Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
298001
  Каримов О. "...Вы должны будете внимательно осмотреть и описать берега" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089


  Информационно-разведывательная деятельность Миклухо-Маклая.
298002
  Слабошпицький М. "Вчуся ставленню до життя..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 2. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710


  Творчість українського письменника Леоніда Кисельова
298003
  Вілкул Т.Л. "Въшествиє в Ієрусалимъ" Александра Македонського. "Хроніка" Георгія Аматола в "Александрії хронографічній" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 162-179. – ISSN 0130-5247
298004
  Баштовая Л.С. "Вы поставили перед нами наивысшую цель в жизни - служение науке, привили отвращение к грязи и пошлости..." // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 8-11


  Деятельность В.А. Зморовича во многом определила развитие Киевской математической школы и математической щколы КПИ.
298005
  Цветков С.В. "Выбор веры" и поход русов на Константинополь в 860 году // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 49-57. – ISBN 978-966-2276-63-3
298006
  Орлов В.В. "Выборная" монархия? Клятва верности (бай"а) и личность султана в истории Алауитского Марокко ( XVIII-XIX вв.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-44. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
298007
  Альберт Р. "Выгоды", доступные президентским республикам, в условиях парламентских республик // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 32-58. – ISSN 1812-7126


  В статье перечисляются ключевые демократические "выгоды", извлекаемые, по мнению автора, государствами из применения на практике теории разделения властей, и сравниваются возможности получения этих "выгод" президентскими и парламентскими республиками. ...
298008
  Лужный Р. "Выдание о добронравии" - древнерусская переработка сочинения Яна Жабчыца "Polityka dworskie" / Р. Лужный, 1969. – 223-227с.
298009
  Міривіліс С. [Вчителька із золотими очима : роман / Стратис Міривіліс. – 26-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 357 с. – Видання новогрецькою мовою
298010
  Кульчинська Ю. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 53-56
298011
  Балабко В.В. Вчинення злочинів медичними працівниками у сфері трансплантації: окремі питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 90-97.
298012
  Фролов Ю.О. Вчинення злочинів неповнолітніми під антигромадським впливом дорослих // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-41. – (Серія права ; № 7)


  В статье содержится криминологическая характеристика некоторых сторон детской преступности. Автор показывает, что большая часть преступлений совершается подростками под антиобщественным влиянием взрослых, в частности преступников-рецидивистов. В связи ...
298013
  Ніколаєнко Т.Б. Вчинення злочину вперше як умова звільнення від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-36.
298014
  Рудяк В. Вчинення злочину декількома особами за відсутності ознак співучасті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 421-422. – ISBN 978-617-7069-15-6
298015
  Ткаченко В.В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Валентина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
298016
  Ткаченко В.В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за кримінальним кодексом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Валентина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 207-234. – Бібліогр.: л. 187-206
298017
  Ткаченко В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб як форма співучасті // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
298018
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 205-231
298019
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
298020
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них: актуальні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-18
298021
  Фурса С.Я. Вчинення морських протестів: матеріальна природа та нотаріальна процедура / С.Я. Фурса, С.І. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 30-36


  Розкривається матеріальна та процесуальна природа вчинення такого нотаріального провадження як морський протест. Внесено ряд пропозицій з удосконалення законодавства Закону України "Про нотаріат". Порядку вчинення натаріальних дій нотаріусами України.
298022
  Фальченко С.Л. Вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, як підстава кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 195-196. – ISBN 978-966-458-403-3
298023
  Соловйова А.М. Вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань за попередньою змовою групою осіб та організованою групою (ч. 2 ст. 355 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 310-312. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглянуто ст. 355 КК 2001 р., якою передбачено кримінальну відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань. This article is about compulsion to execution or not execution of civil obligation (Article 355 of ...
298024
  Корольчук В.В. Вчинення шахрайств у сфері житлового будівництва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 146-153
298025
  Алієв Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. Мясоїд, А. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 20-37 : фото. – ISSN 1810-2131
298026
  Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня як предмет психологічного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 148-163. – ISSN 1810-2131
298027
  Спіцина Л.В. Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 173-178. – ISBN 978-966-171-498-3


  В статті розглядаються можливості використання нарративного підходу й вчинкового принципу в організаційно-психологічних дослідженнях, обгрунтовується доцільність і перспективність їх використання в дослідженні психологічних механізмів і особливостей ...
298028
  Роменець В. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 15-21. – ISSN 1810-2131
298029
  Гончарук П.С. Вчинок університетського Іуди // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 82-87. – ISBN 978-966-452-148-9
298030
  Пипич А.І. Вчинок як аргумент філософського дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається розвиток поглядів на філософування як вчинок у історії світової філософії. Аналізується природа філософського дискурсу як поля реалізації філософських вчинків.
298031
  Марцинковська Т. Вчинок як запорука наукового безсмертя (пам"яті Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 43-48. – ISSN 1810-2131
298032
  Роменець В.А. Вчинок як логічний осередок і пафос психологічною вчення. Г.І. Челпанов (1862-1936) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглянуто творчий доробок видатного вченого-психолога Г.І. Челпанова. Показано його універсальну дослідницьку здібність, його внесок як організатора психологічної науки.
298033
  Шульга В.Д. Вчинок як онтологічний механізм розвитку сучасних сил людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 241-251
298034
  Сергеєва О. Вчинок: позитив і протистояння у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 79-83


  У статті розкривається структура вчинку ліричної героїні поеми "Петрусь" Тараса Шевченка. Висвітлюється діяльнісний аспект буття особистості за допомогою психологічної теорії вчинку В. Роменця
298035
  Гейк Пол Вчись аналізувати ринок : [Методика і практика ] / Гейк Пол, Джексон Пітер; Редакц.рада: О.Ісаєвич та ін.; Перекл.:В.Туницький. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 270с. – (Бібліотечка малого бизнесу ; 4). – ISBN 5-7702-0943-7
298036
  Беніков Д.С. Вчись володіти словом / Д.С. Беніков. – Київ, 1965. – 115с.
298037
  Середа В.Ю. Вчись мислити логічно / В.Ю. Середа. – К, 1989. – 174с.
298038
  Пижов В.В. Вчись плавати / В.В. Пижов. – К, 1961. – 72с.
298039
   Вчись самостійно працювати : На допомогу студенту-першокурснику. – Київ : КДУ, 1969. – 94с.
298040
  Орлов С.І. Вчись учитися / С.І. Орлов. – К., 1977. – 72с.
298041
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – К, 1973. – 326с.
298042
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – 4-е вид. стер. – К., 1973. – 326с.
298043
  Коршак Н.М. Вчись фотографувати / Н.М. Коршак. – К., 1981. – 62с.
298044
  Коршак Н.М. Вчись фотографувати / Н.М. Коршак, Є.В. Коршак. – К., 1986. – 77с.
298045
  Антонович П. Вчись ходити на лижах / П. Антонович, В. Волков. – Київ, 1941. – 96с.
298046
   Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / [А.Ф. Горлов та ін. ; вступ. сл. М.М. Сороки ; ред.-упоряд. М.Г. Махінчук]. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – 430, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2726-03-9


  Сторінки кієї книги продовжують два попередніх видання про історію Інституту (факультету) журналістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, авторами яких є випускники 1972 року. У першій книзі "Уроки журналістики і життя" йшлося ...
298047
  Семенюк О. Вчителі для центра України. Кіровоградському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка - 95 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 12-19
298048
  Лиховид І. Вчителі завалили тести ЗНО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 8


  За результатами Українського центру оцінування якості освіти, всі завдання змогли виконати лише 5% педагогів...
298049
   Вчителі столиці визначили пріоритети у своїй роботі / наш. кор. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-11
298050
   Вчителю про СНІД. – К, 1997. – 44с.
298051
  Андрущенко В. Вчитель XXI століття: нова стратегія Національного педагогічногоуніверситету імені М. П. Драгоманова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
298052
  Ходанич Л. Вчитель у контексті Європейського вибору України // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISSN 2520-6419
298053
  Донченко О.В. Вчителька : вибрані твори / О.В. Донченко. – Київ : Веселка, 1973. – 183 с.
298054
  Трикаш Н. Вчителька : проза: есе // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 27-28. – ISSN 2075-1222
298055
  Мах В. Вчителька, дочка Колумба / В. Мах. – 2-е вид. – К., 1982. – 318с.
298056
  Загорський Ю. Вчителько моя . Не все те золото... : П"єси / Ю. Загорський. – Рівне, 2000. – 96с.
298057
  Капітанський С. Вчителько моя... Броніслава Рудик / Станіслав Капітанський. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Академія наук вищої освіти України, 2017. – 224, [1] с., [12] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-387-0
298058
  Топчій О.С. Вчительство як інструмент антирелігійної пропаганди в сільській школі 1920–1930-х років (на прикладі Чернігівщини) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 114-121. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні напрями та методи антирелігійної політики радянської влади в сільській школі на Чернігівщині впродовж 1920–1930-х рр. З’ясовано організаційні та інституційні засади реалізації антирелігійної політики в даному регіоні. Окреслено ...
298059
  Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.64-65. – ISSN 0131-6788
298060
  Дегтярьова Галина Вчити діалогічно мислити : вивчення риторики як одна із форм реалізації мовленнєвої лінії навчальної програми з української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  Завжди йдуть у парі мова і думка. Не випадково О. Потебня наголошував: "Мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її. ...вона не відображення світогляду, який уже склався, а діяльність, що його складає*. Навчаючи дитину мови, вчимо її ...
298061
  Черепаха В.М. Вчити, вчитись і перемагати... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-26 : фото
298062
  Коротя-Ковалська Вчитися бути // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 7


  "...Кожний народ, який став етносом-нацією, має право жтит в комплексі морально-етичних норм, що грунтуються на традиційній національній культурі і є виявом нескінченності історичного коріння роду і народу. Ці норми відіграють роль регулюючого начала у ...
298063
  Дробишевська Т. Вчитися бути городянами : замітки і листи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 89-92. – Бібліогр: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
298064
  Гольчевскі Ф. Вчитися демократії : інтерв"ю / Франк Гольчевскі ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Німецький історик Франк Гольчевскі про політтехнології часів Першої світової, розбудову нової імперії та переваги плюралізму.
298065
  Моторюк М.М. Вчитися комунізму / М.М. Моторюк. – К, 1967. – 64с.
298066
   Вчитися там, де тобі комфортно // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Серед студентів кримських вишів, які перевелися на навчання до нашого університету навесні 2014 року, була й Ельвіра Муртазаєва, нині студентка третього курсу Інституту філології (за спеціальністю переклад з англійської мови).
298067
  Кієнко Тетяна Вчитися творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22
298068
  Десятерик Д. Вчитись так, як треба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 7


  Деякі враження від естонської системи вищої освіти.
298069
   Вчитись у життя, вчитись для життя. – Київ, 1961. – 171с.
298070
  Новиков В.И. Вчитывайтесь в "Песнь о Гайавате". / В.И. Новиков. – М., 1982. – 64с.
298071
   Вчиться спілкуватися з персональним комп`ютером. – К, 1990. – 142с.
298072
  Пестушко Валерій Вчімося заощаджувати енергію // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
298073
  Пригода В. Вчімося у Франка... // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 52-53
298074
  Поляк О.І. Вчіться грати в шахи / О.І. Поляк. – К., 1967. – 167с.
298075
  Боровиков О.Я. Вчіться малювати / О.Я. Боровиков, О.Ф. Журавель. – К, 1977. – 104с.
298076
  Заволока А.Б. Вчіться перекладати з німецької. / А.Б. Заволока, В.Є. Пешехонова. – К., 1971. – 203с.
298077
  Кисла С.В. Вчіться перекладати технічну літературу з німецької мови. / С.В. Кисла. – К., 1968. – 151с.
298078
  Бычков Л.Б. ВЧК в годы гражданской войны / Л.Б. Бычков. – М, 1940. – 78с.
298079
  Никулин В.В. ВЧК и революционные трибуналы : компетенция и правомочия. Конфликт интересов (1918-1921 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 80-85. – ISSN 1812-8696
298080
  Портнов В.П. ВЧК, 1917-1922 / В.П. Портнов. – М., 1987. – 207с.
298081
  Первомайський Л.С. Вчора і завтра : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 64 с.
298082
   Вчора і сьогодні. – Пряшів, 1953. – 287с.
298083
  Івановський М.П. Вчора, сьогодні, завтра : пер. з рос. / М.П. Івановський. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1961. – 203 с.
298084
  Леник В. Вчора, сьогодні, завтра = Gestern, Heute, Morgen : до історії Українського Інтернату в Мюнхені / Володимир Леник. – Мюнхен : Логос, 1990. – 167 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
298085
  Шафета П.Г. Вчорашні рани : політичний роман / П.Г. Шафета. – Львів : Каменяр, 1989. – 333 с.
298086
  Пахаренко В. Вчувати пісню в струмені буття (Михайло Драй-Хмара як поет-неокласицист) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 7-13. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена дослідженню специфіки неокласицизму як течії модернізму, зокрема аналізові особливостей неокласицистичного стилю поезії М. Драй-Хмари
298087
  Айзен Р. Вшановано двох економістів суміжних галузей // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 510-512. – ISSN 1684-906Х
298088
  Ханко В. Вшановано пам"ять визначного мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.68-69. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван Дряпаченко
298089
  Дземан М.І. Вшановуємо 200-річчя з дня народження родоначальника київської школи внутрішньої медицини професора терапевта Федора Степановича Цицуріна // Новости медицины и фармации. – Донецк, 2014. – № 13/14. – С. 22


  "...На зірковому небосхилі київської терапевтичної школи друге століття загадково зоріє постать першого професора–терапевта Київського університету Св. Володимира Федора Степановича Цицуріна. 12 червня 2014 року виповнилося 200 років від дня його ...
298090
   Вшановуємо наших Героїв! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
298091
  Паламарчук Лариса Вшановуємо Павла Платоновича Чубинського // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-44
298092
   Вшановуємо славетних. – Київ, 1972. – 247 с.
298093
  Воротняк Т. Вшанували великого Нізамі // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  В університеті відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 870-літтю азербайджанського поета і мислителя Нізамі Генджаві на тему "Роль спадщини Нізамі Генджаві в східному ренесансі". Відкрив конференцію зав. каіедри тюркології Інституту ...
298094
   Вшанували ветеранів // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Інформація про відзначення 70-річчя визволення Києва в університеті. Ветеранів університета привітав ректор Л. Губерський; він вручив ветеранам, учасникам бойових дій відзнаку "Почесний ветеран міста-героя Києва".
298095
  Бакуменко О. Вшанували видатного прозаїка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 6


  30 травня 2013 року в циклі "Негаснучі свічі" з нагоди 80-річчя від дня народження Романа Андріяшика в Київському Будинку письменників відбувся вечір пам"яті. Головував на вечорі професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ...
298096
  Антоненко П. Вшанували Героїв на місці легендарного бою // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 3


  95 років тому, 29 січня 1918 року, тут біля станціїї Крути, що по залізниці між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, відбувся пам"ятний бій. В серпні 2006 року тут за участю глави держави В.Ющенка відкрили Меморіал пам"яті героїв Крут. На насипаному ...
298097
  Дорохов М. Вшанували пам"ять Габріеля Гарсіа Маркеса // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  "...Студенти історичного факультету, які вивчають іспанську мову, провели вечір ушанування пам"яті лауреата Нобелівської премії з літератури (1982 року), письменника Габріеля Гарсіа Маркеса (06.03.1928-17.04.2014). <...> Під керівництвом викладачки ...
298098
  Касьянова О. Вшанували пам"ять Лесі Українки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  З нагоди 142 річниці від дня народження Лесі Українки в Інституті філології Дніпропетр. музично-драм. театр здійснив постановку моновистави "В катакомбах".
298099
   Вшанували пам"ять Павла Чубинського // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  В.КНУТШ було вшановано пам"ять П.Чубинського з нагоди 170-річчя від дня його народження. Інститут філологїі, зоерема кафедра фольклористики, юридичний факультет разом з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Музеєм народної архітектури ...
298100
  Ярошинський О. Вшанування 75-річчя академіка П. П. Кононенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6
298101
  Вовк О.І. Вшанування в Харківському університеті 240-ї річниці від дня народження В.Н. Каразіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 247-249. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
298102
   Вшанування ветеранів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  В університеті широко відзначили день ветерана: відбулися урочисті заходи на факультетах, в інститутах, інших підрозділах
298103
  Кривошея Г.М. Вшанування видатного вченого, талановитого організатора науки, патріарха українського краєзнавства, відомого державного і громадського діяча з нагоди 95-річчя від дня народження 175-річчя громадсько-політичної та наукової діяльності академіка НАНУ / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 190-191. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  У липні 2000 року Указом Президента П.Т. Тронько удостоєний найвищої нагороди - ордена "Держави" з присвоєнням звання "Герой України".
298104
  Соболь В. Вшанування Івана Франка у Варшавському університеті / В. Соболь, Вашкевич-Левандовська // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
298105
  Пахолко С. Вшанування Маркіяна Шашкевича у пам"ятних таблицях першої половини XX ст. та нищення їх радянською владою у другій половині XX ст. / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
298106
  Чайка С. Вшанування Олександра Кістяківського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 лютого (№ 6). – С. 9


  Нещодавно в Голосіївському районі Києва за ініціативи товариства "Чернігівське земляцтво" було відкрито меморіальну дошку історику права, професорові Університету Св. Володимира Олександру Кістяківському. Пам"ятну дошку встановлено на стіні ...
298107
   Вшанування пам"яті академіка М. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 172-174. – ISSN 1562-0905
298108
  Гончарук Т. Вшанування пам"яті видатного історика-козакознавця Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 112-114. – ISBN 978-617-7261-66-6
298109
  Вахніна Л.К. Вшанування пам"яті видатного народознавця / Л.К. Вахніна, І.Г. Церковняк // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 231-234. – ISBN 966-02-2984-4


  До 200-річчя від дня народження Оскара Кольберга.
298110
  Дмитрів М. Вшанування пам"яті генерала Мирона Тарнавського та воїнів Української Галицької Армії у фалеристичних пам"ятках та пам"ятних таблицях / М. Дмитрів, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
298111
  Івашина Наталія Вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років у США // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-237
298112
  Пахолко С. Вшанування пам"яті Івана Котляревського в Галичині у фалеристичних пам"ятках 1898-1903 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 25-26. – ISSN 1811-542X
298113
  Опря Т.М. Вшанування пам"яті Йосипа Івановича Токаря (1924-1993) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – C. 359-360. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
298114
  Гнатенко В. Вшанування пам"яті Кобзаря в Університеті Св. Володимира // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Про тісні зв"язки Тараса Шевченка з Київським університетом, зокрема, про знайомство з М.Д. Іванішевим, М.О. Максимовичем, О.І. Селіним, М.І. Костомаровим та ін.
298115
   Вшанування пам"яті Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-105.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
298116
  Тронько Т.В. Вшанування пам"яті лицарів національної звитяги // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
298117
  Шевченко Віктор Вшанування пам"яті М.М.Миклухо-Маклая // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 43-46. – Бібліогр.: 9 назв
298118
  Гайнетдінов Д.Р. Вшанування пам"яті митрополита Василя Липківського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 175-183


  Досліджується історія вшанування пам"яті митрополита В.Липківського в Україні та за її межами.
298119
  Хоміцька О.Г. Вшанування пам"яті Михаїла Нуайме у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: до 125-річчя від дня народження // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 169-171. – ISSN 1608-0599


  22 жовтня 2014 р. в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся літературно-мистецький захід, присвячений 125-річчю з дня народження відомого ліванського прозаїка, поета, мислителя, критика Михаїла Нуайме (1889–1988). На початку зустрічі ...
298120
  Городня О. Вшанування пам"яті Михайла Грушевського // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 5 (40). – С. 70


  У день 145-річчя від дня народження видатного політичного та громадського діяча Михайла Грушевського два найбільші у країнські міста - Київ та Львів, з якими пов"язані основні віхи життя Грушевського, урочисто відзначили цей славний ювілей
298121
  Лоза П. Вшанування пам"яті Професора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 4 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Михайло Лесів був засновником факультету україністики Марії Кюрі-Склодовської (УМКС) у Любліні, яка цього року відзначає своє 25-річчя.
298122
  Мельниченко В. Вшанування пам"яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження та розвиток традицій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 200-205
298123
  Короленко Б.А. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991-2013) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 216-224
298124
  Зворський С. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 6-9
298125
  Жам О. Вшанування пам"яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І. Сікорського / О. Жам, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 216-220
298126
  Карабчук О. Вшанування пам"яті Яреми Полотнюка // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Ярема Полотнюк - викладач Львівського університету, сходознавець, поліглот, перекладач, письменник. Завідувач кафедри Близького Сходу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Маленька Тетяна розповіла про своє знайомство з ученим.
298127
   Вшанування першого ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 21 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття пам"ятника історику, фольклористу, видатному енциклопедісту, першому ректору Університету Св. Володимира Михайлу Максимовичу.
298128
  Комарніцький О. Вшанування студентами педагогічних навчальних закладів Радянської України пам"яті та творчості культурних діячів і науковців (20-30-ті рр. XX ст.) // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 142-145


  "9 лютого 1923 р. вшанували пам"ять Т.Г. Шевченка студенти Київського ІНО. Святкування відбулося в актовому залі вишу. У першій частині свята присутні заслухали доповідь М. Марковського "Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство", Дорошкевича - ...
298129
  Зуляк І.С. Вшанування Тараса Шевченка "Просвітою" у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С.40-42. – ISSN 1810-2131
298130
  Баженов Л.В. Вшанування Тараса Шевченка на Поділлі в середині XIX - на початку XX ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 102-108
298131
  Цуп О.В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 148-150. – ISSN 1810-2131
298132
  Гордійчук М. Вшанування через інститут... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 170). – С. 6
298133
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять товариші! / С.М. Голубов. – К., 1976. – 223с.
298134
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять, товариші! / С.М. Голубов. – Київ, 1980. – 203,5с.
298135
  Нухович Э.С. Вшеняя политика Афганистана. / Э.С. Нухович. – М., 1962. – 108с.
298136
  Франс А. Вшестя Тафі на небеса / А. Франс. – К, 1957. – 12с.
298137
  Павловский Е.Н. Вши. Строение, жизнь и болезненное действие на человека / Е.Н. Павловский. – Птгр, 1920. – 47с.
298138
  Луценко Оксана Въездной медтуризм в Украину: потенциал нужно реализовывать! : перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 86-87 : Фото. – ISSN 1998-8044
298139
   Въездной туризм - 2009: итоги заставляют задуматься : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
298140
  Козловский Роман Въездной туризм - 2010: итог положительный : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 22-24 : График. – ISSN 1998-8044
298141
  Калиниченко Александр Въездной туризм взгляд из Австрии : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 52-53 : Фото
298142
   Въезрожденски книжари. – София, 1980. – 355с.
298143
  Бонов А.Д. Възгледите за Вселената на Йоан Екзарх Български / А.Д. Бонов. – София, 1982. – 96 с.
298144
  Чистяк Д. Възжелана градина : поезия / Дмитро Чистяк ; състав. и прев. от укр. Димитър Христов. – София : Мултипринт, 2013. – 43, [1] c. – ISBN 978-954-362-120-0
298145
  Матов К. Възможно ли е заразяване с трихинелоза через приемание чревни трихинели? / К. Матов. – с.
298146
  Русинова П Е. Възпитавание на въображението в сюжетно-ролевата игра. / П Е. Русинова, . – София, 1979. – 103с.
298147
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : исторически извори. – София : Кирил и Методий
Кн. 1 : Подбрани документи от архивите и материали от българския възрожденски печат 1875-1877. – 1976. – 492, [8] с.
298148
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : библиографски указател. – София : Кирил и Методий
Кн. 2 : Библиографски указател на литература на български език за периода 1879-1975. – 1976. – 560, [1] с.
298149
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от освободителната руско-турска война 1877-1878. – София
Кн. 1 : исторически извори : (май 1976-ноември 1878). – 1979. – 540 с. – На обл. назв: Сто години от русско-турската освободителна война 1877-1878
298150
  Венев И.Д. Възприятието за цвят у децата / И.Д. Венев. – София, 1968. – 139с.
298151
  Първев Х.И. Възраждането на българския книжовен език. / Х.И. Първев. – София, 1983. – 104с.
298152
  Ангелов В. Възрожденска църковна дърворезба = Церковная резьба по дереву Эпохи Возрождения=National Revival woodcarving : семантичен анализ / В. Ангелов; Българска Академия на Науките, Институт за изкуствознание. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 171 с. : ил.
298153
  Топалов К. Възрожденци / К. Топалов. – София : Климент Охридски, 1990. – 210 c.
298154
  Петров П. Възстановяване на българската държава 1185-1197 / П. Петров. – Първо издание. – София : Наука и изкуство, 1985. – 390 с.
298155
  Генчев Н. Вългарско възраждане. / Н. Генчев. – София, 1981. – 350с.
298156
  Жотев Д. Вълчи вървища / Д. Жотев. – София, 1965. – 76с.
298157
  Фучеджиев Д. Вълчи сънища / Д. Фучеджиев. – София, 1961. – 140с.
298158
  Хаджикосев С. Вълшебният свят на детството / С. Хаджикосев. – София : Отечество, 1989. – 140 c.
298159
  Хайтов Н. Вълшебното огледало / Н. Хайтов. – София, 1981. – 184с.
298160
  Леков И. Външна структура надумата в славянските езици / И. Леков. – София, 1971. – 320с.
298161
   Външната политика на България. – София, 1978. – 420с.
298162
   Външната политика на правителството на БЗНС - ноември 1919-юни 1923 : Александър Стамболийски документално наследство. – София : Издателство на БЗНС, 1989. – 399 с.
298163
  Константинова Е. Въображаемото и реалното : фантастиката в българската художествена проза / Е. Константинова. – София : Климент Охридски, 1987. – 265 с.
298164
  Пеков Д. Въоръжената антифашистка борба в Северозападна България. / Д. Пеков. – София, 1977. – 230 с.
298165
   Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство / И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов; И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов. – София : Държавно военно издателство, 1961. – 403 с.
298166
  Тошев С. Въоръжени с надежда / С. Тошев. – София, 1976. – 360 с.
298167
  Горненски Н. Въорьжената борба на българския народ за освобождение от хитлеристката окупация и монархо-фашистката диктатура / Н. Горненски. – София, 1958. – 340 с.
298168
  Димитров Въпроси и книги на социалистическия реализъм / Димитров, -Гошкин. – София
Т. 2. – 1960. – 374 с.
298169
   Въпроси на диалектическия материализъм и на частние науки : сборник статии, посветени на академик Тодор Павлов по случай неговата седемдесетгодишнина. – София : Българската Академия на Науките, 1961. – 835 с.
298170
  Данчев П. Въпроси на литературата и изкуството. / П. Данчев. – София, 1955. – 236с.
298171
   Въпроси на литературната теория и естетика. – София : Народна култура, 1957. – 538 с.
298172
   Въпроси на обучението по руски език и литература. – София : Народна просвета, 1969. – 191с.
298173
  Германов Г. Върхове на руската класическа литература / Г. Германов. – София, 1982. – 288с.
298174
  Марков Г. Върховете привличат мълнии : Покушения и политика в България 1878-1919 / Г. Марков. – Първо издание. – София : Партиздат, 1989. – 181, [2]
298175
  Маринов Т. Върху вертикалното разпространение на Anophles maculipennis / Т. Маринов, 1957. – C. 599-601
298176
  Матов К. Върху механизма и локализацята на придобития имунитет срешут / К. Матов, 1957. – 26 с.
298177
  Бойчо А.П. Въстанието и клането в Батак : исторически очерк / А.П. Горанов - Бойчо; под ред Я. Янев. – Фототипно изд. – София : Св. Климент Охридски. – 1991
298178
  Петров П. Въстанието на Ивайло : (1277-1280) / П. Петров. – София : Държавно военно издателство при мно, 1956. – 68 с.
298179
  Димитров С.А. Въстанието на селяните в северозападна България през 1850 година / С.А. Димитров. – София, 1961. – 96с.
298180
  Петров П.Х. Въстания против Византия / П.Х. Петров. – Издателство на националния съвет на отечествения фронт
Кн. 10. – 1960. – 68 с.
298181
  Тарасов А.А. Вы - молодые хозяева страны / А.А. Тарасов. – М., 1980. – 208с.
298182
  Гаче Б. Вы - партизаны / Б. Гаче. – М., 1975. – 94с.
298183
  Сериков С.В. Вы бывали в дубравах? / С.В. Сериков. – Липецк, 1962. – 32с.
298184
  Крюкова И.В. Вы в Крыму / И.В. Крюкова, Л.Н. Слизик. – Симферополь, 1989. – 43с.
298185
   Вы все еще боитесь летать? : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 102-107 : Фото
298186
   Вы ждете гостей.... – Иркутск, 1990. – 446с.
298187
  Канн-Новикова Вы жертвою пали в борьбе роковой. / Канн-Новикова. – М., 1968. – 108с.
298188
  Якутенко Ирина Вы за кем стоите? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 68-75 : фото
298189
  Котляров Б.И. Вы знаете ее? / Б.И. Котляров. – М, 1958. – 47с.
298190
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 1. – 1997
298191
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 2. – 1997
298192
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 3. – 1997
298193
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 5/6. – 1997
298194
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 7. – 1997
298195
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 8. – 1997
298196
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 9. – 1997
298197
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 10. – 1997
298198
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 11. – 1997
298199
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 12. – 1997
298200
  Сатир В. Вы и ваша семья = Peoplemaking : руководство по личностному росту / Вирджиния Сатир ; [пер. с англ. Е. Дониной, Н. Дмитриевой]. – Москва : Эксмо, 2002. – 312, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Психологическая коллекция). – ISBN 5-04-004391-0
298201
  Аграновский В.А. Вы и ваши знакомые / В.А. Аграновский. – Москва, 1970. – 224с.
298202
  Рывкин А.Р. Вы и вывеска. / А.Р. Рывкин. – Кишинев, 1971. – 143с.
298203
  Авдеева Н.Н. Вы и младенец : у истоков общения / Н.Н. Авдеева, С.Ю. Мещерякова. – Москва : Педагогика, 1991. – 158, [1] с.
298204
  Поляков В.С. Вы их узнаете? / В.С. Поляков. – М., 1956. – 72с.
298205
  Симонович С.В. Вы купили компьютер : полное руководство для начинающих в вопросах и ответах : 1000 советов / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, В.И. Мураховский. – Изд. новое, доп. и перераб. – Москва : АСТ-ПРЕСС ; Inforcom-press, 2000. – 543 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 519-527. – ISBN 5-7805-0599-3
298206
  Баканов А.И. Вы купили фотоаппарат / А.И. Баканов. – М, 1989. – 32с.
298207
  Санита Ж. Вы любите Вагнера? / Ж. Санита. – М., 1968. – 5-12с.
298208
  Санита Ж. Вы любите Вегнера? / Ж. Санита. – М, 1968. – 5-121с.
298209
  Мазанов Н.Н. Вы мне нужны / Н.Н. Мазанов. – Волгоград, 1989. – 59с.
298210
  Ащеулов В.А. Вы не плачьте, ивы / В.А. Ащеулов. – Ставрополь, 1968. – 48с.
298211
  Полудняков В.И. Вы обратились в народный суд... / В.И. Полудняков. – Л., 1988. – 71с.
298212
  Ремнев В.И. Вы обратились в учреждение... / В.И. Ремнев. – М., 1977. – 88с.
298213
  Фотьев Н.И. Вы остаетесь за нас / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1974. – 382с.
298214
  Антонова А.К. Вы поживете напротив / А.К. Антонова. – Таврия, 1981. – 48с.
298215
  Баянов А. Вы поймете меня : стихи и поэма / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
298216
   Вы решили создать семью. – Карелия, 1984. – 190с.
298217
  Леров Л.М. Вы с ним знакомы... / Л.М. Леров. – М., 1963. – 48с.
298218
  Живило М.Ф. Вы с ними встречались / М.Ф. Живило. – Красноярск, 1964. – 64с.
298219
  Чураков Н. Вы с ними встречались. / Н. Чураков. – М., 1970. – 144с.
298220
   Вы с ними встречались.... – М, 1959. – 248с.
298221
  Формановская Н.И. Вы сказали: "Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва : Знание, 1982. – 160с.
298222
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1987. – 160с.
298223
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1989. – 156с.
298224
  Саррот Н. Вы слышите их?
298225
  Саррот Н. Вы слышите их? / Н. Саррот. – Москва, 1983. – 128 с.
298226
  Петухов И.А. Вы собираетесь приобрести пресональную ЭВМ?!.. / И.А. Петухов, Ю.Д. Андреев. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 93с.
298227
  Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем / Н.Е. Щуркова. – М, 1986. – 111с.
298228
   Вы такого еще не видели // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 36-42 : фото
298229
  Ионко М.Ф. Вы тоже их знаете... / М.Ф. Ионко. – Кишинев, 1990. – 157с.
298230
  Соболевский А.Г. Вы хотите сконструировать приемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1971. – 216 с.
298231
  Богинская Юлия Валериевна Вы это сможете! : интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями: проблемы и пути их решения / Ю. В. Богинская // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються інтеграційні процеси в спеціальній освіті зарубіжних країн; виділяються основні умови та принципи інтеграції дітей з обмеженими можливостями для навчання в масовій школі; розкривається специфіка інтегрованого навчання таких дітейв ...
298232
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1970. – 192с.
298233
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – 2-е изд. – М., 1972. – 192с.
298234
  Адамович А. Выбери-жизнь / А. Адамович. – Минск, 1986. – 413с.
298235
  Цветков Алексей Выбившиеся из строя : отрыв / Цветков Алексей, Брендстрем Софи // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 54-61 : Фото
298236
  Батуева Зоригма Жигматовна Выбираем алгоритм поиска : Мониторинг информационного обслуживания студентов / Батуева Зоригма Жигматовна, Таринова Валентина Дмитриевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893
298237
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – М, 1985. – 194с.
298238
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – Москва, 1987. – 91 с.
298239
  Тихонова А.Я. Выбираем здоровье / А.Я. Тихонова, Н.Э. Воробьева. – Новосибирск : Новосибирское книжн. изд-во, 1989. – 139с. : Ил. – Библиогр.: с.132-133. – (Б-ка практикующего врача)
298240
  Тихонов В.М. Выбираем Отечество / Виктор Тихонов. – Луганск, 2006. – 136с. – ISBN 966-7566-43-9
298241
   Выбираем профессию: 100 вопросов и ответов. – Л, 1990. – 74с.
298242
  Шварц Е.А. Выбирайте нужное слово. / Е.А. Шварц. – М., 1969. – 118с.
298243
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – М., 1973. – 63с.
298244
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – 2-е изд. – М., 1976. – 63с.
298245
  Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию / Е.Н. Прощицкая. – М., 1991. – 144с.
298246
  Мильнер Е. Выбираю бег // Если вам за 50 : [пер. с англ.] / Р. Гиббс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультера и спорт, 1985. – 63 с. встреч. паг. – (Физкультура и здоровье)
298247
  Мильнер Е.Г. Выбираю берег! / Е.Г. Мильнер. – М, 1984. – 81с.
298248
  Ханбеков Л.В. Выбираю бой / Л.В. Ханбеков. – Челябинск, 1980. – 185 с.
298249
  Владыкин В.П. Выбираю бой / В.П. Владыкин. – Днепропетровск, 1989. – 211с.
298250
  Каганов А.Б. Выбираю профессию / А.Б. Каганов. – Минск, 1986. – 76с.
298251
  Васинский А.И. Выбираю свободную тему / А.И. Васинский. – Москва, 1988. – 301с.
298252
  Захарова А. Выбирают дизайн и программирование / А. Захарова, К. Цивирко // Сегодня. – Киев, 2015. – 5 августа (№ 143). – С. 5


  Топ-10 вузов: КНУ имени Тараса Шевченко на третьем месте в рейтинге, на первом - ЛНУ имени Ивана Франка.
298253
   Выбирая профессию.... – Ростов -на-Дону, 1968. – 49с.
298254
   Выбирая профессию...Спровочник для поступающих в профтехучилища Ростовской области. – Ростов -на-Дону, 1966. – 64с.
298255
  Ябс Густав Выбор / Ябс Густав. – Москва, 1964. – 211с.
298256
  Пульсон И А. Выбор / И А. Пульсон, . – Х, 1964. – 275с.
298257
  Моран Р. Выбор / Р. Моран. – Казань, 1968. – 144с.
298258
  Филиппов Р.В. Выбор / Р.В. Филиппов. – М, 1974. – 47с.
298259
  Алиева Ф. Выбор / Ф. Алиева. – Москва, 1976. – 192 с.
298260
  Орлов В.А. Выбор : (о Н. Л. Духове) / В.А. Орлов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с. – (Герои Советской Родины)


  Документальная повесть, посвященная Николаю Леонидовичу Духову - Инженер-конструктор (1904-1964)
298261
  Лебедев А.А. Выбор : Статьи / А.А. Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 247с.
298262
  Былинов А.И. Выбор : повесть и рассказы / А.И. Былинов. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 350 с.
298263
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1981. – 319с.
298264
  Васильев П.А. Выбор / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 256с.
298265
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1982. – 303с.
298266
  Рождественский Р.И. Выбор / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 176с.
298267
  Крым А.И. Выбор : Роман / А.И. Крым. – Киев : Дніпро, 1983. – 231с. – (Романы и повести ; 1983 ; 7)
298268
   Выбор. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
298269
  Афанасьев А.В. Выбор / А.В. Афанасьев. – Москва, 1988. – 255с.
298270
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1989. – 297с.
298271
  Быховский В.П. Выбор / В.П. Быховский. – Харьков, 1989. – 140с.
298272
  Киселев А.Ф. Выбор // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х
298273
  Букин К. Выбор аддиктивного поведения: соблазны, риски и самоконтроль / К. Букин, М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 104-128. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0042-8736
298274
  Дронова Д.А. Выбор брачного партнерства в современном индийском обществе и половой отбор / Д.А. Дронова, М.Л. Бутовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-66. – ISSN 0869-1908
298275
  Бакштановский В.И. Выбор будущего: к новой воспитательной деонтологии / В.И. Бакштановский. – Томск, 1991. – 215с.
298276
  Гасанов Адиль Салихович Выбор варианта календарного плана капитальных вложений на сетевых моделях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Гасанов Адиль Салихович; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
298277
  Айзерман М.А. Выбор вариантов основы теории / М.А. Айзерман, Ф.Т. оглы Алескеров. – Москва : Наука, 1990. – 236с.
298278
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – М., 1969. – 302с.
298279
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – М., 1983. – 335с.
298280
  Игнатьев В.И. Выбор вуза абитуриентами и студентами в образовательном пространстве новосибирска (на примере НГТУ) / В.И. Игнатьев, Я.В. Жандарова, М.М. Захваткина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 286-292. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются мотивы абитуриентов на этапе выбора вуза и анализируются причины изменения фоновых практик при смене статуса абитуриента на статус студента. Авторы исследуют особенности выборочных практик студентов и абитуриентов, выявляют ...
298281
  Бреннеман Л. Выбор города-организатора Олимпийских игр современности // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1992-7886
298282
  Крюкова С. Выбор десятилетий // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 38-41


  Чилійський диктатор Аугусто Піночет.
298283
  Штойк М. Выбор Египта / М. Штойк, С. Демиденко // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 48-55
298284
  Колос Е.А. Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области / Е.А. Колос, О.К. Денисова, А.Е. Касенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 124-133. – ISSN 1993-6788
298285
  Александров Л.А. Выбор и использование оргтехники в управлении / Л.А. Александров. – Москва, 1978. – 46с.
298286
  Володин В.И. Выбор и исследование рациональной системы электропривода жидкостного реостата шахтной подъемной машины с асинхронным двигателем : Автореф... канд. техн.наук: 5.173 / Володин В.И.; Донецкий политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 27л.
298287
  Докучаев М.С. Выбор и оборудование наблюдательных пунктов и огневых позиций в артиллерии / М.С. Докучаев. – М., 1963. – 62с.
298288
  Филатов Владимир Егорович Выбор и обоснование рациональных форм организации производства стеновых материалов и конструкций. (На примере пром-сти стеновых материалов КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Филатов Владимир Егорович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 22л.
298289
  Белкин Н.Б. Выбор и оценка методов первичной обработки информации по управлению складскими процессами / канд. экон. наук Н.Б. Белкин, С.Б. Абрамов ; Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований по матер.-техн. снабжению. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1976. – 31 с. – Библиогр.: с. 33. – (Серия "Применение математических методов вычислительной техники и оргтехники в материально-техническом снабжении" : обзорная информация)
298290
  Бодлаков А.И. Выбор и оценка параметров технологий обработки данных в АСУ (на примере крупных строительн. объед.) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Бодлаков А. И.; МВ и ССО УССР КИСИ. – К., 1985. – 20л.
298291
   Выбор и применение рациональных форм деятельности мастеров производственного обучения. – Л, 1989. – 45с.
298292
  Сапожков К.А. и др. Выбор и применение систем логических элементов ЭВМ / К.А. и др. Сапожков. – М., 1980. – 73с.
298293
  Терещенко В.И. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкции / В.И. Терещенко. – Москва, 1987. – 192 с.
298294
   Выбор и применениеметодов обучения в процессе профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ. – Л, 1991. – 24с.
298295
   Выбор и реализации проиродоохранных технологий в энергетике. – Иркутск, 1987. – 241с.
298296
  Кочина Л.П. Выбор и сочетание методов обучения в процессе усвоения нового материала учащимися подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кочина Л.П.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1983. – 24л.
298297
  Чен Хунцзе Выбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 175-180. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В данной статье анализируются определяющие факторы, повлиявшие на вы- бор Китая в отношении «украинского кризиса», с учетом геоэкономических и геополитических интересов КНР. Автор доказывает, что, возможно, «украинский кризис» принесет в Китай еще ...
298298
  Польща Зоя Васильевна Выбор и технико-экономическое обоснование организационных форм ремонта контрольно-измерительных приборов. (На материалах Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Польща Зоя Васильевна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
298299
  Аршинов А.Л. Выбор и технико-экономическое обоснование параметрических рядов оптимальной густоты : Автореф... наук: 00.13 / Аршинов А.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 21 с.
298300
  Мерхалев С.Д. Выбор и эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой / С.Д. Мерхалев, Е.А. Соломоник. – Ленинград, 1983. – 120 с.
298301
  Теряева О.А. Выбор идеала и предпочтения современной учащейся молодежью // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 166-170. – ISSN 2073-9613
298302
  Кин Ц.И. Выбор или судьба / Ц.И. Кин. – Москва, 1988. – 368 с.
298303
  Борисов Е.В. Выбор инвестором консалтинговой компании на рынке недвижимости // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1728-8878
298304
  Котенкова Е.Н. Выбор индивидуальных направлений деятельности для сотрудников с ориентацией на их соционические типы // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 18-22. – ISSN 2226-7514
298305
  Зайцев С.В. Выбор как предмет педагогической психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2014. – № 3. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
298306
  Бондаренко Дмитрий Выбор коврового напольного покрытия в отель - это вообще-то сложный вопрос, не правда ли? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 44-45 : фото
298307
   Выбор комплексатехнических средств АСУП. – М, 1973. – 208с.
298308
  Губанова Валентина Андреевна Выбор компонентов глагольной словопроизводственной модели : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / губанова Валентина Андреевна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 20л.
298309
  Лернер М.М. Выбор конденсаторов для электронных устройств / М.М. Лернер. – Москва, 1970. – 152 с.
298310
   Выбор консервативных допущений при обосновании ядерной безопасности систем хранения отработанного ядерного топлива / В.И. Борисенко, В.В. Горанчук, Ю.Ф. Пионтковский, Н.Н. Сапон // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (74). – С. 24-28. – ISSN 2073-6231
298311
  Крастошевский Л.С. Выбор конструкции крепи и технологии крепления шахтных стволов / Л.С. Крастошевский. – Москва, 1962. – 11 с.
298312
  Модестов А.П. Выбор кормовых культур по средней урожайности и таблицам Кельнера. / А.П. Модестов. – М, 1919. – 38с.
298313
  Тэффи Выбор креста / Тэффи. – М, 1991. – 110с.
298314
  Москвин Д.Д. Выбор критериев оценки соревнования двух систем / Д.Д. Москвин. – М, 1983. – 29с.
298315
  Кармальская Татьяна Выбор кухонного оборудования // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 70-72 : фото
298316
  Смирнов И.Г. Выбор логистического аутсорсера определяется тем, что нам от него нужно! // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 48-49
298317
  Разоренов Г.И. Выбор масштабов при моделировании / Г.И. Разоренов. – М, 1973. – 160с.
298318
  Егоров А.И. Выбор масштабов топографических съемок при землеустройстве / А.И. Егоров, А.В. Маслов, А.И. Шелапутин; под ред. А. Мазмишвили. – Москва : Из-во Всесоюзной Академии с.-х. наук им. В.И. Ленина, 1936. – 79 с.
298319
  Дудник М.Н. Выбор материалов, геометрических параметров опор вращения оси крыльчатки и режима их работы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 71-84 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
298320
  Новиков С.Б. Выбор места для установки крупного телескопа с помощью двухлучевого прибора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Новиков С.Б. ; Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1970. – 8 с.
298321
  Баринов Ю.В. Выбор метода лучевой диагностики при рецидивирующем дакриоцистите у детей // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 20-24. – ISSN 2309-8147
298322
  Магеррамов Э.И. Выбор методов измерения общего количества осаждаемой воды для определения влажности тропосферной задержки сигналов в спутниковых навигационных системах / Э.И. Магеррамов, Р.А. Эминов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 36-38 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
298323
   Выбор методов обучения в средней школе. – М, 1981. – 176 с.
298324
  Соломатин Н.М. и др. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем / Н.М. и др. Соломатин. – М., 1987. – 109с.
298325
  Соломатин Н.М. Выбор микро ЭВМ для информационных систем : [Текст] : уч. пособ. / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 110 с.
298326
   Выбор молодежью жизненного пути. – Минск, 1988. – 157с.
298327
  Кихья А.Х. Выбор наиболее эффективных и рациональных конструкций многоэтажных железобитонных зданий для условий САР : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Кихья А.Х.; Минвуз СССР. Киев. инженерно-строительный ин-т. – К., 1987. – 19л.
298328
   Выбор найвыгоднейшого варианта Волго-Донского канала. – Ростов -на-Дону, 1930. – 183с.
298329
   Выбор найвыгоднейшого состава работающего оборудования современных энергосистем. – Кишинев, 1970. – 168с.
298330
  Носик Б.М. Выбор натуры / Б.М. Носик. – М, 1978. – 272с.
298331
  Омелин Н.Н. Выбор национального типа насосов для вертикального дренажа и некоторые вопросы их эксплуатации в условиях Средней Азии : Автореф... канд. техн.наук: / Омелин Н. Н.; Ташк. ин-т инж. ирриагции и механ. с. х. – Ташкент, 1960. – 29л.
298332
  Долгов В.Г. Выбор нового курса / В.Г. Долгов. – Москва : Мысль, 1991. – 201 с.
298333
  Шаронова А.А. Выбор образовательной траектории потенциальными абитуриентами: конкурентные преимущества юридического факультета МГУ // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-91. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
298334
  Левин Г.И. Выбор объекта капитального строительства : Автореф... докт. экон.наук: / Левин Г. И.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1968. – 55л.
298335
  Плотникова А.И. Выбор окончания родительного падежа единственного числа существительными мужского рода в истории русского языка // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 134-145. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
298336
  Талова А.Н. Выбор оптимального варианта распределения добычи нефти в многопластовых объектах по экономическим критериям : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Талова А.Н.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра теории вероятностей и вычислит. математики. – М., 1970. – 18л.
298337
  Руденко А.Р. Выбор оптимального поставщика материальных ресурсов для предприятия / А.Р. Руденко, Ю.А. Туренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 58-61 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
298338
  Петрова Н.Ф. Выбор оптимального способа тепловой обработки бетона в кассетных установках : Автореф... канд. техн.наук: 484 / Петрова Н.Ф.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 20л.
298339
  Гохман Ф.Г. Выбор оптимального типа, параметров и исследования прочностных качеств подвижного состава перевозки легких автомобилей : Автореф... канд. техн.наук: / Гохман Ф. Г.; Днепроп. ин-т ниж. ж.д. трансп. – М., 1970. – 19л.
298340
  Герасименко О.А. Выбор оптимальной конфигурации нейронной сети при моделировании годографов сейсмических волн / О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 93-99 : рис. – Библиогр.: с. 99. – ISSN 0203-3100
298341
  Чигиринский А.В. Выбор оптимальной структуры стеклопластика в упругих тонких оболочках вращения. : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Чигиринский А.В.; Ин-т механики АН УССР. – К., 1968. – 5л.
298342
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
298343
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
298344
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
298345
  Мазманян А. Выбор оптимальных институтов: взгляд на строительство демократии в постсоветских странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-128. – ISSN 1812-7126
298346
  Попырин Л.С. Выбор оптимальных конечных параметров мощных конденсационных электростанций. : Автореф... канд. техн.наук: / Попырин Л.С.; АН СССР. Энергет. ин-т им. Г.М.Кржижановского. – М., 1959. – 15л.
298347
  Попова Л.И. Выбор оптимальных мощностей и размещения комбикормовых предприятий Украины. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Попова Л.И.; Одес. технол. ин-т пищевой пром. – Одесса, 1970. – 24л.
298348
  Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И.М. Соболь, Р.Б. Статников. – М, 1981. – 110с.
298349
  Малинкевич Юрий Львович Выбор оптимальных режимов накачки и форма линии магнитного резонанса в квантовых магнитометрах на парах щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Малинкевич Юрий Львович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 22л.
298350
  Лившиц В.Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчётах / В.Н. Лившиц. – М., 1971. – 255с.
298351
  Репях В.И. Выбор оптимальных решений элементов железобетонных каркасов : Автореф... канд. технич.наук: / Репях В.И.; Науч.-исслед. ин-т строит. конструкций. – К., 1967. – 19л.
298352
  Князев В.Н. Выбор оптимальных условий определения ацилоксисиланов, феноксисиланов и силанолов методом потенциометрического титрования в неводных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Князев В.Н.; Москов. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 18л.
298353
  Токарева Л.Р. Выбор оптимальных условий синтеза вольфраматов и молибдатов двух- и трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Токарева Л.Р.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
298354
  Соколов В.М. Выбор оптимальных физико-технических условий рентгенографии. / В.М. Соколов. – Л., 1979. – 271с.
298355
  Попова Е.П. Выбор ориентиров развития вузов: взгляд с позиций организационной теории // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 59-70. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены изменения в системе высшего профессионального образования, базирующиеся на результатах многочисленных исследований. Анализируются подходы к проблеме организационного развития вузов в рамках общей теории и социологии организаций. Они ...
298356
  Эш У. Выбор оружия / У. Эш. – М., 1968. – 270с.
298357
  Давыдова Н.М. Выбор оружия / Н.М. Давыдова. – М., 1984. – 269с.
298358
  Давыдова Н.М. Выбор оружия / Н.М. Давыдова. – М., 1989. – 268с.
298359
  Мухин С.В. Выбор основных параметров, испытание отдельных узлов и комплексная наладка электродинамического сапаратора антипротонов с импульсом 5 ГЭВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Мухин С.В.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 24л.
298360
  Гладких В.П. Выбор отработки экскаваторных блоков при планировании горных работ на железорудных карьерах. : Автореф... Канд.техн.наук: 08.00.05 / Гладких В.П.; Моск.горн.ин-т. – М, 1981. – 13л.
298361
  Волохов А.Н. Выбор охотничьего дробового ружья / А.Н. Волохов. – Изд. 2-е. – Москва, 1952. – 88с.
298362
  Бубнов В.П. Выбор параметров АЭС с быстрым реактором в системе ядерной энергетики / В.П. Бубнов, М.В. Курцман. – Минск, 1988. – 95 с.
298363
  Бортняков Ю.Л. Выбор параметров и исследование погрешности кодо-импульсных каналов передачи измерительной информации : Автореф... канд. техн.наук: 05.250 / Бортняков Ю.Л.; Всес. научно-иссл. ин-т метрологии. – Л., 1971. – 28л.
298364
  Быков Н.Н. Выбор параметров и расчет маломощных турбин для привода агрегатов / Н.Н. Быков, О.Н. Емин. – М., 1972. – 228с.
298365
  Гондюл В.П. Выбор параметров размещения микросхем на печатных платах, разрабатываемых машинными методами // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975
298366
   Выбор параметров спектров диффузного отражения для идентификации кислородсодержащих примесей и степени взаимодействия в системах ZnS(ZnO)–Dy2S3 / Н.А. Чивирева, И.В. Стоянова, В.Ф. Зинченко, А.О. Стоянов, И.Р. Магунов, О.С. Мазур, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 11-17. – ISSN 1991-0290
298367
  Панчошный Н.М. Выбор параметров функционирования циклично-поточной технологии на глубоких железорудных карьерах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.03 / Панчошный Н.М.; МВ и ССО. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1986. – 18л.
298368
  Елисеев В.А. Выбор параметров, измерение и формирование магнитного поля синхроциклотрона на энергию 1 Гэв Лияф АН СССР. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14,11 / Елисеев В.А.; АН СССР. – Л, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.18
298369
  Крылова Т.Б. Выбор партнера : анализ отчетности капиталистического предприятия / Т.Б. Крылова. – М, 1991. – 157с.
298370
  Максимов А.Г. Выбор площадки для тепловой электростанции. Технико-экономические обоснования / А.Г. Максимов, В.Н. Молоков. – Москва-Ленинград, 1962. – 175 с.
298371
  Коломейчук Е.М. Выбор показателей деятельности региональной библиотеки // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Проанализирован выбор показателей деятельности главных региональных библиотек Российской Федерации их руководителями. Рассмотрена степень важности конкретных показателей для организации и управления работой библиотеки.
298372
   Выбор полимерных маериалов для изделий сзаданными свойствами. – М, 1990. – 97с.
298373
  Ендальцев В.С. Выбор профессии / В.С. Ендальцев. – Одесса, 1982. – 151с.
298374
  Бондарев В.П. Выбор профессии / В.П. Бондарев. – М, 1989. – 126с.
298375
  Красовский Б. Выбор профессии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 0132-2036
298376
  Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника : воспитат. концепция проф. ориентации / А.Е. Голомшток. – Москва : Педагогика, 1979. – 160 с. – Библиогр.: с. 155-159
298377
  Василевский М Л. Выбор профессии и здоровье / М Л. Василевский, . – Москва-Ленинград, 1926. – 79с.
298378
  Петровский Н.В. Выбор профессии и одаренность / Н.В. Петровский. – Москва ; Ленинград, 1929. – 88 с.
298379
  Титма Микк Харриевич Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР) / Титма Микк Харриевич. – М. : Мысль, 1975. – 198с.
298380
  Липман О. Выбор профессии. / О. Липман. – Пг., 1923. – 34с.
298381
  Гимпельсон В.Е. Выбор профессии: чему учились и где пригодились ? / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Т.С. Карабчук // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-68. – ISSN 0321-0383


  Гос. ун-т - Высшая школа экономики совместно с Росстатом проанализировали соотношение полученной в вузе специальности и профессиональной деятельности одних и тех же людей. В статье даны основные положения и результаты данного исследования.
298382
  Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития / П.В. Волобуев. – Москва, 1987. – 310с.
298383
  Данилов Б.Ф. Выбор пути / Б.Ф. Данилов. – М, 1979. – 120с.
298384
  Плеханов С.Н. Выбор пути / С.Н. Плеханов. – М. : Молодая гвардия, 1986. – 223 с.
298385
   Выбор пути. – М, 1987. – 118с.
298386
  Долгий В.Г. Выбор пути / В.Г. Долгий. – Л., 1989. – 381с.
298387
  Авсенев М.М. Выбор пути развития и современный антикоммунизм / М.М. Авсенев. – Москва : Мысль, 1984. – 175 с. – (Критика буржуаз. идеологии и ревизионизма)
298388
  Кукуллу А. Выбор пути. / А. Кукуллу. – М, 1965. – 76с.
298389
  Кириенко И.С. Выбор рационального суточного режима работы марганцевых карьеров на современном этапе хозяйственной деятельности : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Кириенко И.С.; Мин-во образов. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 16л.
298390
  Романко А.В. Выбор рациональной длительности периода и планирования / А.В. Романко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 28 c.
298391
  Шелепов М.С. Выбор рациональной схемы и параметров системы автоматического управления проветриванием : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Шелепов М. С.; КПИ. – К., 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.24-25
298392
  Бокий Б.В. Выбор рациональных параметров для проектирования системы транспортирования метана угольных месторождений / Б.В. Бокий, Е.Е. Дудля, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 189-201 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
298393
   Выбор рациональных схем проветривания и способов дегазации выработанного пространства / Б.В. Бокий, Т.В. Бунько, А.В. Боровский, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 210-216 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
298394
  Чирков В.Г. Выбор рациональных технических решений / В.Г. Чирков. – К., 1991. – 157с.
298395
   Выбор рациональных технических средств и режимов бурения. – Л, 1977. – 17с.
298396
  Бароненков А.В. Выбор режима работы горного предприятия / А.В. Бароненков. – М., 1958. – 128с.
298397
  Воронков О.Г. Выбор решений в экономических задачах / О.Г. Воронков. – Днепропетровск, 1992. – 86с.
298398
  Бабинцев В. Выбор решений по многим критериям, упорядоченным по важности / В. Бабинцев. – Москва, 1977. – 44 с.
298399
  Левицкий И.Б. Выбор решения / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1982. – 183с.
298400
  Римский В. Выбор сделан-иного не дано // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 24-25
298401
  Воронцов Ф.Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок / Ф.Ф. Воронцов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1956. – 111 с.
298402
  Воронцов Ф Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок / Ф Ф. Воронцов, . – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1962. – 96с.
298403
  Ковриков А.Б. Выбор силового поля и расчеты колебательных спектров некоторых координационных соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Ковриков А.Б.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 18л.
298404
  Широкова Н.А. Выбор синонима из синонимического ряда как проблема достижения фугкционально-коммуникативной эквивалентности оригинала и перевода художественного текста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 184-186. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
298405
  Бушуева Е.В. Выбор систем электронного документооборота для высших учебных заведений // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-55. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются критерии выбора систем управления документами и процессами для высших учебных заведений. Также анализируются проблемы высших учебных заведений по автоматизации учебной деятельности. Проведен сравнительный анализ специализированных ...
298406
  Казнин И.Н. Выбор системы разработки. / И.Н. Казнин. – М., 1947. – 20с.
298407
  Вирдергауз М.С. Выбор сорбентов и многоступенчатых схем для хроматографического анализа многокомпонентных смесей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Вирдергауз М.С.; МГУ. – Москва, 1973. – 39л.
298408
  Стайрон У. Выбор Софи : Роман / У. Стайрон. – Москва : Радуга, 1991. – 716с.
298409
  Тюрин Ю.П. Выбор странствий. / Ю.П. Тюрин. – М, 1981. – 192с.
298410
  Кранн Б. Выбор страсти / Б. Кранн. – Смоленск : Русич, 1997. – 512с. – (Алая роза). – ISBN 5-88590-703-Х
298411
  Озарина О.В. Выбор стратегии организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.133-141. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
298412
  Давлетбаева Н. Выбор стратегии развития кластеров в промышленности Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні проблеми вибору стратегії розвитку кластерів. Отримані результати підлтверджують, що формування і розвиток кластерів у Казахстані відповідає національним інтересам, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності її економіки. ...
298413
  Ли Чжан Выбор стратегии развития образования КНР / Ли Чжан, Иньфу Ян // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 7. – С. 91-107. – ISSN 0869-561Х
298414
   Выбор структуры системы обменадискретной информацией для использования в низовых звеньях сложных систем. – К, 1976. – 31с.
298415
  Степанов В.А. Выбор судьбы / В.А. Степанов. – М, 1980. – 368с.
298416
  Айларов А.Е. Выбор судьбы / А.Е. Айларов. – Орджоникидзе, 1982. – 28с.
298417
  Арсанукаев Ш.А. Выбор судьбы / Ш.А. Арсанукаев. – Грозный, 1985. – 165 с.
298418
   Выбор судьбы. – Барнаул, 1989. – 125с.
298419
  Гумеля Е.Б. Выбор схем транзисторных приемников / Е.Б. Гумеля. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1968. – 72 с.
298420
   Выбор технических средств для оснащения рахивов. – М, 1982. – 145с.
298421
  Булаш Н.М. Выбор типа и основные принципы проектирования бетоннх железодорожных жилых зданий заводского изготовления : Автореф... канд. техн.наук: / Булаш Н. М.; М-во путей сообщ. СССР, Лен. ин-т ж.д. трасп. – Л., 1954. – 16л.
298422
  Мотлохов Александр Владимирович Выбор типа и параметров системы топливоподачи для бензиновых двигателей с внутренним смесеобразованием : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Мотлохов Александр Владимирович; Харьк. ин-т инженеров железнодорожн. транспорта. – Х., 1993. – 19л.
298423
  Василенко В.А. Выбор типа модели управления устойчивым развитием организации : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-147 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
298424
  Шевяков Л.Д. Выбор типа погрузочных машин в связи с быстрым прохождением горных выработок / Л.Д. Шевяков. – М.-Л., 1932. – 12с.
298425
  Майстренко Д.К. Выбор точки приложения наибольших маркетинговых усилий при выводе товара на зарубежный рынок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.262-267
298426
  Залышкин М.Д. Выбор трансформаторов в энергетических системах / М.Д. Залышкин. – Москва-Ленинград, 1960. – 95 с.
298427
  Мазурин Э. Выбор форм кооперации с использованием матрицы "ландшафт предприятия" / Э. Мазурин, И. Лапушкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-40. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статье приведено описание метода для выбора альтернатив реализации процессов посредством кооперации предприятия с другими предприятиями (аутсорсинг или образование холдинговых структур) или образования собственного подразделения. Предложено ...
298428
  Радецкий П.С. Выбор фотографического аппарата / П.С. Радецкий. – Ленинград, 1926. – 55с.
298429
  Надточей Ю.И. Выбор Франции: "Атлантизм" с "европейским подтекстом" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 35-62. – ISSN 0235-5620
298430
  Гранин Д.А. Выбор цели / Д.А. Гранин. – Л, 1975. – 344с.
298431
  Гранин Д.А. Выбор цели / Д.А. Гранин. – Л, 1986. – 396с.
298432
  Шварцман М.Е. Выбор ЭБС: вопросы интеграции и сервисов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июль - август. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726


  Большое количество публикаций и дискуссий в последнее время посвящено оценке электронно-библиотечных систем (ЭБС) с точки зрения формальных критериев. В основном обсуждается содержимое ЭБС. Однако, при всей важности этого критерия, нельзя упускать из ...
298433
  Журавель Н.М. Выбор экономически выгодных режимов эксплуатации крупных агрегатов (на прим. хим. производства) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавель Н. М.; Новосиб.ГУ, Объед. уч. сов. по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1969. – 21л.
298434
  Ключев В.И. Выбор электродвигателей для производственных механизмов / В.И. Ключев. – Москва, 1974. – 95 с.
298435
  Егупов Ю. Выбор эффективного решения многокритериальной задачи формирования производственного плана предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные методы многокритериальной оптимизации и сформулированы принципы получения на их основе эффективных (Парето-оптимальных) решений. Обоснован вывод об отсутствии априори лучшего метода многоцелевой оптимизации. ...
298436
  Пиляшенко-Новохатный Выбор эффективных значений потенциала катодной защиты в условиях микробно индуцируемой коррозии // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
298437
  Кравацкий Ю. Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера / Ю. Кравацкий, М. Рамендик. – Москва : СОЛОН, 1998. – 234c. – ISBN 5-85954-065-5
298438
  Крым А.И. Выбор. Граница дождя / А.И. Крым. – К, 1998. – 574с.
298439
  Бжезинский Збигнев Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 288с. – ISBN 5-7133-1196-1
298440
  Арбузов А.Н. Выбор. Сборник пьес / А.Н. Арбузов. – Москва, 1976. – 384с.
298441
  Киселев Александр Федотович Выбор? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-49. – ISSN 1726-667Х
298442
   Выборами парторганов надо руководить. – М, 1937. – 45с.
298443
  Адаскина В.И. и др. Выборг : путеводитель / В.И. и др. Адаскина. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 136с.
298444
   Выборг : альбом. – Ленинград, 1976. – 9с.
298445
   Выборг. – Л, 1980. – 224с.
298446
   Выборг. – Л, 1986. – 15с.
298447
  Адаскина В.И. Выборг и его окрестности / В.И. Адаскина, И.П. Вассель, Э.М. Риор. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 163с.
298448
  Васильев М.В. Выборг. / М.В. Васильев. – Ленинград, 1958. – 139с.
298449
  Литвинцев Данил Выборг. Свобода Выборга : Краеведение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-130 : Фото. – ISSN 1029-5828
298450
  Анов Н.И. Выборгская сторона / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1970. – 358с.
298451
  Анов Н.И. Выборгская сторона / Н.И. Анов. – Алма-Ата
2. – 1981. – 510с.
298452
  Усыскин Г.С. Выборгский узник. / Г.С. Усыскин. – Л., 1984. – 272с.
298453
  Кобринська Н.І. Выборець [Виборець] : оповидання / Н. Кобрынська. – Кыиви (Київ) : [Вік] ; Коштом кныгаpни "Кіев. Стаpины". Дpук. П. Баpського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; [№ 43])


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
298454
  Новицкий В.И. Выборное и большое дворянство XVI-XVII веков / В.И. Новицкий. – Киев : [В. тип. 1 Киев. артели печ. дела], 1915. – [4], II, 178 с. – Библиогр.: с. 175-178


  На экз. № 47521 дарственная надпись: Василенко от автора На экз. № 47522, печать Высших женских курсов и на обл. надпись. Полонская
298455
  Бородин С.В. Выборность и подотчётность народного суда / С.В. Бородин. – М., 1957. – 63с.
298456
  Бурлака С.И. Выборные органы копмартии Украины и их аппарат (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бурлака С. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.172-198
298457
  Труш С.М. Выборные циклы в США и КНР: следствие для двусторонних отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 3 (519). – С. 21-36. – ISSN 0321-2068
298458
  Рева В.Е. Выборный партийный актив: доверие, деловитость, ответственность / В.Е. Рева. – М., 1987. – 75с.
298459
  Чупров А.А. Выборочное исследование : (Из области новых течений теоретической мысли в статистике) // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 230-242
298460
  Кильдишев Г.С. Выборочное наблюдение / Г.С. Кильдишев. – М., 1965. – 48с.
298461
   Выборочное наблюдение в статистике СССР. – М, 1966. – 352с.
298462
  Дружинин К Н. Выборочное наблюдение и эксперимент. / К Н. Дружинин, . – М, 1977. – 176с.
298463
  Гранков В.П. Выборочное наблюдение. / В.П. Гранков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 155с.
298464
  Овсепян Р.Л. Выборочное обследование потребительских бюджетов населения, его репрезентативность и математико-статистический анализ результатов (на примере г. Таганрога) : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Овсепян Р.Л.; Моск. экономико-статистич. институт. Кафедра высшей математики. – М., 1971. – 22л.
298465
  Гранков В.П. Выборочные наблюдения в урожайной статистике : Автореф... канд. экон.наук: / Гранков В. П.; МВО СССР, Рост.фин.экон. ин-т, Каф. статистики. – Ростов -на-Дону, 1959. – 28л.
298466
  Грибанов Ю.И. Выборочные оценки спектральных характеристик стационарных случайных процессов / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – М., 1978. – 149с.
298467
  Алексеев С.В. Молчанов.А.А Выборочные рубки в лесах Севера / С.В. Молчанов.А.А Алексеев. – Москва, 1954. – 148с.
298468
  Оноприенко Г.К. Выборочный анализ использования рабочего времени / Г.К. Оноприенко. – Москва, 1968. – 158 с.
298469
  Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях / Ф. Йейтс. – М., 1965. – 436с.
298470
  Сафронова В.П. Выборочный метод в практике советской статистики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сафронова В. П. ; Моск. экон. стат. ин-т , Каф. общей теории статистики. – Москва, 1968. – 18 с.
298471
  Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических исследованиях. / Н.К. Дружинин. – Москва : Статистика, 1970. – 104с.
298472
  Коротков В.А. Выборочный метод и некоторые вопросы его применения в статистике промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Коротков В.А.; МВиССО РСФР, Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теори. стат. – М., 1963. – 19л.
298473
  Михок Г. Выборочный метод и статистическое оценивание : Пер. с рум. / Г. Михок, В. Урсяну. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 245с.
298474
  Шварц Г. Выборочный метод. / Г. Шварц. – М., 1978. – 214с.
298475
  Попов А.А. Выборы - 2012 в США: основные результаты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
298476
  Ону А. Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны / Александр Ону. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : Опыт установления метода исследования и критика наказов, как исторического источника. – 1908. – XVI, 719 с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, 1908, ч. 88. – Библиогр.: "Список источников" (с. XII-XVI)
298477
  Золотухин В.П. Выборы 1976 г. Расстановка политических сил // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 16. – С. 5-19
298478
   Выборы 1984 г.: сдвиги в расстановке социально-политических сил, возможные последствия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-27
298479
  Яцунская Е. Выборы 2007 года в Украине: как долго хвост будет вилять собакой? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 93-111. – ISSN 1812-7126
298480
  Перегудов С. Выборы 2010 года в Великобритании: слом двухпартийной системы или очередной сбой? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 10. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
298481
  Горобец Виктор Выборы без выбора. Реставрация гетманства на Украине в 1727 году // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
298482
  Габ Г.С. Выборы в IV Государственную думу по рабочей курии на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Габ Г.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра истории СССР. – Киев, 1954. – 22 с.
298483
  Смирнов А.В. Выборы в Боснии и Герцоговине 1990 года:белградский и загребский фактры (сравнительный анализ) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 138-142. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
298484
  Миксат К. Выборы в Венгрии. / К. Миксат. – М., 1965. – 291с.
298485
  Григорьев В.К. Выборы в Верховные Советы союзных, автономных республик / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – Москва, 1980. – 63с.
298486
   Выборы в Верховный Совет СССР. – Свердловск, 1945. – 104с.
298487
   Выборы в Верховный Совет СССР. – Свердловск, 1945. – 88с.
298488
  Чернов Б.В. Выборы в Верховный Совет СССР / Б.В. Чернов. – М., 1962. – 50с.
298489
   Выборы в Верховный Совет СССР второго созыва. – Грозный, 1946. – 152с.
298490
  Григорьев В.К. Выборы в Верховный Совет СССР и порядок их проведения / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – Москва, 1978. – 64 с.
298491
  Морозов Д.В. Выборы в Гватемале // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
298492
  Мельников Ф.Г. Выборы в Германский рейхстаг в 1912 году : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников Ф.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 18л.
298493
  Мельников Ф.Г. Выборы в германский Рейхстаг в 1912 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников Ф.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
298494
  Кочетов Ю.И. Выборы в Государственные думы в Пермской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Кочетов Ю.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1962. – 17л.
298495
   Выборы в Европарламент - 2014 / А. Авилова, А. Гутник, Ю. Квашнин, В. Оленченко, Н. Тоганова, О. Трофимова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – C. 5-20. – ISSN 0131-2227


  У статті аналізуються результати виборів до Європарламенту 2014. Автори детально розглядають поточний розклад політичних сил на наднаціональному рівні, а також у найбільш показових країнах Євросоюзу - Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі ...
298496
  Швейцер В.Я. Выборы в Европейский парламент: сдвиги на партийно-политическом пространстве // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (60), октябрь - декабрь. – С. 23-32. – ISSN 0201-7083
298497
  Михайленко М. Выборы в Иране. Как облегающее платье победило Трампа // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 29 мая (№ 22)
298498
  Яковлев П.П. Выборы в Испании : до и после // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-92. – ISSN 044-748Х
298499
   Выборы в Канаде : Военгиз, 1949. – 64с.
298500
  Шугаев А.С. Выборы в капиталистических странах - орудие обмана и подавления трудящихся. / А.С. Шугаев. – М., 1954. – 31с.
298501
  Гребенников В.В. Выборы в Латинской Америке : правовые и политические аспекты // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 102-106. – ISSN 0044-748Х
298502
  Филиппов В.Р. Выборы в Мали: на что надеяться и чего опасаться? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
298503
  Пальгунова Т.М. Выборы в местные Советы / Т.М. Пальгунова. – М, 1977. – 62с.
298504
  Джагарян А. Выборы в механизме государственного целепологания: конституционно-правовые аспекты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-47. – ISSN 1812-7126
298505
  Гевелинг Л.В. Выборы в Нигерии: время политических парадоксов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 37-44. – ISSN 0321-5075
298506
  Мельников Ю. Выборы в Одессе прошли, а напряженность не ослабевает // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.2-3


  Выборы в местные органы власти
298507
  Кудеярова Н.Ю. Выборы в Парагвае : еще один левый поворот? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-19. – ISSN 044-748Х
298508
  Кабанов А.К. Выборы в Переяславле Рязанском на земский собор 1649 г. / А. Кабанов. – Рязань : Губ. тип., 1911. – 16 с. – Авт. указан в конце статьи и на обложке. – Библиогр. в примеч.


  обл. частичная надпись от автора Полонской
298509
  Яковлева Н.М. Выборы в Португалии: президент приходит дважды // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 26-40. – ISSN 044-748Х
298510
  Панов Петр Вячеславович Выборы в России: институциональная перспектива // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
298511
   Выборы в Советы- социалистическая демогратияв действии : Рекоменд. указ. – Минск, 1980. – 12с.
298512
  Путинцев Ф.М. Выборы в Советы и разоблачение поповщины. / Ф.М. Путинцев. – М., 1937. – 92с.
298513
  Путинцев Ф.М. Выборы в Советы и разоблачение поповщины. / Ф.М. Путинцев. – М., 1938. – 95с.
298514
  Крутоголов М.А. Выборы в СССР и в буржуазных странах / М.А. Крутоголов. – М., 1959. – 96с.
298515
  Крутоголов М.А. Выборы в СССР и в странах капитала / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 63с.
298516
  Манкофф Джеффри Выборы в США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 123-134. – ISSN 0130-9625
298517
  Травкина Н.М. Выборы в США XXI века ( демографический и расово-этнический факторы ) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 22-37. – ISSN 0321-2068
298518
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 22 с.
298519
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1935. – 24с.
298520
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – Л., 1953. – 24с.
298521
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1953. – 24с.
298522
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М., 1977. – 30с.
298523
  Рубинин Е.В. Выборы в учредительное собрание и политическая борьба во Франции. / Е.В. Рубинин. – М, 1946. – 24с.
298524
  Плевако Н.С. Выборы в Швеции: смена курса? // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-85. – ISSN 0201-7083
298525
  Гришин И. Выборы в Швеции: судьбоносный сдвиг? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 54-64. – ISSN 0131-2227
298526
  Герман Г.О. Выборы во II Государственную Думу на Украине : Дис... канд. ист.наук: / Герман Г.О.;. – К., 1948. – 288л. – Бібліогр.:л.1-8
298527
  Тимофеев П. Выборы во Франции, или социалисты 30 лет спустя // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 65-76. – ISSN 0131-2227
298528
  Преображенская А. Выборы во Франции: возврат к биполярной политической системе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-53. – ISSN 0131-2227
298529
  Печатнова Л.Г. Выборы геронтов в Спарте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 21-28. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
298530
  Гуз Л.В. Выборы з Верховную Раду-98: анализ предвыборных программ партий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
298531
  Графф Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. / Г. Графф, Г. Зайлер. – М., 1974. – 295с.
298532
  Граф Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. / Г. Граф, Г. Зайлер. – М., 1974. – 295с.
298533
  Калинин М.И. Выборы и советская демократия / М.И. Калинин. – М., 1958. – 160с.
298534
  Минникес И.В. Выборы князя в Русском государстве (10-14 вв.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.41-45
298535
  Дружинин Н.П. Выборы народных представителей : Общедоступный очерк конституционного права с изложением предположений о реформе в России и закона о Государственной Думе ; [из книги: "Избиратели и народные представители"] / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 29 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко от автора
298536
  Хан Р. Выборы оптимальных конструкций одноэтажных промышленных зданий для строительства в условиях Афганистана. : Автореф... канд.техн.наук: 05.23.01 / Хан Р.; Киев.инж-строит.ин-т. – К, 1974. – 19л.
298537
  Бережков А. Выборы по-американски: президентский тупик // Эхо планеты : Москва, 2000
298538
  Абу Джабаль Джамиль Выборы премьер- министра Израиля и депутатов Кнессета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.70-80. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
298539
  Кобзарь А.И. Выборы с научной точки зрения / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2015. – 21, [1] с. : табл. – Без тит. л.
298540
  Василенков П.Т. Выборы советских представительных органов / П.Т. Василенков. – Москва, 1966. – 82с.
298541
  Тихонов Василий Иванович Выборы траекторий случайных процессов / Тихонов Василий Иванович, Хименко Виталий Иванович. – Москва : Наука, 1987. – 304с.
298542
  Крутоголов М.А. Выборы у нас и у инх / М.А. Крутоголов. – Москва, 1962. – 112с.
298543
  Душин И.Л. Выборы: технологии избирательных кампаний / И.Л. Душин, А.И. Сысун, Б.Е. Ложкин. – Харків : РА, 1998. – 160с. – ISBN 966-7012-02-6
298544
  Крапіва К.К. Выбраная сатира / К.К. Крапіва. – Менск, 1938. – 180 с.
298545
  Кенэ Ф. Выбранные места / Франсуа Кенэ ; перевод А. В. Горбунова. – [Москва] : {Изд. К.Т. Солдатенкова ; [Типо-литография О.И. Лашкевич и К*], 1896. – XLVII, IV, 279 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. кат. – (Библиотека экономистов ; Вып. 6)


  Содержание: Естественное право Китайский деспотизм Общие принципы экономической политики земледельческого государства Объяснение экономической таблицы Ответ на мемуар г-на М.Х. О торговле О ремесленном труде. Пер.: А.В. ...
298546
  Кенэ Ф. Выбранные места / Франсуа Кенэ ; перевод А. В. Горбунова. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; [Типо-литография О.И. Лашкевич и К*], 1896. – XLVII, IV, 279 с., 1 л. портр. – (Библиотека экономистов ; Вып. 6)


  Содержание: Естественное право Китайский деспотизм Общие принципы экономической политики земледельческого государства Объяснение экономической таблицы Ответ на мемуар г-на М.Х. О торговле О ремесленном труде. Пер.: А.В. ...
298547
  Жолковский Александр Выбранные места = Центон // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 84-87. – ISSN 0321-1878
298548
  Гоголь Н.В. Выбранные места из перепмски с друзьями / Н.В. Гоголь. – М, 1990. – 428с.
298549
  Михалев И. Выбранные места из разговоров с друзьями / И. Михалев. – М, 1990. – 222с.
298550
  Колас Якуб Выбранные творы, вершы і паэмы / Колас Якуб. – Мінськ : Дзяржвыдав Білорусі
1. – 1936. – 438 с.
298551
  Лермонтов Ю М. Выбранные юношеские стихотворения / Ю М. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд-во Суворина, 1891. – 177с. – (Дешевая б-ка №139)
298552
  Шаталова Н. Выбраны за вывод. Названы имена победителей Международной энергетической премии “Глобальная энергия” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 5


  В нынешнем году впервые за всю историю награды Международный комитет по присуждению премии возглавляет иностранный ученый - обладатель Нобелевской премии Родней Джон Аллам из Великобритании. На пресс-конференции он огласил шорт-лист номинантов премии, ...
298553
  Трус П. Выбраныя вершы / П. Трус. – Менск : Белар. АН, 1931. – 157 с.
298554
  Танк Максим Выбраныя вершы / Танк Максим. – Мінськ : Держвыдав, 1940. – 203 с.
298555
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-528-9
Т. 1 : Педагогіка. Псіхалогія. Сацыялогія. Філасофія. – 2001
298556
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-538-6
Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – 2001
298557
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-525-4
Т. 3 : Юрыспрудэнція. Эканоміка. Міжнародныя адносіны. – 2001
298558
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-531-9
Т. 4 : Фізіка. – 2001
298559
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-534-3
Т. 5 : Хімія. – 2001
298560
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржавны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-526-2
Т. 6 : Матэматыка. – 2001
298561
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-532-7
Т. 7 : Біялогія. Геаграфія. – 2001
298562
  Купала Я. Выбраныя творы / Я. Купала. – Менск : Сектар мастацкай літературы
Т. 1 : 1905-1916. – 1935. – 292, [3] c.
298563
   Выброс радионуклидов в окружающую среду. Расчет доз облучения человека. – Москва : Атомиздат. – (Рекомендации МКРЗ)
Публ.№29 МКРЗ. – 1980. – 96с.
298564
  Глушко В.Т. Выбросы пород в горных выработках глубоких шахит Донбасса / В.Т. Глушко, А.Н. Зорин. – К, 1972. – 114с.
298565
   Выбросы случайных полей. – М, 1972. – 118с.
298566
  Тихонов Василий Иванович Выбросы случайных процессов / Тихонов Василий Иванович. – Москва : Наука, 1970. – 392 с.
298567
  Извеков И.Н. Выброчный принцип построения ответа при программированном контроле усвоения / И.Н. Извеков. – Казань, 1968. – 36с.
298568
  Жуков Борис Выброшенный мир : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 80-91 : Фото
298569
  Дрозденко Радомир Петрович Выведение зимостойких форм карликовых подвоев для груши : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 534 / Дрозденко Радомир Петрович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
298570
  Гойко Валентин Антонович Выведение и внедрение в производство сортов овощных и бахчевых культур : Автореф... д-ра с.-х.наук: 534 / Гойко Валентин Антонович; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.36-40
298571
  Каримов М. Выведение и сравнительный анализ ДНК хлоропластов высших растений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Каримов М.; АН БССР, Ин-т эксперим. бот. – Минск, 1979. – 16л.
298572
  Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости / А. Ткаченко. – Запорожье : Просвіта, 2002. – 180с. – ISBN 966-653-062-7
298573
  Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии социализма из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Ткаченко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 54л.
298574
  Каллас Г.Я. Выведение нового устойчивого штама ацетоно-бутиловых бактерий / Г.Я. Каллас. – Тарту, 1949. – 28с.
298575
  Валиуллина Х М. Выведение новой породы тутового шелкопряда методами идивидуальной селекции с применением поглотитильного скрещивания и направленного воспитания. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Валиуллина М.Х,; Ташкент.сельскохоз.ин-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
298576
  Цебрий М.П. Выведение новых и улучшение существующих сортов винограда / М.П. Цебрий; Мин-во пищевой пром. УССР;Укр. науч.-исслед. ин-т виноградарства и виноделия. – Одесса : Одесское обл. изд-во, 1950. – 83с.
298577
  Миколайчук И.А. Выведение новых сортов крыжовника и черной смородины для лесостепи УССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Миколайчук И.А.; Укр. науч.-иссл. ин-т плодоводства. Млеевская науч.-иссл. станция плодоводства. – Млеев, 1953. – 14 с.
298578
  Одинцов В.А. Выведение новых сортов плодов-ягодных культур / В.А. Одинцов. – Москва, 1953. – 40с.
298579
   Выведение новых сортов растений на основе теории стадийного развития : Сборник диссертационных работ. – Москва; Ленинград, 1937. – 82с.
298580
  Мичурин И.В. Выведение новых улучшенных сортов плодовых и ягодных растений / И.В. Мичурин. – 2-е изд., переработ., удешевлен. и объединяющее два тома труда ". – Москва, 1933. – 383с.
298581
  Ананян Анаит Выведение сортов томатов для консервной промышленности : Автореф... доктора с.-х.наук: / Ананян Анаит А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1965. – 47л. – Бібліогр.:с.47
298582
  Шибалов Евгений Выведет ли туризм из кризиса? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 70-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
298583
  Рожен А. Вывезет сильнейший. Украинские ученые не верят, что университеты могут спасти национальную науку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 21


  Один из наиболее откровенных оппонентов Дмитрия Табачника - ученый и общественный деятель Максим Стриха - подвел итог этой борьбы так: “Наша научная общественность должна выживать в условиях не только позорно низкого финансирования, но и откровенно ...
298584
  Азарова С. Вывести в ведущие. Академия наук поднимет рейтинг отечественных вузов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 ноября (№ 45/46)


  Долгожданный позитив - так можно охарактеризовать итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина и президента РАН Юрия Осипова. Академический университет, математика, жилье для молодых ученых - три основные темы, которые, несмотря на ...
298585
  Оллиер К. Выветривание / К. Оллиер. – Москва : Недра, 1987. – 346с.
298586
   Выветривание и литогенез. – Москва : Недра, 1969. – 456с.
298587
  Голба Т.Е. Выветривание стекла. / Т.Е. Голба. – М.-Л., 1938. – 128с.
298588
   Вывод данных из вычеслительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат.. – М., 1967. – 4с.
298589
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
298590
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленний телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
298591
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
298592
  Гаврилов В.В. Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат / В.В. Гаврилов, А.В. Куценко, Ю.В. Ступин. – М., 1967. – 4с.
298593
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удалённый телеграфный аппарат. / Гаврилов А.В. – М, 1967. – 4с.
298594
  Гаврилов В.В. Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удленные телеграфные апараты / В.В. Гаврилов, А.В. Куценко, Ю.В. Ступин. – М., 1967. – 4с.
298595
  Новиков М.Ю. Вывод и исследование обобщенных и ренормализованных кинетических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Новиков М.Ю.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
298596
  Неронова Н.Н. Вывод и некоторые применения пространственных групп антисимметрии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Неронова Н.Н.; АН СССР. Ин--т кристаллографии. – Москва, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
298597
  Кулинич Наталия Игоревна Вывод и обоснование уравнения электропроводности двойных жидких систем с универсальной сольватацией : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кулинич Наталия Игоревна; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1984. – 18л.
298598
  Булавин Л.А. Вывод интегральных уравнений для радиальных функций распределения многокомпонентных смесей на основе масштабного преобразования фазового пространства / Л.А. Булавин, В.М. Сысоев, И.А. Фахретдинов // Теор. и мат. физика, 1997. – № 3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
298599
  Новикова А.С. Вывод как особый тип смысловых отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 133-141. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются отношения вывода как один из видов отношений между языковыми единицами. Анализируется состав компонентов ситуации вывода (виды обоснования, собственно вывод), выделяются и описываются их характерные особенности. Перечисляются ...
298600
  Ягудин Леонид Исаакович Вывод новой шкалы всемирного времени и использование ее для изучения вращения земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Ягудин Леонид Исаакович; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1979. – 11л.
298601
  Сапар А А.Э. Вывод обобщенных уравнений кинетики фотонов и частиц и их применение в астрофизике / А А.Э. Сапар. – Таллин : Валгус, 1985. – 200с.
298602
  Арзуманов А.А. Вывод пучка заряженных частиц из циклотрона с азимутальной вариацией напряженности магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арзуманов А.А.; Объедин. совет Отд-ния физ.-мат. наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
298603
  Алфеев В.С. Вывод пучка тяжелых ионов из 310-см циклотрона ОИЯИ / В.С. Алфеев. – Дубна, 1966. – 17 с.
298604
  Рахманинов И.И. Вывод уравнений движения неизменяемой системы около неподвижной точки. – Оттиск из Универс.Известий. – Киев : В Универс.тип., 1877. – 10с.
298605
  Воронец П.В. Вывод уравнений движения твердого тела, катящагося без скольжения по горизонтальной плоскости / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1901, № 11


  На обл. № 422294 дарственная надпись Косоногову от автора
298606
   Вывод уравнений коллестивной модели Бора-Моттельсона на основе гамильтониана многочастичной задачи. – К, 1971. – 38с.
298607
  Комиссаров А.В. Вывод формул оценки единичного измерения наземными лазерными сканерами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
298608
  Камаев В.Д. Вывоз капитала / В.Д. Камаев. – М., 1959. – 44с.
298609
  Янченко С.Е. Вывоз капитала / С.Е. Янченко. – Минск, 1961. – 52с.
298610
  Крутов И.В. Вывоз капитала / И.В. Крутов. – Саратов, 1965. – 31с.
298611
   Вывоз капитала в 80-е гды: новые тенденции и противоречия. – М, 1986. – 247с.
298612
  Щербаков В.В. Вывоз капитала в системе империализма / В.В. Щербаков. – М., 1966. – 144с.
298613
  Руденко Г.Ф. Вывоз капитала в условиях современного капитализма / Г.Ф. Руденко. – Москва, 1956. – 40с.
298614
  Иконников И.С. Вывоз капитала и внешняя торговля Англии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Иконников И.С.; Министерство внешней торговли СССР. Всесоюзная Академия внешней торговли. – Москва, 1950. – 20 л.
298615
  Оболенский В. Вывоз капитала и рост валютных резервов: влияние на экономику России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 21-30. – ISSN 0131-2227
298616
  Бельчук А.И. Вывоз капитала из Западной Германии / А.И. Бельчук. – М., 1957. – 156с.
298617
  Любский М.С. Вывоз капитала как средство проникновения ФРГ на рынки развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: / Любский М.С.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1966. – 21л.
298618
  Ушаков В.А. Вывоз капитала: воздействие на платежный баланс. / В.А. Ушаков. – М., 1981. – 140с.
298619
  Михайлов Эдуард Вывозим деньги : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 90-93 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
298620
  Майман Р.Р. Вывразительное чтение в системе учебной и внеклассной работы по литературе в школе : Автореф... фканд. пед.наук: / Майман Р. Р.; Лен. гос. пед. ин-т. Каф. метод препод. лит. – Л., 1967. – 22л.
298621
  Кулиш П.О. Выговщына [Виговщина] : Историчне оповидання / Напысав П.О. Кулиш. – Санкт-Петербург : Типогр. Училища глухонемых, 1901. – 26 с. : З портр. Выговського. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – (Благотворительное об-во издания общеполезных и дешевых книг ; № 11)
298622
  Унрух Рейнер Выгода против морали : Досье / Унрух Рейнер, Буртынски Эдвард // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 166-174 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
298623
   Выгодная работа. Трамвай познания // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 60-68 : фото
298624
  Карсон К. Выгодная сделка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 338-344. – ISSN 1130-6545
298625
   Выгодно ли выучиться на врача? // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 3 (608). – С. 27
298626
  Двоскин Сергей Выгодно ли заниматься турбизнесом? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 60-63 : Фото
298627
  Наумов В. Выгодно ли регистрировать интернет-СМИ // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.27
298628
  Просек Джеймс Выгодное соседство : межвидовая дружба / Просек Джеймс, Дубиле Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 126-137 : Фото
298629
  Пахомов Ю. Выгоды и потери Украины от вступления во Всемирную торговую организацию в контексте международного опыта // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-7
298630
  Коган Г.Г. Выгоды концентрации снабжения / Г.Г. Коган. – Волгоград, 1975. – 111с.
298631
   Выгоды кооперирования. – М, 1975. – 128с.
298632
   Выгоды семейного подряда. – Харьков, 1989. – 110с.
298633
   Выголексинский сборник. – М, 1977. – 648с.
298634
  Балюнене А. Выгонка гиацинтов, нарциссов и тюльпанов / А. Балюнене. – Вильнюс, 1967. – 16с.
298635
  Былов В.Н. Выгонка цветочных луковичных растений : Биологические основы / В.Н. Былов, Е.Н. Зайцева; Зайцев Г.Н. – Москва : Наука, 1990. – 240с.
298636
  Черевченко Т.М. Выгонка цветочных растений в закрытом грунте. / Т.М. Черевченко. – К., 1977. – 47с.
298637
  Эглит П П. Выгонка ягод. / П П. Эглит, . – Л., 1958. – 72с.
298638
  Майданский Андрей Дмитриевич Выготский - Спиноза: диалог сквозь столетия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
298639
  Марцинковская Т.Д. Выготский Лев Семенович (1896-1934) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 26-29. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
298640
   Выгрузка из реактора, охлаждение и транспортировкаотработавшего топлива. – М, 1978. – 32с.
298641
  Черфас Б.И. Выгул уток в карповых прудах хозяйства / Б.И. Черфас, Г.А. Зернышко. – М., 1946. – 36с.
298642
  Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном праве / Р.М. Валеев. – Казань, 1976. – 126с.
298643
  Бондарев Н.И. Выдача свидетельств о праве наследования по закону / Н.И. Бондарев. – М, 1963. – 91с.
298644
  Шимелевич С.Я. Выдача свидетельств о признании лица безвестно отсутствующим или умершим. / С.Я. Шимелевич, Н.И. Бондарев. – М., 1961. – 53с.
298645
  Сеппам Т. Выдача современных электронных книг на эстонском языке: опыт Центральной библиотеки Таллина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 17-18. – ISSN 1727-4893


  Таллиннская Центральная библиотека является единственной публичной библиотекой Эстонии, выдающей произведения современной художественной литературы в электронном формате в соответствии с законом об авторском праве.
298646
  Бутовский А.Н. Выдача удостоверения о бедности в порядке 881 статьи устава гражданского судопроизводства : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 195-197
298647
  Никольников Г.Л. Выдающаяся победа ленинской стратегии и тактики. / Г.Л. Никольников. – М, 1968. – 376с.
298648
  Кафтанов С.В. Выдающаяся роль лауреатов Сталинской премии в развити науки и техники в СССР : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / С.В. Кафтанов. – К 10-летию учреждения Сталинских премий. – Москва, 1949. – 40 с.
298649
  Мисабишвили Ш.В. Выдающееся философское прооизведения В.И.Ленина / Ш.В. Мисабишвили. – Сухуми, 1959. – 63с.
298650
  Дудченко И.М. Выдающемуся музыканту, блестящему пианисту, вдумчивому и яркому педагогу Александру Дмитриевичу Иноземцеву посвящаются эти строки // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 221-233.
298651
  Дерюжинский В.Ф. Выдающиеся английские деятели XIX века : Характеристики: Брайса. Лорд Биконсфильд. Гладстон. Парнель. Грин. Фриман. Лорд Актон / [Сост., пер. и авт. предисл.] В.Ф. Дерюжинский, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; Тип. Спб. акц. о-ва "Слово", 1904. – 124 с.
298652
  Еремеева А.И. Выдающиеся астрономы мира / А.И. Еремеева. – М., 1966. – 382с.
298653
  Кобзев М.С. Выдающиеся биологи о педагогике / М.С. Кобзев, Н.А. Горбачев. – Саратов, 1988. – 76с.
298654
  Гехтман Г.Н. Выдающиеся географы и путешественники. / Г.Н. Гехтман. – Тбилиси, 1962. – 308с.
298655
  Швец Г.И. Выдающиеся гидрологические явления на юго-западе СССР / Г.И. Швец; Отв. ред. П.С.Кузин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 244с.
298656
   Выдающиеся деятели науки и техники. – Ростов н/Д, 1948. – 24с.
298657
   Выдающиеся деятели отечественного лесоводства. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат
Вып. 2. – 1950. – 172с.
298658
  Лисичкин С.И. Выдающиеся деятели отечественой нефтяной науки и техники / С.И. Лисичкин. – М., 1967. – 284с.
298659
   Выдающиеся деятели русской культуры о Грузии. – Тбилиси, 1958. – 184с.
298660
   Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. – Москва : Музыка, 1966. – 212 с.
298661
  Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии : (вторая половина ХIХ в.) / А.А. Азатьян; Под ред.Л.Н.Бабушкина. – Ташкент
1. – 1960. – 172с.
298662
  Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии : (вторая половина XIX в.) / А.А. Азатьян; Под ред.Л.Н.Бабушкина. – Ташкент : Учитель
2. – 1966. – 224с.
298663
  Тимохин В.В. Выдающиеся итальянские певцы : очерки / В.В. Тимохин. – Москва : Музгиз, 1962. – 176 с.
298664
  Стомахина Р.И. Выдающиеся люди военно-морского флота нашей Родины / Р.И. Стомахина. – М., 1950. – 44с.
298665
  Бородин А.И. Выдающиеся математики / А.И. Бородин, А.С. Бугай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 653с.
298666
  Мышкис Е.Д. Выдающиеся музыканты нашего времени / Е.Д. Мышкис, А.А. Пономарева. – Ростов -на-Дону, 1972. – 90с.
298667
  Мамедов Х.Г. Выдающиеся общественные и политические деятели Азербайджана в борьбе против религии в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Мамедов Х.Г. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 26 с.
298668
  Коротков И.С. Выдающиеся операции Советской армии в Великой Отечественной войне. / И.С. Коротков. – М., 1948. – 22с.
298669
  Адамов Е.А. Выдающиеся ораторы древнего мира и средних веков / Е.А. Адамов. – Москва, 1961. – 40с.
298670
  Базилевская Н.А. Выдающиеся отечественные ботаники / Н.А. Базилевская. – М., 1957. – с.
298671
   Выдающиеся отечественные ботаники. – М, 1957. – 444с.
298672
  Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б.Н. Мазурмович, И.К. Шульга. – Москва, 1955. – 295с.
298673
  Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б.Н. Мазурмович. – Москва, 1960. – 427с.
298674
  Пугаченкова Г. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Ташкент, 1958. – 292с.
298675
  Пугаченкова Г. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Ташкент, 1960. – 328с.
298676
  Хурсина Ж.И. Выдающиеся педагоги-пианисты Киевской консерватории (1917-1938). / Хурсина Ж.И. – Киев : Муз. Україна, 1990. – 131, [2] с. – Библиогр.: с. 124-132
298677
   Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. – Харьков : Глобус, 1998. – 736с. – ISBN 966-7083-22-5; 966-7021-05-Х
298678
  Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне / С. Голиков. – Ленинград, 1954. – 311 с.
298679
  Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. / С. Голиков. – М, 1952. – 280с.
298680
  Хилльгрубер А. Выдающиеся политики : Отто фон Бисмарк. Меттерних / А. Хилльгрубер, П. Берглар. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5858803814
298681
   Выдающиеся политики. – Минск : Современный литератор, 1999. – 496 с. – (20 век). – ISBN 985-456-063-5
298682
  Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности / Г. Хафнер. – М, 1984. – 311с.
298683
   Выдающиеся просветители. Николай Иванович Пирогов (1810-1881) // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3 обл. – ISSN 1560-7968
298684
   Выдающиеся просветитель-демократ Каюм Насыри. – Казань, 1976. – 216с.
298685
   Выдающиеся путешественники. – Ростов -на-Дону, 1948. – 15с.
298686
   Выдающиеся русские агронамы. – Пенза, 1949. – 52с.
298687
  Перель Ю.Г. Выдающиеся русские астрономы / Ю.Г. Перель. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 216 с.
298688
  Григорьев Д.П. Выдающиеся русские минералоги / Д.П. Григорьев, И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 275с.
298689
  Адамов Е.А. Выдающиеся русские ораторы / Е.А. Адамов. – Москва, 1961. – 64с.
298690
   Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами Гянджеви. – Баку, 1981. – 434с.
298691
  Балезин С.А. Выдающиеся русские ученые химики / С.А. Балезин, С.Д. Бесков. – М, 1953. – 216с.
298692
  Балезин С.А. Выдающиеся русские ученые химики / С.А. Балезин, С.Д. Бесков. – 2-е перераб изд. – М, 1972. – 222с.
298693
  Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги / Н.М. Молева. – М., 1962. – 389с.
298694
  Молева Выдающиеся русские художники-педагоги / Молева, .М. – М., 1991. – 413с.
298695
   Выдающиеся русский химик Н.Н. Зинин. – М, 1962. – 8с.
298696
   Выдающиеся садовод Адам Гребницкий 1857-1941. – Вильнюс, 1962. – 70с. – 37 цветных фотографий в приложении
298697
   Выдающиеся советские генетики : сборник биографических очерков. – Москва : Наука, 1980. – 149 с.
298698
  Суэтин А.С. Выдающиеся советские шахматисты / А.С. Суэтин. – Минск, 1984. – 208с.
298699
   Выдающиеся ученые Геологического комитета - ВСЕГЕИ. – Л, 1982. – 263с.
298700
   Выдающиеся ученые Геологического комитета - ВСЕГЕИ. – Л, 1984. – 275с.
298701
   Выдающиеся ученые горного института, 1773-1948 : Сб. ст., посвящ. 175-летию горного ин-та. – Ленинград
Вып. 1. – 1948. – 95с.
298702
   Выдающиеся ученые горного института, 1773-1948 : Сб. ст., посвящ. 175-летию горного ин-та. – Москва : Металлургиздат
Вып. 2. – 1948. – 132с.
298703
  Ясиевич В.Е. Выдающиеся ученые иженеры-строители Украины / В.Е. Ясиевич. – Киев, 1986. – 110 с.
298704
  Горбачев Н.А. Выдающиеся физики и математиики о философии / Н.А. Горбачев. – Саратов, 1975. – 129с.
298705
   Выдающиеся физики мира. – М, 1958. – 436с.
298706
   Выдающиеся химики и физико-химики. – Л, 1932. – с.
298707
  Волков А.А. Выдающиеся химики миpа : Биогpафический спpавочник / А.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 656с. – ISBN 5060015688
298708
  Мусабеков Ю.С. Выдающиеся химики мира / Ю.С. Мусабеков, А.Я. Черняк. – М., 1971. – 360с.
298709
  Баранецкий О.В. Выдающиеся явления в новейшей литературе о дарвинизме / И.В. Баранецкий. – Печатано по опред. Совета Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печатн. и издат. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 62 с. – Отд.оттиск из Университетских Известий 1903 г.
298710
  Федосов Е.А. Выдающийся авиаконструктор истребителей. 90 лет со дня рождения академика Р.А. Белякова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 7. – С. 648-652. – ISSN 0869-5873
298711
  Кулиев А.А. Выдающийся азербайджанский ученый-путешественник Г.З.Ширвани : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 20л.
298712
  Кансузян М.О. Выдающийся армянский революционный демократ Микаэл Налбандян : Автореф... канд. ист.наук: / Кансузян М.О.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 13 с.
298713
  Малолетова Нина Петровна. Выдающийся борец за мир и коммунизм : К 75-летию со дня рождения Л,И,Брежнева: Рек. билиогр. указ. / Нина Петровна. Малолетова, Якимова Нина Васильевна. – Москва : Книга, 1981. – 64с.
298714
  Ибрагимов С.Д. Выдающийся военачальник Али Ага Шихлинский. (Жизнь и деятельность. 1865-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 32л.
298715
  Леонидов В.В. Выдающийся востоковед Ю.Н. Завадовский // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 221-225. – ISSN 1726-5223
298716
  Бейдик О.О. Выдающийся географ, писатель и путешественник (к 80-летию со дня рождения Б. Б. Родомана) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 298-301
298717
  Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-разведчик Павел Иванович Василенко : (к 125-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 1682-721X
298718
  Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-съёмщик и стратиграф Донбасса Феодосий Николаевич Чернышев (К 160-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 120-123 : фото. – ISSN 0367-4290
298719
  Оноприенко В.И. Выдающийся геолог России : (к 120-летию со дня рождения Б.Л. Личкова) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 2. – С. 167-172. – ISSN 0869-5873


  Борис Леонидович Личков окончил естественное отделение физико-математического фак-та Киевского университета, в 1913 г. он стал лаборантом каф. геологии КУ, которую возглавил после отъезда Н. И. Андрусова в Петербург известный петрограф В. И. Лучицкий.
298720
  Чкуасели И.Г. Выдающийся грузинский педагог Луарсаб Герасимович Боцвадзе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чкуасели И.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18л.
298721
  Озерская Ф.С. Выдающийся деятель партии, крупнейший педагог Н.К. Крупская / Ф.С. Озерская, Н.И. Стриевская. – М., 1964. – 40с.
298722
  Семенова Е.И. Выдающийся деятель русской начальной школы Д.И.Тихомиров : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Е.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Томск, 1962. – 20л.
298723
  Довнар Т.И. Выдающийся европейский памятник права XVI ст. // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – C. 15-27. – ISSN 0202-6342


  В статье дается характерстика важнейшего источника права Великого княжества Литовского - Статута 1538 г.
298724
  Гавристова Т. Выдающийся знаток Китая / Т. Гавристова, С. Шубина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-28. – ISSN 0321-5075


  З.Ф.Леонтьевский - китаевед, ученый, дипломат, коллекционер
298725
  Черноуцан И.С. Выдающийся критик и публицист ленинской школы / И.С. Черноуцан. – Москва, 1975. – 28с.
298726
  Борисенко А.А. Выдающийся математик 20 века // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 125-130.


  Погорелов А. В.
298727
  Ожигова Е.П. Выдающийся математик Владимир Иванович Смирнов / Е.П. Ожигова. – Л., 1986. – 16с.
298728
  Бриткин А.С. Выдающийся машиностроитель XVIII века А.К.Нартов / А.С. Бриткин, С.С. Видонов. – М., 1950. – 184с.
298729
  Аникеев Н.П. Выдающийся мыслитель и поэт Мухаммад Икбал / Н.П. Аникеев. – Москва, 1959. – 32с.
298730
  Пузанов И.И. Выдающийся натуралист И.К.Пачоский / И.И. Пузанов. – Москва, 1965. – 87с.
298731
  Тураев С.В. Выдающийся немецкий поэт Георг Веерт / С.В. Тураев. – Москва : Знание, 1956. – 28 с.
298732
  Мигунова Е.С. Выдающийся отечественный почвовед : к 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого (1865-1940) // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 74-79. – ISSN 0587-2596
298733
  Московкин В.М. Выдающийся отечественный экономист конца ХIХ - начала ХХ века В.Ф. Левитский / В.М. Московкин, В.П. Белик // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 2 (49). – С. 46-59


  О заслуженном профессоре Харьковского Императорского университета ( с 1912 г.) и академике АН УССР ( с 1925 г.) Владимире Фавстовиче Левитском (1854 - 1939 ).Биография и творческий путь.
298734
  Гемп К.П. Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII столетия. / К.П. Гемп. – Ленинград, 1980. – 80с.
298735
  Шаталов Н.Н. Выдающийся педагог, геолог-рудник и металлогенист (к 120-летию профессора П.М.Татаринова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. VII : фото. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
298736
  Шаталов Н. Выдающийся педагог, ученый-геоморфолог и тектонист: К 110-летию академика В.Г. Бондарчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-17. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена гениальному украинскому ученому-геологу, основоположнику нового научного направления, талантливому теоретику и практику академику Владимиру Гавриловичу Бондарчуку в связи с его 110-летием со дня рождения. Рассмотрены основные этапы ...
298737
  Волков А.А. Выдающийся писатель-реалист / А.А. Волков. – Пенза, 1950. – 3-45с.
298738
   Выдающийся подвиг защитников Тулы.. – М, 1977. – 63 с.
298739
   Выдающийся радиолог А.В. Важенин стал академиком // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 87-88. – ISSN 1027-3204


  Вітання.
298740
  Гуляев Ю. Выдающийся радиотехник // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 0869-7078


  Шестого сентября 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения крупнейшего ученого и инженера в обл. радиотехники, радиофизики и информатики Владимира Александровича Котельникова.
298741
  Зигель Ф.Ю. Выдающийся русский астроном Ф.А. Бредихин / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1953. – 40 с.
298742
  Петров В.С. Выдающийся русский биолог К.Ф.Рулье. (1814-1858) / В.С. Петров. – М., 1949. – 82с.
298743
  Щербакова А.А. Выдающийся русский ботаник-эволюционист А.Н.Бекетов / А.А. Щербакова. – Москва, 1952. – 32с.
298744
  Баранов П.А. Выдающийся русский ботаник Андрей Николаевич Бекетов / П.А. Баранов. – Москва, 1952. – 38с.
298745
  Шипилов И.Ф. Выдающийся русский военный летчик П.Н.Нестеров. / И.Ф. Шипилов. – М., 1951. – 24с.
298746
  Акрамов Н.М. Выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд / Н.М. Акрамов. – Душанбе, 1963. – 112с.
298747
  Архангельская А.И. Выдающийся русский живописец В.Г. Перов / А.И. Архангельская. – Москва, 1957. – 22с.
298748
  Пилявский В.И. Выдающийся русский зодчий В.П.Стасов / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1951. – 30 с.
298749
  Марков А.Н. Выдающийся русский изобретатель / А.Н. Марков. – Горький, 1951. – 28с.
298750
  Федоров В.Ф. Выдающийся русский летчик-новатор П.Н.Нестеров (1887-1914 гг.) / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 24с.
298751
  Калашников В.В. Выдающийся русский механик судостроитель В.И. Калашников. Биограф. очерк / В.В. Калашников, М.Е. Шехтер. – М., 1950. – 92с.
298752
  Далинин Ю. Выдающийся русский мыслитель // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 10 (115). – С. 27-28
298753
  Раскин Н.М. Выдающийся русский техник-новатор И.П.Кулибин. / Н.М. Раскин. – Л., 1951. – 40с.
298754
  Лучининов С.Т. Выдающийся русский ученый-кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов. / С.Т. Лучининов. – Л., 1955. – 38с.
298755
  Мовчан В.А. Выдающийся русский ученый-рыбовод О.А.Гримм / В.А. Мовчан, Н.П. Ярмошенко, 1956. – 8с.
298756
  Ашурков Е.Д. Выдающийся русский ученый А.Г. Полотебнов / Е.Д. Ашурков. – Москва, 1953. – 32 с.
298757
  Соболев С.С. Выдающийся русский ученый академик В.Р. Вильямс / С.С. Соболев. – М, 1950. – 20с.
298758
  Мясищев В.Н. Выдающийся русский ученый В.М.Бехтерев. / В.Н. Мясищев. – Москва, 1953. – 32с.
298759
  Воронцов Д.С. Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский / Д.С. Воронцов. – Київ, 1953. – 44с.
298760
  Васильев Л.Л. Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский. / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1952. – 27с.
298761
  Воронцов Д.С. Выдающийся русский физиолог Н.Е.Введенский / Д.С. Воронцов. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1953. – 44с.
298762
  Русинов В.С. Выдающийся русский физиолог Николай Евгеньевич Введенский / В.С. Русинов. – Москва, 1952. – 32с.
298763
  Найда С.Ф. Выдающийся русский флотоводец - адмирал П.С.Нахимов / С.Ф. Найда. – Москва, 1952. – 32с.
298764
  Зверев Б.И. Выдающийся русский флотоводец П.С.Нахимов / Б.И. Зверев. – Смоленск, 1955. – 88с.
298765
  Кузнецова А.Г. Выдающийся русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков / А.Г. Кузнецова. – Саранск, 1954. – 28с.
298766
  Шостоковский М.Ф. Выдающийся русский химик-органик Алексей Евграфович Фаворский / М.Ф. Шостоковский. – М., 1950. – 24с.
298767
  Платэ А.В. Выдающийся русский хмик В.В.Марковников / А.В. Платэ. – Москва, 1950. – 20с.
298768
  Синельников Р.Д. Выдающийся советский анатом Владимир Петрович Воробьев / Р.Д. Синельников. – Москва, 1952. – 52с.
298769
  Сенюков В.М. Выдающийся советский геолог академик И.М. Губкин / В.М. Сенюков. – Москва : Правда, 1950. – 22с.
298770
  Галинис В. Выдающийся советский литовский писатель Пятрас Цвирка / В. Галинис. – Москва, 1961. – 32 с.
298771
  Руднева Е.И. Выдающийся советский педагог Н.К.Крупская. / Е.И. Руднева. – М., 1956. – 26с.
298772
  Скобелев Выдающийся советский писатель А.С.Неверов. Жизнь и творчество. / Скобелев, ВП. – Куйбышев, 1961. – 32 с.
298773
  Тростников В.Н. Выдающийся советский ученый А.А. Фридман / В.Н. Тростников. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
298774
  Артоболевский И.И. Выдающийся советский учёный и общественный деятель С.И. Вавилов / И.И. Артоболевский. – Москва, 1951. – 48 с.
298775
  Шпольский Э.В. Выдающийся советский ученый С.И.Вавилов (1891-1951) / Э.В. Шпольский. – Москва, 1956. – 40 с.
298776
  Кузнецов В.И. Выдающийся советский физико-химик Н.С. Курнаков / В.И. Кузнецов. – М., 1982. – 64с.
298777
  Карапетян С.К. Выдающийся советский физиолог : (о Асратяне Э.А.) / С.К. Карапетян, 1963. – С. 3-10. – Отд. оттиск
298778
  Шаталов Н.Н. Выдающийся стратиграф и палеонтолог Леонид Сигизмундович Либрович (К 125-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С.115-118 : фото. – ISSN 0367-4290
298779
  Белозоров С. Выдающийся ученый-географ Г.И.Танфильев / С. Белозоров. – Одесса, 1957. – 42
298780
  Худайбердиев Р. Выдающийся ученый-геолог. Об Х.М.Абдуллаеве. / Р. Худайбердиев, М. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 52с.
298781
  Сычева С.А. Выдающийся ученый - естествоиспытатель и эволюционист - Ростислав Сергеевич Ильин : (к 120-летию со дня рождения) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 93-102 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
298782
  Донской А.Н. Выдающийся ученый Украины (К100-летию со дня рождения академика Н.П. Семененко) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 123-124 : фото. – ISSN 0367-4290
298783
  Мгалоблишвили Л.И. Выдающийся ученый, инженер-металлург и математик-профессор Г.Н. Николадзе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 10. – С. 10-18.


  Дана краткая характеристика жизни и деятельности проф. Г.Н. Николадзе, его роли в развитии в Грузии металлургической и химич. промышленности.
298784
   Выдающийся ученый, руководитель, новатор // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 90-91. – ISSN 0131-7741


  К 80-летию академика НАН Украин А.И. Амоши.
298785
  Дивногорцев А.Л. Выдающийся ученый, специалист, педагог // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-38. – ISSN 1560-7968


  Микола Семенович Карташов, видатний бібліотекознавець
298786
  Таций В.Я. Выдающийся ученый, энергичный человек, талантливый организатор науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 376-377. – ISBN 978-966-458-725-6


  Грищенко Валентин Иванович - украинский и советский учёный, акушер-гинеколог, криобиолог, криомедик, педагог, академик НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор. Академик академии наук технологической кибернетики Украины и Нью-Йоркской академии ...
298787
  Баровский В.А. Выдающийся химик-аналитик / В.А. Баровский, И.А. Тарковская // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 33-55


  Анатолий Кириллович Бабко.
298788
  Шубладзе Л.И. Выдающийся швейцарский патриот Ульрих Цвингли. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Шубладзе Л.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
298789
  Захарченко В.И. Выдающийся экономист ХХ века (К 100-летию со дня рождения В.В. Леонтьева) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-100. – ISSN 0374-3896
298790
  Макаров В. Выдающийся экономист, выросший из великого математика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-50. – ISSN 0042-8736


  К 100-летию со дня рождения Леонида Канторовича, пока единственного в России лауреата Нобелевской премии в области экономики.
298791
  Тягунова М.М. Выдающийся языковед и неутомимый организатор // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 54-59


  К 100-летию со дня рождения академика И.К. Белодеда
298792
  Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – Москва, 1978. – 104с.
298793
  Вольф Выдворение, или Кто убил Махмута Первера? : роман / Клаус-Петер Вольф ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Радуга, 1990. – 240 с. – В изд. также: Паккис / Халид Хуссейн. – ISBN 5-05-002539-7
298794
  Скварук В.И. Выделеине мукоидных соединений стенкой рубца крупного рогатого скота. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Скварук В.И.; АН УССР.Ин-т биохимии. – К, 1968. – 24л.
298795
   Выделение агроклиматических ареалов для оптимального возделывания сельскохозяйственных культур в границах природно-сельскохозяйственного районирования территории России / Д.С. Булгаков, Д.И. Рухович, Е.А. Шишконакова, Е.В. Вильчевская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1118-1130 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
298796
  Балдан Суйдин Выделение азотистых веществ железами сычуга овец в периоды суягности и лактации. : Автореф... канд. биол.наук: / Балдан Суйдин; Алма-Ат.зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 15л.
298797
  Ушакова Т.А. Выделение ауренина и изучение его строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Ушакова Т.А.; МГУ. – Москва, 1971. – 16л.
298798
  Чамин Н.Н. Выделение белков в виде индивидуальных химических соединений методами контролируемого высаливания, селективной экстракции и хроматографии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чамин Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
298799
  Маль С.С. Выделение воднорастворимых соедиений из продуктов газификации низинного торфа : Автореф... канд. техн.наук: / Маль С.С.; Акад. наук Белорус. ССР. Отд-ние физ.-мат. и техн. наук. – Минск, 1956. – 20л.
298800
  Устиновщиков Ю.И. Выделение второй фазы в твердых растворах. / Ю.И. Устиновщиков. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – ISBN 5-02-005880-7
298801
  Александрова М.В. Выделение высших спиртов из отходов оксосинтеза методом жидкостной экстракции : Автореф... канд. техн.наук: / Александрова М. В.; Моск. ин-т тонкой хим. технол. им. М. Ломоносова, каф. хим. и техн. основн. органа синтеза. – М., 1966. – 12л.
298802
  Сагаченко Т.А. Выделение гетороаточных соединений нефти путем комплексообразования с тетрахлоридом титана : Автореф... канд. ихм.наук: 02.00.13 / Сагаченко Т. А.; Том.ГУ. – Томск, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
298803
  Вайнтрауб И.А. Выделение глобулинров семян некоторых бобовых растений и определений N-концевых аминокислот как метод их характеристики. : Автореф... Канд.хим.наук: / Вайнтрауб И.А.; Ком.высш.и сред.образования при Совете Министров Молдав.ССР. – Кишинев, 1962. – 22л.
298804
  Гонтовая Л.И. Выделение глубинных разломов методом ГСЗ. (На примере сев.-зап. части Укр. щита) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Гонтовая Л.И.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1972. – 18л.
298805
  Черный Д. Выделение городов в самостоятельные земские единицы: причины обострения противостояния городов и земств накануне Первой мировой войны // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 220-227. – (Історичні науки ; № 8)
298806
   Выделение дейтерия из водорода методом глубокого охлаждения. – Москва : Атомиздат, 1961. – 150 с.
298807
  Щербаков С.С. Выделение дрожжами в процессе брожения глютатиона и его влияние на белки роста : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Щербаков С.С.; МВ и ССО РСФСР.Моск.технолог.ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1974. – 30л.
298808
  Козлов А.В. Выделение и биохимическое исследование ДНП Escherichia coli : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 093 / Козлов А.В. ; АН СССР. – Ленинград, 1970. – 18 c.
298809
   Выделение и идентификация железовосстанавливающих бактерий и оценка их роли в доступности железа в карбонатных почвах / Н. Гхорбанзадех, А. Лакзиан, Г.Х. Хагхниа, А.Р. Карими // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1490-1497 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
298810
  Вербиленко С.В. Выделение и изучение аминопептида плесневого гриба. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Вербиленко С.В.; АН УССР. – К., 1981. – 26л.
298811
  Киселева Н.В. Выделение и изучение вирусов от больных гепатитом людей и животных в Туркменской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева Н.В.; АМН СССР. – Ашхабад, 1967. – 16л.
298812
  Дрыгин Ю.Ф. Выделение и изучение комплексов ДНК с пептидами и бактериальной мембраной : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Дрыгин Ю.Ф.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1971. – 20л.
298813
  Халимова Л.А. Выделение и изучение нового антагониста рода Pseudomonas, обладающего антифунгидным действимем. : Автореф... Канд.биол.наук: / Халимова Л.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Ташкент, 1964. – 17л.
298814
   Выделение и изучение пигментных мутантов у синезеленой водоросли : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Жевнер В. Д,; Жевнер В.Д. ; МГУ , Биол.-почв. фак. , Каф. генетики. – Москва, 1966. – 28 с.
298815
  Кириллов С.В. Выделение и изучение промежуточных соединений биосинтеза белка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов С.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1967. – 13л.
298816
  Мухаметжанов М.Н. Выделение и изучение сесквитерпеновых лактонов из некоторых растений семейсва сложноцветных. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Мухаметжанов М.Н.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
298817
  Чугунов П.В. Выделение и изучение сесквитерпеновых лактонов из некоторых растений семейства сложноцветных : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Чугунов П.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 29л.
298818
  Елисеева Ю.Е. Выделение и изучение специфичности и свойст новой протеиназы-карбоксикатепсина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеева Ю.Е.; АМН СССР. – М, 1964. – 15л.
298819
  Хохлова Л.П. Выделение и изучение энергетических функций митохондрий растений: метод. разработки. / Л.П. Хохлова. – Казань, 1988. – 24с.
298820
  Старобинец А.Е. Выделение и интерпретация дифрагированных и квази-дифрагированных волн / А.Е. Старобинец. – М., 1988. – 191с.
298821
  Иванова Е.А. Выделение и исследование дикарбоновых кислот из фракции С17-С20 синтетических жирных кислот и пути применения их в промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Иванова Е.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по переработке нефти. – М., 1969. – 26л.
298822
  Игнатов В.И. Выделение и исследование ДНК : Метод. пособие к спецпрактикуму "Биохимические методы исследования", для студ. 4-5 курсов биол. ф-та СГУ / В.И. Игнатов, Ю.А. Попов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 12 с.
298823
  Асатов И.А. Выделение и исследование пептидов, щелочных белков и альбуминов семян маша, сои и некоторых бобовых. : Автореф... наук: / Асатов И.А.; Ташк. гос. унив. им.В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
298824
  Шутилова Н.И. Выделение и исследование пигмент-белковолипидных комплексов фотосистемы 1 и фотосистемы 2 хлоропластов гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шутилова Н.И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
298825
  Музычкина Р.А. Выделение и некоторые превращения природных производных антрахинона : Автореф... канд. хим.наук: / Музычкина Р.А.; Каз. гос .ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 14л.
298826
  Хайлова Л.С. Выделение и некоторые свойства декарбоксилазного компонента пируватдегидрогеназы из грудной мышцы голубя. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Хайлова Л.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
298827
  Заставная Т.С. Выделение и некоторые свойства протеиназы Bacterium Proteus vulgaris : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Заставная Т.С. ; Рост. гос. ун-т , Каф. биол. химии. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19 с.
298828
  Быкова Л.М. Выделение и некоторые свойства рецепторов тимоцитов, ответственных за розеткообразование и связывние. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.36 / Быкова Л.М.; Киев.мед.ин-т. – К, 1983. – 23л.
298829
  Волкова Е.А. Выделение и определение олеандрина при судебнохимическом исследовании биоматериала : Автореф... кандидата фармацевтическихнаук: / Волкова Е.А.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Харьков, 1964. – 11л.
298830
  Ващенко В.А. Выделение и оценка коллекторов нефти и газа в Приленском нефтегазоносном районе : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.131 / Ващенко В.А.;. – Иркутск, 1970. – 18л.
298831
  Рышка Ф.Ю. Выделение и первичное изучение липотропина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Рышка Ф. Ю. ; АН СССР , Ин-т хим. природ. соединений. – Москва, 1965. – 23 с.
298832
  Липштц А. Выделение и разрушение гонадотропных гормонов / А. Липштц. – 389с.
298833
  Кезите С. Выделение и расположение значений слова в "Словаре литовского языка" АН Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кезите С. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 15 с.
298834
  Гусева М.К. Выделение и свойства D-глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы из скелетных мышц крысы. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Гусева М.К.; МГУ. – М, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
298835
  Ци Ч.-У. Выделение и свойства ацилазы 1 : Автореф... канд. биол.наук: / Ци Ч.-У.; АМН СССР, Ин-т биологич. мед. хим. – М., 1958. – 16л.
298836
  Пилявская Анна Соломоновна Выделение и свойства карбоксипептидазы. Areptomuces griseus : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Пилявская Анна Соломоновна ; АН УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1977. – 23 с.
298837
  Кок И.П. Выделение и свойства нуклеиновых кислот насекомых. : Автореф... Доктора биол.наук: / Кок И.П.; АН УССР. – К, 1969. – 44л. – Бібліогр.:с.41-44
298838
  Гальченко Валерий Федорович Выделение и свойства облигатно метанотрофных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Гальченко Валерий Федорович; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
298839
  Акименко В.К. Выделение и свойства растворимой АТФазы митохондрий сердца быка : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Акименко В.К. ; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – Москва, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19
298840
  Тютерев С.Л. Выделение и фракционирование рибонуклеиновых кислот растений : Автореф... канд. биол.наук: / Тютерев С.Л.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 20л.
298841
  Малова Екатерина ЛЬвовна Выделение и характеристика белка-ингибитора сериновых протеиназ из клубней картофеля : Автореф... кадн. биол.наук: 03.00.04 / Малова Екатерина ЛЬвовна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
298842
  Поцелуева М.М. Выделение и характеристика мембраноактивных гликопротеинов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Поцелуева М.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1980. – 27л.
298843
  Азарашвили Тамара Сергеевна Выделение и характеристика Са2+ - транспортирующих гликопротеинов митохондий печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Азарашвили Тамара Сергеевна; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1981. – л.
298844
  Виха Г.В. Выделение и характеристика субстрактной специфичности N-ацетил-бета-D-глюкозаминидаз эпидидимиса хряка. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Виха Г.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1971. – 25л.
298845
  Розенфельд Г.С. Выделение и химическая очистка некотоырх характреных метаболитов : Автореф... канд. хим.наук: / Розенфельд Г. С.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1963. – 16л.
298846
  Драник Л.И. Выделение и химическое изучение полифенольных соединений артишока : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Драник Л.И.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
298847
  Курганский В.Н. Выделение карбонатных пород нижневизейских отложений по данным промысловой геофизики в пределах ДДВ / В.Н. Курганский, В.В. Храпак // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 23-25. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 5)
298848
  Чхаидзе Альбина Ноевна Выделение катехинов чая из препарата витамина Р и изучение их некоторых физико-химических и биологических свойств : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чхаидзе Альбина Ноевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 20л.
298849
  Назаров Н.М. Выделение кислорода водорослями в длинноволновой области спектра и кислородный обмен : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назаров Н.М. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 31с. – Бібліогр.:с.30-31
298850
  Рыбаков Д.С. Выделение критериев поиска вуза как важнейший аспект проектирования и реализации эффективной информационно-поисковой системы вузов / Д.С. Рыбаков, В.А. Губкин // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 11 (229). – С. 84-86. – ISSN 0234-0453
298851
  Янковский Борис Андреевич Выделение лигнина с помощью ультразвука и исследование его свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Янковский Борис Андреевич; АН УзССР. Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.18
298852
  Сухотин Б.В. Выделение морфем в текстах без пробелов между словами / Б.В. Сухотин; Зализняк А.А. – Москва, 1984. – 97с.
298853
  Галоян А.А. Выделение новых биологически активных соединений из гипоталамо-нейрогипофизарной системы. / А.А. Галоян, 1963. – С. 3-18
298854
  Кузьменко Н.А. Выделение омонимов из семантической структуры английских многозаначных слов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузьменко Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
298855
   Выделение оптимальной совокупности подпрограмм из основной программы работы системы защиты информации / В.А. Хорошко, Н.Ф. Казаков, Г.А. Сирченко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 138-142
298856
  Шестов Н.С. Выделение оптических сигналов на фоне случайных помех / Н.С. Шестов. – Москва : Советское радио, 1967. – 347 с.
298857
  Санадзе Г.А. Выделение растениями летучих органических веществ / Г.А. Санадзе. – Тбилиси, 1961. – 94с.
298858
  Санадзе Г.А. Выделение растениями летучих органических веществ / Г.А. Санадзе. – Тбилиси, 1961. – 94с.
298859
  Борисов Б.А. Выделение сейсмоопасных зон в Альпийской складчатой области ( по геологическим данным) / Б.А. Борисов, Г.И. Рейснер, В.Н. Шолпо. – Москва : Наука, 1975. – 139с.
298860
  Вайнштейн Л.А. Выделение сигналов на фоне случайных помех / Л.А. Вайнштейн, В.Д. Зубаков. – Москва : Советское радио, 1960. – 447 с.
298861
  Пасечник М.Н. Выделение синоптических районов европейской территории СССР / М.Н. Пасечник, С.В. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 67-69. – (Астрономия ; вып. 29)


  В результате корреляционного анализа рядов наблюдений аномалий среднемесячной температуры воздуха 62 станций европейской территории СССР выделен 21 синоптический район. Полученные данные будут использованы при долгосрочном прогнозировании.
298862
  Демидович О.А. Выделение слабых геофизических аномалий статистическим способом / О.А. Демидович. – Москва : Недра, 1969. – 112с.
298863
  Арешидзе Т.В. Выделение сурьмы ализариновым красным С. : Автореф... канд. хим.наук: / Арешидзе Т.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 28л.
298864
  Тривоженко Б.Е. Выделение трендов временных рядов и потоков событий. / Б.Е. Тривоженко. – Томск, 1989. – 284с.
298865
  Петрунь Н Выделение углекисловты через кожу человека при высоких температурах воздуха : Дис... канд. биол.наук: / Петрунь Н, М.; Физиол. отд. Киевк. НИИ гигиены труда и профзаб. – К., 1952. – 239л. – Бібліогр.:л.220-238
298866
  Петрунь Н.М. Выделение углекислоты через кожу человека при высокой температуре воздуха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Петрунь Н.М. ; Киевский ин-т гигиены труда и профзаболеваний. Физиологический отдел. – Киев, 1952. – 15 с.
298867
  Петрунь Н.М. Выделение углекислоты через кожу человека при высокой температуре воздуха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Петрунь Н.М. ; Киевский ин-т гигиены труда и профзаболеваний. Физиологический отдел. – Киев, 1952. – 15 с.
298868
  Осипов А.Ф. Выделение углерода с поверхности почвы спелого сосняка черничного средней тайги Республики Кома // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 8. – С. 982-990 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
298869
  Сергатюк А.Ф. Выделение угольных пластов и оценка их качества по данным промыслово-геофизических исследований в Чистяковском районе Донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Сергатюк А.Ф. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1959. – 20 с.
298870
  Белопольская А.Р. Выделение формальных лингвистических признаков как основы для построения алгоритмов. (На материале немецкого языка) : Автореф... канд. филологич.наук: / Белопольская А.Р.; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та языкознания. – Л., 1971. – 24л.
298871
  Синилова Н.Г. Выделение чистых алкалоидов из спорыньи ржи. : Автореф... канд. хим.наук: / Синилова Н.Г.; Гос. ком. высш. и ССО Сов. Мин ЭССР. Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
298872
  Авдеев В.Г. Выделение ядер ткани головного мозга, изучение их состава и интенсивности обновления белков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Авдеев В.Г. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 14 с.
298873
  Тютяев Игорь Николаевич Выделение, анализ и исследование физико-химических свойств бисэтилбензолмолибдена и его гомологов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тютяев Игорь Николаевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 17л.
298874
  Кирсис В.Х. Выделение, кинетическое изучение и иммобилизация ряда ферментов из Aspergillus Terreus / Кирсис В.Х. – Москва, 1980. – 19 л.
298875
  Проскуряков М.Т. Выделение, очистка и изучение свойств химотрипсиногена из пожелудочной железы свиней. : Автореф... канд. биол.наук: / Проскуряков М.Т.; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1966. – 18л.
298876
  Сафаров Н.С. оглы Выделение, очистка и изучение физико-химических свойств гуанозин-3", 5"-- монофосфат -- зависимой протеинкиназы : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Сафаров Н. С. оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 17 с.
298877
  Сафаров Нияз Сабир оглы Выделение, очистка и изучение физико-химических свойств гуанозин -3, -5-монофосфат-зависимой протеинкиназы : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сафаров Нияз Сабир оглы; АН АзерССР. Биологический центр. – Баку, 1982. – 121л. – Бібліогр.:л.101-121
298878
  Матвеева Л.Н. Выделение, очистка и некоторые свойства сукцинил-КоА-синтетазы из грудной мышцы голубя : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Матвеева Л.Н.; Биолого-почвенный фак-т. – М., 1970. – 20л.
298879
  Аббаслы Азери Алекпер оглы Выделение, очистка и некоторые физико-химические свойства глутатионпероксидазы эритроцитов человека : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Аббаслы Азери Алекпер оглы ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1983. – 17 с. вкл. обл. – Библиогр.: 13 назв.
298880
  Шаркова Е.В. Выделение, очистка и свойства ацетил-КоА-синтезы из сердца кролика. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Шаркова Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 14л.
298881
  Артение В. Выделение, очистка и свойства холенацетилазы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Артение В. ;. – Москва, 1966. – 18 с.
298882
  Кениня В.А. Выделение, очистка и характеристика ингибиторов трипсина и химотрипсина из Ascaridia Gall : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Кениня В.А.; Всесоюзн. акад. с.-х. наук. Всесоюзн. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 18л.
298883
  Глемжене И.И. Выделение, очистка и характеристика свойств липоатдегидрогеназы сердечной мышцы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Глемжене И.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
298884
  Богаутдинов З.Ф. Выделение, свойства и механизм действия внеклеточной нуклеазы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богаутдинов З.Ф. ; Казан. ГУ. – Казань, 1964. – 17 с.
298885
  Фейгина М.М. Выделение, структура и регуляторные свойства пируватдегидрогеназного комплекса из грудной мышцы голубя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Фейгина М.М.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1973. – 24л.
298886
  Ле З.З. Выделение, фракционирование и установление аминокислотного состава белков риса Вьетнама : Автореф... канд. хим.наук: / Ле З. З.; МГУ, Хим. фак. – М., 1965. – 14л.
298887
  Виха И.В. Выделение, характеристика и ферментативные свойства текстикулярной гиалуронидазы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Виха И.В.; Ин-т химии природных соединений. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27
298888
  Рощина В.Д. Выделительная функция высших растений. / В.Д. Рощина, В.В. Рощина. – М, 1989. – 213с.
298889
  Войнова Галина Станиславовна Выделительное ударение (accent d"insistanсe) в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Войнова Галина Станиславовна; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
298890
  Войнова Галина Станиславовна Выделительное ударение (accent d"insistanсe) в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Войнова Галина Станиславовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 15 с.
298891
  Войнова Галина Станиславовна Выделительное ударение (accent dinsistane) в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Войнова Галина Станиславовна; КГУ. – К., 1980. – 17л.
298892
  Войнова Г.С. Выделительное ударение в современном французском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.05 / Войнова Г.С. ; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – 139 с.
298893
  Гусев Г.П. Выделывание кальция и магния почкой позвоночных животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Гусев Г.П.; АН СССР. – Л, 1969. – 15л.
298894
  Горячая Ю. Выдержки из доклада Национального института стратегических исследований на круглом столе 9 апреля 2010 года "Евроинтеграционная стратегия : новые возможности для Украины" / Ю. Горячая, С. Гцал, Е. Мыкал // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 15 (133). – С. 20-23
298895
   Выдержки из мирового экономического обзора за 1957 год, 1958. – с.
298896
  Надь И. Выдержки из речи Председателя Совета Министров ВНР академика Имре Надь на годичном собрании Академии Наук Венгрии 14 июня 1954 г. / И. Надь. – Венгрия, 1954. – 15 с.
298897
  Юргенсон П.Б. Выдра / П.Б. Юргенсон. – М, 1931. – 27с.
298898
  Уильям Г. Выдра по имени Тарка : Ее радостная жизнь и ее смерть в долине двух рек / Г. Уильям. – Москва : Мир, 1979. – 199с.
298899
  Константинов А. Выдумщик : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 413, [3] с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-0794-3
298900
  Суханова С.Н. Выдумщица / С.Н. Суханова. – Симферополь, 1961. – 99с.
298901
  Логачев В.С. Выедание икры и личинок рыб Черного моря как одна из причин их элиминации. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Логачев В.С.; АН УССР.Ин-т.биологии. – Севастополь, 1981. – 26л. – Бібліогр.:с.26
298902
  Левина А.М. Выездка спортивной лошади / А.М. Левина. – М, 1955. – 100с.
298903
   Выездная научная сессия комиссии по охране природы Академии наук Грузинской ССР, посвященная вопросам охраны природы Абхазской АССР. – Сухуми, 1969. – 32с.
298904
  Черняк В.Л. Выездной / В.Л. Черняк. – Москва, 1991. – 206 с.
298905
   Выездной пленум отделения животноводства ВАСХНИЛ 29 июля - 1 августа 1960 г.. – Москва, 1960. – 12 с.
298906
   Выездной туризм - 2009: экономия во всем : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-29 : Фото. – ISSN 1998-8044
298907
  Полубинский В.И. Выездные заседания исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся. / В.И. Полубинский, А.Г. Зацепин. – М., 1961. – 48с.
298908
  Фалькович М.И. Выемчатокрылые моли (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE),выведенные из гусениц,собранных в пустыне Кызылкум, с описанием новых видов // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 113-147
298909
  Блинова З.П. Выживаемость Ascochyta cucumeris Fautr et Ronn в защищенном грунте и биологическое обоснование мер борьбы с аскохитозом огурца. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Блинова З.П.; МГУ. – М, 1974. – 25л.
298910
  Минасян С.М. Выживаемость и белковый обмен сыворотки крови облученных животных при комбинированном применении костного мозга и микроэлементов : Автореф... канд. биол.наук: / Минасян С.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 26л.
298911
  Скворцов Выживаемость и индикация патогенных микробов во внешней среде. / Скворцов, Киктенко, В.Д. Кучеренко. – М., 1960. – 351с.
298912
  Скворцов В.В. Выживаемость и индикация патогенных микробов во внешней среде. / В.В. Скворцов. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 360с.
298913
   Выживаемость облученных клеток млекопитающих и репарация ДНК. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с.
298914
  Воронкевич И.В. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе / И.В. Воронкевич; Мишустин Е.Н. – Москва : Наука, 1974. – 270с.
298915
   Выживает сильнейший. Звери-хищники. Съешь меня, если сможешь / Швегерль Кристиан, Харф Райнер, Ауф, дем Кампе Йорн // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 40-55 : фото. – ISSN 1029-5828
298916
  Корженевская Тамара Георгиевна Выживание и деструкция в темноте облигатно фототрофной синезеленой водоросли Anabaena variabilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Корженевская Тамара Георгиевна; МГУ. Биол. фак. – М., 1975. – 23л.
298917
  Веллинс Р. Выживание и процветание в настоящих экономических условиях / Р. Веллинс, С. Митчелл // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 6. – С. 10-20
298918
   Выживут ли земляне?. – Москва : Прогресс, 1989. – 194 [ 1 ]с. – ISBN 5-01-001940-Х
298919
  Гороховский А.А. Выжигание провала в неоднороднро уширенных спектрах примесных полекул : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Гороховский А. А.; Ин-т физики в ЭССР. – Тарту, 1979. – 16л.
298920
   Выжить в солончаковой пустыне : детский мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 40 : Фото. – ISSN 1029-5828
298921
  Кубатьян Григорий Выжить в Тибете. На велосипедах по Гималаям - 1 : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 110-133 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
298922
  Шэ Выжить на последнем рубеже : Поселок / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 118-122 : Фото. – ISSN 1029-5828
298923
   Вызваленне Белерусі. – Мінськ, 1974. – 144с.
298924
  Рутман Э.М. Вызванные потенциалы в психологии и психофизиологии / Э.М. Рутман. – М, 1979. – 216с.
298925
  Мантейфель Ю.Б. Вызванные потенциалы зрительного центра среднего мозга амфибий. / Ю.Б. Мантейфель. – М., 1974. – 175с.
298926
  Полянский В.Б. Вызванные потенциалы зрительной коры кролика и их связь с импульсной активностью нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Полянский В.Б. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 11 с.
298927
  Симерницкая Э.Г. Вызванные потенциалы коры больших полушарий человека как показатель специфики выполняемой деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: / Симерницкая Э.Г.; МГУ. Ф-ет психологии. – М., 1967. – 15л.
298928
  Шагас Ч. Вызванные потенциалы мозга в норме и патологии / Ч. Шагас. – М, 1975. – 316с.
298929
  Шагас Ч. Вызванные потенциалы мозга в норме и патологии. / Ч. Шагас. – М., 1975. – 316с.
298930
  Федорова Л.Д. Вызванные потенциалы слуховой зоны коры и заднего чтверохолмия в условиях повышенного содержания в организме гидрокортизона. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Федорова Л.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 20л.
298931
  Гмыря-Нови Вызванные потенциалы слуховой области коры головного мозга собаки при длительном хроническом исследовании : Автореф... д-ра биол.наук: / Гмыря-Нови В.А.; АН УССР. Объединен. совет биол. наук. – К., 1968. – 36л.
298932
  Гмыря-Нови Вызванные потенциалы слуховой области коры головного мозга собаки при длительном хроническом исследовании : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гмыря-Нови В.А. ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1968. – 35 с.
298933
  Сирота М.Г. Вызвання локомоция кошки в условиях хронического эксперимента. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Сирота М.Г.; АН СССР.Ин-т проблем передачи информации. – М, 1973. – 34л.
298934
  Зверев А.В. Выздоровление / А.В. Зверев. – М., 1982. – 286с.
298935
  Пшеничников В.А. Выздоровление: сб. / В.А. Пшеничников. – Челябинск, 1990. – 349с.
298936
  Брежнев А.П. Вызов / А.П. Брежнев. – М, 1987. – 207с.
298937
  Храмчихин А. Вызов "Поднебесной" // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 66-79. – ISSN 0869-44435


  "Китайське чудо" - загроза для Росії
298938
  Сеттон О.Г. Вызов атмосферы / О.Г. Сеттон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 238с.
298939
  Губенья Аббе Вызов брошен / Губенья Аббе. – М, 1982. – 48с.
298940
   Вызов брошен. – М, 1983. – 416с.
298941
  Семенов Л.П. Вызов брошен. / Л.П. Семенов. – Х.К., 1932. – 104с.
298942
  Соснов А. Вызов для вузов. Высшей школе необходимо прислушаться к экономике. Завершился ежегодный Санкт-Петербургский образовательный форум // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 25 апреля (№ 17). – С. 6


  Завершился ежегодный Санкт-Петербургский образовательный форум, который уже десятый раз проводился Комитетом по науке и высшей школе правительства города при участии Совета ректоров вузов, Совета директоров средних специальных учебных заведений, Союза ...
298943
  Кунчий Л.В. Вызов капитала - основное средство внешнеэкономической экспансии США после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Кунчий Л.В.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1961. – 18л.
298944
  Солодовников В.Г. Вызов капитала / В.Г. Солодовников. – М., 1957. – 247с.
298945
  Солодовников В.Г. Вызов капитала и его особенности после второй мировой войны / В.Г. Солодовников. – М., 1959. – 64с.
298946
  Иванова В.П. Вызов капитала из США в страны Западной Европы на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванова В.П.; КИНХ. – К., 1967. – 20л.
298947
  Мошковский А.И. Вызов на дуэль / А.И. Мошковский. – М, 1965. – 160с.
298948
  Хойбнер Т. Вызов неприкаянных / Т. Хойбнер. – М., 1990. – 301с.
298949
  Кривоносова Е.Г. Вызов перемен: информационно-образовательная среда современного вуза // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 24-27


  Каким должна быть библиотека инновационного вуза? Самой инновационной! О своих разработках рассказывает Евгения Гавриловна Кривоносова, директор Научной библиотеки Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета: «Для ...
298950
  Книжник С.Л. Вызов привычному / С.Л. Книжник. – М., 1988. – 63с.
298951
  Дворцов В.А. Вызов принят! / В.А. Дворцов. – М., 1983. – 160с.
298952
  Фрейлихман И.М. Вызов принят. / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1972. – 248с.
298953
  Астахова В.Г. Вызов смерти / В.Г. Астахова. – Москва, 1970. – 112с.
298954
  Калиничев С.С. Вызов судьбе / С.С. Калиничев. – К : Радянський письменник, 1985. – 303 с.
298955
  Ермолаев Владимир Вызов судьбе : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 44-51 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
298956
  Буркинский Б. Вызовы времени: поиск инновационных решений : (к 40-лети. Ин-та проблем рынка и экономико-экологических исследований) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
298957
  Чудодеев Ю.В. Вызовы глобализации и перспективы сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075


  Россия и Китай вошли в эпоху глобализации, находясь в разных политико-экономических ситуациях и сталкиваясь с разными проблемами.
298958
  Пантин В.И. Вызовы глобальной безопасности в XXI в.: межэтнические и межцивилизационные конфликты // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 110-119. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
298959
  Кизима С.А. Вызовы западного глобализационного проекта и национальное государство : монография / С.А. Кизима ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2008. – 267 с. – ISBN 978-985-457-804-0
298960
  Кузьмин Е.И. Вызовы и угрозы глобального информационного общества как контекст деятельности библиотек // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 8 (28). – С. 12-17. – ISSN 2072-3849
298961
  Ахунов Р.Р. Вызовы интенсификации внешнеэкономической деятельности регионов в глобальном пространстве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 13-15. – ISSN 1812-3910
298962
  Бобылев С. Вызовы кризиса: как измерять устойчивость развития? / С. Бобылев, Н. Зубаревич, С. Соловьева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 147-160 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
298963
  Денисюк В. Вызовы региональной интеграции Украины в контексте европейского выбора // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.30-35. – ISBN 966-7825-54-Х
298964
  Грабар-Китарович Вызовы республике Хорватия и другим государствам Юго-Восточной Европы // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 22-31. – ISSN 0130-9625
298965
  Майнцер К. Вызовы сложности в XXI веке. Междисциплинарное введение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 84-98. – ISSN 0042-8744
298966
  Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: История, психология, политика / Ю.А. Замошкин. – М., 1991. – 306с.
298967
  Улюкаев А. Вызовы экономического развития РФ и государственная экономическая политика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 36-44. – ISSN 0042-8736
298968
  Оссовский П. Вызревание большого мастера // Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 4. – С.45-57
298969
  Волков А.Б. Вызревание духовно-культурных и политических предпосылок "исламской революции" в Иране // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 166-189. – ISBN 978-5-89282-378-4
298970
  Йоонукс Х.Я. Вызу. / Х.Я. Йоонукс. – Таллин, 1976. – 64с.
298971
  Сурова И Е. Вызываем "Соболь-2". / И Е. Сурова, . – М, 1975. – 175с.
298972
  Горчаков О.А. Вызываем огонь на себя / О.А. Горчаков, Я. Пшимановский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 328с.
298973
  Горчаков Овидий Вызываем огонь на себя.Лебединая песня / Горчаков Овидий. – Москва : Детская литература, 1975. – 367 с.
298974
  Полищук Б.Д. Вызывает "401-й" / Б.Д. Полищук. – М., 1979. – 256с.
298975
  Зуев-Ордынец Вызывайте 5...5...5... / Зуев-Ордынец. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 128 с.
298976
  Наумов А.И. Вызываю на ринг! / А.И. Наумов. – Донецк, 1976. – 128с.
298977
  Скалковский Л.В. Вызываю огонь на себя: стихи / Л.В. Скалковский. – Алма-Ата, 1979. – 104с.
298978
  Ли Адрианна Выигравший получает все // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 87-160. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
298979
  Делей Я. Выигрывают ли новобранцы от вступления в ЕС? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.66-71. – ISSN 0132-1625
298980
  Малышев А.В. Выигрыш : повести, рассказы / А.В. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
298981
  Кортасар Х. Выигрыши : Роман / Х. Кортасар. – Москва : Прогресс, 1976. – 464с. – (Мастера современной прозы)
298982
  Кортасар Хулио Выигрыши. Преследователь. Потоки / Кортасар Хулио; Пер.с испан. – Ростов -на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 384с. – (Классики 20 века). – ISBN 5-222-00530-5
298983
  Малашенко О.Н. Выйти за поворот / О.Н. Малашенко. – Минск, 1989. – 250с.
298984
  Бадов А. Выйти замуж за Берлускони / А. Бадов, Е. Уткин // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 16 (605). – С. 92-93. – ISSN 1812-1896


  Новий італійський прем"єр-міністр Сільвіо Берлусконі зможе допомогти Росії знайти підхід до Європи
298985
  Шигленко Евгений Выйти замуж за великана : Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
298986
  Пержинская В. Выйти замуж через окно // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 83-85. – ISSN 0235-7089


  Брачные обычаи польской шляхты Западных губерний в начале XIX века.
298987
  Лацис О.Р. Выйти из квадрата / О.Р. Лацис. – М, 1989. – 414с.
298988
  Лебедева В.К. Выйти из круга традиций : Экономическое ессе грядущей эпохи / В.К. Лебедева. – Днепропетровск : Бизнес Информ, 2001. – 82с. – Библиогр.:с.79-82. – ISBN 966-7702-07-3
298989
  Болдуин Д.А. Выйти из пустыни / Д.А. Болдуин. – Москва, 1974. – 204с.
298990
  Сорман Ги Выйти из социализма / Сорман Ги. – Москва, 1991. – 249с.
298991
  Возовикова Т. Выйти из тени. Образовательные кластеры нуждаются в хорошем освещении // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Опыт деятельности образовательных кластеров, возникших в стране в последние годы, тщательно изучается учеными и специалистами. В частности, в прошлом году Национальный фонд подготовки кадров совместно с федеральными и региональными экспертными ...
298992
  Волчкова Н. Выйти из тумана. РАН адаптируется к новой жизни. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 ноября (№ 48). – С. 3


  На последнем заседании Президиума РАН глава академии Владимир Фортов постарался развеять сгустившийся в последние месяцы туман вокруг будущего академических институтов.
298993
  Буйлов А.Я. Выключатели переменного тока высокого напряжения / А.Я. Буйлов. – Москва-Ленинград, 1936. – 348 с.
298994
  Плаудис Э. Выковать птицу / Э. Плаудис. – М., 1986. – 253с.
298995
  Тарасова К.П. Выкрики уличных торговцев как вид рекламы // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 183-193. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
298996
  Коновалов Вячеслав Выкручивание рук, или лоббизм по УЕФА-вски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 62-66 : Фото. – ISSN 1998-8044
298997
  Паламарчук Андрей Выксунский ART OVRAG. Выкса. Человек красит место / Паламарчук Андрей, Чернышова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 108-119 : фото
298998
  Никитин Ю.А. Выкуп / Ю.А. Никитин. – М, 1990. – 259с.
298999
  Савин Л. Вылазка Кандида или да не погибнет Вестфалия в пучине смеха. / Л. Савин. – М., 1935. – 148с.
299000
  Белостоцкий Ю.В. Вылет по тревоге / Ю.В. Белостоцкий. – М, 1978. – 352с.
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,