Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
186001
  Padoch Jaroslaw "Археолог Іван Борковський: Дослідник Празького Королівського Замку"
186002
  Строгецкий В.М. "Археология" Фукидида о Троянской войне // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 158-161. – ISSN 0042-8779


  Анализ произведения греческого историка Фукидида "Археология" о Троянской войне.
186003
  Чадюк М. "Археологічні світи Вікентія Хвойки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)
186004
  Каркавіцас А. [Археолог / А. Каркавіцас; А. Каркавіцаc. – Афіни : Естія, 1995. – 164, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 5]). – ISBN 960-05-0618-3
186005
  Багалей Д.И. Археографические материалы, ка источник археологии / Д.И. Багалей, проф. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1901. – 10 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды XI Археологического съезда в Киеве, т. 2
186006
   Археографический ежегодник. – Москва : Наука
за 1977 год. – 1978
186007
   Археографический ежегодник. – Москва : Наука
за 1978 год. – 1979
186008
   Археографический ежегодник. – Москва : Наука
за 1979 год. – 1981
186009
  Горбачевский Н. Археографический календарь на две тысячи лет (1583-2324) по Юлианскому счислению и на семьсот сорок два года (1583-2324) по Григорианскому счислению / Издан иждивением Виленского Учебного Округа ; составлен Начальником Центрального Архива древних актовых книг Губерний - Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской, Членом Виленской Археографической Комиссии Н.Горбачевским. – Вильна : Тип. А.Г.Сыркина, 1869. – IX, 110 с.
186010
  Лурье Я.С. Археографический обзор / Я.С. Лурье // Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – С.108-124. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники)
186011
   Археография и источниковедение : северный археографический сборник. – Сыктывкар
Вып. 4. – 1977
186012
   Археография и источниковедение Сибири. – Новосибрск : Наука, Сибир. отдел.
Вып. 8 : Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. – 1984. – 248 с.
186013
   Археография и источниковедение Сибири. – Новосибрск : Наука, Сибир. отдел.
Вып. 10 : Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма. – 1986. – 262 с.
186014
   Археография и источниковедение Сибири. – Новосибрск : Наука, Сибир. отдел.
Вып. 11 : Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. – 1988. – 272 с.
186015
  Исупов К.Г. Археография философской культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 97-104. – ISSN 0042-8744
186016
  Шашкова О.А. Археография: символ свободы или жертва идеологии? // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 115-121. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается основные закономерности развития археографии. Материал статьи дает представление о первостепенной связи археографии с источниковедением и историографией, влиянии архивной политики и идеологии на общее направление и содержание ...
186017
  Ластовський В.В. Археографічна база сучасних досліджень з історії православної церкви в Україні кінця ХVII-XVIII століть (на матеріалах вивчення історії Переяславсько-Бориспільської єпархії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94-96. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах досліджень історії Переяславсько-Бориспільської єпархії розглянуто сучасний стан джерельної бази і перспективи її вдосконалення в процесі вивчення історії православної церкви в Україні кінця ХVII-XVIII ст. In the article on the basis of ...
186018
  Калуцький С. Археографічна діяльність В"ячеслава Липинського у 1903 - 1911 рр. // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 19-20
186019
  Сохань П. Археографічна діяльність В.Б. Антоновича в контексті національного суспільно-політичного життя України // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 17-27. – ISBN 5-7702-0821-X
186020
  Іванова І. Археографічна діяльність Д.І. Багалія // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 251-253
186021
  Заболотна І.М. Археографічна діяльність І.П. Крип"якевича (Матеріали до спецкурсу "Українська археографія") / Заболотна І.М. ; КНУТШ, Каф-ра давньої та нової іст. України. – Київ : [Еволюція], 2009. – 104 с.
186022
  Крупницький Б. Археографічна діяльність М. Грушевського // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 84-97. – ISBN 5-7702-0561-X
186023
  Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей / В.М. Хмарський; МОіНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мєчнікова. – Одеса : Астропринт, 2002. – 400с. – ISBN 966-549-866-Х
186024
  Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей наприкінці 60-х - першій полонині 70-х рр. ХІХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.186-204. – ISBN 966-7089-17-7
186025
  Заболотна І.М. Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П. Крип"якевича : монографія / Заболотна Інна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. давньої та нової історії України. – Київ : Логос, 2009. – 485, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 361-453 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-321-4
186026
  Заболотна Інна Миколаївна Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип"якевича : Автореф. дис.... канд. історічних наук: 07.00.06 / Заболотна І. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
186027
  Заболотна І.М. Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип"якевича : Дис.... канд. історічних наук. Спец. 07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Заболотна І.М., КНУТШ. – Киев, 2005. – 298л. + Додатки:л.266-298. – Бібліогр.:л.199-266
186028
  Маврін О.О. Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 32-55. – ISSN 0320-9466
186029
  Мацьків Т. Археографічна діяльність Чернігівської губернської вченої архівної комісії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 96-98. – ISBN 978-966-171-90295
186030
  Міліціна Л.М. Археографічна збірка "Сборник докладов и постановлений земства Мариупольского уезда по вопросам о народном образовании. С 1874 по 1877 год" як джерело для дослідження земської освіти у Маріупольському повіті... // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 185-187
186031
  Булатова С.О. Археографічна й історична пам"ятка єзуїтів колегіуму Св. Яна в Ярославі кінця ХVII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 38- 55. – ISSN 2222-4203
186032
  Маврін О.О. Археографічна передмова як відображення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1940-х - 1950-х років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 35-48. – ISSN 0320-9466
186033
  Перетц В.М. Археографічна подорож до Москви в листопаді 1927 р. / В.М. Перетц. – 193-201с.
186034
  Перетц В.Н. Археографічна подорож до Москви у травні 1928 р. / В.Н. Перетц. – 221-228с.
186035
  Папакін Г.В. Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 209-215. – ISSN 0320-9466
186036
  Владига О. Археографічна спадщина Михайла Грушевського в сучасній українській історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 302-313. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 19)
186037
  Корновенко С.В. Археографічна спадщина Михайла Грушевського дореволюційної доби: проекти, інституції, видання / С.В. Корновенко, О.М. Владига // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 120-137. – ISBN 978-966-353-435-0
186038
  Заєць О.В. Археографічна та бібліофільська діяльність архімандрита Антоніна (Капустіна) (до 200-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 183-193. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
186039
  Тимів І.М. Археографічна та краєзнавча діяльність "Руської трійці" (початок 30-х - кінець 80-х років XIX ст.) / Іван Тимів ; [наук. ред. Гаврилів Б.М.] ; Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 63, [1] с. : іл. – До 180-річчя утворення гуртка "Руська трійця". – Бібліогр.: с. 55-63 та в підрядк. прим. – (Серія "Світочі нашої культури" ; ч. 1). – ISBN 978-966-398-081-2


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка від вдячного автора. Підпис м. Калуш, 27 червня 2013 р.
186040
  Калакура Я. Археографічна школа Університету Св. Володимира // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 240-255. – (Нова серія ; вип. 16/17)
186041
  Підгорбунський М.А. Археографічний аналіз українських рукописних співочих збірок Тріодей XVI ст // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 187-193. – ISSN 2226-2180
186042
   Археографічний довідник з історії філософії. Наукові видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка у галузі філософії. 1944-1961рр. : археогр. довідник / [авт.-упоряд.: Т. Кононенко, Н. Щербина, І. Петленко, А. Бородій] ; за заг. ред. Т.П. Кононенка. – Київ : Крок, 2021. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 12-14. – ISBN 978-617-692-638-2
186043
  Папакін Г. Археографічний доробок Михайла Грушевського (з наукової спадщини вченого) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 13-28. – ISBN 978-966-02-8731-0
186044
  Таранець С. Археографічні експедиції в СРСР в галузі старообрядознавства у 40-90-х роках ХХ ст // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 275-297. – ISSN 2224-9516
186045
  Горбань М. Археографічні праці акад. Дм. Йв. Багалія // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 37-50. – ISBN 5-7702-0561-X
186046
  Крипякевич І.П. Археографічні праці Миколи Костомарова / І.П. Крипякевич. – 140с.
186047
  Крип"якевич І. Археографічні праці Миколи Костомарова // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 4-36. – ISBN 5-7702-0561-X
186048
  Маслак В. Археографічні публікації джерел з історії українського козацтва польськими дослідниками в кінці XX - на початку XXI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 721-735
186049
  Маслак В. Археографічні публікації джерел з історії українського козацтва польськими дослідниками в кінці XX - на початку XXI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 721-735
186050
  Войцеховська Т.В. Археографічні публікації козацьких "літописів" протягом XVIII-XXI століть // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 94-101. – ISBN 978-966-981-185-1
186051
  Ткаченко М. Археографічні студії Володимира Антоновича // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 51-72. – ISBN 5-7702-0561-X
186052
  Верба Ігор Археографічні студії Наталії Полонської-Василенко // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-21. – Бібліогр. в кінці ст.
186053
  Верба І. Археографічні студії Наталії Полонської-Василенко // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-21.
186054
  Палієнко М.Г. Археографічні студії професора Я. Калакури / М.Г. Палієнко, І.Б. Гирич // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 162-173. – ISSN 0130-5247


  Розглядається внесок професора Я. Калакури в дослідження теоретичних та методологічних проблем археографії, його підходи до визначення і трактування поняття "українська археографія". Проаналізовано публікації дослідника з історії Київської ...
186055
  Гончарук П.С. Археографічні студії. Пошуки національних витоків // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 42-50. – ISBN 978-966-452-148-9
186056
  Ткаченко Микола Археографічні тудії Володимира Антоновича // З приводу нової розвідки з історії української торгівлі за першої половини ХІХ ст / М. Ткаченко. – С. 325-346
186057
  Корольов Б.І. Археографія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 21-22. – ISBN 966-642-073-2
186058
  Федорук Я. Археографія в "Парнасі" (1990-1995) // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (171). – С. 36-45. – ISSN 0131-2685
186059
  Трачук Олексій Археоетнопарк біля с.Уляники // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 239-243. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна винятково багата на старожитності різних епох завдяки розташуванню в географічному центрі Європи. Патріотичне виховання молоді здійснюється через поширення знань про історію культури українського народу, інноваційний підхід в освіті, в ...
186060
  Бєлікова Н Археолог-аматор отець Василь Спесивцев / Н Бєлікова, О. Бєліков // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 472-482. – ISBN 966-7379-70-1
186061
  Кузнецов П. Археолог / П. Кузнецов. – London, 1992. – 173с.
186062
  Дроздовський Д. Археолог забутої й безсмертної української літератури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 серпня (№ 34). – С. 5


  До 80-річчя академіка Миколи Жулинського.
186063
  Винокур І.С. Археолог і краєзнавець Б.О. Тимощук // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 192-195
186064
  Сапожников І. Археолог Мечислав Якимович (1868-1945): життя та наукова діяльність в епоху революцій і світових війн / І. Сапожников, А. Яненко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 40-60. – ISSN 1998-4634
186065
  Домбровський О. Археолог Неоніла Кордиш-Головко (1902-1996) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 325-327. – ISSN 0041-6061


  В 1930 році закінчила історичний відділ Київськго Інституту Народної Освіти.
186066
  Арасланова С.М. Археолог Юліан Кулаковський: сучасна історіографія
186067
  Арасланова С.М. Археолог Юліан Кулаковський: сучасна історіографія // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 195-198. – ISSN 2218-4805


  Йдеться про відомого науковця Ю.А. Кулаковського та його досягнення в сфері археології.
186068
  Франко А. Археолог, історик, мистецтвознавець, етнолог, музеєзнавець, педагог Вадим Щербаківський: емігрантська віха творчого життєпису українського академічного вченого, професора (1922-1957) / А. Франко, О. Франко // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – Вип. 12. – С. 86-167. – ISSN 2078-1849
186069
  Шпаковський С.М. Археолог, пам"яткоохоронець, літератор, журналіст // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 182-185


  Володимиру Анатолійовичу Захар"єву - 55.
186070
  Отрощенко В. Археологiчнi артефакти: iнший погляд на небесного оленя // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 87-100. – ISSN 2307-4515
186071
  Давиденко В. Археологiчна подорож композитора Миколи Лисенка на Хортицю // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 101-110. – ISSN 2307-4515
186072
  Тимошенко М. Археологи відкривають таємниці Чорного моря // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  У 2010 році видбулася єкспедиція ЦПА, що при кафедрі археології і музеєзнавства історичного факультету університету на місце загибелі корабля біля узбережжя Кримського півострова.
186073
  Диллон В. Археологи воссоздали место Заключения Марии Стюарт // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 74-79. – ISSN 1812-867Х
186074
  Ранов В.А. Археологи на "Крыше мира". / В.А. Ранов. – Душанбе, 1967. – 152с.
186075
  Диллон В. Археологи нашли второй лабиринт Минотавра // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 88-91. – ISSN 1812-867Х
186076
   Археологи представляють // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  В університеті за сприяння Посольства Франції в Україні відкрилася виставка "Наука, освіта, музей", присвячена результатам археологічних досліджень співробітників кафедри археології та музеєзнавства в польовому сезоні 2011 року.
186077
  Бритюк О.О. Археологи проти корупції : протидія корупції в галузі охорони культурної спадщини / О.О. Бритюк, Ю.В. Ращупкіна, В.В. Щербаченко ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив; Луганська археологічна спілка. – Луганськ : Янтар, 2007. – 132 с. – ISBN 978-966-678-250-5
186078
   Археологи рассказывают. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1959. – 240 с. : ил.
186079
   Археологическая выставка музеев Кремля : каталог : Москва. 1983. – Москва : Музеи Московского Кремля, 1983. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 43 (10 назв.)
186080
  Воронов Ю.Н. Археологическая карта Абхазии / Ю.Н. Воронов. – Сухуми, 1969. – 94с.
186081
   Археологическая карта Башкирии. – Москва : Наука, 1976. – 261, [3] с.
186082
   Археологическая карта Башкирии. – Москва : Наука, 1976. – 262с.
186083
   Археологическая карта Белоруссии. – Минск : Полымя
Вып. 3 : Памятники бронзового века. – 1976
186084
  Антонович В.Б. Археологическая карта Волынской губернии / В.Б. Антонович. – Москва : тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1900. – V, 130 с. : 1 карта. – Отд. оттиск из: Труды IX Киевского Археологического сьезда. – Библиогр.: с. IV-V
186085
   Археологическая карта Казахстана : Реестр. – Алма-Ата, 1960. – 450 с., [2] л. карт. : 2 табл. + Прилож.: карта в переплете
186086
  Антонович В.Б. Археологическая карта Киевской губернии. – Изд. Имп. Московского Археологического Общества. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 139, 20 с. : карт. – ( Приложение к ХV т. "Древности")
186087
  Стоколос Археологическая карта Коми АССР / Стоколос, К.С. Королев. – М, 1984. – 126с.
186088
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 1 : Памятники эпохи палеолита и мезолита / Н.А. Кетрару. – 1973
186089
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 2 : Памятники эпохи неолита и энеолита / В.И. Маркевич. – 1973
186090
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 3 : Памятники эпохи бронзы / В.А. Дергачев. – 1973
186091
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 4 : Памятники раннего железного века / В.Л. Лапушнян, И.Т. Никулицэ, М.А. Романовская. – 1974
186092
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 6 : Памятники древних славян (VI-VIIIв.в.) / Г.Б. Федоров, Г.Ф. Чеботаренко. – 1974
186093
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 7 : Средневековые памятники XIV-XVIIв.в. / Л.Л. Полевой, П.П. Бырня. – 1974
186094
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 5 : Памятники сарматов и племен Черняховской культуры / Э.А. Рикман. – 1975
186095
   Археологическая карта Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца
Вып. 8 : Топография кладов и находок единичных монет / А.А. Нудельман. – 1976
186096
  Троицкая Т.Н. Археологическая карта Новосибирской области / Т.Н. Троицкая. – Новосибирск, 1980. – 184с.
186097
  Фабрициус И.В. Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР. / И.В. Фабрициус. – вып. 1. – К., 1951. – 128с.
186098
  Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии / В.Н. Поливанов. – Симбирск : Типо-литография А.Т. Токарева, 1900. – VII, 71 с.
186099
   Археологическая карта Татарской АССР. – Москва : Наука
Предкамье. – 1981. – 211 с. : ил., 1 л. схем. – Библиогр.: с. 201-208 ; Алф. указ. памятников: с. 194-200
186100
   Археологическая карта Татарской АССР : Предволжье. – Казань : ИЯЛИ, 1985. – 116 с. : ил., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 110-114 (180 назв.) ; Алф. указ. археол. памятников: с. 102-109
186101
  Чиндина Л.А. Археологическая карта Томской области / Л.А. Чиндина. – Томск
1. – 1990. – 338с.
186102
  Ожередов Ю.И. Археологическая карта Томской области / Ю.И. Ожередов, Я.А. Яковлев. – Томск
2. – 1993. – 207с.
186103
  Багалей Д.И. Археологическая карта Харьковской губернии : с объяснительным текстом проф. Д.И. Багалея / Д.И. Багалей. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – [IV], 92 с. : карты
186104
  Городцов В.А. Археологическая классификация : (Объяснительный текст к 2 таблицам классификации) / В.А. Городцов. – Москва ; Леннград : Государственное издательство, 1925. – 28 с. – (Учебные пособие для школ I и II ступени)
186105
   Археологическая летопись Южной России : к археологическому съезду в Киеве. – Киев : Тип. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – С. 87-104. – Оттиск из журнала "Киевская Старина"
186106
   Археологическая летопись Южной России / сост. под ред. Н.Ф. Беляшевского. – Киев : Тип. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 2 : 1900 г. – 1900. – VIII, 238 с., ил. – Оттиск из журнала "Киевская Старина"
186107
  Короткий В. Археологическая Лътопись Южной Россіи" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 691. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
186108
  Куфтин Б.А. Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию. / Б.А. Куфтин. – Тбилиси, 1949. – 230с.
186109
  Метелкин Николай Археологическая сенсация Рима : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 3-4 : Іл.
186110
  Виноградов И.А. Археологическая экскурсия в село Кожино и города Кашин, Калязин и Углич / И.А. Виноградов. – Тверь : Типо-Литография Н.М. Родионова, 1901. – 73, [2] с.
186111
  Такайшвили Е. Археологическая экспедиция 1917-го года в южные провинции Грузии / Е. Такайшвили. – Тбилиси, 1952. – 103 с.
186112
   Археологически открития в България : сборник. – София : Наука и изкуство, 1957. – 239, [3] c. : ил.
186113
   Археологически открытия и разкопки през 1980 г. : XXVI Национальна конференция в гр. Преслав / резюмета и доклади. – София, 1981. – 170, 16 с.
186114
   Археологические и археографические исследования на территории Южной Украины : сб. науч. тр. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1976. – 229 с. : ил.
186115
  Оразов О. Археологические и архитектурные памятники Серахского оазиса. / О. Оразов. – Ашхабад, 1973. – 128с.
186116
   Археологические и нумизматические коллекции Института истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР : краткий обзор. – Сталинабад : Изд-во АН Тадж. ССР, 1956. – 37 с. : XI табл.
186117
  Савельев П. Археологические и нумизматические отрывки / [Соч.] П. Савельева. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг
Кн. 1. – 1855. – 71 с. : ил.
186118
   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1975 г.) : сб. ст. – Баку : Элм, 1978. – 111 с.
186119
   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1976 г.) : [сб. ст.]. – Баку : Элм, 1979. – 90 с. : ил.
186120
   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1976г.). – Баку : Элм, 1979
186121
   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1978) : [сб. ст.]. – Баку : Элм, 1982. – 87 с. : ил.
186122
   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1979 г.). – Баку : Элм, 1984. – 117, [2] с.
186123
   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1982). – Баку : Элм, 1990. – 100 с.
186124
   Археологические и этнографические исследования в Восточной Сибири : итоги и перспективы : тезисы докл. к региональн. конференции 13-15 окт. 1986. – Иркутск, 1986. – 168 с.
186125
   Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1945-1948 : труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. – Москва
Т. II. – 1952
186126
  Семенов Л.П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925-1932 годах / Л.П. Семенов ; [предисл. Е.И. Крупнова]. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1963. – 160 с. – (К истории народов Чечено-Ингушетии)
186127
  Семенов Л.П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушии в 1925-27 гг. / Л.П. Семенов. – Владикавказ, 1928. – 32с.
186128
  Куфтин Б.А. Археологические изыскания в Рионской низменности и на Черноморском побережьи 1935 и 1936 годов. / Б.А. Куфтин. – Тбилиси, 1950. – 332с.
186129
  Макаренко Н.Е. Археологические исследования 1907-1909 годов / Николай Макаренко. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов, 1911. – [6], 130 с., 5 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Известия Императорской Археологической комиссии, вып. 43
186130
   Археологические исследования в Азербайджане : сб. ст. – Баку, 1965. – 180 с.
186131
   Археологические исследования в Верхневолжье : сб. науч. ст. – Калинин : КГУ, 1983. – 111 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186132
   Археологические исследования в зонах мелиорации, итоги и перспективы их интенсификации : науч.-практ. конф. (дек. 1985 г.) : тезисы. – Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1985. – 78 с.
186133
   Археологические исследования в Казахстане : [сб. ст.]. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 208 с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр. в конце статей
186134
   Археологические исследования в Каракалпакии : сб. ст. – Ташкент : Фан, 1981. – 140 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
186135
   Археологические исследования в Карелии : [сб. ст.]. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. – 114 с. : ил., 9 л. ил.
186136
   Археологические исследования в Молдавии (1974-1976 гг.) : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1981. – 202 с. : ил.
186137
   Археологические исследования в Молдавии в 1968-1969 гг. : [ сб. статей]. – Кишинёв : Штиинца, 1972. – 260 с. : ил., 2 л. ил.
186138
   Археологические исследования в Молдавии в 1970-1971 гг. : [сб. статей]. – Кишинёв : Штиинца, 1973. – 239 с. : ил.
186139
   Археологические исследования в Молдавии в 1977-1978 гг. : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1982. – 227 с. : ил. – Библиогр. : с. 206-224
186140
   Археологические исследования в Молдавии в 1979-1980 гг. : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 212 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186141
   Археологические исследования в Молдавии. 1973 г. : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1974. – 271 с. : ил., карт. – В изд. также: Памятники эпохи неолита и энеолита / Маркевич В.И.
186142
   Археологические исследования в Молдавии... в 1985 г. : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1990. – 266, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-376-00567-4
186143
   Археологические исследования в Монголии / В.Е. Войтов, В.В. Волков, С.Н. Кореневский, Э.А. Новгородова // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – С. 586-588
186144
  Городцов В.А. Археологические исследования в окрестностях гор. Мурома в 1910 г. / В.А. Городцов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – 178 с. : ил. – На тит. л. посвящение: Посвящается Графине Прасковье Сергеевне Уваровой, как инициаторше настоящих исследований. - Отд. оттиск: Древности. Труды Московского Археологического общества. Т. 24


  На тит. л. дарств. надпись: Валерии Евгениевне Козловской от автора
186145
   Археологические исследования в Отраре. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 124 с. : ил.
186146
   Археологические исследования в районах новостроек Сибири : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1985. – 216 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186147
   Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 гг. : краткие отчеты и сведения. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР, 1941. – 328 с. : ил.
186148
   Археологические исследования в Среднем Приобье. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1993. – 174 с.
186149
   Археологические исследования в Старом Орхее : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 157, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186150
   Археологические исследования в Цебельде : (результаты раскопок 1977 р.). – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 82 с. : 43 л. ил.
186151
   Археологические исследования в Якутии : труды Приленской археологической экспедиции. – Новосибирск : Наука, 1992. – 192 с.
186152
  Каргер М.К. Археологические исследования древнего Киева / М.К. Каргер. – Киев, 1950. – 252с.
186153
   Археологические исследования Киева, 1978-1983 гг. : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1985. – 144 с. : ил.
186154
   Археологические исследования на Алтае : [сб. ст.] : посвящается памяти А.П. Окладникова. – Барнаул : АГУ, 1987. – 205 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186155
   Археологические исследования на Катуни : сб. науч. тр. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1990. – 269, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-02-029739-9
186156
   Археологические исследования на новостройках Грузинской ССР. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 106 с. : 53 табл. ил.
186157
   Археологические исследования на новостройках Грузинской ССР = Archaeological researcher at new building of the Georgian SSR : [сб. ст.]. – Тбилиси : Мецниереба, 1982. – 127, [57] с. : ил
186158
   Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг.. – Нальчик : Эльбрус
Т. 2 : Памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа (IX-VII вв. до н. э. - II в н. э.) / В.М. Батчаев, Т.Б. Барцева, Б.М. Керефов. – 1985. – 275, [1] с., [1] л. схем. : ил.
186159
   Археологические исследования на Украине : информационные сообщения. – Киев : Наукова думка, 1967-
Вып. 1 : В 1965-1966г.г. – 1967
186160
   Археологические исследования на Украине : информационные сообщения. – Киев : Наукова думка, 1967-
Вып. 2 : В 1967г. – 1968
186161
   Археологические исследования на Украине : информационные сообщения. – Киев : Наукова думка, 1967-
Вып. 3 : В 1968г. – 1971
186162
   Археологические исследования на Украине в 1978-1979 гг. : тезисы докладов XVIII конференции Института археологии АН УССР, Днепропетровск, апрель 1980 г. – Днепропетровск, 1980. – 178 с.
186163
   Археологические исследования на Урале. – Свердловск
Вып. 14. – 1977
186164
   Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири : [сб. ст.]. – Свердловск : Уральский государственный университет, 1977. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186165
   Археологические исследования на юге Восточной Европы : сб. науч. ст. – Москва, 1974. – 167 с. : ил. – (Гос. ордена Ленина исторический музей)
186166
   Археологические исследования Севера. – Свердловск
Вып. 16. – 1967
186167
   Археологические исследования северо-западного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1978. – 279 с. : ил.
186168
   Археологические исследования средневекового Крыма. – Киев : Наукова думка, 1968. – 216 с. : ил.
186169
   Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1985. – 203 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186170
  Горбенко К. Археологические исследования укрепленного поселения Дикий Сад в 1927-1957 гг. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 3. – С. 99-110. – ISSN 1998-4634


  На основі наявних архівних матеріалів і наукових публікацій аналізуються основні результати початкового етапу археологічних досліджень укріпленого поселення фінального бронзового віку Дикий Сад. Аналізуються основні археологічні матеріали, що отримані ...
186171
  Клейн Л.С. Археологические источники / Л.С. Клейн. – Л, 1978. – 120с.
186172
  Горбунов В.С. Археологические источники в историческом краеведении / В.С. Горбунов. – Уфа, 1981. – 86с.
186173
   Археологические источники об общественных отношениях эпохи средневековья : [сб. ст.]. – Москва : ИА, 1988. – 193, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186174
  Самоквасов Д.Я. Археологические карты / Д.Я. Самоквасов. – Киев : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела, 1906. – 19 с.
186175
  Самоквасов Д. Археологические карты В.Б. Антоновича / Самоквасов Д. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 55-70. – ISBN 5-7702-0426-5
186176
  Самоквасов Д. Археологические карты В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 365-373 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
186177
  Тихонов И.Л. Археологические коллекции в музеях императорского Санкт-Петербургского университета // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 36-41. – ISSN 2070-9773


  В публикации анализируется процесс формирования археологических коллекций в Санкт-Петербургском университете в XIX - начале Хх в., хронившихся в различных подразделениях. В 1837 г. в Киевском ун-те открылся музей древностей, которым в 1838-1854 гг. ...
186178
  Буров Г.М. Археологические культуры Севера Европейской части СССР / Г.М. Буров. – Ульяновск, 1974. – 120с.
186179
  Попова Т.Б. Археологические материалы в краеведческих музеях / Т.Б. Попова, В.М. Раушенбах. – Москва, 1954. – 124с.
186180
  Рабинович М.Г. Археологические материалы в экспедиции краеведческих музеев / М.Г. Рабинович. – М.
ч.2. – 1961. – 160с.
186181
   Археологические материалы по древней истории Дальнего Востока СССР. – Владивосток, 1978. – 147 с.
186182
   Археологические открытия 1965 года. – Москва, 1966
186183
   Археологические открытия 1966 года. – Москва, 1967. – 352 с.
186184
   Археологические открытия 1967 года. – Москва : Наука, 1968
186185
   Археологические открытия 1968 года. – Москва : Наука, 1969-
1968 года. – 1969. – 464 с.
186186
   Археологические открытия 1969 года. – Москва : Наука, 1969-
1969 года. – 1970
186187
   Археологические открытия 1970 года. – Москва : Наука, 1969-
1970 года. – 1971. – 472 с.
186188
   Археологические открытия 1974 года. – Москва : Наука, 1975
186189
   Археологические открытия 1976 года. – Москва : Наука, 1977
186190
   Археологические открытия 1977 года. – Москва : Наука, 1969-
1977 года. – 1978
186191
   Археологические открытия 1978 года. – Москва : Наука, 1969-
1978 года. – 1979
186192
   Археологические открытия 1979 года. – Москва : Наука, 1969-
1979 года. – 1980
186193
   Археологические открытия 1980 года. – Москва : Наука, 1969-
1980 года. – 1981
186194
   Археологические открытия 1980 года в Абхазии. – Тбилиси : Мецниереба, 1982
186195
   Археологические открытия 1981-1982 гг. в Абхазии : [сб. ст.]. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 49, XLVII, [1] с. : ил.
186196
   Археологические открытия 1981 года. – Москва : Наука, 1969-
1981 года. – 1983
186197
   Археологические открытия 1982 года. – Москва : Наука, 1969-
1982 года. – 1984. – 528 с.
186198
   Археологические открытия 1983 года. – Москва : Наука, 1969-
1983 года. – 1985. – 600 с.
186199
   Археологические открытия 1983 года в Абхазии : [сборник]. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 54, XXXII, [1] с. : ил.
186200
   Археологические открытия 1984 года. – Москва : Наука, 1969-
1984 года. – 1986. – 512 с.
186201
   Археологические открытия 1985 года. – Москва : Наука, 1969-
1985 года. – 1987. – 654 с.
186202
   Археологические открытия 1986 года. – Москва : Наука, 1969-
1986 года. – 1988. – 544 с.
186203
   Археологические открытия на новостройках. – Москва : Наука
Вып. 1 : Древности Северного Кавказа : (Материалы работ Северокавк. экспедиции). – 1986. – 216 с. : ил., карт.
186204
   Археологические открытия Урала и Поволжья. – Сыктывкар, 1989. – 177 с.
186205
  Рыбина Е.А. Археологические очерки истории новгородской торговли 10 - 14 вв. / Е.А. Рыбина. – М., 1978. – 167с.
186206
  Вашакидзе Н.В. Археологические памятники античного времени бассейна рек Супса и Натанеби : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Вашакидзе Н.В. ; АН ГрузССР , Батумск. НИИ. – Тбилиси, 1975. – 27 с.
186207
   Археологические памятники Армении : Урартские памятники. – Ереван : Аргиштихинили
Вып. 1. – 1974. – с.
186208
  Баруздин Д Ю. Брыкина Археологические памятники Баткена и Ляйляка : Юго-Западная Киргизия / Ю.Д. Баруздин. Г.А. Брыкина ; АН Киргиз. ССР, Ин-т истории. – Фрунзе : [Б. и.], 1962. – 128 с.
186209
  Поболь Л.Д. Археологические памятники Белоруссии : Желез. век / Л. Д. Поболь. – Минск : Наука и техника, 1983. – 456 с., ил., 2 отд. л. карт
186210
   Археологические памятники Боспора и Херсонеса / Под ред. Жебелева С.А., Гайдукевича В.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – № 4 : Археологические памятники Боспора и Херсонеса / Под ред. Жебелева С.А., Гайдукевича В.Ф. – С. 1-278
186211
  Хамзина Е.А. Археологические памятники Бурятии. / Е.А. Хамзина. – Новосибирск, 1982. – 153с.
186212
   Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. – 277, [1] с. : ил.
186213
  Станчева М. Археологические памятники в современных городах Болгарии / М. Станчева. – София, 1982. – 58с.
186214
  Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея / Э.Б. Вадецкая. – Ленинград, 1986. – 177с.
186215
  Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея / Э.Б. Вадецкая. – Ленинград, 1986. – 177с.
186216
  Буров Г.М. Археологические памятники Верхней Свияги / Г.М. Буров. – Ульяновск, 1972. – 56с.
186217
  Куссаева С.С. Археологические памятники Восточной Осетии (Чми и Балта), как исторический источник по древней Алании : Автореф... канд. ист.наук: / Куссаева С.С.; Гос. Эрмитаж. – Ленинград, 1953. – 26 с.
186218
  Буров Г.М. Археологические памятники Вычегодской долины / Г.М. Буров. – Сыктывкар, 1967. – 96с.
186219
  Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана / М.И. Исаков. – Махачкала, 1966. – 120 с.
186220
  Булкин В.А. Археологические памятники Древней Руси IX-X веков / В.А. Булкин. – Л., 1978. – 150с.
186221
  Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов) / Л.А. Евтюхова. – Абакан : Советская Хакассия, 1948. – 109, [2] с.
186222
  Шмидт Е.А. Археологические памятники и их охрана / Е.А. Шмидт, А.А. Ходченков. – Смоленск, 1961. – 71с.
186223
  Ерофеева Е. Археологические памятники Ивановской области : материалы к археологической карте / Е. Ерофеева. – Ярославль, 1965. – 64 с.
186224
   Археологические памятники Калмыцкой степи : [сб. ст.]. – Элиста : Калм. НИИ истории, филологии и экономики, 1979. – 75 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 21-24, 72
186225
  Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы / Н.Н. Диков. – М., 1977. – 391с.
186226
  Алексеева Е.П. Археологические памятники Карачаево-Черкесии / Е.П. Алексеева. – Москва, 1992. – 216с.
186227
  Надирадзе Д.Ш. Археологические памятники Квирильского ущелья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Надирадзе Д.Ш. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 29 с.
186228
  Кулемзин А.М. Археологические памятники Кемеровской области. / А.М. Кулемзин, Ю.М. Бородкин. – Кемерово
1. – 1989. – 156с.
186229
  Кочкуркина С.И. Археологические памятники Корелы V-XV вв. / С.И. Кочкуркина; отв. ред.: В.В. Седов. – Ленинград : Наука, 1981. – 160 с.
186230
  Зяблин Л.П. Археологические памятники кочевников Х-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Зяблин Л.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
186231
   Археологические памятники лесостепного Подонья и Поднепровья I тысячелетия н.э. : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – 142 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186232
  Степанов П.Д. Археологические памятники на территории Мордовши / П.Д. Степанов. – Саранск, 1969. – 72с.
186233
   Археологические памятники Нижнего Подонья : [сб. ст. в 2-х тт.]. – Москва : Наука. – (Институт археологии)
Ч. 1. – 1974. – 171, [40] с. : ил.
186234
   Археологические памятники Нижнего Подонья. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1974. – 188 с. : VII табл.
186235
   Археологические памятники Нижнего Прикамья : [сб. ст.]. – Казань, 1984. – 125 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186236
  Кустин А.Э. Археологические памятники периода зарождения раннефеодальных отношений на островах Сааремаа и Муху (в XI -- начале XIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кустин А.Э.; АН ЭССР. Ин-т ист. – Таллин, 1962. – 32л.
186237
  Шмидехельм М.Х. Археологические памятники периода разложения родового строя на северо-востоке Эстонии (V в. до н. э. - V в. н. э.) / Шмидехельм М.Х. ; Акад. наук Эст. ССР, Ин-т истории. – Таллин : Эстгосиздат, 1955. – 271 с., [13] л. ил. – Библиогр.: с. 262-265
186238
   Археологические памятники Поднепровья в системе древностей Восточной Европы : межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 122, [1] с., [2] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186239
   Археологические памятники Поингулья : [сб. ст.]. – Киев : Наукова думка, 1980. – 175 с. : ил., 2 л. ил.
186240
   Археологические памятники Прииссыккулья. – Фрунзе : Илим, 1975. – 176 с. : ил. и карт., 1 л. табл.
186241
  Бадер О.Н. Археологические памятники Прикамья и их научное выявление : пособие для начинающих археологов и краеведов / О.Н. Бадер. – Молотов : Молотовоблгиз, 1950. – 114 с.
186242
  Хорев В.А. Археологические памятники Приморского края / В.А. Хорев. – Владивосток, 1978. – 72с.
186243
  Губаев Археологические памятники сасанидского времени Южного Туркменистана (III-VII вв.) / Губаев, К.К. Ханмурадов. – Ашхабад : Минвуз ТССР, 1987. – 124 с.


  Предметные рубрики: Археология-- Туркменистан-- Учебники и пособия для вузов Ключевые слова: сасанидское время--памятники истории--средняя азия--средние века--археологические памятники--культурная традиция--культурные памятники
186244
  Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей / Е.М. Берс. – Свердловск : Книжное издательство, 1954. – 84 с. : ил.
186245
  Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей / Е.М. Берс. – [2-е испр. и доп. изд.]. – Свердловск : Книжное издательство, 1963. – 116 с., [1] л. карт : ил.
186246
  Мошинская В.И. Археологические памятники севера Западной Сибири // Археология СССР : свод археологических источников : Д3-8 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1965. – Д3-8 : Археологические памятники севера Западной Сибири / В.И. Мошинская. – С. 1-88, табл.
186247
   Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1982. – 166 с. : ил. – Библиогр. в конце работ.
186248
   Археологические памятники Сибири и Дальнего Востока : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1989. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186249
  Шмидт Е.А. Археологические памятники Смоленской области (с древнейших времен до VIII века н.э.) / Е.А. Шмидт. – Смоленск, 1976. – 288с.
186250
   Археологические памятники Среднего Поднестровья. – Киев : Наукова думка, 1983. – 104 с.
186251
   Археологические памятники степей Поднестровья и Подунавья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1989. – 128, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186252
   Археологические памятники Таласской долины. – Фрунзе : Академия наук Киргизской ССР, 1963. – 261, [3] с.
186253
  Казаков Е.П. Археологические памятники Татарской АССР / Е.П. Казаков. – Казань, 1987. – 238с.
186254
  Буряков Ю.Ф. Археологические памятники Ташкентской области / Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1973. – 114с.
186255
  Маннай-Оол Археологические памятники Тувы. / Маннай-Оол. – Кызыл, 1964. – 43с.
186256
   Археологические памятники у села Рождествено. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1962. – 126 с. : ил., вкл. л. табл.
186257
   Археологические памятники эпохи бронзы восточноевропейской лесостепи : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1986. – 132, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186258
   Археологические памятники эпохи железа восточноевропейской лесостепи : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – 127, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186259
  Бижанов Е. Археологические памятники юго-восточного Устюрта. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бижанов Е.; АН СССР. – Нукус, 1967. – 16л.
186260
  Эрдниев У.Э. Археологические памятники Южных Ергеней / У.Э. Эрдниев. – Элиста, 1982. – 118 с.
186261
  Заднепровский Ю.А. Археологические памятники южных районов Ошской области / Ю.А. Заднепровский. – Фрунзе, 1960. – 176с.
186262
   Археологические памятники Якутии : бассейны Алдана и Олекмы. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1983. – 392 с. : ил., 2 л. ил., карт. – Библиогр.: с. 89-101 (259 назв.)
186263
   Археологические памятники Якутии : басссейны Вилюя, Анабара и Оленека. – Москва : Наука, 1991. – 223, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 67-75 (278 назв.). – ISBN 5-02-010003-X
186264
  Гоголев А.И. Археологические памятники Якутии позднего средневековья ( XIV–XVIII вв.) / А.И. Гоголев. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1990. – 188, [1] с. ил. – Библиогр.: с. 119-123. – ISBN 5-7430-0077-8
186265
  Бадер О.Н. Археологические памятники, их охрана и методы первичного изучения / О.Н. Бадер ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – Москва : Наркомпрос РСФСР, 1938. – 61, [3] с.
186266
  Буассье Гастон Археологические прогулки по Риму / Г. Буассье ; Пер. М. Безобразовой. – Москва : Типография В.И. Воронова, 1915. – [4], 352 с., из них 6 с. объявл., 8 л. пл. – Два тит. л. – (Страны, века и народы)
186267
  Формозов А.А. Археологические путешествия / А.А. Формозов. – М., 1974. – 120с.
186268
   Археологические работы в низовьях Белой. – Уфа, 1986. – 122 с.
186269
   Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе
Вып. 12. – 1976
186270
   Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе
Вып. 14. – 1979
186271
   Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе
Вып. 10-12, 14, 15. – 1980
186272
   Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе
Вып. 16 (за 1976). – 1982
186273
   Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе
Вып. 7. – 1983
186274
   Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе
Вып. 17. – 1983
186275
  Ставиский Б.Я. Археологические работы музея в Средней Азии. / Б.Я. Ставиский. – М., 1969. – 24с.
186276
   Археологические работы на новостройках Узбекистана : АН Узб.ССР, Ин-т археологии ; отв. ред. М.И. Филанович. – Ташкент : Фан, 1990. – 237, [3] с.
186277
   Археологические работы Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова в 1960 году. – Ульяновск : Изд-во музея, 1961. – 48 с. : 2 вкл. л.
186278
  Спицын А.А. Археологические разведки / А.А. Спицын. – С.-Петербург : Типография Главного Управления Уделов, 1908. – 96 с.
186279
  Миллер В.Ф. Археологические разведки в Алуште в окресностях в 1886 году : (из XII тома "Древностей"). – Москва : Тип. А.И.Мамонтова и Ко, 1889. – [22] с. – Отд. оттиск ; экз. деф.: отс. посл.стр.
186280
  Зайковский Б.В. Археологические разведки в окрестностях сл. Даниловки, Камышинского уезда, Саратовской губернии / Б.В. Зайковский. – Саратов : Типография Союза Печатного Дела, 1913. – 14 с.
186281
  Авдусин Д.А. Археологические разведки и раскопки. / Д.А. Авдусин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1959. – 314с. : ил. – Библиогр.: С. 307-310
186282
  Спицын А. Археологические раскопки / А. Спицын. – С.-Петербург : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – 125, [2] с.
186283
  Смирнов О.П. Археологические раскопки / О.П. Смирнов. – Москва, 1958. – 55с.
186284
  Богусевич В.А. Археологические раскопки 1950 г. на Подоле в Киеве // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры / Институт истории материальной культуры. – Москва, 1951. – Вып. 41. – С. 47-48
186285
  Мизиев И.М. Археологические раскопки 1972 года в Кабардино-Балкарии / И.М. Мизиев. – Нальчик, 1973. – 59с.
186286
  Ляскоронский В.Г. Археологические раскопки близ г. Лубень, Полтавской губернии в урочище Лысая Гора. – Киев : Типография Корчак-Новицкаго, 1892. – 16, [3] с. – Отд.оттиск из журнала: Киевская старина. 1892, № 11 с. 263-280
186287
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1939-1949 годов. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 1 : Кармир-Блур. 1. – 1950. – 96 [6] с. : 16 табл.
186288
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 3 : Гарни. 1. – 1951. – 90 с. : 36 л. табл.
186289
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН Арм ССР и Гос. Эрмитажа. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 5 : Кармир-Блур. 3. – 1951. – 75 с. : 8 л. илл.
186290
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1949-1950 гг. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 2 : Кармир-Блур. 2. – 1952. – 90 с. : 24 табл.
186291
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. – Ереван : Изд-во АН АрмССР. – (Археологические раскопки в Армении ; № 4)
№ 4 : Раскопки в Головино. – 1954. – 117 с. : 13 л. илл.
186292
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Гарнийской археологической экспедиции 1951-1955 гг. : Античный период. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 7 : Гарни. II. – 1957. – 95 с. : ил.; 21 табл.
186293
   Археологические раскопки в Армении : архитектура Эребуни : по материалам раскопок 1950-1959 гг. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 9 : Арин-Берд. 1. – 1961. – 116 с. : ил.
186294
   Археологические раскопки в Армении : результаты работ Джрвежской археологической экспедиции 1958-1962 гг. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 11 : Джрвеж. 2. Вохджаберд. – 1964. – 114 с. : ил.
186295
   Археологические раскопки в Армении : античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
№ 15 : Гарни. 5. – 1976. – 134 с. : табл.
186296
   Археологические раскопки в Армении. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР
18. – 1988. – 131 с.
186297
   Археологические раскопки в Армении. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР
21. – 1989. – 120 с.
186298
  Новосадский Н.И. Археологические раскопки в Греции в 1885 году / Н.И. Новосадский : Типография Императорской Академии Наук. – 5 с. – (Отд. оттиск из Записок Императорск. Русск. Археол. Общ. Т. 2, вып. 2; стр. 118-122)
186299
  Ломтатидзе Г.А. Археологические раскопки в древнегрузинской столице Мцхета / Г.А. Ломтатидзе. – Тбилиси : Академия наук Грузинской ССР, 1955. – 115 с. – 21 табл.
186300
  Ломтадзе Г.А. Археологические раскопки в древнегрузинской столице Мцхета / Г.А. Ломтадзе. – Тбилиси, 1955. – 116с.
186301
  Грач А.Д. Археологические раскопки в Ленинграде. К характеристике культуры и быта населения Петербурга XVIII в. / А.Д. Грач. – М.-Л., 1957. – 30с.
186302
  Полонская Н.Д. Археологические раскопки В.В. Хвойко: 1909-1910 годах в г. Белгородке. – Москва, 1911. – 20 с.
186303
   Археологические раскопки на Дону. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1962. – 148 с.
186304
   Археологические раскопки на Дону : [материалы конференции]. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1973. – 54 с.
186305
  Витков З.А. Археологические раскопки на территории Даниловского бастиона в Старочеркасске / З.А. Витков. – Мурманск, 1959. – 9-31с.
186306
  Синицын И.В. Археологические раскопки на территории Нижнего Поволжья / И.В. Синицын. – Саратов, 1947. – 134с.
186307
  Абибуллаев О.А. Археологические раскопки холма Кюльтепе : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абибуллаев О.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 17 с.
186308
  Завитневич В.З. Археологические розыскания в бассейне реки Березины : Приложение к Отчету Императорской Археологической Коммиссии за 1892 год / [соч.] В.З. Завитневича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Спб. театров (Глав. Упр. Уделов), 1894. – 32 с.
186309
  Вакуленко Л.В. Археологические свидетельства о народе тайфалов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 1 (268). – С. 175-180. – ISSN 0321-0391
186310
  Оленин А.Н. Археологические труды Алексея Николаевича Оленина / А.Н. Оленин. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук
Т. 2 : Опыт о костюме и оружии гладиаторов. – 1882. – 205 с. – 33 рис.
186311
  Мусхелишвили Л. Археологические экскурсии в долине реки Машавери / Л. Мусхелишвили. – Тбилиси, 1941. – 106 с.
186312
  Левицкий О. Археологические экскурсии Т.Г. Шевченко в 1845-1846 гг. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 5-11. – ISBN 5-7707-1062-4
186313
  Левицкий О.И. Археологические экскурсииТ.Г. Шевченка в 1845-1846 гг. / [Соч.] О.И. Левицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – [2],14 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1894, кн. II, с. 296 — 304. – Библиогр.: портр.
186314
   Археологические экспедиции Государственной Академии истории материальной культуры и Института археологии Академии наук СССР 1919-1956 гг. : указатель. – Москва, 1962. – 264 с.
186315
   Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии : сб. науч. тр. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1990. – 191, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-02-029624-4
186316
   Археологические, этнографические и исторические источники по истории Сибири : межвед. сб. науч. тр. – Омск : ОмГУ, 1986. – 164 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186317
   Археологический альманах : сборник статей. – Донецк, 1997-. – ISBN 966-556-431-5
№ 13. – 2003
186318
   Археологический альманах : сборник статей / НАН Украины, Ин-т археологии Крымский филиал; Донецкий областной краеведческий музей. – Донецк : Донбасс, 1997-. – ISBN 978-617-638-139-6
№ 28 : Древняя и средневековая Таврика: сборник статей, посвященный 1800-летию города Судака. – 2012
186319
  Потоцкий И. Археологический атлас Европейской России, сочиненный И. Потоцким. – Вновь напечатанный со 2-го изд. – Санкт-Петербург, 1829
186320
  Голубинский Е.Е. Археологический атлас ко второй половине 1 тома "Истории русской церкви" / Е. Голубинский, орд. акад. Имп. Акад. наук и засл. орд. проф. Моск. духов акад. – Москва : Изд. Имп. Об-ва Истории и Древностей Российских при Московском Ун-те ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. – 32 с., LXIII л. ил.
186321
  Клеменц Д. Археологический дневник поездки в Среднюю Монголию в 1891 году / Д. Клеменц. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1895. – [2], 76 с. – (Сборник трудов Орхонской экспедиции ; II)


  [Список древних могил, замеченных на пути из Кяхты в Ургу и Калган : (Извлеч. из письма В.А. Обручева к правителю дел В.С. Отд. Геогр. о-ва)] Авт.: Обручев, Владимир Афанасьевич (1863-1956)
186322
   Археологический журнал. – Кишинев
1. – 1993. – 160 с.
186323
  Ивченко О. Археологический источник и проблема археологической реальности // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 183-187
186324
  Вержбовский Ф.Ф. Археологический кабинет Императорского Варшавского университета : исторический очерк / сост. Федор Вержбовский, проф. , зав. кабинетом. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1904. – [4], 28 с. – Без обл. - Пар. тит. л. на рус. и фр. яз. – (Издания Археологического и нумизматического кабинета Императорского Варшавского университета ; Вып. 1)
186325
  Канараке.В Археологический музей в Констанце. / Канараке.В. – Бухарест, 1967. – 1089с.
186326
  Романов Е.Р. Археологический очерк Гомельского уезда (Могилевской губернии) / Е.Р. Романов. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1910. – 32 с. – Оттд. оттиск из Записок Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества. Кн. 1
186327
   Археологический поиск : (Северная Азия) : сб. ст. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1980. – 206 с. : ил.
186328
  Малых С. Археологический проект Института востоковедения РАН в Египте // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0321-5075
186329
   Археологический сборник. – Петрозаводск : ОГИЗ Карело-Финской ССР, 1947. – 135 с. : ил. – Библиогр. в подстр. примеч.
186330
   Археологический сборник. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959-
Вып. 1 : Эпоха камня. – 1959
186331
   Археологический сборник. – Улан-Удэ
Т. 1. – 1959. – 132 с. : 1 вкл. л.
186332
   Археологический сборник. – Москва : Советская Россия, 1960. – 188 с. – (Труды Государственного Исторического Мзея ; 37)
186333
   Археологический сборник. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 70 с.
186334
   Археологический сборник. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959-
Вып. 2 : Скифо-сарматское время. – 1961
186335
   Археологический сборник. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959-
Вып. 3 : Эпоха бронзы и раннего железа Сибири и Средней Азии. – 1961
186336
   Археологический сборник = Arheoloogiline kogumik. – Таллинн
Вып. 2 : Древние могильники и клады. – 1962
186337
   Археологический сборник. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959-
Вып. 4 : Славянские древности. – 1962
186338
   Археологический сборник. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959-
Вып. 5 : Памятники эпохи бронзыи раннего железа Восточной Европы, Южной Сибири и Средней Азии. – 1962
186339
   Археологический сборник : труды VIII Всесоюзной студенческой конференции. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1964. – 116 с.
186340
   Археологический сборник. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959-
Вып. 6 : Сборник статей к 30-летию отдела истории первобытной культуры. – 1964
186341
   Археологический сборник. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1959-
Вып. 7 : Материалы и исследования по археологии Европейской части СССР. – 1965
186342
   Археологический сборник. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1966. – 143 с.
186343
   Археологический сборник. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1959-
Вып. 8 : Эпоха бронзы и раннего железа. Славяне. – 1966
186344
   Археологический сборник. – Ленинград : Советский художник, 1959-
Вып. 9. – 1967
186345
   Археологический сборник. – Ленинград : Советский художник, 1959-
Вып. 10 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1968. – 96 с.
186346
   Археологический сборник. – Ленинград : Советский художник, 1959-
Вып. 11 : Исследования по археологии каменного, бронзового веков и скифского времени. – 1969
186347
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 12 : Средневековье, античность, эпоха бронзы. – 1970
186348
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 13 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1971
186349
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 14 : Исследования по археологии и древнейшей истории европейской части СССР. – 1972
186350
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 15 : Материалы по археологии европейской части СССР от Эпохи раннего железа до Средневековья. – 1973
186351
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 16 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1974
186352
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 17 : Исследования по археологии и древней истории Восточной Европы. – 1976
186353
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-
Вып. 18. – 1977
186354
   Археологический сборник. – Ленинград : Аврора, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 19 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1978
186355
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 20 : Исследования по археологии Евразии. – 1979
186356
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 21 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1980
186357
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 22 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1981
186358
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 23 : Вопросы происхождения и хронологии Скифской культуры. – 1983
186359
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 24 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1983. – 120 с.
186360
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 25 : Материалы и исследования по археологии СССР. Контакты и взаимодействие культур Евразии. – 1984. – 136 с.
186361
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 26 : Материалы и исследования по археологии, антропологии и искусству древних народов. – 1985. – 104 с.
186362
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 27 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1986. – 112 с.
186363
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 28. – 1987
186364
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 29 : Материалы и исследования по археологии и искусству древних народов Евразии. – 1988. – 136 с.
186365
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 30 : Материалы и исследования по археологии СССР. – 1990. – 128 с.
186366
   Археологический сборник. – Ленинград : Искусство, 1959-. – ISSN 0320-9393
Вып. 31 : Материалы и исследования по археологии и искусству древних народов Евразии. – 1991. – 144 с.
186367
  Брей Уорвик Археологический словарь / Брей Уорвик, Трамп Дэвид. – Москва : Прогресс, 1990. – 366с. – ISBN 5-01-002105-6
186368
  Беляшевский Н. Археологический съезд в Риге / Н. Беляшевский. – Киев : Типография Корчак-Новицкого, 1896. – 45 с. – Дефект. кн. № 43199 - 28 с.; Оттиск из журнала "Киевская Старина"
186369
   Археологическо-библиографическая выставка Ставропигийского Института. – Львов : Тип. и накл. Ставропигийского ин-та, 1889. – 64 с. – Перепечатано из "Червоной Руси"
186370
  Довнар-Запольский М. Археологическое изучение Минской Губернии / М. Довнар-Запольский. – Минск : Мин. Губ. Тип., 1892. – 6 с.
186371
   Археологическое изучение Новгорода : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1978. – 237 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186372
   Археологическое изучение Пскова : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1983. – 232 с. : ил., 1 л. ил. – Библиогр. в конце ст.
186373
  Исмаилов Г.С. Археологическое исследование древнего поселения Баба-Дервиш. / Г.С. Исмаилов. – Баку, 1978. – 102с.
186374
  Макарий Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях : сочинение / Макарий. – Москва : В типографии В. Готье
Ч. 1. – 1860. – V, 654 с.
186375
  Макарий Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях : сочинение / Макарий. – Москва : В типографии В. Готье
Ч. 2. – 1860. – II, 358, LIX с.
186376
  Васильевский Р.С. и др. Археологичпеские памятники Северного Приангарья / Р.С. и др. Васильевский. – Новосибирск, 1988. – 224с.
186377
  Троицкая Т.Н. Археология - профессия романтиков или наука о битых черепках? / Т.Н. Троицкая. – Новосибирск, 1973. – 32с.
186378
  Городцов В.А. Археология / В.А. Городцов. – М.-Пг.
1. – 1923. – 397с.
186379
   Археология : список предметных рубрик : материалы к тезаурусу по общественным наукам. – Москва, 1977. – 75 с.
186380
   Археология. – Киев
Вып. 41. – 1982
186381
  Мартынов А.И. Археология : Учебник / А.И. Мартынов. – Москва : Высшая школа, 1996. – 415с. – ISBN 5-06-002827-5
186382
  Сапунов Б.С. Археология Амурской области : Автореф... канд. ист.наук: / Сапунов Б. С.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1971. – 20л.
186383
  Загорульский Э.М. Археология Белоруссии / Э.М. Загорульский. – Минск, 1965. – 221с.
186384
   Археология Белоруссии : библиогр. указатель (1932-1975). – Минск : ГБ БССР : Ин-т истории, 1988. – 162, [1] с.
186385
   Археология в Германии и Австро-Венгрии : вырезка. – С. 17-32
186386
  Лордкипанидзе О.Д. Археология в Грузинской ССР / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1982. – 56с.
186387
  Корнева И.И. Археология в период развернутого строительства коммунизма. / И.И. Корнева. – Москва
6. – 1967. – 1-110с.
186388
  Кулаковский Ю.А. Археология в Риме. – [Санкт-Петербург], 1888. – С. 181-216. – Отд. оттиск: Русский вестник / под ред. М. Н. Каткова, 1888, № 1, с. 181-216. - Автор указан в конце текста
186389
  Монгайт А.Л. Археология в СССР / А.Л. Монгайт. – Москва, 1955. – 436 с.
186390
   Археология в ХГУ за 40 лет : путеводитель по выставке в археологическом музее ХГУ. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1958. – 48 с.
186391
  Матюшин Г.Н. Археология в школе / Г.Н. Матюшин. – М., 1964. – 155с.
186392
   Археология Венгрии : каменный век. – Москва : Наука, 1980. – 420 с. : ил.
186393
   Археология Венгрии, конец 2 тысячелетия до н. э.-1 тысячелетие н. э.. – Москва : Наука, 1986. – 348, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
186394
   Археология восточно-европейской степи : межвуз. науч. сб. : [материалы чтений, 1984 г. : посвящаются 100-летию со дня рождения П.С. Рыкова]. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989. – 166, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 118-122 (87 назв.) ; Библиогр. в примеч. в конце докл. – ISBN 5-292-00210-0
186395
   Археология Восточно-европейской степи : межвузовский сборник научных трудов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та. – ISBN 5-292-01301-3
Вып. 2. – 1991. – 192 с.
186396
   Археология восточноевропейской лесостепи : [сб.ст.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1979. – 165 с. : ил.
186397
   Археология восточноевропейской лесостепи : [сб. ст.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 163 с. : ил., 1 л. ил.
186398
  Дар В. Археология времени (в поисках артефактов непостижимого) / Владимир Дар. – Харьков : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 240 с. : илл. – ISBN 978-966-2406-12-2
186399
  Генинг В.Ф. Археология древностей - период зарождения науки / В.Ф. Генинг, В.Н. Левченко. – К, 1992. – 64с.
186400
  Пиотровский Б.Б. Археология Закавказья с древнейших времен до I тысячелетия до н.э. : курс лекций / Пиотровский Б.Б. – Ленинград, 1949. – 132 с.
186401
  Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. / А.Л. Монгайт. – М., 1974. – 408с.
186402
  Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Каменный век. / А.Л. Монгайт. – М., 1973. – 355с.
186403
   Археология зарубежной Азии : (материалы к симпоз. Совета молодых ученых ЛОИА). – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1985. – 63 с.
186404
   Археология зарубежной Азии : учеб. пособ. для вузов по спец. "История" / Бонгард-Левин, Д.В. Деопик, А.П. Деревянко, С.Р. Кучера, В.М. Массон; Г.М. Бонгард-Левин, Д.В. Деопик, А.П. Деревянко, С.Р. Кучера, В.М. Массон. – Москва : Высшая школа, 1986. – 358, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
186405
  Фуко М. Археология знания = L"archeologie du savoir / Мишель Фуко ; [пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова ; общ. ред. Бр. Левченко]. – Киев : Ника-Центр, 1996. – 206, [2] с. – Пер. изд.: L"archeologie du savoir / Michel Foucalt. Paris: Gallimard, 1969. - Парал. тит. л. фр. ориг. - На обл. и корешке указ. только авт. – (Серия "OPERA ARARTA" ; [вып. 1]). – ISBN 966-521-002-5
186406
   Археология и вопросы атеизма : [сб. ст.]. – Грозный : ЧИГУ, 1977. – 94 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186407
   Археология и вопросы социальной истории Северного Кавказа : сб. науч. тр. – Грозный, 1984. – 160 с.
186408
   Археология и вопросы хозяйственно-экономической истории Северного Кавказа : межвуз. сб.науч. тр. – Грозный, 1987. – 163 с.
186409
   Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа : [сб. науч. тр.]. – Грозный : ЧИГУ, 1979. – 181 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186410
  Толочко П.П. Археология и древняя история (в защиту исторического марксизма) / П.П. Толочко. – Киев : Академпериодика, 2007. – 104с. – (Библиотека журнала "Археологія"). – ISBN 978-966-360-066-6
186411
   Археология и естественные науки. – Москва : Наука, 1965. – 347 с. : ил.
186412
   Археология и история Боспора : сборник статей. – Симферополь : Крымиздат
Т. 1. – 1952. – 251, [5] с.
186413
   Археология и история Боспора : сборник статей. – Симферополь : Крымиздат
Т. 2. – 1962. – 360 с. : ил.
186414
   Археология и методы исторических реконструкций : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186415
  Шнирельман В.А. Археология и общество - проблемные взаимоотношения. Введение к дискуссии // Этнографическое обозрение / Росс. акад. наук ; Ин-т экономики и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 3-8. – ISSN 0869-5415
186416
   Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины : путеводитель Совмест. сов.-фр. полевого семинара по теме "Динамика взаимодействия между естеств. средой и доист. обществами" : [сборник]. – Москва : Наука, 1984. – 137 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186417
   Археология и палеогеография позднего палеолита Русской равнины : путеводитель совмест. сов.-фр. полевого семинара по теме "Динамика взаимодействия между естеств. средой и доист. обществами". – Москва : Наука, 1981. – 147 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
186418
   Археология и палеогеография раннего палеолита Крыма и Кавказа : путеводитель совместного сов.-фр. рабочего полевого семинара по теме: "Динамика взаимодействия природной среды и доисторического общества". – Москва : Наука, 1978. – 104 с. : ил., 1 вкл. л.
186419
   Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая : (Экскурсия № 1) : путеводитель междунар. симпоз. "Хроностратиграфия палеолита Сев., Центр.. Вост. Азии и Америки (палеоэкол. аспект)" : к XIII конгр. INQVA (КНР 1991). – Новосибирск, 1990. – 155, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце глав
186420
   Археология и природа : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 94, [1] с. : ил. – (Народный университет: Факультет "Человек и природа" ; 1/89)
186421
  Монгайт А.Л. Археология и современность / А.Л. Монгайт. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 111 с.
186422
   Археология и традиционная этнография Северной Осетии : [сб. ст.]. – Орджоникидзе : СОНИИ, 1985. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186423
   Археология и этнография Алтая : межвуз. сб. – Барнаул : АГУ, 1982. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186424
   Археология и этнография Башкирии : АН СССР, Башкирский филиал, Ин- т истории, языка и лит-ры. – Уфа
Т. 1. – 1962
186425
   Археология и этнография Башкирии : АН СССР, Уфимский ин- т истории, языка и лит-ры. – Уфа : Башкирское кн. изд-во
Т. 2. – 1962
186426
   Археология и этнография Башкирии. – Уфа
Т. 3. – 1968. – 428 с. : ил.
186427
   Археология и этнография Башкирии : материалы научной сессии по этногенезу. – Уфа
Т. 4. – 1971. – 359 с.
186428
   Археология и этнография Башкирии : сб. ст. – Уфа
Ч. 5. – 1973. – 256 с. : 12 л. ил.
186429
   Археология и этнография Восточной Сибири : тез. докл. к регион. конф., 5-7 апр. 1978 г. – Иркутск, 1978. – 104 с. : ил.
186430
   Археология и этнография Карачаево-Черкесии : темат. сб. науч. ст. – Черкесск : Карачаев.-Черкес. НИИ экономики, истории, яз. и лит., 1979. – 189 с. : ил.
186431
   Археология и этнография Монголии. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд., 1978. – 223 с.
186432
   Археология и этнография народов Дальнего Востока : сб. науч. тр. – Владивосток, 1984. – 84 с.
186433
   Археология и этнография Приобья : [сб. ст.]. – Томск : Томский ун-т, 1982. – 185 с. : ил. – Библиогр.: с. 174-184
186434
   Археология и этнография Татарии. – Казань
Вып. 1 : Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. – 1971. – 296 с.
186435
   Археология и этнография Чувашской АССР : библиогр. указ. – Чебоксары : НИИЯЛИЭ, 1986. – 287 с.
186436
   Археология и этнография Юга Восточной Сибири (1921-1981) : библиогр. указатель. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1982. – 62 с.
186437
   Археология и этнография Южной Сибири : межвуз. сб. – Барнаул : АГУ, 1984. – 165 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
186438
  Шоков А.Ф. Археология Кореи. Крат. очерк. / А.Ф. Шоков. – Воронеж, 1962. – 56с.
186439
  Пендлбери Д. Археология Крита. / Д. Пендлбери. – М, 1950. – 416с.
186440
   Археология Кубы = Arqueologia de Cuba : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1986. – 172, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186441
  Голубев В.А. Археология Курильских островов : Автореф.дис... канд. ист. наук: 575 / Голубев В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 25с.
186442
  Ллойд С. Археология Месопотамии / С. Ллойд. – Москва : Наука, 1984. – 280с.
186443
  Байдуков П.Г. Археология Новгорода : указатель литературы (1917-1980 гг.) / Петр Байдуков. – Москва : МГУ, 1983. – 224 с.
186444
  Гайдуков П.Г. Археология Новгорода : указ. лит-ры 1917 - 1980 гг. / Сост. П.Г. Гайдуков. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 223 с.
186445
  Кухаренко Ю.В. Археология Польши. / Ю.В. Кухаренко. – М., 1969. – 240с.
186446
   Археология Приаралья. – Ташкент : Фан
Вып. 1. – 1982. – 128 с. : ил.
186447
   Археология Приаралья : Каракалпатский филиал АН Узбекской ССР, Башкирский филиал, ин- т истории, языка и лит-ры им. Н. Давкараева. – Ташкент : Фан
Вып. 3. – 1986. – 136 с.
186448
   Археология Приаралья : Каракалпатский филиал АН Узбекской ССР, Башкирский филиал, ин- т истории, языка и лит-ры им. Н. Давкараева. – Ташкент : Фан
Вып. 4. – 1990. – 180 с.
186449
   Археология Приаралья : Каракалпатский филиал АН Узбекской ССР, Башкирский филиал, ин- т истории, языка и лит-ры им. Н. Давкараева. – Ташкент : Фан
Вып. 5 : Стреловидные планировки Устюрта (опыт историко-культурной интерпретации) / В.Н. Ягодин. – 1991. – 204 с.
186450
   Археология Прииртышья : межвуз. темат. сб. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1980. – 172 с. : ил., 1 л. ил. – Библиогр. в примеч. в конце статей
186451
   Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья : (каменный век). – Киев : Наукова думка, 1987. – 129, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 122-130
186452
  Аулих В.В. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья : (раннеславянский и древнерусский периоды) / [В.В. Аулих, Р.С. Багрий, В.Д. Баран и др.; отв. ред. А.П. Черныш] ; АН УССР, Ин-т общественных наук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 187, [2] с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр.: с. 176-188. – ISBN 5-12-001206-X
186453
   Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья : (энеолит, бронза и раннее железо). – Киев : Наукова думка, 1990. – 184, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 174-185
186454
   Археология Приуралья : Каракалпатский филиал АН Узбекской ССР, Башкирский филиал, ин- т истории, языка и лит-ры им. Н. Давкараева. – Ташкент : Фан
Вып. 1. – 1982
186455
   Археология Приуралья : Каракалпатский филиал АН Узбекской ССР, Башкирский филиал, ин- т истории, языка и лит-ры им. Н. Давкараева. – Ташкент : Фан
Вып. 2. – 1984. – 120 с.
186456
  Лоренцер А. Археология психоанализа : интимность и социальное страдание / А. Лоренцер ; пер. с нем. [А.М. Руткевич]. – Москва : Весь Мир : Прогресс-Академия, 1996. – 303, [1] с. – Библиогр.: с. 295-303. – ISBN 5-85864-094-X
186457
  Шрамко Б.А. Археология раннего железного века Восточной Европы : учебное пособие / Б.А. Шрамко. – Харьков : ХГУ, 1983. – 134 с.
186458
   Археология Риги : тезисы рефератов науч. конф., посвященной результатам археолог. изучения г. Риги в 1938-1987 гг. – Рига, 1988. – 72 с.
186459
  Уваров А.С. Археология России : Каменный период : в 2 т. / А.С. Уваров, граф. – Москва : В Синодальной тип.
1. – 1881. – [2], X, 439 с., 14 л. ил. карт. : ил., черт., табл.
186460
  Уваров А.С. Археология России : Каменный период : в 2 т. / А.С. Уваров, граф. – Москва : В Синодальной тип.
2 : Приложение. – 1881. – VI, 152, IV с., 49 л. ил. : ил.
186461
  Федоров Г.Б. Археология Румынии / Г.Б. Федоров, Л.Л. Полевой. – Москва, 1973. – 411с.
186462
   Археология Рязанской земли : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1974. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 317-323
186463
  Маленко С.А. Археология Самости : архетипические образы осуществления Человеческого и формы его социального оборотничества : монография / С.А. Маленко, А.Г. Некита ; Федер. агенство по образованию ; Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 2008. – 298 с., [26] л. ил. – Библиогр.: с. 277-297 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89896-341-5
186464
   Археология Северной Азии : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1982. – [1], 177 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186465
   Археология Северной и Центральной Азии : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука; Сибирское отд-ние, 1975. – 230 с. : ил.
186466
  Кузнецов В.А. Археология Северной Осетии / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1973. – 44с.
186467
  Ковершникова Е.А. Археология Сибири и Дальнего Востока в конце 19 -- начале 20 века. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Ковершникова Е.А.; МВ и ССо РСФСР,. – Кемерово, 1989. – 19л.
186468
  Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья. / В.Ф. Каховский. – Чебоксары, 1977. – 111с.
186469
  Лунина С.Б. Археология Средней Азии / С.Б. Лунина. – Ташкент, 1986. – 54с.
186470
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-57. – Москва : Наука
Е1-57 : Средневековые памятники Полесья / Ю.В. Кухаренко. – 1961. – 40 с., XIV табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186471
   Археология СССР : свод археологических источников : Д 1-29. – Москва : Изд-во АН СССР
Д1-29 : Памятники железного века на территории Полесья / Ю.В. Кухаренко. – 1961. – 70 с., XXXXVI табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186472
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Г4-4 : Клады римских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – 1961. – 136 с. : 14 ил., вкл. л. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186473
   Археология СССР : свод археологических источников : Д3-9. – Москва ; Ленинград : Наука
Д3-9 : Сибирская коллекция Петра I / С.И. Руденко. – 1962. – 52 с., XXVII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186474
   Археология СССР : свод археологических источников : Е4-4. – Москва : Наука
Е4-4 : Клады византийских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – 1962. – 63 с., XXI табл. : вкл. л., табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186475
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Б1-18 : Первобытные памятники Полесья / Ю.В. Кухаренко. – 1962. – 24 с. : 12 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186476
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-12 : Древности железного века в междуречье Десны и Днепра. 1. Археологическая карта. 2. Погребальные обряды. – 1962. – 76 с. : 12 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186477
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва ; Ленинград : Наука
Б3-8 : Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 2. Памятники развитого энеолита Юго-Западной Туркмении / В.М. Массон. – 1962. – 30 с. : 20 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186478
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва ; Ленинград : Наука
А4-3 : Палеолитическое искусство на территории СССР / З.А. Абрамова. – 1962. – 86 с. : 63 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186479
   Археология СССР : Свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-9 : Савроматы Поволжья и Южного Приуралья / Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. – 1963. – 30 с. : 30 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186480
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В1-19 : Памятники фатьяновской культуры. Московская группа / Д.А. Крайнов. – 1963. – 52 с. : 24 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186481
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Б1-11 : Памятники культуры линейно-ленточной керамики на территории СССР / Т.С. Пассек, Е.К. Черныш. – 1963. – 44 с. : 26 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186482
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва ; Ленинград : Наука
Б3-8 : Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 1. Памятники раннего энеолита Южной Туркмении / И.Н. Хлопин. – 1963. – 30 с. : 25 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186483
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-44. – Москва : Наука
Е1-44 : Русские датированные надписи XI-XIV вв. / Б.А. Рыбаков. – 1964. – 48 с., XXXXIII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186484
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-19 : Зарубинецкая культура / Ю.В. Кухаренко. – 1964. – 68 с. : 20 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 64-65
186485
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В1-20 : Памятники фатьяновской культуры. Ярославско-Калининская группа / Д.А. Крайнов. – 1964. – 71 с. : 29 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186486
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-4 : Вооружение скифов / А.И. Мелюкова. – 1964. – 92 с. : 23 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186487
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д 1-10 : Памятники прохоровской культуры / М.Г. Мошкова. – 1964. – 56 с. : 32 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186488
   Археология СССР : Свод археологических источников. – Москва : Наука
А1-5 : Палеолит бассейна Днепра и Приазовья / П.И. Борисковский, Н.Д. Праслов. – 1964. – 56 с. : 31 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186489
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В4-12 : Наскальные изображения Урала / В.Н. Чернецов. – 1964. – 52 с. : 26 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 50-51
186490
  Копылова В.Н. Археология СССР / В.Н. Копылова. – М., 1965. – 48с.
186491
   Археология СССР : свод археологических источников : Д3-8. – Москва : Наука
Д3-8 : Археологические памятники севера Западной Сибири / В.И. Мошинская. – 1965. – 88 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186492
   Археология СССР : свод археологических источников : Д1-31. – Москва : Наука
Д1-31 : Памятники скифского времени на Среднем Дону / П.Д. Либеров. – 1965. – 39 с., XXXVII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 36-37
186493
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-14 : Городецкая культура / А.П. Смирнов , Н.В. Трубникова. – 1965. – 40 с. : 21 л. табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 37-39
186494
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Б3-8 : Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 4. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении / В.И. Сарианиди. – 1965. – 55 с. : 27 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с.51-52
186495
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36. – Москва : Наука
Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / А.Ф. Медведев. – 1966. – 179, [5] с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186496
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-57. – Москва : Наука
Е1-57 : Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.) / В.П. Даркевич. – 1966. – 148 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186497
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-24. – Москва : Наука
Е1-24 : Курганы полян X-XII вв. / И.П. Русанова. – 1966. – 47 с., XXII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 41-44
186498
   Археология СССР : свод археологических источников : Д1-30. – Москва : Глав. ред. восточ. лит-ры
Д1-30 : Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н.э. / А.К. Амброз. – 1966. – 115 с., XXVIII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186499
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Н.А. Онейко. – 1966. – 69 с. : 24 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186500
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Г1-20 : Керамическое производство и античные керамические строительные материалы. – 1966. – 160 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186501
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 : древнерусское оружие. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 1 : Мечи и сабли. IX-XIII вв. / А.Н. Кирпичников. – 1966. – 106 с., XXXV табл. : 35 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186502
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 : древнерусское оружие. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 2 : Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв. / А.Н. Кирпичников. – 1966. – 146 с., XXXIV табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186503
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва ; Ленинград : Наука
В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – 1966. – 66 с. : 38 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186504
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В4-4 : Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П.Зимина. – 1966. – 99 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 49-50
186505
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В4-9 : Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии / Е.Е. Кузьмина ; В сост. свода принимали участие А.А. Марущенко и др. – 1966. – 152 с. : ил., табл. , вкл. л. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 110-116
186506
  Авдусин Д.А. Археология СССР : (Учебник для ист. фак. ун-тов и пед. ин-тов) / Д.А. Авдусин. – Москва : Высшая школа, 1967. – 291с. : ил. – Библиогр.: c. 285-290
186507
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-38 : поливная посуда. – Москва : Наука
Е1-38 : Из истории керамического импорта и производства древней Руси / Т.И. Макарова. – 1967. – 128 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186508
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-4 : Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э. / В.Г. Петренко. – 1967. – 180 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186509
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-32 : Памятники Именьковской культуры / П.В. Старостин. – 1967. – 48 с. : 26 табл. – В надзаг.: АН СССР, Казанский ин-т языка, литературы и истории
186510
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности. – Москва : Наука
Е1-55 : Деревянные изделия / Б.А. Колчин. – 1968. – 184 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186511
   Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-39. – Москва : Наука
Е1-39 : Московское керамическое производство XII-XVIII вв. / Р.Л. Розенфельдт. – 1968. – 124 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр. : с. 74
186512
   Археология СССР : свод археологичесих источников. – Москва : Наука
Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Н.И. Сокольский. – 1969. – 192 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186513
   Археология СССР : свод археологических источников. – Ленинград : Наука
Б3-8 : Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 3. Памятники развитого энеолита Юго-Восточной Туркмении / И.Н. Хлопин. – 1969. – 54 с. : ил., 26 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 52-53
186514
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-8. – Москва : Наука
Е1-8 : Новгородские сопки / В.В. Седов. – 1970. – 57 с., XX табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 51-53
186515
   Археология СССР : свод археологичесих источников. – Москва : Наука
Д1-27 : Римские импортные изделия в восточной Европе (II в. до н.э. - V в. н.э.) / В.В. Кропоткин. – 1970. – 280 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186516
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – 1970. – 209 [7] с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186517
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Г1-11 : Терракоты Северного Причерноморья. – 1970. – 128 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186518
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-34. – Москва : Наука
Е1-34 : Русское кузнечное ремесло XVI-XVII вв. / А.В. Никитин. – 1971. – 84 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186519
   Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности. – Москва : Наука
Е1-55 : Резное дерево / Б.А. Колчин. – 1971. – 59, [5] с., XXXXVIII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 62
186520
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-49. – Москва : Наука
Е1-49 : Произведения русского прикладного искусства с надписями XV- первой четв. XVI вв. / Т.В. Николаева. – 1971. – 194 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр. : с. 97
186521
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 : древнерус. оружие. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение
Вып. 3 : Доспехи, комплекс боевых средств IX-XIII вв. / А.Н. Кирпичников. – 1971. – 92 с., ХXII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186522
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В3-12 : Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы / Ю.С. Гришин. – 1971. – 88 с. : 18 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186523
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В4-12(2) : Наскальные изображения Урала / В.Н. Чернецов ; отв.ред. О.Н. Бадер. – 1971. – 120 с. : ил, прилож. 15 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с.117-119
186524
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-19. – Москва : Наука
Е1-19 : Древности Черных Клобуков / С.А. Плетнева. – 1973. – 96 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186525
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение
Е1-36 : Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. / А.Н. Кирпичников. – 1973. – 140 с. : ил., карт. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186526
  Мартынов А.И. Археология СССР / А.И. Мартынов. – М, 1973. – 103с.
186527
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-25. – Москва : Наука
Е1-25 : Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом / И.П. Русанова. – 1973. – 100 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186528
  Мартынов А.И. Археология СССР : учебное пособие / А.И. Мартынов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 295 с.
186529
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-8. – Москва : Наука
Е1-8 : Длинные курганы кривичей / В.В. Седов. – 1974. – 69 с., XXXI табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 62-66
186530
   Археология СССР : свод археологических источников : Е4-2. – Москва : Наука
Е4-2 : Половецкие каменные изваяния / С.А. Плетнева. – 1974. – 200 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 113-114
186531
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – 1974. – 60 с. : 63 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186532
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 4. Придонье и Таманский полуостров. – 1974. – 58 с. : 59 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186533
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В4-12 : Эрмитажная коллекция Н.Е.Бранденбурга. Эпоха бронзы / Н.К. Качалова. – 1974. – 56 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 54
186534
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-32. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд.
Е1-32 : Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт. – 1975. – 180 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186535
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – 1975. – 94 с. : 19 табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр. : с. 90-92
186536
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В1-21 : Памятники фатьяновской культуры. Ивановско-горьковская группа / О.С. Гадзяцкая. – 1976. – 136 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 95-96
186537
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В1-25 : Памятники балановской культуры / О.Н. Бадер , А.Х. Халикова. – 1976. – 168 с. : рис. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с.164-166
186538
  Усманова Э.И. Археология СССР / Э.И. Усманова, Г.Я. Дресвянская. – Ташкент, 1977. – 21 с.
186539
  Авдусин Д.А. Археология СССР : (Учебник для студ. ун-тов обуч. по спец. "История") / Д.А. Авдусин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 272с.
186540
   Археология СССР : свод археологичесих источников. – Москва : Наука
Д1-33 : Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Бранденбурга) / Л.К. Галанина. – 1977. – 68 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 66
186541
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В2-5 : Кобанская культура. Восточный вариант / В.И. Козенкова. – 1977. – 86 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186542
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-43. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение
Е1-43 : Предметы убора с выемчатыми эмалями V- первой пол. VI вв. н. э. в Среднем Поднепровье / П.Ф. Корзухина. – 1978. – 124 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186543
   Археология СССР : свод археологических источников : Д4-5. – Москва : Наука
Д4-5 : Украшения Скифии VII-III веков до н.э. / В.Г. Петренко. – 1978. – 144 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186544
   Археология СССР : свод археологических источников ; Е1-59. – Москва : Наука
Е1-59 : Зооморфные украшения финно-угров / Л.А. Голубева. – 1979. – 112 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186545
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-2. – Москва : Наука
Е1-2 : Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки / В.Б. Ковалевская. – 1979. – 59 с., VI, XXII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 56-57
186546
   Археология СССР : свод археологических источников : Д4-7. – Москва : Наука
Д4-7 : Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. / М.А. Дэвлет. – 1980. – 67 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186547
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука / под общ. ред. Б.А. Рыбакова
Вып. В1-24 : Приказанская культура / А.Х. Халиков. – 1980. – 129 с. : ил., 1 л. карт. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 126-128. Алф. указ.: с. 123-125
186548
   Археология СССР : свод археологических источников. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд.
В1-11 : Памятники предскифского времени на Нижнем Дону (Кобяковская культура) / Э.С. Шарафутдинова. – 1980. – 128 с. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186549
   Археология СССР : степи Евразии в эпоху средневековья. – Москва : Наука
Степи Евразии в эпоху средневековья / [ Амброз А.К., Ковалевская В.Б., Кызласов И.Л. и др. ]. – 1981. – 302 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 284-294
186550
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-7 : Кизил-Кобинская культура и тавры / Х.И. Крис. – 1981. – 127 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186551
  Мартынов А.И. Археология СССР / А.И. Мартынов. – Москва, 1982. – 271 с.
186552
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В2-5 : Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры. Восточный вариант / В.И. Козенкова. – 1982. – 177 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186553
   Археология СССР : свод археологических источников : Е1-60. – Москва : Наука
Е1-60 : Древнерусская мелкая пластика из камня XI-XV вв. / Т.В. Николаева. – 1983. – 164 с., XXXXXXVIII табл. : табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186554
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В1-27 : Культура шаровидных амфор / И.К. Свешников. – 1983. – 88 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Список лит.: с. 58
186555
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
Д1-22 : Погребальные обряды племен черняховской культуры / Э.А. Сымонович , Н.М. Кравченко. – 1983. – 151 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 122-125
186556
   Археология СССР : свод археологических источников. – Москва : Наука
В1-22 : Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Д.А. Крайнов, О.С. Гадзяцкая. – 1987. – 144 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186557
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья : энеолит : в 20 т. – Москва : Наука
Энеолит. – 1982. – 359 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186558
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья : в 20-ти т. – Москва : Наука
Т. 1 : Палеолит СССР / З.А. Абрамова, М.В. Аникович, Н.О. Бадер и др. ; отв. ред. П.И.Борисковский. – 1984. – 381 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186559
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья : в 20-ти т. – Москва : Наука
Древняя Русь. Город, замок, село / Г.В. Борисевич, В.П. Даркевич, А.Н. Кирпичников и др. ; отв. ред. Б.А. Колчин. – 1985. – 431 с. : ил. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии. – Библиогр.: с. 417-424
186560
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья : славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине I тысячелетия н.э. : в 20-ти т. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010019-0
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине I тысячелетия н.э. – 1993. – 328 с.
186561
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья в 20-и томах. – Москва : Наука
Восточные славяне в VI-XIII/Седов В.В. – 1982. – 328с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186562
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья в 20-и томах. – Москва : Наука
Финно-угры и балты в эпоху средневековья. – 1987. – 512с.
186563
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья в 20-и томах. – Москва : Наука
Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – 1987. – 468 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186564
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья в 20-и томах. – Москва : Наука
Мезолит СССР. – 1989. – 352 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186565
   Археология СССР с древнейших времён до средневековья в 20-и томах. – Москва : Наука
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время / отв. ред. А.П. Мелюкова. – 1989. – 464 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т археологии
186566
   Археология Старого и Нового Света. – Москва : Наука, 1966. – 296 с.
186567
   Археология Старого и Нового Света. – Москва : Наука, 1982. – 224 с. : ил.
186568
   Археология Украинской ССР : в 3-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Первобытная археология / [С.С. Березанская, В.А. Круц, Д.Я. Телегин и др.] ; Редкол.: Д.Я. Телегин (отв. ред.) и др. – 1985. – 567 с. : 4 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 536-564
186569
   Археология Украинской ССР : в 3-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Скифо-сарматская и античная археология / [С.Д. Крыжицкий, А.С. Русяева, А.В. Черненко и др.] ; редкол.: С.Д. Крыжицкий (отв. ред.) и др. – 1986. – 589, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 561-587
186570
   Археология Украинской ССР : в 3-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Раннеславянский и древнерусский период / [В.Д. Баран, Р.С. Орлов, П.П. Толочко и др.] ; редкол.: В.Д. Баран (отв. ред.) и др. – 1986. – 573, [2] с. : [8] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 554-573
186571
   Археология Украинской ССР : библиогр. указ., 1918-1980. – Киев : Наукова думка, 1989. – 558, [1] с. – ISBN 5-12-001109-8
186572
   Археология Франции : каталог выставки из собр. Музея нац. древностей Сен-Жермен-ан-Лэ (Париж) : от палеолита до эпохи Меровингов. – Ленинград : Искусство: Ленинградское отделение, 1982. – 103 с., ил. : 4 л. ил. – Библиогр. в тексте
186573
   Археология Центральной Африки. – Москва : Наука, 1988. – 205, [2] с. : ил., карт. – Библиогр. / К. Муве с. 152-163. – (По следам исчезнувших культур Востока)
186574
   Археология эпохи камня и металла Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1983. – 168 с. : ил.
186575
   Археология юга, Сибири и Дальнего Востока : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1984. – 174 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186576
  Дикова Т.М. Археология южной Камчатки в связи с проблемой ресселения айнов / Т.М. Дикова. – М., 1983. – 231с.
186577
   Археология Южной Сибири : известия кафедры археологии. – Кемерово : Изд-во Кемеров. гос. ун-та
Вып. 9. – 1977. – 160 с.
186578
   Археология Южной Сибири : межвузовский сборник научных трудов. – Кемерово : Изд-во Кемеров. гос. ун-та
Вып. 10. – 1979
186579
   Археология Южной Сибири : сборник научных трудов. – Кемерово : Изд-во Кемеров. гос. ун-та
Вып. 11. – 1980
186580
   Археология Южной Сибири : сборник научных трудов. – Кемерово : Изд-во Кемеров. гос. ун-та
Вып. 12. – 1983. – 126 с.
186581
   Археология Южной Сибири : сборник научных трудов. – Кемерово : Изд-во Кемеров. гос. ун-та
Вып. 13. – 1985. – 128 с.
186582
  Чернова М.И. Археология языка Мишеля Фуко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 13-20. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
186583
  Федосеева С.А. Археология Якутии и ее место в мировой науке о происхождении и эволюции человечества : Очерки по дописьменной истории Якутии.Труды Приленской археологической экспедиции / С.А. Федосеева; Отв.ред.Ю.А.Мочанов. – Якутск, 1999. – 132с. – ISBN 5-8176-0005-6
186584
   Археология, древний мир и средние века : [сб. статей] / Южный федерал. ун-т, Ист. ф-т, Каф. археологии, истории древнего мира и средних веков, научно-образовательный центр "Археология" ; [под ред. Н.А. Трапша, А.Л. Бойко]. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет [и др.]
Вып. 4. – 2010. – 130, [2] c. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
186585
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1. – 2004. – 168 с.
186586
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2. – 2004. – 168 с.
186587
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3. – 2004. – 168 с.
186588
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4. – 2004. – 168 с.
186589
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1. – 2005. – 168 с.
186590
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2. – 2005. – 166 с.
186591
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3. – 2005. – 166 с.
186592
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4. – 2005. – 166 с.
186593
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1. – 2006. – 166 с.
186594
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2. – 2006. – 166 с. – резюме - рос., англ. мовами
186595
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3. – 2006. – 166 с. – резюме - рос., англ. мовами
186596
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4. – 2006. – 166 с.
186597
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1. – 2007. – 166 с.
186598
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2. – 2007. – 166 с.
186599
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3. – 2007. – 162 с.
186600
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4. – 2007. – 162 с.
186601
   Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4. – 2007
186602
   Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1. – 2008. – 162 с.
186603
   Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2. – 2008. – 162 с.
186604
   Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3. – 2008. – 162 с.
186605
   Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (36). – 2008. – 162 с.
186606
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1 (37). – 2009. – 162 с.
186607
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2 (38 ). – 2009. – 162 с.
186608
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3 (39 ). – 2009. – 162 с.
186609
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (40 ). – 2009. – 162 с.
186610
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1 (41). – 2010. – 162 с.
186611
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2 (42). – 2010. – 162 с.
186612
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3 (43). – 2010. – 162 с.
186613
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (44). – 2010. – 162 с.
186614
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2 (46). – 2011. – 162 с. – Выходит на рус. и англ. языках
186615
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3 (47). – 2011. – 162 с. – Выходит на рус. и англ. языках
186616
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (48). – 2011. – 162 с. – Выходит на рус. и англ. языках
186617
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 1 (49). – 2012. – 162 с. – Выходит на рус. и англ. языках
186618
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2 (50). – 2012. – 162 с. – Выходит на рус. и англ. языках
186619
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3 (51). – 2012. – Выходит на рус. и англ. языках
186620
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (52). – 2012. – 162 с. – Выходит на рус. и англ. языках
186621
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2 (54). – 2013. – Выходит на рус. и англ. языках
186622
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние РАН ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (56). – 2013. – Выходит на рус. и англ. яз.
186623
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 2 (58). – 2014. – Выходит на рус. и англ. яз.
186624
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 3 (59). – 2014. – Выходит на рус. и англ. яз.
186625
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
№ 4 (60). – 2014. – Выходит на рус. и англ. яз.
186626
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
Т. 43, № 1, январь - март. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
186627
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
Т. 43, № 4, октябрь - декабрь. – 2015. – 162 с. – Резюме на рус., англ. яз.
186628
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
Т. 43, № 2, апрель - июнь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
186629
   Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
Т. 43, № 3, июль - сентябрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
186630
   Археология, этнография и антропология Монголии : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1987. – 257, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
186631
   Археология, этнография и искусствоведение Молдавии : материалы и исследования. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 188 с. : ил.
186632
   Археология, этнография и искусствоведение Молдавии : итоги и перспективы : тез. докл. респ. науч.-теорет. конф. 8-9 авг. 1989 г. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 104, [1] с. – ISBN 5-376-00311-6
186633
  Черняков І. Археологією прикутий до зірок // Микола Чмихов : збірник на пошану пам"яті / Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Academia, 2000. – С. 13-22. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-117-3


  М.О. Чмихов.
186634
  Науменко Н.В. Археологічна діяльність в Україні - бази даних про польові дослідження // I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / Всеукраїнський археологічний з"їзд. – Київ : ІА НАН України, 2019. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7810-09-3
186635
  Калуцький С.С. Археологічна діяльність В"ячеслава Липинського у 1903 - 1911 рр. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 17-18
186636
  Владига О.В. Археологічна діяльність Михайла Грушевського в 1894-1895 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 72-74. – ISBN 966-2980-20-2
186637
  Пудовкіна А.С. Археологічна діяльність музеїв України у 1919-1934 рр.: історіографічний аспект // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 123-133. – ISSN 0235-3490
186638
  Бацунов В. Археологічна історія : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 93-108
186639
  Домбровський О. Археологічна й ранньоісторична тематика на сторінках "Українського Історика" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 15–22. – ISSN 0041-6061
186640
  Бойчук Л. Археологічна карта Єлисаветградщини в працях Віктора Івановича Гошкевича // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 232-235


  "...Інтерес до археології у Віктора Гошкевича проявився вже під час навчання на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету (1882-1886), де його керівники були видатні вчені В.Б. Антонович та М.І. Петров".
186641
  Михальчишин І.Р. Археологічна карта межиріччя верхів"їв Південного Бугу, Случі, Збруча / І.Р. Михальчишин, С.М. Шпаковський ; Упр. культури, національностей, релігій та туризму [та ін.]. – Київ : Стародавній світ, 2017. – 190, [1] с. : іл., портр. – Геогр. покажчик населених пунктів: с. 118. – Бібліогр.: с. 109-116. – ISBN 978-966-2608-35-9
186642
  Данилевич В.Ю. Археологічна минувшина Київщини : (з 5 таблицями малюнків та 9 мапами) / Василь Данилевич. – У Київі : З друк. УАН, 1925. – 173 с., 1 портр. (фронт.) : 5 табл., 9 мап. – (Українська академія наук. Збірник історично-філологічного відділу ; № 31)


  На тит. арк. призвище: О. Лашкевич. 1925
186643
  Берест Р. Археологічна наука про форми, види та типи існування середньовічного чернецтва в Галичині // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 102-114. – ISSN 2078-6093
186644
  Пічкур С.С. Археологічна освіта в Києві у другій половині XIX - на початку XX ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 208-212. – ISSN 2227-4952
186645
  Білас Н.М. Археологічна освіта у Львівському університеті: здобутки минулого, завдання сьогодення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 38-44. – ISSN 2227-4952
186646
  Колибенко О.В. Археологічна пам"ятка раннього нового часу з річки Трубіж у Переяславі / О.В. Колибенко, Ол.В. Колибенко // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 413-422. – ISSN 2227-4952
186647
  Котигорошко В.Г. Археологічна практика / В.Г. Котигорошко, І.А. Прохненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 25)
186648
  Рудинський М.Я. Археологічна розвідка на Дніпрельстані / М.Я. Рудинський. – С. 45-60
186649
  Кулаковська Л.В. Археологічна спадщина Івана Шовкопляса // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 4 (45). – С. 6-12. – ISSN 2227-4952
186650
  Гуцал А.Ф. Археологічна спадщина Хмельницької області : довідник / А.Ф. Гуцал, В.І. Якубовський, І.Р. Михальчишин ; [відп. за вип. Бобровський Т.А.] ; М-во культури і туризму України, Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : [б. в.], 2011. – 175, [3] с., [18] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 157-165. – ISBN 978-966-651-689-6
186651
   Археологічна спадщина Яна Фітцке. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 966-361-023-9
186652
  Старенький І.О. Археологічна та пам"яткоохоронна діяльність В.Б. Антоновича на Поділлі. До 180-річчя від дня народження вченого // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 117-122


  У статті розглядається археологічна та пам"яткоохоронна діяльність Володимира Боніфатійович Антонович, його участь у роботі Подільського єпархіального історико-статистичного комітету в останній чверті XIX ст.
186653
  Скирда В.В. Археологічная наука у Харківському університеті : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.04 / Скирда В.В. ; НАН Укр. Ін-т археології. – Київ : ХДУ, 2000. – 18 с.
186654
  Ткаченко М. Археологічне вивчення Київа та Київщини за останні 10 років / М. Ткаченко. – LIII-LIX
186655
  Титова О. Археологічне вивчення Олешківської Січі Низового Дніпра // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 240-247. – ISSN 2222-5250
186656
  Славін Л.М. Археологічне вивчення рідного краю : (інструктивно-методичні вказівки для керівників шкільних краєзнавчих історичних та археологічних гуртків) / Л.М. Славін ; МО УРСР, Республіканська екскурсійно-туристична станція. – Київ : Радянська школа, 1960. – 72 с.
186657
  Векленко В. Археологічне вирішення дискусії стосовно розташування містечка Самарь та Богороднцької фортеці / В. Векленко, І. Ковальова, В. Шалабудов // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 190-221. – (Нова серія ; вип. 8/9)
186658
   Археологічне музейництво : енциклопедичний довідник / авт.-уклад. Д.В. Кепін ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-264. – ISBN 978-966-8999-29-1
186659
  Смирнов Л. Археологічне обстеження місцезнаходження пам"ятки кам"яного віку "Хатки" / Л. Смирнов, І. Піструіл // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
186660
   Археологічний альманах / Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Кримський філіал ; Донецький обл. краєзнавч. музей. – Донецьк : Донбас, 1997-. – ISBN 978-617-638-118-1. – ISSN 2306-6164
№ 29 : Південь Лісостепового Подніпров"я за доби пізньої бронзи / Д.П. Куштан. – 2013. – Резюме англ., рос. мовами
186661
   Археологічний гурток в школі : програма і методичні поради. – Київ : Радянська школа, 1959. – 42 с.
186662
  Лотоцький О. Археологічний зїзд [Археологічний з"їзд] // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 358-361 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
186663
  Баюк В. Археологічний комплекс давньоруського часу білля с. Городища-1 Луцького району // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 5-12. – ISSN 2305-9389
186664
   Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал. – Полтава, 1997-
Ч. 1. – 1999. – 88 с. – На обкл. "Присв"ячується 1100-літтю міста Полтави за результат. археолог. дослідж"
186665
   Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал. – Полтава, 1997-
Ч. 2. – 2001. – 180 с. – На обкл. "Матеріали 5-го регіон. н.-практичного семінару "Охорона та дослідж. пам"яток археології"
186666
  Самойленко Л. Археологічний музей // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 144-147. – ISBN 96966-8060-04-0
186667
  Костенко А.В. Археологічний музей В.І. Гошкевича (1890-1898 рр.) // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – С. 137-147. – ISSN 0235-3490
186668
   Археологічний музей Всеукраїнської академії наук = Archaeological museum of the All-Ukrainian academy of sciences: studies & sources : дослідження і матеріали / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; Ін-т археології НАН України ; [авт.-упоряд.: А. Яненко]. – Київ : НКПІКЗ, 2017. – 287, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 284-287. - Висновки англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-10-6
186669
   Археологічний музей у виші [у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 3. – ISSN 2219-5793
186670
   Археологічний сезон 2019 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику / С. Тараненко, О. Махота, Д. Пефтіць, Ю. Мисько
186671
   Археологічний сезон 2019 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику / С. Тараненко, О. Махота, Д. Пефтіць, Ю. Мисько // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7810-12-3
186672
   Археологічний сезон у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра" / С. Тараненко, Д. Пефтіць, О. Махота, Ю. Мисько // Археологічні дослідження в Україні .. : науковий журнал : щорічник / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Болтрик Ю. ; редкол.: Буйських А., Горбаненко С., Залізняк Л. [ та ін.]. – Київ, 2023. – за 2022 р. – С. 68-71. – ISSN 2709-8222
186673
  Тараненко С. Археологічний сезон у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику / С. Тараненко, О. Махота, Ю. Мисько // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2018 р. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7810-11-6
186674
  Пеліванова Н. Археологічний фактор у правовому забезпеченні планування територій: зарубіжний досвід та висновки для України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 85-91.
186675
  Берест Археологічні джерела про господарство і побут населення княжого Звенигорода та його земель / Берест, , Роман // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 66-75. – Бібліогр. в кінці ст.
186676
  Тараненко С. Археологічні дослідження Братського монастиря // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 32-38. – ISSN 0131-2685
186677
  Бондар М.М. Археологічні дослідження в Канівському Подніпров"ї в 1958 р. / М.М. Бондар, Г.Г. Мезенцева // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 132-141. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
186678
  Ієвлєв М.М. Археологічні дослідження в м. Малин Житомирської обл. в 2017 р. / М.М. Ієвлєв, А.В. Петраускас, В.І. Тімошенко // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 172-179. – ISSN 2227-4952
186679
  Печеніна Н. Археологічні дослідження в Північному Причорномор"ї та Криму в XIX - поч. XX ст. / Н. Печеніна, М. Третяк // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-20
186680
   Археологічні дослідження в Україні ... : зб. н.-д. праць археологів України. – Луцьк : Надстир"я
за 1991 р. – 1993. – 195, [1] с. : іл. – Текст укр., рос.


  У пр. №1717347 на тит. арк. екслібріс з написом: Личная библиотека. Малеев Ю.Н.
186681
   Археологічні дослідження в Україні ... : [збірник]. – Київ : Інститут археології НАН України
за 1993 р. – 1997. – 149 с. : іл., табл. – Текст укр., рос.
186682
   Археологічні дослідження в Україні ... = Archaeological researches in Ukraine / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України. – ISBN 978-617-7810-11-6
за 2018 р. – 2020. – 310 с. : іл., табл. – На обкл. назва укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
186683
   Археологічні дослідження в Україні ... = Archaeological researches in Ukraine / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України. – ISBN 978-617-7810-12-3
за 2019 р. – 2020. – 418 с. : іл., табл. – Назва на обкл. укр., англ. – Бібліогр. в тексті
186684
   Археологічні дослідження в Україні ... = Archaeological researches in Ukraine : науковий журнал : щорічник / НАН України, Ін-т археології; голов. ред.: Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [ та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2011-. – ISSN 2709-8222
за 2020 р. – 2022. – 366 с.
186685
   Археологічні дослідження в Україні ... = Archaeological researches in Ukraine : науковий журнал : щорічник / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Болтрик Ю. ; редкол.: Буйських А., Горбаненко С., Залізняк Л. [ та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2011-. – ISSN 2709-8222
за 2022 р. – 2023. – 386 c.
186686
  Куштан Д.П. Археологічні дослідження в Черкасах у контексті дискусій про час заснування міста // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 517-533. – ISSN 2227-4952
186687
  Супруненко О. Археологічні дослідження В.Б. Антоновича на Полтавщині // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 250-256


  М. Максимович (С. 250, 252, 254).
186688
  Супруненко О. Археологічні дослідження В.Б. Антоновича на Полтавщині // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 376-378. – ISBN 966-7272-00-1
186689
  Козловський А.О. Археологічні дослідження Верхнього Києва / А.О. Козловський, М.М. Ієвлев // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 299-307. – ISBN 978-966-02-5651-4
186690
  Малєєв Ю.М. Археологічні дослідження Верхнього Подністров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 138-140. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються результати діяльності Дністровської археологічної експедиції.
186691
  Баран В. Археологічні дослідження Галичиної могили 1991 року / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 162-164
186692
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень-вересень 2000 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 31-35. – ISSN 2413-7065
186693
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень - жовтень 1996 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 54-60
186694
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень - жовтень 1997 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 41-50
186695
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1999 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 66-71
186696
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень — липень 1998 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 61-67
186697
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича у 1991-2002 роках / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 213-216
186698
  Ясновська Л. Археологічні дослідження давньоруських старожитностей Чернігівщини у 40-60 рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.37-49
186699
  Піоро І.С. Археологічні дослідження залишків садиби на середньовічному городищі Мангуп у 1969 році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 113-118. – (Серія історії ; № 14)
186700
  Кулатова І.М. Археологічні дослідження І.А. Зарецького на Полтавщині / І.М. Кулатова, О.Б. Супруненко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 121-129. – ISSN 0235-3490
186701
  Сушко А. Археологічні дослідження Київського Подолу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 51-55. – ISSN 1819-7329
186702
  Карпюк В. Археологічні дослідження княжого періоду Волині (друга половина XX - початок XXI ст.) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 13-18. – ISSN 2305-9389
186703
  Баран В. Археологічні дослідження Крилоського городища (червень - жовтень 1993 року) / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 102-105
186704
  Чмихов М.О. Археологічні дослідження курганів / М.О. Чмихов. – Киев, 1989. – 216с.
186705
  Баюк В. Археологічні дослідження Луцька (історія та сьогодення) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 123-129
186706
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів
Вип. 3. – 1998. – 114 с.
186707
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів
Вип. 4. – 2000. – 236 с.
186708
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів
Вип. 5. – 2002. – 412 с.
186709
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Вип. 6. – 2003
186710
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Вип. 7. – 2004
186711
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Вип. 8. – 2005
186712
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів
Вип. 9. – 2006
186713
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів
Вип. 10. – 2007
186714
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів
Вип. 11. – 2008. – мова резюме також укр. та рос.
186715
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 2078-6093
Вип. 12. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
186716
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 13. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
186717
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 14/15. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
186718
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 17. – 2013. – 184 c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
186719
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 19. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
186720
  Оліярник В. Археологічні дослідження Львівського університету у 1991-2008 роках // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 120-133. – ISSN 2078-6077
186721
  Принь О.В. Археологічні дослідження М.О. Макаренка на території заводу "Азовсталь" у 1931 році: невідомий рукопис спогадів історика П.В. Клименка // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 212-216. – ISSN 2078-0133


  Висвітлюются історичні та етнографічні відомості про м. Маріуполь та археологічні дослідження Донбасу.
186722
  Сілаєв О. Археологічні дослідження на внутрішньому подвір"ї Підкамінського монастиря / О. Сілаєв, З. Ільчишин // Історія Підкаменя в контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях : матеріали другої міжнар. наук.-краєзнав. конф. / Спільнота Pidkamin Village, Підкамінська селищна рада ; [редкол.: І. Букало, Я. Онищук, А. Корчак]. – Підкамінь : Левада, 2021. – Зб. 2. – С. 47-74. – ISBN 978-617-8070-11-3
186723
   Археологічні дослідження на Київщині / В. Івакін, І. Зоценко, А. Оленич, А. Сорокун, С. Діденко, М. Осипенко, К. Бондар // Археологічні дослідження в Україні .. : науковий журнал : щорічник / НАН України, Ін-т археології; голов. ред.: Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [ та ін.]. – Київ, 2022. – за 2020 р. – С. 120-126. – ISSN 2709-8222
186724
   Археологічні дослідження на Київщині у 2021 р. / Д. Бібіков, В. Івакін, Д. Дяченко, Д. Шевченко // Археологічні дослідження в Україні .. : науковий журнал : щорічник / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Болтрик Ю. ; редкол.: Буйських А., Горбаненко С., Залізняк Л. [ та ін.]. – Київ, 2023. – за 2022 р. – С. 72-76. – ISSN 2709-8222
186725
  Мельничук О.М. Археологічні дослідження на подолі княжого Галича // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 187-202. – ISSN 2078-1849
186726
  Бобровський Т.А. Археологічні дослідження на території Ближніх печер Києво-Печерської лаври у 2006 р. / Т.А. Бобровський, С.А. Балакін // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 326-348. – ISBN 978-966-651-543-1
186727
  Козубовський Ф.А. Археологічні дослідження на території Богесу 1930-1932 рр. / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1933. – 96, [91] с.
186728
  Горбенко К.В. Археологічні дослідження на території городища Дикий Сад у 2013-2014 роках // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  У статті характеризуються результати археологічних досліджень городища Дикий Сад у 2013–2014 році. Аналізуються основні артефакти, що отримані під час розкопок (кераміка, кістяні та кам’яні предмети).
186729
  Буряк Н.В. Археологічні дослідження на території давнього Вишгорода та його околиць (історіографічний нарис) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 83-88
186730
  Шовкопляс І.Г. Археологічні дослідження на Україні (1917-1957) / І.Г. Шовкопляс. – Київ, 1957. – 424с.
186731
  Клочко Л.С. Археологічні дослідження на Україні і журнал "Український Історик" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 31–34. – ISSN 0041-6061
186732
  Пустовалов С.Ж. Археологічні дослідження напівземлянки шляхти та прилеглої до неї території на острові Байда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 47-55. – ISSN 1996-5931
186733
  Гречишкіна М.В. Археологічні дослідження О. І. Тереножкіна в Середній Азії (1929-1941 рр.) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 102-107. – ISSN 0235-3490
186734
  Черненко О. Археологічні дослідження П.М. Добровольського на Чернігово-Сіверщині / О. Черненко, Л. Ясновська // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 34-40. : Фото
186735
  Біляєва С. Археологічні дослідження пам"яток османської культури в Україні у 1999 р. / С. Біляєва, Б. Єрсой // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 32-35. – ISBN 966-95758-1-8
186736
  Синиця Є.В. Археологічні дослідження пам"яток раннього середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки, перспективи / Є.В. Синиця, Р.В. Терпиловський // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 226-237. – ISBN 978-966-02-5651-4
186737
   Археологічні дослідження пам"яток українського козацтва : збірник наук. ст. – Київ, 1993. – 150 с.
186738
  Колибенко О. Археологічні дослідження Переяслава в ХХ столітті : слідами М.О. Максимовича / О. Колибенко, О. Колибенко // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 246-260. – ISBN 966-8547-39-X
186739
  Грицюта О.О. Археологічні дослідження Південної Бессарабії в Історичному товаристві Нестора-Літописця // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 144-149. – ISSN 2415-7422


  "Особлива роль у цих дослідженнях належить професору Ф. І. Кнауеру".
186740
  Баюк В. Археологічні дослідження подвір"я Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря у 2012 році // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 175-183. – ISSN 2078-6093
186741
  Мельник О. Археологічні дослідження поховань Києва ХVІ-ХVІІІ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 16-21. – ISSN 1998-4634
186742
  Кулатова І. Археологічні дослідження при спорудженні Успенського собору в Полтаві / І. Кулатова, О. Супруненко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 95-98. – ISBN 966-7576-18-3
186743
  Баран В. Археологічні дослідження слов"яно-руських старожитностей давнього Галича (червень-жовтень 1994 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 19-28
186744
   Археологічні дослідження стародавнього Києва : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1976. – 223 с., [1] арк. іл. : 1 л. іл. – Бібліогр в приміт. в кінці ст.
186745
  Бобровський Т. Археологічні дослідження у садибі Софійського собору / Т. Бобровський, В. Савицький, М. Стріха
186746
  Бобровський Т. Археологічні дослідження у садибі Софійського собору / Т. Бобровський, В. Савицький, М. Стріхар // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 73-76. – ISBN 978-617-7810-12-3
186747
  Павлик О.В. Археологічні дослідження Ф.Р. Штейнгеля, як спосіб поповнення фондів Городоцького музею (за матеріалами часопису "Археологічний літопис Південної Росії") // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 190-193. – ISSN 2076-1554
186748
  Смолічев П. Археологічні досліди в околицях м-ка Златополя, на Черкащині року 1926 : (Коротке звідомлення за розкопи біля с. Маслової) / П. Смолічев. – С. 154-166
186749
  Мельник-Антонович Археологічні досліди на Кременчужчині / К. Мельник-Антонович. – 7 с.
186750
  Козловська В. Археологічні досліди на території Дніпрельстану / В. Козловська. – С. 11-20
186751
  Макаренко М. Археологічні досліди року 1926 : Євминка / М. Макаренко. – С. 84-117, с. 227-229
186752
  Мезенцев В. Археологічні досліди у Батурині // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 10-12
186753
  Заремба С. Археологічні з"їзди в Києві // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 226-227. – ISSN 0869-3587
186754
  Рудинський М.Я. Археологічні збірки Полтавського Держ. музею. / М.Я. Рудинський. – Полтава, 1928. – 36с.
186755
  Потушняк Ф.М. Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1958. – 144с.
186756
  Желтухіна О.А. Археологічні і етнографічні експедиції Бахчисарайського музею в 1920-і роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 11-16. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про археологічні і етнографічні експедиції в місця проживання, насамперед, кримських татар, а також інших народів, зокрема, караїмів. Протягом 1924-1929 рр. дослідники Бахчисарайського музею організували археологічні і етнографічні ...
186757
  Корвін-Піотровський Археологічні карти півдня України
186758
  Корвін-Піотровський Археологічні карти півдня України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 66-72. – ISSN 2227-4952
186759
  Осталецька О.І. Археологічні карти України у фондах сектору картографічних видань НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 305-321
186760
  Демидко С.Ю. Археологічні мікрорегіони "Ізяславля"-Ізяслава та "Ізяславля"-Городища // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 111-116. – ISSN 2227-4952
186761
  Крижановський В. Археологічні об"єкти XVI-XVIII століть з розкопок "Західного палацу" в Києві // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 186-191. – ISSN 2312-9697
186762
  Булик Н. Археологічні осередки Львова (1875-1914) : наукові пошуки та польові здобутки // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 209-237
186763
  Балагурі Е.А. Археологічні пам"ятки Закарпаття : конспект лекцій / Е.А. Балагурі ; МВ і ССО УРСР, Ужгород. держ. ун-т, Каф. загальної історії. – Ужгород : [б. в.], 1971. – 44 с. – Список літ.: с. 37 (16 назв), і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
186764
  Мезенцева Г.Г. Археологічні пам"ятки Канівського поселення полян // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 92-102. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
186765
  Матвіїшина Ж.М. Археологічні пам"ятки Київщини і природні умови проживання людини з пізнього палеоліту / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко, С.Д. Лисенко // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 82-101. – Бібліогр.: 28 назв
186766
   Археологічні пам"ятки Межигір"я (нові дослідження) / В. Івакін, М. Квітницький, В. Козюба, Ю. Толкачов, Е. Починок, Л. Чміль // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 63-70. – ISSN 2078-0850
186767
  Морозов Олександр Археологічні пам"ятки Ніжина та околиць ( за матеріалами досліджень Ніжинського краєзнавчого музею ) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 3: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 3 (6). – С. 5-23. – ISBN 978-966-340-187-4
186768
   Археологічні пам"ятки Прикарпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза. – Київ : Наукова думка, 1982. – 194 с. : 3 л. схем. – Бібліогр.: с. 176-192
186769
   Археологічні пам"ятки Прикарпаття і Волині кам"яного віку. – Київ : Наукова думка, 1981. – 310 с. : карти
186770
   Археологічні пам"ятки Прикарпаття і Волині ранньослов"янського і давньоруського періодів. – Київ : Наукова думка, 1982. – 366 с.
186771
  Розовик Д.Ф. Археологічні пам"ятки села Дениси на Переяславщині / Д.Ф. Розовик, О.Д. Розовик // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 143-148. – ISSN 2076-1554


  Досліджуються археологічні пам’ятки та скарби, знайдені на території с. Дениси, які збереглися до наших днів. Спираючись на ці артефакти, висувається обґрунтована аргументація про визначення часу заснування с. Дениси. The article examines the ...
186772
  Приходнюк О.М. Археологічні пам"ятки Середньго Придніпров"я У1-!х ст. н.е. / О.М. Приходнюк. – К., 1980. – 152с.
186773
  Капустін К.М. Археологічні пам"ятки Середньої Наддніпрянщини середини XIII - XV ст. (за матеріалами розвідок кінця 1940-х - початку 1980-х рр.) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 119-127. – ISSN 0235-3490
186774
   Археологічні пам"ятки Української РСР : (короткий список). – Київ : Наукова думка, 1966. – 464 с.
186775
   Археологічні пам"ятки УРСР : Матеріали польових досліджень Інституту археології АН УРСР за 1945-1946 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 261 [4] c.
186776
   Археологічні пам"ятки УРСР : матеріали польових досліджень Інституту археології АН УРСР за 1945-1946 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1949. – 330, [4] с. : іл.
186777
   Археологічні пам"ятки УРСР : матеріали польових досліджень Інституту археології АН УРСР за 1947-1948 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 3 : Ранні слов"яни і Київська Русь. – 1952. – 420 с.
186778
   Археологічні пам"ятки УРСР : матеріали польових досліджень Інституту археології АН УРСР за 1947-1948 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 4 : Палеоліт, неоліт, епоха бронзи і скіфо-сарматський час. – 1952. – 200 с. : іл.
186779
   Археологічні пам"ятки УРСР : матеріали польових досліджень Інституту археології АН УРСР за 1949-1951 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5 : Київська Русь, ранні слов"яни, античний час. – 1955. – 192 с. : іл.
186780
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 7 : Ольвія. 2. – 1958. – 160 с. : іл.
186781
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 8 : Розкопки курганів на р. Молочній в 1951-1952 роках. – 1960. – 192 с.
186782
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 9 : Дослідження на території Каховського водоймища. Результати робіт Нікопольсько-Гаврилівської експедиції. – 1960. – 228 с.
186783
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 10. – 1961. – 204 с.
186784
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 11 : Північне Причорномор"я в античну епоху Т. 1. – 1962. – 188 с. : іл., табл.
186785
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 12 : Дослідження пам"яток Древньої Русі. – 1962. – 183 с.
186786
   Археологічні пам"ятки УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 13 : Стародавні пам"ятки Інкерманської долини. – 1963. – 158 с.
186787
  Винокур І.С. Археологічні пам"ятки Хмельниччини / І.С. Винокур, С.К. Гуменюк. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 40с.
186788
   Археологічні пам"ятки Хортиці та їх музеєфікація. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-58-0
Вип. 1. – 2006. – 136с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
186789
  Тимощук Б.О. Археологічні пам"ятки Чернівецької області / Б.О. Тимощук. – Чернівці, 1970. – 40с
186790
  Векленко В. Археологічні пам"ятки як джерела локальної історії (на прикладі Богородицької фортеці) / В. Векленко, М. Несправа // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 188-196
186791
  Дмітрієва Я. Археологічні пам"ятники залізного віку на території сучасної Миколаївщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 7-8
186792
  Тимощук Б.О. Археологічні пам`ятки Чернівецької області / Б.О. Тимощук. – Чернівці, 1970. – 40с.
186793
  Козловська В. Археологічні памятки часів князівської доби коло с. Поштова-Віта на Київщині / В. Козловська. – С. 24-28
186794
  Гамченко С.С. Археологічні першоджерела, способи їх реєстрації та засоби охорони : (Короткий виклад) / С.С. Гамченко; перекл. та передм. І.Ф. Левицького. – Житомир : Житомирська Державна Літо-Друкарня, 1925. – 27 с.
186795
   Археологічні розвідки Національного музею історії України в 2018 році / М.М. Беленко, Ю.О. Грицик, О В. Колибенко, М.С. Осипенко // I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / Всеукраїнський археологічний з"їзд. – Київ : ІА НАН України, 2019. – С. 9-18. – ISBN 978-617-7810-09-3
186796
  Томашевський А.П. Археологічні розвідки та обстеження. Сучасність у контексті сторічного ювілею М. П. Кучери // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 66-73. – ISSN 2227-4952
186797
  Смолічев П. Археологічні розкопи на терені Дніпрельстану, в с. Кічкасі, Запорізької округи, у вересні-жовтні р. 1927 / П. Смолічев. – С. 161-234
186798
   Археологічні розкопки В.Б. Антоновича на Єлизаветградщині // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 374-375. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті наведена газутна публікація Антоновича В.Б. "Результати розкопок біля с. Мігеї" (Елисаветградський вестник. - 1884. - 12 августа (№ 91). - С. 1-2).
186799
  Баукова А.Ю. Археологічні розкопки на території Керчі під час Другої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 155-157. – ISSN 0321-0499


  Археологічні античні пам"ятки
186800
   Археологічні стекла – модель для оцінювання стійкості осклованих радіоактивних відходів / Ю. Литвиненко, Т. Мельниченко, В. Кадошніков, В. Шкапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 92-96. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість використання археологічних стекол для прогнозування поведінки радіонуклідів, інкорпорованих у скломатрицю, в умовах приземного зберігання за їх тривалого контакту із ґрунтовими водами. Досліджено археологічні стекла, вік яких ...
186801
  Ткаченко М. Археологічні студії Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 311-324 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
186802
  Попельницький О.О. Археологічні та етнографічні заповідники Великопольського і Нижньоселезького воєводств Польщі / О.О. Попельницький, Р.М. Осадчий // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 246-260. – ISBN 978-966-651-543-1
186803
  Челноков М. Археологічні угрупування ранньоримського часу та проблема етногенезу слов"ян на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються деякі нові перспективи дослідження проблеми початкових етапів слов"янського етногенезу з огляду на нещодавні відкриття раніше невідомих пам"яток ранньоримського часу в Східній Європі. В статье рассматриваются некоторые новые ...
186804
   Археологія : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186805
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР
Т. 1. – 1947
186806
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР
Т. 2. – 1948
186807
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 3. – 1950
186808
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 4. – 1950
186809
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 5. – 1951
186810
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 6. – 1952
186811
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 7. – 1952
186812
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 8. – 1953
186813
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 9. – 1954
186814
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 10. – 1957
186815
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 12. – 1961
186816
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 13. – 1961
186817
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 14. – 1962
186818
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 15. – 1963
186819
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 16. – 1964
186820
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 17. – 1964
186821
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 18. – 1965
186822
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 19. – 1965
186823
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 20. – 1966
186824
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 21. – 1968
186825
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 22. – 1969
186826
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 23. – 1970
186827
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 24. – 1970
186828
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 1. – 1971
186829
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 2. – 1971
186830
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 3. – 1971
186831
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 4. – 1971
186832
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 5. – 1972
186833
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 6. – 1972
186834
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 7. – 1972
186835
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 8. – 1973
186836
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 9. – 1973
186837
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 10. – 1973
186838
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 11. – 1973
186839
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 12. – 1973
186840
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 13. – 1974
186841
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 14. – 1974
186842
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 15. – 1975
186843
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 16. – 1975
186844
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 17. – 1975
186845
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 18. – 1975
186846
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 19. – 1976
186847
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 20. – 1976
186848
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 21. – 1977
186849
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 22. – 1977
186850
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 23. – 1977
186851
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 24. – 1977
186852
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 25. – 1978
186853
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 26. – 1978
186854
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 27. – 1978
186855
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 28. – 1978
186856
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 29. – 1979
186857
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 30. – 1979
186858
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 31. – 1979
186859
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 32. – 1979
186860
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 33. – 1980
186861
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 34. – 1980
186862
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 35. – 1980
186863
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 36. – 1981
186864
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 37. – 1982
186865
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 38. – 1982
186866
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 39. – 1982. – 112 с.
186867
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 40. – 1982
186868
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 41. – 1982
186869
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 42. – 1983
186870
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 43. – 1983. – 96 с.
186871
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 44. – 1983. – 112 с.
186872
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 45. – 1983. – 104 с.
186873
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 46. – 1984. – 104 с.
186874
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 47. – 1984. – 104 с.
186875
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 48. – 1984. – 112 с.
186876
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 49. – 1985. – 96 с.
186877
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 50. – 1985. – 84 с.
186878
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 51. – 1985. – 76 с.
186879
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 52. – 1985. – 100 с.
186880
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 53. – 1986. – 96 с.
186881
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 54. – 1986. – 100 с.
186882
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 55. – 1986. – 104 с.
186883
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 56. – 1986. – 112 с.
186884
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 57. – 1987. – 104 с.
186885
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 58. – 1987. – 104 с.
186886
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 59. – 1987. – 100 с.
186887
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 60. – 1987. – 96 с.
186888
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 61. – 1988. – 104 с.
186889
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 62. – 1988. – 96 с.
186890
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 63. – 1988. – 94 с.
186891
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 64. – 1988. – 96 с.
186892
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1989. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186893
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1989. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186894
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1989. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186895
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1989. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186896
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1990. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186897
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1990. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186898
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1990. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186899
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1990. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186900
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1991. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186901
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1991. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186902
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1991. – 152 с. – резюме рос., англ. мовами
186903
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1991. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186904
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1992. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186905
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1992. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186906
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1992. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186907
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1992. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186908
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1994. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186909
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1994. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186910
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1994. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186911
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1994. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
186912
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1995. – 160 с.
186913
   Археологія : Науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1996. – 160 с.
186914
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1997. – 160 с.
186915
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1998. – 160 с.
186916
   Археологія : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1999. – 200 с.
186917
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2000. – 170 с.
186918
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2001. – 144 с.
186919
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2001. – 176 с.
186920
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2001. – 152 с.
186921
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2001. – 176 с.
186922
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2002. – 160 с.
186923
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2002. – 160 с.
186924
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2002. – 164 с.
186925
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2002. – 160 с.
186926
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2003. – 158 с.
186927
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2003. – 148 с.
186928
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2003. – 166 с.
186929
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2006. – 116 с. – резюме рос., англ. мовами
186930
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2007. – 120 с.
186931
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2007. – 126 с.
186932
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2007. – 124 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
186933
  Терпиловський Р. Археологія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 29-37. – ISBN 978-966-06-0538-1
186934
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2010. – 148 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
186935
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2010. – 150 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
186936
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2010. – 152 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
186937
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
186938
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2011. – 148 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
186939
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2011. – 150 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
186940
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2013. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186941
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186942
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186943
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186944
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186945
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186946
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186947
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186948
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186949
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186950
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186951
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2017. – 152с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186952
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186953
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2018. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186954
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ : Інститут археології Національної академії наук України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2018. – 162 с., [1] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186955
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2019. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назву взято з обкл. журн.
186956
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2020. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186957
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2020. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186958
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2020. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186959
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2021. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186960
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2021. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186961
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2021. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186962
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2022. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
186963
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2022. – 154 с. – Резюме укр., англ. мовами
186964
   Археологія = Arheologia : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2023. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
186965
   Археологія & фортифікація України : зб. матеріалів ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Кам"янець-Поділ. держ. іст. музею-заповідника, присвяч. світлій пам"яті укр. археолога та історика Анатолія Федоровича Гуцала (1946-2021) / Кам"янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Ін-т археології НАН України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: О.О. Заремба (голов. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Панькова А.С., 2022. – 335, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7773-35-0
186966
  Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України = Archaeology in the first private museum of Ukraine : Лубенський музей К.М. Скаржинської / О.Б. Супруненко; НАНУ; Ін-т археології; Полтавська обласна рада. – Київ-Полтава : Археологія, 2000. – 392с. – ISBN 966-02-1866-4
186967
   Археологія давніх слов"ян : дослідження і матеріали. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2004. – 335, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-02-3186-5
186968
  Маріна З. Археологія Дніпровського Надпоріжжя у дослідженнях Д.Ф. Красицького / З. Маріна, О. Ромашко, О. Журба // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 159-162
186969
  Дністровий А. Археологія етнічної пам"яті // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 21-23


  Творчість Василя Герасим"юка.
186970
  Фуко Мішель Археологія знання = L""archeologie du savoir / Фуко Мішель; Пер. з французької В. Шовкун. – Київ : Основи, 2003. – 326с. – ISBN 966-500-044-6
186971
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України ; Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Івакін Г.Ю., Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]. – Київ : ІА НАНУ, 2010-. – ISBN 978-966-02-6146-4
Вип. 6 : Стежками археології. До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких. – 2011. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
186972
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186973
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – 2017. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами / 181 08
186974
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – 2017. – 552 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186975
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186976
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – 2017. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186977
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (26). – 2018. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
186978
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (27). – 2018. – 484 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
186979
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (28). – 2018. – 210 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
186980
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (29). – 2018. – 422 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
186981
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (30). – 2019. – 292 с. – Резюме укр., англ. мовами
186982
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (31). – 2019. – 526 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
186983
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Кулаковська Л. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (32). – 2019. – 214 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
186984
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (41). – 2021. – 228 с. – Резюме укр., англ. мовами
186985
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (42). – 2022. – 263 с. – Резюме укр., англ. мовами
186986
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (43). – 2022. – 408 с. – Резюме укр., англ. мовами
186987
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (44). – 2022. – 533 с. – Резюме укр., англ. мовами
186988
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (45). – 2022. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
186989
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Голден П. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (46). – 2023. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
186990
   Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Голден П. [та ін.]. – Київ : Інститут археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (47). – 2023. – 290 с. – Резюме укр., англ. мовами
186991
  Бондаренко Г.В. Археологія і пам"яткознавство Волині: історіографічний огляд (друга половина XX - початок XXI ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 150-157
186992
   Археологія Києва : дослідження і матеріали : збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1979. – 125, [7] с. : іл.
186993
  Копилов Ф.Б. Археологія проти релігійних легенд / Ф.Б. Копилов. – Київ, 1972. – 48с.
186994
   Археологія у Києво-Могилянській академії = Archaeology at Kyiv-Mohyla Academy : наукове видання. – Київ : Фоліант, 2005. – 184 с. – Видання англ. та укр. мовами. – ISBN 966-8518-41-1
186995
  Славін Л.М. Археологія у Київському університеті в радянську епоху // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-11. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
186996
  Хафнер А. Археологія у Швейцарії: між озерами та горами // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 30. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
186997
  Пастернак Ярослав Археологія України : Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами / Пастернак Ярослав. – Торонто, 1961. – 791 с.
186998
  Винокур І.С. Археологія України / І.С. Винокур. – Київ : Вища школа, 1994. – 318с. – ISBN 5-11-004127-Х.
186999
  Винокур І.С. Археологія України : підруч. для студ. іст. спец. ВНЗ / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – Тернопіль : Навчальна книга -Богдан, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-477. – ISBN 966-692-247-9
187000
   Археологія України за роки Незалежності / Ін-т археології НАН України ; Всеукр. громад. організація "Спілка археологів Україні" ; [відп. ред.: Я.П. Гершкович, Д.С. Гречко ; редкол.: С.А. Горбаненко та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2022. – 444, [4] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7810-29-1
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,