Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
348001
  Кондель-Пермінова "Генезис" нашого буття від Оксани Чепелик // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 102-105. – ISBN 978-966-8917-14-1
348002
  Ратна Галина "Генезис", або що таке соціальна скульптура : мультимедійний проект Оксани Чепелик // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
348003
   "Генералами становятся не сразу" : "Лучшая региональная туристская фирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-49
348004
  Крупач М. "Генералісімус народа" (до проблеми генезису диптиха Євгена Маланюка "Генерал Павленко") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 50-75. – ISSN 0130-528Х


  Розгнлянуто причини, які спонукали Є. Маланюка до написання та публікації 1 березня 1921 р. в літературному журналі культурно-освітнього гуртка Штабу Армії УНР "На хвилях життя" диптиха "Генерал Павленко"
348005
  Хао Лі "Генералове військо" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 103-108. – ISSN 0320-8370
348006
  Зорин В. "Генеральний день" / В. Зорин. – Харків, 1931. – 160 с.
348007
  Грабовський С. "Генеральний план OST"... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 4-5


  У неототалітарній міфології путінізму.
348008
  Яськів Б. "Генеральний план міста Києва давно потребує внесення радикальних змін" / розмову вела Наталія Єпіфанова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 34-36
348009
  Пичугина Т.Е. "Генеральские дочки" в драматургии fin de siecle: Фрекен Жюли, Гедда Габлер, Электра // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 79-83. – ISSN 2312-3036


  "Проводится сравнительный анализ образов заглавных героинь драм А. Стриндберга «Фрекен Жюли» (1888), Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890) и Г. фон Гофмансталя «Электра» (1903). Несмотря на различия в трактовке этими авторами «женского вопроса», и фрекен ...
348010
  Смольницька О. "Генерика і архітектоніка": очима філософа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 4, 5


  Роздуми над працею Ігоря Качуровського "Генерика і архітектоніка" (у 2-х тт., К., 2006-2008)
348011
  Капетанакіс І. [Генеральний секретар. Вечірка. Обід гусака / Іліас Капетанакіс ; передмова: Платон Мавромустакас ; Добірка творів: Марія Лазу. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1992. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Бібліотека новогрецької драматургії]). – ISBN 960-248-084-Х
348012
  Зайцев Ю.Д. Генезис Народного руху України : львівська організація // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 143-155. – ISSN 0130-5247
348013
  Квятко Т.М. Генезис наукових основ теорії конкуренції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 154-162. – (Економічні науки)
348014
  Тучак Т.В. Генезис наукової думки щодо рентних платежів / Т.В. Тучак, О.М. Яременко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 13-17. – ISSN 2409-1944
348015
  Крижанівський В.В. Генезис незалежної судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню соціальної та правової природи незалежності судової влади, удосконаленню системи засобів її забезпечення. Розглядаються проблеми взаємодії судової влади із законодавчою й виконавчою гілками влади. Звертається увага на ...
348016
  Крижанівський В. Генезис незалежної судової влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 37-41
348017
  Козирєва В.П. Генезис неспроможності та банкрутства / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-83.
348018
   Генезис нефти и газа.. – М, 1967. – 712с.
348019
  Патарідзе-Вишинська Генезис нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 169-189. – ISSN 1994-1749
348020
  Зайцев О.В. Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.) / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 3 (75). – C. 50-62. – ISSN 2524-0323
348021
  Долинська М.С. Генезис нотаріату в Київській Русі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія юридична ; Вип. 2)
348022
  Івахненка М.О. Генезис образу дракона та його функції у японській чарівній казці // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 1608-0599
348023
  Иоаннисян А.Р. Генезис общественного идеала Фурье. / А.Р. Иоаннисян. – М-Л, 1939. – 224с.
348024
  Кузнецов Д.А. Генезис организационно-технического обезпечения Интернета в аспекте его правового регулирования // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
348025
  Ступницький О.І. Генезис організаційних структур корпорацій в умовах нових геоекономічних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 259-267
348026
  Стеценко Н.С. Генезис органов исполнения судебных решений в Украине до судебной реформы 1864 года // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2011. – Вип. 116. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
348027
   Генезис осадков и фундаментальные проблемы литологии. – Москва : Наука, 1989. – 229с.
348028
  Ареф"єв С.О. Генезис основних напрямків реструктуризації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 109-114
348029
  Скрипкін О.Г. Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено основні етіологічні умови формування соціальних страхів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. In the article the basic etiologic mechanisms of social fears forming of military serviceman are ...
348030
  Савенко Я.М. Генезис основных противоположностей жизни. / Я.М. Савенко. – К., 1964. – 96с.
348031
  Яцинин Н.Л. Генезис остаточных солонцов / Н.Л. Яцинин. – Алма-Ата, 1989. – 91с.
348032
  Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 291-297
348033
  Козленко А. Генезис оцінки достовірності доказів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 274-275
348034
  Сварник Б.В. Генезис пантоміми в умовах соціокультурного простору античного суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 276-286. – ISSN 2225-7586


  "Здійснено культурологічне дослідження процесу формування та становлення пантоміми як самостійного виду театрального мистецтва за часів античності на основі аналізу раритетних джерел; уточнено та доповнено термінологічне поняття «пантоміма»; розглянуто ...
348035
  Христич І. Генезис пенітенціарної системи в Україні та світі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 259-265. – ISSN 2663-5313
348036
  Коробенко Н.П. Генезис пенсійних правовідносин у праві соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-122
348037
  Грандт В.В. Генезис перфекціонізму: теоретична експлікація проблеми // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 30-35. – ISSN 2310-4368
348038
  Олійник Т.І. Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 42-45. – ISSN 2306-6806
348039
  Склярук І. Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-30
348040
  Анпілогов О. Генезис повноважень прокуратури щодо захисту економічних інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 34-39


  Про права людини в правовій державі.
348041
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
348042
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
348043
  Захаров С.А. Генезис покровной складчатости / С.А. Захаров. – Душанбе, 1979. – 167с.
348044
  Задорожний А.В. Генезис политико-правовой идеологии мондиализма // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 68-74. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
348045
  Волженцева И.В. Генезис полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : дисс. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ирина Викторовна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одесс. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2013. – 535 л. – Прил.: л. 492-535. – Библиогр.: л. 430-491
348046
  Волженцева І.В. Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
348047
  Шкурат І.В. Генезис поняття "демократія" в контексті глобалізаційних процесів: теоретико-методичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
348048
  Томашевська А.М. Генезис поняття "інвестиції" як основної складової інвестиційної діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-26
348049
  Мартиненков В. Генезис поняття "інноваційний розвиток сільських територій" // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 19-22. – ISSN 2078-5860
348050
  Мацелюх І.А. Генезис поняття "проступок" в історії європейського права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 384-388. – ISBN 978-617-7293-17-9
348051
  Падучак Б. Генезис поняття "технологія" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 134-141
348052
  Чимош К.С. Генезис поняття "транспортна логістика" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 119-122. – ISSN 2306-6792
348053
  Іванова А.М. Генезис поняття «інфраструктура ринку споживчих товарів» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 164-168
348054
  Купіна Л. Генезис поняття ефективності норм права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 180-188. – ISSN 2306-9082
348055
  Пінчук Є.А. Генезис поняття і сутності модернізації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 29-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Генезис поняття і суть модернізації освіти" аналізуються наступні основні проблеми. Само поняття модернізації, що сформувалося в певних історичних і соціокультурних умовах, наповнилося новим, відповідним цим умовам змістом і несло інший сенс. ...
348056
  Бочелюк В.В. Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 64-71. – ISSN 2219-2654
348057
  Чубенко І.В. Генезис поняття корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 113-118.
348058
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 423, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-642-1
348059
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков. – [Вид. 3-тє, випр. та допов. ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2014. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7071-02-9
348060
  Ямковий М.О. Генезис поняття та сутність допиту // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 185-192.
348061
  Будков В.Д. Генезис понять "генотип" і "фенотип" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
348062
  Пигров К.С. Генезис постижения социума: горизонт и созерцание // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 4-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
348063
  Кудря І.Г. Генезис постіндустріальної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
348064
  Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почвообразования / А.А. Роде. – М., 1984. – 256с.
348065
  Радченко О.В. Генезис прав людини як передумови виникнення правової держави: неоінстинктивістський підхід // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
348066
  Опольська Н.М. Генезис права на свободу творчості в Стародавньому Римі // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 222-225. – ISSN 2524-017X
348067
  Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100.
348068
  Королюк Т.О. Генезис правил фіскального регулювання в Україні та світі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 49-56. – ISSN 2306-6814
348069
  Апанасенко К. Генезис правового інституту комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 52-54. – Бібліогр.: на 25 пунктів
348070
  Гомотюк О. Генезис правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці / О. Гомотюк, Т. Сліпченко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 82-86. – ISSN 2524-0129
348071
  Шамрай В. Генезис правового світогляду Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює становлення політичних та правових поглядів Міхновського, які стали основою його правової думки та майбутнього проекту конституції. Статья освещает становление политических и правовых взглядов Михновского, которые стали основой его ...
348072
  Яковюк І. Генезис правової культури об"єднаної Європи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
348073
  Оніщенко Н.М. Генезис правової системи та соціальна регуляція // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
348074
  Берлач А. Генезис правової системи України: у пошуках нових методологічних підходів : [рецензія] / А. Берлач, Т. Пікуля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
348075
  Мірошниченко М.І. Генезис правової системи: критерії структурування, етапи (питання теорії та історії) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
348076
  Максимов И.В. Генезис правовых основ регламентации административного штрафа в России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.176-186. – ISSN 1608-8794
348077
  Дудников А.Л. Генезис правовых представлений об економических преступлениях в 60-80-х годах ХХ ст. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 133-140. – ISSN 0201-7245
348078
  Чечерський В. Генезис правозахисної діяльності прокурора в банківській сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 98-103


  "... У період світової фінансової кризи".
348079
  Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179 л. – Бібліогр. : л. 159-179
348080
  Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
348081
  Тюптя О. Генезис предметної сфери батьківства в історико-культурній перспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-51. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історичні етапи батьківсько-дитячих відносин. Представлено вивчення материнства та батьківства з історико-психологічної й культурно-історичної точок зору. Робиться спроба розвести поняття материнства та батьківства. Загалом ...
348082
  Бирштейн Я.А. Генезис пресноводной, пещерной и глубоководной фаун / Я.А. Бирштейн. – Москва : Наука, 1985. – 247 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 226-246
348083
  Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования : Учебное пособие / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 216с. – ISBN 5-86225-656-3
348084
  Гасанов Р.И. Генезис преступного поведения и его эмперические исследования (анализ работы криминолога, академика В.Н. Кудрявцева) / Р.И. Гасанов, М.Т. Задояный, Д.А. Зубов // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-35. – Бібліогр. в кінці ст.
348085
  Покровский И.А. Генезис преторского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 37-108. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
348086
  Вельган М. Генезис преторського едикту в римському приватному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-54
348087
  Андрєєв В.О. Генезис присяги державного службовця як складового елемента його правового статусу // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 25-31. – ISSN 2311-6420
348088
  Русских В.Г. Генезис проблем образования в отечественной государственной политике XVIII в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 75-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье проанализированы основные направления государственной политики России по патриотическому воспитанию молодежи в XVIII в. Рассмотрены законодательные акты императоров и императриц данного периода.
348089
  Симчук А С Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи до судової реформи 1864 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 441-447. – ISSN 1563-3349
348090
  Симчук А.С. Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи після Судової реформи 1864 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-225.
348091
  Насонова К.Ю. Генезис проблеми розуміння авторського тексту у філософській герменевтиці // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 92-103
348092
  Савчук К.О. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К.О. Савчук, О.В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 156-162
348093
  Савчук К.О. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К.О. Савчук, О.В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 128-134


  Basic theoretical conceptions of correlation of international and domestic law (foremost dualistic and monistic directions) are analysed in the article, and similarly their advantages and failings in their application in the modern world.
348094
  Краснокутський О.В. Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан її розробки у період Новітнього часу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 19-33. – ISSN 2072-1692
348095
  Рыклин М.К. Генезис противопоставления природы и культуры в работах Клода Леви-Строса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рыклин М.К.; АН СССР. Ин-т филос. – Москва, 1977. – 23л.
348096
  Кравцов С. Генезис професійної кваліфікації в контексті теоретизування в соціальних і економічних науках / С. Кравцов, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-6912 04
348097
  Булкот Г.Л. Генезис процедури банкрутства та його сучасний стан у контексті світової системи правового регулювання економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
348098
  Пацурія Н.Б. Генезис публічно-правових засад регулювання обов"язкового страхування у сфері господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 87-95. – ISSN 2227-796X


  У стаття досліджуються проблемні питання господарсько-правового регу-лювання відносин із обов"язкового страхування за ознаками сфера здійснення та особливий суб"єктний склад. Аналізується специфіка реалізації вказаних правовідносин у сфері ...
348099
   Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – 101, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
348100
  Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н. э. - I в. н. э.) / В.И. Кузищин. – М., 1976. – 267с.
348101
  Урусов В.М. Генезис растительности и рациональное природопользование на Дальнем Востоке / В.М. Урусов. – Владивосток, 1988. – 356с.
348102
   Генезис редкометальных и свинцово-цинковых стратиформных месторождений.. – М, 1986. – 247с.
348103
  Бутерко Я.М. Генезис рефлексивних уявлень у філософській проблематиці // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 108-116
348104
  Величко В.Є. Генезис розвитку вільного програмного забезпечення в університетській освіті // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 7-14. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто питання розвитку вільного програмного забезпечення в університетській освіті.
348105
  Заяц А.І. Генезис розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 220-223. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
348106
  Пливачевський Е.В. Генезис розвитку економічної злочинності у Польщі / Е.В. Пливачевський, А. Бутирський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 246-259. – ISSN 1026-9932
348107
  Провоторов О.П. Генезис розвитку заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб вітчизняному законодавстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 280-294. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
348108
  Савчеико О.І. Генезис розвитку міграційних процесів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-112.
348109
  Боцвінок С. Генезис розвитку образу успішності в системі цінностей українців // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 14-21. – ISSN 2312-1246
348110
  Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров"я в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
348111
  Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров"я в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0132-1331
348112
  Дарсанія Л.В. Генезис розвитку ризику у трудовому праві та праві соціального забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 144-151. – ISSN 2617-5967
348113
  Ложачевська Генезис розвитку транснаціональних компаній та їх особливості функціонування в сучасних умовах / Ложачевська, ОМ, М.В. Новикова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 65-70
348114
  Романів Р. Генезис ролі активу в різних концепціях балансових теорій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 140-151. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "В статті розглянуто розвиток статичної та динамічної балансових теорій в розрізі вчень різних науковців та дано критичний аналіз компромісних варіантів. Доведено домінуючий вплив суперечливих інтересів різних груп користувачів бухгалтерської ...
348115
   Генезис романа в литературах Азии и Африки.. – М, 1980. – 288с.
348116
   Генезис рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле = Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
Т. 1. – 1984. – 534с.
348117
   Генезис рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле = Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
Т. 2. – 1984. – 405с.
348118
   Генезис рудных формаций и практическое заначение рудно-формационного анализа на Северо-Востоке СССР. – Магадан, 1990. – 155с.
348119
  Капранов С.В. Генезис сакрального простору в міфології сінто // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 152-159. – ISSN 1608-0599
348120
  Турпетко О.А. Генезис світової фінансової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 50-56


  У статті досліджуються генезис світової фінансової системи, особли- вості використання системного підходу при аналізі даної категорії, її структури, систематизації особливостей та закономірностей розвитку. В статье исследуются генезис мировой ...
348121
  Гуйван П. Генезис світоглядного сприйняття часу: філософсько-юридичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 391-395. – ISSN 2663-5313
348122
   Генезис сенсорных способностей.. – М, 1976. – 256с.
348123
  Соснина А.В. Генезис сервитутов на территории Украины // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 42-47
348124
  Кизильштейн Л.Я. Генезис серы в углях / Л.Я. Кизильштейн. – Ростов -на-Дону, 1975. – 198с.
348125
  Шкурин Григорій Тимофійович Генезис симентальської породи в Україні : Автореф... доктора сільськогосподарськихнаук: 06.02.01 / Шкурин Григорій Тимофійович; УААН. – с.Чубинське, 1999. – 36л.
348126
  Гринюк Р.М. Генезис системи прямого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 38-39. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
348127
  Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. – 224с. – Додатки л. 191 -200. – Бібліогр.: л. 201 - 224
348128
  Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
348129
  Яремчук О.В. Генезис сімейної медицини та перспективи його розвитку на теренах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 130-134. – ISSN 2306-6814
348130
  Андрейчак В.О. Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну / В.О. Андрейчак, В.Д. Євтєхов, А.В. Євтєхова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0204-3548
348131
  Кульчицька Ганна Генезис скелетних і зональних псевдомонокристалів / Кульчицька Ганна, Герасимець Ірина, Бельський Володимир // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-6220
348132
  Гришин П.В. Генезис слитых почв европейской лесостепи (район Среднего Поволжья) / Гришин П.В., Ломако Е.И. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1972. – 94 с. – Библиогр.: с. 87-93
348133
  Чухрукидзе К.К. Генезис события у Жиля Делеза: от множественного к Всеобщему // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-153. – ISSN 0042-8744
348134
  Мартиросян Ш.С. Генезис современной экологической ситуации и общественные системы : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ш.С.; МВ и ССО Арм. ССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 22л.
348135
  Дементьев А.Н. Генезис современных проблем разграничения компетенции между органами государственной и местной власти в Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.41-48
348136
  Марков Д.Ф. Генезис социалистического реализма / Д.Ф. Марков. – Москва, 1970. – 308с.
348137
   Генезис социалистического реализма в литературах стран Запада.. – М, 1965. – 400с.
348138
  Беседа Н. Генезис соціально-медичних основ здоров"язбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутнісний зміст поняття "здоров"язбереження". Систематизовано уявлення про здоров"я, засоби й методи його збереження в різні історичні епохи. Охарактеризовано соціально-медичні основи здоров"язбереження дітей і молоді в історії людства. На ...
348139
  Гордополова Н.В. Генезис соціального аудиту / Н.В. Гордополова, І.М. Сисоєва, Н.М. Головай // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 134-143. – ISSN 2411-4413
348140
  Яковлева О.В. Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 1817-3764
348141
  Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-11. – Бібліогр.: с. 5, 7-11
348142
  Барабашова Г.Д. Генезис спектров поглощения производных бензола, содержащих n-двуродные и n-двуакцепторные контраполяризованные системы : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Барабашова Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 28л.
348143
  Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп"ютерної інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 138-140.
348144
  Кравцова Т. Генезис становлення державної податкової служби в забезпеченні наповнення державного бюджету / Т. Кравцова, Т. Гречана // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 20-25
348145
  Мартишин Д.С. Генезис становлення державотворчої соціальної доктрини православної церкви у контексті формування та розвитку християнської теології // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 90-96. – ISSN 2306-6814
348146
  Дубас Р.Р. Генезис становлення енергетичного права ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 550-557. – ISSN 1563-3349
348147
  Попадюк Б. Генезис становлення інституту нотаріату // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7611-44-7
348148
  Прядко А. Генезис становлення системи безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 112-118
348149
  Чорна К.П. Генезис становлення та розвитку державних утворень на українських землях: державно-управлінські аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. / Чорна Катерина Павлівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2019. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 33 назви
348150
  Іванов М.О. Генезис становлення та розвитку кримінальної відповідальності за хуліганство на теренах України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 46-49. – ISBN 978-966-916-708-8
348151
  Кудерська Н.І. Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщини / Н.І. Кудерська, І.О. Кудерська // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 57-64
348152
  Боголюбова Л.И. Генезис степеней стравнения французских прилагательных и наречий : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Боголюбова Л. И.; ЛГУ. – Л., 1979. – 25л.
348153
  Гаращук О.В. Генезис стратегії і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 281-289. – ISSN 0321-0499
348154
  Вергун В. Генезис стратегічного менеджменту під впливом модифікації пріоритетів управління фірмою // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 185-199. – ISBN 978-966-2075-05-2
348155
   Генезис стратиформных колчедарных месторождений.. – М, 1981. – 132с.
348156
  Демченко Н.А. Генезис страхового маркетинга в єкономической науке // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 42-45. – ISSN 1993-3541
348157
  Клапків Ю. Генезис страхової справи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 243-254. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено питання генезису страхової справи, виокремлено основні етапи розвитку на основі дослідження історії економічних процесів, що мали місце в процесі формування сучасної людської цивілізації. Показано, що становлення страхової справи відбувалось ...
348158
  Хуцишвили Г.Ш. Генезис структуры теоретического мышления / Г.Ш. Хуцишвили. – Тбилиси, 1989. – 182 с.
348159
  Михайловський В.І. Генезис суб"єктивних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 186-190. – ISBN 978-617-7293-17-9
348160
  Кузьменко М.В. Генезис субщелочных гранитоидов и связанных с ними альбититов и закономерности распределения в них тантала и ниобия / М.В. Кузьменко, Н.А. Акелин. – Москва : Наука, 1965. – 124с.
348161
  Мельник А.М. Генезис судової практики і судового прецеденту // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 191-194. – ISSN 2524-017X
348162
  Скригонюк М.І. Генезис суспільних (масових) заворушень і його правове обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-144. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми виникнення суспільних (масових) заворушень. Аналізується суспільний розвиток і заворушення у теоретико-правових вченнях. The article deals with origin of social disorders. The author analyses social development and disturbances ...
348163
  Воронич К.М. Генезис сутності категорії "продуктивність праці" та факторів її зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 32)
348164
  Пугачевська К.Й. Генезис сутності конкурентних переваг підприємства / К.Й. Пугачевська, М.В. Гомба // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 113-118. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
348165
  Бурячок О. Генезис сучасних наукових досліджень присвячених державно-правовим поглядам М.Х. Бунге // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 114-117


  У статті аналізується генезис сучасних наукових досліджень, присвячених окремим державно-правовим поглядам М.Х. Бунге, визначаються основні характерні ознаки історіографій кожного періоду.
348166
  Якимова С. Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 535-539. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
348167
  Ігнатенко М.А. Генезис сучасного художнього мислення / М.А. Ігнатенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 287 с.
348168
  Оржаховська А.А. Генезис сучасної доктрини прав дитини: конституційно-правовой аспект // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-7166-35-9
348169
  Чиж Ю. Генезис та адміністративно-правове розуміння співвідношення понять "Посадова особа" і "службова особа" у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 94-97
348170
  Рябініна Л.М. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 36-47 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
348171
  Фененко П.О. Генезис та еволюція державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 157-163
348172
  Бойко І.Й. Генезис та еволюція джерел права в Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
348173
  Зеліско І.М. Генезис та еволюція економічної категорії "фінансові ресурси" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
348174
  Карапетян Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Е. Карапетян, О. Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 36-48. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
348175
  Біляцький С.Д. Генезис та еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій / С.Д. Біляцький, А.Б. Добровольська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 1728-6220
348176
  Смирнова К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 365-375. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена аналізові передумов розвитку правових інструментів правового регулювання конкуренції в Євросоюзі.
348177
  Царенко О.В. Генезис та еволюція теорії конкурентних переваг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-18.
348178
  Чорноус А.В. Генезис та еволюція українського політичного міфу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 248-261
348179
  Кульчицький В.С. Генезис та еволюція української конституції : Навчальний посібник для студ. юридичного факультету / Кульчицький В.С., Бойко І.Й.; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 96с. – (доп. карт. юр.). – (Навчальні посібники ; Число 11)
348180
  Смутчак З.В. Генезис та особливості регулювання міграційного руху населення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 144-164. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
348181
  Соколов В.Ю. Генезис та особливості функціонування нелегальних бібліотек в Україні: історичні та соціально-політичні чинники діяльності (закінчення) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 7-21. – ISSN 2707-3335
348182
  Сопронюк І.О. Генезис та розвиток принципу процесуальної економії у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 487-494. – ISSN 1563-3349
348183
  Камінський А. Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  На основі дослідження генезису та специфіки розвитку системи бюро кредитних історій обґрунтовано тезу про формування олігополістичної структури ринку кредитної звітності в Україні. Досліджено конкурентні переваги та стратегії основних гравців. ...
348184
  Гоптарєв О.І. Генезис та сутність транспарентності в діяльності судової влади // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 112-121. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
348185
  Тимошенко О.Т. Генезис та сучасне розуміння духовності у філософії О. Меня // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 126-128
348186
  Мужинська Т.Д. Генезис та сучасні проблемні аспекти інституту евтаназії в міжнародному праві // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 196-198. – ISBN 978-966-419-280-1
348187
   Генезис твердых горючих ископаемых.. – М, 1959. – 360с.
348188
  Силкін В.В. Генезис теоретичних поглядів на галузеві зрушення в економіці регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 86-89 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
348189
  Реутов В.Є. Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток / В.Є. Реутов, Н.З. Головченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-22
348190
  Ройко І.М. Генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку розвитку акцій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814
348191
  Козлов А.А. Генезис теории пространства и времени Канта / [соч.] А.А. Козлова. – Киев : Унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – [2], VI, [2], 264, II с.
348192
  Шишкин М.И. Генезис теорий монополии в марксистско-ленинской и буржуазной литературе (1840-1930 гг.) / М.И. Шишкин. – Ленинград, 1985. – 153 с.
348193
  Семенченко Т.О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 58-67
348194
  Семенченко Т.О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 58-67
348195
  Скаранік С.С. Генезис теорії людського капіталу в контексті соціально-економічного розвитку регіону // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 123-127
348196
  Педь І.В. Генезис теорії міжнародної податкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 114-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються ключові етапи історичного розвитку теорії міжнародної податкової конкуренції.
348197
  Соломянюк Н.М. Генезис теорії стейкхолдерів / Н.М. Соломянюк, Ю.Є. Соловйова, Т.В. Саліонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (228). – С. 55-62. – ISSN 2522-1620
348198
  Квятко Т.М. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем / Т.М. Квятко, Н.І. Рижикова // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 2524-0455
348199
  Чечель О.М. Генезис теорій людського потенціалу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 111-114.
348200
  Ходжаян А.Р. Генезис теорій структурних трансформацій економічної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 24-39
348201
  Судин Ю. Генезис терміну "гудвіл" у системі фінансового та управлінського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 74-83. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
348202
  Васильків Ф.Ф. Генезис тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
348203
  Коломиец Н.Г. Генезис технических знаний / Н.Г. Коломиец, В.А. Сабадуха // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
348204
  Кузубова Т.О. Генезис тимчасового доступу до речей і документів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 74-80. – ISSN 1727-1584
348205
  Снеткова А. Генезис трактування дефініції "інвестиції" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 44-52. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та узагальнено теоретичні підходи щодо трактування сутності поняття"інвестиції" як економічної категорії. На підставі критичного вивчення теорій зарубіжних та вітчизняних дослідників проведено порівняльний аналіз існуючих визначень ...
348206
  Колодяжна В.В. Генезис транскордонного співробітництва в контексті двосторонніх відносин України і Польщі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 132-135. – ISSN 2220-1394
348207
  Мальський М.М. Генезис транснаціонального виконавчого процесу крізь призму розвитку міжнародного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 154-160. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
348208
  Азарян О. Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми розвитку / О. Азарян, В. Соболєв // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 34-37. – ISSN 1606-3732
348209
  Савин А.Э. Генезис трансцендентальной монадологии в работах "позднего" Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.113-124. – ISSN 0042-8744
348210
  Зотов И.А. Генезис трапповых интрузивов и метаморфических образований Талнаха / И.А. Зотов. – М., 1979. – 156с.
348211
  Каиржанов А.К. Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 12-24. – ISSN 2307-4558


  У статті досліджується проблема походження прадавнього тюркського рунічного алфавіту. Автор піддає конструктивній критиці дві гіпотези походження рун: 1) фінікійсько-арамейську гіпотезу; 2) согдійську теорію утворення тюркських рун. У цій роботі ...
348212
   Генезис углеводородных газов и формирование месторождений. – Москва : Наука, 1977. – 290с.
348213
   Генезис углеводородов Доюркского комплекса Ханты-Мансийского месторождения (зона локального сжатия Западно-Сибирской плиты) / Ю.В. Коржов, Г.А. Лобова, В.И. Исаев, А.И. Стариков, М.Я. Кузина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 130-147 : рис. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
348214
  Чорна Н.М. Генезис українсько-польських взаємин в контексті інтеграції Польщі до Європейського союзу: інтерпретації українських дослідників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 129-136. – ISSN 2311-8164
348215
  Олефір В. Генезис українського експерементального роману 20-х років // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-203. – (Бібліотека Інституту філології)
348216
  Бичук І.О. Генезис української національної ідеї у поглядах С. Дністрянського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
348217
  Колич О.І. Генезис української полемічної течії та ії значення для формування філософсько-правових концепцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 273-281. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
348218
  Іванков В.М. Генезис управлінського обліку та перспективи його подальшого розвитку // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 20 (2). – C. 41-50. – ISSN 2306-0050
348219
  Лысенко В.Г. Генезис учения об атомах как проблема языка и мышления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 9-28. – ISSN 0042-8744
348220
  Марченко Є.О. Генезис уявлень про справедливість у традиційних, тоталітарних та перехідних суспільствах // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 295-301
348221
  Кісель В.Й. Генезис уявлень про сутність права власності: історія та сучасність // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 115-118
348222
  Воронюк О.О. Генезис уявлень про юридичну особу як суб"єкта права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 70-78. – (Право. Економіка. Управління)
348223
  Шмир І.П. Генезис факторних доходів у теорії оподаткування громадян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 21-28. – ISSN 1993-6788
348224
  Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья / А.П. Новосельцев. – Москва, 1980. – 286с.
348225
  Стрельченко Г.А. Генезис философии и ее закономерностей в свете ленинской теории отражения / Г.А. Стрельченко. – Ярославль, 1975. – 272с.
348226
  Беличенко А.В. Генезис философии цвета в контексте натурализации философии сознания // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 35-46. – (Серія "Гуманітарні студії")
348227
  Геде А. Генезис философского значения и историчность категории философского закона : Автореф... д-ра философ.наук: 622 / Геде А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. учен. совет по философ. наукам. – Москва-Прага, 1969. – 40л.
348228
  Жовтянник Н.С. Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 40-47. – ISSN 2306-6792
348229
  Тарасов А.О. Генезис флоры и зональной растительности Южного Заволжья : Автореф... д-ра биол.наук: 03.094 / Тарасов А.О.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 27л.
348230
  Кримський С.Б. Генезис форм і законів мислення / С.Б. Кримський. – Київ, 1962. – 125с.
348231
  Квасов О.Н. Генезис форм террористического насилия // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805


  В статье предлагается новая типология исторических форм развития террора, даются характеристика и особенности современного терроризма. Особое внимание уделяется анализу террористической деятельности. The paper offers a new typology of historic ...
348232
  Пасека М.О. Генезис формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 556-560. – ISSN 1563-3349


  Досліджується генеза формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики злочинів.
348233
  Присяжнюк І.І. Генезис формування інституту підтримання обвинувачення за часів звичаєвого права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 114-119. – ISSN 1563-3349
348234
  Шлапак А.В. Генезис формування регіонального фінансового простору в азійському мегарегіоні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
348235
  Ставицький А.В. Генезис функції держави для забезпечення економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 62-66


  У роботі проаналізований розвиток ідей щодо забезпечення економічної безпеки країни. Особлива увага приділена вивченню ролі держави у регулюванні рівня економічної безпеки в умовах різних економічних систем. The paper analyzes the development of ideas ...
348236
  Кравченко С.І. Генезис характеру впливу інтелектуального капіталу на ефективність діяльності суб"єктів господарювання / С.І. Кравченко, О.В. О.В. Корнєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 130-137


  Досліджено трансформацію структури інтелектуального капіталу та проаналізовано характер його впливу на діяльність підприємства в рамках різних економічних укладів. Доведено, що інтелектуальний капітал може слугувати інструментом покращення виробничої, ...
348237
  Белова І.М. Генезис холдингів та агроходингів в Україні як інституційних одиниць / І.М. Белова, О.П. Завитій, Н.В. Семенишена // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Овчарук В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 30. – С. 104-122. – ISSN 2706-9052
348238
   Генезис художественного произведения.. – М, 1986. – 226с.
348239
  Альошин В.В. Генезис цивільно-правового інституту завдатку // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 61-71. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
348240
  Шорохов І.М. Генезис цілого і деякі закономірності процесу розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
348241
  Винокур І.С. Генезис черняхівської культури на Волині і Поділлі // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.] / [редкол.: Баран В.Д. (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т археології Нац. акд. наук України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – С. 51-55. – ISBN 966-02-2836-8
348242
  Пиаже Ж. Генезис элементарных логических структур : Классификации и сериации / Ж. Пиаже, Б. Инельдер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 448с.
348243
  Петров В.В. Генезис элитного образования и его функции в современном обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 130-137. – ISSN 1811-0916
348244
   Генезис эндогенной минерализации Дальнего Востока.. – Владивосток, 1978. – 167с.
348245
   Генезис эндогенных рудных месторождений.. – М, 1968. – 720с.
348246
  Кыдырбаева Р. Генезис эпоса "Манас". / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1980. – 279с.
348247
  Ларьков А.П. Генезис эстетических переживаний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ларьков А. П.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 18л.
348248
  Зінкевич В.І. Генезис явища освіти в дискурсі життєвого циклу індустріальної цивілізації // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 48-56. – ISSN 2663-0265
348249
   Генезис японского капитализма.. – М, 1991. – 40с.
348250
  Прасолов Л.И. Генезис, география и картография почв. / Л.И. Прасолов. – М., 1978. – 263с.
348251
  Нарокова Раиса Павловна Генезис, диагностика и некоторые особенности мелиорации легких почв, заболоченных ожелезненными водами. (На примере почв. Окско-Мещер. полесья) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.01.03 / Нарокова Раиса Павловна ; МГУ , Фак-т почвоведения. – Москва, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20
348252
  Найчук Є. Генезис, еволюція і специфіка книги/циклу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 134-140
348253
  Найчук Є. Генезис, еволюція і специфіка книги/циклу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 352-361


  У статті проаналізовано зародження, розвиток та особливості наджанрового утворення "книга/цикл". Окремо розглядається історія явища, що в тій чи іншій формі існувало в різні літературні епохи, та історія терміна, який виник досить недавно. Розглянуто ...
348254
   Генезис, классификация и география почв. – М., 1974. – 693 с.
348255
  Безгубенко-Гнатишин Генезис, причини та наслідки світових економічних криз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 144-156. – ISSN 1818-5754
348256
  Король М.М. Генезис, причини та наслідки світових фінансових криз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6806
348257
   Генезис, свойства и мелиорация почв Среднерусского Черноземья : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 1987. – 142 с.
348258
  Сурма С. Генезис, структура и значение процедур измерений (филос. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: / Сурма С.; МГУ. Филос. Ф-тет. – М., 1961. – 12л.
348259
   Генезис, сутність та принципи податкової системи / А.С. Криклій, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович, В.А. Криклій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-20.
348260
  Шиян В.Д. Генезис, сучасні проблеми та перспективи дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.Д. Шиян, М.В. Возник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 33-35. – Бібліогр.: 2 назв.
348261
  Меграбян Б.В. Генезис, сущность и эволюция сосуществования социалистических и капиталистических государств : Автореф... канд. философ.наук: / Меграбян Б.В.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
348262
  Паламарчук А.С. Генезис, тератология, радиация и условия формирования корнеплода. : Автореф... доктор биол.наук: / Паламарчук А.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук. ВНИИ растениеводства. – Л., 1964. – 60л.
348263
   Генезис, эволюция и география почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1988. – 224 с.
348264
  Лаумянскі Генрык Генезіс Полацкай зямлі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 31-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
348265
  Кашаба О.Ю. Генезіс та еволюція поняття "політична опозиція" у політико-правовій думці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – C. 82-87. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
348266
  Савош В. Генезо-семантична основа розгляду проблеми неперервної освіти в контексті сутнісного змісту поняття "освіта" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 142-148. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Розглянуто становлення сутнісного змісту поняття «освіта» з кінця ХVІІІ століття до сьогодення. Зазначене здійснено на основі акцентування уваги на смисловій експлікації й розширенні змістового контенту поняття. Сучасне трактування поняття «освіта» ...
348267
  Міщенко В. Гененза та поступ національного фінансового господарства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 49 : рис. – ISSN 2310-2624
348268
  Шильдер Н.К. Генерал-адъютант Эдуард Иванович Тотлебен : [Крат. биогр. очерк] / Сост. Н. Шильдер. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1872. – 25 с.
348269
   Генерал-адъютант, генерал от инфантерии барон Эдуард Андреевич Рамзай // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 30 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348270
   Генерал-адъютант, генерал от инфантерии Николай Николаевич Анненков // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 28 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348271
   Генерал-адъютант, генерал от инфантерии Павел Евстафьевич Коцебу (кавалер 4-й и 3-й степеней) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 48 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348272
  Шандра В. Генерал-губернатор Д.Г. Бібіков: спроба політичного портрету // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 242-252. – ISBN 5-7702-0821-X
348273
   Генерал-губернатор или губернатор?. – Киев : Тов-во печатного дела и торговли И.Н.Кушнерев и Ко, Киевское отделение, 1889. – 15 с.
348274
  Шандра В. Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-166. – ISBN 978-966-02-4344-6
348275
  Шандра В.С. Генерал-губернаторська форма управління в Російській імперії першої половини ХІХ ст. // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 40-63. – ISBN 966-625-033-0
348276
  Великова И.А. Генерал-лейтенант артиллерии Г.Д. Расулбекова / И.А. Великова, М.К. Гусейнов. – Баку, 1988. – 144с.
348277
   Генерал-лейтенант Духонін Микола Миколайович - останній Верховний Головнокомандуючий Царської Армії (за матеріалами Київської громадської організації "Товариство ветеранів розвідки ВМФ") // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-43 : фото
348278
  Давыдычев Л.И. Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1985. – 378с.
348279
  Меньшов Д. Генерал-майор А.П. Марков : (к столетию Отечественной войны и юбилею 3-й конной батареи) / Д. Меньшов. – Киев : Тип. штаба Киевск. военного округа, 1912. – 37 с. – Отд. оттиск: Военно-исторический вестник. 1912, кн. 1 ; автор указ. в конце текста ; Без тит. л. и обл.
348280
   Генерал-майор Леонтий Яковлевич Неклюдов (кавалер 4-го класса) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 30 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348281
  Бонт Ф. Генерал-палач и его покровители. Досье Хойзингера / Ф. Бонт. – Москва, 1963. – 94 с.
348282
  Гостєв І.Ю. Генерал-полковник М.П. Кирпонос / І.Ю. Гостєв. – Киев, 1969. – 116с.
348283
  Білан В.Ю. Генерал-полковник М.П. Кирпонос (1892-1941 рр.) : нарис життя і діяльності / В.Ю. Білан, Г.Н. Кучеренко, Г.І. Сургай // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 72-80. – (Серія історії ; № 11)
348284
  Камінська Ю. Генерал-правдоборець // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 8 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Генерал Петро Григоренко.
348285
  Райхель Ю. Генерал-прем"єр на прізвисько "Бульдозер" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 9


  Ізраїль попрощався з Аріелем Шароном.
348286
  Вашенцев С. Генерал / С. Вашенцев. – Москва : Советский писатель, 1942. – 75 с.
348287
  Аббасзаде Г. Генерал : пер. с азерб. / Гусейн Аббасзаде. – Баку : Язычы, 1986. – 367 с.
348288
  Иванов-Леонов Генерал "Африка" / Иванов-Леонов. – Москва, 1960. – 237с.
348289
  Капелюшний В.П. Генерал (- головний, загальний) - військове звання (чин) для вищого командного складу для вищого командного складу наземних і повітряних збройних сил) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 452. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
348290
  Линниченко И.А. Генерал А.А. Кочубинский / Проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1916. – 39 с.


  На форзаце: Вл. Голубовский
348291
  Крайванова И.Я. Генерал А.И.Остерман-Толстой / И.Я. Крайванова. – М., 1972. – 62с.
348292
  Кавтарадзе А.Г. Генерал А.П.Ермолов. / А.Г. Кавтарадзе. – Тула, 1977. – 119с.
348293
  Саркисов А. Генерал Ази Асланов / А. Саркисов. – Баку : Азернешр, 1945. – 72 с.
348294
  Ибрагимов С.Д. Генерал Али Ага Шихлинский / С.Д. Ибрагимов. – Баку, 1975. – 138с.
348295
  Теревко О. Генерал Алмазов присвятив життя боротьбі за незалежність України // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 37). – С. 18
348296
  Гаглов И.И. Генерал Антонов / И.И. Гаглов. – М., 1978. – 132с.
348297
  Чирсков Б.Ф. Генерал армии / Б.Ф. Чирсков. – М., 1945. – 167с.
348298
  Скрыльник А.И. Генерал армии А.А.Епишев / А.И. Скрыльник. – Москва, 1989. – 319с.
348299
  Гаглов И.И. Генерал армии А.И. Антонов / И.И. Гаглов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 159с.
348300
  Басюк И.А. Генерал армии Д. Г. Павлов и трагедия июня 1941 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 41-51. – ISSN 0042-8779
348301
  Захаров Ю.Д. Генерал армии Н.Ф. Ватутин / Ю.Д. Захаров. – Москва : Военное издательство, 1985. – 192 с.
348302
  Назаров О.А. Генерал армии П.И.Батов / О.А. Назаров. – М., 1987. – 173с.
348303
  Шиян И.С. Генерал армии Хрулев / И.С. Шиян. – М, 1980. – 112с.
348304
  Шарипов А.А. Генерал армії Черняховський / А.А. Шарипов. – Київ, 1963. – 404 с.
348305
  Шарипов А.А. Генерал армії Черняховський / А.А. Шарипов. – Київ, 1970. – 391 с.
348306
  Голубов С.Н. Генерал Багратион / С.Н. Голубов. – Ленинград, 1945. – 279 с.
348307
  Пляченко А.Г. Генерал безпеки ОУН Микола Арсенич // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 61-66. – ISBN 978-966-927-118-1
348308
  Білецький М.С. Генерал Безштанько : гумор / М.С. Білецький. – Львів : Каменяр, 1959. – 56 с.
348309
  Кармаш С. Генерал Білоножко та його колекції мисливських тварин у Національному науково-природничому музеї НАН України // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 53-55. – ISBN 978-966-02-8998-7
348310
  Шоу Б. Генерал Бонапарт : (Полководец) : [комедия в 1 д.] / Бернар Шоу ; [сокр.] пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1916. – 36 с. – Беспл. прил. к № 77 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 77)


  Пер. Маркович, Розалия Марковна 1871-1919
348311
  Семанов С.Н. Генерал Брусилов : Документальное повествование / С.Н. Семанов. – Москва : Воениздат, 1986. – 316с.
348312
  Семанов С.Н. Генерал Брусилов / С.Н. Семанов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 318с.
348313
  Гарсиа Маркес Генерал в своем лабиринте : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. А К. Борисовой]. – Москва : АСТ. ; Астрель, 2011. – 314, [2] с. – На обл. также указ.: Нобелевская премия, 1982 год. – ISBN 978-5-17-072256-3
348314
  Срібняк І. Генерал В. Павленко vs міністра О. Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ZNiO та ЦДАВО України) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 40-45. – ISSN 1998-4634
348315
  Петренко О.С. Генерал Валентин Естергазі та його родина - власники маєтків на Правобережній Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 121-125. – ISSN 0320-9466
348316
  Дмитерко Л.Д. Генерал Ватутин / Л.Д. Дмитерко. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 108 с.
348317
  Дмитерко Л.Д. Генерал Ватутін : п"єса / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1948. – 77 с.
348318
  Кім В. Генерал відставив президента. В Алжирі "пішли" багаторічного главу держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 4


  "Мистецтвом вчасно й самостійно піти з посади президента володіють не так багато політиків. Особливо, якщо вони при владі в авторитарних державах. Набагато частіше лідери таких держав залишають свою посаду або в результаті перевороту, або під тиском ...
348319
  Цанов Е. Генерал Владимир Заимов - пламенен патриот, антифашист и борец за българо-съветска дружбы. / Е. Цанов. – Плевен, 1965. – 24с.
348320
  Недев Н. Генерал Владимир Заимов / Н. Недев. – Предговор от Цола Драгойчева. – София : Издателство на бзнс, 1985. – 256 с.
348321
  Попцвятков Г. Генерал Владимир Заимов. / Г. Попцвятков. – М., 1961. – 219с.
348322
  Колесник А.Н. Генерал Власов - предатель или герой? / А.Н. Колесник. – М., 1991. – 173с.
348323
  Млечин Л. Генерал Власов. Человек и маска // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 24 (1229). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
348324
   Генерал внутрішньої служби України - генерал армії Андрій Володимирович Василишин: 50 років служіння охороні громадського порядку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 318. – ISSN 0132-1331
348325
  Митев Т. Генерал Георги Вазов / Т. Митев. – София, 1983. – 201с.
348326
  Старов Н.В. Генерал Гобято / Н.В. Старов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 111с.
348327
  Тереверко О. Генерал Григоренко: "Мені було важко мовчки терпіти лицемірство радянської влади" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 15). – С. 21


  Мужній правозахисник за свої погляди відбув шість років у психіатричних в"язницях СРСР.
348328
  Козицький Микола Генерал двох королів // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.70-72 : Фото. – ISSN 1607-6451
348329
  Селиванов И.Н. Генерал де Голль - несостоявшийся кавалер ордена "Победа" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 54-57. – ISSN 0321-0626


  Новые архивные данные, факты, гипотезы.
348330
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1972. – 496с.
348331
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1973. – 496 с.
348332
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1975. – 496с.
348333
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 501с.
348334
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 479с.
348335
  Герасимов Е.Н. Генерал Доватор / Е.Н. Герасимов. – М., 1943. – 24с.
348336
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1952. – 512с.
348337
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1963. – 576с.
348338
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1970. – 584с.
348339
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1973. – 540с.
348340
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1979. – 453с.
348341
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1988. – 571с.
348342
  Федоров П.И. Генерал Доватор. Глубокий райд / П.И. Федоров. – М., 1950. – 488с.
348343
  Михайлов О.Н. Генерал Ермолов : истор. роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Военное издательство, 1983. – 413 с.
348344
  Юсупов Г. Генерал Заки Кутлин / Г. Юсупов. – Казань, 1959. – 192с.
348345
  Гуржий В. Генерал Залужний - легенда України // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 24 квітня (№ 17). – С. 5. – ISSN 0027-8254
348346
  Калинчук Д. Генерал запорожців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях Костянтина Прісовського, Костянтин Адамович Прісовський (1878 —1966) — генеральног хорунжог армії Української Народної Республіки та Української Держави.
348347
  Гельфандбейн Г.М. Генерал и адъютант / Г.М. Гельфандбейн. – Харьков, 1966. – 156 с.
348348
  Владимов Г.Н. Генерал и его армия / Г.Н. Владимов. – Москва : Книжкова палата України, 1997. – 448с. – ISBN 5-7000-0417-8
348349
  Тельман И.Г. Генерал и поэт : Документальная повесть / И.Г. Тельман. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 135с.
348350
  Грабовський С. Генерал і Революція / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  "Шлях Бонопарта - це використання можливостей авторитарного правління для здійснення назрілих соціальних трансформацій."
348351
  Крапив"янський С. Генерал Іван Корчагін // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 81-84


  До 110-річчя від народження.
348352
  Позняк-Хоменко Генерал інформаційного фронту. Просвітянин Микола Владзімірський плекає українське слово // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 13


  "Сьогодні неможливо уявити життя без інтернету, без соцмереж, без доступу до будь-якої інформації за кілька секунд, одним кліком. Саме там ми знаходимо все, що нас цікавить: від біографій відомих людей та інформації про минулі події - до поезії, ...
348353
  Решин Е.Г. Генерал Карбышев: Докум. повесть. / Е.Г. Решин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 400с.
348354
  Решин Е.Г. Генерал Карбышев: Докум. повесть. / Е.Г. Решин. – 4-е изд., испр. – Москва, 1987. – 315с.
348355
  Вакуров И.Д. Генерал Кирпонос / И.Д. Вакуров, Г.И. Андреев. – Москва, 1969. – 142с.
348356
  Андреев Г.И. Генерал Кирпонос / Г. Андреев, И. Вакуров. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 118 с. : 4 л. ил. – (Люди и подвиги)
348357
  Белянкин Е.О. Генерал коммуны : роман / Е.О. Белянкин ; [вступ. ст. И. Васильева]. – Пермь : Книжное изд-во, 1974. – 230 с. : портр. – (Земля родная)
348358
  Белянкин Е.О. Генерал коммуны. Садыя / Е.О. Белянкин. – Москва : Советская Россия, 1969. – 463 с. : 1 портр.
348359
  Гранин Д.А. Генерал Комунны (Ярослав Домбровский) / Д.А. Гранин. – 4-е изд. – М, 1965. – 270с.
348360
  Гранин Д.А. Генерал Комунны (Ярослав Домбровский) / Д.А. Гранин. – Л, 1970. – 192с.
348361
  Тамарин С. Генерал корпуса гидрографов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  Первое исследование Байкала осуществил Федор Дриженко. До этого "священное море" считалось, по сути "белым пятном" на карте Российской империи.
348362
  Черкасов П.П. Генерал Лафайет / П.П. Черкасов. – М, 1987. – 175с.
348363
  Давиташвили М.Д. Генерал Леселидзе 1903-1944 гг. : [Герой Великой Отечественной войны] / Михаил Давиташвили. – Тбилиси : Заря Востока ; [Nип. им. Мясникова], 1947. – 79 с., 6 л. ил.
348364
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Мол.Гвардия, 1963. – 381с.
348365
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Мол.Гвардия, 1965. – 383с.
348366
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Худож. лит., 1967. – 335с.
348367
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач : Щ Матэ Залке / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Детская литература, 1978. – 335С.
348368
   Генерал Лукач.. – М, 1967. – 224с.
348369
  Дубов В. Генерал М. П. Кирпонос // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-10. – ISSN 0130-7037


  Кирпонос Михайло Петрович — радянський воєначальник, генерал-полковник (з 22 лютого 1941 року), Герой Радянського Союзу, командувач Південно-Західним фронтом СРСР із червня по вересень 1941 року. Один з 4 командувачів сталінськими фронтами (Ватутін, ...
348370
  Яновський Ю. Генерал Макодзьоба : новели / Ю.І. Яновський. – Б.м. : Спілка радянських письменників України, 1942. – 88 с.
348371
  Абасов А.Т. Генерал Мехмандаров / А.Т. Абасов. – Баку : [б. и.], 1977. – 80 с. : портр. – Библиогр.: с. 79-80. – (В помощь лекторам и пропагандистам : О-во "Знание" АзССР)
348372
  Ковальчук М.А. Генерал Микола Капустянський (1881-1969) / Михайло Ковальчук; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Вид-во ім. ОлениТеліги, 2006. – 128с. – ISBN 966-7601-60-9
348373
  Якимович Б. Генерал Мирон Тарнавський - життя і чин : До 125-річчя від дня народження Начального Вождя Української Галицької Армії / Б. Якимович. – Львів : Львівські новини, 1994. – 28с.
348374
  Гозуватенко С. Генерал Михайло Омелянович-Павленко - організатор та теоретик українського вольного козацтва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 98-104. – ISSN 1728-9343
348375
  Семенов С. Генерал Мороз // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 54-57


  Франциско Франко.
348376
  Почко Н.А. Генерал Н.Н. Раевский / Н.А. Почко. – М, 1971. – 56с.
348377
  Шеремет М.С. Генерал Орленко : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1948. – 64 с.
348378
  Павлов В.В. Генерал Орленко / В.В. Павлов. – Изд. 2-е. – Москва, 1972. – 111с.
348379
  Шеремет М.С. Генерал Орленко : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1981. – 75 с.
348380
  Іванов В.В. Генерал Орленко і його народ / В.В. Іванов. – Москва, 1943. – 11с.
348381
   Генерал от артиллерии барон Николай Иванович Корф // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 32 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348382
   Генерал от инфантерии князь Петр Дмитриевич Горчаков // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 94 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348383
   Генерал от кавалерии Иван Петрович Шабельский // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 80 с., [1] л. портр. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
348384
  Коваль В. Генерал П. Скоропадський i українське вiйсько (червень-грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 48-60
348385
  Олейников А.В. Генерал П.А. Плеве и бои в Прибалтике весной - осенью 1915 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С.40- 48. – ISSN 0321-0626
348386
  Середницький Я. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – C. 4-13
348387
  Середницький Я. Генерал Павло Шандрук у міжвоєнний період (1920 - 1939 роки) // Наше слово. – Варшава, 2013. – 10 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254
348388
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – Алма-Ата, 1963. – 130с.
348389
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1966. – 151с.
348390
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – 3-е изд. – Алма-Ата, 1973. – 156с.
348391
  Овсієнко В. Генерал Петро Григоренко - не Герой України? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 4-5
348392
   Генерал Петро Григоренко : спогади, статті, матеріали / упоряд. О. Обертас ; [пер. з рос. мови : Я. Левчук, Д. Кислиці]. – Київ : Смолоскип, 2008. – 826, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8499-80-7
348393
  Сергійчук В. Генерал прориву // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 120-річчя від дня народження Миколи Симоняка.
348394
  Дугаржав Л. Генерал Р.Ф. Унгерн-Штернберг и восстановление независимости Монголии / Л. Дугаржав, С.А. Филин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 116-125. – ISSN 0042-8779
348395
  Яшен К. Генерал Рахимов / К. Яшен. – Ташкент, 1951. – 71с.
348396
  Кук В. Генерал Роман Шухевич : Головний командир української повстанської армії (УПА) / В. Кук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 112 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5770738456
348397
  Хнеупек Б. Генерал с орденом Льва / Б. Хнеупек. – М, 1976. – 312с.
348398
  Семенов С.И. Генерал Севера. / С.И. Семенов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 270с.
348399
  Стрешинский М.П. Генерал Симоняк / М.П. Стрешинский, И.М. Франтишев. – Л., 1964. – 336с.
348400
  Алексис Ж.С. Генерал Солнце : роман : [окончание] / Жак Стефен Алексис ; пер. с фр. О. Волкова. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 63 с. – (Роман-газета ; № 5 (233))
348401
  Алексис Ж.С. Генерал Солнце : роман / Жак Стефен Алексис ; пер. с фр. О. Волкова. – Москва : Гослитиздат. – (Роман-газета ; № 4 (232))
[Ч. 1-2]. – 1961. – 72 с.
348402
  Якимович Б. Генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 71-84. – ISSN 2519-058X
348403
  Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1944. – 16с.
348404
  Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / Н.А. Некрасов. – Москва, 1956. – 32с.
348405
  Гарсия Г. Генерал тростниковых плантаций / Г. Гарсия, Х. Гаспар. – М., 1986. – 293с.
348406
  Стриблинг Т.С. Генерал Фомбомбо / Т.С. Стриблинг. – Л-М. – 280с.
348407
  Драголюбов Петр. Генерал Цвятко Радойнов / Петр. Драголюбов. – М, 1963. – 96с.
348408
  Кузнецов П.Г. Генерал Черняховский / П.Г. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
348409
  Автомонов П.Ф. Генерал Шаблій : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Веселка, 1984. – 367с.


  Роман про радянських парашутистів, про сміливі й рішучі дії партизанських з"єднань, - про той справжній другий фронт, який відкрили радянські патріоти з перших днів окупації в тилу гітлерівських загарбників.
348410
   Генерал Якуб Кулиев.. – Ашхабад, 1970. – 132с.
348411
  Шатирян М.А. Генерал, рожденный революцией / М.А. Шатирян. – М., 1977. – 430с.
348412
  Шатирян М. Генерал, рожденный революцией : повесть о А.Мясникове / М. Шатирян. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 430 с.
348413
  Сюндюков І. Генерал, що рятував честь українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  25 років тому пішов із життя всесвітньовідомий правозахисник і громадський діяч генерал Петро Григорович Григоренко (1907-1987).
348414
  Степанов І. Генерали і "капуста" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.18-21


  Збройовий бізнес в Україні
348415
  Чемерис В.Л. Генерали імперії : історичні романи / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4497-6
348416
  Климонтова Т.А. Генерализация защитных форм поведения одаренных старшеклассников как показатель открытости системы внутреннего мира // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С. 73-77
348417
  Ростунов И.И. Генералисимус Александр Васильевич Суворов / И.И. Ростунов. – М., 1989. – 494с.
348418
  Петрушевский А.Ф. Генералисимус князь Суворов : В 3 т. / [соч.] А. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В.В. Думнова под фирмой насл. бр. Салаевых ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Т. 2. – 1884. – [4], 472 с., 2 л .портр, 1 л. карт.
348419
  Петрушевский А.Ф. Генералисимус князь Суворов / [соч.] А. Петрушевского. – 2-е изд., перераб. наново. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. – VIII, 810 с.
348420
  Карпов В.В. Генералиссимус / Владимир Карпов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече. – ISBN 978-5-9533-3096-1
Кн. 1. – 2008. – 464 с., [ 16с. илл. ] : фот.


  Историко-документальное исследование "Генералиссимус" посвящено И. Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории
348421
  Карпов В.В. Генералиссимус / Владимир Карпов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече. – ISBN 978-5-9533-3097-8
Кн. 2. – 2008. – 480с., [ 16c. илл. ] : фот.


  Историко-документальное исследование "Генералиссимус" посвящено И. Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории
348422
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1947. – 580с.
348423
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – Л, 1949. – 556с.
348424
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1950. – 588с.
348425
  Раковский Л.О. Генералиссимус Суворов / Л.О. Раковский. – Л, 1954. – 586с.
348426
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – Л, 1980. – 559с.
348427
   Генералиссимус Суворов.. – Л, 1947. – 363с.
348428
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов; Адмирал Ушаков / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1987. – 767 с.
348429
  Робур Л.Й. Генералізація другої гармоніки при відбиванні р-поляризованоіо світла від поверхні металів / Л.Й. Робур, В.М. Прокопець, І.В. Захарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 404-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично і експериментально досліджений процес генерації другої гармоніки при відбиванні р-поляризованого оптичного випромінювання від дзеркальної поверхні металів. Показана роль просторової дисперсії в формуванні нормальних до поверхні нелінійних ...
348430
  Золовський А.П. Генералізація економічних карт сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-60. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 9)
348431
   Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем / Хірх-Ялан, Н.І. Литвиненко, Г.Б. Жиров, Р.В. Писаренко, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 152-156. – ISSN 2524-0056
348432
  Ковальчук І.С. Генералізація та конкретизація як складові індивідуального стилю перекладача (на матеріалі перекладів оповідань Г. Белля) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 211-217


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних трансформацій (генералізації та конкретизації) як складових індивідуального стилю перекладача О.П. Логвиненка. Статья посвящена исследованию лексико-семантических трансформаций (генерализации и ...
348433
  Осауленко Л.Є. Генералізація та узгодження гідрологічних карт (на прикладі комплексного атласу Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Географія ; Вип. 24)
348434
  Комісар Л.П. Генералізація теорії наративу у дискурсі сучасної гуманітаристики: епістемологічний зріз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 63-70


  Досліджується специфіка класичного і посткласичного розуміння наративності, сучасні "оповідальні" стратегії крізь призму інтерсуб"єктивності "подієвості", наративні трансформації сучасності; зазначається генералізація теорії наративу та її ...
348435
  Римар Є.Ф. Генералізація, конкретизація та заміна як прагматично зумовлені лексичні трансформації в перекладі військових текстів з турецької мови на українську мову // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 249-255


  У статті розглянуто прагматичний аспект перекладу на прикладі військових текстів та їх перекладів українською мовою, виявлено та проаналізовано найпоширеніші прагматично зумовлені лексичні трансформації. Визначене місце трансформацій у принципах ...
348436
  Чапля О. Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 163-166. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
348437
  Решетник М.Д. Генералізуючий та індивідуалізуючий методи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
348438
  Капелюшний В.П. Генералісимус (- найголовніший,найзагальнійший) - найвище військове звання у збройних силах деяких країн) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 453. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
348439
  Капелюшний В.П. Генералітет (- загальна назва генеральських чинів і посад у російській армії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 453. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
348440
  Колянчук О. Генералітет українських визвольних змагань : Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини 20 століття / Олександр Колянчук, Микола Литвин, Кім Науменко; відп. ред. М. Литвин. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 1995. – 286с. – На тит. арк.: 80 - річчю української революції присвячується. – ISBN 5-7702-1107-5
348441
  Черников Сергей Генералы Елизаветы Петровны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 93-96. – ISSN 0235-7089
348442
   Генералы за мир. – М, 1982. – 255с.
348443
  Ловейра К. Генералы и доктора. / К. Ловейра. – М, 1980. – 687с.
348444
  Распоркин Ф.П. Генералы и солдаты : Роман / Ф.П. Распоркин. – Москва : Воениздат, 1984. – 336с.
348445
  Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров : роман, новеллы / Ж. Амаду ; [пер. А. Богдановского]. – Москва ; Харьков : АСТ ; Фолио, 2002. – 397 с. – (Мастера. Латиноамериканская литература). – ISBN 5-17-011461-3
348446
   Генералы против "довооружения".. – М, 1985. – 158с.
348447
  Ростунов И.И. Генераль Брусилов / И.И. Ростунов. – М., 1964. – 245с.
348448
  Бруз В.С. Генеральна асмблея (- ООН - один із головних органів Організації Об"єднаних Націй) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 453. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
348449
  Касьян В.І. Генеральна лінія - мир і співробітництво (Про зовн. політику СРСР) / В.І. Касьян. – Київ, 1976. – 166с.
348450
  Калчев К. Генеральна перевірка / К. Калчев. – Львів, 1977. – 398с.
348451
  Михайленко О.П. Генеральна прокуратура України (- вища ланка у прокурорській системі України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 454-455. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
348452
  Окиншевич Л.О. Генеральна рада на Гетьманщині XVII - XVIII ст. / Л.О. Окиншевич. – Київ, 1929. – 177с.
348453
  Ендеберя В.Т. Генеральна репетиція : гуморески / Віктор Ендеберя. – Харків : Прапор, 1977. – 77 с.
348454
  Павлюк О. Генеральна скарбова канцелярія в системі вищих органів влади Лівобережної Гетьманщини XVIII ст.: діловодство, внутрішня структура (на основі архівних даних ЦДІАК України) етапи дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 29-30
348455
  Окиншевич Л.О. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVII - XVIII вв. / Л.О. Окиншевич. – Київ, 1926. – 93с.
348456
  Горобець В.М. Генеральна та Старшинська ради // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 285-294. – ISBN 966-518-349-4
348457
  Горобець В.М. Генеральна та Старшинська ради // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 285-294. – ISBN 978-966-518-582-6
348458
  Комарницький В. Генеральна угода - основа соціального партнерства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 33-36
348459
   Генеральна угода ВУКу профспілки робітників громадського харчування з вукохарчем про заохочування системи заробітної платні в підприємствах громадського харчування.. – Х, 1931. – 20с.
348460
  Осика С.Г. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі / С.Г. Осика, В.Т. Пятницький, А.С. Осика; Укр.акад.зовн. торг. – Київ, 1999. – 204с. – (Сист.Світ. орг.ї торг. як осн. регулюв. глоб. торг. процесів). – ISBN 966-95455-3-6
348461
  Чанишева Г. Генеральна угода: поняття, ознаки та правова природа // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 77-82. – ISSN 2
348462
  Экобеску Н. Генеральная ассамблея ООН : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Экобеску Н. ; Моск. гос. ин-т. междунар. отношений. – Москва, 1959. – 24 с.
348463
  Ефимов Г.К. Генеральная Ассамблея ООН / Г.К. Ефимов. – Москва, 1969. – 192с.
348464
  Фельдман Д.И. Генеральная Ассамблея ООН и вопросв развития международного права / Д.И. Фельдман, М.В. Яновский; Отв. ред. Л.В. Сперанская. – Казань : Издательство Казанского университета, 1968. – 236 с.
348465
  Яновский М.В. Генеральная ассамблея ООН. / М.В. Яновский. – Кишинев, 1971. – 298с.
348466
  Ефимов Г.К. Генеральная Ассамблея ООН. (Муждунар.-правовые аспекты организации и деятельность) : Автореф... канд. юрид.наук: / Ефимов Г.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 20л.
348467
   Генеральная карта Африки. – 1 л.
348468
  Орджоникидзе Г. Генеральная линия партии и правый уклон / Г. Орджоникидзе. – М., 1929. – 29с.
348469
  Ковальский И.С. Генеральная опись 1765-1769 годов, как источник для изучения социально-экономической истории Левобережной Украины : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ковальский И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 c.
348470
  Багалей Д. Генеральная опись Малороссии : эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского / Дмитрий Багалей. – 31 с.
348471
  Багалей Д. Генеральная опись Малороссии : Эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского // Записки о Московии Иоанна Пернштейна и принца Даниила фон-Бухау / Д.И. Багалей. – [Киев], 1879. – 31 с.
348472
  Калчев К. Генеральная проверка / К. Калчев. – Москва, 1981. – 400с.
348473
  Давыдов П.А. Генеральная репетиция / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1969. – 128с.
348474
  Арясов И.Е. Генеральная репетиция : повести / И.Е. Арясов ; [худож. В. Лосев]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 239 с. : ил.


  Содерж.: Каменотес; Генеральная репетиция.
348475
  Галич А.А. Генеральная репетиция / А.А. Галич. – М., 1991. – 557с.
348476
   Генеральная репетиция Великого Октября : Документы, материалы, иллюстрации о революции 1905-1907 гг. – Москва : Политиздат, 1980. – 159с.
348477
   Генеральная репетиция Великого Октября.. – Москва, 1980. – 159с.
348478
   Генеральная репетиция Великого Октября.. – М, 1985. – 32с.
348479
  Павленко А. Генеральная уборка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 32-35. – ISSN 2305-3364


  Впервые мэром Рима стала женщина - стильная оппозиционерка и любительница мотоциклов Вирджиния Раджи.
348480
   Генеральная уборка Белого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 58-59 : фото
348481
  Кардифф Єрик Генеральная уборка на Луне : интервью / Кардифф Єрик, Холл Брендон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 42 : Фото. – ISSN 1029-5828
348482
  Отраднова О. Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов"язання. Проблеми дослідження // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 217-222. – ISBN 978-966-306-020-4
348483
  Отраднова О. Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов"язання. Проблеми дослідження // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 75-77
348484
  Ларкін С. Генеральний директор НВК "Наука" Сергій Ларкін: "Якщо спрямувати наявний кадровий ресурс у виробничу інфраструктуру, то Україна буде новою Японією" / розмову вела Світлана Шкурко // Світ. – Київ, 2013. – червень (№ 23/24). – С. 3


  Про перспективи розвитку Науково-виробничого концерну "Наука" розповів генеральний директор Сергй Ларкін.
348485
  Дегтярев О.В. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки (до 90-річчя з дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна) / О.В. Дегтярев, О.В. Новиков // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0372-6436
348486
  Горбулін В.П. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України С.М. Конюхова) / В.П. Горбулін, А.І. Шевцов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – .C. 83-87. – ISSN 1027-3239
348487
  Лисий І. Генеральний конструктор: від паровоза до ракет // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 3). – С. 5
348488
  Андрієнко Л.В. Генеральний напрям. (Шляхи інтенсифікації сільського господарства) / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1964. – 108 с.
348489
  Гаврилишина Н.А. Генеральний обозний Семен Васильович Кочубей (1725–1779 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 50-54. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена життю та політичній діяльності генерального обозного Семена Кочубея, який за гетьмана Кирила Розумовського став другою особою в Козацькій державі. У розвідці висвітлено основні етапи його політичної кар"єри і приватного життя. Кар’єра ...
348490
  Сердюк І. Генеральний опис Лівобережної України 1765 - 1769 рр.: виміри локальної демографічної історії // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 407-416
348491
  Медведський В. Генеральний осавул Яків Якубович та його військова діяльність // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 290-292. – ISBN 978-966-171-893-6
348492
  Брянцева Т.П. Генеральний перепис 1795-1798 рр. про міста Волині // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 69-76. – (Серія історії ; № 17)
348493
  Шаповал Ю. Генеральний писар (Павло Христюк і його доля) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 308-326. – ISBN 966-02-0276-8
348494
  Дубов Вольт Генеральний писар першого радянського уряду України // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 31-34. – ISSN 0130-7037
348495
  Дубов В. Генеральний писар Української Народної Республіки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-19. – ISSN 0130-7037


  До 70-річчя з дня смерті П.О. Христюка.
348496
  Вакулишин С. Генеральний план Києва. REQUEM // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 6
348497
  Фесюк В. Генеральний план м. Луцька: тенденції та екологічні проблеми / В. Фесюк, І. Мороз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 138-143. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
348498
   Генеральний план міста Макіївки: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми / І.С. Кіреєва, В.М. Махнюк, Г.В. Айлікова, Н.П. Кравченко // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 17-27
348499
  Худицький В. Генеральний план не може передбачити всіх деталей перспективного розвитку міста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 9


  "...У вересні ц.р. у стінах Верховної Ради України в першому читанні прийнято закон України №6403 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". За словами фахівців, якщо законопроект ухвалять у нинішній редакції, ...
348500
  Савельев Владимир Генеральний план развития Сочи даст развитие туристской инфраструктуре. Сочи готовится к Олимпиаде : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 28 : Фото
348501
  Остапюк Д.П. Генеральний план розвитку міста Києва 1936 року // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 237-241. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто особливості формування генерального плану міста Києва після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва у 1936 році.
348502
   Генеральний прокурор не є правонаступником КДКП // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Кадрові комісії, створені як органи для забезпечення здійснення добору на посади прокурорів, не є правонаступниками КДКП в частині зарахування осіб до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів та не наділені повноваженнями щодо представництва ...
348503
  Долежан В. Генеральний прокурор України: політик чи державний діяч? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-72.
348504
   Генеральний ревізор Канади. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 37с.
348505
   Генеральний секретар ТЮРКСОЙ нагородив Павла Мовчана медаллю Насімі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24 лютого- 2 березня (№ 7). – С. 14
348506
  Капелюшний В.П. Генеральний секретаріат (- уряд України періоду УЦР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 455-456. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
348507
  Кульчицький В. Генеральний статут Підкарпатської Русі 1919 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 163-165
348508
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – К, 1968. – 398с.
348509
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – Київ : Політвидав України
Кн. 2. – 1980. – 479с.
348510
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – К, 1987. – 908с.
348511
   Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть = Wizytacje generalne cerkwi i monasterow unickiej eparchii wlodzimierskiej konca XVII - poczatku XVIII wieku: ksiega protokolow oraz inne opisy : книга протоколів та окремі описи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, Укр. Католиц. ун-т, Гуманіт. ф-т ; заг. ред. та іст. нарис: Анджей Гіль, Ігор Скочиляс ; упоряд.: Анджей Гіль [та ін.]. – Львів ; Люблін : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – CXXXVIII, 279, [2] с. : табл., мапи, схеми. – Імен. та геогр. покажч.: с. 245-279. – Бібліогр.: с. CXV-CXXXII та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6259-1
348512
  Жифарська І.О. Генеральні ідеї українства в історіософському баченні Юрія Липи // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 72-76. – (Філологічні науки ; № 2)
348513
  Павлюк О. Генеральні підскарбії та генеральна скарбова канцелярія в контексті дослідження історії України XVIII сторіччя: постановка проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 84-88


  У статті досліджується походження уряду генеральних підскарбів та генеральної скарбової канцелярії. На основі архівних джерел та наукових праць окреслено та проаналізовано історію виникнення, напрямки діяльності, стан та перспективи комплексного ...
348514
  Папенко Н.С. Генеральні штати / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
348515
   Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729-1730 г.. – Полтава : Изд. Полтавского Губ. стат. комитета ; Тип. Губ. Правления, 1893. – 45 с.
348516
  Отрешко С.А. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и его роль в современных международных торговых отношениях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 603 / Отрешко С.А .; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 28 с.
348517
  Поляков Н.В. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС): "Дух времени" или "Все на продажу"? / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 530-542. – ISBN 978-966-551-249-3
348518
   Генеральные планы городов и конкурсные проекты планировки и застройки городских центров. – Москва, 1974. – 31 с.
348519
   Генеральные планы крупных городов = (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник
Тема 8. – 1967. – 61 с.
348520
   Генеральные планы новых городов. – Москва, 1973. – 231 с.
348521
  Чан Тхуи Ван Генеральные планы развития туризма во Вьетнаме: отдельные аспекты // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
348522
  Калинин Н.Г. Генеральные схемы управления: (Опыт разраб. и внедрения) / Н.Г. Калинин. – М., 1982. – 64с.
348523
  Куликов А.Г. Генеральные штабы монополий. (Союзы предпринимателей в системе гос.-монополист. капитализма). / А.Г. Куликов. – М., 1969. – 232с.
348524
  Шатохина- Мордвинцева Генеральные Штаты Нидерландов в XVII-XIX веках // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 100-114. – ISSN 0130-3864
348525
  Злобин А.П. Генеральный директор / А.П. Злобин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 287с.
348526
  Грин Б.Д. Генеральный конструктор А.Д.Швецов / Б.Д. Грин. – Пермь, 1964. – 104с.
348527
  Арзуманян А.М. Генеральный конструктор А.И. Микоян / Арзуманян А.М. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 47 с. – (Город и подвиги)
348528
  Кузьмина Л.М. Генеральный конструктор Павел Сухой / Л.М. Кузьмина. – М, 1983. – 231с.
348529
  Кузьмина Л.М. Генеральный конструктор Павел Сухой / Л.М. Кузьмина. – Минск, 1985. – 240с.
348530
  Бенеш К.Й. Генеральный консул : (их подлинное лицо) / К.Й. Бенеш ; пер. с чеш. Н. Сорокина ; вступ. ст. З. Шейниса. – Москва : Прогресс, 1968. – 144 с. : ил.
348531
  Золотарев В. Генеральный план "Ост" / В. Золотарев, Е. Кульков // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-102. – ISSN 0130-9625
348532
   Генеральный план развития Ташкента. – Ташкент, 1967. – 36 с.
348533
  Уральская Генеральный план хозяйства Урала на период 1927-1941 гг. и перспективы первого пятилетия : (Материалы к генеральному плану РСФСР и СССР) / Уральская, обласная плановая комиссия; [Уральск. област. исполн. ком-т. Уралплан]. – Свердловск : Уралплан, 1927. – XIII, 728, 113 с., [4] вклад. л. картогр., красоч : схем., карт.
348534
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 1 : Энергоресурсы. – 1932. – 480 с. + 1 карта
348535
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 2 : Электрификация промышленности. – 1932. – 396 с. + 1 карта
348536
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 3 : Электрификация транспорта. – 1932. – 304 с. + 1 карта
348537
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 4 : Сельское хозяйства. – 1932. – 239 с.
348538
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 5 : Электрификация быта и коммунального хозяйства. – 1932. – 115 с.
348539
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 6 : Энергооборудование. – 1932. – 366 с. : рис.
348540
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 7 : Станции и сети. – 1932. – 620 с. + 2 карта
348541
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 9. – 1933. – 280 с. + 1 карта електр.
348542
   Генеральный Совет Первого Интеранационала 1871-1872.. – М, 1965. – 464с.
348543
   Генеральный Совет Первого Интернационал 1868-1870.. – М, 1964. – 397с.
348544
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1866-1868 : Протоколы. – М : Политиздат, 1963. – 344с.
348545
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1866-1868. Лондонская конференция 1865 года : Протоколы. – Москва : Политиздат, 1961. – 364 с.
348546
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1870-1871.. – М, 1965. – 484с.
348547
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1968. – 415с.
348548
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Прогресс, 1975. – 336 с.
348549
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Прогресс
2. – 1975. – 432 с.
348550
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1977. – 593с.
348551
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1981. – 480 с.
348552
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Воениздат. – (Военные мемуары)
Кн. 2. – 1981. – 503 с.
348553
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
Кн. 1. – 1985. – 447с.
348554
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1985. – 471с.
348555
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1989. – 560с.
348556
  Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы / М.В. Захаров. – М., 1989. – 316с.
348557
  Стахов Д. Генеральская дочка : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
348558
  Морган Э. Генеральская звезда / Э. Морган. – М., 1970. – 240с.
348559
  Млечин Л. Генеральский бунт. Почему командование армии восстало против Николая II? // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 11
348560
  Йотов Н. Генеральт с пагони на поручик. / Н. Йотов. – София, 1973. – 80с.
348561
  Лавриченко Н. Генеративна граматика Н. Хомського // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7263-79-0
348562
  Радомська В.Р. Генеративна роль мозаїк, поліхромій в об"ємно-просторовій організації архітектурного об"єкту / В.Р. Радомська, Н.Г. Піддубна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 291-296 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
348563
  Грабовський В.Б. Генеративна фаза розвитку інтродуцентів: можливості для прискорення її настання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Показано, що за допомогою перетяжки стовбура та кільцевої прищеплення кори можна пришвидшити настання генеративної фази у деяких інтродуцентів.
348564
  Авєкін Я.В. Генеративне розмноження Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. в умовах інтродукції / Я.В. Авєкін, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (71). – С. 57-63. – ISSN 1605-6574
348565
  Гайдаржи М. Генеративний період розвитку рослин роду Agave L. / М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Підсумовано багаторічні спостереження за генеративним періодом розвитку деяких видів роду Agave L. в колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Рід представлено 35 видами та внутрішньовидовими таксонами, шість з яких досягли ...
348566
  Демічева І.О. Генеративні органи рослин. Розробка теми : Планування. Конспекти уроків. Дидактичні матеріали / І.О. Демічева. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.10(22)). – ISBN 966-333-084-8
348567
  Пухлинский Б.С. Генератор выдач. Программа печати на АЦПУ. / Б.С. Пухлинский. – М., 1970. – 64с.
348568
   Генератор импульсов типа 26И.. – Казань, 1968. – 24с.
348569
  Басиладзе С.Г. Генератор импульсов управления и импульсные ворота / С.Г. Басиладзе ; ОИЯИ. ЛВЭ. 13-5414. – Дубна : ОИЯИ, 1970. – 8 с.
348570
  Вольвач П. Генератор ідей державотворення та центр української науки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 4


  До 145-ліття Наукового товариства ім. Тараса Шевченка та 150-ліття громадського об"єднання "Просвіта".
348571
  Кушніренко В.В. Генератор коливань напруги на КНІ структурах з ВАХ S-типу / В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 351-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджено коливання напруги та струму в польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі". Показано, що зміною умов живлення транзистора можна в широких межах (1 кГц - 1 МГц) змінювати частоту коливань, а також їхній ...
348572
  Маккиман У. и др. Генератор компиляторов / У. и др. Маккиман. – Москва : Статистика, 1980. – 527 с.
348573
  Востриков Анатолий Алексеевич Генератор молекулярного пучка с криогенной откачкой и исследование конденсации СО методом молекулярного пучка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Востриков Анатолий Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1975. – 24л.
348574
  Мургулия Г.Е. Генератор нейтронов с искровым источником ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мургулия Г.Е.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 8л.
348575
  Иванов С.М. Генератор радости. / С.М. Иванов. – М, 1964. – 112с.
348576
  Хеди Гассаб Генератор с оптической линией задержки в цепи обратной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Хеди Гассаб; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1973. – 10л.
348577
  Гарасимчук О.І. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Гарасимчук О.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
348578
  Таран Григорій Віталійович Генератори озону на жевріючому розряді атмосферного тиску та деякі аспекти їх використання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.13 / Таран Григорій Віталійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
348579
  Куриленко Р. Генератори освітніх ідей // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Актуальні навчальні, освітні та іміджеві університетські ініціативи обговорювали учасники школи-інтенсиву KNU Teach Camp, що пройшла на базі Канівського природного заповідника. Захід об‘єднав 25 найбільш мотивованих викладачів із різних структурних ...
348580
  Костів Ю.М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Костів Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
348581
  Антипов Г.Я. Генераторные металлокерамические лампы СВЧ диапазона : (триоды и тетроды малой и сред. мощности) / Г.Я. Антипов, Г.М. Мартаков. – Москва : Советское радио, 1969. – 64 с. : ил.
348582
  Зайцев А.А. Генераторные СВЧ транзисторы / А.А. Зайцев, Ю.Н. Савельев. – Москва
Вып. 48. – 1985. – 48 с.
348583
  Кирьянов Г.И. Генераторы быстрых нейтронов. / Г.И. Кирьянов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 223 с.
348584
  Вологдин В.П. Генераторы высокой частоты / В.П. Вологдин, М.А. Спицын. – Москва-Ленинград, 1935. – 264 с.
348585
  Голуб В.С. Генераторы гармонических колебаний / В.С. Голуб. – Москва, 1980. – 77 с.
348586
  Николаев В. Генераторы дезинформации / В. Николаев. – М, 1984. – 95с.
348587
   Генераторы дифракционного излучения. – Киев, 1991. – 316 с.
348588
  Либерман Е.А. Генераторы и насосы клетки / Е.А. Либерман. – Москва : Знание, 1965. – 64 с.
348589
  Денисов И.Д. Генераторы и усилители колебаний радиочастот / И.Д. Денисов. – М.-Л., 1963. – 512с.
348590
   Генераторы и усилители на релятивистских электронных потоках. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 186 с.
348591
  Белявский А.Г. Генераторы и электродвигатели постоянного тока / А.Г. Белявский. – Ростов -на-Дону : Северный Кавказ, 1933. – 148 с. : XII вкл. табл.
348592
  Глазков И.М. Генераторы изображений в производстве интегральных микросхем / И.М. Глазков, Я.А. Райхман. – Минск, 1981. – 144 с.
348593
  Сюсюкин А.И. Генераторы импульсной электрической энергии / А.И. Сюсюкин. – Киев, 1981. – 56 с.
348594
  Лившиц А.Л. Генераторы импульсов / А.Л. Лившиц, И.С. Рогачев, М.Ш. Отто. – Москва, 1970. – 224 с.
348595
  Дружинин А.Я. Генераторы импульсов с термозависимыми времязадающими элементами. / А.Я. Дружинин. – М, 1973. – 168с.
348596
  Катаев С.И. Генераторы импульсов телевизионной развертки / С.И. Катаев. – Москва-Ленинград, 1951. – 272 с.
348597
   Генераторы когерентного излучения на свободных электронах. – Москва, 1983. – 282 с.
348598
  Уткин Г.М. Генераторы колебаний и волновые аналоги : Автореф... д-ра техн.наук: / Уткин Г.М.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
348599
  Соколов В.А. Генераторы короткоживущих радиоактивных изотопов / В.А. Соколов. – М., 1975. – 113с.
348600
  Бондарь В.А. Генераторы линейно изменяющегося напряжения / В.А. Бондарь. – Москва, 1988. – 159 с.
348601
  Кучин Л.Ф. Генераторы миллиметровых и субмиллиметровых волн / Л.Ф. Кучин, Б.И. Макаренко, В.К. Осипов. – Москва, 1973. – 64 с.
348602
  Коротеев А.С. и др. Генераторы низкотемпературной плазмы / А.С. и др. Коротеев. – Москва : Наука, 1969. – 128 с.
348603
  3-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : труды / 3-я Всесоюзная, научно-техническая конференция по генераторам низкотемпературной плазмы. – Москва : Энергия, 1969. – 608 с.
348604
  11-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : тезисы докладов / 11-я Всесоюзная, конференция по генераторам низкотемпературной плазмы; Жуков М.Ф. – Новосибирск : ИТ АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 301 с.
348605
  11-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : тезисы докладов / 11-я Всесоюзная, конференция по генераторам низкотемпературной плазмы; Жуков М.Ф. – Новосибирск : ИТ АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 422 с.
348606
  Красношапка М.М. Генераторы переменного тока стабильной и регулируемой частоты / М.М. Красношапка. – Киев, 1974. – 164 с.
348607
  Лившиц А.Л. Генераторы периодический импульсов сильного тока / А.Л. Лившиц. – М.-Л., 1959. – 199с.
348608
  Самойлов В.Ф. Генераторы пилообразного тока в телевизоре / В.Ф. Самойлов. – Москва : Связьиздат, 1960. – 156 с.
348609
   Генераторы плазменных струй и сильноточные дуги. – Ленинград, 1973. – 151 с.
348610
  Клименко Г.К. Генераторы плазмы : учеб. пособие / Г.К. Клименко. – Москва : МВТУ, 1977. – 83 с.
348611
  Волков С. Генераторы прямоугольных импульсов на МОП-элементах / С. Волков. – Москва, 1981. – 230 с.
348612
  Яковлев В.Н. Генераторы с многопетлевой обратной связью / В.Н. Яковлев. – М, 1973. – 190с.
348613
  Голант М.Б. Генераторы СВЧ малой мощности : Вопросы оптимизации параметров / М.Б. Голант, Ю.Л. Бобровский. – Москва : Советское радио, 1977. – 336 с.
348614
  Головков А.А. Генераторы СВЧ на полупроводниковых приборах новых типов / А.А. Головков, А.А. Соловьев, Л.Н. Швецов. – Ленинград, 1979. – 81 с.
348615
   Генераторы стимулирующих сигналов для автоматических систем контроля.. – М, 1972. – 65с.
348616
  Дьяченко М Б. Генераторы частотно-модулированных колебаний на полупроводниковых приборах с отрицательным сопротивлением / М Б. Дьяченко. – Ростов -на-Дону, 1974. – 100 с.
348617
  Тетерич Н.М. Генераторы шума и измерение шумовых характеристик / Н.М. Тетерич. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 216 с. – (Библиотека по радиоэлектронике ; Вып. 12)
348618
  Тетерич Н.М. Генераторы шума и измерение шумовых характеристик / Н.М. Тетерич. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1968. – 216с.
348619
  Абакулов Г.А. Генерационные и спектральные свойства некоторых органических сцинтилляторов : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 042 / Абакулов Г.А. ; МГУ.Физический ун-т. – Москва, 1971. – 17 с.
348620
  Абакумов Г.А. Генерационные и спектральные свойства некоторых органических сцинтилляторов : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Абакумов Г.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 17 с. – Бібліогр.:с.16
348621
  Дахнова М.В. Генерационные характеристики ОВ и распределение биомаркеров в битумоидах нефтематеринских пород рифея, венда и кембрия Сибирской платформы / М.В. Дахнова, Т.П. Жеглова, С.В. Можегова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 953-961 : рис., табл. – Библиогр.: с. 961. – ISSN 0016-7886
348622
   Генерационный анализ акцессорного циркона.. – М, 1989. – 202с.
348623
   Генерационный потенциал пород доманиковой формации Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна / Н.П. Фадеева, Е.В. Козлова, Е.Н. Полудеткина, Т.А. Шарданова, Н.В. Пронина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 44-52 : рис. – Библиогр.: с. 52. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
348624
  Кубузова Л.И. Генерация 6-R-1,2,3,4,5,6-гексаметилбицикло-(3.1.0) гексенильных катионов и изучение их перегруппировок. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кубузова Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 26л.
348625
  Мирсаев Ингель Фаридович Генерация акустических гармоник в нелинейной изотропной среде с дислокациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мирсаев Ингель Фаридович; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т физики металлов. Учен. совет. – Свердловск, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.16
348626
  Филюгин Инорь Владимирович Генерация быстрых электронов и поддержание ионизации при волновом пробое газа в длинных трубках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Филюгин Инорь Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1986. – 15л.
348627
  Карамалиев Р.А. Генерация в системах со сложной структурой уровней энергии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамалиев Р. А.; АН БССР, Уч. сов. по физ. отд. физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 12л.
348628
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низко температурной щелочной плазме : Дис... Канд. физ-мат. наук.: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; АН УССР. – Киев, 1979. – 157л.
348629
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низкотемпературной щелочной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
348630
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низкотемпературной щелочной плазме.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – л.
348631
  Максимов В.П. Генерация волн в пограничном слое внешними возмущениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Максимов В. П.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т теор. и прикл. механ. – Новосибирск, 1979. – 17л.
348632
  Суворов В.С. Генерация второй гармоники в некоторых нелинейных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Суворов В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Москва, 1968. – 17 с.
348633
  Ружин Ю.Я. Генерация высокочастотного радиоизлучения и динамика околоракетной области в экспериментах с инжекцией электронных пучков в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ружин Ю.Я.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 12л.
348634
  Рустамов С.Р. Генерация гармоник излучения непрерывного и квазинепрерывного ОКГ на алюмоиттриевом гранате, активированном неодимом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Рустамов С.Р. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
348635
  Ковригин А.И. Генерация гармоник света. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковригин А.И.; Моск.ун-т. – М, 1965. – 11л.
348636
  Нестеренко Т.М. Генерация гауссовых пучков в усложненных резонаторах Фабри-Перо : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Нестеренко Т. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
348637
  Попов Е.В. Генерация знаний в фирме как объект институционального проектирования / Е.В. Попов, М.В. Власов, А.Ю. Веретенникова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 463-478 : табл., рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
348638
  Кравчун П.Н. Генерация и методы снижения шума и звуковой вибрации / П.Н. Кравчун. – М., 1991. – 182с.
348639
   Генерация и миграция нефти.. – М, 1989. – 155с.
348640
  Черепанов Д.Н. Генерация и накопление точечных дефектов в процессе пластической деформации в монокристаллах с ГЦК-структурой : автореф. ... канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Черепанов Д.Н. – Томск, 2009. – 24 с. – Библиогр.: 21 назв.
348641
  Комиренко Раиса Павловна Генерация и перенос заряда в барьерных структурах на основе неупорядоченного кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Комиренко Раиса Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
348642
  Комиренко Раиса Павловна Генерация и перенос заряда в барьерных структурах на основе неупорядоченного кремния : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.10 / Комиренко Раиса Павловна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 157л. – Бібліогр.:л.145-157
348643
  Мозуленко Л.М. Генерация и превращения бензолониевых ионов, содержащих у кольцевого SP3-гибридного атома углерода метильную группу и гетероатомный заместитель. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мозуленко Л.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 25л.
348644
  Шапошников В.Е. Генерация и распределение излучения в магнитосферной плазме нейтронных звезд и больших планет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Шапошников В.Е.; Ан СССР.Ин-т прикладной физики. – Горький, 1982. – 22л.
348645
  Гайнова Людмила Евгеньевна Генерация и распрстранение солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Гайнова Людмила Евгеньевна; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 12л.
348646
  Кирко Г.Е. Генерация и самовозбуждение магнитного поля в технических устройствах / Г.Е. Кирко. – Москва, 1985. – 88 с.
348647
   Генерация и фокусировка сильноточных релятивистских электронных пучков. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 279 с.
348648
  Аветисян Ю.О. Генерация излучения на разностной частоте лазеров в прямоугольном волноводе миллимитрового диапазона. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Аветисян Ю.О.; АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 16л.
348649
  Полов А.В. Генерация импульсных сигналов и измерение их характеристик / А.В. Полов. – Горький, 1978. – 78 с.
348650
  Кравченко В.И. Генерация индуцированного излучения в резонаторах с аберрациями и дисперсией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравченко В.И.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
348651
  Венкин Г.В. Генерация инфракрасного излучения методами нелинейной оптики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Венкин Г.В.;. – Москва, 1971. – 13л.
348652
  Арыков А.А. Генерация искусственных геомагнитных пульсаций. : Автореф... наук: 01.04.03 / Арыков А.А.; Горьковский гос.унив. – Горький, 1981. – 12л.
348653
  Павлов Е.В. Генерация катионных вакансий при взаимодействии примесей в щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Павлов Е.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 12л.
348654
  Сотин В.Е. Генерация комбинационных частот в пленочных диэлектрических волноводах оптического диапазона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сотин В.Е.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
348655
   Генерация космических лучей ударными волнами. – Новосибирск : Наука, 1988. – 179 с.
348656
  Аминева Татьяна Павловна Генерация мюонов сверхвысокой энергии в космических лучах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Аминева Татьяна Павловна ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
348657
  Савченко Н.М. Генерация неравновесных носителей заряда и хемовольтаические эффекты при рекомендации атовос водорода на поверхности германия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савченко Н. М.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 22л.
348658
  Назаров С.В. Генерация операционной системы ОС ЕС / С.В. Назаров, А.Г. Барсуков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 175 с.
348659
  Робур Л.И. Генерация оптический второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
348660
  Робур Л.И. Генерация оптической второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 173 л. + Приложение: л. 155-158. – Библиогр.: л. 159-173
348661
  Бузгенда Х. Генерация перестраиваемого уф излучения в диапазоне длин волн 200-330 нм. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузгенда Х.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
348662
  Байсакалова Ажар Бегеновна Генерация потоков нейтронов и гама-квадрантов на солнце в спокойные периоды вспышек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Байсакалова Ажар Бегеновна; Ин-т ядерной физики. Ан КазССР. – Алма-Ата, 1979. – 19л.
348663
   Генерация потоков электродуговой плазмы : сб. науч. статей. – Новосибирск : ИТ АН СССР, 1987. – 446 с.
348664
  Жуков О.В. Генерация программ обработки данных / О.В. Жуков. – Москва, 1976. – 192 с.
348665
  Побегайло Александр Павлович Генерация программных траекторий в задачах контурного управления манипуляционными работами : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.1 / Побегайло Александр Павлович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1995. – 18л.
348666
   Генерация резонансного инфракрасного излучения при вынужденном комбиниционном рассеянии в газетах.. – Москва, 1974. – 28 с.
348667
  Котомцева Л.А. Генерация сверхкоротких импульсов излучения в кольцевых лазерах бегущей волны / Л.А. Котомцева, Н.А. Лойко, А.М. Самсон. – Минск, 1978. – 42 с.
348668
  Скидан И.Б. Генерация свехкоротких импульсов в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скидан И.Б.; МГУ. – М, 1975. – 16л.
348669
   Генерация СВЧ колебаний с использованием эффекта Ганна : сб. докладов симпозиума. – Новосибирск : ИФП АН СССР, 1974. – 511 с.
348670
  Прусов А.В. Генерация стационарных пограничных слоев волнами в океане. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Прусов А.В.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1979. – 18л.
348671
  Галушкин Ю.И. Генерация углеводородов в истории погружения формации Силура Ливийской части бассейна Радамес / Ю.И. Галушкин, Зак Мухамед // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 924-935 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
348672
  Вирясов Н.М. Генерация частиц пи-мезонами с импульсом 7 ГЭВ/С в углероде и других ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вирясов Н.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
348673
  Исянова Е.Д. Генерация, преобразование и усиление одномодового излучения в резонаторах с электрооптическим управлением добротностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Исянова Е.Д.; АН БССР. Ученый совет отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 18л.
348674
  Касымджанов М.А. Генерация, усиление и преобразование частоты излучения ультрафиолетового N2-лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Касымджанов М. А. ; МГУ , Физический фак-т. – Москва, 1970. – 16 с.
348675
  Левченко В. Генерації вчених-істориків та «Великий терор»: від інтелектуальної покори до репресій (на прикладі одеської корпорації гуманітаріїв) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 201-207. – ISSN 2222-5250
348676
  Левченко В.В. Генерації одеських вчених-істориків першої половини XX століття: періодизація, термінологія, історія // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 220-223
348677
  Луцишин О. Генераційна теорія Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 101-107. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 2). – ISSN 2078-5534
348678
  Рибалка В. Генераційний фактор у соціалізації особистості та формуванні духовної єдності суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 91-94. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться дані про дослідження ролі генераційного фактору у соціалізації особистості та у формуванні духовної єдності суспільства, визначення цього фактору, характеристика поняття покоління, класифікація поколінь, розглядаються місія кожного ...
348679
  Осецький В.Л. Генераційні моделі структурних змін в економічних системах / В.Л. Осецький, І.С. Подолян // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 24-32


  Здійснено спробу узагальнити практику застосування еволюційного підходу для моделювання економічної динаміки. На основі застосування еволюційного підходу розвинуто моделі зміни генерацій економічних систем різних рівнів. Attempt to summarize practice ...
348680
  Скришевський Валерій Антонович Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Скришевський В.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 32 с.
348681
  Скришевський Валерій Антонович Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію : Дис....доктора фізико-математ.наук:01.04.10 / Скришевський Валерій Антонович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 326л. – Бібл.:л.299-326
348682
  Надточій А.Б. Генерація акустичної емісії в монокристалах KC1 при дії деформацій ультразвукової хвилі / А.Б. Надточій, О.В. Ляшенко, І.В. Островський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджувалася акустична емісія (АЕ) при впливі ультразвука (УЗ) на монокристали KC1. Виявлено, що у монокристалах KC1 АЕ спостерігається для різних дискретних частот УЗ. Причина виникнення АЕ зв"язується з необхідністю просторового збігу локальних ...
348683
  Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 155 л. – Бібліогр.: л. 140-155
348684
  Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
348685
  Галкіна О.А. Генерація дерев сценаріїв для багатоступеневих стохастичних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено структуру багатоступеневого стохастичного програмування для прийняття рішень в умовах невизначеності з використанням методу генерації дерев сценаріїв. Аналізується багатоступенева оптимізаційна динамічна задача управління ...
348686
  Рибальченко В.К. Генерація живої електрики / В.К. Рибальченко, Н.І. Власенко, Б.П. Романюк. – Луганськ : Елтон-2. – (Таємниці клітинних мембран). – ISBN 5-330-01197-5
Кн.1. – 1999. – 120с.
348687
  Лук"янов П.В. Генерація звука лопаттю гелікоптера при косому обдуванні потоком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив косого обдування лопаті гвинта гелікоптера на процес генерації звука. Встановлено, що від кута постановки лопаті зустрічному потоку запежить не тільки рівень звука, що генерується, але також й форма розподілу тиску, котрий істотно ...
348688
   Генерація коливань КНІ транзистором / С.П. Павлюк, Г.К. Нінідзе, Л.В. Іщук, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджені коливання напруги й струму в польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі (КНІ)". Показано, що зміною умов живлення транзистора можна в широких межах змінювати частоту коливань (1 кГц - 1 МГц), а також їхній ...
348689
  Кришталь О.Н. Генерація магнітно-акустичних хвиль у передспалаховій плазмі активних областей / О.Н. Кришталь, С.В. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-86. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізичні умови генерації хвиль магнітно-акустичного типу внаслідок розвитку відповідної низькочастотної нестійкості в плазмі поверхневого шару петельної структури в активній області на Сонці. Показано, що причиною появи нестійкостей може бути ...
348690
  Багінський В.В. Генерація наносекундних стоксових імпульсів у самофокусуючих ВКР-активних рідинах при збудженні гігантським імпульсом рубінового лазера / В.В. Багінський, А.І. Іванісік, М.М. Лопійчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Результати експериментальних досліджень, що складають основу роботи, підтверджують перспективність використання органічних самофокусуючих рідин для створення перетворювачів лазерного випромінювання на основі ВКР. Показано, що завдяки динаміці ...
348691
  Патриляк І. Генерація нескорених // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 6


  В історії кожного народу є події, які, попри реальну матеріальну поразку, перетворюються на духовну перемогу, стають поштовхом до формування національних міфів, джерелом натхнення для багатьох поколінь митців, фундаментом інтегруючої колективної ...
348692
  Качалова Н.М. Генерація спектрального суперконтинууму в мікрострукрурованих волокнах / Н.М. Качалова, В.С. Войцехович, В.В. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Створено джерело спектрального суперконтинууму на базі фемтосекундного Ti:Sapphire лазера Мirа Optima 900-F ma мікроструктурованого фотонно-кристалічного волокна Thorlabs NL-2,4-800. Отримано генерацію суперконтинууму в спектральній області 580-1000 нм ...
348693
  Іванов І.Ю. Генерація схеми RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема генерації простих чисел в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів для їх подальшого використання в якості складових схеми RSA. Запропоновано модифікацію алгоритму Рабіна-Міллера, що дозволяє доручити перевірку числа на ...
348694
  Полєжаєва І.О. Генерація та оцінка перспективних партнерів у маркетингових каналах розповсюдження : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-90. – Бібліогр.: 10 назв
348695
  Карнаухов І.М. Генерація та рух дислокаційних перегинів під впливом зовнішнього імпульсного навантаження / І.М. Карнаухов, О.Є. Погорєлов, М.С. Чернолевський // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 295-304. – ISSN 1024-1809


  У рамках моделі Френкеля-Конторової розглянуто генерацію дислокаційних перегинів поблизу поверхні зразка металу під впливом зовнішнього імпульсного навантаження. Показано, що імпульсне навантаження генерує дислокаційні перегини, які утворюються поблизу ...
348696
  Бабій Г.М. Генерація туристичних маршрутів на основі вподобань туриста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 254-256
348697
  Кременецький Ігор Олексійович Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі : Дис...канд.фізико-математичних наук:01.04.08 / Кременецький Ігор Олексійович; АНУ;Ін-тут Космічних Досліджень НАНУ-НКАУ. – Київ, 2002. – 148с. – Бібліогр.:с.135-148
348698
  Кременецький Ігор Олексійович Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Кременецький І. О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:14 назв.
348699
  Парновський О.С. Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олексій Сергійович Парновський; НАНУ; Нац. косм. агенство України, Ін-т косм. досліджень. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.:18 назв
348700
  Ковальський С І. Генериальний опис 1765-1769 рр як джерело до вивчення соціально економічної історії Лівобережної України (за документами і матеріалами Переяславського плку) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальський І.С,; АН УРСР. – К, 1966. – 360л. – Бібліогр.:л.1-13
348701
  Качуровський І.В. Генерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-329-Х
Кн. 1 : Література европейського середньовіччя. – 2005. – 384с.
348702
  Качуровський І.В. Генерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-455-3
Кн. 2. – 2008. – 376с.
348703
  Грошковский Я. Генерирование высокочастотных колебаний и стабилизаця частоты / Я. Грошковский. – М, 1953. – 364с.
348704
  Ручкин В.А. Генерирование дешевой электроэнергии / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2014. – 19, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 18. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-346-8
348705
  Камший Геннадий Тимофеевич Генерирование и изучение свойств некоторых стабильных карбокатионов с бициклооктенильными и бициклооктадиенильными оставами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Камший Геннадий Тимофеевич; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1980. – 18л.
348706
  Корнеенко И.А. Генерирование и поведение низкочастотного электромагнитного поля в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнеенко И.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова, 1953. – 8л.
348707
  Петрович Н.Т. Генерирование и преобразование электрических импульсов / Н.Т. Петрович, А.В. Козырев. – Москва, 1954. – 428 с.
348708
  Ярмолик В.Н. Генерирование и применение псевдослучайных сигналов в системах испытаний и контроля / В.Н. Ярмолик, С.Н. Демиденко; АН Белорусской ССР; Институт технической кибернетики АН БССР. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 198 с.
348709
  Лучук А.М. Генерирование и разделение частотных сигналов в телемеханике. / А.М. Лучук. – К., 1966. – 196с.
348710
  Хольман Г. Генерирование и усиление дециметровых и сантиметровых волн / Г. Хольман. – Москва : Советское радио, 1948. – 141с.
348711
   Генерирование и усиление СВЧ колебаний : руководство для проведения практических занятий по полупроводниковой электронике, часть IV / А.С. Александров, В.В. Заенцев, Н.В. Котосонов, Я.Л. Хлявич, О.А. Челноков. – Воронеж, 1971. – 96 с.
348712
  Рихтер С.Г. Генерирование и усиление фазоманипулированных сигналов с помощью систем фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Рихтер С. Г.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
348713
  Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов / Г.А. Месяц. – Москва, 1974. – 256 с.
348714
  Долгоплоск Б.А. Генерирование свободных радикалов и их реакции / Б.А. Долгоплоск, Е.И. Тинякова. – М., 1982. – 254с.
348715
  Морозов А.М. Генерирование случайных величин с помощью нормального случайного процесса : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Морозов А.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 16л.
348716
  Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов / М.П. Бобнев. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 239 с.
348717
  Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов и измерение их параметров / М.П. Бобнев. – Москва : Энергия, 1966. – 119 с.
348718
   Генерирование электрических колебаний специальной формы : в 2-х частях. – Москва
Т. 1. – 1951. – 419 с.
348719
  Стариченко В.Ф. Генерирование, строение и некоторые свойства анион-радикалов-ароматических нитросоединений.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стариченко В.Ф.; Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1977. – 18л.
348720
   Генерльный Совет Первого Интернационала 1864-1866.. – М, 1961. – 364с.
348721
  Егиазаров Ю.Г. Генерогенно-каталитическая изомеризация углеводородов / Ю.Г. Егиазаров, М.Ф. Савчиц, Э.Я. Устиловская. – Минск : Наука и техника, 1989. – 309 с.
348722
  Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 128 л. – Бібліогр. : л. 107-128
348723
  Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
348724
  Чуприн В. Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет / В. Чуприн, В. Вишняков, М. Пригара // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 323-335. – ISSN 2221-5212
348725
  Житницька А.А. Генерування інформаційного контенту як компетентність майбутнього журналіста // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 51-59. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
348726
  Варбанець С.П. Генерування послідовностей інверсних конгруентних псевдовипадкових чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець С.П. ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т мат., екон. і механіки. – Одеса, 2010. – 179 л. – Бібліогр.: л. 171-179
348727
  Логінов О.О. Генерування радіального магнітного поля Сонця глобальними гідродинамічними течіями / О.О. Логінов, В.Н. Криводубський, О.К. Черемних // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 2 (212). – С. 20-33. – ISSN 0233-7665
348728
  Ільченко К. Генеруємо нові ідеї // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 1


  Інформаційні технології електронної комерції та електронного урядування, захисту кіберпростору, проектування та управління проектами, теорія несилової взаємодії та її застосування, технології електронної освіти, штучного інтелекту й інформаційної ...
348729
  Джеоффри И.Ч. Генесиз, свойства и использование тропических железистых и черных слитых почв Нигерии : Автореф... канд. с. х.наук: 06.00.01 / Джеоффри И. Ч. Н.; Кубан. с.х. ин-т. – Краснодар, 1981. – 26л.
348730
  Филипченко Ю.А. Генетика / Ю.А. Филипченко. – Москва-Л., 1929. – 379с.
348731
  Рокицкий П.Ф. Генетика / П.Ф. Рокицкий. – Москва ; Ленинград, 1932. – 264 с.
348732
  Рокицкий П.Ф. Генетика : Общий курс; Учебник для животноводческих вузов / П.Ф. Рокицкий. – 3-е изд. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 260с.
348733
  Мюнтцинг А. Генетика : Общая и прикладная / А. Мюнтцинг. – Москва : Мир, 1967. – 610 с.
348734
  Иванова О.А. Генетика / О.А. Иванова, Н.А. Кравченко. – М, 1967. – 416с.
348735
  Лобашев М.Е. Генетика : учебное пособие / М.Е. Лобашев. – Изд. 2-е. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 751с.
348736
  Лобашев М.Е. Генетика : учебнле пособие / М.Е. Лобашев. – 2-е изд., стериотипн. – Ленинград : Ленинградский университет, 1969. – 752с.
348737
  Ауэрбах Ш. Генетика / Ш. Ауэрбах. – Москва, 1969. – 280с.
348738
  Литвиненко О.І. Генетика / О.І. Литвиненко. – К., 1974. – 157с.
348739
  Гуляев Г.В. Генетика / Г.В. Гуляев. – М., 1977. – 360с.
348740
  Киселева З.С. Генетика : учебное пособие по факультативному курсу для учащихся 10 класса / З.С. Киселева, Н А. Мягкова, . – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1983. – 175 с. : табл., рис.
348741
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 5. – 1983
348742
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 6. – 1983
348743
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 7. – 1983
348744
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 8. – 1983
348745
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 9. – 1983
348746
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 10. – 1983
348747
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 11. – 1983
348748
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 19, № 12. – 1983
348749
  Гуляев Г.В. Генетика : учебное пособие для высших с-х. учебных заведений / Г.В. Гуляев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1984. – 351 с. : рис., табл.
348750
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 1. – 1984
348751
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 2. – 1984
348752
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 3. – 1984
348753
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 4. – 1984
348754
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 5. – 1984
348755
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 6. – 1984
348756
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 7. – 1984
348757
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 8. – 1984
348758
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 9. – 1984
348759
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 10. – 1984
348760
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 11. – 1984
348761
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 20, № 12. – 1984
348762
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 1. – 1985
348763
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 2. – 1985
348764
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 3. – 1985
348765
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 4. – 1985
348766
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 5. – 1985
348767
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 6. – 1985
348768
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 7. – 1985
348769
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 8. – 1985
348770
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 9. – 1985
348771
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 10. – 1985
348772
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 11. – 1985
348773
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 21, № 12. – 1985
348774
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 1. – 1986
348775
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 2. – 1986
348776
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 3. – 1986
348777
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 4. – 1986
348778
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 5. – 1986
348779
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 6. – 1986
348780
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 7. – 1986
348781
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 8. – 1986
348782
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 9. – 1986
348783
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 10. – 1986
348784
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 11. – 1986
348785
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 22, № 12. – 1986
348786
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 23, № 1. – 1987
348787
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 23, № 2. – 1987
348788
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 23, № 3. – 1987
348789
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 23, № 4. – 1987
348790
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 23, № 5. – 1987
348791
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 25, № 3. – 1989
348792
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 1. – 1993
348793
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 4. – 1993
348794
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 5. – 1993
348795
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 6. – 1993
348796
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 7. – 1993
348797
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 9. – 1993
348798
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 10. – 1993
348799
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 8. – 1993
348800
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 3. – 1993
348801
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 11. – 1993
348802
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 29, № 12. – 1993
348803
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 1. – 1995
348804
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 2. – 1995
348805
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 3. – 1995
348806
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 4. – 1995
348807
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 5. – 1995
348808
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 6. – 1995
348809
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 7. – 1995
348810
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 8. – 1995
348811
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 9. – 1995
348812
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 10. – 1995
348813
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 11. – 1995
348814
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 12. – 1995
348815
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 2. – 1996
348816
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 3. – 1996
348817
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 4. – 1996
348818
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 5. – 1996
348819
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 6. – 1996
348820
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 7. – 1996
348821
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 8. – 1996
348822
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 9. – 1996
348823
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 10. – 1996
348824
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 11. – 1996
348825
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 12. – 1996
348826
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 1. – 1996
348827
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 2. – 1997
348828
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 3. – 1997
348829
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 4. – 1997
348830
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 5. – 1997
348831
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 6. – 1997
348832
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 1. – 1997
348833
  Тоцький В.М. Генетика : Підручник: У 2-х т. / В.М. Тоцький. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-171-7
Т. 1. – 1998. – 476с.
348834
  Тоцький В.М. Генетика : Підручник: У 2-х т. / В.М. Тоцький. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-002-8
Т. 2 : Окремі проблеми генетики. – 1998. – 276с.
348835
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 5. – 2002
348836
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 7. – 2002
348837
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 4. – 2002
348838
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 9. – 2002
348839
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 6. – 2002
348840
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 8. – 2002
348841
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 10. – 2002
348842
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 11. – 2002
348843
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 12. – 2002
348844
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 1. – 2002
348845
   Генетика. – Москва. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 2. – 2002
348846
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 3. – 2002
348847
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 1. – 2003
348848
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 2. – 2003
348849
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 3. – 2003
348850
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 4. – 2003
348851
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 5. – 2003
348852
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 6. – 2003
348853
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 7. – 2003
348854
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 8. – 2003
348855
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 9. – 2003
348856
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 10. – 2003
348857
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 11. – 2003
348858
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 12. – 2003
348859
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 2. – 2004
348860
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 1. – 2004
348861
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 3. – 2004
348862
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 40, № 4. – 2004
348863
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 40, № 5. – 2004
348864
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 6. – 2004
348865
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 7. – 2004
348866
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 8. – 2004
348867
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 9. – 2004
348868
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 40, № 10. – 2004
348869
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 40, № 11. – 2004
348870
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 12. – 2004
348871
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 11. – 2005
348872
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 12. – 2005
348873
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 5. – 2005
348874
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 1. – 2005
348875
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 2. – 2005
348876
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 3. – 2005
348877
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 4. – 2005
348878
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 6. – 2005
348879
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 7. – 2005
348880
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 8. – 2005
348881
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 9. – 2005
348882
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 10. – 2005
348883
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 1. – 2006
348884
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 2. – 2006
348885
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 3. – 2006
348886
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 4. – 2006
348887
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 5. – 2006
348888
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 6. – 2006
348889
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 7. – 2006
348890
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 8. – 2006
348891
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 9. – 2006
348892
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 10. – 2006
348893
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 11. – 2006
348894
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 12. – 2006
348895
   Генетика / С.В. Демидов, Г.Д. Бердишев, Н.М. Топчій, К.Л. Черненко; Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Топчій Н.М., Черненко К.Л. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 412 с. – ISBN 966-306-133-3
348896
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 5. – 2007
348897
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 6. – 2007
348898
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 7. – 2007
348899
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 1. – 2007
348900
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 2. – 2007
348901
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 3. – 2007
348902
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 4. – 2007
348903
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 8. – 2007
348904
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 9. – 2007
348905
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 10. – 2007
348906
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 11. – 2007
348907
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 12. – 2007
348908
   Генетика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Сиволоб А.В. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за заг. ред. А.В. Сиволоба ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 975-966-439-108-2
348909
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 3. – 2008
348910
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 4. – 2008
348911
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 5. – 2008
348912
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 6. – 2008
348913
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 7. – 2008
348914
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 8. – 2008
348915
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 9. – 2008
348916
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 10. – 2008
348917
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 12. – 2008
348918
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 11. – 2008
348919
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 1. – 2008
348920
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 2. – 2008
348921
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 1. – 2009
348922
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 2. – 2009
348923
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 3. – 2009
348924
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 7. – 2009
348925
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 8. – 2009
348926
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 6. – 2009
348927
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 4. – 2009
348928
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 5. – 2009
348929
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 9. – 2009
348930
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 10. – 2009
348931
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 11. – 2009
348932
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 12. – 2009
348933
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 1. – 2010
348934
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 2. – 2010
348935
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 3. – 2010
348936
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 4. – 2010
348937
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 5. – 2010
348938
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 6. – 2010
348939
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 7. – 2010
348940
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 8. – 2010
348941
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 9. – 2010
348942
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 10. – 2010
348943
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 11. – 2010
348944
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 12. – 2010
348945
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 1. – 2011
348946
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 2. – 2011
348947
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 5. – 2011
348948
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 6. – 2011
348949
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 3. – 2011
348950
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 4. – 2011
348951
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 7. – 2011
348952
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 8. – 2011
348953
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 9. – 2011
348954
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 10. – 2011
348955
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 11. – 2011
348956
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 12. – 2011
348957
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 1. – 2012
348958
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 2. – 2012
348959
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 3. – 2012
348960
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 4. – 2012
348961
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 5. – 2012
348962
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 6. – 2012
348963
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 7. – 2012
348964
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 10. – 2012
348965
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 8. – 2012
348966
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 9. – 2012
348967
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 11. – 2012
348968
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 12. – 2012
348969
  Ніколайчук В.І. Генетика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ніколайчук, М.М. Вакерич ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Біол. ф-т. – Ужгород : Гражда, 2013. – 504, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 484-499. – Бібліогр.: с. 500-504. – ISBN 978-966-176-099-7
348970
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 8. – 2013
348971
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 9. – 2013
348972
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 10. – 2013
348973
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 4. – 2013
348974
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 5. – 2013
348975
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 6. – 2013
348976
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 7. – 2013
348977
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 11. – 2013
348978
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 12. – 2013
348979
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 1. – 2013
348980
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 2. – 2013
348981
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 3. – 2013
348982
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 2. – 2014
348983
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 3. – 2014
348984
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 4. – 2014
348985
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 5. – 2014
348986
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 6. – 2014
348987
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 7. – 2014
348988
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 8. – 2014
348989
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 9. – 2014
348990
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 10. – 2014
348991
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 11. – 2014
348992
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 12. – 2014
348993
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 1. – 2015
348994
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 2. – 2015
348995
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 9. – 2015
348996
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 10. – 2015
348997
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 3. – 2015
348998
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 4. – 2015
348999
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 7. – 2015
349000
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 8. – 2015
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,