Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1634001
  Томнюк Т.Л. Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 344-349. – ISSN 2222-0712
1634002
  Тлущак Ю.М. Фіскальний апарат Російської імперії в українських губерніях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 115-119. – ISSN 1563-3349
1634003
  Дзюбенко О.М. Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1634004
  Томнюк Т.Л. Фіскальний інструментарій детінізації економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 69-83. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (77/78)). – ISSN 2310-8185
1634005
  Гончаренко Н.І. Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні / Н.І. Гончаренко, Р.М. Доля, Д.В. Сурін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 90-93. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1634006
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1634007
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 254 л. + Додатки: л. 223-254. – Бібліогр.: л. 201-222
1634008
  Андрущенко В.Л. Фіскальний патріотизм мільярдерів як соціальна солідарність // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 211-216. – ISSN 2222-4459
1634009
  Крекотень І.М. Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні / І.М. Крекотень, А.Д. Глушко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 287-291. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1634010
  Варченко О.М. Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємства в Україні та фактори, що на нього впливають / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Н.І. Шаціло // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 189-197. – ISSN 2308-1988
1634011
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 225, [1] с. : табл. – Додатки: с. 197-225. – ISBN 978-966-2380-33-0
1634012
  Степанова О.В. Фіскальний простір для системи охорони здоров"я: сучасні підходи до формування та діагностики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
1634013
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір і стабілізація державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 7-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 2305-7645
1634014
  Цимбалюк І.О. Фіскальний простір інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05, 08.00.08 / Цимбалюк Ірина Олександрівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назва
1634015
  Майба А.А. Фіскальний простір: економічна сутність та структура // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 34-41
1634016
  Проценко Ю. Фіскальний розрив між доходами та видатками на виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 107-117. – ISSN 2409-9260
1634017
  Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 55-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1634018
  Швець С.М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 65-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1634019
  Ястремський О.І. Фіскальний стрес-тест: генеза, класифікація, застосування, розвиток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 54-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
1634020
  Мацук З.А. Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 81-94. – ISSN 2310-9734
1634021
  Мойсеєнко І.П. Фіскальні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-248. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1634022
  Кузнецов О.В. Фіскальні аспекти членства Великобританії у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 187-195


  The study of the EU budget as a source of problems among the EU member states and the UK, including issues related to implementation of the Common Agricultural Policy, is carried out. Special attention is given to the examination of the problem of ...
1634023
  Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1634024
  Коновалова І. Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1634025
   Фіскальні важелі регулювання економіки : монографія / [Солдатенко О.В. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Солдатенко ; Держ. податк. служба України, Нац, ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 276, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-266. – ISBN 978-617-566-187-1
1634026
  Кудряшов В.П. Фіскальні дисбаланси та заходи щодо їх обмеження в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (635). – С. 79-96. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано динаміку показників бюджету і державних боргових забов"язань загального уряду в державах - членах ЄС у період економічної кризи. Розглянуто заходи, запроваджені у посткризовий період для досягнення збалансування фіскальних диспропорцій, ...
1634027
  Самура Ю.О. Фіскальні економічні системи маржиналістська інтерпретація // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.173-175. – ISBN 5-7763-2435-1
1634028
  Богдан Т.П. Фіскальні експансії та проблеми боргової стійкості під час пандемії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 20 назв.
1634029
  Філімошкіна І.О. Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 295-303. – ISSN 2222-4459
1634030
  Опарін В.М. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання / В.М. Опарін, М.М. Фельдгольц // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-70
1634031
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 246-252. – Бібліогр.: арк. 222-245
1634032
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1634033
  Диха М.В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 81-88. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
1634034
  Плотніков О.В. Фіскальні інститути у процесі трансформ ації Європейського Союзу / О.В. Плотніков, О.О. Борзенко, Т.О. Панфілова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 149-156 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1634035
  Вдовічен А. Фіскальні інструменти впливу на економічний розвиток країн / А. Вдовічен, Ю. Табенська, Ю. Урсакій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (122). – С. 51-62. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1634036
  Лещенко К.А. Фіскальні інструменти реалізації екологічних політик постсоціалістичних країн східної Європи // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 73-81
1634037
  Осецька Д.В. Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-112. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1634038
  Якимчук Н. Фіскальні неподаткові платежі до бюджетів: проблеми правового змісту та правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 68-76. – ISSN 2306-9082
1634039
  Форостянко Д.В. Фіскальні органи Канади: правові засади організації та діяльності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 191-194. – (Серія "Право" ; вип. 25). – ISSN 2075-1834
1634040
  Коляда Т.А. Фіскальні правила в забезпеченні боргової безпеки України / Т.А. Коляда, Л.Я. Бенч, П.А. Пожиткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 241-247. – ISSN 2222-4459
1634041
  Осецька Д.В. Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 88-94. – (Серія "Економіка" ; № 1 (53)). – ISSN 2310-0672
1634042
  Гасанов С.С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 7-23. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1634043
  Кудряшов В.П. Фіскальні правила та коригування бюджетної політики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 47-59 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1634044
  Богдан Т.П. Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 7-26. – ISSN 2305-7645
1634045
  Богдан І.В. Фіскальні правила: проблеми імплементації в національну практику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 38-57 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2305-7645
1634046
  Колісник Б.І. Фіскальні регулятори в системі управління ефективністю функціонування лісогосподарського комплексу : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1634047
  Завгородня О.О. Фіскальні ресурси держави та їх роль в активізації інвестиційних процесів : податки / О.О. Завгородня, В.М. Тарасевич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 18-25. – Бібліогр.: 4 назви
1634048
  Гасанов С.С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 5-24. – ISSN 2414-3499


  "Розкрито вплив інституціональної невизначеності на особливості фіскальних ризиків у економіці квазіринкового типу. Введено поняття “фундаментальна інституціональна невизначеність”, яке характеризує критичний рівень, або таку глибину інституціональної ...
1634049
  Глущенко С.В. Фіскальні стимули економічного розвитку у світі в умовах пандемії COVID-19 / С.В. Глущенко, А.І. Мельник // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 45-51. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1634050
  Синютка Н.Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н.Г. Синютка, М.Я. Яструбський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 214-219. – ISSN 2222-4459
1634051
  Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-38. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням стимулюванню інновацій за допомогою фіскальних інструментів. Особливе місце відведено використанню податкових пільг з податку на прибуток корпорацій. В статье рассмотрены вопроы стимулирования инноваций с помощью фискальных ...
1634052
  Черничко Т.В. Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 119-126. – ISBN 966-8269-12-8
1634053
  Іоніце В.П. Фіскальні та регулятивні ефекти реформи акцизного податку з тютюнових виробів у Молдові: уроки для України / В.П. Іоніце, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 37 назв
1634054
  Скрипник А. Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб : Фінанси. Податки, Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-20 : Рис., табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1634055
  Копач В.С. Фіскальні функції митних органів України та Німеччини: порівняльний аналіз : податки / В.С. Копач, І.Г. Бережнюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 47-50
1634056
  Хлєбнікова І.І. Фіскально-адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 3-8


  Виявлено недоліки в справлянні акцизного податку. Обгрунтовано необхідність удосконалення акцизного оподаткування в Україні.
1634057
  Новосад Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 28-34. – ISSN 1818-5754
1634058
  Бєйко К.О. Фіскально-бюджетний механізм в забезпеченні соціально-економічного розвитку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 47-48
1634059
  Новосад Л.Я. Фіскально-бюджетні домінанти функціонування держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему співвідношення та взаємодії величини і структури суспільних благ та джерел їх покриття. The problem of correllation and interaction of the amount structure of public goods and its financing is examined.
1634060
  Клепанчук О.Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб"єктів малого бізнесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 247-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1634061
  Осецька Д.В. Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 8 (238), серпень. – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1634062
  Гордєєва Д.В. Фіскально-монетарне регулювання нерівноваги платіжного балансу: переваги та недоліки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 3-8. – ISSN 2077-6330
1634063
  Пацурківський П. Фіскально-правова природа української держави / П. Пацурківський, В. Рарицька // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 154-168. – ISSN 1026-9932
1634064
  Герчаківський С. Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення / С. Герчаківський, О. Герчаківська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 34-43. – ISSN 2524-0129
1634065
  Бодюк А.В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності / А.В. Бодюк, М.М. Пискун, Н.В. Хоцянівська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1634066
  Монастирська В.В. Фітнес-браслети - зручний контроль особистого стану здоров"я // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-966-641-732-2
1634067
  Євсєєва Г.П. Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні / Г.П. Євсєєва, О.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 87. – С. 61-68. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1634068
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Ткач Є.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: 11 назв
1634069
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроланшафті правобережного лісостепу : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Ткач Є.Д.; Ін-т агроекології Української академії аграрних наук. – Київ, 2007. – 233л. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: л. 129-152
1634070
  Шелудько Ю.М. Фітовірусологія / Ю.М. Шелудько. – Київ : Вища школа, 1970. – 272с.
1634071
  Мегалінська Г.П. Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров"я людинu / Г.П. Мегалінська, О.О. Костирко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 132-138. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1634072
  Кучерявий В.П. Фітогенне поле і фітомеліорація: питання теорії та практики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 15-24. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1634073
   Фітогормональна регуляція розвитку гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro / К.О. Романенко, Л.М. Бабенко, О.В. Вашека, П.О. Романенко, І.В. Косакіфська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 96-105. – ISSN 1025-6415
1634074
   Фітогормональна система та структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta) = Phytohormonal system and structural-functional features of pteridophytes (Polypodiophyta) / [О.В. Вашека, Л.В. Войтенко, В.А. Васюк та ін.] ; голов. ред. І.В. Косаківська ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наш формат, 2019. – 250 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Дані тит. арк., зміст, заключення парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-02-8864-5
1634075
  Чумакова В.В. Фітогормональна та трофічна регуляція яровизаційного процесу озимої м"якої пшениці in vivo та in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Чумакова Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1634076
  Мойсєєва М.Н. Фітогормони в житті рослин. / М.Н. Мойсєєва. – К, 1955. – 83-100с.
1634077
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.12 / М.О. Большакова ; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : [Б. в.], 1998. – 145 л. – Бібліогр.: л. 115-145
1634078
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Автореф... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М. О.; КУ ім. Шевченко. – К., 1999. – 17с.
1634079
  Холодний М.Г. Фітогормони, їх теоретичне і практичне значення / М.Г. Холодний. – 361-367с.
1634080
  Холодний М.Г. Фітогормони, ріст і розвиток рослин / М.Г. Холодний. – 237-253с.
1634081
  Рудишин С.Д. Фітогормонологія в Україні: генеза і досягнення : монографія / Сергій Рудишин, Віктор Негрецький, Олег Новожилов. – Київ : Академія, 2020. – 141, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл., табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 112-141. – (Monograf). – ISBN 978-966-580-588-5
1634082
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В. Давидова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 413-415. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-966-680-587-7
1634083
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.Д. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 476, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 470-473. – Бібліогр.: с. 467-469. – ISBN 978-966-289-008-2
1634084
  Семенюк Н.Є. Фітоепіфітон водних об"єктів басейну Дніпра : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Семенюк Наталія Євгенівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1634085
  Товстуха Є.С. Фітоетнологія українців / Євген Товстуха. – Вінниця : Українська академія оригінальних ідей, 2002. – 352с. – ISBN 966-71-39-66-2
1634086
  Бортник С. Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 23-33. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано найбільш популярні методи фітоіндикації, які застосовуються під час польових геоморфологічних досліджень. Сформульовані головні напрямки використання фітоіндикаційних методів у геоморфології: фітоіндикація генетичних типів та форм ...
1634087
  Гроховська Ю.Р. Фітоіндикація антропогенного збруднення водних екосистем : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Ю.Р.Гроховська; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1634088
  Бондарук М.А. Фітоіндикація едафічних режимів екотопів лісових екосистем Лівобережно-Дніпровського лісостепового округу України / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 94-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISSN 0459-1216
1634089
  Тарнопільська О.М. Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 74-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1634090
  Бондарук М.А. Фітоіндикація кліматичних режимів екотопів лісових екосистем Середньоруського лісостепового округу України / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 144-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0459-1216
1634091
  Ольхович О.П. Фітоіндикація та фітомоніторинг / О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.
1634092
  Сидоренко М.В. Фітоіндикація як метод визначення гідрогеологічного режиму ландшафту // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 37-44


  Проаналізовано основні методи фітоіндикації. Розглянуто класифікацію рослин за вологолюбністю. Охарактеризовано зв`язок між зміною складу фітоценозів та змінами гідрогеологічного режиму ландшафту. Ключові слова: екологічний режим фактору; ...
1634093
  Барановський Б.О. Фітокомплекси антропогенно трансформованої малої річки як складовий елемент екомережі Степу України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
1634094
  Радзієвський В. Фітолікування і лікарі в медичній культурі Київської Русі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 149-157. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1634095
  Лакида П.І. Фітомаса компонентів крони дерев Pinus sylvestris L. Північного Степу України / П.І. Лакида, В.М. Ловинська // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: с.91-92. – ISSN 1026-3365
1634096
  Ситник С.А. Фітомаса компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. у штучних деревостанах Північного Степу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 141-147 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISSN 0459-1216
1634097
  Лук"янчук Н.Г. Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста / Н.Г. Лук"янчук, Х.Я. Мартинюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 217-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1634098
   Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу : монографія / [М.Л. Копій та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 229, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-163. – ISBN 978-966-327-450-8
1634099
  Малюга В.М. Фітомеліоративні основи функціонування захисних лісонасаджень на яружно-балкових землях рівнинної частини України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Малюга Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 41 с. – Бібліогр.: 71 назва
1634100
  Позняк І. Фітомеліораційна роль комплексної зони урбоекосистеми м. Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1634101
  Кучерявий В.П. Фітомеліорація / В.П. Кучерявий; Посібник для студ. природничих і техн. спец. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2003. – 540с. – ISBN 966-603-209-0
1634102
  Попович В.В. Фітомеліорація як засіб виведення сміттєзвалищ із експлуатації // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 126-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1634103
  Козійчук Е.Ш. Фітомікробентос Кілійської дельти Дунаю : автореф. дис ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Козійчук Еліна Шаруханівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1634104
   Фітомодульний кластер як структурний елемент інтер"єpу внутрішніх приміщень різного функціонального призначення / Л.І. Буюн, Р.В. Іванніков, В.М. Якимець, Р.С. Степаньков, І.П. Харитонова, А.А. Кожокару // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 87-101. – ISSN 1815-2066
1634105
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок національного парку "Подільські Товтри" : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190 л. + Додатки: л.183-190. – Бібліогр.: л.160-182
1634106
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку " Подільські товтри" : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1634107
  Мисик О. Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 88-94
1634108
  Сусуловська С.А. Фітонематоди Longidoridae урбоекосистем Розточчя і Опілля (Україна): таксономічний склад і особливості формування фауни : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Сусуловська Соломія Андріївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1634109
  Козловський М. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону = Phytonematods of terrestrial ecosystems of the Carpathian region / Микола Козловський ; НАНУ, Ін-т геології Карпат. – Львів : Манускрипт, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-02-5189-2
1634110
  Застровська С. Фітоніми в назвах берлінських вулиць / С. Застровська, О. Найдюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1634111
  Дворніцька Л. Фітоніми й зооніми у збірці "Майдан" Віри Вовк як засіб формування національної самосвідомості молодого покоління // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 93-98. – ISSN 2520-2626


  "У статті йдеться про те, що вглиб «національної душі» здатні проникати лише певні слова-символи,які споконвіку побутують у колективному несвідомому нації. Саме такі етнічні маркери (зокрема, фітоніми й зооніми) присутні у віршах Віри Вовк, присвячених ...
1634112
  Шкляєва Н.В. Фітонімічні мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 215-218
1634113
  Савченко Л.Г. Фітообрази у художньому світі Тараса Шевченка як маніфестанти Батьківщини - чужини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 216-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена аналізові рослинних образів, котрі спостерігаємо у поетичній мові Тараса Шев-ченка. Значна частина поетового життя минула поза межами України, за якою він сумував. Шевченків рослинний світ сприймаємо як вияв національної картини ...
1634114
   Фітоокультурювання заплавних грунтів в аспекті поліпшення їхньої екологічної стабільності / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, М.О. Солоха, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 26. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1634115
  Настека Т. Фітопатогени та шкідники видів роду Armeniaca Mill, у Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати досліджень видів роду Armeniaca Mill. у Лісостепу України. Описано хвороби та шкідники абрикосів, характер прояву хвороби на рослинах, зроблено загальний аналіз заподіяної шкоди насадженням. The article presents the ...
1634116
  Кириленко Л.В. Фітопатогенні бактерії козлятнику східного / Л.В. Кириленко, В.П. Патика // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 2310-046X
1634117
  Соломахіна В.М. Фітопатогенні вищі рослини / В.М. Соломахіна. – Київ : Вища школа, 1978. – 16с.
1634118
   Фітопатологічна експертиза насіння соняшника на вірусоносійство за візуальними ознаками / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, О.М. Постоєнко, Л.В. Свиридовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 31)


  З"ясовано можливість детекції ураженого насіння соняшника на вурусоносійство за візуальними ознаками. Відпрацьовано оптимальні умови для його вірусологічної експертизи (на наявність ВБТ та ВТМ) у селекції та насінництва.
1634119
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Виявлено 52 види грибків із класів Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes на культивованих в Україні видах Cotoneaster.
1634120
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 30)


  Надано фітопатологічну оцінку стану рослин у колекції Cotoneaster (Medic.) Bauhin та визначено її найстійкіші види.
1634121
  Голуб В.О. Фітопатологія : Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студ. V курсу біолог. ф-ту / В.О. Голуб, С.М. Голуб; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 65с.
1634122
  Меленчук Г.В. Фітопланктон Дністровського водосховища в період паводку 2008 року / Г.В. Меленчук, О.О. Гуляєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 154-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1634123
  Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1634124
  Щербак В.І. Фітопланктон придаткових водойм Канівського водосховища в межах м.Києва / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, М.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 182-189. – Бібліогр.: 7 назв
1634125
  Шелюк Ю.С. Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Шелюк Юлія Святославівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 55 назв
1634126
  Собко В.Г. Фітораритети Криму / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, М.Б. Гапоненко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 395, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Предм. покажч.: с. 382-394. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-306-161-0


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича співавтор А.П. Лебеда 08.04.2013р. Підпис
1634127
  Собко В.Г. Фітораритети степової зони України / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 385, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 373-384. – ISBN 978-966-306-174-6


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка співавтор А.П. Лебеда 20.03.2014 р. Підпис
1634128
  Короткова Т. Фіторекультивація техногенних ландшафтів південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Створення лісових насаджень на породних відвалах відкритих гірничих розробок корисних копалин сприяє відновленню біологічного потенціалу порушених природних ландшафтів та збагаченню й збереженню біорізноманітності. Creation forest stand on soil refuse ...
1634129
  Лаврик М.О. Фіторемедіація засолених грунтів вугледобувних регіонів України / М.О. Лаврик, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 111. – С. 75-83. – ISSN 1607-4556
1634130
  Приседський Ю.Г. Фіторемедіація промислових зон хімічних підприємств на основі створення стійких фітоценозів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Приседський Юрій Георгійович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1634131
   Фіторемедіація техногенно забруднених грунтів / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, Я.А. Погромська, В.О. Зуза, Є.В. Панасенко, П.Ю. Горпинченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1634132
  П"яткова А.В. Фіторізноманіття сучасних ландшафтів лісостепової зони Уукраїни (на прикладі окремих ділянок Гайсинського району Вінницької області) / А.В. П"яткова, О.Ю. Ніколіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1634133
  Гунчак М.В. Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 115-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1634134
   Фітосанітарний стан колекції тюльпанів Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова / Н. Товстуха, А. Слюсаренко, З. Котикова, В. Коритнянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано результати фітосанітарного моніторингу колекції тюльпанів. Визначено види найбільш шкодочинних впродовж вегетаційного періоду 2008 року організмів. The results of phytosanitary observation of tulip collection are given. In vegetation period ...
1634135
   Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої залежно від систем обробітку грунту і технологіїї сівби / А.Д. Гирка, Т.В. Гирка, І.О. Кулик, О.О. Вінюков, В.А. Іщенко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 111-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
1634136
  Абдулоєва О.С. Фітосозологічна оцінка лучних степів національного природного парку "Подільські Товтри" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 34)


  Заповідна територія НПП "Подільські Товтри" характеризується значною екологоценотичною репрезентативністю лучно-степової рослинності. Виявлено 7 рідкісних асоціацій класу Festuco-Brometea, у складі яких зустрічається 12 червонокнижних видів. Основні ...
1634137
  Коніщук В. Фітосозологічна оцінка постлімнеальних боліт Західного Полісся у контексті пан-європейської екомережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 132-134. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз фітосозологічної компоненти постлімнеальних боліт Західного Полісся (Польща, Білорусія та Україна). Визначено важливість природоохоронного підходу щодо вивчення раритетних боліт для організації та менеджменту Пан-Європейської ...
1634138
  Смоляр Н.О. Фітосозологічна характеристика проектованого ландшафтного заказника "Войнівський" – біоцентру Коломацького екокоридору регіональної екомережі Лівобережного Придніпров"я // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 40-44. – ISSN 2077-4214
1634139
  Коніщук В.В. Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП "Північне Поділля" / В.В. Коніщук, В.М. Баточенко, Г.П. Паньковська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С.87-94. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1634140
  Шпак Я.В. Фітостресорність породних відвалів кам"яновугільних шахт за впливу попелу ТЕС і гумату Калію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Шпак Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 20, [1] с., з обкл. – Бібліогр.: 6 назв
1634141
   Фітотерапевтичний рецептурник. – К, 1995. – 79с.
1634142
  Гарбарець М.О. Фітотерапія : довідник / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1987. – 317с.
1634143
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – Київ : Здоров"я, 1991. – 304с. : Іл.
1634144
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – 2 вид., перероб. та доп. – Київ : Здоров"я, 1993. – 368 с., іл., 8, 4 арк. іл.
1634145
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634146
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634147
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634148
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634149
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634150
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634151
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1634152
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634153
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634154
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634155
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634156
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634157
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634158
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634159
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634160
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634161
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634162
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634163
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634164
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634165
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634166
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634167
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634168
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634169
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2002-
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634170
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 3. – 2017. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634171
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634172
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 1. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634173
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 2. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634174
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 3. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634175
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 4. – 2018. – 80 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634176
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634177
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634178
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1634179
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2019. – 92 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1634180
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2020. – 76 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1634181
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2020. – 84 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1634182
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2020. – 84 c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1634183
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2020. – 79, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1634184
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2021. – 82, [2] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1634185
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2022. – 95, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1634186
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2022. – 89, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1634187
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2022. – 126, [2] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1634188
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2022. – 126, [2] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1634189
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2023. – 130, [2] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1634190
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1634191
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2000
1634192
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2001
1634193
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1634194
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
1634195
  Кархут В.В. Фітотерапія при хворобах органів травлення та порушенні обміну речовин / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 44с.
1634196
  Бондар О.І. Фітотоксилогічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва / О.І. Бондар, Н.О. Риженко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 32-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1634197
  Жукорський О.М. Фітотоксична дія лужного мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л / О.М. Жукорський, Є.М. Кривохижа, В.Д. Осадчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1634198
  Смірнов О.Є. Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2013. – Т. 45, № 4 (264). – С. 281-289. – ISSN 2308-7099


  В огляді узагальнено та проаналізовано літературні дані щодо фітотоксичної дії алюмінію на основі структури й гомеостатичні процеси рослинної клітини: клітинну стінку, склад та фізико-хімічні властивості плазматичної мембрани, поглинання іонів Ca2+, ...
1634199
  Крупко Л.В. Фітотоксичність водних витяжок грунтів Рівненщини, порушених нелегальним видобутком бурштину / Л.В. Крупко, А.В. Якимчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1634200
   Фітотоксичність донних відкладів р. Устя як показник стану екологічної безпеки гідроекосистеми / О.М. Клименко, Т.М. Колесник, Ю.Р. Гроховська, Л.М. Стецюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 24-26 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1634201
  Романенко Є.А. Фітохімічне вивчення екстрактів собачої кропиви для створення нових лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Романенко Євген Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1634202
  Шинковенко І.Л. Фітохімічне вивчення сировини та екстрактів на основі видів роду Підмаренник : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Шинковенко Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1634203
  Бобровська О.А. Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 255-265 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
1634204
   Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik / Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, С.О. Четверня, Г.Т. Гревцова, І.С. Михайлова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 73-78. – ISSN 2077-4214
1634205
  Карбівська У.М. Фітоценологічні й агротехнологічні основи підвищення продуктивності природних і сіяних травостоїв лучних угідь Карпатського регіону : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.12 / Карбівська Уляна Миронівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 56 назв
1634206
  Абдулоєва О.С. Фітоценологія : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
1634207
  Погрібний О.О. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах / О.О. Погрібний, М.І. Сорока, В.Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 99-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
1634208
  Ванзар О. Фітоценотична характеристика Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-114. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фітоценотичні особливості Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі Чернівецької області. Встановлено приуроченість ценопопуляцій A. vernalis дo залишків природних лучно-степових ділянок Виявлено фітоценотичну близькість ...
1634209
  Шевчик В.Л. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров"ї (Україна) / В.Л. Шевчик, Т.В. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 76, № 1. – С. 42-51. – ISSN 0372-4123
1634210
  Коваленко І.М. Фітоценотичні зв"язки лісових трав // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
1634211
  Мицик Л.П. Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на Правобережжі Присамар"я (Дніпропетровська область) / Л.П. Мицик, О.І. Лісовець, В.М. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-8331
1634212
  Приходько В.В. Фіхте (Fichte) Йоганн Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 514-516. – ISBN 966-316-069-1
1634213
  Приходьмо В.В. Фіхтевська модель історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1634214
  Марочко В. Фіцпатрік Шейла // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 463-464. – ISBN 978-617-642-388-1
1634215
  Решетник М.Д. Фішер (Fischer) Куно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 654. – ISBN 966-316-069-1
1634216
  Танашкіна М.Д. Фішинг - як вид шахрайства в Інтернеті // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 87-89. – ISSN 2410-244Х
1634217
  Братух М. Фішинг як вид шахрайства в сфері інтернет-банкінгу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Технології, засоби захисту та відповідальність".
1634218
  Ковтун Л.Ю. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті / Л.Ю. Ковтун, І.В. Нечипорук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 152-155. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
1634219
  Харченко В.Є. ФК Барселона - як складова формування каталонського націоналізму в XX столітті // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 456-459. – ISBN 978-966-428-305-9
1634220
  Ключевич А.С. Флавиан Михайлович Флавицкий / А.С. Ключевич. – Казань, 1978. – 127с.
1634221
  Перевалова С.М. Флавий Арриан. Диспозиция против аланов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.236-243. – ISSN 0321-0391


  Флавий Арриан (ок.86-после 161г.) - греческий философ и писатель.
1634222
  Банников А.В. Флавий Вегеций Ренат о кризисе римской военной системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 121-127. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Друга половина IV ст. Вегецій Флавій Ренат (Flavius Vegetius Renatus), римский військовий історик и теоретик кін. IV — поч. V ст.
1634223
  Шавловский Г.М. Флавиногенез дрожжей Candida и механизмы его регуляции : Автореф... д-ра биол.наук: / Шавловский Г.М.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1634224
  Торик О. Флавіан : повість / Протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос. [протоієрея Олега Кожушного ; іл. худож. Ю. Тимошенко]. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 253, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2503-30-2
1634225
  Короткий В.А. Флавіан (Городецький Микола Миколайович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 304-305. – ISBN 966-06-0393-2
1634226
  Высочинская Г.И. Флавониды сибирских видов рода в связи систематикой рода : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Высочинская Г.И.; Совет. по биол. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1969. – 23л.
1634227
  Кукенов М.К. Флавоноидсодержащие растения юго-востока Казахстана. / М.К. Кукенов. – Алма-Ата, 1984. – 216с.
1634228
  Минаева В.Г. Флавоноиды в онтогенезе растений и их практическое использование. / В.Г. Минаева. – Новосибирск, 1978. – 255с.
1634229
  Сергиенко Т.А. Флавоноиды душевки и змееголовников. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сергиенко Т.А.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 18л.
1634230
  Циклаури Г.Ч. Флавоноиды лавровишни лекарственной (Laurocerasus officinalis roem), их изменение при вегетации и некоторые закономерности матаболизма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Циклаури Г. Ч.; АН ГССР, Ин-т биохим. растений. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1634231
  Гелла Э.В. Флавоноиды мяты перечной. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Гелла Э.В.; Харьков.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1634232
  Фадеева О.В. Флавоноиды полыней (Artemisia transiliensis P. и A. Serotina Bge). : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Фадеева О.В.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1634233
  Клышев Л.К. Флавоноиды растений / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1978. – 220с.
1634234
  Зорэ С.В. Флавоны и антоцианы в жизнедеятельности пшеницы : Автореф... канд. биолог.наук: / Зорэ С.В.; АН СССР. ИН-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 21л.
1634235
  Крапивін В.П. Флаг-капітани / В.П. Крапивін. – Київ, 1979. – 160с.
1634236
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1942. – 8с.
1634237
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1945. – 8с.
1634238
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев, 1948. – 64с.
1634239
  Штейн А.П. Флаг адмирала / А.П. Штейн. – Москва, 1950. – 156с.
1634240
  Штейн О.П. Флаг адмирала / О.П. Штейн. – К., 1951. – 136с.
1634241
  Мацумото С. Флаг в тумане / С. Мацумото. – Минск, 1991. – 510с.
1634242
  Чемонин А.К. Флаг до места / А.К. Чемонин. – Москва : Известия, 1976. – 256 с.
1634243
  Коршунов М.П. Флаг забастовки / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 16с.
1634244
  Миронов А.Е. Флаг корабля / А.Е. Миронов. – М., 1954. – 48с.
1634245
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1958. – 443 с. : ил.
1634246
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1975. – 445 с.
1634247
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Юлий Анненков : худож. В.Н. Рыжов. – Москва : Воениздат, 1989. – 405, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Советский военный роман)
1634248
  Злыднев А.Е. Флаг на гафеле / А.Е. Злыднев. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1634249
  Устьянцев В.А. Флаг на гафеле. / В.А. Устьянцев. – Москва, 1981. – 223с.
1634250
  Митрофанов Ф.С. Флаг над Осмуссааром / Ф.С. Митрофанов. – Таллин, 1980. – 141с.
1634251
  Иванов А.И. Флаг над перевалом : Повесть. Очерки / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1975. – 168с.
1634252
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1947. – 39с.
1634253
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Кострома, 1948. – 52с.
1634254
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1952. – 185с.
1634255
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1987. – 158с.
1634256
  Недогонов А.И. Флаг над Сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1951. – 96с.
1634257
   Флаг над Советом. – М, 1986. – 254с.
1634258
  Александров М.Н. Флаг над стадионом : [очерки] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
1634259
  Утков В.Г. Флаг Родины. / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1951. – 56с.
1634260
  Некрасов Г.И. и Метельский Г.В. Флаг свободы / Г.И. и Метельский Г.В. Некрасов. – Вильнюс, 1957. – 576с.
1634261
  Петрова Ю.Л. Флаги без полотнищ / Ю.Л. Петрова. – М., 1963. – 48с.
1634262
   Флаги братства. – М
1. – 1977. – 240с.
1634263
  Рождественский Р.И. Флаги весны / Р.И. Рождественский. – Москва, 1955. – 90с.
1634264
   Флаги государств мира. – Москва, 1964. – 60с.
1634265
  Иванов К.А. Флаги государств мира / К.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 231с.
1634266
  Варламов И. Флаги для партизанки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670
1634267
  Кузнецов Флаги мира над страной Суоми / Кузнецов, ЛМ. – М., 1962. – 30с.
1634268
  Макаренко А. Флаги на башнях / А. Макаренко. – Л., 1952. – 452с.
1634269
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1957. – 472с.
1634270
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Куйбышев, 1977. – 440с.
1634271
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Сыктывкар, 1979. – 432с.
1634272
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1981. – 478с.
1634273
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 429с.
1634274
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Правда, 1986. – 491с.
1634275
  Макаренко А.С. Флаги на башнях : на кхмерском языке / А.С. Макаренко. – Москва : Радуга, 1988. – 672с.
1634276
  Быковский Егор Флаги на полюсе : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 164-165 : Фото
1634277
  Мамаев К.К. Флаги рассказывают / К.К. Мамаев. – Л., 1972. – 410с.
1634278
  Мишачев Н.М. Флаги слоений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мишачев Н.М.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1634279
  Стаматов В. Флагман / В. Стаматов. – Москва, 1974. – 256с.
1634280
  Устьянцев В.А. Флагман / В.А. Устьянцев. – М., 1987. – 350с.
1634281
  Хиленко В. Флагман банківської освіти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 23-26
1634282
  Соляник А.А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 74-83


  Висвітлюється історія заснування й основні етапи розвитку факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури - фундатора вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1634283
   Флагман большевитской печати (Книги о "Правде"1912-1917 гг). – М, 1980. – 28с.
1634284
  Комарницький В. Флагман відомчої освіти України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відзначає своє 25-річчя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1634285
  Скопенко В.В. Флагман вітчизняної освіти та науки // Київський університет, 2004. – № 10
1634286
  Стрижаченко І. Флагман вказує курс / І. Стрижаченко. – Сімферополь, 1960. – 319с.
1634287
  Сердюк А.М. Флагман гігієнічної науки // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-8


  18 липня виповниться 87 років підписання Наказу Наркомздоров"я УРСР про створення Українського інституту комунальної гігієни (нині - Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України).
1634288
   Флагман економічної освіти України // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  "Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка чекає на талановиту молодь, яка прагне здобути сучасну економічну освіту".
1634289
   Флагман космічної освіти, або "Секретний" підрозділ - 2 : до 60-річчя Фізико-технічного факультету : вітання, нариси, спогади / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: О.М. Петренко, В.С. Савчук, Ф.А. Сухоніс]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 306, [2] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-617-518-164-5
1634290
  Мукан А. Флагман літературознавчої думки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 6


  У 2013 році журналу "Слово і час" - 75 років. Аби відзначити цю подію, редакція часопису завітала на круглий стіл в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, щоб обговорити здобутки та перспективи розвитку наукової думки на сторінках часопису. ...
1634291
  Туровская Л. Флагман национальной духовности // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 2


  85 лет со дня рождения Николая Даниловича Сома, украинского поэта-шестидесятника, писателя, публициста, учителя.
1634292
  Максимцев И.А. Флагман отечественного экономического образования [Санкт-Петербургский государственный экономический университет] // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Изложены параметры функционирования и перспективы развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета, описаны образовательная и научно-исследовательская составляющие его деятельности. Характеризуются международные контакты ...
1634293
  Леманинець В. Флагман правової інформації. "Офіційному віснику України" - 20 років // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1634294
  Крупский И.В. Флагман советской печати Украины: (Газ. "Коммунист" (после 1943 г. -- "Рад. Україна"), 1918-1925 гг.) / И.В. Крупский, И.Т. Цьох. – Львов, 1990. – 173с.
1634295
   Флагман української юридичної науки : до 60-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1949-2009 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 215, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-8602-70-2
1634296
  Шемшученко Ю.С. Флагман української юридичної науки на Трьохсвятительській. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 2219-5521
1634297
  Стерехова З. Флагман університетських бібліотек (до 120-річчя Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 39-40
1634298
  Варгин Н.Ф. Флагман флота Кожанов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1980. – 112с.
1634299
  Старостин А.П. Флагман футбола / А.П. Старостин. – М., 1988. – 224с.
1634300
  Донченко С.А. Флагман штурмовой авиации / С.А. Донченко. – К., 1988. – 222с.
1634301
  Тацій В.Я. Флагман юридичної освіти // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 637-641. – ISBN 978-966-458-725-6
1634302
  Прокулевич Л.П. Флагманский проект реконструкции города : новая публичная библиотека в Бирмингеме // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  В Бирмингеме, втором по величине городе Англии, в сентябре 2013 г. состоялось официальное открытие новой публичной библиотеки. Автор проекта — Francine Houben, которая работала вместе с архитектурным бюро Mecanoo (Голландия)
1634303
   Флагманы. – М, 1991. – 281с.
1634304
  Рывлин А.И. Флажки на карте. / А.И. Рывлин. – Киев, 1948. – 67с.
1634305
  Якимец К.И. Флакончик // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.137-148. – ISSN 0042-8744
1634306
  Котов Павел Фламандская "Доска" на границе двух миров : культурный код: Ян ван Эйк. Гентский алтарь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 16-20 : Фото
1634307
  Перес-Реверте Фламандская доска = La tabla de Flandes : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Натальи Кирилловой]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – Пер. с изд.: La tabla de Flandes / Arturo Perez-Reverte, 1990. – (Pocket book / сост.: Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-37894-4
1634308
   Фламандская живопись. – Л.М., 1938. – 25с.
1634309
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1989. – 190,1с.
1634310
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1990. – 190,1с.
1634311
   Фламандская и голландская живопись. – Москва, 1957. – 70с.
1634312
  Гершензон-Чегодаева Фламандские живописцы / Гершензон-Чегодаева. – М., 1949. – 182с.
1634313
  Костер Ш. де Фламандские легенды = Legendes Flamandes / Шарль де Костер; Акад. наук СССР; изд-е подготовила М.Н. Черневич. – Москва : Наука, 1976. – 279с. – (Литературные памятники)
1634314
  Костер Ш. де Фламандские легенды. / Ш. де Костер. – Москва, 1975. – 279с.
1634315
   Фламандские шпалеры XIV-XVIII вв. Из собрания Королев. музея искусства и истории в Брюсселе. – Л, 1978. – 32с.
1634316
   Фламандский и голландский рисунок XVII века в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1974. – 58 с.
1634317
  Прудковский П.Н. Фламандский пейзаж : [для детей] / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1956. – 68 с.
1634318
  Сак Л.М. Фламандський живопис XVII століття. / Л.М. Сак. – К., 1970. – 68с.
1634319
   Фламенка. – Москва : Наука, 1983. – 319с.
1634320
   Фламенка. – Москва : Наука, 1984. – 319с. – (Литературные памятники)
1634321
  Столяров Г.П. Фламенко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 24
1634322
  Розіна О.Ф. Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій сходу і заходу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 158-166
1634323
  Кафаров А.Г. оглы Фламинго, розовая птица. / А.Г. оглы Кафаров. – М., 1984. – 191с.
1634324
  Коблик Евгений Фламинго. За розовой стаей : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 34-46 : Фото. – ISSN 1029-5828
1634325
  Эббот Э.Э. Флатландия / Э.Э. Эббот; Пер. Ю.А. Данилова под ред. Я.А. Смородинского. – Москва : Мир, 1976. – 358с. – В кн. также: Сферландия/ Д. Бюргер
1634326
  Нгуен-Фук-Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен-Фук-Нинь; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 11л.
1634327
  Нгуен Фук Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Нгуен Фук Нинь ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1968. – 10 с.
1634328
  Вулф В. Флаш : рассказы , повесть ; пер. с анг. / Вирджиния Вулф ; сост. и пред. Е. Гениевой. – Москва : Известия, 1986. – 224 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1634329
  Гаибов М.Г. Флеботомусы Ферганской долины / М.Г. Гаибов. – Ташкент, 1956. – 83с.
1634330
  Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1634331
  Яковченко В.И. Флейта / В.И. Яковченко. – Москва, 1978. – 96с.
1634332
  Лоуренс Д.Г. Флейта Аарона / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 304 с.
1634333
   Флейта в сельве. – М, 1977. – 423с.
1634334
  Гаевский В. Флейта Гамлета: образы современного театра / В. Гаевский. – Москва, 1990. – 349с.
1634335
  Колісниченко А.І. Флейта для адвоката : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 334 с.
1634336
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1981. – 208с.
1634337
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1988. – 206с.
1634338
  Башкирова О. Флейта з передмістя : поезія / Ольга Башкирова ; Держ. ком. молодіж. політики, спорту і туризму України ; Каб. молодого авт. Нац. Спілки письменників України. – Київ : Гранослов, 2001. – 56 с. – (Міжнародний конкурс "Гранослов"). – ISBN 966-95742-5-0
1634339
  Лившиц Б.К. Флейта Марсия : Первая книга стихов / Бенедикт Лившиц. – [Киев] : Печ. в тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 80 с.


  Печатано в типографии акционерного общества "Петр Барский в Киеве" в количестве 150 нумерованных автором экземпляров. Обложка работы М. Денисова Книга была учитожена цензурой
1634340
  Олійник Л. Флейта Сковороди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 22


  220 років тому завершив свій земний шлях український геній світової культури, мандрівний філософ, учитель, поет і музикант.
1634341
  Кушнер А.С. Флейтист / А.С. Кушнер. – М., 1990. – 29с.
1634342
  Палей М. Флейтист : избр. лирика 2020-2021 гг. / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2021. – 243, [1] с. – (Универсальный донор). – ISBN 978-617-7666-49-2
1634343
  Перцов М.О. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перцов Микита Олегович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1634344
  Григорьев С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григорьев. – М-, 1926. – 172с.
1634345
  Григор"єв С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григор"єв. – Харків : Держвидав України, 1930. – 152 с.
1634346
  Манн Г. Флейты и кинжалы / Г. Манн. – Москва. – 96с.
1634347
  Винниченко І. Флейшер Адольф Карлович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 359-360. – ISBN 978-966-7863-77-7
1634348
  Гук Л. Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1634349
   Флексография. Принципы и практика. – К, 1973. – 270с.
1634350
  Козленко І.В. Флективна система дієслова в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Пропонується опис флективної системи українського дієслова у двох аспектах - парадигматичному й синтагматичному. В аспекті парадигматики встановлюються відношення флексійних морфів у межах однієї морфеми. В аспекті синтагматики визначаються стандартні ...
1634351
  Боцяновский В.Ф. Фленушка : в 4 действиях : по романам Мельникова-Печрского "В лесах" и "На горах" / В.Ф. Боцяновский. – Ленинград; Москва : Искусство, 1938. – 67 с.
1634352
  Макдональд Г. Флетч : роман / Грегори Макдональд ; [пер. с англ. В.В. Вебера]. – Рига : CONTINENT, 1991. – 285, [3] с. – В кн. также: Сенсация Ричарда Эшли / Моррис Уэст. - Пер. изд.: The Big story by Pocket Books / Morris west. New York, 1970. – (Досье "D"). – ISBN 5-86926-002-3
1634353
  Даценко Флеш-моб як нова форма політичної активності суспільства / Даценко, Ю // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 96-98
1634354
  Шалацька Г.М. Флеш-презентація на заняттях з іноземної мови як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетенції // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 208-219. – ISSN 2227-2844
1634355
  Браун К. Флеш-рояль. Не бывать блондинке на острове : детективные романы / К. Браун ; пер. с англ. Т. Гневко, Н. Краснослободский, Ю. Кайдановский. – Минск : Литература, 1997. – 544 с.
1634356
  Бенсассон Р. Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз : применение в биохимии и медецинской химии / Р. Бенсассон, Э. Лэнд, Т. Трасков ; под ред. А.Ю. Борисова ; пер. с англ. Д.Н. Никогосяна, А.В. Шаркова. – Москва : Мир, 1987. – 398 с. : ил.
1634357
  Черняхівська В. Флешмоб-рух в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 143-149


  Виктория Черняховская. СМИ и флэш-моб-движение в Украине. В статье проанализированы способы подачи информации о флэш-мобе и формирования имиджа участников движения в украинских СМИ. У статті проаналізовано способи подання інформації про флешмоб та ...
1634358
  Комлик Ю.О. Флешмоб як інноваційний метод роботи бібліотеки із сучасним читачем // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 148-151


  Проаналізовано практичні й теоретичні аспекти використання флешмобу як інновації в сучасній бібліотеці.
1634359
  Пашкевич М.Ю. Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 111-117. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: дослідити феномен флешмобу як нового типу перформансної комунікації, що використовується для донесення важливих політичних та соціальних повідомлень; класифікувати існуючі види цього формату. Методологія дослідження включає загальнонаукові ...
1634360
  Купрій Т.Г. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації / Т.Г. Купрій, М.Ю. Головко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1634361
  Ключковська І. Флешмоб...смислів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 28). – С. 10


  Про живий спадок визначного вченого і публіциста Джеймса Мейса.
1634362
  Павленко І. Флешоб творчості "Живіть, творіть, пан Крищенко!" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1634363
  Блон Ж. Флибустьерское море : [пер. с фр.] / Жорж Блон ; [послесл. А. Шумилова, Д. Демина]. – Москва : Мысль, 1985. – 350 с. : ил.
1634364
  Рисаль Х. Флибустьеры / Х. Рисаль. – М, 1965. – 343с.
1634365
  Рисаль Х. Флибустьеры / Х. Рисаль. – Москва : Художественная литература, 1978. – 320 с.
1634366
  Левин В.Н. Флик - имя нарицательное / В.Н. Левин. – Москва : Политиздат, 1989. – 126 с.
1634367
  Шпигель Дж. Флирт - путь к успеху / Дж. Шпигель. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 2001. – 160 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-028-4
1634368
  Вассоевич Н.Б. Флиш и методика его изучения / Н.Б. Вассоевич. – Ленинград-Москва : Гостоптехиздат, 1948. – 216с.
1634369
  Бежаев М.М. Флишевая и орогенная формации восточного склона Урала / М.М. Бежаев ; Сиб. НИИ нефт. пром-сти. – Свердловск : Сред.-Уральское книжное издательство, 1978. – 207 с. – Библиогр.: с. 200-207
1634370
  Маркевич П.В. Флишевые формации северо-западной части Тихоокеанского складчатого пояса. / П.В. Маркевич. – М., 1978. – 144с.
1634371
  Вылцан И.А. Флишоидные формации / И.А. Вылцан. – Томск, 1978. – 208с.
1634372
  Гарафонова О.І. Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу / О.І. Гарафонова, А.В. Свинарчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 227-232. – ISSN 2222-4459
1634373
  Гулей О. Флобер мав рацію (мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 20-22
1634374
  Карабанов И.А. Фловоноиды в мире растений / И.А. Карабанов. – Минск, 1981. – 80с.
1634375
  Михайлов-Михеев Флокены в турбинных дисках / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1932. – 124с.
1634376
  Харченко К.Д. Флокси / К.Д. Харченко. – К, 1975. – 159с.
1634377
  Гаганов П.Г. Флоксы многолетние / П.Г. Гаганов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Сельхоиздат, 1963. – 308 с.
1634378
  Мантрова Е.З. Флоксы. Культура и особенности питания. / Е.З. Мантрова. – Москва, 1959. – 60с.
1634379
  Куцевол Н.В. Флокуляційна активність розгалужених поліакриламідів / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 138-147 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1634380
  Давичо О. Флора / О. Давичо. – Београд, 1955. – 131с.
1634381
  Маевский П.Ф. Флора "Средней России" / П.Ф. Маевский. – Л.-М, 1933. – 760с.
1634382
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухуми
4. – 1949. – 354с.
1634383
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
1. – 1980. – 211с.
1634384
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
2. – 1982. – 282с.
1634385
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
3. – 1985. – 292с.
1634386
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
Т. 4. – 1986. – 362с.
1634387
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / Беглянова М.И. ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 1. – 1972. – 207с. – Библиогр.: с. 187-202
1634388
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / М. И. Беглянова ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 2, вып. 1. – 1973. – 118с. – Библиогр.: с. 113-117
1634389
   Флора Азербайджана. – Баку
1. – 1950. – 370с.
1634390
   Флора Азербайджана. – Баку
2. – 1952. – 318с.
1634391
   Флора Азербайджана. – Баку
3. – 1952. – 408с.
1634392
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 4. – 1953. – 403с.
1634393
   Флора Азербайджана. – Баку
5. – 1954. – 580с.
1634394
   Флора Азербайджана. – Баку
6. – 1955. – 540с.
1634395
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 7. – 1957. – 648с.
1634396
   Флора Азербайджана. – Баку
8. – 1961. – 691с.
1634397
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 2 : Злаки (Gramineae) : Ч. 1 / обраб. Р.Ю. Рожевиц : с 6 таблицами. – 1912. – [2], 44 с., 6 л. ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634398
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 3 : Лилейный (Liliaceae) : Род Eremurus M. B. / обраб. О.А. Федченко: с 16 таблицами. – 1912. – [2], 29 с., 16 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634399
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 1 : Однодольные (Monocotyledoneae). Рогозовые (Lyphaceae) / Обраб. Б.А. Федченко ; Ежеголовковые (Sparganiaceae) / Обраб. В.А. Ротерт : с 2 таблицами. – 1913. – [2], 37 с., 2 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634400
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 4 : Мхи (Andreaeales; Bryales часть 1) / обраб. В.Ф. Бротерус. – 1914. – [4], 78 с.


  Авт. обраб.: Бротерус, Виктор Фердинандович (1849-1929) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634401
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 5 : Сапиндовые (Sapindales) / обраб. А.Н. Криштофович. – 1914. – [2], 71 с., 1 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Криштофович, Африкан Николаевич (1885-1953) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634402
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 6 : Злаки (Gramineae). Ч. 2 / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1914. – [2], 45-106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634403
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 7 : Камнеломковые: (Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenium) / обраб. В.Л. Некрасова. – 1915. – [2], 51 с., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634404
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 8 : Фиалковые (Violaceae) / обраб. В. Беккер. – 1915. – [2], 106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Беккер В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634405
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 10 : Зонтичные (Umbelliferae). Ч. 1 (II a 2. В.) : с 15 рис. авт. / обраб. Б.М. Козо-Полянский. – 1915. – [2], VIII, 39 с. : ил.


  Авт. обраб.: Козо-Полянский, Борис Михайлович (1890-1957) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634406
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Министерство земледелия, Переселенческое управление. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 9 : Вересковые (Ericaceae) : с 29 рис. / обраб. И.В. Кузнецов. – 1916. – IV, 81 с. : ил.


  Авт. обраб.: Кузнецов И.В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634407
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Вып. 12 : Злаки (Gramineae). Ч. 3 : с 6 таблицами / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1916. – [2], 107-191 с., [6] л. табл. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634408
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 14 : Повойничковые (Elatinaceae) : с 7 табл. / обраб. К.К. Косинский. – 1916. – 21 с., 7 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Косинский К.К. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634409
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 11 : Камнеломковые: (Saxifragaceae) : Ч. 2 / обраб. В.Л. Некрасова. – 1917. – 42 с., 4 л. ил., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1634410
   Флора Азиатской России. – Птгр
1. – 1923. – 40с.
1634411
   Флора Азиатской России. – Ленинград
4. – 1924. – 19с.
1634412
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России. / Б.А. Федченко. – Птгр., 1918. – 81-182с.
1634413
   Флора Алма-Атинского заповедника. – Алма Ата, 1991. – 154с.
1634414
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. К.Я. Зеленского
Вып. 4 : Polemoniaceae-plantagineae. – 1907. – С. 865-1088
1634415
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сиб. Т-ва печ. дела
Вып. 6 : Typhaceae-cyperaceae. – 1912. – [2] с.; С. 1253-1534
1634416
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сибирск. Т-ва печ. дела
Вып. 7 : Gramineae-salviniaceae. – 1914. – [2], 1535-1816, 61 с.
1634417
  Карягин И.И. Флора Апшерона / И.И. Карягин. – Баку, 1952. – 440с.
1634418
   Флора Армении. – Ереван
Т. 1. – 1954. – 291с.
1634419
   Флора Армении. – Ереван
2. – 1956. – 520с.
1634420
   Флора Армении. – Ереван
3. – 1958. – 386с.
1634421
   Флора Армении. – Ереван
4. – 1962. – 436с.
1634422
   Флора Армении. – Ереван
5. – 1966. – 384с.
1634423
   Флора Армении. – Ереван
Т. 6. – 1973. – 486с.
1634424
   Флора Армении. – Ереван
7. – 1980. – 292с.
1634425
   Флора Армении. – Ереван
8. – 1987. – 418с.
1634426
  Баранець М.О. Флора басейну р. Інгулець: сучасний стан, аутсозологічна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Баранець Микола Олександрович ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1634427
  Козловская Н.В. Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, научные основы использования и охраны / Н.В. Козловская. – Минск, 1978. – 128с.
1634428
  Парфенов В.И. Флора Белорусского Полесья / В.И. Парфенов. – Минск : Наука и техника, 1983. – 295с.
1634429
   Флора Березинского заповедника. – Москва, 1989. – 61с.
1634430
   Флора БССР. – Москва
1. – 1949. – 432с.
1634431
   Флора БССР. – Минск
2. – 1949. – 512с.
1634432
   Флора БССР. – Минск
3. – 1950. – 492с.
1634433
   Флора БССР. – Минск
4. – 1955. – 526с.
1634434
   Флора БССР. – Минск
5. – 1959. – 268с.
1634435
  Джонг Й.Д. Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 108-116
1634436
   Флора Верхнеуссурийского стационара (Южный Сихотэ-Алинь). – Владивосток, 1984. – 130с.
1634437
  Каримова Б. Флора водорослей водреммов Алайской долины и бассейна р. Курбаш : Автореф... канд. биол.наук: / Каримова Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю от-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 28л.
1634438
  Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоёмов Украинской ССР / З.И. Ветрова. – Киев : Наукова думка
Вып. 1, ч. 1 : Порядок 1.Эвгленальные. Семейство 1.Эвтрепциевые. Семейство 2.Эвгленовые. Род1.Трахеломонас. Группа1. – 1986. – 348с.
1634439
  Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. / Б.В. Заверуха. – К., 1985. – 192с.
1634440
  Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры / О.В. Ребристая. – Ленинград : Наука, 1977. – 334с.
1634441
   Флора Восточного Казахстана. – Алма Ата, 1991. – 184с.
1634442
  Ханминчун В.М. Флора Восточного Танну-Ола / В.М. Ханминчун. – Новосибирск, 1980. – 121с.
1634443
  Сипливинский В.Н. Флора высокогорий Баргузинского хребта, ее анализ и песпективы использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сипливинский В.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1966. – 19л.
1634444
  Рычин Ю.В. Флора гигрофитов / Ю.В. Рычин. – Москва, 1948. – 448с.
1634445
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
1. – 1954. – 183с.
1634446
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – Москва ; Ленинград
Вып. 2. – 1964. – 258с.
1634447
  Наумов Н.А. Флора грибов Ленинградской области / Н.А. Наумов. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1954. – 183с.
1634448
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
2. – 1985. – 199с.
1634449
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
3. – 1986. – 229с.
1634450
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
4. – 1987. – 148с.
1634451
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
5. – 1989. – 283с.
1634452
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
6. – 1990. – 131с.
1634453
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
7. – 1990. – 196с.
1634454
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев, 1980. – 222с.
1634455
  Смык Л.В. Флора грибов Украины / Л.В. Смык. – Киев, 1980. – 183с.
1634456
  Вассер С.П. Флора грибов Украины / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1980. – 329с.
1634457
  Гелюта В.П. Флора грибов Украины / В.П. Гелюта. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1634458
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев : Наука, 1991. – 87с.
1634459
  Вассер С.П. Флора грибов Украины = Flora fungorum ucrainicae : Базидиомицеты. Аманитальные грибы / С.П. Вассер; АНУ. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168с. – ISBN 5-12-003226-5
1634460
  Дудка И.А. Флора грибов Украины = Flora fungorum Ukrainicae : Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы / И.А. Дудка, Л.И. Бурдюкова; Национ. акад. наук Украины. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев : Наукова думка, 1996. – 208с. – ISBN 966-00-0032-4
1634461
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Диапортальные грибы. / Т.А. Мережко, Л.В. Смык. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212с. – ISBN 5-12-001373-8
1634462
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Сферопсидальные грибы / Т.А. Мережко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 205 с.
1634463
   Флора Грузии. – Тбилиси
1. – 1941. – 330с.
1634464
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1941. – 329-578с.
1634465
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1973. – 206с.
1634466
   Флора Грузии. – Тбилиси
3. – 1975. – 274с.
1634467
   Флора дендрологічного парку "Асканія-Нова" / Н. Гавриленко, А. Рубцов, Л. Слепченко, В. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено таксономічний склад флори дендропарку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення . Охарактеризовано її культивовану (766 видів, 265 форм і сортів зі 170 родів 66 родин деревних та 362 види, 289 сортів і форм з 201 роду 66 родин ...
1634468
  Канчавели К.Г. Флора диатомовых водорослей водоемов Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Канчавели К.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 23 с.
1634469
  Оксиюк О.П. Флора диатомовых водорослей озер Волынской области и ее история : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оксиюк О. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низш. растений. – Киев, 1957. – 14 с.
1634470
  Фатаре И. Флора долины реки Даугавы / И. Фатаре. – Рига, 1989. – 168с.
1634471
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 1 : Папоротникообразные. Голосеменные. Однодольные : с 203 рис. в тексте. – 1908. – IV, [2], 286 с. – С 203 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1634472
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 2 : Первичнопокровные : с 387 рис. в тексте. – 1909. – [4], 289-710 с. – С 387 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1634473
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 404с.
1634474
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1976. – 236с.
1634475
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
3. – 1978. – 258с.
1634476
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
4. – 1979. – 355с.
1634477
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1981. – 379с.
1634478
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
6. – 1987. – 254с.
1634479
   Флора Европейской части СССР. – Л
8. – 1989. – 412c.
1634480
  Тахтаджян А.Л. Флора Еревана / А.Л. Тахтаджян, А.А. Федоров. – Ленинград, 1972. – 394с.
1634481
   Флора Забайкалья. – Ленинград
1. – 1929. – 104с.
1634482
   Флора Забайкалья. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Вып. 2. – 1954. – 541-664с.
1634483
   Флора Забайкалья. – Томск
1. – 1966. – 94с.
1634484
   Флора Забайкалья. – Томск
2. – 1969. – 149с.
1634485
   Флора Забайкалья. – Томск
3. – 1972. – 138с.
1634486
   Флора Забайкалья. – Томск : Томского ун-та
Вып. 4 : Liliaceae, iridaceae, orchidaceae. – 1972. – 70 с.
1634487
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
7. – 1975. – 667-761с.
1634488
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
8. – 1980. – 766-842с.
1634489
  Фодор С.С. Флора Закарпаття / С.С. Фодор. – Львів, 1974. – 208с.
1634490
  Еленевский А.Г. Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры Закавказья. : Автореф... Канд.биол.наук: / Еленевский А.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
1634491
  Иванова М.М. Флора западного участка районов освоения БАМ / М.М. Иванова, А.А. Чепурнов. – Новосибирск, 1983. – 223с.
1634492
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – Второе дополненое и расширеное. – Томск
вип.6. – 1931. – 1229-1448с.
1634493
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – второе дополненое и расширенное. – Томск
вип.7. – 1933. – 1449-1817с.
1634494
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
11. – 1949. – 138с.
1634495
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
Т. 1. – 1955. – 138с.
1634496
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1961. – с.
1634497
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1964. – 50с.
1634498
   Флора Западной Сибири. – Томск, 1966. – 106с.
1634499
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – М, 1989. – 50с.
1634500
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – Москва, 1989. – 50с.
1634501
   Флора заповедника "Остров Врангеля". – Москва, 1988. – 48 с.
1634502
  Егорова Н.А. Флора и краткий обзор растительности района Сатинской географичской станции Московского государственного университета / Н.А. Егорова, Н.Я. Таскаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 114с.
1634503
  Васильев В.Н. Флора и палеогеография командорских островов / В.Н. Васильев. – Москва-Ленинград, 1957. – 260с.
1634504
  Султанов С. Флора и растительностть бассейна реки Гарм-Чашма (Бадахшан). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Султанов С.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1975. – 20л.
1634505
   Флора и растительность. – Кишинев, 1987. – 86с.
1634506
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна Заравшона : Автореф... докт. биол.наук: / Закиров К.З.; Академия еаук СССР.Ботанический институт им. акад. В.Л.Комарова. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1634507
  Доронина Ю.А. Флора и растительность бассейна р. Уды / Ю.А. Доронина. – Новосибирск, 1973. – 150с.
1634508
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна реки Зеравшан / К.З. Закиров. – Ташкент
Ч. 2. – 1961. – 446с.
1634509
  Воронина И.Г. Флора и растительность Башкирского Предуралья в верхнеплиоценовое-нижнеплейстоценовое время (по палеонтологическим даннім) : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина И.Г.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 21л.
1634510
   Флора и растительность Белорусии за 1978 год. – Минск, 1979
1634511
   Флора и растительность Белорусии за 1979 год. – Минск, 1980
1634512
   Флора и растительность Белорусии за 1980 год. – Минск, 1981
1634513
   Флора и растительность Белоруссии. – Минск, 1975. – 91с.
1634514
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. 1980-1984 гг. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1985. – 392с.
1634515
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1991. – 405с. – ISBN 5-7815-0951-8
1634516
   Флора и растительность Белоруссии в палеогеновое, неогеновое и антропогеновое время : (по данным палинологического анализа). – Минск : Наука и Техника, 1981. – 106с.
1634517
  Пелгонен И.М. Флора и растительность болот Нечерноземной зоны. / И.М. Пелгонен. – Калинин, 1979. – 75с.
1634518
  Таубаев Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве : Автореф... д-ра биол.наук: / Таубаев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1634519
  Таубаев Т.Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве / Т.Т. Таубаев. – Ташкент, 1970. – 492с.
1634520
  Сарыбаев Б. Флора и растительность восточного чинка Устюрта / Б. Сарыбаев. – Ташкент, 1981. – 92с.
1634521
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау / В.П. Седельников. – Новосибирск : Наука, 1979. – 168с.
1634522
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Седельников В.П.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1634523
  Голоскоков В.П. Флора и растительность высокогорных поясов Заилийского Алатау / В.П. Голоскоков. – Алма-Ата, 1949. – 203с.
1634524
  Бухало М.А. Флора и растительность Гологор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бухало М.А.; АН УССР. – К, 1964. – 23л.
1634525
  Савоськина Р.П. Флора и растительность долины р. Урал и прилегающих водоразделов в пределах Оренбургской области : Автореф... канд. биол.наук: / Савоськина Р. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 16л.
1634526
  Моляка А.Н. Флора и растительность долины реки Рось и ее притоков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Моляка А.Н. ; МВ и ССО УССР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 20 с.
1634527
  Джабарова Х.С. Флора и растительность Западного Азербайджана в верхнемиоценовое время : (по палинологическим данным) / Х.С. Джабарова; Ред. Ализаде К.А. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1967. – 88с.
1634528
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность западных отрогов Таласского Алатау / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1982. – 161с.
1634529
  Григорьевская Анна Яковлевна Флора и растительность заповедника "Галичья гора" : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Григорьевская Анна Яковлевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 17л.
1634530
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
1634531
   Флора и растительность заповедников РСФСР. – Москва, 1981. – 148с.
1634532
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1984. – 87с.
1634533
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1986. – 85с.
1634534
   Флора и растительность Калининградской области (редкие и исчезающие виды растений). – Калининград, 1983. – 80с.
1634535
  Бердыев Берды Флора и растительность Карабиля : Автореф... канд. биол.наук: / Бердыев Берды; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 17л.
1634536
  Мчедлишвили Н.Д. Флора и растительность киммерийского века по данным палинологического анализа / Н.Д. Мчедлишвили; Институт палеобиологии. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1963. – 198с.
1634537
   Флора и растительность Киргизии. – Фрунзе
1. – 1988. – 448с.
1634538
  Заверуха Б.В. Флора и растительность Кременецких гор : Автореф... канд. биол.наук: / Заверуха Б.В.;. – К, 1965. – 19л.
1634539
   Флора и растительность Латвии. Центрально-Видземский геоботанический район. – Рига, 1990. – 145с.
1634540
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 142с.
1634541
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1977. – 176с.
1634542
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1979. – 165с.
1634543
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 195с.
1634544
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1985. – 295с.
1634545
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1987. – 173с.
1634546
  Горлова Р.Н. Флора и растительность микулинского межледниковья у д. Левина гора Ростовского района Ярославской обл. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горлова Р.Н. ; МГУ, Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1634547
  Львина И.Н. Флора и растительность Молдавии / И.Н. Львина, Г.Е. Кушниренко. – Кишинёв, 1970. – 207с.
1634548
  Губанов И.А. и др. Флора и растительность Московской области / И.А. и др. Губанов. – М, 1972. – 288 с.
1634549
   Флора и растительность Мурманской области. – Ленинград : Наука, 1972. – 132с.
1634550
  Трасс Х.Х. Флора и растительность низинных болот Западной Эстонии. : Автореф... канд. биол.наук: / Трасс Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1634551
  Абдурахманов Р.А. Флора и растительность низкогорий Султануиздаг и Аристантау в пустые Кызылкум. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Абдурахманов Р.А.; АН УЗССР. – Ташкент, 1969. – 22л.
1634552
  Михеев А.Д. Флора и растительность Новоспасского и Радищевского районов Ульяновской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Михеев А.Д.; Рос. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 15л.
1634553
   Флора и растительность Нурзумского государственного заповедника. – М, 1975. – 143с.
1634554
  Мартыненко В.П. Флора и растительность озер северо-восточной части Белорусского Поозерья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Мартыненко В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1634555
  Манукян Л.К. Флора и растительность Октемберянского прогиба (юго-западная часть Армянской ССР) по палеопалинологическим данным : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Манукян Л.К.; АН АрмССР; Отд. биол. наук. – Ереван, 1978. – 25л.
1634556
  Иванова И.Ю. Флора и растительность Ореховатских прудов (г. Киев) / И.Ю. Иванова, П.Д. Клоченко, А.В. Калиновская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 200-206. – Бібліогр.: 10 назв
1634557
  Никитина Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитина; Відп. И.Г. Корнева. – Фрунзе, 1962. – 286с.
1634558
  Никитна Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитна. – Фрунзе, 1962. – 282с.
1634559
  Середин Р.М. Флора и растительность Северного Кавказа / Р.М. Середин. – Краснодар, 1979. – 89с.
1634560
  Осычнюк В.В. Флора и растительность Среднего Побужья. : Автореф... канд.биол.наук: / Осычнюк В.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – К, 1961. – 14л.
1634561
   Флора и растительность Среднего Поволжья. – Ульяновск, 1979. – 91с.
1634562
   Флора и растительность Татарской АССР. – Казань, 1971. – 120с.
1634563
   Флора и растительность Тверской области. – Тверь, 1994. – 106с.
1634564
  Тасенкевич Лидия Алексеевна Флора и растительность Угольско-Широколужанского заповедного комплекса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Тасенкевич Лидия Алексеевна; АН УССР. Центральный республиканский ботанический сад АН УССР. – К., 1979. – 21л.
1634565
  Девяткина А.В. Флора и растительность Узбекистана : Библиографический указатель 1953-1968 / А.В. Девяткина; АН УзССР; Фундаментальная библиотека; Под ред. канд. биол. наук А. Д. Пятаевой. – Ташкент, 1977. – 670с.
1634566
   Флора и растительность Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156с.
1634567
   Флора и растительность Уссурийского заповедника. – Москва, 1978. – 269с.
1634568
  Проскурякова Г.М. Флора и растительность хребта Большой Балхан. : Автореф... канд. биол.наук: / Проскурякова Г.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 20л.
1634569
   Флора и растительность хребта Тукуринга. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 268с.
1634570
  Арбаева Зайнеп Флора и растительность хребтов Ача-Таш и Боор-Албас (в центральном Тянь-Шане) : Автореф... канд. биол.наук: / Арбаева Зайнеп С.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1964. – 15л.
1634571
   Флора и растительность Центрального Кавказа. – Нальчик, 1982. – 189с.
1634572
  Чочиева К.И. Флора и растительность Чаудинского горизонта Гурии : монография / К.И. Чочиева; Ред. Давиташвили Л.Ш. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 150с.
1634573
  Фисюн В.В. Флора и растительность Чу-Илийских гор : Автореф. дис. ... канд. биол.наук: / Фисюн В.В.; АН Каз.ССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1634574
   Флора и растительность эталонных и охраняемых территорий. – Свердловск, 1986. – 147с.
1634575
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1946. – 80с.
1634576
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов
1. – 1972. – 89с.
1634577
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1991. – 61с.
1634578
   Флора и растительность Южного Урала. – Челябинск
Вып. 8. – 1979
1634579
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1988. – 113с.
1634580
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1989. – 128с.
1634581
   Флора и растительность южной тайги. – Тверь, 1991. – 113с.
1634582
  Смык Г.К. Флора и растительные богатства Овручско-Словечанского кряжа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Смык Г.К. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1966. – 20 с.
1634583
   Флора и растительные ресурсы Казахстана. – Алма Ата, 1975. – 192с.
1634584
   Флора и систематика споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 167с.
1634585
   Флора и фауна : Беседы о книгах о растительном и животном мире для учащихся 5-7 кл. – Москва : Книга, 1978. – 62с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 8)
1634586
   Флора и фауна водоемов Европейского Севера. – Ленинград, 1978. – 191с.
1634587
   Флора и фауна Зайсанской впадины : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 217с.
1634588
   Флора и фауна заповедников СССР : перепончастокрылые заповедника "Галичья гора". – М, 1990. – 88с.
1634589
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Березинского зхаповедника. – Москва, 1990. – 45с.
1634590
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Каневского заповедника. – М, 1989. – 44с.
1634591
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Бадхызского заповедника. – М, 1990. – 49с.
1634592
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника. – М, 1987. – 52с.
1634593
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника "Малая Сосьва". – М, 1989. – 50с.
1634594
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Галичья гора". – М, 1989. – 30с.
1634595
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Кодры". – М, 1989. – 36с.
1634596
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника "Тигровая балка". – М, 1990. – 82с.
1634597
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника Жувинтас. – М, 1987. – 48с.
1634598
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые заповедника "Кивач". – М, 1989. – 62с.
1634599
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые Карадагского заповедника. – М, 1987. – 63с.
1634600
   Флора и фауна Карпат : Сб. работ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 228с.
1634601
   Флора и фауна Карпат. – Москва
Вып. 2. – 1963. – 224с.
1634602
  Новик Е.О. Флора и фитостратиграфия верхнего карбона Северного Кавказа : монография / Е.О. Новик; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
1634603
  Анисимова О.И. Флора и фитостратиграфия среднего карбона Северного Кавказа / О.И. Анисимова. – Київ : Наукова думка, 1979. – 107 с., 25 л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 87-93
1634604
   Флора и экология Нижнего Поволжья. – Волгоград, 1974. – 124с.
1634605
   Флора і рослинність Карпатского заповідника. – Київ : Наукова думка, 1982. – 219с.
1634606
  Неспляк О. Флора і рослинність лісового заказника "Потоки" / О. Неспляк, В. Буняк, Л. Маховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-132. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено флору і рослинність лісового заказника "Потоки". Виявлено 144 види рослин, які належать до 50 родин і 114 родів. За спектром життєвих форм переважають полікарпіки, які складають 72,3% флори. Рослинність заказника представлена 4 ...
1634607
  Михайлова М.Г. Флора і рослинність УРСР. Бібліографія. Покажчик книжок і журнальних статей 1747-1938 рр / М.Г. Михайлова. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 42 с.
1634608
  Голда Д. Флора і фауна в поезії Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Статистичний аналіз використання природи у творчості Тараса Шевченка.
1634609
  Галич О.А. Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 97-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1634610
   Флора і фауна Українських Карпат. – Ужгород, 1965. – 130с.
1634611
  Липский В.И. Флора Кавказа : Свод Сведений о флоре Кавказа за двухлетний период ее исследования, начиная от Турнефора до кончая XIX в. / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1899. – [4], XVI, 584 с. – Экз. деф., отсутств. с. 145-584. – Библиогр.: "Литература" (с. 1-116); "Рукописи" (с. 117-132). – (Труды Тифлисского ботанического сада ; Вып. 4)
1634612
  Липский В.И. Флора Кавказа : Дополнение 1 / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1902. – [2], 100 с. – Приложение к: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 5
1634613
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – Баку : Изд-во Зак. фил. АН СССР
Т. 4 : Orobanchaceae - Compositae (Rosaceae). – 1934. – 344 с.
1634614
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : АзФАН. – (Труды Ботанического института Азербайджанского филиала АН СССР ; Т. 8)
Т. 1 : Polipodiaceae - Gramineae. – 1939. – XXII, 402 : ил.
1634615
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : Изд-во АН АзССР. – (Труды Ботанического института АН АзССР ; Т. 15)
Т. 3 : Saururceae - Caryophyllaceae. – 1945. – [516] с. разд. паг. : ил., карт.
1634616
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Nymphaeaceae - Platanaceae. – 1950. – 312, XXIII с. : ил., 178 с. карт.
1634617
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм ; АН СССР. – 2-е перер. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 5 : Rosaceaec - Leguminosae. – 1952. – 455, XXI с. : ил., карт.
1634618
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А. А. Гроссгейм ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Geraniaceae - Araliaceae. – 1962. – 421 с. : ил., карт.
1634619
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 7 : Umbelliferae - Scrophulariaceae. – 1967. – 894 с. : ил., карт.
1634620
  Есаулова Н.К. Флора Казанского яруса Прикамья / Н.К. Есаулова; Научн. ред. Игнатьев В.И. – Казань : Казанский ун-тет, 1986. – 174с.
1634621
   Флора Казахстана. – Алма Ата
2. – 1958. – 282с.
1634622
   Флора Казахстана. – Алма Ата
3. – 1960. – 460с.
1634623
   Флора Казахстана. – Алма Ата
Т. 4. – 1961. – 546с.
1634624
   Флора Казахстана. – Алма-Ата
Т. 5. – 1961. – 514с.
1634625
   Флора Казахстана. – Алма Ата
Т. 6. – 1963. – 465с.
1634626
   Флора Казахстана. – Алма Ата
7. – 1964. – 498с.
1634627
   Флора Казахстана. – Алма Ата
8. – 1965. – 448с.
1634628
   Флора Казахстана. – Алма Ата
Т. 9. – 1966. – 640с.
1634629
   Флора Карпатского заповедника. – Москва, 1988. – 61с.
1634630
  Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона : (структурно-сравнительный анализ, экофлоротопологическая дифференциация, генезис, перспективы рационального использования и охраны) / В.В. Новосад. – Киев : Наукова думка, 1992. – 276с.
1634631
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1950. – 316с.
1634632
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
3. – 1951. – 150с.
1634633
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
1. – 1952. – 104с.
1634634
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
Т. 4. – 1953. – 156с.
1634635
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
5. – 1955. – 186с.
1634636
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
6. – 1955. – 300с.
1634637
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
7. – 1957. – 644с.
1634638
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
8. – 1959. – 224с.
1634639
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
9. – 1960. – 215с.
1634640
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
10. – 1962. – 389с.
1634641
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
Т. 11. – 1965. – 608с.
1634642
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе : Илим
Дополнение, вып. 1. – 1967. – 149с.
1634643
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1970. – 64с.
1634644
  Аблаев А.Г. Флора Корякско-Камчатской области и вопросы стратиграфии континентального кайнозоя / А.Г. Аблаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 60 с., [11] л. ил. : табл.
1634645
   Флора Красноярского края. – Томск
6. – 1960. – 94с.
1634646
   Флора Красноярского края. – Томск
2. – 1964. – 139с.
1634647
   Флора Красноярского края. – Томск
3. – 1965. – 176с.
1634648
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
4. – 1967. – 126с.
1634649
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
5. – 1967. – 126с.
1634650
   Флора Красноярского края. – Томск
5. – 1976. – 121с.
1634651
   Флора Красноярского края. – Томск
7-8. – 1977. – 133с.
1634652
   Флора Красноярского края. – Томск
9. – 1979. – 74с.
1634653
   Флора Красноярского края. – Томск
10. – 1980. – 125с.
1634654
   Флора Красноярского края. – Томск
1. – 1983. – 82с.
1634655
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – б.м. : Типография Главного Ботанического Сада
Т. 1, вып. 1. – 1927. – 54с.
1634656
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
2. – 1929. – 77с.
1634657
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
3. – 1930. – 126с.
1634658
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва-Ленинград
1. – 1947. – 330с.
1634659
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Т1. в.4. – 1951. – 155с.
1634660
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Т. 2, вып. 3. – 1953. – 219с.
1634661
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 1. – 1957. – 87с.
1634662
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Т. 2, вып. 2. – 1960. – 312с.
1634663
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 2. – 1966. – 256с.
1634664
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ялта
Том 3. Выпуск 3. – 1969. – 396с.
1634665
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
1. – 1955. – 288с.
1634666
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
2. – 1957. – 244с.
1634667
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
3. – 1961. – 268с.
1634668
   Флора Ленинградской области. – Ленинград
Вып. 4. – 1965. – 360 с.
1634669
  Шляков Р.Н. Флора листостебельных мхов Хибинских гор / Р.Н. Шляков. – Мурманск, 1961. – 252с.
1634670
  Гудошников С.В. Флора листстебельных мхов черневого подпояса южных гор Сибири и проблема происхождения черневой тайги / С.В. Гудошников. – Томск : Издательство томского Универстета, 1986. – 187с.
1634671
  Окснер А.М. Флора лишайників України / А.М. Окснер. – Київ : АН УРСР
1. – 1956. – 496 с.
1634672
  Окснер А.М. Флора лишайників України / А.М. Окснер. – Київ : Наукова думка
№ 2. – 1968. – 500 с.
1634673
  Окснер А.М. Флора лишайників України : у 2 т. / А.М. Окснер; АНУ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001941-2
Т. 2 (випуск 2). – 1993. – 541с.
1634674
  Окснер А.М. Флора лишайників України : у двох томах / А.М. Окснер ; [відп. ред. : С.Я. Кондратюк, О.Г. Ромс] ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1004-4
Т. 2, вип. 3. – 2010. – 663 с., [48] с. илл. – Бібліогр.: с. 487-494
1634675
  Питеранс А.В. Флора лишайников долины нижнего течения реки Даугавы : Автореф... канд. биол.наук: / Питеранс А.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 22л.
1634676
  Бархалов Ш.О. Флора лишайников Кавказа / Ш.О. Бархалов; АН АзССР, Ин-т ботаники. – Баку : Элм, 1983. – 338 с. – Библиогр.: с. 272-286, 330-332
1634677
  Домбровская Анна Владимировна Флора лишайников Хибинского горного массива : Автореф... кандидата биол.наук: / Домбровская Анна Владимировна; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 16л.
1634678
  Конопля О.М. Флора Луганської області : Анотований список судинних рослин / О.М. Конопля. – Луганськ : Альма-матер. – ISBN 966-617-119-8
Ч. 1. – 2002. – 163с.
1634679
  Конопля О.М. Флора Луганської області : (сучасний стан, генезис та шляхи раціонального використання й охорони) / О.М. Конопля. – Луганськ : Альма-матер. – ISBN 966-617-144-9
Ч. 2. – 2003. – 152 с.
1634680
  Хохряков А.П. Флора Магаданской области / А.П. Хохряков. – Москва : Наука, 1985. – 397с.
1634681
   Флора Михайлівського соснового лісу на Черкащині = біологія / М.М. Бортняк, В.М. Любченко, Ю.О. Войтюк, Т.В. Голяченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-50. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
1634682
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
Вып. 1. – 1987. – 180с.
1634683
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
2. – 1988. – 179с.
1634684
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
3. – 1989. – 176с.
1634685
  Хмелев Флора мохообразных бассейна Среднего Дона / Хмелев, Н.Н. Попова. – Воронеж, 1988. – 167с.
1634686
  Маматкулов У.К. Флора мохообразных Таджикский ССР / У.К. Маматкулов. – Душанбе
1. – 1990. – 230с.
1634687
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1953. – 254с.
1634688
   Флора Мурманской области. – Москва ; Ленинг7рад : Издательство АН СССР
Вып. 2. – 1954. – 290с.
1634689
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
3. – 1956. – 450с.
1634690
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
4. – 1959. – 394с.
1634691
   Флора Мурманской области. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Вып. 5. – 1966. – 550с.
1634692
  Любарская Л.Б. Флора мхов Нуха-Закатальского лесного массива Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Любарская Л.Б.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 26л.
1634693
  Стоянов Н. Флора на България / Н. Стоянов, Б. Стефанов. – 3 прераб и доп. изд. – София : Университетска печатница, 1943. – 1353с. – (Университетска библиотека ; № 360)
1634694
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 1. – 1963. – 507с.
1634695
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 2. – 1964. – 423с.
1634696
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том3. – 1966. – 625с.
1634697
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 4. – 1970. – 739с.
1634698
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 5. – 1973. – 442с.
1634699
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 6. – 1976. – 590с.
1634700
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 7. – 1979. – 529с.
1634701
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 8. – 1982. – 518с.
1634702
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 9. – 1989. – 539с.
1634703
   Флора на Република България = Flora Reipublicae Bulgaricae. – София : Академично изд-во "Проф. Марин Дринов". – ISBN 954-430-366-9
10 : Ред.: С.И.Кожухаров, Б.А.Кузманов. – 1995. – 416s.
1634704
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; [ уредник: Г. Филиповски ] ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ
Т. 1, св. 2. – 1993. – с. [4] , 153-391, [ 2 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1634705
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; [ уредник: Р. Лозановски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
Т. 1, св. 3. – 1995. – С. 401-772, [ 8 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1634706
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; [ уредн. Горги Филиповски ] ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-650-01-2
Т.1, св. 4. – 1998. – С. 781-1113, [ 4 ] с. + Содржина (31 л.). – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1634707
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-85-5
Т.1, св.5. – 2001. – [4] с., c. 1121-1430. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1634708
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; подготовка: В. Матевски ; [ уредник: Г. Филиповски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
Т. 1, св. 6. – 2005. – [ 4 ] с., с. 1437-1715. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1634709
  Матевски В. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Владо Матевски ; уред.: Р. Лозановски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-052-4
Т. 2, св. 1. – 2010. – 187, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
1634710
   Флора Налибокской пущи. – Минск, 1980. – 184с.
1634711
  Томич М.В. Флора національного природного парку "Гуцульщина" та суміжних територій: її аналіз, шляхи збереження та охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Томич Марія Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1634712
  Панченко С.М. Флора національного природного парку "Деснянського-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся : Монографія / С.М. Панченко; Нац. природ. парк Деснянсько-Старогутський"; За заг. ред. С.Л. Мосякина. – Суми : Університетська книга, 2005. – 170с. – ISBN 966-680-220-1
1634713
   Флора Нижнего Дона. – Ростов Н/Д
1. – 1984. – 279с.
1634714
   Флора Нижнего Дона. – Ростов Н/Д
Ч. 2. – 1985. – 239с.
1634715
  Іллічевський С.О. Флора околиць Полтави : (З повним списком дикої рослинності) / С.О. Іллічевський. – Полтава, 1927. – 31с.
1634716
   Флора окрестностей биологической станции Уральского университета. – Свердловск, 1977. – 80с.
1634717
  Шестериков П.С. Флора окрестностей Одессы / П.С. Шестериков. – Одесса : Типо-литогр. А. Шульца, 1903. – [4], 385 с. – Отд. оттиск: Записки Новорос. Общ. естествоиспытателей. Приложение к т. 25
1634718
  Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа (Азербайджан) и ее стратиграфическое значение / Г.М. Касумова. – Баку, 1966. – 60с.
1634719
  Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа (Азербайджан) и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Касумова Г. М.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И. М. Губкина. – Баку., 1955. – 19л.
1634720
  Очаковський В. Флора олігоценового часу на території Північної України та прилеглих районів (за палеофлористичними даними) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 25-40. – ISSN 0131-2634
1634721
  Шербаев Б. Флора останцовых возвышенностей и низкогорий Каракалпакии / Б. Шербаев. – Ташкент, 1978. – 112с.
1634722
  Зеров Д.К. Флора печіночних і сфагнових мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : Наукова думка, 1964. – 356с.
1634723
  Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор"я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Мойсієнко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 437 л., +додаток 357 л. + Додаток: л. 3- 357. – Додаток окремим томом. – Бібліогр.: л. 317-437
1634724
  Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор"я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) : автореф. дис. ... д-ра біол.. наук : 03.00.05 / Мойсієнко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. + Додаток. – Бібліогр. : 122 назв.
1634725
  Валеева Э.И. Флора планктонных водорослей нижнего течения Иртыша. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Валеева Э.И.; Ин-т экол.раст.и животн. – Свердловск, 1975. – 15л.
1634726
  Чепурнов А.А. Флора побережий озера Хубсугул (МНР). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Чепурнов А.А.; АН СССР. Сибир. отд. – Новосибирск, 1978. – л.
1634727
  Михайловская В.А. Флора Полесской низменности / В.А. Михайловская. – Минск, 1953. – 454с.
1634728
  Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки / В.Л. Комаров. – Ленинград
1. – 1927. – 339с.
1634729
  Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки / В.Л. Комаров. – Ленинград
2. – 1929. – 369с.
1634730
  Рамишвили И.Ш. Флора понтического века Абхазии и Мегрелии по данным полинологического анализа. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Рамишвили И.Ш.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1634731
  Кукк Э.Г. Флора пресноводных синезеленых водорослей Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кукк Э.Г. ; Ин-т зоологии и ботаники АН ЭССР. – Тарту, 1961. – 21 с.
1634732
   Флора Прибайкалья. – Новосибирск, 1978. – 319с.
1634733
  Ткачик В.П. Флора Прикапаття, її аналіз, раціональне використання і охорона. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.05 / Ткачик В.П.; АН України. Центр. Ботан. сад. ім. М.М.Гришка. – Львів, 1992. – 24л.
1634734
   Флора Путорана. – Новосибирск, 1976. – 244с.
1634735
  Зимина В.Г. Флора ранней и начала поздней перми Южного Приморья / В.Г. Зимина; Отв. ред. Аблаев А.Г. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
1634736
   Флора Саратовской области. – Саратов
1. – 1986. – 80с.
1634737
   Флора Саратовской области. – Саратов
2. – 1986. – 109с.
1634738
   Флора Саратовской области. – Саратов
3. – 1987. – 107с.
1634739
   Флора Саратовской области. – Саратов
4. – 1987. – 116с.
1634740
   Флора Саратовской области. – Саратов
5. – 1988. – 127с.
1634741
   Флора Саратовской области. – Саратов
6. – 1989. – 112с.
1634742
   Флора Саратовской области. – Саратов
7. – 1990. – 84с.
1634743
   Флора Саратовской области. – Саратов
8. – 1991. – 75с.
1634744
  Галушко А.И. Флора Северного Кавказа / А.И. Галушко. – Ростов-на-Дону
1. – 1978. – 318с.
1634745
  Галушко А.И. Флора Северного Кавказа / А.И. Галушко. – Ростов-на-Дону
2. – 1978. – 351с.
1634746
   Флора Северного Кавказа и вопросы её истории. – Ставрополь, 1976. – 202 с.
1634747
   Флора Северного Кавказа и вопросы её истории. – Ставрополь
3. – 1979. – 120с.
1634748
   Флора Северного Кавказа и вопросы её истории. – Ставрополь, 1983. – 128с.
1634749
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 274с.
1634750
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1976. – 316с.
1634751
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
3. – 1976. – 295с.
1634752
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
4. – 1977. – 312с.
1634753
   Флора Сибири. – Новосибирск, 1987. – 246с.
1634754
   Флора Сибири. – Новосибирск, 1988. – 198с.
1634755
   Флора Сибири. – Новосибирск, 1988. – 197 с.
1634756
   Флора Сибири. – Новосибирск
2. – 1990. – 359с.
1634757
   Флора Сибири. – Новосибирск
Т. 3. – 1990. – 276с.
1634758
   Флора Сибири. – Новосибирск
Т. 5. – 1992. – 310с.
1634759
   Флора Сибири и Дальнего Востока, издаваемая Ботаническим музеем Императорской Академии наук. – 1913-1931. – Петроград : Гос. тип.
Вып. 2 : Двудольные: 25, Cruciferae: (Листы 12-17) / обработал Н. Буш ; 63 Ericaceae: (Листы 1-5) / обработала Е. Буш. – 1915. – 177-272, 80 с., 3 л. ил.


  Сост.: Буш, Николай Адольфович (1869-1941) Буш, Елизавета Александровна (1886-) На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора.
1634760
   Флора Сибири и Дальнего Востока, издаваемая Ботаническим музеем Российской Академии наук. – Петроград
Вып. 3. – 1919. – 387с.
1634761
  Ворошилов В.Н. Флора Советского Дальнего Востока / В.Н. Ворошилов; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1966. – 679с.
1634762
  Табака Л.В. Флора сосудистых растений Латвийской ССР / Л.В. Табака. – Рига : Зинатне, 1988. – 194с.
1634763
   Флора споровых растений Грузии. – Тбилиси, 1986. – 885с.
1634764
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Том 2 : Головневые грибы/Шварцман С.Р. – 1960. – 370с.
1634765
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 3. – 1961. – 460с.
1634766
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 4. – 1964. – 714с.
1634767
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 5, кн. 2. – 1967. – 340c.
1634768
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма-Ата
5. – 1967. – 340с.
1634769
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 5. – 1970. – 558с.
1634770
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 6. – 1970. – 319с.
1634771
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 7. – 1971. – 264с.
1634772
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата, 1973. – 330с.
1634773
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 8. – 1973. – 527с.
1634774
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 8, кн.2. – 1975. – 518с.
1634775
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма-Ата
Том 9 : Дискомицеты - Discomycetes/ С.Р. Шварцман, Н.Т. Кажиева. – 1976. – 328с.
1634776
  Васягина М.П. Флора споровых растений Казахстана / М.П. Васягина. – Алма-Ата
Т.10. – 1977. – 348с.
1634777
   Флора споровых растений Казахстана / З.М. Бызова, М.П. Васягина. – Алма-Ата
Т. 12 : Сумчатые грибы. 1 Протоаскомицеты (Promoascomycetes) - эуаскомицеты (euascomycetes). – 1981. – 243 с.
1634778
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 13 : Агариковые грибы. – 1981. – 270с.
1634779
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 11, кн.2. – 1983. – 308с.
1634780
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата : Наука
Т. 13 : Агариковые грабы. Кн. 2 / Д.И. Самгина. – 1985. – 272с.
1634781
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 11, кн.3. – 1987. – 293с.
1634782
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Том 12. Кн. 2 : Сумчатые грибы.2 Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes)/ М.П. Васягина, З.М. Бызова, М.А. Тартенова. – 1987. – 292с.
1634783
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1952. – 255с.
1634784
   Флора споровых растений СССР. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1952. – 164с.
1634785
   Флора споровых растений СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 3. – 1954. – 332с.
1634786
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1957. – 420с.
1634787
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 5. – 1960. – 708с.
1634788
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
Т. 6. – 1961. – 435с.
1634789
   Флора споровых растений СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 7. – 1966. – 332с.
1634790
   Флора споровых растений СССР. – Москва ; Ленинград
Т. 8. – 1966. – 412с.
1634791
  Попова Т.Г. Флора споровых растений СССР / Т.Г. Попова. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.8, вип.1. – 1966. – 1-412с.
1634792
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Наука
Т. 9. – 1976. – 287с.
1634793
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Наука
Т. 10. – 1977. – 235с.
1634794
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛ. : Наука
Т. 11 : Грибы / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина : Порядок Peronosporales. – 1985. – 363с.
1634795
  Липский В.И. Флора Средней Азии т.е. Русского Туркестана и ханства Бухары и Хивы : в 3 ч. [3 т.] / [Соч.] В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Ч. 1 : Литература по Средней Азии. – 1902. – [4], 245 с. – Доб. тит. л. на лат. яз. - Отд. оттиск: Труды Тифлисского ботанического сада. VII, I-III
1634796
  Липский В.И. Флора Средней Азии т.е. Русского Туркестана и ханства Бухары и Хивы : в 3 ч. [3 т.] / [Соч.] В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Ч. 2 : История ботанического исследования Средней Азии. – 1903. – [3], 246-337 с. – Доб. тит. л. на лат. яз. - Отд. оттиск: Труды Тифлисского ботанического сада. VII, I-III. - Экз. деф., отсутств. с. 311- 337
1634797
  Липский В.И. Флора Средней Азии т.е. Русского Туркестана и ханства Бухары и Хивы : в 3 ч. [3 т.] / [Соч.] В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Ч. 3 : Ботанические коллекции из Средней Азии : прибавление. – 1905. – [3], 338-841 с.
1634798
  Шмальгаузен И.Ф. Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа / [соч.] Ив. Шмальгаузена, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1895-1897. – Киев : Тип. Высочайше утвержд. Т-ва печатн. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд.
Т. 2 : Двудольные и сростнолепестные и безлепестные, однопольные, голосеменные и высшие споровые. – 1897. – XVI, 752 с.
1634799
  Рычин Ю.В. Флора средней полосы Европейской территории СССР, (Водная, болотная, сорная и древено-кустарниковая флора) : Автореф... канд. биол.наук: / Рычин Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 20л.
1634800
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва-Л, 1940. – 824с.
1634801
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский; Под общ. ред. В.Л. Комарова. – 7-е испр. и доп. изд. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1941. – 823с.
1634802
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва ; Ленинград, 1954. – 912с.
1634803
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Ленинград, 1964. – 880с.
1634804
   Флора средней России : Аннотированная библиография / В.Н. Тихомиров, И.А. Губанов, И.М. Калиниченко, Р.А. Лозарь; Под ред. В.Н.Тихомирова. – Москва : Русский Университет, 1998. – 199с. – ISBN 5-89932-005-2
1634805
  Маевский П.Ф. Флора Средней России : Иллюстрированное руководство к определению средне-русских семенных и сосудистых споровых растений / сост. П. Маевский ; Предисл.: С. Коржинский, Б. Федченко. – 3-е изд., испр. и доп. / Б.А. Федченко. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – XXVIII, 694 с. : ил. – С. XXII-XXVII - Список работ по флоре Средней России, появившихся с 1895 по 1902 г. – Библиогр.: с. XIII-XIV


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947). Предисл. ко 2-му изд.: С. Коржинский; к 3-му: Б.А. Федченко
1634806
  Маевский П.Ф. Флора Средней России : Иллюстрированное руководство к определению среднерусских семенных и сосудистых споровых растений / сост. П. Маевский. – 4-е изд., испр. и знач. доп. / Д. И. Литвиновым. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1912. – XXXVI, 54, 731 с. – Экз. № 83133 деф., отсутств. с. 727-731


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947) Авт. предисл.: Литвинов, Дмитрий Иванович. Библиогр.: с. XIII-XIV, XVIII: "Список работ по флоре Средней России, появившихся с 1895 по 1902 г." (с. XXII-XXVII); "Список работ по флоре Средней ...
1634807
  Маевский П.Ф. Флора Средней России : Иллюстрированное руководство к определению средне-русских семенных и сосудистых споровых растений / сост. П. Маевский ; Предисл.: С. Коржинский, Б. Федченко. – 5-е изд., испр. и знач. доп. / Д. И. Литвиновым. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1917. – XXXII, 910 с.


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947). Авт. доп.: Литвинов, Дмитрий Иванович
1634808
  Попов М.Г. Флора Средней Сибири / М.Г. Попов. – Москва-Л.
2. – 1959. – 918с.
1634809
  Попов М.Г. Флора Средней Сибири. / М.Г. Попов. – Москва-Л.
1. – 1957. – 555с.
1634810
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
1. – 1934. – 302с.
1634811
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1934. – 778с.
1634812
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1935. – 636с.
1634813
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
4. – 1935. – 760с.
1634814
   Флора СССР : Алфавитний указатель. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР, 1936. – 128с.
1634815
   Флора СССР. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
1. – 1936. – 762с.
1634816
   Флора СССР. – Москва-Ленинград
Том 5. – 1936. – 760с.
1634817
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 6. – 1936. – 956 с.
1634818
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
7. – 1937. – 792с.
1634819
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
8. – 1939. – 696с.
1634820
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
9. – 1939. – 542с.
1634821
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 10. – 1941. – 675с.
1634822
   Флора СССР. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т. 11. – 1945. – 432с.
1634823
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 12. – 1946. – 918с.
1634824
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 13. – 1948. – 588с.
1634825
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 14. – 1949. – 790с.
1634826
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 15. – 1949. – 743с.
1634827
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
16. – 1950. – 648с.
1634828
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
17. – 1951. – 392с.
1634829
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 18. – 1952. – 803с.
1634830
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 19. – 1953. – 752с.
1634831
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 20. – 1954. – 556с.
1634832
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 21. – 1954. – 704с.
1634833
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
22. – 1955. – 862с.
1634834
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
24. – 1957. – 502с.
1634835
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
23. – 1958. – 776с.
1634836
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
25. – 1959. – 631с.
1634837
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
30. – 1960. – 732с.
1634838
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 26. – 1961. – 940с.
1634839
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 27. – 1962. – 759с.
1634840
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 28. – 1963. – 655с.
1634841
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1964. – 264с.
1634842
   Флора СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 29. – 1964. – 799с.
1634843
   Флора степей и полупустынь. – Волгоград, 1982. – 83с.
1634844
  Данилюк К.М. Флора судинних рослин регіонального ландшафтного парку "Надсянський" / К.М. Данилюк ; НАН України, Держ. природознав. музей. – Київ : Наукова думка, 2012. – 119, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 98-105. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1278-3
1634845
  Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: історія дослідження, конспект / О.В. Лукаш ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 436 с. : табл. – Бібліогр.: с. 415-435. – ISBN 978-966-306-145-X
1634846
  Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: структура та динаміка / О.В. Лукаш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Біол. ф-т. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 199, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., білорус. – Бібліогр.: с. 175-198. – ISBN 978-966-306-150-0
1634847
  Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята / Б.А. Юрцев. – Ленинград : Наука, 1968. – 236с.
1634848
  Пидопличко А.П. Флора сфагновых (торфяных ) мхов Белорусской ССР / А.П. Пидопличко. – Минск, 1948. – 61с.
1634849
  Коломійчук В. Флора та рослинність Ірпінського лісу / В. Коломійчук, О. Баранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 49-55. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1634850
   Флора Таджикистана. – Москва ; Ленинград
Т. 5 : Бобовые. – 1937. – 710с.
1634851
   Флора Таджикистана. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
3. – 1963. – 456с.
1634852
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
3. – 1968. – 711с.
1634853
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
4. – 1975. – 576с.
1634854
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
5. – 1978. – 678с.
1634855
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
6. – 1981. – 727с.
1634856
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
7. – 1984. – 563с.
1634857
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1986. – 519с.
1634858
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
9. – 1988. – 568с.
1634859
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
10. – 1991. – 619с.
1634860
   Флора Таджикской ССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
1. – 1957. – 547с.
1634861
  Гроссгейм А. Флора Тифлиса / А. Гроссгейм, Д. Сосновский, Б. Шишкин. – Тифлис (Тбилиси) : Тип. Воен. комиссариата. – ([Труды Музея Грузии] ; № 3)
Часть 1. – 1925. – [3], XXIX, 211, IVс. : ил.
1634862
  Савич Л.И. Флора торфяных мхов Камчатки. / Л.И. Савич. – Ленинград, 1932. – 417-480с.
1634863
   Флора Туркмении. – Ашхабад
3. – 1948. – 280с.
1634864
   Флора Туркмении. – Ашхабад
4. – 1949. – 364с.
1634865
   Флора Туркмении. – Ашхабад
5. – 1950. – 272с.
1634866
   Флора Туркмении. – Ашхабад
6. – 1954. – 403с.
1634867
   Флора Туркмении. – Ашхабад
7. – 1960. – 423с.
1634868
  Челидзе Л.Т. Флора туфогенных отложений Вале : монография / Л.Т. Челидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 109с.
1634869
  Челидзе Л.Т. Флора туфогенных отложений Вале. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Челидзе Л.Т.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
1634870
   Флора Узбекистана. – Ташкент
Т. 2. – 1953. – 551с.
1634871
   Флора Узбекистана. – Ташкент
3. – 1955. – 825с.
1634872
   Флора Узбекистана. – Ташкент
4. – 1959. – 510с.
1634873
   Флора Узбекистана. – Ташкент
5. – 1961. – 668с.
1634874
   Флора Узбекистана. – Ташкент
6. – 1962. – 632с.
1634875
   Флора Украинского степного заповедника. – Москва, 1988. – 43с.
1634876
  Чопик В.І. Флора Українських Карпат = Flora Ukrainae Carpaticeae / Володимир Чопик, Микола Федорончук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 711, [1] с. : іл., табл., карти. – На обкл. та тит. арк. авт. та назва парал. укр., латин. - Покажчики: с. 619-708. – ISBN 978-966-457-250-4


  У пр. № 1726856 напис: Бібліотеці нац. університету ім. Тараса Шевченка. Підпис
1634877
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Том 2. – 1940. – 589с.
1634878
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Том 3. – 1950. – 427с.
1634879
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Том 4. – 1952. – 691с.
1634880
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5. – 1953. – 528 с.
1634881
   Флора УРСР : у 12 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 6. – 1954. – 611 с.


  Перший та другий томи «Флори УРСР» опубліковані у 1936 та 1940 роках відповідно. Решту десять томів дванадцятитомного видання «Флори» опукбліковано в період 1950–1956 років за загальним редагуванням учнів та послідовників О. В. Фоміна, зокрема М. І. ...
1634882
   Флора УРСР. – Київ
7. – 1955. – 659с.
1634883
   Флора УРСР. – Київ
8. – 1957. – 544с.
1634884
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
9. – 1960. – 692с.
1634885
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 10. – 1961. – 492с.
1634886
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 11. – 1962. – 591с.
1634887
   Флора УРСР. – Київ : Наукова думка
12. – 1965. – 591с.
1634888
   Флора УСРР : Визначник квіткових та вищих спорових рослин УСРР. – Київ : Вид-во АН УСРР
Ч. 1 : Вищі спорові, голонасінні та вкритонасінні односім"ядольні. – 1935. – 368с.
1634889
   Флора УСРР. – Київ
1. – 1936. – 200с.
1634890
   Флора УСРР. Визначник квіткових та вищих спорових рослин УСРР. – Київ
Ч.1. – 1935
1634891
   Флора УССР. – Київ
3. – 1950. – 428с.
1634892
  Ломоносов М.Н. Флора Уюкского хребта. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Ломоносов М.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1634893
  Иванишвили М.А. Флора формаций колючеастрагаловых трагакантников северного склона Большого Кавказа / М.А. Иванишвили. – Тбилиси, 1973. – 213с.
1634894
  Мишкин Б.А. Флора Хибинских гор, ее анализ и история / Б.А. Мишкин. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1953. – 114с.
1634895
  Цвелев Н.Н. Флора Хоперского государственного заповедника / Н.Н. Цвелев. – Ленинград, 1988. – 190с.
1634896
  Хан-Мин-Чун Флора хребта Восточной Танну-Ола. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Хан-Мин-Чун В.М.;. – Свердловск, 1977. – л.
1634897
  Миняев Н.А. Флора Центрально-лесного государственного заповедника / Н.А. Миняев. – Л., 1976. – 104 с.
1634898
  Павлов Н.В. Флора Центрального Казахстана / Н.В. Павлов
1. – 1928. – 178с.
1634899
  Павлов Н.В. Флора Центрального Казахстана / Н.В. Павлов. – М-Л
Часть 3 : Двудольные. – 1938. – 429 с.
1634900
  Камышев Н.С. Флора Центрального Черноземья и ее анализ / Н.С. Камышев. – Воронеж, 1978. – 117с.
1634901
   Флора Центральной Сибири. – Новосибирск
Т. 1. – 1979. – 536 с.
1634902
   Флора Центральной Сибири. – Новосибирск
Т. 2. – 1979. – 1048 с.
1634903
  Красовская Л.С. Флора Чаткальского заповедника / Л.С. Красовская, И.Г. Левичев. – Ташкент, 1986. – 171с.
1634904
  Алироев И.Ю. Флора Чечено-Ингушетии в вайнахских языках / И.Ю. Алироев ; Чечено-Ингуш. науч.-исслед. ин-т истории, яз., литературы и экономики при Совете Министров Чечено-Ингуш. АССР. – Грозный : Чечено-Ингуш. книжное издательство, 1970. – 90 с. : ил. – Библиогр.: с. 87-89
1634905
   Флора Эстонской ССР. – Таллин
Т.1. – 1953. – 247с.
1634906
   Флора Эстонской ССР. – Таллин
Т.2. – 1956. – 528с.
1634907
   Флора Юго-Востока Европейской части СССР. – Ленинград
1. – 1927. – 74с.
1634908
   Флора Юго-Востока Европейской части СССР. – М-Ленинград : Издательство АН СССР
6. – 1936. – 484с.
1634909
   Флора Юго-Востока Европейской части СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Алфавитный указатель названий растений томов 1-6. – 1938. – 116с.
1634910
  Шмальгаузен И.Ф. Флора Юго-Западной России. Губерний: Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской и смежных местностей. : Руководство для определения семянных и высших споровых растений / [Соч.] Ив. Шмальгаузена, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип.С.В. Кульженко, 1886. – XLVIII, 783 с. – Библиогр.: "Список главнейших руководств и статей, служивших пособием при составлении этой флоры" (с. XIV-XVII)
1634911
  Петров В.А. Флора Якутии / В.А. Петров. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 221с.
1634912
   Флора, растительность и растительные ресурсы. – Ереван
Вып. 7. – 1981
1634913
  Демешева Г.А. Флора, растительность и растительные ресурсы Казахстана : Библиографический указатель 1966-1970 / Г.А. Демешева, Т.В. Вдовухина; АН КазССР; ЦНБ; Ин-т зоологии; Под ред. акад. АН Казахской ССР Б. А. Быкова. – Алма-Ата, 1983. – 378с.
1634914
   Флора, растительность и растительные ресурсы Сибири. – Томск, 1987. – 150с.
1634915
  Зеленецкая И.Л. Флора, растительность, почвы и география Калужской области. / И.Л. Зеленецкая. – Калуга, 1972. – 27с.
1634916
   Флора. Систематика и филогения растений. – Киев : Наукова думка, 1975. – 320с.
1634917
  Чернов В.Н. Флораозер Карелии / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1949. – 162с.
1634918
  Бакли Кристофер Флоренс Аравийская : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 3-99. – ISSN 1130-6545
1634919
  Краснова И. Флорентийская "Libertas" как гражданское полноправие: интерпретации обыденного сознания // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается смысл и содержание высказываний и топосов о свободе в хрониках, дневниках, воспоминаниях и семейных книгах, созданных флорентийскими горожанами, а также анализируется понятие свободы, как реализации совокупности гражданских и ...
1634920
  Стам С.М. Флорентийские мадонны Рафаэля / С.М. Стам. – Саратов, 1982. – 80с.
1634921
   Флорентийские чтения : Итальянская жизнь и культура / пер. с ит. [и предисл.] И.А. Маевского. – Москва : Изд. И.А. Маэвского ; Тип. "Моск. Печатно дело". – (Флорентийские чтения : Итальянская жизнь и культура ; Т.1)
Т. 1 : Зарницы. – 1914. – 303 с.


  АвторыПаскуале Виллари, П. Мольменти, Ромуальдо Бонфадини, Руджеро Бонги, Артур Граф, Феличе Токко, Франческо Шупфер, Джакомо Барцелотти, Адольфо Бартоли, Пио Райна, Энрико Панцакки
1634922
  Монбейг-Гогель Катрин Флорентийский маньеризм. /Альбом/ / Монбейг-Гогель Катрин. – Москва, 1983. – 96с.
1634923
  Анненкова Е.С. Флорентийский миф Евдокии Ростопчиной // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 9-15. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В статье рассматривается повесть Е. П. Ростопчиной "Палаццо Форли" с точки зрения реализации в произведениии авторского мифа о Флоренции; констатируется новаторский характер повести и анализируются особенности создания и функционирования флорентийского ...
1634924
  Пискорский В.К. Флорентийский сборник = Флорентійський збірник / В.К. Пискорский ; [упоряд. : Кеда М.К. и др.] ; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Нац. Нац. акад. наук Украины, Черниговский нац. пед. ун-т им. Т.Г. Шевченко [и др.]. – Киев ; Москва ; Чернигов : ИВИ РАН, 2013. – 370, [2] с. : портр., фотоил. – Содерж.: К вопросу об изучении наследия В.К. Пискорского / Пичугина И.С., Новикова Е.А. ; Итальянская тема в творческом наследии В.К. Пискорского / Дятлов В.А., Кеда М.К. ; Матеріали В.К. Піскорського з історії Італії ; Мемуари та листування. – Библиогр.: с. 32-34, 146-149 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94067-392-7
1634925
  Уайльд О. Флорентинская трагедия : в 1 д. / Оскар Уайльд ; Единств. авториз. пер. с рукописи М. Ликиардопуло и А. Курсинского. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1907. – 61, [2] с. ил., портр.
1634926
  Мурани-Ковач Флорентинский волшебник / Мурани-Ковач. – М., 1963. – 204с.
1634927
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Н. Мак"явеллі; Пер. з іт. А.Перепадя. – Київ : Основи, 1998. – 492с. – ISBN 966-500-101-9
1634928
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Нікколо Мак"явеллі, переклад з італ. А. Перепаді, передм. А. Бичко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2007. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3847-0
1634929
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Нікколо Мак"явеллі ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України ; пер. з італ. А. Перепаді ; передм. А. Бичко. – Харків : Фоліо, 2007. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3848-7
1634930
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець = Istorie florentin il principe / Нікколо Мак"явеллі ; пер. з італ. Анатоля Перепаді ; передм. Ади Бичко ; Італ. ін-т культури в Україні ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2013. – 509, [3] с. : іл. – Назва обкл. та корінця: Державець. - Дод. тит. арк. італ. – (Бібліотека італійської літератури / під ред. Ніколи Франко Баллоні і Миколи Жулинського, ISSN Biblioteca di letteratura ital). – ISBN 978-966-03-3849-4
1634931
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець = Istorie Florentine. Il principe / Нікколо Мак"явеллі ; пер. з італ. Анатоля Перепаді. – Харків : Будинок друку, 2013. – 470, [5] с., [1] арк. фотоіл. : іл. – Назва обкл. та корінця: Державець. - Додатк. тит. арк. італ. – ISBN 978-966-97238-5-7
1634932
  Крюс Д. Флорентіна / Д. Крюс. – Київ, 1983. – 95с.
1634933
  Долгова Е. Флоренция и ея окрестности / Е. Долгова. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – LX, 194 с.
1634934
  Бутенев К.А. Флоренция и Рим в связи с двумя событиями Русской истории XV века : краткий иллюстрированный очерк составленный гр. Хрептовичем Бутеневым. – Москва : Печатня А. Снегиревой, 1909. – [2], 60 с. : ил. – Без обл. – Библиогр.: с. 59
1634935
  Губин Дмитрий Флоренция, нежное сердце / Губин Дмитрий, Пипенбург Конрад // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 86-93 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1634936
  Хорват Даниэл Флоренция. Ремесло как искусство / Хорват Даниэл, Коцци Гвидо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 96-106 : фото. – ISSN 1029-5828
1634937
  Сергеева Н. Флоренция: республика Христова // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 56-69. – ISSN 1812-867Х
1634938
  Ничко О.Я. Флоренція та флорентійці у мандрівних записках Джона Стейнбека італійського періоду // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 352-367. – ISBN 978-966-8847-84-4
1634939
  Поссемайер Инес Флоресский карлик. "Хобиты из Индонезии". Карлик с острова Флорес / Поссемайер Инес, Иверег Джуна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1634940
  Яниш Э. Флориан Гейер - крестьянский вождь. / Э. Яниш. – М.Л., 1925. – 48с.
1634941
  Гудзевата Марина Флорида. Берег Скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 64-71 : фото
1634942
   Флоринова Экономия, в девяти книгах состоящая / С немецкого на российский язык сокращенно переведена Сергеем Волчковым. – Изд. 2-е. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1760. – 362 с.


  од- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн., видавн. марка
1634943
  Наумов Е.П. Флоринский Тимофей Дмитриевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 342-344
1634944
  Мельник Г.М. Флоринський Тимофій Дмитрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 306. – ISBN 96966-8060-04-0
1634945
   Флоринський Тимофій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 215. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1634946
  Чмир О.Р. Флоринський Тимофій Дмитрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 235. – ISSN 2075-437X


  25 січня 1882 р. Флоринський був обраний доцентом кафедри слов"янської філології в Університеті св. Володимира, у 1888 році став екстраординарним професором Київського університету
1634947
  Чмир О.Р. Флоринський Тимофій Дмитрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220-221. – ISSN 2075-437X
1634948
  Короткий В.А. Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 466-467. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1634949
   Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 497-498. – ISBN 978-966-439-754-1
1634950
  Проценко Л. Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-29.VIII.1919) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 245-246. – ISBN 5-333-00673-3
1634951
  Проценко Л. Флоринський Тимофій Дмитрович [1854-29.VIII.1919] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 245-246. – ISBN 978-611-01-1405-9
1634952
  Лиденкова О. Флористическая символика в белорусских и английских литературных балладах // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 172-175. – ISSN 2307-2261
1634953
  Боярина Н.И. Флористические зоны пограничных отложений карбона и перми Донецкого бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 109-113 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1634954
   Флористические и геоботанические исследования в Белоруссии. – Минск : Наука и техника, 1970. – 216с.
1634955
   Флористические и геоботанические исследования в Молдавии. – Кишинев, 1980. – 90с.
1634956
   Флористические и геоботанические исследования на Урале. – Свердловск, 1983. – 148с.
1634957
   Флористические исследования в заповедниках РСФСР. – Москва, 1981. – 153с.
1634958
   Флористические исследования в Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 144с.
1634959
   Флористические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1985. – 104с.
1634960
   Флористические исследования в Московской области. – Москва : Наука, 1990. – 190с.
1634961
   Флористические исследования в разных районах СССР. – Москва : Наука, 1985. – 201с.
1634962
   Флористические критерии при классификации растительности. – Уфа, 1981. – 188с.
1634963
  Почепцова Л.Д. Флористические названия в английском языке Австралии : Дис... канд.филол.наук: / Почепцова Л.Д.; КГУ. – Киев, 1970. – 210л. – Бібліогр.:л.185-210
1634964
  Почепцова Л.Д. Флористические названия в английском языке Австралии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Почепцова Л.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1634965
  Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. – Ленинград, 1978. – 247с.
1634966
   Флористична гордість Ботсаду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2022. – Січень (№ 1)
1634967
  Смаглюк О. Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) / О. Смаглюк, Н. Смоляр, В. Соломаха // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 23-34. – (Серія біологічна ; вип. 75). – ISSN 0206-5657


  Наведено результати вивчення широколистяно-лісової рослинності басейну нижньої Сули за методикою школи Ж. Браун-Бланке. Широколистяні кленово-липово-дубові ліси в регіоні становлять вагомий ресурс його екомережі і як зональний тип рослинності ...
1634968
  Чемес В.Ф. Флористична компонента у системі художніх образів А. Ю. Кримського (спроба мікротипології) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 48-52
1634969
  Кочерга С.О. Флористична семіотика драматичної поеми драматичної поеми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 17-23. – (Серія "Філологічні науки")
1634970
  Фоміна Л.Г. Флористична символіка в художньому світі М. Вінграновського: фольклорна традиція та авторське "Я" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 34-40


  У статті досліджується динаміка адаптації флористичної символіки фольклорної генези в авторському тексті М. Вінграновського. Основна увага зосереджується на виявленні та характеристиці основних параметрів її семантичного спектра та естетичних функцій у ...
1634971
  Михайлова О. Флористична символіка поезії Ліни Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
1634972
  Ткаченко Т. Флористична символіка у малій прозі Дарії Віконської та Уляни Кравченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 148-158. – ISBN 978-966-8906-60-2
1634973
  Сушко Н.О. Флористична структура екотону "Кременецькі гори" / Н.О. Сушко, В.В. Грубінко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
1634974
  Сябряй С.В. Флористична та кліматична характеристики еоценової епохи на території Дніпровського буровугільного басейну / С.В. Сябряй, Ю.В. Тесленко, С.О. Молчанов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-69. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1634975
  Лукаш О. Флористична унікальність існуючих та проектованих національних природних парків лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз флористичної унікальності флори існуючих та проектованих національних природних парків Лівобережного Полісся України. Їх раритетний компонент представлено 35 видами рослин, занесених до Червоної книги України та 63 регіонально ...
1634976
  Леонтьєв Д.В. Флористичний аналіз в мікології : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Д.В. Леонтьєв. – Харків : Основа, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-495-039-5
1634977
  Бацура Г.В. Флористичний і таксономічний аналіз дерев"янистих ліан, які інтродуковані в Передкарпатті / Г.В. Бацура, Н.В. Баканова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено питання флористичної і таксономічної характеристики дерев"янистих ліан, інтродукованих в Передкарпатті.
1634978
  Ніколаєнко С. Флористичний код сонетарію "Аморетті" Е. Спенсера // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 19-26. – ISSN 2078-340X


  Досліджено домінантні образи квітів у сонетарії “Аморетті” Е. Спенсера. Дотримуючись традицій античності, культурної спадщини Середньовіччя, наукових досягнень ботаніки, відображених у книгах з флористики, поет створив свій власний флористичний код у ...
1634979
  Коваль Г. Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 476-481. – ISSN 1028-5091
1634980
  Бігун О. Флористичні мотиви поезії в прозі Поля Верлена та Марка Черемшини // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 200-205. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1634981
  Гаськевич О. Флористичні мотиви у творчості Юліуша Словацького // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 78-89. – ISSN 0203-9494
1634982
  Дацюк В.В. Флористичні особливості ландшафтного заказника "Федорівка" (Львівська область) / В.В. Дацюк, І.І. Кузьмішина, Л.О. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 123-126 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1634983
  Лапій М. Флористичні та анімалістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 140-148. – ISSN 0130-528Х
1634984
  Науменко Н. Флористичні традиції Лесі Українки у поезії 20 століття // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 537-549. – ISBN 978-966-600-487-4
1634985
  Георгиевский В.Т. Флорищева пустынь : Ист.-археол. описание с рис. : В прил.: Описание рукописей, каталог старопечатных книг и Собрание грамот и актов, принадлежащих пустыни / [Соч.] В. Георгиевского. – Вязники : Изд. Архим. Антония, настоятеля Флорищевой пустыни, 1896. – VIII, XVI, 416, [1] с., 17 л. ил., портр. : ил., факс., табл. – Библиогр. в предисл.


  Надпись 1924 г.
1634986
  Сургай О. Флорівський монастир - незгасаючий світоч православ"я // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 118-124
1634987
  Носова Л.М. Флоро-географический анализ северной степи европейской части СССР / Л.М. Носова; Відп.Е.М.Лавренко. – Москва : Наука, 1973. – 187с.
1634988
  Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. / Р.В. Камелин. – Ленинград, 1973. – 355с.
1634989
  Новрузов В.С. оглы Флорогенетический анализ лишайников Большого Кавказа и вопросы их охраны / В.С. оглы Новрузов. – Баку, 1990. – 323с.
1634990
  Коломієць Інна Іванівна Флоролексеми в українській поезії 2-ї половини 20 століття: функціонально-стилістичний аспект : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Коломієць Інна Іванівна; Уманський держ. педагог. ун-тет ім.П.Тичини. – Умань, 2003. – 240 л. + Додатки: л.225 - 240. – Бібліогр.: л.201 - 225
1634991
  Коломієць Інна Іванівна Флоролексеми в українській поезії 2-ї половини 20 століття: функціонально-стилістичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Коломієць І.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1634992
  Івашків О.В. Флоролексеми у мовній структурі буколік Феокріта // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 79-85
1634993
  Венгренівська М.А. Флороморфізми на позначення людей в українській i французькій традиціях та відтворення їх у перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Присвячено функціонуванню флороморфізмів на позначення людей в українській і французькій традиціях та особливостям їхнього перекладу, зокрема пов"язаного з незбіжністю граматичного роду. This article deals with the floromorphius in the ukrainian and ...
1634994
  Бондаренко М.О. Флороніми в мовній картині світу Тараса Шевченка крізь призму сучасного сприйняття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 51-58. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті показано, яке місце посідає лексика на позначення назв рослин, зафіксована в поетичних текстах Т. Шевченка, у мовній картині світу сучасної молоді, а також з’ясовано, наскільки добре сучасні читачі розуміють мову творів поета. В статье ...
1634995
  Кірілкова Н.В. Флорономени в говірках Рівненського Полісся // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 158-161. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Полісся перебуває в зоні екологічного лиха, тому задля збереження мовної та культурної інформації цього ареалу необхідна фіксація лексики говірок, що є актуальним завданням для мовознавців. Для відтворення мовної картини світу, як зазначає О.В. Юдін, ...
1634996
  Тимочко Б.В. Флорономени в молдавсько-українських грамотах XIV-XV століть // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0027-2833
1634997
  Горбовская С.Г. Флорообразы в поэзии Теофиля Готье до 1850-х годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 24-36. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1634998
  Горбовская С.Г. Флорообразы С. Малларме: от Парнаса к символизму // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 43-51. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье речь идет об одной из важных концепций творчества Стефана Малларме-"внутренних пейзажах". Для Малларме важно впечатление о деревьях, цветах и травах, воспоминание о пейзажах, а не сам пейзаж. Через картины "внутренней природы" поэт передает ...
1634999
  Рощина Н.О. Флороценотичне різноманіття озер Присамар"я у порівнянні зі штучними водоймами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2073-8331
1635000
   Флот Oceania Cruises поповнить Sirena // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,