Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
290001
  Кущий Г.С. "Враг капитала" / Г.С. Кущий. – Ленинград, 1967. – 48с.
290002
  Кущий Г.С. "Враг капитала" / Г.С. Кущий. – Л., 1979. – 53с.
290003
  Яблонская А.Д. "Врата восприятия" человека и когнитивно-психологическая архитектура / А.Д. Яблонская, А.В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 177-185. – ISSN 2077-3455
290004
  Верб Э.А. "Врата священного источника". Опыт реализации авторского культурно-образовательного проекта в системе профессиональной подготовки бакалавра-педагога // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383


  На примере интегрированного авторского курса «Художественная культура Санкт-Петебурга в контексте воспитания» дано обоснование нового подхода к преподаванию культурологических дисциплин в педагогическом университете с учетом необходимости их связи с ...
290005
  Рибаков Д. "Временник Івана Тимофієва": етапи створення та принципи "авторської лабораторії" // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 131-166. – ISBN 978-966-8846-19-9


  "Временник Івана Тимофієва" - пам"ятка російської історіографії ХVII ст.
290006
  Рыбаков Д.А. "Временник" Ивана Тимофеева - несостоявшийся историографический проект начала ХVII в // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-65
290007
  Криворучко О.В. "Временник" І. Тимофєєва як вираження політичних ідей періоду Смутного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
290008
  Лавров П. "Временные правила" // Советское студенчество : ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. – Москва, 1936. – № 1, январь. – С. 78-80


  Студенческое революционное движение в Киевском университете конца 1990 и 1901 гг.)
290009
  Роговский А.М. "Время - деньги : отношение к деньгам в различных культурах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.79-83
290010
  Хакимов Г.А. "Время большой длительности " Фернана Броделя как методологический принцип социально-гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.135-146. – ISSN 0042-8744
290011
  Фролов В. Впровадження ""хмарних"" технологій в практику бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
290012
  Фабрика Наталя Впровадження "реформ зверху" в Ірані у 60-і роки XX ст. та роль у цьому процесі уряду Кеннеді // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена событиям политической и экономической жизни Ирана, происходившим в начале 60-х годов XX ст., и роли Соединенных Штатов Америки в них.
290013
  Мазуренок М.В. Впровадження "українізації" у систему вищої освіти УСРР в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 289-293


  У 1923/24 н.р. Наркомпрос УСРР запроводжував викладання українською мовою на вищих педагогічних курсах, факультетах соціального виховання, факультеті професійної освіти Київського інституту народної освіти (КІНО).
290014
  Іванова М.І. Впровадження антикризового управління на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 142-146. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
290015
  Забокрицька М.Р. Впровадження басейнової системи управління водними ресурсами р.Західний Буг / М.Р. Забокрицька, В.О. Бондарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 34-40. – Бібліогр.: 6 назв
290016
  Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 39-46
290017
  Семчук Я.М. Впровадження Болонських декларацій у практику підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / Я.М. Семчук, О.С. Малишевська, Р.З. Борисюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 18-20
290018
  Калашник Н.Г. Впровадження Болонського процесу у систему підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 216-220


  Європейська інтеграція України - фактор соціально-економічного розвитку держш іншого погляду національні цінності дуже важливі для України. Система вищої освіти пов, погодити ці дві тенденції щодо вимог Болонського процесу і дійсності національного ...
290019
  Грищенко І.М. Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 112-116 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
290020
  Заворуєва О.С. Впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання Moodle // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 19-208
290021
  Нечитайло О. Впровадження в судочинство європейських стандартів прав людини є однією з передумов для оперативного, ефективного та якісного правосуддя // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8
290022
  Богомазова В.М. Впровадження в Україні стратегічного планування, орієнтованого на результат / В.М. Богомазова, Н.Є. Доброханська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 12-18
290023
  Купрій Т. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 2226-3012


  Аналізується філософсько-соціальний аспект університетської освіти як предмету науково-дослідницької уваги, у зв’язку зі зростанням вимог до якості підготовки кадрів, ваги наукового потенціалу, який є основою економічного розвитку в суспільстві. ...
290024
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
290025
  Твердушка Т.Б. Впровадження групової форми організації безперервного вдосконалення трудових процесів операційного рівня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 144-149
290026
  Грицієнко А.І. Впровадження гуманістичних засад у професійну підготовку керівних кадрів державної служби / А.І. Грицієнко, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто проблему вдосконалення наявних технологій освіти державних службовців в умовах глобалізації.
290027
  Гіда Є. Впровадження деонтологічних засад у діяльність української міліції у 90-х роках XX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 136-140
290028
   Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
290029
  Швець Ю.О. Впровадження досвіду країн ЄС у боротьбі з корупцією на промислових підприємствах України / Ю.О. Швець, О.О. Дудка // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 24-28. – ISSN 2309-1533
290030
  Владиченко Л.Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання співпраці релігійних інституцій з державними установами у сфері освіти в незалежній Україні. Розглянуто процес впровадження предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітні навчальні заклади на сучасному етапі розвитку ...
290031
  Кочерга М. Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
290032
  Грішнова О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-19. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано сутність екологічної відповідальності, здійснено оцінку її рівня для провідних вітчизняних компаній та оцінку відображення екологічних індикаторів в соціальних звітах вітчизняних компаній. Визначено, що рівень впровадження ...
290033
  Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 208-213


  Основну увагу приділено необхідності та особливостям екологічного управління з метою конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
290034
  Гражевська А.О. Впровадження економічних механізмів реалізації Кіотського протоколу: можливості та ризики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 33-34. – ISBN 978-966-188-219-4
290035
  Кудирко Василь Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію - один із шляхів удосконалення картографічної культури учня : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
290036
  Пучков І. Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
290037
  Глазова В.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / В.В. Глазова, Н.В. Кайдан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 223-229. – ISSN 2312-5993
290038
  Копилюк Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління / Копилюк, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 143-145
290039
  Дичковський С.І. Впровадження європейських стандартів освіти-головне завдання вищої школи України / С.І. Дичковський, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 159-163.
290040
  Красівський Д.О. Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 6-9. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
290041
  Муромець Н.Є. Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів / Н.Є. Муромець, О.В. Протасова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 2. – С. 8-13. – ISSN 2226-8820
290042
  Ситдикова І.В. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 392-397


  Про оптимізацію викладання іноземних мов у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Відповідно до загально-європейських вимог викладання іноземних мов слід мати однакові цілі, зміст та методи викладання / вивчення усіх Європейських ...
290043
  Ратошнюк Т.М. Впровадження заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
290044
  Хмурова В.В. Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 89-93. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
290045
  Орленко С.С. Впровадження і адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
290046
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
290047
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
290048
  Бохан Н.С. Впровадження і використання управлінського обліку на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-419. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
290049
  Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні - європейський вимір // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 2 (43). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
290050
  Кравченко О.М. Впровадження інвестиційних проектів у стратегічні пріоритети національної економіки на стадії довгострокового планування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 75-82
290051
  Богородченко А.С. Впровадження інновацій як спосіб збереження конкурентоспроможності підприємства в умовах макроекономічної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 236-240


  8 статті розглянуто інновацію як конкурентну перевагу підприємства в умовах кризи, а персонал - як джерело генерування інноваційних ідей. Крім того, висловлено думку про те, що максимальне використання творчого потенціалу персоналу підприємства є ...
290052
  Пилипенко О. Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства / О. Пилипенко, С. Веселов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 305-311. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
290053
  Гаєва А.О. Впровадження інноваційних процесів на підприємствах України / А.О. Гаєва, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 45-48. – ISBN 978-617-645-233-1
290054
  Волошаненко Е.В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 161-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
290055
  Бондаренко М. Впровадження інноваційних технлогій навчання задля забеспечення якості та ефективного міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Рєпка // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
290056
  Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 30-32


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
290057
  Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447-455. – ISSN 2224-9516
290058
  Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 1993-0909
290059
  Матвійчук Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах : [огляд інтерактивного семінару] / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 51-55. – ISSN 1728-6220


  10 червня 2008 року у Житомирі відбувся інтерактивний семінар "Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах: роль місцевої влади і бізнесу". Захід організував та провів Інститут трансформації суспільства спільно з ...
290060
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено нові ознаки інноваційної моделі університетської бібліотеки та з"ясовано чинники глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії на основі аналізу діяльності науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського націона- льного ...
290061
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
290062
  Черниченко І.В. Впровадження інституту кримінальних проступків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 320-323. – ISSN 2219-5521
290063
  Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 56-63. – ISSN 1609-0462


  У статті на підставі аналізу норм нового КПК України, кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн, а також матеріалів практики розкриваються проблемні питання інституту негласних (розшукових) слідчих дій та пропонуються шляхи їх вирішення.
290064
  Семків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 11-16. – ISSN 2311-6676
290065
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
290066
  Ліпська В.В. Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 111-115
290067
  Гарапко В. Впровадження інформаційних технологій у систему вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 34-42. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доповіддю "Цифрова Британія" 2009 р. (Digital Britain) Британія законодавчо закріпила позиції з розроблення політики у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів, що пояснювалося новими соціально-економічними умовами - в умовах глобалізаційних ...
290068
  Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 101-112. – ISSN 1998-6939
290069
  Мельник Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес Бродівської гімназії ім. І. Труша / Мельник, , Юрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 13-14
290070
  Козлакова Г.О. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану,проблеми, перспективи / Г.О. Козлакова, Т.В. Ковалюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С.102-107. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
290071
  Остапчук Ю.М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями - важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів / Ю.М. Остапчук, А.В. Варнідіс // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлено опис національної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), розробленої на базі європейської класифікації СОІСОР-HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose), розглянуто її місце у загальній системі ...
290072
  Ткаченко А.М. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А.М. Ткаченко, А.В. Бакута // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 39-48. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
290073
  Щербань П.І. Впровадження компетентнісного підходу до формування предметних компетентностей на уроках географії в загальноосвтніх навчальних закладах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв.
290074
  Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід"ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв"язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.
290075
  Ніколаєнко Н.М. Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 95-97. – ISBN 978-966-02-7706-9
290076
  Слав"янська Н.Г. Впровадження концепції "мережевий персональний комп"ютер" в навчальний процес : на допомогу вивченню економічних дисциплін / Н.Г. Слав"янська, С.М. Новак, Є.М. Терехов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 144-149. – Бібліогр.: 10 назв
290077
  Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-42


  У статті розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до впровадження концепції управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. Визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві.
290078
  Прийменко С.А. Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 95-100. – ISSN 2077-6330
290079
  Костюченко А.М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-72
290080
  Москаленко К. Впровадження концепції прав людини у сфері охорони здоров"я // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 290-292
290081
  Седляр Ю.О. Впровадження концепції цільових санкцій у міжнародну практику ООН: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
290082
  Давиденко Н.М. Впровадження корпоративного імперативу в процесі розвитку корпоративного управління в агробізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 78-81
290083
  Атаманчук Ю.М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 65-68
290084
  Покутня А.Я. Впровадження кредитного скорингу українськими банками: питання пошуку ефективної моделі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 473-475. – ISBN 978-966-188-219-4
290085
  Куц В.М. Впровадження кримінального проступку та кримінальної відповідальності юридичних осіб - важливі напрями розвитку кримінального права України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 192-195. – ISBN 978-966-458-403-3
290086
  Качний О.С. Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
290087
  Трішкіна Н.І. Впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 103-107. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Ціллю статті є теоретичне обгрунтування методичних підходів та практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах України, що сприятиме забезпеченню їх ефективного функціонування; визначення складових маркетингу та ...
290088
  Шамлікашвілі Ц. Впровадження медіації у Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 237-246. – ISSN 0132-1331
290089
  Мазуренко В.П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 60-72. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність розгляду мережевої парадигми побудови економічних зв’язків як фактора забезпечення підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізованої економіки. Охарактеризовано теоретичну сутність мережевої парадигми ...
290090
  Парубець В. Впровадження методу проектів у процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-28
290091
  Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
290092
  Кіндрацька Л.М. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 29-35 : Табл.
290093
  Русак Д.М. Впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та стандартів ЄС у господарську діяльність національних АТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 223-228.
290094
  Коблянська О. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його переваги, недоліки, наслідки та перспективи розвитку. The process of introduction International Financial Reporting Standards in Ukraine, its ...
290095
  Сухомудренко Ю. Впровадження мультимедійних технологій в освітній процес розвинених країн світу // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 137-142. – ISSN 2308-4081
290096
  Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 53-54. – ISSN 1810-3944
290097
  Нікітіна А.М. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України / А.М. Нікітіна, О.О. Москвін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 4-10. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
290098
  Фатхутдінова О.В. Впровадження нових технологій в процессе підготовки спеціалістів правознавства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 35-39. – ISSN 2072-1692
290099
  Данчук Л.І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни "Економічна теорія" // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 43-46
290100
  Рудь В.Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 467-481. – ISSN 1993-6788
290101
  Власюк Тетяна Впровадження новітніх технологій на уроках економіки : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 24-27. – Бібліогр.: 3 назви
290102
  Самохвалова О.Ю. Впровадження нового программного забезпечення Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-285-103-8
290103
  Гутаріна К.В. Впровадження нового Цивільного Кодексу в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-11
290104
  Яковенко О. Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 85-94
290105
  Вітюк О. Впровадження органами місцевого самоврядування Нового квартирного закону р. в Подільській губернії: соціальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 150-151. – ISBN 978-617-7069-28-6
290106
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
290107
  Федорчак П.С. Впровадження передового виробничого досвіду - турбота партійна. / П.С. Федорчак. – К., 1984. – 48с.
290108
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 130-136. – ISSN 2078-4643
290109
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 29-36. – ISSN 2078-4643
290110
  Баєв В.В. Впровадження принципів TQM в систему менеджменту якості суб"єктів туристичної індустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
290111
  Гаман П.І. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України ( теоретико-методологічні засади ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв
290112
  Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву та основні підходи до реалізації корпоративної соціальної відповідальності у зарубіжній практиці фінансового ...
290113
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
290114
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-54 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
290115
  Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
290116
  Гордієнко В.О. Впровадження програмно цільових методів при управлінні місцевими бюджетами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 29-31 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
290117
  Бердар М.М. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 31-36.
290118
  Атаманчук Ю.М. Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
290119
   Впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів - шлях до поліпшення екологічної ситуації в техногенно навантажених регіонах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 7-9 : фото
290120
  Юрчинська Г. Впровадження психодрами в освітні програми психологів як умова підвищення рівня професійної самооцінки студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливості психодрами в освіті. Пропонується авторська модель організації навчального процесу з психодрами у навчальному закладі. Tne possibilities of psychodrama in education are discussed. The author"s model of organization of ...
290121
  Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-133
290122
  Лісовий К.І. Впровадження раціональних методів праці на Україні / К.І. Лісовий. – К., 1989. – 46с.
290123
  Глухова Д.А. Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 69-71
290124
  Ільєнко Н. Впровадження ресурсозберігаючих технологій як засіб підвищення питомної ваги витрат на оплату праці в операційних витратах із реалізованої продукції / Н. Ільєнко, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-23
290125
  Осинська О.В. Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 182-184. – ISSN 2219-5521
290126
  Шевченко О.М. Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-966-622-690-0
290127
  Медведєв В.С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 241-247 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
290128
  Данилевська-Жугунісова Впровадження системи бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 160-166. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність процесу бюджетування, його роль і місце в управлінні сучасним підприємством, його функції в системі фінансового менеджменту та основні ...
290129
  Басанцов І.В. Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України / І.В. Басанцов, О.М. Галайко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 35-41. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
290130
  Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 288-290. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
290131
  Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми розробки та впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 "Системи екологічного керування". Розроблено пропозиції щодо удосконалення документування системи ...
290132
  Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості інформаційно-технологічного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, визначено фактори, що впливають на впровадження та використання інформаційних технологій для підтримки інноваційної діяльності, а також ...
290133
  Птащенко Л.О. Впровадження системи контролінгу в корпоративне управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 54-59.
290134
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
290135
  Вахнован В. Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету / Вікторія Вахнован, Олена Шкурко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 10-13


  Пропонується досвід впровадження системи менеджменту якості в діяльність Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Підкреслюється необхідність постійного покращення якості обслуговування читачів у взаємодії з іншими ...
290136
  Руденко Н.О. Впровадження системи обліку доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів в розрізі центрів відповідальності // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 174-179. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
290137
  Гришко Р.Ю. Впровадження системи розподілу формування фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 122-131. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
290138
  Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2409-1944
290139
  Шарий В.І. Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 215-222. – (0). – ISSN 2078-9165
290140
  Полянко В.В. Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру / В.В. Полянко, Л.В. Гут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 419-428. – ISSN 0321-0499
290141
  Грущинська Н. Впровадження системи якості на підприємствах як необхідний фактор інтегрування країни на міжнародний ринок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 75-80. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
290142
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
290143
  Поляк Н. Впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-43
290144
  Іонін Є. Впровадження стандартів іозсо як передумова входження України у міжнародний фінансовий простір / Є. Іонін, А. Беспалова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 359-368. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підходи до впровадження в Україні стандартів IOSCO, які є передумовою входження її до міжнародного фінансового простору.
290145
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
290146
  Дубровіна А.Б. Впровадження судової реформи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 40-47. – (Серія права ; № 13)


  Царское законодательство о проведении судебной реформы на Правобережной Украине в 1872-1880 гг. значительно ограничивало буржуазно-демократические принципы судебных установ 1864 г. Автор анализирует практику проведения судебной реформы на Правобережной ...
290147
  Джолос О.В. Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 75-83. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
290148
  Диняк О.А. Впровадження сучасних гіс-технологій з метою моніторингу небезпечних геологічних процесів на території Рівненсмької АЕС / О.А. Диняк, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Створена база даних режимних геофізичних спостережень за станом грунтів на території Рівненської АЕС з використанням ГІС технологій. The database of operating geophysical observation of the Rivne Nuclear Power Plant site soil conditions using GIS ...
290149
  Азімов О.Т. Впровадження сучасних інформаційних систем як засіб підвищення ефективності водоохоронних заходів на радіоактивно забруднених площах зони відчуження ЧАЕС / О.Т. Азімов, О.Л. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
290150
  Довга Т.М. Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 68-71


  У статті розглянуто проблеми утилізації твердих побутових відходів за допомогою існуючих системі та оснащення. Запропоновано інноваційний підхід до рециклінгу відходів побуту за допомогою впровадження економічно ефективної технології на основі ...
290151
  Лещенко І.Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі України для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 41-47. – ISSN 1562-8965
290152
  Орленко С.С. Впровадження та адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 282-287.
290153
  Родіонов О.В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-18


  Запропоновано етапи побудови системи управління якістю послуг ВНЗ.
290154
  Дятлова В.В. Впровадження та сертифікація систем управління якістю: стан, проблеми і механізми стимулювання на державному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
290155
  Головчанський О.М. Впровадження традиційної китайської медицини в сучасну медичну практику в Україні // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62


  "На першому етапі в рамках міжнародного співробітництва мі Університетом ТКМ м. Ланьчжоу (КНР) та НМУ імені О. О. Богомольця на УТЦСМ у 2013 році було створено Інститут ТКМ "QIHUANG". Саме ця організаційна структура покликана формувати в суспільній ...
290156
  Розпутній О.І. Впровадження у навчальний процес типових навчальних програм "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / О.І. Розпутній, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : фото
290157
  Антонець М.О. Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-498-3
290158
  Супрун Н.А. Впровадження українознавства в систему освіти України в 1990-х роках // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 177-197


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українознавство і гуманізація освіти"(м. Дніпропетровськ, 19-21 травня 1993 р).
290159
  Смовженко Т. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи / Т. Смовженко, А. Кузнєцова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 8-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
290160
  Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
290161
  Карпенко О.А. Впровадження японської моделі менеджменту в Україні / О.А. Карпенко, К.С. Макуха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 311-315
290162
  Гаєвський І. Впровадженя міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7220-78-6
290163
  Мартинюк Ю.П. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю.П. Мартинюк, О.О. Мосолов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 21-22 : фото
290164
  Федор О.Т. Впроваджуємо сучасні технології навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 20-21
290165
  Платонов А.П. Впрок : Проза / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 653с.
290166
  Васильев В.Г. Впросы геологии и разработки нефтяных месторождений Срднего Поволжья / В.Г. Васильев. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
290167
  Ирматов М. Впросы совершенствования работы грузового автомобильного транспорта Узбекистана на базе экономикоматематических методов и электронных вычислительных машин. : Автореф... доктор экон.наук: 607 / Ирматов М.; АН УССР. ИН-тут кибернетики. – К., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.35-37
290168
  Ігратуша Олександр ВПЦР як центральна ланка УАПЦ : досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 229-244. – ISSN 2075-1443
290169
  Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 109-128. – ISSN 0042-8736
290170
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2009 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 93-109. – ISSN 0042-8736
290171
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 101-112. – ISSN 0042-8736
290172
   Враг всего мира. – М., 1962. – 312с.
290173
  Овсянникова Г.А. Враг и соратник христианского бога / Г.А. Овсянникова. – Алма Ата, 1974. – 54с.
290174
  Лукьянов М.Н. Враг как друг или друг как враг : российские правые, Германия и Великобритания в 1914-1917 гг. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых к Германии и Великобритании между июлем 1914 г. и февр. 1917 г. Делается вывод о том, что во время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к Великобритании, характерные ...
290175
  Попов И.М. Враг не пройдет! / И.М. Попов. – М, 1988. – 171с.
290176
  Сафонов А. Враг не родился 11 сентября. он, скорее, просто встал в полный рост // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 76-88. – ISSN 0130-9625


  Міжнародний тероризм
290177
  Зеленин Д. Враг номер два, кажется, выбран // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.18-19. – ISSN 0234-1670


  [Международные отношения США со странами Ближнего Востока.]
290178
  Кузнецова О. Враг под микроскопом / О. Кузнецова. – Л., 1934. – 223с.
290179
  Арельский Г. Враг Птолемея / Г. Арельский. – Ленинград, 1928. – 215с.
290180
  Семин Л.П. Враг рядом / Л.П. Семин. – 2-е изд,. – Л., 1974. – 143с.
290181
  Бучис А.А. Враг твоих врагов / А.А. Бучис. – Вильнюс, 1985. – 287с.
290182
  Сергиенко Людмила Враги - наши лучшие учителя : Тема номера:Гостиная // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-57 : Іл. – ISSN 1818-2968
290183
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 148с.
290184
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва, 1953. – 75с.
290185
  Сабахаттин А. Враги / А. Сабахаттин. – М, 1971. – 223с.
290186
  Славянин В. Враги : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 7. – С.120-142. – ISSN 0131-8136
290187
  Кулагин Н.М. Враги земледельца. / Н.М. Кулагин. – М., 1924. – 108с.
290188
  Старк Н. Враги леса / Н. Старк. – М.-Л., 1929. – 288с.
290189
   Враги народа, 1937. – 134с.
290190
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – М., 1966. – 271с.
290191
   Враги наших врагов. – М.
22. – 1968. – 15с.
290192
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – М., 1969. – 355с.
290193
  Сазанов И. Враги наших полей / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
290194
  Сазанов И. Враги наших полей. / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
290195
  Кессель П. Враги общества / П. Кессель. – М., 1960. – 264с.
290196
  Плавильшиков Н.Н. Враги поля и огорода / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 40с.
290197
  Голубов А. Враги поневоле // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 48 (536). – С. 62-64


  Немецкая община в Украине пережила российских императоров, Первую мировую войну и революцию. Но Сталин и Великая Отечественная нанесли потокам переселенцев с германских земель смертельный удар.
290198
  Горностаев О.З. Враги хвойных и лиственных деревьев / О.З. Горностаев. – Москва, 1903
290199
  Смолич Ю.К. Враги человечества и их наемники / Ю.К. Смолич. – Київ : Госполитиздат Усср, 1953. – 128с.
290200
  Сырокомский В.А. Враги. Партнеры. Друзья / В.А. Сырокомский. – М., 1980. – 359с.
290201
  Янюшкин И.А. Врагу не сдается... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1970. – 184с.
290202
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя = Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Вадим Костянтинович Пеунов (н. 29.04.1923) - укр. і радянський письменник. Засл. робітник культури України.
290203
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя : Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Творчий шлях Вадима Пеунова, якому цьогоріч виповнилося 90 років
290204
  Олдингтон Р. Вражда / Р. Олдингтон. – Москва
2. – 1937. – 299с.
290205
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – М., 1981. – 95с.
290206
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Пловдив : "Христо Г.Данов", 1983. – 232 с.
290207
  Хайнрих Є. Вражда с первого дня / Є. Хайнрих, К. Ульрих. – М., 1983. – 223с.
290208
  Таранов С.В. Враждебность и негация // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 346-352
290209
  Зеленська Л.І. Враження від турніру // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 17-18, 48 : фото
290210
  Галичанка О. Враження з дороги / О. Галичанка, 1910
290211
  Петрусевич В. Враження першокурсника // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Студенти-першокурсники фізичного факультету надають пропозиції як покращити навчальні та житлові умови студентів
290212
   Враження року / Д. Лібов, В. Щербина, Ж. Панченко, Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 3


  Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять особисті підсумки року, що минає.
290213
   Враження року / О. Добржанська, Р. Куриленко, О. Мацько, М. Пасєка // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Свойми враженнями від пройдешнього 2017 року діляться співробітники КНУ імені Траса Шевченка.
290214
  Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
290215
  Кисілевська О.Л. Вражіня з дороги / О. Галичанка. – Львів : Накладом власним. З друкарні Івана Айхельбергера, 1910. – 156, [1] с.


  Справжнє ім"я автора та рік видання у книзі не зазначені
290216
  Кріль Т.В. Вразливість геологічного середовища урбанізованих територій до техногенних динамічних навантажень (на прикладі м. Київ) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
290217
  Козюк В. Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
290218
  Шевченко О.Г. Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано кліматичні зміни, що вже відбулися на території України, а також, з урахуванням результатів моделювання клімату на кілька найближчих десятиліть, розглянуто основні потенційні негативні наслідки зміни клімату для великих міст та чинники, ...
290219
   Вразрез с коренными интересами народов. – М., 1975. – 31с.
290220
  Башевски Д. Враканье / Д. Башевски. – Скопие, 1972. – 93с.
290221
  Дьяченко О. Врангели из рода Ганнибалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 41. – ISSN 0234-1670


  На одной из ветвей генеалогического древа Ганнибалов-Пушкиных есть и имя известного русского военачальника, одной из главных фигур Белого движения Петра Николаевича Врангеля. Его отец, Николай Егорович, родился в семье отставного военного Егора ...
290222
  Халит Дюндар Акарджа Врангель и Кемаль // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 19-22. – ISSN 0235-7089
290223
  Воскобойников В.М. Вранішні дзвони / В.М. Воскобойников. – Київ : Веселка, 1990. – 303с.
290224
  Платт С. Вранішня пісня = Психодрама Сільвії Платт : поезія: вірші / переднє слово Т. Винник про поетку // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 122-131. – ISSN 0130-1608
290225
  Петрук М. Вранці всюди гаряча вода : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 70-72
290226
  Матвійчук Н.І. Вранці напровесні / Н.І. Матвійчук. – К., 1981. – 45с.
290227
  Кош Ерик Врапци Ван Пеа / Кош Ерик. – Београд, 1962. – 172с.
290228
   Врата в будущее. – М., 1990. – 383с.
290229
  Рерих Н. Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227с. – ISBN 5-95745-016-0
290230
  Моравцова Я. Врата взаимопонимания / Я. Моравцова. – М., 1988. – 284с.
290231
  Хаким С. Врата времен : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 160 с.
290232
  Фармер Ф.Х. Врата времени внутри и снаружи. / Ф.Х. Фармер. – К, 1992. – 305с.
290233
   Врата древнего Востока. – Баку, 1980. – 287с.
290234
   Врата подземного мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 32-36 : фото
290235
  Лауринчюкас А.К. Врата страха / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1982. – 287 с.
290236
  Горянов Л.Б. Вратари советского хоккея / Л.Б. Горянов. – М., 1981. – 160с.
290237
  Шабанов В.В. Вратари: стихи. / В.В. Шабанов. – М., 1977. – 255с.
290238
   Вратарская площадка. – К., 1985. – 152с.
290239
  Макаров О.А. Вратарь / О.А. Макаров. – К., 1963. – 386с.
290240
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – М., 1959. – 312с.
290241
  Кассиль Л.А. Вратарь Республики. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Пермь, 1971. – 396с.
290242
  Мартынов Семен Врать по-русски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 36-37 : фото
290243
  Гречанінов В. Враховуючи нові реалії міжнародних відносин // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-39.
290244
  Кендзера О. Врахування амплітудно-частотних характеристик грунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою) При проектуванні сейсмостійких споруд виникає необхідність оцінити вплив ґрунтових умов на майданчику. В даній роботі для розрахунку впливу локальних інженерно-геологічних ...
290245
  Камінський А.Б. Врахування асиметрії при моделюванні фінансових ризиків // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 25-35
290246
  Верхоглядова О.П. Врахування багатокомпонентності плазми в моделі формування променевої структури в плазмових хвостах комет / О.П. Верхоглядова, Ю.О. Залізняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-76. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено лінійну стадію розвитку дисипативної філаментаційної нестійкості з метою вивчення одного з можливих механізмів формування великомасштабних променевих структур у плазмових хвостах комет. Показано, що врахування в розгляді другої, менш ...
290247
  Крячок С.Д. Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 17-22 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
290248
  Лисогор С.М. Врахування вздовжберегового руху наносів при прогнозах переробки берегів водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 138-141 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
290249
  Мервінський О. Врахування вимог Закону України "Про захист персональних даних" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... У новій редакції Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".
290250
  Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і грунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь : геоінформатика і кадастр / Б.Д. Бачишин, Р.Г. Шульга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-37 : Мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
290251
  Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
290252
  Горук Н. Врахування ґендерних відмінностей в освітньому процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 317-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
290253
  Яковенко Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництвіяк одна з передумов поліпшення демографічного стану // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 184-185.
290254
  Чугаєв О.А. Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 25-27
290255
  Автомонов П. Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено порівняльний аналіз викладання і учіння традиційного і новаторського підходів у навчальному процесі вищої школи. Принциповою відмінністю цих двох позицій є не врахування викладачами існуючих об"єктивних і суб"єктивних суперечностей в ...
290256
  Храбан І.А. Врахування досвіду рекламування військової служби у Збройних Силах України при підготовці майбутніх фахівців з реклами і зв"язків з громадськістю / І.А. Храбан, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 294-299


  У статті проаналізовано стан рекламування військової служби в Збройних Силах України, висвітлено деякі проблеми, які виникають у зв"язку з цим в процесі переходу до професійної армії. Важливою передумовою для організації та проведення заходів з ...
290257
  Станиціна В.В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 62-68. – ISSN 1562-8965
290258
  Тимченко І.О. Врахування екологічних чинників у теоріях економчного зростання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 42-54. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведено систематизацію теорій економічного зростання, встановлення принципів і методів урахування екологічних обмежень у теоріях економічного зростання.
290259
  Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
290260
   Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 10-11 : фото
290261
  Лізунов В.В. Врахування електронних кореляцій у розрахунках енергетичного спектра молекул / В.В. Лізунов, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-32. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод врахування електронних кореляцій при розрахунку електронної структури молекул, що ґрунтується на мінімізації енергії молекул. Цей підхід є узагальненням відомого методу молекулярних орбіталей з врахуванням електронних кореляцій. На ...
290262
  Бєгун С.В. Врахування ефекту поглинання гамма-квантів зразком в нейтронному активаційному методі / С.В. Бєгун, І.М. Каденко, В.К. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 335-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод врахування ефекту самопоглинання для аксіально-симетричної геометрії вимірювання гамма-спектрів. Створений та перевірений алгоритм дозволяє враховувати нерівномірний розподіл активності. Ключові слова: гамма-спектр, самопоглинання, ...
290263
  Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду з підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / О.О. Турба, К.А. Христюк // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 72-75. – ISBN 978-617-645-230-0
290264
  Антипенко Є.Ю. Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 264-269. – ISSN 2072-1692
290265
  Алексєєва О. Врахування інтересів громадськості при будівництві окремих об"єктів містобудування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-88.
290266
  Горох О.П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 139-144. – ISSN 1996-5931
290267
  Приятельчук О.А. Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 62-64. – бібліогр. в кінці ст.


  Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в процесі формування споживчого попиту є недостатньо розвиненим, значно варіює навіть в рамках одного регіону, однак за умов новітніх тенденцій розвитку міжнародної економічної ...
290268
  Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-44 : Мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв
290269
  Василенко Л.Г. Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 39-43. – ISSN 2077-3455
290270
  Третяк О.В. Врахування надтонкого поля в квантовій теорії електронного детектованого магнітного резонансу / О.В. Третяк, О.В. Барабанов, В.А. Львов // УРЖ, 1997. – №10
290271
  Барабанов О. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації. Розроблено теоретичну модель, що дозволяє розраховувати залежності відносної зміни швидкості рекомбінації без обмежень на параметри системи. ...
290272
  Берзін П.С. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм заборон загальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 514-519. – ISSN 1563-3349
290273
  Макаренко Е.М. Врахування національної ментальності у вихованні військовослужбовців Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються чинники та механізми впливу національної ментальності на процес виховання військовослужбовців Збройних сил України.
290274
  Микитенко М.Т. Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроеекономічних показників за методом фільтра Калмана / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
290275
  Дехтяр О. Врахування обмеженості тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішню геоцентричну задачу міжпланетного перельоту за модифікованим методом сфер впливу, що полягає в оптимізації маневру (між початковою круговою або еліптичною навколоземною орбітою та гіперболічною орбітою виведення до сфери впливу) ...
290276
  Ілляшенко С.М. Врахування політичного ризику при прогнозуванні валютного курчу гривні до євро // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 48-60. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
290277
  Лісовський С.А. Врахування положень конвенцій Ріо- 92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
290278
  Караневич М. Врахування прагматичного чинника яу умова досягнення адекватності художнього перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 90-96
290279
  Іванков Р.Ш. Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 104-106. – Бібліогр.: 13 назв
290280
   Врахування профілю природничих факультетів при викладанні курсу "Історія КПРС". – К., 1972. – 65с.
290281
  Янчук Р.М. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Янчук Р.М.; Київський націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
290282
  Чириченко Ю.В. Врахування регіональної специфіки в динаміці споживання продовольчої продукції шляхом застосування кластерного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.313-319. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
290283
  Затула В.І. Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 105-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розробці прийомів оцінювання режиму природної освітленості горизонтальної поверхні за середніх умов хмарності на основі стандартних таблиць кліматичних довідників.
290284
  Франчук І.А. Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-72.
290285
  Голованенко М.В. Врахування ризиків при оптимізації логістики в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 240-242


  8 статті пропонується застосувати модель транспортного типу дпя і тимізаціі логістичних зв"язків між підприємствами АПК. В розробленій моделі ер ховується вплив ризиків на результати діяльності суб"єктів комплексу. It is proposed to apply ...
290286
  Левченков О.В. Врахування ризику під час проведення аудиторської вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Належне використання вибіркових процедур забезпечує економію часу аудитора із збереженням належної якості аудиту. Проте, це налагає певні особливості, які треба враховувати. Розглядаються особливості оцінки аудиторського ризику, що зазнає певних ...
290287
  Солодова О.О. Врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 101-106. – Бібліогр.: 3 назв
290288
  Драган Є.В. Врахування рівня складності тестових завдань при комп"ютерній діагностиці знань / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод корегування результатів тестування, який дозволяє об"єктивно враховувати важкість тестових завдань. Для цього застосовують вагові коефіцієнти, отримані при статистичній обробці виконання кожного завдання репрезентативною групою ...
290289
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є визначення особливостей впливу рідної мови у процесі професійно спрямованого навчання граматики англійської мови студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну мову як другу спеціальність
290290
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання ноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 124-129. – Бібліогр.: Літ.: С. : 129; 5 назв. – ISBN 966-8188-07-1
290291
  Позняк О.В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 72-76. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
290292
  Кендзера О.В. Врахування сейсмічних впливів у проекті державних будівельних норм / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми врахування сейсмічних впливів при спорудженні житла і важливих об"єктів. Показано необхідність переходу в будівельних нормативних документах до описання сейсмічної небезпеки у фізичних одиницях (прискореннях, швидкостях, зміщеннях), ...
290293
  Кочкіна Н. Врахування соціокультурних особливостей країни при формуванні рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціокультурні фактори формування рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку. Зокрема, запропоновано перелік обов"язкових правил організації прямої поштової реклами на міжнародних ринках, який проілюстровано за допомогою ...
290294
  Зазимко О.В. Врахування соціокультурних чинників у процесі психологічної діагностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 85-92. – ISBN 978-966-8063-80-2
290295
  Паліюк В. Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-52
290296
  Авраменко О.В. Врахування стану сильного душевного хвилювання при конструюванні санкції ст.ст.116, 123 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 237-250. – (Юридична ; Вип. 1)
290297
  Толкачов Д.І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
290298
  Ласінська Т.А. Врахування стилістичної функції архаїчних займенників при прекладі поезій Уолта Уїтмена // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 146-150
290299
  Бобровська О.Ю. Врахування структурнихзмін у стратегіях розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська, Зєніна-Біліченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
290300
  Зайцев О.В. Врахування судом обмеженої осудності особи при призначенні їй покарання // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-12.
290301
  Домбровський В.С. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкутства / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 113-120. – ISSN 1993-6788
290302
  Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
290303
  Коляда Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику / Коляда, І. Шатарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
290304
  Фесенко Є.В. Врахування формули "об"єкт-цінності" при кваліфікації злочину та реформуванні кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-966-458-403-3
290305
  Руда О.І. Врахування чинника енергетичної безпеки у системі умов забезпечення захисту національних інтересів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 261-269. – (Економічна ; Вип. 1)
290306
  Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 141-150


  Розглядаються чинники процесу саморегуляції журналістської спільноти (інституційні, нормативні та звичаєві), врахування яких є необхідним для повноцінної підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності, розуміння та аналізу сучасних трендів ...
290307
   Врахування шумів при визначенні часу загасання люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз впливу шумів різної природи на величину похибки вимірювання оптичних сигналів модифікованим методом стробування і показано, що максимальний внесок дає дробовий шум фотоприймача. Запропоновано оптимальний фільтр сигналу з ФЕП, який ...
290308
  Самойленко Є. Врахуваня обставин, що пом"якшують покараня, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 222-232. – ISSN 1993-0909
290309
  Галкин В.А. Врач в пути / В.А. Галкин. – Москва, 1980. – 248с.
290310
  Коренева Т.Р. Врач и больной / Т.Р. Коренева. – М., 1987. – 328с.
290311
  Коренева Т.Р. Врач и больной. / Т.Р. Коренева. – М., 1984. – 163с.
290312
  Иванюта О.М. Врач и больой / О.М. Иванюта, Ю.Л. Замдборг. – К, 1988. – 32с.
290313
   Врач и пациент: этико-правовой аспект. – М., 1990. – 29с.
290314
  Гаррисон Г. Врач космического корабля / Гарри Гаррисон // Возвращение на звезды : фантастический роман / Гамильтон Э. – Москва : Крим-пресс ; Асмодей, 1991
290315
  Смольников А.В. Врач на войне / А.В. Смольников. – Л., 1972. – 182с.
290316
  Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
290317
  Костыря И.С. Врачебная тайна: повести и рассказ / И.С. Костыря. – К., 1980. – 223с.
290318
  Смольников А.И. Врачебная этика / А.И. Смольников, Е.Г. Федоренко. – К., 1978. – 104с.
290319
  Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. / А.А. Грандо. – К., 1988. – 192с.
290320
  Чеботарева Э.П. Врачебная этика. / Э.П. Чеботарева. – М., 1984. – 64с.
290321
   Врачебно-трудовая экспертиза. – М., 1959. – 446с.
290322
  Артамонова В.Г. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях / В.Г. Артамонова, Г.И. Зуев, М.Л. Хаймович. – Ленинград : Медицина, 1975. – 280 с.
290323
   Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях. – Л, 1975. – 279с.
290324
   Врачебно-трудовая экспертиза при заболевании внутренних органов. – К., 1978. – 207с.
290325
  Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. / Г.М. Куколевский. – М, 1975. – 335с.
290326
  Граевская Н.Д. Врачебные наблюдения над футболистами / Н.Д. Граевская, М.Г. Шафеева. – М., 1957. – 175с.
290327
  Дуэйн Диана Врачебные предписания / Дуэйн Диана. – Смоленск : Русич, 1995. – 605,[1] с. – На пер. авт. не указан. - Загл. пер. : Убийство на Вулкане. – (Star trek-Звездный путь). – ISBN 5-88590-247-X
290328
  Коваленко В.Н. Врачебный контроль в физическом воспитании / В.Н. Коваленко. – М, 1956. – 224с.
290329
  Дешин Д.Ф. Врачебный контроль в физическом воспитании. / Д.Ф. Дешин. – М., 1958. – 216с.
290330
  Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровчительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. – М, 1980. – 96с.
290331
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Санкт-Петербург : Гамма, 1992. – 237с.
290332
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1992. – 334с.
290333
  Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1982. – 334с. – ISBN 5-250-01789-4
290334
   Врачи-большевики - строители советского здравоохранения. – М., 1970. – 384с.
290335
  Чикин С.Я. Врачи-философы / С.Я. Чикин. – М., 1990. – 382с.
290336
   Врачи и их помощники. – М., 1981. – 47с.
290337
   Врачующие машины. – М., 1979. – 48с.
290338
  Добрынин Сергей Вращайте синхротрон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 14 : фото
290339
  Дадали Александр Абдулович Вращательная диффузия спиновых зондов в твердых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Дадали Александр Абдулович; АН СССР. Ин-т химической связи. – М., 1980. – 21л.
290340
  Пентин Ю.А. Вращательная изомерия молекул / Ю.А. Пентин. – Москва, 1969. – 64с.
290341
  Тухватуллин Ф.Х. Вращательная подвижность молекул жидкости и ширина линии релеевского и комбинационного рассеяния : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тухватуллин Ф.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
290342
   Вращательная релаксация в газах и плазме. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 215 с.
290343
  Филиппов Г.Ф. Вращательная энергия системы трех частиц / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1967. – 16 с.
290344
  Немировский Ю.В. Вращательно-анизотропные турбулентные течения каналах и трубах / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1982. – 76с.
290345
  Киселев А.Т. Вращательно-ударное бурение геологоразведочных скважин / А.Т. Киселев, И.Н. Крусир. – М., 1982. – 104с.
290346
  Калинников А.В. Вращательное бурение / А.В. Калинников. – М, 1933. – 224с.
290347
  Зубков М.К. Вращательное бурение / М.К. Зубков. – Баку; Москва, 1937. – 428с.
290348
  Черней М.И. Вращательное движение в нечетных атомных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Черней М.И.; ОИЯИ. Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
290349
  Белецкий В.В. Вращательное движение намагниченного спутника. / В.В. Белецкий, А.А. Хентов. – Москва, 1985. – 287с.
290350
  Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов, Ю.А. Олоновский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
290351
  Вершинина Н.И. Вращательный гистерезис намагниченности и магнитная анизотропия ферритовгранатов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Вершинина Н.И.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
290352
  Сабинин Г. Вращающиеся анемометры и измерения ими действительности скорости ветра / Г. Сабинин. – М, 1922. – 38с.
290353
  Оден Мишель Вращающиеся волчки: курс интегрируемых систем [Электронный ресурс] / Мишель Оден ; пер. с англ. О.Е. Орел, П.Е. Рябова. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 216 с. – (R & C Dynamics ; Т. 5)
290354
   Вращающиеся печи для спекания глиноземных шихт. – М., 1962. – 80с.
290355
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Вологда, 1926. – 165с.
290356
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Москва-Ленинград, 1935. – 93с.
290357
  Плесков Ю.В. Вращающийся дисковый электрод / Ю.В. Плесков, В.Ю. Филиновский. – М., 1972. – 344с.
290358
  Тарасевич М.Р. Вращающийся дисковый электрод с кольцом / М.Р. Тарасевич. – Москва, 1987. – 246с.
290359
  Гай Е.В. Вращение в квантовых системах с малым числом степеней свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гай Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 14л.
290360
  Генкин Л И. Вращение галактик и динамика нестационарных звездных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генкин И.Л,; МГУ. – М, 1962. – 8л.
290361
   Вращение Земли : материалы расшир. пленума. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 310 с.
290362
  Манк У. Вращение Земли : пер. с англ. / У. Манк, Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1964. – 384 с.
290363
  Куликов К.А. Вращение Земли / К.А. Куликов. – Москва : Недра, 1985. – 159 с.
290364
   Вращение Земли и геодинамика : труды Всесоюзн. совещания. – Ташкент : Фан, 1983. – 184 с.
290365
  Монин А.С. Вращение Земли и климат / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112с.
290366
   Вращение Земли и определение времени. – Москва : Наука, 1969. – 152 с.
290367
  Кацер Ю. Вращение земли. Законодательные изменения в сфере земельных отношений призваны повысить эффективность использования бесхозяйственных земель / Ю. Кацер, В. Булгак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 8 ноября (№ 45). – С. 16. – ISSN 1563-6755
290368
   Вращение и приливные деформации Земли : материалы юбилейн. конференции. – Киев : Наукова думка
вып. 1. – 1970. – 386 с.
290369
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 2. – 1970. – 156 с.
290370
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 3. – 1971. – 155 с.
290371
  Губанова И.И. Вращение криволинейного упругого стержня в недеформируемой криволинейной оболочке : Автореф... канд. техн.наук: / Губанова И.И.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 14л.
290372
  Долицкий А.В. Вращение мантии по ядру: движение географических и геомагнитных полюсов, периодичность геологических и тектонических процессов / А.В. Долицкий; РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва, 2000. – 42с. – ISBN 5-201-11910-7
290373
  Шульман З.П. Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях / З.П. Шульман, В.М. Носов. – Минск, 1985. – 112с.
290374
  Воронков В.Е. Вращение предварительно изогнутых упруго-пластических стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронков В.Е.; Моск. гос. ун-т. Мехн.-мат. фак. Кафедра теории упругости. – М., 1968. – 10л.
290375
  Бутенко Н.В. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси / Н.В. Бутенко. – Ленинград, 1964. – 17 с.
290376
  Ишлинский А.Ю. Вращение твердого тела на струне и смежные задачи / А.Ю. Ишлинский, В.А. Стороженко, М.Е. Темченко; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1991. – 330с. : Ил. 115 + Табл. 15. – Библ.: 200 назв. – ISBN 5-02-006660-5
290377
  Кашуба И.Е. Вращотельно-одночастичные возбуждения в модели неаксиального печатного ядра с учетом его деформируемости / И.Е. Кашуба, А.А. Голубова. – К., 1970. – 34с.
290378
  Тер-Аванесян Вреа / Тер-Аванесян. – Москва, 1964. – 87с.
290379
  Бєліков О. Врегулювання взаємин керівника із трудовим колективом за допомогою колективного договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-133.
290380
  Ковальов І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 62-69
290381
  Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
290382
  Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2075-20-5
290383
  Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення системи зовнішньокорпоративних відносин в Україні. Main distinctiveness of an external range of corporate ...
290384
  Ліпкан В. Врегулювання кризових ситуацій соціального характеру в контексті профілактики тероризму / В. Ліпкан, І. Рижов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 131-135
290385
  Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
290386
  Басараб М.М. Врегулювання міжнародної нормативно-правової бази - ключ до рішення міжетнічних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 254-260. – ISBN 966-628-197-5
290387
  Фіш М. Врегулювання патентних спорів у у судах Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24-29. – ISSN 1608-6422
290388
  Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0132-1331
290389
  Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців - вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-72.
290390
  Капіца Ю. Врегулювання прав на об"єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-76. – Бібліогр.: на 4 пункта. – ISSN 0132-1331
290391
  Пропишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-36.
290392
  Рубаник В. Врегулювання правовідносин власності в гетьманщині у 18 ст.: міфи та реалії // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.60-62


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
290393
  Герасименко Є.С. Врегулювання проблеми біженців. Документи ліги націй // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 58-70
290394
  Хейворд П. Врегулювання спорів у Патентному відомстві Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
290395
  Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуалної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
290396
  Пода Т.О. Врегулювання суперечок в СОТ: питання прозорості процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24.
290397
  Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 19-20
290398
  Сегал Є. Врегулювання так званої "замороженої" проблеми Придністров"я, як один з пріоритетів головування України в ОБСЄ в 2013 році // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 147-151
290399
  Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
290400
  Бакуменко Д.О. Врегульованість надання митних адміністративних послуг проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих акт / Д.О. Бакуменко, В.П. Бардзіловський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-124. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
290401
  Рудницкая Т.В. Вред алкоголизма. / Т.В. Рудницкая. – М., 1969. – 52с.
290402
  Левитский П.М. Вред алкоголя и никотина / П.М. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 107с.
290403
  Бенюмов В.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков / В.М. Бенюмов, О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 125с.
290404
  Михайлов В.И. Вред и его регулирование в уголовном законе // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-68. – ISSN 0132-0769
290405
  Махновский И.К. Вредители арчи и меры борьбы с ними : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Махновский И.К.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства "Средазн. – Ташкент, 1950. – 17 с.
290406
  Богданов-Катьков Вредители в сельском хозяйстве / Богданов-Катьков, А.И. Давыдов. – Петроград : "Начатки знаний", 1922. – 32 с.
290407
  Федоров С.М. Вредители виноградной лозы в Крыму по наблюдениям 1926-27 года и меры борьбы с ними // [Прикладная энтомология]. – 5 с.
290408
  Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственых интродуцентов. / Р.И. Земкова. – К., 1980. – 199с.
290409
  Новопольская Е.В. Вредители грецкого ореха в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 283-285с.
290410
  Рупайс А.А. Вредители деревьев и кустарников в зеленых насаждениях Латвийской ССР. / А.А. Рупайс. – Рига, 1981. – 264с.
290411
  Шестаков А.В. Вредители древесины / А.В. Шестаков. – М-Л, 1933. – 244с.
290412
  Римский-Корсаков Вредители древесных пород из мира несекомых в парке Лесного института / Римский-Корсаков. – с.
290413
   Вредители животноводства. – М.-Л., 1935. – 760с.
290414
  Конаков Н.Н. Вредители зеленых насаждений города Воронежа / Н.Н. Конаков. – Воронеж, 1934. – 15с.
290415
  Беляев И.М. Вредители зерновых культур / И.М. Беляев. – Москва : Колос, 1974. – 284с.
290416
   Вредители и болезни батат. – Москва; Ленинград
Сборник 1. – 1933. – 242с. – 3 цветных таблицы в приложении
290417
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград; Москва
1. – 1935. – 22с.
290418
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 113с.
290419
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 80с.
290420
  Федоров С.М. Вредители и болезни винограда и табака и их экономическое значение / С.М. Федоров. – Ялта, 1928. – 11с.
290421
  Принц Я.И. Вредители и болезни винограда. / Я.И. Принц. – М.-Л., 1937. – 216с.
290422
   Вредители и болезни декоративных растений. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
290423
  Княжецкий Б.В. Вредители и болезни зеленых насаждений городов и населенных пунктов Московской области. / Б.В. Княжецкий. – М.-Л., 1951. – 76с.
290424
  Сторчевой А.Л. Вредители и болезни люцерны и разработка мероприятий бортьбы с ними. / А.Л. Сторчевой. – Ставрополь, 1950. – 87с.
290425
  Мегалов В.А. Вредители и болезни овощных культур / В.А. Мегалов, Е.С. Мушникова. – М, 1936. – 192с.
290426
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 607с.
290427
   Вредители и болезни овощных культур в открытом грунте. – Москва : Колос, 1964. – 48с.
290428
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 392 с.
290429
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур / А.В. Соколов; Под ред. А.А. Горяинова. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
290430
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур и борьба с ними / А.В. Соколов. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
290431
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – М., 1951. – 263с.
290432
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 296с.
290433
   Вредители и болезни плодово-ягодных культур. – 2-е изд. доп. и перераб. – К., 1965. – 288с.
290434
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовхы и ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1971. – 151с.
290435
   Вредители и болезни полевых культур : Альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1970. – 232с.
290436
  Клюшкин П.А. Вредители и болезни полевых культур Крыма. / П.А. Клюшкин, Е.Н. Степанова. – Симферополь, 1954. – 216с.
290437
  Поповкина Л.М. Вредители и болезни растений / Л.М. Поповкина, Т.М. Соколова. – К., 1968. – 63с.
290438
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни растений поля и огорода / В.Г. Плигинский. – Курск, 1927. – 63с.
290439
  Плавильшиков Н.Н. Вредители и болезни сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 32с.
290440
   Вредители и болезни сахарной свеклы. – М., 1952. – 256с.
290441
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни свеклы и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 32с.
290442
  Пятницкий Г.К. Вредители и болезни сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними / Г.К. Пятницкий. – М., 1936. – 92с.
290443
   Вредители и болезни сельскохозяйственных культур в Харьковской области : Прогноз проявления в 1967 году и меры борьбы. – Харьков : Прапор, 1967. – 108с.
290444
  Белизин А.П. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними (для нечернозёмной полосы) : Робочая книга для ШКМ / А.П. Белизин, М.К. Хохряков. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 215с.
290445
  Гречкин В.П. Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними / В.П. Гречкин, А.И. Воронцов. – Москва : Гослесбумиздат, 1962. – 150 с.
290446
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1982. – 592с.
290447
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1987. – 592с.
290448
  Белосельская З.Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений / З.Г. Белосельская, А.Д. Сильвестров. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 208с.
290449
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1967. – 36с.
290450
   Вредители и повреждения в 1926 году. – Харьков, 1927. – 64с.
290451
  Скопин Н.Г. Вредители ивовых пород в Заилийском Ала-тау и его подгорной равнине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скопин Н.Г.; Ин-т зоологии Акад.Казах.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15л.
290452
  Шитт В.М. Вредители из мира насекомых / В.М. Шитт. – М, 1923. – 578с.
290453
  Цитович П.В. Вредители конопли. / П.В. Цитович. – Смоленск, 1932. – 32с.
290454
  Батиашвили И.Д. Вредители континентальных и субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Изд. 2-е, перер. – Тбилиси : Ганатлеба, 1965. – 334с.
290455
  Шмиговский К.А. Вредители кормовых культур / К.А. Шмиговский. – М.-Л., 1931. – 93с.
290456
  Порсаев М. Вредители косточковых плодовых в Самаркансдкой области. : Автореф... канд. биол.наук: / Порсаев М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 15л.
290457
  Попова Е.А. Вредители кукурузы в условиях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Е.А.; АН ТаджССР. Отд. с.-х. и биол. наук. – Сталинабад, 1961. – 21л.
290458
   Вредители леса : Справочник. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1955. – 422с.
290459
   Вредители леса. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1955. – 423-1098с.
290460
  Падий Н.Н. Вредители лиственницы в культурах Украинской ССР и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Падий Н.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1953. – 15 с.
290461
  Горбунова Н.Н. Вредители люпинов и мероприятия по их уничтожению : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова Н. Н.; АН БССР, Ин-т соц. с.х. – Минск, 1954. – 16л.
290462
  Галахов П.Н. Вредители льна и борьба с ними / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
290463
  Щеголев В.Н. Вредители масличных культур / В.Н. Щеголев, М.П. Струкова. – Москва-Ленинград, 1930. – 216 с.
290464
  Амшеев Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Амшеев Р.М. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1971. – 22 с.
290465
  Бондаренко Н.В. Вредители овощных культур в парниках и теплицах / Н.В. Бондаренко. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 116с.
290466
  Плавильшиков Н.Н. Вредители огорода и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 61с.
290467
  Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений / М.И. Ильинская. – М., 1963. – 132с.
290468
  Белосельская З.Г. Вредители парковых насаждений нечерноземной полосы и меры борьбы с ними / З.Г. Белосельская; Павловский Е.Н. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 208с. – (Научно-популярная серия ; 5)
290469
  Поспелов В.П. Вредители плодового сада и меры борьбы с ними / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 29, [1] с., 6 ил., 7 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
290470
  Рычин Ю.В. Вредители плодового сада, борьба с ними осенью и зимой / Ю.В. Рычин. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 48 с.
290471
  Васильев В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 392с.
290472
  Безденко Трофим Титович Вредители плодовых насаждений в Белорусской ССР и рациоанльное сочетание агротехнического, биологического и химического методов борьбы с ними : Автореф... д-ра биол.наук: / Безденко Трофим Титович; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
290473
  Добровлянский В.В. Вредители полеводства и садоводства по наблюдениям Киевской энтомологической станции / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – 14с.
290474
  Пантелеев А.М. Вредители полевых культур и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1930. – 104с.
290475
  Покровский Г.И. Вредители полей и меры борьбы с ними / Г.И. Покровский. – М., 1925. – 81с.
290476
  Шмиговский К.А. Вредители поля, огорода, сада и леса / К.А. Шмиговский, В.И. Гусев. – Москва, 1958. – 327с.
290477
   Вредители растений и их энтомофаги. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 64с.
290478
  Мукимова Х.М. Вредители риса и система мероприятий по борьбе с ними в условиях Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мукимова Х.М.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 14л.
290479
  Сахаров Н.Л. Вредители рыбных продуктов Астраханского рыбного промысла. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1921. – 39с.
290480
  Плавильшиков Н.Н. Вредители сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 64с.
290481
  Беляев В.А. Вредители сада и огорода и борьба с ними / В.А. Беляев. – Орел : Изд-во "Красная книга", 1925. – 88с. : С 33 рисунками
290482
  Пантелеев А.М. Вредители сада и огорода и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1931. – 93с.
290483
  Гужавин Т. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними : из личной практики / Т. Гужавин. – [Петроград : Печ. Пивоварского. – 40 с.
290484
  Горяинов А.А. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними / А.А. Горяинов. – Москва, 1925. – 35 с. – (сельское хозяйство ; 27)
290485
  Юхневич Л.А. Вредители садов и огородов и меры борьбы с ними. / Л.А. Юхневич. – Алма-Ата, 1963. – 67с.
290486
  Васильев В.П. Вредители садовых насаждений / В.П. Васильев. – Київ, 1955. – 268с.
290487
  Коковихин А.А. Вредители сахарной свеклы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Коковихин А.А.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
290488
  Соснина М.А. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина М.А.; МВО СССР. Узбекский с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1952. – 16л.
290489
  Лебедянская М.Г. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними. / М.Г. Лебедянская. – М., 1929. – 34с.
290490
  Зверезомб-Зубовский Вредители сахарной свеклы. / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1956. – 276с.
290491
  Корольков Д.М. Вредители сельско-хозяйственных растений Сочинского района Черноморского округа по наблюдениям 1926 и 1927 гг. / Д.М. Корольков. – Сочи, 1929. – 20с.
290492
  Корольков Д.М. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними в губерниях средней полосы РСФСР / Д.М. Корольков, З.П. Дурново, 1926. – 64с.
290493
  Малявин И.С. Вредители сельскохозяйственных культур Западного Памира и меры борьбы с ними. / И.С. Малявин. – Душанбе, 1973. – 78с.
290494
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). – 1973. – 496с. : Табл. 11, илл.127
290495
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 2 : Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. – 1974. – 608с. : Илл. 201
290496
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1975. – 528с. : Илл. 80, табл. 25
290497
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – 1987. – 440с.
290498
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408с. : Илл. 20, табл. 25
290499
  Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1953. – 663с.
290500
  Горяинов А.А. Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии / А.А. Горяинов. – Рязань, 1914. – 67с.
290501
  Богданов-Катьков Вредители семян культур и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петербург, 1920. – 16с. : С 10 рисунками
290502
  Флоров Д.Н. Вредители сибирского кедра / Д.Н. Флоров. – Иркутск, 1951. – 124с.
290503
  Семенов А.Е. Вредители табака-махорки / А.Е. Семенов. – М., 1930. – 32с.
290504
  Добровольский Б.В. Вредители тау-сагыза (Scorzonera tausaghys lipsch. et bosse) и вопросы борьбы с ними в условиях Ростовской области и Краснодарского края / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1940. – 103-146 с.
290505
  Рогова Т.И. Вредители тропических культур и меры борьбы с ними. / Т.И. Рогова. – М.
ч. 2. – 1976. – 136с.
290506
  Батиашвили И.Д. Вредители цитрусовых и других субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Тбилиси, 1954. – 316с.
290507
  Рубцов И.А. Вредители цитрусовых и их естественные враги. / И.А. Рубцов. – М.-Л., 1954. – 260с.
290508
  Кокот О.П. Вредители эспарцета в центральной и северной части степи УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокот О.П.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1956. – 16л.
290509
  Шаронова М.В. Вредители эфромасличной розы и меры борьбы с ними в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронова М.В.; Кишинев.с-х.ин-т. – Кишинев, 1966. – 20л.
290510
   Вредители, болезни и сорняки, обнаруженные в импортных растительных грузах : Всесоюзная сводка с 1937 по 1959 г. – Москва : Колос, 1964. – 616с.
290511
  Невский В.П. Вредитель абрикоса в Фергане Rhynchites auratus Scop.Ferganensis Nevsk. / В.П. Невский. – Л., 1928. – 34с.
290512
  Бельский Б.И. Вредитель крестоцветных растений Ceutorrhynchus quadridens Panz : Оттиск из "Бюллетня Сахаротреста", №7-1923г. / Б.И. Бельский. – Киев : Трест "Киев-печать", 1923. – 20с.
290513
  Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы / Г. Шкловский. – М., 1931. – 176с.
290514
  Славин И. Вредительство на фоне советского уголовного права / И. Славин. – М., 1931. – 111с.
290515
  Прутенский Д.И. Вредная деятельность короедов как фактор усыхания сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) в Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Прутенский Д.И.; Ин-т зоологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 9л.
290516
  Свириденко П.А. Вредная деятельность мышевидных грызунов и способы их уничтожения. / П.А. Свириденко. – К., 1950. – 96с.
290517
  Арутюнян Е Вредная микрофлора древесных пород и кустарников дубовых лесов Южной Армении / Е Арутюнян. – Ереван, 1955. – 104с.
290518
  Арутюнян Е.С. Вредная микрофлора дубовых лесов Зангузура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Е.С.;. – Ереван, 1954. – 23 с.
290519
  Максимова Ю.П. Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Ю. П.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
290520
  Гачечиладзе Реваз Андреевич Вредная фауна плодопитомников Грузии и изучение биологии главнейших видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гачечиладзе Реваз Андреевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
290521
  Кравченко Ф.Т. Вредная Хивря / Ф.Т. Кравченко. – М., 1957. – 28с.
290522
   Вредная черепашка : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии. – М.-Л.
Том 1. – 1947. – 272с.
290523
   Вредная черепашка. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – 104с.
290524
  Арешников Б.А. Вредная черепашка / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 61с.
290525
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Работы лаборатории морфологии беспозвоночных по материалам экспедиции в Краснодарском Крае в 1949-1953 гг. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 3. – 1955. – 278с.
290526
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Сборник работ лаборатории морфологии беспозвоночных. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 4. – 1960. – 239c.
290527
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1947. – 272с.
290528
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1947. – 271c.
290529
  Арешников Б.А. Вредная черепашка и меры борьбы с ней / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Колос, 1982. – 287с.
290530
  Фиш Г.С. Вредная черепашка и теленомус / Г.С. Фиш, 1939. – 128с.
290531
  Мамедов С.Г. Вредная энтомофауна кукурузы и меры борьбы с главнейшими ее видами в Нахичеванской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мамедов С.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 25л.
290532
   Вредная энтомофауна Молдавии и меры борьбы с ней. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 108с.
290533
  Сахаров Н.Л. Вредная энтомофауна Н.-В. области. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1928. – 195-232с.
290534
  Судейкин Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса. / Судейкин, Н.Ф. Слудский. – М., 1939. – 84с.
290535
  Васильев И. Вреднейшие сельско-хозяйственные насекомые и борьба с ними / И. Васильев. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 48с. : 8 таблиц в дополнении
290536
  Ильина Л.А. Вредность не порок : роман / Л.А. Ильина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009195-8
290537
  Сопоцько А. Вредны ли семенному клеверу жуки-семяеды рода Apion? / А. Сопоцько. – К., 1916. – 18с.
290538
  Андрейко О.Ф. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков / О.Ф. Андрейко. – Київ, 1988. – 94с.
290539
  Севастьянов В.Д. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков: уч. пособие. / В.Д. Севастьянов. – К., 1988. – 87с.
290540
  Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах / В.О. Шефтель. – М., 1991. – 543с.
290541
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
1. – 1954. – 811с.
290542
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
2. – 1954. – 583с.
290543
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Л.
1. – 1965. – 831с.
290544
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Ленинград : Химия
2. – 1965. – 620 с.
290545
   Вредные вещества в промышленности. – Л., 1969. – 533с.
290546
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Л.
1. – 1971. – 831с.
290547
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Ленинград : Химия
Т. 2. – 1971. – 620 с.
290548
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.1. – 1976
290549
   Вредные вещества в промышленности. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия
Т. 1. – 1976. – 591 с.
290550
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.2. – 1976. – 624 с.
290551
   Вредные вещества в промышленности. – Л., 1985. – 462с.
290552
  Флюри Ф. Вредные газы / Ф. Флюри, Ф. Церник. – М, 1938. – 847с.
290553
  Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. / И.Я. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1968. – 256с.
290554
   Вредные грызуны Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 122с.
290555
  Сахаров Н.Л. Вредные для лесных и садовых насаждений бабочки. / Н.Л. Сахаров. – Аткарск, 1928. – 51с.
290556
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... доктора биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 556л.
290557
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 557-1076л. – Бібліогр.:л.1011-1076
290558
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80л.
290559
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Добровольский Б.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1947. – 15 с.
290560
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1947. – 16с.
290561
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона. Картограммы : Дис... наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 52л.
290562
   Вредные животные Средней Азии. – М.-Л., 1949. – 404с.
290563
  Цэндсурэн А. Вредные жуки-щелкуны и чернотелки Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Цэндсурэн А.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. энтомологии. – М., 1963. – 27л.
290564
  Добровольский Б.В. Вредные жуки / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1951. – 456 с.
290565
  Виноградов Б.С. Вредные и полезные в сельском хозяйстве млекопитающие / Б.С. Виноградов. – Москва, 1932. – 222с.
290566
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – Л.-М., 1961. – 104с.
290567
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – 2-е изд. – Л., 1969. – 110с.
290568
  Садофьев А.Ф. Вредные и полезные для сельского хозяйства звери, птицы и насекомые. / А.Ф. Садофьев. – М., 1951. – 20с.
290569
  Положенцев П.А. Вредные и полезные животные полезащитных полос. / П.А. Положенцев, Довнар-Запольский. – М.-Л., 1953. – 111с.
290570
  Браунер А.А. Вредные и полезные животные Херсонской губ.. – Одесса : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 26 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России за 1899 г.
290571
  Гептер В.Г. Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений / В.Г. Гептер. – М, 1950. – 452с.
290572
  Шумаков Вредные и полезные насекомые / Шумаков, И.Б. Брянцева. – М-Л, 1962. – 110с.
290573
   Вредные и полезные насекомые хлопчатника и других сельскохозяйственных культур Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1977. – 160с.
290574
  Глуздаков И С. Вредные и ядовитые растения Западной Сибири / И С. Глуздаков, . – Новосибирск, 1950. – 60с.
290575
  Мухин В.Е. Вредные ископаемые / В.Е. Мухин. – Донецк, 1964. – 47с.
290576
  Старк В.Н. Вредные лесные насекомые / В.Н. Старк. – М.-Л., 1931. – 456с.
290577
  Зубарева Л.М. Вредные лесные чешуекрылые на территории Сибири и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубарева Л.М.; Лесотехнич. Академия им. С.М.Кирова, 1951. – 10 с.
290578
  Мирзоян С.А. Вредные насекомые Дилижанского лесохоза и меры борьбы с массовыми вредителями : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мирзоян С.А.; Академия наук Армянской ССР. Отделение биологич. наук. – Ереван, 1951. – 19 с.
290579
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1913 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1913 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1914. – 24с.
290580
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1914 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1914 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1915. – 20с.
290581
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – Ростов-на-Дону, 1939. – 212с.
290582
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – 2-е, изд.. доп. – М-Л, 1949. – 212с.
290583
   Вредные насекомые и гельминты Якутии. – Якутск, 1971. – 116с.
290584
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Пб.
1. – 1922. – 331с.
290585
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – М.-Л.
2. – 1930. – 308с.
290586
  Рузский М.Д. Вредные насекомые Казанской и Самарской губерний в 1889 году / М.Д. Рузский. – Казань : Тип. Губернского Правления, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск
290587
  Богданов-Катьков Вредные насекомые как предмет школьных наблюдений / Богданов-Катьков. – Л, 1924. – 16с.
290588
   Вредные насекомые лесов Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1966. – 185с.
290589
  Аристов М.Т. Вредные насекомые плодового сада / М.Т. Аристов. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144с.
290590
  Гулий А.П. Вредные насекомые плодовых насаждений северного склона Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулий А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
290591
  Пономаренко А.В. Вредные насекомые посевов дуба в восточных районах Ростовской обалсти и разработка мероприятий по борьбе с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. зоологии беспозвоночных с энтомологией. – Ростов -на-Дону, 1953. – 21л.
290592
  Миноранский Виктор Аркадьевич Вредные насекомые свекловичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.09 / Миноранский Виктор Аркадьевич; М-во с/х ССР, Укр. с/х академия. – К., 1974. – 55л.
290593
  Кобахидзе Д.Н. Вредные насекомые чайных плантаций СССР / Д.Н. Кобахидзе. – М., 1954. – 100с.
290594
  Щербиновский Н.С. Вредные насекомые. / Н.С. Щербиновский. – М., 1948. – 64с.
290595
  Троицкий Н.Н. Вредные насекоые в плодовых и ягодных садах / Н.Н. Троицкий. – Москва : Новая деревня, 1926. – 110с.
290596
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Ленинград : Колос, 1969. – 272с.
290597
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 263с.
290598
  Глушко Я.М. Вредные неорганические соединения / Я.М. Глушко. – Ленинград, 1987. – 192с.
290599
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу / Я.М. Грушко. – Л., 1986. – 206с.
290600
  Грушка Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушка. – Л., 1976. – 128с.
290601
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1982. – 214с.
290602
  Торский С. Вредные полевые насекомые Уфимской губернии / С. Торский. – Отд.отт. – 17с.
290603
   Вредные почвенные насекомые. – Краснодар, 1974. – 112с.
290604
  Мусалов Г.Г. Вредные привычки подростков и их профилкатика / Г.Г. Мусалов. – Махачкала, 1989. – 75с.
290605
  Торский С. Вредные садовые насекомые Киевского района в 1900 г., по наблюдениям в Киеве и его окрестностях / С. Торский. – Отд. отт. из журн. Земледелие. – К, 1901. – 5с.
290606
  Щербакова Марина Вредные советы для непослушных туристов или Как навсегда потерять вкус к приключениям. Краткий гид // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 34-35 : фото
290607
   Вредные советы туристам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54 : Фото
290608
   Вредные химические вещества. – Л., 1988. – 512с.
290609
   Вредные химические вещества. – Л., 1989. – 592с.
290610
   Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – Ленинград : Химия, 1990. – 463с.
290611
   Вредные химические вещества. Углеводороды и галогенпроизводные углеводородов.. – Л., 1990. – 731с.
290612
  Соловьев Г.В. Вредный мужик Максим Бегаев / Г.В. Соловьев. – М., 1990. – 350с.
290613
  Архимандрит Тихон (Шевкунов) Вредный отец Нафанаил // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 232-239. – ISSN 0131-2332


  Нафанаил, в миру Поспелов Кронид Николаевич (1920 г.), казначей Псково-Печерского монастыря
290614
  Можаєва К.А. Вредоносность и сохранение инфекционности вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК) / К.А. Можаєва, Т.Б. Кастальєва, Н.В. Гірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано високу шкідливість ВВКК для картоплі, особливо в насінництві. Вивчено тривалість збереження інфекційності патогену в умовах in vivo і in vitro, а також особливості його передачі. Potato spindle tuber viroid (PSJVd) was shown to be great ...
290615
  Самерсов В.Ф. Врелители и болезни зерновых культур и меры борьбы с ними / В.Ф. Самерсов, С.Ф. Буга. – Минск, 1978. – 80с.
290616
  Неруда П. Врем жизни: Стихотворения. / П. Неруда. – М., 1982. – 287с.
290617
  Левчев Л. Време за герои / Л. Левчев. – София, 1980. – 88с.
290618
  Хайтов Н. Време за разхърляне на камъни / Н. Хайтов. – София, 1994. – 349с.
290619
  Кьорчев Д. Време на надежди и катастрофи (1905-1919) : (дневници и политически студии) / Д. Кьорчев; [съставител Илия П. Пасков]. – София : Издателство български писател, 1994. – 396, [3] с.
290620
  Нинов Нино Време на полуистини: Публиц. / Нинов Нино. – София, 1993. – 127с.
290621
  Василевски Г. Време на филмот / Г. Василевски. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 250 с.
290622
  Дончев А. Време разделно : историски роман / Антон Дончев ; прев. от бугарски Б. Мирчевски. – Скопjе : Мултиграф, 2004. – 407 с. – ISBN 9989-9673-5-0
290623
   Време слично на jастреб : Антологиjя на бугарскиот расказ во ХХ век. – Скопjе : СИГМАПРЕС, 2000. – 213с. – ISBN 9989-36-048-0
290624
  Чьосичь Д. Време смрти / Д. Чьосичь. – 5-о изд. – Београд : Просвета
Део 3. – 1976. – 752 с.
290625
  Ланщиков А. Времен возвышенная связь / А. Ланщиков. – М., 1969. – 48с.
290626
  Черняк Е.Б. Времен минувших заговоры / Е.Б. Черняк. – М., 1994. – 540с.
290627
   Времен невидимая связь. – Челябинск, 1977. – 132с.
290628
  Енишерлов В.П. Времен прослеживая связь: (Сб. ст.). / В.П. Енишерлов. – М., 1985. – 287с.
290629
  Добровольский О.М. Времен связующа нить / О.М. Добровольский. – М., 1984. – 271с.
290630
  Ауэзов М. Времен связующая нить / М. Ауэзов. – Алма-Ата, 1972. – 134с.
290631
   Времен связующая нить. – Кишинев, 1981. – 161с.
290632
  Шендрик А.И. Времен связующая нить / А.И. Шендрик. – Москва, 1988. – 61с.
290633
  Королев А.А. Времен связующая нить... / А.А. Королев. – Тула, 1978. – 79с.
290634
  Савин О.М. Времен связующая нить... / О.М. Савин. – Саранск, 1991. – 413с.
290635
  Гура В.В. Времен соединенье : Очерки, портреты, этюды, образы / В.В. Гура. – Архангельск; Вологда, 1985. – 335 с.
290636
  Брыгин Н.А. Времен стремительная связь / Н.А. Брыгин. – Одесса, 1977. – 223с.
290637
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград : Музыка, 1983. – 104 с.
290638
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Кац Б.А. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1988. – 144 с.
290639
  Межиров Александр Петрович Времена : Стихи / Межиров Александр Петрович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 319с.
290640
  Ибрагим В. Времена / В. Ибрагим. – М., 1978. – 32с.
290641
  Зайцев М.Ф. Времена / М.Ф. Зайцев. – Волгоград, 1982. – 79с.
290642
  Самойлов Д.С. Времена / Д.С. Самойлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 110с.
290643
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 621с.
290644
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – Екатеринбург, 1992. – 606с.
290645
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1970. – 111с.
290646
  Лебедева А.Я. Времена английского глагола / А.Я. Лебедева. – Л., 1979. – 80с.
290647
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1983. – 128с.
290648
  Дугин С.П. Времена английского глагола : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8


  новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
290649
  Ковалев К.Я. Времена английского глагола в графике / К.Я. Ковалев. – Новосибирск, 1971. – 78 с.
290650
  Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. / Т.Б. Клементьева. – М, 1989. – 223с.
290651
  Супян В. Времена Великой депрессии наступают? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-55. – ISSN 0130-9625
290652
  Керимов Ягуб Керим оглы Времена глагола в азербайджанском и казахском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Керимов Ягуб Керим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 33л.
290653
  Али-Заде Времена глагола в современном персидском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде Г. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1954. – 16л.
290654
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гос. изд. худож. лит-ры, 1946. – 112 с.
290655
  Урманов К.Н. Времена года / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1951. – 192с.
290656
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 с.
290657
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1964. – 152 с.
290658
  Тири Арпад Времена года : Роман / Тири Арпад. – Москва : Воениздат, 1972. – 296с.
290659
  Данилова Н.А. Времена года / Н.А. Данилова, А.О. Кеммерих. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1973. – 192с. – (Рассказы о природе)
290660
  Смирнов Ю.В. Времена года / Ю.В. Смирнов. – М., 1974. – 71с.
290661
   Времена года / Смирнов М.М. – Л., 1976. – 608с.
290662
   Времена года. – Москва, 1976. – 255 с.
290663
   Времена года : родная природа в поэзии. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 255 с.
290664
  Эштон-Уорен Времена года / Эштон-Уорен. – М., 1979. – 286с.
290665
   Времена года. – М., 1980. – 32с.
290666
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Вильнюс, 1984. – 109 с.
290667
   Времена года. – М., 1984. – 376с.
290668
  Пришвин М.М. Времена года / М. Пришвин ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 239 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
290669
   Времена года. – Л., 1985. – 238с.
290670
  Рембез А.Я. Времена года / А.Я. Рембез. – М, 1986. – 111с.
290671
  Объедков И.Ф. Времена года : народные суждения о погоде / И.Ф. Объедков ; [худож. Д. Махашвили, Ю. Панипартова]. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1986. – 127 с. – Миниатюрное издание
290672
  Мазур В.А. Времена года / В.А. Мазур. – К, 1987. – 208с.
290673
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189 с.
290674
   Времена года. – Свердловск, 1991. – 285с.
290675
  Абрамов Д.А. Времена года / Д.А. Абрамов. – Иваново : Талка, 1991. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196
290676
  Луговской Э. Времена года / Эдуард Луговской. – Киев : Наукова думка, 2003. – 112с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0147-9
290677
  Куллэ В. Времена года // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0130-7673
290678
  Сарычева З.А. Времена года / З.А. Сарычева. – Киев : Полипром, 2010. – 88 с. : ил.: с.64-87. – ISBN 978-966-8384-06-6
290679
   Времена года в поэзии Серебряного века : Какие дни и вечера!.. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 320с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 5-699-15449-3
290680
   Времена года в русской поэзии : сборник стихотворений / сост. Н.С. Клестов, с предисл. Н.Л. Бродского. – Москва : Т-во Книгоизда писателей в Москве, 1919. – IV, [4], 142, [2] с. : ил. – (Народная школьная библиотека)
290681
   Времена года в старых русских пословицах. – Л., 1965. – 39с.
290682
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1977. – 336с.
290683
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
290684
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
290685
  Коркина А.А. Времена года. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1970. – 88с.
290686
  Джагаров Г. Времена года. / Г. Джагаров. – М, 1981. – 223с.
290687
  Стефанов П.А. Времена года. / П.А. Стефанов. – Харьков, 1987. – 141с.
290688
   Времена года. Весна : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание
290689
   Времена года. Зима : стихи русских поэтов о природе / [сост. Иван Лепин ; худож. Виктор Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
290690
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей г. Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1954. – 356с.
290691
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей города Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1956. – 352с.
290692
  Балбышев И.Н. Времена года. Календарь погоды. / И.Н. Балбышев. – изд. 2-е, доп. – Л., 1971. – 182с.
290693
   Времена года. Лето : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 137 с. : ил. – Миниатюрное издание
290694
   Времена года. Осень : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 146 с. : ил. – Миниатюрное издание
290695
  Аксенова С.А. Времена души / С.А. Аксенова. – Москва, 1990. – 190с.
290696
  Воронин С. Времена жизни / С. Воронин. – Москва, 1968. – 48с.
290697
  Васильев Ф.И. Времена жизни : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм.Е.Храмова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 128 с.
290698
  Головатый Г.А. Времена жизни / Г.А. Головатый. – Симферополь, 1982. – 63с.
290699
  Акчурин М.О. Времена жизни / М.О. Акчурин. – Москва, 1986. – 166с.
290700
  Воронин С.А. Времена жизни / Воронин С.А. – Ленинград, 1988. – 557 с.
290701
  Макогон Н. Времена жизни Антонио Вивальди // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1818-2968
290702
  Берлович Э.Е. Времена жизни возбужденных состояний атомных ядер / Э.Е. Берлович. – Ленинград : Наука, 1972. – 231 с.
290703
  Рязанов Василий Васильевич Времена жизни и стохастическое моделирование статистических систем : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.124 / Рязанов Василий Васильевич; НАНУ. Ин-тут ядерных исследований. – Киев, 2002. – 334л. + Приложения: л. 317 - 328. – Библиогр.: л. 292 - 317
290704
  Пастернак А.А. Времена жизни и структура высокоспиновых состояний атомных ядер массовой области А=50+80, исследования допплеровскими методами -спектроскопии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Пастернак А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1986. – 32л.
290705
  Лиханов А.А. Времена жизни: Размышления о близком и дорогом. / А.А. Лиханов. – М., 1978. – 287с.
290706
  Куралех С.С. Времена жизни: Стихи. / С.С. Куралех. – Донецк, 1983. – 47с.
290707
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , и. – Рига, 1949. – 587с.
290708
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , братья. – М., 1962. – 472с.
290709
  Петрович В. Времена и догабаjи : Собрана дела / В. Петрович. – Нови Сад : Матица Српска
2. – 1954. – 732 с.
290710
  Тихонов Николай Семенович Времена и дороги : Стихи 1967-1969 / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 103с.
290711
  Гамзатов Р. Времена и дороги // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
290712
  Куняев С.Ю. Времена и легенды / С.Ю. Куняев. – М, 1990. – 221с.
290713
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Москва-Ленинград, 1962. – 388с.
290714
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Л, 1985. – 720с.
290715
  Апостолов К. Времена и люди / К. Апостолов. – Москва, 1989. – 398с.
290716
  Розен А.Г. Времена и люди. / А.Г. Розен. – 3-е изд. – М, 1967. – 333с.
290717
  Владимиров В. Времена и люди. / В. Владимиров. – Москва, 1967. – 48с.
290718
  Розен А.Г. Времена и люди. Разговор с другом / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 720с.
290719
  Палль В. Времена и наклонения в мордовских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палль В.; Тартус. гос. ун-т. Каф. фин.-угор. языков. – Тарту, 1955. – 19л.
290720
  Савеличев А.А. Времена и сроки / А.А. Савеличев. – М., 1986. – 363с.
290721
  Руткевич Алексей Михайлович Времена идеологов. Философия истории "консервативной революции" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 39-57. – Бібліогр.: с. 39-41, 43-44, 46-51, 54. – ISSN 0042-8744
290722
  Липьяйнен Л.С. Времена любви / Л.С. Липьяйнен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 336с.
290723
  Меламуд Х.Г. Времена меняются : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255 с.
290724
  Ермаков Дмитрий Времена меняются, запросы растут : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-45 : Фото
290725
  Казлаускас Времена релаксации и вычисление кинетических коэффициентов вариационным методом Швингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Казлаускас П.-А.В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
290726
   Времена Хокусая. – М., 1967. – 287с.
290727
  Каз З.М. Времена. / З.М. Каз. – Киев, 1979. – 199с.
290728
  Горбачев В.В. Временем назначена цель / В.В. Горбачев. – М. : Правда, 1982. – 47 с.
290729
  Нехорошев Л.Н. Временем призванные / Л.Н. Нехорошев. – М., 1965. – 168с.
290730
  Блюмкин Л.М. Времени виток : стихи / Л.М. Блюмкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1985. – 46 с.
290731
  Гринин С.Е. Времени лицо / С.Е. Гринин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 63 с.
290732
  Синельников М.Х. Времени причастен / М.Х. Синельников. – М., 1984. – 64с.
290733
   Временная выставка коллекции орденов и знаков. – Л., 1956. – 16с.
290734
   Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады. – Л., 1945. – 99с.
290735
  Резников Владислав Временная иммиграция : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 68-74 : Фото
290736
  Данчич В.В. Временная инвентарная крепь в горизонтальных и наклонных выработках. / В.В. Данчич, В.Б. Алексеев. – Х., 1961. – 12с.
290737
  Кудрявцева М.М. Временная инструкция для определения урана в природных водах. / М.М. Кудрявцева, Н.В. Озерова. – М, 1959. – 20с.
290738
  Моржов Б.А. Временная инструкция для производства глубоководных гидрологических наблюдений в гидрографических экспедициях 1935 года. / Б.А. Моржов. – Л., 1935. – 23с.
290739
   Временная инструкция по алмазному бурению. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1969. – 144с.
290740
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин в условиях Восточного Донбасса. – Л., 1970. – 42с.
290741
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин на угольных месторожденияъ западного Донбасса. – Л., 1968. – 60с.
290742
   Временная инструкция по выпуску учету и оценке гидрологических прогнозов. – Ленинград; Москва : Гидрометеоиздат, 1941. – 52с.
290743
   Временная инструкция по гидрогеологическому и инженерно-геологическому обслуживанию горноэксплуатационных работ на месторождениях твердых полезных ископаемых. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1961. – 58с.
290744
   Временная инструкция по камеральной обработке материалов опорного бурения. – Л.-М., 1948. – 55с.
290745
   Временная инструкция по месторождений минеральных вод Азербайджанской ССР. – Баку, 1962. – 12с.
290746
   Временная инструкция по направленному и многозабойному бурению скважин. – Л., 1980. – 97с.
290747
   Временная инструкция по опервичной геологической документации полевых геолого-разведочных работ. – М., 1951. – 63с.
290748
   Временная инструкция по определению пластового давления вскважинах по данным о гидродинамическом взаимодействии пластов с промывочной жидкостью. – Л., 1984. – 14с.
290749
   Временная инструкция по очистке фильтров скважин взрывом торпеды из детонирующего шнура. – М., 1960. – 11с.
290750
  Мительман Е.Я. Временная инструкция по предварительным вычислениям триангуляции и полигонометрии / Е.Я. Мительман, Я.Я. Иодис; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1974. – 68с.
290751
   Временная инструкция по применению гидравлических стоек СГС-ЗА. – М., 1962. – 12с.
290752
   Временная инструкция по применению классификации запасов к месторождениям ювелирно-поделочных камней. – М., 1985. – 30с.
290753
   Временная инструкция по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов. – М., 1985. – 23с.
290754
   Временная инструкция по применению штанговой крепи в горнодобывающей промышленности Казахской ССР. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
290755
   Временная инструкция по применению ядохимикатов-дустов ДДТ и гексахлорана для борьбы с вредителями с.-х. культур. – 6 с.
290756
   Временная инструкция по проводке опорных скважин. – Изд. 2-е. – Л.-М., 1949. – 48с.
290757
   Временная инструкция по сбору и обработке материала в целях корреляций угольных пластов. – Л., 1968. – 34с.
290758
  Иванищев Г.Т. Временная инструкция по составлению и подготовке к изданию административно-хозяйственной карты района : Отв. ред. Стрельбицкий А.В. / Г.Т. Иванищев. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1937. – 24с.
290759
  Гузенко Н. Временная капитуляция // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 35 (676), 4 сентября 2015. – С. 46-49


  70 лет назад на линкорне Миссури был подписан акт о капитуляции Японии
290760
  Козинцева Н.А. Временная локализованность действиия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями / Н.А. Козинцева. – Л., 1991. – 142с.
290761
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – Изд. 2-е. – М., 1977. – 24с.
290762
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – М., 1977. – 24с.
290763
   Временная методика определения стоимости разведки единицы запасов твердых полезных ископаемых. – Москва, 1964. – 15 с.
290764
   Временная методика по составлению карт пластики рельефа крупного и среднего масштабов : методические рекомендации. – Пущино, 1984. – 20с.
290765
  Страшко С.В. Временная организация водного обмена : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Страшко С.В.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.185
290766
  Гудвин Б. Временная организация клетки: динамическая теория внутриклеточных регуляторных процессов / Б. Гудвин. – Москва : Мир, 1966. – 251 с.
290767
  Проскурина Е.Н. Временная организация романов Г. Газданова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-9730
290768
  Матюшечкина Галина Геннадьевна Временная организация сверхфазовых единств в устном диалогическом тексте: (экспериментально-теоретическое исследование на материале английских спонтанных диалогов и полилогов) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Матюшечкина Галина Геннадьевна; Московский ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1990. – 20л.
290769
  Костромская Н.С. Временная организация устного диалогического текста (экспериментально-теоретическое исследование на материале английского спонтанного диалога и радиопьесы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Костромская Н. С. ; Моск. гос. педагог. ин-т. – Москва, 1985. – 21 с.
290770
  Мохамед Саид Аль-Гухи Временная оценка суммарной солнечной радиации на территории Аравийского полуострова : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 126-132 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
290771
  Гинтов О.Б. Временная последовательность процессов геодинамического развития территории Украины от эоархея до антропогена // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 17-40 : рис. – Библиогр.: с. 31-35, 36-40. – ISSN 0203-3100
290772
  Ткаченко В.М. Временная развертка выхода вещества из электродов в источниках света для спектрального анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 24л.
290773
  Моисеева Н.И. Временная среда и биологические ритмы. / Н.И. Моисеева, В.М. Сысуев. – Л, 1981. – 127с.
290774
  Корсакене Г.П. Временная столица : роман / Г.П. Корсакене; пер. с лит. З.Федорова. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 474 с.
290775
  Немировская Наталья Ивановна Временная структура социобиогенсферы и экологическое прогнозирование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Немировская Наталья Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
290776
   Временная тематика контрольных работ и методические указания по курсу "Общее земледелие" для студентов фак-та заочного образования на на 1962 год. – Харьков. – 12 с.
290777
   Временная технологическая инструкция по применению штанговой крепи при проведении подземных горноразведочных выработок. – М., 1976. – 41с.
290778
   Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществеления природоохранных метроприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей. – Москва : Экономика, 1986. – 91с.
290779
  Каленова А Т. Временная учительница / А Т. Каленова. – Новосибирск, 1970. – 287 с.
290780
  Стрелков Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.23-31. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
290781
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1969. – 343с.
290782
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1971. – 335с.
290783
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
Ч. 1. – 1894. – VIII, 150, [4]. – Оглавление на рус. и фр. яз. - Конволют. - Пер.: Временник Главной палаты мер и весов. 1895, ч. 2; 1896, ч. 3
290784
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 2 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 196 с.
290785
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 3 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 140 с.
290786
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева : извлечено из 13-го тома "Русской Исторической библиотеки" / И. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археограф. ком. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [4] с., 5-216 стб. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
290787
  Тимофеев И. Временник Ивана Тимофеева : текст и перевод / Подготовка к печати, перевод, коммент. и статья "Дьяк Иван Тимофеев и его "Временник", с. 351-409, О. А. Державиной ; Под ред. чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с., 8 л. ил., ил. – Библиогр.: с. 506. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
290788
   Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера
Вып. 1. – 1913. – XVII, [3], 77 с., факс., 6 л. ил., 2 л. факс. – Конволют. - Пер.: Временник Пушкинского дома 1914
290789
   Временник Пушкинского дома 1914. Вып. 2 : [в 2 вып.] // Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера, 1913. – Вып. 1. – VIII, 140 c., ил.
290790
   Временник пушкинской комиссии. – Москва-Ленинград
Т. 2. – 1936
290791
   Временник пушкинской комиссии. – Москва-Ленинград
Т. 6. – 1941
290792
  Рудов В.С. Временно исполняющий / В.С. Рудов. – М., 1988. – 363с.
290793
  Дьяченко Н.В. Временное и вечное : философская поэтика : эссе, фрагменты, миниатюры / Николай Дьяченко. – Харьков : Майдан, 2012. – 359, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-372-456-0
290794
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 60с.
290795
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 94с.
290796
   Временное наставление по производству топографических съемок в неисследованных и малоисследованных районах Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1943. – 32с.
290797
   Временное наставление по составлению технического проекта на проведение разведочных геофизических работ. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 16с.
290798
  Новикова Е.А. Временное оформление изъяснительных предложений в русском, украинском и польском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Новикова Е.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
290799
   Временное положение о Высших женских курсах в г.Киеве. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – 15с.
290800
   Временное положение о первичной организации Осоавиахима (на военный период).. – М. – с.
290801
   Временное положение о пылевентиляционной службе на горнорудных предприятиях Дальстроя.. – Магадан, 1956. – 59с.
290802
   Временное положение об эксплуатационном районе Юго-зап.ж.д.. – К., 1930. – 70с.
290803
  Набоков В.Д. Временное правительство. / В.Д. Набоков. – М., 1991. – 79с.
290804
  Шеляховская Н.К. Временное психическое стартовое состояние в труде у учащихся-токарей профессионально-техничесего училиза : Автореф... канд. пед.наук: / Шеляховская Н. К.; Моск обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 21л.
290805
  Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов / А.В. Семенова. – М., 1982. – 202с.
290806
  Басария Этери Временное явление : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 8-33. – ISSN 0131-8136
290807
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии - квантов и нуклонов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 21л.
290808
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии -квантов и нуклонов ядрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 106л. – Бібліогр.:л.96-106
290809
  Мелешко Е.А. Временной анализ при исследовании асимметрии м-е-распада и вопросы временного отбора в наносекундном диапазоне : Автореф. дис... канд. техн. наук : 040 / Мелешко Е.А. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
290810
  Ерзинкян Елена Левонояка Временной дейкис в разных частях речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ерзинкян Елена Левонояка; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
290811
  Бесшапошникова О.А. Временной и пространственный дейксис в семантике фразеологических единиц современного английского языка : Автореф... канд.филол. наук: 10.02.04 / Бесшапошникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1987. – 22с.
290812
  Шеппард Генри Временной микроскоп : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 84-92 : Фото
290813
  Авакимова Л.Г. Временной ход некоторых физиологических процессов листа в связи с эффектом отрезания и обезвоживанием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакимова Л.Г. ; Моск. с-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 14 с.
290814
  Тодоров Г.Д. Временното руско управление в България през 1877-1879 / Г.Д. Тодоров. – София, 1958. – 460 с.
290815
   Временные агротехнические указания по закладке и уходу за садами пальметного и веретеновидного типа. – Кишинев, 1965. – 24 с.
290816
  Броунов П.И. Временные барометрические максимумы в Европе : с 2-мя черт. и 16-ю картами : (Читанным на заседании физико-математического отделения 22 апреля 1886 г.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1886. – IV, II, 3-173, [3] с., 16 л. карт. табл., черт. – Приложение к т. 53 Записки Имп. Академии наук, № 1. – Библиогр.: с. 6- 8
290817
  Ефимов Н.Н. Временные вариации широких атмосферных ливней космических лучей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ефимов Н.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
290818
  Лисейцев Д.В. Временные границы Смуты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-54. – ISSN 0869-5687
290819
  Данилевский Игорь Николаевич Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Данилевский Игорь Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – л.
290820
  Бэнулеску Штефан Временные жизни / Бэнулеску Штефан. – Бухарест, 1979. – 40с.
290821
  Корсунь В.М. Временные и пространственные процессы при электролюминесценции форсфоров Sn, S, Cu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Корсунь В.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 15 с.
290822
  Цейтлин С.Д. Временные и сезонные работники / С.Д. Цейтлин. – М., 1961. – 37с.
290823
  Джиблазде М.И. Временные и спектральные характеристики лазера на кристаллах СaF2:Dy2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиблазде М.И.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
290824
  Данилевич В.В. Временные измерения в физическом эксперименте / В.В. Данилевич, А.Ф. Чернявский. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 101с.
290825
  Скогорев В.А. Временные конструкции в памятниках русской деловой письменности 17 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Скогорев В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 22л.
290826
  Руже А.А. Временные конструкции современного литовского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Руже А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
290827
  Зацепин В.М. Временные корреляционные функции вращательного движения молекул и их фрагментов в конденсированных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Зацепин В.М. ; АН СССР , Сиб. отд. , Ин-т хим. кинетики и горения. – Новосибирск, 1977. – 16 с.
290828
  Колесник В.В. Временные меры в практике Международного Суда ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.26-34. – ISSN 1812-3910
290829
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Программное обеспечение вторичной обработки.. – М., 1977. – 93с.
290830
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Специальное программное обеспечение. (ВСЕГИНГЕО). – М., 1977. – 130с.
290831
   Временные методические рекомендации по бурению скважин установкой УБР-1 при разведке россыпных месторождений. – М., 1974. – 24с.
290832
   Временные методические рекомендации по вскрытию неустойчивых водовмещающих пород с промывкой водой.. – М., 1976. – 62с.
290833
   Временные методические рекомендации по научной организации труда инженерно-технических работников и служащих в геологии (работающих в стационарных условиях).. – М., 1970. – 86с.
290834
   Временные методические рекомендации по определению экономического эффекта разработок рудной геофизики.. – Л., 1988. – 95с.
290835
   Временные методические рекомендации по оценке эффективности разведки пресных подземных вод.. – М., 1977. – 43с.
290836
   Временные методические рекомендации по приему, обработке и использованию спутниковой ИК-информации по температуре поверхности морей и океанов.. – Л., 1985. – 126с.
290837
   Временные методические рекомендации по применению скважинной магниторазведки при поисках и разведке кимберлитов.. – Л., 1983. – 86с.
290838
   Временные методические рекомендации по проведению гидрогеологических исследований в процессе бурения глубоких скважин.. – М., 1978. – 31с.
290839
   Временные методические указания по ведению государственного водного кадастра (по разделу подземных вод).. – М., 1978. – 73с.
290840
   Временные методические указания по изготовлению и контролю кормогризина. – Москва, 1962. – 12 с.
290841
   Временные методические указания по машинной обработке и контролю данных гидрометеорологических наблюдений. – Обнинск : Информационный центр
Вып.6, раздел1. – 1975. – 12с.
290842
   Временные методические указания по определению содержания примесей в атмосфере.. – Л., 1971. – 80с.
290843
   Временные методические указания по проведению геологоразведочных работ для проектирования подземных шахтных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.. – Л., 1976. – 51с.
290844
   Временные методические указания по проведению специализированной (в связи с мелиорацией избыточно-увлажненных земель) гидрогеологической и инженерно-геологической съемки.. – М., 1968. – 128с.
290845
   Временные нормативы численности рабочих подсобных и вспомогательных производств строительных организаций.. – М., 1964. – 20с.
290846
   Временные нормы времени на бурение разведочных скважин алмазными коронками. Обязательны для применения во всех организациях системы М-ва геологии СССР.. – М., 1971. – 20с.
290847
   Временные нормы выработки и времени на геодезические и топографические работы, выполняемые в геологоразведочных и геофизических организациях Министерства геологии СССР : сборник. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1969. – 48с.
290848
   Временные оптовые цены (сроком ввода в действие с 1 января 1949 г. Прейскурант).. – с.
290849
   Временные положения по разработке нормативных материалов для технического нормирования труда.. – М., 1961. – 64с.
290850
   Временные правила о волостном суде в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках : с приложением и объяснением узаконений, на которые сделаны ссылки, и постановлений, которыми волостные судьи обязаны руководствоваться при разбирательстве дел лиц не крестьянского сословия. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. и тип. П.М. Мартынова, 1890. – VIII, 184 с.
290851
  Домерщиков М.П. Временные правила о применении судебных уставов в губерниях и областях Сибири, с законодательными мотивами и разъяснениями / Сост. с разреш. г. министра юстиции, чл. консультации при М-ве юст. М.П. Домерщиков. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1894. – [2], II, IV, 82 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
290852
   Временные правила по бурению глубоких нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях.. – Баку, 1963. – 80с.
290853
   Временные правила техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации обогатительных фабрик цветной металлургии.. – 2-е изд. – М., 1961. – 167с.
290854
  Скляревич А.Н. Временные процессы в информационном канале при двухсторонней пересылке больших массивов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1989. – 62с.
290855
  Базаров И.П. Временные процессы в статистической задаче многих частиц : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров И.П.; МГУ. – Москва, 1949. – 8 л. – Бібліогр.:с.8
290856
   Временные рекомендации по проектированию и устройству буродобивных свай на оттаивающих вечномерзлых грунтах в г.Чите.. – Якутск, 1988. – 31с.
290857
   Временные руководящие указания по надзору за вводами в здания и наружными присоединениями 1-Н. – Киев : Издание энергосбыта Киевэнерго, 1939. – 25 с.
290858
   Временные руководящие указания по приемке электроустановок в жилых общественных помещениях и производственных предприятиях мощност ью до 50 квт 2-Н. – Киев : Киевэнерго, 1940. – 114 с.
290859
  Бриллинджер Д.Р. Временные ряды / Д.Р. Бриллинджер. – М, 1980. – 536с.
290860
  Кендэл М.Д. Временные ряды / М.Д. Кендэл. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 199 с.
290861
  Гуляев А.И. Временные ряды в динамических базах данных / А.И. Гуляев. – Москва : Радио и связь, 1989. – 128с.
290862
  Ульянов М.Ю. Временные связи при прямом раздражении электрическим током головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Ульянов М.Ю.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Горький, 1960. – 8л.
290863
  Поповский А.Д. Временные связи. / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1953. – 490с.
290864
   Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах.. – М.-Л., 1966. – 192с.
290865
  Алиев А.М. оглы Временные соотношения между главными и придаточными предложениями в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Алиев А. М. оглы; Аз. ГУ им. Кирова. – Баку, 1975. – 34л.
290866
   Временные технические условия на готовые кулинарные изделия, вырабатываемые в предприятиях общественного питания.. – М., 1944. – 61с.
290867
   Временные технические условия на нефтепродукты. Керосин тракторный, автолы, масла машинные, вискозины, нигрол, масла цилиндровые.. – М., 1933. – 16с.
290868
   Временные технические условия на проектирование металлических индивидуальных комплектных и агрегатных крепей для пологих пластов Кузбасса.. – Л., 1961. – 100с.
290869
   Временные требования к организации и производству объемного геологического картирования.. – Л., 1991. – 55с.
290870
   Временные требования, предъявляемые ВКЗ и ТКЗ по содержанию, объему и оформлению к отчетам по геолого-съемочным, поисковым, геофизическим, инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. – Москва-Ленинград, 1945. – 28с.
290871
   Временные указания по охране окружающей природной среды при проведении гидрогеологических и инженерно-геологических работ.. – М., 1979. – 34с.
290872
   Временные указания по проектированию горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми разработками в Украинской ССР : Утвержд. Мин. черной металлургии СССР 21 апреля 1978 г. – Днепропетровск, 1979. – 131с.
290873
   Временные указания по размещению стоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктках .. – М., 1974. – 40с.
290874
  Брагинский В.А. Временные указания по технологии разборки и сборки турбинК-300-240 ХТГЗ / В.А. Брагинский, И.Е. Полнобродский. – М., 1968. – 32с.
290875
   Временные укрупненные проектно-сметные нормативы на гидрогеологические и инженерно-геологические работы, не предусмотренные СУСНом.. – М., 1979. – 33с.
290876
   Временные урочные нормы на проектно-изыскательские работы по ирригационному строительству. – Ленинград : Гидропроиз
3 : Гидрологические работы. – 1936. – 126с.
290877
   Временные урочные нормы на производство технических изысканий морских портов.. – М., 1929. – 45с.
290878
   Временные условные знаки для топографических планшетов и планов масштабов 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500 / А.И. Верейн, Н.Д. Кудрявцев, В.С. Толгский, Ю.С. Фроловский; отв. ред. А.И. Верейн. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 51 с. – обязательны для всех ведомств, организаций и учреждений СССР, кроме НКО
290879
  Герасимов В.Л. Временные формирования морской авиации в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 13-17. – ISSN 0321-0626
290880
  Константинов В.Н. Временные формы в немецком языке и способы их перевода / В.Н. Константинов, Г.К. Анюшкина. – Воронеж, 1975. – 40с.
290881
  Лантух Л.В. Временные характеристики английских гласных в спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Лантух Л.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 15л.
290882
  Шарапов В.Н. Временные характеристики развития вулканоплутонических рудно-магматических систем окраин Тихого океана / В.Н. Шарапов, А.С. Лапухов, Л.Г. Смолянинова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1731-1753 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1750-1753. – ISSN 0016-7886
290883
  Чистович Л.А. Временные характеристики слуха. : Автореф... доктор биол.наук: / Чистович Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1958. – 21л.
290884
  Свинцов В.Б. Временный вариант / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1988. – 327с.
290885
  Яковлев Ю. Временный жилец : рассказы / Ю. Яковлев. – Москва : Правда, 1985. – 47 с. – (Биб-ка "Огонек")
290886
   Временный каталог пунктов триангуляции 1 класса, определенных на территории Европейской части СССР Главным геодезическим управлением НКТП и Управлением военных топографов РККА : Эллипсоид Бесселя. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 264 с. + 3 карти
290887
   Временный порядок подготовки и выпуска информационных писем межотраслевыми территориальными центрами УССР.. – К., 1977. – 27с.
290888
   Временный порядок подготовки и выпуска информационых изданий межотраслевыми территориальными центрами научно-технической информации и пропаганды Украинской ССР.. – К., 1977. – 29с.
290889
  Выжутович В.В. Временщики и современники / В.В. Выжутович. – Москва, 1988. – 285с.
290890
  Яковлев О.Я. Времернный жилец / О.Я. Яковлев. – М., 1985. – 47с.
290891
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детгиз, 1960. – 191 с.
290892
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1972. – 176 с.
290893
  Карим М. Время -- конь крылатый : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1978. – 439 с.
290894
  Карим М. Время -- конь крылатый. : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1972. – 328 с.
290895
  Шаталов С.Е. Время -- метод -- характер / С.Е. Шаталов. – М., 1976. – 159с.
290896
  Прудковский П.Н. Время -- молодым / П.Н. Прудковский. – Воронеж, 1980. – 168с.
290897
  Кирсанов С. Время -- наше! / С. Кирсанов. – М., 1950. – 148с.
290898
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 238с.
290899
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – 2-е изд. доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 238с.
290900
  Баранов В.И. Время - мысль - образ / В.И. Баранов. – Горький, 1973. – 271с.
290901
  Перец И.-Л. Время / И.-Л. Перец. – 291 с.
290902
  Хубиев О.А. Время : стихи / О.А. Хубиев. – Черкесск, 1957. – 32 с.
290903
  Слуцкий Б.А. Время / Б.А. Слуцкий. – М., 1959. – 126с.
290904
   Время : проза, поэзия, литературная критика. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 112 с.
290905
  Дудин М.А. Время / М.А. Дудин. – Москва, 1969. – 255с.
290906
  Мухрат А. Время / А. Мухрат. – Москва, 1969. – 32 с.
290907
  Антокольский П.Г. Время / П.Г. Антокольский. – Москва, 1973. – 207с.
290908
  Сазонов М.Л. Время / М.Л. Сазонов. – Л., 1974. – 92с.
290909
  Дудин М.А. Время : Стихотворения 1964-1967 / М.А. Дудин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 253с.
290910
  Лозовой Б.А. Время / Б.А. Лозовой. – М., 1975. – 96с.
290911
  Трифонов Ю.А. Время / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1975. – 123с.
290912
  Тобольский И.Г. Время / И.Г. Тобольский. – Москва, 1978. – 64с.
290913
  Заславский Р.З. Время / Р.З. Заславский. – К., 1978. – 87с.
290914
  Веян А. Время : стихи / А. Веян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
290915
  Прокушев Ю.Л. Время / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 636 с.
290916
  Смирнов В.Л. Время / В.Л. Смирнов. – М., 1985. – 158с.
290917
  Тлегенов Б. Время : роман / Б. Тлегенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
290918
  Бикбаев Р.Т. Время / Р.Т. Бикбаев. – М., 1986. – 238с.
290919
  Кодак Н.Ф. Время / Н.Ф. Кодак. – К, 1987. – 195с.
290920
  Хомич Н. Время : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 24-132. – ISSN 0131-8136
290921
  Белик Д.В. Время = Time : физиологические, психологические, мистические и физические аспекты / Д.В. Белик. – Новосибирск : Сибпринт, 2017. – 199, [1] c. – Тит. арк. парал. англ. і рос. – Библиогр.: c. 192-199. – ISBN 978-5-94301-667-7
290922
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 54с.
290923
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 64с.
290924
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1978. – 191с.
290925
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1979. – 189с.
290926
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона". О жизни и творчестве М.А. Шолохова / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
290927
  Понизовский В.М. Время "Ч" / В.М. Понизовский. – М., 1968. – 174с.
290928
  Травьесо Х. Время "Ч" / Х. Травьесо. – М, 1988. – 159с.
290929
   Время "Ч": Публицист. очерки (о сегодняшнем дне Сов. Армии). – Нижний Новгород, 1991. – 191с.
290930
  Козлов И.Д. Время "Ч": Рассказы. / И.Д. Козлов. – М., 1987. – 268с.
290931
  Кутырев В.А. Время Mortido // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – C. 18-29. – ISSN 0042-8744
290932
  Шелестов Д.К. Время Алексея Рыкова / Д.К. Шелестов. – М., 1990. – 349с.
290933
  Возовиков В.С. Время алых снегов / В.С. Возовиков. – Москва, 1976. – 224с.
290934
   Время алых снегов.. – М., 1973. – 96с.
290935
  Мердок А. Время ангелов. Единорог: Романы. / А. Мердок. – С.-Пб., 1995. – 552с.
290936
  Муратханов В. Время безветрия : проза: повесть // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 9-24. – ISSN 0130-7673
290937
  Больных А.Г. Время белых ночей / А.Г. Больных. – Свердловск, 1990. – 157с.
290938
  Тихоплав В.Ю. Время Бога : голос из далека / Виталий и Татьяна Тихоплав. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 256 с. – ISBN 5-17-035836-9
290939
   Время больших дел.. – М., 1986. – 415с.
290940
  Полянкер Г.И. Время больших надежд : роман, рассказы о писателях / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
290941
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Одесса : Кн. изд-во, 1961. – 212 с.
290942
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий : Повесть, рассказы / К.Г. Паустовский. – Одесса : Маяк, 1977. – 376 с. – (Морская библиотека ; Кн. 12)
290943
  Тепер Е.М. Время больших перемен / Е.М. Тепер. – Москва, 1975. – 31с.
290944
   Время больших перемен.. – М., 1973. – 159с.
290945
  Михайлов Эдуард Время больших рыб : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 106-109 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
290946
  Самохин Н.Я. Время больших снегопадов. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1977. – 296с.
290947
  Поволяев В.Д. Время большой воды / В.Д. Поволяев. – М., 1982. – 319с.
290948
   Время борьбы. – М., 1987. – 45с.
290949
  Тычинин В.В. Время бросать камни / В.В. Тычинин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
290950
  Стариков В.А. Время бросать камни. / В.А. Стариков. – М, 1977. – 272с.
290951
  Иванов А.М. Время было военное: Повести / А.М. Иванов. – Волгоград, 1988. – 270с.
290952
  Волошин А.Н. Время быть / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1976. – 349с.
290953
  Сотник Л.А. Время быть красивой / Л.А. Сотник. – Донецк, 1966. – 32с.
290954
  Литвинцева Л.В. Время в естественном языке и в системах искусственного интеллекта / Л.В. Литвинцева, В.Н. Дембовская. – М., 1986. – 21с.
290955
  Клупт М.А. Время в жизни человека / М.А. Клупт. – М., 1985. – 78с.
290956
  Молчанов Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике / Ю.Б. Молчанов. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
290957
  Шкерин М.Р. Время в лицах. Ефим Пермитин и его романы / М.Р. Шкерин. – М, 1981. – 237 с.
290958
  Мухрат А. Время в моей судьбе : роман-исповедь / А. Мухрат. – Москва, 1967. – 303 с.
290959
  Моисеева Н.И. Время в нас и время вне нас / Н.И. Моисеева. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 154 с.
290960
   Время в начале жизни.. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 191с.
290961
   Время в неживой и живой природе.. – Одесса, 1987. – 68с.
290962
  Паньшина И.Н. Время в образах и красках: Для детей. / И.Н. Паньшина. – Минск, 1980. – 95с.
290963
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – М.-Л., 1963. – 218с.
290964
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 416с.
290965
  Цуканов Б.И. Время в психике человека / Б.И. Цуканов ; Науковий центр психології часу Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Одесса : АстроПринт, 2000. – 220 с. – ISBN 966-549-318-3
290966
  Рыбаков В.А. Время в развитии права (философско-юридический аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 81-85. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
290967
  Чук Л. Время в романах Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
290968
  Базалук О.А. Время в свете космологической концепции : Монография / О.А. Базалук; Мин-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 127с. – ISBN 966-525-406-5


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
290969
  Гайдис В. Время в социологических исследованиях / В. Гайдис. – Вильнюс, 1986. – 137с.
290970
  Ярская В.Н. Время в эволюции культуры / В.Н. Ярская. – Саратов, 1989. – 152с.
290971
  Матвеюк-Грановська Время В... Час В... / Ольга Матвеюк-Грановська, Олена Степова, Дзвінка Торохтушко. – Біла Церква : [б. в.], 2015. – 152 с. : іл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-2449-77-8
290972
  Васильев С.А. Время ведет разговор / С.А. Васильев. – Москва, 1973. – 112с.
290973
  Наумов Г.Б. Время Вернадского // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-59. – ISSN 0868-488Х
290974
   Время весеннего равноденствия.. – М., 1978. – 80с.
290975
  Браткова Т.В. Время взросления. / Т.В. Браткова. – М., 1990. – 62с.
290976
   Время взрослеть.. – Симферополь, 1986. – 142с.
290977
  Рядченко И.И. Время винограда / И.И. Рядченко. – К., 1981. – 214с.
290978
  Бабаева Дина Время винограда. Молодость в вине / Бабаева Дина, Дроздов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 52-60 : фото
290979
  Инжеватов И.К. Время водило его пером / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1971. – 148 с.
290980
   Время воды / [Азманов В.И. и др. ; глава ред. совета Яковлева В.А.]. – Киев : Логос, 2012. – 286, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-966-171-595-9
290981
  Никитин Ю.М. Время возвращений / Ю.М. Никитин. – Сартов, 1980. – 208с.
290982
  Богданов В.В. Время восхода / В.В. Богданов. – Грозный, 1977. – 95с.
290983
  Лобанов М.П. Время врывается в книги. / М.П. Лобанов. – Москва, 1963. – 180с.
290984
  Абрагам А. Время вспять, или Физик, физик, где ты был. : пер. с фр.; под. ред. А.С. Боровика-Романова / А. Абрагам ; под. ред. А.С. Боровика-Романова. – Москва : Наука, 1991. – 391 с., [9] л. ил. : ил.
290985
   Время встреч.. – Симферополь, 1982. – 302с.
290986
  Башкирова Г.Б. Время выбора / Г.Б. Башкирова. – Москва, 1977. – 96с.
290987
  Мяло К.Г. Время выбора: Молодежь и общество в поисках альтернативы. / К.Г. Мяло. – М., 1991. – 251с.
290988
  Маляров В.К. Время выбора: Повести и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1988. – 282с.
290989
   Время выбрало нас. – М., 1987. – 284с.
290990
  Лященко Н.Г. Время выбрало нас / Н.Г. Лященко. – М., 1990. – 527 с.
290991
   Время выбрало нас // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 112-154. – ISSN 0131-8136


  Фрагменты готовящейся книги бесед с Виктором Степановичем Черномырдиным Евгения Белоглазова
290992
   Время выбрало нас: Песни, рожденные в Афганистане.. – М., 1988. – 192с.
290993
  Черкасов П. Время выживания // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 103-120 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0131-2227
290994
  Киселев В.Г. Время газетной строкой / В.Г. Киселев. – Л., 1970. – 48с.
290995
  Шамхалов О. Время говорить / О. Шамхалов. – Москва, 1982. – 111с.
290996
  Пальчикова А. Время говорить глупости : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С.128-161.
290997
  Тарасевич И.П. Время года / И.П. Тарасевич. – Москва, 1985. – 223с.
290998
  Шубина В. Время года: сад : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 8-36. – ISSN 0131-2332
290999
   Время города и условия его использования. Сборник научных трудов.. – Новосибирск, 1976. – 112с.
291000
  Левандовский А.А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции / А.А. Левандовский. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 304с. – (Исторические портреты)
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,