Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
357001
   "Гидрохимические аспекты изучения и защиты окружающей среды", совещание. – Новочеркасск, 1975. – 200с.
357002
  Кравец В.В. "Гилейский" миф о "победе над солнцем" в контексте будетлчнской мифологии истории (Д. Бурлюк и В. Хлебников в их отношении к Японии) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 77-79. – ISBN 966-594-355-3
357003
  Боднарук І. "Гилянський похід" українських козаків // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 9-10
357004
  Зайцев А.И. "Гимн Диоскурам" Алкмана и его эпические источники : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зайцев А.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 16 с.
357005
   "ГИС Амур": система мониторинга, прогнозирования и раннего оповещения о наводнениях / А.В. Фролов, В.В. Асмус, С.В. Борщ, Р.М. Вильфанд, И.И. Жабина, В.В. Затягалова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 5-21 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0130-2906
357006
  Рихло П. "Гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду..." // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 22-23


  У світ вийшло унікальне двомовне видання поезії Ліни Костенко.
357007
  Березюк О. "Гібридна відповідь" на "гібридну війну" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 березня (№ 52). – С. 5


  Річниця створення Національної гвардії України: недоліки та досягнення.
357008
  Ступак С. "Гібридна війна піраній" за кошти організацій колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – Бібліогр.: 45 назв.
357009
  Міден Ервін "Гібридна війна Росії проти України стала своєрідним стимулом для пізнання країни" / розмову вів Володимир Бойко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16-17 серпня (№ 147/148). – С. 14-15


  Розмова з істориком Ервіном Міденом.
357010
  Цюрупа М. "Гібридна війна" - "гібридний мир" як екзистенційні загрози держав постколоніального простору Європи (український контекст) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проводиться компаративний аналіз ідейних основ політики та міліарної практики неоколоніалізму Росії, які зрештою зводяться до неприпустимого вибору для країн постколоніальної доби існування між "гібридним миром" і "гібридною війною". Поняття "гібридна ...
357011
  Гарбуз Л. "Гібридна війна" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 травня (№ 80). – С. 8
357012
  Гетьманчук М.П. "Гібридна війна" Росії проти України: інформаційний аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 296-307. – ISSN 2313-5603
357013
  Ворона П.В. "Гібридна війна" Російської Федерації проти України: категоріальний аналіз дослідження у сфері соціально-психологічної адаптації УБД / П.В. Ворона, В.М. Кривошей, І.І. Савка // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 20-25. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
357014
  Гордієнко М.Г. "Гібридна війна" як вияв неоімперської агресії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 101-104
357015
  Горбулін В.П. "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 5-12. – ISSN 2306-5664


  Розглянуто проблеми концептуалізації поняття "гібридної війни" в контексті реалізації Російською Федерацією власної геостратегії реваншу. Визначено особливості реалізації "гібридної війни" в умовах агресії РФ проти України, передусім на прикладах її ...
357016
  Грабовський С. "Гібридна війна": історія і сутність. До постановки питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Автор аналізує феномен "гібридної війни" в його основних рисах. У статті показані перші та наступні етапи розгортання "гібридної війни" як одного з важливих інструментів політики більшовиків і їхніх нинішніх спадкоємців. Автор наголошує, що вивчення ...
357017
  Мандрагеля В.А. "Гібридна війна": спроба аналізу // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 153-155. – ISSN 1729-7036
357018
  Радковець Ю. "Гібридна геостратегія" Кремля - загроза всій цивілізованій спільноті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 9). – С. 6
357019
  Горностай П.П. "Гібридна ідеологія" як об"єкт соціальної патопсихології // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 223-236. – ISSN 2411-1449
357020
  Предборський В.А. "Гібридна" війна як відбиття закономірностей розвитку суспільства незавершеної модернізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 13-18
357021
  Руденко С.Б. "Гібридна" історіософія в Музеї Великої Вітчизняної війни у Києві (друга половина 1990-х) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 105-110. – ISSN 2076-1554
357022
  Лещенко О.Я. «Гібридна війна» як науковий конструкт: проблеми пошуку термінологічної та концептуальної сутності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 262-267. – ISSN 2076-1554
357023
  Лавренко Е.М. Гидро-термические факторы и география и экология растительного покрова / Е.М. Лавренко. – Ленинград, 1959. – 12с.
357024
  Герасимов И.П. Гидро-термические факторы почвообразования / И.П. Герасимов. – Ленинград, 1959. – 16 с.
357025
  Бобылев Д. Гидростатика и теория упругости / Д. Бобылев. – СанктПетербург : [Б. в.], 1886. – 182 с.
357026
  Тарасов В.И. Гидросфера. / В.И. Тарасов. – Владивосток, 1990. – 154с.
357027
  Мадиевский Ю.М. Гидротационная способность тканей и ее изменения in vivo и in vitro : Автореф... докт.биол.наук: / Мадиевский Ю. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.26-28
357028
  Шевченко В.И. Гидротерамально измененные породы ртутных месторождений Донбасса и их поисковое значение : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.08 / Шевченко В.И.; КГУ. – К., 1985. – 19л.
357029
  Орго В.П. Гидротербины / В.П. Орго. – Л., 1975. – 320с.
357030
  Клименко В.С. Гидротермальная деструкция полиорганосилоксанов и устойчивость покрытий на их сонове на стекловолокне в среде твердеющего портландцемента. : Автореф... канд.. техн.наук: 05.17.11 / Клименко В.С.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19
357031
  Балицкий В.С. Гидротермальная кристаллизация и типоморфные особенности киновари и антимонита / В.С. Балицкий ; Н.А. Озерова ; В.В. Комова ; под. ред. Н.П. Лаверова; ВНИИ синтеза минер. сырья. – Москва : Недра, 1983. – 133с. : Библиогр.: с.117-119
357032
  Нечаев С.В. Гидротермальная минерализация Волновахской зоны разломов : Автореф... канд. геол. синер.наук: / Нечаев С. В.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1961. – 16л.
357033
  Рона П. Гидротермальная минерализация областей спрединга в океане : монография / П. Рона. – Москва : Мир, 1986. – 158с. – Предисловие Лисицына А.П.
357034
  Баррер Р. Гидротермальная химия цеолитов / Р. Баррер ; пер. с англ. И.В. Мишина ; под ред. Х.М. Миначева. – Москва : Мир, 1985. – 420 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
357035
  Коржинский А.Ф. Гидротермально-измененные породы редкометальных месторождений Восточной Сибири. / А.Ф. Коржинский. – М., 1967. – 432с.
357036
  Василевский М.М. Гидротермально-измененные породы Центральной Камчатки, их рудоносность и закономерности пространственного разсещения : Автореф... канд.геол.-минералогич.наук: / Василевский М.М.; Всесоюз. науч.-исслед.геол.ин-т "ВСЕГЕИ". – Л, 1960. – 18л.
357037
  Кунц А.Ф. Гидротермально-метасоматическое минералообразование в карбонатных породах / А.Ф. Кунц. – Л., 1987. – 158с.
357038
  Скрипченко Н.С. Гидротермально-осадочные полиметаллические руды известково-сланцевых формаций / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1980. – 215с.
357039
  Скрипченко Н.С. Гидротермально-осадочные сульфидные руды базальтоидных формаций / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1972. – 214с.
357040
  Дерябин Н.И. Гидротермально-осадочный и терригенный литогенез / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 307, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 293-306. – ISBN 978-966-2944-47-1
357041
  Щербань И.П. Гидротермально измененные породы Курайской ртутнорудной зоны и возможности использования их для поисков ртутных месторождений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Щербань И.П.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по геол-минерал.геофиз и геогр.наукам. – Новосибирск, 1962. – 26л.
357042
  Шевченко Виктор Иванович Гидротермально измененные породы ртутных месторождений Донбасса и их поисковое значение. : Дис... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.08 / Шевченко Виктор Иванович; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1985. – 229л.
357043
  Берзина А.П. Гидротермально измененные породы Сорского и Жирекенского молибденовых месторождений и особенности их генезиса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Берзина А.П.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1967. – 28л.
357044
  Власов Г.М. Гидротермально измененные породы Центральной Камчатки, их рудоносность и закономерности пространственного размещения / Г.М. Власов, М.М. Василевский. – Москва, 1964. – 220с.
357045
  Сидорчук В.В. Гидротермальное модифицирование бинарных систем SiO2 - TiO2, SiO2 - ZrO2. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сидорчук В.В.; Ин-т физ. химии АН УССР. – К., 1985. – 24л.
357046
  Чертов В.М. Гидротермальное модифицирование неорганических адсорбентов : Автореф. дис. ... док. хим. наук : 02.00.04 / Чертов В.М. ; АН УССР, Ин-т физ. химии. – Киев, 1975. – 52 с.
357047
  Маковская Т.Ф. Гидротермальное модифицировние бинарных адсорбентов Al2O3-ZrO2, Al2O3-TiO2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маковская Т. Ф.; АН УССР, Ин-т физ. хим. – К., 1980. – 15л.
357048
  Гончаров В.И. Гидротермальное рудообразование в краевых вулканогенных поясах / В.И. Гончаров. – М, 1983. – 215с.
357049
  Ициксон Г.В. Гидротермальные изменения вмещающих пород оловорудного месторождения на Малом Хингане / Г.В. Ициксон. – М., 1956. – 135с.
357050
  Верещагин В.А. Гидротермальные изменения пород Бутачихинско-Кедровской зоны и место их постмагматическом минералообразовании. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Верещагин В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 24л.
357051
  Налбандян Э.М. Гидротермальные изменения рудовмещающих пород колчеданных месторождений Алавердского рудного района Армянской ССР. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Налбандян Э.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
357052
  Наследов Б.Н. и др. Гидротермальные месторождения оловянных руд в Зеравшенском хребте. / Б.Н. и др. Наследов. – Л., 1935. – 75с.
357053
   Гидротермальные месторождения урана. – Москва : Недра, 1978. – 446с.
357054
  Хомяков А.П. Гидротермальные месторождения фторкарбонатов редких земель / А.П. Хомяков, Е.И. Семенов. – Москва : Наука, 1971. – 136с.
357055
   Гидротермальные минералообразующие растворы областей активного вулканизма. – Новосибирск : Наука, 1974. – 214с.
357056
  Лисицын А.П. Гидротермальные образования рифтовых зон океана / А.П. Лисицын, А Ю. Гурвич Богданов. – Москва : Наука, 1990. – 256с. + Таблица
357057
   Гидротермальные равновесия и процессы минералообразования. – Москва : Атомиздат, 1973. – 288с.
357058
   Гидротермальный процесс в областях тектоно-магматической активности. – М., 1977. – 262с.
357059
  Эфендиев Г.Х. Гидротермальный рудный комлекс северо-восточной части Малого Кавказа : Минералогия и геохимия / Г.Х. Эфендиев. – Баку, 1957. – 342с.
357060
   Гидротермальный синтез и выращивание монокристаллов. – Москва : Наука, 1982. – 247 с.
357061
  Чичагов А.В. Гидротермальный синтез натрово-редкоземельных силикатов и германатов и их кристаллические структуры. : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 057 / Чичагов А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геол. ф-тет. Каф. кристаллографии и кристаллохимии. – Москва, 1969. – 24 с.
357062
  Литвин Б.Н. Гидротермальный синтез неорганических соединений / Б.Н. Литвин, В.И. Пополитов. – М., 1984. – 185с.
357063
  Курносов В.Б. Гидротерминальные изменения базальтов в Тихом океане и металлоносные отложения. / В.Б. Курносов. – М., 1986. – 251с.
357064
  Дажикаев Ю.М. Гидротермическая обработка зерна / Ю.М. Дажикаев ; под науч. ред. Н.В. Остапчука. – Одесса : Астропринт, 2004. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 253-263. – ISBN 966-318-098-6
357065
  Олещенко В.И. Гидротермические свойства геосистем : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 50-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
357066
  Серазетдинов Д.З. Гидротермический метод переработки солей и пути использования астраханитового и полигалитового сырья Казахстана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Серазетдинов Д.З. ; Ин-т хим. наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19 с.
357067
  Дрижюс М.-Р. Гидротермический режим водохранилищ-охладителей / М.-Р. Дрижюс. – Вильнюс, 1985. – 168 с.
357068
  Сайдак Р.В. Гидротермический режим осушаемых почв в условиях климатических изменений / Р.В. Сайдак, М.О. Дацько // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 70-75 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
357069
  Саввинов Д.Д. Гидротермический режим почв в зоне многолетней мерзлоты / Д.Д. Саввинов. – Новосибирск, 1976. – 254с.
357070
  Кононенко А.В. Гидротермический режим таежных и тундровых почв Европейского Северо-Востока / А.В. Кононенко. – Л., 1986. – 144с.
357071
   Гидротермодинамическое взаимодействие озера с атмосферой. – Ленинград : Наука, 1990. – 137с.
357072
   Гидротермокарст = Hidrothermal karst : Юиблиогр. указ. за 1894-1989 гг. – Новосибирск : ИГИГ, 1990. – 55с.
357073
  Дублянський В.Н. Гидротермокарст альпийской складчатой области юга СССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 61-64. – Бібліогр.: 9 назв
357074
  Пампура В.Д. Гидротермы долгоживущих вулканическиих цнтров / В.Д. Пампура. – М, 1981. – 180с.
357075
  Басков Е.А. Гидротермы Земли : Е.А. Басков, С.Н. Суриков / Е.А. Басков, С.Н. Суриков. – Ленинград : Недра, 1989. – 243, [2] с. : ил. + Карти. – Библиогр.: с. 241-244 (94 назв.)
357076
  Мархинин Е.К. Гидротермы Курильских островов. / Е.К. Мархинин. – М, 1977. – 212с.
357077
  Басков Е.А. Гидротермы Тихоокеанского сегмента Земли / Е.А. Басков, С.Н. Суриков ; М-во геолог. СССР. Всесоюз. науч.-ислед. ин-т "ВСЕГЕИ". – Москва : Недра, 1975. – 171 с. – Список лит.: с. 159-169 (242 назв.)
357078
   Гидротехника и гидромеханика. – К., 1964. – 220с.
357079
  Шухов В.Г. Гидротехника. / В.Г. Шухов. – М, 1981. – 221с.
357080
  Черкасов А.А. Гидротехническая мелиорация. / А.А. Черкасов. – М., 1936. – 343с.
357081
  Лапшенков В.С. Гидротехническая рекультивация малых и средных рек в бассейне Дона : Рекомендации / В.С. Лапшенков. – Ростов-на-Дону, 1979. – с.
357082
  Грабовников В.А. Гидротехнические исследования прм разведке металлов / В.А. Грабовников. – М, 1983. – 121с.
357083
   Гидротехнические сооружения. – М,-Л., 1939. – 775с.
357084
  Замарин Е.А. Гидротехнические сооружения / Е.А. Замарин. – 2-е переработ. изд. – Москва, 1952. – 544с.
357085
  Замарин Е.А. Гидротехнические сооружения / Е.А. Замарин, В.В. Фандеев. – М., 1954. – 560с.
357086
   Гидротехнические сооружения. – Москва : Стройиздат, 1978. – 648с.
357087
   Гидротехнические сооружения. – Москва : Высшая школа
1. – 1979. – 616с.
357088
   Гидротехнические сооружения. – Москва : Высшая школа
2. – 1979. – 336с.
357089
   Гидротехнические сооружения. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 432с.
357090
  Чугаев Р.Р. Гидротехнические сооружения / Р.Р. Чугаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат
1 : Глухие плотины. – 1985. – 318с.
357091
  Чугаев Р.Р. Гидротехнические сооружения / Р.Р. Чугаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат
2 : Водосливные плотины. – 1985. – 300с.
357092
  Румянцев И.С. Гидротехнические сооружения / И.С. Румянцев, В.Ф. Мацея. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 430с.
357093
  Бахтин Б.М. Гидротехнические сооружения / Б.М. Бахтин, С.Н. Корюкин. – М., 1991. – 351с.
357094
  Лцзянин С. Гидротехническое "наступление" Китая в Средней Азии: последствия для Казахстана и России / С. Лцзянин, Е. Сафронова // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 114-118. – ISSN 1998-1813
357095
  Шашков С.А. Гидротехническое строительство в народном Китае. / С.А. Шашков. – М., 1956. – 40с.
357096
  Беллавин Г.В. Гидротехническое строительство и проблема рыбных ресурсов СССР. / Г.В. Беллавин. – М., 1953. – 32с.
357097
  Веллер М.А. Гидроторф : организация торфяных предприятий и их эксплуатация ; Утверждено ГУУЗом в качестве учеб. пос. / М.А. Веллер. – [2-е изд.]. – Москва ; Ленинград : ОНТ НКТП СССР ; Главн. ред. горно-топл. лит-рі, 1935. – 332 с.
357098
  Ефимов П.Н. Гидроторф / П.Н. Ефимов. – М.-Л, 1935. – 156с.
357099
  Веллер М.А. Гидроторф / М.А. Веллер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1936. – 380с.
357100
  Ковалев Н.Н. Гидротурбины / Н.Н. Ковалев. – М-Л, 1961. – 616с.
357101
   Гидротурбостроение. – М.-Л., 1961. – 396с.
357102
   Гидротурбостроение. – М., 1968. – 43с.
357103
   Гидротурбостроение. – М., 1969. – 156с.
357104
   Гидротурбостроение в США. – М.-Л., 1957. – 24с.
357105
  Вагнер В.Н. Гидроузлы Приамурья / В.Н. Вагнер. – Благовещенск, 1983. – 80с.
357106
  Гузь А.Н. и др. Гидроупругостьь систем оболочек / А.Н. и др. Гузь. – Киев : Вища школа, 1984. – 207 с.
357107
  Малиновская А.С. Гидрофауна водохранилищ Казахстана / А.С. Малиновская, В.А. Тэн. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 207с. : ил., табл. – Библиогр.: 207 назв.
357108
  Ярошенко М.Ф. Гидрофауна Днестра / М.Ф. Ярошенко. – М., 1957. – 169с.
357109
   Гидрофауна и гидробиология водоёмов бассейна озера байкал и Забайкалья. – Улан-Удэ, 1980. – 113 с. : табл. – Библиогр. в конце глав
357110
  Мишон В.М. Гидрофизика : учеб. пособие для студ. ун-тов и ин-тов по спец. "Гидрология суши" / В.М. Мишон. – Воронеж, 1979. – 308 с.
357111
  Винников С.Д. Гидрофизика : (физика вод суши) : [Учеб. для вузов по спец. "Гидрология суши"] / Винников С.Д., Проскуряков Б.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 247, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 243-244
357112
  Романов В.В. Гидрофизика болот / В.В. Романов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1961. – 132с.
357113
  Одрова Т.В. Гидрофизика водоемов суши : Учебное пособие для вузов / Т.В. Одрова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 311с.
357114
   Гидрофизика Северного Каспия. – Москва : Наука, 1985. – 184 с.
357115
   Гидрофизическая структура вихревых образований синоптического масштаба. – Севастополь, 1984. – 141с.
357116
  Путырский В.Е. Гидрофизические аспекты взаимодействия вод суши / В.Е. Путырский. – Москва : Наука, 1990. – 117с.
357117
   Гидрофизические и гидрооптические исследования в Атлантическом и Тихом океанах. – Москва : Наука, 1974. – 328 с.
357118
   Гидрофизические и гидрохимические исследования. – К., 1965. – 139с.
357119
   Гидрофизические и гидрохимические исследования Чёрного моря : сборник научных трудов. – Севастополь, 1992. – 109 с.
357120
   Гидрофизические и оптические исследования в Индийском океане : (10-й РЕЙС НИС "Дмитрий Менделеев"). – Москва : Наука, 1975. – 255 с
357121
   Гидрофизические измерения. – М., 1968. – 139с.
357122
   Гидрофизические измерения. – М., 1989. – 117с.
357123
   Гидрофизические исследования. – Севастополь, 1983. – 126 с.
357124
   Гидрофизические исследования в северной части Тихого океана. – Владивосток, 1982. – 140с.
357125
   Гидрофизические исследования Карибского моря. – Киев : Наукова думка, 1991. – 188 с.
357126
   Гидрофизические исследования озёр. – Ленинград : Наука, 1973. – 158с.
357127
   Гидрофизические исследования по программе "Мезополигон". – М., 1988. – 264с.
357128
  Калюжный И.Л. Гидрофизические исследования при меллиорации / И.Л. Калюжный. – Л., 1988. – 260с.
357129
  Добрецов В.Б. Гидрофизические методы разработки россыпей шельфа / В.Б. Добрецов. – Ленинград : Ленинградского университета, 1976. – 99с.
357130
   Гидрофизические процессы в реках, водохранилищах. – М., 1985. – 318с.
357131
   Гидрофизические процессы в реках, водохранилищах и окраинных морях : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 236с.
357132
  Судницын И.И. Гидрофизические свойства почв южного берега Крыма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 831-836 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
357133
  Бреховских В.Ф. Гидрофизические факторы формирования кислородного режима водоемов / В.Ф. Бреховских; Отв.ред. В.К.Дебольский. – Москва : Наука, 1988. – 166с.
357134
  Петропавловский Г.А. Гидрофильные частично замещенные эфиры целлюлозы и их модификация путем химического сшивания / Г.А. Петропавловский. – Л., 1988. – 295с.
357135
  Пчелин В.А. Гидрофобные взаимодействия в дисперсных системах / В.А. Пчелин. – М, 1976. – 64с.
357136
  Струбицкая Т.В. Гидрофобные ксенобиотики прудов и участие гепатопанкреаса карповых рыб в их метаболизме / Струбицкая Т.В. – Киев, 1990. – 16 л.
357137
   Гидрофобный вспученный перлит. – К., 1977. – 204с.
357138
  Имянитов Н.С. Гидроформилирование и гидрокарбоксилирование олефинов и диолефинов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.03 / Имянитов Н.С.; АН СССР. Ин-тут органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1979. – 44л.
357139
  Опаловский А.А. Гидрофториды / А.А. Опаловский, Т.Д. Федотова. – Новосибирск : Наука, 1973. – 148 с.
357140
  Цискаришвили Л.П. Гидрохимисеский режим и первичная продукция водоемов Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Цискаришвили Л.П.; АНУССР, Ин-т гидробиол. – К., 1987. – 24л.
357141
  Дадашев М.Н. Гидрохимичесая характеристика нижнего отдела продуктивной толщи морских нефтяных месторождений банка Дарвина, Северная складка о. Артема и Гюргяныморе и вопросы их разроботки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дадашев М.Н.; Азербайд. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 21л.
357142
  Солдак А.Г. Гидрохимическая зональность грунтових вод в пределах степной зоны Украины // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-68 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 4)
357143
  Солдак А.Г. Гидрохимическая зональность грунтовых вод в пределах степной зоны Украины // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 64-68. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 4)
357144
   Гидрохимическая и гидробиологическая характеристика и районирование прибрежной части Балтийского моря. – Рига : Зинатне, 1987. – 206 с. – (Биология Балтийского моря)
357145
  Кадацкая О.В. Гидрохимическая индикация ландшафтной обстановки водосборов / О.В. Кадацкая. – Минск, 1987. – 134с.
357146
  Медведев О.Ю. Гидрохимическая обстановка на Сасыкском водохранилище // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 467-471. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
357147
  Буркальцева М.А. Гидрохимическая характеристика горных рек Ферганской долины : Автореф... канд. георг.наук: / Буркальцева М. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1964. – 16л.
357148
  Лаумянскас Г.А. Гидрохимическая характеристика грунтовых вод восточной части Литовской ССР : Автореф... канд. хим.наук: / Лаумянскас Г. А.; АН Лит.ССР, Ин-т хим. и хим. технол. – Вильнюс, 1955. – 8л.
357149
  Назарова Л.Н. Гидрохимическая характеристика и условия формирования шахтных вод Восточного Донбасса. : Автореф... Канд.хим.наук: 081 / Назарова Л.Н.; Гидрохим.ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
357150
  Буткуте Э. Гидрохимическая характеристика и формирование речных вод Литовской ССР. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Буткуте Э.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
357151
  Бугаев А.Л. Гидрохимическая характеристика искусственных водоемов Харьковской обл. УССР : Автореф... канд. хим.наук: / Бугаев А. Л.; МВО СССР, Новочеркасский политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1958. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
357152
  Климкайте И.Н. Гидрохимическая характеристика озер юго-восточной Литвы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Климкайте И.Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 29 с.
357153
  Зозуля Н.С. Гидрохимическая характеристика подземных и поверхностных вод района сопки Жосалы (Центральный Казахстан) : Автореф... канд. хим.наук: / Зозуля Н.С.; Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Караганда, 1965. – 23л.
357154
  Зацепа В.С. Гидрохимическая характеристика прудов Полтавской области УССР : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Зацепа В.С.; Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 16л.
357155
  Найденова В.И. Гидрохимическая характеристика средних и больших рек Европейской территории СССР / В.И. Найденова. – Л., 1971. – 296с.
357156
  Даубарас Р.Ю. Гидрохимическая характеристика, формирование и самоочищение вод бассейна р. Нярис : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Даубарас Р.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 24 с.
357157
   Гидрохимические и гидробиологические исследования Хантайского водохранилища. – Новосибирск : Наука, 1986. – 119 с .
357158
   Гидрохимические исследования в районах осушительных мелиораций : методические указания по проведению полевых работ. – Киев : КГУ, 1979. – 56 с.
357159
   Гидрохимические исследования в районах осушительных мелиораций. – К., 1983. – 56с.
357160
   Гидрохимические исследования поверхностных и подземных вод района Можайского водохранилища. – Москва : МГУ, 1977. – 111 с.
357161
  Осипенко В.П. Гидрохимические исследования реки Лыбеди – правого притока Днепра / В.П. Осипенко, Т.В. Евтух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 55-60. – ISSN 2306-5680


  Представлені результати досліджень внутрішньорічної динаміки загального вмісту розчинених органічних речовин у воді р. Либеді – правої притоки Дніпра у 2014 р. Визначені основні гідрохімічні характеристики цього водного об’єкту: рН, концентрація ...
357162
  Сыдыков Ж.С. Гидрохимические классификации и графики / Ж.С. Сыдыков, К.М. Давлетгалиева. – Алма-Ата, 1974. – 138с.
357163
  Лубянская М.Г. Гидрохимические критерии оценки продуктивности разреза структуры в газонефтеносных районах Западного Узбекистана и Восточной Туркмении / М.Г. Лубянская; Мин.газ.пром. ВНИИЭГАЗПРОМ. – Москва, 1975. – 38с. – (Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений : Научно-технический обзор)
357164
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 12. – 1941
357165
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 13. – 1947
357166
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 14. – 1948
357167
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 15. – 1948
357168
   Гидрохимические материалы. – М.-Л.
15. – 1948. – 232с.
357169
   Гидрохимические материалы. – М.-Л.
16. – 1949. – 124с.
357170
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 16. – 1949
357171
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 17. – 1950
357172
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 18. – 1951
357173
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 19. – 1951
357174
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 20. – 1953
357175
   Гидрохимические материалы. – М.
20. – 1953. – 128с.
357176
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 21. – 1953
357177
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 22. – 1954
357178
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 23. – 1955
357179
   Гидрохимические материалы. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 24. – 1955
357180
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 25. – 1955
357181
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 26. – 1957
357182
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 27. – 1957
357183
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 28. – 1959
357184
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 29. – 1959
357185
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 30. – 1961
357186
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 31. – 1961
357187
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 32. – 1961
357188
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 33. – 1961
357189
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 34. – 1961
357190
   Гидрохимические материалы. – Москва : АН СССР
Т. 35. – 1963
357191
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 36. – 1964
357192
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 37 : Гидрохимия поверхности вод СССР и некоторые вопросы методики. – 1964
357193
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 38 : Гидрохимия поверхности вод СССР и некоторые вопросы методики. – 1964
357194
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 40 : Методы химического анализа природных вод. – 1965
357195
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 41 : Методы химического анализа природных вод. – 1966
357196
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 42 : Характеристика и формирование химического состава вод суши. – 1966
357197
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 43. – 1967
357198
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 45 : Юбилейный сборник. 50 лет советской гидрохимии. – 1967
357199
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 45 : Вопросы методики и методологии в гидрохимии. – 1967
357200
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 44. – 1968
357201
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 46 : Загрязнение и самоочищение природных водоемов, распад органических веществ и методы анализа. – 1968
357202
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 48 : Вопросы химии природных вод советского союза и методов их анализа. – 1968
357203
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 49 : Некоторые вопросы методологии гидрохимических исследований. – 1969
357204
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 51 : Факторы формирование химического состава природных вод. – 1969
357205
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 52 : Формирование и характеристика химического состава поверхностных вод а также методы их изучения. – 1969
357206
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 55 : Формирование химического состава, загрязнение и самоочищение поверхностных вод. Методы анализа природных вод. – 1971
357207
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 56 : Химический состав атмосферных осадков и поверхностных вод. Методы химического анализа природных вод. – 1971
357208
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 53. – 1972
357209
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 58. – 1972
357210
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 57. – 1973
357211
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 59. – 1973
357212
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 60. – 1974
357213
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 61. – 1974
357214
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 62. – 1975
357215
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 64. – 1975
357216
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 63. – 1976
357217
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 65. – 1977
357218
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 66. – 1977
357219
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 67. – 1977
357220
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 69. – 1977
357221
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 69 : Гидрохимическая характеристика поверхностных и подземных вод. – 1977
357222
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 70. – 1977
357223
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 71 : Формирование и режим химического состава поверхностных вод суши и методы их анализа. – 1978
357224
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 74 : Характеристика химического состава поверхносных вод суши методы их изучения. – 1978
357225
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 72. – 1979
357226
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 73 : Автоматизация анализа химического состава поверхностных вод. – 1979
357227
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 76 : Формирование и характеристика химического состава природных вод, методы их анализа. – 1979
357228
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 68. – 1980
357229
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0367-4665
Т. 77 : Характеристика химического состава природных вод, методы анализа и вопросы автоматизации анализа. – 1980
357230
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 82 : Характеристика химического состава природных вод, методы их анализа и вопросы прогнозирования качества поверхностных вод. – 1980
357231
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0367-4665
Т. 78. – 1981
357232
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 82. – 1981
357233
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 83 : Формирование и характеристика химического состава природных вод, методы их анализа. – 1981
357234
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0367-4665
Т. 79. – 1982
357235
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0367-4665
Т. 80. – 1982
357236
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 81 : Характеристика химического состава природных вод, методы их анализа и вопросы прогнозирования качества поверхностных вод. – 1982
357237
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 84. – 1983
357238
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 85. – 1983
357239
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 86. – 1983
357240
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 88. – 1983
357241
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 91. – 1983
357242
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 87. – 1984
357243
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 89. – 1984
357244
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 90. – 1984
357245
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 92. – 1984
357246
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 93. – 1985
357247
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 94. – 1986
357248
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 95. – 1986
357249
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 97. – 1987
357250
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 98. – 1987
357251
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 99. – 1987
357252
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 101. – 1987
357253
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 102. – 1987
357254
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 103. – 1988
357255
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 104. – 1988
357256
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 105. – 1989
357257
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 106. – 1989
357258
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 107. – 1990
357259
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 108. – 1990
357260
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 109. – 1990
357261
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 100. – 1991
357262
   Гидрохимические материалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 110. – 1991
357263
  Кирюхин В.А. Гидрохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых / В.А. Кирюхин. – Л., 1977. – 57с.
357264
  Удодов П.А. и др. Гидрохимические поиски в условиях полузакрытых геологических структур Томь-Яйского междуречья / П.А. и др. Удодов. – Томск, 1965. – 202с.
357265
  Лихоманова И.Н. Гидрохимические показатели нефтегазоносности равнинного Крыма. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 125 / Лихоманова И.Н.; АН УССР. – К, 1968. – 20л.
357266
  Гавриленко Е.С. Гидрохимические показатели нефтеносности по солевому и изотопному составам подземных вод / Е.С. Гавриленко. – К., 1965. – 190с.
357267
  Горев Л.Н. Гидрохимические равновесия : Учебное пособие / Л.Н. Горев; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ, 1979. – 112с. : ил.14 + табл.25
357268
  Жаркенов Б.Е. Гидрохимические условия и особенности формирования химического состава грунтовых вод юго-восточной части Тургайскойвпадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04125 / Жаркенов Б.Е.; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 26л.
357269
  Максимович Г.А. Гидрохимические фации речных вод Молотовской области. / Г.А. Максимович. – Молотов, 1945. – 12с.
357270
  Казова Р.А. Гидрохимический автоклавный щелочной способ получения тринатрийфосфата : Автореф... канд. техн.наук: 340 / Казова Р.А.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
357271
   Гидрохимический атлас СССР. – Москва, 1990. – 109с.
357272
  Албул С.П. Гидрохимический и сорбционносолевой методы поисков рудных месторождений в предгорных и горных районах Узбекской ССР / С.П. Албул. – Москва, 1966. – с.
357273
   Гидрохимический институт. – Л., 1982. – 18с.
357274
  Коротков А.И. Гидрохимический метод в геологии и гидрогеологии / А.И. Коротков, А.Н. Павлов. – Ленинград : Недра, 1972. – 148с.
357275
   Гидрохимический метод поисков рудных месторождений в аридных и полуаридных областях. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 267 с.
357276
  Лазарев К.Г. Гидрохимический очерк равнинной части течения реки Аму-Дарьи. / К.Г. Лазарев. – Москва : АН СССР, 1957. – 107с.
357277
  Цыцарин Г.В. и Шмиденберг Н.А. Гидрохимический практикум / Г.В. и Шмиденберг Н.А. Цыцарин. – М., 1972. – 128с.
357278
  Шульгина Е.Ф. Гидрохимический режим Азовского моря : автореф. дис. ... канд. географ. наук / Шульгина Е.Ф. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Севастополь, 1966. – 19с.
357279
  Русанов В.П. Гидрохимический режим как показатель океанологических процессов в Арктическом бассейне. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.08 / Русанов В.П.; Аркт. и антаркт. НИИ. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
357280
  Денисова А.И. Гидрохимический режим Каховского водохранилища в период его становления : Автореф... канд. хим.наук: / Денисова А. И.; АН СССР, Гидрохим. ин-т. – Новочеркесск, 1961. – 18л.
357281
  Богатова Ю.И. Гидрохимический режим Куяльницкого лимана в современный период // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 61-68 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0899
357282
  Кузьменко Н.М. Гидрохимический режим малых рек юга Украины ССР. : Автореф... Канд.хим.наук: 081 / Кузьменко Н.М.; Гидрохимический ин-т. – Новочеркасск, 1968. – 32л.
357283
  Чайкина М.В. Гидрохимический режим Новосибирского водохранилища / М.В. Чайкина. – Новосибирск, 1975. – 131с.
357284
  Петренко М.В. Гидрохимический режим Новосибирского водохранилища в период его становления : Автореф... кандидата хим.наук: / Петренко М.В.; Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1965. – 21л.
357285
  Седых М.А. Гидрохимический режим подземных вод новых буровых скважин цетрально-черноземной полосы и использование этих вод в хозяйственных целях. : Автореф... Канд.хим.наук: / Седых М.А.; Новочеркас.политехн.ин-т. – Воронеж, 1962. – 22л.
357286
  Нахшина Е.П. Гидрохимический режим рек бассейна Верхнего Днепра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Нахшина Е.П. ; Глав. упр. гидрометеорол. службы при СМ СССР , Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 19 c.
357287
  Тучковенко Ю.С. Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период / Ю.С. Тучковенко, Ю.И. Богатова, О.А. Тучковенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 126-133 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0899
357288
  Зенин А.А. Гидрохимический словарь / А.А. Зенин, Н.В. Белоусова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 240с. – ISBN 5-286-00025-8
357289
   Гидрохимическое картирование с применением вероятностно-статистических методов. – Киев : Вища школа, 1979. – 100 с. : Ил.14 + Табл.11. – Библ.:25 назв.
357290
  Самарина В.С. Гидрохимическое опробование подземных вод / В.С. Самарина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1958. – 258с.
357291
  Ешимбаев Д. Гидрохимическое состояние водоёмов Каракалпакии в условиях водохозяйственных мероприятий в бассейне Аму-Дарьи / Д. Ешимбаев. – Ташкент, 1975. – 87с.
357292
  Алекин О.А. Гидрохимия : учебник для гидрометеорологичн. техникумов / Алекин О.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 162 с.
357293
  Посохов Е.В. Гидрохимия / Е.В. Посохов. – Ростов -на-Дону, 1965. – 139с.
357294
  Цыцарин Г.В. и Шмидеберг Н.А. Гидрохимия / Г.В. и Шмидеберг Н.А. Цыцарин. – Москва
ч. 1. – 1965. – 59с.
357295
  Строганов Н.С. Гидрохимия / Н.С. Строганов, Н.С. Бузинова. – М., 1969. – 172с.
357296
  Шишкина Л.А. Гидрохимия / Л.А. Шишкина. – Ленинград, 1974. – 288с.
357297
  Никаноров А.М. Гидрохимия : Учебное пособие для техникумов / А.М. Никаноров, Е.В. Посохов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 232с.
357298
  Никаноров А.М. Гидрохимия : Учебник / А.М. Никаноров, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 351с.
357299
  Межарауп Г.П. Гидрохимия / Г.П. Межарауп. – Рига, 1991. – 46с.
357300
  Цурикова А.Н. Гидрохимия Азовского моря. / А.Н. Цурикова, Е.Ф. Шульгина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 259с.
357301
  Блинов Л.К. Гидрохимия аральского моря / Л.К. Блинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 252с
357302
  Черняев А.М. Гидрохимия болот : (Урал и Приуралье) / А.М. Черняев, Л.Е. Черняева, М.Н. Еремеева ; Урал. территориал. упр. по гидрометеорологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 429 с.
357303
  Бондарев А.А. Гидрохимия водных объектов западной части района КАТЭКа / А.А. Бондарев, И.Ю. Шульга; Под ред.В.И.Манихина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 46с.
357304
  Матарзин Ю.М. и др. Гидрохимия водохранилищ (гидрологич. аспекты формирования состава и качества вод) / Ю.М. и др. Матарзин. – Пермь, 1987. – 96с.
357305
  Кривенцов М.И. Гидрохимия водохранилищ Западного Маныча. / М.И. Кривенцов. – Ленинград, 1974. – 206с.
357306
  Зенин А.А. Гидрохимия Волги и ее водохранилищ / А.А. Зенин. – Л., 1965. – 260с.
357307
  Амиргалиев Н.А. Гидрохимия дельты и низовьев р.Урал : Автореф... канд.хим.наук: / Амиргалиев Н.А.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Гидрохимический ин-т. (г.Новочеркасск), 1967. – 20л.
357308
   Гидрохимия Днепра, его водохранилищ и притоков / А.М. Алмазов, А.И. Денисова, Ю.Г. Майстренко, Е.П. Нахшина. – Киев : Наукова думка, 1967. – 316 с
357309
  Стравинская Е.А. Гидрохимия железа и марганца мезолтрофных озер северной гумидной зоны на примере озера Красного. : Автореф... канд.хим.наук: 081 / Стравинская Е.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 21л.
357310
   Гидрохимия и гидробиология водоёмов охладителей тепловых электростанций СССР. – Киев : Наукова думка, 1971. – 243 с. : табл., рис.
357311
  Гольдапель Ананий Яковлевич Гидрохимия и физико-химический режим озер Ангинского Бурятского национального округа Читинской области : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Гольдапель Ананий Яковлевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
357312
  Никаноров А.М. Гидрохимия и формирование подземных вод / А.М. Никаноров, М.Г. Тарасов, Ю.А. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 243с.
357313
  Амиргалиев Н.А. Гидрохимия канала Иртыш-Караганда / Н.А. Амиргалиев ; под ред.М.Н.Тарасова ; Гидрохим. ин-т (г. Ростов н/Д), Каз. НИИ рыб. хоз-ва (г. Балхаш). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 187-199
357314
  Гайдин А.М. Гидрохимия карьерных озёр // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
357315
  Горячева Н.В. Гидрохимия малых рек республики Молдова : монография / Н.В. Горячева, Г.Г. Дука ; Молдавский гоударственный ун-т, Факультет химии и химической технологии, Каф-ра индустриальной и эколлгической химии. – Кишинэу : Издательско-полиграфический. центр Молдавского гос. университета, 2004. – 288 с. – ISBN 9975-70-471-9
357316
  Черняев А.М. др. Гидрохимия малых, редких и рассеяных элементов / А.М. др. Черняев. – Л, 1970. – 164с.
357317
  Воронков П.П. Гидрохимия местного стока европейской территории СССР : (основы гидрохимического принципа картирования) / П.П. Воронков; Под ред.А.П.Чеботарева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 186с.
357318
  Черняева Л.Е. Гидрохимия озер : (Урал и Приуралье) / Л.Е. Черняева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 336с.
357319
  Шмидеберг Н.А. Гидрохимия озер онон-торейского степного района. : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Шмидеберг Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – Москва, 1969. – 23л.
357320
  Вотинцев К.К. Гидрохимия озера Байкал : Автореф... канд. хим.наук: / Вотинцев К.К.; Физико-химический ин-т при Мркутском гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1952. – 7 с.
357321
  Тарасов М.Н. Гидрохимия озера Балхаш : Автореф... канд. географ.наук: / Тарасов М.Н.; МГУ. Географ. фак-т. Гидрохимич. ин-т. – Новочеркасск, 1964. – 28л.
357322
  Тарасов М.Н. Гидрохимия озера Балхаш. / М.Н. Тарасов. – М., 1961. – 228с.
357323
  Кадыров В.К. Гидрохимия озера Иссык-Куль и его бассейна / В.К. Кадыров. – Фрунзе, 1986. – 211с.
357324
  Стальмакова В.А. Гидрохимия озера Хубсугул. (Монгольская Нар. Респ.). : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Стальмакова В.А.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
357325
   Гидрохимия Онежского озера и его притоков. – Ленинград : Наука, 1973. – 243 с.
357326
  Закревский Д.В. Гидрохимия осушаемых земель (в условиях северо-запада Украины) : Автореф... док. географ.наук: 11.00.07 / Закревский Д.В.; Гидрохим. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 48л.
357327
  Обожин В.Н. Гидрохимия рек и озер Бурятии / В.Н. Обожин; Отв. ред. Воротинцев К.К. – Новосибирск : Наука, 1984. – 151с.
357328
  Тарасов М.Н. Гидрохимия рек трассы БАМ / М.Н. Тарасов, Т.М. Лапшина, О.И. Башмакова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 76с.
357329
  Николаева М.Д. Гидрохимия реки Ангары и Иркутского водохранилища : Автореф... канд. хим.наук: / Николаева М. Д.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
357330
  Чембарисов Э.И. Гидрохимия речных и дренажных вод Средней Азии : Учебное пособие для студ. ун-тов и пединститутов / Э.И. Чембарисов, Б.А. Бахритдинов. – Ташкент : Укитубчи, 1989. – 232с.
357331
  Кузьмин Е.Е. Гидрохимия северо-западной части Среднесибирского плоскогорья / Е.Е. Кузьмин, Е.В. Посохов. – Ленинград, 1979. – 141с.
357332
  Данильченко П.Т. Гидрохимия Сиваша / П.Т. Данильченко, А.М. Понизовский : АН СССР, 1954. – 130 с.
357333
  Дарер Р.С. Гидрохимия солярных озер Жалаулы, Теке, Кызылкак и Селеты-Тениз и пути их комплексного использования : Автореф... канд. хим.наук: / Дарер Р.С.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-АТа, 1964. – 15л.
357334
   Гидрохимия СПАВ (синтетических поверхностно-активных веществ). – Л., 1982. – 141с.
357335
  Бруевич С.В. Гидрохимия Среднего и Южного Каспия ( по работам 1934 г.) : Труды по комплекному изучению Каспийского моря / С.В. Бруевич. – Москва; Ленинград : АН СССР
Вып.4. – 1937. – 28с.
357336
  Ляхин Ю.И. Гидрохимия тропических районов Мирового океана : Учебное пособие / Ю.И. Ляхин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 212с.
357337
  Журавлева Л.А. Гидрохимия устьевой области Днепра и Южного Буга в условиях зарегулированного речного стока / Л.А. Журавлева. – Киев : Наукова думка, 1988. – 173с.
357338
  Алмазов А.М. Гидрохимия устьевых областей рек : Северное Причерноморье / А.М. Алмазов ; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – Київ : АН УССР, 1962. – 255 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 246-253
357339
  Гаспарян Леонард Арамович Гидрохлорирование ацетиленовых соединений в растворах хлористой меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Гаспарян Леонард Арамович ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 22 с.
357340
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – М.-Л., 1931. – 368с.
357341
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – М, 1949. – 532с.
357342
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – М, 1956. – 492с.
357343
  Лопес П.Х. Гидроцентраль / П.Х. Лопес. – Москва, 1960. – 298 с.
357344
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – М, 1962. – 512с.
357345
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – Ленинград, 1979. – 510с.
357346
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – М, 1982. – 352с.
357347
  Шагинян М.С. Гидроцентраль / М.С. Шагинян. – М, 1988. – 352с.
357348
  Сабунаева Г.И. Гидроцианирование некоторых -дикетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сабунаева Г.И. ; Лен. хим. фармац. ин-т. – Ленинград, 1966. – 15 с.
357349
  Поваров А.И. Гидроциклины. / А.И. Поваров. – М., 1961. – 267с.
357350
   Гидроэкологическая характеристика придунайских озер Украины : монография / [Заморов В.В. и др. ; науч. ред. В.В. Заморов] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 228, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 202-215. – ISBN 978-617-689-072-0
357351
  Горев Л.Н. Гидроэкологические модели = Hydroecological models : В 2-х книгах / Л.Н. Горев, П.И. Коваленко, В.И. Лаврик; Украинская акад. аграрных наук; КНУТШ. – Киев : Аграрна наука. – ISBN 966-540-124-6
Кн.1 : Процессы и прогнозирование. – 1999. – 440с.
357352
   Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. – Киев : Наукова думка, 1992. – 267 с.
357353
   Гидроэкологические проблемы внутренних водоёмов Украины : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 136 с. – ISBN 5-12-001717-7
357354
   Гидроэкологические ресурсы бассейна реки Анабар. – Москва : Наука, 1971. – 122 с.
357355
  Хильчевский В.К. Гидроэкологическое состояние малых исторических рек Лыбедь и Почайна в бассейне Днепра и Волги в начале ХХІ века // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 74-88. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати дослідження форм міграції молібдену у воді р. Либеді, яка характеризувалася підвищеними концентраціями молібдену (5,8–35,0 мкг/дм3) та наявністю МоО42–-йонів у воді, що є ознакою її антропогенного забруднення. МоО42–-йони виявлені ...
357356
  Яцык А.В. Гидроэкология / А.В. Яцык, В.М. Шмаков. – Киев : Урожай, 1992. – 190с.
357357
  Веденеев Б.Е. Гидроэлектрические силовые установки / Б.Е. Веденеев. – 2-е изд. – Ленинград, 1926. – 238 с.
357358
  Егиазаров И.В. Гидроэлектрические силовые установки : Основы использования водяной энергии / И.В. Егиазаров. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 251 с.
357359
  Егиазаров И.В. Гидроэлектрические силовые установки / И.В. Егиазаров. – Москва-Ленинград
Ч. 2. – 1931. – 408 с.
357360
  Егиазаров И.В. Гидроэлектрические силовые установки / И.В. Егиазаров. – 2-е доп. и испр. изд. – Москва-Ленинград
Ч. 3. – 1937. – 432 с.
357361
  Дюваль Ш.-Л. Гидроэлектрические станции / Ш.-Л. Дюваль, Ж.-Л. Рутэн. – Ленинград, 1930. – 266 с.
357362
  Аршеневский Н.Н. и др. Гидроэлектрические станции / Н.Н. Аршеневский ; Ф.Ф. Губин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1980. – 367 с.
357363
  Обрезков В.И. Гидроэлектрические станции в электроэнергетических системах / В.И. Обрезков, А.М. Гохман. – Москва, 1973. – 328 с.
357364
  Зубов И.Н. Гидроэлектрические станции малой мощности / И.Н. Зубов, В.К. Козловская. – М.-Л., 1941. – 226с.
357365
  Кригер В. Гидроэлектрический справочник / В. Кригер, Дж. Джестин. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство
Т. 1. – 1934. – 390 с.
357366
  Кригер В. Гидроэлектрический справочник / В. Кригер, Джестин Дж. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство
Т. 2. – 1937. – 352 с.
357367
   Гидроэлектрометаллургия сульфидных сплавов и штейнов. – М., 1962. – 206с.
357368
   Гидроэлектрометаллургия хрома. – Тбилиси : Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1959. – 266 с. – Библиогр.: с. 255-261
357369
  Шейнман Л.Б. Гидроэлектростанции в районе Байкало-Амурской магистрали / Л.Б. Шейнман. – Москва : Энергия, 1980. – 89 с.
357370
  Чоговадзе Г.И. Гидроэлектростанции Грузии / Г.И. Чоговадзе. – Москва, 1971. – 271с.
357371
  Румянцев А.М. Гидроэлектростанции Франции / А.М. Румянцев. – М.-Л., 1958. – 112с.
357372
  Александров Б.К. Гидроэлектростанция на реке Каме у города Молотова : Доклад на конференции Академии Наук СССР по изучению производит. сил Мологовской области 29 ноября / Б.К. Александров. – Молотов : Облгиз, 1946. – 22 с.
357373
   Гидроэнергетика. – М., 1981. – 606с.
357374
  Иванов И.Н. Гидроэнергетика Ангары и природная среда. / И.Н. Иванов. – Новосибирск, 1991. – 126с.
357375
   Гидроэнергетика в странах-членах СЭВ. – М., 1988. – 60с.
357376
   Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов СССР. – М., 1970. – 320с.
357377
  Бабурин Б.Л. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов СССР / [Б.Л. Бабурин, Р.И. Бобров, Г.М. Вайнштейн и др.] ; под общ. ред. П.С. Непорожнего. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 559 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-550 (146 назв.)
357378
  Непорожний П.С. Гидроэнергетика Сибири и Дальнего Востока / П.С. Непорожний. – Москва : Энергия, 1979. – 151 с.
357379
  Вознесенский А.Н. Гидроэнергетика СССР в послевоенной пятилетке / А.Н. Вознесенский. – Москва, 1949. – 20с.
357380
  Лейвиков М.Л. Гидроэнергетические рессурсы БССР / М.Л. Лейвиков. – Минск
4. – 1932. – 15с.
357381
   Гидроэнергетические ресурсы. – М., 1967. – 599с.
357382
   Гидроэнергетические установки. – Л., 1972. – 392с.
357383
   Гидроэнергетические установки. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1981. – 517 с.
357384
  Обухов Е.В. Гидроэнергопотенциал малых водотоков Одесской области в условиях водохозяйственных преобразований и возможных изменений климата : гідрологія і океанологія / Е.В. Обухов, Н.С. Лобода, Г.В. Шведенко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 441-447 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2914
357385
  Некоз А.И. Гидроэрозия деталей центробежных насосов свекло-сахарных заводов : Автореф... канд. техн.наук: 175 / Некоз А.И.; Киевский технол. ин-т пищевой пром-сти. – Киев, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.21
357386
  Рылов В.М. Гидры (Coelentenata, Hydrozoa, Hydridae) Петроградской губернии / В. Рылов // Компакт - 5 оттисков / В.М. Рылов. – 6 с.


  Из.: Петроградский Агрономический институт. Научно-исследовательский отдел. Энтомологическая станция. Серия C, № 3. / Под ред. Завед. станцией проф. Н.Н. Богданова-Каткова
357387
  Фосман Д.Ж. Гиды: юридические аспекты // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 22-28. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 1813-1212
357388
  Сатунин К.А. Гиены Передней Азии / К.А. Сатунин
1. – 1905. – 24с.
357389
  Мелех Н.А. Гиждуванский говор таджикского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мелех Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 22л.
357390
  Весленев В.М. (Кашаров) Гизехские пирамиды и Мастаба Ти / В.М. Весленев [псевд.]. – Калуга : Тип. Губернского Земства ;, 1906. – [4], 52, 2 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 237. – (Иллюстрированные чтения по всеобщей и русской истории ; Вып. 1 ; Древний Египет)
357391
  Туманян Ованес Гикор / Ованес Туманян ;. – Москва : Госиздат "Красный пролетарий". – 31 с.
357392
  Бутакова Е. Гилбирт Кийт Честертон: жизнь как чудо // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 50-65. – ISSN 1819-6268
357393
   Гилер Маркович Лившиц : к 100-летию со дня рождения / [ ред. кол.: В.А. Федосик (отв. ред.), А.А. Прохоров, С.Н. Ходин ]. – Минск : БГУ, 2009. – 192 с. : ил. – (Память и слава = Memoria et gloria). – ISBN 978-985-518-161-4
357394
  Кудрин Виктор Борисович Гилетическая библиотека : как создать Всемирный Банк Информации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  В предлагаемой статье делается попытка реконструировать учение о сущности числа, принадлежащее великому русскому философу А.Ф. Лосеву.
357395
  Кудрин Виктор Борисович Гилетическая библиотека : как создать Всемирный Банк Информации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  В предлагаемой статье делается попытка реконструировать учение о сущности числа, принадлежащее великому русскому философу А.Ф. Лосеву.
357396
  Зарудный М.Я. Гилея : Роман / М.Я. Зарудный. – Москва : Воениздат, 1976. – 373 с.
357397
  Ливанова Наталья Борисовна Гилкогенфосфорилаза мышц кролика - четвертичная структура и регуляторные свойства : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Ливанова Наталья Борисовна ; АН СССР , Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – Москва, 1975. – 55 с. – Бібліогр.:с.52-55
357398
   Гиллер С.А.. – Рига, 1982. – 392с.
357399
  Панч П. Гиля гуси / П. Панч. – Одеса : Дитвидав, 1934. – 12 с.
357400
   Гилянский язык. – М., 1971. – 320с.
357401
  Керимова А.А. Гилянско-русский словарь / А.А. Керимова, А.К. Мамеладзе, В.С. Расторгуева. – Москва : Наука, 1980. – 468 с.


  Гилянско-русский словарь является первым в иранистике подробным словарем гилянского языка, распространенного на северо-западе Ирана. Словарь отражает современное состояние лексики гилянского языка в его различных стилистических разновидностях. К ...
357402
  Алексеев П.В. Гиляров Алексей Никитич // Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академический проект, 1999. – С. 199-200. – ISBN 5-8291-0003-7
357403
   Гиляров Алексей Никитич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 72-73. – ISBN 966-7288-72-2
357404
  Митрофанов А.Г. Гиляровский / Алексей Митрофанов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 307 с. – (Жизнь замечательных людей ; 1090). – ISBN 978-5-235-03076-3
357405
  Киселева Е.Г. Гиляровский и художники / Е.Г. Киселева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 128 с.
357406
  Киселева Е.Г. Гиляровский и художники / Е.Г. Киселева. – 2-е изд. – Л, 1965. – 197с.
357407
  Киселева Е.Г. Гиляровский на Волге / Е.Г. Киселева. – Ярославль, 1962. – 95с.
357408
  Сороко Л.М. Гильберт-оптика / Л.М. Сороко. – Москва : Наука, 1981. – 159с.
357409
  Рид К. Гильберт / К. Рид. – М., 1977. – 367с.
357410
  Дуркин Р.А. Гильберт Порретанский о соотношении теологического и философского знания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 82-91. – ISSN 0235-1188
357411
  Халмош П.Р. Гильбертово пространство в задачах. / П.Р. Халмош. – М., 1970. – 352с.
357412
  Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду = Культура народов востока : эпические образы в искусстве / В.К. Афанасьева. – Москва : Наука, 1979. – 219 с. – (Культура народов Востока)
357413
  Лебушер. Гильдейский социализм / Лебушер. – Птгр.-М., 1924. – 67с.
357414
  Коль Г. Гильдейский социализм / Г. Коль. – М., 1925. – 135с.
357415
  Галкина Л.А. Гильдейский социализм. / Л.А. Галкина. – М., 1988. – 253,2с.
357416
  Дикая Ю. Гильза / Юлия Дикая ; [фот.: П. Паштетов]. – Киев : ArtHuss, 2018. – 113, [20] с. : фотоил. – ISBN 978-617-7518-37-1
357417
  Астафьев Т.Д. Гильзы в золе. Глазами следователя / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1965. – 269с.
357418
   Гильм Камай.. – Казань, 1982. – 118 с.
357419
   Гильминты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1982. – 92с.
357420
  Ляскоронский В.Г. Гильом Левассер-де-Бонплан и его историко-географические труды относительно Южной России : I. Описание Украины [от пределов Московии до границ Трансильвании. Пер. со 2-го франц. изд. 1660 г.]; II. Карты Украины / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – X, 44, 37 с., 5 л. карт. : ил., карт.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко на добрую память от автора Боплан, Левассер Гильон (17 в.)
357421
  Кубатьян Григорий Гималаи - 4 : На велосипедах по Гималаям-4. Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 152-166 : Фото, карта. – Бібліогр .2 назви. – ISSN 1029-5828
357422
  Волков А. Гималаи и Тибет // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2011. – № 1 (1003). – С. 77-85. – ISSN 0130-1640
357423
  Лукина Ирина Гималаи: дорога в Шамбалу : По странам. Подробно. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 90-96 : Іл.
357424
  Пант С. Гималайская тетрадь / С. Пант. – Москва, 1965. – 88 с.
357425
  Журавлев Андрей Гималайский медведь осваивает Россию. А мы пойдем на Север // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 44 : фото
357426
  Сидоров В.М. Гималайский сад / В.М. Сидоров. – Москва, 1976. – 32с.
357427
  Фролов К. Гималайский спасатель // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 82-115. – ISSN 0131-8136
357428
  Абромайт Ларс Гималайский экстрим / Абромайт Ларс, Чоу Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 40-53 : фото. – ISSN 1029-5828
357429
  Спасский А.А. Гименолепидиды - ленточные гельинты диких и домашних птиц / А.А. Спасский. – М
2. – 1963. – 419с.
357430
  Гулям Г. Гимн времени : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент : Гослитизд УзССР, 1959. – 208 с.
357431
  Ошанин Л.И., Новиков А.Г. Гимн демократической молодежи мира / [стихи Л. Ошанина ; музыка А. Новикова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 54 с. – Авт. указаны на об. тит. л. - Текст парал. на рус., англ., фр., нем., исп. и араб. яз. - Миниатюрное издание
357432
  Щепотев В.А. Гимн дороге / В.А. Щепотев. – Тула, 1971. – 48с.
357433
  Аникина Наталья Гимн земле и морю // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 34-37 : Фото
357434
  Кельчеи Ференц Гимн и другие стихи : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 113-122. – ISSN 1130-6545
357435
  Мальгин А.С. Гимн книге : энциклопедия для юношества / А.С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 536с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 103). – ISBN 978-5-8167-0013-9
357436
   Гимн любви. – Москва
1. – 1991. – 543 с.
357437
   Гимн любви. – Москва
Т. 2. – 1991. – 638 с.
357438
  Браун Н.Л. Гимн одержимым / Н.Л. Браун. – Л., 1967. – 136с.
357439
  Бабаев М. Гимн радости : стихи / Бабаев М. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1951. – 128 с.
357440
  Краснов В.И. Гимн ратным подвигам / В.И. Краснов. – М., 1966. – 184с.
357441
  Асеев Н.Н. Гимн ремесл / Н.Н. Асеев ; ил. Л. Голованова. – Москва : Детгиз, 1941. – 16 с.
357442
   Гимн Союза Советских Социалистических республик. – 2-е изд. – Таллин, 1980. – 4с.
357443
  Каляев С. Гимн степи : стихи и поэмы / С. Каляев; пер. с калм. – Москва : Современник, 1977. – 141 с.
357444
  Гордеев С. Гимн труду / С. Гордеев. – Львов, 1947. – 128с.
357445
  Жарский М.В. Гимн труду, миру и счастью народов / Жарский М.В. – Минск, 1987. – 198 с.
357446
  Валлаттол Гимн утренней заре / Валлаттол. – Москва : Наука, 1980. – 85 с.
357447
  Демченко Юрий Гимн цвету // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 92-97 : фото
357448
  Хонинов М. Гимн человеку : стихи и поэма / М. Хонинов. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 91 с.
357449
  Новруз Д. Гимн человеку : стихи и поэмы / Д. Новруз. – Баку : Гянджлик, 1978. – 181 с.
357450
  Благов Ю.Н. Гимн шутке / Ю.Н. Благов. – Москва, 1982. – 966с.
357451
  Гарин Н.Г. Гимназисты / Н.Г. Гарин. – Рига, 1950. – 280с.
357452
  Гарин-Михайловский Гимназисты / Гарин-Михайловский. – М, 1988. – 287с.
357453
  Бебутов Г.В. Гимназические годы Владимира Маяковского / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1946. – 83 с.
357454
  Стрельцов А.А. Гимназическое образование : прошлое и настоящее // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 7. – С. 68-77. – ISSN 0869-561Х
357455
  Ветчинова М.Н. Гимназическое образование в Курской губернии во второй половине XIX - начале XX в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
357456
   Гимназия высших наук и лицей князя Безбородько. – 2-е изд. испр. и доп. – Санкт-Петербург, 1881. – 474, CXCII с.
357457
  Лавровский Н.А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине (1820-1832 г.) // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – С. 102-259. – Библиогр. в примеч.
357458
  Петухов Е.В. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1895
357459
  Целлер Э. Гимназия и университет : Ст. проф. д-ра [Э.] Целлера / Пер. с нем. преп. Г.А. Валькера. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1893. – 40 с.
357460
  Бебутов Г.В. Гимназия. Ученические годы Владимира Маяковского / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1962. – 215 с.
357461
  Семенов Л.П. Гимнастам о гимнастике. / Л.П. Семенов, В.М. Смолевский. – Москва, 1961. – 176с.
357462
  Эрбах Б. Гимнастика - круглый год / Б. Эрбах, польстер. – Минск, 1984. – 176с.
357463
   Гимнастика. – М., 1925. – 226с.
357464
  Зурен Г. Гимнастика / Г. Зурен. – Л., 1926. – 118с.
357465
   Гимнастика. – М., 1936. – 64с.
357466
   Гимнастика. – М., 1939. – 48с.
357467
   Гимнастика. – М., 1940. – 68с.
357468
   Гимнастика. – М., 1950. – 512с.
357469
  Спешнев Ф. Гимнастика / Ф. Спешнев. – М., 1950. – 72с.
357470
   Гимнастика. – М., 1951. – 68с.
357471
   Гимнастика. – М., 1952. – 152с.
357472
  Брыкин А.Т. Гимнастика / А.Т. Брыкин. – М., 1952. – 94с.
357473
   Гимнастика. – Москва, 1954. – 34с.
357474
  Колтановский А.П. Гимнастика / А.П. Колтановский. – М., 1956. – 112с.
357475
  Миронов Н.Н. Гимнастика / Н.Н. Миронов. – М., 1956. – 87с.
357476
   Гимнастика. – М., 1958. – 619с.
357477
   Гимнастика. – М., 1971. – 56с.
357478
   Гимнастика. – М., 1972. – 56с.
357479
   Гимнастика. – М., 1972. – 56с.
357480
   Гимнастика. – М., 1978. – 174с.
357481
   Гимнастика. – М., 1979. – 272с.
357482
  Рейзин В.М. Гимнастика в высшей школе / В.М. Рейзин. – Минск, 1981. – 118с.
357483
  Васильков Г.А. Гимнастика в режиме дня школьников / Г.А. Васильков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 159с.
357484
  Косилина Н.И. Гимнастика в режиме рабочего дня. / Н.И. Косилина, С.П. Сидоров. – М., 1988. – 96с.
357485
   Гимнастика в режиме учебного дня студентов. – К., 1983. – 12с.
357486
   Гимнастика в советской системе физического воспитания. – М., 1948. – 15с.
357487
   Гимнастика в СССР. – М., 1956. – 32с.
357488
  Кузнецов Б.А. Гимнастика в СССР. Справочник по спорт., худ., гимнастике и акробатике 1917-1954 гг. / Б.А. Кузнецов. – М., 1955. – 512с.
357489
  Смолевский В.М. Гимнастика в трех измерениях / В.М. Смолевский. – М., 1979. – 248с.
357490
   Гимнастика в школе. – М., 1954. – 216с.
357491
  Гугин А.А. Гимнастика в школе / А.А. Гугин. – М, 1962. – 210с.
357492
  Мартовский А.Н. Гимнастика в школе / А.Н. Мартовский. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – 169 с.
357493
  Кузнецов Б.А. Гимнастика для всех / Б.А. Кузнецов. – М., 1956. – 28с.
357494
  Гусалов А.Х. Гимнастика для всех / А.Х. Гусалов. – 2-е. – М, 1968. – 38с.
357495
  Серый Н.П. Гимнастика для всех. / Н.П. Серый. – М, 1953. – 40с.
357496
  Демирчоглян Г.Г. Гимнастика для глаз / Г.Г. Демирчоглян, В.И. Янкулин. – М, 1987. – 32с.
357497
  Нарусова И.Я. Гимнастика для женщин. / И.Я. Нарусова. – М., 1965. – 48с.
357498
  Журавлев Е.П. Гимнастика для людей среднего и пожилого возраста / Е.П. Журавлев. – М., 1965. – 120с.
357499
  Ильин В.П. Гимнастика для людей среднего и пожилого возраста. / В.П. Ильин. – М., 1955. – 96с.
357500
  Косенко А. Гимнастика для мозку / А. Косенко, Т. Кочергіна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Для успішного життя нам потрібні не тільки фізична форма, а й здатність швидко міркувати, адекватно реагувати на зміну обставин, приймати правильні рішення. За все це відповідає наш мозок.
357501
  Серый Н.П. Гимнастика для свех. / Н.П. Серый. – 2-е изд. – М, 1955. – 56с.
357502
   Гимнастика для языка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
357503
  Растороцкий В.С. Гимнастика достойна гимнов. / В.С. Растороцкий. – М., 1987. – 207с.
357504
  Синяков А.Ф. Гимнастика дыхания / А.Ф. Синяков. – М., 1991. – 188с.
357505
   Гимнастика и строевая подготовка. – М., 1941. – 16с.
357506
  Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец / Т.С. Лисицкая. – М., 1988. – 48с.
357507
  Бок К.Э. Гимнастика мозга / Проф. д-р К.Э. Бок. – 2-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Т-во М.О. Вольф, 1911. – 14 с. – Беспл. прил. к журн. "Задушев. слово". Для ст. возраста. 1911, Т. 51, № 51. – (Задушевное воспитание : Собр. попул. очерков, лекций и ст. по пед. вопросам / Под ред. Виктора Русакова)
357508
  Бабаева Е.А. Гимнастика на конвейерном производстве / Бабаева Е.А. ; Центр. науч.-иссл. ин-т физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 51 с. – Библиогр.: с. 48-49
357509
  Бабаева Е.А. Гимнастика на производстве / Бабаева Е.А. ; Центр. науч.-иссл. ин-т физкультуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 62 с., [1] вкл. л.
357510
  Белинович В.В. Гимнастика на производстве / В.В. Белинович. – М., 1961. – 32с.
357511
  Фейгин Гимнастика на производстве / Фейгин, И.В. Ловицкая. – М, 1965. – 152с.
357512
   Гимнастика пальцев : с 37 рис. / сост. по Джаксону и др., под ред. врача С. Белиц-Геймана. – 5-е изд. – Москва : Изд. П. Юргенсона, 1900. – 33 с., ил. : рис. в тексте
357513
  Юхин И.В. Гимнастика перед занятиями в школе. / И.В. Юхин. – М., 1946. – 60с.
357514
  Журавлев Е.П. Гимнастика перед работой (Вводная гимнастика на производстве) / Е.П. Журавлев. – М., 1957. – 80с.
357515
   Гимнастика по радио. – М., 1946. – 16с.
357516
   Гимнастика с методикой преподавания. – М., 1985. – 208с.
357517
   Гимнастика с методикой преподавания. – М., 1990. – 222с.
357518
  Маслов А.А. Гимнастика ушу : реальность через призму мифов. / А.А. Маслов. – М., 1990. – 189с.
357519
  Маслов А.А. Гимнастика цигун. / А.А. Маслов. – М., 1992. – 126с.
357520
  Гиппиус С.В. Гимнастика чувств : Тренинг творческой психотехники / С.В. Гиппиус. – М.-Л. : Искусство, 1967. – 295с.
357521
  Мачинский В.И. Гимнастика, исправляющая осанку. / В.И. Мачинский. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 95с.
357522
  Микулич П.В. Гимнастика. Учеб. пособие для секций коллективов физ. культуры (для занятий с начинающими). / П.В. Микулич, Л.П. Орлов. – 2-е изд. – М., 1959. – 196с.
357523
   Гимнастические и акробатические уражнения для спортивных праздников и армейской самодеятельности / Ш Гусак, З, , . – М, 1961. – 154с.
357524
  Харлампиев А.Г. Гимнастические игры / А.Г. Харлампиев. – М, 1924. – 47с.
357525
  Погосян А. Гимны Земле и Солнцу : книга стихов / А. Погосян; авториз. пер. с арм. А.Поперечного. – Москва : Советский писатель, 1975. – 80 с.
357526
  Васильев Г. Гимны и мысли любви : лирика и афоризмы / Георгий Васильев. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – Киев : Персонал, 2012. – 255, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-02-0065-5
357527
  Гофман М.Л. Гимны и оды / Модест Гофман. – Санкт-Петербург : Сириус, 1910. – 44, [2] с. – Экз. деф., без обл.


  На кн. печать -фамилия: Из книг Б. Коплан
357528
  Емельянов В.В. Гимны царям I династии Исина как источник датировки шумерских литературных текстов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 28-38. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
357529
  Бальмонт К.Д. Гимны, песни и замыслы древних / К.Д. Бальмонт
357530
  Бальмонт К.Д. Гимны, песни и замыслы древних : Египет. Мексика. Майя. Перу. Халдея. Ассирия. Индия. Иран. Китай. Океания. Скандинавия. Эллада. Бретань / К.Д. Бальмонт. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Пантеон, 1909. – 211, [13] с., из них [7] с. объявл., ил. – Авт. указан на обл. - Загл. обл.: Зовы древности. - Изд. также под загл. "Зовы древности". – (Мировая литература)
357531
   Гин Моисей Михайлович : Список научных трудов, 1947-1988 гг. – Петрозаводск, 1988. – 29с.
357532
  Кузнецов Н.Я. Гинандроморфный экземпляр Porthetria dispar Linn. (Lepidoptera, Lymantriidae) : (с 1 рис.) / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – 4 с. : ил.
357533
  Руге В. Гинденбург. Портрет германского милитариста. / В. Руге. – М., 1981. – 429с.
357534
  Говоруха И. Гинеколог / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 398, [2] с. – (Серия "Отпечатки" ) ( САММИТ-КНИГА : с книгой по жизни!). – ISBN 978-617-7434-46-6
357535
  Садовский М.В. Гинзбург. Каким я его помню // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1110-1119. – ISSN 0869-5873


  Виталий Лазаревич Гинзбург - выдающийся физик, нобелевский лауреат. Такие люди, как он, не уходят бесследно. Имя Гинзбурга остаётся в учебниках и научной литературе по физике, астрофизике, радиоастрономии. И ещё остаётся память об этом незаурядном ...
357536
  Рустамова М.А. Гиносеологические аспекты развития категорий диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рустамова М.А.; Ташкент. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 19л.
357537
  Аджиев И. Гинтарас : рассказы / Измаил Аджиев. – Черкесск : Кн. изд. Каракаево-Черкес. отд., 1970. – 128 с.
357538
  Ломтадзе Э.А. Гинухский диалекти дидойского языка / Э.А. Ломтадзе. – Тбилиси, 1963. – 220с.
357539
  Молева Н.И. Гиодезоксихолевая кислота и ее использование для синтеза некоторых стероидных гормональных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Молева Н.И.; Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 19л.
357540
  Никонекно А.Г. Гипаталамические механизмы полового созревания у птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Никонекно А. Г.; КГУ. – К., 1985. – 24л.
357541
  Ливанова М. Гипатия: женщина с Агоры // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 26-43. – ISSN 1819-6268


  Гіпатія (Іпатія) з Александрії — філософ, математик і астроном. Дочка александрійського математика Теона.
357542
   Гипелис Айвор. – М., 1987. – 158с.
357543
  Титаренко Е.А. Гипер- и метатекстовые маркеры в прозе В. Пелевина (на материале ранних рассказов) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : [научно-методический журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – С. 48-52. – (Русская филология ; № 3 (58) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
357544
  Филимонов В.А. Гипер-ядра и взаимодействие гамма-гиперонов с нуклонами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филимонов В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1961. – 7 с.
357545
  Оленева В.Д. Гиперацетилирование a-тубулина как посттрансляционная модификация при развитии аутофагии в растительной клетке / В.Д. Оленева, А.И. Емец, Д.И. Литвин // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80
357546
  Зак С.И. Гипербазитовая формация Кольского полуострова / С.И. Зак. – Л, 1980. – 160с.
357547
   Гипербазитовые ассоциации складчатых областей. – Новосибирск
1. – 1982. – 164с.
357548
  Москалева С.В. Гипербазиты и их хромитоносность / С.В. Москалева. – Ленинград : Недра, 1974. – 279 с.
357549
  Лавров М.М. Гипербазиты и расслоенные перидотит-габбро-норитовые интрузии докембрия Северной Карелии / М.М. Лавров. – Ленинград : Наука, 1979. – 136с.
357550
  Плошко В.В. Гипербазиты Карпато-Крымско-Кавказской складчатой системы / В.В. Плошко. – Киев, 1986. – 189с.
357551
  Чернышов Н.М. и др. Гипербазиты КМА / Н.М.Чернышов, В.Л.Бочаров, С.М.Фролов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1981. – 252с. : Ил. – Библиогр.: с.219-237
357552
  Фролов С.М. Гипербазиты южно-воронежских сульфидных медноникилевых месторождений и их метаморфические изменения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Фролов С.М.; Воронежский гос .ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1970. – 23л.
357553
  Селивра А.И. Гипербарическая оксигенация / А.И. Селивра. – Л, 1983. – 237с.
357554
  Сакович Е.Ф. Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений / Е.Ф. Сакович, Ю.В. Искра, Л.А. Мальцева // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 147-149. – ISSN 2224-0586
357555
  Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения : пер. с англ. / Ж. Лере. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
357556
  Казанцев А.М. Гиперболические орбиты метеоров и Юпитер / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 72-74. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  На основании модельных расчетов и по наблюдательным данным оценено влияние гравитационного действия Юпитера на численность гиперболических метеоров, наблюдающихся на Земле. Показано, что это влияние очень мало.
357557
  Ахметова Л.Х. Гиперболические уравнения с кратными характеристиками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Ахметова Л.Х.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 7л.
357558
  Фадеева Е.А. Гиперболические уравнения с операторными коэффициентами и ультрапараболические системы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Фадеева Е.А. ; АН УССР , Ин-т матем. АН УССР. – Киев, 1971. – 12 с.
357559
  Штаерман И.Я. Гиперболические функции / И.Я. Штаерман. – Москва-Ленинград, 1935. – 55 с.
357560
  Шерватов В.Г. Гиперболические функции / В.Г. Шерватов. – Москва, 1954. – 56 с.
357561
  Янпольский А.Р. Гиперболические функции / А.Р. Янпольский. – Москва, 1960. – 196 с.
357562
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Краснодар, 1950. – 306с.
357563
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Москва, 1955. – 276с.
357564
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Новосибирск, 1977. – 271с.
357565
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина : Роман / А.Н. Толстой. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1977. – 271с.
357566
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – К., 1982. – 271с.
357567
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 270с.
357568
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Москва, 1988. – 476с.
357569
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1988. – 288с.
357570
   Гиперболоид инженера Гарина [Електронний ресурс] : [экранизация самого загадочного романа Алексея Толстого] ; жанр : фантастика ; продолжительность : 91 мин. – Москва : RUSCICO, 2006. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский, английский.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  1925 год. Профессор Манцев изобрел оружие небывалой разрушительной силы-гиперболоид, наносящий страшные удары лучом. Инженер Гарин крадет этот прототип лазерной пушки и решает использовать для безумной идеи - стать правителем мира, не догадываясь, ...
357571
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита / Алексей Толстой. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1956. – 447 с. : ил. – (Библиотека приключений)
357572
  Толстой А. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита / А. Толстой. – Київ : Художньої літератури, 1958. – 394 с.
357573
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита / А.Н. Толстой. – Челябинск, 1974. – 575с.
357574
  Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита : Роман. Фантастическая повесть / А.Н. Толстой. – Москва : Металлургия, 1985. – 392с.
357575
  Толстой А.Н. Гиперболоин инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 93с.
357576
  Мартынов Л.Н. Гиперболы / Л.Н. Мартынов. – Москва : Современник, 1972. – 208с.
357577
  Мартынов Л.Н. Гиперболы / Л.Н. Мартынов. – Москва : Современник, 1978. – 205с.
357578
  Коцебу Август фон Гиперборейский осел, или Нынешний образ воспитания : философская комедия в 1 действии г. Коцебу // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – 72 с.
357579
  Демин В.Н. Гиперборея - утроцивилизации / В.Н. Демин. – М, 1997. – 56с.
357580
  Закиров М.З. Гипергенез глинистых отоложений Узбекистана и его минеральные индикаторы / М.З. Закиров. – Ташкент, 1977. – 183с.
357581
   Гипергенез и рудообразование. – М., 1988. – 158с.
357582
  Добровольский В.В. Гипергенез четвертичного периода / В.В. Добровольский. – Москва : Недра, 1966. – 239с.
357583
  Нестеров Н.В. Гипергенное обогащение золоторудных месторождений Северо-Востока Азии / Н.В. Нестеров. – Новосибирск : Наука, 1985. – 200с.
357584
   Гипергенные окислы железа в геологических процессах. – Москва : Наука, 1975. – 206с.
357585
  Чухров Ф.В. Гипергенные окислы марганца / Ф.В. Чухров. – М, 1989. – 207с.
357586
  Балабаев Владимир Евгеньевич Гиперголоморфные функции нескольких переменных и некоторые их приложения в комплексном анализе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Балабаев Владимир Евгеньевич ; Моск. ин-т. – Москва, 1974. – 11с.
357587
  Такер Дж. Гиперзвук в физике твердого тела : Пер. с англ. / Дж. Такер, В. Рэмптон. – Москва : Мир, 1975. – 453с.
357588
  Лунев В.В. Гиперзвуковая аэродинамика / В.В. Лунев. – Москва : Машиностроение, 1975. – 328 с.
357589
  Лунев В.В. Гиперзвуковая аэродинамика / В.В. Лунев. – М., 1975. – 327с.
357590
  Баранцев Р.Г. Гиперзвуковая аэродинамика идеального газа : учебное пособие / Р.Г. Баранцев ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 116 с. – Список лит.: с. 104-114
357591
  Шлажа Ю. Гиперзвуковое течение разреженного газа около полубесконечной пластинки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шлажа Ю. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
357592
  Воронцов Дмитрий Гиперзвуковой кольт : арсенал / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 150-156 : Фото
357593
  Павленко А.В. Гиперзвуковые волны в ферритах-гранатах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 0.50 / Павленко А.В. ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1970. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
357594
  Тараканов Валерий Васильевич Гиперзвуковые исследования полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Тараканов Валерий Васильевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21-22
357595
   Гиперзвуковые линии длительной задержкиимпульсных сигналов трехсантиметрового радиодиапазона. – Харьков, 1977. – 40
357596
  Ганапольский Е.М. Гиперзвуковые линии задержки на монокристаллических звукопроводах с каустиками / Е.М. Ганапольский, А.П. Королюк, В.В. Тараканов. – Харьков, 1981. – 36с.
357597
  Еркаев Николай Васильевич Гиперзвуковые магнитогазодинамическое обтекание выпуклых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Еркаев Николай Васильевич; АН СССР. Сибирск. отд-ние Ин-гидродинамики. – Новосибирск, 1979. – 11л.
357598
   Гиперзвуковые пространственные течения при наличии физико-химических превращений. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 239 с.
357599
  Дорренс У.Х. Гиперзвуковые течения вязкого газа / У.Х. Дорренс. – М., 1966. – 439 с.
357600
  Гельдерлин Ф И.Х. Гиперион / Ф И.Х. Гельдерлин. – М, 1988. – 717с.
357601
  Малюта А.Н. Гиперкомплексные динамические системы. / А.Н. Малюта. – Львов : Вища школа, 1989. – 117 с.
357602
  Березанский Ю.М. Гиперкомплексные системы с компактным и дискретным базисом : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Березанский Ю.М.; Академия наук УССР. Институт математики. – Киев, 1951. – 19 л.
357603
  Кантор И.Л. Гиперкомплексные числа / И.Л. Кантор, А.С. Солодовников. – Москва : Наука, 1973. – 144с.
357604
  Соколович А. Гипермедиа - Интернет - СМИ XXI века // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 111-113
357605
  Мелихов А.Н. Гиперографы в автоматизации проектирования дискретных устройств / А.Н. Мелихов, Л.С. Берштейн. – Ростов, 1981. – 108 с.
357606
  Марков М.А. Гипероны и К-мезоны / М.А. Марков. – Москва, 1958. – 343 с.
357607
  Болдырев Е. Гиперплазия островков Лангерханса, вызываемая инсулином. № 6 / Е. Болдырев // Гистология [Компакт]
357608
  Григоренко А.Н. Гиперплазия эндометрия: вопросов больше, чем ответов / А.Н. Григоренко, А.Б. Гордийчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 31-43. – ISSN 2309-4117
357609
  Юнолайнен Арнольд Иванович Гиперповерхности с данной средней кривизной, натянутые на заданную систему контуров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Юнолайнен Арнольд Иванович; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
357610
  Саканян Мелис Арамаисович Гиперповерхности с данной суммой главных радиусов кривизны в пространстве Лобачевского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Саканян Мелис Арамаисович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 9л.
357611
  Подковырин А.С. Гиперповерхности унитарного пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подковырин А.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
357612
  Мальченко А.Е. Гиперреализация современности // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 27-29
357613
  Магакянов Ю.А. Гиперрепликация ДНК в цитофифференцировке и развитии клеточных популяций : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.17 / Магакянов Ю. А.; АН СССР, Ин-т цитол. – Л., 1986. – 38л.
357614
  Самко С.Г. Гиперсингулярные интегралы и их приложения / С.Г. Самко. – Ростов-на-Дону, 1984. – 208 с.
357615
  Сидоренко Е.Ф. Гиперстен из гранат-гиперстеновых мигматитов Приднестровья / Е.Ф. Сидоренко. – Приднепровья, 1963. – С. 120-126
357616
  Калмыков А.А. Гипертекст мышления и коммуникативное пространство // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 122-128. – ISSN 0236-2007
357617
  Гордеева М. Гипертекстовая мультимедийная система "Издания Свято-Успенской Почаевской Лавры в собрании Библиотеки Российской академии наук / М. Гордеева, А. Романова // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 76-82
357618
  Кушаковский Н.С. Гипертоническая болезнь / Н.С. Кушаковский. – М., 1977. – 216с. – (Библиотека практического врача ; Сердечно-сосудистые заболевания)
357619
  Долженко М.Н. Гипертонические кризы: современные принципфы терапии / М.Н. Долженко, Т.Г. Джахиа // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 525-533. – ISSN 2227-7404
357620
  Маначинский А. Гипертрофия безопасности // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.45


  Сокращение украинской армии
357621
  Кауфман О.Я. Гипертрофия и регенерация гладких мышц / О.Я. Кауфман. – М., 1979. – 184с.
357622
  Попов В.М. Гиперустойчивость автоматических систем. / В.М. Попов. – М, 1970. – 454с.
357623
  Коган А.С. Гиперфункция надпочечников / А.С. Коган. – Новосибирск, 1988. – 203с.
357624
  Эйген М. Гиперцикл: принципы самоорганизации макромолекул = The hypercycle. A principle of natural self-organization / М. Эйген, П. Шустер; Пер. с англ. В.М. Волькенштейна. – Москва : Мир, 1982. – 270с.
357625
  Шерток Л. Гипноз / Л. Шерток. – М, 1992. – 222с.
357626
  Овчинникова О.В. и др. Гипноз в экспериментальном исследовании личности / О.В. и др. Овчинникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 229с.
357627
  Рожнов В.Е. Гипноз и "чудесные исцеления" / В.Е. Рожнов, А М. Рожнова, . – 2-е изд. – М, 1960. – 88с.
357628
  Левенфельд Л. Гипноз и его техника / Л. Левенфельд
357629
  Рожнов В.Е. Гипноз и мистика / В.Е. Рожнов. – М., 1962. – 112с.
357630
  Рожнов В.Е. Гипноз и мистика / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
357631
  Рожнов В.Е. Гипноз и религия / В.Е. Рожнов, В.А. Рожнова. – Москва, 1962. – 112с.
357632
  Бобылев В.М. Гипноз необратимости / В.М. Бобылев. – Фрунзе, 1973. – 159с.
357633
  Рожнов В.Е. Гипноз от древности до наших дней. / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – М, 1987. – 304с.
357634
  Бирман Б. Гипнотизм в свете учения об условных рефлексах / Б. Бирман. – С. 136-154. – Отдельный оттиск
357635
  Вундт В. Гипнотизм и внушение, 1908
357636
  Николаев А.Л. Гипнотизм и преступление : публичная лекция д-ра А.Л. Николаева, чит. в пользу Харьк. отд-ния С.-Петерб. врачебного о-ва взаимной помощи 29 апр. 1901 г. – Харьков : Тип. газ. "Харьк. листок", 1902. – 54 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись от автора, обл. дефектна, отсутствует пол надписи
357637
  Крафт-Эбинг Р. Гипнотические опыты / Пер. с нем. д-ра П. Я. Гальперина. – [Харьков] : Космос, 1927. – 68 с.
357638
   Гипнотический роман. – К., 1992. – 461с.
357639
  Фогель Н.Д. Гипнотрон профессора Браилова / Н.Д. Фогель. – Херсон, 1962. – 207с.
357640
  Дюсембин Х.Д. Гипогалактия. / Х.Д. Дюсембин. – Гылым, 1993. – 194с.
357641
  Кривцов А.И. Гипогенная зональность месторождений меднопорфировой формации / А.И. Кривцов, И.М. Юдин ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, Отраслевой центр науч.-техн. информации. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 44 с. – Библиогр.: с. 37-43 (69 назв.). – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных ископаемых)
357642
  Лукин А.Е. Гипогенно-аллогенетическое разуплотнение - ведущий фактор формирования вторичных коллекторов нефти и газа // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 15-32 : рис. – Библиогр.: 28 назв.
357643
  Климчук А.Б. Гипогенный карст юго-западной части Предгорного Крыма / А.Б. Климчук, Г.Н. Амеличев, Е.И. Тимохина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63-82 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
357644
  Лукьянова И.С. Гипоксически-геморрагические поражения головного мозга у новорожденных: перинатальные параллели / И.С. Лукьянова, Г.Ф. Медведенко, Б.А. Тарасюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 10-16. – ISSN 2413-550Х
357645
  Орехова Н.А. Гипоксия и аноксия в донних осадках Крымского побережья // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 146-152 : Рис., карта. – Бібліогр.: 9 назв
357646
   Гипоксия и индивидуальные особенности реактивности. – К., 1978. – 216с.
357647
   Гипоксия нагрузки. математическое моделирование, прогнозирование и коррекция. – К., 1990. – 106с.
357648
  Померанцева Т.И. Гипомеланоз Ито: клинический случай / Т.И. Померанцева, О.В. Скоробогатова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 61-63. – ISSN 2524-0412
357649
  Зайцев Ю.П. Гипонейстон Черного моря и его значение : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Зайцев Ю.П. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1964. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
357650
  Дяченко Л.Д. Гипонимия в системе английского глагола. : Автореф... Канд.филос.наук: 10.02.04 / Дяченко Л.Д.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1976. – 26л.
357651
  Гурьева Е.И. Гипотаксис в старославянском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гурьева Е.И. ; Воронеж. гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 25 с.
357652
  Монин И.Б. Гипотаксис и паратаксис как способы связи смежных цельных предложений в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Монин И.Б.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 24л.
357653
  Поленов А.Л. Гипоталамическая нейросекреция / А.Л. Поленов. – Ленинград, 1968. – 160с.
357654
  Поленов А.Л. Гипоталамическая нейросекреция / А.Л. Поленов. – Л., 1971. – 160с.
357655
  Цыбенко В.А. Гипоталамическая регуляция кровообращения в мольшом и малом кругах : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.13 / Цыбенко В. А.; Ин-т физиол. АН УССР. – Киев, 1984. – 44л.
357656
  Курц М. Гипоталамическая регуляция секреции пролактина : Автореф... кандидата биол.наук: / Курц М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1964. – 13л.
357657
  Мельник Л.А. Гипоталамические механизмы кладки яиц у сельскохзяйственных птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Мельник Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с.
357658
  Мельник Л.А. Гипоталамические механизмы кладки яиц у сельскохозяйственных птиц : Дис... канд.биолог.наук: / Мельник Л.А.; КГУ. – К., 1973. – 205л. – Бібліогр.:л.172-205
357659
  Никоненко Александр Георгиевич Гипоталамические механизмы полового созревания у птиц : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Никоненко Александр Георгиевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 151л. – Бібліогр.:л.120-151
357660
  Ибрагим Бшара Гипоталамический контроль жлечеотделительной функции печени : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ибрагим Бшара; КГУ. – Киев, 1986. – 134л. – Бібліогр.:л.110-134
357661
  Руднева Л.М. Гипоталамический контроль развития и функции гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Руднева Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
357662
  Руднева Л.М. Гипоталамический контроль развития и функции гонаж у птиц : Дис... канд. биол.наук: / Руднева Л.М.; КГУ. – Киев, 1968. – 281л. – Бібліогр.:л.191-281
357663
  Тонких А.В. Гипоталамо-гипофизарная область и регуляция физиологических функций организма. / А.В. Тонких. – Москва-Л., 1965. – 312с.
357664
  Тонких А.В. Гипоталамо-гипофизарная область и регуляция физиологических функций организма. / А.В. Тонких. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1968. – 331с.
357665
  Мурадян Хачик Казарович Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая регуляция актвиности глюкозо-6-фосфатазы, фруктозо-1,6-дифосфатазы и синтеза фрункций РНК у крыс разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13. / Мурадян Хачик Казарович; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
357666
  Поповиченко Н.В. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковые взаимоотношения при детской эпилепсии и судорожных припадках в эксперименте. : Автореф... доктор мед.наук: 102 / Поповиченко Н.В.; АН УССР. Объед. совет биол. наук. – К., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
357667
   Гипоталамо-кортикальные влияния. – К., 1980. – 248с.
357668
  Мозолевская В.Н. и др. Гипоталамо-эндокринные взаимоотношения в норме и патологии : Библиография. 1965-1975 гг. / Кишеневский гос. ун-т; Научная б-ка; Кафедра физиологии человека и животных; Сектор научно-технической информации; Сост.: В. Н. Мозолевская, А. К. Каразану. – Кишинев, 1975. – 50с.
357669
  Латаш П.П. Гипоталамус, приспособительная активнось и электроэнцефалограмма / П.П. Латаш. – М, 1968. – 296с.
357670
  Старченко А.А. Гипотеза / А.А. Старченко. – М, 1962. – 72с.
357671
  Шкловский Е. Гипотеза // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 102-109. – ISSN 0321-1878
357672
   Гипотеза в современной лингвистике. – М., 1980. – 384с.
357673
  Косолапов В.П. Гипотеза в структуре познавательной задачи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Косолапов В.П.;. – Саратов, 1978. – 16л.
357674
  Флоринский И.В. Гипотеза докучаева как основа цифрового прогнозного почвенного картографирования (к 125-летию публикации) / И.В. Флоринский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 500-506 : рис. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
357675
  Мельников К.Ф. Гипотеза и ее роль в науке. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мельников К.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 25 л.
357676
  Семенчев В.М. Гипотеза и ее роль в научном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Семенчев В.М. ; Акад.наук УССР , Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1959. – 15 с.
357677
  Копнин П.В. Гипотеза и ее роль в познании / П.В. Копнин. – Москва, 1958. – 40с.
357678
  Ахмедов Э.М. Гипотеза и ее роль в развитии науки : Автореф... канд. философ.наук: / Ахмедов Э.М.; Академия наук Азербайдж. ССР. Ин-т философии. – Баку, 1949. – 18 с.
357679
  Копнин В П. Гипотеза и познание действительности. / В П. Копнин, . – К, 1962. – 182с.
357680
  Коркунова Ольга Владимировна Гипотеза и прогноз в научном предвидении : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Коркунова Ольга Владимировна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 21л.
357681
  Храбец Й. Гипотеза и социальное познание : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Храбец Й. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра философии. – Москва, 1969. – 15 с.
357682
  Ларин В.Н. Гипотеза изначально гидридной Земли / В.Н. Ларин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 216 с.
357683
  Ларин В.Н. Гипотеза изначально гидридной Земли. (Новая глобальная концепция). / В.Н. Ларин. – Москва : Недра, 1975. – 101с.
357684
  Юлдашев Султан Гипотеза как форма познания : Автореф... кандидата философ.наук: / Юлдашев Султан; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 18л.
357685
  Фельдман А.С. Гипотеза о "верификационистском проекте" в западной философии первой половины ХХ века. Его "деструктивная" и "конструктивная" программы // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 221-223
357686
  Барзиловский Я. Гипотеза о единстве материи и экспериментальная ее поверка / Я. Барзиловский. – Киев : Тип. ун-та, 1882. – 18 с. – Оттиск из Университетских известий ; Перепл. с кн.: Viertes Bericht uber die Thatigkeit der chemischen ...
357687
  Барзиловский Я.Н. Гипотеза о единстве материи и эспериментальная ее поверка : (пробная лекция, читанная магистром химии Я. Барзиловским во время конкурса для замещения должности доцента на кафедре химии в университете Св. Владимира) / Я.Н. Барзиловский. – [Киев] : [Унив. тип.], 1882. – 18 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1882. Экз. деф., в конце ст. вырваны 2 кусочка стр.
357688
  Гараи Л. Гипотеза о мотивации научного творчества / Л. Гараи. – Москва, 1971. – 18с.
357689
  Козлов И.Н. Гипотеза о перфоме : (Краткие литературные наброски) / И.Н. Козлов. – Б. м. : Б. м. в., 1990. – 30 с.
357690
  Подройко И.С. Гипотеза о силах инерции и гравитации / Подройко И.С. – Луганск, 2008. – 20с. – ISBN 966-8051-26-2
357691
  Рыбин В.А. Гипотеза о сотворении / В.А. Рыбин. – М., 1986. – 303с.
357692
  Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736
357693
  Брутян Г.А. Гипотеза Сепира-Уорфа / Г.А. Брутян. – Ереван, 1968. – 69с.
357694
  Бешенов Гипотеза финансовой нестабильности Хаймана Мински и долговой кризис в Греции / Бешенов, И. Розмаинский // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 120-143 : рис. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0042-8736
357695
  Столбов М. Гипотеза финансовой нестабильности Хаймана Мински и экономический кризс в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 56-64. – ISSN 0131-2227
357696
  Бураков Д.В. Гипотеза финансовых циклов: обзор методов измерения // Вопросы экономических наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 5 (69). – С. 20-21. – ISSN 1728-8878
357697
  Чугунов С.М. Гипотеза эволюции челевеческого позвоночника, как объяснение всех его численных аномалий / С.М. Чугунов. – Томск : Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 1895. – 155 с.
357698
  Чугунов С.М. Гипотеза эволюции человеческого позвоночника : заметка / С.М. Чугунов. – Томск : Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 1896. – 13 с.
357699
  Гончаренко Е.Н. Гипотеза эндогенного фона радиорезистентности / Е.Н. Гончаренко, Ю.Б. Кудряшов. – Москва : Московский университет, 1980. – 176 с. : ил. – Бібліогр.: с. 149-174
357700
  Волошин В.В. Гипотеза этернализма: неожиданные аргументы от Д. Чалмерса // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – C. 14-20


  Проаналізовано аргументи на користь етерналістської гіпотези про наявність граничного та фундаментального атрибуту релігійної свідомості, "метавіри" у вічне, незмінне, кінцеве, Абсолют. Висувається припущення, що етерналізм має трансцендентну природу. ...
357701
  Бронштэн В Гипотезы о звездах и Вселенной / В Бронштэн. – Москва : Наука, 1974. – 384 с.
357702
  Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка / Б.В. Якушин; АН СССР. Акад.Г.В.Степанов. – Москва : Наука, 1984. – 137с. – (Научно-популярная серия)
357703
  Зархин Юрий Геннадьевич Гипотезы Тэйта для абелевых многообразий в конечной характеристике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Зархин Юрий Геннадьевич; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Пущино, 1975. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
357704
   Гипотермия в лечении острых отравлений. – К., 1990. – 128с.
357705
  Майстрах Е.В. Гипотермия и анабиоз / Е.В. Майстрах. – Москва-Л, 1964. – 328с.
357706
  Меркулов И.П. Гипотетико-дедуктвная модель и развитие научного знания / И.П. Меркулов. – М., 1980. – 189с.
357707
  Сукиасян Э.Р. Гипотетическая модель структуры библиотечного образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 23-31. – ISSN 0130-9765
357708
  Гусева А.Л. Гипотетическое будущее спальных районов Восточной Европы на примере "городского гетто" Западной Европы // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 278-283. – ISSN 2077-3455
357709
  Шевченко О.Г. Гипотетическое знание и категория возможного // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.136-142. – ISSN 1811-0916
357710
  Бурачас А. Гипотизы и модели личных потребительских расходов в условиях равитого капитализма. / А. Бурачас. – Вильнюс, 1969. – 409с.
357711
  Лещинский Л.А. Гипотоническая болезнь: профилактика / Л.А. Лещинский. – М., 1981. – 96 с.
357712
  Соколов П.П. Гипотонию можно одолеть / П.П. Соколов. – Москва, 1989. – 46с.
357713
  Молчанов Н.С. Гипотония и гипертония / Н.С. Молчанов. – Москва, 1964. – 31с.
357714
  Штерба Г. Гипофиз и нейросекреторная система миног / Г. Штерба, Г.-Й. Рюле, Г. Мюллер
357715
  Савченко О.Н. Гипофизарно-овариальніе взаимоотношения у женцин при нормальном менструальном цикле и его нарушениях : Автореф... докт. биол.наук: / Савченко О. Н.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
357716
  Соколов Е.Г. Гипофизарно-овариальные взаимоотношения у здоровых женщин и больных, страдающих дисфункциональными маточными кровотечениями : Автореф... канд. мед.наук: 752 / Соколов Е.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
357717
  Грушин В.В. Гипоэллиптические дифференциальные и псевдодифференциальные операторы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 003 / Грушин В.В.; МГУ. – М., 1971. – 28л.
357718
  Радкевич Е.В. Гипоэллиптические операторы с переменными коэффициентами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Радкевич Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
357719
  Меладзе Г.К. Гиппарионовая фауна Аркнети и Базалети : монография / Г.К. Меладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1967. – 170с.
357720
  Крахмальная Т.В. Гиппарионовая фауна древнего мэотиса Северного Причерноморья : монография / Т.В. Крахмальная; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1996. – 225с.
357721
  Лунгу А.Н. Гиппарионовая фауна среднего сармата Молдавии : хищные млекопитающие; монография / А.Н. Лунгу; Отв. ред. Давид А.И. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 133с.
357722
  Лунгу А.Н. Гиппарионовая фауна среднего сармата Молдавии : насекомоядные, зайцеобразные и грызуны; монография / А.Н. Лунгу; Отв. ред. Мунтяну А.И. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 138с.
357723
  Лунгу А.Н. Гиппарионовая фауна среднего сармата Молдавии : копытные млекопитающие; монография / А.Н. Лунгу; Отв. ред. Мунтяну А.И. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 159с.
357724
  Лунгу А.Н. Гиппарионовая фауна среднего сармата Молдавии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Лунгу А.Н.; АН ГрузССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 26л.
357725
  Меладзе Г.Г. Гиппарионовые фауны Аркнети и Базалети : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Меладзе Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 17л.
357726
  Жегалло В.И. Гиппарионы Центральной Азии : Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция (труды, вып. 7) / В.И. Жегалло. – Вып. 7. – Москва : Наука, 1978. – 155с.
357727
  Куницын А.Л. Гипс / А.Л. Куницын. – М, 1975. – 64с.
357728
  Федоренко Я.Д. Гипс и гипсованные отложения Латвии / Я.Д. Федоренко. – Рига, 1990. – 123с.
357729
  Будников П.П. Гипс и его исследование / П.П. Будников. – 2-е изд. – Л, 1933. – 266с.
357730
  Шнейдер В.Е. Гипс. Требования промышленности к качеству минерального сырья / В.Е. Шнейдер. – М.-Л.
50. – 1948. – с.
357731
  Красутская Н.В. Гипсование почв Ингулецкого массива в связи с осолонцеванием их оросительной водой. : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Красутская Н.В.; Одес. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1968. – 20л.
357732
  Жолковский А. Гипсовая десничка, или не всякая пословица при всяком молвится : филологический случай // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 125-132. – ISSN 0130-7673
357733
  Фролов И.А. Гипсовая роза. / И.А. Фролов. – М, 1951. – 48с.
357734
  Чернавцев Владимир Гипсовое чудо света : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 12-20
357735
  Ализаде А.А. Гипсовые месторождения северо-восточной части Малого Кавказа (Геология, тенезис и сырьевые ресурсы) : Автореф... канд. голого. минерл.наук: / Ализаде А. А.; АН АзССО. – Баку, 1959. – 20л.
357736
  Фритше Гипсометрические игеографические определения точек. основанные на наблюдениях. / Фритше. – 215-249с.
357737
  Александров Г.В. Гипсометрический анализ в металлогении / Г.В. Александров. – Ленинград : Недра, 1990. – 183 с.
357738
  Шокальский Ю.М. Гипсометрия СССР и новая гипсометрическая карта Европейской части СССР в масштабе 1 : 1500000. / Ю.М. Шокальский. – Москва, 1934. – 5с.
357739
  Едемский М.Б. Гипсы Северного края / М.Б. Едемский. – М, 1931. – 40с.
357740
  Дубына И.В. Гирафитовые месторождения Украинской ССР / И.В. Дубына. – Харьков : Гос. научно-техн. изд.-во Украини, 1939. – 208с.
357741
  Поляков В.А. Гиревой спорт. / В.А. Поляков, В.И. Воропаев. – Москва, 1988. – 80с.
357742
  Римкявичус В. Гиренай : рассказы / В. Римкявичус; авториз. пер. с лит. Т.Кановича. – Москва : Советский писатель, 1981. – 279 с.
357743
  Олден М. Гири / М. Олден. – Смоленск, 1994. – 496с.
357744
  Шура А. Гирлянда джатак или сказание о подвигах Бодхисаттвы. / А. Шура. – М, 1962. – 348с.
357745
  [Ломшаков М.С.] Гирлянда цветов: Сборник стихотворений и отрывков прозы из всемирной литературы "Человеческая комедия" : в 3 ч. / сост. домашний учитель М.С. Ломшаков. – 1904-1913. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия"
Ч. 3. – 1913. – [4],294, IV, [2], 15 с.
357746
  Эс-Хабиб-Вафа Гирни Камгар / Эс-Хабиб-Вафа. – Х, 1934. – 175с.
357747
  Вальдман А.П. Гировертикаль с шаровым подвесом : автореф. дис. ... канд. технт. наук / Вальдман А.П. – Ленинград, 1952. – 13 с.
357748
   Гиромагнитное возмущение замедляющей структуры, частично нагруженной диэлектриком. – Харьков, 1982. – 34с.
357749
  Магнус К. Гироскоп / К. Магнус. – Москва : Мир, 1974. – 526 с.
357750
  Николаи Е.Л. Гироскоп в кардановом подвесе / Е.Л. Николаи. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 136 с.
357751
  Мартыненко Ю.Г. Гироскоп в неконтактном подвесе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мартыненко Ю.Г.; МГУ. – Москва, 1978. – 21л.
357752
  Шестов С.А. Гироскоп на земле, в небесах и на море / С.А. Шестов. – М., 1989. – 187с.
357753
  Граммель Р. Гироскоп, его теория и применение / Р. Граммель. – Москва : Иностранная литература
1. – 1952. – 352 с.
357754
  Граммель Р. Гироскоп, его теория и применение / Р. Граммель. – Москва : Иностранная литература
2. – 1952. – 319 с.
357755
  Скарборо Д.Б. Гироскоп. Теория и применение / Д.Б. Скарборо. – Москва, 1961. – 247 с.
357756
  Ривкин С.С. Гироскопическая стабилизация морских гравиметров / С.С. Ривкин. – Москва : Наука, 1985. – 176с.
357757
  Данилин В.П. Гироскопические приборы / В.П. Данилин. – Москва : Высшая школа, 1965. – 539 с.
357758
   Гироскопические приборы. – К.
2. – 1970. – 115с.
357759
  Пельпор Д.С. Гироскопические приборы и автопилоты / Д.С. Пельпор. – Москва : Машиностроение, 1964. – 390 с.
357760
  Богданович М М. Гироскопические приборы и устройства : Основы теории / М.М. Богданович, П.А. Ильин. – Л., 1961. – 360 с.
357761
  Меркин Д.Р. Гироскопические системы / Д.Р. Меркин. – Москва, 1956. – 299 с.
357762
  Меркин Д.Р. Гироскопические системы / Д.Р. Меркин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1974. – 344с.
357763
   Гироскопические системы. – Москва
1. – 1977. – 216 с.
357764
   Гироскопические системы. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва
2. – 1988. – 423 с.
357765
  Пельпор Д.С. Гироскопические системы. / Д.С. Пельпор. – М, 1971. – 568с.
357766
   Гироскопическое оборудование - прошлое и настоящее : в фокусе / Ковтун Валентин, Хегер Вильгельм, Тревого Игорь, Чаплинская Лина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
357767
  Кашеваров Ю.Б. Гироскопическое ориентирование / Ю.Б. Кашеваров. – М., 1964. – 77с.
357768
  Воронков Н.Н. Гироскопическое ориентирование / Н.Н. Воронков, Н.М. Ашимов; Ред. Куприна Н.Т. – Москва : Недра, 1973. – 224с.
357769
  Воронков Н.Н. Гироскопическое ориентирование / Н.Н. Воронков, В.В. Кутырев, Н.М. Ашимов; Ред. Куприна Н.Т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 296с.
357770
  Воронков Н.Н. Гироскопическое ориентирование / Н.Н. Воронков, В.В. Кутырев; Ред. Иванова Л.Г., Борисова Т.А. – Москва : Недра, 1989. – 212с. – ISBN 5-247-00885-5
357771
  Ройтенберг Я.Н. Гироскопы / Я.Н. Ройтенберг. – Москва : Наука, 1966. – 399 с.
357772
  Ройтенберг Я.Н. Гироскопы / Я.Н. Ройтенберг. – Москва : Наука, 1975. – 551 с.
357773
  Торочков В.Ю. Гироскопы в геодезии и аэросъемке / В.Ю. Торочков. – Москва : Недра, 1969. – 136 с.
357774
  Богданов А.А. Гироскопы на лазерах / А.А. Богданов. – М, 1973. – 72с.
357775
  Северов Л.А. Гиростабилизаторы инерциальных систем управления / Л.А. Северов. – Л., 1979. – 150с.
357776
  Торочков В.Ю. Гиротеодолиты / В.Ю. Торочков. – Москва : Недра, 1970. – 136 с.
357777
   Гиротрон. – Горький, 1981. – 254 с.
357778
  Лучинин А.Г. Гиротроны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов электромагнитных волн : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Лучинин Алексей Григорьевич ; АН СССР, Ин-т прикладной физики. – Горькиц, 1984. – 13 с. – Библиогр.: 10 назв.
357779
  Кобылянский В.Б. Гиротропия и влияние внешних полей на оптические свойства кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кобылянский В.Б.; Львовский гос. ун-тет. – Львов, 1979. – 15л.
357780
  Кизель В.А. Гиротропия кристаллов / В.А. Кизель. – М. : Наука, 1980. – 304с.
357781
  Лазько Л.А. Гиротропные и электрооптические свойства некоторых кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Лазько Л.А. ; Мин ВУЗ УССР , Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 15 с.
357782
  Головин В.А. Гирр - сын Агу // Повесть о Манко Смелом / С.С. Писарев. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. – С. 175-313. – (Школьная библиотека ;Во тьме веков). – ISBN 5-7625-0248-1
357783
  Варфоломеев А.Ф. Гис-технолоогии при изучении и оценке взаимосвязи пространственного распространения почвенного покрова и рельефа / А.Ф. Варфоломеев, Е.А. Коваленко, В.Ф. Манухов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 47-53 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
357784
  Ямашкин А.А. ГИС - моделирование ландшафтного разнообразия / А.А. Ямашкин, С.А. Ямашкин, А.Г. Акашкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 40-45 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
357785
  Жолобов П.С. ГИС - технологии при проектировании особо охраняемых объектов в горной местности / П.С. Жолобов, В.И. Семенов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 30-37 : рис. – ISSN 0016-7126
357786
  Чепурная А.А. ГИС "Микулино" как инструмент для палеогеографических исследований динамики растительного покрова Микулинского (Эемского) межледниковья / А.А. Чепурная, Н.В. Лаврентьев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 258-267 : рис. – Библиогр.: 24 назв.
357787
  Паламарчук Майя ГИС обеспечивает работу служб такси // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 20-23 : Фото
357788
  Карпухин С.С. ГИС транспортного комплекса и цифровая информационно-картографическая документация // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 28-33 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
357789
  Мальцев А.А. Гиссарская гидротермальная зона; закономерности формирования и распространения в ней термоминеральных вод и перспективы их использования : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мальцев А.А.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1967. – 22л.
357790
  Любавский А.В. Гиссарские овцы / А.В. Любавский. – М., 1949. – 104с.
357791
  Мальцев О.М. Гиссарский хребет. / О.М. Мальцев. – Душанбе, 1962. – 227с.
357792
  Гуро О.Ф. Гисталогические и гистохимические изменения в некоторых органах при лихорадке и гипертермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 773 / Гуро О.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 19л.
357793
  Башков Юрий Федорович Гистерезисные свойства и температурная стабильность редкоземельных постоянных апгнитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Башков Юрий Федорович ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1975. – 19 с.
357794
  Горжевский И.И. Гистерезисные электродвигатели / И.И. Горжевский. – Москва, 1959. – 83 с.
357795
  Ноева М.Р. Гистерезисные явления в железо-никелевых пленках с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ноева М.Р.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 10л.
357796
  Титов П.В. Гистеризис при мартенситном превращении в сплавах на основе межи : Автореф... канд. техн.наук: / Титов П. В.; АН СССР, Ин-т металлокерам. и спец. справов. – К., 1963. – 10л.
357797
  Гаджиева Чемша Сабир кызы Гисто- и цитохимия в России на рубеже XIX-XX веков: проблема формирования исследовательской области : Автореф... канд. биол.наук: 07.00.10 / Гаджиева Чемша Сабир кызы; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1990. – 20л.
357798
   Гисто-гематические барьеры и ионизирующая радиация. – Москва, 1963. – 216с.
357799
  Джуран В.Н. Гисто-физиологические изменения у капустной совки под воздействием микробиопрепаратов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Джуран В.Н.; АН УССР. – К, 1979. – 19л.
357800
  Синевичене Д.П. Гисто-физиологический анализ воспроизводительной системы судака водоемов Литвы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Синевичене Д.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16л.
357801
  Лаврова Г.А. Гисто-физиологический анализ механизма развития постедекомпрессионных спинальных переличей : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Лаврова Г.А.; АН СССР Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 16л.
357802
  Пын Ч.-х. Гистоавторадиографическое изучение распределения и передвижения радиоактивных изотопов Р32,Са45 и С14 в тканях сеянцев лесных пород. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пын Ч.-х.; Ленингр.лесотехн.акад. – Л, 1964. – 20л.
357803
  Парадашвили М.С. Гистогенез и изменения эпителя урахуса крупного рогатого скота в эмбриональном периоде : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Парадашвили М.С. ; Гистологическая лаборатория Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 8 с.
357804
  Парадашвили М.С. Гистогенез и изменения эпителя урахусакрупного рогатого скота в эмбриональном периоде. : Автореф... Канд.биол.наук: / Парадашвили М.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 8 с.
357805
  Торотадзе Э.Э. Гистогенез эпителия трахеи и его изменения при некоторых заболеваниях : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Торотадзе Э.Э. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 31 c.
357806
  Швембергер И.Н. Гистогенезис и прогрессия рабдомиосарском : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.17 / Швембергер И. Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1974. – 50л.
357807
   Гистограммный способ генерирования случайных чисел в задачах исследования надежности / С.В. Ленков, А.В. Селюков, В.О. Браун, В.Н. Цыцарев, Ю.В. Березовская // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 43-49. – ISSN 2223-5744
357808
  Пунин М.Ю. Гистологическая организация кишечных эпителиев приапулид, брахиопод, двустворчастых моллюсков и полихтет / М.Ю. Пунин. – СП, 1991. – 248с.
357809
  Пиз Д. Гистологическая техника в электронной микроскопии / Д. Пиз. – М, 1963. – 164с.
357810
  Руденко Л.П. Гистологическая характеристика патогенеза пузырчатой головни кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Руденко Л.П.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 31л.
357811
  Федоренко В.С. Гистологическая характеристика устойчивости ячменя к полосатому гельминтоспориозу. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоренко В.С.; Укр. с.-х. академия. – К., 1964. – 22л.
357812
  Белоусов Н.Ф. Гистологические заметки / Н. Белоусов, проф. – Харьков : Русская типо-литогр., 1908. – 16 с. – Загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Труды Общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете. Т. 42
357813
  Ляпин Н.И. Гистологические изменения некоторых желез внутренней секреции в течении годового цикла жизни у Alactaga jaculus Pall : Автореф... канд. биол.наук: / Ляпин Н.И. – Саратов, 1954. – 12 с.
357814
  Заварзин А.А. Гистологические исследования чувствительной нервной системы и оптических ганглиев насекомых : [Диссертация на степень магистра зоологии и сравнительной анатомии] : с 34 рис. в тексте и 10 табл. / А.А. Заварзин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – VI, [2], 192 с., 10 л. табл. ил.


  На тит. л. экз. " 254804 дарвт. надпись: ... Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
357815
  Евгеньева Т.П. Гистологические методы в экспериментальной зоологии / Т.П. Евгеньева. – М., 1983. – 39с.
357816
  Михалев А.Ф. Гистологические наблюдения над регенерацией костной ткани у рыб. : Автореф... канд. биол.наук: / Михалев А.Ф.; Молотов. гос. мед. ин-т. – Молотов, 1954. – 12л.
357817
  Оганесян К.Х. Гистологические особенности мочеточников собаки в возрастном аспекте / К.Х. Оганесян. – Отд. отт. из "Известий" АН АрмССР (биологические науки), том XV,, 1962. – 81-90с.
357818
  Науменко Н.И. Гистологическое и гистохимическое исследование лимфоидных органов кроликов после введения гидрокортизона и АКТГ : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Науменко Н.И.; Укр. с.-х. акад. – К., 1972. – 20л.
357819
  Исембаев А.С. Гистологическое и цитохимическое исследование возрастных изменений яичниковых овец. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Исембаев А.С.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-та зоологии и ин-та эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 18л.
357820
  Балмасов З.Н. Гистологическое исследование межнейронных связей в системе зрительного нерва некоторых млекопитающих и человека : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балмасов З.Н. – Ленинград, 1950. – 17 с.
357821
  Кокуричева М.П. Гистологическое строение плавательного пузыря некоторых видов костистых рыб в норме и при заболевании плавательного пузыря у карпа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокуричева М.П.; Гос.науч-исслед.ин-т.озерного и речного рыбного хозяйства. – Л, 1967. – 17л.
357822
  Кулагин Н.М. Гистологическое строение яичников каспийского тюленя. / Н.М. Кулагин. – с.
357823
  Пирс Э. Гистология : Теоретическая и прикладная / Э. Пирс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 488с.
357824
   Гистология : учебник. – Москва : Медицина, 1963. – 672с.
357825
  Хэм А. Гистология : в 5-ти томах / А. Хэм, Д. Кормак. – М
Т. 1. – 1982. – 256с.
357826
  Хэм А. Гистология : в 5-ти томах / А. Хэм, Д. Кормак. – Москва
Т. 2. – 1983. – 254с.
357827
  Хэм А. Гистология : в 5-ти томах / А. Хэм, Д. Кормак. – Москва
Т. 3. – 1983. – 292с.
357828
  Хэм А. Гистология : в 5-ти томах / А. Хэм, Д. Кормак. – М
Т. 4. – 1983. – 244с.
357829
  Хэм А. Гистология : в 5-ти томах / А. Хэм, Д. Кормак. – М
Т. 5. – 1983. – 294с.
357830
   Гистология. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1989. – 670с.
357831
  Юрина Н.А. Гистология : Учебник / Н.А. Юрина, А.И. Радостина. – Москва : МГУ, 1995. – 256с. – ISBN 5-225-00891-7
357832
   Гистология : Введение в патологию. Учебник для студ. медицинских вузов. – Москва : ГЭОТАР, 1997. – 960с. – (Учебник для студ. высших медицинских учебных заведений). – ISBN 5-88816-008-3
357833
   Гистология : Введение в патологию. Учебник. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 960с. – (Учебник для студ. высших медицинских учебных заведений). – ISBN 5-88816-008-3
357834
   Гистология : Учебник для студ. мед. ин-тов / Н.В. Бойчук, Р.Р. Ислаимов, С.Л. Кузнецов, Э.Г. Улумбеков, Ю.А. Челышев; Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – 2-е изд., переработ.и дополн. – Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672с. : ил. – (21 век). – ISBN 5-9231-0228-5
357835
   Гистология [Компакт]


  Содержание компакта: 1. К вопросу о нервах кожи / И. Шклютковский. 2. К вопросу о строении plexus chorioideus / В. Хворостухин 3. О нервных клетках в белом веществе спинного мозга млекопитающих и птиц / А. Немилов 4. К вопросу о строении клеточного ...
357836
  Немилов А.В. Гистология и эмбрилогия домашних животных. Уч. пособие / А.В. Немилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1936. – 418с.
357837
  Техвер Ю.Т. Гистология локомоторной системы домашних животных / Ю.Т. Техвер. – Таллин, 1988. – 100с.
357838
  Мануилова Н.А. Гистология с основами эмбрилогии : Уч. для биол. фак. пед. ин-тов. / Н.А. Мануилова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 286 с.
357839
  Мануилова Н.А. Гистология с основами эмбрилогии. Уч. для биол. фак. пед. ин-тов. / Н.А. Мануилова. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1964. – 288с.
357840
  Мануилова Н.А. Гистология с основами эмбрилогии. Уч. для пед. ин-тов. / Н.А. Мануилова. – 2-е изд., испр. – М., 1956. – 259с.
357841
   Гистология с основами эмбриологии. – М.-Л.
1. – 1947. – 136с.
357842
   Гистология с основами эмбриологии. – М.
2. – 1947. – 107с.
357843
  Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии / К.П. Рябов. – Минск, 1968. – 236с.
357844
  Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии / К.П. Рябов. – Минск, 1981. – 256с.
357845
  Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии : учеб. пособ. для пед. ин-тов по биол. спец. / Ю.П. Антипчук. – Москва : Просвещение, 1983. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 239
357846
  Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии / К.П. Рябов. – Минск, 1990. – 253с.
357847
  Иванов И.Ф. Гистология с основами эмбриологии домашних животных. / И.Ф. Иванов, П.А. Ковалський. – М., 1962. – 680с.
357848
   Гистология, цитология и эмбриология : Атлас. Учебное пособие для студ. медиц. вузов. – Москва : Медицина, 1996. – 544с. – ISBN 5-225-00832-1
357849
   Гистология, цитология и эмбриология : Учебник для студ. мед. вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 2002. – 744с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-225-04523-5
357850
   Гистология, эмбриология, цитология : учеб. для мед. вузов / Н.В. Бойчук, Р.Р. Исламов, С.Л. Кузнецов, Э.Г. Улумбеков, Ю.А. Челышев; Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. ; под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 408 с. – ISBN 978-5-9704-0486-7
357851
   Гистология. Труднее ли ее учить сегодня? / Т.Р. Скибинская, Л.М. Сокуренко, Л.Б. Шобат, Ю.Б. Чайковский // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 204-208. – ISSN 2079-8334


  Метою дослідження був огляд викладання гістології, цитології і ембріології (ГЦЕ) і успішності студентів медичного факультету на кафедрі ГЦЕ Київського медичного інституту в 30-ті роки 20-го ст. і Національного медичного університету імені О.О. ...
357852
  Данилов Р.К. Гистология. Эмбриология. Цитология. : учебник для студентов медицинских вузов / Р.К. Данилов. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2006. – 456 с. – ISBN 5-89481-314-X
357853
  Попов В.И. Гистоморфологические исследования возрастных изменений паренхиматозных органов нелинейных и линейных мышей. : Автореф... канд. биол.наук: 011 / Попов В.И.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1972. – 20л.
357854
  Глотов Борис Олегович Гистон НI в структуре хроматина и динамика организации нуклеосомных цепей : Автореф. дис. ... док. биол. наук : 03.00.03 / Глотов Борис Олегович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1988. – 38 с.
357855
  Буш Г. Гистоны и другие ядерные белки / Г. Буш. – Москва : Мир, 1967. – 287 с. : табл., ил.
357856
   Гистоны и перенос генетической информации. – Москва : Мир, 1968. – 144 с.
357857
  Григоровский В.В. Гистопатология и зависимости морфологических показателей состояния сухожильных аутотрансплантатов передних крестообразных связок у больных с рецидивом нестабильности коленного сустава / В.В. Григоровский, С.С. Страфун, С.В. Богдан // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 34-44. – ISSN 0030-5987
357858
  Мартынюк Р.А. Гистопатология миокарда при фибрилляции желдочков сердца. : Автореф... канд. биол.наук: 773 / Мартынюк Р.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физиологии. – Новосибирск, 1970. – 15л.
357859
   Гистория о российском матросе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли. XVIII век : Петровская эпоха / [ред.] Б.И. Дунаев. – Москва : Тип. И.Д. Сытина, 1914. – 44 с., 5 л. ил. – (Бибилиотека старорусских повестей / Б.И. Дунаев ; Вып. 1)


  Дунаев, Борис Иванович (1880-?)
357860
  Приставка А.Ф. Гистосплайны / А.Ф. Приставка, О.В. Райко. – Днепропетровск, 1991. – 130с.
357861
  Омельченко Л.А. Гистоструктура и иннервация нижней челюсти домашних животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Омельченко Л.А. ; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Б.Церковь, 1965. – 19 с.
357862
  Гриценко А.И. Гистоструктурные особенности органов пищеварительной системы индеек под конец эмбриогенеза и на разных периодах постэмбрионального онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: / Гриценко А.И.; харьк. зооветеринарный ин-т. – Х., 1966. – 20л.
357863
  Дурнова Г.Н. Гистофизиологическое исследование ретикуло-эндотелиаьной системы у мышей с экспериментальными опухолями. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дурнова Г.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 17л.
357864
  Пшиченко В. Гистофизиологическое состояние эпифиза крыс в условиях хронического стресса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-76. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Целью данного исследования анализ влияния хронического стресса на гистофизиологическое состояние эпифиза крыс. Материалом для исследования служили эпифизы 24 самцов крыс линии Вистар. Выявлено, что в ответ на экспериментальные условия происходят ...
357865
  Шляхтин Е.М. Гистофизиология / Е.М. Шляхтин. – Москва-Ташкент, 1934. – 224с.
357866
  Мотавкин П.А. Гистофизиология нервной системы и регуляция размножения у двустворчатых моллюсков / П.А. Мотавкин, А.А. Вараксин. – М, 1983. – 208с.
357867
   Гистофизиология эффекторных и рецепторных механизмов нервной системы морских организмов / Мотавкин П.А. – Владивосток, 1980. – 128с.
357868
  Романишин В.П. Гистохимическая и биохимическая характеристика функционального состояния слизистой оболочки кишечника у крупнрого рогатого скота и овец : Автореф... канд. биол.наук: / Романишин В. П.; Льв. зоовет. ин-т. – Львов, 1971. – 20л.
357869
  Богдан Г.П. Гистохимическая характеристика устойчивости пшеницы проти мучнистой росы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богдан Г.П. ; Укр. с.х. акад. – Киев, 1968. – 20 с.
357870
  Володина З.С. Гистохимические и структурные изменения подкожной соединительной ткани человека в онтогенезе и ее топографические особенности : Автореф... докт. биол.наук: / Володина З.С.; Пермский гос. мед. ин-т. – Пермь, 1966. – 28л.
357871
  Костиник И.М. Гистохимические изменения в печени, вызванные действием постоянного магнитного поля : Автореф... канд биол.наук: 03.00.11 / Костиник И. М.; МСХ СССР, Льв. зоовет. ин-т. – Львов, 1974. – 25л.
357872
  Симаков Ю.Г. Гистохимические изменения и оптические свойства развивающегося хрусталика травяной лягушки в норме и патологии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Симаков Ю.Г. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
357873
   Гистохимические методы в нормальной и патологической морфологии. – М., 1958. – 248с.
357874
  Эвранова Г.Б. Гистохимический анализ овогенеза крупного рогатого скота в возрастном аспекте в номере и при некоторых патологических состояний. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эвранова Г.Б.; Ульянов.с-х.ин-т. – Ульяновск, 1964. – 23л.
357875
  Цирулис Т.П. Гистохимическое и электронномикроскописеское исследование митохондрий эллипсоида зрительных клеток позвоночных на свету и в темноте : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Цирулис Т.П. ; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1965. – 16 с.
357876
  Гогниашвили О.Ш. Гистохимическое и электронномикроскопическое исследование кортиева органа птиц в условиях отностельного покоя и при звуковых воздействиях : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Гогниашвили О.Ш.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л.
357877
  Петрикас Ю.Ю. Гистохимическое изучение влияния некоторых кортикостероидных гормонов и инсулина на гликоген нейтрофильных лейкоцитов и печени : Автореф... канд. биол.наук: / Петрикас Ю.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
357878
  Луценко Н.М. Гистохимическое изучение яичника кролика в возрастном аспекте и при воздействии рентгеновских лучей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Луценко Н.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 18 с.
357879
  Сергеева Г.И. Гистохимическое исследование активности кислой фосфатазы на разных стадиях жизненного цикла паразитических простейших из амфиби. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Сергеева Г.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1968. – 28л.
357880
  Богданов В.Р. Гистохимическое исследование кутикудярно-мускульного мешка и кортикальной паренимы цестод в связи с условиями их обитания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Богданов В. Р.; АН Каз.ССР, Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1981. – 16л.
357881
  Шабадаш Сусанна Арнольдовна Гистохимическое исследование нуклеопротеидных структур ядер нейронов сетчатки глаза позвоночных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Шабадаш Сусанна Арнольдовна ; АН СССР, Ин-т эволюции морфол. и экол. животных. – Москва, 1976. – 18 с.
357882
  Зайцевская В.Г. Гистохимическое исследование роговицы и хрусталика млекопитающих в процессе эмбрионального развития и в дефинитивном состоянии : Автореф... канд. биол.наук: / Зайцевская В.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 13л.
357883
  Пирс Э. Гистохимия / Э. Пирс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 962с.
357884
  Кононский А.И. Гистохимия / А.И. Кононский. – Киев, 1976. – 279с.
357885
  Берстон М. Гистохимия ферментов / М. Берстон; Пер. с англ. М.В. Бакиновского, А.Ф. Бочкова и др. – Москва : Мир, 1965. – 464с. : ил.
357886
  Лойда З. и др. Гистохимия ферментов : лабораторные методы / З. и др. Лойда; Под ред. проф. Н.Т. Райхлина. – Москва : Мир, 1982. – 272 с.
357887
  Чернышевская И.В. Гистохимия холинэстераз коры головного мозга. / И.В. Чернышевская. – М, 1983. – 104с.
357888
   ГИТА - альтернатива выбора : Энциклопедический сборник: философия, религия, история, поэзия. – Москва : Тривола, 1999. – 768с. – ISBN 5-88415-047-4
357889
  Тагор Р. Гитанджали / Р. Тагор. – Москва, 1918. – 56 с.
357890
  Вольман Б.Л. Гитара в России : очерк истории гитарного искусства / Б.Л. Вольман. – Ленинград-Москва : Музгиз, 1961. – 180 с.
357891
  Каминский Е. Гитара и саксофон : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 7-13. – ISSN 0321-1878
357892
   Гитара или стетоскоп?. – М., 1984. – 255с.
357893
  Петрухин А.А. Гитара пылает гневом: докум. повесть / А.А. Петрухин. – 2-е изд. – М., 1985. – 127с.
357894
  Иванников Т.П. Гитарное творчество Антона Гарсиа Абриля: художественные образы старинной Испании // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – С. 47-54. – ISSN 2226-0285
357895
   Гитары в бою. – М., 1968. – 127с.
357896
  Кершоу Я. Гитлер / Я. Кершоу. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 318 с. – ISBN 5-222-00075-3
357897
  Вылкован К. Гитлер в Румынии / К. Вылкован. – Москва, 1941. – 80с.
357898
  Пушкарев Л. Гитлер в частушке периода Великой Отечественной войны (из воспоминаний фольклориста-фронтовика) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 38-41
357899
  Ефимов Б.Е. Гитлер и его свора : карикатуры 1942-1943 / Б.Е. Ефимов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1943. – 119 с.
357900
  Хавкин Б. Гитлер и Сталин против майора Куна // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-40. – ISSN 0137-0723


  [Кун Иоахим - немецкий офицер-заговорщик.]
357901
  Леонидов Н. Гитлер кровавый / Н. Леонидов. – Москва, 1943. – 48 с.
357902
  Сапронов А. Гитлер наносит удар на Север (Норвегия и Дания в апреле 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 27-37
357903
  Никитин Г. Гитлер уличен в порочащих связях... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 96-98. – ISSN 1812-867Х
357904
  Шульмейстер Ю.А. Гитлеризм в истории евреев / Ю.А. Шульмейстер. – Киев, 1990. – 253с.
357905
  Линецкий В.Н. Гитлеровская "Новая Европа"-тюрьма народов / В.Н. Линецкий. – М., 1943. – 32с.
357906
   Гитлеровская оккупация в Литве.. – Вильнюс, 1966. – 354 с.
357907
  Воронкова И.Ю. Гитлеровская оккупация и начало антифашистской борьбы в Белоруссии в 1941 году / И.Ю. Воронкова, В.И. Кузьменко // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 101-138. – ISSN 0130-3864
357908
  Григорьянц Т.Ю. Гитлеровская политика германизации и колонизации "присоединенных" польских земель в 1939-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Григорьянц Т.Ю.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 35л.
357909
  Мануильский Д.З. Гитлеровская тюрьма народов / Д.З. Мануильский. – Москва, 1943. – 22с.
357910
  Мельников Д.Е. Гитлеровские генералы готовятся к реваншу / Д.Е. Мельников, Л. Черная. – Москва, 1954. – 160с.
357911
  Никитинский И. Гитлеровский шпионаж / И. Никитинский. – М, 1943. – 37с.
357912
   Гитлеровцы несут нам горе, мучения и смерть. Рассказы жителей советских районов, освобожденных от немецих оккупантов.. – М., 1942. – 24с.
357913
  Борисова В.Н. Гифомицеты лесной подстилки в различных экосистемах / В.Н. Борисова. – Киев : Наукова думка, 1988. – 249с.
357914
  Хрылин Б.А. Гицерядра и ЛN взаимодействие : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Хрылин Б.А. ; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – Москва, 1970. – 6 с.
357915
   Гияс Якубович Умаров. – Ташкент, 1982. – 36с.
357916
  Пащенко В.І. Гі де Мопассан : нарис життя і творчості / В.І. Пащенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 232 с. – (Класики зарубіжної літературі)
357917
  Приходько С.М. Гіацинти / С.М. Приходько. – К., 1959. – 64с.
357918
  Верников В.Н. Гіберелінова паралель. / В.Н. Верников. – Київ, 1962. – 62с.
357919
  Приступа І.В. Гібіск Сирійський в озелененні промислового міста Запоріжжя / І.В. Приступа, В.О. Клочко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 54-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-2056
357920
  Куртей С.Л. Гібралтар - ворота в Середземномор"я // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 59-62 : фото
357921
  Гончар М.М. Гібресія Росії - 2015: алгоритм глобальної експансії // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 96-117. – ISBN 978-966-193-113-7
357922
  Кисельов Й.В. Гібриди ставкових риб з родини коропових / Й.В. Кисельов. – К., 1958. – 64с.
357923
  Солодовныков С.В. Гібриди, що їх знайдено у р. Донці / С.В. Солодовныков. – с.
357924
  Клименко Н.Ф. Гібридизація слів як прояв аналогії в словотворенні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 179-184
357925
  Торба В. Гібридна "капітуляція" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 січня (№ 2). – С. 4


  Ситуацію навколо прибуття представника Росї в Тристоронній контактній групі з урегулюівання ситуації на Донбасі Б. Гризлова в Київ коментує конфліктолог Григорій Перепелиця: "Росія, яка має стратегічну перевагу в воєнному відношенні, намагається ...
357926
  Булгаров А. Гібридна "формула Штайнмайєра", або Про дві великі різниці її тлумачення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 5
357927
  Чобіт Д. Гібридна агресія Росії на полях української мови, історії та культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 2-7. – ISSN 2519-4429
357928
  Чобіт Д. Гібридна агресія Росії на полях української мови, історії та культури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 2-3
357929
  Рущенко І.П. Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни / І.П. Рущенко, Ю.І. Рущенко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 88-99. – ISSN 1681-116Х
357930
  Антонов В.М. Гібридна бібліотека / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 30-41
357931
  Гоменюк І. Гібридна війна Богдана Хмельницького // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 0, пілотний випуск, 12 травня 2015 року. – С. 48-50
357932
  Полтораков О. Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 258-260. – ISSN 2076-1554
357933
  Тараненко М. Гібридна війна в Югославії: уроки історії для України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 179-181
357934
  Кабаненко І. Гібридна війна вже на морі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 5). – С. 4-5


  Про запропоновану Кремлем "передачу" кораблів і техніки та про те, що нашій державі як повітря потрібна власна військово-морська політика.
357935
  Голибард Є. Гібридна війна нового покоління в ЄС // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 вересня (№ 37). – С. 2


  Мігранти з арабського світу - перший етап гібридної війни, яку Росія цілком мирно запровадила на теренах Шенгенської зони і НАТО.
357936
  Клочко Р. Гібридна війна по-більшовицьки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 червня (№ 20). – С. 15


  Кажуть, що нове - це добре забуте старе. Нинішні події в Україні зайвий раз це підтверджують, адже так звана гібридна війна не є новим винаходом. Схожі методи на українських землях вже використовували більшовики в 1917–1920 рр. і, як відомо, таки ...
357937
  Ігнатьєва Т.В. Гібридна війна Росії в Україні: інструменти та цілі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 233-246. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
357938
  Нофенко А. Гібридна війна Росії проти України: інформаційний наступ та механізми протидії // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 68-77. – ISSN 2522-1663
357939
  Сегеда С.П. Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір / С.П. Сегеда, В.П. Шевчук // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 2618-1614


  "У статті аналізується гібридна війна Російської Федерації проти України з урахуванням сучасного наукового дискурсу. З’ясовуються причини російсько-українського протистояння. Виокремлюються елементи російської гібридної війни, які застосовуються проти ...
357940
  Кріслата О. Гібридна війна та її інформаційна складова // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 190-199. – ISSN 2524-0331
357941
  Попович К.В. Гібридна війна у світлі військово-політичного "співробітництва" України та Російської Федерації 1990-2014 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 40-46. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
357942
  Яворська Г.М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 41-48. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
357943
  Набока А.В. Гібридна війна як елемент формування нової геополітичної реальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 116-121. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
357944
  Андрушків Б. Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 57-69
357945
  Мельничук Л.М. Гібридна війна як прояв складної надзвичайної ситуації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
357946
  Єнін М.Н. Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси / М.Н. Єнін, А.А. Мельниченко, Л.І. Мельник // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 102-112. – ISSN 2410-3071
357947
  Попович К.В. Гібридна війна як сучасний спосіб ведення війни: історичний та сучасний виміри // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 77-81. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
357948
  Семчинський К.В. Гібридна війна як фактор нестабільності міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 131-140. – ISSN 2308-6912
357949
  Киричок А.П. Гібридна війна як феномен військово-інформаційної думки XXI ст. (історичні та теоретичні аспекти) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
357950
  Ніцой Л. Гібридна війна. Міносвіти, українські діти і "русский мир" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 1
357951
  Магда Є.В. Гібридна війна: вижити і перемогти / Євген Магда. – Харків : Vivat, 2015. – 302, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7246-48-9
357952
  Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 березня - 1 квітня (№ 11). – С. 1, 4


  У січні 2015-го ми представили свій погляд на російську агресію, її геополітичні джерела та форми, а також відзначили ключові кроки, які слід зробити Україні для подолання наслідків гібридної війни. Гібридна війна: перші підсумки і нові напрямки.
357953
  Крутій В.О. Гібридна війна: складність концептуальних наративів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 14-23. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
357954
  Комарчук О. Гібридна війна: сутність та структура феномену // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 48-54. – ISSN 2522-1663
357955
   Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / [О.В. Акульшин та ін.] ; Нац. акад. Служби безпеки України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – 235, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 235. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8689-15-7
357956
  Предборський В.А. Гібридна влада ("двоєвладдя"): тіньовий вплив засобами паралельної реальності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (220). – С. 7-17. – ISSN 2522-1620
357957
  Федорчук О.І. Гібридна ГХ-ТФМЕ методика для визначення ацетазоламіду / О.І. Федорчук, В.М. Зайцев // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 47
357958
  Кулик В. Гібридна дерусифікація // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 2-7
357959
  Клименко П.М. Гібридна економіка, гібридна політика, гібридні війні: зв"язок та ознаки гібридності / П.М. Клименко, В.І. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (227). – С. 16-24. – ISSN 2522-1620
357960
  Войджер М. Гібридна експансія Ірану. Як російсько-шиїтська вісь на Близькому Сході переходить від змагань м"якої сили до жорсткої конфронтації зі США // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 27 (607), 5- 11.07.2019. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  "Останні кілька місяців Іран постійно фігурував у заголовках міжнародних новин: загроза бойових дій стає дедалі реальнішою після кожної войовничої заяви президента США Дональда Трампа й кожної погрози іранців про готовність відбити будь-яку агресію ...
357961
  Сембе К. Гібридна ідентичність у постколоніальному письмі Салмана Рушді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 376-382


  У статті розглянута специфіка письма Салмана Рушді у постколоніальному контексті; на матеріалі збірки оповідань “Схід/Захід” пропонується рецепція лінгвокультурних маркерів гібридної ідентичності в аспекті їх функціонування у лімінальному просторі. В ...
357962
  Кононенко Т. Гібридна ідентичність: синергія невизначеності і обумовлень // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 36-41
357963
  Некрасова М.В. Гібридна інерціальна навігаційна система для об"єктів з високою кутовою динамікою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Некрасова Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
357964
  Чупрій Л. Гібридна інформація як бар"єр толерантності // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 53-58
357965
  Яковенко І. Гібридна окупація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 25, 27


  Кремль докладає всіх зусиль, щоб вбити клин у білоруський протест.
357966
  Антонов В.М. Гібридна публічна бібліотека м. Маріуполя / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 103-108
357967
  Немирич С. Гібридна холодна війна. Росія і Захід сповзають у стан "холодної війни". Якими можуть бути наслідки цього для України? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 2-3


  Відгриміла російсько-грузинська війна "08.08.08" — перша відкрита агресія Росії проти незалежної держави після 1991 р. Аналізуючи її наслідки, відомий англійський журналіст Е.Лукас видав у 2009 р. книжку "Нова холодна війна. Як Кремль загрожує Заходу і ...
357968
  Предборський В.А. Гібридна, кризова паралельна реальність владного простору як загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 7-15
357969
  Іщенко Н. Гібридне італійське правосуддя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 25, 29


  Як російські фейки відправили українського бійця Віталія Марківа за грати.
357970
  Самар В. Гібридний "євроремонт" Донбасу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Скільки грошей потрібно на відновлення Донбасу? Запитання на кшталт — "скільки коштує кілограм їжі?", бо рахувати можна по-різному і різне. Якщо тільки на відновлення інфраструктури, то сума, за звітами міжнародних донорів, "потягне" на 1,5 млрд дол. ...
357971
  Іщенко Н. Гібридний абсурд справи Марківа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Хто стоїть за атакою на Україну в італійському суді? Віталій Марків — український військовослужбовець, старший сержант батальйону оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України. Учасник Революції гідності та ...
357972
  Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв"язування лінійних систем з розрідженими матрицями на основі методу верхньої релаксації / В.А. Сидорук, І.А. Оленченко // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2017. – Вып. 1. – С. 150-157
357973
  Семенов В.В. Гібридний декомпозиційний алгоритм для операторного включення / В.В. Семенов, О.А. Харченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С.60-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
357974
  Іщенко Н. Гібридний конфлікт по-косовськи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 215). – С. 11


  Відносини Приштини та Белграда переживають найгірші часи за останні 15 років.
357975
  Пригорницький Ю. Гібридний мир: прийдешнє розсудить? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С.3, 10


  Точки зору на президентський закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та про амністію.
357976
   Гібридний резонанс в структурі подвійний кільцевий резонатор/ферит в С-діапазоні / В.С. Чорний, С.Л. Скрипка, Б.Я. Леник, І.В. Басюк, О.Ю. Нечипорук // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 8
357977
  Антонов В.М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М.Антонов, В.Г. Нестеренко, Ю.В. Антонова-Рафі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207
357978
  Тодоров І.Я. Гібридні війни Росії проти України: міфи та реальність // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 425-426. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
357979
  Левантович О. Гібридні війни ХХІ століття: нові виклики для медіапростору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 52-59. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
357980
  Винокурова О.А. Гібридні еволюційні адаптивні вейвлет-нейро-фаззі-системи для динамічного аналізу даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Винокурова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
357981
  Вікторов Є.О. Гібридні еволюційні нейронні мережі та їх навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Вікторов Є.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
357982
  Саркісян Л.Г. Гібридні загрози в торговельно-економічних відносинах / Л.Г. Саркісян, Л.В. Самсонова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 62-76. – ISSN 2313-8246
357983
  Грищук Р.В. Гібридні загрози у кіберпросторі: фактори впливу на природу виникнення / Р.В. Грищук, Р.М. Жовноватюк, Г.Д. Носова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 53-58. – ISSN 2311-7249
357984
  Бусол О. Гібридні загрози: чи вистоїть Україна? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-23 квітня (№ 13/15)
357985
  Бусол О. Гібридні загрози: чи вистоїть Україна? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
357986
  Ложичевська Т.В. Гібридні зв"язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.06 - хімія високомол. сполук / Ложичевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
357987
  Ленюк М.П. Гібридні інтегральні перетворення типу Канторовича-Лєбєдєва 1-го роду - Канторовича-Лєбєдєва 2-го роду - Лежандра 2-го роду / М.П. Ленюк, Л.О. Кракович // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Методом дельта-подібних послідовностей запроваджено гібридні інтегральні перетворення Кантаровича-Лєбєдєва 1-го роду - Канторовича-Лєбєдєва 2 роду -Лежандра 2-го роду.
357988
  Кіслов Д.В. Гібридні кризи соціально-економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 73-77. – ISSN 2306-6814


  "У статті надається порівняльний аналіз поняття "криза", розкриваються основні елементи соціально-політичних та економічних криз, наводяться ознаки і приклади виникнення й розвитку феномену сучасних гібридних криз, прототипи яких існували здавна, ...
357989
  Запорожець О.А. Гібридні методи визначення ртуті(П) у природних та стічних водах / О.А. Запорожець, Н.І. Петруньок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-9. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені оптимальні умови екстракції та сорбції ацидокомплексів Hg (II) із застосуванням відповідно гексанового розчину йодиду дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію та селікагелю, модифікованого цією сіллю. Запропоновані методики ...
357990
  Корабльов М.М. Гібридні методи і моделі обробки нечіткої інформації на основі штучних імунних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Корабльов Микола Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 75 назв
357991
  Гришко А.О. Гібридні методи машинного навчання в системах інтелектуальної обробки даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Гришко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
357992
  Шварц Є М. Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шварц Михайло Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
357993
  Горбенко Ю.Ю. Гібридні наноструктури на основі поліаренів та оксидних, карбонових і силіцієвих кластерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Горбенко Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 51 назва
357994
   Гібридні носії для доставки меланіну з контролем його фармакокінетики / А.Є. Зелінська, Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, Т.В. Берегова, Т.Г. Єжова // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 145
357995
  Левчик В.М. Гібридні органокремнеземні покриття для волоконної твердофазної мікроекстракції парабенів з водних розчинів / В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, Н.Г. Кобилінська // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 22
357996
  Скороход А.. Гібридні перовскіти на основі бісмуту для сонячних батарей / А. Скороход, Н. Мерсьєр // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 79
357997
  Козицька І.О. Гібридні плівки на основі [хімічна формула], що модифіковані [хімічна формула], для визначення тетрацикліну / І.О. Козицька, А.С. Моторіна, О.Ю. Тананайко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 153
357998
  Моторіна А.С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Моторіна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 155-176
357999
  Тананайко О.Ю. Гібридні покриття на основі [хімічна формула] та органічних полімерів у спектроскопічних та вольтамперометричних методах аналізу // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 83
358000
  Скляниченко Г.В. Гібридні похідні з іншомовними префіксами супер-, ультра-, архі-, гіпер-, екстра- із значенням інтенсивності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 29-33
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,