Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
318001
  Процун Н.М. "Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Процун Наталя Михайлівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 286, [9] л. – Додатки: л. 227-286. – Бібліогр.: л. 196-226
318002
  Іванова Ольга Іллівна Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м"язовій системі : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Іванова Ольга Іллівна;. – К., 1997. – 17л.
318003
  Бочар О.М. Вплив комбінації телмісартану та аторвастатину на клінічний перебіг артерійної гіпертензії у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки / О.М. Бочар, Є.Я. Скляров // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 34-38. – ISSN 1029-4244
318004
  Остапченко Л.І. Вплив комбінованої дії рентгенівського опромінення та стресу на розвиток ерозивно-виразкових ушкоджень у слизовій оболонці шлунка щурів / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 77-80. – ISSN 2413-550Х
318005
  Кущ К.О. Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на регрес неврологічної симптоматики у хворих із гострим ішемічним інсультом / К.О. Кущ, О.М. Клигуненко, О.О. Зозуля // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 86-90. – ISSN 2224-0586
318006
  Авербах М.Я. Вплив комерціалізованих просторів на візуальні якості архітектурного середовища // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
318007
  Бойченко О.К. Вплив комерційних банків на діяльність підприємств в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.01 / Бойченко О. К.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
318008
  Ізмайлов Я. Вплив комп"ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку на формування обліково-аналітичної інформації, прогнозування і прийняття управлінських рішень / Я. Ізмайлов, А. Бошко, Н. Овдіна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 19-32
318009
  Пісцо М. Вплив комп"ютерних технологій на розвиток полісемії та омонімії англійської мови // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 190-191. – ISBN 978-966-600-646-5
318010
  Безкоровайна І.М. Вплив комп"ютерного навантаження на зміни якісного складу сльози / І.М. Безкоровайна, Д.О. Наконечний // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – С. 83-85. – ISSN 2077-1096
318011
  Лосієвська О.Г. Вплив комп"ютерного спілкування на розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 125-130. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
318012
  Остроух В. Вплив комп"ютерної картографії на сучасне картографічне виробництво : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використанні програмних та апаратних засобів комп"ютерної картографії в сучасному картографічному виробництві. Features of use program and hardware resources of computer cartography in modern cartography, manufacture are ...
318013
  Кузьменко Ю.В. Вплив компартійної ідеології на професійну повсякденність освітян СРСР у 1945-1953 рр. / Ю.В. Кузьменко, О.М. Корпас // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 125-135. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  Стаття присвячена дослідженню повсякденності працівників сфери освіти СРСР у повоєнний період (1945–1953 рр.) та впливу на професійну діяльність освітян компартійної ідеології. На основі наявних досліджень, аналізу повоєнної педагогічної літератури та ...
318014
  Демов О.Д. Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній / О.Д. Демов, Ю.В. Никитенко, В.А. Коноплицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 125-128. – ISSN 1997-9266
318015
  Будак В.Д. Вплив компетентнісного підходу на формування професійної успішності студентів ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 27-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.41 (93), т. 1). – ISSN 2078-2128
318016
  Надтока В.О. Вплив компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів на конструювання підручника з економіки профільного рівня навчання // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 283-294. – ISBN 978-966-544-404-5
318017
   Вплив комплексного легування на властивості шарів GaAs, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії / В.В. Козаченко, С.І. Круковський, Ю.Є. Ніколаєнко, Р.К. Савкіна, О.Б. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив комплексного легування розплавів галію гадолінієм, алюмінієм та кремнієм на фотолюмінісцентні та електрофізичні властивості шарів GaAs, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії. Ключові слова: рідинно-фазна епітаксія, епітаксійні ...
318018
  Рубцов Р.В. Вплив комплексного лікування пневмоконіозу у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на деякі показники інтоксикації // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 42-48 : табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
318019
   Вплив комплексного мікробного інсектициду "Бактофунгін-LS" на процеси життєдіяльності рослин / А.О. Кононенко, О.А. Дрегваль, Н.В. Черевач, І.В. Жерносєкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 60-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
318020
   Вплив комплексної інокуляції насіння на грунтову мікрофлору агрофітоценозу зернобобових культур / О.Л. Туріна, С.В. Дідович, Р.О. Кулініч, О.М. Дідович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 82-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
318021
   Вплив комплексної радіотерапії на молекулярні механізми трансдукції сигналу / Б.Я. Раєцька, Л.І. Остапченко, Л.І. Гавриш, О.П. Гаділія // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 122-126. – ISSN 1023-2427


  На підставі проведених досліджень встановлено, що опромінення призводить до змін молекулярних механізмів трансдукції сигналу за умов злоякісного росту
318022
  Іванова Ксенія. Вплив комплексності інноваційного продукту на договірне регулювання його створення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 78-83
318023
  Біденко В.М. Вплив комплексонатів мікроелементів на питому активність 137Cs у молоці корів / В.М. Біденко, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
318024
  Куцик А.М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14, 104, 10 / Куцик Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Додатки: арк. 200-206. – Бібліогр.: арк. 174-199
318025
  Куцик А.М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Куцик Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назв.
318026
  Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніконова Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 165 арк. – Додатки: арк. 163-165. – Бібліогр.: арк. 149-162
318027
  Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніконова Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
318028
  Мороз Д.Г. Вплив комплексу маркетингу на розвиток туризму // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 41-44. – ISBN 978-966-2710-86-1
318029
  Ніченко С.В. Вплив компресорних мастил на термодинамічні властивості робочих тіл холодильного устаткування : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Ніченко С.В. ; Одеська державна академія холоду. – Одеса, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
318030
  Нехайчук Д.В. Вплив комунальної власності на фінансові ресурси регіону // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 20-23
318031
  Гетьман З.О. Вплив комунікативно-дискурсивних вимірів літературного розмовного мовлення на граматичні структури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 105-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 2 п. – ISBN 978-966-171-165-4


  Йдеться про іспанське літературне мовлення, втілене в діалогічному тексті. Синтаксичний аспект прагматики тексту. Речь идет об испанской литературной разговорной речи, воплощенной в диалогическом тексте. Синтаксический аспект грамматики ...
318032
  Загородня Л.З. Вплив комунікативного фокусу на вибір перекладацьких відповідників (на прикладі перекладу англійських артиклів українською мовою) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 203-214. – ISBN 978-966-8904-46-2
318033
  Автушенко І. Вплив комуністичного тоталітарного режиму на культурний розвиток України (1920 - перша половина 30-х рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 118-122
318034
  Радіщук Т.П. Вплив кон"юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 98-104. – ISSN 2306-6792
318035
  Гіждіван Л.Ю. Вплив конвенцій Ради Європи на українське законодавство про статус національних меншин // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.60-64. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
318036
  Чекмишев О.В. Вплив конвергованих методів дослідження системи соціальних комунікацій на медіаконтент // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 21-26


  У статті висунуто й обґрунтувано гіпотезу про те, що проведення конвергованого соціальнокомунікаційного дослідження та публічне оголошення його результатів безпосередньо впливає на медіа контент. В статье выдвинута и обоснована гипотеза о том, что ...
318037
  Кривоберець М.М. Вплив конкурентного середовища на маркетингове плануваннч потенціалу туристичного підприємста // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 70-74. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
318038
  Галелюк М.М. Вплив конкурентоспроможності національної економіки на діяльність українських підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 214-220. – ISSN 0321-0499
318039
  Ліпова О.Л. Вплив конкурентоспроможності персоналу на привабливість харчового бізнесу / О.Л. Ліпова, О.В. Євтушок // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 52-60 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
318040
  Лагутін В. Вплив конкуренції на інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки / В. Лагутін, О. Ясько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено взаємовплив конкуренції, інноваційного розвитку та конкурентоспроможності економіки. Обґрунтовано, що для забезпечення інноваційного розвитку економіки необхідним є створення моделі ефективної конкуренції. Також в статті ...
318041
  Дучинська Н.І. Вплив конкуренції на концентрацію капіталу в економіці України // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 176-182. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
318042
  Павленко Л. Вплив конкуренції на ціноутворення в банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
318043
  Ляпін Д. Вплив конституційних змін у повноваженнях парламенту на регуляторну політику / Д. Ляпін, В. Тимощук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-97.
318044
  Малишев Б. Вплив конституційного судочинства на законодавчу діяльність Верховної Ради України / Б. Малишев, Ю. Криченко // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 5-29. – ISBN 978-617-7157-32-7
318045
  Тарасенко Т. Вплив Конституційного Суду України на визначення відповідальності суб"єктів владних повноважень місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 158-166. – ISSN 2414-4436
318046
  Євграфов П. Вплив Конституційного Суду України на формування громадського суспільства і правової держави // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
318047
  Гринюк Р. Вплив Конституційного Суду України на формування конституційної правосвідомості як засіб зміцнення його авторитет / Р. Гринюк, О. Багрій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2310-6158
318048
  Зубченко С.О. Вплив конституційної реформи на гуманітарну безпеку української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 236-243
318049
  Смокович М.І. Вплив конституційної реформи на розвиток адміністративної юстиції // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 68-79. – ISBN 978-617-7530-15-1
318050
  Бошицький Ю.Л. Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 230-235. – ISSN 2219-5521
318051
  Замойський С.М. Вплив конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача на якість підготовки грунту / С.М. Замойський, К.В. Замойська // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
318052
  Челюбеєв Віктор Миколайович Вплив контактних неоднорідностей на електричні характеристики діодів Ганна : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Челюбеєв .М.; "КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
318053
  Соколова С. Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 17-27. – ISSN 1682-3540
318054
  Лещенко Н.А. Вплив контекстів на формування та розвиток міського архітектурного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 186-190. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
318055
  Загородня Л. Вплив контексту на переклад числових форм англійських абстрактних іменників українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 107-110
318056
  Хилько М.М. Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум / М.М. Хилько, В.М. Корнєєв // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 57-68. – ISSN 2312-5160


  З метою дослідження впливу контенту засобів масової комунікації на український соціум було проведено соціологічне опитування методом анонімного анкетування, польовий етап якого відбувся в грудні 2013 р. - січні 2014 р. Виявлено, що найбільший вплив на ...
318057
  Хилько М.М. Вплив контенту ЗМІ на формування політичної культури і становлення ідеологій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 69-70
318058
  Опалко А.І. Вплив контрольованого інбридингу на якість насіння представників роду Malus Mill / А.І. Опалко, Ф.О. Заплічко, О.А. Опалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Гейтоногамія пилком, попередньо обробленим мутагенами, сприяла зав"язуванню плодів і якісного насіння видів і сортів яблуні порівняю із самозапиленням необробленим пилком. Встановлено ефективність мутагенів для всіх вивчених генотипів. Geitonogamy by ...
318059
  Браїлко Юлія Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 84-91. – Бібліогр.: Літ.: С. 90; 5 назв. – ISSN 2075-1486
318060
  Прасоленко О.В. Вплив конфліктних ситуацій на міських вулицях на показники трудової діяльності водія у темну пору доби // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 152-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
318061
  Заваріка Г.М. Вплив конфліктного періоду на розвиток міжнародного туризму / Г.М. Заваріка, А.В. Солодовник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 24-31. – ISSN 2308-135X
318062
   Вплив концентрацiї на динамiчнi властивостi однозарядних електролiтiв / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, А. Британ, Г.М. Вербинська
318063
   Вплив концентрації ванадію (V) на будову скла K2O-P2O5-WO3-V2O5 / К.В. Теребіленко, В.О. Зозуля, В.П. Чорній, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 72-77. – ISSN 1025-6415
318064
  Білоцерківець І.Д. Вплив концентрації виробництва на фактори зростання продуктивності праці (на матеріалах вугільної промисловості Донбасу) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 13-20. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  На материалах угольной промышленности Донбасса показано, что на крупных шахтах уровень механизации всех производственных процессов значительно выше, чем на мелких. Высокая степень механизации производственных процессов дает возможность более четко ...
318065
  Сабадин В.Я. Вплив концентрації мутагену на господарсько цінні ознаки генотипів ячменю ярого // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
318066
   Вплив концентрації на динамічні властивості однозарядних електролітів / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, А. Британ, Г.М. Вербинська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
318067
  Ткачук О.П. Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 217-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
318068
  Лисенко О. Вплив концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей впливу концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції організму та ефективності діяльності дихальної системи за умов фізичних навантажень різного характеру енергозабезпечення. The results of study ...
318069
  Нікітіна Т.А. Вплив концентрації та централізації капіталу та глобальну та національну економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 181-187


  Статтю присвячено дослідженню впливу подальшої концентрації та централізації капіталу, як невід"ємної частини процесу глобалізації, на глобальну та національну економіки. The article are describe research influence of capital"s concentration and ...
318070
  Дорошенко Г.М. Вплив концентраційних фазових переходів на структуру, гальваномагнітні, теплові і термоелектричні властивості твердих розчинів вісмут-сурма і плівок на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дорошенко Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
318071
  Федоренко Я. Вплив концепції "сродної" праці Г.С. Сковороди на формування особистості українс ьких селян середини XX століття // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 232-238
318072
  Тарасенко Д.І. Вплив концепції доказів на можливість реалізації принципів рівності та змагальності сторін у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 328-331. – ISBN 978-617-616-075-5
318073
  Заремський М.Й. Вплив концепції Е. Шефтсбері на формування моральної філософії Я. Козельського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 185-190. – ISSN 2218-4805
318074
  Дідківська К.В. Вплив концепції маркетингу партнерських відносин на діяльність транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 105-110
318075
  Новіцький В.В. Вплив концепцій праворозуміння на формування методології юридичної науки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 45-50. – ISSN 2312-1831
318076
  Політюк А.П. Вплив концепцій Ст. Тулміна та Х. Перельмана на розвиток логічної думки ХХ і ХХI ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 77-88


  У статті досліджуються чинники появи аргументативного повороту, аналізуються передумови появи перших робіт з аргументативної проблематики та мотиви переосмислення античної логічної спадщини на тлі стану логічної науки у середині 20 ст. В статье ...
318077
  Мітчук О.А. Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 191-194


  Розглядається взаємозв"язок зародження та розвитку української ліберальної журналістики з поширенням концепцій ліберального суспільства Томаса Джефферсона. Аналізуються чинники адаптації українського медійного простору до загальносвітових тенденцій ...
318078
   Вплив координаційних вправ на розвиток уваги студентів на заняттях з фізичного виховання / Р. Харченко, А. Леоненко, В. Ганчева, О. Гончаренко, О. Жуков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 175-183. – ISSN 2312-5993
318079
  Карамушка Л.М. Вплив копінг-стратегій на структурні компоненти психологічного здоров"я персоналу освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 12-21. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
318080
  Годованець Н.І. Вплив Корану на формування релігійно-правових шкіл сунітського та шиїтського спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змісту діяльності релігійно-правових шкіл (мазхабів) сунітського та шиїтського спрямування щодо джерел мусульманського права та методів вирішення духовно - правових питань. The author is analysing Sunni and Shiite religious law ...
318081
   Вплив корвітину на біотрансформацію жовчних кислот у печінці щурів з експериментальною гіперхолестеринемією / А.М. Ляшевич, Є.М. Решетнік, І.М. Сєчина, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 4. – С. 12-16
318082
   Вплив корвітину на печінковий кровообіг та серотоніну на скоротливу активність ворітної вени / О. Віноградова, О. Пасічніченко, Т. Вовкун, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив корвітину (1 і 5 мг/кг) на локальний кровотік в печінці у дослідах in vivo та дію серотоніну в концентраціях 1*10[у -4 ступені]-1*10[у -8 ступені] моль/л на тонічну і скоротливу активність ізольованих препаратів ворітної вени щурів. ...
318083
   Вплив кореляційних ефектів на коефіціент заповнення у випадку адсорбції на поверхню, модифіковану спейсорами / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, П.А. Якунов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 6
318084
  Гаврющенко Дмитро Анатолійович Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рідини : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Гаврющенко Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
318085
  Гаврюшенко Дмитро Анатолійович Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рудини : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.04.14 / Гаврюшенко Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.123-148
318086
  Парфенюк А.І. Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба / А.І. Парфенюк, Ю.А. Туровнік, В.В. Круть // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
318087
  Тітаренко Тетяна Євгеніївна Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Українська академія аграрних наук; Ін-тут садівництва; Тітаренко Т.Є. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.133-155; Додатки: л.156-161
318088
  Тітаренко Тетяна Євгеніївна Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Тітаренко Т.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
318089
  Шебанін П.О. Вплив кормової добавки "Біо Плюс 2Б" на якісні показники свинини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 171-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
318090
  Разанов С.Ф. Вплив корму і його часткових замінників на вміст радіонуклідів організмі бджіл та їх гнізді. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.02.04 / Разанов С.Ф.; Каб.Мін.Укр.Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 16л.
318091
  Зінчук О. Вплив королеви Вікторії на зовнішньополітичне життя Великої Британії в 40-х - 90-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 463-466. – ISBN 978-966-171-893-6
318092
  Зінчук О. Вплив королеви Вікторії на політичне життя Великої Британії в 30-х - 90-х рр. XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 407-410. – ISBN 978-966-171-793-9
318093
  Фалалєєва Тетяна Михайлівна Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію : Дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.13 / Фалалєєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. + Дод.: 144-146. – Бібліогр.: л. 115-143
318094
  Фалалєєва Тетяна Михайлівна Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Фалалєєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
318095
   Вплив короткотривалої гіпертермії на реліктові рослини ginkgo l. та magnolia l / Н. Нужина, А. Голубенко, Р. Палагеча, О. Футорна, Н. Гензерська, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-72. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
318096
  Бобиль В Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків / В Бобиль, // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 40-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
318097
  Баюра Д.О. Вплив корпоративного управління на економічне зростання // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 45-50. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
318098
  Приятельчук О.А. Вплив корпоративної звітності на стан інформаційної безпеки підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 88-91


  Кардинально відмінні за своєю суттю та формами прояву категорії відкритості корпоративної звітності та забезпечення високого рівня інформаційної безпеки підприємства є досить взаємопов"язаними поняттями. У даній статті автор здійснив спробу довести їх ...
318099
  Приятельчук О.А. Вплив корпоративної культури міжнародних компаній на реформування національних культур країн їх перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 120-128


  Для досягнення успіху у багатокультурному середовищі світового ринку міжнародним компаніям слід приділяти підвищену увагу складності, розбіжностям і неоднорідності національних культур приймаючих країн, а також існуючому широкому різноманіттю ...
318100
  Ізюмцева Н. Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи / Н. Ізюмцева, Д. Кац // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
318101
  Брустинов Д.М. Вплив корпоративної культури на діяльність менеджерів / Д.М. Брустинов, Т.А. Калініченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-33. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
318102
  Голубенко К.О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємств // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 66-67. – (Серія "Економічні науки")
318103
  Ліфінцев Д.С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 154-158. – Бібліогр.: 12 назв
318104
  Замлинскький В.А. Вплив корпоративної культури на розвиток компанії // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 145-151. – ISSN 2307-9878
318105
  Круглікова В.В. Вплив корпоративної культури на управління якістю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.151-153. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
318106
  Бєлоусова О.С. Вплив корпоративної культури на формування позитивного іміджу комерційних банків України / О.С. Бєлоусова, Н.А. Пащенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 199-202. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
318107
  Савчук І. Вплив корпоративної політики на розвиток експортоорієнтованих галузей України (на прикладі залізорудної промисловості) : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 33-39 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
318108
   Вплив корпоративної соціальної відповідальності та задоволеності інвесторів на їх лояльність : новини зарубіжної науки / Імран Алі, Кашіф, ур Реман, , Мухаммад Акрам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 348-357 : Табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1993-6788
318109
  Абдул Монгід Вплив корупції на банківську рентабельність у країнах АСЕАН: емпіричний аналіз / Абдул Монгід, Ізах Мохд Тахір // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 42-50. – ISSN 1998-6068
318110
  Гусєва В.П. Вплив корупції на імідж України в світі // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 113-119. – ISSN 1609-0462
318111
  Копистира А.М. Вплив корупції на міжнародну торгівлю // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [25-26]
318112
  Поплавська О.В. Вплив корупції на розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
318113
  Копистира А.М. Вплив корупції на сектор державних послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 84-87
318114
  Червякова О.Б. Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 209-216. – ISSN 2224-9281
318115
  Парновський О. Вплив космічної погоди / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 28-29


  Для України участь у міжнародних робочих та координаційних групах - це ще можливість просування українських ідейі розробок на світовому ринку, - кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський.
318116
   Вплив краплинного зрошення на якість сировини валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) / Н.В. Приведенюк, Л.О. Середа, А.П. Шатковський, О.В. Середа // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
318117
  Тормахова А.М. Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста
318118
  Тормахова А.М. Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 77-80. – ISSN 2616-9967


  Метою статті є висвітлення специфіки візуальних трансформацій, які відбуваються в сучасному міському просторі під впливом розвитку креативних індустрій. Методика дослідження передбачає міждисциплінарний підхід та залучення кола робіт культурологічного, ...
318119
  Сторожук Т.М. Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 65-70. – ISSN 2307-9878
318120
  Шиловська О.М. Вплив креативності на процес породження наративу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Н.В. Чепелєва ; редкол.: Максименко С.Д., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 102-111. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 5). – ISBN 966-8063-50
318121
  Твердохлібова Д.В. Вплив кредитних операцій корпоративного сектора на доходи бюджету України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 118-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
318122
  Реверчук Н.Й. Вплив кредитування на економічну безпеку підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.66-70
318123
  Будкіна Л.Г. Вплив Кременчуцького водосховища на прилеглу територію / Л.Г. Будкіна, Н.Г. Бунякіна, С.П. Пустовойт // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 78-82 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
318124
  Онопрієнко В.В. Вплив кремнеземистого компоненту на формування споживчих властивостей силікатної цегли / В.В. Онопрієнко, П.В. Захарченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 164-171. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
318125
  Марущак О.Я. Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємств та поведінку споживачів / О.Я. Марущак, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 181-188. – ISSN 0321-0499
318126
  Попельнюк Б. Вплив кризи полісної системи на характер і напрямок економіки давньогрецьких полісів V-IV ст. до н.е. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 171-180. – ISSN 1998-4634
318127
  Мішин О. Вплив кризи у Республіці Ємен на Україну // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 4-8
318128
  Пилявець О.Л. Вплив кризових процесів 2008-2011 рр. на розвиток демократичних інститутів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 132-135


  Автором висвітлено політичні наслідки фінансової кризи 2008-2011 років для європейської інтеграції. Проаналізовано пропоновані альтернативи розвитку європейської інтеграційної моделі, а саме "федералізації" ЄС та "Європи двох швидкостей". Окреслено ...
318129
  Смерека С.Б. Вплив кризових чинників на окремі підгалузі житлово-комунального господаства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 92-98
318130
  Багрова І.В. Вплив кризових явищ на господарську діяльність підприємства / І.В. Багрова, О.О. Єрьоменко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 71-74.
318131
  Близнюк В.В. Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
318132
  Шульгін В.В. Вплив кримінально-процесуальної систематизації на ефективність реалізації військового законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 104-115. – ISSN 2222-5374
318133
  Кучма О.Л. Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 107-109. – ISSN 2308-9636
318134
  Ніколаєва Н.Б. Вплив Кримської війни 1853–1856 рр. на події в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 22-27. – ISSN 2076-1554
318135
  Рукомеда Р.М. Вплив Кримської кризи на енергетичну безпеку Чорноморсько-Каспійського регіону // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 46-51. – ISSN 2306-5664
318136
  Бобиль В. Вплив криптовалют на розвиток альтернативного банкінгу в Україні / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 85-91. – ISSN 1605-2005
318137
  Агапова А.І. Вплив криптовалют на фінансову систему в Україні / А.І. Агапова, А.О. Сігайов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 134-141. – ISSN 2310-5534
318138
  Барановський Ф. Вплив критеріїв вступу в Євросоюз на побудову демократичної, соціальної, правової держави в Україні // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 108-124. – ISSN 2078-1431
318139
  Яриш О. Вплив критерію невідчужованості на цивільну оборотоздатність інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 80-85. – ISSN 2308-9636


  У статті представлено дослідження що визначення критерію невідчужованості інформації.
318140
  Булавін Л.А. Вплив кріогенної та лазерної обробки на оптичні властивості аморфних металевих сплавів / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко, Д.Ю. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-18. – (Фізика ; вип. 4)


  Наведено результати досліджень оптичних властивостей аморфних сплавів на основі Co чи Fe після проведених низькотемпературних обробок і лазерного відпалювання за наявності магнітного поля. Оцінено рівень змін оптичних параметрів цих сплавів залежно від ...
318141
  Чуб О.В. Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії в постменопаузі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.35 / Чуб Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
318142
   Вплив кріообробки на термічну стабільність аморфних сплавів / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для аморфних сплавів Fe80B20, Fe83B17, Fe80B14Si6, Fe70Cr15B15, Fe40Ni40B20, Fe76,2B14Si6Ni3,8, Fe77,5B16Si2Ni3,5Мо1 проведено експерименти по кріоообробці з метою впливу на термічну стабільність. За допомогою високочутливої дилатометричної методики ...
318143
  Мєднікова М.А. Вплив кругових отворів на напружено-деформований стан циліндричних оболонок скінченної довжини при крученні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мєднікова Маргарита Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Оленся Гончара. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
318144
  Теслик О.М. Вплив крутильних коливань на гідродинаміку НеІІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 319-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вимушені коливання нормальної і надплинної компонент в плівці НеІІ на внутрішніх поверхнях циліндричної камери "торсіонного осцилятора", який здійснює малі крутильні коливання. Показано, що в тому випадку, коли товщина плівки НеІІ ...
318145
  Скляренко О. Вплив кубинського лоббі на зовнішню та внутрішню політику США (1960-і рр. - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується вплив американців кубинського походження на формування внутрішньої і зовнішньої політики США. Cuban Americans" influence on the US foreign and domestic policy formulation is studied in the article.
318146
  Герейханова Д. Вплив культу Осіріса на оформлення саркофагів Середнього царства // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 118
318147
  Келехсаєва Л.З. Вплив культури бойового гопака на українські народні ігри Київщини // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 90-94
318148
  Бабич О.М. Вплив культури візуального на моделі суспільної поведінки: роман Х. А. Маньяса „Історії з бару „Кронен” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 265-272. – ISBN 966-8474-40-6
318149
  Кучмій О.П. Вплив культурних війн на формування іміджу держави / О.П. Кучмій, В. Тубальцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 128-131
318150
  Артюшенко З.В. Вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського та Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського та Івана Білика. Рассмотрено влияние культурных и исторических факторов на творчество Максима Рыльского и Ивана Билыка. This article considers the influence of ...
318151
  Ярошенко Ірина Вплив культурних традицій Галичини на розвиток музичного життя Буковини у другій половині ХІХ століття // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 195-204
318152
  Стрельцова В.Ю. Вплив культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу на адаптаційний процес // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1817-3764
318153
  Пижик А.М. Вплив культурно-освітньої політики Директорії УНР на процес відродження національної самосвідомості українського народу (1918-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 52)


  Аналізується культурно-освітня політика Директорії УНР, спрямована на відродження національної самосвідомості українського народу.
318154
  Нехаєва І. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X
318155
  Нехаєва І. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента / Ірина Нехаєва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 25-28. – ISSN 1811-377X


  У статті підкреслюється важливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек та встановлюється досвід виховної роботи бібліотеки Луганського національного аграрного університету.
318156
  Рудницька Н.М. Вплив культурного контексту першотвору минулого на прагматичну адаптацію перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 216-220
318157
  Ковальчук Т.І. Вплив культурного чинника на динаміку європейської інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 646-652. – ISSN 1563-3349
318158
  Скирда А.Є. Вплив культурної упередженості на виявлення та визнання обдарованих студентів у меншинних групах Австралії // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 209-217. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядається проблема виявлення обдарованих студентів у меншинних групах, представниками яких можуть бути особистості із культурних і релігійних груп, інваліди тощо. Стаття доводить думку, що обдарована людина може мати досвід або погляди, що ...
318159
  Пилипенко Р.Є. Вплив культурологічних досліджень на германську філологію // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 260-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 265, 4 п.
318160
  Кучмій О.П. Вплив культурологічних чинників на структурні частини світової політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-154. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто процеси формування політичної, економічної, соціальної парадигми у світовій політиці під впливом культурного фактору. The process of generating political, economic, social paradigm in the international policy under the influence of culture ...
318161
  Чагайда М.О. Вплив куріння на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 2-4 : фото
318162
  Чагайда М.О. Вплив куріння на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 3-5 : фото
318163
  Костецька Я.М. Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів / Я.М. Костецька, Ю.Р. Пішко, І.М. Торопа // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 20-29 : табл. – Бібліогр.: с.27. – ISSN 0130-1039
318164
   Вплив лазерного відпалювання на морфологію поверхні та оптичні характеристики нанокремнієвих плівок / Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна, А.Г. Гуменюк, Л.Й. Робур // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01033-1-01033-5. – ISSN 2077-6772


  Досліджено вплив лазерного відпалювання на мікрорельєф поверхні та оптичні властивості нанокристалічних плівок кремнію, що отримані методом хімічного осадженні з газової фази в реакторі зниженого тиску. Показано, що при взаємодії з лазерним ...
318165
   Вплив лазерного опромінення на рухливість дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, В.О. Пасічний, В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 392-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі виконані експериментальні дослідження впливу імпульсного лазерного випромінювання на динаміку дислокацій в кристалічному кремнії. Показана можливість регулювання пластичних властивостей кремнію під дією лазерного випромінювання. Висловлені ...
318166
  Мудрий С.І. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних металевих сплавів : монографія / С.І. Мудрий, Ю.С. Никируй ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 118 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101–116. – ISBN 978-617-10-0325-5
318167
  Косогова Т.М. Вплив лазерного опромінення насіння на вміст, активність рибулозобісфосфаткарбоксилази С3- та С4-рослин залежно від освітленості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-41. – (Біологія ; Вип. 29)


  Фотоактивація насіння тритикале та кукурудзи лазером сприяє незначному підвищенню вмісту розчинного білка, у тому числі рибулозобісфосфаткарбоксилази (РБФК) у семидобових паростка, вирощених за освітленості 0,4 та 100 Вт/м2; активність РБФК залишається ...
318168
  Шелудько В.Є. Вплив лазерної обробки на структуру та властивості композиційних товстих плівок на основі Ni3B, BaB6-LaB6 та SnO2-Sb : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шелудько Володимир Євгенійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 10 назв
318169
  Скрипченко Н. Вплив лазерної обробки насіння на ріст та розвиток деяких деревних ліан / Н. Скрипченко, О. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу лазерної обробки насіння Аctinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. Та Sсhizandra chinensis (Turcz.) Baіll на його схожість і подальший розвиток сіянців. Встановлено можливість стимуляції процесів проростання ...
318170
  Скварко К. Вплив лазерної фотоактивації насіння на ростові процеси у Belamcanda Chinensis (L.) dc. в умовах інтродукції / К. Скварко, М. Скибіцька, І. Скрипа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчали ростові процеси у рослин в умовах інтродукції після фотоактивації насіння B. chinensis лазерним опроміненням, яке в неперервному та сканованому режимах неоднаково стимулює схожість насіння, приріст довжини коренів та стебел рослин. ...
318171
  Берегова Т.В. Вплив лактульози на базальну та стимульовану інсуліном шлункову секрецію у щурів / Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях методом перфузії шлунка за Грошем і Шільдом досліджували вплив синтетичного дисахариду лактульози (4-О-В-D-галактопіранозил-D-фруктоза) на кислотність базальної та стимульованої інсуліном ...
318172
  Градовський А. Вплив латиномовної літератури XVI століття на розвиток української полемічної літератури : (на прикладі типологічної парадигми: Еразм Роттердамський - Іван Вишенський) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 133-135. – (Філологічні науки)
318173
  Горлова О.В. Вплив латинської мови на культурне життя в Україні XVI- XVII ст. // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 11-19. – ISBN 978-966-8469-54-2
318174
   Вплив легування на структуру і властивості сплаву Si0,85Ge0,15 / В.З. Куцова, М.М. Новиков, О.А. Носко, А.С. Шерстобитова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 301-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено мікроструктуру зразків сплаву Si0,85Ge0,15 [подано формулу], легованих Ga (2 і 5 моль 0/0) [подано формулу] і Ga(2 і 5 моль 0/0) [подано формулу] і бором спільно. Показано, що структура сплавів суттєво неоднорідна і багатофазна. Методом ...
318175
  Захаренко М Вплив легування перехідними металами на електроопір аморфних сплавів на основі Fe / М Захаренко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.439-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив легування перехідними металами на електричний опір р аморфних сплавів на основі заліза. Показано, що характер температурної залежності електроопору залежить від положення легуючої домішки в таблиці Менделєєва відносно заліза. Знайдені ...
318176
   Вплив легування фосфором на структурні характеристики дендритних полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Н.О. Новохацька, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопи досліджено особливості стиків границь зерен та поверхневі неоднорідності в нелегованих та легованих фосфором полікремнієвш плівках з дендритною структурою. Проаналізована роль ...
318177
  Находкін М.Г. Вплив легування фосфором на структуру аморфно-кристалічних плівок кремнію / М.Г. Находкін, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 171-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Структура нелегованих та легованих фосфором аморфно-кристалічних плівок кремнію, що отримані методом хімічного осадження з газової фази, була досліджена методом просвічуючої електронної мікроскопії. В легованих фосфором плівках було виявлено два типи ...
318178
  Неділько С.А. Вплив легуючих добавок Аl2О3, Nb2O5, Tа2О5 та ZrO2 на властивості надпровідного металооксиду Ві2Sr2СаСu2Oy / С.А. Неділько, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Хімія ; Вип. 38)


  Систематизовано серію композитних ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2Oy з легуючими добавками Al2O3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2. Досліджено вплив легуючих добавок на надпровідні властивості вісмутової кераміки. Доведено, що оксиди алюмінію, цирконію, ніобію ...
318179
  Сендецький О. Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe82Si6B12 / О. Сендецький, Ю. Мазур // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-180. – (Серія фізична ; Вип. 46). – ISSN 1024-588X
318180
  Жадько М.О. Вплив легуючих елементів на процеси кристалізації, структуру та властивості конденсатів міді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Жадько Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
318181
   Вплив лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів з підгострим алкогольним ураженням печінки / Ж. Картіфузова, Є. Решетнік, М. Макарчук, О. Осіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив природного опіоїдного пентапептиду лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів при змодельованому підгострому алкогольному ураженні печінки. Установлено різноспрямований вплив пептиду на показники активності різних ...
318182
  Гуменюк І.Л. Вплив лексико-граматичних засобів на просодію описів природи в англомовних прозових творах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 111-116. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
318183
  Білокінь І.П. Вплив летких оpганiчних pечовин гpунту на утвоpення хлоpофiлу у сiм`ядолях гаpбуза : Відбиток / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1955. – 187-190с.
318184
  Білокінь І.П. Вплив летких органічних речовин грунту на утворення хлорофілу у сім"ядолях гарбуза / І.П. Білокінь, 1955. – 3с. – Окр. відбиток
318185
  Новицький В.П. Вплив лисиці звичайної на чисельність мисливської фауни агроландшафтів Лісостепу України / В.П. Новицький, В.П. Ландін, П.В. Маціборук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
318186
  Ткаченко В.В. Вплив листа Й.В. Сталіна "Про деякі питання історії більшовизму" до редакції журналу "Пролетарська революція" на наукове життя в Україні (30-і роки XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 75-84
318187
  Гуцал О.В. Вплив литовських статутів на формування права на українських землях у XVI - XVIII ст. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 73-75. – ISBN 978-617-7363-7-0
318188
  Синковець Н.І. Вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 495-504


  У статті розглянуто вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність України. Показано, що лібералізація візового режиму з ЄС, міграція українських громадян до країн Євросоюзу справляють неоднозначний, суперечливий вплив на міжнародну ...
318189
  Непоп Л.В. Вплив лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України на розвиток громадського суспільства в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 126-132. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
318190
  Гнатишин М.А. Вплив лібералізації торгівлі на шкідливі викиди в країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 101-106. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
318191
  Вербенська В.М. Вплив лібералізації торгівлі фінансовими послугами на стійкість банківських систем країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 278-283.
318192
  Купрейчук В.Ю. Вплив лівансько-ізраїльської війни 2006 року на міжнародні відносини близькосхідного регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – 48-54. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини, структура та вплив лівансько-ізраїль- ської війни 2006 р. на міжнародні відносини на Близькому Сході. Особлива увага акцентується на геополітичному вимірі цього конфлікту в рамках арабо-ізраїльського протистояння. ...
318193
  Николишин Т.М. Вплив лінійного пружного середовища на граничну рівновагу пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 126-131. – ISSN 1810-3022
318194
  Мочалов Є. Вплив Ліонеля Тріллінга на суспільно-політичні погляди та діяльність американських неоконсерваторів (1940 - 1960-ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 506-508. – ISBN 978-966-171-893-6
318195
   Вплив ліпіну на фактори захисту слизової оболонки шлунка щурів за дії ульцерогенних чинників / Т.Л. Проценко, Т Ц Хілько, І.В. Якубцова, Л.В. Лєвківська, І.М. Савицька, Т.Я. Чурілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-47. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки шлунка щурів за умов дії гострого стресу та етанолу. Установлено збільшення кількості глікопротеїнів шлункового слизу у разі використання ліпіну при етаноловій моделі. The dynamics of ...
318196
  Степанов Ю.В. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники пероксидного окиснення ліпідів у нервовій тканині при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті) / Ю.В. Степанов, Н.Ф. Конахович, Є.О. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-72. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали з механізму дії розчинної форми кверцетину "Ліпофлавону" при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті). Уведення розчинної форми кверцетину призводить до інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ...
318197
  Косянчук О.О. Вплив лірики Горація на українську одичну поезію XVIII - поч. XIX ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 169-173
318198
  Стахєєва Г. Вплив Лісабонського договору на право конкуренції Європейського Союзу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 42-47
318199
  Козій Н.І. Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Козій Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
318200
  Ткач В.П. Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу / В.П. Ткач, О.М. Тарнопільська, В.О. Манойло // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 114-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0459-1216
318201
  Дронова О.О. Вплив лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосферному повітрі / О.О. Дронова, Ю.О. Кузнєцова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
318202
  Бойко Н.В. Вплив лісової меліорації на хімічні властивості та продуктивність чернозему Таврії, осолонцьованого в процесі зрошення мінералізованою артезіанською водою : Автореф... канд. с.х.наук: 06.01.02 / Бойко Н. В.; Херс. держ. агр. ун-т. – Херсон, 1998. – 20л.
318203
  Демещенко Віолета Вплив літератури на становлення кіномистецтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються впливи літератури, її взаємозв"язки та взаємодія з екранними мистецтвами з різних точок зору. Приділяється увага найочевиднішому аспекту взаємодії - запозиченню екраном сюжетів і сюжетних схем у мистецтва слова, яке ...
318204
  Компаніченко Н.В. Вплив літератури ХІХ століття на сучасне тлумачення образу Кобзаря // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 63-67


  Згадуються М. Костомаров та А. Метлинський.
318205
  Матицин О. Вплив літературних джерел на розвиток характерних рис українського іконопису XV-XVI ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 460-467. – ISBN 966-7379-92-11
318206
  Щербінін Н. Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галичині другої половини XIX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 196-198. – ISBN 978-966-439-357-4
318207
  Щербінін Н. Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галчині другої половини XIX cn/ // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – C. 196-199. – ISBN 978-966-439-357-4
318208
  Гуйванюк М. Вплив літературної інтелігенції на страйковий рух сільськогосподарських робітників Галичини й Буковини початку ХХ ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 45-49. – ISSN 2311-9896
318209
  Піонтковська А.К. Вплив лобізму на формування державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 78-79
318210
  Горбачов А.В. Вплив лобізму на формування політичної еліти США // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 51-59. – ISSN 2411-7587
318211
  Попов О.І. Вплив логістики на скорочення об"ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
318212
  Мамчин М.М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств / М.М. Мамчин, О.А. Русановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 45-51. – ISSN 0321-0499
318213
  Іванова М.І. Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 7-15. – ISSN 2306-546X
318214
  Польова О.Л. Вплив логістичної системи на управління фінансовими потоками підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 43-49
318215
  Горобець Оксана Юріївна Вплив локалізованих наномасштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно- та полідоменних материалів з одновісною магнітною анізотропією : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Горобець Оксана Юріївна; Ін-тут магнетізма НАН України. – Київ, 2000. – 131л. – Бібліогр.:л.117-127
318216
  Горобець Вплив локалізованих наномаштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно -- та полі- доменних матеріалів з одновісною магнітною анізотропією : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Горобець О. Ю; КУ ім. Шевченка. – К, 2000. – 18л.
318217
  Пацай Богдан Дмитрович Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Пацай Б.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 148л. – Бібліогр.: л.132 - 148
318218
  Пацай Богдан Дмитрович Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Пацай Б.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
318219
  Сініцький А.Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
318220
  Сенчук В.В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 375-379. – ISSN 2524-017X
318221
  Малацай І.В. Вплив Людовіта Штура на національний рух словаків (30-40-ві pp. XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 132-133. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється діяльність Л. Штура в 30-40-ві рр. XIX ст. та його вплив на подальший розвиток національного руху словаків.
318222
  Нога І.М. Вплив людського капіталу на сталий розвиток держави // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Глобальні зміни та процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, вимагають створення нової системи управління, що формує і розвиває людину, і як наслідок збільшує людський ка пітал держави, забезпечує кращий економічний і соціальний ре зультат. ...
318223
  Бражко О.В. Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 97-99
318224
  Ющик М. Вплив людського чиннику на безпеку даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 359-364 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
318225
  Палеха Ю.М. Вплив м. Києва на планувальну організацію території приміської зони / Ю.М. Палеха, Н.В. Вербило // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 179-184


  У статті розкрито основні напрями зміни планувальної організації на території, яка тяжіє у своєму розвитку до м. Києва. Акцентовано на визначеності її розвитку особливостями планувальних та соціально-економічних трансформацій столичного міста. Наведено ...
318226
  Ємець Т. Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вплив Миколи Костомарова, одного із фундаторів українського культурного відродження другої половини ХІХ ст., на становлення світогляду Володимира Вернадського був значним, але здійснювався опосередковано: як через родину (батько був знайомий із ...
318227
  Скоропад І. Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 56-58.
318228
  Баскакова Л.В. Вплив м. Харкова на хімічний склад води р. Уди // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-274-5
318229
  Кобилецький М. Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV-ХІХ століття) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 212-224. – ISSN 1026-9932
318230
   Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма на час пробігу сейсмічних хвиль / Е. Козловський, Д. Малицький, А. Парфенюк, О. Грицай, В. Тимощук, О. Ярема, А. Асташкіна, М. Махніцький // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 43-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1684-2189
318231
  Елиїв А.А. Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Елиїв А.А.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 29 назв
318232
  Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Мартинюк В.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 437л. – Бібліогр.: л.394-437
318233
  Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. біол. наук : спец. 03.00.02 - Біофізика / Мартинюк В. С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 44 с. – Бібліогр.: 48 назв
318234
  Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 159л. – Бібліогр.: л. 136-159
318235
  Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.02 / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
318236
  Копань В.С. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fe78,5Ni1MO0,5Si6B14 / В.С. Копань, Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 484-488. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-електрорушійна сила аморфного сплаву Fe78,5Ni1MO0,5Si6B14 лінійно зростає з деформацією: Ер=-0,39*10(-9)*бр мкВ/К (при розтягові) та Ec=1,3*10(-9) *бс мкВ/К (при стисканні), де бP (Па) та бC (Па) - напруги розтягу і одноосного стискання, ...
318237
   Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fе75Ni4Mo3Si2B16 / М.І. Захаренко, В.С. Копань, Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 420-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що термоелектрорушійна сила аморфного сплаву Fе75Ni4Mo3Si2B16 лінійно зростає з деформацією: Ер=-3*10-10 *бр мкВ/К (при розтягові) та Ec=4*10-10 *бc мкВ/К (при стисканні), де бр<50 МПа та бс - напруги розтягу і одноосного стискання, ...
318238
  Копань В.С. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. нікелю / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зміну термо-е.р.с. нікелю внаслідок деформації молена подати виразами: E=-1,3*I0(15)o (В/К), де o<20*(7) Па напруга розтягу; Е=0,5*І0(-13)o, де o [подано формули] -напруга одноосного стискання. В магнітному полі Н= 5 кЕ E=const=-3*10(-7) В/К [подано ...
318239
   Вплив магнітного поля на властивості парафінових палив для двигунів гібридних ракет / Л.Ю. Вергун, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.А. Недибалюк, О.В. Соломенко, С.А. Попов // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3 (100). – С. 16-24. – ISSN 1561-8889
318240
  Козирський В.В. Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння зернових культур / В.В. Козирський, В.В. Савченко, О.Ю. Синявський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
318241
  Савченко В.В. Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння ячменю / В.В. Савченко, О.О. Синявський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 58-64 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
318242
  Конончук Г.Л. Вплив магнітного поля на поляризацію випромінювання лазера з квазіізотропним резонатором // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 373-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Кутовий відгук ортогонально поляризованих мод на зовнішнє магнітне поле (МП) виявився різним як за величиною, так і за знаком для всіх частот, крім точок, віддалених на (320 +/- 20) МГц від центра лінії підсилення (ЛП). Це веде до порушення ...
318243
   Вплив магнітного поля на розподіл домішкових молекул у структурі оптично-прозорих полімерних плівок / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.О. Бровко, Л.Ю. Вергун, Н.В. Ярова, Т.Ф. Самойленко, А.В. Олійник // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 205-210. – ISSN 1818-1724
318244
   Вплив магнітного поля на рухливість дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, В.М. Кравченко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 316-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі вивчався вплив постійного магнітного поля на рухливість дислокацій у кристалах кремнію. Показано, що виявлені зміни у динаміці дислокацій після магнітної обробки мають елементи подібності до змін, що викликаються процесами старіння кристалів ...
318245
  Собко В.М. Вплив магнітного поля наднизької частоти на внутрішньоклітинну концентрацію іонів кальцію в тимоцитах щура за умов пероксид-індукованого ушкодження / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.Ю. Артеменко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  В даній роботі ми досліджували модулюючий вплив магнітного поля наднизької частоти на дію пероксиду водню. Для цього визначали концентрацію цитоплазматичного кальцію у тимоцитах щура. Для оцінки зміни внутрішньоклітинної концентрації кальцію [Ca2+]i ...
318246
  Бардадим Ю.В. Вплив магнітного та електричного полів на структуру і властивості епоксидних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Бардадим Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
318247
   Вплив магнітоактивованої води на мікромеханічні характеристики кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, О. Кріт, Г. Весна, А. Курилюк, О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-26. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну мікромеханічних характеристик кристалів кремнію, які були попередньо витримані в магнітоактивованій вoдi. Виявлено складний двохстадійний процес релаксації мікротвердості, зміненої в "омагніченій" вoдi Одержані результати можуть бути ...
318248
  Бабич В.І. Вплив магнітотерапії на метаболізм серотоніну і показники імунних комплексів при анафілактичному шоці у тварин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Досліди поставлено на 403 мурчаках з моделлю анафілаксії, де тварин піддавали дії гіпогіпермагнітного поля і визнавали показники виживання (WCD), серотоніну в крові і тканинах внутрішніх органів, 5-оксиіндолоцтової кислоти в сечі (5-ОІОК), циркулюючі ...
318249
  Мулякова-Бочі Вплив макроекономічних показників на стан платіжного балансу України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 106-113. – ISSN 1993-6788


  У статті на основі економетричного аналізу розглянуто особливості впливу макроекономічних показників на стан рахунків платіжного балансу країни. Для цього проаналізовано статистичні дані економічних показників за період 2000-2010 років. На основі ...
318250
  Гриценко О.А. Вплив макроекономічних показників на стан ринку нерухомості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.59-61
318251
  Чеберяко О. Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави / О. Чеберяко, А. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття визначає організацію стратегічного, у тому числі оборонного, планування, яке провадять центральні органи виконавчої влади, а також механізм та методологію бюджетного планування відповідно до показників звітного періоду. Эта статья ...
318252
  Клапків Л.М. Вплив макроекономічних факторів на рівень фінансових ризиків у діяльності страховиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 139-143
318253
  Лисенко Р.С. Вплив макроекономічних факторів на стійкість фінансової системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 173-181. – ISBN 966-8958-03-9
318254
  Базарний Д. Вплив макроекономічних факторів на управління процесом формування вартості банків // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259


  Основну увагу звернено на аналіз впливу, який здійснюють зміни макроекономічних показників розвитку країни на вартість банку. Також запропоновано антициклічні заходи, що можуть бути впроваджені центральним банком на вартість комерційних банків.
318255
  Савченко С.О. Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 193-200. – ISSN 2218-4511


  Метою роботи є виявлення типів макроекономічних чинників, що викликають коливання економічних циклів. Визначено, які змінні сприяють зростанню, які - рецесійному характеру, й ті, які мають сильнішу кореляцію на реальний ВВП. Робота виконана на прикладі ...
318256
  Бобиль В. Вплив макроекономічного середовища на банківську систему // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
318257
  Рудченко І.В. Вплив макроекономічної ситуації й інфраструктури ринку на розвиток банківських послуг у сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-161. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
318258
  Васильченко З.М. Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій / З.М. Васильченко, В.А. Делас // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 94-102. – ISBN 966-614-021-7
318259
  Цирюк Олена Іванівна Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Цирюк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 126с. + Додатки: л. 125 - 126. – Бібліогр.: л. 101 - 125
318260
  Цирюк Олена Іванівна Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Цирюк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
318261
   Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої / Л. Міщенко, К. Криницька, В. Павленко, А. Дуніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-76. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив двох макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на ріст і розвиток рослин пшениці ярої, уражених вірусом смугастої мозаїки пшениці. Встановлено, що сполуки збільшують масу рослин і вміст сухої речовини залежно від способу обробки. ...
318262
  Прасоленко А.В. Вплив максимальної ентропії швидкості транспортного потоку на характеристики свідомої та підсвідомої діяльності водія // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 54-60 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
318263
   Вплив малих доз іонізуючого опромінення на шлункову секрецію у щурів / Т.Д. Преображенська, І.Є. Стасюк, Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Т.В. Берегова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Біологія ; Вип. 29)


  Рентгенівське опромінення в дозах 10-100 сГр справляє виражений стимулюючий вплив на активність нестимульованих парієнтальних клітин шлунка у щурів. За дози опромінення 10 сГр у секреторних клітинах шлунка розвиваються адаптаційно-компенсаторні ...
318264
  Зірчак Г.П. Вплив маніпулятивних технологій на суспільну думку за допомогою PR / Г.П. Зірчак, Д.В. Марущак // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 104-109. – ISBN 978-966-927-534-9
318265
  Мінінберг С.Я. Вплив марганцю і бору на інтенсивність фотосинтезу у винограду. / С.Я. Мінінберг, М.М. Шатковська. – К., 1961. – 34-37с.
318266
  Мінінберг С.Я. Вплив марганцю і бору на міцність зв"язку хлорофілу з білковим комплексом у листках винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1962. – 28-32с.
318267
  Гринкевич С. Вплив маркетингового середовища на розвиток об"єднаних територіальних громад / С. Гринкевич, О. Брух, І. Бернацька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 59-69 : рис. – Бібліогр.: с. 69. – ISSN 2313-3627
318268
  Корінєв В.Л. Вплив маркетингового середовища на формування цінової політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 62-68. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено особливості впливу маркетингового середовища на цінову діяльність українського підприємства. На прикладі машинобудівного підприємства проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників маркетингового середовища та їх кількісне ...
318269
  Лі Юнь Чань Вплив маркетингу вражень на задоволеність клієнтів на прикладі спортивних клубів / Лі Юнь Чань, Чі Мінь Хуань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 480-490 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
318270
  Кучер О.В. Вплив маркетингу на ефективність збутової діяльності підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 174-180. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
318271
  Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
318272
  Сохацька О. Вплив маркетингу соціальних медіа на купівельну поведінку споживача: концептуальні аспекти / О. Сохацька, Сідхарх // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 228-241. – ISSN 1684-906Х
318273
  Мартиненко П.Ф. Вплив марксистсько-ленінської ідеології на соціалістичне конституційне будівництво // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 81-88. – (Серія права ; № 8)


  В работе выясняется влияние марксистско-ленинской идеологии на социалистическое конституционное строительство. Критически рассматривается буржуазная концепция о соответствии конституции и идеологии. Автор различает три обстоятельства, объективно ...
318274
  Козій І.В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 227-230. – ISSN 2076-1554
318275
  Прилепа Д.М. Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну / Д.М. Прилепа, В.Д. Євтєхов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 79-87. – ISSN 2519-2396
318276
  Хлистун Г. Вплив мас-медіа на військові кампанії: теорія та історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 53-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Під час активного розвитку конфлікту та після його завершення важливу роль відіграють мас-медіа, які формують думку аудиторії про явище та його наслідки. Розвиткові конфлікту багато в чому сприяють саме засоби масової інформації, які, маніпулюючи ...
318277
  Мамалига А. Вплив мас-медіа на врегулювання хронотопної відповідності сучасних міських топонімів / А. Мамалига, Д. Данильчук // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 86-95. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
318278
  Сабадаш Ю.С. Вплив мас-медіа на формування особистості: за творами Умберто Еко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 9-14. – ISSN 2312-4679
318279
  Гриценко О. Вплив мас-медіа на формування політичної культури // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 417-437. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
318280
  Вечеря Ю.О. Вплив маси яєць курей м"ясного напряму продуктивності на їх морфологічні та інкубаційні якості // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
318281
  Васильчук Є.О. Вплив масової культури на зростання радикалістських настанов та екстремістських проявів у молодіжному середовищі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 382-396
318282
  Насонова К.Ю. Вплив масової культури та глобалізації та трансформацію соціокультурних відносин в сучасному суспільстві // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 128-129
318283
  Хитровська Ю.В. Вплив масонів на громадсько-політичне життя в Російській імперії початку XX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 91-98
318284
  Широкова-Мурараш Вплив масонсова на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 174-182. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
318285
  Гоцуляк В.М. Вплив масонства на формування національно–державних поглядів С. Петлюри // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 242-245. – ISSN 2076-1554
318286
  Чекалюк В.В. Вплив матеріалів спортивної тематики у ЗМІ на формування іміджу держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 174-178


  У статті простежується значення спортивних матеріалів ЗМІ у формуванні державного іміджу. Адже спортивні події мають вагомий вплив на аудиторію, незалежно від віросповідання та політичних симпатій споживачів інформації. Спортивна перемога — це успіх не ...
318287
  Масляк П.О. Вплив машинобудування на територіальну організацію господарства // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 76-81. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
318288
  Нестеренко В.Г. Вплив медико-соціальних чинників на формування здоров"я академічно здібних дітей середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Нестеренко Валентина Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
318289
  Актан О.Ю. Вплив медичних препаратів, що містять фермент "Гіалуронідаза" на формування колагенових структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Встановлено, що медичні препарати, які містять фермент "Гіалуронідаза", впливають на формування колагенових структур при регенерації сполучної тканини. Ця дія зводиться до збільшення ступеня невпорядкованості колагенових волокон. Наслідком цього є ...
318290
  Воронцова К.О. Вплив медичної деонтології на зміст прав інтелектуальної власності // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 41-48. – ISBN 978-617-696-813-9
318291
  Петрухно Ю.Є. Вплив медіа-екології на бібліотечну діяльність // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 156-163


  Розглядається та аналізується поняття "медіа-екологія", її основні характеристики, а також вплив на сучасну бібліотечну діяльність і бібліотечні колективи.
318292
  Вакулич В.М. Вплив медіа на розвиток політичних процесів у суспільстві (на прикладі Української революції гідності 2013 - 2014 років) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 15-26. – ISSN 2415-3567
318293
  Мазур Р.І. Вплив медіаконтенту на формування альтруїстичної поведінки молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 190-198
318294
  Голоднікова Ю. Вплив медіакультури на характер трансформацій соціальної комунікацій в сучасному місті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 89-91. – (Філологія ; Вип. 20)
318295
  Шабунова А.О. Вплив медіаосвіти на формування особистості в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 153-157. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
318296
  Котляревський Я.В. Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 37-43. – ISSN 0554-4866
318297
  Тещук В.Й. Вплив Медотиліну на функціональний стан пацієнтів після перенесених гострих порушень мозкового кровообігу / В.Й. Тещук, Н.В. Тещук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 73-76. – ISSN 2224-0586
318298
  Гавриш Л.І. Вплив меланіну на активність 5"-нуклеотидази та Са2+, Мg2+-АТФази мембран лімфоцитів за умов експериментальної моделі виразки шлунка в щурів / Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Л.І. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що при утворенні експериментальної моделі виразки шлунка відбувається різке підвищення активності 5"-нуклеотидази та Са[верхній індекс 2+], Mg[верхній індекс 2+]-АТФази в плазматичних мембранах лімфоцитів селезінки щурів. Виявлені зміни ...
318299
   Вплив меланіну на активність протеїнкіназ слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку аспіринової виразки / В.А. Ковальова, Л.І. Гавриш, Ю.В. Степанов, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено активність протеїнкіназ у мембранах клітин слизової оболонки шлунка щурів у нормі й за дії ацетилсаліцилової кислоти. Показано, що у тварин з ерозивно-виразковими ушкодженнями слизової, які викликані аспірином, відбувається зниження ...
318300
   Вплив меланіну на виразкоутворення в слизовій оболонці шлунка щурів, викликане рентгенівським опроміненням та методом "соціального стресу" / Т.Д. Преображенськая, Т.В. Берегова, Ю.В. Степанов, В.М. Орендаренко, А.О. Прохорова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено взаємозв"язок між дозою опромінення, перекисним окисненням ліпідів та дистрофічними змінами в слизовій оболонці шлунка у щурів. Виявлено, що меланін ефективно захищає слизову оболонку шлунка від нейродистрофічних уражень, викликаних ...
318301
   Вплив меланіну на електричні характеристики модельних біліпідних мембран (in vitro) / Д. Голишкін, В. Рибальченко, А. Бичко, Т. Берегова, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити дозозалежний вплив меланіну на провідність та електричну ємність модельних біліпідних мембран (in vitro). Дозозалежний ефект визначали за методом аналізу нестандартних циклічних вольт-амперних характеристик бімолекулярних ліпідних мембран ...
318302
  Чижанська Н.В. Вплив меланіну на збереженість поголів"я поросят при відлученні / Н.В. Чижанська, Т.В. Берегова, Л.І. Кобзар // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 145
318303
   Вплив меланіну на концентрацію кортизолу в крові щурів за умов дії стресу / Т.М. Фалалєєва, О.І. Цирюк, Н.В. Чижанська, В.П. Жарова // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 143
318304
   Вплив меланіну на морфофункціональний стан шкіри щурів з експериментальними ранами / О.В. Табурець, В.В. Верещака, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 93-98. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
318305
   Вплив меланіну на прооксидантно-оксидантний гомеостаз у сироватці крові за умов різаної рани шкіри щурів / О.В. Табурець, О.О. Грінченко, К.О. Дворщенко, В.В. Верещака, Л.І. Остапченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 1 (135). – C. 191-196. – ISSN 2077-4214
318306
  Ковальова В.А. Вплив меланіну на процеси пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній моделі виразки / В.А. Ковальова, Ю.В. Степанов, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що меланін суттєво знижує вміст продуктів пер оксидного окиснення ліпідів та підвищує активність антиоксидантних ферментів у гомогенаті слизової оболонки шлунка при аспіриновій моделі виразки у щурів.
318307
   Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресу / Н.М. Слободяник, В.М. Слободяник, К.С. Непорада, Т.В. Берегова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 253-256. – ISSN 2077-4214
318308
  Голишкін Д.В. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Голишкін Дмитро Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 131-170
318309
  Голишкін Д.В. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Голишкін Дмитро Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
318310
   Вплив меланіну та ульцерогенних речовин на фосфоліпідний склад слизової оболонки шлунка у щурів / Т.Д. Хілько, Т.Л. Проценко, І.В. Якубцова, В.О. Чайка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено фосфоліпідний склад слизової оболонки шлунка у щурів у нормі й за дії різних ульцерогенних речовин. Показано, що у тварин з ерозивно-виразковими ушкодженнями слизової, викликаними як аспірином, так і преднізолоном, відбувається статистично ...
318311
   Вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналову систему птахів : ефект блокади дофамінових D1-рецепторів / І. Варенюк, Н. Нужина, В. Варенюк, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що ввечері та вдень (але не вночі та вранці) дофамін через D1-рецептори може опосередковувати вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналовий комплекс птахів. Також дофамін через D1-рецептори може бути залучений до шляхів впливу мелатоніну на ...
318312
   Вплив мелатоніну на гіпоталамо-тиреоїдну систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів / Н. Нужина, І. Варенюк, Н. Орлова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Показано, що у птахів дофамін через D1-рецептори може опосередковувати ефекти мелатоніну на центральні гіпоталамічні структури гіпоталамо-тиреоїдного комплексу ввечері, а на саму щитоподібну залозу - вдень та вночі, і не залучений в інший час доби. It ...
318313
   Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на особливості розвитку гравітаційних процесів, а також процесів затоплення і підтоплення : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко, В.Б. Слюта, О.О. Комлєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 285-290. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
318314
  Крута Н.С. Вплив меліоративних робіт на еколого-географічний стан басейну р. Луг (Лівобережжя Дністра) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 363-369. – Бібліогр.: 14 назв
318315
  Дрозд О.М. Вплив меліоративного обробітку на властивості темно-каштанового солонцюватого грунту сухого степу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
318316
  Кожукало В.Є. Вплив мембрано-активних адаптогенів на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.12 / Кожукало В.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
318317
  Пятигін А.С. Вплив менеджменту на інвестиційну привабливість підприємств в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 414-421


  Розглядаються результати діяльності всесвітніх компаній, що працюють на ринку громадського харчування, та вплив менеджменту на їх фінансові показники.
318318
  Камінська Т.М. Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів / Т.М. Камінська, Л.В. Нечипорук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 66-69. – ISSN 2218-1199
318319
  Горошко О.І. Вплив мережі інтернет на комунікативні глобальні процеси // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 60-84. – ISBN 978-966-8299-26-2
318320
  Грановський А.В. Вплив мережі Інтернет на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 119-124. – ISSN 2306-6814
318321
  Селюк Є.В. Вплив мережі на формування особистості в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 82-84
318322
   Вплив мет- і лей-енкефалінів на стимульовану пентагастрином шлункову секрецію / О.Л. Коршак, Г.В. Островська, В.Л. Коцюба, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 53-60. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка і стимуляцією секреції пентагастрином введенням мет- чи лей-енкефалінів та блокадою ацетилхолін естерази встановлено, що мет- і лей-енкефаліни гальмують стимульовану пентагастрином шлункову секрецію ...
318323
  Білявська Л.О. Вплив метаболічних біопрепаратів на основі грунтових стрептоміцетів на продуктивність пшениці ярої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
318324
  Левчик І.Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І.Ю. Левчик, О.І. Мазур, Н.І. Закордонець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 98-109. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
318325
  Занкевич Е.Х. Вплив металевих йонів на форму та динаміку плазмолізи / Е.Х. Занкевич. – Київ, 1932. – 18 с.
318326
   Вплив металевих наноструктур на люмінесценцію Eu3+ в коорденаційних комплексах / Д.П. Козак, С.Г. Неділько, В.П. Щербацький, С.Г. Розуван, Амірханов, О.О. Ліцис, М.С. Недєлько, Т.С. Лєбєдєва, П.Б. Шпильовий // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 68
318327
  Кіптенко Є.М. Вплив метеорологічних умов на забруднення повітря у промислових містах України / Є.М. Кіптенко, Т.В. Козленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 208-215. – Бібліогр.: 5 назв
318328
  Боярин М.В. Вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери ландшафтів Волинської області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук, В.У. Волошин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
318329
  Надточій Л.М. Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення атмосферного повітря в промислових містах України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Надточій Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Укр. гідрометеорологічний ін-т, Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 183-202 арк.
318330
   Вплив метеорологічних факторів на самопочуття і функціональний стан людини в осінній і весняний періоди / Д. Горлов, Р. Шарафі, В. Богданов, В. Лисенко, Ю. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив комплексу метеорологічних параметрів (температура, атмосферний тиск, швидкість вітру та низькочастотних флуктуацій атмосферного тиску на усвідомлювані і неусвідомлювані прояви функціонального стану організму людини в різних ...
318331
   Вплив метил-третбутилового ефіру на експресію мРНК протеінкінази snark, казеінкінази-1, Clock, bmal1 та per2 у щурів / А. Кундієва, Д. Мінченко, О. Яворовський, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Протікання як фізіологічних, так і біохімічних процесів у організмі має циркадіальний характер і контролюється генами Per2, BMal та Clock, а також казеїнкінази-1, що контролює їх функціональну активність та приймає участь у регуляції ряду інших ...
318332
  Рафальська К.В. Вплив методів педагогічного викладання на ефективність навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 2 (20). – С. 52-56
318333
  Додонова В.І. Вплив методології постмодернізму на соціальну раціональність постнекласичного типу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
318334
  Лизогуб М.В. Вплив методу анестезії на об"єм крововтрати при оперативних втручаннях на поперековому відділі хребта / М.В. Лизогуб, М.А. Георгіянц, К.І. Лизогуб // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 93-97. – ISSN 2224-0586
318335
   Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0[більше або дорівнює]x[більше або дорівнює]0,3) / Т. Войтенко, С.А. Неділько, А. Сліпець, С. Манченко, С.Г. Неділько, О. О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу La1-xEuxVO4 (0[більше або дорівнює]x[більше або дорівнює]0,3) методом твердофазного синтезу та методом сумісного осадження компонентів. Досліджено залежність параметрів та виду симетрії кристалічної гратки системи від ...
318336
  Новицька-Усенко В Л. Вплив метоклопраміду та l-аргініну на показники моторно-евакуаторної функції ШКТ та гемодинаміку після невідкладних абдомінальних операцій / В Л. Новицька-Усенко, С.Г. Дьомін // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 98-103. – ISSN 2224-0586
318337
  Єгоричева С.Б. Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств / С.Б. Єгоричева, Т.П. Гудзь // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 62-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
318338
  Наследов Д.М. Вплив механічних деформацій на властивості купроксних випростувачів / Д.М. Наследов, П.В. Шаравський. – К, 1936. – 105с.
318339
  Коваленко В.Ф. Вплив механічних напружень на електромагнітооптичний ефект в ферит-гранатових плівках / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 390-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу зовнішніх механічних напружень на прояви електромагнітооптичного ефекту в ферит-гранатових плівках.
318340
  Онанко А. Вплив механічної обробки, зміни дефектної наноструктури на різницю внутрішнього тертя в підкладках Sі + SіO2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-18. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод, який дозволяе по різниці внутрішнього тертя вільних пружних коливань на сусідніх гармонік f1 i f2 визначать інтегральну густину структурних дефектів, ix розподіл і глибину порушеного шару, для неруйнівного контролю дефектності ...
318341
  Нестеренко П. Вплив мистецьких стилів на обкладинки часописів першої третини XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 58-66. – ISSN 0236-1477
318342
  Кудлей О. Вплив мистецько-естетичної концепції Рембрандта на живопис Шевченка // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 242-250. – ISBN 978-966-193-016-1
318343
  Козловська М.П. Вплив мистецького середовища на формування демократичних поглядів В.К. Розвадовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 173-174
318344
  Ігнатенко О. Вплив мистецького середовища повоєнного Львова на формування сучасної творчості скульптора Івана Самотоса // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 708-718. – ISSN 1028-5091
318345
  Хамініч С.Ю. Вплив митних податків на формування бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 273-279. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
318346
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на створення міжнародних виробничих систем в країнах-учасницях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 140-144


  В роботі висвітлено взаємозв’язок участі країни у інтеграційних угрупу- ваннях, включаючи митний союз, та міжнародних виробничих системах. Розглянуто останні тенденції існування міжнародних виробничих систем в рамках інтеграційних угрупувань, ...
318347
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 199-222. – Бібліогр.: л. 175-198
318348
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
318349
  Бараннік А.М. Вплив митних традицій Речі Посполитої на формування митної системи Війська Запорозького Низового (кінець XVI-XVII ст.) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 376-389. – ISSN 2221-5719
318350
  Дубнюк Е.М. Вплив митної політики на стратегію інвестування в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 337-343
318351
  Гринкевич С.С. Вплив міграції на розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграційних процесів / С.С. Гринкевич, З.З. Постна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
318352
  Білокінь І.В. Вплив міграції населення на структуру трудових ресурсів у сільській місцевості (На прикладі Південного економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 26-32. – Бібліогр. 4 назви
318353
  Синковець Н. Вплив міграції робочої сили на економіку України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 115-117
318354
  Дудар С.Е. Вплив міграцій на соціальні та етнодемографічні процеси в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 155-159. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
318355
  Гаспарян А.Л. Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 326-329. – ISSN 2076-1554
318356
  Генералова Ю.В. Вплив міграційних процесів на економічне зростання України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 181-185
318357
  Ярошенко В.І. Вплив міграційних процесів на ефективність функціонування професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 143-152
318358
  Кулик Р.В. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 117-120
318359
  Лукіна Г.І. Вплив міграційних процесів на формування людського капіталу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 194-201. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
318360
  Стрельчук Наталія Вплив міграційних та суспільно-політичних процесів на Балканах на формування етнічного складу населення Республіки Македонія ( друга половина XX ст.) // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 243-254. – ISBN 978-966-02-4324-8
318361
  Дем"янчук Ю.І. Вплив міграційного капіталу на зростання соціально-демографічного потенціалу країн, що розвиваються // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 384-393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
318362
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток реального сектору економіки країни : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-34 : Рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1605-2005
318363
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток фінансово-банківської системи країни // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-32.
318364
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на соціально-економічний розвиток України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
318365
  Безпала О.В. Вплив міграційного чинника на формування ринку прці столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 92-98. – Бібліогр.: 6 назв
318366
  Цехановський І. Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі економіко-математичного аналізу, виконаного на матеріалах місцевих бюджетів Вінницької області, досліджено вплив державної міжбюджетної трансфертної політики держави на бюджетні показники органів місцевого самоврядування субрайоного ...
318367
  Яців І.Б. Вплив міжгалузевої конкуренції на розвиток аграрного сектора економіки. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 206-210. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
318368
  Рибчук А.В. Вплив міждержавних фінансових інституцій на розвиток об"єктів глобальної виробничої інфраструктури : світова економіка / А.В. Рибчук, А.В. Бойчук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61. – Бібліогр.: 15 назв
318369
  Кремпова Л.О. Вплив міждисциплінарних зв"язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 129-132


  У статті розглянуто вплив міждисциплінарних зв’язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників, зокрема обґрунтовано необхідність розширення теорії та практики цієї сфери редакторської діяльності за рахунок теоретичних надбань ...
318370
  Гріднева Ю.В. Вплив міжмолекулярної взаємодії на дифузію в рідинах / Ю.В. Гріднева, В.В. Обуховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 284-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута дифузія в багатокомпонентних рідких сумішах. Міжмолекулярна взаємодія моделюється як утворення і швидкий розпад нестійких сполук. Для випадку бінарної суміші теоретично знайдена концентраційна залежність ефективного коефіцієнта дифузії.
318371
  Коротков П.А. Вплив міжмолекулярної взаємодії на розбіжність прояву частоти молекулярного коливання у спектрах комбінаційного розсіяння та інфрачервоних спектрах полярних рідин / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виявлено різницю між значеннями КР та ІЧ частот, відповідних одному й тому самому молекулярному коливанню, яка перевищує точність проведення експерименту. Максимум ІЧ смуги валентного коливання С=О бензальдегіду спостеріга-ється на тій самій частоті, ...
318372
  Олійник М. Вплив міжнародних відносин на розвиток і крах останньої колоніальної імперії в Європі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 208-216. – ISSN 1998-4634
318373
  Манчуленко О. Вплив міжнародних військових кампаній США на прийняття закону Голдвотера-Ніколса та його наслідки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 110-117. – ISSN 2519-4518
318374
  Бочарова Н.Є. Вплив міжнародних економічних відносин на трансформацію економічної ролі держави / Н.Є. Бочарова, А.Г. Подеряко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 269-273.
318375
  Шевчук О.А. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 204-207. – ISSN 2221-755X
318376
  Іоффе Ю. Вплив міжнародних кримінальних трибуналів на звичаєве міжнародне гуманітарне право // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 99-100
318377
  Копцева Л.О. Вплив міжнародних митних правил на законодавство України щодо митного аудиту // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 62-71
318378
  Царук В.Ю. Вплив міжнародних моделей корпоративного управління на розвиток облікової практики // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 1 (42). – С. 104-109. – ISSN 1994-1749
318379
  Філатов В.В. Вплив міжнародних норм на процедуру митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 19-25
318380
  Валецька О.В. Вплив міжнародних норм на розвиток інституту оплати праці в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 358-364. – ISSN 1563-3349
318381
  Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.69-71. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
318382
  Вилінський С.І. Вплив міжнародних організацій на політику енергетичної безпеки Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 114-119


  Energy security is an integral component of economic and national security, a necessary condition of existence and development of European countries. This important issue as well as a role and functions of international organizations and their ...
318383
  Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 185 л. – Бібліогр.: л.167-185
318384
  Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : автореф. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
318385
  Шаповал Ю.І. Вплив міжнародних потоків капіталу на формування пропозиції грошей в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Шаповал Юлія Ігорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
318386
  Кулик С.В. Вплив міжнародних стандартів на конституційну реформу у сфері правосуддя в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 326-337. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
318387
  Назимко Є.С. Вплив міжнародних та європейських стандартів покарання неповнолітніх на функціонування моделей кримінального правосуддя для неповнолітніх / Є.С. Назимко, С.В. Лосич // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 121-133. – ISSN 2524-0064
318388
  Довгань Ж. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову стійкість національних банківських систем // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 178-195. – ISSN 1684-906Х
318389
  Чернишова М.І. Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України / М.І. Чернишова, С.О. Тульчинська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 38-41. – ISSN 2306-6814
318390
  Школьник І.О. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України / І.О. Школьник, В.М. Кремень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 34-42
318391
  Рожко О.Д. Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні / О.Д. Рожко, Р.В. Рак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми діяльності міжнародних фінансових організацій у процесі глобалізації економічних відносин. Визначаються чинники, які впливають на ефективність використання їх позикових ресурсів в Україні. The problems of international financial ...
318392
  Колосова В.П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 61-71. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
318393
  Кушерець Д.В. Вплив міжнародних фінансових організацій на рівень зовнішньоекономічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 74-77
318394
  Литвиненко П.О. Вплив міжнародних фінансових організацій на формування приватного сектора в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 118-120
318395
  Шепітько М.В. Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 30-41. – ISSN 1993-0909
318396
  Брик Х.І. Вплив міжнародного бізнесу на економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 51-52


  Розглянуті позиції залежності України від зовнішньої торгівлі.
318397
  Козьміна Т.В. Вплив міжнародного досвіду боротьби з корупцією на формування в Україні державних антикорупційних органів // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 184-187. – ISBN 978-966-419-280-1
318398
  Павлова О.В. Вплив міжнародного законодавства на розвиток екологічної демократії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 165-174. – ISSN 2224-9281
318399
  Лисик В. Вплив Міжнародного комітете Червоного Хреста на формування Доктрини гуманітарного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 143-150. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
318400
  Лисик В. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на розвиток гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 74-81. – ISSN 1814-3385
318401
  Вишневський В.П. та інш. Вплив міжнародного оподаткування доходів підприємств на прямі іноземні інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.87-91
318402
  Григор"єв Г.С. Вплив міжнародного поділу праці і конфуціанських цінностей на формування китайської економічної моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 41-50. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
318403
  Котенко О.О. Вплив міжнародного ринку електромобілів на розвиток інфраструктури доріг / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, С.В. Сердюк // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 222-229. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
318404
  Дудар А.П. Вплив міжнародного ринку консалтингових послуг на розвиток українського консалтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 164-167. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання впливу міжнародного консалтингу на розвиток українського ринку консалтингових послуг.
318405
  Циганов С.А. Вплив міжнародного руху капіталу на економіку трансформаційних країн // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в країнах із трансформаційною економікою, їх інтеграції у світове господарство. Розглядаються місце і роль банків у інтеграційних процесах, різноманітні форми інтернаціоналізації ...
318406
  Циганов С.А. Вплив міжнародного руху капіталу на економіку трансформаційннх країн // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112.
318407
  Петренко К.В. Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 37-42. – ISSN 2222-4459
318408
  Руденко М.М. Вплив міжнародного тероризму на трансформацію інформаційної політики Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 262-264. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Ескалація міжнародного тероризму змінює державну інформаційну політику. Дослідження даної проблеми є актуальними для країн, що потерпають від екстремального тероризму. В даній статті відслідковується трансформація інформаційної політики Росії після ...
318409
  Ченшова Н.В. Вплив міжнародного трудового права на трудове право України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 31-34
318410
  Євтушенко В.А. Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни / В.А. Євтушенко, М.С. Рахман, В Д. Мангушев // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 26-34. – ISSN 2222-0712
318411
  Подлепіна П.О. Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Подлепіна Поліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
318412
  Процун Н.М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Процун Наталя Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
318413
  Процун Н.М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на формування економічної політики приймаючої країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 119-123
318414
  Іванова В.М. Вплив міжнародної економіки на розвиток фондового рику України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 198-200. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні.
318415
  Попов В.Ю. Вплив міжнародної інтеграції на розподіл доходів а Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 87-90.
318416
  Рибчук А.В. Вплив міжнародної інфраструктури на глобалізацію світогосподарських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 182-183. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто значення міжнародної інфраструктури для оптимізації виробничих процесів, ефективного використання ресурсів, управління інвестиціями у світовому господарстві.
318417
  Рожко О.Д. Вплив міжнародної іпотечної кризи на розвиток національних фінансових систем / О.Д. Рожко, О.О. Головень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 52-55
318418
  Піпченко Н.О. Вплив міжнародної комунікації на зовнішньополітичну діяльність США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 418-432. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
318419
  Лепак Л.А. Вплив міжнародної конкуренції на ринок страхових послуг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 114-115
318420
  Тиндик Н.П. Вплив міжнародної міграції на геополітичне становище країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 103-112. – (Юридична ; Вип. 3)
318421
  Українець Л. Вплив міжнародної міграції на розвиток торгівлі та прямого іноземного інвестування між Китаєм та країнами Африки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 429-437. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
318422
  Кияшко О.М. Вплив міжнародної міграції робочої сили на українську економіку / О.М. Кияшко, В.О. Гузь // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 81-84. – ISBN 978-9934-571-43-5
318423
  Самойленко А.О. Вплив міжнародної молодіжної міграції на формування людського капіталу регіонів в умовах глобалізації світової економіки / А.О. Самойленко, С.Е. Сардак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
318424
  Буряк Вплив міжнародної податкової конкуренції на соціально-економічний розвиток держави / Буряк, Х.В. Кулинич // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 18-27. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915


  У статті розглянуто місце України в основних рейтингах міжнародної податкової конкуренції з точки зору на соціально-економічний розвиток країни.
318425
  Дон О.Д. Вплив міжнародної трудової міграції на світовий ринок праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 106-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
318426
  Акімова Л.М. Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 45-52. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
318427
  Ковтун О.І. Вплив міжпідприємницької кооперації на вирішення проблем функціонування та розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та очікувань другої хвилі економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 48-52
318428
  Шаповал І.М. Вплив міжпредметних зв"язків у викладанні математики і фізики на розвиток інтересу учнів старших класів до науки. : Дис... канд. пед.наук: / Шаповал І.М.; КДУ. – К., 1971. – 194л. – Бібліогр.:л.179-194
318429
   Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці / Н.М. Лис, О.Й. Боднар, Н.Л. Ткачук, С.І. Мойсей, Р.С. Іванюк, М.В. Соловка // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 143-151 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
318430
  Кучерявенко О.О. Вплив мікробних препаратів на продуктивність та якість рослин картоплі з культури in vitro за дії МВК / О.О. Кучерявенко, О.В. Пиріг, І.Г. Будзанівська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 2077-4893
318431
   Вплив мікробних препаратів на шкодочинність вірусної інфекції на посадках картоплі в умовах Полісся України / Т. Бова, Ю. Дмитрук, О. Пиріг, В. Шепелевич, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-68. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зниження шкодочинності вірусних інфекцій на посадках картоплі сортів Невська, Сувенір Чернігівський, Жуківський ранній, Пікассо при застосуванні мікробних препаратів гаупсин та бактопасльон. Відмічено підвищення врожайності картоплі та ...
318432
   Вплив мікробного препарату Бактофунгін-LS на персикову попелицю в умовах теплиці / О.А. Дрегваль, О.Г. Власенко, Н.В. Черевач, А.І. Вінніков // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
318433
  Таран Є.Ю. Вплив мікродинаміки недеформівних ланцюгових макромолекул у розведеному розчині на його макрореологію / Є.Ю. Таран, Р.Я. Кондрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Демонструється, що відмінність макрореологічної поведінки розведених розчинів недеформівних вільнопротічних ланцюгових макромолекул у течіях одновісного розтягу і простого зсуву є наслідком різної мікродинаміки зважених макромолекул під дією ...
318434
  Аскаров В.Р. Вплив мікродобрив і фунгіцидів на урожайність та якість буряків цукрових // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 89-95 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
318435
  Топчій О.В. Вплив мікродобрив та регуляторів росту на урожайність сочевиці / О.В. Топчій, О.І. Присяжнюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
318436
  Аскаров В.Р. Вплив мікродобрив та фунгіцидів на біологічні параметри рослин цукрових буряків // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 80-84 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
318437
  Кравець Г.К. Вплив мікроелементів та іних речовин на розвиток і продуктивність дубового шовкопряда / Г.К. Кравець. – 65-73с.
318438
  Міняйло Я.М. Вплив мікрорельєфу поверхні на оптичні властивості мідних та алюмінієвих дзеркал / Я.М. Міняйло, К.П. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 434-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Спектроеліпсометричним методом виміряні оптичні сталі (показник заломлення і показник поглинання) мідних та алюмінієвих дзеркал з різною шорсткістю поверхні в ультрафіолетовій, видимій та ближній інфрачервоній ділянці спектру. Обчислені спектральні ...
318439
  Тараненко В.М. Вплив мікроструктури металевих вакуумних конденсатів на їхні дисипативні властивості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тараненко Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
318440
   Вплив мікроструктури на електроакустичні властивості пластин-резонаторів ніобату літія / О.І. Половина, І.М. Лобанова, А.Б. Надточій, О.А. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 426-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено електроакустичні властивості (характеристичні частоти, добротність) пластин-резонаторів ніобату літія Х- та Y-зразків за умови високої амплітуди збуджуючої електричної напруги. Встановлено, що характер зміни добротності зразка зі зміною ...
318441
   Вплив мікрохвильового опромінення на процес сорбції іонів цинку бентонітом із концентрованих водних розчинів / А.З. Концур, Ю.І. Рудик, Л.В. Сиса, Я.Б. Кирилів // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-5057
318442
  Григор"єва О.О. Вплив мікрохвильового опромінення на рух протоплазми клітин Vallisneria Spiralis L. / О.О. Григор"єва, О.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив мікрохвильового опромінення дециметрового діапазону з частотою 2450 МГц (довжина хвилі 12,5 см.) на швидкість руху протоплазми клітин Vallisneria spiralis L. Показано, що зі збільшенням дози опромінення швидкість знижується, що ...
318443
  Брижик Л.С. Вплив мікрохвильового резонансного випромінювання на перенос заряду в процесі дихання / Л.С. Брижик, О.О. Єремко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 106-108. – ISSN 1023-2427
318444
  Григор"єва О.О. Вплив мікрохвильової радіації на життєздатність ікри та пуголовків жаби ставкової Rana eskulenta // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив мікрохвильового опромінення з частотою 2450 МГц (довжина хвилі 12,5 см) на ікру та пуголовків Rana esculenta. Показано, що смертність піддослідних організмів зростає зі збільшенням поглиненої дози опромінення і залежить від початкової ...
318445
  Дегода В. Вплив мілких пасток на імпульс струму напівпровідникового детектора при поглинанні рентгенівського кванту / В. Дегода, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-15. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Запропонована система розрахунку імпульсу струму, який виникає при поглинанні рентгенівського кванту в напівпровідниковому детекторі, що містить мілкі пастки. При розрахунках враховується дифузія нерівноважних носіїв заряду, а для випадку значної ...
318446
  Линник П.М. Вплив мінералізації на міграцію Zn(II) I Pb(II) в системі "Донні відклади - вода" / П.М. Линник, О.В. Зубков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 146-152. – Бібліогр.: 10 назв
318447
  Соболєв А.С. Вплив мінералізації поливної води на коефіцієнти переходу 137Cs та 90Sr в сільськогосподарську продукцію // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 112-116 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
318448
  Фурман В.М. Вплив мінеральних добавок і добрив на біологічну активність торфових грунтів / В.М. Фурман, А.В. Люсак, Т.М. Солодка // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 75-80 : табл. – Бібліогр.: с. 80. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
318449
  Можар А.О. Вплив мінеральних добавок на природну резистентність великої рогатої худоби в умовах тривалої дії низьких доз радіації. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Можар А.О.; Мін. агропром. комплексу України. Держ. агроеколог. Акад. України. – Житомир, 1999. – 17л.
318450
  Євтушок І.М. Вплив мінеральних добрив і регуляторів росту на накопичення радіоцезію кормовими культурами в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.32 / Євтушок І.М.; Держ. агроекологічна акад. – Київ, 1995. – 25 с.
318451
  Коник Г.С. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість насіння рижію / Г.С. Коник, А.М. Лихочвор // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 41-50 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
318452
  Гушель Л.М. Вплив мінерально-сировинних ресурсів на формування промислового комплексу столичного макрорайону // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 178-181. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7293-90-4
318453
  Мулярчук О.І. Вплив мінерального живлення на вихід біоетанолу з сорго цукрового / О.І. Мулярчук, О.Т. Кобернюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
318454
  Прокопов В.О. Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу / В.О. Прокопов, О.В. Липовецька, М.Ю. Антомонов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
318455
  Вільний Р.П. Вплив мінімізації обробітку грунту на структуру мікробних угруповань азотного циклу чорнозему типового // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
318456
  Гирич Я. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в Україні в роки семирічки (1959-1965) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 11-13
318457
  Гирич Я. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х - початок 60-х років XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні напрями містобудівної політики радянської влади та її вплив на урбанізацію в Україні у другій половині 1950-х - на початку 1960-х рр. The article deals with the analysis of the main ways of city-building policy of soviet power ...
318458
  Рязанцева М.В. Вплив місцевого мовного середовища на формування ойконімії Дніпропетровщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 287-292. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
318459
  Фоломіна С.А. Вплив місцевого самоврядування на стан керованості регіональних соціально-економічних процесів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
318460
  Андрійчук О.Я. Вплив місця народження та гендерної приналежності на компоненти здоров"я в якості життя студентів / О.Я. Андрійчук, О.З. Касарда // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
318461
  Батиргареєва В.С. Вплив місць позбавлення волі на розвиток злочинної "кар"єри" рецидивістів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 125-135.
318462
  Карп В.С. Вплив мобільних технологій на вибір споживачів міжнародних туристичних послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 85-92. – ISSN 2308-6912
318463
  Тищенко-Монастирська Вплив мовно-культурного середовища на фольклор етномовних груп Кримського півострова // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 322-331. – ISBN 978-966-489-161-2
318464
  Ткаченко Л.О. Вплив мовної інтерференції на нормативність української мови (на матеріалі мови реклами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 281-287


  У статті йдеться про порушення норм української літературної мови у текстах реклами під впливом лексичних та граматичних систем інших мов. В статье рассматривается вопрос о нарушении нормативности украинского литературного языка в текстах рекламы под ...
318465
  Чернишева Ю.О. Вплив мовної картини світу на релігійну свідомість: до проблеми перекладу релігійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 93-100. – ISBN 966-581-476-1
318466
  Романюк С.З. Вплив мовної політики країн проживання на рідномовну освіту діаспорних українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 427-430
318467
  Товчигречка Л.В. Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 86-89


  Висвітлено залежність мовної політики США від політичного курсу правлячої партії. Розглянуто основні нормативно-правові акти щодо мовної освіти в США. Схарактеризовано їх вплив на розвиток двомовної освіти країни в історичному контексті. Подано ...
318468
  Ярмолюк А.А. Вплив моделі відкритих інновацій на правову охорону інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 264-270. – ISBN 978-966-999-024-2
318469
  Коваленко Ю. Вплив моделі сектору фінансових корпорацій і ринку цінних паперів на інвестиційні процеси в Україні / Ю. Коваленко, І. Коваль, Є. Близненко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 117-130. – ISSN 2411-5215
318470
  Вегеш А. Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 11-14. – Бібліогр.: С. 13-14; 7 + 13 назв


  У статті досліджується творення літературно-художніх антропонімів романів Ірен Роздобудько під впливом різних чинників, подається їх аналіз, виражальні можливості, функції
318471
  Харсун В.А. Вплив модифікації мінерального живлення на фізіологічні та біохімічні показники помідорів / В.А. Харсун, О.М. Білогубова, П.С. Славний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-43. – (Біологія ; Вип. 29)


  На основі вивчення ксилемного сокоруху, накопичення сухої речовини, цукрі, вітаміну С, кислотності, нітратів у плодах помідорів за зміни температури субстрату вирощування показано необхідність модифікації осмотичного потенціалу живильного розчину в ...
318472
  Броварець О.О. Вплив модифікації урацилу на бар"єр таутомеризації зміщеної пари Gua o 5XUra у пару з вотсон-криківською геометрією Gua* o 5XUra: квантово-хімічне дослідження // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4


  Вперше на рівні квантово-хімічної теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) встановлено, що галогенізація Ura спричиняє мутагенний ефект за рахунок зниження бар"єру таутомеризації зміщених пар основ Gua ? 5XUra (X = Н, СНз, Вг, СІ, F) у пари з ...
318473
   Вплив модифікованих мікропризм Френеля на контрастну чутливість органа зору / С.О. Риков, Є.Є. Антонов, В.Б. Меліна, Н.М. Алеєва // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1 (7). – С. 44-50. – ISSN 2309-8147
318474
  Паюк О.П. Вплив модифікування на структурні та фізичні властивості трисульфіду миш"яку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Паюк Олександр Петрович ; НАН України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
318475
  Лоза К.М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування структури і властивостей вторинного поршневого сплаву АЛ25 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лоза Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
318476
  Федорчук О. Вплив модифікуючих добавок на фазоутвореня в розчинах неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння / О. Федорчук, В. Дорощук, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-45. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено явище фазового розшарування в розчинах неіонної ПАР ОП-7 у присутності гідротропних добавок, електроліту та додецилсульфат натрію. З"ясовано вплив концентраційних умов, додатків електролітів, аніонної ПАР і фенолу на фазоутворення у водних ...
318477
  Литкін Д.В. Вплив модуляторів активності ароматази жирової тканини на перебіг експериментального метаболічного синдрому : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Литкін Дмитро Віталійович ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
318478
  Ступчук М.С. Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника миші : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ступчук Марія Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
318479
  Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
318480
  Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – 211, [22] л. – Додатки: 22 л. – Бібліогр.: л. 185-211
318481
  Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
318482
  Ільченко О.О. Вплив модульованого магнітного поля на структуроутворення у слабких розчинах / О.О. Ільченко, В.В. Обухівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 159-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Робота присвячена вивченню дії змінного магнітного паля, що генерується приладом CleanSymag, на властивості технічної води. В CleanSymag генеруються магнітні поля складної структури з частотами 10-5000Гц. Технічна вода розглядається як слабкий розчин, ...
318483
  Ледней М.Ф. Вплив модульованого світлового поля та взаємодії з поверхнею та орієнтаційні явища в рідких кристаллах : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Ледней М.Ф.; КУ. – К., 1997. – 24л.
318484
  Ледней М.Ф. Вплив модульованоосвітлового поля та взаємодії з поверхнею на орієнтаційні явища в рідких кристалах : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Ледней М. Ф.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 121л. – Бібліогр.:л.112
318485
  Подшивалова К. Вплив можливостей використання ресурсів Інтернету на методику навчання іноземних студентів / К. Подшивалова, С. Фисун // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 64-66. – ISSN 1562-529Х
318486
   Вплив молеклярної структури кополімерів Декстран-полі-N-ізопропілакриламід на особливості конформаційного переходу / В.А. Чумаченко, Н.В. Куцевол, Ю.І. Гарагуц, В.О. Рижко, Н.П. Мельник // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, А.М. Дьякова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 122-128. – ISSN 1818-1724
318487
   Вплив молекул декстрану на дифузію іонів у водних розчинах NaCl / О.М. Алєксєєв, Л.А. Булавін, Л.М. Гаркуша, Ю.Ф. Забашта, С.Ю. Ткачов // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 350-354. – ISSN 1818-1724
318488
  Атамась Н.О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Атамась Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 314 л. – Бібліогр.: л. 285-314
318489
  Атамась Н.О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Атамась Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
318490
  Атамась Олександр Олексійович Вплив молекул розчиненої речовини на структуру та термодинамічні властивості води : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Атамась О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 119л. – Бібліогр.:л.108-119
318491
  Атамась Олександр Олексійович Вплив молекул розчиненої речовини на структуру та термодинамічні властивості води : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Атамась О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв.
318492
   Вплив молекулярного оточення на властивості алкалоїдів протипухлинного препарату Коніум / М.А. Заболотний, Н.А. Полуян, Г.І. Довбешко, Ю.М. Кондрацький, М.П. Куліш, А.І. Момот, О.П. Дмитренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 4. – С. 651-664. – ISSN 1816-5230


  В роботі обгрунтовано використання моделі для опису характеристик алкалоїдів Коніуму. Критерієм адекватности моделі була мінімізація середньоквадратичної різниці між розрахованими і виміряними ІЧ-спектрами поглинання Коніуму у водному розчині. ...
318493
  Обуховський В.В. Вплив молекулярної взаємодії на процеси нелінійної дифузії / В.В. Обуховський, В.В. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 333-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано теорію нелінійної дифузії для опису процесів переносу в сумішах типу ,,речовина - розчинник". На основі п`ятикомпопентної моделі теоретично знайдено залежність узагальненого коефіцієнта дифузії від концентрації розчиненої речовини. The ...
318494
   Вплив молекулярної кластеризації на коливальні спектри молекул метанолу в області валентних С-О коливань / В.Є. Погорелов, І.Ю. Дорошенко, Т.В. Борзда, В. Шаблінскас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 221-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Зареєстровані спектри інфрачервоного поглинання молекул метанолу, ізольованих в аргоновій матриці. За допомогою програми Gaussian 03 виконано квантово-хімічні розрахунки просторової будови та коливальних спектрів різних кластерів метанолу. Досліджено ...
318495
   Вплив молекулярної маси на властивості поліетиленгліколей, допованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками / Булавін, , , Мельник, , , Гончарук, , , Клепко, , , Лебовка, , , Лисенков, // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8


  Методом диференційної скануючої калориметрії та дослідженням електричної провідності вивчено вплив допування багатошаровими вуглецевими нанотрубками (НТ) на властивості поліетиленгліколей (ПЕГ) різних молекулярних мас, M w (ПЕГ-400, ПЕГ-1000, ...
318496
  Дубровська В.В. Вплив молекулярної маси пластифікатора на його сумістність з полімером, що кристалізується : хімія / В.В. Дубровська, С.С. Пелішенко, Б.В. Єременко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
318497
  Булавін Л.А. Вплив молекулярної рухливості на комплексоутворення в плівках полі-N-епоксипропілкарбазолу. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
318498
  Шибирин Олена Володимирівна Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів і сумішей на їх основі : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.06 / Шибирин Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
318499
  Шибирин Олена Володимирівна Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів та сумішей на їх основі : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Шибирин Олена Володимирівна; НАН УКраїни. Ін-тут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 1999. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
318500
  Шумік С.А. Вплив молібдену та хлорхолінхлориду на продуктивність яблуні та вміст легкорозчинних білків у її листках : біологія / С.А. Шумік, І.М. Меніцька, О.О. Русько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 48-51 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
318501
  Канавець М.В. Вплив молодіжних громадських об"єднань на євроінтеграційні процеси в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 12-15. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
318502
  Роїк Ю. Вплив молодіжних субкультур на формування особистості підлітків // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 612-616. – ISBN 978-966-171-795-3
318503
  Довгань Л. Вплив молодіжного руху на процес реалізації державної молодіжної політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 241-248.
318504
  Таран Є.Ю. Вплив моментних напружень у дисперсійному середовищі на реологію суспензії / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, Н.В. Куренкова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 150-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержано реологічні рівняння стану розведеної суспензії осесиметричних недеформівних частинок, дисперсійним середовищем якої є рідина Стокса з моментними напруженнями. Як гідродинамічна модель зважених частинок використовується одновісна гантель. ...
318505
  Чировський М. Вплив монголо-татар на соціально-політичні процеси Московщини-Росії // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 172-179
318506
  Прокопенко В.Ю. Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 41-49 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2222-0712
318507
  Прунцева Г.О. Вплив монетарної політики держави на систему продовольчої безпеки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 55-61. – ISSN 1562-0905
318508
  Ставицький А.В. Вплив монетарної політики на економічну безпеку України / А.В. Ставицький, В.Р. Хом"як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-59.
318509
  Юдін С.В. Вплив монетарної політики на інфляційні процеси: світовий досвід та реалії України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 190-193. – ISSN 1729-7036
318510
  Перепьолкіна О.О. Вплив монетарної політики НБУ на макроекономічну динаміку в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.277-295. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
318511
  Міхель Р. Вплив монетарної політики Німеччини на монетарну політику ЄС // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 28-34. – ISSN 1728-9343
318512
  Журавльов О.В. Вплив монетарної політики Угорщини на корегування платіжного балансу / О.В. Журавльов, Я.В. Шляхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 77-82
318513
  Метлушко О. Вплив монетизації на грошово-кредитну політику держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 97-107. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
318514
  Янов Д.М. Вплив монетної реформи Сулеймана II 1688-1691 рр. на грошовий обіг Аккермана // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 48-54. – ISSN 0235-3490
318515
  Ільчишин О.Я. Вплив моніторингу внутрішньочерепного тиску в пацієнтів після видалення гліальних пухлин зі значним мас-ефектом та дислокаційним синдромом / О.Я. Ільчишин, Я.І. Діжак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 130-133. – ISSN 2224-0586
318516
   Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію / І. Лещенко, Н. Скочко, О. Вірченко, О. Гаділія, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 65-67. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Дослідиили вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на масу тіла та вісцерального жиру у щурів за умов неонатального введення глутамату натрію. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, ...
318517
  Варенюк Ігор Миколайович Вплив моноамінів і тестостерону на електричну активність аркуатного ядра гіпоталамуса та гістофізіологію гонад птахів : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Варенюк Ігор Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.146-179
318518
  Литвинко А.С. Вплив монографії М.М. Боголюбова "Проблеми динамічної теорії в статистичній фізиці" (1946) на розвиток статистичної фізики вс Україні (до 70-річчя від виходу книги) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 96-101
318519
   Вплив мономолекулярних плівок поверхнево-активних речовин на деякі фізико-хімічні параметри поверхневого шару води = хімія / А.В. Архаров, В.Г. Чаленко, М.І. Ярошевич, Ю.С. Кургін, В.П. Кармазін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 29-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
318520
  Ковальчук Н.В. Вплив монополій на суспільство та економіку України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 30-36. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Розглянуто сутність та характерні риси монополії, тенденції розвитку монополій у зарубіжних країнах та в Україні; досліджено вплив монополій на економіку України; проаналізовано причини негативного ставлення українського суспільства до монополій
318521
  Нурищенко Н.Є. Вплив моночастотного та стохастичного ультразвуку на вільнорадикальне окислення при експериментальному запаленні / Н.Є. Нурищенко, О.Є. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Проведене дослідження впливу традиційного моночастотного ультразвуку (МУЗ) та принципово іншого ультразвукового сигналу, так званого стохастичного ультразвуку (СТУЗ) на процеси вільнорадикального окислення при експериментальному запаленні. Встановлено, ...
318522
  Нурищенко Н.Є. Вплив моночастотного та стохастичного ультразвуку різних інтенсивностей на пероксидне окиснення ліпідів у крові щурів / Н.Є. Нурищенко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив різних інтенсивностей (0,2-1,0 Вт/кв.см) моночастотного (МУЗ) і стохастичного (СТУЗ) ультразвуку на рівень кінцевого продукту пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) - малонового діальдегіду (МДА) та активність супероксиддисмутази й ...
318523
  Шашкова І.О. Вплив МОП на запобігання та ліквідацію дитячої праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 173-179
318524
  Єфіменко О.А. Вплив моралі на діяльність працівника міліії / О.А. Єфіменко, Ю.Ю. Азаров // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 271-275
318525
  Овсянкіна Л. Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 58-67. – ISSN 2227-1503
318526
  Сандровська Л.І. Вплив морально-правових факторів на формування комуністичної свідомості людей / Л.І. Сандровська. – Київ, 1971. – 44 с.
318527
  Білецька Г.М. Вплив мораторію на встановлення та розвиток ринку землі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 26-29.
318528
  Зигрій О. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 64-68
318529
  Анисенко О.В. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / О.В. Анисенко, А.І. Козак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 64-67. – ISSN 2306-6792
318530
  Товкайло Т. Вплив морфемної структури та словотвірно-розрядних значень на акценті ознаки формантів іншомовного походження / Т. Товкайло, Л. Довбня // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
318531
  Москаленко С.А. Вплив мотивації на ефективність засвоєння іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С.145-150. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
318532
  Артеменко О.В. Вплив мотивації на проходження державної служби в органах державної податкової служби // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 14-17. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
318533
  Зуєнко Н.О. Вплив мотивації на процес оволодіння іноземною мовою
318534
  Зуєнко Н.О. Вплив мотивації на процес оволодіння іноземною мовою / Н.О. Зуєнко, С.А. Москаленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 151-154. – (Серія "Філологічні науки")
318535
  Грінченко А.В. Вплив мотивації на розвиток персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 215-223
318536
  Зінонос Н.О. Вплив мотивації на успішність і результати навчання іноземних студентів при вивченні природничоматематичних дисциплін // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 269-275. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
318537
  Кириченко О.С. Вплив мотивації праці на стан охорони праці / О.С. Кириченко, В.Ю. Степанюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 212-215. – ISSN 2310-5534
318538
  Кудрявський І.В. Вплив мотивації праці персоналу на прибутковість підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 67-77
318539
  Дьяченко Н.К. Вплив мотиваційних чинників на підвищення продуктивності праці в аграрному підприємстві / Н.К. Дьяченко, В.О. Лапа // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
318540
  Ярмолка В.М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 173-179. – ISSN 1993-6788
318541
  Кліяненко Б. Вплив мотиваційного фактора на формування конкурентоспроможного трудового потенціалу регіону / Б. Кліяненко, С. Большенко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 7-15. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
318542
  Гайдуцький А. Вплив мотиваційного фактора на формування конкурентоспроможного трудового потенціалу регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 81-86. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
318543
  Масол Д.І. Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на призначення покарання засудженому // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 127-132
318544
  Легкошкур О. Вплив Муай-Тай на розвиток історії та ідеології Таїланду // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 29-30
318545
  Лукава Д. Вплив музичної культури другої половини XIX ст. на розвиток оперного мистецтва України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 45-46
318546
  Демко В.С. Вплив мультиплікативного ефекту інвестиційних витрат індустрії туристичних послуг на економіку України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 145-154. – ISSN 2410-9576
318547
   Вплив мультипольної взаємодії на поляризованість кульової частинки, розташованої біля підкладки / Д.Л. Водоп"янов, Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто електродинамічний відгук системи: мала кульова частинка (наночастинка) - підкладка в зовнішньому електромагнітному полі. В загальному випадку мультипольної взаємодії частинки з підкладкою розроблено алгоритм розв"язання цієї задачі. Знайдено ...
318548
   Вплив мультипробіотика "Апібакт" на активність синтази оксиду азоту та вміст нітрит-іонів у тимоцитах і спленоцитах щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності / С. Пилипенко, О. Короткий, Я. Максимович, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Встановлено значне зростання активності синтази оксиду азоту та вмісту нітрит-іонів у тимоцитах і спленоцитах щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю, викликаною 28-добовим введенням омепразолу. Введення мультипробіотика "Апібакт" викликає незначне ...
318549
   Вплив мультипробіотика "Апібакт" на моторну функцію товстої кишки у щурів в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку / С.В. Пилипенко, Т.В. Берегова, О.В. Кабанов, Д.С. Янковский // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 1 (106). – С. 162-166. – ISSN 2077-4214
318550
   Вплив мультипробіотика "Апібакт" на продукцію інтерферону й активність 2,5- олігоаденілат в лімфоцитах тимусу щурів за умов гіпоацидності, викликаної омепразолом / І.В. Компанець, С.В. Пилипенко, О.Г. Короткий, Т.П. Карповець, В.В. Нікольська, Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 2. – С. 27-36. – ISSN 1996-4536
318551
   Вплив мультипробіотика "Апібакт®" на вміст ТБК-активних продуктів і функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю / С. Пилипенко, О. Короткий, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-89. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Тривале зниження шлункової секреції гідрохлоридної кислоти викликало збільшення вмісту ТБК-активних продуктів, активності глутатіонпероксидази і глутатіонтрансферази, зменьшення рівня відновленого глутатіону і активності глутатіонредуктази в сиворотці ...
318552
  Торгало Є. Вплив мультипробіотика "Симбітер […] ацидофільний" на вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у сироватці крові та тканинах внутрішніх органів у щурів різного віку / Є. Торгало, Т. Довбинчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та активність ферментів антиоксидантного захисту супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ) в сироватці крові, гепатоцитах, тканині підшлункової залози та в слизовій оболонці шлунка у ...
318553
   Вплив мультипробіотика "Симбітер форте" на слизову оболонку шлунка та пристінковий слиз в умовах тривалої гіпоацидності / К. Абдулахад, О. Цирюк, К. Непорада, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено глікопротеїдний та протеогліканний склад шлункового слизу у щурів після тривалої гіпоацидності шлункового соку, викликаної введенням інгібітора протонної помпи омепразолу, та за умов одночасного тривалого введення омепразолу і ...
318554
   Вплив мультипробіотика на тканини пародонта щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння / Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва, Д.С. Янковський, А.А. Сухомлин, К.С. Непорада // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 43-45. – ISSN 2413-550Х
318555
   Вплив мультипробіотиків на вміст інтерферону-гамма в сироватці крові щурів за умов тривалої гіпоацидності / О. Короткий, С. Пилипенко, О. Цирюк, Л. Остапченко, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст інтерферону-гамма в сироватці крові щурів за умов тривалої гіпоацидності після двадцяти восьми денного введення "Омезу®" і мультипробіотиків "Симбітеру® ацидофільного концентрованого" та "Апібакту®". Встановлено значне підвищення ...
318556
  Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Радчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
318557
  Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.11 / Радчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 141 л. – Бібліогр.: л. 118-141
318558
   Вплив мультипробіотику "Симбітер ацидофільний " на структурний стан ліпідів печінки щурів за умов тривалої шлункової гінохлоргідрії / С.А. Сенін, К.О. Дворщенко, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 50
318559
   Вплив мультипробіотику "Симбітер ацидофільний" на структурний стан ліпідів печінки щурів за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії / С. Сенін, К. Дворщенко, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов тривалої шлункової гіпоацидності спричиненої "Омезом®", спостерігались суттєві зміни в структурній організації ліпідів печінки щурів. Мультипробіотик "Симбітер® ацидофільний" нормалізував вміст функціо нальних груп ліпідів у ...
318560
  Каденко Н.І. Вплив мусульманського чинника на європейські інтеграційні процеси (на прикладі Нідерландів, Франції, Німеччини) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Каденко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
318561
  Каденко Н.І. Вплив мусульманського чинника на європейські інтеграційні процеси (на прикладі Нідерландів, Франції, Німеччини) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Каденко Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 211 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. – Бібліогр.: арк. 192-211
318562
  Шевченко Ю.І. Вплив мутацій у генах лігаз Waal НА стресостійкість бактерій Yersinia enterocolitica O:3 та О:8 / Ю.І. Шевченко, В.К. Позур, М. Скурнік // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 206-215. – (Біологічні науки ; № 1). – ISSN 2410-0943
318563
  Примаченко І.В. Вплив МФІ на економіки країн, що трансформуються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 64-66.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
318564
  Гринюк І. Вплив Н2О2 ТА Са2+ на набухання мітохондрій тимоцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив пероксиду водню та кальцію на набухання мітохондрій тимоцитів. Встановлено, що додавання до середовища інкубації мітохондрій 0,1 мМ Н2О2 та Са2+ (50 мкМ) викликало посилення неселективної проникності мітохондріальної мембрани. ...
318565
  Войнаровський-Столобут Т. Вплив на економічний розвій України-Руси : історично-економічна розвідка / Hаписав Тит Войнаpовський. – Львів ; Київ : Накладом автора ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1910. – 59 с.
318566
  Ткаленко С.І. Вплив на економічну безпеку і суверенітет України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-226. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
318567
  Ільїна О.В. Вплив на кримінальну відповідальність обтяжучих обставин // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 334-337
318568
  Козлов І. Вплив на матерію. Розуміння часу в іудаїзмі / розмову вела Анна Козлова // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Березень (№ 3) : Подорож часом
318569
  Антонова К. Вплив на мистецький простір міста на прикладі діяльності композитора Миколи Лисенка: особливості формування сучасного мистецького простору // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 15-17. – ISSN 2309-8406
318570
  Петрова Л.О. Вплив на навколишнє середовище відходів вуглевидобутку і вуглепереробки // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 81-87 : табл., рис.
318571
   Вплив на навколишнє середовище повсякденної діяльності промислових об"єктів військового признгачення / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 187-201


  У статті розглядається вплив військової діяльності на навколишнє середовище та основні Іджерела забруднення, які виникають у результаті діяльності промислових об"єктів військового [призначення, характер екологічних наслідків та комплекс заходів, які ...
318572
  Крімер Б.О. Вплив на народжуваність воєнних конфліктів останніх десятиліть у країнах Європи // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 126-136. – ISSN 2072-9480
318573
  Лизогуб А.М. Вплив на підготовчий процес вступу Польщі до Європейського Союзу змін у законодавстві ЄС щодо Європейської Комісії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 5-8
318574
  Шинкаренко І.В. Вплив на податкові системи країн світу змін у мобільності факторів виробництва, спричинених процесами глобалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 107-112
318575
  Уханова Н.С. Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 22-27
318576
   Вплив на пухлинні клітини квантових точок сульфіду кадмію, синтезованих з використанням різних біологічних систем / Т.В. Ніколаєнко, В.В. Нікуліна, А Н. Присяжнюк Петрук, О.В. Скачкова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, В Л. Толстанова Гарманчук, А.І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 117-124. – ISSN 1025-6415
318577
  Пашинська Н. Вплив на регіональний розвиток полюсів соціально-економічного зростання, що формуються на основі транспортних вузлів та мереж // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 111-114. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку транспорту та розглянуто напрями його впливу на регіональний розвиток. Виявлено підходи до дослідження транспорту з позицій формування полюсів соціально-економічного зростання. Дано коротку ...
318578
   Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження "зеленого тарифу" та нової моделі ринку електроенергії в Україні / Б.А. Костюковський, Т.П. Нечаєв, М.В. Парасюк, С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 13-18. – ISSN 1562-8965
318579
  Михалевич В.В. Вплив на трансформацію розуміння символу центру альтернативних щодо раціоналізму тенденцій в європейській культурі та мистецтві XIX – початку XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 23-31. – ISSN 2225-7586
318580
  Ярова Н.В. Вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 230-236. – ISSN 1993-6788
318581
  Сапожнікова Л.Я. Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 377-384. – ISSN 2312-394X
318582
  Бондаренко Л.Б. Вплив навантаження раціону магнієм на амінокислотний склад кислоторозчинного колагену шкіри щурів, уражених карциномою герена / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що при навантаженні раціону магнієм в амінокислотному складі кислоторозчинного колагену шкіри щурів, уражених карциномою Герена, виникають зміни вмісту більшості амінокислот, вірогідні як щодо норми, так і до білка тварин із карциномою, ...
318583
  Акрітіду Е.О. Вплив навчальних завдань та особливостей мотивації на ефективність запам"ятовування, відтворення та збереження професійних текстів студентами-психологами // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 5-13. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599
318584
  Григорова І.А. Вплив навчального стресу на розвиток мігрені у студентів та методи його запобігання / І.А. Григорова, О.К. Різниченко, В.О. Щебетенко // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2017. – № 7 (43). – С. 9-14. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
318585
  Теслик Н.М. Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців вищих навчальних закладів МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 347-352. – ISSN 1727-1584
318586
  Імран Алі Вплив навчання та інноваційності на показники роботи організації: за даними МСБ Пакистану / Імран Алі, Мухаммад Акрам, Сардар Мухаммад Захід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 342-347 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
318587
  Хотомлянський О. Вплив навчання та розвитку персоналу на показники фінансового стану підприємства / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 41-46. – ISSN 1728-9343
318588
  Якименко Л.М. Вплив нагірно-карабахського конфлікту на американсько-азербайджанські відносини (кінець XX ст.) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 150-157. – ISBN 978-966-136-196-5
318589
  Дучинська Н.І. Вплив нагромадження капіталу на структурні зрушення суспільного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 200-206.
318590
  Баран Б.А. Вплив надвисокочастотних електромагнітних полів на біохімічні процеси / Б.А. Баран, О.Я. Березюк, Г.А. Покришко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
318591
  Бойко С.А. Вплив надвисокочастотного електромагнітного поля на іонну рівновагу в клітинах поперечносмугастих м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Біологія ; Вип. 33)


  Нормальне функціонування м"язової клітини передбачає асиметрію іонів калію на мембрані, що досягається рухом іонів проти градієнту концентрації. Впливаючи на клітину надвисокочастотним електромагнітним полем, рух іонів проти градієнту концентрації ...
318592
  Григор"єва Олеся Олегівна Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Григор"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 140л. – Бібліогр.: л. 127 - 140
318593
  Григор"єва Олеся Олегівна Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Григор"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
318594
  Березянко Т.В. Вплив наддержавних міжнародних організацій на коригування національного корпоративного середовища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-27
318595
  Першаков В.М. Вплив надійності конструкцій будинків та споруд на проблеми розвитку міського середовища / В.М. Першаков, М.О. Сидорченко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 72-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
318596
  Атамась А. Вплив надкритичних умов на локальну структуру нескінченно розведеного водного розчину NaBr / А. Атамась, В. Меклеш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Методом молекулярної динаміки досліджений вплив однозарядного натрієвого електроліту на локальну структуру нескінченно розведеного водного розчину NaBr і рухливість його компонент за температур T = 683 K та T = 300 K. Отримані дані дали можливість ...
318597
  Гальченко С.М. Вплив надмалих концентрацій важких металів на рентгенофлуоресцентні спектри зразків біологічного походження : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гальченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 136-160
318598
  Гальченко С.М. Вплив надмалих концентрацій важких металів на рентгенофлуоресцентні спектри зразків біологічного походження : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гальченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
318599
  Бервено О.В. Вплив надмірної нерівності доходів на якість життя // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 304-308 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
318600
  Хоббі Ю.С. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 555-559. – ISSN 1563-3349
318601
   Вплив наднизьких концентрацій гліоксалю та метилгліоксалю на енергетичний та азотистий обмін лімфоцитів in vitro / С. Гірін, І. Савінова, Н. Науменко, І. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували дію наднизьких концентрацій гліоксалю (1,29 • 10-12 М) і метилгліоксалю (1,04 • 10-12 М) на окремі ланки енергетичного та азотистого обмінів лімфоцитів in vitro протягом 72 годин. Було показано, що дані активні карбонільні сполуки ...
318602
  Тімкіна С.Ю. Вплив наземного громадського транспорту на потік насичення і розосередження черги на вулично-дорожній мережі міcта // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 299-302. – ISSN 2075-0781


  "Проведений аналіз впливу наземного громадського транспорту на потік насичення та час розосередження черги на вулично-дорожній мережі міста. Виявлено, що при знаходженні наземного громадського транспорту на зупиночному пункті, виключається рух іншого ...
318603
  Імре Ерсой Вплив накопичення резервів на зовнішню заборгованість фінансово нерозвинених економік перехідного типу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 399-410 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
318604
  Трахтенгерц Г.Я. Вплив накопичувачів відходів гірничо-збагачувального комплексу України на довкілля // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-7477
318605
  Коваль І.В. Вплив нанокарбіду вольфраму на мікроструктуру і властивості твердих сплавів на основі карбіду титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Коваль Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
318606
  Дворщенко О.С. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Дворщенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 136л. – Бібліогр.: л. 106 - 136
318607
  Дворщенко О.С. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Дворщенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
318608
   Вплив наноміді на токсичність текстильних виробів / В.Ф. Бабій, Н.І. Брень, М.В. Пімушина, О.Є. Кондратенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 27-28 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
318609
  Кондратенко С.В. Вплив наноострівців SiGe на процеси рекомбінації в гетероструктурах Si/Ge з наноострівцями SiGe / С.В. Кондратенко, Д.П. Сторожук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74-75
318610
  Бабушкіна О.О. Вплив нанопрепаратів на ростові процеси та водний режим у рослинах TRITICUM AESTIVUM I. / О.О. Бабушкіна, О.І. Косик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 15
318611
   Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли / А.М. Горб, Б.М. Горелов, С.В. Валицька, О.І. Половина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на механічні властивості однієї поліефірної смоли, в якій для поперекового зв"язування лінійних поліефірних ланцюгів використовується стирол. Показано, що за малих концентрацій наповнювача (до 5 масових ...
318612
  Городниченко О.С. Вплив наносекундного імпульсного лазерного опромінення на рекомбінаційні процеси в n-InSb / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 469-473. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати дослідження впливу наносекундних імпульсів випромінювання рубінового лазера на процеси рекомбінації в монокристалах n-InSb. Показано, що лазерне опромінення призводить до трансформації системи точкових структурних дефектів ...
318613
   Вплив наноструктурованого диоксиду церію на окисну модифікацію білків крові в умовах її зберігання / О.В. Шелюк, М.М. Мороз, Ю.В. Гостєва, В.М. Собко, Н.Є. Нурищенко, Ю.В. Цейслєр, М.Я. Співак, Н.М. Жолобак, В.С. Мартинюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Актуальність. На цей час наночастинки диоксиду церію розглядаються як неорганічний антиоксидант, що здатний ефективно захищати живі системи від окисного стресу. З іншого боку існує певний масив даних щодо прооксидантних властивостей цього ...
318614
  Таланкова-Середа Вплив наночастинок біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м"яти перцевої (Mentha piperita L.) у культурі in vitro // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 149-155 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
318615
   Вплив наночастинок благородних металів на ефективність вимушеного комбінаційного розсіювання / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко, П.А. Коротков, Г.В. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Теоретично досліджено вплив ефекту гігантського комбінаційного розсіювання на умови генерації вимушеного комбінаційного розсіювання у рідинах за відсутності самофокусування. Отримано чисельні оцінки для толуолу та бензолу з наночастинками срібла. ...
318616
   Вплив наночастинок диоксиду церію на властивості гемоглобіну еритроцитів крові щурів в умовах ії тривалого зберігання / М.М. Мороз, Ю.В. Гостєва, А.О. Стьопіна, І.В. Харченко, В.М. Собко, О.В. Шелюк, В.С. Мартинюк // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 65-65
318617
   Вплив наночастинок діоксиду церію на вільно радикальне пошкодження ліпідів і білків в крові щурів в умовах ії зберігання / Ю.В. Гостєва, М.М. Мороз, А.О. Стьопіна, І.В. Харченко, О.В. Шелюк, В.М. Собко, В.С. Мартинюк // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 38-38
318618
  Лагутіна О.С. Вплив наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) на окремі показники природного імунітету щурів в умовах субхронічного експерименту / О.С. Лагутіна, Н.М. Дмитруха // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 58-58
318619
   Вплив наночастинок оксиду заліза на життєздатність генерованих дендритних клітин людини / О. Скачкова, С. Антонюк, В. Орел, Н. Храновська, М. Іномістова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було дослідити властивості генерованих дендритних клітин (ДК) із моноцитів периферичної крові, навантажених наночастинками (НЧ) оксиду заліза. Результати цитологічних досліджень показали, що у генерованих ДК практично здорових людей та ...
318620
   Вплив наночастинок срібла на кісспептин-опосередковану регуляцію морфо-функціонального стану сім"яників щурів / В. Калиновський, А. Пустовалов, М. Дзержинський, Г. Гродзюк, Н. Андрюшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 8-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що наночастинки срібла пригнічують функціонування репродуктивної системи самців щурів. При цьому активація гіпоталамічного центру регуляції статевої функції не мала стимуюючого впливу на сім"яник. Отримані дані дозволяють припустити, що ...
318621
   Вплив наночастинок та йонів золота на морфо-функціональний стан сім"яників статевонезрілих щурів / В. Калиновський, А. Пустовалов, М. Дзержинський, Г. Гродзюк, Н. Андрюшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив золота у формі колоїду та солі на функціонування сім"яників статевонезрілих щурів Встановлено, що йони золота стимулюють проліферативні процеси в сперматогенному епітелії, а також підвищують функціональну активність інтерстиціальних ...
318622
   Вплив наночастинок церію на гемаглютинуючі властивості вірусу хвороби Ньюкастла / Н.М. Жолобак, Г.Г. Галіцька, О.В. Сітнікова, О.Б. Щербаков, М.Я. Співак // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 34-35
318623
  Яковлєва А.Н. Вплив наночасток срібла на вміст ТБК-активних продуктів у проростках пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / А.Н. Яковлєва, В.Н. Белава, О.В. Войцехівська // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 101-101
318624
  Чернобровкін В. Вплив напружених педагогічних ситуацій на психічну активність вчителя // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.30-36. – Бібліогр.:8пунктів
318625
  Кір"язєв П.М. Вплив напруженого стану на динаміку споруд / П.М. Кір"язєв, Б.Ю. Писаревський // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 102-116 : рис.,табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
318626
  Мойсеєнко І.П. Вплив напрямів інвестиційної діяльності на економічний розвиток України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 152-160. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
318627
  Савельєва Ю.А. Вплив народної дипломатії на врегулювання грузино-абхазького конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 49-50.
318628
  Величко Ю.М. Вплив насильства в родині на психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 109-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему родинного насильства по відношенню до дитини. Розкрито вплив насильства в сім"ї на психічний розвиток дитини, зокрема, на такі сфери, як емоційна, мотиваційна, пізнавальна та сфера самосвідомості Теоретично доведено, що під впливом ...
318629
  Майорова І.М. Вплив наслідків вступу України до СОТ на розвиток її відносин з ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-109.
318630
  Зуляк І.С. Вплив наслідків Першої світової війни на становлення "Просвіти" у Західній Україні в міжвоєнний період // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 312-319
318631
  Онікієнко В. Вплив наслідків фінансово-економічної кризи на ринок праці України / В. Онікієнко, Л. Ємельяненко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 19-27
318632
  Рябець А.П. Вплив наслідків фінансово-економічної кризи на рівень життя в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 11. – С. 121-130
318633
  Засанський В.В. Вплив НАТО на забезпечення економічної безпеки європейських держав / В.В. Засанський, В.І. Шаргут, Р.М. Брицький // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 1729-7036
318634
  Сорокіна Л. Вплив натрій дихлорацетату на перебіг проокисно-антиоксидантних процесів в організмі мишей з саркомою 37 / Л. Сорокіна, А. Білюк, С. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Показано, що натрій дихлорацетат у дозі 86 мг/кг на добу інгібує ріст саркоми 37. Виявлена здатність данного препарату підвищувати інтенсивність вільнорадикальних процесів та знижувати активність супероксиддисмутази і каталази у пухлині, а також ...
318635
  Яворська М.К. Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Яворська Моніка Катажина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
318636
  Верменич Я. Вплив наукових дискурсів на процеси формування національної свідомості в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 26-42. – ISSN 2664-4282
318637
  Авдєєва Г.К. Вплив наукових здобутків М.С. Бокаріуса на розвиток криміналістики і судової експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 13-15
318638
  Шевчук В.М. Вплив наукових ідей Л.Ю. Ароцкера на формування концепції тактичних операцій у судовому провадженні // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-937-203-1
318639
  Шевчук В.М. Вплив наукових ідей М.С. Бокаріуса на розвиток криміналістики та судової медицини // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 9-11


  "Сучасна криміналістика та судова медицина - це результат довгого та складного історичного шляху, вагомий внесок в який зробив Заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус, один із видатних науковців Харківської школи судових медиків та ...
318640
  Щербина В.С. Вплив наукових поглядів Ф.В. Тарановського на формування поняття засобів законодавчої техніки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 506-508. – ISSN 2413-6433
318641
  Березовенко А.В. Вплив наукових поглядів Юрія Шевельова на формування української національної ідентичності та державності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 324-339
318642
  Гутник М. Вплив наукових розробок харківських учених-технологів на формування нового урбаністичного простору на межі XIX-XX століть (на прикладі міста Харкова) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 91-95. – ISSN 0130-6936
318643
  Солкарян Л. Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 99-102. – ISSN 1609-8595


  Згадується Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті (1873-1932).
318644
  Штукіна А. Вплив науково-дослідної роботи на розвиток креативності студентів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 229-231
318645
  Козич І.В. Вплив науково-дослідної роботи на розвиток креативності студентів ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 69-74. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
318646
  Толкунов А.А. Вплив науково-технічного прогресу й змін економічних умов на розвиток нафтогазодобувної промисловості / А.А. Толкунов, Р.О. Гаврилюк // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-33 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
318647
  Порохня В.М. Вплив науково-технічного прогресу на економічне становище держави / В.М. Порохня, В.А. Лось, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.248-252. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
318648
  Кочмар Н.В. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоздатність промислових підприємств / Н.В. Кочмар, М.В. Іванова // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 102-106
318649
  Кир’ян Т.І. Вплив науково-технічного прогресу на підготовку медичних фахівців у другій половині ХХ ст. // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 19-22. – ISSN 2221-6316
318650
  Сливка Т.О. Вплив науково-технічної революції на зовнішньоекономічні зв’язки та міжнародну економічну інтеграцію у другій половині XX ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 255-275. – ISSN 0320-4421
318651
  Черненко М.С. Вплив науково-технічної революції на підвищення продуктивності праці / М.С. Черненко. – К., 1979. – 48с.
318652
  Самсонюк К.О. Вплив науково-технічної революції на трансформацію систем природокористування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 166-168
318653
  Коров"яковська Н.В. Вплив науково-технічної революції на характер і зміст праці / Н.В. Коров"яковська. – К, 1975. – 120с.
318654
  Жарінова А.Г. Вплив науково-технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 44-47


  Визначено основні фактори, що відіграють ключову роль у формуванні національної інноваційної системи знань.
318655
  Граб М. Вплив наукової спадщини М.М. Боголюбова на розвиток сучасної математичної та теоретичної фізики // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 18-19
318656
  Костюченко О.Є. Вплив наукової спадщини О.І. Процевського на розвиток сучасної науки трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7450-09-1
318657
  Савчин М. Вплив наукової спадщини професора Олександра Задорожнього на розвиток доктрини порівняльного конституційного права та міжнародного кримінального права / М. Савчин, А. Андрушко // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 113-118. – ISSN 1814-3385
318658
  Залевський О.В. Вплив нафтового забруднення на угруповання дощових червів родини Lumbricidae // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 12, № 2. – С. 80-85.
318659
  Пендерецький О.В. Вплив нафтогазодобування на деградацію земель на Прикарпатті та в Україні // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
318660
  Байсарович І.М. Вплив нафтопереробних заводів півдня України на стан геологічного середовища / І.М. Байсарович, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
318661
  Грідіна І.М. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя населення України ( технології, механізми та ефективність ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 123-132. – ISSN 0130-5247
318662
  Пальшина О.М. Вплив національних засобів масової інформації на зовнішню політику Сполученого Королевства Великобританії та Північної Ірландії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3
318663
  Авраменко Л. Вплив національних і міжнародних чинників на формування і розвиток права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.20-27
318664
  Пригодій О. Вплив національних особливостей на підсвідомому рівні перекладача при перекладі роману Ф.С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 407-410. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
318665
  Храмова-Баранова Вплив національних традицій на розвиток візуальної культури в Україні / Храмова-Баранова, Г.О. Баранов // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 38-44. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
318666
  Рева Л. Вплив Національно-визвольної боротьби українського народу, очолюваної козацтвом, на розвиток культури в Галичині в першій половині XIX ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 126-142. – ISSN 2078-0850
318667
  Матвієнків С. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 126-136. – ISSN 2522-1663
318668
  Римар А.П. Вплив національно свідомої інтелігенції на формування ідеї українського націєтворення у 1950-х - 1990-х роках XX ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 210-218. – ISBN 978-966-452-103-8
318669
  Цзє Л. Вплив національного живопису і поезії на фортепіанну програмну музику китайських композиторів // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 72-82. – ISSN 2224-0926
318670
  Снігир О.В. Вплив національного інтересу західноєвропейських держав на перебіг інтеграціййних процесів на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядається проблема національного інтересу європейських країн - одного з найважливіших чинників, який мав значний вплив на розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі в першій половині ХХ ст.
318671
  Шевчук Андрій Вплив національного фактора на облаштування земельного устрою чиншовиків Волинської губернії за законом 1886 р. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 1999-4966
318672
  Гнилицька Л. Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб"єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 61-69
318673
  Скакальська І.Б. Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства (20-30-рр. XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 25-29. – (Історія та географія ; вип. 48)
318674
  Ануфрієнко О.А. Вплив національної культури на формування політичної культури юриста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 38-46
318675
  Парубій А. Вплив національної міфології на сучасну молодь України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.289-298. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
318676
  Погорська І.І. Вплив національної стратегічної ідентичності на формування безпекових стратегій США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 302-356. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
318677
  Піронкова О.Ф. Вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім"ї // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 106-110. – ISSN 2413-8843
318678
  Палашкевич В.О. Вплив негативних психічних станів на процес навчально-пізнавальної діяльності курсантів ВВНЗ / В.О. Палашкевич, С.П. Васильєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 231
318679
  Свердел М.О. Вплив недержавних пенсійних фондів на соціально-економічну систему // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 50-53
318680
  Мугир Т Вплив недобросовісної конкуренції на торгові марки та бренди // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 102-109
318681
  Матвієнко В.І. Вплив недоліків дизайну на сприйняття електронного видання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 73-75. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
318682
  Окуньовська Ю.В. Вплив незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" на становлення громадянського суспільства у Польщі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 33-37. – ISSN 2519-2949
318683
  Пазюк Л.М. Вплив нейрогуморів на реакцію гіпоталамотиреоїдної системи птахів = біологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
318684
   Вплив нейрокініну В на жовчоутворення та хімічний склад жовчі в щурів / Л.С. Співак, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі в гострих спробах на щурах із канюльованою жовчною протокою. Установлено, що ендогенний агоніст NK3 тахікініннових рецепторів - нейрокінін B у дозах 1,0 і 10,0 мкг/100г маси тіла тварини змінює як ...
318685
  Гарська Наталя Олександрівна Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гарська Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
318686
  Гарська Наталія Олександрівна Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Гарська Наталія Олександрівна; Луганськ. педагог. ун-тет ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.142-179
318687
  Бабець І.Г. Вплив нелегальної імміграції на економічну безпеку Німеччини / І.Г. Бабець, О.І. Руда // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 140-147. – ISSN 2617-4162
318688
  Константінов С.Ф. Вплив нелегальної міграції на розбудову правової держави в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-15.
318689
  Столяр О.П. Вплив нелегальної міграції на сучасні американо-мексиканські відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 463-467. – ISSN 2076-1554
318690
  Постригач Надія Олегівна Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Постригач Надія Олегівна; Академія медичних наук України. Ін-тут експеримент. радіології. Наук. центру рад. медицини. – Київ, 2001. – 138 л. + Додатки: л.137 - 138. – Бібліогр.: л.115 -137
318691
  Постригач Надія Олегівна Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Постригач Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: 17 назв.
318692
  Пугач І.П. Вплив нелінійної анізотропії підсилюючого середовища на поляризацію випромінювання кільцевого лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 371-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Активна підсилююча речовина лазера характеризується матрицею. Елементи матриці залежать від еліптичності поляризації та потужності вхідної світлової хвилі. Аналізується вплив цієї матриці на загальну матрицю кільцевого лазера з квазіізотропним ...
318693
  Мольченко Л. Вплив нелінійності на згинні коливання стержня в магнітному полі / Л. Мольченко, І. Лоос, П. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-46. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться оцінка впливу геометричної нелінійності при визначенні згинних коливань стержня під дією магнітного поля. Отримані оцінки для стержня характеризують якісну сторону поведінки гнучких пластин та оболонок під дією електромагнітного ...
318694
  Кононов М.В. Вплив немонохроматичності випромінювання на реконструкцію томограм у проективній томографії / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, О.О. Нагуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 311-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі проведення числового математичного моделювання запропонована методика оцінки залежності якості реконструкції від частотних характеристик джерела випромінювання. Кількісні оцінки параметрів спектра випромінювання проведені у відповідності до ...
318695
  Мірошниченко Дмитро Сергійович Вплив неньютонівських властивостей дисперсних систем на реологічну поведінку розбавлених суспензій : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Мірошниченко Дмитро Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
318696
  Шатній Т.Д. Вплив неоднорідного ближнього впорядкування на електронні властивості модельних сплавів / Т.Д. Шатній, О.А. Молебний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 408-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методом когерентного потенціалу досліджуються електронні властивості невпорядкованих сплавів з нерегулярною структурою, для чого використовується одна з моделей неоднорідного ближнього порядку з гетерогенним включенням фаз, які мають різний тип ...
318697
  Бондар І.С. Вплив неоднорідностей кристалічної структури на електронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобію та графену : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бондар Іван Сергійович ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
318698
  Ковтун Є.О. Вплив неорелігій на свідомість людини // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 95-97
318699
  Талько Т.М. Вплив неорелігійних рухів на формування міжконфесійної толерантності українців // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 50-51
318700
  Шевчук В. Вплив неохристиянських рухів на українську етнокультуру // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 31-33
318701
  Гончар М.М. Вплив непрозорості ресурсних і цінових чинників на безпеку постачання природного газу до Європи в умовах гіпердинаміки // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 69-80.
318702
  Скиданович В. Вплив нервово-психічної стійкості на формування копінг-стратегій військовослужбовців // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 104-111. – ISSN 2312-1246
318703
  Медвецька В.Б. Вплив нерівномірних попусків Київської ГЕС на водний режим гирлової ділянки Десни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 190-196. – Бібліогр.: 6 назв
318704
  Ієрусалімова Т.С. Вплив несинусоїдальних режимів роботи електричних мереж на процеси електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Ієрусалімова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с.
318705
  Немсадзе Г.Г. Вплив нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 165-170. – ISSN 2306-6806
318706
  Фоменко І. Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на показники систем NO та Н2S в слизовій оболонці товстої кишки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено вплив нестероїдних протизапальних препаратів різних механізмів дії на показники систем синтезу Н2S та NO в слизовій оболонці товстої кишки щурів. Исследовано влияние нестероидных противовоспалительных препаратов различных механизмов ...
318707
  Лобода К.В. Вплив нетарифного методу регулювання на експортний потенціал цукрової галузі : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 51-58 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
318708
  Дудзяк О.А. Вплив нетрадиційних джерел енергії та енергозбереження на розвиток сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 107-111
318709
  Ковальчук О.В. Вплив нетрадицыйної рослинної сировини на якість та збереження жировміщуючих борошняних кондитерських виробів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.18.15 / Ковальчук О.В.; МО Укр. Київ держ.торг.-екон.ун-т. – К, 1994. – 17л.
318710
  Скрипник В Н. Вплив нетривалих і нечастих епілептичних нападів на характер нейрогенезу гранулярних клітин зубчатої звивини гіпокампу мишей / В Н. Скрипник, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-100. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  З використанням техніки імуногістохімічного аналізу було показано, що нетривалі й нечасті епілептичні напади не лише спричинюють посилення рівня проліферативної активності попередників гранулярних клітин зубчатої звивини епілептичного гіпокампу мишей, ...
318711
  Первак Ю.О. Вплив неузгодженості резонаторів на спектральні характеристики і просторовий розподіл електричного поля в 1-D фотонних кристалах з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні характеристики пропускання і просторовий розподіл електричного поля на частотах дозволених зон, що виникають в просторово-обмежених 1-D фотонних кристалах з трьома пів хвильовими дефектами. Фотонний кристал містить 49 шарів ...
318712
  Куліш І.М. Вплив неформальних інститутів на розвиток сільської кооперації в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
318713
  Абрамов Ф.В. Вплив неформальних інституціональних факторів побічного попиту на динаміку якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 29-31. – ISSN 1728-6220


  Рассматриваются пути сокращения побочного спроса на высшее образование.
318714
  Халімончик В.В. Вплив низьких доз кетаміну на маркери запалення при лапароскопічних операціях у гінекології / В.В. Халімончик, О.М. Клигуненко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 156-161. – ISSN 2224-0586
318715
   Вплив низьких та сублітальних доз іонізуючої радіації на синтез мембранних ліпідів тонкого кишечника щурів / Л.І. Степанова, Т.Д. Преображенська, Т.В. Мельнічук, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-12. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено, що через 24 год після опромінення щурів у дозах 0,1 та 0,4 Гр інтенсивність включення 2-[верхній індекс 14]С-ацетату в ліпіди слизової оболонки тонкого кишечнику не змінюється, тоді як після опромінення в дозах 1,0; 2,0 і 3,0 Гр ...
318716
  Модилевский Я.С. Вплив низьких температур в природі на схожість і енергію проростання насіння вівса і пшеницю. / Я.С. Модилевский. – 125-141с.
318717
  Макаренко О.А. Вплив низьких температур на протеоліз у зелених проростках озимої пшениці : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Макаренко О. А.; КУ. – К., 1994. – 19л.
318718
   Вплив низькоінтенсивного випромінювання оптичного діапазону спектра (...=630-660 нм) на показники імунорезистентності у тварин з експериментальним перитонітом / О. Клімова, А. Коробов, А. Биченко, О. Лавінська, Т. Кордон, Л. Дроздова, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-41. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
318719
  Панас М.А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Панас Марта Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
318720
   Вплив низькомолекулярних фрагментів колагену, одержаних з луски риб антарктичного регіону, на розвиток ожиріння / О.Ю. Нагірняк, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 161-169. – ISSN 1727-7485
318721
   Вплив низькомолекулярних фрагментів колагену, одержаних з луски риб Антарктичного регіону, на розвиток ожиріння / А.В. Юрченко, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
318722
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси) ацетил)-l-пролінат натрію на стимульовану карбахоліном шлункову секрецію у щурів / А. Маркевич, Л. Богун, О. Харченко, К. Кудрявцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Показано ефекти низькомолекулярної органічної сполуки (НМОС) на шлункову секрецію гідрохлоридної кислоти і пепсину та на активність Н+, К+-АТФази, за умов стимуляції карбахоліном. На 20 білих лабораторних щурах досліджували стимульовану карбахоліном ...
318723
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальне виділення шлункової секреції у щурів / А. Маркевич, Т. Фалалєєва, Л. Богун, О. Харченко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити вплив нової низькомолекулярної органічної сполуки на базальну секрецію гідрохлоридної кистоти і пепсину та активність Н+, К+-АТФази парієтальних клітин шлунка. На 40 білих лабораторних щурах було досліджено базальну секрецію методом перфузії ...
318724
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальну шлункову секрецію у щурів / МаркевичА, Т. Фалалєєва, Л. Богун, О. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити вплив нової низькомолекулярної органічної сполуки на базальну секрецію гідрохлоридноїкистоти і пепсину та активність Н+, К+-АТФазипарієтальних клітин шлунка. На 40 білих лабораторних щурах було досліджено базальну секрецію методом перфузії ...
318725
  Гулюк Н.О. Вплив низькотемпературного відпалу на ВАХ мезаструктур PtGaАs з бар"єром Шотткі / Н.О. Гулюк, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Експериментально показано, що термічному відпалі (Т=310-370°С) структур сформованих напиленням Pt на GaАs при 300°С, границя поділу Pt-GaАs зсувається відносно свого вихідного положення внаслідок дифузії напівпровідника в метал. Ця дифузія суттєво не ...
318726
  Тинькова А.А. Вплив низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних плівкових систем Au/M, Ag/M, Pt/M (M - перехідний метал) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Тинькова Альона Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назв
318727
  Капустян А.В. Вплив низькотемпературного стресу на активність пероксидази проростків озимих злаків / А.В. Капустян, В.П. Кучеренко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано лабільність пероксидази в проростках 13 озимих злаків за холодового стресу (0 - +2 С) протягом 48 год. Встановлено, що коли активність пероксидази за дії низької температури підвищується, рослина спроможна протистояти ...
318728
  Васильєв О.М. Вплив нікотинової кислоти та прозерину на альтернативні шляхи біосинтезу холінвмісних фосфоліпідів при променевому ураженні / О.М. Васильєв, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету. Сер. біологія, 1978. – Вип. 20
318729
  Кошелюк Д. Вплив німецьких гуманістів на Реформацію та їхній внесок у формування цього руху // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 291-294. – ISBN 978-966-171-783-0
318730
  Ковальва Н.А. Вплив німецько-австрійської військової присутності на розробку українськими урядами 1918 року планів аграрної реформи // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.187-196. – ISBN 966-551-070-3
318731
  Кравченко А.І. Вплив німецького ідеалізму на українську філософську думку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
318732
  Кобилецький М. Вплив німецького права на науку Австрійського адміністративного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 19-22
318733
  Гаспарян А.Л. Вплив німецького фактора на розвиток відносин між США та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 44-55. – ISSN 2308-6912


  Досліджуються відносини між США та ЄС. Аналізується вплив німецького фактора на процес розвитку відносин США - ЄС, так як Німеччина є важливим складовим елементом системи цих відносин. Визначаються основні особливості розвитку трансатлантичних ...
318734
  Шолухо Н.Є. Вплив німецької інтелектуальної думки на формування концепції культури повсякденності Еманюеля Левінаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 40-48
318735
  Колесник В.Ф. Вплив Німеччини на соціально-економічну політику уряду П. Скоропадського / В.Ф. Колесник, А.Ю. Мартинов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Історія ; вип. 46)


  Висвітлюється вплив Німеччини на соціально-економічну політику уряду П. Скоропадського.
318736
  Коломієць Н. Вплив німців-менонітів на розвиток південно-українськогосільського господарства у XIX столітті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 89


  На основі вивчення архівних документів та наукових публікацій висвітлено історію переселення німецьких колоністів на українські землі та розкрито їх різнобічну господарську діяльність. Проведено аналіз впливу німців-менонітів на розвиток різних галузей ...
318737
  Михайленко С. Зубріліна Вплив новацій Бюджетного кодексу України на формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 124-130. – ISSN 1818-5754
318738
  Левенко А.М. Вплив нових ІТ-рішень на ефективність діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена новим можливостям, що їх відкривають передові IT-рішення перед комерційними банками. На конкретних прикладах показано позитивний вплив впровадження банками нових програмних продуктів та технологій. The article is dedicated to new ...
318739
  Вірич А П. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Вірич Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 147 арк. – Додатки: арк. арк. 145-147. – Бібліогр.: арк. 10-12, 123-144 та в додатках: арк. 145-147
318740
  Вірич А П. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Вірич Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
318741
  Скварко К.О. Вплив нових регуляторів росту на схожість насіння та ростові процеси Rhododendron kotschyi Simonk в умовах лазерної фотоактивації / К.О. Скварко, Р.Я. Гумецький, І.Д. Скрипа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Описано ефект стимулювання новими регуляторами росту на початкових етапах росту Rh. kotschyi Simonk в умовах лазерної фотоактивації насіння та зафіксовано появу сходів у дослідних варіантах на 1-2 дні раніше, ніж у контролі. Stimulating effect of new ...
318742
  Прохоров М. Вплив нових технологій на сферу медіа у Республіці Польща: адаптація європейського досвіду // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 161-169. – ISSN 2519-4518
318743
  Тимоць М.В. Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану підприємств // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 258-262. – ISSN 2078-6670
318744
  Ланцедова Ю.О. Вплив новітніх доктрин юриспруденції на розвиток антикримінальної галузі права, криміналістики та інших наук антикримінальної спрямованості // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 262-274. – ISSN 2304-4556
318745
  Карпенко І.В. Вплив новітніх інформаційних технологій на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 318-323


  У статті визначаються та характеризуються основні межі впливу НІТН на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови, доведено, що елементи комп"ютерного навчання можуть застосовуватись разом із традиційними педагогічними ...
318746
  Скорик А.Я. Вплив новітніх інформаційно-комунікативних технологій на природу культурологічної повсякденності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 236--244. – ISSN 2312-4679
318747
  Куліш І.М. Вплив новітніх тенденцій виробництва і споживання продуктів харчування на конкурентні переваги сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 112-120. – ISSN 1562-0905
318748
  Стройко І.А. Вплив новітніх технологій на розвиток системи охорони прав організацій мовлення в Україні і світі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 245-255.
318749
  Семів Л.К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 79-86. – ISSN 1562-0905


  Розкрито роль новітніх явищ освітньої міграції у формуванні політики модернізації соціально-культурної сфери регіону в розрізі контекстів: ціннісного, свободи руху знань, інтеграційного.
318750
  Шило А. Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 110-113
318751
  Акімова А. Вплив нового літературного процесу на китайську драму ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 9-12. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
318752
   Вплив новоготіосульфонатного похідного хинону на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Т. Галенова, І. Ніколаєва, О. Савчук, Х. Болібрук, С. Половников, В. Новіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-40. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Авторами виявлено, що S-((1,4-диметокси-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-2-іл) метил)-4-амінобензенсульфонотіоат володіє антитромбоцитарною активністю. Для з?ясування механізму його антиагрегаційної дії, провели серію додаткових експериментів. Було ...
318753
  Смірнов І.С. Вплив нової освітньої реформи на політико-правовий розвиток України // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 70-72. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
318754
  Шевченко Л.О. Вплив нової художньої свідомості другої половини 20 століття на іспанський постмодерний поетичний текст // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 557-563. – ISBN 978-966-171-092-3
318755
   Вплив новосинтезованих координаційних сполук міді (ІІІ) на ріст і розвиток рослин пшениці, уражених ВСМП / Г. Решетник, Г. Янішевська, К. Нікітін, О. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив двох макроциклічних координаційних сполук, у яких мідь (ІІІ) є комплексоутворювачем, іони натрію в одному з них, літію й калію в іншому - зовнішньосферними катіонами, на ріст і розвиток рослин пшениці, інокульованих вірусом смугастої ...
318756
  Ковальчук С. Вплив норвезького теракту на міграційну політику ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 54-55
318757
  Кіндюк Б. Вплив норм дореволюційного лісового права на основні положення Декрету РНК РРФСР "Про ліси" 1918 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 249-254. – ISSN 0132-1331
318758
  Озель В. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток українського сімейного права: (історико-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
318759
  Братель О. Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 10-18. – ISSN 2307-8049
318760
  Тертишников В.І. Вплив норм матеріального права на цивільне судочинство // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
318761
  Пігарева Г.І. Вплив норм міжнародного права в першій інстанції господарського судочинства // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 114-119. – ISSN 2309-818X
318762
  Яра О. Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 81-86
318763
  Логвиненко М.І. Вплив норм міжнародного трудового права на формування українського законодавства про працю // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 55-58
318764
  Бутко А.Д. Вплив нормативно-правового забезпечення на інвестиційну привабливість підприємств : інвестиції / А.Д. Бутко, О.Л. Шерстюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
318765
  Вірченко В. Вплив нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-51. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей та впливу нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку. Досліджено специфіку механізму захисту прав власників фінансових активів в умовах транзитивної економіки. Розглянуто ...
318766
  Власюк О.С. Вплив норми висіву і азотного живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 96-104 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
318767
  Сеник І.І. Вплив норми висіву та ширини міжрядь на урожайність сої в умовах Лісостепу Західного // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 43-50. – ISSN 2706-7688
318768
  Шевченко Г. Вплив НПАР - стабілізованих емульсій на утворення та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонами ПАР / Г. Шевченко, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-15. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив НПАР-стабілізованих емульсій на світлопоглинання та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонними поверхнево-активними речовинами. The influence of emulsions stabilized by non-ionic surfactants onto the formation and ...
318769
  Тимощук Л.О. Вплив НТП на ефективність виробництва / Л.О. Тимощук, С.М. Гребенюк. – К. : Знання, 1986. – 48с.
318770
  Мадіссон В.В. Вплив НТР на розвиток міжнародного робітночого руху / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ, 1984. – 47 с.
318771
  Білко Т.М. Вплив нутрієнтного складу харчового раціону на імунний стан слизових у жінок / Т.М. Білко, О.С. Ахтемійчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 71-76. – ISSN 2413-550Х
318772
  Нагорнюк О. Вплив О.Ф.Кістяківського на розвиток соціологічних засад у науці кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.5-9
318773
  Мітрофанова О.О. Вплив об"єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та прцес євроінтеграції // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 150-156. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
318774
  Дука А. Вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників на соціально-економічну ситуацію в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 41)


  Ідеться про вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників на ситуацію у регіонах України. Оскільки визначення їх впливу при формуванні і реалізації механізму фінансування спільних інноваційних проектів допоможе визначити потенційні можливості регіону ...
318775
  Пурський О.І. Вплив обертального руху молекул на ізобарну теплопровідність твердого BC6H12 [подано формулу] / О.І. Пурський, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 323-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теплопровідність твердого С6H12 виміряна під тиском власних насичених парів в діапазоні температур від 80К до температури плавлення. З підвищенням температури ізобарна теплопровідність зменшується в обох фазах. Відносне зменшення теплопровідності при ...
318776
  Калінін Є.І. Вплив обертання елементів трансмісії як пружної системи на власні коливання // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 24-28 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
318777
  Орлова В.К. Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
318778
  Субботович Ю.Л. Вплив облікової політики на прибуток підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються чинники впливу облікової політики на прибуток підприємницьких структур. Серед них основними є вибір методів нарахування амортизації основних засобів, порядок створення резервів та оцінка запасів.
318779
  Лазаренко М.М. Вплив обмеженої рухливості на параметри фазових переходів і релаксаційних процесів в системах ланцюгових молекул : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Лазаренко Максим Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 265 арк. – Додатки: 259-265 арк. – Бібліогр.: 237-258 арк.
318780
  Ледней М.Ф. Вплив обмеженості світлових пучків на гістерезис переходу Фредерікса в нематичній комірці / М.Ф. Ледней, О.С. Тарнавський // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 30-37. – ISSN 0372-400X
318781
  Гаврюшенко Д.А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Гаврюшенко Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 285л. – Бібліогр.: л.258-285
318782
  Гаврюшенко Д.А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем : Автореф. дис.... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Гаврюшенко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв.
318783
  Дерюгін І.А. Вплив обмінних сил на фактор спектроскопічного розщеплення і ширину лінії вбирання при феромагнитному резонансі / І.А. Дерюгін. – Київ, 1958. – 65-69с. – Окр.відб.:Вісник КУ №2, 1969 р.; Сер.фізики иа хімії. В.1
318784
  Шевчук В.О. Вплив обмінного курсу євро на динаміку процентної ставки у країнах Східної Європи : банківська справа / В.О. Шевчук, О.О. Калабаня // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 135-141 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
318785
  Паливода К. Вплив обмінного курсу національної валюти на стан інвестиційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 15-19. – ISSN 1810-3944
318786
  Черкас Н.І. Вплив обмінного курсу та імпорту на динаміку структури експорту України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 128-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
318787
  Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн Вплив образів архітектурної спадщини Вавилона на формування світової архітектури : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
318788
  Буксанчук Є.Б. Вплив образу інтер"єру на мотиваційну сферу особистості хворого з депресивним синдромом // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 103-108
318789
  Маслак В. Вплив образу ранньомодерної України в російській та польській історіографії початку XXI ст. на формування історичної пам"яті в сучасному українському суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 183-185. – ISSN 2076-1554
318790
  Козлова О.І. Вплив обробітку грунту на вміст загального гумусу в чорноземі типовому // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 42-51 : рис. – Бібліогр.: с. 51. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
318791
   Вплив обробітку грунту на щільність складення грунту в умовах Донецького регіону / Н.В. Тютюнник, Я.А. Погромська, О.В. Качанова, Ю.В. Ротач // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 103-107 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 107. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
318792
  Слюсар С.М. Вплив обробітку грунту та заходів контролю бур"янів на формування продуктивності сорго суданського // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0372-8498
318793
  Савченко В.О. Вплив обробітку грунту та співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах на щільність грунту в умовах Лісостепу Правобережного / В.О. Савченко, С.Я. Кобак, О.Я. Панасюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
318794
  Лазутчик І.С. Вплив обробки насіння рідким комплексним бактеріальним препаратом на його проростання, схожість, ріст та розвиток різних рослин / І.С. Лазутчик, А.О. Рой // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
318795
  Шевченко В. Вплив обробки пористого кремнію водою з різним вмістом кисню та амінокислотами на його фотолюмінесценцію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-78. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  В роботі вивчалася модифікація спектрів фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у водних розчинах з piзним вмістом кисню та водник розчинах амінокислот. Виявлено зростання інтенсивності фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у ...
318796
   Вплив обробки проекційних даних на якість реконструкції томографічних зображень / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, М.К. Новоселець, О.О. Судаков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 422-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто шляхи зменшення впливу похибок при детектуванні рентгенівського випромінювання на якість топографічних зображень, відновлених за методом згортки і зворотнього проектування. Запропоновано компенсувати відмінності параметрів детекторів шляхом ...
318797
  Тарас В. Вплив обстановки на формування приводу до вчинення злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 236-237
318798
  Фарафонова Н.В. Вплив обсягів капітальних вкладень на формування основних виробничих засобів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 23-26. – ISSN 1728-6220
318799
  Іл"їна О. Вплив обтяжуючих обставин юридичних фактів на кримінально-правові відносини // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-11
318800
  Ільїна О.В. Вплив обтяжуючих обставин як юридичних фактів на кримінально-правові відносини // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 28-31
318801
  Гаврильченко І.В. Вплив одновісного стискання на електропровідність поруватого кремнію / І.В. Гаврильченко, В.О. Топчий, В.А. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 317-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено дію одновісного стискання на вольт-амперні характеристики гетероструктур метал-поруватий Si-Si. Показано, що для електрохімічно вирощеного поруватого Si тензорезистивний коефіцієнт ~ 1.1-2 рази вище ніж для підкладки р- Si (100) і зростає з ...
318802
  Бондаренко Т.М. Вплив однорідної структури факторних ознак на результативний показник // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 122-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
318803
  Кравченко В.І. Вплив одорації ефірними оліями лимону й лаванди на показники властивостей психофізіологічних функцій / В.І. Кравченко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-85. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій лимону й лаванди на нейродинамічні функції нервової системи та показники короткочасної пам"яті. Показано, що ефірна олія лимону чинить збуджувальний вплив на ЦНС, що виявляється в збільшенні швидкісних показників ...
318804
  Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; Віталій Михайлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
318805
  Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічній статус організму : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 155л. + Додатки: л.137-155. – Бібліогр.: л.116-136
318806
  Кікена Т. Вплив окремих елементів кредитного механізму на розгортання фінансово-економічної кризи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 275-279. – ISSN 0201-758Х
318807
  Оринчак Л.Б. Вплив окремих етіолоґічних факторів ризику виникнення розсіяного склерозу на клінічні характеристики цього захворювання / Л.Б. Оринчак, Т.І. Негрич // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 4-9. – ISSN 1029-4244
318808
  Гордієнко Л.А. Вплив окремих факторів на формування доходів домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.73-76
318809
  Паславська Н. Вплив окремої думки на розвиток конституційної юстиції ФРН // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 357-359. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Актуальність теми дослідження зумовлена сучасними процесами політико-правових змін, які відбуваються в Україні в руслі євроінтеграційних прагнень, що передбачає гармонізацію української правової системи відповідно до європейських стандартів. У ...
318810
  Бацманова Л.М. Вплив оксидного стресу на вміст сульфохіновозилдіацилгліцеролу в листках пшениці / Л.М. Бацманова, О.А. Оканенко, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-124. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати досліджень зміни вмісту сульфохіновозилдіацилгліцеролу в листках пшениці під дією оксидного стресу. Встановлено, що в рослин степового екотипу спостерігається тенденція до збільшення вмісту СХДГ у порівнянні з сортами лісостепової ...
318811
  Пелюх Л.І. Вплив оксиду азоту на функціональну активність скорочувальних білків серцевого м"яза / Л.І. Пелюх, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
318812
  Пелюх Л.І. Вплив оксиду азоту на функціональну активність скорочувальних білків серцевого м"яза / Л.І. Пелюх, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Досліджено вплив оксиду азоту (NO) на функціональну активність міофібрилярних білків серцевого м"яза. Показано, що такі донори NO, як нітропрусид натрію та нітрогліцерин викликають пригнічення АТФазної активності міозину, натурального актоміозину та ...
318813
  Руденко Р.М. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках а-Si та а-SiOx : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Руденко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 124 л. – Додотки: л. 124. – Бібліогр.: л. 108-123
318814
  Руденко Р.М. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках а-Si та а-SiOx : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Руденко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
318815
  Мєрліч С.В. Вплив онкологічної хвороби на якість життя пацієнтів // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 131-133
318816
  Мірошниченко О.Ю. Вплив оновлення основних засобів на собівартість продукції підприємств хлібопекарської галузі України / О.Ю. Мірошниченко, Л.О. Пашнюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 109-115


  Розглянуто особливості впливу оновлення основних засобів на господарські показники діяльності підприємств хлібопекарської галузі. З використанням методів кореляційно-регресійного аналізу визначено ступінь впливу амортизаційних відрахувань урозрізі ...
318817
  Крупка М.І. та інш. Вплив оперативної банківської інформації на розвиток фінансової системи України // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.107-111
318818
  Поліщук А.О. Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 91-96. – ISSN 2221-1055


  Розглянуто роль оплати праці в системі мотивації працівників с/г підприємств і проаналізовано її вплив на соціально-економічні процеси. Проведено статистичний аналіз оплати праці за видами економічної діяльності в Україні й США. Визначено взаємозв"язок ...
318819
  Захарін С.В. Вплив оподаткування на зощадження та інвестиції : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 83-90. – Бібліогр.: 7 назв
318820
  Корольова О.І. Вплив оподаткування на структуру собівартості продукції машинобудування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
318821
  Мушенок В. Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 193-197. – ISSN 2307-8049
318822
  Варналій З. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України / З. Варналій, Д. Серебрянський // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 55-69. – ISSN 0131-775Х
318823
   Вплив опромінення електронами на структурні температурні переходи у високоорієнтованих системах полікапроаміда / М.П. Куліш, Г.Г. Незамай, С.М. Сорока, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 461-472. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено вплив опромінення електронами на структурні температурні переходи у високоорієнтованих системах полікапроаміда. Встановлена їх залежність від дози опромінення. Визначена зміна параметрів мікрогетерогенності великоперіодної структури таких ...
318824
  Онанко А.П. Вплив опромінення на вказівну поверхню пружно-непружного тіла сплаву Ag0.8Zn0.2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Після електронного опромінення на температурної залежності модуля пружності і внутрішнього тертя і (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0.8Zn0.2; виявлено максимум внутрішнього тертя Q-1 m1 при температурі Тm1 = 560 К. The maximum of ...
318825
  Онанко А. Вплив опромінення на вказівну поверхню пружно-непружного тіла сплаву Ag0.9Zn0.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-68. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Після електронного опромінення на температурної залежності модуля пружності і внутрішнього тертя і (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0.9Zn0.1 виявлені максимуми внутрішнього тертя Q-1 М1 і Q-1 М2 при температурах ТМ1=485 К і ТМ2=580 ...
318826
   Вплив опромінення на електроопір композиційного матеріалу графіт-фторопласт / Д.Ю. Караман, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 547-550. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено вплив опромінення електронами та рентгенівськими квантами на електроопір композиційного матеріалу (КМ) терморозширений (ТРГ) графіт - фторопласт 3-В. Встановлено, що швидкість зміни електроопору [ню з нижнім індексом ро] при опроміненні ...
318827
  Коваленко М.Й. Вплив опромінення на компоненти радіоелектронної апаратури і розробка методів підвищення їх радіаційної стійкості. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Коваленко М.Й.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелек. – Харків, 1999. – 18л.
318828
  Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 ; 10 / Ніколаєнко Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 175 арк.. – Додатки: арк. 172-175. – Бібліогр.: арк. 5-8, 148-171
318829
  Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ніколаєнко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
318830
  Кучеров І.Я. Вплив опромінювання електронами на фотолюмінесценцію кристалів антрацену / І.Я. Кучеров. – С. 99-103
318831
  Британ А.В. Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на швидкість випаровування рідин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Британ Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
318832
  Британ А.В. Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на швидкість випаровування рідин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Британ Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 118 л. – Бібліогр.: л. 106-118
318833
   Вплив оптичного опромінення на температурні зміни структури кристалів пруститу / Ю.П. Гололобов, М.О. Боровий, Г.Л. Ісаєнко, А.В. Сальнік // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 1. – С. 56-62. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті запропоновано підхід, що до ідентифікації впливу температури і оптичного опромінення на фізичні характеристики кристалів пруститу.
318834
  Гончарук С.М. Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні / С.М. Гончарук, С.В. Приймак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 188-193. – ISSN 2222-4459
318835
  Горєлов Д.М. Вплив організацій української діаспори на розвиток громадянського суспільства в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 32-38
318836
  Житний П. Вплив організаційних аспектів облікової політики на фінансову стійкість банку / П. Житний, В. Тищенко // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
318837
  Креденцер О.В. Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
318838
  Євтушевський В. Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства / В. Євтушевський, М. Ситницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Наведено організаційні чинники стратегічної гнучкості та проаналізовано їх вплив на стратегічну конкурентоспроможність підприємства. The organization factors of strategic flexibility are declared and impacts of these factors on strategic competitive ...
318839
  Тархан Л.З. Вплив організаційно-педагогічної культури викладача на вдосконалення навчальної діяльності // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 81-85
318840
  Карамушка Л.М. Вплив організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників на оцінку аспірантами ролі економічної культури в їх професійній діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 93-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
318841
  Конюшенко Ю.В. Вплив організаційної культури вищого навчального закладу на соціально-психологічну адаптацію молодого викладача. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 126-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
318842
  Сняданко І.І. Вплив організаційної культури студентської групи на рівні психологічної готовності студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (188). – С. 12-17
318843
  Єнін М.Н. Вплив організаційної структури ЗМІ на місцевий виборчий процес в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 97-102. – ISSN 2077-1800
318844
  Шепетько С.А. Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі / С.А. Шепетько, О.М. Юрченко ; Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : МП Леся, 2015. – 252 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
318845
  Василенко О.М. Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними іноземної мови // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 297-301. – ISSN 2076-1554


  Розглянуті теоретичні підходи до проблеми організованості особистості. Автором виділені компоненти організованості особистості та досліджено їх рівень розвитку серед студентів 1–4 курсів. Дослідження рівнів організованості особистості студентів ...
318846
  Бунчак О.М. Вплив органічних добрив на врожай зерна кукурудзи з умістом тривалентного хрому в адаптивній технології вирощування // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 25-29 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
318847
   Вплив органічних добрив на родючість сірого лісового грунту / Е.Г. Дегодюк, О.А. Літвінова, Є.В. Ярмоленко, О.В. Дмитренко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 31-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
318848
  Слюсар С.М. Вплив органічних добрив на формування продуктивності сорго суданського // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 139-144
318849
  Ємченко А.І. Вплив органічних кислот на серце / А.І. Ємченко. – Київ, 1935. – С.135-163. – Окр.відбиток: КДУ Т.1, в.3, 1935. Наукові записки
318850
  Таранець Ю.В. Вплив органічних модифікаторів росту на патогенез кристалів оксалату кальцію моногідрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Таранець Юлія Володимирівна ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
318851
   Вплив органічних розчинників на льодоутворюючі властивості деяких органічних сполук / О.В. Туров, А.В. Архаров, Н.О. Коломієць, Л.С. Щербина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
318852
   Вплив органо-мінеральних добрив на врожай і якість різних сортів картоплі / А.П. Лісовал, С.М. Голуб, В.О. Голуб, Г.С. Голуб // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 2 (227). – С. 18-24. – (Біологічні науки). – ISSN 1729-360X


  У праці проаналізовано елементи інтенсивної технології вирощування картоплі, зокрема, використання різних форм і доз добрив для підвищення врожайності та якості більб картоплі сортів Санте й Поляна в умовах Західного Полісся України на ...
318853
  Василенко М.Г. Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових грунтах / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
318854
   Вплив органо-мінеральних добрива Viteri 8-4-5 на ростові процеси рослин сілськогосподарських культур / М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацарінна, Ю.А. Цибро // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 54-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
318855
  Жлуховська Л. Вплив орендних відносин на оптимізацію землекористування в аграрних формуваннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 38-43. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
318856
  Антонюк О.А. Вплив орієнтації блохівської доменної межі на її структуру / О.А. Антонюк, О.В. Тичко, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-10. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто плоскі блохівські доменні межі з різними напрямками розвороту вектора намагніченості (різною хиральністю). Докладніше досліджено орієнтаційні залежності густини енергії згаданих меж у кристалі кубічної симетрії з від"ємною першою константою ...
318857
  Пурський О.І. Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та дифузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14. / Пурський О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 310 л. – Бібліогр.: л. 287-310
318858
  Пурський О.І. Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та дифузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах : автореф. д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Пурський О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв.
318859
  Ольховая Ю.І. Вплив орогідрографічної характеристики територій на розгортання миротворчої операції (на прикладі участі українських миротворців) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 88-93. – ISSN 0868-6939


  У статті досліджуються географічні та геоморфологічні фактори під час розгортання миротворчих підрозділів за участі українського контингенту. Інтенсивність та різні форми протікання орогідрографічних процесів є тими факторами, які прямо впливають на ...
318860
  Коваленко Ю.В. Вплив орографічного чинника на територіальну структуру компонентів ландшафтів Українського Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 234-243. – Бібліогр.: 30 назв.
318861
  Кульчицький І.М. Вплив орфографії на частотність букв у текстах / І.М. Кульчицький, У.С. Шандрук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 300-309. – ISSN 0321-0499
318862
  Головач Н.М. Вплив освіти на динаміку релігійної свідомості сучасної людини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 61-69
318863
  Лебеда Т.Б. Вплив освіти на економічну динаміку в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
318864
  Назарко С.О. Вплив освіти на регіональний людський розвиток і зайнятість населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 166-171. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано питання, пов"язані з освітою, яка є визначальним інститутом людського розвитку. З"ясовано, що якісна освіта зумовлює розширення можливостей людей в усіх сферах життя, а отже, і підвищення ефективності усіх видів людської діяльності.
318865
  Дорощук Н.І. Вплив освіти на розвиток національної економіки // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 205-213. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
318866
   Вплив освітлення вузького спектрального діапазону на пігментні системи Kalanchoe Blossefeldiana / В. Стороженко, А. Грудіна, В. Макаренко, В. Прокопець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив випромінювання вузького спектру (450-460 нм, 610-660 нм) на вміст та співвідношення головних фотосинтетичних пігментів у листках Kalanchoe blossfeldiana. Виявлено, що освітлення рослин світлом з даними спектральними характеристиками ...
318867
  Даценко О.І. Вплив освітлення на фотолюмінесценцію "старого" поруватого кремнію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 399-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено еволюцію інтегральної інтенсивності та параметрів спектра фотолюмінесценції зразків поруватого кремнію (ПК) при зберіганні їх на повітрі в темноті та при денному освітленні. Встановлено, що при тривалому освітленні зразків їх інтегральна ...
318868
  Шишканинець І.Ф. Вплив освітлень і прочищень на формування природних букових молодняків Закарпаття // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 53-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0459-1216
318869
  Пасічник Т.О. Вплив освітнії факторів на економічну безпеку національної економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 13-16
318870
   Вплив освітніх технологій на маркетингову політику закладу вищої освіти / К.С. Олиніченко, О.М. Прядко, Г.Л. Чміль, Д.С. Шкребя // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Михайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (27). – С. 150-161. – ISSN 2312-394X
318871
  Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 78-87. – ISSN 1682-2366
318872
  Смолюк І.О. Вплив освітнього середовища на діяльність сучасного університету - структурної складової частини наукового парку // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 165-166. – ISBN 978-966-600-659-5
318873
  Корчун М.О. Вплив освітньої галузі на забезпечення вітчизняної економіки робочою силою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 241-248. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Нинішній стан освіти, її зміст і структура не повною мірою відповідають потребам суспільства, розвитку країни; існує необхідність пошуку шляхів пристосування освітянської галузі до потреб економіки.
318874
  Бараннік В.О. Вплив осереднення миттєвих рівнів акустичної енергії на розподіл статистик шуму міського району / В.О. Бараннік, В.Е. Абракітов, А.І. Решетченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
318875
  Приймачук М.І. Вплив основних агротехнічних заходів на насіннєву продуктивність конюшини повзучої в умовах Західного полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Приймачук М.І.; Національний аграрний універсітет. – К., 1996. – 24л.
318876
  Лисюк С.Г. Вплив основних видів страху на діяльність військовослужбовців в умовах сучасного бою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається проблема страху, як психологічного фактору сучасного бою, що має значний вплив на психіку військовослужбовця.
318877
  Орєхова Т.В. Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки / Т.В. Орєхова, Ю.А. Іщук // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 44-58. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
318878
  Боброва Нелля Олександрівна Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Боброва Нелля Олександрівна; Укр. медична стоматологічна Академія. – Полтава, 2001. – 139 л. + Додатки: л. 134 - 139. – Бібліогр.: л.114 - 134
318879
  Боброва Н.О. Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Боброва Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
318880
  Раєцька Л.В. Вплив основних положень міжнародних документів на становлення системи протидії наркоманії в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 85-92.


  Розглянуто міжнародні документи та підкреслено можливість їх використання у становленні вітчизняної системи протидії наркоманії.
318881
  Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 93-97. – ISSN 1563-3349
318882
  Гончарова Л.д. Вплив основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів на території України / Л.д. Гончарова, Н.І. Косолапова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 11-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
318883
  Клокар О.О. Вплив основних факторів на трудову мотивацію сільськогосподарських працівників // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 139-143
318884
   Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих із надмірною масою тіла / М.І. Швед, М.Я. Бенів, Л.В. Левицька, Л.В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 21-27. – ISSN 1681-276Х


  "...Основними факторами ризику інфаркту міокарда, що сприяють виникненню та погіршують перебіг захворювання, є артеріальна гіпертензія, ожиріння, куріння, малорухливий спосіб життя, порушення ліпідного обміну та цукровий діабет 2 типу, особливо при їх ...
318885
  Масло А.І. Вплив основних фундаментальних факторів на формування світових біржових цін на сільськогосподарську продукцію // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
318886
  Добровенко Д.В. Вплив основних чинників на формотворення вертикальних агропромислових комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 257-267 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
318887
  Заяц П.С. Вплив основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність пшениці озимої // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 11-12. – ISBN 978-966-2742-92-5
318888
  Слюсар І.Т. Вплив основного обробітку та удобрення на врожайність кукурудзи на осушуваних грунтах лісостепу / І.Т. Слюсар, Л.В. Богатир // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
318889
  Пересоляк В.Ю. Вплив особистих селянських господарств в сфері зеленого туризму на розвиток сільських населених пунктів / В.Ю. Пересоляк, С.С. Радомський, Р.В. Пересоляк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 204-208 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
318890
  Усеінов А. Вплив особистісних рис на успішність соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 274-278
318891
  Музалевська А.М. Вплив особистісних характеристик ведучого на перебіг телевізійного діалогу (на прикладі програми "Tkachenko.ua") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 206-211


  У статті розглядається взаємозалежність між особистістю автора-ведучого та розгортанням телевізійного діалогу. The article considers the interdependence between the author"s individual characteristics and deployment of a television dialogue. В статье ...
318892
   Вплив особистісних якостей на результати тестувань з фізичного виховання перемінного складу ЛДУ БЖД / А.М. Ковальчук, А.М. Петренко, Ю.С. Баран, І.С. Коваль // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
318893
  Долгова С.О. Вплив особистісних якостей на сприймання інноваційних брендів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 21-22
318894
  Мельничок В.М. Вплив особистістних властивостей суб"єкта на його злочинну поведінку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 115-119. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Мета даної статті – спроба привернути увагу кримiнологiв до новiтнiх досягнень у галузi медицини, бiологiї,бiохiмiї, фiзики, якi певною мiрою дають можливiсть наблизитися до розумiння антисоцiальної поведiнки людини.
318895
  Требін М.П. Вплив особливостей пострадянської трансформації на сучасний стан України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 15-26
318896
  Скороход А А. Вплив особливостей синтезу феримагнітних матеріалів зі структурою шпінелі на їх властивості в надвисокочастотному діапазоні / А А. Скороход, С.О. Солопан // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 69
318897
  Йосифів П.І. Вплив особливостей сільськогосподарської діяльності на формування аграрного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 404-411. – ISSN 1563-3349
318898
  Липяцька М. Вплив останніх подій на Близькому Сході і в Північній Африці на зовнішню політику Ізраїлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 64-66


  Дана наукова стаття присвячена аналізу впливу останніх революційних подій на Близькому Сході і країнах Магрибу на зовнішню політику держави Ізраїль.
318899
  Мостовий М.М. Вплив осушення на зміну родючості дерново-середньопідзолистих грунтів Прикарпаття / М.М. Мостовий, А.І. Пантелеймонов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 72-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
318900
  Ободовський О.Г. Вплив осушувальних меліорацій на руслоформуючу діяльність річок українського Полісся // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 95-99.
318901
  Величко С.О. Вплив оточуючого середовища на гідратацію / С.О. Величко, В.О. Сірик, М.О. Одинець // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9/10 (115/116). – С. 41-44. – ISSN 1729-2344
318902
  Шидловський П. Вплив оточуючого середовища на формування матеріальної та духовної культури пізньопалеолітичних общин мисливців на мамонтів Східної Європи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 142-146
318903
  Кулієв А.А. Вплив отримання Палестиною статусу держави-спостерігача в ООН на арабо-ізраїльський конфлікт // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 145-148. – ISSN 2077-1800
318904
  Юрій С.М. Вплив офшорів на світову та національну економіку / С.М. Юрій, Л.Х. Простебі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 187-192. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
318905
  Денисевич А.Ю. Вплив оцінки професійного рівня працівника на розвиток трудових відносин // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7069-34-7
318906
  Чіч-Джень Шіе Вплив оціночних індикаторів на якість послуг приватних кадрових агенцій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 430-437 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
318907
   Вплив оцтовокислого цинку на фосфоліпідний складж плазматичних мембран різних органів щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації / О.І. Харченко, В.О. Чайка, Л.І. Богун, В.А. Ковальова, Л.І. Остапченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 112-119. – ISSN 1023-2427
318908
   Вплив очищеного та клітиннозв"язаного білка та пептидоглікана золотистого стафілокока на білки скоротливого апарату серцевого м"язу / О.В. Цимбалюк, Т.Л. Давидовська, В.М. Данилова, С М. Мірошниченко, Л.С. Холодна, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-90. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено дію активних субстанцій золотистого стафілокока (білка А (БА) та пептидоглікану (ПГ)) на білки скоротливого апарату серцевого м"яза. Встановлено, що БА дозалежно активує АТРазну активність актоміозину та міозину змінює кінетичні криві ...
318909
  Макогін З.Я. Вплив П ІІ на економічне зростання регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
318910
  Соколов В.Ю. Вплив падіння Берлінської стіни на політичний розвиток у ЦСЄ // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 129-138. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
318911
  Бричка А.В. Вплив Паїсія Величковського та його послідовників на розвиток української духовної культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 99-104. – ISSN 2226-0285
318912
  Великанов В.А. Вплив палеогеоморфологічних умов на осадконагромадження і рудокалізацію в пізньому докембрії Подільського Придністров"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 66-73 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
318913
  Татарин Н.Б. Вплив пандемії COVID-19 на ринок ОВДП в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / Н.Б. Татарин, І.М. Юрченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 210-216. – ISSN 2222-0712
318914
  Погребняк Л. Вплив пандемії COVID-19 на стан туристичного та рекреаційного бізнесу в Україні / Л. Погребняк, Р. Дудяк, С. Бугіль // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 62-67. – ISSN 2313-3627
318915
  Моторин Р. Вплив пандемії на банківську діяльність в Україні / Р. Моторин, Т. Моторина, К. Приходько // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 1 назв.
318916
  Шекета Є.Ю. Вплив пандемії на діджиталізацію зайнятості в Україні / Є.Ю. Шекета, Л.С. Кухній // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 106-113. – ISSN 2313-8246
318917
  Нестерова М. Вплив пандемії на соціальну згуртованість університетської спільноти / М. Нестерова, М. Дєліні, А. Заможський // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 50-55. – ISSN 2078-1016


  Розглядається феномен соціальної згуртованості в спільноті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
318918
  Самофал О.В. Вплив пандемічної кризи на систему маркетингу дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 69-74. – ISSN 2306-6792
318919
  Дмітрієв М.В. Вплив параметричних процесів на індикатрису вимушеного комбінаційного розсіяння світла / М.В. Дмітрієв, А.І. Іванісік, П.А. Коротков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримані нові результати стосовно індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння світла. Теоретично показано, що асиметрія може бути пояснена і описана впливом параметричних процесів, відповідальних за утворення антистоксової і стоксової компоненти. ...
318920
  Кисленко В. Вплив параметрів ефективного коефіцієнта відбиття на скорочення тривалості відбитих від ОХФ-дзеркала імпульсів / В. Кисленко, О. Ломакін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив просторово-часових характеристик накачки на часову компресію лазерних імпульсів, відбитих від параметричного дзеркала на основі трихвильової взаємодії, що має властивість обернення хвильового фронту (ОХФ). Показано, що тривалість ...
318921
  Рева М. Вплив параметрів заземлень польової установки мікроелектрозондування на точність вимірювань потенціалу електричного поля / М. Рева, І. Онищук, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати розрахунків впливу геометричних параметрів заземлень польової установки мікроелектрозондування та рекомендації із забезпечення її оптимальних розмірів. Trie result of catenations of the geometric parameters influence of the ...
318922
  Ковальов Сергій Миколайович Вплив параметрів зовнішніх зусиль на форму дискретного каркасу поверхні / Ковальов Сергій Миколайович, Ботвіновська Світлана Іванівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 137-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2219-5300
318923
   Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів / Л.О. Стріха, О.М. Сморочинський, В.І. Крива, О.В. Кривчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 126-132 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
318924
   Вплив параметрів різальних елементів на інтенсивність зношування лап культиваторів / О.В. Козаченко, В.С. Каденко, О.М. Шкрегаль, О.В. Блезнюк // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 63-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
318925
  Бородін А.Л. Вплив параметрів структури грунту, створених передпосівним обробітком, та їх динаміки на вологозабезпеченість кукурудзи / А.Л. Бородін, С.І. Крилач // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 128-133 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
318926
  Мацуй Л.Ю. Вплив параметрів структури на електро- та магнітоопір вуглеграфітових матеріалів / Л.Ю. Мацуй, А.М. Коцюба // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі досліджується електро- та магнітоопір структурно різних вуглеграфітових матеріалів. Показано, що дані фізичні характеристики на всіх стадіях формування структури від квазіаморфного до монокристалічного графіту можна описати в рамках моделі ...
318927
  Іванцов С.В. Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Іванцов Сергій Вікторович, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
318928
  Сірий О.А. Вплив параметрів струменево-нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Сірий Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 26 с. – Бібліогр.: 16 назв
318929
  Туровська Г.І. Вплив параметрів шуму на опірність тіла людини електричному струму / Г.І. Туровська, О.В. Богданенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 108-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
318930
  Снігур І. Вплив парламенту України на визначення територіального устрою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 3-6
318931
  Павлов Є. Вплив парної міжатомної взаємодії на впорядкування в сплавах із ОЦК граткою / Є. Павлов, В. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зв"язок величини міжатомної взаємодії з структурними властивостями сплавів. В рамках методу когерентного потенціалу отримано залежності параметрів міжатомних кореляцій і дальнього порядку для сплавів з ОЦК граткою різної концентрації. ...
318932
  Лендьел М.О. Вплив партій на політичні пріоритети постсоціалістичних місцевих еліт Цетрально-Східної Європи: теоретичні аспекти та методологія дослідження // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 204-212
318933
  Юрченко В. Вплив партійних ідеологів на розвиток історичної науки в УРСР у середині 50-х - 70-х років XX століття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 103-106. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто основні тенденції розвитку української історичної науки у середині 1950-х - 1970-х рр. Особливу увагу приділено політиці, ідеології та офіційному баченню партійними ідеологами минулого УРСР, впливам партійних структур на специфіку ...
318934
  Скоморовський В.Б. Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 62-68. – ISSN 2078-6670
318935
  Ясенчук Ю. Вплив партійної системи на розвиток владних відносин // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.290-300. – ISBN 966-73-53-51-Х
318936
  Максюта Ірина Мечеславівна Вплив пасивуючої плівки на електрохімічну поведінку літієвого електроду в джерелах струму з неводним електролітом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Максюта І.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
318937
  Арзуманов Р.М. Вплив ПДВ на відтворювальні процеси : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 94-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
318938
  Марченко О. Вплив ПДВ на динаміку інноваційних процесів : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 52-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
318939
  Бойко Ю. Вплив педагогічних умов на формування установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 266-278. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
318940
  Стасюк В.А. Вплив педагогічного контролю на покращення фізичної підготовленості школярів старших класів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 141-145. – Бібліогр.: 7 назв.
318941
  Рад Н. Вплив пенсійного реформування на показники соціально-економічного розвитку: проблеми визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 4103-107. – ISSN 1728-9343
318942
  Зезель В.І. Вплив пенсійної реформи на зміни у механізмі нарахування єдиного соціального внеску / В.І. Зезель, Ю.С. Кравцова, О.М. Клименко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7511-00-0
318943
  Ковалів І. Вплив пенсійної реформи на розмір пенсій у майбутньому // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 99-105. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
318944
  Шевчук П.М. Вплив пентагастрину на електричні реакції ацинарних і гладком"язових клітин / П.М. Шевчук, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 144-150. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчено вплив пентагастрину на електричні реакції ацинарних клітин підшлункової залози собак і гладком"язові клітини taenia coli морської свинки. Показано, що пентагастрин впливає на клітини двома шляхами: на клітини двома шляхами: на незбудливі ...
318945
   Вплив пепсинорму на морфофункціональний стан залоз травного тракту і нейроендокринної системи у щурів / Л.О. Кожевникова, І.Б. Черкасова, В.М. Багнюк, В.В. Халахур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 127-131. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчали зміни морфо функціонального стану травних залоз і нейроендокринної системи при згодуванні щурами біологічно активного препарату пепсином. Встановлено, що цей препарат (205 мг на 100 г маси тіла) пригнічує функціональну активність клітин залоз ...
318946
  Черкасова І.Б. Вплив пепсинорму на морфофункціональний стан сичуга у телят / І.Б. Черкасова, В.М. Багнюк, П.С. Лященко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на телятах встановлено, що пепсином у більшості випадків різко послаблює або усуває клінічні ознаки диспепсії, відновлює структуру слизової оболонки сичуга, нормалізує рівень муко полісахаридів і зменшує інтенсивність запальних процесів.
318947
  Черкасова І.Б. Вплив пепсинорму на морфофункціональний стан тонкого кишечника у телят / І.Б. Черкасова, В.М. Багнюк, В.В. Халахур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 132-143. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У дослідах на телятах встановлено, що пепсином сприяє нормалізації кровообігу, затуханню запальних процесів і відновленню порушеної структури слизової оболонки травного тракту. Він нівелює дефіцит протеолітичних, амілолітичних та інших важливих ...
318948
  Коваленко С.О. Вплив пептидних гормонів шлунково-кишкового тракту на гемодинаміку та окислювальний метаболізм печінки. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Коваленко С.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
318949
  Запорожець Т.М. Вплив пептидних фрагментів гемоглобіну на апоптоз гемопоетичних клітни кісткового мозку при мієлодепресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Досліджуються процеси апоптозу клітин кісткового мозку в умовах депресії кровотворення цитостатичним препаратом вінбластином та корекції цих порушень пептидним комплексом, отриманим шляхом ферментативного гідролізу гемоглобіну.
318950
  Квак Ольга Вікторівна Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбації в цьому органі : Автореф. ... дис. канд. біолог. наук: 03.00.13 / Квак О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
318951
  Квак Ольга Вікторівна Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі : Дис....канд.біолог.наук:03.00.13 / Квак Ольга Вікторівна; Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2000. – 120л. + Додатки:л.116-120. – Бібліогр.:л.102-116
318952
  Квак О.В. Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі при дії гідрокортизону ацетату / О.В. Квак, І.П. Кайдашев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  Зроблено припущення, що дія пептидного комплексу нирок реалізується за участю окремих механізмів, які беруть участь у реалізації ниркових ефектів глюкокортикоїдів. При сумісному введенні пептидного комплексу нирок і гідрокортизону ацетату виявлено ...
318953
   Вплив пептидогліканів грампозитивних бактерій на бактерицидну активність клітин перитонеального ексудату мишей : біологія / В.К. Позур, І.О. Блюм, І.М. Фуртат, В.В. Згонник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 40-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
318954
  Мамбетова А.А. Вплив перегляду мультиплікаційних фільмів на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 92-93
318955
  Шевчук В. Вплив передбачуваних і непередбачуваних компонент пропозиції грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8-18 : Табл., рис.
318956
  Гасанова І.І. Вплив передпосівного внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин пшениці озимої / І.І. Гасанова, А.С. Веклич, Ю.М. Прядко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 55-59 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
318957
   Вплив передпосівної обробки насіння бобового компонента на щільність пагонів люцерново-злакового агрофітоценозу / К.П. Ковтун, І.І. Сеник, Г.П. Сидорук, Р.І. Сеник // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 80-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
318958
  Краєвська Л.С. Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 211-215 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
318959
  Заід Алі Азіз Вплив передпосівної обробки насіння на мікробіоту ризосфери та екскреторну активність проростків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Заід Алі Азіз ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
318960
   Вплив передпосівної обробки насіння наночастками металів на захисті реакції проростків пшениці, інфікованих збудником церкоспорельозу / О. Панюта, В. Белава, С. Фомаїді, О. Калініченко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зміну інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та лектинової активності у проростках пшениці, отриманих із насіння обробленого колоїдним розчином суміші наночасток металів (Zn, Ag, Fe, Mn, Cu) і колоїдним розчином наночасток міді, за ...
318961
  Телекало Н.В. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність і якість зерна гороху посівногов умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 35-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
318962
  Кебуладзе В. Вплив перекладу на формування термінології гуманітарних наук і соціально-політичний дискурс в Україні // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 49-62. – ISSN 2078-659X


  "Уцій короткій розвідці я спробую дослідити декілька важливих проблем рецепції західної соціяльно-політичної термінології в совєтській і постсовєтській Україні. Ці проблеми я розглядатиму на тлі вже здійснених українських перекладів наукових творів. ...
318963
  Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132л. + Додаток : л.131-132. – Бібліогр. : л.111-130
318964
  Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
318965
  Прибитько І. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуацію з шлунка їжі вуглеводного складу та визначення швидкості пропульсії хімусу по дванадцятипалій кишці у собак / І. Прибитько, Т. Берегова, М. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів, що іннервує пілоричний сфінктер в евакуації з шлунка їжі вуглеводного складу та швидкість пропульсії хімусу у дванадцятипалій кишці. Встановлено, що ваготомія пілоричного сфінктера ...
318966
  Марущинець А.В. Вплив переробної ланки АПК на трансформаційні процеси в аграрній сфері Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
318967
  Мещеряков А. Вплив перерозподілу доходів усередині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-63 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
318968
  Стрельбіцька Н.Є. Вплив перерозподілу прав власності на функціонування нафтопереробної галузі України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 51-54. – ISSN 1728-6220
318969
  Попова Л. Вплив перигляціальних умов на морфологію черепа ховрахів Spermophilus severskensis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-7. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Пізньоплейстоценові ховрахи Spermophilus severskensis місцезнаходження перигляціальної фауни Новгород-Сіверський характеризувалися виразною спеціалізацією до харчування грубою злаковою рослинністю. Ця спеціалізація забезпечувалася наявністю ділянок ...
318970
  Галущенко В.І. Вплив перинатальних факторів в генезі порушень у дітей з різними формами стертої дизартрії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 55-60. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
318971
  Макарчук М.Ю. Вплив периферичної аносмії на вегетативні компоненти захисних умовних рефлексів та електричну активність центральних структур нюхового аналізатора у щурів / М.Ю. Макарчук, І.Г. Зима, В.О. Ілюха // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 54-57. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
318972
  Марушкевич І.М. Вплив періодичних видань першої третини XX століття на процеси нормалізації та кодифікації української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 118-126. – Bibliogr.: Літ.: с. 126; 27 поз.


  У статті аналізується мова періодичних видань першої третини XX ст., досліджується їхня роль у процесі нормалізації і кодифікації української літературної мови, а також їхній вплив на мовну свідомість реципієнтів. The article analyses language of ...
318973
  Ковальова Вікторія Анатоліївна Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ковальова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
318974
  Ковальова Вікторія Анатоліївна Вплив пероксидації ліпідів на стан мемебран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / КНУТШ; Ковальова В.А. – Київ, 2004. – 157л. – Бібліогр.: л.132-157
318975
  Капля О.А. Вплив пероксидної модифікації мембран на активність мембранозв"язаної Na+, K+-АТР-ази мозку / О.А. Капля, Л.Є. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 29)


  Вивчали інактивацію Na+, K+-АТР-ази мозку щура в системі "Fе2+ + аскорбат" в умовах блокування накопичення малонового діальдегіду в мембранних препаратах. Зроблено висновок, що Na+, K+-АТР-аза є безпосередньою мішенню оксидантної дії.
318976
  Артеменко О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію в тимоцитах щура : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Олександр Юрійович Артеменко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
318977
  Артеменко О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.02 - біофізика / Олександр Юрійович Артеменко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 136л. – Бібліогр.: л.119-136
318978
  Модаббері М. Вплив перської мови та літератури на території від Китаю до узбережжя Середземного моря у минулі віки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз впливу перської мови та літератури у 17-18 ст. хіджри на території Близького й Середнього Сходу - від Туреччини до Індії та Китаю. The article analyses the impact of the Persian language and literature in 17-18 century of hijra on the ...
318979
  Проскурня А.С. Вплив перфекціонізму та стилю сімейного виховання на виникнення депресивних розладів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 338-340
318980
  Пахарєва О. Вплив першої московської антропологічної виставки на розвиток антропології в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено організацію та проведення у Російській імперії першої антропологічної виставки та з"їзду. Проаналізовано, яким чином їх проведення вплинуло на розвиток антропології як науки. This article is devoted to analize the organization and ...
318981
  Пфейффер Ю.В. Вплив першої підстановки Jacobi на класу інтегралів / Ю.В. Пфейффер; Ю.В. Пфейфер. – С. 73-78
318982
  Пейфер Ю.В. Вплив першої підстановки Jacobi на клясу інтегралі // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [3] с.
318983
  Вугріч В.П. Вплив першої російської революції на розвиток революційного руху в Болгарії / В.П. Вугріч. – Київ : КДУ, 1955. – [17] с. – Окр.відб. : "Студентські наукові праці Київсьного держ.ун-ту", збірник 21, 1955
318984
  Полчанов А.Ю. Вплив Першої світової війни на економічний розвиток провідних країн світу // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 1 (36). – C. 124-135. – ISSN 1994-1749
318985
  Барановська Н.М. Вплив Першої світової війни на зростання української національної свідомості та революційні процеси в Україні (1917-1918 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 79-93
318986
  Кіяшко Я. Вплив Першої світової війни на розвиток боротьби проти расової дискримінації в США // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 470-472. – ISBN 978-966-171-893-6
318987
  Гурняк О.М. Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія / Гурняк О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 135л. – Бібліогр.: л. 118-135
318988
  Гурняк Оксана Миколаївна Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Гурняк О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
318989
  Мединська К. Вплив пестицидів на функціональні характеристики актоміозинового комплексу скелетних м"язів / К. Мединська, Л. Пелюх, Н. Нурищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив широкого діапазону концентрацій фосфорорганічних інсектицидів піриміфосметилу, діазинону, хлорпірифосу (від 2,5*10[у -4 ступені] до 2,5*10[у -7 ступені] моль/л) на основні показники функціонального стану актоміозину скелетних м"язів ...
318990
  Іутинська О.А. Вплив пестицидних препаратів на розвиток вірусного захворювання у системі "вірус тютюнової мозаїки - рослини тутюну" // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління карантину рослин та Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (232), грудень. – С. 17-20. – ISSN 2312-0614
318991
  Ротар М.Ф. Вплив питної води на формування онкозахворюваності населення деяких регіонів України / М.Ф. Ротар, О.Г. Ліходідова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 66-70 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
318992
   Вплив питомого опору і об"ємного часу життя носіїв струму матеріалу на струмову чутливість детекторів сантиметрового діапазону. – Київ, 1958. – 144 с.
318993
  Єрмоленко Н.С. Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 43-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
318994
   Вплив північноатлантичної осциляції на часовий розподіл опадів: метод вейвлет-розкладання / В.Д. Русов, О.В. Глушков, В.М. Ващенко, В.М. Павлович, Н.С. Лобода, Ж.І. Патлашенко, В.М. Хохлов, А.А. Свинаренко, Т.В. Солонко // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 150-156. – ISSN 1727-7485
318995
  Патон Е.О. Вплив підвищених сил зварного струму на зсідання / Е.О. Патон, Д.О. Берштейн. – К., 1937. – 148с.
318996
  Бардин І.І. Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 24-27. – ISSN 2221-755X
318997
  Куценко Д. Вплив підвищення пенсійного віку на рівень дотаційності Пенсійного фонду // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
318998
  Ковальова Ю. Вплив підвищення ставок судового збору на процедуру досудового вирішення податкових спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 76-80
318999
  Шостак А.В. Вплив підвищеного тиску на консолідацію глинистих грунтів : гідрогеологія та інженерна геологія / А.В. Шостак, О.Й. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 82-83. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядаються результати лабораторних досліджень стисливості водонасичених глинистих грунтів. Наводиться аналіз графіків залежності між стискаючими зусиллями та основними чинниками процесу консолідації. Викладено авторський підхід до обробки ...
319000
  Котельнікова А.С. Вплив підводних перешкод на процес поширення поверхневих поодиноких хвиль / А.С. Котельнікова, В.І. Нікішов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Представлено результати експериментальних досліджень процесу взаємодії поверхневих поодиноких хвиль з підводними перешкодами. Виявлено, що в залежності від амплітуди хвилі, глибини потоку і висоти перешкоди існують два основні сценарії процесу. ...
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,