Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
276001
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
276002
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
276003
  Калько М.І. "Внутрішній час" дієслівної дії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 49-53. – (Серія "Філологічні науки")
276004
  Барабаш К. "Внутрішня еміграція рятує більше, ніж зовнішня" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 22-23


  Відома російська журналістка - про своє українське коріння, нон-конформістське ставлення до прибічників "Кримнаш" і про те, що її тішить у житті.
276005
  Пилипушко Б.А. "Внутрішня еміграція" митця в умовах тоталітарної дійсності (на прикладі досвіду Олександра Аксініна) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пилипушко Богдан Аркадійович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
276006
  Гундорова Т. "Внутрішня колонізація" - повторна колонізація // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-26


  Дослідники російської літератури А. Еткінд і Марк Ліповецький розходяться в розумінні того, що спричинило травму в російській пострадянській культурі, - окремий досвід тоталітаризму чи увесь модернізаційний досвід Росії, позначений "внутрішньою ...
276007
  Давиденко Г.В. "Внутрішня колонізація" та проблеми легітимації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 140-142
276008
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 34-40. – ISSN 0280-6336
276009
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 130-136. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується проблема з порубіжжя релігійної філософії, аналітичної психології та історії літератури. Спеціальну увагу присвячено концепції внутрішньої людини Григорія Сковороди у контексті теорії індивідуації Карла Ґустава Юнґа.
276010
  Моця О.П. "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 0235-3490
276011
  Купряшина Н.А. "Во имя отца и матери и тех, кому надо" (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
276012
  Яременко В.І. "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 30-49. – ISSN 0130-5247
276013
  Журавлев Н.А. "Во льдах океана" / Н.А. Журавлев. – М., 1953. – 32с.
276014
  Файзулин Я. "Во мне глубоко укоренилось сознание того, что все идущее с севера, из России, является душителем украинской нации". Співпраця з ГПУ не врятувала Йосипа Пшонника від розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За чекістськими даними, Йосип Пшонник належав до дванадцятки найнебезпечніших повстанських ватажків, які продовжували боротьбу з радянською владою на початку 1920-х років. Після поразки Другого Зимового походу, та й загалом українських ...
276015
  Січкар О. "Вовкулака" В.Дрозда В загальнолітературному контексті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 270-272. – ISBN 966-8110-14-5
276016
  Дарницький Володимир "Вогні" великого Тесли // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 32
276017
  Положенцева А.В. "Вогонь - друг чи ворог?".(Урок з курсу "Основи здоров"я" для учнів 2 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 20-23 : фото
276018
  Гірник Павло "Вогонь до мене руки простяга..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 16-22. – ISSN 0208-0710
276019
  Зуркер Ентоні "Вогонь і лють": десять одкровень із нової книги про Трампа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 14
276020
  Боровський О. "Вогонь" прокинувся. У Гватемалі щонайменше 25 людей загинули унаслідок виверження вулкана // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)
276021
  Радавська О.М. "Вогонь" як архетип творчого процесу в поезії модерністів початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті показано, що в поезії французького, українського та російського модернізму трапляються численні приклади "Поетики Вогню", які можна пов"язати з посиленням експресивності зображальних засобів
276022
  Горбушин С. "Водевили" Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
276023
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
1. – 1981. – 295 с., 32 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
276024
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
2 : Доля Марули / Д. Коромілас. Дядько Лінардос, або Кінець Марули. Ліра дядька Ніколаса / Д. Коккос. – 1981. – 277 с., 12 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
276025
  Михальчишина Л.Г. Внутрішній аудит в ценральних органах виконавчої влади: становлення, досягнення, проблеми / Л.Г. Михальчишина, О.С. Чухась // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 84-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
276026
  Крівцова Т.О. Внутрішній аудит державних фінансів: перспективні напрями розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 38-49. – ISSN 2413-9610
276027
  Сподарик В. Внутрішній аудит: проблеми, методика та організація / В. Сподарик, Г. Дейч, А. Журавкова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 503-505. – ISSN 1993-0259
276028
  Чакалова К.О. Внутрішній і зовнішній ринки праці: ососбливості та взаємодія // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 282-292. – ISSN 2410-4752
276029
  Череп А.В. Внутрішній контроль діяльності підприємства: генезис та дефініція / А.В. Череп, Х.К. Юдіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
276030
  Великий Ю.В. Внутрішній контроль і аудит в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 5-7. – ISSN 2306-6814
276031
  Копчикова І.. Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (100), ювілейний. – С. 130-142. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
276032
  Чумакова І.Ю. Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 449-457. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
276033
  Кузуб М.В. Внутрішній контроль якості аудиторських послуг // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-617-571-130-9
276034
  Калюга Є. Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 357-359. – ISSN 1993-0259
276035
  Мішо Анрі Внутрішній простір / Мішо Анрі. – Київ : Юніверс, 2001. – 336с. – ISBN 966-7305-42-2
276036
  Синкова О. Внутрішній ризик у господарській діяльності. Правове регулювання і облік // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.28-30
276037
  Лахно С. Внутрішній ринок: захищати не можна відкрити // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 24-25
276038
  Перехейда В. Внутрішній туризм в Україні як інструмент консолідації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про потенціал внутрішнього туризму в Україні як інструменту консолідації суспільства. Розглянуто механізми здобуття індивідуальної та колективної ідентичності внутрішніми туристами. Визначено завдання туристичного бізнесу із конструювання ...
276039
  Роганов Євген Внутрішня авіація: на шальках терезів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
276040
  Маршалок Т. Внутрішня боргова політика держави: форми, принципи та цілі реалізації / Т. Маршалок, С. Олексійчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
276041
  Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теоретико-методологічний аспект // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-15. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
276042
  Квасниця І. Внутрішня будова самородної міді із вендських вулканітів Волині / І. Квасниця, Я. Косовський, В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Вперше вивчено внутрішню будову виділень самородної міді Волині - із вулканітів ратнівської, бабинської та забо-лоттівської світ волинської серії венду. Встановлено прості та полісинтетичні двійники по (111) для різних морфологіч-них виділень, а також ...
276043
  Бубнова О. Внутрішня будова та хімічний склад головних породоутворювальних мінералів Мухарівського гранітного масиву північно-західної частини Українського щита / О. Бубнова, О. Андреєв, Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни хімічного складу мегакристалів польових шпатів та біотиту мухарівського граніту (північно-західної частини Українського щита). Встановлена багатоетапність процесу постмагматичного перетворення породотворних мінералів, що відбувався ...
276044
  Клочек Г. Внутрішня гармонізація художнього твору як чинник його цілісності та художньої довершеності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 3-11. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується внутрішня гармонізація в художньому творі таких компонентів поетики як ритмомелодика, мова, композиція. Висновки будуються на врахуванні попереднього наукового досвіду (Ейхенбаум Б., Жирмунський В., Ліхачов Д., Тимофєєв Л., ...
276045
  Бобрик В.І. Внутрішня диференціація цивільного та господарського процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-31
276046
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / / Риндер Іван Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
276047
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Риндер Іван Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 л. – Додатки: л. 181-194. – Бібліогр.: л. 165-180
276048
  Мещеряков А.А. Внутрішня економіка комерційного банку: теоретичні аспекти та напрямки практичного впровадження : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-106 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
276049
  Прокопенко Ж. Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
276050
  Величко О.П. Внутрішня і зовнішня логістика та її особливості в агробізнесі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 41-47. – ISSN 1683-1942
276051
  Простак Ю. Внутрішня і зовнішня політика царизму 1775-1796 рр // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 101-107
276052
  Люднова Г. Внутрішня і зовнішня свобода особистості у творчості Володимира Сосюри // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 211-220. – ISBN 978-966-306-020-4
276053
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04. / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 178л. – Бібліогр.: л. 145-157; Дод.: л. 158-178
276054
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
276055
  Волочай С. Внутрішня корупція судів як угода з власним інтелектом і здоровим глуздом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 40-42
276056
   Внутрішня медицина : порадник лікарю заг. практики : навч. посібник для студентів, лікарів-інтернів, слухачів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та закл. післядиплом. освіти / [А.С. Свінціцький та ін.] ; за ред. проф. А.С. Свінціцького. – Київ : Медицина, 2014. – 1271, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 1266-1271. – ISBN 978-617-505-332-4
276057
  Кондратюк В.Є. Внутрішня медицина: ревматологія : змістовий модуль 2 "Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м"язової системи та сполуч. тканини" : навч. посібник для студентів ВНЗ закл. МОЗ України / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. – Київ : Медицина, 2017. – 271, [1] с. : табл. – На обкл. також: www.medpublish.com.ua;. – Бібліогр.: с. 120, 264-271. – ISBN 978-617-505-520-5
276058
  Юрейко О. Внутрішня організаційна структура Головної Руської Ради у Львові // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 211-218. – ISSN 2078-6077
276059
  Жаровська І. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 1561-4999
276060
  Клопот С. Внутрішня політика гетьмана І. Мазепи у концепції С. Соловйова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 75-81.
276061
  Купрій Т. Внутрішня політика К. Аденауера у ФРН (1949-1950 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 44-46
276062
  Савіна Н.Б. Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні Другої світової війни / Н.Б. Савіна, І.Л. Сазонець // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 184-185. – ISBN 978-966-416-521-8
276063
  Буцик А.К. Внутрішня політика російського уряду і масовий революційно-визвольний рух в країні (1815-1825 рр.) / А.К. Буцик. – К., 1972. – 34с.
276064
  Панчук А.М. Внутрішня політика та соціальні проблеми ЗУНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 54)


  Аналізуються праці радянських, пострадянських, вітчизняних та зарубіжних українських і польських авторів, в яких досліджуються проблеми внутрішньої політики ЗУНР.
276065
  Бобочко В.М. Внутрішня псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні типу Орра-Зомерфельда / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі побудована рівномірна асимптотика розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку внутрішньої псевдодиференціальної точки звороту.
276066
  Яручик В. Внутрішня роздвоєність ліричного героя у творчому доробку Остапа Лапського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 48-53. – ISSN 2306-028X
276067
  Чернобровкіна В.А. Внутрішня свобода особистості: досвід психологічного дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52. – ISSN 1996-5931
276068
  Красильникова Г.В. Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 66-75. – ISSN 2308-4081
276069
  Фабіан М.П. Внутрішня системно-структурна організація етикетних полів української, англійської та угорської мов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 237-250
276070
  Веремчук Е.О. Внутрішня структура англомовного макроконцепту space у світлі лінгвокогнітивних досліджень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 14-19
276071
  Гриценко А. Внутрішня структура довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
276072
  Кудлай О. Внутрішня структура та завдання Народного міністерства міжнародних справ УНР // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 73-83. – ISBN 978-966-355-019-0
276073
  Голубовський І. Внутрішня та зовнішня політика Болгарії у 1943 - 1944 роках // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 222-226. – ISBN 978-966-171-793-9
276074
  Москалюк М. Внутрішня торгівля в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-73. – ISSN 0869-3595
276075
  Токарчук О.В. Внутрішня торгівля у регіонах України: сучасні тенденції та особливості розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-248. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
276076
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ (1921-1929) : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
276077
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ. 1921-29 рр. : Дис... канд.економ.наук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
276078
   Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / [Копич І.М. та ін.] ; за ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 564, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 545-564. – ISBN 978-966-418-271-0
276079
  Черниш І.А. Внутрішня торгівля як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 246-250. – ISSN 1563-3349
276080
  Болілий В. Внутрішня точка звороту для диференціального рівняння типу Орра - Зоммерфельда / В. Болілий, І. Зеленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Для системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь із малим параметром при старшій похідній і точкою звороту, одержано умови для побудови рівномірної асимптотики розвязку. Асимптотику побудовано методом істотно-особливих функцій, який дозволяє в ...
276081
  Аскерова І.А. Внутрішня форма деяких назв страху в польській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 19-29. – ISBN 966-638-142-7
276082
  Ляшов Н. Внутрішня форма історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 207-218. – Бібліогр.: Літ.: с.217-218; 18 п. – ISBN 966-7773-70-1
276083
  Маркова О.І. Внутрішня форма концепту "патріотизм" на базі етимологічного аналізу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 55-60. – ISSN 2077-804X
276084
  Буграк У. Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті : (на матеріалі твору В. Винниченка "Уміркований та "щирий") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 307-312. – ISBN 966-594-246-8
276085
  Стефурак Р. Внутрішня форма слова-образу "світ" у художньому тексті Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 112-115. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
276086
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в англійській та українській мовах : монографія / В.М. Манакін, К.О. Токарев ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 149, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127-148. – ISBN 978-966-599-421-3
276087
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в аспектах зіставного мовознавства // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0027-2833
276088
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і дискурс : монографія / Марія Голянич. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-640-221-2
276089
  Дорофеєва М.С. Внутрішня форма слова і прагматика дискурсу (на матеріалі текстів ЗМІ економічного дискурсу Німеччини) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 153-160


  Статтю присвячено проблемам лексичної номінації концепту ГРОШІ у межах економічного дискурсу ФРН. Висвітлені питання структури концептосфери ГРОШІ, досліджено зв"язок між внутрішньою формою і значенням лексичних одиниць на позначення концепту ГРОШІ, ...
276090
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і художній текст / М.І. Голянич. – Коломия, 1997. – 177с.
276091
  Гаєвська О.В. Внутрішня форма слова та японський поетичний текст (на матеріалі збірки Сакамото Хісасі "Сетонайкай")


  Висвітлюються особливості семантичної інтерпретації слів у текстовому масиві на прикладі поетичних творів японського поета періоду повоєнної Японії Сакомото Хісасі. Поезії автора перекладені українською мовою вперше.
276092
  Сніховська І.Е. Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 86-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
276093
  Шевченко О.М. Внутрішня форма слова як допоміжний елемент у вивченні офіційно-ділової китайської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 222-226. – ISSN 1608-0599
276094
  Романенко О.В. Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 65-70. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
276095
  Ма Яньфей Внутрішня форма та конотація лексикалізованих словосполучень (на матеріалі сучасних українських газетних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 396-401


  У статті розглянуто шляхи утворення конотації у лексикалізованих словосполученнях, зафіксованих у сучасних українських газетних текстів. В статье рассмотрены пути образования коннотации в лексикализированных словосочетаниях, извлечённых из современных ...
276096
  Яковенко О.І. Внутрішня форма та лексичне значення терміна // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 338-348. – ISBN 966-638-142-7
276097
  Олійник А.Д. Внутрішня форма терміна та дискурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 64-68. – (Серія "Філологічні науки")
276098
  Якименко М. Внутрішня форма японської міфологічно-релігійної термінології у мовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 256-259. – ISBN 966-581-550-4
276099
  Товтин Я.І. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність Максиміліана I Габсбурга (1486-1519) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
276100
  Малиш В.М. Внутрішньо-жанрові модифікації історичного роману Франції (70-90 рр. XX ст.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 614-619
276101
  Чухно А.А. Внутрішньо-заводський госпрозрахунок / А.А. Чухно. – К, 1972. – 104с.
276102
  Моштак О.В. Внутрішньо-омотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77
276103
  Пірожкова Ю.А. Внутрішньо-та зовнішньополітичні мотиви модифікації політики США щодо СРСР у другій половині 50х - на початку 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-137. – ISBN 966-614-021-7
276104
  Медведько О. Внутрішньо-управлінська компетенція Генерального прокурора України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 3-10
276105
  Басова І. Внутрішньо переміщені особи в Україні - нова правова категорія у науці права соціального забезпечення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-61-4
276106
  Муромцева Ю.І. Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 124-131. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
276107
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 296-301. – ISSN 2524-017X
276108
  Новак І. Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 55-63. – ISSN 0130-6936
276109
  Шуджаат А. Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд : Біла книга IFES : верес. 2016 р. / Айша Шуджаат, Ханна Робертс, Пітер Ербен. – Київ : Міжнародна фундація виборчих систем, 2016. – 30 с. : іл. – International Foundation for Electoral Systems (IFES) 30 years. - На обкл. авт. не зазнач. - В б-ці є аналог. вид. рос. мовою. – Бібліогр.: с. 24-28 та в підрядк. прим.
276110
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 504-511. – ISSN 0869-2491
276111
   Внутрішньо пластифіковані кополімери N-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами / Н.О. Березіна, Гребенюк-Морозова, І.В. Лисова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-46. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Одержано статистичні кополімери N-вінілкарбазолу з метил-, бутил-, гексил-, октил-, ноніл- та лаурилметакрилатами і досліджені їх температурні переходи термомеханічним методом та за допомогою ДСК метода. Виявлено пластифікуючу дію алкільних замісників ...
276112
  Павленко М.В. Внутрішньобанківський контроль як об"єкт правового регулювання законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-140.
276113
  Тарантуха І.Ю. Внутрішньобанківські методи роботи з проблемою заборгованістю: переваги та недоліки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 259-267. – ISSN 1729-7036
276114
  Соловйова М.В. Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 149-158


  З"ясовано внутрішньобібліотечні процеси комерціалізації. Проаналізовано внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек. Виявлені напрями їх удосконалення.
276115
  Тимченко А.С. Внутрішньовенні імуноглобуліни і захворювання системи крові: показання до призначення, ускладнення при їх використанні, вимоги до якості сучасних внутрішньовенних імуноглобулінів (огляд літератури і власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 334-341. – ISSN 2413-7944
276116
  Панасенко Т. Внутрішньовидова різноманітність культивованої дендрофлори парків Полтавщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що дендрофлора парків Полтавщини нараховує 650 видів, форм і гібридів. Виявлено 127 декоративних форм, які належать до 63 видів. Вивчено декоративні ознаки рослин: форму крони, розміри і колір листків, плодів, особливості цвітіння та ...
276117
  Кузьмич І.І. Внутрішньовідомча нормотворчість // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 336
276118
  Адамик О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-49.
276119
  Цехмістрова Г.С. Внутрішньовузівський контроль-складова управління закладом освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.46-53.
276120
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб"єктів : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Іванюта, З.М. Левченко; МОНУ; Полтавська державна аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-244-0
276121
  Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.45-53
276122
  Шевчук О.А. Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 466-474
276123
  Коцурпатий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцурпатий, У. Гуцаленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 433-436. – ISSN 1993-0259
276124
  Олійник В.М. Внутрішньогосподарський розрахунок і ефективність колгоспного виробництва / В.М. Олійник, А.М. Стельмащук. – К., 1986. – 80с.
276125
  Пилипенко І.І. Внутрішньогосподарський розрахунок і колективний підряд у сільськогосподарських підприєимств / І.І. Пилипенко. – К., 1988. – 92 с.
276126
  Баренгольц Я.М. Внутрішньогосподарський розрахунок у колгоспах і радгоспах / Я.М. Баренгольц. – К, 1972. – 150с.
276127
  Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 178-182


  У статті досліджуються питання сутності та значення внутрішньогосподарських відносин за участю приватних вищих навчальних закладів, обгрунтовується авторський підхід до характеристики їх особливостей, пропонуються зміни до чинного законодавства України.
276128
  Соловйов О. Внутрішньодержавне застосування норм міжнародних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 312-316
276129
  Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 19-24


  Розглядається питання про співвідношення джерел міжнародного і внутрішньодержавного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин The issue of correlation of international and domestic law sources in regulating relations within State is considered.
276130
   Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 36-40
276131
  Чмелик Г.В. Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи - потреба часу. Правові аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 309-316. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
276132
  Недбайло К.М. Внутрішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 187-191. – ISBN 966-581-727-2
276133
  Сазонова Ю. Внутрішньожанрові типи інтерв"ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 194-204


  Проаналізовано жанр інтерв"ю на шпальтах журналу "Шахтёр", окреслено історію розвитку і місце цього жанру в спортивній пресі, досліджено типии інтерв"ю на шпальтах клубного видання, що репрезентують усі три жанрові парадигми, а також схарактеризовано ...
276134
  Бардієр Ф.Ф. Внутрішньозаводський господарський розрахунок на промислових підприємствах / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1972. – 36с.
276135
  Садрицька С.В. Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 184-187. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
276136
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі : (на прикладі числових форм іменника): дис. ... канд філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 208л. – Бібліогр.: л. 177 - 201
276137
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
276138
  Гольдштейн Б.І. Внутрішньоклітина регуляція дії і хімічна природа активної групи катепсину. / Б.І. Гольдштейн. – К., 1941. – 41с.
276139
  Костюк П.Г. Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції = Intracellular calcium signalling: structures and functions / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук"янець ; НАНУ, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – ISBN 978-966-00-0898-8
276140
  Лук"янець О.О. Внутрішньоклітинні механізми регуляції активності кальцієвих каналів вторинними посередниками. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.02 / Лук"янець О.О.; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 27л.
276141
  Глазков В. Внутрішньоколгоспне землевпорядження / В. Глазков, Р. Голомб. – Київ; Харків, 1940. – 88 с.
276142
  Мусійчук В.А. Внутрішньоконцептуальна сегментація в"єтнамських паремій // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 1608-0599
276143
   Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку / О.С. Яблонь, І.І. Ремінна, О.А. Моравська, К.Т. Берцун, Т.В. Чекотун // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 17-22. – ISSN 2226-1230
276144
   Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину / О. Шабликіна, В. Іщенко, С. Чумаченко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньомолекулярну циклізацію 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину під дією сильних мінеральних кислот; досліджено поведінку одержаних конденсованих систем в лужному середовищі. Исследована внутримолекулярная ...
276145
  Колендо О.Ю. Внутрішньомолекулярне перенесення енергії у L-фталімідогістидині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Хімія ; Вип. 38)


  З методом РМЗ/СІ проведено квантово-хімічні розрахунки перших збуджених синглетних і триплетних рівнів енергії для фталімідогістидину та показано можливість ефекту внутрішньомолекулярного перенесення триплетної енергії в цій сполуці. Синтезовано ...
276146
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки в усіх можливих конформерах 2"-дезоксиуридину: неемпіричний квонтово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 34-41.
276147
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки у всіх можливих конформерах 2"-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
276148
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозону: результати квантово-механічного аналізу топології електонної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
276149
  Ніколаєнко Т.Ю. Внутрішньомолекулярні нековалентні зв"язки у молекулі 2-дезоксицитидилової кислоти / Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 241-243
276150
  Моштак О.В. Внутрішньомотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77


  У статті проаналізовано взаємозалежність успішності навчального процесу та внутрішньомотиваційних принципів навчання іноземній мові за професійним спрямуванням. Розкривається питання розвитку мотивації навчання студентів іноземній мові за професійним ...
276151
  Мороз В.І. Внутрішньоорганізаційна конкуренція як складова трудових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 70-76
276152
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-126. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Виявлено психологічну дезадаптацію, внутрішньо особистісні конфлікти в різних життєвих сферах, інтенсивність і зміст емоційних переживань різних ітрапсихічних конфліктів. Запропоновано метод психотерапії гіпертензії відповідно до виявлених ...
276153
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію : Автореф. дис. ... канд.з психолог. наук : 19.00.04 / Волошко Наталія Іванівна. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
276154
  Ануфрієва Н.М. Внутрішньоособистісні протиріччя та конфлікти: сутність і особливості прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено природу та особливості прояву внутрішніх конфліктів особистості в умовах сьогодення, проаналізовано поняття мобінгу як чинника виникнення внутрішньоособистісного конфлікту працюючого в сучасній організації. The article uncovers the nature ...
276155
  Тупиця О.Л. Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 81-88. – ISSN 2077-1800
276156
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр. : л. 187-207
276157
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
276158
  Тиркус Ю.С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
276159
  Костюк Т.О. Внутрішньополітична криза в Україні - наслідок синдрому "перманентної революції"? // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 118-125
276160
  Корсак Р.В. Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Історія ; Вип. 29)
276161
  Жалоба І.В. Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 222-226. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  За матеріалами газет "Bukowina, Czernowitzer Zeitung".
276162
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньонімецькі фактори процесу німецького об"єднання. Установлено, що крах НДР відбувався швидко завдяки неспроможності СРСР силою підтримувати її владу, привабливості для населення альтернативної моделі розвитку, реалізованої у ФРН, ...
276163
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-30. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси внутрішньополітичної боротьби в НДР у контексті її входження до складу ФРН. The processes of internal political struggle in GDR in a context of its occurrence in structure of Germany are investigated.
276164
  Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 294-308
276165
  Бєлоусова Н.Б. Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 34-38.
276166
  Тарасенко В.А. Внутрішньополітичні орієнтації сучасних студентів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 360-365
276167
  Седляр Ю.О. Внутрішньополітичні перетворення в Ірані у контексті політики міжнародної ізоляції держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 499-509
276168
   Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2004. – 198с. – ISBN 966-7307-14-X
276169
  Пашняк Т. Внутрішньопсихологічні конфлікти у "Недосяжному раї" Дж. Г. Байрона // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 139-146


  У статті робиться спроба пов’язати дихотомію бажань байронівського героя з «недосяжним раєм» самого Байрона та розглянути низку поем автора як зразок байронівської презентації «поведінки». В статье делается попытка связать дихотомию желаний ...
276170
  Пугач С.О. Внутрішньорегіональна міграція населення Волинської області на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 56-62. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
276171
  Кононенко О.Ю. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Київського регіону / О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-26. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Оцінено основні природні та техногенні ризики в Київському регіоні та згруповано його райони за рівнем природно-техногенної безпеки. There are estimated the main natural and technological hazards in Kiev region and grouped its region by natural and ...
276172
  Мельничук А. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Східного вибухо-, пожежо-, хімічно-, геологонебезпечного з високою загрозою виникнення НС метеорологічного характеру району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні аспекти внутрішньорайонних відмінностей природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення Східного району. Оцінено основні природні та техногенні ризики у його межах. Здійснено аналіз надзвичайних ситуацій природного ...
276173
  Лубкович І. Внутрішньоредакційне спілкування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 250-257. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
276174
  Василенко Є.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Кримського півострова залежно від періоду водності / Є.В. Василенко, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 94-102.
276175
  Гребінь В.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Українських Карпат залежно від періоду водності / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 164-169.
276176
  Корж М.О. Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 331-338
276177
  Івашина С. Внутрішньотематичні опозиції фразем сучасної української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 16-20. – ISSN 0320-3077
276178
   Внутрішньоуніверситетська нормативна база як важлива складова система управління якістю / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 20-28. – ISBN 978-966-657-496-4
276179
  Краєвський Ф. Внутрішньоуправлінська функція - механізм здійснення конституційних повноважень органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-61.
276180
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 316-20. – ISSN 1728-6220
276181
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
276182
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 л. + Додаток: л. 198-294. – Бібліогр.: л. 295-328
276183
  Олтаржевський Д.О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 5-9


  Висвітлюються ключові аспекти та принципи корпоративних медіа в системі корпоративних комунікацій.Вивчаються призначення та специфічні методи використання цього інформаційного ресурсу для досягнення бізнес-цілей компаній. The article highlights key ...
276184
  Балюк Т. Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 34-35. – бібліогр. в кінці ст.


  Однією з визначальних відмінностей ТНК від національних компаній є їх здатність здійснювати транскордонний рух фінансових ресурсів між своїми підрозділами за допомогою широкого спектру внутрішньофірмових фінансових інструментів.
276185
  Кириленко В. Внутрішьобанківський контроль за депозитними операціями банків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64
276186
  Верейская Е.Н. Внучка коммунара / Е.Н. Верейская. – Ленинград, 1966. – 127с.
276187
  Кравков С.В. Внушение / С.В. Кравков. – М., 1924. – 47с.
276188
  Линецкий М.Л. Внушение и мы / М.Л. Линецкий. – М., 1983. – 96с.
276189
  Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии. / Л.Л. Васильев. – Москва, 1962. – 160с.
276190
  Линецкий М.Л. Внушение. Знание. Вера / М.Л. Линецкий. – Киев : Политиздат, 1988. – 158с.
276191
  Торопыгин В.В. Во-вторых, о себе / В.В. Торопыгин. – Л, 1973. – 238с.
276192
  Кравченко И. Во благо умов и сердец. О российско-германском молодежном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-65. – ISSN 0130-9625
276193
  Фролов Л.А. Во бору брусника... / Л.А. Фролов. – М, 1977. – 318с.
276194
   Во весь голос. – Москва, 1973. – 479 с.
276195
  Маяковский В. Во весь голос. Стихи / В. Маяковский. – Птгр. – 39с.
276196
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1939. – 12с.
276197
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 63с.
276198
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1973. – 495 с.
276199
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1980. – 447 с.
276200
  Коулмен Д. Во власти денег / Д. Коулмен. – М, 1989. – 416с.
276201
   Во власти Желтого Дьявола. – М., 1985. – 479с.
276202
  Лу Э. Во власти женщины / Э. Лу; Пер. с норвеж. О.Вронской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 256с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00272-1


  Черезвычайно смешная и искусная книга. Настоящее событие. Первый роман автора бестеллеров "Наивно. Супер" и "Лучшая страна в мире"
276203
  Дурсун Т. Во власти моря / Т. Дурсун. – М., 1973. – 235с.
276204
  Козловский Станислав Во власти толпы : человековедение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 176-183 : Фото
276205
   Во Внуково чертеров станет больше : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30 : Фото
276206
  Ураков И.Г. Во вред себе и обществу / И.Г. Ураков, куликов. – М., 1975. – 96с.
276207
  Матье М.Э. Во времена Нефертити / М.Э. Матье. – Л.-М. : Искусство, 1965. – 180 с.
276208
  Матье М.Э. Во времена Нефертити / М.Э. Матье. – Москва : Искусство, 1965. – 178 с.
276209
  Муравьев В.Б. Во времена Перуна / В.Б. Муравьев. – М., 1980. – 96с.
276210
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 1 : Египет. – 1916. – 324 с., из них 6 с. объявл. ил. : рис.
276211
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 2 : Ассирия. – 1916. – 295 с., из них 7 с. объявл. ил. : рис.
276212
  Котрелл Л. Во времена фараонов / Л. Котрелл. – Москва : Наука, 1982. – 380 с.
276213
  Морэ А. Во времена фараонов : [пер. с фр.] / А. Морэ; А. Море ; [коммент. В.В. Солкина]. – Москва : Алетейа, 1998. – 233, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1996 г. - Напеч. по изд.: Морэ А. Во времена фараонов (Москва, 1913). – Библиогр. в примеч.: с. 226-234 и в подстроч. примеч. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-017-4
276214
  Рышков В.А. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 68 с.
276215
  Вишневская С. Во время паспортизации 1932-1933 годов украинцев на Кубани просто записывали русскими: Шинкар становился Шинкаревым, Хрущ - Хрущевым // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 6-12 сентября (№ 35)


  7 сентября 1792 года 3847 запорожских казаков высадились в Тамани, положив начало заселению этих земель украинцами.
276216
  Ждан О.А. Во время прощания / О.А. Ждан. – Минск, 1975. – 175с.
276217
  Силвер Марк Во все глаза : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28 : Фото
276218
  Дедков А И. Во все концы дорога далека / А И. Дедков, . – Ярославль, 1981. – 199 с.
276219
  Тихонов Николай Семенович Во все стороны света : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 253с.
276220
  Непоменко Ф.И. Во всей своей полынной горечи / Ф.И. Непоменко. – Москва, 1980. – 223 с.
276221
  Горелик Л.Р. Во всем быть честным и правдивым / Л.Р. Горелик. – Л, 1962. – 35с.
276222
  Никандров Н.Н. Во всем дворе первая / Н.Н. Никандров. – Л., 1926. – 90с.
276223
  Лермонтов Ю М. Во всём дойти до совершенства / Ю М. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 398с. – (Библиотека юношества)
276224
  Зернов В. Во всём мире правила игры для государственных и частных вузов одинаковы / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 12-17. – ISSN 1726-6726


  Негосударственное высшее образование переживает не лучшие времена. Общеэкономическая ситуация, демографический кризис, налоговая политика, отсутствие государственной поддержки, инициативы профильных ведомств поставили частные вузы на грань выживания. ...
276225
  Смирнова Ольга Во всем мире электронный доход гостиниц поднялся на 14,6% // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 28-29 : фото
276226
  Шитов А. Во Всемирном банке новая метла. И опять американская // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
276227
  Алексеев М.Н. Во всеоружии аргументов / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 64с.
276228
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
8. – 1957. – 1297-1302с. – Отдельный оттиск
276229
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе. Втоpой делегатский съезд укpаинского ботанического общества. 12 / АН СССР // Ботанический журнал
276230
  Крупин В.Н. Во всю ивановскую : Повести, рассказы / В.Н. Крупин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 542с.
276231
  Михалевич А.В. Во всю силу чудесности / А.В. Михалевич. – Киев, 1980. – 195 с.
276232
  Бадьева Э.А. Во вторник после двенадцати / Э.А. Бадьева. – Свердловск., 1971. – 256с.
276233
  Ваншенкин К.Я. Во второй половине дня / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 71с.
276234
  Тарасенко Наталия Во Вьетнаме расцвет туризма : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-73 : Фото
276235
  Яковенко И.П. Во главе атакующих рот / И.П. Яковенко. – Киев, 1983. – 172 с.
276236
  Скороденко П.П. Во главе боевого союза. / П.П. Скороденко. – М, 1985. – 224с.
276237
  Парамонов В.Н. Во главе борьбы за интенсификацию экономики / В.Н. Парамонов. – К., 1986. – 47с.
276238
  Голиков Г.Н. Во главе Великого Октября / Г.Н. Голиков, Г.З. Мухина. – Москва, 1966. – 151с.
276239
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – Москва, 1978. – 143с.
276240
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 141с.
276241
   Во главе защиты Советской Родины: Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Москва : Политиздат, 1975. – 407с.


  30 лет со дня великой победы.
276242
   Во главе защиты Советской Родины: Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Изд. второе. – Москва : Политиздат, 1984. – 336с.


  В книге показывается многогранная деятельность партии по мобилизации всех материальных и духовных сил нашего народа на разгром фашистских захватчиков.
276243
  Исбах А.А. Во главе колонны : очерки о фр. лит. ; Роллан , Барбюс , Сент-Єкзюпери , Риффо , Маньян / Александр Исбах. – Москва : Художественная литература, 1970. – 240 с. – Библиогр.: ил.
276244
   Во главе культурного строительства. – М.
1. – 1983. – 465с.
276245
   Во главе культурного строительства. – М., 1985. – 736с.
276246
  Карпенко П. Во главе масс / П. Карпенко, А. Новиков. – Хабаровск, 1953. – 40с.
276247
   Во главе масс. – Мурманск, 1957. – 59с.
276248
   Во главе масс. Из опыта работы партийных организаций пищевых предприятий г. Москвы в 1956-1966 гг.. – М., 1967. – 184с.
276249
   Во главе нерушимого братства : Комм. партия - вдохновит. и организ. боевого и трудового содруж. народов СССР в ходе освобожд. Советской Украины от нем.-фашист. захватчиков : Матер. респ. науч. конф. 29.09.1984г. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 335с.
276250
  Шумилов М.И. Во главе обороны Севера России в 1918-20 гг. / М.И. Шумилов. – Петрозаводск, 1967. – 200с.
276251
  Михайловский Н.Г. Во главе особого экипажа / Н.Г. Михайловский. – Москва : Знание, 1976. – 96 с.
276252
   Во главе похода за экономию. – Мю, 1987. – 140с.
276253
  Войтиков С.С. Во главе советского военного ведомства: о коллегии Наркомвоена в первые месяцы советской власти // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 11 (107). – С.32-44. – ISSN 1606-0219
276254
  Ирошников М.П. Во главе Совнаркома / М.П. Ирошников. – Л, 1976. – 216с.
276255
  Хоменко Г.И. Во главе социалистического соревнования. / Г.И. Хоменко. – Горький, 1967. – 72с.
276256
   Во главе строительства нового общества. – М., 1988. – 283с.
276257
   Во главе творческих коллективов. – Киев, 1983. – 163с.
276258
  Брусов В.А. Во главе творческого поиска / Брусов В.А. – Львов, 1980. – 128 с.
276259
   Во главе творчества масс. – М., 1979. – 205с.
276260
   Во главе технического прогресса и творческой активности масс. – Ростов-на-Дону, 1969. – 278с.
276261
  Воробьев М.Л. Во главе технического прогресса. / М.Л. Воробьев, М.И. Жаринов. – Горький, 1966. – 108с.
276262
  Пономаренко Г.Я. Во главе трудового подъема / Пономаренко Г.Я. – Киев, 1971. – 175 с.
276263
  Левушкин А.И. Во глубине России / А.И. Левушкин. – М, 1960. – 128с.
276264
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – Пермь, 1969. – 104с.
276265
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – М, 1973. – 462с.
276266
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – М, 1977. – 320с.
276267
  Паустовский К.Г. Во глубине России : повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 286 с.
276268
  Митина Н.П. Во глубине сибирских руд. / Н.П. Митина. – М., 1966. – 144с.
276269
  Дворниченко Н.Е. Во глубине сибирских руд. / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1968. – 115с.
276270
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1963. – 335с.
276271
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1965. – 351с.
276272
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1969. – 352с.
276273
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Минск, 1978. – 344с.
276274
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Махачкала, 1982. – 351с.
276275
  Гессен А.И. Во глубине Сибирских руд... Декабристы на каторге и в ссылке : Документ. пов. / А.И. Гессен. – Москва : Детская литература, 1976. – 351 с. : ил.
276276
  Кострикин В.К. Во дворе - трава: Повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1987. – 95с.
276277
  Батаков В.Е. Во дворе вашего дома. / В.Е. Батаков. – М., 1961. – 52с.
276278
  Анзимиров Г.Л. Во дворе одного дома / Г.Л. Анзимиров. – Москва, 1956. – 55с.
276279
  Олійник В. Во дні "немудрого" царя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  Про вшанування памяті Тараса Григоровича Шевченка в 1914 р., якого цькували як за життя, так і після відходу у вічність. "Кобзаря" вилучили з народних шкіл, забороняли Шевченківські читання, вистави, навіть молитви за раба Божого Тараса.
276280
  Федорова Л.Ф. Во днях Марии: повести и рассказы. / Л.Ф. Федорова. – М., 1982. – 384с.
276281
  Медведев Ю.Э. Во избежание эпилога / Ю.Э. Медведев. – Москва : Знание, 1987. – 192 с.
276282
  Леонович В.Н. Во имя / В.Н. Леонович. – М, 1971. – 96с.
276283
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – М., 1955. – 56с.
276284
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – Москва, 1958. – 584с.
276285
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – М, 1968. – 128с.
276286
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – 2-е изд. – М, 1971. – 128с.
276287
  Молодцов Л.М. Во имя будущего человечества / Л.М. Молодцов, М.Н. Молодцова. – М., 1981. – 48с.
276288
  Ким И.С. Во имя великого революционного подъема в социалистическом строительстве / И.С. Ким. – Пхеньян, 1974. – 16с.
276289
  Минин М.К. Во имя великой победы. / М.К. Минин, А.М. Кауфман. – М., 1975. – 72с.
276290
  Карлов В.А. Во имя великой цели / В.А. Карлов. – М, 1959. – 59с.
276291
  Иванов Г.А. Во имя великой цели / Г.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 77с.
276292
   Во имя высокой цели. – Л., 1988. – 159с.
276293
   Во имя дела партии, дела народа. – Москва, 1980. – 16 с.
276294
  Новиков-Прибой Во имя долга / Новиков-Прибой. – М.-Л., 1942. – 126с.
276295
  Симонов К.М. Во имя дружбы : Избр. стихотворения: Для ст. возраста / К.М. Симонов. – Москва : Детгиз, 1961. – 143с. – (Поэтич. б-чка школьника)
276296
   Во имя дружбы. – Таллин
1. – 1975. – 400с.
276297
   Во имя дружбы. – Таллин
1-2. – 1975. – 401, 424с.
276298
   Во имя единства и сплоченности. – София, 1966. – 321с.
276299
  Адибеков Г.М. Во имя жизненных интересов трудящихся : профсоюзы мира - за социал. прогресс / Адибеков Г.М. – Москва : Профиздат, 1984. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 197-199
276300
  Письменний А.Г. Во имя жизни / А.Г. Письменний. – Москва, 1942. – 21с.
276301
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айпетрат, 1954. – 195 с.
276302
  Гиллер В.Е. Во имя жизни / В.Е. Гиллер. – М., 1956. – 383с.
276303
  Мударрис Ш.Х. Во имя жизни / Ш.Х. Мударрис. – Казань, 1957. – 104с.
276304
  Третьяков Ф.А. Во имя жизни / Ф.А. Третьяков. – Симферополь, 1963. – 171с.
276305
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1964. – 274 с.
276306
   Во имя жизни. – Таллин, 1965. – 110с.
276307
  Семерджиев Атанас Во имя жизни / Семерджиев Атанас. – М., 1975. – 397с.
276308
  Дмитриев М.А. Во имя жизни / М.А. Дмитриев. – Минск, 1981. – 191с.
276309
   Во имя жизни. – М., 1984. – 528с.
276310
   Во имя жизни. – Москва, 1986. – 350 с.
276311
  Карец И.И. Во имя жизни / И.И. Карец. – М., 1986. – 174с.
276312
  Фоломьев Г.Г. Во имя жизни героев / Г.Г. Фоломьев. – М, 1973. – 176с.
276313
   Во имя жизни, добра и красоты : Рек. указ. кн. по искусствудля уч-ся 6-8-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 92с.
276314
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1948. – 495с.
276315
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1949. – 272с.
276316
  Мильчаков А.И. Во имя жизни. / А.И. Мильчаков. – Киров, 1954. – 64с.
276317
  Фомичев Н.А. Во имя истины и добродетели / Н.А. Фомичев. – М., 1984. – 191с.
276318
  Мухтар А. Во имя коммунизма : стихи и поэмы / А. Мухтар. – Ташкент : ГИЗ УзССР, 1951. – 176 с.
276319
   Во имя коммунизма. – М., 1955. – 296с.
276320
  Наумова Ольга Во имя красоты : Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
276321
  Росси Во имя лжи / Росси, Ф. Ломбрасса. – М., 1983. – 127с.
276322
  Белоусов Р.А. Во имя лучшей жизни / Р.А. Белоусов. – М, 1959. – 70с.
276323
  Краснопольская Н.Е. Во имя любви к человечеству...: Докум. повесть о В.В.Воровском / Н.Е. Краснопольская. – М., 1980. – 288с.
276324
   Во имя мира : очерки. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 150 с.
276325
   Во имя мира : стихи. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство, 1951. – 64 с.
276326
  Джонстон А. Во имя мира / А. Джонстон. – М., 1952. – 156с.
276327
   Во имя мира. – М., 1952. – 192с.
276328
   Во имя мира. – Свердловск, 1952. – 132с.
276329
  Абрамов М.А. Во имя мира : [альбом рисунков : к поездке Н.С. Хрущева в США] / М.А. Абрамов, Б.Е. Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 32 с.
276330
   Во имя мира. – М., 1977. – 191с.
276331
  Ус А.П. Во имя мира / А.П. Ус. – Минск, 1979. – 207с.
276332
  Иванов В.М. Во имя мира и счастья людей / В.М. Иванов, С.И. Мурашов. – М., 1983. – 224с.
276333
  Брежнев Л.И. Во имя мира и счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – М, 1975. – 31с.
276334
   Во имя мира на земле. – М., 1983. – 13с.
276335
   Во имя мира на земле. – Москва, 1986. – 198с.
276336
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
1. – 1977. – 576с.
276337
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
2. – 1977. – 598 с.
276338
   Во имя мира, безопасности и сотрудничества. – Москва, 1975. – 96 с.
276339
  Долгополов Н.М. Во имя мира, во славу спорта / Н.М. Долгополов. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 78с.
276340
  Грыбчева М. Во имя народа / М. Грыбчева. – М., 1965. – 408с.
276341
  Семанов С.Н. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы А.Ульянова / С.Н. Семанов. – М., 1961. – 159с.
276342
  Майер В.Ф. Во имя народного благосостояния / В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер. – Москва, 1976. – 64с.
276343
  Бауков И.П. Во имя нас / И.П. Бауков. – Москва, 1973. – 288 с.
276344
  Бауков И. Во имя нас : Стихи и поэмы / И. Бауков. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288с.
276345
  Норден А. Во имя нации / А. Норден. – Москва, 1953. – 376 с.
276346
   Во имя наших грядущих дней. – М., 1987. – 270с.
276347
   Во имя общего дела. – Петрозаводск, 1980. – 343с.
276348
   Во имя Отчизны. – Казань, 1975. – 317 с.
276349
  Либман А.Б. Во имя победы / А.Б. Либман. – Таллин, 1979. – 272с.
276350
  Любимова С. Во имя Победы / С. Любимова, М. Рыбченкова. – М., 1947. – 156с.
276351
   Во имя Победы. – Якутск, 1965. – 200с.
276352
  Алещенко Н.М. Во имя Победы / Н.М. Алещенко. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с. : ил.
276353
   Во имя Победы. – Саратов, 1986. – 137с.
276354
  Крюковских А.П. Во имя Победы / А.П. Крюковских. – Л., 1988. – 333с.
276355
  Устинов Д.Ф. Во имя Победы : Записки наркома вооружения. / Д.Ф. Устинов. – М., 1988. – 318с.
276356
  Кичиков М.Л. Во имя победы над фашизмом / М.Л. Кичиков. – Элиста, 1970. – 208с.
276357
  Бродский А Е. Во имя победы над фашизмом / А Е. Бродский, . – Москва, 1970. – 588с.
276358
  Храмков Л.В. Во имя Победы: деят. мест. Советов Поволжья в годы ВОВ (1941-1945). / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978. – 223с.
276359
  Ушаков С.Ф. Во имя Победы: очерки / С.Ф. Ушаков. – М., 1987. – 140с.
276360
  Ганичев В.Н. Во имя потомков / В.Н. Ганичев. – М., 1982. – 47с.
276361
  Мельниченко В.Е. Во имя правды истории / Мельниченко В.Е. – Киев, 1988. – 47 с.
276362
   Во имя прибыли. – М., 1975. – 126с.
276363
  Шеварднадзе Э.А. Во имя прочного мира - на земле и в космосе / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1985. – 48 с.
276364
  Левандовский А. Во имя равенства: повесть / А. Левандовский. – Москва, 1987. – 158 с.
276365
  Беляков В.А. Во имя разума / В.А. Беляков. – Воронеж, 1975. – 77с.
276366
  Козлов А.И. Во имя революции / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 221с.
276367
  Личак Н.К. Во имя Родины / Н.К. Личак. – М., 1954. – 56с.
276368
  Плиев И.А. Во имя Родины / И.А. Плиев. – Ростов н/Д, 1965. – 92с.
276369
   Во имя Родины. – М., 1968. – 672с.
276370
   Во имя Родины. – 2-е изд. – М., 1982. – 415с.
276371
  Утехин С.Г. Во имя Родины. / С.Г. Утехин. – М., 1958. – 76с.
276372
  Давыдов Э. Во имя солнечного дня : поэмы / Э. Давыдов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 55 с.
276373
  Лямин М.А. Во имя счастья : повесть / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурд. В.Панфеновой. – Ижевск : Удмур. кн. изд-во, 1966. – 251 с.
276374
  Брежнев Л.И. Во имя счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – К, 1979. – 32с.
276375
  Грушин Б.А. Во имя счастья человеческого / Б.А. Грушин, В.В. Чикин. – М., 1960. – 96с.
276376
  Котенко Н.Н. Во имя сына. / Н.Н. Котенко. – К, 1987. – 139с.
276377
  Прасолов А.Т. Во имя твое. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1971. – 120с.
276378
  Щипахина Л.В. Во имя тебя. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1964. – 87с.
276379
  Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики / А.А. Громыко. – М., 1978. – 600с.
276380
  Пуппо И.П. Во имя чего я живу : стихи / И.П. Пуппо. – Киев : Дніпро, 1983. – 158с.
276381
  Борщуков В.И. Во имя человека / В.И. Борщуков. – Москва, 1963. – 70с.
276382
   Во имя человека. – Симферополь, 1963. – 48с.
276383
  Дементьев Н.С. Во имя человека / Н.С. Дементьев. – М, 1975. – 351с.
276384
  Гус М.С. Во имя человека / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 391с.
276385
  Яковлев Б.Г. Во имя человека / Б.Г. Яковлев. – М., 1981. – 38с.
276386
   Во имя человека труда. – М., 1979. – 207с.
276387
   Во имя человека, для блага человека. – Казань, 1966. – 24с.
276388
  Клепач Н.Я. Во имя человека. / Н.Я. Клепач. – М, 1967. – 32с.
276389
  Белявский А.В. Во имя чести / Белявский А.В. – Москва, 1988. – 160 с.
276390
  Верхоустинский Б.А. Во лесях : рассказы; поэмы; апокриф / Б. Верхоустинский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиполвник ; [Тип. Двигатель], 1914. – 232, [1] с.
276391
  Бадигин К.С. Во льдах Арктики / К.С. Бадигин. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1951. – 104с
276392
  Бадигин К.С. Во льдах Арткики. Воспоминания капитана о жизни и работе на ледокольном параходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1397 года по 13-е января 1940 года в Северном Ледовитом океане. / К.С. Бадигин. – Пенза : Облиздат, 1950. – 128с.
276393
  Виноградов С.Ф. Во льдах его дороги / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политизхдат, 1981. – 127с.
276394
  Гильдер У. Во льдах и снегах. Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга / У. Гильдер. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1886. – 274, [2] с.
276395
  Арикайнен А.И. Во льдах Североамериканской Арктики : этапы развития Северо-Западного морского пути / А.И. Арикайнен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 206с.
276396
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
276397
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – Москва, 1958. – 124с.
276398
  Кузнецов Ю.П. Во мне и рядом-даль / Ю.П. Кузнецов. – М., 1974. – 111с.
276399
  Кислых М. Во многих польских университетах стоимость обучения ниже, чем в украинских / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 69). – С. 16


  Государственные вузы Польши снизили цену на обучение иностранцев. О своем опыте поступления в одно из учебных заведений этой страны рассказала выпускница киевского лицея Мария Кислых.
276400
  Лафоре С. Во мраке ночи : роман / Серж Лафоре ; [пер. с фр. И. Бессоновой]. – Москва : Радуга, 1994. – 190, [2] с. – (Мужской сюжет 2). – ISBN 5-05-004262-3
276401
  Стаматоски Т. Во одбрана на македонскиот литературен jазик / Траjко Стаматоски. – Скопje : Култура, 2001. – 243, [3] с. – (Библиотека посебни изданиjа). – ISBN 9989-32-252-Х
276402
  Аникина Наталия Во Орлов! или невероятные приключения русских в Париже // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 36-37 : фото
276403
  Сапаев В.Ф. Во поле береза : повести ир ассказы / Василий Сапаев; пер. с марийск. Л.В.Урушевой и В.Б.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1973. – 152 с.
276404
  Клетников Е. Во потрага по целината : есеи и критика / Е. Клетников. – Скопjе : Култура, 1990. – 335 с.
276405
  Крюкова М.С. Во славном городе Киеве / М.С. Крюкова. – с.
276406
  Анушкин А.И. Во славном месте Виленском : Очерки из истории книгопечатания / А.И. Анушкин. – Москва : Искусство, 1962. – 172с.
276407
  Иенсен В. Во славу Божию : историческая повесть В. Иензена / пер. с нем. Ю. Менжинской // Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – Ч. 1. – 89 с.
276408
   Во славу великой Родины. – Ленинград, 1946
276409
  Яремчук А. Во славу Гната Хоткевича // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
276410
  Четвериков Б.Д. Во славу жизни : Роман / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1971. – 479с.
276411
   Во славу мира. – Петрозаводск, 1952. – 100с.
276412
  Преображенский А.А. Во славу Отечества / А.А. Преображенский. – М., 1989. – 62с.
276413
  Раш К. Во славу Отечества / К. Раш. – Москва, 1990. – 136с.
276414
  Шовунов К.П. Во славу Отечества / К.П. Шовунов. – Элиста, 1990. – 60с.
276415
  Золотарев В.А. Во славу Отечества Российского / В.А. Золотарев. – М., 1984. – 335с.
276416
  Раш К.Б. Во славу Отечества: офицер в обществе: долг, честь, подвижничество / К.Б. Раш. – М., 1990. – 134с.
276417
   Во славу Родины. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 180 с.
276418
   Во славу Родины (1941-1945). – М., 1961. – 342с.
276419
  Заболотских Б.В. Во славу российского флага / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 277с.
276420
   Во славу спорта : стихи / [составитель Н. Аверина ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 92 с. : ил. ; 9х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
276421
  Сургаков А. Во слаы Родины / А. Сургаков, Б. Лобанов. – Калуга, 1948. – 95с.
276422
  Кутузов Е.В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки / Е.В. Кутузов. – Л., 1991. – 495с.
276423
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – М : Современник, 1977. – 368 с.
276424
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – Москва : Правда, 1987. – 48 с.
276425
  Рацин К. Во спомените на современиците / К. Рацин. – Скопjе : Култура, 1972. – 214 с.
276426
  Щепинский А.А. Во тьме веков. / А.А. Щепинский. – Симферополь, 1966. – 156с.
276427
  Барский Л.М. Во Флоренах : повесть / Л.М. Барский. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1955. – 230 с.
276428
  Финк В.Г. Во Франции / В.Г. Финк. – М, 1942. – 39с.
276429
  Караваева А.А. Во Франции / А.А. Караваева. – Л., 1946. – 191с.
276430
  Мохова И. Во Франции принят закон о запрете на "сокрытие лица" мусульманками // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 163-173. – ISSN 1998-1813
276431
   Во французской стороне : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
276432
   Во французской стороне : Спецпредмет. Обучение // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
276433
  Будзивула Ирина Во Фюджи - за здоровьем! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
276434
  Уолтерс Пэт Во фьордах Аляски. Дайвер во льдах / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 102-103 : фото
276435
  Григоренко А.К. Во храм душі : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
276436
  Соколовский В.Г. Во цвете самых пылких лет / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1987. – 307с.
276437
  Ветров А. [Мейер] Во чтго сегодня верит Германия? / А. Ветров. – Петроград : Изд. "Корабль", 1916. – 37 с.
276438
  Ахшарумов Н Во что бы ни стало : роман // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 157, 139 с. – (Библиотека Севера)
276439
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1961. – 320с.
276440
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1967. – 320с.
276441
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – 3-е. – М., 1987. – 317с.
276442
  Ключников Ю. Во что верил Шукшин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 75-96. – ISSN 0203-5847
276443
   Во что обходится капитализм. – Москва, 1976. – 295 с.
276444
   Во что обходится ненадежность?, 1959. – 13с.
276445
  Власьевич Ю.Е. Во что обходятся народам империалистические войны / Ю.Е. Власьевич. – Москва : Военное издательство, 1971. – 175 с.
276446
  Берри Г.Дж. Во что они верят / Г.Дж. Берри. – Москва : Духовное возрождение, 1994. – 392 с. – ISBN 5-7259-0005-7
276447
  Беляева Е.В. Во что превратились табу ? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.58-65. – ISSN 0236-2007
276448
  Дюкло Жак Во что я верю / Дюкло Жак. – М, 1980. – 270с.
276449
  Мориак Ф. Во что я верю : роман / Ф. Мориак. – Bruxelles : Жизнь с богом, 1981. – 110 с.
276450
  Базен Эрве Во что я верю / Базен Эрве. – М., 1984. – 126с.
276451
  Франко І.Я. Воa constrictor : [Повість] / І. Франко ; З передмовою ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако. – Київ : Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – XXVIII, 187 с. : порт. – Передмова ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако та бібліогр.: Твори Франкові; Про Франка / [Уклад.] М.П. [М.А. Плевако] , вилучені С. I-XXVIII. – (Універсальна бібліотека ; № 11)
276452
   Воблий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 28-31. – ISBN 966-02-0537-6
276453
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 23-24
276454
  Левінець Р.П. Воблий Костянтин Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 171. – ISBN 96966-8060-04-0
276455
  Гаврилюк Л. Воблий Костянтин Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 119-122. – ISBN 966-02-3529-1
276456
   Воблий Костянтин Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 64. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
276457
  Гриценко І.С. Воблий Костянтин Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 206. – ISBN 978-966-06-0557-2
276458
   Воблий Костянтин Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-37 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
276459
  Лисоченко І.Д. Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) - економіст, статистик, економ-географ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 81-85. – ISBN 966-02-2569-5
276460
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-5
276461
  Барсток М.Н. Вобраз станоучага героя у творчасці Якуба Коласа / М.Н. Барсток. – Мінськ, 1951. – 224с.
276462
  Каваленка М. Вобраз У.І.Леніна у беларускай мастацкай літаратуры. / М. Каваленка. – Мінськ, 1969. – 22с.
276463
   Вобраз У.І.Леніна у беларускім мастацтве. – Мінськ, 1970. – 160с.
276464
   Вовеки живые. – Л., 1987. – 174с.
276465
  Цзян Жун Вовк-тотем = Wolf totem : роман / Цзян Жун ; [пер. з кит. Н.А. Кірносової ; худож.-оформлювач В.М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 730, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. - Пер. вид. : Wolf totem / Jiang Rong. – (Карта світу. Китай). – ISBN 978-966-03-7541-3
276466
  Неділько Оксана Вовк : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 78-103. – ISSN 0130-1608
276467
  Шудря Є. Вовк (Волков) Федір (Хведір) Кіндратович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 8-12. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
276468
   Вовк (Волков) Федір Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 168. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
276469
  Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 151-152. – ISSN 0320 - 8370
276470
  Лондон Д. Вовк Рудько / Д. Лондон. – Х.-К, 1929. – 31с.
276471
  Корнєєв О.П. Вовк та його знищння / О.П. Корнєєв. – К.-Х., 1950. – 104с.
276472
   Вовк Тетяна Андріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 82. – ISBN 978-966-2726-03-9
276473
  Васідлов Ю. Вовк у Карпатах / Ю. Васідлов, С. Новак, Р. Мислаєк. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 72с. – ISBN 966-7515-17-6
276474
  Дука М.В. Вовк Федір Кіндратович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 172. – ISBN 96966-8060-04-0
276475
  Шманкевич А.П. Вовка - зеленая фуражка / А.П. Шманкевич. – М, 1970. – 144с.
276476
  Свиридов Г.И. Вовка - сын командира, или Необыкновенные приключения в тылу врага. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 160с.
276477
  Корженко С. Вовка я годував бульбою і шкварками // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 48-50


  15 історій від письменника Володимира Лиса
276478
  Роллан Р. Вовки : революційна драма / Ромен Роллян ; За дозволом автоpа з фpанцузького пеpеклала Ганна Чикаленко. – Кмїв ; Ляйпціг : Укp. Hакладня. Дpук. К.Г. Редеpа, 1923. – 85, [3] с. – (Загальна бібліотека ; № 188)
276479
  Нищук М. Вовки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 70-92. – ISSN 0868-4790
276480
  Стельмах Богдан Вовки любові : Драматична поема // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.24-66. – ISSN 0868-4790
276481
  Опільський Юліян Вовкулака : оповідання з Х віку / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Укр. книгарні і антикварні ; [Друк. Ставропіг. ін-та], 1922. – 120 с.
276482
  Нинциев К.Х. Вовлечение в общественное производства и закрепление в нем молодежи как фактор воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд.наук: / Нинциев К. Х.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
276483
  Адейшвили Л.Н. Вовлечение в производство несовершеннолетних и охрана их труда по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Адейшвили Л.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
276484
  Швец Д.В. Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 98-105 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
276485
  Горбань Владимир Иванович Вовлечение коммунистической партией мелкой буржуази города в мирное хозяйственое, социалистическое строительство 1921-1925 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.184-216
276486
  Горбань В.И. Вовлечение коммунитической партией мелкой буржуазии городов в мирное хозяйственное, социалистичксое строительство 1921-1925 гг. (Опыт компартии Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Горбань В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
276487
  Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство. : Автореф... канд.филос.наук: / Степин А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
276488
  Гогалева Л.К. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Л.К. Гогалева. – К, 1991. – 94с.
276489
   Вовлечение подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение - опасное преступление. – Иркутск, 1972. – 28с.
276490
  Пелипас В.Е. Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами / В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 51-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
276491
  Климкина О.И. Вовлечь обучающихся в живой, непринужденный разговор / О.И. Климкина, Н.С. Николаева // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 14-16
276492
  Боб"як Д. Вовняна "ліжникова" тканина в практиці художників, модельєрів і народних майстрів: вплив композиції на формотворення вбрання // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 412-417. – ISSN 1028-5091
276493
   Вовочка [Електронний ресурс] : продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ., фран.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Любимые комедии")


  Эта легкая, искрометная, полная доброго юмора история будет и нтересна и детям и взрослым. Наш Вовочка - не герой анекдотов, а реальный 10-летний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник... Дополнительные материалы : интервью с ...
276494
  Свирский М.С. Вовпросы квантовой теории обменного взаимодействия и сверхпроводимости : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Свирский М. С.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР,. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
276495
  Зиновьев Н.Н. Вовремя / Н.Н. Зиновьев. – Москва, 1976. – 95с.
276496
  Биков В В. Вовча зграя / В В. Биков. – Київ : Дніпро, 1975. – 247с.
276497
  Пашковський Е.В. Вовча зоря : роман / Е.В. Пашковський. – Київ : Молодь, 1991. – 215с. – (Перша книжка прозаїка)
276498
  Яворівський Володимир Вовча ферма / Яворівський Володимир. – Київ : Криниця, 2000. – 295с. – 8утЯвор Шифр дубл. – (Нова проза). – ISBN 966-7575-07-1
276499
  Решодько П.Ф. Вовчанський район. / П.Ф. Решодько, М.А. Щукін. – К., 1967. – 396-410с.
276500
   Вовче лыхо [Вовче лихо] : оповидання / П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои [Б.Д. Гpінченко]. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Hа обкл.: Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л.И. Блехманом. - Вид. укр. мов. у транслітерації симв.рос. мови старої орфографії
276501
  Кротевич Є.М. Вовченя / Є.М. Кротевич. – Харків, 1928. – 64 с.
276502
  Олесь О. Вовченя : Вірші: Для дошк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1991. – 30с. – ISBN 5-301-00770-Х
276503
   Вовчий мед. – К., 1979. – 167с.
276504
  Васильченко Є. Вовчий розгул : Сатиричний розріз сьогодення / Є. Васильченко. – Суми : Козацький вал, 1998. – 72с. – ISBN 966-589-037-9
276505
   Вовчик-Блакитна Майя Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 966-8352-11-4
276506
  Ананьєв О.М. Вовчиха / О.М. Ананьєв. – Київ, 1966. – 100 с.
276507
  Станев Е. Вовчі ночі / Е. Станев. – Львів, 1986. – 255 с.
276508
  Фучеджієв Д. Вовчі сни / Д. Фучеджієв. – К, 1964. – 143с.
276509
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 264 с.
276510
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Київ, 1989. – 453 с.
276511
  Кондратюк В.Г. Вовчі ягоди пахучі в умовах первинної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень біолого-екологічних особливостей вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.) в умовах первинної культури. Зроблено висновок про можливість культивування цих реліктових рослин для практичних потреб.
276512
  Чопик Р. Вовчок
276513
   Вовчок Марко "Інститутка" : Біографія письменниці. Характеристика творчості. Посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-98-7
276514
  Хромченко В.Г. Вогнева підготовка : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
276515
   Вогнева підготовка : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
276516
  Шерстюк В. Вогневидобування за козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 118-121. – ISBN 966-7865-75-4
276517
   Вогневий поріг. – К., 1970. – 310с.
276518
  Сингаївський М.Ф. Вогневиця : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1971. – 103 с.
276519
  Стоєцький Валентин Вогнегасник - надійний помічник при гасінні пожеж (Інтерв"ю з директором Київського спецпідприємства "Пожтехніка" ДПТ України Віктором Давиденко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
276520
  Треніна А.С. Вогнегасник для авто // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 24-25
276521
  Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-7131-91-3
276522
  Воронов Ю.П. Вогнедишні дракони. Чи можливі були вони? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 35-40. – ISSN 2518-7104
276523
  Петров В. Вогнезрубна система хліборобства й хліборобський культ вогню / В. Петров. – Київ : ВУАН, 1932. – 60 с.
276524
  Зуб І.В. Вогнем гартоване слово / І.В. Зуб. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
276525
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3415-X
276526
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад В. Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3415-X
276527
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. Віктора Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р.П.Радишевського]. – Харків : Фоліо, 2008. – 635, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4045-9
276528
  Сухолотюк Ігор Вогнем і мечем : Розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим, Мохнатко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-75 : Фото
276529
  Білогуб І.М. Вогнем Прометея / І.М. Білогуб. – Луганськ, 1960. – 100с.
276530
  Коломієць П.П. Вогнене око : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1976. – 119 с.
276531
  Колесников П.В. Вогнений ураган. / П.В. Колесников. – К., 1965. – 247с.
276532
   Вогнені барви. – К., 1978. – 202с.
276533
  Владимиров М.І. Вогненна зона / М.І. Владимиров. – Київ : Політвидав України, 1982. – 100 с.
276534
  Сингаївський М.Ф. Вогненна трава : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1986. – 335 с.
276535
  Ковальчук Л.З. Вогненна траєкторія : повість / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1984. – 127 с.
276536
  Маленький І.М. Вогненна, вітряна і зливна... / Ігор Маленький. – Київ : МАУП, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-608-668-9
276537
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1981. – 136с.
276538
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1988. – 436с.
276539
  Ульяненко О.С. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко. – Київ : Український письменник, 1999. – 229, [3] с. : портр. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-044-7
276540
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6434-9
276541
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-617-7013-26-5
276542
  Кузьміна Л.М. Вогненне серце / Л.М. Кузьміна. – К, 1987. – 162с.
276543
   Вогненне слово боротьби. – Львів, 1982. – 220с.
276544
   Вогненне слово Кобзаря. – Київ, 1984. – 248с.
276545
  Сафронов Ю.П. Вогненний водоспад / Ю.П. Сафронов. – Київ, 1971. – 150с.
276546
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 14-15
276547
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 14
276548
  Куштенко І.Ф. Вогненний мис / І.Ф. Куштенко. – К., 1985. – 182с.
276549
  Орленко С.Г. Вогненний Цикл : збірка віршів (укр., рос., англ. мовами) / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2994-33-9
276550
   Вогненні вітри. – Київ, 1983. – 248с.
276551
  Мироненко П Г. Дубовик Вогненні долі. / П Г. Дубовик Мироненко. – Дніпропетровськ, 1976. – 136с.
276552
   Вогненні дороги. – Київ, 1984. – 393с.
276553
  Іваничук Роман Вогненні стовпи : Романний триптих / Іваничук Роман. – Львів : Літопис, 2002. – 432с. – ISBN 966-7007-61-7
276554
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2009. – 512 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
276555
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
276556
  Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Ромн Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 505, [4] с. – Зміст: Кн. 1: Передлуння: прелюд ; Кн. 2: Рев оленів нарозвидні: легенда ; Кн. 3: Вогненні стовпи: притча ; Кн. 4: Космацький гердан: реквієм. - Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-7279-5
276557
  Бакуменко Д.О. Вогнепад : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
276558
  Цвіркун А.А. Вогнепальна зброя // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7363-14-8
276559
   Вогнепальні поранення м"яких тканин склепіння черепа : навч. посібник / [А.О. Данчин та ін. ; за ред. А.В. Верби, О.Г. Данчина] ; Військ.-мед. департамент М-ва оборони України [та ін.]. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 116. – ISBN 978-966-1543-55-2
276560
  Рахім І. Вогнероб / І. Рахім. – Київ, 1961. – 56 с.
276561
  Бердник О.П. Вогнесміх : роман / О.П. Бердник. – Київ, 1988. – 541 с.
276562
  Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
276563
  Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
276564
  Омельченко В.І. Вогнетворці / В.І. Омельченко. – Київ, 1972. – 55 с.
276565
   Вогнетривка промисловість України до сорокових роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Х., 1958. – 51с.
276566
  Пітак Ярослав Миколайович Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5 : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.11 / Пітак Я.М.; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 62 назви
276567
  Нагорный А.О. Вогнетривкі цементи на основі композицій системи СаО-АL2O3-SiO2-P2O5. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.11 / Нагорный А.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
276568
  Станіц Б. Вогнеходці // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-28


  Свято."Ті, що ходять по вогні" у Болгарії.
276569
   Вогни. – К., 1990. – 203с.
276570
  Шморгун Є.І. Вогник-цвіт / Є.І. Шморгун. – Львів, 1989. – 238с.
276571
  Кучер В.С. Вогник : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1969. – 91с.
276572
   Вогник. – К., 1986. – 191с.
276573
  Вовк П. Вогник : збірка віршів (2004-2006) / Поліна Вовк. – Київ : Київський університет, 2006. – 20 с. – ISBN 966-594-858-X
276574
  Антонов С.П. Вогник вдалині / С.П. Антонов. – Київ, 1970. – 131-223с.
276575
  Серпілін Л.С. Вогник на узліссі : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1967. – 254 с.
276576
  Сергієнко І. Вогник у вікні : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-13. – ISSN 0131-2561
276577
  Тартаковский Б.С. Вогник у Карпатах / Б.С. Тартаковский. – К., 1956. – 103с.
276578
  Мікульонок І.О. Вогник у руці! / І.О. Мікульонок, Ревуцька Любов, Ревуцька Людмила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 14-21


  Історія взаємовідносин людини і вогню.
276579
  Гетьман В.П. Вогник. / В.П. Гетьман. – К., 1967. – 218,5с.
276580
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – Львів : Астролябія, 2016. – 159, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-664-071-4


  В пр. №1708978 напис: Дарунок з нагоди 25-ліття Збройних Сил України! У день відзначення цієї книги - лауреата премії ім. Богдана Хмельницького. З вірою в Україну. Перемагаймо! Підпис. Київ, 5.12.2016
276581
  Лисенко І.М. Вогнища української культури : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
276582
  Бичко В В. Вогнище / В В. Бичко. – Київ, 1959. – 316 с.
276583
  Федін К.О. Вогнище / К.О. Федін. – Київ
1. – 1963. – 405с.
276584
  Бичко В.В. Вогнище / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 236с.
276585
  Павличко Д.В. Вогнище : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1979. – 74 с.
276586
  Рябий М.О. Вогнище / М.О. Рябий. – Одеса : Маяк, 1981. – 272с.
276587
   Вогнище землетрусу: моделювання, визначення параметрів і використання / Д.В. Малицький, О.О. Муйла, А.Ю. Павлова, О.Д. Грицай, Ю.П. Коваль, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1684-2189
276588
  Ірванець О.В. Вогнище на дощі / О.В. Ірванець. – Львів, 1987. – 117с.
276589
  Рильський М.Т. Вогні / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1961. – 191 с.
276590
  Шкаровська І.І. Вогні в яру / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1977. – 123 с.
276591
  Глушко О.К. Вогні маяків / О.К. Глушко. – Одеса, 1970. – 36с.
276592
  Дарницький Володимир Вогні маяків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 8-9 : Фото
276593
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська. – Київ : Молодий більшовик
1. – 1945. – 357 с.
276594
  Юрезанський В.Т. Вогні на Дніпрі / В.Т. Юрезанський. – К, 1952. – 203с.
276595
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х. : Прапор, 1978. – 61с.
276596
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х, 1978. – 61с.
276597
  Науменко П О. Вогні над Дінцем / П О. Науменко. – К, 1961. – 127с.
276598
  Дубов М.І. Вогні над рікою / М.І. Дубов. – К, 1953. – 108с.
276599
  Чернець В.І. Вогні райкому / В.І. Чернець. – К., 1971. – 79с.
276600
  Клевцова Л.Д. Вогні рампи / Л.Д. Клевцова. – К, 1977. – 176с.
276601
   Вогні свята на передовій // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Оркестр Військового інституту – постійний учасник культурно-мистецьких турів у районі проведення АТО, його творчий колектив щороку готує Різдвяну виставу. Військовий диригент ВІКНУ - майор Юрій Копач.
276602
  Лисенко Ф.К. Вогні семирічки / Ф.К. Лисенко, Й.А. Железняк. – К., 1959. – 48с.
276603
  Мушкетик Ю.М. Вогні серед ночі : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1959. – 232с.
276604
  Алексєєнко Г.Д. Вогні у міжгір"ях / Г.Д. Алексєєнко. – Ужгород, 1981. – 256с.
276605
  Кочура Панас Вогні юності / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 318 с.
276606
  Кочура П. Вогні юності : Оповідання, повісті / П. Кочура. – Київ : Дніпро, 1965. – 291с.
276607
  Гоян Я.П. Вогні яворові : нариси / Я.П. Гоян. – Київ, 1984. – 223 с.
276608
   Вогнівки (Lepidoptera; Pyralidae) Чернігівської області / О.В. Говорун, П.М. Шешурак, О.І. Коваленко, О.А. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати багаторічних досліджень фауни вогнівок Чернігівської області. Список містить 113 видів вогнівок, 56 з яких вперше вказано для області. Уперше вказано для України: Catoptria permiacus (G. Petersen, 1924).
276609
  Совинський В.В. Вогнівки Київщини. / В.В. Совинський, 1935. – 47-139с.
276610
  Куликов А.В. Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели / А.В. Куликов, Н.О. Малих // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 74-85. – ISSN 0868-6904
276611
  Завірюхіна Марія Вогняна Земля на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 26-32 : фото
276612
  Мамчур Ф.І. Вогняна обітниця / Ф.І. Мамчур. – Київ, 1985. – 134 с.
276613
  Загорулько Б.Т. Вогняна саламандра : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1968. – 183 с.
276614
  Халіде-Едіт Вогняна сорочка. / Халіде-Едіт. – Харків. – 143с.
276615
  Бердник О.П. Вогняний вершник : феєрії / О.П. Бердник. – Київ : Молодь, 1989. – 365 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
276616
  Гамарра П"єр Вогняний дім / Гамарра П"єр. – Київ, 1981. – 111с.
276617
  Лисюк Д.П. Вогняні заграви : [поезії] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-329-3


  У пр. № 1719075 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
276618
  Вільний В.М. Вогняні троянди : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 359 с.
276619
  Ребро П.П. Вогнярі : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
276620
  Голубєв Г.М. Вогонь-охоронець / Г.М. Голубєв. – К., 1965. – 163с.
276621
  Братунь Р.А. Вогонь : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1956. – 68 с.
276622
  Зайвий О.Ф. Вогонь : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 58 с.
276623
  Коротич В.О. Вогонь : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1968. – 95 с.
276624
  Анрі Барбюс Вогонь : оповідання / Анрі Барбюс. – Київ, 1969. – 340 с.
276625
  Конак С.В. Вогонь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1975. – 24 с.
276626
  Козланюк П.С. Вогонь : оповідання, нариси, статті / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 184 с.
276627
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 252 с.
276628
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : Романи / В.О. Речмедін. – Київ : Дніпро, 1976. – 424с.
276629
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран. Народження Афродіти : романи / В.О. Речмедін. – Київ, 1976. – 424 с.
276630
  Мірошниченко О. Вогонь в народній традиції та фольклорних текстах українців та іранських народностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-292
276631
  Сохань П.С. Вогонь вічної дружби (російського, українського та болгарського народів / П.С. Сохань. – К., 1966. – 115с.
276632
  Петльований В.І. Вогонь для Промітея / В.І. Петльований. – Київ, 1976. – 156 с.
276633
   Вогонь доблесті. – Одеса, 1990. – 287с.
276634
  Андрушенко Ю.В. Вогонь душі / Ю.В. Андрушенко. – Київ, 1963. – 63 с.
276635
  Матіос М.В. Вогонь живиці / М.В. Матіос. – Ужгород, 1986. – 54с.
276636
  Драч І.Ф. Вогонь з попелу : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1995. – 117 с.
276637
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1967. – 163 с.
276638
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1979. – 496 с.
276639
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1981. – 350 с.
276640
  Артюх Л. Вогонь і вода в системі звичаєвих заборон // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
276641
  Німенко А.В. Вогонь і камінь. : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1975. – 71 с.
276642
  Рахманний Р. Вогонь і попіл = Fire and cinders : порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний; Роман Рахман ; передм.: д-р М. Антонович. – Монреаль : ВіК, 1974. – 112 с. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Текст укр., англ.
276643
  Андрійченко М Б. Вогонь і попіл : роан / Борис Андрійченко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 343 с.
276644
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів, 1970. – 451 с.
276645
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1974. – 656 с.
276646
   Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / Нац. спілка журеналістів України ; [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2014. – 389, [3] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. 2011 р. – Бібліогр.: с. 360-389. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 4). – ISBN 978-966-97450-0-2
276647
  Калинець І.М. Вогонь купала : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1966. – 64 с.
276648
  Вовк В. Вогонь Купала / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Львів : БаК, 2014. – 139, [1] с. – ISBN 978-966-2227-31-4
276649
  Влизько О. Вогонь любві : поезії / О. Влизько. – Київ, 1968. – 231 с.
276650
  Бедзик Ю.Д. Вогонь на вершині Комо / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1960. – 231с.
276651
  Бровченко В.Я. Вогонь на обрії : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1988. – 154 с.
276652
  Фісун В.П. Вогонь над скарбом як продукт метаморфози золота в архітектоніці епосу народів Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Мова йде про поширений в українському фольклорі сюжетотворчий мотив перетворення вогню в золото та навпаки, оснований на прадавній вірі людини у здатність переходу однієї природної сутності в іншу.
276653
   Вогонь непогасимий. Син артелериста. Руки гевари. Героїчні поеми. : Для середнього та старшого шкілььного віку / К. Симонов, И. Тарба, Э. Долматовський, В. Аптекарев. – Київ, 1983. – 48с.
276654
  Головко Д.А. Вогонь папороті / Д.А. Головко. – К., 1988. – 188с.
276655
  Сюндюков І. Вогонь під попелом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  У чому саме Тарас Шевченко був пророком?
276656
  Вітович І. Вогонь поглинув 200 років історії Бразилії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 9


  Масштабна пожежа знищила Національний музей Бразилії: втрачено 200 років історії.
276657
  Совенко Олена Вогонь помилок не пробачає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 20
276658
  Собко В.М. Вогонь Сталінграда : Роман / В.М. Собко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 218с.
276659
  Семенчук І.Р. Вогонь творення / І.Р. Семенчук. – Київ, 1968. – 165 с.
276660
  Де Олександр Вогонь трояндний / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1970. – 112с.
276661
  Проненко Володимир Вогонь у кишені. 180 років тому винайдено сірники // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 17-20 : Фото
276662
  Машкін М.В. Вогонь у пітьмі : повість / М.В. Машкін. – Ужгород : Карпати, 1968. – 152 с.
276663
  Виговський В. Вогонь юного серця : повість / В. Виговський. – Київ, 1955. – 100 с.
276664
  Виговський В.С. Вогонь юного серця : повість / В.С. Виговський. – Київ : Молодь, 1958. – 144 с.
276665
  Флентер Керстен Вогонь&лед // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 318. – ISBN 966-8558-62-6
276666
  Слабошпицький М. Вогонь, а не попіл // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 12


  Нотатки про Івана Корсак після появи його роману "За серпанком, загадковим серпанком".
276667
  Єрмаков Микола Вогонь, вода й пожежні відра // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 53-54 : рис.
276668
  Царський А.Я. Вогонь, людина і пожежа // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 48
276669
  Крижанівська Р. Вогонь, що запалюється від вогню / Матеріали підготувала викладач коледжу О. Остапченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 1-2


  Про педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У березні 1992 року Вчена рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка своїм рішенням прийняла коледж до своєї структури.
276670
  Барбюс А. Вогонь. (Щоденник взводу) / А. Барбюс; Пер. з фрунцузької, 1969
276671
  Барбюс Анрі Вогонь. (Щоденник взводу) / Барбюс Анрі; Пер. з фрунцузької Терещенко М. – Київ : Молодь, 1974. – 303с.
276672
  Барбюс Анрі Вогонь. (щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – К., 1958. – 308с.
276673
  Павловский В. Вогулы / В. Павловский. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 229, VIII с.
276674
  Чернецов В. Вогульские сказки / В. Чернецов. – Л., 1935. – 143с.
276675
  Мурашкін М.Г. Вода-вогонь / Михайло Мурашкін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-7109-33-3
276676
  Анисимов-Спиридонов Вода-это здоровье и долголетие / Анисимов-Спиридонов. – Москва, 1991. – 16с.
276677
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы : Научно-популярный очерк / А.И. Лурье. – Харьков : Прапор, 1984. – 103с.
276678
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы / А.И. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 175с.
276679
  Ходжаєв М. Вода - на добро : роман / М. Ходжаєв. – Київ, 1979. – 168 с.
276680
  Антонюк Н.Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
276681
  Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
276682
  Романченко І.С. Вода - стратегічний ресурс майбутнього / І.С. Романченко, М.П. Бойчак, З.І. Аксенова // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
276683
  Горский Н.Н. Вода - чудо природы / Н.Н. Горский. – Москва, 1962. – 224с.
276684
  Кобахидзе Д.Н. Вода / Д.Н. Кобахидзе, 1940. – 5с.
276685
  Суслов Б.Н. Вода / Б.Н. Суслов; Под ред. проф. В.Г.Богорова. – Москва-Ленинград, 1950. – 64с.
276686
  Лосев К.С. Вода / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269с.
276687
  Аросев Григорий Вода : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 25-26. – ISSN 0321-1878
276688
  Ошанин Л.И. Вода бессмертия / Л.И. Ошанин. – М, 1976. – 159с.
276689
  Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких температурах / Ф.Я. Клинов. – М., 1960. – 172с.
276690
   Вода в атомной энергетике. – Киев, 1983. – 254 с.
276691
   Вода в дисперсных системах. – М, 1989. – 285с.
276692
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – Калининград, 1989. – 132с.
276693
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – М., 1990. – 47с.
276694
  Матяш И.В. Вода в конденсированных средах / И.В. Матяш. – Киев : Наукова думка, 1971. – 100с.
276695
  Кадик А.А. Вода в магматических расплавах / А.А. Кадик, Е.Б. Лебедев, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1971. – 267с.
276696
  Кондрашев С.К. Вода в орошаемом хозяйстве / С.К. Кондрашев. – М, 1922. – 163с.
276697
  Хачатурян С.А. Вода в орошаемом хозяйстве низменной зоны ССР Армении / С.А. Хачатурян. – Тифлис, 1931. – 87с.
276698
   Вода в полимерах. – М, 1984. – 555с.
276699
  Талалай Л.М. Вода в пригорщі : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1981. – 158 с.
276700
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – М.-Л., 1929. – 127с.
276701
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – 7-е испр. изд. – М.-Л., 1929. – 127с.
276702
  Колобанов С.К. и др. Вода в природе и технике / С.К. и др. Колобанов. – Киев, 1982. – 134с.
276703
  Ярошенко М.Ф. Вода в природе и хозяйстве Молдавии / М.Ф. Ярошенко, М.А. Пояг. – Кишинев, 1966. – 78с.
276704
  Кирста Б.Т. Вода в пустыне. / Б.Т. Кирста, Н.Т. Кузнецов. – Ашхабад, 1985. – 97с.
276705
  Наймушина Т.А. Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 93-96. – ISSN 2307-4558
276706
  Михайленко А.Г. Вода Вербової криниці : повісті / А.Г. Михайленко. – Київ, 1986. – 248 с.
276707
  Дерпгольц В.Ф. Вода во Вселенной. В космосе, на малых телах Солнечной системы, в атмосферах, на поверхности и в недрах планет / В.Ф. Дерпгольц. – Ленинград : Недра, 1971. – 223с.
276708
   Вода волшебного ущелья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Іл.
276709
  Пестушко В. Вода все помнит! : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 70 : Іл.
276710
  Падерин Г.Н. Вода для пулемета / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1986. – 288с.
276711
  Шнайдер Йоханнес Вода для Рима / Шнайдер Йоханнес, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
276712
  Вергеенко С.А. Вода живая и мертвая в народно-мифологической картине мира // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 247-250


  Статья посвящена анализу одного из образов-архетипов поэтического пространства заговоров - воде. Образ воды рассматривается с точки зрения мифологической традиции.
276713
  Кудельский А.В. Вода жизни нашей. / А.В. Кудельский. – Минск, 1992. – 203с.
276714
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1982. – 264 с.
276715
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1983. – 242 с.
276716
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 416с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3950-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
276717
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4007-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
276718
  Кіпоренко М.І. Вода з криниці : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ, 1971. – 150 с.
276719
  Баклай Н. Вода з надбитого глека // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 55-57.
276720
  Перхавко Валерий Вода Земли Обетованной // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 66-83. – ISSN 1812-867Х
276721
  Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная / Л.А. Кульский. – Киев, 1982. – 120с.
276722
   Вода и водные растворы при температурах ниже О градусов по Цельсию. – К, 1985. – 387с.
276723
  Линд Г. Вода и город / Г. Линд. – Л., 1984. – 68с.
276724
  Крафтс А.С. Вода и ее значение в жизни растений / А.С. Крафтс, Х.Б. Карриер, К.Р. Стокинг. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1951. – 388с.
276725
  Суслов Б.Н. Вода и ее применение / Б.Н. Суслов. – Москва, 1954. – 108с.
276726
  Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов / С.И. Аксенов ; отв. ред. А.Б. Рубин ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1990. – 117 с.
276727
  Игнатьев И.И. Вода и жидкие тела / Ив. Игнатьев. – Петербург : [б. и.]. – 102 с. – (Физика дома и в школе ; Кн. 1)
276728
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1984. – 198 с.
276729
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1985. – 198 с.
276730
  Львович М.И. Вода и жизнь (Водные ресурсы, их преобразование и охрана) / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1986. – 253с.
276731
  Новиков Ю.В. Вода и жизнь на Земле / Ю.В. Новиков, М.М. Сайфутдинов. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
276732
  Грабоу К У.О. Вода и здоровье населения // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 581-622. – ISBN 5-89317-203-5
276733
  Мернова Мария Вода и камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 65 : фото
276734
  Классен В.И. Вода и магнит / В.И. Классен. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
276735
  Палей М. Вода и пламень // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 69-80. – ISSN 0130-7673
276736
  Колодин М.В. Вода и пустыни / М.В. Колодин. – М., 1981. – 119с.
276737
  Сычев А.П. Вода и растворы. / А.П. Сычев. – М., 1961. – 38с.
276738
   Вода и человек : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 79с. – ISBN 5-376-00850-9
276739
  Иванычук Р.И. Вода из камня / Р.И. Иванычук. – М, 1986. – 461с.
276740
  Пестушко В. Вода из камня : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 70 : Іл.
276741
  Синюков В.В. Вода известная и неизвестная / В.В. Синюков. – Москва : Знание, 1987. – 175с.
276742
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
276743
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
276744
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (19). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
276745
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 3 (20). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
276746
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (21). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
276747
  Мальцев П.М. Вода і життя. / П.М. Мальцев. – К., 1971. – 48с.
276748
  Павленко А.М. Вода і її роль в природі та народному господарстві : лекція / А.М. Павленко. – Київ : Вид-во АН УССР, 1947. – 45 с.
276749
  Чернявська О.О. Вода і символіка очищення в поезії Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 286-290. – ISBN 978-966-188-046-6
276750
   Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях : [збірка] / [авт.-упоряд.] Алла Ковтун ; [авт. передм. А.А. Ковтун ; ред. Т.Є. Мозгова ; фото: Володимир Говоруха та ін.]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2015. – 143, [1] с. : кольор. іл. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2082-16-6
276751
  Рождественський І.Г. Вода й калій у главконітових пісках Канівського й Подільського районів / І.Г. Рождественський, 1930. – С. 57-65. – Окремий відб. з "Матеріалів до вивчення агрономічних руд України".Вип.6/2,Київ,1930
276752
  Волеваха М.М. Вода й повітря нашої планети / М.М. Волеваха. – Київ : Наукова думка, 1974. – 157с.
276753
  Ходжаев М. Вода к добру снится : роман / Мухиддин Ходжаев; пер. с тадж. В.Тальвика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 311 с.
276754
  Амвросьева Т.В. Вода как естественный фактор передачи инфекционных заболеваний / Т.В. Амвросьева, З.Ф. Богуш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
276755
  Щигленко Евгений Вода камень точит : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
276756
  Белов Ю.П. Вода мертвая и живая / Ю.П. Белов. – Ашхабад, 1977. – 271с.
276757
   Вода мира и мир воды : (Проблема чистой воды на планете). – Москва : Знание, 1976. – 95с.
276758
  Кузьменко М.І. Вода міняє колір / М.І. Кузьменко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 123с.
276759
  Коровин А. Вода моего детства : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
276760
  Рубакин Н.А. Вода на земле, под землей и над землей / Н.А. Рубакин. – Москва, 1918. – 39с.
276761
  Шим Э.Ю. Вода на камешках. / Э.Ю. Шим. – М., 1970. – 208с.
276762
  Гунько В.М. Вода на межфазной границе = Water at the interface / В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик ; под ред. В.В. Гончарука. – Киев : Наукова думка, 2009. – 694 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1005-2
276763
  Фольварочний В.І. Вода отчої криниці / В.І. Фольварочний. – Київ, 1980. – 56с.
276764
  Зецкер И.С. Вода под водой / И.С. Зецкер. – М, 1988. – 48с.
276765
  Киссин И.Г. Вода под землей / И.Г. Киссин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 224 с. – (Серия "Проблемы науки и технического прогресса")
276766
  Усик Світлана Вода помилок не прощає! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 28
276767
  Гята Ф. Вода спит, враг не спит : повесть / Фатмир Гята ; пер. с алб. А. Сиповича. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 111 с.
276768
  Гята Ф. Вода спить - ворог не спить : повість / Фатмір Гята ; [пер. А. Шиняна і Л. Смілянського]. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 140 с.
276769
  Коненко Г.Д. Вода та її значення у народному господарстві / Г.Д. Коненко. – К., 1965. – 39с.
276770
  Гудим Л.І. Вода та її особливості. П"єзоефект. Інформаційні поля / Л.І. Гудим. – Київ : ЕКМО, 2003. – 44с.
276771
  Чурков А. Вода тече вгору : записки юного мандрівника / А. Чурков. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
276772
  Вербицька Л. Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 130-139. – ISSN 0130-528Х
276773
  Сорочук Л. Вода як "жіночий" символ родючості // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Розглядаються особливості сприйняття навколишнього світу нашими предками через обрядно-символічну систему символів. Визначним символом жінки, чистоти та родючості в міфологічній свідомості є вода.
276774
  Коларова Я. Вода! / Я. Коларова. – Донбасс, 1982. – 191с.
276775
   Вода, дарующая здоровье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
276776
  Кульский Л.А. Вода, ее использование в настоящем и будущем / Л.А. Кульский. – К., 1977. – 48с.
276777
  Потушняк Ф. Вода, земля и воздухъ в народномъ върованю / Ф. Потушняк. – Унгварь, 1942. – 216с.
276778
  Гайдук В.И. Вода, излучение, жизнь / В.И. Гайдук. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
276779
  Зарубин Г.П. Вода, которую мы пьем / Г.П. Зарубин. – М, 1972. – 80с.
276780
  Онегов А.С. Вода, настоянная на чернике / А.С. Онегов. – М, 1983. – 238с.
276781
  Реглер Г. Вода, хлеб и пули / Г. Реглер. – Ленинград, 1936. – 293с.
276782
  Эйнгорн Г.Л. Вода. / Г.Л. Эйнгорн. – Х., 1923. – 60с.
276783
  Суслов Б.Н. Вода. / Б.Н. Суслов. – Киев, 1952. – 72с.
276784
   Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). Науч. - произв. предприятие ЭКОНИКС. – Москва, 2002. – 266с.
276785
   Вода. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Советского Союза = Water. Integrated Use and Conservation of Water Resources in the Soviet Union. – Москва : Внешторгиздат, 1990. – 100 с. – к Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии 1981-1990 гг.
276786
  Белый Л.М. Вода...Прошлое, настоящее и будущее / Л.М. Белый. – Одесса : Маяк, 1974. – 116с.
276787
  Артемьева Светлана Федоровна Вода: (Свойства, ресурсы, использ.) : Рек. указ. лит. / Сост.:С. Ф. Артемьева. – Москва : Знание, 1981. – 32с. – (В помощ лектору)
276788
  Бахман Клаус Вода: загадочная родина жизни : Наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-94 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
276789
  Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже ХХІ века / А.А. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 168с.
276790
  Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке / В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины ; Satellite centre of the Trace Element Inst. for UNESCO. – Киев : ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47, [1] с.
276791
  Олиференко И.П. Водвы. / И.П. Олиференко. – Днепропетровск, 1983. – 64с.
276792
  Ленский Д.Т. Водевили / Д.Т. Ленский. – М, 1937. – 264с.
276793
  Лабиш Э. Водевили / Э. Лабиш. – Москва ; Ленинград, 1945. – 139 с.
276794
  Чехов А.П. Водевили и инсценировки / А.П. Чехов. – М, 1935. – 167с.
276795
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – 2-е изд. – М.Л,, 1937. – 135с.
276796
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Калинин, 1937. – 76с.
276797
  Кони Ф.А. Водевили. / Ф.А. Кони. – М., 1937. – 248с.
276798
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1944. – 74с.
276799
  Чехов А.П. Водевили. Свадьба. Юбилей. Предложение. Медведь. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – М.Л,, 1944. – 59с.
276800
  Елисеева В. Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 158-168.
276801
  Елисеева Валерия Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики : Люди и судьбы / Елисеева Валерия, Карусель Вероника // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-168 : Фото
276802
  Мусулевская Е. Водевильное творчество Петра Андреевича Каратыгина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 64-69
276803
  Шестакова Д. Водевілі Антона Чехова на сцені київського театру Миколи Садовського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 254-262. – ISSN 1997-4264
276804
  Кислинська Г.Є. і Содатов М.П. Водень. / Г.Є. і Содатов М.П. Кислинська. – К., 1967. – 43с.
276805
  Дєєв Ю.О. Води : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 21-25
276806
  Банник Г.І. Води алювіальних відкладів Слов"яно-Краматорського району / Г.І. Банник, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
276807
  Іваненко О.Д. Води з кринички : повісті, оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
276808
  Такакура Т. Води Хаконе / Т. Такакура. – К., 1955. – 272с.
276809
  Рыбаков А.Н. Водители / Рыбаков А.Н. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312 с. : портр.
276810
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1952. – 226с.
276811
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1954. – 226с.
276812
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 226с.
276813
  Рыбаков А.Н. Водители : Екатерина Воронина; Приключения Кроша; Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: Романы и повести / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 702с.
276814
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1973. – 226с.
276815
  Баскаков Н. Водители стахановского класса / Н. Баскаков, З. Гинзбург. – Ленинград, 1948. – 120с.
276816
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1959. – 479с.
276817
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1966. – 480с.
276818
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – Владивосток, 1977. – 463с.
276819
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1985. – 479с.
276820
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1989. – 480с.
276821
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Николай Чуковский. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 608с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036343-5
276822
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – Москва, 1977. – 159с.
276823
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 160с.
276824
  Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи / Н.М. Папышев. – 2-е изд. перераб. доп. – М, 1985. – 96с.
276825
  Калисский В.С. Водителю о правилах дорожного движения / В.С. Калисский. – К, 1976. – 288с. + приложение
276826
  Покровская А.К. Водитель "Седова" / А.К. Покровская. – Москва, 1932. – 160с.
276827
  Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения / В.И. Жулев. – М., 1984. – 160с.
276828
  Челяпов Л.Ю. Водитель и пешеход / Л.Ю. Челяпов. – М, 1990. – 62с.
276829
  Егоров А.Д. Водитель электротележек и автотележек / А.Д. Егоров, Н.С. Савин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1979. – 232с.
276830
   Водитель, автомобиль, дорога. – М, 1978. – 224с.
276831
   Водич кроз музей града Београда. – Београд, 1950. – 29с.
276832
  Богаденко В.М. Водієві про адміністративне законодавство УРСР / В.М. Богаденко. – К, 1991. – 47с.
276833
  Рибаков А.Н. Водії / А.Н. Рибаков. – Київ : Художня література, 1952. – 226с.
276834
  Треніна А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 32-33
276835
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. – Київ : Кондор, 2005. – 256с. – ISBN 966-8251-33-4
276836
   Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС = EU water framework directive 2000/60/EC : основні терміни та їх визначення. – Київ, 2006. – 240с.
276837
  Канова Г.О. Водна стихія еросу і танатосу у поезії романтизму (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 274-281


  Дослідження поетики водної стихії у творчості лейкістів та харківської школи романтиків. На образно-символічному рівні вода творить свою неповторну метапоетику , наснажуючи творчими першоімпульсами романтичну лірику українських та англійських ...
276838
  Звонков В.В. Водная и ветровая эрозия земли. / В.В. Звонков. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 176с.
276839
  Рычин Ю.В. Водная и прибрежная флора / Ю.В. Рычин. – М., 1939. – 184с.
276840
  Мусли Н. Водная проблема в Сирии / Н. Мусли; Ред.Е.А.Щукин. – Пер. с франц. – Москва, 1954. – 284с.
276841
  Катанская В.М. Водная растительность дельты реки Аму-Дарьи и материалы по продуктивности ёё зарослей : Автореф... канд. геогр.наук: / Катанская В. М.; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1963. – 21л.
276842
  Смирнова-Гараева Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение / Смирнова-Гараева. – Кишинев, 1980. – 135с.
276843
  Дулепова И Б. Водная растительность южного и юго-западного Прибайкалья : Автореф... Канд.биол.наук: / Дулепова Б.И,; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Иркутск, 1962. – 18л.
276844
  Филенко О.Ф. Водная токсикология / О.Ф. Филенко. – К, 1988. – 154с.
276845
  Арнштам Н.Г. Водная энергия и ее использование / Н.Г. Арнштам. – Ленинград, 1932. – 72с.
276846
  Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней / Г.П. Сурмач. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 256с.
276847
  Нагирный П.Н. Водная эрозия и охрана почв лесостепи Черновицкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 28-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
276848
   Водная эрозия почв в Сибири. – Новосибрск : Наука, 1975. – 160с.
276849
   Водная эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 256с.
276850
  Орлов А.Д. Водная эрозия почв Новосибирского Приобья / А.Д. Орлов. – Новосибирск, 1971. – 176с.
276851
   Водне господарство. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 52 с.
276852
   Водне господарство. – К, 1997. – 366с.
276853
   Водне господарство в Україні. – Київ : Генеза, 2000. – 456с. – ISBN 966-504-128-2
276854
  Погорілко М. Водне господарство ранньомодерного Львова // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 54-55
276855
  Черкашина М.К. Водне законодавство країн пострадянського простору в умовах європейської інтеграції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-419-269-6
276856
  Іоффе Ю. Водне право в збройному конфлікті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 84-85.
276857
  Процевський В.О. Водне право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Процевський, О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 174, [2] с. – Покажч. термінів: с. 128-150. – Бібліогр.: с. 163-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-078-1
276858
  Велков А. Водни знаци в османотурските документы / А. Велков, С. Андреев. – София
1. – 1983. – 169с.
276859
  Галущенко М.Г. Водний баланс басейнів рік Псла, Ворскли і Орелі / М.Г. Галущенко, В.М. Зеленьов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 24)
276860
  Кожем"якін Д.В. Водний баланс басейнів річок Дністра до міста Заліщини / Д.В. Кожем"якін, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 24-36. – ISSN 2306-5680
276861
  Анахов П.В. Водний баланс водосховищ змінної місткості / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 109-112. – ISSN 2306-5680


  Непередбачені порушення водного балансу обертаються гідрологічними катастрофами. Теорія водосховищ не враховує внутрішніх чинників варіацій водного балансу, які визначають зміни їх місткості. Скорочення місткості приводить до дефіциту протипаводкової ...
276862
  Галущенко О.М. Водний баланс річкових водозборів басейну Дніпра за маловодні і багатоводні роки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 173-176. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-109-9
276863
  Гопченко Є.Д. Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.) / Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва, Ю.А. Македонська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 176-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
276864
  Кризська Н.М. Водний баланс схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 108-113 : рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
276865
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
276866
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
276867
   Водний кодекс України : кодекс України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 3-65
276868
   Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-458-036-3
276869
   Водний кодекс Української РСР. – К, 1973. – 95с.
276870
  Лапіна Т.В. Водний режим томатів при вирощуванні їх у закритому грунті. / Т.В. Лапіна, 1959. – С. 59-67
276871
  Туровецький Ф.І. Водний транспорт України та шляхи його соціалістичної реконструкції / Ф.І. Туровецький, С. Лузгін. – Х., 1932. – 92с.
276872
  Хвесик М.А. Водний фактор у стратегії розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів у ХХІ ст. / М.А. Хвесик, І.Л. та інш. Головинський // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 30-41. – Бібліогр.: на 7 пунктів
276873
   Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки : довідник / [В.В. Гребінь та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня] ; Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-96501-098-2
276874
  Грунский Н.К. Водник и его время : 1.Словенская литература; 2. Жизнь и деятельность Водника; 3. Словенцы / Пер. с словен. Н.К. Грунский. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – [2], 18 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1895, вып. 6
276875
  Денисик Г.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. – Вінниця : Теза, 2007. – 216с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-7699-72-2
276876
  Василевський Г.А. Водні багатства Карпат / Г.А. Василевський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 184с.
276877
  Галущенко М.О. Водні баланси і водні ресурси річкових водозборів басейну Дніпра та їх використання (в межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто середній багаторічний водний баланс і водні ресурси за гідрологічні роки для 85 річкових водозборів басейну Дніпра в межах України за період 1951 - 1990 рр. Наведено розподіл складових водного балансу (атмосферних опадів, сумарного, ...
276878
  Галущенко О.М. Водні баланси і водні ресурси України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
276879
   Водні види спорту. – К, 1958. – 290с.
276880
  Дудка І.О. Водні гіфоміцети України / І.О. Дудка. – Київ, 1974. – 240с.
276881
  Мартиненко С.В. Водні гриби у дощових колекторних системах міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин, С.С. Савощенко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 2 : Біологія. – C. 20-23. – ISSN 2227-3220
276882
  Забокрицька М.Р. Водні об"єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення / М.Р. Забокрицька, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 64-76. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз гідрографічної мережі на території м. Луцька. Наведено гідрологічну та гідрохімічну характеристику р. Стир та його приток - малих річок Сапалаївка, Омеляник та Жидувка. Охарактеризовано якість питної води у м. Луцьк. Выполнен анализ ...
276883
  Юрченко В.В. Водні організми в умовах глобального потепління / В.В. Юрченко, М.О. Додашьянц // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 179-186. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
276884
  Ковтун А. Водні прогалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 73-82
276885
   Водні процедури від Агромат-SPA та Jacuzzi // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-107 : Іл.
276886
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 14-23
276887
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 325-343
276888
   Водні ресурси і оцінка зміни гідрохімічного режиму річок Донбасу в умовах інтенсивного господарського освоєння / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, О.І. Криволап, І.Д. Багрій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 30)
276889
  Зінь Е.А. Водні ресурси і розвиток економіки / Е.А. Зінь. – К, 1987. – 47с.
276890
  Хвесик М.А. Водні ресурси і соціально-економічний розвиток у контексті ідей В.І. Вернадського / М.А. Хвесик, І.М. Кирпач, М.В. Степчин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
276891
  Приходько М.М. Водні ресурси Івано-Франківської області: забезпеченість, якість, проблеми використання та охорони // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
276892
  Бересток А.А. Водні ресурси Сумської області як складова територіальної рекреаційної системи регіону // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 12-13
276893
   Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу : монографія / Хільчевський В.К. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-521-516-5
276894
  Пишкін Б.А. Водні ресурси України / Б.А. Пишкін. – Київ, 1966. – 45с.
276895
  Шевчук Ю.Ф. Водні ресурси України та їх використання // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 79-83. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: В.К. Хільчевського, С.І. Сніжка, В.І. Осадчого, О.Г. Ободовського та ін.
276896
  Лобода Н.С. Водні ресурси України ХХІ сторіччя за сценаріями змін клімату (RCPS.5 та RCP4.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2311-0902
276897
   Водні ресурси УРСР (проблеми та перспективи). – К, 1988. – 152с.
276898
  Тащук К.О. Водні ресурси як фактор формування територіальної структури виробництва : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 30-39
276899
  Ковальчук І.П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку "Прип"ять-Стохід" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 323-334 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
276900
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк; А.В. Яцик ; за ред. А.В. Яцика. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-504-708-7
276901
  Казіміров В.П. Водні розчини електролітів : навчальний посібник [для студентів хім. фак-ту] / В.П. Казіміров, Г.Ю. Гречишкіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 80с.
276902
  Мельник І.П. Водні рослини та якість води / І.П. Мельник, Т.В. Паршикова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
276903
   Водні системи з вуглецевими нанотрубками: молекулярна структура і токсичність / В.Ф. Королович, Пур Хосро, К.О. Мороз, Д.О. Меленевський, А.Г. Держипольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 285-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлено огляд літератури з молекулярної структури води, що оточує одностінну вуглецеву нанотрубку. Аналіз молекулярної структури здійснювався за функціями радіального розподілу атомів кисню та водню, орієнтацією молекул води і ...
276904
  Ромащенко М.І. Водні стихії. Карпатські повені : Статистика, причини, регулювання / М.І. Ромащенко, Д.П. Савчук; За ред. М.І. Ромащенка. – Київ : Аграрна наука, 2002. – 304с. – ISBN 966-540-068-1
276905
  Мазур Т.П. Водні та прибережно-водні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Водні та прибережно-водні рослини в колекції Ботанічного саду систематично представлені 4 відділами, 5 класами, 4 порядками, 91 родиною, 276 родами, 360 видами, 25 різновидностями, 40 культиварами і 30 гібридами і нараховують до 5 тисяч зразків ...
276906
  Лозовіцький П.С. Водні та хімічні меліорації грунтів : навчальний посібник / П.С. Лозовський ; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет, 2010. – 276 с.
276907
  Мателешко О.Ю. Водні твердокрилі Українських Карпат = Water beetles of the Ukrainian Carpathians / О.Ю. Мателешко ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Фонд охорони дикої природи ; Фонд Вітлі. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 200с., [ 8c. іл. ]. – ISBN 978-966-8764-68-4
276908
  Швець Г.І. Водність Дніпра / Г.І. Швець. – Київ : АН УРСР, 1960. – 182 с.
276909
  Проценко Д.П. Воднй режим рослин / Д.П. Проценко. – К., 1958. – 72с.
276910
  Суздальцева В.А. Воднй режим яблони в связи с зимостойкостью. : Автореф... канд. биол.наук: / Суздальцева В.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Мичуринск, 1966. – 21л.
276911
  Гушля А.В. Водно-балансовые исследования / А.В. Гушля, В.С. Мезенцев. – Киев : Вища школа, 1982. – 229с.
276912
  Барсегян А.М. Водно-болотная растительность Армянской ССР / А.М. Барсегян. – Ереван, 1990. – 352с.
276913
  Барсегян А.М. Водно-болотная флора и растительность Араратской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Барсегян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 23л.
276914
   Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору / [В.І. Мальцев та ін. ; відп. ред.: В.І. Мальцев] ; НАН України, Карадазький природ. заповідник, Недерж. наук. установа, Ін-т екології ІНЕКО. – Київ : [б. в.], 2010. – 142 с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-02-5841-9
276915
   Водно-болотні угіддя України : довідник. – Київ : Wetlands international, 2006. – 312 с, [8] арк. карт. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
276916
  Рак Л.К. Водно-болотні угіддя як складова ресурсно-рекреаційного потенціалу українського Причорномор"я (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 291-297


  В роботі розглянуто рекреаційні об"єкти в Херсонській і Миколаївській областях на території водно-болотних угідь, проведено порівняльний аналіз цих об"єктів з природним парком "Копачки Ріт" в Хорватії, обчислено коефіцієнти рекреаційної місткості та ...
276917
   Водно-болотні червонокнижні птахи України. – Київ, 1999. – 16с.
276918
  Серебряков В.В. Водно-болотные угодья Азово-Черноморского побережья Украины = Wetlands of the Asov-Black sea region of Ukraine : Библиографический указатель 1970-1999 гг. / В.В. Серебряков, В.Р. Алексеенко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 202с. – ISBN 90-5882-9952
276919
  Казанник В.В. Водно-болотяна орнітофауна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни / В.В. Казанник, А.В. Турчик, В.О. Яненко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 170-174. – ISSN 2310-0974


  В основному за допомогою маршрутного методу на Святошинських ставках виявлено 33 види водно-болотяної орнітофауни, два з них занесені до Червоної книги України (шуліка чорний та орлан-білохвіст) і охороняються Вашингтонською конвенцією (CITES). Чотири ...
276920
  Шкуринов П.И. Водно-воздушный режим дерново-подзолистых почв на лессовидных суглинках : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Шкуринов П.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1969. – 22л.
276921
  Фесюк В.О. Водно-господарський комплекс Луцька - модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 535-543 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
276922
  Будько О.С. Водно-ерозійні форми рельєфу Костопольської денудаційної рівнини // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 205-209. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
276923
  Пермяков Н.А. Водно-земельные мелиорации / Н.А. Пермяков. – Москва; Ленинград, 1932. – 248с.
276924
   Водно-ледовые ресурсы Иссык-Кульской области. – Фрунзе : Нлим, 1988. – 129с.
276925
  Ходаков В.Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледенения СССР / В.Г. Ходаков. – Москва : Наука, 1978. – 194с.
276926
  Парсамов С.С. Водно-мифологические персонажи земного происхождения / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 307с.
276927
  Костюченко К.О. Водно-міцелярні розчини неонолів для міцелярно-екстракційного концентрування / К.О. Костюченко, С.О. Лелюшок // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23
276928
   Водно-моторный спорт. – М, 1953. – 48с.
276929
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 56с.
276930
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 368с.
276931
  Леонтьев П.А. Водно-моторный спорт в СССР / П.А. Леонтьев. – М, 1953. – 64с.
276932
  Лешков А.П. Водно-пищевой режим почв и эффективность удобрений в условиях Бийско-Чумышской зоны и предгорий Салаира Алтайского края : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.583 / Лешков А.П.; Всес. академия с.-х. наук. Почвенный ин-т. – М., 1970. – 32л.
276933
  Вольвач Ф.В. Водно-почвенная миграция углерода в ландшафтах южной лесостепи : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 62-67 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
276934
  Шекера Ю.О. Водно-ресурсний потенціал України: проблеми та перспективи розвитку // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 170-172. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
276935
  Клименко Валентина Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання / Клименко Валентина, Решетченко Світлана, Машкіна Вікторія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 135-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
276936
  Казакова Надія Артурівна Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного розвитку (на прикл. Харківської обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / Казакова Н.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
276937
  Казакова Надежда Артуровна Водно-ресурсный потенциал как региональный фактор социально-экономического развития (на примере Харьковской обл.) : Дис...канд.географ.наук:11.00.02 / Казакова Надежда Артуровна; ХНУ им.В.Н.Каразина. – Харьков, 2001. – 154л. – Библиогр.:л.143-154
276938
  Абдуев М.Р. Водно-солевая динамика почв восточной части Ширванской степи : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Абдуев М.Р. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 21 c.
276939
  Наточин Ю.В. Водно-солевой гомеостаз / Ю.В. Наточин. – Сыктывкар, 1982. – 49с.
276940
  Тотрова Э.А. Водно-солевой обмен при экспериментальном гипертиреозе. : Автореф... канд. мед.наук: / Тотрова Э.А.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 22л.
276941
  Алексеенко Н.А. Водно-солевой обмен у животных при курсовом приеме слабоминерализованной воды, содержащей органические вещества : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Алексеенко Н. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1978. – 24л.
276942
  Бозгунчиев М. Водно-солевой режим высокогоных бурых путыностепных почв Ак-Сайских сыртов : Автореф... канд. с. х.наук: / Бозгунчиев М.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед., ботан., микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
276943
  Файбишенко Б.А. Водно-солевой режим грунтов при орошении / Б.А. Файбишенко. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 304 с.
276944
  Скуртул А.Г. Водно-солевой режим засоленных почв пойм малых рек Молдавской ССР и пути их мелиорации. : Автореф... канд.биол.наук: / Скуртул А.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1965. – 32л.
276945
  Скуртул А.Г. Водно-солевой режим засоленных почв пойм малых рек Молдавской ССР и пути их мелиорации. : Автореф... канд.биол.наук: 06.532 / Скуртул А.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
276946
  Умаров Н.М. Водно-солевой режим зоны аэрации и грунтовых вод орошаемых массивов. / Н.М. Умаров, Я.У. Исамухамедов. – Ташкент, 1991. – 126с.
276947
  Аханов Ж.У. Водно-солевой режим почв низовьев реки Чу на примере Уланбельских разливов : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Аханов Ж.У.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии ивирусологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
276948
  Латышева В.А. Водно-солевые растворы : системный подход / В.А. Латышева ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 341, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 321-328. – ISBN 5-288-01453-1
276949
  Равич М.И. Водно-солевые системы при повышенных температурах и давлениях / М.И. Равич. – Москва, 1974. – 151с.
276950
  Перльштейн Г.З. Водно-тепловая мелиорация мерзлых пород на Северо-Востоке СССР / Г.З. Перльштейн. – Новосибирск : Наука, 1979. – 304с.
276951
  Малишева Л.Л. Водно-тепловий режим грунтів Правобережного лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 11-18 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 22)
276952
  Боков В.А. Водно-тепловой режим Западной Башкирии и его влияние на некоторые ландшафтные структуры : Автореф... канд. геогр.наук: / Боков В. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1968. – 16л.
276953
  Чечкин С.А. Водно-тепловой режим неосушенных болот и его расчет / С.А. Чечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 206с.
276954
  Васильев А.В. Водно-технические изыскания / А.В. Васильев, С.В. Шмидт. – Ленинград, 1970. – 344с.
276955
  Васильев А.В. Водно-технические изыскания : Учебник для вузов / А.В. Васильев, С.В. Шмидт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 357с.
276956
  Захаров С.Н. Водно-транспортные преступления: расследование и предупреждение / С.Н. Захаров. – Москва, 1977. – 128с.
276957
  Орешкин Н.Г. Водно-физические и некоторые агрохимические свойства почв под сосняками Казахского мелкосопочника. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Орешкин Н.Г.; Ин-т почвовед. – Алма-Ата, 1976. – 25л.
276958
  Горев Л.Н. Водно-физические и физико-химические процессы в почво-грунтах при орошении : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И Пелешенко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ, 1982. – 112 с. : ил.14 + табл.25
276959
  Емельянов Владимир Александрович Водно-физические свойства глубоководных осадков Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Емельянов Владимир Александрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1976. – 26л.
276960
  Иовенко Н.Г. Водно-физические свойства почв Украины / Н.Г. Иовенко. – С. 57-71. – Вырезка
276961
  Бондаренко Н.Ф. Водно-физические свойства торфянников / Н.Ф. Бондаренко, Н.П. Коваленко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 160с.
276962
  Герасимович С.С. Водно-физические условия в тяжелосуглинистых черноземах центральной Молдавии при различных способах осовной обработки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасимович С.С.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – Кишинев, 1962. – 18л.
276963
  Мартынова О.И. Водно-химические режимы АЭС, системы их поддержания и контроля / О.И. Мартынова, А.С. Копылов. – Москва, 1983. – 97 с.
276964
  Крутиков П.Г. Водно-химические режимы в период пуска АЭС / П.Г. Крутиков, В.М. Седов. – Москва, 1981. – 97 с.
276965
   Водно-химические режимы и надежность металла энергоблоков мощностью 500 и 800 мвт. – М, 1981. – 296с.
276966
  Кот А.А. Водно-химический режим мощных энергоблоков ТЭС / Кот А.А., Деева З.В. – Москва : Энергия, 1978. – 169 с. – Библиогр.: с. 167-168 (34 назв.)
276967
   Водно-химический режим ТЭС и АЭС. – М, 1986. – 160с.
276968
  Хачатрян Р.А. Водно-щелочное расщепление некоторых четвертичных аммониевых и фосфониевых солей с непредельными группами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 19л.
276969
  Гамбурян Лариса Хосрововна Водно-щелочное расщепление некоторых четвертичных аммониевых солей, содержащих потенциальную a-непредельную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гамбурян Лариса Хосрововна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
276970
   Воднобалансовые исследования на сельскохозяйственных полях : Материалы совещания на Валдае, сентябрь 1976. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 206с.
276971
  Водогрецкий В.Е. Воднобалансовые экспедиционные исследования : Задачи, организация и методика исследований / В.Е. Водогрецкий, О.И. Крестовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 144с.
276972
  Кляшторин Л.Б. Водное дыхание и кислородные потребности рыб. / Л.Б. Кляшторин. – М., 1982. – 168с.
276973
  Колбасов О.С. Водное законодательство в СССР / О.С. Колбасов. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 216 с.
276974
   Водное поло. – М, 1952. – 31с.
276975
   Водное поло. – М, 1954. – 48с.
276976
   Водное поло. – М, 1954. – 30с.
276977
   Водное поло. – М, 1956. – 32с.
276978
   Водное поло. – М, 1956. – 191с.
276979
   Водное поло. – М, 1957. – 31с.
276980
   Водное поло. – М, 1961. – 28с.
276981
   Водное поло : спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ.,нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 108 с.
276982
  Байсалов С.Б. Водное право Казахской ССР / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1966. – 399с.
276983
  Яковлев В.Н. Водное право Молдавскоай ССР / В.Н. Яковлев. – Кишинев, 1981. – 247с.
276984
   Водное строительство и судоходство в Египте и Италии. – М, 1927. – 194с.
276985
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск : АН БССР, 1963. – 212с.
276986
  Бахтиаров В.А. Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты : Учебник / В.А. Бахтиаров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 430с.
276987
  Ивлева Татьяна Николаевна Водное хозяйство и экономическое развитие Мексики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Ивлева Татьяна Николаевна; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1973. – 27л.
276988
  Рубель К.В. Водноенергетичні суперечності у Центральній Азії як фактор політичної крихкості Шанхайської організації співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 60-69


  У статті проаналізований деструктивний вплив міждержавних водноенергетичних суперечностей в регіоні Центральної Азії на організаційну стабільність Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Доведено, що до їхнього врегулювання або мінімізації ...
276989
   Воднолыжный спорт. – М, 1983. – 48с.
276990
  Агамирзоева Э.А. Воднорастворенные газы Балаханы - Сабунчи-Раманинского нефтяного месторождения : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Агамирзоева Э.А. ; АН УзССР. Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку, 1967. – 18 с.
276991
  Кадушкина Л.А. Воднорастворимая форма фосфорной кислоты в термофосфатах : Автореф... кандид. химич.наук: / Кадушкина Л.А.; Казахский гос. университет им. С.М.Кирова. Кафедра неорганической химии. – Алма-Ата, 1951. – 10 с.
276992
  Думанский А.В. Воднорастворимые коллоиды в продуктах пищевой промышленности и значение их в технологических процессах / А.В. Думанский. – Москва, 1943. – 44с.
276993
  Хвесик М.А. Водноресурсний потенціал в прогнозах розвитку і розміщення продуктивних сил / М.А. Хвесик, І.З. Загоровська, П.П. Пастушенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 27-31. – ISBN 966-521-109-9
276994
  Гинко С.С. Водноэнергетические богатства СССР . Их изучение и использование / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 196с.
276995
  Захидов А.З. Водноэнергетические ресурсы рек Узбекской ССР / А.З. Захидов, А.Ф. Чернова. – Ташкент, 1963. – 284с.
276996
  Федянин А.С. Водные бактерии-продуценты витаминов группы В (пантотеновой, никотиновой кислот и пиридоксина), антимикробных и ростовых веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Федянин А.С. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
276997
  Крылова А.Г. Водные биоценозы : учебное пособие / А.Г. Крылова. – Краснодар, 1982. – 100 с.
276998
  Сундуков В.М. Водные богатства Мордовской АССР и их использование / В.М. Сундуков. – Саранск, 1955. – 52с.
276999
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству : Первый Всесоюзный гидрогеологический съезд Ленинград 25-31 декабря 1931 г. – Ленинград; Москва
Сб.3 : Европейская часть РСФСР, Украина. – 1933. – 96с.
277000
   Водные богатства недр земли на службу социалистическому строительству. – Л.-М.
8. – 1933. – 94с.
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,