Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
177001
  Зубков К.Ю. "Антинигилистический роман" как полемический конструкт радикальной критики // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 122-140. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
177002
  Авдеева Н.В. "Антиплагиат. РГБ" - система для верификации авторских текстов / Н.В. Авдеева, И.В. Сусь // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 36-40


  Для решения проблемы фальсификаций в науке и борьбы с плагиатом необходима оценка оригинальности текстов документов. Реализовать ее можно с использованием системы «Антиплагиат.РГБ», которая является инструментом независимого эксперта, осуществляющего ...
177003
  Авдеева Н.В. "Антиплагиат. РГБ": найти и обезвредить / Н.В. Авдеева, О.В. Никулина, А.В. Сазанов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 49-51. – ISSN 1726-6726


  По данным на 1 сентября 2012 г., в Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) содержится 725 810 полных текстов диссертаций и авторефератов, что делает коллекцию уникальным по полноте и значимости ресурсом для ...
177004
  Гарбузюк М. "Антитеза двох суспільств": образ Коліївщини у виставах "Ватажок" Аврелія Урбанського на сценах польських театрів (1893-1894 років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 193-211. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Уперше в українському театрознавстві проаналізовано ідейно-змістові та стилістичні особливості п’єси польського драматурга Аврелія Урбанського “Ватажок” (1888), присвяченої темі Коліївщини. Подано коротку інформацію про автора. Розкрито впливи на ...
177005
  Ціпко А. "Антифашистська" технологія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 5


  Ставиться завдання - вбити в голови людей підступно сфальшовані поняття.
177006
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 166-177. – ISSN 2413-4767
177007
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 7-8. – ISSN 2519-4429
177008
  Галон Н. "Антігона" у руслі філософської проблематики сучасності // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто античний текст крізь призму змістових інтерпретацій філософів другої половини ХХ ст. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань “Антігони” ...
177009
  Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто античний текст через призму змістових інтерпретацій філософів другої половини XX cm. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації" грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань "Антігони", ...
177010
  Авдеева Н. «Антиплагиат.РГБ»: на пути к истинной науке / Н. Авдеева, О. Никулина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 90-92. – ISSN 1726-6726


  По данным на конец мая 2014 г. в Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) содержится 810 383 полных текста диссертаций и авторефератов, что делает коллекцию уникальным по полноте и значимости ресурсом для науки ...
177011
   Анти-Нюрнберг по-киевски : сб. док. и материалов / Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Центр ист. исследований ; под ред. С.Н. Бабурина ; [сост. : Ю.В. Голик, А.А. Сазонов]. – Москва : Изд-во Российского государственного торгово-экономического университета, 2012. – 416 с. : фотоил. – ISBN 978-5-87827-468-9
177012
  Сикора В.Д. Анти-ортодоксальные экономические теории / В.Д. Сикора. – К., 1983. – 155с.
177013
  Стоян С.П. Анти-Хейзинга, или возражения по поводу нивелирования игрового компонента в изобразительном искусстве // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 115-119


  Йохан Хейзинга (1872-1945) - нидерланд. философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского (1905—1915) и Лейденского (1915—1940) университетов. Получил мировую известность благодаря исследованиям по истории западноевропейского ...
177014
  Щербатюк О. Антимонопольна політика в Україні: практика реалізації та напрямки удосконалення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 430-433. – ISSN 1993-0259
177015
  Єрошенко Б.В. Антимонопольна регуляторна політика на страховому ринку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 203-207. – (Право. Економіка. Управління)
177016
   Антимонопольне (конкурентне) законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012 р. / [упоряд. Ю.І. Руснак]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-673-043-9
177017
  Костусєв О. Антимонопольне законодавство та конкурентні органи країн СНД // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.3-7
177018
  Дахно І.І. Антимонопольне право : Курс лекцій / І.І. Дахно. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 352с. – ISBN 966-529-007-Х
177019
   Антимонопольне регулювання в окремих галузях і сферах народного господарста України. Банківська діяльність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.268-273
177020
   Антимонопольне регулювання в окремих галузях і сферах народного господарства України. Інвестиційна діяльність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.273-274
177021
   Антимонопольне регулювання в окремих галузях і сферах народного господарства України. Ринок цінних паперів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.277-306
177022
   Антимонопольне регулювання в окремих галузях і сферах народного господарства України.Житлово - комунальне господарство // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.321-324
177023
  Мартин А.Г. Антимонопольне регулювання ринку землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 33-44
177024
  Вороницька-Гайдак Антимонопольний комітет України як суб"єкт захисту права власності на знак для товарів та послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 51-55
177025
  Шехкерімова Н. Антимонопольні ризики у процесі укладення дистрибуційних угод / Н. Шехкерімова, Д. Валєєва // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 22-23
177026
  Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України : навчасьний посібник / Ю.В. Журик. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 269, [3] с. – Бібліогр.: c. 129-138. – ISBN 978-611-01-0203-2
177027
  Гончарова Р.И. Антимутагенез / Р.И. Гончарова. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 144 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 129-141
177028
  Алекперов У.К. оглы Антимутагенез : теоретические и практические аспекты / Алекперов Урхан Казым оглы ; АН СССР, Науч. совет по генетике и селекции ; Ин-т общей генетики. – Москва : Наука, 1984. – 104 с.
177029
  Демідов С.В. Антимутагени рослинного походження, як важливий чинник охорони генофонду людини / С.В. Демідов, Д.М. Голда, Н.М. Грицаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Розглянуто антимутагенні властивості ряду овочевих, лікарських та сільськогосподарських рослин. Зроблено висновок про те, що деякі овочеві та лікарські рослини здатні нейтралізувати вплив мутагенів на людський організм.
177030
  Акаева Эльмира Ахмедовна Антимутагенные эффекты противосудоврожного лекарственного средства гексамидина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Акаева Эльмира Ахмедовна; Еревански гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 24л.
177031
  Алекперов У.К. Антимутагены и охрана генофонда / Алекперов У.К. оглы. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Биология ; № 2, 1986)
177032
  Алекперов У.К. Антимутагены и проблема защиты генетического аппарата / Алекперов У.К. оглы ; АН АзССР, Ин-т ботаники им. В.Л. Комарова. – Баку : Элм, 1979. – 144 с.
177033
  Янішевський О. Антинаполеонівська та патріотична теми в історичній трилогії Вацлава Гонсьоровського ("Ураган", "Рік 1809", "Кінногвардійці") // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 369-388. – ISBN 966-95452-4-3
177034
  Полевщикова Е.В. Антинаполеоновская легенда в изданиях Ж.Г. Пельтье: по материалам книжных собраний Воронцовых // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 224-243. – ISBN 978-617-689-046-1
177035
  Безотосный В.М. Антинаполеоновские коалиции и их противник // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 125-136. – ISSN 0042-8779
177036
  Селіванов М.П. Антинаркотичне законодавство України / М.П. Селіванов, М.С. Хруппа. – К, 1997. – 352 с.
177037
  Эренштрейт Э.Д. Антинарнодные экономические концепции на службе реакции в Латвии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Эренштрейт Э.Д.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
177038
  Ільницька Л.І. Антинародна діяльність уніатської церкви на Україні : бібліографічний покажчик / АН УРСР; Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника; уклад.: Л. І. Ільницька. – Львів, 1976. – 119 с.
177039
  Болдижар М.М. Антинародна діяльність уніатської церкви. / М.М. Болдижар. – Львів, 1980. – 200с.
177040
  Мікула О. Антинародна сутність Галицького крайового сейму // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.130-133. – ISSN 0132-1331


  Сейм діяв у 1861 - 1918 рр. у Галичині, що входила до складу Австро - Угорщини
177041
  Гущин В.В. Антинародная внешняя политика правящих классов буржуазной Литвы и борьба рабочего класса за дружбу и союз с СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гущин В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
177042
  Сиполс В.Я. Антинародная внешняя политика правящих кругов буржуазной Латвии 1918-1940 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: / Сиполс В.Я.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 35л.
177043
  Пушева В.Н. Антинародная внутренняя политика правительства так назывемой "демоктратической" партии в Болгарии : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Пушева В.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
177044
  Паттер И.Г. Антинародная деятельность автокефальной церкви на Волыни и борьба трудящихся протв клерикализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Паттер И.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
177045
  Челко-Миклушчин Антинародная деятельность католической церкви в Словакии в 1945-1948 годах : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Челко-Миклушчин Я. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 15 с.
177046
  Болдыжар М.Н. Антинародная деятельность униатской церкви (На материалах Ужгородск. унии) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Болдыжар М. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 48 с.
177047
  Болдыжар М.Н. Антинародная деятельность униатской церкви (на материалах Ужгородской унии.) : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Болдыжар М.Н.; УГУ. – Ужгород, 1981. – 409л. – Бібліогр.:л.385-411
177048
  Будкович Д.М. Антинародная деятельность униатской церкви в Закарпатье (1919-1945 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Будкович Д. М.; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
177049
  Миньковецкий Дмитрий Иосифович Антинародная деятельность униатской церкви накануне и в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Миньковецкий Дмитрий Иосифович ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 26 с.
177050
  Шаров М.С. Антинародная и антинациональная позиция французских радикал-социалистов во внешней политике (1947-1952) : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаров М.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
177051
  Похлебкин В.В. Антинародная и антинациональная политика правящих кругов Норвегии накануне второй мировой войны (1935-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Похлебкин В.В.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 16л.
177052
  Калябинский С. Антинародная политика польской буржуазии в революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Калябинский С.; Лен. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
177053
  Топеха П.П. Антинародная политика правых лидеров японской социалистической партии / П.П. Топеха. – Москва, 1954. – 244с.
177054
  Пашкуй З.А. Антинародная политика фашистской Венгрии в Закарпатье в 1938-1944 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пашкуй З.А. ; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1974. – 27 с.
177055
  Неманов И.Н. Антинародная реакционная идеология и политика тори 30-40 гг. XIX века (английский "феодальный социализм") : Автореф... кандид. ист.наук: / Неманов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Смоленск, 1952. – 15 с.
177056
  Павлюченко Н.В. Антинародная роль православной церкви в Белоруссии в период русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлюченко Н.В.; БГУ. – Минск, 1979. – 30л.
177057
  Федякин И.А. Антинародная сущность империализма / И.А. Федякин. – М, 1969. – 48с.
177058
  Чепоров В.А. Антинародная, антигуманная сущность современного капитализма / В.А. Чепоров. – М, 1982. – 122с.
177059
  Коваленко М.М. Антинародність уніатства / М.М. Коваленко. – Київ, 1979. – 32 с.
177060
  Равин С.М. Антинародный характер буржуазной демократии / С.М. Равин. – Л., 1961. – 60с.
177061
  Прокопенко М. Антинаукова журналістика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  "...Чому українські вчені змушені захищатися від наклепів. Через спотворення журналістами інформації, прагнення зробити сенсацію про провідного наукового співробітника Інституту молекулярної біології та генетики НАН України Ольгу Броварець чимало людей ...
177062
  Кулиев Н. Антинаучная сущность ислама и задачи атеистического воспитания трудящихся в условиях Советского Туркменистана. / Н. Кулиев. – Ашхабад, 1960. – 167с.
177063
  Марзанова С.К. Антинаучная сущность пятидесятничества в Болгарии : Автореф... канд. филос.наук: / Марзанова С.К.; МГУ, 1970. – 10л.
177064
  Абдуллаев М. Антинаучная сущность религии ислама и борьба за преодоление ее пережитков в сознании советских людей : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Абдуллаев М. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 17 с.
177065
   Антинаучное наследие : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
177066
  Багмет Николай Иванович Антинаучный характер ревизионистских и догматических извращений по вопросам закономерностей социалистического строительства : Автореф... наук: / Багмет Николай Иванович;. – Киев, 1965. – 507-1135 л.
177067
  Шорников В.М. Антинациональная политика реакционных сил Западной Германии (1945-1967). : Автореф... канд. ист.наук: / Шорников В.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 31л.
177068
  Нелипович С.Г. Антинемецкая пропаганда в России в первые месяцы Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 80-91. – ISSN 2313-1993
177069
  Бобылева С.Й. Антинемецкие кампании в России и судьбы немецкого населения в начальниый период Первой мировой войны // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 308-323. – ISBN 978-966-383-915-8
177070
  Ковтун Г.О. Антинобелівські премії - 2007 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
177071
  Болсуновский К.В. Антиной-христианин : Опыт ист. исслед. / К.В. Болсуновский. – Киев : Лито-тип. "С.В. Кульженко", 1916. – 19 с., 1 л. ил.
177072
  Мельник Я.Г. Антиномии и противоречия контекстной синергетики текстового пространства: на материале русской поэзии XX века // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 2219-4290
177073
  Мартишина Н.И. Антиномии квалификационной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 122-128. – ISSN 1726-667Х


  Неявное противоречие между научным и квалификационным аспектами кандидатской диссертации рассматривается в соотнесении с проблемой критериев научности. Логика развития проблемы критериев научности и более широкой проблемы демаркации видов познания ...
177074
  Ландау Г. Антиномии органичности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 109-121. – ISSN 0042-8744
177075
  Соломахина М.В. Антиномии парадигмы "Дом" в поэзии В. Долиной // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 15-17. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
177076
  Пронин Е.И. Антиномии честного разума, или Самотрансценденция по А. Чехову / Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-161. – ISSN 0869-0499
177077
  Тощенко Ж.Т. Антиномия - новая характеристика общественного сознания в современной России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 3-17. – ISSN 0132-1625
177078
  Сайгин В.В. Антиномия "грех"-"добродетель" в концептуальном поле "грех" русской национальной концептосферы // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 56-62. – ISSN 2307-4558
177079
  Ковтун Т.В. Антиномия "жизнь-смерть" и особенности её воплощения в сказочном тексте // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 24-27.
177080
  Сергеева Д.В. Антиномия в античной традиции: культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 15-19. – ISSN 2073-9702
177081
  Скрипкина Т. Антиномия доверия к миру и доверия к себе в человеческом бытии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 111-131. – ISSN 2071-9788
177082
  Хорошильцева А.И. Антиномия и антиномическое отношение права и власти // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
177083
  Сириця Г.В. Антиномії "Діалектики Просвітництва" Хоркхаймера та Адорно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
177084
  Донченко О.П. Антиномії політичної свободи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип. 474)
177085
  Козловський А.А. Антиномії права // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.5-10. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
177086
  Сенчук І.А. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Ю. Єйтса // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 46-52
177087
  Пашняк Т.Г. Антиномічне суголосся образів кохання та смерті в творчості Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 293-302


  У статті робиться спроба виокремити образи кохання та смерті у творчості Емілі Дікінсон, і вказати на їх антиномічне суголосся. В статье делается попытка выделить образы любви и смерти в творчестве Эмили Дикинсон, и указать на их антиномический ...
177088
  Рибалка В.В. Антиномічний аналіз наукових визначень особистості, запропонованих вітчизняними філософами, психологами і педагогами // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 167-180
177089
  Дойчик М. Антиномічний вимір гідності людини у християнській філософії Аврелія Августина // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 269-272. – ISSN 2076-1554
177090
  Жуковський Віктор Антиномічний метод Григорія Палами у його вченні про Божественну енергію // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается главная проблема методологического осмысления божественного, трансцендентного и имманентного бытия согласно философской мысли Григория Паламы. Главное внимание в исследовании уделяется антиномическому методу, как ...
177091
  Зборовська К. Антиномічність єдності Творця та Абсолюта в апофатичному богослів"ї (Д. Ареопагіта, Екхарта та Бьоме) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 393-395
177092
  Колтакова Н.Г. Антиномічність символу: "Троянда" й "Пелюстки" та драма "Культуркампфа" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 45/46. – С. 34-46. – ISBN 966-72-77-79-8
177093
  Гамалія К.М. Антиномічність технічних та наукових надбань європейського середньовіччя // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 95-104. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Рассмотрен комплекс практических и научных знаний стран Европы V-XV ст. Показано, что преобладающее в течение указанного периода религиозно- догматическое мышление не исключало проявлений реалистического восприятия окружающего мира.
177094
  Прокопов Д.Є. Антиномія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 397-398. – ISBN 966-316-069-1
177095
  Фоменко К.А. Антиномія "sacrum"- "profanum" у філософсько - релігійній концепції Е.Муньє // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.52-57. – ISSN 1728-3671
177096
  Астрахан Н. Антиномія "російське" - "німецьке" в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова "Хмара, озеро, вежа" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 14-27
177097
  Резнікова Н.В. Антиномія залежності та розвитку в умовах глобальної взаємодії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 136-144


  В статті пропонується аналіз теорій залежності. Наводиться система класифікації країн залежно від рівня їхнього розвитку та характеристика різних видів залежності. Набуває теоретичного осмислення проблема підпорядкованості розвитку країн, що ...
177098
  Чейлитко Н. Антиномія лінійної та структурної організації речення: проблема формального опису // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 50-53. – Бібліогр.: Літ.: с. 53; 9 назв


  Проблеми впливу мовленнєвих законів на структурну організацію речення, специфіку якої пропонується відображати в термінах розміченого дерева залежностей. To the problem of speech regularities influence on syntactic sentence structure.
177099
  Мамич М.В. Антиномія розуміння і непорозуміння у вченні В. Гумбольдта і О. Потебні // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 80-87. – ISBN 978-966-438-763-4
177100
  Колеснікова І.А. Антиномія суб"єктивного та об"єктивного у професійній номінації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 508-513
177101
  Коновалова Н.О. Антиобхідні положення проектів заключного акту Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів, їх зміст та вплив на подальше вирішення проблеми боротьби з ухиленням від сплати антидемпінгового мита // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 125-131
177102
  Ковальский В.С. Антиобщественная направленность личности и преступное поведенеие. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Ковальский В.С.; КГУ. – К, 1983. – 24л.
177103
  Ковальский Виктор Семенович Антиобщественная направленность личности и преступное поведение (на материалах изучения тяжких насильственных преступлений несовершеннолетних и молодых преступников ) : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Ковальский Виктор Семенович; КГУ им Т.Г.Шевченка. – К, 1983. – 195л. – Бібліогр.:л.176-195
177104
  Ковалев С.М. Антиобщественные проявления в социалистическом обществе / С.М. Ковалев. – М, 1984. – 69с.
177105
  Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычая и их влияние на преступность / С.Я. Лебедев. – Омск, 1989. – 72с.
177106
  Воецкая Татьяна Васильевна Антиобщественные явления: социальная природа и пути преодоления : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Воецкая Татьяна Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
177107
  Воецкая Т.В. Антиобщественные явления: Социальная природа и пути преодоления : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Воецкая Т. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.124-145
177108
   Антиографическая диагностика заболеваний аорты и ее ветвей.. – М., 1975. – 468 с.
177109
   Антиозонантна активність моно- та біметальних комплексів 3d-металів із саліцилалымінопропільними групами, іммобілізованими на нанокремнеземі / Т.Л. Ракитська, А.С. Труба, С.О. Радченко, О.А. Голуб // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2016. – Т. 7, № 1. – С. 65-72. – ISSN 2079-1704
177110
   Антиозонантная активность модифицированных комплексами 3d-металлов кремнеземов / Т.Л. Ракитская, А.С. Труба, Л.А. Раскола, Е.А. Радченко, А.В. Стрижак, А.А. Голуб // Журнал общей химии / Российская академия наук. – Санкт-Петербург, 2013. – Т. 83 (145), вып. 2. – С. 305-312. – ISSN 0044-460Х
177111
  Кальнова Наталья Юрьевна Антиокислительная активность и состав липидов тканей и крови больных в процессе роста опухолей молочной железы и после радиационной терапии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Кальнова Наталья Юрьевна; Ин-т биофизики АН СССР. – Пущино, 1981. – 25л.
177112
  Поляков Владлен Васильевич Антиокислительная активность некоторых природных полифенольных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Поляков Владлен Васильевич ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова , Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
177113
  Шляпников Ю.А. Антиокислительная стабилизация полимеров / Ю.А. Шляпников. – М, 1986. – 256с.
177114
  Захарова Н.А. Антиокислительные свойства синтетических и природных стабилизаторов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Захарова Н.А.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – Москва, 1972. – 22л.
177115
  Барабой В.А. Антиокиснювальна та протипроменева активність меланіну з гриба Cladosporium cladosporioides 396 / В.А. Барабой, Ю.В. Хомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-10. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано вірогідну антиокиснювальну та протипроменеву активність меланіну з гриба Cladosporium cladosporioides 396. Встановлено оптимальну дозу (10 мг/кг) та час (через 60 хв після опромінення) уведення меланіну.
177116
   Антиоксиданти як засоби корекції метаболічних зрушень у експериментальних тварин, що постійно перебували у Чорнобилі / В.А. Барабой, В.М. Войціцький, С.А. Олійник, Л.М. Гуніна, Я.І. Серкіз, Р.З. Векслярський, Л.Ю. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-8. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено, що під впливом комбінованого низькоінтенсивного опромінення у щурів відбуваються зрушення активності перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові та еритроцитах, накопичення токсичних метаболітів тощо. Застосування комплексу ...
177117
  Ситар О. Антиоксидантна активність та вміст антоціанів у рослин гречки та льону в умовах культури in vitro / О. Ситар, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-57. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  В умовах in vitro було досліджено антиоксидантну активність та вміст антоціанів у проростках гречки та льону. В екстрактах листків гречки в умовах культури in vitro була продемонстрована висока антиоксидантна активність (78%). Антиоксидантна активність ...
177118
  Капустян А.В. Антиоксидантна активність тканин проростаючого насіння пшениці за умови високої температури середовища / А.В. Капустян, І.В. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Показано, що жаростійкість сортів озимої пшениці корелювала з активністю ферменту пероксидази мезофілу листків проростків. It is shown, that thermo-tolerance of winter wheat varieties correlated with peroxidase activity of seedlings leaves.
177119
  Нужина Н. Антиоксидантна відповідь на температурний стрес представників роду Rhododendron L / Н. Нужина, Кондратюк-Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "Об"єктами дослідження слугували види роду Rhododendron із колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна: Rhododendron makinoi Tagg ex Nakai et Koidz., Rhododendron degronianum Carri?re, Rhododendron callimorphum Balf. f. & W. W. Sm. Rhododendron ...
177120
   Антиоксидантна система гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунку / К.О. Дворщенко, О.Л. Бервен, Л.М. Гайда, Ю.В. Степанов // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 98-101. – ISSN 1023-2427


  Встановлено, що за умов етанолової та стресової моделей виразки шлунка у гепатоцитах щурів активність ферментів антиоксидантної системи зазнавала різнонаправлених змін в залежності від моделі виразкоутворення
177121
  Худоб"як М.М. Антиоксидантна система захисту при експериментальній травмі грудної клітки та обох стегон / М.М. Худоб"як, М.І. Марущак, О.В. Денефіль // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 134-137. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою даної роботи було оцінити показники антиоксидантного захисту в тканинах серця, легень і печінки в динаміці після перенесення поєднаної травми грудної клітки та обох стегон. Встановлено, що поєднана травма грудної клітки та обох стегон ...
177122
  Калінін І.В. Антиоксидантна система щурів за умов інтоксикації важкими металами та при застосуванні а-липоєвої і фолієвої кислот / І.В. Калінін, Н.М. Данченко, Б.О. Цудзевич // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2013. – № 1 (38). – С. 55-58. – ISSN 1993-1751
177123
  Олійник Сергій Анатолійович Антиоксидантний захист за умов опосередкованих окисним стресом патологічних станів організму : Дис...доктора біолог.наук: 03.00.04 / Олійник Сергій Анатолійович; Мін-во оборони України; Українська військово-медична академія. – Київ, 2002. – 406л. + Додатки:л.390-406. – Бібліогр.:л.292-390
177124
  Олійник С Антиоксидантний захист за умов опосередкованих окисним стресом патологічних станів організму : Автореф. дис. ... докт. біолог. наук:03.00.04 / Олійник С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 37 с.
177125
  Яремко Роман Миколайович Антиоксидантний статус організму курчат яєчних ліній у ранньому віці і фактори його регуляції : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.04 / Яремко Роман Миколайович; Українська Акад. Аграрних наук. Ін-тут землеробства і біології тварин. – Львів, 1999. – 18л.
177126
  Ковтун-Водяницька Антиоксидантні властивості надземної частини інтродуцентів роду (SCHRAD. EX BENTH.) SPACH / Ковтун-Водяницька, О. Вергун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сумарну антиоксидантну активність надземної частини рослин Isodon japonicus (Burman) H. Hara та I. japonicus (N. Z. Burm) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li, інтродукованих в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України ...
177127
   Антиоксидантні ефекти мультипробіотику Симбітер у підшлунковій залозі щурів за умов гіпоацидного стану / К. Дворщенко, С. Вакал, Л. Гайда, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що у підшлунковій залозі щурів за умов тривалого гіпоацидного стану активувались вільнорадикальні процеси: зростав вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та змінювалась активність ензимів антиоксидантної системи. Мульипробіотик ...
177128
  Пастощук А. Антиоксидантні реакції проростків озимої пшениці за впливу PSEUDOMONAS SYRINGAE та їхніх ліпополісахаридів in vitro / А. Пастощук, М. Коваленко, Л. Сківка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 61-66. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
177129
  Коваленко А.В. Антиоксидантные свойства экстрактов из сублимированного порошка черники / А.В. Коваленко, С.М. Губский, О.Н. Калугин // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 29
177130
  Агабейли Р.А. Антиоксиданты и антиоксидантные ферменты в регуляции мутационного процесса / Р.А. Агабейли. – Баку : Элм, 1989. – 112 с.
177131
  Радовский М.И. Антиох Кантемир и петербургская академия наук / М.И. Радовский; отв. ред. Предтеченский А.В. – Москва ; Ленинград, 1959. – 112, [2] с.
177132
  Веселитский В.В. Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка / В.В. Веселитский. – Москва : Наука, 1974. – 70 с.
177133
  Дмитриевский А. Антиохийский патриарх Макарий и его мнимые литургические труды : (К описанию арабских рукописей Императорской Публичной библиотеки в собрании арх. Антонина Капустина) : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1909. – 16 с. – Отд. отт. из : "Сообщения Император. Правосл. Палестин. Общества", 1909
177134
  Райхель Ю. Антипатріоти й космополіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)


  Як атомна бомба врятувала радянських фізиків і теорію відностності разом із квантовою механікою.
177135
  Огурцов О. Антипедагогіка: виклик постмодернізму // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 90-103. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1682-2366
177136
  Руденко С.С. Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищеною рухомістю алюмінію. : Автореф... доктор біол.наук: 03.00.16 / Руденко С.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 39л.
177137
  Руденко С.С. Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвіщеною рухомістю алюмінію : 03.00.16:Дис.....доктора біолог.наук / Руденко С.С.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 300л. – Бібліогр.: С. 250-300
177138
  Зверев А. Антипиратский закон: дубль два // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 10. – С. 31-35. – ISSN 0201-7059


  В представленной статье дается сравнительный анализ законодательства, регулирующего авторские и смежные права в сети Интернет. Рассматриваются преимущества и недостатки последних изменений, связанных с обеспечительными мерами при нарушении ...
177139
  Огарева М Б Антипириновые красители как реагенты на рений : Автореф... канд. хим.наук: / Огарева М Б,; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1967. – 16л.
177140
  Вергун А. Антиплагіатна експертиза в медичному університеті: первинні результати з позицій академічної доброчесності / А. Вергун, А. Наконечний, С. Ягело // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2021. – Т. 64, № 1 : Медичні науки. – С. 172-179. – ISSN 2708-8634
177141
   Антиплагіатна стратегія експертизи декількох наукових праць: авторські алгоритми одномоментної перевірки тез доповідей студентів та молодих вчених із застосуванням інтернет-ресурсів без втрати валідності / А.Й. Наконечний, А.Р. Вергун, Т.І. Негрич, С.П. Ягело, І.О. Макагонов, О.М. Вергун, Кіт З.М. ., І.В. Шалько // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 55-63. – ISSN 1681-2751
177142
   Антиплагіатні заходи та експертиза з позицій наукової комунікації та імплементації принципів академічної доброчесності / А. Вергун, А. Наконечний, С. Ягело, О. Олексюк, О. Вергун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 98-111. – ISSN 2312-5993
177143
  Вайсфельд Н.Д. Антиплоска деформація клиношаруватого середовища / Н.Д. Вайсфельд, О.П. Мойсєєнок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 89-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано розв"язок антиплоскої задачі теорії пружності для клиношаруватого середовища за допомогою застосування інтегрального перетворення Мелліна безпосередньо до рівняння Лапласа. Отриману у просторі трансформант одновимірну граничну ...
177144
  Реут О.В. Антиплоска задача для чверть площини, що послаблена довільно орієнтованою тріщиною / О.В. Реут, А.В. Реут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Антиплоску задачу для чверть площини, що послаблена довільно орієнтованою тріщиною, за допомогою методу інтегральних перетворень зведено до розв"язання відомого інтегрального рівняння. Цей підхід може бути застосовано і до випадку криволінійної тріщини ...
177145
  Короткий В. Антипович Костянтин Єрофійович
177146
  Короткий В. Антипович Костянтин Єрофійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 552. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177147
   Антипович Костянтин Єрофійович (1899-1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 17. – ISBN 978-966-933-054-3
177148
  Прокопьев С.Н. Антипод / С.Н. Прокопьев. – Омск, 1990. – 156с.
177149
  Римаренко Ю.І. Антипод інтрнаціоналізму / Ю.І. Римаренко, Ю.С. Виков. – Київ, 1988. – 46 с.
177150
  Перхавко В.Б. Антипод Кузьмы Минина


  О жизни и деятельности купца Фёдора Ивановича Андронова, который тесно сотрудничал с польско-литовскими интервентами.
177151
  Алексєєнко І. Антиподи культури управлінської діяльності // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.231-237. – ISBN 966-73-53-51-Х
177152
   Антиподы : правовые аспекты борьбы с негативными явлениями : сборник. – Алма-Ата : Казахстан, 1989. – 205, [2] с. – (Демократия, гласность, социалистическая справедливость). – ISBN 5-615-00347-2
177153
  Дубровский Игорь Антиподы: Спарта и Афины : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 156 : Іл.
177154
  Демська-Будзуляк Антипозитивістичний поворот та початок українського модерного літературознавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 8-13. – ISSN 1996-5931


  Кінець 19 ст. у європейській науковій думці проходить під знаком антипозитивістичного зламу, внаслідок якого відбулося остаточне розмежування природничих і гуманітарних наук. The end of the nineteenth century in European scientific thought is marked ...
177155
  Дев"яткіна М.С. Антипозовні забезпечувальні заходи як засіб уникнення паралельних арбітражних і судових проваджень // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 21-28. – (Юридичні науки ; т. 4). – ISSN 2617-2607
177156
  Посівнич М. Антипольська діяльність ОУН в Західній Україні (лютий - серпень 1939 р.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 346-355. – ISBN 978-966-02-5080-2
177157
  Мельничук О. Антипольська діяльність чорносотенців на Волині на початку XX ст. / О. Мельничук, Я. Цецик, А. Кізлова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – C. 74-85. – ISSN 1998-4634
177158
  Ільюшин І.І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939-1945 рр.) // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.94-104. – ISSN 0130-5247
177159
  Ковалець Т. Антипольські повстання 1637-1638 років за неопублікованими "Материалами для истории воссоединения Руси" П. Куліша // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 171-186. – ISSN 0869-3595
177160
  Лагойда А.І. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лагойда Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
177161
  Пулим О.В. Антиправова, антигуманна сутність гібридної війни Росії проти України та її соціальні наслідки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 75-85. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
177162
  Ряшко О.В. Антиправова, антигуманна сутність сталінського тоталітарного режиму: історико-правовий аспект (до 80-річчя "Великого терору") / О.В. Ряшко, І.М. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 68-77. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
177163
  Карнаух Л.С. Антиприслів"я як феномен в сучасній лінгвістиці // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 30-33
177164
   Антипролог : збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – 479 с. – ISBN 978-966-8518-64-5
177165
  Горбик В.А. Антирабочая политика правительства консерваторов и положение трудящихся в послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1974. – 111с.
177166
  Каверин Г. Антирабочая политика правительства Ф.Рузвельта : Автореф... канд. ист.наук: / Каверин Г. – Москва, 1950. – 19 л.
177167
  Киселев И.Я. Антирабочее законодательство на службе буржуазного государства / И.Я. Киселев. – М, 1977. – 63с.
177168
  Шорсткіна О. Антирадянська агітаційно-пропагандистська діяльність УПА в 1943–1944 рр. (за матеріалами колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 254-265. – ISSN 2224-9516
177169
  Ленартович О. Антирадянська боротьба УПА на Волині (1944-1945 рр.) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 25-30. – ISSN 2305-9389
177170
  Ляшко К. Антирадянський рух у робітничому та селянському середовищі УРСР за архівними матеріалами // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 503-507. – ISBN 978-966-171-795-3
177171
  Ільїн О. Антирадянські настрої міського населення Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-28. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
177172
  Гордійчук С.О. Антирадянські настрої населення Закарпаття в часи "сталінщини" (1944-1953 рр.) / С.О. Гордійчук, В.В. Міщанин // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 142-174. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
177173
  Сюндюков І. Антирадянщик № 1 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 21


  Американський історик Річард Пайпс - про витоки й походження московського, імперського та радянського "простору тиранії".
177174
  Сюндюков І. Антирадянщик № 1 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 21


  Американський історик Річард Пайпс - про витоки й походження московського, імперського та радянського "простору тиранії".
177175
  Сюндюков І. Антирадянщик №1 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 21


  Американський історик Річард Пайпс про витоки й походження московського, імперського та радянського "простору тиранії".
177176
  Давидсон А.Б. Антирасистский расизм? // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.51-71. – ISSN 0130-3864
177177
  Грива Ж. Антирассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1968. – 202 с.
177178
  Паламарчук В.И. Антирахитические вещества сливок коровьего молока. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Паламарчук В.И.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
177179
  Буров А.И. Антиреалистическая сущность натурализма в искусстве : Автореф... наук: / Буров А. И.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1949. – 18 л.
177180
  Басманов Ми Антиреволюционная сущность современного троцкизма / М.И. Басманов ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1971. – 230 с.
177181
  Мантуров О.С. Антиредукционистская направленность современного социально-гуманитарного знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 87-89
177182
  Чернюх Б.В. Антирезультативність в латинській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 93-99. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається семантична зона антирезультативності (відсутності результату) та засоби її вираження в латинській мові. Представлена у вигляді недосягнутого або анульованого результату, вона виражається граматичними і лексичними засобами. ...
177183
  Зеркалов Д.В. Антирейдер : пособие / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор ; КНТ ; Основа, 2007. – 220, [2] с. : портр. – (Серия: Международная и национальная безопасность). – ISBN 978-966-8379-27-7
177184
  Колесніков А.П. Антирейдерство як інструмент посилення безпеки бізнесу в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 36-40. – ISSN 2308-1988
177185
   Антирейдерство. Захист агробізнесу / [Д.К. Александров та ін. ; Alexandrov & Partners]. – Київ : Кий, 2017. – 175, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
177186
  Шеїн К. Антирейдерство: як захистити сучасний агробізне // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 13-16
177187
  Пащенко О. Антирейдерське законодавство: аналіз окремих положень // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 23-28.
177188
  Мороз П.О. Антирейдерський закон. Новели // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 12-13. – ISSN 2312-1831
177189
  Соловей Д. Антирейдерські новації у земельних питаннях // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
177190
  Яцунська О. Антиреклама на дострокових парламентських виборах як засіб маніпулювання суспільною свідомістю (частина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – C. 22-26
177191
  Зущик Ю. Антиректор. Ужгородський національний університет відроджується після "епохи" керування вже колишнього ректора // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Екс-ректор Микола Вегеш "працював" аж сім років - і університет ледве вижив... Стан до якого Вегеш довів УжНУ, змусив "Освіту України" виїхати на місце, аби провести власне розслідування. Частину прикрих знахідок пропонується читачам.
177192
  Розуменко С. Антиректорський бунт // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 2 липня (№ 71). – С. 3


  Біля Міносвіти протестували проти призначення Згуровського очільником КПІ.
177193
  Шукуров Н. Антирелигизные мотивы в туркменском народном творчестве. : Автореф... канд. филол.наук: / Шукуров Н.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 21л.
177194
  Глан Я. Антирелигиозная литература пооктябрьского периода. 1930 (июль) - 1932 (ноябрь) / Я. Глан. – М., 1933. – 114с.
177195
  Черникова В.Ф. Антирелигиозная тема в творчестве Демьяна Бедного : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Черникова В.Ф. ; АН БССР , Ин-т лит-ры им. Янки Купалы. – Минск, 1970. – 22 с.
177196
  Степанюк Д.М. Антирелигиозная тема в художественном наследии Максима Горького. : Автореф... канд.филол.наук: / Степанюк Д.М.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1966. – 23л.
177197
  Перовский Е.И. Антирелигиозное воспитание в нечальной школе / Е.И. Перовский. – М., 1936. – 219с.
177198
  Перовский Е.И. Антирелигиозное воспитание в нечальной школе / Е.И. Перовский. – 3-е, перераб. – М., 1939. – 188с.
177199
  Бобомурадов Т. Антирелигиозное воспитание учащихся старших классов в процессе преподавания истории СССР и истории Узбекистана. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Бобомурадов Т.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1973. – 29л.
177200
  Чхартишвили И.Н. Антирелигиозные воззрения грузинских просветителей / Чхартишвили И.Н. – Тбилиси, 1988. – 77 с.
177201
  Карпов Н.В. Антирелигиозные и антиклерикальные идеи в русской литературе XIX века. Спец. семинарий по курсу "Рус. литература XIX в." для студентов-заочников фак. рус. яз. и литературы пед. ин-тов. / Н.В. Карпов, И.П. Попов. – Москва : Правда, 1968. – 224 с.
177202
   Антирелигиозные картины русских и советских художников : альбом-выставка. – Москва : Политиздат, 1964. – 22 с. : ил.
177203
  Федосик А.С. Антирелигиозные мотивы в белорусском народном творчестве. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федосик А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 25л.
177204
  Слезин А.А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0042-8779
177205
  Градов Г. Антирелигиозные пьесы / Г. Градов. – Москва, 1938. – 71с.
177206
  Градов Г. Антирелигиозные пьесы / Г. Градов. – М, 1939. – 40с.
177207
   Антирелигиозные рассказы : сборник. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1937. – 171 с.
177208
  Вишневская Е.Д. Антирелигиозные рассказы / Е.Д. Вишневская. – Москва, 1939. – 86 с.
177209
  Дейч Ал. Антирелигиозные стихи / Ал. Дейч. – Москва : Правда, 1938
177210
  Слезин А.А. Антирелигиозный аспект "великого перелома": нормативная база и правоприменительная практика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 7 (61). – С. 66-76. – ISSN 1812-8696
177211
   Антирелигиозный сборник. – Воронеж : Воронежоблкн-во, 1938. – 159 с. – (В помощь агитатору и пропагандисту)
177212
   Антирелигиозный сборник : Московский рабочий, 1940. – 128 с. – (В помощь пропагандисту и агитатору)
177213
   Антирелигиозный учебник : для кружков и самообразования. – Москва : ГАИЗ, 1938. – 455 с. – Библиогр. в конце глав
177214
   Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск, 1936
177215
  Марголин Б. Антирелигиозный художественный сборник / Б. Марголин, Е. Вишневская. – Москва, 1936. – 332 с.
177216
   Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – 207 с.
177217
  Дудка Л. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х - 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-68
177218
  Вітринська О.В. Антирелігійна агітація серед єврейської молоді у 1920-их - на початку 1930-их років в Україні // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 97-104. – ISSN 2075-1451
177219
  Вільховий Ю.В. Антирелігійна політика в СРСР: механізм вироблення і проблеми втілення (середина1940-х - 1960-і роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 96-106. – ISSN 2075-1451
177220
  Бугрій В.С. Антирелігійна політика радянської влади і кризові явища в харківській єпархії українського екзархату російської православної церкви у 30-х роках XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 59-67. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
177221
  Мухіна І.Г. Антирелігійна політика радянської влади на Харківщині у 20-30-х рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 108-113. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
177222
  Киридон А.М. Антирелігійна пропаганда в структурі державно-церковних відносин в України: форми, методи, основні напрямки (1917 - середина 1920-х років) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 80-90.
177223
  Костюк Д. Антирелігійна пропаганда періоду пізнього сталінізму (на матеріалах Запорізької області) // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 80-84. – ISSN 2523-4234
177224
  Удовиченко Н. Антирелігійна пропаганда та її вплив на молодіжне середовище // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 387-391
177225
  Фольман І. Антирелігійна пропаганди в масових бібліотеках / І. Фольман. – К, 1941. – 48с.
177226
  Михайлов М.М. Антирелігійна робота в будинку колективіста / М.М. Михайлов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 38 с.
177227
  Руденко І. Антирелігійна робота в колгоспі / І. Руденко : Пролетар, 1933. – 50 с.
177228
  Кравец Антирелігійна робота в школі / Й.Н. Кравец ; Харківський Обласний відділ народної освіти. – Харків : Вид. Харківського обл. метод. кабінету, 1938. – 64 с.
177229
   Антирелігійний збірник. – Київ : Політвидав, 1941. – 123 с. – (На допомогу пропагандисту і агітатору)
177230
  Капітан Л.І. Антирелігійний курс влади щодо римо-католицької церкви у Закарпатті (1945–1955 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 157-168. – ISSN 0130-5247
177231
   Антирелігійний підручник : для гуртків і самоосвіти. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 364 с. : ил.
177232
  Лавров Ф.І. Антирелігійний фольклор трьох братніх народів. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1973. – 46с.
177233
   Антирелігійний художній збірник. – Київ : Мистецтво, 1938. – 142 с.
177234
   Антирелігійний художній збірник. – Одеса : Дитвидав, 1938. – 272 с. – (Шкільна бібліотека)
177235
  Фядосік А.С. Антирелігійні мотиви у білоруському фолькльорі. / А.С. Фядосік. – Мінськ, 1963. – 136с.
177236
  Гула Р.В. Антиреформаторський напрямок монархічної ідеології в редакторській політиці газети "Киевлянин" у роки Першої російської революції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 150-156. – ISSN 0320-9466
177237
  Іваненко А.М. Антиробітнича політика Державної влади при обговоренні тимчасових правил про пенсії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 87-91. – (Серія історії ; № 16)
177238
   Антирождественский сборник для города. – Москва : Безбожник, 1931. – 111 с.
177239
  Навроцька Є. Антиромська політика в Закарпатті у роки Другої світової війни: зібрання свідчень та збереження історичної пам"яті // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 124-140. – ISSN 1998-3883
177240
  Симонов В. Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 49-68 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0042-8736
177241
  Цыганков П.А. Антироссийский дискурс Европейского союза: причины и основные направления / П.А. Цыганков, Ф.И. Фоминых // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0869-0499
177242
  Вознесенський А.А. Антисвіти / А.А. Вознесенський. – Київ, 1987. – 113с.
177243
  Бачинский Н.М. Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
177244
  Курченко О.О. Антисексистські тенденції мови адміністративних паперів у сучасній Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 366-372
177245
  Платонов А.П. Антисексус / А.П. Платонов. – М., 1991. – 27с.
177246
  Харрис Д. Антисемитизм в Европе и на Ближнем Востоке // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, Р. Заславський [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 238-258. – ISBN 966-7273-29-6
177247
  Савцов В.Я. Антисемитизм в политической жизни США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 51-55. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
177248
  Бурменко-Ортенберг Антисемітизм - зброя наших ворогів / Бурменко-Ортенберг. – Х., 1927. – 80с.
177249
  Гусєв В.І. Антисемітизм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 15-16. – ISBN 966-642-073-2
177250
  Токаленко П. Антисемітизм на півдні України в роки Першої російської революції // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Листопад (№ 22). – С. 6-11
177251
  Михальчук Р. Антисемітизм на шпальтах газет Рівненщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 51-52
177252
  Гончаренко О. Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії (за документами радянських спецслужб) / О. Гончаренко, О. Тарапон // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 249-254. – ISBN 978-966-308-217-2
177253
  Подольський А.Ю. Антисемітська політика російського царизму в Україні на початку ХХ століття // Справа Бейліса: погляд із сьогодення : тези міжнар. наук. конф. до 80-річчя закінчення процесу у справі Бейліса : Київ, 28-29 жовт. 1993 р. / [Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; упоряд. О.Б. Беренштейн та ін. ; редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін.]. – Київ : Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – С. 53-58. – ISBN 5-7702-0792-2
177254
  Товстенко В.Д. Антисемітський міф як брудна PR-технологія у кон"юнктурі сучасної української журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 32-36


  У статті досліджується проблема антисемітизму в українських ЗМІ як засобу маніпуляції масовою свідоміс тю. Історичний погляд на це явище та аналіз матеріалів інтернет-джерел дають змогу виокремити міфи, котрі побутують в українському суспільстві, та ...
177255
  Бумбур Ю.М. Антисемітські стереотипи у творчості Теодора Драйзера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 156-161


  Статтю присвячено дослідженню проявів антисемітизму у творчості американського письменника-натураліста Теодора Драйзера. Надається обсяг поняття «антисемітизм», розглядаються значення цього поняття. Досліджується специфіка американського натуралізму. ...
177256
  Бострем Ирина Геннадьевна Антисимметричный обмен и магнитная анизотропия в редкоземельных ортоферритах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Бострем Ирина Геннадьевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 21л.
177257
  Дубов Л П. Антисимметрия : учеб. пособие / Л П. Дубов, . – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 78 с.
177258
  Борохов Б. Антисионистская концентрация : (посмертное произведение) / Б. Борохов ; с предисл. И. Ч. – Петроград : Восток ; [Тип. Акц. общ. "Кадима"], 1918. – 27 с.
177259
  Козак Л.С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 81-87. – ISSN 0321-0499
177260
  Мельник О.Г. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 32-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
177261
  Усатенко І.А. Антисистемний протест у XX столітті в працях Іммануїла Валлерстайна // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 63-70. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
177262
  Усатенко І.А. Антисистемні рухи у XIX ст. та перша світова революція у відображенні І. Валлерстайна // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 50-54. – ISSN 2076-1554
177263
  Іржавська А.П. Антислов"янсьха спрямованість колонізаційних планів фашистської Німеччнви // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 117-122. – (Серія "Історичні науки")
177264
  Журавлева Н.И. Антисоветизм буржуазной демократии / Н.И. Журавлева. – М., 1987. – 189с.
177265
  Королев Б.И. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма / Б.И. Королев. – М, 1974. – 256с.
177266
  Загладин Н.В. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма США / Н.В. Загладин. – Москва, 1981. – 284 с.
177267
  Блищенко И.П. Антисоветизм и международное право / И.П. Блищенко. – Москва : Международные отношения, 1968. – 189, [3], с.
177268
   Антисоветизм на службе империализма : о некоторых разновидностях соврем. антисоветизма. – Москва : Мысль, 1976. – 263 с.
177269
  Шишкин В.И. Антисоветская блокада и ее крушение / В.И. Шишкин. – М, 1989. – 756с.
177270
  Писецкий И.Ю. Антисоветская внешняя политика буржуазной Латвии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Писецкий И.Ю.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1955. – 20л.
177271
   Антисоветская интервенция и её крах 1917-1922. – Москва : Политиздат, 1987. – 206, [2] с.
177272
  Мамедова Ш. Антисоветские выступления в Азербайджане в 1920-1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 148-153. – ISSN 0042-8779
177273
  Занегин Б.Н. Антисоветский курс Пекина и политика администрации Картера в отношении Китая // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 22. – С. 38-53
177274
  Бегишева Алия Антисоветчик в законе : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 144-152. – ISSN 1029-5828
177275
  Раманенко О.М. Антисоциалистическая сущность маоизма / О.М. Раманенко. – Москва : Международные отношения, 1976. – 127 с.
177276
  Капустян Г.Т. Антисоціальна політика радянського політичного режиму і селянська "моральна економіка" на Полтавщині в період згортання НЕПу // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 135-142. – ISBN 978-966-668-405-2
177277
  Рабенчук О. Антисоціальні прояви у поведінці населення УРСР (друга половина 40-х - початок 50-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 364-387
177278
  Стрельников И.Д. Антиспермотоксины. / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – 219-226с.
177279
  Шевердяев О.Н. Антистатические полимерные материалы / О.Н. Шевердяев. – Москва, 1983. – 175с.
177280
  Чукова Ю.П. Антистоксова люминистенция и новые возможности ее применения / Ю.П. Чукова. – М, 1980. – 193с.
177281
  Жоливе Мюриэль Антистрессовое безумие : Япония. Ночная жизнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 100-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
177282
  Олійник А. Антисуїцидальні релігійні імперативи і табу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 94-102. – ISSN 2617-6858


  "У статті проаналізована проблема впливу релігії, релігійного світогляду на рівень суїцидальності індивідів в середовищі. Завдяки антиаутодеструктивному впливу релігія справедливо вважається одним з найважливіших регуляторів ставлення людини до ...
177283
   Антисуржик : Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів : Світ, 1994. – 150 с.
177284
   Антисуржик : вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : [навч. посіб.] / [О. Сербенська та ін.] ; за ред. О. Сербенської ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 257, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 252. – ISBN 978-966-613-876-0
177285
  Алексеева Н. Антитеза "христианство-язычество" в литературном контексте ХХ столетия // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 34-40. – Бібліогр.: Лит.: с. 39-40; 16 назв
177286
  Рахшмир Светлана Александровна Антитеза как компонент фразеологической семантики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Рахшмир Светлана Александровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 23 с.
177287
  Соловьов В. Антитеза науки і влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 12


  На шпальтах DT.UA в останні роки опубліковано чимало матеріалів, які, здавалося б, переконливо доводять, що, не спираючись на науковий потенціал суспільства, неможливо досягти добробуту країни. Але складається враження, що наше державне керівництво діє ...
177288
  Олійник С.М. Антитеза розуму і серця у фантастичних творах Олеся Бердника "Зоряний Корсар", та "Діти безмежжя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 123-128
177289
  Анісімов А. Антитеза як засіб сатири в коміксі (на матеріалі сучасного арабського коміксу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано погляд на антитезу в коміксі як жанрі літератури і послідовного мистецтва (англ. sequential art), а також зіставлення методів її застосування. На тлі соціальної проблематики сучасного сатиричного коміксу проводиться аналіз антитези в ...
177290
  Починок Л.І. Антитеза як художній прийом у прозі Ольги Кобилянської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 89-90
177291
   Антитела : методы. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001762-3
Кн. 1. – 1991. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
177292
   Антитела : методы. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002363-1
Кн. 2. – 1991. – 382 с. – Библиогр. в конце глав
177293
  Носсел Г.Э. Антитела и иммунитет / Г.Э. Носсел. – Москва, 1973. – 176с.
177294
  Гольдфарб Д.Й. Антитела к нуклеиновым кислотам. / Д.Й. Гольдфарб, Л.А. Замчук. – Москва, 1975. – 228с.
177295
  Кретова А.Ф. Антитела как специфические маркеры белков в электронно-микроскопических исследованиях. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Кретова А.Ф.; АН СССР. Ин-тут молекулярной биологии. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
177296
  Журавлева Н.В. Антителообразование и ингибиция активности антител при кровопусканиях / Н.В. Журавлева. – Москва, 1979. – 104с.
177297
   Антительные эритроцитарные иммунореагенты в диагностике вирусных инфекций. – Алма-Ата : Наука, 1990. – 133 с.
177298
  Умов Н.А. Антитермы изопиестических и изометрических процессов совершенных газов. / Н.А. Умов. – Одесса. – 87-96с.
177299
  Постоловський С.Р. Антитероризм як стратегія сучасних міжнародних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 152-160
177300
  Зацний Ю.А. Антитерористична боротьба і поповнення словникового складу сучасної англійської мови : монографія / Ю.А. Зацний, А.Б. Семенчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-209. – ISBN 978-966-599-465-7
177301
  Слободян Н.В. Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації: компаративний аналіз // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 45-52. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
177302
  Орлов Ю. Антитерористична інтервенція: від протидії міжнародному тероризму до злочинів агресії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7220-78-6
177303
  Зименкова В.В. Антитерористична операція США в Афганістані: військово-політичні аспекти підготовки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
177304
  Баранюк Т.О. Антитерористична політика Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 208-210. – ISBN 978-966-419-280-1
177305
  Красношлик А. Антитерористична політика США за часів президенства Дж. Буша та Б. Обами // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 111-117
177306
  Березовець Л.В. Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 12-14.
177307
  Березовець Л. Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 23-25


  У статті проаналізовано сучасне наповнення іміджів лідерів антитерористичної коаліції (В. Путіна. Дж.Буша, Г. Шредера), пов"язане з їхньою протидією цьому лихові сучасності. Автор досліджує, наскільки застосування цього компоненту відповідає образові ...
177308
  Врадій О.С. Антитерористична стратегія як важлива складова політики ЄС // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 203-211. – ISBN 978-966-136-196-5
177309
  Бєляков К.І. Антитерористичне законодавство України: новації 2013 року // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 117-125. – ISSN 1609-0462
177310
  Пушкарук Н. Антитерористичний коридор Ердоган / Н. Пушкарук, В. Швед, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 80). – С. 3


  Експерти "Дня" - про рішення Туреччини продовжити операцію в Сирії.
177311
  Вяк К. Антитерористичні заходи за Кримінальним кодексом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 126-134. – ISSN 0132-1331
177312
  Яковлев А.Ю. Антитеррор по-индийски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075
177313
  Шумилин Александр Антитерроризм и внешняя политика России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 47-60. – ISSN 0869-44435
177314
  Макар І.С. Антитетичні відношення у тексті роману Лонга // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 43-48


  У статті охарактеризовано стилістичну фігуру антитези в тексті пасторального роману давньогрецького письменника II ст. н.е. Лонга "Дафніс і Хлоя". З"ясовано роль антонімії у творенні антитез. Виокремлено декілька типів антитетичних структур: прості, ...
177315
  Гувайнюк Н.В. Антитетичні семантико-синтаксичні відношення у надфразній єдгості та тексті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 43-51
177316
   Антитіла до вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней у сироватках свиней / Л.Ю. Вергун, З. Пейсак, Ю.А. Собко, О.Т. Шиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-46. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено скринінг сироваток свиней, відібраних у господарствах України й Республіки Білорусь методом ІФА. Показано різну чутливість тест-систем INGENASE і LSI, які використовувались при виявленні антитіл до вірусу РРСС. We have screened of pigs serum ...
177317
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славути // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-7
177318
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славутича // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
177319
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славутича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
177320
  Кришук В.Л. Антитоталітарний дискурс у мемуарній прозі Олекси Гай-Головка // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 62-65
177321
  Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози 20 століття: проблематика голодомору та особливості ії художньої реалізації : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01- українська література / Тимощук Н.М.; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2006. – 178 л. – Бібліогр.: л. 167-178
177322
  Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози 20 століття: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Наталія Миколаївна Тимощук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: Біліогр.:9 назв
177323
  Хамедова О. Антитоталітарний пафос оповідань Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 190-198. – ISSN 1728-9572
177324
  Давиденко І.О. Антитоталітарний пафос роману "Останній світ" Крістофа Рансмайра у світлі літературної антропології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 107-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
177325
  Нахлік О. Антитоталітарний потенціал української рецепції ("Бесіди з катом" К. Мочарського та "Інший світ" Г. Герлінга-Грудзінського) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Стаття присвячена висвітленню ролі польської літератури в осмисленні українцями комуністичної та нацистської тоталітарних систем, проаналізовано значення одночасної появи в українському культурному просторі перекладів книг К. Мочарського та Г. ...
177326
  Кривошея Тетяна Олександрівна Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Кривошея Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 163-172
177327
  Кривошея Тетяна Олександрівна Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Кривошея Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
177328
  Гончаренко Д. Антитрадиціоналізм у візуальному мистецтві доби авангарду // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 43-48. – ISSN 2309-8813
177329
  Шаститко А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной экономикой / А. Шаститко, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-95. – ISSN 0042-8736
177330
  Вознюк О. Антитраст по вертикалі: вимоги Комітету // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 38
177331
   Антитраст: за нас чи проти нас? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
177332
  Фролова Н.Л. Антитрестовая политика и нововведения (опыт США) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.29-47. – ISSN 0321-2068


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
177333
  Дмитриев А.В. Антитрестовская политика правительства США 1901-1908 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дмитриев А.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 19л.
177334
  Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в буржуазных странах : Автореф... докт. юр.наук: / Жидков О. А.; АН СССР , Ин-т госуд. и права. – Москва, 1972. – 35л.
177335
  Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в США / О.А. Жидков. – Москва, 1963. – 184с.
177336
   Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології / М.І. Швед, О.Л. Сидоренко, Н.М. Ковбаса, М.Я. Бенів, Л.В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 13-16. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті проведено стратифікацію ризику розвитку інсульту, геморагічних ускладнень та аналіз призначеної антитромботичної терапії у 116 пацієнтів із неклапанною формою фібриляції передсердь. Оцінено інформативність та валідність шкал CHA2DS2-VASc ...
177337
  Запровальна О.Є. Антитромбоцитарна терапія ішемічної хвороби серця: патогенетичні аспекти, ризики та діагностично-терапевтична стратегія : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Запровальна Ольга Євгеніївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 44, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 80 назв
177338
  Мельник Г.Я. Антитуз / Г.Я. Мельник. – Київ, 1970. – 127 с.
177339
  Пилипенко В.М. Антитурецька ліга у польській політичній публіцистичній середини XVI - середини XVII ст.: pro et contra // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 134-137. – ISSN 2218-4805
177340
  Степан Н. Антиукраїнська влада в Україні - парадокс чи історична закономірність? // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 300-309. – ISBN 978-966-1594-12-7
177341
  Лизанчук В.В. Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 13-21


  Розглянуто суть російської антиукраїнської інформаційної агресії, схарактеризовано її морально-психологічні, політико-ідеологічні складники. Осмислено маніпуляційні аспекти ЗМІ, окреслено особливості свободи слова і журналістської відповідальності в ...
177342
  Вегеш М.М. Антиукраїнська листівкова агітація в період Карпатської України (1938-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 47-48. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано роль листівок як засобу антиукраїнської агітації в умовах існування Карпатської України (1938-1939).
177343
  Семистяга В. Антиукраїнська мовна політика проросійських найманців на тимчасово окупованих теренах Донбасу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 3-4
177344
  Кіндрачук Н. Антиукраїнська мовна політика у вищій школі України: 60-70-ті роки XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 97-102. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
177345
  Сініцький Андрій Цезарович Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900-1914 рр.) : Дис... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Сініцький Андрій Цезарович; Київ. держ. лінгвістичний ун-тет. – К., 1997. – 207л. – Бібліогр.:л.187-207
177346
  Сіницький А.Ц. Антиукраїнська політика Російського самодержавства. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Сіницький А.Ц.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 22л.
177347
  Слотюк Т.В. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900-1939) : монографія / Тетяна Слотюк ; [наук. ред. С.А. Кость] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 247, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 241-247. – Бібліогр.: с. 212-239. – ISBN 978-617-10-0517-4
177348
  Прилипко О. Антиукраїнський закон Парето // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 8


  Публіцистична провокація економіста. Книга Олександра Савченка "Антиукаїнець або воля до боротьби, поразки чи зради".
177349
  Ідріс Н. Антиукраїнські настрої у містах УСРР за доби "українізації" у 20 - на початку 30-х рр. XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 36-39
177350
   Антиукраїнські тенденції в освітній політиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 6


  Звернення: Президентові України В.Ф. Януковичу, Голові Верховної Ради України В.В. Рибаку, народним депутатам України, Прем"єр-міністрові України М.Я. Азарову, всім громадянам України від імені багатотисячної громади освітян, учасників Всеукраїнських ...
177351
  Карпенко Віталій Антиукраїнські тенденції в українській державі / Карпенко Віталій. – Київ, 2002. – 112с. – ISBN 966-7139-41-7
177352
  Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі / В. Карпенко. – Київ : Інститут Відкритої Політики, 2001. – 112с. – ISBN 966-7139-41-7
177353
  Шеретюк Р. Антиунійний дискурс діяльності православних братств у Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст. / Р. Шеретюк, Г. Капустін // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 28-36
177354
  Міщенко О. Антиурбаністичний дискурс творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 192-196.
177355
   Антиутопии XX века : сборник. – Москва : Книжная палата, 1989. – 348 [2] с. – (Популярная библиотека ; 2 : Фантастика). – ISBN 5-7000-0157-8


  Содерж.: Мы: Роман / Евгений Замятин ; О дивный новый мир: Роман: пер. с англ. / Олдос Хаксли ; Скотский уголок: Сказка: пер. с англ. / Джордж Оруэлл ; Встреча с Джорджем Оруэллом / В. Чаликова
177356
  Борисова Т.В. Антиутопичная сущность христианской культуры мышления // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 31-37. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
177357
  Дам"янов С. Антиутопічні початки модерної сербської фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 321-328. – (Бібліотека інституту філології)


  На думку автора, початки сербської фантастики пов"язані з модернізмом та посиленням місця науки в уявленнях про майбутні та інші світи в дурій половині ХІХ ст. Порівнюючи часові рамки появи видатних творів світової наукової фантастики з сербськими ...
177358
  Цікавий С. Антиутопія та гетеротопія: фікційне місто-тюрма в повісті "Місто, в якому не ходять гроші" Кузьми Скрябіна // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 126-142. – ISSN 2308-1902
177359
  Марценішко В. Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
177360
  Марценішко В. Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
177361
  Стоянова І. Антиутопія як об"єкт міждисциплінарного дослідження // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 136-145. – ISSN 2413-3094
177362
  Михед О. Антиутопія як один із генологічних факторів формування реаліті-роману // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-71. – ISSN 2307-2261
177363
  Кобытев В.С. Антифазные границы и напряжения блокировки сверхдислокаций в сплавах вблизи состава Mg3Cd. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Кобытев В.С.; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1970. – 18л.
177364
  Дудар Є.М. Антифас / Є.М. Дудар. – Київ, 1987. – 518 с.
177365
   Антифашизм - наш стиль : Венгерское искусство. Путь к социальному реализму : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1971. – 335 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 309-327
177366
   Антифашизм в Германии 1916-1950 : сатира : выставка международного фонда друзей Библиотеки академии наук в Ленинграде. – Ленинград, 1990. – 60 с.
177367
  Рубінштейн Л.В. Антифашисти. / Л.В. Рубінштейн. – К, 1937. – 107с.
177368
  Юрьева И.А. Антифашистская борьба болгарского народа, 1941-1944 : Науч.-вспомогат. указ. лит. за 1944-1975 гг. на болг. и русс. яз. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 133с.
177369
   Антифашистская борьба в Германии (1920-е гг.-1945 г) : межвуз. сб. науч. тр. – Челябинск : Челябинский ГПИ, 1982. – 135 с. – Библиогр. в примеч. в конце работ
177370
  Девекин В.Н. Антифашистская драматургия Ф. Вольфа. "Профессор Мамлок" / В.Н. Девекин. – Москва, 1974. – 96с.
177371
  Игнатов Михаил Васильевич Антифашистская книга в Польской Народной Республике (1940-1960-е гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 05.25.04 / Игнатов Михаил Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра книговедения и ред.-изд. дела. – М., 1973. – 19л.
177372
  Лайне С.В. Антифашистская публицистика 20-30-х годов / С.В. Лайне. – Москва, 1977. – 108с.
177373
  Попов И.А. Антифашистская радиодрама в США в предвоенные годы и в период второй мировой войны. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Попов И.А.; МГУ. – М., 1972. – 18л.
177374
   Антифашистская солидарность в годы второй мировой войны, 1939-1945. – Киев : Наукова думка, 1987. – 335, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 308-334
177375
  Огнев К.К. Антифашистская тема в документальном кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
177376
  Семиряга М.И. Антифашистские народные восстания / М.И. Семиряга. – Москва, 1965. – 267с.
177377
  Шевчук В.И. Антифашистские произведения Карела Чапека ("Война с саламандрами", "Белая болезнь", "Мать") : Автореф... канд. филол.наук: / Шевчук В. И.; КГУ, Каф. славян. филол. – Киев, 1954. – 16л.
177378
  Шевчук В.И. Антифашистские произведения Карела Чапека. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. словянской филологии. – К., 1954. – 402л. – Бібліогр.:л.389-402
177379
  Скаллер Р.С. Антифашистский исторический роман Лиона Фейхтвангера тридцатых годов. : Автореф... канд.филол.наук: 10.644 / Скаллер Р.С.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
177380
   Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : документы и материалы. – Львов, 1956. – 118 с.
177381
   Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : библиогр.: указ. – Львов, 1978. – 59 с.
177382
   Антифашистский митинг учёных в Москве 12 октября 1941 г.. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1942. – 55 с.
177383
  Флоровская О.В. Антифашистский роман Германской Демократической Республики / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1972. – 49с.
177384
  Муратов Л.Г. Антифашистский экран мира / Л.Г. Муратов. – Л., 1973. – 31с.
177385
  Бродоцкий С.Г. Антифашистское движение в Западной Украине (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бродоцкий С.Г.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1953. – 20л.
177386
  Чяпас Р. Антифашистское движение в Литве в 1927-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Чяпас Р.; АН Лит.ССр. Ин-т истории. – Вильнюс, 1969. – 22л.
177387
  Киреев В.П. Антифашистское движение сопротивления в Германии в годы второй мировой войны 1939-1945 / В.П. Киреев. – М., 1975. – 105с.
177388
  Шелудченко Н.П. др. Антифашистское движение сопротивления в европейских странах / Н.П. др. Шелудченко. – М, 1987. – 98с.
177389
  Жарова А.А. Антифашистское движение Сопротивления в Италии, 1943-1945 : Науч.-вспомогат. указ. литературы / А.А. Жарова; Всесоюз. гос. б-ка иностр. литературы. – Москва : ВГБИЛ, 1977. – 114с.
177390
   Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 733 с.
177391
  Киреев В.П. Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. / В.П. Киреев. – М., 1972. – 266 с.
177392
   Антифашистское движение сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : вопр. нац. историографии : сб. ст. – Москва : ИСБ, 1991. – 216 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-201-00710-4
177393
  Юрьева И.А. Антифашистское движение сопротивления польского народа в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. : Науч.-вспомогат. библиогр. указ. / И.А. Юрьева. – 2-е изд, доп. – Москва, 1978. – 247с.
177394
  Чиркова Любовь Николаевна Антифашистское движение узников гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Украины (1941-1944 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Чиркова Любовь Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
177395
  Чиркова Л.Н. Антифашистское движение узников гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Украины 91941-1944 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чиркова Л.Н.; МО Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 16л.
177396
  Клейн Б.С. Антифашистское освободительное движение в Вильнюсе в 1926-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Клейн Б.С.; АН Литов. ССР. Ин-тут истории. – Вильнюс, 1963. – 24л.
177397
  Лемещук Н.М. Антифашистское подполье в концентрационных лагерях в годы второй мировой войны 1939-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Лемещук Н.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1969. – 25 с.
177398
  Озимчук Олег Борисович Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) На матеріалах Волині : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Озимчук Олег Борисович; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.198-206
177399
  Шахрайчук І.А. Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 188-198. – ISBN 978-966-383-522-8
177400
  Озимчук О.Б. Антифашистська борьба ОУН-УПА в роки другої світової війни (1941-1944 рр.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Озимчук О. Б.; КНУ. – К., 1995. – 21л.
177401
  Савчук П.О. Антифашистський рух на Поділлі і Південно-Східній Волині (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 62-69
177402
  Слободянюк М.А. Антифашистський рух опору в Україні крізь призму історичної антропології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 79-83. – ISSN 2076-1554
177403
   Антифашисты на ведущих постах в ГДР. – Дрезден : Изд-во Цайт им Бильд, 1969. – 112 с. : ил., с портр.
177404
  Іщенко Н. Антифейки під атакою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 25, 28


  В Європі не задоволені якістю роботи ЄС щодо протидії російській дезінформації.
177405
  Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654) / В.С. Степанков. – Львів : Світ, 1991. – 196 с. – ISBN 5-11-000351-5
177406
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI--XIX ст. : Дис... докт. іст.наук: / Грабовецький В.В.; Львівський держ. ун-т. Інститут суспільних наук. – Львів, 1966. – 571л.
177407
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI--XIX ст. : Дис... докт. іст.наук: / Грабовецький В.В.; Львів. держ. ун-т. Ін-т суспільних наук. – Львів, 1966. – 572-909л. – Бібліогр.:л.862-905
177408
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI-XIX / В.В. Грабовецький. – Львів, 1966. – 252с.
177409
  Гриценко І.А. Антифеодальна боротьба селянських мас Лівобережної України в 60 рр. XVII в. : Дис... канд. іст.наук: / Гриценко І.А.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К., 1949. – 228л. – Бібліогр.:л.220-227
177410
  Гриценко І.А. Антифеодальна боротьба селянських мас Лівобережної України в 60 рр. XVII ст. : Автореф... канд. іст.наук: / Гриценко І.А.; Київський держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1949. – 228л. – Бібліогр.:с.220-227
177411
  Грабовецкий В.В. Антифеодальная борьба карпетского опришковства XVI-XIX вв. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Грабовецкий В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 44 с. – Бібліогр.:с.42-44
177412
  Симоновская Л.В. Антифеодальная борьба китайских крестьян в 17 веке / Л.В. Симоновская. – Москва, 1966. – 343с.
177413
  Симоновская Л.В. Антифеодальная борьба китайских крестьян в XVII в. : Автореф... доктор ист.наук: / Симоновская Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 31л.
177414
  Бугаев Н.В. Антифеодальная борьба крестьянских мас Украины в начеле XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бугаев Н. В.; ВПШ при ЦК ВКП(б), Каф. ист. СССР. – Москва, 1951. – 21 л.
177415
  Гриценко И.А. Антифеодальная борьба крестьянских масс Левобережной Украины в 60-х гг. XVII ст. : Автореф... канд. ист.наук: / Гриценко И.А.;. – Киев, 1950. – 18 с.
177416
  Степанков В.С. Антифеодальная борьба крестьянства и козацких низов в годы Освободительной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Степанков В.С. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 25 с.
177417
  Озолин А.И. Антифеодальная оппозиция в Чехии второй половины XIV- начала XV века. Зарождение гуситской идеологии : Методическое пособие / А.И. Озолин. – Саратов, 1986. – 60с.
177418
  Сокирська В. Антифеодальне народно-визвольне повстання 1768 - 1769 рр. в дослідженнях Григорія Юхимовича Храбана // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 374-378. – ISBN 966-7865-75-4
177419
  Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. / В.П. Марочкін. – К, 1989. – 109с.
177420
  Дядиченко В.А. Антифеодальні повстання в Росії і на Україні в XVII-XVIII ст. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1954. – 55с.
177421
  Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни / В.О. Щербак. – Київ : Наукова думка, 1989. – 125с. – ISBN 5-12-000672-8
177422
  Мушкатеров Н.В. Антифеодальніе восстания в Астрахани в ХУП-ХУШ вв. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1958. – 24с.
177423
  Поликарпова Е.В. Антифеодальное аграрное законодательство Великой французской буржуазной революции / Е.В. Поликарпова. – М, 1987. – 95с.
177424
  Калюжный В.И. Антифеодальное движение горнозаводских рабочих Урала в 50-60 годах XVIII века (1754-1771) : Автореф... канд. ист.наук: / Калюжный В.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск-Пермь, 1964. – 19л.
177425
  Марочкин В.П. Антифеодальное и освободительное движение на Украине в первой четверти XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Марочкин В.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
177426
  Марочкин Василий Петрович Антифеодальное и освободительное движение на Украине в первой четверти ХУП века : Дис... канд.ист.наук: 07.00.02 / Марочкин Василий Петрович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.183-208
177427
  Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в. / М.С. Иванов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1982. – 247с.
177428
  Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины 10 - первой четверти 12 вв / Г.Я. Смолин. – М., 1974. – 556с.
177429
  Сидорова Н.А. Антифеодальные движения в городах Франции во второй половине XIV - начале XVвека / Н.А. Сидорова. – М., 1960. – 63с.
177430
  Казакова Н.А. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - XVI века / Н.А. Казакова, Я.С. Лурье. – Москва-Ленинград, 1955. – 544с.
177431
  Самсонов А.М. Антифеодальные народные восстания в России и церковь / А.М. Самсонов. – Москва, 1955. – 184с.
177432
  Бак И.С. Антифеодальные экономические учения в России второй половины XVIII века / Исай Бак. – Москва : Соцэкгиз, 1958. – 125 с.
177433
  Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. / Н.Н. Покровский. – Новосибирск, 1974. – 394 с.
177434
   Антиферментное действие и детоксикация фосфорорганических ингибиторов холинэстераз. – Ташкент : Фан, 1989. – 180, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 163-180 (343 назв.). – ISBN 5-648-00286-6
177435
   Антиферромагнетизм : сб. ст. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 487 с. : ил., с черт. – Библиогр. в конце статей
177436
  Седов В.Л. Антиферромагнетизм гамма-железа. Проблема инвара / В.Л. Седов. – Москва : Наука, 1987. – 287 с.
177437
   Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман // Итоги науки. Физико-математические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1962. – 4 : Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман. – С. 1-216
177438
  Юдин В.М. Антиферромагнетизм некоторых окислов и фторидов типа AMeX3 металлов 3d-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Юдин В.М.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 14л.
177439
  Поляков Петр Иванович Антиферромагнитный резонанс в CuCl2-2H2O при высоком давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поляков Петр Иванович; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
177440
  Санина В.А. Антиферромагнитный резонанс в орторомбических слабых ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Санина В.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
177441
  Великов Л.В. Антиферромагнитный резонанс в ромбоэдрических антиферромагнетиках со слабым ферромагнетизмом в миллиметровом м субмиллиметровом диапазонах радиоволн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Великов Л.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 19л.
177442
  Гарнцева Н.М. Антифизикалистские аргументы в учении Д.Чалмерса о сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.93-105. – ISSN 0042-8744
177443
  Кутасова И.М. Антифилософия "новой философии" / И.М. Кутасова. – М., 1984. – 143с.
177444
   Антифітовірусна активність синтетичних порфіринів у системі in vivo / І.В. Крулько, А.В. Харіна, Н.С. Водзинська, Т.О. Філіппова, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 138-139.
177445
  Дубоссарская З.М. Антифосфолипидный синдром как причина невынашивания беременности (обзор литературы) / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 84-88. – ISSN 2226-1230
177446
   Антифосфолипидный синдром у детей / Г.А. Новик, Н.М. Калинина, Л.Н. Аббакумова, К.Г. Кикнадзе // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 168-171. – ISSN 2224-0586
177447
  Ліщук-Якимович Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 80-82. – ISSN 2413-550Х
177448
  Донськой Б.В. Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип-антиідіотип : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія (біологічні науки) / Донськой Б.В.; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології академії медичних наук України. – Київ, 2007. – 108л. – Бібліогр.: л.95-108
177449
  Донськой Б.В. Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип - антиідіотип : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 01.05.04 - Імунологія / Донськой Б.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
177450
  Кутейникова З.А. Антифракционные полимерные и металлополимерные покрытия и их применение в приборостроении : Автореф... канд. техн.наук: / Кутейникова З.А.; Киев. ин-т гражданской авиации. – К., 1967. – 28л.
177451
  Шацкая М.Ф. Антифрастическая функция скрытого отрицания в языковой игре // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0130-9730
177452
  Солодов С.Н. Антифризы / С.Н. Солодов. – М., 1947. – 55с.
177453
  Климов К.И. Антифриционные пластичные смазки: Основы применения / К.И. Климов. – М., 1988. – 158с.
177454
  Веремійчук І.П. Антифундаменталізм Г.В.Ф. Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
177455
  Марков Ю.І. Антихолінергічний синдром // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 14-15
177456
  Марков Ю.І. Антихолінергічний синдром (лекція) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 17-20. – ISSN 2224-0586
177457
  Станев Э. Антихрист / Э. Станев. – 1-е изд. – София : Свят, 1988. – 184 с.
177458
  Ренан Э.Ж. Антихрист / Э.Ж. Ренан. – Ленинград, 1991. – 229 с.
177459
  Ренан Э.Ж. Антихрист / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 425с.
177460
  Ницше Ф. Антихрист : проклятие христианству / Фридрих Ницше ; [пер. с нем. В.А. Флеровой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 192 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4164-7
177461
  Кантор В.К. Антихрист, или Ожидавшийся конец европейской истории. (Соловьев contra Ницше) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8744
177462
  Станев Э. Антихрист. / Э. Станев. – София, 1973. – 288с.
177463
  Нотомб А. Антихриста : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 10. – С.3-53. – ISSN 1130-6545
177464
  Сазонов В.В. Антихристианская сущность нацистского режима // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 245-248
177465
  Короткая Л.Л. Антицерковная сатира ХVII века / Л.Л. Короткая. – Минск, 1968. – 80 с.
177466
  Короткая Л.Л. Антицерковная традиция в древнерусской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Короткая Л.Л. ; БГУ. – Минск, 1963. – 18 с.
177467
  Добіжа В. Антицерковні кампанії радянської влади на Поділлі / В. Добіжа, О. Колесник // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 35-44
177468
  Крижанівський О.П. Антицерковні настрої селян Правобережної України у першій половині ХІХ ст. : (до питання про формування антифеодальної ідеології селян) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 77-81. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
177469
  Шепелєв М. Антицивілізаційний потенціал мондіалізації як чинник формування глобального неототалітаризму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-120. – ISSN 1609-5499
177470
   Антициклично и структурно регулиране в развитите капиталистически страни през 70-те и началото на 80-те години = Антицикличное и структурное регулирование в развитых капиталистических странах в 70-х и начале 80-х гг / Х. Ноков, Р. Аврамов, Л. Бочева, А. Данчев; Х. Ноков, Р. Аврамов, Л. Бочева, А. Данчев ; Българска Академия на Науките, Икономически ин-т. – София : Изд-во на БАН, 1986. – 212, [2] с.
177471
  Башко В.Й. Антициклічна фіскальна політика у країнах із сировиннозалежною економікою // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
177472
   Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія / [Д.Г. Лук"яненко та ін.] ; за заг. ред. Д.Г. Лук"яненка, А.М. Поручника ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-386-5
177473
  Десятнюк О. Антициклічне фіскальне регулювання економік країн світу - можливості для України / О. Десятнюк, Т. Маршалок // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 187-211. – ISSN 1684-906Х
177474
  Пятков Г.И. Антициклон : повесть / Г.И. Пятков. – Москва, 1979. – 223 с.
177475
  Мисник С.В. Антициклонічна діяльність на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку антициклонів, що проходили територією України з 1971 по 2000 роки. Визначено регіони їх фо-рмування, основні траєкторії руху. Наведено порівняльну характеристику антициклонів за роками та декадами. In article analysed dynamics ...
177476
  Ломов Б.Ф. Антиципация в структуре деятельности / Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1980. – 279 с. – Библиогр.: с. 263-275
177477
  Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
177478
  Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 167 л. + Додатки : л. 155-159. – Бібліогр.: л. 160-167
177479
  Градовський А. Антиципація у творчості Тараса Шевченка / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 2-5


  У статті розкриваються окремі аспекти аналізу творчості Т.Шевченка з позиції феномену антиципації. Робиться спроба прочитання поетичного доробку Кобзаря через призму принципу передбачання. Механізм антиципації, який зазвичай вивчається у філософії і ...
177480
  Людвиченко М.В. Антиципація як основа утопії та футурології // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 78-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду антиципації як фундаменту побудов утопічних та футурологічних картин майбутнього суспільства. На основі аналізу явища антиципації виявлені глибокі відмінності утопії та футурології. The article is devoted to consideration of ...
177481
  Митевски В. Античка епика : Хелада и Рим / Витомир Митевски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 383, [9] с. – ISBN 9989-48-394-9
177482
  Соколовска В. Античка скулптура во СР Македониjа : посебно издание / Викториjа Соколовска. – Скопjе : Музеj на Македониjа
2. – 1987. – 277 с., 87 таб. : илл.
177483
  Микулчик Иван Антички градови во Македониjа = Antike Stadte in der Republik Makedonien / Микулчик Иван; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 455с. : il. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; Кн.8). – ISBN 9989-649-65-0
177484
   Антична археологія : тексти лекцій / МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка ; [уклад. В.А. Рудий]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-613-652-0
177485
  Баукова А.Ю. Антична археологія : навч. посібник / Анастасія Юріївна Баукова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 345, [1] с. – Імен. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 327-345 та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0153-4
177486
  Чечуліна І. Антична декоративна косметика та посуд для її зберігання на прикладі знахідок з Ольвійського полісу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 443-449. – ISBN 978-966-171-795-3
177487
  Латигіна Н.А. Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто витоки сучасної демократії в античному світі. In the article the sources of modern democracy in a classical antiquity are reviewed.
177488
  Задніков С.А. Антична кераміка в матеріалах зольника 7 західного укріплення Більського городища / С.А. Задніков, П.Я. Гавриш // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-109. – ISSN 0235-3490
177489
   Антична культура і вітчизняна філософська думка. – Київ, 1990. – 48 с. – (Світогляд / Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 2 ; № 2)
177490
  Майстренко Мирослава Іллівна Антична культура і світ шевченкової поезії : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.05 / Майстренко Мирослава Іллівна; Одеський держ.університет ім.і.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 392л. – Бібліогр.:л.376-392
177491
  Майстренко М.І. Антична культура і світ Шевченкової поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Майстренко М. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 36 с.
177492
  Шинкаренко О.В. Антична культура. Культура Стародавньої Греції // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 108-149. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
177493
  Білецький О.І. Антична лiтеpатуpа : Зразки старогрецької та римської художньої літератури (Хрестоматія) / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Радянська школа, 1938. – 510с.


  Iнтеpес до античних лiтеpатуp живе в Укpаїнi з давніх часів. У навчальних пpогpамах унiвеpситетiв вивченню iстоpiї античних лiтеpатуp пpидiляється значна увага. Ця книга- пеpший ступiнь до великого i потpiбного дiла. Упоpядник сподiвається, що пpи ...
177494
   Антична література : для студ. гуманіт. відділу загальнонаук. фак. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Програма, робочі плани, методичні вказівки. – 1962. – 60 с. – Бібліогр.: с. 13-14


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
177495
  Білецький О.І. Антична література : хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1968. – 612 с. : іл.
177496
   Антична література : підручник для студ. пед. ін-тів. – Київ : Вища школа ; Головне вид-во, 1976. – 439 с. – Бібліогр.: с. 405-421 і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
177497
  Підлісна Г.Н. Антична література / Г.Н. Підлісна. – Київ : Вища школа, 1992. – 255 с.
177498
   Антична література : Довідник. – Київ : Либiдь, 1993. – 320с. – ISBN 5-325-00177-9


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
177499
   Антична література : хрестоматія 5-9 клас. – Львів : Світ, 1995. – 296 с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
177500
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 718с. – ISBN 966-06-0190-5


  У підручнику простежуються основні закономірності розвитку ан-тичної літератури й культури. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
177501
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студентів навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2004. – 718с. – ISBN 966-06-0318-5
177502
   Антична література : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела, О.М. та інш. Лефтерова; В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела, О.М. Лефтерова та ін.;. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с. – ISBN 966-0399-1


  Містить багатогранну інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератури. Для студентів вищих навчальних закладів.
177503
  Пащенко В.І. Антична література : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2008. – 718с. – Шифр дубл. 8.2а Паще (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-06-0504-6
177504
  Підлісна Г.Н. Антична література : перша лекція : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – Київ : Логос, 2009. – 40с. – ISBN 978-966-171-196-8
177505
  Підлісна Г.Н. Антична література : вступна бесіда : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – 2-е вид. – Київ : Логос, 2011. – 40 с. – ISBN 978-966-171-384-9
177506
  Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г.Н. Підлісна. – Київ : Техніка, 2003. – 384с. – ISBN 966-575-010-0
177507
  Білецький О.І. Антична література. / О.І. Білецький. – Х., 1938. – 511с.
177508
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-07-9
Ч. 1 : Міфотворчість. Гомер. Гесіод. – 1997. – 84 с.
177509
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-08-7
Ч. 2 : Лірика. Театр. Трагедія. – 1997. – 104 с.
177510
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-09-5
Ч. 3 : Есхіл. Софокл. Евріпід. Драма сатирів. – 1997. – 116 с.
177511
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-10-9
Ч. 4 : Давня аттічна комедія. Проза V-IV ст. до н.е. Нова аттічна комедія. Александрійська лірика. Грецький. – 1997. – 144 с.
177512
   Антична література. Греція. Рим : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної л-ри, 2006. – 864 с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в сл. до читача: с. 3
177513
   Антична література. Греція. Рим [Електронний ресурс] : хрестоматія : навч. посіб. для студ внз. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.
177514
  Слободянюк Олена Антична література. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів : система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-66
177515
  Пантелєєва І.А. Антична людина в контексті культури дозвілля // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 98-109. – ISSN 2075-1443
177516
  Михед Т. Антична міфологема як один із засобів конституювання художнього простру роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 131-141
177517
   Антична міфологія. – Київ : Махаон Україна, 2005. – 260 с. : іл. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-582-1
177518
  Іщенко Ю.А. Антична наука в контексті генези філософії (досократичний період) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 98-120. – ISSN 2077-8309
177519
  Казакова Т.В. Антична прожурналістика (місце та обсяг поняття) у курсі "Зарубіжна журналістика" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 19-22


  У статті визначено та описано явище античної прожурналістики, дана його системна класифікація.
177520
  Дубовик М. Антична раціональна культура і генеза наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-112. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
177521
   Антична риторика : навчально-методична розробка. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2001. – 104 с.
177522
  Гончарова О.М. Антична риторика як феномен європейської культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
177523
  Штітельман Ф.М. Антична скульптура / Ф.М. Штітельман. – К, 1968. – 70с.
177524
  Харьковщенко Є.А. Антична спадщина в київському християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177525
  Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. / Ю.О. Микитенко. – К., 1991. – 154с.
177526
  Моця К. Антична спадщина у воєнному мистецтві кримської Таврики в епоху середньовіччя // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 21-27. – ISSN 1998-4634
177527
  Бойцун Л. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2009. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-92. – ISBN 978-966-2113-92-1
177528
  Мосенкіс Ю. Антична таїна Антиноя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 288-289. – ISSN 0320-8370


  Відгук на роман М. Юрсенар. Блискучий перекладач із французької Дмитро Чистяк відкрив для українського читача нове джерело думок і натхнень - найвідоміший твір Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана".
177529
  Гальчук О.В. Антична топіка в сучасній українській поезії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 7-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
177530
  Алєксандрова О.В. Антична філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-316-069-1
177531
  Чижевський Д.І. Антична філософія в конспективному вигляді / Д.І. Чижевський. – Кіровоград, 1994. – 78с.
177532
  Туренко В.Е. Антична філософія любові : монографія / Туренко В.Е. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2017. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-33-2
177533
  Проскура Н.О. Антична філософія як джерело ідеї математичної естетики / Н.О. Проскура; КУ ім. Т.Шевченка. Каф-ра філософії та методології наук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с. – ISBN 966-7436-67-5
177534
  Жадько К.В. Антична філософія як основа менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 126-135
177535
  Лаута О.Д. Антична філософська спадщина крізь призму сучасної аксіології / О.Д. Лаута, В.О. Омельченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 246. – C. 23-30. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
177536
  Тарасевич В. Антична цивілізація: давньогрецькі витоки і Крито-Кікладський авангард // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-76. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
177537
  Тарасевич В. Антична цивілізація: еволюція Мікен і революція "темних віків" // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 25-44. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
177538
  Тарасевич В. Антична цивілізація: народження поліса-держави // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 1. – С. 5-25. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
177539
  Младенова Я. Античната вила Армира край Ивайловград = Античная вилла "Армира" под Ивайловградом=The ancient villa "Armira" near Ivailovgrad= La villa antique "Armira" pres d"Ivajlovgrad / Я. Младенова; отговорн. ред. В. Велков, Г. Кабакчиева ; Изд-во на Българска Академия на науките, Археологич. ин-т и музей. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1991. – 203 с. + Схеми "Реконструкції", 9 с.
177540
  Кругликова И.Т. Античная археология / И.Т. Кругликова. – М, 1984. – 216с.
177541
  Блаватский В.Д. Античная археология и история / В.Д. Блаватский ; отв. ред. М.М. Кобылина ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1985. – 279 с. : ил., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
177542
  Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – Москва : [б. и.], 1961. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 222-226
177543
   Античная балканистика : этногенез народов Балкан и Сев. Причерноморья : лингвистика, история, археология : предварит. материалы : тез. докл. [симпоз. 2-4 дек. 1980 г.]. – Москва : Ин-т славяноведения и балканистики, 1980. – 76 с.
177544
   Античная балканистика : сб. ст. – Москва : Наука, 1987. – 157, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 155-156. Библиогр. в примеч. в конце ст.
177545
   Античная басня : сборник. – Москва : Художественная литература, 1991. – 509, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 427-428 (11 назв.). – ISBN 5-280-01210-6


  Содерж.: Авт.: Эзоп, Федр, Бабрий. - В прил.: Филогелос.: Сб. анекдотов
177546
  Кутергин В.Ф. Античная Беотия / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1981. – 78с.
177547
  Билевич Е.А. Античная ветеринарная литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Билевич Е.А.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 24л.
177548
  Максимова М.И. Античная гемма с изображением Ликурга // Два римских портретных бюста II века по Р. Хр. из собрания Эрмитажа / Н.Е. Гаршина. – [Петроград] : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1917. – [2], 26, 1 л. ил. : ил.


  121. Гаршина Н.Е. Два римских портретных бюста II в. по Р. Хр. у собрания эрмитажа//
177549
  Боднарский М.С. Античная география : Книга для чтения / Составитель М.С.Боднарский. – Москва : Географгиз, 1953. – 375с.
177550
  Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья / М.В. Агбунов. – Москва : Наука, 1992. – 234, [3]с., ил. – (Серия "Страницы истории нашей Родины")
177551
   Античная гражданская община : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1986. – 142 с.
177552
   Античная Греция : проблемы развития полиса. – Москва : Наука
Т. 1 : Становление и развитие полиса / [Г.А. Кошеленко, Г.Ф. Полякова, В.П. Яйленко и др.]. – 1983. – 423 с. : ил.
177553
   Античная Греция : пробл. развития полиса [в 2-х тт.]. – Москва : Наука
Т. 2 : Кризис полиса /Л.М. Глускина, В.И. Исаева, Э.Д. Фролов и др. – 1983. – 383 с. : ил. – Библиогр.: с. 357-365
177554
  Василиев А. Античная гробница в Казанлыке / А. Василиев. – София, 1958. – 26с.
177555
  Ханкевич О.И. Античная демократия // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 150-168. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
177556
  Егоров А.В. Античная демократия и римская политическая система (античные и современные политические теории) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 34-47. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
177557
   Античная драма. – Москва : Художественная литература, 1970. – 767с.
177558
  Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М., 1990. – 142с.
177559
   Античная древность в средние века : тематический сборник статей по истории древнего мира и средних веков. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 2. – 1963
177560
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 8. – 1972
177561
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 9. – 1973
177562
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 10. – 1973
177563
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 11. – 1975
177564
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 12. – 1975
177565
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 13. – 1976
177566
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 14. – 1977
177567
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 15. – 1978
177568
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 17 : Античные традиции и Византийские реалии. – 1980. – 150 с.
177569
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 18] : Византия и ее провинции. – 1982. – 160 с.
177570
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 20 : Развитие феодализма в Центральной и Юго-восточной Европе. – 1983. – 152 с.
177571
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 21] : Проблемы социального развития. – 1985. – 136 с.
177572
   Античная древность и средние века. – Свердловск, 1977. – 135 с.
177573
   Античная древность и средние века : проблемы идеологии и культуры : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1987. – 152, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
177574
   Античная древность и средние века : Вопросы социального и политического развития : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1988. – 152, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 152-153. Библиогр. в примеч. в конце ст.
177575
   Античная древность и средние века : Византия и сопредельный мир ; сб. науч. тр. ; [К XVIII Междунар. конгр. византинистов]. – Свердловск : УрГУ, 1990. – 160 , [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
177576
  Чубова П А. Античная живопись / П А. Чубова, П А. Иванова, . – Москва, 1966. – 194с.
177577
  Рутковская Л.М. Античная и раннесредневековая керамика Мерва. : Автореф... канд. ист.наук: / Рутковская Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
177578
  Кошкарлы Кошкар Орудж оглы Античная и раннесредневековая торевтика из Азербайджана / Кошкарлы Кошкар Орудж оглы. – Баку, 1985. – 139с.
177579
   Античная и средневековая идеология : античная древность и средние века : сб. науч. трудов. – Свердловск : Уральский гос. ун-т, 1984. – 144 с.
177580
  Лоран Ж. Античная и средневековая философия (франкоязычные исследования 1990-2010 годов) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 6-13. – ISSN 0235-1188
177581
  Мишулин А.В. Античная Испания. До установления римской проивнциальной системы в 197 г до н.э. / А.В. Мишулин. – Москва, 1952. – 364с.
177582
  Мишулин А.В. Античная история Греции и Рима. Курс лекций... / А.В. Мишулин. – Москва, 1944. – 319с.
177583
   Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья : сб. ст. : к столетию со дня рождения акад. Сергея Александровича Жебелева. – Ленинград : Наука, 1968. – 352 с. : ил., 1 портр.
177584
   Античная керамика. – Рига : Музей зарубежного искусства ЛатССР, 1975. – 32 с.
177585
   Античная комедия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00028-1
177586
   Античная коропластика : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 112 с. : ил.
177587
   Античная культура : литература, театр, искусство, философия, наука : словарь-справочник. – Москва : Высшая школа, 1995. – 382 с.
177588
   Античная культура и современная наука : сб. ст., посвящ. А.Ф. Лосеву. – Москва : Наука, 1985. – 344 с. : ил., портр. – Библиогр. список печ. тр. А.Ф. Лосева, лит. о нем: с. 337-341; Библиогр. в примеч. в конце ст.
177589
  Волков Михаил Павлович Античная культура как основание генезиса науки : проблема сущностных характеристик // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
177590
  Бороздин И.Н. Античная культура на Юге России / И.Н. Бороздин. – М,, 1918. – 48с.
177591
   Античная культура Северного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
177592
   Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
177593
   Античная лирика : пер. с древнегреч. и латин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 623 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 4 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
177594
  Ярхо В.Н. Античная лирика. Ранняя греческая лирика. Эллинистическая лирика. Римская лирическая поэзия : учебное пособие / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 211 с.
177595
  Дератани Н.Ф. Античная литература / Н.Ф. Дератани. – Москва, 1938. – 54с.
177596
   Античная литература : книга о лучших книгах : библиографич. пособ. в помощь самообразованию / под ред. Н.Ф. Дератани ; Гос. Библиотека СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Соцэкгиз, 1940. – 140 с.
177597
  Радциг С.И. Античная литература : ее художественное и историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян / С.И. Радциг. – Москва : МГУ, 1962. – 129 с.
177598
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 376 с. : ил., 2 л. ил. – Библиогр.: с. 365-372
177599
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит.". – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 439 с. : ил., 1 л. ил. – Библиогр.: с. 420-434
177600
  Анпеткова-Шарова Античная литература : учеб. пособ. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 213-216
177601
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит.". – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 494 с. : ил. – Библиогр.: с. 470-492
177602
  Лапидус Н.И. Античная литература : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус. – Минск, 1986. – 158с.
177603
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит.". – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1986. – 463, [1] с. – Библиогр.: ил.
177604
  Анпеткова-Шарова Античная литература : учеб. пособ. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова ; отв. ред. А.И. Зайцев ; ЛГУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. – 269, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 259-262
177605
  Никола М.И. Античная литература : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений : практикум / М.И. Никола. – Изд. 2-е. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-316-8
177606
  Лосев А.Ф. Античная литература : учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : ЧеРо; Омега-Л, 2005. – 543с. – ISBN 5-98119-389-1
177607
   Античная литература. Греция : антология : [в 2-х ч.]. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Ч. 1. – 1989. – 511, [1] с.
177608
   Античная литература. Греция : антология : [в 2-х ч.]. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Ч. 2. – 1989. – 381, [2] с.
177609
   Античная литература. Греция : хрестоматия ; учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по спец. "Филология". – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 879 с. – ISBN 5-06-003783-5
177610
  Федоров Н.А. Античная литература. Рим = Хрестоматия : для филол. фак.ун. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченко. – Москва : Высшая школа
Рим. – 1981. – 608с.
177611
   Античная литература. Рим : антология. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1988. – 719, [1] с. – ISBN 5-06-001220-4
177612
  Гаспаров М.Л. Античная литературная басня : Федр и Бабрий / М.Л. Гаспаров. – Москва : Наука, 1971. – 279 с.
177613
  Врублевская Мария Иосифовна Античная литературная и эпиграфическая традиция о торгово-культурных связях Ольвии и Пантикапея с Грецией в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Врублевская Мария Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
177614
  Куклина И.В. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Куклина И.В.; АН СССР. – Л, 1971. – 28л.
177615
  Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря / М.В. Агбунов ; отв. ред. И.Т. Кругликова, Н.А. Хотинский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1987. – 153, [3] с., ил. – (Серия "Страны и народы")
177616
  Бардина Н.В. Античная матрица нашей души / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
177617
   Античная мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо. Мидгард, 2007. – 768 с. : ил. – (Тайна древних цивилизаций). – ISBN 5-699-07260-8
177618
  Емельянова А.В. Античная мифология в духовной культуре современников // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.163-175
177619
  Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А.Ф. Лосев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 620 с.
177620
   Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1976. – [23] с. : ил.
177621
   Античная музыкальная эстетика / вступит. очерк. [с. 11-116] и собрание текстов А.Ф. Лосева, [предисл. В.П. Шестакова]. – Москва : Музгиз, 1960. – 304 с. : ил., 11 л. ил. – Библиогр.: с. 299-303
177622
  Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – Москва, 1980. – 199с.
177623
  Карпов А.О. Античная онтология в образовании для общества знаний // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 113-129. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию онтологического уровня феномена "образование", который формирует перспективы развития и культурное ядро жизни общества. В качестве предпосылки исследования взяты положения М. Хайдеггера относительно онтологических ...
177624
  Блаватский В.Д. Античная полевая археология // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – №146 : Античная полевая археология/ В.Д. Блаватский. – С. 1-208
177625
   Античная поэзия : Всемирная библиотека поэзии. – Ростов-на-Дону; Москва : Феникс, 1997. – 413 с. – (Всемирная библиотека поэзии). – ISBN 5-85880-448-9
177626
   Античная поэзия в русских переводах XVIII - XX вв. : библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440 c. – ISBN 5-86007-090-Х
177627
   Античная поэтика : Риторическая теория и литературная практика : [сборник]. – Москва : Наука, 1991. – 254, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-02-011448-0
177628
  Сидорова Н.А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова. – Москва, 1985. – 78с.
177629
   Античная скульптура : Греция : [альбом репродукций]. – [вып. дан. 1962]. – Москва : Изогиз, 1961. – [11] с. : 44 л. ил.
177630
   Античная скульптура : Рим : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1965. – [16] с. : ил.
177631
   Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина = Antique sculpture from the collection of the Pushkin fine arts museum in Moscow : [альбом]. – Москва : Изобразит. искусство, 1987. – 230, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 24-26
177632
  Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья / М.М. Кобылина. – М, 1972. – 33с.
177633
  Вальдгауер О.Ф. Античная скульптура. / О.Ф. Вальдгауер. – Петроград, 1923. – 172с.
177634
  Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопр. истории и теории / В.А. Гуторов. – Л., 1989. – 288с.
177635
  Дильс Г. Античная техника / Г. Дильс. – М.-Л., 1934. – 215с.
177636
   Античная Тира и средневековый Белгород : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1979. – 146 с. – Библиогр.: c. 136-143
177637
   Античная торевтика : сб. науч. трудов. – Ленинград, 1986. – 202 с.
177638
  Соколов В.В. Античная философия / В.В. Соколов. – Москва, 1958. – 48с.
177639
  Циколь Я.Н. Античная философия / Я.Н. Циколь. – Тамбов, 1958. – 24с.
177640
  Асмус В.Ф. Античная философия : учебн. пособ. / В.Ф. Асмус; [науч. ред. провел проф. И.С. Нарский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543 с.
177641
   Античная философия : метод. разработка по курсу "История философии". – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 1981. – 86 с.
177642
  Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – Москва : Московский университет, 1985. – 368с.
177643
   Античная философия : специфические черты и современное значение : материалы Науч. конф. по антич. философии. – Рига : Зинатне, 1988. – 69 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл. – ISBN 5-7966-0140-7
177644
  Донских О.А. Античная философия / О.А. Донских, А.Н. Кочергин. – М., 1993. – 250с.
177645
  Кисиль В.Я. Античная философия : Учебно-творческий курс / В.Я. Кисиль; Южно-Российский гуманит. ин-тут. – Ростов -на-Дону; Одесса : Южно-Российский гуманитарный институт; Весть, 1997. – 100с. – ISBN 5-86268-044-6
177646
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1997. – 208с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-13-Х
177647
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Евклида до Прокла / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-14-8
177648
  Асмус В.Ф. Античная философия / Асмус В.Ф. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0
177649
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2001. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0
177650
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 400с. – (История философии). – ISBN 5-06-003049-0
177651
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 402 с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Ред. совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-06-003049-0
177652
  Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства / В.П. Оргиш. – Минск, 1986. – 181с.
177653
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
177654
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – 1-е полное, испр. изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – ISBN 5-89329-277-4
177655
  Чайковський Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.157-171. – ISSN 0042-8744
177656
   Античная цивилизация. – Москва : Наука, 1973. – 270 с. : ил. и карт.
177657
  Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 2-22
177658
  Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. / Н.А. Чистякова. – М., 1979. – 119с.
177659
   Античная эпистолография : очерки. – Москва : Наука, 1967. – 286 с.
177660
  Кузнецова Т.И. Античная эпическая историография / Т.И. Кузнецова, Т.А. Миллер. – М, 1984. – 213с.
177661
  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – Москва, 1977. – 327с.
177662
  Козлова Р.М. Античная этнонимия (лингвистический комментарий) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 26-45. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
177663
  Панич О. Античне "епохе"і його модерні нащадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С.77-101. – ISSN 0235-7941
177664
  Колесник А.С. Античне коріння свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати античні джерела, що зумовили виникнення філософського поняття свідомості у кембриджському платонізмі сімнадцятого століття. В статье предпринята попытка реконструкции античных источников философского ...
177665
  Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
177666
  Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
177667
   Античне мистецтво. – Київ : Мистецтво, 1977. – 180 с. : іл. – (Світове мистецтво в музеях України)
177668
  Богатікова О.В. Античне мистецтво як предиет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 2226-3209
177669
  Гавриленко О.А. Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - VI ст. н. е.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 6-9. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
177670
  Лукашенко А. Античне уявлення про вищу освіту та університет // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 246-253
177671
  Герасимов Т. Антични и средновековни монети в България / Т. Герасимов. – София : Български художник, 1975. – 160 с. : ил.
177672
  Кацаров Г.И. Антични паметници из България / Г.И. Кацаров. – София : Царска Придворна Печатница, 1912. – С. 175-190. – Отпечатък от известия на Българското Археологическо Дружество. Т. 2, 1911
177673
   Антични романи : Лонг. Дафнис и Хлоя. - Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. - Лукиан. Истинска история. - Петроний. Гошавка и тримахлион. - Апулей. Златното магаре. – София : Народна култура, 1975. – 544 с. – (Б-ка "Световна класика")
177674
  Гальчук О.В. Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 19-25. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
177675
  Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя лірики Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 346-353. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
177676
  Чечуліна І.О. Античний жіночий туалетний набір // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 83-92
177677
  Чорний І. Античний інтертекст у романі Марека Краєвського "Ріки Аїда" // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 204-206. – ISBN 978-617-7196-23-4
177678
  Гальчук О. Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-88. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження антич. інтертексту укр. літ. Греко-римське письменство ідентифіковано як текст, що впродовж функціонування у світовій літерат. історії набув таких характеристик, як класичний, канонічний, ...
177679
  Діденко С.В. Античний керамічний імпорт з поселення пізньоримського часу біля с. Сокіл на Середньому Дністрі // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 29-40. – ISBN 978-966-02-8144-8
177680
  Гальчук О. Античний космос поезії Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано лірику М. Бажана з погляду рецепції античних образів і мотивів. Визначено, що серед форм генетично-контактних зв"язків поет найчастіше послуговується такими, як запозичення, наслідування, адаптація, алюзія, пародія тощо. ...
177681
  Косянчук О. Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 82-90


  У статті проаналізовано античні міфологічні образи у творчості Тараса Шевченка. Античні ремінісценції розглянуто як один із чинників архетипних рефлексій поета
177682
  Крисаченко В. Античний мудрець Анахарсис (Анахарсій) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
177683
  Ніколаєв Б.І. Античний Орфей і Орфей Жана Кокто // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 310-316


  У даній статті автор продовжує аналіз текстів, в основі котрих є розгортання долі провідного персонажа. Він простежує долю міфологічного поета Орфея та можливу роль Орфея в заснуванні орфізму. Орфей Жака Кокто є наступником цих двох традицій. Однак для ...
177684
  Магдич О. Античний пантеон як ідеал для реконструкції польських язичницьких культів в творах Яна Длугоша // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 68
177685
  Перебийнос П. Античний профіль Антонії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12


  Книжку А. Цвід "Графіті небесних амфор" висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.
177686
  Куриленко О. Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія XVII сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 201-207. – ISSN 2078-340X
177687
  Зубар В. Античний світ Північного Причорномор"я : Матеріали наук. конференці / В. Зубар, Ліньова, Н. Сон. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 320с. – Бібліогр.: с. 95-106. – ISBN 966-7018-37-7
177688
  Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І.А. Лісовий. – Львів, 1988. – 200с.
177689
  Денисюк В.В. Античний світ фразеології української поезії середини XVII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852
177690
  Ребрик Н. Античний та біблійний світ лірики Зореслава // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 88-97. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано античні мотиви та біблійні образи в ліриці Зореслава - одного з найбільших закарпатоукраїнських поетів міжвоєнного періоду. Зосереджено увагу на інтертекстуальних зв"язках його поезій зі світовим культурним метатекстом, доведено, що у ...
177691
  Варнеке Б.В. Античний театр : [Підручник у Муздрамінститутах та посібник у Педвишах] / Б.В.Варнеке. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 165с. – (Начерки з історії театру / За ред. П.Руліна ; Вип. 1)
177692
   Античний театр : Есхіл, Софокл, Еврипид, Арістофан, Меанандр, Плавт : трагедії і комедії. – Київ : Веселка, 2003. – 383 с. – ISBN 966-01-0170-8
177693
  Дяченко С.І. Античний топос у повісті "Художник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 97-112
177694
  Миронова В.М. Античні автори в українській проповіді XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 296-301
177695
  Левко О.В. Античні алюзії в гоміліях Григорія Богослова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 154- 158
177696
  Войналович А.В. Античні алюзії в поезії К .Кавафіса та М.Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-117


  Статтю присвячено компаративному дослідженню поезії К. Кавафіса та М. Зерова, зокрема особливостям використання античних алюзій. Окреслено поняття алюзії, а також її специфіку в поезії двох поетів. Статья посвящена компаративному исследованию поэзии ...
177697
  Бандуровський О.В. Античні амфори з курганів скіфського періоду Лівобережної Лісостепової України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-79. – ISSN 0235-3490
177698
  Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного / О.Д. Ганіна. – К., 1970. – 98с.
177699
  Проценко І Античні витоки наукової раціональності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 12-27. – (Серія "Філософія")
177700
  Остапенко М.П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 496-501


  У статті подана етимологія і визначення слова "маніпуляція", наведені приклади дослідження маніпуляції філософами, обгрунтована доцільність розгляду античних витоків цього явища. В статье представлена этимология и определение слова "манипуляция", ...
177701
  Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор"я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор"я / Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-32-9
177702
   Античні канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 10 : фото
177703
  Тищенко К.М. Античні контексти топонімії Сіверщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С.125-139. – ISSN 2218-4805
177704
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
177705
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
177706
  Слоньовська О. Античні мотиви у ліриці Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-39
177707
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
177708
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
177709
  Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
177710
  Коваль-Гнатів Античні паремії в епістолярній спадщині Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 551-559. – ISSN 2304-9383
177711
  Вахонєєв В.В. Античні поселення на Босфорі Кіммерійському в першій половині VI ст. до н.е.: спроба археологічної реконструкції // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 5-19
177712
  Михайлова Олена Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 27-32. – Бібліогр.: С. 31; 11 назв. – ISSN 2078-340X
177713
  Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
177714
  Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 433-441. – ISBN 978-966-579-271-0
177715
  Шевчук Т.С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 63-74
177716
  Вакулик І. Античні традиції у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-14


  Проаналізовано античні мотиви та образи у творчості Т. Шевченка на матеріалі поезій, повістей, листів, щоденникових записів та малюнків митця
177717
  Пінчук Є.А. Античні традиції філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 187-194
177718
  Штаєр І.Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) : монографія / Ірена Штаєр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. вище комерц. училище. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-199. – ISBN 978-617-7096-90-9
177719
  Штаєр І.Л. Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 132-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
177720
  Рейда Р.М. Античні центри Північного Причорномор"я та "готські" війни (питання хронології) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 39-45


  "У статті розглянуто питання хронології історичних подій, пов’язаних з античними центрами Північного Причорномор’я в контексті з «готськими» війнами (232–270 рр. н.е.). Виділено два хронологічних періоди в історії Північного Причорномор’я в час ...
177721
   Античні якірні штоки: невідомі аспекти / С. Нагорний, С. Нісі, С. Воронов, Т. Довбуш, В. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Описана спроба ідентифікації артефактів користуючись лише аналітичними методами досліджень. Визначено регіон походження та період виготовлення свинцевого якірного штоку, досліджуючи як матеріал штоку, так і різноманітні сторонні включення, виявлені в ...
177722
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 1. – 2001. – 320 с.
177723
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 2. – 2001. – 241 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
177724
  Іванцова І.В. Античність / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 16-17. – ISBN 966-642-073-2
177725
  Сергійчук Т.І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Тарас Сергійчук. – Київ : Веселка, 2011. – 670, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0553-9
177726
  Цісик А. Античність далека і близька // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 302-306. – ISSN 2078-340X


  Предметом студій класичної філології є духовна культура античності
177727
  Морозова А. Античність і Джон Адамс: етика, естетика, політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено місце античності в соціокультурних реаліях США наприкінці XVIII - поч. ХІХ ст. та її конструктивна роль для формування етичних, естетичних та політичних поглядів і цінностей на прикладі доробку другого президента США Дж. Адамса. Розглянуто ...
177728
  Матвєєва Л.В. Античність і сучасність ( За творами В.П. Бузескула ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
177729
  Пригодій С.М. Античність та американський романтизм / С.М. Пригодій; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2003. – 88с. – ISBN 966-568-646-1
177730
  Морозова А. Античність та Джон Адамс: етика, естетика, політика // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 85
177731
  Савич О.В. Античність у сучасному французькому романі: теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 141-146
177732
  Іщук-Пазуняк Античність у творчості Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 332-339. – ISBN 978-966-355-009-1
177733
  Торкут Н. Античність у фокусі літературно-критичної свідомості англійського ренесансу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 199-213. – ISBN 978-966-1516-14-3
177734
   Античное искусство : каталог. – Москва : Искусство, 1963. – 170, [74] с.
177735
  Дмитриева Н.А. Античное искусство / Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. – М., 1988. – 254,1с.
177736
  Венедиков И. Античное искусство в Болгарии / И. Венедиков; И. Венедиктов; под ред.: В. Протопопова. – София : Литература на иностранных языках Д.П. Г. Димитров, 1967. – 56 с.
177737
   Античное искусство из музея Метрополитен США : каталог выставки. – Москва, 1978. – 13 с. : 27 ил.
177738
  Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система / Кузищин В.И. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 259-268
177739
  Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л., 1986. – 223с.
177740
   Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва : Наука, 1984. – 285с.
177741
  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья : (конец V- середина VII века) / В.И. Уколова ; отв. ред. Л.С. Чиколини ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1989. – 316 с. – ISBN 5-02-008966-4
177742
  Мальчукова Т.Г. Античное наследие и современная литература: Текст лекций. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1988. – 62с.
177743
   Античное общество : труды конференции по изучению проблем античности. – Москва : Наука, 1967. – 428 с. : ил.
177744
   Античное общество и государство : проблемы социально-политической истории : межвуз. сборник. – Ленинград, 1988. – 184 с.
177745
  Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу для студ. филологич. фак. ун-тов. / А.Ч. Козаржевский. – М., 1980. – 72с.
177746
  Сокровищук А.А. Античное понимание красоты в философии и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С .30-34. – ISSN 2073-9702
177747
  Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0042-8744
177748
  Крыжицкий С.Д. Античное поселение Нижнего Побужья: (Археол. карта) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1990. – 128с.
177749
  Соколов Г.И. Античное Причерноморье : памятники архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства / Г.И. Соколов. – Ленинград, 1973. – 191 с.
177750
   Античное художественное серебро : каталог выст. [из собр. музея]. – Ленинград : Эрмитаж, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 62-63. Библиогр. в тексте
177751
   Античность : словарь-справочник / И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; под ред. В.Н. Ярхо. – Дубна : ИЦ "Феникс", 1998. – 344 с. – ISBN 5-97905-036-Х
177752
  Ильинская Л.С. Античность / Л.С. Ильинская. – М., 1999. – 367с.
177753
   Античность в европейской живописи XV-начала XX веков = The classical tradition in European painting : альбом. – Москва : Советский художник, 1984. – 175 с. : ил. – Bibliogr.: Имен. указ.: с. 174. – (По выставочным залам и музеям СССР)
177754
   Античность в европейской живописи XV - начало XX вв. : выставка картин из музеев СССР, ГДР, Нидерландов, Франции : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 36, [84] с. : ил.
177755
   Античность в контексте современности : [cборник : памяти А.Ф. Лосева]. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 250, [2] с. – Список печ. трудов А.Ф. Лосева (1986-1989) : с. 249-251. Библиогр.: с. 247-248 (34 назв.). – (Вопросы классической филологии). – ISBN 5-211-00874-Х
177756
  Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала ХІХ века. / Л.И. Савельева. – Казань, 1980. – 120с.
177757
  Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии: поэты пушкин. круга. / Л.И. Савельева. – Казань, 1986. – 77с.
177758
   Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока : сборник статей. – Москва : Наука, 1978. – 303 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце статей
177759
   Античность и Византия. – Москва : Наука, 1975. – 416 с.
177760
  Лангер Фред Античность и кризис. Немые свидетели Великой эпохи : Греция / Лангер Фред, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 104-119. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
177761
  Бузескул В.П. Античность и современность : Современные темы в античной Греции / Проф. В. Бузескул. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 210 с.
177762
   Античность и современность : [сборник статей] : к 80-летию Ф.А. Петровского. – Москва : Наука, 1972. – 504 с. : ил., 3 л. ил. – "Список работ Ф.А. Петровского" с. 28-32 (98 назв.)
177763
   Античность как тип культуры. – Москва : Наука, 1988. – 336 с.
177764
  Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник / Л.С. Ильинская; Под ред. Немировского А.И. – Москва : Лабиринт, 1999. – 368с. – ISBN 5-87604-093-2
177765
   Античность. Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии : справоч. пособ. для студ. гуманитарных вузов и ф-тов и учащихся старших кл. сред. школ, лицеев и гимназий по дисциплине "Древние языки и культуры" / И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина ; под общей ред. В.Н. Ярхо. – 3-е изд., стереотип. – Дубна : Феникс+, 2007. – 296 с. : ил. – ISBN 978-5-9279-0087-9
177766
   Античность. Средние века. Новое время : проблемы искусства. – Москва : Наука, 1977. – 256 с. : 24 л. ил.
177767
  Куликова Лилия Борисовна Античность: учитель или идеологический враг? : место и роль античной культуры в дисциплинах исторического цикла в первой половине XX века // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст.
177768
  Козлова Р.М. Античные [текст на древнем языке], dindarii (этнолингвистическая интерпретация) // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 100-117. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6


  ?????? - одно из личных имен, которое считают достоверно принадлежащим бастарнам (?????????), сильному и многолюдно му народу, воинственному и смелому. Во 2 м в. до н.э. бастарнов ло кализовали на нижнем левобережном Дунае. Бастарны так высоки ...
177769
  Казаченок Т.Г. Античные афоризмы / Т.Г. Казаченок, И.Н. Громыко. – Минск, 1987. – 317с.
177770
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1975. – Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – С. 1-89
177771
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1978. – 106с.
177772
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1982. – 105с.
177773
  Мальберг В.К. Античные вазы и терракотты / В.К. Мальберг, Э.Р. Фельсберг. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1910. – 40 с. – 7 табл. Оттиск из Ученых Записок Императорского Юрьевского Университета
177774
  Лаптев С.В. Античные геммы и монеты в Юго-Восточной Азии: находки последних лет // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 172-181. – ISSN 0321-0391
177775
   Античные гимны. – Москва : МГУ, 1988. – 362с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-211-00182-6
177776
  Гайдукевич В.Ф. Античные города Боспора. Мирмекий / В.Ф. Гайдукевич ; Под ред. А.Н. Щеглова, А.Л. Як. – Ленинград : Наука, 1987. – 178 с.
177777
   Античные города северного Причерноморья : очерки истории и культуры : сборник статей / отв. ред. В.Ф. Гайдукевич и М.И. Максимова ; Акад. наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва-Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 1. – 1955. – 448 с. : 3 л. ил. и карт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
177778
  Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа. Амис. Трапезунт. / М.И. Максимова. – Москва-Л., 1956. – 472 с.
177779
   Античные государства и варварский мир : межвуз. сборник статей. – Орджоникидзе, 1981. – 150 с.
177780
   Античные государства Северного Причерноморья. – Москва, 1984. – 392с.
177781
  Алексеева Е.М. Античные государства Северного Причерноморья / [Е.М. Алексеева, А.К. Амброз, Т.М. Арсеньева и др.] ; отв. ред. Г.А. Кошеленко и др. ; АН СССР, Ин-т археологии ; Редкол. сер.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) и др. – Москва : Наука, 1984. – 392 с. : 4 л. ил. – Библиогр.: с. 360-379 ; Указ. имен, геогр. и этн. назв.: с. 382-390. – (Археология СССР)
177782
  Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологичесих источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Н.И. Сокольский. – С. 1-192
177783
   Античные древности Подонья-Приазовья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 154 : Античные древности Подонья - Приазовья. – С. 1-286, илл.
177784
   Античные древности Северного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 212, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
177785
   Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана : в свете новых открытий Узбекистанской искуствоведческой экспедиции. – Ташкент : Фан, 1989. – 167, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 163-168 (228 назв.). – (Поиски и открытия)
177786
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-95071-3-9
Т. 1 : Царские монеты Боспора. – 2002. – 96 с.
177787
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-8128-10-9
Т. 2 : Античные и средневековые монеты Крыма, Северо-Восточного и Восточного Причерноморья. – 2003. – 96 с.
177788
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса. – ISBN 966-8128-36-2
Т. 3 : Античные и средневековые монеты Северо-Западного Причерноморья. – 2004. – 104 с.
177789
  Кондаков Д.А. Античные и христианские символы и политические мифы в одах и дифирамбах полоцких иезуитов в честь Александра I // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 53-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  На материале панегирических стихотворений на рус. и франц. языках в честь императора Александра I по случаю преобразования Полоцкого иезуитского коллегиума в Академию (1812) и победы русской армии в антинаполеоновской кампании (1814) рассматривается ...
177790
  Думчус И. Античные имена собсвтенные в литовском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думчус И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
177791
  Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1971. – 98с.
177792
   Античные камеи в собрании Эрмитажа : каталог / [авт. вступ. ст., с. 5-24, и сост. О.Я. Неверов]. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение, 1988. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-189. – ISBN 5-210-00079-6
177793
  Мертлик Рудольф Античные легенды и сказания / Мертлик Рудольф. – Москва : Республика, 1992. – 478с. – ISBN 5-250-01292-2
177794
  Чубова А.П. Античные мастера / А.П. Чубова. – Л, 1986. – 249с.
177795
  Лихтина В.А. Античные мифологические аллюзии в поэзии Максима Амелина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 357-361. – (Б-ка Ін-ту філології)
177796
  Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1951. – № 16 : Античные монеты / Зограф А.Н. – С. 1-264, рис. в тексте, табл.
177797
  Зограф А.Н. Античные монеты / А.Н. Зограф. – М, 1951. – 212с.
177798
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного исторического музея (коллекция А. С. Коциевского) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 51-95. – ISSN 0321-0391
177799
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании государственного исторического музея (Коллекция Н.Н. Грандмезона) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 55-80. – ISSN 0321-0391
177800
  Любомудров С.И. Античные мотивы в поэзии Пушкина / С. Любомудров. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1901. – 67 с. – В 1-м изд. назв.: Античный мир в поэзии Пушкина. - Экз. деф., отсутств. с. 17-67
177801
  Тайманова Т.С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 59-65. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
177802
  Мищенко Ф. Античные мотивы в произведениях Генрика Сенкевича / Мищенко Ф. – Саратов, 1929. – 17с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
177803
  Гаталина Л.И. Античные мраморные статуэтки детей в собрании Эрмитажа / Л.И. Гаталина. – Ленинград, 1959. – 22с.
177804
  Мальберг В.К. Античные мраморы и бронзы / В.К. Мальберг, Э.Р. Фельсберг. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – 24 с. – 5 табл. Оттиск из Ученых Записок Императорского Юрьевского Университета
177805
   Античные мыслители об искусстве : сборник высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1938. – XXXVIII, 343 с.
177806
   Античные памятники Крыма = Ancient greek sites in the Сrimea / Е.А. Катюшин, С.Д. Крыжицкий, В.А. Кутайсов, Л.В. Марченко, Г.М. Николаенко; [Е.А.Катюшин, С.Д.Крыжицкий, В.А. Кутайсов и др. ; редкол: Е.С. Самаритаки, Т.Л. Самойлова, С.И. Парадисопулос и др. ; пер. с англ. В.Ю.Сунцова] ; Одес. филиал греч. фонда культуры. – Киев : Мистецтво, 2004. – 288 с. – ISBN 966-577-047-0


  Книга , изданная Одесским филиалом Греческого фонда культуры, посвящается древним эллинским городам и поселениям Крыма. Она продолжает тему предыдущего издания - "Античные памятники Северо-Западного Причерноморья".
177807
   Античные памятники Северо-Западного Причерноморья = Ancient greek sites on tne north-west coast of the black sea. – Киев : Мистецтво, 2001. – 176 с. – ISBN 966-577-016-0
177808
   Античные перстни (VI в. до н. э. - IV в.) : каталог временной выставки. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1978. – 16 с. : ил.
177809
   Античные писатели. Словарь. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 448 с. – ISBN 5-8114-0104-3
177810
   Античные риторики : переводы. – Москва : Изд-во МГУ, 1978. – 352 с. – Библиогр. в примеч.: с. 292-345. Указ. имен. и предм.: с. 346-351. – (Университетская библиотека / Редкол. сер.: Л.Г. Андреев (пред.) и др.)


  Содерж.: Риторика / Аристотель. О соединении слов; Письмо к Помпею / Дионисий Галикарнасский. О стиле / Деметрий.
177811
  Грабарь-Пассек Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / М. Грабарь-Пассек ; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1966. – 320 с.
177812
  Лукомский Г.К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г.К. Лукомский. – Санкт-Петербург, 1914. – 499 с.
177813
   Античные теории языка и стиля. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 343 с.
177814
  Русяева А.С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья / А.С. Русяева. – К, 1982. – 145с.
177815
  Кучма В.В. Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов IV-VII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Кучма В.В.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 36л.
177816
  Мальчуков Т.Г. Античные традиции в русской поэзии : уч. пособ. по спецкурсу / Т.Г. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 104 с.
177817
   Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты. – Киев : Изд-во КГУ, 1955. – 315 с.
177818
  Скоробогатая Е.И. Античные хранилища и их названия : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скоробогатая Е.И. ; М-во культуры СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Львов, 1954. – 16 с.
177819
  Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 157-168. – ISSN 0042-8744
177820
   Античный город. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 192 с. : ил.
177821
  Капогросси Колоньези Античный город как город-государство : интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 27-41. – ISSN 0321-0391
177822
  Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н.э. / В.А. Кутайсов. – Киев, 1990. – 174с.
177823
  Максименко В.Е. Античный город Танаис и варвары / В.Е. Максименко, А.А. Харченко // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-156. – ISSN 0321-0391
177824
   Античный и средневековый город : Античная древность и средние века : [сб. ст.]. – Свердловск : УрГУ, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: в конце статей
177825
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – С. 1-209, табл.
177826
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Н.А. Онейко. – С. 1-69, 24 табл.
177827
  Дубинина Л.А. Античный код в малой прозе В.Я. Брюсова: Рея Сильвия в истории из жизни VI века // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
177828
  Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука / А.Ф. Лосев. – Москва, 1927. – 550 с.
177829
  Штернберг Л.Я. Античный культ близнецов при свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1916. – С. 135-189. – Оттельный оттиск из III тома "Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Императорской Академии Наук"
177830
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 90с.
177831
  Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье / Д.Б. Шелов. – Москва, 1956. – 195с.
177832
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 1. – 1972
177833
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 2. – 1974
177834
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 3. – 1977
177835
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 4. – 1979
177836
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 5 : Проблемы истории Древнего Рима и Северного Причерноморья. – 1983. – 156 с.
177837
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 6 : Проблемы экономики, политики и культуры античных государств. – 1986. – 148 с.
177838
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 7 : Проблемы социаль-политческих отношений, материальной и духовной культуры древности. – 1990. – 166 с.
177839
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 8 : Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. – 1990. – 160 с.
177840
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и восточное Причерномерье / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1975. – 31с.
177841
  Блаватский В.Д. Античный мир и древний Восток : 13 Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа, 1970 г. / В.Д. Блаватский. – Москва : [б. и.], 1970. – 16 с.
177842
  Разуваев Н.В. Античный мир и Древний Восток как альтернативы социокультурной эволюции // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 283-289. – ISSN 1606-951Х
177843
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и Древняя Грузия : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Лордкипанидзе О.Д. ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
177844
  Азаревич Д. Античный мир и христианство : ри публичные лекции, чит. в пользу недостаточных студентов Демид. юрид. лицея / Дмитрий Азаревич. – Ярославль : тип. Г. Фальк, 1880. – [4], II, 85, [2] с. – Отд. оттиск: Временник Демидовск. юрид. лицея. 1880, кн. 20
177845
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир. / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 117с.
177846
  Бондаренко А.А. Античный мусейон: рождение музея из мифа и ритуала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 257-273. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
177847
  Васин Иван Античный наукоград // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 48 : фото
177848
  Хачатрян Ж.Д. Античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. // Археологические раскопки в Армении : античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Ж.Д. Хачатрян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – № 15 : Гарни. 5. – С. 1-134
177849
  Прохорова Т. Античный период в контексте изучения истории Крыма // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 82-84
177850
   Античный плутовской роман. – Ленинград : СП "Смарт", 1991. – 166, [2] с. : ил. – ISBN 5-7078-0101-4


  Содерж.:"Сатирикон / Петроний. Лукий, или Осел / Лукиан.
177851
   Античный портрет : сборник статей. – Ленинград : Академия, 1929. – 117 с. : XI табл.
177852
   Античный роман. – Москва : Наука, 1969. – 407 с. : ил.
177853
  Гусев Д.А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
177854
  Каллистов Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л., 1970. – 176с.
177855
  Кисиль В.Я. Античный философский лексикон / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
177856
  Покровская З.А. Античный философский эпос / З.А. Покровская. – Москва, 1979. – 96 с.
177857
  Коварская Ю. Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева "Ангелочек" // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2016. – L. 64, N 4. – С. 503-512. – ISSN 0350-6894
177858
  Шерхунаев Р.А. Антишаманские мотивы в бурятском устном народном творчестве / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1963. – 51с.
177859
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
177860
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
177861
  Нелюба А.М. Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 183-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
177862
  Ершова Е.Н. Антиядерное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 144-151
177863
  Якобашвили И. Антиядерное движение в Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 5 (269). – С. 3-7
177864
  Попов Н.П. Антиядерное движение и общественное мнение // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 82-92
177865
  Козырев В.А. Антияпонская война и китайское общество (1937-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 0130-3864


  Антияпонська війна в Китаї, початок 7 липня 1937 р.
177866
  Мазуров В.М. Антияпонская вообруженная борьба корейского народа (1931-1940) / В.М. Мазуров ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточн. лит-ры, 1958. – 104 с.
177867
  Каткова З. Антияпонские настроения в современном Китае (на материалах "Жэньминь жибао") // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 89-112
177868
  Софокл Антігона / Софокл. – 3-е вид. – Харків ; Київ : Література й мистецтво, 1930. – 104 с.
177869
  Василик І. Антін Горбачевський - видатний український адвокат, громадський і політичний діяч / І. Василик, Басара-Тиліщак // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 62-64
177870
  Верба А. Антін Йосип Роллє // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 228-231
177871
   Антін Крушельницький - письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини. – Львів : [б. в.], 2002. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 286-293. – ISBN 966-02-1892-3
177872
  Дубина М. Антін Крушельницький : Літературно-критичний нарис / М. Дубина. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4659-9
177873
  Ковалів Ю. Антін Крушельницький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
177874
  Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 24-28
177875
  Кулик Н. Антін Крушельницький: помилка ціною в життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
177876
  Назарук В. Антін Любич Могильницький // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 156-158
177877
  Верба А. Антін Марцінковський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 231-233
177878
  Лазаревич Є. Антін Рудницький як музикознавець (у 110-ту річницю від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 80-86. – ISSN 2224-0926
177879
  Заруба В.М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951) : монографія : з нагоди 135-річчя з дня народж. та 50-річчя від дня смерті А.С. Синявського (12 лип. 1866 р. - 2 лют. 1951 р.) / В.М. Заруба ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; Юрид. акад. М-ва внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 283, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Післямова укр., англ. - Імен. покажчик.: с. 262-282. – Бібліогр.: с. 203-255. – ISBN 966-7894-33-9


  У пр. 1733640 напис: Володимиру Андрійовичу Мисловому з добрими побажаннями та виразом незмінної пошани від автора! В. Заруба 16.09.03 р. м. Дніпропетровськ
177880
  Елькин А. Антовоские яблоки / А. Елькин. – Тула, 1964. – 32с.
177881
  Марьенко В.Г. Антогонистические свойства Azotobacter chroococcum и их значением для сельскохозяйственных растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Марьенко В.Г.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 18л.
177882
  Варшавский Л.Р. Антокольский Марк Матвеевич / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
177883
  Подгорец В. Антологиjа / В. Подгорец. – Скопjе, 1968. – 167 с.
177884
   Антологиjа "Гласот на поетите" = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
177885
   Антологиjа македонскепоезиjе. – Београд : Просвета, 1968. – 330 с. – (Библиотека "Просвета" ; № 219)
177886
  Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
177887
   Антологиjа на современата албанска поезиjа. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
177888
   Антологиjа новиjе српске лирике : посебно изд. – Изд. 10-е. – Београд, 1956. – 137 с. – (Српска книжевна задруга)
177889
   Антологиjа словеначке поезиjе. – Београд : Просвета, 1968. – 384 с. – (Библиотека "Просвета" ; № 176)
177890
  Лесковац М. Антологиіа стариіе српске поезиіе. / М. Лесковац. – 252с.
177891
  Гелленс Ф. (Элленс) Антология : Рассказы и притчи / Франц Гелленс ; Пер. М.В. Веселовской и В.Н. Карякина. – Москва : Изд. Б.и. Н.П., 1914. – 214 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по генеральному каталогу РГБ. – (Образовательная библиотека издательства "Огни" ; Сер. 3 ; Иностранные писатели)


  Содержание: Франц Гелленс / В.Н. Карякин. Письмо Камилла Лемонье. У Франца Гелленса / Мария Веселовская. Потаенный свет. 1912 г. Избранные рассказы и притчи: Вечерня; Мельник на собственной мельнице; Две дороги; Охота по первой пороше; Мечта циклопа; ...
177892
   Антология : [перевод]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 272 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 23)


  Синие бабочки; Однажды осенним днем на шоссе / П. Вежинов. Алмазный дым / А. Донев. Сын своего века; Письма в космос / Ф. Каринти. Пересадка мозга / Й. Черна. Сказочник / Р. Льопис. Ангел смерти / Й. Несвадба. Записки о Кошачьем городе: Повесть / Лао Шэ
177893
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 400 с. – Библиогр.: с. 392-398. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 25)
177894
   Антология : "Курьер ЮНЕСКО" за 30 лет. – Москва : Прогресс, 1990. – 272 с.
177895
   Антология : лит. форум 90/92 : есеистика, поэзия, критика, проза. – София : Херен прес, 1992. – 213 с.
177896
   Антология абхазской поєзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 544 с.
177897
   Антология абхазской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 543 с.
177898
   Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-474-8
№ 11, кн. 2 / [авт.-сост. Е. Смольницкая] : / [авт.-сост. Е. Смольницкая]. – 2012. – 425, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
177899
   Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-443-4
№ 11, кн. 1 / [авт.-сост. Е. Смольницкая]. – 2012. – 279, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., англ. - Вип. дан. укр.: Антологія авангарду, психоаналізу, психотерапії, психології. – Библиогр. в подстроч. примеч.
177900
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1960. – 384 с.
177901
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1960. – 328 с.
177902
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 3. – 1960. – 280 с.
177903
   Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 719 с.
177904
   Антология армянской советской детской литературы : переводы. – Ереван : Советакан грох, 1981. – 361 с. : ил.
177905
   Антология армянской советской литературы. – Ереван : Айпетрат, 1957. – XVI, 598 с.
177906
   Антология афоризмов [Електронний ресурс] : классики современности; 25 000 афоризмов. – Москва : "Равновесие": "Вече", 2005. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Мб, дисковод 24х CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Издание представлено в стандарте электронной книги "Salebook" с функцией "Комфортное чтение", системой "Интеллектуального поиска" и возможностью создания личной "Єлектронной библиотеки" В этой уникальной книге собрано более 25000 афоризмов и других ...
177907
   Антология бардовской песни : 100 бардов : 600 песен / авт.-сост. Р. Шипов. – Москва : Эксмо, 2008. – 896 с. – ISBN 978-5-699-09550-6
177908
   Антология белорусской поэзии. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное книжное издательство, 1948. – 648 с.
177909
   Антология белорусской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 562 с.
177910
  Федоров А.М. Антология болгарской поэзии / А.М. Федоров. – София : Изд. Мин. нар. просв. – 160 с. – Библиогр.: потр.
177911
   Антология болгарской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 747 с.
177912
   Антология бурят-монгольской советской поэзии. – Улан-Уде : Бурмонгиз, 1950. – 296 с.
177913
   Антология бурятской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 400 с.
177914
   Антология венгерской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 563 с.
177915
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28. Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 2074-272X
177916
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29. Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про розкриття вітчизняними і зарубіжними вченими-першопроходцями електрофізичних і електрохімічних таємниць ряду природних світлових явищ, що носять для людства глобальний планетарний характер і які ...
177917
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 30. Портрет харьковского математика, механика и кибернетика Владимира Логвиновича Рвачева // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого вченого-математика Харківщини ? академіка АН УРСР (НАН України) Рвачева В.Л. і про його видатний внесок у світову математичну науку.
177918
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31. Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого фізика-теоретика Харківщини - академіка АН УРСР (НАН України) Ахієзера О.І. і його видатний внесок в світову фізичну науку.
177919
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Держ. установа "Ін-т технічних проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
177920
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 35: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990-1994 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
177921
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 36: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1995-1999 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
177922
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 37: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2000-2004 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 2074-272X
177923
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005-2010 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
177924
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 39: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011-2015 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
177925
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 40: Научное открытие метода взрывной имплозии для получения сверхкритической массы ядерного заряда и украинский "след" в американском атомном проекте "Манхэттен" // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X
177926
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 47 : авиаконструктор Игорь Сикорский и его свершения в самолето- и вертолетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
177927
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 49: авиаконструктор Олег Антонов и его свершения в самолетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X
177928
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 50: конструктор ракетно-космический техники Вернер фон Браун и его свершения в ракетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
177929
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 51: конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев и его свершения в ракетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
177930
  Бадрак В. Антология гениальности / Валентин Бадрак. – Киев : КВЩ, 2005. – 475 с. – ISBN 966-8550-12-9
177931
   Антология гнозиса : современная рус. и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-003-8(Т.1)
Т. 1. – 1994. – 352 с.
177932
   Антология гнозиса : современная рус. и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-004-6Т.2)
Т.2. – 1994. – 384 с.
177933
   Антология грузинской патриотической поєзии. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – VIII, 176 с.
177934
   Антология грузинской поэзии : подгот. Союзом писателей Груз. ССР. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 803 с.
177935
   Антология грузинской советской поэзии : переводы. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 382 с. : ил.
177936
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство
Т. 1 : Песни народов Дагестана. – 1980. – 363 с.
177937
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство
Т. 2 : Поэты дореволюционного Дагестана. – 1980. – 331 с.
177938
   Антология кабардинской поєзии. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с., [1] л. ил. : ил.
177939
   Антология казахской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 862 с. : ил., портр.
177940
   Антология казахской советской поэзии : в 2 т. : переводы. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 1. – 1972. – 376 с.
177941
   Антология казахской советской поэзии : переводы : в 2 т. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 2. – 1972. – 424 с. : ил.
177942
   Антология кинизма : Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – Москва : Наука, 1984. – 399с. – (Памятники философской мысли)
177943
   Антология кинизма : философия неприятия и протеста. – Москва : ТЕРРА-TERRA, 1996. – 432 с. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-300-00714-5
177944
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00867-6
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 1997. – 832 с.
177945
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00868-4
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль, X X в. – 1997. – 830 с.
177946
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00869-2
Т. 3 : Политическая мысль в России: X - первая половина XIX в. – 1997. – 798 с.
177947
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00870-6
Т. 4 : Политическая мысль в России: вторая половина XIX-XX вв. – 1997. – 829 с.
177948
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00871-4
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
177949
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 1 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 576с.
177950
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2 : Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – 1970. – 776с.
177951
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в., первых двух третей XIX в. – 1971. – 760с.
177952
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 4 : Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. – 1972. – 708с.
177953
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
177954
   Антология мировой философии : античность. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 960 с. – ISBN 985-13-0103-5
177955
  Елевтеров С. Антология на българската литература : избрани текстове и характеристики / Стефан Елевтеров. – София : Наука и изкуство, 1977. – 679, [1] с.
177956
   Антология на българската поезия : в 3 т. – София : Български писател
Т. 2. – 1982. – 347 с.
177957
   Антология на българската поезия : в 3 т. – София : Български писател
Т. 3. – 1982. – 621 с.
177958
   Антология на българския разказ : в 2 т. – София : Български писател
Т. 1. – 1984. – 615 с.
177959
   Антология на съвременната българска публицистика. – София : Наука и изкуство, 1984. – 332 с.
177960
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской драматургии. 1935-1965 / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1967. – 279 с.
177961
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской литературы / В.Е. Балахонов. – Москва-Ленинград, 1965. – 359 с.
177962
   Антология по английской и американской литературе XIX - XX вв. : для заочников I и III курсов англ. отделения. – Москва : Просвещение, 1971. – 496 с. – (Иностранный язык)
177963
  Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие для студ.высших педагог.учеб.заведений / И.Н. Андреева. – Москва : Академия, 2000. – 176с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0499-4
177964
   Антология поэзии : Израиль 2005. – Тель-Авив, 2005. – 490, [6] с. – ISBN 965-90667-2-4
177965
   Антология русского советского рассказа (50-е гг.). – Москва : Современник, 1988. – 621, [1] с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Во глубине России / К. Паустовский. Заполярный мед / М. Пришвин. Дожди / С. Антонов. Тропа длиною в лето; Ракитовый чай; Коварный крючок / Е. Носов. Борзов и Мартынов / В. Овечкин. Никишка Болтушок / Г. Троепольский. Зимний дуб / Ю. Нагибин. ...
177966
   Антология русской советской поэзии : 1917-1957 : в 2-х т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1957. – 811 с.
177967
   Антология сибирской поэзии. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 560 с. : ил.
177968
   Антология сказочной фантастики : перевод. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383 с. – (Приключения. Фантастика. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 21)


  Содерж.: Дженни Вильерс: Роман о театре / Д.Б. Пристли. Повести: Тигр Тома Трейси / У. Сароян. Срубить дерево / Р. Янг. Рассказы: Рука Геца фон Берлихингена / Ж. Рей. По мерке / К. Легран. Смерть Бикуни / Саке Комацу. Король Зеннов / А.М. Матуте. ...
177969
   Антология скандинавской фантастики : [сб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 22)
177970
   Антология скандинавской фантастики : [сб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 380 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 20)
177971
   Антология современной казахской поэзии / [ред. И.И. Жиброва ; авт. подстроч. пер.: А.Г. Жумабаева, Ж.Т. Молдагалиева, З.С. Тулеусов и др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2019. – 750, [2] с. : портр. – (Программа модернизации общественного сознания "Рухани жангыру" ; Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"). – ISBN 978-5-19-011387-7
177972
   Антология современной казахской прозы / [лит. ред.: В.Г. Бояринов, М.А. Замшев, А.А. Трапезников и др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2019. – 854, [2] с. – (Программа модернизации общественного сознания "Рухани жангыру" ; Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"). – ISBN 978-5-19-011388-4
177973
   Антология современной русской поэзии Украины. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-17-4
Т. 1. – 1998. – 276 с.
177974
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-087-X
Т. 1 : Уголовный сыск: документы и материалы (11-нач. 20 ст.) / Сост.: Ю.И. Римаренко, Е.М. Моисеев, В.Н.Чисников. – 2006. – 612 с.
177975
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-156-6
Т. 2 : Сыск, сыщики и преступный мир / [сост.: Ю.И. Римаренко и др.]. – 2006. – 504 с.
177976
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. ред.: В.Н. Чисников и др.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
Т. 3 : Сыщики о сыске: криминальные истории / [ сост.: В.Н. Чисников, С.Г. Лаптев ]. – 2009. – 755 с.
177977
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
Т. 4 : Криминальный сыск в Западной Европе (19 - нач. 20 вв.) / [ сост.: В.Н. Чисников, Т.А. Проценко, С.Г. Лаптев, В.Н. Чисникова ]. – 2009. – 812 с.
177978
   Антология фантастических рассказов : [Италия. Польша. Франция. Чехословакия. Швейцария. Япония. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 5)
177979
   Антология фантастических рассказов : [пер. рассказов писателей Англии и США]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 557 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; т. 10)
177980
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Русское феноменологическое общество ; Логос. – ISBN 5-7333-0455-3
Т. 1. – 1998. – 512 с.
177981
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Логос ; Прогресс-Традиция. – ISBN 5-8163-0005-9 5-89826-054-4
Т. 2. – 2000. – 527 с.
177982
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – 2-е изд. – Одесса : Астропринт, 2016. – 796, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-187-7
177983
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. За завесой / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-206-5
За завесой. – 2016. – 296, [3] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 292-293
177984
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. Между светом и тенью / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-218-8
Между светом и тенью. – 2017. – 268 с., [16] л. ил. : портр., ил. – Назв. обл.: Между светом и тенью. – Библиогр.: с. 266
177985
   Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока : (под полярными созвездиями). – Красноярск : Книжное издательство, 1989. – 493 [1] с., [4] л. ил. : ил. – ISBN 5-7479-0099-4
177986
   Антология хакаской поэзии. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 1961. – 224 с.
177987
   Антология чартистской литературы. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 415 с.
177988
   Антология чешской и словацкой философии : переводы. – Москва : Мысль, 1982. – 407 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 383-401
177989
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3-х т. : пер. с чешского. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1959. – 610 с.
177990
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Чешская поэзия. – 1959. – 446 с.
177991
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 3. – 1959. – 510 с.
177992
   Антология чувашской прозы. – Чебоксары : ГИЗ, 1959. – 412 с.
177993
   Антология чувашской современной прозы : рассказы, повести, новелла, главы из романа. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1986. – 359, [1] с. : портр.


  Содерж.: Свияга впадает в Волгу: Главы из романа / К. Тархан. Повести: Сыбай Васюк / Ф. Уяр. Перепеленок / Л. Таллеров. Кольцо, найденное в море / Г. Краснов. Самое маленькое государство / В. Енеш. Человек с хутора / Х. Агивер. Рассказы: Лесной великан ...
177994
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов
Т. 1. – 1991. – 474, [1] с.
177995
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов
Т. 2. – 1992. – 486 с.
177996
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов-ключ
Т. 1 : В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. – 1993. – 474, [1] с
177997
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов-ключ
Т. 2 : Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю. Ларин. – 1993. – 485, [1] с.
177998
   Антология эстонской поэзии : в 2 т. : пер. с эст. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат
Т.1 : сост.: Э. Нирк, П. Руммо. – 1959. – XL, 384 с.
177999
   Антология эстонской поэзии : в 2 т. : пер. с эст. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ
Т. 2 : сост.: Э. Нирк, П. Руммо. – 1959. – 451 с.
178000
   Антология эстонской поэзии. 1637-1987. – Таллин : Ээсти раамат, 1990. – 416 с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,