Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
245001
  Маркс К. "Викриття дипломатичної історії XVIII століття" : Розділ 4. Попередні зауваження щодо історії російської політики / переклад з англійської мови Олени Усатюк // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 307-322. – ISBN 978-617-681-137-4
245002
   "Виктория" расширяет спектр услуг : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 118 : Фото
245003
  Петренко О. "Вилучення з цивільного обороту" як спосіб захисту прав на об"єкти промислової власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
245004
  Поведа Т.П. "Вилучити чи виключити": проблема внесення дисциплін безпекового циклу в нові навчальні плани університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 63-64


  "Проаналізувавши низку норматичних, розпорядчих і наказових
245005
   "Вильгельм Телль". Музыка Джоакино Россини. – Изд. 2-е. – Л., 1937. – 31с.
245006
   "Вимагаємо мудрості, зваженості та стриманості" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 6


  Ректори Львівщини прийняли заяву щодо останніх подій у Києві та в Україні.
245007
  Здоровило Т. "Вимито" тисячі мізків. Крісло Бориса Патона уже розхитують // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 41). – С. 2


  "...Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха вважає страшною бідою і те, що 98-річний Борис Патон уже 55 років очолює дуже важливу структуру: національну Академію наук. Бо будь-яка структура, яку очолює такий тривалий час одна людина, не може ...
245008
  Базилевський В. "Вимкнення світла". Остання добірка Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 1, 14-15
245009
  Файзулін Я. "Вимога - писати тільки російською. Навіть до матері мусив звертатися чужою мовою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 18 (221). – С. 53-57


  Олекса Тихий - український дисидент.
245010
  Ільницький Д. "Вимріяне наше завтра..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С.102-104. – ISSN 0868-4790
245011
  Ільницький Д. "Вимріяне наше завтра..." (До 100-річчя Богдана Ігоря Антонича) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 102-103. – ISSN 0868-4790
245012
  Бурба М.В. "Вина" жертви злочину // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 43-44
245013
  Кислюк К.В. "Винайдення традиції": українська версія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 164-171. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
245014
  Самарський А.Ю. "Винахідник" та історія винахідництва в нашій країні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 50-52. – ISSN 2518-7104
245015
  Мороз Ю.В. "Виникаючі ринки" та вплив МФК на розвиток ринку капіталів в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 97-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
245016
   Використання "адміністративного ресурсу" під час виборчої кампанії 2002 року : Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ
№ 1. – 2002
245017
  Шуканова Анжела Використання "Економічних загадок" під час вивчення курсу "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-29. – Бібліогр. 6 назв
245018
  Горбачик А.П. Використання LISREL-моделей в аналізі соціологічної інформації / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 94-105. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
245019
   Використання mad-моделі для дослідження трансферину як генетичного маркера кількісних ознак канального сома / К.В. Терещенко, В.Ф. Безруков, В.Р. Алексієнко, А.М. Гунько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-28. – (Біологія ; Вип. 29)


  На основі mad-моделі кількісної ознаки досліджено адитивні та неадитивні ефекти алелів локусу трансферину у потомстві від схрещувань канального сома. Виявлено ефект гетерозису за основними ознаками екстер"єру.
245020
  Ященко Л.О. Використання АВС- та XYZ- аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну діяльність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 13-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
245021
  Морозов С.М. Використання адаптованої комп"ютерної версії тексту "кольорових матриць Равена" при діагностиці розумового розвитку дітей / С.М. Морозов, Н.Є. Дмитрієва, О.М. Лелюх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 143-148. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
245022
  Приймаченко Д. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
245023
  Васечко О.О. Використання адміністративного та статистичного реєстрів в національній статистиці підприємств // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 148-155. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
245024
  Шевченко Т.О. Використання активованих розчинів реагентів для інтенсифікації роботи контактних прояснювачів при доочистці стічних вод від біогенних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Шевченко Т.О. ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 25 назв.
245025
  Глибовець М.М. Використання апарату часових логік для дослідження основних властивостей програм / М.М. Глибовець, М.Г. Медведєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 187-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається аналіз основних властивостей програм на базі апарату часових логік.
245026
  Матяш І.Б. Використання архівньої інформації в 1920-1930-х рр.: еволюція форм та основні тенденції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.84-92. – ISSN 0130-5247
245027
  Матяш І.Б. Використання архівньої інформації в 1920-1930-х рр.: еволюція форм та основні тенденції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.89-100. – ISSN 0130-5247
245028
  Воробйов Є.О. Використання бактерій для попередження викидів вугільних пластів / Є.О. Воробйов, М.О. Савощенко, А.К. Чудовська // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 15 : рис.
245029
  Смирнов М. Використання в кримінальному процесі України доказів. отриманих із джерел в іноземній державі // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.124-128
245030
  Єлісєєв А. та інш. Використання в податковому плануванні спрощених систем оподаткування // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С. 12-22


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
245031
  Кадемія М.Ю. Використання Веб-квестів у процесі підготовки вчителя технології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 350-353. – (Педагогіка ; № 3)
245032
  Черняк Використання вибіркових методів для оцінки обсягів виробництва і реалізації малих підприємств / Черняк, 0.І., В.О. Небукін // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 143-155
245033
  Клименко С.О. Використання власного капіталу малих і середніх підприємств в операційній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 94-98
245034
  Збаржевецький І. Використання вхідної інформації та кадастрових даних про визначенні середньої (базової) вартості земель населених пунктів / І. Збаржевецький, А. Колосюк // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 8. – С. 4-9
245035
  Тарануха В.Ю. Використання генетичних алгоритмів для забезпечення якості автоматично згенерованих рефератів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається необхідність забезпечення зв"язності тексту як одної з характеристик якості тексту для задачі автоматичного реферування. Показано, що застосування генетичних алгоритмів є дієвим засобом покращення якості тексту. The article ...
245036
  Хырх-Ялан Використання геопросторових даних при організації оборони частинами (підрозділами) сухопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 333-338


  У статті розглядаються шляхи удосконалення процесу забезпечення підрозділів сухопутних військ геопросторовою інформацією методом проведення геопросторового аналізу стану місцевості в районах відповідальності частин (підрозділів) та створення ...
245037
  Василюк Т.П. Використання гідробіонтів виду Eichornia crassipes для очистки стічних вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
245038
  Орлов О.О. Використання гідротермальної петротермальної енергії Землі / О.О. Орлов, В.Г. Омельченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
245039
   Використання ГІС-технологій та даних дистанційного зондування землі для виділення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів / В.С. Готинян, А.Г. Мичак, О.В. Титаренко, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-87. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Наведено методику та основні результати моніторингу магістральних трубопроводів "Долина-Воловець" і "Доли-на-Росош" з метою прогнозування зон підвищеного ризику в гірських умовах. Цей ризик пов язаний з сучасною геодинамікою. The methodology and ...
245040
  Корогода Н.П. Використання ГІС при проектуванні екомереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-48. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему принципового обґрунтування методики створення карти екомережі за допомогою ГІС. The article examines the problem of principal substantiation of ecological network map creation methods with the help of GIS.
245041
  Філозоф Р.С. Використання ГІС при створенні регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП "Голосіїв") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 104-109. – ISBN 966-7650-87-1
245042
  Зарубенко А.У. Використання грунтових субстратів та органічних добрив для вирощування саджанців рододендронів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 30)


  Досліджено вплив деяких ґрунтових субстратів та органічних добрив на ріст та фізіологічний стан саджанців трьох видів рододендронів. Два варіанти субстратів рекомендовано для вирощування посадкового матеріалу цих рослин.
245043
  Андрійчук І.П. Використання гуманістичних технологій у системі університетської освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 148-153


  У статті вказано на необхідність трансформації існуючої в Україні системи вищої освіти до європейських вимог. Акценовано увагу на важливості викладання особистісно зорієнтованих дисциплін при підготовці майбутніх фахівців. Розглянуто особливості ...
245044
  Шульц Р.В. Використання даних космічного радіолокаційного знімання для моніторингу положення морської берегової лінії / Р.В. Шульц, І.А. Маліна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 33-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв
245045
  Кохан С.С. Використання даних оптико-електронних систем у вирішенні задач природокористування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 300-308
245046
  Стринжа В.К. Використання даних природничих і технічних наук для попередження злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 29-36. – (Серія права ; № 15)


  В статье показаны некоторые направления использования данных естественных и технических наук для предупреждения преступлений, в частности предупреждения краж, подделки документов, нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, ...
245047
  Продан А.В. Використання дефіциту насичення для оцінки ступеня вологозабезпечення території // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 326-332


  У статті розглянуті методи врахування дефіциту насичення водяної пари разом з іншими метеорологічними факторами, що дає можливість оцінити ступінь вологозабезпечення території. Представлено пряме і непряме використання дефіциту насичення повітря в ...
245048
  Бойчук Т. Використання джерел під час вивчення біографії Олександра Довженка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 17-24. – ISSN 0130-5263
245049
  Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.53-56. – ISSN 0131-6788
245050
  Куліченко С.А. Використання диметилформаміду при отриманні високо чистих пектинових речовин / С.А. Куліченко, О.О. Худайкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-41. – (Хімія ; Вип. 36)


  Запропоновано новий метод отримання високочистих пектинових речовин з використанням диметилформаміду як екстрагену та осаджувача пектинових речовин.
245051
  Новикова К.В. Використання дистанційного навчання як одного з видів педагогічної підтримки обдарованих студентів у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 280-283


  У статті розглядається проблема використання дистанційного навчання як одного з видів педагогічної підтримки обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США, робиться спроба дати визначення поняття "обдарована особистість" та "дистанційне ...
245052
  Гель А.П. Використання документальних джерел інформації про особу засудженого в процесі розслідування злочинів, учинених у ВТУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються питання використання документальних джерел інформації про властивості особи засудженого в процесі розслідування злочинів, учинених засудженими в місцях позбавлення волі, та основні види таких джерел. The issues of applying documentary ...
245053
  Григоренко І.А. Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 249-257
245054
  Креховецька Л.Г. Використання досвіду зарубіжних країн у створенні трирівневої пенсійної системи України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 123-130. – ISSN 2072-9480
245055
  Колобердянко І.І. Використання досвіду країн ЄС у вирішенні проблем безробіття в Україні / І.І. Колобердянко, Д.О. Білий // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 93-102. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
245056
  Загородна О. Використання евристичних методів в аналізі та аудиті / О. Загородна, В. Серединська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 14-17. – ISSN 1993-0259
245057
   Використання евристичного потенціалу інституціональної теорії в пізнанні пострадянських економік // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-110. – ISSN 1811-3141
245058
  Верещінський О.П. Використання ежекційних властивостей багатоланкових гравітаційних матеріалопроводів в аспіраційних транспортно-технологічних системах елеваторів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.12. / Верещінський О.П.; Одес. технол. ін-т харч. промисловості. – Одеса, 1994. – 16л.
245059
  Бугір О. Використання економетричних моделей для вивчення кон"юнктури ринку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.56-63. – ISBN 966-654-089-4
245060
  Позднякова Л.О. Використання економіко-математичних методів моделювання в процесах страхування / Л.О. Позднякова, Г.В. Мамонова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 278-284 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245061
  Костін Ю.Д. Використання економіко-математичних моделей для прийняття стратегічних управлінських рішень на прикладі енергетичних підприємств / Ю.Д. Костін, О.В. Мінкович // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 56-59 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1729-7206
245062
  Тараненко О.Ф. Використання економічних законів в управлінні. / О.Ф. Тараненко. – Київ, 1982. – 48с.
245063
  Мисака Г.В. Використання економічного аналізу в управлінні витратами обігу торговельних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнено систему аналітичних показників, що характеризують витрати обігу, визначено перспективи застосування економіко-математичних методів в аналізі витрат обігу. The system of trade expenses analytic indices of is generalized. The ...
245064
  Моісеєв О. Використання експертами державних судово-експертних установ стороннього науково-технічного обладнання // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.67-70
245065
  Шевченко М.В. Використання експресивно насичених українських художніх текстів в іноземній аудиторії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-71. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Виділено і проаналізовано засоби створення експресивного навантаження українського художнього тексту (на матеріалі творчості О. Довженка), визначимо роль експресивних словесних образів, що виникають на основі національно-культурного компонента ...
245066
  Кіщак Т. Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України / Т. Кіщак, О. Ткаченко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-20. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається проблематика використання електронних ресурсів у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України. Висвітлюється досвід наукової бібліотеки університету. An issue of the using the e-resources in ...
245067
   Використання електронних тахеометрів при геодезичному контролі підкранових колій : геодезія / К.О. Бурак, М.Я. Гринішак, В.П. Михайлишин, О.П. Шпаківський // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-7 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
245068
  Паламарчук Л.В. Використання елементів інсценізації на укроках зарубіжної літератури у 5 класі. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-36.
245069
  Шевніна Л.Є. Використання жанрової матриці для написання ділових паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-122. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
245070
  Кунтий Н.Я. Використання зарубіжного досвіду запобігання легальним схемам рейдерських атак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-82 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
245071
  Умєров Р.Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 96-105. – ISSN 1993-6788


  Запропоновано адаптивні елементи зарубіжних моделей розвитку для використання в практиці вітчизняних підприємств, що дасть можливість сприяти впровадженню інноваційних технологій у підприємницьку сферу.
245072
  Карєлова Л.В. Використання зарубіжного досвіду при формуванні організаційної структури міністерств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 122-123. – Бібліогр.: 8 назв
245073
  Найдан В.М. Використання засобів навчання на уроках хімії / В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К., 1988. – 218с.
245074
  Римар Н. Використання засобів політичної реклами та Public Relation у боротьбі за політичну владу // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.58-62. – ISSN 1609-5499
245075
  Коваленко Н.І. Використання засобів спрямованого антибіотиків (ліпосом і внутрішньотканинного діадинамофорезу) та нітазолу при гнійно-септичній інфекції (експерим. дослідж.) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.07 / Коваленко Н.І.; Харків. науково-дослід. ін-тут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. – Харків, 1996. – 24л.
245076
  Коваленко О.Ю. Використання земель рекреаційного призначення в контексті стратегії сталого розвитку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-46 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
245077
  Новоселець М.К. Використання змінних градієнтів магнітного поля та змінної частоти радіочастотних імпульсів в ЯМР томографії / М.К. Новоселець, А.В. Нетреба // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 384-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведений аналіз залежності зареєстрованої флуктуації ядерної намагніченості детектуючою системою ЯМР томографа від параметрів змінних у часі градієнтів магнітних полів та амплітуди і частоти імпульсів збудження. Отримані вирази для запису ...
245078
  Фрідман І. Використання знань фахівців у кримінальному процесі / І. Фрідман, Г. Откідач // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.27-38. – Бібліогр.: 6 н.
245079
  Мокрогуз О. Використання зображень пам"яток архитектури та репродукції творів образотворчого мистецтва на уроках історії України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 41-477
245080
  Семінович А. Використання ігрових елементів у процесі навчання школярів на уроках з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32 : рис.
245081
  Фідель Є.В. Використання ієрархічних підсхем до розробки орієнтованих на користувача мов маніпулювання даними // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядаються питання розробки орієнтованих на користувача мов маніпулювання даними та пропонується використання ієрархічних підсхем даних для вирішення цього завдання. Цей підхід дозволив розділити маніпуляції над даними на три виділених ...
245082
  Савчук О.В. Використання імпортного мита як інструменту державного регулювання зовнішньої торгівлі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
245083
  Шульженко Б.В. Використання іноземних інвестицій при фінансуванні постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 250-255. – Бібліогр.: на 13 пунктів
245084
  Бондаренко Е.Л. Використання інтеграційних можливостей ГІС в геоінформаційному еколого-географічному картографуванні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 79-84. – ISBN 966-7650-87-1
245085
  Вогнівенко Людмила Петрівна Використання інтер"єрних тестів для оцінки і прогнозування продуктивних якостей гусей різного генофонду : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.02.01 / Вогнівенко Людмила Петрівна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1998. – 17л.
245086
  Шпонтак І.М. Використання інтерактивних комп"ютерних технологій у навчально-виховному процесі як цілісний творчий підхід щодо формування майбутнього фахівця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 6-8
245087
  Юхимович О.А. Використання інтернет-ресурсу під час вивчення економіки // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 32-33 : фото
245088
  Гель А.П. Використання інформації про психологічні властивості особистості засуджених у процесі розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-161. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються питання значення та основних напрямків використання інформації про психологічні властивості особистості засуджених у процесі розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі. The article deals with the significance and major ...
245089
  Капіруліна Світлана Використання інформаційних комп"ютерних технологій у практиці проективного навчання учнів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-17 : Іл. – Бібліогр. 5 назв
245090
  Сазонець О.М. Використання інформаційних систем у поширенні міжнародної торгівлі послугами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 20-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
245091
  Струганець Л. Використання інформаційних технологій для дослідження динаміки лексичних норм сучасної української літературної мови


  Комп"ютерізація наукових лінгвістичних розро- бок. Автоматизована інформаційна система "Lingua"
245092
  Пліш І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Пліш Ірина Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інфом. технол. і засобів навчання. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
245093
  Цокало Т.С. Використання картографічних анімацій для вивчення та аналізу діяльності малих підприємств : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-23 : Мал., карти. – Бібліогр.: 6 назв
245094
  Коваленко Ю. Використання категоріального апарату інституційної теорії у фінансовому секторі економіки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 39-49. – ISSN 1818-5754
245095
  Приступа В.В. Використання кейс-методу у формуванні економічної компетентності майбутніх інженерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 307-312. – (Педагогіка ; № 3)
245096
  Малюга В.М. Використання кизильників на еродованих землях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Йдеться про використання кизильників (Cotoneaster (Medic)) Bauhin як невибагливих рослин, здатних рости без наступних доглядів на еродованих землях Канівщини.
245097
  Сафонов В.І. Використання кіно в клубній роботі / В.І. Сафонов. – К., 1966. – 53с.
245098
  Самойлов І.І. Використання кіно в курсі географії середньої школи. / І.І. Самойлов. – К, 1954. – 100с.
245099
  Баришнікова Л.П. Використання кластерногопідходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-14 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
245100
  Салімон В.М. Використання кольору в наочності як виду стимуляторів навчання на уроках географії із сугестопедичною технологією // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 146-149. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
245101
  Зоріна О.А. Використання комп"ютерних технологій в аналітичній діяльності підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 72-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
245102
  Пастовенський О. Використання комп"ютерних технологій в управлінський діяльності дирекції школи // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-22. – ISSN 0131-6788
245103
  Лутак Н.Г. Використання комп"ютерної та мультимедійної техніки підвищує рівень навчального процесу / Н.Г. Лутак, М.В. Пильник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-23 : фото
245104
  Бабак М.П. Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 / Бабак М.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 205л. – Бібліогр.: л. 170-205
245105
  Стефаненко М.М. Використання контролінгу в системі управління підприємством / М.М. Стефаненко, Л.Ю. Набієва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-26.
245106
  Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення : Монографія / Державна податкова адміністрація України; Нац. ун-т державної податкової служби України; В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк. – Київ : КНТ, 2007. – 204с. – (Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-222-0
245107
  Заварова Н.В. Використання корекційних технологій у соціально-педагогічній діяльності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 108-115. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У цій статті ми розглянули технологічний аспект соціально-педагогічної корекції й визначили її основні принципи.
245108
  Тарасенко В. Використання коштів державного бюджету в рахунок компенсації витрат на придбання мінеральних добрив та посів ярих зернових культур // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.37-41
245109
  Трифонов С.В. Використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів муніципального розвитку міст України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 34-45 : табл.
245110
  Рилач Н. Використання критеріїв конвергенції для наближення стандартів сфери науки і технологій України до ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу особливостей взаємодії України і ЄС у науковотехнологічній сфері в сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації. Особлива увага приділяється системноконцептуальному визначенню й обґрунтуванню ...
245111
  Яценко Діана Використання кросвордів для перевірки знань номенклатури карти / Яценко Діана, Леонтьєва Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-28
245112
  Скіцько В.І. Використання ланцюгів Маркова для прогнозної оцінки показників кредитної політики підприємства // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 144-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
245113
  Боцман М.П. Використання лізингових операцій у діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 38-41. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
245114
  Набруско М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 87-92


  У статті на підставі порівняльного аналізу чинного та нового Кримінально-процесуального кодексу України, а також матеріалів практики розглядаються проблемні питання використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки ...
245115
  Лобода Н.С. Використання методів багатовимірного статистичного аналізу у гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул) / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 58-65
245116
   Використання методів ВЕЗ-ВПФ та ВЕЗ для оцінки фільтраційних властивостей карбонатних порід верхньої крейди і виявлення ділянок карстоутворення (на прикладі ділянки "Рафаловська") / С.А. Вижва, В.Г. Нурмухамедов, І.А. Качан, М.В. Рева, В.М. Расовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-90. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  За результатами параметричних вертикальних електричних зондувань фазовим методом викликаної поляризації (ВЕЗ-ВПФ) виявлені залежності поляризовності карбонатних порід верхньої крейди від їх фільтраційних властивостей та літологічного складу. Комплексне ...
245117
  Ушаповський В. Використання методів соціології у дослідженні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 137-142. – ISSN 0132-1331
245118
  Грабовецький Б.Є. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності / Б.Є. Грабовецький, І.Ю. Єпіфанова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
245119
  Ковтун Н.В. Використання методу експертних оцінок в статистичних дослідженнях інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розроблено класифікацію особливостей житлово-комунального господарства, наведено їх характеристику. Розкрито особливості обліку в житлово-комунальному господарстві. Classification of the housing and communal services specialties has been developed, ...
245120
  Негребецький В. Використання методу моделювання під час перевірки показань на місці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 117-120
245121
  Яценко Діана Використання методу проектів на уроках географії в 7 класі / Яценко Діана, Леонтьева Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-24
245122
   Використання методу проточної цитометрії для дослідження структури хроматину в лімфоцитах : біологія / О.Ф. Кліменко, О.В. Худякова, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко, І.Є. Вістунова, О.В. Оварова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 8-10 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
245123
  Пєтухова І. Використання методу тестів у професійній підготовці вчителів 20-30 рр. XX ст. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – 70-74


  При Київському ІНО у 1922-1923 навчальному році під керівництвом професора С.А. Ананьїна було створено факультет професійної освіти.
245124
  Кучеренко В. Використання множинних молекулярних форм пероксидази для ідентифікації видів та внутрішньовидових таксонів інтродукованих рослин на прикладі родового комплексу Spiraea L. / В. Кучеренко, З. Бонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень множинних молекулярних форм пероксидази близьких та поліморфних видів роду Spiraea L., що дало можливість розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The results of long-term observations of the multiple ...
245125
  Адаменко І.І. Використання моделей для розрахунку швидкості поширення ультразвуку в н-гептані / І.І. Адаменко, Є.В. Дубровін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі був проведений аналіз теоретичних та полуемпірячних рівнянь стану для гептану. А саме були розглянуті модель Перкуса-Йевіка з потенціалом взаємодії жорстких сфер, жорстких сфер з притяганням, м"яких сфер, м"яких сфер з притяганням; ...
245126
  Лісний Г.Д. Використання моделі анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень геологічних об"єктів : Монографія / Г.Д. Лісний; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 136с. – ISBN 966-594-288
245127
  Ольмезов О Використання можливостей координації - запорука ефективності діяльності прокурорів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.57-61
245128
  Карпов О.Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Карпов О.Н. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
245129
  Трепак В. Використання можливостей судових експертиз у ході розслідування хабарництва, що вчиняється суддями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 90-96
245130
  Горбань В.В. Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 108-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
245131
  Носенко М.С. Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників / М.С. Носенко, Л.Г. Мочона // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
245132
  Карапузова Н. Використання музеїв у процесі підготовки майбутніх учителів з методики викладання математики / Н. Карапузова, Ю. Павленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 62-67. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано цілеспрямоване введення музейного компонента у процес викладання курсу "Методика викладання математики" для студентів спеціальності "Початкове навчання". На підставі практичного досвіду роботи та аналізу експериментальних даних установлено ...
245133
  Лєнков С.В. Використання напівпроводникових лазерів червоного та інфрачервоного світла у прожекторах дальнього спостереження / С.В. Лєнков, Д.В. Лісовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 52-55


  Використання сучасних некогерентних і когерентних напівпровідникових випромінювачів ™ дає можливість значно ефективніше перетворювати електричну енергію у світлову, і завдяки, цьому збільшити відстань спостереження випромінювача не змінюючи ...
245134
  Пунда О Використання науково- технічних засобів у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.580-585. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
245135
  Вакуленко Т.С. Використання НСТ при вступі до ВНЗ - досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 9-12


  У статті розкрито основні питання вступу до вищих навчальних закладів Англії.
245136
   Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій : Монографія / І.Ф. Хараберюш, В.Я. Мацюк, В.А. Некрасов, О.І. Хараберюш; І.Ф. Хараберюш, В.Я. Мацюк, В.А. Некрасов, О.І. Хараберюш; Мін-во внутрішніх справ України; Донецький юрид. ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : КНТ, 2007. – 196с. – (Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 966-373-169-9
245137
  Кірієнко О. Використання опціонів у комерційній діяльності вітчизняних підприємств // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 1728-9343
245138
  Калюжний А Р. Використання офшорних юрисдикцій при здійсненні сумнівних фінансових операцій / А Р. Калюжний, В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.96-107. – ISSN 1609-0462
245139
  Вишинська Т.Л. Використання офшорних юрисдикцій як засіб мінімізації податків у сфері зовнішньої торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 76-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
245140
  Шевченко В.В. Використання павутинообразної моделі при прийнятті перспективних рішень // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.142-147. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
245141
  Мельник О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері виробництва електроенергії, теплоенергії та водопостачання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 83-88
245142
  Корнієнко В. Використання пам"яток історії в туризмі: досвід та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему залучення пам"яток історії до використання в туризмі, причини необхідності такої роботи. На основі вивчення сучасного стану їх функціонування як туристичних об"єктів, теоретичних та практичних принципів фор-мування експозицій, ...
245143
  Крамаренко Л. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 6 : Спецвипуск присвячений діяльності Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. – С.12-14. – ISSN 0131-6788
245144
  Прокопенко А.В. Використання перлокутивних інтенсифікаторов у політичному інтерв"ю та їх переклад // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 194-198. – Бібліогр.: С. 198; 9 назв
245145
  Каша К.А. Використання питомої лексики античної міфології при описі культурних реалій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 243-247
245146
  Захаров В.П. Використання поліграфа як засіб поліпшення інформаційного // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 282-288. – (Юридична ; Вип. 1)
245147
  Парандій О. Використання послуг центрального контрагента на фінансовому ринку України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 83-88 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
245148
  Ткач А.П. Використання правових засобів в управлінні народним господарством СРСР / А.П. Ткач. – К., 1975. – 48с.
245149
  Орлов М Використання правових норм екологічної безпеки в законодавстві України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.14-19. – ISBN 966-667-078-Х
245150
  Серьогіна С. Використання практики Європейського суду з прав людини як перспективний напрям оптимізації конституційного судочинства в Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 41-47
245151
  Колесник В.І. Використання представників родів Viburnum L. і Cotoneaster (Medic.) Bauhin у зеленому будівництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 30)


  Відібрано і рекомендовано для використання у зеленому будівництві три види Viburnum L. і дев"ять видів Cotoneaster (Medic.) Bauhin.
245152
   Використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів України. [Електронний ресурс] = Performance program budgeting in Local Budget Formulation in Ukraine F Manual for Professionals. – Київ, 2004. – 1 CD. – Системні вимоги: Windows 95/98/Me/XP/NT4 Sp4/2000, Pentium 11 350 Mhz, 64 MB RAM, SVGA 24 dit, 32x CD-ROM, Mouse
245153
  Вашека Т.В. Використання проективних методик з метою діагностики суїцидальних тенденцій у підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему суїцидальних тенденцій за допомогою проективних методик. Наведено результати дослідження суїцидальної поведінки на вибірці осіб підліткового віку. Встановлено, що Тематичний апперцептивний тест, Тест Сонді й Колірний тест ставлень ...
245154
  Філіппов С.О. Використання психологічних знань в процесі застосування кримінально-правових норм // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-14
245155
  Кондратьев Я.Ю. Використання психологічних знань як напрям удосконалення діяльності оперативних підрозділів з розкриття злочинів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.61-63
245156
  Міляєва В.Р. Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців / В.Р. Міляєва, Ю.М. Бісик // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 14-80
245157
  Сенчик М.О. Використання радіо і телебачення в попередженні правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 74-80. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  Советское радио и телевидение являются важным средством формирования коммунистического мировоззрения. Они служат также мощным инструментом нашего государства в борьбе за искоренение правонарушений. Используя радио и телевидение в профилактике ...
245158
  Сохацька О. Використання реальних опціонів у корпоративному управління / О. Сохацька, О. Расевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
245159
  Леутська Л.Д. Використання рейтингової системи у вивченні філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
245160
  Кубах С.М. Використання референцних систем координат при виконанні кадастрових робіт : геоінформатика та кадастр / С.М. Кубах, П.Г. Черняга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-41 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
245161
  Вижва С.А. Використання рівнянь поверхні другого порядку для картування деяких геологічних тіл : геологія / С.А. Вижва, І.В. Орищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 72-75 : . – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
245162
   Використання різних біотестів для дослідження цитокінінової активності N-оксидів піридину / А.В. Колісник, О.О. Панюта, М.М. Мусієнко, А.В. Панталієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджено цитокінінову активність N-оксидів піридину за допомогою тестів з проростками щириці, сім"ядолями сої та калусом сої. Виявлено, що збільшення ваги калусу сої відбувалось при застосування івіну та триману у концентрації 10 -5 моль/л.
245163
  Мусієнко М.М. Використання різноманітних електрофоретичних методів для вивчення та порівняльної характеристики запасних білків рослин (Vicia faba) : біологія / М.М. Мусієнко, Мамдух Абу Массалсм Таг ель дін, О.В. Харламов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
245164
  Мамдух Абу Массалсм Таг ель дін Використання різноманітних електрофоретичних методів для вивчення та порівняльної характеристики запасних білків рослин (пшениця) : біологія / Мамдух Абу Массалсм Таг ель дін, О.В. Харламов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 41-44 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
245165
  Черняк О.І. Використання розподілених лагів для побудови адекватної моделі зв"язку між інвестиціями та введенням у дію основних виробничих фондів на прикладі України / О.І. Черняк, Д.В. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-102. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні моделі розподілених лагів. Оцінено їхні параметри на даних про інвестиції в основні виробничі фонди та введення в дію останніх на підприємствах України протягом 1998-2000 рр. Зроблено спробу підібрати модель, яка б найкращим чином ...
245166
  Зубрицька О. Використання рольових ігр у процесі навчання іноземній мови / О. Зубрицька, Т. Болотна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 244-250. – ISBN 966-7773-70-1
245167
  Мельник Олександр Використання саморобних приладів та унаочнень на уроках природознавства, географії, астрономії (з досвіду роботи) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 11 : фото
245168
  Лисенко І. Використання світової системи Інтернет як засіб експлуатації дітей // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.148-154. – ISSN 0132-1331
245169
  Воловець Я.В. Використання системи "Moodle" в управлінні навчальним процесом (на прикладі Національного універстету "Львівська політехніка") / Я.В. Воловець, О.Я. Загорецька, В.В. Козик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245170
  Голуб І.Ю. Використання ситуацій міжкультурних непорозумінь для формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 18-20. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються можливості формування соціокультурної компетенції студентів шляхом аналізу ними на заняттях з іноземної мови сітуацій міжкультурних непорозумінь.
245171
  Шандова Н.В. Використання собівартості для прийняття управлінських рішень // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.97-102
245172
  Яковець Н. Використання спадщини В.О. Сухомлинського на уроках з основ здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20 : фото
245173
  Ревака В. Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.65-70
245174
  Бояров В.І. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних проваджень про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 141-147. – (Юридичні науки ; № 2)
245175
  Романюк Б. Використання спеціальних знань слідчим під на стадії досудового слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.137-142. – Бібліогр.: 8 н. – ISSN 0132-1331
245176
  Ринкова О. Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів проти довкілля // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 22-25
245177
  Ціркаль В.В. Використання спеціальних знань у слідчий та судовій практиці за законодавством України : Учбовий посібник / Ціркаль В.В. – Київ, 2002. – 94с.
245178
  Шарай О.В. Використання спеціальних пізнань під час розкриття злочинів (історичний аспект) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 44-47


  Аргументовано важливість використання науково-технічних досягнень та спеціальних пізнань під час виявлення, закріплення та дослідження об"єктивної доказової інформації. Проаналізовано етап зародження криміналістичних знань в кримінальному судочинстві ...
245179
  Бездітний Б.П. Використання сплайнів для зглажування інформації спеціального вигляду / Б.П. Бездітний, Н.В. Мудрак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 151-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті виведено зручні для програмування формули згладжування інформації пилкоподібного вигляду. Розроблено рекомендації та методику використання кубічних сплайнів при поступовому перетворенні циклічної інформації з похибками.
245180
  Сисоєнко І.В. Використання спонсорства як нестандартного засобу просування торговельної марки та один із доказів її широкої відомості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 214-219
245181
  Дерун І. Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
245182
  Горобець Н.М. Використання стратегічних інструментів менеджменту в сільськогосподарських підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.97-101. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
245183
  Козьменко О.В. Використання структурного моделювання при дослідженні показників страхового ринку і ринку банківських послуг : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 284-292 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245184
  Дідківська С.П. Використання судово-медичних і криміналістичних даних при розслідуванні злочинів проти людини : Навчальний посібник / С.П. Дідківська, П.Г. Сагайдак; КНУТШ. – Київ : Атіка, 2004. – 136с. – ISBN 966-326-006-8
245185
   Використання сучасних комп"ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності / Я.Ю. Кондратьєв, В.С. Радецький, М.Й. Христич, Ю.М. Прокопенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.144-158. – ISSN 1609-0462
245186
  Третяк О.В. Використання сучасних мережних технологій у навчальному процесі університету / О.В. Третяк, С.Я. Погорілий // Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми і перспективи"
245187
  Антоненко І.Я. Використання сучасних методів продажу в збутовій стратегії туристичних підприємств / І.Я. Антоненко, Є.О. Музичка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
245188
  Кенц Г.І. Використання сучасних технологій на уроках всесвітньої історії 10 клас / Г.І. Кенц. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.9). – ISBN 966-333-079-1
245189
  Ружицький А.В. Використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості для підвищення рівня економічної безпеки підприємства / А.В. Ружицький, О.О. Томчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-415. – ISSN 0321-0499
245190
  Цоуфал Л. Використання текстів В.К. Винниченка на уроках української мови // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 335-339. – ISBN 966-594-246-8
245191
  Биконя О.П. Використання текстового процесора у навчанні ділової англійської мови // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-39. – ISSN 1817-8510
245192
  Мельничук С.С. Використання технічних засобів на уроках літератури / С.С. Мельничук. – К., 1966. – 142с.
245193
  Кузьмінський В.З. та інш. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.109-111
245194
  Скоморовська Н. Використання технології критичного мислення на уроках української літератури
245195
  Шиян Н. Використання технології модульно-рейтингового навчання у прцесі підготовки вчителя / Н. Шиян. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.50-60. – (Педагогічні науки)
245196
  Соханич Ф.Ф. Використання трудового потенціалу в умовах реструктуризації економіки регіону (на матер. Закарпатської обл.) : Автореф... канд. екон.наук: 08.09.02 / Соханич Ф.Ф.; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1997. – 24л.
245197
   Використання узгодженого комплексу нейтронних методів для визначення петрофізичних властивостей колекторів / М.С. Бондаренко, В.В. Кулик, В.В. Кармазенко, Г.О. Кашуба, Ю.О. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-57. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  На основі виконаних досліджень показана можливість одночасного визначення пористості, характеру насичення і літо-логії порід-колекторів новим комплексним багатозондовим приладом стаціонарного нейтронного каротажу з реєстрацією повільних і надтеплових ...
245198
  Смик Е. Використання факторингу у фінансуванні економічної діяльності // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 303-308. – ISBN 5-7763-2435-1
245199
  Русак А. Використання фашистською Німеччиною військ союзників у війні проти СРСР 1941-1945 років: історіографія проблеми // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.319-334. – ISBN 966-625-033-0
245200
  Полозенко Д.В. Використання фінансових ресурсів України в умовах економічного зростання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-41.
245201
  Кириченко О. Використання фінансового аналізу на основі балансового підходу для регулювання міжнародної інвестиціної діяльності в умовах фінансової глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 22-27. – ISSN 1728-9343
245202
  Єгарміна В. Використання фінансової звітності при здійсненні контролю суб"єктів підприємницької діяльності органами податкової служби // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 23. – С.58-64
245203
  Ібатуллін Ш. Використання фракталів у дослідженні структури економічного простору : економіка землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
245204
  Мащенко С.О. Використання функції корисності для пошуку обережних і домінуючих стратегій в багатокритеріальній грі / С.О. Мащенко, О.В. Бабенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 249-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається підхід до розв"язку багатокритеріальної гри при некооперативній поведінці ізольованих гравців, який базується на використанні утилітарних і егалітарних функцій корисності стратегій.
245205
  Чернишова Е.О. Використання функцій комплексного змінного для побудови поверхонь технічних форм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Чернишова Е.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
245206
  Різун В.В. Використання шкірно-гальванічного рефлексу як методу вивчення компонентної будови теми // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє, 1997
245207
  Гіренко О.Т. Використання юрисдикційних імунітетів держави та її власності в цивільних угодах за її участю // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 119-131. – ISBN 966-7196-06-2
245208
  Тацій В.Я. Використати всі можливості для стимулювання підготовки й атестації наукових кадрів // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 33-34. – ISBN 978-966-458-148-3
245209
   Використовуємо англійські прислів"я та фразеологізми / [упоряд. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. : табл. – Бібліогр. с. 24-25, 48-49. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (116)). – ISBN 978-617-00-1563-1
245210
  Вовченко Н.О. Використовуємо безпечну побутову хімію // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33 : фото
245211
  Бекреньова І.І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови / І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2007. – 96с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.9(57)). – ISBN 978-966-333-642-8
245212
   Використовуй інформацію на всі 100! // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 35/36). – С. 1


  Доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету матимуть майже 100 українських вишів та наукових установ МОН. Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха під час конференції "Використовуй інформацію ...
245213
  Грабовський Олександр Використовуймо туристичний капітал! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 78 : фото. – ISSN 1998-8044
245214
  Євдокимова О. Використовуйте кожен шанс! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У своєму листі в редакцію випускниця Олександрівської гімназії (м. Суми), учасниця Міжнародної олімпіади з наук про Землю у 2015 році розповідає про свої враження. Згадує п"ять днів в Києві де слухали лекції провідних викладачів КНУ імені Тараса ...
245215
  Кіндрачук Н.М. Викорінення національного елементу з життя українського етнічного середовища внаслідок русифікації культурно-освітнього простору УРСР: перша половина 60-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 90-102. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "Питання про загальний стан української мови в суспільстві стало центральним на республіканській конференції що проходила в м. Києві 1963 р. та була організована Київським державним університетом імені Т.Г. Шевченка й Інститутом мовознавства АН УРСР."
245216
  Іванченко Б.П. Викорінення. Голодомори 1921-22; 1932-33 рр. в Дніпропетровській області / Б.П. Іванченко. – Павлоград, 2003. – 68с.
245217
  Прокопенко Ю.Т. Викрадання з готелю "Конвалія". / Ю.Т. Прокопенко, В.З. Чепіга. – К, 1983. – 247с.
245218
  Кот С. Викрадачі нашої історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 8


  Претензії Москви на "київську спадщину": витоки і символи.
245219
  Кот С. Викрадачі нашої історії. Претензії Москви на "київську спадщину": витоки і символи // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 475-486. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
245220
  Стівенсон Р.Л. Викрадений / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1960. – 218 с.
245221
  По Е.А. Викрадений лист = The purloined letter / Едгар Аллан По. – Харків : Фоліо, 2008. – 192 с. – Текст парал. англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-03-3935-4
245222
  Константін Т. Викрадення академіка Робеску. Пригод. роман / Т. Константін. – Київ, 1967. – 205с.
245223
  Жукровський В. Викрадення в Тютюрлістані / В. Жукровський. – К., 1986. – 222с.
245224
  Чумаченко Т.А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст.188 1КК України): кримінально-правова характеристика : Дис. ... канд. юрид. наук. [ Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ] / Чумаченко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 223л. – Бібліогр.: л.204-223
245225
  Чумаченко Т.А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (СТ.188 КК України): кримінально-правова характеристика : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: спец. 12.00.08 / Чумаченко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с.
245226
  Чумаченко Т.А. Викрадення електричної та теплової енергії шляхом самовільного використання як предмет злочину: питання визначення // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-45.
245227
  Федін К. Викрадення Європи / К. Федін. – Харків, 1935. – 256с.
245228
  Федін К. Викрадення Європи / К. Федін. – Харків, 1936. – 288с.
245229
  Пащук В.В. Викрадення континенту / В.В. Пащук. – Київ, 1991. – 319с.
245230
   Викрадення континенту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 155-156. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)


  Книга доктора історичних наук, професора В.В. Пащука "Викрадення континенту" (К., 1991. 319 с.).
245231
  Бондаренко Д. Викрадення легітимаційних засобів: проблема розмежування видів юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 395-396. – ISBN 978-617-7069-15-6
245232
  Дзюбенко-Мейс Викрадення Русі, або Про те, як зловісні історичні метаморфози та насильство переросли у війну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 грудня (№ 234-235). – С. 23
245233
  Максимович Р.Л. Викрадення як наскрізне кримінально-правове поняття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
245234
  Бобіта А. Викривачі за антикорупційними законодавствами України та Грузії: порівняльно-правова характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 117-123
245235
  Кедрин І. Викривлена правда : події в Україні у 1918 р. у кривому дзеркалі споминів д-ра Лонгина Цегельського / Іван Кедрин. – Ню Йорк : Видання і наклад Братства Українських Січових стрільців, 1963. – 35, [1] с.
245236
   Викривлена реальність / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Про політичні спекуляції стосовно Закону про вищу освіту, закінчення контракту ректора КПІ, про реорганізацію Національного науково-дослідного інституту українознавства.
245237
  Тесленко О.К. Викривлений простір : фантастичні оповідання та повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1985. – 207 с.
245238
  Гонтаренко Л.О. Викривлення інформації як вплив на громадські уявлення про війну / Л.О. Гонтаренко, Г.А. Парфьонов // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 17-25. – ISSN 2520-6265


  Інформація може існувати самостійно. Особа та суспільство на її основі реагують на оточуючий світ, змінюючи свої уявлення про нього. Показано, як, впливаючи на психіку людини, інформація здатна бути не тільки формою спілкування, але й маніпулятором ...
245239
  Тищенко М.В. Викривлення контексту в теорії аргументації Дугласа Валтона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 125-126
245240
  Бевза О.І. Викриття антикомунізму в процесі вивчення історії та суспільствознавства / О.І. Бевза. – К, 1982. – 151с.
245241
  Дробноход Ю.Ф. Викриття більшовикам України буржуазно-націоналістичних суспільно-економічних "теорій" ревлюції / Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1968. – 30с.
245242
  Лобода М.Т. Викриття більшовиками контрреволюційної ролі церкви та духовенства в період буржуазно-демократичної революції 1905 - 1907 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 29-38. – (Історичні науки ; Вип. 30)
245243
  Акопов М.А. Викриття буржуазних і ревізіоністських фільсифікацій марксистсько-ленінського вчення про партію / М.А. Акопов. – Київ, 1978. – 48с.
245244
   Викриття буржуазних фальсифікаторів в процесі читання курсу "Iсторії КПРС" /по Х-ХVI темах/ : Учбово-методичний посібник. – Київ : КДУ, 1970. – 115с.


  У посібнику автори викривають і піддають критиці лженауковість поглядів ідеологів антикомунізму, їх наклепницькі виступи проти героїчної історії КПРС.
245245
   Викриття буржуазних фальсифікаторів в процесі читання курсу "ІсторіїКПРС" /по I-IХ темах/ : Учбово-методичний посібник. – Київ : КДУ, 1970. – 104с.
245246
  Мельник Л.Г. Викриття буржуазно-націоналістичних фальсифікацій соціально-економічних передумов перемоги Великого Жовтня на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 18-24. – (Історичні науки ; Вип. 29)
245247
  Танчер В.К. Викриття В.І. Леніним реакційних спроб використання науки для захисту релігії / В.К. Танчер. – Київ, 1959. – 15 с.
245248
  Петрушов В.М. Викриття Кіркегором обмеженості "церковной теорії" у відображенні суті християнства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 30-36
245249
  Мельник Л.Г. Викриття, антинаукових буржуазних і буржуазно-націоналістичних концепцій християнізації Давньої Русі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 75-82. – (Історичні науки ; Вип. 30)
245250
  Маначинський О. Викрутаси-38. 70 років потому (Боротьба за мир чи пролог світової трагедії?) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-51
245251
  Грабарчук С. Викрутаси жіночої долі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 7


  Роздуми про книжку М. Новика "Медовий місяць"
245252
  Скрипченко Б.В. Виктимологические аспекты в советском уголовном процесспе : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Скрипченко Б.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
245253
   Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. – Иркутск, 1982. – 134с.
245254
   Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. – Иркутск, 1988. – 136 с.
245255
  Ильяшенко А.Н. Виктимологические проблемы насильственной преступности в семье // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.89-100.
245256
  Рыбальская В.Я. Виктимологические проблемы преступности несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1983. – 227, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 217-227
245257
  Минская В.С. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. / В.С. Минская, Г.И. Чечель. – Иркутск, 1988. – 149с.
245258
  Ривлин Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений / Д.В. Ривлин. – Л., 1975. – 155с.
245259
  Хара Джоан Виктор - прерванная песня. / Хара Джоан. – М., 1986. – 288с.
245260
   Виктор Авдюшко. – Москва : Мосфильм, 1962. – 8 с. : ил. – (Актеры советского кино)
245261
  Авдеенко С.И. Виктор Алешин. Триумф и трагедия / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 91, [1] с. : ил., фото. – ISBN 978-966-197-401-1
245262
  Власян Е.С. Виктор Амазаспович Амбарцумян / Е.С. Власян, С.С. Язычян. – Ереван, 1954. – 75 с.
245263
   Виктор Андреевич Плотников // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 8-13. – ISBN 978-966-927-171-6
245264
  Миллер О.В. Виктор Андроникович Мануйлов : К 80-летию со дня рождения: Указ. лит. / О.В. Миллер, В.А. Захаров. – Темрюк, 1984. – 57с.
245265
  Смирнов В.А. Виктор Анемподистович Смирнов. / В.А. Смирнов. – М., 1982. – 16с.
245266
   Виктор Антонович Садовничий : биографический очерк / [ сост. : С.И. Болтачева, О.В. Крыкина, М.Ф. Голова и др. ; [ над изданием работали : В.В. Александров, В.В. Белокуров, А.К. Лобус и др. ; ]. – Москва : Московский университет, 2009. – 104с., илл. – ISBN 978-5-211-05700-5
245267
  Ланщиков А.П. Виктор Астафьев / А.П. Ланщиков. – М : Просвещение, 1992. – 158 с.
245268
  Курбатов В.Я. Виктор Астафьев. / В.Я. Курбатов. – Новосибирск, 1977. – 71 с.
245269
  Яновский Н.Н. Виктор Астафьев. / Н.Н. Яновский. – М : Советский писатель, 1982. – 272 с.
245270
  Ланщиков А.П. Виктор Астафьев: Право на искренность / А.П. Ланщиков. – М. : Советская Россия, 1975. – 96 с.
245271
   Виктор Бабенцов. – К, 1985. – 37с.
245272
  Корев Ю.С. Виктор Белый / Ю.С. Корев. – Москва : Советский композитор, 1962. – 64 с.
245273
  Дубинянская Я. Виктор Борисов - Мусатов : женщина в кринолине // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 34-51. – ISSN 1819-6268


  2 апреля 1870 года родился Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Умер 25 октября 1905 года.
245274
  Федоров-Давыдов Виктор Борисович Корецкий. Мастер советского плаката / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1949. – 28с.
245275
  Житков Б.С. Виктор Вавич / Б.С. Житков. – Ленинград, 1934. – 200с.
245276
   Виктор Валентинович Еременко / НАН Украины ; Физико-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина ; [сост. В.В. Еременко]. – Киев : Академпериодика, 2012. – 57, [3] с., 5 с. ил. : ил. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 978-966-360-201-1
245277
  Васильев В. Виктор Васильев (1906-1945) / В. Васильев. – Москва, 1963. – 48с.
245278
   Виктор Васильевич Непьянов / Непьянов, Выставка, Москва. произведений., 1980. – М., 1980. – 8с.
245279
  Пилипенко О.В. Виктор Васильевич Пилипенко - выдающийся ученый в области механики / О.В. Пилипенко, Н.И. Довготько // Техническая механика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 2015. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 1561-9184
245280
   Виктор Васильевич Смольцов. – М., 1953. – 16с.
245281
  Осокин В.Н. Виктор Васнецов / В.Н. Осокин. – М., 1959. – 238с.
245282
  Осокин В.Н. Виктор Васнецов / В.Н. Осокин. – Київ : Радянська школа, 1989. – 159с.
245283
  Бахревский В.А. Виктор Васнецов / В.А. Бахревский. – Москва, 1989. – 364с.
245284
  Лобанов В.М. Виктор Васнецов в Москве / В.М. Лобанов. – Москва, 1961. – 239с.
245285
  Лобанов В.М. Виктор Васнецов. / В.М. Лобанов. – Москва, 1962. – 111с.
245286
  Вакс П. Виктор Васнецов: Творец прошлого // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 94-119. – ISSN 1819-6268


  Віктор Михайлович Васнецов (1848-1926) - російський художник, один з авторів розписів у Володимирському соборі в Києві.
245287
  Гусин И.Л. Виктор Владимирович Волошинов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Советский композитор, 1962. – 88 с.
245288
   Виктор Владимирович Лаврентьев. – Новосибирск, 1964. – 20с.
245289
   Виктор Владимирович Ревердатто - организатор ботанической науки в Сибири: сб.. – Новосибирск, 1992. – 93с.
245290
   Виктор Владимирович Щербинин.. – М., 1989. – 29с.
245291
   Виктор Георгиевич Зинченко. Научное наследие литературоведа. Воспоминания / [сост.: Н.В. Абабина, А.А. Боровиков, Л.Н. Голубенко и др. ; науч. ред.: В.И. Силантьева]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 489, [3] с., [1] л. портр. : портр., ил. – Глоссарий: с. 372-466. – Библиогр. в конце гл. и ст. – ISBN 978-966-927-235-5
245292
   Виктор Глушков (1923-1982): математик, кибернетик // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 558-562 : фото. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
245293
  Гончаров В. Виктор Гончаров. Скульптура. Дерево. Камень. - Терракота. - Миниатюры "Тысяча и одна косточка". - Графика / В. Гончаров, 1965. – 12с.
245294
  Гончаров Виктор. Выставка. Москва. 1981 Виктор Гончаров: Скульптура, живопись, графика. Каталог выставки / Виктор. Выставка. Москва. 1981 Гончаров. – Москва, 1981. – 34с.
245295
  Матвеева Л.В. Виктор Григорович - первый украинский славяновед-византолог (1815-1876) / Леся Матвеева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Ю. Крымского. – Киев : Стилос, 2010. – 190, [2] с., [8] л. ил., фот. – Имен. указ.: с. 187-190. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-193-035-2
245296
  Ситников В.А. Виктор Грязев / В.А. Ситников. – Киров, 1976. – 96с.
245297
   Виктор Губко: Скульптура. – М, 1989. – 23с.
245298
  Волисон И.Я. Виктор Гюго - певец детства / И.Я. Волисон. – Харьков, 1970. – 28 с.
245299
  Сафронова Н.Н. Виктор Гюго / Н.Н. Сафронова. – М., 1989. – 176с.
245300
  Гюго Адель Виктор Гюго и его время, по его запискам, воспоминаниям и рассказам близких свидетелей его жизни : С портретом Виктора Гюго / [Адель Гюго] ; Пер. с фр. Ю.В. Доппельмайер ; С предисл. проф. Н.И. Стороженка. – Москва : Изд. К. Одарченко и Н. К......ий, 1887. – [4], IV, 638, II с., 1 л. фронт. (портр.). – Автор указан в предисл. - Кн. в разных тип. перепл. - На обл. экз № 106163 серия Библиотека и кабинет для чтения Макалинской, состоит из двух отделов: русского и французского
245301
  Трескунов М. Виктор Гюго и его роман "Труженики моря" // Труженики моря / В. Гюго. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 1-22
245302
  Силина Н.В. Виктор Гюго и французское возрождение. : Автореф... канд. филолог.наук: / Силина Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
245303
  Данилин Ю.И. Виктор Гюго и французское революционное движение 19 века / Ю.И. Данилин. – М, 1952. – 32с.
245304
  Данилин Ю.И. Виктор Гюго и французское революционное движение 19 века / Ю.И. Данилин. – Москва, 1953. – 32с.
245305
  Соловьев С.В. Виктор Гюго, как проповедник гуманности и друг детей : Публичная лекция, [прочит. в Харькове 22 апр. 1896 г., перепеч. с некоторыми доп.] / Сергей Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – [4], 20 с.
245306
  Трескунов М. Виктор Гюго. / М. Трескунов. – М, 1954. – 424с.
245307
  Трескунов М.С. Виктор Гюго. / М.С. Трескунов. – 2-е изд. – М, 1961. – 475с.
245308
  Трескунов М.С. Виктор Гюго. / М.С. Трескунов. – Л, 1969. – 152с.
245309
  Евнина Е.М. Виктор Гюго. / Е.М. Евнина. – М., 1976. – 215с.
245310
   Виктор Гюго. 1802-1885. Памятка читателю. – М., 1952. – 30с.
245311
  Моруа А. Виктор Гюго: кн. для чтения на фр. яз. в 10 кл. сред. шк. / А. Моруа. – М., 1977. – 111с.
245312
  Григорьева А. Виктор Гюго: меж светом дня и мраком ночи // Личности. – Киев, 2008. – № 4 (14). – С. 25-39. – ISSN 1819-6268
245313
  Григорьева А. Виктор Гюго: меж светом и мраком ночи // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 45-63. – ISSN 1819-6268
245314
   Виктор Диков. Живопись. Рисунок. Каталог. (выст.) / Диков, Выставка, Москва. произведений., 1984. – М., 1984. – 34с.
245315
   Виктор Дмитриевич Пономарев: физикохимик. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
245316
  Костин Е.М. Виктор Дмитриевич Хрымов / Е.М. Костин. – Саранск, 1960. – 60с.
245317
  Вачнадзе М.А. Виктор Долидзе / М.А. Вачнадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 66 с.
245318
  Розанова Н.Н. Виктор Дувидов / Н.Н. Розанова. – Москва, 1980. – 103с.
245319
   Виктор Евгеньевич Иванов - профессор Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 832. – С. 108-111. – (Серія фізична ; Вип. 4/40/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
245320
   Виктор Евгеньевич Иванов. – М., 1991. – 45с.
245321
  Гуцко Виктор Загоскин боится летать : рассказ / Гуцко, денис // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 31-48. – ISSN 0130-7673
245322
   Виктор Зубарев. – М, 1987. – 22с.
245323
  Фекен К. Виктор и его друзья / К. Фекен. – М., 1971. – 126с.
245324
  Фекен К. Виктор и его друзья / К. Фекен. – 2-е. – М., 1976. – 112с.
245325
   Виктор Иванович Астахов - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1991. – 19с.
245326
  Акимова Л.И. Виктор Иванович Говорков : (Статья о творчестве художника и репродеуции с его произвидений) / Л.И. Акимова. – Москва : Советский художник, 1956. – 25, [47] с.
245327
  Матвеева Л.В. Виктор Иванович Григорович - первый украинский славяновед - византинист (1815-1876) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-17. – ISSN 1608-0599
245328
  Лаптева Л.П. Виктор Иванович Григорович (1815-1879) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 65-74. – ISSN 0132-1366


  К 200-летию со дня рождения.
245329
   Виктор Иванович Полтавец (к 80-летию со дня рождения) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 10. – ISSN 0041-5804
245330
  Кузьменко Р.И. Виктор Иванович Шунков / Р.И. Кузьменко. – М, 1971. – 68с.
245331
  Дюкре-Дюминиль Виктор или дитя в лесу / Дюкре-Дюминиль, 1800. – 296с.
245332
   Виктор Иосифович Рейхе. – Л., 1988. – 28с.
245333
  Гладков А.К. Виктор Кин / А.К. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1981. – 79 с.
245334
  Сепп Я. Виктор Кингисепп. Биогр. очерк. / Я. Сепп, А. Гронский. – Таллин, 1946. – 60с.
245335
  Озерная Р.Г. Виктор Ковалев / Р.Г. Озерная. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1963. – 40 с.
245336
  Файнберг Р.И. Виктор Конецкий / Р.И. Файнберг. – Л : Советский писатель, 1980. – 262 с.
245337
   Виктор Коновалов. – М., 1982. – 128с.
245338
  Окулова Е. Виктор Константинович Курнатовский. 1868 - 1912 / Е. Окулова. – Москва, 1948. – 176с.
245339
  Снитовская Г. Виктор Корецкий / Г. Снитовская. – Москва, 1984. – 167с.
245340
  Крещик В.А. Виктор Крещик / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1984. – 143с.
245341
  Харламова Татьяна Виктор Кружалин: "Мы готовим специалистов-аналитиков, способных прогнозировать развитие туризма : прогнозы в рамках стандартов. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 50
245342
  Дараева Л.И. Виктор Крылов. / Л.И. Дараева. – М., 1984. – 110с.
245343
  Курилович И.С. Виктор Кузен в развитии гегелеведения во Франции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 35-48. – ISSN 0235-1188
245344
  Волчек Г.Ф. Виктор Курнатовский. / Г.Ф. Волчек, В.В. Войнов. – Москва, 1961. – 224с.
245345
  Баландин Л.А. Виктор Лаврентьев / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1969. – 79 с.
245346
  Кузьменко Р.И. Виктор Максимович Жирмунский / Р.И. Кузьменко. – М, 1965. – 95с.
245347
  Малиновский В.П. Виктор Малиновский / В.П. Малиновский. – Горький, 1978. – 21с.
245348
   Виктор Маркович Мидлер. – Москва, 1991. – 47с.
245349
   Виктор Михайлович Беляев, 1888-1968. – М., 1990. – 509с.
245350
   Виктор Михайлович Васнецов. – М, 1957. – 55с.
245351
   Виктор Михайлович Васнецов. – Москва : Советский художник, 1967. – 64 с.
245352
   Виктор Михайлович Васнецов. – М, 1987. – 496с.
245353
  Лебедев А.К. Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 / А.К. Лебедев. – М-Л, 1946. – 42с.
245354
  Лебедев А.К. Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 / А.К. Лебедев. – 2-е изд. – М., 1955. – 40с.
245355
  Иовлев Л.И. Виктор Михайлович Васнецов. / Л.И. Иовлев. – Л, 1964. – 56с.
245356
  Моргунов Н.С. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество / Н.С. Моргунов, Моргунова-Рудницкая. – Москва, 1962. – 459с.
245357
  Каганович А.Л. Виктор Михайлович Орешников / А.Л. Каганович. – М-Л, 1950. – 44с.
245358
   Виктор Михайлович Орешников. – М., 1954. – 78с.
245359
  Орешников В.М. Виктор Михайлович Орешников / В.М. Орешников. – Ленинград, 1974. – 32с.
245360
  Чаркина Г.И. Виктор Мурашов. / Г.И. Чаркина. – Л., 1986. – 30с.
245361
  Гольдберг С. Виктор Некрасов - русский писатель Украины // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 32-34
245362
  Танюк Л. Виктор Некрасов и Украина // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 2. – С. 104-137. – ISSN 0131-8136
245363
  Ливанова М. Виктор Некрасов: баловень жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  "«…Неоднократно предпринимавшиеся меры воспитательного характера воздействия на Некрасова не оказали. В 1972 г. он исключен из членов КПСС. Некрасов страдает алкоголизмом, помещался в вытрезвитель. Как писатель работает непродуктивно, авторитетом среди ...
245364
   Виктор Николаевич Вакидин. Живопись. Графика : Каталог выставки. – Москва, 1978. – 42с.
245365
  Иоффе М.Л. Виктор Николаевич Дени / М.Л. Иоффе. – М.-Л, 1947. – 30с.
245366
  Свиридова И.А. Виктор Николаевич Дени / И.А. Свиридова. – Москва, 1978. – 206с.
245367
  Забродина Ю.М. Виктор Николаевич Дени. / Ю.М. Забродина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 42 с.
245368
  Свиридова И.А. Виктор Николаевич Дени. / И.А. Свиридова. – М., 1978. – 208с.
245369
  Мирошников И.Я. Виктор Обнорский - выдающийся рабочий-ревлюционер / И.Я. Мирошников. – М., 1960. – 104с.
245370
   Виктор Павлович Колмаков (Криминалист) 1913-1973 : Библиография. – Одесса, 1975. – 13с.
245371
  Долгих А.Н. Виктор Павлович Кочубей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 68-80. – ISSN 0042-8779
245372
  Егоров В.А. Виктор Павлович Обнорский / В.А. Егоров. – Архангельск, 1967. – 48с.
245373
  Кириллина О.М. Виктор Пелевин и Великий Лев: неизбежная встреча // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 74-79. – ISSN 2310-4287
245374
   Виктор Пензин. – Москва, 1989. – 34с.
245375
   Виктор Первый // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 6 (219). – С. 10-13. – ISSN 2075-7093


  Год Януковича. З агод Виктор Янукович сумел превратиться в президента чиновников и грозу оппозиции. Однако стать всенародным лидером так и не смог.
245376
   Виктор Петрович Астафьев. – Вологда, 1974. – 26с.
245377
   Виктор Петрович Астафьев : Библиогр. указ. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1989. – 88с.
245378
   Виктор Петрович Живописцев. – Пермь, 1977. – 35с.
245379
   Виктор Петрович Шестопалов. – Киев, 1983. – 62с. – (Биобиблиография ученых УССР)
245380
  Манин В.С. Виктор Попков / В.С. Манин. – Москва, 1989. – 159с.
245381
  Демин В.П. Виктор Проскурин / В.П. Демин. – М, 1988. – 64с.
245382
  Анастасьев А. Виктор Розов / А. Анастасьев. – Москва : Советский писатель, 1966. – 248 с.
245383
  Рыжих В.И. Виктор Рыжих / В.И. Рыжих. – Москва, 1982. – 28с.
245384
  Мазитова Л. Виктор Садовничий. Из глубины : В судьбах выдающихся людей всегда есть загадка // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 53-54.


  Биография
245385
  Цимбаленко О. Виктор Севский - журналист и редактор // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 47-49
245386
  Шаповалов Я.Я. Виктор Семенович Зинов / Я.Я. Шаповалов. – Свердловск, 1963. – 31с.
245387
   Виктор Семенович Иванов. (Статья Ю.Халаминского о творчестве художника-плакатиста и репродукции с его произведений). – М., 1953. – 70с.
245388
  Кравченко П. Виктор Семенович Климашин. / П. Кравченко. – М., 1958. – 112с.
245389
  Киселева С.С. Виктор Семенович Сорокин / С.С. Киселева. – Ленинград, 1984. – 51с.
245390
   Виктор Семенович Сорокин: живопись. – Москва, 1979. – 30 с.
245391
   Виктор Сергеевич Бибиков.. – М., 1957. – 66с.
245392
  Фролов В.С. Виктор Сергеевич Кулебакин (1891-1970) / В.С. Фролов; А.Ю.Ишлинский. – Москва : Наука, 1980. – 207 с.
245393
  Епифанова А.П. Виктор Сергеевич Кулебакин. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 59с.
245394
   Виктор Степанович Гутыря. – Киев : Наукова думка, 1985. – 75с. – (Библиография ученых АрмССР)
245395
  Утехин С.Г. Виктор Талалихин. / С.Г. Утехин. – 2-е изд., доп. и уточн. – М., 1965. – 263с.
245396
  Мочалов Л.В. Виктор Тетерин / Л.В. Мочалов. – Л, 1982. – 95с.
245397
  Ни В.Т. Виктор Трофимович Ни, 1934-1979 гг. / В.Т. Ни. – Москва, 1983. – 12с.
245398
  Цыганкова Э.Г. Виктор Федорович Иваницкий (1881-1955) - историк Древнего Востока, гебраист и библиограф / Э.Г. Цыганкова, О.Д. Василюк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 147-160. – ISSN 1608-0599
245399
   Виктор Филимонович Копытов : Ученый в обл.теплотехники и пром.печей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 44с. – (Библиография ученых УССР)
245400
   Виктор Халатов. – К., 1973. – 139с.
245401
   Виктор Харлов. – М, 1987. – 47с.
245402
  Герценберг В.Р. Виктор Цигаль / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 83 с.
245403
   Виктор Цой. Жизнь, как миг // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.36-57
245404
  Дубинянская Я. Виктор Цой: "Я хотел бы уснуть, но нет времени спать..." // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 4-29. – ISSN 1819-6268


  Віктор Робертович Цой (1962-1990) - культовий радянський рок-виконавець 1980-х років, засновник і лідер групи "Кино", в якій співав, грав на гітарі, писав музику та тексти. Вважається одним з першопроходців радянського та російського року. Є автором ...
245405
  Дубинянская Я. Виктор Цой: звезда последнего героя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268
245406
   Виктор Чулович: живопись. – Москва, 1991. – 37с.
245407
  Руднев Д.М. Виктор Эдуардович Кингисепп. / Д.М. Руднев. – М., 1976. – 108с.
245408
  Никич Г.А. Виктор Эльконин / Г.А. Никич. – Москва, 1985. – 150с.
245409
  Русакова А.А. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, 1870-1905. / А.А. Русакова. – Л.-М., 1966. – 148с.
245410
  Полуденный Ю.А. Виктор Ющенко и Украина / Ю.А. Полуденный. – Краматорск : Контраст, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-8832-04-8
245411
  Оньша В.В. Виктор Ющенко и украинские националисты: история "хрупкого союза" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 127-158. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
245412
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Быть в поппозиции - не самая приятная роль": Беседа с кандидатом на пост президента В.Ющенко // Аргументы и факты в Украине, 2004. – № 51


  [Про труднощі президентської виборчої кампанії та плани на майбутнє]
245413
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Лучше трижды поссориться с женой, чем один раз - с соседом": Интервью канд. на пост Президента Украины рос. газ. "Известия" // Свобода, 2004
245414
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Мой первый президентский визит будет в Восточную Украину": Беседа с канд. на пост Президента Украины // Веч. вести, 2004
245415
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Мы не можем молчать о фальсификациях": Из выступления на Майдане Незалежности 22 нояб. [2004 г.] // Веч. вести, 2004
245416
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Победил каждый гражданин Украины" // Веч. вести, 2005


  Промова Президента України перед Майданом [Незалежності в Києві] 23 січ. 2005 р.
245417
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Хочу развеять мифы..." // Кримська світлиця, 2004


  [Звернення канд. у Президенти України до жителів східних обастей України]
245418
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Я знаю, чего хочет моя страна" // Факты, 2004


  [Зі звернення до виборців кандидата на пост президента України В.Ющенка під час теледебатів з кандидатом В.Януковичем]
245419
  Ющенко В. Виктор Ющенко: Азиатская модель власти в Украине не приживется! // Комсомольская правда в Украине, 2004


  Лидер оппозиции рассказал "Комсомолке" о новой внешней политике, пенсиях, своем здоровье и многом другом: Беседа с лидером блока "Наша Украина", канд. на пост президента
245420
  Абулхатин М. Виктор Янукович даёт обещания. Но с оговорками / М. Абулхатин, В. Ржевский // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 24-25. – ISSN 0234-1670
245421
   Виктор Янукович открыл терминал F // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
245422
  Витрак Р. Виктор, или Дети у власти : проза : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 197-257. – ISSN 1130-6545
245423
  Дюкре-Дюминиль Виктор, или Дитя в лесу, 1800. – 296с. – Книга без тит. арк.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІІ ст.- картон, корінець зі шкіри
245424
  Шкаруба Л.М. Викторианский тетраптих. Этот странный Льюис Кэрролл (Чарльз Людвидж Доджсон) : (часть вторая) / Л.М. Шкаруба, баран // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 59-64
245425
  Бакулина Т.М. Викторина "Умники и умницы" : (по произведениям Бальзака) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 49-61
245426
  Ивинг В.П. Викторина Кригер / В.П. Ивинг. – Москва, 1928. – 32с.
245427
  Чудновский М.А. Викторина Кригер / М.А. Чудновский. – М, 1964. – 119с.
245428
   Викторина по искусству.. – Саранск, 1966. – 88с.
245429
  Скворцов Викторина по элементам вычислительной математики. / Скворцов, Плещинская, Р.Ш. Манюров. – Ростов нД, 1988. – 94с.
245430
  Скворцов В.В. Викторина по элементам теории вероятностей. / В.В. Скворцов. – Саратов, 1989. – 38с.
245431
  Скворцов Викторинный рассказ о компьютерах и фортране. / Скворцов, Юсупова, И.З. Батыршин. – Ростов нД, 1988. – 111с.
245432
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1980. – 80с.
245433
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1991. – 70с.
245434
  Романченко П.Д. Викторины по географии СССР / П.Д. Романченко. – Минск, 1970. – 77с.
245435
  Мерзлова В.С. Викторины по истории древнего мира и средних веков. / В.С. Мерзлова. – Минск, 1969. – 110с.
245436
  Сердцева А.Г. Викторины по литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск
3. – 1968. – 128с.
245437
  Сердцева А.Г. Викторины по советской литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск, 1969. – 88с.
245438
   Викторио Кодовилья : Биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1986. – 119с.
245439
  Лангер Фред Виктория Вудхалл. Секс, деньги, Белый дом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
245440
  Замятнин Б.Н. Виктория регия - гигантская водяная лилия Южной Америки / Б.Н. Замятнин. – Л, 1980. – 89с.
245441
  Гамсун Кнут Виктория. / Гамсун Кнут. – М., 1919. – 112с.
245442
   Виктору Никитичу Черковцу - 90 лет // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 117-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Видатному вітчизняному вченому проф. Віктору Нікітічу Черковцу в березні виповнилося 90 років. За цей час учений пройшов великий, гідний глибокої поваги і захоплення життєвий шлях.
245443
  Остапенко Ф.П. Викуваний у праці і борні / Ф.П. Остапенко, В.Ф. Салабай. – Київ : Знання України, 1967. – 47 с.
245444
  Вовчок М. Викуп / М. Вовчок, 1862
245445
  Голубовський І. Викуп у цивільному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 34-37
245446
  Легун Ю.В. Викупні документи аграрної реформи як джерело з генеалогії та історії селянських родин (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-96. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано документи, які укладалися у ході реалізації аграрної реформи 1861 р. Досліджено генеалогіч-ний аспект інформації, яку містять ці джерела. The article describes whole complex of resources made during realization of agricultural reform in ...
245447
   Вил - флагман технического прогресса. – М, 1976. – 32с.
245448
   Вил Паршин: Каталог выставки / Паршин, Выставка, Ташкент. произведений., 1978. – Ташкент, 1978. – 32с.
245449
   Вилейско-Минская водная система.. – Минск : Университетское, 1987. – 63с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
245450
  Широков В.М. Вилейское водохранилище / В.М. Широков, П.С. Лопух. – Минск, 1989. – 78с.
245451
  Горецкий М.И. Виленские коммунары : роман-хроника / М.И. Горецкий; пер. с белорус. А.Гатова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с.
245452
  Страшкова К О. Вилерий Брюсов в спорах о театре и драме конца 19 -- начала 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Страшкова О.К,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
245453
  Карнаухов В.Г. Вилив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливаніь прямокутної пластини з шарнірним закріпленням торців за допомогою ортотропних актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливань прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців за допомогою ортотропного актуатора. Одержано просту аналітичну ...
245454
  Гриханов Ю.А. Виликая миссия обязательного экземпляра // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 1560-7968
245455
  Лапенко В.Л. Вилиловые эфиры на оснвое некоторых углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / Лапенко В.Л.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
245456
  Краулинь К.Я. Вилис Лацис / К.Я. Краулинь. – М., 1958. – 236с.
245457
  Козловская И.З. Вилис Лацис. / И.З. Козловская. – М., 1954. – 32с.
245458
  Соколова И.Н. Вилис Лацис. / И.Н. Соколова. – Рига, 1980. – 303с.
245459
  Соколова Вилис Лацис. Очерк творчества. / Соколова, А.Г. Бочаров. – М., 1959. – 195с.
245460
   Вилис Тенисович Лацис. – Фрунзе, 1954. – 11с.
245461
  Бархударвова Т.М. Вилияние неоднородности распределения интенсивности лазерного излучения на нелинейные оптические эффекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Бархударвова Т.М.; Ьархударвова Т.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1970. – 15л.
245462
  Диуфтиака. Вилияние уровня калийного питания на фотосинтез, углеводный и белковый обмен у кукурузы. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.12 / Диуфтиака.;. – К, 1978. – 30л.
245463
  Грипась Володимир Вилітай на Алтай : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 90-93 : Фото
245464
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Львів, 1969. – 247 с.
245465
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Київ : Політичної літератури України, 1976. – 222 с.
245466
  Бузинник О.С. Вилітали орлята в грозу / О.С. Бузинник, О.Г. Гордій. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 147 с.
245467
  Попович П.Р. Вилітаю вранці / П.Р. Попович. – К., 1968. – 235с.
245468
  Воробьев-Обухов Алексей Вилка вместо пистолета : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 160-162 : Фото


  Історія виникнення Португалії
245469
  Менахина А.Л. Вилково / А.Л. Менахина. – 2-е изд. – Одесса, 1966. – 62с.
245470
  Силантьева В.И. Вилковское детство : рассказы для детей мл. и сред. шк. возраста / Валентина Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 95, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-212-6
245471
  Липшиц С. Вилла "Амур" / С. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1946. – 45с.
245472
  Кристи А. Вилла "Белый конь". "Н" или "М". Чаепитие в Хантербери. Убить легко / А. Кристи. – М, 1990. – 382с.
245473
  Роббинс Т. Вилла "Инкогнито" : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С.3-132. – ISSN 1130-6545
245474
  Головина А.С. Вилла "Надежда" / А.С. Головина. – М., 1992. – 367с.
245475
   Вилла "Тополь". – М., 1991. – 365с.
245476
  Веселовский А.Н. Вилла Альберти : Новые материалы для характеристики лит. и обществ. перелома в итальянской жизни XIV-XV столетия / Крит. исслед. Александра Веселовского. – Москва : В Синод. тип., 1870. – [2], XVIII, 380 с. – Прил.: документы на итал. и латин. яз. (с. 367-380)
245477
  Черчесов А. Вилла Бель-Летра : [роман] / Алан Черчесов. – Москва : Время, 2007. – 656с. – (Самое время). – ISBN 978-5-9691-0202-6
245478
  Моэм. С. Вилла на холме / Сомерсет Моэм ; пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави // Зарубежный криминальный роман : [романы] / пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави. – Нижний Новгород : ФИДЕС, 1992. – вып. 9. – С.325-400. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
245479
  Моэм В.С. Вилла на холме Эшенден или британский агент / В.С. Моэм. – М, 1992. – 542с.
245480
  Леонтьев А. Вилла розовых ангелов : роман / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Коллекция дамских авантюр). – ISBN 978-5-699-21244-6
245481
  Забелина Янина Вилла: реинкарнация : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 38-41 : Фото
245482
  Виноградов Г Е. Виллард Куайн: портрет аналитического философа 20 века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
245483
  Пасецкий В.М. Виллем Баренц / В.М. Пасецкий. – Москва : Географгиз, 1956. – 40с.
245484
  Новик Д. Виллем де Кунинг: поздняя живопись // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.22-23
245485
   Виллем де Куннинг // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – С. 3-31.
245486
  Долгилевич Р.В. Вилли Брандт и западноберлинский вопрос. 1958-1964 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0042-8779
245487
  Стрелец М.В. Вилли Брандт и реалии XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 149-159. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика, федерального канцлера ФРГ В. Брандта.
245488
   Вилли Бредель. – М., 1954. – 28с.
245489
  Элсхот В. Виллла роз / В. Элсхот. – М., 1972. – 459с.
245490
  Пукк Х. Виллу-филателист : рассказы / Х. Пукк; пер. с эст. Л.Раннамаа. – Москва : Детская литература, 1980. – 158 с.
245491
   Виловлено в Інтелектуальному Болоті : Збірка соціографічних мініатюр. – 2-е видання., доповнене. – Київ : Незалежний інтелектуальний Центр, 1999. – 48с. – (Intellect & independent). – ISBN 5-250-01297
245492
  Молоткіна В. Вилучення друкованої продукції як засіб боротьби з інакомисленням в Україні в 1930-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 237-242. – ISSN 1728-9343
245493
  Крисенко Т.В. Вилучення іонів міді з водних розчинів у присутності іонів жорсткості / Т.В. Крисенко, І.М. Гомеля, О.В. Глушко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 81-84 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
245494
   Вилучення кадмію зі стічних вод гальванічних виробництв / М.Д. Гомеля, І.С. Сагайдак, Є.П. Желібо, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
245495
  Онацький М. Вилучення майна та накопичень приватних підприємців Харкова в умовах зламу непу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 16-18
245496
  Трохимчук А. Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б / А. Трохимчук, О. Андріанова, О. Сірик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 19-23. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Одержано сорбент з супрамолекулярною структурою на основі силікагелю, послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та динатрієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти. Досліджена сорбційна здатність отриманого сорбенту по відношенню до іонів ...
245497
  Лошицький М. Вилучення посвідчення водія: заходи забезпечення адміністративного провадження чи незаконні дії працівників ДАІ? / М. Лошицький, С. Короєд // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
245498
  Вітринська О.В. Вилучення радянською владою культових цінностей у юдейських общин у 1920-1930 роках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
245499
  Бежин М.О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сорбентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бежин Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
245500
  Змерзлий Б.В. Вилучення церковних цінностей у Криму в 1922 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 62-71
245501
  Любарская А.М. Вилфрид Скоуэн Блант / А.М. Любарская. – Л., 1969. – 396с.
245502
  Гайдук В.В. Вилюйская среднепалеозойская рифтовая система / В.В. Гайдук. – Якутск, 1988. – 128с.
245503
  Чернышевская Н.М. Вилюйский узник / Н.М. Чернышевская. – Саратов, 1939. – 28 с.
245504
  Ольхон А.С. Вилюйский узник / А.С. Ольхон. – Ируктск, 1948. – 96с.
245505
  Дорошко П.О. Вилюйский узник : поэма: [о Н.Г.Чернышевском] / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1959. – 59 с.
245506
  Романов И.М. Вилюйский узник / И.М. Романов. – Якутск, 1978. – 243с.
245507
  Симонайтите Е. Вилюс Каралюс : роман / Е. Симонайтите; пер. с литов. З.Федоровой. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн.1. – 1961. – 390 с.
245508
  Николов Н.А. Виляние глюкокортикоидных гормонов и КАТГ на кортико-висцеральные взаимоотношения в норме и патологии : Автореф... докт. мед.наук: / Николов Н. А.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1964. – 33л.
245509
  Дуров С.А. Виляние шахтных вод на состав воды малых рек Донецкого бассейна / С.А. Дуров, Н.И. Кучеренко. – Отд. отт. из Трудов Новочеркасского политехнич. ин-та. Том 98. Р, 1960. – 27-40с.
245510
  Фиялковски В. Вилянов.Дворец и сад / В. Фиялковски. – Варшава, 1978. – 54с.
245511
  Шевченко Л.И. Виль Липатов: от "Сказания о директоре прончатове" до "Льва на лужайке" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 1 (19). – С. 3-8.
245512
  Утинн Е.И. Вильгельм I и Бисмарк : исторические очерки / Е.И. Утин. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Ефрона, 1892. – [6], XXXIV, 446 с.
245513
  Павленко Г.В. Вильгельм Вейтлинг / Г.В. Павленко. – М., 1985. – 173с.
245514
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – С.-Пб. – 192с.
245515
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – Птрг., 1918. – 292с.
245516
  Искендеров П.А. Вильгельм Вид // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-43. – ISSN 0042-8779


  Вільгельм Вид - перший і єдиний князь Албанії.
245517
  Смирнова В.А. Вильгельм Вольф -- человек, которому Маркс посвятил "Капитал" / В.А. Смирнова. – М., 1963. – 164с.
245518
  Батыршина Альфия Робертовна Вильгельм Вундт: психология волевых актов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-65. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
245519
  Ростиславлева Н.В. Вильгельм и Александр Гумбольдт в поисках научных парадигм // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 2. – С. 268-274. – ISSN 2073-9613


  В статье на основе анализа биографических данных и сфер общественной и научной деятельности братьев Вильгельма и Александра фон Гумбольдт рассматривается вопрос о сопоставимости научных результатов ученых. Автор приходит к выводу, что несмотря на ...
245520
  Пименова Э.К. Вильгельм ІІ. – Пб, 1919. – 40с.
245521
  Бисмарк О. Вильгельм ІІ / О. Бисмарк. – Москва-Петроград, 1923. – 175с.
245522
   Вильгельм Лембрук. – М, 1987. – 62с.
245523
  Маркин Ю.П. Вильгельм Лембрук: Скульптура, графика, живопись, поэзия / Ю.П. Маркин, Ю.В. Бугуева. – Москва, 1989. – 236с.
245524
   Вильгельм Пик - президент Германской Демократической Республики. – 48с.
245525
  Фоске Х. Вильгельм Пик / Х. Фоске, Г. Ницше. – М., 1978. – 335с.
245526
  Шиллер Ф. Вильгельм Телль / Ф. Шиллер. – М., 1959. – 173с.
245527
  Мацейка Ю. Вильнюс / Ю. Мацейка, П. Гудинас. – Вильнюс, 1962. – 391с.
245528
  Мотулас А.А. Вильнюс : Экономический очерк / А.А. Мотулас. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 141 с.
245529
   Вильнюс. Краткие сведения для туриста. – Вильнюс, 1957. – 88с.
245530
   Вильнюс. Рига. Таллин : путеводитель. – Москва : Профиздат, 1989. – 259с.
245531
  Фролов Е. Вильнюсская школа классической филологии начала XIX века в лице ее виднейших представителей старшего и младшего поколений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фролов Е. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 15 с.
245532
  Беляускас А. Вильнюсские горки : Роман / А. Беляускас. – Москва : Советский писатель, 1989. – 409 с.
245533
  Мозурюнас В. Вильнюсские этюды : стихи / В. Мозурюнас; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1975. – 238 с.
245534
  Вайдинаускайте С.П. Вильнюсский государственный университет им. Б. Капсукаса / С.П. Вайдинаускайте. – Вильнюс : Госполитиздат, 1960. – 16с.
245535
  Будрейка Э.С. Вильнюсский замок / Э.С. Будрейка. – Вильнюс, 1980. – 46 с.
245536
   Вильнюсский инженерно-строительный институт. – Вильнюс, 1977. – 132с.
245537
  Забулис Г.К. Вильнюсский университет в истории Литвы / Г.К. Забулис. – Вильнюс, 1979. – 51с.
245538
   Вильнянские курганы в Днепровском Надпорожье. – Киев, 1977. – 128с.
245539
   Вильфредо Парето: известный, но непознанный классик социологии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.182-189. – ISSN 1606-951Х
245540
  Вербитски Б. Вилья-Мисерия тоже Америка / Б. Вербитски. – Москва, 1966. – 208с.
245541
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефансон, 1879-1962 гг / Е.А. Ольхина. – 2-е изд. доп. – Москва, 1979. – 103с.
245542
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефенсон / Е.А. Ольхина. – М., 1970. – 92с.
245543
  Кромптон Р. Вильям : Книга для чтения на англ. языке в 6 класе средней школе / Р. Кромптон. – 6-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 80с.
245544
  Дьяконова Н.Я. Вильям Вордсворт: поэзия о поэзии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 17-23. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
245545
  Яновская М.И. Вильям Гарвей / М.И. Яновская. – М., 1957. – 173с.
245546
  Куксин И.Е. Вильям Джадсон в России // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 117-120


  Історія американо-російських відносин стосовно періоду Жовтневої революції
245547
  Топер С. Вильям Петти. / С. Топер. – М.-Л., 1929. – 222с.
245548
  Гончар Н.А. Вильям Сароян и его рассказы / Н.А. Гончар. – Ереван, 1976. – 220с.
245549
  Некрасова Е.А. Вильям Хогарт / Е.А. Некрасова. – М, 1933. – 52с.
245550
  Коган П.С. Вильям Шекспир / П.С. Коган. – М.-Л., 1931. – 71с.
245551
  Корнилова Е.В. Вильям Шекспир / Е.В. Корнилова. – Москва, 1964. – 47 с.
245552
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир / И.А. Дубашинский. – Москва, 1965. – 227с.
245553
  Шекспир Уильям Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака : в 2 т. / Шекспир Уильям; [общ. ред. перевода М. М. Морозова ; ил.: Е. Голяховский]. – Москва : Искусство ; (Образцовая тип. им. Жданова ; 20-я тип. Союзполиграфпрома)
Т. 2 : Отелло. Венецианский мавр. Король Лир. Антоний и Клеопатра. – 1950. – 520 с.
245554
   Вильям Шекспир в творчестве советских художников театра. – М., 1975. – 20с.
245555
  Шалагинов Б.Б. Вильям Шекспир и Томас Манн: спор о красоте и грации в историческом контексте модерна // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 145-155. – ISSN 2306-2908


  Здійснюється зіставлення „Маленького пана Фрідемана” Т. Манна і „Річарда ІІІ” В. Шекспіра в плані вчення Ф. Шиллера про „грацію”. Стаття є продовженням циклу праць автора про модерністичний проект ранніх романтиків та його історичну долю. ...
245556
  Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир. / Ю.Ф. Шведов. – М., 1977. – 391с.
245557
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир. / И.А. Дубашинский. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 144с.
245558
   Вильям Шекспір. Збірка статей. – Х., 1939. – 239с.
245559
   Вильям.. – 5-е изд. – М., 1975. – 80с.
245560
   Вильяс Семердзидис.. – М., 1966. – 11с.
245561
   Вимагаємо системної україноцентричної гуманітарної політики! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 1


  Звернення до Президента України П.О. Порошенка. Всеукраїнський форум "Українська альтернатива" складається з громадських і політичних організацій, які покликані обстоювати українські національні пріоритети не лише в гуманітарній сфері, а передовсім у ...
245562
  Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 58-63. – ISSN 2311-6676
245563
  Киричко В.М. Вимагання неправомірної вигоди: теоретичні і практичні проблеми, викликані законодавчим вірусом, та їх комплексне вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 61-77. – ISSN 2224-9281
245564
  Мелешевич А.А. Вимагательство: формування та розвиток у кримінальному законодавстві Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 96-100. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості окремих конструкцій правових норм про вимагательство власності на різних етапах розвитку кримінального законодавства в Українській РСР.
245565
  Чугаєв О. Вимимірювання сили економічного іміджу країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовані результати вимірювання економічної складової іміджу країн існуючими методами. Запропоновано новий метод вимірювання на основі вебометричного підходу із використанням даних пошукового інтернет-сервісу, визначені його переваги та ...
245566
  Попова Л. Вимирання мамонтової фауни та феномен "червоної королеви" // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
245567
  Яременко Ю.А. Вимір глобального/локального простору: інтерпретація в художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 324-330. – Бібліогр.: Літ.: с. 330; 8 п.


  Стаття присвячена інтерпретації текста. Особлива увага приділяється інтерпретації понять "global"/ "local" в мегатексті. In the article, whch is addressed to text snterpretation, the special attention is given to the notions "global"/ "local" and ...
245568
  Адамович З.М. Вимір економіки знань: врахування регіональних відмінностей // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 38-40
245569
  Кожем"якіна С.М. Вимір і розрахунок сукупної продуктивності праці на макроекономічному рівні: методичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 74-79
245570
  Цимбалюк М. Вимір Крическького // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 13


  У столиці українського гончарства - в Опішному відзначали не лише 140-річчя Василя-старшого, а й дні народження його нащадків. Урочиста Академія з нагоди ювілею відбувалася в будівлі колишнього гончарного навчально-показового пункту Полтавського ...
245571
   Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М.В. Попович та ін. ; відп. ред.: М.В. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 291, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1403-9
245572
  Войтович К.В. Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 52-58
245573
  Стороженко М. Вимір третій у творчості Людмили Мітченко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
245574
  Гаца О.О. Вимір часу : Вірші / О.О. Гаца. – Київ : Співзвучність, 1998. – 44с.
245575
  Коваленко І.І. Виміри-явища як структурний елемент правового життя / І.І. Коваленко, Р.Р. Борисюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 172-188. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття показує евристичні можливості концепту «правове життя» в онтоогічному аспекті. Смислові виміри розглядаються як основа вимірів-явищ, що у сукупності утворюють структуру правового життя. Показано, що головним виміром-явищем правового життя є ...
245576
  Сосенко П. Виміри вихору: модель ярмарку / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 282-291


  Досліджується метеорологічна модель, запропонована М. Гоголем у вигляді повісті «Сорочинская ярмарка». Показано, що ця модель будується на основі уявлень про виміри вихору, фізичні та метафізичні, за зразком традиційної слов’янської ...
245577
  Прокопенко М. Виміри Гокінга / М. Прокопенко, А. Сененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 11


  Три уроки легендарного фізика і популяризатора науки.
245578
  Фоменко А.М. Виміри гуманізму: історико-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
245579
  Лазебник Л.Л. Виміри державного регулювання в банківському секторі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 158-164. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
245580
   Виміри діелектричної сталої матеріальних середовищ за допомогою порожнистого резонатора : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофіз.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
245581
  Савчин М. Виміри духовного збагачення сучасної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 52-71. – ISSN 1810-2131
245582
  Астапова-Вязьміна Виміри закону комічної інверсії в естетиці Миколи Гоголя // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 126-132. – (Серія "Філософія")
245583
  Зимомря М. Виміри ідентичності в художньому світі Тараса Шевченка крізь призму німецькомовної рецепції // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 102-112. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
245584
  Яременко Ю.А. Виміри ментальності: етнічний простір українців і західноєвропейців // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 425-432
245585
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ зондів : Лабораторний практикум з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 21 с.
245586
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ інтерферометра : Лабораторний практикум з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 34с.
245587
   Виміри параметрів чотирьохполюсників НВЧ діапазоні : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофізичн.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
245588
  Борисова О.В. Виміри релігійного аристократизму і українська ментальна традиція // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 10-22. – ISSN 1728-3671
245589
  Задорожна С.В. Виміри романтичної ідеї народності у творчості М. Максимовича і Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 163-167. – ISBN 966-8188-10-1
245590
  Гаврилюк Н. Виміри світу в поемі "Невольник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
245591
  Красовський К.Ю. Виміри судової реформи: імплементація конституційних змін в частині правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7530-15-1
245592
  Заєць С.В. Виміри та тенденції розвитку вищої освіти України в контексті міжнародної інтеграції // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 129-135. – ISBN 978-617-571-148-4


  "...1 січня 2016 року Україна разом з 193-ма країнами світу почала реалізацію Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, головна теза яких - розвиток належить людям, здійснюється людьми і для людей, а принцип - нікого незалишити осторонь. У зв"язку з цим ...
245593
  Луцик В. Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-Х рр. ХХ століття / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 321-329. – ISBN 978-966-2763-39-3
245594
  Грабовська С.Л. Виміри толерантності: психологічний ракурс / С.Л. Грабовська, Д.В. Мельник // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 129-140. – ISBN 978-966-8063-90-16
245595
  Іванишин П. Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 154-160. – ISSN 0130-528Х
245596
  Буряченко Е. Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках / Е. Буряченко, О. Логачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання вимірності ядра задачі Діріхле в крузі для еліптичних рівнянь четвертого порядку зі сталими комплексними коефіцієнтами у вироджених випадках. Особлива увага приділена неправильно еліптичним рівнянням четвертого порядку, які одночасно ...
245597
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц.нац.університет ; Українська технологічна академія. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245598
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245599
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245600
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245601
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245602
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245603
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245604
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245605
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2016. – 237 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245606
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245607
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2017. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245608
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2017. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245609
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245610
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245611
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245612
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015) : матеріали XIV міжнар. наук.-техн. конф., 5-10 черв. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 266, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-228-7
245613
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015) = Measuring and calculating equipment in technological process = Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., 10-14 верес. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-236-2
245614
   Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 66. – 2006. – Мова резюме також укр. та рос.
245615
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 67. – 2007. – Мова резюме англ.. укр. та рос.
245616
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 68. – 2008. – Мова резюме також укр. та рос.
245617
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 69. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
245618
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 70. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
245619
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 71. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
245620
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 72. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
245621
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 74. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245622
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 75. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245623
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 76. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245624
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 77. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
245625
   Вимірювальний модуль для мобільної лабораторії радіоекологічного моніторингу / О.В. Кисіль, О.В. Лущевський, К.Г. Кошарський, В.М. Соловйов // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 278-281. – ISBN 978-966-187-005-4
245626
  Витяганець А.І. Вимірювальний перетворювач активної потужності середніх частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець А.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
245627
   Вимірювальний та програмний комплекси для досліджень підземного поширення радіохвиль / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Ю.С. Мусатенко, О.О. Кіт, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описуються вимірювальний та програмний комплекси для дослідження підземного поширення радіохвиль та можливі напрями його застосування для вирішення завдань екології та геофізики.
245628
  Білий Б.М. Вимірювальні роботи на місцевості у восьмирічній школі : посібик для вчителів / Б.М. Білий; Ред. Макуха А.С. – 2-е вид. перероб. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72с.
245629
  Конончук Г.Л. Вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання у широкій спектральній області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – C. 316-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано схему вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання світла полірованих поверхонь. Як еталон для порівняння використано тригранну 90-призму повного внутрішнього відбивання. Робочий спектральний діапазон визначається спектром пропускання ...
245630
  Завгородня Н.В. Вимірювання бідності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 189-196. – (Економічні науки ; № 4 (28))
245631
  Федоренко І.К. Вимірювання ВВП гепу та його зв"язок з інфляцією / І.К. Федоренко, С.А. Ніколайчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 63-74


  ВВП геп, що вимірює відхилення фактичного ВВП від його потенційного рівня, є індикатором, що часто використовується для визначення циклу ділової активності в економіці. Ця роботу оцінює ВВП геп для України за допомогою різних емпіричних методів. ...
245632
   Вимірювання внутрішніх напруг у напівпровідникових матеріалах / В.А. Макара, Г.В. Весна, О.В. Руденко, Л.М. Корочкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 90-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Запропоновано спосіб вимірювання величини внутрішніх напруг у поверхневих прошарках монокристалів і монокристалічних островків, розташованих у полікристалічних або інших матрицях. Виміряні величини внутрішніх напруг у автоепітаксіальних шарах кремнію, ...
245633
  Бакалінський О.В. Вимірювання впливу ставлення до обслуговування на споживчі інтенції пасажирів залізниць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв
245634
  Коцюба О.С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
245635
  Голдак А.Я. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Голдак А.Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
245636
  Надточій А.Б. Вимірювання дислокаційного затухання ультразвуку великої потужності в твердих тілах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 439-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведено методику вимірювання затухання ультразвуку (УЗ) методом складеного резонатора, за якою проведені вимірювання дислокаційного затухання УЗ в KCl з початковою густиною дислокацій 10[верхній індекс 3]...10[верхній індекс 4] см[верхній індекс -2] ...
245637
  Пасічник Т. Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA / Т. Пасічник, Р. Хірівський, О. Панасюк // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 145-150 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
245638
  Бахвалов В.Б. Вимірювання електричних параметрів земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті розглядаються питання вимірювання діелектричної проникності, провідності і середньої висоти дрібномасштабних нерівностей земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем різного призначення. Пропонуються нові спосіб та пристрій для ...
245639
   Вимірювання енергетичних та кутових кореляцій у вихідному каналі реакції 7 Li(d, aa)n з використанням позиційно-чутливого детектора / Ю.М. Павленко, В.В. Осташко, А.П. Войтер, О.К. Горпинич, А.В. Степанюк, Ю.А. Карлишев, Т.О. Корзина, І.П. Дряпаченко, Е.М. Можжухін, А.Ф. Шаров, В.Г. Савчук, Л.Л. Дулгер, Д.В. Касперович // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 37
245640
  Захарченко А.П. Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 36-49. – ISSN 2312-5160


  Дослідження мало на меті віднайти метод кількісного оцінювання впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж, яка полягає у поширенні цієї інформації. Метод повинен давати можливість, не заглиблюючись у психологічні особливості кожного ...
245641
  Горбачук В.М. Вимірювання ефективності методами математичного програмування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 251-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що вимірювання ефективності у широкому сенсі зводиться до задач математичного програмування. Продемонстровано, що ціни входів і виходів відіграють роль відповідних вагових коефіцієнтів. Ключові слова: ефективність, математичне програмування, ...
245642
  Сібрук Д.Л. Вимірювання займаної ширини смуги частот випромінювання та алгоритми частотного планування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сібрук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
245643
  Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні : концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування / Кваша Т.К., Мусіна Л.А. ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-279. – ISBN 978-966-479-072-4
245644
  Приходько В.М. Вимірювання й оцінювання якості освіти у системі моніторингових досліджень освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як предмет психологічного пізнання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 190-197. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
245645
   Вимірювання коефіцієнта відбиття тіла людини в міліметровій області довжин хвиль / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа, А.І. Ніжельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Для вимірювання мікрохвильового коефіцієнта відбиття тіла людини у вільному просторі пропонується використовувати оптимально узгоджені хвилеводні системи у безпосередньому контакті з тілом. Наведено результати вимірювання коефіцієнта відбиття в ...
245646
  Чеботарьова І.О. Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 336-346. – ISSN 2074-8922


  "...В умовах модернізації сучасної системи вищої освіти, питання вимірюівання рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури набуває значної ваги."
245647
   Вимірювання концентрації важкої води у водних розчинах / І. Захарченко, В. Кошеленко, О. Крилов, С. Неділько, К. Погребенник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-38. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вимірювання надмалих концентрацій важкої води у водних розчинах методом інтерференційної рефрактометрії. Визначено, що абсолютно похибка вимірювання концентрації важкої води ? 1-2 ppm, що відповідає похибці вимірювання показника ...
245648
  Ваколюк М.В. Вимірювання концентрацій СО2 в атмосфері супутником GOSAТ та дослідними вежами // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 41-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
245649
  Макарова О.В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
245650
  Андрієць О. Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено результати спектрофотометричного дослідження трьох слабких сонячних спалахів від 25 липня 1991 року балу SB, від 18 липня 2000 року рентгенівського балу С1.5 активної області NOAA 9077 та від 28 липня 2004 р. рентгенівського балу С4, ...
245651
  Лозицький В. Вимірювання магнітних полів у сонячних плямах за спектральними лініями з різними факторами Ланде / В. Лозицький, С. Осіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати прямих вимірювань магнітного поля в сонячних плямах, які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі АЦУ-5 ГАО НАН України у червні-липні 2015 р. Магнітні поля вимірювались за зеєманівським розщепленням кількох ліній ...
245652
  Кирпенко С.К. Вимірювання надвисокочастотної діелектричної проникності розчинів методом резонаторної діафрагми / С.К. Кирпенко, О.В. Коберідзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 318-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В межах моделі малого збурення поля резонатора розглянуто метод резонаторної діафрагми. Теоретичний аналіз базується на визначенні розстроювання резонатора діафрагмою. Це розстроювання визначається варіацією вектора Пойнтінга. Потужність випромінення ...
245653
  Яровой Л. Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підвищити чутливість лазерних віброметрів для вимірювання механічних коливань з малими амплітудами шляхом застосування додаткової високочастотної фазової модуляції в одному з оптичних каналів віброметра з трихвилевим фотозмішуванням. ...
245654
  Малярець Л.М. Вимірювання ознак об"єктів в економіці: методологія та практика : Наукове видання / Малярець Л.М. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 384с. – ISBN 966-676-138-6
245655
   Вимірювання озону на антарктичній станції Академік Вернадський у 1996-2000 роках / Г.П. Міліневський, М.А. Леонов, З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, І.Е. Катінас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Проведено аналіз варіацій озону на українській антарктичній станції Академік Вернадський упродовж п"яти сезонів спостережень (1995/1996, … 1999/2000) і розглянуто загальну динаміку озону над станцією з 1972 р. Проведено порівняння наземних вимірювань з ...
245656
  Бібік Н.М. Вимірювання освітніх результатів як чинник розвитку сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 204-208


  В статті проведено аналіз теоретичних джерел і практики випробування в Україні незалежного оцінювання в різних формах (моніторингові порівняльні дослідження в контекст 60-ти країн, незалежне атестаційне тестування), узгодження змісту освіти і його ...
245657
  Бова М.Т. Вимірювання параметрів антен і пристроїв НВЧ / М.Т. Бова, І.Б. Лайхтман. – Київ, 1973. – 110 с.
245658
  Сопільник Л.І. Вимірювання параметрів електромагнітних полів на автомобільних шляхах та аналіз їх впливу на дорожньо-транспортні пригоди : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Сопільник Л.І.; Держ. Ун-тет "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
245659
  Федорів Р.Ф. Вимірювання параметрів імпульсних коливань / Р.Ф. Федорів. – Київ : Наукова думка, 1984. – 152 с.
245660
  Титарчук Б.Б. Вимірювання параметрів шорсткості поверхні анодованого алюмінію оптичним методом / Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 487-490. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оптичний метод вимірювання параметрів шорсткості поверхні. Створений оптико-електронний пристрій для фотометричних кутових вимірювань. Метод застосовано для знаходження параметрів шорсткості пластинки анадованого алюмінію.
245661
  Недашківський О.Л. Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 37-47. – ISSN 2518-7678
245662
   Вимірювання переріів ядерних реакцій (n, p) на ізотопах цирконію / С.В. Бєгун, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1818-331Х
245663
  Кісіль І.С. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2-х т. : монографія / І.С. Кісіль, Р.І. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет нафти і газу. – ISBN 978-966-694-126-1
Т. 1 : Методи максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об"єму краплі. – 2010. – 297 с. : табл. + Додаток: с. 284-297. – Бібліогр.: с. 268-283
245664
  Рабінович П.М. Вимірювання показників ефективності юридичних гарантій законності: методичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-22.
245665
   Вимірювання потужності гармонік імпульсів. – Львів, 1974. – 163 с.
245666
  Кругляк Ю.О. Вимірювання провідності й аналіз електрофізичних характеристик транзисторів у рамках узагальненої моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 2. – С. 27-45. – ISSN 1815-7459
245667
  Макаренко Н.К. Вимірювання просторово-спектральних сигналів на основі керованих фотоприйомних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Макаренко Н. К.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1998. – 16л.
245668
  Ніколайчук А.В. Вимірювання професійної ідентичності в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 99-101
245669
  Панченков А. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 306-312. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
245670
   Вимірювання рядів спостереження у системах моніторингу екологічного стану в місцях розташування частин ЗСУ / А. Сбітнєв, І. Романченко, С. Бутенко, В. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено представленню апроксимуючої функції прогнозування величин забруднення певною речовиною довкілля за допомогою МНК. The article is dedicated to the approximating function representation of environment contamination quantity forecasting by ...
245671
  Венглінський Є. Вимірювання сонячних магнітних полів методом комп"ютерного сканування зеєман-спектрограм / Є. Венглінський, В. Лозицький, О. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються можливості застосування комп"ютерного сканера "Epson Perfection Photo 2400" для точного вимірювання положень спектральних ліній на скляних зеєман-спектрограмах. З"ясовано, що при розділенні сканера 2400 пікселів на дюйм і дисперсії на ...
245672
  Локтєва І. Вимірювання соціального відторгнення внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено адаптацію підходу до вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб запропонованого Дж. Джоель-Гисбергом та К. Вруманом. З метою вимірювання соціального відторгнення автор застосовує факторний аналіз та ...
245673
   Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу / Є. Ковальська, О. Новосьолова, А. Суванова, Ю. Старостіна // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 24-30. – ISSN 2306-3974
245674
  Громоздова Л.В. Вимірювання стратифікаційних параметрів сталого розвитку / Л.В. Громоздова, С.В. Простотіна // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 31-39. – ISBN 978-966-2660-18-0
245675
  Грень Я.В. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Грень Я. В.; ДУ "Львівська політехніка". – Л., 1999. – 20л.
245676
  Сегеда О.В. Вимірювання температури мікрооб"єктів за допомогою спектру комбінаційного розсіювання світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Сегеда Олег Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
245677
  Микитин І.П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец.05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Микитин І.П.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 21 назв.
245678
  Харазішвілі Ю. Вимірювання тінньвого ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-63 : Табл. – Бібл.16 назв. – ISSN 0131-775Х
245679
  Марченко А.В. Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляційної функції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Марченко А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
245680
   Вимірювання фізичних величин і оцінка їх точності. – Київ : Київський університет, 1979. – 36 с.
245681
  Нижник В.Г. Вимірювання фізичних величин та обчислення похибок : метод. посібник для вчителів / В.Г. Нижник. – Київ : Радянська школа, 1979. – 104 с.
245682
  Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
245683
  Любчик В.Р. Вимірювання частотних характеристик радіосигналами з прямокутною обвідною спектра : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Любчик В.Р.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
245684
  Зварич І. Вимірювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
245685
  Дерюгін І.А. Вимірюваннямагнитних полів методом протонного резонансу / І.А. Дерюгін, Бабко.А. – Київ, 1958. – 195-200с. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
245686
  Бобков Ю.В. Вимірювачі коефіцієнта екранування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.05 / Бобков Ю.В.; КПІ. – К, 1993. – 17л.
245687
  Ільїна С. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real ContactsAudit) // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 12-14. – ISSN 1606-3732
245688
  Простибоженко О. Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 156-160. – ISSN 1561-4999
245689
  Андрущак О.Л. Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
245690
  Маркіна Т. Вимога про визнання права за трудовим законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.43-46
245691
  Шимон С. Вимога про відповідальність дій суб"єкта моральним засадам суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 49-55.
245692
   Вимога раціональності.. – К., 1996. – 117с.
245693
  Філіппов В.І. Вимога сучасності / В.І. Філіппов. – К, 1980. – 114с.
245694
  Лабенська Л.Л. Вимоги для зайняття посади судді: національне законодавство та німецький досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 50-53
245695
  Добідовська Я.О. Вимоги до авіаційного персоналу згідно з acquis communautaire Європейського Співтовариства та законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 36-41. – (Правознавство ; Вип. 402)
245696
  Рябцева Я.Г. Вимоги до арбітражного керуючого та його роль у судових процедурах банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-154.
245697
  Мосов С.П. Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження / С.П. Мосов, В.О. Колесніков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 24-28. – ISSN 2304-2699
245698
   Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 33
245699
  Литвиненко О.В. Вимоги до змісту професійної діяльності інженера-педагога у сучасних умовах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 38-42
245700
  Сурженко М. Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 82-88. – ISSN 2308-9636
245701
  Іванів І. Вимоги до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: порівняльно-правовий аналіз (на основі досвіду держав-членів ЄС) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-102. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
245702
  Худякова О.В. Вимоги до кандидатів на службу в поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 107-111. – ISSN 1727-1584
245703
  Зискінд І.О. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 440-445. – ISSN 1563-3349
245704
  Ідрісов Д. Вимоги до кваліфікаційних праць вчених імперської доби (на матеріалах дисертацій пошукачів Київської духовної академії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 40-45. – ISSN 0869-3595
245705
  Попович Є. Вимоги до керівника в системі управління діяльністю органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
245706
  Михайленко О.В. Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Доктор юриспруденції" у коледжах США // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 217-221. – (Серія : Педагогічні науки)
245707
  Кононенко В.А. Вимоги до науково-педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 269-273. – ISBN 978-966-458-401-9


  Вища освіта України відіграє вирішальну роль у розбудові держави. Вдосконалення вищої освіти в Україні передбачає перш за все запровадження передового досвіду розвинутих країн світу та ії інтеграцію у міжнародне науково-освітнє середовище.
245708
  Гладківська О.В. Вимоги до нормативно-правової термінології // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 55-62
245709
  Волощук Т.В. Вимоги до об"єктів криміналістичного портретного дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 286-289
245710
  Шрамм Вимоги до обгрунтованості рішень на прикладі рішення Київського апеляційного господарського суду / Шрамм, Г-Й // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 42-52. – ISSN 1993-0909
245711
  Попітіч Т.В. Вимоги до облікової політики підприємств і організацій споживчої кооперації України та процес її формування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
245712
  Хоменко К.А. Вимоги до організації релігійних подорожей в ісламські країни // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 224-226
245713
  Павлов В.О. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати адвокатом у Німеччині // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 155-158. – ISBN 978-966-190-861-0
245714
   Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 9/10 (143/144). – С. 2
245715
   Вимоги до оформлення дисертаціції // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 ...
245716
  Сорокопуд Т. Вимоги до оформлення реквізитів та тексту документів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 21-26
245717
  Кучеренко С.К. Вимоги до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах європейського вибору України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 106-111 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
245718
  Вакін В. Вимоги до пастирського служіння згідно з кодексом канонічних правил Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 26-32. – ISSN 0203-5863
245719
  Яковенко Т.В. Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 83-90. – ISSN 2078-7782
245720
  Бочарова О.А. Вимоги до підготовки вчителів у європейських країнах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – . - C. 195-200. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
245721
  Тюгаєва С. Вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС. Requirements to paying capacity of insurance enterprises are proved in accordance with legislation of EU countries.
245722
  Навроцька В. Вимоги до повідомлення про підозру з огляду на прецедентну практику Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 283-285
245723
  Пермінова А.О. Вимоги до поетичного перекладу (до історії питання) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 330-335. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1729-360Х
245724
  Синенко С.В. Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
245725
  Кісельов А.М. Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 150-154
245726
  Варянко Т. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 115-118. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються вимоги до професійної майстерності та особистісних характеристик викладача іноземної мови професійного спрямування у вищих технічних навчальних закладах.
245727
  Луканська А. Вимоги до професорів і доцентів підвищать. Але передбачать перехідний період // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 березня (№ 51). – С. 3


  Профільний комітет ВРУ рекомендував МОН доопрацювати проект постанови КМУ щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань з урахуванням зауважень парламентаріїв та представників академічної спільноти.
245728
  Охріменко Ї.М. Вимоги до психологічних особливостей осіб, яких залучають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 147-153.
245729
   Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів / І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, В.О. Осипа, Н.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу, який має задовільняти аналітичне опрацювання різномовних текстових джерел на основі знання-орієнтованого підходу. the article the development requirements of an ...
245730
  Лук"янчиков Б.Є. Вимоги до спеціаліста у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 121-126.
245731
   Вимоги до статей, що подаються для публікацій до журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 111. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
245732
  Славін І.В. Вимоги до структури , змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) : нормы и право // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
245733
  Балабін В.В. Вимоги до структури і змісту лінгвістичного процесора в системах машинного перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-59. – Бібліогр.: С. 59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає структуру та зміст лінгвістичного процесора з обробки природно-мовних текстів, яка полягає в автоматизації вилучення, формалізації та обробки знань, що містяться в різномовних текстових джерелах. Особливу увагу приділено можливостям ...
245734
   Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 46-52 : Табл.
245735
  Юшкевич О.Г. Вимоги до судді в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  У статті автор сформував вимоги до професійного судді в Україні, основу яких становлять знання, навички та вміння особистості, що займає посаду судді в Україні. Визначено сфери діяльності судді та перераховано конкретні знання, навички та уміння, якими ...
245736
  Заболотна Н.Я. Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 192-197. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
245737
  Цірат Ганна Вимоги до угод та договорів купівлі-продажу, на підставі яких виникає міжнародне обтяження рухомого обладнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 47-51
245738
  Гоц Н.Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості : економіка та управління підприємствами / Н.Є. Гоц, І.С. Гоц // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 62-66 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245739
  Рось А.О. Вимоги до формалізації семантичної інформації в системі машинного перекладу / А.О. Рось, О.Ю. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано підхід до семантичного аналізу природно-мовного тексту на основі побудови розподілених семантичних моделей на різних рівнях представлення тексту. Текст розглядається як взаємодія трьох систем: семіотичної, мовної, системи знань ...
245740
  Тарасюк М.В. Вимоги до формування бюджетної політики України в посткризовий період // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-21
245741
  Бідна О.І. Вимоги Європейського Союзу до адаптації кримінального законодавства України щодо конфіскації майна до права ЄС // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 179-188. – ISSN 2224-9281
245742
  Назаров І.В. Вимоги Європейського Союзу до судових систем країн - кандидатів у члени ЄС та особливості їх виконання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 192-200. – ISSN 0201-7245
245743
  Кононенко В.П. Вимоги європейського суду з прав людини щодо умов утримання в установах виконання покарань / В.П. Кононенко, А.В. Федорченко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 132-137. – ISSN 2079-6242
245744
  Табала О. Вимоги законодавства до розкриття інформації на фондовому ринку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 34-36
245745
  Мельниченко Т. Вимоги закону виконуються // Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-27
245746
  Калиновська Т. Вимоги легітимності нормативно-правових актів місцевих рад // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 283-292. – ISSN 0132-1331
245747
  Кузіна Р.В. Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 38-42
245748
  Липовська Т. Вимоги націоналістів з "українського питання" в Державній Думі російської імперії / Т. Липовська, В. Мирончук, Н. Маєвська // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.178-184. – ISBN 966-7800-10-5
245749
  Сірий С.В. Вимоги національної рамки кваліфікацій до підготовки військових психологів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 150-154


  На основі вимог Національної рамки кваліфікацій автор визначає зміст та рівень знань, умінь,комунікації, відповідальності та автономності майбутніх військових психологів, розглядає структурно-функціональну модель їх професійної компетентності.
245750
   Вимоги освітян // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  1 листопада у Києві відбулася багатотисячна мирна громадська акція протесту працівників закладів та установ освіти. Ініціатором пікету стала Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України. Президією Федерації профспілок ...
245751
  Папарига Д.Ю. Вимоги прецедентної практики Європейського Суду з прав людини стосовно втручання в право особи на виїзд за кордон // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 86-93
245752
  Лисенко В.М. Вимоги принципу причинності в спеціальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
245753
  Велущак М.Я. Вимоги ринку праці США до фахівців з міжнародного бізнесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 37-39. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
245754
  Іващук І.О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн — членів СОТ та врахування національних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 6-9
245755
  Чернова А. Вимоги сучасної практики як передумови до перегляду кримінально-процесуальні регламентації затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину
245756
  Тульчинська С.О. Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 2218-4511
245757
  Бондаренко Е.Л. Вимоги та критерії оцінки функціонування ГІС при проведенні моніторингу навколишнього середовища // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 20-23. – ISBN 978-966-285-361-2
245758
  Квасоля О.Г. Вимоги тестових модульних робіт англійської мови як другої іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 34-38
245759
  Фартушна О.Ю. Вимоги фіксації доказової інформації // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 137-142
245760
  Завальна Ж. Вимоги чинності адміністративного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 55-58.
245761
  Логвінова М.В. Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 69-78. – ISSN 2078-9165
245762
  Шиманович О. Вимоги, що пред"являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 56-60
245763
  Герасименко Є.С. Вимоги, що ставляться до нормативних актів та наслідки недотримання таких вимог // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 387-390. – ISBN 978-966-667-624-8
245764
  Стефаник О. Вимогливість - як стиль життя / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розмова з правнучкою класика української літератури Василя Стефаника - Олесею Стефаник про актуальність творчості та уроки життя класика.
245765
  Рогоза Б.П. Вимогливість і відповідальність / Б.П. Рогоза. – К., 1974. – 19с.
245766
  Карський Ю. Вимпел : романтична лірика / Ю. Карський. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 107 с.
245767
  Лівицький Микола Вимушена відповідь / Лівицький Микола. – s.l. : Українські Вісті, 1960. – 32с.
245768
  Ціммерінг М. Вимушена подорож навколо світу. / М. Ціммерінг. – К, 1959. – 299с.
245769
  Лагода В.К. Вимушена посадка : гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 127 с.
245770
  Іванісік Анатолій Іванович Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. : Дис... канд. фізико-мат.наук: 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
245771
  Іванісік А.І. Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Іванісік А.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
245772
  Іванісік А.І. Вимушене комбінаційне розсіяння у самофокусуючих середовищах: нові методи експериментальних досліджень / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 239-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описані методи просторової фільтрації кутових спектрів та локалізації частотно-кутових спектрів. Обговорюються можливості їх широкого використання.
245773
  Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 232-238


  Листи М. В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889.
245774
  Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора : Листи М.В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 108-114. – ISSN 0869-3595


  Аналізуються листи українського композитора М.В. Лисенка до владних структур з клопотанням подальшого розвитку українського вокального мистецтва.
245775
  Ян Фуцзян Вимушені коливання двошарової анізотропної циліндричної оболонки при швидкому обертовому русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться рівняння динаміки двошарової анізотропної циліндричної оболонки з невідомою серединною поверхнею та з врахуванням впливу розтягу серединної поверхні на згин. Досліджено випадок вимушених радіально-кругових коливань при швидкому обертанні. ...
245776
  Євсюков М.О. Вимушені коливання нескінченної балки з двома типами періодичних закріплень / М.О. Євсюков, О.Г. Куценко, А.Х. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вимушені коливання балки, ліва частина якої періодично закріплена за допомогою штифтів, а права - за допомогою шарнірів. Обґрунтовано правомірність застосування теорії Флоке для знаходження розв"язку задач подібного типу. ...
245777
  Лук"янченко О.О. Вимушені коливання просторових конструкцій, які включають нелінійно-пружні елементи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Лук"янченко О.О.; МО України. Київ. держ. техн. ун-тет будів. і архіт. – К., 1994. – 17л.
245778
  Кикоть С.В. Вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядаються вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини при кінематичному та силовому збудженні Дослідження двохвильових коливань проведено асимптотичним методом нелінійної механіки М.М. Крилова, М.М. Боголюбова, Ю.О. ...
245779
   Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наук. доповідь / [О.М. Балакірєва та ін.] ; за ред. канд. соціол.наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 115-139 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7974-2
245780
  Лібанова Елла Вимушені переселенці: вчора, сьогодні, завтра // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 13-18. – ISSN 1561-4980
245781
  Войналович І.А. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні / І.А. Войналович, М.О. Кримова, Л.В. Щетініна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 250-258
245782
  Карнаухов В.Г. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої жорстко защемленої тришарової циліндричної панелі / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, А.В. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом скінчених елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексных ...
245783
  Завгородній А.В. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстостінної в"язкопружної циліндричної панелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дасться постановка просторової задачі про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів в"язкопружної товстостінної циліндричної панелі з шарнірно обпертими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних характеристик. ...
245784
  Горошко О.О. Вимушенні коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини та нульовим початковим натягом при силовому збудженні / О.О. Горошко, С.В. Кикоть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті досліджуються вимушені коливання гнучкого трубопроводу з рухомою рідиною з нульовим початковим натягом. Для постановки задачі та побудови розв"язку нелінійних рівнянь використовується гіпотеза Кірхгофа та прямі методи математичної фізики. ...
245785
  Васубандху Вимшатика-карика-вритти. Комментарий к двадцатистишию / пер. с санскрита и примечания В.Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 113-131. – ISSN 0042-8744
245786
  Еременко В.Н. Вина / В.Н. Еременко. – М., 1988. – 524с.
245787
  Заярний О. Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 93-98. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У запропонованій статті досліджується вина як одна з умов господарсько-правової відповідальності, визначаються ознаки цього поняття. Окрема увага приділяється значенню суб"єктивної умови відповідальності при встановленні меж впливу на економічні ...
245788
  Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве / Г.К. Матвеев. – Киев, 1955. – 308с.
245789
  Хвостов А.М. Вина в советском трудовом праве / А.М. Хвостов. – Минск, 1970. – 120 с.
245790
  Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве / А.И. Рарог. – Саратов, 1987. – 186с.
245791
  Утевский Б.С. Вина в Советском уголовном праве. / Б.С. Утевский. – М., 1950. – 320с.
245792
  Мазурин А.В. Вина Вячеслава Забалуева / А.В. Мазурин. – Ярославль, 1986. – 238с.
245793
  Звиняцковский В.Я. Вина за то, что сталось с нами после. К 100-летию со дня рождения Нины Евгеньевны Крутиковой (1913-2008) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 29-36
245794
  Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности / Ф.Г. Гилязев. – М., 1991. – 144с.
245795
  Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве / М.Д. Шаргородский. – М., 1945. – 55с.
245796
  Протопопов М.А. Вина или несчастье : (Генрик Сенкевич: "Без догмата" : роман. Пер. В.М. Лаврова. 2-е изд., М., 1893 г.) / [М. Протопопов]. – [Москва, 1893. – [28] с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Русская мысль, 1893, № 3, с. 117-144
245797
  Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві : (теорія, законодавство, судова практика) / В.Д. Примак. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-667-321-6
245798
  Достоєвський Ф.М. Вина і кара : Повість в шести частях з епільогом [тобто: епілогом]: Переклад з рос. / Ф.М. Достоєвський; Переклав М. Подолинський. – Вінніпег : Накладом і друком Українського голосу
Том 1. – 1927. – 271с.
245799
  Достоєвський Ф.М. Вина і кара : Повість в шести частях з епільогом [тобто: епілогом]: Переклад з рос. / Ф.М. Достоєвський; Перевів М. Подолинський. – Вінніпег : Накладом і друком Українського голосу
Том 1. – 1928. – 261с.
245800
  Вереша Р.В. Вина і кримінальна відповідальність: основні аспекти співвідношення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 43-50. – ISSN 2310-9769
245801
  Вереша Р.В. Вина і норми Загальної частини КК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 35-40. – ISSN 2310-9769
245802
  Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.91-95
245803
  Онишкевич Л. Вина й відповідальність за Переяславську угоду у драмі
245804
  Матвеев Г.К. Вина как основание гражданско-правовой ответственности по советскому праву : Автореф... докт.наук: / Матвеев Г.К.; Академия наук Союза ССР. Институт права. – Киев, 1951. – 42 с.
245805
  Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятия / Ф.Л. Рабинович. – М., 1975. – 168с.
245806
  Ангелов Георгий Райчевич Вина как субъективное основание административной ответственности (по законодательству республики Болгарии) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ангелов Георгий Райчевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 26л.
245807
  Ангелов Г.Р. Вина как субъективное основание административной ответственности по законодательству Республики Болгарии : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ангелов Г.Р.; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 172л. – Бібліогр.:л.165-172
245808
  Абрамов Н.А. Вина как субъективное основание имущественной ответственности хозяйственных организаций за нарушение договорных обязательств : дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Абрамов Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 246 л. – Библиогр.: л. 230-246
245809
  Абрамов Н.А. Вина как субъективное основание имущественной ответственности хозяйственных организаций за нарушение договорных обязательств : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Абрамов Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
245810
  Константинова В.С. Вина как условие ответственности по обязательствам поставки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Константинова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 26л.
245811
  Львова М.Н. Вина кредитора при нарушении обязательств между социалистическими организациями. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Львова М.Н.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1971. – 28л.
245812
  Караславов Г. Вина отца / Г. Караславов. – София, 1960. – 159с.
245813
  Вереша Р.В. Вина та її форми за кримінальним правом Англії / Р.В. Вереша, О.В. Кашпур // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 175-179
245814
  Вереша Р.В. Вина у кримінальному законодавстві зарубіжних держав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-14.
245815
  Вереша Р.В. Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір : Навчальний посібник / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 408с. – ISBN 966-326-220-6
245816
  Карнаух Б. Вина як антропологічна умова приватноправової відповідальності // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 461-470. – ISSN 2227-7153
245817
  Примак В. Вина як критерій визначення розміру відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 71-76.
245818
  Семенюк О. Вина як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 36-43. – ISSN 2308-9636
245819
  Гордієнко В. Вина як ознака суб"єктивної сторони злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 302-308. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
245820
  Хоменко М. Вина як умова деліктної відповідальності // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 98-119. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
245821
  Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності : монографія / Б.П. Карнаух ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 201-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-673-0
245822
  Пашинський А. Винагорода автору службового винаходу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 32-33
245823
  Мартович Л.С. Винайдений рукопис про руський край / Л.С. Мартович. – К., 1991. – 203с.
245824
  Черняков Б. Винайдення і впровадження технологій фотографічного ілюстрування періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-219. – (Журналістика ; Вип. 4)
245825
  Осіпян О.Л. Винайдення престижних предків у контексті світогляду міського патриціату Львова XVII ст.: "перші німці" та "двозначні вірмени" в "Потрійному Львові" Ю.Б. Зиморовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 169-206. – ISSN 0130-5247
245826
  Гнатюк О. Винайдення Центральеної Европи // Критика. – Київ, 2003. – Квітень, (число 4). – С. 16-19


  Тімоті Гартон Еш — британський історик, журналіст і письменник, автор багатьох книг та публікацій, присвячених політиці та "історії теперішнього часу", які змальовують трансформацію Європи протягом останньої чверті століття. В есеїстиці Ю. Андруховича ...
245827
  Данилевский В.В. Винайдено в Росії / В.В. Данилевский. – К, 1951. – 388с.
245828
   Винахід - 2016 // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Переможцем «Винаходу року – 2016» став університетський колектив: кращою у галузевій номінації «Сільськогосподарські технології» визнано розробку науковців ННЦ «Інститут біології та медицини» доцента Алли Харіної, аспіранта Сергія Заіки, магістра ...
245829
   Винахід / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 136с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-78-5
245830
  Работягова Л. Винахід і корисна модель як об"єкти договірного регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 41-51. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
245831
  Горобець Марися Винахід мсье Алларда : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-74 : Іл.
245832
   Винахід року - наш // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Комплекс винаходів "Використання нанотехнологій для лікування злоякісних новоутворень", які належать Київському національному університету імені Тараса Шевченка, переміг у Всеукраїнському конкурсі "Винахід - 2010" в номінації "Медицина, біотехнології, ...
245833
   Винахід року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Уманському університеті розробляють дзеркальний космічний рефлектор. Корисна модель Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини визнана кращим винаходом Черкаської області на Всеукраїнському конкурсі "Винахід року - 2016".
245834
  Даніель М. Винахідник і комедіант / М. Даніель. – Харків, 1937. – 95 с.
245835
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 1. – 1998
245836
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 2. – 1998
245837
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 3. – 1998
245838
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 4. – 1998
245839
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 5. – 1998
245840
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 6. – 1998
245841
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 1/2. – 1999
245842
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 3. – 1999
245843
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 4. – 1999
245844
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000
245845
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2. – 2000
245846
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
245847
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2001
245848
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2. – 2001
245849
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2002
245850
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2/3. – 2002
245851
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 4. – 2002
245852
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2003
245853
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 3. – 2003
245854
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 4. – 2003
245855
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 5. – 2003
245856
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 6. – 2003
245857
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003
245858
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
245859
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
245860
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
245861
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
245862
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
245863
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
245864
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2004
245865
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2004
245866
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004
245867
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004
245868
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2004
245869
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2004
245870
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005
245871
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005
245872
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
245873
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
245874
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2005
245875
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2005
245876
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2005
245877
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2005
245878
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2005
245879
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2005
245880
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2005
245881
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2005
245882
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
245883
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
245884
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
245885
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
245886
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2006
245887
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2006
245888
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2006
245889
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2006
245890
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2006
245891
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2006
245892
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2006
245893
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2006
245894
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007
245895
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007
245896
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007
245897
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007
245898
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2007
245899
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2007
245900
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2007
245901
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2007
245902
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2007
245903
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2007
245904
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2007
245905
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2007
245906
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008
245907
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008
245908
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008
245909
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008
245910
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 5. – 2008
245911
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 6. – 2008
245912
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 7. – 2008
245913
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 8. – 2008
245914
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 9. – 2008
245915
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 10. – 2008
245916
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 11. – 2008
245917
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 12. – 2008
245918
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 1 (87). – 2009
245919
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 2 (88). – 2009
245920
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 3 (89). – 2009
245921
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 4 (90). – 2009
245922
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 5 (91). – 2009
245923
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 6 (92). – 2009
245924
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 7 (93). – 2009
245925
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 8 (94). – 2009
245926
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 9 (95). – 2009
245927
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 10 (96). – 2009
245928
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 11/12 (96/97). – 2009
245929
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 1 (98). – 2010
245930
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (99). – 2010
245931
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 3 (3). – 2010
245932
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 4 (100). – 2010
245933
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 5 (101). – 2010
245934
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 6 (102). – 2010
245935
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 7/8 (103/104). – 2010
245936
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 9/10 (105/106). – 2010
245937
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 11/12(107/108). – 2010
245938
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (110). – 2011
245939
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 3/4 (111). – 2011
245940
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 1. – 2012
245941
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (114). – 2012
245942
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 3. – 2012
245943
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 4. – 2012
245944
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 1. – 2013
245945
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 2. – 2013
245946
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 3. – 2013
245947
   Винахідник і раціоналізатор : наука і техніка : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 4. – 2013
245948
  Татарчук В. Винахідник та піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев: сторінки біографії / В. Татарчук, С. Кармаш // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 6 (102). – С. 37-40. – ISSN 2073-9117


  Інженер шляхів сполучення князь Олександр Сергійович Кудашев (1872-1917) увійшов до історії нашої країни як один з перших піонерів-авіаторів та розробників власних конструкцій літаків.
245949
  Бєлошицький Олександр Винахідник трактора Федір Блінов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-28
245950
   Винахідник України. – Київ
№ 2"98/1"99. – 1998
245951
   Винахідник України. – Київ
№ 2"97/1"98. – 1998
245952
   Винахідник України. – Київ
№ 2"98/1"99. – 1999
245953
   Винахідник України. – Київ
№ 2"99/1"00. – 1999
245954
   Винахідник України. – Київ
№ 2"1999/1"2000. – 2000
245955
   Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2"2000/1"2001. – 2001
245956
  Коломієць І. Винахідник фатальної жінки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Як скандально-пікантна слава Леопольда фон Захера-Мазоха переважила літературну.
245957
  Бєлошицький Олександр Винахідник, який випередив свій час. Степан Карлович Джевецький (1843-1938) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
245958
  Бєлошицький О. Винахідники трамваю // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44-48


  До 115-річчя київського трамваю
245959
  Ландкоф С.Н. Винахідництво в СРСР / С.Н. Ландкоф. – Х., 1935. – 181с.
245960
  Ландкоф С.Н. Винахідництво в СРСР / С.Н. Ландкоф. – Х., 1940
245961
  Жудра К.В. Винахідництво і патентування / К.В. Жудра. – Київ, 1964. – 224с.
245962
  Злупко С.М. Винахідництво і раціоналізація / С.М. Злупко. – Київ, 1984. – 32с.
245963
  Комаров В. Винахідництво у роки Великої Вітчизняної війни // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1608-6422
245964
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність відділу молекулярної імунології інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.Г. Торхова // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – С. 116-135. – ISSN 2409-4943
245965
   Винахідницька діяльність відділу регуляції обміну речовин Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, І.Г. Черниш, Т.М. Петренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – С. 110-121. – ISSN 2409-4943
245966
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Частина І. Розроблення діагностичних методів для виявлення порушень системи гемостазу і характеристика окремих факторів зсідання крові / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, М.В. Григор"єва // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 2, march - april. – С. 107-118. – ISSN 2409-4943
245967
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у 1925–1990 рр. Короткий історичний нарис : присвячується 130-річчю від дня народження О.В. Паладіна і 90-річчю Інституту біохімії / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2015. – Vol. 87, N 2, march - april. – С. 163-175. – ISSN 2409-4943


  Дослідження наших науковців у розробці технологій промислового виробництва вітчизняних біопрепаратів та вітамінів.
245968
  Косско Т.Г. Винахідницька діяльність наукових установ АН УРСР (80-ті роки XX сторіччя) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 63-67. – ISSN 2077-9496
245969
  Лиска О.П. Винахідницька діяльність студентів в системі наскрізного навчально-дослідницького простору вищої школи / О.П. Лиска, М.П. Волинкін, Л.С. Волинкіна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Бендера І.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 172-179. – ISSN 2521-6449
245970
  Якуба В.В. Винахідницька діяльність фізика-матеріалознавця професора М.М. Новикова (1933-2007) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 63-67. – ISSN 2077-9496
245971
  Жудра К.В. Винахідницьке право та його місце в єдиній системі соціалістичного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 97-103. – (Серія права ; № 9)


  Изобретательское право регулирует правоотношения, возникающие в сфере создания и реализации решений научно-технических задач. Объектом изобретательского права является сама идея, оригинальное разрешение задачи, для которых характерна их ...
245972
  Короп І.В. Винаходи – головні рушії науково-технічного прогресу сучасного суспільства. Економічні та правові аспекти / І.В. Короп, І.К. Чурпій // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 76-82. – ISSN 2521-1455
245973
  Редінг Й. Винаходи для уряду / Й. Редінг. – К., 1982. – 223с.
245974
   Винаходи та їх правова охорона : Бібліографічний покажчик охоронних документів на винаходи. – Київ, 1998. – 108с.
245975
  Мішалова К.М. Винаходи, які придумали діти // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
245976
  Кузнєцов Ю.М. Винаходи: створення, набуття, реалізація і захист прав : навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов, А.С. Ромашко, О.А. Гуменюк ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЗМОК ; Гнозіс, 2006. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 966-8840-12-7
245977
  Портнов А. Винаходячи Річ Посполиту // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
245978
  Балакин Сергей Винджаммеры на войне : арсенал / Балакин Сергей, Дмитриев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 106-114
245979
  Шекспир В. Виндзорские насмешницы / В. Шекспир. – М., 1951. – 116с.
245980
  Пилипенко Олександр Євгенович Винекнення і діяльність Ніжинського грецького братства : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенович; КУ імю Т. Шевченка. – К, 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.151-157
245981
  Вільде І. Винен тільки я / І. Вільде. – Львів, 1959. – 84 с.
245982
  Билущак Г.И. Винеровские интегналы в пространстве непрерывных функций бесконечного чила переменных и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.01 / Билущак Г. И.; Мин-во образования Украины, Львовский политехнический ин-т. – Л., 1992. – 96л. – Бібліогр.:л.85-96
245983
  Билущак Г.И. Винеровские интегралы в пространстве непрерывных функций бесконечного числа переменных и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02.,01.01.01 / Билущак Г.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 11 с.
245984
  Кузнецов А.А. Винзу - Сванетия / А.А. Кузнецов. – М., 1971. – 206с.
245985
  Колесник В.Ф. Виникнення і діяльність товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні / В.Ф. Колесник, О.П. Тимошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Історія ; Вип. 38)


  Висвітлюються утворення і діяльність перших культурно-просвітницьких товариств "Просвіта" у Наддніпрянській Україні, розкриваються різні напрями їх діяльності, труднощі роботи.
245986
  Кремень В.М. Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 32-38. – ISSN 1993-6788
245987
  Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв
245988
  Буткевич О. Виникнення і становлення міжнародно-правових інститутів у державах Месопотамії // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 11-18


  У статті аналізуються виникнення і розвиток основних інститутів міжнародного права у містах-державах Месопотамії, зокрема інститути міжнародної правосуб"єктності та статусу іноземців, тодішні торговельне і посольське право, право договорів, право війни ...
245989
  Чибіскова Г.С. Виникнення міжнародних ринків біопалива: можливості для України : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-40. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
245990
  Ніколаєць К. Виникнення народного руху України: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд та аналіз праць, присвячених виникненню Народного Руху України. The author is analyses main aspects of scientific research of Narodny Ruch of Ukraine.
245991
  Лукомський Д.В. Виникнення нестійкості форми судини зі скінченною товщиною стінки при проходженні по ній пульсової хвилі / Д.В. Лукомський, І.Т. Селезов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виведено рівняння руху гіперпружного порожнистого циліндра на основі 9-ти константної моделі нелінійно деформовного континууму стосовно аналізу кровоносної судини з урахуванням кубічної нелінійності. На базі побудованої моделі досліджується поява ...
245992
  Коваль М.Д. Виникнення поліаспектності розуміння проблем комунікації з аналізу творчості К.-О. Апеля та Г.С. Батіщева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 252-263
245993
  Котюк І.В. Виникнення потреб та інтересів як підстава формування адміністративно-правових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 95-102
245994
  Доценко Я.Я. Виникнення та еволюція управлінської думки в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Висвітлено процес виникнення та еволюції методів управління в Японії під впливом швидкозмінюючихся мікро- та макроекономічних чинників та окреслено шляхи подальшого розвитку управлінської думки за умов інтернаціоналізації та глобалізації світової ...
245995
  Горват Б. Виникнення та розвиток авторської діалектної поезії у Єгипті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 98-106. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
245996
  Дмитрієва Ю.Д. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0132-1331
245997
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Захарченко А.П. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 5 назв
245998
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. + Додатки : л.235-242. – Бібліогр. : л.188-234
245999
  Хавроненко В.Д. Виникнення філософії як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
246000
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – 180 л. + Додаток: л. 136-163. – Бібліогр.: л. 164-180
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,