Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
206001
  Розумний В.П. "Банківська справа" (- науково-практичний журнал) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 202. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206002
  Сидоренко Віктор "Банф". Холодні солодкі пейзажі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
206003
  Крлежа М. "Барак 5 В" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 61-74. – ISSN 0320-8370


  З циклу оповідань "Хорватський бог Марс".
206004
  Коваль В.С. "Барбаросса" / В.С. Коваль. – Киев, 1982. – 511 с.
206005
  Коваль В.С. "Барбаросса" : истоки и история величайшего преступления империализма / В.С. Коваль. – 2-е изд., доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 624 с. – ISBN 5-12-000648-5
206006
  Круглова Л. "Барви життя" у Музеї історії // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 4


  У Музеї історії Університету триває персональна виставка художніх творів Я. Бондарчука - випускника кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Виставка називається "Барви життя" і присвячена 70-річчю кафедри.
206007
   "Барвисті квітки" : декламатор : (Хрестоматія) / уложив [з пpиміт. й поясн.] С. Гаєвський. – Київ : Вид.Т-во "Поступ" ; [Київ. Губеpн. Дpук.]
Кн. 1. – 1919. – 158, [2] с. – Прим. деф., без обкл.


  Авт. поет. твоpів, байок та гумоpесок: І.Я. Фpанко, Т.Г. Шевченко, Леся Укpаїнка, А.Ю. Кpимський, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, О.Я. Кониський, М.П. Стаpицький, С.В. Руданський, О.С. Афанасьєв-Чужбинський, П.О. ...
206008
  Герій О. "Барилочкова" схема орнаменту гуцульських писанок: візуальні особливості і семантичні конотації // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 101-114. – ISBN 978-966-8734-15-1
206009
  Підмогильна Ю. "Бароковий історичний роман" Григорія Граб"янки та його героїні // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 133-141. – ISSN 2307-2261
206010
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М. В.; Чернігівський держ. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л. 169-183
206011
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
206012
  Шмуратов А. "Барракуда" - "Владычица морская". Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 54-58


  Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) класса «Лос-Анджелес» вошла в район развертывания советских РПКСН и скоро засекла знакомую «Дельту-II», а затем, сев ей на хвост, начала довольно рутинную слежку. К вечеру того же дня командир американской ...
206013
   Банківська безпека : навч. посібник / Вовчак О.Д. [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 201-212. – Бібліогр.: с. 213-223. – ISBN 978-617-07-0092-6
206014
  Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 7-25 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
206015
  Тшонковскі К. Банківська діяльність в умовах економічної кризи: національний та міжнародний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
206016
  Костицький В.В. Банківська діяльність та детермінанти її соціально-економічної ефективності // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 89-95. – ISSN 2413-743X
206017
  Качмар С.І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 122-127. – ISSN 1562-0905
206018
  Глібко С. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 135-145. – ISSN 1993-0909
206019
   Банківська енциклопедія. – Київ : Ельтон, 1993. – 328с. – ISBN 5-87272.013-0
206020
  Власюк О.С. Банківська криза в Україні: втрати, помилки та пріоритети посткризового відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 45-60. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
206021
  Сова Р.О. Банківська криза та її особливості в Україні // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-2410-87-7
206022
  Праздніков М. Банківська система-2019: очікування та виклики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 7


  Банківська система України все ще залишається доволі сегментованою, хоча її більша частина перебуває під контролем держави. "Банкіри загалом упевнені в непоганих перспективах розвитку на наступні шість місяців. Але за останні півроку їхні сподівання ...
206023
   Банківська система : навч. посібник / [Крупка М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 508, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 20-річчю незалежності України та 20-річчю спеціальності "Фінанси і кредит". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 481-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-986-6
206024
  Калініченко Л.Л. Банківська система : навч. посібник / Л.Л. Калініченко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 250, [1] с. : іл., табл. – На обкл. кн. рік видання: 2016. - Слов. банків. термінів: с. 200-214. – Бібліогр.: с. 195-199. – ISBN 978-617-654-034-2
206025
  Кузнецова С.А. Банківська система : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська ; за заг. ред. С.А. Кузнецової. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 397, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 375-383. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0970-3
206026
   Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 535, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк., обкл. зазнач. лише три авт. – Бібліогр.: с. 504-535 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-279-6
206027
   Банківська система : підручник / М-во освіти і науки України. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. С.К. Реверчука ; [підготували: С.К. Реверчук, Л.І. Дмитриченко, С.М. Лобозинська та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. - Предм. покажч.: с. 397-399. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-081-1
206028
  Годзішевські Б. Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період / Б. Годзішевські, М. Крушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 151-169. – ISSN 1684-906Х
206029
  Буряк О.П. Банківська система США // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 233-238. – ISSN 2308-1988
206030
  Островська О. Банківська система та ії роль у ринковій економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 100-103. – ISSN 2078-5860
206031
  Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 7-10 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
206032
  Сало І. Банківська система у схемах і таблицях // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 46-47
206033
  Орлюк О.П. Банківська система України : правові засади організації / О.П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-667-090-9


  У пр. № 1746156 напис: Вельмишановному колективу читального залу юридичного факультету з повагою та вдачністю від автора. Підпис.
206034
  Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 76-88. – ISSN 1605-2005
206035
  Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті автор досліджує діяльність транснаціональних банків в Україні, аналізує стан банківської системи України в умовах глобалізації банківської діяльності. Розглянуто напрямки формування конкурентних переваг вітчизняного банківського сектору. В ...
206036
  Семещук Я.С. Банківська система України в умовах євроінтеграції: труднощі та перспективи розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 105-107. – ISSN 2313-0431
206037
  Клименко Т.В. Банківська система України і напрями її розвитку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.104-111
206038
  Мельник В.М. Банківська система України у функціонуванні фінансового ринку / В.М. Мельник, М.О. Житар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 257-266. – ISSN 2222-0712
206039
   Банківська система України: вектори посткризових трансформацій : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
206040
  Бурковська А.В. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
206041
  Остапець А.І. Банківська система України: стан і проблеми розвитку : банківська справа / А.І. Остапець, А.В. Остапець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 114-117. – Бібліогр.: 3 назви
206042
  Максімова М.В. Банківська система України: стан та проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6806
206043
  Зайцева Л.О. Банківська система України: стан, проблеми розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 280-285. – ISSN 2222-4459
206044
   Банківська система України: теорія і практика становлення : Збірник наукових праць: В 2т. – Суми : Мрія-1, Ініціатива. – ISBN 966-566-129-9
т.1. – 1999. – 338с.
206045
   Банківська система України: теорія і практика становлення : Збірник наукових праць: В 2т. – Суми : Мрія-1, Ініціатива. – ISBN 966-566-129-9
т.2. – 1999. – 322с.
206046
  Мединська Т.В. Банківська система України: територіальна структура та виклики сьогодення / Т.В. Мединська, І.Л. Боднарюк, С.О. Кропельницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 80-89. – ISSN 2313-8246
206047
  Васага Ю. Банківська система України: трансформація та деякі перспективи на майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 22-23
206048
  Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 39-57. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
206049
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
206050
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2001
206051
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2001
206052
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (97). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
206053
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
206054
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
206055
   Банківська справа = Bankivs"ka sprava : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
206056
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (128). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
206057
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (104). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
206058
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (105). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
206059
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (112). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
206060
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (113). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
206061
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (114). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
206062
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 8 (116). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
206063
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (117). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
206064
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7/8 (127). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206065
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (134). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
206066
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (137). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206067
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (138). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206068
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (140). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206069
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (141). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206070
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (142). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206071
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (144). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206072
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (145). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206073
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (147). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206074
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (149). – 2019. – 125, [3] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206075
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (150). – 2019. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206076
  Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посібник / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 559, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 521-533. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-059-4
206077
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (153). – 2021. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206078
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (154). – 2021. – 126, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206079
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (158). – 2023. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
206080
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.1. – 1998. – Окрема пагінація кож
206081
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.2. – 1998. – Окрема пагінація кож
206082
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-46-7
Т.3. – 1998. – Окрема пагінація кож
206083
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-48-3
Т.4. – 1998. – Окрема пагінація кож
206084
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
206085
   Банківська статистика : Опорний конспект лекцій / Уклад. А.В. Головач та ін. – Київ : МАУП, 1999. – 124с. – ISBN 966-7312-58-5
206086
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник для студ.економ.спец. / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
206087
  Пасько Т. Банківська таємниця і податковці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 13. 16-17
206088
  Єсімов С.С. Банківська таємниця у країнах ЄС та адаптація національного законодавства у контексті інформаційного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 48-55. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
206089
  Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 11-14
206090
  Колб Р.О. Банківська установа як суб"єкт запобігання злочинам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колб Роксолана Олегівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
206091
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський ; за ред. М.П. Стрельбицького ; Національна академія Служби безпеки України ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Кондор, 2007. – 602 с. – ISBN 966-351-120-6
206092
  Златіна Н. Банківське законодавство та шляхи його систематизації // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Про розпушеність правової бази Національного банку України ".
206093
  Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 128-132. – Бібліогр.: 9 назв
206094
  Приказюк Н.В. Банківське інвестиційне кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 40-43
206095
  Заборовець Ю.О. Банківське інвестиційне кредитування в Україні: особливості, проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-24
206096
  Микова М.С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 208-216 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
206097
  Чікіта І. Банківське інвестиційне кредитування як передумова економічного зростання в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 165-173. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
206098
  Кашпрук Ю.А. Банківське інституційне середовище та його вплив на інноваційний розвиток банківської системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 39-43. – ISSN 2308-1988
206099
  Владичин У.В. Банківське кредитування : навчальний посібник / У.В. Владичин ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; [ за ред. С.К. Реверчука ]. – Київ : Атіка, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-326-312-0
206100
  Версаль Н. Банківське кредитування в країнах Східного партнерства: виклики та тенденції розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 103-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
206101
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192л. + Додатки: л.193-196. – Бібліогр.: л.178-192
206102
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
206103
  Гальків Л.І. Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування / Л.І. Гальків, О.І. Карий, М.Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 314-320. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано типологію кредитів за суб"єктами продукування та їх фінансовими ресурсами. Обґрунтовано роль банківської системи на кредитному ринку та значення банківського кредитування для національної економіки. Проаналізовано динаміку ...
206104
  Глущенко С.В. Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки / С.В. Глущенко, С.В. Івахненков, С.А. Демків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 101-127. – ISSN 1605-7988
206105
  Шумська С.С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
206106
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
206107
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 248 с. – Додаток : л. 205-248. – Бібліогр. : л. 182-204
206108
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук : cпец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / А.П. Бут ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2007. – 234 л. + Додатки: л. 214-234. – Бібліогр.: л. 194-213
206109
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.06.01 - економ. теорія та іст. економ. думки / Бут А.П.; А.П. Буг ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
206110
  Гудзь О.Є. Банківське кредитування інноваційного розвитку підприємств: можливості та ризики // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 12-19. – ISSN 2415-8089
206111
  Сизоненко В.О. Банківське кредитування інноваційного розвитку: проблеми і перспективи / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 240-246.
206112
  Зайцева Л.О. Банківське кредитування компаній електроенергетичного комплексу / Л.О. Зайцева, Г.В. Зайцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 105-111. – ISSN 2222-4459
206113
  Версаль Н.І. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики / Н.І. Версаль, О.С. Заваруєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 3 (72). – С. 68-80. – ISSN 2414-3499


  Розкрито специфіку банківського кредитування корпоративних клієнтів у розрізі банківської системи та 10 найбільших банків, які незмінно з 01.01.2007 входили до складу першої групи банків за активами. Дослідження охоплює етапи активного економічного ...
206114
  Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 101-105
206115
  Ткачук І.Я. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України / І.Я. Ткачук, Д.С. Радевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 168-176. – ISSN 2308-1988
206116
  Стрільчук Ю.І. Банківське кредитування населення у забезпеченні сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 84-91
206117
  Шелудько Н.М. Банківське кредитування промислових підприємств України: проблеми і перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 135-140.
206118
  Скалецька О.В. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління : монографія / О.В. Скалецька, В.М. Домрачев. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-182. – ISBN 978-966-397-218-3
206119
  Кириченко Олександр Анатолійович Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку / Кириченко Олександр Анатолійович, Патєрікіна Лілія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 182-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто питання споживчого кредитування на вітчизняному ринку. Проаналізовано сучасний стан споживчого кредитування. Звернено особливу увагу на систему ризиків при споживчому кредитуванні та їх оцінку. Розроблено пропозиції для ...
206120
  Ісмаілов Вадим Бекташевич Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Ісмаілов В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.199-209. – Бібліогр.: 185-198
206121
  Ісмаілов В.Б. Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Вадим Бекташевич Ісмаілов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
206122
  Шиян Д. Банківське кредитування та економічна динаміка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 27-38. – ISSN 1605-2005
206123
  Кущик А.П. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств / А.П. Кущик, К.А. Чифа // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 129-135. – ISBN 978-966-599-550-0
206124
  Возняк Г. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційноїдіяльності на сучасному етапі // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
206125
  Очкуренко С.В. Банківське кредитування як інститут фінансового права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-53. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядається проблема юридичної природи кредитних правовідносин. Доводиться, що банківське кредитування належить до предмета регулювання фінансового права. Обґрунтовується необхідність розмежування фінансово-правового інституту банківського ...
206126
  Скотар М. Банківське кредитування як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
206127
  Захлистова Н.О. Банківське кредитування як основне джерело фінансування підприємств малого та середнього середнього бізнесу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 424-425. – ISBN 978-966-188-219-4
206128
  Колотуха С. Банківське кредитування як фактор економічної стабілізації аграрного сектору економіки / С. Колотуха, Н. Гвоздєй // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (158). – С. 83-94 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
206129
  Яців І.Б. Банківське кредитування як чинник формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – C. 4-12. – ISSN 2306-6792
206130
  Стеценко Н.А. Банківське кредитування: історія розвитку та сучасний стан / Н.А. Стеценко, С.М. Заїка // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 235-239. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
206131
  Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.4-12. – ISSN 0131-775Х
206132
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1998. – 119с. – ISBN 966-7312-12-7
206133
   Банківське право : навчальний посібник. – Харків : Торсінг, 1999. – 784с. – ISBN 966-7300-61-7
206134
  Костюченко О.А. Банківське право : Hавч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : КHЕУ, 1999. – 168с. – ISBN 966-574-101-2
206135
  Качан О.О. Банківське право : Навч. посібник / О.О. Качан. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 262с. – ISBN 966-7784-30-4
206136
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – 2-ге вид.,перероб.і допов. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-022-2
206137
  Костюченко О.А. Банківське право : Банківська система. Національний банк. Комірційни банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Ін-тут банк. таємниці. Навч. посіб. / О.А. Костюченко. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2001. – 576с. – (Економіка.Фінанси.Право). – ISBN 966-539-289-1
206138
  Заверуха І.Б. Банківське право : Посібник для студентів юридичних та економічних спец. вищих навчальних закладів / Ірина Заверуха. – Львів : Астролябія, 2002. – 222с. – ISBN 966-96118-5-7
206139
  Качан О.О. Банківське право : Навчальний посібник / О.О. Качан; МОіНУ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Школа, 2004. – 320с. – ISBN 966-661-241-0
206140
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
206141
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України;. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
206142
  Ващенко Ю.В. Банківське право : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Ващенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. – ISBN 966-364-217-3
206143
  Орлюк О.П. Банківське право : Навч. посібник для студ. юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / О.П. Орлюк; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392с. – ISBN 966-667-218-9


  Висвітлено питання банківського права як підгалузі фінансового права, розкрито основні поняття банківської діяльності, визначені предмет, метод, джерела та система бюджетного права.
206144
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.А. Костюченко. – Київ : Атіка, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-326-286-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
206145
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник / О.А. Костюченко ; М-во освіти і науки України. – (2-е вид., перероб. та допов.). – Київ : Атіка, 2011. – 375, [1] с. – Додатки: с. 359-370. – Бібліогр.: с. 371-375. – ISBN 978-966-326-415-8
206146
  Кадькаленко С.Т. Банківське право (- сукупність правових норм) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 202. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206147
  Мірошниченко О.А. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження / Мірошниченко О.А., Сенаторов М.В., Сенаторова О.В. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 340, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-338. – ISBN 978-966-364-622-0
206148
  Орлюк О.П. Банківське право і банківське законодавство: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні засади формування банківського законодавства, співвідношення понять "банківське право" та "банківське законодавство". Аналізуються загальнотеоретичні підходи щодо визначення галузі права, предмета та методів правового ...
206149
  Карманов Євген Банківське право України : Навчальний посібник для студ. юрид.спец. ВЗО / Карманов Євген; Рец.: Воронова Л.К., Чобот О.А. – Харків : Консум, 2000. – 464с. – ISBN 966-7124-73-8
206150
   Банківське право України : Навч. посібник. – Київ : Ін Юре, 2000. – 384с. – шифр дубл 34(Банк). – ISBN 966-7183-94-7
206151
  Костюченко О.А. Банківське право України : Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн: Підручник / О.А. Костюченко. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2006. – 624с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-095-7


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
206152
  Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-551-3
206153
  Кибал В.В. Банківське право України: проблема гуманістичного виміру // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 45-53
206154
  Обрусна С.Ю. Банківське право: окремі проблеми теорії, методика та методологія // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7272-11-2
206155
   Банківське право: українське та європейське : Навч. посібник / П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 400с. – ISBN 966-95627-0-8
206156
  Демчишак Н. Банківське проєктне фінансування в умовах макроекономічної нестабільності в УКраїні / Н. Демчишак, О. Щуревич, О. Георгієвська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 126-138 : табл., рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
206157
  Царікова О.В. Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 200-208. – ISSN 1999-5717
206158
  Мазіна Є. Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 181-186. – ISSN 1818-5754


  Розкрито особливості впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на вітчизняну банківську систему в умовах ринкових трансформацій.
206159
  Хаб"юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету / Олексій Хаб"юк. – Івано-Франківськ ; Снятин : ОІППО ; ПрутПринт, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-8209-94-9
206160
  Моташко Т.П. Банківське споживче кредитування в Україні в умовах війни: сучасні тренди та ризики контрагентів / Т.П. Моташко, С.П. Перхайло // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2024. – № 6, березень. – С. 176-185. – ISSN 2306-6814
206161
  Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 30-33
206162
  Грищенко Т. Банківське фінансування зовнішньо-торговельних операцій в Україні / Т. Грищенко, В. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 1605-2005
206163
  Вербена В.Є. Банківське фінансування інноваційного підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1562-0905
206164
  Остафіль Олеся Банківське фінансування підприємств корпоративного сектору економіки України / Остафіль Олеся, Рубаха Марія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано фінансові показники структури капіталу акціонерних товариств; проведено оцінку банківського фінансування їхньої діяльності; запропоновано основні шляхи ефективної співпраці банківських установ і підприємств корпоративної форми ...
206165
  Радченко О. Банківський архів інформації : нові банківські технології / О. Радченко, Д. Михайлов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 32-34 : Мал.
206166
  Підхомний О.М. Банківський бізнес в умовах реформування фінансової системи / О.М. Підхомний, Ю.В. Кудляк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
206167
  Сковлюк Д.Ю. Банківський бізнес та особливості його розвитку // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 153-157
206168
  Колодізєв О.М. Банківський бізнес як фактор економічного зростання регіонів Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 37-50
206169
  Козюк В. Банківський канал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв
206170
  Вожжов А.П. Банківський капітал в економіці України : банківська справа / А.П. Вожжов, О.І. Клименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 88-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
206171
  Бицька Н. Банківський капітал в економіці України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-51
206172
  Звєряков М.І. Банківський капітал: вимоги: вимоги Базеля III : ринок фінансових послуг / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 13-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
206173
  Криклій А.С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення / А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 8-9
206174
  Боровікова М.О. Банківський капітал: теоретичні засади визначення сутності та складових // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 41-46
206175
  Лібанов М.О. Банківський кодекс Республіки Білорусь: українська паралель // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 30-35.
206176
  Лютий І.О. Банківський контроль (- перевірка ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 202-203. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206177
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
206178
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206, [ 11 ] л. + Додатки : [ 11 ] л. – Бібліогр. : л. 197-206
206179
  Шумська С.С. Банківський кредит та проблеми підтримки інвестиційного процесу в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
206180
  Кот Л.Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці : Питання теорії, методології, практики / Л.Л. Кот. – Київ : Знання України, 2003. – 93с. – ISBN 966-7999-57-2
206181
  Рисовська І. Банківський кредит як джерело фінансового забезпечення підприємств / І. Рисовська, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 165-171. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні основи та з"ясовано зміст кредитних взаємовідносин підприємницьких структур з банками, доповнено принципи банківського кредитування, а саме принципом соціальної відповідальності. Проаналізовано сучасний стан кредитного ринку в ...
206182
  Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення / А.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2001. – 150с. – 34Кова Шифр дубл. – ISBN 966-620-112-7
206183
  Волинець А. Банківський курс // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  Репортаж форуму "Юридичної практики". "«Попри серйозні виклики, макрофінансову стабільність буде збережено» - на VIIІ Legal Banking Forum обговорили ключові тренди розвитку банківського сектору та його юридичного супроводу".
206184
  Алексєєв І.В. Банківський маркетинг : навч. посібник / І.В. Алексєєв, О.В. Захарчук, Н.Н. Рим ; Нац. банк України ; Держ. ун-т "Львів. політехніка", Львів. банк. коледж. – 2-е вид., доп. – Львів : [б. в.], 1998. – 96 с. – ISBN 966-7330-06-0
206185
   Банківський маркетинг : Навчально-методичний посібник. – Київ : Європейський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-301-021-5
206186
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Ф. Романенко; МОНУ; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 344с. – ISBN 966-8365-56-9


  Методологія банківського маркетингу, класіфікація банківських продуктів, особливості проведення маркетингових досліджень в банківський сфері
206187
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : Навчальний посібник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. – Київ : Знання, 2006. – 395с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-089-Х
206188
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, О.О. Солодка ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – ISBN 978-966-364-881-1
206189
  Ткачук О.В. Банківський маркетинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-142. – ISBN 966-614-021-7
206190
  Луців Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 20-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
206191
  Матвієнко П.В. Банківський маркетинг як фактор підвищення ефективності банківської діяльності : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-75 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
206192
  Кириченко Олександр Банківський менеджмент : Навчальний посібник / Кириченко Олександр, Гіленко Ігор, Ятченко Анатолій. – Київ : Основи, 1999. – 671с. – ISBN 966-500-186-8
206193
   Банківський менеджмент : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, С.В. та ін. Сиротян, ; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 438с. – ISBN 966-7767-50-7
206194
   Банківський менеджмент : Підручник. – Київ : Знання, 2005. – 831с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-80-0
206195
  Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит / О.Д. Заруба. – Київ : Лібра, 1996. – 224с. – ISBN 5770782900
206196
  Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків : Hавч. посібник / Л.О. Примостка; Мін-во освіти Укра ни.Ки вський нац. екон.університет. – Київ : КHЕУ, 1998. – 108с. – ISBN 9665740164
206197
   Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / О.А. Криклій [та ін.]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 139-152. – Бібліогр.: с. 135-138. – ISBN 978-966-8958-70-0
206198
  Вахнюк С.В. Банківський механізм стимулювання інвестицій в основний капітал і кредитування приватного сектору в економіці України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 97-106


  Розглядаються показники, що характеризують ступінь впливу банківської системи України на рівень інвестицій в основний капітал та кредитування приватного сектору.
206199
  Євтух О.Т. Банківський моніторинг кредитування нерухомості / О.Т. Євтух, О.О. Євтух // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.112-119
206200
   Банківський нагляд : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 406с. : Вища освіта ХХІ століття. – ISBN 966-8148-00-2
206201
   Банківський нагляд : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 264с. – ISBN 966-8568-15-X
206202
  Любунь О.С. Банківський нагляд : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський; МОНУ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 416с. – ISBN 966-364-019-7
206203
  Коваленко В.В. Банківський нагляд : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 262с. – ISBN 978-966-8958-18-2
206204
  Гудзь Т.П. Банківський нагляд : навчальний посібник / Гудзь Тетяна Павлівна ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Киев : Ліра-К, 2008. – 380с. – ISBN 978-966-96938-6-4
206205
  Міщенко В.І. Банківський нагляд : [підручник] / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – Київ : Центр наук. дослідж., 2010. – 497, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-484-092-4
206206
  Васюренко О.В. Банківський нагляд : підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – Київ : Знання, 2011. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-502 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-855-6
206207
   Банківський нагляд : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Скаско О.І. та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 399-404. – ISBN 978-966-484-120-4
206208
  Вовчак О.Д. Банківський нагляд : навч. посібник / Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 468, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-82-8
206209
  Конопатська Л.В. Банківський нагляд в країнах ЄС / Л.В. Конопатська, М.П. Гойванюк // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 86-96. – ISSN 2310-9734
206210
  Заруцька О.П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О.П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-345. – ISBN 978-966-8958-89-2
206211
  Д"яконова І.І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 84-94. – ISSN 1993-6788
206212
  Бобиль В.В. Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 147-154. – ISSN 1562-0905
206213
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : дис. ... д-ра економічних наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 426 л. + Додаток: л. 403-426. – Бібліогр.: л. 365-402
206214
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
206215
  Сидоренко О.М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
206216
  Орлюк О.П. Банківський нагляд як гарантія стабільності фінансової системи держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-20. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються правові засади здійснення банківського нагляду в Україні, його сутність та мета. Досліджується система органів банківського нагляду, утворена Національним банком України. Окреме місце присвячено завданням, що стоять перед органами ...
206217
  Клименко Д.М. Банківський нагляд як забезпечення прозорості банківської системи : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 50-51. – Бібліогр.: 5 назв
206218
  Полосенко К. Банківський нагляд як одна з основних функцій Національного банку України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 170-172
206219
  Пистогов Є.А. Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 48-51


  У статті досліджується сутність категорій "банківське регулювання" і "банківський нагляд", їх взаємозв’язок, суперечність у трактуванні цих понять згідно з діючим законодавством та підпорядкованість банківського нагляду банківському регулюванню.
206220
  Соркін І. Банківський нагляд: сучасний стан, досягнення й перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 34-35
206221
  Панова Л. Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 57-62. – ISSN 2663-5313
206222
  Крикун В. Банківський ребрендінг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 185-188.
206223
  Перехрест Л.М. Банківський ризик-менеджмент // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 122-128. – ISSN 1993-6788
206224
  Криклій А Банківський ризик — менеджменте контексті Базельських угод // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-14
206225
  Мінасян Г. Банківський сектор Болгарії: у пошуках стійкості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-7988
206226
  Барановський О. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 46-50. – Бібліогр.: 14 назв
206227
  Бурунова О.А. Банківський сектор Західного регіону України: історія та сучасні тенденції розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 242-248


  Висвітлено історичні передумови функціонування сучасного банківського сектору Західного регіону України та визначено тенденції його розвитку на початку ХХІ ст.
206228
  Павлов Р.А. Банківський сектор національної економіки: стан, тенденції розвитку та проблеми антикризового регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 177-184. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
206229
  Сторонянська І. Банківський сектор у системі соціально-економічного розвитку регіонів / І. Сторонянська, С. Пухир // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 120-128 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
206230
  Панасенко Г. Банківський сектор як чинник економічного зростання і загладжування фінансових коливань в умовах кризи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 47-49 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
206231
  Красношапка В.В. Банківський сектор: стан і перспективи за підсумками 2014 року / В.В. Красношапка, М.М. Савченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 115-119. – ISSN 2310-5534
206232
  Корнєєв В. Банківський сервіс на ринках залучення і розміщення капіталу // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-93. – ISSN 1605-2005
206233
  Марків Г. Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 41-45. – (Економіка АПК ; № 21(1))
206234
  Звєряков М.І. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв"язків і детермінант розвитку / М.І. Звєряков, Л.В. Жердецька // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 31-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
206235
  Черкашина К. Банківський холдинг: переваги та недоліки для банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 42-45
206236
  Онищенко Г.В. Банківські гарантії : монографія / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-284-7
206237
  Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 112-118. – Бібліогр.: 3 назви
206238
  Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті : навч. посібник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Є.В. Карманов ; М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2004. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-308. – ISBN 966-8467-08-6
206239
  Чайковський Я. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг / Я. Чайковський, Я. Ковальчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 121-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
206240
  Шмігельська З. Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-2624
206241
  Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : [монографія] / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357, [3] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-966-346-920-1
206242
  Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи : Навч. посібник / Н.В. Єрьоміна; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 220с. – ISBN 966-574-183-7
206243
  Ситник Н.В. Банківські інформаційні системи : навчальний посібник / Н.В. Ситник ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-483-148-9
206244
  Лавров Р.В. Банківські іпотечні технології в аграрній сфері економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-46. – Бібліогр.: 8 назв
206245
  Олійничук О. Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 91-94. – ISSN 2524-0129
206246
  Войтенко І.С. Банківські кредитні картки як засіб вчинення шахрайства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 246-249. – ISSN 2219-5521
206247
  Резнікова Н.В. Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 542-549. – (0). – ISSN 2078-9165
206248
  Богдан Т.П. Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
206249
  Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 40-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
206250
  Реверчук С.К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С.К. Реверчук, А. Ковалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх ознаки і класифікації, а також накреслені шляхи подолання цих криз у відтворювальних процесах глобалізаційної економіки. The meaning of ...
206251
  Чуб О. Банківські кризи у глобальному середовищі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 89-94. – ISSN 1605-2005
206252
  Реверчук Н.Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н.Й. Реверчук, А.О. Ковалюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 87-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах ...
206253
  Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 34-48. – ISSN 0131-775Х
206254
  Чуб О. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 22-26
206255
  Асадчев Ю. Банківські новини від законодавця // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 12-13
206256
  Криклій А.С. Банківські об"єднання в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-18.
206257
   Банківські операції : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 384с. – ISBN 966-574-093-8
206258
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – Київ : Знання, 2000. – 243с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-620-047-3
206259
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 255с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-096-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
206260
   Банківські операції : Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.Д. та ін. Олексієнко; МОУ. КНЕУ;За заг.ред.А.М.Мороза. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 476с. – ISBN 966-574-328-7
206261
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2002. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-123-2
206262
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 324с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-08-8
206263
  Павлишин О.П. Банківські операції : Практикум: Навч.- метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська; МОНУ; НБУ; ЛБІ. – Київ : Алерта, 2005. – 158с. – ISBN 966-8533-19-4
206264
   Банківські операції : Підручник. – Київ : Знання, 2006. – 727с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-27-4
206265
   Банківські операції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-155-Х
206266
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.В. Васюренко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-141-1
206267
  Міщенко В.І. Банківські операції : підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав"янська, О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 797с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-274-4
206268
  Васюренко О.В. Банківські операції : навчальний посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 318с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-319-3
206269
  Череп А.В. Банківські операції : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Череп А.В., Андросова О.Ф. – Київ : Кондор, 2008. – 410с. – ISBN 978-966-351-159-7
206270
  Крупка М.І. Банківські операції = Banking operations : навчальний посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.Пайтра ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-613-711-4
206271
  Скоморович І.Г. Банківські операції : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 556 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 433–440. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-613-734-3
206272
  Копилюк О.І. Банківські операції : навчальний посібник / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. – Київ : Знання, 2010. – 447с. – ISBN 978-966-346-678-1
206273
  Коцовська Р.Р. Банківські операції : навчальний посібник / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.Н. Хміль ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-390 та на початку тем. – ISBN 978-966-484-014-6
206274
  Котковський В.С. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Криворізький екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2011. – 498 с. : іл., табл. + Додатки: с. 491-497. – Бібліогр.: с. 482-490. – ISBN 978-966-351-352-2
206275
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 535, [1] с. : табл. – Додатки: с. 514-535. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
206276
  Левандівський О.Т. Банківські операції : навчальний посібник / О.Т. Левандівський, П.Е. Деметер. – Київ : Знання, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 459-462. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-577-7
206277
  Скоморович І.Г. Банківські операції : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 531, [1] с. : табл. – Додатки: с. 421-528. – Бібліогр.: с. 410-411 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-944-6
206278
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
206279
  Михайловська І.М. Банківські операції : кредитно-модульний курс : навч. посібник / І.М. Михайловська, А.В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 644, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-000-2
206280
  Сушко Н.М. Банківські операції з цінними паперами / Н.М. Сушко, Л.О. Нетребчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто банківські операції з цінними паперами.
206281
  Харченко В. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 32-37


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
206282
  Бургсталлер Й. Банківські портфелі та кредитний канал у Австрії // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 12-21. – ISSN 1998-6068
206283
  Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 1605-2005
206284
  Естрінгер Клаус. Банківські послуги телефоном (досвід Німеччини) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
206285
  Безклубий І.А. Банківські правочини / Ігор Безклубий. – Київ : ІнЮре, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-313-353-9
206286
  Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : Монографія / І.А. Безклубий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378с. – ISBN 966-594-633-1
206287
  Рибалко С. Банківські приміщення на ринку комерційної нерухомості України: особливості оцінки до і під час кризи / С. Рибалко, С. Смольникова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 37-39
206288
  Кравченко Н.Г. Банківські резерви економічна суть та правова природа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 147-155.
206289
   Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління / Є.Ю. Мордань, Є.К. Бондаренко, Я.І. Кальченко, Ю.С. Давиденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 115-123. – ISSN 2306-6806
206290
  Кришталь Г. Банківські ризики у 2015 році // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 40-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
206291
  Кондрашихін А.Б. Банківські ризики як фактор розвитку продуктивних сил країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 190-196
206292
  Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей ; МОН України ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Алерта : Центр учбової літ-ри, 2010. – 586с. – ISBN 978-966-2183-80-1; 978-611-01-0021-2
206293
  Степаненко-Липовик Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
206294
   Банківські системи різних країн : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, О.С. Любунь, С.М. та ін. Лаптєв; Ін-т економіки та права "Крок". Акціонерно-комерційний банк "Надра". – Київ, 2001. – 195с.
206295
  Терес А.В. Банківські системи транзитивних країн в умовах інтеграції до СЄ (на прикладі Польщі, Чехії і Словаччини) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 330-338
206296
  Пушкар О. Банківські структури в механізмах фінансування розвитку регіональної економіки : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / О. Пушкар, О. Тридід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 7-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
206297
  Моряков К. Банківські та "клубні" гарантії як достатнє забезпечення морських вимог // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 30-31
206298
  Василенко Д.В. Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 240-254. – (Економічні науки ; вип. 26)
206299
  Котнюк Ю. Банківсько-кредитне шахрайство, або чому до нас не приходять інвестори // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 10. – ISSN 1992-9277
206300
  Сегал А. Банківсько-фінансова система України: чого чекати та на що сподіватися? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 7
206301
  Килимник Ю. Банкір № 1 / Ю. Килимник, Б. Данилишин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 72). – С. 4,5


  20 років без Вадима Гетьмана...
206302
  Рокфеллер Д. Банкір XX століття. Мемуари / Девід Рокфеллер ; [пер. з англ.: С. Петрова, О. Усатюк ; ред.: О. Терех, Н. Кравченко ; наук. ред.: В. Літкевич, А. Савчук ; худож. оформл. В. Соловйов]. – Київ : Юніверс, 2009. – 637, [5] с., [16] с. іл. – (Бібліотека банку "Хрещатик"). – ISBN 966-8118-69-2
206303
  Водотика Т. Банкір, промисловець, меценат // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Олексій Алчевський. "Як син купця із Сум створив одну з перших фінансово-промислових груп на теренах Російської імперії і встановив перший в Україні пам"ятник Тарасові Шевченку."
206304
  Литвинюк В. Банкіра комплаєнс убереже // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 20-21
206305
   Банкіри України. – Довідково-іміджеве видання. – Київ : Українська юридична група. – ISBN 966-96390-1-8
Вип. 1. – 2004. – 126 с. : іл.
206306
  Юрченко К. Банкірська недоторканість у дії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)


  Наслідки постанови Великої Палати Верховного Суду на прикладі справи банку "Михайлівський".
206307
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 10 : Банкноти і монети 2005. – 2006. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206308
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 11 : Банкноти і монети 2006. – 2007. – 224 с. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206309
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 12 : Банкноти і монети 2007. – 2008. – 84 с. + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206310
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 13 : Банкноти і монети 2008. – 2009. – + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206311
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 14. – 2010. – + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206312
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 16 (за 2011 р.). – 2012. – 80 с. + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206313
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 17 (за 2012 р.). – 2013. – 80 с. + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206314
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 18 (за 2013 р.). – 2014. – + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
206315
  Матвійчук Ю. Банкнотно-монетний двір Національного банку України відзначив 20-річчя // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 14-17. – ISSN 2310-2624
206316
  Фрол Яна Банкноты - путеводители по курсу евро // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 42-47 : фото
206317
  Корсунський С. Банкова, 95 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 3


  " Минулі президентські вибори і перші кроки нової влади надзвичайно гостро показали, що процеси трансформації постліберального світоустрою цілком закономірно добралися й до України. Коли у світі обговорювали шокуючі деталі референдуму щодо Brexit, ...
206318
  Видеман К. Банковая бухгалтерия : руководство к изучению ведения счетоводства по двойной бухгалтерии и операций банков краткосрочного кредита / К.Видеман. – изд.3-е. – Санкт-Петербург : Тимпография товарищества "Общественная польза"
Ч.1.Вып.1. – 1912. – 201 с.
206319
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – Л., 1940. – 212с.
206320
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – Москва, 1948. – 424с.
206321
  Тиль Ф.Г. Банковое счетоводство / Ф.Г. Тиль. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 188 с.
206322
   Банковскаий кодекс Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2008. – 133 с. – (Серия "Юридическое обзрение"). – ISBN 978-985-442-590-0
206323
  Байгушева Ю.В. Банковская гарантия : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Байгушева Ю.В. ; Санкт-Петербургский государств. ун-т. – Санкт-Петербург, 2008. – 24 с. – Библиогр.: 13 назв
206324
  Мохов Георгий Банковская гарантия или страхование: что выбрать? : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-11 : Фото
206325
  Бэрджес У.Р. Банковская организация американского капитализма. Резервные банки : Резервные банки / У. Рандольф Бэрджес ; пер. с англ. Б.Б. Соловейчика с предисл. Г.Я. Сокольникова. – Ленинград : Прибой, 1929. – 280 с. : диагр., схем. – На обороте тит. листа: "W. Randolph Burgess. The reserve banks and the money market"
206326
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2006
206327
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2006
206328
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2006
206329
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2006
206330
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2006
206331
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2006
206332
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2006
206333
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2006
206334
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2006
206335
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2006
206336
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2006
206337
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2006
206338
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2007
206339
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2007
206340
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2007
206341
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2007
206342
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2007
206343
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2007
206344
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2007
206345
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2007
206346
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2007
206347
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2007
206348
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2007
206349
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2007
206350
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2008
206351
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2008
206352
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2008
206353
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2008
206354
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2008
206355
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2008
206356
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2008
206357
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2008
206358
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2008
206359
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2008
206360
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2008
206361
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2008
206362
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2009
206363
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2009
206364
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2009
206365
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2009
206366
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2009
206367
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2009
206368
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2009
206369
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2009
206370
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2009
206371
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2009
206372
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2009
206373
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2009
206374
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2010
206375
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2010
206376
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2010
206377
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2010
206378
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2010
206379
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2010
206380
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2010
206381
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2010
206382
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2010
206383
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2010
206384
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2010
206385
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2010
206386
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2011
206387
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2011
206388
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2011
206389
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2011
206390
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2011
206391
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2011
206392
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2011
206393
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2011
206394
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2011
206395
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2011
206396
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2011
206397
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2012
206398
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2012
206399
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2012
206400
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2012
206401
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2012
206402
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2012
206403
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2012
206404
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2012
206405
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2012
206406
   Банковская реформа: поиск продолжается. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
206407
  Мамедов Захид Фаррухович Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – Бібліогр.: с. 97. – ISSN 0131-2227
206408
  Мамедов З. Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0131-2227
206409
   Банковская система в Украине : Приложение к газете "Налоги и бухгалтерский учет" февраль 2001 №2(56). – Харьков : Фактор, 2001. – 100с. – (Биб-ка "Фактора")
206410
  Захаров В.С. Банковская система и ее роль в управлении экономикой / В.С. Захаров. – Москва, 1984. – 152с.
206411
  Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 0131-2227
206412
  Новоселова Л. Банковская система КНР в ХХІ веке: десятилетие преобразований // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 76-87. – ISSN 0130-9757
206413
  Вдовин А. Банковская система КНР: ключевые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
206414
  Ершов В.Ф. Банковская система России в контексте процессов глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-59. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
206415
  Богиня Банковская система Соединенных Штатов / Богиня, Г. Волынский // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.14-18
206416
  Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле / И.Ю. Варьяш. – Санкт-Петербург : Альфа, 1999. – 256с. – ISBN 5-87062-050-Х
206417
  Радецкий Ф.К. Банковская статистика / Ф.К. Радецкий. – Москва, 1925. – 86с.
206418
  Ефимов О.Я. Банковская статистика / О.Я. Ефимов. – М, 1933. – 72с.
206419
  Тертус А.Ф. Банковская статистика / А.Ф. Тертус. – М, 1951. – 188с.
206420
  Павлова О. Банковская тайна в Российской Федерации и Великобритании // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-107. – ISSN 0132-0831
206421
  Анасова Л.Ш. Банковская тайна по законодательству Республики Казахстан // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 77-81. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
206422
  Покидова Елена Банковские кредиты для малого бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-25
206423
  Ермаков С.Л. Банковские кризисы - неотъемлемый результат банковской деятельности в условиях рыночной экономики / С.Л. Ермаков, Е.Е. Фролова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 156-161. – ISSN 1993-3541
206424
  Михаленко А.М. Банковские металлы в Украине: современное состояние и тенденции развития // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 92-94
206425
  Серебряный М.И. Банковские монополии Западной Германии : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Серебряный М.И. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1963. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
206426
  Черкасов В.Е. Банковские операции / В.Е. Черкасов, Л.А. Плотицина. – М, 1995. – 208с.
206427
   Банковские операции. – М
1. – 1995. – 96с.
206428
  Внукова Н.Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий : учебное пособие / Н.Н. Внукова. – Харьков : Модель Вселенной, 2002. – 512с. – ISBN 966-7875-04-0
206429
  Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовий анализ / В.Е. Черкасов. – Москва : Консалтбанкир, 2001. – 288с. – Шифр дубл. – ISBN 5-85187-100-8
206430
  Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики / Л.Г. Ефимова. – Москва : Контракт, Инфра-М, 2000. – 320с. – ISBN 5-900785-37-8; 5-16-000259-6
206431
   Банковские термины и понятия по валютным и внешнеэкономическим операциям : Справ. пособие. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 117с. – ISBN 5-376-01149-6
206432
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2006
206433
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2006
206434
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2006
206435
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2006
206436
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2006
206437
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2006
206438
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2006
206439
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2006
206440
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2006
206441
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2006
206442
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2006
206443
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2006
206444
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2007
206445
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2007
206446
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2007
206447
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2007
206448
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2007
206449
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2007
206450
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2007
206451
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2007
206452
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2007
206453
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2007
206454
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2007
206455
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2007
206456
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2008
206457
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2008
206458
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2008
206459
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2008
206460
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2008
206461
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2008
206462
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2008
206463
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2008
206464
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2008
206465
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2008
206466
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2008
206467
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2008
206468
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2009
206469
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2009
206470
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2009
206471
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2009
206472
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2009
206473
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2009
206474
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7/8. – 2009
206475
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2009
206476
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2009
206477
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2009
206478
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2009
206479
  Соколинская Н.Э. Банковский аудит / Н.Э. Соколинская. – М, 1994. – 104с.
206480
   Банковский бизнес в России. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М, 1994. – 166с.
206481
  Зверяков М.И. Банковский и реальный секторы экономики Украины: оценка взаимосвязей и детерминант развития / М.И. Зверяков, Л.В. Жердецкая // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 31-48. – ISSN 0131-7741
206482
  Дмитриченко Л.И. Банковский капитал: генезис, механизм накопления и функционирования : монография / Л.И. Дмитриченко, О.М. Черная ; Донецкий национальный ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-317-077-0
206483
  Косой А.М. Банковский контроль в местной промышленности / А.М. Косой. – М., 1958. – 88с.
206484
  Гахраманов С.Д. Банковский контроль в пищевой промышленности. (По материалам АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гахраманов С.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 30л.
206485
  Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США / Д. Котц. – М, 1982. – 280 с.
206486
  Солохина Д.Ф. Банковский контроль при кредитовании промышленных предприятий в оборотные средства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Солохина Д.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 20л.
206487
  Ткаля А.И. Банковский кредит и оборотные средства промышленности в новых условиях хозяйствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Ткаля А.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 22л.
206488
  Махина Т.Н. Банковский кредит и технический прогресс / Т.Н. Махина, М.М. Лейбович. – Одесса, 1969. – 44с.
206489
  Осадчий С. Банковский кризис на Кипре // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0130-9625
206490
  Уткин Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. – 2-е изд. – Москва : Инфpа-М, 1995. – 304 с.
206491
  Гудзинская Л.Ю. Банковский маркетинг / [Л.Ю. Гудзинская, И.В. Олейник] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. страхования, банк. дела и риск-менеджмента. – Киев : [б. и.], 2019. – 151 с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Глоссарий: с. 72-108. - Глоссарий парал. англ.: с. 109-149. – Библиогр.: с. 150-151
206492
  Роуз Питер Банковский менеджмент / Роуз Питер. – Москва : Дело, 1997. – 768с. – ISBN 5-7749-0048-7
206493
   Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2015-
№ 5. – 2017. – 56 с.
206494
   Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2005-
№ 6. – 2017. – 56 с.
206495
   Банковский механизм управления экономикой. – Саратов, 1990. – 116с.
206496
  Петрашень А.И. Банковский мостик / А.И. Петрашень. – Л, 1987. – 56с.
206497
   Банковский надзор и аудит. – М, 1995. – 111с.
206498
  Валенцева Н.И. Банковский процент / Н.И. Валенцева. – Москва : Финансы, 1967. – 71 с.
206499
  Смирнова Л.Р. Банковский учет / Л.Р. Смирнова; Под ред. М.И. Баканова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-02026-5
206500
  Парфенов К.Г. Банковский учет и операционная техника в 1999 г. (по новому Плану счетов) / К.Г. Парфенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бухгалтерский бюллетень, 1998. – 288с. – ISBN 5-7849-0125-7
206501
  Воронова Л.К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-упор.Л.К.Воронова.Академія Правових наук України. – Київ : А.С.К., 1998. – 288с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-029-5
206502
   Банковское дело. – Москва, 1992. – 432с.
206503
   Банковское дело. – Москва : Финасы и статистика, 1995. – 477 с.
206504
   Банковское дело : Краткий словарь-справочник. – Київ : МАУП, 1998. – 132с. – ISBN 966-7312-35-6
206505
   Банковское дело : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 576с. – ISBN 5-279-01862-7
206506
  Островская О.М. Банковское дело : Толковый словарь / О.М. Островская. – Москва : Гелиос АРВ, 1999. – 400с. – ISBN 5-85438-088-9
206507
   Банковское дело : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 672с. – ISBN 5-279-02102-4
206508
   Банковское дело : Учебник для студ.высш.учеб.заведен. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 672с. – ISBN 5-279-02102-14
206509
   Банковское дело : учебник для вузов / Александрова Н.Г., Альбрехт О.А., Байдукова Н.В., Белоглазова Г.Н., Гудовская Л.В. [и др.] ; под ред.: Г.Н. Белоглазовой , Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 400 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-733-7
206510
  Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы / Г.А. Тосунян. – М, 1995. – 304с.
206511
  Васильева Т.А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : монография / Васильева Т.А.; МОНУ. – Суми : Сумской государственный университет, 2007. – 513с. – ISBN 978-966-657-161-1
206512
  Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова. – М, 1994. – 360 с.
206513
  Гавальда Кристиан Банковское право : (Учреждения - Счета - Операции - Услуги) / Гавальда Кристиан, Стуфле Жан; Под ред. В.Я.Лисняка. – Москва : Финстатинформ, 1996. – 566c. – ISBN 5-7166-0098-0
206514
  Эриашвили Н.Д. Банковское право = Bank law : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Эриашвили Н.Д. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 528с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-00846-5
206515
  Вишневский А.А. Банковское право Англии / А.А. Вишневский. – Москва : Статут, 2000. – 300с. – ISBN 5-8354-0027-6
206516
   Банковское право США / А.М. Поллард, Ж.Г. Пассейк, К.Х. Эллис, Ж.П. Дейли; Общ. ред. Я.А. Куника; Пер с англ. Командина Г.А.. – Москва : Прогресс;Универс, 1992. – 768с. – ISBN 5-01-003223-6
206517
  Никитин Л.В. Банковское пространство России в 1988-2011 годах: от монополии столицы к конкуренции городов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-20. – ISSN 0869-0499
206518
  Алхимов В. Банковые монополии Англии в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Алхимов В.; Мин. внеш. торовли СССР, Всесоюз. акад. внешн. торг. – Москва, 1951. – 23 л.
206519
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
3. – 1925. – 120с.
206520
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
7. – 1925. – 103с.
206521
  Твен М. Банковый билет в миллион фунтов стерлингов / М. Твен. – Москва, 1934. – 64 с.
206522
  Леонов Сергей Банкомат : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Раян // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 34 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
206523
  Синявська Н. Банкопад по-українськи: ситуація на ринку банківських послуг і судова практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 1992-9277
206524
  Мельниченко А. Банкопад: чиє життя після? Проблеми вкладників і кредиторів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 28-29
206525
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-26 : Таб. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
206526
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-26. – Бібліогр.: с. 18-21, 23. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто моделі функціонування фінансових ринків. Проаналізовано особливості позиціювання банків і небанківських вітчизняних фінансових установ. Подано порівняльну динаміку використання боргових і пайових фінансових інструментів. Визначено фактори, ...
206527
  Луст Оскар Банкрот : повести / Луст Оскар. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 431 с.
206528
   Банкротство буpжуазных концепций экономической системы социализма. – Киев : Вища школа, 1986. – 127с. – Под ред. доктора экон. наук. профессора Р,Х. Васильевой


  В моногpафии pаскpывается научная несостоятельность и антикоммунистическа напpавленность совpеменных буpжуазных концепций важнейших элементов экономической системы социализма. Дается кpитика антисоциалистических и вульгаpно-экономических концепций ...
206529
  Лихачев М.Т. Банкротство буржазного реформизма в России / М.Т. Лихачев. – Москва, 1979. – 64с.
206530
  Александров Г.Ф. Банкротство буржуазной социологии : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общества в Москве / Александров Г.Ф. ; Всесоюз. Об-во по распространению политических и научных знаний. – Москва, 1948. – 29с.
206531
  Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы Великой Октябрськой социалистической революции / В.В. Комин. – Москва, 1965. – 644с.
206532
  Васильева Р.Х. Банкротство буржуазных фальсификаций экономической системы развитого социалистического общества / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1981. – 48с. – (Экономическая,с.3,№7)


  В свете решений 26 съездов КПСС и КПУ анализизуются вопросы углубления кризиса антикоммунизма на современном этапе. Раскрывается банкротство буржуазных извращений таких важнейших элементов экономической системы зрелого социалистического общества, как ...
206533
  Лещинский Л.М. Банкротство военной идеологии германских империалистов / Л.М. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1951. – 344 с.
206534
  Павловский Е. Банкротство Германии / Е. Павловский. – МосквапГ, 1923. – 144с.
206535
  Троицкий В.А. Банкротство государства как институт международного права: анализ европейских правовых реалий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
206536
  Левыкина Р. Банкротство как выход из сложной ситуации // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 5-7
206537
  Шестак Ю.И. Банкротство мелкобуржуазного революционаризма / Ю.И. Шестак. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
206538
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
1. – 1977. – 209с.
206539
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
2. – 1977. – 215с.
206540
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
1. – 1973. – 766с.
206541
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
2. – 1973. – 664с.
206542
   Банкротство фальсификаторов. – Днепропетровск, 1975. – 287с.
206543
  Кульков И.И. Банкротство экономических планов "холодной войны" / И.И. Кульков. – М., 1962. – 179с.
206544
  Пісна Д. Банкрут чи не банкрут. Що каже новий Верховний Суд? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 26-27
206545
  Хорунжий Ю. Банкрутів стане менше? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Україна на вимогу ЄС розробляє реформу сфери неплатоспроможності.
206546
  Кадькаленко С.Т. Банкрутство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 204-205. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206547
  Бірюков О. Банкрутство : курс лекцій / Олександр Бірюков. – Київ : Реферат, 2004. – 240 с. – ISBN 966-8058-05-4


  Розраховано на практичних і наукових працівників, студентів юридичних вузів і факультетів, посадових осіб, широке коло читачів.
206548
  Грек Б.М. Банкрутство : цивільний та кримінально-правовий аспекти: монографія / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. – Київ : Прцедент, 2006. – 303с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-077-1
206549
  Молчанов А. Банкрутство 2018: основні тенденції / А. Молчанов, І. Артемович // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 37
206550
  Бірюков О.М. Банкрутство багатонаціональних компаній: проблеми і судова практика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-119.
206551
  Бабалола Адеємі Банкрутство банків у Нігерії: чи є вони наслідками недостатності капіталу, відсутності прозорості та прострочених кредитів? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 102-112. – ISSN 1998-6068
206552
  Зауерлянд К Банкрутство буржуазної філософії / К Зауерлянд. – Харків : Пролетар, 1931. – 125 с.
206553
  Бірюков О.М. Банкрутство в контексті європейської інтеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 135-138.
206554
  Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 192-201. – ISSN 1993-0909
206555
   Банкрутство в Україні : Збірник нормативних документів. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 248с. – ISBN 966-373-123-0
206556
  Пізняк І. Банкрутство відсутнього боржника // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 362-365. – ISBN 978-966-301-169-1
206557
  Бірюков О.М. Банкрутство громадян: за і проти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 60-65
206558
  Черненко О. Банкрутство державних підприємств за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті особливості банкрутства державних підприємств в Україні та здійснено аналіз правових норм що регулюють процедуру банкрутства державних підприємств. В статье рассмотрены особенности банкротства государственных предприятий в Украине ...
206559
  Чернявський С.С. Банкрутство за законодавством України та Російської Федерації: порівняльний аналіз / С.С. Чернявський, О.М. Лобач // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-96
206560
  Попадюк І. Банкрутство за рахунок арбітражного керуючого // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 15
206561
  Жак В.В. Банкрутство і суміжні сфери правового регулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 142-146.
206562
  Стефанів Т.В. Банкрутство підприємств у зарубіжних країнах: окремі аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
206563
  Бачкір І.Г. Банкрутство підприємства: підходи, процедури проведення, оцінка перспектив та пріоритетів управління в умовах кризи платоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 103-109. – ISSN 2309-1533
206564
  Коташевська Т. Банкрутство підприємця // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-65.
206565
  Сідей О. Банкрутство по-новому: аналіз судової практики // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 7
206566
  Шестопал М.М. Банкрутство сучасного ревізіонізму / М.М. Шестопал. – Київ, 1960. – 76с.
206567
  Гаватюк Л.С. Банкрутство та методи його подолання / Л.С. Гаватюк, Ю.С. Ковальська, Т.І. Перебиківська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-17. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
206568
  Бірюков О.М. Банкрутство у глобальному світі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 336-340. – ISSN 1563-3349
206569
  Бірюков О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 48-54. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство у світі та розглянуто основні режими банкрутства. Незважаючи на те, що практично в кожній країні світу сформовано свою певною мірою унікальну систему регулювання відносин ...
206570
  Андрущак Є. Банкрутство українських підприємств: причини виникнення та правове регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 365-373. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
206571
   Банкрутство физического лица: какая процедура предусмотрена в Украине // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 15
206572
  Пилипака С. Банкрутство фізичних осіб - міф чи дієвий механізм? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 22. – ISSN 1992-9277


  Із моменту введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) в експертній спільноті точаться суперечки навколо однієй з найбільших новацій, передбачених вказаним кодексом - можливості банкрутства фізичних осіб особливо гостро постає в ...
206573
  Стародуб І. Банкрутство фізичних осіб. Чого чекати? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 11
206574
  Бірюков О. Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-62. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена одній із найновіших концепцій у сучасному приватному праві - банкрутствам фізичних осіб. Автор статті звертається до процесу уніфікації норм права у цій новій сфері регулювання суспільних відносин. У статті дається огляд діяльності ...
206575
  Караваєв І. Банкрутство фізичної особи - новий тренд, що набирає обертів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 30-31
206576
  Прилуцький Р.Б. Банкрутство фізичної особи - підприємця / Р.Б. Прилуцький, М.П. Саржинська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 2222-5374
206577
  Гелетій М. Банкрутство фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 42-43


  "... Спосіб подолати чи поглибити "боргову яму" населення?"
206578
  Верховодова Л. Банкрутство фізичної особи: модель для України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 6-8
206579
  Колос Ю. Банкрутство фізичної особи: навіщо і для кого? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
206580
  Кононенко Д. Банкрутство фізичної особи: США vs Україна // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
206581
  Воронько О. Банкрутство фізосіб: чи все так просто? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Не можете знайти спільної мови з банком-кредитором, якому заборгували? Є варіант скористатися процедурою відновлення платоспроможності та позбутися значної частки боргу. Та чи все так просто? Розберемося, як сьогодні в Україні працює інститут ...
206582
  Рибачук Р. Банкрутство як елемент рейдерства, інструмент несплати боргів. Чи можлива законна протидія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 10-11
206583
  Мельник О.О. Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 97-102. – ISSN 1609-0462
206584
  Костицький В.В. Банкрутство як правова форма пошуку ефективного власника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288-295. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються механізм і зміст процедури банкрутства суб"єктів підприємницької діяльності. Представлено аналіз взаємодії процесуальної і матеріальної частин механізму банкрутства. Пропонуються основні принципи підходу до застосування санації. The ...
206585
  Білоусов С.М. Банкрутство як спосіб консолідації та впорядкування активів і пасивів суб"єкту некомерційної господарської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 16-20. – ISSN 2409-1944
206586
  Семир"янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
206587
  Дарієнко В.В. Банкрутство як спосіб припинення юридичної особи // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 37-39. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
206588
  Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 188-194. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
206589
  Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / М.І. Тітов; За ред. В.М.Гайворонського. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Консум, 1997. – 192с. – ISBN 966-7124-37-1
206590
  Колос Ю. Банкрутство: топ судових рішень 2017-2018 / Ю. Колос, О. Бортман // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 9, 16-17
206591
  Лобода А.М. Банович Страхиня : материалы для изучения южно-славянского эпоса. – [Киев] : [Тип. Имератоского ун-та Св. Владимира (В.И. Завадзкого)], 1894. – 45 с. – отд. оттиск: Университетские известия, 1894, № 1, ч. 2, с. 1-45


  На стр. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Семеновичу Андрееву. автор.
206592
  Колчакова М. Банскалии / М. Колчакова. – София, 1968. – 272 с.
206593
  Ахмадиева Р.Р. Бану Валеева / Ахмадиева Р.Р. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1974. – 46 с. : ил.
206594
  Леонов Л.М. Банщик и профессор / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 32с.
206595
  Колегова Раиса Васильевна Баня в обрядах и представлениях Коми-Зырян : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Колегова Раиса Васильевна; Российская Академия наук, музей антропологии и этнографии им. П.Великого (кунсткамера). – Санкт-Петербург, 1992. – 25л.
206596
  Бирюков А.А. Баня и массаж / А.А. Бирюков. – Минск : Полымя, 1989. – 254, [1] с. : ил. – (За здоровьем и долголетием). – ISBN 5-345-00136-7
206597
  Галицкий А.В. Баня парит - здоровье дарит / А.В. Галицкий. – Москва, 1991. – 64с.
206598
  Тоболкин З.К. Баня по черному / З.К. Тоболкин. – М, 1977. – 63с.
206599
  Давыдов И.П. Баня у Бабы Яги (заметки о некоторых элементах поведения сказочного героя в гостях у Бабы Яги) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.73-88. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
206600
  Маяковский В.В. Баня. Драма / В.В. Маяковский. – Москва, 1954. – 88с.
206601
  Маяковський В. Баня. Драма / В. Маяковський. – Киев, 1954. – 72с.
206602
  Маяковский В.В. Баня. Клоп
206603
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. / В.В. Маяковский. – Калининград, 1971. – 176с.
206604
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. Пьесы / В.В. Маяковский. – Уфа, 1984. – 96с.
206605
  Синицын Е.Л. Бань Гу - источник древнего Китая / Е.Л. Синицын. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
206606
  Тодаева Б.Х. Баоаньский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 156 с.
206607
   Баобаб. Дерево корнями вверх : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 108 : Іл.
206608
  Леванов Б.В. Баорьба партии большевиков против программы и политической деятельности партии эсеров на этапе буржазно-демократической революции в Росси (1903-19017 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Леванов Б. В.; ЛГУ. – Л., 1977. – 33л.
206609
   Баоцзюань о Пу-Мине. – М, 1979. – 371с.
206610
   Баоцзюань о Пу-Мине:Факсимиле. – Москва : Наука, 1979. – 393с.
206611
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1966. – 264с.
206612
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Изд. 2-е. – Москва, 1974. – 263с.
206613
  Арестов В.Н. Баптизм без маски: Критика идеологии и практики соврем. баптизма : критика идеологии и практики соврем. баптизма / В.Н. Арестов. – Харьков : Вища школа, 1983. – 121 с. – Библиогр.: с. 116-119
206614
  Менабдишвили Т.И. Баптизм в Грузии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Менабдишвили Т.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27л.
206615
  Надольский Р.В. Баптизм в прошлом и настоящем / Р.В. Надольский. – Минск, 1987. – 61с.
206616
  Табакару Д.Н. Баптизм и "небесный Ханаан" / Д.Н. Табакару. – Кишинев, 1984. – 112
206617
   Баптизм и баптисты. – Минск, 1969. – 320с.
206618
  Филимонов Э.Г. Баптизм и гуманизм / Э.Г. Филимонов. – М, 1968. – 184с.
206619
  Митрохин Л.Н. Баптизм и научное знание / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1969. – 63с.
206620
  Ворошилов А.С. Баптизм как он есть / А.С. Ворошилов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 111с.
206621
  Поліщук Ю.Д. Баптизм колись і тепер / Ю.Д. Поліщук. – Ужгород, 1976. – 56с.
206622
  Лялина Г.С. Баптизм: иллюзии и реальность / Г.С. Лялина. – Москва : Политиздат, 1977. – 175 с.
206623
  Подоляк В. Баптизм: криза віровчення / В.А. Подоляк. – Київ : Політвидав України, 1978. – 120 с.
206624
  Арсеньев В.А. Баптисты-раскольники - кто они? : докум.-публицист. очерк / Арсеньев В.А., Данилов В.И. – Харьков : Прапор, 1980. – 88 с.
206625
  Галкин Самуил Бар-Кохба : драматическая поэма / Галкин Самуил. – Москва : Искусство, 1940. – 159 с.
206626
  Новицька Л.В. Бар - "яблуневе крило " Вінничини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 46-47
206627
   Бар "Загублений якір" : повісті ; романи. – Вип. 2. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 670 с. – (Б-ка "Всесвіту" ; вип. 2)
206628
  Плугарж Зденек Бар "Загублений якір". / Плугарж Зденек. – Київ, 1983. – 288с.
206629
  Ананьев В.Г. Бар без алкоголя / Ананьев В.Г. – Москва : Экономика, 1988. – 142, [2] с. : ил.
206630
  Мегела І.П. Бар Герман (- австрійський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 209. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206631
  Вакалюк-Дорошенко Бар"єр : повість / Вакалюк-Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1980. – 264 с.
206632
  Щербак Ю.М. Бар"єр несумісності : роман / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 317 с.
206633
  Филюк Г.М. Бар"єри входження на ринок України: питання теорії та практики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 100-111
206634
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв.
206635
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 191-216
206636
  Кіш Н.В. Бар"єри ефективності міжкультурної комунікації глобального інженера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 86-89. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)


  Стаття обговорює тему міжкультурного спілкування та бар"єрів, які протидіють ефективній міжкультурній комунікації інженера міжнародного рівня. В Україні предметне поле досліджень у рамках проблематики "міжкультурна комунікація" працюють В. Андрущенко, ...
206637
  Завадяк Р.І. Бар"єри ефективності стратегічного управління / Р.І. Завадяк, О.А. Федорович, І.І. Сокол // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
206638
  Крижанівська В.І. Бар"єри запровадження та поширення електронного навчання у модернізації вищої освіти в Україні // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 138-141
206639
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2009. – № 4 ( 42). – С. 87-96


  Виявлено 50 бар"ерів, які заважають перетворенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів.
206640
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 6. – С. 87-96. – ISSN 1815-2066


  Выявлено 50 бар"єрів, які заважають перетвоенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів. Встановлено, що основна причина їх виникнення полягає у відсутності системного підходу до інноваційної діяльності.
206641
  Озерська О. Бар"єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено приклади лінгвістичних і паралінгвістичних особливостей ділової японської мови, зокрема, їх порівняння з англійською мовою. Розглянуто комунікативні ситуації ділової міжкультурної взаємодії японців і західних партнерів. Підкреслено,що ...
206642
  Захматов В.Д. Бар"єри фізіологічного захисту людини / В.Д. Захматов, Е.П. Маслов, Ю.В. Михєєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-26
206643
  Корбуш М.Ю. Бар"єрна функція кишечника за дії карбоновмісних наночастинок-забруднювачів повітря природного та антропогенного походження : дис. ... д-ра філос. наук : 091, 09 / Корбуш Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 185 арк. – Додатки: арк. 183-185. – Бібліогр.: арк. 156-182
206644
   Бар"єрні властивості геологічного середовища / Д.П. Хрущов, Р.Я. Бєлєвцев, В.М. Бублясь, І.Я. Черевко, Ю.В. Кирпач // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
206645
  Філіппов С.А. Бар"єрність кордонів vs транскордонна злочинність? // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 245-250. – ISSN 2219-5521
206646
   Бар"яхтар Віктор Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20-21. – ISBN 978-966-439-754-1
206647
   Бар"яхтар Віктор Григорович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 27. – ISBN 978-966-933-054-3
206648
  Вежинов П. Бар’єр / П. Вежинов. – Київ, 1989. – 664с.
206649
  Миддендорф А.Ф. Бараба : приложение к XIX-му тому записок Имп. Академии Наук № 2 / А.Ф. Миддендорф. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1871. – 123 с.
206650
  Елагин В.С. Бараба в начале 1 тысячелетия н.э. / В.С. Елагин, В.И. Молодин. – Новосибирск, 1991. – 127с.
206651
   Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин [и др.] ; под ред. Е.И. Деревянко ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 173, [3] с. : ил. – Библиогр: с. 169-174
206652
  Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1985. – 200с.
206653
  Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1987. – 143с.
206654
  Молодин В.И. Бараба, в эпоху позднего средневековья / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1990. – 259с.
206655
  Воннегут К. Барабан и антенны / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 63с.
206656
  Курлендер Г. Барабан короля. / Г. Курлендер. – М., 1971. – 56с.
206657
  Булгакова И.А. Барабан: Как это есть и было : докум. повесть / И.А. Булгакова, Е.В. Яковлев. – Москва : Детская литература, 1978. – 176 с.
206658
  Ворошилов А.П. Барабанный сушильный агрегат / инж. А.П. Ворошилов ; Всесоюз. теплотехн. ин-т им. Ф. Дзержинского, Сушильная лаборатория. – Москва ; Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 168 с.
206659
   Барабанов Олександр Валерійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203 : фото
206660
  Мурани-Ковач Барабанщик Гарибальди / Мурани-Ковач. – Москва, 1967. – 368с.
206661
   Барабанщик Степан Никитич Реутович (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
206662
  Салынский А. Барабанщица / А. Салынский. – М, 1960. – 76с.
206663
  Стъпов П. Барабанът : Раскази / П. Стъпов. – София, 1978. – 199с.
206664
   Барабаны пустыни : соврем. ливийская новелла : пер. с араб. – Москва : Радуга, 1985. – 262 с. : ил.
206665
  Румпф К.-Г. Барабаны, телефон, транзисторы : пер. с нем. / К.-Г. Румпф. – Москва : Мир, 1974. – 232 с.
206666
   Барабаш Орест Юліанович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1963-2007 роки. – 2-е вид., доп. – Київ : Аграрна наука, 2007. – 112с., 16с. іл. – До 75-річчя від дня народження. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-233-6
206667
  Іскорко-Гнатенко Барабаш Ю.Я. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 26. – ISBN 978-617-7442-69-0
206668
   Барабашов Микола Павлович (30.03.1894 - 29.04.1971) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 5 (64)
206669
  Панадиади А.Д. Барабинская низменность : природа, хозяйство и перспективы развития / А.Д. Панадиади. – Москва, 1953. – 232с.
206670
  Миддендорф А.Ф. Барабо : [Описание Барабин. края] / [соч.] А.Ф. Миддендорфа. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Акад. наук, 1871. – [2], 123 с., 1 л. карт.;
206671
  Гуцал П. Бараболяк Микола Матвійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 19-20. – ISBN 978-966-02-5597-5
206672
  Денека О. Барагура Володимир-Богдан-Дмитро / О. Денека, Н. Сидоренко // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка ; НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 15-17. – ISBN 5-7702-1245-4
206673
  Белянинов Кирилл Барак и его команда // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 50. – С. 24-26. – ISSN 0131-0097
206674
  Мечетная Н. Барак и его команда // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 1 (340). – С. 40-42
206675
  Кикило В. Барак и Мишель. Симейный подход на Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 45 (1116). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
206676
  Шитов А. Барак Обама : портрет в президентском контексте // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
206677
  Дудко І. Барак Обама в зовнішній політиці США постбіполярних часів: нові підходи чи традиційні виміри? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-171-651-2
206678
  Гончар Б.М. Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша - молодшого (кризові аспекти) / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується "кризова дипломатія" адміністрації Б. Обами в Іраку, Афганістані та Ірані. The article presents analysis of the B. Obama administration" "crisis diplomacy" in Iraq, Afghanistan an Iran
206679
  Быков Дмитрий Барак Обама как индийское кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
206680
  Хвильовий М.Г. Бараки, що за містом / Микола Хвильовий. – [Одеса] : Держвидав України, 1929. – 23 с. – (Бібліотечка художньої літератури)
206681
  Петрова О. Бараковий екстрим Леоніда Литвина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 12


  У культурному житті України відбулися дві знакові події - виставка творів художника у музеї Т.Г. Шевченка та вихід видання, присвяченого його творчості.
206682
  Сирота Д.И. Баран и новые ворота / Д.И. Сирота. – Ставрополь, 1963. – 40с.
206683
  Калинина Д. Баран и новые ворота : Роман / Д. Калинина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-008408-0
206684
  Орудж Мамед Баран с красным бантом // Был месяц март : повесть ; рассказы : Дорога в Ракиты; За березовой проседью / С.Н. Комиссаров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. – (Молодые голоса)
206685
  Венцлова А. Баранаускас и его поэма / А. Венцлова. – Вильнюс, 1950. – С. 5-10
206686
   Баранецький Йосип Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 13. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
206687
   Баранецький Йосип Васильович (1843-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
206688
   Баранецький Йосип Васильович (1843-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
206689
  Брайон О.В. Баранецький Осип Васильович (-ботанік-фізіолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 222. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206690
  Клименко Я.Д. Баранівка. Розділ до літопису одного села на Полтавщині / Я.Д. Клименко. – Київ, 1944. – 13с.
206691
  Галата С. Баранівка: змінити трудове навчання, громаду і майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)
206692
  Дейнека В.В. Баранівська кераміка: історія розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 9-10. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
206693
  Медведев В.В. Баранкин, будь человеком! / В.В. Медведев. – М, 1990. – 142с.
206694
  Медведев В.В. Баранкін, будь людиною! / В.В. Медведев. – К, 1979. – 296с.
206695
  Піскун В. Баранников (Баранник) Олексій Петрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 121. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
206696
   Баранова Людмила Георгіївна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 184


  Закінчила географічний факультет в 1995 р. за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Наукові інтереси: ринкові перетворення та структурна перебудова господарського комплексу Київського регіону.
206697
   Баранова Наталія Михайлівна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-121 : фото. – Бібліогр.: . – ISSN 0367-4290
206698
  Тригубенко В.В. Баранович Лазар (1620-1693) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 137-141. – ISBN 966-06-0367-3
206699
  Алешко В.А. Барановичи : ист.-экон. очерк / В.А. Алешко, М.И. Потемкин. – Минск : Полымя, 1991. – 124, [1] с. : ил. – (Города Белоруссии)
206700
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
206701
   Барановський Валентин Дмитрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 11-12 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
206702
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 12-13. – ISBN 978-966-439-961-3
206703
   Барановський Валентин Дмитрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 8-9. – ISBN 966-95774-3-5
206704
   Барановський Микола Олександрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 4. – ISBN 978-617-7069-48-4
206705
  Сидоренко Н. Барановський Христофор Антонович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 13-14. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
206706
   Баранський Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203-204 : фото
206707
   Баранський Петро Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
206708
   Баранський Петро Іванович (1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26-27. – ISBN 978-966-933-054-3
206709
   Баранчук Микола Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204 : фото
206710
  Луковский И.В. Баранчук проснулся... / И.В. Луковский. – Москва, 1955. – 40с.
206711
   Баранячий фасад : [збірка] / М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус, П. Сиволап; М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус [та ін.]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 199, [7] с.
206712
  Песков А.М. Баратынский / А.М. Песков. – М., 1990. – 384с.
206713
  БрингсярдТур Оге Барашек, роза и три маленьких вулкана : Выдержки из произв. Антуана де Сент-Экзюпери // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 76-78 : Іл.
206714
  Санин Л.О. Барбадос. / Л.О. Санин. – М, 1988. – 63с.
206715
  Михалкович В.И. Барбара Брыльская. / В.И. Михалкович. – М., 1984. – 48с.
206716
  Репа А. Барбара Кассен: Ефекти мовної політики "Європейського словника філософій" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 331-334
206717
  Усик Світлана Барбарис - маленька ягідка з великими можливостями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
206718
  Потопальский А.И. Барбарис и его препараты в биологии и медицине. / А.И. Потопальский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 288с.
206719
  Колосов М.М. Барбарис. Мальчишка / М.М. Колосов. – Москва, 1972. – 216с.
206720
   Барбаро и Контарини о России : к истории итало-русских связей в 15 в. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
206721
  Пикуль В.С. Барбаросса / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 95с.
206722
  Понс Ж. Барбаросса : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-119. – ISSN 1130-6545
206723
  Машкова А. Барбизонцы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 2-13


  Барбизонская школа - группа франц. художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и др. Художники школы опирались на традиции, заложенные голландскими (Якоб ван Рейсдаль, ...
206724
  Князева Дарья Барбимобиль : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 172-173 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
206725
  Сартаков С.В. Барбинские повести / С.В. Сартаков. – Москва, 1968. – 630с.
206726
  Лигачева Н. Барбосизация всей страны // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-27.
206727
  Кушнір С.В. Барботажний хiмiчний ефект i його вплив на властивостi морської води / С.В. Кушнір, Р.П. Козак, М.В. Кость // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
206728
  Пащенко В.І. Барбюс Анрі (- французький письменник і громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 209. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206729
  Реп"ях С.П. Барви / С.П. Реп"ях. – Київ, 1967. – 63 с.
206730
  Полинок В.С. Барви / В.С. Полинок. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 96 с.
206731
  Качкан В.А. Барви веселки / В.А. Качкан. – Київ, 1981. – 168с.
206732
  Стоцький Я.В. Барви долі : поезії / Ярослав Стоцький ; графіка заслуж. художника України Євгена Удіна. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 119, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-308-2
206733
  Єлісовенко Ю. Барви долі на рушнику Світлани Горлової / Ю. Єлісовенко, М. Нагорняк // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 195-199
206734
  Пашко А.Є. Барви життя : вірші / А.Є. Пашко. – Харків : Прапор, 1975. – 48 с.
206735
  Топачевський А.О. Барви землі. / А.О. Топачевський, Б.В. Заверуха. – К., 1990. – 162с.
206736
  Карпенко М.І. Барви і звуки : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1968. – 55 с.
206737
  Ільницький М.М. Барви і тони поетичного слова / М.М. Ільницький. – Київ, 1967. – 118с.
206738
   Барви і чари Куби в Києві : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 102 : Фото
206739
  Іщенко М.Г. Барви літа : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 303 с.
206740
  Будько Євген Барви літа, фарби тіла : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 150-155 : Фото
206741
  Колеснікова А. Барви мистецького слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12


  Відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь Лупій відзначає дві знаменні дати у своєму житті: 80-річчя від дня народження і 60-річчя творчої діяльності.
206742
  Керечанин В.М. Барви народних творінь / В.М. Керечанин. – Ужгород, 1977. – 127с.
206743
   Барви народного мистецтва : укр. іконопис, різблення, старовинні муз. інструменти XVII-XX ст. : каталог виставки. – Київ : Атлант-UMS, 2000. – 32, [2] с. : іл. – До 2000 ліття Різдва Христового
206744
  Чак Є.Д. Барви нашого слова / Є.Д. Чак. – Київ : Радянська школа, 1989. – 176 с. – ISBN 5-330-00753-4
206745
  Боклач Б. Барви неспокою : поезії / Б. Боклач. – Чернівці : [Б. в.], 2005. – 232 с.
206746
  Шевчук В.О. Барви осіннього саду / В.О. Шевчук. – Київ, 1986. – 488 с.
206747
  Дем"янчук Г.С. Барви Полісся / Г.С. Дем"янчук. – Львів : Каменяр, 1975. – 96 с.
206748
  Михайличенко В.І. Барви Приазов"я. Фотоальбом / В.І. Михайличенко. – Київ : Мистецтво, 1984. – 140с.
206749
  Вихрущ В.П. Барви сонця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 63 с.
206750
  Кокостікова Г.І. Барви степу : оповід., нариси / Г.І. Кокостікова. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 111 с.
206751
  Битинський М. Барви українського прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 149, червень : червень. – С. 12-16


  Щодо дискусії про кольори українського прапора: жовто-блакитний чи блакитно-жовтий (синьо-жовтий).
206752
  Матвіяс І. Барви української мови // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 294-300. – ISSN 0206-8001
206753
  Горбачук В. Барви української мови / В. Горбачук. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ("Були, є і будемо вовіки"). – ISBN 966-518-065-7
206754
  Станішевський Ю.О. Барви української оперети / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1970. – 140с.
206755
  Брик М.В. Барви часу : Роздуми. Сентенції. Жартовини / М.В. Брик. – 2-ге вид., доповнене. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7596-14-1
206756
  Шляхова Валарія Барви Червоного моря : Озброєним оком / Шляхова Валарія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-52 : Іл.
206757
  Макаров А. Барви щедрої землі / А. Макаров, О. Найден. – Київ, 1970. – 64с.
206758
  Навроцька З. Барви, що в"яжуть з долею нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 15


  Творчість українського художника Петра Гулина.
206759
  Герцфельде В. Барвинок / В. Герцфельде. – Москва, 1965. – 272с.
206760
  Карпенко С. Барвинок Украины. Карпенко Г. Дмытро Войнаровский. – Київ : В Университетской тип., 1845. – 158 с.
206761
   Барвиста "Веселка країн" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Листопад (№ 9)


  "17 листопада 2023 року відбулася найочікуваніша подія цієї осені - "Веселка країн 2023-2024": 6 команд освітніх програм, 6 неймовірно яскравих країн у період 90х-00х років та майже 2 місяці підготовки, щоб запалити ННІ міжнародних ...
206762
  Содомора А. Барвисті вітражі : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 221-224. – ISSN 08-68-4790-12
206763
  Овсійчук В. Барвисті епопеї Стороженкового серця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-1799


  Художник Микола Стороженко
206764
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 159с.
206765
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 157с.
206766
  Косинська Ю. Барвисті ліхтарики В"єтнаму / Ю. Косинська, О. Крук // Україна молода. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 141). – С. 12-13


  "В’єтнам - як дракон, загартований часом. Утомлений, мудрий, посивілий, iз молодечим завзяттям і посмішкою дитини. Дракон, що не дихає полум’ям, але в будь-який момент готовий дати відсіч ворогам і пригорнути друзів. На стінах храмів - відбитки імперій ...
206767
  Карпов М.Г. Барвінківський зошит : (Спогади про Барвінкове (Харк. обл). передреволюційне та про боротьбу за становлення Рад. влади.) / М.Г. Карпов. – Харків, 1971. – 111 с.
206768
  Олефір В.В. Барвінкова колиска : вірші, пісні / Вікторія Олефір. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. – 73, [3] с. : іл., ноти. – ISBN 966-516-139-3
206769
  Ющенко О.Я. Барвінкова сивина : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 176 с.
206770
  Бойчук Х.А. Барвінковий обряд у весільній обрядовості Гуцульщини (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 228-232. – ISSN 2312-1165


  "У статті описаний один з основних елементів традиційного весілля - барвінковий обряд на Гуцульщині як невід"ємний компонент сімейної обрядовості і яскравий показник національної ідентич-ності. У сучасному урбанізованому світі важливо простежити, ...
206771
  Первомайський Л.С. Барвінковий світ : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 159 с.
206772
  Стецюк Я.Н. Барвінок / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 164 с.
206773
  Сорочук Л Барвінок Ганна / Л Сорочук, // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 125-127. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
206774
   Барвінок Ганна // Прижиттєві видання класиків української літератури XIX - початку XX ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [уклад. Н. Хівренко ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець ; авт. перед. слова О. Романенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2018. – С. 11
206775
  Комендар В.І. Барвінок для майбутнього / В.І. Комендар ; [передм. К.М.Ситник]. – Ужгород : Карпати, 1987. – 158, [2] с.
206776
  Козак В.С. Барвінок на три голоси : (поезофольк) / Валентина Козак. – Київ : Преса України, 2013. – 127, [1] с. : іл., портр. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-151-3
206777
  Миценко М.П. Барвінок та рута / М.П. Миценко. – Київ, 1965. – 298 с.
206778
  Волошенюк І.С. Барвінок холоду не чує : повісті й оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 232 с.
206779
  Курас І. Барвінський Василь Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 613-614. – ISBN 966-642-207-7
206780
  Геник С. Барвінський Олександр // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 19-20 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
206781
  Іваницька Л.В. Барвінський Олександр Григорович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 27-30. – ISBN 978-966-8653-95-7
206782
  Ступарик Б.М. Барвінський Олександр Григорович (1847-1926) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 579-585. – ISBN 966-06-0367-3
206783
   Барвники спіропіранового ряду як перспективні модифікаториполімерних плівкових композитів для голографічної інтерферометрії / Т.С. Блінова, А.М. Макеєв, Т.Є. Кеда, С.Л. Студзинський, А.Т. Синюгіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12
206784
  Перешивана Л. Барвники. Історична довідка // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (134), вересень - жовтень. – C. 28-34
206785
  Папіш В. Барволексеми М. Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Intermezzo") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 249-252. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
206786
  Топчий Л.М. Барволексеми як об"єкт лінгвістичних студій // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 77-81
206787
   Барг Игорь Моисеевич (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 111-112 : фото. – ISSN 0367-4290
206788
  Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 12 с. : ил. – На обл. номер изд. № 4. - Без тит. л., экз. деф., отсутств.: обл., тит. л., с. 1-2
206789
  Танхимович З. Баргузин / З. Танхимович. – Алма-Ата, 1955. – 404с.
206790
  Шелест Г.И. Баргузин / Г.И. Шелест. – Чита, 1962. – 71с.
206791
  Ангабаев С.Д. Баргузин : стихи : пер. с бурят. / С.Д. Ангабаев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с. : портр.
206792
  Оленев А.М. Баргузинская котловина (физико-географический очерк) : Автореф... канд. геогр.наук: / Оленев А. М.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
206793
   Баргузинский заповедник. – Москва : Изд-во агенства печати "Новости", 1984. – 32 с.
206794
  Сигалов А. Бард і герої // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 8-9


  Першим, хто написав вірш пам"яті юнаків, які загинули в нерівному бою з більшовиками під Крутами, був Олександр Вертинський.
206795
  Салига Т. Бард української пісні. І не тільки бард... : до 110-ліття від дня народження Романа Купчинського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 260-278
206796
  Тимошенко Наталія Бардак - запорука стабільності // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
206797
  Маслов В. Бардак : роман / Валерий Маслов ; [худож.-оформитель А. Липинский]. – Харьков ; Ростов-на-Дону : Грампус Эйт ; Феникс, 1997. – 427, [2] с. – Сер. осн. в 1995 г. – (Перехват). – ISBN 5-85880-512-4
206798
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна - 2: крадії, невігласи та можновладні нікчеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Під час Великого терору були фізично знищені практично всі іноземні фахівці, які здуру було залишилися в СРСР, та радянські фахівці, які близько контактували з іноземцями, а на додаток мали нещастя стажуватися на Заході. Зрештою Червона армія ...
206799
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна. Чи справді існував "порядок" у тоталітарному Радянському Союзі // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 584-599. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
206800
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна: Червона армія та ВПК // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 11
206801
   Бардамид Олександра Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204-205 : фото
206802
  Мезенцев В.А. Бардин / В.А. Мезенцев. – М, 1970. – 207с.
206803
  Гончар Б.М. Бардоський договір 1881 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 108-109. – ISBN 966-316-039-X
206804
  Згуровський М.З. Барельєф на фасаді. 12 січня 2007 року - 100 років від дня народження Сергія Павловича Корольова // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 253-263. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
206805
  Букет Є. Барельєф на честь митрополита Борецького // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 27 липня - 2 серпня (№ 30). – С. 9


  Днями в Києві освятили та урочисто відкрили меморіальний барельєф на честь Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Миколи Борецького. Ініціював його встановлення речник Генерального штабу ...
206806
  Нечерда Б.А. Барельєфи : поезії / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1967. – 120 с.
206807
  Гнатюк І.Ф. Барельєфи пам""яті : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1977. – 126 с.
206808
  Мицяк Н. Баренцева Регіональна рада: двадцятирічний досвід діяльності // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace : ciastkove vystupy z riesenia projektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitel"ov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. marca 2017 / [ed. Marian Gajdos, Serhij Ustyc]. – Kosice : Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, 2017. – С. 183-186. – ISBN 978-80-970850-8-7
206809
  Сабов-Бедирова Баренцевої Євро-Арктичний регіон у політиці ЄС і міжнародній та регіональній співпраці на Півночі Європи // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace : ciastkove vystupy z riesenia projektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitel"ov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. marca 2017 / [ed. Marian Gajdos, Serhij Ustyc]. – Kosice : Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, 2017. – С. 219-226. – ISBN 978-80-970850-8-7
206810
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Ленинград, 1946. – 90с.
206811
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Москва, 1952. – 120с.
206812
  Густафсон Р. Баржа / Р. Густафсон. – Ленинград, 1982. – 14с.
206813
  Евтых Аскер Баржа : роман / Аскер Евтых ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 519 с.
206814
  Кафтан Кайкас Н Барзанские восстания 1900-1945 гг. - блестящая страница национально-освободительной борьба курдаского народа в Иракском Курдистане : Автореф... канд. ист.наук: / Кафтан Кайкас Н; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
206815
  Іскорко-Гнатенко Барзилович О.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 26. – ISBN 978-617-7442-69-0
206816
  Короткий В. Барзиловський Яків Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 252. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206817
   Барзиловський Яків Миколайович (1845-1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 27. – ISBN 978-966-933-054-3
206818
  Афонина Г.Г. Барий - и рубидийсодержащие калиевые полевые шпаты / Г.Г. Афонина, В.М. Макагон, Б.М. Шмакин ; отв. ред. Васильев Е.К. ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-110
206819
  Кашин В.К. Барий в компонентах ландшафтов Западного Забайкалья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1242-1253 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
206820
  Клебер К. Барикада / К. Клебер. – Киев, 1929. – 45 с.
206821
  Пахльовська О. Барикади за свободу і за Європу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)
206822
  Нойкранц К. Барикади на Веддінгу / К. Нойкранц. – Харків ; Киъв, 1932. – 184 с.
206823
   Барикади театру. – Київ, 1923-
№ 1-3. – 1923. – Переплет
206824
   Барикади театру : факсимільне видання (до 125-ліття від дня народження Леся Курбаса) / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Київ,1923. - № 1, лист.; № 2/3, груд.;1924.- №4/5,. – 2012
206825
  Вовк В. Барикади. Воля. Коровай : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 258-259
206826
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва. – 199с.
206827
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1933. – 176с.
206828
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – 5-е изд., доп. – Москва, 1934. – 204с.
206829
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Київ-Харків, 1935. – 192с.
206830
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1935. – 189с.
206831
  Прокопович Наталья Барин городов волжских : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-79
206832
  Терещенко О Барин нас рассудит? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.46-51


  Право собственности на землю
206833
  Щербань Олена Бариня, панянка - лялька, яку можна з"їсти // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 80-81


  Укр. народні ляльки виготовляють з різних матеріалів...
206834
  Кухтин В В. Барионные и мезонные резонансы в высших симметриях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кухтин В.В,; АН УССР. ИН-т математики. – К., 1968. – 6л.
206835
  Ассовская А.С. Барионы и эволюция Вселенной / А.С. Ассовская, О.В. Ложкин. – Москва : Знание, 1991. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика ; 8/1991)
206836
   Барит : сб. ст. – Москва : Наука, 1986. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
206837
  Юшкин Н.П. Барит и целестин Пайхойско-Южноновоземельской провинции (месторождения, минералогия, перспективы) / Н.П. Юшкин; АН СССР, коми филиал. – Сыктывкар, 1978. – 47с.
206838
  Стехновский Д.И. Барическое поле земного шара : Основные характеристики и некоторые вопросы атмосферной циркуляции) / Д.И. Стехновский. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 148с.
206839
  Кобзистий П.І. Баричне поле (- просторовий розплділ атмосферного тиску) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206840
  Кобзистий П.І. Баричний градієнт (- баричний градієнт) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206841
  Проненко В. Баришполець Олексій Трохимович : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 49-53. – ISBN 978-966-2726-03-9
206842
  Короткий В.А. Барі Генріх Антон / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 149. – ISBN 966-06-0393-2
206843
  Кудря Ю. Баріонна залежність Таллі - Фішера для галактик із каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С.10-15. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено баріонні та зоряні (масові) залежності Таллі - Фішера (ТФ), що прокалібровані на вибірках галактик із каталогу 2MFGС, які мають оцінки водневих мас. Прокалібровано залежності як на основі вихідної вибірки галактик об"ємом N=2988, ...
206844
  Жадько В. Барка Василь (справжнє - Очерет Василь Костянтинович ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 56-57. – ISBN 978-966-8567-14-8
206845
   Барка Василь."Жовтий князь" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Анализ тексту. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – Шифр.дубл. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-95-2
206846
  Саєнко В. Баркарольний принцип композиційно-жанрової організації "Берестечка" Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 21-37. – ISSN 0236-1477
206847
  Барабашов В.М. Барков и компаньоны : повесть / Валерий Барабашов. – Москва : Современник, 1988. – 334, [2] с. – (Новинки "Современника")
206848
  Филипович Ф. Баркулабівська хроніка 1593-1608 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 115-149. – ISBN 978-617-7023-51-6
206849
  Довнар-Запольский М.В. Баркулавская летопись : [(Варколабовская летопись)]. – [Киев] : [б. и.], 1907. – 12 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1907, декабрь, с. 1-12
206850
  Бісс-Капішовська Барліг : комедія на 4 дії / Є. Бісс-Капішовська. – Пряшів : Словацьке видавництво художньої літератури, 1959. – 87 с.
206851
  Чуковский К.И. Бармалей / К.И. Чуковский. – Ленинград, 1983. – 15с.
206852
  Майкова С.В. Барна справа та мистецтво бариста : навч. посібник / Світлана Майкова, Ольга Маслійчук, Наталія Сусол ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2022. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-8019-40-1
206853
  Милль Пьер Барнаво и несколько женщин. / Милль Пьер. – К. – 93с.
206854
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1967. – 115с.
206855
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1972. – 80с.
206856
  Болгова Е.Я. Барнаульский государственный педагогический институт / Е.Я. Болгова, Ю.Г. Воров, В.Н. Гончаров [и др.]. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1983. – 80 с.
206857
   Барнаульский дендрарий : краткий путеводитель. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 38, [8] с. : ил.
206858
  Беляков С. Барнаульский Шукшин: многое впервые // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 428-438. – ISSN 0042-8795


  К 80-летию В. Шукшина в Барнауле вышло восьмитомное (самое полное на сегодняшний день) собрание сочинений.
206859
  Рахим И.. Барно : рассказы / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 88 с.
206860
  Горбачук М.Л. Барняк Михайло Якимович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 265. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206861
   Барограф-высотописец "АД-2". – Рига. – 20с.
206862
  Храпійчук Г.В. Бародифузійні явища при активному транспорті іонів NA+ і K+ через клітинну мембрану / Г.В. Храпійчук, В О. Чалий, Н.Є. Нурищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто дію ультразвуку як впливової рушійної сили бародифузійних явищ при процесах активного транспорту іонів Na+ і К+ через мембрани клітин. Теоретично встановлено залежність абсолютного значення мембранного потенціалу при активному перенесенні ...
206863
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 121 л. – Бібліогр.: л. 110-121
206864
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
206865
  Фицтум Б. Барокко в Неаполе и Южной Италии / Б. Фицтум. – Москва, 1983. – 95с.
206866
  Фицтум Б. Барокко в Риме / Б. Фицтум. – Москва, 1986. – 95с.
206867
   Барокко в славянских культурах : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил., 2 л. ил. – Библиогр. в конце ст.
206868
  Заярная И.С. Барокко и русская поэзия 20 столетия: типология и преемственность художественных форм : Монография / И.С. Заярная; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 405с. – ISBN 966-594-503-3
206869
  Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 27-34. – ISSN 0130-5263
206870
  Наливайко Д.С. Бароко (- вибагливий, химерний) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 266=267. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
206871
  Горбачов Д. Бароко XX сторіччя // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-26


  Український футуризм.
206872
  Передрієнко В.А. Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 79-84. – ISSN 1996-9872
206873
  Ніколенко О.М. Бароко і класицизм як художні системи ХVII ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.35-39. – ISSN 0205-471Х
206874
  Девдюк І.В. Бароко і класицизм: спільне та відмінне // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 8 : Мистецтво бароко. – С. 2-4.
206875
  Матковська Ю. Бароко крізь часи: у Кмєві відкрито відреставровану Андріївську церкву // Дипломатія без кордонів / авт. проекту П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська. – Київ, 2021. – Вип. 1 (14). – С. 102-114
206876
  Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко ; [худож. оформл. В. Бариби]. – Київ : Либідь, 2015. – 270, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 270 та в кінці гл. – ISBN 978-966-06-0702--6
206877
  Юдкін-Ріпун Бароко та український фольклор // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 527-567. – ISBN 966-7021-39-4
206878
  Безродних І.Г. Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 149-153


  Статтю присвячено розгляду наукового дискурсу феномену XVII ст. як історико-літературної доби, визначенню специфіки бароко в контексті стильової поліфонії означеного періоду.
206879
  Ямборко Ольга Бароко у фільмі "Молитва за гетьмана Мазепу" : стиль і стилізація // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 9-11. – ISSN 1562-3238


  "Молитва за гетьмана Мазепу" - укр. художній фільм режисера Юрія Іллєнка знятий у 2001 році на київській кіностудії ім. О. Довженка
206880
  Висоцький А.А. Бароко як загальноєвропейський художній напрям. Українське бароко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 10/11 (410/411). – С. 57-62
206881
  Ніколаєнко О.О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається формування українського коду культурно-національної ідентичності. На матеріалах романістики Юрія Андруховича здійснюється аналіз процесу віднайдення та становлення культурно-національної ідентичності крізь призму культурного коду ...
206882
  Ольховик М.В. Бароко як універсальна метамова української культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.62-65. – (Філософські науки)
206883
  Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII-XVIII століть : посібник для вчителя / О.М. Ніколенко. – Харків : Ранок : Веста, 2003. – 222, [2] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 216-218. – Бібліогр.: с. 219-221. – (Скарбниця словесника). – ISBN 966-679-851-4


  У пр. № 1746830 напис: Шановному Михайлу Кузьмовичу з побажаннями всього найсвітлішого у житті й на згадку про полтавські зустрічі! 19.09.2003 р. Полтава
206884
  Лімборський І.В. Бароко. 8-й клас. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 9-17
206885
  Скаленко А.О. Барокова домінанта у трагікомедії В. Шекспіра "Буря" // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 69-71
206886
  Злотник-Шагіна Барокова драма "Слово про збурення пекла" у науковій інтерпретації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 91-97


  У статті аналізується оцінка І. Франком барокової драми «Слово про збурення пекла». Наголошується на специфіці джерельної бази, сюжету, системи образів твору. Досліджується питання датування твору, акцентується увага на його національному походженні та ...
206887
  Бойко С.М. Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
206888
  Бойко С.М. Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : [Б. в.], 2021. – 264 арк. – Додатки: арк. 255-264. – Бібліогр.: арк. 224-254
206889
  Синьоок Т. Барокова інструкція із самопізнання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 31


  Видавництво "Дух і Літера" представило нову книжку Леоніда Ушкалова - про Григорія Сковороду.
206890
  Червінський Г. Барокова компаративістика Валентини Соболь // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 293-300. – ISBN 966-02-2984-4


  Щоб зрозуміти, у чому виявляється специфіка досліджень давньої української літератури, потрібно усвідомити факт, як непросто однозначно з"ясувати, відколи починається історія української літератури взагалі. Чи в середньовіччі, ще перед монгольською ...
206891
  Вознюк О. Барокова лірика Адама Корчинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 87-91.
206892
  Медведик Г. Барокова образність в контексті духовних пісень Почаївського богогласника // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 140-145. – ISSN 2308-4634
206893
  Новик О. Барокова орація як епічний твір // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 260-270
206894
  Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
206895
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса = Das Barockparadigma im Schaffen von Gunter Grass : [ монографія ] / Софія Варецька. – Дрогобич : Коло, 2008. – 240с. : іл. – ISBN 978-966-7996-55-0
206896
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Варецька С.О. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 254 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 229-254
206897
  Мільтон Д. Барокова перлина у твердій оправі : поеми // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 222-237. – ISSN 0320-8370
206898
  Дігай Т. Барокова поезія Валерія Кикотя // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 278-282. – ISBN 978-966-96923-6-8
206899
  Хававчак О. Барокова поетика "Історії Русів" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 144-148. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті на матеріалі тексту "Історії Русів" простежується превалююча роль барокової образності, Розглянуто прийоми творення людських характерів. Нпголошено на антитезі теоцентаричного та антропоцентричного
206900
  Ніка О.І. Барокова проповідь XVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 165-170
206901
  Новик О.Л. Барокова риторична традиція у молитвах романтиків // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 83-91. – ISBN 978-966-188-046-6
206902
  Маценка С.П. Барокова сатира «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда» Й.М. Мошероша у сучасному прочитанні // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 37-44. – ISSN 2312-3036
206903
  Карпенко Н. Бароковий динамізм поезії Вондела крізь призму структурно-семіотичної теорії Ю. Лотмана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 237-241
206904
  Хававчак О. Бароковий дискурс "Літопису Самовидця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-71. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
206905
  Лукьяненко Д. Бароковий діалог культур (від XVI століття до сьогодення) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 200-207. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Пропоновану розвідку присвячено встановленню інтертекстуальних зв"язків укр. і польської барокової літератури. На основі творів Себастьяна Кленовича, Григорія Сковороди і Валерія Шевчука доведено існування барокового діалогу культур, оформленого у ...
206906
  Бардік М.А. Бароковий живопис Великої Печерської церкви: невідомі композиції та просторові паузи // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2023. – № 2. – С. 81-87. – ISSN 2226-3209
206907
  Криса Б. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 148-154
206908
  Микитюк Г. Бароковий консептизм поезії Данила Братковського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 107-108. – ISBN 978-966-600-646-5
206909
  Радишевський Р.П. Бароковий консептизм поезії Лазаря Барановича // Українське літературне бароко : зб. наук. праць / відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 156-177
206910
  Гончарук Є. Бароковий мотив гріха і покари в поемі Тараса Шевченка "Сон" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-34


  У статті аналізуються особливості барокового мотиву гріха і покарання та досліджуються моделі втілення цього мотиву Тарасом Шевченком у поемі "Сон". Визначаються особливості індивідуального розуміння барокових категорій гріха і кари, виокремлюється ...
206911
  Сластіна Є.Ю. Бароковий танець та його сучасні дослідники // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 140-147. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  " Подана характеристика основного стилю барокової хореографії - прекрасного танцю, визначено особливості його формування та розвитку. Зазначені автори основних першоджерел з хореографії цього періоду, а також відомі спеціалісти барокового стилю ...
206912
  Руссова В. Барокові акценти Дмитра Кременя // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 98-101. – ISSN 2307-2261
206913
  Ходак І. Барокові іконостаси Східного Поділля: основні конструктивні типи // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (400), жовтень - грудень. – С. 52-60. – ISSN 2664-4282


  Східноподільські іконостаси залишаються малознаним явищем, що його донині оминали увагою дослідники сакрального мистецтва, за винятком Олега Сидора. Мета статті – проаналізувати та систематизувати за типами конструкцій барокові іконостаси Східного ...
206914
  Грицина С.В. Барокові інновації в "Євхаристиріоні" Софронія Почаського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 332-339. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті аналізуються лінгвопоетичні особливості панегірика "Євхаристиріон" Софронія Почаського, зокрема барокові інновації, висвітлені в мовних символах і оригінальній архітектоніці. В статье анализируются лингвопоэтические особенности панегирика ...
206915
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 306 л. – Додатки: л. 236-306. – Бібліогр.: л. 205-235
206916
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
206917
  Лукьяненко Д. Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 94-98. – ISSN 2307-2261
206918
  Заярна І.С. Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д.Бобишева) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 165-175. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
206919
  Короткова О. Барокові мотиви у ліриці Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 20-22. – ISSN 2411-4146


  У дослідженні здійснено аналіз віршів М. Рильського в контексті західноєвропейської барокової традиції, простежено її вияв у поетиці творів письменника, визначено відповідні теми, мотиви, образи, художні засоби. Представлено спробу розширити бачення ...
206920
  Радивиловський А. Барокові проповіді XVII століття / Антоній Радивиловський ; вид. підгот. Оксана Ніка, Юлія Олешко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2019. – XIV, 380, [1] с. : іл. – Покажчики слів і словоформ: с. 227-357. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-59-4
206921
  Сліпушко О.М. Барокові риси образної системи в драматургії Лесі Українки / О.М. Сліпушко, А.О. Катюжинська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 143-149. – ISSN 2520-6346


  Досліджено драматургію Лесі Українки, зокрема твори "Одержима", "Кассандра", "Лісова пісня". Особливу увагу приділено аналізу образної системи, на основі чого розглянуто особливості художньої репрезентації барокових рис в інтерпретаційних моделях таких ...
206922
   Барокові стемми & префації : гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII ст. / вступ. ст. Денис Пилипович ; зібр. і до друку підгот.: Володимир Пилипович ; [пер.: Ростислав Паранько, Володимир Пилипович]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2012. – 337, [2] с. : іл., фотокоп., портр. – Бібліогр.: с. 338-339 та в підрядк. прим. – (Перемиська бібліотека / Перемис. від. Об-ня українців у Польщі ; т. 9). – ISBN 978-83-928327-7-5
206923
  Гнатюк Л.П. Барокові трансформації в мовній палітрі Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 80-86. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Стаття присвячена проблемі відбиття естетичних принципів бароко в мові видатного мислителя XVIII ст. Г.С. Сковороди. Бароковий світогляд письменника представлено рядом термінів для позначення "трьох світів" та "двох натур" у його філософській ...
206924
  Сліпушко О.М. Бароковість поезії Тараса Шевченка в науковій інтерпретації В. Шевчука / О.М. Сліпушко, А.О. Катюжинська // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 76-83
206925
  Костецька Л.О. Бароково-готичні відлуння в новелах Михайла Старицького "Писанка", "Вареники" / Л.О. Костецька, І.В. Тритьяк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 125-129. – (Філологічні науки ; № 1)
206926
  Федис В. Бароково-кордоцентрична філософія як передумова концепції розвитку словесності М. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 333-337
206927
  Наєнко М. Бароково-романтичний геній Гоголя // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 167-171. – ISBN 978-617-7993-01-7
206928
  Ленда Р. Бароково-романтичний стильовий феномен доби культурно-національного відображення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 166-172.


  В статті розглядається бароко як стильова концепція епохи національно-культурного Відродження в Україні (середина XVIII - початок XIX cm). Автор прослідковує тематику, систему народного мелоса, образ героя як представника етнотипу і етнохарактеру в ...
206929
  Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы / Ю.И. Дытнерский. – М, 1986. – 271с.
206930
  Коновалов В.Г. Барометр показывает бурю / В.Г. Коновалов. – Одесса, 1980. – 271с.
206931
  Чеботарев А.С. Барометрическая таблица и способы их применения. / А.С. Чеботарев. – Л., 1932. – 25с.
206932
  Чеботарев А.С. Барометрические таблицы и способы их применения. / А.С. Чеботарев. – М. – 24с.
206933
  Бродский Ф.И. Барометрическое нивелироваие / Ф.И. Бродский ; ред. А.А. Трофимов ; Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. геолог. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1965. – 32 с.
206934
  Карбасников М.Н. Барометрическое нивелирование : практическое руководство для определения относительных и абсолютных высот помощью анероидов / М.Н. Карбасников; Географо-экономический научно-исследовательский ин-т Л.Г.У. ; [отв. ред. И.И. Бабков]. – Ленинград; Москва : Гидрометеорологическое из-во, 1938. – 109 с.
206935
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование / А.Г. Прихода. – Москва : Недра, 1964. – 180 с.
206936
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование / А.Г. Прихода. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1972. – 232 с.
206937
  Кулаков И.Н. Барометрическое нивелирование в предгорных и горных районах / И.Н. Кулаков. – Москва : Недра, 1968. – 176 с.
206938
  Петров Г.Д. Барометрическое нивелирование при выполнении гравиметрических работ / Г.Д. Петров; Мин-во геологии и охраны недр СССР ; под ред. П.Н. Долгова. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 108с.
206939
  Жилин Ю.А. Барометрическое нивелирование при геофизических съемках в горных районах / Ю.А. Жилин, Н.М. Огурцов, А.А. Бедняков; ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1972. – 168 с. : 56 табл., 28 ил. – Спис. лит. 47 названий
206940
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование при детальных гравиметрических съемках : метод. пособ. / Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГИМС) Министерства геологии СССР ; А.Г. Прихода, Р.Э. Миникес, Д.В. Лисицкий. – Новосибирск : СНИИГГИМСа, 1971. – 78 с.
206941
  Трембачев О.Ф. Барометричне нівелювання : учбовий посібник / Київський ордена Леніна державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Географічний ф-т ; Кафедра геодезії та картографії ; О.Ф. Трембачев. – Київ
Ч. 1-а : Застосування способу найменших квадратів при визначенні постійних баронівелірів. – 1969. – 70 с.
206942
  Трембачев О.Ф. Барометричне нівелювання : учбовий посібник / Київський ордена Леніна державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Географічний ф-тет ; Кафедра геодезії і картографії ; О.Ф. Трембачев. – Київ : КДУ
Ч. 2-а : Формули, способи і точність барометричного нівелювання. – 1970. – 59 с.
206943
  Сальникова Людмила Барон апельсин и его родня : дело вкуса / Сальникова Людмила, Закирова Эльдара // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 138-145 : Фото
206944
  Каверин В.А. Барон Брамбеус = История Осипа Сенковского,журналиста,редактора "Библиотеки для чтения" / В.А. Каверин. – Ленинград, 1929. – 253 с.
206945
  Каверин В.А. Барон Брамбеус = История Осипа Сенковского,журналиста,редактора "Библиотеки для чтения" / В.А. Каверин. – Москва, 1966. – 240с.
206946
  Верховский Ю.Н. Барон Дельвиг / Ю.Н. Верховский. – Петербург, 1922. – 119с.
206947
  Поладі Р.Ч. Барон Жигмонд Перені: політичний і громадський діяч // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С.20-25. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
206948
  Рогозин Д. Барон Жолток : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 18-69. – ISSN 0131-2332
206949
  Дитл Я. Барон Каплан / Я. Дитл. – Москва, 1962. – 29с.
206950
  Лопатіна О.М. Барон Корф - видатний просвітитель Запорізького краю // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 149-154. – ISBN 966-551-159-9
206951
  Песковский М.Л. Барон Н.А. Корф, его жизнь и общественная деятельность : Биогр. очерк М.Л. Песковского / С портр. Н. Корфа, грав. в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолит. П.П. Сойкина, 1893. – 95 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
206952
  Кальвино И. Барон на дереве / И. Кальвино. – Москва, 1965. – 248с.
206953
  Мартынов Б. Барон Рио-Бранко и политическое сближение Бразилии и России // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 17-21. – ISSN 0235-7089
206954
  Георгиев Ю. Барон Симпэй Гото // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 10. – С. 8-9


  Видатний японський політик початку ХХ століття (1857-1929)
206955
   Барон Унгерн и Япония / С.Д. Кузьмин, О. Батсайхан, К. Нунами, М. Тачибана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 115-133. – ISSN 0869-1908
206956
  Миронець Н.Р. Барон Ф.Р. Штейнгель - представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 112-124. – ISBN 966-02-3600-х
206957
  Бюргер Г.А. Барона фон-Мюнхгаузена дивовижні мандрівки та пригоди на воді і на суші, розказані ним за чаркою в колі соїх друзів / Г.А. Бюргер ; пер. з нім. за ред. Є. Дроб"язка. – Київ : Держлытвидав, 1939. – 164 с. : ил.
206958
  Михайленко А. Баронська опозиція в Англії середини XIII ст. як передумова створення парламенту // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 123-126. – ISBN 978-966-171-783-9
206959
  Гнатюк В.М. Баронський син в Америці : Вибір народних казок з образками Юліана Панькевича $ [Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці»] / Володимир Гнатюк. – Львів ; Київ : Вид. Українська книжка - Львів ; Книг. вид. т-ва "Вернигора - Київ" ; З друк. Наук.Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 136 с. – Прим. № 29404 дефектний: тільки попереднє слово с. III-XI
206960
  Вальдман А.В. Барорецепторные рефлексы / А.В. Вальдман. – Ленинград, 1988. – 142,1с.
206961
  Яременко Всеволод Едуардович Баротермальна модифікація і синтез ванадій-фосфорної композиції-каталізатора парціального окислення бутану : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.04 / Яременко Всеволод Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
206962
  Яременко Всеволод Едуардович Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окиснення бутану : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Яременко Всеволод Едуардович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2000. – 136л. – Бібліогр.:л.115-136
206963
  Киселева Марина Сергеевна Барочная антропология: нравственное богословие в проповедях Симеона Полоцкого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-129. – Бібліогр.: с. 115-125, 127, 129. – ISSN 0042-8744
206964
  Бедзір Н. Барочніе стратегии русского и украинского постмодернизма (на материале прозы П. Крусанова и Л. Дереша) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 160-163
206965
  Торнелло М. Барочные виллы Багерии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 80-87. – ISSN 1812-867Х


  Багерия - коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо. Название происходит от арабского Bab-el-gberib ("врата ветра")
206966
  Соловьева А.Г. Барочные традиции в драматургии Нины Садур // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 146-156. – ISBN 978-966-171-476-1
206967
  Пуппо И.П. Баррикадная улица / И.П. Пуппо. – Таллин; Днепропетровск, 1961. – 64с.
206968
  Гусев Ю.Н. Баррикады / Ю.Н. Гусев. – Барнаул, 1967. – 48с.
206969
  Миров Я.Ц. Баррикады в Австрии / Я.Ц. Миров. – Москва : [Б. и.], 1935. – 263 с.
206970
  Таурин Ф.Н. Баррикады на Пресне / Ф.Н. Таурин. – М., 1985. – 349с.
206971
  Мирзоева Ш.Ш. Барс за спиной : рассказы / Шукюфа Мирзоева ;. – Баку : Язычы, 1981. – 158 с.
206972
  Болсуновский К.В. Барс на русских монетах / К.В. Болсуновский. – Санкт-Петербург : Капитал, 1910. – 6 с. – Отд. отт. из жур. "Старая монета" № 6. Сентябрь 1910 г.
206973
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [авториз. пер. с узб. Б. Рескова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 526 с. : ил.
206974
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман : [в 2-х т.] / Джонрид Абдуллаханов ; [авториз. пер. с узб. Б. Рескова]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства
Кн. 2 : Возврата нет. – 1981. – 332 с.
206975
  Куроп"ятник О. Барселона підвищує ставки. Каталонська криза переходить у конституційну // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 5


  "Каталонія нарешті отримала свого нового президента. 17 травня Кім Торра був приведений до присяги і почав формувати уряд. Ця подія створила передумови для припинення прямого правління Мадрида в цій автономії, яке триває майже сім місяців. Але всі ...
206976
  Малишева Ірина Барселона Футбол, фламенко і фієста : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 28-30 : Фото
206977
  Бурлуцкий Андрей Барселона. В ритме моего сердца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 64-69 : фото
206978
  Біленко Василь Барселона. Вежі з людей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 33-35 : фото
206979
  Малєй Антоніна Барселона. Не втрать голови : Іспанія / спецрепортаж / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 30-33 : Фото
206980
  Лесич Антоніна Барселона. Чим зайнятись // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 38-39 : фото
206981
  Эткинд Е. Барселонская проза / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 241, [3] с., [6] л. фот. – Имен. указ.: с. 229-240. – ISBN 978-617-587-089-1
206982
  Логинов С. Барская пустошь : рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 133-161. – ISSN 0131-8136
206983
  Мориц Ж. Барские затеи. / Ж. Мориц. – Москва, 1961. – 272с.
206984
  Новиков Андрей Барский двор. Повести и рассказы. / Новиков Андрей. – М. – 191с.
206985
  Грушевский М.С. Барское староство, исторические очерки : исторические очерки / М. Грушевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1894. – [2], VI, 310 с., 1 л. табл. : табл.
206986
  Грушевский М.С. Барское староство, исторические очерки (XV-XVIII в.) : исторические очерки (XV-XVIII в.) / М. Грушевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1894. – VI, 404 с., 2 л. табл., карт. : ил., карт.
206987
  Лончаков Г.В. Барсова падь / Г.В. Лончаков. – Хабаровск, 1970. – 342с.
206988
  Эргма Э.В. Барстеры, Новые, Сверхновые - термоядерные взрывы в космосе / Э.В. Эргма. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
206989
  Юргенсон П.Б. Барсук / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
206990
  Подъяпольский Н. Барсук / Н. Подъяпольский. – М, 1933. – 40с.
206991
  Сатунин К.А. Барсук и куницы конца бронзового века на Кавказе : (с 2 табл.) / [соч.] К.С. Сатунина. – [Тифлис]
1. – 1907. – 36 с., 2 л. табл.
206992
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1950. – 352с.
206993
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1952. – 364с.
206994
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 367с.
206995
  Леонов Л.М. Барсуки : Роман / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 371с.
206996
  Леонов Л. Барсуки / Л. Леонов. – М, 1969. – 391с.
206997
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1978. – 355с.
206998
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 318с.
206999
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1989. – 318с.
207000
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1990. – 487с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,