Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1618001
  Чадюк М. "Цифра" в музеї // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Як осучаснити етнографічні колекції.
1618002
  Макарський О. "Цифра" сьогодні і завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-14
1618003
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель : матеріали всеукр. наук.-практ. конференції / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2020. – 344, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-92-0
1618004
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель / [Р.О. Стефанчук, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін.] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України : Людмила, 2021. – 687, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-67-2
1618005
  Най Дж. "Цифровий Перл-Харбор" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  Про методи протидії кібератакам і маніпулювання соціальними мережами.
1618006
  Гаріна С.М. "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 41-49. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  З метою визначення рівня володіння студентами ІКТ (інформаційно-комунікаційними технологіями) запропоновано анонімне анкетування.
1618007
  Чумак О.В. "Цифровізація" національної економіки: світовий досвд і Україна // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 167-170. – ISBN 978-9934-571-49-7
1618008
  Криськов А. "Цифровые данные о поземельной собственности в европейской России" як джерело вивчення дворянського землеволодіння в губерніях правобережної України другої половини ХІХ ст. // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 38-43
1618009
  Булипопова Е.В. "Цицероновский" подход к международной политике двойных стандартов: истоки формирования и эволюция от традиции к праву // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1618010
  Горлова А. "Ці зйомки зробили мене спокійнішою, хоч і знімали ми в дуже неспокійних місцях" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 22-23


  Український фільм Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" здобув першість на італійському кінофестивалі.
1618011
  Зятьєв С. "Ці юнаки вкрили себе нев"янучою славою..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4


  У січні 1919 року київські студенти і учні військових шкіл виступили проти російсько-більшовицької орди.
1618012
  Зборовський А. "Цікаві й оригінальні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 13


  Вчителька-пенсіонерка Августа Леонтович видала спогади своєї мами про письменника Михайла Коцюбинського.
1618013
  Колінько О.П. "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Олена Колінько ; [наук. ред. Наєнко М.К.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : БДПУ, 2012. – 325, [1]с. – Алфавіт. покажч. імен: с. 313-325. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7828-71-4
1618014
  Саттарова Р.К. Цито-физиологические особеннсоти возбудителя гоммоза хлопчатника -- Xanthimonas malvacearum : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Саттарова Р. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю От-ния биол. наук. – Ташкент, 1973. – 26л.
1618015
  Михайлова Е.А. Цито-физиоогические исследования нектарников некоторых видов растений в связи с их эмбриогенезом и плоидкостью. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Михайлова Е.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 18л.
1618016
  Татевосян В.Б. Цито-эмбриологические особенности закладки и дифференциации генеративных органов граната (Punica granatum L.) в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Татевосян В.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 27л.
1618017
  Оганесян Р.А. Цито-эмбриологическое изучение гороха (Pisum sativum L)в разных условиях возделывания Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
1618018
  Агаджанян Э.А. Цито-эмбриологическое изучение отдаленных гибридов и амфидиплоидов у пшениц. : Автореф... Канд.биол.наук: / Агаджанян Э.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1618019
  Микаелян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование баклажана в условиях возделывания в Армянской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян С.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
1618020
  Ервандян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование кртофеля в разных условиях возделывания в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Ервандян С.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1618021
  Самвелян Гаянэ Егизаровна Цито-эмбриологическое исследование начальных и поздних стадий эмбриогенеза некоторых сортов винограда (Vitis vinifera), возделываемых в условиях Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Самвелян Гаянэ Егизаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 27л.
1618022
  Раси-заде Г.М. Цито-эмбриологическое исследование тетраплоидных форм огурца. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раси-заде Г.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 21л.
1618023
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 9-12. – 1987
1618024
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№ 1/2. – 1988
1618025
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 4, 11, 12. – 1991
1618026
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 11/12. – 1993
1618027
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 2. – 1996
1618028
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 3. – 1996
1618029
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 4/5. – 1996
1618030
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 6. – 1996
1618031
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 7. – 1996
1618032
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 8. – 1996
1618033
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 9. – 1996
1618034
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 10. – 1996
1618035
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 11. – 1996
1618036
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 12. – 1996
1618037
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 2/3. – 1997
1618038
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 4/5. – 1997
1618039
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 6. – 1997
1618040
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 7. – 1997
1618041
  Кац Л.Н. Цитология Actimyces aureofaciens в условиях погруженой культуры : Автореф... канд. биол.наук: / Кац Л.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1960. – 17л.
1618042
  Пешков М.А. Цитология бактерий. / М.А. Пешков. – М-Л., 1955. – 220с.
1618043
  Кедровский Б.В. Цитология белковых синтезов в животной клетке / Б.В. Кедровский. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 294 с. : ил.
1618044
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 1. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1618045
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 2. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1618046
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 3. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1618047
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 4. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1618048
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 5. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1618049
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 6. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1618050
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 3. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1618051
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 4. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1618052
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 5. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1618053
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 6. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1618054
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 6. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1618055
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 5. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1618056
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 4. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1618057
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 3. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1618058
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 2. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1618059
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 1. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1618060
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 1. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1618061
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 2. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1618062
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 3. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1618063
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 4. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1618064
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 5. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1618065
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 6. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1618066
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 1. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1618067
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 2. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1618068
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 3. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1618069
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 4. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1618070
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 5. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1618071
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 6. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1618072
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 6. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1618073
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 5. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1618074
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 4. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1618075
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 3. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1618076
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 2. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1618077
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 1. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1618078
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 6. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1618079
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 5. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1618080
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 4. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1618081
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 3. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1618082
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 2. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1618083
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 1. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1618084
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 1. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1618085
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 2. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1618086
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 3. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1618087
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 4. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1618088
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 5. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1618089
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 6. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1618090
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 1. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1618091
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 2. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1618092
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 3. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1618093
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 4. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1618094
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 5. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1618095
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 6. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1618096
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 1. – 1991
1618097
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 2. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1618098
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 3. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1618099
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 4. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1618100
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 5. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1618101
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 6. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1618102
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 1. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1618103
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 2. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1618104
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 3. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1618105
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 4. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1618106
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 5. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1618107
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 6. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1618108
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 6. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1618109
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 5. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1618110
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 4. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1618111
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 3. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1618112
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 2. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1618113
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 1. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1618114
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 1. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1618115
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 2. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1618116
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 3. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1618117
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1618118
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1618119
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1618120
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1618121
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1618122
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 6. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1618123
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 2. – 1998
1618124
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 3. – 1998
1618125
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 4. – 1998
1618126
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 5. – 1998
1618127
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 6. – 1998
1618128
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 6. – 2004
1618129
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 5. – 2004
1618130
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 4. – 2004
1618131
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 3. – 2004
1618132
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 2. – 2004
1618133
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 1. – 2004
1618134
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 1. – 2005
1618135
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 2. – 2005
1618136
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 3. – 2005
1618137
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 4. – 2005
1618138
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 5. – 2005
1618139
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 6. – 2005
1618140
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 2. – 2006
1618141
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 3. – 2006
1618142
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 4. – 2006
1618143
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 6. – 2006
1618144
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 1. – 2007
1618145
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 2. – 2007
1618146
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 3. – 2007
1618147
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 4. – 2007
1618148
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 5. – 2007
1618149
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 1. – 2008
1618150
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 6. – 2008
1618151
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 1. – 2009
1618152
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 3. – 2009
1618153
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 4. – 2009
1618154
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 5. – 2009
1618155
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 6. – 2009
1618156
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 5. – 2010
1618157
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 2. – 2010
1618158
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 3. – 2010
1618159
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 4. – 2010
1618160
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 2. – 2011
1618161
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 3. – 2011
1618162
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 5. – 2012
1618163
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 6. – 2012
1618164
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 2. – 2012
1618165
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 1. – 2013
1618166
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 2. – 2013
1618167
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 3. – 2013
1618168
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 4. – 2013
1618169
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 1. – 2014
1618170
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 2. – 2014
1618171
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 3. – 2014
1618172
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 4. – 2014
1618173
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 5. – 2014
1618174
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 6. – 2014
1618175
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 1. – 2015
1618176
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 2. – 2015
1618177
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 3. – 2015
1618178
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 4. – 2015
1618179
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 5. – 2015
1618180
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 6. – 2015
1618181
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 1. – 2016
1618182
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 2. – 2016
1618183
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 3. – 2016
1618184
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 4. – 2016
1618185
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 5. – 2016
1618186
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 1. – 2017
1618187
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 2. – 2017
1618188
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 5. – 2017
1618189
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 6. – 2017
1618190
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 3. – 2017
1618191
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 4. – 2017
1618192
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 1. – 2018. – 84 с.
1618193
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 3. – 2018. – 82 с.
1618194
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 4 июль-август. – 2018. – 81 с.
1618195
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 5 сентябрь-октябрь. – 2018. – 94 с.
1618196
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 6 ноябрь-декабрь. – 2018. – 101с.
1618197
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 1. – 2019. – 80 с.
1618198
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 6. – 2019. – 93 с.
1618199
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 2. – 2019. – 79 с.
1618200
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 3. – 2019. – 81с.
1618201
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 4. – 2019. – 77 с.
1618202
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 5. – 2019. – 96 с.
1618203
  Шубникова Е.А. Цитология и гистология : Методические указания / Е.А. Шубникова. – 11-е изд., перераб. – Москва, 1989. – 30с.
1618204
  Быков В.Л. Цитология и общая гистология : Функциональная морфология клеток и тканей человека / В.Л. Быков. – Санкт-Петербург : СОТИС, 1999. – 520с. : ил. – ISBN 5-85503-080-6
1618205
  Резникова С.А. Цитология и физиология развивающегося пыльника / С.А. Резникова. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
1618206
  Шубникова Е.А. Цитология и цитофизиология секреторного процесса (железистая клетка) / Е.А. Шубникова. – М, 1967. – 117с.
1618207
  Хлгатян Д.Х. Цитология и цитохимия некоторых представителей семейства Trypanosomidae : Автореф... кандидата биол.наук: / Хлгатян Д.Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Арм. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – М., 1965. – 10л.
1618208
  Успенская А.В. Цитология микрососпорий / А.В. Успенская. – Л., 1984. – 113с.
1618209
  Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза / Т.Б, Айзенштадт ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и упр. процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1984. – 247 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 201-238
1618210
  Данжар П. Цитология растений и общая цитология / П. Данжар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 652 с.
1618211
  Иванов И.Ф. Цитология, гистология, эмбриология / И.Ф. Иванов, П.А. Ковальский. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 448 с.
1618212
  Александровская О.В. Цитология,гистология и эмбриология : учебник для студ. высш. учеб. завед. по спец. "Ветеринария" / О.В. Александровская, Т.Н. Радостина, Н.А. Козлов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 448 с. – (Серия. Учебник и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
1618213
  Зелінська Г.В. Цитологічні аспекти радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози та алгоритм їх передопераційного прогнозування : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.14 / Зелінська Ганна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 45 назв
1618214
  Родіонова Н.В. Цитологічні механізми перебудов у кістках при гіпокінезії та мікрогравітації / Н.В. Родіонова; Ред. М.Ф. Ковтун; НАН України; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2006. – 240с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0725-6
1618215
  Трускавецький Є.С. Цитологія : Підручник для студ. прир. спец. вищих педаг. навчальних закладів / Є.С. Трускавецький. – Київ : Вища школа, 2004. – 256с. – Шифр дубл.57 ТрусДоп.карт бл. – ISBN 966-642-094-5


  Висвітлено основні положення клітинної теорії, методи ци-тологічних досліджень, загальні відомості про побудову прокаріотних і еукаріотних клітин та їх хімічну організацію. Наведено сучасні уявлення про будову та функції клітинних мембран, структурні ...
1618216
   Цитологія = Цитология = Cytology : (атлас для самост. роботи студентів) : навч. посібник / [Н.Б. Гринцова, Л.І. Кіптенко, М.М. Дунаєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. В.І. Бумейстер. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 64, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-657-794-1
1618217
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 5. – 2020. – 120 с.
1618218
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 6. – 2020. – 84 с.
1618219
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 4. – 2020. – 95 с.
1618220
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 1. – 2020. – 89 с.
1618221
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 2. – 2020. – 82 с.
1618222
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 3. – 2020. – 102 с.
1618223
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 1(325). – 2021. – 100 с.
1618224
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 2(326). – 2021. – 82 с.
1618225
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 3(327). – 2021. – 84 с.
1618226
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 4(328). – 2021. – 78 с.
1618227
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 6(330). – 2021. – 94 с.
1618228
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 5(329). – 2021. – 80 с.
1618229
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 4(334). – 2022. – 88 с.
1618230
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 3(333). – 2022. – 82 с.
1618231
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 1(331). – 2022. – 77 с.
1618232
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 2(332). – 2022. – 77 с.
1618233
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 5(335). – 2022. – 71 с.
1618234
  Сергійчук М.Г. Цитологія мікроорганізмів [Електронний ресурс] : Програма спецкурсу / М.Г. Сергійчук, Т.М. Фурзікова. – Київ, 2001. – 193 с. : іл.
1618235
  Сергійчук М.Г. Цитологія мікроорганізмів [Електронний ресурс] : Програма спецкурсу / М.Г. Сергійчук, Т.М. Фурзікова. – Київ, 2001. – 4 с.
1618236
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : Підручник для студ. аграрних вищ. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.П.Новака. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 288с. – ISBN 966-7807-06-01
1618237
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник для студ. аграр. вищ. закл. освіти 3-4 рівнів акредит. зі спец. "Ветеринарна медицина" / В.П. Новак, Ю.П. Бичков, М.Ю. Пилипенко ; за заг.ред. Новака В.П.; [ упоряд. Мельниченко А.П. ]. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Дакор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8379-33-8
1618238
  Чеботарь А.А. Цитолого-кариологическое исследование хлебных злаков / А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1970. – 83с.
1618239
   Цитолого-эмбриологические и генетико-биохимические основы опыления и оплодотворения растений. – Киев, 1982. – 388с.
1618240
  Куница Л.К. Цитоморфологическая диагностика рака легкого / Л.К. Куница. – Киев : Наукова думка, 1985. – 127с.
1618241
  Материй Лариса Дмитриевна Цитоморфологическое изучение системы крови у полевок-экономок (Microtus oeconomus Pa11), обитающих в условиях действия повышенных уровней естественной радиоактивности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Материй Лариса Дмитриевна; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Сыктывкар, 1979. – 26л.
1618242
   Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт" / С.В. Пилипенко, О.Г. Короткий, Т.П. Карповець, Л.І. Остапченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 36-44. – ISSN 2313-1780
1618243
  Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 138 л. – Бібліогр. : л. 120-138
1618244
  Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1618245
  Дубровський О.Л. Цитопатична дія ретровірусів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 23-29. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив класичних ретровірусів лейкозів на цитопатичну дію ретровірусів групи HTLV та HIV та утворення симпластів у культурі інфікованих клітин in vitro та in vivo. Злиття мембран суміжних клітин викликає глікопротеїн оболонки вірусу. ...
1618246
  Носач Л.Н. Цитопатология аденовирусной инфекции / Л.Н. Носач, Н.С. Дяченко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 124с.
1618247
  Палилова А.Н. Цитоплазматическая мужская стеральность у растений / А.Н. Палилова. – Минск, 1969. – 212с.
1618248
   Цитоплазматическая мужская стерильность и селекция растений.. – К., 1979. – 256с.
1618249
  Парталога К.Е. Цитоплазматическая мужская стерильность у сорго. : Автореф... канд.биол.наук: 03.103 / Парталога К.Е.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 20л.
1618250
  Сэджер Р. Цитоплазматические гены и органеллы / Р. Сэджер. – Москва : Мир, 1975. – 423с.
1618251
  Смалько П.Я. Цитоплазматические РНК и РНП гепатоцитов крыс на ранних стадиях регенерации печени. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Смалько П.Я.; АН УССР.Ин-т молек.биол.и генетики. – К, 1978. – 24л.
1618252
  Фултон А. Цитоскелет / А. Фултон. – Москва, 1987. – 117с.
1618253
  Сорочинський Б.В. Цитоскелет і ефекти опромінення / Б.В. Сорочинський ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки". – Київ : Наукова думка, 2012. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1179-3
1618254
  Сорочинський Б.В. Цитоскелет та ефекти опромінення / Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. беотехнол.та геноміки" НАН України. – Київ : ДІА, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-8311-58-1
1618255
  Ибрагимов И.А. Цитоспороз тополей в лесных культурах Башкирской АССР и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. биол.наук: / Ибрагимов И.А.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 19л.
1618256
   Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки - похідного малеіміду / Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, І.В. Бєлінська, І.О. Черещук, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 10. – С. 89-96. – ISSN 1025-6415
1618257
  Довгалюк А.І. Цитотаксична активність нітрату й ацетату свинцю та її зв"язок з порушеннями хромосомного апарату і мікротрубочкових утворень меристемних клітин цибулі (Alliut ceра L.) / А.І. Довгалюк, Ю.О. Ляшенко, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1618258
  Василос А.Ф. Цитотоксические и цитогенетические свойства пестицидов / А.Ф. Василос. – Кишинев, 1980. – 118с.
1618259
   Цитотоксичний вплив гомоцистеїну на клітини трофобласта плаценти людини / С.В. Ральченко, О.П. Марценюк, К.Л. Корнєєва, Р.Р. Родрігес, М.Ю. Оболенська // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 76-76
1618260
   Цитотоксичний скринінг фотоактивних речовин In Vitro / Д.В. Шелест, О.П. Бабій, С.Е. Афонін, В.В. Нікуліна, А.А. Білюк, Л.В. Гарманчук, І.В. Комаров // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 55-56
1618261
  Білановський М.Ф. Цитофiзiологiя та електpонна гiстохiмiя / М.Ф. Білановський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченкак. – Київ : КДУ, 1980. – 88с.
1618262
  Ильинская Т.П. Цитофизиологические показатели воспроизводительной способности быков : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ильинская Т.П.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1618263
  Костенко М.А. Цитофизиологические характеристики изорированных нейронов молюска Limnaea stagnalis и культивирование их in vitro : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костенко М. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 26л.
1618264
  Арцишевская Р.А. Цитофизиологический анализ действий гормона щитовидной железы : Автореф... наук: 104 / Арцишевская Р.А. ; АН СССР, Инст. цитологии. – Ленинград, 1969. – 23 с.
1618265
  Кислюк И.М. Цитофизиологический анализ повреждающего действия низких положительных температур на листья теплолюбивых растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кислюк И.М.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 20л.
1618266
  Алтухов Ю.А. Цитофизиологический, серологический м морфологический анализ внутривидовой дифференцироваки ставриды Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алтухов Ю. А. ; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1964. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1618267
  Васильева В.В. Цитофизиологическое и биохимическое изучение специализации сократительного аппарата в фазных и тонических скелетно-мышечных волокнах лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Васильева В.В.; Ин-т цитологии. – Л, 1974. – 18л.
1618268
  Шудель М.С. Цитофизиологическое изучение митохондрий нормальных и опухолевых клеток : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шудель М.С. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1618269
  Кацитадзе Кесария Петровна Цитофизиологическое изучение редифференцировки в культуре апексов томатов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Кацитадзе Кесария Петровна; АН ГССР. Ин-т ботаники. – Тбилиси, 1977. – 23л.
1618270
  Кудрявцева М.В. Цитофизиологическое исследование паренхиматозных клеток печени белых крыс в позднем эмбриогенезе. : Автореф... Канд.боил.наук: 104 / Кудрявцева М.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1967. – 19л.
1618271
  Бердышева Л.В. Цитофизиологическое исследование роли ацетилхолина, катехоламинов и серотонина в раннем эмбриогенезе морского ежа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бердышева Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1967. – 16 с.
1618272
  Алов И.А. Цитофизиология и патология митоза / И.А. Алов. – Москва : Медицина, 1972. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 224-262
1618273
   Цитофізіологія і біохімія травлення : практикум : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вузів / Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник, Є.М. та ін. Решетнік; Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко , Т.Б. Синельник та ін. ; КНУТШ ; за ред. Л.І. Остапенко, В.К. Рибальченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 271с. – ISBN 966-594-819-9
1618274
  Білановскьий М.Ф. Цитофізіологія та електронна гістохімія. / М.Ф. Білановскьий. – Київ, 1980. – 88с.
1618275
  Рибальченко В.К. Цитофізіологія травлення : Навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Рибальченко, Т.В. Берегова, Т.В. Рибальченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 244 с. – ISBN 966-594-568-8
1618276
  Кудрявцев Б.Н. Цитофлуориметрия ДНК. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кудрявцев Б.Н.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 24л.
1618277
  Закирова Р.О. Цитофотометрическое и кариологическое изучение видов рода Allium : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Закирова Р.О.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1974. – 30л.
1618278
  Агроскин Л.С. Цитофотометрия : Аппаратура и методы анализа клеток по светопоглощению / Агроскин Л.С., Папаян Г.В. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам цитологии ; Ин-т цитологии ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1977. – 295 с.
1618279
  Шерудило А.И. Цитофотометрия (Физ. и биол. аспекты изучения клеточных ядер) : Автореф... канд. биол.наук: / Шерудило А.И.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов по биол. накуам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1618280
  Магакян Ю.А. Цитофотометрия ДНК / Ю.А. Магакян, Е.М. Каралова. – Ереван : АН Армянской ССР, 1989. – 204 с. : ил. – ISBN 5-8080
1618281
  Антропова Е.Н. Цитофотометрия ДНК и гистона в мейозе у животных и растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антропова Е.Н. ;. – Ленинград, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1618282
  Авилова Л.Д. Цитохимические и люминесцентно-микроскопические исследования нуклеиновых кислот в корешках растений при засолении : автореф. ... канд. биол. наук / Авилова Л.Д. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22 с.
1618283
  Чума В.Б. Цитохимические и цитоэнзиматические критерии классификации остных лейкозов : Автореф... канд. мед.наук: 14.754 / Чума В.Б.; Львовск. гос. мед. ин-т. – Львов, 1970. – 17л.
1618284
  Константинов Август Владимирович Цитохимические и экспериментальные исследования мейоза у покрытосеменных растений : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.17 / Константинов Август Владимирович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 43л.
1618285
  Глузман Д.Ф. Цитохимические исследования клеток крови и костного мозга при перевивном индуцированном РНК лейкозе крыс : Автореф... канд. мед.наук: / Глузман Д.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – Киев, 1967. – 13л.
1618286
  Сидоренко С.П. Цитохимические особенности Т- и В-лимфоцитов при некоторых формах злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Сидоренко С.П.; АН УССР. Ин-т проблем онкологии им. Р.Е.Кавецкого. – К., 1980. – 24л.
1618287
  Виноградова Н.Г. Цитохимические свойства дезоксирибонуклеопротеида лимфоцитов из лимфатических узлов при активации и частичной депротеинизации. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.17 / Виноградова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1973. – 24л.
1618288
  Миляева Э.Л. Цитохимическое и электронномикроскопическое изучение микроспорогенеза Citrus sinensis : Автореф... канд. биол.наук: / Миляева Э.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1967. – 24л.
1618289
  Изакова Л.П. Цитохимическое изучение культивируемых вне организма клеток в норме и при воздействии вирусов полиомиелита и гриппа : Автореф... кандидата биол.наук: / Изакова Л.П.; АМН СССР. – М., 1966. – 17л.
1618290
  Бланковская Т.Ф. Цитохимическое изучение эмбриогенеза у растений при разных сроках посева недозрелыми и зрелыми семенами. : Автореф. дис. ... Канд. биол. наук : / Бланковская Т.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 16л.
1618291
  Заславский В.Г. Цитохимическое исследование активности некоторых ферментов в первичных и перевиваемых тканевых культурах : Автореф... канд. биол.наук: / Заславский В.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т морфологич. животных им. А.Н.Северцова. – М., 1962. – 15л.
1618292
  Березина И.Г. Цитохимическое исследование клеточного метаболизма свободных простейших, культивируемых при различных температурах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Березина И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1618293
  Горн Л.Э. Цитохимическое исследование свойств и кинетики образования метгемоглобина в отдельных эриторцитах : Автореф... докт. биол.наук: / Горн Л. Э.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 30л.
1618294
  Семченкова С.А. Цитохимическое исследование свойств хроматина лимфоцитов при невынашивании беременности. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Семченкова С.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1987. – 21л.
1618295
  Арефьева А.М. Цитохимическое исследование функциональных адаптаций белкового метаболизма нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева А.М. ; Ин-т биологии развития АН СССР. – Москва, 1968. – 14 с.
1618296
  Конарев В.Г. Цитохимия и гистохимия растений : учебн. пособие / В.Г. Конарев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 319с.
1618297
  Обозная Э.Д. Цитохимия костного мозга при криоконсервировании: Атлас. / Э.Д. Обозная, Е.Я. Панков. – К., 1989. – 255с.
1618298
  Соколов В.В. Цитохимия ферментов в профпатологии. / В.В. Соколов. – Москва, 1975. – 120с.
1618299
  Фурсов Владимир Иванович Цитохимия эмбриогенеза пшениц и пшенично-ржавных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: / Фурсов Владимир Иванович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 31л.
1618300
  Бєлінська І.В. Цитохімічна характеристика мегакаріоцитів у нормі та при мієлодиспластичному синдромі / І.В. Бєлінська, В.І. Клименко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Загальна кількість мегакаріоцитів у контрольній групі та групі з мієлодиспластичним синдромом не відрізняється. У цитологічних препаратах кісткового мозку при мієллодисплпстичному синдромі виявлено збільшення "голих" ядер мегакаріоцитів, в останніх ...
1618301
  Матус Виль Константинович Цитохромы бактероидов люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Матус Виль Константинович; АН СССР. Ин-т биохимии. – Москва, 1973. – 26л.
1618302
  Викторов С.В. Цитоэкологические исследования и их значение для фитоценологии / С.В. Викторов
1. – 1940. – 172с.
1618303
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. / Е.Л. Кордюм, Г.И. Глущенко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 199с.
1618304
  Юсупова Ирина Кондратьевна Цитоэмбриологические исследования некоторых представителей семейства норичниковых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Юсупова Ирина Кондратьевна ; МГУ. – Москва, 1977. – 20 с.
1618305
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений : Дис... Канд. биол. наук: / Литвиненко Н.М.; АН УССР. – Киев, 1972. – 182л. – Бібліогр.:л.158-182
1618306
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений. : Альбом с прилож. ; Дис... Канд. биол. наук.: / Литвиненко Н.М.; Ан УССР. Центр. республиканский ботанический сад. – Киев, 1972. – 49л.
1618307
  Сауткина Т.А. Цитоэмбриологическое исследование гороха и бобо : Автореф... канд. биолнаук: / Сауткина Т. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
1618308
  Ивановская Е.В. Цитоэмбриологическое исследование дифференцировки клеток растений / Е.В. Ивановская. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 140с.
1618309
  Барна Н.Н. Цитоэмбриологическое исследование некоторых видов рода Populus L. в связи с гибридизацией : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Барна Н.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 23 с.
1618310
  Ивановская Елена Владимировна Цитоэмбриологическое исследование пшеницы и ее отдаленных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.05 / Ивановская Елена Владимировна; МГУ. – М., 1976. – л.
1618311
  Квинихидзе Г.С. Цитоэмбриологическое исследование развития глаза птиц. / Г.С. Квинихидзе. – Тбилиси, 1975. – 176с.
1618312
  Модилевский Я.С. Цитоэмбриология высших растений / Я.С. Модилевский. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 372с.
1618313
  Тренин В.В. Цитоэмбриология лиственицы / В.В. Тренин. – Ленинград : Наука, 1986. – 88с.
1618314
  Банникова В.П. Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений / В.П. Банникова; Отв.ред.К.М.Сытник. – Киев : Наукова думка, 1975. – 284с.
1618315
  Белова Г.И. Цитоэмбриология некоторых межвидовых гибридов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Белова Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 18л.
1618316
  Белицер Н.В. Цитоэмбриология некоторых представителей трибы рисовых семейств злаковых (Oryza sativa L., Zizania aguatica L.) : Автореф... канд. биол.наук: / Белицер Н.В.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 16л.
1618317
  Поддубная- Арнольди Цитоэмбриология покрытосеменных растений / Поддубная- Арнольди. – М, 1976. – 507с.
1618318
  Поддубная-Арнольди Цитоэмбриология покрытосемменных растений / Поддубная-Арнольди; Відп.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 507с.
1618319
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриология семейства зонтичных / Е.Л. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1967. – 176с.
1618320
  Косова А.И. Цитоэмбриология томата / А.И. Косова, В.Н. Кику. – Кишинев, 1986. – 229с.
1618321
  Поліщук Н. Цитрусова ніч; Убивство; Вежа; Весняний дощ; "Заколоти пальцями в траві…"; "Ми померли…"; Павутиння; Дивитися в землю; Земля обітована; "Ця зустріч…" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 183-189
1618322
  Усик Світлана Цитрусовий рай / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 8-9 : фото
1618323
   Цитрусовые - история и современность // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
1618324
  Зацев Ю.И. Цитрусовые в комнате / Ю.И. Зацев, Н.С. Поляков. – Ташкент, 1990. – 28с.
1618325
   Цитрусовые и субтропические культуры Узбекистана.. – Ташкент, 1950. – 180с.
1618326
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М.Л., 1934. – 104с.
1618327
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М., 1955. – 196с.
1618328
   Цитрусовые рощи Грузии. – Тбилиси, 1961. – 16с.
1618329
  Кобахидзе Д.Н. Цитрусовый мучнистый червец (Pseudococcus Gahani Green) в Абхазии / Д.Н. Кобахидзе. – Тбилиси, 1941. – С. 174-189. – Отдельный оттиск
1618330
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – М, 1987. – 143с.
1618331
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143 с.
1618332
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 188 с.
1618333
   Цитування "в один клік" і гарні історії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про семінар "Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти" Увагу було приділено наукометричним показникам та практичним порадам при написанні грантів.
1618334
  Білик Н.Л. Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 80-86


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Венеції» у статті висвітлюється досвід цитатної форми інтертекстуального моделювання семантики твору, притаманний сербській постмодерністській літературі. На материале ...
1618335
  Шевцова Ю. Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 245-253. – ISSN 2224-9516
1618336
  Снєжкін Ю.Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 79-81. – ISSN 1027-3239
1618337
  Афоніна О.С. Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 161-172. – ISSN 2225-7586
1618338
  Шелухін В. Цитування, або Смерть: Скопус, не-Скопус та інші інструменти обчислювання наукових досягнень // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 33-38
1618339
  Лапа В.Г. Цифоровое моделирование и исследование предсказывающих фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Лапа В. Г.; КПИ. – К., 1965. – 20л.
1618340
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
1. – 1966. – 135с.
1618341
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
2. – 1966. – 102с.
1618342
  Ревич Юрий Цифра все стерпит : технологии // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 184-191 : Фото
1618343
  Ріпей М. Цифра у газетному тексті (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети "День") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 155-164. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1618344
  Воробель Роман Антонович Цифрава обробка зображень на основы теоріх контрастності : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.06 / Воробель Роман Антонович; Нац. агенс в. з питань інформ. при Презид. Украіни. Держ. наук. досл. ін-ту інформаційної інфр. – Львів, 1999. – 33л.
1618345
  Печников Б.А. Цифрами на карте обозначены... / Б.А. Печников. – Москва : Мысль, 1986. – 251с.
1618346
   Цифри і факти // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Цікава статистика щодо першокурсників-2013.
1618347
  Смолов В.Б. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые устройства ввода / В.Б. Смолов. – Л., 1978. – 46с.
1618348
  Ребезюк Леонид Николаевич Цифро-аналоговые структуры по обработке многомерных сигналов в автоматизированных системах управления : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Ребезюк Леонид Николаевич; Мин-во образов. Украины. Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1994. – 22л.
1618349
  Данчеев В.П. Цифро-частотные вычислительные устройства. / В.П. Данчеев. – М., 1976. – 175с.
1618350
  Колотілова Ю. Цифрова бібліотека традиційних знань Індії (TKDL) та біопіратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 9-13 : табл. – ISSN 1608-6422
1618351
  Любіч О.О. Цифрова валюта центральних банків і монетарна політика / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 30 назв
1618352
  Гудіма Т.С. Цифрова валюта Центрального банку: економіко-правова характеристика / Т.С. Гудіма, В.А. Устименко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 94-100. – ISSN 2519-2353
1618353
  Ковальчук Т. Цифрова валюта як віртуальне джерело фіктивного капіталу / Т. Ковальчук, К. Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 3-11. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1618354
  Струтинська І. Цифрова грамотність людського капіталу бізнес-структур // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 93-100. – ISSN 2411-4014
1618355
  Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Окреслено напрями розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці, до яких віднесено формування баз первинних наукових даних, виділення з інформаційних масивів нових знань.
1618356
  Воскобойнікова-Гузєва Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 58-62. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1618357
  Піпченко Н.О. Цифрова дипломатія = Digital diplomacy : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – 317, [1] с. : іл., табл. – Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років : Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. - Тит. арк., зміст, інформація про авт. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 292-314. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1618358
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія Святого Престолу (Ватикан) / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 198-217. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1618359
  Гринчук М.С. Цифрова дипломатія США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 334-336. – ISSN 2076-1554


  Про використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій державними структурами США. Проаналізовано основні правові документи даної тематики. Основною метою роботи є аналіз і узагальнення досвіду цифрової дипломатії США, виокремлення її ролі та ...
1618360
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія України / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – C. 259-286. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1618361
  Тихоненко І.В. Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики США у XXI столітті // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2519-2949
1618362
  Степанов В.Ю. Цифрова дипломатія як інструмент масової комунікації в публічному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (98)). – ISSN 2310-2837
1618363
  Матчук Я.Ю. Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами-сусідами ЄС : дис. ... д-ра філософії : 291 / Матчук Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 218 арк. – Додатки: арк. 217-218. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 179-216
1618364
  Женченко М. Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено та охарактеризовано основні моделі цифрової дистрибуції на книжковому ринку України, описано формати представлення цифрового контенту залежно від обраної моделі дистрибуції. Доведено, що для українського книжкового ринку характерне ...
1618365
  Бутнік-Сіверський Цифрова економіка - оподаткування електронних послуг: зарубіжний досвід та стан в Україні / Бутнік-Сіверський, Г.О. Андрощук // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 8-24. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1618366
  Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 34-39. – ISSN 2409-8892
1618367
   Цифрова економіка та її вплив на розвиток організацій / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Суходоля, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 172-176. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1618368
  Антонюк А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток фінансового ринку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2 (265). – С. 13-29. – ISSN 2409-9260
1618369
  Музика-Стефанчук Цифрова економіка та нові фінансові технології // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 65-70. – ISSN 2308-0361
1618370
  Саух І.В. Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку / І.В. Саух, В.В. Шиманська, Т.В. Момонт // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 230-236. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1618371
  Коляденко С.В. Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 10 (38). – С. 32-40. – ISSN 2411-4413
1618372
  Пуцеентейло П.Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки / П.Р. Пуцеентейло, О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 131-143. – ISSN 2309-1533
1618373
  Білозубенко В.С. Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності малих підприємств / В.С. Білозубенко, Р.О. Городницький // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 103-110. – ISSN 2222-0712
1618374
  Ус Г.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Г.О. Ус, О.О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 70-72. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1618375
  Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1618376
  Коломієць Г.М. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток / Г.М. Коломієць, Ю.С. Глушач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 137-143. – ISSN 2222-4459
1618377
  Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 6 (10). – С. 105-112. – ISSN 2411-4413
1618378
  Козлов В.В. Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 58-66. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1618379
  Вінник О.М. Цифрова економіка: проблеми нормативно-правового забезпечення // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 250-255. – ISBN 978-966-927-378-9
1618380
  Ханін І.Г. Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, Є.О. Сопін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 65-72. – ISSN 2222-4459
1618381
  Філіпенко А. Цифрова економіка: теоретико-прикладний аспект // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 54-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1618382
  Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 116-127. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1618383
   Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / [Центр Разумкова ; керівник проєкту, авт. доповіді ; Ольга Пищулина]. – Київ : Центр Разумкова : Заповіт, 2020. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-07-3
1618384
  Хаустов В. Цифрова економіка: як тобі служиться? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Висока концентрація прав ІВ у знаннях, які виступають двигуном цифрової революції, спричиняє найгострішу нерівність на національному і міжнародному рівнях. Зараз у світі відбувається чергова промислова революція - розвиток цифрової економіки (ЦЕ), яка ...
1618385
   Цифрова Євразія в Університеті // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 4


  "Понад 30 освітніх проєктів напряму "Євразія", що фінансуються Королівством Норвегія, взяли участь у міжнародному вебінарі "Цифрова Євразія - семінар із цифрового узгодження в умовах Covid-19". Серед учасників - і факультет комп"ютерних наук та ...
1618386
  Азьмук Н.А. Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 52-58. – ISSN 2222-0712
1618387
  Воробйов. С.В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 93-98. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1618388
   Цифрова колекція художнього музею = Museum digital collection : [графічні твори з зібрання Миколаїв. обл. художнього музею ім. В.В. Верещагіна (XVIII - середина XX ст.) : альбом-каталог] / [Укр. культур. фонд, Агенція розвитку Миколаєва ; упоряд.: Євген Гомонюк]. – Миколаїв : MY ART, 2020. – 200, [2] с. : фотоіл. – Покажч. імен.: с. 196-197. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ.
1618389
   Цифрова колекція художнього музею. Порцеляна = Museum digital collection. Porcelain : [альбом-каталог / текст: О. Яблуновська ; упоряд.: Є. Гомонюк ; Укр. культурний фонд ; Агенція розвитку Миколаєва ; Миколаїв. обл. худож. музей ім. В.В. Верещагіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2021. – 120, [2] с. : фотоіл.
1618390
  Сухомлин О. Цифрова компетентність здобувачів вищої філологічної освіти в умовах сучасних запитів суспільства: ціннісний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 170-175. – ISSN 2308-4634
1618391
  Візнюк В.В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід"ємна складова професійної підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 130-136. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1618392
  Назаренко Т.Г. Цифрова компетентність як умова формування в учнів географічної компетентності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 15 назв.
1618393
  Кух А.М. Цифрова компетентність: на шляху до метакомпетентності / А.М. Кух, О.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1618394
  Головко О.М. Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – C. 37-44. – ISSN 2616-6798
1618395
  Кириченко М.О. Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 179-182. – ISSN 2076-1554
1618396
  Гаврілова Л.Г. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л.Г. Гаврілова, Н.С. Воронова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 21-34. – ISSN 2312-1548
1618397
  Радутний О.Е. Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 158-170. – ISSN 2616-6798
1618398
  Городецький М.А. Цифрова модель оцінки впливу клієнтського досвіду на прибуток // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 331-338. – ISSN 2222-4459
1618399
  Клименко Т.М. Цифрова нерівність викладачів і слухачів у післядипломній освіті / Т.М. Клименко, Т.В. Сандуляк, О.А. Сердцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751


  Мета роботи - встановити причини недостатньої цифрової компетентності викладача та цифрової нерівності викладачів, слухачів і користувачів m-Health і е-Health послуг як проблеми переходу ВНЗ на дистанційну освіту та ширшого впровадження в електронну ...
1618400
   Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : підручник для ВНЗ / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-00-1410-7
1618401
  Злобін Г Г. Цифрова обробка інформації : навч.-метод. посібник / Григорій Злобін, Юрій Мочульський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69
1618402
  Кулинич В. Цифрова особистість: чи можуть роботи бути наділені правами? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 38
1618403
  Струтинська І. Цифрова платформа для визначення та моніторингу індексу цифрової трансформації бізнес-структур // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 132-142. – ISSN 2410-0919
1618404
  Сенченко М. Цифрова платформа книжкової індустрії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
1618405
  Городенко Л.М. Цифрова реальність мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 59-63


  У статті аналізується цифрова природа, що визначає основу мережевого спілкування, розглядаються найбільш вдалі форми реалізації мережевого спілкування, подаються деякі футуристичні погляди на розвиток суспільства у найближчому майбутньому. The article ...
1618406
  Федченко Є. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53.
1618407
  Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам"яток: підходи та шляхи реалізації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 11-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо впровадження проекту репрезентації книжкових пам"яток у цифровому форматі. Запропоновано комплекс технологічних рішень для організації оптимального шляху ...
1618408
  Куцій М.С. Цифрова стеганографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 124-131


  Розглянуто змістовну сутність та призначення тайникових операцій для обміну оперативно-розшуковою інформацією. Наведено різні наукові підходи до поняття "тайник". Розглянуто перспективи підвищення ефективності особистих конспіративних зустрічей ...
1618409
  Ніколаєнко С. Цифрова стратегія університету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційні ресурси та сервіси, освітній кластер університету, нормативне забезпечення електронного навчання у виші, розвиток цифрової компетентності викладачів і показники студентської активності розповідає ректор Національного університету ...
1618410
  Рябенький В.М. Цифрова схемотехніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 735, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 733-735. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-067-9
1618411
  Городенко Л.М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 56-59


  У статті розглядаються, аналізуються та коментуються головні ознаки, що визначають інформаційну й цифрову нерівності у середовищі мережевих комунікацій, а також встановлюють базові орієнтири цифрової нерівності в українському сегменті системи мережевих ...
1618412
  Лебедєв О.М. Цифрова техніка : навч. посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. / О.М. Лебедєв, О.І. Ладик ; за ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т телекомунікац. систем. – Київ : Політехніка, 2004. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 966-622-149-7
1618413
  Червякова В.В. Цифрова трансформація автодилерського бізнесу в умовах кризи, зумовленої COVID-19 // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 198-214. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Зміна очікувань споживачів, нові можливості мобільності та такі технологічні прориви, як діджиталізація, підключеність транспортних засобів до мережі та електрифікація, зумовлюють трансформацію роздрібної торгівлі автомобілями з безпрецедентною ...
1618414
  Косенко О. Цифрова трансформація банків // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 7


  "Швидкий технологічний прогрес змінює сектор фінансових послуг у всьому світі. Фінтехсервіси колись вважалися вправним доповненням до традиційних банківських послуг, спрощували діяльність клієнтів. Але нині ці сервіси кидають виклик усім аспектам ...
1618415
  Коваленко В.В. Цифрова трансформація банківського сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 22 назв.
1618416
  Івашкевич О.В. Цифрова трансформація бібліотек України: сьогодення та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 2409-9805
1618417
  Гринько П.Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 53-58. – ISSN 2222-4459
1618418
  Бабаєв В.М. Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації / В.М. Бабаєв, Г.В. Стадник, Т.В. Момот // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1618419
  Гражевська Н.І. Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз / Н.І. Гражевська, А.М. Чигиринський // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
1618420
  Когут Ю.І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346-357 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-617-95100-1-4
1618421
  Піжук О.І. Цифрова трансформація економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Піжук Ольга Іванівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1618422
  Власенко О.П. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор / О.П. Власенко, О.М. Буднік // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 42-51. – ISSN 2663-2144
1618423
  Власенко О.П. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку / О.П. Власенко, В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1618424
  Бутенко Н.В. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції "Індустрія 4.0" / Н.В. Бутенко, А.Г. Кощук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 7-12. – ISSN 2222-0712
1618425
  Яненкова І.Г. Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 179-184. – ISSN 2222-0712
1618426
  Іртищева І.О. Цифрова трансформація регіонів України: об"єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання / І.О. Іртищева, О.Ф. Сєнкевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 14-21. – ISSN 1562-0905
1618427
  Андрощук Г.О. Цифрова трансформація світової економіки: аналіз технологічних трендів // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 78-96. – ISBN 978-617-7828-93-7
1618428
  Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп"ютерно-технологічної платформи освіти і науки України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 15-21. – ISSN 2304-0629
1618429
  Череп А. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку / А. Череп, В. Воронкова, О. Череп // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (124). – С. 68-73. – ISSN 2308-0361
1618430
  Денбновецький С.О. Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 2409-9805
1618431
   Цифрова трансформація, або "дія" для освітян / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Пришвидшення цифрової трансформації освіти, запровадження електронного діловодства та розширення доступу громадян України до дистанційної освіти - 27 липня Верховна Рада України у другому читанні й у цілому 314 голосами ухвалила закон "Про внесення ...
1618432
  Доан П.В. Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму / П.В. Доан, В.К. Кіптенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 137-145 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1618433
  Василевський О. Цифрова Україна без правил гри у майнінг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 11
1618434
   Цифрова фільтрація як необхідна передумова застосування статистичних методів для експоненціальної декомпозиції складних релаксаційних спектрів зі значним шумовим фоном / І.В. Ліщук, С.В. Тищенко, В.В. Ільченко, В.Я. Опилат // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37
1618435
  Кендюхов О. Цифрова школа. Концепція національного освітнього проекту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 11


  "Діджиталізація освіти сьогодні є головним трендом розвитку освітніх систем майже в усіх країнах світу й охоплює всі рівні - від початкової освіти до магістрів та докторів наук. Наша країна теж перебуває в загальному тренді: створюються електронні ...
1618436
  Жарий О.Ю. Цифровая HDR-фотография и панорамная сьемка : практ. руководство по созданию впечатляющих фот. : [учеб. пособие, фотоальбом] / Олег Жарий ; [под общ. ред. В. Невзорова]. – Киев : Скай Хорс, 2011. – 117, [1] с. : цв. фот. – ISBN 978-966-2536-04-1
1618437
   Цифровая версия государственной почвенной карты масштаба 1 : 1 млн, проблемы и решения / М.С. Симакова, Д.И. Рухович, П.В. Королева, Е.В. Вильчевская, Н.В. Калинина; М.С. Симакова и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 387-397 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1618438
  Мамсуров М.С. Цифровая геофизика / М.С. Мамсуров. – М., 1987. – 46с.
1618439
  Ярославский Л.П. Цифровая голография / Л.П. Ярославский, Н.С. Мерзляков. – Москва : Наука, 1982. – 220с.
1618440
  Федоров Б.Ф. Цифровая голография: Синтез голограмм простейших объектов и восстановление изображений / Б.Ф. Федоров, Р.И. Эльман. – Москва : Наука, 1976. – 151с.
1618441
  Щербик В.В. Цифровая гравитация в живой материи / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Киев : ДІА, 2020. – 159, [1] с. : ил., табл. – Предисл. рус., англ. – Библиогр.: с. 54-57, 92-93, 149-152. – ISBN 978-617-7785-16-2
1618442
   Цифровая запись и обработка сейсморазведочной информации.. – М., 1968. – 101с.
1618443
  Щербина В.И. Цифровая звукозапись / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1989. – 190 с.
1618444
  Тикунов В.С. Цифровая Земля и картография / В.С. Тикунов, Е.Н. Ерёмченко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 6-15 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7126
1618445
   Цифровая и вычислительная техника. – М., 1991. – 463с.
1618446
  Смеляков В.В. Цифровая измерительная аппаратура инфранизких частот / В.В. Смеляков. – Москва : Энергия, 1975. – 165 с.
1618447
   Цифровая измерительная техника.. – М., 1959. – 25с.
1618448
   Цифровая имитация автоматизированных систем.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1618449
  Лернер М.И. Цифровая индикация / М.И. Лернер. – М., 1970. – 103с.
1618450
   Цифровая карта засоления почв Хакасии / Г.И. Черноусенко, Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1131-1147 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1618451
   Цифровая картография и геоинформатика : краткий терминол. словарь / Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин; Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин ; под общ. ред. Е.А. Жалковского. – Москва : Картгеоцентр ; Геодезиздат, 1999. – 46 с. – ISBN 5-86066-028-6
1618452
  Браун Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. А.А. Файнгара]. – Москва : АСТ [и др.], 2005. – 474, [1] с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-031339-
1618453
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в информационно-измерительной технике / Л.Л. Коваленков. – М, 1989. – 263с.
1618454
  Беньон Д. Цифровая магнитная логика = Digital magnetic logic / David R. Bennion, Hewitt D. Crane, David Nitzan / Д. Беньон, Г. Крейн, Д. Нитцан ; пер. с англ. Ю.Д. Розенталя. – Москва : Мир, 1972. – 286 с. : черт. – Библиогр.: с. 280-281
1618455
  Нуриев Н.К. Цифровая модель деятельностного потенциала инженера / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрен интеллект как средство и инструмент деятельностного потенциала будущего инженера. Определен состав, структура и метрики параметров, характеризующих интеллектуально-деятельный потенциал инженера с представлением его в цифровом формате при ...
1618456
  Новаковский Б.А. Цифровая наземная стереосъемка: возможности и перспективы / Б.А. Новаковский, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 37-41 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1618457
   Цифровая обработа сейсмических данных.. – М., 1973. – 311с.
1618458
  Немирко А.П. Цифровая обработка биологических сигналов / А.П. Немирко. – М., 1984. – 145с.
1618459
   Цифровая обработка геолого-геофизической информации сложнопостроенных сред.. – Саратов, 1988. – 83с.
1618460
  Спасский Б.А. Цифровая обработка данных сейсморазведки : учеб. пособие по спецкурсу / Спасский Б.А. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1986. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
1618461
   Цифровая обработка данных сейсморазведки.. – М., 1970. – 191с.
1618462
  Старобинец А.Е. Цифровая обработка и интерпретация данных метода преломленных волн / А.Е. Старобинец, М.Е. Старобинец. – М., 1983. – 207с.
1618463
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : В двух книгах / У. Прэтт; Пер. с англ. под ред. Д.С.Лебедева. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1982. – 312с.
1618464
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : в 2-х книгах / У. Прэтт. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1982. – 480 с.
1618465
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / Андриянов А.В., Шпак И.И. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175 (83 назв.)
1618466
   Цифровая обработка информации на основе быстродействующих БИС.. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 133с.
1618467
  Даджион Д. Цифровая обработка многомерных сигналов / Д. Даджион, Р. Мерсеро. – Москва : Мир, 1988. – 487 с.
1618468
  Кузьмин С.З. Цифровая обработка радиолокационной информации / С.З. Кузьмин. – Москва, 1967. – 400 с.
1618469
  Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов / Л.М. Гольденберг. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1990. – 256с.
1618470
  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычислительная техника" / А.Б. Сергиенко. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 750, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 729-750. - На обл. указ. также: Для студентов и преподавателей вузов ; Фундамент. курс, охватывающий основные разд. цифровой обраб. сигналов ; Сочетание теорет. и практ. знаний. – Библиогр.: с. 724-728. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-469-00816-9
1618471
  Горлач А.А. Цифровая обработка сигналов в измерительной технике / А.А. Горлач, М.Я. Минц, В.Н. Чинков. – Киев : Техніка, 1985. – 151 с.
1618472
  Ярославский Л.П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии. Введение в цифровую оптику / Л.П. Ярославский. – Москва : Радио и связь, 1987. – 295 с.
1618473
   Цифровая обработка сигналов и ее применения. / Ярославский Л.П. – М., 1981. – 221с.
1618474
  Голд Б. Цифровая обработка сигналов. / Б. Голд, Ч.М. Рэйдер. – М., 1973. – 367с.
1618475
  Пелед А. Цифровая обработка сигналов. / А. Пелед, Б. Лиу. – К, 1979. – 263с.
1618476
  Бондарев Б.Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства : Учеб. пособие для вузов / Б.Н. Бондарев, Г. Трестер, В.С. Чернега. – Севастополь : СевГУ, 1999. – 398с. – ISBN 966-74-73-15-5
1618477
   Цифровая обработка сигналов: опыт использования персональных ЭВМ.. – Киев : Тэхника, 1991. – 158с.
1618478
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний / В.А. Кармалита. – М, 1986. – 79с.
1618479
  Гук А.П. Цифровая обработка снимков : учеб. пособ. для студ. спец. 1303 / отв. ред. П.Д. Гук. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 80 с.
1618480
   Цифровая оптика. – Москва : Наука, 1990. – 172 с.
1618481
  Доманицкий С.М. Цифровая оптимальная система программного управления и ее применение для нажимных устройств блюминга / С.М. Доманицкий. – М., 1963. – 40с.
1618482
   Цифровая осциллография. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 231 с.
1618483
  Немировский М.С. Цифровая передача информации в радиосвязи / М.С. Немировский. – Москва, 1980. – 255 с.
1618484
  Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами / Ю.Б. Окунев. – М., 1991. – 295с.
1618485
  Дворецкий И.М. Цифровая передача сигналов звукового вещания / И.М. Дворецкий, И.Н. Дриацкий. – Москва : Радио и связь, 1987. – 191 с.
1618486
  Иванов А. Цифровая печать в медиапространстве // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 20 (158). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893
1618487
  Иванов А.В. Цифровая печать в медиапространстве // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  Медиапространство сегодня существует везде, где есть возможность принимать теле- или радиосигнал. Большинство наших детей, особенно в мегаполисах, не озабочены тем, где найти интересную книгу, - они ищут конкретную информацию либо общаются в Интернете. ...
1618488
   Цифровая почвенная карта УОПЭЦ "Чашниково" МГУ им. М.В. Ломоносова / Н.П. Кириллова, Т.М. Силёва, Т.Ю. Ульянова, С.Ю. Розов, М.А. Ильяшенко, М.И. Макаров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-29 : рис., табл. – Библиогр.: с. 28-29. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1618489
  Лернер М.Б. Цифровая регистрация и ввод данных каротажа в ЭВМ / М.Б. Лернер. – М., 1974. – 37с.
1618490
  Кудымов Б.Я. Цифровая регистрация сейсмических колебаний. / Б.Я. Кудымов. – М., 1977. – 28с.
1618491
  Спасский Б.А. Цифровая сейсморазведочная аппаратура / Б.А. Спасский. – Пермь, 1978. – 54с.
1618492
   Цифровая система накопления и обработки информации (АИ-2048). – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 148с.
1618493
  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь / Дж. Спилкер. – Москва : Связь, 1979. – 592 с.
1618494
  Цымбал С.Н. Цифровая структурно-литологическая модель Тарасовского месторождения титано-циркониевых руд / С.Н. Цымбал, Д.П. Хрущев, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-93 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1618495
  Мышляева И.М. Цифровая схемотехника : Учебник для студ. образовательных учреждений среднего профессион. образования / И.М. Мышляева. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 400с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1213-Х
1618496
  Калихман С.Г. Цифровая схемотехника в радиовещательных приемниках / С.Г. Калихман, Б.И. Шехтман. – Москва, 1982. – 104 с.
1618497
  Свириденко В.А. Цифровая техника в системах связи / В.А. Свириденко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1618498
  Кузнецов А.С. Цифровая техника для радиолюбителей / А.С. Кузнецов. – М., 1972. – 97с.
1618499
  Чмых М.К. Цифровая фазометрия / М.К. Чмых. – Москва : Радио и связь, 1993. – 183 с.
1618500
   Цифровая фильтрация аэроснимков стереомоделей и карт. – Ленинград : Недра, 1976. – 200 с.
1618501
  Петько В.И. Цифровая фильтрация и обрабока сигналов / В.И. Петько. – Минск, 1995. – 168с.
1618502
  Садов В.С. Цифровая электроника : Конспект лекций / В.С. Садов. – Минск : БГУ, 2002. – 50 с. – ISBN 985-445-846-6
1618503
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих / Г. Хокинс. – М., 1986. – 230с.
1618504
  Халецька Л.П. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-34. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлена документальна політика електронної бібліотеки Національної бібліотеки Франції, характеризується процес створення та сучасний етап розвитку електронної бібліотеки Gallica, розглядається система довготривалого збереження цифрових ...
1618505
  Грубов В.І. Цифрове керування технологічними процесами / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1968. – 32с. – (В лабораторіях вчених ; Сер.7 ; №1)
1618506
  Призинчук С. Цифрове майбутнє світу, яким його бачить Китай? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1618507
  Ткачук О. Цифрове майбутнє української юриспруденції - міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 11
1618508
  Макарський О. Цифрове майбутьнє в Україні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 5-7
1618509
  Цимбаленко Є.С. Цифрове медіасуспільство / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 89-91


  У статті розглянуто теоретичні концепції та сутнісні характеристики цифрового медіасуспільства; з"ясовано місце й роль соціальних комунікацій у теоріях цифрового медіасуспільства. The article examines the theoretical concepts and essential ...
1618510
  Сінна О.І. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" / О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 31-35. – ISSN 2075-1893
1618511
  Катеринчук І.С. Цифрове моделювання рельєфу місцевості в задачах побудови систем радіозв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 40-47. – ISSN 2524-0056
1618512
   Цифрове навчання змінює традиційний підхід до освіти // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (115). – С. 86-88. – ISSN 2307-4949
1618513
  Іванюк І. Цифрове навчання як основний напрямок освітньої реформи Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 211-213
1618514
  Лобузіна К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку електронних бібліотечно-інформаційних технологій і ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зосереджено увагу на розбудові перспективних науково-інформаційних проектів ...
1618515
  Гоян О.Я. Цифрове радіомовлення: українські перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 31-34.


  Йдеться про перспективи розвитку українського радіомовлення, а саме – перехід на цифрові стандарти. Пропонується огляд цифрових радіомовних технологій, оптимальних для українського медіаринку. The prospects of development of the Ukrainian digital ...
1618516
  Фігура Л. Цифрове структурно-літологічне моделювання золотоносності кір звітрювання в межах родовищ і рудопроявів Середнього Побужжя / Л. Фігура, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1618517
  Пустовий О. Цифрове ТБ та радіо у курсі загальної фізики університету / О. Пустовий, І. Степура // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 53-54
1618518
  Кохан В.П. Цифровизация деятельности Пенсионного Фонда Украины // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 7-12. – ISSN 2311-4894
1618519
  Авдеева Н.В. Цифровизация и равные возможности / Нина Владимировна Авдеева, Ольга Владимировна Никулина, Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 69-71. – ISSN 1726-6726


  Для укрепления взаимодействия между создателями, агрегаторами и пользователями электронных библиотек ежегодно проводится научно-практическая конференция Российской ассоциации электронных библиотек, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы и ...
1618520
  Шкутько О.Н. Цифровизация мирового рынка услуг: специфика и последствия // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 50-58. – ISSN 2306-546X
1618521
  Боряк Г. Цифровий архів Голодомору в Україні 1932-1933 рр. як універсальний джерельний мережевий ресурс: документальний та візуальний сегменти проекту / Г. Боряк, К. Лобузіна, О. Юркова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 138-153. – ISSN 0130-5247
1618522
  Цеп"юк Г. Цифровий архів Національного університету "Острозька Академія" в інформаційно-комунікаційному середовищі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 129-135. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1618523
  КовальчукІ.П Цифровий атлас річково-басейнової системи як інструмент моніторингу її геоекологічного стану та управління природокористуванням / КовальчукІ.П, А.І. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 195-196. – ISSN 2306-5680
1618524
  Корнівська В.О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 254-261. – ISSN 2222-0712
1618525
  Сорочан Т. Цифровий близнюк закладу післядипломної освіти як екосистема професійного розвитку / Т. Сорочан, Л. Карташова, А. Гуржій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 33-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1618526
  Щипцов О.А. Цифровий вектор розвитку України: формування національної індустрії океанографічних геопросторових даних // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 266-275 : рис., табл. – Бібліогр.: 272-273. – ISSN 0203-3100
1618527
  Запорожцева Л.Є. Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 48-54


  У статті розглянуто дигітальний вимір масової культури як специфічне середовище для виникнення сучасної міфології. Зроблено припущення, що темпоральна і просторова відкритість дигітального тексту, інтерактивність та інтерпасивність взаємодії суб’єкта з ...
1618528
  Конюкова І.Я. Цифровий етикет комунікативної культури XXI століття / І.Я. Конюкова, Є.А. Сидоровська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 2226-3209
1618529
  Завада О.В. Цифровий живопис Казухіко Накамури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 166-168
1618530
  Кушнір Т. Цифровий заповіт, або Проблема конструювання сталих понять у світобудові інтерпретацій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 231-237
1618531
  Баліна О.І. Цифровий інформаційний супровід оцінювання студентів / О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Ю.П. Буценко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 175-177. – ISBN 978-617-7021-58-1


  Пропонується супроводження вивчення студентом навчального предмету числовою характеристикою певної структури. Розглянуто переваги такого методу. Для елементів вказаної числової характеристики наведено правила їх визначення.
1618532
  Лобузін І.В. Цифровий комплекс сучасної наукової бібіліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 100-113. – ISSN 1560-9189
1618533
  Небилиця А.Ю. Цифровий кросовер підсистем кодування мовного сигналу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1618534
  Краус Н.М. Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність / Н.М. Краус, К.М. Краус, Н.О. Андрусяк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 96-111. – ISSN 1815-2066
1618535
  Гриць Г.В. Цифровий люксметр // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7571-72-7


  Економія електричної енергії.
1618536
   Цифровий маркетинг - модель маркетингу XXI сторіччя / [М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 290, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 270-275. – ISBN 978-966-927-268-3
1618537
  Адамовська М. Цифровий маркетинг туризму // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 130-131
1618538
  Каткова Т.І. Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій / Т.І. Каткова, І.І. Княженко, В.Р. Шевченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 59-64. – ISSN 1997-4167
1618539
  Мірошник М.В. Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами / М.В. Мірошник, Л.О. Стрюк, Д.О. Копица // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 503-510. – ISSN 2222-4459
1618540
  Бут-Гусаім Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / Бут-Гусаім, К.В. Ковтуненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 297-304. – ISSN 2222-4459
1618541
  Гладкіх Н.Д. Цифровий підводний акустичний зв"язок в мілкому морі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гладкіх Нікіта Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 11 назв
1618542
  Іванов І.Ю. Цифровий підпис в групових середовищах // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 557-563. – ISSN 1727-4907
1618543
  Сбруєва А.А. Цифровий підхід в інноваційній освітній діяльності вищої школи // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 108-119. – ISBN 978-966-698-309-4
1618544
  Кузьмінська О.Г. Цифровий порядок денний: дослідження цифрових компетентностей освітян // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 426-428


  "Метою даного дослідження є визначення готовності суб"єктів освітнього процесу вищої школи України до реалізації цифрової освіти як інструмента набуття цифрових компетентностей громадян".
1618545
  Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 5-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1618546
  Чаплінський Є.О. Цифровий розрив - проблема функціонування електронного уряду в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 71-72
1618547
  Фролова О.М. Цифровий розрив як виклик глобальному інформаційному суспільству // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86-87
1618548
  Женченко М. Цифровий самвидав: бізнес-моделі на шляху до інклюзивної видавничої індустрії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 94-100


  Розвиток інтернет-технологій став каталізатором появи цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі видавничої діяльності. У статті розглянуто термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними перекладами в українськомовних та російськомовних наукових ...
1618549
  Троцька В. Цифровий семплінг у контексті дотримання авторського права на музичні твори // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 22-31. – ISSN 2308-0361
1618550
  Пархоменко А. Цифровий формат // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
1618551
  Карагодіна О.Г. Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 89-97. – ISSN 2414-5076
1618552
   Цифровий шум і перспективи його застосування у біології та медицині / М.У. Білий, В.В. Хохлов, Т.П. Цикора, А.В. Якунов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 53-58. – ISSN 1023-2427
1618553
  Філіппова Л.Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: аналіз розвитку цифрових архівів у сучасному інформаційному суспільстві; визначення поняття «цифровий архів» у термінологічному та змістовному аспекті; порівняльна характеристика з терміном «електронний архів». Методологія дослідження ...
1618554
  Шевченко М.О. Цифрові архіви періодичних видань: сучасні виклики для України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 114-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Досліджено періодичні видання - цінні історичні джерела інформації в умовах створення цифрових архівів. Означено основні причини оцифрування періодичних видань: незадовільний фізичний стан та підвищений попит читачів. Розглянуто проєкти оцифрування ...
1618555
  Коржик Н. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 35-39. – ISSN 2076-9326
1618556
  Горбачова Л.О. Цифрові бази даних розрахункової гідрологічної інформації / Л.О. Горбачова, А.І. Шерешевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 59-63. – Бібліогр.: 6 назв
1618557
  Бондар В.С. Цифрові бази даних у судово-експертній діяльності як засіб оптимізації її інформаційного забезпечення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 241-256. – ISSN 2524-0323
1618558
  Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 18-24. – ISSN 1029-7200


  Здійснено аналіз публікацій, присвячених питанням компетентностей цифрових бібліотекарів наукових бібліотек. Виокремлено функціональні вимоги та знання бібліотекаря, пов"язані з інформаційними технологіями. З"ясовано основні тенденції залучення ...
1618559
   Цифрові бібліотеки витісняють з ринку електронні книги // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 63-63
1618560
  Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-215. – ISBN 978-966-02-8104-2
1618561
   Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегмента національного інформаційного простору : монографія / [С.С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. Лобузіна К. В.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – 413, [3] с. : іл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Біблогр.: с. 96-107. – ISBN 978-966-02-9775-3
1618562
  Шаповал Ю. Цифрові валюти центральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 103-121. – ISSN 1605-7988
1618563
  Козюк В. Цифрові валюти: проблема довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 93-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1618564
  Скрипник Ю.О. Цифрові вимірювачі з корекцією похибок / Ю.О. Скрипник. – К., 1973. – 147с.
1618565
  Міщенко В.І. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 26 назв
1618566
  Святець Ю.А. Цифрові джерела в дослідницьких практиках істориків: теоретико-методологічний аспект // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 47-68. – ISSN 2664-9950
1618567
  Лещенко П.А. Цифрові ігри для stem-освіти: американський досвід // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 98-110. – ISSN 2312-1548
1618568
  Яцків Т.М. Цифрові ідентифікатори DOI (The Digital Object Identifier) для наукових публікацій: принцип роботи та можливості бази даних агентства CrossRef // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 73-79. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1618569
  Шатілова О.В. Цифрові інструменти інноваційного розвитку бізнес-організації / О.В. Шатілова, Н.О. Шишук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 249-255. – ISSN 2222-0712
1618570
  Генсерук Г. Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти / Г. Генсерук, М. Бойко, С. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 31-39. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1618571
   Цифрові інструменти навчання // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-22 липня (№ 27/32). – С. 1


  У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація застосунку "KNU online" у межах проєкту "Цифровий університет. Університет у смартфоні". У застосунку вже доступні: електронний кабінет студента, електронний кабінет ...
1618572
  Назаровець М.А. Цифрові інструменти підтримки наукової комунікації в бібліотеках закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Назаровець Марина Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1618573
  Руденко І.С. Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі / І.С. Руденко, І.П. Кічкірук, В.О. Прокопьєва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 94-97


  У статті подано практичні розробки державного науково-виробничого підприємства «Картографія» в сфері цифрового картографування та визначено основні напрями їх використання. The digital cartographic products as carriers of various information take a ...
1618574
  Орлова Н.С. Цифрові компетентності лідера на державній службі / Н.С. Орлова, Г.В. Шляхтіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1618575
   Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу / В. Куйбіда, О. Петроє, Л. Федулова, Г. Андрощук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 118-133
1618576
  Чеморда П.О. Цифрові маркетингові канали комунікацій і бар"єри їх впровадження на малих і середніх підприємствах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 378-384. – ISSN 2222-4459
1618577
  Троцька В. Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 18-29. – ISSN 2308-0361
1618578
  Лавриш Ю. Цифрові освітні технології як засіб автономного індивідуалізованого навчання іноземних мов в університетах / Ю. Лавриш, С. Буга // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 26-33. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1618579
  Баловсяк Н. Цифрові падіння та злети // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які сфери виявилися пріоритетними для влади у бюджеті на 2021 рік.
1618580
  Наконечний Ростислав Адріанович Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Наконечний Р.А.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1618581
  Каленський А.А. Цифрові підписи від імені групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться порівняння двох основних видів цифрового підпису від імені груп - групового цифрового підпису та кільцевого цифрового підпису. ...
1618582
  Чорна М.В. Цифрові платформи в економіці: сучасні тенденції та напрями розвитку / М.В. Чорна, К.Ю. Петленко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В, Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 50-60. – ISSN 2312-394X
1618583
  Довгань Б. Цифрові права людини четвертого покоління крізь призму трансгуманізму / Б. Довгань, Т. Міхайліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 171-175. – ISSN 2663-5313
1618584
  Бірюкова І. Цифрові проєкти як складова культурно-просвітницької діяльності Одеської національної наукової бібліотеки // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Вип. 31. – С. 72-85. – ISSN 2312-6825
1618585
  Каденко І.М. Цифрові процесори сигналів в ядерній спектроскопії - 2. Огляд. / І.М. Каденко, В.А. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 395-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Цифрова обробка сигналів все частіше застосовується в ядерній спектроскопії. Вона дозволяє отримати збільшення стабільності, покращує енергетичну роздільну здатність, дає можливість працювати при значно більших інтенсивностях. В роботі зроблено огляд ...
1618586
  Каденко І.М. Цифрові процесори сигналів в ядерній спектроскопії. Огляд. / І.М. Каденко, В.А. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Цифрова обробка сигналів все частіше застосовується в ядерній спектроскопії. Вона дозволяє отримати збільшення стабільності, покращує енергетичну роздільну здатність, дає можливість працювати при значно більших інтенсивностях. В роботі зроблено огляд ...
1618587
  Янь Пен Цифрові ресурси провідних академічних бібліотек північного Китаю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1618588
  Зєлик Я.І. Цифрові системи керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.03 / Зєлик Я.І.; НАН України. Нац. косм. агенств. Ін-тут косміч. досліджень. – К., 1999. – 40л.
1618589
  Ципоренко В.В. Цифрові спектрально-просторові методи та засоби кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань ДВЧ-УВЧ діапазону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ципоренко В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1618590
  Крошко Ю. Цифрові структурно-літологічні моделі апт-нижньоальбських і середньоеоценових континентальних розсипів ільменіту в межах Корсунь-Новомиргородського плутону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
1618591
   Цифрові структурно-літологічні моделі Злобинського і Мотронівсько-Аннівського розсипних родовищ титано-цирконієвих руд / Хрущов, , , О.П. Лобасов, О.О. Ремезова, С.П. Василенко, Т.В. Свівальнєва, О.А. Кравченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1618592
  Крошко Ю.В. Цифрові структурно-літологічні моделі нижньокрейдяних континентальних розсипів ільменту у верхній палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського Щита) // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1684-2189
1618593
  Нєнно І.М. Цифрові суспільні блага як основа досягнення цілей сталого розвитку держави // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 20, вип. 2 (48). – С. 116-127. – ISSN 2413-9998
1618594
  Бокоцей І.В. Цифрові та імпульсні нейроелементи для образних нейрокомп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Бокоцей Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1618595
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / Мін. осв. і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім.О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 12. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618596
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 13. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618597
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 14. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618598
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 15. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618599
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 16. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618600
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 18. – 2015. – 196. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618601
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 19. – 2016. – 150 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1618602
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 20. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
1618603
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 21. – 2017. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1618604
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 22. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1618605
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 23. – 2018. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1618606
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 24. – 2018. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1618607
  Савченко О. Цифрові технології в дистанційному навчанні англійської мови студентів ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2308-4634
1618608
  Будник О.Б. Цифрові технології в інклюзивній освіті: реалії, проблеми та перспективи / О.Б. Будник, О.С. Кондур, І.Б. Дяків // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 39-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1618609
  Заячківська О. Цифрові технології в начанні студентів медиків // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2018. – Т. 52, № 1 : Медичні науки. – С. 57-64. – ISSN 1563-3950
1618610
  Нелін О.І. Цифрові технології в сучасному нотаріаті України: необхідність назріла // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 24-30. – ISSN 2308-9636
1618611
  Богданова О Цифрові технології і читання // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С.16-18


  Розглянуто роль у процесі читання універсального пристрою - електронного рідера з Е ІпК-екраном та приклади його використання в бібліотеках закордоном та в Україні
1618612
  Оленев О. Цифрові технології початку XXI століття: від відеомистецтва до нет-арту // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 109-116. – ISSN 2309-8813
1618613
  Вишневський В.П. Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (722). – С. 47-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-9303
1618614
  Зосім О. Цифрові технології у викладанні музичних дисциплін // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 101-102
1618615
  Кобилянський О. Цифрові технології у криміналістичній фотографії: сучасне розуміння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 150-152
1618616
  Трач Ю.В. Цифрові технології у культурі сучасного суспільства: тенденції і перспективи : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Трач Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 75 назв
1618617
  Шишкін Г.О. Цифрові технології у побудові моделей механічного руху та взаємодії тіл / Г.О. Шишкін, К.М. Зикова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 131-135. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Підвищення якості навчання фізики неможливе без формування у здобувачів освіти навичок побудови об- разних фізичних моделей явищ та процесів, що вивчаються. Формування фізичних та математичних моделей залежностей між фізичними величинам є однією з ...
1618618
  Дем"янчук С.Р. Цифрові технології у сфері адміністративних послуг // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 65-67. – ISSN 2308-9636
1618619
  Дульська І.В. Цифрові технології як каталізатор економічного зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 119-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1618620
  Бойко Я. Цифрові технологій та їх застосування під час вивчення англійської мови в середній школі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 13-23. – ISSN 2307-4906
1618621
  Лютий І.О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу = Digital tokens for financing private business : монографія : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту / І.О. Лютий, А.Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 159-186. – ISBN 978-617-7748-62-4
1618622
  Лютий І.О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу = Digital tokens for financing private business : монографія : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту / І.О. Лютий, А.Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 187, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 159-186. – ISBN 978-617-7748-62-4
1618623
  Чапорова А.О. Цифрові трансформації бізнесу як фактор підвищення конкурентоспроможності / А.О. Чапорова, І.В. Шкодіна // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 35-37. – ISBN 978-966-285-568-5
1618624
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій / Женченко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 32 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 27 назв
1618625
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 334-374, в додатках: с. 433-435 та в підрядкових прим.
1618626
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / Марина Женченко. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Жнець, 2019. – 438, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 336-376, 435-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2057-30-0
1618627
  Женченко М.І. Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 257-266. – ISSN 0554-4866
1618628
  Ткачук Г.О. Цифрові трансформації: взаємозв"язок із системою економічної безпеки підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 42-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1618629
  Селецький А. Цифрові тренди / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)


  Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький про перспективи цифрової трансформації галузі.
1618630
  Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеними швидкодією та точністю : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Пивовар О.С.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1618631
  Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеннями швидкодією та точністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.08 / Пивовар О.С.; ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1618632
  Яковлев С.Д. Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Яковлев С.Д.; ОДПУ. – Одеса, 2000. – 17л. – Бібліогр.:с.15
1618633
  Яковлев С.Д. Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Яковлев С.Д.;ОДПУ. – Одеса, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1618634
  Бобраницький Ю.П. Цифрові функціональні перетворювачі / Ю.П. Бобраницький. – К, 1971. – 114с.
1618635
  Онищенко О. Цифровізація - стратегічний шлях розвитку бібліотечної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200
1618636
  Матвієнко О. Цифровізація : освітній контекст // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 28-35. – ISSN 2076-9326
1618637
  Демчишак Н.Б. Цифровізація аграрного сектору в умовах відкриття ринку землі в Україні / Н.Б. Демчишак, О.О. Радух, В.М. Гриб // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 10-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1618638
  Вінник О. Цифровізація в ракурсі державної економіко-правової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 61-70. – ISSN 2663-5313
1618639
   Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку : Частина 2 / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 48-64 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1618640
   Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку : Частина 1 / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 70-81 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2519-1853
1618641
  Колесніков А. Цифровізація державних послуг: тенденції та перспективи / А. Колесніков, Л. Біловус // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 139-146. – ISSN 2410-0919
1618642
   Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал / [В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського, С.І. Князєва ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Київ : Академперіодика, 2020. – 180, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки, зміст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 132-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-398-8
1618643
  Любезна І.В. Цифровізація економічних відносин в основі розвитку інклюзивного суспільства рівних можливостей // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 63-75. – ISSN 2617-1112
1618644
  Кулинич П.Ф. Цифровізація земельних відносин і право в Україні: методологічні і теоретичні аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 257-267. – ISSN 0869-2491
1618645
  Корольва Г. Цифровізація і освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  За матеріалами Forum EFBM 2.0.
1618646
  Олійник Г.Ю. Цифровізація маркетингової системи управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 29-35. – ISSN 2306-6814
1618647
   Цифровізація навчального процесу: погляд студентів / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Н.С. Данилевич, Х.Р. Монастирська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 94-98. – ISSN 2222-4459
1618648
  Сажко Г. Цифровізація освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів: теоретичний аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 84-91. – ISSN 2074-8922
1618649
  Дейнега І. Цифровізація післядипломної освіти як важлива складова цифрової трансформації суспільства // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (230), листопад - грудень 2021. – С. 24-29
1618650
  Корцеллі-Олейнічак Цифровізація промислових систем: концептуальна сутність та ключові чинники / Корцеллі-Олейнічак, Л.П. Казьмір // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
1618651
  Стойка О. Цифровізація професійної підготовки вчителів у Республіці Польща, Угорщині та Україні: постановка проблеми // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 86-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1618652
  Клименко Т.А. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 22-26. – ISSN 0320-9466
1618653
  Базилевич В.Д. Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній / В.Д. Базилевич, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1618654
  Гордєєв О.О. Цифровізація України: розвиток криптовалют / О.О. Гордєєв, Т.С. Смовженко, Г.Г. Чмерук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 13-26. – ISSN 2414-3499
1618655
  Чміль Г.Л. Цифровізація управління клієнтським досвідом у готельно-ресторанній індустрії / Г.Л. Чміль, Н.М. Джгуташвілі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 237-245. – ISSN 2222-4459
1618656
  Павлов М.М. Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Павлов Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. – Бібліогр.: арк. 177-197
1618657
  Соколенко Л.Ф. Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 40-48. – ISSN 2307-9878
1618658
  Гуменчук А.В. Цифровізація як детермінанта трансдисциплінарності вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 2409-9805
1618659
  Соснін О. Цифровізація як етап становлення цифрового суспільства знань // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1618660
  Пасмор Ю. Цифровізація як мейнстрім в економічній сфері розвитку в умовах пандемії COVID-19 // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – C. 7-16. – ISSN 2311-4894
1618661
  Руснак Б. Цифровізація як нова реальність України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1618662
  Соснін О. Цифровізація як нова реальність України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1618663
   Цифровізація, як тренд економіки вражень в умовах актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-рекреаційної сфери України : брошура / [Т.О. Ніколайчук, Н.І. Хумарова, М.М. Петрушенко, Л.М. Черчик] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 53 с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – ISBN 978-966-02-9733-3
1618664
  Харатишвили Н.Г. Цифровое кодирование с предсказанием непрерывных сигналов / Н.Г. Харатишвили. – Москва : Радио и связь, 1986. – 138с.
1618665
   Цифровое кодирование систематических признаков древних организмов. – Москва : Наука, 1972. – 188 с.
1618666
   Цифровое кодирование телевизионных изображений. – Москва : Радио и связь, 1981. – 239 с.
1618667
  Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике / В.В. Быков. – Москва : Советское радио, 1971. – 328 с.
1618668
  Маквецов Е.Н. Цифровое моделирование вибраций в радиоконструкциях / Е.Н. Маквецов. – Москва, 1976. – 120 с.
1618669
   Цифровое моделирование задач математической физики.. – К., 1975. – 155с.
1618670
   Цифровое моделирование системы стационарных случайных процессов. – Л., 1991. – 143 с.
1618671
  Кулик В.Т. Цифровое моделирование сложных систем. / В.Т. Кулик. – К., 1964. – 199с.
1618672
  Бакалов В.П. Цифровое моделирование случайных процессов : учебное пособие для студентов по спец. "Радиотехника" / В.П. Бакалов; М-во образования РФ. ; ред.совет: П.А.Бакулев, Д.И.Воскресенский, В.Г.Карташев [и др.]. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 88 с. – (Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам ; вып. 4). – ISBN 5-94818-006-9
1618673
  Свиланс М.П. Цифровое моделирование спектральных преобразований / М.П. Свиланс. – Рига : Зинатне, 1975. – 103 с.
1618674
  Апанасович В.В. Цифровое моделирование стохастических систем : [учеб. пособие для ун-тов по спец. "Радиофизика и электрон."] / Апанасович В.В., Тихоненко О.М. – Минск : Университетское, 1986. – 126, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 124 (15 назв.)
1618675
  Скорондаева А.А. Цифровое настоящее и будущее российской книги / А.А. Скорондаева, К.М. Сухоруков // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 3 (367). – С. 130 - 133. – ISSN 0869-6020
1618676
  Вербицкий А.А. Цифровое обучение и он-лайн общение в условиях пандемии // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 354-367. – ISBN 978-617-639-276-4
1618677
  Мазуров А.И. Цифровое рентгенотелевидение / А.И. Мазуров, В.А. Данилов. – Москва, 1990. – 62 с.
1618678
  Полисский Ю.Д. Цифровое сравнение данных в АСУ ТП и схемах автоматики / Ю.Д. Полисский. – М, 1979. – 135с.
1618679
   Цифровое телевидение. – Москва : Связь, 1980. – 263 с.
1618680
  Птачек М. Цифровое телевидения. Теория и техника / М. Птачек; Пер. с чешск. под ред. Л.С.Виленчика. – Москва : Радио и связь, 1990. – 528с. – ISBN 5-256-00279-1
1618681
   Цифровое чтение: научный подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 47-49. – ISSN 1726-6726


  В наступившем году мы не раз будем обращаться к темам использования цифровых форматов и связанной с этим трансформацией издательского бизнеса. На этот раз конференция прошла на новой площадке – Факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики, ...
1618682
  Сонин В.К. Цифровой вольметр на транзисторах / В.К. Сонин. – М., 1971. – 40с.
1618683
  Горчаков В.С. Цифровой измерительный комплекс / В.С. Горчаков. – Москва, 1986. – 88 с.
1618684
   Цифровой ландшафт: палитра мнений // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 14-17. – ISSN 1726-6726


  Обсуждение темы кроссмедийного ландшафта книжного рынка последние два года носит уже повсеместный и обязательный характер. Ни одно отраслевое мероприятие не проходит без активных дискуссий по вопросам наступления электронной книги на традиционную, ...
1618685
  Лоза В.Н. Цифровой обнаружитель некогерентной пачки эхосигналов с фиксацией числа одиночных излучателей в составе парной групповой сосредоточенной цели // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 54-59


  Рассмотрены два альтернативных алгоритма построения цифрового обнаружителя, позволяющие повысить возможности определения состава групповой сосредоточенной цели на основе применения временного и спектрального анализаторов структуры ...
1618686
   Цифровой обязательный экземпляр: мировой опыт : [сокращенный вариант специального доклада Международной ассоциации книгоиздателей (IPА) «Цифровой обязательный экземпляр»] / вступ. ст. Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – март. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Минкультуры России подготовило к внесению в Государственную Думу РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"». В состав понятия обязательного экземпляра (ОЭ) документов вводится понятие ...
1618687
  Лобузин И.В. Цифровой проект научной библиотеки: технологические решения и организация доступа к информации [НБУВ] // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 119-129. – ISSN 2224-1825


  Предложены пути организации технологического цикла создания цифровых ресурсов научной библиотеки, их долгосрочного хранения и предоставления к ним доступа. Рассмотрены особенности формирования цифрового фонда научной библиотеки: научное описание ...
1618688
  Козловский Евгений Цифровой разговор : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 146-151 : Іл.
1618689
  Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С.Л. Марпл-мл. – Москва : Мир, 1990. – 584 с.
1618690
  Залесский Илья Ефимович Цифровой способ измерения степени поляризации излучений и его применение для исследования спктрально-поляризационных свойств порфиринов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Залесский Илья Ефимович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 20л.
1618691
  Радимов С.Н. Цифровой электропривод постоянного тока с авоматизированным синтезом системы управления. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Радимов С.Н.; Одесск.гос.политехн.ун-т. – Одесса, 1995. – 31л.
1618692
  Афанасьев Г.Я. Цифровые авометры / Г.Я. Афанасьев, Ю.С. Мальцев. – Москва : Энергия, 1975. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 68-70 ( 35 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. № 878)
1618693
  Бесекерский В.А. Цифровые автоматические системы / В.А. Бесекерский. – Москва : Наука, 1976. – 575 с. : ил. – Библиогр.: с. 564-571. – (Теоретические основы технической кибернетики)
1618694
  Баркун М.А. Цифровые автоматические телефонные станции : учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по спец. 23.05 "Автоматическая электросвязь", 23.06 "Многоканальная электрсвязь" / М.А. Баркун. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 192 с.
1618695
  Евреинов Э.В. Цифровые автоматы с настраиваемой структурой / Э.В. Евреинов, И.В. Прангишвили. – М., 1974. – 240с.
1618696
   Цифровые анализаторы спектра / В.Н. Плотников, А.В. Белинский, В.А. Суханов, Ю.Н. Жигулевцев; Плотников В.Н. – Москва : Радио и связь, 1990. – 182 с.
1618697
  Соколов А.В. Цифровые библиотеки в российской культуре XXI века // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – ноябрь. – С. 60-64. – ISSN 1726-6726
1618698
  Каган Цифровые вычисления машины и системы / Каган, М.М. Каневский. – М, 1970. – 623с.
1618699
  Каган Цифровые вычисления машины и системы / Каган, М.М. Каневский. – 2-е перераб. – Москва : Энергия, 1973. – 680с.
1618700
   Цифровые вычислительные комплексы обработки данных натурных испытаний.. – Киев, 1983. – 89с.
1618701
  Евдокимов И.С. Цифровые вычислительные машины / И.С. Евдокимов. – М., 1961. – 456с.
1618702
  Барашенков В.В. Цифровые вычислительные машины / В.В. Барашенков. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 47 с.
1618703
  Преснухин Л.Н. Цифровые вычислительные машины / Л.Н. Преснухин, П.В. Нестеров. – Москва : Высшая школа, 1974. – 415с.
1618704
  Шигин А.Г. Цифровые вычислительные машины / А.Г. Шигин. – Москва : Энергия, 1975. – 536 с.
1618705
  Преснухин Л.Н. Цифровые вычислительные машины : учеб. пособие / Л.Н. Преснухин, П.В. Нестеров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1981. – 511 с.
1618706
   Цифровые вычислительные машины и программирование.. – К.
1. – 1965. – 15с.
1618707
   Цифровые вычислительные машины.. – Л.
5. – 1976. – 52с.
1618708
   Цифровые вычислительные машины.. – М., 1977. – 311с.
1618709
  Хризман С.С. Цифровые вычислительные приборы / С.С. Хризман. – К, 1963. – 88с.
1618710
  Лейнов М.Л. Цифровые делители частоты на логических элементах / М.Л. Лейнов, В.С. Качалуба, А.В. Рыжков. – Москва, 1975. – 128 с.
1618711
  Гавриш Константин Цифровые дисплеи в гостиничном бизнесе : технологии // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-59 : фото
1618712
  Неслуховский К.С. Цифровые дифференциальные анализаторы / К.С. Неслуховский. – М., 1963. – 303с.
1618713
  Дригваль Г.П. Цифровые дифференциальные анализаторы / Г.П. Дригваль. – Москва : Советское радио, 1970. – 456с.
1618714
  Неслуховский К.С. Цифровые дифференциальные анализаторы. Конструкция и применение / К.С. Неслуховский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1968. – 260с.
1618715
  Золотухин И.П. Цифровые звуковые магнитофоны / И.П. Золотухин, А.А. Изюмов, М.М. Райзман. – Томск, 1990. – 159 с.
1618716
   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы : справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова, В.А. Ушибышев, М.Н. Топешкин; Якубовский С.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 495 с.
1618717
   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы : справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова, В.А. Ушибышев, М.Н. Топешкин; Якубовский С.В. – Москва : Радио и связь, 1990. – 496 с.
1618718
  Ту Юлиус Цифровые и импульсные системы автоматического управления. / Ту Юлиус. – М., 1964. – 704с.
1618719
  Кирианаки Н.В. Цифровые измерения частотно-временных параметров сигналов / Н.В. Кирианаки, Р.М. Гайдучок. – Львов, 1978. – 167 с.
1618720
  Полунов Ю.Л. Цифровые измерительно-управляющие устройства тензометрических весов и дозаторов. / Ю.Л. Полунов, В.Д. Гальченко. – М., 1986. – 152с.
1618721
  Малиновский В.Н. Цифровые измерительные мосты / В.Н. Малиновский. – Москва, 1976. – 193 с.
1618722
  Прошин Е.М. Цифровые измерительные преобразователи / Е.М. Прошин. – Рязань, 1973. – 190 с.
1618723
  Шляндин В.М. Цифровые измерительные преобразователи и приборы / В.М. Шляндин. – Москва : Высшая школа, 1973. – 280 с.
1618724
   Цифровые измерительные приборы. – Ленинград : Энергия, 1971. – 160 с.
1618725
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные приборы / В.Ю. Кончаловский. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 84 с.
1618726
  Суетин В.Я. Цифровые измерительные приборы / В.Я. Суетин. – Москва : Радио и связь, 1984. – 80 с.
1618727
  Хризман С.С. Цифровые измерительные приборы и системы / С.С. Хризман. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с.
1618728
  Хризман С.С. Цифровые измерительные приборы и системы / С.С. Хризман. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с.
1618729
  Мелик-Шахназаров Цифровые измерительные системы корреляционного типа / Мелик-Шахназаров, М.Г. Маркатун. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с.
1618730
  Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства / В.М. Шляндин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 335 с.
1618731
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства / В.Ю. Кончаловский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.
1618732
  Вострокнутов Н.Н. Цифровые измерительные устройства : теория погрешностей, испытания, поверка / Вострокнутов Н.Н. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 207, [1] с. – Библиогр.: с. 202-205
1618733
   Цифровые интегральные микросхемы. – Минск : Беларусь, 1991. – 492 с.
1618734
  Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре / Е.А. Зельдин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 279,1с.
1618735
  Азбелев П.П. Цифровые интегральные схемы и их применение : учеб. пособие / П.П. Азбелев ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 98 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1618736
  Валиев К.А. Цифровые интегральные схемы на МДП-транзисторах / К.А. Валиев, А.Н. Кармазинский, М.А. Королев. – Москва : Советское радио, 1971. – 384 с.
1618737
  Вальков В.М. Цифровые интегральные схемы, микропроцессоры и микро-ЭВМ / В.М. Вальков. – Москва, 1977. – 101с.
1618738
  Пьявченко О.Н. Цифровые интегрирующие машины с многоразрядными приращениями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пьявченко О.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 24 с.
1618739
  Карибский В.В. Цифровые интерполяторы для ситем програмного упрвления. / В.В. Карибский, А.В. Чернышев. – М., 1962. – 56с.
1618740
  Халугин Е.И. Цифровые карты / Е.И. Халугин, Е.А. Жалковский, Н.Д. Жданов ; под ред. Е.И. Халугина. – Москва : Недра, 1992. – 419 с. – ISBN 5-247-01270-4
1618741
  Фомичева И.К. Цифровые коллекции вузовской библиотеки: создатели и потребители // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены факторы, способствующие формированию цифровых коллекций вузовскими библиотеками, и причины, препятствующие активной реализации данной деятельности. Представлен опыт создания и использования цифровых коллекций в библиотеке им. Н.И. ...
1618742
  Стрелкова Е. Цифровые копии для "Личного кабинета" в пространстве сетевой библиотеки / Е. Стрелкова, А. Кедрин // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  В статье рассказывается о работе Электронной библиотеки СПбГПУ, принципах ее комплектования и работы с документами.
1618743
  Ляшенко Н.И. Цифровые линейные системы / Н.И. Ляшенко. – Киев, 1986. – 47с.
1618744
  Щербина В.И. Цифровые магнитофоны / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1986. – 55 с.
1618745
   Цифровые методы в космической связи. – Москва : Связь, 1969. – 272 с.
1618746
  Банкет В.Л. Цифровые методы в спутниковой связи / В.Л. Банкет, В.М. Дорофеев. – Москва, 1988. – 239 с.
1618747
   Цифровые методы в управлении, радиолокации и связи. – Свердловск, 1986. – 165 с.
1618748
  Лихарев В.А. Цифровые методы и устройства в радиолокации / В.А. Лихарев. – Москва, 1973. – 456 с.
1618749
  Станиловский А.И. Цифровые методы и устройства обработки экспериментальных данных для химических и физических исследований : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.17 / Станиловский А.И.; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1618750
   Цифровые методы измерения сдвига фаз. – Новосибирск : Наука, 1979. – 288 с.
1618751
   Цифровые методы оптимальной обработки сигналов.. – Новосибирск, 1982. – 153с.
1618752
  Юшин А.М. Цифровые микросхемы для электронных устройств : справочник для ПТУ / А.М. Юшин. – Москва : Высшая школа, 1993. – 176с. – ISBN 5-06-001937-3
1618753
   Цифровые многозначные элементы и структуры.. – К., 1974. – 167с.
1618754
  Сафьянов Г.А. Цифровые модели рельефа и их значение для геоморфологии / Г.А. Сафьянов, Т.Ю. Репкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 41-46 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1618755
  Катков Ф А. Цифровые моделирующие автоматы. / Ф А. Катков, . – К, 1990. – 219с.
1618756
  Самойлов В.Д. Цифровые моделирующие структуры со знаковым уравновешиванием. / В.Д. Самойлов. – К, 1982. – 160с.
1618757
  Хильковская А.А. Цифровые навыки преподавателя XXI века // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 236-238. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1618758
  Новенко Д.В. Цифровые образовательные ресурсы для обучения географии в соответствии с образовательными стандартами нового поколения : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 39-41 : Рис. – ISSN 0016-7207
1618759
  Иванов А.В. Цифровые печатные системы в университетском книгоиздании // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 0869-3617
1618760
  Домачев В.Г. Цифровые преобразователи угла / В.Г. Домачев. – М, 1984. – 328с.
1618761
   Цифровые приборы и системы для измерения параметров конденсаторов. – Москва : Советское радио, 1978. – 192 с.
1618762
  Новицкий П.В. Цифровые приборы с частотными датчиками / П.В. Новицкий. – Ленинград, 1970. – 423 с.
1618763
   Цифровые радионавигационные устройства. – Москва : Советское радио, 1980. – 288 с.
1618764
   Цифровые радиоприемные системы. – Москва : Радио и связь, 1990. – 207 с.
1618765
  Побережский Е.С. Цифровые радиоприемные устройства / Е.С. Побережский. – Москва, 1987. – 183 с.
1618766
  Александриди Т.М. Цифровые регуляторы : доклад, представлен на 2-й Междун. конгресс ИФАК, г. Базель, Швейцарыя (27 августа - 4 сентября 1963 г.) / Т.М. Александриди, С.Н. Дилигенский, Е.К. Круг. – Москва, 1963. – 26 с.
1618767
  Богорад Г.З. Цифровые регуляторы и измерители скорости / Г.З. Богорад, А В. Киблицкий. – М.-Л., 1966. – 121с.
1618768
  Коршунов Ю.М. Цифровые сглаживающие и преобразующие системы / Ю.М. Коршунов, А.И. Бобиков. – М., 1969. – 128с.
1618769
  Щербина С.В. Цифровые сейсмические регистраторы и их калибровка // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 156-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
1618770
  Казачинский Александр Михайлович Цифровые сеточные процессоры развертывающегося типа для моделирования объектов с распределенными параметрами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Казачинский Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Одесский политехнический ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1618771
  Евтеев Ю.И. Цифровые системы обработки сканируемой информации / Ю.И. Евтеев, Б.Н. Юрухин. – Москва : Энергия, 1975. – 137 с.
1618772
  Домачев В.Г. Цифровые системы позиционирования / В.Г. Домачев. – М, 1990. – 239с.
1618773
  Изерман Р. Цифровые системы управления / Р. Изерман. – М., 1984. – 541с.
1618774
  Созонник Г.Д. Цифровые системы управления / Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов. – К, 1991. – 190с.
1618775
   Цифровые системы фазовой синхронизации. – Москва : Советское радио, 1980. – 208 с.
1618776
  Ильин В.Н. Цифровые схемы и устройства на МДП транзисторах / В.Н. Ильин, В.Т. Фролкин. – Москва, 1975. – 128 с.
1618777
   Цифровые схемы распределения тока. – Ленинград : Энергия, 1969. – 298 с.
1618778
   Цифровые счетно-вычислительные машины и программирование.. – К.
2. – 1965. – 16с.
1618779
  Розанова Н.М. Цифровые технологии в телевидении и трансформация медиарынка / Н.М. Розанова, А.В. Юшин // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 92-103. – ISSN 0131-2227


  В статье исследуются новые явления в сфере телевидения, разбирается механизм трансформации медиарынка под воздействием технологических, экономических, финансовых и институциональных факторов цифровизации. Делается вывод о формировании принципиально ...
1618780
  Малиновский Б.Н. Цифровые управляюдщие машины и автоматизация производства / Б.Н. Малиновский. – М., 1963. – 288с.
1618781
  Бутусов И.В. Цифровые устройства для автоматического контроля измерения и управления / И.В. Бутусов. – Л., 1964. – 375с.
1618782
  Гольденберг Л.М. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.Задачи и упражнения : Учебное пособие для вузов / Л.М. Гольденберг, В.А. Малеев, Г.Б. Малько. – Москва : Радио и связь, 1992. – 256с. – ISBN 50256-00994-Х
1618783
   Цифровые устройства и микропроцессоры.. – Рига
1. – 1975. – 146с.
1618784
   Цифровые устройства и микропроцессоры.. – Рига
3. – 1979. – 164с.
1618785
   Цифровые устройства и микропроцессы. – Рига
№ 4. – 1980
1618786
   Цифровые устройства и микропроцессы. – Рига
№ 5. – 1982
1618787
   Цифровые устройства и микропроцессы. – Рига
№ 6. – 1982
1618788
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 89 с. : схем. – Библиогр.: с. 88 (9 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1074)
1618789
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 148, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 150 (6 назв.). – (МРБ: Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1103)
1618790
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180 (6 назв.). – (МРБ : Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1159). – ISBN 5-256-00538-3
1618791
  Ланцов А.Л. Цифровые устройства на комплементарных МДП интегральных микросхем / А.Л. Ланцов, Л.Н. Заорыкин, И.Ф. Осипов. – Москва, 1983. – 272 с.
1618792
   Цифровые устройства на микросхемах.. – М., 1975. – 192с.
1618793
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – Москва : Радио и связь, 1990. – 126, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 128 (15 назв.). – (МРБ: Массовая радиобиблиотека). – ISBN 5-256-00220-1
1618794
  Баранов С.И. Цифровые устройства на программируемых БИС / С.И. Баранов, В.А. Скляров. – Москва : Радио и связь, 1986. – 269, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 266-268 (46 назв.)
1618795
  Иваськив Ю.Л. Цифровые устройства обработки сигналов на мнаогозначных устройствах / Ю.Л. Иваськив, В.М. Тузов. – К, 1975. – 166с.
1618796
  Савченко Ю.Г. Цифровые устройства, нечувствительные к неисправностям элементов. / Ю.Г. Савченко. – М., 1977. – 173с.
1618797
  Смирнов П.Т. Цифровые фазометры / П.Т. Смирнов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 141 с.
1618798
  Семенов Н.М. Цифровые феррозондовые магнитомеры / Н.М. Семенов, Н.И. Яковлев. – Ленинград : Энергия, 1978. – 168 с.
1618799
  Гольденберг Л.М. Цифровые фильтры / Л.М. Гольденберг, Ю.П. Левчук, М.Н. Поляк. – Москва, 1974. – 160 с.
1618800
  Хемминг Р.В. Цифровые фильтры / Р.В. Хемминг. – Москва : Советское радио, 1980. – 224 с.
1618801
  Хемминг Р.В. Цифровые фильтры / Р.В. Хемминг. – Москва : Недра, 1987. – 221 с.
1618802
  Каппелини В. Цифровые фильтры и их применение / пер с англ. В.Каппелини. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 360 с.
1618803
   Цифровые фильтры и устройства обработки сигналов на интегральных микросхемах / Ф.Б. Высоцкий, В.И. Алексеев, В.Н. Пачин, М.Н. Ушкар, В.М. Федоров. – Москва : Радио и связь, 1984. – 214 с.
1618804
  Антонью А. Цифровые фильтры: анализ и проектирование / А. Антонью; Антонюк А. ; пер. с англ. В.А. Лексаченко, В.Г. Челпанова ; под ред. С.А. Понырко. – Москва : Радио и связь, 1983. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-318
1618805
  Ермолов Р.С. Цифровые частотомеры / Р.С. Ермолов. – Ленинград, 1973. – 152 с.
1618806
  Тычино К.К. Цифровые частотомеры на транзисторах / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1971. – 64 с.
1618807
   Цифровые ЭВМ. – Киев : Высшая школа, 1990. – 215с.
1618808
  Самофалов К.Г. Цифровые ЭВМ: теория и проектирование : [учеб. для вузов по спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети"] / К.Г. Самофалов, В.И. Корнейчук, В.П. Тарасенко ; под общ. ред. К.Г. Самофалова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1989. – 422 с. – Библиогр.: с. 416-417
1618809
  Хлистунов В.Н. Цифровые электроизмерительные приборы / В.Н. Хлистунов. – Москва, 1967. – 136с.
1618810
   Цифровые электроизмерительные приборы. – Москва : Энергия, 1972. – 399 с.
1618811
  Самофалов К.Г. Цифровые электронные вычислительные машины: Теория и проектирование / К.Г. Самофалов. – 2-е изд. – К., 1983. – 455с.
1618812
  Эйнасто О.В. Цифровым аборигенам / Ольга Владимировна Эйнасто // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 28-32


  Об организации библиотечного обслуживания в библиотеке Тартуского университета (Эстония). Подробно рассказывается о дополнительных сервисах, предоставляемых библиотекой.
1618813
  Муляр І.В. Цифрування звуку методом представлення його у вигляді спектограми / І.В. Муляр, Є.С. Лєнков, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 177-185. – ISSN 2524-0056
1618814
  Левинтов Н.Г. Цифры в преподавании новейшей истории / Н.Г. Левинтов. – М, 1968. – 115с.
1618815
  Шиголев Н.А. Цифры великого плана (1959-1965 годы) на уроках математики / Н.А. Шиголев. – Куйбышев, 1959. – 20 с.
1618816
  Володин В.И. Цифры и факты / В.И. Володин. – Москва, 1968. – 64с.
1618817
   Цифры и факты в курсе политической экономии социализма.. – Казань
2. – 1976. – 107с.
1618818
   Цифры и факты в помощь изучающим материалы XXIII съезда КПСС.. – Донецк, 1966. – 44с.
1618819
  Котенко С. Цифры и факты. / С. Котенко. – М, 1959. – 31с.
1618820
  Буланже Я. Цифры на сердце. / Я. Буланже, Чесно-Хелль. – М., 1959. – 103с.
1618821
   Цифры о печати СССР.. – М., 1939. – 52с.
1618822
   Цифры, нужные каждый день.. – Алма-Ата, 1980. – 640с.
1618823
   Цифры, факты.. – М., 1989. – 208с.
1618824
   Цих Володимир Францевич / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 60-63. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1618825
   Цих Володимир Францевич (1805-1837) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 35. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1618826
  Короткий В. Цих Володимир Францевич (1873-1941) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 447. – ISBN 5-7707-1062-4
1618827
   Цих днів ми чекали довгих пів року! Великий наступ // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 35/36). – С. 1
1618828
   Цих днів не змовкне слава. – Київ, 1977. – 166с.
1618829
   Цихлиды.. – М. – 4с.
1618830
  Звиревич В.Т. Цицерон / В.Т. Звиревич. – Свердловск, 1988. – 205с.
1618831
  Цвайг Ш. Цицерон // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 66-75. – ISSN 0320 - 8370
1618832
  Майоров Г.Г. Цицерон и античная философия религии / Г.Г. Майоров. – М, 1989. – 61с.
1618833
  Утченко С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – М, 1972. – 390с.
1618834
  Утченко С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – М, 1973. – 390с.
1618835
  Утченко С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1986. – 349с.
1618836
  Буассье Гастон Цицерон и его друзья = Gaston Boissier. Ciceron et ses amis : Очерк римского общества во времена Цезаря / сочинение Гастона Буасье ; Пер. со 2-го фр. изд. Марии Корсак. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Мартынова и К*, 1880. – 240 с.
1618837
  Буассье Гастон Цицерон и его друзья = Gaston Boissier. Ciceron et ses amis : Очерк о римском обществе времен Цезаря / Гастон Буассье ; Пер. с 16-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1914. – 381 с.
1618838
  Утченко С.Л. Цицерон и неговата епоха / С.Л. Утченко. – София, 1985. – 343с.
1618839
  Процюк А. Цицерон та політична культура США XVIII-XIX століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль давньоримського державного діяча та інтелектуала Марка Туллія Цицерона в культурі Сполучених Штатів Америки XVIII-XIX ст., зокрема його вплив на формування демократії США. Хоча протягом останніх десятиліть американські науковці ...
1618840
   Цицерон. : Сборник статей. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 152 с.
1618841
   Цицерон.. – М., 1959. – 176с.
1618842
  Грималь П. Цицерон. / П. Грималь. – М., 1991. – 542,2с.
1618843
   Цицурін Федір Степанович (1814-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 514. – ISBN 978-966-439-754-1
1618844
  Липовецький С. Ці божевільні хочуть оживити давно поховану русинську націю // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 32 (385), 23 серпня 2017. – С. 47-50


  Учні Греко-католицької семінарії збиралися втопити в туалеті упорядника "Русалки Дністрової" Маркіяна Шашкевича.
1618845
  Шевелєв В. Ці гостинні міські парки... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 167-170
1618846
  Гайдабура В. Ці дві загадкові світлини // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 52-53. – ISSN 0207-7159


  Фото з театрального архіву. На першій - поруч стоять усміхнені Гнат Юра і Франческа Гааль, на другій - костюмована трійця акторів - посередині Гнат Юра в образі Копистки з вистави "97" Миколи Куліша, а ліворуч і праворуч від нього - в костюмах героїв з ...
1618847
  Доценко С.І. Ці дивні фрактали // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1618848
   Ці дивовижні українці / [авт. ідеї та голов. ред.: І. Тараненко, Ю. Курова ; текст: Є. Нєвєжина ; іл.: А. Шостко]. – Київ : GREEN PENGUIN, 2019. – [48] с. : іл. – (Книга-мандрівка. Україна). – ISBN 978-617-7778-34-8
1618849
  Базилевський В.О. Ці довгі суворі зими : з хроніки підпільної комсомол. організації "Набат" / В.О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1979. – 200 с. – (Герої, роки, звершення)
1618850
  Будько Є. Ці елегантні авіатори... // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.76-80
1618851
   Ці ікони осявають життя // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 7


  Про художника Олександра Охапкіна та його творчість, яку називають "релігійна поезія у фарбах". У галереї університету відкрилася виставка його ікон, власницею яких є Ольга Богомолець. Відкрив виставку, організатором якої є Центр фольклору та ...
1618852
  Гош Мрідула Ці мури сірі посеред нас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 29. – ISSN 1996-1561


  Берлінський мур позбавив громадян доступу до вільного простору демократичного світу. Навіть в епоху вільного доступу до інтернету вони існують і роблять свою справу. Сірий мур позбавив росіян об"єктивної інформації про Україну.
1618853
  Поліщук В. Ці стіни пам"ятатють Володимира Винниченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 13


  140 років з дня народження видатного письменника та відомого українського політичного діяча.
1618854
  Поліщук В. Ці стіни пам"ятають Володимира Винниченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  На будівлі колишнього Биковського народного училища ім. В. Жуковського в Кіровограді варто встановити пам"ятну дошку.
1618855
  Зятьєв С. Ці хлопці уміли воювати // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 13


  "9 травня - день перемоги над нацизмом. У роки Другої світової війни українці воювали в арміях багатьох країн світу, протистоячи спільному ворогу - гітлірівській Німеччині та її союзникам".
1618856
  Рєбєнков Станіслав Ці чарівні орелі часу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 15. – ISSN 0868-9644
1618857
  Красюк Сергій Ці чудернацькі "малі тіла"... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 30 : Фото
1618858
  Воробйова М.І. Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно обробленої води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Воробйова Маргарита Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1618859
  Войцехівська Х. Цівільно-правова характеристика окремих договорних забов"язань фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 50-62
1618860
  Карпець Л.А. ЦІіннісна рефлексія у сфері педагогічної діяльності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 113-119
1618861
  Ємельянова Т. Цій людині в житті поталанило // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 209-220. – ISSN 0320-9466


  До 95-річчя відомого українського архівіста Гордія Семеновича Пшеничного.
1618862
   Цікав кібернетика.. – К, 1964. – 44с.
1618863
  Перельман Я.І. Цікава алгебра / Я.І. Перельман. – Київ, 1973. – 187 с.
1618864
  Комаров В.Н. Цікава астрономія / В.Н. Комаров. – Київ : Наукова думка, 1971. – 375 с.
1618865
  Кузьменко А.А. Цікава біологічна особливість осоту / А.А. Кузьменко. – Харків, 1926. – 3с.
1618866
   Цікава Верховинщина : [буклет] / [Упр. екон. розвитку і торгівлі Верховинської райдержадмін. ; кер. проєкту В. Павлюк ; фот. : Р. Клим, В. Мануляк, Л. Зуляк та ін.]. – [Івано-Франківськ : б. в., 2016. – 15 с., включ. обкл. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. - Опис здійснено за доп. Інтернет-пошуку
1618867
  Аржанов С.П. Цікава географія / С.П. Аржанов. – Харків ; Київ : Молодий більшовик ; Держвидав, 1931. – 151 с. : з малюнками. – (Цікава наука)
1618868
  Скарлато Г.П. Цікава географія / Г.П. Скарлато. – Київ, 1966. – 155с.
1618869
  Скарлато Г.П. Цікава географія / Г.П. Скарлато. – 3-є вид., доп. – Київ, 1974. – 191с.
1618870
  Скарлато Г.П. Цікава географія / Г.П. Скарлато. – 4-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1986. – 272с.
1618871
  Познанська Н.Ф. Цікава географія України : Вікторини,кросворди,головоломки,загадки,завдання,забавки з географії / Н.Ф. Познанська. – Київ, 1997. – 56с.
1618872
  Скарлато Г.П. Цікава географія: для серед. шк. / Г.П. Скарлато. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1971. – 152с.
1618873
  Рощин О.М. Цікава геодезія / О.М. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1973. – 160 с.
1618874
  Передрій Г.Р. Цікава граматика / Г.Р. Передрій. – К, 1967. – 311с.
1618875
  Стріха А.Д. Цікава граматика / А.Д. Стріха, А.Ю. Гуревич. – Київ, 1991. – 112 с.
1618876
  Івченко С.І. Цікава дендрологія / С.І. Івченко. – Київ, 1964. – 144с.
1618877
  Миронюк І. Цікава знахідка римських монет / І. Миронюк, Р. Смеречанський, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1618878
  Лисенко Л. Цікава знахідка: доля однієї книги // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 57-58. – ISSN 2518-7341
1618879
  Кривицький О. Цікава зустріч // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  9 жовтня в університетському клубі відбувся вечір зустрічі студентів першого курсу хімічного факультету з професорами і викладачами факультету та студентами старших курсів.
1618880
  Кулаковський В.М. Цікава історія / В.М. Кулаковський. – К., 1965. – 71с.
1618881
  Остахович В. Цікава історія спецій // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2018. – № 21/22 (415/416), жовтень 2018 р. – С. 67-72
1618882
  Дупляк М. Цікава й повчальна публікація про Таврійський край // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 157-160. – ISSN 08-68-4790-1
1618883
  Перельман Я.І. Цікава математика в оповіданнях / Я.І. Перельман. – Х., 1930. – 81с.
1618884
  Святський Д. Цікава метеорологія / Д. Святський, Т. Кладо. – Харків-Київ, 1930. – 231с.
1618885
  Перельман Я.І. Цікава механіка / Я.І. Перельман. – Х.-К., 1933. – 155 с.
1618886
  Перельман Я.І. Цікава механіка / Я.І. Перельман. – Київ, 1956. – 164 с.
1618887
  Ферсман О.Є. Цікава мінералогія / О.Є. Ферсман. – Х.-К., 1931. – 182с.
1618888
  Ферсман О.Є. Цікава мінералогія / О.Є. Ферсман. – Київ-Львів : Держтехвидав, 1948. – 275с.
1618889
  Труфанов Г.О. Цікава орнітологія. / Г.О. Труфанов. – К., 1983. – 151с.
1618890
  Світ І. Цікава українська пам"ятка в Пекіні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 437-439. – ISBN 978-966-579-271-0
1618891
  Перельман Я.І. Цікава фізика : парадокси, морочливі завдання, спроби, метикуваті питання й оповідання з царини фізики / пер. з рос. / Я.І. Перельман. – Харків : Держвидав України, 1925. – 257 с.
1618892
  Перельман Я.І. Цікава фізика : (парадокси, головоломки, задачі, досліди, хитромудрі запитання й оповідання) / Я.І. Перельман. – Київ ; Одеса, 1935. – 163 с.
1618893
  Рюмін В.В. Цікава хімія / В.В. Рюмін. – Х., 1932. – 152с.
1618894
  Рюмін В.В. Цікава хімія / В.В. Рюмін. – Х., 1935. – 159с.
1618895
  Астахов О.І. Цікава хімія / О.І. Астахов, В. Зотов. – Київ, 1954. – 135с.
1618896
  Василега М.Д. Цікава хімія / М.Д. Василега. – Київ : Радянська школа, 1980. – 159 с.
1618897
  Василега М.Д. Цікава хімія / М.Д. Василега. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ, 1989. – 187с.
1618898
   Цікаваі історії від викладачів // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36
1618899
   Цікаве і корисне про Єрусалим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 33 : Фото
1618900
  Фролова К.П. Цікаве літературознавство / К.П. Фролова. – Київ, 1987. – 230 с.
1618901
  Фролова К.П. Цікаве літературознавство / К.П. Фролова. – Київ, 1991. – 190 с.
1618902
  Булаховський К.А. Цікаве мовознавство / К.А. Булаховський. – Одеса : Астропринт, 2016. – 102, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-927-167-9
1618903
  Булаховський К.А. Цікаве мовознавство / К.А. Булаховський. – Львів : Апріорі, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7429-28-8
1618904
  Білостоцький І.А. Цікаве про підручне // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 31-33


  Історія канцелярського приладдя.
1618905
  Романова Л.С. Цікаве про риб / Л.С. Романова. – К., 1970. – 103с.
1618906
  Романова Л.С. Цікаве про тварин / Л.С. Романова. – Київ : Наукова думка, 1980. – 158с.
1618907
   Цікаве про тварин.. – К, 1968. – 134с.
1618908
   Цікаве про Шевченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2)


  Картини, могила, буквар, зріст, франт, мурал, 2500 рублів, наука.
1618909
  Прянішніков В.І. Цікаве світознавство / В.І. Прянішніков. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 191 с.
1618910
  Прянішніков В.І. Цікаве світознавство : пер. з укр. / В.І. Прянішніков. – Київ : Укрдержнацменвидав, 1938. – 312 с.
1618911
  Бурксер Е.С. Цікаве філософське дослідження актуальних проблем сучасної фізики / Е.С. Бурксер, А.М. Петрусенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 116-119. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1618912
  Бурлакова А.П. Цікаве читання / А.П. Бурлакова. – Київ : Радянська школа, 1966. – 71 с.
1618913
  Нижник Н. Цікавий досвід Чеської республіки / Н. Нижник, В. Лемак // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.150-155. – ISSN 0132-1331


  Адміністративна реформа в Чехії
1618914
  Воронова Л.К. Цікавий і корисний збірник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 116-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Дається огляд річного випуску югославського журналу "Фінансова практика". Особливу увагу автор звертає на проблеми, співзвучні з тими, що постали нині перед нашим суспільством.
1618915
  Крижанівський Б.М. Цікавий кінематограф / Б.М. Крижанівський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 175 с.
1618916
  Булаховська Юлія Цікавий курс лекцій під назвою "Історія давньогрецької літератури" : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1618917
  Данилевич В.Е. Цікавий серп / В.Е. Данилевич. – Київ, 1928. – С. 169-177
1618918
  Карлаш В. Цікавий телевізор : науково-популярна книжка / В. Карлаш. – Київ : Веселка, 1989. – 210 с.
1618919
  Лемко І. Цікавинки з історії Львова : історичні нариси / Ілько Лемко ; [ред.: О. Волосевич]. – Львів : Апріорі, 2011. – 126, [1] с. : фотогр. – Використ. світлини з кн. І. Котлабулатової "Львів на фотографії". Львів, 2006. – ISBN 978-617-629-024-7
1618920
   Цікаві бувальщини : пригоди з життя видатни людей / зібрали й упорядкували І. Артемчук та Г. Григор"єв. – Київ : Дніпро, 1966. – 430 с. : іл. – Мініатюрне видання в суперобл.
1618921
   Цікаві бувальщини / зібрали й упорядкували Ігор Артемчук та Григорій Григор"єв. – Вид.2-ге, доп. – Київ : Дніпро, 1969. – 408, [24]с. : іл. – Мініатюрне видання
1618922
   Цікаві бувальщини. – К, 1974. – 255с.
1618923
  Макогон О.Г. Цікаві відомості про тварин / О.Г. Макогон. – К, 1968. – 131с.
1618924
  Горбунцова Т.Ю. Цікаві вправи та ігри на уроках української мови у початкових класах / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1966. – 120с.
1618925
  Плевако О.А. Цікаві вчинки тварин / О.А. Плевако. – К., 1964. – 166с.
1618926
  Бондаровський М.М. Цікаві досліди з фізики / М.М. Бондаровський, Г.І. Подвиженко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1966. – 150 с.
1618927
  Чепелянська Г.О. Цікаві історії для читання / Чепелянська Г.О. – Харків : Основа, 2003. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9). – ISBN 966-8245-58-Х
1618928
  Шелюжко Л. Цікаві лепідоптерологічні знахідки на Україні / Л. Шелюжко. – 8с.
1618929
  Шелюжко Л.А. Цікаві лепідоптерологічні знахідкі на Вкраїні / Л. Шелюжко. – [Київ], 1923. – 8 с. – Шифр. док. у ген. каталозі: 59 Чешу... - Без обкл. та тит. л. - Авт. указ. в кінці статті - Окр. відб.: Наукові записки (Київ), 1922, т. 1,8
1618930
  Гранкіна Т.М. Цікаві матеріали до уроків. Вчені-хіміки // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2019. – № 23/24 (443/444), грудень 2019 р. – С. 58-66
1618931
  Гранкіна Т.М. Цікаві матеріали до уроків. Вчені-хіміки // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2020. – № 1/2 (445/446), січень. – С. 64-67
1618932
  Храпковський О.І. Цікаві нариси з хімії / О.І. Храпковський. – Київ, 1966. – 90с.
1618933
  Храпковський О.І. Цікаві питання з хімії / О.І. Храпковський. – Київ, 1948. – 31с.
1618934
   Цікаві подробиці / Розпитував Максим Літерат // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 3


  Про перші свої літературні кроки розповідають: Валерій Шевчук, Дмитро Павличко, Анатолій Дімаров та Дмитро Кремінь
1618935
  Астахов О.І. Цікаві роботи з хімії / О.І. Астахов. – Київ, 1980. – 77с.
1618936
  Кожем"яка О.Л. Цікаві факти з історії Середньовіччя // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.30-35
1618937
  Білик О. Цікаві факти про бібліотеки від давнини до сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (93). – С. 35-38
1618938
   Цікаві факти про Державний Прапор України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  28 січня 1992 року на сесії Верховної Ради прийняли постанову про Державний Прапор України.
1618939
  Турянський І. Цікаві факти про ООН // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 12-15. – (Історичні науки)


  У зв"язку з проведенням у Нью-Йорку 70-ї ювілейної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об"єднаних Націй (ООН) і обранням на ній уже вчетверте України до непостійних членів Ради Безпеки, редколегія "Зовнішніх справ" пропонуе своїм читачам низку ...
1618940
   Цікаві факти про самураїв, які замовчують // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 62-63
1618941
  Сапожникова О. Цікаві факти про числа // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  На підготовчому відділенні відповідно з програмою профорієнтаційних заходів викладач математики Р.Р. Баницький організував і провів круглий стіл на тему "Цікаві факти про числа".
1618942
  Кікін А. Цікаві факти про японську культуру // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 34-35. – ISSN 2308-8095
1618943
  Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів / В.Я. Мацюк. – К., 1988. – 206с.
1618944
  Шищенко П. Цікаво пізнавати материки й океани // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Розповідь декана географічного ф-ту про навчання на ф-ті.
1618945
  Гончаренко С.У. Цікаво про фізику : книжка для читаня з фізики : теплові явища / С.У. Гончаренко ; [упоряд. Горкавенко В.М.]. – [2-ге вид., перероб.]. – Київ : Україна, 2016. – 238, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-524-434-9
1618946
  Власов Л.Г. Цікаво про хімію / Л.Г. Власов, Д.М. Трифонов. – Київ, 1968. – 176с.
1618947
  Довгайчук Ю. Цікаво, корисно й весело // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 115). – С. 12


  Ірина Філіпова представила в Києві книжку "Етикет - це легко. Поради дружини його Високоповажності".
1618948
  Апостолова Г.В. Ціла та дробова частина числа / Г.В. Апостолова, І. . Панкратова, Л.П. Фінкельштейн; Київськ.міжрег. ін-т удосконалення вчителів. – Київ : Факт, 1996. – 97 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 5-86248-010-2
1618949
  Юрків Я.І. Ціле-результативний компонент системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 328-332. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1618950
  Зіталер Р. Ціле життя = Ein ganzes Leben / Роберт Зіталер ; [пер. з нім. Єлени Даскал]. – Харків : Vivat, 2016. – 158, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - Пер. за вид. : Ein ganzes Leben / Robert Seethaler. Berlin, 2014. – ISBN 978-617-690-733-6
1618951
  Сітько С.П. Ціле як результат самоорганізації / С.П. Сітько, Є.А. Андреєв, І.С. Добронравова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 85-89. – ISSN 1023-2427
1618952
  Надольний М.І. Цілепокладання в історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 408-409. – ISBN 966-642-073-2
1618953
  Пінчук О. Цілепокладання в масовій комунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 237-242
1618954
  Скворцова К.М. Цілепокладання в процесі досягнення щастя // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 49-51
1618955
  Курач Т.М. Цілепокладання класифікації географічних карт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 159-164 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1618956
  Возіянова Н.Ю. Цілепокладання у розвитку торговельних структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 49-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1618957
  Черепанова С. Цілепокладання філософії освіти : становлення суб"єкта культури // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 194-209
1618958
  Дробот І. Цілепокладання як передумова гарантування місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С.191-203.
1618959
  Кучерук Т.Г. Цілепокладаюча оцінка науково-дослідної діяльності за умов інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 50-54
1618960
  Бойченко І.В. Цілераціональна дія індивіда / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 409-410. – ISBN 966-642-073-2
1618961
  Фельдман В. Цілеспрямована й скоординована співпраця вчених Академії і творців ракетно-космічної техники // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 9


  "У Києві відбулося щорічне засідання Координаційної ради з організації спільних робіт, здійснюваних установами Національної академії наук України (НАНУ) та конструкторським бюро «Південне» імені М.К. Янгеля - флагманом вітчизняної ракетно-космічної ...
1618962
  Новиков М.В. Цілеспрямовані фундаментальні наукові роботи з ініціативи президента НАН України академіка Б.Є.Патона // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 19-26. – ISSN 0374-3896
1618963
  Мала Н.Т. Цілеспрямованість керівника: моделювання та умови трансформування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 55-61. – ISSN 0321-0499
1618964
  Малишев Б.В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 405 л. – Бібліогр.: л. 358-405
1618965
  Малишев Б.В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назви
1618966
  Бойчук Марія Цілеспрямованість та самовідданість на благо людства (матеріали до уроку, присвяченого Миколі Миколайовичу Миклухо-Маклаю) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-55 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1618967
  Бородай І.С. Цілеспрямованість як критерій ідентифікації інтелектуальних систем (на прикладі діяльності наукових шкіл) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 15-17. – ISSN 2076-1554
1618968
  Марчун О. Цілеспрямованість, квазікомунікативність та функціональна природа української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-208
1618969
  Пономарів О. Цілеспрямованість, наполегливість і працьовитість // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 57-58


  В.В. Різун.
1618970
  Яровий О.С. Цілий світ в українському серці ("Твоя зоря" Олеся Гончара: сучасні інтерпретаційні перспективи) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 320-324
1618971
  Харченко К. Цілий уривок : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 13-17
1618972
  Галан Я.О. Цілина : Оповідання / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1960. – 56с. – (Бібліотечка оповідань)
1618973
  Брежнєв Л.И. Цілина / Л.И. Брежнєв. – Київ, 1978
1618974
  Левицький Василь Цілителька дитячих душ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
1618975
  Левицький В. Цілителька дитячих душ (Марія Домбровська) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 99-100. – ISSN 0236-1477
1618976
  Ліпський П.Ю. Цілі вищої освіти України в контексті двох імперативів: необхідності євроінтеграції та переходу до сталого розвитку / П.Ю. Ліпський, Т.В. Тимочко // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. / МОНУ; Європейський ун-т; Редкол.: Тимошенко І.І., Тимошенко З.І., Журавський В.С. та ін. – Київ : Європейський університет, 2004. – с. 118-120
1618977
  Попова А. Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті системно досліджені основні цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж, наводяться класифікації цілей юридичної відповідальності та господарсько-правової відповідальності, що відомі в теорії та на практиці. Проаналізовано ...
1618978
  Чаплай І.В. Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 175-182
1618979
  Сорочинський Ю. Цілі державного управління інноваційною діяльністю // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-63.
1618980
  Грищенко Т. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб"єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища / Т. Грищенко, І. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено основних суб"єктів ринку цінних паперів, проаналізовано їх діяльність та взаємодію між собою, а також розглянуто їх конкурентні переваги у залученні фінансових ресурсів на ринку цінних паперів. В статье определено основных субъектов ...
1618981
  Кулинич П.Ф. Цілі земельного права України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 230-238. – ISSN 0869-2491
1618982
  Мандзюк О. Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 110-113. – ISSN 2307-8049
1618983
  Кіндзерський Ю. Цілі і завдання розвитку промисловості України на середньострокову перспективу : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 15-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1618984
  Сенчагов В. Цілі й інструменти грошово-кредитної політики в умовах зростання структурних дисбалансів економіки та посилення дестабілізуючого впливу зовнішніх факторів / В. Сенчагов, Д. Плисецький // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 42-48 : Рис. – ISSN 0131-775Х
1618985
  Кожухівська Р.Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 120-126. – ISSN 1993-6788
1618986
  Кунєва З.Ю. Цілі митної діяльності як фактори її розвитку // Вісник Академії митної служби України : [науковий збірник] / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 32-36. – (Серія "Право" ; № 1 (10))
1618987
  Ніколаєва С.Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 1817-8510
1618988
  Смирнова М.І. Цілі організації самостійної роботи з іноземної мови студентів економічних вищих закладів освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 135-139. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (15))
1618989
  Гаращук М. Цілі покарання і цінності "тюремного закону" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 65-69.
1618990
  Ситник Є. Цілі регулювання грошового ринку України в світлі проблеми заборгованості підприємств / Є. Ситник, І. Єрмолаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – № 3. – С.31-35
1618991
  Кухаренко О.О. Цілі ритуальних церемоній і визначення характеру дій епізодів у структурі циклу національної весільної обрядовості / О.О. Кухаренко, А.В. Кухаренко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 22-27. – ISSN 2226-2180
1618992
  Сітнікова Н.П. Цілі розвитку в системі стратегічного планування на наднаціональному і національному рівнях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 54-61
1618993
   Цілі Розвитку Тисячоліття України / Ю. Андрійченко, Р. Дорошкевич, Л. Мусіна, В. Новіков, М. Остролуцький, В. Піщейко, ін. та; Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України; Авт.: Ю. Андрійченко, Р. Дорошкевич, Л. Мусіна, В. Новіков, М. Остролуцький та ін. – Київ, 2003. – 30с. – ISBN 966-8555-00-7
1618994
  Мележик О.О. Цілі розвитку тисячоліття. Україна - 2014. Презентація моніторингової доповіді // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 76-79. – ISSN 0372-6436


  19 грудня 2014 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася презентація щорічної моніторингової доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна - 2014", підготовленої Програмою Розвитку ООН в Україні спільно з Міністерством економічного розвитку і ...
1618995
   Цілі розвитку тисячоліття: глобальна угода, зобов"язання України [Електронний ресурс] = Millennium development goals: a global compact, Ukrainian commitments. – [ Київ ] : Інформаційний відділ ООН. – 1 CD. – Назва з етикетки
1618996
  Терентьєва Н.О. Цілі розвитку тисячоліття: освітянський контент : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 86, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 85-87 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-920-194-2
1618997
  Андрієвський Т.Г. Цілі російсько-української гібридної війни // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 103-108. – ISSN 2519-2949
1618998
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 1. – 2018. – 464, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1618999
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 3. – 2018. – 419 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1619000
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 4. – 2018. – 381, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,