Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
347001
  Афанасьев М.Д. "Государственную нашу вивлиофику в сохрание передаем...":малоизвестній факт истории библиотечного дела // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 96-102. – ISSN 0869-608Х
347002
  Каджуни Н.Г. "Государственный дети" / Н.Г. Каджуни. – Ростов -на-Дону, 1990. – 140с.
347003
  Любичанковский С. "Государственный младенец" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089


  Сослуживец о Петре Валуеве.
347004
  Любимов С.Е. "Государь " Никколо Макиавелли в современных интерпретациях: проблемы и перспективы исследования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 131-135. – ISSN 0235-1188
347005
  Лащенова О.Ю. "Готика" та сучасний літературний процес


  Розглядаються провідні формально-змістові елементи готичної традиції як одного з вагомих та плідних складників літературного процесу ХХ ст.
347006
  Букіна Н. "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 222-227. – ISSN 2307-2261
347007
  Клочек Г. "Готово! Парус розпустили..." = Нове прочитання творів Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263


  Косаральський період творчості Т. Шевченка залічують до так званого невольничого періоду: II пол. 1847 - I пол. 1848 р.
347008
  Романов Валентин "Готовые продукты" Марселя Дюшана // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 34-37
347009
  Яровий В. "Готська проблема" та Україна // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.68-71 : Фото. – ISSN 1607-6451
347010
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. – Додатки: л. 221 -229. – Бібліогр.: л. 181 -220
347011
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
347012
  Бобало Ю. "Готувати спеціалістів на випередження" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 вересня (№ 158). – С. 10-11


  Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало - про виклики сучасної технічної освіти в Україні.
347013
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 28-49. – ISSN 0130-528Х


  На підставі звичаєвих цінностей національно-визвольних змагань досліджено духовний світ Ж, мотивацію дій, вчинків, становлення характерів та громадянську позицію повстанців Холодного Яру початку ХХ століття
347014
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 112-125. – ISSN 0868-4790
347015
  Панченко В. "Гофманіана" Володимира Дрозда та "Гоголіада" Юрія Щербака ( два епізоди з історії української літератури кінця 1960-хрр.) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 144-152. – ISSN 0208-0710
347016
  Мазорчук В.С. "Гра в 12 на проективній площині", або нотатки з лекції Джона Конвея // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 1-8. – ISSN 1029-4171
347017
  Пушкарук Н "Гра нервів"... / Н Пушкарук, О. Сушко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 3


  Про рішення Мадрида позбавити Каталонію автономії.
347018
  Ананьян Е. "Гра слів" і "каламбур" як риторичні засоби паронімічної атракції (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
347019
  Поліщук Лариса "Гра" в одні ворота"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-108. – ISSN 0130-5212
347020
   Государства и территории мира : Справочник. – Москва : Картгеоцентр - Геодезиздат, 1999. – 76 с. – ISBN 5-86066-022-7
347021
  Шинкарецкая Г.Г. Государства на архипелагах. / Г.Г. Шинкарецкая. – М., 1977. – 102с.
347022
  Денисов Е.К. Государства социалистической ориентации / Е.К. Денисов. – М., 1987. – 63с.
347023
  Занфира В.М. Государства: к вопросу о типологии политических режимов и форм правления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 316-320. – ISSN 1606-951Х
347024
   Государственная Академическая капелла имени М.И. Глинки. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 170 с. : 5 л. ил.
347025
   Государственная Академическая хоровая капелла Белорусской ССР. – Минск : Полымя, 1966. – 18 с. : ил., портр.
347026
  Иванов А.А. Государственная безопасность анархического режима Н.И. Махно // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена вопросам деятельности контрразведывательной службы анархического режима Н.И. Махно. В работе подробно раскрываются механизм деятельности контрразведывательных подразделений, их структура и полномочия. Особо отмечаются задачи и ...
347027
  Валькович Е.А. Государственная библиотека БССР имени В.И.Ленина / Е.А. Валькович. – Минск, 1969. – 61с.
347028
  Голубева Е.В. Государственная бюрократия и политика: Индонезия и Филиппины, 70-80 гг. / Е.В. Голубева. – М., 1988. – 154с.
347029
  Блок А.Л. Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки А. Блока / А.Л. Блок. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1880. – [2], II, [2], 191, [2] с.
347030
  Чиркин В.Е. Государственная власть в развивающихся странах / В.Е. Чиркин. – Москва, 1990. – 235с.
347031
  Королев А.И. Государственная власть и рабочий класс СССР / А.И. Королев. – Л, 1980. – 187с.
347032
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
347033
  Гончаров В.В. Государственная власть: понятие и сущность // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 817-825. – ISSN 1812-8696
347034
  Родзевич Н.Н. Государственная граница России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-23 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
347035
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии (1812-1870) / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1966. – 264с.
347036
  Юхт А.И. Государственная деятельность В.Н.Татищева в 20-х начале 30-х годов XVIII в. / А.И. Юхт. – М., 1985. – 367с.
347037
  Фадеева И.Е. Государственная деятельность и общественно-политические взгляды Ахмеда Мидхат-паши. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Фадеева И.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 25л.
347038
  Щербаков С.Н. Государственная деятельность князя Ю.А. Долгорукова в царствование Федора Алексеевича // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
347039
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в советском государственном аппарате : Автореф... канд. юрид.наук: / Васьков П.Т.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
347040
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в СССР / П.Т. Васьков. – Москва, 1960. – 146с.
347041
  Россия. Государственная Дума Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
Созыв 2 : Стенографические отчеты : в 2 т. :Т. 1. Заседания 1-30 (с 20 февраля по 30 апреля 1907) ; Т. 2 : Заседания 31-53 (с 1 мая по 2 июня 1907). – 1907. – 2344, 1610 стб. – На обл. загл.: Полный стенографический отчет-заседаний второй Государственной Думы


  На 2 л. надпись-фамилия: В. Дурденевский
347042
  Россия. Государственная Дума Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
Созыв 3 : Стенографические отчеты 1909 г.; Сессия 2, ч. 3. Заседания 71-100 (с 6 марта по 24 апреля 1909 г.). – 1909. – XII с., 2956 стб.


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
347043
  Ближний Государственная дума и государственная оборона : обзор деятельности Государственной думы 3-го созыва, 1908-1909 гг., по Государственной обороне. Согласно стенографическому отчета о заседаниях Государственной Думы / Ближний. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во Национализм и прогресс, 1890. – 137, II с.
347044
  Кострикова Е. Государственная дума России и реформирование министерства иностранных дел // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 40-62. – ISSN 0869-5687
347045
   Государственная дума узаконения 6 августа 1905 г. : Высочайший манифест. Именной высочайший указ Правительствующему сенату. Учреждение Государственной думы. Положение о выборах в Государственную думу. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : [Книгопеч. "Труд и польза"], 1905. – 36, 11, 10 с.
347046
  Меерович М.Г. Государственная жилищная политика в России и Германии между мировыми войнами // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 103-113. – ISSN 0042-8779


  Проводится сопоставление жилищной политики в России и Германии в период между первой и второй мировыми войнами.
347047
  Брусницын Л.В. Государственная защита лиц содействующих уголовному правосудию: состояние и вопросы развития законодательства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0132-0769
347048
  Некрашевич-Короткая Государственная и династическая концепция поэмы "Прусская война" Яна Вислицкого // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 231-236.
347049
  Тетюхин И.Н. Государственная и общественная деятельность В.И.Вернадского в Тамбовской губернии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена деятельности В.И.Вернадского в качестве уездного и губернского гласного, почетного мирового судьи Моршанского уезда тамбовской губернии в период с 1892 по 1898 гг.
347050
  Кадырова Н.Г. Государственная и общественная деятельность рабочего класса Азербайджана / Н.Г. Кадырова. – Баку, 1979. – 200с.
347051
  Рубцова М.В. Государственная идентичность как фактор управляемости современным обществом / М.В. Рубцова, А.Г. Санина // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 3 (60). – С. 86-97. – ISSN 1029-8053
347052
  Комков А.М. Государственная картография США / А.М. Комков; [ред. А.Н. Баранов]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 192 с.
347053
  Радыгин А. Государственная компания: сфера проявления "провалов государства" или "провалов рынка" / А. Радыгин, Ю. Симачев, Р. Энтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-79. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0042-8736
347054
  Стогова А. Государственная мудрость легкомыслия // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0235-7089
347055
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С.Станиславского / В. Беляев. – М., 1928. – 60с.
347056
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1980 году. – Москва, 1982. – 144 с.
347057
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1985 году. – М., 1987. – 135 с.
347058
  Алигожин Б.К. Государственная поддержка венчурного инвестирования: мировой опыт и перспективы развития в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 59-69. – ISSN 1993-6788


  В статье на примере стран с развитой венчурной индустрией раскрыты меры государственной поддержки и стимулирования развития венчурного инвестирования. Отмечена значимость законодательного поощрения деятельности венчурных компаний и инвесторов, ...
347059
  Виленский А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в современной России на второй волне грюндерства // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 95-106 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
347060
  Тагирова Т Р. Государственная поддержка малого предпринимательства в условиях кризиса: проблемы и перспективы . // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 93-95. – ISSN 1728-8878
347061
  Еремина О.И. Государственная поддержка развития инновационной деятельности в зарубежных странах // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 4 (60). – С. 13-15. – ISSN 1684-2618
347062
  Ван Цюйши Государственная поддержка структурных преобразований топливо-энергетического комплекса в Европейском Союзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 87-92 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
347063
  Пчелинцев В.С. Государственная политика в области высшего образования в Финляндии: Приоритеты и механизмы регулирования // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 83-113. – ISSN 0235-5620


  В статье исследуется государственная политика в сфере высшего образования Финляндии; направленная на повышение эффективности деятельности вузов, интернационализаци и интеграцию высшего образования страны в глобальное и европейское образовательное ...
347064
  Уалиев К. Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане / К. Уалиев, А. Сейдуманов, Ж. Сейдуманов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
347065
  Стронгин Г Р. Государственная политика в сфере образования: реформа высшей школы в Великобритании / Храмова Ю.В. // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
347066
  Крутов А.В. Государственная политика и управление : курс лекций / А. В. Крутов ; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. МНЭПУ". – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 120 с. : табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-5-7383-0356-2
347067
  Судова Т.Л. Государственная политика инвестиций в человеческий капитал: институциональные аспекты // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 124-130. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
347068
  Тасиц Н. Государственная политика СССР в сфере науки. 1929-1941 // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 129-142. – ISSN 0869-44435
347069
  Зубченко Л.А. Государственная политика стимулирования инноваций во Франции // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 118-136. – ISSN 1998-1791
347070
  Гусев М.И. Государственная помощь многодетным и одиноким матерям / М.И. Гусев, А.В. Сипко. – М, 1946. – 126 с.
347071
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
347072
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур. – Москва, 1972. – 94с.
347073
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур, Е.А. Авдошина. – Москва, 1987. – 86с.
347074
  Винокур С.И. Государственная пошлина по арбитражным делам / С.И. Винокур, М.С. Фалькович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1979. – 64с.
347075
  Кулиев Р.Н. Государственная промышленная политика в условиях транзитивной экономики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрена природа государственной промышленной политики. Определены направления развития промышленной политики Азербайджана. The essence of state industrial policy is studied. The state oriented and market oriented industrial policy of the ...
347076
  Авдаков Ю. Государственная промышленность СССР в переходный период / Ю. Авдаков, В. Бородин. – Москва, 1977. – 320 с.
347077
   Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в развитии науки и культуры .. – Л., 1988. – 219 с.
347078
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1957 году. / Ю.С. Афанасьев. – Ленинград, 1958. – 115с.
347079
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1958 году / Ю.С. Афанасьев. – Ленинград, 1959. – 120 с.
347080
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1960 году / Ю.С. Афанасьев. – Ленинград, 1961. – 115 с.
347081
  Алексеев В.А. Государственная регистрация прав на об"екты недвижимости в потребительских кооперативах // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 1680-2721
347082
  Степанова Н.М. Государственная семейная политика в странах Западной Европы (1990-2000-е годы) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 88-95. – ISSN 0321-2017
347083
   Государственная символика Российской Федерации : Конституция РФ. Государственный флаг РФ. Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. – Москва : Экзамен, 2007. – 64 с. – (Кодексы и Законы). – ISBN 978-5-377-00565-0
347084
  Рутковский Д.В. Государственная служба как субъект политической власти // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – с.240-242. – ISSN 1684-2618
347085
  Рубинский Ю. Государственная служба Франции // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-90. – ISSN 0201-7083
347086
  Харитонова Л.В. Государственная собственность в системе ГМК. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харитонова Л.В.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1986. – 24л.
347087
  Харитонова Л.В. Государственная собственность в системе ГМК. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Харитонова Л.В.; КИНХ. – К, 1986. – 24л.
347088
  Розовский Б.Г. Государственная собственность: Чья она? // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 26-31. – ISSN 1681-6277
347089
  Лазуткин Е.С. Государственная социалистическая собственность в Чехословакии (ее исторические предпосылки, процесс создания и роль в строительстве социализма) : Автореф... канд. экономич.наук: / Лазуткин Е.С.; Ин-т экономики АН СССР. Сектор Стран Народ. Демократии. – Москва, 1950. – 20 л.
347090
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковаская галерея. / Л.А. Большакова. – М, 1978. – 166с.
347091
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея / В.И. Антонова. – Москва, 1956. – 79с.
347092
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1963. – 120 с., 55 репрод.
347093
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
347094
   Государственная Третьяковская галерея : Советская графика. – Москва : Советский художник, 1973. – 152 с.
347095
   Государственная Третьяковская галерея = The state Tretyakov gallery : [альбом]. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – [284] с. : ил. – 155 репрод. картин
347096
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея. / Л.А. Большакова. – М, 1976. – 160с.
347097
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея. / Л.А. Большакова. – 2-е изд. – М, 1977. – 160с.
347098
   Государственная Третьяковская галерея. [Ізовидання] = The Tretyakov gallery : кКомплект картинной галереи - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1982. – 16 л. : 16 цв. открыток + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
347099
   Государственная Третьяковская галлерея. – Л, 1983. – 299с.
347100
  Ван Гуаньцзюнь Государственная экологическая политика Китая: история развития и современные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 66-70. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
347101
  Остен-Сакен В. Государственно--правовые положение Великого княжества Финляндского в Российском государстве = Die staatsrechtliche Stellung des Grossfurstentums Finnland im Russischen Reiche : дис. на соиск. учен. степ. д-ра, представл. в Фак. полит. наук Тюбинген. ун-та / Вольф фон-дер-Остен-Сакен, бар. ; Пер. с нем., под ред. авт. с некоторыми испр. и доп. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 220 с.
347102
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
347103
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
347104
  Тенюх-Юраева Государственно-конфессиональные отношения - новый вектор развития: авторское право и товарные знаки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 272-276. – ISSN 1561-4999
347105
   Государственно-монополистическая политика в сфере науки и техники. – М, 1989. – 256с.
347106
  Хурцилава Мераб Сократович Государственно-монополистическая система эксплуатации рабочего класса ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хурцилава Мераб Сократович; Ин-т экономики и права АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1979. – 25л.
347107
  Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитал в Японии : Автореф. дис. ... док. экон. наук / Певзнер Я.А. ; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1960. – 29 с.
347108
   Государственно-монополистический капитализм. – М, 1971. – 272с.
347109
   Государственно-монополистический капитализм. – М, 1975. – 592с.
347110
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
347111
  Драгилев М.С. Государственно-монополистический капитализм на современном этапе / М.С. Драгилев. – М, 1959. – 47с.
347112
   Государственно-монополистический капитализм США: монополистический капитал. – М, 1989. – 230с.
347113
   Государственно-монополистический капитализм ФРГ. – Л, 1971. – 168с.
347114
  Чепраков В.А. Государственно-монополистический капитализм. : Автореф... доктор экон.наук: / Чепраков В.А.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
347115
  Патык Б.М. Государственно-монополистический капитализма в Австрии (после второй мировой войны). : Автореф... Канд.экон.наук: / Патык Б.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 20л.
347116
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Иванов Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 17л.
347117
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. / Э.М. Иванов. – М, 1969. – 48с.
347118
  Пенкин А.Ф. Государственно-монополистическое регулирвоание приспособления национальной экономики к межгосударственной экономической интеграции. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Пенкин А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1976. – 20л.
347119
   Государственно-монополистическое регулирование в Японии. – М, 1985. – 420с.
347120
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
347121
  Штубер Э. Государственно-монополистическое регулирование сельского хозяйства стран общего рынка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 606 / Штубер Э. ; МГУ. – Москва, 1971. – 20 с.
347122
  Слесарев Е.С. Государственно-монополистическое регулирование топливно-энергетического хозяйства в Великобритании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.03 / Слесарев Е.С.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1974. – 24л.
347123
  Саар К.А. Государственно-монополистическое регулирование экономики малых стран Западной Европы в условиях империалистической интеграции (на прим. Норвегии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Саар К. А. ; Ин-т экономики АН Латв. ССР. – Рига, 1978. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
347124
  Паулюконис В. Государственно-монополитический капитализм в буржуазной Литве. : Автореф... канд.экон.наук: / Паулюконис В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
347125
  Гайнутдинов Р.К. Государственно-правовая идеология в области экономики в эпоху Петра I. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Современный период развития российской государственности вновь сделал актуальными проблемы, связанные с выявлением роли государства в экономической жизни общества, выработкой стабильной правовой системы и эффективной экономики.
347126
  Ищенко О Государственно-правовая концепция в трудах М.Я. Острогорского // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 25-30. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются деятельность, взгляды и исследования ученых русского зарубежья, в частности, Острогорского Моисея Яковлевича, на отдельные теоретико-методологические проблемы идейных поисков по вопросам перспективного государственного ...
347127
  Васильева С.В. Государственно-правовое регулирование положения старообрядцев Забайкалья после провозглашения Указа о свободе вероисповедания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
347128
  Алмазов М.С. Государственно-правовое регулирование экономики в австралийской федереци (торговые, финансовые отношения и арбитраж) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмазов М.С. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
347129
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
347130
  Ярматов А.Я. Государственно-правовое строительство Туркменской ССР / А.Я. Ярматов. – Ашхабад, 1973. – 112с.
347131
  Миндзаев Марат Айдарукович Государственно-правовое управление качеством окружающей природной среды (к теории вопроса) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Миндзаев Марат Айдарукович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 21л.
347132
   Государственно-правовое управление качеством окружающей среды. – К.-Одесса, 1983. – 190с.
347133
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – К.-Одесса, 1986. – 175с.
347134
  Кутарев О.Ю. Государственно-правовой аспект формирования национал-социалистического режима в Генрмании // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 55-61
347135
  Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 3-4. – ISSN 1812-3805
347136
  Тимошевская А.Д. Государственно-правовой статус национального региона Российской империи как основа формирования его полицейской системы (XIX - начало XX в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 45-47. – ISSN 1812-3805


  В Российской империи XIX в. было несколько национальных регионов с особым правовым статусом. Система административных и полицейских органов в каждом национальном регионе империи была предопределена этим статусом. В статье рассматриваются ...
347137
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
347138
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
347139
   Государственно-правовые аспекты демократизации советского общества. – М, 1990. – 188с.
347140
  Закревский Н.Ф. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Закревский Н.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
347141
  Яхин Р.Х. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля / Р.Х. Яхин. – Казань, 1961. – 215с.
347142
  Покровский С.А. Государственно-правовые взгляды Радищева / С.А. Покровский ; [ред. Н.Н. Блохин]. – Москва : Гос. изд-во юридической литературы, 1956. – 309, [3] с. – Указ. важн. имен: с. 299-310. – Библиогр.: с. 281-298 и в подстроч. прим.
347143
  Алекперов Я.А. Государственно-правовые воззрения Джалила Мамедкулизаде : Автореф... канд. юрид.наук: / Алекперов Я.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 18л.
347144
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Автореф... наук: / Ермолович Е.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 16 с.
347145
  Иванов С.С. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.С.; Военно-юридич. акад. СА. – Москва, 1952. – 31 с.
347146
  Яхин Р.Х. Государственно-правовые воззрения П.И.Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Яхин Р.Х. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1952. – 15 с.
347147
   Государственно-правовые вопросы социалистической представительной системы. – М, 1985. – 151с.
347148
  Биндер М.А. Государственно-правовые проблемы взаимопомощи советских народов / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1967. – 376с.
347149
   Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан. – Тверь, 1992. – 148 с.
347150
  Рянжин В.А. Государственно-правовые проблемы образования и развития советской государственности в Эстонии : Автореф... докт. юр.наук: / Рянжин В. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 32л.
347151
   Государственно-правовые проблемы реализации Советской Конституции. – Свердловск, 1987. – 136с.
347152
  Сяо Вэй-юнь. Государственно-правовые средства разрешения национального вопроса в социалистических странах. (СССР и Китайск. Нар. Респ.). : Автореф... канд. юрид.наук: / Сяо Вэй-юнь.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 17л.
347153
  Минзаев Марат Айдарукович Государственно-правовые управления качеством окружающей среды (К теории вопроса) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Минзаев Марат Айдарукович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 22л.
347154
  Иванов И.А. Государственно-церковные отношения в политике "просвещенного абсолютизма" Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
347155
  Немова Л.А. Государственно-частное партнерство в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 17-30. – ISSN 0321-2068
347156
  Максимов В. Государственно-частное партнерство в транспортном секторе // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-26.
347157
  Белицкая А. Государственно-частное партнерство: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805


  Государственно-частное партнерство (ГЧП) - новое явление для отечественной правовой доктрины. Автор полагает, что рассмотрение исторического опыта реализации взаимодействия власти и бизнеса в нашей стране и за рубежом позволит определиться с ...
347158
  Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41-50. – ISSN 0131-2227
347159
  Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-68, 70-71, 74, 76. – ISSN 0042-8736
347160
  Белова Л.Г. Государственно монополитстическое регулирование подготовки кадров в высшей школе США / Л.Г. Белова, В.В. Соколов. – Москва, 1982. – 74с.
347161
  Григорук В.І. Государственное влияние как решающий фактор инновационного развития вузов: западноевропейский опыт / В.І. Григорук, Р.Є. Пилипенко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-55
347162
   Государственное воздействие на размещение производительных сил в капиталистических странах. – М, 1970. – 136с.
347163
  Шумилов В.Н. Государственное древлехранилище хартий и рукописей / В.Н. Шумилов. – М, 1971. – 204с.
347164
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чумакова Т.Е. ; КГУ. – Минск, 1964. – 19 с.
347165
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права (по материалам Белорусской ССР) : Дис... канд. юр.наук: / Чумакова Т.Е.; БГУ. Отдел правовых наук. – К., 1963. – 217л. – Бібліогр.:л.198-217
347166
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
347167
   Государственное обложение в России. – Москва : Книгоиздат "Труд и воля", 1906. – 64 с. – Конволют: Пер. с 5 кн. оттисков


  Содержание конволюта 1. Государственное обложение в России; 2. Что такое политическая партия / И.А. Ильин; 3. О налогах / А. Житков; 4. Из русской старины : Бунт Стеньки Разина / И.А. Ильин; 5. О конституции и конституционном порядке / А.К. ...
347168
   Государственное планирование и прогнозирование в освободившихся странах. – Москва, 1988. – 236с.
347169
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран : учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 480 с.
347170
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран. – М, 1988. – 205с.
347171
   Государственное право буржуазных стран. – М, 1962. – 488с.
347172
   Государственное право буржуазных стран. – М., 1962. – 488с.
347173
   Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. – М, 1968. – 389с.
347174
   Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. – М, 1970. – 380с.
347175
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – М., 1968. – 389с.
347176
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 318с.
347177
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 455 с.
347178
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – М., 1957. – 475с.
347179
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Свердловск, 1970. – 328с.
347180
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 478с.
347181
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 270 с.
347182
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран. : учебник / Л.Д. Воеводин, Д.Л. Златопольский. – Москва : Московский университет, 1984. – 368 с.
347183
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1999. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х
347184
   Государственное право зарубежных стран : курс лекций / Мишина Н. В. [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Киев : Юринком Интер, 2012. – 411, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-532-6
347185
  Заварнов Н.А. Государственное право развивающихся стран / Н.А. Заварнов. – Москва, 1989. – 72с.
347186
   Государственное право СССР. – М., 1967. – 552с.
347187
   Государственное право СССР и советское строительство : учеб. для спец. сред. уч. завед. МВД СССР. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 543с.
347188
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1959. – 420с.
347189
   Государственное право стран народной демократии. – М, 1959. – 420с.
347190
   Государственное право стран народной демократии. – М, 1961. – 572с.
347191
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1961. – 572с.
347192
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – М.
1. – 1986. – 230с.
347193
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – М.
2. – 1986. – 361с.
347194
  Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Экон. роль и тенденции развития / М.В. Клинова. – Москва, 1988. – 182с.
347195
  Кисовская Н.К. Государственное предпринимательство и политическая борьба в Италии (1960-1975) / Н.К. Кисовская. – М, 1977. – 238с.
347196
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Дис... канд. юрид.наук: / Базылев Б.Т.; КГУ. – Киев, 1968. – 322л. – Бібліогр.:л.294-322
347197
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Базылев Б.Т. ; КГУ. – Киев, 1968. – 17с.
347198
  Швырков Ю.М. Государственное программирование в капиталистических странах / Ю.М. Швырков. – Москва, 1975. – 286с.
347199
  Молчанова О.П. Государственное регулирование в сфере инновационного предпринимательства / О.П. Молчанова, В.В. Солодов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 3-20. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
347200
  Петросян А. Государственное регулирование внешней торговли России в свете требований экономического суверенитета страны // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 99-109. – ISSN 0207-3676
347201
  Цеханович В.Б. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 1993-6788
347202
  Хонг Куен Дао Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности Вьетнама // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 2074-6040
347203
  Черненко Л.И. Государственное регулирование воспроизводства рабочей силы в современных условиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Черненко Л.И.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 17л.
347204
  Попова Л.В. Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России / Л.В. Попова, И.А. Коростелкина, А.А. Гудков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 111-120 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
347205
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 24л.
347206
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 25л.
347207
  Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. – М, 1991. – 108с.
347208
  Попова Е. Государственное регулирование и стратегия энергетической безопасности Китая // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 2074-6040
347209
  Лаптева А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 19-22. – ISSN 0132-0831
347210
  Архипова В.С. Государственное регулирование колхозного рынка. : Автореф... наук: 590 / Архипова В.С.; Рост. н/Д инст. нар.хоз. – Ростов н/Д, 1971. – 20л.
347211
  Юняева Р. Государственное регулирование кредитной системы в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0235-2443
347212
  Шевлягина Е.А. Государственное регулирование молочного хозяйства Канады / Е.А. Шевлягина, Г.В. Бочарова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-170
347213
   Государственное регулирование монополии и конкуренции в промышленно развитых странах. – М., 1992. – 38с.
347214
  Первова Н.А. Государственное регулирование научной деятельности государства как национальный приоритет. Опыт Японии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 4-9. – ISSN 1812-8696


  Описывается формирование и реализация японской государственной научной политики как национальной программы развития японского общества. Этот прцесс рассматривается на протяжении 30 лет - с 1970 по 2000 гг., с периодизацией этапов - десятилетий. Главную ...
347215
   Государственное регулирование потребления алкоголя в Финляндии. – М., 1987. – 43с.
347216
  Ли Чунюй Государственное регулирование продовольственного рынка Украины в контексте правил ВТО : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
347217
  Антоненко Л.А. Государственное регулирование развития производства возобновляемых источников энергии : економіка та управління національним господарством / Л.А. Антоненко, Ван Цюйши // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 43-49 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
347218
   Государственное регулирование размещения проиводителных сил в капиталистических и развивающихся странах. – М, 1975. – 424с.
347219
   Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических и развивающихся странах. – М., 1975. – 424с.
347220
  Жуманкулова Л.О. Государственное регулирование рынка потребительских товаров [на примере социального сегмента] // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 19-23
347221
  Магарин Н.С. Государственное регулирование советской торговли в переходный период : Автореф... канд. юрид. наук / Магарин Н. С. ; ОГУ, Каф. теории и истории государства и права. – Одесса, 1968. – 19 с.
347222
  Попов А.А. Государственное регулирование трудовых отношений в США на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Попов А.А.; АН СССР. Ин-т США,. – Москва, 1972. – 26л.
347223
  Расулев А. Государственное регулирование экономики и мировой финансовый кризис / А. Расулев, С. Воронин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-83. – ISSN 0207-3676
347224
  Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория : Монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецьк : УкрНТЭК, 2001. – 329с. – ISBN 966-7904-34-2
347225
  Волович В.Ф. Государственное руководство и управление сельским хозяйством СССР / В.Ф. Волович. – Томск, 1979. – 251с.
347226
   Государственное руководство комплексным развитием территорий в СССР. – Москва, 1981. – 204 с.
347227
  Пирогова Светлана Ильинична Государственное руководство кооперативным строительством в УССР (1922-1931) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пирогова Светлана Ильинична; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 18л.
347228
  Мокряк В.И. Государственное руководство народным хозяйством в Социалистической Республике Румынии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Мокряк В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 26л.
347229
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культуры и спортом в СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Скрыпник А.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
347230
   Государственное социальное страхование. – М., 1948. – 304 с.
347231
   Государственное социальное страхование. – Москва, 1948. – 304 с.
347232
   Государственное социальное страхование. – М., 1959. – 261 с.
347233
   Государственное страхование в социалистических странах. – Москва, 1981. – 255 с.
347234
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1949. – 404 с.
347235
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1953. – 456 с.
347236
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1953. – 452 с.
347237
   Государственное страхование в СССР. – М, 1975. – 367с.
347238
   Государственное страхование в СССР. – М, 1980. – 326с.
347239
   Государственное страхование в СССР. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 326с.
347240
   Государственное страхование в СССР. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 320с.
347241
   Государственное страхование в СССР. – М, 1989. – 335с.
347242
   Государственное страхование в СССР, 1990. – М., 1990. – 93с.
347243
   Государственное страхование в СССР, 1991. – М, 1991. – 93с.
347244
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 328с.
347245
  Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР. / М.Я. Шиминова. – М., 1987. – 218с.
347246
  Калкенов Ш.К. Государственное страхование и вопросы его дальнейшего развития / Ш.К. Калкенов. – Алма-Ата, 1979. – 42 с.
347247
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
347248
  Гладков Н.И. Государственное страхование имущества колхозов / Н.И. Гладков. – 2-е изд. перераб. – М., 1973. – 112с.
347249
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование на селе / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1948. – 57 с.
347250
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25 с.
347251
  Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / Б.М. Свирский. – Харьков : Эспада, 2001. – 488с. – ISBN 966-7870-04-9
347252
  Бабий Б.М. Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг) : Автореф... докт юрид.наук: / Бабий Б.М.; АН УССР Отд обществ. наук. – К, 1963. – 54л.
347253
  Атаманчук Г.В. Государственное управление : проблемы методологии правового исследования / Г.В. Атаманчук. – Москва, 1975. – 239 с.
347254
  Свистунов А.А. Государственное управление в области науки в советской России (1917-1940-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 20. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805
347255
  Свистунов А.А. Государственное управление в области отечественной науки (1950-1990-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 21. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
347256
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
март. – 2001
347257
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
июнь. – 2001
347258
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2001
347259
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2002
347260
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2002
347261
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2002
347262
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2003
347263
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2003
347264
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2003
347265
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2004
347266
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна - Лето. – 2005
347267
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Осень. – 2005
347268
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна. – 2006
347269
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2006
347270
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2007
347271
  Юзьков Леонид Петрович Государственное управление в политической системе советского общества : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Юзьков Леонид Петрович; АН УССР, Ин-т гос-ва и права. – К., 1985. – 37л.
347272
   Государственное управление в сфере национальной безопасности : словарь-справочник / [Абрамов В.И. и др.] ; под ред. Г.П. Сытника ; [отв. за вып. В.В. Рубан] ; Нац. акад. гос. управления при Президенте Украины, Каф. Нац. безопасности. – Киев : НАДУ, 2012. – 495, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 483. – Библиогр.: с. 484-495. – ISBN 978-966-2723-02-1
347273
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
347274
  Фомина Н.А. Государственное управление внешнеторговой деятельностью // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 9-11. – ISSN 1812-3910


  В работе автор поднимает проблему соотношения понятий государственного управления и государственного регулирования во внешнеторговой сфере. Автор приходит к выводу, что государственное регулирование есть всего лишь одна из функций государственного ...
347275
  Баховкина Л.Н. Государственное управление закупками сельскохозяйственных продуктов / Л.Н. Баховкина. – М, 1978. – 135с.
347276
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-7567-0152-4
347277
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ. вузов / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 415с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0364-0
347278
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
347279
  Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 143 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 19). – ISBN 978-5-4465-0142-7
347280
  Волович В.Ф. Государственное управление и руководство сельским хозяйством СССР в современный период / В.Ф. Волович. – Томск, 1969. – 228с.
347281
  Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 25 с. – Библиогр.: 31 назва
347282
  Досымбеков С Государственное управление промышленностью в Казахской ССР / С Досымбеков. – Алма-Ата, 1964. – 256с.
347283
  Гомберадзе Т.Г. Государственное управление художественной кинематографией в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гомберадзе Т.Г.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
347284
  Русинова С.И. Государственное устройство (территориально-нац. организация). : Автореф... доктор юрид.наук: / Русинова С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Л., 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
347285
  Чжун Сечжин Государственное устройство и политическая система имамата Шамиля // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 76-83. – ISSN 0042-8779


  В статье представлен анализ политического устройства теократического государства Шамиля - имамата.
347286
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М., 1938. – 52с.
347287
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М., 1967. – 48с.
347288
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого : С. 1-156 3 паг.: Прил.: Государственные росписи 1680-1724 годов / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1892. – XVI, 736, [2], 156 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1890-1892 гг.
347289
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого / П. Милюков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1, 1905. – XIV, [2], 678, [1] с. – Экз. деф., без тит. л., описан по ген. каталогу. – (Книгоиздательство М.В. Пирожкова : Исторический отдел ; № 5)
347290
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора в 1920-е гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 14-25. – ISSN 1684-2626
347291
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора СССР в 1920-е гг. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 14-25
347292
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
347293
   Государственные акты от указа 12 декабря 1904 до указа 11 декабря 1905г., с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря / сост. Мих Миронов. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : Изд. книгоиздат "Жизнь", 1906. – 271, [2] с.


  с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря
347294
   Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках. – М., 1971. – 233с.
347295
   Государственные архивы Союза ССР. – М., 1956. – 508с.
347296
   Государственные архивы СССР. – М., 1960. – 110с.
347297
   Государственные архивы СССР, Справочник. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 412с.
347298
   Государственные архивы СССР. Справочник. – Москва : Мысль
1. – 1989. – 606с.
347299
   Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – 220с.
347300
   Государственные библиографические указатели. – Москва, 1982. – 14с.
347301
  Гречушникова Д.Б. Государственные библиотеки союзных республик : Библиогр. указ. лит.(1967-1982гг.) / Д.Б. Гречушникова. – Москва, 1982. – 125с.
347302
   Государственные библиотеки союзных республик в библиотечно-информационной системе СССР. – М., 1984. – 194 с.
347303
   Государственные бюджеты и социально-экономическое развитие стран - членов СЭВ. – М., 1989. – 238с.
347304
  Зверев А.Г. Государственные бюджеты Союза ССР 1938-1945 гг. / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 171с.
347305
  Сабиров Х.Р. Государственные бюджеты Туркменской Автономной Советской Социалистической Республики (1918-1924 гг) : Автореф... наук: / Сабиров Х. Р.;. – Ташкент, 1949. – 29 с.
347306
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М., 1972. – 80с.
347307
   Государственные деятели России 19 - начала 20 века : Биографический справочник. – Москва : Московский университет, 1995. – 208с. – ISBN 5-211-02685-3
347308
   Государственные доходы. – М., 1967. – 280с.
347309
   Государственные доходы. – 5-е изд. – М., 1983. – 351с.
347310
   Государственные доходы. – 3-е изд. – М., 1983. – 335с.
347311
  Ткаченко В.М. Государственные заготовки и цены на зерно на Украине в 1918-1933 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ткаченко В.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1968. – 31л.
347312
  Зверев А.Г. Государственные займы и вклады в сберегательные кассы / А.Г. Зверев. – Л., 1957. – 47с.
347313
   Государственные займы, сберегательные кассы и коллективное страхование жизни. – Москва, 1941. – 48 с.
347314
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
347315
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции / Л.Н. Баховкина. – М, 1972. – 216с.
347316
   Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов. – М., 1961. – 88с.
347317
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов в колхозах / Л.Н. Баховкина. – М, 1961. – 152с.
347318
  Грушецкий Л. Государственные закупочные цены на зерно и их изменения в зависимости от урожайности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Грушецкий Л. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17 с.
347319
  Румянцева В.Г. Государственные и альтернативные формы разрешения конфликтов в сфере экономических отношений / В.Г. Румянцева, В.Ю. Куликов, В.В. Папырин // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
347320
   Государственные и общественно-политические деятели Афганистана. – М., 1967. – 56с.
347321
  Розин Л.М. Государственные инспекции и их место в советском государственном аппарате : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Л.М. ; Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
347322
  Сыромятников А.Н. Государственные концерны в ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.605 / Сыромятников А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
347323
  Сильвестров С. Государственные корпорации: отношения собственности и контроля / С. Сильвестров, А. Зельднер // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 88-98. – ISSN 0207-3676
347324
  Яровой Г.В. Государственные крестьяне Пермской губернии (1807-1860 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Яровой Г.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 20л.
347325
  Стащук Н.И. Государственные крестьяне Ставрополья в конце 18 и начале 19 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стащук Н.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов-на-Дону, 1951. – 16 с.
347326
   Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. – Екатеринбург, 1992. – 159с.
347327
  Бабст И.К. Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения : Историческое рассуждение Ивана Бабста. – Санктпетербург : В тип. В. Готье, 1851. – [6], 264, II с.


  На кн. печать: Из библиотеки Н.Н. Мартынова
347328
   Государственные музеи Берлина. – Москва, 1983. – 286с.
347329
   Государственные награды СССР. – М., 1987. – 314с.
347330
   Государственные награды СССР // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 39-44
347331
   Государственные награды стран СНГ и Балтии // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 55-60
347332
  Попова А.О. Государственные научно-исследовательские лаборатории в США / А.О. Попова, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 109-125. – ISSN 0321-2068


  Роль и место государственных научно-исследовательских лабораторий в системе организации науки в США.
347333
  Бондаренко М.Е. Государственные пантеоны древнегреческих полисов Северного Причерноморья / М.Е. Бондаренко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МАКС Пресс, 2007. – 248 с. – ISBN 978-5-317-02162-7
347334
  Ачаркан Виктор Адольфович Государственные пенсии в СССР : Автореф... докт юриднаук: 713 / Ачаркан Виктор Адольфович; ВСесоюзн. науч-исслед ин-т советского законодательства. – М, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
347335
  Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / С.В. Дьяков. – Москва : Норма, 1999. – 320с. – ISBN 5-89123-332-0
347336
  Пусторослев П.П. Государственные преступления относительно Государственной думы / П.П. Пусторослев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1906. – 61 с. – Отд. оттиск из журнала: Вестник права, 1906, кн. 2
347337
  Камушер К.Г. Государственные расходы и проблема рынка / К.Г. Камушер. – Москва, 1965. – 135с.
347338
  Азарх А.Э. Государственные служащие Индии : эволюция гос. бюрократии в условиях независимости / А.Э. Азарх ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 130-135
347339
  Мазурова Я.С. Государственные трудовые резервы БССР и их роль в подготовке квалифицированных кадров рабочих 1944-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мазурова Я. С.; Ин-т ист. АН БССР. – Минск, 1958. – 17л.
347340
  Котляр Э.С. Государственные трудовые резервы СССР в годы Великой Отечественной войны. / Э.С. Котляр. – М, 1975. – 240с.
347341
  Канторович Я.А. Государственные учреждения и предприятия в гражданском процессе. / Я.А. Канторович. – М., 1925. – 87с.
347342
  Брайчева Т.В. Государственные финансы / Т.В. Брайчева. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 288с. – (Учебные пособия). – ISBN 5-318-00518-7
347343
  Кузнецова Евгения Семеновна Государственные финансы в экономике США / Кузнецова Евгения Семеновна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва : Финансы, 1975. – 176с. – Список лит.: с.173-175 (85 назв.)
347344
  Шейн Н.В. Государственные финансы Индии / Н.В. Шейн. – М, 1961. – 211с.
347345
  Рогов Е.Л. Государственные финансы Франции (1958-1967 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов Е. Л.; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 23л.
347346
  Коган М. Государственные финансы Франции и народный фронт / М. Коган. – М.-Л., 1939. – 151с.
347347
  Тодыка Ю.Н. Государственный аппарат и проблемы охраны природы в условиях АПК / Ю. Н. Тодыка, В.Н. Винник ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1986. – 180, [2] с.
347348
  Егоров К.А. Государственный аппарат КНР, 1967-1981 / К.А. Егоров. – М., 1982. – 190с.
347349
  Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж. (Проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р.Ф. Каллистратова. – М., 1973. – 206с.
347350
  Воропанова Т.М. Государственный архив Вологодской области / Т.М. Воропанова, Б.Н. Матавкин. – Вологда, 1970. – 432с.
347351
   Государственный Архив Киевской области. – Киев, 1965. – 412с.
347352
  Бондаренко Л.Н. Государственный астрономический институт имени П.К. Штенберга : крат. история и описание / Л.Н. Бондаренко, Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 52 с.
347353
  Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1891-1982 годы.) / И.Ф. Гиндин. – М., 1960. – 416с.
347354
   Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева : фотопутеводитель. – Москва, 1981. – 32с. : ил.
347355
  Ким И.Л. Государственный бюджет и интерсификация общественного производства / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1985. – 145 с.
347356
  Долгорма Балдангийн Государственный бюджет МНР и его роль в распределении и перераспределении национального дохода республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Долгорма Балдангийн; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1965. – 18л.
347357
  Брюханов Н.П. Государственный бюджет Союза ССР на 1925-26 г. и хозяйственное строительство / Н.П. Брюханов. – М., 1926. – 86с.
347358
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1939 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1939. – 55с.
347359
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1944 год / А.Г. Зверев. – М., 1944. – 36с.
347360
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1945 год / А.Г. Зверев. – М., 1945. – 34 с.
347361
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1946 год / А.Г. Зверев. – М., 1946. – 48с.
347362
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1947 год / А.Г. Зверев. – М., 1947. – 48с.
347363
  Кадышев Л.А. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / Л.А. Кадышев. – М, 1959. – 60с.
347364
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Детская литература, 1977. – [6] с. : ил., нот.
347365
  Самуйлов С.М. Государственный департамент и решение о расширении НАТО (1993-1994 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 80-97. – ISSN 0321-2068
347366
  Вейсман Л. Государственный деятель / Л. Вейсман. – Ростов-на-Дону, 1948. – 96с.
347367
  Киндзерский Ю.В. Государственный заказ в мире и особенности его применения в политике развития: уроки для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 5-25. – ISSN 0131-7741
347368
  Дубровская Е. Государственный заказ князю Трубецкому // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 38-47. – ISSN 1812-867Х
347369
  Шеляг-Сосонко Государственный запеведник "Дунайские плавни". / Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубына. – К., 1984. – 287с.
347370
  Богданов Б.В. Государственный заповедник-усадьба И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново / Б.В. Богданов, А.И. Понятовский. – Тула, 1965. – 56с.
347371
  Шеляг-Сосонко Государственный заповедник "Мыс Мартьян". / Шеляг-Сосонко. – К., 1985. – 256с.
347372
  Косаревский И.А. Государственный заповедник Софиевка / И.А. Косаревский. – Киев, 1951. – 56 с.
347373
  Черных Ю. Государственный защитник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 125-145. – ISSN 1728-8568
347374
   Государственный и муниципальный заказ - новые условия размещения // Библиотекарь: юридический консультант. – Москва, 2008. – № 2 : Государственный и муниципальный заказ -новые условия размещения . Часть 2. – С. 3-96.
347375
  Виленкин Г. Государственный и экономический строй современной Японии / Г. Виленкин. – Санкт-Петербург, 1908. – 217 с.
347376
   Государственный Исторический музей. – Москва, 1964. – 152 с.
347377
   Государственный исторический музей.. – М., 1938. – с.
347378
  Рудый К. Государственный капитализм в Беларуси // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 77-85. – ISSN 0131-2227
347379
  Ванин В.И. Государственный капитализм в КНР. / В.И. Ванин. – Москва, 1974. – 326с.
347380
  Шереметьев И.К. Государственный капитализм в Мексике. / И.К. Шереметьев. – М., 1963. – 136с.
347381
  Захарова М.В. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Захарова М.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1962. – 19 с.
347382
  Сухин В.А. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму. (На матер. Китайской Нар. Республики). : Автореф... канд. экон.наук: / Сухин В.А.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1961. – 19л.
347383
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развиващейся экономике Индии. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.17 / Егоров И.И.; Ан СССР. – М, 1981. – 39л.
347384
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развивающейся экономике Индии / И.И. Егоров. – М., 1978. – 279с.
347385
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
347386
  Брин И.Д. Государственный капитализм в СССР в переходный период от капитализма к социализму / И.Д. Брин. – Иркутск, 1959. – 184с.
347387
  Мишанин Д.И. Государственный капитализм в экономике переходного периода от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишанин Д.И.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
347388
  Яшкин В.А. Государственный капитализм и воспроизводство в Индии / В.А. Яшкин. – М., 1970. – 288с.
347389
  Здоров А.А. Государственный капитализм и модернизация Советского союза : марксистский анализ советского общества: Монография / А.А. Здоров. – Одесса, 2003. – 124с.


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
347390
  Иванов Л.Г. Государственный капитализм на Цейлоне / Л.Г. Иванов. – Москва, 1969. – 236с.
347391
  Малышко Николай Иванович Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Малышко Николай Иванович; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1979. – 24л.
347392
  Гостев В.И. Государственный контроль в системе советского государственного управления : Автореф... канд.наук: / Гостев В. И.; АОН при ЦК КПСС Каф. теор. гос. и права. – Москва, 1950. – 25 л.
347393
  Тарасов А.М. Государственный контроль в советское время: его сущность и этапы развития // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.8-17
347394
  Куропаткина З.Ф. Государственный контроль в советском государственном управлении : Автореф... канд. юрид.наук: / Куропаткина З.Ф.;. – Л., 1951. – 16 с.
347395
  Вульф Г.В. Государственный кредит СССР / Г.В. Вульф. – Москва, 1925. – 109с.
347396
  Бондаренко М.Е. Государственный культ Гермеса в античных городах Северного Причерноморья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 80-91. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
347397
  Егоров К.А. Государственный механизм военно-бюрократческой диктатуры в Китае. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Егоров К.А.; МИМО МИД СССР. – М, 1974. – 30л.
347398
   Государственный музей-усадьба В.Д.Поленова. – Ленинград, 1979. – 158с.
347399
  Забнев Ф.А. Государственный музей В.Г.Белинского. / Ф.А. Забнев, Ф П. Максяшев, . – Пенза, 1962. – 96с.
347400
  Костомарова И.А. Государственный музей И.С. Тургенева. Путеводитель / И.А. Костомарова. – Тула, 1972. – 160с.
347401
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М., 1980. – 154с.
347402
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1980. – 12с.
347403
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1981. – 236с.
347404
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М., 1981. – 154с.
347405
   Государственный музей изобразительных искусств. Каталог картинной галереи: Живопись. Скульптура. Миниатюра. – Москва, 1986. – 319 с.
347406
   Государственный музей искусства народов Востока. – Москва, 1978. – 19с.
347407
   Государственный музей искусства народов Востока. – Москва, 1979. – 16с.
347408
   Государственный музей книги и книгопечатания Украинской ССР. – К., 1977. – 24с.
347409
   Государственный музей Т.Г. Шевченко. – К., 1983. – 144с.
347410
   Государственный музей Татарской АССР. – Казань, 1980. – 160с.
347411
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
347412
   Государственный музей этнографии народов СССР. – Л., 1980. – 215с.
347413
  Иойрыш А.И. Государственный надзор за обеспечением безопасности атомной энергетики / А.И. Иойрыш. – Москва, 1991. – 237с.
347414
  Матвеев В.М. Государственный надзор за общинным самоуправлением во Франции и в Пруссии / В.Ф. Матвеев. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1915. – [2], IV, 434 с. – Библиогр. в примеч.
347415
  Аймурзина Б. Государственный налоговый менеджмент в Республике Казахстан: современное состояние и совершенствование / Б. Аймурзина, А. Исмагулова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 202-210. – ISSN 1993-6788
347416
  Волошин М.П. Государственный Никитский ботанический сад / М.П. Волошин. – Симферополь, 1960. – 160с.
347417
   Государственный нотариат : сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478 с.
347418
  Вяземский Е.Е. Государственный образовательный стандарт и историческое образование в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0130-3864
347419
  Рзаева Т.А. Государственный организованный набор рабочей силы в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Рзаева Т. А.; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Совет секц. экон. наук. – Баку, 1974. – 31л.
347420
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова : [сборник]. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 206, [5] с. : ил.
347421
  Полехов С.В. Государственный переворот 1432 г. в Великом княжестве Литовском // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-48. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
347422
  Голев Я.И. Государственный подоходный налог с рабочих, служащих и госпенсионеров. / Я.И. Голев, В.К. Лисицын. – 3-е изд., перераб. – М., 1928. – 95с.
347423
  Ханина В. Государственный протекционизм как фактор обеспечения конкурентоспособности российской экономики // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 17-26
347424
   Государственный Русский музей. – Москва, 1982. – 31с.
347425
   Государственный Русский музей. – Ленинград, 1987. – 23 с.
347426
  Патрон А.П. Государственный рынок США: научно-технический прогресс и конкуренция // США - Канада. Экономика, политика, культура. : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 2. – С. 96-109. – ISSN 0321-2068
347427
   Государственный сектор в Индии. – М, 1973. – 174с.
347428
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
1. – 1982. – 236с.
347429
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
2. – 1982. – 227с.
347430
   Государственный сектор в странах Африки. – М, 1976. – 296с.
347431
  Гуревич Н.М. Государственный сектор в экономике Афганистана / Н.М. Гуревич. – М., 1962. – 112с.
347432
  Азовский И.П. Государственный сектор в экономике Бирмы (1948-1962) / И.П. Азовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 203 с.
347433
  Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака / Г.С. Шахбазян. – М, 1974. – 263с.
347434
  Илларионов С.И. Государственный сектор в экономике Пакистана / С.И. Илларионов. – Ташкент, 1979. – 69с.
347435
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
347436
  Карпинский И.Ф. Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на матер. стран Вост. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпинский И. Ф.; КГУ. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
347437
  Колесов В.П. Государственный сектор экономики развивающихся стран. / В.П. Колесов. – М., 1977. – 224с.
347438
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
347439
  Степанский А.Д. Государственный совет в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанский А.Д.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1965. – 25л.
347440
  Щеглов В.Г. Государственный совет в России, в особенности в царствование императора Александра Первого : История образования Русского государственного совета сравнительно с аналогичными Западно-Европейскими учреждениями / Ист.-юрид. исслед. В.Г. Щеглова, проф. Демид. юрид. лицея. – 1892-1895. – Ярославль : Типо-литогр. М.Х. Фальк
Т. 1. – 1892. – 1056 с. разд. паг.
347441
  Покровский С.А. Государственный совет во Франции как орган административной юстиции в отмене административных решений / С.П. Покровский. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1913. – XLVIII, 512, XIII, [3] с. – С. I-XIII: Статья проф. Тулуз. ун-та M. Hauriou: "Les conditions exterieurs de developpement du recours pour exces de pouvoir en France. - Пар. тит. л. на фр. яз.
347442
  Цисанов С.И. Государственный совет Румынской Народной Республики : Автореф... канд. юр.наук: / Цисанов С. И.; МГИМО, Каф. госуд. права. – М., 1956. – 15л.
347443
  Лоу С. Государственный строй Англии / Сидней Лоу ; пер. под ред. проф. А.С. Ященко ; с вступ. замечанием и статьей П.Г. Виноградова [Практика английских государственных учреждений]. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XVI, 446 с. – Библиогр. в примеч. – (Библиотека для самообразования, изд. под редакцией А.С. Белкина, профессора В.И. Вернадского [и др.] ; 42)


  На тит. л. № 97244 печать кн. маг. На тит. л. № 118582 дарственная надпись 1917 г.
347444
  Лоуэлль А.Л. Государственный строй Англии / А.Л. Лоуэлль (A. Laurence Lowell) ; пер. с англ. М. Языковой, под ред. и с предисл. Ф. Кокошкина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Т. 1. – 1915. – XXVI, 513 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред. и ред. Кокошкин, Федор Федорович (1871-1918) На тит. л. печать
347445
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-33. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
347446
  Еремян В.В. Государственный строй Древней Руси как сочетание полисной демократии и княжеской власти // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.81-85. – ISSN 1811-9018
347447
   Государственный строй и политико-правовые идеи России. – Воронеж, 1987. – 123с.
347448
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе и Сев.-Америк. Соедин. Штатах : [сборник] ; в 3 т. / ред. Е. Смирнова [псевд.]. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Типо-лит. В.М. Вольфа]
Т. 3 : [Дания]. – 1905. – [2], II, 366 с., 19 л. ил., портр.


  Испания / [Соч.] А. Винардель-Ройча. Италия / [Соч.] Л. Шейниса Португалия / [Соч.] К. де-Карвалло Сев. Америк. Соед. Штаты / [Соч.] И. Гурвича]
347449
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе.. – С-Пб
2. – 333с.
347450
  Шарма М.П. Государственный строй Индийской Республики / М.П. Шарма. – М., 1958. – 395с.
347451
  Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1956. – 271с.
347452
   Государственный строй КНР. – М, 1988. – 230с.
347453
  Ким В.А. Государственный строй Корейской Народно-Демократической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Ким В.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 24 л.
347454
  Титков Василий Иванович Государственный строй Монгольской Народной Республики / Титков Василий Иванович. – М. : Госюриздат, 1961. – 91с.
347455
  Айзенштат Я.И. Государственный строй Народной Республики Болгарии / Я.И. Айзенштат ; под ред. Н.П. Фарберова. – Москва : Госюриздат, 1951. – 288 с.
347456
  Гурков И Г. Государственный строй Норвегии / И Г. Гурков, . – М., 1958. – 48с.
347457
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Стешенко Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 24 с.
347458
   Государственный строй России периода феодализма. – М, 1989. – 61с.
347459
  Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов / В. Вильсон ; gер. с 20-го изд. под ред. П.П. Гронского и Ф.И. Корсакова, с предисл. проф. М.М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : [Тип. А.Г. Розена], 1909. – [2], VI, 282, [1] с.


  Ред. Гронский, Павел ПавловичКорсаков, Ф.И. Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
347460
   Государственный строй стран народной демократии Азии. – М, 1956. – 204с.
347461
   Государственный строй США. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 328 с.
347462
  Кострицын Б.В. Государственный строй Уругвая. / Б.В. Кострицын. – М., 1959. – 63с.
347463
  Бартелеми Жозеф Государственный строй Франции / Бартелеми Жозеф. – Москва ; Ленинград, 1936. – 191с.
347464
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – М., 1958. – 84с.
347465
  Калинин А.И. Государственный строй Эквадора / А.И. Калинин. – М., 1959. – 64с.
347466
  Фураев А.О. Государственный суверенитет и мировая экономика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 18-25. – ISSN 1812-8696
347467
  Шевцов В.С. Государственный суверенитет и политическая организация советского общества / В.С. Шевцов. – Москва, 1971. – 64с.
347468
  Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет и современные федеративные отношения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 11-17. – ISSN 0132-0769
347469
  Шевцов В.С. Государственный суверенитет. / В.С. Шевцов. – М, 1979. – 300с.
347470
  Гулиев Ариф Джамиль оглы Государственный терроризм - неотъемлемый элемент политики экспансии Нагорного Карабаха Азербайджана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 356-355. – ISSN 2219-5521
347471
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: современное решение проблемы актуализации пространственных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 38-46 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
347472
  Владимирова О.В. Государственный финансовый контроль // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.52-64. – ISSN 1608-8794
347473
   Государственный художественный музей БССР. – Москва, 1989. – 144с.
347474
   Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. – Саратов, 1978. – 46с.
347475
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин : Периодика, 1981. – 120 с.
347476
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин, 1989. – 120с.
347477
   Государственный Эрмитаж : Музей истории культуры и искусств ; Краткий справочник с планом [и 19 табл.]. – 3-е изд. – Ленинград
Ч. 1. – 1934. – 118 с. : с черт., 20 вкл. л. илл. и план
347478
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1956. – 31с.
347479
  Губчевский Ф П. Государственный Эрмитаж / Ф П. Губчевский, . – Л, 1962. – 88с.
347480
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 92с.
347481
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 67с.
347482
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1981. – 25 с.
347483
  Воронихина А.Н. Государственный Эрмитаж / А.Н. Воронихина. – Ленинград, 1983. – 456с.
347484
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 24с.
347485
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1987. – 357с.
347486
   Государственный Эрмитаж. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 23с.
347487
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 358с.
347488
   Государственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
347489
   Государственный Эрмитаж [Ізовидання] : (комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 16 л. : 16 открытки + 1 обл.
347490
   Государственный Эрмитаж. Ленинград. – Москва, 1975. – 343с.
347491
   Государственный Эрмитаж. Планы. – Ленинград, 1964. – 22 с.
347492
  Мучник А. Государственный язык: средство единения или вражды? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  Что такое государственный язык? Это язык, на котором люди договорились жить в одном государстве, дабы обеспечить свое благополучие в историческом пространстве и времени. Это язык, на котором граждане поручают созданному ими государству защиту своего ...
347493
   Государство- это мы. – М, 1962. – 70с.
347494
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
347495
  Кареев Н.И. Государство-город античного мира : Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античных гражданских общин ; с 2-мя историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – X, 348 с., [2] л. карт.
347496
  Вильсон В. Государство : прошлое и настоящее контитуционных учреждений : С прил. текста важнейших конституций / В. Вильсон ; пер. под ред. А.С. Ященко ; с предисл. М.М. Ковалевского. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. – [800] разд. паг. – Библиогр. в конце каждой гл.


  Ред. Ященко, Александр Семенович (1877-1934) Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
347497
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
347498
  Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии / С.А. Азимджанова ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Рейхана Берун. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-166
347499
  Завадский С. Государство благоденствия / С. Завадский. – Москва, 1966. – 376с.
347500
   Государство в докапиталистических обществах Азии : сборник статей. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1987. – 319 с.
347501
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
347502
  Самохвалов А. Государство в рыночной экономике: уроки кризисов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 11-29. – ISSN 0131-2227
347503
  Татаркин А. Государство в системе отношений доверия в экономике / А. Татаркин, В. Сухих, С. Важенин // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 10. – С. 155-172. – ISSN 0207-3676
347504
   Государство в странах капиталистической ориентации. – М, 1982. – 301с.
347505
  Пономарева Елена Государство в условиях глобализации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.69-82. – ISSN 0869-44435
347506
  Мамут Л.С. Государство в центральном измерении / Л.С. Мамут; ин-ь гос-ва и права РАН. – Москва : Норма, 1998. – 48с. – ISBN 5-89123-218-9
347507
  Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
347508
   Государство все нам держати. – М, 1985. – 637с.
347509
  Павроз А.В. Государство всеобщего благосостояния: сущность политики и фундаментальные противоречия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
347510
  Гросфельд Л. Государство досентябрьской Польши на службе монополий (1918-1939) / Л. Гросфельд. – М, 1953. – 128с.
347511
   Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. – Москва : Наука, 1980. – 227, [2] с.
347512
  Титаев К. Государство и бизнес в арбитражном процессе / К. Титаев, А. Дмитриева, И. Четверикова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 40-62. – ISSN 0042-8736


  У статті досліджується питання про те, наскільки різняться в російських арбітражних судах шанси на виграш для державних органів та підприємців як позивачів або відповідачів. За доп. регресійного аналізу встановлено, що, за ін. обставин, суд в цивіл. ...
347513
  Чемезов С. Государство и высокие технологии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 0131-2227
347514
  Мартыненко В.В. Государство и гражданское общество- дихотомия или единство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0042-8744
347515
   Государство и демократия. – М, 1974. – 296с.
347516
  Гулиев В.Е. Государство и демократия / В.Е. Гулиев. – М., 1975. – 215с.
347517
   Государство и идеалогическая борьба. – М, 1986. – 115с.
347518
  Александров Н.Г. Государство и коммунизм : (От соц. государственности к обществ. коммунисттич. самоуправлению) / Н.Г. Александров. – Москва : Знание, 1961. – 48 с. – (Серия 2. Философия / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; 15)
347519
   Государство и коммунизм. – М, 1962. – 195с.
347520
  Богатырева Т.Г. Государство и культура в условиях глобально-локальной динамики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.61-74. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
347521
  Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 0132-0769
347522
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
347523
  Владимирский-Буданов Ф М. Государство и народное образование в России с XVII-го века. Ч. 1 / [Соч.] М. Владимирского-Буданова // Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова] / Владимирский-Буданов. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – 325, [9] с.
347524
  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], 142 с. – Конволют.- Отд. отт. из: Журнал Министерства народного просвещения. 1873, окт., нояб.; 1874, апр., май. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств:[Сочинения Владимирского-Будвнова].– Санкт-Петербург:Тип. В.С. Балашева, 1874.– [2], 142 с. 2. Государство и народное образование в России с ...
347525
  Старушенко Г.Б. Государство и нация в освобождающихся странах. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Старушенко Г.Б.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
347526
  Аскеров Г.И. Государство и общественный прогресс. : Автореф... наук: 620 / Аскеров Г.И.; Азерб .гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.33
347527
  Григорьев С.Г. Государство и общество: политологический анализ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.221-225. – ISBN 966-7101-37-1
347528
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1995
347529
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1996
347530
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1996
347531
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1996
347532
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1996
347533
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1996
347534
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1996
347535
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1996
347536
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1996
347537
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1996
347538
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1996
347539
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1996
347540
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1996
347541
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1997
347542
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1997
347543
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1997
347544
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1997
347545
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1997
347546
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1997
347547
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2002
347548
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2004
347549
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2004
347550
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2004
347551
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2004
347552
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2004
347553
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2004
347554
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2004
347555
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2005
347556
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2005
347557
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2005
347558
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2005
347559
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2005
347560
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2005
347561
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2005
347562
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2006
347563
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2006
347564
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2006
347565
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2006
347566
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2006
347567
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2006
347568
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2006
347569
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2007
347570
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2007
347571
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2007
347572
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2007
347573
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2008
347574
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2008
347575
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2008
347576
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2008
347577
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2008
347578
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2008
347579
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2009
347580
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2009
347581
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2009
347582
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2009
347583
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2010
347584
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2010
347585
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
347586
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2010
347587
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
347588
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2011
347589
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2011
347590
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2011
347591
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2012
347592
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2012
347593
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2012
347594
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2012
347595
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2012
347596
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
347597
   Государство и право / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
347598
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
347599
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
347600
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
347601
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов. – Москва, 1960. – 287с.
347602
   Государство и право в системе социального управления. – Свердловск, 1981. – 124с.
347603
  Романовский В.К. Государство и право в трактовке Н.В. Устрялова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 53-58. – ISSN 0132-0769
347604
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Вып. №1(8). – Москва, 1958. – 108 с.
347605
   Государство и право Парижской Коммуны. – М, 1971. – 296с.
347606
   Государство и право развитого социализма в СССР : (к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции). – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 472с.
347607
  Басов С. Государство и профессиональное сообщество: три уровня взаимодействия // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7 - 11. – ISSN 0869-4915
347608
   Государство и процесс классообразования в тропической Африке. – М, 1987. – 36с.
347609
  Эльянов А. Государство и развитие // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2003. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0131-2227
347610
  Радыгин А. Государство и разгосударствление: риски и ограничения "новой приватизацонной политики" / А. Радыгин, Ю. Симачев, Р. Энтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-26. – ISSN 0042-8736
347611
  Дюприе Леон Государство и роль министров в Англии / Л. Дюприе ; пер. с фр. А. Г. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Дело" ; Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1906. – [4], 139 с.
347612
   Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – Москва, 1989. – 158 с.
347613
  Графский В.Г. Государство и технократия: Ист-критич. исслед. / В.Г. Графский. – М., 1981. – 289с.
347614
  Самарцев Евгений Государство и туризм - слабое звено // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 8-10 : фото
347615
   Государство и управление в США. – М, 1985. – 303с.
347616
  Зудов Ю.В. Государство и церковь в Дании: история и современность // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 63-76. – ISSN 0130-3864
347617
  Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 вв. / Я.Н. Щапов. – Москва, 1989. – 228с.
347618
  Клинова М.В. Государство и частный капитал (в политэкономии Фридриха Листа и в условиях ХХI века) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 87-103. – ISSN 0201-7083
347619
  Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 29-40. – ISSN 1728-2756
347620
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-106. – ISSN 0042-8779
347621
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-93. – ISSN 0042-8779
347622
   Государство и экономика Канады. – М, 1986. – 317с.
347623
  Хасбулатов Р. Государство и экономика: проблема оптимальности в соотношениях форм собственности // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-17. – ISSN 2074-6040


  В статье предпринята попытка с учетом мирового и российского опыта и уроков мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. по-новому осмыслить проблему оптимальности в соотношениях различных форм собственности, присущих рыночной экономике. На ...
347624
  Дэвид Государство и экономическая трансформация: российский и китайский опыт перехода к рынку / Дэвид, Котц // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 48-64. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
347625
   Государство Израиль. – М, 1982. – 197с.
347626
   Государство Израиль. – Москва : Наука, 1986. – 278 с.
347627
   Государство Израиль в 80-е годы. – Москва : Наука, 1992. – 284 с.
347628
  Гасратян С.М. Государство Израиль и Западный мир (межконфессиональные и геополитические проблемы) / С.М. Гасратян. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 380 с. : карты. – Загл. обл.: Государство Израиль и Западный мир. – Библиогр.: с. 371-379 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89826-328-4
347629
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – М., 1958. – 148с.
347630
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 190с.
347631
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
347632
  Жилинская О. Государство как активизатор развития научно-технической и инновационной деятельности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано сучасні механізми та інструменти державного регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих сферах економіки. Систематизированы современные механизмы и инструменты ...
347633
  Примаков Е.М. Государство как главный источник экономического развития // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-18. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В лекции, прочитанной 30 апреля 2014 г. на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, рассматриваются условия снижения темпов развития экономики в России, которые делают невозможным выполнения в полном объеме государственных обязательств в сфере ...
347634
  Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа / В.Г. Каленский. – Москва, 1977. – 182с.
347635
  Затонский В.А. Государство как суб"экт политической жизни общества: вопросы эффективности // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 13-26. – ISSN 1812-8696
347636
  Князев М.А. Государство как субъект компенсации экогенного вреда: практика Европейского суда по правам человека // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 116-119. – ISSN 0132-0769
347637
  Исаев В. Государство Катар в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0131-2227
347638
  Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков при Абл-Хайр-хане : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Б.; ЛГУ. Ии-т востоковедения. – Л., 1961. – 21л.
347639
   Государство Кувейт. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
347640
  Фаейз Тахир Юсиф. Государство махдистов в Судане. : Автореф... канд. ист.наук: / Фаейз Тахир Юсиф.; Ин-т восточ. языков. – М., 1968. – 16л.
347641
  Делягин Михаил Геннадьевич Государство между народом и бизнесом // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-147. – ISSN 0321-2017
347642
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара / М.Р. Арунова, К.З. Ашрафян. – Москва, 1958. – 284с.
347643
  Попов А. Государство начинается с границы = УССР - предтеча украинской независимости // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  90 лет назад был создан Союз Советских Социалистических Республик. Это событие сыграло исключительную роль в появлении независимой Украины. Советское прошлое у нас принято чернить, но именно существование УССР подготовило возникновение государства ...
347644
  Якушик В.М. Государство переходного типа / В.М. Якушик. – Киев : Либідь, 1991. – 198с.
347645
   Государство против катастроф // Основы безопасности жизнедеятельности : Информационно-методическое издание. Спецвыпуск / МЧС России. – Москва, 2007. – № 7/8 : История катастроф государства Российского в летописях, исторических очерках и официальных изданиях. – С. 96-144.


  История катастроф государства Российского
347646
  Шевцов В.С. Государство развитого социализма. / В.С. Шевцов. – М, 1978. – 190с.
347647
  Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: либеральная мысль России конца XIX - начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются теории государства (происхождение, сущность, социальное назначение) крупнейших представителей формирующегося во второй половине XIX в. социологического направления отечественной юридической науки: А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, ...
347648
  Кычанов Е.И. Государство Си Ся (982-1227) : Автореф... канд. ист.наук: / Кычанов Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 20л.
347649
  Кампанелла Т. Государство солнца / Т. Кампанелла. – Изд. 2-е, 1918. – 66с.
347650
  Чиркин В.Е. Государство социалистической ориентации - орудие революционных преобразований / В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. – М., 1978. – 178с.
347651
  Чубарова Т.В. Государство социальных инвестиций - новый поворот в социальной политике? // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 0869-0499


  В статье рассматриваются вопросы, связанные с теорией и практикой государства социальных инвестиций. Показана общая ситуация, которая привела к появлению самой идеи такого государства, проанализированы концептуальные основы данного подхода, его ...
347652
  Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта = Life in ancient Egypt / Адольф Эрман ; [пер. с англ. И.А. Петровской ; худож. И.А. Озеров]. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 393, [2] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Загадки Древнего Египта). – ISBN 978-5-9524-3408-0
347653
  Ольминский М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / М. Александров [наст. имя]. – Санкт-Петербург : КНигоиздат "Жизнь и знание" ; Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – 175 с.
347654
  Ольминский М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / М. Ольминский. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное издатеьство, 1925. – 224 с.
347655
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
347656
  Пущанский В.В. Государство, общество и Православная Церковь в условиях российской ментальности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
347657
   Государство, право и демократия : тезисы докладов 2-й научно-теоретической конференции аспирантов (2-4 февраля 1973 г.). – Москва, 1973. – 271с.
347658
   Государство, право и молодежь. – М, 1985. – 151с.
347659
   Государство, право, демократия. – М, 1978. – 211с.
347660
   Государство, право, законность. – Пермь, 1976. – 119с.
347661
   Государство, право, законность развитого социализма. – Пермь, 1977. – 128с.
347662
  Дмитриев А.В. Государство, принимающий социум, трудовые мигранты : конфликтное измерение практик взаимодействия / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.95-104. – ISSN 0321-2017
347663
  Канов А.А. Государство, собственность и экономика : Проблемы взаимодействия в системе национального хозяйства современного мексиканского общества / А.А. Канов; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь : Таврия, 2004. – 396с. – ISBN 966-572-534-3
347664
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
347665
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
347666
  Сиренко В. Государство: демократическое, правовое, социальное : очерки, дискуссионные вопросы / Василий Сиренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. – Киев : Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого, 2013. – 339, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6613-1
347667
  Гнилорыбов В.В. Государстенное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск, 2004. – 376 с. – ISBN 966-590-456-6
347668
  Семякин М.Н. Государтвенные стандарты и особые условия как специфические правовые формы регулирования отношений поставке. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семякин М.Н.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1978. – 22л.
347669
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва, 1990. – 79с.
347670
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва : Планета, 1990. – 84с. – (Мозаика политической мысли). – ISBN 5-85250-432-7
347671
  Макиавелли Н. Государь = (Il principe) / Н. Макиавелли; Пер. с итал. С.М.Роговина. – Алматы : ЭДIЛЕТ, 2001. – 226с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-18-Х
347672
  Макиавелли Николло Государь = (Il principe) / Макиавелли Николло; Вступ. ст. и прим. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 224 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-102-2
347673
  Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли ; [пер. с итал. и примеч. Марка Юсима]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 507, [3] с.. – (Азбука-классика ) ( Non-Fiction). – ISBN 978-5-389-07365-4
347674
  Макиавелли Н. Государь (II principe) и рассуждения на первые три книги Тита Ливия / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Изд. "Рус. кн. торговли" ; В тип. Тиблена и К* (Неклюдова), 1869. – [4], X, 502 с. – Экз. без ориг. обл.


  Пер.: Курочкин, Николай Степанович (1830-1884)
347675
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю.Г. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 240с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029736-4
347676
  Каревин А. Государь, которого не знали = Заметки по поводу непопулярного юбилея // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 4


  Об этом юбилее сегодня в Украине мало кто помнит. 18 мая исполнилось 145 л. со дня рождения императора Николая II. Так уж получилось под влиянием разных факторов, что нелестное мнение о Николае II утвердилось в сознании многих людей, и любые попытки ...
347677
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли; Пер. с итальянского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00134-1
347678
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
347679
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о Тите Ливие / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Паровая тип. М. Розеноер, 1900. – 48 с. – На тит. л. Аркадий Пресс. - С. 3-4: Макиавелли / Аркадий Пресс. – Библиогр.: "Книги Макиавелли" (с. 48). – (Общедоступная философия в изложении Аркадия Пресса ; Вып.ю 3)
347680
  Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-233-8
347681
  Емельянова М.Б. Госудаственная аттестация качества продукции / М.Б. Емельянова. – Рига, 1979. – 146с.
347682
   Госудврственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
347683
   Госудпрственный Академический Малый театр.. – Москва, 1936. – 46 с.
347684
  Иогансон Б.В. Госудрственная Третьяковская галерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1956. – 31с.
347685
  Риччери М. Госуправление: реформы по-итальянски // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 46-73. – ISSN 0201-7083
347686
  Попов А. Госязык под жандармской защитой = Правда и мифы французской языковой политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 20-26 сентября (№ 38). – С. А 1, 6-7


  Тема защиты фр. языка во Франции давно будоражит умы укр. националистов, там есть закон о защите фр. языка. Он был принят в сент. 94-го. Там написано: запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть соответствующий аналог во ...
347687
  Ільїн В.В. Готама (Гаутама чи Акшапада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
347688
  Федака Сергій Готар за Карпатами та його мешканці // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 158-170
347689
   Готелі Aldemar - найкращі в Європі та світі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98
347690
   Готелі Aldemar - усе, чого ви бажаєте! : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45 : Фото
347691
   Готелі Харкова : антологія нової харківської літератури : А. Афанасьєва, Л. Багірова, К. Бєляєв, "Бірма", Т. Дерюга, Екзистенційний клуб "Е", С. Жадан, Я. Івченко... / [ автор проекту, упор. та пер. С.В. Жадан ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4250-7
347692
   Готелі: а що за зірками? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 44 : Фото
347693
   Готелі: За якими критеріями їх вибирати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 36 : Фото
347694
   Готелі: чи є в них національні особливості? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 64 : Фото
347695
   Готелі: чи користуватися не включеним у вартість? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 88 : Фото
347696
   Готелі: як їх бронювати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 50 : Фото
347697
   Готель "Європа Фіт****superior". Чудесні перетворення : Угорщина/хевіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 30-31 : Фото
347698
   Готель "Європа Фіт***superior" - помаранчева реконструкція : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 46-47 : Фото
347699
  Войнович О. Готель "Парк" / О. Войнович. – Київ, 1964. – 179с.
347700
  Томчаній М.І. Готель "Солома" : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1960. – 320 с.
347701
   Готель"єри та ресторатори збиралися у Львові // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 74 : фото
347702
   Готельєри зібралися в "Прем"єр Паласі" : Конференція "Готельний бізнес України" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
347703
  Ганжа О.М. Готельна індустрія України: до та після Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 62-69. – Бібліогр.: 10 назв.
347704
  Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 160-170
347705
  Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 133-138
347706
  Козакова О.М. Готельні будівлі історичного Києва (на прикладі Поштового будинку на Поштовій площі) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
347707
  Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 6 назв
347708
  Бурак Т.В. Готельні мережі: еволюція та становлення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
347709
  Мельниченко С.В. Готельні оператори: конкурентоспроможність на національному ринку / С.В. Мельниченко, Т.В. Кудлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 171-175. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
347710
   Готельні сюрпризи Дубаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 106 : фото
347711
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект / І.Г. Смирнов, Ю.О. Карягін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
347712
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в Стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 161-169


  Розкрито історичні взаємозв’язки в розвитку готельно-ресторанної справи та транспортно-логістичної діяльності (сучасною термінологією). Показано істотну роль геологістичного чинника в формуванні та функціонуванні стародавніх готельно-ресторанних ...
347713
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; ЦНЛ. МОіНУ. КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348с. – ISBN 966-8253-28-0
347714
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк; Центр навчальної літ-ри; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. – ISBN 966-364-165-7
347715
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 97-109. – Бібліогр.: 9 назв.
347716
  Ляшук М. Готельно-ресторанні комплекси Волинської області: сучасний стан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
347717
  Малацай Євген Готельному патріарху - 80! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-123 : Фото
347718
  Романько О. Готенланд обетованный // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 20-21. – ISSN 2075-7522


  Россия использует те же оправдания при оккупации Крыма, что и Германия, или почему Гитлер считал Крым исконной германской территорией.
347719
  Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 8-13. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори впливу на розташування органогенних споруд у нижній крейді Гірського Криму. Для випадку споруд готеривського палеобасейну на основі опублікованих різними авторами даних обрано дві альтернативні гіпотези, що найбільше відповідають ...
347720
  Наливайко С. Готи в українській історії, або про одну "помилку" Йордана // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 402-404
347721
  Войтович Л. Готи на території України : результати досліджень на початок XXI століття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 35-64
347722
  Кошмір-Яковлєва Готика // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
347723
  Зражевська Н.О. Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 216-222


  У статті висвітлено сутність готичної субкультури, охарактеризовано осо- бливості готичного романтизму та взаємозалежність готики і романтизму в соціокультурній динаміці. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
347724
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 7. – С.79-92. – ISSN 0235-1188
347725
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0235-1188
347726
  Федоренко Микола Олександрович Готика як естетичний феномен : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Федоренко Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.112-121
347727
  Федоренко М.О. Готика як естетичний феномен. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Федоренко М.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
347728
  Титар О.В. Готика як форма середньовічного богослов"я та науки : аналіз символіки і прагматики середньовічної релігійної ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 227-232. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
347729
  Трифонов Г. Готика: чудовища и сексуальность // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 1812-867Х
347730
  Чечина Е.А. Готическая эстафета // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 7. – С. 78-80.
347731
  Мацапура Л. Готические мотивы в цикле ливонских повестей А.А. Бестужева-Марлинского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 187-194
347732
  Косинский М. Готический доспех. / М. Косинский. – Л., 1949. – 9с.
347733
  Киселева Л.И. Готический курсив XIII-XV веков / Л.И. Киселева. – Л, 1974. – 206с.
347734
  Муратова К.М. Готический мастер и методы его работы (на материале французского искусства XII-XIII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Муратова К.М.; МГУ. Исторический фак-то. Кфедра истории зарубежного искусства. – Москва, 1971. – 26л.
347735
  Малинин Н. Готический стиль в архитектуре // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 2-17
347736
  Букіна Н.В. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
347737
  Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 254-269. – ISBN 966-7773-70-1
347738
  Мішнева О.І. Готичний стиль і українське відродження // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 120-125
347739
  Якимович О. Готичний театр Юрія Липи


  У статті висвітлено естетичні, генологічні та ідеологічні джерела драматургічної творчості Юрія Липи. З"ясовано середньовічні та готичні джерелахудожніх пошуків автора, особливості його неоромантизму
347740
  Павличко Я. Готичним вітром обізвалась площа... : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 7-14. – ISSN 0868-4790-8
347741
  Іваненко І.М. Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран") / І.М. Іваненко, О. Попова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 248-253. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці домінант літературної готики та їх вияву у сучасній українській поезії, зокрема у творчості Ірини Шувалової (на матеріалі поетичної збірки "Ран"). Статья посвящена определению и характеристике доминант ...
347742
  Регульська Гражина Готичні медальйонні релікварії в Сілезії // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 16-22. – ISSN 1728-6875


  Історична область в Центральній Європі (в Польщі, Чехії, Німеччині)
347743
  Бедзір Н. Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевин, В. Шевчук) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-8. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті порівнюється постмодерністська готична стилістика двох письменників В. Пелевина і В. Шевчука. Обидва автори далекі від західноєвропейського готичного канону, не поривають із реальністю, звертаються до аналізу духовно-тілесних випробувань ...
347744
  Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві / Д. Щербаківський. – с.
347745
  Сенник Любомир Готичні новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.67-81. – ISSN 0868-4790
347746
  Сотнічук М.В. Готичні традиції у романі Емілі Бронте "Буремний перевал" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 40-45
347747
  Дащенко О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 113-123
347748
  Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 22-30
347749
  Шумська С.С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 8 пунктів
347750
  Джонсон Сьюзен Готоавя на все // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
347751
  Бака М.М. Готов к защите Родины! / М.М. Бака. – М, 1986. – 222с.
347752
  Финклер Ю. Готов к санитарной обороне / Ю. Финклер. – К, 1936. – 80с.
347753
   Готов к санитарной обороне СССР. – Киев, 1939. – 132 с.
347754
  Кошкин В. Готов к труду? Престиж профессионализма - в основе всего / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 8


  Почти два года назад Россия вступила в движение WorldSkills International (WSI), с 1946 года организующее международные олимпиады по профессиям среди молодежи. На повестке дня стоят подготовка кадров для нового индустриального рывка и укрепление ...
347755
  Доронин Алексей Готов ли Сингапур к удвоению турпотока? : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69 : Фото
347756
  Олійник С.І. Готов почати все спочатку... : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с.
347757
  Книжник М.Ю. Готовальня / М.Ю. Книжник. – Киев, 1991. – 53с.
347758
  Жуков С.А. Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–1940 гг.? // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 142-146. – ISSN 2070-9773
347759
   Готовим из перца и баклажанов. – Ташкент, 1990. – 124с.
347760
   Готовим кадры в совхозе-техникуме. – М, 1963. – 24с.
347761
   Готовим кадры к Евро-2012 : персонал // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 46-47 : Фото
347762
  Кружалин Виктор Готовим кадры нового типа : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21 : фото
347763
  Сергеева М. Готовим менеджера / Мария Сергеева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 11-14. – ISSN 1608-4071
347764
   Готовимся в технические вузы : Учебное пособие для студ.из зарубежья. – Киев : Головное из-во "Вища школа", 1974. – 224с.
347765
  Шуклин Дмитрий Готовимся к вступительной компании - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 10-11.
347766
   Готовимся к десятилетнему юбилею Комсомола. – М, 1928. – 47с.
347767
   Готовимся к лекциям : для студ.-иностр.экон.и гуман.профиля. – Киев : КГУ, 1982. – 63с.
347768
  Гриненко Анна Готовимся к путешествию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 70-74 : фото
347769
  Завьялова М. Готовимся к школе / М. Завьялова. – Москва, 1969. – 96с.
347770
   Готовимся слушать лекции : книга для чтения по математике, физике и черчению. – Вып. 1. – Москва : Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, 1963. – 76 с.
347771
   Готовить к жизни и труду. – Иркутск, 1963. – 96с.
347772
   Готовить к жизни и труду. – М, 1963. – 320с.
347773
   Готовить надежных защитников Родины. – Москва, 1986. – 125 с.
347774
  Коньков Н.Н. Готовить старшеклассников к производительному труду. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1971. – 36с.
347775
  Самойлов Юрій Готові працювати разом із Україною // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
347776
  Тинченко Я. Готовність № ? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як зустріли б Збройні сили України нову ескалацію війни.
347777
  Карамушка Т.В. Готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок із соціально-психологічними чинниками // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7528-36-3
347778
  Косило Н.В. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / Н.В. Косило, О.Б. Нич, К.С. Балаєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С.86-94. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
347779
  Коношенко С Готовність вихователя до роботи з дітьми в реабілітаційному центрі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-17. – ISSN 0131-6788
347780
  Бринза І.В. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи / І.В. Бринза, М.Ф. Будіянський // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 43-48. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
347781
  Воронова О.Ю. Готовність до педагогічної дільності як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 180-184. – ISSN 2311-8164
347782
  Литвинов А. Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 154-161. – ISSN 2312-5993
347783
  Фрицюк В.А. Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 92-94. – ISSN 2307-9770
347784
  Єгоров Ігор Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
347785
  Ушмарова В.В. Готовність магістрів до викладання як об"єкт контент-аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 203-211. – ISSN 2227-2844
347786
  Манжос Е.О. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до формування культури спілкування // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 360-365. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
347787
  Жукова О. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-33. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
347788
  Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 126-129. – ISSN 2221-1055
347789
  Ковальчук О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
347790
   Готовність номер один // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вступна кампанія в КНУ ім. Т. Шевченка. Заступник голови приймальної комісії В. Бугров розповів про готовність університету до вступних іспитів.
347791
  Третяк Т.М. Готовність обдарованої особистості до творчого світосприймання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 349-356. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
347792
  Грудинін Б.О. Готовність студентів до використання інновацій у процесі майбутньої професійної діяльності // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 66-71. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
347793
  Васько О. Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності / О. Васько, А. Кругова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 207-213. – ISSN 2312-5993
347794
  Івашкевич І.В. Готовність фахівця до виконання професйної діяльності та становлення його професійної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 107-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
347795
  Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв"язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.35-47
347796
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
347797
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
347798
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
347799
  Найдич М.Я. Готовность / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1978. – 144с.
347800
  Помченко Ю.П. Готовность / Ю.П. Помченко. – М., 1988. – 352с.
347801
  Рудный В.А. Готовность №1: О Н.Г.Кузнецове нар. комиссаре ВМФ СССР. / В.А. Рудный. – М., 1985. – 128с.
347802
  Филимонюк Людмила Андреевна Готовность будущего педагога к проектно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 73-74. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
347803
  Красовицкий М.Ю. Готовность воспитывать / М.Ю. Красовицкий. – К., 1987. – 47с.
347804
  Шалупенко В.В. Готовность граждан России к противодействию терроризму // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
347805
  Лежнева М.С. Готовность ИТ-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию как важная составляющая инновационной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  снована важность формирования готовности специалистов в области информационных технологий к межпрофессиональному взаимодействию как необходимого компонента их инновационной деятельности. Дано авторское определение готовности к межпрофессиональному ...
347806
  Дьяченко М.С. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект / М.С. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 206 с.
347807
  Зубова Лариса Георгиевна Готовность к научно-исследовательской деятельности: оценки выпускников ведущих российских университетов / Зубова Лариса Георгиевна, Андреева Ольга Николаевна, Антропова Ольга Александровна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-165. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
347808
   Готовность к подвигу. – М, 1977. – 176с.
347809
   Готовность к подвигу. – Л, 1985. – 31с.
347810
  Ширман А.А. Готовность к подвигу: слагаемые и истоки. / А.А. Ширман, Е Сарычев. – К., 1988. – 59с.
347811
  Чейпи Джеральдина Готовность к школе / Чейпи Джеральдина. – М., 1992. – 128с.
347812
   Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития. – М, 1989. – 120с.
347813
  Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.131-134. – ISSN 0132-1625


  Представлены результаты эмпирического исследования готовности моделей управления вузов к участию в модернизации высшей школы. Критерий оценки - состояние социально-коммуникативного ресурса управления как степени согласованности социальных позиций и ...
347814
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 333с.
347815
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1975. – 327с.
347816
  Новиков Н.Ф. Готовность одна минута!. / Н.Ф. Новиков. – М., 1984. – 112с.
347817
  Серякова С.Б. Готовность преподавателей высшей школы к реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 7-13. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматриваются проблемы и противоречия, связанные с переходом высшей школы на Федеральные государственные образовательные стан- дарты. Особое внимание уделяется готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в вузе The article ...
347818
  Красинская Л.Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-137. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается вопрос о готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе. Приводятся результаты исследования трудовой мотивации, профессиональной подготовленности и отношения преподавателей к реформе высшего ...
347819
   Готовность у нас боевая : повести и рассказы. – Москва : Военное издательство, 1976. – 244с.
347820
  Яковец Б.Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в связи с отношением к задаче : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Яковец Б.Н.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
347821
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.105-172. – ISSN 0207-3676
347822
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-156. – ISSN 0207-3676
347823
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 3-е изд., стереотип. – К., 1974. – 374с.
347824
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1975. – 432с.
347825
  Испольнов А.С. Готовься жить : Стихи / А.С. Испольнов. – Москва, 1988. – 108 с.
347826
  Коган А.Н. Готовься жить в коммунизме / А.Н. Коган. – Л., 1965. – 43с.
347827
  Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня / В.Н. Леонов. – М, 1973. – 47с.
347828
  Маяковский В. Готовься! Целься! / В. Маяковский. – М.-Л., 1931. – 187с.
347829
  Орлова А. Готовьтесь к лекциям, друзья! : базы данных для студентов и преподавателей // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
347830
  Гължбов К. Готска граматика / К. Гължбов. – София, 1939. – 280 с.
347831
  Корсунский А.Р. Готская Испания / А.Р. Корсунский. – М., 1969. – 324с.
347832
  Карнаух А.Л. Готская история, как источник легенды о короле Артуре / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-02-1
347833
  Зиньковская И.В. Готский король Эрманарих // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779
347834
  Гухман М.М. Готский язык / М.М. Гухман. – Москва, 1958. – 288с.
347835
  Євченко В.В. Готська мова : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
347836
  Патєха Ю.І. Готський суперстрат в іспанській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181-186
347837
  Галата С. Готуватися до вступу-2018 уже сьогодні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Члени колегії Міністерства освіти і науки обговорили "проблемні місця" вступної кампанії 2017 та ін.
347838
  Стоєцький Валентин Готуватися до пожежної безпеки в холодну пору року // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 25-26
347839
  Чорнойван Г. Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 4
347840
   Готуємо освітніх експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Семінар з питань підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів України відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
347841
  Макарська Н. Готуємо фахівців-аграрників спільно / Наталія Макарська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 48-49. – ISSN 1811-377X


  У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками Наукової бібліотеки вишу з нагоди ювілею освітньої установи, ...
347842
  Нетребенко А. Готуємо фахівців для рятувальних підрозділів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-35 : фото
347843
   Готуємося до вступної кампанії / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час регіональних нарад-семінарів, які відбулися протягом останіх двох тижнів, обговорювали особливості вступної кампанії наступного року. Роз"яснення надавали представники Міністерства освіти і науки, Українського центру якості освіти і Державного ...
347844
  Приходько С.І. Готуємося до екзаменів з фізики // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
347845
   Готуємося до Євро-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про нараду з організації підготовки університетських гуртожитків для проживання вболівальників під час Євро-2012, на якій були присутні декани факультетів, директори інститутів, їх заступники з виховної роботи, адміністрація Студмістечка, ...
347846
   Готуємося до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 3


  Про підготовку до ювілею Тараса Шевченка в університеті: інформація в.о. зав. кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології проф. О.М. Сліпушко про проведення конференції "Творча постать Тараса Шевченка: традиції ...
347847
  Снігир Т. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання : тестові завдання
347848
  Чорнобай Наталія Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання! : урок тематичного тестування у 9 класі за темою "Лінгвістика тексту"
347849
  Горох В.П. Готуємося до зовнішнього оцінювання з математики // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 25-35
347850
  Харківська Н.І. Готуємось до ЗНО-2012. Персоналії / Н.І. Харківська, О.О. Івакін // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 7 (287). – С. 3-39
347851
  Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
347852
  Мокрогуз О.П. Готуємось до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети : [навч. посібник] / О.П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2012. – 78, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1635-5
347853
  Бабенко Н.А. Готуємось до іспитів : на допомогу абітурієнту / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978-966-333-672-5
347854
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-780-7
Кн. 1. – 2008. – 128 с.
347855
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 6(66)). – ISBN 978-966-333-790-6
Кн. 2. – 2008. – 143с.
347856
  Сліпушко О. Готується музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  І нашому університеті ведеться робота щодо практичного втілення у життя думок членів Гуманітарної Ради при Президентові України щодо створення музейної експозиції, присвяченої діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ректор університету Л.В. ...
347857
  Осипчук Н. Готуй знання з осені // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 109). – С. 3


  ЗНО-2018: для всіх випускників важливі українська мова і література.
347858
  Заграйчук Ю. Готуй сани влітку // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Центр довузівської підготовки ун-ту, який почав підготовку абітурієнтів до вступної кампанії.
347859
  Сірук М. Готуймо "Нюрнберг - 2" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 3


  Експерти "Дня" пропонують у Женеві обговорювати не українську кризу, а російську проблему.
347860
  Самойлов Юрій Готуймо сани влітку або зима без Єгипту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
347861
  Приходько С.І. Готуймося до екзаменів з фізики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
347862
   Готуймося до екзаменів з фізики / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Т. Власенко, Г. Погребна, І. Васьківський // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
347863
  Авраменко О. Готуймося до ЗНО : (Як писати власне висловлення?)
347864
  Черніков І. Готуймось до перевиборів міських та селищних рад / І. Черніков. – Харків, 1929. – 99с.
347865
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
1. – 1976. – 50с.
347866
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
2. – 1976. – 64с.
347867
  Миколюк О. Готуйся до тестів взимку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  "За два тижні почнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання".
347868
   Готуйтесь до масовіх гімнастичних змагань. – К, 1941. – 48с.
347869
   Готують офіцерів інформаційно-медійних структур для ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За дорученням Міністра оборони України генерал-полковника С. Полторака у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка проводяться п"ятиденні тренінги для мобілізованих журналістів. Начальник Військового інституту генерал-майор В. Балабін ...
347870
  Білоус І. Готуючи інженерну еліту для країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  У національному університеті біоресурсів і природокористування України урочисто відкрили перший у державі навчально-технологічний центр Тов. "КУЕ-Україна".
347871
  Бестюк І.І. Готуючи селянську зміну / І.І. Бестюк. – К., 1989. – 31с.
347872
  Резніченко В.М. Готуючись до уроку хімії / В.М. Резніченко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-130-5
347873
   Готфрид Бенн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-141. – ISSN 0130-6545


  Немецкий поэт, эссеист, прозаик, драматург
347874
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716 / И.Б.Погребысский. – 2-е изд., дополн. – Москва : Наука, 2004. – 269с. – (Научно-биографическая литература / Редколл.:Н.П.Лаверов, Б.Ф.Мясоедов и др.). – ISBN 5-02-032752-2
347875
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. / И.Б. Погребысский. – М., 1971. – 320 с.
347876
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 51с.
347877
   Готфрид Келлер (1819-1890) : Методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня смерти. – Москва, 1965. – 13 с.
347878
  Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – Москва, 1972. – 239с.
347879
  Шекет Ю. Готфрид Лейбниц: Самый учащийся из смертных // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
347880
  Сохацький М.П. Готфрид Оссовський - дослідник трипільської культури Тернопольщини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 256-262. – ISSN 2227-4952
347881
  Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138
347882
  Давлєтов О. Готфрід Федер - "невдалий економічний паладин" фюрера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 56-65. – ISBN 978-966-02-7255-2
347883
  Фридлендер Г.М. Готхольд-Эфраим Лессинг. 1729-1781 / Г.М. Фридлендер. – Л.-М., 1958. – 116с.
347884
  Лассаль Ф. Готхольд Эфраим Лессинг / Ф. Лассаль
3. – 260с.
347885
  Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. / В.П. Буданова. – Москва, 1990. – 231с.
347886
   Готы и Рим : Сборник научных статей. – Киев : Стилос, 2006. – 256с. – (Бібліотека Vita antiqua). – ISBN 966-8518-52-7
347887
   Гофман Ернест Карлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-55 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
347888
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 30-31
347889
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 31. – ISBN 966-95774-3-5
347890
  Буров С. Гофмановский след в романе "Доктор Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
347891
  Делчев Г. Гоце Делчев во спомените на современиците / Г. Делчев. – Скопjе : Култура, 1963. – 340, [4] с.
347892
  Полянски Х.А. Гоце Делчев и его время / Х.А. Полянски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
347893
   Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движенье : материjали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раганьето на Гоце Делчев. – Скопjе : Гоце Делчев, 1973. – 410 с.
347894
  Полjански Х.А. Гоце Делчев и неговото време / Х.А. Полjански. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
347895
  Дюран Гоцо, или "пуп моря" : Одісея: Калипсо / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 94-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
347896
   Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
347897
  Ундалова Василиса Гоша Куценко: "Я не Иной! Я, скорее, Лысый!" : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 28-31 : Іл.
347898
  Машбаш И. Гошевнай : роман / И. Машбаш; пер. с адыг. Ю Сбитнева. – Москва : Современник, 1990. – 459 с.
347899
  Михайлова В.Г. Гошка - партизанский сын / В.Г. Михайлова. – Симферополь, 1971. – 303с.
347900
  Ломаєв О.О. Гощинський район Волинської карстової області / О.О. Ломаєв, М.М. Волеваха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
347901
  Мочульський Михайло Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини : Відбитка з "Нашої культури" / Мочульський Михайло; Бібліотека "Нашої культури", видає проф. д-р Іван Огієнко. – Львів, 1936. – 44 с.
347902
  Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР / В.И. Вейц. – Москва, 1960. – 56с.
347903
   Гоян Віта Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 95. – ISBN 978-966-2726-03-9
347904
   Гоян Олесь (Олександр) Яремович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 96. – ISBN 978-966-2726-03-9
347905
  Хартли Д. ГПС в действии / Д. Хартли. – Москва : Машиностроение, 1987. – 328с.
347906
  Сосюра У. ГПУ : Поема / У. Сосюра; З укр. мови перекл. Іл. Барашка. – Минск : Белдзяржвыдавецтва, 1930. – 16с.
347907
  Котляревский Н.А. Гр. Алексей Толстой как сатирик // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – [Б. м. : б. и., 1896. – [44] с.
347908
  Денисюк И Гр. Алексея Толстого : его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1907. – VI, 112 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На с. 1 дарственная надпись от автора
347909
  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1789-1837) и его пессимизм. – [Москва], 1891. – 81-108, 49-74 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Вопросы философии и психологии, кн. 10, 11
347910
  Булгаков А.Ф. Гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский : Разбор их произведений с характеристикой особенностей творчества / Автоном Булгаков. – Санкт-Петербург : Тип. Каневского и Ваплавовича, 1910. – [4], 110 с.
347911
  Вишенський В.А. Гра - не тільки розвага // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 72-76. – ISSN 1029-4171
347912
  Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 108-117. – ISSN 1563-3349
347913
  Гусєва О.В. Гра - спосіб актуалізації процесу навчання (ігрові ситуації на уроках географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 23-26 : табл.
347914
  Лондон Д. Гра / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 52с.
347915
  Бондарєв Ю.В. Гра / Ю.В. Бондарєв. – К, 1987. – 363с.
347916
  Перевєрзєва Н.І. Гра "Веселі велосипедисти" (Практичне заняття з основ безпеки життєдіяльності для учнів 5-9 класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 38-40 : фото
347917
  Медведчук Л.І. Гра "Економічний брейн - ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 22-23
347918
  Бедлінський О.І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.26-32
347919
  Юркевич О.В. Гра "Найрозумніший" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 28-34, 48
347920
  Могильна Л.М. Гра "Рідний край Донецький" : (позакласний захід з краєзнавства) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 30-32
347921
  Авакумова Т.В. Гра "Юні географи" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 31-32
347922
  Соколов Б. Гра без нічиєї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 5


  Нинішній конфлікт на Донбасі триватиме до перемоги однієї зі сторін. Україна ж зможе перемогти лише за відмови нинішніх західних лідерів від проведення мюнхеенської політики заспокоєння агресора.
347923
  Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі ... – ISBN 978-966-2246-02-5
347924
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ : Дніпро, 1978. – 482с.
347925
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – К., 1983. – 349с.
347926
  Гессе Герман Гра в бісер / Гессе Герман. – Київ : Вища школа, 1983. – 349с.
347927
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Г. Гессе; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України ; [пер.з нім.Є.О.Поповича]. – Харків : Фоліо, 2001. – 510 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1516-3
347928
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є.О. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 542, [2] с. – Пер. за вид.: Das Clasperlenspiel / Hermann Hesse, 1978 . - Лауреат Нобелівської премії з літ. 1946 р. - Сер. заснована у 2011 р. – (Бiблiотека Нобелiвських лауреатiв). – ISBN 978-966-03-6911-5
347929
  Сюндюков І. Гра в Господа Бога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Карибська криза й доля людства. Результат військово-політичного протистояння в момент Карибської кризи визначався не лише військовим потенціалом, економічним рівнем розвитку і моральним духом суспільства в двох тодішніх наддержавах СРСР і США — але й ...
347930
  Лапаєв Ю. Гра в дружбу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Як розуміти потепління відносин між Москвою та Анкарою і які наслідки воно матиме.
347931
  Черевко А. Гра в ідеологію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Провладна партія вирішила розробити національну ідею.
347932
  Сенчишин Ярина Гра в королеву : Поезії / Сенчишин Ярина; Худож.оформ. В.І.Сави. – Львів : Каменяр, 1995. – 88с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя"). – ISBN 5-7745-0649-5
347933
  Пагіря О. Гра в піжмурки // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С.46-48. – ISSN 1996-1561


  Сприйняття української проблеми під час та після Другої світової війни еволюціонувало крізь польську та російську призму до перспективи унезалеження України.
347934
  Лященко І.А. Гра в політиці та гра в політику (український вимір) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
347935
  Побідимський Р. Гра в спартака / Р. Побідимський. – Х., 1926. – 64с.
347936
  Павленко О.Е. Гра в субкультурі гіппі (українській контекст) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
347937
  Коритко Р.Ф. Гра ва-банк : повісті / Р.Ф. Коритко. – Київ, 1989. – 206 с.
347938
  Захожа Ганна Гра великої людини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 120-123. – ISSN 0130-5212
347939
  Талько Оксана Гра граней : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-120 : Іл.
347940
  Томашевский В.О. Гра для всіх. / В.О. Томашевский. – К., 1966. – 58с.
347941
  Бикова Т.В. Гра жіночого і чоловічого світів гуцульського кохання в українській літературі I половини XX століття // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 285-294. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
347942
  Шаповал Ю. Гра з XX століттям // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 2-4


  Роберт Конквест "Роздуми над сплюндрованим сторіччям" та Мирослав Попович "Червоне століття" - обидва "пофарбували XX століття в червоний колір.
347943
  Іщенко Н. Гра з балканським порохом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 14


  Боснія та Косово як найгарячіші точки Європи...після України.
347944
  Лотоцька О. Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 419-424. – (Літературознавство ; Вип. 27)
347945
  Маєвська Н.М. Гра з читачем як спосіб популяризації постмодерністської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 26-30


  У статті розглядаються основні прояви гри з читачем та їх вплив на популяризацію постмодерністської літератури. В статье рассматриваются основные проявления игры с читателем и их влияние на популяризацию постмодернистской литературы. The article ...
347946
  Станку З. Гра зі смертю / З. Станку. – Пер. з румунської. – Київ : Дніпро, 1973. – 224с.
347947
  Гаврилів О. Гра зі смертю... / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-966-2598-51-3
347948
  Сюндюков І. Гра із вогнем. "Справа Василя Кочубея": донос на Мазепу та його наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
347949
  Ворожбит О. Гра на випередження. Чого вчить і чим загрожує новий виток економічного націоналізму в Китаї та США // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 14 (542), 6-12.04.2018. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
347950
  Даниленко В. Гра на одному акорді // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х


  Про подорожній щоденник Анни Порядинської "Світ від кінця до краю"
347951
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 252 с. – ISBN 966-1516-32-7
347952
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-1516-32-7
347953
  Данькова Наталія Гра на своєму полі // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 1/2, 3/4 (71/72). – С. 70-73


  На початку 2010 р. укр. канали не лише активно запускали перевірені сіквели та талант-шоу, а й розпочали виробництво серіалів власними силами з розрахунком на вітчизняний ринок (укр. телебачення)
347954
  Райхель Ю. Гра нервів на Босфорі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 лютого (№ 24/25). – С. 20


  Москва знову мріє про Протоки.
347955
  Мацьків М.Я. Гра слів в англомовних рекламних текстах як перекладацька проблема // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 191-193
347956
  Вознюк А.М. Гра слів в англомовній дитячій літературі й особливості її перекладу українською // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 197-198
347957
  Олексин О.З. Гра слів як перекладознавча проблема (на матеріалі Шекспірової драми "Макбет" та її українських інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-448. – Бібліогр.: Літ. : с. 448; 17 п. – ISSN 1729-360Х
347958
  Семеніхіна О.С. Гра слів як проблема перекладу (на матеріалі творів Ч. Діккенса "The Adventures of Oliver Twist" і "Hard Times" та їх перекладів українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 181-188
347959
  Кузьменко А. Гра студентів і президентів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-49


  Школа Алексєєва
347960
  Мантуло Н.Б. Гра та іграїзація в зв"язках із громадськістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Іграїзацію PR-комунікацій протягом усієї історії розвитку зв"язків із громадськістю слід розглядати як стратегію продуктивної поведінки, коли завдяки апеляції до природної схильності індивідуума до гри досягається максимальна ефективність соціальних ...
347961
  Губенко Т.О. Гра та іграшка дитини дошкільного віку в сім""ї / Т.О. Губенко. – К, 1940. – 53с.
347962
  Єрмоленко В.А. Гра та спорт в контексті конкурентоспроможності країн та народів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 127-134


  В статті обґрунтовується необхідність дослідження ролі гри у формуванні потенціалу конкурентоспроможності, а також в забезпеченні лідерських позицій в світі. Пропонується розробити індекс спортивного розвитку країн. В статье обосновывается ...
347963
  Москалець К. Гра триває : Літературна критика та есеїстика / Костянтин Москалець. – Київ : Факт, 2006. – 240с. – ("Висока полиця"). – ISBN 966-359-102-1
347964
  Курков А.Ю. Гра у відрізаний палець / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка ; худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2015. – 536, [4] с. – ISBN 978-966-03-7291-7
347965
  Аболєшева А. Гра у квача, або рецепт кави Іллєнка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 327-330


  Про фільм "Вечер накануне Ивана Купала" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1968).
347966
  Гаврилюк Н.І. Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 261-267. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
347967
  Гаврилюк Н. Гра у класиків, або очікування Нобелівської премії
347968
  Вишенський В.А. Гра фан-тан // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
347969
  Вишенський В.А. Гра цзяньшицзи // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 75-81. – ISSN 1029-4171
347970
  Родич Ольга Гра як активна форма навчання на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 8-9
347971
  Мізрахі М.В. Гра як атрибут постмодерних комунікацій : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01. / Мізрахі М.В. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
347972
  Журба С.С. Гра як засіб пародіювання класичного роману "Жанна-батальйонерка" Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 224-229
347973
  Кучерук О. Гра як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів до вивчення української мови / О. Кучерук, Т. Сушкевич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263
347974
  Росул Т.І. Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 24--31. – ISSN 2072-1692
347975
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3088-X
Кн.1 : Перший проект - "Гра в етері". – 2005. – 199с.
347976
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3089-8
Кн.2 : Другий проект - "Лексична толока". – 2005. – 271с.
347977
  Клименко К.В. Гра як предмет математичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються переваги та недоліки математичної моделі гри в теорії ігор і пропонується розгляд синергетич-ної методології як перспективного підгрунтя дослідження гри. Advantages and disadvantages of mathematical model of game in the theory of play ...
347978
  Плющева М.О. Гра як привілей людини: обумовленість тілесністю та мовою // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 64-65
347979
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Бойченко М.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.178-189
347980
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Бойченко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 24с.
347981
  Жданько А. Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 57-74. – ISBN 978-617-640-162-9


  У сучасному науковому пізнанні, художній та суспільній практиці глибоко вкоренилося уявлення про гру як одну з ключових універсалій людського мислення і соціокультурної діяльності. Згідно зі спостереженнями М. Епштейна, «проблема гри стає актуальною, ...
347982
  Кисла Т. Гра як системотворча домінанта постмодерністського фемінного роману // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 111-119. – ISBN 966-7773-70-1
347983
  Худик В.Б. Гра як соціокультурний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 81-84. – ISSN 1729-360Х
347984
  Кашуба Є. Гра як спосіб стимулювання в учнів інтересу до предмета // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
347985
  Когут О Гра як сюжетна матриця драми Неди Нежданої "Коли повертається дощ" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 65-71
347986
  Гаврило І. Гра як художній засіб у романі Джуліана Барнса "Як все було" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-113. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
347987
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.207-224
347988
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
347989
  Жигун С. Гра як художній прийом у новелістиці Майка Йогансена та Юрія Яновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-58. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
347990
  Бойченко М.І. Гра, гра в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 76-77. – ISBN 966-642-073-2
347991
  Котирло В.К. Гра, навчання та праця в житті дошкільника. / В.К. Котирло. – К, 1968. – 48с.
347992
  Теппер Ю.М. Гра, партія, зутріч... / Ю.М. Теппер. – К., 1964. – 167с.
347993
  Вежбовська Л. Грааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого, або Авангардні трансфузії у мистецтві майбутнього // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 387-393. – ISBN 978-966-8917-14-1
347994
  Шевцов И.М. Грабеж / И.М. Шевцов. – М, 1988. – 267с.
347995
  Лесков Н.С. Грабёж / Н.С. Лесков. – М., 1982. – 63с.
347996
  Жаколио Л. Грабители морей / Л. Жаколио. – Таллин, 1992. – 398с.
347997
  Мариниченко П.А. Граблі української політики = The faults of Ukrainian politics / Павло Мариниченко ; [ред.: О.Ф. Дандар, В.А. Мишко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 57, [2] с.
347998
  Гуржій О.І. Грабовецький Володимир Васильович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 232-233. – ISSN 0130-5247


  Некролог.
347999
  Фурса С.Я. Грабовська Оксана Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42. – ISBN 978966-97130-0-1
348000
   Граве Дмитро Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 32-34. – ISBN 966-02-0537-6
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,