Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
347001
  Давіденко І. "Вправність і відповідальність мислення: філософський курс для учнів середньої і старшої школи" // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 3. – С. 211-214. – ISSN 2075-6461


  Звіт про реалізацію проєкту філософії для дітей «Вправність і відповідальність мис-лення: філософський курс для учнів середньої і старшої школи», здійсненого за підтри-мки спільноти Sententiae. 29 квітня 2023 року відбулася перша зустріч спільноти ...
347002
  Банчук О. "Впровадження реформ у сфері надання адмінпослуг має безпосередній вплив на громадян" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-29 лютого (№ 7/8). – С. 19. – ISSN 1992-9277
347003
  Сірук М. "Вражаюча демонстрація єдності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Перші оцінки виступу Генснка НАТО Єнса Столнберга на спільній сесії Конгресу.
347004
  Яблонская А.Д. "Врата восприятия" человека и когнитивно-психологическая архитектура / А.Д. Яблонская, А.В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 177-185. – ISSN 2077-3455
347005
  Верб Э.А. "Врата священного источника". Опыт реализации авторского культурно-образовательного проекта в системе профессиональной подготовки бакалавра-педагога // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383


  На примере интегрированного авторского курса «Художественная культура Санкт-Петебурга в контексте воспитания» дано обоснование нового подхода к преподаванию культурологических дисциплин в педагогическом университете с учетом необходимости их связи с ...
347006
  Ветвінська Т.Л. Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу факультетів іноземних мов / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1976. – 41 с. ; №1
347007
  Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ, 1966
347008
  Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ, 1969. – 132с.
347009
  Бандура О.М. Вправи з теорії літератури в 5 класі / О.М. Бандура. – К, 1961. – 128с.
347010
  Москаленко Н.А. Вправи з української фразеології / Н.А. Москаленко. – Одеса, 1976. – 74с.
347011
  Василенко Л.П. Вправи з формування англомовної лексичної компетентності майбутніх дипломатів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7037-08-7
347012
  Картель Л.Н. Вправи і диктанти з фізичної географії : Посыбник для вчителя / Л.Н. Картель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 80с.
347013
  Кравчук Ольга Вправи і задачі міжпредметного змісту (географія - біологія) : Наукові дослідження / Кравчук Ольга, Шухова Елеонора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
347014
  Холоділін М.М. Вправи на кількісні обчислення з курсів загальної хімії, аналітичної хімії і хімічної технології та деякі приклади синтетичних робіт / М.М. Холоділін. – Х., 1930. – 222с.
347015
  Христинін В.І. Вправи на розслаблення / В.І. Христинін. – К, 1973. – 40с.
347016
  Корзова Л.Ю. Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови : навчальний посібник / Корзова Л.Ю. – Київ : Освіта України, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-188-285-9
347017
  Фенич В.І. Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 138-156. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
347018
  Кравченко В. Вправність інтерпретації. Про що писав у Будапешт посол Угорщини у Вашингтоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 4


  "Будапешт не полишає надій вийти переможцем у затяжному конфлікті з Києвом через український Закон "Про освіту". Хай гостра фаза конфронтації минула, однак системна проблема у двосторонніх відносинах залишилася. І, щоб примусити українську владу не ...
347019
  Патрікац Л. Впрвадження МСФЗ та інтегрованої звітності сприятимуть європейській інтеграції України / Л. Патрікац, М. Пацера // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 54-57. – Бібліогр.: 3 назв.
347020
  Ясинок М.М. Впрвадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.194-197. – ISSN 1727-1584
347021
  Фролов В. Впровадження ""хмарних"" технологій в практику бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
347022
  Фабрика Наталя Впровадження "реформ зверху" в Ірані у 60-і роки XX ст. та роль у цьому процесі уряду Кеннеді // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена событиям политической и экономической жизни Ирана, происходившим в начале 60-х годов XX ст., и роли Соединенных Штатов Америки в них.
347023
  Мазуренок М.В. Впровадження "українізації" у систему вищої освіти УСРР в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 289-293


  У 1923/24 н.р. Наркомпрос УСРР запроводжував викладання українською мовою на вищих педагогічних курсах, факультетах соціального виховання, факультеті професійної освіти Київського інституту народної освіти (КІНО).
347024
  Гузенко О. Впровадження SMART-технологій в освітній процес: опис зарубіжного досвіду // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 174-192. – ISBN 978-966-698-312-4
347025
  Ходос Є.І. Впровадження smart-технологій у вищій освіті // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 338-340
347026
  Кліщ І. Впровадження Smart-технологій у практику підготовки майбутніх викладачів медичного закладу вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 115-118. – ISSN 2308-4634
347027
  Рудик О. Впровадження SolidWorks у систему неперервної освіти / О. Рудик, Р. Андрійчук // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 218-221


  Наведена методика покрокового впровадження 3D-системи автоматизованого проектування SolidWorks: твердотільне моделювання - у коледжах (ліцеях з технічним нахилом), інженерні розрахунки (додаток SolidWorks Simulation) - у ВНЗ.
347028
  Закупець Н. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в бібліотеці коледжу / Н. Закупець, Т. Швець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 15-16. – ISSN 2518-7341
347029
  Сиволовська О.В. Впровадження активних форм у навчальний процес // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 92-93
347030
  Іванова М.І. Впровадження антикризового управління на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 142-146. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
347031
  Носик О.А. Впровадження асесмент-центрів як чинник ефективного розвитку служб управління персоналом державних органів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
347032
  Забокрицька М.Р. Впровадження басейнової системи управління водними ресурсами р.Західний Буг / М.Р. Забокрицька, В.О. Бондарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 34-40. – Бібліогр.: 6 назв
347033
  Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 39-46
347034
  Керімов В.О. Впровадження безпеки до автономного протоколу ієрархічної організації бездротових сенсорних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
347035
  Голубцова Т.В. Впровадження безпілотних літальних апаратів у повітряний простір України / Т.В. Голубцова, Д.О. Рябцев, М.М. Богуненко // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 5
347036
  Семчук Я.М. Впровадження Болонських декларацій у практику підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / Я.М. Семчук, О.С. Малишевська, Р.З. Борисюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 18-20
347037
  Калашник Н.Г. Впровадження Болонського процесу у систему підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 216-220


  Європейська інтеграція України - фактор соціально-економічного розвитку держш іншого погляду національні цінності дуже важливі для України. Система вищої освіти пов, погодити ці дві тенденції щодо вимог Болонського процесу і дійсності національного ...
347038
  Грищенко І.М. Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 112-116 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
347039
  Заворуєва О.С. Впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання Moodle // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 19-208
347040
  Болдуєв М.В. Впровадження в практику українських підприємств - учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-47. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
347041
  Нечитайло О. Впровадження в судочинство європейських стандартів прав людини є однією з передумов для оперативного, ефективного та якісного правосуддя // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8
347042
  Люльчук М.Г. Впровадження в Україні оновленої системи індикаторів раннього запобігання медикаментозній резистентності ВІЛ // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 9-15. – ISSN 1681-2727
347043
  Начос Р. Впровадження в Україні стандартів Європейського суду з прав людини щодо адвокатської діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 329-333. – ISSN 2663-5313
347044
  Богомазова В.М. Впровадження в Україні стратегічного планування, орієнтованого на результат / В.М. Богомазова, Н.Є. Доброханська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 12-18
347045
  Косткіна Ю. Впровадження в Україні Уповноваженого з прав дитини з урахуванням зарубіжного досвіду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 8-9
347046
  Купрій Т. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 2226-3012


  Аналізується філософсько-соціальний аспект університетської освіти як предмету науково-дослідницької уваги, у зв’язку зі зростанням вимог до якості підготовки кадрів, ваги наукового потенціалу, який є основою економічного розвитку в суспільстві. ...
347047
  Савка І.В. Впровадження вибіркових інтегрованих курсів під час підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 249-251. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
347048
  Яременко Л. Впровадження вимог Оргуської конвенції Міністерством охорони навколишнього природного середовища України: досягнення та завдання на майбутнє // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 37-45.
347049
  Макаренко С.О. Впровадження високих педагогічних технологій під час навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 150-159
347050
  Глєбова А.Е. Впровадження гендерного квотування рад директорів в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 18-19
347051
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
347052
  Кукса Н.Г. Впровадження групового навчання серед студентів-медиків на прикладі вивчення предмету "українська мова (за професійним спрямуванням)" // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 84-88. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  У статті подано розробки та застосування активних методів та інтерактивних технологій навчання. Відмічено, що із застосуванням активних методів навчання, пов’язується групова навчальна діяльність. З’ясовано, що при при використанні ...
347053
  Твердушка Т.Б. Впровадження групової форми організації безперервного вдосконалення трудових процесів операційного рівня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 144-149
347054
  Грицієнко А.І. Впровадження гуманістичних засад у професійну підготовку керівних кадрів державної служби / А.І. Грицієнко, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто проблему вдосконалення наявних технологій освіти державних службовців в умовах глобалізації.
347055
  Гіда Є. Впровадження деонтологічних засад у діяльність української міліції у 90-х роках XX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 136-140
347056
  Болдирєв С.В. Впровадження децентралізації в Україні:світовий та європейський досвід / С.В. Болдирєв, С.С. Чубар // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 48-64. – ISSN 1993-0941
347057
  Толок І.В. Впровадження деяких технологій подвійного призначення при дистанційному викладанні військових дисциплін: переваги та проблеми / І.В. Толок, Д.В. Зайцев, В.В. Швалючинський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 54-61. – ISSN 2524-0056
347058
  Вишневецький О.Л. Впровадження дистанційних курсів у навчання вищої математики в контексті сучасних інтерактивних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 65-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
347059
   Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
347060
  Поясок Т.Б. Впровадження дистанційних технологій у підготовку магістрів денної форми навчання / Т.Б. Поясок, Н.В. Попенко // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 45
347061
  Коваленко С.М. Впровадження дистанційних технологій у післядипломній освіті Великої Британії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 242-246. – ISBN 978-966-285-311-7
347062
  Колесник Ю. Впровадження дистанційного навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка: стан, проблеми, перспективи / Ю. Колесник, Т. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 63-67. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
347063
   Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура, Л.М. Шилкіна, В.Г. Лебідь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 19-22. – ISSN 1681-2751
347064
  Мірошниченко О.А. Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників / О.А. Мірошниченко, О.П. Гуцуляк, О.В. Марченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 178-187. – ISSN 1727-7485
347065
  Іванишин В.В. Впровадження досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях України / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк, Б.Я. Бордман // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 77-82
347066
  Швець Ю.О. Впровадження досвіду країн ЄС у боротьбі з корупцією на промислових підприємствах України / Ю.О. Швець, О.О. Дудка // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 24-28. – ISSN 2309-1533
347067
  Марчук О.О. Впровадження досвіду навчання та виховання молоді Волині у ХІХ – на початку ХХ століття у розвиток освіти сьогодення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 46-51. – ISBN 978-966-7359-77-5
347068
  Скрябін О. Впровадження досвіду проведення АТО та ООС Збройних Сил України під час визначення вимог до професійної підготовки військових фахівців / О. Скрябін, Ю. Черних, О. Черних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу спостережуваних основних чинників обгрунтовано актуальність визначення (уточнення) вимог до професійної підготовки військових фахівців, які проходять підготовку у ВВНЗ за спеціальностями: "Воєнні науки", "Національна безпека", ...
347069
  Шкуро В.П. Впровадження доступності та інклюзивності в процесі розвитку громад та територій України / В.П. Шкуро, О.В. Ворона // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 242-246. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Мета статті – здійснити аналіз особливостей впровадження політики інклюзивності та доступності в процесі відновлення та розвитку громад та територій України. Застосовані методи дослідження: теоретичні – аналіз наукової літератури, з питань впровадження ...
347070
  Поркуян О. Впровадження дуальної форми навчання для технічних спеціальностей у співпраці з підприємствами хімічної промисловості в Луганській області / О. Поркуян, С. Кудрявцев, Р. Заіка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 26-33. – ISSN 1682-2366


  Розкривається досвід співпраці СНУ імені В.Даля та промислових підприємств хімічної промисловості Луганської області у підготовці студентів за дуальною формою та з елементами дуальної форми.
347071
  Владиченко Л.Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання співпраці релігійних інституцій з державними установами у сфері освіти в незалежній Україні. Розглянуто процес впровадження предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітні навчальні заклади на сучасному етапі розвитку ...
347072
  Кочерга М. Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
347073
  Грішнова О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-19. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано сутність екологічної відповідальності, здійснено оцінку її рівня для провідних вітчизняних компаній та оцінку відображення екологічних індикаторів в соціальних звітах вітчизняних компаній. Визначено, що рівень впровадження ...
347074
  Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 208-213


  Основну увагу приділено необхідності та особливостям екологічного управління з метою конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
347075
  Гражевська А.О. Впровадження економічних механізмів реалізації Кіотського протоколу: можливості та ризики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 33-34. – ISBN 978-966-188-219-4
347076
  Дзига С.В. Впровадження елективного курсу "Функціональна діагностика" у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 44-45. – ISSN 1681-2751
347077
  Бондаренко О.В. Впровадження електронних діагностичних систем у практику діагностики та моніторингу здоров"я в класичному університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 66-72. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
347078
  Цимбалюк В.І. Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 10-14
347079
  Кудін А.П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 3-10. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів та Інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. ...
347080
  Костікова І. Впровадження електронних словників у процесі навчання англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
347081
  Кудирко Василь Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію - один із шляхів удосконалення картографічної культури учня : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
347082
  Цимдарс А. Впровадження електронного журналу голосування у виборчу систему Латвії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 26-27
347083
  Пучков І. Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
347084
  Семенишина І.В. Впровадження електронного підручника як ефективного засобу підвищення якості освіти / І.В. Семенишина, О.В. Козак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 229-238. – ISSN 2521-6449
347085
  Чукут С.А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни // Публічне управління та адміністрування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології права, Каф. теорії та практики управління ; редкол.: Мельниченко А.А., Чукут С.А., Войтко С.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISBN 978-617-696-473-5
347086
  Максименко Н.В. Впровадження електротранспорту як спосіб боротьби із забрудненням навколишнього природного середовища / Н.В. Максименко, Ушакова-Кирпач // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 168-176. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
347087
  Осьмук Н.Г. Впровадження елементів smart-освіти в практику сучасної вищої школи / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 153-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
347088
  Форкун Н.В. Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 104-108. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
347089
  Форкун Н.В. Впровадження елементів Stem-освіти на уроках фізики та в позаурочний час // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 71-72
347090
  Глазова В.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / В.В. Глазова, Н.В. Кайдан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 223-229. – ISSN 2312-5993
347091
   Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 48-52. – ISSN 1606-3732


  "23-24 листопада 2016 року в рамках реалізації проекту у м. Києві відбулась Експертна зустріч "Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України"".
347092
  Орехівський В. Впровадження елементів органічного землеробства у Згурівській навчально-дослідній фермі П.А. Кочубея у другій половині XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 117-121. – ISSN 2522-4611
347093
  Копилюк Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління / Копилюк, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 143-145
347094
  Лазарєва О.В. Впровадження ефекту синергії у землекористуванні у післявоєнний період / О.В. Лазарєва, А.Ю. Мась, К.Ю. Борисевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
347095
  Вишняков О. Впровадження євроінтеграційних дисциплин в Одеській національній юридичній академії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 1561-4999
347096
   Впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посібник / О.І. Бондар, О.Г. Тараріко, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський, І.М. [та ін.] Браєвич; О.І. Бондар [та ін.] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 966-8887-01-8
347097
  Дичковський С.І. Впровадження європейських стандартів освіти-головне завдання вищої школи України / С.І. Дичковський, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 159-163.
347098
  Красівський Д.О. Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 6-9. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
347099
  Волохов О.С. Впровадження європейських стандартів у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 107-110. – ISBN 978-966-916-562-6
347100
  Стефанчук Р. Впровадження європейських стандартів у сфері прав людини в національне законодавство щодо примусового годування ув"язнених / Р. Стефанчук, О. Гладун // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – С. 27-41. – ISSN 1026-9932
347101
  Бошицький Ю.Л. Впровадження європейських форм навчання в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 161-164.
347102
  Муромець Н.Є. Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів / Н.Є. Муромець, О.В. Протасова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 2. – С. 8-13. – ISSN 2226-8820
347103
   Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 133. – ISSN 2221-8440


  МОН впровадить єдиний іспит для випускників магістратури. Міністерством освіти розроблений порядок атестації осіб, які здобуватимуть ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Документ, після його схвалення Кабінетом ...
347104
  Ситдикова І.В. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 392-397


  Про оптимізацію викладання іноземних мов у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Відповідно до загально-європейських вимог викладання іноземних мов слід мати однакові цілі, зміст та методи викладання / вивчення усіх Європейських ...
347105
  Зузяк Т.П. Впровадження загальноєвропейських традицій у навчальний процес гімназії та вчительської семінарії Тернополя (кінець XVIII - кінця XIX ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 153-159. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на Західному Поділлі. Розглянуто австрійську шкільну систему, яка сформувалась у межах загальноєвропейських гуманістичних традицій. Зазначено, що норми австрійської шкільної системи стали ...
347106
  Туголуков С.І. Впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в умовах сучасного фондового ринку України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (32). – С. 96-100
347107
   Впровадження закону України "Про ратифікацію протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів" та використання екологічного податку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 2-4 : фото
347108
  Купінець Л.Є. Впровадження зарубіжного досвіду поводження з відходами в Україні / Л.Є. Купінець, С.І. Рассадникова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 6 (87), листопад - грудень. – С. 22-23
347109
  Ратошнюк Т.М. Впровадження заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
347110
  Хмурова В.В. Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 89-93. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
347111
  Орленко С.С. Впровадження і адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
347112
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
347113
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
347114
  Бохан Н.С. Впровадження і використання управлінського обліку на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-419. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
347115
  Беспарточна О.І. Впровадження ігрових технологій в організацію самостійної роботи студентів / О.І. Беспарточна, несен // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 13
347116
  Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні - європейський вимір // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 2 (43). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
347117
  Мудрий І.Л. Впровадження ідей і надбань педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка в освітній простір Гайворонщини // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 10-20. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
347118
  Стрілець В.Ю. Впровадження імітаційної моделі бізнес-процесів малих підприємств з урахуванням поліциклічного економічного середовища // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
347119
  Кравченко О.М. Впровадження інвестиційних проектів у стратегічні пріоритети національної економіки на стадії довгострокового планування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 75-82
347120
  Мась Н.М. Впровадження індивідуального та диференційованого підходів до формування професійних планів у учнів старших класів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 5 (75). – С. 62-66. – ISSN 2617-6858
347121
  Бейдик О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. Бейдик, О. Топалова // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 126-129. – ISSN 2076-1333
347122
  Кравець Н.П. Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 139-146. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
347123
  Бойко Д.І. Впровадження інновацій в країнах - "азійських тиграх" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 56-58. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
347124
  Красномовець В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 199-203 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
347125
  Бритвєнко А.С. Впровадження інновацій у виробництво оліє-жирової продукції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 49-58. – ISSN 2306-546X
347126
  Богородченко А.С. Впровадження інновацій як спосіб збереження конкурентоспроможності підприємства в умовах макроекономічної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 236-240


  8 статті розглянуто інновацію як конкурентну перевагу підприємства в умовах кризи, а персонал - як джерело генерування інноваційних ідей. Крім того, висловлено думку про те, що максимальне використання творчого потенціалу персоналу підприємства є ...
347127
  Пилипенко О. Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства / О. Пилипенко, С. Веселов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 305-311. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
347128
  Сулейман М.М. Впровадження інноваційних методів у навчальний процес фармацевтичного вузу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 75-78. – ISSN 1681-2751
347129
  Борзенко О.П. Впровадження інноваційних освітніх технологій та їх вплив на прогресивні зміни розвитку сучасної вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 28-46. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні з"ясовано цільові пріоритети використання інноваційних технологій навчання та особливості їх впливу на розвиток вищої школи. Схарактеризовано основні завдання, дидактичні можливості й функції нових інформаційних технологій навчання у ...
347130
  Томкеви І.В. Впровадження інноваційних освітніх технологій як інструментарій підвищення якості освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 98-99
347131
  Крюкова Є.С. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у вищих навчальних закладах / Є.С. Крюкова, О.С. Амерідзе // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 10). – ISSN 2307-1591
347132
  Черниш О.І. Впровадження інноваційних підходів європейської практики залучення інвестицій щодо забезпечення регіонального розвитку в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Питання створення інвестиційного клімату, сприятливого як для національного, так і іноземного інвестора, є вельми актуаль ним, оскільки надходження інвестицій є одним із найголовніших чинників економічного зростання. Протягом останнього десятиріч чя ...
347133
  Рунчева Н.В. Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту / Н.В. Рунчева, С.О. Гричаний, О.В. Новікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 76-80. – ISSN 1997-4167
347134
  Гаєва А.О. Впровадження інноваційних процесів на підприємствах України / А.О. Гаєва, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 45-48. – ISBN 978-617-645-233-1
347135
  Волошаненко Е.В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 161-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
347136
  Бондаренко М. Впровадження інноваційних технлогій навчання задля забеспечення якості та ефективного міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Рєпка // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
347137
  Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 30-32


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
347138
  Фоменко Т. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 326-336. – ISSN 2312-5993
347139
  Опалінська В. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 321-325. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146


  Коврайський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад імені Г.С. Сковороди Гельмязівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (Коврайський НВК імені Г.С. Сковороди).
347140
  Гайович Г.В. Впровадження інноваційних технологій для сприяння активному навчанню фахівців сфери цивільного захисту України / Г.В. Гайович, І.В. Бабійчук, Н.М. Романюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
347141
  Павлишин Олександра Павлівна Впровадження інноваційних технологій кредитування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
347142
  Любима А. Впровадження інноваційних технологій навчання при підготовці молодших бакалаврів зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 158-172. – ISSN 2312-5993
347143
  Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447-455. – ISSN 2224-9516
347144
  Зінчук Г.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу / Г.В. Зінчук, І.А. Дрозіч // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 48-55


  Розглянуто основні аспекти впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу.
347145
  Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 1993-0909
347146
  Матвійчук Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах : [огляд інтерактивного семінару] / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 51-55. – ISSN 1728-6220


  10 червня 2008 року у Житомирі відбувся інтерактивний семінар "Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах: роль місцевої влади і бізнесу". Захід організував та провів Інститут трансформації суспільства спільно з ...
347147
  Заліток Л. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету в сучасний освітній простір // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 213-226. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
347148
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено нові ознаки інноваційної моделі університетської бібліотеки та з"ясовано чинники глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії на основі аналізу діяльності науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського націона- льного ...
347149
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
347150
  Богатов Є. Впровадження інституту викривачів в Україні. Поняття "викривач" / Є. Богатов, О. Гармаш // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 26


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
347151
  Богатирьов І. Впровадження інституту громадських інспекторів (волонтерів) у діяльність кримінально-виконавчої інспекції / І. Богатирьов, С. Халимон // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 77-81
347152
  Асташева О.С. Впровадження інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 284-288. – ISBN 978-617-7096-97-8
347153
  Черниченко І.В. Впровадження інституту кримінальних проступків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 320-323. – ISSN 2219-5521
347154
  Барвіцький В. Впровадження інституту мирових суддів: фінансово-матеріальний аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-100.
347155
  Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 56-63. – ISSN 1609-0462


  У статті на підставі аналізу норм нового КПК України, кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн, а також матеріалів практики розкриваються проблемні питання інституту негласних (розшукових) слідчих дій та пропонуються шляхи їх вирішення.
347156
  Семків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 11-16. – ISSN 2311-6676
347157
  Хлонь О.М. Впровадження інтегрованих навчально-атестаційних комплексів у навчальний процес з метою формування правосвідомих устремлінь // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 5 (75). – С. 157-163. – ISSN 2617-6858
347158
  Поберецька В. Впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті: закордонний досвід // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 125-132. – ISSN 2307-4906
347159
  Чорна І. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 112-117. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто проблему впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови, як важливу педагогічну умову для досягнення майбутніми фахівцями з економіки професійної мобільності. Встановлено, що застосування інтерактивних ...
347160
  Землягна Г.І. Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес / Г.І. Землягна, М.К. Крапко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 22-27


  У статті аналізуються основні державні документи щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; розглядаються актуальні аспекти навчально-виховної роботи з ліцеїстами, в основу ...
347161
  Хом"юк І.В. Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук, В.В. Хом"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 81-85


  У статті проаналізовані інтерактивні технології в процесі викладання фундаментальних дисциплін. Охарактеризовані: репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних знань і умінь; проблемно-пошукові узагальнені ігри, які передбачають елементи ...
347162
   Впровадження інтерактивного когнітивного підходу до навчального процесу у вищих навчальних закладах України / Д.В. Ломотько, Ю.В. Шульдінер, Г.О. Примаченко, О.М. Харламова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 145-146
347163
  Семчук С. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес закладів вищої освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 136-142. – ISSN 2706-6258
347164
  Ожеван М.А. Впровадження інтернету "широкої смуги" як проект національно-безпекового значення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 3-6


  Впровадження "широкої смуги доступу" або бродбенду (ШСД), якісного або швидкісного Інтернету, за сучасними критеріями прирівнюється до одного з ключових показників розвиненості або нерозвиненості країни, її приналежності до "першого" чи "третього" ...
347165
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
347166
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
347167
  Шибко Д. Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотек України // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки" : м. Дніпро. Україна, 6 трав. 2022 р. / "Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 163-165. – ISBN 978-617-8037-68-0
347168
  Ліпська В.В. Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 111-115
347169
  Романуха З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / Зоя Романуха // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано форми електронного бібліографічного інформування споживачів, подані на веб-сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України.
347170
  Ігнатенко М.М. Впровадження інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств: напрями, виклики, перспективи / М.М. Ігнатенко, Л.Ю. Леваєва, Я.А. Плевако // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6814
347171
  Микуляк О. Впровадження інформаційних технологій у митну практику України / О. Микуляк, Р. Стефанишин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 53-66 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
347172
  Левицька Тетяна Володимирівна Впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави / Левицька Тетяна Володимирівна, Мельникович Вікторія Михайлівна, Войтович Юлія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави. Визначено роль захисних екологічних систем з погляду соціально-економічної безпеки людства.
347173
  Гарапко В. Впровадження інформаційних технологій у систему вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 34-42. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доповіддю "Цифрова Британія" 2009 р. (Digital Britain) Британія законодавчо закріпила позиції з розроблення політики у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів, що пояснювалося новими соціально-економічними умовами - в умовах глобалізаційних ...
347174
  Волинець І.П. Впровадження інформаційних технологій у сфері охорони здоров"я: система eHEALTH в Україні // Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : cекція № 2 (міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [21 берез. 2019 р. м. Київ]) "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності" : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – Секція № 2 : Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності / [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7700-40-0
347175
  Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 101-112. – ISSN 1998-6939
347176
  Мельник Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес Бродівської гімназії ім. І. Труша / Мельник, , Юрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 13-14
347177
  Козлакова Г.О. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану,проблеми, перспективи / Г.О. Козлакова, Т.В. Ковалюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С.102-107. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
347178
  Остапчук Ю.М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями - важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів / Ю.М. Остапчук, А.В. Варнідіс // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлено опис національної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), розробленої на базі європейської класифікації СОІСОР-HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose), розглянуто її місце у загальній системі ...
347179
  Ткаченко А.М. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А.М. Ткаченко, А.В. Бакута // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 39-48. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
347180
  Купріянова В.С. Впровадження когнітивної графіки в дистанційне навчання ВНЗ та економічні аспекти підвищення його ефективності / В.С. Купріянова, Д.А. Купріянов // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 34-35
347181
  Луценко І.М. Впровадження комбінованих систем релейного захисту в розподільчих електричних мережах 6-10 кв. / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
347182
   Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів-мікротунелях / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80- 88 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
347183
  Щербань П.І. Впровадження компетентнісного підходу до формування предметних компетентностей на уроках географії в загальноосвтніх навчальних закладах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв.
347184
  Сливка Л.В. Впровадження компетентнісного підходу на заняттях з "соціології" для студентів-медиків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 216-218
347185
  Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід"ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв"язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.
347186
  Пасенко І.М. Впровадження контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 144-151. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
347187
  Ніколаєнко Н.М. Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 95-97. – ISBN 978-966-02-7706-9
347188
  Дребіт Г.М. Впровадження контролінгу грошових потоків на підприємствах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 41-50. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
347189
  Лапін О.В. Впровадження контролінгу на ІТ-підприємствах / О.В. Лапін, П.А. Лукіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 62-64. – ISSN 2409-1944
347190
  Слав"янська Н.Г. Впровадження концепції "мережевий персональний комп"ютер" в навчальний процес : на допомогу вивченню економічних дисциплін / Н.Г. Слав"янська, С.М. Новак, Є.М. Терехов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 144-149. – Бібліогр.: 10 назв
347191
  Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-42


  У статті розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до впровадження концепції управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. Визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві.
347192
  Прийменко С.А. Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 95-100. – ISSN 2077-6330
347193
  Маслова О.В. Впровадження концепції здоров"яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушенням слуху // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2709-2070
347194
  Костюченко А.М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-72
347195
  Дубневич Ю. Впровадження концепції кругової економіки в Україні / Ю. Дубневич, Р. Попівняк, Н. Дубневич // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 27-32. – ISSN 2313-3627
347196
  Москаленко К. Впровадження концепції прав людини у сфері охорони здоров"я // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 290-292
347197
  Копильчак Б.В. Впровадження концепції стратегічного управління розвитком молодіжних громадських організацій // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 72-79. – ISSN 2306-546X
347198
  Лукашова Т. Впровадження концепції фундування знань в професійну підготовку майбутніх учителів математики / Т. Лукашова, М. Друшляк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10, № 4. – C. 15-19. – ISSN 2616-650X
347199
  Дерій Ж. Впровадження концепції циркулярної економіки: проблеми та перспективи / Ж. Дерій, Н. Бутенко, Т. Зосименко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 54-62. – ISSN 2411-5215
347200
  Седляр Ю.О. Впровадження концепції цільових санкцій у міжнародну практику ООН: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
347201
  Давиденко Н.М. Впровадження корпоративного імперативу в процесі розвитку корпоративного управління в агробізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 78-81
347202
  Садиков М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання при вивченні фундаментальних нормативних дисциплін / М. Садиков // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 1682-2366
347203
  Атаманчук Ю.М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 65-68
347204
  Покутня А.Я. Впровадження кредитного скорингу українськими банками: питання пошуку ефективної моделі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 473-475. – ISBN 978-966-188-219-4
347205
  Куц В.М. Впровадження кримінального проступку та кримінальної відповідальності юридичних осіб - важливі напрями розвитку кримінального права України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 192-195. – ISBN 978-966-458-403-3
347206
  Миронович Ю.В. Впровадження курсу лідерства сержантського складу в підготовку курсантів військових коледжів // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 123. – ISBN 978-966-2699-94-4
347207
  Слав"янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 19-20. – Бібліогр.: 1 назва
347208
  Пісьменна К. Впровадження лізингу на ринку суднобудування в контексті державного регулювання господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-27.
347209
  Качний О.С. Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
347210
   Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах : аналіт. звіт / Міжнар. благод. Фонд "Міжнар. фонд дослідж. освіт. політики", Укр. католицький ун-т ; [за заг. ред. Т.В. Фінікова, В.І. Терещука]. – Київ : Таксон, 2018. – 86, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7128-93-7
347211
  Варивода К. Впровадження майндфулнес-практик в школах: аналіз здоров"язбережувального потенціалу // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 114-121. – ISSN 2786-6319
347212
  Курбацька Л.М. Впровадження маркетингових інновацій в діяльність промислових підприємств / Л.М. Курбацька, І.Г. Кадирус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 187-190 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
347213
  Трішкіна Н.І. Впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 103-107. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Ціллю статті є теоретичне обгрунтування методичних підходів та практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах України, що сприятиме забезпеченню їх ефективного функціонування; визначення складових маркетингу та ...
347214
  Майданик Р. Впровадження масового позову в право України: поняття, модель i сфера // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
347215
  Шамлікашвілі Ц. Впровадження медіації у Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 237-246. – ISSN 0132-1331
347216
  Мазуренко В.П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 60-72. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність розгляду мережевої парадигми побудови економічних зв’язків як фактора забезпечення підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізованої економіки. Охарактеризовано теоретичну сутність мережевої парадигми ...
347217
   Впровадження методик дистанційного навчання в систему підготовки лікарів / Т.В. Фролова, О.В. Охапкіна, І.І. Терещенкова, Н.Ф. Стенкова, І.Р. Сіняєва // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 219-222. – ISBN 978-966-285-311-7
347218
  Губар Ю. Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 110-135. – ISSN 0130-1039
347219
   Впровадження методів активного навчання на прикладі викладання навчальної дисципліни "Військові мости та шляхи" / О. Стаднічук, Ю. Фтемов, А. Каршень, В. Надос, Л. Кропивницька // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 124-132. – ISSN 2312-4458


  Сучасний освітній процес базується на парадигмі особистісно-орієнтовного навчання та передбачає цілеспрямовану й змістовну взаємодію між тими, хто навчає, та тими, хто навчається. Методика викладання дисциплін блоку військово-спеціальної підготовки ...
347220
  Ходаковська О. Впровадження методів критичного мислення на заняттях з іноземної мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 355-367
347221
  Науменко В.І. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки / В.І. Науменко, Б.Я. Панасюк. – Київ : Глобус, 1995. – ISBN 5862480765
347222
  Дмитрієва О.О. Впровадження методу вибору технологій екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 89-93. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
347223
  Гаєвська О. Впровадження методу науково-дослідного проекту з використанням штучного інтелекту при викладанні японської мови студентам-філологам / О. Гаєвська, Д. Швидкий // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 34-39. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (53)). – ISSN 2524-0609
347224
  Парубець В. Впровадження методу проектів у процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-28
347225
  Теренда Н.О. Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 12-17. – ISSN 1681-2786
347226
  Пляскіна Альона Ігорівна Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
347227
  Пляскіна А.І. Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
347228
  Мартинюк О.М. Впровадження механізму екологізації інноваційної діяльності України: державний та регіональний вимір розвитку // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 165-173. – ISSN 2524-003X
347229
  Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
347230
  Кіндрацька Л.М. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 29-35 : Табл.
347231
  Артемов В.Ю. Впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств в Україні (на прикладі ISO/IEC 17799:2007) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISBN 966-614-021-7
347232
  Русак Д.М. Впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та стандартів ЄС у господарську діяльність національних АТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 223-228.
347233
  Гадзевич О.І. Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні / О.І. Гадзевич, А.Т. Сафарова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 67-70. – ISSN 0321-0499
347234
  Касараба Ю.Я. Впровадження міжнародних стандартів у діяльністы правоохоронних органів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 211-216. – ISSN 1563-3349
347235
  Коблянська О. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його переваги, недоліки, наслідки та перспективи розвитку. The process of introduction International Financial Reporting Standards in Ukraine, its ...
347236
  Ткачова В.В. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / В.В. Ткачова, Н.О. Лоханова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 243-245. – ISBN 978-966-930-102-4
347237
  Серьогін С. Впровадження міжнародного досвіду владно - партійної взаємодії як напрям удосконалення державного управління в Україні / С. Серьогін, В. Баштанник // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-49. – ISBN 966-73-53-51-Х
347238
  Дем"янюк Л. Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 64-77. – ISSN 2224-9516
347239
  Ярмолюк А. Впровадження моделі відкритих інновацій в умовах розвитку цифрової економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 81-93. – ISSN 2308-0361
347240
  Гарбар Ж.В. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
347241
  Кірей О. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена узагальненню вітчизняного досвіду застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), зокрема, впливу нової практики обліку на привабливість вітчизняного бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках капіталів, стан ...
347242
  Сухомудренко Ю. Впровадження мультимедійних технологій в освітній процес розвинених країн світу // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 137-142. – ISSN 2308-4081
347243
  Квак М.В. Впровадження навчальної дисципліни "Стратегія збереження національного багатства" у вищій школі та планування сталого розвитку держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 182-185. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
347244
  Жултек С. Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету / С. Жултек, К.-Ю. Ковальська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 108-119. – ISSN 1026-9932
347245
  Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 53-54. – ISSN 1810-3944
347246
  Кравченко Ю.С. Впровадження наукових основ грунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 1 (105). – С. 58-70. – ISSN 2313-092X
347247
   Впровадження наукових основ у навчальний та виховний процес у Київському державному університеті. – Киев, 1968. – 184с.
347248
  Миздренко О. Впровадження наукових розробок професора В.Я. Підгаєцького в галузі гігієни фізичного виховання в освітній процес закладів середньої та вищої освіти // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 93-100. – ISSN 2786-6319
347249
   Впровадження наукових розробок у навчальний процес - запорука якості підготовки студентів-стоматологів / Ю.Г. Романова, О.А. Бас, О.Л. Заградська, Н.О. Бас // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 107-111. – ISSN 1681-2751
347250
  Скора Ю. Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи за 2009 рік і плани на 2010 рік / Юлія Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 19-20
347251
  Дмитриченко М.Ф. Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті / М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 7. – С. 3-9. – ISSN 2413-0966
347252
  Нікітіна А.М. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України / А.М. Нікітіна, О.О. Москвін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 4-10. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
347253
  Фатхутдінова О.В. Впровадження нових технологій в процессе підготовки спеціалістів правознавства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 35-39. – ISSN 2072-1692
347254
  Данчук Л.І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни "Економічна теорія" // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 43-46
347255
  Монастирецький М. Впровадження новітніх інформаційних технологій в Укрпатенті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1608-6422
347256
  Рудь В.Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 467-481. – ISSN 1993-6788
347257
  Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів впровадження та використання новітніх технологій в архівній справі на сучасному етапі.
347258
  Власюк Тетяна Впровадження новітніх технологій на уроках економіки : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 24-27. – Бібліогр.: 3 назви
347259
  Самохвалова О.Ю. Впровадження нового программного забезпечення Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-285-103-8
347260
  Гутаріна К.В. Впровадження нового Цивільного Кодексу в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-11
347261
  Гожик А.П. Впровадження нової форми додатку до диплому (Diploma Supplement) як складова системи забезпечення якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  За умови дотримання рекомендацій Європейської комісії та врахування специфіки національної системи вищої освіти, нова форма додатку до диплому може стати одним із інструментів системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Ключові слова: Додаток ...
347262
  Яковенко О. Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 85-94
347263
  Барзилович А.Д. Впровадження обов"язкового медичного страхування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814
347264
   Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді / О.В. Фоменко, А.В. Бойченко, В.Х. Фоменко, Д.В. Сичов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 200-203. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
347265
   Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді / О.В. Фоменко, А.В. Бойченко, В.Х. Фоменко, Д.В. Сичов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 200-203. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
347266
   Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, О.М. Лебединець, І.В. Сидорова, Г.В. Крайня // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
347267
  Вітюк О. Впровадження органами місцевого самоврядування Нового квартирного закону р. в Подільській губернії: соціальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 150-151. – ISBN 978-617-7069-28-6
347268
  Смирнова Н.В. Впровадження організаційної культури підприємства через соціалізацію працівника // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
347269
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
347270
  Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання" / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-12.
347271
  Рєзанова Н. Впровадження парадигми smart-освіти як детермінанта переходу до smart-суспільства // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 75-78. – ISBN 978-617-685-049-6
347272
  Шинкарук В. Впровадження педагогічних інновацій в освітньому процесі закладу вищої освіти в умовах воєнного стану // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10/12 (220). – С. 7-19. – ISSN 1682-2366
347273
  Щкатунова Г. Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального заклоду // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 23-26. – ISSN 0131-6788
347274
  Осіпцов А.В. Впровадження педагогічної технології як складової виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-84. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
347275
  Майданик Н.І. Впровадження переддоговірної відповідальності в ЦК України: поняття, підстави, правова природа // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 142-150
347276
  Голубович Л.Л. Впровадження передових технологій у процес судово-медичнихекспертиз довгих трубчастих кісток / Л.Л. Голубович, Федорчук-Незнакомцева, В.В. Краснов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 9-10. – ISSN 1727-0847
347277
  Мельниченко Р. Впровадження податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 286-288
347278
  Ізмайлов Я.О. Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 66-73. – ISSN 2222-4459
347279
  Леврінц М.І. Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 153-157. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
347280
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 130-136. – ISSN 2078-4643
347281
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 29-36. – ISSN 2078-4643
347282
  Баровська А.В. Впровадження політики: механізми, інструменти, технології // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 17-24.
347283
  Кузнєцова В.Ф. Впровадження положень Болонської угоди в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 36-39
347284
  Фулей Т. Впровадження практики ЄСПЛ у суддівськуосвіту: методичні підходи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 17-29
347285
  Баєв В.В. Впровадження принципів TQM в систему менеджменту якості суб"єктів туристичної індустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
347286
  Ханикіна Н. Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів / Н. Ханикіна, Д. Сопова, О. Бульвінська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 46-55. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
347287
  Поляков Анатолій Впровадження принципів доказової медицини в підготовку лікаря загальної практики / Поляков Анатолій, Ковальчук Лариса, Андрієвська Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється зміст навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини № 3 Одеського державного медичного університету. Розглядається досвід впровадження принципів доказової медицини при підготовці лікарів загальної практики.
347288
  Гаман П.І. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України ( теоретико-методологічні засади ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв
347289
   Впровадження принципів сталого розвитку на території біосферного резервату "Шацький" / А.В. Альохіна, І.М. Горбань, Д.В. Івченко, Н.А. Піць // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 18-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
347290
  Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву та основні підходи до реалізації корпоративної соціальної відповідальності у зарубіжній практиці фінансового ...
347291
  Лозова Г.М. Впровадження принципів та цілей сталого розвитку при розробці стратегії бренду впровадження принципів та цілей сталого розвитку при розробці стратегії бренду / Г.М. Лозова, Т.П. Палієнко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 86-94. – ISSN 2617-8044
347292
  Галус О.О. Впровадження принципу гендерної рівності в бюджетному процесі та при формуванні органів публічної влади в межах антикорупційної політики / О.О. Галус, І.В. Рижук, О.О. Бригінець // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 141-153. – ISSN 2524-0323
347293
  Бучик А. Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 39-53. – ISSN 1026-9932
347294
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
347295
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-54 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
347296
  Максимова Н.Ю. Впровадження пробаційних програм як фактор попередження рецидивної злочинності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 120-129. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
347297
  Шаланська І. Впровадження програм примирення (медіації) у кримінальне судочинство України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-84.
347298
  Антонець М.О. Впровадження програми розвитку духовності здобувачів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 54-64. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
347299
  Попович О.С. Впровадження програмно-цільових методів у розробку і здійснення державної політики у сфері науки та інновацій // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 52-60. – ISBN 978-617-7828-93-7
347300
  Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
347301
  Гордієнко В.О. Впровадження програмно цільових методів при управлінні місцевими бюджетами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 29-31 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
347302
  Бердар М.М. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 31-36.
347303
  Атаманчук Ю.М. Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
347304
  Джинджоян В.В. Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 39-45. – ISSN 2306-6814
347305
   Впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів - шлях до поліпшення екологічної ситуації в техногенно навантажених регіонах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 7-9 : фото
347306
  Юрчинська Г. Впровадження психодрами в освітні програми психологів як умова підвищення рівня професійної самооцінки студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливості психодрами в освіті. Пропонується авторська модель організації навчального процесу з психодрами у навчальному закладі. Tne possibilities of psychodrama in education are discussed. The author"s model of organization of ...
347307
  Лубенець Є. Впровадження радянських свят в УСРР (1920 - ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 88-91. – ISBN 978-966-171-783-0
347308
  Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-133
347309
  Лісовий К.І. Впровадження раціональних методів праці на Україні / К.І. Лісовий. – Київ, 1989. – 46с.
347310
  Глухова Д.А. Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 69-71
347311
  Мотолига О.В. Впровадження режиму цифрового томосинтезу з використанням обладнання цифрової рентгенографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі сформульовані основні принципи цифрового томосинтезу з використанням існуючого обладнання для цифрової рентгенографії. Показано високу діагностичну цінність отриманих зрізів в порівнянні з класичною рентгенографією, та низьке дозове ...
347312
  Ільєнко Н. Впровадження ресурсозберігаючих технологій як засіб підвищення питомної ваги витрат на оплату праці в операційних витратах із реалізованої продукції / Н. Ільєнко, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-23
347313
  Осинська О.В. Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 182-184. – ISSN 2219-5521
347314
  Дучик Г.М. Впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення / Г.М. Дучик, Н.Є. Стойко // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 22-25. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
347315
  Шевченко О.М. Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-966-622-690-0
347316
  Затонацька Т.Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-42.
347317
  Ковальова О. Впровадження симуляційних технологій навчання в медичну освіту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 36-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
347318
  Чекавська Я.О. Впровадження систем екологічного менеджменту як інструменту забезпечення екологічної безпеки суб"єкта господарювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 326-328. – ISBN 978-966-7957-18-6
347319
  Вдовіна О. Впровадження систем електронного документообігу в роботу державних органів влади в Україні (на прикладі Ужгородської міської ради) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 294-308. – ISSN 2224-9516
347320
  Медведєв В.С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 241-247 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
347321
  Данилевська-Жугунісова Впровадження системи бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 160-166. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність процесу бюджетування, його роль і місце в управлінні сучасним підприємством, його функції в системі фінансового менеджменту та основні ...
347322
  Вітченко А.О. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти як інституційна проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
347323
  Власюк Г.В. Впровадження системи внутрішнього фінансового контролю у бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-60. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
347324
  Басанцов І.В. Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України / І.В. Басанцов, О.М. Галайко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 35-41. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
347325
  Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 288-290. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
347326
  Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми розробки та впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 "Системи екологічного керування". Розроблено пропозиції щодо удосконалення документування системи ...
347327
  Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості інформаційно-технологічного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, визначено фактори, що впливають на впровадження та використання інформаційних технологій для підтримки інноваційної діяльності, а також ...
347328
  Птащенко Л.О. Впровадження системи контролінгу в корпоративне управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 54-59.
347329
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
347330
  Вахнован В. Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету / Вікторія Вахнован, Олена Шкурко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 10-13


  Пропонується досвід впровадження системи менеджменту якості в діяльність Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Підкреслюється необхідність постійного покращення якості обслуговування читачів у взаємодії з іншими ...
347331
  Руденко Н.О. Впровадження системи обліку доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів в розрізі центрів відповідальності // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 174-179. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
347332
  Дрозач М. Впровадження системи підтвердження кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 55-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912
347333
  Гришко Р.Ю. Впровадження системи розподілу формування фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 122-131. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
347334
  Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2409-1944
347335
  Богом"я В. Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю в інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В. Богом"я, В. Кириченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С.11-16. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
347336
  Марченко О. Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на Півдні України в другій половині XVIII ст. - 1804 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
347337
  Шарий В.І. Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 215-222. – (0). – ISSN 2078-9165
347338
  Сороко В.М. Впровадження системи управління якістю в органах держаної влади: пріоритет у сфері організації надання державних послуг // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 5-11.
347339
  Полянко В.В. Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру / В.В. Полянко, Л.В. Гут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 419-428. – ISSN 0321-0499
347340
  Грущинська Н. Впровадження системи якості на підприємствах як необхідний фактор інтегрування країни на міжнародний ринок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 75-80. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
347341
  Іванів С.І. Впровадження сільського зеленого туризму у фермерських господарствах як один із напрямків ефективного використання їх ресурсного потенціалу / С.І. Іванів, Н.Ю. Драбчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 210-220. – ISSN 2313-8246
347342
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
347343
  Урусова З.П. Впровадження соціальної відповідальності в компаніях / З.П. Урусова, Д.А. Зачепило, А.А. Зеленова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 182-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
347344
   Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу / Р.В. Рольська, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 17-23. – ISSN 2308-135X


  У результаті досліджень було проаналізовано світовий досвід щодо впровадження в Україні комфортних умов для реабілітації, а також відпочинку в закладах розміщення сімейного типу дітей з особливими потребами. Виявлено, що у нашій державі ще немає ...
347345
  Селіна М.Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 49-58. – ISSN 2308-9636
347346
  Георащенко М.М. Впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 76-78
347347
  Поляк Н. Впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-43
347348
  Іонін Є. Впровадження стандартів іозсо як передумова входження України у міжнародний фінансовий простір / Є. Іонін, А. Беспалова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 359-368. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підходи до впровадження в Україні стандартів IOSCO, які є передумовою входження її до міжнародного фінансового простору.
347349
  Кирильчук В.Ю. Впровадження стандартів НАТО у керівні документи з підготовки саперів / В.Ю. Кирильчук, В.М. Малюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 118-119. – ISBN 978-966-2699-94-4
347350
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
347351
  Роганова Г. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз класичних методів оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємств. Визначено характеристики статистичних показників грошових потоків на етапі аналізу ефективності управління ними. У процесі їхньої реалізації запропоновано ...
347352
  Желанова В.В. Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 477-480. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
347353
   Впровадження Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки: плани МОН у сфері вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
347354
  Бондар Н.М. Впровадження стратегічного управління на підприємстві: вибір стратегії та шляхи її реалізації / Н.М. Бондар, А.П. Гречан, О.В. Шатіло // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 15-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
347355
  Малік М. Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному Інтернет-страхуванню: правові аспекти / М. Малік, В. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-24. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається законодавче регулювання страхових репозиторіїв. Вивчаються основні умови та вимоги до створення та функціонування нового інститут страхового ринку. Наведені основні вимоги до керівних осіб страхового репозиторію та до ...
347356
  Дубровіна А.Б. Впровадження судової реформи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 40-47. – (Серія права ; № 13)


  Царское законодательство о проведении судебной реформы на Правобережной Украине в 1872-1880 гг. значительно ограничивало буржуазно-демократические принципы судебных установ 1864 г. Автор анализирует практику проведения судебной реформы на Правобережной ...
347357
  Хлистун Г. Впровадження суспільного мовлення в Україні як один з аспектів Угоди про асоціацію з ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  В України є "обов"язки" і "зобов"язання" перед Радою Європи і Європейським Союзом. Серед обов"язків у медійній сфері можна зазначити: перетворення державних ТРК на канали суспільного мовлення; приватизація друкованих ЗМІ, заснованих органами публічної ...
347358
  Джолос О.В. Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 75-83. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
347359
  Диняк О.А. Впровадження сучасних гіс-технологій з метою моніторингу небезпечних геологічних процесів на території Рівненсмької АЕС / О.А. Диняк, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Створена база даних режимних геофізичних спостережень за станом грунтів на території Рівненської АЕС з використанням ГІС технологій. The database of operating geophysical observation of the Rivne Nuclear Power Plant site soil conditions using GIS ...
347360
  Азімов О.Т. Впровадження сучасних інформаційних систем як засіб підвищення ефективності водоохоронних заходів на радіоактивно забруднених площах зони відчуження ЧАЕС / О.Т. Азімов, О.Л. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
347361
  Єгорова Л. Впровадження сучасних інформаційних технологій у процес навчання // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 101-104


  Розглянуто особливості застосування дистанційної форми навчання при вивченні хімії. Представлені основні елементи курсу, їхня характеристика та призначення.
347362
  Рідей Н. Впровадження сучасних магістерських програм з "якості довкілля та системного аналізу" для підготовки екологів в НУБіП України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 72-82.
347363
  Юрчик А.І. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "вища математика" / А.І. Юрчик, Н.А. Марчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 184-191
347364
  Бахуринська О О. Впровадження сучасних підходів до протидії організованій злочинності в правоохоронну діяльність в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-966-916-708-8
347365
  Довга Т.М. Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 68-71


  У статті розглянуто проблеми утилізації твердих побутових відходів за допомогою існуючих системі та оснащення. Запропоновано інноваційний підхід до рециклінгу відходів побуту за допомогою впровадження економічно ефективної технології на основі ...
347366
  Лещенко І.Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі України для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 41-47. – ISSN 1562-8965
347367
  Бут В. Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні / В. Бут, Г. Панченко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 122-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
347368
  Мамчур Р.М. Впровадження сучасної системи бюджетування у вітчизняних підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 81-87
347369
  Орленко С.С. Впровадження та адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 282-287.
347370
  Мельник А.В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.43-45. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
347371
  Родіонов О.В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-18


  Запропоновано етапи побудови системи управління якістю послуг ВНЗ.
347372
  Корнійчук М. Впровадження та застосування інформаційних систем у бібліотеках. Заява ВГО "Українська бібліотечна асоціація" : затверджено Президією ВГО "Українська бібліотечна асоціація" 1 лютого 2021 р. / М. Корнійчук, М. Поток // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 38-39. – ISSN 2518-7341
347373
   Впровадження та застосування інформаційних систем у бібліотеках. Заява ВГО Українська бібліотечна асоціація // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 29-30
347374
  Кравченко Т.В. Впровадження та оцінювання програмно-цільового управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 158-166


  Розкрито сутність програмно-цільового управління інвестиційними проектами та запропоновано алгоритм його практичного впровадження на промислових підприємствах. Алгоритм передбачає поділ на окремі етапи у відповідності зі стадіями життєвого циклу ...
347375
  Щербіна О.С. Впровадження та перспективи використання програм-парсерів у закладах вищої освіти / О.С. Щербіна, Ю.О. Вакуленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає в необхідності розроблення концепції формування комунікації з використанням програм-парсерів у відділі кадрів закладу вищої освіти для удосконалення освітньої діяльності.
347376
  Мордвінов О.Г. Впровадження та перспективи розвитку системи загальнообов"язкового накопичувального пенсійного страхування / О.Г. Мордвінов, Н.І. Добриніна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 188-192. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
347377
  Чупріна М. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу / М. Чупріна, І. Шеховцова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 94-101. – ISSN 2310-5534
347378
  Колодійчук А.В. Впровадження та розвиток системи управління якістю в туристичній сфері / А.В. Колодійчук, Ф.А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 87-91. – ISSN 2522-1620
347379
  Дятлова В.В. Впровадження та сертифікація систем управління якістю: стан, проблеми і механізми стимулювання на державному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
347380
  Бесараб О.І. Впровадження та функціонування систем електронного документообігу в органах державної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 152-154. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
347381
  Зіміна А.І. Впровадження телекомунікаційних технологій у процес забезпечення медичного обслуговування / А.І. Зіміна, С.О. Рябков // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 154-167. – ISSN 2222-4459
347382
  Раков С. Впровадження тесту загальної навчальної правничо компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору вступників на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право" / С. Раков, В. Терещенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 1026-9932
347383
  Фещук Ю. Впровадження технології 3-D друку в процес підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій / Ю. Фещук, Н. Симонович // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10, № 4. – C. 42-47. – ISSN 2616-650X
347384
  Мельничук О.І. Впровадження технології LEGO в освітній простір нової української школи / О.І. Мельничук, Н.С. Денисова // Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Бердичів : Мельник М.В., 2023. – Вип. 65 : Матеріали регіон. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народж. засл. вчителя Укр. РСР А.П. Кащука : Житомир-Бердичів, 8-9 трав. 2023 р. / [упоряд. П.С. Скавронський ; ред. рада: О.М. Білобровець та ін.]. – С. 75-85. – ISBN 978-617-7254-58-3
347385
  Береза І.С. Впровадження технології комп"ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 3-12. – ISSN 2304-4470
347386
  Андрющенко Я. Впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 192-198. – ISSN 2077-1827


  "В статті описано схему поетапного впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища".
347387
  Івлєва К.С. Впровадження технології розвитку критичного мислення у процесі викладання іноземної мови у вищій школі / К.С. Івлєва, О.А. Рейда, Д.О. Гулієва // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (106). – С. 23-29. – ISSN 1817-8510
347388
  Довгань О.Д. Впровадження технологій Інтернет речей (ІР): проблеми і наслідки // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 34-38. – ISBN 978-966-622-861-4
347389
  Пацурія Н. Впровадження технологій штучного інтелекту у забезпечення національної безпеки та обороноздатності України: правові проблеми та перспективи повоєнного періоду // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Штефан А.С., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (130). – С. 68-78. – ISSN 2308-0361
347390
  Головчанський О.М. Впровадження традиційної китайської медицини в сучасну медичну практику в Україні // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62


  "На першому етапі в рамках міжнародного співробітництва мі Університетом ТКМ м. Ланьчжоу (КНР) та НМУ імені О. О. Богомольця на УТЦСМ у 2013 році було створено Інститут ТКМ "QIHUANG". Саме ця організаційна структура покликана формувати в суспільній ...
347391
  Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-27. – ISSN 1682-2366


  У НАУ"КМА" здійснено спробу впровадження структурованих докторських (PhD) програм європейського зразка і створено першу в Україні Докторську школу.
347392
  Коблянська А.В. Впровадження у державну політику з охорони довкілля та здоров"я України Європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 4-9 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
347393
  Бірюкова Т. Впровадження у навчальний процес інноваційних технологій / Т. Бірюкова, О. Гуцул // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 36-37
347394
  Розпутній О.І. Впровадження у навчальний процес типових навчальних програм "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / О.І. Розпутній, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : фото
347395
  Антонець М.О. Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-498-3
347396
  Лозан Л. Впровадження УДК в бібліотеках / Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід рекласифікації літератури іноземними мовами за системою УДК та організація її розміщення у відділі обслуговування бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
347397
  Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 10-24. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) у практику роботи бібліотек України. Наголошено на значних працевитратах переіндексації документів, ...
347398
  Сидорова К. Впровадження УДК у бібліотеках Луганської області // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 25-27. – ISSN 2518-7341


  У статті розкриті практичні аспекти впровадження Універсальної десяткової класифікації в роботу бібліотек Луганської області. Розглянуті шляхи та науково-організаційні заходи, що допомогли впровадити УДК, та окреслені проблеми, які постали перед ...
347399
  Головко Л.В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л.В. Головко, Г.П. Ростальна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 121-127. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
347400
  Супрун Н.А. Впровадження українознавства в систему освіти України в 1990-х роках // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 177-197


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українознавство і гуманізація освіти"(м. Дніпропетровськ, 19-21 травня 1993 р).
347401
  Петько Л. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 68-74. – ISSN 2078-1016
347402
  Крупська В.О. Впровадження укрпоштою нових послуг як умова гідної конкуренції на ринку послуг поштового зв"язку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
347403
   Впровадження фахового курсу тактичного рівня l-1b як основа допідготовки курсантів за стандартами НАТО / Д.В. Зайцев, В.Б. Добровольський, Я.І. Мельник, А.І. Сизов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 96-102. – ISSN 2524-0056
347404
  Смовженко Т. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи / Т. Смовженко, А. Кузнєцова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 8-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
347405
  Васильєв О.В. Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 30–35. – ISSN 2413-9610
347406
  Багрій І.Д. Впровадження фундаментальних, прикладниїх геоекологічних та пошукових розробок - важлива складова соціально-економічного розвитку України // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (364). – С. 100-110 : рис., табл. – Бібліогр.: с.110. – ISSN 1025-6814
347407
  Агеєва І.М. Впровадження функціональних стратегій на підприємствах виноробної галузі / І.М. Агеєва, О.В. Агаркова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
347408
  Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
347409
  Щербак О.В. Впровадження хмарних технологій в освітній процес // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 100-102
347410
  Мартинюк Т.В. Впровадження художньо-педагогічних інтерпретаційнихтехнологій у зміст професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва при вивченні мистецьких інновацій в закладах освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 164-187. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
347411
  Рибалко Л. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР / Л. Рибалко, О. Жерновникова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 67-87. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
347412
  Бєгун В.В. Впровадження цифрового управління у сферу безпеки // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 35-41. – ISSN 2706-9680
347413
  Ситницький М. Впровадження цифрової ідентифікації у діяльність дослідницьких університетів України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 374-380. – ISSN 2078-5860
347414
   Впровадження цифрової обробки результатів функціональних методів дослідження : монографія / [В.К. Тащук та ін.] ; під. заг. ред. Т.М. Бойчука ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 150, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7096-95-4
347415
  Варжель О.В. Впровадження ціанідного способу видобутку золота на прикладі Мужіївського родовища // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 46-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
347416
  Галай А.О. Впровадження юридичних клінік в юридичну освіту: європейський та український досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 19-22
347417
  Карпенко О.А. Впровадження японської моделі менеджменту в Україні / О.А. Карпенко, К.С. Макуха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 311-315
347418
  Колодій І. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 69-74. – ISSN 2308-4634
347419
  Гаєвський І. Впровадженя міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7220-78-6
347420
  Мартинюк Ю.П. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю.П. Мартинюк, О.О. Мосолов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 21-22 : фото
347421
  Федор О.Т. Впроваджуємо сучасні технології навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 20-21
347422
  Платонов А.П. Впрок : Проза / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 653с.
347423
  Ирматов М. Впросы совершенствования работы грузового автомобильного транспорта Узбекистана на базе экономикоматематических методов и электронных вычислительных машин. : Автореф... доктор экон.наук: 607 / Ирматов М.; АН УССР. ИН-тут кибернетики. – К., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.35-37
347424
  Ігратуша Олександр ВПЦР як центральна ланка УАПЦ : досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 229-244. – ISSN 2075-1443
347425
  Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 109-128. – ISSN 0042-8736
347426
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2009 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 93-109. – ISSN 0042-8736
347427
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 101-112. – ISSN 0042-8736
347428
  Губерський Л.В. Врабець Йозеф (- чеський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
347429
  Семчинський С.В. Врабіє Еміль (- румунський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
347430
   Враг всего мира. – М., 1962. – 312с.
347431
  Овсянникова Г.А. Враг и соратник христианского бога / Г.А. Овсянникова. – Алма Ата, 1974. – 54с.
347432
  Лукьянов М.Н. Враг как друг или друг как враг : российские правые, Германия и Великобритания в 1914-1917 гг. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых к Германии и Великобритании между июлем 1914 г. и февр. 1917 г. Делается вывод о том, что во время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к Великобритании, характерные ...
347433
  Попов И.М. Враг не пройдет! / И.М. Попов. – М, 1988. – 171с.
347434
  Сафонов А. Враг не родился 11 сентября. он, скорее, просто встал в полный рост // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 76-88. – ISSN 0130-9625


  Міжнародний тероризм
347435
  Зеленин Д. Враг номер два, кажется, выбран // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.18-19. – ISSN 0234-1670


  [Международные отношения США со странами Ближнего Востока.]
347436
  Кузнецова О. Враг под микроскопом / О. Кузнецова. – Л., 1934. – 223с.
347437
  Арельский Г. Враг Птолемея : биограф. роман / Г. Арельский. – Ленинград : Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. – 215 с.
347438
  Семин Л.П. Враг рядом / Л.П. Семин. – 2-е изд,. – Л., 1974. – 143с.
347439
  Бучис А.А. Враг твоих врагов / А.А. Бучис. – Вильнюс, 1985. – 287с.
347440
  Сергиенко Людмила Враги - наши лучшие учителя : Тема номера:Гостиная // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-57 : Іл. – ISSN 1818-2968
347441
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 148с.
347442
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва, 1953. – 75с.
347443
  Сабахаттин А. Враги / А. Сабахаттин. – М, 1971. – 223с.
347444
  Славянин В. Враги : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 7. – С.120-142. – ISSN 0131-8136
347445
  Кулагин Н.М. Враги земледельца. / Н.М. Кулагин. – М., 1924. – 108с.
347446
  Лункевич В.В. Враги и друзья человека : с 56 рис. в тексте / [соч.] В.Лункевича. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Книгопечатня Шмидт, 1905. – 112 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека для народа ; № 26)
347447
  Старк Н. Враги леса / Н. Старк. – М.-Л., 1929. – 288с.
347448
  Абрамова Л. Враги ли нам евреи? / Л. Абрамова. – Москва : Молодая Россия, 1906. – 32 с. – (Популярная библиотека ; № 9)
347449
   Враги народа, 1937. – 134с.
347450
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1966. – 271с.
347451
   Враги наших врагов. – М.
22. – 1968. – 15с.
347452
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 355с.
347453
  Сазанов И. Враги наших полей / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
347454
  Сазанов И. Враги наших полей. / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
347455
  Кессель П. Враги общества : роман / Патри Кессель ; пер. с фр. Н. Стояровой ; предисл. Ел. Евниной ; ред. М. Черневич. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с.
347456
  Плавильшиков Н.Н. Враги поля и огорода / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 40с.
347457
  Голубов А. Враги поневоле // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 48 (536). – С. 62-64


  Немецкая община в Украине пережила российских императоров, Первую мировую войну и революцию. Но Сталин и Великая Отечественная нанесли потокам переселенцев с германских земель смертельный удар.
347458
  Горностаев О.З. Враги хвойных и лиственных деревьев : Беседы о насекомых, вредящих лесам, паркам и садам, и способы борьбы с ними : (По Кулагину, Линдеману и др.) / Сост. Ф.З. Горностаев. – Москва : Изд. И.Д. Сытин, 1903. – 126, II с. : ил. – (Библиотека сельского хозяина)
347459
  Степанов П.Т. Враги хлебного жука (Anisoplia austriaca Herbst) / [соч.] П.Т. Степанова. – Харьков : Изд. почиталей и учениВ университетской тип.ков И.А. Стебута, 1880. – [2], 25 с. – Отд. оттиск: Труды испытателей природы. Т. 14
347460
  Смолич Ю.К. Враги человечества и их наемники / Ю.К. Смолич. – Київ : Госполитиздат Усср, 1953. – 128с.
347461
  Сырокомский В.А. Враги. Партнеры. Друзья / В.А. Сырокомский. – М., 1980. – 359с.
347462
  Янюшкин И.А. Врагу не сдается... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1970. – 184с.
347463
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя = Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Вадим Костянтинович Пеунов (н. 29.04.1923) - укр. і радянський письменник. Засл. робітник культури України.
347464
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя : Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Творчий шлях Вадима Пеунова, якому цьогоріч виповнилося 90 років
347465
  Олдингтон Р. Вражда / Р. Олдингтон. – Москва
2. – 1937. – 299с.
347466
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Москва, 1981. – 95с.
347467
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Пловдив : "Христо Г.Данов", 1983. – 232 с.
347468
  Хайнрих Є. Вражда с первого дня / Є. Хайнрих, К. Ульрих. – М., 1983. – 223с.
347469
  Таранов С.В. Враждебность и негация // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 346-352
347470
  Ганієв Олександр Враження від "п"ятірки": тест Mazda CX-5 // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 96-99 : фото
347471
  Зеленська Л.І. Враження від турніру // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 17-18, 48 : фото
347472
  Петрусевич В. Враження першокурсника // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Студенти-першокурсники фізичного факультету надають пропозиції як покращити навчальні та житлові умови студентів
347473
   Враження року / Д. Лібов, В. Щербина, Ж. Панченко, Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 3


  Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять особисті підсумки року, що минає.
347474
   Враження року / О. Добржанська, Р. Куриленко, О. Мацько, М. Пасєка // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Свойми враженнями від пройдешнього 2017 року діляться співробітники КНУ імені Траса Шевченка.
347475
  Папуча М.В. Враження як проблема військової психології // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (11). – C. 161-175. – ISSN 2520-6265
347476
  Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
347477
  Кисілевська О.Л. Вражіня з дороги / О. Галичанка. – Львів : Накладом власним. З друкарні Івана Айхельбергера, 1910. – 156, [1] с.


  Справжнє ім"я автора та рік видання у книзі не зазначені
347478
   Вражья сила : опера в 3-х действ. ^Подробное изложение содержания с сохранением всех главных арий и номеров пения / музыка А.Н. Серова. – 8-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1912. – 4-16 с. – Без тит. л. - Описан по обл. – (Подробное либретто оперы)


  Композитор: Серов, Александр Николаевич (1820-1871)
347479
  Кріль Т.В. Вразливість геологічного середовища урбанізованих територій до техногенних динамічних навантажень (на прикладі м. Київ) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
347480
  Козюк В. Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
347481
  Пучкова Д.Д. Вразливість концепту "homo economicus": вихід до надж-теорії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 35-38. – ISSN 2414-5823


  Тенденції до абсолютизації людини в економіці, які з"явилися завдяки Адаму Сміту, превалювали тривалий час у царині економічних уявлень аж до ХХ століття. Створення концепту homo economicus ("людина економічна"), за яким людина постає раціональним ...
347482
  Богушенко А.О. Вразливість крупних міст до змін клімату на прикладі м. Одеса і м. Київ на основі сценаріїв RCP 4.5 та RCP 8.5 // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 33-35. – ISBN 978-966-136-643-4
347483
  Шутенко Д.В. Вразливість міжсайтового скрипнингу та захист від неї (XSS vulnerability fixing) / Д.В. Шутенко, А.О. Фесенко, М.В. Сашньова // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 76-79
347484
  Яценко В.О. Вразливість міст Карпатського регіону до змін клімату // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 50-52. – ISBN 978-966-136-643-4
347485
  Сливка Р.Р. Вразливість пострадянських держав до конфліктів як передумова війни: політико-географічний підхід // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7069-75-8
347486
  Шевченко О.Г. Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано кліматичні зміни, що вже відбулися на території України, а також, з урахуванням результатів моделювання клімату на кілька найближчих десятиліть, розглянуто основні потенційні негативні наслідки зміни клімату для великих міст та чинники, ...
347487
  Хижняк Л.М. Вразливість уяви соціальних аналітиків про війни: можливості подолання / Л.М. Хижняк, В.В. Сичова, О.В. Хижняк // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 85-99. – ISSN 1681-116Х


  Стаття присвячена соціальній аналітиці з проблем війни та розбудови миру. На основі використання аналітико-описового, компаративістського методів, а також методу класифікацій війну досліджено як феномен, поняття, практику цифрового суспільства, ...
347488
   Вразрез с коренными интересами народов. – М., 1975. – 31с.
347489
  Башевски Д. Враканье / Д. Башевски. – Скопие, 1972. – 93с.
347490
  Дьяченко О. Врангели из рода Ганнибалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 41. – ISSN 0234-1670


  На одной из ветвей генеалогического древа Ганнибалов-Пушкиных есть и имя известного русского военачальника, одной из главных фигур Белого движения Петра Николаевича Врангеля. Его отец, Николай Егорович, родился в семье отставного военного Егора ...
347491
  Капелюшний В.П. Врангелівщина (-політичний режим російських білогвардійських війск на Півдні України у квітні - листопаді ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 198. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
347492
  Халит Дюндар Акарджа Врангель и Кемаль // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 19-22. – ISSN 0235-7089
347493
  Воскобойников В.М. Вранішні дзвони / В.М. Воскобойников. – Київ : Веселка, 1990. – 303с.
347494
  Платт С. Вранішня пісня = Психодрама Сільвії Платт : поезія: вірші / переднє слово Т. Винник про поетку // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 122-131. – ISSN 0130-1608
347495
  Петрук М. Вранці всюди гаряча вода : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 70-72
347496
  Матвійчук Н.І. Вранці напровесні / Н.І. Матвійчук. – К., 1981. – 45с.
347497
  Журавльов Є.П. Вранці, під час роботи, на дозвіллі / Є.П. Журавльов. – Київ, 1967. – 236с.
347498
   Врата в будущее. – М., 1990. – 383с.
347499
  Рерих Н. Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227с. – ISBN 5-95745-016-0
347500
  Моравцова Я. Врата взаимопонимания / Я. Моравцова. – М., 1988. – 284с.
347501
  Хаким С. Врата времен : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 160 с.
347502
  Фармер Ф.Х. Врата времени внутри и снаружи. / Ф.Х. Фармер. – К, 1992. – 305с.
347503
   Врата древнего Востока. – Баку, 1980. – 287с.
347504
   Врата подземного мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 32-36 : фото
347505
  Лауринчюкас А.К. Врата страха / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1982. – 287 с.
347506
  Горянов Л.Б. Вратари советского хоккея / Л.Б. Горянов. – М., 1981. – 160с.
347507
  Шабанов В.В. Вратари: стихи. / В.В. Шабанов. – М., 1977. – 255с.
347508
   Вратарская площадка. – К., 1985. – 152с.
347509
  Макаров О.А. Вратарь / О.А. Макаров. – К., 1963. – 386с.
347510
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 312с.
347511
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 285 с.
347512
  Кассиль Л.А. Вратарь Республики. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Пермь, 1971. – 396с.
347513
  Мартынов Семен Врать по-русски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 36-37 : фото
347514
  Гречанінов В. Враховуючи нові реалії міжнародних відносин // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-39.
347515
  Кендзера О. Врахування амплітудно-частотних характеристик грунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою) При проектуванні сейсмостійких споруд виникає необхідність оцінити вплив ґрунтових умов на майданчику. В даній роботі для розрахунку впливу локальних інженерно-геологічних ...
347516
  Патиченко О.М. Врахування антропогенного навантаження на територію населених пунктів України при визначенні нормативної грошової оцінки їх земель // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 49-59. – ISSN 0868-6939
347517
  Камінський А.Б. Врахування асиметрії при моделюванні фінансових ризиків // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 25-35. – ISSN 2077-8031
347518
  Верхоглядова О.П. Врахування багатокомпонентності плазми в моделі формування променевої структури в плазмових хвостах комет / О.П. Верхоглядова, Ю.О. Залізняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-76. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено лінійну стадію розвитку дисипативної філаментаційної нестійкості з метою вивчення одного з можливих механізмів формування великомасштабних променевих структур у плазмових хвостах комет. Показано, що врахування в розгляді другої, менш ...
347519
  Крячок С.Д. Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 17-22 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
347520
  Лисогор С.М. Врахування вздовжберегового руху наносів при прогнозах переробки берегів водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 138-141 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
347521
  Демешок О.О. Врахування вимірів невизначеності в задачах оцінювання ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
347522
  Мервінський О. Врахування вимог Закону України "Про захист персональних даних" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... У новій редакції Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".
347523
  Осіпенко Ю. Врахування вікових особливостей молодших школярів у вивченні англійської мови // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 199-202. – ISBN 978-617-639-379-5
347524
  Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і грунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь : геоінформатика і кадастр / Б.Д. Бачишин, Р.Г. Шульга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-37 : Мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
347525
  Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
347526
  Горук Н. Врахування ґендерних відмінностей в освітньому процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 317-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
347527
  Яковенко Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництвіяк одна з передумов поліпшення демографічного стану // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 184-185.
347528
  Киричок І. Врахування деформації поперечного зcуву при вимушених коливаннях гнучкої в"язкопружної балки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором / І. Киричок, Я. Жук, С. Круць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі уточнених рівнянь електромеханіки в"язкопружних шаруватих балок представлена постановка і числовий розв"язок задачі про вимушені резонансні коливання гнучкої в"язкопружної балки та їх активне демпфірування п"єзоелектричними сенсором і ...
347529
  Чугаєв О.А. Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 25-27
347530
  Іщенко Ю.І. Врахування динамічних впливів на геотехнічні споруди в умовах ущільненої міської забудови на прикладі м. Києва / Ю.І. Іщенко, А.Є. Вусатюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 84-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-4049
347531
  Автомонов П. Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено порівняльний аналіз викладання і учіння традиційного і новаторського підходів у навчальному процесі вищої школи. Принциповою відмінністю цих двох позицій є не врахування викладачами існуючих об"єктивних і суб"єктивних суперечностей в ...
347532
  Храбан І.А. Врахування досвіду рекламування військової служби у Збройних Силах України при підготовці майбутніх фахівців з реклами і зв"язків з громадськістю / І.А. Храбан, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 294-299


  У статті проаналізовано стан рекламування військової служби в Збройних Силах України, висвітлено деякі проблеми, які виникають у зв"язку з цим в процесі переходу до професійної армії. Важливою передумовою для організації та проведення заходів з ...
347533
  Миронова Г.А. Врахування думки дитини у сфері надання медичної допомоги: міжнародні стандарти та досвід України // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 67-75. – ISSN 2072-084X
347534
  Станиціна В.В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 62-68. – ISSN 1562-8965
347535
  Тимченко І.О. Врахування екологічних чинників у теоріях економчного зростання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 42-54. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведено систематизацію теорій економічного зростання, встановлення принципів і методів урахування екологічних обмежень у теоріях економічного зростання.
347536
  Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
347537
   Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 10-11 : фото
347538
  Лізунов В.В. Врахування електронних кореляцій у розрахунках енергетичного спектра молекул / В.В. Лізунов, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-32. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод врахування електронних кореляцій при розрахунку електронної структури молекул, що ґрунтується на мінімізації енергії молекул. Цей підхід є узагальненням відомого методу молекулярних орбіталей з врахуванням електронних кореляцій. На ...
347539
  Веркалець І.М. Врахування естетичних характеристик ландшафту при розробці стратегічних завдань розвитку озеленення м. Івано-Франківськ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 36-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
347540
  Бєгун С.В. Врахування ефекту поглинання гамма-квантів зразком в нейтронному активаційному методі / С.В. Бєгун, І.М. Каденко, В.К. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 335-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод врахування ефекту самопоглинання для аксіально-симетричної геометрії вимірювання гамма-спектрів. Створений та перевірений алгоритм дозволяє враховувати нерівномірний розподіл активності. Ключові слова: гамма-спектр, самопоглинання, ...
347541
   Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обгрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проведені дослідження мають за мету розробку оптимального підходу, що дозволяє коректно оцінити гідрогеологічні умови будівельних майданчиків. Вивчені загальні закономірності формування, розподілу та руху підземних вод у межах ділянок проєктної та ...
347542
  Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду з підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / О.О. Турба, К.А. Христюк // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 72-75. – ISBN 978-617-645-230-0
347543
  Пліш М.А. Врахування зарубіжного досвіду у вирішенні питань судової спеціалізації у контексті судово-правової реформи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 63-68. – ISSN 2413-6433
347544
  Антипенко Є.Ю. Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 264-269. – ISSN 2072-1692
347545
  Повідайчик О.С. Врахування індивідуально-стильових особливостей у процесі професійної підготовки математиків / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик, Е.О. Карбованець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 104-108. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
347546
  Алексєєва О. Врахування інтересів громадськості при будівництві окремих об"єктів містобудування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-88.
347547
  Горох О.П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 139-144. – ISSN 1996-5931
347548
  Човнюк Ю.В. Врахування інфляційних факторів у тактиці фінансового менеджменту й при оцінці інвестиційних проектів задля відновлення зруйнованих війною міст України та їх інфраструктури / Ю.В. Човнюк, С.І. Козупиця, П.П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 465-485. – ISSN 2076-815X
347549
  Приятельчук О.А. Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 62-64. – бібліогр. в кінці ст.


  Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в процесі формування споживчого попиту є недостатньо розвиненим, значно варіює навіть в рамках одного регіону, однак за умов новітніх тенденцій розвитку міжнародної економічної ...
347550
  Жук О. Врахування кримінологічної характеристики жінок, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, при розробці стратегії реформування пенітенціарної системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 27-28
347551
  Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-44 : Мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв
347552
  Василенко Л.Г. Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 39-43. – ISSN 2077-3455
347553
  Третяк О.В. Врахування надтонкого поля в квантовій теорії електронного детектованого магнітного резонансу / О.В. Третяк, О.В. Барабанов, В.А. Львов // УРЖ, 1997. – №10
347554
  Барабанов О. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації. Розроблено теоретичну модель, що дозволяє розраховувати залежності відносної зміни швидкості рекомбінації без обмежень на параметри системи. ...
347555
  Берзін П.С. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм заборон загальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 514-519. – ISSN 1563-3349
347556
  Макаренко Е.М. Врахування національної ментальності у вихованні військовослужбовців Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються чинники та механізми впливу національної ментальності на процес виховання військовослужбовців Збройних сил України.
347557
  Завацький С.В. Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель / С.В. Завацький, М.М. Корзаченко, В.А. Самодєлок // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 117-121 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
347558
  Микитенко М.Т. Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроеекономічних показників за методом фільтра Калмана / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
347559
  Дехтяр О. Врахування обмеженості тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішню геоцентричну задачу міжпланетного перельоту за модифікованим методом сфер впливу, що полягає в оптимізації маневру (між початковою круговою або еліптичною навколоземною орбітою та гіперболічною орбітою виведення до сфери впливу) ...
347560
  Новицька С. Врахування оцінки якості води при використанні водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній галузі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 124-131. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
347561
  Ілляшенко С.М. Врахування політичного ризику при прогнозуванні валютного курчу гривні до євро // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 48-60. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
347562
  Лісовський С.А. Врахування положень конвенцій Ріо- 92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
347563
  Хавронюк М.І. Врахування положень Конституції України в проєкті нового Кримінального кодексу України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 62-66. – ISSN 2308-9636
347564
  Караневич М. Врахування прагматичного чинника яу умова досягнення адекватності художнього перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 90-96
347565
  Гвоздюк В.В. Врахування практики Європейського Суду з прав людини під час проведення огляду місця події // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 107-119. – ISSN 2524-0323
347566
  Жиленко М. Врахування принципів групової динаміки при проведенні аудиторних занять // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 25-31. – ISBN 978-617-8049-46-1
347567
  Іванков Р.Ш. Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 104-106. – Бібліогр.: 13 назв
347568
  Горностай А.В. Врахування пріоритетності розвитку превенції злочинів при реформуванні кримінального законодавства // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7627-30-1
347569
   Врахування профілю природничих факультетів при викладанні курсу "Історія КПРС". – Київ, 1972. – 65с.
347570
  Антошків М.С. Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
347571
  Янчук Р.М. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Янчук Р.М.; Київський націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
347572
  Чириченко Ю.В. Врахування регіональної специфіки в динаміці споживання продовольчої продукції шляхом застосування кластерного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.313-319. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
347573
  Затула В.І. Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 105-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розробці прийомів оцінювання режиму природної освітленості горизонтальної поверхні за середніх умов хмарності на основі стандартних таблиць кліматичних довідників.
347574
  Брич Л.В. Врахування ресурсного потенціалу особистості в соціальному управлінні сферою освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – C. 57-62. – (Серія "Державне управління")
347575
  Франчук І.А. Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-72.
347576
  Голованенко М.В. Врахування ризиків при оптимізації логістики в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 240-242


  8 статті пропонується застосувати модель транспортного типу дпя і тимізаціі логістичних зв"язків між підприємствами АПК. В розробленій моделі ер ховується вплив ризиків на результати діяльності суб"єктів комплексу. It is proposed to apply ...
347577
  Васютинська К.А. Врахування ризиків розвитку карстових процесів у місцях розташування атомних станцій / К.А. Васютинська, С.В. Барбашев, С.С. Смик // Тези доповідей XXI конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики : [21-24 лютого 2023 р.] / Конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2023. – С. 84-85
347578
  Левченков О.В. Врахування ризику під час проведення аудиторської вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Належне використання вибіркових процедур забезпечує економію часу аудитора із збереженням належної якості аудиту. Проте, це налагає певні особливості, які треба враховувати. Розглядаються особливості оцінки аудиторського ризику, що зазнає певних ...
347579
  Солодова О.О. Врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 101-106. – Бібліогр.: 3 назв
347580
  Драган Є.В. Врахування рівня складності тестових завдань при комп"ютерній діагностиці знань / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод корегування результатів тестування, який дозволяє об"єктивно враховувати важкість тестових завдань. Для цього застосовують вагові коефіцієнти, отримані при статистичній обробці виконання кожного завдання репрезентативною групою ...
347581
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 124-129. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є визначення особливостей впливу рідної мови у процесі професійно спрямованого навчання граматики англійської мови студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну мову як другу спеціальність
347582
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання ноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 124-129. – Бібліогр.: Літ.: С. : 129; 5 назв. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
347583
  Позняк О.В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 72-76. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
347584
  Кендзера О.В. Врахування сейсмічних впливів у проекті державних будівельних норм / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми врахування сейсмічних впливів при спорудженні житла і важливих об"єктів. Показано необхідність переходу в будівельних нормативних документах до описання сейсмічної небезпеки у фізичних одиницях (прискореннях, швидкостях, зміщеннях), ...
347585
  Кочкіна Н. Врахування соціокультурних особливостей країни при формуванні рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціокультурні фактори формування рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку. Зокрема, запропоновано перелік обов"язкових правил організації прямої поштової реклами на міжнародних ринках, який проілюстровано за допомогою ...
347586
  Зазимко О.В. Врахування соціокультурних чинників у процесі психологічної діагностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 85-92. – ISBN 978-966-8063-80-2
347587
  Паліюк В. Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-52
347588
  Авраменко О.В. Врахування стану сильного душевного хвилювання при конструюванні санкції ст.ст.116, 123 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 237-250. – (Юридична ; Вип. 1)
347589
  Толкачов Д.І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
347590
  Ласінська Т.А. Врахування стилістичної функції архаїчних займенників при прекладі поезій Уолта Уїтмена // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 146-150. – (Бібліотека Інституту філології)
347591
  Бобровська О.Ю. Врахування структурнихзмін у стратегіях розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська, Зєніна-Біліченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
347592
  Зайцев О.В. Врахування судом обмеженої осудності особи при призначенні їй покарання // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-12.
347593
  Овод А. Врахування сучасних економіко-правовихвідносин в новій редакції Господарського кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 125-126
347594
   Врахування тенденцій воєнної політики України в організації освітнього процесу вищого військового навчального закладу / М. Медвідь, М. Ктіторов, Ю. Медвідь, А. Курбатов, А. Пашинський, В. Криворучко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 29-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проведеного дослідження присвяченому врахуванню тенденцій воєнної політики України в організацію освітнього процесу вищого військового навчального закладу.
347595
  Домбровський В.С. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкутства / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 113-120. – ISSN 1993-6788
347596
  Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
347597
  Коляда Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику / Коляда, І. Шатарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
347598
  Фесенко Є.В. Врахування формули "об"єкт-цінності" при кваліфікації злочину та реформуванні кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-966-458-403-3
347599
  Данова К.В. Врахування функціональних обмежень при оцінюванні ризику травмування працівників із інвалідністю / К.В. Данова, В.В. Малишева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 165-169 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
347600
  Руда О.І. Врахування чинника енергетичної безпеки у системі умов забезпечення захисту національних інтересів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 261-269. – (Економічна ; Вип. 1)
347601
  Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 141-150


  Розглядаються чинники процесу саморегуляції журналістської спільноти (інституційні, нормативні та звичаєві), врахування яких є необхідним для повноцінної підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності, розуміння та аналізу сучасних трендів ...
347602
   Врахування шумів при визначенні часу загасання люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз впливу шумів різної природи на величину похибки вимірювання оптичних сигналів модифікованим методом стробування і показано, що максимальний внесок дає дробовий шум фотоприймача. Запропоновано оптимальний фільтр сигналу з ФЕП, який ...
347603
  Самойленко Є. Врахуваня обставин, що пом"якшують покараня, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 222-232. – ISSN 1993-0909
347604
  Галкин В.А. Врач в пути / В.А. Галкин. – Москва, 1980. – 248с.
347605
  Коренева Т.Р. Врач и больной / Т.Р. Коренева. – М., 1987. – 328с.
347606
  Коренева Т.Р. Врач и больной. / Т.Р. Коренева. – М., 1984. – 163с.
347607
  Иванюта О.М. Врач и больой / О.М. Иванюта, Ю.Л. Замдборг. – К, 1988. – 32с.
347608
   Врач и пациент: этико-правовой аспект. – Москва, 1990. – 29с.
347609
  Гаррисон Г. Врач космического корабля / Гарри Гаррисон // Возвращение на звезды : фантастический роман / Гамильтон Э. – Москва : Крим-пресс ; Асмодей, 1991
347610
  Смольников А.В. Врач на войне / А.В. Смольников. – Л., 1972. – 182с.
347611
  Васкес Абанто Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 145-154. – ISSN 2224-0586
347612
  Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
347613
  Сиделковский А.Л. Врачебная тайна. Защита персональных данных // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 9 (661). – С. 18-20
347614
  Костыря И.С. Врачебная тайна: повести и рассказ / И.С. Костыря. – К., 1980. – 223с.
347615
  Смольников А.И. Врачебная этика / А.И. Смольников, Е.Г. Федоренко. – К., 1978. – 104с.
347616
  Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. / А.А. Грандо. – К., 1988. – 192с.
347617
  Чеботарева Э.П. Врачебная этика. / Э.П. Чеботарева. – Москва, 1984. – 64с.
347618
  Гордиенко С. Врачебно-пациентское партнерство вместо пресловутой реформы здравоохранения // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 12-13


  Как научиться не болеть. О реформах здравоохранения Украины, незаинтересованности семейных врачей в пациентах, принципах мониторинга собственного здоровья, о профилактике болезней, основах этиотропного лечения вирусных заболеваний отечественными ...
347619
  Фрейберг Н.Г. Изд. юрид. кн. скл. "Право" Врачебно-санитарное законодательство в России : Узаконения и распоряжения Правительства по гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, опубликованные по 1 января 1908 года : [Вып. 1-2] / сост. Н.Г. Фрейберг, д-р,. – 2-е изд., перераб и доп. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова и комп.]
[Вып. 1]. – 1908. – XVI, 608 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  [Вып. 2 : (Доп. к изд. 1908 г.) : Узаконения и распоряжения..., опубл. и изд. с 1 янв. 1908 г. по 1 июля 1909 г. - 1910. - [2], VIII, 96 с.]
347620
   Врачебно-трудовая экспертиза. – Москва, 1959. – 446с.
347621
  Артамонова В.Г. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях / В.Г. Артамонова, Г.И. Зуев, М.Л. Хаймович. – Ленинград : Медицина, 1975. – 279 с. – Список лит.: с. 257-277
347622
   Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях. – Л, 1975. – 279с.
347623
   Врачебно-трудовая экспертиза при заболевании внутренних органов. – К., 1978. – 207с.
347624
   Врачебные наблюдения за спортсменами в процессе тренировки. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 239 с.
347625
  Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. / Г.М. Куколевский. – М, 1975. – 335с.
347626
  Граевская Н.Д. Врачебные наблюдения над футболистами / Н.Д. Граевская, М.Г. Шафеева. – М., 1957. – 175с.
347627
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : [монография] / А.Л. Сиделковский ; Клиника соврем. невралгии "Аксимед". – Киев : Пабліш Про, 2018. – 173, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-97696-1-9
347628
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 22-23
347629
  Дуэйн Диана Врачебные предписания / Дуэйн Диана. – Смоленск : Русич, 1995. – 605,[1] с. – На пер. авт. не указан. - Загл. пер. : Убийство на Вулкане. – (Star trek-Звездный путь). – ISBN 5-88590-247-X
347630
   Врачебный контроль в процессе спортивного совершенствования. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 184 с.
347631
  Летунов С.П. Врачебный контроль в физическом воспитании / С.П. Летунов. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 408 с.
347632
  Коваленко В.Н. Врачебный контроль в физическом воспитании / В.Н. Коваленко. – М, 1956. – 224с.
347633
  Дешин Д.Ф. Врачебный контроль в физическом воспитании. / Д.Ф. Дешин. – М., 1958. – 216с.
347634
  Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровчительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. – М, 1980. – 96с.
347635
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Санкт-Петербург : Гамма, 1992. – 237с.
347636
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1992. – 334с.
347637
  Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1982. – 334с. – ISBN 5-250-01789-4
347638
   Врачи-большевики - строители советского здравоохранения. – Москва, 1970. – 384с.
347639
  Чикин С.Я. Врачи-философы / С.Я. Чикин. – Москва, 1990. – 382с.
347640
   Врачи и их помощники. – М., 1981. – 47с.
347641
  Опарин А.А. Врачи, волхвы, целители и лечцы Киевской Руси // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 11 (729). – С. 16-20
347642
   Врачующие машины. – М., 1979. – 48с.
347643
  Добрынин Сергей Вращайте синхротрон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 14 : фото
347644
  Дадали Александр Абдулович Вращательная диффузия спиновых зондов в твердых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Дадали Александр Абдулович; АН СССР. Ин-т химической связи. – М., 1980. – 21л.
347645
  Пентин Ю.А. Вращательная изомерия молекул / Ю.А. Пентин. – Москва, 1969. – 64с.
347646
  Тухватуллин Ф.Х. Вращательная подвижность молекул жидкости и ширина линии релеевского и комбинационного рассеяния : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тухватуллин Ф.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
347647
   Вращательная релаксация в газах и плазме. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 215 с.
347648
  Филиппов Г.Ф. Вращательная энергия системы трех частиц / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1967. – 16 с.
347649
  Немировский Ю.В. Вращательно-анизотропные турбулентные течения каналах и трубах / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1982. – 76с.
347650
  Кашуба И.Е. Вращательно-одночастичные возбуждения в модели неаксиального печатного ядра с учетом его деформируемости / И.Е. Кашуба, А.А. Голубова. – К., 1970. – 34 с.
347651
  Киселев А.Т. Вращательно-ударное бурение геологоразведочных скважин / А.Т. Киселев, И.Н. Крусир. – М., 1982. – 104с.
347652
  Калинников А.В. Вращательное бурение / А.В. Калинников. – М, 1933. – 224с.
347653
  Зубков М.К. Вращательное бурение / М.К. Зубков. – Баку; Москва, 1937. – 428с.
347654
  Черней М.И. Вращательное движение в нечетных атомных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Черней М.И.; ОИЯИ. Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
347655
  Белецкий В.В. Вращательное движение намагниченного спутника / Белецкий В.В., Хентов А.А. – Москва : Наука, 1985. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-287 (222 назв.). – (Механика космич. полета ; № 18)
347656
  Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов., Ю.А. Олоновский. – Москва : Недра, 1968. – 192 с. – Библиогр.: с. 188-191
347657
  Вершинина Н.И. Вращательный гистерезис намагниченности и магнитная анизотропия ферритовгранатов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Вершинина Н.И.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
347658
  Сабинин Г. Вращающиеся анемометры и измерения ими действительности скорости ветра / Г. Сабинин. – М, 1922. – 38с.
347659
  Оден Мишель Вращающиеся волчки: курс интегрируемых систем [Электронный ресурс] / Мишель Оден ; пер. с англ. О.Е. Орел, П.Е. Рябова. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 216 с. – (R & C Dynamics ; Т. 5)
347660
   Вращающиеся печи для спекания глиноземных шихт. – М., 1962. – 80с.
347661
  Перри Дж. Вращающийся волчок : Публичная лекция, содержащая популярное изложение Теории волчка : пер. с англ. : с 63 рис. / Дж. Перри, проф. – Одесса : Mathesis : Тип. М. Шпенцера, 1906. – [4], II, [2], 96, [4] с. : ил. – Без обл. - В конце кн. [с. 1-4] - реклама
347662
  Перри Дж. Вращающийся волчок : Публичная лекция : пер. с англ. / Дж. Перри, проф. – 3-е изд. с доп.: проф. Б. Донат: Волчок и его будущее в технике. – Одесса : Mathesis : Тип. М. Шпенцера, 1912. – VIII, 116, [12] с. : ил. – В конце кн. [с. 1-12] - реклама книгоиздат. "Матезис"
347663
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Вологда, 1926. – 165с.
347664
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Москва-Ленинград, 1935. – 93с.
347665
  Плесков Ю.В. Вращающийся дисковый электрод / Ю.В. Плесков, В.Ю. Филиновский. – М., 1972. – 344с.
347666
  Тарасевич М.Р. Вращающийся дисковый электрод с кольцом / М.Р. Тарасевич. – Москва, 1987. – 246с.
347667
  Гай Е.В. Вращение в квантовых системах с малым числом степеней свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гай Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 14л.
347668
  Генкин Л И. Вращение галактик и динамика нестационарных звездных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генкин И.Л,; МГУ. – М, 1962. – 8л.
347669
   Вращение Земли : материалы расшир. пленума. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 310 с.
347670
  Манк У. Вращение Земли : пер. с англ. / У. Манк, Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1964. – 384 с.
347671
  Куликов К.А. Вращение Земли / К.А. Куликов. – Москва : Недра, 1985. – 159 с.
347672
   Вращение Земли и геодинамика : труды Всесоюзн. совещания. – Ташкент : Фан, 1983. – 184 с.
347673
  Монин А.С. Вращение Земли и климат / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112с.
347674
   Вращение Земли и определение времени. – Москва : Наука, 1969. – 152 с.
347675
  Кацер Ю. Вращение земли. Законодательные изменения в сфере земельных отношений призваны повысить эффективность использования бесхозяйственных земель / Ю. Кацер, В. Булгак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 8 ноября (№ 45). – С. 16. – ISSN 1563-6755
347676
   Вращение и приливные деформации Земли : материалы юбилейн. конференции. – Киев : Наукова думка
вып. 1. – 1970. – 386 с.
347677
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 2. – 1970. – 156 с.
347678
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 3. – 1971. – 155 с.
347679
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев
Вып. 8. – 1976
347680
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 10. – 1978
347681
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 2. – 1979
347682
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 11. – 1979
347683
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 12. – 1980
347684
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 13. – 1981
347685
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 14. – 1982
347686
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 15. – 1983
347687
  Губанова И.И. Вращение криволинейного упругого стержня в недеформируемой криволинейной оболочке : Автореф... канд. техн.наук: / Губанова И.И.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 14л.
347688
  Долицкий А.В. Вращение мантии по ядру: движение географических и геомагнитных полюсов, периодичность геологических и тектонических процессов / А.В. Долицкий; РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва, 2000. – 42с. – ISBN 5-201-11910-7
347689
  Шульман З.П. Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях / З.П. Шульман, В.М. Носов. – Минск, 1985. – 112с.
347690
  Воронков В.Е. Вращение предварительно изогнутых упруго-пластических стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронков В.Е.; Моск. гос. ун-т. Мехн.-мат. фак. Кафедра теории упругости. – М., 1968. – 10л.
347691
  Бутенко Н.В. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси / Н.В. Бутенко ; Ленингр. ин-т авиационного приборостроения. – Ленинград : [Б. и.], 1964. – 17 с.
347692
  Ишлинский А.Ю. Вращение твердого тела на струне и смежные задачи / А.Ю. Ишлинский, В.А. Стороженко, М.Е. Темченко; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1991. – 330с. : Ил. 115 + Табл. 15. – Библ.: 200 назв. – ISBN 5-02-006660-5
347693
  Суслов Г.К. Вращение тяжелого твердого тела около неподвижного полюса (случай С.В. Ковалевский) / Г. К. Суслов, проф. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 10 с. – Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. VII
347694
  Бєліков О. Врегулювання взаємин керівника із трудовим колективом за допомогою колективного договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-133.
347695
  Ковальов І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 62-69
347696
  Яцишин М.М. Врегулювання володільницьких прав на землю за першим Литовським статутом // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – C. 136-141
347697
  Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
347698
  Мотузюк Б. Врегулювання ДРТ в Україні невигідне? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
347699
  Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2075-20-5
347700
  Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення системи зовнішньокорпоративних відносин в Україні. Main distinctiveness of an external range of corporate ...
347701
  Ліпкан В. Врегулювання кризових ситуацій соціального характеру в контексті профілактики тероризму / В. Ліпкан, І. Рижов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 131-135
347702
  Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
347703
  Басараб М.М. Врегулювання міжнародної нормативно-правової бази - ключ до рішення міжетнічних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 254-260. – ISBN 966-628-197-5
347704
  Фіш М. Врегулювання патентних спорів у у судах Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24-29. – ISSN 1608-6422
347705
  Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0132-1331
347706
  Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців - вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-72.
347707
  Капіца Ю. Врегулювання прав на об"єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-76. – Бібліогр.: на 4 пункта. – ISSN 0132-1331
347708
  Пропишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-36.
347709
  Рубаник В. Врегулювання правовідносин власності в гетьманщині у 18 ст.: міфи та реалії // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.60-62


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
347710
  Герасименко Є.С. Врегулювання проблеми біженців. Документи ліги націй // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 58-70
347711
   Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці : [право, гарантії, захист, зайнятість, конкурентоспроможність, інформація] : практ. посібник. – Київ : Університет Україна, 2007. – 155, [1] с. : іл., табл. – Програма малих проектів MATRA KAP Посольства Королівства Нідерландів в Україні "Забезпечення реалізації права на працю для осіб з обмеженими фізичними можливостями". – ISBN 978-966-388-187-4
347712
  Головачов Я. Врегулювання спорів за участю судді: "Що?" і "Як?" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 34-36
347713
  Хейворд П. Врегулювання спорів у Патентному відомстві Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
347714
  Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуалної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
347715
  Фурса С.Я. Врегулювання спору за участі судді - новий зміст медіації / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 2219-5521
347716
  Ковалко Н. Врегулювання спору за участі судді. Особливості та перспективи процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
347717
  Василина Н. Врегулювання спору за участю нотаріуса // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 6-9. – ISSN 2663-5313
347718
  Татулич І.Ю. Врегулювання спору за участю судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7096-97-8
347719
  Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 59-66. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
347720
  Тиханський О.Б. Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7096-97-8
347721
  Іверук Н. Врегулювання спору за участю судді як новела ЦПК України: переваги і недоліки законодавчого закріплення та проблеми практичної реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 234-235
347722
  Ярош Я. Врегулювання спору за участю судді як самостійний вид примирювальної процедури у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – С. 149-166. – ISSN 1026-9932
347723
  Ардель Д.С. Врегулювання спору за участю судді: досвід Фінляндії // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 331-333. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
347724
  Духовна О. Врегулювання спору за участю судді: нові процесуальні можливості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
347725
  Пода Т.О. Врегулювання суперечок в СОТ: питання прозорості процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24.
347726
  Книш С.В. Врегулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров"я в Україні адміністративно-правовими засобами // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 45-52. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
347727
  Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 19-20
347728
  Сегал Є. Врегулювання так званої "замороженої" проблеми Придністров"я, як один з пріоритетів головування України в ОБСЄ в 2013 році // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 147-151
347729
  Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
347730
  Бакуменко Д.О. Врегульованість надання митних адміністративних послуг проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих акт / Д.О. Бакуменко, В.П. Бардзіловський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-124. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
347731
  Левитский П.М. Вред алкоголя и никотина / П.М. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 107с.
347732
  Бенюмов В.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков : пособие для учителя / В.М. Бенюмов, О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 125, [2] с. – Библиогр.: с. 122-124
347733
  Михайлов В.И. Вред и его регулирование в уголовном законе // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-68. – ISSN 0132-0769
347734
  Махновский И.К. Вредители арчи и меры борьбы с ними : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Махновский И.К.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства "Средазн. – Ташкент, 1950. – 17 с.
347735
  Богданов-Катьков Вредители в сельском хозяйстве / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 32 с. : ил. – (Начатки сельскохозяйственных знаний ; 12)
347736
  Федоров С.М. Вредители виноградной лозы в Крыму по наблюдениям 1926-27 года и меры борьбы с ними // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. III: Н - Я]. – 5 с.
347737
  Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственых интродуцентов / Р.И. Земкова. – К., 1980. – 199 с.
347738
  Новопольская Е.В. Вредители грецкого ореха в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 283-285с.
347739
  Рупайс А.А. Вредители деревьев и кустарников в зеленых насаждениях Латвийской ССР. / А.А. Рупайс. – Рига, 1981. – 264с.
347740
  Шестаков А.В. Вредители древесины / А.В. Шестаков. – М-Л, 1933. – 244с.
347741
  Римский-Корсаков Вредители древесных пород из мира несекомых в парке Лесного института / Римский-Корсаков. – с.
347742
   Вредители животноводства. – М.-Л., 1935. – 760с.
347743
  Конаков Н.Н. Вредители зеленых насаждений города Воронежа / Н.Н. Конаков. – Воронеж, 1934. – 15с.
347744
  Беляев И.М. Вредители зерновых культур / И.М. Беляев. – Москва : Колос, 1974. – 284с.
347745
   Вредители и болезни батат. – Москва ; Ленинград
Сборник 1. – 1933. – 242 с. – 3 цветных таблицы в приложении
347746
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград; Москва
1. – 1935. – 22 с.
347747
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 113с.
347748
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 80с.
347749
  Федоров С.М. Вредители и болезни винограда и табака и их экономическое значение / С.М. Федоров. – Ялта, 1928. – 11с.
347750
  Принц Я.И. Вредители и болезни винограда. / Я.И. Принц. – М.-Л., 1937. – 216с.
347751
   Вредители и болезни декоративных растений. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136 с.
347752
  Княжецкий Б.В. Вредители и болезни зеленых насаждений городов и населенных пунктов Московской области. / Б.В. Княжецкий. – М.-Л., 1951. – 76с.
347753
  Сторчевой А.Л. Вредители и болезни люцерны и разработка мероприятий бортьбы с ними. / А.Л. Сторчевой. – Ставрополь, 1950. – 87с.
347754
  Мегалов В.А. Вредители и болезни овощных культур / В.А. Мегалов, Е.С. Мушникова. – М, 1936. – 192с.
347755
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 607с.
347756
   Вредители и болезни овощных культур в открытом грунте. – Москва : Колос, 1964. – 48с.
347757
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 392 с.
347758
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур / А.В. Соколов; Под ред. А.А. Горяинова. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
347759
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур и борьба с ними / А.В. Соколов. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
347760
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – М., 1951. – 263с.
347761
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 296 с.
347762
   Вредители и болезни плодово-ягодных культур. – 2-е изд. доп. и перераб. – Киев, 1965. – 288 с.
347763
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовхы и ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1971. – 151с.
347764
   Вредители и болезни полевых культур : Альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1970. – 232с.
347765
  Клюшкин П.А. Вредители и болезни полевых культур Крыма. / П.А. Клюшкин, Е.Н. Степанова. – Симферополь, 1954. – 216с.
347766
  Поповкина Л.М. Вредители и болезни растений / Л.М. Поповкина, Т.М. Соколова. – К., 1968. – 63 с.
347767
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни растений поля и огорода / В.Г. Плигинский. – Курск, 1927. – 63с.
347768
  Витковский Н. Вредители и болезни растений, наблюдавшиеся в течении 1913 года в Бессарабской губернии / Н. Витковский. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского правления, 1914. – [2], 99-141 с.
347769
  Плавильшиков Н.Н. Вредители и болезни сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 32с.
347770
   Вредители и болезни сахарной свеклы. – Москва, 1952. – 256с.
347771
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни свеклы и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 32с.
347772
  Пятницкий Г.К. Вредители и болезни сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними / Г.К. Пятницкий. – М., 1936. – 92с.
347773
   Вредители и болезни сельскохозяйственных культур в Харьковской области : Прогноз проявления в 1967 году и меры борьбы. – Харьков : Прапор, 1967. – 108с.
347774
  Белизин А.П. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними (для нечернозёмной полосы) : робочая книга для ШКМ / Белизин А.П., Хохряков М.К. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 215 с.
347775
  Гречкин В.П. Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними / В.П. Гречкин, А.И. Воронцов. – Москва : Гослесбумиздат, 1962. – 150 с.
347776
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1982. – 592с.
347777
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1987. – 592с.
347778
  Белосельская З.Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений / З.Г. Белосельская, А.Д. Сильвестров. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-202
347779
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни ягодных культур / В.Н. Корчагин. – Москва, 1967. – 36с.
347780
   Вредители и повреждения в 1926 году. – Харьков, 1927. – 64с.
347781
  Скопин Н.Г. Вредители ивовых пород в Заилийском Ала-тау и его подгорной равнине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скопин Н.Г.; Ин-т зоологии Акад.Казах.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
347782
  Шитт В.М. Вредители из мира насекомых / В.М. Шитт. – М, 1923. – 578с.
347783
  Сопоцько А.А. Вредители клевера-семяеды рода Apion в Тульской губернии в 1911 году и меры борьбы с ними / Прилож. к очерку Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1912. – 37 с.
347784
  Цитович П.В. Вредители конопли. / П.В. Цитович. – Смоленск, 1932. – 32с.
347785
  Батиашвили И.Д. Вредители континентальных и субтропических плодовых культур : учеб. пособие для фак-тов защиты растений и субтропического хозяйства с./х. вузов / И.Д. Батиашвили. – Изд. 2-е, перер. – Тбилиси : Ганатлеба, 1965. – 334 с. : рис.
347786
  Шмиговский К.А. Вредители кормовых культур / К.А. Шмиговский. – М.-Л., 1931. – 93с.
347787
  Порсаев М. Вредители косточковых плодовых в Самаркансдкой области. : Автореф... канд. биол.наук: / Порсаев М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 15л.
347788
  Попова Е.А. Вредители кукурузы в условиях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Е.А.; АН ТаджССР. Отд. с.-х. и биол. наук. – Сталинабад, 1961. – 21л.
347789
   Вредители леса : Справочник. – Москва ; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1955. – 422с.
347790
   Вредители леса. – Москва ; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1955. – 423-1098с.
347791
  Падий Н.Н. Вредители лиственницы в культурах Украинской ССР и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Падий Н.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1953. – 15 с.
347792
  Горбунова Н.Н. Вредители люпинов и мероприятия по их уничтожению : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова Н. Н.; АН БССР, Ин-т соц. с.х. – Минск, 1954. – 16л.
347793
  Галахов П.Н. Вредители льна и борьба с ними / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
347794
  Щеголев В.Н. Вредители масличных культур / В.Н. Щеголев, М.П. Струкова. – Москва-Ленинград, 1930. – 216 с.
347795
  Амшеев Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Амшеев Р.М. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1971. – 22 с.
347796
  Бондаренко Н.В. Вредители овощных культур в парниках и теплицах / Н.В. Бондаренко. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-116
347797
  Плавильшиков Н.Н. Вредители огорода и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 61с.
347798
  Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений / М.И. Ильинская. – Москва, 1963. – 132 с.
347799
  Белосельская З.Г. Вредители парковых насаждений нечерноземной полосы и меры борьбы с ними / З.Г. Белосельская ; Е.Н. Павловский. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198. – (Научно-популярная серия : В помощь сельскому хозяйству / АН СССР, Всесоюз. энтомол. о-во ; Вып. 5)
347800
  Поспелов В.П. Вредители плодового сада и меры борьбы с ними / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 29, [1] с., 6 ил., 7 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
347801
  Рычин Ю.В. Вредители плодового сада, борьба с ними осенью и зимой / Ю.В. Рычин. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 48 с.
347802
  Васильев В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 392с.
347803
  Безденко Трофим Титович Вредители плодовых насаждений в Белорусской ССР и рациоанльное сочетание агротехнического, биологического и химического методов борьбы с ними : Автореф... д-ра биол.наук: / Безденко Трофим Титович; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
347804
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1909 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1910, № 7-8, с. 198-204, с. 242-245
347805
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1910 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1911
347806
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1911 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1912. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1912
347807
  Добровлянский В.В. Вредители полеводства и садоводства по наблюдениям Киевской энтомологической станции / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – 14 с.
347808
  Пантелеев А.М. Вредители полевых культур и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1930. – 104с.
347809
  Покровский Г.И. Вредители полей и меры борьбы с ними / Г.И. Покровский. – М., 1925. – 81с.
347810
  Шмиговский К.А. Вредители поля, огорода, сада и леса / К.А. Шмиговский, В.И. Гусев. – Москва, 1958. – 327с.
347811
   Вредители растений и их энтомофаги. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 64с.
347812
  Мукимова Х.М. Вредители риса и система мероприятий по борьбе с ними в условиях Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мукимова Х.М.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 14л.
347813
  Сахаров Н.Л. Вредители рыбных продуктов Астраханского рыбного промысла. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1921. – 39с.
347814
  Торский С.И. Вредители сада : с 6 рис. / С.И. Торский, и.о. старшего спец. Деп. Земледелия по прикладной энтомологии ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Вып. 1 : Наиболее вредные для сада бабочки. – 1911. – 23 с.


  Пер: Баллион, Эрнест Эрнесович (1816-1901)
347815
  Плавильшиков Н.Н. Вредители сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 64с.
347816
  Беляев В.А. Вредители сада и огорода и борьба с ними / В.А. Беляев. – Орел : Изд-во "Красная книга", 1925. – 88 с. : 33 ил.
347817
  Пантелеев А.М. Вредители сада и огорода и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1931. – 93с.
347818
  Гужавин Т. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними : из личной практики / Т. Гужавин. – [Петроград : Печ. Пивоварского. – 40 с.
347819
  Горяинов А.А. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними / А.А. Горяинов. – Москва, 1925. – 35 с. – (сельское хозяйство ; 27)
347820
  Юхневич Л.А. Вредители садов и огородов и меры борьбы с ними / Л.А. Юхневич. – Алма-Ата, 1963. – 67с.
347821
  Васильев В.П. Вредители садовых насаждений / В.П. Васильев. – Київ, 1955. – 268с.
347822
  Коковихин А.А. Вредители сахарной свеклы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Коковихин А.А.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
347823
  Соснина М.А. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина М.А.; МВО СССР. Узбекский с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1952. – 16 с.
347824
  Лебедянская М.Г. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними. / М.Г. Лебедянская. – М., 1929. – 34с.
347825
  Зверезомб-Зубовский Вредители сахарной свеклы. / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1956. – 276с.
347826
  Корольков Д.М. Вредители сельско-хозяйственных растений Сочинского района Черноморского округа по наблюдениям 1926 и 1927 гг. / Д.М. Корольков. – Сочи, 1929. – 20с.
347827
  Корольков Д.М. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними в губерниях средней полосы РСФСР / Д.М. Корольков, З.П. Дурново, 1926. – 64с.
347828
  Рушковский И.А. Вредители сельского хозяйства Уфимской губернии в 1913 году : Результаты исследования, произведенных по поручению департамента земледелия Г. У. З. и З. И.А. Рушковским / Уфимское губернское земство. – Уфа : изд. агрономического отдела ; Элекстрическая тип. Т-ва "Печать", 1914. – 30 с.
347829
  Малявин И.С. Вредители сельскохозяйственных культур Западного Памира и меры борьбы с ними. / И.С. Малявин. – Душанбе, 1973. – 78с.
347830
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). – 1973. – 496с. : Табл. 11, илл.127
347831
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 2 : Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. – 1974. – 608с. : Илл. 201
347832
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1975. – 528с. : Илл. 80, табл. 25
347833
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – 1987. – 440с.
347834
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408с. : Илл. 20, табл. 25
347835
  Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1953. – 663 с.
347836
  Горяинов А.А. Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии / А.А. Горяинов. – Рязань, 1914. – 67 с.
347837
  Богданов-Катьков Вредители семян культур и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) : для агрономов и инструкторов с 10 рисунками / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петербург, 1920. – 16 с. : ил. – Библиогр.: с. 15-16
347838
  Флоров Д.Н. Вредители сибирского кедра / Д.Н. Флоров. – Иркутск, 1951. – 124с.
347839
  Семенов А.Е. Вредители табака-махорки / А.Е. Семенов. – М., 1930. – 32с.
347840
  Добровольский Б.В. Вредители тау-сагыза (Scorzonera tausaghys lipsch. et bosse) и вопросы борьбы с ними в условиях Ростовской области и Краснодарского края / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1940. – 103-146 с.
347841
  Рогова Т.И. Вредители тропических культур и меры борьбы с ними / Т.И. Рогова. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 136 с.
347842
  Батиашвили И.Д. Вредители цитрусовых и других субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Тбилиси : Изд-во Груз. с.-х. ин-та, 1954. – 313 с., [6] л. ил. : ил.
347843
  Рубцов И.А. Вредители цитрусовых и их естественные враги / Рубцов И.А. ; Акад. наук СССР, Всесоюз. энтомол. о-во. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 260 с. – Библиогр.: с. 248-253. – (Научно-популярная серия ; вып. 2)
347844
  Кокот О.П. Вредители эспарцета в центральной и северной части степи УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокот О.П.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1956. – 16л.
347845
  Шаронова М.В. Вредители эфромасличной розы и меры борьбы с ними в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронова М.В.; Кишинев.с-х.ин-т. – Кишинев, 1966. – 20л.
347846
   Вредители, болезни и сорняки, обнаруженные в импортных растительных грузах : Всесоюзная сводка с 1937 по 1959 г. – Москва : Колос, 1964. – 616 с.
347847
  Невский В.П. Вредитель абрикоса в Фергане Rhynchites auratus Scop.Ferganensis Nevsk. / В.П. Невский. – Л., 1928. – 34с.
347848
  Бельский Б.И. Вредитель крестоцветных растений Ceutorrhynchus quadridens Panz : Оттиск из "Бюллетня Сахаротреста", №7-1923г. / Б.И. Бельский. – Киев : Трест "Киев-печать", 1923. – 20 с. : 1 табл.
347849
  Шишкин К.Л. Вредитель свеклы крошка продолговатая / К.Л. Шишкин. – [Киев], 1928. – С. 131-134. – Без обл. и тит. л.- Отд. оттиск: Сборник ССУ. № 6. 1928
347850
  Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы / Г. Шкловский. – М., 1931. – 176с.
347851
  Славин И. Вредительство на фоне советского уголовного права / И. Славин. – М., 1931. – 111с.
347852
  Прутенский Д.И. Вредная деятельность короедов как фактор усыхания сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) в Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Прутенский Д.И.; Ин-т зоологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 9л.
347853
  Свириденко П.А. Вредная деятельность мышевидных грызунов и способы их уничтожения. / П.А. Свириденко. – К., 1950. – 96с.
347854
  Арутюнян Е Вредная микрофлора древесных пород и кустарников дубовых лесов Южной Армении / Арутюнян Е.С. ; Ереванский гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Ереван : Ереванский университет, 1955. – 104 с.
347855
  Арутюнян Е.С. Вредная микрофлора дубовых лесов Зангузура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Е.С.;. – Ереван, 1954. – 23 с.
347856
  Максимова Ю.П. Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Ю. П.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
347857
  Гачечиладзе Реваз Андреевич Вредная фауна плодопитомников Грузии и изучение биологии главнейших видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гачечиладзе Реваз Андреевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
347858
  Кравченко Ф.Т. Вредная Хивря / Ф.Т. Кравченко. – М., 1957. – 28с.
347859
   Вредная черепашка : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1947. – 272с.
347860
   Вредная черепашка. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – 104с.
347861
  Арешников Б.А. Вредная черепашка / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 61 с. – (Библиотека по защите растений)
347862
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Работы лаборатории морфологии беспозвоночных по материалам экспедиции в Краснодарском Крае в 1949-1953 гг. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 3. – 1955. – 278с.
347863
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Сборник работ лаборатории морфологии беспозвоночных. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 4. – 1960. – 239c.
347864
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1947. – 272с.
347865
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва ; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1947. – 271c.
347866
  Арешников Б.А. Вредная черепашка и меры борьбы с ней / Б.А. Арешников, С.П. Старостин ; ВАСХНИЛ. – Москва : Колос, 1982. – 287 с.
347867
  Фиш Г.С. Вредная черепашка и теленомус / Г.С. Фиш, 1939. – 128с.
347868
  Мамедов С.Г. Вредная энтомофауна кукурузы и меры борьбы с главнейшими ее видами в Нахичеванской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мамедов С.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 25л.
347869
   Вредная энтомофауна Молдавии и меры борьбы с ней. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 108с.
347870
  Сахаров Н.Л. Вредная энтомофауна Н.-В. области. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1928. – 195-232с.
347871
  Судейкин Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса. / Судейкин, Н.Ф. Слудский. – М., 1939. – 84с.
347872
  Васильев И. Вреднейшие сельско-хозяйственные насекомые и борьба с ними / И. Васильев. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 48с. : 8 таблиц в дополнении
347873
  Анощенко А. Вредні діти : роман для підлітків / А. Анощенко ; перекл.: О. Медич. – Харків : Державне видавництво, 1929. – 124 с. : ил.
347874
  Ильина Л.А. Вредность не порок : роман / Л.А. Ильина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009195-8
347875
  Сопоцько А.А. Вредны ли семенному клеверу жуки-семяеды рода Apion? / Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1916. – 18 с.


  На обл. дарств. надпись и фамилия-подпись: Л. Круцченникова?
347876
  Севастьянов В.Д. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков / В.Д. Севастьянов. – Киев, 1988. – 87с.
347877
  Андрейко О.Ф. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков : [учеб. пособие для спец. "Биология"] / Андрейко О.Ф. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР ; Учеб.-метод. каб. по высш. образованию ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Киев : УМК ВО
Ч. 1 : Простейшине и гельминты. – 1988. – 94, [2] с. – Библиогр.: с. 93-94 (21 назв.)
347878
  Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах : Справочник / В.О. Шефтель. – Москва : Химия, 1991. – 543 с.
347879
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Госхимиздат
Ч. 1 : Органические вещества. – 1954. – 811 с.
347880
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Госхимиздат
Ч. 2 : Неорганические и элементорганические соединения. – 1954. – 583 с.
347881
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Госхимиздат
Т. 1 : Органические вещества. – 1963. – 831 с.
347882
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 4-е изд. перераб. и доол. – Ленинград : Госхимиздат
Ч. 2 : Неорганические элементорганические соединения. – 1963. – 620 с.
347883
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Л.
1. – 1965. – 831с.
347884
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Ленинград : Химия
2. – 1965. – 620 с.
347885
   Вредные вещества в промышленности. – Справочник. – Ленинград : Химия
дополнительный том. – 1969. – 533 с.
347886
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Л.
1. – 1971. – 831с.
347887
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Ленинград : Химия
Т. 2. – 1971. – 620 с.
347888
   Вредные вещества в промышленности. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия
Т. 1. – 1976. – 591 с.
347889
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.1. – 1976
347890
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.2. – 1976. – 624 с.
347891
   Вредные вещества в промышленности: Органические вещества. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1985. – 462 с.
347892
  Флюри Ф. Вредные газы / Ф. Флюри, Ф. Церник. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 846 с.
347893
  Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. / И.Я. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1968. – 256с.
347894
   Вредные грызуны Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 122с.
347895
  Сахаров Н.Л. Вредные для лесных и садовых насаждений бабочки / Н.Л. Сахаров. – Аткарск, 1928. – 51 с.
347896
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... доктора биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 556л.
347897
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 557-1076л. – Бібліогр.:л.1011-1076
347898
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80л.
347899
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Добровольский Б.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1947. – 15 с.
347900
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1947. – 16с.
347901
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона. Картограммы : Дис... наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 52л.
347902
   Вредные животные Средней Азии. – М.-Л., 1949. – 404с.
347903
  Цэндсурэн А. Вредные жуки-щелкуны и чернотелки Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Цэндсурэн А.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. энтомологии. – М., 1963. – 27л.
347904
  Добровольский Б.В. Вредные жуки / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1951. – 456 с.
347905
  Виноградов Б.С. Вредные и полезные в сельском хозяйстве млекопитающие / Б.С. Виноградов. – Москва, 1932. – 222с.
347906
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы / М.К. Хохряков. – Москва ; Ленинград, 1961. – 104с.
347907
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы / М.К. Хохряков. – 2-е изд. – Ленинград : Колос, 1969. – 110с.
347908
  Садофьев А.Ф. Вредные и полезные для сельского хозяйства звери, птицы и насекомые : беседа о книгах / А.Ф. Садофьев. – Москва : [б. и.], 1951. – 20 с. – (Читателю сельской и колхозной библиотеки / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина)
347909
  Положенцев П.А. Вредные и полезные животные полезащитных полос / П.А. Положенцев, Довнар-Запольский. – Москва ; Ленинград, 1953. – 111с.
347910
  Браунер А.А. Вредные и полезные животные Херсонской губернии / А.А. Браунер. – Одесса : "Славянская" типография Н. Хрисогелос, 1899. – 26 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России за 1899 г. – Библиогр.: с. 3
347911
  Гептер В.Г. Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений / В.Г. Гептер. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 452с.
347912
  Шумаков Е.М. Вредные и полезные насекомые / Е.М. Шумаков, И.Б. Брянцева. – Москва ; Ленинград, 1962. – 110 с.
347913
   Вредные и полезные насекомые хлопчатника и других сельскохозяйственных культур Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1977. – 160с.
347914
  Глуздаков И С. Вредные и ядовитые растения Западной Сибири / С. Глуздаков, канд. биол. наук ; под ред. заслуж. деятеля науки проф. д-ра биол. наук В.В. Ревердатто. – Новосибирск : Новосиб. обл. гос. изд-во, 1950. – 60 с. – Библиогр.: с. 61
347915
  Мухин В.Е. Вредные ископаемые / В.Е. Мухин. – Донецк, 1964. – 47с.
347916
  Старк В.Н. Вредные лесные насекомые / В.Н. Старк. – М.-Л., 1931. – 456с.
347917
  Зубарева Л.М. Вредные лесные чешуекрылые на территории Сибири и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубарева Л.М.; Лесотехнич. Академия им. С.М.Кирова, 1951. – 10 с.
347918
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 1 : Общая часть: Введение в энтомологию. – 1881. – XX, 374 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-XII)
347919
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 2 : Специальная часть: I. Прямокрылые, жуки и перепончатокрылые. – 1882. – X, 585 с. : ил.
347920
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 3 : Специальная часть: II. Бабочки, двукрылые и полужесткокрылые. – 1883. – VIII, 586 с. : ил.
347921
  Сахаров Н.Л. Вредные насекомые в Астраханской губ. с 1912 по 1914 года : К отчету станции за 1914 год / Н. Сахаров. – Астрахань : Тип. А. Штылько, 1915. – 29 с. : ил. – (Энтомологическая станция Астраханского Общества Садоводства, Огородничества и полеводства)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 30 I 1915 г.
347922
  Мирзоян С.А. Вредные насекомые Дилижанского лесохоза и меры борьбы с массовыми вредителями : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мирзоян С.А.; Академия наук Армянской ССР. Отделение биологич. наук. – Ереван, 1951. – 19 с.
347923
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1913 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1913 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1914. – 24 с.
347924
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1914 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1914 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1915. – 20 с.
347925
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1907 года / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1908. – [2], 36, [1] с. – Библиогр.: "Научно-литературные работы" (с. 36). – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1907 год ; Год XV)
347926
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1909 года / [соч.] С.А. Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1910. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1909 год ; Год XVII)
347927
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1910 года / [соч.] С.А. Мокржецкого ; [Добавление А. Яната]. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1911. – 45, [3] с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1910 год ; Год XVIII)


  Авт.добавления: Яната, Александр Алоизович (1888-1938)
347928
  Мокржецкий С.А., Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1911 года / [соч.] С.А. Мокржецкого и И.М. Щеголева. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1912. – 19 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1911 год ; Год XIX)


  Авт. Щёголев Иринарх Михайлович (1873-1943)
347929
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1913 года / С.А. Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1914. – [2], 13 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1913 год ; Год XXI)
347930
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – Ростов-на-Дону, 1939. – 212с.
347931
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – 2-е, изд.. доп. – М-Л, 1949. – 212с.
347932
   Вредные насекомые и гельминты Якутии. – Якутск, 1971. – 116с.
347933
  Брамсон К.Л. Вредные насекомые и меры борьбы с ними : руководство для сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий / сост. Брамсон, чл. корр. Имп. Моск. О-ва Испытателей природы, Энтом. О-ва в СП(б) и Французского Энтомолог. О-ва в Париже. – Екатеринослав : Печ. в тип. Н.Я. Павловского
Ч. 2 : Насековые для лесоводства, садоводства и виноградства. – 1883. – [4], 178 с., 2 л. табл. (ил.) : ил.
347934
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин, проф. Петровской Сельскохоз. академии. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Петербург : Госиздат
Т. 1. – 1922. – 331 с.
347935
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – М.-Л.
2. – 1930. – 308с.
347936
  Рузский М.Д. Вредные насекомые Казанской и Самарской губерний в 1889 году. – Казань : Тип. Губернского Правления, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск
347937
  Богданов-Катьков Вредные насекомые как предмет школьных наблюдений / Богданов-Катьков. – Л, 1924. – 16с.
347938
   Вредные насекомые лесов Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1966. – 185 с.
347939
  Аристов М.Т. Вредные насекомые плодового сада / М.Т. Аристов. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144 с.
347940
  Гулий А.П. Вредные насекомые плодовых насаждений северного склона Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулий А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
347941
  Пономаренко А.В. Вредные насекомые посевов дуба в восточных районах Ростовской обалсти и разработка мероприятий по борьбе с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. зоологии беспозвоночных с энтомологией. – Ростов -на-Дону, 1953. – 21л.
347942
  Миноранский Виктор Аркадьевич Вредные насекомые свекловичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.09 / Миноранский Виктор Аркадьевич; М-во с/х ССР, Укр. с/х академия. – К., 1974. – 55л.
347943
  Ингеницкий И.В. Вредные насекомые Семиречья : Практические указания, как разводить лес на возвышенностях и низинах, применяемые в оказанных имениях : доклад Харьковскому Сельско-хозяйственному и промышленному обществу / сос. И.М. Кабештовым ; Министерство Земледелия и государственных имуществ Департамента земледелия. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1897. – 23 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельское Хозяйство и Лесоводство, 1897, кн. 1


  На обл. автограф- К. Домбровского
347944
  Кобахидзе Д.Н. Вредные насекомые чайных плантаций СССР / Д.Н. Кобахидзе. – Москва, 1954. – 100 с.
347945
  Щербиновский Н.С. Вредные насекомые. / Н.С. Щербиновский. – М., 1948. – 64с.
347946
  Троицкий Н.Н. Вредные насекоые в плодовых и ягодных садах / Н.Н. Троицкий. – Москва : Новая деревня, 1926. – 110с.
347947
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны : [для фак. и отд-ний защиты растений с.-х. вузов] / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков ; под ред. Н.В. Бондаренко. – Ленинград : Колос, 1969. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 262. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
347948
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны : [учебник для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. "Защита растений"] / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков ; под ред. Н.В. Бондаренко. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 263 с. : рис.
347949
  Глушко Я.М. Вредные неорганические соединения / Я.М. Глушко. – Ленинград, 1987. – 192с.
347950
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу / Я.М. Грушко. – Ленинград : Химия, 1986. – 206 с.
347951
  Грушка Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушка. – Л., 1976. – 128с.
347952
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1982. – 214с.
347953
  Торский С. Вредные полевые насекомые Уфимской губернии / С. Торский. – Отд.отт. – 17с.
347954
   Вредные почвенные насекомые. – Краснодар, 1974. – 112с.
347955
  Мусалов Г.Г. Вредные привычки подростков и их профилкатика / Г.Г. Мусалов. – Махачкала, 1989. – 75с.
347956
  Торский С. Вредные садовые насекомые Киевского района в 1900 г., по наблюдениям в Киеве и его окрестностях / С. Торский. – Отд. отт. из журн. Земледелие. – К, 1901. – 5с.
347957
  Щербакова Марина Вредные советы для непослушных туристов или Как навсегда потерять вкус к приключениям. Краткий гид // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 34-35 : фото
347958
   Вредные советы туристам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54 : Фото
347959
   Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1988. – 512 с.
347960
   Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1989. – 592 с.
347961
   Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1990. – 463 с.
347962
   Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1990. – 731 с.
347963
  Соловьев Г.В. Вредный мужик Максим Бегаев / Г.В. Соловьев. – М., 1990. – 350с.
347964
  Архимандрит Тихон (Шевкунов) Вредный отец Нафанаил // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 232-239. – ISSN 0131-2332


  Нафанаил, в миру Поспелов Кронид Николаевич (1920 г.), казначей Псково-Печерского монастыря
347965
  Иверсен В.Э. Вредныя полевыя насекомыя : Опыт практической энтомологии для землевладельцевя, сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий : с 43 рис. в тексте / сост. В.Э. Иверсен, действ. чл. учен. о-в: Рус. энтомол., Имп. Вольн. экон.... и др. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1883. – VI, 117 с. : ил.
347966
  Можаєва К.А. Вредоносность и сохранение инфекционности вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК) / К.А. Можаєва, Т.Б. Кастальєва, Н.В. Гірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано високу шкідливість ВВКК для картоплі, особливо в насінництві. Вивчено тривалість збереження інфекційності патогену в умовах in vivo і in vitro, а також особливості його передачі. Potato spindle tuber viroid (PSJVd) was shown to be great ...
347967
  Самерсов В.Ф. Врелители и болезни зерновых культур и меры борьбы с ними / В.Ф. Самерсов, С.Ф. Буга. – Минск, 1978. – 80с.
347968
  Левчев Л. Време за герои / Л. Левчев. – София, 1980. – 88с.
347969
  Хайтов Н. Време за разхърляне на камъни / Н. Хайтов. – София, 1994. – 349с.
347970
  Паустовски К.Г. Време на големи упования / К.Г. Паустовски. – София : Народна култура, 1982. – 464 с.
347971
  Кьорчев Д. Време на надежди и катастрофи (1905-1919) : (дневници и политически студии) / Д. Кьорчев; [съставител Илия П. Пасков]. – София : Издателство български писател, 1994. – 396, [3] с.
347972
  Нинов Нино Време на полуистини: Публиц. / Нинов Нино. – София, 1993. – 127с.
347973
  Василевски Г. Време на филмот / Г. Василевски. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 250 с.
347974
  Дончев А. Време разделно : историски роман / Антон Дончев ; прев. от бугарски Б. Мирчевски. – Скопjе : Мултиграф, 2004. – 407 с. – ISBN 9989-9673-5-0
347975
   Време слично на jастреб : Антологиjя на бугарскиот расказ во ХХ век. – Скопjе : СИГМАПРЕС, 2000. – 213с. – ISBN 9989-36-048-0
347976
  Чьосичь Д. Време смрти / Д. Чьосичь. – 5-о изд. – Београд : Просвета
Део 3. – 1976. – 752 с.
347977
  Ланщиков А. Времен возвышенная связь / А. Ланщиков. – М., 1969. – 48с.
347978
  Черняк Е.Б. Времен минувших заговоры / Е.Б. Черняк. – М., 1994. – 540с.
347979
   Времен невидимая связь. – Челябинск, 1977. – 132с.
347980
  Енишерлов В.П. Времен прослеживая связь: (Сб. ст.). / В.П. Енишерлов. – М., 1985. – 287с.
347981
  Добровольский О.М. Времен связующа нить / О.М. Добровольский. – М., 1984. – 271с.
347982
  Ауэзов М. Времен связующая нить : лит.-критич. этюды / М. Ауэзов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 134 с. : ил., портр.
347983
   Времен связующая нить. – Кишинев, 1981. – 161с.
347984
  Шендрик А.И. Времен связующая нить / А.И. Шендрик. – Москва, 1988. – 61с.
347985
  Королев А.А. Времен связующая нить... / А.А. Королев. – Тула, 1978. – 79с.
347986
  Савин О.М. Времен связующая нить... / О.М. Савин. – Саранск, 1991. – 413с.
347987
  Гура В.В. Времен соединенье : Очерки, портреты, этюды, образы / В.В. Гура. – Архангельск; Вологда, 1985. – 335 с.
347988
  Брыгин Н.А. Времен стремительная связь : литературовед. очерки / Н.А. Брыгин ; [предисл. Вл. Лидина]. – Одесса : Маяк, 1977. – 223 с. : портр.
347989
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград : Музыка, 1983. – 104 с.
347990
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Кац Б.А. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1988. – 144 с.
347991
  Межиров Александр Петрович Времена : Стихи / Межиров Александр Петрович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 319с.
347992
  Ибрагим В. Времена : стихи / Вагиф Ибрагим ; пер. с азерб. О.Дмитриева. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
347993
  Зайцев М.Ф. Времена / М.Ф. Зайцев. – Волгоград, 1982. – 79с.
347994
  Самойлов Д.С. Времена / Д.С. Самойлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 110с.
347995
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 621с.
347996
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – Екатеринбург, 1992. – 606с.
347997
  Лебедева А.Я. Времена английского глагола / А.Я. Лебедева. – Л., 1979. – 80с.
347998
  Дугин С.П. Времена английского глагола : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8


  новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
347999
  Ковалев К.Я. Времена английского глагола в графике / К.Я. Ковалев. – Новосибирск, 1971. – 78 с.
348000
  Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. / Т.Б. Клементьева. – Москва, 1989. – 223с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,