Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
220001
  Астахова В.И. "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560


  "В статье дается оценка деятельности Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» за 25 лет его существования. Аргументируется вывод об успешном завершении многолетнего социального эксперимента по становлению учебного ...
220002
  Демиденко А. "Борщ на дачі Андрія Малишка ми їли дерев"яними, розписаними народними умільцями ложками" / спілкувалася Ольга Сметанська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 1,7
220003
  Білас М.І. Боротьба Т. Джефферсона з расизмом у контексті формування "американської мрії" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 59-60
220004
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914 років) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Стромилюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
220005
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900 - 1914 рр.) : Дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 - іст. України / Л.В.Стромилюк; КНУТШ. – Київ, 2007. – 245л. – Додатки: л.237-245. – Бібліогр.: л. 200-236
220006
  Нестеренко М.В. Боротьба тілесного і духовного в людині за романом Валеріана Підмогильного "Місто" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.114-117. – (Філософські науки)
220007
  Ігнатенко М. Боротьба триває : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 116 с.
220008
  Яковенко Г.П. Боротьба триває : роман та повість / Г.П. Яковенко. – Донецьк, 1978. – 158 с.
220009
   Боротьба триває. – Київ, 1987. – 384 с.
220010
  Гамрецький М.М. Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648-1654 рр. / М.М. Гамрецький. – Київ, 1954. – [20] с. – Окр. відбиток
220011
  Мельничук П.У. Боротьба трудящих Волині проти іноземних інтервентів і внутрішньої контрреволюції в період громадянської війни 1918-20 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Мельничук П.У.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1964. – 381л.
220012
  Богодист І.П. Боротьба трудящих Галичини за Радянську владу в 1918-1920 рр. / І.П. Богодист. – Львів, 1952. – 132с.
220013
  Богодіст І.П. Боротьба трудящих Галичини під керівництвом комуністичних організацій за Радянську владу в 1918-1920 рр. : Дис... наук: / Богодіст І.П.; МВО СРСР. Інст. підвищ. кваліф. виклад. маркс-ленін. при КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1961. – 225л. – Бібліогр.:л.219-225
220014
  Кривчик П.Т. Боротьба трудящих за утверждення Радянської влади на території Запорізької області (1918-1920 роки.) / П.Т. Кривчик, 1957. – 64с.
220015
  Йова П.В. Боротьба трудящих Західної України за воз"эднання з Радянською Україною / П.В. Йова. – Львів, 1954. – 116с.
220016
  Дудикевич Б.К. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / Б.К. Дудикевич. – Київ, 1959. – с.
220017
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – Київ, 1960. – 225 с.
220018
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною (1921-1939 рр.) / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – К, 1955. – 242 с.
220019
  Кулик І. Боротьба трудящих Західної України за радянську владу і возз"єднання з Радянською Україною / І. Кулик. – Київ, 1951. – 51с.
220020
  Буз Л.В. Боротьба трудящих Київщини проти німецьких інтервентів і націоналістичної контрреволюції за відновлення влади Рад на Україні. / Л.В. Буз. – Київ, 1957. – 56с.
220021
  Береза Г.І. Боротьба трудящих Кіровоградської області під керівництвом більшовицьких організацій проти німецько-фашистських окупантів (1941-1944 рр.) : Дис... канд. іст. наук / Береза Г.І. ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. марксизму-ленінізму. – Київ, 1950. – 262 л. – Бібліогр.: л. 253-260
220022
  Шевчук Г.І. Боротьба трудящих Радянської України проти контрреволюції на Півдні в 1920 р. / Г.І. Шевчук. – К., 1956. – 196с.
220023
  Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення / Ю.Ю. Сливка. – К., 1973. – 255с.
220024
  Гуржій І.О. Боротьба трудящих України за соціальне і національне визволення / І.О. Гуржій, М.Н. Лещенко. – Київ, 1967. – 48с.
220025
  Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти білогвардійської армії Денікіна / С.О. Міщенко. – Ужгород, 1963. – 75 с.
220026
  Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти деніківщини / М.І. Супруненко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1979. – 288 с.
220027
  Саженюк С.Н. Боротьба трудящих України проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції в 1918 році / С.Н. Саженюк. – Київ, 1958. – 52с.
220028
  Скляренко Є.М. Боротьба трудящих України проти німецько-авторійских окупантів і гетьманцини. / Є.М. Скляренко. – К, 1960. – 284 с.
220029
  Смішко П.Г. Боротьба трудящих українських Придункайських земель за возз"єднання з УРСР. / П.Г. Смішко. – Львів, 1969. – 260 с.
220030
  Кудлай О.С. Боротьба трудящих Харківщини за відбудову промисловості і сільского господарства 1921-1925. / О.С. Кудлай. – Харків, 1961. – 208с.
220031
  Верстюк В.Ф. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад / В.Ф. Верстюк. – Київ, 1984. – 143 с.
220032
  Вербовський В. Боротьба у правлячих колах Великої Британії щодо вирішення вірменської проблеми (1878-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано неоднозначні наслідки втручання Великої Британії у внутрішні справи Туреччини стосовно вірменського питання. In the article ambiguous consequences of intervention of the Great Britain in internal affairs of Turkey concerning to the ...
220033
   Боротьба угорського народу за соціалізм. – Ужгород, 1970. – 264с.
220034
  Кипаренко Г.М. Боротьба Угорської Соціалістичної Робітничої Партії за соціалістичне перетворення сільського господарства(1948-1962). / Г.М. Кипаренко. – Львів, 1973. – 192с.
220035
  Шолота Х.В. Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини та незалежність України (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 72-78. – ISSN 2076-1554
220036
  Тимощук О. Боротьба українських загонів та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 35-38
220037
  Лозінський К. Боротьба українського духовенства за збереження своїх прав та привілеїв у другій половині XVIII ст. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0203-5863
220038
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за воз"єднання України з Росією. / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1953. – 67 с.
220039
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за возз"єднання України з Росією / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1954. – 135 с.
220040
  Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917 - 1921 рр. : уроки для сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
220041
  Вітик І. Боротьба українського народу за незалежність на початку XX століття / Ігор Вітик, Юлія Вітик, Олександр Беляєв ; [за заг. ред. І.Р. Вітика]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 104 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-1516-73-0
220042
   Боротьба українського народу проти німецьких загарбників : збірка статтей. – [Київ] : Видання Академії Наук УРСР, 1942. – 48с.
220043
   Боротьба українського народу проти панської Польщі. – Київ, 1940. – 44с.
220044
  Макарець О. Боротьба українського народу проти панської Польщі в XVII столітті / О. Макарець. – Київ, 1940. – 60 с.
220045
  Індиченко П.Д. Боротьба українського радянського селянства проти гітлерівської "земельної реформи" в період Великої Вітчизняної війни / П.Д. Індиченко, 1954. – 16с. – Окр. відб. з: Праці КДУ. Гуманітарні науки. 1954
220046
  Круковський В. Боротьба української діаспори за багатокультурність Канади (1962-1971) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 101-108. – ISSN 2664-4282
220047
  Недужко Ю.Ю. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні ( середина 70-х -початок 80-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 147-154. – (Історія ; Вип. 20)
220048
  Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина XIX ст. — 1918 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331
220049
  Коваленко Л. Боротьба українців за права української мови в Російській імперії ( за матеріалами російськомовної української періодики кінця 19 - початку 20 ст.) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-74. – ISSN 1609-5499
220050
  Звірковський І.В. Боротьба УПА проти гітлеровських загарбників у Другій світовій війні / І.В. Звірковський, Н.В. Завалко // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 91-99. – ISBN 978-966-581-772-1
220051
  Ісакович С.В. Боротьба УРСР в Організації Об"єднаних Націй за економічні і соціальні права людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 62-67. – (Серія права ; № 6)


  В статье показана борьба УССР и других социалистических государств в ООН за признание и включение социальных и экономических прав человека во Всеобщую декларацию прав человека и в Пакт о правах человека. Автор рассматривает влияние Декларации о ...
220052
  Олексюк М.М. Боротьба філософських течій на західно-українських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.М. Олексюк. – Львів, 1970. – 300с.
220053
  Захара І. Боротьба філософських течій у Галичині на початку XX ст.Філософські розмисли митрополита Андрея Шептицького та Івана Франка про соціальні питання // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто питання про соціально-економічні, політичні умови написання пастирського послання Митрополита Андрея Шептицького "О квестії соціальній". Проаналізовано ставлення А.Шептицького та І.Франка до соціалізму. Висвітлено змагання філософських течий ...
220054
  Джеджула К.О. Боротьба французького народу за національну незалежність, мир і демократію / К.О. Джеджула, доц. – Київ : [Радянська Україна], 1953. – 54 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
220055
  Левський В.М. Боротьба чехословацького народу за народно-демократичну владу / В.М. Левський. – Київ : Радянська Україна, 1960. – 45 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія I, № 13)
220056
  Гряник В.О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 364-367. – ISBN 978-966-493-676-4
220057
  Шморгун О. Боротьбі з контрбандою - підвищену увагу органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 23-25
220058
  Йова В П. Боротьбою і працею загартована / В П. Йова. – К., 1974. – 47с.
220059
  Мартиросян Э.Р. Бороться за дисциплину / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1987. – 80с.
220060
  Устинов Д.Ф. Бороться за мир, укреплять обороноспособность / Д.Ф. Устинов. – М., 1983. – 16с.
220061
  Каневский З.М. Бороться и искать! : Размышления о профессии полярника / З.М. Каневский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
220062
  Тамарин С. Бороться и искать. Уроженец Николаева флотский лейтенант Георгий Брусилов стал прообразом одного из главных героев приключенческого романа В. Каверина "Два Капитана" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 3


  "Я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера, - писал Вениамин Каверин в "Очерке работы". - У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели - все что отличает человека большой души. Это был Седов. У ...
220063
  Сахаров А.Б. Бороться с пьянством - без компромиссов! / А.Б. Сахаров. – М., 1986. – 79с.
220064
  Абдулхаков М.Р. Бороться, чтобы побеждать! : кн. для учащихся / М.Р. Абдулхаков, А.А. Трапезников. – Москва : Просвещение, 1990. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 127. – (Спорт в твоей жизни)
220065
  Фролов Володимир Васильович Борошниста роса дині в степовій зоні України та створення проти неї стійких сортів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Фролов Володимир Васильович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
220066
  Жам О.М. Борошномельне виробництво Правобережної України кін XVIII - поч. XX ст.: аналіз технічної літератури імперського періоду // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 7-16. – ISSN 2077-9496
220067
  Господаренко Г.М. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 60-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
220068
  Никишов П.П. Бороьба с басмачеством и его разгром на юге Киргизии (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никишов П. П.; АН КиргССР, Ин-т ист. – Фрунзе, 1956. – 16л.
220069
  Сурис Б. Борс Угаров / Б. Сурис. – Л., 1965. – 59с.
220070
  Лякишев Н.П. Борсодержащие стали и сплавы. / Н.П. Лякишев. – М., 1986. – 192с.
220071
  Корнєєв О.П. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві / О.П. Корнєєв. – К., 1967. – 80с.
220072
  Леонов Л.М. Борсуки / Л.М. Леонов. – К, 1971. – 328с.
220073
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
220074
   Бортник Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 27-28 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
220075
   Бортник Сергій Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48. – ISBN 978-966-439-754-1
220076
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 28-30. – ISBN 978-966-439-961-3
220077
   Бортник Сергій Юрійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
220078
   Бортник Сергій Юрійович [1961] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 16-17. – ISBN 966-95774-3-5
220079
  Іскорко-Гнатенко Бортников А.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 47. – ISBN 978-617-7442-69-0
220080
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
220081
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 55! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  14 листопада 2016 року виповнюється 55 років з дня народження завідувача кафедри землезнавства та геоморфології, доктора географічних наук, професора Сергія Юрійовича Бортника.
220082
   Бортництво Полісся : [альбом] / Вишгород. іст.-культур. заповідник ; [упоряд.: Д. Шевченко, А. Плотнікова ; редкол.: В. Литовченко та ін. ; фотоіл. О. Думанської]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 223 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-295-8
220083
  Литовченко В. Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі : наук.-метод. вид-ня Вишгород. іст.-культур. заповідника / [В. Литовченко, Г. Бондаренко, Д. Шевченко ; Вишгород. іст.-кульутур. заповідник]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 77, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7. - За підтримки "Укр. культур. фонд". – Бібліогр.: с. 52-61. – ISBN 978-966-577-296-5
220084
   Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі [Образотворчий матеріал] : комплект з 16 інтерактив. листівок із текстівками укр. мовою / Вишгород. іст.-культур. заповідник [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 16 арк. в обгортці : кольор. фото ; 105 х 147 мм. – Комплект із 16 інтерактивних листівок із текстівками українською мовою
220085
   Бортницька станція аерації: виклики, загрози та шляхи вирішення екологічних проблем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 8-9 : фото
220086
  Ковалев К.П. Бортнянский / К.П. Ковалев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 701). – ISBN 5-235-00681-X
220087
  Жуков С.А. Бортова секвентна РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається питання побудови нової бортової секретної РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі та у лісі, яка використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості без ...
220088
   Бортовий ракетний фотометр для спостережень ефектів інжекції плазми / В.М. Івченко, В.П. Лапчук, Ю.І. Процюк, Ю.Я. Ружин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 142-150. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описано ракетний фотометр для оптичних спостережень при активних експериментах в космосі. В фотометрі використовуються фотодіоди ФД-7К або, для розширення смуги спектральної чутливості в УФ діапазоні до 180 нм, ФДУК-1. Застосування логарифмічного ...
220089
  Кашафутдинов И.В. Бортовой 408 / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1971. – 120с.
220090
  Горгадзе Шота Бортовой дневник адвоката // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
220091
  Сизов Н.И. Бортовые источники электрического питания / Н.И. Сизов, В.К. Шабловский. – М., 1973. – 99с.
220092
  Кузнецов В.Н. Бортовые огни: стихотворения / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1986. – 158с.
220093
   Бортовые радиолокационные системы. – Москва, 1964. – 672 с.
220094
  Погрибной В.А. Бортовые системы обработки сигналов / В.А. Погрибной. – Киев, 1984. – 216 с.
220095
  Матов В.И. и др. Бортовые цифровые вичислительные машины и системы / В.И. и др. Матов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 216с.
220096
  Корж О. Борть : поезії / О. Корж. – Харків, 1926. – 63 с.
220097
  Нікулов В. Бортьба з легалізацією "брудних" грошей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.89-93
220098
  Карлов Е.Н. Бортьба Ленинградской городской партийной организации за выполнение решений XVIII съеза ВКП(б) в области развития тяжелой промышленности (июнь 1939 -1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карлов Е. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
220099
  Глебов А.Н. Бортьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.) / А.Н. Глебов. – Москва, 1964. – 32с.
220100
  Зябрев А Борус Яснолобый / А Зябрев. – Москва : Современник, 1978. – 288 с.
220101
  Касьянов Г. Борцем за незалежність Богдан Хмельницький став на початку 1990-х : Інтерв"ю / Георгій Касьянов ; інтерв"ю взяв [Олександр Куриленко] // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 30-32


  Одна версія історії, хоч би якою вона була, не зможе об"єднати всю Україну - вважає історик Георгій Касьянов.
220102
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях / соч. Тогобочнего [псевд.]. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.] ; Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 139 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 13)
220103
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях И.Тогобочнего. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.Н. Гагарина, 1903. – 164 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
220104
   Борци за свобода и просвета. – София : Народна просвета, 1989. – 579, [3] с.
220105
   Борці-антифашисти. – Ужгород, 1988. – 435с.
220106
  Крюі П. Борці з голодом / П. Крюі. – К, 1936. – 120с.
220107
  Селівачова Н. Борці за владу / Н. Селівачова, В. Гримаєнко. – К, 1969. – 141с.
220108
   Борці за владу Рад на Україні : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1987. – 85с.
220109
   Борці за возз"єднання. – Львів, 1989. – 359с.
220110
  Ситченко А. Борці за волю рідної України. Вивчення казки І.Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 11. – С.2-5.
220111
   Борці за Жовтень. – Одеса, 1957. – 160с.
220112
   Борці за Жовтень розповідають. – Дніпропетровськ, 1957. – 416с.
220113
   Борці за комуністичне господарювання. – Київ, 1964. – 88с.
220114
  Тогобочний І.А. Борці за мрії : драма на 4 дії / І.А. Тогобочний; І. Тогобочній [псевд.]. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1924. – (Театральна бібліотека ; Ч. 9)
220115
  Фігурний Юрій Борці за незалежність України. До 65-річчя від дня офіційного утворення Української Повстанської Армії (УПА) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142
220116
  Кащенко А. Борці за правду : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 174 с. – Кн. пошкоджена
220117
   Борці партії. – Ужгород, 1984. – 376с.
220118
  Крайнова В.Н. Борцы-революционеры в истории немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
220119
  Крайнова В.Н. Борцы - революционеры немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – М., 1974. – 96с.
220120
  Порфирьев Б.А. Борцы / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1988. – 381с.
220121
  Осадчий Т.И. Борцы за землю и правду : Роман-былое из социал. жизни на Украине / Т. Осадчий. – Киев : Киев: кн. маг. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1908. – IV, 236 с.
220122
   Борцы за коммунизм. – Изд. 2-е, доп. – М., 1962. – 71с.
220123
  Звягинцев Е.А. Борцы за народное дело - братья Гракхи / Е. Звягинцев. – 2-е изд. – Москва : Задуга ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
220124
  Шпадарук И.П. Борцы за народное дело / И.П. Шпадарук. – Минск, 1968. – 110с.
220125
   Борцы за народное счастье. – Днепропетровск, 1967. – 223с.
220126
   Борцы за народное счастье. – Уфа, 1977. – 260с.
220127
  Гернет М.Н. Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости / М.Н. Гернет, проф. – Москва : Изд. "Начало", 1917. – 30 с.
220128
  Стеклов Ю.М. Борцы за социализм : Очерки истории общественных и революционных движений в России : в 2 ч. / Ю.М. Стеклов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат. ; Нап. в Москве
Ч. 1 : 1923. – 1923. – 398 с.
220129
   Борцы за счастье народное. – Кишинев, 1987. – 231с.
220130
   Борцы Латвии в Испании. – Рига, 1970. – 560с.
220131
  Фолланд Бернд Борцы сумо = Из жизни великанов : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
220132
   Борцям Жовтня. – Київ, 1977. – 224с.
220133
  Мамлеев Д.Ф. Борщ на берегу Нигера / Д.Ф. Мамлеев. – Москва, 1968. – 223с.
220134
  Захарченко Р. Борщагівська святиня : Нарис історії храму Ікони Божої Матері "Живоносне джерело" / Р.Захарченко. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. – 124с. – На тит. арк.: Присвячується закінченню робіт по відродженню храму. – ISBN 966-7567-16-8
220135
  Вакулишин С. Борщагівські та святошинські околиці Києва в літературному дзеркалі : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 130-147. – ISSN 0208-0710
220136
  Попова Г.С. Борщак Л.І. : історіографія спадщини // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 304-308
220137
  Кормашов Александр Борщевик : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 8-35. – ISSN 0130-7673
220138
  Сацыперова И.Ф. Борщевики флоры СССР - новые кормовые растения : Перспективы использования в народном хозяйстве / И.Ф. Сацыперова; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: А.А.Федоров, Н.Н.Цвелев. – Ленинград : Наука, 1984. – 224 с.
220139
  Короткий В. Борщевський Валентин Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 378. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
220140
   Борщівник - небезпечна, отруйна рослина! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 6 : фото
220141
  Кірічук Тетяна Борщівник - отруйний монстр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 6-7 : фото
220142
   Борщівщина. – Нью-Йорк, 1994. – 64 с.
220143
   Борщов Ілля Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 20. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
220144
   Борщов Ілля Григорович (1833-1878) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55-56. – ISBN 978-966-933-054-3
220145
  Леонтьев А.П. Борющийся Вьетнам / А.П. Леонтьев. – Москва, 1954. – 68с.
220146
   Борющийся экран. – Ташкент, 1980. – 142с.
220147
  Фінкельштейн Б. Боря і чарівні двері : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 134-142. – ISSN 0320-8370
220148
   Боряк Аврора Костянтинівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
220149
  Нимб Б.А. Борьа КПСС за мир в послевоенных период, как воплощение пниципов пролетраского интерназионализма : Автореф... канд. ист.наук: / Нимб Б. А.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1955. – 16л.
220150
  Турин Л.Б. Борьба -- спорт сильных / Л.Б. Турин. – Москва, 1966. – 48с.
220151
  Николаев А. Борьба / А. Николаев, А. Эйнберг. – М.Л,, 1929. – 236с.
220152
  Петров В.И. Борьба / В.И. Петров. – Воронеж, 1939. – 332с.
220153
  Лацис В.Т. Борьба : рассказы / В.Т. Лацис; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 80 с.
220154
   Борьба. – М., 1953. – 52с.
220155
   Борьба. – М., 1956. – с.
220156
  Акопян В.А. Борьба / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 592 с. – (Тебе в дорогу романтик)
220157
  Черепахина Т.Б. Борьба "двух лагерей" в вопросе о международно-правовом режиме территориального моря. : Автореф... канд. юрид..наук: / Черепахина Т.Б.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1950. – 20 с.
220158
  Гиоргадзе О.Я. Борьба "отцов" и "детей" по вопросам литературного языка в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиоргадзе О.Я.; Акад.наук Груз ССР. – Кутаиси, 1955. – 16л.
220159
  Прямков А.В. Борьба "Правды" за большевистскую литературную критику (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прямков А.В.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 33 л.
220160
  Фоминов А.К. Борьба "Стандарт Ойл" за мировую монополию : Автореф... канд. экон.наук: / Фоминов А.К.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 15л.
220161
  Балабанова Н.С. Борьба А.М. Горького с натуралистическими тенденциями в драме и ее значение для современного театрального искусства. : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Балабанова Н.С.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1960. – 24л.
220162
  Нарожнова Н.М. Борьба А.М.Горького за богатство, чистоту и выразительность языка художественной литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Нарожнова Н.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории литературы. – Москва, 1953. – 15 с.
220163
  Бондарев Л.А. Борьба А.М.Горького за пролетарский атеизм : Дис... канд. филос.наук: / Бондарев Л.А.; Инст. повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1954. – 284л. – Бібліогр.:л.1-9
220164
  Французова Н. Борьба А.М.Горького против реакционного буржуазного искусства (1928-1936) : Автореф... канд. филос.наук: / Французова Н.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
220165
  Гогатишвили Домна Васильевна Борьба Абхазской организации Компартии Грузии за вовлечение женщин в социалистическое строительство в 1921-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гогатишвили Домна Васильевна; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 37л.
220166
  Кварцхава Аполлон Константинович Борьба Абхазской организации КП Грузии за развитие субтропического хоязйства (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кварцхава Аполлон Константинович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 36л.
220167
  Гусейнов С.Г. Борьба азербайджанских колхозников за развитие сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов С.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 21л.
220168
  Ахмедов О.Б. Борьба азербайджанского народа за осуществление ленинских идей орошения в республике (1920-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов О.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
220169
  Тагиев Керамет Гидаят оглы Борьба азербайджанской советской печати против религиозных пережитков в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Тагиев Керамет Гидаят оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
220170
  Бондаренко Иван Иванович Борьба алжирского народа за некапиталистический путь развития : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондаренко Иван Иванович; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1973. – 20л.
220171
  Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации / Р.Г. Ланда. – М., 1976. – 307с.
220172
  Смолин В.В. Борьба Алжирской Народной Демократической Республики за равноправные внешнеэкономические связи (в вопросах освоения и использовния нефти и газа Сахары) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Смолин В.В.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1970. – 26л.
220173
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров / Н.В. Курков. – М., 1971. – 236с.
220174
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров в 1929-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Курков Н.В.; АН СССР. – М., 1967. – 33л.
220175
  Цинман Б.А. Борьба Англии и Фарнции из-за Египта (сентябрь 1882 -- август 1887 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цинман Б. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 18л.
220176
  Зимулина Л.А. Борьба английских доминионов за расширение политических прав в 1923-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зимулина Л.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 18 с.
220177
  Маслова Наталья Мироновна Борьба английских профсоюзов за социально-экономические интересы трудящихся (конец 60-х - начало 70-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Маслова Наталья Мироновна; Высш. школа прфс. движ. ВЦСПС. – М., 1979. – 27л.
220178
  Суна У.Ф. Борьба Андрея Упита против декадентской эстетики. (1905-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Суна У.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
220179
  Кништедт К. Борьба антифашистских демократических сил за миролюбивый, демократический Западный Берлин (1958-1963 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Кништедт К.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1968. – 26л.
220180
   Борьба аргентинских марксистов против идеологии национализма в 60-е -- начале 70-х гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шемякин Я. Г,; Шемякин Я. Г,; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1978. – 26л.
220181
  Степанян А.А. Борьба Армении и Парфии с римской экспансией и Рандейский договор. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанян А.А.; М-во просвещения Армянской ССР.Армянск.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
220182
  Сысоев П.С. Борьба астраханских большевиков за осуществление ленинской думской тактики в период первой русской революции / П.С. Сысоев. – Астрахань, 1958. – 36с.
220183
  Бабаходжаев М.А. Борьба Афганистана за независимость (1838-1842) / М.А. Бабаходжаев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 107 с. – Библиогр.: с. 97-100
220184
  Макаров А.А. Борьба африканского населения ЮАР (70-е годы ХХ в) / А.А. Макаров. – М, 1981. – 205с.
220185
  Гаджиев Исмаил Бабаевич Борьба бакинсого пролетариата под руководством коммунистов против английских интервентов в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиев Исмаил Бабаевич; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960. – 25л.
220186
  Галимова Флара Арслановна Борьба башкирской областной партийной организации за осуществление политики партии по повышению благосостояния народа в период между XXIII и XXV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галимова Флара Арслановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. совет К053 05 45 по истории КПСС. – М., 1983. – 24л.
220187
  Саяхов Ф.Л. Борьба башкирской партийной организации за осуществление ленинского плана построения социализма (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Саяхов Ф.Л. ; Перм. ГУ. – Пермь, 1968. – 52 с.
220188
  Ягфаров С.А. Борьба Башкирской партийной организации за укрепление кадров сельского хозяйства (1953-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ягфаров С.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 26л.
220189
  Абдуллин М.И. Борьба башкирской партийной организации за укрепление советского государственного аппарата. : Автореф... канд.ист.наук: / Абдуллин М.И.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – Казань, 1962. – 23л.
220190
  Решодько П.Ф. Борьба беднейшего крестьянства Харьковщины под руководством большевиков за установление Советской власти в деревне (ноябрь 1917 -- январь 1918 гг.). / П.Ф. Решодько, 1964. – 27-42с.
220191
  Бродский Л.И. Борьба без компромиссов / Л.И. Бродский, В.И. Стрепетов. – Л, 1974. – 214с.
220192
  Якобсон А. Борьба без линии фронта : драм. повесть в 4-х д. / Аугуст Якобсон; пер. с эст. Л.Тоом. – Таллин : Искусство, 1948. – 132 с.
220193
  Крючок Р.Р. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией во время русско-польской войны 1645-1667 гг.. : Автореф... канд. ист.наук: / Крючок Р.Р.; АН БелССР. Ин-тут истории. – Минск, 1955. – 17л.
220194
  Игнатенко Александр Петрович Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией. (Вторая половина XVII - XVIII в.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Игнатенко Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
220195
  Абецедарский Л.С. Борьба белорусского народа за соединение с Россией : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абецедарский Л.С. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 45 с. – Бібліогр. : с. 44-45
220196
  Трухан А.В. Борьба белорусской прогрессивной общественности за демократизацию народного образования во второй половине XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. пед.наук: / Трухан А.В.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 22л.
220197
  Чернявский Г.И. Борьба болгарских коммунистов за создание Рабочего молодежного союза. 1926-1929 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Г.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1958. – 16л.
220198
   Борьба болгарского народа за мир и дружбу между народами. – София : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 59 с.
220199
  Позолотин М.Е. Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период второй мировой войны / М.Е. Позолотин. – Москва, 1954. – 152с.
220200
  Ганевич И.В. Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение / И.В. Ганевич. – К., 1959. – 324с.
220201
  Муртузалиев С.И. Борьба болгарского народа против исламизаторской политики Османской империи в XV-XVI вв. / С.И. Муртузалиев. – Махачкала, 1986. – 81 с.
220202
  Мешвелиани К.Л. Борьба болгарского народа против турецких захватчиков в 15-16 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешвелиани К.Л.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 17л.
220203
  Попов Г.Н. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся масс (1949-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Г.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1954. – 16л.
220204
  Пинкас К.И. Борьба Болгарской рабочей социалдемократической партии (тесных социалистов) против реформистской тактики широких социалистов в годы имериалистической войны : Автореф... канд. ист.наук: / Пинкас К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 17л.
220205
  Кочарли Х.С. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональное сплочение трудящихся в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Кочарли Х.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
220206
  Иманов С.Д. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональную солидарность трудящихся (1917-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Иманов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова, Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1959. – 24л.
220207
  Богданов А.В. Борьба большевиков Балтийского флота за матросские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Богданов А. В.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1953. – 26л.
220208
  Козляков В.Е. Борьба большевиков Белорусии против идеологии и политики эсеров в период подготовки и победы социалистической революции, упрочения советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козляков В.Е.; Минский гос.пед.ин-т. – Минск, 1982. – 24л.
220209
  Добродомова Л.Ф. Борьба большевиков в годы столыпинской реакции за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии / Л.Ф. Добродомова. – Москва, 1955. – 40с.
220210
   Борьба большевиков в Сибири против либералов и областников. – Омск, 1989. – 106с.
220211
  Шулепов К С. Борьба большевиков во главе с В.И. Лениным за партийные кадры в годы реакции / К С. Шулепов. – М, 1974. – 80с.
220212
  Ним Б.А. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным за чистоту марксистской теории в годы реакции. / Б.А. Ним. – Свердловск, 1959. – 20с.
220213
  Станкевич Н.И. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против "левого" оппортунизма в годы реакции (1907-1910 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Станкевич Н.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1964. – 16л.
220214
  Скотаренко П.Я. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против ликвидаторов и укрепление местных патийных организаций в начале нового революционного подъема 1910-1911 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Скотаренко П.Я.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 23л.
220215
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против оппортунистической теории и политики Бунда (1903 - окт. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панавас Ч.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 22л.
220216
  Столяренко В.П. Борьба большевиков Волыни за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Столяренко В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
220217
  Сванидзе Д.С. Борьба большевиков Грузии за осуществление ленинских идей союза рабочго класса и крестьянства в 1902-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Д. С.; Тбил.Гу. – Тбилиси, 1973. – 28л.
220218
  Чагунава С.П. Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чагунава С.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 22л.
220219
  Квайчадзе Дж.П. Борьба большевиков Грузии против буржуазного национализма меньшевиков и уклонов по национальному вопросу (1917-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Квайчадзе Дж.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И,Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
220220
  Крохин А.Н. Борьба большевиков Дона за оживление работы Советов (1924-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крохин А.Н.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 27 л.
220221
  Гапшенко И. Борьба большевиков Дрогобыччины за социалистическое переустройство сельского хозяйства в послевоенной сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Гапшенко И. – Киев, 1951. – 17 с.
220222
  Мишенев М.А. Борьба большевиков европейского Севера России за массовые организации трудящихся в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мишенев М.А.; Петрозавод. гос. ун-т.. – Петрозаводск, 1971. – 26л.
220223
  Оленин И.Т. Борьба большевиков за аграрную программу в годы первой русской революции / И.Т. Оленин. – Москва, 1963. – 88с.
220224
  Климачев В.И. Борьба большевиков за армию в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Климачев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
220225
  Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 - февр. 1918 / Баталов А.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 285 с.
220226
   Борьба большевиков за армию в трёх революциях. – Москва : Политиздат, 1969. – 271с. – Библиогр. : с. 263-270
220227
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период первой русской революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Козырев И.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
220228
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905-1907 рр / И.А. Козырев. – М, 1955. – 180с.
220229
  Демидов В.А. Борьба большевиков за бездейшее крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов В. А.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – Л., 1960. – 16л.
220230
   Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. – Симферополь, 1957. – 296с.
220231
  Чикобава Н.А. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
220232
  Филимонова М.Н. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период подъема первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова М.Н.; ЛГУ Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
220233
  Полунина Ф.Ф. Борьба большевиков за гегемонию пролитариата в период первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Полунина Ф.Ф.; КГУ. – К, 1954. – 264л.
220234
  Коников Е.В. Борьба большевиков за демократический мир среди солдат действующей армии, март 1917 г. - март 1918 г. / Е.В. Коников. – Саратов, 1981. – 198с.
220235
  Баранова Анна Николаевна Борьба большевиков за демократическое студенчество в период реакции /1907-1910 гг/ : Автореф... канд ист.наук: 07.00.01 / Баранова Анна Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
220236
  Медведева Надежда Федоровна Борьба большевиков за демократическую интеллигенцию в годы реакции (1907-1910) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медведева Надежда Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л.
220237
  Макаева А.Т. Борьба большевиков за единство партии в годы столыпинской реакции (1908 г.-- январь 1912 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаева А. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 16л.
220238
  Булгакова Н.С. Борьба большевиков за единство партии на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - феввраль 1917) / Н.С. Булгакова. – Москва, 1981. – 177с.
220239
  Якупов Н.М. Борьба большевиков за завоевание солдатских масс Одесского военного округа в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Якупов Н.М. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 32 с.
220240
  Зорин Д.Д. Борьба большевиков за изоляцию либеральной буржуазии в период нарастания революции 1905-1907 гг. (Янв.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин Д.Д.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
220241
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков за интернациональное сплочение трудящихся Закавказья (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Даллакян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 72л.
220242
  Ильина Л.А. Борьба большевиков за коллективизацию сельского хозяйства Татарии в годы первой сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ильина Л.А.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Ж. – Ленинград, 1952. – 16 с.
220243
  Шутов И.Д. Борьба большевиков за крестьянские массы Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Шутов И.Д.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
220244
  Гайсинский М. Борьба большевиков за крестьянство в 1917 г. Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов / М. Гайсинский. – Москва, 1933. – 296с.
220245
  Бочарникова С.Т. Борьба большевиков за крестьянство в период второй Государственной думы : Автореф... канд. ист.наук: / Бочарникова С.Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. – Москва, 1953. – 16 с.
220246
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столпынской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (июнь 1907 - авг. 1914 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цымбалюк Д.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 277л.
220247
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столыпинской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалиситческой войны (июнь 1907 -- июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цымбалюк Д. Н.; ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1953. – 20л.
220248
  Петрашева П.П. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу в революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Петрашева П.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод.мар. – Ленинград, 1950. – 18 с.
220249
  Сабадырев И.Л. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу на юге Украины и в Молдавии : (1903 - февраль 1917 г.) / И.Л. Сабадырев ; Ин-т истории партии при ЦК КП Молдавии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 395 с.
220250
  Огарышева С.Е. Борьба большевиков за массы в период измбирательной кампании в третью Государственную думу : Автореф... канд. итс.наук: / Огарышева С. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
220251
  Майковская Г Борьба большевиков за массы в Петрограде в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Майковская Г К.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 20 с.
220252
  Красноярский М.П. Борьба большевиков за массы рабочих железнодорожного транспорта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Красноярский М.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
220253
  Неелов М.М. Борьба большевиков за мир / М.М. Неелов. – Омск, 1958. – 84с.
220254
  Ацаркин А.Н. Борьба большевиков за осуществелние ленинской программы по вопросам войны, мира и революции / А.Н. Ацаркин, А.Т. Барулина. – Москва : Высшая школа, 1963. – 92 с.
220255
  Аксенов Д.Е. Борьба большевиков за осуществление всеобщего обучения в советской Молдавии : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенов Д.Е. ; Академия педагогических наук РСФСР. Институт теории и истории педагогики. – Кишинев, 1949. – 16 с.
220256
  Кучеренко С.Д. Борьба большевиков за осуществление ленинских тактических лозунгов по вопросам войны, мира и революции в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кучеренко С.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 23л.
220257
  Буланцев А.В. Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи мирного развития социалистической революции в России в 1917 году. / А.В. Буланцев. – Москва, 1961. – 74с.
220258
  Занин Виктор Алексеевич Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и перерастание революции демократической в социалистическую : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Занин Виктор Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 32л.
220259
  Нагайник В.А. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики "левого блока" в период подъема первой революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Нагайник В.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
220260
  Фещенко Василий Трофимович Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Дис... канд. ист.наук: / Фещенко Василий Трофимович; Уманский гос. пед. ин-т им. П.Г.Тычины. – Умань, 1979. – 217л.
220261
  Фещенко В.Т. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Фещенко В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
220262
  Гусев В.И. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительное собрание. : Автореф... Канд.ист.наук: 001 / Гусев В.И.; КГУ. – К, 1972. – 25л.
220263
  Масликова Тамара Николаевна Борьба большевиков за осуществление тактики левого блока в период подъема революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Масликова Тамара Николаевна; Моск. гос. пед. институт. – М., 1972. – 25л.
220264
  Семенов М.Г. Борьба большевиков за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов М.Г.; Ленингр.гос.ордена ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
220265
  Дятлова Н.Д. Борьба большевиков за партию нового типа между 4 и 5 съездами РСДРП : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дятлова Н.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей макрсизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
220266
  Елуфимова Н.А. Борьба большевиков за победу и упрочение советской власти в Рязанской губернии (март 1917-1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Елуфимова Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 24 с.
220267
  Яненко И.Е. Борьба большевиков за победу и упрочение Советской власти на Брянщине (март 1917 - июль 1918 гг.) / И.Е. Яненко. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
220268
  Лайпанов К.Т. Борьба большевиков за победу советской власти в Карачае и Черкесии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лайпанов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
220269
  Зайцев Я.В. Борьба большевиков за преодоление полуменьшевистских ошибок германских левых социал-демократов по вопросу о партии в довоеннный период (1903-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Зайцев Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра всеобщей истории. – Москва, 1954. – 16л.
220270
  Могучев В.А. Борьба большевиков за претворение в жизнь ленинского учения в руководящей роли марксистской партии в демократической революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Могучев В.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1962. – 21л.
220271
  Серов И.Д. Борьба большевиков за проведение в жизнь решений Пражской партийной конференции (1912 - июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серов И.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
220272
  Скрипов Б.А. Борьба большевиков за рабоче-крестьянскую молодежь в 1917-1918 гг и образование комсомола : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Скрипов Б.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 24 с.
220273
  Максимова Л.В. Борьба большевиков за рабочие массы в годы первой мировой войны (авгуть 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Максимова Л. В.; МВССО РСФСР,Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
220274
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема : Дис... канд. ист.наук: / Горовский Ф.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.I-XV
220275
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема (На материалах деятельность большевиков в 4 Государственной думе) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горовский Ф.Я. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 18 с.
220276
  Розенфельд Ю.Н. Борьба большевиков за революционизирование солдатских масс в тыловых гарнизонах ан Украине в перид подготовки социалистической революции (март -- октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Розенфельд Ю. Н.; МВССО УССР, ХГУ, Каф. ист. КПСС. – Х., 1963. – 19л.
220277
  Селин М.А. Борьба большевиков за революционную аграрную программу накануне и в период первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд.ист.наук: / Селин М.А.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 19л.
220278
  Шустов Д.Т. Борьба большевиков за решение национального вопроса в первый период диктатуры пролетариата (1917 г. ноябрь - август 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов Д.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 20 с.
220279
  Тропин В.И. Борьба большевиков за руководство крестьянским движением в 1905 г. / В.И. Тропин. – Москва, 1970. – 180с.
220280
  Семенов П.С. Борьба большевиков за Советы в уездах Петроградской губернии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенов П.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1950. – 22л.
220281
  Семкина Н.И. Борьба большевиков за соединение пролетарских профсоюзов и руководство ими в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семкина Н.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
220282
   Борьба большевиков за создание коммунистического Интернационала : Материалы и документы 1914-1919 гг. – Москва : Партиздат, 1934. – XI, 246 с.
220283
  Хакимов М.Х. Борьба большевиков за создание национальной советской государственности в Туркестане / М.Х. Хакимов, Я.М. Серый. – Ташкент, 1964. – 131с.
220284
  Соколовская Галина Николаевна Борьба большевиков за создание революционно-демократического фронта в период империалистической войны и проведения Февральской буржуазно-демократической революции (На материалах Украины) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Соколовская Галина Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
220285
  Забалуев В. Борьба большевиков за создание социалистической промышленности в Туркмении в годы восстановления и реконструкции народного хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Забалуев В. – Киев, 1952. – 22 с.
220286
  Левин Ф.Н. Борьба большевиков за солдатские массы Петроградского гарнизона в 1917 году в период двоевластия : Автореф... канд. ист.наук: / Левин Ф. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 46 с.
220287
  Зуев А.И. Борьба большевиков за солдатские массы Северного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель - ноябрь 1917 года). : Автореф... канд. истор.наук: / Зуев А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1954. – 17л.
220288
  Павлюченко Ф.К. Борьба большевиков за солдатские массы Юго-Западного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлюченко Ф.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 16л.
220289
  Мещеряков Б.М. Борьба большевиков за сохранение и укрепление партии в период реакции 1907 - 1910 годов : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещеряков Б.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.25
220290
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг. / Г.В. Князева. – Л., 1964. – 192с.
220291
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Князева Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 32л.
220292
  Саркисян Б.О. Борьба большевиков за союз рабочго класса и крестьянства в годы перовой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян Б. О.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
220293
  Попик И.Н. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции. (На матер. Украины) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Попик И.Н. ; МВ и ССО УССР , Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
220294
  Кунцевич Ф.П. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунцевич Ф.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
220295
  Горичев И.С. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крстьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Горичев И. С.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1955. – 17л.
220296
  Хвостов Н.А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны, 1917-1930 гг. / Н.А. Хвостов. – Красноярск, 1991. – 236с.
220297
  Томшич Т.С. Борьба большевиков за трудящееся крестьянство Удмуртии в период подготовки и проведения социалистической революции и упрочения Советской власти (март 1917 г. - март 1919 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Томшич Т.С.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
220298
  Синельщикова А.Е. Борьба большевиков за укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Синельщикова А.Е.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
220299
   Борьба большевиков за упрочнение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. – Симферополь, 1958. – 315с.
220300
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установлекние и упрочнение советской власти в Курской губернии (Март 1917 г. - декабрь 1918 г.) / Л.Д. Глебов. – Курск, 1952. – 176с.
220301
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глебов Л.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 30 л.
220302
   Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Петроградской губернии (1917-1918 гг.) : Очерки и документы. – Ленинград : Лениниздат, 1972. – 463 с. : 1 л. илл. – Список лит-ры : с. 446-452. Имен. указ.: с.439-445
220303
  Беликова Л.И. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Приморье. (1917-1918 гг.) / Беликова Л.И. – Владивосток : Приморское кн. изд-во, 1957. – 152 с. – Библиогр.: с. 151 (14 назв.)
220304
  Гнутов М.А. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии (апрель 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Гнутов М.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 1 с.
220305
  Губарева В.М. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти на Северо-Западе России / В.М. Губарева. – Л, 1982. – 134с.
220306
  Губарева Варвара Михайловна Борьба большевиков за установление и упрочнение Советской власти на Северо-Западе России : Автореф... д-ра ист.наук: / Губарева Варвара Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 64л.
220307
  Близнякова А.В. Борьба большевиков за установление Советской власти в приамурском крае. : Автореф... Канд.ист.наук: / Близнякова А.В.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-те. – Ленинград, 1951. – 20 с.
220308
  Попов А.С. Борьба большевиков за утверждение пролетарского интернационализма в организационном строении партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов А.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
220309
  Кныш Г.Н. Борьба большевиков за учащуюся молодежь накануне и в годы первой русской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кныш Г.Н.; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1977. – 22л.
220310
  Яровенко Екатерина Петровна Борьба большевиков за учащуюся молодежь Сибири накануне и в ходе первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Яровенко Екатерина Петровна; МГУ. Специализированный ученый совет по истории КПСС. – М., 1973. – 24л.
220311
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков Закавказья за интеранациональое сплочение трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Даллакян Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
220312
  Григорян Эдгар Завенович Борьба большевиков Закавказья за ленинскую думскую тактику в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорян Эдгар Завенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
220313
  Петросян Л.М. Борьба большевиков Закавказья за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян Л.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1969. – 23л.
220314
  Варданян А.Г. Борьба большевиков Закавказья против "Армянской социал-демакратической рабочей организации" (спецификов) 1903-1921 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Варданян А.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 47л.
220315
  Волкова Г.К. Борьба большевиков Западной Сибири за рабочий контроль и социалистические преобразования промышленности, транспорта и банков (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Волкова Г.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
220316
  Суверов В.М. Борьба большевиков Западной Сибири за укрепление союза рабочего класса с беднейшим крестьянством в первый период советской власти (окт. 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Суверов В.М.; Новосибир. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 20л.
220317
  Солодянкин А.Г. Борьба большевиков Иркутска против интервентов и белогвардейцев в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Солодянкин А.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1953. – 15 с.
220318
  Николаев В.Н. Борьба большевиков Казанской губерни за единство действий пролетариата и революционно-демократических сил в первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев В. Н.; Казан.ГУ,. – Казань, 1972. – 24л.
220319
  Талов Л.Н. Борьба большевиков Костромской губернии за организацию комитетов бедноты и дальнейшее развертывание социалистической революции в деревне : Автореф... кандид. ист.наук: / Талов Л.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16 с.
220320
  Протасов П.П. Борьба большевиков Красноярска за установление и упрочение Советской власти в Енисейской губернии (1917 - май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов П.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
220321
  Зюзин А.С. Борьба большевиков Кубани за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1933-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зюзин А.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 24л.
220322
  Суриков Б.П. Борьба большевиков Латвии за армию в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Суриков Б.П.; Латв. гос. ун-т МВО СССР. – Рига, 1955. – 20л.
220323
  Шмидре Д.П. Борьба большевиков Латвии против немецких оккупантов и американо-английских империалистов в 1918 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидре Д.П.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15 с.
220324
  Рутман И.К. Борьба большевиков Латвии с ликвидаторством в годы нового революционного подъема. (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рутман И.К.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15л.
220325
  Майорова А.Я. Борьба большевиков Ленинграда за культурно-технический подъем рабочих в период первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майорова А. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 19 с.
220326
  Кутовой С.П. Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутовой С.П.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
220327
  Кутовой Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (авгут 1944-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кутовой С. П; МВ ССОР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 249л. – Бібліогр.:л.I-XVI
220328
  Гуськов Н.Ф. Борьба большевиков на Украине в 1905 году за реализацию аграрной программы РСДРП. : Дис... канд. ист.наук: / Гуськов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1952. – 317л.
220329
  Кольченко В.В. Борьба большевиков на Украине за выполнение решений Пражской партийной конференции в 1912 году : Дис... канд.ист.наук: / Кольченко В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 249л. – Бібліогр.:л.1-Х
220330
  Малышева Н.С. Борьба большевиков о главе с В.И.Лениным за идейное и организационное единство РСДРП (1910 - январь 1912 года) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышева Н.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
220331
  Хайруллин Н.Б. Борьба большевиков Омска за подготовку социалистической революции и установление Советской власти в области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайруллин Н.Б.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
220332
  Бабаева Н.П. Борьба большевиков Петербурга против меньшевиков , эсеров и анархистов в период первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бабаева Н.П.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1968. – 21л.
220333
  Кривов И.З. Борьба большевиков Петрограда за осуществление ленинской теории и тактики по вопросам войны, мира и революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривов И.З.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
220334
  Бегичев Н.Н. Борьба большевиков под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина за завоевание массовых легальных рабочих организаций в годы нового революционного подъема (1912 - 1914 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Бегичев Н.Н. – Москва, 1953. – 16 с.
220335
  Зубарев С.П. Борьба большевиков Прикамья за республику Советов против буржуазного парламентаризма (март 1917- ноябрь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зубарев С.П.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 24л.
220336
  Андреенко Е.Я. Борьба большевиков промышленных губерний Центральной России за превращение Советов из органов вооруженного восстания в органы государственной власти. (Сентябрь 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Андреенко Е.Я.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 28л.
220337
  Оганесян Н.О. Борьба большевиков против армянского буржуазного национализма в 1907-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Оганесян Н. О.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1958. – 20л.
220338
  Анохин П.И. Борьба большевиков против буржуазного либерализма в период первой русской революции (1905-1907 гг.). : Дис. канд. ист. наук: / П.И. Анохин ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – XII, 323 с., XIII л. – Библиогр.: л. I-XIII
220339
  Кувшинов В.А. Борьба большевиков против буржуазных партий в период о Февраля к Октябрю / В.А. Кувшинов, Е.В. Козаченко. – Москва, 1990. – 133с.
220340
  Борисов С.П. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов (1915-1916 гг) / С.П. Борисов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 88 с.
220341
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Благодаров Н.Н. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1954. – 19 с.
220342
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум (1906-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Благодаров Н. Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра мар. – К., 1955. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVI
220343
  Поляков Н.Я. Борьба большевиков против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции за партию нового типа (1907-1912 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поляков Н.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
220344
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против мелкобуржуазной идеологии эсеров-максималистов : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1970. – 15л.
220345
  Ветров Р.И. Борьба большевиков против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р.И.; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 49л.
220346
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда. / Ч.В. Панавас. – Москва, 1972. – 119с.
220347
  Мирошниченко В.Г. Борьба большевиков против попыток контрреволюции организовать "вторую корниловщину" (сентябрь - октябрь 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Мирошниченко В.Г. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1968. – 32 с.
220348
  Соболева П.И. Борьба большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочнения Советской власти / П.И. Соболева. – М, 1961. – 94с.
220349
  Арапов Анатолий Сергеевич Борьба большевиков против эсеро-ментшевистской пропаганды и агитации (октябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01. / Арапов Анатолий Сергеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 27л.
220350
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против эсеровского максимализма (1906-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00. 01 / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1980. – 31л.
220351
  Ракин В.А. Борьба большевиков респубики Коми за коллективзацию сельского хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: / Ракин В.А.; М-во провещения РСФСР.Моск.област.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
220352
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и провденеия Октябрьской социалистиеской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
220353
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 14 с.
220354
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
220355
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
220356
  Валисевич И.С. Борьба большевиков Сибири за крестьянство в годы иностранной военной интревенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Валисевич И.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1958. – 22л.
220357
  Резниченко А.Н. Борьба большевиков Сибири против меньшевиков и эсеров в 1917-1918 годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Резниченко А.Н. ; МГУ , Каф. истории КПСС гуманитарных наук. – Москва, 1959. – 16 с.
220358
  Пилипенко И.А. Борьба большевиков Ставрополья за проведение сталинского устава колхозной жизни в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пилипенко И.А.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1952. – 23 с.
220359
  Каратеева М.С. Борьба большевиков Сталинской области за уголь в период третьей пятилетке (1938-1941 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Каратеева М.С. – Киев, 1950. – 21 с.
220360
  Маленко Е.Е. Борьба большевиков Сумщины за установление и упрочение Советской власти (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маленко Е.Е. ; Харьк. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Харьков, 1965. – 28 с.
220361
  Чеснокова О.Н. Борьба большевиков Татарии за индустриализацию республики в годы первой сталинской пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова О.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
220362
  Куглеев И.П. Борьба большевиков Узбекистана против буржуазных националистов -- организаторов басмачества. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куглеев И.П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленинградском гос.ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
220363
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений 15 съезда ВКП(б) по колхозному строительству. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
220364
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений ХУ съезда ВКП/б/ по колхозному строительству (декабрь 1927 г. - ноябрь 1929 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1952. – 286л.
220365
  Илюшина Л.И. Борьба большевиков Украины за демократические слои в период революции 1905-1907 годов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Илюшина Л.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1978. – 22л.
220366
  Замкововой П.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинского лозунга о рабочем контроле над производством в период перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую (март-окт 1 : Автореф... канд. ист.наук: / Замкововой П.В.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1964. – 24л.
220367
  Гусев В.И. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительные собрания (март 1917 -- январь 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гусев В.И.; КГУ. Кафедра ист. КПСС гуманит. фак-тов. – К., 1972. – 274л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
220368
  Сердюк А.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской экономической программы социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сердюк А.В.; ВПШ при ЦК КПУ. – К., 1986. – 23л.
220369
  Якунин В.К. Борьба большевиков Украины за победу Великого Октября, против внешней и внутренней контрреволюции / В.К. Якунин. – Днепропетровск, 1985. – 88с.
220370
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса : Дис... канд.ист.наук: / Полохало Владимир Иванович; КГУ. – К, 1977. – 174л.
220371
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революц. (1917-янв.1918г : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Полохало Владимир Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
220372
  Дудукалов С.Н. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний великой октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Дудукалов С.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
220373
  Дудукалов Сергей Николаевич Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918-1920 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Дудукалов Сергей Николаевич; КГУ. – Киев, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
220374
  Кормич Анатолий Иванович Борьба большевиков Украины за создание их в органы вооруженного восстания в период первой революции в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кормич Анатолий Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1979. – л.
220375
  Ремезовский И.Д. Борьба большевиков Украины за укрепление военно-политического союза УССР с РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф...канд.ист.наук: / Ремезовский И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 17 с.
220376
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики украинских социал-демократов (март 1917 -- январь 1920 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 233л. – Бібліогр.:л.195-233
220377
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики УСРП (март 1917-январть 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
220378
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. -- январь 1918 г.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р. И.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 436л. – Бібліогр.:л.372-436
220379
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции /март 1917-1918 гг./. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01. / Ветров Р.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
220380
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в год первой мировой войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ. – Киев, 1988. – 225л. – Бібліогр.:л.160-206
220381
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
220382
  Коваль В.С. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалиситической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
220383
  Коваль Василий стефанович Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистический революции (март- декабрь 1917г). На материалах Донбасса : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коваль Василий стефанович; Вор .гос. пед. ин-т им Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 207л. – Бібліогр.:л.182-207
220384
  Коваль С В. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
220385
  Чулкина М.А. Борьба большевиков Урала за вовлечение демократической интеллигенции и учащейся молодежи в революционное движение в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чулкина М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 29л.
220386
  Анисимова В.Ф. Борьба большевиков Урала за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой Сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Анисимова В.Ф. ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. Институт повышения квалификации преподавателей мар. – Ленинград, 1950. – 16 с.
220387
  Катаев Л.В. Борьба большевиков Урала за крестьянство в марте 1917г. - июне 1918г. : Автореф... канд.ист.наук: 750 / Катаев Л. В.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
220388
   Борьба большевиков Урала за массы в 1905-1917 годах. – Челябинск, 1986. – 129с.
220389
  Плеханов М.Е. Борьба большевиков Урала за организацию социалистического соревнования на новостройках в годы первой сталинской пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Плеханов М.Е. – Свердловск, 1952. – 16 с.
220390
  Жуков В.М. Борьба большевиков Урала за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти в деревне (1917-1918 гг.) (По метр. б. Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков В. М.; Урал.ГУ. – Свердовск, 1964. – 21л.
220391
  Попов Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. (март 1917 - февр. 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Н.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
220392
  Цапко М.И. Борьба большевиков Харьковщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цапко М.И.; Ин-тут повышения квалиф. перпод. марксизма-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 305л.
220393
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельского хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – Киев, 1952. – 18л.
220394
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
220395
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
220396
  Куц М. Борьба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – Киев, 1951. – 20 с.
220397
  Красико Н. Борьба большевиков Черниговщины за развитие советской социалистической культуры в годы послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красико Н.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – К., 1952. – 20л.
220398
  Сусоров В.Д. Борьба большевиков юга Украины за союз рабочего класса и крестьянства накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сусоров В.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
220399
  Богульский А.А. Борьба большевиков юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богульский А. А. ; Харьк. ГУ, Каф. истории КПСС. – Харьков, 1969. – 21 с.
220400
  Лисовский Н.К. Борьба большевиков Южного Урала за упрочение Советской власти. (Октябрь 1917 - май 1918) : Автореф... канд. ист.наук: / Лисовский Н.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1953. – 15 с.
220401
  Алемасова А.В. Борьба большевиков Ярославской области за социалистическую индустриализацию (1926-1932гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алемасова А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Потемкина, каф. марск.-лен. – Москва, 1950. – 19 с.
220402
  Барашенков В.М. Борьба большевисткой партии за создание новой, советской интилигенции в годы первой Сталинской пятилетки /1928-1932 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Барашенков В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
220403
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ІХ 1906 г. по 28/ХІ(11/ХІІ) 1909 г. : Автореф... наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
220404
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ХІ 1906 г. по 28/ХІ(11//ХІІ) 1909 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
220405
  Петрик И.И. Борьба большевистских органзиаций Украины за подготовку и осуществление вооруженного восстания в 1905 году : Дис... канд. ист.наук: / Петрик И. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 399л. – Бібліогр.:л.I-XIX
220406
  Липецкий Эдуард Антонович Борьба большевистских организаций Белоруссии с мелкобуржуазными партиями в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Липецкий Эдуард Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
220407
  Арацев Владимир Иванович Борьба большевистских организаций Владимирской губернии за завоевание и упрочение Советской власти (март 1917 г. - конец 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арацев Владимир Иванович; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
220408
  Чачуа Ш.Я. Борьба большевистских организаций Грузии за осуществление ленинской аграрной программы (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чачуа Ш.Я.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 33л.
220409
  Свалидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Грузии за победу Советской Власти в 1917-1921 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свалидзе Н. Г.;. – Тбилиси, 1978. – 25л.
220410
   Борьба большевистских организаций за создание вооружённых сил пролетарской революции. – Київ, 1957. – 148с.
220411
  Церетели К.Е. Борьба большевистских организаций Закавказья за победу и упрочение советской власти (1917-1925 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Церетели К. Е.; Ин-т ист. пар. при ЦК КП Грузии, Фил. Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 52л.
220412
  Удумян К.Б. Борьба большевистских организаций Закавказья за трудящиеся массы в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции (март 1917-март 1918 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Удумян К.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
220413
  Сванидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Кутаисского и Лечхмского уездов за Советскую власть (1917-1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Н. Г.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Груз. филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 24л.
220414
  Перекрестов В.Д. Борьба большевистских организаций на Украине против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции. : Дис... Канд. ист. наук: / Перекрестов В.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1953. – 236л.
220415
  Щекина О.Н. Борьба большевистских организаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционныого подъема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щекина О.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР.Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
220416
  Куляпин С.И. Борьба большевистских организаций Урала за создание Красной гвардии (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куляпин С.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
220417
  Щекина О.Н. Борьба большевистских оргнизаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Щекина О.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. – Киев, 1961. – 256, 14л.
220418
  Тармисто К.И. Борьба большевистской газеты "Кийр" за массы в Эстонии в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тармисто К.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ле. – Ленинград, 1953. – 14 с.
220419
  Леванов Б.В. Борьба большевистской партии во главе с В. И.Лениным против политического авантюризма эсеро в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Леванов Б. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 16л.
220420
  Степанов А.Н. Борьба большевистской партии во главе с В.И.Лениным против эсеров в период нового революционного подъема. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Степанов А.Н.; Акад.обще.наук.при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
220421
  Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны / Капшуков С.Г. – Москва, 1957. – 164 с.
220422
  Перегудова А.И. Борьба большевистской партии за воспитание социалистического отношения к труду в рабочем классе в годы 1-й пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Перегудова А.И.; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 16 с.
220423
  Михайлова Е.Г. Борьба большевистской партии за восстановление Донбасса в 1921 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Михайлова Е.Г.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. маркс.-лен. – Москва, 1950. – 16 с.
220424
  Алексева Л.В. Борьба большевистской партии за выход из империалистической войны в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Алексева Л. В.; ЛГУ, Ин-т пов. квл. преп. марк.-лен. – Ленинград, 1954. – 17л.
220425
  Эльвих А.А. Борьба большевистской партии за дальнейшее развитие тяжелой промышленности в период третьей сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эльвих А.А.; Акад.обществ.наук при Цк ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
220426
  Смирнова Г.П. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление советского государственного аппарата в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Г.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
220427
  Юркевич П.Ш. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в годы революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Юркевич П.Ш.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1962. – 307л. – Бібліогр.:л.295-306
220428
  Павленко Е.Н. Борьба большевистской партии за единство профессионального движения в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павленко Е.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л.
220429
  Скрыпник Николай Анисимович Борьба большевистской партии за единство рабоч. класса на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - февраль 1917 г. на материале парторганизаций Украины) : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Скрыпник Николай Анисимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 380л. – Бібліогр.:л.70
220430
  Мотышева А.Т. Борьба большевистской партии за единство рабочего движения в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (июль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мотышева А.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
220431
  Лосев А.М. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лосев А.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
220432
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржаузно-демократическом этапе революции в России. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 50л.
220433
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржуазно-демократической этапе революции в России : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 50 с.
220434
  Карпенко А.И. Борьба большевистской партии за женские пролетарские массв в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Карпенко А. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 14 л.
220435
  Кац Н.И. Борьба большевистской партии за завоеваниелегальных организаций и укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1907-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кац Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
220436
  Чернушенко В.С. Борьба большевистской партии за идейный подъем литературы и искусства в послевоенный период (1946-1950 гг). : Автореф... канд. истор.наук: / Чернушенко В.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
220437
  Бурмистрова Т.Ю. Борьба большевистской партии за интернациональное сплочение трудящихся масс России 1917 году / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1957. – 79с.
220438
  Мужиков И.П. Борьба большевистской партии за коллективизацию сельского хозяйства Киргизии (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужиков И.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 с.
220439
  Сычев Ф.И. Борьба большевистской партии за коммунисическое воспитание советского народа в период послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Сычев Ф.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
220440
  Парусова П.П. Борьба большевистской партии за крестьянство в период двоевластия. : Автореф... канд.ист.наук: / Парусова П.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
220441
  Занд Е. Борьба большевистской партии за массы в обстановке двоевластия (27 февраля - 4 июля 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Занд Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1958. – 14л.
220442
  Шишкин Игорь Борисович Борьба большевистской партии за массы в период подготовки и проведения февральской буржуазно-демократической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишкин Игорь Борисович; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 28л.
220443
  Дахия Я.М. Борьба большевистской партии за мобилизацию масс на выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (по материалам Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Дахия Я.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
220444
  Чивадзе Ш.И. Борьба большевистской партии за осуществление принципов пролетарского интернационализма в рабочем движении Закавказья накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чивадзе Ш.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
220445
  Янгиров М.Я. Борьба большевистской партии за победу колхозного строя и организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 1929-1934 г.г. (на примере Башкирской АССР) : Автореф... кандид. историч.наук: / Янгиров М.Я.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 25 л.
220446
  Почебут Г.А. Борьба большевистской партии за подъем партийного просвещения в период восстановления народного хозяйства страны (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Почебут Г.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
220447
  Гинзбург А.С. Борьба большевистской партии за привлечение трудящихся масс угнетенных национальностей России на сторону социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
220448
  Катюшкин Н.Г. Борьба большевистской партии за проведение в жизнь Ленинского декрета о земле (1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Катюшкин Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20л.
220449
  Редакова Е.П. Борьба большевистской партии за проведение декрета о земле (по материалам Петроградской губернии, октябрь 1917 г. - март 1919 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Редакова Е.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
220450
  Фурсова Л.И. Борьба большевистской партии за проведение ленинско-сталинской национальной политики в период подготовки Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурсова Л.И. – Москва, 1950. – 26 л.
220451
  Огурцов П.И. Борьба большевистской партии за пролетарских интернационализм в годы первой мировой войны (1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Огурцов П. И.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – Москва, 1955. – 15л.
220452
  Юницын Н.М. Борьба большевистской партии за рабочий контроль в промышленности Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. - июль 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Юницын Н.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лени. – Ленинград, 1952. – 22 с.
220453
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Дис... канд. экономич.наук: / Янчев К.Т.; Мин-во высшего бразования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. политэкономии. – Киев, 1950. – 295л. – Бібліогр.:л.1-14
220454
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Автореф... кандид.экон.наук: / Янчев К.Т. – Киев, 1951. – 21 с.
220455
  Миркин А.И. Борьба большевистской партии за реорганизацию рабоче-крестьянской инспекции в 1923-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миркин А.И. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
220456
  Коновалов Н.Д. Борьба большевистской партии за решение задач новой экономической политики в первый год ее проведения : Автореф... кандид. историч.наук: / Коновалов Н.Д.; Военная ордена Ленина Академия бронетанковых и механизированных войск Советской Армии им. И.В.Сталина. – Москва, 1952. – 20 с.
220457
  Кикачешвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачешвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
220458
  Кикачейшвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачейшвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
220459
  Малаховский Л.Ф. Борьба большевистской партии за руководство профессиональным движением петроградского пролетариата в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции : Автореф... канд. ист.наук: / Малаховский Л.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 22л.
220460
  Берзин Е.И. Борьба большевистской партии за слом старого буржуазного государственного аппарата и создаение советского государственного аппарата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Берзин Е.И.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-те. – М, 1952. – 15л.
220461
  Попов Н.П. Борьба большевистской партии за Советы в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания (авг. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Н.П.; Ростов. н/Д гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Краснодар, 1954. – 24л.
220462
  Прокладова А.Ф. Борьба большевистской партии за Советы в Петрограде в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокладова А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1953. – 17 с.
220463
  Церетели К.Е. Борьба большевистской партии за создание Закавказской Советской Федерации : Автореф... канд. ист.наук: / Церетели К. Е.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 35 л.
220464
  Ионов А. Борьба большевистской партии за солдатские массы петроградского гарнизона в 1917 г. / А. Ионов. – Москва, 1954. – 168с.
220465
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание демократических и социалистических задач рабочего класса в годы первой мировой войны / Д.И. Паутов. – Саратов, 1965. – 54с.
220466
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание социалистических и демократических задач рабочего класса в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Паутов Д.И.; Сарат.ун-т. – Саратов, 1966. – 24л.
220467
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февр. 1917 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Хоминич С.И.;. – Киев, 1953. – 294, ХІл. – Бібліогр.:л.І-ХІ
220468
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февраль 1917 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хоминич С.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
220469
  Куклин Н.И. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
220470
  Егоров В.К. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Егоров В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
220471
  Левина Л.Т. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции (1903-март1917 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Левина Л. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
220472
  Москвин П.П. Борьба большевистской партии за техническое перевооружение и дальнейший подъем угольной промышленности Донбасса (1930-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Москвин П.П.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
220473
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Калугин А.Х.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1953. – 18 с.
220474
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Калугин А.Х. ; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 265, XV л. – Бібліогр.:л.I-XV
220475
  Пономаренко Ф.Н. Борьба большевистской партии за укрепление профсоюзов в первые годы НЭПа (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ф.Н.; АОН при ЦК ВКП (б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
220476
  Пирцхалава С Г. Борьба большевистской партии за укрепление связи с массами в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. ист.наук: / Пирцхалава Г.С,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
220477
  Девяткина И.И. Борьба большевистской партии за улучшение качества состава своих рядов в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Девяткина И.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. прподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 19 с.
220478
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение Советской власти на Украине в 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Алфеева Г. И.; МВО СССР, ИПКП основ маркс.-лен. при КГУ им. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
220479
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение советской власти на Украине в 1920 году : Дис... канд. истор.наук: / Алфеева Г.И.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при Киевск. гос. ун-те им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 275л.
220480
  Беликова Л.И. Борьба большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Приморской области март 1917 года - сентябрь 1918 года. (Владивостокская партийная организация) : Автореф... кандид. историч.наук: / Беликова Л.И.; Министерство просвещения РСФСР. Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
220481
  Кулумбегов А.Е. Борьба большевистской партии за установление Советской власти в Юго-Осетии в 1917-1921 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Кулумбегов А.Е.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
220482
  Боровикова Е.М. Борьба большевистской партии за экономический и культурный подъем национальных республик в период второй Сталинской пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Боровикова Е.М.; Академия Общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 36 л.
220483
  Шестак Ю.И. Борьба большевистской партии против национализма и оппортунизма Бунда / Ю.И. Шестак. – Москва : Политиздат, 1980. – 112 с.
220484
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции (февраль-октябрь 1917 год : Автореф... канд. ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
220485
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднешего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Дис... канд.ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма пр КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 256л. – Бібліогр.:л.1-Х1Х
220486
  Прокофьев В.С. Борьба большевистской партии с реакционной идеологией сменовеховства. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокофьев В.С.;. – Ленинград, 1951. – 27 с.
220487
  Пинто Брага Маркос Борьба бразильского народа за независимость, ликвидацию рабства и установление республики : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пинто Брага Маркос; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 26л.
220488
  Садовская М.С. Борьба бриттов против римского владычества в I - начале III вв. н. э. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Садовская М. С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
220489
  Ватульян Ф.В. Борьба буржуазных партий Индии по вопросам индийско-советских отношений : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Ватульян Ф.В. ; МГИМО. – Москва, 1972. – 31 с.
220490
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
220491
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 2-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
220492
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 3-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1904. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
220493
  Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики / Г.Б. Горошко. – М., 1966. – 144с.
220494
  Краснов Н.А. Борьба в Континентальном конгрессе США по вопросам внешней политики в 1778-1779 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0042-8779
220495
  Блосфельд Е.Г. Борьба в лейбористкой партии Великобритании по внутриполитическим проблемам в 1931-1937 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 573 / Блосфельд Е.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
220496
  Прудникова Т.П. Борьба в печати в связи с подготовкой реформы 1861 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прудникова Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 19 с.
220497
  Корзун Наталия Валентиновна Борьба в профсоюзах США по вопросам внешней политики. 1968-1972 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Корзун Наталия Валентиновна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. ком., рабочего и нац.-освободит. дви. – М., 1974. – 20л.
220498
  Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам нашей политики / И.В. Бестужев. – Москва, 1961. – 406с.
220499
  Слитинская Л.И. Борьба в русской критике вокруг И.С.Тургенева в 1855-1861 годах. : Автореф... канд.филол.наук: / Слитинская Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 18л.
220500
  Джумалиев К. Борьба в степи : поэмы / К. Джумалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 135 с.
220501
  Подлесный П.Т. Борьба в США вокруг "перегрузки" российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 2 (506). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
220502
  Беляев А.Р. Борьба в эфире : повести / А.Р. Беляев ; худож. А. Филиппов. – Пермь : Книжное изд-во, 1991. – 474, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 470-475. – ISBN 5-7625-0106-X
220503
  Лепехин С.М. Борьба В,И. Ленина за вторую программу партии на 8 съезде РКП(б) / С.М. Лепехин. – Л., 1969. – 20с.
220504
  Никонов В.И. Борьба В. И. Ленина за единство международного коммунистического движения (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никонов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
220505
  Коровенко Н.Н. Борьба В. И. Ленина за партию нового типа на II съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровенко Н. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 26 с.
220506
  Горенский М.Г. Борьба В. И. Ленина за развертывание критики и самокритики внутри партии -- важнейшее условие единства ее рядов (1894-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горенский М. Г.; ИркутГУ, Каф. марск. лен. – Красноярск, 1954. – 24л.
220507
  Саакян А.А. Борьба В. И. Ленина за разгром "экономизма" как главного препятствия на пути создания марксистской партии в России : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян А. А.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1954. – 16с.
220508
  Побережный И.Н. Борьба В. И. Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении в период межу I и II конгрессами Коминтерна / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 39с.
220509
  Шеманин Г.М. Борьба В. И. Ленина против агностицизма и ее значение для разгрома современной буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Шеманин Г. М.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1952. – 16 с.
220510
  Алексанян Т.А. Борьба В. И. Ленина против махизма в России и ее значение для критики современной буржуазной философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Алексанян Т.А. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1953. – 36 с.
220511
  Окулов А.Ф. Борьба В. И. Ленина против философских основ реформизма и ревизионизма : Автореф... докт. филос.наук: / Окулов А. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М, 1958. – 48л.
220512
  Рогова В.А. Борьба В. И. Ленина с буржуазно-либерильным влиянием на рабочее движение накануне революции 1905-1907 гг. (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рогова В. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 15л.
220513
  Козловский В.И. Борьба В.В.Маяковского за высокую идейность и художественное мастерство в послеоктябрьский период его творчества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
220514
  Рябков И.А. Борьба В.Г. Белинского и А. И. Герцена против идеализма славянофилов (40-е гг.XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Рябков И. А.; БГУ, Каф. ист. филос. и логики. – Минск, 1963. – 15л.
220515
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за выход из партийного кризиса после II съезда РСДРП / А.С. Халипов. – Минск, 1971. – 172с.
220516
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за интернациональное единство партии, 1895-1921 / А.С. Халипов. – Минск, 1985. – 159с.
220517
  Носов А.П. Борьба В.И. Ленина за партийность исторической науки / А.П. Носов, Д.Н. Намазов. – Ташкент, 1967. – 224с.
220518
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП : Автореф... Канд.ист.наук: / Халипов А.С.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 20л.
220519
  Кретов Ф.Д. Борьба В.И. Ленина за сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1969. – 196с.
220520
   Борьба В.И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма. – Москва : Политиздат, 1970. – 399 с.
220521
   Борьба В.И. Ленина и партии против троцкизма. – К., 1989. – 22с.
220522
  Суворов Л.Н. Борьба В.И. Ленина против антимарксистских философских концепций в послеоктябрьский период / Л.Н. Суворов. – М., 1974. – 156с.
220523
  Романов В.В. Борьба В.И. Ленина против антипартийной группы "демократического централизма" / В.В. Романов. – Москва : Мысль, 1969. – 215 с.
220524
  Кантемиро Д.С. Борьба В.И. Ленина против идеализма и метафизики в теории познания / Д.С. Кантемиров. – Алма-Ата : Главиздат, 1963. – 198 с.
220525
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии народничества / М.Г. Шестаков. – Москва, 1959. – 218 с.
220526
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии эсеров / М.Г. Шестаков. – Москва, 1975. – 144 c.
220527
  Полищук И.П. Борьба В.И. Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Дис... канд. филос.наук: / Полищук И.П.; КГУ. – К, 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.256
220528
  Халилов А.С. Борьба В.И. Ленина против ликвидаторства 1908-1914 / А.С. Халилов. – Минск, 1982. – 208с.
220529
   Борьба В.И. Ленина против мелкобуржуазной революционности и авантюризма. – Москва : Мысль, 1966. – 317 с.
220530
  Антонов В.И. Борьба В.И. Ленина против народников в самарский период его революционной деятельности (1889 - 1893 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.И. – Ленинград, 1951. – 17 с.
220531
  Волин Я.Р. Борьба В.И. Ленина против оппортунизма, за создание и укрепление партии нового типа, 1894-1904 / Я.Р. Волин. – Пермь, 1965. – 659 с.
220532
  Халипов Н.А. Борьба В.И. Ленина против субъективной социологии либерального народничества / Н.А. Халипов. – Минск, 1954. – 240с.
220533
  Окулов А.Ф. Борьба В.И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма / А.Ф. Окулов. – Москва, 1959. – 419 с.
220534
  Карамышев Г.В. Борьба В.И. Ленина против эклетики и софистики и ее историческое значение : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карамышев Г, В.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1974. – 25л.
220535
  Соболева П.И. Борьба В.И. Ленина с народничеством, "легальным марксизмом" и "экономизмом" / П.И. Соболева. – М, 1958. – 38с.
220536
  Каданцев П.С. Борьба В.И. Ленина, партии за создание и развитие популярной большевистской печати / П.С. Каданцев. – Рязань, 1986. – 155с.
220537
  Друговская А.Ю. Борьба В.И. Ленина, социал-демократии за революционное наследие 60-70-х годов 19 века в России / А.Ю. Друговская. – Воронеж, 1988. – 174с.
220538
  Павлова К.С. Борьба В.И.Ленина за аграрную программу марксистской партии в 90-х годах в период "Искры". : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова К.С.; МВО СССР. Москов. экон-.стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
220539
  Потемкин И.И. Борьба В.И.Ленина за воинствующий атеизм : Автореф... канд. филос.наук: / Потемкин И.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии... – Москва, 1955. – 16л.
220540
  Сеничкин И.Ф. Борьба В.И.Ленина за воинствующий материализма в послеоктябрьский период. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сеничкин И.Ф.; Высш парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
220541
  Емельянов В.В. Борьба В.И.Ленина за идейное наследие русских революционных демократов против либерального народничества : Автореф... канд. флис.наук: / Емельянов В.В.; Мос. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
220542
  Матьяс О.А. Борьба В.И.Ленина за идеологические основы марксистской партии / О.А. Матьяс. – Москва, 1955. – 56с.
220543
  Новиков А.И. Борьба В.И.Ленина за материалистические традиции в русской философии (1908-1914 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
220544
  Вахмистров А.В. Борьба В.И.Ленина за организационные принципы марксистской партии : Автореф... http://qopt.phys.msu.su/pasha/jrrtales/photo/vlad/FOTO-001.JPGист.наук: / Вахмистров А.В.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
220545
  Пономарева И.А. Борьба В.И.Ленина за партию в годы реакции (подготовка и проведение 5 конференции РСДРП) / И.А. Пономарева. – М., 1965. – 80с.
220546
  Львов Л.И. Борьба В.И.Ленина за повышение руководящей роли Коммунистической партии в Советском государстве (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Львов Л.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
220547
  Поповцев И.А. Борьба В.И.Ленина за революционную марксистскую партию в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Поповцев И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
220548
  Петижев У.И. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление партии нового типа (1900-1904 гг.) (по материалам центра, юга России и Женевской подгруппы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Петижев У.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1960. – 20 с.
220549
  Скрыпник А Н. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление социал-демократических организаций Украины между 1 и 2 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скрыпник Н.А,; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 36л.
220550
  Черненко А.М. Борьба В.И.Ленина за создание партийных кадров в период образования РСДРП (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черненко А.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории КПСС. – Львов, 1957. – 15л.
220551
  Щелкунов С.А. Борьба В.И.Ленина за сохранение и укрепление марксистской партии в годы реакции : Автореф... Канд.ист.наук: / Щелкунов С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
220552
  Зотов М.А. Борьба В.И.Ленина за сплочение местных организаций партии на позициях большевизма в период между 2 и 3 съездами РСДРП. Авг. 1903 г. - апр. 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов М.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
220553
  Василюк О.м. Борьба В.И.Ленина за теоретические основы Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Василюк О.м.; Акад. обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
220554
  Зашкильняк А.С. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии (1903-1905 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зашкильняк А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 44л.
220555
  Семенчук Е.А. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии в период массовых революционных выступлений рабочего класса. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенчук Е.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
220556
  Виноградов М.В. Борьба В.И.Ленина за укрепление партии в условиях становления и упрочения Советской власти. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
220557
  Начкебия Георгий Багратович Борьба В.И.Ленина и большевиков против бонапартизма в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Начкебия Георгий Багратович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 37л.
220558
  Каравичев Ф.Е. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевиков за марксистскую аграрную программу на IV (объединительном) съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Каравичев Ф.Е.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 18 с.
220559
  Коваленко М.А. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Коваленко М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
220560
  Коваленко Михаил Алексеевич Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевитской тактики от отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Михаил Алексеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 239л. – Бібліогр.:л.206-238
220561
  Панченко Т.В. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за всеобщий демократический мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд.ист.наук / Панченко Т.В. – Минск, 1953. – 18 с.
220562
  Жданов М.Е. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за идеологические основы марксистьской партии (1900-1903 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Жданов М.Е. – Москва, 1950. – 26 л.
220563
  Чернуха Г.А. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за марксистскую партию - партию нового типа в период между II и III съездами РСДРП (1903-1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Чернуха Г.А. – Харьков, 1949. – 15 с.
220564
  Ковалевский А.З. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за создание большевистской партии и роль газеты "Вперед" (декабрт 1904 - май 1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Ковалевский А.З. – Москва, 1949. – 16 с.
220565
  Тотров В.С. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за созыв III съезда РСДРП : Автореф... канд.истор.наук: / Тотров В.С. – Москва, 1952. – 16 с.
220566
  Серебренникова Б.И. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против анархизма в период первой русской революции : Автореф... канд.ист.наук: / Серебренникова Б.И. – Киев, 1952. – 21 с.
220567
  Левина П.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против буржуазно-националистических течений в РСДРП (1903-1912 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Левина П.М. – Ленинград, 1951. – 18 с.
220568
  Гервиц Р.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против вульгарного материализма : Автореф... канд.филос.наук: / Гервиц Р.М.; Ин-т фс АН СССР. – Москва, 1950. – 24 с.
220569
  Шугрин М.В. Борьба В.И.Ленина и Коммунистической партии против народническо-эсеровской тактики заговора и индивидуального террора (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шугрин М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
220570
  Зотов И.С. Борьба В.И.Ленина И.В.Сталина за единство коммунистической партии в период профсоюзной дискуссии и работы Х съезда партии : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов И.С. – Москва, 1952. – 18 с.
220571
  Крутикова Н.И. Борьба В.И.Ленина на Штутгартском конгрессе против оппортунистов ІІ Интернационала (авг. 1907 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутикова Н.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16 с.
220572
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Заплаткин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
220573
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) / В.В. Заплаткин. – Москва, 1967. – 168с.
220574
  Побережный Ион Никандрович Борьба В.И.Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении (1917-1923 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 09.00.02 / Побережный Ион Никандрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 51с.
220575
  Дробышев Георгий Александрович Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" (1894-1901 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дробышев Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
220576
  Давыдов Н.Е. Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" в 90-х годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов Н.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 15л.
220577
  Жуйков Г.С. Борьба В.И.Ленина против "экономизма" / Г.С. Жуйков. – М., 1980. – 223с.
220578
  Тимошенко Леонид Владимирович Борьба В.И.Ленина против буржуазных и оппортунистических фальсификаций истории большевизма периода реакции и нового революционного подъема : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Тимошенко Леонид Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.197-232
220579
  Кожурякин А.Д. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетов в 1910-1914 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожурякин А.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 18л.
220580
  Полищук И.П. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Полищук И.П. ; МВО СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории философии. – Киев, 1952. – 15 с.
220581
  Чернецовский Ю.М. Борьба В.И.Ленина против каутскианской ревизии марксизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 218с.
220582
  Наумов Е.Е. Борьба В.И.Ленина против контрреволюционной идеологии "Вех" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Наумов Е.Е. – Москва, 1950. – 16 с.
220583
  Спицын М.Ф. Борьба В.И.Ленина против либерального народничества за марксистскую экономическую науку в 90-х годах XIX века. : Автореф... канд. экон.наук: / Спицын М.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – Москва, 1953. – 17 с.
220584
  Ахремчик М.И. Борьба В.И.Ленина против махистской ревизии теории исторического материализма в годы реакции. (1908-1910 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Ахремчик М.И.; Ин-т философии Акад. наук БССР. – Минск, 1959. – 20л.
220585
  Катушкин В.М. Борьба В.И.Ленина против мелкобуржуазного революционизма в "Искровский" период 1900-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Катушкин В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
220586
  Такелла Э.И. Борьба В.И.Ленина против неокантианства : Автореф... канд. философ.наук: / Такелла Э.И.; Белорусский гос. университет им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1950. – 21 с.
220587
  Зобнина Г.М. Борьба В.И.Ленина против оппортунизма и ревизионизма в 90-е годы : Автореф... канд. ист.наук: / Зобнина Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1959. – 16л.
220588
  Есин Д.И. Борьба В.И.Ленина против пацифизма, за превращение войны империалистической в войну гражданскую : Автореф... канд. ист.наук: / Есин Д.И.; ЛГУ. – Л., 1951. – 31л.
220589
  Старостенко А.М. Борьба В.И.Ленина против проявлений мещанства в идеологии и политике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Старостенко А.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21
220590
  Шестопалова Л.М. Борьба В.И.Ленина против ревизии марксистского учения о пролетарской революции и диктатуре пролетариата (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалова Л.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 19л.
220591
  Науменко Алексей Яковлевич Борьба В.И.Ленина против реформизма и оппортунизма (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 570 / Науменко Алексей Яковлевич; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 43л.
220592
  Смирнова А.П. Борьба В.И.Ленина против социал-шовинизма и централизма в годы первой мировой войны (1914 - март 1917 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнова А.П.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 20 с.
220593
  Табунщик Георгий Дмитриевич Борьба В.И.Ленина против философского и политического ревизионизма в годы реакции за идейное единство марксистской партии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Табунщик Георгий Дмитриевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л.
220594
  Нильве А.И. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в аграрном вопросе и ее международное значение. / А.И. Нильве. – М., 1973. – 147с.
220595
  Петряев К.Д. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в международном рабочем движении. / К.Д. Петряев, В.В. Тульский. – Одесса, 1962. – 60с.
220596
  Суворов Л.Н. Борьба В.И.Ленина с софистикой и эклектикой оппортунизма II Интернационала за боевую империалистическую диалектику. (1914-1916 годы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Суворов Л.Н. ; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1953. – 16 с.
220597
  Зотов В.И. Борьба В.И.Ленина с софистской и эклектикой оппортунизма ІІ Интернационала за материалистическую диалектику в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зотов В.И.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
220598
  Кременюк В.А. Борьба Вашингтона против революции в Иране. / В.А. Кременюк. – М., 1984. – 175с.
220599
  Повхан И.Г. Борьба Венгерской Народной Республики за мир и безопасность в Европе (1945-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Повхан И.Г. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 32 с.
220600
  Кулагин К.И. Борьба ВКП(б) за создание социалистической интеллигенции и культурную революцию (на материалах Таджикской ССР) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : / Кулагин К.И.; Моск. гор. пед. ин-т им В.П.Потемкина. Кафедра философии. – Москва, 1950. – 25 с.
220601
  Джеймс И. Борьба ВЛКСМ за укрепление европейской безопасности и развитие сотрудничества с демократическими молодежными организациями континента (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джеймс И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 23л.
220602
  Трухина Н.Н. Борьба внутри римского нобилитета в конце III начале II в. в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Трухина Н.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
220603
  Харахоркин Л.Р. Борьба вокруг атеистических идей дарвинизма в России во второй половине 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харахоркин Л.Р.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1961. – 17л.
220604
  Давыдов Ю.Н. Борьба вокруг гегелевской "Феноменологии духа" в философии XIX - первой половины ХХ в. : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдов Ю.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1960. – 20л.
220605
  Лапин Н.И. Борьба вокруг идейного наследия молодого Маркса. / Н.И. Лапин. – М., 1962. – 79с.
220606
  Борев Ю.Б. Борьба вокруг концепции личности в искусстве ХХ века / Ю.Б. Борев. – М., 1976. – 38с.
220607
  Вульфсон Г.Н. Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Вульфсон Г.Н.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1950. – 20л.
220608
  Чулков Евгений Артемьевич Борьба Волгоградской областной партийной органиазции за технический погресс в промышленности в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чулков Евгений Артемьевич; Моск. истор.-архив. ин-т. – М., 1980. – 24л.
220609
   Борьба вольная. – М., 1945. – 56с.
220610
  Алиханов И.И. Борьба вольная : учеб. пособие для занятий с начинающими / И.И. Алиханов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 248 с. : ил. – (В помощь инструктору-общественнику)
220611
  Алиханов И.И. Борьба вольная / И.И. Алиханов. – Москва, 1956. – 248с.
220612
   Борьба вольная и классическая : спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ., нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 92 с.
220613
   Борьба вольного стиля. – М., 1939. – 32с.
220614
  Фефелов В.М. Борьба Воронежской большевистской организации за установление власти Советов и проведение первых земельных преобразований в Воронежской губернии (октябрь 1917 г. - июнь 1918 г.). : Автореф... канд. истор.наук: / Фефелов В.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 26л.
220615
  Сивоволов Д.В. Борьба Воронежской губернской большевистской организации за создание и укрепление советского государственного аппарата (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сивоволов Д.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
220616
  Шемарулина А.П. Борьба Всемирной федерации демократической молодежи за единство молодежи мира (1949-1954 г.г) : Автореф... канд. ист.наук: / Шемарулина А. П.; АОН при ЦК КПС, Каф. новой. ист. – М., 1955. – 16л.
220617
  Ирмуханов Б.Б. Борьба Всеобщей конфедерации труда Франции за единство действий профсоюзов в защиту непосредственных социально-экономических требований и демократические свободы (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ирмуханов Б.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
220618
  Безушко П.П. Борьба ВСРП за консолидацию революционных сил и дальнейшее строительство социализма в Венгрии (1956 - 1958 гг.) : Автореф... канд. ист. наук / Безушко Павел Павлович ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1965. – 15 л.
220619
  Киселев А.Т. Борьба Вятской (Кировской) партийной организации за социалистическую индустриализацию (1926-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев А.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Москва, 1950. – 32 л.
220620
  Подкопаев И.Я. Борьба вьетнамского народа за свободу / И.Я. Подкопаев. – Москва, 1953. – 32с.
220621
  Мхитарян С.А. Борьба вьетрамского народа за национальную независимость, демократию и мир / С.А. Мхитарян. – М., 1957. – 198с.
220622
  Красавин В.П. Борьба Г.В. Плеханова против "экономизма" в заграничной организации РСДРП / Красавин В.П. – Пермь, 1964. – 79 с.
220623
  Зейналов М.Б. Борьба Г.В.Плеханова за материалистическую диалектику (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зейналов М.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории философии. – М., 1958. – 17л.
220624
  Бочкарев К.С. Борьба Г.М.Димитрова против фашизма на лейпцигском процессе : Автореф... канд. ист.наук: / Бочкарев К.С.; Горьковский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Горький, 1952. – 20 с.
220625
  Наваи А.М. Борьба газеты "Рахбар" -- органа Народной партии Ирана, за интересы народных масс. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наваи А.М.; М-во просвещения АзССР. – Баку, 1962. – 20л.
220626
  Габашвили Нодар Валерьянович Борьба газеты "унита" против фашизма и неофашизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Габашвили Нодар Валерьянович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 30л.
220627
  Газин Владимир Прокофьевич Борьба германского империализма за восстановление утраченных позиций в Центральной Европе после Версальского договора (1919-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Газин Владимир Прокофьевич; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1979. – 24л.
220628
  Копычев Н.И. Борьба германского пролетариата против оккупации Рура в 1923 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Копычев Н.И.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
220629
  Эглау Х.О. Борьба гигантов: экон. соперничество Европы, США и Японии. / Х.О. Эглау. – М., 1986. – 238с.
220630
  Цауне М.В. Борьба города Риги с его феодальными сеньорами в XIII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Цауне М. В.; АН Латв.ССР, ин-т ист. – Рига, 1978. – 28л.
220631
  Тимофеева Е.Т. Борьба городов северо-восточной Франции за независимость в XII-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Е. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
220632
  Щепетов Е.М. Борьба горьковской партийной организации за развитие творческой инициативы масс в промышленности в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: / Щепетов Е.М.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 22л.
220633
  Лекторский А.И. Борьба Горького за создание образа рабочего революционера (1892-1907 гг.) : Автореф. ...канд.филол.наук / Лекторский А.И. – Москва, 1949. – 19 с.
220634
  Ромашкина И.Н. Борьба Горького против идеологии империализма накануне и в период первой русской революции : Автореф... канд. филос.наук: / Ромашкина И. Н.; Моск. гос. пед. инзт. – Москва, 1953. – 15 с.
220635
  Швелидзе Д.Ш. Борьба грузинских большевиков против мелкобержуазно-националистической партии социалистов-федералистов (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Швелидзе Д. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1981. – 25л.
220636
  Мерквиладзе В.Н. Борьба грузинских коммунистов за осуществление ленинской национальной политики в период установления и упрочения советской власти в Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерквиладзе В.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16л.
220637
  Табатадзе Карло Григорьевич Борьба грузинского народа против иноземных завоевателей на рубеже XIV-XV веков : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Табатадзе Карло Григорьевич; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 39л.
220638
  Ванишвили В.Н. Борьба грузинской обществености за земское самоуправление. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Ванишвили В.Н.; АН ГССР. – Тбилиси, 1974. – 32л.
220639
  Селиверстова Т.Н. Борьба Д.Благоева за теоретические основы партии тесняков : Автореф... канд.филос.наук: / Селиверстова Т.Н.; Моск.ордена Ленина гсо.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
220640
  Беляева Л.А. Борьба Д.Д.Минаева за идейность и реализм в русской литературе (шестидесятые годы XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Беляева Л.А.; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 18л.
220641
  Локшина Е.Г. Борьба Д.И.Писарева за материализм в философии и естествознании : Автореф... Канд.филос.наук: / Локшина Е.Г.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
220642
  Османов А.И. Борьба Дагестаноской области партийной организации за ликвидацию кулачества как класса : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Османов А.И.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1969. – 19л.
220643
  Алискендерова И.Ш. Борьба Дагестанской партийной организации за освобождение трудящихся из-под влияния мусульманского духовенства (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алискендерова И. Ш.; Даг. ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1967. – 22л.
220644
  Флеров В.С. Борьба Дальневосточной партийной организации за упрочение союза рабочего класса и крестьянства в период восстановления народного хозяйства : Автореф... д-ра ист.наук: / Флеров В.С.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 58л.
220645
  Кейзер Н.М. Борьба двух идеологий и молодежь / Н.М. Кейзер, А.А. Федосеев. – Л, 1970. – 38с.
220646
  Цветков В.А. Борьба двух идеологий на современном этапе / В.А. Цветков. – М, 1971. – 48с.
220647
  Захаров В.П. Борьба двух лагерей в практике признания новых государств и правительств после второй мировой войны (по материалам, касающимся стран Азии) : Автореф... канд. юрид.наук: / Захаров В.П.; Академия обществ. наук при ЦК ВКП(б). Каф-ра международного права. – Москва, 1951. – 27 с.
220648
  Лемин И.М. Борьба двух направлений в международных отношениях / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
220649
  Кокорев А.А. Борьба двух направлений в мировой политике / А.А. Кокорев. – М, 1982. – 64с.
220650
  Нарский И.С. Борьба двух основных направлений в современной философии / И.С. Нарский. – М, 1969. – 28с.
220651
  Арзуманян А.А. Борьба двух систем и мировое развитие : статьи и выступления / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1964. – 460 с.
220652
  Давыдова Р.И. Борьба двух течений в профсоюзном движении ФРГ в 1960-1963 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Давыдова Р.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 16л.
220653
  Прокофьев Е.А. Борьба декабристов за передовое русское военное искуство. / Е.А. Прокофьев; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – Москва : Военное издательство, 1953. – 315 с.
220654
  Тарасенко В.А. Борьба делегации СССР в атомной комиссии ООН за запрещение атомного оружия и учреждения международного контроля над атомной энергией (1946-1949 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тарасенко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 212, 15л. – Бібліогр.:л.1-15
220655
  Ойгенштейн Л.Н. Борьба демократии против антинародных сил в Румынии / Л.Н. Ойгенштейн. – М., 1945. – 26с.
220656
  Солюс Г.П. Борьба демократических сил Германии за единство и демократизаци страны / Г.П. Солюс. – М, 1948. – 29с.
220657
  Ильина Н.Г. Борьба демократических сил Колумбии против внутренней реакции и северо-американского империализма (1946-1957 гг.) : Автореф... наук: / Ильина Н.Г.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1966. – 33л.
220658
  Чернов В.И. Борьба демократических сил под руководством СЕПГ за всестороннее укрепление антифашистско-демократического строя в Восточной Германии (середина 1948 г. - осень 1949 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чернов В.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 21л.
220659
  Саркисян А.С. Борьба демократических сил Сирии за отмену французского мадата (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян А. С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1968. – 26л.
220660
  Цветова И.А. Борьба демократических сил Японии за формирование единого фронта. 1960-80 гг. / И.А. Цветова. – М., 1984. – 189с.
220661
  Мустафаев А.Б. Борьба демократической интеллигенции и деятелей революционного движения за школьное образование в Азебрайджане посредством газеты "Каспий". : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мустафаев А.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
220662
   Борьба демократической общественности капиталистических стран против неофашизма и других форм правого радикализма:1970-1980-е годы : (Великобритания, Италия, США, Франция, ФРГ). Аннот. библиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1983. – 227с.
220663
  Шестаков П.М. Борьба Димитра Благоева / П.М. Шестаков. – М, 1972. – 136с.
220664
   Борьба Дмитрия Благоева за марксистскую философию в Болгарии (1891-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Карачивиев В. Д,; Карачивиев В. Д,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – Москва, 1957. – 16с.
220665
  Родоная С.Э. Борьба донского казачества с турецко-татарской агрессией в период первой половины XVII в. и его взаимоотношения с Грузией : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная С. Э.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1955. – 20л.
220666
  Берзин Э.О. Борьба европейских держав за сиамский рынок (30-80-е годы XVII в.) / Э.О. Берзин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточ. лит-ры, 1962. – 264 с. – Библиогр.: с. 257-261
220667
  Власов А.П. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Власов А.П.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шев. – Киев, 1952. – 14 с.
220668
  Власов А.Н. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году : Дис... канд. ист.наук: / Власов А. Н.; МВО СССР, Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1952. – 241л.
220669
  Козак М.П. Борьба животных с холодом. / М.П. Козак. – Одесса, 1923. – 56с.
220670
  Бушканец Е.Г. Борьба журнала "Современник" за политическое воспитание писателей-демоктратов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бушканец Е.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 16л.
220671
  Пушкаш А.И. Борьба за аграрные преобразования в Венгрии (1944-1948 гг.) / А.И. Пушкаш. – М., 1959. – 312с.
220672
  Павлович М.П. Борьба за Азию и Африку / М.П. Павлович. – Л., 1923. – 232с.
220673
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Борьба за Азию и Африку / М.П. (М. Вельтман) Павлович. – Ленинград, 1925. – 257 с.
220674
  Якупов Н.М. Борьба за армию в 1917 году. / Н.М. Якупов. – М., 1975. – 294с.
220675
   Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. – Николаев, 1957. – 304с.
220676
  Козлов А.И. Борьба за власть Совет в Черноморской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козлов А.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 18л.
220677
   Борьба за власть Советов в Астраханском крае. – Астрахань
2. – 1960. – 632с.
220678
   Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917-1920 гг.). – Астрахань
1. – 1958. – 448с.
220679
   Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии. – Улан-Удэ, 1957. – 303с.
220680
   Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. – Вологда, 1957. – 280с.
220681
   Борьба за власть Советов в Восточной Сибири. – Иркутск, 1989. – 158с.
220682
   Борьба за власть Советов в Донбассе. – Сталино, 1957. – 407с.
220683
  Шелестов Д.К. Борьба за власть Советов в Западной Сибири в 1917-1919 гг. (по матер. Алтайской губернии) : Автореф... канд. итс.наук: / Шелестов Д. К.; МГУ, Ист. фак. – М., 1953. – 12л.
220684
  Савочкин П.З. Борьба за власть Советов в западных областях Белоруссии в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Савочкин П. З.; БГУ. – Минск, 1952. – 23 л.
220685
   Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. – Иркутск, 1957. – 423с.
220686
   Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. – Иркутск, 1959. – 276с.
220687
   Борьба за власть Советов в Молдавии. – Кишинёв, 1957. – 365с.
220688
  Мельник С.К. Борьба за власть Советов в Придунайском крае и воссоединение с Украинской ССР / С.К. Мельник. – Одесса, 1978. – 146с.
220689
   Борьба за власть Советов в Приленском крае. – Иркутск, 1987. – 164с.
220690
   Борьба за власть советов в Приморье. – Владивосток, 1955. – 832с.
220691
   Борьба за власть Советов в Тобольской губернии. – Свердловск, 1967. – 432с.
220692
   Борьба за власть Советов в Томской губернии. – Томск, 1957. – 569с.
220693
  Резвый Борьба за власть Советов в Ярославской губернии / Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль, 1957. – 260с.
220694
  Крушанов А.И. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке в Забайкалье / А.И. Крушанов. – Владивосток, 1961. – 146с.
220695
   Борьба за власть Советов на Дону. – Ростов -на-Дону, 1957. – 528с.
220696
   Борьба за власть Советов на Киевщине. – К., 1957. – 660 с.
220697
  Воловик В.Ф. Борьба за власть Советов на Подолии (1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Воловик В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
220698
  Воловик В.Ф. Борьба за власть Советов на Подолии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Воловик В.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
220699
  Кичий И.В. Борьба за власть Советов на правобережной Украине (октябрь 1917 -- февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кичий И.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1980. – 24л.
220700
  Корольков И.В. Борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.В. Корольков. – Чита, 1962. – 186с.
220701
  Чоппе В. Борьба за вовлечение интеллигенции в строительство социализма в ГДР. (Роль реформы системы высш. образования, 19151-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Чоппе В. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истор. междунар. ком. и рабоч. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
220702
  Соловейчик А.С. Борьба за возрождение России на Востоке : (Поволжье, Урал и Сибирь в 1918 году) / А.С. Соловейчик. – Ростов-на-Дону, 1919. – 61с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
220703
   Борьба за Воронеж. – Воронеж, 1939. – 219с.
220704
  Степенев В.В. Борьба за восстановление и укрепление индустриальных кадров рабочего класса на Дону в 1921-1925 годах. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Степенев В.В. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1954. – 16 с.
220705
  Грищук И.Т. Борьба за восстановление народного хозяйства Марийской автономной области в 1921-1925 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Грищук И.Т.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1957. – 19л.
220706
  Игнатенко И.М. Борьба за восстановление сельского хозяйства Гомельской губернии (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Игнатенко И.М.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1953. – 19 с.
220707
  Улановская И.А. Борьба за Восточную Африку и пресса. / И.А. Улановская. – М., 1969. – 214с.
220708
  Требор И. Борьба за голоса: от бобов до "каруселей" / И. Требор, С. Платонов // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 14 марта (№ 48). – С. 24-25


  "Первые избиратели голосовали бобами и криками, а в СССР в бюллетенях была всего одна графа".
220709
  Лашков А.Ю. Борьба за господство в воздухе в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
220710
  Тэйлор П А.Д. Борьба за господство в Европе / П А.Д. Тэйлор. – М, 1958. – 644с.
220711
  Бирман А.М. Борьба за дальнейший рост рентабельности социалистических предприятий / А.М. Бирман. – Москва, 1949. – 136с.
220712
  Некрасов А.Д. Борьба за дарвинизм / А.Д. Некрасов. – Москва-Ленинград, 1926. – 164с.
220713
  Митрофанов Я.Н. Борьба за дарвинизм в 60-е годы XIX века в России : Автореф... канд. биол.наук: / Митрофанов Я.Н.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1967. – 18л.
220714
  Келлер Б.А. Борьба за дарвинизм и развитие его в советской науке / Б.А. Келлер. – Москва, 1941. – 36с.
220715
   Борьба за демократизацию международных экономических отношений. – М., 1979. – 253с.
220716
  Лысова Е.Б. Борьба за демократизацию школы во Франции в 1918-1939 гг. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лысова Е.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.28
220717
  Крутько Н.Г. Борьба за демократию - составная часть борьбы за социализм / Н.Г. Крутько. – Минск, 1966. – 174с.
220718
  Наумов Д.М. Борьба за демократию - составная часть борьбы за социализм / Д.М. Наумов. – Киев : Издательство Киевского университета, 1967. – 56 с.
220719
  Островский Э.В. Борьба за демократию - составная часть борьбы за социализм / Э.В. Островский. – М., 1980. – 40с.
220720
  Наумов Д.М. Борьба за демократию в развитых странах капитализма - составная часть борьбы за социализм. (На материалах Канады 1959-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Наумов Д.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
220721
  Манусевич А. Борьба за демократию во Франции / А. Манусевич. – Москва : Политиздат, 1951. – 196 с.
220722
  Беляев Г.В. Борьба за диалектико-материалистическое обоснование квантовой механики : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Беляев Г.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
220723
   Борьба за долголетие человека. – Сталинград, 1946. – 24с.
220724
  Коломийцев Ф.М. Борьба за долголетие человека / Ф.М. Коломийцев. – Киев, 1958. – 184с.
220725
  Голицынская М.Т. Борьба за долголетие. / М.Т. Голицынская. – Л, 1975. – 32с.
220726
  Гашек Я. Борьба за души идругие рассказы / Я. Гашек. – Прага, 1963. – 232с.
220727
  Клаассен О. Борьба за единство антиимпериалистических сил Индонезии в 1945-1956 гг. : Автореф... канд. истнаук: 07.573 / Клаассен О.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1970. – 21л.
220728
  Багдасарян О.М. Борьба за единство КПСС. 1920-1930 гг : по материалам КП Армении / Багдасарян О.М. – Ереван : Айпетрат, 1964. – 129 с.
220729
  Бакеш Любомир Борьба за единство марксистско-ленинских партий социалистических стран в процессе перерастания национальных рамок диктатуры пролетариата (1949-1960 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Бакеш Любомир; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 22с.
220730
  Гольдман Г.Р. Борьба за единство международного коммунистического движения на современном этапе / Г.Р. Гольдман. – Л., 1978. – 19с.
220731
  Макухин Евгений Васильевич Борьба за единство профсоюзного движения в Чили. (вторая половина 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 004 / Макухин Евгений Васильевич; Высш. школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1972. – 27л.
220732
  Кузьмин М.Н. Борьба за единство профсоюзного движения во Франции в 1934-1936 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин М.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 22 с.
220733
  Ишутин М.И. Борьба за единство рабочего класса в послевоенной Германии : Автореф... канд. эконом.наук: / Ишутин М.И.; АН СССР. Ин-тут экономики. – Москва, 1950. – 25 л.
220734
  Ушаков А.В. Борьба за единство рабочего класса России: деят. В.И.Ленина и большевиков по сплочению пролетариата. / А.В. Ушаков. – Москва, 1981. – 207 с.
220735
  Мельников Д Борьба за единую, независимую, демократическую, миролюбивую Германию / Д Мельников. – М., 1951. – 296с.
220736
  Кирсанов А. Борьба за единую, независимую, демократическую, миролюбивую Германию. / А. Кирсанов. – М., 1951. – 120с.
220737
   Борьба за единый национальный антияпонский фронт в Китае. – М., 1937. – 132с.
220738
  Строганов А.И. Борьба за единый рабочий и народный фронт в Аргентине в 1933-1936 гг. / А.И. Строганов. – М., 1969. – 172с.
220739
  Богданов А.А. Борьба за жизнеспособность / А.А. Богданов. – Москва : Новая Москва, 1927. – 160 с.
220740
  Рубнер М. Борьба за жизнь / М. Рубнер. – Ленинград : Гос. тип. изд. Ленингр. Правда, 1929. – 32 с.
220741
  Гремяцкий М. Борьба за жизнь в природе : (В чем состоит учение Дарвина и как оно было подготовлено) / М. Гремяцкий. – Москва : Красная новь, 1923. – 93с.
220742
  Буль Г. Борьба за землю в древнем Риме / [Соч.] Генриха Буля ; Пер. с нем. С. Сергеева. – Одесса : Тип. и изд. Высч. Юж.-рус. О-во печ. дела, 1897. – 34 с. – (Библиотека общественных знаний / Под ред. Л.С. Зака ; Сер. 2 ; вып. 2)


  На тит. стр. дадпись: Глубокоуважаемому профессору Владимиру Зеновьевичу Завитовскому, на добрую память от переводчика .. 1912 г.
220743
  Керженцев В. Борьба за землю и волю в Ирландии / В. Керженцев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1918. – 38с.
220744
  Данилов Тодор Борьба за зетъове / Данилов Тодор. – София, 1955. – 151с.
220745
  Мнеян Г.М. Борьба за идейно-организационное укрепление марксистской партии и деятельность Степана Шаумяна в Закавказье. : Автореф... доктор ист.наук: / Мнеян Г.М.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 47л.
220746
  Касымходжаев А.С. Борьба за идейность литературы в ОАР. (50-60-е годы) / А.С. Касымходжаев. – Ташкент, 1970. – 40с.
220747
  Геккель Эрнст Борьба за идею развития : 3 лекции, прочитанные 14, 16 и 19 апреля 1905 года в зале Певческой академии в Берлине / Эрнест Геккель, проф. Иен. ун-та ; Пер. Б.Г. Брауна. – Москва : Склад изд. кн. маг. Д.П. Ефимова, 1907. – 128 с. : 1 л. портр., табл.;
220748
  Беркут Л.Н. Борьба за инвеституру во время Императора Генриха 5 / Л.Н. Беркут. – Варшава : Типография Варшавского Учебного Округа
Т. 1 : До папской "привилегии инвеституры" 13 апреля 3 г. включительно. – 1914. – 31, 261 с. – Библиогр.: с. 13-31
220749
  Кафаров Я.М. Борьба за искоренение пережитков шариата и вредных адатов. / Я.М. Кафаров. – Махачкала, 1966. – 54с.
220750
   Борьба за использование английского языка как родного в Англии 16 века. – Днепропетровск, 1982. – 24с.
220751
  Литвинова В.П. Борьба за использование буржуазной технической интеллигенции в социалистическом строительстве в годы гражданской войны и восстановления народного хозяйтва. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Литвинова В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 27л.
220752
  Чагин Б.А. Борьба за исторический матерализм в СССРв 20-е г. / Б.А. Чагин. – Л, 1975. – 411с.
220753
  Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в Ленинградском государственном университете. 1918-1925 гг. / В.И. Клушин. – Ленинград, 1970. – 116 с.
220754
  Филиппов Ф.Г. Борьба за Каховку / Ф.Г. Филиппов. – Москва : Воениздат, 1938. – 80 с.
220755
  Шелестов В.С. Борьба за качество поставляемой продукции народного потребления по советскому гражданскому праву. : Дис... канд. юридич.наук: / Шелестов В.С.; Харьковский юрид. ин-тут им. Л.М.Кагановича. – Х., 1955. – 337л. – Бібліогр.:л.327-337
220756
  Шелестов В.С. Борьба за качество посталяемой продукции народного потребления по советскому гражданскому праву : автореф. дис. ... канд. юр. наук / Шелестов В.С. ; КГУ, Юр. фак. – Х., 1956. – 16 с.
220757
  Демченко В.П. Борьба за коллективизацию сельского хозяйства в первые годы первой пятилетки (1928-1930 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Демченко В. П. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1954. – 26 с.
220758
  Розенталь П.А. Борьба за колонии и мировые пути / П.А. Розенталь. – Москва ; Петроград : Книга, 1923. – 252 с.
220759
  Роговский Е. Борьба за контроль в космосе // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 1. – С. 16-27. – ISSN 1728-2756


  Інтеграційні процеси в ЄС
220760
  Караев Г. Борьба за Красный Петроград 1919 г. / Г. Караев. – Москва, 1938. – 88 с.
220761
  Гинев В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества, 1902-1914 гг. / В.Н. Гинев. – Л., 1983. – 335с.
220762
  Герасименко В.Я. Борьба за критический реализм в украинской литературе. : Автореф... Доктора филол.наук: / Герасименко В.Я.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гсо.ун-т. – М, 1960. – 43л.
220763
  Халфин Н.А. Борьба за Курдистан. / Н.А. Халфин. – М., 1963. – 172с.
220764
   Борьба за Ленинград. – Ленинград-Москва, 1944. – 230с.
220765
  Васильев А.В. Борьба за Ленинград в Великой Отечественной войне / А.В. Васильев. – Москва, 1959. – 48с.
220766
  Мачаидзе Иродион Илларионович Борьба за ленинские принципы строительства пролетарской партии нового типа в Закавказье (1895-1907 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мачаидзе Иродион Илларионович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 42л.
220767
  Загороднюк П.А. Борьба за ленинское философское наследие на Украине : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Загороднюк П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 18 с.
220768
  Чигринский М.С. Борьба за ленинскую теорию социалистической революции (1914-февраль 1917) / М.С. Чигринский. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1979. – 183 с.
220769
  Гусев Т.Г. Борьба за ликвидацию кулачества как класса на основе сплошной коллективизации в потребляющей полосе РСФСР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Т.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 27 л.
220770
  Кривоченко Л.Н. Борьба за ликвидацию преступности среди несовершеноолетних в СССР / Л.Н. Кривоченко. – Х., 1965. – 45с.
220771
  Эрн В. Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение / Владимир Эрн. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 592 с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-805-3
220772
  Самарин А. Борьба за Мадрид / А. Самарин. – М., 1940. – 112с.
220773
  Дзюбко И.С. Борьба за марксистско-ленинское решение национального вопроса в Чехословакии : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Дзюбко И.С. ; АН УССР. – Киев, 1964. – 42 с.
220774
  Маркуш А. Борьба за марксистское литературоведение в критику в Словакии в 30-е годы : Автореф... канд. филол.наук: / Маркуш А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1964. – 15л.
220775
   Борьба за массы в трёх революциях в России. – Москва, 1981. – 304 с.
220776
  Острянин Д.Ф. Борьба за материализм и диалектику в отечественном естествознании (вторая половина XIX - начало XX в.) / Д.Ф. Острянин. – Киев, 1981. – 256с.
220777
  Бибик И.Я. Борьба за материализм русских естествоиспытателей-физиологов первой половины 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бибик И.Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 18л.
220778
  Егоров А.Ю. Борьба за международное признание прав трудящихся : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров А.Ю.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1982. – 24л.
220779
  Чхиквадзе В.М. Борьба за мир - неодолимое движение современности / В.М. Чхиквадзе. – Москва, 1969. – 414 с.
220780
  Ленин В.И. Борьба за мир / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №18. – 1924. – 47 с.
220781
   Борьба за мир. – Иваново, 1952. – 116с.
220782
   Борьба за мир. – М., 1952. – 69с.
220783
  Панферов Ф.И. Борьба за мир : Роман : В 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1989. – 540с.
220784
  Мироненко А.Н. Борьба за мир и глобальные проблемы современности / А.Н. Мироненко. – К., 1985. – 317с.
220785
  Ефремов А.Е. Борьба за мир и международное профсоюзное движение / А.Е. Ефремов. – М, 1978. – 119с.
220786
  Никольников Г.Л. Борьба за мир и современные проблемы защиты социализма. / Г.Л. Никольников, А.А. Ширман. – К, 1979. – 84с.
220787
  Монастырский З.М. Борьба за мир между народами - важнейшая особенность политики и идеологии Советского государства. : Автореф... канд. филос.наук: / Монастырский З.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш.ы квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
220788
  Ульбрихт В. Борьба за мир, за победу социализма, за национальное возрождение Германии как миролюбивого демократического государства : Доклад на V съезде Соц. единой партии Германии 10 июля 1958 г. / В. Ульбрихт. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 200 с.
220789
  Горбач С.И. Борьба за мир, разоружение и международную безопасность в Организации Объедененных Наций в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Горбач С. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
220790
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1945. – 229с.
220791
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Ленинград, 1946. – 272с.
220792
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1946. – 204с.
220793
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1,2. – 1950. – 560с.
220794
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Свердловск, 1951. – 528с.
220795
  Панферов Ф.И. Борьба за мир.Роман в 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1948. – 527с.
220796
  Панферов Ф.И. Борьба за мир: Роман: В 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1952. – 587с.
220797
  Панферов Ф.И. Борьба за мир: Роман: В 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Киров, 1954. – 528с.
220798
  Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос. Критика буржуазных теорий космического права / Ю.М. Колосов. – Москва, 1968. – 128с.
220799
  Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос: Правовые вопр. / Ю.М. Колосов, С.Г. Сташевский. – М., 1984. – 175с.
220800
  Крайнов П.А. Борьба за миролюбивую, демократическую независимую Японию / П.А. Крайнов. – М., 1950. – 32с.
220801
  Мондлане Эдуардо Борьба за Мозамбик. / Мондлане Эдуардо. – М., 1972. – 226с.
220802
   Борьба за науку в царской России. – Москва-Л., 1931. – 224с.
220803
  Марчук Н.Н. Борьба за независимость в Латинской Америке в конце XVIII- начале XIX в. / Н.Н. Марчук. – М., 1988. – 91с.
220804
  Гаврилов Ю.Н. Борьба за независимость и прогрессивные преобразования в Бирме / Ю.Н. Гаврилов. – М., 1970. – 168с.
220805
  Сергиенко О.А. Борьба за нефть и газ Северного моря / О.А. Сергиенко. – Москва, 1981. – 142с.
220806
  Калинин М.И. Борьба за нового человека / М.И. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 30с.
220807
  Дрейзин А.И. Борьба за общественній порядок -- дело всех советских граждан. / А.И. Дрейзин, Н.Е. Кравец. – Минск, 1956. – 32с.
220808
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : доисторич. роман / Рони-старший. – Москва : Гос. изд-во, 1920. – 107 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220809
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Ж.-А. Рони-старший. – Москва, 1937. – 159 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220810
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Ж.-А. Рони-старший. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1958. – 142 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220811
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : по Ж. Рони : адаптировано / Ж.-А. Рони-старший; обраб., коммент. и словарь А.О. Беннеяна и А.Н. Шведовой. – Москва : Высшая школа, 1968. – 140 с. – Текст на фр. яз. - На обл.: La guerre de feu / d"apres J.-H. Rosny-aine. – (Учебная серия для начального чтения)


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220812
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Ж.-А. Рони-старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1975. – 144 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220813
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Рони-старший. – Переизд. – Магадан : н. изд-во, 1981. – 183с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220814
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : повесть оь жизни доисторических людей / Ж. Рони-старший. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1986. – 174 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220815
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Жозеф Рони-Старший. – Москва : Детская литература, 1986. – 205 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220816
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : повести / Ж. Рони-старший. – Ростов -на-Дону : Кн. изд-во, 1988. – 334 с. – Содерж.: Борьба за огонь. Пещерный лев


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220817
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Рони-старший. – Мурманск : Кн. изд-во, 1989. – 136 с. – ISBN 5-85510-030-8


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220818
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Жозеф Рони-Старший. – Новосибирск : Детская литература, Сиб. отд., 1990. – 205 с. – ISBN 5-08-007460-4


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220819
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев / Жозеф Рони-старший. – Красноярск : Кн. изд-во, 1976. – 365 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220820
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев / Жозеф Рони-Старший. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. – 318 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220821
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев / Жозеф Рони-старший. – Саратов : Приволжск. кн. изд-во, 1990. – 335 с. – ISBN 5-7633-0251-6


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220822
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев : повести / Жозеф Рони-старший. – Москва : Республика, 1992. – 287 с. – ISBN 5-250-02109-3
220823
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев. Вамирэх / Ж.-А. Рони-старший; Рони Старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1980. – 368 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220824
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев. Вамирэх : повести / Ж.-А. Рони-старший; Рони Старший. – Минск : Юнацтва, 1987. – 347 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
220825
  Бикметова Р.М. Борьба за оживление деятельности Советов Татарии в первые годы индустриализации страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бикметова Р.М.; Казанский ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 19л.
220826
   Борьба за Октябрь на Артёмовщине. – Харьков, 1929. – 390с.
220827
   Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. – Владимир, 1957. – 317с.
220828
  Крылова Е.Т. Борьба за освобождение Царицына от деникинской контрреволюции (июнь - декабрь 1919 года). : Автореф... канд. ист.наук: / Крылова Е.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
220829
  Сазонов М.П. Борьба за осуществление всеобуча и дальнейшее укрепление советской школы в РСФСР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... кандид. пед.наук: / Сазонов М.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
220830
  Измайлов А.Э. Борьба за осуществление всеобщего обучения в Советской Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Измайлов А.Э.; Ин-т теории и истории педагогики АПН РСФСР. Республиканский науч.-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1953. – 20 с.
220831
  Дядькин В.Г. Борьба за партию нового типа в Болгарии в 1917-1923 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: / Дядькин В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
220832
  Ольминский М.С. Борьба за партию после II съезда РСДРП : (Сборник статей 1904-1905 гг.) / М.С. Ольминский (Галерка) ; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : Партийное издательство, 1933. – 212 с. : ил.
220833
  Шульце Э. Борьба за персидско-месопотамскую нефть / Э. Шульце. – М, 1924. – 96с.
220834
   Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии. – Молотов, 1957. – 564с.
220835
   Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале. – Свердловск, 1947. – 144с.
220836
  Руденко Н.С. Борьба за победу и упрочение Советской власти в Крыму (нояб 1917 - апр. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1968. – 24л.
220837
   Борьба за победу и упрочнение Советской власти в Дагестане. – Махачкала, 1960. – 625с.
220838
  Ефремова О.И. Борьба за победу марксистских идей в рабочем движении Белоруссии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова О.И.; Акад. наук БССР. Ин-т истории. – Минск, 1960. – 23л.
220839
  Тогмагамбетов Е.А. Борьба за победу маркситстско-ленинской идеологии в казахской литературе в период социалистического строительства. : Автореф... канд. филос.наук: / Тогмагамбетов Е.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
220840
   Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. – Баку, 1967. – 571с.
220841
  Беридзе С.Д. Борьба за победу Советской власти в Грузии : документы и материалы / сост. С.Д. Беридзе. – Тбилиси : [б. и.], 1958. – 786 с.
220842
  Рядина И У. Борьба за победу Социалистической революции в Одессе и на Одесщине : Дис... канд. ист.наук: / Рядина У.И,;. – К, 1947. – 209л.
220843
  Визер Б.К. Борьба за подъем производства и укрепление общественного хозяйства колхозов Молдавской ССР /1953-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Визер Б.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1961. – 23л.
220844
  Тузов Н.П. Борьба за полную ликвидацию колониальной системы империализма. / Н.П. Тузов. – Л., 1978. – 17с.
220845
  Александровский А. Борьба за полюсы Земли : От Нансена до наших дней: Популярные очерки / А. Александровский, П. Матвеева; Осоавиахим. – Ленинград : Красная газета, 1928. – 118. – С 30 иллюстрациями и 2 картами в тексте
220846
  Иеринг Рудольф Борьба за право / Иеринг Рудольф ; пер. С.И. Ершова с 13-го нем. изд. – 2-е изд. – Москва : Изд. М.И. Прокоповича, 1965. – 96 с. – Предисл. к 2-му изд.: В. Эренберг


  Сочинения знаменитого немецкого юриста "Борьба за право" ("Der Kampf um"s Recht", 1872) проливает яркий свет на все жизненные и правовые отношения. Если правовое положение, касается это частного лица или государства, не стало действующим или не ...
220847
  Попов М.Р. Борьба за право умереть. / М.Р. Попов. – М., 1931. – 55с.
220848
  Ярославский Е. Борьба за преодоление религии / Е. Ярославский. – Москва : Гаиз
Т. 4. – 1935. – 419 с.
220849
  Нечаев С.Е. Борьба за претворение в жизнь ленинских идей о повышении производительности труда / С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1965. – 35с.
220850
   Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах : искусство XX века Франции, Бельгии, Германии (до 1945 года), ФРГ, Италии, США, Канады, Японии, Египта, Сирии и Ирака. Сборник статей. – Москва : Искусство, 1975. – 327 с.
220851
  Ленин В.И. Борьба за пролетарскую партию / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 303 с.
220852
  Ленин В.И. Борьба за пролетарскую партию / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1936. – 301 с.
220853
  Хачапуридзе Г.В. Борьба за пролетарскую революцию / Г.В. Хачапуридзе. – Тбилиси. – 475с.
220854
  Рымарев Н.Ф. Борьба за рабочий контроль в промышленности Среднего Урала (март 1917 г. - февр. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рымарев Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
220855
  Мельникова О.Е. Борьба за рабочий контроль и национализацию промышленности в Туркестане : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова О.Е.; МВО СССР.Сренеазиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1951. – 28 с.
220856
  Шапакидзе Б.Г. Борьба за развитие культуры чая в Грузии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Шапакидзе Б.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 44л.
220857
  Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки / Т.А. Мусаева. – Баку, 1964. – 132 с.
220858
  Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусаева Т.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1962. – 30л.
220859
  Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина открытых дверей / А.А. Фурсенко. – М - Л, 1956. – 247с.
220860
   Борьба за разрядку международной напряжённости и социально-экономические проблемы капитализма. – Москва, 1984. – 261с.
220861
  Евтух Н.Б. Борьба за распространение и утверждение идей марксистской педагогики на западноукраинских землях. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Евтух Н.Б.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1974. – 26с.
220862
  Усачев И.Г. Борьба за реализацию Программы мира для 80-х годов / И.Г. Усачев. – Москва, 1983. – 64 с.
220863
  Поюровская О.А. Борьба за реализм в английской литературе конца XVIII - начала ХІХ века / О.А. Поюровская. – Х, 1957. – 23с.
220864
   Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов : материалы, документы, воспоминания. – Москва : Советский художник, 1962. – 404 с.
220865
  Рощин А.И. Борьба за реализм в изобразительном исуксстве Ленинграда двадцатых - начала тридцатых годов : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Рощин А.И.; Акад. художеств. ССР. Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. – Л., 1965. – 17л.
220866
  Заборскайте В. Борьба за реализм в литовской литературной критике 1905-1917гг : Автореф... канд. филос.наук: / Заборскайте В.;. – Вильнюс, 1956. – 14л.
220867
  Ермолаева В.Н. Борьба за реалистическое искусство и гуманизм в эстетике США, 60 - 70 гг. XX в. / В.Н. Ермолаева. – Москва, 1979. – 278с.
220868
  Татур С.К. Борьба за рентабельность и основные вопросы анализа хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С.К. Татур. – Молотов, 1948. – 60с.
220869
  Никулихин Я.П. Борьба за рентабельность колхозов. / Я.П. Никулихин. – М, 1934. – 184с.
220870
  Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Академии наук в годы первой революционной ситуации в России (конец 50-х - начало 60-х гг. XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Соболева Е.В. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Ленинград, 1970. – 15 с.
220871
  Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине XIX века / Е.В. Соболева. – Л, 1971. – 200с.
220872
  Юданов Ю.И. Борьба за рынки в Западной Европе. / Ю.И. Юданов. – М, 1962. – 88с.
220873
  Спектатор М. Борьба за рынки после мировой войны / М. Спектатор. – Москва, 1934. – 271с.
220874
  Пименова Э.К. Борьба за свободу в Австрии и Венгрии (1848 г). – Пб, 1920. – 64с.
220875
   Борьба за северовосточную Африку. – М., 1936. – 88с.
220876
  Поликаров А.И. Борьба за сердце / А.И. Поликаров. – М, 1977. – 111с.
220877
  Поликарпов А. Борьба за сердце / А. Поликарпов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1989. – 192с. – ISBN 5-07-000079-9
220878
  Ляпунов Б.В. Борьба за скорость. / Б.В. Ляпунов. – М., 1952. – 236с.
220879
  Ляпунов Б.В. Борьба за скорость. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 208с.
220880
  Грингаут Е.И. Борьба за скорость. / Е.И. Грингаут. – М., 1957. – 56с.
220881
  Мальцев В. Борьба за Смоленск / В. Мальцев. – Смоленск, 1940. – 423 с.
220882
  Омаров А.М. Борьба за снижение себестоимости промышленной продукции и ее роль в построении коммунизма (на матер. послевоен. пятил.) : Автореф... канд. эконнаук: / Омаров А. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1953. – 16 с.
220883
   Борьба за Советскую власть в Абхазии : Абгосиздаш, 1957. – 219с.
220884
   Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. – Воронеж, 1957. – 475с.
220885
  Рощевский П.И. Борьба за Советскую власть в Зауралье : Автореф... канд. ист.наук: / Рощевский П.И.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 13л.
220886
   Борьба за Советскую власть в Крыму. – Симферополь
1. – 1957. – 1957с.
220887
   Борьба за Советскую власть в Крыму. – Симферополь
2. – 1961. – 364с.
220888
   Борьба за Советскую власть в Литве в 1918-1920 гг.. – Вильнюс, 1967. – 476с.
220889
  Жантуаров С.Б. Борьба за Советскую власть в Оренбургском крае /1917-1919 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Жантуаров С.Б.; моск. гор. пед .ин-т. – Москва, 1954. – 12л.
220890
   Борьба за Советскую власть в Прибалтике. – Москва, 1967. – 623с.
220891
   Борьба за Советскую власть в Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1957. – 359с.
220892
   Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1958. – 267с.
220893
  Куцый Г.С. Борьба за Советскую власть в Южном Приморье (ноябрь 1917 -- мартк 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куцый Г.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Минск, 1952. – 12 с.
220894
   Борьба за Советскую власть на Белгородщине. – Белгород, 1967. – 380с.
220895
   Борьба за Советскую власть на Кубани. – Краснодар, 1957. – 436 с.
220896
  Хитров П.И. Борьба за Советскую власть на Стврополье в 1917 - 1920 гг. : Автореф... / Хитров П.И. – Рівне, 1949. – 18 с.
220897
  Гуревич С.И. Борьба за Советскую власть на Тереке в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуревич С.И.; Моск.гос.ист.-архивн.ин-т. – М, 1956. – 16л.
220898
   Борьба за Советскую власть на Южном Урале. – Челябинск, 1957. – 484 с.
220899
   Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. – Рига
2. – 1967. – 375с.
220900
   Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. – Рига
3. – 1969. – 319с.
220901
   Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Рига
1. – 1966. – 369с.
220902
  Кашкаев Б.О. Борьба за Советы в Дагестане (197-1920 гг.) / Б.О. Кашкаев. – Москва, 1963. – 287 с.
220903
   Борьба за Советы в Забайкалье. – Чита, 1947. – 374с.
220904
  Корчин М.Н. Борьба за Советы на Дону / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону., 1947. – 100с.
220905
  Атлас М.Л. Борьба за Советы: Очерки по истории Советов в Крыму 1917-1917 гг. : очерки по истории советов в Кріму 1719-18 гг. / М.Л. Атлас ; ИСТПАРТ. Отд. по изучению истории ВКП(б) Октябрской революции КрымОК ВКП(б). – Симферополь : Крымгосиздат, 1933. – 144 с.
220906
  Бабаходжаев М. Борьба за современность в узбекской советской поэзии двадцатых годов : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаходжаев М.; АН Уз СС Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 20л.
220907
  Толстик В. Борьба за содержание права - важнейшее научное направление // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
220908
  Казанчанц П.Т. Борьба за создание и развитие новой школы в Советском Туркестане (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казанчанц П.Т.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Самарканд, 1966. – 22л.
220909
  Талышкин Ю.В. Борьба за создание и развитие советской культуры в Узбекистане в 1917-1927 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Талышкин Ю.В.; Узбекский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1953. – 30л.
220910
  Бантке С. Борьба за создание коммунистической партии Франции / С. Бантке. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : Циммервальдское движение во Франции в годі мировой войні 1914-1918 гг. – 1936. – VIII, 238, [5] с., [1] л. портр. : портр.
220911
  Цапалин С.Т. Борьба за создание ленинско-искровских организаций на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Цапалин С. Т.; Рос. ГУ, Каф. маркс. лен. – Ростов -на-Дону, 1950. – 16 с.
220912
  Воронович А.А. Борьба за создание марксистской партии в России / А.А. Воронович. – Москва, 1958. – 69с.
220913
   Борьба за создание марксистской партии в России. – Москва, 1961. – 672с.
220914
   Борьба за создание марксистской партии в России. – Москва, 1965. – 155с.
220915
  Петров С.М. Борьба за создание марксистской партии в России 1894-1904 г. / С.М. Петров. – Москва, 1959. – 151с.
220916
  Петров С.М. Борьба за создание марксистской партии в России 1894-1904 гг. / С.М. Петров. – Москва, 1960. – 152с.
220917
  Вострухова Т.П. Борьба за создание марксистской партии в России. Образование РСДРП. Возникновение большевизма / Т.П. Вострухова. – Москва, 1965. – 111с.
220918
  Борисов Ю.В. Борьба за создание марксистской партии в России. Образование РСДРП. Возникновение большевизма (1894-1904 гг.) / Ю.В. Борисов. – Свердловск, 1958. – 27с.
220919
  Кучибаев А. Борьба за создание народной школы в период Великой французской буржуазной революции 1789-1794 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Кучибаев А.; АПН СССР. Ин-т общей педагогики. – М., 1976. – 23л.
220920
  Абдумурат К. Борьба за создание народной школы в период великой французской буржуазной революции 1889-1894 гг. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Абдумурат К. ; АПН СССР. – Москва, 1976. – л.
220921
  Казаков В.И. Борьба за создание национальных штатов в независимой Индии / В.И. Казаков ; МГУ им. М.В. Ломоносова, ин-т восточных языков. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1967. – 252 с.
220922
  Вольберг И.С. Борьба за создание основ польского народно-демократического государства (1944-1947) : Автореф... канд. юрид.наук: / Вольберг И.С.; Львовский гос. ун-т им .Ив.Франко. Кафедра гос. и адм. права. – Львов, 1955. – 16л.
220923
  Кузнецов И.В. Борьба за создание предпосылок социалистического преобразования сельского хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов И.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
220924
  Красникова А.В. Борьба за создание советской высшей школы (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Красникова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
220925
  Ярославский Е. Борьба за создание социал-демократической партии в России (1883-1901 гг) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 180с.
220926
   Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России : Консультации к 1-й главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 132 с. – Библиогр.: с. 131. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
220927
  Ярославский Е. Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России (1883-1901 годы) : Стенограммы лекций, прочит. в 1941-1943 уч. гг. / Академик Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 1)
Гл. 1. – 1944. – 176 с.
220928
  Ярославский Е. Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России (1883-1901 годы) : Стенограммы лекций, прочит. в 1941-1943 уч. году / Академик Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 1)
Гл. 1. – 1945. – 180 с.
220929
   Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России (1883-1901 годы) : ККонсультации к 1 главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Ульяновск] : Изд. "Ульян. правда", 1949. – 128 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
220930
  Ивашин И.Ф. Борьба за сохранение и упрочение мира - генеральная линия внешней политики СССР / И.Ф. Ивашин. – М, 1954. – 40с.
220931
  Давыдов В.П. Борьба за социализм / В.П. Давыдов. – М., 1985. – 207с.
220932
  Молотов В.М. Борьба за социализм и борьба за мир / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ "Московский рабочий", 1931. – 80с.
220933
  Суслов В.А. Борьба за социалистический реализм в советской живописи в 1928-33 годах. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Суслов В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
220934
  Андреев Л.Г. Борьба за социалистический реализм во французской прогрессивной литературной критике в послевоенный период (1945-1950 гг.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Андреев Л.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1951. – 16 с.
220935
   Борьба за социальный прогресс на Востоке. – Москва, 1990. – 300с.
220936
  Киряков К.Т. Борьба за становление социалистического реализма в болгарском театре : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Киряков К.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1966. – 16л.
220937
   Борьба за стиль. – Л., 1934. – 331с.
220938
  Виноградов И. Борьба за стиль / И. Виноградов. – Ленинград, 1937. – 524с.
220939
  Аркин Д.Е. Борьба за стиль в живописи XVIII-XIX веков : реализм, классицизм, романтизм / Д.Е. Аркин. – Москва : Изогиз, 1933. – 33 с.
220940
  Гроссман Л.П. Борьба за стиль. / Л.П. Гроссман. – М., 1927. – 340 с.
220941
  Берг Л.С. Борьба за существование и взаимная помощь / Л.С. Берг. – Петербург : Время, 1922. – 35 с.
220942
  Галл Яков Михайлович Борьба за существование как фактор эволюции : Автореф... канд. биол.наук: 07.00.10 / Галл Яков Михайлович; АН СССР. Ин-т истории естествозн. и техн. Ленинградское отд-е. – Ленинград, 1974. – 26л.
220943
  Галл Я.М. Борьба за существование как фактор эволюции. / Я.М. Галл. – Ленинград, 1976. – 155с.
220944
  Полежаев В. Борьба за существование моли / В. Полежаев. – 485-506с.
220945
  Далиннгер В. Борьба за темпы / В. Далиннгер. – Москва, 1947. – 51с.
220946
  Кищинская Л.А. Борьба за теоретические основы советской литературной критики (1917-1932 гг.) : Учебное пособие по спецкурсу для студ. очного и заочного отделений филолог. фак. / Л.А. Кищинская; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 139с.
220947
  Шпалтаков В.П. Борьба за технический прогресс в тяжелой промышленности СССР в 1951-1961 гг. (На прим. черной металлургии СССР). : Автореф... канд. ист.наук: / Шпалтаков В.П.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1967. – 28л.
220948
  Терентьєв Н. і Іванов Л. Борьба за Тихий океан / Н. і Іванов Л. Терентьєв. – Х., 1934. – 31с.
220949
  Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан : Японо-амер. противоречия / Аварин В.Я. ; Акад. наук СССР, Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. – Ленинград : Госполитиздат, 1947. – 468 с. : карт.
220950
  Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан : агрессия США и Англии, их противоречия и освободительная борьба народов / В.Я. Аварин; Аболтин В.Я. ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 672 с.
220951
  Чореф Михаил Борьба за Украину в 1654-1666 годах или к биографии Мухаммед Гирая IV // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 453-458. – ISBN 978-966-89991-7-8
220952
  Рудницкая В.С. Борьба за укрепление большевистской организации Петербурга накануне первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рудницкая В.С.; ЛГУ. – Л., 1978. – 16л.
220953
  Заблоудин В. Борьба за укрепление и обогащение реалистического метода в современной чехославацкой драматургии : Автореф... канд. фил.наук: / Заблоудин В.;. – Москва, 1967. – 16л.
220954
  Москалев Н.Я. Борьба за укрепление местных Советов в первой пятилетке, в период массовой коллективизации (1928-1932 гг.) (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москалев Н.Я. ; КГУ, Кафедра истории СССР. – Киев, 1955. – 20 с.
220955
  Москалев Н.Я. Борьба за укрепление местных Советов в первой пятилетке, в период массовой коллективизации (1928-1932 гг.) (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москалев Н.Я. ; КГУ, Кафедра истории СССР. – Саратов, 1956. – 18 с.
220956
  Глушков П.Н. Борьба за улучшение преподавания математики в первые годы строительства советской школы (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. пед.наук: / Глушков П.Н.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Ужгород, 1952. – 22 с.
220957
  Орджоникидзе С. Борьба за улучшение советского аппарата / С. Орджоникидзе. – М., 1930. – 84с.
220958
  Зуев К.Е. Борьба за умы и сердцп / К.Е. Зуев. – Киев, 1985. – 33 с. – (История, теория и политика КПСС ; № 11)
220959
  Прохоров В.И. Борьба за установление ведущей роли рабочего класса в процессе развития демократических революций: общее и особенное. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Прохоров В.И.; Ин-т маркс.-лен. при ЦК КПСС. – М., 1988. – 24л.
220960
  Литвин Н.Р. Борьба за установление власти Советов в Восточной Галиции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Литвин Н.Р.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 24л.
220961
   Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии. – Рязань, 1957. – 447с.
220962
  Аликберов Г.А. Борьба за установление и упрочение советскйо власти в Дагестане : Автореф... докт. ист.наук: / Аликберов Г. А.; МВиССО СССР, Аз. ГУ им. Кирова. – Баку, 1962. – 79л. – Бібліогр.:с.78-79
220963
  Литаврин Г.Ф. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Горном Алтае : Дис... Канд. ист. наук: / Литаврин Г.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1956. – 315л.
220964
  Хмельницкий Е.Д. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Молдавии (с 1917 по 1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Хмельницкий Е.Д.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 с.
220965
  Копылов Н. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Северном Казахстане : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Н.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории СССР. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
220966
  Пашинцева З.В. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сыр-Дарьинской области. : Автореф... канд.ист.наук: / Пашинцева З.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
220967
  Демкин И.В. Борьба за установление и упрочение советской власти в Харькове (октябрь 1917 -- матр 1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Демкин И. В.; МВО СССР, Хар.ГУ, Каф. ист. СССР. – Х., 1954. – 16л.
220968
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Дагестане. – М., 1958. – 540с.
220969
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Карелии. – Петрозаводск, 1957. – 638 с.
220970
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Курской губернии. – Курск, 1957. – 511с.
220971
  Аксенов Ю.П. Борьба за установление и упрочнение советской власти в Московской губерни (1947 год - январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аксенов Ю.П.; Московский гос. педагогический ин-т им. В.И.ленина. – Москва, 1950. – 19 с.
220972
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Симбирской губернии. – Ульяновск, 1957. – 344с.
220973
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии. – Якутск
1. – 1957. – 248с.
220974
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии. – Якутск
1. – 1958. – 148с.
220975
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии. – Якутск
2. – 1961. – 408с.
220976
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти на Мурмане. – Мурманск, 1960. – 494с.
220977
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти на Севере. – Архангельск, 1959. – 304с.
220978
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти на территории Великолукской области, 1957. – 211с.
220979
  Тоноян Г.Г. Борьба за установление советской власти в Армении в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Тоноян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Истор. ф-тет. – Ереван, 1950. – 22 с.
220980
  Селеменев А.А. Борьба за установление Советской власти в Восточном Забайкалье (на территории нынешней Читинской области) в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селеменев А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
220981
  Мозголина О.А. Борьба за установление Советской власти в Западном Казахстане (окт. 1917 - март 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мозголина О.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 18 с.
220982
  Пшук И.А. Борьба за установление Советской власти в Одессе и роль большевистского Румчерода. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пшук И.А.; Винницкий гос.пед.ин-т. – Винница, 1950. – 14 с.
220983
   Борьба за установление Советской власти в Самарской губернии. – Куйбышев, 1957. – 12с.
220984
  Данишев С.Е. Борьба за установление Советской власти на Полтавщине (февратль 1917 г. - январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Данишев С.Е.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1955. – 20л.
220985
  Рихтер Г. Борьба за фильм / Г. Рихтер. – Москва, 1981. – 160 с.
220986
  Саттаров М.М. Борьба за формирование и утверждение научно-атеичтического мировоззрения у азербайджанского народа в период социалистического и коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: / Саттаров М.М.; АН Аз.ССР, сектор филос. – Баку, 1965. – 79л.
220987
  Саттаров М.М. Борьба за формирование и утверждение научно-атеичтического мировоззрения у азербайджанского народа в период социалистического и коммунистического строительства : Автореф... докт. филос.наук: / Саттаров М.М.; АН Аз.ССР, сектор филос. – Баку, 1965. – 79л.
220988
  Ленин В.И. Борьба за хлеб. – Москва, 1918. – 29 с.
220989
  Ленин В.И. Борьба за хлеб / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №20. – 1924. – 63 с.
220990
  Давыдов М.И. Борьба за хлеб / М.И. Давыдов. – М, 1971. – 221с.
220991
  Айген Р.Э. Борьба за хлеб : роман ; рассказы / Решад Энис Айген ; [вступ. ст. Н. Яковлевой ; примеч. В. Гарбузовой]. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1984. – 254 с. : ил.
220992
  Соколов С.А. Борьба за хлеб в Саратовской губернии в 1918 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Соколов С.А.; Саратовский гос. университет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 22 с.
220993
  Красильникова К.М. Борьба за хлеб в Среднем Поволжье в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Красильникова К.М.; Куйбышвский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 24л.
220994
  Генкина Э.Б. Борьба за Царицын в 1918 году. / Э.Б. Генкина. – М, 1940. – 219с.
220995
  Ижицкий Л.М. Борьба за человека или против него? / Л.М. Ижицкий. – Кишинев, 1980. – 154с.
220996
  Сперанский Н. Борьба за школу : Из прошлого и настоящего на Западе и в России / Н. Сперанский. – Москва : Издание М. и С. Сабашниковых, 1910. – [4], 239 с.
220997
  Геккель Эрнст Борьба за эволюционную идею : 3 лекции, прочитанные 14, 16 и 19 апреля нов. ст. 1905 в зале Певческой академии в Берлине : с 3 таблицами и портретом автора / Эрнест Геккель, Эрнст Геккель, профессор университета в Иене ; полный перевод с немецкого приват-доцента СПБ. университета А. Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Екатерингофское Печатное дело, 1909. – 126, [1] с., [1] л. фронт. (портр.), [3] л. ил. – Библиогр.: ил., табл.
220998
  Баканов М.И. Борьба за экономичность товарного обращения в СССР / М.И. Баканов. – Москва : Госоргиздат, 1958. – 52 с.
220999
   Борьба за экономию и бережливость-дело каждого советского человека. – Оренбург, 1981. – 27с.
221000
  Потерин И.И. Борьба за эффективность урока по русскому языку в 5 классе. / И.И. Потерин. – М., 1962. – 83с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,