Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
245001
  Гончар Б.М. "Визначення долі" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 202. – ISBN 966-316-039-X
245002
  Фурса С.Я. Визнання шлюбного договору недійсним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1169. – ISBN 978-966-667-341-4
245003
  Труба В.І. Визнання шлюбу недійсним або припинення шлюбу - складнощі вибору // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 322-327. – ISBN 978-966-927-142-6
245004
  Войтенко Т.В. Визнання шлюбу недійсним в судовому порядку та застосування правових наслідків його недійсності : монографія / Войтенко Т.В. ; НДІ публ. права. – Київ : МП Леся, 2016. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-7166-38-0
245005
  Войтенко Т.В. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтенко Тетяна Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
245006
  Євко В.Ю. Визнання шлюбу недійсним як захід відповідальності у сімейному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 164-172. – ISSN 1999-5717
245007
  Райчук А.Б. Визнання шлюбу недійсним: теорія та практика / А. Райчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено окремі питання визнання шлюбу недійсним за законодавством України, Російської Федерації, Англії та інших країн, проаналізовано погляди різних авторів щодо проблемних питань недійсності шлюбу. Автором запропоновано та обґрунтовано ...
245008
  Коба О.В. Визнання, ідентифікація та класифікація нематеріальних активів / О.В. Коба, А.О. Софієнко, А.О. Чиж // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 136-142. – ISSN 2218-1199
245009
  Рєзнєва М. Визнання, що мається на увазі: теорія та практика міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 156-159
245010
   Визнано найкращих молодих вчених у галузі адміністративного, фінансового та інформаційного права // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 31


  На баз Запорізького нац. ун-ту було проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Диплом І ступеню отримала студентка КНУ імені Тараса ...
245011
  Троян В. Визнати пріоритетність науки та збільшити ії фінансування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 216). – С. 15


  У рамках відзначення 100-ліття з дня заснування Української академії наук у Києві відбулся Форум української нукової діаспори "Розвиток науки шляхом міжнародної співраці".
245012
  Заїка Я. Визначаємо земельну правосуб"єктність кооперативів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 150-156. – ISSN 1026-9932
245013
  Царик Л. Визначальна роль мережного підходу на сучасному етапі оптимізації природоохоронних територій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 205-210 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
245014
  Бабенко Ю. Визначальна судова практика 2016 для банківської сфери // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 16-17
245015
  Василенко О. Визначальний етап розвитку бібіліотечної статистики України ( друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1029-7200
245016
  Гош О. Визначальний фактор відродження продуктивних сил України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
245017
  Литвин В. Визначальний чинник державності, територіальної цілісності, національної ідеї: Працівникам сфери освіти України. // Голос України, 2004. – 2 жовтня
245018
  Ватаманюк О.З. Визначальники особистих заощаджень в економіці України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 75-83.
245019
  Еннан Р. Визначальні засади права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 7-15
245020
  Сердюк А.М. Визначальні методологічні принципи дослідженння агропромислового виробництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 167-174. – Бібліогр.: 9 назв
245021
  Семенко О.В. Визначальні напрямки судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7096-97-8
245022
  Кураташвілі А.А. Визначальні основи виникнення світової економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 69-73
245023
  Нгуен Ван Пхунг. Визначальні події сучасної глобальної фінансово-валютної системи і новітні тенденції її подальшого розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
245024
  Бохан А.В. Визначальні принципи екологізації підприємництва в сучасних умовах трансформації суспільства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 153-160. – ISSN 1993-6788
245025
  Данилюк Н. Визначальні риси авторитарного політичного режиму: роль"авторитарних послідовників" у його підтримці // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45-49
245026
  Джуган В.О. Визначальні риси державного земельного кадастру як функції державного екологічного управління в Україні / В.О. Джуган, О.Ю. Гнатюк // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 61-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
245027
  Воскобойнікова-Гузєва Визначальні світові стратегії розвитку інформацйно-бібліотечного комплексу (кінець XX - початок XXI ст.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – C. 17-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто пріоритетні напрями стратегічного розвитку національних бібліотек світу (Великобританії, США, Нідерландів, Росії, Казахстану, Канади) у контексті впливу загальносвітових тенденцій трансформації соціально-економічної та інформаційної ...
245028
  Спіцина В.Є. Визначальні фактори впливу на вибір стратегій перекладу філософських творів Х. Арендт // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 149-153. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
245029
  Богдан Т. Визначальні фактори впливу на рівень відсоткових ставок за ОВДП та економетричні моделі відсоткових ставок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 11назв
245030
  Богдан Т. Визначальні фактори впливу на рівень відсоткових ставок за ОВДП та економетричні моделі відсоткових ставок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
245031
  Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
245032
  Жмурко Н. Визначальні фактори утворення валютного курсу держави як головного елементу реалізації її валютно-курсової політики // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 224-230. – ISSN 0201-758Х
245033
  Телеки М.М. Визначальні чинники вираження номінацій адресанта епістолярію // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 53-63. – (Серія "Філологічні науки")
245034
   Визначальні чинники при прийнятті рішень щодо короткотермінового інвестування / Мухаммад Наїм Ахтар, Кашиф, ур Реман, , Ахмед Імран Хунджра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 356-363 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
245035
  Лепушинський В. Визначальні чинники формування відсоткової ставки за кредитом на макрорівні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
245036
  Лепушинський В. Визначальні чинники формування відсоткової ставки за кредитом на макрорівні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
245037
  Таравська Я.В. Визначальні шляхи становлення та подальшого розвитку української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 460-465. – ISBN 978-966-428-404-9
245038
  Міхельс В. Визначена першочерговість сплати відсотків за кредит - джерело їх перевищення : теорія і практика / В. Міхельс, І. Вахович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С. 47-54 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1605-2005
245039
  Чайковський А. Визначені на вісі роз"вязки диференціальних рівнянь з запізненням аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 26-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Наведено нові класи розв"язків, визначених на всій осі, лінійних диференціальних рівнянь з запізненням аргументу відносно абстрактних функцій. Показані диференціальні властивості всіх розв"язків, визначених на осі. New classes of solutions, which are ...
245040
  Саженюк В.С. Визначені та невласні інтеграли : навч.-метод. посібник / В.С. Саженюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бутко М.В., 2015. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 84. – ISBN 978-966-2908-10-7
245041
  Костецький А.Г. Визначеність : вірші / А.Г. Костецький. – Київ, 1988. – 72 с.
245042
  Саимчук З. Визначеність етичних пріоритетів як двоєдина проблема соціального буття та соціально-філософського дослідження // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 181-193
245043
  Хворостянкіна А.В. Визначеність законодавчих дефініцій як умова ефективного дотримання духу та букви закону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
245044
  Мороз А.О. Визначеність та єдність термінології - шлях до з"ясування суті об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 2222-5374
245045
  Сивокінь Г.М. Визначеність таланту / Г.М. Сивокінь. – К, 1978. – 176с.
245046
  Ремесник В.О. Визначеннч сутності поняття "витрати" / В.О. Ремесник, О.М. Клименко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-617-7511-00-0
245047
  Мужилівський В.В. Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 255-259. – ISSN 2222-4459
245048
  Скрипник Н.В. Визначення Zn-вмісних нервових терміналей моховитих волокон гіпокампу із застосуванням сульфід/срібного забарвлення та техніки вібратомних зрізів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано можливість застосування сульфід/срібної гістохімічної техніки в модифікації R.S. Sloviter для візуалізації терміналей моховитих волокон при їх незначній щільності в зонах проростання. Показано, що її застосування в комбінації з технікою ...
245049
  Ціціліано Д.Д. Визначення абсолютної величини коефіціента самодифузії по границях зерен / Д.Д. Ціціліано, С.Д. Герцрікен. – Київ, 1959. – [6] c.
245050
  Грегірчак Я. Визначення адміністративного права в країнах англосаксонської системи права // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 50-52


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
245051
  Імедадзе С. Визначення активності 5"-нуклеотидази тимоцитів / С. Імедадзе, А. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Визначили активність та кінетичні константи (Km, Vmax) 5"-нуклеотидазної реакції тимоцитів The kinetic parameters (Km, Vmax) and 5" - nucleotidase activity tymocytes were estimated.
245052
  Раєцька Я. Визначення активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази циклічних нуклеотидів у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів до і після опромінення / Я. Раєцька, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-7. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів за умов радіотерапії. It was studied activities of adenylatcyclase, gyanylatcyclase and cyclic nucleotide phosphodiesterase in ...
245053
  Кисельова І.К. Визначення активності ксантинооксидазної реакції тимуса щурів / І.К. Кисельова, А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Експериментально визначено ксантиноксидазну активність тимуса щурів. Визначено кінетичні константи (Км та Vmax) даної ферментативної реакції. Xantine oxidase activity of rat thymus is studied. The kinetic parameters (Км and Vmax) of enzyme reaction ...
245054
  Сухарев С.М. Визначення алюмінію у природних водах методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 124-131. – ISSN 1991-0290


  Запропонована та апробована методика визначення вмісту алюмінію у природних водах, методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії з використанням хімічних модифікаторів на основі ацилгідразонів піровиноградної кислоти та нітрату нікелю. ...
245055
  Гнатівська Г. Визначення амоніячного азоту в грунті / Г. Гнатівська, Б. Левантівська; Київська крайова сільсько-госп. дослідна станція, відділ агрохімії. – Вип. 70. – Київ, 1930. – 43 с. – У виданні також: До питання буферних властивостей грунту/Денисівський В., Меженний Я.; Про біологічне вбирання калію в грунті/ Ейдельман З.
245056
   Визначення аніонів з 6-хлоро-2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-оном / А.Ю. Головатенко, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 13
245057
  Толстой М.І. Визначення аномальних значень наслідків Геохімічних досліджень засобами варіаційної статистики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 6)
245058
  Продайвода Г. Визначення аномально високих пластових тисків за даними ВСП / Г. Продайвода, Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглядається метод, який дозволяє визначити зону аномально високих пластових тисків і отримати кількісну оцінку пористості та порогового тиску. Визначені термопружні властивості та їх похідні по тиску і температурі глинистих мінералів каолініту, ...
245059
  Скрипник Н.В. Визначення апоптозу в нервових клітинах гіпокампу та [бета]-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози мишей із застосуванням TUNEL-методу / Н.В. Скрипник, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Використання TUNEL-техніки для визначення апоптозу дозволяє виявити апоптозні клітини як у нервовій тканині, так і в периферійних органах при застосуванні стандартної методики заливки гістологічного матеріалу в паропласт з наступним виготовленням ...
245060
  Берсудський А.Я. Визначення аспектів управління інтелектуальним капіталом на підприємстві / А.Я. Берсудський, І.В. Бриль // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 1813-1271
245061
  Ястремська О.О. Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 124-127. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуть поняття атрактивності туристичних компаній як їх привабливості для споживачив, визначено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, що зумовлюють атрактивність відносно міжнародного туризму.
245062
  Курило Є.Б. Визначення ацетазоламіду у сечі газохроматографічним методом з попередньою твердофазною мікроекстракцією / Є.Б. Курило, О.І. Федорчук, В.М. Зайцев // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 222
245063
  Куліченко С.А. Визначення ацетилсаліцилової кислоти із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин методом кислотно-основного титрування / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-43. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику визначення ацетилсаліцилової кислоти методом рН-метричного титрування із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення ацетилсаліцилової кислоти у лікарських формах.
245064
  Азарова Анжеліка Олексіївна Визначення базових показників управління якістю продукції засобами кореляційно-регресійного моделювання / Азарова Анжеліка Олексіївна, Гіль Олена Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено метод визначення базових показників управління якістю продукції, що дозволяє оцінити частковий вплив кожного з параметрів і таким чином обгрунтовано та раціонально обмежити занадто широкий спектр цих показників, сформувати ...
245065
  Шевченко О.Л. Визначення бар"єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 82-92. – ISBN 978-966-521-148-8
245066
  Бодрик О.Г. Визначення безпечного місця для розташування промислового об"єкту зі шкідливим типом виробництва / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 96-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель процесу поширення забруднюючої речовини в атмосфері. Наводиться чисельний алгоритм визначення безпечного місця для розташування промислового об"єкту зі шкідливим типом виробництва.
245067
  Кашкаров О. Визначення безпосереднього, та додаткових об"єктів злочину, передбаченого ст. 354 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 64-71
245068
  Герасименко Є.С. Визначення біженців. Критерії виключення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 144-149.
245069
  Кулаковська М. Визначення Бога в молитовній комунікації (на прикладі благальних псалмів) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 122-130


  Молитва має структуру, подібну до прохання. її адресатом є Бог, його визначення є такими самими, як і інших адресатів. Вони апелюють до емоцій, вказують на зв"язок адресата й адресанта, формулюються як прохання. Різниця між молитвою і проханням полягає ...
245070
  Якимчук Н. Визначення бюджетних установ, які набувають статус розпорядника бюджетних коштів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
245071
  Салтикова Г.В. Визначення бюджетної норми дисконтування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 148-151. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
245072
  Живко З.Б. Визначення бюджету на створення і утримання КСЕБП: інформаційно-аналітичний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
245073
  Богданов В.Р. Визначення в"язкості руйнування матеріалу на основі чисельного моделювання плоского напруженого стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто неруйнівний метод щодо визначення границі міцності і в"язкості руйнування К із будь-яких металевих і зварних конструкцій, який базується на точних значеннях пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку задачі плоского ...
245074
   Визначення важких металів в аерозольних забрудненнях повітряного басейну над Кривим Рогом / А.В. Архаров, В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Силаєв, Л.В. Іванченко, А.С. Горб, Л.М. Товстенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено аерозольне забруднення повітряних мас у районі Кривого Рогу на вміст марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку, срібла, кадмію та свинцю в залежності від висоти відбору проб, напрямку і сили вітру та відстані від локалізованих джерел викидів.
245075
  Потапова Н.О. Визначення вартості акцій у системі аналізу фінансового стану закритого акціонерного товариства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 97-103. – ISSN 2218-1199
245076
  Міцура О.О. Визначення вартості застави при іпотечному кредитуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто визначення вартості застави при кредитуванні.
245077
  Голова І.Г. Визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності // Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35
245078
  Ловінська Л.Г. Визначення вартості освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 12-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
245079
  Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.87-88
245080
  Васильченко З.М. Визначення вартості ресурсів комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 95-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
245081
  Верба Ф.О. Визначення вартості товарів для митно-тарифного регулювання : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
245082
  Альохін О.Д. Визначення величини внутрішнього неоднорідного поля у речовині поблизу критичної точки методом руху межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі методом руху поділу фаз визначалась висотна неоднорідність індивідуальних рідин в гравітаційному полі поблизу критичної точки (КТ) рідина-пара. Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів, на підставі одержаних результатів був зроблений ...
245083
  Шмиголь И.М. Визначення величини непрямих доходів підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
245084
  Горбань М.Я. Визначення величини повітряного проміжку d між компонентами двокомпонентного об"єктива типу R через параметр W2, за відомими значеннями трьох перших сум Зейделя / М.Я. Горбань. – Окр.відб. з Вісника Київ. ун-ту №1, 1958. Серія фізики та хімії,
1. – 1958. – С. 41-45
245085
  Підпалий А. Визначення верлібрової форми і "монтаж та колаж" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 312-317. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
245086
  Бобух І.М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І.М. Бобух, В.О. Луцков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
245087
  Дубинець В. Визначення видів примусу до вживання наркотиків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
245088
  Дуцяк І.З. Визначення виду зв"язку між ознаками, наявність яких виявлена шляхом опитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Описано метод визначення виду зв"язку між ознаками, наявність яких виявляють у досліджуваних людей на основі опитування. Цей метод дає змогу, не ставлячи жодних додаткових запитань опитуваним, тобто на підставі того ж емпіричного матеріалу (отриманого ...
245089
  Любжина Т.К. Визначення виду колонії жінкам, засудженим до позбавлення волі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 157-164. – ISSN 0201-7245
245090
  Воронін О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-34 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
245091
  Волочій Б.Ю. Визначення вимог для розробки розвідувально-сигналізаційного комплексу / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 30
245092
  Примак В. Визначення вини як умови цивільно - правової відповідальності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.115-118. – ISSN 0132-1331
245093
  Колісник П.І. Визначення випаровування методом, в основі якого лежить // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 79-88 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 7назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
245094
  Литвиновський Визначення випускниками військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка свого місця в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України / Литвиновський, П.А. Савков, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 183-192


  У статті авторами пропонуються рекомендації випускникам Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо визначення ними свого місця та кар "срного росту в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України. В ...
245095
  Штефанич Д.А. Визначення виробничих потужностей промислових підприємств / Д.А. Штефанич. – К, 1974. – 32с.
245096
  Тартачинська Зоряна Романівна Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Тартачинська З.Р.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
245097
  Турило А.М. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 164-168 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245098
  Галькевич А. Визначення відносин контролю при придбанні та об"єднанні підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-171. – ISSN 1818-2682
245099
  Работягова Л. Визначення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію суб"єкта господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 37-44
245100
  Бородін Є.І. Визначення відповідальності в місцевому самоврядуванні в Україні: законодавчий аспект / Є.І. Бородін, Т.М. Тарасенко // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – С. 56-65. – ISSN 2311-6420
245101
  Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
245102
  Іванськии А.Й. Визначення відповідальності у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
245103
  Двуліт П.Д. Визначення відхилень прямовисної лінії за наземними гравіметричними даними і супутниковими вимірами / П.Д. Двуліт, Ю.І. Голубінка // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
245104
  Корсунь А.О. Визначення вікового руху полюса Землі за даними астрономічних спостережень. Пріоритет О.Я. Орлова // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 2 (188). – С. 74-80. – ISSN 0233-7665
245105
  Сергатий М.О. Визначення віку кримінальної відповідальності у кримінальному праві зарубіжних країн / М.О. Сергатий, М.А. Лавренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 238-242. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
245106
  Годинський Ю.К. Визначення власних частот та форм ЗП-подібної рами // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – 55-58
245107
  Шемаєва Л.Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Г. Шемаєва, О.М. Ляшенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 76-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
245108
  Звольський С.Т. Визначення вмісту вологи і солі в грунтах методом ДІНС : випуск 23 / С.Т. Звольський, В.В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Запропоновано нову модифікацію стаціонарних нейтронних методів для одночасних вимірювань вмісту вологи і солі в грунтах і гірських породах, які можуть застосовуватися при розв"язанні екологічних, інженерно-геологічних, гідромеліоративних та інших задач.
245109
   Визначення вмісту деяких металів в антропогенних аерозольних забрудненнях атмосфери / А.В. Архаров, В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Силаєв, Л.В. Іванченко, А.С. Горб, Л.М. Товстенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 45-48. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблено методику визначення малих кількостей марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку, кадмію, свинцю в аерозольних частинках, що уловлюються на аналітичні фільтри АФА відбірником зразків, яким устатковано літак-метеолабораторію. За допомогою цього ...
245110
  Постоєнко О.М. Визначення вмісту каротину у моркві, відібраній з різних екологічних регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проведено аналіз вмісту каротину в моркві сорту Шантене, яка забруднена нітратами, отрутохімікатами та іншими хімічними речовинами. Показано залежність вмісту каротину в моркві від ступеня її забруднення. Отримані результати мають практичне значення в ...
245111
   Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафтозабруднених ділянках острова Зміїний перед їх біотехнологічною обробкою / Т.В. Гудзенко, В.О. Іваниця, О.В. Волювач, Г.В. Лісютін, Н.Ю. Васильєва, Т.О. Бєляєва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 68-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
245112
  Карпенко О. Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними / О. Карпенко, Г. Башкіров, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-76. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Необхідність нарощування запасів вуглеводнів (ВВ) вимагає підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт. У той же час, певні перспективи в Україні пов"язані зі сланцевими, або ущільненими, гірськими породами, в яких, за аналогією з покладами газу ...
245113
  Жовтянський В.А. Визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається електрична дуга, що вільно горить в атмосферному повітрі в просторі між мідними плавкими електродами. Аналітично розв"язана система рівнянь для визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги для циліндричної ...
245114
  Трофімчук О.О. Визначення вмісту цитрату в соках та винах візуальним тест методом / О.О. Трофімчук, Н.І. Смик, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 52
245115
  Малярець Л.М. Визначення внутрішніх взаємозв"язків як умови економічної стійкості підприємства / Л.М. Малярець, О.М. Смолякова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 455-465 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
245116
   Визначення внутрішніх втрат лазера з модульованою добротністю резонатора / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 4)


  Запропоновано спосіб визначення величин Y0 внутрішніх витрат лазера, яка відіграє ключову роль в оптимізації енергетичних характеристик лазера з модульованою добротністю резонатора. Отримані формули дозволяють визначити Y0, знаючи величину додаткового ...
245117
  Підгірний Я.М. Визначення внутрішньочеревного тиску у хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту / Я.М. Підгірний, О.М. Туркевич, О.П. Закотянський // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 107-110. – ISSN 2224-0586
245118
  Лобода Н.С. Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, В.В. Пилип"юк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С.48-55. – ISSN 2306-5680
245119
  Дорошенко О.О. Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств / О.О. Дорошенко, Ю.Ю. Ястребов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6792
245120
  Житний П. Визначення впливу зовнішніх чинників на формування облікової політики : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
245121
  Травка М.Р. Визначення впливу історико-культурних пам"яток та інших туристичних ресурсів на оцінку рекреаційних територій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 209-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
245122
  Самойлич К.О. Визначення впливу мікроструктури на фізико-механічні властивості лесових грунтів Придніпровського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: с.131. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
245123
  Школьник І.О. Визначення впливу операцій IPO на капіталізацію економіки України як одне з пріорітетних джерел її економічного зростання / І.О. Школьник, С.В. Червякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 287-297 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
245124
  Дорошенко О.І. Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на витоки її електроенергії / О.І. Дорошенко, К.С. Гусак, О.В. Романюк // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 22-29. – ISSN 2221-3805
245125
  Желіхівська А.М. Визначення впливу сучасної кризи на інфраструктуру фондового ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 56-57
245126
  Чепіль Р.В. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.04 / Роман Володимирович Чепіль; НАН України; Фіз.-мех. ін-т. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
245127
  Обухов Є.В. Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
245128
  Антоненко В.М. Визначення втрат податкового потенціалу України від тіньової економіки / В.М. Антоненко, Б.В. Бурлуцький // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.27-35. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
245129
  Садовник О. Визначення гендерних та соціальних особливостей української аудиторії спортивних мас-медіа шляхом аналізу спортивної реклами. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 35-39.
245130
  Бушак С.М. Визначення генетичних факторів вуглеутворення за складом неорганічної частини вугілля (на прикладі вивчення зольності вугілля нижнього карбону Західного Донбасу) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
245131
  Петрикін І.В. Визначення геодезичних складових при проведенні паспортизації сільськогосподарських угідь із використанням низькоорбітальних супутників : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 176-181 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245132
   Визначення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів за даними дистанційного зондування землі / В.С. Готинян, А.Г. Мичак, О.В. Титаренко, О.М. Кожан // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 25-30 : мал. – Бібліогр.: 2 назв.
245133
  Марченко О.М. Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії / О.М. Марченко, О.М. Лопушанський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.56. – ISSN 0130-1039
245134
  Фаяд А.Ш. Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестаціонарному потоці в"язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. :спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Фаяд А. Ш. ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 6 назв.
245135
  Кваша Т.К. Визначення глобальних тенденцій світової науки і технологій у сфері "зеленого" зростання і сталого розвитку з використанням методології Форсайту // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 91-98. – ISBN 978-966-479-052-6
245136
  Тананайко О. Визначення глюкози з використанням глюкооксидази та каталази / О. Тананайко, Ю. Міськів, Н. Харітон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано умови ферментативного визначення глюкози, за допомогою глюкозооксидози з використанням в якості індикаторної реакції окиснення бромпірогаллового червоного пероксидом водню у присутності каталази. Показана можливість застосування ...
245137
  Баран П.І. Визначення горизонтальних зміщень будівель і споруд способом геодезичного чотирикутника трилатерації / П.І. Баран, М.П. Марущак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
245138
  Дзержинський М.Е. Визначення госторої токсичності (LD50) нових пестицидів "нео" та "антал" у птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 34-39. – ISSN 1609-0446
245139
  Дзержинський М.Е. Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Флутрин" і "Мілакос" для птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2 (68/69). – С. 29-34. – ISSN 1609-0446
245140
  Варенюк І.М. Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Хлоцитрин" і "Квізалон" для птахів / І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2 (68/69). – С. 35-40. – ISSN 1609-0446
245141
  Березка С.К. Визначення граничних значень опору заземлення повітряних ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Березка Сергій Констянтинович ; М-во освіти і науки , Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
245142
  Герцрікен С.Д. Визначення густини дислокацій, що виникають під час деформування в нікелі, сріблі, алюмінії та деяких сплавах на основі срібла / С.Д. Герцрікен, М.М. Новиков, 1958. – [13] c.
245143
  Токарчук Т.В. Визначення депресивних регіонів в Україні з урахуванням європейського досвіду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 6 пунктів
245144
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-45. – Бібліогр.: с. 38-39, 41. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методику визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів, які направляються на їх фінансове вирівнювання.
245145
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України : Питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-45 : Таб. – Бібліогр. :10 назв. – ISSN 0131-775Х
245146
  Полюхович В. Визначення державних акціонерних товариств як юридичних осіб приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 10-14. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджуються питання розмежування юридичних осіб приватного та публічного права.
245147
  Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 104-106.
245148
  Натарова О.В. Визначення державного сектору економіки: національний та міжнародний підходи // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 1 (3). – С. 20-22. – ISSN 2312-4903
245149
  Вдовиченко А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпірічного дослідження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 40-52. – ISSN 0131-775Х
245150
  Башлай С.В. Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 248-252. – ISSN 2308-1988
245151
  Ряєвнєва О.В. Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла / О.В. Ряєвнєва, О.Ю. Бобкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 200-210 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
245152
  Дудикевич В. Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави / В. Дудикевич, І. Опірський // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 7-11. – ISSN 2225-5036


  У даній статті досліджено та визначено джерела помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави. Доведено, що одним з джерел помилок контрольованих параметрів є похибки зміни значень проміжку реалізації, що ...
245153
  Симчич М.В. Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у 17-18 ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 43-48.
245154
  Гамянін В. Визначення динаміки становлення ідеологічного забезпечення китайського суспільства у I пол. XX ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 267-282. – ISBN 978-966-579-271-0
245155
  Рогозян Ю.С. Визначення диспропорцій у розвитку економіки регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
245156
  Данилевський В. Визначення діаметра Сонця в Астрономічній обсерваторії Київського університету за спостереженнями сонячних затемнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проблема визначення діаметра сонячного диска та виявлення можливих його змін була важливою в історії науки і залишається актуальною на сучасному етапі астрономічних досліджень. У статті коротко викладені історія становлення та суть методу фотометричних ...
245157
  Данилевський Василь Олексійович Визначення діаметра сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.03.01 / Данилевський В.О.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
245158
  Макаренко О.В. Визначення діапазону енергії колірних стимулів однакової світлості / О.В. Макаренко, В.О. Шморгун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 395-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Серед сукупності різних колірних стимулів з однаковою світлотою досліджувались ті, енергії яких приймають найменші та найбільші значення. Для цих стимулів були визначені колірні характеристики при різних умовах освітлення та сприйняття кольору.
245159
   Визначення діелектричної функції надграток GaAs/GaP[нижній індекс x]As[нижній індекс 1-x] методом спектральної еліпсометрії / М.Л. Дмитрук, Т.А. Михайлик, С О. Горя, Т. Вагнер, М.О. Колесник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 378-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Діелектрична функцій надграток (НГ) GaAs/GaP[нижній індекс x]As[нижній індекс 1-x] (x = 0.2-0.4) була визначена за допомогою спектральної еліпсометрії. Енергії критичних точок E[нижній індекс 1], E[нижній індекс 1]+[Дельта з нижнім індексом 1] для GaAs ...
245160
   Визначення довголанцюгових карбонових кислот у водно-міцелярних середовищах катіонних ПАР методом рН-метричного титрування / О.Г. Максимюк, С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, Н.І. Третяк, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Хімія ; Вип. 36)


  Вивчено розчинність та протоно-донорні властивості довголанцюгових карбонових кислот жирного ряду у водно-міцелярних розчинах катіонних поверхнево-активних речовин. Показано, що такі розчини може бути засновано для кількісного вивчення помірно ...
245161
  Косяк Д.С. Визначення додаткових площ лісів та луків у басейнах річок Українського Полісся та капітальних вкладень для їх посадок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 257-261. – Бібліогр.: 9 назв
245162
  Мазур В. Визначення додаткового строку для прийняття спадщини // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 40-41
245163
  Калмикова Я.С. Визначення доказів і доказування в адміністративному судочинстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 94-101. – ISSN 2224-9281
245164
  Зінько П.М. Визначення допустимих рівнів впливу антропогенних чинників на показник стану здоров"я населення / П.М. Зінько, Н.В. Березко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 197-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм визначення допустимих рівнів впливу антропогенних чинників при умові їх ізольованої та сумісної дії на показник стану здоров"я населення. Алгоритм апробовано на реальних даних медико-екологічного дослідження.
245165
   Визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем / М.О. Шишанов, А.М. Терещенко, О.О. Соловей, С.І. Шереметов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 108-115


  У статті проаналізовані визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем. Отримані співвідношення дозволяють визначити вірогідність відновлювання пошкоджень, допустимий час ремонту складних технічних систем в ...
245166
  Столярчук А.В. Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу / А.В. Столярчук, С.В. Войтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
245167
   Визначення дофаміну методом синхронної флюоресценції / О.І. Новіцька, Ю.П. Бас, Р.П. Линник, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 69
245168
  Шандова Н.В. Визначення доходу при різних системах обліку на підприємстві : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 26-30 : Табл.
245169
  Берзін П.С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С. 10-32
245170
  Карпенко Г.Ю. Визначення екологічних ризиків та загроз в Нижньодунайському регіоні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 157-163. – ISSN 2524-003X
245171
  Холоденко В.С. Визначення екологічно допустимих об"ємів відбору води з р. Случ біля с. Громада // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 299-305 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
245172
  Щербініна С.А. Визначення економічного потенціалу ринку житлового будівництва в регіоні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 190-196. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
245173
  Дмитрієва Н.А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 68-72
245174
  Мельниченко О.О. Визначення економічної сутності кризи підприємства та основних її видів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 16-22. – ISSN 2226-8820
245175
  Заславський В.А. Визначення екстремальних параметрів економічної системи на основі моделі математичного маятника / В.А. Заславський, С.О. Кірєєв, О.А. Малиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 187-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається відкрита економічна система. З використанням "принципу акселератора" будується модель системи, яка задовольняє рівнянню математичного маятника. Головна цінність системи полягає в тому, що основні характеристики системи представлені у ...
245176
   Визначення електричних та випромінювальних характеристик електродугового розряду / А.М. Веклич, О.О. Безпалий, І.І. Опанюк, Д.С. Прибитько, В.Ф. Борецький, А.В. Лебідь, С.О. Фесенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена розробці пристрою для вимірювання електричних та випромінювальних характеристик електродугового розряду з високою часовою роздільною здатністю. Прилад дозволяє реєструвати одночасно миттєві значення напруги, струму та інтегральні ...
245177
  Стороженко Валерія Вікторівна Визначення електромагнітної сумісності великої сукупності радіоелектронних засобів в інформаційних системах радіочастотного моніторингу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Стороженко В.В.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2001. – 20 с.
245178
  Веклич А.М. Визначення електронної концентрації в плазмі електродугового розряду / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 428-435. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід в реалізації спектроскопічної методики вимірювання радіального розподілу електронної концентрації в плазмі електродугового розряду. У випадку квадратичного ефекту Штарка, який є домінуючим механізмом розширення ...
245179
  Чернюк А.М. Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних грунтах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чернюк Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
245180
  Антощак І.М. Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах : Автореф. дис. ...канд.. техн. наук: Спец. 05.17.14 / І.М. Антощак; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
245181
  Голубінка Ю.І. Визначення елементів гравітаційного поля землі комбінованим методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.24.01 -геодезія. фотограмметрія та картографія / Голубінка Ю. І. ; Мін.освіти і науки України ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр. :7 назв.
245182
  Кривцун В.І. Визначення емпіричної функції розподілу наробітку на відмову зразків інженерної техніки тривалого зберігання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 72-76
245183
   Визначення енергії взаємодії між водою та молекулами ДНК методом випаровування / Булавін, Г.М. Вербінська, О.А. Загородня, Перепелиця, СМ, О.Г. Вареня, Т.А. Кравцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Був розвинений метод для вивчення зовнішньої гідратної оболонки ДНК за допомогою вимірювання швидкості випаровування краплин системи вода - ДНК і порівняння її з результатами для краплин чистої води. Результати показали, що швидкість випаровування ...
245184
   Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції : Фізичний практикум.. Спецпрактикум. Методична розробка для студ. фізич. факультету. – Київ, 2006. – 38с.
245185
  Васильєв А.Й. Визначення етапів управління інтелектуальним капіталом підприємства / А.Й. Васильєв, В.Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 35-42. – (Економічні науки)
245186
  Кеда Т. Визначення етилендіамінтетраацетату візуальним тест-методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Для визначення ЕДТА розроблено індикаторну систему на основі іммобілізованої на поверхні силікагелю комплексної сполуки Cu(II) з 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолом. Руйнування комплексної сполуки на поверхні, що супроводжується контрастним ...
245187
  Жукова Н.К. Визначення ефекктивності кредитної діяльності комерційних банків в Україні / Н.К. Жукова, В.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні методи оцінки ефективності кредитної діяльності комерційних банків в Україні. Basic methods estimation effectiveness of credit activity commercial banks in Ukraine are considered in this article.
245188
  Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
245189
  Кисленко В.І. Визначення ефективного коефіцієнта відбиття ОХФ-дзеркала / В.І. Кисленко, О.Д. Ломакін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропонований аналіз просторово-часових характеристик нелінійно-оптичних адаптивних процесів з використанням ефективного коефіцієнту відбиття ОХФ-дзеркала. На прикладі явища ОХФ для магнітостатичних хвиль показана можливість застосування даного ...
245190
  Сунцова О.О. Визначення ефективного рівня розподілу доходів місцевих бюджетів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 18 : Економічні студії. – С. 72-77.
245191
  Тихенко Р.В. Визначення ефективності аграрного землекористування: порівняльна методологія // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-80
245192
  Данилюк Є. Визначення ефективності банківської діяльності // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
245193
  Дієсперов В. Визначення ефективності в сільськогосподарському підприємстві : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-78 : Табл. – ISSN 0131-775Х
245194
  Щербань О.Д. Визначення ефективності використання фінансових ресурсів // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 357-360. – ISSN 2075-4892
245195
  Монаєнко А.О. Визначення ефективності діяльності органів державної влади на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
245196
  Литвиненко Н.П. Визначення ефективності зовнішньоторговельних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 83-84
245197
  Щукін О.І. Визначення ефективності інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 185-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
245198
  Чернявський Д А. Визначення ефективності організаційних форм управління в будівельному комплексі // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
245199
  Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
245200
  Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
245201
  Коняхіна Т.В. Визначення ефективності реклами // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-83.
245202
  Довга Т.М. Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект / Т.М. Довга // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 235-240 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
245203
  Худенко О.О. Визначення ефективності та допустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 187-194. – ISSN 2227-796X


  Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в національному законо-давстві підпадають під групове звільнення (виняток) від необхідності одер-жання дозволу Антимонопольного комітету України. Правова конструкція наявного групового винятку не ...
245204
  Капустін О.О. Визначення Ж. Марітеном сутності мистецтва у контесті розгляду теоретичного та практичного інтелекту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 430-432
245205
  Гембара Т.В. Визначення з позицій теорії тріщини ресурсу залізобетонних болочних елементів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гембара Т.В.; АНУ Фіз-механіч.ін-т. – Львов, 1993. – 21л.
245206
  Пендерецький О.В. Визначення забруднення грунтового покриву від Бурштинської ТЕС для оцінки можливості вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 62-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
245207
  Герасимюк О.В. Визначення завантаженості пунктів технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів при нерівномірності потоку їх відмов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 30-34


  Устатті представлені емпіричні залежності параметру потоку відмов, з використанням яких встановлена його нерівномірність протягом календарного року експлуатації автомобільних транспортних засобів, що обумовлює перевантаженість та недостатню ...
245208
  Купрієнко Д.А. Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системах моніторингу національної та міжнародної безпеки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 166-173. – ISSN 2311-7249


  У результаті аналізу нормативно-правових актів та наукових досліджень встановлено невідповідність між сучасними вимогами щодо управління прикордонною безпекою України та можливостями чинної системи моніторингу її стану. З огляду на це актуалізовано ...
245209
  Хилько О.Л. Визначення загроз національній безпеці в українській теоретико-політичній думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характеру, пріоритетності, сфери походження загроз національній безпеці України на основі вітчизняної нормативно-правової бази та провідних наукових досліджень. The article is devoted to the analysis of character, priority, ...
245210
  Маліцький Б.А. Визначення загроз національній безпеці України, що походять від стану науково-технологічної сфери. Ч. 1 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 31-44. – ISSN 0374-3896
245211
   Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників Укрзалізниці / Приходько-Кононенко, О.В. Колосніченко, Л.Д. Третякова, М.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 164-176. – ISSN 2415-8151
245212
  Бардус І.О. Визначення закономірностей розвитку програмного забезпечення комп’ютерної техніки як умова фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 94-101. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
245213
  Коханенко Ю.В. Визначення залежності температурних напружень та крайових ефектів від модулів Юнга компонентів тришарової пластини / Ю.В. Коханенко, О.К. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто температурні напруження та крайові ефекти в рівномірно нагрітій тришаровій пластині, яка перебуває у стані плоскої деформації. Досліджено вплив величини відношення модулів Юнга компонентів пластини на характер пружного стану.
245214
  Гаркавенко Т.О. Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом / Т.О. Гаркавенко, І.М. Азиркіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 60-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
245215
  Савицький В.В. Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Савицький В.В.; НАНУ; Ін-т електрозварювння ім. Є.О. Патона. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
245216
  Басенко О.В. Визначення запасів та їхньої класифікації на підприємствах текстильної промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-125. – Бібліогр.: 11 назв
245217
  Нусінова Я.В. Визначення запасу власного капіталу на підставі показника поточного економічного стану підприємства / Я.В. Нусінова, О.М. Жовна // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2074-5354
245218
  Калиновський Б.А. Визначення засад місцевого самоврядування в умовах муніципальної реформи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-18.
245219
  Покачалова А. Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів у міжнародному приватному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 66-72
245220
  Скобліков О.Ю. Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Скобліков Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
245221
  Богма О.С. Визначення заходів державного стимулювання процесів кластеризації вітчизняних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 32-35. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
245222
  Донець О.В. Визначення земель історико-культурного призначення за Земельним кодексом України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 108-112. – ISSN 0201-7245
245223
   Визначення змін в ефективних оптичних параметрах тонких плівок золота при адсорбції органічних розчинників з насиченої пари / О.В. Ренгевич, Г.В. Бєкєтов, Ю.М. Ширшов, В.П. Щербацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 433-442. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаючи кутову залежність інтенсивності відбитого світла при збудженні поверхневого плазмонного резонансу, досліджено адсорбцію органічних розчинників на поверхню золота в атмосфері насиченого пару. Розглянуто модельні системи, що враховують можливі ...
245224
  Арчакова Олександра Вікторівна Визначення змінення властивостей об"єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Арчакова О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
245225
  Ярема Н. Визначення зміни середнього рівня Балтійського моря за даними мареографічних спостережень / Н. Ярема, Т. Кашинський, А. Согор // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 51-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
245226
  Баклашова Т.М. Визначення змісту викладання історії Української революції 1917–1921 рр. у вищій школі як фактор формування історичної пам’яті. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 25-29. – ISSN 2076-1554
245227
  Ліпатов І.І. Визначення змісту категорії "інформаційно-психологічна безпека” військовослужбовців Національної гвардії України / І.І. Ліпатов, М.О. Чепель // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 113-118. – ISSN 2078-7480
245228
  Ганова Г. Визначення змісту кваліфікуючої ознаки умисного вбивства - "вчинене групою осіб за попередньою змовою" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-68.
245229
  Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад Визначення змісту м"яких проектів на основі сервісної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
245230
  Манжул І. Визначення змісту поняття "безпека ядерно-енергетичного комплексу" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 68-71
245231
  Мельничук М. Визначення змісту поняття "державне управління" та специфіка цього виду людської діяльності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 73-76.
245232
  Стиржевська А. Визначення змісту поняття "повторність злочинів" за чинним Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-65
245233
  Жмур Ю. Визначення змісту поняття "проникнення" до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
245234
  Буднік М.М. Визначення змісту поняття "стратегія фінансового зростання підприємства" / М.М. Буднік, Р.С. Сорочан // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 120-125. – ISSN 2226-8820
245235
  Корома Н. Визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми теоретичного визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія", аналіз їх сучасного розуміння. Вивчено основні проблеми і тематики сучасного політико-географічного країнознавства. Розглянуто систему категорій, яка ...
245236
  Яковенко О.І. Визначення змісту понять: "професійна лексика" та "номенклатурні найменування" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 309-313. – ISBN 966-581-589-Х
245237
  Турчин-Кукаріна Визначення змісту та обсягу цивільно-процесуального оціночного поняття "розумний строк" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 294-301. – ISSN 1026-9932
245238
  Леміш К.М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
245239
  Парсяк В.Н. Визначення змісту та типологія корпорацій у контексті поширення корпоративних відносин на невиробничу сферу : економіка та управління підприємствами / В.Н. Парсяк, І.М. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245240
  Євсюков О. Визначення значущості інновації в освіті (теоретичний аспект) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 12 (107), грудень. – С. 111-114. – ISSN 2308-4634


  Метою даної статті є здійснення теоретичного аналізу сутності інновації та визначення її місця в освіті з врахуванням існуючих традицій.
245241
  Орлов П.А. та інш. Визначення зношування основних засобів бюджетних установ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 41-48
245242
  Король В. Визначення зобов"язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві України і Китаю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
245243
  Білітюк Л.А. Визначення зовнішнього змісту твору на цілісно-системному рівні і практичні наслідки такого визначення // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 83-92. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
245244
  Аністратенко Т. Визначення зовнішньополітичної стратегії та підходів США до СРСР адміністрацією Гаррі Трумена // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 4-5
245245
  Юшина С.І. Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 197-200
245246
  Захаренко О.В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об"єктах хімічної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Захаренко О. В. ; Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Харків, 2009. – 21с. – Бібліогр. :20 назв.
245247
  Вакульчик О. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства / О. Вакульчик, Д. Дубицький // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
245248
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 170 л. – Додатки: л. 145-150. – Бібліогр.: л. 151-170
245249
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
245250
  Кириченко І.О. Визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 137-144


  Проводиться визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ. В сучасних умовах марш вважається складовим елементом всіх видів бойових дій військ. Підрозділи ...
245251
  Анпілогов В.Є. Визначення і характеристика суб"єктів територіальної та галузевої організації управління регіоном: сучасні наукові підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 2219-5521
245252
  Пивоваров В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
245253
  Фесенко С.О. Визначення ібупрофену методом кислотно-основного титрування у водно-міцелярних розчинах ПАР / С.О. Фесенко, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та кислотно-основні властивості (RS)-2-(4-ізобутилфеніл)-пропіонової кислоти (ібупрофену) у водно-міцелярних розчинах поверхнево-активних речовинах (ПАР) різних типів. Запропоновано умови встановлення чистоти фармацевтичного ...
245254
  Гломозда К.Ю. Визначення імперії як пробема сучасних імперіологічних студій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 55-63. – ISSN 1996-5931
245255
  Легка Я.І. Визначення інвестиційних ризиків українського боргового ринку цінних паперів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 262-269


  Розглянуто сутність облігацій та ризики, що їм притаманні. Визначені основні тенденції розвитку сучасного українського боргового ринку цінних паперів.
245256
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
245257
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
245258
  Момот Т.В. Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки / Т.В. Момот, Х.Ю. Чжан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 266-271. – ISSN 2222-4459
245259
  Малофєєв Т.Р. Визначення індикаторів регіональної ефективності розвитку харчової промисловості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 111-114. – Бібліогр.: 5 назв
245260
  Кібаков О.Г. Визначення індівідуальних характеристик опору втомленості деталей машин експериментально-аналітичним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.02 / Кібаков О.Г.; Одеский держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1994. – 16л.
245261
  Ємельянов В.І. Визначення індукованої хітиназної активності в суспензійній культурі клітин томатів (Lycopersicon esculentum) / В.І. Ємельянов, О. Грищенко, О.П. Дмитрієв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-36. – (Біологія ; Вип. 31)


  Розроблено новий метод індукції та визначення хітиназної активності в суспензійній культурі клітин томатів. Суть його полягає у додаванні субстрату (міченого хітину) безпосередньо до активно метаболізуючих рослинних клітин та визначенні індукованої ...
245262
  Бездухов О.А. Визначення інтегрального показника складності рельєфу адміністративно-територіальних систем, як передумова здійснення еколого- геоморфологічного аналізу Чернігівської області : регінальні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 241-250 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
245263
   Визначення інтервалів еталонного Бережанського базиса методом фотофіксації / С.С. Перій, О.І. Мороз, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська, В.Л. Тарнавський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 93-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
245264
  Кулініч О.О. Визначення інтересів суспільно значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів із зображенням фізичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 237-240. – ISSN 2219-5521
245265
  Поперечнюк В.М. Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 27-37
245266
  Чайка Я.В. Визначення інформації як об"єкта цивільних прав // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 14-17
245267
  Олішевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 134-144. – ISSN 2304-4556
245268
  Олшевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 58-67. – ISSN 2304-4556
245269
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати оцінки методологічних підходів до виявлення інформаційних потреб та інформаційної поведінки медичних фахівців. Розглянуті результати соціологічного опитування користувачів.
245270
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати дослідження процесів виявлення інформаційних потреб користувачів наукової сфери. Розглянуті особливості їхньої класифікації та формування для медичних користувачів.
245271
  Осадчук Р.Ю. Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 14-17. – ISSN 1996-5931
245272
  Жиляев І.Б. Визначення історичного часу завершення трансформації соціально-економічної системи України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
245273
  Прохорова Ю.В. Визначення ймовірності банкрутства за допомогою середньозваженої ціни капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 145-149.
245274
  Ромашкіна М.А. Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 157-168. – ISBN 978-966-929-203-2
245275
  Дідовець Ю.С. Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів) / Ю.С. Дідовець, Є.М. Павельчук, С.І. Сніжко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 58-67. – ISSN 0868-6939


  Необхідною умовою для успішного моделювання впливу зміни клімату та землекористування на водні ресурси є калібрація та валідація гідрологічної моделі з використанням даних регулярних спостережень. В статті представлено методику розрахунку та процес ...
245276
  Волянська М.І. Визначення каналів поширення банківських криз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 181-186. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Проаналізовано основні типи поширення банківських криз на сусідні країни. Проаналізовано вплив зміни основних макроекономічних показників на поширення кризи.
245277
  Середа Н.А. Визначення категоріальної семантики похідних іменників із значенням якості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 152-157
245278
  Старовойт О. Визначення категорії "інноваційна культура" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 30-36
245279
  Коломоець О.Д. Визначення категорії "насильство" в контексті діяльності суб"єктів попередження насильства в сім"ї / О.Д. Коломоець, А.Г. Феліпов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-144. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
245280
  Соколовська А. Визначення категорії "податкова пільга" та його практичне значення : Фінанси. Податки. Кредит. / А. Соколовська, І. Луніна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-30. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
245281
  Аніщук Н.В. Визначення категорії гендерного насильства: загально-теоретичні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 18-21. – ISSN 1563-3349
245282
  Манчук В.В. Визначення катехоламінів іммобілізованою на силікагелі фосфорною гетерополікислотою / В.В. Манчук, Ю.П. Бас, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 163
245283
  Рожко О. Визначення кількісних критеріїв оцінки ефективності використання державних запозичень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми використання державного кредиту, пов"язані з формуванням системи показників, індикаторів і критеріїв для оцінки ефективності цього процесу. Розглядається приклад застосування інтегральної оцінки результативності ...
245284
  Горго Ю.П. Визначення кількісних характеристик латентних періодів сенсомоторної реакції при дії сигналів різної сили / Ю.П. Горго, В.Б. Богданов // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 35-41. – (Серія "Біологічні науки")
245285
  Корхін А.С. Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні / А.С. Корхін, О.П. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 54-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
245286
  Ковтун М.Т. Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 7-9 : схема. – Бібліогр.: 5 назв
245287
  Нізомов З. Визначення кінетичних і термодинамічних параметрів реакції в розчинах електролітів за акустичними даними / З. Нізомов, О. Шокіров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджене поглинання ультразвуку в водних та водно-сахарозних розчинах ацетату кальцію в широкому інтервалі температур та концентрації сахарози. Запропонована методика визначення кінетичних та термодинамічних параметрів реакції в розчинах електролітів ...
245288
  Імедадзе С.П. Визначення кінетичних параметрів 5"-нуклеотидазної реакції тимуса щурів / С.П. Імедадзе, А.В. Майданюк, І.К. Кисельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Визначено кінетичні показники (Km, Vmax) 5"-нуклеотидази гомогенату тимусу щурів . The kinetic parameters (Km, Vmax) of 5"-nucleotidasei of rat thymus homogenate are estimated.
245289
  Оленчук М.В. Визначення кінетичних параметрів реакційних центрів пурпурових бактерій виду Rh. sphaeroides / М.В. Оленчук, М.А. Заболотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 531-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної спектроскопії спостерігались процеси фотозбудження і релаксації електрона у системі реакційних центрів фотосинтетичних бактерій виду Rhodobacter sphaeroides (РЦ). Стани фотозбудження та релаксації РЦ визначають переходи електрона між: ...
245290
  Голубєва М.О. Визначення ключових компетентностей майбутніх учителів: європейський досвід / М.О. Голубєва, І.В. П"янковська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
245291
   Визначення коефіцієнта дифузії методом дослідження випаровування краплин / Д.М. Шевченко, Д.А. Гаврюшенко, О.В. Коробко, А.В. Британ, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27-28
245292
  Курганський В.М. Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини / В.М. Курганський, К.О. Ручко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
245293
   Визначення коефіцієнтів жорсткості для колективних ступенів вільності біологічних молекул / Т.Ю. Ніколаєнко, І.С. Войтешенко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано методику кількісного опису конформаційної гнучкості молекул за допомогою релаксованих коефіцієнтів жорсткості. За результатами квантово-механчіних розрахунків визначено величини релаксованих коефіцієнтів жорсткості для торсійних кутів ...
245294
  Удалов С.П. Визначення коефіцієнтів концентрації та інтенсивності напружень з використанням явища рефракції світла / С.П. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 459-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Спираючись на попередні роботи де була викладена теорія градієнтної фотопружності заснована на явищі рефракції і побудована на базі взаємозв"язку тензора діелектричної проникності і тензора напружень, показано можливість визначення коефіцієнтів ...
245295
  Мудрак Н.В. Визначення коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Виведено зручні формули для обчислення значень коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами.
245296
   Визначення коефіцієнту вологопереносу пісків in-situ на основі аналізу динаміки вмісту вологи в грунтовому профілі після дощів / В. Саприкін, Д. Бугай, О. Скальський, Ван Меєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Описана методика визначення коефіцієнту вологопереносу піщаного ґрунту in-situ на основі аналізу автоматизованих спостережень за вмістом вологи в ґрунтовому ...
245297
  Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичноі підстави відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 56-64.
245298
  Коротков П.А. Визначення кольору й кольоростійкості полімерних матеріалів / П.А. Коротков, С.В. Мороз, А.І. Писанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Спектрофотометричним методом визначені координати кольору X, Y, Z, і колірності x, y та кольоровідміна зразків, виготовлених з акрилової пластмаси "Сінма-М" і композита подвійного твердіння "Ортокром Супер" та різний час витриманих у барвниках - чаю та ...
245299
  Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавсті України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52.
245300
  Вдовиченко О. Визначення компетенції Європейського Союзу за Лісабонським договором // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 106-110
245301
   Визначення комплексного критерію забезпечення національної безпеки України / С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 152-157


  У статті запропоновано методологію визначення кількісних оцінок і комплексного] критерію, які визначають рівень національної безпеки. Визначення кііькісних оцінок для розрахунків показників та алгоритм формування комплексного критерію дозволять ...
245302
  Майданюк А.В. Визначення компонентів аденінового ряду методом денситометрії хроматограм в ультрафіолетовому світлі / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-13. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано хроматографічний метод розділення компонентів аденінового ряду в 60% пропанолі та їхнього кількісного визначення методом прямого денситометрування в ультрафіолетовому світлі силуфолових пластин UV-254. The chromatographic method of ...
245303
  Галиць О.В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 216-221. – ISSN 1562-0905
245304
  Бєлова Т.Г. Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності / Т.Г. Бєлова, А.О. Крижко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 112-115


  Обгрутовано фактори, які слід враховувати при оцінці конкурентоспроможності підприємства за пропонованими методичними підходами.
245305
  Борисенко В.І. Визначення консервативних припущень при обгрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання ВТВЗ ВВЕР-440 / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук, Ю.Ф. Піонтковський // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (9). – С. 13-17. – ISSN 2311-8253
245306
  Філіп"єв А.О. Визначення конституційності іноземного права в процесі його застосування українськими судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 188-192.
245307
  Деркач К.М. Визначення контура земної тіні за спостереженнями затемнення Місяця 16 вересня 1978 р. / К.М. Деркач, В.М. Кирпатовський, В.С. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 82-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Визначено 26 моментів контактів земної тіні з 12 місячними об"єктами. За цими спостереженнями обчислені контури земної тіні, надлишки радіуса тіні порівняно з геометричним радіусом і середньоквадратичні похибки спостережень.
245308
  Іванчук В.Г. Визначення контурів водневих ліній в спектрах полярних сяйв / В.Г. Іванчук, 1960. – С. 114-116
245309
  Булавін Л.А. Визначення концентрації комплексних молекул у полімерних комплексах. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Тез. доп. І Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем". Львів, 1993
245310
  Бункевич О. Визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів методом рентгено-флуоресцентного аналізу з метою дослідження петролого-геохімічної, енергетичної та металогенічної... / О. Бункевич, О. Андреєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий перспективний метод визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів - XRF-MP/SG (single grain milliprobe X-ray fluorescence analysis). Метод зіставлений із сучасними локальними методами (ЕМР, РМР, ...
245311
  Гаврюшенко Д.А. Визначення концентраційної залежності хімічних потенціалів бінарного розчину методом одношарової адсорбції / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 279-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення залежності коефіцієнтів активності бінарного розчину шляхом вимірювання концентраційної залежності коефіцієнту адсорбції. Метод дозволяє визначити тип розчину, а також значення величини Е0 + Мо(р,Т) [подано формулу] для ...
245312
  Чорнодон М. Визначення концепту "жінка" на сторінках сучасної періодики для жінок в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 154-158


  У статті подано тлумачення поняття "жінка" на сторінках сучасних жіночих видань. В статье подано понятие "женщина" на страницах современных женских изданий. Article submitted the concept of "woman" in the pages of contemporary women"s magazines.
245313
  Реут В.І. Визначення концепції законопроекту в практиці законодавчої діяльності Республіки Білорусь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 130-139. – ISBN 966-435-028-1
245314
   Визначення координат точкового джерела радіовипромінювання по кривизні його хвильового фронту / Б.О. Карпенко, Г.Л. Авдєєнко, В.І. Федоров, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-79. – Бібліогр.: С. 79 (12 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологію визначення координат точкового джерела радіовипромінювання (ДРВ) по кривизні фронту його електромагнітної хвилі (ЕМХ) на основі нового інформаційного параметра подвійної різниці (різниці різниць) фаз між трьома елементами ...
245315
  Грицюк Т.Ю. Визначення короткоперіодичних зміщень напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-18 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
245316
  Олтаржевський Д.О. Визначення корпоративного медіа в контексті сучасного інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 165-169


  У статті проведено комплексне дослідження визначень корпоративних медіа як особливого різновиду ЗМІ, інструменту впливу на громадську думку, а також соціокультурного феномена в новітньому інформаційному просторі. A total research of definitions of ...
245317
   Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія : до 90-річчя навчального закладу / Лисенко В.В. [та ін.] ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2010. – 224 с. + Додатки: с. 214-222. – ISBN 978-617-566-060-7
245318
   Визначення кофеїну в безалкогольних напоях методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії / В. Халаф, В. Зайцев, В. Левчик, О. Галицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив складу водно-ацетонітрильного елюенту, його кислотності та швидкості потоку рухомої фази на розділення компонентів безалкогольних напоїв методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії. В оптимальних умовах розділення, при ...
245319
  Орловська Н. Визначення кримінально-правових санкцій: актуальні питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 372-377. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено авторський підхід до питання визначення римінально-правових санкцій в контексті категорії "стимулювання" та, відповідно, їхнього (санкцій) опосередкування в кримінальному законі. Запропоновано розглядати кримінально-правове ...
245320
  Піхота А. Визначення критеріїв ефективності виборчих систем // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 397-398
245321
  Колодізєв О. Визначення критеріїв збалансованості стратегії розвитку банку / О. Колодізєв, О. Безродна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
245322
  Негрич О.І. Визначення критеріїв класифікації мотивів прямого іноземного інвестування // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 27-29. – ISSN 1728-6220
245323
  Деревянко Б. Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 23-26


  У статті визначаються основні критерії класифікації виробників освітніх послуг та інших суб"єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти, а також суб"єктів господарського права, що ці послуги споживають або беруть участь у правовідносинах у ...
245324
  Мітцель О. Визначення критеріїв переважного права на залишення на роботі при скороченні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 111-117
245325
  Андрєєва О. Визначення критеріїв та оцінка археолого-палеонтологічних пам"яток на прикладі Добранічівської стоянки / О. Андрєєва, Д. Андрєєв // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 327-330. – ISBN 978-966-02-6827-2
245326
   Визначення критичних розмірів несуцільностей в теплообмінних трубах парогенераторів АЕС з ВВЕР для обгрунтування критерію глушіння труб / Н.В. Сахно, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті побудований чисельно-аналітичний розв"язок задачі термопружності, пов"язаної з визначенням напружено-деформованого стану стінок теплообмінної трубки (ТОТ) парогенераторів (ПГ), зумовленого спільною дією тисків першого і другого контуру та ...
245327
   Визначення критичного радіуса теплової ізоляції багатошарової сферичної огороджувальної конструкції / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, О.Ю. Пазен, Л.С. Шипот // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 173-179. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
245328
  Гнатюк С.О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий, В.М. Лядовська // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (110). – С. 3-7
245329
  Гладка В.А. Визначення лексико-граматичних розрядів питальних та відносних займенників французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-092-3
245330
  Волошин І. Визначення лімітів у операціях кредитування за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі випадково функцінуючого банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 36-41 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
245331
  Альохін О.Д. Визначення лінії екстремумів часів релаксації неоднорідної рідини в гравітаційному полі / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 378-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі в рамках параметричного рівняння стану речовини поблизу критичної точки розраховані параметри цього рівняння, що відповідають лінії екстремумів часів релаксації неоднорідної рідини в гравітаційному полі. Показано, що вздовж цієї лінії ...
245332
  Курганський В.М. Визначення літотипу теригенних порід нижнього карбону за характером зв"язку Рп = F(Кп) на прикладі Лохвицької структурно-тектонічної зони ДДЗ / В.М. Курганський, В.В. Рябуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Проведені детальні петрофізичні дослідження нижньокам"яновугільних порід-колекторів Лохвицької структурно-тектонічної зони (Дніпрово-Донецька западина, Україна). Показано можливість визначення літотипу порід за харак-тером зв"язку Рп = f(Кп) The ...
245333
  Шашурін І.П. Визначення локальності вимірів параметрів матеріальних середовищ за допомогою кільцевої апертурної антени / І.П. Шашурін, К.Г. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виміри коефіцієнту відбиття від відкритого кінця коаксіальної лінії являють собою простий і неруйнуючий метод для визначення діелектричних властивостей матеріалів, плазми, а також біологічних об"єктів. Розглядається кільцева апертурна антена, створена ...
245334
  Молочко О. Визначення магнітного поля різними методами на рівні фотосфери протягом сонячного спалаху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведено результати визначення напруженості магнітного поля у фотосферній частині спалаху 18 липня 2000 року через 9 хвилин після максимальної фази спалаху. На основі методу аналізу бісекторів I [плюс-мінус] V профілів Стокса знайдено, що в ...
245335
  Андрієць О.С. Визначення магнітного поля та термодинамічних параметрів спалахової фотосфери методом інверсії // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 38-39
245336
  Овчарук Валерія Визначення максимальних снігозапасів та опадів під час весняного водопілля на прикладі гірських водозборів басейну річки Дністер / Овчарук Валерія, Траскова Аліна, Тодорова Олена // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
245337
   Визначення маркерів розвитку некротизуючого ентероколіту в умовах обласного перинатального центру / П.С. Русак, С.П. Лапоног, Ю.Р. Вайсберг, І.А. Сергейко, Л.І. Моренець, В.Г. Рижук, Н.П. Русак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 19-24. – ISSN 2226-1230
245338
  Іванов В.Ф. Визначення масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-50.


  Аналізуються різні підходи до поняття "Масова комунікація". Different approaches to the concept of "Mass communication" are analysed.
245339
  Троян Д.М. Визначення меж епістеми в праці М. Фуко "Слова та речі" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 105-105
245340
  Драганов С.С. Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 55-65. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
245341
  Горбась Д.С. Визначення меж здійснення суб"єктивного цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-118
245342
  Іщук С.І. Визначення меж Київської господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 30-37. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 966-95774-3-8
245343
  Гобова Є.В. Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 7-15. – ISSN 1682-671Х
245344
  Четверіков Б. Визначення меж стародавніх поховань за архівними аеро- та картографічними матеріалами / Б. Четверіков, Л. Бабій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 111-114 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
245345
  Домінік А.М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Домінік Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
245346
  Волнянська О.В. Визначення меламіну та продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами / О.В. Волнянська, О.В. Лабяк, В.І. Ткач // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 38-47. – ISSN 1991-0290


  Вивчена взаємодія органічного катіона меламіну з гетерополіаніонами структури Кеггіна РМо12О40 3– методами УФ-, ІЧ-спектроскопії та амперометричного титрування. Досліджено фізико-хімічними методами (УФ-, ІЧ-спектроскопія) характер зв’язку ОК-ГПА у ...
245347
  Ткачук І. Визначення ментальної складової твору живопису когнітивно-експертним методом // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1133-1145. – ISSN 1028-5091
245348
   Визначення ментолу у льодяниках "Травісил" / В. Ракс, Є. Моторикін, В. Левчик, В. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано умови рідинно-рідинної екстракції та газохроматографічного аналізу ментолу у льодяниках "Травісил". В цих умовах досліджено зразки льодяників "Травісил" на вміст ментолу. Подобраны условия жидкостной экстракции и газохроматографического ...
245349
  Шведюк О.В. Визначення мережевої структури як сучасної форми координації економічної діяльності : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 22-29 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
245350
  Цина А. Визначення мети і змисту контрольних заходів за самостійною роботою студентів при вивченні вузівських дисциплін / А. Цина. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.69-74. – (Педагогічні науки)
245351
   Визначення мети Стратегії оборонної політики України, її місця у системі нормативних документів щодо національної безпеки держави // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 8-9. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
245352
  Будько О.В. Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 8-15. – ISSN 1993-0259
245353
  Манжул І.В. Визначення методів пізнання в науковій літературі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 11
245354
  Глущенко Р.Ф. Визначення методів та форм державного фінансового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 169-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
245355
  Сидоренко М.Г. Визначення методу ретроспективних розрахунків під час переходу від Загального класифікатора галузей народного господарства до Класифікації видів економічної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: 7 назв
245356
   Визначення механізмів вогнищ землетрусів Карпатського регіону / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, Е.М. Козловський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 118-135 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISSN 0203-3100
245357
   Визначення механізму вогнища землетрусу в районі Альберти, Канада ([fi]=58.16°N, [lamtha]=-115.25°E, Mw=3.98) / Д. Малицький, О. Грицай, О. Обідіна, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-35. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Метою даної роботи є визначення механізму вогнища землетрусу, що відбувся в провінції Альберта (Канада) за допомогою графічного методу, а також уточнення глибини залягання вогнища методом кореляційного аналізу реальних та синтетичних сейсмограм. Для ...
245358
  Лисенко Л.С. Визначення мирової угоди на стадії виконання рішення суду у цивільних справах // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 237-248. – ISBN 978-966-437-277-7
245359
  Шинкаренко І.В. Визначення митної вартості з урахуванням платежів роялті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 303-310
245360
  Каптуренко О.В. Визначення міжмовних термінологічних відповідників як чинник перекладу медичних текстів / О.В. Каптуренко, Ю.Ю. Саплін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 80-85. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
245361
  Паустовська А.С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест-методами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Паустовська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 184-208
245362
  Паустовська А.С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест-методами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Паустовська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
245363
  Безбородько М.І. Визначення мінералів під мікроскопом : Посібник / М.І. Безбородько. – Київ : Радянська школа, 1937. – 384с.
245364
  Біломістна І.І. Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства / І.І. Біломістна, Л.В. Адаховська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 61-58. – ISSN 2308-1988
245365
  Кубявка М.Б. Визначення міри впливу на противника в інформаційній технології супроводження процесів підготовки та проведення військових операцій / М.Б. Кубявка, Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 136-145. – ISSN 2524-0056
245366
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості експертних розподілів об"єктів за належністю до кластерів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються міри схожості розподілів об"єктів за належністю до кластерів, здійснених експертами. Досліджуються властивості введених мір.
245367
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості інтересів фінансових посередників за результатами сертифікатного аукціону / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається ситуація, коли кілька фінансових посередників беруть участь в сертифікатному аукціоні і вклали приватизаційні кошти в однакові підприємства, тобто їх інтереси перетнулися. Формалізується поняття інтересу ( зацікавленості) фінансового ...
245368
  Канівець І. Визначення місткості вбірного комплексу та увібраних основ у карбонатних грунтах. / І. Канівець. – Київ, 1931. – 105с.
245369
  Яковець І.С. Визначення місця відбування покарання у виді позбавлення волі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 172-176. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
245370
  Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг. фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-45
245371
   Визначення місця і ролі національної єдності у стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року / С.П. Герасимчук, А.Б. Качинський, Д.І. Остапчук, Л.М. Шипілова; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-96927-2-6
245372
  Піцик М.А. Визначення місця інвестування в системі забезпечення економічної безпеки регіонів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 61-70. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Здійснено аналіз ключових категорій, споріднених з категорією "інвестиція": інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес. Акцентовано увагу на певних особливостях щодо їх ототожнення. Розглянуто сутність поняття "економічна безпека" на ...
245373
  Корнаш І. Визначення місця інституту прокуратури серед гілок державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44.
245374
  Серебряник О.О. Визначення місця інформації про особу в системі об"єктів цивільних прав // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 132-136. – ISSN 1727-1584
245375
  Міненкова Н.О. Визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 40-47.
245376
  Сутиріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-47. – ISSN 1810-3944
245377
  Горова К.О. Визначення місця України на світовому ринку аутсорсингу // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 83-91. – ISSN 2226-8820
245378
  Мостяєв О. Визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 20-25


  У статті подається визначення та характеристика цивілізаційного процесу. За вісьмома групами факторів характеризується місце українства у європейському цивілізаційному процесі.
245379
  Четверіков Б.В. Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій / Б.В. Четверіков, М.Т. Процик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: с.109. – ISSN 0130-1039
245380
  Мельничук О. Визначення міського правового простору та правового статус городян // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 155-158. – ISSN 2310-9769


  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічний простір як об"єкт правового регулювання" (30 вересня 2016 року).
245381
  М"якухін Ю.В. Визначення можливих загроз та обгрунтування моделей імовірних виконавців на військових об"єктах у системах фізичного захисту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
245382
  М"якухін Ю.В. Визначення можливих небезпек та обгрунтування моделей імовірних виконавців погроз на військових об"єктах у системах фізичного захисту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
245383
  Радченко Д.І. Визначення можливостей використання різних джерел фінансових ресурсів вітчизняних підприємств для здійснення реальних інвестицій // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 125-127
245384
  Бражко О.В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О.В. Бражко, С.В. Ясько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
245385
  Аліменко О. Визначення моменту закінчення злочину за окремими постановами Пленуму Верховного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 394-396. – ISBN 978-617-7069-14-9
245386
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 200-220
245387
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
245388
  Левицька О.І. Визначення моралі - основоположна проблема етики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 194-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
245389
  Сидоренко О.Ю. Визначення морського судна в міжнародному морському праві: аналіз стану справ та проблематики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 161-164. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оскільки визначення судна є першочерговим, базовим для встановлення сфери застосування правових норм національного та міжнародного морського права, а також вирішення таких важливих питань, як дія юрисдикції держави у відкритому морі, організація ...
245390
  Кононюк В. Визначення морфометричних параметрів Повчанської височини засобами ГІС / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 23-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
245391
  Бандурка І.О. Визначення мотиву у злочинах проти дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 8-15. – ISSN 1999-5717
245392
  Біда М. Визначення мультиплікатора зовнішньої торгівлі для країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 239-247. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
245393
  Савченко В. Визначення на мікрорівні загальної потреби у фахівцях з вищою освітою за спеціальностями на основі балансових рахунків // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-29
245394
  Варенюк І.М. Визначення на птахах гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "БарКот-5" та "Віспар" / І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1/2 (60/61). – С. 54-58. – ISSN 1609-0446
245395
  Азаров С.І. Визначення надійності екосистем до чинника антропогенного тиску / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, О.С. Задунай // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
245396
  Литвиненко О.І. Визначення найкоротшого маршруту на графі, що поданий через околи і межі / О.І. Литвиненко, А.І. Сбітнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 309-315
245397
  Кігель В.Р. Визначення найкращого варіанта інвестування в умовах ризику : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
245398
  Юртаєва К.В. Визначення найманства за законодавством України про кримінальну відповідальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 132-140. – ISSN 2304-4556
245399
  Красицька Л. Визначення належного відповідача у справах про оспорювання батьківства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 153-156.
245400
  Цибульник В.О. Визначення напружено-деформованого стану конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано розв"язок класу задач про напружено-деформований стан конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження на основі застосування дискретних рядів Фур"є. Ключові слова: конічні ...
245401
  Прусов Д.Е. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій полегшених аеродромних покриттів на слабких основах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 71-76
245402
  Мольченко Л.В. Визначення напруженого стану тороїдальної оболонки під дією нестаціонарного магнітного поля в нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті пропонується методика чисельного розв"язання двовимірної крайової задачі магнітопружності для тороїдальної оболонки під дією механічних та магнітних сил. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The present paper ...
245403
  Таран-Лала Визначення напрямів взаємодії національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 69-72. – ISBN 978-617-645-234-8
245404
  Куряч Н.В. Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 37-39
245405
   Визначення напрямків роботизації Збройних Сил України на основі аналізу програм розвитку озброєння і військової техніки передових країн світу / О.І. Кравчук, С.С. Ковалішин, Ю.К. Монахов, І.В. Симоненкова // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 117-126. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
245406
  Лук"янихіна О.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива / О.А. Лук"янихіна, І.А. Вакуленко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 27-34. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
245407
  Жолос А.О. Визначення напрямку операцій на ринку цінних паперів за допомогою нейронних мереж і генетичних алгоритмів / А.О. Жолос, І.К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Описано застосування методів штучних нейронних мереж і генетичних алгоритмів для розв"язання прикладних економічних задач. На основі комбінації цих методів, розроблено програму, за допомогою якої визначається найбільш раціональне рішення щодо купівлі ...
245408
  Щербак І. Визначення напряму вдосконалення порядку притягнення особи як обвинуваченого // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 122-126
245409
  Сова А.В. Визначення наукового методу. Його об"єктивна основа // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 84-88


  Стаття присвячена аналізу наукового методу, його специфіки та особливостей. The article is sanctified to the analysis of scientific method, its specific and feature.
245410
  Баран П.І. Визначення нахилу фундаментів споруд за результатами нівелювання контрольних реперів // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
245411
  Захаров В.П. Визначення находження речовин електродів у розрядний проміжок методом аномальної дисперсії / В.П. Захаров. – Київ, 1960. – 60с.
245412
  Соскін О.І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 47-56. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
245413
  Ситник П.К. Визначення начала логічного руху // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
245414
  Кетько М.О. Визначення неінформативних ділянок ЕКГ / М.О. Кетько, П.А. Коротков, О.Л. Луговик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено короткий опис алгоритмів визначення неінформативних ділянок ЕКГ. Вказано результати застосування алгоритму.
245415
  Лисенко С.В. Визначення нектаропродуктивності Erica camea L., у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Вперше в умовах Києва визначено нектаропродуктивність інтродукованого виду Erica carnea L. First under the conditions of Kyiv a nectaroproductivity of the introduced species Erica carnea L. has been determinated.
245416
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
245417
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
245418
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
245419
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
245420
  Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – ISSN 1993-6788
245421
  Боровик Н.А. Визначення необхідних обсягів фінансування для дорожнього господарства України : фінансова політика й економічне регулювання / Н.А. Боровик, Н.М. Гаєвська // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
245422
  Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 61-66.
245423
  Венглинський Є.Р. Визначення неоднорідності електронної концентрації за бальмерівським передконтинуумом // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 62-68. – (Астрономія ; вип. 33)


  Для оптично тонкої плазми подається метод визначення питомого внеску в міру емісії об"ємів з різною електронною концентрацією. Задача розв"язується за аналізом спектра поблизу границі бальмерівської серії водню.
245424
  Борець Л. Визначення непрямих податків та їх характеристика у податковому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 99-105. – ISSN 1026-9932
245425
   Визначення нітровмісних органічних речовин методом високоефективної рідинної хроматографії / О.М. Іванова, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 150
245426
  Катушков В.О. Визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду / В.О. Катушков, О.С. Гончаренко, В.М. Гладілін // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 171-173. – ISSN 1607-2855
245427
  Бондарєва М. Визначення нотаріусом часових меж спадщини в процесі видачі свідоцтва про право на спадщину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 196-198
245428
  Грабовець Наталія Визначення об"єкта державної реєстрації земельних ділянок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 88-92.
245429
  Жмур Ю. Визначення об"єкта злочину за ст. 162 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 124-127
245430
  Щупаківський Р. Визначення об"єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-102. – ISSN 0132-1331
245431
  Костенгко О. Визначення об"єкта обкладання фіксованим сільськогосподарським податком // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
245432
  Гура Н. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-26
245433
  Бондар М.І. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 48-56. – ISSN 2305-7645
245434
  Проданчук М. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
245435
  Хурчак А.Е. Визначення об"єктів для дослідження амбівалентних атитюдів студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
245436
  Міщук Г.Ю. Визначення обсягів тіньових прибутків суб"єктів підприємництва : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.60-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
245437
  Смородина А.Є. Визначення обсягу прав на об"єкти права інтелектуальної власності, які передаються за ліцензійним договором згідно з цивільним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 162-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
245438
  Захаров Д.О. Визначення обсягу судового слідства та меж судового розгляду судом апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 182-187. – (0). – ISSN 2078-9165
245439
  Іващенко І.М. Визначення ознак зменшення корисності необоротних активів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 313-317. – ISSN 2309-1533
245440
  Фединяк Г.С. Визначення ознак і поняття транснаціональних корпорацій вченими у міжнародному праві та міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
245441
  Кузнецова Л.О. Визначення ознак об"єктивної сторони хуліганства за кримінальнимзаконодавством окремих зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 292-295. – (Право. Економіка. Управління)
245442
  Вереша Р.В. Визначення ознак суб"єктивної сторони складу злочину в Особливій частині КК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 53-61. – ISSN 2310-9769
245443
  Коржанський М. Визначення окремих понять у Кримінальному кодексі України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.83-88. – ISSN 0132-1331
245444
  Гришин С.П. Визначення олсновних аналітичних зележностей функцій безпеки систем енергетики для підсистем запобігання безпеки, захисту об"єктів енергетики та ліквідації техногенних наслідків // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 159-165


  У статті визначено новий аналітичний вигляд залежностей відвернених збитків (ефекту) від витрат на відповідні заходи для основних функцій безпеки систем енергетики. Дані залежності є основними при вирішенні задач оптимального розподілу ресурсів в ...
245445
  Кравченко К.Ю. Визначення онтологічного статусу твору мистецтва в філософії М. Хайдеггера // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 133-135. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
245446
  Угляренко О.М. Визначення оподатковуваного прибутку та його вплив на формування фінансових ресурсів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 94-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
245447
  Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 22 назв.
245448
  Петрик О. Визначення оптимальнго рівня інфляції для України / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-21.
245449
  Івановський О.А. Визначення оптимальних навантажень на вузли механізмів за допомогою технологій цифрового прототипу // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 9-15. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
245450
   Визначення оптимальних режимів діяльності організму людини при різних функціональних станах за показниками основних властивостей нервової та вісцеральних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 133с. : 22рис., 14таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 139 дж.


  Об"єкт дослідження: організм людини. Мета роботи: вивчити періодичні зміни в функціонуванні нервової та основних фізіологічних систем організму людини, що виникають як наслідок внутрішніх чи зовнішніх змін з метою розробки засобів уникнення шкідливих ...
245451
  Черняк О. Визначення оптимально ефективного валютного курсу для зовнішньоторговельної діяльності : пошуки науковців / О. Черняк, А. Ставицький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 51-53 : Табл.
245452
   Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.В. Камських, І.В. Павлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 150-163. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
245453
  Колобродов В.Г. Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об"єктива тепловізора / В.Г. Колобродов, Є.Г. Балінський, Б.Ю. Пінчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 101-108. – (Серія "Приладобудування" ; вип. 49 (1)). – ISSN 0201-744Х


  Дана стаття присвячена вирішенню проблеми визначення оптимального нормованого радіуса кружка розсіювання об"єктива тепловізора, використовуючи запропоновані критерії узгодження. На базі профілакторію НТУУ "КПІ" проведена оцінка впливу нормованого ...
245454
  Черняк О. Визначення оптимального портфеля цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних : пошуки науковців / О. Черняк, О. Пешко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 58-61 : Табл., рис.
245455
  Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-27
245456
  Абрамович О.В. Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства із застосуванням теорії нечіткої логіки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 34-39 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
245457
   Визначення оптимального співвідношення природних мінеральних адсорбентів щодо поглинання аміаку / М.В. Канда, М.С. Мальований, З.С. Одноріг, О.В. Харламова, Н.Ю. Чорномаз // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
245458
  Алішов Н.І. Визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної обчислювальної системи для розв"язування одного класу задач / Н.І. Алішов, Г.Г. Швачич, М.О. Ткач // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 155-162 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
245459
  Ватченко Б.С. Визначення оптимальної кількості факторів, що впливають на вартість нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
245460
  Кубрак А.І. Визначення оптимальної маси паперу / А.І. Кубрак, О.Г. Пилипчук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2015 : ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2015, Київ, 15-16 квіт. 2015 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 77. – ISBN 978-966-622-693-1
245461
  Овчаренко А. Визначення оптимальної організаційно-правової форми для суб"єктів, що планують займатися господарською діяльністю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 30-36
245462
  Захарчук О.Г. Визначення оптимальної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
245463
  Малярець Л. Визначення оптимальної структури капіталу банку при розрахунку узагальнюючого показника його діяльності : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Л. Малярець, І. Отенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 17-19 : Рис.
245464
  Славінський В.І. Визначення оптимальної структури капіталу суб"єкта малого підприємництва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 129-134
245465
  Нікітіна Н. Визначення оптимальної схеми введення кокарніту щурам із діабетичною полінейропатією за допомогою тензоалгометричного методу / Н. Нікітіна, Л. Степанова, О. Кабанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну больового порога у щурів із діабетичною полінейропатією та ефективність Кокарніту при лікуванні цього ускладнення діабету та визначено оптимальну схему введення препарату. Установлено, що щоденне введення препарату протягом 9 та 12 ...
245466
  Яровой Л. Визначення оптимальної фази в лазерному допплерівському віброметрі з трихвилевим фото змішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-65. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Для ефективного використання лазерного допплерівського віброметру з трихвилевим фотозмішуванням (ТХФ) запропоновано алгоритм визначення оптимальної фазової різниці між зондувальним та додатковим опорним променями. Особливістю нового підходу є його ...
245467
  Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.441-444. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
245468
  Загородній А. Визначення оптимальної ціни освітніх послуг / А. Загородній, Н. Подольчак // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
245469
  Череп А.В. Визначення оптимальної чисельності працюючих і їх вплив на витрати пфідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 129-134. – Бібліогр.: на 10 пунктів
245470
  Борисенко С. Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С) / С. Борисенко, П. Корсун, Ю. Іващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведено фотометричні спостереження комети 73P/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент C) з телескопом Цейсс-600 (D=60 см, F=620 см) Андрушівської астрономічної обсерваторії з використанням вузькосмугового інтерференційного фільтра RC (7128/58). За зміною ...
245471
  Крижановский Д.А. Визначення осередка ваги дуги кола, засноване на вживанні функционального рівнення. / Д.А. Крижановский. – К., 1930. – 204-206с.
245472
  Косянчук А.Г. Визначення осідування споруд АЕС геодизичними методами і врахування особливостей їх змін при прогнозуванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Косянчук А. Г.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 16л.
245473
  Українська Л.О. Визначення основних бар"єрів оптимізації рівня трансакційних витрат / Л.О. Українська, А.В. Льон // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
245474
  Лівенцева Г.А. Визначення основних геолого-геофізичних, гірничо- геологічних та геоекологічних спрямувань тематики Інституту Тутковського // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 74-82. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0367-4290
245475
  Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та запропоновано підхід, що ґрунтується на поєднанні фундаментального макроекономічного аналізу на рівні державної та світової економіки, всебічного аналізу галузей, ...
245476
  Бабіч О.М. Визначення основних засобів впливу зарубіжних ЗМІ на цільову аудиторію напередодні виборів до органів державної влади // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 131-136
245477
  Сапронов О. Визначення основних понять галузі міжнародного транзиту - передумова ефективного державного регулювання в цій сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-111
245478
  Акчурін Ю.Р. Визначення основних понять міжнародної інформаційної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 203-209. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
245479
  Шаульська Л. Визначення основних проблем молоді на ринку праці України / Л. Шаульська, О. Черноіванова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 59-61. – ISSN 1818-2682
245480
  Москаленко В.О. Визначення основних ризиків олійножирової галузі / В.О. Москаленко, І.В. Євсєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 80-87


  У статті охарактеризовано олійножирову галузь, висвітлено основні перспективи розвитку і загрози. Відображені невирішені проблеми, пов"язані з галузевими особливостями та ризиками галузі. Виділені основні фактори, що впливають на різні види ризиків. ...
245481
  Кошлякова Т. Визначення основних тенденцій щодо змін стану питних вод у м. Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати опрацювання фондових та літературних джерел, присв"ячених дослідженню гідрогеологічних умов м. Києва. Виявлені тенденції змін гідродинамічних та гідрогеохімічних умов водоносних горизонтів. Проаналізовані можливі чинники змін ...
245482
  Міщенко С. Визначення основних факторів розвитку та ефективності функціонування фінансового сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-47. – ISSN 1605-2005
245483
  Розен В.П. Визначення основних факторів, які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах / В.П. Розен, С.С. Великий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 96-104. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  У роботі розглянуто фактори які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах, класифікація навчальних корпусів на класи по цим факторам. А також ранжування навчальних корпусів по відношенню до витрат енергії та фізичних ...
245484
  Ментус І.Е. Визначення основних характеристик внутрішніх зарядів вибухових речовин при руйнуванні опор мосту / І.Е. Ментус, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 33-37


  На основі аналізу ефективності внутрішніх зарядів наведені розрахункові вирази, які дозволяють більш точно розрахувати масу зарядів вибухової речовини для руйнування опори мосту. Надаються рекомендації щодо визначення основних характеристик внутрішніх ...
245485
  Кривцун В.І. Визначення основних характеристик зосереджених зарядів вибухових речовин для створення проломів у перешкодах необхідних розмірів / В.І. Кривцун, І.Е. Ментус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті надано рекомендації щодо визначення основних характеристик контактного заряду вибухової речовини, необхідний для влаштування пролому у перешкоді для пропуску штурмових груп або комунальних мереж. На відміну від існуючих даний підхід дозволяє ...
245486
  Тищенко О.М. Визначення особливостей зміни вигнегасної ефективності порошків при гасінні полум"я газоповітряного середовища з перемінними вмістом кисню. : Автореф... канд. техн.наук: 21.06.02 / Тищенко О.М.; Мін. внутр. справ України. Харків. ін-т пожеж. безпеки. – Харків, 2000. – 17л.
245487
  Мирза С.С. Визначення особливостей укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
245488
  Еджиєс Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки / Еджиєс, Емре. // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 54-58. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
245489
  Гурнак О.В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.125-133. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
245490
  Шапуров О.О. Визначення оцінки штучно створених латентних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
245491
  Конверський А.Є. Визначення П.В. Копніним природи та завдань логіки наукового дослідження // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 21-26
245492
  Семашко В.В. Визначення паладію в електролітах паладіювання та стоматологічних сплавах / В.В. Семашко, О.Б. Воловенко, А О. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 240
245493
  Луньова О.В. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Луньова О.В. ; МОНУ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
245494
  Чолій В.Я. Визначення параметрів видимого руху супутника та їх прогноз з використанням фільтра Калмана // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 6-12. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У роботі розглядається метод визначення параметрів руху супутника з використанням фільтра Калмана. Як приклад взято лазерні спостереження одного супутника упродовж кількох проходжень на одній станції з метою покращання його орбіти. Метою роботи є ...
245495
   Визначення параметрів гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os / І. Бєлінська, Т. Рибальченко, В. Кокозей, О. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-71. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що параметри гострої токсичності хлоридного комплексу Сu/Zn з етилендіаміном при введенні per os становлять: доза 1000 мг/кг є летальною для щурів; доза 250 мг/кг - максимально переносима доза, при якій жодна з тварин не загинула; LD50, ...
245496
  Калінов Андрій Петрович Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Калінов А.П.; Мін-во освіти і науки України Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
245497
  Косогор А.О. Визначення параметрів деформації надпружних мартенситів у рамках теорії Ландау / А.О. Косогор, В.М. Князький, В.А. Львов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  У рамках теорії Ландау з двокомпонентним параметром порядку вивчено надпружність аксіально стиснених мартенситів. З"ясовано, що характерна деформація індукованого механічним напруженням мартенситного перетворення та коефіцієнти пружності аустенітної й ...
245498
   Визначення параметрів додаткового рекомбінаційного центра в забороненій зоні кремнієвих силових діодів / Д. Васюра, В. Кушніренко, Г. Нінідзе, С Павлюк, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Методом термостимульованого струму проведено оцінки енергетичного положення центрів рекомбінації, введених у заборонену зону напівпровідникового діода за рахунок різкого неоднорідного термічного розігріву, створеного протіканням поодиноких коротких ...
245499
  Янків-Вітковська Визначення параметрів іоносфери і методика їх перетворення з GNSS-спостережень / Янків-Вітковська, С. Савчук, В. Паучок // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: с.10-11. – ISSN 0130-1039
245500
  Баранов І.В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення на залізорудних кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Баранов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
245501
  Шинкарук О.М. Визначення параметрів та характеристик електрохімічних суперконденсаторів методом імпедансної параметризації / О.М. Шинкарук, В.М. Кульчицький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано метод імпедансної параметризації для визначення параметрів та характеристик електрохімічних суперконденсаторів. Наведені результати експериментального визначення та математичного моделювання імпедансних спектрів електрохімічних ...
245502
   Визначення параметрів техногенних залізовмісних порід комплексом радіоактивного каротажу (на прикладі хвостосховища Північного ГЗК) / О. Камілова, В. Кулик, М. Бондаренко, А. Кетов, С. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою комплексу радіоактивного каротажу (РК) у складі нейтрон-нейтронного, гамма-гамма і гамма-каротажу виконано дослідження порід на території хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату. На основі об"єктно-адаптаційної ...
245503
   Визначення параметрів техногенних і природних грунтів комплексом радіоізотопного каротажу (на прикладі золовідвалів Трипільської ТЕС) / М. Бондаренко, В. Кулик, А. Кетов, С. Дейнеко, С. Іващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено розширену сукупність інженерно-геологічних і петрофізичних параметрів ґрунтів на території золовідвалу Трипільської теплової електричної станції (ТЕС) на основі об"єктно-адаптаційної методики комплексування методів радіоізотопного каротажу ...
245504
  Василенко А. Визначення параметрів ядра активної галактики NGC 1194 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Оброблено результати спостережень активної сейфертівської галактики проміжного типу Sy 1.9 NGC 1195, отримані космічною місією XMM-Newton. Після застосуваня відповідних моделей випромінювання акреційного диску рентгенівського спектру у діапазоні ...
245505
   Визначення парацетамолу, фенілпропаноламіну гідрохлориду, кофеїну, хлорфеніраміну малеату в лікарському засобі із застосуванням алкільної нерухомої фази з інкорпорованою полярною вставкою на силікагелі / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, Р.О. Маркін, В.М. Зайцев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 14, № 1/4. – С. 5-18. – ISSN 1729-7192
245506
  Сполович Р.Ю. Визначення передавальних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі / Р.Ю. Сполович, А.І. Кубрак // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 47-48
245507
  Мазнєв Г.Є. Визначення передумов та оцінка перспектив впровадження прогресивних систем оперативного управління на підприємствах України / Г.Є. Мазнєв, О.В. Корнієцький, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 11-21. – (Економічні науки)
245508
  Селіванов М.Ф. Визначення переміщень берегів двох паралельних тріщин зчеплення / М.Ф. Селіванов, Ю.О. Чорноіван, О.В. Вовкодав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Наведено підхід до розв"язування задач багатоосередкового руйнування. Розглянуто систему двох паралельних тріщин з достатньо розвиненими зонами зчеплення, розмір яких не дозволяє використовувати концепцію квазікрихкого руйнування. Використовується ...
245509
   Визначення перерізів ядерних реакцій (n, x) на ізотопах германію / Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко, А.М. Берлізов // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1818-331Х
245510
  Каденко І.М. Визначення перерізів ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] / І.М. Каденко, Р.В. Єрмоленко, Н.Р. Дзисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 325-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою активаційного методу шляхом вимірювання гамма-спектрів продуктів активації визначено перерізи ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] трьох значеннях енергії нейтронів (2,58, 149 кев) та визначено ізомерне співвідношення ...
245511
  Благодир Л.М. Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.М. Благодир, О.В. Мороз, Б.Є. Грабовецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 241-251 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
245512
  Харчук Т.В. Визначення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
245513
  Нескородєва І. Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 60-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
245514
  Курило М. Визначення перспективності вітчизняних родовищ та рудопроявів бентоніту на основі регресійного аналізу / М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Наведено геолого-економічну оцінку родовищ та рудопроявів бентоніту із використанням графоаналітичних методів. Встановлено перспективність об"єктів за показниками кількісних і якісних характеристик. Geological-economical evaluation of Ukrainian ...
245515
  Сусь Б.А. Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона / Б.А. Сусь, П.В. Бережний, Т.М. Павелко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 317-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Проаналізовано причини, які дають сильне розходження експериментального і табличного значень величини питомого заряду електрона. Показано, що в даній лабораторній работі необхідно враховувати вплив просторового заряду на електричне поле в магнетроні, а ...
245516
  Дудоров О. Визначення підакцизних товарів як предмета злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-36
245517
  Фаренік С.А. Визначення підприємницьких інтересів та потреб як фактор інтенсифікації вітчизняного підприємництва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 162-180. – ISBN 966-628-197-5
245518
  Семенова С. Визначення підприємств малого бізнесу, які можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
245519
  Македон В.В. Визначення підсистем стратегічного та оперативного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 90-93.
245520
  Биков К.Г. Визначення підстав кримінальної відповідальності за окремі корупційні злочини // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 88-90. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
245521
  Наумов О.О. Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 65-70. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
245522
  Михайленко О. Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 124-129. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
245523
  Ільченко С.В. Визначення підходів до формування категорії економічний простір // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 49 : Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – С. 43-51
245524
  Глазкова А.С. Визначення підходу до формування стратегії інтеграційного розвитку залізничного транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 17-21. – ISSN 2409-1944
245525
  Леонідова О. Визначення піратства в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 107-110
245526
  Андрущенко В.О. Визначення планарного коефіцієнта Пуассона диска із п"єзокераміки / В.О. Андрущенко, Д.Ю. Лібов, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі з резонансного і обертонного методів був визначений планарний коефіцієнт Пуассона диска п"єзокерамічного матеріалу ЦТС - 19. В резонансному методі порівнювалися теоретичні і експериментальні контурні моди з різними типами симетрії ...
245527
  Кучма О. Визначення платника збору на обов"язкове державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-617-7069-17-0
245528
  Гарманчук Л. Визначення поглинання глюкози пухлинними клітинами за стандартних умов культивування та під впливом протипухлинних препаратів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 92-96. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Адаптовано глюкозооксидантний метод визначення глюкози в сироватці крові для оцінки концентрації поглинутої глюкози культивованими пухлинними клітинами. Для цього підраховували живі клітини на різних етапах їх культивування та за різницею концентрації ...
245529
  Заболотний М.А. Визначення поглинутої дози радіоактивного опромінення металевими конструкціями за допомогою портативної апаратури / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 64-66
245530
  Криницький І. Визначення податково-правового процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 135-137.
245531
   Визначення показника адсорбції та ємності катіонного обміну скрабового агента / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, С.В. Бабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод визначення показника адсорбції та ємності катіонного обміну скрабового агента (молюсків PELECIPODA).
245532
  Пікало В.Ф. Визначення показника прибутку в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-36 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
245533
  Трач О. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Трач, С. Федушко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 84-87. – ISSN 2225-5036


  Сьогодні веб-спільноти формують значну частину Інтернет простору, що надає можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів та їх взаємодії. Проте часто саме віртуальні спільноти стають об"єктом інформаційних атак. Виявлення небезпечних ...
245534
  Стрельбіцький М.А. Визначення показника уразливості даних в інформаційно-телекомунікаційних системах на стадії модернізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 208-213. – ISSN 2524-0056
245535
  Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу : Управління економікою // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
245536
   Визначення показників заломлення водних розчинів методом поверхневого плазмонного резонансу / Ю.М. Ширшов, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко, В.В. Скорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику визначення показника заломлення розчинів з використанням поверхневого плазмонного резонансу, яка є особливо ефективною в умовах осадження речовини в таких розчинах. Показано, що за величиною кутового зміщення мінімуму плазмонного ...
245537
  Бодюк А.В. Визначення показників податкоспроможності населення : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-108 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
245538
  Кобець А.С. Визначення показників роботи дизеля при використанні біопалива / А.С. Кобець, В.О. Улексін, В.І. Мельниченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
245539
  Акбаш К.С. Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
245540
   Визначення полів напружень у земній корі за механізмами вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті / Д. Малицький, А. Муровська, О. Обідна, А. Гнип, О. Грицай, А. Павлова, А. Пугач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-45. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817
245541
  Скоблик В. Визначення політичної участі в працях британських політологів 1970-х - 1990-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 67-71. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
245542
  Скуленко М.І. Визначення поняття // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 7. – С. 49-52


  Стаття присвячена технології підготовки журналістских та пропагандистских текстів.
245543
  Котляр О.І. Визначення поняття "біженець" у міжнародних документах // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 36-40
245544
  Старинський М. Визначення поняття "валютні правовідносини" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 52-56
245545
  Сенюта І.В. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 297-303. – ISSN 1563-3349
245546
  Цвєтков А. Визначення поняття "видатки бюджету" в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.82-85
245547
  Морозова В.О. Визначення поняття "громадська мораль" як об"єкта адміністративно - правової охорони // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.50-54
245548
  Демидчик І.М. Визначення поняття "групова злочинність" в кримінології // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 49-51. – ISBN 978-966-419-280-1
245549
  Коніщева Н.Й. Визначення поняття "державний контроль за господарською діяльністю" / Н.Й. Коніщева, В.О. Власов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 71-78. – ISSN 1729-7206
245550
  Дмитрієва Ю. Визначення поняття "договору простого товариства" та його правова кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
245551
  Садовська О. Визначення поняття "достовірність доказів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 430-432. – ISBN 978-617-7069-17-0
245552
  Парнюк В. Визначення поняття "доход" в економічній теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 36-48. – Бібліогр.: 81 назв. – ISSN 0131-775Х
245553
  Манжул І.В. Визначення поняття "енергетична безпека" зарубіжними авторами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 272-276. – ISSN 2219-5521
245554
  Орлов Ю.Ю. Визначення поняття "житло" в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно - розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-77.
245555
  Остапенко Л. Визначення поняття "життя як об"єкта кримінально - правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.105-109
245556
  Секелик Л.В. Визначення поняття "інформація судового засідання" // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 52-57


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти юридичного визначення поняття "інформація судового засідання". Висвітлено окремі підходи до визначення термінів "інформація", "судове засідання", "судовий розгляд", "інформація судового засідання" та пов"язані ...
245557
  Низовий М.А. Визначення поняття "книга": основні етапи, попередні підсумки та перспективи / М.А. Низовий, С.В. Карпенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 103-112. – ISBN 966-7352-66-8


  Наводяться та стисло характеризуються основні спроби визначення поняття "книга", пропонується власна дефініція, а також прогнозується можливий варіант остаточного вирішення даної проблеми.
245558
  Пухтецька А. Визначення поняття "компетенція адміністративного органу" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7069-14-9
245559
  Зеленський В. Визначення поняття "конкурс" в трудовому праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 312-313. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
245560
  Мицик В.В. Визначення поняття "корінні народи" в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.61-67
245561
  Гриневич А. Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 36-38
245562
  Дмитренко А.А. Визначення поняття "мемуарні джерела" в радянській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 305-308. – ISSN 2076-8982


  У статті розглядаються основні підходи до визначення термінів "мемуари" та "мемуарні джерела". Проводиться аналіз дефініцій, запропонованих дослідниками мемуаристики та джерелознавства. Висвітлюються варіанти класифікації даних джерел та критерії, за ...
245563
  Макаренко А. Визначення поняття "молодий спеціаліст" в національному законодавстві про працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-14-9
245564
  Гарбар А.С. Визначення поняття "національні інтереси" та чинники їх формування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 103-106. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
245565
  Андрощук Г. Визначення поняття "несправедлива перевага" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
245566
  Беленок В. Визначення поняття "об"єкт складу злочину" в теорії кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 3-5.
245567
  Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 180-190
245568
  Хохлова І. Визначення поняття "припинення права користування надрами" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 77-79. – ISSN 0132-1331
245569
  Ткаченко Н. Визначення поняття "професійний імідж": погляд на проблему // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
245570
  Максимюк Г.М. Визначення поняття "рейтинг" в контексті управління персоналом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 41-47. – ISSN 2226-8820
245571
  Дельянкур С. Визначення поняття "стихійне лихо" у французькому завонодавстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-140. – ISSN 0132-1331
245572
  Дорофеєва А.В. Визначення поняття "термін" у науково-методичній літературі, вмотивованість хімічного терміна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 168-175


  У статті розглядається проблема визначення та використання хімічного терміна у науково-методичній літературі під час навчання фаховій мові.
245573
  Совгиря О. Визначення поняття "уряд" та класифікація урядів: сучасне розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 44-51
245574
  Кузьміна М. Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-141.
245575
  Шевчук С Визначення поняття «інноваційна економіка» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 83-86
245576
  Горова К.О. Визначення поняття аутсорсингу в сучасних умовах глобалізації та віртуалізації економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 63-70. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
245577
  Воронін Я.Г. Визначення поняття винаходу в вітчизняній цивілістичній науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142.
245578
  Єршова С.І. Визначення поняття господарської діяльності, її ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 118-123. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
245579
  Коваленко І. Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти) / І. Коваленко, Л. Решетник // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 96-100. – ISSN 2409-4544
245580
  Ковальчук А.М. Визначення поняття евфемічності як об"єкта лінгвістичних досліджень у сучасному іспанському мас-медійному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 82-92. – ISSN 2413-5593
245581
  Яремак З.В. Визначення поняття екологічного конфлікту // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 249-251. – ISBN 978-966-419-269-6
245582
  Бірченко Ю.І. Визначення поняття ефективності правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
245583
  Ільченко С. Визначення поняття житла // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-70
245584
  Кліяненко Б.Т. Визначення поняття і економічної сутності інновацій в умовах сталого розвитку: методологічний аспект / Б.Т. Кліяненко, О.П. Осика // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 1681-6277
245585
  Русанова О. Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 94-97
245586
  Медведєва Є.А. Визначення поняття інформації у точних і природничих науках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 100-108. – ISBN 966-7352-49-8


  Висвітлено здобутки в системі точного і природничого знання в розумінні феномена інформації, викладено історію пошуків і знахідок у процесі визначення цього поняття.
245587
  Глушков В. Визначення поняття й предмета геополітики // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 240-252. – ISBN 978-966-349-240-7
245588
  Катеринчук К. Визначення поняття катування в законодавчих актах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 211-213. – ISBN 966-660-151-6
245589
  Данилюк Ю. Визначення поняття конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-46.
245590
  Франчук В.В. Визначення поняття кримінально-правового засобу охорони економіки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 353-362. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
245591
  Василяка Д. Визначення поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 119-124
245592
  Рачинська Вікторія Визначення поняття небезпечних відходів за українським законодавством, Базельською конвенцією та директивою 2008/98/ЄС // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 48-52. – Бібліогр.: 29 назв.
245593
  Тищенко В.Г. Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 188-198
245594
  Будз В. Визначення поняття особистості жінки-рецидивістки деякі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-106. – ISSN 0132-1331
245595
  Косигіна О. Визначення поняття охоронюваного законом інтересу та законного інтересу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 316-318
245596
  Дяковський О.С. Визначення поняття персональних даних як правової категорії: сучасні проблеми та шляхи вирішення // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 51-56
245597
  Черчатий Є.О. Визначення поняття поглинання як способу реорганізації суб"єктів господарювання: законодавчий і науковий підходи // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 258-261
245598
  Криворучко І.В. Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 20-25. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
245599
  Тимощук Ю.С. Визначення поняття принципів кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 261-264. – ISSN 2219-5521
245600
  Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-88


  Автор розмірковує про необхідність наукового опрацюванняпоняття "публічне право", визначення його змісту, місця та методу в праві України.
245601
  Данилюк Ю. Визначення поняття суб"єктів конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32.
245602
  Міма І.В. Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
245603
  Дергачов Є. Визначення поняття та місця інституту спадкування за правом на обов"язкову частку в Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 67-69
245604
  Смокович М. Визначення поняття та належності виборчого спору // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 4-20.
245605
  Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
245606
  Трекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
245607
  Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у Концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 232-240. – ISSN 1026-9932
245608
  Серкевич І.Р. Визначення поняття тероризм та його генезис // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 331-335
245609
  Фрицький О.Ф. Визначення поняття управлінської діяльності та її принципів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 34-40. – (Серія права ; № 9)


  В статье делается попытка определить понятие управленческой деятельности путем выявления и исследования всех основных элементов государственного управления, а также круга государственных органов, осуществляющих управление, и места управленческой ...
245610
  Тищенко Ю.В. Визначення поняття"споживач" у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 160-167
245611
  Бисага Ю.М. Визначення поняття"ювенальної юстиції": сучасні наукові погляди / Ю.М. Бисага, Н.Й. Лакатош // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 127-142. – ISBN 978-617-7530-15-1
245612
  Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
245613
  Ганжа Н.В. Визначення поняття, сутності, юридичної природи та ознак рішень Конституційного Суду України / Н.В. Ганжа, Я.Д. Сівова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 23-27. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
245614
  Соловйов М.С. Визначення понять "IPTV" та "Web-ТВ" через призму їх функціонування і способів передачі даних // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 162-163


  У статті зроблено спробу дати визначення поняттям "IPTV" та "Web-ТВ", розглянуто принципи та способи їх роботи. Особливу увагу приділено розрізненню цих двох технологій. In the article determination of the concepts "IPTV" and "Web-ТV", principles and ...
245615
  Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний аппарат" і "електронний довідково-бібліографічний аппарат" бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 200-208
245616
  Фролов О.С. Визначення понять "зброя як річ матеріального світу" та "зброя як соціальне явище" // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43.
245617
  Мельничук М. Визначення понять "посадова особа органу виконавчої влади" та "керівник органу виконавчої влади" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
245618
  Куц М.О. Визначення понять "резидент" і "нерезидент": проблеми теорії і практики / М.О. Куц, К.В. Жидецька // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349


  Досліджено практику застосування понять "резидент" та "нерезидент" як в Україні так і окремих зарубіжних країнах, а також надано авторське бачення щодо визначення даних термінів. Автори статті визначають умови оподаткування операцій з нерезидентами ...
245619
  Сєрова І. Визначення понять "торгівля людьми" та нелегальне переправлення мігрантів" у міжнародному праві: проблеми та перспективи" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 78-83
245620
  Забашта Ю.Ф. Визначення поперечних компонент тензора піддатливості високоорієнтованих полімерних волокон методом крутильного маятника / Ю.Ф. Забашта, О.С. Свечнікова, М.І. Свінцицький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано спосіб експериментального визначення поперечних компонентів тензора піддатливості високоорієнтованих полімерів за допомогою крутильного маятника. Описана експериментальна установка для досліджень в"язко-пружних властивостей полімерів на ...
245621
  Бондаренко М. Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання / М. Бондаренко, В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Пористість колекторів газу може бути визначена за допомогою комплексу методів радіоактивного каротажу (РК) як середнє арифметичне зважене значення позірних пористостей за густинним гамма-гамма каротажем (ГГК) і за нейтрон-нейтронним каротажем (ННК). ...
245622
  Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 212-215. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
245623
   Визначення порогу плавлення CdTe по акустичному відгуку при лазерному імпульсному опроміненні / А. Байдулаєва, В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, П.О. Мозоль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 355-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено поріг плавлення монокристалічного CdTe при імпульсному лазерному опроміненні по амплітуді акустичного відгуку. Ключові слова: поріг плавлення, СdTе, лазерне опромінення. In paper established melting threshold of CdTe monocrystal ...
245624
  Лавренюк М.В. Визначення порядку особливості напружень умов неідеального контакту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Встановлено залежності особливості поля напружень у вершині включення від умов контакту з матрицею, співвідношення пружних та геометричних характеристик матеріалу. Зокрема виявлено відсутність для змішаного типу контакту ефекту "розвантаження", ...
245625
  Трембачов О.Ф. Визначення постійних баронівеліра МБНП із застосуванням способу найменших квадратів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 64-79 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
245626
  Григоренко Ф.Ф. Визначення потенциалу розкладу тетрафториду урану в розтопленому фтористому натрії , як розчиннику / Ф.Ф. Григоренко, Л.І. Савранський, В.К. Кібірєв. – Київ, 1960. – 96-100с. – Окрем.відбиток: Вісник київського університету №3. 1960. Сер.Астрономії, фізики та хімії, вип.2
245627
  Шинкарук О.М. Визначення поточного рівня технічного стану радіотехнічних систем військового призначення із використанням їх правильного функціонування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 147-150
245628
  Пащук Л.В. Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-39
245629
  Єдинак Я.Б. Визначення потреби у реорганізації районних у місті рад в умовах децентралізації державної влади (на прикладі міста Дніпропетровська) // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 71-80. – ISSN 2311-6420
245630
  Павловський О.В. Визначення потрібної кількості евакуаційних та ремонтних відділень, а також величини резерву озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 166-169. – ISSN 2311-7249


  У статті викладено метод, який дозволяє визначати таку кількість евакуаційних та ремонтних відділень, а також величину резерву озброєння та військової техніки (ОВТ), які у комплексі забезпечуватимуть підтримання заданого рівня боєздатності військ з ...
245631
  Круковський-Синевич Визначення похибок експертних оцінок при проведенні порівняльного аналізу складних систем озброєння та військової техніки / Круковський-Синевич, О.Ф. Полегенько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 73-76


  Запропоновано новий алгоритм формування матриці коефіцієнтів відносної важливості, використання якого дозволяє оцінити похибки при проведенні порівняльної оцінки складних систем озброєння та військової техніки методом аналізу ієрархій. Предложен ...
245632
   Визначення похідних кумарину мас-спектрометричним методом з використанням кремнеземних підкладок / А.О. Шевчук, Л.С. Костенко, О.В. Севериновська, П.А. Кузема // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 30-37. – ISSN 1991-0290


  В роботі вивчали можливість використання кремнеземних матеріалів різної поруватості (аеро-сил, силікагель) та природи поверхневих груп, як підкладок для ЛДІ МС, на прикладі аналізу дея-ких похідних кумарину. Одержані результати порівнювали з даними для ...
245633
   Визначення похідних кумарину мас-спектрометричнимметодом з використанням кремнеземних підкладок / А.О. Шевчук, Л.С. Костенко, О.В. Севериновська, П.А. Кузема // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – С. 30-37. – ISSN 1991-0290


  В роботі вивчали можливість використання кремнеземних матеріалів різної поруватості (аеро-сил, силікагель) та природи поверхневих груп, як підкладок для ЛДІ МС, на прикладі аналізу дея-ких похідних кумарину. Одержані результати порівнювали з даними для ...
245634
  Рубець І. Визначення походження дитини від колишнього подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 47-49
245635
  Красицька Л.В. Визначення походження дитини від матері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 172-180. – ISSN 1999-5717
245636
  Приймаченко Д.В. Визначення походження товару в державній митній справі : монографія / Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, П.Ю. Шевченко. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 172, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139-157. – ISBN 978-617-7611-00-3
245637
  Радутний О.Е. Визначення початкового моменту виникнення життя людини у світлі універсальності інформаційних відносин та інформаційного простору // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 155-160. – ISSN 0201-7245
245638
  Парновський С. Визначення початкової функції світності галактик з активним зореутворенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-14. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано, як визначити початкову функцію світності, що описує розподіл світності галактик при нульовому віці спалаху, на основі поточної функції світності вибірки галактик з активним зореутворенням. Показано, как определить начальную функцию ...
245639
  Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності а цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-20
245640
  Матвєєва Ю.І. Визначення права і визначеність закону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 47-50. – ISSN 1996-5931
245641
  Вахонєва Т.М. Визначення правового становища творчих працівників у трудовомму праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 290-302. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
245642
  Бурлак О.В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту і заохочення прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 187-192.
245643
  Коренга Ю. Визначення правового статусу ембріона // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 99-103. – ISSN 2409-4544
245644
  Ковальчук А.Ю. Визначення правового статусу мігранта в сучасному Українському законодавстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 60-64
245645
  Сухонос В Визначення правового статусу покуратури в Україні і Росіїу 1917-1922 рр. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.97-101
245646
  Жадько О. Визначення правового статусу та організаційних проблем діяльності органів двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 153-162.
245647
  Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-29
245648
  Коваль І. Визначення правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 53-60
245649
  Беніцький А.С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 54-64. – ISSN 2304-4556
245650
  Кашкаров О.О. Визначення предмета злочину, передбаченого ст 354 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-104. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
245651
  Горбаченко П.А. Визначення предмета контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 449-461. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
245652
  Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 76-81. – ISSN 2311-6676
245653
  Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 76-81. – ISSN 2311-6676
245654
  Гулкевич В. Визначення предмета порушення авторського права і суміжних прав // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105
245655
  Смолов О. Визначення предмета філософії науки у працях І.Лакатоса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 207-210
245656
  Дорош Н. Визначення предмету та об"єктів видів аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Проведено критичний аналіз дефініцій, наведених у наукових джерелах та законодавстві та сформовано власну думку щодо предмета та об"єктів видів аудиту в сучасних умовах, зокрема, аудиту фінансової звітності, огляду, внутрішнього аудиту, операційного ...
245657
  Гоєр О.Д. Визначення привабливості ринку на основі дослідження факторів міжнародного маркетингового середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.229-234
245658
  Тогачинська О.В. Визначення придатності орних земель для отримання високоякісного зерна пшениці / О.В. Тогачинська, І.В. Паращенко, О.М. Салавор // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
245659
  Афтаназів І. Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ / І. Афтаназів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-35. – ISSN 1682-2366
245660
  Соловей Н.В. Визначення принципів взаємодії учасників страхового бізнесу та економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 27-30.
245661
  Валєцька О.В. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
245662
  Мельничук М.В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 221-227.
245663
  Соколов О. Визначення принципів формування та розвитку сучасних систем управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 61-65. – ISSN 1728-9343
245664
  Порхоменко Н.М. Визначення природи джерел права у зв"язку з його пізнанням // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-16
245665
  Кучерук Т.Г. Визначення природи поняття "інноваційний потенціал регіону" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 124-128
245666
  Тоцька Олеся Леонтіївна Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica 6.0. Актуальність ...
245667
  Корягіна О.С. Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
245668
  Шевченко В.В. Визначення причин і наслідків формування бюджетного дефіциту в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7069-02-6
245669
  Гладищук І.О. Визначення причин слідчих помилок // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 378-380. – ISBN 978-966-600-475-1
245670
  Веретюк С.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк, В.В. Пілінський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 51-58


  На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової економіки. ...
245671
  Ганкіна М.С. Визначення пріоритету соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 35-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
245672
  Пліш Б. Визначення пріорітетів в охороні здоров"я: європейський досвід // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.174-179
245673
  Мельник В.В. Визначення проблем запровадження та становлення державної інноваційної політики в Україні // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 13-17. – ISSN 2522-9273
245674
  Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-28
245675
  Богма О.С. Визначення проблем та перспектив розвитку вітчизняних підприємств енергетичного машинобудування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
245676
  Кравченко Ю.В. Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп"ютерних системах / Ю.В. Кравченко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С. 12-18
245677
  Нікіфоров П. Визначення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду / П. Нікіфоров, Н. Швець // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 96-102. – ISSN 0201-758Х
245678
  Шевченко О. Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями / О. Шевченко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-94. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817
245679
  Сидоренко О.Л. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 148-151. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
245680
  Кисляченко М.Ф. Визначення продуктивності праці на основі моделювання трудових процесів із застосуванням мікронормування праці у спорудах захищеного грунту : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 68-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
245681
  Паталах І.І. Визначення прооксидантного статусу еритроцитів для діагностичної оцінки їхнього стану / І.І. Паталах, О.П. Байдал, М.С. Капішнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано оцінку антиоксидантної системи ферментативного захисту (СОД, КАТ, ГПО) для з"ясування причин низької резистентності еритроцитів. Установлено наявність різних співвідношень досліджених компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи у ...
245682
  Бут Т.В. Визначення просторового критерію для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
245683
  Самойленко О.М. Визначення просторового положення та орієнтації осі обертання динамічного об"єкта координатним площинним і трековим методами // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 6-10. – Бібліогр.: 12 назв
245684
  Самойленко О.М. Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об"єкта геодезичним автоколімаційним методом : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
245685
  Ромін Андрій Вячеславович Визначення просторової форми геометричного об"єкта в часі за описами його зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01. / Ромін А.В.; МО і НУ, КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
245686
   Визначення противірусної та інтерферогенної активності вітамінного концентрату аммівіт / О.П. Гаділія, К.І. Квеленкова, І.В. Михайлик, Л.В. Токарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 33)


  Встановлено антивірусну активність харчового вітамінного концентрату АММІВІТ на модельній системі штучного зараження мишей вірусом простого герпесу I-го типу. Показано можливість індукції ендогенного інтерферону в культурі лейкоцитів периферичної крові ...
245687
  Палагеча Р. Визначення протипухлинної активності екстрактів поліфенолів групи флавоноїдів: магнололу, гонокіолу та обоватолу отриманих з кори магнолій (Magnolia L.) / Р. Палагеча, І. Лісняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори магнолій: Magnolia kobus, M. salicifolia, M. obovata, M. officinalis. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, ...
245688
  Трюхан В.М. Визначення протяжності берегової лінії Азовського моря сучасними картометрії // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 17-21 : табл., мал. – Бібліогр.: 12 назв
245689
  Максимова Марія Олександрівна Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Максимова Марія Олександрівна; Чепиженко О.І.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська держ. агротехн. акад. – Мелітополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
245690
  Мещеряков А. Визначення процентної собівартості продуктів банку на основі внутрібанківського перерозподілу доходів та видатків : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 51-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
245691
  Холод О.М. Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
245692
  Андрущенко В. Визначення пружних характеристик п"єзокераміки промислового виготовлення резонансним методом / В. Андрущенко, А. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-103. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано резонансну методику визначення пружних характеристик тестових п"езокерамічних зразків з високою точністю. Доведено, що коефіцієнт Пуассона матеріалу можна визначати також і на квадратних пластинах, укритих суцільними або розрізними ...
245693
  Горго Ю.П. Визначення психофізіологічного статусу людини для розробки критеріїв її професійної придатності / Ю.П. Горго, Н.Б. Філімонова, Т.Е. Ян // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 13. – С. 28-31. – (Серія "Біологічні науки")
245694
  Кушакова-Костицька Визначення публічних і приватних інтересів при захисті інформаційних прав на прикладі рішень Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 111-118
245695
  Ротар Д.П. Визначення публічно-правової галузі права, якій належить пріоритет у регулюванні правового статусу бюджетної установи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 328-331. – ISSN 1563-3349
245696
  Дємьохін Владислав Леонідович Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Дємьохін В.Л.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
245697
  Жук О. Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю / О. Жук, Я. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено підхід для обчислення сили радіаційного тиску, що діє в звуковому полі на абсолютно тверду кулю, яка знаходиться в рідині і рухається із сталою швидкістю. У рамках підходу передбачається, що потенціал звукового поля знаходиться як розв"язок ...
245698
  Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; НАНУ, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2012. – 136 л. – Бібліогр.: л. 113-135
245699
  Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
245700
  Гуляєва Т.В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гуляєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
245701
  Логвиненко В. Визначення раціонального рівня виробництва вугільної продукції : Замітки та листи / В. Логвиненко, В. Гріньов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 84-88 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
245702
  Балабін ВІ В. Визначення раціонального складу системи військового призначення / ВІ В. Балабін, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 51-55


  У статті на основі теорії оптимальних рішень просинтезовано управляючу частину (підсистему органів управління) складної системи військового призначення і визначено бойову ефективність та витрати потенціалу боєздатності військ (сил) - виконавчої частини ...
245703
  Корецький А.І. Визначення реальних напрямів пріоритетного розвитку науки шляхом аналізу галузевої динаміки українських публікацій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 4 (148). – С. 23-33


  Проведено наукометричний аналіз динаміки українських публікацій за галузевою спрямованістю на основі інформації бібліографічної бази даних Scopus. Було виявлено реальні пріоритетні напрями розвитку української науки та ступінь їх відповідності ...
245704
  Кременовська І.В. Визначення реальної вартості "зеленої" електроенергії / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 112-118. – ISSN 2409-8876
245705
   Визначення реальної селективності радіоприймальних пристроїв : Методичні вказівки до лабораторної роботи. – Чернівці : Рута, 1996. – 23с.
245706
  Кришталь Т.М. Визначення регіональної економіки як соціально-економічної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 130-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
245707
  Луканець І.М. Визначення редукціоністської трактовки знання в рамках аналітичної філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41
245708
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
245709
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
245710
  Луценко С.О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар"єру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Луценко С.О.; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
245711
  Стеля О.Б. Визначення режиму дренажу як розв"язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 77-83. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Сформульовано та розв"язано обернену задачу оптимізації відбору грунтових вод вертикальным дренажем для нестаціонарного потоку грунтових вод в плані. Наведено приклад числових розрахунків.
245712
  Авдющенко С А. Визначення результативності діяльності підприємств: роль та підходи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 10-17. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
245713
  Кириленко О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 5-12. – ISSN 1562-8965
245714
  Воробйов Ю. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників / Ю. Воробйов, О. Вассерман, А. Пашков // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
245715
  Жарая С.Б. Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному різні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 308-313. – (Право. Економіка. Управління)
245716
  Череднік Д. Визначення рейтингу студентів - фактор підвищення якості підготовкм фахівців / Д. Череднік, Є. Яковлєв, О. Самородов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 20-26. – ISSN 1562-529Х
245717
  Шмига Ю. Визначення реклами з погляду соціальних комунікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-30. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізоване значення, що закладене у визначення поняття реклами різними мовами світу. Наведено найуважніші визначення реклами. Виявлено основні ознаки реклами, що важливі для дослідження її комунікативної особливості. Проанализировано значение, ...
245718
  Недибалюк О.С. Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 160-170. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
245719
  Поперенко Л.В. Визначення рефракції ока за спрощеною схемою його оптичної моделі методом рей-трейсингу / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, О.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Фізика ; Вип. 4)


  Досліджено вплив зміни показника заломлення на величину рефракції ока, визначеної методом рей-трейсингу. Розрахунки проводилися для стандартної спрощеної моделі ока (моделі Лістінга). Аналіз аксіальної та рефрактивної аметропії вказав на їх ...
245720
  Слободяник М. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали / М. Слободяник, І. Лабунська, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-57. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано кількісні результати аналізу на вміст металів у зразках об"єктів навколишнього середовища в Китаї та Індії в місцях переробки відходів електроніки. Виявлено високі рівні токсичних металів, що використовуються в секторі електроніки, у зразках ...
245721
  Лабунська І. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища у місцях переробки відходів електроніки. Частина 2. Органічні сполуки / І. Лабунська, М. Слободяник, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом газової хроматографії-мас-спектрометрії (GC/MS) проведено ідентифікацію органічних сполук, вилученних із зразків навколишнього середовища, що зазнали впливу підприємств з переробки відходів електроніки, розташованих у Китаї та Індії. Основними ...
245722
   Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; під заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-8958-98-4
245723
  Серпухов М. Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС / М. Серпухов, О. Мазоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (372), жовтень. – С. 10-13. – ISSN 1810-3944
245724
  Плахтій О. Визначення ринкових позицій страховика на підставі публічної інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та досліджено можливості визначення ринкової частки страховика за даними про його страхові резерви та виручку у разі відсутності інформації про страхові платежі, наведено термін та формули визначення коефіцієнту ринкового положення, наведено ...
245725
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості банку на основі методів угод та котирувань у межах порівняльного підходу / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 94-98
245726
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості міжнародного банку на основі методу дисконтування грошових потоків у межах дохідного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 252-259 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
245727
  Антонов С.М. Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх вирішення / С.М. Антонов, С.Є. Шишков // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 1, січень - березень. – С. 67-98. – ISSN 1605-7988
245728
  Болдирев О.В. Визначення рівнів готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до педагогічної фасилітації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 23-27


  У статті встановлено, що визначальним для майбутнього офіцера-прикордонника є його прагнення до самостійності, самореалізації. Застосування у навчально-виховному процесі педагогічної фасилітації, сприяє розвитку пізнавальної активності курсантів, ...
245729
  Михайлик І.В. Визначення рівня 2’,5’-олігоаденілатів у лімфоїдних клітинах селезінки й тимусу щурів за умов рентгенівського опромінення в дозах 0,5 і 1 Гр / І.В. Михайлик, К.В. Прокопова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 104-105. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів, які підлягали тотальному рентгенівському опроміненню в дозах 0,5 і 1 Гр, у декілька разів підвищується рівень димерів та тримерів 2",5"-олігоаденілатів. Преінкубація лімфоцитів in vitro з індукторами ...
245730
   Визначення рівня антитіл до пептидоглікану стафілокока імуноферментним методом у дітей з гнійною стафілококовою інфекцією : біологія / В.К. Позур, І.М. Фуртат, В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.В. Марушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
245731
  Максимовський В.О. Визначення рівня взаємодії АТП зі споживачами автотранспортних послуг / В.О. Максимовський, І.В. Федотова // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 181-184. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
245732
   Визначення рівня внутрішніх мікронапружень в керамічних композиціях / О.Ю. Попов, І.Ф. Казо, В.А. Макара, А.М. Халіпов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-465. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі викладено теорію розрахунку полів внутрішніх напружень, що зумовлені термомеханічним фактором при спіканні керамічних композитів. Запропановано модель, в межах якої двохфазна кераміка розглядається як система матричної фази та окремих хаотично ...
245733
  Бужин О. Визначення рівня економічної експлуатації функціонуючого людського капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 352-359. – ISSN 1993-6788
245734
  Смирнов І.Г. Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 37-49. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
245735
  Крищенко Д.В. Визначення рівня конкурентоспроможності української економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються та аналізуються визначення конкурентоспроможності національної економіки, її залежність від стадій економічного розвитку країни, існуючі системи кількісної оцінки конкурентоспроможності та рейтинг України за такими системами. ...
245736
  Кобушко І.М. Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 33-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
245737
  Нелуп Н.М. Визначення рівня культурних потреб сучасної молоді України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
245738
  Бобровська Т. Визначення рівня почуття комічного за допомогою психолого-літературознавчих тестів : за матеріалами повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст.
245739
  Чеберячко С.І. Визначення рівня професійного ризику виникнення у гірників захворювань пилової етіології / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Ю.І. Чеберячко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 55-59 : табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
245740
  Кузьмін О.Є. Визначення рівня ризику у процесі оцінювання економічної ефективності холдингових структур / О.Є. Кузьмін, Найчук-Хрущ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр: 11 назв
245741
  Воронін І.М. Визначення рівня розвитку процесів інформатизації в Україні: суспільно-географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 238-246 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
245742
   Визначення рівня сейсмічної небезпеки будівельного майданчика НСК "Олімпійський" в м. Києві / О. Кендзера, О. Скляр, Ю. Лісовий, Є. Корнієнко, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 16-22. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України проведені вишукувальні роботи з встановлення рівня сейсмічної небезпеки (уточненого значення сейсмічної бальності, з ...
245743
  Воробйова О.І. Визначення рівня та концентрації кредитних вкладень в соціально-економічну систему держави // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 52-66
245744
  Аксьонова Л.О. Визначення рівня фінансової безпеки банку на основі системи індикаторів / Л.О. Аксьонова, М.А. Худомака // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 45-49
245745
  Біляєва В.Ю. Визначення рівня фінансової стійкості банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
245746
  Гончаренко О. Визначення рівня функціонального стану студентів педагогічних вузів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / О. Гончаренко, К. Пархоменко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 1. – С. 25-32. – ISSN 2077-1827
245747
  Рой М.М. Визначення рівняння припливу для кожного режиму промивання при газопроявах у процесі буріння // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 128-131 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-3591
245748
   Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова / В. Ананьєва, О. Трохименко, М. Хворов, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У високомінералізованих геотермальних водах визначено вміст різних форм йоду та одержано ізотерми сорбції йодиду на хлориді срібла, імпрегнованому в силікагель, та cилікагелі з прищепленими тетраалкіламонійними групами, а також елементного йоду на ...
245749
  Харитонов С.О. Визначення родового об"єкта військових злочинві // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 65-75. – ISSN 2304-4556
245750
  Михаловський А.Г. Визначення родючості грунту по генетичних горизонтах. / А.Г. Михаловський. – Кам"янець на Поділлю, 1927. – 6с.
245751
  Діянич Н. Визначення розмірів відшкодування моральної шкоди: українська та світова практика // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-2075-20-5
245752
  Басюк Т.О. Визначення розмірів і меж водоохоронних зон й прибережних захисних смуг навколо Чернятського водосховища за умови підвищення води // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 285-294. – ISSN 2308-135X
245753
  Сліпченко О.І. Визначення розміру компенсації моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.45-48
245754
  Бассова О. Визначення розміру кредиту при іпотечному кредитуванні промислового підприємства // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
245755
  Шарко Д. Визначення розміру матеріальної шкоди як ознаки порушення авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-46. – ISSN 1608-6422
245756
  Самойленко В.М. Визначення розрахункових показників при моделюванні екомережі в басейнах річок на різних територіальних рівнях проектування / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 57-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
245757
  Гопцій М.В. Визначення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат та узагальнення їх по території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 51-59. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано узагальнення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат. На базе современной исходной информации по максимальному стоку горного региона ...
245758
  Попсуйшапка К.О. Визначення ролі збагаченого тромбоцитами фібрину в процесі регенерації дефекту тіла хребця (експериментальне дослідження) / К.О. Попсуйшапка, Н.О. Ашукіна, В.О. Радченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 32-38. – ISSN 0030-5987
245759
  Сокирко О. Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання / О. Сокирко, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто різні підходи щодо визначення сутності інновацій, визначено місце та роль нововведень у теоріях економічного зростання, їх вплив на тенденції соціально-економічного розвитку. The different approaches to determination of essence of ...
245760
  Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі господарських судів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.54-62
245761
  Бронська А.М. Визначення ролі освіти в економіці освіти та згідно з теорією людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 148-151.
245762
  Ремізанцева К.О. Визначення ролі розвитку семантики синтаксису в навчанні іноземної мови майбутніх інженерів-педагогів / К.О. Ремізанцева, Г.І. Зеленін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 295-300. – ISSN 2074-8922
245763
  Крилова В.В. Визначення ролі центрального банку в системі регулювання та нагляду за фінансовим сектором / В.В. Крилова, А.О. Крилова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 27-32
245764
  Третяк О.В. Визначення рухливості і вільних носіїв заряду в квантововимірних струмопровідних каналах / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, В.В. Пятницкий // Вісник Київського університету. Сер.Фізіко-математичні науки, 1998. – Вип.3
245765
   Визначення рухливості і концентрації вільних носіїв заряду в квантовимірних струмопровідних каналах / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П"ятницкий, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 305-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В напівпровідникових гетероструктурах, виготовлених за технологією молекулярної епітаксії, квантові ефекти можуть виявляти себе в процесах переносу вільних носіїв заряду на макроскопічному рівні. Ці ефекти є предметом фундаментальних досліджень в ...
245766
  Панурковський П.А. Визначення санітарно-захисної зони каналізаційної насосної станції / П.А. Панурковський, Л.І. Лейбович, Є.М. Кащєєв // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
245767
  Малащук Д. Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу / Д. Малащук, М. Алаторських // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-26. – Бібліогр.: 10 назв
245768
  Щербань М.І. Визначення середніх денних і середніх нічних температур повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 42-44. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 30)
245769
  Рябчій В.А. Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-9780
245770
  Рябчій В.А. Визначення середніх за результатами рівноточних вимірювань однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 7-13 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
245771
  Вишневський О.А. Визначення середнього навантаження та тиску на поверхню тертя - основа моделювання процесу випрбування матеріалів на абразивну зносостійкість / О.А. Вишневський, О.С. Давидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Визначено середнє навантаження та тиск на поверхню тертя під час проведення всього експерименту по визначенню абразивної зносостійкості матеріалів. Нерівномірний процес зношування поверхонь матеріалів замінений рівномірним. Average loading and average ...
245772
  Шипнівська О.О. Визначення синтаксично-неоднозначних конструкцій в україномовному тексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 67-76. – ISSN 0027-2833
245773
  Агєєв Д.О. Визначення системи внутрішньої діагностики діяльності та механізму її проведення на підприємствах машинобудування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-15. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
245774
  Клочков В. Визначення системи органів державного нагляду та контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 117-119.
245775
  Прилипко С. Визначення системи права соціального забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 149-154
245776
  Соколова А.К. Визначення системи принципів флористичного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
245777
  Вишновецька С.В. Визначення системи суспільних відносин сфери трудового права в проекті трудового кодексу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 314-317. – ISBN 966-660-151-6
245778
  Федченко О.П. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування / О.П. Федченко, О.М. Сміловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення військ (сил), як системи масового обслуговування. Thе article deals with the process of functioning of the troops (forces) survey support system as the queuing system.
245779
  Федченко О.П. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ 9сил) в операції, як системи масового обслуговування / О.П. Федченко, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 345-347


  У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення військ (сил), як системи масового обслуговування. В статье рассмотрен процесс функционирования системы топогеодезического обеспечения войск (сил), как системы массового ...
245780
  Клюс Ю.І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 120-126. – ISSN 2218-1199
245781
  Абрамова М.В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 96-105. – ISSN 1993-6788
245782
  Циверенко Г.П. Визначення складу адміністративного порушення виборчих прав громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
245783
  Бікус Ерреро Визначення складу в історичному плані // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 190-195. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
245784
  Авраменко В.Г. Визначення складу комплексів та їх спектрів поглинання в водних розчинах бромного свинцю при різних концентраціях бром-іонів / В.Г. Авраменко, М.У. Білий. – Київ : Київський університет, 1960. – С.20-25. – Окремий відбиток
245785
  Єфімов О.О. Визначення складу правомочної сторони суб"єктів правовідносин з рятування майна на морі (за КТМ України) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 77-80.
245786
  Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 72-82


  У статті розглянуто підходи до тлумачення терміна "сленг" у вітчизняній та англомовній (британській і американській) лінгвістиці. Зіставлення низки дефініцій дозволило виокремити п"ять загальних характеристик, на яких грунтується визначення онтології ...
245787
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Калачова О.М. ; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 201л. + Додатки : л.153-176. – Бібліогр. : л.177-201
245788
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
245789
  Маслак Н.Г. Визначення собівартості операцій банку з цінними паперами на основі функціонально-вартісного аналізу // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 87-93.
245790
  Железняк О.О. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу / О.О. Железняк, Л.М. Олещенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 218-226 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
245791
  Француженко-Вірний Визначення сорокової річниці побудови і відкриття пам"ятника Тарасові Шевченкові в столиці США Вашінгтоні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 12-15
245792
  Яковлєв А. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку / А. Яковлєв, М. Черненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 16-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
245793
  Бакурова А.В. Визначення соціально-економічної ефективності системи оподаткування в галузі туризму України / А.В. Бакурова, А.В. Діденко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-44. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
245794
  Василенко О.М. Визначення соціальної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності: проблеми нормативного забезпечення в Україні // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 29-34. – ISBN 978-966-479-065-6
245795
  Вакім В.Е. Визначення спеціального режиму інноваційної діяльності та необхідності його впровадження // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7605-90-3
245796
  Сосіна О.В. Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об"єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сосіна Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
245797
  Сухарев С.М. Визначення сполук Hg(ІІ) в природних водах методом твердофазної спектрофотометрії / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 202-206. – ISSN 1991-0290
245798
  Гнєдков А.В. Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості / А.В. Гнєдков, Ю.Є. Пузаткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 197-200. – ISSN 2222-4459
245799
  Махота А.В. Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій приватних підприємств: національний та міжнародний досвід // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 107--116. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
245800
  Бурмака М.М. Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 150-155. – ISSN 2308-1988
245801
  Зінченко Н. Визначення ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 213-217. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
245802
  Капіца Ю.М. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Ю.М. Капіца, Н.І. Аралова // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 2. – С. 55-74. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто та узагальнено існуючі підходи, що застосовуються до визначення ставок роялті при укладанні договорів про трансфер технологій на основі досвіду організацій НАН України, наукових установ та університетів ряду європейських країн та США. ...
245803
  Кучеренко В.П. Визначення стану перезимівлі деяких рослин-інтродуцентів за результатами пероксидазного аналізу та наслідками перезимівлі в зимовий період 2002-2003 років / В.П. Кучеренко, О.М. Колісніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан перезимівлі деяких деревних рослин-інтродуцентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в екстремальний зимовий період 2002-2003 років. Одержані результати збігаються з прогнозованою зимостійкістю за пероксидазним способом.
245804
  Самойленко Л.В. Визначення стану стійкості правобережного схилу долини Дніпра в районі Києва (на підставі розрахунку коефіцієнта стабільності) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
245805
  Скляренко В.Є. Визначення статистичних залежностей прогнозних показників від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
245806
  Драницина А. Визначення статі пінгвінів дженту методом ПЛР зі специфічними праймерами / А. Драницина, Г. Телегеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються літературні дані, отримані при підборі різноманітних підходів для надійного та швидкого визначення статі мономорфних видів птахів. Визначено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Одержано ...
245807
  Попок А.А. Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід / А.А. Попок, А.В. Дяченко // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 3/4 (41/42). – C. 5-13. – ISSN 2311-6420
245808
  Король В.М. Визначення статусу Головного контрольно-ревізійного управління України в системі органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 677-680. – ISSN 1563-3349
245809
   Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об"єкта "Укриття" / Д.А. Стельмах, В.К. Кучинський, А.М. Платоненко, Л.Є. Шумилова // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 56-60. – ISSN 2073-6231
245810
  Дзюбіна О.І. Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 36-41. – ISSN 2077-804X
245811
  Тищенко Ю. Визначення статусу суб"єктів інвестиційної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 16-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
245812
  Куличенко В.А. Визначення стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту / В.А. Куличенко, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 130-132. – (Хімія ; Вип. 33)


  Розглянуто хімічні методи дослідження стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту. При комплексно-метричному визначенні складу кобальтів і нікелатів лантану кобальт і нікель маскують о-фенантроліном. Обернене титрування ...
245813
  Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 27-30
245814
  Дирда Н.В. Визначення стратегії фірмою в сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 19-23
245815
  Яровенко Т.С. Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 26-32. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є стратегічні напрями інвестиційного розвитку сфери освіти України, системна реалізація яких забезпечить широкомасштабне залучення інвестицій на різних рівнях освітньої системи.
245816
  Шевченко В.І. Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 230-236. – ISSN 2078-6670
245817
  Васильків М.В. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 135-139. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
245818
  Осадчук А.І. Визначення структури експортного портфеля підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 75-80


  Розглядається проблема формування збалансованого експортного портфеля підприємства. Мета дослідження полягає у розробці науково-методичних рекомендацій щодо упорядкування структури експортних продажів продукції підприємства. Використано такі методи ...
245819
  Улиська І.В. Визначення структури морально-вольових якостей лікаря як одного з важливих аспектів майбутньої професійної діяльності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 45-49. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
245820
  Вижва С.А. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даним ГДС (на пркладі Бештентякської площі Афгано-Таджицької западини) / С.А. Вижва, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 48-57 : Табл. – (Геологія ; Вип. 12)


  Описана методика знаходження складно побудованих порід-колекторів за даними ГДС на прикладі Бештентякської площі Афгано-Таджицької западини. Наведена методика використання статистичних методів аналізу геофізичної інформації.
245821
  Вижва С. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-17. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати дослідження керну 11 свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Визначено перспективні інтервали розвитку порід-колекторів на основі вивчення структури їхнього пустотного простору. Комплекс петрофізичних ...
245822
  Строкаченко О.І. Визначення структури реєстру статистичних одиниць для формування інформаційної системи енергетичної статистики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-15. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (73)). – ISSN 1814-1161
245823
  Бородін В.І. Визначення структури системи автоматизації колони синтезу аміаку / В.І. Бородін, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 8-10
245824
  Аксьонов О.В. Визначення структури системи управління земельними ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-10. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
245825
  Мельник Ю.А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельник Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
245826
  Павленко С.В. Визначення структури фінансових ресурсів у ринковій економіці // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів
245827
  Черевко О В. Визначення структури фінансового потоку регіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-55. – Бібліогр.: 4 назв
245828
   Визначення структурного фактора міжчастинкової взаємодії у ферофлюїді за даними малокутового розсіяння нейтронів / А.В. Нагорний, Л.А. Булавін, В.І. Петренко, О.І. Іваньков, О.В. Томчук, М.В. Авдєєв, Л. Векаш // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 59-65. – ISSN 1818-331Х
245829
  Дорошев В.Л. Визначення суб"єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 54-58
245830
  Дяченко О. Визначення суб`єкта адміністративного правопорушення та його загальних ознак: окремі проблеми. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.83-86. – ISSN 0132-1331
245831
  Курач Т.М. Визначення сукупності ознак класифікування географічних карт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 198-202. – Бібліогр.: 6 назв.
245832
  Майданюк А. Визначення сумарного вмісту аденінових компонентів тимоцитів спектрометричними методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-34. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Спектрофлуориметрією етеноаденіну та його похідних і спектрофотометрично визначено зниження суммарного вмісту аденінових компонентів в тимоцитах через 2,5 години після їх рентгенівського опромінення в дозі 4,5 Гр. The reaction of chloroacetaldehid ...
245833
  Виклюк М.І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID - підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
245834
  Лукашевич М.П. Визначення сутнісних характеристик менеджменту туризму: соціально-психологічні аспекти / М.П. Лукашевич, О.М. Лукашевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутнісні характеристики менеджменту туризму. Розглянуто соціально-психологічні аспекти управління сферою туризму.
245835
  Гуня В.О. Визначення сутності власного капіталу та особливості його обліку у сучасних умовах господарювання / В.О. Гуня, Т.І. Ковальчук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 102-108. – ISSN 2308-1988
245836
  Старовойт К.І. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 151-157. – Бібліогр.: 28 назв
245837
  Мельник Ю.М. Визначення сутності людини в парадигмі філософії ХХ століття / Ю.М. Мельник, Г.А. Шевченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 173-176. – ISSN 2076-1554
245838
  Нечепоренко Л.С. Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 2078-7782
245839
  Пластун О.Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
245840
  Зубкова Л.М. Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 24–29. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
245841
  Щербань І Визначення сутності поняття "комерційне найменування": вітчизняний та міжнародний досвід правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-14-9
245842
  Остапенко А.В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 15-23. – ISSN 2222-4459
245843
  Гавриляк В.В. Визначення сутності поняття "організаційна культура кафедри вищого навчального закладу" // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 36-42. – ISSN 2227-2844
245844
  Лісман Т.А. Визначення сутності поняття "територіальна громада" // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 289-295. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
245845
  Кузніченко С.О. Визначення сутності поняття реєстрації як спеціальної адміністративної процедури / С.О. Кузніченко, М.М. Феделеш // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 40-47. – ISSN 2414-4207
245846
  Зубачова І.С. Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 73-81
245847
  Книга М. Визначення сутності примусових заходів медичного характеру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-90.
245848
  Пшеничнюк Т.В. Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 113-118. – ISSN 2221-1055
245849
  Добринь С.В. Визначення сутності та взаємозв"язку понять "ризик", "небезпека" та "загроза" / С.В. Добринь, Д.С. Шкляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – C. 48-52. – ISSN 2306-6792
245850
  Кунєв Ю.Д. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: "митна процедура" / Ю.Д. Кунєв, Л.Р. Баязітов // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 7-23. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
245851
  Захарова О. Визначення сутності та поняття цивільної процесуальної форми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 127-136


  У статті розглядаються питання сутності та поняття цивільної процесуальної форми. Автор аналізує підходи вчених-процесуалістів щодо визначення поняття категорії "цивільна процесуальна форма" на різних етапах становлення цивільного процесу України.
245852
  Жиров Д.А. Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 227-232. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Мале підприємництво відіграє чималу роль у процесі розвитку в Україні основ громадянського суспільства. Це підсилює увагу до проблем підприємців та стимулює наукове співтовариство на пошук шляхів покращення вітчизняного бізнес-середовища. Проте досі не ...
245853
  Ванькович Ю.М. Визначення сутності тіньової економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 450-456. – ISSN 0321-0499
245854
  Решетченко С. Визначення сучасного вітрового режиму Харківської області / С. Решетченко, С. Фоменко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 100-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2075-1893
245855
  Родченко І.Ю. Визначення сучасної парадигми самовпорядкування в системі державного управління України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 119-125. – ISSN 2220-1394
245856
  Кожемякіна С.М. Визначення сучасної продуктивності праці в системі показників сукупної продуктивності на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 3-9
245857
  Ільницький О. Визначення сфери дії законодавства України про державні закупівлі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 76-80
245858
  Мокра О.М. Визначення сфери дії заперечення та специфіка її функціонування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 296-302.
245859
  Рибалка О.В. Визначення схильності підприємства до банкрутства за допомогою нечітких нейронних мереж : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 199-205 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
245860
  Гудзь П.В. Визначення сценаріїв виробництва валового регіонального продукту / П.В. Гудзь, М.В. Гудзь // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 14-19. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
245861
  Голопатюк Л.С. Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних конфліктів / Л.С. Голопатюк, Р.І. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 21-27. – ISSN 2304-2699
245862
  Пономарьов О.В. Визначення та вдосконалення функцій Антимонопольного комітету України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 52-55. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано проблеми визначення функцій Антимонопольного комітету України, означено коло проблемних питань та шляхи їх подолання. The article deals with the problems of determining the functions of the Antimonopoly Committee of Ukraine, problematic ...
245863
   Визначення та вивчення птахів в умовах польової практики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.] Лопарев С.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 84 с. – На обкл., тит. арк. уклад. зазн. як автора. – Бібліогр.: с. 83-84
245864
  Мартинюк О. Визначення та застосування грошової оцінки земельних ділянок при укладанні договорів відчуження та спадкуваня // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 7-18
245865
  Василенко Ю.В. Визначення та застосування фіскального мультиплікатора в середньостроковому прогнозуванні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 86-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
245866
  Верхоглядова Н.І. Визначення та змістова інтерпретація людського капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 62.65. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
245867
  Шамілева Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 166-176
245868
  Гончарук Л.М. Визначення та істотні умови договору концесії // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – С. 40-42. – (Правова політика української держави)
245869
  Кузьменко О.А. Визначення та класифікація об"єктів міжбюджетних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 398-403. – ISSN 1563-3349
245870
  Комар Е.Е. Визначення та класифікація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
245871
  Федоренко А. Визначення та класифікація фінансових інвестицій як передумова удосконалення їх оподаткування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 70-86. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
245872
  Малюга А.В. Визначення та механізм побудови мовленнєвих тактик у межах комунікативно-прагматичної лінгвістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-124. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглядаються мовленнєві тактики і особливості їх реалізації в комунікативному акті. Пропонується механізм побудови мовленнєвих тактик і виділяються моменти уникнення конфліктності між метою та вербальним/невербальним оформленням останніх.
245873
  Оніщенко Н.В. Визначення та обґрунтування функціональних обов"язків, що покладаються на фахівця-психолога, в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються результати аналізу сучасної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність фахівців-психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій; висвітлюються основні проблеми, які заважають високому рівню ефективності професійної ...
245874
  Гура Н. Визначення та облік податків у житлово-комунальному господарстві в контексті законодавчих змін : облік податків у житлово-комунальному господарстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
245875
  Максимович О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Максимович О.В.; МО і НУ Луцк. держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2002. – 19 с.
245876
  Мисака Г.В. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 116-128 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
245877
  Гебрин-Байди Визначення та оцінювання кількісних показників родючості грунтів методами дистанційного зондування землі // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 67-74. – ISSN 1684-2189
245878
  Щербак Ю.В. Визначення та оцінювання точності площ земельних ділянок довільної форми за результатами прокладання полігонометричних ходів по їх вершинах // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 29-32 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
245879
  Бойко І.Д. Визначення та порівняння регіонів України, перспективних для розвитку спа туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 134-144 : табл. – Бібліогр.: 27 назв.
245880
  Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
245881
  Штельмашенко А.Д. Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 368-371. – ISSN 2076-1554
245882
  Юркевич Г.Й. Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 131-137. – ISSN 2309-1533
245883
  Швецова-Водка Визначення та функції документа як об"єкта бібліотечно-бібліографічної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 89-95. – ISBN 966-7352-07-2
245884
  Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів / Т.В. Горохова, М.І. Лукаш // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1993-0259
245885
  Фіть Л.В. Визначення тематичних відхилень у теорії редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 111-116


  Стаття присвячена дослідженню тематичних відхилень у редакторському, літературознавчому та психолінгвістичному аспектах. Тематичне відхилення описане як багаторівнева проблема, пов’язана з психологією сприйняття та розуміння тексту читачем. Визначено ...
245886
   Визначення температури діодного кристалла під час проходження крізь нього імпульсу ударного струму / С. Павлюк, Г. Кутлін, С. Савицький, Р. Солтис, І. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження температури розігріву напівпровідникового діодного кристала під дією потужного поодинокого імпульсу струму з екстремально великою ударною амплітудою.Отримано залежності розігріву діодного кристала від амплітуди, тривалості та ...
245887
   Визначення температури збудження атомів FеI у метеорній комі за спектром спорадичного метеора, отриманого 2 серпня 2011 року в Чехії / А. Мозгова, В. Клещонок, А. Голубаєв, Ї. Боровічка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-47. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення температури збудження атомів FeI за даними досліджень метеорного спектра, отриманого 2 серпня 2011 р. у місті Ондржейов на спостережувальній станції Астрономічної обсерваторії Астрономічного інституту Академії наук ...
245888
  Корнієць С.Д. Визначення температурного поля двозв"язної пластини складної геометрії / С.Д. Корнієць, Г.В. Гаврилов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено температурне поле в двозв"язній пластині, коли на гладкому контурі з малими тріщинами задані граничні умови другого роду, а на нескінченності діє сталий тепловий потік. Розв"язок будується на основі спеціальної поліноміальної апроксимації ...
245889
  Болюх О.І. Визначення темпу денудації схилів процесами площинного змиву (на прикладі Передкарпаття) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 111-116 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
245890
  Сунцова О.О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 193-198 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
245891
  Бондаренко Л. Визначення теоретико-літературних понять чи словникова робота?
245892
  Колісник Р.Б. Визначення теоретичної сутності поняття "регіональна енергетична система" в контексті розвитку відновлювальної енергетики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 223-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
245893
  Лобанов Ю.А. Визначення теплофізичних властивостей гірських порід методом двох температурно-часових точок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 74-77 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 13)
245894
  Степаненко А.В. Визначення територіальної спеціалізації сільського господарства та методи економічної оцінки її ефективності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 94-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
245895
  Паламарюк М.Ю. Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 300-307. – Бібліогр.: 6 назв.
245896
  Соколов В. Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326


  Аналізується сутність терміна "провенієнція" в процесі вивчення власницької належності книги; досліджуються основні історичні чинники формування значення терміна "провенієнція" в книгознавстві та роль вивчення провенієнцій у реконструкції бібліотечних ...
245897
  Горлов Є.В. Визначення терміна "проступок у сфері господарювання":проблеми вдосконалення понятійного апарату // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 44-47
245898
  Жовніпенко Я.Г. Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 52-57. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано лінгвістичні енциклопед. видання як джерело лінгвоісторіографічного вивчення явища мовної ситуації. Розглянуто наук. підходи щодо потрактування терміна мовна ситуація, виокремлено осн. характеристики, які автори статей в енциклопедич. ...
245899
  Слабкий В.Г. Визначення термінів в економіці охорони здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 57-71. – ISSN 2415-8763
245900
  Бородін Є. Визначення термінів державної молодіжної політики в Законах України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.3-11. – ISBN 966-7800-03-2
245901
  Новікова Т. Визначення термінів старослов"янська мова - церковнослов"янська мова, старослов"янізм - церковнослов"янізм // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 411-415. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
245902
  Бачеріков О. Визначення терміну "відповідач" за Кодексом адміністративного судочинства України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-114.
245903
  Чорнобай Д. Визначення терміну "Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність" // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 161-162
245904
  Мороз М.М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 235-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
245905
   Визначення терміну технічної придатності засобів ураження на основі моделі надійсності з аргументом, що запізнюється / М.О. Шишанов, А.А. Любарець, А.М. Шатров, С.А. Горбачевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 88-93. – ISSN 2524-0056
245906
  Супруненко П.О. Визначення термічного коефіцієнта лінійного розширення сплавів Fe-Cr в залежності від вискотемпературної витримки / П.О. Супруненко. – [4] c.
245907
  Шевченко В.В. Визначення технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу діагностування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 131-135. – ISSN 2311-7249


  У статті пропонується проводити діагностування цифрових типових елементів, які складають основу побудови сучасних радіоелектронних засобів озброєння, за допомогою нового електромагнітного методу зняття діагностичної інформації. Перевагою даного методу ...
245908
  Кишко-Єрлі Визначення техногенно забруднених земель за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 117-120
245909
  Гресь Ю.О. Визначення технологічних засад слідчого експерименту // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 46-47. – ISBN 978-966-419-268-9
245910
  Козлова А.І. Визначення технологічного рівня інноваційної самостійності українських підприємств в умовах глобалізації товарних ринків / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 85-87. – ISSN 2306-6814
245911
  Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О.В. Каніщева, А.В. Медведська, А.О. Панчул // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 289-297. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналізовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких ...
245912
  Федець І.П. Визначення типів лісу гірської частини Дрогобицької області / І.П. Федець. – Львів, 1957. – 24с.
245913
  Шипнівська О. Визначення типів синтаксичної неоднозначності у знаннєорієнтованій системі машинного перекладу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 104- 113. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто теоретико-практичні засади визначення синтаксично неоднозначних конструкцій в автоматичному синтаксичному аналізі. На матеріалі текстів військової тематики проаналізовано основні типи синтаксичної омонімії. Рассматриваются ...
245914
  Вакуленко О.В. Визначення типу рекомбінації носіїв заряду у власних напівпровідниках при дослідженні фотопровідності / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 2)


  З метою визначення типу рекомбінації носіїв заряду досліджувались світлові характеристики в різних точках спектра фотопровідності зразка Ge. Виявилось, що в області максимуму спектра фотопровідності фотострум пропорційний кореню квадратному з ...
245915
  Цисар М.О. Визначення топографічних характеристик поверхневого шару нових вуглецьвмісних функціональних матеріалів методом тунельної мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Цисар Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
245916
   Визначення точності відхилення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра / К.О. Бурак, М.Я. Гринішак, В.Н. Ковтун, В.П. Михайлишин, О.П. Шпаківський; К.О. Бурак та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 15-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
245917
  Волох О.П. Визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки методом сітьового планування та управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 13-18


  У статті показана можливість та доцільність використання методу сітьового планування та управління для визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки, що спрощує процедуру отримання вихідних даних для розрахунків показників ...
245918
  Коваленко Р. Визначення трудової функції в проектах Трудового Кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 308-309. – ISBN 978-617-7069-28-6
245919
  Крайник Г.С. Визначення тяжких наслідків та істотної шкоди у розділі XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / Г.С. Крайник, Т.Є. Дунаєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 108-116. – ISSN 2524-0323
245920
  Фурса С.Я. Визначення у шлюбному договорі права на утримання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1164-1165. – ISBN 978-966-667-341-4
245921
  Ігнатенко В. Визначення умов виникнення зобов"язань з учинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 68. – ISSN 0132-1331
245922
  Згуровський М.З. Визначення університетських рейтингів - складова євроінтеграції в освітній сфері // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 77-85. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
245923
  Трофименко П.Є. Визначення упередження при стрільбі по рухомих цілях прямою наводкою із СГ 2С3М(2СІ) / П.Є. Трофименко, С.П. Латін, О.П. Мєшков // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 18-19
245924
  Сазанович Л.В. Визначення усталених функцій зав"язки та передмови у цілісній структурі сюжету американської англомовної фольклорної балади // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 2219-4290
245925
  Кульпінський С.В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 53-66
245926
  Іванова А.В. Визначення факторів газоносності вугільних пластів Донбасу // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 54-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв
245927
  Ніколайчук С. Визначення факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу в Україні / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2310-2624
245928
  Гуменюк В.В. Визначення факторів легалізації підприємництва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
245929
  Гриньова В.М. Визначення факторів оптимізації банківського кредитування у формі овердрафту за допомогою регресивного аналізу / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 28-42. – ISBN 966-8958-03-9
245930
  Ястремська О.О. Визначення факторів соціально-трудових відносин для забезпечення соціально орієнтованого управління підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 203-208. – ISSN 2222-4459
245931
  Рамазанов В.А. Визначення факторів, що впливають на перспективи імпорту природного газу з різних джерел в Україну (з урахуванням ризиків для енергетичної безпеки) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 113-116
245932
  Омельченко Н.В. Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 59-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
245933
  Жмудський О.3. Визначення фізики як науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
245934
  Жмудський О.З. Визначення фізики як науки / О.З. Жмудський. – Київ, 1965. – 20с.
245935
  Чехов В.М. Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід та дослідження складкоутворення у шаруватій товщі земної кори : випуск 23 / В.М. Чехов, В.Д. Омельченко, Е.А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-25 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто метод визначення фізико-механічних властивостей гірських порід за даним сейсмічним дослідженням. Приведені параметри критичного осьового навантаження тонкого шару в земній корі, які ініціюють складкоутворення.
245936
  Маначинська Ю.А. Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 110-114
245937
  Бабіч В.В. Визначення фінансового результату для обчислення об"єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
245938
  Котенок Г.М. Визначення фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 137-141
245939
  Картузов Є.П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 172-181 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
245940
  Бєлова І. Визначення фінансової стабільності України / І. Бєлова, С. Башлай // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 25-31
245941
  Шірінян Л.В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
245942
  Паустовська А.С. Визначення флуориду люмінесцентним методом з використанням індикаторної системи цирконі - морин / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Л.С. Зінько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 164
245943
  Паустовська А.С. Визначення флуориду, оксалату, тартрату в біологічних рідинах, фармацевтичних препаратах і продуктах харчування / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Л.С. Зінько // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 28-29
245944
  Гук А. Визначення форм права власності юридичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-30.
245945
  Пампуха І.В. Визначення форматних частот людської мови / І.В. Пампуха, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 114-119


  У статті запропонований метод визначення формантних частот, що є у спектрі сигналів різни мов та діалектів, який можна вважати універсальним для проведення аналізу мовних сигналів, розглядається залежність мовних сигналів від типу голосу та фізіологія ...
245946
  Гритенко О.А. Визначення форми вини як окрема теоретична проблема щодо злочинів, учинених у співучасті // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 46-46
245947
   Визначення фосфату в крові / С.В. Мельников, Л.С. Зінько, І.М. Шіфріс, І.О. Дудар, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228
245948
   Визначення фосфату в об"єктах різної природи / Г.С. Сумарокова, Л.С. Зінько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 67
245949
   Визначення фосфору у формі гетерополікомплексу хемілюмінесцентним методом / Г.С. Сумарокова, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 244
245950
  Кручиненко В.Г. Визначення фотометричних мас метеороїдів за оптичними спостереженнями / В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха, Р.В. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано формулу для обчислення фотометричних мас метеороїдів за даними оптичних (фотографічних та телевізійних) спостережень. Залежність перевірено за даними фотографічних спостережень яскравих метеорів у Києві та в Одесі, а також за даними ...
245951
  Сімон А.О. Визначення фотометричної системи на основі спостережень розсіяних кулястих скупчень NGC 7243, NGC 7762 та IC 5146 / А.О. Сімон, В.М. Решетник // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 152-156. – ISSN 1607-2855
245952
  Продайвода Г.Т. Визначення функції орієнтації мікротріщин гірських порід за даними вимірювань анізотропії діелектричної проникності : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 18)


  Розглянуто результати математичного моделювання впливу мікротріщин на діелектричну проникність гірських порід. Описаний метод інверсії азимутальної залежності тензора діелектричної проникності граніту в функцію розподілу орієнтації мікротріщин. ...
245953
  Ляхутін Р. Визначення функцій кримінального покарання та способів їх проявушляхом виділення суттєвих властивостей кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-131
245954
  Гриценко Олександр Васильович Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Гриценко О.В.; НАНУ, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
245955
  Васютинська Ю.О. Визначення функціональної залежності в ЖЦТ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 50-55
245956
  Усіков Ю.І. Визначення характеристик затухаючих коливань оберненого маятника / Ю.І. Усіков, О.О. Гомон, А.М. Струтинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 421-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз характеристик обладнання, що використовують для дослідження внутрішнього тертя шляхом вимірювання параметрів затухання коливань оберненого маятнику (ОМ). Показано, що деяких недоліків можна уникнути завдяки автоматизації експерименту. ...
245957
  Єзерська О.А. Визначення характеристик локальних електрохімічних процесів взаємодії корозійного середовища з поверхнеюдеформованного металу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.14 / Єзерська О.А.; НАН фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 18л.
245958
   Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, І.М. Запольський, О.І. Насєдкіна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-123 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
245959
  Огняник М.С. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 1. Формування на непроникному шарі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.І. Насєдкіна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
245960
  Парамонова Н.К. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 3. Розрахунок потужності, вмісту та об"єму мобільного й утримуваного авіаційного гасу в лінзі біля військового аеродрому Кульбакине (м. Миколаїв) / Н.К. Парамонова, Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загародній // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
245961
   Визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів у плазмі поперечної дуги за емісійними спектрами / І.В. Присяжневич, В.Я. Черняк, П.А. Коротков, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, Ю.І. Слюсаренко, В.В. Юхіменко, В.А. Зражевский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів за емісійними спектрами з слабо розділеною структурою мультиплетів. За допомогою даної методики досліджено плазму поперечної дуги. Промодельовані мультиплети ...
245962
  Анікіна Н. Визначення характеру і розміру майнової шкоди, заподіяної злочином, і розкриття злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.545-547. – Бібліогр.: 6н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
245963
  Ручко В.О. Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу / В.О. Ручко, К.О. Ручко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
245964
  Пеляк І.А. Визначення холіну за допомогою золотого планарного електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою на основі SiO2 і холіноксидази / І.А. Пеляк, Є.А. Мазуренко, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234
245965
  Писарева Визначення цивільної дієздатності фізичних осіб за Цивільним кодексом України / Писарева, КА // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 258-260. – ISBN 966-435-028-1
245966
  Погребняк О. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 53-56
245967
  Мотрук І.І. Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав"янистої флори як інструмент контролю полінозів / І.І. Мотрук, В.В. Родінкова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
245968
  Вініченко М.М. Визначення цільової функції бюджетування : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 119-124 : Табл., рис.
245969
  Курсіо Д. Визначення ціни банківських кредитів та Базель II: багатоперіодна методологія з поправкою на ризик за нових нормативних обмежень / Д. Курсіо, І. Гіанфранцеско // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 64-. – ISSN 1998-6068
245970
  Далевська Н.М. Визначення ціннісних критеріїв еволюції капіталізму як системи накопичення багатства у світовому масштабі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 19-26. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
245971
  Андрєєвський В.В. Визначення цінності діяльності адвокатів та засоби її забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 149-154.
245972
  Шарпан Олег Борисович Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об"єктів. Методи та багатопозиційні системи : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 05. 11. 13 / Шарпан О. Б.; Національний техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 55 назв
245973
  Передерко В.П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 139-146. – ISSN 2222-4459
245974
  Сендерович Г.А. Визначення часткової участі суб"єктів у порушенні якості електричної енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сендерович Геннадій Аркадійович ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
245975
  Дзера О.В. Визначення часток неповнолітніх у спільному майні колгоспного двору // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 73-75. – (Серія права ; № 13)


  В статье обосновывается вывод о совершенствовании ст. 123 ГК УССР, что доля трудоспособного, достигшего совершеннолетия члена колхозного двора не может быть уменьшена либо в выделении ее не может быть отказано по мотиву его незначительного участия ...
245976
  Сміян С.І. Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом / С.І. Сміян, Б.О. Кошак, У.С. Слаба // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 56-59. – ISSN 1681-276Х


  "...Анкілозивний спондилоартрит (АС ) – хронічне системне запальне захворювання з переважним ураженням осьового скелета. Відомо, що смертність серед пацієнтів з АС у 1,5 раза вище популяційного рівня і зумовлена серцево-судинною патологією та хронічною ...
245977
  Кендзера О.В. Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму / О.В. Кендзера, З.О. Вижва, А.С. Вижва // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 6-8


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
245978
   Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі / О. Кендзера, З. Вижва, К. Федоренко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
245979
   Визначення часу існування штучних супутників Землі залежно від елементів орбіти / М. Ковальчук, Є. Вовчик, М. Стоділка, А. Білінський, О. Баран, М. Гірняк, Мартинюк-Лотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Для опису руху штучних супутників Землі (ШСЗ) у нецентральному полі земного тяжіння за наявності опору атмосфери використано диференціальні рівняння Лагранжа для елементів орбіти. Досліджено зв"язок між елементами орбіти ШСЗ на певний момент часу та ...
245980
  Половньов Ю. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні / Ю. Половньов, А. Андрющенков // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-27.
245981
  Лисенко Д.П. Визначення чинників психологічного впливу на військовослужбовців Збройних Сил України та заходів щодо їх протидії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 75-79
245982
  Іванісік А.І. Визначення ширини ліній в експериментальній оптичній спектроскопії / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі запропоновано апаратне вирішення проблеми визначення спектральної ширини ліній без обмеження на тип джерела оптичного випромінювання в умовах нелінійності характеристики світло-сигнал фотоемульсії.
245983
  Бараш М. Визначення шляхів гармонізації промислової та конкурентної політики у сфері надання суб"єктам господарювання державної допомоги / М. Бараш, Г. Лозова // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-23


  Лозова Ганна - канд. екон. наук. доц. КНУТШ. У статті проаналізовано чинники внутрішнього та міжнародного характеру, які визначають необхідність урегулювання питання державної допомоги на сучасному етапі розвитку економіки України, розглянуто шляхи ...
245984
  Карлюка Д.О. Визначення шляхів підвищення ефективності функціонування птахівничих підприємств за допомогою технології "data mining" / Д.О. Карлюка, Мєшкова-Кравченко, Ю.І. Бурик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку птахівництва у Херсонській області у контексті статистичного аналізу динаміки поголів"я птиці та виробництва яєць. Проаналізовано ефективність функціонування галузі яєчного птахівництва. Розглянуто основні ...
245985
  Пашинова О.В. Визначення штучного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-951) методом прямої потенціометрії / О.В. Пашинова, В.І. Ткач // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 143-152. – ISSN 1991-0290


  Досліджена реакція взаємодії органічного катіону штучного підсолоджувача аспартам з гетерополіаніоном PMo12O403- методом амперметричного титрування. Малорозчинні асоціати, що утворилися, були використані як електродноактивні речовини в пластифікованих ...
245986
  Веліканов А.Я. Визначення щільності розтоплених сульфідів сурми, вісмуту та олова / А.Я. Веліканов, 1960. – С. 123-125
245987
  Бичкова С.С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 155-160. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
245988
  Дащенко О.В. Визначення юридичної природи умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 102-104. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
245989
  Богаченко С. Визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ як запорука своєчасного та ефективного судового захисту // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 144-148. – ISBN 978-966-8909-91-7
245990
  Настасійчук О.В. Визначення юриспруденції оцінок Карлом Ларенцом: утворення і правова кваліфікація обставин справи // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 28-31. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
245991
  Виходець О.М. Визначення якості видань ЗМІ шляхом оцінювання нечітких понять // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 56-57


  Сформульовано і порівняно найголовніші вимоги до якості газет і художніх журналів на підставі лінгвіністичних характеристик та формалізації нечіткої перемінної. The main demands concerning newspaper and journal quality are formulated on the base of ...
245992
  Мальцев В.І. Визначення якості води методами біоіндикації : науково-методичний посібник / [В.І. Мальцев, Г.О. Карпова, Л.М. Зуб] ; Нац. акад. наук України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Нац. екол. центр України, Недерж. наук. установа, Ін-т екології (ІНЕКО). – Київ : Ін-т екології НЕЦУ ; НЦЕБМ НАН України, 2011. – 112 с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. лише в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISBN 978-966-02-6026-9
245993
  Еббот Крістін Визначення якості роботи у сфері бібліотечних та інформаційних послуг / Еббот Крістін. – Київ : Асліб, 1994. – 72с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау). – ISBN 0-85142-329-9
245994
  Євтушевський О.М. Визначення яскравості штучних хмар в активних експериментах в іоносфері / О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано методику калібрування зображень штучних протяжних світних об"єктів у іоносфері під час телевізійних спостережень. Шкала енергії калібрувальної кривої встановлюється за допомогою серії позафокальних зображень однієї яскравої зірки з ...
245995
  Ткаченко А.М. Визначення, види бюджетів та їх роль в антикризовому управлінні підприємством // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 145-148. – ISSN 1729-7206
245996
  Кушнір В. Визначення, види та характерні особливості міжособистісних конфліктів у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 310-312
245997
  Пильгун Л. Визначення, критерії та методи оцінювання професійної компетенції державних службовців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 48-53. – ISSN 2078-1016
245998
  Юхно О.О. Визначення, понятійний апарат і сутність протидії злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 163-172. – ISSN 2304-4556
245999
  Пушкар П.В. Визначення, правова природа, види та елементи угоди про визнання вини в сучасному кримінальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Досліджується інститут угоди про визначення вини як механізм вирішення справ без повного судового розгляду. The institute of plea bargaining as a mechanism of disposing of cases without a full trial is investigated.
246000
  Колодій П. Визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення в Україні / П. Колодій, Ю. Дума, З. Кок // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 206-212. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,