Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
354001
  Кондель-Пермінова "Генезис" нашого буття від Оксани Чепелик // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 102-105. – ISBN 978-966-8917-14-1
354002
  Ратна Галина "Генезис", або що таке соціальна скульптура : мультимедійний проект Оксани Чепелик // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
354003
   "Генералами становятся не сразу" : "Лучшая региональная туристская фирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-49
354004
  Крупач М. "Генералісімус народа" (до проблеми генезису диптиха Євгена Маланюка "Генерал Павленко") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 50-75. – ISSN 0130-528Х


  Розгнлянуто причини, які спонукали Є. Маланюка до написання та публікації 1 березня 1921 р. в літературному журналі культурно-освітнього гуртка Штабу Армії УНР "На хвилях життя" диптиха "Генерал Павленко"
354005
  Хао Лі "Генералове військо" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 103-108. – ISSN 0320-8370
354006
  Зорин В. "Генеральний день" / В. Зорин. – Харків, 1931. – 160 с.
354007
  Грабовський С. "Генеральний план OST"... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 4-5


  У неототалітарній міфології путінізму.
354008
  Яськів Б. "Генеральний план міста Києва давно потребує внесення радикальних змін" / розмову вела Наталія Єпіфанова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 34-36
354009
  Пичугина Т.Е. "Генеральские дочки" в драматургии fin de siecle: Фрекен Жюли, Гедда Габлер, Электра // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 79-83. – ISSN 2312-3036


  "Проводится сравнительный анализ образов заглавных героинь драм А. Стриндберга «Фрекен Жюли» (1888), Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890) и Г. фон Гофмансталя «Электра» (1903). Несмотря на различия в трактовке этими авторами «женского вопроса», и фрекен ...
354010
  Смольницька О. "Генерика і архітектоніка": очима філософа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 4, 5


  Роздуми над працею Ігоря Качуровського "Генерика і архітектоніка" (у 2-х тт., К., 2006-2008)
354011
  Капетанакіс І. [Генеральний секретар. Вечірка. Обід гусака / Іліас Капетанакіс ; передмова: Платон Мавромустакас ; Добірка творів: Марія Лазу. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1992. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Бібліотека новогрецької драматургії]). – ISBN 960-248-084-Х
354012
  Гросул В.Я. Генезис бессарабской автономии в составе России (К 200-летию присоединения Бессарабии к России) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-31. – ISSN 0132-1366
354013
  Кондратюк С.Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 114-127 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
354014
  Филюков А.И. Генезис вероятностных идей в эволюционном учении / А.И. Филюков. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 160с.
354015
  Хитров Н.Б. Генезис вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 531-541. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
354016
  Горелова В.В. Генезис Верховного суду США // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7363-7-0
354017
  Рахманов А.А. Генезис взаимосвязи системы "наука - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
354018
  Черниченко І. Генезис використання відеоконференції у кримінальному провадженні: міжнародний та національний аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 130-135


  У статті, на основі аналізу міжнародних та національних нормативно-правових актів досліджено особливості правової регламентації використання відеоконференції у кримінальному провадженні.
354019
  Багач Е.М. Генезис військового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Досліджується природа становлення та динаміка розвитку військового права як галузі права, дається порівняльний аналіз і тенденції взаємодії приватного, публічного і військового аспектів у праві.
354020
  Омельченко Ю.А. Генезис вітчизняного рибальства (історіографічний та джерелознавчий аспекти) / Ю.А. Омельченко, Є.П. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 49)


  Розглянуто історіографію та джерела вивчення генезису рибальства на території України в кам"яному віці.
354021
  Шенин С.Ю. Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 5 (521). – С. 59-72. – ISSN 0321-2068
354022
  Дорофеев Д.В. Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки (XVII-XVIII вв.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 154-159. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
354023
  Букина Л.А. Генезис внутреннего льда в турбулентном потоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Букина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1964. – 10л.
354024
  Попов В.Е. Генезис вулканогенно-осадочных месторождений и их прогнозная оценка. / В.Е. Попов. – Л, 1991. – 285с.
354025
  Субботский Е.В. Генезис выполнения программ и отношения к партнеру у дошкольников. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Субботский Е.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
354026
  Нестеренко С.С. Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 276-279. – (Право. Економіка. Управління)
354027
  Каневский И.А. Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 312-325
354028
  Бирюков Н.И. Генезис государственности в постсоветской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
354029
  Недумов И.Б. Генезис гранитов и гранитогенная металлогения (системный подход) / И.Б. Недумов. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
354030
  Журавлев В.К. Генезис группового сингармонизма в праславянском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Журавлев В. К. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
354031
  Чигасов С.Г. Генезис девелопмента на сучасному етапі розвитку будівельного ринку України : економічна наука / С.Г. Чигасов, Б.С. Петровський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
354032
  Григорьева С.В. Генезис девиантного поведения несовершеннолетних: историко-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 34-37. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
354033
  Петренко Галина Георгиевна Генезис действия классификации у дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Петренко Галина Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22-23
354034
  Мельник А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / А. Мельник, І. Тинська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 95-118. – ISSN 1684-906Х
354035
  Василенко А.В. Генезис державного регулювання страхового ринку України в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 14-23
354036
  Подскальна О.А. Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
354037
  Мойсак С.М. Генезис джерел адміністративного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 157-161. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
354038
  Філіпенко Т.В. Генезис джерел міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 84-86
354039
  Панфилов В.А. Генезис диалектического осмысления математики / В.А. Панфилов. – Днепропетровск, 1991. – 170с.
354040
  Мельник Ю.П. Генезис докембрийских полосчатых железистых формаций / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1986. – 234с.
354041
  Чернокозов И.И. Генезис дологических структур у детей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чернокозов И.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 21 с.
354042
  Гайдай Т. Генезис дослідження інституцій в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню особливостей генезису теоретичного дослідження інституцій у науковій спадщині попередників та сучасників раннього інституціоналізму з кола представників провідних течій економічної теорії - ортодоксії та гетеродоксії. The ...
354043
  Филюк Г. Генезис дослідження конкуренції і монополії в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено генезису теоретичного дослідження монополії і конкуренції у науковій спадщині представників провідних течій економічної теорії до першої третини ХХ ст. The article is dedicated to evolution of theoretical research of Monopoly and ...
354044
  Доценко С.О. Генезис дослідження проблеми творчості // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 13-23. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
354045
  Христова Т.Э. Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : Межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 6. – С. 188-197.
354046
  Ільницький Д.О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 50-63. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
354047
  Круль Петро Франкович Генезис духового та ударного інструментального виконавства України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвозн.:17.00.01 / Круль П.Ф.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 30 с.
354048
  Петренко Н.І. Генезис економічного аналізу в стародавні часи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 139-142. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
354049
  Райковська І.Т. Генезис економічного аналізу в Україні та світі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 176-186. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
354050
  Котькалова І.В. Генезис економічної дефініції "капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 17-20
354051
  Бутко М.П. Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенцалу регіону / М.П. Бутко, О.О. Самко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 33-38
354052
  Коляда Т. Генезис елітної освіти у Великобританії на прикладі школи Рагбі // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 57-60
354053
  Німчин С.О. Генезис етичного парадоксу людського буття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 125-135. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
354054
  Фоменко Генезис європейських програм підготовки професіоналів для готельного бізнесу / Фоменко, А // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С.90-97. – ISBN 966-8847-12-1
354055
   Генезис железных руд криворожского бассейна. – Киев : АН УССР, 1959. – 308с.
354056
   Генезис железных руд Криворожского бассейна.. – К, 1959. – 308с.
354057
  Глобенко Г. Генезис законодавства про дізнання як форму досудового розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу окремих історичних пам"яток законодавства досліджуються питання генезису інституту дізнання. Розглянуто останні зміни та доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України, що регламентують досліджувану форму ...
354058
  Федчишин А.А. Генезис законодавства про третейські суди і міжнародний комерційний арбітраж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 390-397. – ISSN 2219-5521
354059
  Герасимчук М.В. Генезис законодавства України у сфері бджільництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 106-113
354060
  Горіславська І.Б. Генезис законодавства, що регулює аграрні страхові відносини // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 62-69. – (Право). – ISSN 2222-5226
354061
  Омельченко Н.Л. Генезис законодавчої діяльності Верховної Ради України: досвід, проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 123-130. – ISSN 1563-3349
354062
  Петров О.С. Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 73-80. – ISSN 1999-5717
354063
  Крукевич О.М. Генезис здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (45). – C. 79-89. – ISSN 2413-1342
354064
   Генезис злочинності: детермінація та причинність / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.Т. Задояний, Л.В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 32-37


  У статті розглянуто проблему причин злочинності. Зокрема, досліджується злочинність як наслідок дії багатьох обставин, факторів та причин.
354065
   Генезис знания в европейской культуре и феномен науки : метод. указания. – Новосибирск : [б. и.], 1992. – 56 с.
354066
  Ткач Д.І. Генезис зовнішніх функцій Угорської держави від ії створення до Першої світової війни (історико-правовий аспект) / Д.І. Ткач, О.В. Горбаченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 4. – С. 104-112. – ISSN 2220-1394
354067
  Хох Н.Я. Генезис и агрохимические свойства дерново-палево-подзолистых почв западной части БССР, развитых на лессовидных суглинках : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Хох Н.Я.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1968. – 24л.
354068
  Рубилин Е.В. Генезис и география лесных почв Европейской лесостепи СССР / Е.В. Рубилин, В.А. Долотов. – Л., 1970. – 72 с.
354069
   Генезис и география почв : К шестидесятилетию академика Инокентия Петровича Герасимова. – Москва : Наука, 1966. – 208 с.
354070
  Неуструев С.С. Генезис и география почв / С.С. Неуструев. – Москва : Наука, 1977. – 328с.
354071
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 10 Междунородному конгрессу почвоведов в Москве (1974 г.). – Москва : Наука, 1974. – 152 с.
354072
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 11 Международному конгрессу почвоведов (Канада, 1978 г.). – Москва : Наука, 1978. – 182 с.
354073
  Неустроев С.П. Генезис и география почв. / С.П. Неустроев. – М., 1977. – 328с.
354074
   Генезис и георгафия лесных почв. – Москва : Наука, 1980. – 132 с.
354075
   Генезис и динамика болот. – М, 1978. – 200с.
354076
   Генезис и закономерности размещения фосфоритов. – Москва : Наука, 1974. – 116с.
354077
  Мазуров Г.П. Генезис и инженерно-геокриологическая характеристика покровных образований Северо-Востока Европейской части СССР с многолетнемерзлыми породами : Автореф... докт. геол.минер.наук: / Мазуров Г. П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
354078
  Леонов В.П. Генезис и классификация гибридных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
354079
   Генезис и классификация осадочных пород.. – М, 1968. – 225с.
354080
   Генезис и классификация полупустынных почв. – М., 1966. – 236 с.
354081
  Боул С. Генезис и классификация почв / С. Боул, Ф. Хоул, Мак-Крекен. – Москва : Прогресс, 1977. – 416с.
354082
  Рябинина Л.Н. Генезис и коренные отличия парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 36-47. – ISSN 0131-7741


  Проанализированы генезис и специфические отличительные черты парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка. Показано, что парадигма традиционного банка основана на кредите и ссудном проценте, а исламского - на ...
354083
   Генезис и литология континентальных антропогеновых отложений.. – М, 1965. – 114с.
354084
  Боровский В.М. Генезис и мелиорация почв Казахстана : Избранные труды / В.М. Боровский; Аханов Ж.У. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1989. – 232с.
354085
  Пикашова Т.Д. Генезис и методология неовитализма / Т.Д. Пикашова. – К, 1978. – 199с.
354086
   Генезис и миграция нефти в Западно-Канадском осадочном бассейне, провинция Альберта.. – М, 1980. – 163с.
354087
  Гавриш В.К. Генезис и нефтегазоносность краевых глубинных разломов Днепровско-Донецкого рифта / В.К. Гавриш, Л.И. Рябчун. – Киев, 1981. – 151с.
354088
  Чикарькова М. Генезис и перспектива идеи сврхчеловека // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 3 (198). – С. 5-10. – ISSN 2522-493Х
354089
   Генезис и плодородие пахотных почв : сборник трудов. – Москва, 1974. – 146 с.
354090
   Генезис и плодородие почв : сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 132 с.
354091
   Генезис и плодородие почв южных регионов и их использование : научные труды. – Москва, 1987. – 154 с.
354092
  Щербань М.И. Генезис и прогноз современного климата Земли с учетом антропогенных влияний : различные вопросы физико-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 121-124. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
354093
   Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки : монография / [Аляев Г.Е. и др.; под общ. ред. Г.Е. Аляева, Н.А. Куценко, Т.Д. Суходуб]. – Полтава : АСМИ, 2013. – 561, [1] с. – Авт. указ. на c. 5. - Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-182-271-8
354094
  Самиев А. Генезис и развитие исторического сознания / А. Самиев. – Душанбе, 1988. – 120с.
354095
   Генезис и развитие капиталистических отношений на Урале.. – Свердловск, 1980. – 138с.
354096
  Папюс Генезис и развитие масонских символов, 1911
354097
   Генезис и развитие социалистического искусства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : (от истоков до 1917 года). – Москва : Наука, 1978. – 559 с.
354098
  Оганян К.М. Генезис и развитие теоретического уровня естественнонаучного знания (АН Армении) / К.М. Оганян, Г.А. Давтян. – Ереван, 1990. – 220с.
354099
  Москатова А.К. Генезис и развитие человечества в галактической реальности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 (54). – С. 36-44. – ISSN 1680-2721
354100
   Генезис и ресурсы каолинов и огнеупорных глин.. – М, 1990. – 252с.
354101
  Курзо Б.В. Генезис и ресурсы сапропелей Белорусии. / Б.В. Курзо, С.В. Богданов. – Минск, 1989. – 174с.
354102
  Коробецкий И.А. Генезис и свойства минеральных компонентов углей / И.А. Коробецкий, М.Я. Шпирт. – Новосибирск, 1988. – 227 с.
354103
   Генезис и свойства почв Томского Приобья. – Томск, 1980. – 170 с.
354104
  Гриценко Павел Ефимович Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гриценко Павел Ефимович ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1980. – 28 с.
354105
  Сорока Д.И. Генезис и современное положение стратегического партнерства Украины и Китайской Народной Республики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 184-186
354106
  Хомякова А.Н. Генезис и современное содержание учения о ноосфере // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.62-71. – ISSN 1680-2721
354107
  Кусова А.Х. Генезис и современное состояние российско-бразильских отношений // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 32-37. – ISSN 2074-6040
354108
  Александров С.М. Генезис и состав боратов в метасоматически измененных доломитовых, родохрозитовых и известковых мраморах Японии / С.М. Александров, М.А. Тронева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 987-1001 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
354109
  Рудь Н.А. Генезис и социально-экономическое развитие городов Полабско-Прибалтийских славян в Х-ХІІ вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Рудь Н.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
354110
  Рудь Николай Алексеевич Генезис и социально-экономическое развитие полабо-прибалтийских славян в 10-12 вв. : Дис... канд. ист.наук: 0.00.03 / Рудь Николай Алексеевич; КГУ. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.175-203
354111
  Лушников А.М. Генезис и становление (антология) сравнительного трудового права и права социального обеспечения в дореволюционной России (вторая половина XIX - начало XX вв.) // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 3 : Сравнительное трудовое право и право социального обеспечения России: история, теория и юридическая практика. – С. 7-41. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
354112
  Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля / В.П. Визгин. – Москва, 1982. – 429с.
354113
  Горак А.И. Генезис и структура научного обществознания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Горак А. И.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1979. – 46л.
354114
  Савенко Я.М. Генезис и структура противоречий жизни : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Савенко Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 55 с.
354115
  Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси / М.Б. Свердлов. – Л, 1983. – 234с.
354116
  Основин Ю.А. Генезис и сущность понимания : Гносеологический анализ / Ю.А. Основин. – Куйбышев, 1990. – 165с.
354117
  Хасин В.В. Генезис и теоретико-познавательная структура научного предвидения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Хасин В.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 15л.
354118
  Белевцев Р.Я. Генезис и термодинамическая эволюция внешних геосфер / Белевцев Р.Я. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 49-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
354119
  Корниенко О.А. Генезис и трансформация мифопоэтических парадигм в русской прозе 30-х годов 20 века : Дисс. ... доктора филологич. наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Корниенко О.А.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 410л. – Библиогр.: л.366-410
354120
  Хмелев В.А. Генезис и физические свойства текстурно-дифференцированных почв / В.А. Хмелев. – Новосибирск, 1988. – 128 с.
354121
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения / В.Н. Барановский. – Киев : Вища школа, 1985. – 136с. – Библиогр.: с. 130-135 (131 назв.)
354122
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
354123
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
354124
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения. : Дис... докт. филос.наук: 09.00.01 / Барановский В.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 312л. – Бібліогр.:л.298-312
354125
  Маланов С.В. Генезис и функциональная структура сознания в контексте деятельностного культурно-исторического подхода к анализу и объяснению психических явлений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 203-215
354126
  Литовченко И.Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга : [монография] / И.Л. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Приложения: с. 178-180. – Библиогр.: с. 181-198. – ISBN 978-966-00-1150-2
354127
  Богатырев Е.В. Генезис и эволюция механизмов экономического правосудия в Российском государстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
354128
  Гисматов Ф.А. Генезис и эволюция мира искусственного / Ф.А. Гисматов. – Казань, 1992. – 142 с.
354129
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
354130
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
354131
  Задорожний Александр Викторович Генезис и эволюция мондиализма: международно-правовые аспекты : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Задорожний Александр Викторович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.165-201
354132
  Чекман В.Н. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке / В.Н. Чекман. – Минск, 1973. – 48с.
354133
  Синькевич Генезис и эволюция публичной службы во Франции / Синькевич, НА, Е.В. Болотина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805
354134
  Гульцова Д. Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 75-84. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "В статье исследовано феномен фортепианного этюда, определившего специфику фортепианного исполнительского мастерства XIX–XX ст. Рассмотрено генетические и этимологические особенности названного жанра, обусловившие его типологию. Охарактеризовано ...
354135
   Генезис и эволюция этнических культур Сибири. : сборник научніх трудов. – Новосибирск, 1986. – 194с.
354136
  Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса / Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1982. – 212с.
354137
  Крживицкий Л. Генезис идей : Опыт истории мысли / Крживицкий Л. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1875. – с. 17-43. – Оттиск
354138
  Крживицкий Л. Генезис идей. Распространение идей. Прошедшее и настоящее / Крживицкий Л. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 79 с. – Оттиск. – (Библиотека Марии Малых ; № 5, № 6)
354139
  Неврева М.Н. Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля / М.Н. Неврева, Г.Ф. Дьяченко, Л.Н. Шапа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 155-159. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
354140
  Криничанский К. Генезис института векселя: функциональный аспект // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 110-122. – ISSN 0042-8736
354141
  Хаббибулаев А.Х. Генезис института морской перевозки груза // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
354142
  Какимжанов М.Т. Генезис института прав человека и гражданина в конституционных нормах Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1812-3805
354143
  Писклова Е.Н. Генезис института усыновления в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 27-28. – ISSN 1812-3805
354144
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 231л. – Бібліогр.:л.199-231
354145
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
354146
  Мікіш А. Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 136-139
354147
  Мазяр О.В. Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Мазяр Олег Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 48 назв
354148
  Шумакова С.М. Генезис і еволюція харківської школи циркового мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 / Шумакова Світлана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 35 назв
354149
  Леонов В.П. Генезис і класифікація гібридних наук // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.18-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
354150
  Кудрявцева О.М. Генезис і перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 28-34
354151
  Румянцев А.П. Генезис і приіоритети розвитку міжнародних економічних відносин / А.П. Румянцев, О.П. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-72. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
354152
  Юхно О. Генезис і проблемні питання використання новітніх технологій та штучного інтелекту в криміналістиці, експертній діяльності й досудовому розслідуванні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 40-59. – ISSN 1993-0917
354153
  Пушкаренко П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / П. Пушкаренко, М. Логвиненко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 43-49. – ISSN 0131-775Х
354154
  Пацурія Н.Б. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання вироблення єдиних теоретичних підходів щодо визначання сутності страхування. В статье исследуются проблемные вопросы выработки единых теоретических подходов к определению сущности страхования. This article ...
354155
  Ситник Г.В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 33-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
354156
  Жушман М. Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 105-109
354157
  Погребняк С. Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 50-58. – ISSN 1993-0909
354158
  Диба М.І. Генезис інвестиційних теорій / М.І. Диба, Є.А. Поліщук, А.В. Мироненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 123-127. – ISSN 2221-1055
354159
  Кірик М.А. Генезис інноваційної діяльності на основі венчурного інвестування: міжнародний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 84-86
354160
  Куліцька С. Генезис інституту відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті здійснено спробу дослідити еволюцію правового регулювання відносин відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади. Запропоновано виокремити історичні етапи зародження та розвитку ...
354161
  Андрієвська О.В. Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 84-88. – ISSN 2219-5521
354162
  Рачинська М. Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 291-298
354163
  Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 7-17. – ISSN 2222-5374
354164
  Дейнека Я. Генезис інституту президентства в Республіці Чад і його особливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 149-158. – ISSN 2224-9516
354165
  Шершньова О.А. Генезис інституту сімейного утримання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 285-290


  В даній статті автор відтворює головні етапи еволюції інституту аліментів, починаючи від прадавніх часів і римської доби. По-перше, досліджено виникнення архетипу сучасного взаємного аліментного обов’язку батьків та їх дітей. По-друге, приділено ...
354166
  Мацелюх І.А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні (IX - XVII ст.) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 473 арк. – Додатки: арк. 469-473. – Бібліогр.: арк. 9-16, 401-468
354167
  Мацелюх І.А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні (IX - XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 50 назв
354168
  Галянт С. Генезис інституціоналізму в працях українських учених XX-XXI ст. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 4 (8). – С. 12-15. – ISSN 2411-4014
354169
  Безверхий К. Генезис інтегрованої звітності у світі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 87-96. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
354170
  Єльцов В.О. Генезис інформаційних правовідносин в судовій системі України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 98-102
354171
  Сеник С. Генезис інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 128-137. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
354172
  Вініченко І.І. Генезис історичних форм розвитку конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
354173
   Генезис капитализма в позденее средневековье в Англии и Германи.. – М, 1979. – 113с.
354174
   Генезис капитализма в промышленности. – Москва, 1963. – 431 с.
354175
   Генезис капитализма в промышленности и сельском хозяйстве.. – М, 1965. – 460с.
354176
   Генезис капитализма в России в отечественной исторографии.. – Ярославль, 1981. – 151с.
354177
  Османов Г.Г. Генезис капитализма в сельском хозяйстве Дагестана. / Г.Г. Османов. – М., 1984. – 152с.
354178
  Файнштейн В.М. Генезис капитализма в эстляндском помещечьем хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: / Файнштейн В.М.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
354179
  Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии / А.Н. Чистозвонов. – М., 1985. – 300с.
354180
  Абрамович Е.Л. Генезис карбонатных (доломитовых) формаций среднего палеозоя Тамдытау (Центральные Кызылкумы) / Е.Л. Абрамович ; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан, 1972. – 132 с., [10] л. ил. : черт., ил. – Библиогр.: с. 128-131
354181
   Генезис категориального аппарата науки.. – Алма-Ата, 1990. – 317с.
354182
  Предеина М.Ю. Генезис категории "закон" в свете субъектно-объектного взаимодействия // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 37-39
354183
  Починок Б.В. Генезис категории "причинность" и ее мировоззренческое значение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Починок Б.В.; АН УССР. Ин-т философии. – К,, 1979. – 24л.
354184
  Хортюк О.В. Генезис категорії "ділова репутація" юридичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 182-185
354185
  Сирота А. Генезис категорії "кредит", її співвідношення з категорією "позика" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 106-109.
354186
  Поліщук О.О. Генезис категорії "політичні технології" // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 59-62. – ISSN 2519-2949
354187
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции : автореф. дис. ... доктор геол.-мин. наук / Шнюков Е.Ф. ; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
354188
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции / Е.Ф. Шнюков. – К., 1965. – 195с.
354189
  Гирнис А.В. Генезис коматиитов и коматиитовых базальтов / А.В. Гирнис. – М., 1987. – 119с.
354190
  Тимошенко І. Генезис комунікаційно-документаційного забезпечення медичної галузі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 184-194. – ISSN 2224-9516
354191
  Тарасова В. Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
354192
  Китайка О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 138-144. – ISSN 1561-4999
354193
  Міхірьова О.А. Генезис конституційного права на правову допомогу в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 29-36
354194
  Мех Ю.В. Генезис контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 134-139. – ISSN 0201-7245
354195
  Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / Г.М. Перепелиця; Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України. – Київ : Стилос; Фоліант, 2003. – 256с. – ISBN 966-8474-00-7
354196
  Губань Р. Генезис концепції діалогу між цивілізаціями в міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-10
354197
  Царенко О.В. Генезис концепції і методів управління конкурентоспроможності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 53-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
354198
  Попова В.В. Генезис концепцій економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 55-59.
354199
  Каньковський І.Є. Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 6-15. – ISSN 2074-8922
354200
  Брадул О.М. Генезис корпорацій: економіко-організаційний механізм формування / О.М. Брадул, О.Ю. Шоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 124-130. – (Економіка ; Вип. 32)
354201
  Сабанеева М.К. Генезис косвенных наклонений французского глагола / М.К. Сабанеева. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 183 с.
354202
  Алієв В Р. Генезис кримінально-виконавчої інспекції: історико-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 126-131. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
354203
  Богданова М.П. Генезис кримінальної відповідальності за втручання у діяльність державного діяча в Україні // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 21-28. – ISSN 2617-4162
354204
  Міщук І.П. Генезис кримінальної відповідальності за незакінчений злочин / І.П. Міщук, А.О. Самосьонок // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 53-58
354205
  Бхари Хадер Генезис курдской проблемі в 20-х годах XX века и позиция СССР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 171-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
354206
  Гришанков Г.Е. Генезис куэстового рельефа Предгорного Крыма : некоторые аспекты исследования природы / Г.Е. Гришанков, Е.А. Позаченюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 108-114 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
354207
  Залевский А. Генезис ландшафтного искусства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На основе анализа и обобщения теоретического материала в области ландшафтоведения, ботаники, озеленения городов и эстетики характеризуются вопросы зарождения, развития и взаимосвязей видов и жанров ландшафтного искусства в историческом аспекте. Basic ...
354208
  Заридзе Г.М. Генезис магматических пород / Г.М. Заридзе. – Тбилиси, 1939. – 119с.
354209
  Каліберда О.О. Генезис мега-, макро- та мікроструктури західноєвропейських енциклопедій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 10-17
354210
  Лурье А.М. Генезис медистых песчаников и сланцев. / А.М. Лурье. – М., 1988. – 182с.
354211
   Генезис месторождений самородной серы и перспективы их поисков. – Москва : Наука, 1974. – 203с.
354212
  Винклер Г. Генезис метаморфических пород / Г. Винклер. – Москва, 1969. – 248с.
354213
  Винклер Г. Генезис метаморфических пород / Г. Винклер. – Москва : Недра, 1979. – 327с.
354214
  Ступницький О.І. Генезис методів інвестиційної діяльності компаній з управління активами на сучасному фондовому ринку / О.І. Ступницький, В.М. Коверда // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 87-94
354215
  Чорний Г.М. Генезис методів наукового дослідження на рівні суб"єктів агробізнесу / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко, Д.О. Кирилюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
354216
  Лобач Д.В. Генезис меча на территории Европы в эпоху Средневековья: симоволический аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
354217
  Федоровский Н.М. Генезис минералов : с 63 рис., карт. и диаграммами / Федоровский Н.М., проф. – Москва : Гос. тезн. изд. – (Б. Серия 4. Инженерно-промышленная библиотека / Р.С.Ф.С.Р. Ц.К.В.С. горнорабочих ; № 4-4 ; Ч. 1 : Курс минералогии)
Ч. 1. – 1923. – 200 с. – Библиогр.: "Главнейшая литература" в конце каждой гл.
354218
   Генезис минеральных и термальных вод. – Москва : Наука, 1968. – 138с.
354219
   Генезис минеральных индивидов и агрегаров.. – М, 1966. – 303с.
354220
  Панченко Л.Є. Генезис миротворчої діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 333-338
354221
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : Підручник для студ. геолог. та гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 672с. – ISBN 966-594-365-0
354222
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : Підручник для студентів геологічних та гірничих спеціальностей вузів / В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2007. – 556с. – ISBN 966-373-174-5
354223
  Бровко Н.П. Генезис міст Польщі в IX-XIIІ століттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-37. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється питання генези міст Польщі в ІХ-ХІІІ ст. Показано економічні та політичні умови їх формування і розвитку.
354224
  Гарат М. Генезис містобудівного законодавства України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 101-116. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
354225
  Мартинюк О.М. Генезис молодіжної субкультури: аналіз зарубіжних дослідницьких концепцій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 95-103. – ISSN 2225-7586
354226
  Дурмишидзе С.В. Генезис молочной кислоты при естественном алкогольном брожении / С.В. Дурмишидзе. – Оттиск из журн. "Биохимия". Т.3, вып. 3. 1938, 1938. – 308-320с.
354227
  Фонова О.С. Генезис наказного провадження // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93-99
354228
  Зайцев Ю.Д. Генезис Народного руху України : львівська організація // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 143-155. – ISSN 0130-5247
354229
  Буткевич О. Генезис науки історії міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 268-287. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядається процес становлення історії міжнародного права як окремої частини його теорії. Згадуються викладачі Університету Св. Володимира.
354230
  Каламбет С.В. Генезис науки про фінанси // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 2074-5354
354231
  Андреевский И.С. Генезис науки, ее принципы и методы / Андреевский И.С. – Москва : Типография И.Н. Кушнерев и Ко, 1890. – 199 с.
354232
  Квятко Т.М. Генезис наукових основ теорії конкуренції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 154-162. – (Економічні науки)
354233
  Ярова Г.Д. Генезис наукових поглядів на комунікації у публічному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814
354234
  Карпінський Б.А. Генезис науково-практичних засад програм сталого розвитку в Україні / Б.А. Карпінський, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 83-92. – ISSN 2222-4459
354235
  Коломоєць Т. Генезис наукового дослідження державного контролю у галузі чорної металургії: характеристика окремих етапів / Т. Коломоєць, П. Лютиков // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
354236
  Стефанов С.Є. Генезис наукової думки орієнтації аудиту на задоволення суспільних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 31-38.
354237
  Тучак Т.В. Генезис наукової думки щодо рентних платежів / Т.В. Тучак, О.М. Яременко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 13-17. – ISSN 2409-1944
354238
  Вахтомин Н.К. Генезис научного знания : факты, идея, теория / Н.К. Вахтомин ; Кафедра философии АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 286 с.
354239
  Косарева Л.М. Генезис научной картины мира / Л.М. Косарева. – Москва, 1985. – 80с.
354240
  Макарова А.Г. Генезис національної ідеї на теренах України: історія розвитку у першій половині XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 93-96. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
354241
  Крижанівський В. Генезис незалежної судової влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 37-41
354242
  Крижанівський В.В. Генезис незалежної судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню соціальної та правової природи незалежності судової влади, удосконаленню системи засобів її забезпечення. Розглядаються проблеми взаємодії судової влади із законодавчою й виконавчою гілками влади. Звертається увага на ...
354243
  Козирєва В.П. Генезис неспроможності та банкрутства / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-83.
354244
   Генезис нефти и газа.. – М, 1967. – 712с.
354245
  Стаканов Р. Генезис новітніх викликів глобального ринку праці / Р. Стаканов, Д. Андрюніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-47. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження новітніх викликів на глобальному ринку праці та розглянуто їхній вплив на міжнародні міграційні процеси, а також запропоновано вектор пошуку шляхів нівелювання зазначених викликів. Виділено такі поточні виклики на світовому ринку ...
354246
  Патарідзе-Вишинська Генезис нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 169-189. – ISSN 1994-1749
354247
  Зайцев О.В. Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.) / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 3 (75). – C. 50-62. – ISSN 2524-0323
354248
  Долинська М.С. Генезис нотаріату в Київській Русі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія юридична ; Вип. 2)
354249
  Івахненка М.О. Генезис образу дракона та його функції у японській чарівній казці // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 1608-0599
354250
  Иоаннисян А.Р. Генезис общественного идеала Фурье. / А.Р. Иоаннисян. – М-Л, 1939. – 224с.
354251
  Кузнецов Д.А. Генезис организационно-технического обезпечения Интернета в аспекте его правового регулирования // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
354252
  Ступницький О.І. Генезис організаційних структур корпорацій в умовах нових геоекономічних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 259-267
354253
  Стеценко Н.С. Генезис органов исполнения судебных решений в Украине до судебной реформы 1864 года // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2011. – Вип. 116. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
354254
   Генезис осадков и фундаментальные проблемы литологии. – Москва : Наука, 1989. – 229с.
354255
  Ареф"єв С.О. Генезис основних напрямків реструктуризації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 109-114
354256
  Скрипкін О.Г. Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено основні етіологічні умови формування соціальних страхів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. In the article the basic etiologic mechanisms of social fears forming of military serviceman are ...
354257
  Савенко Я.М. Генезис основных противоположностей жизни. / Я.М. Савенко. – К., 1964. – 96с.
354258
  Яцинин Н.Л. Генезис остаточных солонцов / Н.Л. Яцинин. – Алма-Ата, 1989. – 91с.
354259
  Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 291-297
354260
  Козленко А. Генезис оцінки достовірності доказів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 274-275
354261
  Сварник Б.В. Генезис пантоміми в умовах соціокультурного простору античного суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 276-286. – ISSN 2225-7586


  "Здійснено культурологічне дослідження процесу формування та становлення пантоміми як самостійного виду театрального мистецтва за часів античності на основі аналізу раритетних джерел; уточнено та доповнено термінологічне поняття «пантоміма»; розглянуто ...
354262
  Христич І. Генезис пенітенціарної системи в Україні та світі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 259-265. – ISSN 2663-5313
354263
  Коробенко Н.П. Генезис пенсійних правовідносин у праві соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-122
354264
  Грандт В.В. Генезис перфекціонізму: теоретична експлікація проблеми // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 30-35. – ISSN 2310-4368
354265
  Олійник Т.І. Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 42-45. – ISSN 2306-6806
354266
  Склярук І. Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-30
354267
  Анпілогов О. Генезис повноважень прокуратури щодо захисту економічних інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 34-39


  Про права людини в правовій державі.
354268
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
354269
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
354270
  Захаров С.А. Генезис покровной складчатости / С.А. Захаров. – Душанбе, 1979. – 167с.
354271
  Задорожний А.В. Генезис политико-правовой идеологии мондиализма // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 68-74. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
354272
  Волженцева И.В. Генезис полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : дисс. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ирина Викторовна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одесс. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2013. – 535 л. – Прил.: л. 492-535. – Библиогр.: л. 430-491
354273
  Волженцева І.В. Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
354274
  Шкурат І.В. Генезис поняття "демократія" в контексті глобалізаційних процесів: теоретико-методичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
354275
  Томашевська А.М. Генезис поняття "інвестиції" як основної складової інвестиційної діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-26
354276
  Мартиненков В. Генезис поняття "інноваційний розвиток сільських територій" // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 19-22. – ISSN 2078-5860
354277
  Мацелюх І.А. Генезис поняття "проступок" в історії європейського права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 384-388. – ISBN 978-617-7293-17-9
354278
  Падучак Б. Генезис поняття "технологія" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 134-141
354279
  Чимош К.С. Генезис поняття "транспортна логістика" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 119-122. – ISSN 2306-6792
354280
  Іванова А.М. Генезис поняття «інфраструктура ринку споживчих товарів» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 164-168
354281
  Купіна Л. Генезис поняття ефективності норм права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 180-188. – ISSN 2306-9082
354282
  Пінчук Є.А. Генезис поняття і сутності модернізації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 29-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Генезис поняття і суть модернізації освіти" аналізуються наступні основні проблеми. Само поняття модернізації, що сформувалося в певних історичних і соціокультурних умовах, наповнилося новим, відповідним цим умовам змістом і несло інший сенс. ...
354283
  Бочелюк В.В. Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 64-71. – ISSN 2219-2654
354284
  Чубенко І.В. Генезис поняття корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 113-118.
354285
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 423, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-642-1
354286
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков. – [Вид. 3-тє, випр. та допов. ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2014. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7071-02-9
354287
  Ямковий М.О. Генезис поняття та сутність допиту // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 185-192.
354288
  Будков В.Д. Генезис понять "генотип" і "фенотип" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
354289
  Пигров К.С. Генезис постижения социума: горизонт и созерцание // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 4-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
354290
  Кудря І.Г. Генезис постіндустріальної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
354291
  Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почвообразования / А.А. Роде. – М., 1984. – 256с.
354292
  Радченко О.В. Генезис прав людини як передумови виникнення правової держави: неоінстинктивістський підхід // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
354293
  Опольська Н.М. Генезис права на свободу творчості в Стародавньому Римі // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 222-225. – ISSN 2524-017X
354294
  Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100.
354295
  Королюк Т.О. Генезис правил фіскального регулювання в Україні та світі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 49-56. – ISSN 2306-6814
354296
  Апанасенко К. Генезис правового інституту комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 52-54. – Бібліогр.: на 25 пунктів
354297
  Гомотюк О. Генезис правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці / О. Гомотюк, Т. Сліпченко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 82-86. – ISSN 2524-0129
354298
  Шамрай В. Генезис правового світогляду Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює становлення політичних та правових поглядів Міхновського, які стали основою його правової думки та майбутнього проекту конституції. Статья освещает становление политических и правовых взглядов Михновского, которые стали основой его ...
354299
  Яковюк І. Генезис правової культури об"єднаної Європи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
354300
  Оніщенко Н.М. Генезис правової системи та соціальна регуляція // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
354301
  Берлач А. Генезис правової системи України: у пошуках нових методологічних підходів : [рецензія] / А. Берлач, Т. Пікуля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
354302
  Мірошниченко М.І. Генезис правової системи: критерії структурування, етапи (питання теорії та історії) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
354303
  Максимов И.В. Генезис правовых основ регламентации административного штрафа в России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.176-186. – ISSN 1608-8794
354304
  Дудников А.Л. Генезис правовых представлений об економических преступлениях в 60-80-х годах ХХ ст. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 133-140. – ISSN 0201-7245
354305
  Чечерський В. Генезис правозахисної діяльності прокурора в банківській сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 98-103


  "... У період світової фінансової кризи".
354306
  Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179 л. – Бібліогр. : л. 159-179
354307
  Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
354308
  Тюптя О. Генезис предметної сфери батьківства в історико-культурній перспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-51. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історичні етапи батьківсько-дитячих відносин. Представлено вивчення материнства та батьківства з історико-психологічної й культурно-історичної точок зору. Робиться спроба розвести поняття материнства та батьківства. Загалом ...
354309
  Бирштейн Я.А. Генезис пресноводной, пещерной и глубоководной фаун / Я.А. Бирштейн ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы ; отв. ред. Г.М. Беляев. – Москва : Наука, 1985. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 226-246
354310
  Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования : Учебное пособие / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 216с. – ISBN 5-86225-656-3
354311
  Гасанов Р.И. Генезис преступного поведения и его эмперические исследования (анализ работы криминолога, академика В.Н. Кудрявцева) / Р.И. Гасанов, М.Т. Задояный, Д.А. Зубов // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-35. – Бібліогр. в кінці ст.
354312
  Покровский И.А. Генезис преторского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 37-108. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
354313
  Вельган М. Генезис преторського едикту в римському приватному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-54
354314
  Андрєєв В.О. Генезис присяги державного службовця як складового елемента його правового статусу // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 25-31. – ISSN 2311-6420
354315
  Русских В.Г. Генезис проблем образования в отечественной государственной политике XVIII в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 75-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье проанализированы основные направления государственной политики России по патриотическому воспитанию молодежи в XVIII в. Рассмотрены законодательные акты императоров и императриц данного периода.
354316
  Симчук А С Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи до судової реформи 1864 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 441-447. – ISSN 1563-3349
354317
  Симчук А.С. Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи після Судової реформи 1864 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-225.
354318
  Насонова К.Ю. Генезис проблеми розуміння авторського тексту у філософській герменевтиці // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 92-103
354319
  Савчук К.О. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К.О. Савчук, О.В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 156-162
354320
  Савчук К.О. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К.О. Савчук, О.В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 128-134


  Basic theoretical conceptions of correlation of international and domestic law (foremost dualistic and monistic directions) are analysed in the article, and similarly their advantages and failings in their application in the modern world.
354321
  Краснокутський О.В. Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан її розробки у період Новітнього часу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 19-33. – ISSN 2072-1692
354322
  Рыклин М.К. Генезис противопоставления природы и культуры в работах Клода Леви-Строса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рыклин М.К.; АН СССР. Ин-т филос. – Москва, 1977. – 23л.
354323
  Кравцов С. Генезис професійної кваліфікації в контексті теоретизування в соціальних і економічних науках / С. Кравцов, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-6912 04
354324
  Булкот Г.Л. Генезис процедури банкрутства та його сучасний стан у контексті світової системи правового регулювання економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
354325
  Пацурія Н.Б. Генезис публічно-правових засад регулювання обов"язкового страхування у сфері господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 87-95. – ISSN 2227-796X


  У стаття досліджуються проблемні питання господарсько-правового регу-лювання відносин із обов"язкового страхування за ознаками сфера здійснення та особливий суб"єктний склад. Аналізується специфіка реалізації вказаних правовідносин у сфері ...
354326
   Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – 101, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
354327
  Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н. э. - I в. н. э.) / В.И. Кузищин. – М., 1976. – 267с.
354328
  Урусов В.М. Генезис растительности и рациональное природопользование на Дальнем Востоке / В.М. Урусов. – Владивосток, 1988. – 356с.
354329
   Генезис редкометальных и свинцово-цинковых стратиформных месторождений.. – М, 1986. – 247с.
354330
  Бутерко Я.М. Генезис рефлексивних уявлень у філософській проблематиці // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 108-116
354331
  Величко В.Є. Генезис розвитку вільного програмного забезпечення в університетській освіті // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 7-14. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто питання розвитку вільного програмного забезпечення в університетській освіті.
354332
  Заяц А.І. Генезис розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 220-223. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
354333
  Пливачевський Е.В. Генезис розвитку економічної злочинності у Польщі / Е.В. Пливачевський, А. Бутирський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 246-259. – ISSN 1026-9932
354334
  Провоторов О.П. Генезис розвитку заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб вітчизняному законодавстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 280-294. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
354335
  Савчеико О.І. Генезис розвитку міграційних процесів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-112.
354336
  Боцвінок С. Генезис розвитку образу успішності в системі цінностей українців // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 14-21. – ISSN 2312-1246
354337
  Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров"я в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0132-1331
354338
  Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров"я в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
354339
  Дарсанія Л.В. Генезис розвитку ризику у трудовому праві та праві соціального забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 144-151. – ISSN 2617-5967
354340
  Ложачевська Генезис розвитку транснаціональних компаній та їх особливості функціонування в сучасних умовах / Ложачевська, ОМ, М.В. Новикова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 65-70
354341
  Романів Р. Генезис ролі активу в різних концепціях балансових теорій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 140-151. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "В статті розглянуто розвиток статичної та динамічної балансових теорій в розрізі вчень різних науковців та дано критичний аналіз компромісних варіантів. Доведено домінуючий вплив суперечливих інтересів різних груп користувачів бухгалтерської ...
354342
   Генезис романа в литературах Азии и Африки.. – М, 1980. – 288с.
354343
   Генезис рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле = Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
Т. 1. – 1984. – 534с.
354344
   Генезис рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле = Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
Т. 2. – 1984. – 405с.
354345
   Генезис рудных формаций и практическое заначение рудно-формационного анализа на Северо-Востоке СССР. – Магадан, 1990. – 155с.
354346
  Капранов С.В. Генезис сакрального простору в міфології сінто // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 152-159. – ISSN 1608-0599
354347
  Турпетко О.А. Генезис світової фінансової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 50-56


  У статті досліджуються генезис світової фінансової системи, особли- вості використання системного підходу при аналізі даної категорії, її структури, систематизації особливостей та закономірностей розвитку. В статье исследуются генезис мировой ...
354348
  Гуйван П. Генезис світоглядного сприйняття часу: філософсько-юридичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 391-395. – ISSN 2663-5313
354349
   Генезис сенсорных способностей.. – М, 1976. – 256с.
354350
  Соснина А.В. Генезис сервитутов на территории Украины // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 42-47
354351
  Кизильштейн Л.Я. Генезис серы в углях / Л.Я. Кизильштейн. – Ростов -на-Дону, 1975. – 198с.
354352
  Шкурин Григорій Тимофійович Генезис симентальської породи в Україні : Автореф... доктора сільськогосподарськихнаук: 06.02.01 / Шкурин Григорій Тимофійович; УААН. – с.Чубинське, 1999. – 36л.
354353
  Гринюк Р.М. Генезис системи прямого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 38-39. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
354354
  Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. – 224с. – Додатки л. 191 -200. – Бібліогр.: л. 201 - 224
354355
  Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
354356
  Яремчук О.В. Генезис сімейної медицини та перспективи його розвитку на теренах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 130-134. – ISSN 2306-6814
354357
  Андрейчак В.О. Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну / В.О. Андрейчак, В.Д. Євтєхов, А.В. Євтєхова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0204-3548
354358
  Кульчицька Ганна Генезис скелетних і зональних псевдомонокристалів / Кульчицька Ганна, Герасимець Ірина, Бельський Володимир // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-6220
354359
  Гришин П.В. Генезис слитых почв европейской лесостепи (район Среднего Поволжья) / Гришин П.В., Ломако Е.И. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1972. – 94 с. – Библиогр.: с. 87-93
354360
  Чухрукидзе К.К. Генезис события у Жиля Делеза: от множественного к Всеобщему // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-153. – ISSN 0042-8744
354361
  Мартиросян Ш.С. Генезис современной экологической ситуации и общественные системы : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ш.С.; МВ и ССО Арм. ССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 22л.
354362
  Дементьев А.Н. Генезис современных проблем разграничения компетенции между органами государственной и местной власти в Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.41-48
354363
  Марков Д.Ф. Генезис социалистического реализма / Д.Ф. Марков. – Москва, 1970. – 308с.
354364
   Генезис социалистического реализма в литературах стран Запада.. – М, 1965. – 400с.
354365
  Беседа Н. Генезис соціально-медичних основ здоров"язбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутнісний зміст поняття "здоров"язбереження". Систематизовано уявлення про здоров"я, засоби й методи його збереження в різні історичні епохи. Охарактеризовано соціально-медичні основи здоров"язбереження дітей і молоді в історії людства. На ...
354366
  Гордополова Н.В. Генезис соціального аудиту / Н.В. Гордополова, І.М. Сисоєва, Н.М. Головай // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 134-143. – ISSN 2411-4413
354367
  Яковлева О.В. Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 1817-3764
354368
  Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-11. – Бібліогр.: с. 5, 7-11
354369
  Барабашова Г.Д. Генезис спектров поглощения производных бензола, содержащих n-двуродные и n-двуакцепторные контраполяризованные системы : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Барабашова Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 28л.
354370
  Старицька О.О. Генезис споживчого законодавства на сучасному етапі правового розвитку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 128-130. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
354371
  Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп"ютерної інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 138-140.
354372
  Кравцова Т. Генезис становлення державної податкової служби в забезпеченні наповнення державного бюджету / Т. Кравцова, Т. Гречана // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 20-25
354373
  Мартишин Д.С. Генезис становлення державотворчої соціальної доктрини православної церкви у контексті формування та розвитку християнської теології // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 90-96. – ISSN 2306-6814
354374
  Дубас Р.Р. Генезис становлення енергетичного права ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 550-557. – ISSN 1563-3349
354375
  Попадюк Б. Генезис становлення інституту нотаріату // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7611-44-7
354376
  Прядко А. Генезис становлення системи безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 112-118
354377
  Чорна К.П. Генезис становлення та розвитку державних утворень на українських землях: державно-управлінські аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. / Чорна Катерина Павлівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2019. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 33 назви
354378
  Іванов М.О. Генезис становлення та розвитку кримінальної відповідальності за хуліганство на теренах України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 46-49. – ISBN 978-966-916-708-8
354379
  Кудерська Н.І. Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщини / Н.І. Кудерська, І.О. Кудерська // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 57-64
354380
  Боголюбова Л.И. Генезис степеней стравнения французских прилагательных и наречий : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Боголюбова Л. И.; ЛГУ. – Л., 1979. – 25л.
354381
  Гаращук О.В. Генезис стратегії і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 281-289. – ISSN 0321-0499
354382
  Вергун В. Генезис стратегічного менеджменту під впливом модифікації пріоритетів управління фірмою // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 185-199. – ISBN 978-966-2075-05-2
354383
   Генезис стратиформных колчедарных месторождений.. – М, 1981. – 132с.
354384
  Демченко Н.А. Генезис страхового маркетинга в єкономической науке // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 42-45. – ISSN 1993-3541
354385
  Клапків Ю. Генезис страхової справи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 243-254. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено питання генезису страхової справи, виокремлено основні етапи розвитку на основі дослідження історії економічних процесів, що мали місце в процесі формування сучасної людської цивілізації. Показано, що становлення страхової справи відбувалось ...
354386
  Хуцишвили Г.Ш. Генезис структуры теоретического мышления / Г.Ш. Хуцишвили. – Тбилиси, 1989. – 182 с.
354387
  Михайловський В.І. Генезис суб"єктивних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 186-190. – ISBN 978-617-7293-17-9
354388
  Кузьменко М.В. Генезис субщелочных гранитоидов и связанных с ними альбититов и закономерности распределения в них тантала и ниобия / М.В. Кузьменко, Н.А. Акелин. – Москва : Наука, 1965. – 124с.
354389
  Іванков В.М. Генезис судової економічної експертизи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-21. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
354390
  Мельник А.М. Генезис судової практики і судового прецеденту // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 191-194. – ISSN 2524-017X
354391
  Скригонюк М.І. Генезис суспільних (масових) заворушень і його правове обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-144. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми виникнення суспільних (масових) заворушень. Аналізується суспільний розвиток і заворушення у теоретико-правових вченнях. The article deals with origin of social disorders. The author analyses social development and disturbances ...
354392
  Воронич К.М. Генезис сутності категорії "продуктивність праці" та факторів її зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 32)
354393
  Пугачевська К.Й. Генезис сутності конкурентних переваг підприємства / К.Й. Пугачевська, М.В. Гомба // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 113-118. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
354394
  Бурячок О. Генезис сучасних наукових досліджень присвячених державно-правовим поглядам М.Х. Бунге // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 114-117


  У статті аналізується генезис сучасних наукових досліджень, присвячених окремим державно-правовим поглядам М.Х. Бунге, визначаються основні характерні ознаки історіографій кожного періоду.
354395
  Якимова С. Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 535-539. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
354396
  Ігнатенко М.А. Генезис сучасного художнього мислення / М.А. Ігнатенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 287 с.
354397
  Оржаховська А.А. Генезис сучасної доктрини прав дитини: конституційно-правовой аспект // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-7166-35-9
354398
  Чиж Ю. Генезис та адміністративно-правове розуміння співвідношення понять "Посадова особа" і "службова особа" у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 94-97
354399
  Рябініна Л.М. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 36-47 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
354400
  Фененко П.О. Генезис та еволюція державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 157-163
354401
  Бойко І.Й. Генезис та еволюція джерел права в Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
354402
  Зеліско І.М. Генезис та еволюція економічної категорії "фінансові ресурси" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
354403
  Карапетян Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Е. Карапетян, О. Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 36-48. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
354404
  Біляцький С.Д. Генезис та еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій / С.Д. Біляцький, А.Б. Добровольська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 1728-6220
354405
  Смирнова К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 365-375. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена аналізові передумов розвитку правових інструментів правового регулювання конкуренції в Євросоюзі.
354406
  Царенко О.В. Генезис та еволюція теорії конкурентних переваг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-18.
354407
  Чорноус А.В. Генезис та еволюція українського політичного міфу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 248-261
354408
  Кульчицький В.С. Генезис та еволюція української конституції : Навчальний посібник для студ. юридичного факультету / Кульчицький В.С., Бойко І.Й.; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 96с. – (доп. карт. юр.). – (Навчальні посібники ; Число 11)
354409
  Смутчак З.В. Генезис та особливості регулювання міграційного руху населення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 144-164. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
354410
  Соколов В.Ю. Генезис та особливості функціонування нелегальних бібліотек в Україні: історичні та соціально-політичні чинники діяльності (закінчення) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 7-21. – ISSN 2707-3335
354411
  Сопронюк І.О. Генезис та розвиток принципу процесуальної економії у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 487-494. – ISSN 1563-3349
354412
  Камінський А. Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  На основі дослідження генезису та специфіки розвитку системи бюро кредитних історій обґрунтовано тезу про формування олігополістичної структури ринку кредитної звітності в Україні. Досліджено конкурентні переваги та стратегії основних гравців. ...
354413
  Гоптарєв О.І. Генезис та сутність транспарентності в діяльності судової влади // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 112-121. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
354414
  Тимошенко О.Т. Генезис та сучасне розуміння духовності у філософії О. Меня // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 126-128
354415
  Мужинська Т.Д. Генезис та сучасні проблемні аспекти інституту евтаназії в міжнародному праві // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 196-198. – ISBN 978-966-419-280-1
354416
   Генезис твердых горючих ископаемых.. – М, 1959. – 360с.
354417
  Силкін В.В. Генезис теоретичних поглядів на галузеві зрушення в економіці регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 86-89 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
354418
  Реутов В.Є. Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток / В.Є. Реутов, Н.З. Головченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-22
354419
  Ройко І.М. Генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку розвитку акцій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814
354420
  Козлов А.А. Генезис теории пространства и времени Канта / [соч.] А.А. Козлова. – Киев : Унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – [2], VI, [2], 264, II с.
354421
  Шишкин М.И. Генезис теорий монополии в марксистско-ленинской и буржуазной литературе (1840-1930 гг.) / М.И. Шишкин. – Ленинград, 1985. – 153 с.
354422
  Семенченко Т.О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 58-67
354423
  Семенченко Т.О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 58-67
354424
  Скаранік С.С. Генезис теорії людського капіталу в контексті соціально-економічного розвитку регіону // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 123-127
354425
  Педь І.В. Генезис теорії міжнародної податкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 114-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються ключові етапи історичного розвитку теорії міжнародної податкової конкуренції.
354426
  Соломянюк Н.М. Генезис теорії стейкхолдерів / Н.М. Соломянюк, Ю.Є. Соловйова, Т.В. Саліонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (228). – С. 55-62. – ISSN 2522-1620
354427
  Квятко Т.М. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем / Т.М. Квятко, Н.І. Рижикова // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 2524-0455
354428
  Чечель О.М. Генезис теорій людського потенціалу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 111-114.
354429
  Ходжаян А.Р. Генезис теорій структурних трансформацій економічної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 24-39
354430
  Судин Ю. Генезис терміну "гудвіл" у системі фінансового та управлінського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 74-83. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
354431
  Васильків Ф.Ф. Генезис тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
354432
  Коломиец Н.Г. Генезис технических знаний / Н.Г. Коломиец, В.А. Сабадуха // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
354433
  Кузубова Т.О. Генезис тимчасового доступу до речей і документів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 74-80. – ISSN 1727-1584
354434
  Снеткова А. Генезис трактування дефініції "інвестиції" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 44-52. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та узагальнено теоретичні підходи щодо трактування сутності поняття"інвестиції" як економічної категорії. На підставі критичного вивчення теорій зарубіжних та вітчизняних дослідників проведено порівняльний аналіз існуючих визначень ...
354435
  Колодяжна В.В. Генезис транскордонного співробітництва в контексті двосторонніх відносин України і Польщі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 132-135. – ISSN 2220-1394
354436
  Мальський М.М. Генезис транснаціонального виконавчого процесу крізь призму розвитку міжнародного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 154-160. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
354437
  Азарян О. Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми розвитку / О. Азарян, В. Соболєв // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 34-37. – ISSN 1606-3732
354438
  Савин А.Э. Генезис трансцендентальной монадологии в работах "позднего" Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.113-124. – ISSN 0042-8744
354439
  Зотов И.А. Генезис трапповых интрузивов и метаморфических образований Талнаха / И.А. Зотов. – М., 1979. – 156с.
354440
  Каиржанов А.К. Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 12-24. – ISSN 2307-4558


  У статті досліджується проблема походження прадавнього тюркського рунічного алфавіту. Автор піддає конструктивній критиці дві гіпотези походження рун: 1) фінікійсько-арамейську гіпотезу; 2) согдійську теорію утворення тюркських рун. У цій роботі ...
354441
   Генезис углеводородных газов и формирование месторождений. – Москва : Наука, 1977. – 290с.
354442
   Генезис углеводородов Доюркского комплекса Ханты-Мансийского месторождения (зона локального сжатия Западно-Сибирской плиты) / Ю.В. Коржов, Г.А. Лобова, В.И. Исаев, А.И. Стариков, М.Я. Кузина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 130-147 : рис. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
354443
  Чорна Н.М. Генезис українсько-польських взаємин в контексті інтеграції Польщі до Європейського союзу: інтерпретації українських дослідників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 129-136. – ISSN 2311-8164
354444
  Олефір В. Генезис українського експерементального роману 20-х років // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-203. – (Бібліотека Інституту філології)
354445
  Бичук І.О. Генезис української національної ідеї у поглядах С. Дністрянського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
354446
  Колич О.І. Генезис української полемічної течії та ії значення для формування філософсько-правових концепцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 273-281. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
354447
  Іванков В.М. Генезис управлінського обліку та перспективи його подальшого розвитку // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 20 (2). – C. 41-50. – ISSN 2306-0050
354448
  Лысенко В.Г. Генезис учения об атомах как проблема языка и мышления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 9-28. – ISSN 0042-8744
354449
  Марченко Є.О. Генезис уявлень про справедливість у традиційних, тоталітарних та перехідних суспільствах // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 295-301
354450
  Кісель В.Й. Генезис уявлень про сутність права власності: історія та сучасність // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 115-118
354451
  Воронюк О.О. Генезис уявлень про юридичну особу як суб"єкта права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 70-78. – (Право. Економіка. Управління)
354452
  Шмир І.П. Генезис факторних доходів у теорії оподаткування громадян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 21-28. – ISSN 1993-6788
354453
  Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья / А.П. Новосельцев. – Москва, 1980. – 286с.
354454
  Стрельченко Г.А. Генезис философии и ее закономерностей в свете ленинской теории отражения / Г.А. Стрельченко. – Ярославль, 1975. – 272с.
354455
  Беличенко А.В. Генезис философии цвета в контексте натурализации философии сознания // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 35-46. – (Серія "Гуманітарні студії")
354456
  Геде А. Генезис философского значения и историчность категории философского закона : Автореф... д-ра философ.наук: 622 / Геде А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. учен. совет по философ. наукам. – Москва-Прага, 1969. – 40л.
354457
  Жовтянник Н.С. Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 40-47. – ISSN 2306-6792
354458
  Тарасов А.О. Генезис флоры и зональной растительности Южного Заволжья : Автореф... д-ра биол.наук: 03.094 / Тарасов А.О.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 27л.
354459
  Кримський С.Б. Генезис форм і законів мислення / С.Б. Кримський. – Київ, 1962. – 125с.
354460
  Квасов О.Н. Генезис форм террористического насилия // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805


  В статье предлагается новая типология исторических форм развития террора, даются характеристика и особенности современного терроризма. Особое внимание уделяется анализу террористической деятельности. The paper offers a new typology of historic ...
354461
  Пасека М.О. Генезис формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 556-560. – ISSN 1563-3349


  Досліджується генеза формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики злочинів.
354462
  Присяжнюк І.І. Генезис формування інституту підтримання обвинувачення за часів звичаєвого права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 114-119. – ISSN 1563-3349
354463
  Шлапак А.В. Генезис формування регіонального фінансового простору в азійському мегарегіоні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
354464
  Ставицький А.В. Генезис функції держави для забезпечення економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 62-66


  У роботі проаналізований розвиток ідей щодо забезпечення економічної безпеки країни. Особлива увага приділена вивченню ролі держави у регулюванні рівня економічної безпеки в умовах різних економічних систем. The paper analyzes the development of ideas ...
354465
  Кравченко С.І. Генезис характеру впливу інтелектуального капіталу на ефективність діяльності суб"єктів господарювання / С.І. Кравченко, О.В. О.В. Корнєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 130-137


  Досліджено трансформацію структури інтелектуального капіталу та проаналізовано характер його впливу на діяльність підприємства в рамках різних економічних укладів. Доведено, що інтелектуальний капітал може слугувати інструментом покращення виробничої, ...
354466
  Белова І.М. Генезис холдингів та агроходингів в Україні як інституційних одиниць / І.М. Белова, О.П. Завитій, Н.В. Семенишена // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Овчарук В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 30. – С. 104-122. – ISSN 2706-9052
354467
   Генезис художественного произведения.. – М, 1986. – 226с.
354468
  Альошин В.В. Генезис цивільно-правового інституту завдатку // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 61-71. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
354469
  Шорохов І.М. Генезис цілого і деякі закономірності процесу розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
354470
  Винокур І.С. Генезис черняхівської культури на Волині і Поділлі // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.] / [редкол.: Баран В.Д. (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т археології Нац. акд. наук України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – С. 51-55. – ISBN 966-02-2836-8
354471
  Пиаже Ж. Генезис элементарных логических структур : Классификации и сериации / Ж. Пиаже, Б. Инельдер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 448с.
354472
  Петров В.В. Генезис элитного образования и его функции в современном обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 130-137. – ISSN 1811-0916
354473
   Генезис эндогенной минерализации Дальнего Востока.. – Владивосток, 1978. – 167с.
354474
   Генезис эндогенных рудных месторождений.. – М, 1968. – 720с.
354475
  Кыдырбаева Р. Генезис эпоса "Манас". / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1980. – 279с.
354476
  Ларьков А.П. Генезис эстетических переживаний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ларьков А. П.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 18л.
354477
  Зінкевич В.І. Генезис явища освіти в дискурсі життєвого циклу індустріальної цивілізації // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 48-56. – ISSN 2663-0265
354478
   Генезис японского капитализма.. – М, 1991. – 40с.
354479
  Прасолов Л.И. Генезис, география и картография почв. / Л.И. Прасолов. – М., 1978. – 263с.
354480
  Нарокова Раиса Павловна Генезис, диагностика и некоторые особенности мелиорации легких почв, заболоченных ожелезненными водами. (На примере почв. Окско-Мещер. полесья) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.01.03 / Нарокова Раиса Павловна ; МГУ , Фак-т почвоведения. – Москва, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20
354481
  Найчук Є. Генезис, еволюція і специфіка книги/циклу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 134-140
354482
  Найчук Є. Генезис, еволюція і специфіка книги/циклу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 352-361


  У статті проаналізовано зародження, розвиток та особливості наджанрового утворення "книга/цикл". Окремо розглядається історія явища, що в тій чи іншій формі існувало в різні літературні епохи, та історія терміна, який виник досить недавно. Розглянуто ...
354483
   Генезис, классификация и география почв. – М., 1974. – 693 с.
354484
  Безгубенко-Гнатишин Генезис, причини та наслідки світових економічних криз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 144-156. – ISSN 1818-5754
354485
  Король М.М. Генезис, причини та наслідки світових фінансових криз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6806
354486
   Генезис, свойства и мелиорация почв Среднерусского Черноземья : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 1987. – 142 с.
354487
  Сурма С. Генезис, структура и значение процедур измерений (филос. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: / Сурма С.; МГУ. Филос. Ф-тет. – М., 1961. – 12л.
354488
   Генезис, сутність та принципи податкової системи / А.С. Криклій, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович, В.А. Криклій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-20.
354489
  Шиян В.Д. Генезис, сучасні проблеми та перспективи дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.Д. Шиян, М.В. Возник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 33-35. – Бібліогр.: 2 назв.
354490
  Меграбян Б.В. Генезис, сущность и эволюция сосуществования социалистических и капиталистических государств : Автореф... канд. философ.наук: / Меграбян Б.В.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
354491
  Паламарчук А.С. Генезис, тератология, радиация и условия формирования корнеплода. : Автореф... доктор биол.наук: / Паламарчук А.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук. ВНИИ растениеводства. – Л., 1964. – 60л.
354492
   Генезис, эволюция и география почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1988. – 224 с.
354493
  Лаумянскі Генрык Генезіс Полацкай зямлі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 31-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
354494
  Кашаба О.Ю. Генезіс та еволюція поняття "політична опозиція" у політико-правовій думці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – C. 82-87. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
354495
  Савош В. Генезо-семантична основа розгляду проблеми неперервної освіти в контексті сутнісного змісту поняття "освіта" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 142-148. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Розглянуто становлення сутнісного змісту поняття «освіта» з кінця ХVІІІ століття до сьогодення. Зазначене здійснено на основі акцентування уваги на смисловій експлікації й розширенні змістового контенту поняття. Сучасне трактування поняття «освіта» ...
354496
  Міщенко В. Гененза та поступ національного фінансового господарства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 49 : рис. – ISSN 2310-2624
354497
  Шильдер Н.К. Генерал-адъютант Эдуард Иванович Тотлебен : [Крат. биогр. очерк] / Сост. Н. Шильдер. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1872. – 25 с.
354498
   Генерал-адъютант, генерал от инфантерии барон Эдуард Андреевич Рамзай // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 30 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354499
   Генерал-адъютант, генерал от инфантерии Николай Николаевич Анненков // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 28 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354500
   Генерал-адъютант, генерал от инфантерии Павел Евстафьевич Коцебу (кавалер 4-й и 3-й степеней) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 48 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354501
  Шандра В. Генерал-губернатор Д.Г. Бібіков: спроба політичного портрету // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 242-252. – ISBN 5-7702-0821-X
354502
   Генерал-губернатор или губернатор?. – Киев : Тов-во печатного дела и торговли И.Н.Кушнерев и Ко, Киевское отделение, 1889. – 15 с.
354503
  Шандра В. Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-166. – ISBN 978-966-02-4344-6
354504
  Шандра В.С. Генерал-губернаторська форма управління в Російській імперії першої половини ХІХ ст. // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 40-63. – ISBN 966-625-033-0
354505
  Великова И.А. Генерал-лейтенант артиллерии Г.Д. Расулбекова / И.А. Великова, М.К. Гусейнов. – Баку, 1988. – 144с.
354506
   Генерал-лейтенант Духонін Микола Миколайович - останній Верховний Головнокомандуючий Царської Армії (за матеріалами Київської громадської організації "Товариство ветеранів розвідки ВМФ") // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-43 : фото
354507
  Давыдычев Л.И. Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1985. – 378с.
354508
  Меньшов Д. Генерал-майор А.П. Марков : (к столетию Отечественной войны и юбилею 3-й конной батареи) / Д. Меньшов. – Киев : Тип. штаба Киевск. военного округа, 1912. – 37 с. – Отд. оттиск: Военно-исторический вестник. 1912, кн. 1 ; автор указ. в конце текста ; Без тит. л. и обл.
354509
   Генерал-майор Леонтий Яковлевич Неклюдов (кавалер 4-го класса) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 30 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354510
  Бонт Ф. Генерал-палач и его покровители. Досье Хойзингера / Ф. Бонт. – Москва, 1963. – 94 с.
354511
  Гостєв І.Ю. Генерал-полковник М.П. Кирпонос / І.Ю. Гостєв. – Киев, 1969. – 116с.
354512
  Білан В.Ю. Генерал-полковник М.П. Кирпонос (1892-1941 рр.) : нарис життя і діяльності / В.Ю. Білан, Г.Н. Кучеренко, Г.І. Сургай // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 72-80. – (Серія історії ; № 11)
354513
  Камінська Ю. Генерал-правдоборець // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 8 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Генерал Петро Григоренко.
354514
  Райхель Ю. Генерал-прем"єр на прізвисько "Бульдозер" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 9


  Ізраїль попрощався з Аріелем Шароном.
354515
  Вашенцев С. Генерал / С. Вашенцев. – Москва : Советский писатель, 1942. – 75 с.
354516
  Аббасзаде Г. Генерал : пер. с азерб. / Гусейн Аббасзаде. – Баку : Язычы, 1986. – 367 с.
354517
  Иванов-Леонов Генерал "Африка" / Иванов-Леонов. – Москва, 1960. – 237с.
354518
  Капелюшний В.П. Генерал (- головний, загальний) - військове звання (чин) для вищого командного складу для вищого командного складу наземних і повітряних збройних сил) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 452. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
354519
  Линниченко И.А. Генерал А.А. Кочубинский / Проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1916. – 39 с.


  На форзаце: Вл. Голубовский
354520
  Крайванова И.Я. Генерал А.И.Остерман-Толстой / И.Я. Крайванова. – М., 1972. – 62с.
354521
  Кавтарадзе А.Г. Генерал А.П.Ермолов. / А.Г. Кавтарадзе. – Тула, 1977. – 119с.
354522
  Саркисов А. Генерал Ази Асланов / А. Саркисов. – Баку : Азернешр, 1945. – 72 с.
354523
  Ибрагимов С.Д. Генерал Али Ага Шихлинский / С.Д. Ибрагимов. – Баку, 1975. – 138с.
354524
  Теревко О. Генерал Алмазов присвятив життя боротьбі за незалежність України // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 37). – С. 18
354525
  Гаглов И.И. Генерал Антонов / И.И. Гаглов. – М., 1978. – 132с.
354526
  Чирсков Б.Ф. Генерал армии / Б.Ф. Чирсков. – М., 1945. – 167с.
354527
  Скрыльник А.И. Генерал армии А.А.Епишев / А.И. Скрыльник. – Москва, 1989. – 319с.
354528
  Гаглов И.И. Генерал армии А.И. Антонов / И.И. Гаглов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 159с.
354529
  Басюк И.А. Генерал армии Д. Г. Павлов и трагедия июня 1941 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 41-51. – ISSN 0042-8779
354530
  Захаров Ю.Д. Генерал армии Н.Ф. Ватутин / Ю.Д. Захаров. – Москва : Военное издательство, 1985. – 192 с.
354531
  Назаров О.А. Генерал армии П.И.Батов / О.А. Назаров. – М., 1987. – 173с.
354532
  Шиян И.С. Генерал армии Хрулев / И.С. Шиян. – М, 1980. – 112с.
354533
  Шарипов А.А. Генерал армії Черняховський / А.А. Шарипов. – Київ, 1963. – 404 с.
354534
  Шарипов А.А. Генерал армії Черняховський / А.А. Шарипов. – Київ, 1970. – 391 с.
354535
  Голубов С.Н. Генерал Багратион / С.Н. Голубов. – Ленинград, 1945. – 279 с.
354536
  Пляченко А.Г. Генерал безпеки ОУН Микола Арсенич // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 61-66. – ISBN 978-966-927-118-1
354537
  Білецький М.С. Генерал Безштанько : гумор / М.С. Білецький. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 56 с.
354538
  Кармаш С. Генерал Білоножко та його колекції мисливських тварин у Національному науково-природничому музеї НАН України // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 53-55. – ISBN 978-966-02-8998-7
354539
  Шоу Б. Генерал Бонапарт : (Полководец) : [комедия в 1 д.] / Бернар Шоу ; [сокр.] пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1916. – 36 с. – Беспл. прил. к № 77 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 77)


  Пер. Маркович, Розалия Марковна 1871-1919
354540
  Семанов С.Н. Генерал Брусилов : Документальное повествование / С.Н. Семанов. – Москва : Воениздат, 1986. – 316с.
354541
  Семанов С.Н. Генерал Брусилов / С.Н. Семанов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 318с.
354542
  Гарсиа Маркес Генерал в своем лабиринте : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. А К. Борисовой]. – Москва : АСТ. ; Астрель, 2011. – 314, [2] с. – На обл. также указ.: Нобелевская премия, 1982 год. – ISBN 978-5-17-072256-3
354543
  Срібняк І. Генерал В. Павленко vs міністра О. Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ZNiO та ЦДАВО України) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 40-45. – ISSN 1998-4634
354544
  Петренко О.С. Генерал Валентин Естергазі та його родина - власники маєтків на Правобережній Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 121-125. – ISSN 0320-9466
354545
  Дмитерко Л.Д. Генерал Ватутин / Л.Д. Дмитерко. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 108 с.
354546
  Дмитерко Л.Д. Генерал Ватутін : п"єса / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1948. – 77 с.
354547
  Кім В. Генерал відставив президента. В Алжирі "пішли" багаторічного главу держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 4


  "Мистецтвом вчасно й самостійно піти з посади президента володіють не так багато політиків. Особливо, якщо вони при владі в авторитарних державах. Набагато частіше лідери таких держав залишають свою посаду або в результаті перевороту, або під тиском ...
354548
  Цанов Е. Генерал Владимир Заимов - пламенен патриот, антифашист и борец за българо-съветска дружбы. / Е. Цанов. – Плевен, 1965. – 24с.
354549
  Недев Н. Генерал Владимир Заимов / Н. Недев. – Предговор от Цола Драгойчева. – София : Издателство на бзнс, 1985. – 256 с.
354550
  Попцвятков Г. Генерал Владимир Заимов. / Г. Попцвятков. – М., 1961. – 219с.
354551
  Колесник А.Н. Генерал Власов - предатель или герой? / А.Н. Колесник. – М., 1991. – 173с.
354552
  Млечин Л. Генерал Власов. Человек и маска // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 24 (1229). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
354553
   Генерал внутрішньої служби України - генерал армії Андрій Володимирович Василишин: 50 років служіння охороні громадського порядку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 318. – ISSN 0132-1331
354554
  Митев Т. Генерал Георги Вазов / Т. Митев. – София, 1983. – 201с.
354555
  Старов Н.В. Генерал Гобято / Н.В. Старов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 111с.
354556
  Тереверко О. Генерал Григоренко: "Мені було важко мовчки терпіти лицемірство радянської влади" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 15). – С. 21


  Мужній правозахисник за свої погляди відбув шість років у психіатричних в"язницях СРСР.
354557
  Козицький Микола Генерал двох королів // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.70-72 : Фото. – ISSN 1607-6451
354558
  Селиванов И.Н. Генерал де Голль - несостоявшийся кавалер ордена "Победа" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 54-57. – ISSN 0321-0626


  Новые архивные данные, факты, гипотезы.
354559
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1972. – 496с.
354560
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1973. – 496 с.
354561
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1975. – 496с.
354562
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 501с.
354563
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 479с.
354564
  Герасимов Е.Н. Генерал Доватор / Е.Н. Герасимов. – М., 1943. – 24с.
354565
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1952. – 512с.
354566
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – Москва, 1963. – 576с.
354567
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1970. – 584с.
354568
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – Москва, 1973. – 540с.
354569
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1979. – 453с.
354570
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1988. – 571с.
354571
  Федоров П.И. Генерал Доватор. Глубокий райд / П.И. Федоров. – М., 1950. – 488с.
354572
  Михайлов О.Н. Генерал Ермолов : истор. роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Военное издательство, 1983. – 413 с.
354573
  Юсупов Г. Генерал Заки Кутлин / Г. Юсупов. – Казань, 1959. – 192с.
354574
  Гуржий В. Генерал Залужний - легенда України // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 24 квітня (№ 17). – С. 5. – ISSN 0027-8254
354575
  Калинчук Д. Генерал запорожців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях Костянтина Прісовського, Костянтин Адамович Прісовський (1878 —1966) — генеральног хорунжог армії Української Народної Республіки та Української Держави.
354576
  Гельфандбейн Г.М. Генерал и адъютант / Г.М. Гельфандбейн. – Харьков, 1966. – 156 с.
354577
  Владимов Г.Н. Генерал и его армия / Г.Н. Владимов. – Москва : Книжкова палата України, 1997. – 448с. – ISBN 5-7000-0417-8
354578
  Тельман И.Г. Генерал и поэт : Документальная повесть / И.Г. Тельман. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 135с.
354579
  Грабовський С. Генерал і Революція / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  "Шлях Бонопарта - це використання можливостей авторитарного правління для здійснення назрілих соціальних трансформацій."
354580
  Крапив"янський С. Генерал Іван Корчагін // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 81-84


  До 110-річчя від народження.
354581
  Позняк-Хоменко Генерал інформаційного фронту. Просвітянин Микола Владзімірський плекає українське слово // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 13


  "Сьогодні неможливо уявити життя без інтернету, без соцмереж, без доступу до будь-якої інформації за кілька секунд, одним кліком. Саме там ми знаходимо все, що нас цікавить: від біографій відомих людей та інформації про минулі події - до поезії, ...
354582
  Решин Е.Г. Генерал Карбышев: Докум. повесть. / Е.Г. Решин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 400с.
354583
  Решин Е.Г. Генерал Карбышев: Докум. повесть. / Е.Г. Решин. – 4-е изд., испр. – Москва, 1987. – 315с.
354584
  Вакуров И.Д. Генерал Кирпонос / И.Д. Вакуров, Г.И. Андреев. – Москва, 1969. – 142с.
354585
  Андреев Г.И. Генерал Кирпонос / Г. Андреев, И. Вакуров. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 118 с. : 4 л. ил. – (Люди и подвиги)
354586
  Белянкин Е.О. Генерал коммуны : роман / Е.О. Белянкин ; [вступ. ст. И. Васильева]. – Пермь : Книжное изд-во, 1974. – 230 с. : портр. – (Земля родная)
354587
  Белянкин Е.О. Генерал коммуны. Садыя / Е.О. Белянкин. – Москва : Советская Россия, 1969. – 463 с. : 1 портр.
354588
  Гранин Д.А. Генерал Комунны (Ярослав Домбровский) / Д.А. Гранин. – 4-е изд. – М, 1965. – 270с.
354589
  Гранин Д.А. Генерал Комунны (Ярослав Домбровский) / Д.А. Гранин. – Л, 1970. – 192с.
354590
  Тамарин С. Генерал корпуса гидрографов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  Первое исследование Байкала осуществил Федор Дриженко. До этого "священное море" считалось, по сути "белым пятном" на карте Российской империи.
354591
  Черкасов П.П. Генерал Лафайет / П.П. Черкасов. – М, 1987. – 175с.
354592
  Давиташвили М.Д. Генерал Леселидзе 1903-1944 гг. : [Герой Великой Отечественной войны] / Михаил Давиташвили. – Тбилиси : Заря Востока ; [Nип. им. Мясникова], 1947. – 79 с., 6 л. ил.
354593
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Мол.Гвардия, 1963. – 381с.
354594
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Мол.Гвардия, 1965. – 383с.
354595
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Худож. лит., 1967. – 335с.
354596
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач : Щ Матэ Залке / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Детская литература, 1978. – 335С.
354597
   Генерал Лукач.. – М, 1967. – 224с.
354598
  Дубов В. Генерал М. П. Кирпонос // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-10. – ISSN 0130-7037


  Кирпонос Михайло Петрович — радянський воєначальник, генерал-полковник (з 22 лютого 1941 року), Герой Радянського Союзу, командувач Південно-Західним фронтом СРСР із червня по вересень 1941 року. Один з 4 командувачів сталінськими фронтами (Ватутін, ...
354599
  Яновський Ю. Генерал Макодзьоба : новели / Ю.І. Яновський. – Б.м. : Спілка радянських письменників України, 1942. – 88 с.
354600
  Абасов А.Т. Генерал Мехмандаров / А.Т. Абасов. – Баку : [б. и.], 1977. – 80 с. : портр. – Библиогр.: с. 79-80. – (В помощь лекторам и пропагандистам : О-во "Знание" АзССР)
354601
  Ковальчук М.А. Генерал Микола Капустянський (1881-1969) / Михайло Ковальчук; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Вид-во ім. ОлениТеліги, 2006. – 128с. – ISBN 966-7601-60-9
354602
  Якимович Б. Генерал Мирон Тарнавський - життя і чин : До 125-річчя від дня народження Начального Вождя Української Галицької Армії / Б. Якимович. – Львів : Львівські новини, 1994. – 28с.
354603
  Гозуватенко С. Генерал Михайло Омелянович-Павленко - організатор та теоретик українського вольного козацтва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 98-104. – ISSN 1728-9343
354604
  Семенов С. Генерал Мороз // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 54-57


  Франциско Франко.
354605
  Почко Н.А. Генерал Н.Н. Раевский / Н.А. Почко. – М, 1971. – 56с.
354606
  Шеремет М.С. Генерал Орленко : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1948. – 64 с.
354607
  Павлов В.В. Генерал Орленко / В.В. Павлов. – Изд. 2-е. – Москва, 1972. – 111с.
354608
  Шеремет М.С. Генерал Орленко : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1981. – 75 с.
354609
  Іванов В.В. Генерал Орленко і його народ / В.В. Іванов. – Москва, 1943. – 11с.
354610
   Генерал от артиллерии барон Николай Иванович Корф // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 32 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354611
   Генерал от инфантерии князь Петр Дмитриевич Горчаков // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 94 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354612
   Генерал от кавалерии Иван Петрович Шабельский // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 80 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
354613
  Коваль В. Генерал П. Скоропадський i українське вiйсько (червень-грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 48-60
354614
  Олейников А.В. Генерал П.А. Плеве и бои в Прибалтике весной - осенью 1915 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С.40- 48. – ISSN 0321-0626
354615
  Середницький Я. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – C. 4-13
354616
  Середницький Я. Генерал Павло Шандрук у міжвоєнний період (1920 - 1939 роки) // Наше слово. – Варшава, 2013. – 10 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254
354617
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – Алма-Ата, 1963. – 130с.
354618
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1966. – 151с.
354619
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – 3-е изд. – Алма-Ата, 1973. – 156с.
354620
  Овсієнко В. Генерал Петро Григоренко - не Герой України? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 4-5
354621
   Генерал Петро Григоренко : спогади, статті, матеріали / упоряд. О. Обертас ; [пер. з рос. мови : Я. Левчук, Д. Кислиці]. – Київ : Смолоскип, 2008. – 826, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8499-80-7
354622
  Сергійчук В. Генерал прориву // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 120-річчя від дня народження Миколи Симоняка.
354623
  Дугаржав Л. Генерал Р.Ф. Унгерн-Штернберг и восстановление независимости Монголии / Л. Дугаржав, С.А. Филин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 116-125. – ISSN 0042-8779
354624
  Яшен К. Генерал Рахимов / К. Яшен. – Ташкент, 1951. – 71с.
354625
  Кук В. Генерал Роман Шухевич : Головний командир української повстанської армії (УПА) / В. Кук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 112 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5770738456
354626
  Хнеупек Б. Генерал с орденом Льва / Б. Хнеупек. – М, 1976. – 312с.
354627
  Семенов С.И. Генерал Севера. / С.И. Семенов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 270с.
354628
  Стрешинский М.П. Генерал Симоняк / М.П. Стрешинский, И.М. Франтишев. – Л., 1964. – 336с.
354629
  Алексис Ж.С. Генерал Солнце : роман : [окончание] / Жак Стефен Алексис ; пер. с фр. О. Волкова. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 63 с. – (Роман-газета ; № 5 (233))
354630
  Алексис Ж.С. Генерал Солнце : роман / Жак Стефен Алексис ; пер. с фр. О. Волкова. – Москва : Гослитиздат. – (Роман-газета ; № 4 (232))
[Ч. 1-2]. – 1961. – 72 с.
354631
  Якимович Б. Генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 71-84. – ISSN 2519-058X
354632
  Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1944. – 16с.
354633
  Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / Н.А. Некрасов. – Москва, 1956. – 32с.
354634
  Гарсия Г. Генерал тростниковых плантаций / Г. Гарсия, Х. Гаспар. – М., 1986. – 293с.
354635
  Стриблинг Т.С. Генерал Фомбомбо / Т.С. Стриблинг. – Л-М. – 280с.
354636
  Драголюбов Петр. Генерал Цвятко Радойнов / Петр. Драголюбов. – М, 1963. – 96с.
354637
  Кузнецов П.Г. Генерал Черняховский / П.Г. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
354638
  Автомонов П.Ф. Генерал Шаблій : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Веселка, 1984. – 367с.


  Роман про радянських парашутистів, про сміливі й рішучі дії партизанських з"єднань, - про той справжній другий фронт, який відкрили радянські патріоти з перших днів окупації в тилу гітлерівських загарбників.
354639
  Білінський В. Генерал Шухевич // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2020. – Ч. 4 (118). – С. 70-84. – ISBN 966-7109-34-8
354640
   Генерал Якуб Кулиев.. – Ашхабад, 1970. – 132с.
354641
  Шатирян М.А. Генерал, рожденный революцией / М.А. Шатирян. – М., 1977. – 430с.
354642
  Шатирян М. Генерал, рожденный революцией : повесть о А.Мясникове / М. Шатирян. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 430 с.
354643
  Сюндюков І. Генерал, що рятував честь українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  25 років тому пішов із життя всесвітньовідомий правозахисник і громадський діяч генерал Петро Григорович Григоренко (1907-1987).
354644
  Степанов І. Генерали і "капуста" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.18-21


  Збройовий бізнес в Україні
354645
  Чемерис В.Л. Генерали імперії : історичні романи / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4497-6
354646
  Климонтова Т.А. Генерализация защитных форм поведения одаренных старшеклассников как показатель открытости системы внутреннего мира // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С. 73-77
354647
  Ростунов И.И. Генералисимус Александр Васильевич Суворов / И.И. Ростунов. – М., 1989. – 494с.
354648
  Петрушевский А.Ф. Генералисимус князь Суворов : В 3 т. / [соч.] А. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В.В. Думнова под фирмой насл. бр. Салаевых ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Т. 2. – 1884. – [4], 472 с., 2 л .портр, 1 л. карт.
354649
  Петрушевский А.Ф. Генералисимус князь Суворов / [соч.] А. Петрушевского. – 2-е изд., перераб. наново. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. – VIII, 810 с.
354650
  Карпов В.В. Генералиссимус / Владимир Карпов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече. – ISBN 978-5-9533-3096-1
Кн. 1. – 2008. – 464 с., [ 16с. илл. ] : фот.


  Историко-документальное исследование "Генералиссимус" посвящено И. Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории
354651
  Карпов В.В. Генералиссимус / Владимир Карпов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече. – ISBN 978-5-9533-3097-8
Кн. 2. – 2008. – 480с., [ 16c. илл. ] : фот.


  Историко-документальное исследование "Генералиссимус" посвящено И. Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории
354652
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1947. – 580с.
354653
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – Л, 1949. – 556с.
354654
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1950. – 588с.
354655
  Раковский Л.О. Генералиссимус Суворов / Л.О. Раковский. – Л, 1954. – 586с.
354656
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – Л, 1980. – 559с.
354657
   Генералиссимус Суворов.. – Л, 1947. – 363с.
354658
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов; Адмирал Ушаков / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1987. – 767 с.
354659
  Робур Л.Й. Генералізація другої гармоніки при відбиванні р-поляризованоіо світла від поверхні металів / Л.Й. Робур, В.М. Прокопець, І.В. Захарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 404-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично і експериментально досліджений процес генерації другої гармоніки при відбиванні р-поляризованого оптичного випромінювання від дзеркальної поверхні металів. Показана роль просторової дисперсії в формуванні нормальних до поверхні нелінійних ...
354660
  Золовський А.П. Генералізація економічних карт сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-60. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 9)
354661
   Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем / Хірх-Ялан, Н.І. Литвиненко, Г.Б. Жиров, Р.В. Писаренко, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 152-156. – ISSN 2524-0056
354662
  Ковальчук І.С. Генералізація та конкретизація як складові індивідуального стилю перекладача (на матеріалі перекладів оповідань Г. Белля) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 211-217


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних трансформацій (генералізації та конкретизації) як складових індивідуального стилю перекладача О.П. Логвиненка. Статья посвящена исследованию лексико-семантических трансформаций (генерализации и ...
354663
  Осауленко Л.Є. Генералізація та узгодження гідрологічних карт (на прикладі комплексного атласу Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Географія ; Вип. 24)
354664
  Комісар Л.П. Генералізація теорії наративу у дискурсі сучасної гуманітаристики: епістемологічний зріз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 63-70


  Досліджується специфіка класичного і посткласичного розуміння наративності, сучасні "оповідальні" стратегії крізь призму інтерсуб"єктивності "подієвості", наративні трансформації сучасності; зазначається генералізація теорії наративу та її ...
354665
  Римар Є.Ф. Генералізація, конкретизація та заміна як прагматично зумовлені лексичні трансформації в перекладі військових текстів з турецької мови на українську мову // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 249-255


  У статті розглянуто прагматичний аспект перекладу на прикладі військових текстів та їх перекладів українською мовою, виявлено та проаналізовано найпоширеніші прагматично зумовлені лексичні трансформації. Визначене місце трансформацій у принципах ...
354666
  Чапля О. Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 163-166. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
354667
  Решетник М.Д. Генералізуючий та індивідуалізуючий методи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
354668
  Капелюшний В.П. Генералісимус (- найголовніший,найзагальнійший) - найвище військове звання у збройних силах деяких країн) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 453. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
354669
  Капелюшний В.П. Генералітет (- загальна назва генеральських чинів і посад у російській армії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 453. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
354670
  Колянчук О. Генералітет українських визвольних змагань : Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини 20 століття / Олександр Колянчук, Микола Литвин, Кім Науменко; відп. ред. М. Литвин. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 1995. – 286с. – На тит. арк.: 80 - річчю української революції присвячується. – ISBN 5-7702-1107-5
354671
  Черников Сергей Генералы Елизаветы Петровны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 93-96. – ISSN 0235-7089
354672
   Генералы за мир. – М, 1982. – 255с.
354673
  Ловейра К. Генералы и доктора. / К. Ловейра. – М, 1980. – 687с.
354674
  Распоркин Ф.П. Генералы и солдаты : Роман / Ф.П. Распоркин. – Москва : Воениздат, 1984. – 336с.
354675
  Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров : роман, новеллы / Ж. Амаду ; [пер. А. Богдановского]. – Москва ; Харьков : АСТ ; Фолио, 2002. – 397 с. – (Мастера. Латиноамериканская литература). – ISBN 5-17-011461-3
354676
   Генералы против "довооружения".. – М, 1985. – 158с.
354677
  Ростунов И.И. Генераль Брусилов / И.И. Ростунов. – М., 1964. – 245с.
354678
  Бруз В.С. Генеральна асмблея (- ООН - один із головних органів Організації Об"єднаних Націй) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 453. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
354679
  Касьян В.І. Генеральна лінія - мир і співробітництво (Про зовн. політику СРСР) / В.І. Касьян. – Київ, 1976. – 166с.
354680
  Калчев К. Генеральна перевірка / К. Калчев. – Львів, 1977. – 398с.
354681
  Михайленко О.П. Генеральна прокуратура України (- вища ланка у прокурорській системі України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 454-455. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
354682
  Окиншевич Л.О. Генеральна рада на Гетьманщині XVII - XVIII ст. / Л.О. Окиншевич. – Київ, 1929. – 177с.
354683
  Ендеберя В.Т. Генеральна репетиція : гуморески / Віктор Ендеберя. – Харків : Прапор, 1977. – 77 с.
354684
  Павлюк О. Генеральна скарбова канцелярія в системі вищих органів влади Лівобережної Гетьманщини XVIII ст.: діловодство, внутрішня структура (на основі архівних даних ЦДІАК України) етапи дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 29-30
354685
  Окиншевич Л.О. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVII - XVIII вв. / Л.О. Окиншевич. – Київ, 1926. – 93с.
354686
  Горобець В.М. Генеральна та Старшинська ради // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 285-294. – ISBN 966-518-349-4
354687
  Горобець В.М. Генеральна та Старшинська ради // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 285-294. – ISBN 978-966-518-582-6
354688
  Комарницький В. Генеральна угода - основа соціального партнерства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 33-36
354689
   Генеральна угода ВУКу профспілки робітників громадського харчування з вукохарчем про заохочування системи заробітної платні в підприємствах громадського харчування.. – Х, 1931. – 20с.
354690
  Осика С.Г. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі / С.Г. Осика, В.Т. Пятницький, А.С. Осика; Укр.акад.зовн. торг. – Київ, 1999. – 204с. – (Сист.Світ. орг.ї торг. як осн. регулюв. глоб. торг. процесів). – ISBN 966-95455-3-6
354691
  Чанишева Г. Генеральна угода: поняття, ознаки та правова природа // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 77-82. – ISSN 2
354692
  Экобеску Н. Генеральная ассамблея ООН : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Экобеску Н. ; Моск. гос. ин-т. междунар. отношений. – Москва, 1959. – 24 с.
354693
  Ефимов Г.К. Генеральная Ассамблея ООН / Г.К. Ефимов. – Москва, 1969. – 192с.
354694
  Фельдман Д.И. Генеральная Ассамблея ООН и вопросв развития международного права / Д.И. Фельдман, М.В. Яновский; Отв. ред. Л.В. Сперанская. – Казань : Издательство Казанского университета, 1968. – 236 с.
354695
  Яновский М.В. Генеральная ассамблея ООН. / М.В. Яновский. – Кишинев, 1971. – 298с.
354696
  Ефимов Г.К. Генеральная Ассамблея ООН. (Муждунар.-правовые аспекты организации и деятельность) : Автореф... канд. юрид.наук: / Ефимов Г.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 20л.
354697
   Генеральная карта Африки. – 1 л.
354698
  Орджоникидзе Г. Генеральная линия партии и правый уклон / Г. Орджоникидзе. – М., 1929. – 29с.
354699
  Ковальский И.С. Генеральная опись 1765-1769 годов, как источник для изучения социально-экономической истории Левобережной Украины : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ковальский И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 c.
354700
  Багалей Д. Генеральная опись Малороссии : эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского / Дмитрий Багалей. – 31 с.
354701
  Багалей Д. Генеральная опись Малороссии : Эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского // Записки о Московии Иоанна Пернштейна и принца Даниила фон-Бухау / Д.И. Багалей. – [Киев], 1879. – 31 с.
354702
  Калчев К. Генеральная проверка / К. Калчев. – Москва, 1981. – 400с.
354703
  Давыдов П.А. Генеральная репетиция / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1969. – 128с.
354704
  Арясов И.Е. Генеральная репетиция : повести / И.Е. Арясов ; [худож. В. Лосев]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 239 с. : ил.


  Содерж.: Каменотес; Генеральная репетиция.
354705
  Галич А.А. Генеральная репетиция / А.А. Галич. – Москва, 1991. – 557с.
354706
   Генеральная репетиция Великого Октября : Документы, материалы, иллюстрации о революции 1905-1907 гг. – Москва : Политиздат, 1980. – 159с.
354707
   Генеральная репетиция Великого Октября.. – Москва, 1980. – 159с.
354708
   Генеральная репетиция Великого Октября.. – М, 1985. – 32с.
354709
  Павленко А. Генеральная уборка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 32-35. – ISSN 2305-3364


  Впервые мэром Рима стала женщина - стильная оппозиционерка и любительница мотоциклов Вирджиния Раджи.
354710
   Генеральная уборка Белого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 58-59 : фото
354711
  Кардифф Єрик Генеральная уборка на Луне : интервью / Кардифф Єрик, Холл Брендон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 42 : Фото. – ISSN 1029-5828
354712
  Отраднова О. Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов"язання. Проблеми дослідження // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 217-222. – ISBN 978-966-306-020-4
354713
  Отраднова О. Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов"язання. Проблеми дослідження // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 75-77
354714
  Ларкін С. Генеральний директор НВК "Наука" Сергій Ларкін: "Якщо спрямувати наявний кадровий ресурс у виробничу інфраструктуру, то Україна буде новою Японією" / розмову вела Світлана Шкурко // Світ. – Київ, 2013. – червень (№ 23/24). – С. 3


  Про перспективи розвитку Науково-виробничого концерну "Наука" розповів генеральний директор Сергй Ларкін.
354715
  Дегтярев О.В. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки (до 90-річчя з дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна) / О.В. Дегтярев, О.В. Новиков // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0372-6436
354716
  Горбулін В.П. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України С.М. Конюхова) / В.П. Горбулін, А.І. Шевцов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – .C. 83-87. – ISSN 1027-3239
354717
  Лисий І. Генеральний конструктор: від паровоза до ракет // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 3). – С. 5
354718
  Андрієнко Л.В. Генеральний напрям. (Шляхи інтенсифікації сільського господарства) / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1964. – 108 с.
354719
  Гаврилишина Н.А. Генеральний обозний Семен Васильович Кочубей (1725–1779 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 50-54. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена життю та політичній діяльності генерального обозного Семена Кочубея, який за гетьмана Кирила Розумовського став другою особою в Козацькій державі. У розвідці висвітлено основні етапи його політичної кар"єри і приватного життя. Кар’єра ...
354720
  Сердюк І. Генеральний опис Лівобережної України 1765 - 1769 рр.: виміри локальної демографічної історії // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 407-416
354721
  Медведський В. Генеральний осавул Яків Якубович та його військова діяльність // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 290-292. – ISBN 978-966-171-893-6
354722
  Брянцева Т.П. Генеральний перепис 1795-1798 рр. про міста Волині // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 69-76. – (Серія історії ; № 17)
354723
  Шаповал Ю. Генеральний писар (Павло Христюк і його доля) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 308-326. – ISBN 966-02-0276-8
354724
  Дубов Вольт Генеральний писар першого радянського уряду України // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 31-34. – ISSN 0130-7037
354725
  Дубов В. Генеральний писар Української Народної Республіки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-19. – ISSN 0130-7037


  До 70-річчя з дня смерті П.О. Христюка.
354726
  Вакулишин С. Генеральний план Києва. REQUEM // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 6
354727
  Ягодка Ю.П. Генеральний план Кременця: ідеалізований образ і реальність. План 1846 року // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 524-535. – ISSN 2076-815X
354728
  Фесюк В. Генеральний план м. Луцька: тенденції та екологічні проблеми / В. Фесюк, І. Мороз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 138-143. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
354729
   Генеральний план міста Макіївки: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми / І.С. Кіреєва, В.М. Махнюк, Г.В. Айлікова, Н.П. Кравченко // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 17-27
354730
  Худицький В. Генеральний план не може передбачити всіх деталей перспективного розвитку міста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 9


  "...У вересні ц.р. у стінах Верховної Ради України в першому читанні прийнято закон України №6403 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". За словами фахівців, якщо законопроект ухвалять у нинішній редакції, ...
354731
  Савельев Владимир Генеральний план развития Сочи даст развитие туристской инфраструктуре. Сочи готовится к Олимпиаде : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 28 : Фото
354732
  Остапюк Д.П. Генеральний план розвитку міста Києва 1936 року // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 237-241. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто особливості формування генерального плану міста Києва після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва у 1936 році.
354733
   Генеральний прокурор не є правонаступником КДКП // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Кадрові комісії, створені як органи для забезпечення здійснення добору на посади прокурорів, не є правонаступниками КДКП в частині зарахування осіб до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів та не наділені повноваженнями щодо представництва ...
354734
  Долежан В. Генеральний прокурор України: політик чи державний діяч? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-72.
354735
   Генеральний ревізор Канади. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 37с.
354736
   Генеральний секретар ТЮРКСОЙ нагородив Павла Мовчана медаллю Насімі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24 лютого- 2 березня (№ 7). – С. 14
354737
  Капелюшний В.П. Генеральний секретаріат (- уряд України періоду УЦР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 455-456. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
354738
  Кульчицький В. Генеральний статут Підкарпатської Русі 1919 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 163-165
354739
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – К, 1968. – 398с.
354740
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – Київ : Політвидав України
Кн. 2. – 1980. – 479с.
354741
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – К, 1987. – 908с.
354742
   Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть = Wizytacje generalne cerkwi i monasterow unickiej eparchii wlodzimierskiej konca XVII - poczatku XVIII wieku: ksiega protokolow oraz inne opisy : книга протоколів та окремі описи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, Укр. Католиц. ун-т, Гуманіт. ф-т ; заг. ред. та іст. нарис: Анджей Гіль, Ігор Скочиляс ; упоряд.: Анджей Гіль [та ін.]. – Львів ; Люблін : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – CXXXVIII, 279, [2] с. : табл., мапи, схеми. – Імен. та геогр. покажч.: с. 245-279. – Бібліогр.: с. CXV-CXXXII та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6259-1
354743
  Жифарська І.О. Генеральні ідеї українства в історіософському баченні Юрія Липи // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 72-76. – (Філологічні науки ; № 2)
354744
  Павлюк О. Генеральні підскарбії та генеральна скарбова канцелярія в контексті дослідження історії України XVIII сторіччя: постановка проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 84-88


  У статті досліджується походження уряду генеральних підскарбів та генеральної скарбової канцелярії. На основі архівних джерел та наукових праць окреслено та проаналізовано історію виникнення, напрямки діяльності, стан та перспективи комплексного ...
354745
  Папенко Н.С. Генеральні штати / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
354746
  Барвинский В.А. Генеральное следование о маетностях Миргородского полка. 1729-1730 гг. / В.А. Барвинский. – Полтава : [б. и.], 1912. – 59 с. – Оттиск из вып. 9-го Трудов Полтавской ученой архивной комиссии
354747
   Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729-1730 г.. – Полтава : Изд. Полтавского Губ. стат. комитета ; Тип. Губ. Правления, 1893. – 45 с.
354748
  Отрешко С.А. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и его роль в современных международных торговых отношениях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 603 / Отрешко С.А .; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 28 с.
354749
  Поляков Н.В. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС): "Дух времени" или "Все на продажу"? / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 530-542. – ISBN 978-966-551-249-3
354750
   Генеральные планы городов и конкурсные проекты планировки и застройки городских центров. – Москва, 1974. – 31 с.
354751
   Генеральные планы крупных городов = (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник
Тема 8. – 1967. – 61 с.
354752
   Генеральные планы новых городов. – Москва, 1973. – 231 с.
354753
  Чан Тхуи Ван Генеральные планы развития туризма во Вьетнаме: отдельные аспекты // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
354754
  Калинин Н.Г. Генеральные схемы управления: (Опыт разраб. и внедрения) / Н.Г. Калинин. – М., 1982. – 64с.
354755
  Куликов А.Г. Генеральные штабы монополий. (Союзы предпринимателей в системе гос.-монополист. капитализма). / А.Г. Куликов. – М., 1969. – 232с.
354756
  Шатохина- Мордвинцева Генеральные Штаты Нидерландов в XVII-XIX веках // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 100-114. – ISSN 0130-3864
354757
  Злобин А.П. Генеральный директор / А.П. Злобин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 287с.
354758
  Грин Б.Д. Генеральный конструктор А.Д.Швецов / Б.Д. Грин. – Пермь, 1964. – 104с.
354759
  Арзуманян А.М. Генеральный конструктор А.И. Микоян / Арзуманян А.М. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 47 с. – (Город и подвиги)
354760
  Кузьмина Л.М. Генеральный конструктор Павел Сухой / Л.М. Кузьмина. – М, 1983. – 231с.
354761
  Кузьмина Л.М. Генеральный конструктор Павел Сухой / Л.М. Кузьмина. – Минск, 1985. – 240с.
354762
  Бенеш К.Й. Генеральный консул : (их подлинное лицо) / К.Й. Бенеш ; пер. с чеш. Н. Сорокина ; вступ. ст. З. Шейниса. – Москва : Прогресс, 1968. – 144 с. : ил.
354763
  Золотарев В. Генеральный план "Ост" / В. Золотарев, Е. Кульков // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-102. – ISSN 0130-9625
354764
   Генеральный план развития Ташкента. – Ташкент, 1967. – 36 с.
354765
  Уральская Генеральный план хозяйства Урала на период 1927-1941 гг. и перспективы первого пятилетия : (Материалы к генеральному плану РСФСР и СССР) / Уральская, обласная плановая комиссия; [Уральск. област. исполн. ком-т. Уралплан]. – Свердловск : Уралплан, 1927. – XIII, 728, 113 с., [4] вклад. л. картогр., красоч : схем., карт.
354766
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 1 : Энергоресурсы. – 1932. – 480 с. + 1 карта
354767
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 2 : Электрификация промышленности. – 1932. – 396 с. + 1 карта
354768
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 3 : Электрификация транспорта. – 1932. – 304 с. + 1 карта
354769
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 4 : Сельское хозяйства. – 1932. – 239 с.
354770
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 5 : Электрификация быта и коммунального хозяйства. – 1932. – 115 с.
354771
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 6 : Энергооборудование. – 1932. – 366 с. : рис.
354772
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 7 : Станции и сети. – 1932. – 620 с. + 2 карта
354773
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 9. – 1933. – 280 с. + 1 карта електр.
354774
   Генеральный Совет Первого Интеранационала 1871-1872.. – М, 1965. – 464с.
354775
   Генеральный Совет Первого Интернационал 1868-1870.. – М, 1964. – 397с.
354776
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1866-1868 : Протоколы. – М : Политиздат, 1963. – 344с.
354777
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1866-1868. Лондонская конференция 1865 года : Протоколы. – Москва : Политиздат, 1961. – 364 с.
354778
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1870-1871.. – М, 1965. – 484с.
354779
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1968. – 415с.
354780
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Прогресс, 1975. – 336 с.
354781
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Прогресс
2. – 1975. – 432 с.
354782
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1977. – 593с.
354783
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1981. – 480 с.
354784
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Воениздат. – (Военные мемуары)
Кн. 2. – 1981. – 503 с.
354785
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
Кн. 1. – 1985. – 447с.
354786
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1985. – 471с.
354787
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1989. – 560с.
354788
  Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы / М.В. Захаров. – М., 1989. – 316с.
354789
  Стахов Д. Генеральская дочка : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
354790
  Морган Э. Генеральская звезда / Э. Морган. – М., 1970. – 240с.
354791
  Млечин Л. Генеральский бунт. Почему командование армии восстало против Николая II? // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 11
354792
  Йотов Н. Генеральт с пагони на поручик. / Н. Йотов. – София, 1973. – 80с.
354793
  Лавриченко Н. Генеративна граматика Н. Хомського // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7263-79-0
354794
  Радомська В.Р. Генеративна роль мозаїк, поліхромій в об"ємно-просторовій організації архітектурного об"єкту / В.Р. Радомська, Н.Г. Піддубна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 291-296 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
354795
  Грабовський В.Б. Генеративна фаза розвитку інтродуцентів: можливості для прискорення її настання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Показано, що за допомогою перетяжки стовбура та кільцевої прищеплення кори можна пришвидшити настання генеративної фази у деяких інтродуцентів.
354796
  Авєкін Я.В. Генеративне розмноження Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. в умовах інтродукції / Я.В. Авєкін, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (71). – С. 57-63. – ISSN 1605-6574
354797
  Гайдаржи М. Генеративний період розвитку рослин роду Agave L. / М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Підсумовано багаторічні спостереження за генеративним періодом розвитку деяких видів роду Agave L. в колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Рід представлено 35 видами та внутрішньовидовими таксонами, шість з яких досягли ...
354798
  Демічева І.О. Генеративні органи рослин. Розробка теми : Планування. Конспекти уроків. Дидактичні матеріали / І.О. Демічева. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.10(22)). – ISBN 966-333-084-8
354799
  Пухлинский Б.С. Генератор выдач. Программа печати на АЦПУ. / Б.С. Пухлинский. – М., 1970. – 64с.
354800
   Генератор импульсов типа 26И.. – Казань, 1968. – 24с.
354801
  Басиладзе С.Г. Генератор импульсов управления и импульсные ворота / С.Г. Басиладзе ; ОИЯИ. ЛВЭ. 13-5414. – Дубна : ОИЯИ, 1970. – 8 с.
354802
  Вольвач П. Генератор ідей державотворення та центр української науки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 4


  До 145-ліття Наукового товариства ім. Тараса Шевченка та 150-ліття громадського об"єднання "Просвіта".
354803
  Кушніренко В.В. Генератор коливань напруги на КНІ структурах з ВАХ S-типу / В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 351-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджено коливання напруги та струму в польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі". Показано, що зміною умов живлення транзистора можна в широких межах (1 кГц - 1 МГц) змінювати частоту коливань, а також їхній ...
354804
  Маккиман У. и др. Генератор компиляторов / У. и др. Маккиман. – Москва : Статистика, 1980. – 527 с.
354805
  Востриков Анатолий Алексеевич Генератор молекулярного пучка с криогенной откачкой и исследование конденсации СО методом молекулярного пучка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Востриков Анатолий Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1975. – 24л.
354806
  Мургулия Г.Е. Генератор нейтронов с искровым источником ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мургулия Г.Е.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 8л.
354807
  Иванов С.М. Генератор радости. / С.М. Иванов. – М, 1964. – 112с.
354808
  Хеди Гассаб Генератор с оптической линией задержки в цепи обратной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Хеди Гассаб; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1973. – 10л.
354809
  Гарасимчук О.І. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Гарасимчук О.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
354810
  Таран Григорій Віталійович Генератори озону на жевріючому розряді атмосферного тиску та деякі аспекти їх використання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.13 / Таран Григорій Віталійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
354811
  Куриленко Р. Генератори освітніх ідей // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Актуальні навчальні, освітні та іміджеві університетські ініціативи обговорювали учасники школи-інтенсиву KNU Teach Camp, що пройшла на базі Канівського природного заповідника. Захід об‘єднав 25 найбільш мотивованих викладачів із різних структурних ...
354812
  Костів Ю.М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Костів Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
354813
  Антипов Г.Я. Генераторные металлокерамические лампы СВЧ диапазона : (триоды и тетроды малой и сред. мощности) / Г.Я. Антипов, Г.М. Мартаков. – Москва : Советское радио, 1969. – 64 с. : ил.
354814
  Зайцев А.А. Генераторные СВЧ транзисторы / А.А. Зайцев, Ю.Н. Савельев. – Москва
Вып. 48. – 1985. – 48 с.
354815
  Кирьянов Г.И. Генераторы быстрых нейтронов. / Г.И. Кирьянов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 223 с.
354816
  Вологдин В.П. Генераторы высокой частоты / В.П. Вологдин, М.А. Спицын. – Москва-Ленинград, 1935. – 264 с.
354817
  Голуб В.С. Генераторы гармонических колебаний / В.С. Голуб. – Москва, 1980. – 77 с.
354818
  Николаев В. Генераторы дезинформации / В. Николаев. – М, 1984. – 95с.
354819
   Генераторы дифракционного излучения. – Киев, 1991. – 316 с.
354820
  Либерман Е.А. Генераторы и насосы клетки / Е.А. Либерман. – Москва : Знание, 1965. – 64 с.
354821
  Денисов И.Д. Генераторы и усилители колебаний радиочастот / И.Д. Денисов. – М.-Л., 1963. – 512с.
354822
   Генераторы и усилители на релятивистских электронных потоках. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 186 с.
354823
  Белявский А.Г. Генераторы и электродвигатели постоянного тока / А.Г. Белявский. – Ростов -на-Дону : Северный Кавказ, 1933. – 148 с. : XII вкл. табл.
354824
  Глазков И.М. Генераторы изображений в производстве интегральных микросхем / И.М. Глазков, Я.А. Райхман. – Минск, 1981. – 144 с.
354825
  Сюсюкин А.И. Генераторы импульсной электрической энергии / А.И. Сюсюкин. – Киев, 1981. – 56 с.
354826
  Лившиц А.Л. Генераторы импульсов / А.Л. Лившиц, И.С. Рогачев, М.Ш. Отто. – Москва, 1970. – 224 с.
354827
  Дружинин А.Я. Генераторы импульсов с термозависимыми времязадающими элементами. / А.Я. Дружинин. – М, 1973. – 168с.
354828
  Катаев С.И. Генераторы импульсов телевизионной развертки / С.И. Катаев. – Москва-Ленинград, 1951. – 272 с.
354829
   Генераторы когерентного излучения на свободных электронах. – Москва, 1983. – 282 с.
354830
  Уткин Г.М. Генераторы колебаний и волновые аналоги : Автореф... д-ра техн.наук: / Уткин Г.М.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
354831
  Соколов В.А. Генераторы короткоживущих радиоактивных изотопов / В.А. Соколов. – М., 1975. – 113с.
354832
  Бондарь В.А. Генераторы линейно изменяющегося напряжения / В.А. Бондарь. – Москва, 1988. – 159 с.
354833
  Кучин Л.Ф. Генераторы миллиметровых и субмиллиметровых волн / Л.Ф. Кучин, Б.И. Макаренко, В.К. Осипов. – Москва, 1973. – 64 с.
354834
  Коротеев А.С. и др. Генераторы низкотемпературной плазмы / А.С. и др. Коротеев. – Москва : Наука, 1969. – 128 с.
354835
  3-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : труды / 3-я Всесоюзная, научно-техническая конференция по генераторам низкотемпературной плазмы. – Москва : Энергия, 1969. – 608 с.
354836
  11-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : тезисы докладов / 11-я Всесоюзная, конференция по генераторам низкотемпературной плазмы; Жуков М.Ф. – Новосибирск : ИТ АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 301 с.
354837
  11-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : тезисы докладов / 11-я Всесоюзная, конференция по генераторам низкотемпературной плазмы; Жуков М.Ф. – Новосибирск : ИТ АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 422 с.
354838
  Красношапка М.М. Генераторы переменного тока стабильной и регулируемой частоты / М.М. Красношапка. – Киев, 1974. – 164 с.
354839
  Лившиц А.Л. Генераторы периодический импульсов сильного тока / А.Л. Лившиц. – М.-Л., 1959. – 199с.
354840
  Самойлов В.Ф. Генераторы пилообразного тока в телевизоре / В.Ф. Самойлов. – Москва : Связьиздат, 1960. – 156 с.
354841
   Генераторы плазменных струй и сильноточные дуги. – Ленинград, 1973. – 151 с.
354842
  Клименко Г.К. Генераторы плазмы : учеб. пособие / Г.К. Клименко. – Москва : МВТУ, 1977. – 83 с.
354843
  Волков С. Генераторы прямоугольных импульсов на МОП-элементах / С. Волков. – Москва, 1981. – 230 с.
354844
  Яковлев В.Н. Генераторы с многопетлевой обратной связью / В.Н. Яковлев. – М, 1973. – 190с.
354845
  Голант М.Б. Генераторы СВЧ малой мощности : Вопросы оптимизации параметров / М.Б. Голант, Ю.Л. Бобровский. – Москва : Советское радио, 1977. – 336 с.
354846
  Головков А.А. Генераторы СВЧ на полупроводниковых приборах новых типов / А.А. Головков, А.А. Соловьев, Л.Н. Швецов. – Ленинград, 1979. – 81 с.
354847
   Генераторы стимулирующих сигналов для автоматических систем контроля.. – М, 1972. – 65с.
354848
  Дьяченко М Б. Генераторы частотно-модулированных колебаний на полупроводниковых приборах с отрицательным сопротивлением / М Б. Дьяченко. – Ростов -на-Дону, 1974. – 100 с.
354849
  Тетерич Н.М. Генераторы шума и измерение шумовых характеристик / Н.М. Тетерич. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 216 с. – (Библиотека по радиоэлектронике ; Вып. 12)
354850
  Тетерич Н.М. Генераторы шума и измерение шумовых характеристик / Н.М. Тетерич. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1968. – 216с.
354851
  Абакулов Г.А. Генерационные и спектральные свойства некоторых органических сцинтилляторов : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 042 / Абакулов Г.А. ; МГУ.Физический ун-т. – Москва, 1971. – 17 с.
354852
  Абакумов Г.А. Генерационные и спектральные свойства некоторых органических сцинтилляторов : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Абакумов Г.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 17 с. – Бібліогр.:с.16
354853
  Дахнова М.В. Генерационные характеристики ОВ и распределение биомаркеров в битумоидах нефтематеринских пород рифея, венда и кембрия Сибирской платформы / М.В. Дахнова, Т.П. Жеглова, С.В. Можегова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 953-961 : рис., табл. – Библиогр.: с. 961. – ISSN 0016-7886
354854
   Генерационный анализ акцессорного циркона.. – М, 1989. – 202с.
354855
   Генерационный потенциал пород доманиковой формации Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна / Н.П. Фадеева, Е.В. Козлова, Е.Н. Полудеткина, Т.А. Шарданова, Н.В. Пронина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 44-52 : рис. – Библиогр.: с. 52. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
354856
  Кубузова Л.И. Генерация 6-R-1,2,3,4,5,6-гексаметилбицикло-(3.1.0) гексенильных катионов и изучение их перегруппировок. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кубузова Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 26л.
354857
  Мирсаев Ингель Фаридович Генерация акустических гармоник в нелинейной изотропной среде с дислокациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мирсаев Ингель Фаридович; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т физики металлов. Учен. совет. – Свердловск, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.16
354858
  Филюгин Инорь Владимирович Генерация быстрых электронов и поддержание ионизации при волновом пробое газа в длинных трубках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Филюгин Инорь Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1986. – 15л.
354859
  Карамалиев Р.А. Генерация в системах со сложной структурой уровней энергии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамалиев Р. А.; АН БССР, Уч. сов. по физ. отд. физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 12л.
354860
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низко температурной щелочной плазме : Дис... Канд. физ-мат. наук.: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; АН УССР. – Киев, 1979. – 157л.
354861
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низкотемпературной щелочной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
354862
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низкотемпературной щелочной плазме.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – л.
354863
  Максимов В.П. Генерация волн в пограничном слое внешними возмущениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Максимов В. П.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т теор. и прикл. механ. – Новосибирск, 1979. – 17л.
354864
  Суворов В.С. Генерация второй гармоники в некоторых нелинейных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Суворов В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Москва, 1968. – 17 с.
354865
  Ружин Ю.Я. Генерация высокочастотного радиоизлучения и динамика околоракетной области в экспериментах с инжекцией электронных пучков в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ружин Ю.Я.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 12л.
354866
  Рустамов С.Р. Генерация гармоник излучения непрерывного и квазинепрерывного ОКГ на алюмоиттриевом гранате, активированном неодимом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Рустамов С.Р. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
354867
  Ковригин А.И. Генерация гармоник света. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковригин А.И.; Моск.ун-т. – М, 1965. – 11л.
354868
  Нестеренко Т.М. Генерация гауссовых пучков в усложненных резонаторах Фабри-Перо : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Нестеренко Т. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
354869
  Попов Е.В. Генерация знаний в фирме как объект институционального проектирования / Е.В. Попов, М.В. Власов, А.Ю. Веретенникова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 463-478 : табл., рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
354870
  Кравчун П.Н. Генерация и методы снижения шума и звуковой вибрации / П.Н. Кравчун. – М., 1991. – 182с.
354871
   Генерация и миграция нефти.. – М, 1989. – 155с.
354872
  Черепанов Д.Н. Генерация и накопление точечных дефектов в процессе пластической деформации в монокристаллах с ГЦК-структурой : автореф. ... канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Черепанов Д.Н. – Томск, 2009. – 24 с. – Библиогр.: 21 назв.
354873
  Комиренко Раиса Павловна Генерация и перенос заряда в барьерных структурах на основе неупорядоченного кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Комиренко Раиса Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
354874
  Комиренко Раиса Павловна Генерация и перенос заряда в барьерных структурах на основе неупорядоченного кремния : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.10 / Комиренко Раиса Павловна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 157л. – Бібліогр.:л.145-157
354875
  Мозуленко Л.М. Генерация и превращения бензолониевых ионов, содержащих у кольцевого SP3-гибридного атома углерода метильную группу и гетероатомный заместитель. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мозуленко Л.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 25л.
354876
  Шапошников В.Е. Генерация и распределение излучения в магнитосферной плазме нейтронных звезд и больших планет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Шапошников В.Е.; Ан СССР.Ин-т прикладной физики. – Горький, 1982. – 22л.
354877
  Гайнова Людмила Евгеньевна Генерация и распрстранение солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Гайнова Людмила Евгеньевна; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 12л.
354878
  Кирко Г.Е. Генерация и самовозбуждение магнитного поля в технических устройствах / Г.Е. Кирко. – Москва, 1985. – 88 с.
354879
   Генерация и фокусировка сильноточных релятивистских электронных пучков. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 279 с.
354880
  Аветисян Ю.О. Генерация излучения на разностной частоте лазеров в прямоугольном волноводе миллимитрового диапазона. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Аветисян Ю.О.; АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 16л.
354881
  Полов А.В. Генерация импульсных сигналов и измерение их характеристик / А.В. Полов. – Горький, 1978. – 78 с.
354882
  Кравченко В.И. Генерация индуцированного излучения в резонаторах с аберрациями и дисперсией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравченко В.И.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
354883
  Венкин Г.В. Генерация инфракрасного излучения методами нелинейной оптики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Венкин Г.В.;. – Москва, 1971. – 13л.
354884
  Арыков А.А. Генерация искусственных геомагнитных пульсаций. : Автореф... наук: 01.04.03 / Арыков А.А.; Горьковский гос.унив. – Горький, 1981. – 12л.
354885
  Павлов Е.В. Генерация катионных вакансий при взаимодействии примесей в щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Павлов Е.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 12л.
354886
  Сотин В.Е. Генерация комбинационных частот в пленочных диэлектрических волноводах оптического диапазона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сотин В.Е.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
354887
   Генерация космических лучей ударными волнами. – Новосибирск : Наука, 1988. – 179 с.
354888
  Аминева Татьяна Павловна Генерация мюонов сверхвысокой энергии в космических лучах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Аминева Татьяна Павловна ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
354889
  Савченко Н.М. Генерация неравновесных носителей заряда и хемовольтаические эффекты при рекомендации атовос водорода на поверхности германия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савченко Н. М.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 22л.
354890
  Назаров С.В. Генерация операционной системы ОС ЕС / С.В. Назаров, А.Г. Барсуков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 175 с.
354891
  Робур Л.И. Генерация оптический второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
354892
  Робур Л.И. Генерация оптической второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 173 л. + Приложение: л. 155-158. – Библиогр.: л. 159-173
354893
  Бузгенда Х. Генерация перестраиваемого уф излучения в диапазоне длин волн 200-330 нм. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузгенда Х.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
354894
  Байсакалова Ажар Бегеновна Генерация потоков нейтронов и гама-квадрантов на солнце в спокойные периоды вспышек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Байсакалова Ажар Бегеновна; Ин-т ядерной физики. Ан КазССР. – Алма-Ата, 1979. – 19л.
354895
   Генерация потоков электродуговой плазмы : сб. науч. статей. – Новосибирск : ИТ АН СССР, 1987. – 446 с.
354896
  Жуков О.В. Генерация программ обработки данных / О.В. Жуков. – Москва, 1976. – 192 с.
354897
  Побегайло Александр Павлович Генерация программных траекторий в задачах контурного управления манипуляционными работами : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.1 / Побегайло Александр Павлович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1995. – 18л.
354898
   Генерация резонансного инфракрасного излучения при вынужденном комбиниционном рассеянии в газетах.. – Москва, 1974. – 28 с.
354899
  Котомцева Л.А. Генерация сверхкоротких импульсов излучения в кольцевых лазерах бегущей волны / Л.А. Котомцева, Н.А. Лойко, А.М. Самсон. – Минск, 1978. – 42 с.
354900
  Скидан И.Б. Генерация свехкоротких импульсов в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скидан И.Б.; МГУ. – М, 1975. – 16л.
354901
   Генерация СВЧ колебаний с использованием эффекта Ганна : сб. докладов симпозиума. – Новосибирск : ИФП АН СССР, 1974. – 511 с.
354902
  Прусов А.В. Генерация стационарных пограничных слоев волнами в океане. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Прусов А.В.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1979. – 18л.
354903
  Галушкин Ю.И. Генерация углеводородов в истории погружения формации Силура Ливийской части бассейна Радамес / Ю.И. Галушкин, Зак Мухамед // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 924-935 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
354904
  Вирясов Н.М. Генерация частиц пи-мезонами с импульсом 7 ГЭВ/С в углероде и других ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вирясов Н.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
354905
  Исянова Е.Д. Генерация, преобразование и усиление одномодового излучения в резонаторах с электрооптическим управлением добротностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Исянова Е.Д.; АН БССР. Ученый совет отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 18л.
354906
  Касымджанов М.А. Генерация, усиление и преобразование частоты излучения ультрафиолетового N2-лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Касымджанов М. А. ; МГУ , Физический фак-т. – Москва, 1970. – 16 с.
354907
  Левченко В. Генерації вчених-істориків та «Великий терор»: від інтелектуальної покори до репресій (на прикладі одеської корпорації гуманітаріїв) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 201-207. – ISSN 2222-5250
354908
  Левченко В.В. Генерації одеських вчених-істориків першої половини XX століття: періодизація, термінологія, історія // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 220-223
354909
  Луцишин О. Генераційна теорія Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 101-107. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 2). – ISSN 2078-5534
354910
  Рибалка В. Генераційний фактор у соціалізації особистості та формуванні духовної єдності суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 91-94. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться дані про дослідження ролі генераційного фактору у соціалізації особистості та у формуванні духовної єдності суспільства, визначення цього фактору, характеристика поняття покоління, класифікація поколінь, розглядаються місія кожного ...
354911
  Осецький В.Л. Генераційні моделі структурних змін в економічних системах / В.Л. Осецький, І.С. Подолян // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 24-32


  Здійснено спробу узагальнити практику застосування еволюційного підходу для моделювання економічної динаміки. На основі застосування еволюційного підходу розвинуто моделі зміни генерацій економічних систем різних рівнів. Attempt to summarize practice ...
354912
  Скришевський Валерій Антонович Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію : Дис....доктора фізико-математ.наук:01.04.10 / Скришевський Валерій Антонович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 326л. – Бібл.:л.299-326
354913
  Скришевський Валерій Антонович Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Скришевський В.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 32 с.
354914
  Надточій А.Б. Генерація акустичної емісії в монокристалах KC1 при дії деформацій ультразвукової хвилі / А.Б. Надточій, О.В. Ляшенко, І.В. Островський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджувалася акустична емісія (АЕ) при впливі ультразвука (УЗ) на монокристали KC1. Виявлено, що у монокристалах KC1 АЕ спостерігається для різних дискретних частот УЗ. Причина виникнення АЕ зв"язується з необхідністю просторового збігу локальних ...
354915
  Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 155 л. – Бібліогр.: л. 140-155
354916
  Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
354917
  Галкіна О.А. Генерація дерев сценаріїв для багатоступеневих стохастичних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено структуру багатоступеневого стохастичного програмування для прийняття рішень в умовах невизначеності з використанням методу генерації дерев сценаріїв. Аналізується багатоступенева оптимізаційна динамічна задача управління ...
354918
  Рибальченко В.К. Генерація живої електрики / В.К. Рибальченко, Н.І. Власенко, Б.П. Романюк. – Луганськ : Елтон-2. – (Таємниці клітинних мембран). – ISBN 5-330-01197-5
Кн. 1. – 1999. – 120с.
354919
  Лук"янов П.В. Генерація звука лопаттю гелікоптера при косому обдуванні потоком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив косого обдування лопаті гвинта гелікоптера на процес генерації звука. Встановлено, що від кута постановки лопаті зустрічному потоку запежить не тільки рівень звука, що генерується, але також й форма розподілу тиску, котрий істотно ...
354920
   Генерація коливань КНІ транзистором / С.П. Павлюк, Г.К. Нінідзе, Л.В. Іщук, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджені коливання напруги й струму в польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі (КНІ)". Показано, що зміною умов живлення транзистора можна в широких межах змінювати частоту коливань (1 кГц - 1 МГц), а також їхній ...
354921
  Кришталь О.Н. Генерація магнітно-акустичних хвиль у передспалаховій плазмі активних областей / О.Н. Кришталь, С.В. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-86. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізичні умови генерації хвиль магнітно-акустичного типу внаслідок розвитку відповідної низькочастотної нестійкості в плазмі поверхневого шару петельної структури в активній області на Сонці. Показано, що причиною появи нестійкостей може бути ...
354922
  Багінський В.В. Генерація наносекундних стоксових імпульсів у самофокусуючих ВКР-активних рідинах при збудженні гігантським імпульсом рубінового лазера / В.В. Багінський, А.І. Іванісік, М.М. Лопійчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Результати експериментальних досліджень, що складають основу роботи, підтверджують перспективність використання органічних самофокусуючих рідин для створення перетворювачів лазерного випромінювання на основі ВКР. Показано, що завдяки динаміці ...
354923
  Патриляк І. Генерація нескорених // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 6


  В історії кожного народу є події, які, попри реальну матеріальну поразку, перетворюються на духовну перемогу, стають поштовхом до формування національних міфів, джерелом натхнення для багатьох поколінь митців, фундаментом інтегруючої колективної ...
354924
  Гребеннік І.В. Генерація перестановок різних елементів, які містять цикли // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 55
354925
  Качалова Н.М. Генерація спектрального суперконтинууму в мікрострукрурованих волокнах / Н.М. Качалова, В.С. Войцехович, В.В. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Створено джерело спектрального суперконтинууму на базі фемтосекундного Ti:Sapphire лазера Мirа Optima 900-F ma мікроструктурованого фотонно-кристалічного волокна Thorlabs NL-2,4-800. Отримано генерацію суперконтинууму в спектральній області 580-1000 нм ...
354926
  Іванов І.Ю. Генерація схеми RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема генерації простих чисел в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів для їх подальшого використання в якості складових схеми RSA. Запропоновано модифікацію алгоритму Рабіна-Міллера, що дозволяє доручити перевірку числа на ...
354927
  Полєжаєва І.О. Генерація та оцінка перспективних партнерів у маркетингових каналах розповсюдження : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-90. – Бібліогр.: 10 назв
354928
  Карнаухов І.М. Генерація та рух дислокаційних перегинів під впливом зовнішнього імпульсного навантаження / І.М. Карнаухов, О.Є. Погорєлов, М.С. Чернолевський // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 295-304. – ISSN 1024-1809


  У рамках моделі Френкеля-Конторової розглянуто генерацію дислокаційних перегинів поблизу поверхні зразка металу під впливом зовнішнього імпульсного навантаження. Показано, що імпульсне навантаження генерує дислокаційні перегини, які утворюються поблизу ...
354929
  Бабій Г.М. Генерація туристичних маршрутів на основі вподобань туриста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 254-256
354930
  Кременецький Ігор Олексійович Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі : Дис...канд.фізико-математичних наук:01.04.08 / Кременецький Ігор Олексійович; АНУ;Ін-тут Космічних Досліджень НАНУ-НКАУ. – Київ, 2002. – 148с. – Бібліогр.:с.135-148
354931
  Кременецький Ігор Олексійович Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Кременецький І. О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:14 назв.
354932
  Парновський О.С. Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олексій Сергійович Парновський; НАНУ; Нац. косм. агенство України, Ін-т косм. досліджень. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.:18 назв
354933
  Ковальський С І. Генериальний опис 1765-1769 рр як джерело до вивчення соціально економічної історії Лівобережної України (за документами і матеріалами Переяславського плку) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальський І.С,; АН УРСР. – К, 1966. – 360л. – Бібліогр.:л.1-13
354934
  Качуровський І.В. Генерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-329-Х
Кн. 1 : Література европейського середньовіччя. – 2005. – 384с.
354935
  Качуровський І.В. Генерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-455-3
Кн. 2. – 2008. – 376с.
354936
  Грошковский Я. Генерирование высокочастотных колебаний и стабилизаця частоты / Я. Грошковский. – М, 1953. – 364с.
354937
  Ручкин В.А. Генерирование дешевой электроэнергии / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2014. – 19, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 18. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-346-8
354938
  Камший Геннадий Тимофеевич Генерирование и изучение свойств некоторых стабильных карбокатионов с бициклооктенильными и бициклооктадиенильными оставами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Камший Геннадий Тимофеевич; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1980. – 18л.
354939
  Корнеенко И.А. Генерирование и поведение низкочастотного электромагнитного поля в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнеенко И.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова, 1953. – 8л.
354940
  Петрович Н.Т. Генерирование и преобразование электрических импульсов / Н.Т. Петрович, А.В. Козырев. – Москва, 1954. – 428 с.
354941
  Ярмолик В.Н. Генерирование и применение псевдослучайных сигналов в системах испытаний и контроля / В.Н. Ярмолик, С.Н. Демиденко; АН Белорусской ССР; Институт технической кибернетики АН БССР. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 198 с.
354942
  Лучук А.М. Генерирование и разделение частотных сигналов в телемеханике. / А.М. Лучук. – К., 1966. – 196с.
354943
  Хольман Г. Генерирование и усиление дециметровых и сантиметровых волн / Г. Хольман. – Москва : Советское радио, 1948. – 141с.
354944
   Генерирование и усиление СВЧ колебаний : руководство для проведения практических занятий по полупроводниковой электронике, часть IV / А.С. Александров, В.В. Заенцев, Н.В. Котосонов, Я.Л. Хлявич, О.А. Челноков. – Воронеж, 1971. – 96 с.
354945
  Рихтер С.Г. Генерирование и усиление фазоманипулированных сигналов с помощью систем фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Рихтер С. Г.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
354946
  Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов / Г.А. Месяц. – Москва, 1974. – 256 с.
354947
  Долгоплоск Б.А. Генерирование свободных радикалов и их реакции / Б.А. Долгоплоск, Е.И. Тинякова. – М., 1982. – 254с.
354948
  Морозов А.М. Генерирование случайных величин с помощью нормального случайного процесса : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Морозов А.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 16л.
354949
  Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов / М.П. Бобнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 239 с. : черт. – Библиогр.: с. 234-237
354950
  Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов и измерение их параметров / М.П. Бобнев. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 119 с. : черт. – Библиогр.: с. 117-119. – (Библиотека радиоэлектроники)
354951
   Генерирование электрических колебаний специальной формы : в 2-х частях. – Москва
Т. 1. – 1951. – 419 с.
354952
  Стариченко В.Ф. Генерирование, строение и некоторые свойства анион-радикалов-ароматических нитросоединений.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стариченко В.Ф.; Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1977. – 18л.
354953
   Генерльный Совет Первого Интернационала 1864-1866.. – М, 1961. – 364с.
354954
  Егиазаров Ю.Г. Генерогенно-каталитическая изомеризация углеводородов / Ю.Г. Егиазаров, М.Ф. Савчиц, Э.Я. Устиловская. – Минск : Наука и техника, 1989. – 309 с.
354955
  Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
354956
  Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 128 л. – Бібліогр. : л. 107-128
354957
  Чуприн В. Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет / В. Чуприн, В. Вишняков, М. Пригара // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 323-335. – ISSN 2221-5212
354958
  Житницька А.А. Генерування інформаційного контенту як компетентність майбутнього журналіста // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 51-59. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
354959
  Варбанець С.П. Генерування послідовностей інверсних конгруентних псевдовипадкових чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець С.П. ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т мат., екон. і механіки. – Одеса, 2010. – 179 л. – Бібліогр.: л. 171-179
354960
  Логінов О.О. Генерування радіального магнітного поля Сонця глобальними гідродинамічними течіями / О.О. Логінов, В.Н. Криводубський, О.К. Черемних // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 2 (212). – С. 20-33. – ISSN 0233-7665
354961
  Ільченко К. Генеруємо нові ідеї // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 1


  Інформаційні технології електронної комерції та електронного урядування, захисту кіберпростору, проектування та управління проектами, теорія несилової взаємодії та її застосування, технології електронної освіти, штучного інтелекту й інформаційної ...
354962
  Джеоффри И.Ч. Генесиз, свойства и использование тропических железистых и черных слитых почв Нигерии : Автореф... канд. с. х.наук: 06.00.01 / Джеоффри И. Ч. Н.; Кубан. с.х. ин-т. – Краснодар, 1981. – 26л.
354963
  Ауэрбах Ш. Генетика / Ш. Ауэрбах. – Москва, 1969. – 280с.
354964
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 3. – 2002
354965
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 1. – 2002
354966
   Генетика. – Москва. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 2. – 2002
354967
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 10. – 2002
354968
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 4. – 2002
354969
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 1. – 2003
354970
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 3. – 2003
354971
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 4. – 2003
354972
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 7. – 2003
354973
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 1. – 2007
354974
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 2. – 2007
354975
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 3. – 2007
354976
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 4. – 2007
354977
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 8. – 2007
354978
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 9. – 2007
354979
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 10. – 2007
354980
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 11. – 2007
354981
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 12. – 2007
354982
   Генетика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Сиволоб А.В. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за заг. ред. А.В. Сиволоба ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 975-966-439-108-2
354983
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 12. – 2008
354984
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 1. – 2008
354985
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 2. – 2008
354986
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 5. – 2008
354987
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 6. – 2008
354988
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 7. – 2008
354989
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 8. – 2008
354990
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 9. – 2008
354991
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 10. – 2008
354992
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 11. – 2008
354993
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 3. – 2009
354994
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 1. – 2009
354995
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 2. – 2009
354996
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 4. – 2009
354997
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 5. – 2009
354998
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 6. – 2010
354999
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 7. – 2010
355000
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 8. – 2010
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,