Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
229001
  Нитченко "...Ви... маєте безліч праці. Тому не буду Вам часто набридати" / Нитченко, (Чуб) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 462-464. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
229002
  Парамонов Б. "Взалкавшие земли в земле обрящут волю" : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 10. – С. 73-76. – ISSN 0321-1878
229003
  Дацышен В.Г. "Взгляд советских ученых" в сборнике документов "Китайская Народная Республика в 1950-е годы" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 3. – С. 210-217. – ISSN 0869-6322
229004
  Лескинен М. "Взгляни на все, как я взгляну на милую страну? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 0235-7089


  Как в Российской империи на шведском языке создавался национальный образ Финляндии.
229005
  Митин Г. "Взгляните на меня, несчастного!" (Заметки по поводу необычного издания айренов Наапета Кучака) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 192-216
229006
  Селин Адриан "Взяти вина доброго..." Новгородское вино как зеркало Смутного времени // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 56-58. – ISSN 0235-7089
229007
   "Взятое в баталии свейское ружье, и знамена, и литавры, и инные всякие военные припасы принимать в полату Оружейную" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-35. – ISSN 0869-6322


  Документи РГАДА щодо трофеїв після Полтавської битви 1709 р.
229008
  Самокиш І. "Ви - політично "старший" брат, Росія - "молодший" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Збігнєв Бжезинський про загрози незалежності України.
229009
  Фіцич С. "Ви знаєте, я з Карпат, гуцул. Ну що то за гірська людина, яка не вміє дрова розпалити?" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 36-44. – ISBN 978-966-399-815-2
229010
  Онищенко О. "Ви знаєте, як мені дорога Україна..." / О. Онищенко, Л. Дубровіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 5


  До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського, видатної постаті української, російської та світової науки. Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української ...
229011
  Гавришко М. "Ви мені зовсім не сподобалися. Зріст зависокий, руки замалі, очі не блискучі" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 47-50


  Уляна Кравченко просила написати роман, у якому головними героями були б Іван Франко і вона.
229012
  Пархомчук Т. "Ви помилились, ми - українці, і нам зрозумілі причини, що змусили вас воювати з нами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 13


  Про подвиги та загибель командувача 1-го Українського корпусу військ Центральної Ради Якова Гандзюка.
229013
  Сверстюк Є. "Ви присутні на святі життя, і яке б воно не було зіпсуте, має бути дух радості, що Бог дав Вам це життя!" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 17-28. – ISBN 978-966-399-815-2
229014
  Каспаров Г. "Ви точно побачите інакший світ" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров провів у нашому університеті публічну лекцію на тему "Російська агресія в контексті світової політики". Вона відбулася в рамках презентації виданої в Україні книги Каспарова "Торгівля ...
229015
  Богданова Г.В. Взаимосвязанное обучение рецептивным видам речевой деятельности в неязыковом вузе (англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Богданова Г. В.; Мрск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 23л.
229016
  Грир Хасан Взаимосвязанное регулирование транспортного дизеля как многоемкостного объекта : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Грир Хасан; Одесская Гос. морская Академия. – Одесса, 1996. – 22л.
229017
  Борисенко Валентина Кирилловна Взаимосвязи в традиционной культуре и быту украинцев и поляков Подолии в конце XIX - начале XX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Борисенко Валентина Кирилловна; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1974. – 28л.
229018
  Тихомиров Борис Анатольевич Взаимосвязи животного мира и растительного покрова тундры / Тихомиров Борис Анатольевич. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1959. – 104с.
229019
  Павлова Мария Константиновна Взаимосвязи между отдельными сторонами психологического развития в подростковом возрасте // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 46-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На примере подросткового возраста исследуется проблема взаимосвязей между характеристиками психологического развития. Показано, что основные сферы развития подростка - познание, самосознание и отношения - тесно переплетаются между собой, однако ...
229020
  Симулик Владимир Михайлович Взаимосвязи полей спина 1 и 1/2 и их роль в построении квантовой электродинамики в терминах напряженностей : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.04.02 / Симулик Владимир Михайлович; НАН Украины. Ин-т электронной физики. – Ужгород, 1999. – 330л. – Бібліогр.:л.300-325
229021
  Андреева И.Н. Взаимосвязи эмоционального интеллекта и характеристик социально-психологической адаптации личности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 63-67
229022
  Чайковский А.В. Взаимосвязь аспектов химии и генезис знаний о веществе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
229023
  Житкубе Б.А. Взаимосвязь бактерий, почвы и растительного покрова склонов холмов Восточной Литвы : Автореф... канд .биол.наук: / Житкубе Б. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 15л.
229024
   Взаимосвязь вертикальной гидрогеологической зональности Днепровско-Донецкой впадины с зональностями основных элементов осадочного чехла / А.П. Зарицкий, И.И. Зиненко, А.С. Твердовидов, А.В. Лизанец // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 83-89 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
229025
  Баган О.Ф. Взаимосвязь витамина А с микроэлементами в организме животных : Автореф... канд.юиол.наук: / Баган О.Ф.; АН УССР Ин- т биохимии. – К, 1968. – 16л.
229026
  Алиев Э. Взаимосвязь внешней торговли и государственной кредитной политики Украины // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. Психологічні науки. – С. 43-48
229027
  Россохин Андрей Владимирович Взаимосвязь внутреннего диалога и рефлексии: опыт эмпирического исследования / Россохин Андрей Владимирович, Измагурова Виктория Леонидовна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 105-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследования вербализованной формы внутреннего диалога проводились на материале транскриптов психоаналитических сессий. Предположение состояло в том, что в ходе внутреннего диалога, направленного на рефлексивную проработку личностно и эмоционально ...
229028
  Бабушкин Леонид Николаевич Взаимосвязь водного режима и углекислого обмена у растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Бабушкин Леонид Николаевич ; АН МолдССР. – Кишинев, 1969. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
229029
  Аргентов Ю.А. Взаимосвязь воли и психических состояний у старших школьников : Автореф... канд. психол.наук: 21967 / Аргентов Ю.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 25л.
229030
  Алиева Ф. Взаимосвязь восприятия и анализа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 251-255. – ISSN 1684-2618
229031
  Кормилец Ю.С. Взаимосвязь гидрогеохимической и литолого-геохимической зональностей в палеозойских нефтегазоносных горизонтах Днепровско-Донецкой и Припятской впадин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 125 / Кормилец Ю.С.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
229032
  Лыкова Т.В. Взаимосвязь деепричастия и основного глагола в структуре предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Лыкова Т.В.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1975. – 21л.
229033
  Гамбург К.З. Взаимосвязь действия геббереллина с ауксином : Автореф... канд. биол.наук: / Гамбург К.З.; Ин-т физиологии растений. АН СССР. – М., 1964. – 23л.
229034
  Тупицына Людмила Павловна Взаимосвязь дифференциальной окрашиваемости и структурно-функциональной неоднородности хромосом : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Тупицына Людмила Павловна; Академия медицинских наук СССР. Ин-т медицинской генетики. – М., 1975. – 25л.
229035
  Николаева Елена Ивановна Взаимосвязь дихотического тестирования с показателями латеральности у детей дошкольного возраста / Николаева Елена Ивановна, Борисенкова Елена Юрьевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Было проведено сравнение различных методов оценки латеральных показателей и сопоставление полученных результатов с дихотическим тестированием детей 4-7 лет (87 девочек и 74 мальчиков), посещающих муниципальные детские сады Санкт-Петербурга. Для ...
229036
  Барков С.А. Взаимосвязь жизненных циклов семьи и семейного бизнеса / С.А. Барков, Г. Сяндун // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 1 (55). – С. 86-94. – ISSN 1561-7785
229037
   Взаимосвязь заморных явлений с гидрологическим и гидрохимическим режимами Молочного лимана и прилегающей зоны Азовського моря / Н.А. Скидан, С.Н. Заброда, И.С. Митяй, Л.В. Пересадько, Н.Т. Бровченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 101-106. – ISBN 966-521-109-9
229038
  Зинкевич С.С. Взаимосвязь зрения и осязания в познании детьми числа : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Зинкевич С.С.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР и Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – К., 1973. – 24л.
229039
  Постригань Григорий Федорович Взаимосвязь интересов и социального управления в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Постригань Григорий Федорович; КГУ. – Киев, 1979. – 181л.
229040
  Асипова Н.А. Взаимосвязь интернационального и нравственного воспитания в школах с несколькими языками обучения. : Автореф... наук: 13.00.0 / Асипова Н.А.; Кирг. научно-исслед. инст пед. – Фрунзе, 1980. – 22л.
229041
  Кушелев А.А. Взаимосвязь категории качества и проблемы реализации : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Кушелев А.А.; Лен. физ.-эк. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
229042
  Тихая-Тищенко Взаимосвязь категорий "качество" и "количество" в генезисе математических абстракций : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Тихая-Тищенко И. Г.; ЛГУ, Филос. фак. – Л., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15016
229043
  Попов Б.Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни / Б.Н. Попов. – Москва : Наука, 1986. – 91 с.
229044
  Болдырев В.И. Взаимосвязь категорий: сущность-явление и содержание-форма : Автореф... канд. филос.наук: / Болдырев В. И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1966. – 19л.
229045
  Нурметов Ш.Н. Взаимосвязь классной и внеурочной работы по математике как условие повышения качества начальной математической подготовки школьников (на материалах школ Узбекской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.371 / Нурметов Ш.Н.; Азербайджанский гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 20л.
229046
  Куц А.М. Взаимосвязь классовых и национальных отношений в условиях всестороннего совершенствования социализма : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Куц А.М.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1986. – 33л.
229047
  Куц А.М. Взаимосвязь классовых и национальных отношений в условиях всестороннего совершенствования социализма : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Куц А.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1986. – 33л.
229048
  Артюхова В.И. Взаимосвязь лексики и грамматики в приглагольных предложных конструкциях современного английского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Артюхова В.И. ;. – Ленинград, 1965. – 27 с.
229049
  Бунтина Т.А. Взаимосвязь лексико-семантических и грамматических характеристик глагола в функциональном стиле : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бунтина Т. А.; КГУ. – К., 1979. – 26л.
229050
  Бутнина Т.А. Взаимосвязь Лексико-семантических и грамматических характеристик глагола в функциональном стиле. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Бутнина Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 26л.
229051
  Бунтина Т.А. Взаимосвязь лесико-семантических и грамматических характеристик глагола в функциональном стилею. (Прилож.2 Справочные материалы по функционированию семантических и грамматических категорий глагола с : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бунтина Т. А.; МВССО УССР. Днепроп. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 251л.
229052
  Звирбулис Ю.Я. Взаимосвязь материальных и духовных потребностей трудчщихся при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Звирбулис Ю.Я.; МВ и ССО ЛатССР. Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1975. – 26л.
229053
  Дергунова Н.Д. Взаимосвязь между действием витманов К и Е в их влиянии на активность гексокиназы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Дергунова Н. Д.; Горьк.ГУ. – Горький, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
229054
  Сотникова К.И. Взаимосвязь между инновационной средой и системой управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 21-32. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
229055
  Симоненко С.И. Взаимосвязь между интеллектуальными способностями и эффективностью лидерского поведения менеджера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 39-48. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
229056
  Смелов А.З. Взаимосвязь между качеством потомства кур и потреблением компонентов нормальной и тонкой скорлупы яиц в процессе эмбриогенеза и в связи с сезоном года. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Смелов А.З.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-ит. – Харьков, 1979. – 23л.
229057
  Хахалов О.И. Взаимосвязь мирового фондового рынка и циклических колебаний мировой экономики: исторический аспект // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 1 (75). – 138-141. – ISSN 1993-3541
229058
  Ганова Муза Николаевна Взаимосвязь мировоззрения и профессиональной подготовки будущих инженеров в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ганова Муза Николаевна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
229059
  Курбанов Б. Взаимосвязь музыки и литературы : Автореф. дис. ... канд. философ. (по эстетике) наук / Курбанов Б. ; Азербайдж. гос. ун-т , Каф. эстетики и этики. – Баку, 1966. – 22 с.
229060
  Горбенко В.И. Взаимосвязь научно-технического прогресса и становления коммунистического отношения к труду : Дис... канд. филос.наук: / Горбенко В.И.; МВССО УССР. КГУ. Кафедра философии гуманитарных фак-тов. – К., 1973. – 186л. – Бібліогр.:л.I-XIII
229061
  Воронин Д.И. Взаимосвязь невербальных и вербальных средств в русском речевом общении (генетический аспект) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Воронин Д. И.; МВиССО СССР, КГУ. – К., 1990. – 219л. – Бібліогр.:л.194-219
229062
  Воронин Дмитрий Игоревич Взаимосвязь невербальных и вербальных средств в русском речевом общении (генетический аспект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Воронин Дмитрий Игоревич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
229063
  Драч Юрий Алексеевич Взаимосвязь некоторых микробиологических показателей с полодородием бурой горнолесной почвы Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Драч Юрий Алексеевич; ВНИИ сельск. микробиол. – Л., 1980. – 20л.
229064
  Джидарьян И.А. Взаимосвязь нравственных и эстетических чувств : Автореф... канд. филос.наук: / Джидарьян И. А.; АН ССР, Ин-т филос. – М., 1965. – 16л.
229065
  Серкин В.П. Взаимосвязь образа мира и образа жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.109-119
229066
  Коробейников А.А. Взаимосвязь образования и здоровья как абсолютных ценностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.99-109. – ISSN 0235-1188
229067
  Адыгезалов Азадхан Сафархан оглы Взаимосвязь обучения стереометрии и черечению в средне школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Адыгезалов Азадхан Сафархан оглы; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1980. – 27л.
229068
  Некрасов И.И. Взаимосвязь общего и профессионального образования в процесе обучения студентов / И.И. Некрасов, И.В. Сартаков // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 154-160. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается значение взаимосвязи общего и профессионального образования в процессе подготовки профессиональных кадров. Рассмотрены компоненты содержания образования как системы, выявлены компоненты взаимосвязи: фундаментальные, прикладные, ...
229069
  Зотов Ю. Взаимосвязь общеобразовательных и специальных дисциплин в политехническом вузе / Ю. Зотов, Т. Шипаева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 2. – С.24-27. – ISSN 0321-0383
229070
  Басария Р.В. Взаимосвязь общественного разделения труда и перемены труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Басария Р.В.; АН ГрузССР. ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 24л.
229071
  Лагетко В.В. Взаимосвязь общественной психологии, идеологии и методологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
229072
  Абдуллаев Б.А. Взаимосвязь основ наук с производственным обучением и производственным трудом учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдуллаев Б.А.; Азерб.гос. пед.ин-т . – Баку, 1964. – 21л.
229073
  Лаврик Г.И. Взаимосвязь основных принципов архитектурного конструирования / Г.И. Лаврик, П.П. Кедровский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
229074
  Петрикова Е.М. Взаимосвязь показателей платежного и межотраслевого балансов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 7. – С. 59-67. – ISSN 0320-8168
229075
  Бишер Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) / Бишер, а Аларадж м // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 21-23
229076
  Чичнева Е.А. Взаимосвязь права и религии в сравнительных исследованиях российского и западного права // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.125-137
229077
  Жежерун В.Т. Взаимосвязь преодоления социальных различий в региональном плане и сближения наций в условиях всестороннего совершенствования социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Жежерун В. Т.; МВиССО, Хар.ГУ. – Х., 1985. – 16л.
229078
  Тимчишин Л.П. Взаимосвязь приемов учебной деятельности учащихся 6-8 классов на укроке( на матер. матем. и физ.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тимчишин Л. П.; МП УССР, НИИ педагог. УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1974. – 34л.
229079
  Балина С.Н. Взаимосвязь производительности труда и его оплаты в условиях интенсификации общественного производства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Балина С.Н.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 203л. – Бібліогр.:л.183-203
229080
  Ермолина Антонина Михайловна Взаимосвязь производительности труда и фондоотдачи в крупном промышленном производстве. (на примере машиностроит. объединений) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ермолина Антонина Михайловна; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1973. – 21л.
229081
  Гобрусенко Г.К. Взаимосвязь пространственного поворота в социо-гуманитарных науках и онтологического поворота в современных исследованиях науки и технологии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 11-13
229082
  Лазаренко М.В. Взаимосвязь процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лазаренко М.В.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
229083
  Блажене И.М. Взаимосвязь психологического и соматического состояния у студентов в процессе учебной деятельности. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Блажене И.М.; ЛГУ им.А.А.Жданова. – Л, 1986. – 15л.
229084
   Взаимосвязь психометрического интеллекта, осознаной саморегуляции учебной деятельности и академической успеваемости одаренных подростков / В.И. Моросанова, Е.И. Щебланова, И.Н. Бондаренко, В.А. Сидиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 18-33. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
229085
  Черная А.Н. Взаимосвязь рационального и иррационального в концепции философии истории А.Тойнби // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 1728-3671
229086
  Калшабеков Арайбек Салыбекович Взаимосвязь рекомбинационных характеристик системы Si-SiO2-Si3N4 с методиками синтеза и обработки диэлектрических слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Калшабеков Арайбек Салыбекович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
229087
  Занковец В.Э. Взаимосвязь скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей хоккеистов-профессионалов на льду и вне льда / В.Э. Занковец, В.П. Попов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 12-19 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 1818-9172
229088
  Гончаренко Сергей Борисович Взаимосвязь слова и жеста и развитие лексического значения (на матер. устойчивых формул общения и наименований вербальных и невербальных средств осуществлен. контакта русс. языка XI-XVII вв.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Гончаренко Сергей Борисович; КГУ. – К., 1984. – 195л.
229089
  Гончаренко Сергей Борисович Взаимосвязь слова и жеста и развитие лексического значения /на материале устойчивых формул общения и наименований вербальных и невербальных средств установления и прерывания контакта рус. языка XI-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Гончаренко Сергей Борисович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
229090
  Лысов В.И. Взаимосвязь структуры жидких металлов и сплавов с термодинамическими и кинетическими свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лысов В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
229091
  Клесов А.А. Взаимосвязь структуры и реакционной способности субстратов -химотрипсина.. : Автореф... канд. хим.наук: 02073 / Клесов А.А.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
229092
  Кибальченко И.А. Взаимосвязь субъектного, ментального и познавательного опыта у лиц с разной успешностью деятельности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.33-45. – ISSN 0205-9592
229093
  Шутов А.Г. Взаимосвязь теоретизации и формализации в процессе развития естественнонаучного познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
229094
  Зарубицкий К.Е. Взаимосвязь технологии и морали в контексте социально-экологических проблем современности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
229095
  Юди И. Взаимосвязь труда и морали : Автореф... кандидата философ.наук: / Юди И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1966. – 15л.
229096
  Бакеева Е Л. Взаимосвязь ультраструктуры митохондрий с их функциональными состояниями. : Автореф... канд биол.наук: 104 / Бакеева Л.Е,; МГУ. – М., 1972. – 20л.
229097
  Соловьев А.А. Взаимосвязь универсального и специального образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 10-13. – ISSN 1026-955X


  Изучены два вида образования — универсальное и специальное. Постулировано, что универсальное образование развивает способности, обеспечивающие гармоничную творческую активность человека при неопределенности будущего. Специальное образование ...
229098
  Баран Николай Юрьевич Взаимосвязь условий получения структурных характеристик и физических свойств аморфных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Баран Николай Юрьевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 21л.
229099
  Багатудинов Р.М. Взаимосвязь устойчивости вестибулярного анализатора с развитием двигательных качеств и навыков при скоросно-силовой мышечной тренировочной работе (на примене штангистов) : Автореф... канд. биол.наук: 14766 / Багатудинов Р.М.; Казаг. гос. мед. ин-т. – Казань, 1972. – 24л.
229100
  Фирстов В.Х. Взаимосвязь учебной и внеклссной воспитательной работы как условие повышения эффективности обучения и воспитания : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Фирстов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
229101
  Зибен В.В. Взаимосвязь физики и философии в формировании научного мировоззрения студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зибен В.В.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 14л.
229102
  Бычков В.В. Взаимосвязь философского, религиозного и эстетческого в восточнохиристианском искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Бычков В.В.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
229103
  Столбова В.В. Взаимосвязь фитотоксичности со свойствами тестируемых почв, содержащих группу полициклических ароматических углеводородов / В.В. Столбова, Д.В. Берегела // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : табл. – Библиогр.: с. 40-41. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
229104
  Квачахиа В.М. Взаимосвязь форм общественного сознания и проблема эстетической ценности : Автореф... д-ра филос.наук: / Квачахиа В.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 43л.
229105
  Кабузенко С.Н. Взаимосвязь формы растений и анатомо-физиологических свойств листа в приспособлении к недостаточному водоснабжению : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Кабузенко С.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1968. – 19л.
229106
  Измайлов Ч.А. Взаимосвязь цвета и звука / Ч.А. Измайлов, Я Ю. др. Лабкаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.9-22. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
229107
  Узбек К.М. Взаимосвязь эмпирического и теоретического в научном познании / К.М. Узбек, Е.К. Щетинина // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 128-133. – ISSN 1728-3671
229108
  Фииппова М.М. Взаимосвязь языка и мышления и изучение иностранного языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 75-86. – Бібліогр.: с. 86, 11 назв. – ISSN 0130-9730
229109
  Соколова Т.С. Взаимосогласованные шкалы давлений на основании уравнений состояния рубина, алмаза, MgO, B2-NaCI, а также Au,Pt и других металлов до 4Мбар и 3000 К / Т.С. Соколова, П.И. Дорогокупец, К.Д. Литасов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 237-261 : рис., табл. – Библиогр.: с. 255-261. – ISSN 0016-7886
229110
  Берча И.В. Взаимоствязь физических явлений и особенностей симметрии кристаллов низших сингоний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Берча И.В.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1986. – 23л.
229111
  Пелешенко В.И. Взаимосязь химичнского состава различных типов природы вод. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.07 / Пелешенко В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 56л. – Бібліогр.:с.53-55
229112
   Взаирмодействие поверхностного и подземного стока. – М
4. – 1976. – 432с.
229113
   Взаирмодействие поверхностного и подземного стока. – М
5. – 1979. – 184с.
229114
  Майский П.Н. Взамах крыла / П.Н. Майский. – Кемерово, 1967. – 40с.
229115
  Гореславский С.П. Взамимодействие сильной электромагнитной волны с полупроводником в области собственного поглощения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гореславский С. П.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
229116
  Джалилов М.Ф. Взамиосвязь исламской религии с другими пережитками прошлого : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Джалилов М.Ф. ; АН АзССР , От-ние обществ. наук. – Баку, 1968. – 20 c. – Бібліогр. :с. 19-20
229117
  Сизова И.М. Взамодействие интенсивного оптического излучения с озоном и вопросы распространения в средах, содержащих озон. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сизова И.М.; КГУ. – М., 1982. – 23л.
229118
  Трепачев Ю.Д. Взамосвязь научно-технического прогресса и повышения культурно-технического уровня аграрного отряда рабочего класса. / Ю.Д. Трепачев. – Саратов, 1985. – 98с.
229119
  Шульжук Н. Взаэмодія комунікативної та структурно-смислової організації складного речення в діалогічній єдності // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 41-46.
229120
  Планкетт Д. Взбаламученный город / Д. Планкетт. – Москва, 1974. – 591с.
229121
  Агапов Б.Н. Взбирается разум / Б.Н. Агапов. – Москва, 1972. – 384с.
229122
  Агапов Б.Н. Взбирается разум / Б.Н. Агапов. – Москва, 1972. – 384с.
229123
  Гинтов О.Б. Взбросы и надвиги в земной коре Кировоградского рудного района и связь с ними уранового оруденения / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 84-91 : рис. – Библиогр.: с. 91. – ISSN 0203-3100
229124
   Взвейся песня!. – Воронеж, 1951. – 32с.
229125
   Взвейтесь кострами. – К, 1976. – 127с.
229126
   Взвейтесь кострами. – Киев, 1980. – 192с.
229127
  Жаров А.А. Взвейтесь кострами! / А.А. Жаров. – М., 1964. – 288с.
229128
  Витюк Д.М. Взвешенное вещество и его биогенные компоненты. / Д.М. Витюк. – Киев, 1983. – 211с.
229129
  Анцыферов С.М. Взвешенные наносы в верхней части шельфа / С.М. Анцыферов, Р.Д. Косьян. – Москва, 1986. – 223с.
229130
  Хмаладзе Г.Н. Взвешенные наносы рек Армянской ССР / Г.Н. Хмаладзе. – Л, 1964. – 246с.
229131
  Виденский В.С. Взвешенные приближения и полиномы, наименее уклоняющиеся от нуля. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Виденский В.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1961. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
229132
  Морозова А.А. Взвешенные формы железа и фосфора в воде Киевского водохранилища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 169-177 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
229133
  Дашевский Е.А. Взвешивает электроника / Е.А. Дашевский. – Москва, 1976. – 64с.
229134
  Моруа Андре Взвешивая души // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 81-118. – ISSN 0321-1878
229135
  Соломко В.П. Взвємна розчинність в чотирьохкомпонентній системі вода-ацентон-етанол-бутанол / В.П. Соломко, Г. Зеленська, 1960. – С.79-79
229136
  Долженко В.В. Взвємодія слідчого і органу дізнання під час розслідування сексуальних убивств // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 3-5.
229137
  Шевердин М.И. Взвихрен красный песок / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1984. – 400с.
229138
  Ремизов А.М. Взвихренная Русь / А.М. Ремизов. – М, 1990. – 397с.
229139
  Ремизов А.Н. Взвихренная Русь / А.Н. Ремизов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 544с. – ISBN 5-265-02264-3
229140
  Журавлев-Печорский Взводень / Журавлев-Печорский. – Сыктывкар, 1969. – 112 с.
229141
  Шпирт А.И. Взволнованный берег / А.И. Шпирт. – М., 1963. – 87с.
229142
  Воронцова Т.Ф. Взволнованый мир / Т.Ф. Воронцова. – Красноярск, 1972. – 158с.
229143
   Взвращенные партией. – Москва : Советская Россия, 1958. – 142 с.
229144
  Вознесенский А.А. Взгляд / А.А. Вознесенский. – Москва, 1972. – 208с.
229145
  Асламов М.Ф. Взгляд / М.Ф. Асламов. – Хабаровск, 1979. – 206с.
229146
  Поддубный С.А. Взгляд / С.А. Поддубный. – М, 1980. – 288с.
229147
  Гоцуленко В.Н. Взгляд / В.Н. Гоцуленко. – К, 1981. – 71с.
229148
  Левитан О.Н. Взгляд / О.Н. Левитан. – Л, 1989. – 142с.
229149
   Взгляд : Критика. Полемика. Публикации. – Москва : Совет. писатель
Вып. 2. – 1989. – 509, [3] с. – Содерж. разд.: День литературы ; Я думаю, что... ; Из писательского архива ; Возвращение к читателю ; Литературные кулуары
229150
   Взгляд : Критика. Полемика. Публикации. – Москва : Совет. писатель
Вып. 3. – 1991. – 487, [5] с. – Содерж. разд.: День литературы ; Я думаю, что... ; Из писательского архива ; Возвращение к читателю ; Литературные кулуары. – Библиогр. в подстроч. примеч.
229151
  Лесных В.Ф. Взгляд ангела : [роман] / В.Ф. Лесных, И.М. Харламов. – Луганск : Копицентр, 2011. – 408 с. : ил. – В содерж. также стихи: c. 381-405. – ISBN 978-966-7709-33-4


  У пр. №1689633 напис: Научной библиотеке Киевского Национального Университета им. М. Максимовича от автора. 7.10.2014 г. Владимир Лесных. Подпись
229152
  Бондарев Ю.В. Взгляд в биографию / Ю.В. Бондарев. – М, 1971. – 207с.
229153
  Юренева Е.Р. Взгляд в будущее / Е.Р. Юренева. – М, 1988. – 139с.
229154
   Взгляд в будущее. – К, 1990. – 166с.
229155
  Рубан Ю.Д. Взгляд в будущее / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2008. – 246с. – ISBN 978-966-540-244-2
229156
  Коротяев Б.И. Взгляд в будущее высшего педагогического образования с позиций теории педагогической философии : монография / Б.И. Коротяев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. учреждение "Луганск. нац. ун-т им. Т. Шевченко". – Луганск : ЛНУ им. Т. Шевченко, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 258 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-617-312-9
229157
  Бацанов Б. Взгляд в завтра / Б. Бацанов. – М, 1964. – 203с.
229158
  Иванов К.И. Взгляд в завтра. / К.И. Иванов, Б. Бацанов. – М., 1964. – 203с.
229159
   Взгляд в историю - взгляд в буудщее. – М : Прогресс, 1987. – 720с.
229160
  Дроздов Н. Взгляд древних римлян на загробную жизнь по эпиграфическим данным. – [Киев], 1881. – [42] с. – Отд. оттиск: Труды Киевской Духовной академии, 1881, № 3, с. 287-328
229161
  Клочкова А.В. Взгляд европейских криминологов на проблему торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-64. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
229162
   Взгляд за горизонт. – Чебоксары, 1989. – 230с.
229163
  Волошин В.П. Взгляд за линию фронта / В.П. Волошин. – Москва, 1987. – 171с.
229164
  Мавродиев В.Е. Взгляд земли / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1968. – 24с.
229165
  Рыбченко Л.В. Взгляд из XXI века // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 40-41
229166
  Дъяконеску Кристиан Взгляд из Бухареста // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 0130-9625


  Міністр закордонних справ Румунії про зовнішню політику Румунії та румунсько-російські відносини.
229167
  Маринина А. Взгляд из вечности : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-37812-8
[Кн. 1] : Благие намерения. – 2009. – 380, [4] с. : ил.
229168
  Маринина А. Взгляд из вечности : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-38488-4
[Кн. 2] : Дорога. – 2009. – 412, [4] с. : ил.
229169
  Маринина А. Взгляд из вечности : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-40138-3
[Кн. 3] : Ад. – 2010. – 477, [2] с.
229170
  Ригос Александра Взгляд из космоса : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 30-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
229171
  Клейн Б.С. Взгляд из прошлого : Ист.-докум. очерки / Б.С. Клейн. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 160с.
229172
  Калфин Ивайло Взгляд из Софии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 49-57. – ISSN 0130-9625
229173
  Кузнецов А. Взгляд инвестора. Современное восприятие России прямыми инвесторами из Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 10. – С. 18-25
229174
  Кузин И.В. Взгляд как учредитель существования в экзистенциализме Ж.-П. Сартра // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 53-67. – ISSN 0235-1188
229175
  Ань Цинянь Взгляд китайского ученого на советскую философию / пер. с китайского В.Г. Буров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 111-124. – Бібліогр.: с. 112-114, 116, 118, 121, 12. – ISSN 0042-8744
229176
  Ступицын Антон Взгляд Коперника : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 26-28 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
229177
  Писарева О.А. Взгляд М. Горького на творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 158-165. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
229178
  Тихонова Евгения Взгляд на весь мир : книгоиздание для детей в эпоху глобализации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Изменение сознания детей, их запросы, вкусы - это объективная реальность, в которой издателям приходится жить. И наша задача - даже в этих условиях оставаться проводником качественной детской литературы.
229179
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свобод. излож. истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – 3-е изд. – М.
1. – 1981. – 376с.
229180
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свобод. излож. истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – 3-е изд. – М.
3. – 1981. – 453с.
229181
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свобод. излож. истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М. : Прогресс
Т. 1. – 1989. – 360 с.
229182
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свобод. излож. истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
2. – 1989. – 466с.
229183
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свобод. излож. истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
Т. 3. – 1989. – 425с.
229184
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное изложение истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
1. – 1975. – 384с.
229185
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное изложение истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
2. – 1975. – 503с.
229186
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное изложение истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
3. – 1975. – 453с.
229187
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное изложение истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
1. – 1977. – 376с.
229188
  Неру Д. Взгляд на всемирную историю: Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное изложение истории для юношества: В 3 т. / Д. Неру. – М.
2. – 1977. – 503с.
229189
  Кавелин К.Д. Взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования и сравнение теперешнего русского законодательства об этом предмете с римским, французским и прусским : речь, произнесенная в торжественном собрании Санкпетербургского университета 8-го февр. 1860 г. исправляющим должность орд. проф. К. Кавелиным. – Санкт-Петербург : В тип. Карла Вульфа, 1860. – 88 с. – Конволют. - Перепл. с 2 кн.


  Содержание конволюта: 1. Взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования и сравнение теперешнего русского законодательства об этом предмете с римским, французским и прусским : речь, произнесенная в торжественном собрании ...
229190
  Шипов С.П. Взгляд на историю Западной Руси. – Санкт-Петербург : [В тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии], 1848. – 65 с., 4 л. карт. – Авт. установлен по изд.: Русский биогр. словарь


  Экз. № 606126 дефектный, отсутств. 4 карты; На тит. л. № 606126 печать-фам.: ... Василенко
229191
  Эркерт Р.Ф. Взгляд на историю и этнографию западных губерний России / Р.Ф. Эркерт. – Санкт-Петербург : В типографии Дома Призрения Малолетных Бедных, 1864. – 72 с.
229192
  Лахерма И. Взгляд на колонизацию и древнюю историю севеной Финляндии и прихода 1-й в частности / И. Лахерма. – 80с.
229193
  Туренко В.Э. Взгляд на комичность природы любви в творчестве Ж. Лакана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 123-125
229194
  Дубчак Валерия Взгляд на лемурию : Мадагаскар - стерео / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-61 : Фото
229195
  Бабаева З.Ш. Взгляд на причины мирового финансового кризиса // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 60-61. – ISSN 1684-2618
229196
  Гречанинов Вадим Взгляд на проблему государственного непрофессионализма // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-22.
229197
  Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию, становление человека / К.Р. Роджерс; Общ. ред. Е.И.Исениной. – Москва : Прогресс, Универс, 1994. – 480с. – ISBN 5-01-004150-2
229198
  Пузанков Д. Взгляд на развитие системы высшего профессионального образования / Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.14-18. – ISSN 0869-3617
229199
  Лапина Н.Ю. Взгляд на Россию из Европы в свете украинских событий // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 9. – С. 24-34. – ISSN 0131-2227


  В статье рассматриваются образы современной России, сложившиеся в странах Европы. Исследуются факторы, влияющие на восприятие нашей страны европейским обществом, показано, что вызывает особые опасения у европейцев, когда речь заходит о России. ...
229200
  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу / В.Г. Белинский. – М., 1981. – 591с.
229201
  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу / В.Г. Белинский. – М., 1982. – 606с.
229202
  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу / В.Г. Белинский. – Москва, 1983. – 606с.
229203
  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу / В.Г. Белинский. – М., 1988. – 651с.
229204
  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. / В.Г. Белинский. – М., 1955. – 184с.
229205
  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. / В.Г. Белинский. – Москва, 1960. – 176 с.
229206
  Муравьев И.Н. Взгляд на свекловично-сахарные заводы, в России устроняемые и опыты, сделанные при производстве сахароварения, с правилами для посева свекловицы и с асчетом работ на одну сороковую десятину / И.Н. Муравьев. – 69с.
229207
  Миллер Всев. Взгляд на Слово о полку Игореве. – Москва, 1877. – 261 с.
229208
  Бэнэм Рейнер Взгляд на современную архитектуру / Бэнэм Рейнер. – Москва, 1980. – 172 с.
229209
  Алексеев А. Взгляд назад // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 7


  Шоковые реформы Петра I до неузнаваемости преобразили Московскую Русь, превратив ее в Российскую империю. Однако спустя сто лет после смерти Петра некоторые мыслители усомнились в правильности пути, выбранного великим царем.
229210
  Малицкий Б.А. Взгляд науковеда на проблемы научно-технического развития и роль науки в жизни страны в современных условиях // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 21-24. – ISSN 0374-3896
229211
  Тотоев Р.Р. Взгляд общественности на российскую адвокатуру во второй половине XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
229212
  Видмарович Б.Д. Взгляд Пекина на проблему "китайской угрозы" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 38-43
229213
  Басария Э.Ф. Взгляд поверх ворот, выходящих на луг : роман / Э.Ф. Басария. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 319 с.
229214
  Ершов А.А. Взгляд психолога на активность человека / А.А. Ершов. – М, 1991. – 157с.
229215
  Литвиненко Анна Взгляд с высока. "Буддизм по-питерски" / Литвиненко Анна, Ковалев Петр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 68-73 : фото. – ISSN 1029-5828
229216
  Подгорный С.Н. Взгляд с нехоженой тропы / С.Н. Подгорный. – К, 1990. – 247с.
229217
  Гнатюк Н.П. Взгляд с трибуны стадиона / Н.П. Гнатюк. – М, 1982. – 64с.
229218
  Аристов Михаил Взгляд сквозь землю. Устройство и область применения георадаров // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 28-35 : Фото, табл., рис.
229219
   Взгляд сквозь столетия : русская фантастика XVIII и первой половины XIX. – М, 1977. – 336с.
229220
  Нежный А.И. Взгляд со Святой горы / А.И. Нежный. – М., 1989. – 46с.
229221
  Мурашова Екатерина Взгляд со стороны : заметки семейного психолога // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  Сообщество библиотекарей - довольно специфическая группа людей. Впрочем, если подумать, странностей здесь не больше, чем в сообществе физиков-теоретиков или шоферов-дальнобойщиков. Если смотреть со стороны, А я (практический психолог, в прошлом - ...
229222
  Борисова Ольга Взгляд социолога на рекламу // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 58-60. – ISSN 0869-4915
229223
  Бирштейн М.А. Взгляд художника / М.А. Бирштейн. – Москва, 1976. – 3с.
229224
  Петриченко Владимир Взгляд через объектив: горный Крым : Фотоопыт. panasonik Lumix DMC-TZ1 // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 26-27 : Іл.
229225
   Взгляд через объектив: зимняя Лапландия : Фото-опыт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 20-21 : Фото
229226
  Любовников О.М. Взгляд. / О.М. Любовников. – М., 1971. – 80с.
229227
   Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. – Москва : Советский писатель
Вип. 1. – 1988. – 462 с.
229228
  Панферов К.Ф. Взгляд: Стихи и поэмы. / К.Ф. Панферов. – М., 1981. – 62с.
229229
   Взглядом сердца. – М, 1961. – 144с.
229230
  Селивон Н.Ф. Взгляды академика И.Г. Побирченко на правовое положение международных арбитражных институтов в государстве и статус арбитров // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 14-17
229231
  Болгов Р.В. Взгляды американских ученых на организационные изменения в воено-политических конфликтах информационной эпохи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 138-143. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
229232
  Метривели В.Д. Взгляды И.Г.Чавчавадзе на государство и право : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Метривели В.Д. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18 с.
229233
  Куликов Г.И. Взгляды Л.Н.Толстого на искусство в 90-е годы : Автореф... канд. филол.наук: / Куликов Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1955. – 12л.
229234
  Зархина С.Э. Взгляды Лона Л. Фуллера на язык права // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2012. – Вип. 120. – С. 297-306. – ISSN 2224-9818
229235
  Герасимович М.М. Взгляды М.Е.Салтыкова-Щедрина на литературу и искусство. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.01 / Герасимович М.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 16л.
229236
   Взгляды М.И.Туган -Барановского, А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева, Л.Н.Юровского и современность. – М, 1991. – 141с.
229237
  Мигдал А.Б. Взгляды Н.С. Крылова на обоснование статистической физики / А.Б. Мигдал, В.А. Фок. – Москва ; Ленинград, 1950. – 14 с.
229238
  Боженок С.Я. Взгляды некоторых меркантелистов XVI века на государственные финансы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена рассмотрению представлений отдельных меркантилистов XVI в. (Ж. Бодена и Т. Мора) о государственных финансах. Особое внимание в работе уделено научным взглядам Т. Мора на источники доходов казны, которые изложены в произведении ...
229239
  Рубаник С.А. Взгляды П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева на судоустройство России / С.А. Рубаник, В.Е. Рубаник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 8. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
229240
  Бахарев Д.В. Взгляды русских мыслителей на проблему преступности (От И.Т. Посошкова до А.Н. Радищева) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 136-143. – ISSN 1812-8696
229241
  Лопес Игнасио Гонсалес Взгляды студентов на качество академической подготовки / Игнасио Гонсалес Лопес // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 5. – С. 20-25. – ISSN 1726-667Х
229242
  Гришанов И.В. Взгляды Ф. Энгельса на бесконечность познания и современная математическая логика / И.В. Гришанов, П. Штайнаккер // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
229243
  Вулф Т. Взгляни на дом свой, ангел / Т. Вулф. – Москва, 1971. – 670с.
229244
  Вулф Томас Взгляни на дом свой, ангел : Роман / Вулф Томас; Пер.с англ. – Москва : Гудьял-Пресс, 1999. – 624с. – (Сер.Гранд Либрис). – ISBN 5-8026-039-Х
229245
  Салуцкий А. Взгляни себе в глаза / А. Салуцкий. – Москва, 1967. – 48с.
229246
   Взгляните на лицо. – М, 1975. – 119с.
229247
  Гапонюк Олег Взглянуть по-новому : фотомастер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 82-90 : Фото
229248
  Коновалова Л.А. Взгорья. / Л.А. Коновалова. – Новгород, 1961. – 63с.
229249
  Гаврилова Л. та ін. Вздовж Кримських берегів : путівник / Л. та ін. Гаврилова. – Сімферополь : Крим, 1968. – 16с.
229250
  Вдуворд В. Вздор / В. Вдуворд. – Москва-Ленинград, 1927. – 335с.
229251
  Мнацаканян С.М. Вздох / С.М. Мнацаканян. – М., 1980. – 111с.
229252
  Луконин М.К. Вздох облегчения / М.К. Луконин. – М., 1978. – 232с.
229253
  Бурести Елена Вздохи любви. Традиции города Ромео и Джульетты. Настоящая любовь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 50-56 : фото
229254
  Штерн Р.М. Вздымающийся ад / Р.М. Штерн. – Москва : Терра, 1994. – 606 с. – В изд. также: Вам решать, комиссар! / Х.Х. Кирст. – (Терра-детектив)
229255
   Взимку як влітку. – К, 1957. – 176с.
229256
  Угляренко П.В. Взимку, в рік миші : роман / П.В. Угляренко, І.М. Шекера; худож. О.І. Свидун. – Ужгород : Карпати, 1987. – 302 с.
229257
  Лямов В.Е. Взимодействие акустических волн с электронами провоимости в монокристаллах сернистого кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лямов В.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
229258
  Густомесова Н.Н. Взимодействие ацетамида с хроматами металла первой и второй групп таблицы Д.И.Менделеева в водных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Густомесова Н.Н.; Ярослав.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
229259
  Ибрагимова Ж.Г. Взимосвязь растений (томатов) с их ризосферной микрофлорой в культуре без почвы : Автореф. дис... канд. биол. наук : 096 / Ибрагимова Ж.Г. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 23 с.
229260
  Гранов В.И. Взирая на календарь. / В.И. Гранов. – М., 1954. – 48с.
229261
  Васильев С.А. Взирая на лица / С.А. Васильев. – Москва, 1950. – 63с.
229262
  Паушкин Г.А. Взирая на лица / Г.А. Паушкин. – Казань, 1963. – 63с.
229263
  Воловик М.Я. Взирая на лица / М.Я. Воловик. – Уфа, 1977. – 207с.
229264
   Взірець гуманізму і високої моралі. (Спільна ювілейна сесія Загальних зборів президійНАН України і НАМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 11-51. – ISSN 0372-6436
229265
   Взірець наукового подвигу (Ювілейна сесія Загальних зборів, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М.М. Боголюбова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-34. – ISSN 0372-6436
229266
  Табачников С.І. Взірець науковця і вчителя [Дубина М.І.] / С.І. Табачников, Г.М. Кожина, М.В. Маркова // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 58-61
229267
  Палієнко Е.Т. Взірець науковця та педагога (До 100-річчя від дня народження П.К. Заморія) / Е.Т. Палієнко, С.Ю. Бортник, В.П. Палієнко // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 6-8. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
229268
  Петровський А.І. Взірець невтомного служіння Україні: роздуми з нагоди 100-річчя від дня народження академіка П.Т. Тронька (1915-2011 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 42-44
229269
  Фесуненко П.М. Взірець полум"яного слова / П.М. Фесуненко. – К., 1979. – 47с.
229270
  Калениченко Н.П. Взірець сімейного виховання: Ульянови: батьки і діти / Н.П. Калениченко. – К., 1990. – 43с.
229271
  Червак Б. Взірцева в жітті, прекрасна в поезії // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 189-191. – ISBN 978-966-2248-94-4
229272
  Гримич М. Взірцевий науковець, учитель, патріот (до 70-річчя Михайла Петровича Тиводара) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 155-159
229273
   Взлет : альманах литературной группы "Твори". – Ленинград : Раб. изд. Прибой, 1925. – 167 с.
229274
  Журавлев В.А. Взлет / В.А. Журавлев. – Москва, 1961. – 90с.
229275
  Бежанишвили Р.Т. Взлет : повести и рассказы / Р.Т. Бежанишвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 184 с.
229276
  Ваганов Н.В. Взлет / Н.В. Ваганов. – Волгоград, 1965. – 36с.
229277
  Магазов А.Ш. Взлет : повесть / А.Ш. Магазов. – Москва : Современник, 1982. – 400 с.
229278
  Осетинский О.Е. Взлет / О.Е. Осетинский. – Москва, 1982. – 107с.
229279
  Немиров А.А. Взлет / А.А. Немиров. – Донецк, 1985. – 123с.
229280
  Романов Р.Б. Взлет / Р.Б. Романов. – Л., 1985. – 110с.
229281
  Маркова Г.И. Взлет / Г.И. Маркова. – Москва, 1986. – 110 с.
229282
  Жароков Т.Ж. Взлёт : стихи / Т.Ж. Жароков. – Москва, 1965. – 60 с.
229283
  Боннэ Пьер Взлет дракона : Вьетнам. Ханой // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 98-102 : Іл. – ISSN 1029-5828
229284
  Аголы Дритеро Взлёт и падение товарища Зюлё / Аголы Дритеро. – Москва, 1991. – 363с.
229285
  Ширер Уильям Взлет и падение третьего рейха / Ширер Уильям. – М.
2. – 1991. – 526с.
229286
  Ширер Уильям Взлет и падение третьего рейха. / Ширер Уильям. – М.
1. – 1991. – 651с.
229287
  Байтемиров Н. Взлет орлицы / Н. Байтемиров. – Москва, 1991. – 395 с.
229288
  Резник В.В. Взлет по тревоге / В.В. Резник. – М., 1981. – 189с.
229289
  Семенихин Г.А. Взлет против ветра : Повести и рассказы / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат, 1974. – 590с.
229290
  Афанасьев Игорь Взлет против правил : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий, Розенблюм Леон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 56-63 : Фото, карта
229291
  Голованов Л.В. Взлет с ускорением: наука на службе экономики / Л.В. Голованов. – М., 1987. – 169с.
229292
  Синенко В.И. Взлетают против ветра / В.И. Синенко. – Москва, 1966. – 496 с.
229293
  Розанов О. Взлетит ли снова над Японией "Золотой коршун"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 72-76. – ISSN 0321-5075


  До роковин закінчення Другої світової війни. "Золотий коршун" - військова нагорода в Японії (установлений 11 лютого 1890 р.)
229294
  Ойфа П.Н. Взлетная полоса / П.Н. Ойфа. – Л., 1972. – 127с.
229295
  Беляев А.П. Взлетная полоса / А.П. Беляев. – М., 1979. – 343с.
229296
  Добряков В.А. Взлетная полоса / В.А. Добряков. – Воронеж, 1986. – 287с.
229297
  Галиев А.С. Взлетная полоса / А.С. Галиев. – Москва, 1987. – 239с.
229298
  Накамото Т. Взлётная полоса / Т. Накамото. – М., 1962. – 263с.
229299
  Беляев А.П. Взлётная полоса / А.П. Беляев. – М., 1975. – 479с.
229300
  Зайцев А.С. Взлётная полоса / А.С. Зайцев. – М., 1981. – 22с.
229301
  Волков В.С. Взлётная полоса / В.С. Волков. – Ярославль, 1982. – 78с.
229302
  Колесников В.С. Взлетная полоса. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1964. – 130с.
229303
  Черепанов Л.С. Взлетная полоса. / Л.С. Черепанов. – Иркутск, 1970. – 160с.
229304
  Нефедов Е.А. Взлетная полоса. / Е.А. Нефедов. – Донецк, 1975. – 63с.
229305
  Черепанов Л.С. Взлетная полоса. / Л.С. Черепанов. – Красноярск, 1976. – 203с.
229306
  Лазарев В.Г. Взлетная полоса. / В.Г. Лазарев. – Барнаул, 1989. – 212с.
229307
  Любчик И.И. Взлетная полоса: стихи. / И.И. Любчик. – К., 1978. – 87с.
229308
  Броуде Б.Г. Взлетно-посадочная механизация крыльев современных транспортных самолетов / Б.Г. Броуде. – Л., 1961. – 19с.
229309
  Богданов Ю.Н. Взлетное поле / Ю.Н. Богданов. – Минск, 1981. – 94с.
229310
  Новиков С.Т. Взлеты и падения / С.Т. Новиков. – М., 1990. – 118с.
229311
  Бенюх О. Взломщики сердец, или Хождение в Страну пяти рек / О. Бенюх, Сингх Даршан. – Москва : Наука, 1965. – 111с.
229312
  Кругляков Г.В. Взмах крыла / Г.В. Кругляков. – Кемерово, 1967. – 36с.
229313
  Рядченко И.И. Взмах крыла / И.И. Рядченко. – К., 1984. – 127с.
229314
  Гольцман Я. Взмах крыла. / Я. Гольцман. – Кемерево, 1967. – 36с.
229315
  Евтушенко Е.А. Взмах руки / Е.А. Евтушенко. – М, 1962. – 351с.
229316
  Грудев И.Т. Взмахи / И.Т. Грудев. – М, 1973. – 64с.
229317
  Шефнер В.С. Взморье / В.С. Шефнер. – Л., 1955. – 131с.
229318
  Жданов И.Н. Взморье / И.Н. Жданов. – М, 1963. – 241с.
229319
  Жданов И.Н. Взморье / И.Н. Жданов. – М, 1969. – 127с.
229320
  Коренев А.К. Взморье: Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1983. – 119с.
229321
  Постоловский С.Н. Взникновение вихрей в идеальной несжимаемой жидкости. / С.Н. Постоловский. – М., 1968. – 10с.
229322
   Взойдут ли американские семена на российской почве // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.58-60. – ISSN 0130-3589


  Медиаиндустрия России и США
229323
  Стенькин В.С. Взойти на костер. / В.С. Стенькин. – Саратов, 1978. – 231с.
229324
  Краснов А.М. Взор / А.М. Краснов. – Л., 1987. – 255с.
229325
  Рыбин В.А. Взорванная тишина / В.А. Рыбин. – М., 1984. – 278с.
229326
  Шаларь А.Н. Взорванная тишина : роман / А.Н. Шаларь. – Москва : Советский писатель, 1985. – 253 с.
229327
  Бобровский Б.Б. Взорванное время / Б.Б. Бобровский. – Красноярск, 1979. – 351с.
229328
   Взорванное молчание. – М, 1968. – 1598с.
229329
  Фарниев К.Г. Взорванные лабиринты. / К.Г. Фарниев. – Орджоникидзе, 1978. – 351с.
229330
  Коренев А.К. Взорванный горизонт. / А.К. Коренев. – М., 1962. – 118с.
229331
  Учватов Н.И. Взорванный остров : фантаст. повесть / Н.И. Учватов; пер. с морд.-мокша А.Сульдина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1991. – 206 с.
229332
  Пичугин В.А. Взорванный рассвет / В.А. Пичугин. – Саратов, 1991. – 334с.
229333
  Набатчиков В.А. Взорвать в назначенное время: Повесть. / В.А. Набатчиков. – 2-е изд., испр. и доп. – М,, 1986. – 222с.
229334
  Мазницын В.И. Взошла Венера : [Острова, Сопки идут на Север] : повести / Мазницын В.И. ; [ил.: Д.И. Кобрин]. – Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1975. – 197 с. – (Молодая проза Дона)
229335
   Взрастание руководящей роли Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны. – Петрозаводск, 1988. – 165с.
229336
   Взрастные особенности мотрно-висцеральных взаимоотношений. – Калинин, 1980. – 167с.
229337
   Взрастные особенности психических функций взрослых в период зрелости (41-46 лет). – М., 1984. – 88с.
229338
  Томан Н.В. Взрів произойдет сегодня. / Н.В. Томан. – М., 1961. – 208с.
229339
  Конон Н.В. Взролым и детям: кн. для чтения на англ. яз. для студ. 4 курса / Н.В. Конон. – М., 1983. – 160с.
229340
  Александров Л.А. Взрослая должность / Л.А. Александров. – Свердловск, 1976. – 238с.
229341
  Славкин В.И. Взрослая дочь молодого человека. / В.И. Славкин. – М., 1990. – 285с.
229342
  Френкель Я.А. Взрослая пора / Я.А. Френкель. – Москва, 1982. – 160с.
229343
  Григориади Г.Ф. Взросление / Г.Ф. Григориади. – Алма-Ата, 1981. – 64с.
229344
  Ольшанский Д.В. Взросление "Я" / Д.В. Ольшанский. – Москва : Знание, 1988. – 190, [1] с. – В изд. также: Письма к дочери / Ш.А. Амонашвили
229345
  Хозе С.Е. Взрослеть в делах / С.Е. Хозе. – М., 1980. – 96с.
229346
  Кибардин Ю.А. Взрослеют в пути / Ю.А. Кибардин. – Свердловск, 1966. – 83с.
229347
  Доленго М.В. Взросло на камне / М.В. Доленго. – Москва, 1974. – 88 с.
229348
  Старжинский П.И. Взрослое детство / П.И. Старжинский. – М., 1991. – 252с.
229349
  Медведев Г.П. Взрослые дети / Г.П. Медведев. – Ростов н/Д, 1981. – 112с.
229350
  Преловская И.С. Взрослые дети. / И.С. Преловская. – М., 1981. – 95с.
229351
  Липник В.Н. Взрослые за детей в ответе. / В.Н. Липник. – Л., 1979. – 36с.
229352
  Фадеева Е.И. Взрослые и дети / Е.И. Фадеева. – М, 1971. – 48с.
229353
  Фадеева Е.И. Взрослые и дети / Е.И. Фадеева. – Москва, 1971. – 48 с.
229354
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – М., 1959. – 238с.
229355
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – Л., 1961. – 320с.
229356
  Трояновский В. Взрослые и дети. / В. Трояновский. – Красноярск, 1967. – 108с.
229357
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – Л., 1969. – 638с.
229358
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – Л., 1975. – 687с.
229359
  Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения / А.В. Толстых. – М., 1988. – 125с.
229360
  Баюк Дмитрий Взрослые игры : столпы культуры / Баюк Дмитрий, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 92-100 : Фото
229361
  Матханова Н.А. Взрослые игры: Роман, повести. / Н.А. Матханова. – М., 1988. – 363с.
229362
  Долинина Н.Г. Взрослые или дети? / Н.Г. Долинина. – М., 1965. – 45с.
229363
  Кухарчук А.М. Взрослый мир детства. / А.М. Кухарчук, А.Б. Широкова. – Минск, 1981. – 128с.
229364
  Левчаев П.И. Взрослый парнишка / П.И. Левчаев. – Саранск, 1978. – 96с.
229365
   Взрослым о детях. – М, 1969. – 160с.
229366
  Аксенова А.С. Взрослым... / А.С. Аксенова. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1963. – 95 с.
229367
  Андреев К.К. Взрыв / К.К. Андреев. – Москва, 1953. – 64с.
229368
  Павлов В.В. Взрыв / В.В. Павлов. – Москва, 1965. – 47с.
229369
  Мулин Л. Взрыв / Л. Мулин. – Москва, 1974. – 111 с.
229370
  Дворкин И.Л. Взрыв / И.Л. Дворкин. – Л., 1976. – 296с.
229371
  Гуро И.Р. Взрыв / И.Р. Гуро. – М., 1976. – 191с.
229372
  Шишов К.А. Взрыв / К.А. Шишов. – М, 1977. – 172с.
229373
  Шестаков П.А. Взрыв / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 442с.
229374
  Дворкин И.Л. Взрыв / И.Л. Дворкин. – Л., 1981. – 448с.
229375
  Попов В.М. Взрыв : Роман-памфлет / В.М. Попов. – Москва : Воениздат, 1982. – 240с.
229376
  Шестаков П.А. Взрыв / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1982. – 475с.
229377
  Сарсекеев М. Взрыв : роман / М. Сарсекеев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 439 с.
229378
   Взрыв. – М, 1988. – 285с.
229379
  Мозырь И. Взрыв / И. Мозырь. – М., 1991. – 110с.
229380
  Самбук Р.Ф. Взрыв : роман / Р.Ф. Самбук. – Москва : Воениздат, 1991. – 652 с. – В изд. также: Приговор приведен в исполнение / В. Кашин. – (Советский детектив : библиотека в 30 т. ; Т. 27). – ISBN 5-203-01199-0
229381
  Фролова В.С. Взрыв "Ориона". / В.С. Фролова, А.И. Малышев. – Симферополь : Таврія, 1989. – 336с.
229382
  Божаткин М.И. Взрыв в бухте Караташ / М.И. Божаткин. – М., 1967. – 248с.
229383
  Божаткин М.И. Взрыв в бухте Тихой / М.И. Божаткин. – Херсон, 1960. – 275с.
229384
  Гладков Т.К. Взрыв в Леонтьевском / Т.К. Гладков. – М., 1988. – 188с.
229385
  Успенский В.Д. Взрыв вулкана / В.Д. Успенский, 1991. – 79с.
229386
  Турута Н.У. Взрыв и его мирные профессии / Н.У. Турута. – Киев, 1982. – 175с.
229387
  Нойман Норберт Взрыв на "Воине Радуги" : Громкая история в Тихом океане // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 138-148 : Фото.Карти. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
229388
  Водопьянов М.В. Взрыв на заре / М.В. Водопьянов. – Москва, 1963. – 252с.
229389
  Блех А.С. Взрыв на перекрестке / А.С. Блех. – М, 1988. – 158с.
229390
  Аслезов С.А. Взрыв на рассвете / С.А. Аслезов. – Минск, 1976. – 224с.
229391
  Ильинский Ю.Б. Взрыв на рассвете / Ю.Б. Ильинский. – М., 1977. – 278с.
229392
  Ханссон Харальд Взрыв на реке Бёрме. / Ханссон Харальд. – М., 1966. – 192с.
229393
  Земцов В.Н. Взрыв Наполеоном московского Кремля в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 86-98. – ISSN 0042-8779


  О действиях французской армии в Москве во время Отечественной войны 1812 года.
229394
  Боровских П.И. Взрыв не произошел / П.И. Боровских. – К, 1979. – 158с.
229395
  Файзулин Я. Взрыв столичного масштаба // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2013. – № 34 (573). – С. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Взрывы военных складов на Зверинце, произошедшие 6 июня 1918 года, стали самыми страшными за всю историю Киева: они уничтожили целый жилой массив, под руинами которого погибли две сотни людей.
229396
  Мошковский А.И. Взрыв у моря / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 176с.
229397
  Мухаммадиев Ф. Взрыв, которого не было : повесть / Ф. Мухаммадиев. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 119 с.
229398
  Кириченко А.П. Взрыв. -- (Стальной метеор. -- Голубая папка). Приключенческие повести. / А.П. Кириченко, В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1957. – 268с.
229399
  Монигетти К. Взрыв. / К. Монигетти. – М.-Л., 1927. – 40с.
229400
  Полухин Ю.Д. Взрыв. / Ю.Д. Полухин. – М., 1963. – 207с.
229401
   Взрывающиеся проволочки : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 342 с.
229402
  Азимов А. Взрывающиеся солнца. Тайны сверхновых : пер. с англ. / А. Азимов. – Москва : Наука, 1991. – 239 с.
229403
  Швецов Г.А. Взрывная магнитная гидродинамика. / Г.А. Швецов. – Новосибирск, 1982. – 88с.
229404
  Азаркович А.Е. Взрывная подготовка оснований гидротехнических сооружений / А.Е. Азаркович. – Москва, 1990. – 111с.
229405
  Жигалкин В.А. Взрывник / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1979. – 224с.
229406
   Взрывное дело : Учебник для вузов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1976. – 269с.
229407
   Взрывное дело (взрывные работы в разведочной физике). – М, 1966. – 206с.
229408
   Взрывной пояс-96 : Российские регионы и электоральное поведение. – Sapporo : Slavic research center; Hokkaido university, 1999. – 237с. – (Occasional papers on regional/subregional politics in post-communist countries ; No.3). – ISBN 5-88425-068-1
229409
  Мошкович Ф.Б. Взрывной распад высших ацетиленовых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мошкович Ф.Б.; Гос. науч-исслед. и проектный ин-т азотной пром-ти и продуктов орган. синтеза. – М., 1968. – 29л.
229410
  Страхов Б.В. Взрывной синтез окислов азота в смесях азота и закиси азота с озоном : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Страхов Б.В. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 10 с.
229411
  Берхорст Ральф Взрывной характер : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 216-227 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
229412
   Взрывные кольцевые структуры щитов и платформ. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
229413
   Взрывные кратеры на Земле и планетах : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1968. – 267 с.
229414
  Вальтер А.А. Взрывные кратеры Украинского щита / А.А. Вальтер, В.А. Рябенко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 154с.
229415
  Биченков Е.И. Взрывные магнитно-кумулятивные генераторы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Биченков Е.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 29л.
229416
  Томозов В.М. Взрывные процессы на Солнце / В.М. Томозов, В.Н. Цытович. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
229417
  Ассонов В.А. Взрывные работы / В.А. Ассонов. – Москва, 1958. – 351с.
229418
  Ткачук К.Н. Взрывные работы в горнорудной промышленности / К.Н. Ткачук, П.И. Федоренко. – К, 1978. – 270с.
229419
  Мец Ю.С. Взрывные работы в сложных гидрогеологических условиях / Ю.С. Мец. – К, 1979. – 109с.
229420
  Купалов-Ярополк Взрывные работы при сейсмической разведке : Учеб. пособие для подгот. и повышения квалификации рабочих кадров / Купалов-Ярополк. – Москва, 1958. – 146с.
229421
  Иванов Б.А. Взрывные свойства чистого ацетилена и его смесей с другими газами. : Автореф... канд. техн.наук: / Иванов Б.А.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М,, 1964. – 7л.
229422
   Взрывные явления.Оценка и последствия. – М
1. – 1986. – 319с.
229423
   Взрывные явления.Оценка и последствия. – М
2. – 1986. – 382с.
229424
   Взрывобезопастность воздухоразделительных установок. – М, 1986. – 223с.
229425
  Агеев В.Г. Взрывозащита при изоляции пожаров в угольных шахтах / В.Г. Агеев. – Донецк : Арпи, 2014. – 337, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-2555-12-7
229426
  Водяник В.И. Взрывозащита технологического оборудования / В.И. Водяник. – Москва, 1991. – 256с.
229427
  Халимендик Ю.М. Взрывоопасное использование замковых соединений металлической податливой крепи / Ю.М. Халимендик, В.Ю. Халимендик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 19-26. – (Серія "Гірництво" ; вип. 32). – ISSN 2079-5688
229428
  Ковалев В.Д. Взрывчатая тишина / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1972. – 84с.
229429
   Взрывчатые веещства и пороха. – М, 1955. – 364с.
229430
  Сухаревский М. Взрывчатые вещества и взрывные работы / М. Сухаревский. – М.
1. – 1923. – 911с.
229431
  Пальме Якоб Гарднер Эрл Стенли Взрывы в Стокгольме / Пальме Якоб Гарднер Эрл Стенли. – М, 1991. – 252с.
229432
  Радченко В.Г. Взрывы кончаются в полночь / В.Г. Радченко. – Тула, 1968. – 58с.
229433
  Крушинский А.С. Взрывы над Днепром / А.С. Крушинский. – М., 1966. – 136с.
229434
  Будько Євген Взуття високого польоту : модні екскурси / Будько Євген, Пирогов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 104-106 : Фото
229435
  Воробєй О. Взуття як елемент народного костюму українців Поділля у першій половині ХХ ст. (за матеріалами польових досліджень) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 60-65. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається тематика побутування літнього та зимового видів взуття на Поділлі на польових матеріалах автора. Автор виділяє характерні відмінності у вжитку взуття на Західному та Східному Поділлі. Окрема увага приділена способам пошиттю та ...
229436
  Уитнэсс Л. Взывайте к империи Господа / Л. Уитнэсс. – 21с.
229437
  Лайцен Л. Взывающие корпуса : роман / Л. Лайцен. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 219 с.
229438
   Взыскание алиментов. – М, 1953. – 31с.
229439
  Мажитова Р.Ф. Взыскание алиментов / Р.Ф. Мажитова. – М, 1960. – 48с.
229440
  Каратыш Г.М. Взыскание алиментов / Г.М. Каратыш. – М., 1964. – 59с.
229441
  Богданова О. Взыскание компенсаций в порядке статей 1251 и 1252 ГК РФ в целях защиты нарушенных интеллектуальных авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-13. – ISSN 0201-7059
229442
  Побежимов И.Ф. Взыскания и поощрения / И.Ф. Побежимов. – М., 1952. – 40с.
229443
  Наровчатов С.С. Взыскательный путник. Книга стихов. / С.С. Наровчатов. – М., 1963. – 134с.
229444
  Феофон З. Взыщите господа / З. Феофон. – М, 1990. – 32с.
229445
  Бандуренко Є.Ф. Взяв би я бандуру : сатира й лірика / Є.Ф. Бандуренко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 155 с.
229446
  Войцехівський Борис Взяв би я бандуру... // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 169-171. – ISSN 0869-3595
229447
  Лере Л.Д. Взяите Бастилии / Л.Д. Лере. – 12с.
229448
  Зорина Е.Л. Взякозть жидких смесей в критической области растворения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорина Е.Л.; АН СССР. Ин-тут общей и неорганич. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1954. – 12л.
229449
  Смирнов К. Взяли и освободили!!! // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 920 (05). – С. 18-23. – ISSN 0320-331Х


  Друга світова війна. Звільнення країн Східної Європи радянськими військами.
229450
  Семенова И. Взялись за ум // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 34 (115), 16 сентября 2016. – С. 46-47. – ISSN 2305-3364


  Построив уникальную систему высшего образования, Германия стала центром притяжения для студентов со всей планеты: немецкие вузы не уступают лучшим в мире и пока что учат бесплатно даже иностранцев.
229451
  Єщенко М. Взяти кредит // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 40 (293), 15 жовтня 2015. – С. 35
229452
  Плачинда С.П. Взяти на себе... : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Дніпро, 1981. – 256 с.
229453
  Стогов Илья Взятие Берлина : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 82-87 : Фото
229454
   Взятие Берлина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 62-67 : фото
229455
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1944. – 176с.
229456
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 167с.
229457
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 151с.
229458
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1974. – 127с.
229459
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – Ярославль, 1980. – 288с.
229460
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1981. – 111с.
229461
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска : Повести и пьесы / Л.М. Леонов. – Москва : Художественная литература, 1984. – 520с.
229462
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска : повесть / Леонид Леонов ; [худож. Ф.В. Домогацкий]. – Москва : Книга, 1985. – 262 с. : ил. – Миниатюрное издание
229463
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1991. – 607с.
229464
  Белинский Я. Взятие города / Я. Белинский. – Ленинград, 1947. – 83с.
229465
  Шишкин М.П. Взятие Измаила : роман / Михаил Шишкин. – Москва : Вагриус, 2007. – 496с. – ISBN 978-5-9697-0508-1
229466
  Толочко А.П. Взятие Киева монголами: источники летописного описания // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2014. – Vol. 22, nо. 2. – С. 101-118. – ISSN 1070-5465
229467
  Виллардуэн Ж. Взятие Константинополя / Ж. Виллардуэн. – Москва, 1984. – 319с.
229468
  Аграновский В.А. Взятие сто четвёртого / В.А. Аграновский. – Москва, 1976. – 95с.
229469
  Майборода Наталья Взятки сладки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 80-81 : фото
229470
  Ковалевский И.Е. Взятое с бою / И.Е. Ковалевский. – Ростов -на-Дону, 1965. – 106с.
229471
  Карпушин М.П. Взяточничество - позорный пережиток прошлого / М.П. Карпушин, П.С. Дмитриев. – Москва, 1964. – 64с.
229472
  Маркосян Г.М. Взяточничество в России в начале 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 137-142. – ISSN 0042-8779
229473
  Гриценко А.А. Взяточничество как институциональный комплекс / А.А. Гриценко, О.А. Гриценко // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 45-63. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
229474
  Яни П.С. Взяточничество: понятие и объект // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 67-78. – (Право ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
229475
  Сорокіна К. Взяття Києва 1169 р. під проводом Андрія Боголюбського - історіографія питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 355-358. – ISBN 978-966-171-893-6
229476
  Онопенко В. Взяття під варту - необхідність чи виняток? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.37-38
229477
  Кулянда М.І. Взяття під варту та право на свободу особистості в державі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена проблемі реального забезпечення й охороні прав та свобод людини, виключна важливість яких у правовій державі, зумовлюється їх природністю, невід"ємністю, відповідністю людській сутності.
229478
  Кітура А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-62
229479
  Губська О.А. Взяття під варту як запобіжний захід у світлі національного та міжнародного законодавства // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-12.
229480
  Клімова С.Ю. Взяття під варту, в якості запобіжного заходу досудового розслідування у справах про корупційні злочини // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 71-74. – ISBN 978-617-7363-14-8
229481
  Головкін О. Взяття під варту: проблеми залишаються // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 91-95.
229482
   Взять в кольцо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 102-103 : фото
229483
  Карпов В.В. Взять живыи!: Роман. / В.В. Карпов. – М., 1980. – 512с.
229484
  Карпов В.В. Взять живым!: Роман. / В.В. Карпов. – М., 1975. – 423с.
229485
  Карпов В.В. Взять живым!: Роман. / В.В. Карпов. – М., 1980. – 512с.
229486
  Вовчик-Блакитна Ви - батьки / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1974. – 148с.
229487
  Ткаченко А. Ви - таланти й генії. Працюємо // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – № 4. – C. 6-11
229488
  Наумовець А.Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А.Г. Наумовець; НАНУ ; Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2003. – 54 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0122-3


  Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів
229489
  Ющенко В. Ви еліта нації, на яку сьогодні покладаються величезні надії // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 1682-2366
229490
   Ви з нами, орлята. – К, 1984. – 207с.
229491
  Сахно І. Ви з України? О, то ваша Тимошенко - вірменка // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 46-49


  У Єревані розповісти щось про націю та відомих земляків прагне кожен.
229492
  Прокоф"єв В. Ви заарештовані. Здайте зброю : (Спогади і нотатки колишнього політв"язня) / Вячеслав Прокоф"єв. – Київ, 2006. – 344с.
229493
  Наумовець А.Г. Ви і Ваша аудиторія : дещо про технол. підготов. доп., попул. лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А.Г. Наумовець. – Київ : Академперіодика, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-360-141-0
229494
  Азьомов В. Ви Наталка Полтавка?Давайте познайомимося. : Спроба герменевтичного аналізу п"єси І.П. Котляревського "Наталка Полтавка" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 25-32
229495
  Вовченко Н. Ви пенсіонер? Час навчатися! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 20-21 : фото
229496
  Ільїна Ю. Ви перебуваєте під владою "нетократії"? Тоді цей матеріал для вас : Інтерв"ю / Юнона Ільїна ; [інтерв"ю взяла] Оксана Миколюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 квітня (№ 59)


  Інтернет вийшов за межі керування людиною і став новою реальністю - віртуальною, яка вимагає знання правил поведінки та основ безпеки. Розмова з науковим співробітником Інституту психології ім. Г.С. Костюка, канд. психолог. н. Юноною Ільїною.
229497
   Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? / Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Центр політико-правових реформ ; [авт.-упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Оновлене вид. – Київ : [Б.в.], 2011. – 44 с. : іл. – (Серія інформаційних брошур "Знайомство з судом")
229498
  Степаненко М. Ви плекаєте в людині людське. Слово великої шани науковцеві і просвітянину [Георгію Філіпчуку] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 9


  Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції.
229499
  Татаренко Ірина Ви побачите нову Тіну Кароль! / Татаренко Ірина, Кароль Тіна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-28
229500
  Скопенко Віктор Ви хочете бути вільним, від чого? // Україна молода, 1992


  Розмова з ректором КУ ім. Тараса Шевченка
229501
  Волошенюк І.С. Ви чуєте, журавлі? : худож.-докум. повість / І.С. Волошенюк. – Київ : Дніпро, 1985. – 110 с.
229502
   Ви чули про дивовижний острів? = Знайомтеся: серце Середземномор"я - Кіпр : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 142-143 : Іл.
229503
  Головко П.П. Ви що - жартуєте? / П.П. Головко. – К., 1985. – 110с.
229504
  Усиченко Ю.І. Ви, ваші знайомі, ваші друзі... / Ю.І. Усиченко. – Одеса, 1970. – 108с.
229505
   Ви, зорі-зориці.... – К, 1991. – 336с.
229506
  Білецький В.С. Виpуючий континент : Національно-визвольний рух у Латинській Америці / В.С. Білецький. – Київ : Знання, 1965. – 46 с. – (Т-во"Знання" ; № 11 ; Серія 3)


  Розповiдається пpо те, як наpоди латиноамеpиканських кpаїн боpються пpоти амеpиканського iмпеpiалiзму за повну нацiональну незалежнiсть, за внутpiшню пеpебудову суспiльства на демокpатичнiй основi та полiпшення умов свого життя.
229507
  Хигерович Р.И. Виа Антонио Грамши / Р.И. Хигерович. – М., 1973. – 183с.
229508
  Пратолини Васко Виа де Магадзини / Пратолини Васко. – Москва, 1958. – 246 с.
229509
  Білецький О.І. Вибpанi пpацi : в 2-х томах / О.І. Білецький. – Київ : Держвидав літератури
Т. 1 : Від давності до сучасності. – 1960. – 504 с.
229510
  Білецький О.І. Вибpанi пpацi : в 2-х томах / О.І. Білецький. – Київ : Держвидав літератури
Т. 2 : Від давності до сучасності. – 1960. – 456 с.
229511
  Макайонок А.Є. Вибачайте, коли ласка! / А.Є. Макайонок. – Київ, 1954. – 104с.
229512
  Діброва Володимир Вибгане / Діброва Володимир. – Київ : Критика, 2002. – 560с. – ISBN 966-7679-22-5
229513
  Вагнер Рихард Вибенлунги [Нибелунги] : Всемирная история на основании сказания / Рихард Вагнер ; Пер. с нем. С. Шенрока, поясн. ст. Эмилия Метнера, Макса Ценкера. – Москва : Изд. "Мусагет", 1913. – XVI, 78 с.
229514
   Вибери майбутнє : Передвборний інформаційий блок №2. – Донецьк, 1999. – 40с.
229515
  Габрійчук М.М. Вибився в люди : гуморески / М.М. Габрійчук. – Київ : Молодь, 1974. – 63 с.
229516
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
229517
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
229518
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
229519
  Шулікін Д. Вибирати кандидатів потрібно насамперед за здібностями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про Український державний центр міжнародної освіти. У зв"язку зі збільшенням кількості іноземців буде введено електронний облік, який буде забезпечувати контроль за відбором кандидатів на навчання, насамперед, за якісним критерієм.
229520
  Гавлічек-Боровський К. Вибіp поезій : [з житєписом Гавлічка] / Карель Гавлічек Боровськийпеpеклад Івана Фpанка. – У Львові (Львів) : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Завадського]. – XXIV, 104 с. – Hа окp. аpк.: Високо поважаному Пpофесоpу Т.Г. Масаpику на доказ щиpої пpихильности пpисвячує Пеpекладач. - В кн. також: Каpел Гавлічек Боpовскій: Житєписний наpис / І. Фpанко. - Поясненя: с. 101-104. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 29)
229521
  Міщенко М.О. Вибір / М.О. Міщенко. – К., 1978. – 88с.
229522
  Усач Г.Д. Вибір : повість: для серед. та ст. шк. віку / Г.Д. Усач. – Київ : Веселка, 1978. – 152 с.
229523
  Бондарєв Ю.В. Вибір / Ю.В. Бондарєв. – К, 1982. – 272с.
229524
  Думанський Василь Вибір : Маленька проза. Казки. Поезії / Думанський Василь. – Київ : УАІД "Рада", 2000. – 296с. – ISBN 966-7909-00-Х
229525
  Гущак Іван Вибір / Гущак Іван. – Львів : Кобзар, 2001. – 263с. – ISBN 966-559-225-4
229526
  Ангелов Б. Вибір : поезії / Боян Ангелов ; пер. із болг. Анни Багряної. – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2013. – 43 с. – ISBN 978-966-525-121-7
229527
  Маслюк М. Вибір tertium comparationis при контрастивному дослідженні антифразних імплікатур // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
229528
  Зінчик А.Г. Вибір автомобільних транспортних засобів для комплектування підрозділів Збройних Сил України із використанням математико-статистичних методів експертного оцінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 45-50


  У статті представлено методичний підхід щодо вибору типів автомобільних спортних засобів для комплектування підрозділів Збройних Сил України із урахуванням чфіки вирішуваних транспортних завдань. Запропоновано узагальнений критерій ...
229529
  Єрешко Ю.О. Вибір амортизаційної політики з точки зору управління конкурентоспроможністю інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 181-183
229530
  Співак І.В. Вибір валюти прив"язки для країн з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-14. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Поступове збільшення частки євро у міжнародних розрахунках призводить до змін у внутрішній структурі національних економік. Тому вибір валюти прив"язки між євро та доларом США постає досить актуальним. The gradual increase of part euro in the ...
229531
  Співак І. Вибір валютного режиму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено одному із найактуальніших питань сьогодення - режиму валютного курсу України. Охарактеризовано також проблеми національної економіки.
229532
  Міроненко Д.С. Вибір варіанту змінно-добового завдання для машинобудівного виробництва з використанням нечіткої моделі прийняття плану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті показана актуальність розробки автоматизованої системи планування виробництва. Встановлено, що методами вирішення поставленої задачі є: методи інтелектуального планування та імітаційне моделювання. Наведена структура гібридної моделі ...
229533
  Демичева А.В. Вибір вищого навчального закладу абітурієнтом: між бажанням та реальністю // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
229534
  Ібрагімова І. Вибір влади-відкритість // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 87-97.
229535
  Ібрагімова І. Вибір влади-відкритість // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 347-355
229536
  Клименко В.Г. Вибір двох пунктів доставки однорідного товару з мінімальними транспортними витратами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9
229537
  Катриченко Т. Вибір десяти тисяч. Чому українські студенти їдуть навчатися до сусідньої країни - Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9
229538
   Вибір детектора для оптимізації дозових навантажень на пацієнта при проведенні рентгенографічних обстежень / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 70-81. – ISSN 1818-331Х
229539
  Решетняк О.І. Вибір джерел фінансування освітніх програм кластера / О.І. Решетняк, Ю.А. Заїка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 307-311. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є визначення основних підходів до обґрунтування вибору джерел фінансування освітніх программ кластера. Запропоновано підхід до визначення економічної ефективності державного стимулювання розвитку освіти за рахунок формування освітніх ...
229540
  Корсун С. Вибір діагностичних методик для професійно - психологічного відбору співробітників оперативних підрозділів податкової міліції // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.73-78
229541
  Азімов О.Т. Вибір ділянок для захоронення радіоактивних відходів за результатами дешифрування матеріалів дистанційних зйомок // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
229542
  Партико Зіновій Вибір для України: Шанхайський договір і Азія чи НАТО і Європа? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 7/8 (189/190). – С. 31-32
229543
  Тітаренко Г.Б. Вибір експертів у дослідженнях методології та організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Г.Б. Тітаренко, М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 270-277 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
229544
  Фролов О.О. Вибір ефективних параметрів розкриття вугільного родовища Окаба в умовах басейну Анабра / О.О. Фролов, І.К. Бабичев // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
229545
  Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 200-239
229546
  Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
229547
  Руданський С. Вибір з творів / С. Руданський. – Львів : Для школи і дому, 1927. – 37с.
229548
  Федькович Осип Юрій Вибір з творів Осипа Юрія Федьковича в двадцятилітні роковини його смерті. – Львів : Просвіта, 1913. – 48с. / (Вид-во Т-ва "Просьвіта"; ; Ч. 371


  Зміст: Вірші; Оповідання: Побратим; Серце не навчити; Сафат Зїнич; Опришок.
229549
  Барвінський О.Г. Вибір з українсько-руської літератури для 3 і 4 pоку учительских семінаpий / Уложив Олександр Барвіньский. – У Львові (Львів) : Накл. ц. к. Вид. шкільних книжок ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1900. – CCVIII, 559 с.


  Розд. кн.: Вибіp із стаpоpускої лїтеpатуpи; Вибіp з устної словесности наpодної; Вибіp з укp[аїнської] лїтеpатуpи тpетьої доби. - Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, пpоповідей, pозвідок з літеpатуpознавства, фольклоpистики: І.П. Котляpевський, О.Г. ...
229550
  Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства сьомого класу середніх шкіл, для третього класу колегії. – Київ
Т. 1. – 1920. – 626 с.
229551
  Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства сьомого класу середніх шкіл, для третього класу колегії. – Київ
Т. 2. – 1922. – 666 с.
229552
  Еш В. Вибір зброї / В. Еш. – К., 1966. – 318с.
229553
  Нікітченко І.М. Вибір і обгрунтування основних переметрів пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Нікітченко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
229554
  Серкутан Т.В. Вибір і оцінка критеріїв інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.41-43
229555
  Ткаченко М.О. Вибір і реалізація інноваційної стратегії / М.О. Ткаченко, С Н. Мацюра // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
229556
  Франко І.Я. Вибір із творів / Іван Франко ; вступ. ст. Володимира Радзикевича. – Нью-Йорк ; Париж : Наукове товариство ім. Шевченка, 1956. – 393, [3] c. : портр.


  В змісті: Вугляр ; Лесишина челядь ; Два приятелі ; Муляр ; Сам собі винен ; Добрий заробок ; Домашній промисл ; Історія моєї січкарні ; Довбавнюк ; Слимак ; Ліси і пасовиська ; Цигани ; Маніпулянтка ; Між добрими людьми ; Чи вдуріла? ; Яндруси ; Поки ...
229557
  Мащенко С.О. Вибір індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянута проблема вибору індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності, яка, у загальному випадку, представляє собою складну оптимізаційну задачу. Пропонується наближений метод вибору та досліджуються його властивості. Ключові слова: ...
229558
  Авдеева Н.Є. Вибір інноваційної моделі розвитку як головний фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 238-243
229559
  Ковтун О.Ю. Вибір інтеграційної моделі в контексті реалізації курсу на європейську інтеграцію України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 1. – С. 161-167


  Стаття присвячена аналізу основних напрямів інтеграційної взаємодії України з найближчими країнами та об"єднаннями, зокрема ЄС та Росією.
229560
  Яковлєв Д.В. Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 5-12. – ISSN 2220-1394
229561
  Саттам Ясін Ахмад Дала"єн Вибір ключових показників ефективності маркетингової інформаційної системи (КПЕ-МІС) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 188-189
229562
  Задирака О.І. Вибір компонент при оцінці якості життя населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена питанням методології оцінки якості життя. Запропоновано систему компонентів, що використовуються при оцінці якості життя населення.
229563
  Задирака О.І. Вибір компонент при оцінці якості життя населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-123.
229564
  Олексієнко О. Вибір Литвина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 28 (245). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Позиція спікера щодо мовного законопроекту, незалежно від мотивів, буде визначальною для його політичного майбутнього та місця в українській історії
229565
  Данте Алигьери Вибір ліричної та дидактичної поезії Данте / Данте Алигьери. – Київ, 1965
229566
  Гончаренко В.А. Вибір людини: самоусвідомлення або знеособлення? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 13-15
229567
  Павленок М.В. Вибір людства – віртуальність замість реальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 119-121
229568
  Коротков П.А. Вибір методики обробки інформації при КР-лідарній діагностиці навколишнього середовища / П.А. Коротков, А.І. Писанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Проаналізовано методику отримання інформації з погляду мінімальної похибки залежно від інтенивності сигналу, що надходить до приймального блока КР-лідара. Показано, що при імпульсному збудженні спектра КР найефективнішими є фотоелектронні системи, які ...
229569
  Лущик Л.В. Вибір методів для імпутації різних типів характеристик в даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються підходи до вирішення проблеми ампутації різних типів характеристик в даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Показано, що найбільш прийнятним методом ампутації для більшості груп характеристик населення є метод відшукання ...
229570
  Кузьмін О.Є. Вибір методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств / О.Є. Кузьмін, Р.С. Косцик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
229571
  Ковальчук Володимир Ульянович Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ковальчук Володимир Ульянович; МО України, КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.115-133
229572
  Ковальчук Ю В. Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ковальчук В.Ю,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
229573
  Кашуба Я.М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-17
229574
  Любивий Я.В. Вибір методології як проблема практичної соціальної філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 3-16
229575
  Кришталь Г. Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 5 назв
229576
  Кабаненко І. Вибір між війною та безчестям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 208). – С. 4


  Шість невідкладних заходів для створення стратегії, адекватної загрозам.
229577
  Проценко О. Вибір мовцем соціальної ролі як фактор коригувань у спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 116-119. – ISBN 966-8188-08-X
229578
  Белоусова І.А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки / І.А. Белоусова, О.А. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 10-15
229579
  Волковський Д. Вибір моделі іпотечного кредитування в Україні // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 109-115. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
229580
  Ковальова Т.В. Вибір моделі регулювання мовних відносин яу управлінське завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
229581
  Логвіновська С.І. Вибір моделі реформування податкової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 229-233. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
229582
  Бурлак В.М. Вибір на все життя. / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 72с.
229583
  Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок / А.М. Ткаченко, Є.В. Колєсніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 36-40
229584
  Коцюба О.С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 144-149. – ISSN 2222-4459
229585
  Мороз Т.В. Вибір народнорозмовної лексики в українських перекладах Псалтиря І. Пулюя та І. Огієнка: порівняльний аспект // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 465-472. – ISSN 2311-0821


  "Тексти українських біблійних перекладів, що були виконані в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., становлять надзвичайно важливе джерело як для вивчення історії формування словникового складу літературної мови Цього періоду, так і для з"ясування ...
229586
  Савельєв Є. Вибір національної економічної моделі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 369-371. – ISSN 1684-906Х
229587
  Ющенко В. Вибір Незалежності // Без цензури, 2004


  До Дня Незалежності України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
229588
  Задорожна М С. Вибір ненаціональних, норм при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 282)
229589
  Загул Д. Вибір німецьких балад / Д. Загул. – Київ, 1928. – 61с.
229590
  Сорос Джордж Вибір Німеччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 3


  Від рішучості Берліна залежить розв"язання кризи в єврозоні.
229591
  Охременко О.Р. Вибір об"єктивних критеріїв оцінки процесу професійної підготовки // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.226-230. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
229592
  Мариніна С.В. Вибір оптимальних відносин України з країнами провідних інтеграційних об"єднань Євразійського континенту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 137-141


  Ефективність міжнародних інтеграційних процесів складна категорія, яка відображає багатовимірні відносини, що формуються між країнами регіональних економічних об"єднань. Україна забов"язана брати участь у світових інтеграційних процесах та здатна ...
229593
  Богославець В.В. Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Богославець Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
229594
  Ярмолюк В.М. Вибір оптимальних характеристик маршруту та профілю польоту комплексів безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань оперативного (бойового) забезпечення / В.М. Ярмолюк, М.В. Фелько, Ж.О. Хижняк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 96-102. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
229595
  Корнєєва Ю.В. Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 144-153


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів на основі економетричного аналізу роботи основних каналів трансмісійного механізму у країнах з фіксованими та гнучкими валютними ...
229596
  Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
229597
  Порхун В О. Вибір оптимальної енергетичної стратегії україни із застосуванням нейронних мереж / В О. Порхун, І.О. Березань // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 98-103
229598
  Галай А.О. Вибір оптимальної моделі взаємодії самоорганізованого громадянського суспільства та сучасної Української Держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 9-15. – ISSN 2227-796X


  Стаття характеризує положення теорії адміністративного права щодо формування організаційно правильних взаємин інституціоналізованого громадянського суспільства та демократичної правової держави в сучасних умовах українського державотворення. ...
229599
  Лупенко Ю.В. Вибір оптимальної моделі функціонування державного регулятора цінних паперів України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 77-80. – ISSN 2307-9878
229600
  Тюха І.В. Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості / І.В. Тюха, Р.В. Рудницька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 114-117
229601
  Коростинська Ю.О. Вибір організаційної форми господарювання відокремлень підрозділів підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 274-281.
229602
  Ющенко В. Вибір остаточний і перегляду не підлягає: Виступ Президента України у Європейському парламенті // Уряд. кур"єр., 2005
229603
  Горлач Л.Н. Вибір пам`яті : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1988. – 153 с.
229604
  Товаровська Г.Й. Вибір параметрів гарячих відновних газів для вдування у доменну піч і режиму газифікації вугілля для їх одержання.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Товаровська Г.Й.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 23л.
229605
  Пільгун Ю.В. Вибір параметрів дискретизації оптичних сигналів при чисельному моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 331-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу чисельного моделювання системи проміжок-лінза-проміжок у рамках підходу хвильової оптики. Запропоновано критерії вибору довжини інтервалу дискретизації, кількості точок відліків та їх просторового розташування. Проаналізовано випадки ...
229606
  Світлична О.Є. Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об"єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Світлична Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
229607
  Савченко А.С. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Савченко А.С.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
229608
  Липський О.А. Вибір параметрів сигналу в засобах радіорелейного зв"язку при впливі навмисних завад : автореф. дис. .... канд. техн. наук : 05.12.02 / Липський О.А. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
229609
  Грабович І.М. Вибір поезий / Іляріон Грабович. – заходом Костя Паньковского. – Львів : Заходом К. Паньковского. Коштом товаришів покійника. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Б, 1905. – 96 с. : портр. – - На звороті тит. арк. епіграф з твору автора
229610
  Франко І.Я. Вибір поезій / Іван Франко ; Переднє слово напмсав Антін Крушельницький. – Коломия : Вид. філії т-ва "Учительська громада" в Коломиї, 1910. – XIX, 63 с. – (Вибрані твори українського письменства ; 1)
229611
  Гейне Г. Вибір поезій Генріха Гейне : (Hімеччина. Байки для дітей) / Пеpеклав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові [Львів] : Hакладом Т-ва "Акад. Бpатство" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1892. – VIII, 111 с. – (Видавництво "Академічного Бpатства" в память 20-их pоковин заснованя Товариства ; Кн. 2.)


  Зміст: Hімеччина: Зимова казка; Поетови; Вандpуючі щуpі; Ослячі вибоpи; Коpоль Довгоух I; Остоpога; Вхід до неба; Діспута; Цаp Давид; Enfant perdu.
229612
  Колосов О. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-21 : табл. – ISSN 1708-7422
229613
  Філіп"єв А.О. Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС та України: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 27-28
229614
  Меламуд Б. Вибір професії // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 129-137. – ISSN 0208-0710
229615
  Гордон Л.А. Вибір професії учнями випускних класів, його мотиви і заходи школи в цьому напрямі / Л.А. Гордон. – К.-Х, 1938. – 55с.
229616
  Валова Л.М. Вибір професійної діяльності, яка пов"язана з реалізацією функцій влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Наведено результати емпіричного дослідження щодо особистісних рис курсантів та працівників НАВСУ та особливостей їх уявлень про структуру засобів влади. Проаналізовано, яким чином деякі особистісні риси можуть обумовлювати вибір діяльності, до ...
229617
  Гошовський С.М. Вибір профессії / С.М. Гошовський, А.В. Місуно. – К, 1973. – 32с.
229618
  Бовсунівський О.М. Вибір раціональних альтернатив за нечіткою множиною компромісних цілей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 3-8. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
229619
  Шохін Б.П. Вибір раціонального варіанта системи вдосконалення трудових процесів / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 69-76


  Для вибору системи вдосконалення трудових процесів використовується метод аналізу ієрархій, а також обґрунтована кількість рівнів ієрархій та наведений порядок оброблення матриць парних порівнянь на кожному рівні. Для выбора системы непрерывного ...
229620
  Дубійчук О.Ю. Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з"єднанням груп секцій : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.23. - Техніка сильних електричних та магнітних полів / Дубійчук О.Ю. ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
229621
   Вибір режимів текстурування поверхні пластин з монокристалічного кремнію при виробництві ФЕП / С.В. Ленков, Д.В. Лукомський, О.В. Селюков, Н.В. Рябенька, С.Г. Згурець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати дослідження впливу режимів текстурування поверхні кремнієвих пластин на структуру робочої поверхні фотоелектричних перетворювачів, що є перспективними джерелами енергозабезпечення радіоелектронних систем спеціального ...
229622
  Кунанець Н.Е. Вибір складових елементів системи дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів із особливими потребами / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, В.І. Кут // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 377-383. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості застосування методів вибору найкращих варіантів композицій структурних елементів інформаційних технологій для забезпечення дистанційного інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами. Запропоновано ...
229623
  Галкін О.А. Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
229624
  Проценко О. Вибір соціальної ролі як фактор коригувань у спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: С. 119; 3 поз. – ISBN 966-8188-07-1
229625
  Волков Л.В. Вибір спортивної спеціалізації / Л.В. Волков. – Київ, 1973. – 163с.
229626
  Золовський А.П. Вибір способів відображення на комплексних картах сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 50-56. – (Географії ; Вип. 10)
229627
  Брюханова Н.О. Вибір способів формування змісту підвищення кваліфікації викладачів технічних дисциплін / Н.О. Брюханова, М.Р. Рогуліна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 94-106. – ISSN 2078-7782


  Проблема професійної відповідності викладачів технічних дисциплін ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації вимогам щодо висококваліфікованого виконання професійних обов’язків, які визначаються зв’язками, встановлюваними одночасно між змінами технічної сфери ...
229628
  Єфіменко С. Вибір способу обліку ефекту матриці в рентгенорадіометричному методі аналізу руд кольорових металів / С. Єфіменко, М. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) Розглянуто спосіб спектральних відношень, що дозволяє врахувати вплив речовинного складу наповнювача на результати радіометричного аналізу руд багатокомпонентних родовищ ...
229629
  Половян Н.С. Вибір стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства / Н.С. Половян, А.С. Окуловська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 150-157


  Запропоновано модель вибору стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства, яка є системою диференціальних рівнянь, які дозволяють врахувати економічну та фінансову складові при ухваленні економіко-екологічних рішень.
229630
  Ребенок А.В. Вибір стратегії конкуренції промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
229631
  Лагутін В.Д. Вибір стратегії монетарної політики / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-15
229632
  Надточій К.М. Вибір стратегії подолання бар"єрів входу у галузь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 427-439


  У статті досліджується проблема виходу підприємств на зовнішні ринки, а саме описуються головні бар"єри та стратегії, які мають допомогти їх подолати. Описуються різні підходи до вибору конкретного способу виходу та фактори, що здійснюють найбільший ...
229633
  Усик С.П. Вибір стратегії розвитку з урахуванням ступеня готовності підприємства до стратегічних змін : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 142-150 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
229634
  Коломієць В.М. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56.
229635
  Валявська Н.О. Вибір стратегії розвитку річкових портів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 93-97. – ISSN 2306-6806
229636
  Боковець В.В. Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку / В.В. Боковець, Г.В. Іванченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 145-148. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
229637
  Креденцер Б.П. Вибір стратегій обслуговування об"єктів озброєння та військової техніки на основі вартісного показника якості функціонування / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 47-52
229638
  Кардаш К. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 44-48
229639
  Шолойко А. Вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті обґрунтовано вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності, використовуючи теорію ігор і критерії прийняття рішень. Розроблено пропозиції для досліджуваної страхової компанії відносно вибору пріоритетного виду ...
229640
  Короденко М. Вибір студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Закон України "Про вищу освіту" передбачає, що частину навчальних дисциплін у вишах повинні обрати студенти. Як реалізувати це на практиці? Кілька потужних ВНЗ поділилися своїми "рецептами". Презентуючи порядок реалізації студентами КНУ ім. Тараса ...
229641
  Берестовой І.О. Вибір суднового дизеля шляхом синтезу його конструктивних характеристик та енергетичних показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Берестовой Іван Олегович ; М-во освіти і науки України (МОН України), Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
229642
  Спиця-Оріщенко Вибір сфери професіної діяльності з урахуванням особистісних та психологічних особливостей молодої людини // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 232-237. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
229643
  Атаєв С.В. Вибір та логарифмічне шкалування показників впливу гребель та водосховищ на навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-89. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
229644
  Сокур Л.М. Вибір та обгрунтування параметрів дробарок відцентрово-ударного типу з демпфуючим підвісом робочого органу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Сокур Лідія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
229645
  Щоголів Я.І. Вибір творів : поезії / Я.І. Щоголів. – Берлін, 1924. – 74 с.
229646
  Савчин В.Р. Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача : На прикладі творчості Миколи Лукаша // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 354-358. – ISBN 978-966-581-958-5
229647
  Черепахін В. Вибір технології - справа нелегка, особливо при багатоканальному телевізійному мовленні, бо це одна з найважливіших складових у підготовці телевізійного бізнесу // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-68


  Інформаційні технології кабельного телебачення
229648
   Вибір України-99. Що далі. – Київ, 1999. – 261с.
229649
  Ющенко В. Вибір України // Укр. форум, 2004


  Виступ нар. депутата, лідера фракції "Наша Україна", кандидата на пост президента на виборах 2004 р. В.Ющенка з нагоди 13 річниці Дня Незалежності України
229650
  Алібейлі Е.А. Вибір Україною зовнішньополітичної стратегії в середині 1990-х: варіант ГУАМу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 13-20. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
229651
  Овчаренко Т. Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність валютно-курсової політики. Проаналізовано сучасний стан валютного курсу України та визначено ступінь його впливу на цінову конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Раскрыта сущность валютно-курсовой политики. Проанализировано ...
229652
  Тихонов Віктор Вибір честі, вибір частини, вибір-частіше? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 33-37.
229653
  Онищенко О. Вибір чи перебір? Чи повинні елітні школи відбирати учнів, і як // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 1, 12


  "Вступ до школи потрапив до переліку слабких місць нашої освіти, укладеного експертами ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку, що об"єднує 34 країни світу). Усього таких проблем визначено 8, і всі вони відкривають можливості для ...
229654
  Крайлюк А.І. Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 207-215. – ISSN 2219-2654
229655
  Силенко С.А. Вибір шляхів сучасного антикризового управління промисловим підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 11-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
229656
   Вибір шляхів трансформаційних змін в українському суспільстві / В.Л. Співачук, В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізується взаємозв"язок проблем первісного нагромадження капіталу, структурної перебудови економіки та соціальних зрушень у процесі трансформаційних змін в українському суспільстві з позиції вибору моделі розвитку, виходячи з історичних та ...
229657
  Олійник Б.І. Вибір! : поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 95с.
229658
  Азарова А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами / А.О. Азарова, Н.С. Желюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 91-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
229659
  Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство = The choice: global domination or global leadership / Збігнєв Бжезінський; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 203с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-375-3
229660
  Костріков С.В. Вибірки та запити як базові ГІС-операції при вирішенні геоекологічних задач // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 9-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1992-4224
229661
  Козаченко Ю.В. Вибіркова неперервність та моделювання випадкових процесів з просторів Dv, w / Ю.В. Козаченко, О.М. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 80-91. – ISSN 0868-6904
229662
  Козаченко Ю.В. Вибіркова неперервність та оцінювання розподілів приростів сепарабельних випадкових процесів з класу V([фі, псі]), визначених на компакті / Ю.В. Козаченко, О.І. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови вибіркової неперервності з ймовірністю одиниця траєкторій випадкових процесів з класу V([фі, псі]), визначених на компакті, та оцінки розподілів їх приростів. Одержані оцінки покращують та узагальнюють відомі результати.
229663
  Шигун М.М. Вибіркова перевірка: термінологічний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.161-169. – (Технічні науки ; № 17)
229664
  Вербова В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Віта Вербова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового розповсюдження інформації в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського із впровадження ...
229665
  Мокін Б.І. Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис або Я так думаю / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 356с. – ISBN 978-966-641-224-2
229666
  Серьогін О. Вибірковий перегляд. Система допуску позбавляє ВС важелів впливу, які б дозволили забезпечити єдність судової практики / О. Серьогін, А. Потьомкін // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11


  Перелік повноважень Верховного Суду свідчить про побудову в Україні чотирирівневої судової системи (для кожної юрисдикції). Проте чи виправдала така система сподівання законодавця, зокрема процедура допуску вищими спецсудами справ до провадження в ...
229667
  Гладун О.М. Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
229668
  Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О.М. Гладун. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-340-272-7
229669
  Кафка С. Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування / С. Кафка, О. Кобрин, Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
229670
  Захарова Т.В. Вибірковість дії інсектицидів в системі комах фітофаг-ентомофаг в агробіоценозах : Автореф... канд. сільсько.-госп.наук: 03.00.09 / Захарова Т.В.; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 16л.
229671
  Беленчук І.А. Вибоpче пpаво pадянських гpомадян / І.А. Беленчук. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1965. – 32с. – (Правові знання в маси)


  Висвiтлюються основнi пpинципи pадянської вибоpничої системи.Автоp розкpиває антидемокpатичну суть виpобничої системи в капiталiстичних кpаїнах.
229672
  Шімаі М. Вибоїстими шляхами "втраченого десятиліття" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 7-20. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
229673
  Кобринська Н.І. Виборець / Н. Кобринська ; З пеpедмовою В. Чеpедниченко. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в,, 1919. – X, 48 с. – (Видання Полтавської Спілки Спожививчих Товариств ; Серія 1 Красне письменств)
229674
  Кобринська Н. Виборець / Н. Кобринська. – Київ, 1926. – 44 с.
229675
  Черненко О. Виборець став більш прагматичним і менш ідеалістичним // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 серпня (№ 144)


  Студентка Інституту журналістики КНУТШ Анна Черевко взяла інтерв"ю у голови Комітету виборців України Олександра Черненка.
229676
  Чекмишев О. Вибори-2006 у дзеркалі ЗМІ: уроки та перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 67-74.
229677
   Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Київ,31 жовтня - 1 листопада 2006 року. – Київ : Атіка, 2007. – 552с. – ISBN 978-966-326-228-4
229678
  Давидович Я. Вибори-2006: процес завершено. Підсумки. Аналіз. Перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-11.
229679
  Спектор Ю. Вибори-2007: спогади про майбутнє // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С.16-19. – ISSN 1812--514Х
229680
   Вибори-2007: чи скінчилося свято демократії? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812--514Х
229681
  Кострубіцька А.В. Вибори-2012: перспективи використання інтернет-технологій // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
229682
  Голобуцький О.П. Вибори-98 / О.П. Голобуцький, О.В. Кривошеєнко, В.О. Кулик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : УЦПМ-Прес, 1998. – 101с.
229683
  Бебик В. Вибори - 2007: мотивація та ефективність політичних впливів / В. Бебик, О. Дащаківська, О. Охотникова // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-22.
229684
  Якименко Ю. Вибори - 2012: наслідки для партійної системи України // Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ, 2013. – № 39 : Україна"2012: політичний портрет. – С. 37-42
229685
  Бекшкіна І. Вибори - 2012: оцінки, мотивація, інформованість виборців // Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ, 2013. – № 39 : Україна"2012: політичний портрет. – С. 5-36
229686
   Вибори -2002. Політичний компас виборця : повна та точна інформація про: партії та виборчі блоки. – Київ, 2002. – 127с. – ISBN 966-8039-05-Х
229687
  Фесенко В. Вибори -2006: Практичне тестування пропорційної виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-13.
229688
  Гордієнко К. Вибори : оповідання / К. Гордієнко. – Харків : Рух, 1931. – 80 с.
229689
  Маркман Ш. Вибори : (Політ. детектив) / Ш. Маркман. – К., 1988. – 282с.
229690
  Дрожжин В.П. Вибори / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 51-52. – ISBN 966-642-073-2
229691
  Козаченко А.І. Вибори 1917 р. повітових і губернських гласних полтавського земства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 10-17. – ISSN 0201-7245
229692
  Рибачук М. Вибори 2002 року: гарантії діяльності політичних партій, виборчих блоків політичних партій // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 19-23. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
229693
  Терещенко Ю. Вибори 2006 року: освіта в програмних документах політичних партій / Ю. Терещенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 45-48
229694
   Вибори 2006. Політичний компас виборця : Повна та точна інформація; 45 виборчих списків, понад 7000 кандидатів у депутати, 1300 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2006. – 416с. – ISBN 966-7048-41-1
229695
  Кисельов С. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
229696
   Вибори 2012. Організаційно-методичне забезпечення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 8-46
229697
  Мартинов А. Вибори 43-го президента США: уроки демократії // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.75-85. – ISSN 1609-5499
229698
  Березюк О. Вибори без вибору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23.
229699
  Константинов Віктор Вибори без вибору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 78-82
229700
  Турянський І. Вибори без вибору // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 16-18. – (Політичні науки)
229701
  Коваль О. Вибори в Греції: від радикалізму до реалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7
229702
   Вибори в Європейському Союзі / Ж. Безп"ятчук, А. Євгеньєва, Д. Ковриженко, О. та ін. Чебаненко; Лабораторія закондавчих ініціатив; За ред. Ковриженка Д.С.; Авт.: Безп"ятчук Ж., Євгеньєва А., Ковриженко Д., Чебаненко О. та ін. – Київ, 2006. – 156с. – ISBN 966-7625-98-2
229703
  Сидоренко О. Вибори в Казахстані: помітний прогрес // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 58-59. – ISSN 1812--514Х
229704
  Чокас Ю. Вибори в Молдові 2014 року: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 27-29
229705
  Бетлій О. Вибори в Молдові: карти сірого олігарха // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  30 жовтня, коли українці приголомшливо спостерігали за карнавалом електронного декларування можновладцями своїх статків, громадяни Молдови віддавали свої голоси за майбутнє не тільки власної держави, а й регіону. Вперше від 1996 р. у Молдові відбулися ...
229706
  Харченко І.І. Вибори в НДР 18 березня 1990 року та їх вплив на прискорення об"єднувального процесу Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 60-66
229707
   Вибори в світі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 103-104


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
229708
  Пустельник Людмила Вибори в США: між чорним і білим // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0130-5212
229709
  Нельга О. Вибори в Україні як чинник національної інтеграції // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 124-138. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
229710
  Дмитренко О.С. Вибори в Україні: ознака чи відимість демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 247-255
229711
  Корольова Н.В. Вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми та реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам діючого законодавства з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Розкриваються позитивні та негативні аспекти кожного з цих законодавчих актів. Надається пропозиція щодо виборчої системи, яка найбільш підходить ...
229712
  Сухонос В. Вибори глави держави в умовах республіки: унікальні особливості // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 69-72.
229713
  Купчик Я. Вибори гласних до Київської міської думи 23 липня 1917 р.: підготовка, проведення, результати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-42. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів та періодичних видань висвітлено муніципальні вибори до Київської міської думи, що відбулися 23 липня 1917 р. Автором висловлено думку, що досвід цих виборів міг би знадобитись при проведенні виборів до ...
229714
   Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року / [В.М. Шаповал та ін. ; редкол. : В.М. Шаповал (гол.), А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційне вид. – Київ : Фенікс, 2011. – 844 с. – ISBN 978-966-651-903-3
229715
  Лоссовський І. Вибори Державної Думи Росіїї: український фактор // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 12-16. – (Політичні науки)
229716
  Мельник М. Вибори для/без вибору: роздуми про минулі вибори заради майбутніх // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 52-66


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
229717
   Вибори до Верховної Ради України 2006 року : Інформаційно-аналітичний збірник: У 2-х книгах / Редкол. Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, С.О. Дубовик, Ю.Г. Донченко; Центральна виборча комісія. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-231-1
Кн.1. – 2006. – 624с.
229718
   Вибори до Верховної Ради України 2006 року : Інформаційно-аналітичний збірник: У 2-х книгах / Редкол.: Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, С.О. Дубовик, Ю.Г. Донченко; Центральна виборча комісія. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-232-X
Кн.2. – 2006. – 328с.
229719
  Тодоров І. Вибори до Верховної Ради України 2012 року в контексті зовнішньої політики // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 84-94. – ISSN 1728-9572
229720
  Мирний П. Вибори до земства / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1939. – 77с.
229721
  Демченко Т. Вибори до І та ІІ Державних дум Росії на Чернігівщині / Т. Демченко, І. Рубіс // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 117-122.
229722
  Рябошапко Л. Вибори до національних РІАД УСРР (1920- середина 1930-х років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
229723
   Вибори до Національної академії правових наук України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 16. – ISSN 1992-9277


  Національна академія правових наук України відповідно до свого Статусу повідомляє прізвища кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти, зареєстрованих президією НАПрН України відповідно до оголошення про проведення виборів членів НАПрН ...
229724
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 22с.
229725
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
229726
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 31с.
229727
  Александров О. Вибори і діяльність Київської міської думи у 1870-х рр. (за матеріалами оглядів Олександра Кониського) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 12-16


  Аналізується погляди відомого українського письменника, правознавця Олександра Кониського, гласного Київської думи, присвячені питанням удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування.
229728
   Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13-15 листопада 2002 року (доповіді, виступи, рекомендації). – Київ : Нора-Друк, 2003. – 504с. : іл. – ISBN 966-95961-9-X
229729
   Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії и практики : Збірник. – Київ, 2001. – 360c. – ISBN 966-95532-6-1
229730
   Вибори керівництва НАЗЯВО / за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  21 жовтня у Національній академії мистецтв України відбулися вибори голови та заступників голови агентства. За результатами голосування головою обрано доктора фізико-математичних наук (за сумісництвом - доцент кафедри в КНУ імені Тараса Шевченка Сергій ...
229731
  Гамрецький М. Вибори на 28 дільниці // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 20 лютого (№ 2). – С. 4
229732
  Кобченко К. Вибори на Житомирщині та Харківщині // Молода нація : Альманах. Спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2005. – № 1 : Помаранчева революція. – С. 238-251. – ISBN 966-7332-13-6
229733
  Фурса Є.І. Вибори народних депутатів у правовому аспекті і не тільки // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 28-36
229734
  Коваль О. Вибори після BREXIT. Навіщо Тереза Мей достроково запустила передвиборну кампанію у Великій Британії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 5


  Про те, що Британії не уникнути дострокових виборів після референдуму про вихід країни з ЄС, говорили багато.
229735
  Коваленко Р. Вибори Президента США: конституційна регламентація // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 1561-4999
229736
  Шевчук О.В. Вибори президента тайванської адміністрації у контексті американсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 72-79


  Стаття присвячена аналізу впливу результатів виборів глави адміністрації Тайваню на характер американсько-китайських взаємовідносин у контексті можливих моделей урегулювання "статусу" Тайваню. Визначено вплив внутрішньополітичних чинників на характер ...
229737
   Вибори Президента України - 2004. Електоральна статистика : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2005. – 608с. – ISBN 966-8618-03-3
229738
   Вибори Президента України - 2004: проблеми забезпечення та захисту виборчих прав громадян України : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Доповіді. Виступи. Рекомендації. – Київ, 2005. – 260с. – ISBN 966-8665-02-3
229739
   Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 9-10 червня 2005 року. – Київ : Атіка, 2005. – 640с. – ISBN 966-326-124-2
229740
   Вибори президента України 1999. – К, 1999. – 79с.
229741
   Вибори президента України 1999 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-95532-4-5
229742
   Вибори Президента України 2010 року : інформаційно-аналітичне видання / В.М. Шаповал [та ін.] ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; ЦВК. – Київ : Фенікс, 2010. – 895 с. : фото + табл. – ISBN 978-966-651-819-7
229743
  Курінна А.В. Вибори Президента України: законодавчий аспект // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 373-376
229744
   Вибори ректора 19 жовтня 2015 року // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4-5


  Про процедуру обрання та призначення керівника вищого навчального закладу в КНУ ім. Т.Г. Шевченка
229745
  Бучковський Є. Вибори Сенату Республіки Польща: проблеми реформування // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-70.
229746
  Вітковський В. Вибори скінчилися... Забудьте? // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.1-4
229747
  Рощина І.О. Вибори суддів - умова успішної боротьби з корупцією // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 124-127
229748
  Кохалик Х.М. Вибори та виборчі системи Німеччини на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 121-125. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
229749
   Вибори та демократія : науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
229750
   Вибори та демократія : науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
229751
   Вибори та демократія : Науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
229752
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
229753
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
229754
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
229755
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
229756
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
229757
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
229758
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
229759
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
229760
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
229761
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
229762
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (15). – 2008
229763
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (16). – 2008
229764
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 3 (17). – 2008
229765
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (18). – 2008
229766
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (19). – 2009
229767
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (20). – 2009
229768
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 3 (21). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
229769
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (22). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
229770
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
229771
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2/3 (24/25). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
229772
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (26). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
229773
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (27). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
229774
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (28). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
229775
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 3 (29). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
229776
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 4 (30). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
229777
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 1 (31). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
229778
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 2 (32). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
229779
  Габович О. Вибори та інтелектуальна неспроможність еліти : асоціативна політекономія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 78-79. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
229780
  Вьольк К. Вибори та призначення суддів у Німеччині // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-126.
229781
  Бічек С О. Вибори та референдуми як форми участі громадян в управлінні державними справами // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-90.
229782
  Щерба Т. Вибори та склад органів самоуправління в містах Київської губернії згідно з положенням 1870 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 56)


  У статті розглядаються вибори та склад органів самоуправління в містах Київської губернії згідно з положенням 1870 р.
229783
  Межжерін О. Вибори у Верховну Раду Союзу РСР і Верховну Раду Української РСР від Черновицької ат Аккерманської областей УРСР / О. Межжерін. – R, 1940. – 32 с.
229784
  Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 30-37. – ISSN 1026-9932
229785
  Сірук М. Вибори у Нідерландах і Європа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)
229786
  Жеребецький Є. Вибори у Польщі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-95.
229787
  Філіпенко Д. Вибори як ефективний засіб переходу до сталої демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 135-137
229788
  Малкіна Ганна Вибори як засіб реалізації політичної відповідальності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному демократичному суспільстві головним засобом реалізації відповідальності держави перед громадянським суспільством є вибори. Основним різновидом політичної відповідальності є конституційно-правова (за формою, наприклад, уряду - перед ...
229789
  Смокович М. Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 37-45. – ISSN 2308-9636
229790
  Семенов В.М. Вибори як інструмент оцінювання дыяльності регіоналних органів влади // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
229791
  Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 18-29. – ISSN 1026-9932
229792
  Селютіна Н.Ф. Вибори як механізм формування політичної складової політико-адміністративної еліти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.205-209. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
229793
  Райковський Б. Вибори як предмет політологічного аналізу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-61.
229794
  Заяць Н. Вибори як реалії сучасної державно-правової дійсності: теоретичний аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
229795
  Кім А.І. Вибори як форма здійснення політичних свобод радянських громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
229796
  Максакова Р.М. Вибори як форма реалізації установчої влади в Україні: актуальні питання сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 52-59.
229797
  Федоренко В. Вибори, виборче право і виборчі системи - пріоритетний напрям сучасних конституційно-правових досліджень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932
229798
  Подгорна В. Вибори. Надія - є! / В. Подгорна, С. Іванисько, М. Розумний; підгот. Іван Капсамун, Дмитро Кривцун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 4-5


  Обговорення передвиборчої кампанії 2014.
229799
  Овчинникова Г.Ф. Вибори: кому довіримо мандат? / Г.Ф. Овчинникова. – Киев : Т-во. “Знання”, 1990. – 32 с.
229800
  Таратура В.М. Виборний партійний актив. / В.М. Таратура. – К., 1981. – 94с.
229801
  Сердюк Н.А. Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 81-89. – ISSN 2306-9082
229802
   Вибороли путівки до світового фіналу // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4 : фото


  Команда факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (студенти Р. Фурко, М. Чорний та випускник магістратури 2015 року Д. Ігнатенко) стала призером півфіналу студентської першості світу з програмування ACM-ICPC. За перемогу в півфіналі змагалися ...
229803
  Жванія Т. Виборча адміністрація Грузії: "Вибори в Грузії - досягнення та уроки" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 24-25
229804
  Цирфа Ю. Виборча ейфорія. Чи справді світ голосуватиме за зміни? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 24-25
229805
  Афанасьєва М. Виборча інженерія: до постановки питання // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 43-49. – ISSN 1561-4999
229806
   Виборча кампанія-2002: специфіка та ймовірні результати // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-10
229807
   Виборча кампанія-2006 в Донецькій області / В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв, К.В. Мала, Т.В. Дурнєва, А.М. Сушильников; Донецький Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу; Авт.: В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв, К.В. Мала, Т.В. Дурнєва та ін.; Під ред. В.П. Кіпеня. – Донецк, 2006. – 83с. – ISBN 966-639-264-Х
229808
   Виборча кампанія - 2004: погляд журналістів // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2005. – № 35. – С. 68-82
229809
  Хриплива Д.А. Виборча кампанія 2001-2002 рр. у перифразах журналу "ПІК" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 122-126


  У статті досліджується масив політичних перифразів, що функціонують у нашому суспільстві, з"ясовуються чинники їхньої появи у мовному просторі України. In our article we research the political periphrases, that function in our society as well sa it ...
229810
  Степанюк І.О. Виборча кампанія у процесі політичної діяльності: організація, технології, мистецтво // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 196-203. – (Думка). – ISSN 2304-7410
229811
   Виборча кампанія фінансуватиметься своєчасно та в повному обсязі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-43
229812
  Криса Т. Виборча комісія як суб"єкт владних повноважень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 143-148. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено наукове питання щодо того, чи можна вважати виборчу комісію суб"єктом владних повноважень? З цією метою проведено аналіз понять суб"єкт владних повноважень, виборча комісія, член виборчої комісії. На підставі виокремлених ознак ...
229813
  Носенко А. Виборча комунікація як невід"ємна частина внутрішньої політичної у державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 127-133
229814
  Дрожжин В.П. Виборча система / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-642-073-2
229815
  Северінсен Х. Виборча система потребує змін // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 84-85.
229816
  Харченко Л.В. Виборча система Республіки Польща: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 35-40.
229817
   Виборча система соціалістичної держави. – К, 1937. – 55с.
229818
  Чагаєв О.Р. Виборча система та формування політичних еліт у сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 147-149
229819
  Козюбра М. Виборча система України в контексті вимог верховенства права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
229820
  Омельчук О.А. Виборча система України перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
229821
  Черінько І.П. Виборча система України: від мажоритарної до пропорційної // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 152-161. – ISBN 978-966-02-4604-1
229822
  Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 220-227
229823
  Гончарук В.П. Виборча система як механізм сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  В цій статті зроблена спроба розкрити суть мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем, а також окреслити роль виборчого процесу в сучасному демократичному суспільстві.
229824
  Гончарук В.П. Виборча система як чинник політичної стабільності у Франції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 14-16
229825
  Парно Л.Д. Виборча система як чинник політичної стабільності Франції // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
229826
  Гончарук В.П. Виборча система як чинник розвитку партійної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У цій статті аналізуються чинники, що впливають на розвиток партійної системи. Виборча система розглядається як один із технологічних чинників, які розкриваються в широкому сенсі. Аналізуються "закони" М. Дюверже.
229827
  Афанасьева М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 1561-4999
229828
   Виборча статистика // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-28.
229829
  Райхель Ю. Виборча технологія Кремля, або Про причини розчарування Москви результатами виборів в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 5
229830
  Кривошеїн В.В. Виборча фреквенція як індикатор політичної активності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 141-149. – ISSN 2077-1800
229831
  Поляков В.С. Виборче законодавство в контексті політичного процесу в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
229832
   Виборче законодавство України. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 296с. – ISBN 966-95832-2-5
229833
   Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення : (За матеріалами науково-практичних конференцій та кругих столів). – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-7625-91-5
229834
  Захарченко П. Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий аспект та реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред. Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 1026-9932
229835
  Дрожжин В.П. Виборче право / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53. – ISBN 966-642-073-2
229836
  Дністрянський С. Виборче право [Австрії] від 1848-1873 // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 96-109.
229837
  Кольбенко А. Виборче право Англії в ХІІІ-ХVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 69-100. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
229838
  Селіванов Анатолій Виборче право в контексті конституційної реформи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 5-9.
229839
  Чистоколяний Я.В. Виборче право в системі конституційно-правової освіти: стан і перспективи розвитку // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
229840
  Стрижак А.А. Виборче право в Україні : історія та сучасність / А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2012. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 401-432. – ISBN 978-966-171-518-8
229841
  Бічек О.С. Виборче право в Україні періоду Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 254-262
229842
  Панкевич І. Виборче право в Україні у період спроб відродження української державності і після світової війни / Іван Панкевич // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 117-125. – ISSN 2082-4939
229843
  Федоренко В. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-24.
229844
  Альонкін Олексій Виборче право як складова політичних гарантій права людини на свободу світогляду й віросповідання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 13-17
229845
  Марцеляк О.В. Виборче право: сучасне розуміння і сутність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 12-18
229846
  Примуш М.В. Виборчий бар"єр як виклик парламентської кампанії 2012 року // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 427-433
229847
  Галайчук В. Виборчий досвід неспокійної країни // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 101-110.
229848
  Бучковський Є. Виборчий кодекс: вибрані зміни, впроваджені до польського виборчого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
229849
  Сищук Олексій Виборчий кодекс: що нового? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 2-3.
229850
  Галіахметов І.А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 56-61
229851
  Чемсак Ю.В. Виборчий процес та його стадії: теоретично-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 39-46. – ISSN 0201-7245
229852
  Ключковський Ю.Б. Виборчий процес: процедурний аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 9-20. – ISSN 2306-9082
229853
  Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух галицьких українців наприкінці ХІХ ст. -- 1914 р. : Дис... канд. істор.наук: 07.0001 / Гончарук Тетяна Вікторівна; Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К., 1998. – 177л. – Бібліогр.:л.166-177
229854
  Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух Галицьких українців наприкінці ХІХ ст. - 1914 р. : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Гончарук Тетяна Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 16л.
229855
  Співаков І. Виборчі (електоральні) відносини як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 20-23
229856
  Нельга О. Виборчі закони України у контексті деяких сучасних суспільно-політичних практик // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 77-83.
229857
  Лізунова О.Д. Виборчі інформаційні відносини: теоретико-практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 2219-5521
229858
  Ставнійчук М. Виборчі комісії як орган управління виборчим процесом // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-17
229859
  Мейлі М. Виборчі освітні програми для молоді в Австралії // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 87-92.
229860
  Ковриженко Д.С. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи законодавчого врегулювання / Д.С. Ковриженко, Н.В. Пашкова, С.С. Савелій // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2017. – № 1 (35), квітень. – С. 48-53
229861
  Гончаренко В. Виборчі права громадян за Конституцією УРСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 93-101. – ISSN 1993-0909
229862
  Яковець І.С. Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 248-261. – ISSN 2304-4556
229863
  Ільченко І.М. Виборчі права людини в контексті імплементації міжнародних стандартів виборів. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 185-188.
229864
  Рабінович П.М. Виборчі права: європейські стандарти захисту (практика Страсбурзького суду) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-123
229865
  Лихова С.Я. Виборчі правовідносини як елемент механізму кримінально-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються виборчі правовідносини як елемент механізму кримінально-правового регулювання, їх структура, зміст, суб"єктивний склад та механізм спричинення шкоди виборчим правовідносинам. Electoral legal relations as an element of the mechanism of ...
229866
  Лихова С.Я. Виборчі правовідносини: кримінально-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 146-153. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняльний аналіз кримінально-правових і виборчих правовідносин стосовно їх структури, правової природи та їх ролі в механізмі кримінально-правового регулювання. The comparative analysis of the criminal relations and the electoral ...
229867
  Гербут І.А. Виборчі системи в аспекті інтересів опозиційних партій та електорату // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 129-143. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
229868
  Серкан Кушукшенель Виборчі системи і міжнародна торговельна політика : новини зарубіжної науки / Серкан Кушукшенель, Осман Гюльсевен // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 367-371. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
229869
   Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 76 с.
229870
  Паславский І.І. Виборчі системи та політична культура суспільства: інформаційний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 20-26


  У статті автор зосереджує увагу на необхідності широкої просвітницької кампанії у засобах масової інформації основ виборчого процесу в демократичному суспільстві, метою якої с підвищення політичної грамотності й політичної культури українського ...
229871
  Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : [монографія] / Ю.Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Час Друку, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 123-132. – ISBN 978-966-388-375-5
229872
  Пилипишин В.П. Виборчі системи та універсальність принципів виборчого права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 164-172. – ISSN 1563-3349
229873
  Кочубей Л. Виборчі системи як передумова формування політичної еліти // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – спецвипуск : Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів. – С. 197-206.
229874
  Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-67.
229875
  Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-68.
229876
   Виборчі спори: експертна оцінка якості судових рішень (місцеві вибори 2015 року) : аналіт. звіт / [Т. Калмиков та ін.] ; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. – Харків : ІПГД, 2016. – 64 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-53. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя")
229877
  Татарин Андрій Виборчі стратегії основних кандитатів під час президентської виборчої кампанії 2004 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 29-31.
229878
  Кочубей Л.О. Виборчі технології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Кочубей. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332с. – (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). – ISBN 978-966-8878-09-1
229879
  Нальотов А.А. Виборчі технології в українському політикумі. Незалежне спостереження за виборами та політичні аспекти вітчизняної законодавчої бази виборчих технологій // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 180-195
229880
  Мокан В.І. Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена розгляду сутності виборчих технологій. Зокрема, особлива увага надається обгрунтуванню їх соціально-політичної природи. This article is dedicated to the consideration of the essence of the electoral technologies. Particular ...
229881
  Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 126-138.
229882
  Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії) : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
229883
  Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України та Росії) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
229884
  Кочубей Л.О. Виборчі технології: політологічний аналіз на прикладі виборів до парламенту сучасної України : [ монографія ] / Лариса Кочубей; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 280с. – ISBN 966-8602-35-8
229885
  Шелудько В. Виборчі фонди політичних партій, виборчих блоків політичних партій: формування, використання коштів і контроль / В. Шелудько, Н. Вадімова // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-37.
229886
  Лабенська Л. Виборчі цензи до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні з кінця 18 ст. по даний час / Л. Лабенська, А. Новікова // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 118-123. – ISSN 0132-1331
229887
   Вибрана бібліографія з питань європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 264-269. – ISSN 2304-1773
229888
   Вибрана бібліографія з питань Європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 341-346. – ISSN 2304-1773
229889
   Вибрана бібліографія захищених дисертацій з питань європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 269-273. – ISSN 2304-1773
229890
  Добрянський С. Вибрана бібліографія праць з проблематики прав людини і громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-214. – ISSN 1026-9932


  Перелік праць Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
229891
  Мельницька С. Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його наукову бібліотеку у 2010 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 310-317. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 6). – ISSN 2078-4260
229892
   Вибрана бібліографія сучасних монограічних праць з питань теорії судової влади та правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 228-230. – ISSN 1026-9932
229893
   Вибрана бібліографія сучасних монографій з питань Європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 376-379. – ISSN 2304-1773


  До списку входять праці авторів КНУ імені Тараса Шевченка.
229894
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 134-144. – ISSN 0132-1331
229895
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з медичного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-128
229896
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 360-363. – ISSN 1026-9932
229897
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань виборчого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 235-239. – ISSN 1026-9932
229898
  Вибрана Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань вчення про злочин та покарання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 199-200. – ISSN 0132-1331
229899
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 137-138. – ISSN 1026-9932
229900
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань діяльності органів прокуратури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 136-137. – ISSN 1026-9932
229901
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань договірного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 256. – ISSN 1026-9932
229902
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань європейського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 205-207. – ISSN 1026-9932
229903
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань застосування Європейської конвенції з прав людини у національних правових системах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
229904
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань земельного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С.104-105. – ISSN 1026-9932
229905
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань кримінального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред. Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 151. – ISSN 1026-9932
229906
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 222-224. – ISSN 1026-9932
229907
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з філософії права і методології правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 233-235. – ISSN 0132-1331
229908
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з цивільного процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 153. – ISSN 0132-1331
229909
  Українка Леся Вибрана лірика / Українка Леся. – Харків; Київ, 1931. – 128с.
229910
  Первомайський Л.С. Вибрана лірика / Л.С. Первомайський. – Львів, 1940. – 152 с.
229911
  Черінь Г. Вибрана лірика / Г. Черінь. – Київ : Юніверс, 2002. – 336с. – ISBN 966-7305-76-7
229912
  Шевченко Т. Вибрана поезія. Живопис. Графіка = Jelected poems. Paintings. Graphic Works / Тарас Шевченко; [голова ред. ради М. Жулинський; редкол.: Т. Андрущенко, С. Гальченко, І. Дзюба та ін.; упоряд., авт. прим. С. Гальченко; пер. творів англ. мовою В. Річ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 608с. – Назва та текст книги українською та англійською мовами. – ISBN 978-966-577-123-4
229913
  Пушкін О.С. Вибрана проза / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 478с.
229914
  Лавренев Б. Вибране / Б. Лавренев. – К., 1936. – 475с.
229915
  Чехов А.П. Вибране / А.П. Чехов. – К.Х., 1944. – 159с.
229916
  Шиян А.І. Вибране : повісті, оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 335 с.
229917
  Козаченко В.П. Вибране / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 323с.
229918
  Купала Я. Вибране / Янка Купала ; пер. з білорус. за ред. М. Терещенка. – Київ : Деджвидав. худож. літ., 1947. – 287, [1] с.
229919
  Панч П. Вибране / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 396 с.
229920
  Головко А.В. Вибране / А.В. Головко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 343 с.
229921
  Василевська В.Л. Вибране / В.Л. Василевська. – Київ, 1947. – 327 с.
229922
  Ле І. Вибране / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 344 с.
229923
  Усенко П.М. Вибране / П.М. Усенко. – Київ, 1948. – 318 с.
229924
  Скляренко С.Д. Вибране / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 451 с.
229925
  Толстой О.М. Вибране / О.М. Толстой. – К., 1949. – 388с.
229926
  Яновський Ю. Вибране / Ю. Яновський. – Київ, 1949. – 378 с.
229927
  Малишко А.С. Вибране : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 460 с.
229928
  Аді Ендра Вибране / Ендре Аді ; Аттіла Йожеф ; вступ. стат. АФ. Гідаш. – Ужгород, 1949. – 18 с.
229929
  Цвирка П. Вибране / П. Цвирка. – Київ, 1950. – 292 с.
229930
  Бедный Д. Вибране / Д. Бедный; Пер. з рос. – Киев : Держлітвидав, 1951. – 196с.
229931
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 432с.
229932
  Гайдар А.П. Вибране / А.П. Гайдар. – К., 1952. – 418с.
229933
  Шаншіашвілі С. Вибране / С. Шаншіашвілі. – К., 1952. – 191с.
229934
  Стальский С. Вибране / С. Стальский. – Київ, 1953. – 184 с.
229935
  Сосюра В. Вибране / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1954. – 296 с.
229936
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1954. – 339с.
229937
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1954. – 432с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
229938
  Васильченко С. Вибране / С. Васильченко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 307с.
229939
  Масенко Терень Вибране / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 260 с.
229940
  Малишко А.С. Вибране / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 275 с.
229941
  Воронько П.М. Вибране / П.М. Воронько. – Київ : ДЛВ, 1955. – 380с.
229942
  Усенко П.М. Вибране / П.М. Усенко. – Киев, 1955. – 372 с.
229943
  Турчинська А.Ф. Вибране / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1955. – 232 с.
229944
  Шеремет М.С. Вибране / Микола Шеремет. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 280 с.
229945
  Шпак М. Вибране / М. Шпак. – Київ, 1956. – 235 с.
229946
  Успенський Г.І. Вибране / Г.І. Успенський. – Киев, 1956. – 524с.
229947
  Гойда Ю.А. Вибране : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1956. – 256 с.
229948
  Вирган І.А. Вибране / І.А. Вирган. – Київ, 1956. – 312 с.
229949
  Маковей О.С. Вибране / О.С. Маковей. – Львів, 1956. – 632 с.
229950
  Нехода І.І. Вибране / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1956. – 376 с.
229951
  Андрійчук М. Вибране / М. Андрійчук. – Київ, 1957. – 288с.
229952
  Олесь О. Вибране / О. Олесь. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 520с.
229953
  Аронський М. Вибране / М. Аронський. – Київ, 1958. – 408 с.
229954
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 431 с.
229955
  Сорока О.М. Вибране : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 151 с.
229956
  Гончаренко І.І. Вибране / І.І. Гончаренко. – Київ, 1959. – 503 с.
229957
  Грінченко М.О. Вибране / М.О. Грінченко. – К., 1959. – 432с.
229958
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1959. – 347с.
229959
  Кириленко І. Вибране / І. Кириленко. – Київ, 1960. – 439 с.
229960
  Волощак А.В. Вибране : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1961. – 184 с.
229961
  Брежньов Г.І. Вибране / Г.І. Брежньов. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 200 с.
229962
  Лазорик Ф. Вибране / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1963. – 359с.
229963
  Мельничук Ю.С. Вибране / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1965. – 452 с.
229964
  Годієнко Д.П. Вибране / Д.П. Годієнко. – Київ, 1965. – 301 с.
229965
  Даріо Р. Вибране / Рубен Даріо ; [пер. з іспан. Михайла Литвинця]. – Київ : Дніпро, 1968. – 107 с.
229966
  Вирган І.О. Вибране / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1969. – 399 с.
229967
  Руданський С.В. Вибране / С.В. Руданський. – Київ : Дніпро, 1969. – 230с.
229968
  Турсун-заде М. Вибране / М. Турсун-заде. – К., 1971. – 120с.
229969
  Щоголев Я.І. Вибране / Яків Щоголев ; [вст. ст. І.І. Пільгука]. – Київ : Дніпро, 1971. – 158 с. – (Шкільна бібліотека)
229970
  Сосюра В.М. Вибране : Лірика та поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1972. – 308 с.
229971
  Глазовий П.П. Вибране : байки, гуморески, усмішки / П.П. Глазовий. – Київ : Дніпро, 1974. – 142 с.
229972
  Цьотка Вибране / Цьотка. – К., 1976. – 135с.
229973
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ, 1977. – 439 с.
229974
  Плоткін Г.Д. Вибране / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1977. – 311 с.
229975
  Плоткін Г.Д. Вибране : п"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1978. – 335 с.
229976
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ
1. – 1978. – 344 с.
229977
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ
2. – 1978. – 255 с.
229978
  Стефаник В.С. Вибране / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392с. – (Б-ка "Карпати")
229979
  Летюк Є.М. Вибране : поезії / Є.М. Летюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 264 с.
229980
  Нехода І.І. Вибране / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Цикли: Початок пісні; Як спитає дочка про мене; Люблю свій край; Учителі мої і друзі; З далеких доріг. – 1980. – 318 с.
229981
  Луценко Д.С. Вибране : поезії / Д.С. Луценко. – Київ, 1981. – 344 с.
229982
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с. – (Шкільна б-ка)
229983
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Харків : Прапор, 1981. – 304с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
229984
  Купала Я. Вибране / Я. Купала. – Київ, 1982. – 308 с.
229985
  Ребро П П. Вибране : поезії / П П. Ребро, . – Київ : Дніпро, 1982. – 224 с.
229986
  Подолян М.П. Вибране : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Дніпро, 1983. – 314 с.
229987
  Ладижець В.І. Вибране / В.І. Ладижець. – Ужгород, 1984. – 255 с.
229988
  Упеник М.О. Вибране / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 413 с.
229989
  Юхимович В.Л. Вибране / В.Л. Юхимович. – Київ, 1984. – 367 с.
229990
  Коломієць В.Р. Вибране : вірші та поеми / В.Р. Коломієць. – Київ, 1985. – 236 с.
229991
  Шеремет М.С. Вибране / М.С. Шеремет. – Київ, 1986. – 359 с.
229992
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ, 1987. – 405 с.
229993
  Бортняк А.А. Вибране / А.А. Бортняк. – Київ, 1988. – 238 с.
229994
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1988. – 415 с.
229995
  Шпак М.І. Вибране / М.І. Шпак. – Київ, 1989. – 220 с.
229996
  Сосюра В.М. Вибране : Поезії та проза / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 231 с. – (Шк. б-ка)
229997
  Федькович Ю.А. Вибране / Ю.А. Федькович. – Київ, 1990. – 207с.
229998
  Бровченко В.Я. Вибране : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1991. – 572 с.
229999
  Клен Ю. Вибране / Ю. Клен. – Київ : Дніпро, 1991. – 461 с.
230000
  Юркевич П.Д. Вибране / П.Д. Юркевич. – Київ, 1993. – 397 с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,