. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматривается вопрос о необходимости усиления правового воздействия на отношения в области материального и финансового обеспечения агропромышленных комплексов, анализируется практика применения нормативных актов, связанных с использованием ...
361775
  Сірєнко В.Ф. Деякі правові питання функціонування обчислювальних центрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
361776
  Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
361777
  Кампо В. Деякі правові проблеми місцевих виборів у контексті конституційної юрисдикції // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-34.
361778
  Підопригора О.А. Деякі правові проблеми науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования научно-технического прогресса, вытекающие из материалов ХХVI съезда КПСС, в частности, проблема создания единого правового механизма для регулирования общественных отношений в процессе ...
361779
  Калениченко П. Деякі правові проблеми розповсюдження примірників фонограм у музичному шоу-бізнесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-46.
361780
  Радченко О. Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 86-91
361781
  Швець Н.М. Деякі правові пропозиції щодо реалізації положень закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 275-279. – ISBN 978-617-7069-34-7


  Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (далі - Закон № 848-VIII) передбачено чимало прогресивних нововведень для наукових (науково-педагогічних) працівників, водночас деякі норми закону породжують жваві ...
361782
  Трифонов Р.А. Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері (на матеріалі слов"янських мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 41-49. – ISSN 0027-2833
361783
  Сільченко С.О. Деякі практичні аспекти втілення соціальних зобов"язань держави у правотворчому процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
361784
  Оніщенко О. Деякі практичні аспекти розірвання договорів найму (оренди) державного та комунального майна // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 36-38.
361785
  Війтєва Л. Деякі практичні питання банківської діяльності : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 27
361786
  Коцюба І. Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : бухгалтерський облік / І. Коцюба, В. Трофименко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 62-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
361787
  Прокопанич Г.К. Деякі практичні питання застосування конкурентного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 25-33. – ISSN 2310-9769
361788
  Сільченко С. Деякі практичні питання припинення трудового договору у зв"язку із закінченням його строку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 130-133.
361789
  Бєліков О. Деякі практичні питання, пов"язані з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-107.
361790
  Новик К.Й. Деякі представники копальної флори з кам"яновугільних покладів Донецького басейну / К.Й. Новик; Українська районова Геолого-Розвідкова Управа. – Київ, 1931. – 144с. – (Матеріяли до загальної та застосованої геології України ; Вип. 8)
361791
  Цвєткова Ю. Деякі приклади віантійського впливу на формування української правової традиції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-163.


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. The article is dedicated to the analysis of the Byzantium ...
361792
  Цвєткова Ю.В. Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-46. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. Статья посвящена анализе норм византийского права, которые ...
361793
  Магазинщикова І.п. Деякі прикладні аспекти реформування гуманітарної складової вищої освіти в Україні / І.п. Магазинщикова, Н.М. Дуда // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 220-226
361794
  Арбузов О.М. Деякі прикрощі / О.М. Арбузов. – Київ, 1973. – 91с.
361795
  Суперсон Ю. Деякі принципи правового регулювання відносин у галузі бджільництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 98-102
361796
  Буквич А. Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 161-163
361797
  Буквич А.В. Деякі принципи та сфера застосування Конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які перебувають у володінні посередника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 363-367


  Статтю присвячено головним питанням, які входять до предмета регулювання Конвенції з матеріальних норм права, застосовуються до певних прав на цінні папери, що перебувають у володінні посередника, та її основним принципам. У статті не лише надано ...
361798
  Рибніков С.Р. Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 7-13. – ISBN 966-8847-12-1
361799
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [14] с.
361800
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами / В.Г. Пфейфер. – Київ, 1930. – [4] с. – Окр. відбиток з: Записки Київского ін-ту народної освіти, кн. 4, 1930, с. 167-182
361801
  Глушков В.А. Деякі причини військового конфлікту в Сирії: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 131-141. – ISSN 2304-4556
361802
  Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у контексті євроінтеграції // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X


  Розглянуто проблемні питання визначення, процедури реєстрації та умов правової охорони зазначень походження товарів за законодавством України та Європейського Союзу. Проаналізовано ключові напрями адаптації, охарактеризовано сучасні потреби науки і ...
361803
  Коваленко Л.П. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 102-109. – ISSN 1999-5717
361804
  Бондаренко Г.П. Деякі проблеми адміністративного процесу // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
361805
  Супрун В.П. Деякі проблеми антимонопольно-конкурентної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 14-21. – Бібліогр.: на 15 пунктів
361806
  Полях В. Деякі проблеми в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-29
361807
  Компанець Є.В. Деякі проблеми в обробці даних шліхо-мінералогічного опробування методами математичної статистики // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 27-28
361808
  Богатирьов А.І. Деякі проблеми вдосконалення соціального захисту співробітників виправних колоній // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 4-11
361809
  Корж В. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідуванняеконмічних організованих злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.60-66
361810
  Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
361811
  Стойко Д. Деякі проблеми визначення доцільності форми правової охорони комп"ютерних // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7069-15-6
361812
  Зозуляк О. Деякі проблеми визначення поняття "орган юридичної особи" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 58-61.
361813
  Лукач І.В. Деякі проблеми визначення правового становища дочірніх підприємств за господарським кодексом України та законом України "про господарські товариства" (огляд судової практики) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-110.
361814
  Фрицький Ю.О. Деякі проблеми визначення правового статусу Кабінету Міністрів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
361815
  Легка І. Деякі проблеми визначення резидентського статусу фізичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.91-94
361816
  Мандич Л.Г. Деякі проблеми визначення сутності та правового статуту органів самоорганізації населення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 112-120.
361817
  Олендр Т.М. Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 355-364. – ISSN 2312-5993
361818
  Гультай М. Деякі проблеми виправляння помилок, пов"язаних з кваліфікацією злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
361819
  Балюк Г.І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-81.
361820
  Батрименко О.В. Деякі проблеми відповідності бюрократичного управління принципам демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано деякі проблеми відповідності бюрократичного способу реалізації владних рішень демократичним принципам суспільного устрою. The article touches upon the problems of accordance of bureaucratic method of governmental decisions ...
361821
  Кузьма М. Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 208-217. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
361822
  Гірінова Л.В. Деякі проблеми впровадження дистанційного навчання в Україні та оцінки його якості // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 76-80. – ISBN 978-966-285-311-7
361823
  Ковалинська І.В. Деякі проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання дисциплін гуманітарного циклу у вищому технічному закладу освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)
361824
  Комзюк Л. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-65.
361825
  Потапенко В.Г. Деякі проблеми господарсько-правової відповідальності в українському законодавстві / В.Г. Потапенко, С.В. Годун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню актуальних проблем законодавства, що регулює інститут господарсько-правової відповідальності, аналізу окремих положень проекту Господарського кодексу, спрямованих на їх вирішення. This work is devoted to research of actual problems ...
361826
  Круш П.В. Деякі проблеми демократичного устрою держави з позицій теорії суспільного вибору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 67-78.


  З позицій теорії суспільного вибору, в контексті українських реалій, аналізуються деякі сторони демократичного устрою держави: виборчий процес; діяльність груп з певними інтересами; економіка бюрократії. Обґрунтовується, що реформування політичної ...
361827
  Саєнко М.І. Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 176-180. – (Право. Економіка. Управління)
361828
  Ткачук О.М. Деякі проблеми державного управління малими підприємствами в сучасній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізується стан розвитку малих підприємств в Україні, причини їх уповільненого розвитку і проблеми, що виникають у процесі управління ними. Автором доводиться важливість державного управління за допомогою використання різних методів впливу на ...
361829
  Киричук Ю.Л. Деякі проблеми державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 74-77. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
361830
  Поєдинок В. Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються окремі теоретичні питання державної підтримки інвестиційної діяльності. Розкрите значення регуляторної конкуренції як чинника, що впливає на зміст державної підтримки. Обгрунтовані необхідність і межі застосування ...
361831
  Джалладова І.А. Деякі проблеми динаміки однієї математичної моделі ринку вільної конкуренції / І.А. Джалладова, О.С. Хусаїнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується одна математична модель ринку вільної конкуренції. Модель має вигляд системи двох звичайних диференціальних рівнянь. Досліджено стійкість стану рівноваги. Далі розглянуто модель із запізнюванням. З використанням прямого методу Ляпунова ...
361832
  Кабаченко Н.В. Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні / Н.В. Кабаченко, І.О. Смик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 65-69. – ISSN 1996-5931
361833
  Бруханський І.А. Деякі проблеми дослідження девіантності особистості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
361834
  Крачковський Б.П. Деякі проблеми дослідження діяльності робочих радгоспів (Історіографічний огляд літератури 60-70-х років) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 32-35. – (Історичні науки ; Вип. 31)
361835
  Перетятко Г.В. Деякі проблеми екології крізь призму моралі // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 114-116. – ISSN 2413-7189
361836
  Півторак Г.П. Деякі проблеми етно- і глотогенезу східих слов"ян у світлі сучасної методології наукових досліджень // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 8-18. – ISBN 978-966-1673-17-4
361837
  Доманський В.А. Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-29. – Бібліогр.: 9 назв
361838
  Шарко Д. Деякі проблеми забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-48. – ISSN 1608-6422
361839
  Чернадчук В. Деякі проблеми законності оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.33-36
361840
  Шкрум Т.С. Деякі проблеми законодавчого регулювання застави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Піднімаються питання суті та правової природи застави, яка характеризується як речовий спосіб забезпечення виконання зобов"язань. Визначаються шляхи удосконалення чинного законодавства України про заставу та місце застави в новому Цивільному кодексі ...
361841
  Печений О. Деякі проблеми застосування аналогії в цивільному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 108-120. – ISSN 1993-0909
361842
  Магера А. Деякі проблеми застосування законодавства про вибори народних депутатів України та можливі напрями його вдосконалення / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 26-43.
361843
  Нестеренко О. Деякі проблеми застосування закону України "Про доступ до публічної інформації" // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 8-17
361844
  Усенко Ю. Деякі проблеми застосування заходів процесуального примусу // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 158-160.
361845
  Мельниченко Р. Деякі проблеми застосування норм про кримінальну відповідальність за вчинення розкрадань з проникненням у житло, приміщення, сховище // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 343-345. – ISBN 978-617-7069-17-0
361846
  Оробець К.М. Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 55-59. – ISSN 2224-9281
361847
  Юдківська Г. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 74-79. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
361848
  Боднар В. Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-97. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються деякі питання застосування способів захисту переважних прав у цивільному праві. Звертається увага на проблему невідповідності встановлених законом способів захисту переважних прав їх порушенням, і з метою розв"язання цих проблем ...
361849
  Берназ В. Деякі проблеми здійснення функції прокурорського нагляду за додержанням законів органами Національного антикорупційного бюро України / В. Берназ, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 26-39
361850
  Нудненко Л. Деякі проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 1026-9932
361851
  Медведева О. Деякі проблеми зобов"язального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 146-147


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
361852
  Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 504-511. – ISBN 966-95452-8-4
361853
  Журавель В Деякі проблеми інтеграції та диференціації знань у криміналістиці // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.191-198
361854
  Гусаров К.В. Деякі проблеми касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
361855
  Сурженко О. Деякі проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 39-42.
361856
  Саприкіна О. Деякі проблеми комплектування аудіовізуальними документами // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 373- 378


  Проблеми, пов"язані з комплектуванням архівів аудіовізуальними документами, не є вичерпаними і потребують подальшого глибокого вивчення, удосконалення, можливо, необхідні й нові ідеї.
361857
  Бортник Л.А. Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам"яті / Л.А. Бортник, Т.Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 76-83. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
361858
  Ключковський Ю. Деякі проблеми конституційного регулювання виборів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 86-92. – ISSN 1026-9932
361859
  Кузьменко Л.Г. Деякі проблеми контролю за концентрацією суб"єктів природних монополій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
361860
  Бурак К.О. Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 7-13. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
361861
  Комарницький В.М. Деякі проблеми кримінально-правової охорони корисних копалин в Україні / В.М. Комарницький, М.В. Комарницький // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7957-18-6
361862
  Алієва О.М. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 67-77. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
361863
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за шпигунство // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 75-85. – ISSN 2222-5374
361864
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності / І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 101-107. – ISSN 2222-5374
361865
  Печений О. Деякі проблеми методології спадкування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 77-83. – ISSN 1993-0909
361866
  Грейдін О.І. Деякі проблеми мирного володіння майном в Україні в аспекті доктрини ultra vires / О.І. Грейдін, В.О. Потапов // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 5/6. – С. 7-15. – ISSN 2227-7048
361867
  Дівак В.В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 544-552. – ISSN 1563-3349
361868
  Шапченко С.Д. Деякі проблеми множинності злочинів за кримінальним правом України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 24-28
361869
  Алексієнко Л.А. Деякі проблеми морфології з погляду тексту // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 60-67
361870
  Федорчук І.М. Деякі проблеми надання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 157-162. – (Юридична ; Вип. 1)
361871
  Благодарний А.М. Деякі проблеми нового  антикорупційного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 66-71
361872
  Стаховська Н.М. Деякі проблеми нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Визначається поняття соціального обслуговування, окреслюється коло суспільних відносин з метою їх класифікації. Розглядаються проблеми сучасного нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні, вносяться пропозиції ...
361873
  Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
361874
  Комарницька І. Деякі проблеми охорони археологічної спадщини в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-27. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що охорона археологічної спадщини України здійснюється неефективно через застарілу законодавчу базу. It is proved, that protection of an archeological heritage of Ukraine is carried out inefficiently because of out-of-date legislative base.
361875
  Ободовський О.Г. Деякі проблеми оцінки та управління водними ресурсами Верхньої Прип"яті / О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Зроблено оцінку водних ресурсів верхньої Прип"яті й розглянуто проблеми впливу на їхні кількісні показники водозабору в Дніпро-Бузький канал та меліорації земель. Запропоновано заходи щодо відновлення гідролого-екологічного режиму річки.
361876
  Гаврилюк Надія Оксентівна Деякі проблеми пам"яткоохоронної справи в Україні : (охорона курганів) / Гаврилюк Надія Оксентівна, Михальчишин Надія Оксентівна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто стан охорони пам"яток археології у цілому та особливості охорони курганів. Стан курганів на території України визначено як катастрофічний. Запропоновано конкретні заходи щодо збереження курганів і курганних старожитностей.
361877
  Шелест М. Деякі проблеми персоніфікації держави як учасника цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 75-78
361878
  Павленко Л.І. Деякі проблеми підготовки фахівців з питань інформаційної безпеки в Україні / Л.І. Павленко, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 220-223


  У статті здійснюється аналіз нормативно-правових аспектів сфери інформаційної безпеки України, проблеми підготовки фахівців з інформаційної безпеки в вищих навчальних закладах. Автори формулюють деякі пропозиції щодо оптимізації національної політики і ...
361879
  Рабінович А. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 150-159. – ISSN 1026-9932
361880
  Журман Н.Я. Деякі проблеми походження та особливостей вживання перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" в стародавній іспанській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Проводиться аналіз походження перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" та встановлюється їх семантична функція у стародавній іспанській мові.
361881
  Григор"єва Т.В. Деякі проблеми права державної власності на водні живі ресурси // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 102-107. – ISSN 0201-7245
361882
  Короленко В. Деякі проблеми правового регулювання вирішення трудових спорів та спорів у сфері соціального забезпечення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-17-0
361883
  Хохленко О.М. Деякі проблеми правового регулювання вищої освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 552-556
361884
  Рябець К. Деякі проблеми правового регулювання водокористування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96.
361885
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання земельних відносин у сфері державного управління щодо використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 83-88. – ISSN 0201-7245
361886
  Скоропис О.М. Деякі проблеми правового регулювання ліквідації об"єднань громадян // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 398-404. – ISSN 1563-3349
361887
  Лялюк О. Деякі проблеми правового регулювання питань комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
361888
  Киливник К.І. Деякі проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 360-363
361889
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 15-18.
361890
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 92-99. – ISSN 0201-7245
361891
  Ісаков М. Деякі проблеми приватних підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-111
361892
  Пейчев К.П. Деякі проблеми продажу земельних ділянок на конкурентних засадах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 115-119. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
361893
  Гречанюк С. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 103-108. – ISSN 1026-9932
361894
  Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "... У світлі нового КПК України".
361895
  Чорномаз О.Б. Деякі проблеми профілактики правопорушень на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 410-418. – (Юридична ; Вип. 1)
361896
  Садова С.М. Деякі проблеми психотерапії нервово-психічних захворювань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 118-122. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
361897
  Медведь І. Деякі проблеми реалізації житлових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.46-49
361898
  Грохольський В.Л. Деякі проблеми реалізації конституційних прав, свобод і гарантій людини і громадянина на сучасному етапі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.107-110
361899
  Берназ В. Деякі проблеми реалізації новітньої доктрини КПК України / В. Берназ, Н. Неледва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 93-97
361900
  Остропілець О.І. Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу в кримінальному судочинстві // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 314-315


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
361901
  Пилипенко Д.О. Деякі проблеми реалізації приватного обвинувачення у кримінальному процесі України та шляхи їх подолання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 124-129
361902
  Довженко С. Деякі проблеми реалызації стадії виконання рішення господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 64-66.
361903
  Горнісевич А. Деякі проблеми регулювання відносин щодо результатів інтелектуальної діяльності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 59-63. – ISSN 1708-7422
361904
  Решетняк Н. Деякі проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
361905
  Цесарський Ф. Деякі проблеми релізації захисної функції профспілок // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
361906
  Чорноус А. Деякі проблеми ретроцесійного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-281. – ISBN 978-617-7069-14-9
361907
  Дівок В.В. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 626-632. – ISSN 1563-3349
361908
  Єременко О.К. Деякі проблеми реформування Міжнародного валютного фонду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 132-133
361909
  Кальман О. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.88-92
361910
  Захаров Є. Деякі проблеми реформування Служби безпеки України // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-27.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
361911
  Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
361912
  Овчаренко О.М. Деякі проблеми реформування судової системи України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 206-215.
361913
  Петрига М.О. Деякі проблеми розвитку будівельно-індустріального комплексу / М.О. Петрига, М.О. Ковтонюк, П.М. Холява // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 79-85 : Рис.
361914
  Твердохлєбов І.Т. Деякі проблеми розвитку географії торгівлі і торгового обслуговування населення / І.Т. Твердохлєбов, А.А. Александров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 159-165 : Табл. – Бібліогр: 9 назв
361915
  Федан Я.І. Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 122-123
361916
  Корінець Р. Деякі проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-59
361917
  Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0132-1331
361918
  Удалова Л. Деякі проблеми розвитку кримінально - процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
361919
  Язиніна Р.О. Деякі проблеми розвитку та розміщення промисловості по переробці сільськогосподарської сировини на Україні // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 110-114
361920
  Процик І.Г. Деякі проблеми розвитку та розміщення садівництва Тернопільщини : сільське господарство // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 71-75
361921
  Баклан Г М. Деякі проблеми розгляду цивільних позовів та порядок застосування інших стягнень у кримінальному судочинстві / Г М. Баклан, .Гаврилова // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 4. – С.38-43
361922
  Засанський Володимир Деякі проблеми роздержавлення та приватизації промислових підприємств: економічний аспект / Засанський Володимир; МВСУ; ЛІВС при УАВС. – Львів : Кальварія, 1996. – 176с. – ISBN 966-7092-06-2
361923
  Лукач І.В. Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73.
361924
  Сілантьєва Е.Є. Деякі проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 168-175. – ISSN 0201-7245
361925
  Прач В.П. Деякі проблеми скорочень та абревіації в англійській економічній, фінансовій і банківській літературі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 525-528. – ISSN 1729-360Х
361926
  Савченко А.О. Деякі проблеми службово - трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищх навчальних закладах МВС // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.143-146. – ISSN 1727-1584
361927
  Янченко Т.В. Деякі проблеми соціалізації дівчат // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.148-152. – (Психологічні науки)
361928
  Прачук М. Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-28-6
361929
  Прачук М. Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-28-6
361930
  Данильян О.Г. Деякі проблеми соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 386-397. – ISSN 0201-7245
361931
  Філатова Н. Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 139-149. – ISSN 1026-9932
361932
  Гуржій О.І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні / О.І. Гуржій; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 80с. – ISBN 966-02-3416-3
361933
  Краснова Ю. Деякі проблеми становлення понятійного апарату права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться теоретичне дослідження правових категорій "джерело" та "об"єкт" підвищеної екологічної небезпеки. Встановлено, що ці правові категорії в науці екологічного права досить часто визначають як синоніми, що на нашу думку є хибним. The ...
361934
  Габрінець В. Деякі проблеми становлення публічної самоуправлінської влади в Україні / В. Габрінець, Г. Старушенко, О. Старушенко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С.246-253.
361935
  Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку у містах з районним поділом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
361936
  Салміна Я. Деякі проблеми створення та правового становища фермерських господарств // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 152-153
361937
  Губернюк Л.В. Деякі проблеми створення та розвитку технопарків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений огляд організаційних дій по створенню (розгортанню) наукових та технологічних парків. Розглядаються проблеми створення наукових парків в рамках вищих навчальних закладів. Вказані основні, на думку автора, проблеми. В работе ...
361938
  Прокопанич Г.К. Деякі проблеми суддівської незалежності у світлі принципу гласності / Г.К. Прокопанич, О.Г. Саєнко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 72-76. – ISSN 2310-9769
361939
  Коташевський О. Деякі проблеми судово-експертної діяльності / О. Коташевський, Є. Кушнірук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 83-85.
361940
  Курільчук Деякі проблеми судового контролю у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 146-148.
361941
  Демченко С.Ф. Деякі проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 94-98.
361942
  Лєнков С.В. Деякі проблеми сфери розроблення та модернізації військової техніки / С.В. Лєнков, О.В. Селюков // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-41.
361943
  Гончарова А.В. Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
361944
  Гловюк І.В. Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 17-22


  Стаття присвячена дослідженню категорій «обвинувачення» та "державне обвинувачення" у контексті нового КПК України. Розглянуто співвідношення категорій "обвинувачення" та "кримінальне переслідування". Визначено авторську позицію щодо розуміння ...
361945
  Ковальова М.В. Деякі проблеми у визначенні сутності винаходу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
361946
  Навроцький В.В. Деякі проблеми у логічному аналізі соціальної взаємодії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41-43
361947
  Москалюк Н. Деякі проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за порушення законодавства України про рекламу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 327-328
361948
  Олуйко В.М. Деякі проблеми українського парламентаризму // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 5-11. – ISSN 2078-9165
361949
  Гловюк Г. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 444-446. – ISBN 978-617-7069-15-6
361950
  Алексєєв О.О. Деякі проблеми фізичної культури і спорту в сучасних умовах життя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 122-123
361951
  Луппа В.А. Деякі проблеми франчайзингових відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 82-85. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
361952
  Благовісний С.Г. Деякі проблеми функціонування законодавчої влади в Україні в світлі побудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.9-16
361953
  Шутяк Софія Деякі проблеми функціонування об"єктів ПЗФ у сучасних умовах та можливі шляхи їхнього вирішення // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 30-34. – Бібліогр.: 2 назв.
361954
  Пономаренко К. Деякі проблеми цивільно-правової відповідальності у сфері медицини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 262-263. – ISBN 978-617-7069-14-9
361955
  Єрмоленко В.М. Деякі проблеми, пов"язані з відчуженням майнових паїв // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 89-94.
361956
  Спасибо-Фатєєва Деякі проблеми, пов"язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 96-108.
361957
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Порушено важливі міжнародно-правові положення, які стосуються вод відкритого моря, і деякі проблеми, невирішення яких перешкоджає використовувати води відкритого моря як об"єкта спільної спадщини людства.
361958
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
361959
  Печений О. Деякі проблемні аспекти визначення кола спадкоємців у випадку спадкування за правом представлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 105-109
361960
  Іваанець І.П. Деякі проблемні аспекти виконання та контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-56
361961
  Кириченко К.М. Деякі проблемні аспекти вчинення морського протесту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 422-425. – ISSN 2219-5521
361962
  Куліцька С. Деякі проблемні аспекти кримінально-правової кваліфікації окремих ситуацій заволодіння чужим майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 340-341. – ISBN 978-617-7069-17-0
361963
  Цапро Є. Деякі проблемні аспекти переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 55-57
361964
  Марущак Н. Деякі проблемні аспекти порядку порушення кримінальної справи у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 137-140
361965
  Цибульник Т. Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 164-167. – ISSN 2307-8049
361966
  Строкач І.І. Деякі проблемні питання виконавчого напису нотаріуса в судовому процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 218-220. – ISSN 2219-5521
361967
  Бровченко І. Деякі проблемні питання виконання зобов"язання третіми особами за цивільним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 125-132. – ISSN 1993-0909
361968
  Шамрай В.О. Деякі проблемні питання державного управління у мілітаризованій сфері держави / В.О. Шамрай, А.С. Сіцінський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
361969
  Стадник Р. Деякі проблемні питання доступу до інформації в Україні // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 12-16
361970
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 572-573
361971
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 44-45
361972
  Удалова Л. Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-52.
361973
  Пахомов І С. Деякі проблемні питання застосування митного законодавства України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.47-51
361974
  Голеско І.О. Деякі проблемні питання застосування фінансового аналізу для об"єктивного прийняття управлінських рішень // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 151-155. – ISSN 2226-8820
361975
  Романець І. Деякі проблемні питання інституту визнання та приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 586-588
361976
  Чорна Ж.Л. Деякі проблемні питання іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 75-78. – (Право. Економіка. Управління)
361977
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.70-85
361978
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 8 (168). – С. 35-46
361979
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 35-39
361980
  Андрушко П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 23-39
361981
  Єгорова О.Ю. Деякі проблемні питання надання безоплатної правової допомоги в Україні / О.Ю. Єгорова, Є Т. Севастьянова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 101-105. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
361982
  Сторожук Т. Деякі проблемні питання обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.139-146
361983
  Шаповалова О.І. Деякі проблемні питання права вимоги до продавця або до третьої особи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 62-67
361984
  Костенко Л. Деякі проблемні питання правового регулювання реклами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-102.
361985
  Фастовець В.А. Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 183-190. – ISSN 1993-0917
361986
  Смоков С.М. Деякі проблемні питання правозастосування Кримінального процесуального кодексу України і шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-300-6
361987
  Брагіна М. Деякі проблемні питання представницької діяльності у сфері державних закупівель // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 81-89
361988
  Чайка Я.В. Деякі проблемні питання провадження у справах про злочини неповнолітніх // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 22-27
361989
  Борець Т.О. Деякі проблемні питання проведення огляду та обшуку у житлі чи іншому володінні особи: порівняльний аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 470-475. – ISSN 1563-3349
361990
  Кривохижа Т.Г. Деякі проблемні питання судочинства зі справ про банкрутство та шляхи їх можливого врегулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-122.
361991
  Савченко Л.А. Деякі проблемні питання термінології у фінансовому праві щодо методів фінансового контролю // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 37-43.
361992
  Ковальова М.В. Деякі проблемні питання щодо визначення прав винахідників в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-150.
361993
  Паліюк В.П. Деякі проблемні питання щодо відшкодування моральної (немайнової шкоди) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.45-46
361994
  Мельник О.М. Деякі проблемні питання щодо закордонного патентування за законодавством України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.70-75
361995
  Бошицький Ю.Л. Деякі проблемні питання щодо оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 154-159
361996
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
361997
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
361998
  Соловйов В.Г. Деякі проблемні питання щодо призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 309-316


  У статті досліджено окремі проблеми щодо призначення судових експертиз у господарському процесі, зокрема стосовно підстав призначення експертизи, особливостей визначення предмета дослідження та питань, що виносяться на розгляд експерта, визначення ...
361999
  Чехович В. Деякі проблемні питання юридичної історії України-Гетьманщини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 138-151


  Досліджуються дискусійні юридичні питання історії України-Гетьманщини, зокрема питання хронологічних меж визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Аналізуються рішення Переяславської ради 1654 р. Та її юридичні наслідки для України. В статті ...
362000
  Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 80-83.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,