Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1701170217031704170517061707170817091710(+10)В кінець >>
1703001
  Коцарев О. "Юра": привіт із шістдесятих // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2021. – 3 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Роман Марини Гримич "Юра".
1703002
  Шемшученко Ю.С. "Юридична енциклопедія" - паспорт правової держави / інтерв"ю провів Ю. Вербенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-9. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з академіком Ю.С. Шемшученом з приводу відзначення праці по складанню "Юридичної енциклопедії".
1703003
  Сагайдак Д. Юрась Хмельниченко. Важка батьківська булава // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 20-23


  Юрій Хмельницький - молодший син гетьмана Богдана Хмельницького.
1703004
   Юрачківський Андрій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 414-415 : фото
1703005
   Юрачківський Андрій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 554. – ISBN 978-966-439-754-1
1703006
  Газда-Соснар Юрашек / Газда-Соснар. – К., 1960. – 264с.
1703007
  Мандрицька Н. Юрба. "Коли погасне твоя планета...". "Залишки Мандрицька Наталя. Юрба. "Коли погасне твоя планета...". "Залишки втрачених снів...", "В"язаним шарфом..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 45-47
1703008
  Джапаридзе Н.О. Юрвелирное искусство эпохи бронзы в Грузии (Триалетская культура) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 07.00.12 / Джапаридзе Н. О.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. искусства. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1703009
  Мейер Конрад Фердинанд Юрг Иеныч / Мейер Конрад Фердинанд. – М., 1970. – 240с.
1703010
  Хамматов Я. Юргашты. : роман / Я. Хамматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
1703011
   Юргелевич Ірина Владиславівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 69
1703012
  Дмитренко К.С. Юрген Габермас: від рефлексії до комунікації // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 38-45
1703013
  Мотрошилова Н.В. Юрген Хабермас о кризисе Европейского Союза в понятии солидарности (2011-2013 гг.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 22-38. – ISSN 0042-8744
1703014
  Мотрошилова Н. Юрген Хабермас:что происходит с Европой? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 19-32. – ISSN 0201-7083


  Роздуми німецького філософа Ю. Хабермаса про Європу, долю Євросоюзу та інші питання
1703015
   Юргену Габермасу - 85 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 485. – ISSN 2227-7153
1703016
  Дауетите В. Юргис Балтрушайтис. / В. Дауетите. – Вильнюс, 1983. – 326с.
1703017
  Дауетите В. Юргис Балтрушайтис. (Монография) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Дауетите В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 15л.
1703018
  Босев А. Юрдан и диван : [стихи, переводы] / А. Босев; ил. Е. Гурова. – Москва : Правда, 1963. – 64 с. : ил. – (Библиотека "Крокодила" ; № 13[354])
1703019
  Къандым Ю. Юрекнен къаплангъан ер = Серцем прикрита земля : шиирлер / Юнус Къандым. – Київ : Етнос, 2008. – 235, [5] с. : портр., іл. – Авт. та назва парал. кримськотатар. та укр. – (Багатомовна поезія України). – ISBN 966-522-225-2
1703020
   Юрибейский мамонт. – Москва : Наука, 1982. – 158с.
1703021
  Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів / Л.І. Чулінда. – Київ : Атіка, 2006. – 152с. – ISBN 966-326-224-9
1703022
  Шаповалова І. Юридико-психологічна характеристика професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 67-72


  Стаття присвячена юридико-психологічній характеристиці професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби, що розкривається через призму положень нормативно-правової бази та специфіки поведінкових проявів самого фахівця. Наводиться ...
1703023
  Кісіль З.Р. Юридико-психологічні засади дослідження професійної деформації працівників національної поліції України / З.Р. Кісіль, Кісіль, Р.-В.В // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 221-234. – ISSN 2078-9165
1703024
  Середа В. Юридико-психологічні засади запобігання професійній деформації працівників правоохоронних органів : монографія / Валерій Середа, Зоряна Кісіль ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 847, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 757-804 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-210-6
1703025
  Дюба Г.М. Юридико-психологічні засади попередження соціально негативних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Дюба Г.М. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1703026
  Шуляр В.О. Юридико-психологічні особливості взаємодії прокурора з органами дізнання та досудового слідства // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 69-73
1703027
  Марчак В.Я. Юридико-психологічні особливості відповідальності за шкоду, заподіяну органами публічної влади суб"єктам господарювання, через призму євроінтеграції : монографія / В.Я. Марчак, М.В. Олійник ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 79, 79 с. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Legal and psychological characteristics of liability for harm caused by public power authorities to economic entities in the light of European intergation. – Бібліогр.: с. 72-79. – ISBN 978-617-7096-59-6
1703028
  Шепітько М.В. Юридико-психологічні передумови побудови системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються суддями // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 166-174. – ISSN 2224-9281
1703029
  Черналівський Є.О. Юридико-технічні концепції протидії обходу податків: порівняльно-правовий аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 120-123
1703030
  Довгерт А. Юридическая аналогия в Гражданском кодексе и судебной практике Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 169-176


  В статье изложены подходы разработчиков Гражданского кодекса Украины к аналогии (ст. 8) и проанализирована современная судебная практика по применению этого правового механизма. Включив нормы о юридической аналогии в «материальный» Гражданский кодекс, ...
1703031
  Рулан Н. Юридическая антропология : Учебник для вузов / Н. Рулан; Отв. ред. В.С.Нерсесянц. – Москва : Норма, 1999. – 310с. – ISBN 5-89123-303-7
1703032
  Рулан Н. Юридическая антропология : Учебник для вузов / Н. Рулан; Отв. ред. В.С.Нерсесянц. – Москва : Норма, 2000. – 310с. – ISBN 5-89123-303-7
1703033
   Юридическая библиография : библиографический указатель книг и статей по части правоведения, вышедших в России
1703034
  Мережко А.А. Юридическая герменевтика и методология права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.159-163. – ISBN 966-568-656-9
1703035
  Скакун О.Ф. Юридическая деонтология : учебник для студ. вузов / О.Ф. Скакун. – изд. 2-е, с изм. и доп. – Харьков : Эспада, 2006. – 383, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7870-94-4
1703036
  Скакун О.Ф. Юридическая деонтология : учебник для студентов ВНЗ / О.Ф. Скакун. – Изд. 2-е., с изм. и доп. – Харьков : Эспада, 2009. – 383, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-456-034-1
1703037
  Крусян А. Юридическая деонтология: наука и учебная дисциплина // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.94-96. – Библиогр.: 5 н. – ISSN 1561-4999
1703038
  Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция": понятие, особенности методологического познания // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1703039
   Юридическая деятельность. – Ярославль, 1989. – 138с.
1703040
  Ермолов И.Г. Юридическая деятельность "нового порядка" на оккупированных территориях РСФСР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 52-62. – ISSN 0042-8779
1703041
  Карташов В.Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1987. – 83с.
1703042
  Стерник И.Б. Юридическая деятельность В.И.Ленина. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Стерник И.Б.; ЛГУ. – Л, 1974. – 30л.
1703043
  Мингела О.А. Юридическая деятельность: критерии обособления // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 40-42. – ISSN 2219-5521
1703044
  Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / В.Н. Карташов. – Саратов, 1989. – 218с.
1703045
   Юридическая жизнь в Китае : пер. с кит. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 376 с. – ISBN 5-7260-0329-2
1703046
  Житарь В. Юридическая защита прав женщин в актах международного права // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 55-58. – ISSN 1810-3081
1703047
  Елемисов Г.Б. Юридическая защита прав и законных интересов личности в уголовном процессе. / Г.Б. Елемисов. – Алма-Ата, 1979. – 55с.
1703048
  Кравиц В. Юридическая коммуникация в современных правовых системах (теоретико-правовая перспектива) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 8-26. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703049
  Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологичесие проблемы / А.Д. Тихомиров; Мин-во внутренних дел Украины; Киевский нац. ун-т внутренних дел. – Киев : Знання, 2005. – 334с. – ISBN 966-346-128-4
1703050
  Дмитренко О. Юридическая конструкция безналичных денег // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 57-61
1703051
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 10, май. – 2015. – 16 с.
1703052
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 22, ноябрь. – 2015. – 16 с.
1703053
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 15, август. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703054
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 16, август. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703055
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 17, сентябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703056
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 18, сентябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703057
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 19, сентябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703058
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 20, октябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703059
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 21, октябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703060
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 22, ноябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703061
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 23, декабрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703062
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 24, декабрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1703063
  Дзидаханов П.И. Юридическая консультация для населения / П.И. Дзидаханов. – Орджоникидзе, 1962. – 68с.
1703064
  Ксензова Т.Е. Юридическая литература / Т.Е. Ксензова. – М., 1972. – 144с.
1703065
  Якушев В.С. Юридическая личность государственного производственного предприятия / В.С. Якушев. – Свердловск, 1973. – 240 с.
1703066
  Якушев В.С. Юридическая личность государственного производственного предприятия по советскому гражданскому праву : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Якушев В.С.; МВ и ССО РСФСР. Свердловс. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 32л.
1703067
  Галкин И.В. Юридическая метафизика Бенедикта Спинозы // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 12. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
1703068
   Юридическая наука в свете новых задач. – Свердловск, 1990. – 178с.
1703069
   Юридическая наука и методология преподавания юридических дисциплин в условиях реформирования системы высшего образования : сборник статей по материалам 3 Международной научно-практической конференции 10-11 октября 2008 года / Ассоциация юрид. вузов ; Ростовский гос. эконом. ун-т "РИНХ", Юридический фак. ; Южный федеральный ун-т ; [ редкол. : Марченко М.Н. и др. ]. – Ростов - на -Дону : АзовПечать, 2009. – 472 с. – ISBN 978-5-7972-1311-6
1703070
  Омигов И В. Юридическая наука и образование в России // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.18-22
1703071
  Бондарев А.С. Юридическая ответственность - исключительно позитивное свойство субъктов права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 133-145. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703072
  Базылев Б.Т. Юридическая ответственность : (теорет. вопросы) / Б.Т. Базылев. – Красноярск : издательство Красноярского университета, 1985. – 120 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 111-19
1703073
   Юридическая ответственность. – Владивосток, 1990. – 131с.
1703074
  Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении : (социально-правовой аспект) / Е.А. Агеева ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленингр. ун-т, 1990. – 142 с.
1703075
  Шемшученко Ю.С. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды / Ю.С. Шемшученко. – Киев, 1978. – 279 с.
1703076
  Иванова О.В. Юридическая ответственность в эпоху правления императрицы Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 1812-3805
1703077
  Ломакина В.Ф. Юридическая ответственность государственных служащих: правовое регулирование дисциплинарной ответственности / В.Ф. Ломакина, Н.Ю. Хаманева // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 13-22. – ISSN 0132-0769
1703078
  Щербак А.И. Юридическая ответственность должностных лиц аппрата государственного управления : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Щербак А.И.; АН УССР.Ин-т гос. и права. – Киев, 1978. – 20л.
1703079
  Прибудагова В.И. Юридическая ответственность должностных лиц в Российской Федерации: проблемы законодательного обеспечения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 5 (95). – С. 29-34. – ISSN 1812-8696
1703080
  Бекирова Э. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 124-127.
1703081
  Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность / С.Н. Братусь. – Москва, 1976. – 215с.
1703082
  Ким С.Т. Юридическая ответственность местной власти в странах с англосаксонской моделью муниципального управления // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 11 (65). – С. 52-59. – ISSN 1812-8696
1703083
  Тиганов А.И. Юридическая ответственность судей в российской империи во второй половине XIX - начале XX веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 18-24. – ISSN 1812-3805


  В статье детально исследуется юридическая ответственность судей в Российской империи в историческом аспекте. Автор делает следующий вывод: по Уставу гражданского судопроизводства границы гражданско-правовой ответственности судей и государства не были ...
1703084
  Джавадов Х.А. Юридическая ответственность: феноменологические признаки сущности и оснований // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 144-149
1703085
   Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. – К, 1992. – 112с.
1703086
  Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной Республики / Е.В. Куманин. – М., 1990. – 157с.
1703087
  Коптяева О.А. Юридическая помощь осужденным: роль адвокатуры // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 103-109. – ISSN 0132-0831
1703088
   Юридическая практика. – Київ, 2000
1703089
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
9 августа (№ 32) 711)). – 2011. – 36 с.
1703090
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 ноября (№ 46). – 2012. – 36 с.
1703091
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 сентября (№ 38). – 2012. – 36 с.
1703092
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 сентября (№ 39). – 2012. – 36 с.
1703093
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 декабря (№ 52). – 2012. – 36 с.
1703094
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
2 июля ( № 27). – 2013. – 36 с.
1703095
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
3 декабря (№ 49). – 2013. – 36 с.
1703096
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
5 ноября (№ 45). – 2013. – 36 с.
1703097
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 сентября (№ 37). – 2013. – 36 с.
1703098
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 октября (№ 42). – 2013. – 36 с.
1703099
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 сентября (№ 38). – 2013. – 36 с.
1703100
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 февраля (№ 9). – 2013. – 36 с.
1703101
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 августа (№ 34). – 2013. – 36 с.
1703102
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 октября (№ 43). – 2013. – 36 с.
1703103
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 апреля ( №17). – 2013. – 36 с.
1703104
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 июля (№ 30/31). – 2013. – 36 с.
1703105
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 сентября (№ 39). – 2013. – 36 с.
1703106
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 декабря (№ 52/53). – 2013. – 36 с.
1703107
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
26 марта (№ 13). – 2013. – 36 с.
1703108
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 апреля (№ 18). – 2013. – 36 с.
1703109
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
1 апреля (№ 13). – 2014. – 36 с.
1703110
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
2 декабря (№ 48). – 2014. – 36 с.
1703111
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
3 июня (№ 22). – 2014. – 36 с.
1703112
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 марта (№ 8/9). – 2014. – 44 с.
1703113
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 февраля (№ 5). – 2014. – 36 с.
1703114
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 апреля (№ 14). – 2014. – 36 с.
1703115
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 июkя (№ 26/27). – 2014. – 36 с.
1703116
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 июня (№ 23). – 2014. – 36 с.
1703117
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 марта (№ 10). – 2014. – 36 с.
1703118
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 ноября (№ 45). – 2014. – 36 с.
1703119
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 февраля (№ 6). – 2014. – 36 с.
1703120
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
12 августа (№ 30/31). – 2014. – 36 с.
1703121
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 мая (№ 18/19). – 2014. – 36 с.
1703122
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
14 октября (№ 41). – 2014. – 36 с.
1703123
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 апреля (№ 15). – 2014. – 36 с.
1703124
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 марта (№ 11). – 2014. – 36 с.
1703125
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 февраля (№ 7). – 2014. – 36 с.
1703126
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 августа (№ 31/32). – 2014. – 36 с.
1703127
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 мая (№ 20). – 2014. – 36 с.
1703128
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 апреля (№ 16). – 2014. – 36 с.
1703129
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 июля (№ 28/29). – 2014. – 36 с.
1703130
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 декабря (№ 51/52). – 2014. – 36 с.
1703131
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 июня (№ 24/25). – 2014. – 36 с.
1703132
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 марта (№ 12). – 2014. – 36 с.
1703133
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 мая (№ 21). – 2014. – 36 с.
1703134
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
28 октября (№ 43). – 2014. – 36 с.
1703135
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
29 апреля (№ 17). – 2014. – 36 с.
1703136
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 сентября (№ 39). – 2014. – 36 с.
1703137
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
5 мая (№ 18/19). – 2015. – 36 с.
1703138
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 декабря (№ 49). – 2015. – 36 с.
1703139
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 марта (№ 11). – 2015. – 36 с.
1703140
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 декабря (№ 51/52). – 2015. – 36 с.
1703141
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
1 ноября (№ 44). – 2016. – 36 с.
1703142
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
6 декабря (№ 49). – 2016. – 36 с.
1703143
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 ноября (№ 45). – 2016. – 36 с.
1703144
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 сентября (№ 37). – 2016. – 36 с.
1703145
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 ноября (№ 46). – 2016. – 36 с.
1703146
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 октября (№ 43). – 2016. – 36 с.
1703147
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
26 апреля (№ 17). – 2016. – 36 с.
1703148
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 декабря (№ 52). – 2016. – 36 с.
1703149
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
5 декабря (№ 49). – 2017. – 36 с.
1703150
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 января (№ 1/2). – 2017. – 36 с.
1703151
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 июля (№ 27/28). – 2017. – 36 с.
1703152
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
14 февраля (№ 7). – 2017. – 36 с.
1703153
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
16 мая (№ 20). – 2017. – 36 с.
1703154
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 января (№ 3). – 2017. – 36 с.
1703155
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 декабря (№ 51). – 2017. – 36 с.
1703156
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 сентября (№ 38). – 2017. – 36 с.
1703157
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 января (№ 4). – 2017. – 36 с.
1703158
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
26 декабря (№ 52). – 2017. – 36 с.
1703159
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
28 ноября (№ 48). – 2017. – 36 с.
1703160
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 мая (№ 22). – 2017. – 36 с.
1703161
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
31 января (№ 5). – 2017. – 36 с.
1703162
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
2 октября (№ 40). – 2018. – 36 с.
1703163
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
3 апреля (№ 14). – 2018. – 36 с.
1703164
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 сентября (№ 36). – 2018. – 36 с.
1703165
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 декабря (№ 49). – 2018. – 36 с.
1703166
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
6 ноября (№ 44). – 2018. – 36 с.
1703167
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
6 февраля (№ 6). – 2018. – 36 с.
1703168
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
7 августа (№ 31/32). – 2018. – 36 с.
1703169
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 мая (№ 18/19). – 2018. – 36 с.
1703170
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
9 января (№ 1/2). – 2018. – 36 с.
1703171
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
9 октября (№ 41). – 2018. – 36 с.
1703172
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 апреля (№ 15). – 2018. – 36 с.
1703173
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 июля (№ 27/28). – 2018. – 36 с.
1703174
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 сентября (№ 37). – 2018. – 36 с.
1703175
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 декабря (№ 50). – 2018. – 36 с.
1703176
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
12 июня (№ 24). – 2018. – 36 с.
1703177
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 февраля (№ 7). – 2018. – 36 с.
1703178
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 ноября (№ 46). – 2018. – 36 с.
1703179
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
14 августа (№ 33). – 2018. – 36 с.
1703180
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 мая (№ 20). – 2018. – 36 с.
1703181
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
16 октября (№ 42). – 2018. – 36 с.
1703182
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
16 января (№ 3). – 2018. – 36 с.
1703183
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 апреля (№ 16). – 2018. – 36 с.
1703184
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 сентября (№ 38). – 2018. – 36 с.
1703185
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 декабря (№ 51). – 2018. – 36 с.
1703186
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 июня (№ 25/26). – 2018. – 36 с.
1703187
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 февраля (№ 8). – 2018. – 36 с.
1703188
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 марта (№ 12). – 2018. – 36 с.
1703189
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 ноября (№ 47). – 2018. – 36 с.
1703190
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
21 августа (№ 34). – 2018. – 36 с.
1703191
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 мая (№ 21). – 2018. – 36 с.
1703192
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 октября (№ 43). – 2018. – 36 с.
1703193
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 января (№ 4). – 2018. – 36 с.
1703194
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 июля (№ 29/30). – 2018. – 36 с.
1703195
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 апреля (№ 17). – 2018. – 36 с.
1703196
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 сентября (№ 39). – 2018. – 36 с.
1703197
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 декабря (№ 52). – 2018. – 36 с.
1703198
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 ноября (№ 48). – 2018. – 36 с.
1703199
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 марта (№ 13). – 2018. – 36 с.
1703200
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 февраля (№ 9). – 2018. – 36 с.
1703201
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
28 августа (№ 35). – 2018. – 36 с.
1703202
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 октября (№ 44). – 2018. – 36 с.
1703203
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 января (№ 5). – 2018. – 36 с.
1703204
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
9 марта (№ 9/10). – 2021. – 40 с.
1703205
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
10 февраля № 5/6. – 2021. – 36 с.
1703206
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
14 января № 1/2. – 2021. – 36 с.
1703207
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
23 февраля (№ 7/8). – 2021. – 36 с.
1703208
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
28 января № 3/4. – 2021. – 36 с.
1703209
  Реутов В.П. Юридическая практика и развитие законодательства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Реутов В.П. ; МВ и ССО РСФСР , Сверд. юрид. ин-т. – Свердловск, 1968. – 21 с.
1703210
  Астров П.И. Юридическая предпосылка рабочего права : сборник статей ; ч. 1-3 / П.И. Астров. – Москва : Городская тип.
[Ч.] 1 : Юридические лица. – 1911. – 18 с.
1703211
  Астров П.И. Юридическая предпосылка рабочего права : сборник статей ; ч. 1-3 / П.И. Астров. – Москва : Городская тип.
[Ч.] 2 : Кондикции. – 1911. – 18 с.
1703212
  Сарвиро Ю.А. Юридическая природа внутреннего права международных организаций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 90-98. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1703213
  Сурженко О. Юридическая природа договора на транспортно - экспедиционное обслуживание // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.34-37
1703214
  Щукина М Е. Юридическая природа договора простого товарищества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.49-62. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1703215
  Андрушко Петр Петрович Юридическая природа и значение исполнения приказа и выполнения профессиональных функций в советском уголовном праве : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Андрушко Петр Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1703216
  Андрушко П.П. Юридическая природа и значение исполнения приказа и выполнения профессиональных функций в советском уголовном праве. : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Андрушко П.П. ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 243 л. – Библиогр.: л. 194-243
1703217
  Воронецкий П.М. Юридическая природа и статус государственного языка республики в составе России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 7 (49). – С. 74-80. – ISSN 1812-8696
1703218
  Ажимов Р.И. Юридическая природа и сущность общей аварии по советскому морскому праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ажимов Ривкат Ибрагимович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Ленинград, 1974. – 28 с. – Библиогр.: с. 28
1703219
  Марченко М.Н. Юридическая природа и характер решений Европейского Суда по правам человека // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 11-20. – ISSN 0132-0769
1703220
  Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора : Автореф... д-ра юрид.наук: 716 / Талалаев А.Н.; АН УССР. Совет ин-та филос. и сектора гос. и права. – К., 1968. – 42л.
1703221
  Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора. / А.Н. Талалаев. – М., 1963. – 262с.
1703222
  Данилова Е.Н. Юридическая природа операции "специального текущего счета" / Е.Н. Данилова. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – 48 с. – Отд. оттиск: Известия Московского коммерческого института : Экон. отд. 1914, кн. 2
1703223
  Шабуневич С.Н. Юридическая природа ответственности государства перед личностью в Республике Беларусь и странах Западной Европы // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 243-245. – ISBN 978-966-171-322-1
1703224
  Середа И.О. Юридическая природа прав и обязанностей членов колхоза / И.О. Середа. – Одесса, 1973. – 132с.
1703225
  Тариканов Д.В. Юридическая природа участия промежуточного и конечного перевозчиков в обязательстве перевозки // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – C. 81-85. – ISSN 0132-0769
1703226
  Белянская О.В. Юридическая прирорда и сущность непосредственной реализации прав и свобод личности // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.144-153. – ISSN 1608-8794
1703227
  Протасов В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов. – М., 1991. – 78с.
1703228
   Юридическая процессуальная форма. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 280с.
1703229
  Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 96 с.
1703230
   Юридическая психология : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. – Москва, 1989. – 84с.
1703231
  Васильев В.Л. Юридическая психология : Учебник / В.Л. Васильев. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 461с.
1703232
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : Теоретические аспекты, практическое применение / Ю.В. Чуфаровский. – Москва, 1996. – 352с. – ISBN 5-88240-027-9
1703233
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология / Ю.В. Чуфаровский. – М, 1997. – 320с.
1703234
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : Учебное пособие для юридических вузов / Ю.В. Чуфаровский. – Москва : Право и закон, 1997. – 320с. – ISBN 5-7858-0019-5
1703235
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : Учебник / Ю.В. Чуфаровский. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 448с. – ISBN 5-7969-0017-Х
1703236
  Мостовая И.М. Юридическая психология / И.М. Мостовая. – Киев : Вира-Р, 1998. – 96 с. – ISBN 9669517257
1703237
  Шиханцов Г.Г. Юридическая психология : учебник для вузов / Г.Г. Шиханцов ; отв. ред. В.А. Томсинов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало, 1998. – 344 с. – Библиогр.: с. 340-344 и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-8078-0008-7
1703238
  Васильев В.Л. Юридическая психология : учеб. для студ.вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 649, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 650 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-231-7
1703239
  Еникеев М.И. Юридическая психология : Учебник для вузов / М.И. Еникеев. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 517с. – ISBN 5-89123-258-8; 5-86225-838-8
1703240
  Мостовая И.М. Юридическая психология / И.М. Мостовая. – 2-е изд., дополненное. – Киев : Вира-Р, 1999. – 120 с. – ISBN 966-95172-9-Х
1703241
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : Учебник для вузов / Ю.В. Чуфаровский. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : МЦУПЛ, 1999. – 464с.
1703242
  Шиханцов Г.Г. Юридическая психология : Учебник для вузов / Г.Г. Шиханцов; МГУ им.М.В.Ломоносова. Юрид.фак-тет; Отв. ред. В.А. Томсинов. – Москва : Зерцало, 2000. – 352с. – ISBN 5-8078-0058-3
1703243
  Еникеев М.И. Юридическая психология : Учебн. для вузов / М.И. Еникеев. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 517с. – ISBN 5-89123-258-8; 5-86225-838-8
1703244
  Васильев В.Л. Юридическая психология : Учебник / В.Л. Васильев. – 3-е изд., дополн. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 624с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0150-4
1703245
  Романов В.В. Юридическая психология : Учебник / В.В. Романов. – Київ : Юристъ, 2000. – 488с. – ISBN 5-7975-0054-Х
1703246
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : Учебник / Ю.В. Чуфаровский. – 2-е изд.,испр. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 336с. – ISBN 5-8401-0052-8
1703247
  Бандурка А.М. Юридическая психология : Учебник для высш. учеб. заведений / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская; МВД; Нац.. ун-т внутренних дел. – Харьков : Нац. ун-т внутренних дел, 2002. – 640с. – ISBN 966-610-061-4
1703248
  Васильев В.Л. Юридическая психология : Учебник / В.Л. Васильев. – 5-е изд., дополн. и перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 656с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-289-8
1703249
  Еникеев М.И. Юридическая психология : Учебник для студ. юрид. и других гуманит. вузов / М.И. Еникеев. – Москва : Норма, 2003. – 502с. – ISBN 5-89123-258-8
1703250
  Дозорцева Е.Г. Юридическая психология и психологическое образование // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 28-36. – ISSN 0132-0831
1703251
  Быстров Г.Е. Юридическая сила актов коллегиальных органов управления колхозов : Автореф... Канд.юрид.наук: 714 / Быстров Г.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1703252
  Федоров Г. Юридическая сила закона // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 4 (209). – С. 10-18. – ISSN 1810-3081
1703253
  Федоров Г. Юридическая сила закона // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 4-9. – ISSN 1810-3081
1703254
  Картын Л.А. Юридическая служба / Л.А. Картын. – Л., 1988. – 157с.
1703255
  Бухаловский О.Н. Юридическая служба в народном хозяйстве / О.Н. Бухаловский. – Воронеж, 1976. – 176с.
1703256
   Юридическая служба в народном хозяйстве. – Саратов, 1976. – 240с.
1703257
  Соколов Н.П. Юридическая служба в сельском хозяйстве / Н.П. Соколов. – Москва, 1986. – 115с.
1703258
   Юридическая служба на предприятиях. – Алма-Ата, 1975. – 120с.
1703259
  Чуднов В.И. Юридическая служба предприятия в современных условиях / В.И. Чуднов. – М, 1970. – 40с.
1703260
  Карбонье Ж. Юридическая социология / Ж. Карбонье; перевод и вступ. статья В.А. Туманова. – Москва : Прогресс, 1986. – 351 с.
1703261
  Лунеев В.В. Юридическая статистика : Учебник / В.В. Лунеев; Ин-тут госуд. и права РАН. Акад. правовой ун-тет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2004. – 400с. – (institutiones). – ISBN 5-7975-0720-Х


  Для студентов, аспирантов юридических вузов и факультетов, для практических работников правоохранительных органов, судов и других юридических учреждения
1703262
   Юридическая теория и практика. – Свердловск, 1984. – 118с.
1703263
  Лозовский В.М. Юридическая терминология в языке белорусских письменных памятников 15-17 вв. : Автореф... Канд.филол.жнаук: / Лозовский В.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 17л.
1703264
  Кашанина Т.В. Юридическая техника : учебник / Т.В. Кашанина. – Москва : Эксмо, 2008. – 512 с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-19390-5
1703265
  Ваньков А.В. Юридическая техника американского федерального статутного права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 4. – С. 45-50. – ISSN 1812-3805
1703266
  Болдырев С.Н. Юридическая техника в гражданско-процессуальном праве // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 68-72. – ISSN 1680-2721
1703267
  Працко Г.С. Юридическая техника в философских воззрениях социального порядка древней Греции / Г.С. Працко, С.Н. Болдырев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 2-9. – ISSN 1812-3805


  В содержании статьи автор исследует онтологические представления этико-правовых учений в Древней Греции в качестве предпосылок становления юридической техники и юридической практики. В практике древнегреческого политического строительства содержатся ...
1703268
  Малько А.В. Юридическая техника как важнейшее средство правовой политики (Обзор материалов "круглого стола") / А.В. Малько, М.А. Костенко // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 104-106. – ISSN 0132-0769
1703269
  Поленина С.В. Юридическая техника как социальный феномен в условиях модернизации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 9. – С. 5-14. – ISSN 0132-0769
1703270
  Ложников И.С. Юридическая техника ливийской резолюции 1973 (2011) Совета Безопасности ООН в отношении применения силы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 16-19. – ISSN 1812-3910
1703271
  Масловская Т.С. Юридическая техника, тактика и стратегия в муниципальном законотворчестве (по итогам парламентских слушаний) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.122-127. – ISSN 1608-8794
1703272
  Миронов А.Н. Юридическая технология как средство реализации правовой политики // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 10 (52). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696
1703273
  Котомин Д.С. Юридическая технология лоббистской деятельности: понятие, элементный состав // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 42-45. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1703274
  Исаев И.А. Юридическая фиксация как форма заполнения пробелов в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена актуальной проблеме пробелов, имеющих место в праве и законодательстве. Юридическая фикция является одним из способов их заполнения. На ряде исторических примеров рассматриваются разные способы такого заполнения. Оценивается ...
1703275
  Абульфат Шавагат оглы Гасанов Юридическая характеристика объективных и субъективных признаков налоговых преступлений по действую // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 53-58
1703276
  Вергейчик А. Юридическая экспертиза в нормотворческом процессе // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 20-21
1703277
  Ренненкампф Н.К Юридическая энциклопедия / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира. – Киев : Высч. утв.Т-во печат.дела и торговля И.Н.Кушерев и К, в Москве, Киевск.отд., 1889. – [6], 291 с.
1703278
  Меркель А. Юридическая энциклопедия / [соч.] Адольфа Меркеля, д-ра, проф. в Страсбурге, в Эльзасе ; пер. Ф.К. Зейделя под ред. прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та В.М. Грибовского со 2 посмерт. изд. д-ра Р. Меркеля, проф. в Фрейбурге, в Бадене. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1902. – VIII, 256 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Его превосходительству Федору ЛеонтьевичуСулиеву от признательного первоисточника Ф. Зейдель 19 II./ V. 02
1703279
  Ренненкампф Н.К Юридическая энциклопедия / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К. Киевск.отд., 1907. – [8], 295 с. – Конволют. - Пер.: Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии", 1909
1703280
   Юридическая энциклопедия. – Москва, 1999. – 526с. – ISBN 5-89194-004-3
1703281
  Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 313-442. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1703282
  Аренс Г. Юридическая энциклопедия д-ра Аренса / перевод с немецеого. – Москва : В тип. Карла Андерса
[В. 1-2] ; л. 1-15 : Философия права, Филосоіский обзор истории права и история положительного права у народов Востока, Греков и Римлян. – 1862. – 236 с.
1703283
  Аренс Г. Юридическая энциклопедия д-ра Аренса / перевод с немецеого. – Москва : В тип. Карла Андерса
В. 3 ; л. 16-22 : история немецкого права. – 1862. – С. 237-346
1703284
  Аренс Г. Юридическая энциклопедия, или Органическое изложение науки о праве и государстве, на основании принципов этнической философии права д-ра Г. Аренса. – [Москва], 1855. – 524 с. – Экз. № 10994 дефектный тит.лист, отсутсвует нижняя часть листа
1703285
  Кобликов А.С. Юридическая этика : Учебник для вузов / А.С. Кобликов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 168с. – ISBN 5-89123-276-6, 5-86225-840-Х
1703286
  Томсинов В.А. Юридические аспекты "славной революции" 1688 года в Англии // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 151-170. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703287
  Томсинов В.А. Юридические аспекты "славной революции" 1688 года в Англии // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 189-207. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703288
  Гнатовский Н. Юридические аспекты атак террористов-смертников, рассматриваемые нормами международного гуманитарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 57-63. – ISSN 1814-3385


  Тероризм та міжнародне гуманітарне право.
1703289
  Грибов К. Юридические аспекты деятельности иностранных девелоперов на украинском рынке недвижимости // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 11-14.
1703290
  Эпплтон У. Юридические аспекты неотложной медицинской помощи // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 89-105. – ISSN 2312-7104
1703291
  Томсинов В.А. Юридические аспекты политической борьбы в Англии в первые десятилетия 17 в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.3-46. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1703292
  Мехтиев Ю.А. Юридические гарантии жидщных прав советских граждан : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Мехтиев Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 17л.
1703293
   Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе. – Москва, 1987. – 342с.
1703294
   Юридические гарантии применения права и режим социалистической законности. – Ярославль, 1976. – 218с.
1703295
   Юридические гарантии применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности. – К, 1971. – 154с.
1703296
   Юридические гарантии применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности. – К, 1971. – 111с.
1703297
   Юридические гарантии применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности. – К, 1971. – 78с.
1703298
   Юридические гарантии применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности. – К, 1971. – 156с.
1703299
   Юридические гарантии примененния права и режим социалистической законности в СССР : тематический межвузовский сборник. – Ярославль
Вып. 2. – 1976
1703300
   Юридические гарантии примененния права и режим социалистической законности в СССР : тематический межвузовский сборник. – Ярославль
Вып. 5. – 1978
1703301
  Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих / В.Н. Скобелкин. – Москва, 1969. – 183с.
1703302
  Феофанов Ю.В. Юридические диалоги / Ю.В. Феофанов. – М, 1987. – 287с.
1703303
  Сайдлер Г.Л. Юридические доктрины империализма. / Г.Л. Сайдлер. – М., 1959. – 143с.
1703304
   Юридические документы и письма. – М, 1962. – 223с.
1703305
   Юридические записки Ярославского государственного университета им. Демидова П.Г.. – Ярославль. – ISBN 5-230-20510-5
№ 1. – 1997
1703306
   Юридические записки, издаваемые Петром Редькиным, доктором Права и Ординарным профессором Императорского Московского университета. – Москва : В университетской тип.
Т. 1. – 1841. – IV, 464 с.


  На тит. л. Подпись: С. Пахмана (Семён Викентьевич Пахман (1825—1910) — русский юрист, цивилист, сенатор.)
1703307
  Кадавид Дж. Юридические и технические проблемы / Дж. Кадавид, Дж. Баша, Г. Калисваран // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 9. – С. 56-67. – ISSN 0130-9765


  Доклад на сессии «Политика формирования цифровых коллекций в национальных библиотеках: проблемы и возможности» Всемирного конгресса ИФЛА (17–23 авг. 2013 г., Сингапур). Рассмотрены юридические и технические сложности сетевого архивирования, ...
1703308
  Борейко Владимир Юридические и этические проблемы охраны биоразнобразия в Украине // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 4/5 (44/45). – С. 27-34
1703309
  Борейко В. Юридические и этичиские проблемы охраны биоразнообразия в Украине // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 56-63
1703310
  Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – X, 523 с.
1703311
  Юдин А.И. Юридические коллизии и социальная дифференциация // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 4 66). – С. 38-41. – ISSN 1680-2721
1703312
  Гетьман-Палова Юридические конструкции "международное частное валютное право" и "международное фондовое право" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
1703313
  Овчинников С.Н. Юридические конструкции в таможенном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 124-135. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703314
   Юридические консультации по пенсионным вопросам. – М, 1988. – 206с.
1703315
  Баранникова Т.С. Юридические конфликты: причины возникновения и степень воздействия на общественное правосознание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1703316
  Грибанов В.П. Юридические лица / В.П. Грибанов. – М., 1961. – 116с.
1703317
  Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве : (понятие, виды, государственные юридические лица) / С.Н. Братусь. – Москва : Юридическое Издательство Министерства Юстиции СССР, 1947. – 364 с. – Экз. № 316991 дефектный, без обл. и тит. стр., отсутсвуют стр. 1-6
1703318
  Можейко В.Н. Юридические лица по советскому гражданскому праву / В.Н. Можейко. – М., 1959. – 44с.
1703319
  Любавский А.Д. Юридические монографии и исследования : [в 4 т.] / [Соч.] Александра Любавского. – 1867-1878. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Т. 1. – 1867. – [2], II, 385, [2] с.
1703320
  Любавский А.Д. Юридические монографии и исследования : [в 4 т.] / [Соч.] Александра Любавского. – 1867-1878. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Т. 2. – 1867. – 425, [1] с.
1703321
  Любавский А.Д. Юридические монографии и исследования : [в 4 т.] / [Соч.] Александра Любавского. – 1867-1878. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Т. 3. – 1875. – [VIII?], 464 с. – Экз. дефектный, потст. с. 16-80 находятся в Т, 4, кн. № 118598 (см.)
1703322
  Любавский А.Д. Юридические монографии и исследования : [в 4 т.] / [Соч.] Александра Любавского. – 1867-1878. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Т. 4 : С портретом и гербом автора. – 1878. – [4], IV, 205 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. дефектный, переплетен: Юридические монографии и исследования. Т. 3, с. 17-80; Страницы пренадл. Т. 3 (смотреть кн. № 118597)
1703323
  Любавский А.Д. Юридические монографии и исследования : [в 4 т.] / [Соч.] Александра Любавского. – 1867-1878. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Т. 4 : С портретом и гербом автора. – 1878. – [4], IV, 205 с., 1 л. фронт. (портр.)
1703324
  Любавский А.Д. Юридические монографии и исследования / [Соч.] Александра Любавского. – Тула : Тип. Н.И. Соколова
Т. 9. – 1878. – X, 35 с.
1703325
   Юридические науки Казахского университета. – Алма-Ата
Вып. 6. – 1976
1703326
  Бугров Л.Ю. Юридические науки о понятии и классах принципов, действующих в области социального обеспечения / Л.Ю. Бугров, В Ю. Васильева, В.Б. Савостьянова // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.4-7
1703327
  Маммедова Г. Юридические основы азербайджанской модели экономического развития в Конституции Республики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 280-287. – ISSN 2072-8670
1703328
  Малько А.В. Юридические парадоксы применения смертной казни в современной России / А.В. Малько, В.А. Терехин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 24-29. – ISSN 0132-0769
1703329
   Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. – М, 1986. – 70с.
1703330
  Каламкарян Р.А. Юридические последствия правомерного поведения государств / Р.А. Каламкарян. – М., 1987. – 127с.
1703331
  Семений Е. Юридические последствия признания акта-плана незаконным // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 140-144. – ISBN 978-617-7020-43-0
1703332
  Иллюстров И.И. Юридические пословицы русского народа : опыт систематического, по отделам права, собрания юридических пословиц русского народа. – [Москва] : Изд. Моск. юр. об-ва, 1874. – С. 236-267. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск из: Юридический вестник, 1874, т. 15, сент.-окт.


  На обл. дарственная надпись: Старому дру... аврентию ивановичу Ивановичу в знак дружеского расположения, от автора Москва. 22 февраля 1884 года. Подпись И печать: Из книг К.В. Гордона
1703333
  Воложанин В.П. Юридические предположения в советском гражданском праве и процессе : Автореф... канд. юридич.наук: / Воложанин В.П.; Свердловский гос. юридич. ин-т. – Свердловск, 1953. – 16 с.
1703334
  Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских основных законов / С.А. Котляревский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 217, [2] с.
1703335
  Гольцов В.Б. Юридические проблемы структуры законодательства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1703336
   Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей : [сборник]. – Москва : Госюриздат
[Т. 1] : Вторая половина XVIII в. / [С.Е. Десницкий, И.А. Третьяков, Я.П. Козельский, А.Н. Радищев]. – 1959. – 638 с.
1703337
  Самольянова Н.А. Юридические тексты на французском языке с кратким юридическим словарем / Н.А. Самольянова, Л.И. Донская. – Москва, 1967. – 50с.
1703338
  Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения / В.А. Тарасова. – М., 1974. – 107с.
1703339
  Шафалович А.А. Юридические факты в римском праве: проблема систиматизации и обобшения // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2008. – Вып. 19. – С. 131-140. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
1703340
  Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве / О.А. Красавчиков. – Москва, 1958. – 183с.
1703341
  Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве / В.Б. Исаков. – Москва, 1984. – 144с.
1703342
  Данилин В.И. Юридические факты в советском семейном праве / В.И. Данилин, С.И. Реутов. – Свердловск, 1989. – 155с.
1703343
  Танимов О.В. Юридические фикции в древних источниках права (историко-теоретический аспект) / О.В. Танимов, О.А. Баршова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 13. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется применение фикций в древних источниках права. Раскрывается сущность юридической фикции, основой которой является условность, т.е. принятие существующего положения за несуществующее и наоборот. Рассматривается понятие юридической ...
1703344
  Танимов О.В. Юридические фикции в Средневековье // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 22. – С. 43-47. – ISSN 1812-3805
1703345
  Ишигилов И.Л. Юридические фикции и презумпции на разных стадиях правового регулирования // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 41-44. – ISSN 1812-3805


  Функционально-динамическое исследование раскрывает такие правовые феномены, как юридические фикции и презумпции.
1703346
  Пхаладзе Б.В. Юридические формы положения личности в советском обществе / Б.В. Пхаладзе. – Тбилиси, 1969. – 87с.
1703347
  Хоткевич А.М. Юридические этюды по гражданскому праву или Краткие очерки имущественного найма, давности, залога недвижимых имуществ, отношений супругов по имуществу : Систематический свод относящихся к сему предмету узаконений и правительственных распоряжений : (Именинные Высочайшие указы, Высочайшие учрежденные Положения и правила, решения Правительствующего сената, инструкции и разъяснения Мин-ва Внут. дел) / сост. Н.В. Хлебников, обер-секр. 1 Деп. Правительствующего сената. – Москва : Тип. Грачева и К*, 1871. – 44 с.
1703348
  Серегин А.В. Юридический анализ причин возникновения Древнерусского государства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1703349
  Серегин А.В. Юридический анализ причин возникновения Древнерусского государства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
1703350
  Демичев А.А. Юридический анекдот XVIII - первой половины XIX века как источник по истории российской ментальности // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 137-153. – ISSN 0869-5687
1703351
  Бриллиантова Н.А. Юридический аспект права на бесплатное образование в России / Н.А. Бриллиантова, В.В. Архипов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-49.
1703352
  Ковалевский М. Юридический быт Генуэзских колоний на Черном море во второй половине XV в. / Максим Ковалевский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1903. – 34 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1703353
   Юридический вестник = Юридичний вісник. Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 1997
1703354
   Юридический вестник = Юридичний вісник. Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 1997
1703355
   Юридический вестник = Юридичний вісник. Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 1997
1703356
   Юридический вестник = Юридичний вісник. Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 1997
1703357
   Юридический вестник = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 1998
1703358
   Юридический вестник = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 1998
1703359
   Юридический вестник = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 1998
1703360
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса : Астропринт. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 1999. – 116 с.
1703361
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса : Астропринт. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 1999. – 150 с.
1703362
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса : Астропринт. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 1999. – 118 с.
1703363
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса : Астропринт. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 1999. – 130 с.
1703364
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса : Астропринт, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2000. – 146 с.
1703365
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса : Астропринт, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2000. – 142 с.
1703366
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса : Астропринт, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2000. – 150 с.
1703367
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса : Астропринт, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2000. – 148 с.
1703368
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2001. – 138 с.
1703369
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2001. – 156 с.
1703370
   Юридический вестник = Юридичний вісник = Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2001. – 148 с.
1703371
   Юридический вестник = Юридичне видання = Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2001. – 156 с.
1703372
   Юридический вестник = Юридичний вісник. Law herald : Наукове видання. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2002. – 130 с.
1703373
   Юридический вестник = Юридичний вісник. Law herald : Наукове видання. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2002. – 118 с.
1703374
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2006. – 132 с.
1703375
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2006. – 146 с.
1703376
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2006. – 158 с.
1703377
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2007
1703378
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2007
1703379
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2007
1703380
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2007
1703381
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2008
1703382
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2008
1703383
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2008
1703384
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2008
1703385
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2010. – 124 с.
1703386
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2010. – 124 с.
1703387
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2010. – 120 с.
1703388
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2010. – 128 с.
1703389
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2011. – 168 с.
1703390
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2011. – 130 с.
1703391
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2011. – 158 с.
1703392
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2012. – 172 с. – мова резюме укр., англ., рос.
1703393
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2012. – 184 с. – мова резюме укр., англ., рос.
1703394
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2012. – 203 с. – мова резюме укр., англ., рос.
1703395
   Юридический вестник = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2012. – 187 с. – мова резюме укр., англ., рос.
1703396
   Юридический вестник. = Юридичний вісник. Law herald : Наукове видання. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2002. – 146 с.
1703397
   Юридический вестник. = Юридичний вісник. Law herald : Наукове видання. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2002. – 136 с.
1703398
   Юридический вестник. = Юридичний вісник. Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2003. – 116 с.
1703399
   Юридический вестник. = Юридичний вісник. Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2003. – 136 с.
1703400
   Юридический вестник. = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2003. – 142 с.
1703401
   Юридический вестник. = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2003. – 124 с.
1703402
   Юридический вестник. = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2004. – 138 с.
1703403
   Юридический вестник. = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2/3. – 2004. – 264 с.
1703404
   Юридический вестник. = Юридичний вісник.Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2004. – 122 с.
1703405
   Юридический вестник. = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2005. – 134 с.
1703406
   Юридический вестник. = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 2. – 2005. – 128 с.
1703407
   Юридический вестник. = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2005. – 112 с.
1703408
   Юридический вестник. = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2005. – 152 с.
1703409
   Юридический вестник. = Юридичний вісник= Law herald. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 1. – 2006. – 154 с.
1703410
  Гребень Т. Юридический дискурс: трудности перевода / Т. Гребень, М. Лавренкова // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 25-32. – ISBN 978-617-646-477-8
1703411
  Плешкевич Е. Юридический документ: основные свойства и виды / Евгений Плешкевич // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 2 (68). – С. 16-31. – ISSN 1608-4071


  Рассматриваются особенности определения правовых свойств документов, в качестве которых выступают его юридическая сила, подлинность, оригинальность и аутентичность.
1703412
  Макарова Т.И. Юридический инструментализм как метод формирования эколого-правового пространства // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 40-46. – ISSN 2413-7189
1703413
  Яковлев Г.Н. Юридический казус / Г.Н. Яковлев. – Донецк, 1963. – 68с.
1703414
  Острогорский М.Я. Юридический календарь : на 1913 год : 37-й год изд.: в 2 ч. / [соч.] М. Острогорского. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Ч. 2. – 1913. – [4], 533, [13] с.
1703415
  Острогорский М.Я. Юридический календарь : на 1915 год : 39-й год изд.: в 2 ч. / [соч.] М. Острогорского. – Петроград : Тип. Тренке и Фюсно
Ч. 2. – 1915. – [4], 552, [22] с.
1703416
  Острогорский М.Я. Юридический календарь : на 1917 год : 41-й год изд.: в 2 ч. / [соч.] М. Острогорского. – Петроград : Тип. Тренке и Фюсно
Ч. 2. – 1917. – VI, [2], 544, [8] с.
1703417
  Печинина Д.А. Юридический комментарий к законодательству об обязательном экземпляре документов // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 89-106. – ISSN 0869-6020


  С юридической точки зрения прокомментированы основные положения действующего в России федерального законодательства об обязательном экземпляре документов. Особое внимание уделено проблемам охраны авторского права и трактовки субъектов и объектов этого ...
1703418
  Паредес Боканегра Делно Бенхамин Юридический объем интеграции. Судебная система по решению спорных вопросов Андского сообщества // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1703419
  Власенко С.В. Юридический перевод в аспекте кореферентности терминов права // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 89-100. – ISSN 1562-1391
1703420
  Костогрызов П.И. Юридический плюрализм в латиноамериканских странах: откат к средневековью или путь к правопорядку постмодерна? // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 0044-748Х
1703421
  Захарова М.В. Юридический позитивизм - базисное основание французского правопорядка // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В представленной статье автором выдвигается и последовательно доказывается тезис о том, что именно юридический позитивизм выступает ценностной основой французской правовой системы современного типа. В ходе научного исследования автор дает оценку ...
1703422
   Юридический сборник, изданный Дмитрием Мейером, ординарным профессором Императорского Казанского университета, доктором юридических наук. – Казань : Иждивением книгопродавца И. Дубровина, 1855. – [4], 583 с. – Экз. № 118691 без обл.


  Авторы: П. Чеглоков, В. Кури, А. Станиславский, Д. Мейер, С. Капустин, О. Бржозовский, К. Киндяков, П.М. Чулков, Е. Осокин. На экз. № 118691 подпись: Е.В. Сташевский
1703423
   Юридический словарь. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1953. – 784 с.
1703424
   Юридический словарь. – изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство юридической литературы
1. – 1956. – 688 с.
1703425
   Юридический словарь. – изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство юридической литературы
2. – 1956. – 664 с.
1703426
  Масликов И.С. Юридический словарь / И.С. Масликов. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-91131-704-4
1703427
   Юридический словарь И.Дахно : Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2-е изд. дополненное. – Київ : А.С.К., 2001. – 1056c. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-307-3
1703428
   Юридический справочник : Кто есть кто в юриспруденции. – Київ : Юридическая практика, 1998. – 718с. – ISBN 966-95543-0-6
1703429
  Бохан В.Ф. Юридический справочник водителя автотранспорта. / В.Ф. Бохан. – 2-е изд. – Минск, 1983. – 224с.
1703430
   Юридический справочник депутата местного Совета. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1962. – 512с.
1703431
   Юридический справочник депутата местного Совета народных депутатов. – М, 1981. – 398с.
1703432
   Юридический справочник для граждан. – Донецк, 1996. – 512с.
1703433
  Прахов Б.Г. Юридический справочник для изобретателей и рационализаторов / Б.Г. Прахов. – Киев, 1989. – 187с.
1703434
   Юридический справочник для населения. – Л, 1959. – 199с.
1703435
   Юридический справочник для населения. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 518с.
1703436
   Юридический справочник для населения. – Минск : Беларусь, 1978. – 592 с.
1703437
   Юридический справочник для населения. – К, 1982. – 376с.
1703438
   Юридический справочник для населения. – Москва, 1988. – 623 с.
1703439
   Юридический справочник для населения. – 2-е изд., с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 622с.
1703440
   Юридический справочник для населения. – 3-е изд., с изменениями и доп. – М, 1990. – 576с.
1703441
  Лейкин О. Юридический справочник для хозорганов / О. Лейкин, Л. Венгеров. – М.-Л., 1927. – 224с.
1703442
  Хейфиц Ю.А. Юридический справочник для хозяйственника и хозяйственно-правового работника / Ю.А. Хейфиц. – Ленинград, 1938. – 157с.
1703443
  Хейфиц Ю.А. Юридический справочник для хозяйственника и хозяйственно-правового работника / Ю.А. Хейфиц. – Л, 1938. – 157с.
1703444
   Юридический справочник кооператора. – Х, 1925. – 150с.
1703445
   Юридический справочник по землепользованию граждан, коллективному садоводству и огородничеству. – Киев, 1988. – 207с.
1703446
   Юридический справочник предпринимателя. – Киев, 1992. – 635с.
1703447
  Саниахметова А Н. Юридический справочник предпринимателя / А Н. Саниахметова, ; Одесская нац.юридическая академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2002. – 960с. – ISBN 966-633-121-7
1703448
  Панкин М.Е. Юридический справочник работника отдела кадров / М.Е. Панкин. – Москва, 1969. – 192с.
1703449
   Юридический справочник работника сельского хозяйства. – М, 1972. – 565с.
1703450
   Юридический справочник работника сельского хозяйства. – М, 1986. – 399с.
1703451
  Ткач А.П. Юридический справочник строителя / А.П. Ткач. – Киев, 1975. – 264с.
1703452
   Юридический справочник строителя. – Минск, 1981. – 368с.
1703453
  Ткач А.П. Юридический справочник строителя / А.П. Ткач, А.К. Селезнев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 271с.
1703454
   Юридический справочник строителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 319с.
1703455
  Москаленко И.М. Юридический справочник хозяйственника / И.М. Москаленко. – Харьков, 1977. – 136с.
1703456
  Москаленко И.М. Юридический справочник хозяйственника / И.М. Москаленко, И.Е. Красько, В.Н. Гайворонский. – Изд. 2, переработаное и дополненное. – Харьков : Вища школа, 1979. – 145 с. – Библиогр.: с. 145
1703457
  Ханевский А. Юридический текст: понятие и его способы толкования // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 64-66
1703458
  Яблоков С.А. Юридический факультет Московського университета после ведения университетского Устава 1884 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 113-126. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1703459
  Агзамходжаев А.А. Юридический факультет ТашГУ / А.А. Агзамходжаев, Б.А. Блиндер ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Укитувчик, 1980. – 93 с.
1703460
  Семитко А. Юридический факультет: "болонский" формат и качество образования / Т. Семитко // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 127-130. – ISSN 1726-667Х


  Юр.фак-т Гуманитарного ун-та г.Екатеринбург
1703461
  Черноморец С.А. Юридический факультет: история становления // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.85-89. – ISSN 1608-8794


  Сургутский государственный университет
1703462
   Юридический энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1984. – 415 с.
1703463
   Юридический энциклопедический словарь. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 527с.
1703464
   Юридический энциклопедический словарь. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 384с. – ISBN 5-86225-282-7
1703465
   Юридический энциклопедический словарь. – Москва : Проспект, 2006. – 816с. – ISBN 5-482-00407-4
1703466
  Чистова Э.Х. Юридическое лицо - жертва криминальной агрессии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1703467
  Зайцева В.В. Юридическое лицо гражданского права капиталистических государств. : Автореф... канд. юридич.наук: / Зайцева В.В.; Ин-т внешн. торговли. – Москва, 1952. – 16 с.
1703468
  Ойгензихт В.А. Юридическое лицо и трудовой коллектив: сущность, поведение, ответственность / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1988. – 115с.
1703469
  Панкратов П.А. Юридическое лицо как инструмент перераспределения собственности (к 15- летию начала реформы института юридического лица) / П.А. Панкратов, Н.В. Козлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-99. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1703470
  Козлова Н.В. Юридическое лицо с точки зрения закона и правовой науки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.32-57. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1703471
  Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве : сочинение Виллемса / Перевод с фр. (с пятого изд. Ю. Кулаковский) членов Киевск. Отд. О-ва классической филологии и педагогики под ред. П.Н. Бодянского Вып. 1, Киев, 1888 рр. XV+434. [Рец.]. – С.-Петербург : [Типо-литогр. Шрейдера], 1910. – VIII, 480 с. – Экз. № 118156 дефектный, отсутв. с. 433-480


  На тит. стр. экз. № 257218 дарственная напись: ... Василию Николаевичу Ларкину от автора
1703472
  Евграфов П.Б. Юридическое наследие : в 2 кн. / П.Б. Евграфов ; Нац. акад. прав. наук Украины. – Харьков : Право. – ISBN 978-966-937-083-9
Кн. 1. – 2016. – 925, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1703473
  Евграфов П.Б. Юридическое наследие : в 2 кн. / П.Б. Евграфов ; Нац. акад. прав. наук Украины. – Харьков : Право. – ISBN 978-966-937-084-6
Кн. 2. – 2016. – 588, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1703474
  Дорская А.А. Юридическое наследие Николая Семеновича Суворова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 13. – С. 17-21. – ISSN 1812-3805


  В последние двадцать лет происходит активное изучение дореволюционного юридического наследия. Это связано с тем, что возрождены многие институты права, которые существовали в Российской Империи, а затем исчезли в Советский период.
1703475
  Кочкаров Р.М. Юридическое образование в контексте реформ // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ состояния, проблем и перспектив развития профильных юридических вузов. Предложены пути реформирования высшего юридического образования, обоснованы принципы его реформирования. Показана основная цель реформирования с позиций ...
1703476
  Николаев Б.В. Юридическое образование в США : история и современность / Б.В. Николаев, А.Ю. Саломатин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 188-195. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703477
  Колесников П.М. Юридическое образование в США: история и современное состояние / П.М. Колесников, А.В. Юдкин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 74-80. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
1703478
  Левченко О.В. Юридическое образование в техническом вузе: юридический факультет Астраханского государственного технического университета // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.113-116. – ISSN 1608-8794
1703479
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 1. – 2003
1703480
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 2. – 2003
1703481
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 3. – 2003
1703482
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 4. – 2003
1703483
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 1. – 2004
1703484
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 2. – 2004
1703485
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 3. – 2004
1703486
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 1998-
№ 4. – 2004
1703487
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва : ИГ "Юрист", 1998-
№ 1. – 2005
1703488
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва : ИГ "Юрист", 1998-
№ 2. – 2005
1703489
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва : ИГ "Юрист", 1998-
№ 3. – 2005
1703490
   Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва : ИГ "Юрист", 1998-
№ 4. – 2005
1703491
  Мурашова С.А. Юридическое образование как основная составляющая правовой культуры общества (историко - правовой аспект) // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.13-16
1703492
  Коростей В. Юридическое образование: проблемы и пути решения // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.82-85
1703493
  Зайц Н.Ф. Юридическое обслуживание колхозов и межколхозных организаций / Н.Ф. Зайц. – Москва, 1977. – 78с.
1703494
  Годес А.Б. Юридическое обслуживание колхозов и совхозов / А.Б. Годес. – Москва, 1965. – 278с.
1703495
  Романовский Г.Б. Юридическое определение момента возникновения права на жизнь // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 71-78. – ISSN 0132-0769
1703496
  Ширяев В.Н. Юридическому факультету Хабаровской государственной академии экономики и права - 65 лет // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.133-139. – ISSN 1608-8794
1703497
  Серегин А.В. Юридичиская модель либерализации русской монархии в работах Б.И. Чичерина // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 238-243. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1703498
  Короєд С.О. Юридична (матеріально-правова) заінтересованість позивача як передумова надання йому судового захисту цивільних прав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 85-94. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1703499
  Бондар Н. Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917-1921 рр.): історико-правове дослідження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 223-227. – ISSN 2663-5313
1703500
  Коваленко Т.О. Юридична аналогія в земельному праві України: поняття та підстави застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 47-55


  Обгрунтовується допустимість юридичної аналогії для подолання прогалин у правовому регулюванні земельних відносин, досліджуються характерні ознаки аналоги закону та аналоги права, формулюється їх поняття, визначаються підстави застосування юридичної ...
1703501
  Довгерт А. Юридична аналогія в цивільному кодексі та судовій практиці України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 159-165


  У статті викладено підходи розробників Цивільного кодексу України до юридичної аналогії (ст. 8) та проаналізовано сучасну судову практику застосування цього юридичного механізму. Включивши норми про юридичну аналогію до «матеріального» Цивільного ...
1703502
  Бобровник С.В. Юридична антропологія: становлення та науковий статус // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 111-118. – ISSN 0869-2491
1703503
   Юридична аргументація : логічні дослідж. : колект. монографія / [О.М. Юркевич, В.Д. Титов, С.В. Куцепал та ін.]. – Харків : Іванченко І.С., 2012. – 209, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-617-7033-02-7
1703504
  Лобач О.М. Юридична аргументація в податковому праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 30-37. – ISSN 1996-5931
1703505
  Стефанчишена Т.М. Юридична біографістика як форма популяризації та збереження культурної і правової спадщини // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 162-166
1703506
  Тертишник В. Юридична визначеність компетенцій прокуратури в умовах реалізації доктрини правовладдя / В. Тертишник, І. Богатирьов // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 16-22. – ISSN 2306-9082
1703507
  Гуйван П.Д. Юридична визначеність правозастосування за європейськими принципами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 276-281. – ISSN 2219-5521
1703508
   Юридична відповідальність. – Львів, 1975. – 196с.
1703509
  Корпалюк М.В. Юридична відповідальність адвоката // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 335-337. – ISBN 978-617-7096-97-8
1703510
  Мальчикова І. Юридична відповідальність в конституційному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 118-119
1703511
  Мережко О. Юридична відповідальність в національному та міжнародному праві у світлі психологічної теорії права // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 20-21
1703512
  Середюк В.В. Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Середюк Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1703513
  Середюк В.В. Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Середюк Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Бібліогр.: л. 199-225
1703514
  Марковський В. Юридична відповідальність греко-католицьких священиків за порушення мовного законодавства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 122-133. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1703515
  Костицька І.О. Юридична відповідальність депутата парламенту у системі відповідального представницького правління: конституційно-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Костицька Ірина Олександрівна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1703516
  Комарницький Д.С. Юридична відповідальність держави перед особою як основа побудови соціальної та правової держави в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 104-109. – ISSN 1563-3349
1703517
  Циганок Н. Юридична відповідальність державних службовців в Україні: загальна характеристика // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 123-127. – бібліогр. на 26 пунктів
1703518
  Зеленько С.В. Юридична відповідальність державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування: поняття, сутність і види // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 67-71. – ISBN 978-617-7274-42-0
1703519
  Братасюк В. Юридична відповідальність з позицій основних типів праворозуміння // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 41
1703520
  Губань Р. Юридична відповідальність за богохульство (досвід Пакистану) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 135-136
1703521
  Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність за бюджетні правопорушення пропозиції щодо вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 59-64
1703522
   Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [Є.О. Алісов та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Настюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 509, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 486-510 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-617-6
1703523
  Киндюк Б. Юридична відповідальність за лісопорушення за часів НЕП в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 105-111
1703524
  Божко В.М. Юридична відповідальність за невиконання обов"язків за колективно-договірними відносинами їз заробітної плати // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 18-22. – ISSN 1681-6277
1703525
  Черніков Є.Е. Юридична відповідальність за неналежне виконання професійних обов"язків медичним працівником: міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 382-387. – ISSN 2219-5521
1703526
  Гетманцев Д.О. Юридична відповідальність за податкові правопорушення : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, Р.В. Макарчук, Я.С. Толкачов ; Нац. школа суддів України, Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 748, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 702-723 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-631-6
1703527
  Гетманцев Д.О. Юридична відповідальність за податкові правопорушення : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, Р.В. Макарчук, Я.С. Толкачов ; Нац. школа суддів України, Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 748, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 702-723 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-631-6
1703528
  Бахуринська М. Юридична відповідальність за порушення вимог земельного законодавства в концесійних правовідносинах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 55-60.
1703529
  Вівчаренко О. Юридична відповідальність за порушення гарантій права власності на землю в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0132-1331
1703530
  Вівчаренко О. Юридична відповідальність за порушення гарантій права власності на землю в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1703531
  Саркісова Т.Б. Юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу органічної продукції: сучасний стан та перспективи розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 200-204
1703532
  Данилюк Л.Р. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері використання мисливських природних ресурсів // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 328-331. – ISBN 978-966-7957-18-6
1703533
  Дейнега М. Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері агролісотехнічноі меліорації земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 88-92
1703534
  Бевз О. Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76-81. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються особливості застосування заходів юридичної відповідальності за правопорушення щодо земель історико-культурного призначення. Обґрунтовується виділення земельно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної ...
1703535
  Жиденко О.Ю. Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері надрокористування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 186-191. – (Право). – ISSN 2222-5226
1703536
  Бугера С. Юридична відповідальність за порушення законодавства, що регулює якість сільськогосподарської продукції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 425-430. – ISSN 1026-9932
1703537
  Чим Ю.В. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 472-478. – ISSN 1563-3349
1703538
  Припхан І.І. Юридична відповідальність за порушення конституційно-правових засад суспільної моралі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
1703539
  Кіндюк Б. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства Великого князівства Литовського / Б. Кіндюк, М. Юркевич // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 121-132. – ISSN 1026-9932
1703540
  Юркевич М.В. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства: історико-правове дослідження (X - кінець XX ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Юркевич Михайло Васильович ; Закл. вищ. освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1703541
  Гриценко В.В. Юридична відповідальність за порушення норм природокористування в Україні // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 22-30. – ISBN 978-966-2660-18-0
1703542
  Кононець В.П. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства України : монографія / В.П. Кононець ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : Ліра, 2017. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-129. – ISBN 978-966-383-861-8
1703543
  Чудик-Білоусова Юридична відповідальність за порушення порядку охорони, відтворення та використання лісів в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 132-150. – ISSN 2078-9165
1703544
  Бабін Б.В. Юридична відповідальність за порушення прав вшутрішньо переміщених осіб: роль національних правоохоронних органів // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 58-61. – ISBN 978-617-7220-88-5
1703545
  Сухоребра Т. Юридична відповідальність за порушення природоохоронних норм на землях Українського козацтва // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 18-24. – ISSN 2524-0129
1703546
  Світличний О.П. Юридична відповідальність за порушення самовільно зайнятої земельної ділянки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 214-218. – ISSN 2306-9082
1703547
  Сухоребра Т. Юридична відповідальність за правопорушення в сфері охорони природи у перші роки радянської влади та часи НЕП // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 24-30. – ISSN 2524-0129
1703548
  Бойчук А. Юридична відповідальність за правопорушення проти довкілля в перші роки радянської влади в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 96-101. – ISSN 2308-9636
1703549
  Дмитренко Е. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері державних і місцевих запозичень як чинник гарантування фінансової безпеки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1703550
  Коваленко Л.П. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 165-173. – ISSN 2224-9281
1703551
  Смерницький Д.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері технічного регулювання // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (53). – С. 116-122. – ISSN 2072-8670
1703552
  Чехович В. Юридична відповідальність за Статутом про покарання, які накладаються мировими суддями 1864 р // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 157-163. – ISBN 978-966-306-020-4
1703553
  Чехович В. Юридична відповідальність за Статутом про покарання, які накладаються мировими суддями 1864 р. // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 53-55
1703554
  Разводов А. Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 192-193
1703555
  Пархоменко І.І. Юридична відповідальність і законність: основні аспекти співвідношення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 54-59. – ISBN 978-966-306-020-4
1703556
  Пархоменко Н. Юридична відповідальність і законність: основні аспекти співвідношення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 16-17
1703557
  Веселов М.Ю. Юридична відповідальність нотаріусів за правом України в контексті його приналежності до нотаріальної системи латинського типу / М.Ю. Веселов, Л.С. Ладіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 26-40. – ISSN 2524-0323
1703558
  Бисага Ю.Ю. Юридична відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування: теоретико-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю.Ю. Бисага ; КНУТШ. – Київ : [КНУТШ], 2011. – 205 л. – Бібліогр.: л. 186-205
1703559
  Бисага Ю.Ю. Юридична відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бисага Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1703560
  Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.29-32. – ISSN 0132-1331
1703561
  Шудріков В.М. Юридична відповідальність осіб, які порушують правила огляду транспортних засобів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 288-294. – ISSN 1563-3349
1703562
  Микитась І.М. Юридична відповідальність персоналу державного департаменту України з питань виконання покарань // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 562-567. – ISSN 1563-3349
1703563
  Удод М. Юридична відповідальність політичних партій // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 50-54
1703564
  Старцев О. Юридична відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.81-86
1703565
  Венедиктов В.С. Юридична відповідальність працівників ОВС України : монографія / В.С. Венедиктов ; МВС України, Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 269с. – ISBN 966-610-085-1
1703566
  Савранчук С. Юридична відповідальність працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 128-132. – ISSN 2524-0129
1703567
  Хорошенюк О.В. Юридична відповідальність публічних службовців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 162-168. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1703568
  Губанов О.О. Юридична відповідальність публічних службовців: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 92-95. – ISSN 2413-7189
1703569
  Амелічева Л. Юридична відповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності під впливом концепції гідної праці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 91-95. – ISSN 2663-5313
1703570
  Минюк Д. Юридична відповідальність суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні та порядок її застосування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 84-88.
1703571
  Єсімов С.С. Юридична відповідальність суб"єктів публічного управління за порушення інформаційного законодавства України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 82-92. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1703572
  Легенький М.І. Юридична відповідальність суб"єктів реалізації державної політики у сфері освіти // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 76-84. – ISSN 2072-8670
1703573
  Дмитренко Е. Юридична відповідальність суб"єктів фінансового права: теоретико-правові аспекти // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 351-360. – ISBN 978-966-306-020-4
1703574
  Дмитренко Е. Юридична відповідальність суб"єктів фінансового права: теоретико-правові аспекти // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 125-126
1703575
  Паришкура В.В. Юридична відповідальність суддів в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Паришкура Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1703576
  Кузьменко В.В. Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Севєродонецьк, 2017. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 173-192
1703577
  Кузьменко В.В. Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко В.В.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1703578
  Осауленко А.О. Юридична відповідальність та державний примус: аспекти свіввідношення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-26.
1703579
  Іншин М.І. Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві : навч. посібник / [М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : Золота миля, 2012. – 494, [2] с. – Додатки: с. 367-475. – Бібліогр.: с. 480-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-48-1
1703580
  Максимюк О.Д. Юридична відповідальність та публічно-правові обмеження // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 123-125. – ISBN 978-617-8034-4
1703581
  Оніщенко Н.М. Юридична відповідальність теоретичний аналіз та практичні виміри // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 3-10. – ISSN 1563-3349
1703582
  Долгополов А.М. Юридична відповідальність у галузі транспорту / А.М. Долгополов, І.В. Кентеш // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 165-169. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1703583
  Фатхутдінов В.Г. Юридична відповідальність у системі спеціальних гарантій прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.16-22
1703584
  Шестопалова Л. Юридична відповідальність у структурі права // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 5-15. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1703585
  Андронова В.А. Юридична відповідальність у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-63-7
1703586
  Кучма О.Л. Юридична відповідальність у теорії та Конституції України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 28-35
1703587
  Мацелюх І.А. Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України : монографія / Івнна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2018. – 331, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-331. – ISBN 978-617-7685-15-8
1703588
  Подорожна Т. Юридична відповідальність як гарантія конституціоналізації правового порядку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 107-115. – ISSN 1026-9932
1703589
  Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0132-1331
1703590
  Сельська В. Юридична відповідальність як правова категорія // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 233-236. – ISSN 1561-4999
1703591
  Плесюк О.С. Юридична відповідальність як юридичний факт // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.109-111. – ISBN 966-660-151-6
1703592
  Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище об’єктивного права // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 31-37. – ISSN 1727-1584
1703593
  Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище суб"єктивного права // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 3 (62). – С. 22-27. – ISSN 1727-1584
1703594
   Юридична відповідальність: напрями реформування / уклад.: С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Д.П. Калаянов. – Київ : КНТ, 2019. – 100, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-373-852-9
1703595
  Харитонова О. Юридична відповідальність: пошук парадигми / О. Харитонова, Є. Харипюнов // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 23-29. – ISBN 978-966-306-020-4
1703596
  Харитонова О. Юридична відповідальність: пошук парадигми / О. Харитонова, Є. Харитонов // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 11-12
1703597
   Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / [Н.М. Оніщенко та ін. ; відп. ред. Ю.В. Баулін]. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 423, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 20-річчя Національної академії правових наук України. – Бібліогр. : с. 389-423 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8388-88-0
1703598
  Звонков Є. Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 113-115. – ISBN 978-966-2781-18-2
1703599
  Аземша І.Б. Юридична відповідальність: сучасні погляди, дискусії та концепції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-57
1703600
  Басін К.В. Юридична відповідальність: тенденції класифікації // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 8-10. – ISBN 966-660-151-6
1703601
  Оніщенко Н. Юридична відповідальність: теоретично-правовий аналіз природи та сутності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 30-35. – ISBN 978-966-306-020-4
1703602
  Амелічева Л.П. Юридична віповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності і власності як важливий засіб гарантування права на гідну творчу працю // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – C. 12-16. – ISBN 978-966-999-024-2
1703603
   Юридична газета. – Київ, 2006-
2 жовтня (№ 40). – 2012. – 40 с.
1703604
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 квітня (№ 14). – 2012. – 40 с.
1703605
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 липня (№ 27). – 2012. – 40 с.
1703606
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 49). – 2012. – 24 с.
1703607
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 вересня (№ 36). – 2012. – 40 с.
1703608
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 червня (№ 23). – 2012. – 40 с.
1703609
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 березня (№ 10). – 2012. – 40 с.
1703610
   Юридична газета. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 6). – 2012. – 40 с.
1703611
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 квітня (№ 15). – 2012. – 40 с.
1703612
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 травня (№ 18/19). – 2012. – 40 с.
1703613
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 липня (№ 28). – 2012. – 40 с.
1703614
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 вересня (№ 37). – 2012. – 40 с.
1703615
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 грудня (№ 50). – 2012. – 48 с.
1703616
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 червня (№ 24). – 2012. – 40 с.
1703617
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 березня (№ 11). – 2012. – 40 с.
1703618
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 листопада (№ 46). – 2012. – 48 с.
1703619
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 серпня (№ 31/32). – 2012. – 40 с.
1703620
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 лютого (№ 7). – 2012. – 40 с.
1703621
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 травня (№ 20). – 2012. – 40 с.
1703622
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 жовтня (№ 41/42). – 2012. – 40 с.
1703623
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 12 с.
1703624
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 липня (№ 29/30). – 2012. – 40 с.
1703625
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 квітня (№ 16). – 2012. – 40 с.
1703626
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 січня (№ 1/2). – 2012. – 40 с.
1703627
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 вересня (№ 38). – 2012. – 40 с.
1703628
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 грудня (№ 51). – 2012. – 48 с.
1703629
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 червня (№ 25). – 2012. – 40 с.
1703630
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 березня (№ 12). – 2012. – 40 с.
1703631
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 листопада (№ 47). – 2012. – 24 с.
1703632
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 серпня (№ 33/34). – 2012. – 40 с.
1703633
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 лютого (№ 8). – 2012. – 40 с.
1703634
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 травня (№ 21). – 2012. – 40 с.
1703635
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 січня (№ 3/4). – 2012. – 40 с.
1703636
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 квітня (№ 17). – 2012. – 40 с.
1703637
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 вересня (№ 39). – 2012. – 40 с.
1703638
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 грудня (№ 52). – 2012. – 48 с.
1703639
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 вересня (№ 39). – 2012. – 48 с.
1703640
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 червня (№ 26). – 2012. – 40 с.
1703641
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 березня (№ 13). – 2012. – 40 с.
1703642
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 листопада (№ 48). – 2012. – 24 с.
1703643
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 серпня (№ 35). – 2012. – 40 с.
1703644
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 лютого (№ 9). – 2012. – 40 с.
1703645
   Юридична газета. – Київ, 2006-
29 травня (№ 22). – 2012. – 40 с.
1703646
   Юридична газета. – Київ, 2006-
30 жовтня (№ 45). – 2012. – 48 с.
1703647
   Юридична газета. – Київ, 2006-
31 січня (№ 5). – 2012. – 40 с.
1703648
   Юридична газета. – Київ, 2006-
1 жовтня (№ 40). – 2013. – 48 с.
1703649
   Юридична газета. – Київ, 2006-
2 квітня (№ 14). – 2013. – 48 с.
1703650
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 вересня (№ 35/36). – 2013. – 48 с.
1703651
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 грудня (№ 49). – 2013. – 48 с.
1703652
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 червня (№ 23). – 2013. – 48 с.
1703653
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 березня (№ 10). – 2013. – 48 с.
1703654
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 листопада (№ 45). – 2013. – 48 с.
1703655
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 лютого (№ 6). – 2013. – 48 с.
1703656
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 жовтня (№ 41). – 2013. – 48 с.
1703657
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 квітня (№ 15). – 2013. – 48 с.
1703658
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 липня (№ 27/28). – 2013. – 48 с.
1703659
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 вересня (№ 37). – 2013. – 48 с.
1703660
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 грудня (№ 50). – 2013. – 48 с.
1703661
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 червня (№ 24). – 2013. – 48 с.
1703662
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 березня (№ 11). – 2013. – 24 с.
1703663
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 лютого (№ 7). – 2013. – 24 с.
1703664
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 травня ( 19/20 ). – 2013. – 48 с.
1703665
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 жовтня (№ 42). – 2013. – 48 с.
1703666
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 січня (№ 1/2). – 2013. – 48 с.
1703667
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 квітня (№ 16). – 2013. – 48с.
1703668
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 липня (№ 29/30). – 2013. – 48 с.
1703669
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 вересня (№ 38). – 2013. – 48 с.
1703670
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 грудня (№ 51/52). – 2013. – 48 с.
1703671
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 червня (№ 25). – 2013. – 48 с.
1703672
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 березня (№ 12). – 2013. – 24 с.
1703673
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 46/47). – 2013. – 48 с.
1703674
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19-26 лютого (№ 8/9). – 2013. – 48 с.
1703675
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 травня (21). – 2013. – 48 с.
1703676
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 січня (№ 3/4). – 2013. – 48 с.
1703677
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 квітня (№ 17). – 2013. – 48с.
1703678
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 вересня (№ 39). – 2013. – 48 с.
1703679
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 листопада (№ 48). – 2013. – 48 с.
1703680
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 червня (№ 26). – 2013. – 48 с.
1703681
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 березня (№ 13). – 2013. – 48 с.
1703682
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 серпня (№ 33/34). – 2013. – 48 с.
1703683
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 травня (№ 22). – 2013. – 24 с.
1703684
   Юридична газета. – Київ, 2006-
29жовтня (№ 44). – 2013. – 48 с.
1703685
   Юридична газета. – Київ, 2006-
29 січня (№ 5). – 2013. – 48 с.
1703686
   Юридична газета. – Київ, 2006-
30 квітня (№ 18). – 2013. – 48 с.
1703687
   Юридична газета. – Київ, 2006-
2 грудня (№ 40/41). – 2014. – 56 с.
1703688
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 листопада (№ 33/34). – 2014. – 56 с.
1703689
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 лютого (№ 5/6). – 2014. – 48 с.
1703690
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 9/10). – 2014. – 48 с.
1703691
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 грудня (№ 42/43). – 2014. – 56 с.
1703692
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 серпня (№ 11/12). – 2014. – 48 с.
1703693
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 жовтня (№ 28/29). – 2014. – 55 с.
1703694
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 грудня (№ 44/45). – 2014. – 56 с.
1703695
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 вересня (№ 22/23). – 2014. – 55 с.
1703696
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 жовтня (№ 31/32). – 2014. – 56 с.
1703697
   Юридична газета. – Київ, 2006-
1 грудня (№ 48). – 2015. – 48 с.
1703698
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 травня (№ 18). – 2015. – 48 с.
1703699
   Юридична газета. – Київ, 2006-
7 липня (№ 27/28). – 2015. – 56 с.
1703700
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 листопада (№ 45). – 2015. – 48 с.
1703701
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 грудня (№ 49). – 2015. – 48 с.
1703702
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 грудня (№ 50/51). – 2015. – 56 с.
1703703
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 травня (№ 19/20). – 2015. – 55 с.
1703704
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 грудня (№ 52). – 2015. – 47 с.
1703705
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 листопада (№ 47). – 2015. – 48 с.
1703706
   Юридична газета. – Київ, 2006-
1 листопада (№ 44). – 2016. – 47 с.
1703707
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 жовтня (№ 40). – 2016. – 47 с.
1703708
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 квітня (№ 14). – 2016. – 47 с.
1703709
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 вересня (№ 36). – 2016. – 47 с.
1703710
   Юридична газета. – Київ, 2006-
7 червня (№ 23). – 2016. – 47 с.
1703711
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 березня (№ 11). – 2016. – 47 с.
1703712
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 листопада (№ 45). – 2016. – 48 с.
1703713
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 жовтня (№ 41). – 2016. – 47 с.
1703714
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 вересня (№ 37). – 2016. – 47 с.
1703715
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 грудня (№ 49/50). – 2016. – 55 с.
1703716
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 листопада (№ 46). – 2016. – 48 с.
1703717
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 серпня (№ 31/32). – 2016. – 56 с.
1703718
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 жовтня (№ 42). – 2016. – 47 с.
1703719
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 квітня (№ 16). – 2016. – 47 с.
1703720
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19-25 серпня (№ 33). – 2016. – 56 с.
1703721
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 січня (№ 1/2). – 2016. – 56 с.
1703722
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 вересня (№ 38). – 2016. – 47 с.
1703723
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 грудня (№ 51). – 2016. – 46 с.
1703724
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 листопада (№ 47/48). – 2016. – 55 с.
1703725
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 березня (№ 12). – 2016. – 47 с.
1703726
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 лютого (№ 8). – 2016. – 47 с.
1703727
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 жовтня (№ 43). – 2016. – 47 с.
1703728
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 грудня (№ 52). – 2016. – 48 с.
1703729
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 жовтня (№ 40). – 2017. – 40 с.
1703730
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 квітня (№ 14). – 2017. – 40 с.
1703731
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 вересня (№ 36). – 2017. – 40 с.
1703732
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 грудня (№ 49). – 2017. – 40 с.
1703733
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 червня (№ 23). – 2017. – 40 с.
1703734
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 лютого (№ 6). – 2017. – 40 с.
1703735
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 жовтня (№ 41). – 2017. – 40 с.
1703736
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 квітня (№ 15). – 2017. – 40 с.
1703737
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 вересня (№ 37). – 2017. – 40 с.
1703738
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 грудня (№ 50). – 2017. – 40 с.
1703739
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 березня (№ 12). – 2017. – 40 с.
1703740
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 лютого (№ 7). – 2017. – 40 с.
1703741
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 серпня (№ 31/32). – 2017. – 48 с.
1703742
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 травня (№ 18/19). – 2017. – 46 с.
1703743
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 жовтня (№ 42). – 2017. – 40 с.
1703744
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 січня (№ 1). – 2017. – 40 с.
1703745
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 квітня (№ 16). – 2017. – 40 с.
1703746
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 вересня (№ 38). – 2017. – 40 с.
1703747
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 грудня (№ 51). – 2017. – 40 с.
1703748
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 листопада (№ 47). – 2017. – 40 с.
1703749
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 лютого (№ 8). – 2017. – 40 с.
1703750
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 березня (№ 13). – 2017. – 40 с.
1703751
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 серпня (№ 33/34). – 2017. – 48 с.
1703752
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 травня (№ 20/21). – 2017. – 48 с.
1703753
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 жовтня (№ 43/44). – 2017. – 48 с.
1703754
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 квітня (№ 17). – 2017. – 40 с.
1703755
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 вересня (№ 39). – 2017. – 40 с.
1703756
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 грудня (№ 52). – 2017. – 40 с.
1703757
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 лютого (№ 9). – 2017. – 40 с.
1703758
   Юридична газета. – Київ, 2006-
29 серпня (№ 35). – 2017. – 40 с.
1703759
   Юридична газета. – Київ, 2006-
30 травня (№ 22). – 2017. – 40 с.
1703760
   Юридична газета. – Київ, 2006-
31 січня (№ 4/5). – 2017. – 48 с.
1703761
   Юридична газета. – Київ, 2006-
2 жовтня (№ 40). – 2018. – 40 с.
1703762
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 квітня (№ 14). – 2018. – 40 с.
1703763
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 липня (№ 27/28). – 2018. – 48 с.
1703764
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 вересня (№ 36). – 2018. – 40 с.
1703765
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 49). – 2018. – 40 с.
1703766
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 червня (№ 23). – 2018. – 38 с.
1703767
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 березня (№ 10). – 2018. – 40 с.
1703768
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 лютого (№ 6). – 2018. – 40 с.
1703769
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 листопада (№ 45). – 2018. – 40 с.
1703770
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 травня (№ 18). – 2018. – 40 с.
1703771
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 жовтня (№ 41). – 2018. – 40 с.
1703772
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 липня (№ 29/30). – 2018. – 48 с.
1703773
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 квітня (№ 15). – 2018. – 40 с.
1703774
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 вересня (№ 37). – 2018. – 40 с.
1703775
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 грудня (№ 50). – 2018. – 40 с.
1703776
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 листопада (№ 46). – 2018. – 40 с.
1703777
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 лютого (№ 7). – 2018. – 40 с.
1703778
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 серпня (№ 32/33). – 2018. – 48 с.
1703779
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 травня (№ 19/20). – 2018. – 48 с.
1703780
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 жовтня (№ 42). – 2018. – 33 с.
1703781
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 січня (№ 1). – 2018. – 40 с.
1703782
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 квітня (№ 16). – 2018. – 40 с.
1703783
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 липня (№ 31). – 2018. – 48 с.
1703784
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 вересня (№ 38). – 2018. – 40 с.
1703785
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 червня (№ 24/25). – 2018. – 48 с.
1703786
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 лютого (№ 8). – 2018. – 40 с.
1703787
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 березня (№ 11). – 2018. – 40 с.
1703788
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 листопада (№ 47). – 2018. – 40 с.
1703789
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 серпня (№ 34). – 2018. – 40 с.
1703790
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 жовтня (№ 43/44). – 2018. – 40 с.
1703791
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 січня (№ 2/3). – 2018. – 48 с.
1703792
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 квітня (№ 17). – 2018. – 40 с.
1703793
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 вересня (№ 39). – 2018. – 40 с.
1703794
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 червня (№ 26). – 2018. – 40 с.
1703795
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 грудня (№ 51/52). – 2018. – 48 с.
1703796
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 листопада (№ 48). – 2018. – 40 с.
1703797
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 березня (№ 12/13). – 2018. – 44 с.
1703798
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 лютого (№ 9). – 2018. – 40 с.
1703799
   Юридична газета. – Київ, 2006-
29 травня (№ 21/22). – 2018. – 48 с.
1703800
   Юридична газета. – Київ, 2006-
30 серпня (№ 35). – 2018. – 40 с.
1703801
   Юридична газета. – Київ, 2006-
30 січня (№ 4/5). – 2018. – 48 с.
1703802
   Юридична газета. – Київ, 2006-
1 жовтня (№ 40). – 2019. – 40 с.
1703803
   Юридична газета. – Київ, 2006-
2 липня (№ 27). – 2019. – 40 с.
1703804
   Юридична газета. – Київ, 2006-
2 квітня (№ 14). – 2019. – 40 с.
1703805
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 вересня (№ 36). – 2019. – 40 с.
1703806
   Юридична газета. – Київ, 2006-
3 грудня (№ 49). – 2019. – 40 с.
1703807
   Юридична газета. – Київ, 2006-
4 червня (№ 23). – 2019. – 40 с.
1703808
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 березня (№ 10). – 2019. – 40 с.
1703809
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 лютого (№ 6). – 2019. – 40 с.
1703810
   Юридична газета. – Київ, 2006-
5 листопада (№ 45/46). – 2019. – 48 с.
1703811
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 жовтня (№ 41/42). – 2019. – 48 с.
1703812
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 липня (№ 28/29). – 2019. – 48 с.
1703813
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 квітня (№ 15). – 2019. – 40 с.
1703814
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 вересня (№ 37). – 2019. – 40 с.
1703815
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 грудня (№ 50). – 2019. – 40 с.
1703816
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 червня (№ 24). – 2019. – 40 с.
1703817
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 лютого (№ 7). – 2019. – 40 с.
1703818
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 листопада (№ 47). – 2019. – 40 с.
1703819
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 серпня (№32). – 2019. – 40 с.
1703820
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 травня (№ 19). – 2019. – 40 с.
1703821
   Юридична газета. – Київ, 2006-
15 січня (№ 1). – 2019. – 40 с.
1703822
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 квітня (№ 16). – 2019. – 40 с.
1703823
   Юридична газета. – Київ, 2006-
16 липня (№ 30/31). – 2019. – 48 с.
1703824
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 вересня (№ 38/39). – 2019. – 48 с.
1703825
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 березня (№ 11). – 2019. – 40 с.
1703826
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 лютого (№ 8). – 2019. – 40 с.
1703827
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 48). – 2019. – 40 с.
1703828
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 серпня (№ 33/34). – 2019. – 48 с.
1703829
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 травня (№ 20). – 2019. – 40 с.
1703830
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 жовтня (№ 43/44). – 2019. – 48 с.
1703831
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 січня (№ 2/3). – 2019. – 48 с.
1703832
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 квітня (№ 17/18). – 2019. – 48 с.
1703833
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 грудня (№ 51/52). – 2019. – 48 с.
1703834
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 червня (№ 25/26). – 2019. – 48 с.
1703835
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 березня (№ 12/13). – 2019. – 48 с.
1703836
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 лютого (№ 9). – 2019. – 40 с.
1703837
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 серпня (№ 35). – 2019. – 40 с.
1703838
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 травня (№ 21/22). – 2019. – 46 с.
1703839
   Юридична газета. – Київ, 2006-
29 січня (№ 4/5). – 2019. – 48 с.
1703840
   Юридична газета. – Київ, 2006-
7 липня (№ 13). – 2020. – 48 с.
1703841
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 вересня (№ 17). – 2020. – 48 с.
1703842
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 грудня (№ 23). – 2020. – 48 с.
1703843
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 червня (№ 11). – 2020. – 46 с.
1703844
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 березня (№ 5). – 2020. – 46 с.
1703845
   Юридична газета. – Київ, 2006-
10 листопада (№ 21). – 2020. – 48 с.
1703846
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 лютого (№ 3). – 2020. – 46 с.
1703847
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 травня (№ 9). – 2020. – 46 с.
1703848
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 жовтня (№ 19). – 2020. – 48 с.
1703849
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 липня (№ 14). – 2020. – 48 с.
1703850
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 квітня (№ 7). – 2020. – 46 с.
1703851
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 серпня (№ 15). – 2020. – 48 с.
1703852
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 січня (№ 1). – 2020. – 46 с.
1703853
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 вересня (№ 18). – 2020. – 48 с.
1703854
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 грудня (№ 24). – 2020. – 48 с.
1703855
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 червня (№ 12). – 2020. – 46 с.
1703856
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 березня (№ 6). – 2020. – 46 с.
1703857
   Юридична газета. – Київ, 2006-
24 листопада (№ 22). – 2020. – 48 с.
1703858
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 лютого (№ 4). – 2020. – 46 с.
1703859
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 серпня (№ 16). – 2020. – 48 с.
1703860
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 травня (№ 10). – 2020. – 46 с.
1703861
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 жовтня (№ 20). – 2020. – 48 с.
1703862
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 січня (№ 2). – 2020. – 46 с.
1703863
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 квітня (№ 8). – 2020. – 46 с.
1703864
   Юридична газета. – Київ, 2006-
6 липня (№ 13). – 2021. – 40 с.
1703865
   Юридична газета. – Київ, 2006-
7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – 2021. – 40 с.
1703866
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 червня (№ 11). – 2021. – 40 с.
1703867
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 листопада (№ 21). – 2021. – 40 с.
1703868
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 березня (№ 5). – 2021. – 40 с.
1703869
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 лютого (№ 3). – 2021. – 40 с.
1703870
   Юридична газета. – Київ, 2006-
11 травня (№ 9). – 2021. – 40 с.
1703871
   Юридична газета. – Київ, 2006-
12 жовтня (№ 19). – 2021. – 40 с.
1703872
   Юридична газета. – Київ, 2006-
13 квітня (№ 7). – 2021. – 40 с.
1703873
   Юридична газета. – Київ, 2006-
14 вересня (№ 17). – 2021. – 40 с.
1703874
   Юридична газета. – Київ, 2006-
17 серпня (№ 15). – 2021. – 40 с.
1703875
   Юридична газета. – Київ, 2006-
19 січня (№ 1). – 2021. – 40 с.
1703876
   Юридична газета. – Київ, 2006-
20 липня (№ 14). – 2021. – 63 с.
1703877
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес. – 2021. – 56 с.
1703878
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 червня (№ 12). – 2021. – 40 с.
1703879
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 листопада (№ 22) : Судова практика. – 2021. – 40 с.
1703880
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 березня (№ 6). – 2021. – 40 с.
1703881
   Юридична газета. – Київ, 2006-
23 лютого (№ 4). – 2021. – 40 с.
1703882
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 травня (№ 10). – 2021. – 40 с.
1703883
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 січня (№ 2). – 2021. – 40 с.
1703884
   Юридична газета. – Київ, 2006-
26 жовтня (№ 20). – 2021. – 40 с.
1703885
   Юридична газета. – Київ, 2006-
27 квітня (№ 8). – 2021. – 40 с.
1703886
   Юридична газета. – Київ, 2006-
28 вересня (№ 18). – 2021. – 40 с.
1703887
   Юридична газета. – Київ, 2006-
31 серпня (№ 16). – 2021. – 40 с.
1703888
   Юридична газета. – Київ, 2006-
8 лютого (№ 3). – 2022. – 40 с.
1703889
   Юридична газета. – Київ, 2006-
18 січня (№ 1). – 2022. – 40 с.
1703890
   Юридична газета. – Київ, 2006-
22 лютого (№ 4). – 2022. – 40 с.
1703891
   Юридична газета. – Київ, 2006-
25 січня (№ 2). – 2022. – 40 с.
1703892
   Юридична газета. – Київ, 2006-
9 травня (№ 3/6). – 2023. – 92 с.
1703893
   Юридична газета. – Київ, 2006-
21 березня (№ 1/2). – 2023. – 44 с.
1703894
   Юридична газета. – Київ, 2006-
30 червня (№ 7/8). – 2023. – 52 с.
1703895
   Юридична газета. – Київ, 2006-
31 серпня (№ 9/10). – 2023. – 48 с.
1703896
  Подорожня Т.С. Юридична галузева специфіка законодавчих дефініцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 62-66. – ISSN 1563-3349
1703897
  Молодик В.В. Юридична герменевтика як особливий метод пізнання професійного мислення прокурора у кримінальному провадженні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 98-104. – ISSN 2220-1394
1703898
  Цмоць У.О. Юридична герменевтика: антропологічна складова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 299-306. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1703899
   Юридична деонтологія. – Харків : Основа, 1993. – 188 с.
1703900
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія : Навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.М. Карпов; МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Українська книга, 1998. – 156с. – На обкл.: Введення в спеціальність
1703901
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія : Науково-методичрий та навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – Київ : Вира-Р, 1999. – 506c. – ISBN 966-95440-2-5
1703902
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : Підручник для студ.вищих навч.закладів / С.С. Сливка; Львів. ін-тут Внутрішніх справ при Нац.акад.ВС України. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-80-2
1703903
  Бандурка О.М. Юридична деонтологія : підручник для вищих закладів освіти МВС України / О.М. Бандурка, О.Ф. Скакун ; МВС України ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 332, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 966-610-068-1
1703904
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : Навчально-методичний посібник / С.С. Сливка. – Львів : Світ, 2003. – 116с. – ISBN 966-603-252-X
1703905
  Сливка Степан Юридична деонтологія : Підручник / Сливка Степан; Львів. ін-тут внутрішніх справ при Нац.акад. ВС України. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Київ : Атіка, 2003. – 320с. – ISBN 966-8074-64-5
1703906
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія : Основи юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Знання, 2006. – 487с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-091-1


  Висвітлено найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються також проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, ...
1703907
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Степан Сливка; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 296с. – ISBN 966-326-180-3
1703908
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Степан Сливка; МОНУ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Атіка, 2008. – 296с. – ISBN 966-326-180-3
1703909
  Скакун О.Ф. Юридична деонтологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Скакун. – Харків : Еспада, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-456-019-8
1703910
  Осауленко О.І. Юридична деонтологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Осауленко ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8909-21-4
1703911
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник / Степан Сливка ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Атіка, 2010. – 296 с. – ISBN 966-326-180-3
1703912
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія : основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 4-е вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 495, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-857-0


  Висвітлено найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються також проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, ...
1703913
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник / Степан Сливка ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2012. – 294, [2] с. – На обкл. зазнач.: Правнича етика ; Професійна культура ; 10 років. Атіка. – Бібліогр.: с. 286-293. – ISBN 966-326-180-3
1703914
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник / С. Сливка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – [Вид. 4-те]. – Київ : Атіка, 2013. – 295, [1]с. – Бібліогр.: с. 286-293. – ISBN 966-326-180-3
1703915
   Юридична деонтологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [А.Є. Шевченко та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 338, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 162-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-747-7
1703916
  Молдован А.В. Юридична деонтологія : навч. посібник / Молдован А.В., Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. – 223, [1] с. – ISBN 978-617-566-326-4
1703917
  Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник / С.С. Сливка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права та психології. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Атіка : Право, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 286-293. – ISBN 966-326-180-3
1703918
  Петришин О.В. Юридична деонтологія : посібник для підгот. до заліків та іспитів / О.В. Петришин, О.В. Зінченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 83, [1] с. – ISBN 978-966-937-371-7
1703919
  Геращенко В.В. Юридична деонтологія та професійна етика як складники професійної підготовки викладачів правознавства // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 143-148. – ISSN 2411-1317
1703920
  Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 3-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-346-380-3


  Висвітлено найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються також проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, ...
1703921
  Шукайло О.І. Юридична деонтологія: історія розвитку та розуміння нової науки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 55-62


  В статті було досліджено історію виникнення та розвиток юридичної деонтології.
1703922
  Косович В. Юридична дефектологія: основні напрями вивчення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 40-42
1703923
   Юридична дидактика. Посібник із викладання права та юридичних дисциплін / [Бігун В.С. та ін. ] ; Американська асоціація юристів / Ініціатива з верховенства права ; за ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : [Юсип"юк В.Д.], 2009. – 191 с. – ISBN 978-966-97097-4-5
1703924
  Губар К.А. Юридична діяльність могилянців на прикладі Новгород-Сіверського патріотичного гуртка // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 535-541. – ISSN 0869-2491


  Висвітлюється роль ряду випускників Києво-Могилянської академії у діяльності Новгород-Сіверського патріотичного гуртка. Подаються деякі біографічні відомості про цих осіб. Наголошується на високій значимості Києво-Могилянської академії для розвитку ...
1703925
  Вітюк О. Юридична діяльність ревкомів Поділля в контексті більшовицької партії у 1919-1920 рр. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 22-24


  За матеріалами Державного архіву Вінницької області.
1703926
  Бараняк В. Юридична діяльність у сфері економіки / В. Бараняк, О. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 105-112. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1703927
  Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти / С.Д. Гусарєв; Мін-во внутрішніх справ України; Київськ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Знання, 2005. – 375с. – ISBN 966-346-139-Х


  Висвітлено найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються також проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, ...
1703928
  Підвінська І.В. Юридична діяльність: поняття, структура, цінність // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 31-33. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1703929
  Місевич С.В. Юридична доктрина (тлумачення визначних каноністів) як джерело канонічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.37-41. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1703930
  Ющик О. Юридична доктрина України: актуальність і науково-методологічні основи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
1703931
  Теплюк М. Юридична доктрина: до визначення поняття / М. Теплюк, О. Ющик // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – С. 59-69. – ISSN 1026-9932
1703932
  Титикало Р. Юридична допомога у справах про адміністративні правовпорушення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 52-56.
1703933
  Шамшина І. Юридична доцільність закріплення дефініції "працівник" у сучасному трудовому праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 124-130. – ISSN 0132-1331
1703934
   Юридична енциклопедія : в 6 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-01-Х
Т. 1 : А - Г. – 1998. – 672 с.
1703935
   Юридична енциклопедія : В 6 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-02-8
Т. 2 : Д-Й. – 1999. – 744 с.
1703936
   Юридична енциклопедія : в 6-ти томах. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-03-6
Т. 3 : К-М. – 2001. – 792 с.
1703937
   Юридична енциклопедія : в 6-ти томах. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-04-4(Т.4)
Т. 4 : Н-П. – 2002. – 720 с.
1703938
   Юридична енциклопедія : В 6-ти томах. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П.Бажана. – ISBN 966-7492-05-2
Т. 5 : П-С. – 2003. – 736с.


  Перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Видання охоплює усі галузі права. У томі 1668 статей, карти та ілюстративний матеріал. Для широкого кола читачів
1703939
   Юридична енциклопедія : в 6-ти томах. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-06-0
Т. 6 : Т-Я. – 2004. – 768 с. – Шифр дубл.34 Юрид.Доп.карточки юр,м.в.


  Перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Видання охоплює усі галузі права. Том 6 містить 1525 статей, 16 карт та ілюстративний матеріал
1703940
  Гребеньков Г.В. Юридична етика : Навч. посібник / Г.В. Гребеньков, Д.П. Фіолевський; МОіНУ. – Київ : Алерта, 2004. – 210с. – ISBN 966-8533-06-2
1703941
  Гребеньков Г.В. Юридична етика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Гребеньков, Д.П. Фіолевський ; МОН України. – 2-ге вид., випр. – Київ : Алерта, 2005. – 211с. – ISBN 966-8533-13-5
1703942
  Гребеньков Г.В. Юридична етика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Гребеньков, Д.П. Фіолевський ; МОН України. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Алерта, 2007. – 211с. – ISBN 966-8533-13-5
1703943
  Фіолевський Д.П. Юридична етика : підручник / Д.П. Фіолевський ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2011. – 288 с. – Покажч. імен: с. 284. – Бібліогр.: с. 275-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-010-2-
1703944
  Фіолевський Д.П. Юридична етика : підручник / Д.П. Фіолевський ; M-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 286, [2] с. – Термінол. словник: с. 279-283. - Покажчик імен: с. 284. – Бібліогр.: с. 275-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-010-2
1703945
  Левківський Б.К. Юридична етика та деонтологія : навчально-методичні матеріали / Б.К. ; Американська асоціація юристів / Ініціатива з верховенства права. – Київ : [Юсип"юк В.Д.], 2009. – 126 с. – ISBN 978-966-97097-3-8
1703946
  Короєд С.О. Юридична заінтересованість заявника як процесуальний фільтр від необгрунтованих вимог в адміністративному судочинстві та передумова застосування скороченого провадження для їх розгляду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 144-165. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1703947
  Шило О.Г. Юридична заінтересованість як передумова реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист на досудових стадіях кримінального процесу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 162-171
1703948
  Тимошенко В.І. Юридична і фактична рівність: проблема розмежування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1703949
  Николина К.В. Юридична інтерпретація як процес конструювання норми права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-966-940-085-7
1703950
  Бігун В. Юридична кар"єра судді: відверто про деякі таємниці. Перша Всеукраїнська правнича школа "Професійна діяльність судді" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 125-126
1703951
  Пацурківський П.С. Юридична категорія "інтерес" у цивільному праві / П.С. Пацурківський, П Ю. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.45-51. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1703952
  Петлюк Ю.С. Юридична категорія "ринок земель": сучасні підходи до інтерпретації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 142-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1703953
  Кашканова Н.Г. Юридична категорія медико-біологічного експерименту на людині // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 41-51. – ISSN 2072-084X
1703954
  Рижий В.І. Юридична кваліфікація та класифікація польотів у повітряному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.168-175
1703955
  Кравчук М.В. Юридична клініка - інноваційний напрямок розвиток правової освіти в Україні / М.В. Кравчук, Р.М. Мудрак // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 7-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1703956
  Фігель Ю. Юридична клініка - інновація в системі вищої юридичної освіти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 79-81.
1703957
  Молдован В.В. Юридична клініка : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Валеріан Молдован, Руслан Кацавець. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-528-5
1703958
  Сахарук І. Юридична клініка / І. Сахарук, О. Шурин // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 52-55. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Загальна інформація та основні проекти юридичної клініки, яка була заснована у вересні 1995 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
1703959
  Михайлов Олекса Юридична клініка (обмін досвідом) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 132-133
1703960
  Князькова Л.М. Юридична клініка як інноваційний напрямок розвитку правової освіти в Україні // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 9-14. – ISSN 2524-0064
1703961
  Галай А. Юридична клініка як організація громадянського суспільства: доведення від протилежного // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
1703962
  Галай А.О. Юридична клініка як суб"єкт адміністративних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 66-73
1703963
  Лоджук М. Юридична клініка: від ідей професора Георга Фроммгольда до їх реалізації в сучасній Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 143-148. – ISSN 1561-4999
1703964
  Савінова Н. Юридична клінічна освіта як елемент підготовки правника в ЗВО // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
1703965
  Кравчук М. Юридична клінічна освіта як ефективний спосіб підготовки правників / М. Кравчук, О. Грицан // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 42-48. – ISSN 2524-0129
1703966
  Пікуля Т.О. Юридична клінічна освіта як соціально-орієнтована навчальна діяльність у галузі права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 56-61. – ISSN 2308-9636
1703967
  Поляков А.О. Юридична клінічна практика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / А.О. Поляков ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2011. – 284 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-162 та у підрядк. прим. – ISBN 978-611-00-0170-0
1703968
  Білоус Н. Юридична команда міжнародної компанії - джерело натхнення чи постійна готовність до бою? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 36-37
1703969
  Бабич І. Юридична компаративістика як навчальна дисципліна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-90.
1703970
  Тихомиров О. Юридична компаративістика як сучасний етап розвитку порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 34-36. – ISSN 0132-1331
1703971
  Шилінгов В.С. Юридична компаративістика: проблеми визначення дисципліни та її предмету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-43
1703972
  Простибоженко О.С. Юридична конструкція "договору в інтересах сім"ї" у майнових правовідносинах подружжя: досвід європейських держав і перспективи гармонізації національного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 190-195. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена дослідженню в законодавстві та доктрині європейських держав правового регулювання договору, який укладається одним із подружжя і породжує зобов’язання також для другого із подружжя. Автором аналізуються підходи, які склалися в ...
1703973
  Ільїна О.В. Юридична конструкція "розкрадання чужого майна" в сучасному кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 137-143.
1703974
  Самойленко Є.А. Юридична конструкція зонування земель в системі земельного та містобудівного законодавства // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 86-89


  Стаття присвячена дослідженню юридичної конструкції зонування земель, ролі та співвідношення норм земельного і містобудівного законодавства у її формуванні. Розкривається правова природа зонування земель.
1703975
  Гаврилюк Р. Юридична конструкція податку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 113-117. – ISSN 0132-1331
1703976
  Бабін І.І. Юридична конструкція податку : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Бабін І.І.; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л. 185 - 220
1703977
  Бабін І.І. Юридична конструкція податку : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Бабін І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1703978
  Бабін І.І. Юридична конструкція податку : [ монографія ] / Ігор Бабін ; МОНУ ; Чернівецький національний ун- ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-423-009-1
1703979
  Гайдамака І. Юридична конструкція правового режиму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 30-33.
1703980
  Хряпінський П. Юридична конструкція складу правомірної поведінки у кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 102-106.
1703981
  Канзафарова І.С. Юридична конструкція субсидіарної відповідальності: окремі критичні зауваження // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 215-219. – ISSN 1563-3349
1703982
  Скрипник В. Юридична конструкція узуфрукту у законодавстві зарубіжних країн // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 101-108. – ISSN 1026-9932
1703983
   Юридична консультація : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Харьков
№ 15, август. – 2015. – 16 с.
1703984
  Іванов В.М. Юридична конфліктологія : Навчальний посібник / В.М. Іванов, О.В. Іванова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 224с. – ISBN 966-608-491-0
1703985
  Ставнюк В.В. Юридична латина : Основи граматики; вибрані юридичні терміни, формули; сентенції / В.В. Ставнюк. – Київ : Аквилон-Пресс, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9046-X; 966-7209-00-8
1703986
  Гаврецька Х.М. Юридична лексика сучасної мови гінді та ії функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 217-224


  Статтю присвячено розгляду юридичної лексики сучасної літературної мови гінді. Опрацьовано власне поняття юридичної лексики сучасної літературної мови гінді, розглянуто ії функціональні особливості, визнані у сучасному індійському мовознавстві. ...
1703987
  Шаблій О.А. Юридична лексика у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 62-68. – ISBN 978-617-640-052-3
1703988
  КонончукТ.І Юридична лексикографія у 20-ті роки XX ст. і сучасність // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 149-156.
1703989
  Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика в Україні: здобутки і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-37. – Бібліогр.: літ.; 38 поз. у примітках. – ISSN 0027-2833
1703990
  Петрушенко О. Юридична лінгвістика Мартіна Гайдегера пролегомени до наукової дискусії // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – С. 10-15. – ISSN 2520-2553
1703991
  Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика як навчальна дисципліна // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.142-145. – Бібліогр.: 11 назв.


  Стаття подає юридичну лінгвістику як окрему галузь науки. Пристатейна бібліографія свідчить про те, що тільки у "Вісниках ОІВС" подано роботи, автори яких дотримуються цієї теорії
1703992
  Бандурка О.М. Юридична логіка : підручник для студентів ВНЗ / О.М. Бандурка, О.В. Тягло ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Золота миля, 2017. – 215, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя підгот. охоронців правопорядку у Харкові (1917-2017 рр.). - Предм. покажчик: с. 213-215. – Бібліогр.: с. 210-212 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-70-2
1703993
  Ерліх Є. Юридична логіка. Розділ IV. Уявлення про єдність права (1918) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 201-210. – ISSN 1818-992Х
1703994
  Суханова Д.С. Юридична майстерність: американський підхід до підготовки майбутніх працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 50-53


  У статті досліджено існуючі курси та диссципліни, що викладають на юридичних факультетах американських університетів. Зокрема розглянуто перелік дисциплін, що мають стосунок до юридичної техніки, юридичної майстерності та практичних навичок майбутніх ...
1703995
  Богославська М. Юридична мова і мова судових експертиз // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1703996
  Богославська М. Юридична мова і мова судових експертиз // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1703997
  Томаров І.Є. Юридична модель виникнення інтелектуальних прав за реєстраційною системою // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 129-137.
1703998
  Ільющенкова К. Юридична модель трансплантології в Україні та досвід зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 37-39
1703999
   Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 207, [1] с. : іл. – У надзаг.: Legal Activity. - Деякі статті рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1704000
  Шемшученко Ю.С. Юридична наука та освіта в Україні // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 7-82. – ISBN 978-966-8602-87-0
<< На початок(–10)1701170217031704170517061707170817091710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,