Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
298001
  Просяннікова Г. [Вплив російських літераторів на становлення та розвиток напрямків новогрецької літератури (1918-1940) (А. Ембрікос, Я. Рицос, В. Маяковський, В. Хлєбніков)] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 215-221


  Статтю присвячено оглядові впливу російських літераторів на становлення тарозвиток напрямків новогрецької літератури, зокрема вплив на поетичну творчість соціально-політичної кон’юнктури, яка сприяла розвиткові паралельних тенденцій. В статье ...
298002
  Піронкова О.Ф. Вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім"ї // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 106-110. – ISSN 2413-8843
298003
  Палашкевич В.О. Вплив негативних психічних станів на процес навчально-пізнавальної діяльності курсантів ВВНЗ / В.О. Палашкевич, С.П. Васильєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 231
298004
  Свердел М.О. Вплив недержавних пенсійних фондів на соціально-економічну систему // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 50-53
298005
  Мугир Т Вплив недобросовісної конкуренції на торгові марки та бренди // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 102-109
298006
  Матвієнко В.І. Вплив недоліків дизайну на сприйняття електронного видання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 73-75. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
298007
  Окуньовська Ю.В. Вплив незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" на становлення громадянського суспільства у Польщі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 33-37. – ISSN 2519-2949
298008
  Пазюк Л.М. Вплив нейрогуморів на реакцію гіпоталамотиреоїдної системи птахів = біологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
298009
   Вплив нейрокініну В на жовчоутворення та хімічний склад жовчі в щурів / Л.С. Співак, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі в гострих спробах на щурах із канюльованою жовчною протокою. Установлено, що ендогенний агоніст NK3 тахікініннових рецепторів - нейрокінін B у дозах 1,0 і 10,0 мкг/100г маси тіла тварини змінює як ...
298010
  Гарська Наталя Олександрівна Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гарська Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
298011
  Гарська Наталія Олександрівна Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Гарська Наталія Олександрівна; Луганськ. педагог. ун-тет ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.142-179
298012
  Константінов С.Ф. Вплив нелегальної міграції на розбудову правової держави в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-15.
298013
  Столяр О.П. Вплив нелегальної міграції на сучасні американо-мексиканські відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 463-467. – ISSN 2076-1554
298014
  Постригач Надія Олегівна Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Постригач Надія Олегівна; Академія медичних наук України. Ін-тут експеримент. радіології. Наук. центру рад. медицини. – Київ, 2001. – 138 л. + Додатки: л.137 - 138. – Бібліогр.: л.115 -137
298015
  Постригач Надія Олегівна Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Постригач Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: 17 назв.
298016
  Пугач І.П. Вплив нелінійної анізотропії підсилюючого середовища на поляризацію випромінювання кільцевого лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 371-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Активна підсилююча речовина лазера характеризується матрицею. Елементи матриці залежать від еліптичності поляризації та потужності вхідної світлової хвилі. Аналізується вплив цієї матриці на загальну матрицю кільцевого лазера з квазіізотропним ...
298017
  Мольченко Л. Вплив нелінійності на згинні коливання стержня в магнітному полі / Л. Мольченко, І. Лоос, П. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-46. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться оцінка впливу геометричної нелінійності при визначенні згинних коливань стержня під дією магнітного поля. Отримані оцінки для стержня характеризують якісну сторону поведінки гнучких пластин та оболонок під дією електромагнітного ...
298018
  Кононов М.В. Вплив немонохроматичності випромінювання на реконструкцію томограм у проективній томографії / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, О.О. Нагуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 311-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі проведення числового математичного моделювання запропонована методика оцінки залежності якості реконструкції від частотних характеристик джерела випромінювання. Кількісні оцінки параметрів спектра випромінювання проведені у відповідності до ...
298019
  Мірошниченко Дмитро Сергійович Вплив неньютонівських властивостей дисперсних систем на реологічну поведінку розбавлених суспензій : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Мірошниченко Дмитро Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
298020
  Шатній Т.Д. Вплив неоднорідного ближнього впорядкування на електронні властивості модельних сплавів / Т.Д. Шатній, О.А. Молебний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 408-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методом когерентного потенціалу досліджуються електронні властивості невпорядкованих сплавів з нерегулярною структурою, для чого використовується одна з моделей неоднорідного ближнього порядку з гетерогенним включенням фаз, які мають різний тип ...
298021
  Ковтун Є.О. Вплив неорелігій на свідомість людини // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 95-97
298022
  Талько Т.М. Вплив неорелігійних рухів на формування міжконфесійної толерантності українців // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 50-51
298023
  Шевчук В. Вплив неохристиянських рухів на українську етнокультуру // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 31-33
298024
  Гончар М.М. Вплив непрозорості ресурсних і цінових чинників на безпеку постачання природного газу до Європи в умовах гіпердинаміки // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 69-80.
298025
  Скиданович В. Вплив нервово-психічної стійкості на формування копінг-стратегій військовослужбовців // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 104-111. – ISSN 2312-1246
298026
  Медвецька В.Б. Вплив нерівномірних попусків Київської ГЕС на водний режим гирлової ділянки Десни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 190-196. – Бібліогр.: 6 назв
298027
  Ієрусалімова Т.С. Вплив несинусоїдальних режимів роботи електричних мереж на процеси електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Ієрусалімова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с.
298028
  Фоменко І. Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на показники систем NO та Н2S в слизовій оболонці товстої кишки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено вплив нестероїдних протизапальних препаратів різних механізмів дії на показники систем синтезу Н2S та NO в слизовій оболонці товстої кишки щурів. Исследовано влияние нестероидных противовоспалительных препаратов различных механизмов ...
298029
  Лобода К.В. Вплив нетарифного методу регулювання на експортний потенціал цукрової галузі : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 51-58 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
298030
  Ковальчук О.В. Вплив нетрадицыйної рослинної сировини на якість та збереження жировміщуючих борошняних кондитерських виробів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.18.15 / Ковальчук О.В.; МО Укр. Київ держ.торг.-екон.ун-т. – К, 1994. – 17л.
298031
  Скрипник В Н. Вплив нетривалих і нечастих епілептичних нападів на характер нейрогенезу гранулярних клітин зубчатої звивини гіпокампу мишей / В Н. Скрипник, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-100. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  З використанням техніки імуногістохімічного аналізу було показано, що нетривалі й нечасті епілептичні напади не лише спричинюють посилення рівня проліферативної активності попередників гранулярних клітин зубчатої звивини епілептичного гіпокампу мишей, ...
298032
  Первак Ю.О. Вплив неузгодженості резонаторів на спектральні характеристики і просторовий розподіл електричного поля в 1-D фотонних кристалах з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні характеристики пропускання і просторовий розподіл електричного поля на частотах дозволених зон, що виникають в просторово-обмежених 1-D фотонних кристалах з трьома пів хвильовими дефектами. Фотонний кристал містить 49 шарів ...
298033
  Куліш І.М. Вплив неформальних інститутів на розвиток сільської кооперації в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
298034
  Абрамов Ф.В. Вплив неформальних інституціональних факторів побічного попиту на динаміку якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 29-31. – ISSN 1728-6220


  Рассматриваются пути сокращения побочного спроса на высшее образование.
298035
   Вплив низьких та сублітальних доз іонізуючої радіації на синтез мембранних ліпідів тонкого кишечника щурів / Л.І. Степанова, Т.Д. Преображенська, Т.В. Мельнічук, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-12. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено, що через 24 год після опромінення щурів у дозах 0,1 та 0,4 Гр інтенсивність включення 2-[верхній індекс 14]С-ацетату в ліпіди слизової оболонки тонкого кишечнику не змінюється, тоді як після опромінення в дозах 1,0; 2,0 і 3,0 Гр ...
298036
  Модилевский Я.С. Вплив низьких температур в природі на схожість і енергію проростання насіння вівса і пшеницю. / Я.С. Модилевский. – 125-141с.
298037
  Макаренко О.А. Вплив низьких температур на протеоліз у зелених проростках озимої пшениці : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Макаренко О. А.; КУ. – К., 1994. – 19л.
298038
  Панас М.А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Панас Марта Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
298039
   Вплив низькомолекулярних фрагментів колагену, одержаних з луски риб антарктичного регіону, на розвиток ожиріння / О.Ю. Нагірняк, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 161-169. – ISSN 1727-7485
298040
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси) ацетил)-l-пролінат натрію на стимульовану карбахоліном шлункову секрецію у щурів / А. Маркевич, Л. Богун, О. Харченко, К. Кудрявцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Показано ефекти низькомолекулярної органічної сполуки (НМОС) на шлункову секрецію гідрохлоридної кислоти і пепсину та на активність Н+, К+-АТФази, за умов стимуляції карбахоліном. На 20 білих лабораторних щурах досліджували стимульовану карбахоліном ...
298041
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальне виділення шлункової секреції у щурів / А. Маркевич, Т. Фалалєєва, Л. Богун, О. Харченко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити вплив нової низькомолекулярної органічної сполуки на базальну секрецію гідрохлоридної кистоти і пепсину та активність Н+, К+-АТФази парієтальних клітин шлунка. На 40 білих лабораторних щурах було досліджено базальну секрецію методом перфузії ...
298042
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальну шлункову секрецію у щурів / МаркевичА, Т. Фалалєєва, Л. Богун, О. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити вплив нової низькомолекулярної органічної сполуки на базальну секрецію гідрохлоридноїкистоти і пепсину та активність Н+, К+-АТФазипарієтальних клітин шлунка. На 40 білих лабораторних щурах було досліджено базальну секрецію методом перфузії ...
298043
  Гулюк Н.О. Вплив низькотемпературного відпалу на ВАХ мезаструктур PtGaАs з бар"єром Шотткі / Н.О. Гулюк, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Експериментально показано, що термічному відпалі (Т=310-370°С) структур сформованих напиленням Pt на GaАs при 300°С, границя поділу Pt-GaАs зсувається відносно свого вихідного положення внаслідок дифузії напівпровідника в метал. Ця дифузія суттєво не ...
298044
  Тинькова А.А. Вплив низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних плівкових систем Au/M, Ag/M, Pt/M (M - перехідний метал) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Тинькова Альона Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назв
298045
  Капустян А.В. Вплив низькотемпературного стресу на активність пероксидази проростків озимих злаків / А.В. Капустян, В.П. Кучеренко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано лабільність пероксидази в проростках 13 озимих злаків за холодового стресу (0 - +2 С) протягом 48 год. Встановлено, що коли активність пероксидази за дії низької температури підвищується, рослина спроможна протистояти ...
298046
  Васильєв О.М. Вплив нікотинової кислоти та прозерину на альтернативні шляхи біосинтезу холінвмісних фосфоліпідів при променевому ураженні / О.М. Васильєв, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету. Сер. біологія, 1978. – Вип. 20
298047
  Кошелюк Д. Вплив німецьких гуманістів на Реформацію та їхній внесок у формування цього руху // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 291-294. – ISBN 978-966-171-783-0
298048
  Ковальва Н.А. Вплив німецько-австрійської військової присутності на розробку українськими урядами 1918 року планів аграрної реформи // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.187-196. – ISBN 966-551-070-3
298049
  Кравченко А.І. Вплив німецького ідеалізму на українську філософську думку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
298050
  Гаспарян А.Л. Вплив німецького фактора на розвиток відносин між США та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 44-55. – ISSN 2308-6912


  Досліджуються відносини між США та ЄС. Аналізується вплив німецького фактора на процес розвитку відносин США - ЄС, так як Німеччина є важливим складовим елементом системи цих відносин. Визначаються основні особливості розвитку трансатлантичних ...
298051
  Шолухо Н.Є. Вплив німецької інтелектуальної думки на формування концепції культури повсякденності Еманюеля Левінаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 40-48
298052
  Колесник В.Ф. Вплив Німеччини на соціально-економічну політику уряду П. Скоропадського / В.Ф. Колесник, А.Ю. Мартинов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Історія ; Вип. 46)


  Висвітлюється вплив Німеччини на соціально-економічну політику уряду П. Скоропадського.
298053
  Михайленко С. Зубріліна Вплив новацій Бюджетного кодексу України на формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 124-130. – ISSN 1818-5754
298054
  Левенко А.М. Вплив нових ІТ-рішень на ефективність діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена новим можливостям, що їх відкривають передові IT-рішення перед комерційними банками. На конкретних прикладах показано позитивний вплив впровадження банками нових програмних продуктів та технологій. The article is dedicated to new ...
298055
  Вірич А П. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Вірич Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 147 арк. – Додатки: арк. арк. 145-147. – Бібліогр.: арк. 10-12, 123-144 та в додатках: арк. 145-147
298056
  Вірич А П. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Вірич Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
298057
  Скварко К.О. Вплив нових регуляторів росту на схожість насіння та ростові процеси Rhododendron kotschyi Simonk в умовах лазерної фотоактивації / К.О. Скварко, Р.Я. Гумецький, І.Д. Скрипа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Описано ефект стимулювання новими регуляторами росту на початкових етапах росту Rh. kotschyi Simonk в умовах лазерної фотоактивації насіння та зафіксовано появу сходів у дослідних варіантах на 1-2 дні раніше, ніж у контролі. Stimulating effect of new ...
298058
  Прохоров М. Вплив нових технологій на сферу медіа у Республіці Польща: адаптація європейського досвіду // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 161-169. – ISSN 2519-4518
298059
  Тимоць М.В. Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану підприємств // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 258-262. – ISSN 2078-6670
298060
  Ланцедова Ю.О. Вплив новітніх доктрин юриспруденції на розвиток антикримінальної галузі права, криміналістики та інших наук антикримінальної спрямованості // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 262-274. – ISSN 2304-4556
298061
  Карпенко І.В. Вплив новітніх інформаційних технологій на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 318-323


  У статті визначаються та характеризуються основні межі впливу НІТН на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови, доведено, що елементи комп"ютерного навчання можуть застосовуватись разом із традиційними педагогічними ...
298062
  Скорик А.Я. Вплив новітніх інформаційно-комунікативних технологій на природу культурологічної повсякденності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 236--244. – ISSN 2312-4679
298063
  Куліш І.М. Вплив новітніх тенденцій виробництва і споживання продуктів харчування на конкурентні переваги сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 112-120. – ISSN 1562-0905
298064
  Стройко І.А. Вплив новітніх технологій на розвиток системи охорони прав організацій мовлення в Україні і світі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 245-255.
298065
  Семів Л.К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 79-86. – ISSN 1562-0905


  Розкрито роль новітніх явищ освітньої міграції у формуванні політики модернізації соціально-культурної сфери регіону в розрізі контекстів: ціннісного, свободи руху знань, інтеграційного.
298066
  Шило А. Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 110-113
298067
  Акімова А. Вплив нового літературного процесу на китайську драму ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 9-12. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
298068
   Вплив новоготіосульфонатного похідного хинону на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Т. Галенова, І. Ніколаєва, О. Савчук, Х. Болібрук, С. Половников, В. Новіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-40. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Авторами виявлено, що S-((1,4-диметокси-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-2-іл) метил)-4-амінобензенсульфонотіоат володіє антитромбоцитарною активністю. Для з?ясування механізму його антиагрегаційної дії, провели серію додаткових експериментів. Було ...
298069
  Смірнов І.С. Вплив нової освітньої реформи на політико-правовий розвиток України // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 70-72. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
298070
  Шевченко Л.О. Вплив нової художньої свідомості другої половини 20 століття на іспанський постмодерний поетичний текст // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 557-563. – ISBN 978-966-171-092-3
298071
   Вплив новосинтезованих координаційних сполук міді (ІІІ) на ріст і розвиток рослин пшениці, уражених ВСМП / Г. Решетник, Г. Янішевська, К. Нікітін, О. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив двох макроциклічних координаційних сполук, у яких мідь (ІІІ) є комплексоутворювачем, іони натрію в одному з них, літію й калію в іншому - зовнішньосферними катіонами, на ріст і розвиток рослин пшениці, інокульованих вірусом смугастої ...
298072
  Ковальчук С. Вплив норвезького теракту на міграційну політику ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 54-55
298073
  Кіндюк Б. Вплив норм дореволюційного лісового права на основні положення Декрету РНК РРФСР "Про ліси" 1918 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 249-254. – ISSN 0132-1331
298074
  Озель В. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток українського сімейного права: (історико-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
298075
  Братель О. Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 10-18. – ISSN 2307-8049
298076
  Тертишников В.І. Вплив норм матеріального права на цивільне судочинство // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
298077
  Пігарева Г.І. Вплив норм міжнародного права в першій інстанції господарського судочинства // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 114-119. – ISSN 2309-818X
298078
  Яра О. Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 81-86
298079
  Логвиненко М.І. Вплив норм міжнародного трудового права на формування українського законодавства про працю // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 55-58
298080
  Бутко А.Д. Вплив нормативно-правового забезпечення на інвестиційну привабливість підприємств : інвестиції / А.Д. Бутко, О.Л. Шерстюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
298081
  Вірченко В. Вплив нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-51. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей та впливу нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку. Досліджено специфіку механізму захисту прав власників фінансових активів в умовах транзитивної економіки. Розглянуто ...
298082
  Власюк О.С. Вплив норми висіву і азотного живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 96-104 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
298083
  Шевченко Г. Вплив НПАР - стабілізованих емульсій на утворення та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонами ПАР / Г. Шевченко, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-15. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив НПАР-стабілізованих емульсій на світлопоглинання та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонними поверхнево-активними речовинами. The influence of emulsions stabilized by non-ionic surfactants onto the formation and ...
298084
  Тимощук Л.О. Вплив НТП на ефективність виробництва / Л.О. Тимощук, С.М. Гребенюк. – К. : Знання, 1986. – 48с.
298085
  Мадіссон В.В. Вплив НТР на розвиток міжнародного робітночого руху / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ, 1984. – 47 с.
298086
  Білко Т.М. Вплив нутрієнтного складу харчового раціону на імунний стан слизових у жінок / Т.М. Білко, О.С. Ахтемійчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 71-76. – ISSN 2413-550Х
298087
  Нагорнюк О. Вплив О.Ф.Кістяківського на розвиток соціологічних засад у науці кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.5-9
298088
  Мітрофанова О.О. Вплив об"єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та прцес євроінтеграції // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 150-156. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
298089
  Дука А. Вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників на соціально-економічну ситуацію в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Економіка ; Вип. 41)


  Ідеться про вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників на ситуацію у регіонах України. Оскільки визначення їх впливу при формуванні і реалізації механізму фінансування спільних інноваційних проектів допоможе визначити потенційні можливості регіону ...
298090
  Пурський О.І. Вплив обертального руху молекул на ізобарну теплопровідність твердого BC6H12 [подано формулу] / О.І. Пурський, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 323-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теплопровідність твердого С6H12 виміряна під тиском власних насичених парів в діапазоні температур від 80К до температури плавлення. З підвищенням температури ізобарна теплопровідність зменшується в обох фазах. Відносне зменшення теплопровідності при ...
298091
  Калінін Є.І. Вплив обертання елементів трансмісії як пружної системи на власні коливання // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 24-28 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
298092
  Орлова В.К. Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
298093
  Субботович Ю.Л. Вплив облікової політики на прибуток підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються чинники впливу облікової політики на прибуток підприємницьких структур. Серед них основними є вибір методів нарахування амортизації основних засобів, порядок створення резервів та оцінка запасів.
298094
  Ледней М.Ф. Вплив обмеженості світлових пучків на гістерезис переходу Фредерікса в нематичній комірці / М.Ф. Ледней, О.С. Тарнавський // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 30-37. – ISSN 0372-400X
298095
  Гаврюшенко Д.А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Гаврюшенко Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 285л. – Бібліогр.: л.258-285
298096
  Гаврюшенко Д.А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем : Автореф. дис.... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Гаврюшенко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв.
298097
  Дерюгін І.А. Вплив обмінних сил на фактор спектроскопічного розщеплення і ширину лінії вбирання при феромагнитному резонансі / І.А. Дерюгін. – Київ, 1958. – 65-69с. – Окр.відб.:Вісник КУ №2, 1969 р.; Сер.фізики иа хімії. В.1
298098
  Шевчук В.О. Вплив обмінного курсу євро на динаміку процентної ставки у країнах Східної Європи : банківська справа / В.О. Шевчук, О.О. Калабаня // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 135-141 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
298099
  Паливода К. Вплив обмінного курсу національної валюти на стан інвестиційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 15-19. – ISSN 1810-3944
298100
  Черкас Н.І. Вплив обмінного курсу та імпорту на динаміку структури експорту України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 128-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
298101
  Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн Вплив образів архітектурної спадщини Вавилона на формування світової архітектури : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
298102
  Буксанчук Є.Б. Вплив образу інтер"єру на мотиваційну сферу особистості хворого з депресивним синдромом // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 103-108
298103
  Маслак В. Вплив образу ранньомодерної України в російській та польській історіографії початку XXI ст. на формування історичної пам"яті в сучасному українському суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 183-185. – ISSN 2076-1554
298104
  Слюсар С.М. Вплив обробітку грунту та заходів контролю бур"янів на формування продуктивності сорго суданського // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0372-8498
298105
  Савченко В.О. Вплив обробітку грунту та співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах на щільність грунту в умовах Лісостепу Правобережного / В.О. Савченко, С.Я. Кобак, О.Я. Панасюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
298106
  Лазутчик І.С. Вплив обробки насіння рідким комплексним бактеріальним препаратом на його проростання, схожість, ріст та розвиток різних рослин / І.С. Лазутчик, А.О. Рой // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
298107
  Шевченко В. Вплив обробки пористого кремнію водою з різним вмістом кисню та амінокислотами на його фотолюмінесценцію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-78. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  В роботі вивчалася модифікація спектрів фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у водних розчинах з piзним вмістом кисню та водник розчинах амінокислот. Виявлено зростання інтенсивності фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у ...
298108
   Вплив обробки проекційних даних на якість реконструкції томографічних зображень / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, М.К. Новоселець, О.О. Судаков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 422-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто шляхи зменшення впливу похибок при детектуванні рентгенівського випромінювання на якість топографічних зображень, відновлених за методом згортки і зворотнього проектування. Запропоновано компенсувати відмінності параметрів детекторів шляхом ...
298109
  Тарас В. Вплив обстановки на формування приводу до вчинення злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 236-237
298110
  Фарафонова Н.В. Вплив обсягів капітальних вкладень на формування основних виробничих засобів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 23-26. – ISSN 1728-6220
298111
  Іл"їна О. Вплив обтяжуючих обставин юридичних фактів на кримінально-правові відносини // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-11
298112
  Ільїна О.В. Вплив обтяжуючих обставин як юридичних фактів на кримінально-правові відносини // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 28-31
298113
  Гаврильченко І.В. Вплив одновісного стискання на електропровідність поруватого кремнію / І.В. Гаврильченко, В.О. Топчий, В.А. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 317-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено дію одновісного стискання на вольт-амперні характеристики гетероструктур метал-поруватий Si-Si. Показано, що для електрохімічно вирощеного поруватого Si тензорезистивний коефіцієнт ~ 1.1-2 рази вище ніж для підкладки р- Si (100) і зростає з ...
298114
  Бондаренко Т.М. Вплив однорідної структури факторних ознак на результативний показник // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 122-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
298115
  Кравченко В.І. Вплив одорації ефірними оліями лимону й лаванди на показники властивостей психофізіологічних функцій / В.І. Кравченко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-85. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій лимону й лаванди на нейродинамічні функції нервової системи та показники короткочасної пам"яті. Показано, що ефірна олія лимону чинить збуджувальний вплив на ЦНС, що виявляється в збільшенні швидкісних показників ...
298116
  Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; Віталій Михайлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
298117
  Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічній статус організму : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 155л. + Додатки: л.137-155. – Бібліогр.: л.116-136
298118
  Кікена Т. Вплив окремих елементів кредитного механізму на розгортання фінансово-економічної кризи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 275-279. – ISSN 0201-758Х
298119
  Оринчак Л.Б. Вплив окремих етіолоґічних факторів ризику виникнення розсіяного склерозу на клінічні характеристики цього захворювання / Л.Б. Оринчак, Т.І. Негрич // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 4-9. – ISSN 1029-4244
298120
  Гордієнко Л.А. Вплив окремих факторів на формування доходів домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.73-76
298121
  Бацманова Л.М. Вплив оксидного стресу на вміст сульфохіновозилдіацилгліцеролу в листках пшениці / Л.М. Бацманова, О.А. Оканенко, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-124. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати досліджень зміни вмісту сульфохіновозилдіацилгліцеролу в листках пшениці під дією оксидного стресу. Встановлено, що в рослин степового екотипу спостерігається тенденція до збільшення вмісту СХДГ у порівнянні з сортами лісостепової ...
298122
  Пелюх Л.І. Вплив оксиду азоту на функціональну активність скорочувальних білків серцевого м"яза / Л.І. Пелюх, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
298123
  Пелюх Л.І. Вплив оксиду азоту на функціональну активність скорочувальних білків серцевого м"яза / Л.І. Пелюх, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Досліджено вплив оксиду азоту (NO) на функціональну активність міофібрилярних білків серцевого м"яза. Показано, що такі донори NO, як нітропрусид натрію та нітрогліцерин викликають пригнічення АТФазної активності міозину, натурального актоміозину та ...
298124
  Руденко Р.М. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках а-Si та а-SiOx : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Руденко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 124 л. – Додотки: л. 124. – Бібліогр.: л. 108-123
298125
  Руденко Р.М. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках а-Si та а-SiOx : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Руденко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
298126
  Мєрліч С.В. Вплив онкологічної хвороби на якість життя пацієнтів // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 131-133
298127
  Мірошниченко О.Ю. Вплив оновлення основних засобів на собівартість продукції підприємств хлібопекарської галузі України / О.Ю. Мірошниченко, Л.О. Пашнюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 109-115


  Розглянуто особливості впливу оновлення основних засобів на господарські показники діяльності підприємств хлібопекарської галузі. З використанням методів кореляційно-регресійного аналізу визначено ступінь впливу амортизаційних відрахувань урозрізі ...
298128
  Крупка М.І. та інш. Вплив оперативної банківської інформації на розвиток фінансової системи України // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.107-111
298129
  Поліщук А.О. Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 91-96. – ISSN 2221-1055


  Розглянуто роль оплати праці в системі мотивації працівників с/г підприємств і проаналізовано її вплив на соціально-економічні процеси. Проведено статистичний аналіз оплати праці за видами економічної діяльності в Україні й США. Визначено взаємозв"язок ...
298130
  Захарін С.В. Вплив оподаткування на зощадження та інвестиції : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 83-90. – Бібліогр.: 7 назв
298131
  Корольова О.І. Вплив оподаткування на структуру собівартості продукції машинобудування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
298132
  Мушенок В. Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 193-197. – ISSN 2307-8049
298133
  Варналій З. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України / З. Варналій, Д. Серебрянський // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 55-69. – ISSN 0131-775Х
298134
   Вплив опромінення електронами на структурні температурні переходи у високоорієнтованих системах полікапроаміда / М.П. Куліш, Г.Г. Незамай, С.М. Сорока, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 461-472. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено вплив опромінення електронами на структурні температурні переходи у високоорієнтованих системах полікапроаміда. Встановлена їх залежність від дози опромінення. Визначена зміна параметрів мікрогетерогенності великоперіодної структури таких ...
298135
  Онанко А.П. Вплив опромінення на вказівну поверхню пружно-непружного тіла сплаву Ag0.8Zn0.2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Після електронного опромінення на температурної залежності модуля пружності і внутрішнього тертя і (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0.8Zn0.2; виявлено максимум внутрішнього тертя Q-1 m1 при температурі Тm1 = 560 К. The maximum of ...
298136
  Онанко А. Вплив опромінення на вказівну поверхню пружно-непружного тіла сплаву Ag0.9Zn0.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-68. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Після електронного опромінення на температурної залежності модуля пружності і внутрішнього тертя і (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0.9Zn0.1 виявлені максимуми внутрішнього тертя Q-1 М1 і Q-1 М2 при температурах ТМ1=485 К і ТМ2=580 ...
298137
   Вплив опромінення на електроопір композиційного матеріалу графіт-фторопласт / Д.Ю. Караман, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 547-550. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено вплив опромінення електронами та рентгенівськими квантами на електроопір композиційного матеріалу (КМ) терморозширений (ТРГ) графіт - фторопласт 3-В. Встановлено, що швидкість зміни електроопору [ню з нижнім індексом ро] при опроміненні ...
298138
  Коваленко М.Й. Вплив опромінення на компоненти радіоелектронної апаратури і розробка методів підвищення їх радіаційної стійкості. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Коваленко М.Й.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелек. – Харків, 1999. – 18л.
298139
  Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 ; 10 / Ніколаєнко Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 175 арк.. – Додатки: арк. 172-175. – Бібліогр.: арк. 5-8, 148-171
298140
  Ніколаєнко А.В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ніколаєнко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
298141
  Кучеров І.Я. Вплив опромінювання електронами на фотолюмінесценцію кристалів антрацену / І.Я. Кучеров. – С. 99-103
298142
  Британ А.В. Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на швидкість випаровування рідин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Британ Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 118 л. – Бібліогр.: л. 106-118
298143
  Британ А.В. Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на швидкість випаровування рідин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Британ Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
298144
   Вплив оптичного опромінення на температурні зміни структури кристалів пруститу / Ю.П. Гололобов, М.О. Боровий, Г.Л. Ісаєнко, А.В. Сальнік // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 1. – С. 56-62. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті запропоновано підхід, що до ідентифікації впливу температури і оптичного опромінення на фізичні характеристики кристалів пруститу.
298145
  Горєлов Д.М. Вплив організацій української діаспори на розвиток громадянського суспільства в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 32-38
298146
  Житний П. Вплив організаційних аспектів облікової політики на фінансову стійкість банку / П. Житний, В. Тищенко // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
298147
  Креденцер О.В. Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
298148
  Євтушевський В. Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства / В. Євтушевський, М. Ситницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Наведено організаційні чинники стратегічної гнучкості та проаналізовано їх вплив на стратегічну конкурентоспроможність підприємства. The organization factors of strategic flexibility are declared and impacts of these factors on strategic competitive ...
298149
  Тархан Л.З. Вплив організаційно-педагогічної культури викладача на вдосконалення навчальної діяльності // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 81-85
298150
  Карамушка Л.М. Вплив організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників на оцінку аспірантами ролі економічної культури в їх професійній діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 93-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
298151
  Конюшенко Ю.В. Вплив організаційної культури вищого навчального закладу на соціально-психологічну адаптацію молодого викладача. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 126-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
298152
  Сняданко І.І. Вплив організаційної культури студентської групи на рівні психологічної готовності студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (188). – С. 12-17
298153
  Єнін М.Н. Вплив організаційної структури ЗМІ на місцевий виборчий процес в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 97-102. – ISSN 2077-1800
298154
  Шепетько С.А. Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі / С.А. Шепетько, О.М. Юрченко ; Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : МП Леся, 2015. – 252 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
298155
  Василенко О.М. Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними іноземної мови // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 297-301. – ISSN 2076-1554


  Розглянуті теоретичні підходи до проблеми організованості особистості. Автором виділені компоненти організованості особистості та досліджено їх рівень розвитку серед студентів 1–4 курсів. Дослідження рівнів організованості особистості студентів ...
298156
  Слюсар С.М. Вплив органічних добрив на формування продуктивності сорго суданського // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 139-144
298157
  Ємченко А.І. Вплив органічних кислот на серце / А.І. Ємченко. – Київ, 1935. – С.135-163. – Окр.відбиток: КДУ Т.1, в.3, 1935. Наукові записки
298158
  Таранець Ю.В. Вплив органічних модифікаторів росту на патогенез кристалів оксалату кальцію моногідрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Таранець Юлія Володимирівна ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
298159
   Вплив органічних розчинників на льодоутворюючі властивості деяких органічних сполук / О.В. Туров, А.В. Архаров, Н.О. Коломієць, Л.С. Щербина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
298160
   Вплив органо-мінеральних добрив на врожай і якість різних сортів картоплі / А.П. Лісовал, С.М. Голуб, В.О. Голуб, Г.С. Голуб // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 2 (227). – С. 18-24. – (Біологічні науки). – ISSN 1729-360X


  У праці проаналізовано елементи інтенсивної технології вирощування картоплі, зокрема, використання різних форм і доз добрив для підвищення врожайності та якості більб картоплі сортів Санте й Поляна в умовах Західного Полісся України на ...
298161
  Василенко М.Г. Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових грунтах / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
298162
  Жлуховська Л. Вплив орендних відносин на оптимізацію землекористування в аграрних формуваннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 38-43. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
298163
  Антонюк О.А. Вплив орієнтації блохівської доменної межі на її структуру / О.А. Антонюк, О.В. Тичко, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-10. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто плоскі блохівські доменні межі з різними напрямками розвороту вектора намагніченості (різною хиральністю). Докладніше досліджено орієнтаційні залежності густини енергії згаданих меж у кристалі кубічної симетрії з від"ємною першою константою ...
298164
  Пурський О.І. Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та дифузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14. / Пурський О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 310 л. – Бібліогр.: л. 287-310
298165
  Пурський О.І. Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та дифузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах : автореф. д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Пурський О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв.
298166
  Ольховая Ю.І. Вплив орогідрографічної характеристики територій на розгортання миротворчої операції (на прикладі участі українських миротворців) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 88-93. – ISSN 0868-6939


  У статті досліджуються географічні та геоморфологічні фактори під час розгортання миротворчих підрозділів за участі українського контингенту. Інтенсивність та різні форми протікання орогідрографічних процесів є тими факторами, які прямо впливають на ...
298167
  Коваленко Ю.В. Вплив орографічного чинника на територіальну структуру компонентів ландшафтів Українського Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 234-243. – Бібліогр.: 30 назв.
298168
  Кульчицький І.М. Вплив орфографії на частотність букв у текстах / І.М. Кульчицький, У.С. Шандрук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 300-309. – ISSN 0321-0499
298169
  Головач Н.М. Вплив освіти на динаміку релігійної свідомості сучасної людини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 61-69
298170
  Лебеда Т.Б. Вплив освіти на економічну динаміку в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
298171
  Назарко С.О. Вплив освіти на регіональний людський розвиток і зайнятість населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 166-171. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано питання, пов"язані з освітою, яка є визначальним інститутом людського розвитку. З"ясовано, що якісна освіта зумовлює розширення можливостей людей в усіх сферах життя, а отже, і підвищення ефективності усіх видів людської діяльності.
298172
  Дорощук Н.І. Вплив освіти на розвиток національної економіки // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 205-213. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
298173
   Вплив освітлення вузького спектрального діапазону на пігментні системи Kalanchoe Blossefeldiana / В. Стороженко, А. Грудіна, В. Макаренко, В. Прокопець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив випромінювання вузького спектру (450-460 нм, 610-660 нм) на вміст та співвідношення головних фотосинтетичних пігментів у листках Kalanchoe blossfeldiana. Виявлено, що освітлення рослин світлом з даними спектральними характеристиками ...
298174
  Даценко О.І. Вплив освітлення на фотолюмінесценцію "старого" поруватого кремнію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 399-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено еволюцію інтегральної інтенсивності та параметрів спектра фотолюмінесценції зразків поруватого кремнію (ПК) при зберіганні їх на повітрі в темноті та при денному освітленні. Встановлено, що при тривалому освітленні зразків їх інтегральна ...
298175
  Пасічник Т.О. Вплив освітнії факторів на економічну безпеку національної економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 13-16
298176
  Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 78-87. – ISSN 1682-2366
298177
  Смолюк І.О. Вплив освітнього середовища на діяльність сучасного університету - структурної складової частини наукового парку // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 165-166. – ISBN 978-966-600-659-5
298178
  Корчун М.О. Вплив освітньої галузі на забезпечення вітчизняної економіки робочою силою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 241-248. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Нинішній стан освіти, її зміст і структура не повною мірою відповідають потребам суспільства, розвитку країни; існує необхідність пошуку шляхів пристосування освітянської галузі до потреб економіки.
298179
  Приймачук М.І. Вплив основних агротехнічних заходів на насіннєву продуктивність конюшини повзучої в умовах Західного полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Приймачук М.І.; Національний аграрний універсітет. – К., 1996. – 24л.
298180
  Лисюк С.Г. Вплив основних видів страху на діяльність військовослужбовців в умовах сучасного бою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається проблема страху, як психологічного фактору сучасного бою, що має значний вплив на психіку військовослужбовця.
298181
  Орєхова Т.В. Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки / Т.В. Орєхова, Ю.А. Іщук // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 44-58. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
298182
  Боброва Нелля Олександрівна Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Боброва Нелля Олександрівна; Укр. медична стоматологічна Академія. – Полтава, 2001. – 139 л. + Додатки: л. 134 - 139. – Бібліогр.: л.114 - 134
298183
  Боброва Н.О. Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Боброва Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
298184
  Раєцька Л.В. Вплив основних положень міжнародних документів на становлення системи протидії наркоманії в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 85-92.


  Розглянуто міжнародні документи та підкреслено можливість їх використання у становленні вітчизняної системи протидії наркоманії.
298185
  Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 93-97. – ISSN 1563-3349
298186
  Гончарова Л.д. Вплив основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів на території України / Л.д. Гончарова, Н.І. Косолапова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 11-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
298187
  Клокар О.О. Вплив основних факторів на трудову мотивацію сільськогосподарських працівників // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 139-143
298188
   Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих із надмірною масою тіла / М.І. Швед, М.Я. Бенів, Л.В. Левицька, Л.В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 21-27. – ISSN 1681-276Х


  "...Основними факторами ризику інфаркту міокарда, що сприяють виникненню та погіршують перебіг захворювання, є артеріальна гіпертензія, ожиріння, куріння, малорухливий спосіб життя, порушення ліпідного обміну та цукровий діабет 2 типу, особливо при їх ...
298189
  Масло А.І. Вплив основних фундаментальних факторів на формування світових біржових цін на сільськогосподарську продукцію // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
298190
  Добровенко Д.В. Вплив основних чинників на формотворення вертикальних агропромислових комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 257-267 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
298191
  Заяц П.С. Вплив основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність пшениці озимої // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 11-12. – ISBN 978-966-2742-92-5
298192
  Слюсар І.Т. Вплив основного обробітку та удобрення на врожайність кукурудзи на осушуваних грунтах лісостепу / І.Т. Слюсар, Л.В. Богатир // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
298193
  Пересоляк В.Ю. Вплив особистих селянських господарств в сфері зеленого туризму на розвиток сільських населених пунктів / В.Ю. Пересоляк, С.С. Радомський, Р.В. Пересоляк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 204-208 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
298194
  Усеінов А. Вплив особистісних рис на успішність соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 274-278
298195
  Музалевська А.М. Вплив особистісних характеристик ведучого на перебіг телевізійного діалогу (на прикладі програми "Tkachenko.ua") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 206-211


  У статті розглядається взаємозалежність між особистістю автора-ведучого та розгортанням телевізійного діалогу. The article considers the interdependence between the author"s individual characteristics and deployment of a television dialogue. В статье ...
298196
   Вплив особистісних якостей на результати тестувань з фізичного виховання перемінного складу ЛДУ БЖД / А.М. Ковальчук, А.М. Петренко, Ю.С. Баран, І.С. Коваль // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
298197
  Долгова С.О. Вплив особистісних якостей на сприймання інноваційних брендів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 21-22
298198
  Мельничок В.М. Вплив особистістних властивостей суб"єкта на його злочинну поведінку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 115-119. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Мета даної статті – спроба привернути увагу кримiнологiв до новiтнiх досягнень у галузi медицини, бiологiї,бiохiмiї, фiзики, якi певною мiрою дають можливiсть наблизитися до розумiння антисоцiальної поведiнки людини.
298199
  Требін М.П. Вплив особливостей пострадянської трансформації на сучасний стан України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 15-26
298200
  Скороход А А. Вплив особливостей синтезу феримагнітних матеріалів зі структурою шпінелі на їх властивості в надвисокочастотному діапазоні / А А. Скороход, С.О. Солопан // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 69
298201
  Йосифів П.І. Вплив особливостей сільськогосподарської діяльності на формування аграрного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 404-411. – ISSN 1563-3349
298202
  Липяцька М. Вплив останніх подій на Близькому Сході і в Північній Африці на зовнішню політику Ізраїлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 64-66


  Дана наукова стаття присвячена аналізу впливу останніх революційних подій на Близькому Сході і країнах Магрибу на зовнішню політику держави Ізраїль.
298203
  Мостовий М.М. Вплив осушення на зміну родючості дерново-середньопідзолистих грунтів Прикарпаття / М.М. Мостовий, А.І. Пантелеймонов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 72-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
298204
  Ободовський О.Г. Вплив осушувальних меліорацій на руслоформуючу діяльність річок українського Полісся // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 95-99.
298205
  Величко С.О. Вплив оточуючого середовища на гідратацію / С.О. Величко, В.О. Сірик, М.О. Одинець // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9/10 (115/116). – С. 41-44. – ISSN 1729-2344
298206
  Кулієв А.А. Вплив отримання Палестиною статусу держави-спостерігача в ООН на арабо-ізраїльський конфлікт // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 145-148. – ISSN 2077-1800
298207
  Денисевич А.Ю. Вплив оцінки професійного рівня працівника на розвиток трудових відносин // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7069-34-7
298208
  Чіч-Джень Шіе Вплив оціночних індикаторів на якість послуг приватних кадрових агенцій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 430-437 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
298209
   Вплив оцтовокислого цинку на фосфоліпідний складж плазматичних мембран різних органів щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації / О.І. Харченко, В.О. Чайка, Л.І. Богун, В.А. Ковальова, Л.І. Остапченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 112-119. – ISSN 1023-2427
298210
   Вплив очищеного та клітиннозв"язаного білка та пептидоглікана золотистого стафілокока на білки скоротливого апарату серцевого м"язу / О.В. Цимбалюк, Т.Л. Давидовська, В.М. Данилова, С М. Мірошниченко, Л.С. Холодна, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-90. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджено дію активних субстанцій золотистого стафілокока (білка А (БА) та пептидоглікану (ПГ)) на білки скоротливого апарату серцевого м"яза. Встановлено, що БА дозалежно активує АТРазну активність актоміозину та міозину змінює кінетичні криві ...
298211
  Соколов В.Ю. Вплив падіння Берлінської стіни на політичний розвиток у ЦСЄ // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 129-138. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
298212
  Бричка А.В. Вплив Паїсія Величковського та його послідовників на розвиток української духовної культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 99-104. – ISSN 2226-0285
298213
  Великанов В.А. Вплив палеогеоморфологічних умов на осадконагромадження і рудокалізацію в пізньому докембрії Подільського Придністров"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 66-73 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
298214
  Дмітрієв М.В. Вплив параметричних процесів на індикатрису вимушеного комбінаційного розсіяння світла / М.В. Дмітрієв, А.І. Іванісік, П.А. Коротков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримані нові результати стосовно індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння світла. Теоретично показано, що асиметрія може бути пояснена і описана впливом параметричних процесів, відповідальних за утворення антистоксової і стоксової компоненти. ...
298215
  Кисленко В. Вплив параметрів ефективного коефіцієнта відбиття на скорочення тривалості відбитих від ОХФ-дзеркала імпульсів / В. Кисленко, О. Ломакін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив просторово-часових характеристик накачки на часову компресію лазерних імпульсів, відбитих від параметричного дзеркала на основі трихвильової взаємодії, що має властивість обернення хвильового фронту (ОХФ). Показано, що тривалість ...
298216
  Рева М. Вплив параметрів заземлень польової установки мікроелектрозондування на точність вимірювань потенціалу електричного поля / М. Рева, І. Онищук, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати розрахунків впливу геометричних параметрів заземлень польової установки мікроелектрозондування та рекомендації із забезпечення її оптимальних розмірів. Trie result of catenations of the geometric parameters influence of the ...
298217
   Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів / Л.О. Стріха, О.М. Сморочинський, В.І. Крива, О.В. Кривчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 126-132 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
298218
   Вплив параметрів різальних елементів на інтенсивність зношування лап культиваторів / О.В. Козаченко, В.С. Каденко, О.М. Шкрегаль, О.В. Блезнюк // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 63-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
298219
  Бородін А.Л. Вплив параметрів структури грунту, створених передпосівним обробітком, та їх динаміки на вологозабезпеченість кукурудзи / А.Л. Бородін, С.І. Крилач // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 128-133 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
298220
  Мацуй Л.Ю. Вплив параметрів структури на електро- та магнітоопір вуглеграфітових матеріалів / Л.Ю. Мацуй, А.М. Коцюба // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі досліджується електро- та магнітоопір структурно різних вуглеграфітових матеріалів. Показано, що дані фізичні характеристики на всіх стадіях формування структури від квазіаморфного до монокристалічного графіту можна описати в рамках моделі ...
298221
  Іванцов С.В. Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Іванцов Сергій Вікторович, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
298222
  Сірий О.А. Вплив параметрів струменево-нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Сірий Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 26 с. – Бібліогр.: 16 назв
298223
  Туровська Г.І. Вплив параметрів шуму на опірність тіла людини електричному струму / Г.І. Туровська, О.В. Богданенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 108-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
298224
  Снігур І. Вплив парламенту України на визначення територіального устрою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 3-6
298225
  Павлов Є. Вплив парної міжатомної взаємодії на впорядкування в сплавах із ОЦК граткою / Є. Павлов, В. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зв"язок величини міжатомної взаємодії з структурними властивостями сплавів. В рамках методу когерентного потенціалу отримано залежності параметрів міжатомних кореляцій і дальнього порядку для сплавів з ОЦК граткою різної концентрації. ...
298226
  Юрченко В. Вплив партійних ідеологів на розвиток історичної науки в УРСР у середині 50-х - 70-х років XX століття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 103-106. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто основні тенденції розвитку української історичної науки у середині 1950-х - 1970-х рр. Особливу увагу приділено політиці, ідеології та офіційному баченню партійними ідеологами минулого УРСР, впливам партійних структур на специфіку ...
298227
  Скоморовський В.Б. Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 62-68. – ISSN 2078-6670
298228
  Ясенчук Ю. Вплив партійної системи на розвиток владних відносин // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.290-300. – ISBN 966-73-53-51-Х
298229
  Максюта Ірина Мечеславівна Вплив пасивуючої плівки на електрохімічну поведінку літієвого електроду в джерелах струму з неводним електролітом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Максюта І.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
298230
  Арзуманов Р.М. Вплив ПДВ на відтворювальні процеси : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 94-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
298231
  Марченко О. Вплив ПДВ на динаміку інноваційних процесів : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 52-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
298232
  Рад Н. Вплив пенсійного реформування на показники соціально-економічного розвитку: проблеми визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 4103-107. – ISSN 1728-9343
298233
  Зезель В.І. Вплив пенсійної реформи на зміни у механізмі нарахування єдиного соціального внеску / В.І. Зезель, Ю.С. Кравцова, О.М. Клименко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7511-00-0
298234
  Ковалів І. Вплив пенсійної реформи на розмір пенсій у майбутньому // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 99-105. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
298235
  Шевчук П.М. Вплив пентагастрину на електричні реакції ацинарних і гладком"язових клітин / П.М. Шевчук, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 144-150. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчено вплив пентагастрину на електричні реакції ацинарних клітин підшлункової залози собак і гладком"язові клітини taenia coli морської свинки. Показано, що пентагастрин впливає на клітини двома шляхами: на клітини двома шляхами: на незбудливі ...
298236
   Вплив пепсинорму на морфофункціональний стан залоз травного тракту і нейроендокринної системи у щурів / Л.О. Кожевникова, І.Б. Черкасова, В.М. Багнюк, В.В. Халахур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 127-131. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчали зміни морфо функціонального стану травних залоз і нейроендокринної системи при згодуванні щурами біологічно активного препарату пепсином. Встановлено, що цей препарат (205 мг на 100 г маси тіла) пригнічує функціональну активність клітин залоз ...
298237
  Черкасова І.Б. Вплив пепсинорму на морфофункціональний стан сичуга у телят / І.Б. Черкасова, В.М. Багнюк, П.С. Лященко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на телятах встановлено, що пепсином у більшості випадків різко послаблює або усуває клінічні ознаки диспепсії, відновлює структуру слизової оболонки сичуга, нормалізує рівень муко полісахаридів і зменшує інтенсивність запальних процесів.
298238
  Черкасова І.Б. Вплив пепсинорму на морфофункціональний стан тонкого кишечника у телят / І.Б. Черкасова, В.М. Багнюк, В.В. Халахур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 132-143. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У дослідах на телятах встановлено, що пепсином сприяє нормалізації кровообігу, затуханню запальних процесів і відновленню порушеної структури слизової оболонки травного тракту. Він нівелює дефіцит протеолітичних, амілолітичних та інших важливих ...
298239
  Коваленко С.О. Вплив пептидних гормонів шлунково-кишкового тракту на гемодинаміку та окислювальний метаболізм печінки. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Коваленко С.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
298240
  Запорожець Т.М. Вплив пептидних фрагментів гемоглобіну на апоптоз гемопоетичних клітни кісткового мозку при мієлодепресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Досліджуються процеси апоптозу клітин кісткового мозку в умовах депресії кровотворення цитостатичним препаратом вінбластином та корекції цих порушень пептидним комплексом, отриманим шляхом ферментативного гідролізу гемоглобіну.
298241
  Квак Ольга Вікторівна Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбації в цьому органі : Автореф. ... дис. канд. біолог. наук: 03.00.13 / Квак О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
298242
  Квак Ольга Вікторівна Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі : Дис....канд.біолог.наук:03.00.13 / Квак Ольга Вікторівна; Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2000. – 120л. + Додатки:л.116-120. – Бібліогр.:л.102-116
298243
  Квак О.В. Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі при дії гідрокортизону ацетату / О.В. Квак, І.П. Кайдашев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  Зроблено припущення, що дія пептидного комплексу нирок реалізується за участю окремих механізмів, які беруть участь у реалізації ниркових ефектів глюкокортикоїдів. При сумісному введенні пептидного комплексу нирок і гідрокортизону ацетату виявлено ...
298244
   Вплив пептидогліканів грампозитивних бактерій на бактерицидну активність клітин перитонеального ексудату мишей : біологія / В.К. Позур, І.О. Блюм, І.М. Фуртат, В.В. Згонник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 40-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
298245
  Мамбетова А.А. Вплив перегляду мультиплікаційних фільмів на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 92-93
298246
  Шевчук В. Вплив передбачуваних і непередбачуваних компонент пропозиції грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8-18 : Табл., рис.
298247
  Краєвська Л.С. Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 211-215 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
298248
   Вплив передпосівної обробки насіння наночастками металів на захисті реакції проростків пшениці, інфікованих збудником церкоспорельозу / О. Панюта, В. Белава, С. Фомаїді, О. Калініченко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зміну інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та лектинової активності у проростках пшениці, отриманих із насіння обробленого колоїдним розчином суміші наночасток металів (Zn, Ag, Fe, Mn, Cu) і колоїдним розчином наночасток міді, за ...
298249
  Телекало Н.В. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність і якість зерна гороху посівногов умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 35-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
298250
  Кебуладзе В. Вплив перекладу на формування термінології гуманітарних наук і соціально-політичний дискурс в Україні // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 49-62. – ISSN 2078-659X


  "Уцій короткій розвідці я спробую дослідити декілька важливих проблем рецепції західної соціяльно-політичної термінології в совєтській і постсовєтській Україні. Ці проблеми я розглядатиму на тлі вже здійснених українських перекладів наукових творів. ...
298251
  Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132л. + Додаток : л.131-132. – Бібліогр. : л.111-130
298252
  Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
298253
  Прибитько І. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуацію з шлунка їжі вуглеводного складу та визначення швидкості пропульсії хімусу по дванадцятипалій кишці у собак / І. Прибитько, Т. Берегова, М. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів, що іннервує пілоричний сфінктер в евакуації з шлунка їжі вуглеводного складу та швидкість пропульсії хімусу у дванадцятипалій кишці. Встановлено, що ваготомія пілоричного сфінктера ...
298254
  Марущинець А.В. Вплив переробної ланки АПК на трансформаційні процеси в аграрній сфері Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
298255
  Мещеряков А. Вплив перерозподілу доходів усередині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-63 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
298256
  Стрельбіцька Н.Є. Вплив перерозподілу прав власності на функціонування нафтопереробної галузі України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 51-54. – ISSN 1728-6220
298257
  Попова Л. Вплив перигляціальних умов на морфологію черепа ховрахів Spermophilus severskensis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-7. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Пізньоплейстоценові ховрахи Spermophilus severskensis місцезнаходження перигляціальної фауни Новгород-Сіверський характеризувалися виразною спеціалізацією до харчування грубою злаковою рослинністю. Ця спеціалізація забезпечувалася наявністю ділянок ...
298258
  Макарчук М.Ю. Вплив периферичної аносмії на вегетативні компоненти захисних умовних рефлексів та електричну активність центральних структур нюхового аналізатора у щурів / М.Ю. Макарчук, І.Г. Зима, В.О. Ілюха // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 54-57. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
298259
  Марушкевич І.М. Вплив періодичних видань першої третини XX століття на процеси нормалізації та кодифікації української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 118-126. – Bibliogr.: Літ.: с. 126; 27 поз.


  У статті аналізується мова періодичних видань першої третини XX ст., досліджується їхня роль у процесі нормалізації і кодифікації української літературної мови, а також їхній вплив на мовну свідомість реципієнтів. The article analyses language of ...
298260
  Ковальова Вікторія Анатоліївна Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ковальова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
298261
  Ковальова Вікторія Анатоліївна Вплив пероксидації ліпідів на стан мемебран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / КНУТШ; Ковальова В.А. – Київ, 2004. – 157л. – Бібліогр.: л.132-157
298262
  Капля О.А. Вплив пероксидної модифікації мембран на активність мембранозв"язаної Na+, K+-АТР-ази мозку / О.А. Капля, Л.Є. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 29)


  Вивчали інактивацію Na+, K+-АТР-ази мозку щура в системі "Fе2+ + аскорбат" в умовах блокування накопичення малонового діальдегіду в мембранних препаратах. Зроблено висновок, що Na+, K+-АТР-аза є безпосередньою мішенню оксидантної дії.
298263
  Артеменко О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію в тимоцитах щура : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Олександр Юрійович Артеменко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
298264
  Артеменко О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.02 - біофізика / Олександр Юрійович Артеменко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 136л. – Бібліогр.: л.119-136
298265
  Модаббері М. Вплив перської мови та літератури на території від Китаю до узбережжя Середземного моря у минулі віки


  Проведено аналіз впливу перської мови та літератури у 17-18 ст. хіджри на території Близького й Середнього Сходу - від Туреччини до Індії та Китаю. The article analyses the impact of the Persian language and literature in 17-18 century of hijra on the ...
298266
  Проскурня А.С. Вплив перфекціонізму та стилю сімейного виховання на виникнення депресивних розладів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 338-340
298267
  Пахарєва О. Вплив першої московської антропологічної виставки на розвиток антропології в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено організацію та проведення у Російській імперії першої антропологічної виставки та з"їзду. Проаналізовано, яким чином їх проведення вплинуло на розвиток антропології як науки. This article is devoted to analize the organization and ...
298268
  Пфейффер Ю.В. Вплив першої підстановки Jacobi на класу інтегралів / Ю.В. Пфейффер; Ю.В. Пфейфер. – С. 73-78
298269
  Пейфер Ю.В. Вплив першої підстановки Jacobi на клясу інтегралі // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [3] с.
298270
  Вугріч В.П. Вплив першої російської революції на розвиток революційного руху в Болгарії / В.П. Вугріч. – Київ : КДУ, 1955. – [17] с. – Окр.відб. : "Студентські наукові праці Київсьного держ.ун-ту", збірник 21, 1955
298271
  Полчанов А.Ю. Вплив Першої світової війни на економічний розвиток провідних країн світу // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 1 (36). – C. 124-135. – ISSN 1994-1749
298272
  Барановська Н.М. Вплив Першої світової війни на зростання української національної свідомості та революційні процеси в Україні (1917-1918 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 79-93
298273
  Кіяшко Я. Вплив Першої світової війни на розвиток боротьби проти расової дискримінації в США // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 470-472. – ISBN 978-966-171-893-6
298274
  Гурняк О.М. Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія / Гурняк О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 135л. – Бібліогр.: л. 118-135
298275
  Гурняк Оксана Миколаївна Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Гурняк О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
298276
  Мединська К. Вплив пестицидів на функціональні характеристики актоміозинового комплексу скелетних м"язів / К. Мединська, Л. Пелюх, Н. Нурищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив широкого діапазону концентрацій фосфорорганічних інсектицидів піриміфосметилу, діазинону, хлорпірифосу (від 2,5*10[у -4 ступені] до 2,5*10[у -7 ступені] моль/л) на основні показники функціонального стану актоміозину скелетних м"язів ...
298277
  Іутинська О.А. Вплив пестицидних препаратів на розвиток вірусного захворювання у системі "вірус тютюнової мозаїки - рослини тутюну" // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління карантину рослин та Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (232), грудень. – С. 17-20. – ISSN 2312-0614
298278
  Ротар М.Ф. Вплив питної води на формування онкозахворюваності населення деяких регіонів України / М.Ф. Ротар, О.Г. Ліходідова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 66-70 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
298279
   Вплив питомого опору і об"ємного часу життя носіїв струму матеріалу на струмову чутливість детекторів сантиметрового діапазону. – Київ, 1958. – 144 с.
298280
  Єрмоленко Н.С. Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 43-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
298281
   Вплив північноатлантичної осциляції на часовий розподіл опадів: метод вейвлет-розкладання / В.Д. Русов, О.В. Глушков, В.М. Ващенко, В.М. Павлович, Н.С. Лобода, Ж.І. Патлашенко, В.М. Хохлов, А.А. Свинаренко, Т.В. Солонко // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 150-156. – ISSN 1727-7485
298282
  Патон Е.О. Вплив підвищених сил зварного струму на зсідання / Е.О. Патон, Д.О. Берштейн. – К., 1937. – 148с.
298283
  Бардин І.І. Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 24-27. – ISSN 2221-755X
298284
  Куценко Д. Вплив підвищення пенсійного віку на рівень дотаційності Пенсійного фонду // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
298285
  Ковальова Ю. Вплив підвищення ставок судового збору на процедуру досудового вирішення податкових спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 76-80
298286
  Шостак А.В. Вплив підвищеного тиску на консолідацію глинистих грунтів : гідрогеологія та інженерна геологія / А.В. Шостак, О.Й. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 82-83. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядаються результати лабораторних досліджень стисливості водонасичених глинистих грунтів. Наводиться аналіз графіків залежності між стискаючими зусиллями та основними чинниками процесу консолідації. Викладено авторський підхід до обробки ...
298287
  Котельнікова А.С. Вплив підводних перешкод на процес поширення поверхневих поодиноких хвиль / А.С. Котельнікова, В.І. Нікішов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Представлено результати експериментальних досліджень процесу взаємодії поверхневих поодиноких хвиль з підводними перешкодами. Виявлено, що в залежності від амплітуди хвилі, глибини потоку і висоти перешкоди існують два основні сценарії процесу. ...
298288
  Піскун В.І. Вплив підготовки відходів свинарства до використання з розділенням на фракції за виробництва свинини на викиди парникових газів / В.І. Піскун, Т.Л. Осипенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 114-116. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
298289
  Осадчук Л.С. Вплив підсочки сосни звичайної на життєдіяльність дерев в умовах малого Полісся. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.00.20 / Осадчук Л.С.; Укр.держ.лісотехн.ун-т. – Львов, 1997. – 23л.
298290
  Кулешов К.І. Вплив підходів Туреччини щодо врегулювання регіональних конфліктів на американсько-турецькі відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 118-119


  Автор розглядає в цій статті принципи врегулювання конфліктів сучасної політичної політики Туреччини.
298291
  Завальнюк В.В. Вплив пієтизму та раціоналізму на розвиток освіти та педагогічної думки Німеччини у XVIII ст. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 38-47. – ISBN 978-966-7359-77-5
298292
  Точиліна І.В. Вплив пільгового оподаткування інноваційної діяльності на доходи бюджету : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 227-236 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
298293
  Петренко О.О. Вплив пільгової системи на оподаткування прибутку молокопереробних підприємств : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 169-172 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
298294
   Вплив піридинових похідних різної фізіологічної активності на культуру Bacillus megaterium 5 / О.В. Іутинський, А.А. Піндрус, П.Г. Дульнєв, Т.М. Фурзікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив на Bacillus megaterium п"яти нових фітогормональних речовин - похідних алкілпіридину і піридину, які мають властивості гіберелінів, ауксинів, цитокінінів. У результаті проведеного скринінгу визначено речовини, які активізують ріст ...
298295
   Вплив піридину на активність мембранозв"язаних ферментів клітин печінки / О.М. Філінська, В.П. Лозовий, С.В. Яблонська, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, В.О. Зеленюк, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
298296
  Шієн-Пінг Хуанг Вплив планів з експатріації на ефективність діяльності фірм у кейтерингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 431-442 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
298297
  Рушенко Л.О. Вплив плантажного обробітку чорнозему південного під виноградники на показники його гумусового стану // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 138-141 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
298298
   Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан на магнетні властивості кремнію (Cz-Si) / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, Плющай, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт, А.К. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 359-366. – ISSN 1024-1809


  У роботі досліджується зв"язок між сформованим при високотемпературному деформуванні дефектно-домішковим станом кристалів кремнію та його магнетними властивостями. Виявлена в здеформованих кристалах кремнію зміна магнетного моменту пов"язується з ...
298299
   Вплив платино- та паладійвмісних комплексів похідних тіосечовини на процеси транскрипції in vitro / О.І. Руденко, І.В. Коновченко, О.В. Сторожук, О.В. Васильченко, Г.Г. Репіч, Л.В. Гарманчук, Л.Г. Пальчиковська, С.І. Орисик, Д.О. Мельниченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 79-79
298300
  Буцько М.О. Вплив Плеханова на розвиток соціал-демократичного руху на Україні // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 4-6
298301
  Борисенко Мирослав Вплив побутових чинників на морально-психологічний клімат комунальної квартири України 20 - 30-х роках XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-124. – Бібліогр. в кінці ст.
298302
  Борисенко М. Вплив побутових чинників на морально-психологічний клімат комунальної квартири України в 20-30-х роках ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-124.
298303
  Латишева Д. Вплив побуту на сімейне життя сучасної студентської молоді (на матеріалах міста Києва) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 474-479. – ISBN 978-617-7399-06-2
298304
   Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією / С. Лелюшок, М. Іщенко, С. Куліченко, В. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ПАР різних типів на сигнал атомно-абсорбційного визначення металів і показана можливість зниження межі атомно-абсорбційного визначення плюмбуму, мангану та кадмію за рахунок модифікуючої дії неіонних ПАР. На прикладі нікелю та плюмбуму ...
298305
  Паршикова Т.В. Вплив поверхнево-активних речовин на життєдіяльність планктонних водоростей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Біологія ; Вип. 29)


  Перевірено реакцію фітопланктону Канівського водосховища на вплив поверхнево-активних речовин залежно від їх хімічної природи, концентрації та тривалості попереднього контакту із забрудненою ними водою.
298306
  Красулекно Т.С. Вплив поверхнево-активних речовин на перебіг спектрофотометричної некаталітичної та каталітичної Ce(IV)-As(III) рекції / Т.С. Красулекно, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 158
298307
  Паршикова Т.В. Вплив поверхнево-активних речовин різної хімічної природи на склад та співвідношення жирних кислот microcystis aeruginosa kutz. Emend. Elenk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-121. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджено вплив катіон- та аніонактивних та неіоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР) на кількісні зміни основних жирних кислот та коефіцієнта їх насиченості в біомасі та культурному середовищі клітин синьозеленої водорості (ціанобактерії). ...
298308
   Вплив поверхневої структури на стабільність параметрів сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу / А.М. Лопатинський, О.М. Фесенко, О.Г. Лопатинська, В.І. Чегель, Г.І. Довбешко, Л.В. Поперенко, Ю.В. Ушенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 334-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено фізико-хімічні процеси на шорсткій поверхневій структурі "золото-рідина-газ", викликані шорсткістю поверхні плівки золота, і виявлено їх вплив на стабільність дії сенсора, що базується на явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР). ...
298309
  Стецюк К.І. Вплив повстання Степана Разіна на Україну / К.І. Стецюк. – К., 1947. – 117с.
298310
  Крисоватий А.І. Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн - учасниць ЄС / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 31-43
298311
  Первак Ю.О. Вплив поглинання на спектральні характеристики дисперсійних дзеркал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 165-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
298312
  Мартич Р.В. Вплив поглядів Арістотеля на становлення розуміння сутності живого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
298313
  Вовдюк Людмила Вплив погоди на самопочуття людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 10 : фото
298314
  Дем"янюк О.С. Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу грунту / О.С. Дем"янюк, Л.А. Райчук // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 13-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
298315
  Проценко Г.Д. Вплив погодних умов на строки закінчення вегетації плодових культур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 32-36 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 21)
298316
  Проценко Г.Д. Вплив погодних умов на швидкість розвитку рослин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 19)
298317
  Порада О. Вплив погодно-кліматичних умов Лісостепу України на феноритміку сезонного розвитку різних видів роду Echinacea // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані основні кліматичні показники регіону та динаміка погодних умов, встановлено вплив цих умов на сезонний ритм і розвиток видів роду Echinacea та визначені групи стиглості. The basic climatic indexes of region and loud speaker of weather ...
298318
  Шевченко О.Г. Вплив погодно-кліматичних чинників на туристичну галузь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 19-24. – Бібліогр.: 7 назв.
298319
  Мостяєв О. Вплив пограничного положення України на формування соціальних поведінкових стереотипів // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 15-23. – ISSN 0130-7037
298320
  Педь І.В. Вплив податків на заощадження та інвестиції в країнах з відкритою економікою // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 105-109
298321
  Саєнко О.Р. Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі запорізького регіону) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 203-207 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
298322
  Скляров Р.В. Вплив податків на якість життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 214-217
298323
  Шевчук Л. Вплив податкових змін на систему фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів / Л. Шевчук, В. Зеленюк, А. Шевчук // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 144-151. – ISSN 2410-0706


  В умовах систематичних податкових змін та проведення децентралізації органів місцевого самоврядування система контролю потребує концептуальної зміни підходів щодо формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів шляхом переорієнтації ...
298324
  Затонацька Т.Г. Вплив податкових новацій податкового кодексу України на інвестиційний клімат в країні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 245-253


  В статті досліджено сучасний стан інвестиційного клімату та розглянуто можливості його покращення під впливом нових податкових новацій.
298325
  Павлюк К.В. Вплив податкових пільг на формування доходів бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається сутність, роль та значення податкових пільг в економіці країни, наводиться їх класифікація. Досліджується вплив обсягу податкових пільг на рівень доходів бюджету.
298326
  Євченко Н.Г. Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 45-52
298327
  Тимченко М О. Вплив податкового боргу на споживання та інвестиції / М О. Тимченко, В Ю. Сибірянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 30-35
298328
  Хомутенко В. Вплив Податкового кодексу України на рівень фінансового забезпечення кредитних спілок : фінансовий ринок / В. Хомутенко, О. Волкова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 22-25 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
298329
  Лященко В.І. Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В.І. Лященко, А.А. Просуленко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 93-111. – ISSN 1729-7206
298330
  Захарчук С.С. Вплив податкового планування на розвиток держави в системі макроекономічних регуляторів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
298331
  Кузнєцова Л.В. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку : банківська справа // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 86-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
298332
  Замасло О.Т. Вплив податкової політики держави на фінансову діяльність підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.39-43
298333
  Плескач В.Л. Вплив податкової політики на динаміку економічного розвитку України / В.Л. Плескач, Р.Є. Майборода // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 50-56.
298334
  Замасло О. Вплив податкової політики на легалізацію тіньової економіки України / О. Замасло, Х. Харпола // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 195-199. – ISSN 0201-758Х
298335
  Покатаєва О.В. Вплив податкової політики на соціально-економічний розвиток країни / О.В. Покатаєва, С.О. Давидков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6814
298336
  Клівіденко Л.М. Вплив податкової політики на тіньову економіку України / Л.М. Клівіденко, Ю.Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 111-114


  Обгрунтовано значення фіскальної політики держави у подоланні тіньового сектору економіки.
298337
  Тищук Н.О. Вплив податкової реформи на економічний стан держави // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 129-130
298338
  Лозова О. Вплив податкової реформи на стан малого і середнього бізнесу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 199-202. – ISSN 2078-5860
298339
  Яровенко О.М. Вплив податкової системи на економічний розвиток регіонів // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 140-141
298340
  Каспрук Ю. Вплив податкової та боргової політики на економічне зростання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 104-107. – ISSN 1993-0259
298341
  Рудніченко Є.М. Вплив податкової та митної складової на механізм управління системою економічної безпеки підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 32-35. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
298342
  Кміть В.М. Вплив податку на прибуток підприємств на розвиток ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 109-110. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Проаналізовано вплив податку на прибуток підприємств на розвиток ринкових відносин в сучасній економічній системі України. Автором пропонуються окремі напрями щодо вдосконалення механізму справлення цього податку.
298343
  Вуйцик О. Вплив податкуового регулювання на інвестиційну діяльність у рекреаційно-туристичному комплексі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 35-44. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
298344
  Доан П.В. Вплив подієвого туризму на розвиток регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 99-103 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
298345
  Сидоренко О.С. Вплив подій російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на життя населення Чернігівської губернії (до історії вивчення) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 193-197. – ISSN 2218-4805
298346
  Жиляєв І.Б. Вплив подій, пов"язаних з тимчасової окупацією територією територій України (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя) та проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-966-7909-71-0
298347
  Добиш Н. Вплив поділів Польщі на відмінності у політичних поглядах різних регіонів країни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 454-457. – ISBN 978-966-171-893-6
298348
  Кривуляк О. Вплив поезії Т. Шевченка на творчість І. Липи // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 34-38


  Основна мета статті полягає у висвітленні специфіки естетичної концепції І. Липи як представника раннього символізму та в розкритті проявів романтичного світобачення Т. Шевченка в творах зазначеного автора
298349
  Ковач О. Вплив поезії Тараса Шевченка на розвиток української мови (роль біблійної фразеології) // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 251-264. – ISBN 978-966-02-7586-7
298350
  Гірник О. Вплив поетичного таланту на формування філософської концепції Гавриїла Костельника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 199-205. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
298351
  Бовчалюк А.П. Вплив пожеж на розподіл аерозолю над Україною за даними супутникових та наземних вимірювань // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 5 (84). – С. 27-41. – ISSN 1561-8889


  Аналізуються джерела надходження та транспортування аерозолів з лісових, степових, торф"яних і сільськогосподарських пожеж над Україною у період 2002-2012 років. Для характеристики розподілу аерозолю в атмосфері та візуалізації місць горіння на ...
298352
  Філоненко Ю.М. Вплив пожеж на стан та еволюцію окремих форм біогенного рельєфу на території Чернігівської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 124-127. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано вплив пожеж на морфологічні та морфометричні особливості окремих форм біогенного рельєфу на території Чернігівської області. Зокрема, досліджено роль пірогенного чинника в еволюції таких форм рельєфу, як болотні комплекси; купини; ...
298353
  Поліщук М.І. Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи / М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 102-109 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
298354
  Фнікієнко М.М. Вплив позакореневих підживлень на урожайність пшениці озимої // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 31-33. – ISBN 978-966-2742-92-5
298355
  Груша В.В. Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr I 137Cs кормовими рослинами : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Груша В.В.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2007. – 179л. + Додатки.: л. 155 - 179. – Бібліогр.: л. 127 - 154
298356
  Груша В.В. Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr та 137Cs кормовими рослинами : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.01 / Груша В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
298357
  Панасенко Є.В. Вплив позакоренового підживлення препаратами "Аватар-1" та Humin plus на врожайність сої / Є.В. Панасенко, Г.В. Сорокотяга // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 123-129 : табл. – Бібліогр.: с. 129. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
298358
  Матвійчук В.К. Вплив позитивних тенденцій кримінального законодавства з охорони довкілля Мексики, Японії, Швейцарії, ФРН, Данії, Швеції, Австрії на вдосконалення норм КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 155-158
298359
  Кошевець В.В. Вплив позитивного екологічного іміджу на формування гудвілу підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 74-79. – ISSN 2308-1988
298360
  СидорукТ Вплив позицій держав-членів на формування стратегічної відповіді ЄС на російсько-український конфлікт // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 17-21. – (Політичні науки)
298361
  Азаренкова Г.М. Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій / Г.М. Азаренкова, М.В. Іванова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 65-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
298362
  Лемешко О.М. Вплив показників особи злочинця на звільнення від кримінальної відповідальності (або покарання) // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 247-249. – ISBN 978-966-458-403-3
298363
  Козел В.Н. Вплив показників повноти, своєчасності, інформованості в системі управління ВНЗ // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 125-133. – ISSN 1998-7005
298364
  Денисова Т.А. Вплив покарання на особу засудженного // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 138-144
298365
  Підлісна І.С. Вплив покладів вуглеводнів на поле атмосферної електрики: теоретичні погляди та практичні результати // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 25-31. – ISSN 1684-2189


  Розглянуто питання взаємозв"язку поля атмосферної електрики, будови земної кори та приповерхневих процесів. Описано існуючі моделі утворення цього поля. Наведено результати досліджень, виконаних геоелектричними методами над вуглеводневими покладами.
298366
  Весна Г. Вплив покриття з міді на утворення дислокацій в кристалах кремнію / Г. Весна, Л. Стебленко, С. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Дослідження тріщиностійкості зразків з покриттями з міді при кімнатній температурі показали зростання коефіцієнту тріщиностійкості та виявили області з дислокаціями в зонах дії зовнішнього навантаження, що свідчить про перебіг пластичної деформації в ...
298367
  Забашта Ю.Ф. Вплив полімерного покриття на розповсюдження звукових хвиль у світловодному волокні / Ю.Ф. Забашта, С.П. Сенчуров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 294-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розв"язано задачу про розповсюдження звуку у світловодному волокні з полімерним покриттям. Одержано формули, що описують розподіл повздовжньої та поперечної деформації по перерізу волокна. Виведено формулу для визначення швидкості поширення звуку у ...
298368
   Вплив поліненасиченого фосфатидилхоліну на ліпідний склад плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунка за умов етанолової виразки / Т. Хілько, О. Кравченко, Н. Левкович, О. Безпалько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ліпідний склад плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів як за умов етанолової виразки, так і при введені тваринам ліпосомального поліненасиченого фосфатидилхоліну на фоні розвитку виразкових ушкоджень. За умов етанолової ...
298369
  Таран М.А. Вплив політики адміністрації Б. Клінтона (1993-2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 95-101. – ISSN 1608-0599
298370
  Таран М.А. Вплив політики адміністрацій Б.Клінтона (1993-2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 95-101. – ISSN 1608-0599


  Про "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
298371
  Гордіна Н. Вплив політики гласності на формування настроїв населення УРСР (1986-1991) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються прояви політики гласності, особливості її впровадження в УРСР і наслідки для формування суспільно-політичних настроїв населення України. The manifestations of the policy of glasnost, singularity of its introduction in Ukrainian ...
298372
  Вовк Я.О. Вплив політики держави на процес становлення автокефального статусу польської православної церкви в II Речі Посполитій (1918-1925 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-17. – (Історія ; Вип. 48)


  У статті розглядається процес відокремлення Польської православної церкви від Московського патріархату (1918-1925 рр.) і особлива роль польської держави в цьому процесі. Зроблена спроба аналізу політики II Речі Посполитої щодо статусу автокефалії ...
298373
  Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом"якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності / І.В. Шкодіна, І.В. Карпова, М.В. Іващенко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 4-7. – ISSN 1728-6220
298374
  Парахіна М.Б. Вплив політики коренізації на розвиток досліджень національних меншин у 1920-1930-х роках на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-103. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  За допомогою вивчення основних нормативних документів показано вплив політики коренізації на розвиток та результати діяльності організацій та установ з дослідження історії та культури національних меншин. Clauses with the help of study of the basic ...
298375
  Нестеренко А. Вплив політики на формування міжнародного звичаю // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 120-122
298376
  Завальнюк А.Р. Вплив політики націонал-соціалізму на розвиток освіти в Німеччині (1933-1945 рр.) // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 53-61. – ISBN 978-966-7359-77-5
298377
  Нікітенко А.І. Вплив політики Російського уряду стосовно громадівської інтелігенції на родинне життя В. Антоновича та П. Чубинського // Проблеми політичної історії України : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. укр. істор. та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 8. – С. 14-20. – ISBN 978-966-551-341-4
298378
  Коппель О.А. Вплив політики США на геополітичну структуру Близького Сходу / О.А. Коппель, А.Л. Гаспарян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 4-17. – ISSN 2308-6912


  Досліджується вплив політики США на геополітичну структуру Близького Сходу. Аналізуються основні тенденції регіонального розвитку та вплив політики Вашингтона на конфігурацію сил в близькосхідному регіоні, особливо у контексті глобалізаційних ...
298379
  Лагутов Ю. Вплив політико-ідеологічної діяльності української діаспори держав ЄС на співпрацю з Україною у сфері євроінтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 152-159.
298380
  Воробйова Г.Ю. Вплив політичних метафор на прийняття політичних рішень // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 292-294. – ISSN 2076-1554
298381
  Ключкович А. Вплив політичних партій на функціонування парламентсько-урядової системи в сучасній Німеччині // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 439-448. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
298382
  Татарова В.О. Вплив політичних подій 1991 року в Україні на перейменування Одеських газет // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 79-85. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
298383
  Омар Масуд Вплив політичних подій на становлення ринку цінних паперів: на прикладі Пакистану : новини зарубіжної науки / Омар Масуд, Бора Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 284-302 : Табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1993-6788
298384
  Волинець Л.М. Вплив політичних рішень на міжнародні перевезення // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 70-74. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
298385
  Філіппов С.О. Вплив політичних чинників на транскордонну злочинність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 249-254. – ISSN 2219-5521
298386
  Цимбалюк І.Л. Вплив політичного знання на вироблення принципів та пріоритетів екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 315-323. – ISBN 966-628-197-5
298387
  Бадер А.В. Вплив політичного процесу на кількісний склад студентської молоді Донбасу (середина 1950-х - середина 1980-х рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 463-468. – ISSN 2076-1554
298388
  Козьма В. Вплив політичної еліти на процес консолідації демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 177-180
298389
  Кадигріб Д.О. Вплив політичної еліти на реформування України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 398-399
298390
  Бондюченко К.О. Вплив політичної комунікації на аудиторію сучасних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 134-139


  У статті узагальнено теоретичні засади політичної комунікації, розглянуто основні складники процесу комунікації, окреслено її функції та особливості, визначено засоби та способи її реалізації. Theoretical principles of political communication are ...
298391
  Бронніков В.Д. Вплив політичної кон"юктури на освіту і науку в Німеччині 1933-1945 рр. / В.Д. Бронніков, О.В. Приймак // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800


  У статті описано та проаналізовано історичний аспект політичної кон"юктурності в освіті та науці нацистської Німеччини.
298392
  Прокопчук І.І. Вплив політичної культури на функціонування демократії: аналіз ідей Алексіса де Токвіля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 119-123. – ISSN 2077-1800
298393
  Дзюба Т. Вплив політичної нестабільності на Балканському півострові у 90-ті роки XX століття на європейську регіональну систему безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 50-51
298394
  Ткачук Л.М. Вплив політичної нестабільності на розвиток туристичної дестанації // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 26-35. – ISSN 2308-135X
298395
  Крюкова К.Г. Вплив політичної реклами на електоральні уподобання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 397-407
298396
  Гуменюк Ю.В. Вплив політичної реклами на суспільну свідомість / Ю.В. Гуменюк, Б.І. Наприклад // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 301-302. – ISBN 978-966-419-280-1
298397
  Шумілова А. Вплив політичної ситуації 1921 року в Україні на випуск книжкових видань / Анжела Шумілова, Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  У статті здійснено історико-книгознавчий аналіз випуску книжкових видань в Україні в 1921 р., визначено основні його тенденції та характерні риси в контексті політичних, економічних і соціальних процесів, що відбувалися у той період у країні, на основі ...
298398
  Шумілова А. Вплив політичної ситуації 1921 року в Україні на випуск книжкових видань / А. Шумілова, Т. Крижанівська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 44-47. – ISSN 2076-9326


  Процес виникнення і розвитку книговидавничої справи в Україні на різних історичних ета-пах — від Івана Федорова до наших днів — набуває все біль-шого теоретичного і практичного значення. Згадаємо таких книгознавців минулого, як Ф. Вовк, Б. Грінченко, ...
298399
  Кагальна М.В. Вплив політичної та ідеологічної системи на повсякденне життя вчительства УРСР (друга половина 1950–х – перша половина 1960–х рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 113-117. – ISSN 2076-1554


  Розкривається вплив політико-ідеологічної системи на повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. Аналізуються заходи радянського партійного керівництва з ідейного виховання освітян: організація політичних та ...
298400
  Зубчик О.А. Вплив політичної трансформації суспільства на його соціальну структуру // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 232-243
298401
  Сіньова Л. Вплив політичної функції права соціального забезпечення на соціалізацію суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 201-203
298402
  Кукуруз О.В. Вплив політологів на політичні процеси в Україні // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 62-68. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
298403
  Пілатова О.Л. Вплив поліуретанового каучуку на фізико-механічні властивості епоксиполіуретанових сумішей / О.Л. Пілатова, Т.М. Базилюк, Е.Я. Горічко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-64. – (Хімія ; Вип. 37)


  Описано фізичну модифікацію епоксидної клейової композиції поліуретановим каучуком. Зроблено спробу пов"язати зміну таких механічних властивостей, як крихкість, чутливість до термоударів, вібрації, знакозмінних навантажень з фазовим станом бінарних ...
298404
  Борбат А.М. Вплив положення електродів на точність спектрального аналізу / А.М. Борбат, Л.Г. Нагайник. – Київ, 1960. – С. 25-28. – Окремий відбиток: Вісник КУ №3, 1960. Сер.Астрономії, фізики та хімії, в.2
298405
  Бабенко В. Вплив положень Кримінального процесуального кодексу України на реформування органів прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 62-68
298406
  Вакуленко О.В. Вплив поляризації на міжзонні оптичні спектри аморфних напівпровідників / О.В. Вакуленко, В.С. Северин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 315-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута теорія міжзонних оптичних спектрів аморфних напівпровідників. В області сильного поглинання світла оптичні спектри визначаються не тільки густиною електронних станів, але й поляризацією напівпровідника. Показано, що при коректному врахуванні ...
298407
  Богуцька Катерина Іванівна Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м"язів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Богуцька Катерина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 143с. – Бібліогр.: л. 118-143
298408
  Богуцька Катерина Іванівна Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м"язів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Богуцька К.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
298409
  Папакін А. Вплив польських військових формувань на створення українських збройних сил у 1917 - 1918 рр. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 58-63
298410
  Сидорук С.А. Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на організацію рекрутських наборів у Правобережній Україні // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 213-220. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
298411
  Кордюм Е.Л. Вплив помірного водного дефіциту на структурно-функціональну організацію рослин Alisma plantago aquatica L. в природних умовах / Е.Л. Кордюм, Н.О. Білявська, Н.П. Веденічева; Національна Академія України; Ін-т ботаніки. – Київ, 1997. – 32с.
298412
  Джамєєв В.Ю. Вплив пониженої температури на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та активність дегідрогеназ у проростках сої : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Джамєєв В. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
298413
  Кургалюк Н.М. Вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на енергозабезпечення і антиоксидантний захист у печінці білих щурів за умов гострої гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на білих щурах вивчали вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну та блокатора синтази оксиду азоту L-NNA на показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки за умов використання як субстратів окиснення альфа-кетоглутарату ...
298414
  Віннічук Т.С. Вплив попередників, добрив та обробітків грунту на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу / Т.С. Віннічук, пармінська, Н.М. Гаврилюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 100-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0372-8498
298415
  Окіпний І.Б. Вплив попереднього комбінованого розтягу на крихке руйнування сталі корпусу реактора : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Окіпний І.Б.; МОіНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
298416
  Іванченко Олексій Геннадійович Вплив попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійких сталей : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Іванченко Олексій Геннадійович; НАН України. Ін-тут проблем міцності. – К., 1999. – 16л.
298417
  Гуцайлюк Володимир Богданович Вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі : Автореф. дис. ... канд.техн. наук:01.02.04 / Гуцайлюк В.Б.; МО і НУ Терноп. держ. техн. ун-тет ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с.
298418
  Квіцинський В.О. Вплив пористої структури коксу на швидкість рекцій горіння. Стаціонарна модель / В.О. Квіцинський, С.І. Кривошеєв, С.В. Марущак // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 16-28. – ISSN 1681-309X
298419
  Ткачишин В.С. Вплив порохових газів на організм людини / В.С. Ткачишин, К.С. Фоменко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 121-131. – ISSN 2224-0586
298420
  Тартачник Ірина Іванівна Вплив порушення донорно-акцепторних відносин на фізіолого-біохімічні показники дерев яблуні : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.12 / Тартачник Ірина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
298421
  Тартачник Ірина Іванівна Вплив порушення донорно-акцепторних відносин на фізіолого-біохімічні показники дерев яблуні. : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.12 / Тартачник Ірина Іванівна; Ін-т садівництва. Укр. Акад. аграрних наук. – К., 1999. – 136л. – Бібліогр.:л.116-136
298422
  Знаменська Т.К. Вплив порушень формування кишкової мікрофлори, бар"єрної функції кишечнику новонароджених на виникнення інфекційно-запальних захворювань та значення пробіотиків у їхній профілактиці / Т.К. Знаменська, М.М. Чуйко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 84-90. – ISSN 2226-1230
298423
   Вплив порядку змішування компонентів потрійної системи на термодинамічні параметри топлення і ступінь кристалічності сополімеру формальдегіду з діоксоланом / В.В. Дубровська, В.І. Висоцька, Т.П. Яхнівська, В.В. Нижник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 54-59. – (Хімія ; Вип. 32)


  Калориметричними дослідженнями встановлено, що в залежності від порядку введення в полімерну композицію на основі сополімеру формальдегіду з діоксоланом (СФД) пластифікатор діє по-різному на кристалічну структуру і термодинамічні параметри топлення ...
298424
  Романюта Е. Вплив посилення інтеграційних процесів на податкову політику країн ЄС // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 438-455. – ISSN 1684-906Х
298425
  Коваленко В.Ф. Вплив постійного електричного поля на електромагнітооптичний ефект у ферит-гранатових плівках / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновськип // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-42. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджено вплив на процеси намагнічування в епітаксій них плівках ферит-гранатів одночасної дії постійного та змінного електричних полів. Проведено дослідження ектромагнітооптичного ефекту в плівках для поперечної геометрії експерименту.
298426
   Вплив постійного електричного струму на рухливість дислокацій в кристалах кремнію, вирощених методом безтигельної зонної плавки (БЗП) / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, Г.В. Мельничук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 370-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі досліджені закономірності впливу постійного електричного струму різної густини при одночасному прикладанні зовнішнього механічного напруження на динамічну поведінку індивідуальних дислокацій в кристалах кремнію БЗП при різних температурах ...
298427
  Робур О.Г. Вплив постійного електричного струму та електростатичного поля на динамічну поведінку дислокацій в кристаллах кремнію : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.07 / Робур О. Г.; КУ. – Київ, 1994. – 16л.
298428
   Вплив постійного магнітного поля на мікротвердість кристалів кремнію / В.А. Макара, Ю.Л. Кольченко, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, С.М. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 377-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі виявлено зменшення мікротвердості бездислокаційних кристалів кремнію під впливом постійного магнітного поля. Встановлено, що дія магнітного поля викликає зворотні зміни мікромеханічних властивостей, які з часом релаксують і набувають вихідних ...
298429
  Гнатюк І.В. Вплив постійного магнітного поля на формування структури та електричні властивості полімерних композитів / І.В. Гнатюк, Є.П. Мамуня // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 38-39
298430
  Гук Н.А. Вплив постіндустріальної трансформації на функціонування інституту сім"ї // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 69-71. – ISSN 1728-6220
298431
  Демиденко Я.С. Вплив посткласичної філософії на авангардизм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 75-76
298432
  Копотун Н.І. Вплив постлісабонської структури Європи на зовнішню політику ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 24-29


  У статті узагальнено зміни постлісабонської структури Європи та ідентифіковано їх безпосередній вплив на зовнішню політику ЄС. Проаналізовано ключові переваги Лісабонського договору для громадян Євросоюзу: Окреслено позицію ЄС щодо України за умов ...
298433
  Плющ В.А. Вплив постмодерних реалій на ціннісний світ сучасної людини (за М. Маффесолі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 142-145. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
298434
  Єрмоленко С. Вплив постмодерної літератури на формування національного менталітету мовної особистості (на матеріалі творчості Є. Кононенка, М. Матіос, Ю. Андруховича та інших письменників) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 262-270. – ISBN 978-966-2248-36-4
298435
  Устименко А.М. Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Аліна Миколаївна Устименко; Ін-т геронтології АМН України. – Київ, 2007. – 165л. – Бібліогр.: л. 141-165
298436
  Устименко Аліна Миколаївна Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 13 / Устименко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
298437
  Біда С.В. Вплив потоків грунтових вод на зміну характеристик міцності лесового грунту / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 3-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
298438
  Курлюк М.В. Вплив потребнісно-мотиваційної сфери на рівень маніпуляцій // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 40-41
298439
  Ісаєнков Станіслав Валентинович Вплив потужності дози на вихід пошкоджень ДНК в клітинах рослин : Дис... канд. біологич.наук: 03.00.01 / Ісаєнков Станіслав Валентинович; НАН України. Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 1999. – 159л. – Бібліогр.:л.145-159
298440
  Ісаєнков С.В. Вплив потужності дози на вихід пошкоджень ДНК в клітинах рослин. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.01 / Ісаєнков С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
298441
  Копишинський О.В. Вплив потужності лазерного випромінення на ефективність оптичного запису в лужно-боратних стеклах, активованих індієм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптимальну потужність лазерного випромінювання при використанні лужно-боратних стекол, активованих індієм, як носіїв оптичного запису. Обмеження потужності лазерного джерела опромінення пов"язано з процесами перезарядки активаторних центрів.
298442
  Азаров Ігор Валерійович Вплив похибок заокруглення на стійкість двовимірних цифрових фільтрів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Азаров.; НУ "Львів. політех.". – Львів, 2001. – 18 с.
298443
  Маркевич А.О. Вплив похідних піролідин-2-карбонової кислоти на морфо-функціональний стан шлунку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Маркевич Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
298444
  Маркевич А.О. Вплив похідних піролідин-2-карбонової кислоти на морфо-функціональний стан шлунку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Маркевич Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 136 л. – Бібліогр.: л. 112-136
298445
  Луженецька В.К. Вплив похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунка щурів за умов раку товстої кишки / В.К. Луженецька, Г.М. Кузнєцова // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70
298446
  Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Линчак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197л. – Бібліогр. : л.171-197
298447
  Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Линчак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назв
298448
  Кутузова Н.Ю. Вплив похідного малеіміду та 5-фторурацилу на морфо-функціональний стан тонкої кишки щурів за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки / Н.Ю. Кутузова, О.М. Бабута, О.В. Линчак // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65
298449
  М"ясоїд М.П. Вплив походження живців на плодоношення клонів та ріст саджанців у культурах дуба звичайного в умовах Київського Полісся. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.03.01 / М"ясоїд М.П.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1999. – 16л.
298450
   Вплив початкової структури на формування рівноосьових полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 366-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопії досліджено морфологічні особливості, поверхневі неоднорідності та стики границь зерен в легованих фосфором полікремнієвих плівках з рівноосьовою структурою, що відпалені при ...
298451
  Полець О.П. Вплив поширення відбитих сигналів на точність роботи GPS-приймачів : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 18-23 : Мал., табл. – Бібліогр.: 5 назв
298452
  Шпакович О. Вплив права Європейського Союзу на внутрішнє право третіх країн // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 72-74.
298453
  Бевз В. Вплив права Європейського Союзу на правове регулювання торгівлі на території нового члена ЄС-Республіки Польща // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 150-154.
298454
  Клабан В. Вплив права Європейського Союзу на сучасні системи джерела права Чеської Республіки та України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 211-215. – ISSN 2409-4544
298455
  Капля О. Вплив права ЄС на процес реформування ОВС України в умовах інтеграції до Європейського Співтовариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-47
298456
  Журавель П.А. Вплив правлячої (керівної) еліти на ефективне функціонування державного апарату // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 140-144
298457
  Журавель П.А. Вплив правлячої (керівної) еліти на ефективне функціонування державного апарату // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 92-94
298458
  Глібко С.В. Вплив правових засобів грошово-кредитної політики національного банку України на банківську діяльність // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 144-154. – ISSN 0201-7245
298459
  Сторожук О. Вплив правового режиму майна подружжя на здійснення правомочностей власника: теорія та практика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 344-346
298460
  Головатюк В. Вплив правового середовища на привабливість інвестиційного клімату : проблеми макроекономіки / В. Головатюк, О. Чечелюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 13-16 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
298461
  Головатюк В. Вплив правового середовища на привабливість інвестиційного клімату : проблеми макроекономіки / В. Головатюк, О. Чечелюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 43-46 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
298462
  Шевченко А.Є. Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні / А.Є. Шевченко, М.В. Кармаліта // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 52-57. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
298463
  Луцький А.І. Вплив правової ідеології на правосвідомість юриста // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 10-16. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
298464
  Похил О.М. Вплив правової культури на реалізацію права громадян на захист своїх конституційних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 230-237. – ISSN 0201-7245
298465
  Минькович-Слободяник Вплив правової та політичної свідомості на розвиток правової та політичної культури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521
298466
  Дудаш Т. Вплив праворозуміння органів конституційної юрисдикції на їх правотлумачну діяльність (Німеччина, США, Україна) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 199-205. – ISSN 0132-1331
298467
  Вишневська А.А. Вплив правосвідомості на ефективність виконання рішень суду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 312-316. – ISSN 2219-5521
298468
  Смоліна О.О. Вплив православної монастирської культури на становлення й розвиток іконопису // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 73-77
298469
  Рарицька В. Вплив правосуб"єктності субстанційної держави на асиметричність її податкового права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.25-29
298470
  Кравченко С.С. Вплив прагматизму на розвиток юриспруденції Сполучених Штатів Америки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 546-591. – ISSN 1563-3349
298471
  Клімчук Ю.Д. Вплив празьких німецькомовних поетів кінця XIX - першої половини XX ст. на формування "празького тексту" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 46-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
298472
  Бзова Л.Г. Вплив практики Європейського суду з прав людини на акти конституційного судочинства // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 277-280. – ISBN 978-617-7096-97-8
298473
  Попов Г. Вплив практики Європейського суду з прав людини на діяльність органів прокуратури України щодо захисту прав дітей // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 11-17. – ISSN 2311-6676
298474
  Борисенко М.О. Вплив практики Європейського суду з прав людини на єдність правозастосування в судовій системі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 142-151. – ISSN 2310-6166
298475
  Єресько Л. Вплив практики Європейського суду з прав людини на систему адміністративного судочинства України щодо підвищення рівня захисту прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 309-323. – ISBN 978-966-8909-91-7
298476
  Селезень П.О. Вплив практики Суду ЄС на застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 22-26


  Статтю присвячено вивченню проблеми впливу практики Суду ЄС на розвиток і застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування. Автор аналізує окремі положення Типової конвенції ОЕСР стосовно оподаткування доходів і капіталу 1977 р. у ...
298477
  Буслаєва О К. Вплив пратекстових елементів на структуру і зміст журналістських творів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 37-45


  Стаття присвячена приилслч ^ \ратекстових елементів (архетипів і міфологем) на матеріалах передвибор- х перегонів 2006 р. The article is devoted to the problem of how pratext"s elements (archetypes and ftkologems) are functioning in journalistic ...
298478
  Фокс Карен Вплив праць Філіпа Котлера в Радянському Союзі і Росії / Фокс Карен, І. Скоробагатих, О. Сагінова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 43-51. – ISSN 1606-3732
298479
  Федоренко Д.М. Вплив предмета злочинів, пов"язаних з вимаганням, та його значення для кваліфікації злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 552-555. – ISBN 978-966-458-403-3
298480
  Орловська Г.М. Вплив препаратів "БОА" та "ГЗ" на насіння соняшнику (helianthus annuus) ураженого вірусом плямистого зів"янення томатів / Г.М. Орловська, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 193-195.
298481
   Вплив препаратів збагаченої та збідненої на тромбоцити плазми на метаболічний профіль моноцидів аутологічної периферичної крові людини in vitro / А.В. Ракуха, Є.Л. Голюк, Т.Є. Пшеничний, Т.С. Маслова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (40). – С. 103-111. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
298482
  Тхоржевський Б.М. Вплив препаратів із тимуса на репарацію Т-лімфоцитів селезінки мишей лінії СВА при експериментальному туберкульозі / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демідов, О.І. Александрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 34)


  Досліджено стан функціонування системи репарації ДНК в Т-лімфоцитах селезінки мишей лінії СВА при експериментальному туберкульозі та впливу на цей проуес препаратів із тимуса телят. Показано наявність збільшення частки двониткової ДНК у Т-Лімфоцитах ...
298483
  Фурдичко Л.О. Вплив препарату "тіотриазолін" на стан ендогенної інтоксикації у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка в умовах експериментальної пневмонії // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 159-161. – ISSN 1681-276Х


  "...Пневмонія і виразкова хвороба шлунка – одні з найбільш поширених захворювань людини, які в ХХІ ст. залишаються важливими медико-соціальними проблемами. Мета дослідження – встановити ступінь ендогенної інтоксикації у пізній період розвитку ...
298484
   Вплив препарату МІГІ-К на кальцій-транспортуючу систему саркоплазматичного ретикулуму скелетних м"язів при променевому ураженні : біологія / В.М. Войцицький, В.І. Гаврилей, М.М. Назаренко, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 44-47 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
298485
  Тодоров М.І. Вплив препарату тіороза-25 на деякі показники резистентності сухостійних корів і телят, якість молока та м"яса. : Автореф... канд. ветер.наук: 16.00.06 / Тодоров М.І.; Мін сіль. госп. і продовольства України. Одеський с.-г. ін-т. – Одеса, 1994. – 21л.
298486
  Пономарів М.О. Вплив преси Іспанії та Сполучених Штатів на ЗМІ Латинської Америки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 128-130
298487
  Гузенко Н Вплив преси на електорат під час виборів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 94-99
298488
  Карпік М.І. Вплив преси на розвиток національних варіантів німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 403-410


  Стаття присвячена розгляду впливу друкованих мас-медіа ФРН на австрійський варіант німецької мови. Окреслено основні тенденції дивергентного та конвергентного розвитку лексичної системи національних варіантів німецької мови Австрії та ФРН. Обгрунтовано ...
298489
  Ковшова І.О. Вплив престижної реклами на стимулювання в"їзного туризму в Україні // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 62-66.
298490
  Черновол С.О. Вплив прецесійного руху на процес балансування ротора рухомими маятниками // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 104-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджується стійкість процесу автоматичного балансування ротора балансувальними маятниками. Побудовані рівняння руху системи "ротор-маятники" на струнному підвісі і необхідні та достатні умови стійкості автоматичного балансування. Необхідні умови ...
298491
  Сірик О. Вплив приватизації ВАТ "Криворіжсталь" на стан українського та світового ринків чорних металів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-50. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню впливу приватизації ВАТ "Криворіжсталь" на стан українського та світового ринків чорних металів. Визначено місце "Криворіжсталі" на українському та світовому ринку, фактори конкурентоспроможності підприємства. ...
298492
  Герасимова С.В. Вплив приватизаційних процесів на формування та діяльність акціонерних товариств в Криму // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 150-158
298493
  Олійник С.В. Вплив приватної підприємницької діяльності на формування базових елементів соціальної держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 48-49
298494
  Лебедівна О.Я. Вплив придиховості на рефлекси dj, tj у діалектах пізньої праслов"янської мови (на прикладі протоукраїнських говірок) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 45-50. – ISSN 1996-9872
298495
  Богомолов В.І. Вплив Придніпровської залізниці на навколишнє природне середовище // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 191-196 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
298496
  Шкромада В.І. Вплив прийняття податкового кодексу на ефективність діяльності податкового менеджменту / В.І. Шкромада, Л.О. Черний // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 37-39.
298497
  Човганин М. Вплив прийняття християнства київським князем Оскольдом: історична ретроспектива та сучасність // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 48-49. – ISSN 0203-5863
298498
  Сливка Р.Р. Вплив прикордонних конфліктів на трансформацію способу життя населення спірних територій / Р.Р. Сливка, Л.В. Сливка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 218-225 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
298499
  Гумега О. Вплив принципів цивільного права на правову охорону та захист прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 86-93. – ISSN 2308-0361
298500
  Яценко Н.Г. Вплив принципів цивільного судочинства на формування правового статусу судді та суду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 157-161


  Стаття присвячена дослідженню впливу принципів цивільного судочинства на формування правового статусу судді та суду в умовах сучасного цивільного процесуального законодавства та доктрини цивільного процесуального права.
298501
  Дудін В. Вплив принципу єдності та диференціації на процес рекодифікацї трудового законодавства України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 146-149. – ISSN 2310-9769
298502
  Заєць Ж.Ю. Вплив принципу поділу державної влади на формування демократичної моделі влади: зарубіжний досвід і Ураїна // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 38-43
298503
  Гвоздик П.О. Вплив принципу системності на розвиток джерел екологічного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 60-68. – ISSN 0201-7245
298504
  Бжуска Я. Вплив приписів ЄС, що стосуються ефективності та конкурентоспроможності енергетичного сектору / Я. Бжуска, Я. Пика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-356. – ISSN 0321-0499


  Польща як член ЄС послідовно реалізує енергетичну політику. Правила цієї політики впливають на функціонування енергетичного сектору.
298505
  Танцюра Л.Я. Вплив природи газового середовища на швидкість сенсибілізованого фотоперетворення абістинової кислоти в полімерній матриці / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, А.Л. Стрибулевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Спектрофотометричним методом досліджена можливість фотоперетворення абістинової кислоти )АК), сенсибілізованого барвниками, в термопластичній полімерній матриці в різних газових середовищах (азот, вуглекислий газ, аргон, аміак, хлористий водень) та у ...
298506
  Лабабіді Р. Вплив природи і виробництва на розселення сільського населення (на прикладі Південного економіко-географічного району ) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 65-68
298507
  Бондаренко М.О. Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бондаренко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 162 арк. – Бібліогр.: арк. 145-162
298508
  Бондаренко М.О. Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бондаренко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
298509
   Вплив природи прекурсору та температури формування нанесених Cu-ERI систем на їх активність в реакції окиснення СО / В.К. Яцимирський, Л.П. Олексенко, І.В. Кузьмич, Т.Г. Вербецька // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
298510
   Вплив природи прекурсору та температури формування нанесених Cu-ERI систем на їх активність в реакції окиснення СО / В.К. Яцимирський, Л.П. Олексенко, І.В. Кузьмич, Т.Г. Вербецька // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 68-72. – ISBN 966-594-601-3
298511
   Вплив природних і агротехнічних чинників на ерозійну деградацію чорнозему звичайного / С.В. Канівець, О.Є. Орел, П.О. Волков, З.В. Краснов, В.Г. Десенко, І.Л. Шигимага, О.І. Чабовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
298512
  Вижва С.А. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти : монографія / С.А. Вижва, О.Б.Винниченко, О.В. Кендзера ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-439-033-7
298513
  Винниченко Олена Борисівна Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти. Сейсмічний ризик : Дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Винниченко О. Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. – Бібліогр.: л.137-150
298514
  Винниченко Олена Борисівна Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти. Сейсмічний ризик : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Винниченко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
298515
  Висотін М. Вплив природних катаклізмів на стан мирного населення Волині протягом 1648 - 1657 рр. Історіографічний аспект // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 98-107
298516
  Бітаєва Е.Я. Вплив природних та економічних умов на рентабельність рослинництва колгоспів Кіровоградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
298517
  Нагірна В.П. Вплив природних умов і структури земельного фонду на формування тваринницько-промислових систем Української РСР : територіально-виробничі системи / В.П. Нагірна, Ю.В. Липець // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 104-110 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
298518
  Рудник Д.В. Вплив природних умов та антропогенних чинників на режим грунтових вод // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 304-312. – ISSN 2077-3455
298519
  Савчук І.Г. Вплив природних чинників на сучасне міжнародне залізничне сполучення Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 265-269. – Бібліогр.: 8 назв.
298520
  Богдан І.А. Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 115-121


  У статті досліджується вплив природно-правової доктрини на формування та розвиток змісту права на творчість.
298521
  Кореньков О.В. Вплив природного гідроксилапатиту і [beta]-трикальційфосфату на динаміку змін механічних властивостей в експериментальному дефекті компактної кісткової тканини // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 14-20. – ISSN 0030-5987
298522
  Гладких Д.М. Вплив присутності банківського капіталу російського походження на стабільність банківської системи України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 64-72. – ISSN 2306-5664
298523
  Задорожня Галина Петрівна Вплив пріоритетів науково-технологічного розвитку на конкурентоспроможність вітчизняної економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто вплив пріоритетів науково-технологічного розвитку на конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Конкурентоспроможність національної економіки визначається темпами впровадження науково-технічних розробок. Високий рівень ...
298524
  Подвальникова О.А. Вплив проблем на зовнішньоторговельні відносини країн Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 144-149


  Стаття присвячується аналізу боргових проблем в країнах Європейського Союзу. Автор досліджує чинники та наслідки заборгованості окремих країн ЄС для подальших інтеграційних процесів.
298525
  Машевський О. Вплив проблеми Чорноморських проток на витоки російсько-французького союзу 1891-1893 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема витоків російсько-французького союзу. Особлива увага звертається на вплив суперечностей щодо "східного питання" та проблеми Проток на налагодження союзницьких відносин між двома державами. The problem of sources of ...
298526
  Машевський Олег Вплив проблеми Чорноморських проток на укладання російсько-італійської угоди в Ракконіджі 1909 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуется значение фактора Черноморских проливов па подписание в 1909 г. договора между Россией и Италией в контексте его влияния на трансформацию европейских военно-политических союзов.
298527
  Дудинець Л.А. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських установ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
298528
  Бондар С.О. Вплив проблемних кредитів на ліквідність банківської системи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 394-395. – ISBN 978-966-188-219-4
298529
  Чебакова Ю.В. Вплив проблемного навчання на активізацію творчих підходів до підготовки сучасного інженера // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 44-47. – ISSN 1562-529Х
298530
  Басай В.Д. Вплив програм клінічної освіти на якість підготовки юристів / В.Д. Басай, Л.І. Заліско // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 84-89
298531
  Анісімова О.Ю. Вплив програм фінансування МВФ на платіжний баланс країн-реципієнтів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 148-152
298532
  Мірошниченко І. Вплив продуктивності праці на соціально-економічний розвиток підприємств різних типів виробництва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 32-36. – ISSN 1728-9343
298533
  Чорна А.В. Вплив продуктів очистки водоймищ на екологічний стан і продуктивність осушенх земель лівобережного лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Чорна А.В.; Укр. академ. аграрн. наук. Ін-т гідротехн. і меліорації. – К. – 17л.
298534
  Косик О. Вплив продуктів пероксидного окиснення ліпідів на активність фотосинтетичного апарату за дії важких металів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сортову залежність рівня активації пероксидних процесів від генетичного потенціалу та етапів онтогенетичного розвитку рослин озимої пшениці впродовж вегетації за дії важких металів. Контрастні за стійкістю рослини характеризуються суттєвими ...
298535
  Колісник А.В. Вплив продукту термофільного метанового бродіння - "віталіну" та N-оксидів піридину на активність нітратредуктази в проростках озимої пшениці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Встановлено характер впливу N-оксидів піридину, віталіну та кінетину на активність нітратредуктази в проростках пшениці.
298536
  Пишньов Д.І. Вплив прокуратури на правозастосовну діяльність контролюючих установ в аграрному секторі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 231-237. – ISSN 0201-7245
298537
  Долежан В. Вплив прокурора на поведінку посадових осіб // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-38. – Бібліогр.: с.38-(11п.)
298538
  Яковлєва Ю.К. Вплив промислового розвитку на формування поселенської мережі Донецької області у ХХ столітті // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 51-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
298539
  Лебедєв І.К. Вплив промислової революції на розвиток туризму в XIX - першій половині XX ст. / І.К. Лебедєв, І.М. Лебедєва // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 42-51. – ISSN 2307-5244


  "У статті розглядається вплив промислової революції на такий аспект життя суспільства, як подорожі".
298540
  Фесенко С.В. Вплив проникаючого акустичного випромінювання на поліагрегатний підвіс гіроскопа і похибки вимірювань на резонансному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Фесенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
298541
  Бердник В.Ф. Вплив пропаганди на цілісність держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 11-12
298542
  Капітанов В.А. Вплив пропорційного розподілу загального надлишку на майнове розшарування / В.А. Капітанов, Г.О. Іванова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 125-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
298543
  Суржко М.О. Вплив пропорційної виборчої системи на характер парламентської демократії в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 179-189
298544
  Андрійчук Т.Р. Вплив простагландинів на рівень активності Са[верхній індекс 2+] фосфоліпідзалежної протеїнкінази тимоцитів щурів / Т.Р. Андрійчук, І.М. Верхогляд, В.О. Цудзевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчено вплив простагландинів на рівень і перерозподіл Са[верхній індекс 2+], фосфоліпідзалежної активності тимоцитів щурів. Встановлено підвищення загальної активності ферменту під дією простагландинів Е[нижній індекс 1], Е[нижній індекс 2] і F[нижній ...
298545
  Тарасенко Олександр Андрійович Вплив просторових флуктуацій пірологічних параметрів середовища на інтегральні характеристики низової лісової пожежі та умови її гасіння : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Тарасенко О.А.; Акад. цивільного захисту України. – Харків, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 16 назв.
298546
  Іщук С.І. Вплив просторово-локалізаційних чинників на формування транспортно-логістичної системи України / С.І. Іщук, Г.П. Іщук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 122-129
298547
  Гусейнова О.М. Вплив просторово-часового континууму на сприйняття художнього тексту / О.М. Гусейнова, І.О. Золотаревська


  Художній час розглядається як форма буття ідеального світу естетичної дійсності, часовий континуум явищ, що зображуються, відмінний від реального просторово- часового континууму.
298548
  Скрипник Н.В. Вплив просторового тренінгу на виживання незрілих гранулярних клітин зубчатої звивини гіпокампа у дорослих мишей / Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-64. – (Біологія ; Вип. 34)


  Для аналізу впливу гіпокамп-залежного просторового тренінгу на постнатальний нейрогенез у гіпокампі дорослих мишей було використано імуногістохімічну техніку визначення проліферативної активності із застосуванням 5 бромо-2"діоксиуридину. Було ...
298549
  Булавін Л.А. Вплив просторової обмеженості на самодифузію молекул води в пористому склі / Л.А. Булавін, К.О. Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 328-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі гіпотези скейлінгу для просторово обмежених систем досліджений коефіцієнт самодифузії однокомпонентної рідини в циліндричних порах. Проведене порівняння отриманих теоретичних результатів з експериментальними даними залежності коефіцієнту ...
298550
  Панченко М. Вплив протестантизму (реформатів) на культурно-політичне життя українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 216-221
298551
  Побочий І. Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-47.
298552
  Генералюк Л. Вплив професії Шевченка на конструювання словесно-іконічних образів: гіпотипозис-інтер"єр // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 56-60. – ISSN 0130-5263
298553
  Неживець О.М. Вплив професійно-технічного та загальноосвітнього навчання осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на їх соціальну та трудову реабілітацію // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 51-56.
298554
  Бабій М.Ф. Вплив професійного самовизначення на змістціннісних орієнтацій студентів педагогічного інституту / М.Ф. Бабій, Р.В. Приймачук // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 11-20. – ISSN 2227-1376
298555
  Заюков І. Вплив професійного стресу на умови праці та здоров"я зайнятого населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 44-451 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-6912 03
298556
  Дибкова Л.М. Вплив професійної компетентності вікладачів ВНЗ на навчальні результати студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 156-159. – ISSN 2078-1016


  Обгрунтовується значущість професійного самовдосконалення та професійного саморозвитку викладачів.
298557
  Грицька Т.С. Вплив професійної компетентності педагога на формування ключових компетентностей учнів у контексті ідей А.С.Макаренка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 215-219. – ISSN 2045-146X
298558
  Каленюк І.С. Вплив професійної освіти на розвиток організаційних знань // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 115-120. – ISSN 2222-4459
298559
  Нижник С.В. Вплив професора Т.Д. Страхова на формування наукового світогляду та становлення В. Ф. Пересипкіна як вченого // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 129-132. – ISSN 2076-1554


  Автором висвітлено процес становлення наукового світогляду видатного ученого–фітопатолога, академіка УААН, члена–кореспондента ВАСГНІЛ, доктора біологічних наук, професора Володимира Федоровича Пересипкіна. Метою даного дослідження є вивчення ...
298560
  Слав"янська Н.Г. Вплив процентної ставки на формування кредитної політики комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 89-94. – бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-8958-00-4
298561
  Хвесик М. Вплив процесів глобалізації на вирішення екологічних проблем сучасної цивілізації / М. Хвесик, Л. Горбач // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 120-127. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
298562
  Гаманкова О. Вплив процесів глобалізації на розвиток ринку страхових послуг України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються позитивні і негативні аспекти впливу процесів глобалізації на розвиток ринку страхових послуг в Україні. It is shown the positive and negative aspects of the influence of a globalization process on the developement of the Ukrainian ...
298563
  Маруняк Є.О. Вплив процесів глобалізації на трансформації сільської місцевості: зарубіжний досвід // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 41-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
298564
  Зайцева М.В. Вплив процесів глобалізації на формування постбіполярної системи міжнародних відносин // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 202-203
298565
  Пантелеймонов О.Є. Вплив процесів глобалізації на функціонування світового ринку новин розширення системи інформаційних агентств світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.71-78
298566
  Губа А.В. Вплив процесів економічної інтеграції на соціально-економічний розвиток країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 67-70


  У період глобалізації світу невід"ємною та важливою складовою соціально-економічного розвитку національних економік, розбудови власної економічної стратегії та формування відповідної політики виступає інтеграція як процес розвитку світового господарства.
298567
  Литвин К.В. Вплив процесів європейської інтеграції на економічний розвиток України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 128-130
298568
  Бутенко О.І. Вплив процесів інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на світову фінансову систему // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 65-73. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
298569
  Долгая М. Вплив процесів інформатизації на сферу державного правління (приклад Сінгапуру для України) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 96-97
298570
  Григорчук К. Вплив процесів катагенезу на формування газоносного потенціалу глинистих відкладів давніх континентальних окраїн // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 62-70 : рис. – Бібліогр.: с. 68-69. – ISSN 0869-0774
298571
  Кульчицька В.А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 228-236. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються процеси концентрації друкованих засобів масової інформації. Аналізується вплив даних процесів на ефективність рекламної діяльності друкованих ЗМІ. Визначаються критерії ефективності рекламної діяльності.
298572
  Манілов А.І. Вплив процесів накопичення молекулярного водню на електрофізичні властивості мембран поруватого кремнію з наночастинками паладію / А.І. Манілов, В.А. Скришевський, С.О. Алексєєв // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 5-13. – ISSN 1815-7459
298573
  Свіренко А.П. Вплив процесів переробки металургійних шлаків на якість природних вод і санітарний стан водойм / А.П. Свіренко, О.І. Спірін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 29-31. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
298574
  Волошкіна О.С. Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ / О.С. Волошкіна, Ю.О. Березницька // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 44-53 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
298575
  Филюк В.В. Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 358-367


  Обгрунтовано необхідність зміни сучасних підходів антимонопольної політики до регулювання угод про злиття та поглинання з метою покращення конкурентних позицій вітчизняних компаній.
298576
  Любовець О. Вплив процесів становлення багатопартійності на долю Центральної Ради // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 74-87. – ISBN 978-966-611-826-7
298577
  Козар А. Вплив процесів транскордонного злиття та поглинання на ефективність підприємницької діяльності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 126-130
298578
  Стародуб Т.С. Вплив процесів формування регіональної ідентичності України на вирішення зовнішньополітичних питань її національної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
298579
  Стародуб Т.С. Вплив процесів формування регіональної ідентичності України на вирішення зовнішньополітичних питань її національної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 234-236. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання зовнішньої політики України. This article is about international politics of Ukraine.
298580
  Черевичний Г. Вплив процесу декомунізації в Україні на формування пострадянської ідентичності (на прикладі топоніміки Києва) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 283-286. – ISBN 978-617-7399-06-2
298581
  Білецька О. Вплив процесу лексикалізації на композитотворення в німецькій мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 8-12. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
298582
  Кобець М. Вплив процесу міграції радіаційно-індукованого збудження в молекулах на ймовірність їх розвалу / М. Кобець, П. Селищев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Теоретично досліджено ймовірність розвалу протяжних молекул, обумовлено процесом міграції енергії, при дії радіаційного опромінення. Визначені вирази для ймовірностей розвалу молекул різної структури. Досліджено зміна ймовірності розвалу молекул від ...
298583
  Гуцал С.А. Вплив процесу реформування ЄС на перспективи європейської інтеграції України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 239-245
298584
  П"ятницький В. Вплив процесу розширення ЄС в Україні: торговельні аспекти / В. П"ятницький, О Оніщук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.32-33
298585
  Санченко А. Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 110-119. – ISBN 978-966-02-4630-8
298586
  Санченко А. Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 279-288
298587
  Чікіна Л. Вплив процесу уявної ротації об"єктів на електрофізіологічні характеристики шкіри людини / Л. Чікіна, Ю. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-83. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проводилися дослідження електрофізіологічних характеристик шкіри людини в оптимальних умовах та в умовах значного психоемоційного та психофізіологічного навантаження. Виявлено оптимізуючий вплив вирішення просторових завдань на функціональний стан ...
298588
  Павлишин А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини у кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 75-82
298589
  Носова О.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 17-25. – ISSN 2221-8440
298590
  Дегтярьова О.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на експорт в Україні / О.В. Дегтярьова, А.О. Ріпенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-21
298591
  Артамонова Г.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на ефективність економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 110-116
298592
  Харламова Г.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на забезпечення розвитку національної економіки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 174-181. – ISSN 1993-6788
298593
  Головаш Б.Е. Вплив прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 173-176.
298594
  Голіян Н.Б. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у країнах центральної та східної Європи : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: 08.00.02 / Голіян Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
298595
  Голіян Н.Б. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у країнах Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Голіян Н.Б.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 214л. – Бібліогр.: л. 183 - 198
298596
  Харламова Г. Вплив прямого іноземного інвестування на екологічну безпеку України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 51-53. – ISSN 1810-3944
298597
  Калугін С.П. Вплив прямого іноземного інвестування на національну конкурентоспроможність // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7069-02-6
298598
  Бондаренко Н.М. Вплив прямого іноземного інвестування на регіональний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив прямого іноземного інвестування на розвиток регіонів України як одного з чинників їх економічного зростання та соціально-економічного розвитку. Проаналізовано рейтинг регіонів України за рівнем економічного розвитку. Надано пропозиції ...
298599
  Морозов В.С. Вплив прямого іноземного інвестування на розвиток сучасного міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 31-33
298600
  Хорватова О. Вплив психічних аномалій на призначення та відбуття покарання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-46
298601
  Харченко Д.М. Вплив психічних станів на розвиток психосоматичних розладів // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 161-165. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
298602
  Телегіна Г.В. Вплив психічного здоров"я населення на виробничий травматизм // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 173-178. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
298603
  Кукуленко-Лук"янець Вплив психокорекційних занять з англійської мови на становлення особистості студента // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 46-48
298604
  Паламар Л.М. Вплив психологічних факторів на мовленнєву діяльність студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Зроблено спробу дослідити розвиток мовленнєвої діяльності студентів із урахуванням психологічних факторів та їх індивідуальних особливостей.
298605
  Новик Л. Вплив психологічних чинників на процес соціалізації особистості юнацького віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-44. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  На підставі теоретико-емпіричного аналізу процесів соціалізації досліджено вплив реалізації потреби у саморозвитку та рівня розвитку самостійності на особливості соціалізації особистості юнацького віку. Намічена перспектива подальшого вивчення ...
298606
  Абдулаєва О.В. Вплив психологічної травми на розвиток особистості дитини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 102-104. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
298607
  Бургонська С.В. Вплив психолого-педагогічного підходу Мари Монтессорі на особливості мотиваційної структури молодшого школяра // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 85-87
298608
  Марчак В.Я. Вплив психопатій на поведінку особи при вчиненні нею злочину як підстава для визнання її судом обмежено осудною // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 111-114. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Питання про злочинців із психічними розладами.
298609
  Карпенко Н.А. Вплив психотравми на творчу активність особистості / Н.А. Карпенко, Л.І. Семків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 243-255. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
298610
  Куць А.М. Вплив публіцистики В"ячеслава Чорновола на правозахисну діяльність української еміграції 1967-1968 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль публіцистики В"ячеслава Чорновола в становленні правозахисної діяльності української еміграції 1967-1968 років. In the article considered the role of journalism of V. Chornovil in the formation of human right defending activity of ...
298611
  Єрмашов Т. Вплив публіцистичної творчості С.О. Єфремова на розвиток суспільних процесів у Російській імперії та Україні // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 106-111. – ISBN 978-966-493-554-5
298612
  Письменний І. Вплив публічного управління на сучасні процеси суспільного розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 48-59
298613
  Безотечеський В.Ф. Вплив радіації на життєдіяльність людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 45-48 : рис.
298614
  Сунгуров Б.С. Вплив радіаційно-індукованих мікроструктурних дефектів на процеси накопичення водню та зміцнення аустенітної сталі SS316 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сунгуров Богдан Сергійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
298615
  Ленькин О.В. Вплив радіаційно-кондуктивного теплообміну на теплові режими вирощування оксидних кристалів з розплаву : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Ленькин О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
298616
   Вплив радіаційного опромінення на магнітомеханічний ефект та характер його релаксації / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, В.І. Оглобля, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 370-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються ефекти зміни мікротвердості в кристалах кремнію, які обумовлені комбінованою дією слабкого постійного магнітного поля та опромінення у-квантами від радіоактивного джерела 207Ві. Було виявлено, що комбінований вплив магнітної та ...
298617
   Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги в рідинах / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадій, Н.О. Атамась, В.М. Сисоєв // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 1. – С. 38-46. – ISSN 1818-331Х


  Досліджено вплив радіаційного опромінення на термодинамічні властивості рідинних систем, які визначаються зміною хімічного потенціалу рідини та її компонентів під дією опромінення. Показано, що радіаційне опромінення співіснуючих фаз у стаціонарному ...
298618
  Тарадій К.В. Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Тарадій Кирил Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 140 арк. – Бібліогр.: арк. 130-140
298619
  Тарадій К.В. Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Тарадій Кирил Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
298620
  Власенко Т.С. Вплив радіаційного опромінення на структурні та термодинамічні властивості молекулярних рідин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Власенко Тетяна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 116 арк. – Бібліогр.: арк. 107-116
298621
  Власенко Т.С. Вплив радіаційного опромінення на структурні та термодинамічні властивості молекулярних рідин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Власенко Тетяна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
298622
  Гаврюшенко Д.А. Вплив радіаційного опромінення на структуру конденсованих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 329-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено теоретичне дослідження впливу радіаційного опромінення постійної потужності на особливості структурних характеристик рівноважних рідинних систем із застосуванням фундаментальних рівноважних рівнянь Боголюбова, які було записано для випадку ...
298623
  Гаврюшенко Д.А. Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин / Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадій
298624
  Гаврюшенко Д. Вплив радіаційного опромінювання на властивості флюїдів / Д. Гаврюшенко, К. Тарадій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Важливість розглядуваної проблеми полягає в тому, що навіть при впливі радіаційного опромінювання низької інтенсивності на досліджувану систему, система стає багатокомпонентною. У роботі, методами статистичної механіки було показано, що зсув ...
298625
   Вплив радіаційної обробки на релаксацію структурних дефектів у титановому сплаві ВТ8М / Г.Л. Грицкевич, М.Н. Куліш, Н.О. Мельнікова, А.П. Онанко, П.В. Петренко, А.М. Струтинський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 302-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджувався вплив радіаційної обробки на механічні властивості титанового сплаву ВТ8М. Поява максимумів внутрішнього тертя при 500 К та 570 К після електронного опромінення зв"язується з дифузією атомів алюмінію та молібдену вздовж дислокацій. Модуль ...
298626
   Вплив радіонуклідного забруднення на гідробіонти зони відчуження : Радіонукліди у водних екосистемах України. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 318с. – ISBN 966-7600-04-1


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
298627
  Ярликова О.А. Вплив радянської зовнішньої політики на формування образу "Заходу" у друкованих ЗМІ УРСР 1953–1964 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 94-99. – ISSN 2076-1554
298628
  Каракоз О.О. Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 50-55. – ISSN 2409-9805


  У статті виявлено вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України; проаналізовано основні маніпулятивні технології, застосовані бібліотекарями під час обслуговування читачів; з"ясовано методи роботи цензурних ...
298629
  Кларк М. Вплив ранжирування у вищій освіті на доступ, вибір і можливості студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 112-125. – ISSN 1682-2366


  Стаття досліджує вплив рейтингів університетів та академічних програм на доступ до вищої освіти та вибір у США.
298630
  Домбровський О. Вплив ранньої грецької духовности на розвиток поняття античної України // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 336-344. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
298631
  Іванюк О.А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів кори головного мозку у юнаків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Іванюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
298632
  Іванюк О.А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів кори головного мозку у юнаків : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Іванюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 158 л. – Додатки: л. 152-158. – Бібліогр.: л. 125-151
298633
  Єрмоленко Т.В. Вплив раціонів, збагачених рослинними оліями, на товщину слизової оболонки прямої кишки та ії вразливість за умов виразкового коліту / Т.В. Єрмоленко, Є.О. Деніс // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 43-43
298634
  Козачок О.П. Вплив реального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла і текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи / О.П. Козачок, Б.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто взаємодію пружного тіла та жорсткої основи за наявності в ній періодично розташованих виїмок квазіеліптичної форми, які заповнені реальним газом. Його стан описує рівняння Ван дер Ваальса, яке дає можливість враховувати фазовий перехід газу ...
298635
  Безкревна А.В. Вплив ревальвації грвні на макроекономічні процеси в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 6-8. – Бібліогр: на 6 пунктів
298636
  Логвінова А.С. Вплив революції на свідомість українського народу / А.С. Логвінова, В.В. Ганчева // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 312-314. – ISBN 978-966-419-280-1
298637
  Іваненко А.М. Вплив революційних виступів робітничого класу Росії на розробку фабрично-заводського законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 51-58. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье на основе опубликованных и неопубликованных источников показана антирабочая политика царизма по рабочему вопросу.
298638
  Гапій О.О. Вплив революційних подій 1917-1921 рр. на соціально-екрномічне становище селян // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 133-135. – (Серія "Суспільні науки")
298639
  Манько А.О. Вплив революційних подій 1917 р. на діяльність земств Катеринославської губернії // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 29-34. – ISSN 2409-4137
298640
  Кияниця Л. Вплив революційних подій в країнах Близького Сходу та Північної Африки на конфігурацію співвідношення сил у регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 57-58
298641
  Торопа Ігор Михайлович Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Торопа І.М.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
298642
  Довгаль К.П. Вплив регіональних погодних аномалій на агроекосистеми лівобережного лісостепу / К.П. Довгаль, Н.О. Волошина // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
298643
  Крашеніннікова А.А. Вплив регіональних факторів на демогеографічну ситуацію в Чернігівській області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 109-111
298644
  Герзанич В.М. Вплив регіональних факторів на розвиток рекреаційно-туристичної сфери гірських районів Закарпаття / В.М. Герзанич, Ю.Й. Штробля // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 73-80. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
298645
  Радзієвська С.О. Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспроможність економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Радзієвська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. + Додатки : 177-188. – Бібліогр. : л.189-221
298646
  Радзієвська С.О. Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспроможність економіки України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Радзієвська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв.
298647
  Врублєвські М. Вплив регіональної політики ЄС на розвиток економічних відносин між Польщею і Україною - шанси і загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 54-60. – (Європейські дослідження)
298648
  Горбатенко Віталій Вплив регіональної політики ЄС на розвиток європейського регіоналізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
298649
  Насадюк І.Б. Вплив регіональної співпраці на економічне зростання України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 34-36
298650
  Завадський Й. Вплив регулювання на природу циклічності макросистем / Й. Завадський, В. Попова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
298651
  Гейхман А.М. Вплив регулюючих параметрів на результат передбачення та вилучення поверневих кратних хвиль засобом розсіювання Борна : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача передбачення та вилучення кратних хвиль, пов"язаних з поверхнею, засобом борновських рядів розсіювання. Наведено теоретичні засади методу. На синтетичній моделі показано вплив регулюючих параметрів засобу на результат передбачення та ...
298652
  Пономарьова О. Вплив регулятивів на прояв діалогічності в політичному газетному тексті // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 200-205


  Проаналізовано вплив мовних засобів різних рівнів (регулятивів) на взаємодію смислових позицій у політичному газетному тексті. Analysis of influencing of means language of different levels (regulativs) on cooperation of semantic positions in a ...
298653
  Маргітай Л. Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Buddleja davidii Franch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив ростових пудр на вкорінення живців декоративної рослини Buddleja davidii. Показано, що всі досліджувані ростові пудри, які містили природні і синтетичні регулятори росту, позитивно впливають на кількість і довжину коренів, довжину ...
298654
  Коцан І.Я. Вплив регуляторних занять туризмом на організм підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Біологія ; Вип. 32)


  Вивчаються зміни показників фізичного розвитку, підготовленості та фізичних показників організму хлопчиків 12-16 років під впливом регулярних занять туристичною діяльністю на усі системи організму підлітків.
298655
  Смалійчук А.В. Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 387-391
298656
  Данилін Є. Вплив реєстрації місця проживання на володіння нерухомістю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 79-83.
298657
  Алексеїк Є.С. Вплив режимних та геометричних факторів на теплопередаючі характеристики пульсаційних теплових труб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Алексеїк Євгеній Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 17 назв
298658
  Співак І.В. Вплив режиму валютного курсу на економічне зростання : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 61-67. – Бібліогр.: 8 назв
298659
  Васюта В.В. Вплив режиму зрошення, густоти стояння та регулятору роста на продуктивність огірка : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Васюта В.В.; Херсон. сільгосп. ін-т. – Херсон, 1994. – 16л.
298660
  Джердж Вплив результатів соціологічних досліджень на формування позицій громадян щодо євроатлантичної інтеграції України / Джердж, , Сергій // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 38-39. – ISSN 1728-6220
298661
  Пшенична Л.В. Вплив рейтингу на імідж викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 136-246. – ISSN 2312-5993
298662
  Кулаковська В.В. Вплив реклами книг в Інтернеті (як основного елемента глобалізаційного процесу) на формування соціокультурних цінностей // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 49-53
298663
  Голда Н.М. Вплив реклами на поведінку споживача під час купівлі товарів різних видів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 5. – С.45-48
298664
  Компанієць Т.І. Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 63-67. – ISSN 1997-4167
298665
  Гуз О.П. Вплив реклами на словотворення в сучасній французькій мові / О.П. Гуз, О.І. Михалечик // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 138-141. – ISSN 1729-360Х
298666
  Судин А. Вплив реклами на функціонування фахової періодики (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 340-345
298667
  Цимбал К.Д. Вплив реклами на ціннісний профіль жителів міст-мільонників // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 276-278. – ISBN 978-966-171-387-0
298668
  Оленіна О.Ю. Вплив рекламної комунікації на масову свідомість і колективну поведінку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 169-177
298669
   Вплив рекомбінаційних і оптичних параметрів на характеристики сонячних елементів з пористим кремнієм / В.А. Скришевський, С.С. Кильчицька, Т.С. Кильчицька, С.В. Литвиненко, О.І. Ничипорук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджувалися сонячні елементи (СЕ) із селективними шарами пористого кремнію (ПК). Показано, що ПК збільшує зовнішню квантову ефективність майже в усій спектральній області, зменшення при [лямбда]<400 нм обумовлено як оптичним поглинанням у ПК, так і ...
298670
  Музиченко О.С. Вплив рекреації на лісові фітоценози Ківерцівського держлісгоспу Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 123-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
298671
  Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 35-42. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
298672
  Попрозман О.І. Вплив рекреаційно-туристичного потенціалу на формування стратегії економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 188-195
298673
  Дерех О.І. Вплив рекреаційної дигресії лісових екосистем Опілля на видове різноманіття мікроміцетів грунту / О.І. Дерех, В.П. Оліферчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-86 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
298674
  Дрожжина С.В. Вплив релігії на процеси консолідації поліконфесійного суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.228-234. – ISSN 1728-3671
298675
  Шаповал В.М. Вплив релігії на формування ділової етики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 87-99


  Досліджено вплив різних релігійних систем на формування ділової етики. Доведено, що етика українського бізнесу - явище складне і суперечливе. На нього впливають різні сили, етичні традиції й системи цінностей, тому що в українському бізнесі зайнята ...
298676
  Пайда Ю.Ю. Вплив релігії на формування права // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 35-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
298677
  Балаклицький М.А. Вплив релігійних медіаповідомлень на цільову аудиторію:результати соціологічного опитування (за матеріалами протестантських ЗМІ України) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 97-100


  У статті доведено, що ефективність релігійних ЗМІ визначається глибиною їхнього впливу на цільову аудиторію — членів релігійних громад. The article states that effectiveness of religious media is determined by the deepness of their influence on thе ...
298678
  Єрмоленко В.М. Вплив релігійних норм на сучасне аграрне право // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 37-42. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
298679
  Гриньків М.В. Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гриньків Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 215 арк. – Додатки: арк. 214-215. – Бібліогр.: арк. 184-213
298680
  Гриньків М.В. Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гриньків Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
298681
  Довбищенко М. Вплив релігійних рухів на розвиток національної свідомості православного та уніатського нобілітету Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (українознавчий аспект) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-439-357-4
298682
  Несправа М.В. Вплив релігійних чинників на євроінтеграційний курс України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 162-167. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
298683
  Сав"як Н.В. Вплив релігійно-філософської думки на формування концепту любов в українській лінгвокультурі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 534-537
298684
  Симон М.П. Вплив релігійного фактора на трансформаційні процеси суспільства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 92-93
298685
  Прокопчук Л.В. Вплив релігійного чинника на соціальне життя населення України в 90-ті рр. XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 110-120. – ISBN 978-966-581-772-1
298686
  Магєррамова Ю. Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 15-16
298687
  Даниленко С.І. Вплив релігійного чинника у процесі міжкультурної комунікації / С.І. Даниленко, М. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 161-164
298688
  Ставрояни С.С. Вплив релігійного чиннику на формування української національної ідентичності (спроби філософської рефлексії) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 36-38
298689
  Отрошко Л. Вплив релігійного чиновника на релігійні події у контексті загальноукраїнської хресної ходи в умовах неоголошеної гібридної російсько-української війни // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 220-227. – ISBN 978-966-97599-1-7
298690
  Буга Т. Вплив релігійності батьків на вибір імені для новонародженого / Тетяна Буга // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 52-57. – ISSN 0320-3077
298691
  Паращевін М. Вплив релігійності на поширеність цінності традиціоналізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 89-101. – ISSN 1563-3713
298692
  Бялик І.М. Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Ігор Миколайович Бялик; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
298693
  Кравець О.Я. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Олена Ярославівна Кравець. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
298694
  Десятник Володимир Вплив рельєфу на формування відкладів завадівського інтергляціалу межирічя Стохід - Горинь приток Прип"яті // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 7-13 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
298695
   Вплив рентгенівського опромінення в дозах 0,5 та 1 Гр на особливості регуляції активності Са2+, фосфоліпідзалежної протеїнкінази лімфоцитів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Гавриш, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-19. – (Біологія ; Вип. 29)


  Показано, що процеси регуляції активності С-кінази з лімфоцитів селезінки щурів є радіочутливими. Після опромінення тварин в дозах 0,5 та 1 Гр порушується взаємодія ферменту з Са2+ та фосфатидилсерином і процес автофосфорилювання.
298696
   Вплив рентгенівського опромінення і пероксиду водню на концентрацію вільного цитозольного кальцію в тимоцитах / Д.М. Гребіник, О.Ю. Артеменко, Ю.В. Семенов, В.Л. Зима, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано, що за інкубації тимоцитів щурів у присутності 0,1 ммоль/л Н[нижній індекс 2]О[нижній індекс 2] спостерігається раннє підвищення концентрації вільного цитозольного кальцію, яке не пригнічується блокатором кальцієвих каналів плазматичної ...
298697
   Вплив рентгенівського опромінення на активність фосфоліпази С, що гідролізує фосфатидилінозитол у лімфоцитах селезінки щурів / Т.А. Сировець, Т.І. Пархомець, О.П. Матишевська, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 28)


  Показано, що у ранній період (1 - 3 год) після рентгенівського опромінення тварин у дозі 1 Гр у лімфоцитах селезінки відбувається активація фосфоліпази С, що гідролізує фосфатидилінозитол. Ферментативна активність зростає за умов, коли рівень кальцію ...
298698
  Андрійчук Т.Р. Вплив рентгенівського опромінення на метаболізм пуринів у лімфоцитах щурів / Т.Р. Андрійчук, Н.Г. Кудіна, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано, що в ранні строки після тотального рентгенівського опромінення в дозах 1,0 і 7,78 Гр спостерігається порушення ферментативної активності аденозиндезамінази, АМФ-аміногідролази, аденілаткінази в спленоцитах тварин; введення рибоксину на фоні ...
298699
   Вплив рентгенівського опромінення на морфологічний стан лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Гавриш, Е.К. Гарматіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-60. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено вплив тотального рентгенівського опромінення на морфофункціональний стан лімфоцитів селезінки щурів. Показано, що виділені нами з селезінки щурів клітини представлені в основному гомогенною за радіочутливістю субпопуляцією лімфоцитів, в яких ...
298700
   Вплив рентгенівського опромінення на рухливість лейкоцитів : біологія / О.І. Олександрова, Н.М. Дергай, С.В. Демидов, О.М. Васильєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
298701
   Вплив рентгенівського опромінення на фосфорилювання білкових субстратів цитозолю лімфоцитів селезінки циклонуклеотид- та кальційзалежними протеїнкіназами / С.М. Корж, О.І. Долішняк, О.Є. Нальовіна, І.М. Шаповал // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 29)


  Показано, що тотальне рентгенівське опромінення тварин 1 дозах 0,5 і 1 Гр у ранній період впливу викликає порушення Са2+ - і циклонуклеотидзалежного фосфорилювання цитозольних білкових субстратів лімфоїдних клітин.
298702
  Юркіна В.В. Вплив рентгенівського опромінення та імуномодулягора тактивіну на активність фосфоліпази С і ресинтез фосфоінозитидів у тимоцитах щурів / В.В. Юркіна, Т.Р. Андрійчук, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-26. – (Біологія ; Вип. 27)


  У ранні строки після тотального рентгенівського опромінення щурів (у дозі 7,76 Гр) на фоні введення тактивіну було встановлено значне збільшення інтенсивності оновлення фосфоінозитидів і підвищення фосфоліпазної активності в мембранній фракції тимоцитів.
298703
  Данилюк В. Вплив РЕОК гривні на темпи економічного зростання України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 54-56
298704
  Оболонський О.І. Вплив рестриктивної інфузійної терапії на термін закриття артеріальної протоки у недоношених новонароджених / О.І. Оболонський, В.І. Снісарь, О.Ю. Оболонська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
298705
  Лондар С.Л. Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України / С.Л. Лондар, К.В. Кузнєцов, І.М. Верещака // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 39-56. – ISSN 2305-7645
298706
  Каспрук Ю.В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 38-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються сучасні тенденції у податково-бюджетній сфері та їх вплив на нарощування бюджетних доходів регіону, стан збалансованості місцевого бюджету Львівської області, заборгованість податкових надходжень до бюджету та структура податкового боргуз ...
298707
  Коптюх О. Вплив рефінансування банків на інноваційний розвиток економіки у післякризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 117-126 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
298708
  Коптюх О.Г. Вплив рефінансування на кредитний портфель банків: теоретичні аспекти та моделювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 190-195. – ISSN 2222-4459
298709
  Бочковий О.В. Вплив реформ правоохоронної системи України на забезпечення прав та свобод громадян: очікування та реальність // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 272-277. – ISBN 978-617-616-077-9
298710
  Доросевич М. Вплив реформи 1861 р. на становище України у працях істориків української діаспори // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 408-419. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Джерельне підґрунтя статті склали праці істориків з української діаспори, найбільш яскравих представників державницької школи в українській історіографії, таких як О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко.
298711
  Харук К.Б. Вплив реформи місцевого самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
298712
  Ван Б. Вплив реформи юаню на торгівельну конкурентоспроможність Китаю: емпіричне дослідження / Б. Ван, С. Хунг // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 33-39. – ISSN 1998-6068
298713
  Мірошниченко М.О. Вплив реформування освіти за Болонським процесом на регулювання освіти в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 147-148


  Основні принципи Болонської Декларації, підписаної міністрами освіти європейських країн 19 червня 1999 року.
298714
  Дмишук О. Вплив реформування освітньої системи Російської Імперії на розвиток Київської духовної академії (1819–1917 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 3-8
298715
  Шайда О.Є. Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні / О.Є. Шайда, Г.В. Кривунь // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 304-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
298716
  Басиста А. Вплив реформування Ради Європи на нормотворчу функцію організації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 160-163
298717
   Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів / П. Цапенко, О. Можеїтова, М. Мірошниченко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-34. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів. Показана відсутність дії речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів. Іnfluence of substance P on hepatocytes" membrane potential was studied. Absence of effects of substance P on ...
298718
  Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
298719
  Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 134 л. – Бібліогр.: л. 114-134
298720
  Картузов Є.П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 115-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
298721
  Кондратюк О.І. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
298722
  Сич Є.М. Вплив ризиків на процес реального інвестування : інвестиції / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, О.Є. Сич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 107-113 : Табл., рис.
298723
  Романенко Л.Ф. Вплив ризиків на управління оборотним капіталом / Л.Ф. Романенко, С.С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 237-140


  Запропоновано вплив ризиків на управління оборотним капіталом. Виділено рекомендації щодо проведення оцінки ризику в управління окремими елементами оборотного капіталу на підприємстві.
298724
  Нетреба Ірина Олександрівна Вплив ризиків на формування стратегій впровадження та вдосконалення інформаційного забезпечення управління // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто різні види ризиків, що можуть виникати на етапах упровадження та вдосконалення інформаційних технологій. Встановлено взаємозв"язки між ризиками зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Розроблено матрицю стратегічних напрямів ...
298725
  Кириченко О.А. Вплив ризиків при здійсненні М&А : економіка та управління підприємствами / О.А. Кириченко, О.В. Ваганова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
298726
  Книш М.Г. Вплив ризику на результат консалтингового проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 223-231
298727
   Вплив ризогуміну на вміст білка та лектинову активність сої за різних умов азотного живлення / В. Белава, Є. Конотоп, О. Панюта, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив різних умов азотного живлення за наявності чи відсутності передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом "Ризогумін" на вміст білка та гемаглютинувальну активність лектинів рослин сої у фази цвітіння та наливу бобів. ...
298728
  Кияк М.Т. Вплив Римо-католицької Церкви на процеси демократизації у другій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
298729
  Бойко І.Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 87-96. – (Серія юридична ; Вип. 2)
298730
  Гайдуцький І.П. Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвестицій у країнах СНД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-27
298731
  Бора Актан Вплив ринкового портфелю у текстильній, шкіряній та швацькій галузях Туреччини: підхід на основі діагональної моделі Шарпа : наукове життя за рубежем / Бора Актан, Цзя Ванг, Саша Жикович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 268-282 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
298732
  Лєсная О.С. Вплив ринкової інфраструктури на розвиток підприємництва на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
298733
  Холод Н. Вплив ринкової трансформації економіки на функціональний розподіл доходів населення в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 152-157. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
298734
  Цибульська Л.О. та інш. Вплив ринку інтелектуальної власності на інноваційну діяльність // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 17-26. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
298735
  Січкаренко К. Вплив ринку праці на структуру вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-56. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати дослідження зв"язку між сучасними тенденціями на національному ринку праці та структурними і регіональними зрушеннями у вищій освіті. Розглянуто основні чинники цього процесу, обґрунтовано причини непропорційної підготовки ...
298736
  Дмитрієва О.А. Вплив ринку фінансових послуг на інвестиційний процес : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 20-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
298737
  Івахненко І. Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-67. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості фінансування реального сектору економіки через використання інструментів та механізму ринку цінних паперів, а також розглянуто можливість формувати в Україні інвестиційну базу за рахунок фінансових джерел залучених на ...
298738
  Язвінська Олена Станіславівна Вплив рівнів домагань у подружжі на сімейні стосунки : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Язвінська Олена Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
298739
  Семенович К.О. Вплив рівномірного витікання на динаміку кутового руху резервуару з рідиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто задачу про кутовий рух циліндричного резервуару з рідиною, що має вільну поверхню, на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання рідини при коротких довжинах підвісу. Продемонстровано працездатність побудованої математичної ...
298740
  Омельчук С.М. Вплив рівноприскореного обертового руху на згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання біморфного стержня, один кінець якого жорстко закріплений, а другий вільний. Розв"язок задачі, сформульованій в рухомій, зв"язаній зі стержнем системі координат, ...
298741
  Нечипоренко В. Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi розглядається аналіз страхового портфеля (структури страхових платежів по видах страхування), рентабельність окремих страхових продуктів i всього портфеля, а також вплив на них рівня витрат на ведення справи. В статье рассматривается анализ ...
298742
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
298743
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
298744
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
298745
  Приходько В.В. Вплив рівня економічної безпеки на соціальний стан України // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 31-40. – (Економіка ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2558
298746
  Петренко К.В. Вплив рівня життя населення на конкурентоспроможність регіонів / К.В. Петренко, О.П. Микитюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 250-258


  У статті досліджено проблеми взаємозалежності конкурентоспроможності регіонів від рівня життя населення. Для даного аналізу використано інтегральні показники конкурентоспроможності регіонів та індекс людського розвитку, та проаналізовано їх ...
298747
  Ревнівцева О.В. Вплив рівня життя населення на формування соціальної структури суспільства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 246-253. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
298748
  Кельдер Т.Л. Вплив рівня життя населення україни на трудовий потенціал держави / Т.Л. Кельдер, Д.П. Одинець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 115-121. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
298749
  Загробська А.Ф. Вплив рівня зарплати на міграцію населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 47-56 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
298750
  Марциняк-Дорош Вплив рівня змісту життя на формування образу власного Я у жінок з надмірною вагою та ожирінням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-84. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується кореляція між образом Я та рівнем відчуття змісту життя у жінок за надмірною вагою і ожирінням та хворих на цукровий діабет. У роботі аналізується те, що ці жінки виявляють негативний образ самих себе, що впливає на зниження ...
298751
  Кліяненко Б.Т. Вплив рівня і якості життя населення на розвиток туризму в регіонах України / Б.Т. Кліяненко, Р.О. Кратінов // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1681-6277
298752
  Чорна О.Є. Вплив рівня інфляції на вартість короткострокового позикового капіталу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 92-99
298753
  Огородник Оксана Зіновіївна Вплив рівня лізину, метіоніну і треоніну в раціоні на обмін речовин та вміст гормонів у крові свиней породи велика біла х Ландрас : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.04 / Огородник О.З.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут біології тварин. – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
298754
  Корчинський В.Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-54.
298755
  Корчинський В.Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 47-51


  Розглянуто головні економічні чинники внутрішньої міграції населення й теоретичні підвалини гіпотези Тібу. Оцінено вплив міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів та заробітної плати на внутрішню міграцію населення України в 1999-2006 ...
298756
  Лопушняк В.І. Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України / В.І. Лопушняк, Н.І. Вега // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
298757
   Вплив рівня нейротизму на характер ЕЕГ людини при сприйнятті "нюхового плацебо" / А.О. Чернінський, І.Г. Зима, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, Н.Г. Піскорська, С.В. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що часткова активація неокортекса, яка супроводжує сприйняття людиною "нюхового плацебо", певною мірою визначається рівнем нейротизму індивідів. Особи з високим рівнем нейротизму виявилися більш реактивними за змінами ЕЕГ. Отримані дані ...
298758
  Слюсаренко В.Є. Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тінізацію // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 92-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
298759
  Ткачук Т.П. Вплив рівня освіченості родини на вибір мови респондентом в умовах українсько-російського білінгвізму // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 125-129. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
298760
  Потеряйко С.П. Вплив рівня підготовки органів державного управління на стан природної та техногенної безпеки в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 77-84. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
298761
  Підоріна Людмила Вплив рівня сформованості навчальної діяльності на зміст профільної освіти з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
298762
  Демидась Г.І. Вплив рівня удобрення та способу сівби на вміст органічних речовин у зеленій масі сумішок люцерни і злакових багаторічних трав / Г.І. Демидась, Ю.В. Демцюра // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 76-83 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
298763
   Вплив рівня фонового забруднення на електричні неоднорідності в розплавних монокристалах CdTe та Cd1-хZnхTe[подано формулу] / С.В. Біляєв, В.П. Велещук, О.В. Ляшенко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 301-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто ростові та чисто кристалізаційні причини нерівномірного розподілу фонових домішок у розплавних монокристалах. Аналізуються особливості високоомного стану монокристалів CdTe з утворенням канальної провідності. Показано ...
298764
  Ковальчук Богдан Вплив рідинного наповнення на рух циліндричного резервуару на маятниковому підвісі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 137-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджується траєкторія руху резервуару на маятниковому підвісі при різних співвідношеннях маси рідини і резервуару. Система збуджується моментом з круговим годографом, що приводить до режиму руху на вільній поверхні типу кругової хвилі. Показано, що ...
298765
  Бикін А.В. Вплив рідких комплексних дрбрив на чисту продуктивність фотосинтезу рослин картоплі столової / А.В. Бикін, І.П. Бордюжа // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 199-205 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 205. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
298766
  Козерецька І.А. Вплив різних алелів локусу Delta на життєздатність Drosophila virilis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-29. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Встановлен сублетарну дію нейрогенного гена Delta в гетерозиготі у Drosophila virilis
298767
   Вплив різних доз N-стеароїлетаноламіну на рівень тривожності алкоголізованих щурів / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук, Т. Горідько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували поведінку (рівень тривожності) щурів в хрестоподібному припіднятому лабіринті (ХПЛ) в нормі, після вживання алкоголю, а також при вживанні алкоголю і введенні на його фоні N-стеароїлетаноламіну (NSE) в дозі 0.1 та 5 мг/кг. Виявлено, що ...
298768
  Головатюк Є. Вплив різних доз азотних добрив на вміст фотосинтетичних пігментів та сульфоліпіду у листках рослин сої / Є. Головатюк, О. Ситар, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізіолого-біохімічні параметри рослин сої за умов підживлення ґрунту різними дозами азотних добрив. З"ясовано, що високі концентрації азоту (N180P60K60) негативно впливали на вміст компонентів фотосинтетичних мембран - хлорофілу а, ...
298769
  Вожегова Р.А. Вплив різних доз азотного добрива та норм висіву на елементи структури врожаю сортів пшениці озимої / Р.А. Вожегова, Л.В. Мунтян // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
298770
   Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на слизової оболонки сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 6 (120). – С. 21-27. – ISSN 2313-1780


  Попередження розвитку злоякісних новоутворень та лікування онкохворих.
298771
  Кондратюк Ю. Вплив різних доз мінерального азоту на загальний вміст білка коренів та бульбочок сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum із контрасними симбіотичними характеристиками / Ю. Кондратюк, П. Маменко, С. Коць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити динаміку змін загального вмісту білка коренів та бульбочок сої за інокуляції контрастними за симбіотичними характеристиками штамами Bradyrhizobium japonicum в умовах різного забезпечення мінеральним азотом. Насіння сої інокулювали активним ...
298772
   Вплив різних класів антигіпертензивних препаратів на інсулінорезистентність у пацієнтів із м"якою та помірною артеріальною гіпертензією / О.Л. Рековець, Ю.М. Сіренко, С.Ю. Савицький, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, Г.В. Пономарева, Г.Ф. Примак // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред. рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (56). – С. 8-24. – ISSN 2224-1485
298773
  Фролова А.О. Вплив різних методів обробки даних мікроарей експериментів на визначення профілів експресії генів в зразках ракових пухлин молочної залози людини / А.О. Фролова, В.С. Бондаренко, М.Ю. Оболенська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 198. – ISSN 1562-1774
298774
  Галаманжук Л.Л. Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
298775
  Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 130-174
298776
  Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
298777
  Біденко В.М. Вплив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді на продуктивність, якість продукції та деякі показники резистентності організму корів в умовх радіоактивного забруднення сільскогосп. угідь. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.00.32.,06.02.02 / Біденко В.М.;. – Житомир, 1996. – 27л.
298778
  Лопушняк В.І. Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого грунту Західного Лісостепу України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
298779
  Дегтярьов В.В. Вплив різних систем удобрення на дисперсність грунту / В.В. Дегтярьов, О.І. Козлова, Р.Ю. Усата // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: с. 26. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
298780
  Короп. О.А. Вплив різних способів СПВ на фукнціонально-морфологічний стан слизової оболонки блунку : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Короп. О. А.; Хар. держ. мед. ін-т. – Х., 1994. – 17л.
298781
  Аттіла Комі Джіджону Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на урожай та якість зерна проса на черноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережному лісостепу України. : Автореф... наук: 06.01.04 / Аттіла Комі Джіджону; Інст. грунтознавства та агрохім. – Х., 1999. – 18л.
298782
  Пінту Луіс Дуарте Вплив різних технологій застосування мінеральніх добрив на продуктивність та якість насіння соі на Чорноземні опідзоленому вожкосуглинковому лівобережного лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Пінту Луіс Дуарте; Ін-т грунтознавства та агрохіміх ім. О.Н.Соколовського УААН. – Х., 1998. – 20л.
298783
  Лисенко Ганна Леонідівна Вплив різних технологічних факторів на відтворювальні якості кнурів-плідників м"ясних порід : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.02.04 / Лисенко Ганна Леонідівна; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
298784
  Стародубець О.О. Вплив різних типів води на запліднюючу здатність сперми кнурів при її розбавленні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 182-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
298785
  Мазур Ю.П. Вплив різних типів деформацій на електроопір високоентропійного стопу CrMnFeCoNi / Ю.П. Мазур, Р.В. Остапенко, М.П. Семенько // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. рада : А.Г. Наумовець, М.С. Бродин, С.В. Комісаренко [та ін.]. – Київ : РВВ ІМФ, 2016. – Т. 14, вип. 4
298786
  Шуган Тетяна Богданівна Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності : Дис. ...канд.біологічних наук:03.00.13 / Шуган Тетяна Богданівна; Тернопільський держ.пед.ун-тет ім.Вол.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 135л. + Додатки:л.123-135. – Бібліогр.:л.103-123
298787
  Шуган Тетяна Богданівна Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Шуган Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
298788
  Колісник А.В. Вплив різних форм азоту та біостимулятора "тритан" на ріст та азотний обмін проростків ншениці / А.В. Колісник, М.М. Мусієнко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 2078-9912
298789
  Торгало Є. Вплив різних форм кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті) / Є. Торгало, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Серцево-судинні захворювання серед, яких значне місце посідають інсульти є одними з найнебезпечніших та найпоширеніших захворювань населення. Сьогодні відомо, що цереброваскулярні захворювання складають від 30? до 50? хвороб серцево-судинної системи. ...
298790
   Вплив різних хірургічних доступів при протезуванні аортального клапана на ступінь вираженості операційного стресу і системної запальної реакції / А.В. Іванюк, М.В. Бондар, О.А. Лоскутов, А.В. Руденко, Б.М. Тодуров // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 119-124. – ISSN 2224-0586
298791
  Товстокорий О.В. Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання на вміст лужногідролізованого азоту в чорноземах типових глибоких важкосуглинкових / О.В. Товстокорий, В.А. Товстокора // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: с. 107. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
298792
   Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод / К.Б. Новосад, С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 72. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
298793
  Гавва Д.В. Вплив різного використання чорноземних грунтів на показники фітоактивності тест-культури ячменю ярого / Д.В. Гавва, К.Б. Новосад // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 122-133 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 132-133. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
298794
  Рогач В.В. Вплив рістстимуляторів вітазиму та 6- бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого / В.В. Рогач, О.В. Кушнір, В.В. Плотніков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 95-101 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
298795
  Мендусь Є.Я. Вплив рішень Венеціанської комісії на модернізацію Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 138-141. – ISSN 2220-1394
298796
  Гандзюк І. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на діяльність Конституційного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-17-0
298797
  Славейкова-Рукова Вплив рішень Європейського суду з прав людини на нормотворчу та судову практику (досвід Болгарії) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 181-189. – ISSN 1993-0909
298798
  Ляшенко Н.А. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на правову систему України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 358-363. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правовий статус рішень Європейського суду з прав людини та їх вплив на правову систему України, наукова доктрина українських вчених та практиків – фахівців у галузі права та деякі рішення ЄСПЛ. Внесено ряд пропозицій щодо ...
298799
  Гулейкова Л.В. Вплив роботи Дністровського гідровузла на структурні показники зоопланктону транскордонної ділянки середнього Дністра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 170-173. – Бібліогр.: 4 назви
298800
  Тарасенко І. Вплив роботи за монітором персонального комп"ютера на механізми зорового сприйняття / І. Тарасенко, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив роботи за монітором комп"ютера на показники темнової адаптації, ілюзіометрії та периферичного розпізнавання образів. Виявлено підвищення швидкості паличкової адаптації після години роботи за комп"ютером. Помічено тенденцію до швидшої ...
298801
  Джі Хонг Дінг Вплив робочого стресу на робітників галузі високих технологій = demonstrating the effect of job stress on high-technologi workers / Джі Хонг Дінг, Хунг Вен Лі, Яо Веі Ку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 367-372 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
298802
  Глушан О.В. Вплив родинного та соціокультурного середовиша на формування світогляду С.В. Бородаєвського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 155-161. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
298803
  Калашник Н.Г. Вплив розвивальних видів читання на формування естетичного і морального світогляду майбутніх фахівців / Н.Г. Калашник, Орел-Халік // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 128-135
298804
  Баланюк І.Ф. Вплив розвитку біоекономіки на національну економіку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 29-32. – ISSN 2309-1533
298805
  Дзюба М.Т. Вплив розвитку високоточної зброї на глобальну стабільність / М.Т. Дзюба, В.С. Стрільчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 174-177


  У статті проведено аналіз розвитку високоточної зброї в світі загалом та в Сполучених Штатах Америки і Російської Федерації зокрема. Розкриті основні тенденції в цій сфері. У висновку запропоновано ряд можливих методів для вирішення проблеми. На ...
298806
  Варналій З.С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, П.Л. Клевчік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 65-69
298807
  Щавінський Ю.В. Вплив розвитку інформаційних технологій на інформаційну беспеку держави: психологычний аспект / Ю.В. Щавінський, І.Ю. Щавинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 193-202. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
298808
  Колодізєв О.М. Вплив розвитку реального і банківського секторів національної економіки на підвищення рівня ії конкурентоспроможності на етапі європейської інтеграції / О.М. Колодізєв, С.О. Колодізєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 161-170
298809
  Сидоренко В.К. Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 3)
298810
  Купчак В.Р. Вплив розвитку туризму на демоекономічну ситуацію в Івано-Франківській області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 90-92
298811
  Кімлик К.К. Вплив розвитку туризму на екологію (на прикладі АР Крим) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С.106-109 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
298812
  Грущинська Н.М. Вплив розвитку туристичного бізнесу в Україні на інші сфери економічної діяльності // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 39-46. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
298813
  Данкевич А.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 29-33. – ISSN 2221-1055
298814
  Файдиш О.М. Вплив розмірів кристалів на люмінесценцію твердого розчину антрацен-нафтацена / О.М. Файдиш, А.Г. Жуков. – Київ, 1956. – [6] c. – Окр. відбиток : Фізичний збірник КУ, № 9, 1956
298815
  Паламарчук В.Д. Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи / В.Д. Паламарчук, В.В. Гуць // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 94-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
298816
  Капулло М.В. Вплив розмірності простору проектування на відновлення оптичного хвильового фронту за тестом Хартмана / М.В. Капулло, А.В. Коваленко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 264-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено залежність точності відновлення хвильового фронту від кількості мод апроксимації. Показано існування ефективної кількості мод, що мінімізують помилку відновлення. Запропоновано спосіб оцінки ефективної кількості мод за експериментальними ...
298817
  Скрипник Ю.В. Вплив розмірності системи на перебудову спектрів елементарних збуджень у домішкових кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скрипник Ю.В. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назв.
298818
  Буланий О.О. Вплив розміру митного тарифу на надходження до деравного бюджету України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-7. – Бібліогр.: на 12 пунктів
298819
  Дьолог Т.І. Вплив розміру сільськогосподарського підприємства і його виробничої спеціалізації на економічну ефективність діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 118-123 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
298820
   Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, О.Б. Брик, Ю.І. Черевко, В.В. Овсієнко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-2396
298821
  П"ятецька О.В. Вплив розміщення актуаторів на ефективність активного демпфування коливань в"язкопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив розміщення прямокутних актуаторів на прямокутних в"язкопружних пластинах на різницю потенціалів, яку необхідно підвести до них для компенсації механічного навантаження. Представлені прості формули, які дають можливість розрахувати ...
298822
  Жукова В.С. Вплив розміщення системи аерації та ефективність очищення стічних вод у біореакторах / В.С. Жукова, С.А. Саблій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
298823
  Соколова Ю.В. Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх фукціонально-планувальну організацію // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 429-434 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
298824
  П"ятецький В.О. Вплив розподілених сенсорів та актуаторів на параметричні коливання прямокутної пластини з жорстко закріпленими краями / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджується вплив розподілених сенсорів та актуаторів на межі головної області динамічної нестійкості прямокутної пластини з жорстко закріпленими краями, коли на актуатор подається різниця потенціалів, пропорційна струму або першій похідній за часом ...
298825
  Зарапіна Ю. Вплив розподілу доходів у країнах ОЕСР на соціальну диференціацію в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 83-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
298826
  Мандибура В.О. Вплив розподільчої політики на формування "Середнього класу" в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто проблеми формування "середнього класу" з представників найманої праці вищої та найвищої кваліфікації та вплив на цей процес політики доходів. Показано аномалії та патологічні негативні прояви, що мають місце у державній політиці доходів, ...
298827
  Хомра О.У. Вплив розселення на розвиток міграційних процесів : населення.Трудові ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 36-42
298828
  Колобродов Сергій Валентинович Вплив розсіяного в оптичній системі випромінювання на якість зображення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.07 / Колобродов Сергій Валентинович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 2000. – 16л.
298829
  Ковальчук В.І. Вплив розчинених фуллеренів С60 на коефіцієнт самодифузії молекул бензолу / В.І. Ковальчук, Л.О. Комарова, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 428-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів досліджений вплив фуллеренів С60, розчинених у бензолі, на коефіцієнт самодифузії D молекул бензолу. Встановлено, що після розчинення фуллерену у бензолі величина D зменшується (-15%), в той час, як ...
298830
  Давиденко С.В. Вплив розширення внутрішнього ринку на економічне зростання України / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.93-101.
298831
  Олефіп В.К. Вплив розширення Європейського Союзу на іноземні інвестиції і зовнішню торгівлю послугами в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-116. – ISSN 1605-7988
298832
  ШпакД.Р Вплив розширення Європейського Союзу на регіональну інтеграцію України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 393-405. – ISBN 966-7196-06-2
298833
  Загородній І.П. Вплив розширення ЄС на Україну // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 212-218. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
298834
  Гладковський Р.В. Вплив розширення НАТО на геополітичне положення України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 290-297. – Бібліогр.: 6 назв
298835
  Емішянц О.Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом
298836
  Ємішянц О.Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 364-368. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті показано доцільність вивчення стосунків між подружжям, розглядається вплив рольових очікувань чолоовіків та жінок на задоволеність шлюбом. Відмічено розбіжності рольових очікувань чоловіків та жінок. Проаналізовано, які термінальні цінності ...
298837
  Столярова А.А. Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах Греції) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 978-966-581-885-4
298838
  Бартіш С. Вплив романтичної концепції дитинства на розвиток літератури для дітей у Німеччині // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 244-249. – ISSN 2522-493X
298839
  Шинкарук К.О. Вплив Росії як "значущого іншого" на формування зовнішньополітичної ідентичності України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 43-48. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
298840
  Піпченко Н.О. Вплив російських соціальних медійних платформ на зовнішньополітичну комунікацію держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 134-139


  У статті описано перспективи впливу нових засобів інформації на стабільність зовнішньополітичної комунікації Російської Федерації. Автор пропонує комплексно розглянути роль нових медіа як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації, тому що ...
298841
  Савельєва Ю. Вплив російсько-грузинської війни 2008 р. на перспективу врегулювання грузинськ-абхазького та грузинсько-осетинського конфліктів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 46-47
298842
  Дорошко М. Вплив російського фактора на євроінтеграційний вибір України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
298843
  Будкін В.С. Вплив російського фактору на національну економічну безпеку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 10-13
298844
  Чирков О. Вплив російської агресії 2014-2017 рр. на етнічну структуру населення окупованих територій на всій Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817
298845
  Фігурний Ю.С. Вплив російської агресії на релігійну ситуацію в Україні на початку XXI ст. // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 299-309. – ISBN 978-617-7638-08-6
298846
  Менцель Т. Вплив російської мови на флективну морфологію білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення / Т. Менцель, Г. Хентшель // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-57. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про вплив російської мови на флективні структури білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення, поширених відповідно на території Білорусі та України. Матеріалом дослідження є два корпуси записів спонтанних ...
298847
  Плужник Л. Вплив російської політики на конструювання кримської ідентичності в період незалежності України як один з інструментів гібридної війни / Л. Плужник, М. Орищина // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 40, вип. 3 : Філософія. – С. 146-160. – ISSN 2308-5126
298848
  Довгаль І. Вплив російської революції 1905 року на розвиток революційного руху в Галичині / І. Довгаль. – Київ, 1952. – 64с.
298849
  Волошенко І.О. Вплив Російської Федерації на забезпечення обороноздатності пострадянських держав Центральної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 37-47. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано проблеми розбудови збройних сил нових неза- лежних держав Центральної Азії, а також їх потенціал. Визначено особливу роль Російської Федерації для підтримки військово-політичного становища кожної з держав. Критично оцінено роль ...
298850
  Семак Б.Б. Вплив рослинних барвників і способів фарбування на якість забарвлення тканини з білкових, целюлозних і поліамідних волокон. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.19.08 / Семак Б.Б.; Мін-во освіти Укр.Киів держ.торг.-екон.ун-т. – К, 1997. – 17л.
298851
  Проценко Г.Д. Вплив рослинного покриву на температуру грунту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 20)
298852
   Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність ефекторів вродженого імунітету / Є.В. Опейда, Л.М. Сківка, О.Г. Федорчук, Н.М. Храновська, В.В. Позур, М.П. Рудик, Н.В. Сенчило, В.В. Шепелевич, В.М. Святецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 111-117. – (Серія: Біологія ; № 1 (62), спец. вип.). – ISSN 2078-2357
298853
  Настюк М.Г. Вплив руслових деформацій на морфометричні та гідравлічні характеристики русла р. Прут в м. Чернівці за період 1969-2009 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 86-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
298854
  Ободовский О.Г. Вплив руслоформуючих витрат води на формування русел середніх і малих річок Української РСР / О.Г. Ободовский, С.М. Лісогор, Є.С. Цайтц // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 32)
298855
  Мельничук О.М. Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язку жаби : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.02 / Ольга Миколаївна Мельничук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
298856
  Мельничук Ольга Миколаївна Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Мельничук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. + Додатки: л.154-168. – Бібліогр.: л.129-153
298857
  Лимарченко О.С. Вплив рухомості еліптичного резервуару на нелінійне хвилеутворення на поверхні рідини / О.С. Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 81-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається рух еліптичного резервуару при кінематичних збуреннях вільної поверхні і силовому збудженні руху резервуару. Резервуар рухається поступально в горизонтальній площині. Показано, що рухомість резервуару сприяє підсиленню енергообміну між ...
298858
  Іванісік А.І. Вплив руху фокальної області самофокусування на спектр антистоксового вимушеного комбінаційного розсіювання / А.І. Іванісік, Д.В. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-50. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Робота містить результати розрахунків частоти та спектральної ширини антистокової компоненти вимушеного комбінаційного розсіювання в толуолі залежно від швидкості руху фокальної області самофокусованого збуджуючого випромінювання. Основний висновок ...
298859
   Вплив С60-фулерену, доксорубіцину і їх комплексу на пухлинні та нормальні клітини мишей лінії BALB/c / С.В. Прилуцька, Г.В. Діденко, Ю.М. Кічмаренко, О.О. Круць, Г.П. Потебня, В.В. Черепанов // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 1. – C. 60-65. – ISSN 1995-5537
298860
  Черняк О. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища / О. Черняк, О. Комашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Емпіричні та теоретичні дослідження С. Кузнеця в теорії економічного зростання та економічного розвитку, здійснені у 1940-1960-х роках, стали джерелом розбудови економетричних моделей у цих галузях. Ідеї С. Кузнеця поклали початок двом помітним ...
298861
  Молодченкова О.О. Вплив саліцилової кислоти на протеіназно-інгібіторну систему озимої пшениці та їх участь у формуванні стійкості до фузаріозу. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Молодченкова О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
298862
  Ларін Д.І. Вплив самоствердження майбутніх психологів і педагогів на процес само актуалізації їх особистості // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 37-40. – ISBN 978-613-8-33760-7
298863
  Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
298864
  Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - "теоретична фізика" / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л.109-122
298865
  Рой А.Т. Вплив Сан-Франциської мирної конференції 1951 року на міжнародні відносини повоєнного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
298866
  Кононенко Д. Вплив санкцій на можливість звільнення від договірної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 47-48
298867
  Примаченко І.В. Вплив санкцій Ради Безпеки ООН на економіку транзитивних країн (на прикладі Союзної Республіки Югославія) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 261-264
298868
  Хіміч В.В. Вплив сатичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредеріка в нематичній комірці / В.В. Хіміч, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25
298869
  Довгопола А.В. Вплив сахаридів на електропровідність водних розчинів електролітів / А.В. Довгопола, О.М. Алексєєв, С.Ю. Ткачов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 7-8
298870
  Мусієнко М.М. Вплив свинцю на еколого-фізіологічні показники рослин / М.М. Мусієнко, О.І. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Проаналізовано рівень забруднення та шляхи надходження важких металів в атмосферу і грунт міста Києва. Розглянуто вплив свинцю на фізіолого-біохімічні параметри рослин.
298871
  Соболь Т.В. Вплив світових запитів на формування вітчизняної української освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 203-205


  Сучасна українська освіта залучена до процесу формування єдиного європейського простору, цінностей, якості та культурної спрямованості освіти, що включає в себе принцип антропоцентризму, який визначає відповідні взаємовідношення студентів та викладачів ...
298872
  Баторшина А.Ф. Вплив світових інтеграційних процесів на функціонування та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
298873
  Грушова А. Вплив світових конференцій на формування "жіночої політики" ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Стаття визначає основних параметрів міжнародних режимів гендерної рівності в контексті роботи ООН. Вона містить огляд та аналіз основних інституційних, політичних та нормативних систем, що приділяють увагу питанню захисту жінок. Таким чином, вона ...
298874
  Ганзенко О.О. Вплив світових політико-правових процесів на розвиток української держави: основні загрози та правові засоби протидії / О.О. Ганзенко, В.Ю. Шейда // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 7-13. – (Юридичні науки ; № 4)
298875
  Аврамчук Б.О. Вплив світових стандартів на оцінювання сільськогосподарської нерухомості в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 59-66. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
298876
  Татаріна Т. Вплив світових тенденцій в страхуванні на розвиток вітчизняного ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 54-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
298877
  Бєдная В.Б. Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 73-86.
298878
  Грамчук А.В. Вплив світових тенденцій на становлення громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 29-33. – ISBN 966-628-108-8
298879
  Федулова Л. Вплив світових технологічних трендів на формування "розумного" рітейлу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 5-21. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
298880
  Кібальник Л.О. Вплив світових фінансових криз на місце України в геоекономічному просторі / Л.О. Кібальник, І.С. Подолян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 89-96


  У статті розкрито вплив світових фінансових криз на макроекономічні показники та зовнішньоекономічну діяльність України. Визначено, що саме криза 2008-2009 років спричинила найсуттєвіший негативний вплив на рівень розвитку вітчизняної економіки. ...
298881
  Шиндеров Б.В. Вплив світового соціалізму на національно-визвольний рух. / Б.В. Шиндеров. – Київ, 1982. – 48с.
298882
  Кудінович О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні акцентовано увагу на глобалізації світового фондового ринку, а також внесено пропозиції щодо розвитку корпоративного управління. The attention in the economic research is concentrated on the globalization of the world stock market. The ...
298883
  Кудінович О.О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в уомвах глобалізації бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 120-125. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
298884
  Кіца М. Вплив світової економіки на рекламний ринок сучасної преси // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 110-116. – ISSN 2078-1911
298885
  Новиков В. Вплив світової економічної кризи на засоби протекціонізму країн G20: останні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 36-41
298886
  Михайляк І.В. Вплив світової економічної кризи на зовнішньоторговельні відносини України та Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.1. – С. 300-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
298887
  Гончарова О.М. Вплив світової економічної кризи на металургійну промисловість України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 204-211


  У статті визначено причини і проблеми кризових явищ на вітчизняних металургійних підприємствах, досліджено вплив економічної кризи на українських виробників металопродукції та запропоновано основні заходи для подолання негативних наслідків.
298888
  Негрич О. Вплив світової економічної кризи на плани компаній щодо прямого іноземного інвестування // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 48-51. – ISSN 1728-9343
298889
  Майстренко Ю. Вплив світової економічної кризи на процеси трансформації в країнах Західних Балкан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 143-153. – ISSN 2409-9260
298890
  Мельник К.К. Вплив світової кризи на інфляційні очікування в країнах з режимом інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 94-102


  Проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду реалізації режиму інфляційного таргетування під час світової кризи.
298891
  Вербицька Г.Л. Вплив світової кризи на рівень життя населення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 157-163. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
298892
  Кваша С.М. Вплив світової продовольчої кризи на формування державної стратегії розвитку АПК / С.М. Кваша, О.М. Синьоокий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-67.
298893
  Глухова С.В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
298894
  Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905
298895
  Шутаєва О.О. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток корпоративного управління ТНК в умовах глобалізації / О.О. Шутаєва, В.В. Побірченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 141-145
298896
  Сундук А.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 205-210
298897
  Вовк І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на систему міжнародного стратегічного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 5-6
298898
  Гнибіденко І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 64-74. – ISSN 0131-775Х
298899
  Нікіфоров П. Вплив світової фінансової-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні / П. Нікіфоров, Є. Ткач // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 342-347. – ISSN 0201-758Х
298900
  Руських К.М. Вплив світової фінансової кризи на банківський сектор Польщі, Угорщини та Чеської республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 214-220


  Стаття розглядає прямий і непрямий вплив поточної фінансової кризи на банківську систему країн, що досліджуються. Наголошується необхідність злагоджених дій країн ЄС для подолання кризи. The paper deals with direct and indirect effect of the ongoing ...
298901
  Гусєв Я.О. Вплив світової фінансової кризи на діяльність банків з іноземним капіталом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 133-144
298902
  Шайда О.Є. Вплив світової фінансової кризи на економіку України / О.Є. Шайда, Б.В. Вітровий // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 274-277. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
298903
  Яким О.Б. Вплив світової фінансової кризи на економічний розвиток країн Східної Європи / О.Б. Яким, І.Р. Боднар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 299-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
298904
  Дяченко Б.І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б.І. Дяченко, С.М. Рошко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
298905
  Кваша С.М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 3-17
298906
  Вегера Н.А. Вплив світової фінансової кризи на розвиток банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 405-407. – ISBN 978-966-188-219-4
298907
  Кучмій О.П. Вплив світової фінансової кризи на розвиток інформаційної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 190-196


  The article is devoted to the problem of influence of world financial crisis on an informative sector. In the article the difference of consequences of world financial crisis is considered 2008 from previous -1997 and crises the "dot.com", certainly ...
298908
  Козоріз Г. Вплив світової фінансової кризи на розвиток страхового ринку України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 211-217. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
298909
  Свєтлакова М.А. Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
298910
  Квасниця О. Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 268-271. – ISSN 1993-0259
298911
  Михайляк І. Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України / І. Михайляк, Г. Михайляк // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 333-335. – ISSN 0201-758Х
298912
  Залєтов О. Вплив світовой кризи на сучасний страховий ринок України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 95-100. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто сутність глобалізації світової економіки та її вплив на страховий ринок, запропоновано заходи державного регулювання ринку страхування в сучасних умовах.
298913
  Скриник О.Я. Вплив седиментації аерозольних частинок на коефіцієнт їх вертикальної турбулентної дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 143-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного експерименту встановлено залежність часу взаємодії "важких" аерозольних частинок з турбулентними молями від швидкості седиментації. Запропоновано аналітичний вираз, який із задовільною точністю описує результати експерименту. ...
298914
  Стародубець О.О. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 100-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
298915
  Перепаддя І.М. Вплив сек"юритизації активів на трансмісійний механізм монетарної політики в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 52-53
298916
  Урсуленко Г.В. Вплив сек"юритизації на систематичний ризик банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 544-546. – ISBN 978-966-188-219-4
298917
  Авдєєва С. Вплив семантики на морфологічну парадигматику змінних частин мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.18-27. – ISBN 966-7773-28-0
298918
  Германов В. Вплив сенсаційних журналістських матеріалів на підсвідомість аудиторії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.54-56
298919
  Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 112-114. – ISSN 0132-1331
298920
   Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів SPARASSIS LAMINOSA FR / І.О. Яшина, В.І. Діденко, М.М. Сухомлин, Н.А. Кухтик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112
298921
   Вплив серотоніну на кон"югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів / С. Атамнах, Є. Решетник, Ю. Левадянська, В. Барановський, С. Весельський, П. Янчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 124-127. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
298922
  Ковалевич Л. Вплив сецесійних рухів на територіально-політичну систему західноєвропейського регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 78-84. – ISSN 2413-7154


  Сецесіонізм як політико-географічне явище характеризується конкретною територією поширення, що дозволяє досліджувати його вплив на територіально-політичні системи різного рівня. У цьому дослідженні розглянуто основні впливи європейського сецесіонізму ...
298923
  Тананайко М.М. Вплив сильних електролітів на взаємодію бромпірогалолового червоного з хлоридом цетилпіридінію неіонного пар = хімія / М.М. Тананайко, Л.І. Горенштейн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
298924
  Лосєв Ф.В. Вплив сильних електромагнітних полів на вольт-амперні характеристики напівпровідникових приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лосєв Ф.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
298925
  Примуш М.В. Вплив символіки політичних партій на вироблення їх стратегічного курсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 437-444
298926
  Федько В.О. Вплив симпато-адреналової системи на параметри біологічних ритмів дихання та кровообігу. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Федько В.О.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
298927
  Федько Віктор Олексійович Вплив симпато-андреналової системи на параметри біологічних ритмів дихання та кровообігу : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Федько Віктор Олексійович; Укр. держ. пед. уні-тет. – К., 1994. – 137л. – Бібліогр.:л.118-137
298928
  Радецька Л.В. Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 20-22. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті представлено результати вивчення впливу синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на показники гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням. Проведені дослідження дозволяють констатувати, що навіть при відсутності ...
298929
  Федотова Н.О. Вплив синтаксичної організації висловлювання на застосування суб"єктивних трансформацій у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 316-321
298930
  Панченко О.І. Вплив синтаксичної функції на морфологічні особливості англійського займенника // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 54-60
298931
  Смірнов О. Вплив синтетичного регулятора росту хлорхолінхлориду на рослини гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) / О. Смірнов, А. Косян, О. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфометричні та фізіолого-біохімічні параметри рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) за дії ретарданту хлорхолінхлориду (ССС) в різних концентраціях. Виявлено концентрацію, що викликає оптимальні фізіологічні зміни в ...
298932
  Андрушко Л. Вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISSN 2520-6419


  У статті досліджено вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття синього кольору ...
298933
  Ткаченко М.В. Вплив систем оподаткування соціального страхування на доходи населення в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 323-325. – ISBN 978-966-188-219-4
298934
  Котов С.Б. Вплив систем основного обробітку вкороткоротаційній зрощуваній сівозміні на родючість грунту та продуктивність культур : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.02 / Котов С.Б.; Херсон. сільскогосп. ін-тут. – Херсон, 1997. – 19л.
298935
  Повх О.В. Вплив систем удобрення із застосуванням органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого грунту / О.В. Повх, Т.П. Бортнік, А.М. Бортнік // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 118-122 : табл. – Бібліогр.: с. 122. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
298936
   Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого грунту / С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, В.М. Юла, М.О. Панасюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0372-8498
298937
  Дацько М.О. Вплив систем удобрення на збільшення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських культур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 121-127 : схема, рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
298938
  Фатєєв А.І. Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України / А.І. Фатєєв, В.І. Лопушняк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 33-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
298939
  Нікішенко В.Л. Вплив систем удобрення, обробітку грунту та захисту послин на урожай і якість озимох пешниці в умовах розширення півдня України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Нікішенко В. Л.; Херс. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 1999. – 15л.
298940
  Глущенко Наталія Миколаївна Вплив систематичного застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на родючість лучно-чорноземного грунту і продуктивність кукурудзи на силос та її якість в умовах північного лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.04 / Глущенко Наталія Миколаївна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
298941
  Борисенко А.Л. Вплив системи виборів на формування урядових коаліції в Україні і Польщі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 119-125. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
298942
  Загоруйко Є.А. Вплив системи грунтоцементних елементів на розвиток пластичних деформацій у зсувному масиві // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 133-138. – ISSN 1999-981Х
298943
  Нікитенко Д.В. Вплив системи державних замовлень як інструмента фіскальної політики на розвиток малого підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 227-234.


  У статті аналізуються можливості системи державних закупівель як ефективного заходу підтримки малого підприємництва, його трансформації з торгівельно-посередницької до виробничо-інноваційної сфери діяльності, досліджується світовий та вітчизняний ...
298944
  Кравчук Г.В. Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 108-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
298945
  Максимова Л.П. Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможність вітчизняної економіки / Л.П. Максимова, Д.С. Федорченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-63.
298946
  Тронь Т. Вплив Системи Трьох Віків Крістіана Томсена на побудову музейних експозицій / Т. Тронь, І. Радомський // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 131-136. – ISSN 2312-9697
298947
  Дегтярьов В.В. Вплив системи удобрення на вміст власне гумосових речовин і детриту в лучно-чорноземних грунтах Правобережного Лісостепу України / В.В. Дегтярьов, І.П. Яцук, Р.Ю. Усата // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 75-77. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
298948
  Невінчана І. Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920-1930-х роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-111
298949
  Амбросов В. Вплив системних зв"язків на організаційну структуру агроформувань // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 80-89. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
298950
  Редченко К.І. Вплив ситуаційної та стейкхолдерської теорій на сучасний управлінський контроль // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 200-201. – ISBN 978-611-01-0721-1
298951
  Кошлата І.М. Вплив сільської культури на поширення кумівства та корупції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 20-26. – ISSN 2222-4459
298952
  Доброгаєва І.В. Вплив сім"ї і колективу на розвиток дитини / І.В. Доброгаєва. – К., 1983. – 23с.
298953
  Антонов О.В. Вплив сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів (на матеріалі сучасної американської драми) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 15-22


  Статтю присвячено аналізу структури сімейної ієрархії та впливу сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів сучасної американської драми. Досліджуються особливості використання тактик та стратегій у процесі комунікації всередині сімейної групи. ...
298954
  Слободяник Л. Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії / Л. Слободяник, П. Янчук, Є. Решетнік // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 211-216. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
298955
  Кралюк П. Вплив Січневого повстання на розвиток української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 5


  Польське повстання 1863-1864 рр.
298956
  Дутка О. Вплив скандинавської культурно-літературної зони на епістемологію і поетику роману М. Германсон "Вкритий мушлями пляж" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 73-78
298957
   Вплив скандію на емісійні властивості металевопористих катодів / І.І. Бех, В.В. Ільченко, О.М. Костюкевич, О.Є. Лушкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 237-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття містить результати дослідження впливу скандію на рівень емісії металевопористих катодів. За результатами експерименту робиться висновок про можливу роль доданку окислу скандію в поліпшенні емісійних властивостей металевопористих катодів.
298958
  Ковальова В.А. Вплив сквалену на процеси пероксидного окиснення ліпідів слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці / В.А. Ковальова, О.В. Дробінська, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що сквален суттєво знижує вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та підвищує активність антиоксидантних ферментів при аспіриновій виразці шлунку в гомогенаті слизової оболонки шлунку щурів.
298959
  Коломієць В.М. Вплив скінченних розмірів фермі-системи на енергетично зважені суми / В.М. Коломієць, С.В. Лук"янов, О.О. Худенко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-16. – ISSN 1818-331Х
298960
   Вплив складу атмосфери на стабільність магнітомеханічного ефекту / Л. Стебленко, А. Курилюк, С. Науменко, О. Кріт, О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В роботі вивчаються особливості поведінки магнітомеханічного ефекту (стимульованого магнітним полем ефекту зміни мікротвердості) в залежності від складу кисневомісткої атмосфери. Показано, що при зменшенні вологості повітря до нуля досліджуваний ефект ...
298961
  Пічка Т.В. Вплив складу і структури вугільної речовини на колекторські властивості викопного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Пічка Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
298962
  Яр-Мухамедова Вплив складу композиційних електролітичних плівок на фізико-механічні властивості // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 539-544. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Серед великої кількості електролітичних плівок хромові мають найвищу твердість та зносостійкість. Окрім того, хром належить до корозійностійких матеріалів. Ці його властивості є визначальними при виборі матеріалів для машинобудування. Однак, в багатьох ...
298963
  Копишинський Олександр Васильович Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Копишинський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185л. + Додатки: л. 179 - 185. – Бібліогр.: л.162 - 179
298964
  Копишинський Олександр Васильович Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Копишинський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
298965
   Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів AIILаInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 1025-6415
298966
  Копійка С.В. Вплив складу на стабільність механічних властивостей склопластиків / С.В. Копійка, А.В. Овчаренко, О.В. Сандул // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
298967
   Вплив складу на фізичні властивості розплавів NaF-LiF-LaF3 / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, А.О. Омельчук, Н.В. Файдюк, Р.М. Савчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 154-157. – ISSN 1818-331Х


  Експериментально досліджено вплив зміни хімічного складу системи NaF-LiF-LaF3 при переході від евтектики до перитектики на температурні залежності в"язкості, електропровідності та термоелектрорушійної сили в широкому температурному інтервалі від 600 до ...
298968
   Вплив скорининських традицій на взаємодію церковнослов"янської та української літературної мов у XVI - XVII ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 308-313. – ISBN 978-966-00-1476-3
298969
  Мельник М. Вплив слабких наднизькочастотних електромагнітних полів на синтез NO в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію наднизькочастотного електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на синтез NO в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів під час їх стимуляції К+-деполяризацією. Показана відсутність впливу електромагнітного поля 50 Гц 25 мкТл на синтез NO в ...
298970
  Булавін Л.А. Вплив слабкого електромагнітного випромінювання MM-діапазону на водний розчин ліпопротеїдів / Л.А. Булавін, Н.М. Івченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 429-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Зафіксовано вплив слабкого (менше ніж 10[верхній індекс -11] Вт/кв.м) електромагнітного випромінювання мм-діапазону на ЯМР спектр ліпопротеїдів. Зміни ЯМР спектру зворотні і час релаксації незалежний від концентрації розчину. Цей ефект можна пояснити ...
298971
   Вплив слабкого постійного магнітного поля на фотопровідність і її релаксацію в кристалах кремнію / Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.М. Курилюк, О.Є. Флюнт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 291-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено вплив слабкого (В<0,2Тл) постійного магнітного поля на величину стаціонарної фотопровідності кристалів кремнію. Вивчено характер релаксації зміненого в результаті магнітної дії фотоструму й темпового струму. Виявлені магніточутливі ...
298972
  Шевчук В.М. Вплив слідчих ситуацій на вибір тактичних операцій при розслідуванні згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 213-222. – ISSN 0201-7245
298973
  Гедін М.С. Вплив слов"янофільства на суспільно–політичну думку середини ХІХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 11-14. – ISSN 2076-1554
298974
  Капітан Н.О. Вплив словесної позитивної оцінки на формування моральної культури студентів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 175-180. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
298975
  Навроцька В.В. Вплив смерті жертви злочину на долю кримінальних справ приватного та приватно-публічного обвинувачення // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 55-65.
298976
  Кругла К. Вплив смисложиттєвих орієнтацій особистості на вибір стратегії поведінки у конфлікті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 209-214
298977
  Чорнявська І.Р. Вплив смугових захисних лісових насаджень Південної залізниці на розподіл снігового покриву // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 119-124. – ISSN 0459-1216
298978
  Пашук К. Вплив соєвого ізоляту на протеоліз у сирному тісті / К. Пашук, Г. Насирова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Протеоліз відіграє основну роль у формуванні смаку і певної текстури сирів та сирних продуктів. Показано, що у сирних продуктах з ізолятом соєвих білків протеоліз казеїнів упродовж 45 діб визрівання відбувався менш інтенсивно, ніж у контрольних сирах, ...
298979
  Голубєва Г.Ю. Вплив Сократа на формування світогляду Ксенофонта // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 86-92. – ISBN 966-581-295-6
298980
   Вплив солей одно- та двовалентних металів на каталітичну активність комплексів Cu/M (M=Zn,Mn) в ревкції розкладу пероксиду водню / Т.М. Безугла, В.Є. Діюк, Д.В. Шевченко, А.М. Савицька, В.Г. Герасьова // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISBN 966-594-601-3
298981
  Гнатко О.П. Вплив соматичної та гінекологічної патології на репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків / О.П. Гнатко, А.І. Чубати, Л.Л. Семенюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 52-55. – ISSN 2413-550Х
298982
  Осіпов С.М. Вплив сонячних спалахів на характеристики п"ятихвилинних коливань сонячної фотосфери / С.М. Осіпов, А.В. Маринець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 203-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати досліджень впливу сонячних спалахів на такі характеристики п"ятихвилинних акустичних коливань сонячної фотосфери, як амплітуда, різниця фаз між коливаннями на різних висотах і частота мод. Показано, що сонячні спалахи мають вплив на ...
298983
  Уман Ю. Вплив сонячного світла на мінеральний обмін у с.г. тварин. / Ю. Уман. – Х., 1928. – 13с.
298984
  Андрієнко Д.П. Вплив сонячного УФ спалаху на час існування льодяних кометних пилинок / Д.П. Андрієнко, Ю.С. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Астрономія ; вип. 37)


  Проведено розрахунки для визначення впливу УФ спалахів на час життя кометних пилинок з чистого водяного льоду, льоду з 10% домішками силікату та 10% домішками вуглецю. Показано, УФ спалахи призводять до зменшення часу життя пилинок названих типів на ...
298985
  Янченко І.А. Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного Степу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 136-144 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
298986
  Пушко Р.О. Вплив СОТ на страхування аграрних підприємств України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 124-130
298987
  Затонацька Т. Вплив соціальних видатків на показники економічного розвитку країни / Т. Затонацька, А. Ставицький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 26-32. – ISSN 1818-5754
298988
  Олещук П.М. Вплив соціальних мереж на протестну політичну мобілізацію // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 311-314. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто проблему мобілізаційних технологій, що з’явилися в результаті формування нового інформаційного простору і функціонування нових медіа. Автор досліджує основні інструменти і засоби мобілізаційних технологій, специфіку їх застосування в ...
298989
  Ділай А.Ю. Вплив соціальних мереж на формування особистості в екстремальних умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 507-508
298990
  Палієнко С.В. Вплив соціально-економічних умов на розвиток наукової думки в радянській археології в 60-90-х роках XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 145-150. – ISBN 978-966-96992-6-8
298991
  Сняданко І.І. Вплив соціально-економічних чинників на рівень самоефективності студентів різних спеціальностей технічного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 289-294. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
298992
  Лагодієнко В. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону / В. Лагодієнко, О. Боднар // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 50-51 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
298993
  Барановська О.В. Вплив соціально-історичних подій на формування ойконімів Сумської області / О.В. Барановська, О.В. Рябоконь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 281-289 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
298994
  Санченко С.П. Вплив соціально-політичних чинників на стан та реалізацію соціального захисту в сучасних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 216-225
298995
  Додонова О.А. Вплив соціально-психологічних чинників на мотивацію студентів до занять фізичною культурою // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 361-364. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
298996
  Карковська Р. Вплив соціально-психологічної адаптованості студентів на формування образу держави // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 239-250. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
298997
  Сергєєва Л.Н. Вплив соціального капіталу на розвиток підприємництва в Україні / Л.Н. Сергєєва, О.І. Макаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 223-228. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
298998
  Алоян А.Е. Вплив соціального капіталу на формування конкурентного середовища // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 254-256. – ISSN 1729-7036
298999
  Романюк Ю.В. Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 117-123


  Статтю присвячено розглядові тенденцій мовних змін у дієслівній парадигмі: й словозмінній, й словотвірній, окресленню, з одного боку, стабільності системних явищ, належних мові (питомі словотвірні моделі, стабільне словозмінне ядро), а з іншого боку - ...
299000
  Юхименко Т.В. Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору / Т.В. Юхименко, О.О. Лапко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 231-236. – ISSN 2222-0712
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,