Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
177001
  Роганов Євген "Анда Ейр" піднялась у повітря // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 33 : фото. – ISSN 1998-8044
177002
  Бойніцька О.С. "Андеграундна" історія в романі Міка Джексона "Підземна людина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 17-23


  У статті вивчаються своєрідні форми репрезентації історії в романі Міка Джексона «Підземна людина». Зокрема, розглядаються такі питання, як співвідношення фактів та вимислу, створення цілісної історії із сукупності окремих історій, розкривається ...
177003
   [Андрей Белецкий] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 10 апреля (№ 64). – С. 15


  Доктор филологических наук, профессор. По инициативе Андрея Белецкого в КНУ имени Тараса Шевченко было начато преподавание новогреческого языка и литературы. В 1946—1983 годах возглавлял кафедру классической филологии и общего языкознания в Киевском ...
177004
   [Андрейцев Володимир Іванович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 78-79. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
177005
   [Андрейцеву Володимиру Івановичу - 70] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 249-251. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 70 років від дня народження відомого як в Україні, так і за ії межами правознавця, доктора юридичних наук, професора кафедри господарського та цивільного права, заслуженого юриста України, Державного радника юстиції 3 класу, академіка ...
177006
  Христенко О.В. Англо-російський словник / О.В. Христенко. – Х, 1992. – 119с.
177007
  Бураков Ю.В. Англо-російські відносини напередодні Кримської війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 169-180
177008
   Англо-російсько-український словник з геоінформатики : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
177009
  Орлов А.А. Англо-российский "Крымский" дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.113-125. – ISSN 0130-3864
177010
   Англо-руский и русско-английский словарь. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
177011
  Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-65. – ISSN 0130-3864
177012
  Карпович Л.Т. Англо-русская общественно-политическая терминология / Л.Т. Карпович. – Минск, 1976. – 179с.
177013
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
177014
  Фаирли С. Англо-русская торговля преимущественно с 1750 до 1830 гг / С. Фаирли. – Л, 1970. – 8с.
177015
  Новосельцева Э.П. Англо-русские отношения 30-40-х годов 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: / Новосельцева Э.П.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 16л.
177016
  Прончатов П.Ф. Англо-русские отношения в конце XVI века (80-90 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прончатов П.Ф.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 18л.
177017
  Копылов Д.И. Англо-русские отношения в период ливонской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Д.И.; Горьковский гос. пед. ин-т им. М.Горького. – Горький, 1952. – 13 с.
177018
  Чернухин А.Е. Англо-русские технический словарь. / А.Е. Чернухин. – М, 1938. – 688с.
177019
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова ; МО и ССО РСФСР. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 152 с. – Библиогр.: с. 140-150
177020
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989 с.
177021
   Англо-русский авиационно-космический словарь : около 70000 терминов. – Москва : Воениздат, 1974. – 1336 с.
177022
  Дубошин В.Н. Англо-русский авиационный словарь / сост. В.Н. Дубошин и В.С. Котов ; под ред. инж. В.П. Бутусова и инж., М.Н. Чаусского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит. ; (Тип. "Красный пролетарий" в Москве), 1950. – 456 с.
177023
   Англо-русский авиационный словарь / сост. Ю.Ф. Буряков, И.Д. Дремичев, В.Н. Дубошин [и др.] ; под ред. А.А. Васильева, Н.И. Николаева. – Москва : Воениздат, 1963. – 544 с.
177024
   Англо-русский авиационный словарь : около 42000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 687 с.
177025
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва : ЦНИИПИ, 1967. – 222 с. – Библиогр.: с. 198-210. – (Труды ЦНИИПИ. Серия 3 ; вып. 3/67)
177026
  Борисевич А.Д. Англо-русский автоматический словарь оборотов (К проблеме идиоматичности в системе "человек - машина - человек") : Автореф... канд. филол.наук: / Борисевич А.Д.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
177027
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / сост. инж. Б.В. Гольд ; под ред. проф. Е.А. Чудакова. – Москва ; Ленинград : ГОНТИ, Глав. ред. техн. энциклопедий и словарей ; Тип. "Красный печатник", 1938. – 390 с.
177028
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary : около 15 000 терминов / сост.: Н.П. Кочеров, А.А. Римский-Корсаков, А.В. Римский-Корсаков ; под ред. д-ра физ.-мат. наук А.В. Римского-Корсакова. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
177029
  Бузинов В.М. Англо-русский артиллерийский словарь. / сост. В.М. Бузинов, В.П. Савелов ; под ред. П.Н. Видуэцкого. – Москва : Воениздат, 1959. – 415 с. : ил.
177030
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504 с.
177031
  Сарингулян М.Х. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / сост. М.Х. Сарингулян ; под ред. П.Х. Кананова и В.В. Попова ; Всесоюз. книжная палата. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 286 с. : ил.
177032
  Королькевич В.А. Англо-русский бизнес-словарь / В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич. – Москва : Юристъ, 2000. – 549с. – (English for Busines). – ISBN 5-7975-0109-Х
177033
   Англо-русский биологический словарь. – Москва : ФИЗМАТГИЗ, 1963. – 680p.
177034
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – Изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680 с. : ил. – Библиогр.: с. 8
177035
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary : около 60000 терминов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732 с.
177036
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary : около 60000 терминов. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
177037
   Англо-русский биологический словарь : около 70 000 терминов. – Изд 6-е, испр. – Москва : Руссо, 1997. – 736 с.
177038
  Володин Н.В. Англо-русский военно-инженерный словарь / Н.В. Володин. – Москва, 1962. – 783с.
177039
   Англо-русский военно-технический словарь / ][сост.: В.М. Бузинов, Н.В. Володин, Г.Л. Гальперин и др.]. – Москва : Воениздат, 1965. – 943 с.
177040
   Англо-русский военный словарь : около 50 000 терминов. – Москва : Воениздат, 1960. – 965 с.
177041
   Англо-русский военный словарь : свыше 50 000 терминов. – Изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1968. – 1064 с.
177042
   Англо-русский военный словарь : в 2-х т. : около 70 000 терминов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Воениздат
Т. 2 : M-Z. – 1987. – 688 с.
177043
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах : около 70 000 терминов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Воениздат
Т. 1 : A-L. – 1987. – 655 с.
177044
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по противоракетнойи противокосмической обороне / Н.Н. Новичков. – М, 1989. – 592с.
177045
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по радиоэлектронике. лезерной и инфракрасной технике : Около 30 000 терминов / Н.Н. Новичков, Г.С. Пименов. – М : Воениздат, 1984. – 639с.
177046
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / [сост.: Софиано Т.А. ; под ред. акад. Д.С. Коржинского [и др.]. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 528 с.
177047
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
177048
  Тимофеев П.П. Англо-русский геологический словарь : Ок. 52000 терминов / П.П. Тимофеев, М.Н. Алексеев, Т.В. Софиано. – Москва : Русский язык, 1988. – 540с.
177049
  Купалов-Ярополк Англо-русский геолого-геофизический словарь / Купалов-Ярополк, А.С. Петухов. – Москва : Недра, 1964. – 530с.
177050
  Смирнов Н.Н. Англо-русский гидробиологический словарь / сост.: Н.Н. Смирнов. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 168 с.
177051
  Калустьян М.Т. Англо-русский гидрогеологический словарь : 7 000 терминов / сост. М.Т. Калустьян, Н.Н. Ходжибаев ; под ред. В.Н. Кунина. – Ташкент : Укитувчи, 1979. – 321 с.
177052
  Деев Г.Н. Англо-русский гидрологический словарь : около 14 000 терминов / сост.: Г.Н. Деев и канд. геогр. наук К.С. Лосев ; под ред. д-ра геогр. наук В.В. Рахманова. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 297 с.
177053
  Лягин С.И. Англо-русский гидротехнический словарь. (Содержит около 10000 терминов и выражений по гидротехнике, гидравлике и соприкасающимся отраслям знания). / С.И. Лягин. – М.-Л., 1935. – 275с.
177054
  Косминский Б.М. Англо-русский горнотехнический словарь / Б.М. Косминский; Под ред.Б.М.Воробьева. – Москва, 1958. – 478с.
177055
  Барон Л.И. Англо-русский горный словарь / сост.: Л.И Барон., Н.Н. Ершов ; под ред. Л.И. Барона. – Москва : Физматгиз, 1958. – 992 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
177056
   Англо-русский дипломатический словарь = English-Russian distionary of diplomacy : ок. 50000 слов и словосочетаний. – Москва : Русский язык, 1989. – 854, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 9-10
177057
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 662 с.
177058
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
177059
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-russian and russian-english medical dictionary : около 24000 терминов / А.Ю. Болотина, Е.О. Якушева. – Москва : РУССО, 1999. – 544 c. – ISBN 5-88721-081-8
177060
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-Russian and Russian-English medical dictionary : около 24 000 терминов / А.Ю. Болотина, Е.О. Якушева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Руссо, 2005. – 544 с. – ISBN 5-88721-284-5


  Словарь охватывает терминологию традиционной медицинской науки, а также новых направлений медицины. Для студентов медицинских институтов, аспирантов и научных работников, практических врачей и переводчиков медицинской литературы
177061
  Серебрийский Б.Н. Англо-русский и русско-английский морской словарь / [сост. Б.Н. Серебрийский ; при участии В.С. Горшенина]. – 3-е изд., доп. – Ленинград ; Москва : Морской транспорт ; Тип. "Кр. печатник" ;Тип. "Печатный двор", 1946. – 281 с.
177062
   Англо-русский и русско-английский словарь : около 40 000 слов. – Санкт-Петербург : Братство, 1996. – 622 с.
177063
   Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика" = English-russian and russian-english dictionary of misleading words. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 383, [1] с.
177064
  Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь ( краткий ) = English-russian and russian-english dictionary / О.С. Ахманова; под ред. Е.А.М. Уилсон. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1993. – 672 с. – ISBN 5-200-02044-1
177065
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) = English-Russian and Russian-English dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 1054, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 6
177066
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва : Русский язык, 1988
177067
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) = English-Russian and Russian-English dictionary. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 1054, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 6
177068
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
177069
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
177070
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьника : фонетика, грамматика, лексика к разговорным темам. – Київ : А.С.К., 1998. – 804 с. – ISBN 966-539-069-4
177071
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников = English-russian and russian-english dictionary for schoolchildren. – Київ : Логос, 1998. – 672с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-019-4
177072
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов : лексика, фразеология, грамматика, страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
177073
  Долганов И.Г. Англо-русский и русско-английский словарь международных соглашений и контрактов = English-Russian dictionary. Russian-English dictionary : Свыше 7000 слов и терминов / И.Г. Долганов. – Москва : Астрель- АСТ, 2002. – 224 с. – ISBN 5-17-016443-2; 5-271-04910-8
177074
  Желтов Л.М. Англо-русский и русско-английский словарь по морскому праву. / Л.М. Желтов, В.С. Князев. – Москва, 1988. – 208 с.
177075
   Англо-русский и русско-английский словарь с транскрипцией = English-Russian and Russian-English dictionary transcriptions : свыше 40 тысяч слов. – Санкт-Петербург : Зенит ; Энергия, 2002. – 624 с. – ISBN 5-85976-029-9
177076
  Каврайский Ф.Ф. Англо-русский и русско-английский словарь. / Ф.Ф. Каврайский, С.В. Линден. – 4-е изд. – 445с.
177077
  Максимова И.М. Англо-русский иллюстрированный словарь для школьников: более 15000 слов и словосочетаний. / И.М. Максимова. – М., 1995. – 720с.
177078
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
177079
  Осипов Б., Милов А. Англо-русский карманный словарь / сост.: Б. Осипов и А. Милов. – Москва : Универсальная библиотека, 1916. – 392 с. – (Универсальная библиотека ; 1216-1220)
177080
   Англо-русский коммерческий словарь : более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424 с. – ISBN 5-87739-001-5
177081
  Шляфер Ю.Л. Англо-русский краткий научно-технический словарь / Ю.Л. Шляфер. – М, 1994. – 109с.
177082
  Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь / И.Ф. Колонтаевская; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 192с. – ISBN 5-88124-084-7
177083
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
177084
   Англо-русский лесотехнический словарь = English-Russian dictionary of forestry and forest industries : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 669 с.
177085
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
Ч. 1. – 1994. – 448 с.
177086
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
2. – 1994. – 918 с.
177087
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь / С.Л. Санкин. – Москва, 1933. – 494с.
177088
  Акжигитов Г.Н. Англо-русский медико-биологический словарь сокращений = English-Russian Dictionary of Medical and Biological Abbreviations : Около 20 000 терминов / Г.Н. Акжигитов. – Москва : Наука, 1993. – 426 с. – ISBN 5-02-005-679-0
177089
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – М, 1958. – 635с.
177090
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 603 p.
177091
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary : около 70000 терминов. – Москва : Русский язык, 1989. – 602, [1] с.
177092
   Англо-русский медицинский словарь = English-russian medical dictionary : около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1992. – 608 с. – ISBN 5-200-01960-5
177093
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / сост. А.И. Вахрамеев ; под ред. проф. А.А. Рыбарж. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва- ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит. ; Тип. "Красный пролетарий", 1950. – 420 с.
177094
   Англо-русский металлургический словарь = English-Rassian metallurgical dectionary : около 66000 терминов. – 2-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1985. – 841 с.
177095
  Мамонтова Л.И. Англо-русский метеорологический словарь / сост.: Л.И. Мамонтова и С.П. Хромов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 172 с.
177096
   Англо-русский метеорологический словарь. – Москва : Физматиздат, 1959. – 244 с.
177097
  Гейнер И.П. Англо-русский метеорологический словарь : свыше 25000 терминов / сост.: Гейнер И.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 448 с. : ил. – Библиогр.: с. 446-448
177098
   Англо-русский морской словарь : около 50 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791 с.
177099
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – Москва, 1983. – 632 с.
177100
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь = English-Russian maritime technical dictionary : ок. 50000 терминов / сост.: П.А. Фаворов. – Москва : Воениздат, 1977. – 931 с.
177101
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь / Я Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Wiley & Sons, 1995. – 672 с. – ISBN 5-88182-034-7
177102
  Бурман Я. Англо-русский научно-технический словарь : теоретическая и прикладная механика механика твердого тела, жидкости и газа машиностроение и сторительство, математика, вычисл.техникика и программирование общенауч.лексика и фразеология / Я. Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Джон Уайли энд Сайз, 1998. – 672с. – ISBN 5-88182-034-7
177103
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – Москва, 1955. – 544с.
177104
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / сост.: Израилевич Е.Е. – 2-е изд., стер. – Москва, 1960. – 544 с.
177105
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь : около 24000 терминов и сочетаний / сост. Е.Е. Израилевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 448 с.
177106
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
177107
  Горский Н.Н. Англо-русский океанографический словарь / сост.: Горский Н.Н., Горская В.И. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 292 с.
177108
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / сост. М.Н. Блюм и А.Н. Блюм ; под ред. инженер-майора К.В. Чемена. – Москва : Гостехиздат, 1947. – 160 с.
177109
   Англо-русский патентный словарь : около 7500 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 232 с.
177110
   Англо-русский по сетям и сетевым технологиям : около 14000 терминов. – Москва : Солон, 1997. – 301 с.
177111
   Англо-русский по химии и химической технологии = English-Russian dictionary of chemistry and chemical technology : ок. 65000 терминов. – Москва : Русский язык, 1986. – 581, [1] с.
177112
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672 с.
177113
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : около 80 000 терминов. – 3-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 647 с.
177114
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : около 87 000 терминов. – 4-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 687 с.
177115
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-141-7; 5-93476-012-2
Т.1 : A-I. – 2000. – 846c.
177116
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-146-8; 5-93476-013-0
Т.2 : J-Z. – 2000. – 704c.
177117
  Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь = English-russian comprehensive law dictionary : [акад. издание] / А.С. Мамулян, С.Ю. Кашин. – Москва : Эксмо, 2006. – 800 с. – (Российское юридическое образование ) ( Academic edition). – ISBN 5-699-15371-3
177118
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432 с. – Російською та англійською мовами
177119
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / сост.: Н.С. Антипина ; науч. ред. М.А. Меньшикова ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. производства. – Новосибирск, 1971. – 379 с.
177120
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 524 с.
177121
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь : около 25 000 терминов / сост.: Герман-Прозорова Л.П., Виноградова Н.И. ; под общ. ред. проф., д-ра техн. наук В.Л. Крейцера. – Москва : Физматгиз, 1960. – 524 с.
177122
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
177123
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – Москва : Транспорт, 1968. – 108 с. : ил.
177124
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
177125
   Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика : Основные сведения школьного курса.Справочник школьника. – Донецк : БАО, 1998. – 992 с. – (Сер."Справочник школьника"). – ISBN 966548141Х
177126
   Англо-русский русско-английский современный словарь+ грамматика. – Донецк : БАО, 1999. – 992 с. – ISBN 966-548-141-Х
177127
  Геминова Н.В. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Н.В. Геминова, Т.А. Красносельская, Б.Н. Усовский; под ред Красносельской Т.А. – Москва : Гостехиздат Огиз РСФСР, 1944. – 372 с. – на английском и русском языке
177128
  Усовский Б.Н. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / сост.: Усовский Б.Н., Геминова Н.В. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1951. – 652 с.
177129
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : около 75000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 876 с.
177130
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь = English-Russian dictionary of agriculture : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 873, [1] с. – Російською та англійською мовами
177131
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва : Русский язык, 1979. – 543 с. – Библиогр.: с. 7
177132
   Англо-русский синонимический словарь / Ю.Д. Апресян, В.В. Ботякова, Т.Э. Латышева, М.А. Мосягина, И.В. и др. Полик; [Ю.Д. Апресян, В.В. Ботякова, Т.Э. Латышева и др. ]. – Москва : Русский язык, 1980. – 542, [2] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 7
177133
   Англо-русский синонимический словарь = English-Russian dictionary of synonyms. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 542, [1] с. – Библиогр.: с. 7
177134
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 2000. – 544 с. – ISBN 5-200-02812-4
177135
   Англо-русский словаpь (40000 слов). – Київ : Каннон, 1997. – 688 с. – ISBN 5-85434-102-6
177136
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец. – Москва, 1979. – 420с.
177137
  Николаев В.П. Англо-русский словарь-спарвочник по вычислительной технике в разведочной физике / В.П. Николаев, В.Б. Цукерник. – Москва : Недра, 1972. – 336с.
177138
  Долан Дж.Э. Англо-русский словарь-справочник / Дж.Э. Долан, Б. Домненко. – Москва, 1994. – 543с.
177139
  Александров А. Англо-русский словарь / А. Александров. – VIII, 865, 9, (2) с.
177140
  Войнилович-Няньковский Англо-русский словарь / Войнилович-Няньковский. – Москва, 1926. – 471 с.
177141
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Изд. 2-е исправл. и доп. – Москва, 1931. – 1390 с.
177142
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов с указанием произношения в интернациональной фонетической траскрипции / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1933. – 1466, (2) с.
177143
   Англо-русский словарь : около 30 000 слов с указ. произношения в интернацион. фонетической транскрипции. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 552 с.
177144
   Англо-русский словарь : около 30 000 слов с указ. произношения в интернацион. фонетической транскрипции. – Москва : Советская энциклопедия, 1937. – 552 с. – (Иностранные словари)
177145
  Миллер А.Д. Англо-русский словарь : для неполной средней и средней школы : около 15000 слов с приложением грамматических таблиц / А.Д. Миллер, Т.А. Озерская; метод. ред. И.А. Грузинской ; Гос. ин-т "Советская энциклопедия". – Москва : Государственный институт "Советская энциклопедия", 1937. – 448 с. – (Серия школьных словарей ; вып. 3)
177146
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 60 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва, 1943. – 1390 с.
177147
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 543с.
177148
  Мюллер Н В. Англо-русский словарь / Н В. Мюллер. – Москва, 1946. – 36 с.
177149
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 2-е., испр. допол. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 796с.
177150
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 848 с.
177151
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 1024 с.
177152
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 30 000 слов / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Москва : Госиздат иностранных и национальных словарей, 1952. – 964 с.
177153
  Мюллер К В. Англо-русский словарь : 60 000 слов / К В. Мюллер. – Изд.4-е испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – с.
177154
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : ГИС, 1953. – 532 с.
177155
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 8-е изд., стер. – Москва : ГИС, 1954. – 532 с.
177156
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИС, 1954. – 936 с.
177157
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – изд. 3-е, стер. – Москва : ГИС, 1955. – 936 с.
177158
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / составил : В.К. Мюллер. – изд.6-е стер. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. – 700 с.
177159
  Мюллер В.Н. Англо-русский словарь / В.Н. Мюллер. – Москва : Искусство, 1956. – 102 с.
177160
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е перер.. и доп. – Москва : [Б. в.], 1960. – 1192 с.
177161
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд., 12-е, стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 590 с.
177162
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов и выражений / сост. проф. В.К. Мюллер. – Изд. 8-е, стер. – Москва : ГИС, 1961. – 1192 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
177163
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е. – Москва, 1961. – 1192 с.
177164
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 34 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : ГИС, 1962. – 988 с. – Библиогр.: с. 6
177165
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 34 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд.5-е стер. – Москва : ГИС, 1963. – 988 с. – Библиогр.: с. 6
177166
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1963. – 1192 с.
177167
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 14-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 592 с.
177168
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
177169
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 15-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 592 с. – Библиогр.: с. 5-6
177170
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 34 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 7-е стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 988 с. – Библиогр.: с. 6
177171
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 13-е изд. стер. – Москва, 1967. – 912 с.
177172
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд 17-е стер. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 606 с.
177173
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 18-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 608 с.
177174
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 19-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 616 с.
177175
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – 14-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 912 с.
177176
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 15-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 912с.
177177
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 35 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 848 с. – Библиогр.: с. 7-8
177178
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 20-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 606 с.
177179
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 21-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 613 с. – Библиогр.: с. 5-6
177180
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Издание девятое, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 848 с.
177181
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 16-е изд. стер. – Москва, 1971. – 912с.
177182
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 613 с. – Библиогр.: с. 5-6
177183
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 640 с.
177184
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 35 000 слов / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 10-е стереотип. – Москва : Русский язык, 1975. – 848 с. – Библиогр.: с. 7-8
177185
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 25-е, стер. – Москва : Русский язык, 1976. – 640 с.
177186
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 26-е, стер. – Москва : Русский язык, 1977. – 640 с.
177187
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
177188
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва, 1978. – 887с.
177189
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 27-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1978. – 639 с. – Библиогр.: с. 5-6
177190
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Москва : Русский язык, 1979. – 639 с. – Библиогр.: с. 5-6
177191
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
177192
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : около 36 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1980. – 807 с. – Библиогр.: с. 7
177193
   Англо-русский словарь. – Москва : Русский язык, 1981. – 648 с.
177194
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 888с.
177195
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
177196
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – Москва, 1982. – 887с.
177197
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 29-е изд. – Москва : Русский язык, 1982. – 570 с. – Библиогр.: с. 5-6
177198
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570 с. – Библиогр.: с. 5-6
177199
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 654 с. – Библиогр.: с. 5-6
177200
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
177201
   Англо-русский словарь. – Москва, 1985
177202
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656 с. – Библиогр.: с. 5-6
177203
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 32-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1987. – 656 с.
177204
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 12-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1987. – 605, [1] с. – Библиогр.: с. 6-7
177205
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – Москва, 1987. – 848с.
177206
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
177207
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
177208
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь = Englich-Russian dictionary : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 13-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 605, [1] с. – Библиогр.: с. 7
177209
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – 33-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 486 с. – Библиогр.: с. 5-6
177210
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 842 с.
177211
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 13-е стер. – Москва : Русский язык, 1991
177212
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – Москва, 1991. – 314с.
177213
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Алькор+, 1991. – 842с. – ISBN 5-85410-028-2
177214
   Англо-русский словарь : в 2-х кн. – Справочное изд. – Москва
Кн. 1. – 1991. – 432 с.
177215
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – 3-е изд.дораб. – Москва, 1992. – 320с.
177216
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 13-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1992. – 608 с.
177217
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
177218
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
177219
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Минск : Вирилис, 1994. – 365 с.
177220
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов. – Кишинев : Лумина ; Ватра-Ж, 1994. – 640 с. – ISBN 5-372-01569-1
177221
   Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / сост.: В.К. Мюллер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1996. – 912 с.
177222
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь : Около 14000 слов и 63000 словосочетаний / М.H. Козырева. – Москва : Русский язык, 1998. – 1120 с. – ISBN 5200023017
177223
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
177224
  Минаева Л.В. Англо-русский словарь : Около 25 000 слов и 70 000 значений / Л.В. Минаева, И.В. Нечаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2000. – 632с. – ISBN 5-200-02710-1
177225
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 40 000 слов. – Київ : КАННОН, 2001. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
177226
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 2002. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
177227
   Англо-русский словарь : полный школьный курс. – Минск : Харвест, 2003. – 608 с. – ISBN 985-13-1270-3
177228
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
177229
   Англо-Русский словарь : около 20000 слов. – изд. 3. – Москва : ОГИЗ, 1949. – 848 с.
177230
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
177231
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Русский язык, 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
177232
   Англо-русский словарь американского сленга. – Москва : Книжный сад, 1993. – 544 с.
177233
  Коваленко Е.Г. Англо-русский словарь банкосвской терминологии / Е.Г. Коваленко. – М, 1994. – 462с.
177234
  Сахаров В.Ф. Англо-русский словарь библиотечных терминов. / В.Ф. Сахаров, Т.П. Соколова. – Л., 1941. – 92с.
177235
  Чмель А.В. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов. : около 1 500 слов и выражений / А Чмель ; под ред. Я.В. Соколова. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 178 с. – ISBN 5-279-01513-X
177236
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
177237
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний = English-Russian dictionary of verbal collocations. – Москва : Русский язык, 1986. – 634, [1] с.
177238
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний = English-Russian dictionary of verbal collocation. – 2-е изд. испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 667, [1] с. – Библиогр.: с. 13. – ISBN 5-200-00343-1
177239
   Англо-русский словарь для перевода научной и технической литературы. – Львов : Издательство Львовского университета, 1967. – 91 с.
177240
  ХайинЯ.Б Англо-русский словарь дорожника / ХайинЯ.Б. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1956. – 319с.
177241
  Елизаренкова П Т. Англо-русский словарь книговедческих терминов. / П Т. Елизаренкова. – М, 1962. – 510с.
177242
   Англо-русский словарь математических терминов : свыше 12 000 терминов. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1962. – 371 с.
177243
   Англо-русский словарь математических терминов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
177244
  Зацный Ю.А. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий) / Ю.А. Зацный. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 243с. – ISBN 966-599-080-2
177245
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам : около 19000 терминов / И.Ф. Борисов ; сост. И.Ф. Борисов. – Москва : Воениздат, 1972. – 486 с.
177246
  Гюрджиан А.А. Англо-русский словарь по авиационно-космической медицине / А.А. Гюрджиан, Н.М. Хватков. – Москва, 1972. – 386с.
177247
  Никитин С.М. Англо-русский словарь по авиационным и ракетным базам / С.М. Никитин, Ю.И. Хрущев. – М, 1962. – 335с.
177248
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – Москва, 1957. – 379с.
177249
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 428 с.
177250
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : около 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431 с.
177251
  Котик М.Г. Англо-русский словарь по аэрогидродинамике / М.Г. Котик. – Москва, 1960. – 457 с.
177252
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 272 с. – ISBN 5-93913-083-6


  Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в ...
177253
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology / сост. и рук. проекта: Дж. Ричардсон (США) ; под ред. Э.Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 268 с. – Шифр дубл.02 Англ. Р.Ц. – ISBN 5-93913-083-6
177254
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
177255
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам : около 35000 терминов. – Москва : Аскери, 1994. – 512 с.
177256
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 297 с. – Библиогр.: с. 277-279
177257
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computing technique : [около 12 000 терминов] / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; Сост. В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред.С.А. Лебедева. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 279 с. – Парал. титульный лист на англ. языке
177258
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг. – Москва : Русский язык, 1984. – 504с.
177259
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов; Под ред. Масловского Е.К. – 4-е изд., стереот., доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 566с.
177260
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-Russian dictionary of computer science : около 42000 терминов / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский ; под ред. Е.К. Масловского. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800 с.
177261
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
177262
   Англо-русский словарь по вычислительной технике : компьютеры, мультимедиа, сети, Интернет, телекоммуникации, Windows : ок. 28000 терминов. – Москва : ЭТС, 1999. – 496 с. – ISBN 5-86455-013-2
177263
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике. / В.К. Зейденберг. – М, 1974. – 535с.
177264
  Гнедовский В А. Англо-русский словарь по вычислительным системам и сетям / В А. Гнедовский, В С. Ротанов, . – М, 1981. – 270с.
177265
  Нартов И.М. Англо-русский словарь по газотурбинным установкам / И.М. Нартов. – Л, 1962. – 215с.
177266
   Англо-русский словарь по гидротехнике = English-Russian dictionary of hydraulic engineering : ок. 18000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 294 с. – Библиогр.: с. 7
177267
  Марасанов В.П. Англо-русский словарь по гражданской авиации / В.П. Марасанов. – М., 1989. – 533с.
177268
  Глузман И.С. Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике,телемеханике и связи / И.С. Глузман. – Москва, 1958. – 395с.
177269
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – Москва, 1990. – 434с.
177270
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; ред. Г.В. Господинов. – Москва : Госиздат физико-математической лит-ры, 1958. – 546с.
177271
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; под ред. Е.М. Поспелова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 426 с. – 12500 терминов
177272
  Яшунская Ф.И. Англо-русский словарь по каучуку, резине и химическим волокнам / Ф.И. Яшунская, И.Е. Фейгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1962. – 260с.
177273
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии : ок. 18000 терм. / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1977. – 501 с.
177274
  Супрун Ф.П. Англо-русский словарь по космонавтике / Ф.П. Супрун, широков. – Москва, 1964. – 304 с.
177275
  Чернышев В.Н. Англо-русский словарь по лазерам и инфракрасной технике : более 10000 терминов / Чернышев В.Н., Куликова С.С., Куликов И.Л. – Москва : Воениздат, 1968. – 360 с.
177276
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообрабоке / С.И. Кречетников. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1961. – 678с.
177277
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке / С.И. Кречетников. – Москва, 1969. – 664с.
177278
  Смирнов Ю.В. Англо-русский словарь по машиночитаемой каталогизации: электронная версия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 38-41. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено программное обеспечение, являющееся электронной версией "Англо-русского словаря по машиночитаемой каталогизации" с рядом особенностей, отсутствующих в его печатном издании. Описан интерфейс пользователя и функциональность данного ПО. ...
177279
  Игнатьев Б.И. Англо-русский словарь по метрологии и технике точный измерений. Ок. 17000 терминов / Б.И. Игнатьев, М.Ф. Юдин. – Москва : Русский язык, 1981. – 363с.
177280
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике / К.Я. Прохоров. – Москва : Русский язык, 1985. – 454 с.
177281
  Сорокин А.И. Англо-русский словарь по навигации, гидрографии и океанографии / А.И. Сорокин, Г.В. Трибуц. – Москва : Воениздат, 1984. – 463с.
177282
  Коваленко Е.Г. Англо-русский словарь по надежности и контролю качества / Е.Г. Коваленко. – Москва : Русский язык, 1975. – 479 с.
177283
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1959. – 313с.
177284
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – Москва, 1966. – 423с.
177285
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по общему машиностроению / С.И. Кречетников. – М., 1937. – 576с.
177286
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368 с.
177287
  Глядков С.В. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам = English-russian dictionary of patents and trademarks : Около 11 000 терминов и сокращений / С.В. Глядков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Руссо, 2003. – 232с. – ISBN 5-88721-194-6


  Словарь содержит термины отражающие современное состояние языка в областях, связанных с интеллектуальной собственностью в целом и особенно в наиболее существенных ее разделах, имеющих дело с патентами и товарными знаками
177288
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности : около 34000 терминов. – Москва : Физматгиз, 1963. – 570 с.
177289
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности : около 42 000 терминов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667 с.
177290
  Дыбовская И.К. Англо-русский словарь по прикладной геофизике / сост.: И.К. Дыбовская ; под ред. действ. чл. АН УССР В.А. Сельского. – Москва ; Ленинград : Гостоптехиздат ; Тип. "Красный печатник", 1947. – 567 с. – Библиогр.: с. 7-8
177291
   Англо-русский словарь по прикладной геофизике. – Москва, 1982. – 489с.
177292
  Эйдельман Л.Я. Англо-русский словарь по проводной связи = English-Russian Wire Communication Dictionary / Л.Я. Эйдельман. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 712 с.
177293
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике = English-Russian dictionary of computers and programming : (с толкованиями) : около 6000 терминов / А.Б. Борковский. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 335 с. – ISBN 5-200-01169-3
177294
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) : около 6000 терминов / А.Б. Борковский. – Москва : Русский язык, 1987. – 335 с.
177295
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) = English-Russian dictionary of computers and programming : Около 6000 терминов / А.Б. Борковский; Спец. научн. ред. В.М. Брябрин. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1990. – 335с. – ISBN 5-200-01169-3
177296
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) : ок. 6000 терминов / А.Б. Борковский. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1992. – 335 с.
177297
  Володин Н.В. Англо-русский словарь по программированному обучению / Н.В. Володин. – Москва, 1968. – 336с.
177298
  Судзиловский Г.А. Англо-русский словарь по противовоздушной и противоракетной обороне / Г.А. Судзиловский. – Москва, 1961. – 720с.
177299
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии / Е.В. Никошкова. – Москва : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352с. – ISBN 5-88721-097-4, 5-201-02248-0
177300
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии = English - Russian dictionary of psychology : около 20 000 терминов / Е.В. Никошкова. – Москва : Руссо, 2006. – 352с. – ISBN 5-88721-306-X
177301
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь по радиоэлектронике / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 535 с.
177302
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 60000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – Москва : Русский язык, 1984. – 718 с.
177303
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 63000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 750 с.
177304
   Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. – Москва : Атомиздат, 1959. – 548 с.
177305
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь по ракетной технике / А.М. Мурашкевич. – Москва, 1958. – 231с.
177306
  Дремичев И.Д. Англо-русский словарь по реактивному оружию / И.Д. Дремичев, В.П. Гречкин. – М., 1960. – 383с.
177307
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров. – Москва : РУССО, 1997. – 699с. – ISBN 5887210656
177308
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу = English-russian dictionary of advertising and marketing : около 40000 терминов / В.Б. Бобров; отв. за вып. Г.В. Захарова ; ведущ. ред. И.И. Мошенцева, Т.Ф. Гвоздева ; ред. Т.В. Кулакова. – 3-е изд. с указателем русских терминов. – Москва : РУССО, 1999. – 752 с. – ISBN 5-88721-120-2
177309
  Богачева Э.А. Англо-русский словарь по реофизике / сост. Э.А. Богачева ; под ред. А.В. Лыкова ; Ин-т тепло- и массообмена АН СССР. – Минск : ИТМ АН БССР, 1970. – 94 с.
177310
  Петров А.А. Англо-русский словарь по робототехнике / А.А. Петров, Е.К. Масловский. – Москва, 1989. – 495с.
177311
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству / В.Т. Золотых. – Москва, 1961. – 191с.
177312
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству. Около 12000 терминов / В.Т. Золотых. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 376с.
177313
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800 с.
177314
   Англо-русский словарь по сельско-хозяйственной технике. – Москва, 1968. – 380с.
177315
   Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике : ок.20000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 448 с. : ил.
177316
  Калугин И.К. Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике / И.К. Калугин, М.А. Берг, Г.Н. Глаголева; Водопьянов Ф.А. – изд. 2-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 448 с.
177317
  Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массоваой инфоармации : (с толкованиями) : около 12 000 терминов / Е.И. Курьянов. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1993. – 320с. – ISBN 5-8234-0009-8
177318
  Белкина С.С. Англо-русский словарь по судостроению и судовому машиностроению / сост. С.С. Белкина. – Ленинград : Госиздат судостроит. пром., 1958. – 579 с.
177319
  Герман-Прозорова Англо-русский словарь по телевидению / Герман-Прозорова, И.С. Янкельсон. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 429 с.
177320
  Янкельсон И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Герман-Прозорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1985. – 320 с.
177321
  Александров А.В. Англо-русский словарь по телекоммуникациям = English-russian dictionary of telecommunications : Около 34 000 терминов / А.В. Александров. – Москва : Руссо, 2004. – 496с. – ISBN 5-88721-248-9
177322
   Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке = English-Russian dictionary of mechanical engineering and metalworking : около 40000 терминов. – Москва : Русский язык, 1990. – 959 с.
177323
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по ускорителям заряженных частиц / Ю.В. Катышев. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 323 с.
177324
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий : около 20 000 терминов / Ю.В. Катышев, Д.Л. Новиков, Э.А. Полферов. – Москва : Русский язык, 1976. – 520 с.
177325
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий / Ю.В. Катышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 400 с.
177326
  Обручева Н.В. Англо-русский словарь по физиологии высших растений / Н.В. Обручева. – Москва : Наука, 1979. – 215с.
177327
  Сахаров А.А. Англо-русский словарь по фотографии и кинематографии / А.А. Сахаров. – Москва, 1960. – 395 с.
177328
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти-English-Russian dictionaty of petroleum chemistry and processing / В.В. Кедринский. – Москва : Русский язык, 1975. – 767 с.
177329
  Седых Н.Ф. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / Сост. гор. инж. Н. Ф. Седых. – [Москва] : Гостоптехиздат, 1946. – 443 с.
177330
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / В.В. Кедринский. – Москва : Русский язык, 1979. – 768 с.
177331
   Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров : около 30 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1977. – 536 с.
177332
   Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов = English-Russian dictionarУ of chemistrУ and technologu of silicates : около 22000 терминов. – Москва : Русский язык, 1986. – 292, [1] с.
177333
   Англо-русский словарь по химии и химической технологии : около 65 000 терминов. – Москва : Руссо, 2004. – 584 с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – ISBN 5-88721-235-7


  Словарь содержит термины по органической, неорганической, физической, аналитической химии, нефтехимии, по основным процессам и аппаратам химической технологии
177334
   Англо-русский словарь по химии и химической технологиии : около 65 000 терминов. – Москва : РУССО, 2001. – 584 с. – ISBN 5-88721-173-3
177335
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
177336
   Англо-русский словарь по целлюлозно-бумажному производству. – Москва : Физматгиз, 1958. – 263 с.
177337
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
177338
   Англо-русский словарь по экономике и финансам = English-Russian Dictionary of economics and finance : около 75 000 слов и выражений. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – 590 с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – (Библиотека "Экономической школы" : Серия справочная ; вып. 1). – ISBN 5-900428-05-2
177339
  Мельникова М.М. Англо-русский словарь по электрохимии и коррозии / М.М. Мельникова, И.П. Смирнов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 496 с.
177340
   Англо-русский словарь по ядерной физике и технике = English-Russian geological dictionary / Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; под ред. Э.В. Шпольского ; сост. Т.А. Софиано ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : ВИНИТИ, 1955. – 286 с.
177341
  Петренко О.К. Англо-русский словарь по ядерным взрывам : ок. 7000 слов и словосочетаний / О.К. Петренко. – Москва : Военное издательство, 1977. – 304 с.
177342
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
177343
   Англо-русский словарь рекламных терминов. – Изд. 2-е стер. – Москва, 1994. – 286 с.
177344
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – Москва : ГИС, 1962. – 772 с.
177345
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 772 с.
177346
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 772 с.
177347
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич, О.Н. Владимиров. – Москва, 1981. – 621с.
177348
   Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике : около 30000 сокращений / Ф.С. Воройский, В.И. Соловьев, Н.Н. Новичков, В.И. Замараев, Т.Ю. и др. Шитова; Ф.С. Воройский, В.И. Соловьев, Н.Н. Новичков ; под ред. Ф.С. Воройского. – Москва : Воениздат, 1989. – 680 с.
177349
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – Москва, 1947. – 341с.
177350
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – 2-е изд., доп. – Москва; Ленинград, 1950. – 538с.
177351
   Англо-русский словарь спортивных терминов. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 64 с.
177352
   Англо-русский словарь. Русско-английский словарь = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стер. – Москва ; Минск : Локид-Пресс ; Современное слово, 2005. – 640 с. – ISBN 5-320-00374-9
177353
  Сыпченко В.А. Англо-русский справочник бизнесмена / В.А. Сыпченко, М.Л. Копыленко. – Київ : Олимп, 1992. – 190с. – ISBN 5-88500-056-5
177354
  Амбургер П.Г. Англо-русский строительный словарь / П.Г. Амбургер; Под ред. А.Е. Десова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 600с.
177355
   Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь = English-Rusian thematic pictorial encyclopedic dictionary : 65 000 англ.термиов, 80 000 рус.терминов. – Харьков : Весть, 1998. – 784 с. – Библиогр.: С. 766-769. – ISBN 5766404905
177356
   Англо-русский тематический словарь. – М, 1995. – 509с.
177357
   Англо-русский тематический словарь : около 30 000 слов : тематич. приложений - 52. – Харьков : Единорог, 1995. – 509 с.
177358
   Англо-русский терминологический словарь для студентов биологического факультета. – Киев : Киевский университет, 1979. – 28 с.
177359
  Дмитричев Т.Ф. Англо-русский терминологический словарь по вопросам разоружения / Под ред. Дмитричева Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1987. – 376,1с.
177360
  Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому бурению. / Э.Э. Гитциграт. – Л., 1963. – 318с.
177361
  Берлов М.Н. Англо-русский технический словарь / М.Н. Берлов. – Москва : Гостехиздат, 1928. – 430 с. – (Инженерно-промышленная библиотека : Серия 6 ; № XIII-1)
177362
   Англо-русский технический словарь : 100000 слов и выражений из основных областей науки и техники. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – XXX, 1215с.
177363
   Англо-русский технологический словарь : 23000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 437 с.
177364
  Мартынов В.В. Англо-русский толговый словарь экономических терминов = English-Russian glossary of terms on external economic activity / В.В. Мартынов. – М, 1992. – 174с.
177365
  Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б.Г. Федоров. – Москва, 1992. – 239с.
177366
  Мартынов В.В. Англо-русский толковый словарь внешнеэкономических терминов / В.В. Мартынов. – 2-е, доп. – Москва, 1994. – 208 с.
177367
   Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике = English-Russian computer and data processing explanatory dictionary. – Рига : Зинатне, 1977. – 504 с. – Список лит.: с. 9-10
177368
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
177369
  Алексеев Е.С. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ : для пользователей ПЭВМ / Е.С. Алексеев, А.А. Мячев ; под общ. ред. А.А. Мячева. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 254 с. – Библиогр.: с. 256
177370
  Шевалдышев А.Н. Англо-русский учебный разговорник для иностранцев = Elementary Russian in patterns / Проф. Шевалдышев А.Н., Суворов С.П. – Москва : Советская Энциклопедия, 1964. – 656 с.
177371
  Пасечник Г.А. Англо-русский учебный словарь-минимум военной терминологии / Г.А. Пасечник. – Москва : Воениздат, 1986. – 231с.
177372
  Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь / С.К. Фоломкина, Г.М. Уайзер. – Москва, 1975
177373
  Фоломкина Англо-русский учебный словарь = The learner"s english-russian dictionary / Фоломкина, Г.М. Уайзер. – Москва : Русский язык, 1981. – 471 с.
177374
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
177375
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 716 с.
177376
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – Москва, 1985. – 716с.
177377
   Англо-русский учебный словарь по автоматической обработке информации на ЭВМ : около 7000 терминов и терминол. словосочетаний. – Киев : Вища школа, 1985. – 176 с.
177378
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 848 с. – Библиогр.: с. 9-10
177379
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – 2-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 848 с.
177380
   Англо-русский физический словарь = English-Russian physics dictionary : около 60 000 терминов. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1978. – 848 с. – Библиогр.: с. 9-10
177381
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1955. – 1455с.
177382
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1956. – 1455с.
177383
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
Т. 1. – 1967. – 738с.
177384
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
Т. 2. – 1967. – 1264с.
177385
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1984. – 942с.
177386
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь : Около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 512c. – ISBN 5-200-02713-6
177387
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь = English-russian dictionary of idioms : около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 8-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 580 с. – ISBN 978-5-9576-0370-2
177388
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Москва : Гостехиздат, 1953. – 707 с.
177389
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.3-е стер. – Москва : Физматгиз, 1960. – 706 с.
177390
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 736 с.
177391
   Англо-русский химико-технологический словарь : 30000 терминов. – Изд. 5-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 736 с.
177392
   Англо-русский химико-технологический словарь : 30 000 терминов. – Изд. 6-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 736 с. – Библиогр.: с. 6
177393
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 1999. – 784с. – ISBN 5-86455-064-7
177394
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 2000. – 784 с. – ISBN 5-86455-064-7
177395
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. рук. Г.Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608 с. – ISBN 5-200-02681-4
177396
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – Москва, 1974. – 221с.
177397
   Англо-русский экономический словарь = English-Russian learnerdictionary of economic terminology : около 22000 терминов, выражений и словосочетаний. – Москва : Изд-во Московского университета, 1976. – 334 с.
177398
   Англо-русский экономический словарь = English-Russian economic dictionary : ок. 60000 терминов. – Москва : Русский язык, 1977. – 727 с.
177399
   Англо-русский экономический словарь = English-Russian economic dictionary : ок. 70000 терминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1981. – 792 с.
177400
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Около 60 000 терминов и терминологических сочетаний / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 2000. – 880с. – ISBN 5-200-02808-6
177401
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Ок. 60 000 терминов и терминологических сочет. / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2001. – 880с. – ISBN 5-200-02988-0
177402
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – Ленинград, 1931. – 265 с.
177403
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1939. – 376с.
177404
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Москва-Ленинград, 1951. – 736 с.
177405
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 704 с.
177406
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / сост.: Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 711 с.
177407
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 3-е, стереот. – Москва : Главная редакция иностранных научно-технических словарей Физматгиза, 1961. – 710 с.
177408
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь по современной электронной технике и программированию. Компьютеры, Интернет, телекоммуникации, аудио-, видео-, теле- и радиотехника и пр. = English - russian encyclopaedic dictionary of modern electronic engineering and programming : Ок. 19000 терминов (более 12700 словарных статей) / Сост. ред. И.Л.Мостицкий. – Москва : Триумф, 2004. – 784с. – (Знания и опыт экспертов). – ISBN 5-89392-092-9
177409
  Шерифф Р.Е. Англо-русский энциклопедический словарь терминов разведочной геофизики / Р.Е. Шерифф. – Москва : Недра, 1984. – 351с.
177410
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь. Компьютеры, интернет, связь, аудио-, видео-, теле- и радиотехника : с русско-английским алфавитно-индексным указателем : ок. 23500 терминов (15600 словарных статей) / И.Л. Мостицкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Додэка-ХХІ, 2008. – 749, [3] с. – ISBN 978-5-94120-199-0
177411
   Англо-русский юридический словарь. – Москва : СКЛ, 1993. – 238с.
177412
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь : около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – Москва : Русский язык, 1993. – 510 с. – ISBN 5-200-02218-5
177413
   Англо-русский юридический словарь. – Москва : СКЛ, ЛТД, 1993. – 240 с.
177414
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь = English-russian law dictionary : Около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : РУССО, 1998. – 512 с. – ISBN 5-88721-102-4
177415
  Воскобойник Д Англо-русский ядерный словарь / Д Воскобойник, , М.Г. Циммерман. – Москва : Физматгиз, 1960. – 400 с.
177416
   Англо-русский, русско-английский переводчик для карманых ПК [Електронний ресурс]. – Москва : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: КПК на платформе Pocket PC (MS Windows CE 3.0)/HandHeld PC 2000 (MS Windows CE 3.0), настольный компьютер Pentium 100 MHz. - Загл. с этикетки диска. – (X-translator: Pocket)


  Юридический Коммерция Интернет Информатика Разговорник
177417
  Катцнер К. Англо-русский, русско-английский словарь = English-Russian, Russian-English dictionary / К. Катцнер. – Москва. – ISBN 86070-010-5
Кн. 1, 2. – 1996. – 904 с. – Назва взята з обкл. - На тит. арк.: Англо-русский словарь; кн. 1. На шмуцтитулі: Русско-английский словарь; кн. 2. - Парал. тит. аркуш англ. мовою
177418
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
177419
   Англо-русский, русско-английский современный словарь + грамматика.. – Ростов -на-Дону : БАРО-ПРЕСС, 2000. – 992с. – ISBN 584-250-001-9
177420
   Англо-русский. Русско-английский словарь = English-russian dictionary : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции. – Кишинев : Гана ; Логос, 1994. – 640 с. – ISBN 5-85886-056-7
177421
   Англо-русско-латышский учебный терминологический словарь по микроэлектронике. – Рига : Рижский политехнический институт, 1986. – 171 с.
177422
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1978. – 416 с.
177423
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1981. – 416с.
177424
   Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : Для студентов и школьников: А-Z. – Харків : Факт, 1999. – 704с. – ISBN 966-7099-07-5
177425
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года : Автореф... Доктора ист.наук: / Остальцева А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 35л.
177426
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года / А.Ф. Остальцева. – Саратов, 1977. – 277с.
177427
  Руир Англо-русское соперничество в Азии в ХІХ веке / Руир. – Москва, 1924. – 180 с.
177428
  Федулина Е.А. Англо-саксонская теория доказательств: исторический подход к оценке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке доказательств, как англосаксонская теория оценки. Автор рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие свойства она затрагивает.
177429
  Агеев В.Ф. Англо-синдские отношения в первой половине девятнадцатого века : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Агеев В.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28л.
177430
  Волков Ф.Д. Англо-советские отношения / Ф.Д. Волков. – Москва, 1958. – 464с.
177431
  Бруз В.С. Англо-советские отношения в 1924-1927 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бруз В.С.; КГУ им.Т.ШЕвченко, кафедра новой истории и истории междунар. отнош. – К., 1956. – 289л. – Бібліогр.:л.1-10
177432
  Захарова Э.Г. Англо-Советские отношения в 1945-1951 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Захарова Э.Г.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
177433
  Воронцова Н.В. Англо-советские отношения в 1957-1964 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Воронцова Н.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 16л.
177434
  Зайкин А.Н. Англо-советские отношения в начале Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зайкин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 c.
177435
  Красильников А.Н. Англо-советские отношения в период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Красильников А.Н.; Моск. гос. ин-т международных отношений. – М., 1957. – 20л.
177436
  Попов В.И. Англо-советские отношения. / В.И. Попов. – М, 1958. – 195с.
177437
   Англо-советский договор и СССР. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 64 с. – (Памятка комсомольского пропагандиста)
177438
  Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 / Л. Живкова. – Москва, 1975. – 198с.
177439
  Дическул В.М. Англо-турецкие отношения в 1923-1929 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дическул В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 16л.
177440
  Бех П.О. Англо-укpаїнський словник для дiтей / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64с. – ISBN 5-7707-4957-1


  Словник можна викоpистовувати пpи читаннi текстiв, для збагачення власного словникового запасу
177441
  Куштенко Л.Ю. Англо-украинские лексические соответствия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куштенко Л.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
177442
   Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
177443
  Дахно І.І. Англо-український географічний глосарій : [навч. посібник] / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 388, [1] с. – ISBN 978-966-364-463-9
177444
  Кілієвич Олександр Англо-український глосарий термінів і понять з аналізу державної політики та економікі = English-ukrainian glossary of terms and concepts in public policy analysis and economics / Кілієвич Олександр. – Київ : Основи, 2003. – 510с. – ISBN 966-500-074-8
177445
  Маркус Джоуб Англо-український глосарій термінів із забезпечення якості = English-Ukrainian glossary of quality assurance terms / Дж. Маркус Джоуб, Сергій Яблонський, М. Покойовий. – 2-ге вид. – [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 190, [1] с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 175
177446
   Англо-український дипломатичний словник : понад 26 000 слів і словосполучень. – Київ : Знання, 2006. – 579 с. – ISBN 966-346-203-5
177447
  Чабан В. Англо-український електротехнічний словник = English-Ukrainan Electrotechnical Dictionary : близько 11000 термінів / В. Чабан. – Львів, 1995. – 256 с. – ISBN 5-7707-7944-6
177448
   Англо-український і українсько-англійський словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 480 с. – ISBN 966-596-231-0
177449
   Англо-український і українсько-англійський словник для школярів. – Київ : Логос, 2000. – 544 с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-040-2
177450
   Англо-український ілюстративний глосарій американських фінансових термінів. – Київ, 2000. – 104 с. – ISBN 966-646-005-Х
177451
   Англо-український математичний словник = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
177452
   Англо-український навчальний словник-мінімум / Перебийніс, .В.І., Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Київ : Наукова думка, 1995. – 269 с. – ISBN 5-12-004286-4
177453
  Перебийніс В.І. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями = English-Ukrainian Learner"s Dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; За ред. Г.І.Артемчука. – Київ : Вежа, 2002. – 424с. – ISBN 966-7091-42-2
177454
  Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / О.А. Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-55-9
177455
  Муха О.В. Англо-український переклад антономазії (на матеріалі художніх текстів) / О.В. Муха, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 121-126. – ISBN 978-966-285-684-2
177456
  Ішков В.А. Англо-український переклад гумору у промовах TED / В.А. Ішков, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 66-71. – ISBN 978-966-285-684-2
177457
  Міуська К.А. Англо-український переклад емотивної лексики у промовах TED / К.А. Міуська, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 111-115. – ISBN 978-966-285-684-2
177458
  Курбаль-Грановська О О. Англо-український переклад ідіоматичних виразів британського політичного дискурсу (на матеріалі періодичного видання "The Times") // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 237-243. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
177459
  Лень В.П. Англо-український переклад суспільно-політичної лексики у промовах TED / В.П. Лень, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 83-88. – ISBN 978-966-285-684-2
177460
  Антонюк Н.М. Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах / Н.М. Антонюк, І.В. Шкурик // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 3 (28). – С. 75-79
177461
  Борисенко І.І. Англо-український розмовник / І.І. Борисенко, Л.М. Медведєва. – Київ : Радянська школа, 1980. – 119 с.


  Справочное пособие составлено на основе общеупотребительной лексики, сгруппированной в тематические разделы: "Путешествия", "Гостиница", "Покупки", "Образование" и т.д.
177462
  Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології = English-Ukrainian glossary of library and information science / Н.В. Стрішенець; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Надія Страшенець. – Київ, 2004. – 329с. – ISBN 966-02-3343-4
177463
  Чекман І.С. Англо-український словник-довідник з нанонауки = English-Ukrainian nanoscience reference guide : понад 800 найуживаніших нанонаук. термінів / І.С. Чекман, С.О. Радзієвська. – Київ : Задруга, 2013. – 294, [1] с. – Алф. покажч. укр. мовою: с. 282-294. - Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-966-406-073-5
177464
  Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп``ютерної техніки / В.Я. Карачун. – Київ : Знання, 2000. – 158c. – ISBN 966-7293-17-3
177465
   Англо-український словник, 1948. – 792с.
177466
  Подвезько М.Л. Англо-український словник : близько 50000 слів та виразів з дод. табл. неправильних дієслів та списків скорочень і геогр. назв / склав М.Л. Подвезько при співроб. К.І. Григоренка. – Київ : Радянська школа, 1948. – 792 с.
177467
  Подвезько М.Л. Англо-український словник / М.Л. Подвезько, М.І. Балла. – Київ, 1974. – 663с.
177468
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – Київ : Радянська школа, 1978. – 446с.


  Словник має понад 20 000 найбільш вживаємих англійських слів та словосполук. Мета словника - допомогти вивчаючим англійську мову перекладати тексти середньої складності. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфовітному порядку. ...
177469
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : (близько 20 000 слів). – Вид. 2-ге. – Київ : Радянська школа, 1984. – 446 с.


  Словник має близько 20 000 слів найбільш вживаємих англійських слів і словосполучень. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку. Географічні назви подані в кінці словника.
177470
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionari : (Близько 20 000 слів). – Видання третє. – Київ : Радянська школа, 1991. – 432с. – ISBN 5-330-01184-1


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших англійських слів і словосполучень, достатніх для розуміння текстів середньої складності.
177471
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : У 2-х т. Близько 120 000 слів. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т. 1 : А - М. – 1996. – 752 с.
177472
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : У 2-х т. Близько 120 000 слів. – Склав М.І.Балла. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т. 2 : N - Z. – 1996. – 712 с.
177473
   Англо-український словник : близько 20000 слів. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 432 с. – ISBN 966-04-0289-9
177474
  Зубков М.Г. Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : 65000 слів та сполучень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2003. – 765с. – (Библіотека державної мови). – ISBN 966-03-2154-6
177475
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : 100 000 слів та словосполучень / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк; Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.; [під заг. кер. Є.І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с. – ISBN 966-382-012-8
177476
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1955. – 700с.
177477
  Подвезьком Л. Англо-український словник (шкільний) / Л. Подвезьком. – 2-е вид. – К., 1959. – 702с.
177478
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – К., 1963. – 703с.
177479
   Англо-український словник власних назв та імен : Близько 3 000 слів і словополучень. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-296-Х
177480
  Харченко О. Англо-український словник журналістської термінології / Олег Харченко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси. – Київ : [Центр вільної преси], 1999. – 85, [3] с.
177481
   Англо-український словник з бізнесу : для студентів вищ. навч. закладів. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318 с. – Доп. карт.ек.Шифр дубл.33 Англ.Доп.карт. всем кабинетам. – ISBN 5-8326-0152-1


  Містить понад 13 тис. термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит тощо. Для студентів вищих ...
177482
  Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості / Іван Бехта, Павло Бехта. – Львів : Світ, 2005. – 352 с. – ISBN 966-603-319-4
177483
  Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 терм. / О.М. Коссак. – Львів : Бак, 1995. – 304с. – ISBN 5-7773-0253-Х
177484
   Англо-український словник з механіки. – Київ : Либідь, 1995. – 60 с.
177485
   Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
177486
  Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / М. Федоришин; За ред.Н.Гайдук і П.Корнеса. – Львів : Бак, 1998. – 200с. – ISBN 966-7065-13-8
177487
  Мизин Т.О. Англо-український словник загальногеографічних термінів : [містить більше 10 000 англ. загальногеогр. термінів] / Т.О. Мизин. – Київ : Кий, 2018. – 312, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 3-4
177488
   Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права = English-Ukrainian dictionary of international, comparative and european law : близько 70 000 слів : [словник] / упоряд.: В.І. Муравйов, Л.І. Шевченко, В.В. Дайнеко [та ін.] ; за ред.: В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – Київ : Арій, 2010. – 604, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 604. – ISBN 978-966-498-091-0
177489
  Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
177490
  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень = English-Ukrainian dictionary of Binomial Expressions / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко; Під ред. О.Є Семенця. – Київ : Українська енциклопедія-Ной, 1994. – 256с. – ISBN 5-88500-068-2
177491
  Дацюк Л. Англо-український словник складних іменників / Л. Дацюк. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 240c. – ISBN 966-538-015-Х
177492
   Англо-український словник українсько-англійський = English-ukrainian dictionary ukrainian-english. – Київ : Академія, 1998. – 696 с. – ISBN 966-580-007-8
177493
   Англо-український словник юридичних термінів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 600 с. – ISBN 966-8104-63-3
177494
   Англо-український словник. Близько 20 000 слів. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1994. – 432с. – ISBN 5-330-02252-5
177495
  Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
177496
   Англо-український соціологічний словник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 144 с. – ISBN 966-518-381-8
177497
  Коссак О.М. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / О.М. Коссак, Р. Кравець. – Львів : Бак, 1996. – 248с. – ISBN 5-7773-0341-2
177498
   Англо-український та українсько-англійський словник = English-ukrainian and ukrainian-english dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2006. – 368 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3361-7
177499
  Орлова Н.В. Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять : близько 40 000 слів і словосполучень : навч. посібник для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Орлова Н.В. ; МОНУ ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-353-133-5
177500
  Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4


  Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як ...
177501
  Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 429 с. – ISBN 966-518-293-5
177502
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 1-е вид. – Київ : СофтПрес, 2005. – 552с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-070-9
177503
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький; Ред. О.В. Кисла, О.В. Мірошниченко. – 2-е вид., допов. і доопрацьоване. – Київ : СофтПрес, 2006. – 824с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-027-X
177504
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – Вид. 2-ге, допов. і доопрац. – Київ : СофтПрес, 2007. – 823, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 822-823. – ISBN 966-530-027-X
177505
  Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп"ютерної термінології / В.Е. Шевченко; Ред. Т.В. Ковтуненко; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2006. – 320с. – ISBN 966-06-0439-4


  Словник містить більше 5 000 слів та словосполучень, які вживаються у комп’ютерних програмах верстки, опрацювання текстової та зображальної інформації, а також абревіатур і скорочень найпошириніших термінів. У словнику наведено транскрипції за ...
177506
  Поліщук Н. Англо-український філософський словник / Н. Поліщук, В. Лісовий; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 272 с. – ISBN 5-325-00819-6
177507
  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник : близько 30000фразеологічних виразів / склав К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
177508
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. – ISBN 966-620-230-1; 966-620-231-Х


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
177509
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К.Т. Баранцев. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
177510
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Феміна, 1995. – 696 с. – ISBN 5-7707-6868-1


  Словник містить близько 40 тисяч найуживаніших англійських та українських слів і словосполучень. Охоплює суспільно-політичну, літературну і побутову лексику. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку.
177511
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Академія, 1997. – 696 с. – ISBN 966-580-007-8
177512
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
177513
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : [граматика та комп"ютерна термінологія] : близько 70 000 слів / [слов. створений за участю Ребрика В.І.]. – [2-ге вид., випр. та допов.]. – Київ : Таврида, 2009. – 559, [1] с. – Загол. обкл.: Новітній словник англо-український, українсько-англійський. Граматика та комп"ютерна термінологія. Близько 70 000 слів. – ISBN 978-966-2064-00-1
177514
  Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
177515
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
177516
  Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
177517
  Гаврилишин Я. Англо-український, українсько-англійський словник ділових термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. – К., 1993. – 95с.
177518
  Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
177519
   Англо-український, українсько-англійський юридичний словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English law dictionary : близько 70 000 термінів / упоряд.: Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов, В.В. Дайнеко [та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.І. Шевченко, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Муравйова. – Київ : АРІЙ, 2010. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702. – ISBN 978-966-498-118-4
177520
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
177521
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
177522
  Каплінський А. Англо-українські "містерії". Документальний детектив : короткий курс історії Росії : гумореска / Антон Каплінський. – Київ : Політехніка, 2020. – 185, [3] с. : іл.
177523
  Куштенко Л.Ю. Англо-українські лексичні відповідності : Дис... канд. філол.наук: / Куштенко Л. Ю.; КІІЦА. – К., 1972. – 220л. – Бібліогр.:л.196-210
177524
  Кондратьєва О.В. Англо-українські синтаксичні трансформації як засіб збереження цілісності тексту наукової статті у перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 373-380
177525
  Шпак Н.А. Англо-українсько-російський дипломатичний словник-мінімум / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 36с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
177526
   Англо-українсько-російський словник : близько 8000 слів. – Київ : Освіта, 1993. – 240 с. – ISBN 5-330-01424-7
177527
   Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9


  У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
177528
   Англо-українсько-російський словник для учнів = English-Ukrainian-Russian dictionary for Pupils : близько 8 000 слів : A-Z. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Освіта, 1998. – 239, [1] с. – На корінці та обкл. назва англ.: English-Ukrainian-Russian dictionary for pupils. – ISBN 966-04-0309-7
177529
  Коссак О.М. Англо-українсько-російський словник з інофрматики та обчислювальної техніки / О.М. Коссак, С.Л. Маньковський. – Львов, 1991. – 486с.
177530
  Бартків А.Б. та ін. Англо-українсько-російський словник з інформатики, программування, обчислювальної техніки / уклад.: А.Б. Бартків та ін. – Київ : Вища школа, 1995. – 444 с.
177531
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки : Hавч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ : Вища школа, 1995. – 445 с. – ISBN 5-11-004501-1
177532
   Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
177533
   Англо-українсько-російський словник з хімії : У двох книгах. Кн.2. – Київ : Либідь
Ч.1. – 1994. – 325 с.
177534
   Англо-українсько-російський словник з хімії. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00326-7 (Кн.2)
Ч.2. – 1994. – 288 с.


  Друга книга словника містить алфавітні реєстри українських та російських термінів.
177535
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика : [словник] / Ільченко О.М. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 631, [1] с. – Обкл., корінець та другий тит. арк. англ. - Загол. обкл., дод. тит. арк. : International communication: science, technology, education, journalism (English-Ukrainian-Russian dictionary) / Olga M. Ilchenko. – ISBN 978-966-2748-52-9
177536
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; (за заг. ред. к. філол. н., доц. Жалая В.Я.) ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2013. – 427, [1] с. : табл. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-35-2
177537
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Едельвейс, 2014. – 519, [1] с. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-40-6
177538
  Медведєва Л.М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л.М. Медведєва. – Київ; Тернопіль : Українська енциклопедія-Ной, 1992. – 493с. – ISBN 5-88500-047-6
177539
   Англо-українсько-російський та українсько-английський термінологічний словник з дослідження операцій / Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська, Л.Я. Сорока, Р.Я. Оріховський; [Дудюк Д.Л. та ін.] ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1996. – 160 с. – ISBN 5-7763-9341-8
177540
  Майзлиш А.А. Англо-фламандские торговые договоры начала XV века: к вопросу о модели бургундской государственности // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 54-79. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
177541
  Плюта Н. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина XIX ст.): історіографічний огляд проблеми зарубіжними дослідниками / Н. Плюта, Н. Валюх // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 132-141. – ISSN 2519-1942
177542
  Королев Н.В. Англо-французское соглашение 1904 года : Автореф... канд. ист.наук: / Королев Н. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1958. – 16л.
177543
  Мусаева С.И. Англо-французское соперничество вокруг проекта Суэцкого канала // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
177544
  Оськін О. Англо-шотландське масонство - родоначальники європейської системи лож "вільних каменярів" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 80-83
177545
  Гальперин А.И. Англо-Японский союз 1902-1921 года / А.И. Гальперин. – М, 1947. – 448с.
177546
   Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур : (для студентів-сходознавців) : [включ. 591 лексичну одиницю на позначення осн. понять] / [уклад.: О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко, В.О. Філонова та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 166, [2] с. : іл., табл. – Назва на тит. арк. та обкл. парал. укр., яп. - Текст укр., англ., яп. – Бібліогр.: с. 162-166. – ISBN 978-966-489-469-9
177547
  Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права : учебное пособие / А.И. Косарев. – Калинин : Калининский государственный ун-т, 1977. – 64 с.
177548
  Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
177549
  Шваб Т. Англосаксонський героїчний епос як дискурс: стратегії і тактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 355-359
177550
  Бондарєва М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано особливості організації інституції нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки. The legal adjustment of notary institution according to legislation by United States of America іs considered and analyzed here.
177551
  Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
177552
  Макаров Н.В. Англоязычная историография о деятельности А.И. Гучкова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 167-175. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический обзор работ англоязычных историков, посвященных деятельности лидера партии "Союз 17 октября", председателя III Государственной думы А. И. Гучкова (1862-1936).
177553
  Калинникова Е.Я. Англоязычная литература Индиии / Е.Я. Калинникова. – М, 1974. – 246 с.
177554
  Голышева А.И. Англоязычная литература Канады : для студ. пед. институтов / А.И. Голышева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 207 с.
177555
  Овчаренко Н.Ф. Англоязычная проза Канады : [монография] / Н.Ф. Овчаренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. – (Литературовеление)
177556
  Вавилов В.Н. Англоязычная проза Тропической Африки, 30-80 гг. ХХ в. / В.Н. Вавилов. – Москва, 1988. – 150с.
177557
  Щирова Е. Англоязычные неологизмы-онимы // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С.155-158
177558
  Бондаренко Е.В. Англоязычные номинации единиц измерения: лингвокогнитивный ракурс // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
177559
  Хильковская А.А. Англоязычный агрессивный дискурс в неагрессивном употреблении // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 472-478. – ISSN 1993-5560


  "В статье рассматриваются особенности дискурса дружеского общения в его отношении с принципами кооперации Р. Грайса, теорией вежливости Браун и Левинсона и нормами и правилами социального взаимодействия, принятыми в англоязычных лингвокультурах. ...
177560
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс в свете действия коммуникативных принципов вежливости // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 463-471. – ISSN 1993-5560


  "Цель статьи – рассмотреть коммуникативно-прагматические особенности англоязычного медицинского дискурса (МД), обслуживающего сферу функционирования медицинского сообщества в англоязычных странах, включая социокультурные практики и профессиональную ...
177561
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс и его коммуникативная специфика // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 511-518. – ISSN 1993-5560
177562
  Глуханько Л. Англоязычный текст как средство развития навыков монологической речи студентов // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 45-53. – ISSN 2307-4914
177563
  Хазанов А.М. Ангола - республика, рожденная в борьбе / А.М. Хазанов. – Москва, 1976. – 64с.
177564
  Олейников И.Н. Ангола / И.Н. Олейников. – М., 1960. – 80с.
177565
  Хазанов А.М. Ангола / А.М. Хазанов, А.В. Притворов. – Москва : Мысль, 1979. – 128с. – (У карты мира)
177566
  Первенцев В.А. Ангола / В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко. – Москва, 1987. – 183с.
177567
  Сиденко В.П. Ангола в огне / В.П. Сиденко. – Москва, 1961. – 30 с.
177568
  Крахмалов С.П. Ангола и ее армия / С.П. Крахмалов. – М, 1980. – 94с.
177569
  Сидорук А.Ф. Ангола розбиває кайдани / А.Ф. Сидорук. – Київ, 1965. – 42с.
177570
  Кіндрук Максим Ангола. Біля розбитого корита // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 58-61 : фото
177571
  Медведков Ю.В. Ангола... / Ю.В. Медведков. – Москва, 1956. – 32с.
177572
  Зотов Н.М. Ангола: борьба продолжается / Н.М. Зотов. – М., 1985. – 129с.
177573
  Вальдес В.Р. Ангола: крах мифа о наемниках. / В.Р. Вальдес. – Москва, 1978. – 93с.
177574
  Рык Евгений Ангола: мир и национальное возрождение // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-64 : Фото
177575
  Фролова С.А. Ангола: нет дороги обратно / С.А. Фролова. – Ташкент, 1980. – 56с.
177576
  Титов Владимир Федорович Ангола: формирование марксистской мысли / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 134 с.
177577
  Давези Р. Ангольцы / Р. Давези. – Москва, 1970. – 216 с.
177578
  Мельник В. Ангулемські аннали: аквітанська хроніка IX-XI ст. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 203-213. – ISSN 0320-8370
177579
  Костріков С.В. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз : природничо-географічні дослідження / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
177580
  Длугопольський О. Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 149-164. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
177581
  Ратман И.П. Андалузитсодержащие метасоматиты Алавердского рудного района (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ратман И.П.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
177582
  Ліпковська Наталія Андалузія. Справа маврів, або Бюджетна Іспанія для естетів - 2 / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 88-95 : фото
177583
  Ташаєва Міла Андалузія.Там, де дитинство не вмирає // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-74 : фото
177584
  Смолик М. Андалузский романс : Повесть / М. Смолик. – Москва : Воениздат, 1962. – 206с.
177585
  Величко М.П. Андалузька поезія (VIII-XIV ст.) в оцінці А. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 68-74


  У статті проаналізовано погляди видатного українського сходознавця А. Кримського на становлення і розвиток андалузької середньовічної лірики
177586
  Мариненко П.І. Андалусизми в сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.70-77


  У статті йдеться про фонетичні, граматичні та лексичні особливості андалузького діалекту іспанської мови. Розглянуто основні функції андалусизмів у художній та публіцистичній літературі. Було виявлено вплив андалузького діалекту на літературну ...
177587
  Коптелова А. Андалусийские танцы // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.6-18
177588
  Шидфар Б.Я. Андалусская литература / Б.Я. Шидфар. – М., 1970. – 184с.
177589
   Андалусская поэзия : пер. с араб. / [сост., подстроч. пер. предисл., и примеч. Б. Шидфар] ; [Ил.: Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 239 с. : ил.
177590
   Андалусская поэзия : переводы с араб. / [сост., подстроч. пер. и вступ. статья Б. Шидфар ; худож. Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 229 с. – Миниатюрное издание
177591
   Андалусская поэзия : пер. с араб. / [сост., предисл., примеч. Б.Я. Шидфар]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 318, [1] с.
177592
  Забелкина В. Андалусский стиль Магриба // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11


  Район Північної Африки Магриб
177593
   Андаманський ексклюзив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 42-43 : фото
177594
  Реутов Сергей Андаманські о-ви. Пекло-рай : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 58-65 : Фото
177595
  Чхотуа Г. Андезит / Г. Чхотуа. – Тифлис, 1933. – 17с.
177596
  Євтух О. Андерайтинг і управління ризиками при іпотечному кредитування дохідної нерухомості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.49-51. – ISSN 1605-2005
177597
  Школьник І. Андерайтинг та його роль в розвитку ринку капіталу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 1993-0259
177598
  Костан Д.М. Андерайтинг як форма діяльності комерційних банків на фондових ринках в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 163-164
177599
  Дарміць Р.З. Андерайтинг: сутність, види, функції та підхід / Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 191-197. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
177600
  Ткаченко А. Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації / А. Ткаченко, К. Шматко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 337-340. – ISSN 1993-0259
177601
   Андерс Цорн и его современники. – Ленинград, 1981. – 72с.
177602
  Муравьева И.И. Андерсен / И. Муравьева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 272 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып 17)
177603
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1961. – 272с.
177604
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1976. – 112с.
177605
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1977. – 48с.
177606
  Гельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Гельмебак. – К, 1977. – 104с.
177607
  Самолевська О. Андерсенівський льон // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 14


  Палімпсети долі Марії Капніст.
177608
  Цимбалюк Н. Андерсон Перрі // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 48-50. – ISBN 978-966-418-286-4
177609
  Винниченко І. Андерсон Фердінвнд Еміль (Федір Карлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 263. – ISBN 978-966-7863-77-7
177610
  Элиасберг Н.Е. Андерэа дель Сарто / Н.Е. Элиасберг. – М., 1973. – 64с.
177611
  Черненко М.М. Анджей Вайда / М.М. Черненко. – М., 1965. – 148с.
177612
  Брюховецька Л. Анджей Вайда: поліфонія сенсів і єдність мети // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 188-200. – ISSN 0320-8370
177613
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 107-163. – (Серія історична ; Вип. 44)
177614
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-282. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
177615
  Сушкевич Л.П. Анджей Фрыч Моджевский - идеолог польского возрождения. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сушкевич Л.П.; БГУ. – Минск, 1975. – 26л.
177616
  Чечеткина О.И. Анджела в Советском Союзе / О.И. Чечеткина. – М, 1973. – 61с.
177617
  Гюго В. Анджело - тиран Падуанский : драма в 4-х д., 5-ти картинах / Виктор Гюго ; [пер. с фр., вступ. ст. Н. Волкова]. – Москва : Искусство, 1956. – 79 с.
177618
  Гельман З.Е. Анджело Сала / З.Е. Гельман. – Саратов, 1986. – 54с.
177619
  Коптілова В.В. Андієвська Емма (- поетеса, прозаїк, малярка) / В.В. Коптілова, О.Г. Астаф"єв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 476. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177620
  Кідалова Н.Е. Андієвська. Казка-притча "Говорюща риба" (90 хвилин) // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Липень (№ 7) : Українська література. Нововведені твори. 5-9 класи. – С. 59-69


  Розгляд самобутності художнього світу Емми Андієвської на прикладі аналізу її віршів, оповідань, казок, романів, де проявляється унікальність її авторського художнього мислення та харизма мисткині. Характеристика визначальних рис її художнього стилю. ...
177621
  Шашкина М.В. Андо Кесккюла: альбом. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 55с.
177622
   Андора // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 18-21 : Фото
177623
  Кушнарьов Денис Андора. Рандеву для амігос : вояж-колекція / Кушнарьов Денис, Марті Хайме // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 18-20 : Фото
177624
   Андорра : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 12-16 : Іл.
177625
   Андорра : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 18-21 : Фото
177626
   Андорра ідеальна для знайомства з лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 44 : фото
177627
  Трегубов В.А. Андорра сегодня : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17-20 : Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
177628
  Попель А.О. Андорра, Князівство Андорра (- держава на південному Заході Європи) / А.О. Попель, Н.Л. Яковенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 474. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177629
  Матвеев Г.П. Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино / Г.П. Матвеев. – Москва : Географгиз, 1959. – 85 с. – (У карты мира)
177630
  Сидоренко Віктор Андорра. Гірськолижний д"юти-фрі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 43
177631
  Ізбаш С. Андрагог як провідник процесу навчання дорослих // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 99-109. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
177632
  Гатауллін Р.Г. Андрагогіка - педагогіка дорослих (Виступ, присвячений Дню викладача та майстра виробничого навчання) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 10-12. – Бібліогр.: 7 назв.
177633
  Гаращук О.В. Андрагогіка в контексті підвищення якості підготовки кадрів - важливого чинника забезпечення соціальної безпеки / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 88-91. – ISBN 978-617-8046-20-0
177634
  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 73-77
177635
  Гуляєва М. Андрагогіка та інклюзія: перспективи формування якісно нового освітнього середовища // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 79-83. – ISBN 978-617-7611-61-4
177636
  Преснер Р. Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано теоретичні засади андрагогіки як науки про освіту дорослих. Подано різні визначення терміну "андрагогіка". Вказано на предмет та завдання цієї науки, а також проаналізовано її ключові положення та охарактеризовано андрагогічні принципи.
177637
  Десятов Т.М. Андрагогіка: поняття, категорії, закономірності, принципи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 5-9. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
177638
  Десятов Т.М. Андрагогіка: теорія, досвід, перспективи : навч. посібник для студентів ЗВО пед. спеціальностей / Тимофій Десятов, Ірина Лещенко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – 163, [1] с. : табл. – Словник: с. 137-152. - Імен. покажчик: с. 156-158. - Геогр. покажчик: с. 159. – Бібліогр.: с. 133-136. – (Навчайся. Досліджуй. Застосовуй). – ISBN 978-699-920-668-8
177639
  Архипова С.П. Андрагогічна модель навчання соціально незахищених категорій дорослих // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 8-12. – (Педагогічні науки)


  У статті на основі теоретичного аналізу представлено особливості організації навчання соціально незахищених категорій дорослих.
177640
  Ковалишин О.І. Андрагогічна складова діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець ХІХ-перша третина ХХ століття) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 23-28. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
177641
  Кравченко Д. Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 96-102. – ISSN 2075-1478
177642
  Товканець О. Андрагогічний підхід у підготовці менеджерів освіти в європейському освітньому просторі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 250-263. – ISSN 2312-5993
177643
   Андрагогічний супровід при підвищенні кваліфікації педагогів / Ю.П. Вдовиченко, Р.С. Коритнюк, Л.Л. Давтян, О.Я. Роздорожнюк, А.О. Дроздова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 555-562. – ISSN 2227-7404


  "Освітнє середовище, як умова реалізації та розвитку суб"єктної позиції педагога, характеризується контекстним навчанням, створенням ситуацій для самовизначення і вибору параметрів навчання, відкритістю і багатоканальністю комунікації учасників ...
177644
  Драч І.І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.
177645
   Андрагогічні засади професійного навчання безробітних / [Десненко М.І. та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Капченка ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 123, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 118-123. – ISBN 978-617-649-022-7
177646
  Ковальчук І. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 351-362. – ISSN 2304-4470
177647
  Огієнко О. Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 240-251. – ISSN 2312-5993
177648
  Сергієнко С.А. Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти / С.А. Сергієнко, А.І. Гладир, М.Г. Дернова // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 4 (12). – С. 8-17. – ISSN 2307-9770
177649
  Опольська А. Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті розглянуті основні вимоги до процесу навчання дорослих, засновані на принципах андрагогіки.
177650
  Іргізов А. Андрай Іванов - борець і будівник Радянської України / А. Іргізов. – К, 1930. – 32с.
177651
  Белькинд Л.Д. Андре-Мари Ампер (1775-1836) / Л.Д. Белькинд. – Москва : Наука, 1968. – 278 с. : ил. – (Научно-библиографическая серия / АН СССР)
177652
  Кутуєв П.В. Андре Гундер Франк: від теорії залежності до теорії світової системи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 8-14. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
177653
  Каганович Б. Андре Жид и Федор Розенберг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 423-479. – ISSN 0042-8795
177654
  Струмінський Б. Андре Мазон // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 241-242
177655
   Андре Массон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 11-22.
177656
  Наркирьер Ф.С. Андре Моруа / Ф.С. Наркирьер; Ф. Наркирьев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 221 с. : 1 л. портр.
177657
   Андре Моруа : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1977. – 64 с.
177658
  Ягодовская А.Т. Андре Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 18с.
177659
  Андросов С.О. Андреа Веррокьо, 1435-1488 / Андросов С.О. – Ленинград : Искусство, 1984. – 184 с., [52] л. ил. : цв. ил. – Библиогр.: с. 174-181
177660
  Мюссе-де А. Андреа дель Сарто / А. Мюссе-де. – К.-Відень-Львів. – 91с.
177661
   Андреа дель Сарто : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 35 с.
177662
  Николаева Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М, 1980. – 127с.
177663
  Бибичадзе А. Андреас Грифиус и его трагедия "Королева Грузии Катарина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Бибичадзе А.;. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
177664
  Дятлов В.А. Андреас Карлштадт и судьбы университетской идеи в эпоху Реформации // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 59-67. – ISBN 966-544-344-5
177665
  Нельс С.М. Андреев-Бурлак / С.М. Нельс. – М., 1971. – 287с.
177666
  Трифонова Л.П. Андреев. (Скульптор. 1873-1932) / Л.П. Трифонова. – М, 1960. – 34с.
177667
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja : фотоочерк. – Киев : Мистецтво, 1977. – [64] с. : ил.
177668
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja : фотоочерки. – Киев : Мистецтво, 1980. – [63] с. : ил.
177669
  Козлов В.Ф. Андреевский кавалер : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 1. – 1986. – 590с.
177670
  Козловский И. Андреевский монастырь в Москве. – Киев. – [6] с. – Отд. отт.
177671
  Билыч Клавдия Андреевский спуск : стихи / Билыч Клавдия. – Киев : Молодь, 1990. – 88с.
177672
  Билыч К.М. Андреевский спуск : стихи / Клавдия Билыч. – Киев : Молодь, 1990. – 84, [3] с. : ил.
177673
  Мельник В.С. Андреєв Микола Варфоломійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 479. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177674
   Андреєва Світлана Григорівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 35
177675
  Воеводин В.П. Андрей - Медвежье Сердце - (Клад) / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 62с.
177676
  Михайлова Е.Я. Андрей Александрович Григорьев / Е.Я. Михайлова. – М.-Л., 1947. – 36с.
177677
   Андрей Александрович Жданов 1896-1948. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 135 с.
177678
  Рудаков В. Андрей Александрович Титов (1844-1911). : (Род. 16 окт. 1844 г.; умер 24 окт. 1911 г.) : Памятка о нем / Сост. В.Е. Рудаков. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – 17 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1912 г. – Библиогр.: с. 12-14
177679
   Андрей Алексеевич Величко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 109. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
177680
   Андрей Алексеевич Трофимук.. – М., 1975. – 87с.
177681
  Яковлев А Андрей Алексеевич Яковлев / А Яковлев. – М., 1975. – 11с.
177682
  Брей А.А. Андрей Андреевич Брей 1902-1979 : иллюстрация, графика, живопись. Каталог выставки / А.А. Брей, ; Авт. ст.: В.В. Перцов, Н.А. Устинов, В.А. Чижиков; сост.: Г.В. Маревичева; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1982. – 8 с.
177683
  Гродзенский С.Я. Андрей Андреевич Марков, 1856-1922 / С.Я. Гродзенский. – М, 1987. – 255с.
177684
  Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников / А.Л. Каганович. – Л, 1980. – 282с.
177685
  Тарасов Л.М. Андрей Андреевич Попов / Л.М. Тарасов. – М., 1954. – 36с.
177686
   Андрей Афанасьевич Егоров. – М, 1957. – 68с.
177687
   Андрей Белый : проблемы творчества: статьи, воспоминания, публикации. – Москва : Советский писатель, 1988. – 832 с. : ил. – ISBN 5-265-00346-0
177688
  Демин В.Н. Андрей Белый / Валерий Демин. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 416с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1247 (1047)). – ISBN 978-5-235-03004-6
177689
  Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман "Петербург" / Л.К. Долгополов. – Л., 1988. – 413с.
177690
  Нагаев Г.Д. Андрей Березин / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1962. – 479 с.
177691
  Чеботарев А.В. Андрей Боголюбский. / А.В. Чеботарев. – Владимир, 1954. – 144с.
177692
   Андрей Бондарь // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 43
177693
   Андрей Борисович Северный : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
177694
   Андрей Борисович Северный : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
177695
  Биневич А.И. Андрей Бубнов / А.И. Биневич, З.Л. Серебрянский. – Москва, 1964. – 80с.
177696
   Андрей Васильевич Манорик. – Киев : Наукова думка, 1984. – 38с. – (Библиография ученых УССР)
177697
  Васнецов А.В. Андрей Васнецов / А.В. Васнецов. – Москва, 1979. – 14с.
177698
  Юрьев К.Б. Андрей Везалий и его роль в развитии биологических наук : Автореф... канд. биол.наук: / Юрьев К.Б.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л., 1966. – 21л.
177699
   Андрей Вингорский : каталог, выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
177700
  Стрельцов Андрей Андрей Владимирович: добрый князь // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-867Х
177701
  Михайлов А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. Михайлов. – Москва, 1970. – 190с.
177702
   Андрей Волков: живопись. – М., 1991. – 31с.
177703
  Килимник О.В. Андрей Головко / О.В. Килимник. – М, 1956. – 150с.
177704
  Холодовская М.З. Андрей Гончаров / М.З. Холодовская. – Москва : Советский художник, 1961. – 172 с.
177705
  Каранфилов Е. Андрей Гуляшки / Е. Каранфилов. – София, 1958. – 112с.
177706
  Бъклова Катя Андрей Гуляшки / Бъклова Катя. – София, 1978. – 102с.
177707
   Андрей Диллендорф, Владимир Ильющенко, Алексей Каменский, Ирина Лаврова, Лючио Поцци, Игорь Пчельников, Лиз Тонт, Марианна Эльконина, Маргарита Юркова. Выставка : Живопись. Графика. Скульптура. Выставка. Каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – 72 с.
177708
   Андрей Дмитриев // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 22-23. – ISSN 0131-8136
177709
   Андрей Дмитриевич : Воспоминания о Сахарове. – Москва : "Терра", 1990. – 367 с.
177710
  Гордеев Д.И. Андрей Дмитриевич Архангельский, 1879-1940 / Д.И. Гордеев. – Москва : Наука, 1981. – 97с.
177711
  Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич Архангельский. 1879-1940. / Н.С. Шатский. – Москва, 1944. – 89с.
177712
  Варшавский Л.Р. Андрей Дмитриевич Гончаров / Л.Р. Варшавский. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 30 с.
177713
   Андрей Дмитриевич Дементьев : : Библиографический указатель. – Калинин, 1978. – 77с.
177714
   Андрей Дмитриевич Сахаров. – Москва, 1991. – 15с.
177715
   Андрей Евтихиевич Бабинец : [ченый-гидрогеолог]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 64 с., [1] л. портр. – (Библиография ученых УССР)
177716
  Клеянкин А.В. Андрей Желябов - герой "Народной воли" / А.В. Клеянкин. – М, 1959. – 75с.
177717
  Аствацатуров А.А. Андрей Иванов - литературный наследник Генри Миллера // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 49-61. – ISSN 2310-4287
177718
  Белоконский Н.П. Андрей Иванович Желябов : отрывки из воспоминаний // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : компакт статей из "Былое" № 3. Статьи разных авторов / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 78-82. – (Петербург 25 лет тому назад)
177719
   Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская. – Ростов -на-Дону. – 62с.
177720
  Ашешов Н. Андрей Иванович Желябов. Материалы для биографии и характеристики / Николай Ашешов. – Петербург : Изд. Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов, 1919. – 159 с. – (Историко-революционная библиотека)
177721
  Коровкевич С.В. Андрей Иванович Иванов / С.В. Коровкевич. – М, 1972. – 128с.
177722
  Савинов А.Н. Андрей Иванович Иванов. 1776-1848. / А.Н. Савинов. – М., 1951. – 32с.
177723
  Ерофалов-Пилипчак Андрей Иванович Меленский: Послепожарный Подол // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 79-88. – ISBN 966-7452-22-0
177724
  Баркова Н.В. Андрей Иванович Плотнов : [альбом репродукций] / Н.В. Баркова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 55 с. : ил., цв. ил.
177725
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1920. – 200с.
177726
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1950. – 342с.
177727
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов : роман из эпохи семидесятых годов / Степняк-Кравчинский. – Москва : Художественная литература, 1951. – 340 с.
177728
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1966. – 351с.
177729
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1978. – 336с.
177730
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов. Домик на Волге : роман, повесть / Степняк-Кравчинский. – Москва : Художественная литература, 1980. – 400с.
177731
  Буров А.К. Андрей Константинович Буров / А.К. Буров. – Москва, 1980. – 400 с.
177732
  Загорский Ф.Н. Андрей Константинович Нертов. 1693-1756. / Ф.Н. Загорский. – Л., 1969. – 167с.
177733
  Слонимский М.Л. Андрей Коробыцин / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1939. – 96с.
177734
   Андрей Костромин: кат. выставки. – М., 1987. – 25с.
177735
  Коцка А.А. Андрей Коцка / А.А. Коцка. – Москва, 1983. – 36с.
177736
  Плотников Н.С. Андрей Курбский / Н.С. Плотников. – М., 1992. – 316с.
177737
   Андрей Курков // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
177738
   Андрей Лежава : Воспоминания. Выступления. Письма. – Москва : Политиздат, 1990. – 268, [1] с. : ил.
177739
  Яблонская М.Н. Андрей Ливанов / М.Н. Яблонская. – Москва : Советский художник, 1976. – 160 с.
177740
  Портной Р. Андрей Лупан / Р. Портной. – Кишинев, 1959. – 203с.
177741
   Андрей Львович Абрикосов - народный артист РСФСР. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1964. – 46 с. : ил. – (Рассказы о творческом пути)
177742
   Андрей Львович Курсанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1984. – 105с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 5 ; Серия биол. наук. Физиология и биохимия растений)
177743
  Крыжановский С.А. Андрей Малышко / С.А. Крыжановский. – К., 1951. – 77с.
177744
  Шашкина М.В. Андрей Марц. / М.В. Шашкина. – М. – 144с.
177745
  Ильина Т.В. Андрей Матвеев / Т.В. Ильина, Римская-Корсакова. – М., 1984. – 319с.
177746
  Андреева В.Г. Андрей Матвеев: между 1701 и 1704-1739 / Андреева В.Г. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 63, [5] с. : ил. – Список лит.: с. 66. – (Массовая библиотека по искусству)
177747
   Андрей Миронов. – Москва, 1974. – 14 с.
177748
   Андрей Миронов. – Москва : Искусство, 1991. – 379 с.
177749
  Вислова А. Андрей Миронов : Детство.Юность.Театр.В кино и на телевидении.В жизни,за кулисами,с друзьями / А. Вислова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 288с. – (Мужчина - миф). – ISBN 5-222-00177-6
177750
  Єртель Д. Андрей Миронов: сам себе скульптор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
177751
  Алексеев А.М. Андрей Михайлович Алексеев, 1917-1971 : каталог выставки произведений / А.М. Алексеев ; Союз художиков СССР. – Москва : Советский художник, 1980. – 11 с., [10] л. ил. : ил.
177752
  Назаренко А.М. Андрей Михайлович Арцимович // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 227-241. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусской статистики. Доцент, заведующий кафедрой БГУ.
177753
   Андрей Михайлович Гродзинский : [Ботаник, физиолог растений]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 69 с. – (Библиография ученых УССР)
177754
   Андрей Михайлович Гродзинский : Биобиблиография. – Киев : Академпериодика, 2006. – 78 с. – ISBN 966-360-062-4
177755
   Андрей Михайлович Дмитриев : Краткий очерк. – Москва, 1956. – 20 с. – (Ученые Тимирязевской Академии)
177756
   Андрей Михайлович Лобанов.. – М : Искусство, 1980. – 408 с.
177757
   Андрей Мыльников. – Ленинград, 1989. – 110с.
177758
  Щербакова А.А. Андрей Николаевич Бекетов - выдающийся русский ботаник и общественный деятель / А.А. Щербакова. – Москва : [б. и.], 1958. – 256 с.
177759
  Жукова Л.М. Андрей Николаевич Белозерский / Л.М. Жукова. – Москва, 1968. – 64с.
177760
  Арнольд В.И. Андрей Николаевич Колмогоров (к 85-летию со дня рождения) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
177761
   Андрей Николаевич Кононов. – Москва : Наука, 1980. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 13)
177762
  Бейлин И.Г. Андрей Николаевич Краснов / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1968. – 260 с. : ил., 1 л. портр. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
177763
   Андрей Николаевич Туполев. – Москва, 1988. – 247 с.
177764
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 45с.
177765
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 36с.
177766
  Быкова Г.Д. Андрей Оль / Г.Д. Быкова. – Ленинград, 1976. – 135 с.
177767
  Орлова М.А. Андрей Онуфриевич Бембель / М.А. Орлова. – М., 1958. – 67с.
177768
   Андрей Павлович Ливанов : каталог выставки. Рисунок. Акварель. Иллюстрации. – Москва : Советский художник, 1968. – 46 с.
177769
  Ливанов А.П. Андрей Павлович Ливанов 1910-1965 : каталог выставки. Станковая графика / А.П. Ливанов; Авт. вступ. ст. и сост.:К. Безменова. – Москва : Советский художник, 1985. – [30] с.
177770
  Кенигсберг А.К. Андрей Петров / А.К. Кенигсберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
177771
  Мархасев Л.С. Андрей Петров, знакомый и незнакомый / Л.С. Мархасев. – Ленинград : Музыка, 1974. – 127 с.
177772
  Политыко С.Д. Андрей Петрович Горский / С.Д. Политыко. – Ленинград, 1991. – 134с.
177773
  Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков / В.П. Лишевский. – М., 1983. – 151с.
177774
  Гущин В.П. Андрей Петрович Полюшенко / В.П. Гущин. – Ленинград, 1985. – 119с.
177775
   Андрей Петрович Полюшенко. Каталог выставки. Живопись. – М., 1963. – 18с.
177776
   Андрей Петрович Редькин. – М., 1953. – 23с.
177777
  Масалина Н.В. Андрей Петрович Рубашкин. / Н.В. Масалина. – М., 1966. – 119с.
177778
  Кузнецов Б.М. Андрей Петрович Рябушкин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1969. – 59с.
177779
  Механикова В.М. Андрей Петрович Рябушкин / В.М. Механикова. – Л, 1989. – 110с.
177780
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский : (К 50-летнему юбилею научной деятельности) / А.В. Мартынов // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – С. 139-144
177781
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов, 1937. – 144с.
177782
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – М : Советская Россия, 1978. – 176 с.
177783
  Васильев В.В. Андрей Платонов : очерк жизни и творчества / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1982. – 230 с.
177784
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – Воронеж, 1984. – 221 с.
177785
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов : к сокровенному человеку / В.А. Чалмаев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445 с. – ISBN 5-265-01028-9
177786
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1990. – 285 с.
177787
  Кузьменко О.А. Андрей Платонов / О.А. Кузьменко. – К : Лыбидь, 1991. – 229 с.
177788
  Варламов Алексей Андрей Платонов = Главы из книги : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 73-125. – ISSN 0130-7673
177789
  Варламов А. Андрей Платонов : проза: главы из книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 66-111. – ISSN 0130-7673
177790
  Богомолова М.В. Андрей Платонов в пространстве современной филологии (2000-2010) : библиографический обзор / М.В. Богомолова, Б.В. Доге // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 165-183. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
177791
  Варава В.В. Андрей Платонов и "русская религиозная философия" // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 220-234. – ISSN 2073-6118
177792
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 1 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 42-55. – ISSN 2310-4287
177793
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 2 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 23-40. – ISSN 2310-4287
177794
   Андрей Попов: сборник. – Москва, 1989. – 447 с.
177795
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1954. – 371с.
177796
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1955. – 464с.
177797
  Иванова И.А. Андрей Рублев - живописец Древней Руси / И.А. Иванова. – М, 1960. – 40с.
177798
  Алпатов М.В. Андрей Рублев / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство, 1959. – 37 с., [30] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
177799
  Прибытков В.С. Андрей Рублев / В.С. Прибытков. – М, 1960. – 220с.
177800
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев / В.Н. Лазарев. – Москва, 1960. – 26с.
177801
  Каменская Е.Ф. Андрей Рублев / Е.Ф. Каменская. – Л., 1965. – 31с.
177802
  Пальчиков В.И. Андрей Рублев / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1970. – 90с.
177803
   Андрей Рублев и его школа. – Москва, 1978. – 24с.
177804
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1966. – 170 с.
177805
   Андрей Рублев и его эпоха. – М., 1971. – 287с.
177806
  Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга / Н.А. Демина. – М, 1972. – 172с.
177807
  Ягодовская А.Т. Андрей Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 23с.
177808
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430 : альбом / М.В. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 205 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
177809
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Русский художник XV века / М.В. Алпатов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 24 с. : ил.
177810
  Замбжицька М. Андрей Рубльов і Федор Достоєвський. Шлях духовних пошуків // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 219-223


  "«Справжня мудрість народжується в тиші, а справжня розмова з тиші починається», - ця прегарна фраза може послужити і епіграфом до духовних пошуків людини, і предметом для глибокого філософського та літературного аналізу. Чимало мудрих і гарних слів ...
177811
   Андрей Рябушкин : [альбом репродукций]. – Москва : Изд-во "Изобразительное искусство", 1975. – [21], [18] с. ил. – (Образ и цвет)
177812
  Мусатов А.И. Андрей с Красной улицы / А.И. Мусатов, М.Ю. Ляшенко. – Москва, 1978. – 235с.
177813
  Бегишева Алия Андрей Сахаров: "Наука и нравственность взаимосвязаны" : биография / Бегишева Алия, Рост Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 136-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
177814
   Андрей Сергеевич Фаминцын. Жизнь и научная деятельность.. – Ленинград : Наука, 1981. – 222с.
177815
  Баныкин В.И. Андрей Снежков учится жить : роман / В.И. Баныкин ; [ил.: В.П. Панов]. – Москва : Советская Россия, 1960. – 254 с. : ил.
177816
  Баркова Н.В. Андрей Суровцев : [альбом] / Н.В. Баркова. – Москва : Советский художник, 1991. – 79 с. : ил., в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-269-00497-6
177817
  Михалкович В.И. Андрей Тарковский. / В.И. Михалкович. – М., 1989. – 55с.
177818
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры (1738-1833) / А.П. Бердышев ; отв. ред. Е.Н. Мишустин ; [АН СССР]. – Москва : Наука, 1988. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 316-317. – (Наука-сельскому хозяйству / Научно-биографическая серия). – ISBN 5-02-003960-8
177819
  Любченко О.Н. Андрей Тимофеевич Болотов / О.Н. Любченко. – Тула, 1988. – 246 с.
177820
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) : основоположник русской с.-х. науки / А.П. Бердышев. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143 с. : ил. – ISBN 5-10-000079-1
177821
  Боровских И.В. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1883) / сост. И.В. Боровских. – Москва : [Б. и.], 1984. – 88 с.
177822
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном / А.П. Бердышев ; под ред. М.Г. Чижевского ; Болотов Андрей Тимофеевич, о нем. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 184 с. – (Деятели русской агрономии)
177823
  Вишневский А.Я. Андрей Трофимович Федин / А.Я. Вишневский, В.А. Козачковский. – Душанбе, 1964. – 139с.
177824
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – М., 1972. – 63с.
177825
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – Москва, 1983. – 16с.
177826
  Упит Я.М. Андрей Упит - литературный критик (до 1917 года) : Автореф... канд. филол.наук: / Упит Я.М.; Латвийский ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
177827
  Григулис А.П. Андрей Упит : к 100-летию со дня рождения / Арвит Григулис. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
177828
  Вавере В.А. Андрей Упит и мировая литература / В.А. Вавере. – Рига, 1986. – 270 с.
177829
  Гинтере Э.Х. Андрей Упит и русская классическая литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтере Э.Х.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 31л.
177830
  Краулинь К.Я. Андрей Упит, жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Краулинь К.Я. ; АН ЛатССР. – Рига, 1964. – 41 с.
177831
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Рига, 1977. – 123 с.
177832
  Ковтун Е.Ф. Андрей Ушин / Е.Ф. Ковтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 68 с.
177833
   Андрей Файт. – Москва. – 15с.
177834
  Мейлих Е.И. Андрей Филиппович Пащенко / Е.И. Мейлих. – Л., 1960. – 68с.
177835
  Лифанова Т. Андрей Харитонов: Фотобуклет. / Т. Лифанова. – М., 1988. – с.
177836
   Андрей Харшак : альбом. – Москва : Советский художник, 1987. – 47 с.
177837
  Спасский О.Д. Андрей Чесноков, Александр Волков / О.Д. Спасский. – М, 1989. – 174с.
177838
  Костылев В.И. Андрей Чохов. Ист. повесть / В.И. Костылев. – Москва-Л., 1947. – 160с.
177839
  Горак Р. Андрей Шептицкий : біографія / Роман Горак. – Київ : Апріорі, 2020. – 893, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біографії"). – ISBN 978-617-629-510-5
177840
  Степовик Д. Андрей Шептицький // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 204-205. – ISSN 0869-3587
177841
  Соколова Л. Андрей Шептицький // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 103-112. – ISBN 978-966-2082-09-8
177842
  Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7012-51-0
177843
  Колодний А. Андрей Шептицький в контексті духовної історії України (за думками отця Івана Шевціва з Австралії) // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 147-164. – ISBN 978-617-696-609-8


  Андрей Шептицький - Мойсей українського народу. Митрополит Андрей Шептицький про будівництво "Рідної хати".
177844
  Гучко Г. Андрей Шептицький як меценат української культури // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 87-94. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано діяльність митрополита Андрея Шептицького як мецената української культури. Виокремлено заслуги А.Шептицького у заснуванні Національного музею у Львові, фінансовій підтримці художників, зокрема О.Новаківського, музичного мистецтва, що ...
177845
  Солтис Х. Андрей Шептицький. "Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, щоб помиритися і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 11


  Андрей Шептицький 43 р. перебував на чолі УГКЦ. Йому не судилося дочекатись незалежності України, але він робив усе можливе, аби її наблизити. Не отримавши міжнар. підтримки в цій справі, митрополит спрямував усі зусилля на піклування про свій народ. ...
177846
  Шульський М.Г. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 257-264. – ISSN 2309-1533
177847
  Литвин М. Андрей Шептицький: суспільно-культурні ініціятиви, державно-політичний чин // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 37-43. – ISSN 1563-3977
177848
  Рощина Л.О. Андрей Шептицький: шлях ченця до митрополита // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1728-3671
177849
  Петрова Т.А. Андрей Штакенштейдер / Т.А. Петрова. – Ленинград, 1978. – 184 с.
177850
  Дараган Д.Г. Андрей Эшпай / Д.Г. Дараган. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
177851
   Андрей Эшпай. – Москва, 1973
177852
  Богданова А.В. Андрей Эшпай / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1975. – 156 с., 11 л. ил. : ил., нот. – Библиогр.: с. 146-151
177853
  Сербезова С. Андрей Юруков. / С. Сербезова. – София, 1956. – 43с.
177854
  Яковлев А Андрей Яковлев / А Яковлев. – Москва, 1974. – 27с.
177855
  Любарский Е.Л. Андрей Яковлевич Гордягин: к 150-летию со дня рождения (1865-1932) / Е.Л. Любарский, А.П. Ситников // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 11. – С. 1218-1228. – ISSN 0006-8136
177856
  Ковалев П.Н. Андрейка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. А.Миронова. – Москва : Детская литература, 1972. – 143 с.
177857
  Никифоров Г. Андрейкино крещение / Г. Никифоров. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 191с.
177858
   Андрейцев Володимир Іванович // Академія правових наук України : довідник / ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 73-74. – ISBN 966-8088-03-4
177859
   Андрейцев Володимир Іванович // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 2 (58) : березень - квітень. – С. 63-75
177860
   Андрейцев Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 9-10. – ISBN 978-966-439-754-1
177861
  Гриценко І.С. Андрейцев Володимир Іванович (- юрист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 483. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177862
  Гриценко І.С. Андрейцев Володимир Іванович (- юрист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 483. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177863
   Андрейцев Володимир Іванович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 14. – ISBN 978-966-933-054-3
177864
  Вайсборд М.А. Андрес Сеговия / М.А. Вайсборд. – Москва : Музыка, 1981. – 126 с.
177865
   Андреус Алла Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 24-25
177866
  Аляєв Г.Є. Андрєєв Даниїл Леонідович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988-989. – ISBN 966-316-069-1
177867
   Андрєєва Ольга Миколаївна (1976) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 14. – ISBN 978-966-933-054-3
177868
  Короткий В.А. Андрєєвський Іван Єфимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 218. – ISBN 966-06-0393-2
177869
   Андржейовський (Андржийовський, Андржеіовський) Антон (Антін) Лук"янович (1785-1868) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 14. – ISBN 978-966-933-054-3
177870
   Андржейовський Антони Лук"янович (1785-1868) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 10. – ISBN 978-966-439-754-1
177871
  Осовик А. Андржійовський А.Л. : життєвий шлях та аспекти наукової діяльності в контексті вивчення рослинного світу Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-59. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В Ун-ті Св. Володимира А.Л. Андржійовський працював до 1839 р.
177872
  Буков Е. Андриеш : сказка в стихах / Е. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 219 с.
177873
   Андріана Недолуженко: "на рослинах дуже добре видно відбиток часу, ту вони вчать цінувати час" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 66--67 : фото
177874
  Іскорко-Гнатенко Андріанова (Гордієнко) Н.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 10-11. – ISBN 978-617-7442-69-0
177875
  Самойленко В. Андрієві Арсеновичу Глущенку - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  60 років життя Андрія Арсеновича Глущенко нерозривно пов"язано з Київським університетом, де він навчався і потім працював на різних викладацьких посадах. У 1973 році Андрій Арсенович отримав звання професора по кафедрі обчислювальної математики, 16 ...
177876
   Андрієві Головку : збірник присвячений сороковій річниці творчої діяльності та шістдесятиріччю з дня народження письменника. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 248 с.
177877
   Андрієві Феофановичу Улітку – 80 / колектив механіко-математичного факультету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив механіко-математичного факультету привітав заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Феофановича Улітка.
177878
   Андрієвська Олександра Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 335. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
177879
   Андрієвська Олександра Олексіївна (1900-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 10. – ISBN 978-966-439-754-1
177880
   Андрієвська Олександра Олексіївна (1900-1982) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
177881
  Короткий В.А. Андрієвський Віктор Никанорович (1885-1967) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 225. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
177882
  Іскорко-Гнатенко Андрієвський Л.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 11. – ISBN 978-617-7442-69-0
177883
  Іскорко-Гнатенко Андрієвський О.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7442-69-0
177884
  Сидоренко Н. Андрієвський Олексій Олександрович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 5-6. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
177885
  Проценко Л. Андрієвський Олексій Олександрович (17.III.1845-9.VII.1902) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 96-97. – ISBN 5-333-00673-3
177886
  Проценко Л. Андрієвський Олексій Олександрович [17.III.1845-9.VII.1902] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 96-97. – ISBN 978-611-01-1405-9
177887
  Сидоренко Н. Андрієвський Павло Аркадійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 6. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
177888
  Сергійчук В. Андрієвський Юхим // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 24. – ISBN 978-966-8567-14-8
177889
   Андрієнко Дмитро Панасович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 11
177890
   Андрієнко Дмитро Панасович (1934-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 10-11. – ISBN 978-966-439-754-1
177891
   Андрієнко Дмитро Панасович (1934-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
177892
   Андрієнко Любов Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 34. – ISBN 978-966-2726-03-9
177893
  Буков Е.Н. Андрієш / Е.Н. Буков. – Київ, 1966. – 107 с.
177894
  Івасейко С. Андріївка. Церква Святого Миколая / С. Івасейко, М. Козурак, А. Клімашевський // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 250-327. – ISSN 2225-3246
177895
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – Київ, 1970. – 75 с.
177896
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 2-е вид. доп. – Київ, 1975. – 54 с.
177897
   Андріївська церква : [пам"ятка архітектури XVIII ст. : фотонарис] / [фото В.Б. Соловського ; авт. тексту О.К. Мироненко]. – Київ : Мистецтво, 1977. – [64] с. : іл.
177898
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 3-є вид. випр. доп. – Київ, 1978. – 125 с.
177899
   Андріївська церква : фотонарис. – Київ : Мистецтво, 1980. – 63 с. : іл.
177900
   Андріївська церква : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 63 с. : іл.
177901
  Дегтярьов М.Г. Андріївська церква / М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. – Київ : Техніка, 1999. – 118с. – Бібліогр.:с.118. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
177902
  Нетудихаткін І.А. Андріївська церква в Києві: огляд історіографії XIX - початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 281-302
177903
  Лиховид І. Андріївська церква. План порятунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 8


  Уперше за останні три роки розпочато комплексну реставрацію пам"ятки XVIII століття.
177904
  Мазур В. Андріївська церква. Сто років поневірянь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 15


  "Творіння Растреллі багато разів ремонтувалося. Нині Андріївська церква знову закрита для відвідин. Андріївська церква, дивовижне творіння Бартоломео Франческо Растреллі, по праву є однією з візитівок Києва, гордістю його жителів. Побудована на горі, ...
177905
  Мухін О. Андріївський узвіз або Дитинець : (чудасія) / Олександр Мухін. – Київ : Зерна, 2004. – 404с. – ISBN 966-96453-0-1
177906
   Андріївські вечорниці // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Грудневого вечора Інститут філології скликав усіх на Андріївські вечорниці, організовані кафедрою фольклористики. Фольклористи, як і щороку, пригощали смачненьким, пропонували сувеніри з воску й листівки зі старовинними світлинами, проводили ...
177907
  Галата С. Андріївські вечорниці [КНУ імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про зал Мистецького салону КНУ імені Тараса Шевченка.
177908
  Антонович О. Андрій Андрейчин - львівський літограф, що з Лемківщини пішки по науку до Києва ходив // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 34-39. – ISSN 1230-2759
177909
  Розгін І. Андрій Андрійович Журавель // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – С. 9-12, 31-32


  Біо-біографічний нарис. Журавель Андрій Андрійович — лікар-фтизіатр, член Української Центральної Ради. Уродженець Зеленого Клину. Полковий лікар Першого українського козацького полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.
177910
  Журавльов Д.В. Андрій Атанасович Мельник // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 368-371. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Андрій Атанасович Мельник — полковник армії УНР, військовий і політичний діяч, один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів УВО. З 1938 — голова Проводу ОУН; в"язень німецьких ...
177911
  Чуб Д. Андрій Багмет та його Словник синонімів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 14-16
177912
  Мателешко Ю. Андрій Бачинський як інтелектуал та засновник єпископської бібліотеки в м. Ужгород // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 105-115. – ISBN 978-617-531-253-7
177913
  Пономарів О.Д. Андрій Білецький - теоретик і практик перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 107-109. – ISBN 966-581-295-6
177914
  Русяєва Г. Андрій Білецькй як дослідник грецької епіграфіки / Ганна Русяєва // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 15-20
177915
  Ільків В. Андрій Білоус : "Театр-це можливість спробувати себе в ролі Творця" : професія - режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (99). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  2011 року Андрієві Білоусу – одному з найяскравіших представників молодої української генерації театральних режисерів, продюсеру та викладачу – виповнилося 35. Ця зміна вікового статусу спонукає до певних підсумків.
177916
  Жилєнко І.В. Андрій Боголюбський в українській історіографії та агіографії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 133-134
177917
  Бондарчук А. Андрій Бондарчук: "Нам встеляли дорогу квітами" / Максим Солоненко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 106). – С. 7
177918
  Могильний Л. Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 14-18


  У статті аналізується життєвий шлях, громадсько-політична та наукова праця відомого діяча українського ліберального руху першої третини XX ст. А. Ніковського.
177919
   Андрій Віленович Коваленко (нар. 1965) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 111. – ISBN 966-594-277-8
177920
  Винар Л. Андрій Войнаровський = Andriy Voynarovsky : історичний нарис / Любомир Винар ; вступ. ст. О. Оглоблина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1962. – 127, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. та нім. мовами
177921
  Журавльов Д.В. Андрій Войнаровський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 223-226. – ISBN 978-966-14-1182-0
177922
   Андрій Володимирович Манджос / О.Я. Грегуль, І.Ю. Ізотова, О.П. Кобушкін, Я.В. Павленко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 172-185. – ISBN 966-594-644-7
177923
   Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 125, [3] с. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" / відп. ред. Г.Д. Зленко ; вип. 29)
177924
  Безгін І.Д. Андрій Володимирович Чебикін. Дійсний член (академік) Академії мистецтв Україні // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 8-19. – ISBN 966-96714-2-6
177925
  Павлова Т. Андрій Гладкий: літера А // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.54-55. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Гладкий
177926
  Омельченко С. Андрій Глущенко: життєвий і творчий шлях педагога (до 100-річчя від дня народження) / С. Омельченко, С. Саяпіна, В. Глущенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 55-70. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито етапи життєвого й творчого шляху Андрія Георгійовича Глущенка (1921-2003), відомого педагога, спеціаліста з питань трудового й морального виховання. Висвітлюючи біографію А.Г. Глущенка, автори стисло описують дитячі та юнацькі роки ...
177927
  Гнатів А. Андрій Гнатів: "Очищення прокуратури - справа рук самих прокурорів" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49)
177928
  Коваленко Л.М. Андрій Головка / Л.М. Коваленко. – Київ, 1958. – 32с.
177929
  Заєць В. Андрій Головко : популярний критичний нарис / В. Заєць ; Інститут Тараса Шевченка, Кабінет радянської літератури. – [Харків] : Вид-во "Український робітник", 1929. – 40 с.
177930
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1949. – 44 с.
177931
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ : Художня література, 1954. – 188 с.
177932
  Шнайдер Б. Андрій Головко / Б. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К., 1958. – 96с.
177933
  Шнайдер Б.І. Андрій Головко / Б.І. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ, 1961. – 101с.
177934
  Орлик П.І. Андрій Головко / П.І. Орлик. – К., 1986. – 213с.
177935
  Пасічник М.О. Андрій Головко. Творчий шлях / М.О. Пасічник, К.П. Фролова. – К., 1967. – 256с.
177936
  Жеребко В. Андрій Головчук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 106-110
177937
  Савчин Я. Андрій Демиденко - лауреат Міжнародної літературної премії імені Джека Лондона за 2021 рік (США) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
177938
  Маджуга Г. Андрій Демиденко став лауреатом Міжнародної літературної премії імені Йоганна Вольфганга фон Гете в Німеччині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 5 серпня (№ 15). – С. 4
177939
  Фольварочний В. Андрій Демиденко: "Свобода - моя група крові" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 листопада (№ 23). – С. 6-7
177940
  Демиденко А. Андрій Демиденко: "Творити добро, милосердя, красу!" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)


  Розмова з українським поетом, народним артистом України Андрієм Демиденком.
177941
  Олійник І. Андрій Димінський – етнограф Поділля другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 121-127
177942
   Андрій Дмитрович Машков // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 128. – ISBN 978-966-924-219-8
177943
   Андрій Дмитрович Трохимчук : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд.: О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред.: І.М. Мриглод та ін. ; авт. вступ. ст.: Т.М. Брик]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 47, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 45-46. – (Бібліографія українських вчених)
177944
  Карпенко І.В. Андрій Дудрович: продовження філософської традиції Й.Б. Шада і / чи втрачені можливості університетської філософії / І.В. Карпенко, С.О. Голіков // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 67-73. – ISBN 978-966-285-527-2
177945
  Елиїв А. Андрій Елиїв: Настав час уточнити карту всесвіту / спілкувалася Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Розмова з докторантом ГАО НАН України Андрієм Елиївим, який отримав премію Президента для молодих учених за роботу "Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активня ядра галактик та магнітні поля".
177946
  Шестопалов В.М. Андрій Євтихійович Бабинець (До 100-річчя від дня народження) / В.М. Шестопалов, І.П. Онищенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 111-113 : фото. – ISSN 0367-4290
177947
  Коваль Р. Андрій Жованик: 33 роки боротьби // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Вересень (число 9). – С. 1


  Жованик Андрій Євгенович 08.09.1975 - 02.08.2022 загинув у прямому стрілецькому бою за Соледар.
177948
  Мізяк В.Д. Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 181-189
177949
  Магурчак А. Андрій Жук - голова Ліквідаційного Комітету Союзу визволення України в Австро-Угорщині // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 241-253
177950
  Магурчак А.М. Андрій Жук - конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 108-119. – ISBN 978-966-383-522-8
177951
   Андрій Жук (1880-1968) : бібліографічний покажчик / [уклад. і перед. А.М. Магурчак]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 37, [1] с. : фотоіл.
177952
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16-18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304


  У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється робота А. Жука на нараді членів УСДРП у липні 1909 р. Показано позиції А. Жука щодо вирішення питань, важливих для партії. Також окреслено позиції, яких дотримувались опоненти А. Жука. В статье на ...
177953
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16 - 18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304
177954
  Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 58-82. – ISBN 966-7332-13-6
177955
  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 93-101. – ISSN 2306-4250


  За документами архіву УВАН.
177956
  Магурчак А.М. Андрій Жук у вирі галицького політичного життя в 30-их роках XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 155-165
177957
  Магурчак А. Андрій Жук у галицькому кооперативному русі напередодні Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 118-125. – ISSN 0869-3595


  Однією з форм національної боротьби українців в Австро-Угорщині в економічній сфері був кооперативний рух. Яскравим його представником виступав Андрій Ількович Жук, виходець з Полтавщини.
177958
  Магурчак А.М. Андрій Жук у документах і матеріалах фондів ЦДАВО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 180-190. – ISSN 0320-9466
177959
  Кашуба А. Андрій Кашуба: "Власний приклад - найкращий спосіб зацікавити нове покоління наукою" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 14/15 : Перспективні. – С. 26-28. – ISSN 2709-3107
177960
  Когут А. Андрій Когут: У київському архіві СБУ - понад 224 тисячі одиниць зберігання, в регіонах - ще 700 тисяч / бесіду вела Н. Лебідь // Україна молода. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 138). – С. 6-7


  "Директор архіву СБУ Андрій Когут розповідає, що й досі є люди, які не вірять - із документами спецслужб цілком реально ознайомитися. Так, архів - не бібліотека, і зайти туди «просто так» не вийде. Власне, це правильно, бо справи - старі та крихкі, а ...
177961
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Книга без титул. листа. – 476с.
177962
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Харків, 1928. – 475с.
177963
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – 2-е вид. – Харків-Київ, 1933. – 233с.
177964
  Степняк-Кравчинський Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинський. – Київ, 1979. – 480с.
177965
  Марахов Г.И. Андрій Красовський -- борець проти кріпосництва і самодержавства. / Г.И. Марахов. – Київ, 1961. – 80с.
177966
  Потапенко С. Андрій Красовський - маловідома постать у петербурзькому оточенні Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 136-145. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Гворячи про Тараса Шевченка і його найближче оточення, ми зазвичай згадуємо родину, однодумців із Кирило-Мефодіївського братства та земляків у Петербурзі 1840–1860-х рр. Саме коло петербурзьких знайомих видається дослідженим чи не найслабше, адже цей ...
177967
  Мордюк А. Андрій Куликов: штрихи до професії // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 93-95
177968
  Черемних В. Андрій Куліков: як кидати гранату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 5-8
177969
  Жадан С. Андрій Курков: "Літератори і барикади" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 9/10 (59/60). – С. 74-77


  Андрій Курков пише російською, говорить про себе як про українського письменника. Про логічність поєднання, про можливість перебування в межах українського культурного та інформаційного поля російськомовних авторів. Про можливі варіанти культурної ...
177970
  Маленко Олена Андрій Курков: "Якщо життя не складається з подорожей, воно не складається взагалі" : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52 : Фото
177971
  Кримський А.Ю. Андрій Лаговський : повість / А. Кримський. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського,
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1905. – VIII, 252 с.
177972
  Файзулін Я. Андрій Лівицький - адвокат, президент Української Народної Республіки / Я. Файзулін, І. Василик // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 9 (66), вересень. – С. 61-64
177973
  Лівицький А.М. Андрій Лівицький. Листування (1919-1953 роки) : до 140-річчя з дня народж. Андрія Лівицького (1879-1954), видатного укр. держ. і громадсько-політ. діяча, правника / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзуліна]. – Київ : Фенікс, 2019. – 687, [1] с. : іл. – Окремі ст. рос. - Покажчики: с. 656-668. – Бібліогр.: с. 645-655 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-661-8
177974
  Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595
177975
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – К., 1948. – 64с.
177976
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – Київ, 1950. – 40с.
177977
   Андрій Малишко : життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1986. – 39 с.
177978
  Костенко А.І. Андрій Малишко : біогр. повість / А.І. Костенко. – Київ, 1987. – 411с.
177979
  Чимшит І.В. Андрій Малишко "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 25-29
177980
  Ковальчук С.Б. Андрій Малишко в серцях овручан. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С.63-71.
177981
  Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 58-59. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено домінантній темі у творчості А. Малишка - філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення й ролі поета у світі
177982
  Комар М. Андрій Малишко і Платон Майборода // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Листопад (№ 21). – С. 24-28
177983
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська радянська поезія / Н.М. Гаєвська. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 144с.
177984
  Бажан О. Андрій Малишко та суспільно-політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х - 1960-ті роки): оцінки, судження, дії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 75-86
177985
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М. Гаєвська; МВ і ССО УРСР. Навчально-методичний кабінет з вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 152с. – ISBN 5-7763-0695


  У посібнику відбито життєвий і творчий шлях відомого укр.радянського поета Андрія Малишка. У посібнику відведено місце про літературно-критичний і публіцистичній діяьності А.Малишка.
177986
   Андрій Малишко: "Ми були всі роз"єднані. Ми, як черв"яки, підточували один одного, раділи нещастю свого друга. І вцьому - наше безсилля" / підготувала Олена Артюшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  До 105-ї річниці Андрія Малишка.
177987
  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. / А.І. Костенко. – Київ, 1981. – 312с.
177988
  Подобєд О. Андрій Малишко: знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 27-29
177989
  Шекет Ю. Андрій Меленський: канон у краєвиді // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 78-93. – ISSN 1819-6268


  «У місті є лише три гарні вулиці…» – зазначав щодо Києва Гійом Левассер де Боплан у знаменитому «Описі України», виданому 1660 року. Негарним місто на зелених пагорбах видавалося вочевидь не від браку мальовничості. Французькому інженерові радше ...
177990
   Андрій Мельник - голова ОУН(м) і борецьза незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4-5
177991
   Андрій Мельник : [1890-1964] : спогади, документи, листування / [упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2011. – 551, [1] с., XVI с. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-355-061-9
177992
  Гаврилів І. Андрій Мельник (12.12.1890 - 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 215-226. – ISBN 978-617-7235-56-8
177993
   Андрій Мельник. Під щільною опікою НКДБ УРСР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42)
177994
  Шаповал Ю. Андрій Мельник: "Будіть віру в прийдешнє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 210/211). – С. 14-15


  55 років від дня смерті військового і політичного діяча, лідера ОУН (М).
177995
  Хоменко О. Андрій Мельник: від Січового Стрілецтва - до Світового Конгресу Вільних Українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)
177996
  Гінда В. Андрій Мельник: Заворожений, як характерник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 1, 3
177997
   Андрій Мєтєльський: оптимальні рішення для Tревел від Tripway // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
177998
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. О.М. Клоченок ; вступ. ст.: М.А. Мацейків, П.М. Гірник, С. Саламатова та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-54. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: В.П. Моренець (голова) [та ін.])
177999
   Андрій Миколайович Катренко : До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці нацково-педагогічної діяльності: Бібліографія. – Київ : Знання, 2003. – 41 с.
178000
   Андрій Миколайович Коновалов (нар. 1974) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 84. – ISBN 966-594-277-8
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,