Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
326001
  Колот А.М. Вплив глобалізації економіки на соціально-економічні процеси // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 140-150. – ISBN 966-521-126-9
326002
  Капранова Л.Г. Вплив глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 107-111. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
326003
  Кузьмін П.В. Вплив глобалізації на діяльність національних правлячих еліт // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 164-173. – ISBN 966-628-134-1
326004
  Самойленко В.О. Вплив глобалізації на еволюцію конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 68-77.
326005
  Орел В.М. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2524-0455
326006
  Онищенко О.Б. Вплив глобалізації на місцеве самоврядування в Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-67. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
326007
  Лущенко А. Вплив глобалізації на національну державу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 9-10
326008
   Вплив глобалізації на освітні реформи / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 275-276. – ISBN 978-966-2748-97-0
326009
  Кочергіна Н. Вплив глобалізації на регіональний економічний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми впливу глобалізації на економіку окремих розвинених країн світу, виникнення між групами країн неприпустимого розриву, що призводить до поширення кризових явищ у світовій економіці. Досліджено взаємозв"язок глобалізації та ...
326010
  Олексюк О.І. Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19
326011
  Горбась І. Вплив глобалізації на розвиток диверсифікаційних процесів у країнах з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання взаємозв"язку глобальних світових ринкових трансформацій та країн з перехідною економікою з урахуванням відкритості та готовності останніх до активної інтеграції у ці процеси. Interrelation of global world market transformations ...
326012
  Кушнерик В.В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 30-34. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
326013
  Старинський М. Вплив глобалізації на розвиток правового регулювання банківської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-61.
326014
  Швабій К.І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 137-144
326015
  Долішній М.І. та інш. Вплив глобалізації на стратегію розвитку регіонів України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-38


  Завдання Фонду держмайна на перспективу та підсумки 2001 р.
326016
  Микуляк О. Вплив глобалізації на структурні зміни у фінансовій системі України / О. Микуляк, Я. Терлецька // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 35-41. – ISSN 2078-5860


  Глобалізація, яка охопила сучасне суспільство, уніфікує світовий простір, сприяє зростанню рівня взаємопов"язаності різних країн, розширює та лібералізує зовнішньоекономічні зв"язки, визначає орієнтацію на світовий ринок. Ступінь готовності держави до ...
326017
  Радзієвська С. Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв"язків України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 23-29. – ISSN 1810-3944
326018
  Єдаменко Г.В. Вплив глобалізації на трансформацію соціальної політики // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 116-122
326019
  Касабова І.А. Вплив глобалізації світової економіки на національний соціально-економічний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 75-84
326020
  Дворак М.С. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток українського ринку страхових послуг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-74
326021
  Комарницький І.Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / І.Ф. Комарницький, А.А. Антохов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 220-227. – ISSN 1562-0905
326022
  Комарницький Іван Федорович Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / Комарницький Іван Федорович, Антохов Андрій Анатолійович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 220-228. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито особливості впливу економічного, політичного, технологічного, культурного контекстів глобалізації на функціонування міжнародного та українського ринків освітніх послуг; охарактеризовано зміни, які вносить у функціонування європейського та ...
326023
  Стежко Н. Вплив глобалізації та інтеграції на регулювання світогосподарських процесів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 167-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
326024
  Козюк В. Вплив глобалізації фінансових ринків на процентні ставки: аспекти монетарної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-43
326025
  Супрунова І.В. Вплив глобалізаційних процесів на банківську систему України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 357-364. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
326026
  Коренева О.Г. Вплив глобалізаційних процесів на принципи і методики бухгалтерського обліку банківських установ України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 171-177
326027
  Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України: оцінка загроз та можливостей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-9
326028
  Кучик О. Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію механізмів здійснення миротворчих операцій ООН в 1990-х рр. / О. Кучик, О. Гогоша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 26-33. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
326029
  Коваленко О.В. Вплив глобалізаційних чинників на стан фінансової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 206-213. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
326030
  Купріков І.В. Вплив глобальних кліматичних змін на річковий стік (огляд та аналіз сучасних досліджень) / І.В. Купріков, С.І. Сніжко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 122-133
326031
   Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1648-18-9
326032
  Солодовнікова І.І. Вплив глобальних світових процесів на економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття глобалізації як об"єктивний процес, що відбувається в сучасних умовах. Проаналізовано складні процеси, які відбуваються в економіці України та можливість їх адаптації до процесів глобалізації.
326033
  Кондратенко Д. Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності / Д. Кондратенко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні напрями глобального реформування систем фінансового регулювання. Розкрито сутність макропруденційної політики та пруденційного регулювання. Показано вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності. В ...
326034
  Матвєєва О.В. Вплив глобального кіберанархізму на сучасні міжнародні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 90-95


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кіберанархізм", "інфоранархізм", "криптоанархізм", визначає їх особливості, вплив відносин між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових інформаційно-комунікаційних ...
326035
  Заліско О.І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заліско Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
326036
  Городня Н.Д. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 92-101. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
326037
  Ніколайчук С. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на платіжний баланс України та динаміку його основних показників / С. Ніколайчук, І. Каушан // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 32-39
326038
  Ковтонюк О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 11-16. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
326039
  Передерієв Є. Вплив глобальної юридичної системи на міжнародні морські правовідносини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 143-146. – ISSN 0132-1331
326040
  Ювченко А.І. Вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик: на прикладі країн Східної та Південної Азії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 126-132


  У статті йдеться про глокалізацію ґендерних відносин та її вплив на формування концептуальних державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії. В статье речь идет о глокализации гендерных отношений и ее влиянии на формирование ...
326041
  Лук"яненко І.А. Вплив глюкагону на жовчоутворювальну функцію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних дослідах на голодних собаках із холецисто-дуоденальними фістульними трубками при обтурованій загальній жовчній протоці вивчали вплив глюкагону на рівень холерезу та хімічний склад жовчі. Установлено, що глюкагон стимулює жовчосекреторну ...
326042
  Корнєєва Ю. Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне функціонування ринкової економічної системи передбачає запровадження відповідної монетарної та валютної політики, які значною мірою впливають на всі економічні процеси у країні. Правильно обраний валютний режим у поєднанні з вдало розробленою ...
326043
  Служинська З. Вплив голодомору 1933 року на зміну генофонду / З. Служинська, О. Служинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 95-105. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
326044
  Іванов С.Ю. Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграцію сільського населення до Харкова / С.Ю. Іванов, О.М. Солошенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 66-73. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866


  Згадується В. Сергійчук.
326045
  Дринь Д.О. Вплив голодування на рівень експресії протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 в клітинах раку простати людини (РС-3) // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив голодування на рівень експресії протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 в клітинах раку простати людини (РС-3). Експресія протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 як на рівні мРНК, так і на рівні білків ...
326046
  Пилипишин В. Вплив горизонтального законодавства ЄС на розвиток державного управління в державах - членах ЄС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 180-186
326047
  Бондаренко Л.Б. Вплив гормонально-активної форми вітаміну D3 на BrCN-фрагменти колагенів і типу курчат / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-66. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на курчатах проведено вивчення BrCN-фрагментів колагену І типу при рахіті та введенні сполук D-вітамінної природи. Після розділення BrCN-фрагментів на сефадексі G-50 було одержано по 6 фракцій пептидів. У результаті вивчення ...
326048
  Шидловський П.С. Вплив господарсько-культурного типу (ГКТ) на світогляд пізньопалеолітичного населення Східної Європи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-36. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається вплив деяких аспектів господарства на ідеологічну сферу в суспільствах при льодовиках мисливців на мамонтів лісостепової підзони Східної Європи другої половини пізнього палеоліту.
326049
  Зельдіна О. Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій / О. Зельдіна, В. Гришко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 19-23. – ISSN 2308-9636
326050
  Машенцева Л.Д. Вплив господарської діяльності людини на розвиток яружної ерозії в південній частині Правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 9)
326051
   Вплив господарської діяльності на гідрохімічний режим та якість води р. Рось / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 37-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
326052
  Любич І.Й. Вплив господарської діяльності на ландшафти України та шляхи їх відновлення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 54-63 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  У результаті аналізу сучасного стану природних комплексів виділені деякі характерні природно-антропогенні ландшафти. Узагальнені джерела впливу на компоненти ландшафту в результаті господарської діяльності. Накреслені шляхи відновлення ландшафту.
326053
  Семенова Вплив гострого та повторювального холодового стресу на клітини системи імунітету в експерименті : дис. … канд. біол. наук : 03.00.09 / Семенова Яніна-Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. установа "Ін-т генетичної та регенеративної медицини Нац. акад. наук України". – Київ, 2021. – 202 арк. – Додатки : арк. 171-202. – Бібліогр.: арк. 152-170
326054
  Семенова Вплив гострого та повторювального холодового стресу на клітини системи імунітету в експерименті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Семенова Яніна-Марія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
326055
  Малько Максим Миколайович Вплив гострого та хронічного стреса на вміст цинку в клітинах : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Малько Максим Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
326056
   Вплив гострої гіпоксії на стан макрозообентосу Київського водосховища взимку 2009-2010 рр. / Ю.В. Плігін, В.В. Беляєв, К.П. Каленіченко, С.Ф. Матчинська, Н.І. Железняк, Т.М. Короткевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 165-173


  Внаслідок гострої гіпоксії у Київському водосховищі взимку 2009-2010 рр. відбулася масова загибель оксифільних понто-каспійських безхребетних: дрейсен, гамарид поліхет. Початок відновлення популяцій цих організмів відмічено тільки в літоралі восени ...
326057
  Бачкур Р. Вплив граматичних характеристик твірних слів на структуру словотвірних парадигм // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 147-150. – ISSN 0320-3077
326058
  Кудрявцева О. Вплив граматичного фактора на сполучуваність прийменників з іменниками в сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного і наукового стилів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 128-135. – (Германська філологія ; Вип. 407)
326059
  Карнаухов В.Г. Вплив граничних умов на активне демпфування коливань в"язко-пружної прямокутної пластини за допомогою розподілених п"єзоелектричних включень / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується вплив граничних умов на активне демпфування усталених коливань прямокутної пластини. Розглядається шарнірне та жорстке закріплення торців пластини. Для розрахунку різниці потенціалів, необхідної для компенсації механічного ...
326060
  Забашта Ю.Ф. Вплив граничного шару на розповсюдження звуку в світловодиих волокнах / Ю.Ф. Забашта, С.П. Сенчуров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 391-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розв"язано задачу про поширення звуку в світловодному волокні з граничним шаром. Передбачено новий фізичний ефект, який обумовлений наявністю граничного шару і може бути покладений в основу методу контролю граничного шару.
326061
  Чижевська Л.Т. Вплив гранулометричного складу грунту на екологічну стійкість природних систем Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 22-24 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
326062
   Вплив греблі малої ГЕС на стан річки Шипот / О.Ю. Сухарева, Т.С. Рябухіна, Делеган-Кокайко, С.М. Сухарев // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 51-54. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
326063
  Баляс І. Вплив греко-католицького духовенства на суспільно-політичне життя Волинської губернії в другій третині XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 139-142. – ISSN 2222-5250
326064
  Ключівський І. Вплив Греції на спільну європейську валюту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 32-33
326065
  Капля М.О. Вплив гри на розвиток дитячої особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
326066
  Юхименко Н. Вплив Григорія Сковороди на розвиток філософської думки в Україні // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 225-232. – ISBN 978-617-640-200-8


  Підґрунтям для філософських пошуків Григорія Сковороди стали багатовікова українська ментальність і доробок учених Києво-Могилянської академії. Філософ завершував добу Бароко і відкривав двері культури для Просвітництва і Романтизму. Він започаткував ...
326067
  Опалько Ю. Вплив громадських організацій на виборчий процес // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 13-17.
326068
  Герасименко І.А. Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
326069
  Мамус М.П. Вплив громадських організацій на морально-християнське виховання молоді // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 77-85. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
326070
  Арабаджиєв Д. Вплив громадських організацій на сучасне українське політичне поле // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 233-241
326071
  Гринюк Б.М. Вплив громадських та наукових діячів на світогляд Івана Стачука (1894 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 167-179. – ISSN 2078-1849
326072
  Пастовенський О. Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (983). – С. 5-9. – ISSN 0131-6788


  У статті визначено діапазони впливу громадських чинників на складові управлінського циклу. Запропоновано методику моніторингу тенденцій розвитку системи управління загальною середньою освітою - від державної до державно-громадської, ...
326073
  Білокриницький В. Вплив громадсько-політичних тенденцій в Німеччині на прийняття зовнішньополітичних рішень ФРН щодо України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 43-46
326074
  Жив"юк А.А. Вплив громадсько-політичної та літературної / Жив"юк А.А. – Київ, 2002. – 21 с.
326075
  Жив"юк Андрій Анатолійович Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і-1990-і роки) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Жив"юк А.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
326076
  Жив"юк Андрій Анатолійович Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і - 1990-і роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Жив"юк Андрій Анатолійович; КНУТШ. Центр українознавства. – Київ, 2002. – 207л. – Додаток: л.192-207. – Бібліогр.: л.164-192
326077
  Барановський Ф. Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 198-218. – ISSN 2524-0137
326078
  Половець В.М. Вплив громадської думки / В.М. Половець. – Київ : Політвидав України, 1983. – 96 с. – (З досвіду партійної роботи. Іделогічна робота)
326079
  Прокопова К.В. Вплив громадської думки на політичні процеси в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 254-255
326080
  Федорова О. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів державними органами управління // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 206-214. – ISSN 0132-1331
326081
  Нестерович В.Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 96-103
326082
  Волощенко О.О. Вплив громадськості на прийняття суспільно-політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 82-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі питання про місце і роль громадської думки у державному управлінні. In the article some questions about place and role of public opinion in the state administration are considered.
326083
  Цибульська Ю.В. Вплив громадськості на судову владу // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 98-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Громадський вплив -це фактор демократизації будь-якої інституції. Він підвищує якість роботи органів судової влади та допомагає досягненню відкритості та прозорості їхньої діяльності. Також взаємодія влади та громадськості спостерігається ...
326084
  Іванчо В.І. Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 51-60. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
326085
  Середа В. Вплив громадянського виховання на формування правової культури молодих виборців // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-88.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
326086
  Білокопитов Д.В. Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 115-124
326087
  Біденко Ю.М. Вплив громадянського суспільства та міжнародних організацій на формування державної гендерної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 17-25. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
326088
  Сенько В.В. Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідейно-теоретичні основи громадянської освіти, проаналізовані основні підходи до визначення громадянської освіти, досліджено вплив на становлення демократичної політичної системи та стан громадянської освіти в Україні. В статье ...
326089
  Огієнко А.В. Вплив грошових переказів трудових мігрантів України на розвиток економіки / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 41-45. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
326090
  Олешко А.А. Вплив грошово-кредитної політики на економічний цикл // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 31-36
326091
  Крупка І.М. Вплив грошово-кредитної політики на інвестиційну діяльність в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 39-40. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано на основі теоретичних положень грошово-кредитну політику НБУ та її вплив на інвестиційну діяльність в Україні. Based on theoretical foundations the monetary policy of National Bank of Ukraine and its impact on investment activity are ...
326092
  Паливода К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-67.
326093
  Шевченко А.А. Вплив грошової маси на економічний розвиток України / А.А. Шевченко, О.П. Дяченко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
326094
  Кічурчак М. Вплив грошової системи на процес виробництва суспільних товарів в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 280-289. – ISSN 0201-758Х
326095
  Ситар О.В. Вплив ґрунтових бактерій на формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-128. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Вивчено вплив монокультур та змішаних культур Bradyrhizobium japonicum 634 b з представниками родів Bacillus та Azotobacter на процес формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу в рослин сої. Встановлено, що формування ...
326096
  Листопадський М.А. Вплив грунтового зволоження на формування орнітофауни деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова" (нерепродуктивний період) // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 2016. – Т. 27, № 3/4. – C. 55-69. – ISSN 1726-1112
326097
  Євтушенко Т.В. Вплив грунтозахисних технологій вирощування на поживний режим чорнозему типового / Т.В. Євтушенко, О.Л. Тонха, О.В. Піковська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
326098
  Горох О.О. Вплив групового психологічного тренінгу на формування рис особистості // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 72-73
326099
  Килинчук О.Є. Вплив гудвілу на підвищення конкурентоспроможності у туризмі // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 14-18. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
326100
  Красновський В.М. Вплив гуманістично орієнтованого навчання на психічні стани школярів : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Красновський В.М.; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2000. – 17л.
326101
  Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 163 л. – Бібліогр. : л. 148-163
326102
  Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
326103
  Бойко М.О. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 96-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
326104
  Расевич В.В. Вплив густоти та мінерального живлення на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу / В.В. Расевич, Н.В. Шагурська, І.В. Расевич // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 117-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
326105
  Бушак С.М. Вплив Д.І. Менделєєва на формування наукового світогляду Володимира Івановича Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 17-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
326106
  Лавренюк О.О. Вплив давньоруської культури на формування українського вбрання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 75-80. – ISSN 2225-7586
326107
  Венрнігора Н.М. Вплив давньоукраїнської міфології та фольклору на формування жанрової тематики видань для дітей // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 38-42


  Дослідження жанрової тематики видань для дітей неможливо здійснити ґрунтовно без осмислення впливу міфології та фольклору на її формування. У статті розглядається зв"язок фольклорних і літературних жанрів творів для дітей. The research of genre ...
326108
  Сіжук А.С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сіжук Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 286 арк. – Додатки: арк. 280-286. – Бібліогр.: арк. 257-280
326109
  Сіжук А.С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сіжук Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 29 с. – Бібліогр.: 29 назв
326110
  Мисака Г.В. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 35-48 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
326111
   Вплив двомісячної алкологізації на функціональну активність скоротливих білків plantaris щурів / О.М. Подпалова, Н.Є. Нурищенко, Ю.В. Цейслер, Л.І. Пелюх // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 19 (244)


  Доведено, що ушкодження скелетних м"язів щурів, спричинене двомісячною алкоголізацією, супроводжується окисною модифікацією скорочувальних білків і змінами функціонування актоміозинового комплексу
326112
  Капочкіна М.Б. Вплив двоокису вуглецю на зміни рівня океану / М.Б. Капочкіна, Б.Б. Капочкін // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 11-13
326113
  Гребенюк С. Вплив девальвації гривні у 2008-09 роках на національний дохід України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 26-28
326114
  Скоропад І.С. Вплив девальвації на банківську систему України / І.С. Скоропад, А.П. Усик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 271-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
326115
  Баронін А. Вплив девальвації на національний експорт: системні зміни в сучасному вимірі // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 48-54. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
326116
  Журавка Федір Олександрович Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність девізної політики центрального банку визначено зміст понять "девізна політика" та "валютна інтервенція". Досліджено особливості та види валютних інтервенцій (нестерилізовані та стерилізовані). Визначено вплив політики ...
326117
  Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 154-160. – ISSN 1993-6788
326118
  Журавка Федір Олександрович Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність девізної політики центрального банку визначено зміст понять "девізна політика" та "валютна інтервенція". Досліджено особливості та види валютних інтервенцій (нестерилізовані та стерилізовані). Визначено вплив політики ...
326119
  Переверзєва А.В. Вплив деградації грунтів на продовольчу безпеку / А.В. Переверзєва, В.П. Волков, В.О. Лях // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 10-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
326120
   Вплив дейтерієвої води на геном еукаріот: цитогенетична активність в allium-тесті / Т. Федоренко, Л. Лазаренко, О. Городна, С. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив дейтерієвої води на стабільність хромосом в клітинах кореневої меристеми проростків батуна (Allium fistulosum L.). Показана мутагенна активність важкої води в Allium-тесті. Зміни спектру аберацій хромосом під впливом дейтерієвої води ...
326121
  Терзі О.С. Вплив Декларації про державний суверенітет на розвиток конституційного ладу України / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 124-128. – ISSN 1728-3671
326122
  Гапоненко Г.І. Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів / Г.І. Гапоненко, Л.В. Кучечук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 202-207. – ISSN 2222-4459
326123
  Бичковська Л.С. Вплив деконструктивізму на сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні / Л.С. Бичковська, В.О. Чучупалова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 86-92. – (Технічні науки ; вип. 2 (78)). – ISSN 2306-5478


  "В статті розглянуті питання та проблеми, що виникають в архітектурі сучасності, зокрема в Україні, в результаті появи нового не притаманного для вітчизняного будівництва стилю – деконструктивізму. Проаналізовано основні ідеї, характеристики та ...
326124
  Гуща К. Вплив Декрету про землю 1917 року на сучасні земельні правовідносини: міф чи реальність? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 78-82
326125
   Вплив декстрану 70 на агрегацію протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ / Л.А. Коломієць, Д.М. Ложко, В.М. Заєць, О.Ю. Чуніхін, Н.В. Гордовська, О.І. Корнелюк // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (47). – С. 6-18. – ISSN 2076-0558
326126
  Татомир І.Л. Вплив демовативаційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
326127
  Чаграк Н. Вплив демографічних і соціально-економічних факторів на розвиток освіти людей похилого віку у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Глобальною проблемою ХХІ ст. є стрімке старіння населення, що створює суспільству багато викликів політичного, економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань суспільства - забезпечення соціальної адаптації та інтеграції людей похилого ...
326128
  Горіцина І.А. Вплив демографічних показників на розвиток вищої освіти в Україні / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.В. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи розвитку ринку надання освітніх послуг. Аналізуються динамічні процеси демографічних показників, що впливають на ринок освітніх послуг. Ключові слова: вища освіта, демографія, прогноз. Main tendencies of the development of a ...
326129
  Ткаченко Л. Вплив демографічних процесів на розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-27.
326130
  Карташова С.С. Вплив демографічних процесів на соціально-економічний розвиток міста Києва / С.С. Карташова, В.В. Рязанцева // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-52. – Бібліогр.: на 11 пунктів
326131
  Черкасов А.В. Вплив демографічних факторів на перспективи розвитку системи вищої освіти / А.В. Черкасов, О.В. Родіонов, Д.І. Поліщук // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 30-34
326132
  Астахова К.В. Вплив демографічних факторів на соціально-економічний розвиток вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
326133
  Третяк В.П. Вплив демографічних чинників на реалізацію програми розвитку соціальної сфери // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 176-183. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
326134
  Рудик В.К. Вплив демографічних чинників на фінансовий стан пенсійної системи України у сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
326135
  Бойченко Е. Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-29.
326136
  Цапок С.О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С.О. Цапок, В.Л. Бідак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 176-183. – ISSN 1562-0905
326137
  Афанасьєв Д.М. Вплив демографічного старіння на інститут сім"ї та солідарність між поколіннями / Д.М. Афанасьєв, Р.І. Сопко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 15-19. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
326138
  Кравченко М. Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 225-233
326139
  Ніколаєнка С.М. Вплив демографічної ситуації на контингент учнів і мережу загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-9 : фото, рис.
326140
  Шталтовна Ю.А. Вплив демократизації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 201-205
326141
  Кузло Д. Вплив демократичних засад на процес падіння комуністичних режимів у Чехословаччині та в Україні в другій половині XX століття на початку XXI століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 175-180. – ISSN 2519-1942
326142
  Мартиненко В.П. Вплив держави на податкову політику суб"єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 7-10.
326143
  Дєгтяр А.О. Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій / А.О. Дєгтяр, Р.Г. Соболь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 100-101. – Бібліогр.: 7 назв
326144
  Лютий І.О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України : ринок фінансових послуг / І.О. Лютий, Н.В. Дрозд // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 63-72. – Бібліогр.: 16 назв
326145
  Лагутін В.Д. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / В.Д. Лагутін, А.О. Ільїна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 58-66
326146
  Мороз С.А. Вплив держави на трудовий потенціал ВНЗ: державне управління чи державне регулювання? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-113. – ISSN 2220-1394


  Наведено результати порівняльного аналізу категоріального змісту державного управління і державного регулювання та розглянуто їх компетенцію щодо трудового потенціалу вищого навчального закладу як об"єкта державного впливу. Стаття містить визначення ...
326147
  Скиба М.В. Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі стрктурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
326148
  Слюсарчук О.П. Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
326149
  Горленко В.В. Вплив держави на формування українського громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-37
326150
  Стоян В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід / В. Стоян, Х. Худа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 19-30. – ISSN 1818-5754
326151
  Рак Р.В. Вплив державних запозичень на фінансову систему країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль державних запозичень на макро- і мікрорівнях в умовах перехідної економіки. The role of the state bonds on macro- and microlevel in conditions of transitive economy is investigated.
326152
  Воловодюк С.С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
326153
  Латинін М.А. Вплив державних органів влади на формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
326154
  Кринична І.П. Вплив державних управлінських рішень на подалання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
326155
  Войціцька І. Вплив державно-політичної діяльності П. Постишева на встановлення одноосібної влади Й. Сталіна (1920-і роки) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 28-32
326156
  Кудрявцев К.О. Вплив державного боргу на економічне зростання Греції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
326157
  Маршалок Т. Вплив державного боргу на економічний розвиток країни / Т. Маршалок, І. Мороз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 23-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
326158
  Вівчар О.Й. Вплив державного боргу на економічну безпеку держави / О.Й. Вівчар, О.Б. Курило // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
326159
  Карапетян О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 87-94. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
326160
  Козарезенко Л. Вплив державного боргу на розвиток людського потенціалу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 146-154. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
326161
  Семко Т.В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки / Т.В. Семко, М.В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-11
326162
  Вудвуд В.В. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 203-212. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
326163
  Чеберяко О. Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-36. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність здійснення державного кредитування для покриття дефіциту державного бюджету на сучасному етапі, досліджується сучасний стан державного боргу України та здійснюється аналіз основних індикаторів боргової безпеки ...
326164
  Клочко В.М. Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 93-98. – ISSN 2221-1055
326165
  Бабець І.Г. Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів ( на прикладі Львівської області) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
326166
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни
326167
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 129-133
326168
  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 34-42 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2222-8810
326169
  Бабійчук Т.П. Вплив державного регулювання на банківський сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 219-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
326170
  Бахчисарай Г. Вплив державного регулювання на інноваційну діяльність країни // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 25-28. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто методи стимулювання інноваційної діяльності різних країн, охарактеризовано головну мету і шляхи державного регулюбвання інноваційної політики.
326171
  Андрющенко К.А. Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід США // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 62-64. – ISSN 2306-6814
326172
  Леонов Д. Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 165-178. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
326173
  Миколаєць І.В. Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 127-130. – ISSN 2306-6814
326174
  Потапенко А.Г. Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби / А.Г. Потапенко, Н.Г. Діденко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 109-115. – ISSN 2306-6814


  Досліджується особливості впливу державного управління на формування та здійснення кадрової політики в дипломатичній службі України, аналізується відображення цього впливу на функціональну та організаційну структуру служби. Проаналізовано різноманітні ...
326175
  Котенко С.Л. Вплив державного фінансування на розвиток освіти в України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 128-132. – ISSN 2306-6814
326176
  Никифоров А.Є. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств / А.Є. Никифоров, В.М. Диба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 67-74.
326177
  Мітал О.Г. Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення в кризових умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
326178
  Анатолій І. Вплив державної підтримки на розвиток господарської діяльності сільськогосподарських підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2410-0919
326179
  Бойко І.Й. Вплив державної політики австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ-ХІХ століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 42-57. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
326180
  Гладких Д. Вплив державної політики доходів на рівень цін : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 12-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
326181
  Пустовійт Р.Ф. Вплив державної політики на процес інституційних змін // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-23. – ISSN 1811-3141
326182
  Перепаддя І.М. Вплив державної політики на розвиток сек"юритизації активів в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні засади державної політики США в галузі іпотечного кредитування та її вплив на розвиток ринку сек"юритизації активів. Проаналізовано інструменти та механізми діяльності державних іпотечних агентств на американському ...
326183
  Головко О.М. Вплив Дерптської історико-правової школи на генезу науки історії права / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 16-44. – ISBN 978-966-342-404-0
326184
  Сацька Ю.А. Вплив десольватації/ресольватації на спектральні і магнітні властивості пористого координаційногополімеру кобальту (II) / Ю.А. Сацька, Р.А. Полунін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 124
326185
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на енергетичну безпеку України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 466-472
326186
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на трансформацію сучасної світосистеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-315
326187
  Циганков В.П. Вплив детоксикації на клітинні фактори природної резитентності в обпечених : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.29 / Циганков В. П.; НДІ гематоло. та перелив. крові МОЗ України. – К., 1994. – 18л.
326188
  Лейба О.А. Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 219-233. – ISSN 1993-0909
326189
  Нєстєркіна В.В. Вплив дефектів на випромінювальну релаксацію сцинтиляторів на основі BaF2, NaI i Y3Al5O12 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Нєстєркіна Віра Володимирівна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
326190
  Петренко І.В. Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AIGaAs світлодіодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Петренко Ігор Віталійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 28 назв
326191
   Вплив дефектів структури на фізичні властивості окремих напівпровідникових сполук AIIIBV / О.В. Конорева, О.І. Радкевич, В.І. Слісенко, В.П. Тартачник ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2021. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-197. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1737-5
326192
  Кондрюк Л.В. Вплив дефініцій на інформаційну функцію бухгалтерського обліку та формування економічної терміносистеми в Україні // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 100-108. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
326193
  Подорожна Т.С. Вплив дефініцій на якість нормативно-правових актів: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-66.
326194
  Стефанюк І.Б. Вплив дефініцій на якість фінансового контролю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-34. – Бібліогр.: с. 26-29, 32


  Проведено аналіз застосування в законодавстві понять "нецільове використання бюджетних коштів", "шкода" і "збитки". Показано залежність якості державного фінансового контролю від розуміння цих дефініцій. Дано рекомендації щодо розв"язання проблеми ...
326195
  Вакуленко О.В. Вплив деформації вигину на форму спектра фотопровідності кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 412-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено виміри спектрів фотопровідності (ФП) зразка монокристалічного кремнію, який піддавався деформації вигину. Така деформація призводить до зменшення спаду спектра ФП у короткохвильовій області при освітлені поверхні зразка, яка піддається ...
326196
  Охріменко Б.А. Вплив деформації молекули SO2 на прояв девіації S-O зв"язку / Б.А. Охріменко, О.О. Юшко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В наближенні гармонічних коливань побудовано петлю девіації молекули. Вона є чутливим індикатором, що реагує на попередню деформацію молекули, яку здійснено зсувом одного з атомів кисню від початкового положення рівноваги. Деформація молекули ...
326197
  Курилюк В.В. Вплив деформації на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками / В.В. Курилюк, О.М. Кріт, Н.М. Суховерська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі використано метод нерівноважної молекулярної динаміки для дослідження впливу деформацій на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками. Для моделювання теплопровідності кремній-германієвих гетероструктур застосовано емпіричні ...
326198
  Денисов В.Ю. Вплив деформацій вищих мультипольностей на висоту бар"єра ядер // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
326199
  Карнаухов В.Г. Вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених згинних коливаннях прямокутної композитної пластини з шарнірним закріпленням торців / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених гармонічних коливаннях прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців. Одержано прості аналітичні формули для заряду, ...
326200
  Тростановський Володимир Борисович Вплив деформацій просідання шаруватої ласової товщі на несучу здатність буронабивних паль : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Тростановський Володимир Борисович; КІБІ. – К., 1993. – 18л.
326201
   Вплив деформованого шару на оптичні характеристики міді / В.В. Вовченко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22. – (Фізика ; вип. 4)


  Еліптичним методом виміряно головний кут і еліптичність світла, відбитого від поверхні мідних дзеркал алмазного мікроточіння. Виявлено високу чутливість виміряних величин до відпалу, способу нанесення відбиваючого шару, режиму осадження та ін. Отримано ...
326202
   Вплив деформування та електронного збудження на формування механічних властивостей кристалів кремнію / В.А. Макара, Ю.Л. Кольченко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Л.П. Стебленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Методом тривалої мікротвердості вивчено вплив деформування та електронного збудження на механічні властивості кристалів кремнію. Показано, що під дією вказаних зовнішніх факторів характер і амплітуда релаксації мікротвердості корелює з характером ...
326203
  Бабарикіна Н.А. Вплив децентралізації влади на соціально-політичний розвиток регіонів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 788-794. – ISSN 1563-3349
326204
  Лур"є К.В. Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 80-82. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
326205
  Кресіна І. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 11-13. – ISSN 2313-559X
326206
  Барабаш Т.Г. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування / Т.Г. Барабаш, Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 27-41. – ISSN 2414-3499
326207
  Ладонько Л.С. Вплив децентралізації на розвиток людських ресурсів регіону // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 36-41. – (Серія "Економіка")
326208
  Марчук А. Вплив децентралізації на структуру та динаміку доходів і видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
326209
  Горай А.О. Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
326210
  Антонов Є.В. Вплив деяких абіотичних факторів на добову активність кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в умовах Чорноморського біосферного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз впливу температури та швидкості руху повітря на активність нападу кровосисних комарів групи cantans. Вивчено зміну добової активності в різних типах біотопів.
326211
   Вплив деяких анестетиків та природних отрут на функціонування LCC - каналів ядерної мембрани кардіоміоцитів та нейронів Пуркіньє мозочка / О. Котик, А. Котлярова, О. Ісаєва, С. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення фармакологічної чутливості катіонних каналів ядерної мембрани до дії анестетиків і природних отрут є актуальним, оскільки раніше показано, що деякі модулятори N-холінорецепторів (дитилін та атракуріум), які змінюють функціональну активність ...
326212
  Фединяк Г. Вплив деяких видів актів Європейського Союзу на регулювання питань праці у транснаціональних корпораціях // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
326213
  Лукашов Д. Вплив деяких екологічних факторів на рівні накопичення важких металів молюсками Lymnaea Stagnalis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-28. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку впливу гідрологічних особливостей 56 водойм, інвазії паразитів та вмісту кишечника на рівні накопичення важких металів черевоногим молюском Lymnaea stagnalis, який є перспективним об"єктом екологічного моніторингу. Встановлено, що ...
326214
  Фединяк Г.С. Вплив деяких рішень ООН на розвиток норм права України, що регулюють трудові відносини з іноземним елементом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 211-218. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
326215
   Вплив деяких хімічних канцерогенів довкілля на захворюваність на гормонозалежні пухлини та можливі механізми його реалізації / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 44-55. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2077-7477
326216
  Чугай А.В. Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 67-76. – ISSN 0868-6939


  У роботі виконано аналіз впливу джерел техногенного забруднення та оцінку якості морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря за 2006-2013 рр. Визначено основні джерела забруднення морських вод. The paper examined an impact of ...
326217
  Аскерова А. Вплив дзен-буддизму на бусідо // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 4-11
326218
  Шайкевич І.А. Вплив дзеркальної складової розсіяного світла на величину білизни паперу в залежності від шорсткості його поверхні / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 326-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Шляхом чисельного моделювання отримано залежність білизни паперу від шорсткості його поверхні у випадку малих (0-0.08мкм) та великих (1-4мкм) нерівностей. Показано, що у обох випадках вимірювана білизна залежить від шорсткості поверхні паперу, що може ...
326219
  Полюхович М.Г. Вплив диверсифікації виробництва на підприємства лісового господарства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
326220
  Богуславський Є.І. Вплив диверсифікації на життєвий цикл фірми / Є.І. Богуславський, А.О. Черниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 153-157
326221
  Момонт Т.В. Вплив диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб"єктів туристичної індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 210-215. – ISSN 2222-4459
326222
   Вплив дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі. Роль детергентних властивостей та процесів гідроксилювання / О.Д. Синельник, С.П. Весельський, М.О. Карпезо, Т.Б. Синельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів досліджувався вплив на секрецію жовчі дигідроксижовчних кислот, що відрізняються за детергентними властивостями. Виявлено: для гідрофобних кислот за підвищення їх концентрації в перфузаті ...
326223
  Когут У.І. Вплив динаміки обсягів виробничо-господарської діяльності на рівень витрат підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.62-66. – ISSN 0321-0499
326224
  Голюк В.Я. Вплив динаміки обсягів населення на зростання ВВП у Індії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 109-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
326225
  Шевчук Віктор Олексійович Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт/ / Шевчук Віктор Олексійович, Черкас, // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано процес географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в контексті стимулювання технологічного експорту. Проведено оцінку динаміки промислового виробництва областей України та досліджено його вплив на структуру експорту. ...
326226
  Коротаєва Ю.В. Вплив динаміки прямих іноземних інвестицій України на структуру експортно-імпортних операцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-72. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
326227
  Огризко Р.В. Вплив дипломатичних представництв на формування громадської думки в країні перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 185-188.
326228
  Бочко О.Ю. Вплив директ-маркетингу на поведінку споживачів / О.Ю. Бочко, З.І. Соломка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
326229
  П"ятецька О.В. Вплив дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача про вплив температури дисипативного розігріву на эфективність роботи п"єзоелектричних сенсорів при вимушених резонансних коливаннях тонких в"язкопружних прямокутних пластин з шарнірним закріпленням торців. Розв"язок задачі одержано ...
326230
  Гречан А.П. Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 111-117. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
326231
  Черишов В.А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою / В.А. Черишов, О.В. Бабенко, І.А. Валентинова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-16. – ISSN 1605-7295
326232
  Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
326233
   Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт - термічно розширений графіт / С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, О.І. Бошко, М.М. Дашевський, К.О. Іваненко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 186-191. – ISSN 1818-1724
326234
  Бошко О.І. Вплив дисперсності термічно розширеного графіту на фізичні характеристики композиційного матеріалу фторопласт-карбон / О.І. Бошко, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
326235
  Олещук А.В. Вплив дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електроопір при стисканні / А.В. Олещук, С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 50-51
326236
  Цифра Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
326237
  Цирфа Ю. Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33.
326238
  Цирфа Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
326239
  Козюк В. Вплив дистанції влади та ціннісних орієнтирів на олігархіям та розвиток кроні-секторів в сучасних економічних системах / В. Козюк, О. Длугопольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено вплив дистанції влади на розвиток олігархічних економік та кроні-секторів, до яких належать галузі із домінуванням ренто-орієнтованої поведінки. Проаналізовано взаємозв"язок дистанції влади із деякими показниками соціально-економічного ...
326240
  Петрушенко Ю. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 85-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
326241
   Вплив дистанційного навчання школярів 1-11 класів під час пандемії Сovid-19 на їх психоемоційний стан / С. Гозак, О. Єлізарова, Т. Станкевич, Н. Дюба, А. Парац, Н. Лебединець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 27-32. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
326242
  Потонська О. Вплив дитячих страхів на толерантність дорослої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 52-57. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
326243
  Городецька Т.Е. Вплив диференціації доходів населення на формування соціальних шоків у суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 94-99
326244
  Головчук М.Я. Вплив діаметра високолегованих порошкових дротів на структуру і фізико-механічні характеристики електродугових покриттів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головчук Мирослав Ярославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
326245
  Солнцев С.О. Вплив діджитал-технологій на політику просування / С.О. Солнцев, Л.І. Сапега // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 60-68


  У статті проаналізовано та досліджено інструменти просування на основі діджитал-технологій. Особливу увагу приділено відмінностям планування просування, зміні маркетингових інструментів, які враховують тенденції сучасного бізнесу і пов"язані зі зміною ...
326246
  Румянцев А.П. Вплив діджиталізації на глобальну професійну трансформацію робочої сили / А.П. Румянцев, Т.К. Ковбич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 92-98. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
326247
  Застрожнікова І.В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
326248
  Тульчинська С.О. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства / С.О. Тульчинська, О.С. Солосіч, В.В. Чорній // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
326249
   Вплив діелектричних підкладинок на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша, А.І. Ребіков, Є.А. Лебідь, С.І. Тягульский // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 328-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість варіювання добротністю надпровідного резонатора поверхневої хвилі та його мідного аналога за допомогою діелектричних підкладинок з різними мікрохвильовими властивостями. Теоретично показано, що мікрохвильові властивості ...
326250
  Бондаренко О.В. Вплив дієслівних, займенникових, числівникових прирощень суб"єктивного характеру на інфраструктуру простого речення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 209-213
326251
   Вплив діоксиду карбонату і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L / О.Я. Буждиган, баглей, С.С. Костишин, Н.М. Марків // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2077-4893
326252
   Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні / В. Сокольський, О. Роїк, І.І. Рябцев, І.О. Рябцев, Д. Міщенко, В. Токарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-14. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проведено обґрунтування (на основі даних рентгенографічного аналізу) доброї віддільності шлакової корки при зварюванні при додаванні в шихту порошкового дроту діоксиду цирконію The substantiation (is conducted on the basis of the data of X-ray ...
326253
  Перхач Оксана Вплив діяльності будівельної фірми тов "ІММ" на довкілля / Перхач Оксана, Самотос Уляна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 167-173 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
326254
  Рубан Л.М. Вплив діяльності Джона Холта (1923-1985) на реформування освіти у США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-65
326255
  Васильців Т.Г. Вплив діяльності інстииуційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг / Т.Г. Васильців, С.В. Черкасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 252-260. – ISSN 1993-6788
326256
  Храмова-Баранова Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 48-55. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)


  "В Україні національну ідею започатковують члени Кирило-Мефодіївського товариства, а саме М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш".
326257
  Радзієвська В.В. Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 153-159
326258
  Надольна Г.М. Вплив діяльності людини на рослинний і тваринний світ (на прикладі Київського Полісся) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 12)
326259
  Шевченко А.Ю. Вплив діяльності міжнародних установ на правове регулювання банківського нагляду в Європейському Союзі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 63-66
326260
  Васильчук Є.О. Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 256-262. – ISSN 2076-1554
326261
  Сазонець І.Л. Вплив діяльності неприбуткових організацій на соціально-економічний розвиток країни / І.Л. Сазонець, Н.А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
326262
  Баскакова Л.В. Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище / Л.В. Баскакова, Н.Б. Кравченко, О.О. Сафонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
326263
   Вплив діяльності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області на розвиток підприємництва : [аналітичний звіт] / [Літвінов О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Літвінова] ; Дніпропетровська обласна громадська організація ; "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики". – Дніпропетровськ : Монолит, 2011. – 170 с. : іл., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-2252-36-1
326264
  Кондратьєва Д. Вплив діяльності П. Куліша на формування національної ідеї // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17
326265
  Ісмаілова О.В. Вплив діяльності ресурсних центрів Черкаської області на сталий розвиток регіону // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-4049
326266
  Овдіна Н.О. Вплив діяльності Світового банку на прискорення соціально-економічного розвитку країн Африки // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 54-57. – ISBN 978-617-696-385-1
326267
  Шевченко О.В. Вплив діяльності стратегічної ради з публічної дипломатії та її партнерських організацій на підтримку міжнародного бренду Великої Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 45-55.
326268
  Рубан І.М. Вплив діяльності ТНК на економічне зростання країн з перехідною економікою: завдання регулятивної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 23-24
326269
  Нікітіна Т.Д. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на національні економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 11-17
326270
  Пухлянко М.Є. Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 177-181. – ISSN 2312-4679
326271
  Багмет О.Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховища на сучасний геоморфогенез прилеглих територій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-62. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
326272
   Вплив добавок АІ2О3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2 на властивості Ві2Sr2CACu2О8+б / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.О. Галаган, Т.А. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2O8+б з добавками Al2O3, Nb2O5, Та2О5 та ZrO2. Досліджено вплив добавок на надпровідні властивості бісмутової кераміки та вміст кисню в зразках. Показано, що введення оксидів алюмінію, цирконію, ніобію ...
326273
   Вплив добавок кобальту до нанорозмірного [хімічна формула] на газочутливі властивості сенсорів до монооксиду вуглецю / Л.В. Шувар, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, В.П. Ручко, Н.М. Деркаченко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 136
326274
  Ковердун Т.С. Вплив добавок лапоніту на процеси структуроутворення при висушуванні крапель суспензій нанотрубок / Т.С. Ковердун, М.І. Лебовка // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13-14
326275
   Вплив добавок церію до нанорозмірного SnО2 на газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до водню / Н.В. Чубаєвська, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, О.П. Ріпко, В.П. Ручко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187
326276
  Фещенко В.П. Вплив добрив і меліорантів на продутивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Фещенко В.П.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1998. – 16л.
326277
  Карбівська У.М. Вплив добрив на ботанічний склад різностиглих злакових трав в умовах Прикарпаття // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С 91-97 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
326278
  Кудрявицька А.М. Вплив добрив на вміст елементів мінерального живлення в рослинах пшениці озимої та ярової / А.М. Кудрявицька, К.С. Карабач // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 68-77. – ISSN 2706-7688
326279
  Літвінова О.А. Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового грунту у польовій сівозміні / О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
326280
   Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому грунті / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.В. Дмитренко, Л.П. Молдаван // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
326281
  Трембіцька О.І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів, забруднених радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Трембіцька О.І. ; М-во аграр. політ. та прод. України. – Житомир, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв.
326282
  Лихочвор А.М. Вплив добрив на формування продуктивності рижію // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
326283
  Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
326284
  Бикін А.В. Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку грунту / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: с. 117. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
326285
  Сметанська І.М. Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лічно-чорнозеиному грунті : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 06.01.04 / І.М. Сметанська; Каб. мін України; Нац. аграрний ун-т. – Київ. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
326286
  Іванюк Микола Федорович Вплив довготривалого застосування систем основного обробітку грунту на продуктивність культур в ланці зерно-бурякової сівозміни правобережного лісостепу України : Автореф... канд. сіль.-госп.наук: 06.00.01 / Іванюк Микола Федорович; Національний аграрний ун-т. – К., 1995. – 23л.
326287
  Вихованець Г.В. Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Еолові процеси на піщаних берегах морів корінним чином різняться від еолових процесів у піщаних пустелях. Серед відмінних рис варто відзначити довжину розгону вітрового потоку, на межах якої відбувається насичення вітропіщаного потоку до такого ...
326288
  Гречуха С.В. Вплив додаткового опору диханню на функціонування кардіореспіраторної системи веслувальників високої кваліфікації / С.В. Гречуха, С.О. Коваленко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-7894
326289
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості staphylococcus aureus / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Порівняно біологічні властивості вихідного штаму Staphylococcus aureus та його варіанту, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом натрію (ДСН). Показано, що дія ДСН супроводжується зміною ...
326290
   Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia / М. Борецька, О. Радченко, Л. Степура, Ю. Юмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Культивування Stenotrophomonas maltophilia на МПА з додецилсульфатом натрію в концентрації 0,005% призводило до суттєвих змін у морфології клітин. Уже після першого пасажу клітини вкорочувалися з 2,05 до 1,2 мкм, погано поглинали барвник сафранін. ...
326291
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічних властивостей вихідних штамів Corynebacterium glutamicum 22Л, C.glutamicum УКМ Ас-733, C.variabilis УКМ Ас-717 та їх варіантів, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною(ПАР) ...
326292
  Степура Л. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Сandida і saccharomyces / Л. Степура, О. Радченко, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості вихідних штамів Сandida albicans ATCC 10331, Saccharomyces sp. КНУ 1 та їх варіантів, які культивували на середовищі Сабуро з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом ...
326293
  Воловик В.М. Вплив доетнічного страту на формування етнокультурних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 159-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв.
326294
  Баришполець О.Т. Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 107-115
326295
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
326296
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 253-288. – Бібліогр.: арк. 209-252
326297
  Вишньов В.М. Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 54-58


  Індо-пакистанський конфлікт, що триває з середини XX ст. із набуттям ядерного статусу Індією та Пакестаном становив реальну загрозу обміну ракетно-ядерними ударами між двома державами. Лише раціональний підхід керівництва Індії та Пакистану до ...
326298
  Макаренко Є.А. Вплив доктрини глобальної цивілізації на міжнародний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-167. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто теоретичні проблеми глобалізації, проаналізовано Декларацію глобальної цивілізації як ідеології інформаційного суспільства, висвітлено концепції антиглобалізму та сучасні моделі міжнародного співробітництва. The article focuses on theoretic ...
326299
  Вавженчук С.Я. Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7450-09-1
326300
  Селищев Л.О. Вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів / Л.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Теоретично розглянуто вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів у рамках моделі ковзання дислокацій, що лімітоване їх переповзанням. Ураховано, що ковзальна дислокація здатна захоплювати точкові дефекти та їх малі скупчення, ...
326301
  Чорнобук С.В. Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію / С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, В.А. Макара // Фізика і хімія твердого тіла / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 207-212. – ISSN 1729-4428
326302
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISBN 966-594-601-3
326303
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
326304
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 278 арк. – Додатки: арк. 270-278. – Бібліогр.: арк. 236-269
326305
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
326306
  Шастун В.В. Вплив домішок на енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 110-120
326307
  Островський І.В. Вплив домішок на релаксацію фотопровідності і рухливість дислокацій у кристалах кремнію / І.В. Островський, Л.П. Стебленко, А.Б. Надточій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив методів вирощування зразків кремнію на релаксацію фотопровідності. Показано, що різний вміст домішок в кристалах кремнію, пов"язаний з різними способами вирощування, викликає відмінність рекомбінаційних властивостей і ...
326308
  Герцріікен С. Вплив домішок на рентгенівський край поглинання заліза в його сплавах з хромом / С. Герцріікен, І. Дехтяр, С. Каральнік, 1952. – С. 231-237
326309
  Кізюн О.В. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кізюн Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
326310
  Киричевський Г.А. Вплив домішок на швидкість конденсаційного росту крапель води в середовищі водяна пара-азот / Г.А. Киричевський, В.М. Нужний, О.О. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Фізика ; Вип. 1)


  Було проведено цикл дослідів із конденсації водяної пари в камері Вільсона. Як газотеплоносій використали азот. Було досліджено вплив домішок у газову фазу на швидкість конденсації. Як домішки використано: -тетрахлорметан, фреон-113 та н-нонан. ...
326311
  Жмудський О.З. Вплив домішок нікелю на процес штучного старіння алюміній-мідних сплавів / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк, 1958. – 51-56 с.
326312
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 152 л. – Бібліогр.: л. 140-152
326313
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
326314
  Беляєв Г.Б. Вплив домішок сірки на утворення тріщин у зварних з"єднаннях жароміцних нікелевих сплавів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Беляєв Григорій Борисович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
326315
  Плазій Є.Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 493-497 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
326316
   Вплив донорних розчинників на процеси полімеризації [бета]-дикетонатів купруму / О.С. Бережницька, О.В. Хаврюченко, В.Я. Зуб, І.О. Савченко, Є.А. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕПР спектроскопії досліджено процеси взаємодії ненасичених [бета]-дикетонатних комплексів купруму з органічними донорними розчинниками. Показано, що наявність такої взаємодії дозволяє значно підвищити активність комплексів у реакціях ...
326317
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 126-136
326318
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
326319
  Назаренко Е.Є. Вплив досвіду зарубіжних країн на нормативне забезпечення розвитку іпотечної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101
326320
  Осійський Ю. Вплив досвіду концепцій безперервної освіти дорослого населення за кордоном на визначення його розвитку в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 183-186


  Розкривається сутність безперервної освіти. Порівнюються концепції безперервної освіти за кордоном і в Україні. Автором статті визначаються шляхи модернізації сучасної післядипломної освіти в системі безперервної освіти України.
326321
  Мекшун Л.М. Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 35-42. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
326322
  Коршак О.Л. Вплив дофаміну на пентагастринову і гістамінову шлункову секрецію / О.Л. Коршак, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 32-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Дослідженнями на собаках із фістулами шлунка за Басовим і стимуляцією гастринових і гістамінових рецепторів показано, що дофамін стимулює гістамінову і пригнічує пентагастринову шлункову секрецію. Блокада дофамінових рецепторів церукалом не ...
326323
  Берегова Т.В. Вплив дофаміну на стимульовану шлункову секрецію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Дослідження проведені в хронічних експериментах на дев"яти собаках із фістулами фундального відділу шлунку. Встановлено, що в собак із інтактною нервовою системою дофамін пригнічує шлункову секрецію, стимульовану пентагастрином, гістаміном і інсуліном, ...
326324
  Плотніков О.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід : бюджет / О.В. Плотніков, І.В. Іголкін // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: 12 назв
326325
  Клівіденко Л.М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л.М. Клівіденко, Б Ю. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 46-49
326326
  Мірошниченко О.Ю. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 315-321


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти статистичного оцінювання впливу доходів на рівень й структуру споживання домогосподарств.
326327
  Кучера О.В. Вплив доходів населення на обсяги банківського споживчого кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 444-445. – ISBN 978-966-188-219-4
326328
  Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 4, 7, 8
326329
   Вплив дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного / В.П. Миколайко, В.А. Доронін, Ю.А. Кравченко, В.В. Доронін // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 90-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
326330
  Потапенко Г.І. Вплив драматургії І. Котляревського на розвиток українського театру ХІХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 81-91. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
326331
   Вплив дробавок церію на сенсорні властивості нанорозмірних напівпроводникових матеріалів на основі SnO2-Sb2O5 / Л.П. Олексеенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.О. Арінархова, Г.І. Сколяр, В.П. Ручко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 32-38. – ISSN 0041-6045
326332
  Сухацький Р. Вплив Другої світової війни на подальший розвиток радіотехніки в УРСР (1946-1959) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 65-68
326333
  Посвістак О.А. Вплив Другої світової війни на шлюбно-сімейні стосунки та розвиток психологічних знань про сім"ю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 206-215. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
326334
  Ларкіна О.О. Вплив друкованих видань Просвітництва на становлення людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 71-72
326335
  Данилюк К.В. Вплив дуальної системи професійного навчання на інклюзивний процес // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 60-62
326336
  Грибовська М.В. Вплив духовно-культурних особливостей українського народу на формування національної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 17-18
326337
  Логвин М.М. Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Латвії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 132-136 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
326338
  Місюра В. Вплив духовної особистоті на розвиток історії держави. Преподобний Іов Почаївський // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 172-175
326339
  Федько Р. Вплив духовної спадщини Преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 147-154. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
326340
  Бовсунівська Т. Вплив Е. Панофського і Н. Гудмена на формування теорії екфразису В.Т. Мітчелла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 236-243
326341
  Толочко Д.В. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в кінці ХХ - початку ХХІ століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
326342
  Черняков Б.І. Вплив еволюції технологій ілюстрування на розвиток художнього оформлення видань : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
326343
  Рогожа М.В. Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 213-228


  Особливий внесок у розвиток дарвінизму зробили вчені Київського університету: О.О. Ковалевський, О.М. Северцов, І.І. Шмальгаузен, Б.О. Домбровський, М.М. Воскобойников, М.В. Бобрецький, Б.М. Мазурмович, К.Ф. Кесслер
326344
  Яценко В.Ф. Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгалтерського обліку // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 71-79 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
326345
  Кравчук М. Вплив Ейлера на дальший розвиток математики / М. Кравчук. – Київ, 1935. – 46с.
326346
   Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей / Л.І. Маковецька, О.Б. Ганжа, О.А. Главін, О М. Пашкевич Дружина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
326347
  Гольдфельд І.А. Вплив екзогенних та ендогенних факторів на висоту контакту алювіальних фацій р. Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 137-141 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
326348
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Батура І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
326349
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку (експериментальне дослідження) : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія та гістологія / Батура І.О.; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України". – Харків, 2008. – 149л. – Бібліогр.: л.134-149
326350
   Вплив екзогенного ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Рока-Мойя, Д. Жерносєков, Е. Золотарьова, Т. Гриненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив Ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів людини. Показано, що екзогенний Ліз-плазміноген знижував агрегаційну здатність тромбоцитів, впливаючи, головним чином, на другу хвилю агрегації. Фібриновий DD-фрагмент ...
326351
   Вплив екзогенного мелатоніну на ліпідний та амінокислотний склад органічного матриксу кісткової тканини / В.Я. Березовський, І.Г. Літовка, С.П. Весельський, Т.М. Заморська, Р.В. Янко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 78-82. – ISSN 1561-8889
326352
  Авксентьєва О.О. Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду FUSARIUM на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениців умовах IN VIVO та IN VITRO / О.О. Авксентьєва, Н.В. Терентьєва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 46-56. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (43)). – ISSN 1992-4917
326353
   Вплив екологічних умов на вирощування цьоголіток коропо-сазанових гібридів різного походження / У.С. Куць, А.Я. Тучапська, О.П. Добрянська, Г.А. Куріненко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
326354
  Сініціна Л.В. Вплив екологічних умов на морфологічні особливості листків Ginkgo biloba L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано морфологічні особливості листкової пластинки Ginkgo biloba L. Особливу увагу приділено встановленню зв"язку між морфологічними особливостями листків та екологічними умовами зростання рослин. Встановлено тенденцію до зменшення площі, ...
326355
   Вплив екологічних факторів на алелопатичну активність грунту газонних трав / О. Павлова, Н. Елланська, О. Юношева, І. Хохлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено динаміку алелопатичної активності та чисельності мікроорганізмів певних таксономічних груп у ризосфері 7 видів газонних трав. Виявлено зв"язки між кількістю мікроорганізмів різних груп, кліматичними факторами та алелопатичною активністю грунту ...
326356
  Ільяшенко В.А. Вплив екологічних факторів на досягнення продовольчого забезпечення населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-86.
326357
  Алєксєєв О.О. Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 187-196. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2476626
326358
  Пилипенко Л.А. Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод / Л.А. Пилипенко, К.А. Калатур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 2077-4893
326359
  Захарчук В.А. Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 117-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
326360
   Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) сортів миронівської селекції / Б.В. Близнюк, О.А. Демидов, В.В. Кириленко, О.В. Гуменюк, С.В. Пикало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 63-72. – ISSN 2077-4893
326361
  Августинович М.Б. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
326362
  Герецун Г.М. Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських грунтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 106-110. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
326363
  Мальований М.С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки держави / М.С. Мальований, О.В. Харламова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
326364
  Машко А.О. Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 221-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
326365
  Вітенко І. Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 161-167 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
326366
  Прістер Б.С. Вплив еколого-грунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС / Б.С. Прістер, В.А. Проневич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2077-4893


  Розглянуто особливості формування радіаційної ситуації в сільськогосподарському виробництві на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На основі узагальнення післяаварійного досвіду здійснено оцінку ефективності систем ...
326367
  Черевко І.В. Вплив еколого-економічних факторів на інтенсифікацію використання земельних ресурсів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
326368
  Саянний О.Ю. Вплив економіки знань на відтворення робочої сили: особливості та тенденції сучасності / О.Ю. Саянний, Л.В. Харкянен // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 80-84
326369
  Губар О.Є. Вплив економіки на ринок страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2076-4561
326370
  Шевчук О. Вплив економіко-організаційних форм торгівлі на функціонування споживчого ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу різних форм організації торгівлі та їх комбінації на функціонування споживчого ринку України. Аrticle is devoted to research of influence of the different forms of organization of trade and their combination on ...
326371
  Юськів В.М. Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів / В.М. Юськів, І.Б. Соколовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 160-168. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
326372
  Головатюк В.М. Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища : інвестиції / В.М. Головатюк, О.А. Чечелюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 111-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
326373
  Вдовиченко А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
326374
  Королькова І.М. Вплив економічних криз на сталість господарських систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 123-128
326375
  Берлінг Р.З. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 11-17. – ISSN 0321-0499
326376
  Анісімова О. Вплив економічних протиріч в системі міжнародної економіки на економічну систему України / О. Анісімова, О. Куровська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 379-381. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
326377
  Дорош А.Й. Вплив економічних регуляторів на ефективність управління землекористуванням у територіальних громадах // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2310-4678
326378
  Рогач О.І. Вплив економічних санкцій на діяльність багатонаціональних фірм у ПАР у період апартеїду (1962-1990) // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 174-191. – ISBN 978-966-933-059-8
326379
  Шнирков О.О. Вплив економічних санкцій США на економіку Росії // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 149-160. – ISBN 978-966-933-059-8
326380
  Ус І.В. Вплив економічних суперечностей між країнами - учасницями СОТ та інституційний розвиток цієї організації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-24. – ISSN 1993-6788
326381
  Колянова Т.В. Вплив економічних та психологічних факторів на імунну систему організму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 248-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та набутого імунітетів. Виділено та систематизовано психологічні та економічні показники (фактори), описано їх вплив на стан імунної системи людини, визначені результати цього ...
326382
  Новикова І.В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: 10 назв
326383
   Вплив економічних чинників на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України / Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Плосконос, Ю.В. Ольшевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 60-66


  У статті розглянуто економічні чинники, що впливають на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України. Проаналізовано вплив цих чинників щодо подальшого вибору шляхів та напрямів розвитку Збройних Сил України та можливе їх врахування під час ...
326384
  Заплетнюк М.А. Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 71-74. – ISBN 978-966-493-962-8
326385
  Шевчук П.І. Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України / П.І. Шевчук, А.П. Шевчук // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 309-321
326386
  Колісник З.Б. Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 108-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
326387
  Кищенко Г.І. Вплив економічного забезпечення ВНЗ на демократизацію вищої освіти: система критеріїв і показників // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 161-164. – ISBN 966-594-559-9
326388
  Українець Л.А. Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї / Л.А. Українець, І.С. Тріщ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-460. – ISSN 0321-0499


  Зроблено спробу застосувати екологічну криву Кузнеця для аналізу економіки Китаю.
326389
   Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко, Р.Л. Капченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 4-7
326390
  Курило О.В. Вплив економічного фактору на розвиток міжетнічних відносин в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-92. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються питання впливу економічного фактору на міжетнічні відносини в Україні, а також на розвиток регіональних (автономних) тенденцій в контексті економічної ситуації.
326391
  Скребець І.В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на мікрорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
326392
  Зятковський І.В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 41-47. – Бібліогр.: 21 назва
326393
  Фліссак К. Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 103-113. – ISSN 1818-5754
326394
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки: арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 197-210
326395
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
326396
  Щелкунова М.С. Вплив економічної інтеграції на добробут країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 79-85. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
326397
  Литвинов О.О. Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 24-31


  Цілеспрямований вплив на ціни засобами грошово-кредитної політики має враховувати об"єктивні тенденції у процесах ціноутворення в Україні, однією з яких є наближення цінових співвідношень на внутрішньому ринку до аналогічних у країнах ЄС, що свідчить ...
326398
  Тимонькіна К.В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 20-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
326399
  Ричаківська В. Вплив економічної кризи на впровадження принципів та методик МСФЗ у бухгалтерський облік банків України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 28-42
326400
  Заярна Н.М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 202-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
326401
  Кузик О.В. Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 246-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
326402
  Литвиненко Є. Вплив економічної кризи на обсяги, динаміку і структуру світових ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 34-35
326403
  Важинський Ф.А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 195-199
326404
  Якубівська Ю.Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 35-44
326405
   Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин, О. Бінерт // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 89-97. – ISSN 2313-3627
326406
  Линник І.В. Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 152-165
326407
  Скиба М. Вплив економічної політики держави на процес залучення прямих іноземних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 319-326. – Бібліогр.: на 8 пунктів
326408
  Дешевенко Л.П. Вплив економічної політики держави на розвиток Галичини на рубежі ХІХ - ХХ століть / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 79-88. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
326409
  Чугаєв О.А. Вплив економічної політики на валютні кризи і економічне зростання в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 61-70.
326410
  Литвин О.Ю. Вплив економічної ситуації в Україні на вибір інвестиційних інструментів / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 321-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макроекономічну ситуацію, що сформувалася в Україні за останні два роки. Акцентовано увагу на тому, що в умовах захоплення Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, проведення антитерористичної операції на Донбасі, ...
326411
  Самойленко О.А. Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
326412
  Паламаренко І.О. Вплив експансії медичної освіти на особливості відбору та зарахування кандидатів на навчання у медичних школах Великої Британії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 168-172. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
326413
  Дмітрієв В.С. Вплив експансії транснаціональних банків на розгортання світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-80
326414
  Рудько Г.І. Вплив експлуатації нафтогазових родовищ і нафтогазопереробних підприємств на навколишнє середовище // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 233-252. – ISBN 978-617-7770-24-3
326415
  Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
326416
  Яців І. Вплив експортно-імпортних операцій на формування продовольчої безпеки України // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 3-13 : табл. – Бібліогр.: с. 11-13. – ISSN 2313-3627
326417
  Савчук І. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
326418
  Пузанов І.І. Вплив експортоорієнованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – № 1 (40). – С. 44-52
326419
  Остапенко Т.Г. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-16
326420
  Роман В. Вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на процес адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 44-53. – ISSN 2411-6548
326421
   Вплив екстрактів і суспензій якона (Smallanthus sonchifolia) на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Нагалєвська, Л. Міщенко, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія біологічна ; вип. 79). – ISSN 0206-5657


  У статті наведено результати дослідження впливу водних екстрактів листя й кореневих бульб і суспензій кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів та їхню стійкість до дії ...
326422
   Вплив екстракту насіння фенугрека (Trigonella foenum graecum) на вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу щурів за умов розвитку виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Т. Проценко, І. Якубцова, Т. Чурілова, К. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки за умов виразкоутворення. Установлено, що введення екстракту насіння фенугрека збільшує вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу при експериментальних виразках ...
326423
  Дмитрук О.В. Вплив екстралінгвальних факторів на вибір маніпулятивних стратегій (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 141-145. – ISBN 966-581-481-8
326424
  Костанда І.О. Вплив екстралінгвістичних факторів на формування паралелізму у віршах поезії доби Тан // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 92-96. – ISSN 1682-671Х
326425
  Бейгул І.О. Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 62-65. – ISSN 2220-7481
326426
  Зарубенко А. Вплив екстремальних умов зовнішнього середовища на зимостійкість рододендронів / А. Зарубенко, Г. Наточій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зимостійкість 156 таксонів рододендронів, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Показано залежність цієї здатності рослин від перепадів осінньо-зимово-весняних температур повітря та ґрунту, сонячної інсоляції та вологості ...
326427
   Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик / В.Д. Будак, О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
326428
  Скляров Володимир Петрович Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Скляров В.П.; НАНУ, Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2001. – 18 с.
326429
  Вдович А.С. Вплив електричних полів і механічних напруг на фізичні властивості сегнетоактивних сполук типу лад-безлад : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вдович Андрій Степанович ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 70 назв
326430
  Білий Т.А. Вплив електричного поля Землі на електричні та мікрофізичні процеси в атмосфері : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Білий Тарас Анатолійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 20 назв
326431
   Вплив електричного поля на емісійні властивості металевопористих Sc-Ba емітерів з Re-W матрицею / І.І. Бех, О.В. Вербицька, В.В. Ільченко, О.Є. Лушкін, П.О. Нагула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Робота містить результати дослідження впливу електричного поля на емісійні властивості скандатних металевопористих емітерів з реній-вольфрамовою матрицею. Показано, що зростання напруженості прикладеного до емітера електричного поля призводить до зміни ...
326432
  Дегода В.Я. Вплив електричного поля на люмінесценцію селеніду цинку / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати експериментальних досліджень фото- та рентгенолюмінесценції монокристалічного селеніду цинку при різних значеннях напруженості прикладеного електричного поля до зразків. Спостерігається, що електричне поле зумовлює зміну як ...
326433
  Павлова Н. Вплив електричного поля на температурне згасання рентгенолюмінесценції ZnSe / Н. Павлова, В. Дегода, К. Боханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 68-71. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено температурні залежності рентгенолюмінесценції монокристалічного ZnSe при наявності зовнішнього електричного поля та без нього. Виявлено, що характер температурного згасання свічення суттєво залежить від електричного поля в ...
326434
  Мірошниченко Д.С. Вплив електричного поля на течію розбавленої суспсензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання / Д.С. Мірошниченко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 126-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На базі структурно-континуального підходу [9] досліджено вплив обертового броунівського руху частинок і стаціонарного зовнішнього електричного поля на реологічну поведінку розбавленої суспензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання. Приведено ...
326435
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
326436
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 118 л. – Бібліогр.: л.109-118
326437
  Онанко А.П. Вплив електричного струму, зміни дефектної наноструктури на непружні та пружні характеристики GeSi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто випив постійного та змінного електричного струму при одночасної дії ультразвукової деформації на внутрішнє тертя і модуль пружності монокристалу GeSi після різки та шліфування. Викрито зменшення модуля пружності Е та ріст внутрішнього тертя ...
326438
  Скок В.И. Вплив електричної поляризації на слідовий позитивний потенціал і на слідову депресію в симпатичному ганглії / В.И. Скок, 1959. – С. 337-345. – Окр. відбиток
326439
  Харченко П.Д. Вплив електролітів на серце. : Дис... канд. біологічнаук: / Харченко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1946. – 124л. – Бібліогр.:л.120-124
326440
  Хрипливий Іван Вплив електромагнітних полів високовольтних ліній електропередач на організм людини. Дотримання правил безпеки у зоні діючих високовольтних ліній // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 24-26 : фото
326441
  Треніна А.С. Вплив електромагнітних полів на людину // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 17
326442
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 128 л. – Бібліогр.: л. 112-128
326443
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
326444
  Собко В.М. Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.О. Ратушна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 119-125. – ISSN 1023-2427


  Проведено аналіз літературних данних з приводу впливу електромагнітних полів різного частотного діапазону на клітинну загибель. Звертається увага на те, що для діапазону низьких та радіочастот різними дослідницькими групами та на різних моделях ...
326445
  Семчук Я.М. Вплив електромагнітних полів техногенного походження на захворюваність серцево-судинної системи у жителів урбанізованої території міста Івано-Франківська / Я.М. Семчук, І.І. Мердух // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
326446
  Мельник М. Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньоклітинну концентрацію вільних іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано, що в суспензії клітин внутрішньоклітинна концентрація кальцію з часом збільшується як в контрольних зразках, так і під впливом ...
326447
  Зелінський І.П. Вплив електромагнітних хвиль на поведінку біоіндикаторів землетрусу / І.П. Зелінський, Д.В. Мелконян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель для дослідження динаміки біосистеми, що складається з бактерій-індикаторів, які піддаються впливу електромагнітних хвиль, з метою прогнозування землетрусу. Досліджувана біосистема розглядається як потенційне біодинамічне поле і ...
326448
  Мартинюк В.С. Вплив електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на оптичні властивості води і водних розчинів гемоглобіну / В.С. Мартинюк, В Ю. Цейслер, Н.Є. Нурищенко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 125-129. – ISBN 978-966-999-173-7
326449
  Троян Б.В. Вплив електромагнітного випромінювання на екосистемне біорізноманіття / Б.В. Троян, О.А. Сакун // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
326450
  Тордія Н.В. Вплив електромагнітного випромінювання низької інтенсивності в діапазоні надвисоких частот на рух цитоплазми диференційованих рослинних клітин / Н.В. Тордія, Д.М. Гродзінський, С.В. Сшпнік // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 43-47. – ISSN 1023-2427
326451
  Чміль А.К. Вплив електромагнітного поля надвисокої частоти на ростові процеси насіння кукурудзи / А.К. Чміль, К.О. Лазарюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
326452
   Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Цимбалюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано пригнічуючу дію електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на К+-індуковане збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано збільшення часу досягнення максимальної ...
326453
  Собко В. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В. Собко, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Методом подвійного прижиттєвого фарбування клітин за допомогою флуоресцентних барвників - Hoechst-33258 та пропідіум йодид, - досліджували вміст живих, некротичних та апоптуючих клітин, а також їх морфологічні особливості у суспензії ізольованих ...
326454
  Дворщенко К.О. Вплив електромагнітного поля частотою 900 МГц на ферментативну активність каталази в печінці щурів / К.О. Дворщенко, І.С. Бездольна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано поступове зростання на протязі 4 місяців ферментативної активності каталази у гомогенаті печінки щурів, які піддавались хронічному опроміненню електромагнітним полем частотою 900 МГц при густині потоку енергії 200, 400 та 1200 мкВт/кв.см. ...
326455
  Герасименко А.А. Вплив електрон-фононної взаємодії на електронну структуру та теплоємність сплаву FexV1-x / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 24-30. – (Фізика ; вип. 4)


  За методом когерентного потенціалу проводиться теоретичне дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на електронну структуру, міжатомні кореляції та електронну теплоємність невпорядкованого сплаву. Для сплаву FexV1-x у багатозонній s-p-d моделі ...
326456
  Морозов А.С. Вплив електронних грошей на характер особистого споживання / А.С. Морозов, В.В. Турський // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
326457
  Беца В.В. Вплив електронних процесів при адсорбції на термоелектричні властивості монокристалів / В.В. Беца, Ю.В. Попик, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 317-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота направлена на вивчення термоелектричних ефектів складних напівпровідників та можливості стабілізації термоелектричних параметрів шляхом електронних процесів при адсорбції.
326458
  Рарата С.В. Вплив електронного опромінення на електричні та термомеханічні властивості полімерних композитів на основі поліетилену з багатошаровими вуглецевими нанотрубками / С.В. Рарата, Ю.Є. Грабовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
326459
   Вплив електронного опромінення на мікротвердість гарячоштампованих порошкових сталей / Г.Л. Грицкевич, М.П. Куліш, Куліченко, , Н.О. Мельнікова, П.В. Петренко, В.Ф. Суржко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дослідження зміни мікротвердості порошкових сталей після опромінення електронами з енергією 2 МеВ. З"ясовано, що електронне опромінення гарячоштампованих сталей приводить до збільшення їх мікротвердості, яке викликано зростанням вмісту карбідної фази, ...
326460
  Максимюк П.О. Вплив електронного опромінення на повзучість алюмінію / П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.О. Сагайдак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 484-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом вимірів видовження зразків при сталому навантаженні при різних температурах досліджено повзучість опромінених та неопромінених Al зразків. Визначено енергію активації повзучості неопромінених (0,7 еВ) зразків та опромінених (0,4 еВ). Збільшення ...
326461
  Максимюк П.О. Вплив електронного стану кристалічної решітки на пружні модулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджено температурні залежності модулів пружності напівпровідникових кристалів, напівметалів та металів перехідної групи. Виявлені відхилення від лінійного закону зменшення модулів з температурою пояснюються зміною електронного стану кристалічної ...
326462
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.04.10 / Телега Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 154 л. – Бібліогр.: л.144-154
326463
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук:01.04.10 / Телега В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
326464
  Вакуленко О.В. Вплив електронної поляризації на оптичні властивості металу / О.В. Вакуленко, В.С. Северин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  При розгляді оптичних властивостей металу, обумовлених вільними електронами його зони провідності, традиційно використовується модель Друде-Лоренца. Ця модель не враховує поляризацію системи вільних електронів. Вона є справедливою тільки якщо частота ...
326465
  Євлашина М.Л. Вплив електронної структури поблизу рівня ферми на кінетичні характеристики та стійкістть фаз перехідних металлів та іх сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Євлашина М.Л. ; НАН Укр. ін-т. металофізики. – Київ, 1996. – 18 с.
326466
  Сіденко В. Вплив електронної торгівлі на еволюцію організаційних форм міжнародної економічної діяльності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 83-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
326467
  Горбенко О.В. Вплив електронної торгівлі на розвиток логістики "останньої милі" в Україні / О.В. Горбенко, О.А. Карпенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
326468
   Вплив електрохімічної активації води на мікротвердість кристалічного кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, Ю. Пивоваренко, Г. Весна, А. Курилюк, Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив електроактивованої води на мікротвердість контрольних зразків монокристалічного кремнію, та зразків Si, які були попередньо витримано у слабкому (В = 0,17 Тл) магнітному полі. Зміни мікромеханічних характеристик кристалічного кремнію, ...
326469
  Повидало В.М. Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях / В.М. Повидало, І.П. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 126-134 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
326470
  Панцирева Г.В. Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
326471
  Дідур І.М. Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху / І.М. Дідур, В.В. Захарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 55-62. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
326472
  Шувар І.А. Вплив елементів технології вирощування на забур"яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі / І.А. Шувар, Г.М. Корпіта // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 71-81 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
326473
  Присяжнюк О.І. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сочевиці / О.І. Присяжнюк, О.В. Топчій // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 35-47
326474
  Кразьба О.В. Вплив елементів технології вирощування на урожайність насіння льону олійного в лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-2742-92-5
326475
  Харевський Є.В. Вплив елементів технології вирощування на формування посівів гречки татарської в умовах Лісостепу Західного / Є.В. Харевський, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
326476
  Юла В.М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м"якої ярої сорту Недра // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 154-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
326477
  Сайко В.Ф. Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон / В.Ф. Сайко, В.С. Вишневський // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
326478
   Вплив елементів топології на добротність напровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою однохвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. Запропоновано емпіричний вираз, що ...
326479
   Вплив елементів топології на НВЧ властивості надпровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність та резонансну частоту напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою одно хвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. ...
326480
  Жданов В. Вплив еліптичності джерела на криві блиску в позагалактичних гравітаційно лінзових системах / В. Жданов, О. Александров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-9. – (Астрономія ; вип. 2 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто статистичні ефекти еліптичності джерела, які можливо виявити по кривим блиску у позагалактичній гравітаційно-лінзовій системі за наявності багатьох подій перетину каустики. Як перше наближення для оцінки ефекту розглянуто спрощений варіант ...
326481
  Іванцик М.М. Вплив еміграційних процесів на сучасне економічне становище України (1991 - 2019 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 109-117. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
326482
  Коптюх О.Г. Вплив емісії грошей на формування державних боргів та вдосконалення системи управління ними // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 606-617. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
326483
  Мелащенко Ю.П. Вплив емоцій на конгруентність поведінкових проявів особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 136-137
326484
  Бригадир Ю. Вплив емоцій на міжособистісні стосунки у парі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 99-103
326485
  Молчанова О.М. Вплив емоційних переживань на розвиток совісті особистості юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 55-58
326486
  Алієва Е.Ю. Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 19-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
326487
  Яковлева С.Д. Вплив емоційно-мотиваційної сфери на навчальну діяльність дітей з порушеним інтелектом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 214-223. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
326488
  Столярчук О. Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
326489
  Іващенко С.М. Вплив емоційного стану військовослужбовців частин зв"язку Збройних Сил України на якість виконання ними навчальних завдань // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 28-33. – ISSN 2310-4910


  "Продемонстровані результати дослідження впливу емоційного стану військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у частинах зв’язку Збройних Сил України, на рівень якості виконання ними спеціальних навчальних завдань в процесі ...
326490
  Ващук О.П. Вплив емоційного стану потерпілого на його показання // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 508-521. – ISSN 0130-2655
326491
  Фур О.Ф. Вплив ендогенних агоністів NK1 і NК2 тахікінінових рецепторів на холерез у щурів за умов токсичного ураження печінки / О.Ф. Фур, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено регуляторний вплив представників тахікінінової родини (нейрокініну А, NКА та субстанції Р, SР) на жовчоутворювальну функцію печінки при токсичному ураженні цього органу. Отримані дані свідчать про порушення реалізації регуляторних впливів ...
326492
   Вплив ендогенних біоритмів людини на серцево-судинну та центральну нервову системи / Н.М. Кальницька, О.О. Григоров, Л.Г. Томіліна, В.О. Цибенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Показано, що у критичний за перебігом трьох ендогенних біоритмів день у людей вірогідно зменшується ударний індекс серця, функціональна рухливість нервових процесів та короткочасна пам"ять, а загальний периферичний опір судинної системи зростає.
326493
  Цибенко В.О. Вплив ендогенних біоритмів людини на центральну гемодинаміку / В.О. Цибенко, М.М. Кальницька // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 155-160. – (Серія "Біологічні науки")
326494
   Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т.М. Говоруха, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, З.А. Горенко, Г.Б. Філь, В.М. Бабан, О.Ф. Фур // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 26-29. – (Серія "Біологічні науки")
326495
   Вплив ендогенних простаноїдів на жовчосекреторну функцію у щурів різних вікових груп / Т. Лященко, М. Завгородній, А. Погребна, С. Весельський, П. Цапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-68. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
326496
  Білоніжка Петро Вплив ендогенних процесів на осадове мінералоутворення / Білоніжка Петро, Дацюк Юрій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 169-171. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
326497
  Русінчук Я. Вплив ендотеліну-1 на споживання кисню печінкою / Я. Русінчук, А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У гострих дослідах на щурах досліджено вплив ендотеліну-1 (ЕТ-1) на споживання кисню печінкою. ЕТ-1, що вводився у ворітну вену, призводив до зменшення швидкості споживання кисню печінкою. Це свідчить про те, що ЕТ-1 в умовах in vivo пригнічує тканинне ...
326498
  Пархомчук О. Вплив енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської затоки / О. Пархомчук, М. Кононенко // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 148-156


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - визначенню впливу енергетичного фактору на динаміку китайсько-американських відносин в регіоні Перської затоки. Перська затока грає найважливішу роль в системі глобальної енергетичної безпеки. В ...
326499
  Дідок К.Ю. Вплив енергетичної кризи на становлення ринку альтернативної енергетики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 175-179
326500
  Дудзяк О.А. Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 151-156
326501
  Ісаєва О.В. Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Ісаєва Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
326502
   Вплив еритроміцину на шлункову секрецію в собак / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова, Л.Ф. Куровська, Т.В. Овчарик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-78. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження в умовах хронічного експерименту на 5 собаках, яким було вживлено фістули у фундальний відділ шлунка. 3 собаки були з інтактною нервовою системою, 2 - із селективною ваготомією шлунка. Досліджується вплив збудження мотилінових ...
326503
  Коновець С.В. Вплив естетично-символічного образу соняшника на формування національно-культурної ідентичності особистості // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 174-179. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються питання, пов.язані з формуванням національно-культурної ідентичності особистості та виховним впливом на якість цього процесу різних мистецьких засобів. Узагальнюється виявлення сутності феноменів «національнокультурна ...
326504
  Загорулько М.А. Вплив естетичного тезаурусу християнства на розуміння краси в культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 293-300. – ISBN 978-966-2276-63-3
326505
   Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів / О. Климюк, О. Бондзик, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зовнішньосекреторну функцію печінки самок щурів за умов навантаження їх організму естроном, який в опробованій дозі стимулював холерез. The liver"s external secretion function of the female rats under influence of estron was studied. ...
326506
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
326507
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 л. – Бібліогр.: л. 126-149
326508
  Замура О. Вплив есхатологічного апокрифа про житіє Василя Нового на українську жалобну літературу другої половини XVII - початку XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 64-69. – ISBN 966-7379-92-11
326509
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7 та в кінці розд.
326510
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
326511
  Швець І. Вплив етапів життєвого циклу курорту на рівень його конкурентоспроможності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 84-86. – ISSN 1728-9343
326512
  Коновал Л.В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 44-49. – ISSN 2409-9805


  Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення характеристик технологічних платформ інтернету, що стали базовими для розробки концепцій Бібліотеки x.0. Досліджено моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у кожну епоху ...
326513
   Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів / А.Г. Сидоренко, Л.Е. Весніна, М.В. Микитюк, М.В. Рудь, Р.В. Луценко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 59-63. – ISSN 2077-1096
326514
  Гусєва О.Ю. Вплив етичних компонентів на розвиток корпоративної культури телекомунікаційних підприємств / О.Ю. Гусєва, Н.М. Сукурова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 196-203. – ISSN 2222-4459
326515
  Макаренко Е.М. Вплив етнічних міграцій на міжетнічні взаємини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-16. – ISBN 966-614-021-7
326516
  Макаренко Є.М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 30-38.
326517
  Скляр В. Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 77-82. – ISBN 978-966-439-147-1
326518
  Коршак Я.М. Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одессі в другій половині XIX - XX ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 60-65. – ISSN 2312-6825
326519
  Товстенко Т. Вплив етнокультурної спадщини на сучасний стан забудови в культурно-інформаційному просторі Києва // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 72-84. – ISSN 0130-6936
326520
  Парахіна М. Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в ХХ столітті / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено становлення і розвиток етнонаціональної політики України, проаналізовано соціально-культурні чинники державотворчого процесу в країні. Розглянуто розвиток етнонаціонального процесу у ХХ ст. в історіографічному контексті. The article deals ...
326521
  Богуцька А.Л. Вплив етнонаціональних трансформацій на освітній рівень населення Правобережжя в першій половині XIX ст. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14


  Важливу роль в дослідженнях, присвячених освітньому рівню населення та вплив на нього етнонаціональних трансформацій, відіграють наукові праці В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського та інш.
326522
  Бутиріна М.В. Вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжнаціонального порозуміння (на матеріалах українських та російських ЗМК) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 63-67


  У статті аналізується вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжкультурної комунікації. Актуалізуються питання формування та функціонування стереотипів. На конкретних прикладах розглядається механізм руйнування стереотипів у мас-медіа. Особливо ...
326523
   Вплив ефективних параметрів плівок залізо-ітрієвого гранату на характеристики пасивної лінії затримки / В. Васючка, В. Лазовський, В. Мойсеєнко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано пасивну лінію затримки на поверхневих магнітостатичних хвилях і отримано її основні характеристики. За рахунок порівняння теоретично розрахованих результатів з експериментальними запропоновано новий неруйнівний метод визначення ...
326524
  Вітренко А. Вплив ефективної інноваційної інфраструктури країни на процеси софтизації і сервісизації національної економіки / А. Вітренко, В. Селезньова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
326525
  Савчук В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
326526
  Федорієнко В.А. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 143-151. – ISSN 1997-9568


  "Проведений аналіз контролю працездатності по часовим показникам ERP системи та розкриті основні з них. Запропоновано новий структурний підхід ієрархічної побудови взаємозв’язків часових показників завантаженості системи. Визначені суб’єкти створення ...
326527
  Кондратюк Т. Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідіну на чорні дріжджеподібні гриби exophiala alcalophila / Т. Кондратюк, А. Калініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій Rosmarinum officinalis L., Pinus sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Juniperus communis L., терпентинової олії (скипидару) табіоциду полігексаметиленгуанідіну (ПГМГ) на чорні дріжджеподібні гриби (ЧДГ) Exophiala ...
326528
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії лимону на процеси локальної та дистантної синхронізації ЕЕГ головного мозку людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, В.І. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  На основі змін ЕЕГ-параметрів досліджували процеси локальної (потужність [beta] і [alpha] - ритмів) та дистантної (середній рівень когерентності в [alpha] , [beta] і [theta] - діапазонах) синхронізації в стані спокою та під час інтелектуального ...
326529
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії меліси (Melissa officіnalis L.) на функціональний стан центральної нервової системи людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  В експериментах по вивченню впливу одорації ефірною олією меліси на функціональний стан ЦНС аналізу підлягали амплітудно-частотні параметри ЕЕГ (потужність [theta], [alpha], [beta]-діапазонів, середня домінуюча частота [alpha]-ритму), швидкість простої ...
326530
  Борщевський В. Вплив Євро - 2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 267-274. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
326531
  Фаренюк Н.В. Вплив євро на розвиток міжнародного ринку боргових цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 156-164. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article deals with the dynamics and changes in international market of debt securities. The core aspect that are analyzed are the influence of euro introduction on the structure and dynamics of the market, mostly currency structure, the ...
326532
  Герасимчук О. Вплив євро на світовий валютно-фінансовий ринок // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 74-78. – ISSN 2078-5860
326533
  Глущенко О.О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 112-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
326534
  Артеменко Л.П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 84-89
326535
  Кравченко Д. Вплив євроінтеграційних процесів на економіку Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 75-79
326536
  Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 144-152
326537
  Валіулліна З.В. Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 163-168. – ISSN 2222-4459
326538
  Альошина І. Вплив євроінтеграційних процесів на посилення конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та ефекти економічної інтеграції на банківський сектор країн Єврозони. Установлено, що інтенсифікація процесів євроінтеграції якісно вплинула на конкурентне середовище банківського сектора країн Єврозони. Окреслено основні результати ...
326539
  Ловінська Л.Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
326540
  Горбаль Н.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні / Н.І. Горбаль, Р.І. Ханіна, О.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 120-128. – ISSN 0321-0499
326541
  Шевченко О.О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 110-119. – ISSN 1993-6788
326542
  Купчак М.Я. Вплив європейських інтеграційних процесів на розбудову правоосвітніх систем в Україні // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 146-151. – ISSN 2078-4643
326543
  Богачова Л.Л. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 20-22.
326544
  Безулик О.М. Вплив європейських мов на процеси термінотворення у сучасній чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 18-22
326545
  Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 54-61. – ISSN 2308-0361
326546
  Шкрібляк М. Вплив європейського потридентського гуманізму на формування ренесансного світогляду українців // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 101-109
326547
  Баканова А.О. Вплив Європейського Союзу і Російської Федерації на зовнішню політику держав "Нової Східної Європи" : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Баканова Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
326548
  Соломенко І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-28.
326549
  Солоненко І.І. Вплив Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Солоненко Ірина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
326550
  Кравчук М. Вплив Європейського Суду з прав людини на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 18-22. – ISSN 2524-0129
326551
  Попова Ю.М. Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні / Ю.М. Попова, А.С. Пістряк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 95-100. – ISSN 2218-1199
326552
  Стойко О.М. Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 370-376. – ISSN 1563-3349


  На прикладі балканських країн та острова Кіпр розглянуто можливості впливу Євросоюзу та інших європейських організацій на врегулювання сепаратистських конфліктів на континенті. Проаналізовано можливість автоматичного отримання членства в Євросоюзі ...
326553
  Петкова Л.О. Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України / Л.О. Петкова, Д.М. Паламарчук, Ю.В. Вдовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 47-53. – ISSN 2222-4459
326554
  Якимчук М. Вплив євроскептицизму на функціонування інституцій ЄС // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 258-275. – ISSN 2522-1663
326555
  Мельник В.П. Вплив ЄС на побудову в Україні ефективної моделі законодавства про інтелектуальну власність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 127-133.
326556
  Писаревська О. Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 178-184. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
326557
  Горошкова Л.А. Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, І.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
326558
  Гербут Н.А. Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 269-282
326559
  Мовчан У.В. Вплив жіночого руху на політичне життя Буковини першої третини 20 ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 133-135
326560
  Власова А. Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968-1974 роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 84-88. – ISSN 1998-4634
326561
   Вплив жовчогінних флавоноїдів на енергетичні процеси в гепатоцитах / Л.І. Жалило, В.Є. Єсипенко, А.І. Воробей, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору і фламіну на жовчовидільну функцію та редокс-процеси в печінці. Диференційовано вплив ...
326562
  Рубцова М.Ю. Вплив жорстокої економії на економічне зростання:проблема встановлення макроекономічних взаємозалежностей // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 85-86
326563
  Романько М.Р. Вплив забезпеченості організму вітаміном D на перебіг і ефективність профілактики гострого обструктивного ларингіту у дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Романько Марія Романівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
326564
  Білоусько Н.Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
326565
  Данильченко О.С. Вплив забруднених річкових вод на здоров"я людини (на прикладі Сумської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 37-45. – ISSN 2306-5680
326566
  Задира С. Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші / С. Задира, Д. Лукашов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 196-201. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
326567
   Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров"я населення України / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, Г.Г. Старостенко, М.П. Неченко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 141-147 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
326568
  Наконечна М.В. Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя) / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 104-109. – ISSN 2306-5680
326569
  Стахів І.Р. Вплив забруднення повітряного середовища на стан здоров"я населення за 2001-2010 рр. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 126-133


  Досліджено вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров"я населення в м. Києві.
326570
  Приседський Ю.Г. Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
326571
  Карленко Б.В. Вплив забруднень на розсіювальні характеристики поляроїдних плівок / Б.В. Карленко, О.В. Макаренко, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 329-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі експериментально отримано кутові розподіли інтенсивності розсіяного світла поляроїдною плівкою при малих кутах розсіяння. Показано, що забруднення поверхні та шарувата структура плівки значною мірою впливають на індикатрису розсіяння, що має ...
326572
  Короєд С.О. Вплив завдання цивільного судочинства на цивільну процесуальну форму: аналіз окремих положень нового Цивільного процесуального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 121-132. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
326573
  Сергійчук В. Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнизацію Донбасу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – C. 8-17. – ISSN 0130-6936
326574
  Тарасюк А.В. Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних - резидентів України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 28-35. – ISSN 2616-6798
326575
  Лисик В.М. Вплив загальної декларації прав людини на розвиток міжнародного гуманітарного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 259-263.
326576
  Козлов В.І. Вплив загальної декларації прав людини на специфіку колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
326577
  Добрянський С. Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
326578
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертемії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / О.Я. Беспалова ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
326579
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : дис. ... канд. біол. наук. : 03.00.09 / Беспалова Олена Ярославівна ; Акад. мед. наук Украъни ; Нац. ін-т серцево-суд. хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008. – 166 л. – Бібліогр.: л. 139 - 158
326580
  Ліпісевич П.М. Вплив Загальної Української Ради на національно-культурне життя в роки Першої світової війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 12-22. – (Юридична ; Вип. 1)
326581
  Маріо М. Вплив загальнонародного церковного співу на формування морально-етичних почуттів молоді на Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
326582
  Біляєва І.І. Вплив загальносвітових тенденцій суспільного розвитку на формування і впровадження інформаційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 56-60
326583
  Бурячок В.Л. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на стан безпеки ІТ-систем та соціальних інститутів провідних країн світу та України / В.Л. Бурячок, Я.В. Невойт, Л.В. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 29-43. – ISSN 2409-7292
326584
   Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров"я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної паталогії / Е.М. Омельченко, О.О. Полька, О.Т. Єлізарова, С.С. Карташова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
326585
  Герасимов Т.Ю. Вплив закону "Про заходи щодо скорочення споживання населенням м"яса..." на повсякденне життя мешканців Києва в період Першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 132-142. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті висвітлено зміни в повсякденному житті населення м. Києва, що виникли внаслідок запровадження влітку 1916 р. у Російській імперії спеціального закону, який мав скоротити споживання м’яса та м’ясних продуктів від зазначених тварин. З’ясовано, ...
326586
  Тимощук Т.І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 209-211
326587
  Ходикіна А. Вплив Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" на фізичних та юридичних осіб на території півострову // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 259-263
326588
  Майданік І.П. Вплив закордонного працевлаштування на особливості дітородної поведінки зворотних мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 41-55. – ISSN 2072-9480
326589
  Кіндрацький Б.І. Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації / Б.І. Кіндрацький, Т.М. Николишин, Ю.В. Пороховський // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 85-91. – ISSN 0130-9420
326590
  Глущенко Л.М. Вплив заліза (ІІІ) та алюмінію на визначення торію з арсеназо ІІ = хімія / Л.М. Глущенко, Л.М. Чепіжко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
326591
  Чучка І.М. Вплив залізничного транспорту на розвиток економіки регіону в минулому / І.М. Чучка, К.В. Гегедош // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 140-145. – ISSN 2311-8164
326592
   Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212 / Т. Войтенко, С. Неділько, О. Головченко, М. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу (Pb1-уCuу)Sr2(Y1-хCaх)Cu2O7-б9, (Pb1212) 0[додається формула] x [додається формула] 0,3). Досліджено залежність параметрів кристалічної гратки системи від ступеня заміщення х. ...
326593
  Авоченко І.С. Вплив заміщення Sr2+/Ln3+ у складнооксидному фосфаті купруму на надпровідні та магнітні властивості / І.С. Авоченко, С.А. Неділько // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 400-402
326594
   Вплив заміщення атомів лантану на будову шаруватої структури індатів ВаLa1–xNdxInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 1025-6415
326595
   Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oу / Т. Войтенко, С. Неділько, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом з попереднім одержанням прекурсору синтезовано керамічні матеріали складу Bi2+xSr2-xCaCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,1) та Bi2-xSr2Ca1+хCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,2). Досліджено область гомогенності, структурні та ...
326596
   Вплив заміщення в катіонній та аніонній підгратках молібдатів кальцію та стронцію на будову та напівпровідникові властивості / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44
326597
  Горяча М.М. Вплив заміщення компонентів на кристалічну структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE=Y, Gd, Tb; T=Ni, Cu) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Горяча Мирослава Миронівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
326598
  Бартовщук А.В. Вплив заміщення лужноземельних елементів на властивості надпровідних купратів ітрію / А.В. Бартовщук, С.А. Неділько, М.А. Зеленько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 8
326599
  Мазур В.А. Вплив занять зимовими видами спорту на організм школярів / В.А. Мазур, О.М. Вергуш // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 86-90. – Бібліогр.: 7 назв.
326600
  Охрей А. Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Оцінено роботу системи уваги за виконанням прямого і зворотного тестів Струпа у музикантів і немузикантів. Обстежуваними були студенти Національної музичної академії ім. П.Чайковського (музиканти) та їх ровесники з ННЦ "Інститут біології та медицини" ...
326601
  Мулик К.В. Вплив занять пішохідним туризмом на рівень здоров"я підлітків 13 років / К.В. Мулик, Т.І. Гриньова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
326602
  Горпинич О. Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 61-64. – ISSN 2220-7481


  Завдання дослідження – аналіз можливості підвищити рівень адаптації курсантів ВНЗ системи МВС України до навчально-службової діяльності засобами фізичного виховання в комплексі з психологічним тренінгом. Рівень адаптації курсантів до ...
326603
  Кравченко В. Вплив запахів ефірних олій лимона й лаванди на психофізіологічні функції обстежуваних різної статі / В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фонової експозиції запахів ефірних олій лимона й лаванди на нейродинамічні функції та показники короткочасної пам"яті у чоловіків і жінок. Показано, що в жінок обидва запахи викликають більш виражені зміни досліджуваних показників. На ...
326604
  Березовчук Л.В. Вплив запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук, М.В. Костилев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Біологія ; Вип. 34)


  Дослідження впливу запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини показали, що характер впливу того або іншого запаху визначається типом фонової ЕЕГ обстежуваного. Встановлено, що запахи ефірних олій здатні знижувати рівень ...
326605
  Макарчук М.Ю. Вплив запахів лаванди та ялиці на психофізіологічні функції обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторинх механізмів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – С. 87-90. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 2)
326606
  Ілюха В.О. Вплив запахової стимуляції на функціональний стан головного мозку людини / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, Н.О. Ковалевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Встановлено, що одоростимуляція лавандовою олією зумовлює скорочення часу активної обробки словесної інформації та збільшення коефіцієнта її відтворення; зростання коефіцієнта оперативної пам"яті за рахунок збільшення кількості правильного відтворення ...
326607
  Макарчук М.Ю. Вплив запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторних механізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проведено електроенцефалографічну оцінку впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежували них з різним вихідним рівнем психоемоційного напруження. Встановлено, що запах лаванди активує ділянки кори обстежувальних залежно від ...
326608
  Прокопенко А.В. Вплив запізнення сигналу на динаміку намагніченості двох зв"язаних магнітних наноконтактів / А.В. Прокопенко, Р.В. Верба // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010. – Т. 1 (15), № 3. – С. 78-82. – ISSN 1028-821Х


  Розглядається можливість встановлення режиму синхронних автоколивань намагніченості в системі взаємодіючих магнітних наноконтактів (МНК). Показано вплив величини запізнення сигналу на синхронізацію МНК. Побудовано напіваналітичний метод розрахунку ...
326609
  Слаба О.В. Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 394-402
326610
  Романюк О. Вплив запозичень на свідомість мовців // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – № 8. – С.207-212. – Бібліогр.: 7н. – ISBN 966-7444-85-6
326611
  Палешко Я.С. Вплив запозичень України на національну економіку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
326612
  Недотишко О.В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 159-164. – ISSN 1562-0905
326613
   Вплив запровадження організаційних змін щодо протоколу лікування травм до привезення хворих у лікарню та щодо правил транспортування пацієнтів з травмою у великому місті: дослідження, проведені до та після їх запровадження / Р.Р. Вахлін, С. Понцер, М.Б. Скріфварс, Х.М. Лоссіус, М. Кастрен // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 95-109. – ISSN 2312-7104
326614
  Шевчук Л.П. Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 274-279. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)


  Шевчук А.А. - ад"юнкт Військового Інституту КНУТШ.
326615
   Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових (видів) риб. – Київ, 1967. – 170с.
326616
  Пелешенко В.І. Вплив зарегульованості стоку річок басейну Дніпра на зниження концентрацій і стоку біогенних речовин / В.І. Пелешенко, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 6-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 31)
326617
  Пасічник Ю.В. Вплив зарубіжних грошових надходжень на динаміку ВВП в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 68-76. – Бібліогр.: 15 назв
326618
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
326619
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 196-235
326620
  Альохін О.Д. Вплив заряджених іонів на критичні параметри і величину радіуса кореляції рідини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.М. Бурмістров, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій показано, що додавання заряджених іонів в діелектричну рідину поблизу критичної точки приводить до збільшення радіуса кореляції такої зарядженої ...
326621
  Абдікаримов Б.Ж. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки / Б.Ж. Абдікаримов, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 362-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В рамках флуктуаційної теорії фазових переходів показано, що додавання заряжених частинок у діелектричні рідини поблизу критичної точки призводить до збільшення радіуса кореляції такої рідинної системи, що продовжує характеризуватись некласичною ...
326622
  Булавін Л.А. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки. Ч. 1 / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
326623
  Аль-Омари Вплив зарядового стану атома на інтенсивність рентгенівської KaL1-емісії Ti та Cr / Аль-Омари, М.О. Боровий // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 40, № 3, march. – C. 301-310. – ISSN 1024-1809
326624
  Кокар Н.В. Вплив засобів біологічного контролю на насіннєву продуктивність волошки лучної (Centaurea jacea L.) в Українських Карпатах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
326625
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. : фотоіл. + Додаток: л. 1-99. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 189-204
326626
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
326627
  Поліщук О.С. Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
326628
  Захаріна Є.А. Вплив засобів кондиційного тренування з плавання на стан системи зовнішнього дихання студентів / Є.А. Захаріна, Н.В. Глущенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
326629
  Сопівник Р.В. Вплив засобів корпоративної культури на формування ціннісного світогляду особистості в університетах наук про життя і навколишнє середовище // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 247-254. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
326630
  Соболенко В. Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні / В. Соболенко, І. Сокольська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 172-175. – ISSN 2307-8049
326631
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов Володимир Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 174л. – Бібліогр.: л.166 - 174
326632
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
326633
  Ямчук Т.Ю. Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації особистості / Т.Ю. Ямчук, Є.В. Блищак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 147-154. – ISSN 2311-8164
326634
  Степанов В.Ю. Вплив засобів масової інформації на свідомість молоді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 57-63
326635
  Чупанова Д.О. Вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість українців (1991-2015 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Число 25. – С. 132-138. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
326636
  Кафарська О. Вплив засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 48-54. – ISSN 2409-9244


  У статті висвітлено питання впливу засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді. Доведено, що лише гармонійна співпраця держави, батьків, педагогів та засобів масової інформації забезпечить високий рівень ...
326637
  Федотова О.О. Вплив засобів масової інформації на формування морально-етичних засад української молоді // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 232-237
326638
  Литвин М.П. Вплив засобів народної фізичної культури на підвищення ефективності навчального процесу фізичного виховання студентів / М.П. Литвин, О.С. Сиротін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 87-90. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
326639
  Корчагін М.В. Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів / М.В. Корчагін, С.М. Курбакова, О.М. Ольховий // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 37-41. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060
326640
  Наконечна С.П. Вплив засобів фізичної терапії на якість ходьби та показники електроміографії у студентів 17-19 років з плоскостопістю і порушеннями постави / С.П. Наконечна, О.В. Баскевич // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
326641
  Кабузенко Світлана Миколаївна Вплив засолення і екзогенних фотогормонів на ріст та деякі фізіолого-біохімічні функції рослин на ранніх етапах онтогенезу : Автореф... доктора біолог.наук: 03.00.12 / Кабузенко Світлана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 46л.
326642
   Вплив застосовування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, І. Ломов, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 19-30. – ISSN 1682-2366
326643
  Єгорова О.О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 89-98. – ISSN 1815-2066


  Запропоновано законодавчі зміни щодо надання державної підтримки як чинника подальшого підвищення ефективності технологічних парків в Україні.
326644
  Волошин Д.О. Вплив застосування моделі прямих договорів на оптовому ринку електроенергії України на технологічну модернізацію енергогенеруючих потужностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.257-261
326645
  Бережняк М.Ф. Вплив застосування наорних валів-терас на протиерозійну стійкість та агрофізичні властивості сірих лісових грунтів / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, О.В. Войцехівська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 210, ч. 1. – С. 194-197. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
326646
  Король М.М. Вплив застосування основних засад поведінкової економічної теорії на економічний розвиток провідних країн світу / М.М. Король, Говда, В.-Є.В // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 51-58. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано нові практичні методи використання основних засад поведінкової економічної теорії в масштабах країни та виявлено можливості ефективного впливу уряду на поведінку людей за наявності обмежених ресурсів. Результати дослідження можуть бути ...
326647
   Вплив застосування препаратів "Анальцим -SI" та "Споро-лекс" на показники неспецифічної резистентності птиці / О.В. Мачуський, О.В. Ушкалов, М.В. Скрипка, В.Л. Коваленко, В.А. Мачуська // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 202-210 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-9912
326648
  Глоба А.О. Вплив застосування судового прецеденту на формування національної системи права в деяких європейських країнах: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 286-289. – ISSN 2219-5521
326649
  Гайдай Д.Ю. Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцоговині (1992-1995) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 152-164
326650
  Хазратова Н.В. Вплив західних соціально-психологічних ідей на розвиток вітчизняної соціальної психології: критерії оцінювання та соціокультурні передумови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 43-55
326651
  Прушковська І.В. Вплив західних тенденцій на турецьку літературу початку XX ст. (на матеріалі творів Дж. Меріча) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 375-379


  Джеміль Меріч вважається єдиним турецьким письменником, який жертовно оберігає турецьку літературу від впливу Заходу. Його девіз - грунтуватися у культурному та політичному житті на моральних цінностях Османської імперії та не запалюватися західними ...
326652
  Тринус О. Вплив західноєвропейських педагогічних течій кінця ХІХ - початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – С. 96-102. – ISSN 2308-4081


  Інженерна освіта в Індії.
326653
  Литвин С.Х. Вплив західноєвропейських соціокультурних процесів на розвиток культури Галицько-Волинської держави // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 266-270. – ISSN 2226-3209
326654
  Копилова Н.В. Вплив західноєвропейського екзистенціалізму на творчість Абе Кобо / Н.В. Копилова, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111. – ISBN 978-966-921-000-5
326655
  Гончаревський В.Е. Вплив західноєвропейської історичної думки на формування цивілізаційного підходу в сучасній українській історичній науці // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 157-165. – ISBN 978-966-96992-6-8
326656
  Філь Ю.С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 1608-0599
326657
  Копилова Ю.В. Вплив західної культури та літератури на творчість Харукі Муракамі / Ю.В. Копилова, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 112-114. – ISBN 978-966-921-000-5
326658
  Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
326659
   Вплив заходів з берегоукріплення на угруповання зообентосу водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / Ю.В. Плігін, А.І. Томільцева, С.Ф. Матчинська, Н.І. Железняк, Т.М. Короткевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 136-143. – Бібліогр.: 5 назв
326660
  Грабовський М.Б. Вплив заходів контролювання чисельності бур"янів на ріст та розвиток кукурудзи // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-9270
326661
  Трофімов А.Ю. Вплив заходів, спрямованих на зміну корпоративної культури, на організаційну лояльність будівельної компанії // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 231-238. – ISSN 2414-0023
326662
   Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові ознаки культур клітин НЕК293 / О. Маслова, Н. Скрипник, О. Дерябіна, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-39. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі було проведено комплексний порівняльний морфологічний та морфометричний аналіз клітин культури HEK 293, культивованих на середовищі DMEM з додаванням ембріональної телячої сироватки, збагаченої тромбоцитами плазми та інактивованої збагаченої ...
326663
  Кольченко Б. Вплив збільшення основного зобов"язання у кредитному договорі на чинність правовідносин поруки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-28-6
326664
  Ковальчук О.І. Вплив зборів та ділових нарад на підвищення продуктивності праці співробітників компанії // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 51-57
326665
  Кравченко С.Р. Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 224-232.
326666
  Миронюк Б. Вплив збудження плазмонних резонансів на щільність оптичного та магнітооптичного запису інформації / Б. Миронюк, Л. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-60. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі запропоновано метод підвищення щільності оптичного та магнітооптичного запису інформації. Проведено математичний розрахунок впливу збудження плазмонного резонансу на діаметр сфокусованого Гаусового випромінювання. В роботі показано, що ...
326667
   Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сорт / А.Ю. Пастощук, Л.М. Сківка, Л.М. Буценко, В.П. Патика // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (42). – C. 39-48. – ISSN 2076-0558
326668
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О.; Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України". – Київ, 2007. – 148л. – Бібліогр.: л.125-148
326669
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
326670
  Таран Є.Ю. Вплив зважених сферичних частинок у крові на її реологію / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано вираз та числові значення для ефективної зсувної в"язкості розведеної суспензії сферичних частинок у крові. Якщо кров виявляє властивості полярної рідини при гідродинамічній взаємодії зі зваженими частинками, то для реологічного моделювання ...
326671
  Кондратюк Л.С. Вплив звуку й слуху на формування естетичної свідомості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 100-102
326672
  Березовчук Л.В. Вплив звуку на біоелектричну активність головного мозгу людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 9-12. – (Серія "Біологічні науки")
326673
  Андрушко Л.М. Вплив зеленого кольору на психіку людини // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 103-107. – ISSN 2520-6419


  "Досліджено вплив зеленого кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття зеленого кольору пов’язаний ...
326674
  Кальний С. Вплив земельних відносин на підвищення інвестиційної активності у сільському господарстві України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 235-242. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто стан земельних відносин в Україні та перспективи розвитку ринку землі як чинника підвищення інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Здійснено оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняного сільського ...
326675
  Коваленко Т.О. Вплив Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року на ефективність правового регулювання земельних відносин // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7649-48-8
326676
  Поліщук Н.В. Вплив земельної власності на ефективне використання землі в сільському господарстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
326677
  Іванишин В.В. Вплив земельної реформи в Україні на розвиток сільських територій / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 76-81
326678
  Бусуйок Д. Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці XX - початку XXI ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 69-72
326679
   Вплив земельної реформи на розвиток об"єднаних територіальних громад / Т.С. Смовженко, О.І. Коркуна, І.І. Коркуна, У.В. Хром"як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 29-33. – ISSN 2071-4653
326680
  Карпенко Б.О. Вплив земної поверхні на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі / Б.О. Карпенко, О.О. Бадрук, Н.Ю. Савчинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено вплив відбитих від земної поверхні радіосигналів на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі.Як вихідна модель для оцінки цього впливу обрана площа потрійного ...
326681
  Семенов І.Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов Ігор Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
326682
  Ющенко Ю.С. Вплив зливових опадів на формування високих паводків у басейнах Верхнього Пруту та Сірету / Ю.С. Ющенко, М.Г. Настюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 30-37


  У даному дослідженні систематизовано і проаналізовано дані про опади під час формування високих паводків у басейнах Верхнього Пруту та Верхнього Сірету. На основі гідрометеорологічної інформації за допомогою програмного забезпечення створено карти ...
326683
  Вівчар О. Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур у постконфліктних умовах: ідентифікація загроз та механізми протидії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 113-119. – ISSN 2524-0129
326684
  Бараш Є.Ю. Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 89-101. – ISSN 1993-0909
326685
  Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.71-75. – ISSN 0132-1331
326686
  Кулик К. Вплив ЗМІ на громадську думку як загроза національній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 148-151
326687
  Прокопчук І.І. Вплив ЗМІ на політичне життя суспільства в умовах демократії: актуалізація ідей А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 49-51
326688
  Іващук А.А. Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-61


  Аналіз такої важливої форми суспільної свідомості, як політична, а також роль засобів масової інформації в політичній системі суспільства, тим більше що їх значення, авторитет і важливість в політичному житті країни помітно зростають, особливо в ...
326689
  Усик Світлана Вплив ЗМІ на розвиток дитини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 26 : фото
326690
  Бондаренко Н.М. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність підприємства / Н.М. Бондаренко, А.Г. Байєр // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 115-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
326691
  Литвин Н. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи їх вирішення у міжнародній практиці // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47. – Бібліогр.: 7 назв
326692
  Версаль Н.І. Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах / Н.І. Версаль, М.Д. Самсонова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 83-90
326693
  Вольвач О.В. Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 104-110. – ISSN 0868-6939


  Розглядаються в порівнянні показники фотосинтетичної продуктивності цукрового буряку й агрокліматичні умови вирощування культури за період 1986-2005 рр. та очікувані їх зміни, розраховані за сценарієм зміни клімату RCP 8,5 за період 2015-2050 рр. на ...
326694
  Олійник В.В. Вплив змін клімату на внутрішньорічний розподіл складових водного балансу р. Західний Буг - м. Кам"янка Бузька / В.В. Олійник, Ю.О. Чорноморець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядаються основні тенденції зміни елементів водного балансу річки Західний Буг - м. Кам"янка Бузька. Проведено перевірку вихідної інформації на однорідність, оцінено величину зміни середньої річної температури повітря. Проаналізовано ...
326695
  Мірошніченко К.А. Вплив змін клімату на водний баланс та динаміку стоку води річки Ворскла / К.А. Мірошніченко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 58-68. – ISSN 2306-5680


  В роботі порівнюється водний баланс річки Ворскла за період кліматичної норми (1961-1990 рр.) та за сучасний період (1991-2012 рр.). Обчислено однорідність складових водного балансу. Визначено основні тенденції в багаторічних коливаннях гідрологічних і ...
326696
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 189-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
326697
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси України в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління (А1В) / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 149-159 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
326698
  Польовий А.М. Вплив змін клімату на темпи розвитку ярового ячменю в Україні / А.М. Польовий, О.А. Барсукова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
326699
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
326700
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 258л. + Додатки : л.192-240. – Бібліогр. : л.241-258
326701
  Любчик О.С. Вплив змін облікової ставки НБУ та податкової ставки на прогнозний техніко-економічний розрахунок розробки родовищ питних підземних вод // Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 46. – С. 42-47. – ISSN 2306-5451
326702
  Ковальова Н.М. Вплив змін спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності на проведення експертних досліджень / Н.М. Ковальова, С.М. Томачинський // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Дорошенко О.Ф., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 61-67. – ISBN 978-966-999-093-8. – ISSN 2308-0329
326703
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
326704
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
326705
  Омелянович Л.О. Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання пілприємств / Л.О. Омелянович, Є.С. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 185-193. – ISSN 1993-6788
326706
  Мойсєєва М.Н. Вплив зміни геотропічного положення на розподіл мітоз у корені цибулі / М.Н. Мойсєєва, 1933. – С. 117-121. – Окр. відбиток
326707
  Коляда Т. Вплив зміни діапазону функцій держави на рівень довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
326708
  Павлова О.Ю. Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано еволюцію основних підходів до проблеми самовизначення естетичної теорії в контексті трансформації класичного ідеалу раціональності. The evolution of main approaches to problem of aesthetics theory self-definition in the context ...
326709
  Грицюк П.М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 68-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
326710
  Корчемлюк Марта Вплив зміни клімату на водний режим гірської частини басейну р. Прут / Корчемлюк Марта, Приходько Микола, Архипова Людмила // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
326711
  Шевченко О.Г. Вплив зміни клімату на економіку / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Р.В. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 102-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розгляду впливу зміни клімату на економіку. Розкрито поняття вразливості до зміни клімату та охарактеризовані чинники, що на неї впливають. Описано основні типи реагування на кліматичну зміну, зокрема, детально охарактеризовано види ...
326712
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України / В.О. Балабух, С.В. Зібцев // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 60-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
326713
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу / В.О. Балабух, Л.П. Однолєток, О.О. Кривошеїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 72-85. – ISSN 2306-5680
326714
  Тараріко О.Г. Вплив зміни клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
326715
  Удова Л.О. Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва / Л.О. Удова, К.О. Прокопенко, Л.І. Дідковська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-120 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
326716
  Артамонов В.В. Вплив зміни клімату на умови життєдіяльності населення Хмельницької області на підставі аналізу метеорологічних показників за період з 2007 по 2016 роки // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 9-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
326717
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на формування урожайності кукурудзи в агрокліматичних зонах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 103-104. – ISSN 2306-5680
326718
  Конопліна Ю.С. Вплив зміни моделі трудових відносин в умовах глобалізації на функціонування системи соціального страхування // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 92-98
326719
  Буряк П.Ю. Вплив зміни податкової ставки на доходи бюджету : податки / П.Ю. Буряк, С.Л. Лондар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-44 : Рис.
326720
   Вплив зміни РН середовища на стійкість комплексних сполук 2со(ІІІ)-NI(II) з моноетаноламіном / А.В. Степанова, І.С. Кузеванова, А.О. Зульфігаров, В.А. Потаскалов // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 75
326721
  Баліцька В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
326722
  Баліцька Валентина Володимирівна Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
326723
  Коваленко С.В. Вплив зміни форм фінансової звітності суб"єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 220-225. – ISSN 2221-755X
326724
  Василевський Ю.Є. Вплив зміни швидкості течії рідини на нелінійний перерозподіл енергії при коливаннях трубопроводу / Ю.Є. Василевський, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  На основі розробленої нелінійної моделі динаміки трубопроводу при швидкісному русі рідини проводяться дослідження задач динаміки трубопроводу. Розглядається поведінка системи при втраті прямолінійної форми трубопроводу в околі критичної швидкості для ...
326725
  Богданов В.Б. Вплив змінного струму різних частот на соматосенсорну чутливість людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості впливу змінного струму на шкіру людини. Установлено зв"язок між частотою порогового струму та характеристиками порогу сприйняття цього впливу. Виявлено два фактори чутливості шкіри до порогового впливу змінного електричного ...
326726
   Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі) / С. Вижва, А. Шинкаренко, І. Безродна, І. Щуров, І. Гафич, Є. Солодкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 19-26. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз та інтерпретацію результатів дослідження керну в умовах високих тисків з продуктивних горизонтів свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Метою даної роботи є визначення особливостей зміни акустичних та ...
326727
  Меліхов О. Вплив змінної в радіальному напрямку товщини на напружений стан гнучкої ортотропної кільцевої пластини в магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нелінійну задачу магнітопружності ортотропної кільцевої пластини з анізотропною електропровідністю. Отримано розв"язувальну систему нелінійних диференціальних рівнянь, яка описує напружено-деформівний стан гнучких кільцевих пластин в ...
326728
  Писаренко Л.Я. Вплив знеліснення на радіаційний та термічний режими території України за даними глобальних кліматичних моделей / Л.Я. Писаренко, С.В. Краковська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 135-160 : рис. – Бібліогр.: с. 153-155. – ISSN 0203-3100
326729
  Сендерович А.Й. Вплив зовнішніх запозичень на ВВП України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
326730
  Флейчук М. Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн / М. Флейчук, Р. Андрусів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 16-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
326731
  Співак В.Ю. Вплив зовнішніх змінних магнітних полів на форму месбауерівського спектру м"яких феромагнетиків : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак В.Ю.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2000. – 16 с.
326732
  Данильченко В.О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 133-143 : табл.,рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
326733
   Вплив зовнішніх магнітних полів на ВАХ високотемпературних джозефсонівських контактів / І.Л. Гордійчук, О.М. Іванюта, М.С. Коломоєць, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 324-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто особливості роботи ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі. Визначено оптимальне значення коефіцієнту екранування магнітних екранів для отримання максимальних за амплітудою надпровідних струмів у ...
326734
  Пуйо Г.І. Вплив зовнішніх міграцій на суспільно-політичні процеси в країнах ЄС // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 55-65. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
326735
  Антонова О.С. Вплив зовнішніх політичних умов на процеси утворення парламентських фракцій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 326-333
326736
  Сільченко І.А. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства / І.А. Сільченко, А.Ю. Горяча // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 80-86. – ISSN 1997-4167
326737
  Кличко С.М. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на становлення системи ЗМК кримського регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-49. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розкрито комплекс типоформуючих факторів та елементів, які вплинули на становлення системи кримських ЗМК. Увага приділена як місцевим особливостям розвитку регіону, так і загальним ознакам, які впливають на визначення типу засобу масової ...
326738
  Боженко А.О. Вплив зовнішніх умов на теплове випромінювання світлопоглинальних поверхонь при лазерному збудженні / А.О. Боженко, С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65
326739
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсивного випаровування крапель рідин : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. + Додаток: л. 121 - 124. – Бібліогр.: л. 111 - 121
326740
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсівного випаровування крапель рідин : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
326741
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на авливно-енергетичний комплекс України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196 л. – Бібліогр.: л.179-196
326742
  Олефір В.К. Вплив зовнішніх факторів на кон"юнктуру внутрішнього ринку агропродовольчих товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 143-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
326743
  Синиця Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах ОТГ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 8-10


  Розвиток бібліотек в умовах ОТГ. Зовнішні фактори впливу – це умови і фактори, які організація чи установа не може змінити,
326744
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
326745
  Богомазова В.М. Вплив зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток України в середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 3-12.
326746
  Федуняк С. Вплив зовнішніх чинників на процес консолідації української нації // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 58-66.
326747
   Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини / О.В. Бурчак, М.А. Прімін, І.В. Недайвода, Ю.А. Сєріков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
326748
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
326749
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко Катерина Леонідівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 119 л. – Бібліогр.: л.107 - 119
326750
  Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яковенко Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 213 арк. – Додатки: арк. 195-213. – Бібліогр.: арк. 10-14, 175-194 та в додатках: арк. 209-213
326751
  Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яковенко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
326752
  Шевченко В. Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст зовнішніх шоків та їх передача до національних фінансових систем, поширення фінансових криз. Аналізуються канали впливу зовніщніх фінансових шоків на українську економіку в умовах сучасної сучасної глобальної фінансової ...
326753
  Панченко В.В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
326754
  Панченко В.В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 314-319. – ISSN 2222-4459
326755
  Лакоза І. Вплив зовнішнього збурення на властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією / І. Лакоза, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-25. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань при наявності довготривалих (у часі) зовнішніх сил імпульсної природи в залежності від величин імпульсної дії. Отримано умови збільшення (зменшення) амплітуди коливань та умови існування ...
326756
   Вплив зовнішнього магнітного поля на ВАХ високотемпературного джозефеонівського контакту / О.М. Іванюта, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.І. Толкачов, О.С. Юдіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано пряме експериментальне підтвердження зміни критичної густини струму за рахунок зовнішнього магнітного поля Показано, що керуючи полярністю та амплітудою струму, що протікає крізь контакт, можна підвищити критичну густину струму. Вивчено вплив ...
326757
  Зузук Ф.В. Вплив зовнішнього середовища на поширення сечокам"яної недуги серед населення світу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
326758
  Ганжа Б.О. Вплив зовнішнього середовища на функціонування неформального сектору економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 39-44. – ISSN 2309-1533
326759
  Нескородєв С. Вплив зовнішньоекономічних відносин "середній" цикл національної економіки в 1998 - 2010 роках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 33-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
326760
  Троян Володимир Михайлович Вплив зовнішньоекономічних зв"язків на розвиток підприємства в Україні : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Троян Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 252л. – Бібліогр.:л.238-252
326761
  Близнюк В.В. Вплив зовнішньоекономічних процесів на потенціал соціально-економічних змін в Україні / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
326762
  Грицьких І.В. Вплив зовнішньоекономічного фактора на розвиток демократії в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 129-132. – (Історія ; вип. 63/64)


  Показано вплив зовнішньої політики на процеси демократизації внутрішнього життя Німеччини.
326763
  Абакуменко О.В. та інші Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
326764
  Куреда Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України / Н.М. Куреда, С.О. Корінний // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
326765
  Тубальцева В. Вплив зовнішньої політики антитероризму на релігійну та культурну толерантність американського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 182-183


  The article is dedicated to the problems of antiterrorism policy impact on cultural and religious tolerance in American society towards Islamic community. The US policy of antiterrorism plays the key role in forming public opinion against Muslim ...
326766
  Ладний Ю.А. Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 198-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
326767
  Стаканов Р.Д. Вплив зовнішньої трудової міграції на економічний розвиток України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 76-82.
326768
  Руденко Н.В. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток національних ринків праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 136-142


  Розглядаються сутність та чинники зовнішньої трудової міграції. Особливу увагу приділено позитивним і негативним наслідкам впливу трудової міграції на розвиток ринку праці в Україні.
326769
  Горєлов В.І. Вплив зовнішньополітичних чинників на становлення української державності у роки визвольних змагань (1917-1921 рр.) / В.І. Горєлов, В.С. Клименко, І.П. Козинець // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 101-112. – ISSN 2707-1383
326770
   Вплив золовідвалів підприємств теплоенергетики на довкілля / Яцишин Андрій, Ковач Валерія, Матвеєва Ірина, Артемчук Володимир, Каменева Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 4 назв.
326771
  Горин І.В. Вплив зонування території на цінову політику на ринку нерухомості м. Львова // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 192-195. – ISBN 978-966-285-361-2
326772
  Венгер А Т. Вплив зростання державного боргу на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 224-232


  Розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу наслідків впливу державного боргу на економіку країни. Досліджено взаємоз"язок між державним боргом та конкурентоспроможністю національної економіки, зокрема у розрізі індексу глобальної ...
326773
  Фролов С.М. та інш. Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
326774
   Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи / О.І. Цуркан, Я.М. Біланчин, Г.С. Сухорукова, М.Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 60-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
326775
  Шищенко П.Г. Вплив зрошення на природне середовище степового Криму / П.Г. Шищенко, І.К. Супряга, В.Ф. Сірик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 68-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 28)
326776
  Юштяк Я. Вплив зрошення на радіаційний баланс виноградників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 13)
326777
  Панасенко Б.Д. Вплив зрошення на фізичні властивості грунтів рисових полів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
326778
   Вплив зрошування стічними водами свинокомплексу на властивості чорнозему типового / С.В. Канівець, О.Є. Орел, В.Г. Десенко, Ю.В. Залавський, О.В. Поляков // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
326779
  Патон Е.О. Вплив зсідальних напруг на міцність зварних конструкцій / Е.О. Патон. – К., 1937. – 148с.
326780
  Лаврухін А. Вплив І.Канта на феноменологію Е.Гусерля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.109-124. – ISSN 0235-7941
326781
  Завязун Т.В. Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини -дошкільника // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
326782
  Завязун Т.В. Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини -дошкільника // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
326783
  Титар О.В. Вплив ідеалізму Ф. Шеллінга на філософію Й. Шада // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 167-172. – ISBN 978-966-285-527-2
326784
  Маланчук Н.І. Вплив ідеального газу на часткове термічне проковзування тіл з регулярним рельєфом поверхонь / Н.І. Маланчук, К.А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено часткове термічне фрикційне проковзування двох пружних тіл, поверхня одного з яких має регулярний рельєф, з урахуванням термоопору та тиску газу, що заповнює інтерфейсні зазори. У якості фізичної моделі міжконтактного газу вибрано ідеальний ...
326785
  Андрійко О.Ф. Вплив ідеї живого права на американську правову доктрину // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 237-241. – ISBN 978-966-301-172-1
326786
  Шимон С. Вплив ідеї моральності на розвиток цивільного права та формування змісту цивільно-правових норм // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83.
326787
  Галецький Я.П. Вплив ідеї соборності на сучасну соціально-правову дійсність // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7777-14-3
326788
  Саноцька Н. Вплив ідей А. Шопенгауера на філософські концепції творчості XX ст. (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 130-132. – ISSN 0321-0499
326789
  Тесцова О. Вплив ідей Василя Сухомлинського на розвиток педагогічної науки // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 21-22
326790
  Павлик Н. Вплив ідей давньоіндійської філософії на світогляд А. Шопенгауера // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 13-15. – ISBN 978-966-285-491-6
326791
  Кукшнікова С.В. Вплив ідей екзистенціаліцзму на гуманізацію в управлінні інноваційними процесами в закладах освіти // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 186-194. – ISSN 2077-7450
326792
  Мойсей А. Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 83-87
326793
  Ходченко О.В. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі Росії та України в другій половині ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 79-92. – ISSN 0320-4421
326794
  Мірошниченко Г. Вплив ідей М. Х. Бунге (1823-1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 35-39
326795
  Томюк Н.І. Вплив ідей Німецького Просвітництва та Класичної філософії на становлення персоналізму Бордена Паркера Боуна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 153-163. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
326796
  Туган-Барановський Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 443-450. – ISBN 966-346-208-6
326797
  Легкоступ А.І. Вплив ідей Просвітництва на аграрне життя англійців // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 1728-3671
326798
  Проданюк Ф.М. Вплив ідей Реформації на формування суспільно-політичних та морально-етичних поглядів Станіслава Оріховського // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 89-90
326799
  Рудик С.К. Вплив ідей С.С. Євсеєнка на військового хірурга І.О. Поваженка : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / С.К. Рудик, М.М. Стегней, О.Б. Глухий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 21-25. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
326800
  Чуйко І.С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-плітичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 74-76. – ISSN 1810-2131
326801
  Сіромська Г. Попович Вплив ідей Фрідріха Ніцше на філософію Дмитра Донцова // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 20-22. – ISBN 978-966-285-572-2
326802
  Раджабова Сабіна Вплив ідентифікації на формування глибинно-психологічного змісту психіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 153-156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
326803
  Бубенок О.Б. Вплив ідеології давніх іранців на поховальні традиції слов"ян // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-41. – ISSN 1608-0599
326804
  Шачковська Л. Вплив ідеології масонства на Кирило-Мефодіївське товариство // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 43-44
326805
  Волік К.Ю. Вплив ідеології на сприйняття суспільством державної іміджевої політики // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 163-164
326806
  Вернигора Н.М. Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 117-120


  У статті розглянуто ідеологічний тиск на українську книжку для дитячої аудиторії в ХХ столітті. Наведено низку документів, що засвідчують процес використання літератури для дітей як підґрунтя для ідеологічного формування людини радянського типу. ...
326807
  Романенко О.М. Вплив ідеології на формування політичних поглядів особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-196
326808
  Внучко С.М. Вплив ідеології на формування світогляду особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 162-163
326809
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Мовчан Микола Петрович; КНУТШ. – Київ, 2004. – 253 л.
326810
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мовчан М.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
326811
  Стребкова Ю. Вплив ідеології сексизму на деформацію образу здорової жінки в українському сьогоденні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 294-297. – ISBN 978-966-439-357-4
326812
  Фатхутдінова І.В. Вплив ідеологічного апарату примусу на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних відносин в період соціально-політичних потрясінь // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 101-124. – ISSN 2311-8822
326813
  Разживін В.М. Вплив ідеологічного фактора на висвітлення українсько-російських взаємин в історичних повістях 20-30-х років XX століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 133-137. – (Філологічні науки ; № 1)


  Статтю присвячено дослідженню історичної прози 20-30-х років минулого століття. У ній розглянуто питання висвітлення українсько-російських стосунків у тогночасній історичній повісті. Поставлена проблема розглядається на матеріалі творів Г. Бабенка, Я. ...
326814
   Вплив ізовалентного заміщення атомів а- позиції на будову одношарових індатів типу AIILNINO4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 81
326815
   Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, М.В. Тимошенко, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 1025-6415
326816
   Вплив ізовалентного заміщення атомів скандію на будову Srndsc1-Xinxo4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 61
326817
   Вплив ізолятів ВЖМК (Pоtуvirus) на процес росту та розвитку рослин квасолі / Н.О. Капустіна, Ю.В. Загородній, О.В. Молчанець, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено біологічні властивості двох ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі, виділених з інфікованих рослин квасолі. Показано, що вірусна інфекція значно змінює фізіологічний стан рослин та впливає на процес бульбашкоутворення.
326818
  Кир"яченко Сергій Сергійович Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Кир"яченко Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л.117-137
326819
  Кир"яченко С.С. Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Кир"яченко С.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15
326820
  Брезвін Р.С. Вплив ізоморфного заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та хлороцинкатів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Брезвін Руслан Степанович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 27
326821
   Вплив ізоструктурного заміщення гадолінію (III) на європій (III) на люмінесцентні властивості K3Gd(PO4)2:Eu / К.В. Теребіленко, В.П. Чорній, А.В. Лисенко, О.В. Петренко, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 2. – С. 99-103. – ISSN 0497-2627
326822
  Конончук Г.Л. Вплив ізотопного складу суміші на частоту міжмодового биття He-Ne лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Найвища чутливість частоти міжмодового биття до зміщення частоти генерації в квазіізотропному резонаторі забезпечується моноізотопною сумішшю. Крутизна характеристики та обсолютне значення частоти биття залежать від температури середовища.
326823
  Винославська О. Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 87-98. – ISSN 1682-2366


  У статті описується методика дослідження особливостей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на самоорганізацію і саморозвиток особистості.
326824
  Іщенко О.С. Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 45-58. – ISSN 1682-3540
326825
  Ковальчук Т.Г. Вплив іміджу та репутації на діяльність підприємства в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 377-381. – ISSN 2222-4459
326826
  Клим Р. Вплив іммігрантської колонізації на економічний розвиток у київській сотні (кінець ХVII - початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-67. – ISSN 0869-3595
326827
  Оврамець М.А. Вплив імміграції на соціальну структуру та політичну еволюцію країн ЄС // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 205-209. – ISSN 2226-3209
326828
  Шваб А. Вплив імміграційної політики європейських країн на характер та динаміку міграційних процесів у Польщі в 1918-1931 рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 148-155. – ISSN 2305-9389
326829
  Письменецька І. Вплив іммобілізації та депротеїнізіції плазми крові на спектр вільних олігосахаридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість відновлення спектру вільних олігосахаридів плазми крові при іммобілізації її на хроматографічному папері для транспортування у сухому стані. Після іммобілізації не вдалось отримати спектр вільних олігосахаридів адекватний спектру ...
326830
   Вплив іммобілізаційного стресу на морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, І. Балла, А. Безлюдна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що клітини преоптичного ядра гіпоталамуса щурів по-різному реагують на вплив іммобілізаційного стресу. Морфометричні параметри нейроцитів продемонстрували підсилення синтетичних процесів. Натомість, у астроцитах функціональна активність ...
326831
   Вплив іммобілізованих на аеросилі саліцилальімінатів металів та нанокомпозитів фулерену С60 на функціональну активність перитонеальних макрофагів мишей / О.С. Дворщенко, Г.В. Діденко, О.А. Голуб, В.К. Позур, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-148. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Вивчався вплив комплексів саліцилальімінів та нанокомпозитів фулерену С[нижній індекс 60] на перитонеальні макрофаги. Показано, що рівень НСТ-тесту залежить від природи носія і від координаційного металу.
326832
  Стецько М.В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 88-100 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
326833
  Борт О. Вплив імперативних норм на статут договірного зобов"язання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 151-154
326834
  Хрущ Ю.М. Вплив імперіалістичної інтеграції на становище трудящих в Західній Європі / Ю.М. Хрущ. – К, 1965. – 32с.
326835
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 49-71
326836
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-966-02-8033-5
326837
   Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної трав / В.І. Цимбалюк, В.В. Медведєв, О.А. Рибачук, В.І. Козявкін, Н.Г. Драгунцова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 13-19. – ISSN 2224-0713
326838
  Білоусов І.В. Вплив імплантації іонів Со[верхній індекс +] в кремній на формування силіциду кобальту / І.В. Білоусов, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 382-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати експериментальних досліджень впливу попередньої іонної імплантації Со[верхній індекс +] в кремній на формування епітаксіальних шарів силіциду кобальту CoSi[нижній індекс 2]. Показано, що попередня імплантація іонів Со[верхній індекс ...
326839
  Лазебна І.В. Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 68-73


  В статті розкрито вплив експортно-імпортних операцій зі споживчими товарами на розвиток внутрішнього ринку. Визначено позитивні та негативні наслідки членства України в СОТ, та її вплив на експортоорієнтовані ринки. Також досліджено роль іноземних ...
326840
  Бородін В.А. Вплив імпульсної дії на асимптотичні властивості розв"язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією / В.А. Бородін, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про існування таких значень імпульсної дії, за яких дане диференціальне рівняння n-го порядку (n>2) з імпульсною дією у фіксовані моменти часу має pT-періодичний (p [належить] N) розв"язок, початкові умови якого збігаються з наперед ...
326841
   Вплив імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, А. Тормасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  При вивченні впливу імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації як паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, так і щитовидної залози нестатевозрілих птахів; ...
326842
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11. / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 160л. – Бібліогр.: л. 132-160
326843
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.11 / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
326844
   Вплив імунізації, мелатоніну та серотоніну на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса та пінеалоцитів / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, О.С. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано на 5-тижневих самцях Gallus domesticus, що епіфіз пригнічує синтетичну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, а імунізація, як і одночасне введення мелатоніну та серотоніну, - синтетичну активність пінеалоцитів. ...
326845
  Цимбалюк О. Вплив імуноактивної субстанції лейкоцитів на скорочувальні білки серцевого м"яза / О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фактора перенесення імунної реактивності до корпускулярних антигенів Staphylococcus aureus на АТФазну активність і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза. Одержані результати експериментальних досліджень указують на ...
326846
   Вплив імунокоректорів тимусного походження на функціональний стан і гуанілатциклазну активність лімфоцитів селезінки при сенсибілізації й анафілактичному шоці : біологія / І.В. Чорна, С.В. Демидов, О.І. Александрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
326847
   Вплив імуномодуляторів на вміст циклічних нуклеотидів у лімфоїдних клітинах щурів за умов дії радіації / О. Богданова, К. Прокопова, Л. Кузьменко, Л. Гавриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що опромінення щурів у дозах 0,25-1,0 Гр викликало різноспрямовані зміни вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки й тимусу щурів. Уведення сквалену та циклоферону призводило до різних змін досліджуваних показників у клітинах ...
326848
   Вплив імуномодуляторів на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, О.М. Васильєв, І.В. Чорна, С.М. Чорненька, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
326849
   Вплив імуномодуляторів на систему циклічних нуклеотидів у лімфоцитах селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, І.В. Чорна, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
326850
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : Дис. ... канд. біологічних наук. Срец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Мін-во аграрної політики; Держ. агроекологічний ун-т; Дунаєвська О.Ф. – Житомир, 2006. – 201л. + Додатки: л.185-201. – Бібліогр.: л.150-184
326851
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : атореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Дунаєвська О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
326852
  Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
326853
  Кукіна Н. Вплив інвестицій на експортний потенціал країни // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 219-228. – ISSN 2410-0919
326854
  Цісецький О. Вплив інвестицій на зайнятість населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 121-124. – ISBN 966-654-173-4
326855
  Резнік Н.П. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність вітчизняної продукції АПК на світовому агропродовольчому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 103-107
326856
  Нагула Р.О. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 62-67. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
326857
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 17-22
326858
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 20-24


  У статті розглядаються основні напрями впливу інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки. The article views the guidelines of the investment impact on the eco­nomic competitive growth.
326859
  Янишин Я. Вплив інвестицій на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств / Я. Янишин, М. Сторонський, І. Лаврів // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 121-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-3627
326860
  Гинда О. Вплив інвестицій у розвиток людського потенціалу на ефективність економіки України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
326861
  Плахтій М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 54-61. – Бібліогр.: 5 назв
326862
  Вишивана Б. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 479-485. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
326863
  Семенов А.Г. Вплив інвестиційних процесів на інтеграцію України в ЄС / А.Г. Семенов, М.О. Панкова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 225-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
326864
  Топалов С.А. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах / С.А. Топалов, Д.Ю. Топалова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 135-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
326865
  Король М.М. Вплив інвестиційно-кредитної діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій на економіку України / М.М. Король, А.В. Добош // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 31-36. – ISSN 2306-6806
326866
  Лихолат С.М. Вплив інвестиційного іміджу на розвиток економіки України / С.М. Лихолат, Л.М. Копач // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 359-360. – ISBN 5-7763-2435-1
326867
  Левицький В.В. Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-78. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
326868
  Ульяницька О.В. Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
326869
  Ульяницька Ольга Василівна Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
326870
  Гордей О.Д. Вплив інвестиційної діяльності на рівень суспільного добробуту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні показники рейтингу інвестиційної привабливості держави та регіонів. Характеризується інвестиційна діяльність в Україні. Зазначені можливості зростання інвестиційної діяльності та суспільного добробуту. In the article the ...
326871
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
326872
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.213-221. – Бібліогр.: л.191-212
326873
  Масюк А.І. Вплив інгібіторів транскрипції і трансляції на секрецію жовчних кислот / А.І. Масюк, С.П. Весельський, Т.В. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 92-94. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчали секрецію жовчних кислот за умов пригнічення транскрипції і трансляції в гепатоцитах. Встановлено, що пригнічення біосинтезу білка різними інгібіторами призводить до однакових змін жовчоутворювальної функції печінки - пригнічує її, але ...
326874
  Литвиненко О.Д. Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 95-104. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
326875
  Бойко Ж.Б. Вплив індивідуальних відмінностей студентів на успішність оволодіння іноземною мовою // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 43-49. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
326876
  Гвоздій С.П. Вплив індивідуальних особливостей майбутніх учителів на готовність до навчання школярів основам безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв
326877
  Волков Д.С. Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту / Д.С. Волков, С.В. Ноздрін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44-51. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
326878
  Берегова Г.І. Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу / Г.І. Берегова, В.Н. Гладунський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
326879
  Сас С.П. Вплив індикативної собівартості на формування фінансового потенціалу закладів вищої освіти України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3 (70). – C. 102-110. – ISSN 2409-8892
326880
  Солдатенко О.В. Вплив Індії на політичне становище у малих країнах Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 501-508
326881
  Щербаков Я. Вплив індо-буддійської культури на ґенезу драми Цзацзюй та мотивів у фабулі драми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-81. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі впливу індійської культури та буддизму на формування драматургії в Китаї, лаконічно розглянуто історію дослідження драматургії в Китаї, різні точки зору на формування драми Цзацзюй, розглянуто вплив індо-буддійської культури ...
326882
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ". – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 180-216
326883
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
326884
   Вплив індукторів інтерферону на активність 2",5"-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах щурів за умов дії трансформованого середовища / Л. Остапченко, В. Чайка, К. Лаврова, І. Компанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що біологічно активні препарати на базі індукторів інтерферону стимулюють активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів, що свідчить про посилення компенсаторних реакцій імунної системи у відповідь на дію ...
326885
  Цимбал Д.О. Вплив індукції стресу ендоплазматичного ретикулуму в клітинах гліоми U87 з пригніченою ендорибонуклеазною функцією ERN1 на експресію транскрипційних факторів E2F8, TBX3, EPAS1, ATF3, FOXF1 та HOXC6 / Д.О. Цимбал, К.І. Кубайчук, О.Г. Мінченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 92-92
326886
  Шевченко М.О. Вплив індустрії хай-тек на гуманітарію // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 58-62
326887
  Антончук Д.І. Вплив інновацій на економічне зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 139-141
326888
  Скоробогатова Н.Є. Вплив інновацій на збалансований розвиток економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 207-211. – ISBN 978-966-999-024-2
326889
  Єфіменко О.Р. Вплив інновацій на нотаріальне посвідчення правочинів зі встановленням речових прав в Україні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-24


  У статті аналізується вітчизняна та зарубіжна ситуація щодо місця технологічних іннова- цій в нотаріаті та їх вплив на нотаріальне посвідчення правочинів зі встановленням речових прав. Окрему увагу приділено питанню збереження актуальності нотаріату як ...
326890
  Фарат О. Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності економіки України / О. Фарат, М. Хамець // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 4)
326891
  Доценко Г.Є. Вплив інновацій на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 25-29
326892
  Кундеус І.І. Вплив інновацій на розвиток економічних систем // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 83-86. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
326893
  Карпіловська Є. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 264-285. – ISBN 978-966-02-4860-1
326894
  Карпіловська Є.А. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 148-158. – ISSN 0027-2833
326895
  Васильєв О.В. Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 5-10. – ISSN 2415-2456
326896
  Клапків Ю.М. Вплив інновацій та окремих елементів цифрового суспільства на процес креації вартості цифрової послуги // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 2076-4561
326897
  Кучер Т.Л. Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на трансформацію заощаджень в інвестиції // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 92-104. – ISSN 2310-9734
326898
  Борзенко О.П. Вплив інноваційних навчальних технологій на мотиваційний процес заохочення викладача іноземної мови до професійного розвитку // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 43-46. – ISBN 978-966-698-283-7
326899
  Хімченко А. Вплив інноваційних процесів на економіку України та вітчизняні корпорації / А. Хімченко, О. Татаренко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 59-63. – ISSN 1728-9343
326900
  Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
326901
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
326902
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
326903
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
326904
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
326905
  Меренкова О.В. Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – ISSN 1993-6788
326906
  Фарат А.В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 22-27. – ISSN 1683-1942
326907
  Романко О.П. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність / О.П. Романко, І.Р. Боднарук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 181-188. – ISSN 2222-4459
326908
  Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
326909
  Ладонько Л.С. Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи / Л.С. Ладонько, Н.В. Ткаленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 69-75
326910
  Гладинець Н. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 30-34. – ISSN 1993-0259
326911
  Ситницький М.В. Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-47.
326912
  Каткова Н.В. Вплив інноваційної активності підприємств на основі показника соціально-економічного розвитку України / Н.В. Каткова, С.М. Марущак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 178-182. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
326913
  Мицюк С. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку держави. Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності економіки України. В статье рассматривается необходимость внедрения инновационной ...
326914
  Костенко Т.О. Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 102-112. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Систематизовано основні причини скорочення виробництва цукру та основні фактори кризового стану цукрової галузі України. Проаналізовано динаміку продуктивності праці підприємств цукрової галузі протягом 2003–2012 рр. Зроблено попарні порівняння ...
326915
  Костецький В. Вплив інноваційної діяльності суб"єктів господарювання на інноваційний розвиток економіки держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 1818-5754
326916
  Новак І.М. Вплив інноваційної зайнятості на розвиток трудового законодавства // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-52-1
326917
  Соболь Т.В. Вплив інноваційної культури на гуманітарний розвиток сучасного українського суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 131-133
326918
  Мірошниченко Т.М. Вплив інноваційної та наукової діяльності на економічний розвиток України в контексті реалізації її освітньої політики: методика оцінювання / Т.М. Мірошниченко, Є.Б. Фрунт, О.В. Ханова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 93-102. – ISSN 2222-4459
326919
  Марасюк С.С. Вплив іноетнічного чинника на етнонаціональне самовизначення українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 42-45. – ISSN 2077-1800
326920
  Івасів І. Вплив іноземних банків на банківську систему України / І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
326921
  Циганов С.А. Вплив іноземних банків на конкурентне середовище в країнах із трансформаційною економікою / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 116-127. – Бібліогр.: 18 назв.


  In this paper internalization and globalization of finance markets regularities are reviewed. Problems and perspectives of further development of internation banking activities and its influence on the competition in countries with transitional economy ...
326922
  Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
326923
  Сенищ П. Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 46-54. – ISSN 1818-5754
326924
  Перенчук О. Вплив іноземних інвестицій на включення національної економіки у світове господрство // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 98-103. – ISSN 1818-2682
326925
  Дірко А.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реціпіента // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
326926
  Затонацька Т.Г. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 43-44.
326927
  Йосипенко О.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 214-218. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
326928
  Гайдуцький А.П. Вплив іноземних інвестицій на конкурентоспроможність економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-58. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні питання залучення іноземних інвестицій в економіки країн світу, місце та роль іноземного капіталу в розвитку країн-реципієнтів та формування їх конкурентоспроможності. Узагальнюються позитивні й негативні аспекти впливу іноземного ...
326929
  Николайчук О.М. Вплив іноземних інвестицій на рівень життя населення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 159-163. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
326930
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Нямещук Г. В.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 203 л. + Додатки: л. 173-182. – Бібліогр.: л. 183-203
326931
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Нямещук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
326932
  Степаненко А. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему : фінанси. податки. кредит / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 60-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
326933
  Опанасенко Є.Б. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 162-163
326934
  Гаврилко П.П. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 20-24
326935
  Дацій О.І. Вплив іноземного капіталу на економіку, що приймає // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 23-28. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
326936
  Гаркавенко В.І. Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України / В.І. Гаркавенко, Г.В. Єршова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 47-62. – ISSN 1605-7988
326937
  Диба М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 35-46
326938
  Чуб О. Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 56-61
326939
  Філонова І.Б. Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг / І.Б. Філонова, М.Л. Лапішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
326940
  Богма С.Д. Вплив іноземного капіталу на конкуренцію в банківському секторі України / С.Д. Богма, Я.О. Гусєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 71-76
326941
  Фурман С.С. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 124-136. – ISSN 0320-4421
326942
  Циганов С.С. Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систем у трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 142-146
326943
  Кириченко М.М. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
326944
  Гусев Я.О. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 99-105. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Проведено оцінку впливу іноземного капіталу на розвиток банківського ринку в умовах фінансової кризи.
326945
  Ткаченко Н.В. Вплив іноземного капіталу на розвиток страхової системи України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-121.
326946
  Соколова О.Б. Вплив іноземного капіталу на стійкість банківської системи України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 60-63.
326947
  Гончарова Наталія Миколаївна Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Гончарова Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
326948
  Гончарова Н.М. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Наталія Миколаївна Гончарова; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. – Додатки л.206-265. – Бібліогр.: л.191-205
326949
  Волос О. Вплив іноземної міграції на господарський розвиток краю в XIX столітті (на прикладі Миколаївщини) // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 70-79. – ISBN 978-617-689-214-4
326950
   Вплив інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами на ріст і розвиток рослин люцерни / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, О.В. Пацко, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено мікровегетаційні дослідження щодо використання для стимуляції росту рослин люцерни моно- та бінарних інокулятів, створених на основі бульбочкових бактерій і водорості. Одержані результати свідчать про необхідність підбору найефективніших ...
326951
  Погоріла Л.Г. Вплив інокуляції насіння на посівні якості сої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 206-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
326952
   Вплив інокуляції фосфатмобілізувальними препаратами на лектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / О. Панюта, В. Белава, Л. Токмакова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну активності лектинів у рослинах озимої пшениці, інокульованих мікробними препаратами з фосфатмобілізувальною здатністю, за інфікування збудником церкоспорельозу. Changes in lectin activity in winter wheat plants treated with microbe ...
326953
  Залоїло О.В. Вплив інсектициду Банкол на грунтові мікроорганізми циклу азоту / О.В. Залоїло, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133-135. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив інсектициду Банкол на чисельність мікроорганізмів та на вміст нітратів і нітритів у ґрунті. Встановлено, що при внесенні препарату Банкол у дозах 0,0006 та 0,006 г на 3 кг ґрунту не спостерігається негативного впливу на чисельність ...
326954
  Канавець М.В. Вплив інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-31. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено характер та механізм впливу інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки. В межах проведеного дослідження проаналізовано сутність понять "національна безпека", "економічна ...
326955
  Костенко А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси України : монографія / А.М. Костенко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 410, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-368. – ISBN 978-966-657-752-1
326956
  Луцишин Г. Вплив інститутів громадянського суспільства на процес національної консолідації в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 22-32
326957
  Кашпур А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 126-131. – ISSN 2306-6814
326958
  Стичиньска А.Б. Вплив інститутів громадянського суспільства на формування і практичну реалізацію політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина (Розділ з дисертаційної роботи) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 231-280. – ISSN 2518-7546
326959
  Кантур О.М. Вплив інституту президентства на формування державної мовної політики України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 57-68. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
326960
  Надточій К.М. Вплив інституційних бар"єрів на ділову активність вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 120-126. – ISSN 2309-1533
326961
  Борщевський В.В. Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 149-161. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
326962
  Демінський С.А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 29-33
326963
  Панарін А. Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 276-286. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
326964
  Гурняк І. Вплив інституційного середовища на економічне зростання держави / І. Гурняк, О. Яремчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 117-120. – ISSN 2078-5860
326965
  Бедратий В. Вплив інституційного середовища на процеси формування стратегії нової економічної політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-195. – бібліогр. на 6 пунктів
326966
  Бахур Н.В. Вплив інституційного середовища на розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 7-20. – ISSN 2306-546X
326967
  Керімов П. Вплив інституційного середовища на фінансовий розвиток: описовий огляд // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 3. – С. 57-71. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
326968
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Грінченко Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 181л. + Додатки: л.174 - 181. – Бібліогр.: л.146 - 174
326969
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.05.01 / Грінченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
326970
  Машіка Г.В. Вплив інституціональних чинників на розвиток і формування господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с.89. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
326971
  Гуменюк А.М. Вплив інституціонального середовища на конкурентоспроможність регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 135-141.
326972
  Ніконенко У.М. Вплив інструментів грошово-кредитної політики на стан грошово-кредитного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 52-57.
326973
  Жабинець О.Й. Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 2222-0712
326974
  Гаман П.І. Вплив інструментів екологічної політики України на ефективність використання природних рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
326975
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкагону на секреторну функцію печінки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Лук"яненко І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
326976
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкогану на секреторну функцію печінки : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лук"яненко Ірина Анатоліївна; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології ім.акад.П.Бокача. – Київ, 2001. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
326977
  Койбічук В. Вплив інтегральних показників цифровізації суспільно-економічних трансформацій на рівень цифрового розвитку країни / В. Койбічук, Ю. Куровська // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (103), січень - березень. – С. 83-96. – ISSN 2786-4537
326978
  Миськів Г.В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію / Г.В. Миськів, Н.В. Шевченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 119-127 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
326979
  Малащук Д.В. Вплив інтеграційни х зв"язків на конкурентоспроможність української економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 32-38. – Бібліогр.: на 11 пунктів
326980
  Осадца І.С. Вплив інтеграційних намагань на еволюцію партійних систем країн ЦСЄ // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 126-138. – ISSN 2522-4050


  "Вказано на вплив інтеграційних намагань країн ЦСЄ на зміну їх партійних систем. Вказано на особливості трансформаційного періоду в країнах ЦСЄ після оксамитових революцій у цих країнах та краху тоталітарних режимів. Поряд з іншими змінами активно ...
326981
  Кошелєва Х.Є. Вплив інтеграційних процесів на виникнення БРІКС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 26-29. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
326982
  Давиденко Г. Вплив інтеграційних процесів на гармонізацію стандартів України та ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 62-73. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "Можна стверджувати, що стандарти, до яких наразі частина українських експортерів непристосована, стають вагомішою перешкодою лібералізації торгівлі з ЄС. І попри те, що було прийнято важливі для українських виробників Закони ...
326983
  Корнєєва Ю.В. Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 180-188


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання в Україні у контексті інтеграційних процесів. Також розглядаються аспекти впливу процесів фінансової глобалізації на ефективність стабілізаційних програм ...
326984
  Маркевич К. Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 455-465


  У статті розглянуто теоретичні підходи взаємовпливу інтеграційних процесів та надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ). На прикладі країн Вишеградської групи виявлено, що членство країн у регіональному інтеграційному угрупуванні є одним з ...
326985
  Мельник В.М. Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
326986
  Слободчук М.С. Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 78-86. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
326987
  Шашина М.В. Вплив інтеграційних процесів на структурну модернізацію регіональних господарських систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 115-124. – ISSN 2222-4459
326988
  Кузьмін П.В. Вплив інтеграційних процесів на транзитний потенціал України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 89-90
326989
  Комендант О.В. Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 185-193. – ISSN 2308-6912


  В умовах динамічного розвитку інформаційної економіки, що підкріплена ситуацією глобальної пост-кризової нестабільності відокремлене функціонування економіки окремої держави виявляється майже неможливим. Обов’язковою вимогою нових умов є наявність ...
326990
  Ситник Й.С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 372-378. – ISSN 0321-0499
326991
  Порохня В.М. Вплив інтелектуального капіталу на зростання ВВП / В.М. Порохня, Л.С. Головкова, Г.В. Андрущенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-182. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
326992
  Діденко О.М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 219-225. – ISSN 2222-0712
326993
  Луначевський Л.С. Вплив інтенсивності рубок доглядк на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / Л.С. Луначевський, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0459-1216
326994
  Негрич Т.І. Вплив інтенсивності та нейропатичного компонента болю на якість життя хворих на розсіяний склероз / Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 628-635. – ISSN 2306-4145
326995
  Пришва О. Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 77-82. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості фізичної активності чоловіків із різним фізичним станом у віковій динаміці 22–70 років. Досліджено їхні зросто-вагові показники, стан серцево-судинної системи, інтенсивність фізичної активності. Визначено особливості впливу ...
326996
  Варга Л.І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 300-304. – ISSN 2312-5993
326997
  Гомонюк О. Вплив інтерактивних технологій на формування професійно педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 79-86


  У статті розкривається значення інтерактивних технологій у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери.
326998
  Столярик О.Ю. Вплив інтервенції на основі сильних сторін на мобільність сімей, які виховують дітей з аутизмом // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 96-103. – ISSN 2414-5076
326999
  Гончаренко А.Р. Вплив інтернет-маркетингу на розвиток електронної комерції / А.Р. Гончаренко, О.Ю. Чубукова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (221). – С. 69-75. – ISSN 2522-1620
327000
  Вовк Ю.В. Вплив інтернету як засобу коммунікації в сучасній політиці // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-61
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,