Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1637001
  Палинський В. "Цитринові гаї" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 184-186. – ISSN 08-68-4790-01


  Книга «В цитринових гаях» вагомо засвідчує, що справжня поезія – це постійна боротьба за утвердження найвищих людських ідеалів: любові, добра, прагнень духовної досконалості, патріотизму. Авторові притаманні самобутня густина образного мислення, ...
1637002
  Чадюк М. "Цифра" в музеї // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Як осучаснити етнографічні колекції.
1637003
  Макарський О. "Цифра" сьогодні і завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-14
1637004
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель : матеріали всеукр. наук.-практ. конференції / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2020. – 344, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-92-0
1637005
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель / [Р.О. Стефанчук, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін.] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України : Людмила, 2021. – 687, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-67-2
1637006
  Най Дж. "Цифровий Перл-Харбор" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  Про методи протидії кібератакам і маніпулювання соціальними мережами.
1637007
  Гаріна С.М. "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 41-49. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  З метою визначення рівня володіння студентами ІКТ (інформаційно-комунікаційними технологіями) запропоновано анонімне анкетування.
1637008
  Чумак О.В. "Цифровізація" національної економіки: світовий досвд і Україна // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 167-170. – ISBN 978-9934-571-49-7
1637009
  Криськов А. "Цифровые данные о поземельной собственности в европейской России" як джерело вивчення дворянського землеволодіння в губерніях правобережної України другої половини ХІХ ст. // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 38-43
1637010
  Жадан С.В. Цитатник / Сергій Жадан ; [післямова Ю. Андруховича]. – Харків : Фоліо, 2006. – 211, [5] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 966-03-3600-4
1637011
   Цитатник Євгена Коновальця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 5
1637012
  Илиевски В. Цитатноста во лириката / Владимир Илиевски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 131, [ 4 ] с. – Библиогр.: с.125-129. – (Библиотека: Мисла). – ISBN 9989-163-36-4
1637013
  Золотаревский Л.А. Цитаты из жизни / Л.А. Золотаревский. – Москва, 1971. – 183с.
1637014
  Душенко К.В. Цитаты из русской литературы : 5350 цитат от "Слова о полку..." до Пелевина / Константин Душенко. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Эксмо, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-699-23215-4
1637015
  Георгиев Н. Цитиращият човек в художествената литература / Н. Георгиев. – София, 1992. – 116 с.
1637016
  Бойкова О. Цитирование : законодательные основы // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 18-19. – ISSN 1608-4071
1637017
   Цито-гематологічні критерії хронічного експериментального гепатиту як маркери моніторингу перебігу захворювання і розвитку гематологічних ускладнень / Т. Степанова, Д. Рожкова, І. Бєлінська, Н. Дзюбенко, Г. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 5-14. – (Біологія ; вип. 1 (88)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфофункціональний стан клітин крові за хронічного експериментального гепатиту, індукованого інтервальним введенням ацетамінофену, у щурів лінії Вістар із застосуванням гематологічних, морфологічних, біо- хімічних та статистичних методів. ...
1637018
  Саттарова Р.К. Цито-физиологические особеннсоти возбудителя гоммоза хлопчатника -- Xanthimonas malvacearum : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Саттарова Р. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю От-ния биол. наук. – Ташкент, 1973. – 26л.
1637019
  Михайлова Е.А. Цито-физиоогические исследования нектарников некоторых видов растений в связи с их эмбриогенезом и плоидкостью. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Михайлова Е.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 18л.
1637020
  Татевосян В.Б. Цито-эмбриологические особенности закладки и дифференциации генеративных органов граната (Punica granatum L.) в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Татевосян В.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 27л.
1637021
  Оганесян Р.А. Цито-эмбриологическое изучение гороха (Pisum sativum L)в разных условиях возделывания Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
1637022
  Агаджанян Э.А. Цито-эмбриологическое изучение отдаленных гибридов и амфидиплоидов у пшениц. : Автореф... Канд.биол.наук: / Агаджанян Э.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1637023
  Микаелян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование баклажана в условиях возделывания в Армянской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян С.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
1637024
  Ервандян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование кртофеля в разных условиях возделывания в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Ервандян С.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1637025
  Самвелян Гаянэ Егизаровна Цито-эмбриологическое исследование начальных и поздних стадий эмбриогенеза некоторых сортов винограда (Vitis vinifera), возделываемых в условиях Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Самвелян Гаянэ Егизаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 27л.
1637026
  Раси-заде Г.М. Цито-эмбриологическое исследование тетраплоидных форм огурца. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раси-заде Г.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 21л.
1637027
  Страукас И. Цитоактивные алкокси - и оксиароматические аминокислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Страукас И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15л.
1637028
  Дирвянските Н.В. Цитоактивные производных арилсеринов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Дирвянските Н.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 17л.
1637029
   Цитоархитектоника коры большого мозга человека.. – Москва, 1949. – 451с.
1637030
  Ларина В.Н. Цитоархитектоника ядра подъязычного нерва у человека в норме и при опухолях задней черепной ямки : Автореф... канд. биол.наук: / Ларина В. Н.; АМН СССР. – М., 1967. – 15л.
1637031
   Цитович (Цітович) Петро Павлович (1843-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 514. – ISBN 978-966-439-754-1
1637032
  Юхименко П.І. Цитович Микола Мартиніанович - фундатор теорії придприємницького прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 31-40 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1637033
   Цитович Микола Мартиніанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 135. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1637034
   Цитович Микола Мартиніанович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 158-167. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1637035
  Гриценко І.С. Цитович Микола Мартиніанович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 164. – ISBN 978-966-06-0557-2
1637036
   Цитович Микола Мартиніанович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 241-242. – ISBN 978-966-313-531-1
1637037
  Короткий В.А. Цитович Микола Мартиніанович (1861-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 355. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1637038
   Цитович Микола Мартиніанович (1861-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 513 -514. – ISBN 978-966-439-754-1
1637039
  Суонсон К. Цитогенетика / К. Суонсон. – Москва : Мир, 1969. – 280с.
1637040
  Константинов А.В. Цитогенетика / А.В. Константинов. – Минск : Высшая школа, 1971. – 296 с. : ил.
1637041
  Смирнов В.Г. Цитогенетика : учебник / В.Г. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 247 с.
1637042
   Цитогенетика гибридов, мутаций и эволюция кариотипа. – Новосибирск, 1977. – 272с.
1637043
   Цитогенетика зерновых культур.. – Таллинн, 1990. – 176с.
1637044
   Цитогенетика пшеницы и ее гибридов.. – М,, 1971. – 288с.
1637045
  Щапова А.И. Цитогенетика пшенично-ржаных гибридов / А.И. Щапова, Л.А. Кравцова. – Новосибирск, 1990. – 164с.
1637046
  Дыбан А.П. Цитогенетика развития млекопитающих / А.П. Дыбан, В.С. Баранов. – Москва : Наука, 1978. – 216с.
1637047
  Астауров Б.Л. Цитогенетика развития тутового шелкопряда и ее экспериментальный контроль / Б.Л. Астауров ; АН СССР, Отд. общей биологии. – Москва : Наука, 1968. – 103 с. – Библиогр.: с. 91-100
1637048
  Левитский Г.А. Цитогенетика растений / Г.А. Левитский. – Москва : Наука, 1978. – 351с.
1637049
  Свешникова И.Н. Цитогенетика рода Vicia / И.Н. Свешникова; Н.П.Дубинин. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
1637050
  Дзіцюк В.В. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія / В.В. Дзіцюк, Х.Т. Типило, О.Є. Гузеватий ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – Київ : Аграрна наука, 2021. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 104-127. – ISBN 978-966-540-509-2
1637051
   Цитогенетическая активность воды из водопроводной системы города Киева / Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков, А.В. Городная, С.В. Демидов // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 408-410
1637052
  Сафронова Л.Д. Цитогенетическая и фунциональная характеристика перевиваемых клеточных культур из гемопоэтических тканей кролика : Автореф... канд. биол.наук: / Сафронова Л. Д.; АН СССР, Ин-т биол. развит. – М., 1970. – 23л.
1637053
  Мирюта Ю.П. Цитогенетические возможности закрепления гетерозиса / Ю.П. Мирюта. – К., 1966. – 45с.
1637054
  Бирштейн В.Я. Цитогенетические и молекулярные аспекты эволюции позвоночных / В.Я. Бирштейн ; отв. ред. Л.И. Корочкин ; АН СССР, Московское общество испытателей природы, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова. – Москва : Наука, 1987. – 283 с.
1637055
  Нванкво Юкпа Цитогенетические и морфогенетические исследования индуцированных мутантов мягкой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Нванкво Юкпа; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 27л.
1637056
   Цитогенетические исследования аниуплоидов мягкой пшеницы. – Новосибирск, 1973. – 258с.
1637057
  Макаров В.Б. Цитогенетические методы анализа хромосом / В.Б. Макаров, В.В. Сафронов; АН СССР, Институт общей генетики. – Москва : Наука, 1978. – 85 с. : ил.
1637058
  Огурцов К.С. Цитогенетические особенности некоторых форм среднеазиатской шелковицы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Огурцов К. С.; АН УзССР, Ин-т эксперим. биол. растен. – Ташкент, 1980. – 24л.
1637059
  Араратян Л.А. Цитогенетические эффекты фитогормонов / Л.А. Араратян ; АН АрмССР, Ин-т эксперим. биологии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1989. – 136, [1] с. – Библиогр.: с. 111-135
1637060
  Свешников И.Н. Цитогенетический анализ гетерозиса у гибридов вики / И.Н. Свешников. – с.
1637061
  Хашим-Ахмед Цитогенетический анализ индуцированных летальных мутаций у D. melanogaster. : Автореф... канд.биол.наук: / Хашим-Ахмед М.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 20л.
1637062
  Глухова Любовь Адамовна Цитогенетический анализ перевиваемых клеточных линий, чувствительных к вирусу иммунодефицита человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Глухова Любовь Адамовна; Ин-т цитологии Российской АН. – Санкт-Петербург, 1992. – 21л.
1637063
  Ильинских Н.Н. Цитогенетический гомеостаз и иммунитет / Н.Н. Ильинских. – Новосибирск, 1986. – 253с.
1637064
  Восканян Алеша Зенопович Цитогенетический єффект азотистого иприта и его модификация ингибиторами синтеза ДНК и белка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Восканян Алеша Зенопович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1637065
  Саркисян Т.Ф. Цитогенетический эффект тиолового протектора при химическом мутагенезе на разных статидях клеточного цикла : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Саркисян Т. Ф.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 22л.
1637066
  Аскеров И.Т. Цитогенетическое и цитологическое действие ионола : Автореф. дис. ... наук: 03.00.15 / Аскеров Идрис Теймур оглы ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 28 с.
1637067
  Фам-Ба-Фонг Цитогенетическое изучение бобовых при отдаленной гибридизации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Фам-Ба-Фонг.; ОГУ. – Одесса, 1970. – 15л.
1637068
  Кунах Виктор Анатольевич Цитогенетическое изучение клеточных популяций в культуре изолированных тканей растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Кунах Виктор Анатольевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1637069
  Попа Н.Е. Цитогенетическое исследование мутагенного действия радиомиметических веществ при разных уровнях естественного мутирования У1С1А FABA E. : Автореф... канд.. биол.наук: 103 / Попа Н.Е.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 28л.
1637070
  Кяосаар М.Э. Цитогенетическое исследование спонтанных абортусов и супружеских пар с привычными выкидышами : Автореф... канд. мед.наук: 03.099 / Кяосаар М.Э.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1637071
  Куликов Роман Иванович Цитогенетическое исследование у-хромосомы человека методами люминесцентной микроскомии и применение этих методов для диагностики аномалий половых хромосом : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куликов Роман Иванович; Ак. мед. наук СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 22 л.
1637072
  Назаренко Л.М. Цитогенетична активність харчових добавок в АІІіut-тесті / Л.М. Назаренко, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено цитогенетичну активність харчових добавок. Виявлено різного ступеня цитотоксичну й цитогенетичну активність деяких харчових добавок в Allium-тесті. Зокрема, генотоксичний ефект препарату "похудіння" виявляється в підвищенні частоти ...
1637073
  Лазаренко Л.М. Цитогенетична оцінка мутабільности Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.09 / Лазаренко Л.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1637074
  Лазаренко Л.М. Цитогенетична оцінка мутабільності Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnolio) при старінні насіння : 14.03.09: Дис. ... канд. біол. наук / Лазаренко Л.М.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 120л. – Бібліогр.:л.105-120
1637075
  Модилевский Я.С. Цитогенетичне дослідження роду Nicotiana / Я.С. Модилевский. – С. 171-190. – Окр. відбиток
1637076
  Ковпак О.С. Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 155-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1637077
   Цитогенетичні параметри нестабільності геному учасників антарктичної експедиції / С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, В.Ф. Безруков, Є.В. Моісеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-48. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз параметрів нестабільності геному в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК) та в клітинах букального епітелію в учасників VI Української антарктичної експедиції. Змін у частотах основних параметрів хромосомної нестабільності ...
1637078
  Бєляєва А.В. Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бєляєва Аляксандра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1637079
  Бєляєва А.В. Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бєляєва Аляксандра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 204 арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 172-202
1637080
  Модилевский Я.С. Цитоембріологічна характеристика гібрида поміж посівною гречкою, прищепленою на татарську, і татарською гречкою / Я.С. Модилевский, 1951. – С. 80-93. – Окр. відбиток
1637081
   Цитоембріологія [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія”. – Київ : КНУТШ, 2007. – 15 с. : табл.
1637082
  Рибченко О.І. Цитоембріологія родини пасльонових. / О.І. Рибченко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 160с.
1637083
   Цитокинетика и морфология кроветворения при хроническом облучении.. – Москва, 1982. – 133с.
1637084
  Музыкантов Владимир Петрович Цитокинины в здоровых и зараженных стеблевой ржавчиной растениях пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Музыкантов Владимир Петрович; АН БССР. Ин-т экспер. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 1988. – 23л.
1637085
  Кулаева О.Н. Цитокинины и их физиологическое действие : Автореф... д-ра биол.наук: 3-101 / Кулаева О.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 56л.
1637086
  Кулаева О.Н. Цитокинины,их структура и функция / О.Н. Кулаева; Отв.ред.А.Л.Курсанов. – Москва, 1973. – 264с.
1637087
  Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Бібліогр.: л. 108-132
1637088
  Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1637089
  Ільченко А.Б. Цитокіновий статус у хворих на госпітальну пневмонію на тлі черепно-мозкової травми / А.Б. Ільченко, О.О. Яковлева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 93-96. – ISSN 1605-7295
1637090
  Чернявский Александр Иванович Цитолиз клеток кожи при аутоиммунных реакциях : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Чернявский Александр Иванович; Каф-ра дермато-венерологии Киевск. медицин. академии последиплом. образования. – К., 1996. – 126л. – Бібліогр.:л.110-126
1637091
  Чернявський О.І. Цитоліз клітин шкіри при аутоімунних реакціях : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Чернявський О.І. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1637092
  Дегтярева С.М. Цитологическая диагностика опухолей головного мозга человека с помощью метода отпечатков : Автореф... канд. биол.наук: / Дегтярева С.М.; АМН СССР. – Москва, 1966. – 13л.
1637093
   Цитологическая реактивность онкологического больного. – Киев : Наукова думка, 1995. – 123 с. – ISBN 5-12-004283-X
1637094
  Гавриленко Инга Степановна Цитологические и биохимические аспекты комплексного действия радиоактивных предшественников меланина и иммуномодулаторов при меланобластозе (эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.17, 14.00.14 / Гавриленко Инга Степановна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1984. – 39 с.
1637095
  Абрамова Н.В. Цитологические и биохимические изменения актинмицета -- продуцента актиномицина К при поверхностром выращивании. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абрамова Н.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1637096
  Сэджер Р. Цитологические и химические основы наследственности / Р. Сэджер, Ф. Райн. – Москва : Мир, 1964. – 463с.
1637097
  Косова А.И. Цитологические изменения меристемных клеток конуса нарастания стебля в онтогенезе ячменя : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Косова А.И. ; Одес. с. х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16 c.
1637098
  Семенова З.А. Цитологические изменения при желтухе тутового шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семенова З.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 8 сл.
1637099
  Чубарева Л.А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simuliidae) : атлас / Л.А. Чубарева, Н.А. Петрова ; РАН, Зоологич. ин-т. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 135 с.+218 с. ил. – ISBN 978-5-87317-471-3
1637100
   Цитологические механизмы гистогенезов. – М, 1979. – 287с.
1637101
  Гамалей Ю.В. Цитологические основы дифференциации ксилемы / Ю.В. Гамалей. – Ленинград : Наука, 1972. – 145с.
1637102
  Белар Цитологические основы наследственности / Белар ; пер. с нем. под ред. П.И. Живаго, Г.И. Хрущева. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1934. – 434 с. : ил.; с 311 ил. в тексте и 2 вклейками
1637103
   Цитологические основы приспособления растений к факторам среды.. – МоскваЛ., 1964. – 188с.
1637104
  Библь Р. Цитологические основы экологии растений / Рихард Библь ; пер. с нем. Т.С. Матвеевой ; под ред. В.Я. Александрова. – Москва : Мир, 1965. – 463 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 414-460
1637105
  Губенко И.С. Цитологические эффекты действия дезокирибонуклеазы 1 : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Губенко И.С. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 27 с.
1637106
  Самойлова К.А. Цитологический анализ действия коротковолновой ультрафиолетовой радиации на инфузорий Paramecium caudatum : Автореф... канд. биол.наук: / Самойлова К.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1637107
  Вьюгова Галина Всеволодовна Цитологический анализ интерфазных ядер гепатоцитов некоторых позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Вьюгова Галина Всеволодовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
1637108
  Розин М.А. Цитологический анализ механизма влияния производных бензимидазола на неспецефическу. устойчивость животных : Автореф... док. биол.наук: / Розин М. А.; АН СССР, ин-т цитологии. – Л., 1967. – 23л.
1637109
  Джабаров Х. Цитологический анализ мутантов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Джабаров Х.; АН Уз.ССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю Отд-ния биол. науки). – Ташкент, 1973. – 26л.
1637110
  Рыбин В.А. Цитологический метод в селекции плодовых / В.А. Рыбин. – Изд. 2-е. – М., 1967. – 216с.
1637111
  Рябинина М.И. Цитологическое и гистохимическое изучение процесса оплодотворения и эмбриогенеза у кукурузы при различных способах опыления : Автореф... канд. биол.наук: / Рябинина М. И.; УНИИ растениеводства, селекции и генетики. – Х., 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1637112
  Дмитриева С.В. Цитологическое и цитохимическое изучение Penicillium chrysogenum в различных условиях глубинного культивировния. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л.
1637113
  Дмитриева С.В. Цитологическое и цитохимическое изучение Penicillium chrysogenum в различных условиях глубинного культивировния. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л.
1637114
  Трефилова Н.В. Цитологическое и цитохимическое изучение действия на клетку защитных противовирусных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Трефилова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 24л.
1637115
  Маханец И.А. Цитологическое и цитохимическое исследование развития мужского и женского гаметофитов у разных по плоидности форм ржи : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Маханец И.А.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 30л.
1637116
  Маханец И.А. Цитологическое и цитохимическое исследование развития мужского и женского гематофитов у разных по плоидности форм ржи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Маханец И.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 30 с.
1637117
  Раджабли С.И. Цитологическое изучение рода Vorus L. и пути использования полиплоидии в селекции шелковицы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджабли С.И.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1637118
  Мглинец В.А. Цитологическое изучение судьбы хромосомных мутаций, вызванных облучением, в модельных популяциях дрозофилы : Автореф... канд. биол.наук: / Мглинец В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
1637119
  Баглай Елена Борисовна Цитологическое изучение эмбриогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 07.00.10 / Баглай Елена Борисовна ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1637120
  Циунович О.Д. Цитологическое исследование гибридных форм пионов : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Циунович О. Д.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1972. – 24л.
1637121
  Голышкин Леонид Викторович Цитологическое исследование микроспорогенеза и образование пыльцы пяти видов лука : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Голышкин Леонид Викторович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1977. – 24л.
1637122
  Горощенко Ю.Л. Цитологическое исследование некоторых особенностей гаметогенеза и кариологическое обоснование систематического подразделения аргасовых клещей : Автореф... канд. биол.наук: / Горощенко Ю. Л.; Зоол. ин-т АН УССР, Учен. сов. – Л., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1637123
   Цитологическое обоснование биометода борьбы с вредителями растений.. – Рига, 1968. – 12с.
1637124
  Сурикова К.К. Цитологическоп и цитохимическое изучение сперматогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: / Сурикова К.К.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1958. – 15л.
1637125
   Цитология : учебник. – Москва : Просвещение, 1970. – 303 с.
1637126
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 9-12. – 1987
1637127
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№ 1/2. – 1988
1637128
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 4, 11, 12. – 1991
1637129
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 11/12. – 1993
1637130
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 1/2. – 1995
1637131
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 3. – 1995
1637132
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 4. – 1995
1637133
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 5/6. – 1995
1637134
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 7. – 1995
1637135
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 8. – 1995
1637136
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 9/10. – 1995
1637137
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 11. – 1995
1637138
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 12. – 1995
1637139
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 2. – 1996
1637140
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 3. – 1996
1637141
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 4/5. – 1996
1637142
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 6. – 1996
1637143
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 7. – 1996
1637144
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 8. – 1996
1637145
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 9. – 1996
1637146
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 10. – 1996
1637147
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 11. – 1996
1637148
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 12. – 1996
1637149
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 1. – 1996
1637150
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 1. – 1997
1637151
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 2/3. – 1997
1637152
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 4/5. – 1997
1637153
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 6. – 1997
1637154
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 7. – 1997
1637155
  Кац Л.Н. Цитология Actimyces aureofaciens в условиях погруженой культуры : Автореф... канд. биол.наук: / Кац Л.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1960. – 17л.
1637156
  Пешков М.А. Цитология бактерий. / М.А. Пешков. – М-Л., 1955. – 220с.
1637157
  Кедровский Б.В. Цитология белковых синтезов в животной клетке / Б.В. Кедровский. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 294 с. : ил.
1637158
  Камалетдинова Ф.И. Цитология дискомицетов. / Ф.И. Камалетдинова, А.Е. Васильев. – Алма-Ата, 1982. – 175с.
1637159
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 1. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1637160
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 2. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1637161
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 3. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1637162
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 4. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1637163
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 5. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1637164
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 6. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1637165
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 1. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1637166
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 2. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1637167
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 3. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1637168
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 4. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1637169
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 5. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1637170
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 6. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1637171
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 2. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1637172
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 3. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1637173
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 4. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1637174
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 5. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1637175
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 6. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1637176
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 1. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1637177
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 2. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1637178
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 3. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1637179
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 4. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1637180
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 5. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1637181
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 6. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1637182
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 6. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1637183
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 5. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1637184
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 4. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1637185
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 3. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1637186
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 2. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1637187
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 1. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1637188
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 1. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1637189
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 2. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1637190
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 3. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1637191
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 4. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1637192
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 5. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1637193
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 6. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1637194
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 1. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1637195
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 2. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1637196
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 3. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1637197
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 4. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1637198
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 5. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1637199
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 6. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1637200
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 6. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1637201
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 5. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1637202
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 4. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1637203
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 3. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1637204
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 2. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1637205
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 1. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1637206
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 6. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1637207
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 5. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1637208
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 4. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1637209
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 3. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1637210
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 2. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1637211
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 1. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1637212
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 1. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1637213
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 2. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1637214
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 3. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1637215
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 4. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1637216
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 5. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1637217
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 6. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1637218
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 1. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1637219
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 2. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1637220
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 3. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1637221
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 4. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1637222
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 5. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1637223
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 6. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1637224
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 1. – 1991
1637225
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 2. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1637226
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 3. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1637227
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 4. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1637228
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 5. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1637229
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 6. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1637230
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 1. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1637231
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 2. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1637232
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 3. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1637233
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 4. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1637234
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 5. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1637235
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 6. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1637236
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 6. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1637237
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 5. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1637238
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 4. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1637239
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 3. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1637240
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 2. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1637241
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 1. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1637242
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 1. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1637243
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 2. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1637244
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 3. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1637245
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1637246
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1637247
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1637248
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1637249
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1637250
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 6. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1637251
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995
1637252
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995
1637253
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995
1637254
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995
1637255
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 6. – 1995
1637256
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995
1637257
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 1. – 1996
1637258
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 2. – 1996
1637259
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 3. – 1996
1637260
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 4. – 1996
1637261
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 5. – 1996
1637262
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 6. – 1996
1637263
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 2. – 1997
1637264
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 3. – 1997
1637265
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 4. – 1997
1637266
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 5. – 1997
1637267
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 6. – 1997
1637268
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 1. – 1997
1637269
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 1. – 1998
1637270
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 2. – 1998
1637271
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 3. – 1998
1637272
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 4. – 1998
1637273
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 5. – 1998
1637274
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 6. – 1998
1637275
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 2. – 1999
1637276
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 3. – 1999
1637277
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 4. – 1999
1637278
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 5. – 1999
1637279
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 6. – 1999
1637280
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 1. – 1999
1637281
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 2. – 2000
1637282
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 3. – 2000
1637283
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 4. – 2000
1637284
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 5. – 2000
1637285
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 6. – 2000
1637286
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 1. – 2000
1637287
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 1. – 2001
1637288
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 2. – 2001
1637289
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 3. – 2001
1637290
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 4. – 2001
1637291
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 5. – 2001
1637292
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 6. – 2001
1637293
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 3. – 2002
1637294
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 2. – 2002
1637295
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 1. – 2002
1637296
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 4. – 2002
1637297
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 5. – 2002
1637298
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 6. – 2002
1637299
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 1. – 2003
1637300
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 2. – 2003
1637301
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 3. – 2003
1637302
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 4. – 2003
1637303
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 5. – 2003
1637304
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 6. – 2003
1637305
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 6. – 2004
1637306
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 5. – 2004
1637307
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 4. – 2004
1637308
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 3. – 2004
1637309
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 2. – 2004
1637310
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 1. – 2004
1637311
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 1. – 2005
1637312
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 2. – 2005
1637313
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 3. – 2005
1637314
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 4. – 2005
1637315
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 5. – 2005
1637316
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 6. – 2005
1637317
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 1. – 2006
1637318
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 2. – 2006
1637319
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 5. – 2006
1637320
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 6. – 2006
1637321
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 3. – 2006
1637322
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 4. – 2006
1637323
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 6. – 2007
1637324
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 1. – 2007
1637325
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 2. – 2007
1637326
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 3. – 2007
1637327
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 4. – 2007
1637328
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 5. – 2007
1637329
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 1. – 2008
1637330
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 4. – 2008
1637331
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 5. – 2008
1637332
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 2. – 2008
1637333
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 3. – 2008
1637334
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 6. – 2008
1637335
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 1. – 2009
1637336
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 2. – 2009
1637337
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 3. – 2009
1637338
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 4. – 2009
1637339
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 5. – 2009
1637340
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 6. – 2009
1637341
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 1. – 2010
1637342
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 6. – 2010
1637343
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 5. – 2010
1637344
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 2. – 2010
1637345
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 3. – 2010
1637346
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 4. – 2010
1637347
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 4. – 2011
1637348
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 1. – 2011
1637349
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 2. – 2011
1637350
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 3. – 2011
1637351
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 5. – 2011
1637352
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 6. – 2011
1637353
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 1. – 2012
1637354
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 3. – 2012
1637355
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 4. – 2012
1637356
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 5. – 2012
1637357
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 6. – 2012
1637358
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 2. – 2012
1637359
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 5. – 2013
1637360
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 6. – 2013
1637361
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 1. – 2013
1637362
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 2. – 2013
1637363
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 3. – 2013
1637364
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 4. – 2013
1637365
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 1. – 2014
1637366
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 2. – 2014
1637367
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 3. – 2014
1637368
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 4. – 2014
1637369
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 5. – 2014
1637370
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 6. – 2014
1637371
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 1. – 2015
1637372
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 6. – 2015
1637373
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 2. – 2015
1637374
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 3. – 2015
1637375
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 4. – 2015
1637376
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 5. – 2015
1637377
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 1. – 2016
1637378
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 2. – 2016
1637379
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 3. – 2016
1637380
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 4. – 2016
1637381
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 5. – 2016
1637382
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 1. – 2017
1637383
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 2. – 2017
1637384
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 5. – 2017
1637385
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 6. – 2017
1637386
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 3. – 2017
1637387
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 4. – 2017
1637388
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 1. – 2018. – 84 с.
1637389
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 2. – 2018. – 92 с.
1637390
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 6 ноябрь-декабрь. – 2018. – 101с.
1637391
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 4 июль-август. – 2018. – 81 с.
1637392
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 5 сентябрь-октябрь. – 2018. – 94 с.
1637393
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 3. – 2018. – 82 с.
1637394
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 4. – 2019. – 77 с.
1637395
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 1. – 2019. – 80 с.
1637396
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 2. – 2019. – 79 с.
1637397
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 3. – 2019. – 81с.
1637398
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 5. – 2019. – 96 с.
1637399
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 6. – 2019. – 93 с.
1637400
   Цитология и генетика культурных растений. – Новосибирск, 1972. – 271с.
1637401
   Цитология и генетика культурных растений.. – Новосибирск, 1967. – 215с.
1637402
   Цитология и генетика мейоза. – Москва : Наука, 1975. – 432с.
1637403
  Вахтин Ю.Б. Цитология и генетика рабдомисоарком / Ю.Б. Вахтин, И.Н. Швембергер. – Ленинград, 1968. – 276с.
1637404
  Шубникова Е.А. Цитология и гистология : Методические указания / Е.А. Шубникова. – 11-е изд., перераб. – Москва, 1989. – 30с.
1637405
  Быков В.Л. Цитология и общая гистология : Функциональная морфология клеток и тканей человека / В.Л. Быков. – Санкт-Петербург : СОТИС, 1999. – 520с. : ил. – ISBN 5-85503-080-6
1637406
  Резникова С.А. Цитология и физиология развивающегося пыльника / С.А. Резникова. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
1637407
  Шубникова Е.А. Цитология и цитофизиология секреторного процесса (железистая клетка) / Е.А. Шубникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 117с.
1637408
  Хлгатян Д.Х. Цитология и цитохимия некоторых представителей семейства Trypanosomidae : Автореф... кандидата биол.наук: / Хлгатян Д.Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Арм. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – М., 1965. – 10л.
1637409
   Цитология микроорганизмов : Тезисы докладов. – Пущино, 1984. – 121с.
1637410
  Алферов В.В. Цитология миксобактерий рода Sorangium и некоторые другие вопросы структуры бактериальной клетки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алферов В.В. ; АН СССР, Ин-т микробиол. – Москва, 1964. – 19 с.
1637411
  Успенская А.В. Цитология миксоспоридий / А.В. Успенская; Ю.И. Полянский. – Ленинград : Наука, 1984. – 113с.
1637412
  Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза / Т.Б, Айзенштадт ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и упр. процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1984. – 247 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 201-238
1637413
  Атабекова А.И. Цитология растений : [для агр. специальностей] / Атабекова А.И., Устинова Е.И. – Москва : Колос, 1967. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 230. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
1637414
  Атабекова А.И. Цитология растений : [для агр. фак.] / Атабекова А.И., Устинова Е.И. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Колос, 1971. – 256 с. : ил. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
1637415
  Левитский Г.А. Цитология растений / Г.А. Левитский. – М, 1976. – 351с.
1637416
  Атабекова А.И. Цитология растений : [по агр. спец.] / Атабекова А.И., Устинова Е.И. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 319. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
1637417
  Шестопалова Н.Г. Цитология растений / Н.Г. Шестопалова. – Харьков, 1984. – 115с.
1637418
  Атабекова А.И. Цитология растений : Учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / А.И. Атабекова, Е.И. Устинова; З.В. Абрамова, А.З. Латіпов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 248с. : іл., портр. – (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений)
1637419
  Данжар П. Цитология растений и общая цитология / П. Данжар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 652 с.
1637420
  Дуда В.И. Цитология спорообразования у анаэробных ьбактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Дуда В.И.; МГУ. – М, 1964. – 22л.
1637421
  Зыбина Е.В. Цитология трофобласта / Е.В. Зыбина. – Ленинград : Наука, 1986. – 191с.
1637422
   Цитология ферментов. – Москва, 1971. – 397с.
1637423
  Шмараев И.Г. Цитология эндосперма зерновки пшеницы triticumaestium L : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Шмараев И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1983. – 18 с.
1637424
  Соколов И.Д. Цитология эндосперма цветковых растений / И.Д. Соколов. – Киев-Донецк, 1980. – 143с.
1637425
  Иванов И.Ф. Цитология, гистология, эмбриология / И.Ф. Иванов, П.А. Ковальский. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 448 с.
1637426
  Александровская О.В. Цитология,гистология и эмбриология : учебник для студ. высш. учеб. завед. по спец. "Ветеринария" / О.В. Александровская, Т.Н. Радостина, Н.А. Козлов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 448 с. – (Серия. Учебник и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
1637427
  Зелінська Г.В. Цитологічні аспекти радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози та алгоритм їх передопераційного прогнозування : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.14 / Зелінська Ганна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 45 назв
1637428
  Родіонова Н.В. Цитологічні механізми перебудов у кістках при гіпокінезії та мікрогравітації / Н.В. Родіонова; Ред. М.Ф. Ковтун; НАН України; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2006. – 240с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0725-6
1637429
  Трускавецький Є.С. Цитологія : Підручник для студ. прир. спец. вищих педаг. навчальних закладів / Є.С. Трускавецький. – Київ : Вища школа, 2004. – 256с. – Шифр дубл.57 ТрусДоп.карт бл. – ISBN 966-642-094-5


  Висвітлено основні положення клітинної теорії, методи ци-тологічних досліджень, загальні відомості про побудову прокаріотних і еукаріотних клітин та їх хімічну організацію. Наведено сучасні уявлення про будову та функції клітинних мембран, структурні ...
1637430
   Цитологія = Цитология = Cytology : (атлас для самост. роботи студентів) : навч. посібник / [Н.Б. Гринцова, Л.І. Кіптенко, М.М. Дунаєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. В.І. Бумейстер. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 64, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-657-794-1
1637431
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 5. – 2020. – 120 с.
1637432
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 6. – 2020. – 84 с.
1637433
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 4. – 2020. – 95 с.
1637434
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 1. – 2020. – 89 с.
1637435
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 2. – 2020. – 82 с.
1637436
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 3. – 2020. – 102 с.
1637437
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 1(325). – 2021. – 100 с.
1637438
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 2(326). – 2021. – 82 с.
1637439
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 3(327). – 2021. – 84 с.
1637440
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 5(329). – 2021. – 80 с.
1637441
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 4(328). – 2021. – 78 с.
1637442
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 6(330). – 2021. – 94 с.
1637443
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 1(331). – 2022. – 77 с.
1637444
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 2(332). – 2022. – 77 с.
1637445
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 3(333). – 2022. – 82 с.
1637446
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 6(336). – 2022. – 90 с.
1637447
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 4(334). – 2022. – 88 с.
1637448
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 5(335). – 2022. – 71 с.
1637449
  Сергійчук М.Г. Цитологія мікроорганізмів [Електронний ресурс] : Програма спецкурсу / М.Г. Сергійчук, Т.М. Фурзікова. – Київ, 2001. – 193 с. : іл.
1637450
  Сергійчук М.Г. Цитологія мікроорганізмів [Електронний ресурс] : Програма спецкурсу / М.Г. Сергійчук, Т.М. Фурзікова. – Київ, 2001. – 4 с.
1637451
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : Підручник для студ. аграрних вищ. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.П.Новака. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 288с. – ISBN 966-7807-06-01
1637452
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник для студ. аграр. вищ. закл. освіти 3-4 рівнів акредит. зі спец. "Ветеринарна медицина" / В.П. Новак, Ю.П. Бичков, М.Ю. Пилипенко ; за заг.ред. Новака В.П.; [ упоряд. Мельниченко А.П. ]. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Дакор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8379-33-8
1637453
  Чеботарь А.А. Цитолого-кариологическое исследование хлебных злаков / А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1970. – 83с.
1637454
   Цитолого-эмбриологические и генетико-биохимические основы опыления и оплодотворения растений. – Киев, 1982. – 388с.
1637455
  Куница Л.К. Цитоморфологическая диагностика рака легкого / Л.К. Куница. – Киев : Наукова думка, 1985. – 127с.
1637456
  Материй Лариса Дмитриевна Цитоморфологическое изучение системы крови у полевок-экономок (Microtus oeconomus Pa11), обитающих в условиях действия повышенных уровней естественной радиоактивности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Материй Лариса Дмитриевна; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Сыктывкар, 1979. – 26л.
1637457
   Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт" / С.В. Пилипенко, О.Г. Короткий, Т.П. Карповець, Л.І. Остапченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 36-44. – ISSN 2313-1780
1637458
  Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 138 л. – Бібліогр. : л. 120-138
1637459
  Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1637460
  Дубровський О.Л. Цитопатична дія ретровірусів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 23-29. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив класичних ретровірусів лейкозів на цитопатичну дію ретровірусів групи HTLV та HIV та утворення симпластів у культурі інфікованих клітин in vitro та in vivo. Злиття мембран суміжних клітин викликає глікопротеїн оболонки вірусу. ...
1637461
  Носач Л.Н. Цитопатология аденовирусной инфекции / Л.Н. Носач, Н.С. Дяченко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 124с.
1637462
  Палилова А.Н. Цитоплазматическая мужская стеральность у растений / А.Н. Палилова. – Минск, 1969. – 212с.
1637463
   Цитоплазматическая мужская стерильность и селекция растений.. – К., 1979. – 256с.
1637464
  Парталога К.Е. Цитоплазматическая мужская стерильность у сорго. : Автореф... канд.биол.наук: 03.103 / Парталога К.Е.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 20л.
1637465
  Сэджер Р. Цитоплазматические гены и органеллы / Р. Сэджер. – Москва : Мир, 1975. – 423с.
1637466
  Смалько П.Я. Цитоплазматические РНК и РНП гепатоцитов крыс на ранних стадиях регенерации печени. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Смалько П.Я.; АН УССР.Ин-т молек.биол.и генетики. – К, 1978. – 24л.
1637467
  Фултон А. Цитоскелет / А. Фултон. – Москва, 1987. – 117с.
1637468
  Сорочинський Б.В. Цитоскелет і ефекти опромінення / Б.В. Сорочинський ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки". – Київ : Наукова думка, 2012. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1179-3
1637469
  Сорочинський Б.В. Цитоскелет та ефекти опромінення / Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. беотехнол.та геноміки" НАН України. – Київ : ДІА, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-8311-58-1
1637470
  Ибрагимов И.А. Цитоспороз тополей в лесных культурах Башкирской АССР и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. биол.наук: / Ибрагимов И.А.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 19л.
1637471
   Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки - похідного малеіміду / Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, І.В. Бєлінська, І.О. Черещук, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 10. – С. 89-96. – ISSN 1025-6415
1637472
  Довгалюк А.І. Цитотаксична активність нітрату й ацетату свинцю та її зв"язок з порушеннями хромосомного апарату і мікротрубочкових утворень меристемних клітин цибулі (Alliut ceра L.) / А.І. Довгалюк, Ю.О. Ляшенко, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1637473
  Василос А.Ф. Цитотоксические и цитогенетические свойства пестицидов / А.Ф. Василос. – Кишинев, 1980. – 118с.
1637474
   Цитотоксичний вплив гомоцистеїну на клітини трофобласта плаценти людини / С.В. Ральченко, О.П. Марценюк, К.Л. Корнєєва, Р.Р. Родрігес, М.Ю. Оболенська // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 76-76
1637475
   Цитотоксичний скринінг фотоактивних речовин In Vitro / Д.В. Шелест, О.П. Бабій, С.Е. Афонін, В.В. Нікуліна, А.А. Білюк, Л.В. Гарманчук, І.В. Комаров // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 55-56
1637476
  Білановський М.Ф. Цитофiзiологiя та електpонна гiстохiмiя / М.Ф. Білановський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченкак. – Київ : КДУ, 1980. – 88с.
1637477
  Ильинская Т.П. Цитофизиологические показатели воспроизводительной способности быков : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ильинская Т.П.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1637478
  Костенко М.А. Цитофизиологические характеристики изорированных нейронов молюска Limnaea stagnalis и культивирование их in vitro : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костенко М. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 26л.
1637479
  Арцишевская Р.А. Цитофизиологический анализ действий гормона щитовидной железы : Автореф... наук: 104 / Арцишевская Р.А. ; АН СССР, Инст. цитологии. – Ленинград, 1969. – 23 с.
1637480
  Кислюк И.М. Цитофизиологический анализ повреждающего действия низких положительных температур на листья теплолюбивых растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кислюк И.М.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 20л.
1637481
  Алтухов Ю.А. Цитофизиологический, серологический м морфологический анализ внутривидовой дифференцироваки ставриды Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алтухов Ю. А. ; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1964. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1637482
  Васильева В.В. Цитофизиологическое и биохимическое изучение специализации сократительного аппарата в фазных и тонических скелетно-мышечных волокнах лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Васильева В.В.; Ин-т цитологии. – Л, 1974. – 18л.
1637483
  Шудель М.С. Цитофизиологическое изучение митохондрий нормальных и опухолевых клеток : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шудель М.С. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1637484
  Кацитадзе Кесария Петровна Цитофизиологическое изучение редифференцировки в культуре апексов томатов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Кацитадзе Кесария Петровна; АН ГССР. Ин-т ботаники. – Тбилиси, 1977. – 23л.
1637485
  Кудрявцева М.В. Цитофизиологическое исследование паренхиматозных клеток печени белых крыс в позднем эмбриогенезе. : Автореф... Канд.боил.наук: 104 / Кудрявцева М.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1967. – 19л.
1637486
  Бердышева Л.В. Цитофизиологическое исследование роли ацетилхолина, катехоламинов и серотонина в раннем эмбриогенезе морского ежа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бердышева Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1967. – 16 с.
1637487
  Алов И.А. Цитофизиология и патология митоза / И.А. Алов. – Москва : Медицина, 1972. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 224-262
1637488
   Цитофізіологія і біохімія травлення : практикум : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вузів / Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник, Є.М. та ін. Решетнік; Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко , Т.Б. Синельник та ін. ; КНУТШ ; за ред. Л.І. Остапенко, В.К. Рибальченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 271с. – ISBN 966-594-819-9
1637489
  Білановскьий М.Ф. Цитофізіологія та електронна гістохімія. / М.Ф. Білановскьий. – Київ, 1980. – 88с.
1637490
  Рибальченко В.К. Цитофізіологія травлення : Навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Рибальченко, Т.В. Берегова, Т.В. Рибальченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 244 с. – ISBN 966-594-568-8
1637491
  Кудрявцев Б.Н. Цитофлуориметрия ДНК. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кудрявцев Б.Н.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 24л.
1637492
  Закирова Р.О. Цитофотометрическое и кариологическое изучение видов рода Allium : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Закирова Р.О.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1974. – 30л.
1637493
  Агроскин Л.С. Цитофотометрия : Аппаратура и методы анализа клеток по светопоглощению / Агроскин Л.С., Папаян Г.В. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам цитологии ; Ин-т цитологии ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1977. – 295 с.
1637494
  Шерудило А.И. Цитофотометрия (Физ. и биол. аспекты изучения клеточных ядер) : Автореф... канд. биол.наук: / Шерудило А.И.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов по биол. накуам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1637495
  Магакян Ю.А. Цитофотометрия ДНК / Ю.А. Магакян, Е.М. Каралова. – Ереван : АН Армянской ССР, 1989. – 204 с. : ил. – ISBN 5-8080
1637496
  Антропова Е.Н. Цитофотометрия ДНК и гистона в мейозе у животных и растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антропова Е.Н. ;. – Ленинград, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1637497
  Авилова Л.Д. Цитохимические и люминесцентно-микроскопические исследования нуклеиновых кислот в корешках растений при засолении : автореф. ... канд. биол. наук / Авилова Л.Д. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22 с.
1637498
  Чума В.Б. Цитохимические и цитоэнзиматические критерии классификации остных лейкозов : Автореф... канд. мед.наук: 14.754 / Чума В.Б.; Львовск. гос. мед. ин-т. – Львов, 1970. – 17л.
1637499
  Константинов Август Владимирович Цитохимические и экспериментальные исследования мейоза у покрытосеменных растений : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.17 / Константинов Август Владимирович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 43л.
1637500
  Глузман Д.Ф. Цитохимические исследования клеток крови и костного мозга при перевивном индуцированном РНК лейкозе крыс : Автореф... канд. мед.наук: / Глузман Д.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – Киев, 1967. – 13л.
1637501
  Сидоренко С.П. Цитохимические особенности Т- и В-лимфоцитов при некоторых формах злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Сидоренко С.П.; АН УССР. Ин-т проблем онкологии им. Р.Е.Кавецкого. – К., 1980. – 24л.
1637502
  Виноградова Н.Г. Цитохимические свойства дезоксирибонуклеопротеида лимфоцитов из лимфатических узлов при активации и частичной депротеинизации. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.17 / Виноградова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1973. – 24л.
1637503
  Миляева Э.Л. Цитохимическое и электронномикроскопическое изучение микроспорогенеза Citrus sinensis : Автореф... канд. биол.наук: / Миляева Э.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1967. – 24л.
1637504
  Изакова Л.П. Цитохимическое изучение культивируемых вне организма клеток в норме и при воздействии вирусов полиомиелита и гриппа : Автореф... кандидата биол.наук: / Изакова Л.П.; АМН СССР. – М., 1966. – 17л.
1637505
  Бланковская Т.Ф. Цитохимическое изучение эмбриогенеза у растений при разных сроках посева недозрелыми и зрелыми семенами. : Автореф. дис. ... Канд. биол. наук : / Бланковская Т.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 16л.
1637506
  Заславский В.Г. Цитохимическое исследование активности некоторых ферментов в первичных и перевиваемых тканевых культурах : Автореф... канд. биол.наук: / Заславский В.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т морфологич. животных им. А.Н.Северцова. – М., 1962. – 15л.
1637507
  Березина И.Г. Цитохимическое исследование клеточного метаболизма свободных простейших, культивируемых при различных температурах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Березина И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1637508
  Горн Л.Э. Цитохимическое исследование свойств и кинетики образования метгемоглобина в отдельных эриторцитах : Автореф... докт. биол.наук: / Горн Л. Э.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 30л.
1637509
  Семченкова С.А. Цитохимическое исследование свойств хроматина лимфоцитов при невынашивании беременности. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Семченкова С.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1987. – 21л.
1637510
  Арефьева А.М. Цитохимическое исследование функциональных адаптаций белкового метаболизма нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева А.М. ; Ин-т биологии развития АН СССР. – Москва, 1968. – 14 с.
1637511
  Конарев В.Г. Цитохимия и гистохимия растений : учебн. пособие / В.Г. Конарев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 319с.
1637512
  Обозная Э.Д. Цитохимия костного мозга при криоконсервировании: Атлас / Э.Д. Обозная, Е.Я. Панков. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1637513
  Соколов В.В. Цитохимия ферментов в профпатологии. / В.В. Соколов. – Москва, 1975. – 120с.
1637514
  Фурсов Владимир Иванович Цитохимия эмбриогенеза пшениц и пшенично-ржавных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: / Фурсов Владимир Иванович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 31л.
1637515
  Бєлінська І.В. Цитохімічна характеристика мегакаріоцитів у нормі та при мієлодиспластичному синдромі / І.В. Бєлінська, В.І. Клименко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Загальна кількість мегакаріоцитів у контрольній групі та групі з мієлодиспластичним синдромом не відрізняється. У цитологічних препаратах кісткового мозку при мієллодисплпстичному синдромі виявлено збільшення "голих" ядер мегакаріоцитів, в останніх ...
1637516
  Матус Виль Константинович Цитохромы бактероидов люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Матус Виль Константинович; АН СССР. Ин-т биохимии. – Москва, 1973. – 26л.
1637517
  Викторов С.В. Цитоэкологические исследования и их значение для фитоценологии / С.В. Викторов
1. – 1940. – 172с.
1637518
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. / Е.Л. Кордюм, Г.И. Глущенко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 199с.
1637519
  Юсупова Ирина Кондратьевна Цитоэмбриологические исследования некоторых представителей семейства норичниковых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Юсупова Ирина Кондратьевна ; МГУ. – Москва, 1977. – 20 с.
1637520
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений : Дис... Канд. биол. наук: / Литвиненко Н.М.; АН УССР. – Киев, 1972. – 182л. – Бібліогр.:л.158-182
1637521
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений. : Альбом с прилож. ; Дис... Канд. биол. наук.: / Литвиненко Н.М.; Ан УССР. Центр. республиканский ботанический сад. – Киев, 1972. – 49л.
1637522
  Сауткина Т.А. Цитоэмбриологическое исследование гороха и бобо : Автореф... канд. биолнаук: / Сауткина Т. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
1637523
  Ивановская Е.В. Цитоэмбриологическое исследование дифференцировки клеток растений / Е.В. Ивановская. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 140с.
1637524
  Барна Н.Н. Цитоэмбриологическое исследование некоторых видов рода Populus L. в связи с гибридизацией : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Барна Н.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 23 с.
1637525
  Ивановская Елена Владимировна Цитоэмбриологическое исследование пшеницы и ее отдаленных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.05 / Ивановская Елена Владимировна; МГУ. – М., 1976. – л.
1637526
  Квинихидзе Г.С. Цитоэмбриологическое исследование развития глаза птиц. / Г.С. Квинихидзе. – Тбилиси, 1975. – 176с.
1637527
  Модилевский Я.С. Цитоэмбриология высших растений / Я.С. Модилевский. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 372с.
1637528
  Тренин В.В. Цитоэмбриология лиственицы / В.В. Тренин. – Ленинград : Наука, 1986. – 88с.
1637529
  Банникова В.П. Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений / В.П. Банникова; Отв.ред.К.М.Сытник. – Киев : Наукова думка, 1975. – 284с.
1637530
  Белова Г.И. Цитоэмбриология некоторых межвидовых гибридов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Белова Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 18л.
1637531
  Белицер Н.В. Цитоэмбриология некоторых представителей трибы рисовых семейств злаковых (Oryza sativa L., Zizania aguatica L.) : Автореф... канд. биол.наук: / Белицер Н.В.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 16л.
1637532
  Поддубная- Арнольди Цитоэмбриология покрытосеменных растений / Поддубная- Арнольди. – М, 1976. – 507с.
1637533
  Поддубная-Арнольди Цитоэмбриология покрытосемменных растений / Поддубная-Арнольди; Відп.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 507с.
1637534
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриология семейства зонтичных / Е.Л. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1967. – 176с.
1637535
  Косова А.И. Цитоэмбриология томата / А.И. Косова, В.Н. Кику. – Кишинев, 1986. – 229с.
1637536
  Поліщук Н. Цитрусова ніч; Убивство; Вежа; Весняний дощ; "Заколоти пальцями в траві…"; "Ми померли…"; Павутиння; Дивитися в землю; Земля обітована; "Ця зустріч…" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 183-189
1637537
  Усик Світлана Цитрусовий рай / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 8-9 : фото
1637538
   Цитрусовые - история и современность // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
1637539
  Зацев Ю.И. Цитрусовые в комнате / Ю.И. Зацев, Н.С. Поляков. – Ташкент, 1990. – 28с.
1637540
   Цитрусовые и субтропические культуры Узбекистана.. – Ташкент, 1950. – 180с.
1637541
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М.Л., 1934. – 104с.
1637542
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М., 1955. – 196с.
1637543
   Цитрусовые рощи Грузии. – Тбилиси, 1961. – 16с.
1637544
  Кобахидзе Д.Н. Цитрусовый мучнистый червец (Pseudococcus Gahani Green) в Абхазии / Д.Н. Кобахидзе. – Тбилиси, 1941. – С. 174-189. – Отдельный оттиск
1637545
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – М, 1987. – 143с.
1637546
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143 с.
1637547
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 188 с.
1637548
   Цитування "в один клік" і гарні історії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про семінар "Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти" Увагу було приділено наукометричним показникам та практичним порадам при написанні грантів.
1637549
  Білик Н.Л. Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 80-86


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Венеції» у статті висвітлюється досвід цитатної форми інтертекстуального моделювання семантики твору, притаманний сербській постмодерністській літературі. На материале ...
1637550
  Шевцова Ю. Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 245-253. – ISSN 2224-9516
1637551
  Снєжкін Ю.Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 79-81. – ISSN 1027-3239
1637552
  Афоніна О.С. Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 161-172. – ISSN 2225-7586
1637553
  Шелухін В. Цитування, або Смерть: Скопус, не-Скопус та інші інструменти обчислювання наукових досягнень // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 33-38
1637554
  Лапа В.Г. Цифоровое моделирование и исследование предсказывающих фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Лапа В. Г.; КПИ. – К., 1965. – 20л.
1637555
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
1. – 1966. – 135с.
1637556
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
2. – 1966. – 102с.
1637557
  Ревич Юрий Цифра все стерпит : технологии // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 184-191 : Фото
1637558
  Ріпей М. Цифра у газетному тексті (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети "День") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 155-164. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1637559
  Воробель Роман Антонович Цифрава обробка зображень на основы теоріх контрастності : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.06 / Воробель Роман Антонович; Нац. агенс в. з питань інформ. при Презид. Украіни. Держ. наук. досл. ін-ту інформаційної інфр. – Львів, 1999. – 33л.
1637560
  Печников Б.А. Цифрами на карте обозначены... / Б.А. Печников. – Москва : Мысль, 1986. – 251с.
1637561
   Цифри і факти // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Цікава статистика щодо першокурсників-2013.
1637562
  Смолов В.Б. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые устройства ввода / В.Б. Смолов. – Л., 1978. – 46с.
1637563
  Ребезюк Леонид Николаевич Цифро-аналоговые структуры по обработке многомерных сигналов в автоматизированных системах управления : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Ребезюк Леонид Николаевич; Мин-во образов. Украины. Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1994. – 22л.
1637564
  Колотілова Ю. Цифрова бібліотека традиційних знань Індії (TKDL) та біопіратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 9-13 : табл. – ISSN 1608-6422
1637565
  Любіч О.О. Цифрова валюта центральних банків і монетарна політика / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 30 назв
1637566
  Гудіма Т.С. Цифрова валюта Центрального банку: економіко-правова характеристика / Т.С. Гудіма, В.А. Устименко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 94-100. – ISSN 2519-2353
1637567
  Ковальчук Т. Цифрова валюта як віртуальне джерело фіктивного капіталу / Т. Ковальчук, К. Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 3-11. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1637568
  Струтинська І. Цифрова грамотність людського капіталу бізнес-структур // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 93-100. – ISSN 2411-4014
1637569
  Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Окреслено напрями розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці, до яких віднесено формування баз первинних наукових даних, виділення з інформаційних масивів нових знань.
1637570
  Воскобойнікова-Гузєва Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 58-62. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1637571
   Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л.А. Дубровіна, К.В. Лобузіна, О.С. Онищенко, Г.В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 290-309. – ISSN 2222-4203
1637572
  Піпченко Н.О. Цифрова дипломатія = Digital diplomacy : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – 317, [1] с. : іл., табл. – Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років : Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. - Тит. арк., зміст, інформація про авт. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 292-314. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1637573
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія Святого Престолу (Ватикан) / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 198-217. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1637574
  Гринчук М.С. Цифрова дипломатія США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 334-336. – ISSN 2076-1554


  Про використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій державними структурами США. Проаналізовано основні правові документи даної тематики. Основною метою роботи є аналіз і узагальнення досвіду цифрової дипломатії США, виокремлення її ролі та ...
1637575
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія України / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – C. 259-286. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1637576
  Тихоненко І.В. Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики США у XXI столітті // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2519-2949
1637577
  Степанов В.Ю. Цифрова дипломатія як інструмент масової комунікації в публічному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (98)). – ISSN 2310-2837
1637578
  Матчук Я.Ю. Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами-сусідами ЄС : дис. ... д-ра філософії : 291 / Матчук Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 218 арк. – Додатки: арк. 217-218. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 179-216
1637579
  Женченко М. Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено та охарактеризовано основні моделі цифрової дистрибуції на книжковому ринку України, описано формати представлення цифрового контенту залежно від обраної моделі дистрибуції. Доведено, що для українського книжкового ринку характерне ...
1637580
  Бутнік-Сіверський Цифрова економіка - оподаткування електронних послуг: зарубіжний досвід та стан в Україні / Бутнік-Сіверський, Г.О. Андрощук // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 8-24. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1637581
  Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 34-39. – ISSN 2409-8892
1637582
   Цифрова економіка та її вплив на розвиток організацій / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Суходоля, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 172-176. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1637583
  Антонюк А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток фінансового ринку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2 (265). – С. 13-29. – ISSN 2409-9260
1637584
  Музика-Стефанчук Цифрова економіка та нові фінансові технології // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 65-70. – ISSN 2308-0361
1637585
  Саух І.В. Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку / І.В. Саух, В.В. Шиманська, Т.В. Момонт // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 230-236. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1637586
  Коляденко С.В. Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 10 (38). – С. 32-40. – ISSN 2411-4413
1637587
  Пуцеентейло П.Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки / П.Р. Пуцеентейло, О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 131-143. – ISSN 2309-1533
1637588
  Білозубенко В.С. Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності малих підприємств / В.С. Білозубенко, Р.О. Городницький // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 103-110. – ISSN 2222-0712
1637589
  Ус Г.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Г.О. Ус, О.О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 70-72. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1637590
  Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1637591
  Коломієць Г.М. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток / Г.М. Коломієць, Ю.С. Глушач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 137-143. – ISSN 2222-4459
1637592
  Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 6 (10). – С. 105-112. – ISSN 2411-4413
1637593
  Козлов В.В. Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 58-66. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1637594
  Голобородько А.Ю. Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 10-18. – ISSN 2222-4459
1637595
  Вінник О.М. Цифрова економіка: проблеми нормативно-правового забезпечення // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 250-255. – ISBN 978-966-927-378-9
1637596
  Ханін І.Г. Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, Є.О. Сопін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 65-72. – ISSN 2222-4459
1637597
  Філіпенко А. Цифрова економіка: теоретико-прикладний аспект // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 54-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1637598
  Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 116-127. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1637599
   Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / [Центр Разумкова ; керівник проєкту, авт. доповіді ; Ольга Пищулина]. – Київ : Центр Разумкова : Заповіт, 2020. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-07-3
1637600
  Хаустов В. Цифрова економіка: як тобі служиться? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Висока концентрація прав ІВ у знаннях, які виступають двигуном цифрової революції, спричиняє найгострішу нерівність на національному і міжнародному рівнях. Зараз у світі відбувається чергова промислова революція - розвиток цифрової економіки (ЦЕ), яка ...
1637601
   Цифрова Євразія в Університеті // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 4


  "Понад 30 освітніх проєктів напряму "Євразія", що фінансуються Королівством Норвегія, взяли участь у міжнародному вебінарі "Цифрова Євразія - семінар із цифрового узгодження в умовах Covid-19". Серед учасників - і факультет комп"ютерних наук та ...
1637602
  Азьмук Н.А. Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 52-58. – ISSN 2222-0712
1637603
  Воробйов. С.В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 93-98. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1637604
   Цифрова колекція художнього музею = Museum digital collection : [графічні твори з зібрання Миколаїв. обл. художнього музею ім. В.В. Верещагіна (XVIII - середина XX ст.) : альбом-каталог] / [Укр. культур. фонд, Агенція розвитку Миколаєва ; упоряд.: Євген Гомонюк]. – Миколаїв : MY ART, 2020. – 200, [2] с. : фотоіл. – Покажч. імен.: с. 196-197. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ.
1637605
   Цифрова колекція художнього музею. Порцеляна = Museum digital collection. Porcelain : [альбом-каталог / текст: О. Яблуновська ; упоряд.: Є. Гомонюк ; Укр. культурний фонд ; Агенція розвитку Миколаєва ; Миколаїв. обл. худож. музей ім. В.В. Верещагіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2021. – 120, [2] с. : фотоіл.
1637606
  Вербівський Д. Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки / Д. Вербівський, Н. Басюк, М. Бенедисюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11 № 1. – С. 11-15. – ISSN 2616-650X
1637607
  Сухомлин О. Цифрова компетентність здобувачів вищої філологічної освіти в умовах сучасних запитів суспільства: ціннісний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 170-175. – ISSN 2308-4634
1637608
  Візнюк В.В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід"ємна складова професійної підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 130-136. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1637609
  Назаренко Т.Г. Цифрова компетентність як умова формування в учнів географічної компетентності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 15 назв.
1637610
  Кух А.М. Цифрова компетентність: на шляху до метакомпетентності / А.М. Кух, О.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1637611
  Степанюк Р.Л. Цифрова криміналістика й удосконалення системи криміналістичної техніки в Україні / Р.Л. Степанюк, С.І. Перлін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 283-294. – ISSN 2524-0323
1637612
  Головко О.М. Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – C. 37-44. – ISSN 2616-6798
1637613
  Кириченко М.О. Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 179-182. – ISSN 2076-1554
1637614
  Гаврілова Л.Г. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л.Г. Гаврілова, Н.С. Воронова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 21-34. – ISSN 2312-1548
1637615
  Сизоненко Ю. Цифрова логістика - нова реальність / Ю. Сизоненко, К. Микуляк // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 97-99. – ISBN 978-966-2554-72-4
1637616
  Радутний О.Е. Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 158-170. – ISSN 2616-6798
1637617
  Городецький М.А. Цифрова модель оцінки впливу клієнтського досвіду на прибуток // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 331-338. – ISSN 2222-4459
1637618
  Довжук І. Цифрова нерівність в інформаційному суспільстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 233-252. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1637619
  Клименко Т.М. Цифрова нерівність викладачів і слухачів у післядипломній освіті / Т.М. Клименко, Т.В. Сандуляк, О.А. Сердцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751


  Мета роботи - встановити причини недостатньої цифрової компетентності викладача та цифрової нерівності викладачів, слухачів і користувачів m-Health і е-Health послуг як проблеми переходу ВНЗ на дистанційну освіту та ширшого впровадження в електронну ...
1637620
   Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : підручник для ВНЗ / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-00-1410-7
1637621
  Злобін Г Г. Цифрова обробка інформації : навч.-метод. посібник / Григорій Злобін, Юрій Мочульський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69
1637622
  Кулинич В. Цифрова особистість: чи можуть роботи бути наділені правами? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 38
1637623
  Струтинська І. Цифрова платформа для визначення та моніторингу індексу цифрової трансформації бізнес-структур // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 132-142. – ISSN 2410-0919
1637624
  Сенченко М. Цифрова платформа книжкової індустрії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
1637625
  Городенко Л.М. Цифрова реальність мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 59-63


  У статті аналізується цифрова природа, що визначає основу мережевого спілкування, розглядаються найбільш вдалі форми реалізації мережевого спілкування, подаються деякі футуристичні погляди на розвиток суспільства у найближчому майбутньому. The article ...
1637626
  Федченко Є. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53.
1637627
  Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам"яток: підходи та шляхи реалізації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 11-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо впровадження проекту репрезентації книжкових пам"яток у цифровому форматі. Запропоновано комплекс технологічних рішень для організації оптимального шляху ...
1637628
  Куцій М.С. Цифрова стеганографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 124-131


  Розглянуто змістовну сутність та призначення тайникових операцій для обміну оперативно-розшуковою інформацією. Наведено різні наукові підходи до поняття "тайник". Розглянуто перспективи підвищення ефективності особистих конспіративних зустрічей ...
1637629
  Ніколаєнко С. Цифрова стратегія університету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційні ресурси та сервіси, освітній кластер університету, нормативне забезпечення електронного навчання у виші, розвиток цифрової компетентності викладачів і показники студентської активності розповідає ректор Національного університету ...
1637630
  Рябенький В.М. Цифрова схемотехніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 735, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 733-735. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-067-9
1637631
  Городенко Л.М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 56-59


  У статті розглядаються, аналізуються та коментуються головні ознаки, що визначають інформаційну й цифрову нерівності у середовищі мережевих комунікацій, а також встановлюють базові орієнтири цифрової нерівності в українському сегменті системи мережевих ...
1637632
  Лебедєв О.М. Цифрова техніка : навч. посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. / О.М. Лебедєв, О.І. Ладик ; за ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т телекомунікац. систем. – Київ : Політехніка, 2004. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 966-622-149-7
1637633
  Червякова В.В. Цифрова трансформація автодилерського бізнесу в умовах кризи, зумовленої COVID-19 // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 198-214. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Зміна очікувань споживачів, нові можливості мобільності та такі технологічні прориви, як діджиталізація, підключеність транспортних засобів до мережі та електрифікація, зумовлюють трансформацію роздрібної торгівлі автомобілями з безпрецедентною ...
1637634
  Косенко О. Цифрова трансформація банків // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 7


  "Швидкий технологічний прогрес змінює сектор фінансових послуг у всьому світі. Фінтехсервіси колись вважалися вправним доповненням до традиційних банківських послуг, спрощували діяльність клієнтів. Але нині ці сервіси кидають виклик усім аспектам ...
1637635
  Коваленко В.В. Цифрова трансформація банківського сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 22 назв.
1637636
  Івашкевич О.В. Цифрова трансформація бібліотек України: сьогодення та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 2409-9805
1637637
  Гринько П.Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 53-58. – ISSN 2222-4459
1637638
  Бабаєв В.М. Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації / В.М. Бабаєв, Г.В. Стадник, Т.В. Момот // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1637639
  Гражевська Н.І. Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз / Н.І. Гражевська, А.М. Чигиринський // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
1637640
  Когут Ю.І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346-357 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-617-95100-1-4
1637641
  Піжук О.І. Цифрова трансформація економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Піжук Ольга Іванівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1637642
  Кірдан О.П. Цифрова трансформація економіки України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 6). – ISSN 2707-8620
1637643
  Сущенко Л.О. Цифрова трансформація закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства: виклики і перспективи / Л.О. Сущенко, О.О. Андрющенко, П.Р. Сущенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 157-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1637644
  Власенко О.П. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор / О.П. Власенко, О.М. Буднік // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 42-51. – ISSN 2663-2144
1637645
  Власенко О.П. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку / О.П. Власенко, В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1637646
  Бутенко Н.В. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції "Індустрія 4.0" / Н.В. Бутенко, А.Г. Кощук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 7-12. – ISSN 2222-0712
1637647
  Яненкова І.Г. Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 179-184. – ISSN 2222-0712
1637648
  Іртищева І.О. Цифрова трансформація регіонів України: об"єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання / І.О. Іртищева, О.Ф. Сєнкевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 14-21. – ISSN 1562-0905
1637649
  Андрощук Г.О. Цифрова трансформація світової економіки: аналіз технологічних трендів // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 78-96. – ISBN 978-617-7828-93-7
1637650
  Шпарик О. Цифрова трансформація середньої освіти: спільні стратегічні вектори США та країн ЄС // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 33-43. – ISSN 2411-1317
1637651
  Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп"ютерно-технологічної платформи освіти і науки України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 15-21. – ISSN 2304-0629
1637652
  Череп А. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку / А. Череп, В. Воронкова, О. Череп // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (124). – С. 68-73. – ISSN 2308-0361
1637653
  Шимченко Л. Цифрова трансформація України як механізм ефектизації комунікації влади з народом / Л. Шимченко, Д. Мірошніченко, Д. Костенко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 304-322. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1637654
  Денбновецький С.О. Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 2409-9805
1637655
  Баранов О. Цифрова трансформація як джерело реновації парадигми рекодифікації та оновлення законодавства: огляд проблем // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 : Доктрина інформаційного права. – С. 28-47. – ISSN 1026-9932
1637656
   Цифрова трансформація, або "дія" для освітян / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Пришвидшення цифрової трансформації освіти, запровадження електронного діловодства та розширення доступу громадян України до дистанційної освіти - 27 липня Верховна Рада України у другому читанні й у цілому 314 голосами ухвалила закон "Про внесення ...
1637657
  Доан П.В. Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму / П.В. Доан, В.К. Кіптенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 137-145 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1637658
  Василевський О. Цифрова Україна без правил гри у майнінг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 11
1637659
   Цифрова фільтрація як необхідна передумова застосування статистичних методів для експоненціальної декомпозиції складних релаксаційних спектрів зі значним шумовим фоном / І.В. Ліщук, С.В. Тищенко, В.В. Ільченко, В.Я. Опилат // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37
1637660
  Кендюхов О. Цифрова школа. Концепція національного освітнього проекту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 11


  "Діджиталізація освіти сьогодні є головним трендом розвитку освітніх систем майже в усіх країнах світу й охоплює всі рівні - від початкової освіти до магістрів та докторів наук. Наша країна теж перебуває в загальному тренді: створюються електронні ...
1637661
  Жарий О.Ю. Цифровая HDR-фотография и панорамная сьемка : практ. руководство по созданию впечатляющих фот. : [учеб. пособие, фотоальбом] / Олег Жарий ; [под общ. ред. В. Невзорова]. – Киев : Скай Хорс, 2011. – 117, [1] с. : цв. фот. – ISBN 978-966-2536-04-1
1637662
   Цифровая версия государственной почвенной карты масштаба 1 : 1 млн, проблемы и решения / М.С. Симакова, Д.И. Рухович, П.В. Королева, Е.В. Вильчевская, Н.В. Калинина; М.С. Симакова и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 387-397 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1637663
  Мамсуров М.С. Цифровая геофизика / М.С. Мамсуров. – М., 1987. – 46с.
1637664
  Ярославский Л.П. Цифровая голография / Л.П. Ярославский, Н.С. Мерзляков. – Москва : Наука, 1982. – 220с.
1637665
  Федоров Б.Ф. Цифровая голография: Синтез голограмм простейших объектов и восстановление изображений / Б.Ф. Федоров, Р.И. Эльман. – Москва : Наука, 1976. – 151с.
1637666
  Щербик В.В. Цифровая гравитация в живой материи / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Киев : ДІА, 2020. – 159, [1] с. : ил., табл. – Предисл. рус., англ. – Библиогр.: с. 54-57, 92-93, 149-152. – ISBN 978-617-7785-16-2
1637667
   Цифровая запись и обработка сейсморазведочной информации.. – М., 1968. – 101с.
1637668
  Щербина В.И. Цифровая звукозапись / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1989. – 190 с.
1637669
  Тикунов В.С. Цифровая Земля и картография / В.С. Тикунов, Е.Н. Ерёмченко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 6-15 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7126
1637670
   Цифровая и вычислительная техника. – М., 1991. – 463с.
1637671
  Смеляков В.В. Цифровая измерительная аппаратура инфранизких частот / В.В. Смеляков. – Москва : Энергия, 1975. – 165 с.
1637672
   Цифровая измерительная техника.. – М., 1959. – 25с.
1637673
   Цифровая имитация автоматизированных систем.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1637674
  Лернер М.И. Цифровая индикация / М.И. Лернер. – М., 1970. – 103с.
1637675
   Цифровая карта засоления почв Хакасии / Г.И. Черноусенко, Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1131-1147 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1637676
   Цифровая картография и геоинформатика : краткий терминол. словарь / Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин; Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин ; под общ. ред. Е.А. Жалковского. – Москва : Картгеоцентр ; Геодезиздат, 1999. – 46 с. – ISBN 5-86066-028-6
1637677
  Браун Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. А.А. Файнгара]. – Москва : АСТ [и др.], 2005. – 474, [1] с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-031339-
1637678
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в информационно-измерительной технике / Л.Л. Коваленков. – М, 1989. – 263с.
1637679
  Беньон Д. Цифровая магнитная логика = Digital magnetic logic / David R. Bennion, Hewitt D. Crane, David Nitzan / Д. Беньон, Г. Крейн, Д. Нитцан ; пер. с англ. Ю.Д. Розенталя. – Москва : Мир, 1972. – 286 с. : черт. – Библиогр.: с. 280-281
1637680
  Нуриев Н.К. Цифровая модель деятельностного потенциала инженера / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрен интеллект как средство и инструмент деятельностного потенциала будущего инженера. Определен состав, структура и метрики параметров, характеризующих интеллектуально-деятельный потенциал инженера с представлением его в цифровом формате при ...
1637681
  Новаковский Б.А. Цифровая наземная стереосъемка: возможности и перспективы / Б.А. Новаковский, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 37-41 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1637682
   Цифровая обработа сейсмических данных.. – М., 1973. – 311с.
1637683
  Немирко А.П. Цифровая обработка биологических сигналов / А.П. Немирко. – М., 1984. – 145с.
1637684
   Цифровая обработка геолого-геофизической информации сложнопостроенных сред.. – Саратов, 1988. – 83с.
1637685
  Спасский Б.А. Цифровая обработка данных сейсморазведки : учеб. пособие по спецкурсу / Спасский Б.А. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1986. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
1637686
   Цифровая обработка данных сейсморазведки.. – М., 1970. – 191с.
1637687
  Старобинец А.Е. Цифровая обработка и интерпретация данных метода преломленных волн / А.Е. Старобинец, М.Е. Старобинец. – М., 1983. – 207с.
1637688
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : В двух книгах / У. Прэтт; Пер. с англ. под ред. Д.С.Лебедева. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1982. – 312с.
1637689
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : в 2-х книгах / У. Прэтт. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1982. – 480 с.
1637690
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / Андриянов А.В., Шпак И.И. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175 (83 назв.)
1637691
   Цифровая обработка информации на основе быстродействующих БИС.. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 133с.
1637692
  Даджион Д. Цифровая обработка многомерных сигналов / Д. Даджион, Р. Мерсеро. – Москва : Мир, 1988. – 487 с.
1637693
  Кузьмин С.З. Цифровая обработка радиолокационной информации / С.З. Кузьмин. – Москва, 1967. – 400 с.
1637694
  Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов / Л.М. Гольденберг. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1990. – 256с.
1637695
  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычислительная техника" / А.Б. Сергиенко. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 750, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 729-750. - На обл. указ. также: Для студентов и преподавателей вузов ; Фундамент. курс, охватывающий основные разд. цифровой обраб. сигналов ; Сочетание теорет. и практ. знаний. – Библиогр.: с. 724-728. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-469-00816-9
1637696
  Горлач А.А. Цифровая обработка сигналов в измерительной технике / А.А. Горлач, М.Я. Минц, В.Н. Чинков. – Киев : Техніка, 1985. – 151 с.
1637697
  Ярославский Л.П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии. Введение в цифровую оптику / Л.П. Ярославский. – Москва : Радио и связь, 1987. – 295 с.
1637698
   Цифровая обработка сигналов и ее применения. / Ярославский Л.П. – М., 1981. – 221с.
1637699
  Голд Б. Цифровая обработка сигналов. / Б. Голд, Ч.М. Рэйдер. – М., 1973. – 367с.
1637700
  Пелед А. Цифровая обработка сигналов. / А. Пелед, Б. Лиу. – К, 1979. – 263с.
1637701
  Бондарев Б.Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 0804 - "Компьютерные науки" / Б.Н. Бондарев, Г. Трестер, В.С. Чернега. – Севастополь : СевГТУ, 1999. – 398 с. – ISBN 966-74-73-15-5
1637702
   Цифровая обработка сигналов: опыт использования персональных ЭВМ.. – Киев : Тэхника, 1991. – 158с.
1637703
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний / В.А. Кармалита. – М, 1986. – 79с.
1637704
  Гук А.П. Цифровая обработка снимков : учеб. пособ. для студ. спец. 1303 / отв. ред. П.Д. Гук. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 80 с.
1637705
   Цифровая оптика. – Москва : Наука, 1990. – 172 с.
1637706
  Доманицкий С.М. Цифровая оптимальная система программного управления и ее применение для нажимных устройств блюминга / С.М. Доманицкий. – М., 1963. – 40с.
1637707
   Цифровая осциллография. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 231 с.
1637708
  Немировский М.С. Цифровая передача информации в радиосвязи / М.С. Немировский. – Москва, 1980. – 255 с.
1637709
  Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами / Ю.Б. Окунев. – М., 1991. – 295с.
1637710
  Дворецкий И.М. Цифровая передача сигналов звукового вещания / И.М. Дворецкий, И.Н. Дриацкий. – Москва : Радио и связь, 1987. – 191 с.
1637711
  Иванов А.В. Цифровая печать в медиапространстве // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  Медиапространство сегодня существует везде, где есть возможность принимать теле- или радиосигнал. Большинство наших детей, особенно в мегаполисах, не озабочены тем, где найти интересную книгу, - они ищут конкретную информацию либо общаются в Интернете. ...
1637712
  Иванов А. Цифровая печать в медиапространстве // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 20 (158). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893
1637713
   Цифровая почвенная карта УОПЭЦ "Чашниково" МГУ им. М.В. Ломоносова / Н.П. Кириллова, Т.М. Силёва, Т.Ю. Ульянова, С.Ю. Розов, М.А. Ильяшенко, М.И. Макаров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-29 : рис., табл. – Библиогр.: с. 28-29. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1637714
  Лернер М.Б. Цифровая регистрация и ввод данных каротажа в ЭВМ / М.Б. Лернер. – М., 1974. – 37с.
1637715
  Кудымов Б.Я. Цифровая регистрация сейсмических колебаний. / Б.Я. Кудымов. – М., 1977. – 28с.
1637716
  Спасский Б.А. Цифровая сейсморазведочная аппаратура / Б.А. Спасский. – Пермь, 1978. – 54с.
1637717
   Цифровая система накопления и обработки информации (АИ-2048). – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 148с.
1637718
  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь / Дж. Спилкер. – Москва : Связь, 1979. – 592 с.
1637719
  Цымбал С.Н. Цифровая структурно-литологическая модель Тарасовского месторождения титано-циркониевых руд / С.Н. Цымбал, Д.П. Хрущев, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-93 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1637720
  Мышляева И.М. Цифровая схемотехника : Учебник для студ. образовательных учреждений среднего профессион. образования / И.М. Мышляева. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 400с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1213-Х
1637721
  Калихман С.Г. Цифровая схемотехника в радиовещательных приемниках / С.Г. Калихман, Б.И. Шехтман. – Москва, 1982. – 104 с.
1637722
  Свириденко В.А. Цифровая техника в системах связи / В.А. Свириденко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1637723
  Кузнецов А.С. Цифровая техника для радиолюбителей / А.С. Кузнецов. – М., 1972. – 97с.
1637724
  Чмых М.К. Цифровая фазометрия / М.К. Чмых. – Москва : Радио и связь, 1993. – 183 с.
1637725
   Цифровая фильтрация аэроснимков стереомоделей и карт. – Ленинград : Недра, 1976. – 200 с.
1637726
  Петько В.И. Цифровая фильтрация и обрабока сигналов / В.И. Петько. – Минск, 1995. – 168с.
1637727
  Садов В.С. Цифровая электроника : Конспект лекций / В.С. Садов. – Минск : БГУ, 2002. – 50 с. – ISBN 985-445-846-6
1637728
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих / Г. Хокинс. – М., 1986. – 230с.
1637729
  Халецька Л.П. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-34. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлена документальна політика електронної бібліотеки Національної бібліотеки Франції, характеризується процес створення та сучасний етап розвитку електронної бібліотеки Gallica, розглядається система довготривалого збереження цифрових ...
1637730
  Грубов В.І. Цифрове керування технологічними процесами / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1968. – 32с. – (В лабораторіях вчених ; Сер.7 ; №1)
1637731
  Призинчук С. Цифрове майбутнє світу, яким його бачить Китай? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1637732
  Ткачук О. Цифрове майбутнє української юриспруденції - міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 11
1637733
  Макарський О. Цифрове майбутьнє в Україні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 5-7
1637734
  Цимбаленко Є.С. Цифрове медіасуспільство / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 89-91


  У статті розглянуто теоретичні концепції та сутнісні характеристики цифрового медіасуспільства; з"ясовано місце й роль соціальних комунікацій у теоріях цифрового медіасуспільства. The article examines the theoretical concepts and essential ...
1637735
  Сінна О.І. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" / О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 31-35. – ISSN 2075-1893
1637736
  Катеринчук І.С. Цифрове моделювання рельєфу місцевості в задачах побудови систем радіозв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 40-47. – ISSN 2524-0056
1637737
   Цифрове навчання змінює традиційний підхід до освіти // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (115). – С. 86-88. – ISSN 2307-4949
1637738
  Іванюк І. Цифрове навчання як основний напрямок освітньої реформи Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 211-213
1637739
  Лобузіна К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку електронних бібліотечно-інформаційних технологій і ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зосереджено увагу на розбудові перспективних науково-інформаційних проектів ...
1637740
  Гоян О.Я. Цифрове радіомовлення: українські перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 31-34.


  Йдеться про перспективи розвитку українського радіомовлення, а саме – перехід на цифрові стандарти. Пропонується огляд цифрових радіомовних технологій, оптимальних для українського медіаринку. The prospects of development of the Ukrainian digital ...
1637741
  Фігура Л. Цифрове структурно-літологічне моделювання золотоносності кір звітрювання в межах родовищ і рудопроявів Середнього Побужжя / Л. Фігура, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1637742
  Пустовий О. Цифрове ТБ та радіо у курсі загальної фізики університету / О. Пустовий, І. Степура // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 53-54
1637743
  Кохан В.П. Цифровизация деятельности Пенсионного Фонда Украины // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 7-12. – ISSN 2311-4894
1637744
  Авдеева Н.В. Цифровизация и равные возможности / Нина Владимировна Авдеева, Ольга Владимировна Никулина, Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 69-71. – ISSN 1726-6726


  Для укрепления взаимодействия между создателями, агрегаторами и пользователями электронных библиотек ежегодно проводится научно-практическая конференция Российской ассоциации электронных библиотек, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы и ...
1637745
  Шкутько О.Н. Цифровизация мирового рынка услуг: специфика и последствия // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 50-58. – ISSN 2306-546X
1637746
  Боряк Г. Цифровий архів Голодомору в Україні 1932-1933 рр. як універсальний джерельний мережевий ресурс: документальний та візуальний сегменти проекту / Г. Боряк, К. Лобузіна, О. Юркова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 138-153. – ISSN 0130-5247
1637747
  Цеп"юк Г. Цифровий архів Національного університету "Острозька Академія" в інформаційно-комунікаційному середовищі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 129-135. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1637748
  КовальчукІ.П Цифровий атлас річково-басейнової системи як інструмент моніторингу її геоекологічного стану та управління природокористуванням / КовальчукІ.П, А.І. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 195-196. – ISSN 2306-5680
1637749
  Корнівська В.О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 254-261. – ISSN 2222-0712
1637750
  Сорочан Т. Цифровий близнюк закладу післядипломної освіти як екосистема професійного розвитку / Т. Сорочан, Л. Карташова, А. Гуржій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 33-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1637751
  Щипцов О.А. Цифровий вектор розвитку України: формування національної індустрії океанографічних геопросторових даних // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 266-275 : рис., табл. – Бібліогр.: 272-273. – ISSN 0203-3100
1637752
  Запорожцева Л.Є. Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 48-54


  У статті розглянуто дигітальний вимір масової культури як специфічне середовище для виникнення сучасної міфології. Зроблено припущення, що темпоральна і просторова відкритість дигітального тексту, інтерактивність та інтерпасивність взаємодії суб’єкта з ...
1637753
  Конюкова І.Я. Цифровий етикет комунікативної культури XXI століття / І.Я. Конюкова, Є.А. Сидоровська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 2226-3209
1637754
  Завада О.В. Цифровий живопис Казухіко Накамури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 166-168
1637755
  Кушнір Т. Цифровий заповіт, або Проблема конструювання сталих понять у світобудові інтерпретацій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 231-237
1637756
  Баліна О.І. Цифровий інформаційний супровід оцінювання студентів / О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Ю.П. Буценко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 175-177. – ISBN 978-617-7021-58-1


  Пропонується супроводження вивчення студентом навчального предмету числовою характеристикою певної структури. Розглянуто переваги такого методу. Для елементів вказаної числової характеристики наведено правила їх визначення.
1637757
  Лобузін І.В. Цифровий комплекс сучасної наукової бібіліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 100-113. – ISSN 1560-9189
1637758
  Небилиця А.Ю. Цифровий кросовер підсистем кодування мовного сигналу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1637759
  Краус Н.М. Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність / Н.М. Краус, К.М. Краус, Н.О. Андрусяк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 96-111. – ISSN 1815-2066
1637760
  Гриць Г.В. Цифровий люксметр // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7571-72-7


  Економія електричної енергії.
1637761
   Цифровий маркетинг - модель маркетингу XXI сторіччя / [М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 290, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 270-275. – ISBN 978-966-927-268-3
1637762
  Васильців Н.М. Цифровий маркетинг банківських послуг: зміни в період пандемії // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 87-94. – ISSN 2313-8246
1637763
  Адамовська М. Цифровий маркетинг туризму // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 130-131
1637764
  Каткова Т.І. Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій / Т.І. Каткова, І.І. Княженко, В.Р. Шевченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 59-64. – ISSN 1997-4167
1637765
  Мірошник М.В. Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами / М.В. Мірошник, Л.О. Стрюк, Д.О. Копица // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 503-510. – ISSN 2222-4459
1637766
  Бут-Гусаім Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / Бут-Гусаім, К.В. Ковтуненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 297-304. – ISSN 2222-4459
1637767
  Гладкіх Н.Д. Цифровий підводний акустичний зв"язок в мілкому морі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гладкіх Нікіта Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 11 назв
1637768
  Іванов І.Ю. Цифровий підпис в групових середовищах // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 557-563. – ISSN 1727-4907
1637769
  Сбруєва А.А. Цифровий підхід в інноваційній освітній діяльності вищої школи // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 108-119. – ISBN 978-966-698-309-4
1637770
  Кузьмінська О.Г. Цифровий порядок денний: дослідження цифрових компетентностей освітян // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 426-428


  "Метою даного дослідження є визначення готовності суб"єктів освітнього процесу вищої школи України до реалізації цифрової освіти як інструмента набуття цифрових компетентностей громадян".
1637771
  Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 5-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1637772
  Чаплінський Є.О. Цифровий розрив - проблема функціонування електронного уряду в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 71-72
1637773
  Фролова О.М. Цифровий розрив як виклик глобальному інформаційному суспільству // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86-87
1637774
  Женченко М. Цифровий самвидав: бізнес-моделі на шляху до інклюзивної видавничої індустрії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 94-100


  Розвиток інтернет-технологій став каталізатором появи цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі видавничої діяльності. У статті розглянуто термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними перекладами в українськомовних та російськомовних наукових ...
1637775
  Троцька В. Цифровий семплінг у контексті дотримання авторського права на музичні твори // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 22-31. – ISSN 2308-0361
1637776
  Шпак Н.О. Цифровий та інтернет-маркетинг: співвідношення понять / Н.О. Шпак, І.В. Грабович, В. Срока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 143-149. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 1). – ISSN 2522-1639
1637777
  Хлібороб Н. Цифровий уряд: світові тенденції як орієнтири для формування правової політики в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 86-94. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1637778
  Пархоменко А. Цифровий формат // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
1637779
  Карагодіна О.Г. Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 89-97. – ISSN 2414-5076
1637780
   Цифровий шум і перспективи його застосування у біології та медицині / М.У. Білий, В.В. Хохлов, Т.П. Цикора, А.В. Якунов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 53-58. – ISSN 1023-2427
1637781
  Філіппова Л.Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: аналіз розвитку цифрових архівів у сучасному інформаційному суспільстві; визначення поняття «цифровий архів» у термінологічному та змістовному аспекті; порівняльна характеристика з терміном «електронний архів». Методологія дослідження ...
1637782
  Шевченко М.О. Цифрові архіви періодичних видань: сучасні виклики для України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 114-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Досліджено періодичні видання - цінні історичні джерела інформації в умовах створення цифрових архівів. Означено основні причини оцифрування періодичних видань: незадовільний фізичний стан та підвищений попит читачів. Розглянуто проєкти оцифрування ...
1637783
  Коржик Н. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 35-39. – ISSN 2076-9326
1637784
  Горбачова Л.О. Цифрові бази даних розрахункової гідрологічної інформації / Л.О. Горбачова, А.І. Шерешевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 59-63. – Бібліогр.: 6 назв
1637785
  Бондар В.С. Цифрові бази даних у судово-експертній діяльності як засіб оптимізації її інформаційного забезпечення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 241-256. – ISSN 2524-0323
1637786
  Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 18-24. – ISSN 1029-7200


  Здійснено аналіз публікацій, присвячених питанням компетентностей цифрових бібліотекарів наукових бібліотек. Виокремлено функціональні вимоги та знання бібліотекаря, пов"язані з інформаційними технологіями. З"ясовано основні тенденції залучення ...
1637787
   Цифрові бібліотеки витісняють з ринку електронні книги // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 63-63
1637788
  Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-215. – ISBN 978-966-02-8104-2
1637789
  Лобузіна К. Цифрові бібліотечні технології організації знань / К. Лобузіна, С. Гарагуля, Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 67-69. – ISSN 1029-7200
1637790
   Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегмента національного інформаційного простору : монографія / [С.С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. Лобузіна К. В.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – 413, [3] с. : іл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Біблогр.: с. 96-107. – ISBN 978-966-02-9775-3
1637791
  Ситник Д.Р. Цифрові валюти центральних банків як нова форма грошей в умовах цифровізації економіки // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 38-40. – ISBN 978-617-8037-71-0
1637792
  Шаповал Ю. Цифрові валюти центральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 103-121. – ISSN 1605-7988
1637793
  Козюк В. Цифрові валюти: проблема довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 93-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1637794
  Скрипник Ю.О. Цифрові вимірювачі з корекцією похибок / Ю.О. Скрипник. – К., 1973. – 147с.
1637795
  Міщенко В.І. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 26 назв
1637796
  Святець Ю.А. Цифрові джерела в дослідницьких практиках істориків: теоретико-методологічний аспект // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 47-68. – ISSN 2664-9950
1637797
  Лещенко П.А. Цифрові ігри для stem-освіти: американський досвід // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 98-110. – ISSN 2312-1548
1637798
  Яцків Т.М. Цифрові ідентифікатори DOI (The Digital Object Identifier) для наукових публікацій: принцип роботи та можливості бази даних агентства CrossRef // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 73-79. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1637799
  Гулай О. Цифрові інструменти Google як засіб удосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти / О. Гулай, В. Кабак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 14-23. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1637800
  Шатілова О.В. Цифрові інструменти інноваційного розвитку бізнес-організації / О.В. Шатілова, Н.О. Шишук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 249-255. – ISSN 2222-0712
1637801
  Генсерук Г. Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти / Г. Генсерук, М. Бойко, С. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 31-39. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1637802
   Цифрові інструменти навчання // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-22 липня (№ 27/32). – С. 1


  У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація застосунку "KNU online" у межах проєкту "Цифровий університет. Університет у смартфоні". У застосунку вже доступні: електронний кабінет студента, електронний кабінет ...
1637803
  Назаровець М.А. Цифрові інструменти підтримки наукової комунікації в бібліотеках закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Назаровець Марина Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1637804
  Руденко І.С. Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі / І.С. Руденко, І.П. Кічкірук, В.О. Прокопьєва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 94-97


  У статті подано практичні розробки державного науково-виробничого підприємства «Картографія» в сфері цифрового картографування та визначено основні напрями їх використання. The digital cartographic products as carriers of various information take a ...
1637805
  Орлова Н.С. Цифрові компетентності лідера на державній службі / Н.С. Орлова, Г.В. Шляхтіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1637806
   Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу / В. Куйбіда, О. Петроє, Л. Федулова, Г. Андрощук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 118-133
1637807
  Чеморда П.О. Цифрові маркетингові канали комунікацій і бар"єри їх впровадження на малих і середніх підприємствах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 378-384. – ISSN 2222-4459
1637808
  Гах І. Цифрові мережі в аспекті мультимедійних бібліотечних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 356-370. – ISSN 2224-9516
1637809
  Троцька В. Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 18-29. – ISSN 2308-0361
1637810
  Острога М. Цифрові освітні платформи як інструмент реалізації неформальної освіти / М. Острога, В. Шамоня, О. Шершень // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10 № 4. – C. 27-36. – ISSN 2616-650X
1637811
  Тулін К. Цифрові освітні технології у забезпеченні функціонування системи освіти Румунії // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 19-24. – ISBN 978-617-8049-46-1
1637812
  Лавриш Ю. Цифрові освітні технології як засіб автономного індивідуалізованого навчання іноземних мов в університетах / Ю. Лавриш, С. Буга // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 26-33. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1637813
  Баловсяк Н. Цифрові падіння та злети // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які сфери виявилися пріоритетними для влади у бюджеті на 2021 рік.
1637814
  Наконечний Ростислав Адріанович Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Наконечний Р.А.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1637815
  Каленський А.А. Цифрові підписи від імені групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться порівняння двох основних видів цифрового підпису від імені груп - групового цифрового підпису та кільцевого цифрового підпису. ...
1637816
  Чорна М.В. Цифрові платформи в економіці: сучасні тенденції та напрями розвитку / М.В. Чорна, К.Ю. Петленко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В, Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 50-60. – ISSN 2312-394X
1637817
  Довгань Б. Цифрові права людини четвертого покоління крізь призму трансгуманізму / Б. Довгань, Т. Міхайліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 171-175. – ISSN 2663-5313
1637818
  Бірюкова І. Цифрові проєкти як складова культурно-просвітницької діяльності Одеської національної наукової бібліотеки // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Вип. 31. – С. 72-85. – ISSN 2312-6825
1637819
  Каденко І.М. Цифрові процесори сигналів в ядерній спектроскопії - 2. Огляд. / І.М. Каденко, В.А. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 395-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Цифрова обробка сигналів все частіше застосовується в ядерній спектроскопії. Вона дозволяє отримати збільшення стабільності, покращує енергетичну роздільну здатність, дає можливість працювати при значно більших інтенсивностях. В роботі зроблено огляд ...
1637820
  Каденко І.М. Цифрові процесори сигналів в ядерній спектроскопії. Огляд. / І.М. Каденко, В.А. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Цифрова обробка сигналів все частіше застосовується в ядерній спектроскопії. Вона дозволяє отримати збільшення стабільності, покращує енергетичну роздільну здатність, дає можливість працювати при значно більших інтенсивностях. В роботі зроблено огляд ...
1637821
  Янь Пен Цифрові ресурси провідних академічних бібліотек північного Китаю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1637822
  Зєлик Я.І. Цифрові системи керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.03 / Зєлик Я.І.; НАН України. Нац. косм. агенств. Ін-тут косміч. досліджень. – К., 1999. – 40л.
1637823
  Ципоренко В.В. Цифрові спектрально-просторові методи та засоби кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань ДВЧ-УВЧ діапазону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ципоренко В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1637824
  Крошко Ю. Цифрові структурно-літологічні моделі апт-нижньоальбських і середньоеоценових континентальних розсипів ільменіту в межах Корсунь-Новомиргородського плутону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
1637825
   Цифрові структурно-літологічні моделі Злобинського і Мотронівсько-Аннівського розсипних родовищ титано-цирконієвих руд / Хрущов, , , О.П. Лобасов, О.О. Ремезова, С.П. Василенко, Т.В. Свівальнєва, О.А. Кравченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1637826
  Крошко Ю.В. Цифрові структурно-літологічні моделі нижньокрейдяних континентальних розсипів ільменту у верхній палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського Щита) // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1684-2189
1637827
  Нєнно І.М. Цифрові суспільні блага як основа досягнення цілей сталого розвитку держави // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 20, вип. 2 (48). – С. 116-127. – ISSN 2413-9998
1637828
  Бокоцей І.В. Цифрові та імпульсні нейроелементи для образних нейрокомп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Бокоцей Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1637829
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / Мін. осв. і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім.О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 12. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637830
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 13. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637831
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 14. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637832
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 15. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637833
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 16. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637834
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 18. – 2015. – 196. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637835
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 19. – 2016. – 150 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1637836
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 20. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
1637837
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 21. – 2017. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1637838
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 22. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1637839
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 23. – 2018. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1637840
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 24. – 2018. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1637841
  Трохименко О. Цифрові технології в бібліотечній справі: німецький досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 248-260. – ISSN 2224-9516
1637842
  Савченко О. Цифрові технології в дистанційному навчанні англійської мови студентів ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2308-4634
1637843
  Будник О.Б. Цифрові технології в інклюзивній освіті: реалії, проблеми та перспективи / О.Б. Будник, О.С. Кондур, І.Б. Дяків // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 39-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1637844
  Заячківська О. Цифрові технології в начанні студентів медиків // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2018. – Т. 52, № 1 : Медичні науки. – С. 57-64. – ISSN 1563-3950
1637845
  Нелін О.І. Цифрові технології в сучасному нотаріаті України: необхідність назріла // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 24-30. – ISSN 2308-9636
1637846
  Деда Р. Цифрові технології вивчення іноземних мов в умовах дистанційного та змішаного навчання // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 476-478. – ISBN 978-617-8037-75-8
1637847
  Богданова О Цифрові технології і читання // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С.16-18


  Розглянуто роль у процесі читання універсального пристрою - електронного рідера з Е ІпК-екраном та приклади його використання в бібліотеках закордоном та в Україні
1637848
  Оленев О. Цифрові технології початку XXI століття: від відеомистецтва до нет-арту // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 109-116. – ISSN 2309-8813
1637849
  Мартиненко К.В. Цифрові технології при підготовці фахівців в умовах Навчально-практичного центру електротехнічних технологій // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7945-18-4
1637850
  Вишневський В.П. Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (722). – С. 47-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-9303
1637851
  Зосім О. Цифрові технології у викладанні музичних дисциплін // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 101-102
1637852
  Кобилянський О. Цифрові технології у криміналістичній фотографії: сучасне розуміння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 150-152
1637853
  Трач Ю.В. Цифрові технології у культурі сучасного суспільства: тенденції і перспективи : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Трач Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 75 назв
1637854
  Шишкін Г.О. Цифрові технології у побудові моделей механічного руху та взаємодії тіл / Г.О. Шишкін, К.М. Зикова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 131-135. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Підвищення якості навчання фізики неможливе без формування у здобувачів освіти навичок побудови об- разних фізичних моделей явищ та процесів, що вивчаються. Формування фізичних та математичних моделей залежностей між фізичними величинам є однією з ...
1637855
  Дем"янчук С.Р. Цифрові технології у сфері адміністративних послуг // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 65-67. – ISSN 2308-9636
1637856
  Дульська І.В. Цифрові технології як каталізатор економічного зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 119-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1637857
  Бойко Я. Цифрові технологій та їх застосування під час вивчення англійської мови в середній школі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 13-23. – ISSN 2307-4906
1637858
  Лютий І.О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу = Digital tokens for financing private business : монографія : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту / І.О. Лютий, А.Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 159-186. – ISBN 978-617-7748-62-4
1637859
  Лютий І.О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу = Digital tokens for financing private business : монографія : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту / І.О. Лютий, А.Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 187, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 159-186. – ISBN 978-617-7748-62-4
1637860
  Чапорова А.О. Цифрові трансформації бізнесу як фактор підвищення конкурентоспроможності / А.О. Чапорова, І.В. Шкодіна // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 35-37. – ISBN 978-966-285-568-5
1637861
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій / Женченко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 32 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 27 назв
1637862
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 334-374, в додатках: с. 433-435 та в підрядкових прим.
1637863
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / Марина Женченко. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Жнець, 2019. – 438, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 336-376, 435-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2057-30-0
1637864
  Женченко М.І. Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 257-266. – ISSN 0554-4866
1637865
  Ткачук Г.О. Цифрові трансформації: взаємозв"язок із системою економічної безпеки підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 42-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1637866
  Селецький А. Цифрові тренди / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)


  Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький про перспективи цифрової трансформації галузі.
1637867
  Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеними швидкодією та точністю : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Пивовар О.С.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1637868
  Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеннями швидкодією та точністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.08 / Пивовар О.С.; ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1637869
  Яковлев С.Д. Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Яковлев С.Д.;ОДПУ. – Одеса, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1637870
  Яковлев С.Д. Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Яковлев С.Д.; ОДПУ. – Одеса, 2000. – 17л. – Бібліогр.:с.15
1637871
  Бобраницький Ю.П. Цифрові функціональні перетворювачі / Ю.П. Бобраницький. – К, 1971. – 114с.
1637872
  Онищенко О. Цифровізація - стратегічний шлях розвитку бібліотечної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200
1637873
  Матвієнко О. Цифровізація : освітній контекст // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 28-35. – ISSN 2076-9326
1637874
  Демчишак Н.Б. Цифровізація аграрного сектору в умовах відкриття ринку землі в Україні / Н.Б. Демчишак, О.О. Радух, В.М. Гриб // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 10-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1637875
  Варіс І. Цифровізація бізнес-процесів менеджменту персоналу: можливості hrm-систем / І. Варіс, О. Кравчук, Є. Паращук // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 90-102. – ISSN 2409-8892
1637876
  Вінник О. Цифровізація в ракурсі державної економіко-правової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 61-70. – ISSN 2663-5313
1637877
   Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку : Частина 1 / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 70-81 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2519-1853
1637878
   Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку : Частина 2 / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 48-64 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1637879
   Цифровізація відносин у сфері зайнятості: світовий досвід та його імплементація в Україні / С. Рудакова, Л. Щетініна, Н. Данилевич, Д. Варшава // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 43-54. – ISSN 2409-8892
1637880
  Колесніков А. Цифровізація державних послуг: тенденції та перспективи / А. Колесніков, Л. Біловус // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 139-146. – ISSN 2410-0919
1637881
  Саюн А. Цифровізація діяльності закладів вищої освіти в умовах післявоєнного відновлення України / А. Саюн, О. Бунда // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 109-110. – ISBN 978-617-7763-01-6
1637882
   Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал / [В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського, С.І. Князєва ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Київ : Академперіодика, 2020. – 180, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки, зміст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 132-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-398-8
1637883
  Любезна І.В. Цифровізація економічних відносин в основі розвитку інклюзивного суспільства рівних можливостей // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 63-75. – ISSN 2617-1112
1637884
  Кулинич П.Ф. Цифровізація земельних відносин і право в Україні: методологічні і теоретичні аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 257-267. – ISSN 0869-2491
1637885
  Савченко С.О. Цифровізація і місце вчителя, викладача в розвитку освіти ХХІ ст. / С.О. Савченко, С.А. Аверіна // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7945-18-4
1637886
  Корольва Г. Цифровізація і освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  За матеріалами Forum EFBM 2.0.
1637887
  Олійник Г.Ю. Цифровізація маркетингової системи управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 29-35. – ISSN 2306-6814
1637888
   Цифровізація навчального процесу: погляд студентів / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Н.С. Данилевич, Х.Р. Монастирська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 94-98. – ISSN 2222-4459
1637889
  Проскуріна Н.В. Цифровізація операційної маркетингової діяльності підприємств у контексті відновлення економіки України / Н.В. Проскуріна, М.В. Горобинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 84-99. – ISBN 978-617-7801-37-4
1637890
  Барвіцька Г.К. Цифровізація освітньо-наукового простору як визначальний фактор розвитку / Г.К. Барвіцька, Н.А. Ряполова // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7945-18-4
1637891
  Шарова Т.М. Цифровізація освітнього простору: вивчення творчості І. Франка // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 100-108
1637892
  Сажко Г. Цифровізація освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів: теоретичний аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 84-91. – ISSN 2074-8922
1637893
  Дейнега І. Цифровізація післядипломної освіти як важлива складова цифрової трансформації суспільства // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (230), листопад - грудень 2021. – С. 24-29
1637894
  Корцеллі-Олейнічак Цифровізація промислових систем: концептуальна сутність та ключові чинники / Корцеллі-Олейнічак, Л.П. Казьмір // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
1637895
  Стойка О.Я. Цифровізація професійної підготовки вчителів в Угорщині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 153-156. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1637896
  Стойка О. Цифровізація професійної підготовки вчителів у Республіці Польща, Угорщині та Україні: постановка проблеми // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 86-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1637897
  Клименко Т.А. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 22-26. – ISSN 0320-9466
1637898
  Чернега О. Цифровізація туристичної галузі в Україні під час війни: використання NFT-технології // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 270-274. – ISBN 978-617-674-060-5
1637899
  Базилевич В.Д. Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній / В.Д. Базилевич, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1637900
  Гордєєв О.О. Цифровізація України: розвиток криптовалют / О.О. Гордєєв, Т.С. Смовженко, Г.Г. Чмерук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 13-26. – ISSN 2414-3499
1637901
  Чміль Г.Л. Цифровізація управління клієнтським досвідом у готельно-ресторанній індустрії / Г.Л. Чміль, Н.М. Джгуташвілі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 237-245. – ISSN 2222-4459
1637902
  Павлов М.М. Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Павлов Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. – Бібліогр.: арк. 177-197
1637903
  Соколенко Л.Ф. Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 40-48. – ISSN 2307-9878
1637904
  Гуменчук А.В. Цифровізація як детермінанта трансдисциплінарності вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 2409-9805
1637905
  Соснін О. Цифровізація як етап становлення цифрового суспільства знань // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1637906
  Пасмор Ю. Цифровізація як мейнстрім в економічній сфері розвитку в умовах пандемії COVID-19 // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – C. 7-16. – ISSN 2311-4894
1637907
  Руснак Б. Цифровізація як нова реальність України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1637908
  Соснін О. Цифровізація як нова реальність України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1637909
   Цифровізація, як тренд економіки вражень в умовах актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-рекреаційної сфери України : брошура / [Т.О. Ніколайчук, Н.І. Хумарова, М.М. Петрушенко, Л.М. Черчик] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 53 с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – ISBN 978-966-02-9733-3
1637910
  Харатишвили Н.Г. Цифровое кодирование с предсказанием непрерывных сигналов / Н.Г. Харатишвили. – Москва : Радио и связь, 1986. – 138с.
1637911
   Цифровое кодирование систематических признаков древних организмов. – Москва : Наука, 1972. – 188 с.
1637912
   Цифровое кодирование телевизионных изображений. – Москва : Радио и связь, 1981. – 239 с.
1637913
  Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике / В.В. Быков. – Москва : Советское радио, 1971. – 328 с.
1637914
  Маквецов Е.Н. Цифровое моделирование вибраций в радиоконструкциях / Е.Н. Маквецов. – Москва, 1976. – 120 с.
1637915
   Цифровое моделирование задач математической физики.. – К., 1975. – 155с.
1637916
   Цифровое моделирование системы стационарных случайных процессов. – Л., 1991. – 143 с.
1637917
  Кулик В.Т. Цифровое моделирование сложных систем / В.Т. Кулик. – К., 1964. – 199с.
1637918
  Бакалов В.П. Цифровое моделирование случайных процессов : учебное пособие для студентов по спец. "Радиотехника" / В.П. Бакалов; М-во образования РФ. ; ред.совет: П.А.Бакулев, Д.И.Воскресенский, В.Г.Карташев [и др.]. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 88 с. – (Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам ; вып. 4). – ISBN 5-94818-006-9
1637919
  Свиланс М.П. Цифровое моделирование спектральных преобразований / М.П. Свиланс. – Рига : Зинатне, 1975. – 103 с.
1637920
  Апанасович В.В. Цифровое моделирование стохастических систем : [учеб. пособие для ун-тов по спец. "Радиофизика и электрон."] / Апанасович В.В., Тихоненко О.М. – Минск : Университетское, 1986. – 126, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 124 (15 назв.)
1637921
  Скорондаева А.А. Цифровое настоящее и будущее российской книги / А.А. Скорондаева, К.М. Сухоруков // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 3 (367). – С. 130 - 133. – ISSN 0869-6020
1637922
  Вербицкий А.А. Цифровое обучение и он-лайн общение в условиях пандемии // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 354-367. – ISBN 978-617-639-276-4
1637923
  Мазуров А.И. Цифровое рентгенотелевидение / А.И. Мазуров, В.А. Данилов. – Москва, 1990. – 62 с.
1637924
  Полисский Ю.Д. Цифровое сравнение данных в АСУ ТП и схемах автоматики / Ю.Д. Полисский. – М, 1979. – 135с.
1637925
   Цифровое телевидение. – Москва : Связь, 1980. – 263 с.
1637926
  Птачек М. Цифровое телевидения. Теория и техника / М. Птачек; Пер. с чешск. под ред. Л.С.Виленчика. – Москва : Радио и связь, 1990. – 528с. – ISBN 5-256-00279-1
1637927
   Цифровое чтение: научный подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 47-49. – ISSN 1726-6726


  В наступившем году мы не раз будем обращаться к темам использования цифровых форматов и связанной с этим трансформацией издательского бизнеса. На этот раз конференция прошла на новой площадке – Факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики, ...
1637928
  Сонин В.К. Цифровой вольметр на транзисторах / В.К. Сонин. – М., 1971. – 40с.
1637929
  Горчаков В.С. Цифровой измерительный комплекс / В.С. Горчаков. – Москва, 1986. – 88 с.
1637930
   Цифровой ландшафт: палитра мнений // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 14-17. – ISSN 1726-6726


  Обсуждение темы кроссмедийного ландшафта книжного рынка последние два года носит уже повсеместный и обязательный характер. Ни одно отраслевое мероприятие не проходит без активных дискуссий по вопросам наступления электронной книги на традиционную, ...
1637931
  Лоза В.Н. Цифровой обнаружитель некогерентной пачки эхосигналов с фиксацией числа одиночных излучателей в составе парной групповой сосредоточенной цели // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 54-59


  Рассмотрены два альтернативных алгоритма построения цифрового обнаружителя, позволяющие повысить возможности определения состава групповой сосредоточенной цели на основе применения временного и спектрального анализаторов структуры ...
1637932
   Цифровой обязательный экземпляр: мировой опыт : [сокращенный вариант специального доклада Международной ассоциации книгоиздателей (IPА) «Цифровой обязательный экземпляр»] / вступ. ст. Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – март. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Минкультуры России подготовило к внесению в Государственную Думу РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"». В состав понятия обязательного экземпляра (ОЭ) документов вводится понятие ...
1637933
  Лобузин И.В. Цифровой проект научной библиотеки: технологические решения и организация доступа к информации [НБУВ] // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 119-129. – ISSN 2224-1825


  Предложены пути организации технологического цикла создания цифровых ресурсов научной библиотеки, их долгосрочного хранения и предоставления к ним доступа. Рассмотрены особенности формирования цифрового фонда научной библиотеки: научное описание ...
1637934
  Козловский Евгений Цифровой разговор : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 146-151 : Іл.
1637935
  Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С.Л. Марпл-мл. – Москва : Мир, 1990. – 584 с.
1637936
  Залесский Илья Ефимович Цифровой способ измерения степени поляризации излучений и его применение для исследования спктрально-поляризационных свойств порфиринов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Залесский Илья Ефимович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 20л.
1637937
  Радимов С.Н. Цифровой электропривод постоянного тока с авоматизированным синтезом системы управления. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Радимов С.Н.; Одесск.гос.политехн.ун-т. – Одесса, 1995. – 31л.
1637938
  Афанасьев Г.Я. Цифровые авометры / Г.Я. Афанасьев, Ю.С. Мальцев. – Москва : Энергия, 1975. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 68-70 ( 35 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. № 878)
1637939
  Бесекерский В.А. Цифровые автоматические системы / В.А. Бесекерский. – Москва : Наука, 1976. – 575 с. : ил. – Библиогр.: с. 564-571. – (Теоретические основы технической кибернетики)
1637940
  Баркун М.А. Цифровые автоматические телефонные станции : учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по спец. 23.05 "Автоматическая электросвязь", 23.06 "Многоканальная электрсвязь" / М.А. Баркун. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 192 с.
1637941
  Евреинов Э.В. Цифровые автоматы с настраиваемой структурой / Э.В. Евреинов, И.В. Прангишвили. – М., 1974. – 240с.
1637942
   Цифровые анализаторы спектра / В.Н. Плотников, А.В. Белинский, В.А. Суханов, Ю.Н. Жигулевцев; Плотников В.Н. – Москва : Радио и связь, 1990. – 182 с.
1637943
  Соколов А.В. Цифровые библиотеки в российской культуре XXI века // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – ноябрь. – С. 60-64. – ISSN 1726-6726
1637944
  Каган Цифровые вычисления машины и системы / Каган, М.М. Каневский. – М, 1970. – 623с.
1637945
  Каган Цифровые вычисления машины и системы / Каган, М.М. Каневский. – 2-е перераб. – Москва : Энергия, 1973. – 680с.
1637946
   Цифровые вычислительные комплексы обработки данных натурных испытаний.. – Киев, 1983. – 89с.
1637947
  Евдокимов И.С. Цифровые вычислительные машины / И.С. Евдокимов. – М., 1961. – 456с.
1637948
  Барашенков В.В. Цифровые вычислительные машины / В.В. Барашенков. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 47 с.
1637949
  Преснухин Л.Н. Цифровые вычислительные машины / Л.Н. Преснухин, П.В. Нестеров. – Москва : Высшая школа, 1974. – 415с.
1637950
  Шигин А.Г. Цифровые вычислительные машины / А.Г. Шигин. – Москва : Энергия, 1975. – 536 с.
1637951
  Преснухин Л.Н. Цифровые вычислительные машины : учеб. пособие / Л.Н. Преснухин, П.В. Нестеров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1981. – 511 с.
1637952
   Цифровые вычислительные машины и программирование.. – К.
1. – 1965. – 15с.
1637953
   Цифровые вычислительные машины.. – Л.
5. – 1976. – 52с.
1637954
   Цифровые вычислительные машины.. – М., 1977. – 311с.
1637955
  Хризман С.С. Цифровые вычислительные приборы / С.С. Хризман. – К, 1963. – 88с.
1637956
  Лейнов М.Л. Цифровые делители частоты на логических элементах / М.Л. Лейнов, В.С. Качалуба, А.В. Рыжков. – Москва, 1975. – 128 с.
1637957
  Гавриш Константин Цифровые дисплеи в гостиничном бизнесе : технологии // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-59 : фото
1637958
  Неслуховский К.С. Цифровые дифференциальные анализаторы / К.С. Неслуховский. – Москва, 1963. – 303с.
1637959
  Дригваль Г.П. Цифровые дифференциальные анализаторы / Г.П. Дригваль. – Москва : Советское радио, 1970. – 456с.
1637960
  Неслуховский К.С. Цифровые дифференциальные анализаторы. Конструкция и применение / К.С. Неслуховский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1968. – 260с.
1637961
  Золотухин И.П. Цифровые звуковые магнитофоны / И.П. Золотухин, А.А. Изюмов, М.М. Райзман. – Томск, 1990. – 159 с.
1637962
   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы : справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова, В.А. Ушибышев, М.Н. Топешкин; Якубовский С.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 495 с.
1637963
   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы : справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова, В.А. Ушибышев, М.Н. Топешкин; Якубовский С.В. – Москва : Радио и связь, 1990. – 496 с.
1637964
  Ту Юлиус Цифровые и импульсные системы автоматического управления. / Ту Юлиус. – М., 1964. – 704с.
1637965
  Кирианаки Н.В. Цифровые измерения частотно-временных параметров сигналов / Н.В. Кирианаки, Р.М. Гайдучок. – Львов, 1978. – 167 с.
1637966
  Полунов Ю.Л. Цифровые измерительно-управляющие устройства тензометрических весов и дозаторов. / Ю.Л. Полунов, В.Д. Гальченко. – М., 1986. – 152с.
1637967
  Малиновский В.Н. Цифровые измерительные мосты / В.Н. Малиновский. – Москва, 1976. – 193 с.
1637968
  Прошин Е.М. Цифровые измерительные преобразователи / Е.М. Прошин. – Рязань, 1973. – 190 с.
1637969
  Шляндин В.М. Цифровые измерительные преобразователи и приборы / В.М. Шляндин. – Москва : Высшая школа, 1973. – 280 с.
1637970
   Цифровые измерительные приборы. – Ленинград : Энергия, 1971. – 160 с.
1637971
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные приборы / В.Ю. Кончаловский. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 84 с.
1637972
  Суетин В.Я. Цифровые измерительные приборы / В.Я. Суетин. – Москва : Радио и связь, 1984. – 80 с.
1637973
  Хризман С.С. Цифровые измерительные приборы и системы / С.С. Хризман. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с.
1637974
  Хризман С.С. Цифровые измерительные приборы и системы / С.С. Хризман. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с.
1637975
  Мелик-Шахназаров Цифровые измерительные системы корреляционного типа / Мелик-Шахназаров, М.Г. Маркатун. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с.
1637976
  Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства / В.М. Шляндин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 335 с.
1637977
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства / В.Ю. Кончаловский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.
1637978
  Вострокнутов Н.Н. Цифровые измерительные устройства : теория погрешностей, испытания, поверка / Вострокнутов Н.Н. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 207, [1] с. – Библиогр.: с. 202-205
1637979
   Цифровые интегральные микросхемы. – Минск : Беларусь, 1991. – 492 с.
1637980
  Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре / Е.А. Зельдин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 279,1с.
1637981
  Азбелев П.П. Цифровые интегральные схемы и их применение : учеб. пособие / П.П. Азбелев ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 98 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1637982
  Валиев К.А. Цифровые интегральные схемы на МДП-транзисторах / К.А. Валиев, А.Н. Кармазинский, М.А. Королев. – Москва : Советское радио, 1971. – 384 с.
1637983
  Вальков В.М. Цифровые интегральные схемы, микропроцессоры и микро-ЭВМ / В.М. Вальков. – Москва, 1977. – 101с.
1637984
  Пьявченко О.Н. Цифровые интегрирующие машины с многоразрядными приращениями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пьявченко О.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 24 с.
1637985
  Карибский В.В. Цифровые интерполяторы для ситем програмного упрвления. / В.В. Карибский, А.В. Чернышев. – М., 1962. – 56с.
1637986
  Халугин Е.И. Цифровые карты / Е.И. Халугин, Е.А. Жалковский, Н.Д. Жданов ; под ред. Е.И. Халугина. – Москва : Недра, 1992. – 419 с. – ISBN 5-247-01270-4
1637987
  Фомичева И.К. Цифровые коллекции вузовской библиотеки: создатели и потребители // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены факторы, способствующие формированию цифровых коллекций вузовскими библиотеками, и причины, препятствующие активной реализации данной деятельности. Представлен опыт создания и использования цифровых коллекций в библиотеке им. Н.И. ...
1637988
  Стрелкова Е. Цифровые копии для "Личного кабинета" в пространстве сетевой библиотеки / Е. Стрелкова, А. Кедрин // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  В статье рассказывается о работе Электронной библиотеки СПбГПУ, принципах ее комплектования и работы с документами.
1637989
  Ляшенко Н.И. Цифровые линейные системы / Н.И. Ляшенко. – Киев, 1986. – 47с.
1637990
  Щербина В.И. Цифровые магнитофоны / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1986. – 55 с.
1637991
   Цифровые методы в космической связи. – Москва : Связь, 1969. – 272 с.
1637992
  Банкет В.Л. Цифровые методы в спутниковой связи / В.Л. Банкет, В.М. Дорофеев. – Москва, 1988. – 239 с.
1637993
   Цифровые методы в управлении, радиолокации и связи. – Свердловск, 1986. – 165 с.
1637994
  Лихарев В.А. Цифровые методы и устройства в радиолокации / В.А. Лихарев. – Москва, 1973. – 456 с.
1637995
   Цифровые методы измерения сдвига фаз. – Новосибирск : Наука, 1979. – 288 с.
1637996
   Цифровые методы оптимальной обработки сигналов.. – Новосибирск, 1982. – 153с.
1637997
   Цифровые многозначные элементы и структуры.. – К., 1974. – 167с.
1637998
  Сафьянов Г.А. Цифровые модели рельефа и их значение для геоморфологии / Г.А. Сафьянов, Т.Ю. Репкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 41-46 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1637999
  Катков Ф А. Цифровые моделирующие автоматы. / Ф А. Катков, . – К, 1990. – 219с.
1638000
  Самойлов В.Д. Цифровые моделирующие структуры со знаковым уравновешиванием. / В.Д. Самойлов. – К, 1982. – 160с.
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,