Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1592001
  Демидов А.И. "Управляемый хаос" как политический процесс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-35. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1592002
  Киличенков А.А. "Упреков не заслужил...постараюсь честно и умереть" (из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 99-106
1592003
  Ру Д. Управління / Д. Ру, Д. Сульє. – К, 1995. – 440с.
1592004
  Гарбор Робін Управління автоматизацією бібліотеки / Гарбор Робін. – Київ : ASLIB, 1997. – 56с. – ISBN 966-7308-04-9
1592005
  Пєтков С. Управління активами АРМА: нотаріальний аспект // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  АРМА - державний орган, який сьогодні у всіх на вустах. Агентство управляє багатьма активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях.
1592006
  Михайлова К. Управління активами та репутацією в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 1810-7923
1592007
  Шиш А.М. Управління бізнес-інформацією та інноваційні підходи до оптимізації бізнес-процесів / А.М. Шиш, І.І. Ковтун, Я.В. Шеверя // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 11 (550) : Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного розвитку України після війни. – С. 142-147. – ISSN 2222-4459
1592008
  Лучка А. Управління бюджетною ліквідністю у ФРН: особливості організації та уроки для України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-201. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано особливості використання в ФРН тимчасово вільних бюджетних коштів. На основі досвіду ФРН вироблено пропозиції щодо організації в Україні управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку.
1592009
  Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : Підручник / О.М. Бандурка; МВС України, Ун-т внутрішніх справ. – Харків, 1998. – 480c. – ISBN 966-610-012-6
1592010
  Базарний Д.В. Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 147-152
1592011
  Гнєушева І.О. Управління вартістю та структурою капіталу підприємства / І.О. Гнєушева, Т.І. Притика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 14-16
1592012
  Петраш О.П. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 25-29. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є наукове обґрунтування можливості продуктивного використання у вітчизняній практиці, для оцінки ефективності інвестиційного проекта компанії (девелопера), сучасних інструментів і моделей управління вартістю підприємства. Предметом ...
1592013
  Гаца О.О. Управління виробництвом в умовах застосування АСУ / О.О. Гаца, О.А. Чалий. – К., 1980. – 48с.
1592014
  Гавкалова Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу : монографія / Гавкалова Н.Л., Криворучко А.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 230, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-196. – ISBN 978-966-676-558-4
1592015
  Панасюк І.П. Управління витратами як визначальний фактор ефективної діяльності авіакомпанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1592016
  Найчук Ю.Г. Управління витратами як складова загального процесу управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 91-96


  Розглянуто особливості витрат як об"єкта управління. Досліджено сутність системи управління витратами на підприємстві, її функціональні складові та вимоги, які повинні дотримуватися в процесі її формування. The article discusses the features as an ...
1592017
  Мясищев А.А. Управління вібрацією БПЛА роторного типу за допомогою режекторних фільтрів / А.А. Мясищев, В.В. Овчарук, Є.О. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 37-48. – ISSN 2524-0056
1592018
  Ладиченко К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1592019
  Снісаренко О.С. Управління впровадженням наукових результатів - головна умова ефективної підготовки молодих науковців / О.С. Снісаренко, О.Л. Ануфрієва // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2013. – Вип. 76. – С. 96-101
1592020
  Баб Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Баб, "як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 60-63
1592021
  Шпенюк О.Є. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1592022
  Гусєв А.О. Управління державним боргом у контексті економічного розвитку України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Верезубова Т.А., Герасимович А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 21-25. – ISSN 2409-1944
1592023
  Акініна Наталія Управління державним замовленням на підготовку фахівців // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – № 1. – С.288-292
1592024
  Чечетов М. Управління державними корпоративними правами у контексті економічної стратегії держави / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 4-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1592025
  Єфименко Т.І. Управління державними фінансами в період воєнного стану та повоєнної відбудови України;науковий супровід трансформацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (326). – С. 7-25. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2305-7645
1592026
  Затонацька Т.Г. Управління державними фінансами в умовах невизначеності / Т.Г. Затонацька, І.О. Лютий, О.Ю. Анісімова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11 (336). – С. 34-48 : Табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
1592027
  Ткаченко О. Управління державної охорони України в реалізації національних інтересів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 120-123
1592028
  Горбась І.М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбась Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 240, [5] л. – Додатки: л. 189-240. – Бібліогр.: л. 168-188
1592029
  Горбась І.М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбась Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1592030
  Гудзь О.Є. Управління диджиталізацією підприємства в сучасних умовах / О.Є. Гудзь, Д.М. Пільник // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 4-9. – ISSN 2415-8089
1592031
  Сказко О. Управління доменними іменами за умов деструктивних інформаційних впливів // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 288-290. – ISBN 978-617-7814-10-7
1592032
   Управління екологічною діяльністю = Environment management activity : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Гриценко А.В. та ін.] ; за заг. ред. Максименко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування наук.-метод. ради МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 335, [1] с., [10] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога" / [редкол.: Бондарь О.І. та ін.])
1592033
  Петрушенко М.М. Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів / М.М. Петрушенко, Г.М. Шевченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 186-192 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1592034
  Макаренко М.В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 217-224. – ISSN 1993-6788


  Досліджено сутність поняття економічного потенціалу, розглянуто головні складові такого потенціалу, розроблено методи управління економічним потенціалом.
1592035
  Дячков О.О. Управління економічною безпекою національної економіки в умовах загроз військового вторгнення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дячков О.О.; Дячко Олександр Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1592036
  Штангрет А.М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі : монографія / А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 250, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-322-240-0
1592037
  Приходько В.П. Управління економічною безпекою підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 10-12 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1592038
  Заячківська О.В. Управління економічною безпекою підприємства: сутність, принципи, проблеми // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 15-23. – (Економічні науки ; вип. 4 (100)). – ISSN 2306-5478
1592039
  Панченко В.А. Управління економічною стійкістю логістичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – C. 60-66. – ISSN 2222-4459
1592040
  Свергунов О.О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 166-176. – ISSN 2306-5664
1592041
  Скрипніченко Олег Петрович Управління експортом промислового підприємства на засадах маркетингу (на матеріалах українських товаровиробників-експортерів) : Дисертація...кандидата економічних наук Спеціальність 08.02.03 / Скрипніченко Олег Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 218л. + Додатки:л.181-218. – Бібліогр.:л.170-180
1592042
  Щуров І.В. Управління енергетичною безпекою України в умовах конструктивної дестабілізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03, 05 / Щуров Ігор В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2023. – 44 с. – Бібліогр.: 55 назв
1592043
  Осипенко С.М. Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-операційного підходу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1592044
  Палійчук О.О. Управління ефективністю підприємства на основі впровадження ВРМ-систем // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 142-146


  Інформаційні технології створюють принципово нові моделі управління, прогнозування, планування і стають вирішальним чинником економії часу та підвищення продуктивності праці.
1592045
  Новаковський Л.Я. Управління землекористуванням: проблеми охорони основного національного багатства / Л.Я. Новаковський, Т.О. Євсюков, І.О. Новаковська // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 4-17. – ISSN 2306-1677
1592046
  Галяс Н.М. Управління знаннями в системі місцевого самоврядування : дис. ... д-ра філософії : 281, 28 / Галяс Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 231 арк. – Додатки: арк. 215-231. – Бібліогр.: 183-214
1592047
  Соболєв В. Управління знаннями як конститутивна складова інноваційних перетворень в умовах стратегічних змін / В. Соболєв, Л. Донець // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 36. – С. 372-378. – ISSN 2079-4762
1592048
  Артамонова Н.О. Управління знаннями як нова функція патентно-інформаційних підрозділів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 139-149. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджується система управління знаннями як теоретичний фундамент, що визначає розвиток інформаційно-бібліотечної науки, а також роль знання, менеджменту, інформаційних технологій, корпоративної культури в управлінні знаннями.
1592049
  Глушенкова А.А. Управління знаннями як фактор розвитку інтелектуального капіталу організації / А.А. Глушенкова, К.Ю. Мацько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 36-40. – ISSN 2415-8089
1592050
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ.економ.ВУЗів і факультетів. – Київ : Віра-Р; Альтерпрес, 2000. – 448с. – ISBN 966-542-092-5
1592051
  Петраковська О.С. Управління і адміністрування земельними ресурсами / О.С. Петраковська, М.Ю. Михальова // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 258-264. – ISSN 2786-7269
1592052
  Старченко В.Д. Управління і госпрозрахунок / В.Д. Старченко. – К, 1975. – 48с.
1592053
  Пономаренко В.С. Управління іміджем підприємства : монографія / Пономаренко В.С., Ястремська О.О. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 240 с. : табл. – Додатки: с. 213-238. – Бібліогр.: с. 197-212. – ISBN 978-966-676-488-4
1592054
  Арсененко А. Управління інвестиційним кліматом держави: основні поняття // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 54-60. – ISSN 2078-5860
1592055
  Слав"юк Р.А. Управління інвестиційними грошовими потоками акціонерних товариств : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Жалко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 275, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 258-275. – Бібліогр.: с. 242-256. – ISBN 978-966-1599-14-6
1592056
  Турцева Ю.С. Управління інвестиційними проектами підприємства / Ю.С. Турцева, О.В. Радченко // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" : 18 листоп. 2022 р., м. Львів, Україна / "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 52-53. – ISBN 978-617-8037-97-0
1592057
  Білоног Т.В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788


  Обгрунтовано необхідність застосування програмно-цільовиого методу в управлінні проектами підприємства. Розкрито процес розробки інвестиційної програми підприємства.
1592058
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: л. 224-228. – Бібліогр.: л. 211-223
1592059
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1592060
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 15 назв
1592061
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 295 л. – Додатки: л. 215-295. – Бібліогр.: л. 191-214
1592062
  Кам"янська О.В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю компанії / О.В. Кам"янська, І.А. Котлярова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 67-71. – ISSN 2306-6814
1592063
  Панченко В Управління інвестиційною діяльністю підприємств ІТ-сфери / В Панченко, О.П. Панченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
1592064
  Маковецька І.М. Управління інвестиційною діяльністю сучасного підприємства / І.М. Маковецька, І.В. Вознюк // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40). – С. 62-66. – ISSN 2415-8089
1592065
  Кузнік А.Ю. Управління інвестиціями в умовах законодавчого регламентування України (на прикладі ІТ підприємств) // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Верезубова Т.А., Герасимович А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/1. – С. 18-23. – ISSN 2409-1944
1592066
  Зоргач А.М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: системний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 165-169. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено дослідження розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства як системи. Виділено складові системної структури та розкрито суть кожної з них. Проведено исследование развития инновационно-инвестиционной деятельности предприятия как ...
1592067
   Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації міжнародної економіки та змін в безпекології і поведінці споживачів / Н.М. Вдовенко, І.М. Кукса, Т.О. Дяченко, М.В. Сірик // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 120-127. – ISSN 2522-1620
1592068
  Нестеренко Г. Управління інноваціями і безперервна освіта : інтерв"ю / розмовляла Кух Л. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 30 січня - 6 лютого (№ 6). – С. 4


  Традиційно говорячи про педагогічну освіту в Україні, першість у цій галузі спеціалісти віддають вищому навчальному закладу із 180-річною історією - це Національний пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Робота колектива кафедри інновацій та інформаційної ...
1592069
   Управління інформаційним забезпеченням підприємств туристського та готельного бізнесу / Н.М. Богдан, І.М. Писаревський, І.В. Сегеда, О.П. Колонтаєвський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 100-107. – ISSN 2222-0712
1592070
  Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Писаревська Г.І. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 195-225. – Бібліогр.: с. 176-194. – ISBN 978-966-676-512-6
1592071
  Барбон О.В. Управління кадровими процесами в контексті реформування місцевого самоврядування // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7274-42-0
1592072
  Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства : навч. посібник / Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431-435. – ISBN 966-574-882-3
1592073
  Міщенко В.І. Управління кібербезпекою в системі забезпечення національно укоріненої стійкості економічного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2023. – № 1. – С. 47-72. – ISSN 1811-3141
1592074
  Тардаскіна Т.М. Управління комерційним банком на засадах клієнтоорієнтованості / Т.М. Тардаскіна, І.В. Станкевич, Г.О. Сакун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 373-382. – ISSN 2222-4459
1592075
  Капуста З.М. Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК на ринках країн ЄС / З.М. Капуста, А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Сучасний рівень розвитку агропромислового комплексу має недостатній рівень та характеризується низкою негативних тенденцій. Проблема якості та конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції є однією з основних проблем цивілізованого ...
1592076
  Чубірка С.С. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.С. Чубірка, А.Г. Лизанець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 179-186. – ISSN 2311-8164
1592077
   Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник / [Г.З. Леськів, В.І. Франчук, Г.Я. Левків, В.В. Гобела] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 219, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Термінол. словник: с. 208-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-617-511-363-9
1592078
  Фірсова С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
1592079
  Євтушенко Н.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект / Н.О. Євтушенко, Т.В. Гурін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40). – С. 24-28. – ISSN 2415-8089
1592080
  Яворський О.С. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств в умовах загострення конкуренції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 4-12
1592081
  Виноградня В.М. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств в сучасних умовах / В.М. Виноградня, О.С. Черняєв, В.І. Стеценко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 55. – С. 24-29. – ISSN 2306-546X
1592082
  Мельник Л.Г. Управління конкурентоспроможністю фірми в ринкових умовах / Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 127-135


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку конкурентної політики фірми. Розглянуто методи добросовісної та недобросовісної конкуренції.
1592083
  Назарова Г.В. Управління корпоративним пенсійним фондом : монографія / Назарова Г.В., Цюрко І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 191-218. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-966-676-528-7
1592084
  Лучникова Т.П. Управління ланцюгами постачання експорту товарів в умовах воєнного стану / Т.П. Лучникова, В.В. Коваленко, А.О. Шолом // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 11 (550) : Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного розвитку України після війни. – С. 218-225. – ISSN 2222-4459
1592085
  Галайко Н.Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1592086
  Золотарьова О. Управління ліквідністю комерційного банку в контексті забезпечення його фінансової стійкості та надійності / О. Золотарьова, Н. Фролова, К. Чернецька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 122-126. – ISSN 1993-0259
1592087
  Кравчук О.О. Управління майном державної власності: функціональний аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 202-208. – ISSN 1026-9932
1592088
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах європейського союзу (на матеріалах німецької банківської системи) : Дисертація ...кандидата економічних наук Спеціальність 08.02.03 / Савін Кирило Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. + Додатки: 1-13. – Бібліогр.:л.186-201
1592089
  Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 104-109. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1592090
  Дьолог Т.І. Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 16-18. – Бібліогр.: 6 назв
1592091
  Кандиба А.М. Управління науково-технічним прогресом в агропромисловому комплексі: прискорення, стимулювання, ефективність. / А.М. Кандиба. – К, 1990. – 198с.
1592092
  Канигін Ю.М. Управління наукою на сучасному етапі / Ю.М. Канигін, О.О. Богаєв. – Київ : Знання, 1979. – 48 с.
1592093
  Захарін С. Управління наукою: потрібна радикальна реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  В Україні сформувалася заплутана й низькоефективна система управління науковими установами. Наукою управляють одночасно кілька академій та органів виконавчої влади, при цьому результати українських досліджень мало затребувані у світовому науковому ...
1592094
   Управління національною освітою в умовах становлення і розвітку української державності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-30 жовтня 1998 року). – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 335с. – ISBN 966-7226-01-1
1592095
  Токарев Д.О. Управління нелінійними гібридними системами з використанням еталоних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Токарев Денис Олександрович ; М-во освіти і науки, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1592096
  Ткаченко С.Ю. Управління нематеріальними активами в контексті підвищення вартості компанії та стратегічної спрямованості на лідерство продукції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 57-63
1592097
   Управління неструктурованими даними при дослідженні впливу засобів масової інформації на соціальну безпеку людини в умовах гібридної війни / З.С. Варналій, О.П. Федченко, І.В. Пампуха, О.В. Лаврінчук, О.П. Микитюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: Г.М. Филюк, А.І. Ігнатюк, Б. Гечбаія [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (46). – C. 4-16. – ISSN 2617-8044


  Війна росії проти України істотно впливає на стан національної безпеки України та соціальної безпеки кожного українця. Її негативні наслідки мають як прямий, так і опосередкований характер, що є реальною соціальною загрозою. Ступінь (рівень) ...
1592098
  Джарти В. Управління об"єктами державної власності: погляд через призму предмета адміністративного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено спробу обґрунтувати адміністративно-правову природу управління об"єктами державної власності. Проаналізовано позиції вітчизняних авторів у питанні правового регулювання управління об"єктами державної власності, з"ясовано зміст ...
1592099
  Кубецька О.М. Управління оборотними активами підприємства в особливих умовах / О.М. Кубецька, Т.М. Остапенко, Я.С. Палешко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
1592100
  Клокар Н. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 12-17
1592101
  Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання : монографія / Н.О. Рибалка ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
1592102
  Братко М. Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 81-88. – ISSN 2226-3012


  Автор розглядає управління освітнім середовищем вищого навчального закладу як складний вид інтелектуальної діяльності, спрямований на регулювання процесів та модифікацію складових освітнього середовища вищого навчального закладу, що пов’язаний із ...
1592103
  Маріуц І.О. Управління освітою : досвід Румунії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 208-212. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглянуто і проаналізовано законодавчу базу системи управління освітою Румунії. Охарактеризовано освітні принципи координації середньої і вищої освіти, структура і функціонування керівних органів освіти Румунії.
1592104
  Скідін О.Л. Управління освітою: теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій / О.Л. Скідін. – Запоріжжя, 2000. – 291с. – ISBN 966-599-020-9
1592105
  Олійник Є.В. Управління основними засобами підприємства через призму класичних та сучасних теорій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 47-53. – ISSN 1993-6788
1592106
  Петюх В.М. Управління персоналом : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Петюх; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 124с. – ISBN 966-574-043-1
1592107
   Управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації / Н.В. Коваленко, В.Ю. Ільїн, К.М. Гірняк, В.А. Власенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (257). – С. 45-51. – ISSN 2522-1620
1592108
  Шепеленко В.С. Управління персоналом під час війни // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" : 18 листоп. 2022 р., м. Львів, Україна / "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 54-55. – ISBN 978-617-8037-97-0
1592109
  Костакова Л. Управління персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-27 : табл.
1592110
  Луговий В. Управління підготовкою педагогічних кадрів у системі вищої школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 6-9
1592111
  Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 12-18. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1592112
  Кравченко М.Г. Управління побутовими відходами в Україні (адміністративно-правовий вимір) : монографія / М.Г. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика, 2019. – 469, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-468. – ISBN 978-966-916-881-8


  У пр. № 1751316 напис: Шановному Анатолію Миколайовичу з повагою від автора. Підпис.
1592113
  Воронкова О.М. Управління податковими ризиками у сучасній системі фінансової безпеки України // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – C. 10-17. – (Серія "Економічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-5843
1592114
  Лебединський Ю.П. Управління природокористуванням / Ю.П. Лебединський, І.М. Потравний, Б.Ю. Краснянський. – Київ : Урожай, 1987. – 253с.
1592115
   Управління проблемними активами в банках : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 370, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-153-2
1592116
  Гаврилко П.П. Управління проблемними банками за рівнем їх фінансової грамотності / П.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (244). – С. 22-27. – ISSN 2522-1620
1592117
  Сирота В. Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 51-55 : табл., рис.
1592118
  Безтелесна Л.І. Управління продажами : навч. посібник / Л.І. Безтелесна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2023. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-327-547-5
1592119
  Слівінська Н. Управління продуктивністю праці в організаціях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 68-70
1592120
  Логачова Л.М. Управління проектами : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.М. Логачова, О.В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 206-207. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISBN 978-966-680-561-7
1592121
  Ковалько М.С. Управління проектами інформатизації в територіальних громадах // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 228-229. – ISBN 978-617-7149-61-2
1592122
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ : НТУ
Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1592123
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ : НТУ
Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1592124
  Лучко Г.Й. Управління проєктами підвищення лояльності споживачів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 173-179. – ISSN 2222-4459
1592125
  Снітко Є. Управління проєктами як інструмент забезпечення сталого розвитку / Є. Снітко, Я. Винник // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 29-31. – ISBN 978-966-2554-72-4
1592126
  Демида Н.М. Управління промислово-фінансовими групами в разі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 79-85. – ISSN 0321-0499
1592127
  Гічан І.С. Управління професійним становленням молодих робітників / І.С. Гічан. – Київ, 1985. – 48с.
1592128
  Доценко Т.А. Управління професійно-службовою кар"єрою у сфері Державної податкової служби України : дис. ... д-ра філософії у галузі публ. упр. та адміністрування : 281, 28 / Доценко Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 282 арк. – Додатки: арк. 249-282. – Бібліогр.: арк. 212-248
1592129
  Міщук Є.В. Управління процесами адаптації підприємств до зовнішнього середовища: новітні тенданції / Є.В. Міщук, В.П. Голівер // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6792
1592130
  Руснак О.Д. Управління процесом зміцнення дисципліни праці у виробничих колективах / О.Д. Руснак, В.І. Ляшко. – К., 1979. – 48с.
1592131
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 443 л. – Додатки: л. 415-443. – Бібліогр.: л. 377-414
1592132
  Ліхоносова Г.С. Управління процесом оподаткування страхової діяльності / Г.С. Ліхоносова, В.О. Міняйло // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 23, грудень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6792
1592133
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 176-198
1592134
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1592135
  Лебединський Ю.П. Управління районними агропромисловими комплексами / Ю.П. Лебединський, О.І. Охрімчук. – К., 1981. – 48с.
1592136
   Управління регіональним розвитком туризму : навч. посібник / Д.М. Стеченко [та ін.] ; за ред. Д.М. Стеченка. – Київ : Знання, 2012. – 455, [1] с. : табл. – Додатки: с. 423-444. – Бібліогр.: с. 445-455 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-346-969-0
1592137
  Матвієнко Н. Управління регіональним розвитком туризму Хорватії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко, Ю. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-66. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структуру та динаміку туристичних потоків Хорватії. Розглянуто ієрархічну систему органів управління розвитком туризму. Висвітлено стратегію розвитку туристичного кластеру Хорватії. Виділено особливості успішних туристичних кластерів ...
1592138
  Грабчук О.М. Управління ризиками банківської діяльності в контексті сучасних тенденцій її трвнсформації / О.М. Грабчук, Т.С. Фатєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 47-55. – ISSN 2306-6792
1592139
  Червінська О.С. Управління ризиками в банківській діяльності / О.С. Червінська, І.І. Кутник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 159-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1592140
  Васильченко М. Управління ризиками в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 2-3. – ISSN 1811-377X
1592141
  Данилюк І. Управління ризиками в ІТ-бізнесі // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 3 (76). – С. 105-114. – ISSN 1818-5754
1592142
  Шевченко О.О. Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі / О.О. Шевченко, В.Б. Альошин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 112-116. – ISSN 1996-5931
1592143
  Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1592144
  Чубай В.М. Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб"єктами внутрішнього і зовнішнього середовища / В.М. Чубай, О.В. Тесак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 188-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1592145
  Лазебник Л.Л. Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
1592146
  Кирилова Л.І. Управління ризиками комерційного банку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 22-26
1592147
  Лазебник Л. Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 44-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1592148
  Гриценко Л.Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, Т.Ю. Красуля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1592149
  Цицик К.Ю. Управління ризиками проектного фінансування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-188-219-4
1592150
  Саранчук А.О. Управління ринком зерна в умовах загрози світової продовольчої кризи // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 24-28. – ISSN 2221-8440


  Досліджено роль державного регулювання на етапі сучасного розвитку невизначеності економічних систем; визначені мотивуючі цілі та методи державного управління в теоретичному аспекті та на прикладі країн-лідерів з експорту зерна. Розглянуто питання ...
1592151
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 1 (179). – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592152
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 2 (180). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592153
  Шпак В. Управління розвитком емоційного інтелекту учнів в освітньому процесі Нової української школи / В. Шпак, Т. Нінова, Ю. Нікітська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 196-210. – ISSN 2312-5993
1592154
  Ганущак-Єфіменко Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1592155
  Соколовський С.А. Управління розвитком кластерно-мережних структур / С.А. Соколовський, М.В. Черкашина, М.О. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 269-272. – ISSN 2222-4459
1592156
  Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
1592157
  Шульга О. Управління розвитком сільських територій: українські реалії і зарубіжна практика // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 23-28
1592158
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Дисертація...кандидата економічних наук Спеціальнісь 08.06.02 / Іванченко Катерина Іванівна; Полтавський кооперативний інститут. – Полтава, 1999. – 249л. + Додатки л.241-249. – Бібліогр.:л.221-241
1592159
  Харківська А. Управління системою вищої освіти в контексті XXI ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 33-38. – ISSN 1562-529Х


  Сучасний стан системи вищої освіти
1592160
  Гончар А.Д. Управління сільськогосподарським виробництвом в системі АПК / А.Д. Гончар, О.Д. Гудзинський. – К., 1985. – 47с.
1592161
  Бардієр Ф.Ф. Управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 72 с. – (На допомогу економічній освіті)
1592162
  Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників "статус-контекст-реакція" // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1592163
  Вишнівський В. Управління соціальною безпекою держави в умовах цифрової трансформації / В. Вишнівський, Ю. Катков, С. Петькун // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 6. – С. 49-62. – ISSN 2786-6246
1592164
  Романенко С.С. Управління спортивно-оздоровчою діяльністю: структура та державне регулювання // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2. – C. 91-96. – ISSN 2524-0455
1592165
  Павліха Н.В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід : монографія / Н.В. Павліха ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Терноп. держ. екон. ун-т ; Ін-т регіон. досліджень НАН України. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 379, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 358-379. – ISBN 966-361-162-6
1592166
  Доленко Г.О. Управління структурою капіталу фірми з застосуванням алгоритмів системної оптимізації / Г.О. Доленко, О.В. Цебро // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 164-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано опис математичної моделі управління структурою капіталу фірми в класі задач системної оптимізації. Для розв"язку задачі системної оптимізації управління структурою фінансів фірми застосовано алгоритми системної оптимізації.
1592167
  Рожко О. Управління суверенними боргами як інструмент макроекономічної стабілізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 46-59 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
1592168
   Управління сучасним готельним комплексом : навчальний посібник / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов"єв, Є.В. Самарцев, О.О. [та ін.] Гаца; Георгій Мунін [та ін.] ; за ред. С.І. Дорогунцова ; НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український гуманітарний ін-т. – Київ : Ліра-К, 2005. – 520 с. – Бібліогр.: с. 474-483. – ISBN 966-351-015-3
1592169
  Пашов Р.І. Управління та бюрократія: від функції до дисфункції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 56-61. – ISSN 2077-1800
1592170
  Золотько К.Є. Управління та діагностика надання ІТ-сервісів / К.Є. Золотько, Д.В. Красношапка // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Н.Д. Панкратова [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 22. – C. 60-66. – ISSN 2074-5893
1592171
  Безугла Г.Є. Управління та ідентифікація для нелінійних динамічних систем прискореним методом кінцевого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Безугла Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 18 с. – Біблогр.: 12 назв
1592172
  Хромець М. Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 274-280
1592173
  Гаєвський Б.А. Управління та самоуправління: ідеал і реальність / Б.А. Гаєвський. – Київ, 1990. – 139 с.
1592174
  Серова-Нашева Управління технологічним процесом виготовлення виробів для однопараметричної селективної збірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Серова-Нашева Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1592175
  Степаненко С. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1 ),березень. – С. 80-93. – ISSN 1684-906Х
1592176
   Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства : монографія / [Щербак В.Г. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 251, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-676-567-6
1592177
  Сірик З.О. Управління транспортною логістикою підприємств: сучасні виклики та перспективи розвитку / З.О. Сірик, О.З. Сірик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3 (105). – С. 112-117. – ISSN 1562-0905
1592178
  Шульга В. Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 95-99. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1592179
   Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи : монографія / [Тітова Н.А. та ін.] ; за ред. Н.А. Титової, В.Д. Рожка ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Комп"ютерпрес, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8846-31-1
1592180
   Управління фінансами акціонерного товариства : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [С.В. Лєонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 305, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305. – ISBN 978-966-8958-93-9
1592181
  Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / М.Д. Білик. – Київ : Знання, 1999. – 312с. – ISBN 966-620-001-5
1592182
  Селіверстова Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 22-25
1592183
  Селіверствоа Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 98-101
1592184
  Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 55-68. – ISSN 2305-7645
1592185
  Радіонов Ю. Управління фінансовими ресурсами держави в умовах воєнного стану // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (734). – С. 20-43 : Рис., табл. – Бібліотгр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
1592186
   Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету : монографія / [Кондусова Л.Ф. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 267 с. : табл. – Додатки: с. 257-266. – Бібліогр.: с. 243-256. – ISBN 978-966-676-487-7
1592187
  Телишевська Л.І. Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності / Л.І. Телишевська, О.В. Птащенко, А.В. Бєлоус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 273-277. – ISSN 2222-4459
1592188
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – 599 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 593-598. – ISBN 978-966-346-934-8
1592189
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : лабораторний практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – Київ : Логос, 2012. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-171-511-9
1592190
  Яришко О. Управління фінансовими ризиками на підприємствах / О. Яришко, Є. Ткаченко, М. Кукушкіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 361-365. – ISSN 1993-0259
1592191
  Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 166, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-124. – ISBN 978-611-01-0390-9
1592192
   Управління фінансовою санацією підприємства : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Говорушко Т.А., та ін.] ; за заг. ред. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 394-399. – ISBN 978-617-673-147-4
1592193
  Третяк Д. Управління фіскальними ризиками державного бюджету України в умовах війни / Д. Третяк, Н. Мєдвєдкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 64-73. – (Економіка ; вип. 4 (221)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано управління ризиками державних фінансів в Україні, розглянуто іноземний досвід у період кризових явищ і на його основі запропоновано шляхи вдосконалення. Розглянуто інструменти пом"якшення фіскальних шоків у кризові періоди та визначено ...
1592194
  Березін О.В. Управління ціноутворенням : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.В. Березін, Ю.В. Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Суми : Університетська книга, 2014. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-175 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-631-7
1592195
  Боровська А.В. Управління якістю добору персоналу як чинник ефективного функціонування державної служби в сучасній Україні : дис. ... д-ра філософії : 281, 28 / Боровська Анастасія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 238 арк. – Додатки: арк. 225-238. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 192-224
1592196
  Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1592197
  Гончар М.Ф. Управління якістю організації митної служби та розвиток її потенціалу в умовах динамічних змін ринку / М.Ф. Гончар, Н.В. Смолінська, Р.О. Ріпка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 24, грудень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6792
1592198
  Мельник А.С. Управління якістю продукції в механізмі соціалістичного господарювання / А.С. Мельник. – К., 1981. – 48с.
1592199
  Семенов Г.А. Управління якістю продукції на підприємстві / Г.А. Семенов, А.О. Квасова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 208-213. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто поняття якості, що характеризує ефективність усіх аспектів діяльності підприємства. Проаналізовано системи управління якістю продукції.
1592200
  Устінова В.А. Управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 107-115


  У статті розглянуто питання управління якістю продукції як джерела економічного розвитку підприємства та зростання конкурентоспроможності товару. Висвітлено питання загального управління та принципи комплексного управління якістю, приділено увагу ...
1592201
  Добош О. Управлінська акмеологія керівника закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект / О. Добош, О. Пинзеник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 154-159. – ISSN 2308-4634
1592202
  Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 188-197. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1592203
  Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-24


  Управлінська бухгалтерська звітність - це бух. звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
1592204
  Задорожна-Княгницька Управлінська деонтологія у сфері освіти: науково-педагогічний дискурс // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 15-22. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1592205
  Вітовська І.В. Управлінська діяльність в галузі охорони довкілля // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 135-139. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
1592206
  Рожок О.В. Управлінська діяльність в мистецтві як фактор гармонізації глобалізаційних процесів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Рожок Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1592207
  Скідін О.Л. Управлінська діяльність в освітянських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто сучасні проблеми управлінського процесу в навчальних закладах; управління як специфічні відносини; еволюція змісту поняття "управління"; проблема вартості управлінської праці; термін "стиль керівництва"; співвідношення таких форм людської ...
1592208
  Маркарян А.О. Управлінська діяльність в системі національної поліції: правове, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення / А.О. Маркарян, С.В. Забрейко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 115-124
1592209
  Губенко В.В. Управлінська діяльність в частині забезпечення комунікативної політики в умовах воєнного стану // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 105-122. – ISSN 2786-6246
1592210
  Остапенко А. Управлінська діяльність І.П. Львова на посаді завідувача кафедри педагогіки Чернігівського педагогічного інституту (1952?1958) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність чернігівського педагога І. П. Львова, який завідував кафедрою педагогіки з 1952 до 1958 н. р. Опрацьовано звітні матеріали (плани роботи кафедри за 1952, 1953, 1955 н. р., доповідь на резолюцію І. А. Каїрова "О состоянии ...
1592211
  Сіцінський А.С. Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психологічні засади (за матеріалами Державної прикордонної служби України) : Автореф. дис. ... до-р наук з державного управління: 25.00.03 / Сіцінський А.С.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1592212
  Ковальська Л.А. Управлінська документація як головне інформаційне джерело Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Окреслення інформаційних властивостей і комунікаційних особливостей функціонування й зберігання корпусу архівних документів радянського руху Опору у роки Другої світової війни, визначення їх керівної ролі у формуванні соціальної реальності ...
1592213
  Лєкарь Т.В. Управлінська еліта як складова становлення та розвитку державного управління в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 214-216. – (Право. Економіка. Управління)
1592214
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1592215
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1592216
  Момонт Т.В. Управлінська звітність як складова фінансового менеджменту (у контексті туристичної індустрії) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1592217
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1592218
  Козлов Д.О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д.О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 207, [1] с : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-228-8
1592219
  Яковенко О. Управлінська компетентність керівника ВНЗ: актуальні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 3 (255). – C. 203-213. – ISSN 2409-9260
1592220
  Голова М. Управлінська компетентність як складова професійної діяльності майбутнього офіцера / М. Голова, Д. Торопчин // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1592221
  Губа Б.Р. Управлінська культура викладача як психолого-педагогічний феномен // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 170-176. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1592222
  Рибак А. Управлінська культура керівника закладу освіти в теорії та практиці // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 53-55. – ISBN 978-617-620-344-5
1592223
  Александрова Н.М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 54-63. – ISSN 2078-7782


  У статті з огляду на переорієнтацію психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті на посилення культурологічного складника професійної підготовки обґрунтовано актуальність формування управлінської культури ...
1592224
  Пшенична Л. Управлінська культура менеджера освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 368-382. – ISSN 2312-5993
1592225
  Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту / Г.О. Зелінська, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 300-305
1592226
  Кривошеєв В. Управлінська культура як фактор державотворення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.390-393
1592227
  Кушнір С.О. Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 15-24. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1592228
  Попелешко Ю. Управлінська освіта та її інноваційний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 78-87. – ISSN 2077-1827
1592229
  Кононець М.О. Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 158-163. – ISSN 2072-1692
1592230
  Рассихіна В.Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 109-114
1592231
  Тарасов В.І. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн / В.І. Тарасов, В.В. Трофимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13
1592232
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1592233
  Мельничук О.І. Управлінська праця та удосконалення її організації в аграрних підприємствах // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
1592234
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1592235
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній : монографія / В.А. Білошапка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Міжнар. ін-т бізнесу. – Київ : Графіка і Друк, 2007. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-223. – ISBN 978-966-2933-06-6
1592236
  Ніжніков М.Л. Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
1592237
  Єрмолаєва Г.А. Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 207-210. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "Підготовка менеджерів з економіко-правових питань бібліотечної діяльності передбачає вивчення фундаментальних університетських загальнонаукових і загальнопрофесійних циклів дисциплін. В процесі цільового навчання у студентів має бути сформовано ...
1592238
  Петрик О.А. Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-6. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1592239
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1592240
  Гаєвська О.Б. Управлінська цивілізація: загальноцивілізаційний розвиток управління міжнародними відносинами через національну державну самоорганізацію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 324-334


  Стаття присвячена аналізу сучасного стану міжнародних відносин, які сьогодні мають достатній об`єктивний організаційний потенціал для створення таких управлінських структур, які справляють часто вирішальний вплив на відтворення природної організаційної ...
1592241
  Палеха Ю.І. Управлінське документування : Навч. посібник: У 2-х частинах / Ю.І. Палеха; МОНУ; Європейськ. ун-тет. – 3-тє вид., доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-42-2
Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 283с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1592242
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті, в кінці кн. зазнач.: Палеха Ю.І. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – ISBN 978-966-2609-67-7
1592243
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивка, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Серія: "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-67-7
1592244
  Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха; МОіНУ; Європейський ун-тет. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-28-2
Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 383с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1592245
  Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 23-27. – ISSN 0131-6788
1592246
  Коростельов В.А. Управлінське консультування : Навчальний посібник / В.А. Коростельов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-283-7
1592247
  Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1592248
  Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1592249
  Верба Вероніка Анатоліївна Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено авторський погляд на тенденції розвитку управлінського консультування, здійснено огляд світового ринку послуг з управлінського консультування, визначено тенденції розвитку і чинники, які впливають на його динаміку та структуру, ...
1592250
  Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.129-137. – Бібліогр.: 2 назви
1592251
   Управлінське та безпекове консультування : навч. посібник у схемах і таблицях / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: М.І. Копитко, З.Б. Живко, В.І. Франчук та ін.]. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-254. – ISBN 978-617-511-361-5
1592252
  Нестор О.Ю. Управлінський актив територіальних громад: теоретичні підходи та прикладні аспекти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 21-26. – ISSN 2071-4653
1592253
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1592254
  Олійник О.В. Управлінський аналіз: виділення надуманого напряму чи необхідність? / О.В. Олійник, І.Т. Райковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 137-144. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1592255
  Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: 23 назви
1592256
  Кіндрацька Л.М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157-161. – ISSN 0321-0499
1592257
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1592258
  Любченко Н.В. Управлінський аспект дисемінації інноваційного досвіду діяльності навчальних закладів і органів управління освітою на основі кластерного підходу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 45-55. – (Серія "Державне управління")
1592259
  Сологуб Ю.І. Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 73-76. – Бібліогр.: 5 назв
1592260
  Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 267-271. – ISSN 0321-0499
1592261
  Ягупов В.В. Управлінський аспект модернизаціі професійно-технічної освіти України // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 62-66


  У статті проаналізовано управлінський аспект модернізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, відокремлено основні управлінські проблеми, від комплексного вирішення яких залежить успіх її модернізації.
1592262
  Григорець О.І. Управлінський аспект обліку витрат / О.І. Григорець, Р.М. Проходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Економіка ; Вип. 54)


  Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих змін, що були викликані потребою відходу від системи обліку, пристосованої до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати потребам ринкових відносин. ...
1592263
  Штулер Г.Г. Управлінський аспект оптимізації адміністративних витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 178-182. – (Економіка ; Вип. 32)
1592264
  Онищенко Н.П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 130-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1592265
  Пшенична Л. Управлінський аспект сьогодення через призму макаренківської спадщини / Л. Пшенична, О. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 254-269. – ISSN 2312-5993
1592266
   Управлінський аспект формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки : монографія / [Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, І.В. Щербак] ; М-во освіти і науки України, Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. – Харків : Бровін О.В., 2021. – 221, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 158-188. – ISBN 978-617-8009-42-7
1592267
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1592268
  Оржель О.Ю. Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1592269
  Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 234-238. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається науковий процес у дискурсі управління, охарактеризова- но специфіку наукового менеджменту у вищих навчальних закладах, визначено основні принципи управління.
1592270
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; [М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1592271
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1592272
  Кальна-Дубінюк Управлінський консалтинг в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 76-81
1592273
  Кузнєцов Е.А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 9-22. – ISSN 2413-9998
1592274
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1592275
  Кузьмін О.Є. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1592276
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1592277
  Кузнецов А.А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 97-106. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1592278
  Бондар М.І. Управлінський облік - забезпечення підвищення ефективності інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 3-8.
1592279
  Пилипів Н.І. Управлінський облік - інформаційна система про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 126-129
1592280
  Матвієнко Л.М. Управлінський облік - як складова частина інформаційної системи підприємства // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-77. – ISBN 966-79-75-57-7
1592281
  Пушкар М.С. Управлінський облік : Навчальний посіб. для студ. екон. вузів та фак. / М.С. Пушкар. – Тернопіль, 1997. – 163с. – ISBN 5-7707-8683-5
1592282
   Управлінський облік : Збірник задач і вправ: Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів за спец."Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Белоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк; Мін-во освіти і науки України. Житомирський інженерно-технол.ін-тут; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 256с. – ISBN 966-7570-70-3
1592283
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 287с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-96-5
1592284
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – Київ : Лібра, 2003. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1592285
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; За ред. В.М.Добровського. – Київ : КНЕУ, 2003. – 235 с. – ISBN 966-574-549-2
1592286
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 278с. – ISBN 966-574-721-5
1592287
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-тє вид. – Київ : Лібра, 2006. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1592288
  Партин Г.О. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородний, А.І. Ясінська. – Київ : Знання, 2006. – 235с. – ISBN 966-346-120-9
1592289
  Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" / П.Й. Атамас; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. – ISBN 966-364-159-2
1592290
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2006. – 317с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-028-7
1592291
  Труш В.Є. Управлінський облік : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1592292
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1592293
  Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
1592294
  Корецький М.Х. Управлінський облік : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1592295
  Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник для студентів ВНЗ за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – Вид. 4-те. – Київ : Лібра, 2008. – 703, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 702-703 та в кінці розд. – ISBN 966-7035-53-0
1592296
  Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1592297
  Чебанова Н.В. Управлінський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-218. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-045-8
1592298
  Лабунська С.В. Управлінський облік : навч. посібник / С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 306-308. – Бібліогр.: с. 309-315. – ISBN 978-966-676-654-3
1592299
  Лень В.С. Управлінський облік : підручник / В.С. Лень. – Київ : Каравела, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 254-256. – Бібліогр.: с. 257-259. – ISBN 978-966-222-989-9
1592300
   Управлінський облік = Managerial accounting / [Г.О. Партин та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львіська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 670, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 606-613. – ISBN 978-966-941-812-8
1592301
  Осадча Г.Г. Управлінський облік в дії: нормативний метод обліку витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 64-71. – ISSN 2522-1620
1592302
  Чернікова І.Б. Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень / І.Б. Чернікова, О.О. Кваша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .323 -328. – ISSN 2222-4459
1592303
  Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, В.С. Рижиков; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 272с. – ISBN 966-8407-39-3
1592304
  Ткаченко А.М. Управлінський облік в системі контролінгу / А.М. Ткаченко, Ю.Ю. Дрозд // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 200-208.
1592305
  Савченко Н.М. Управлінський облік в системі стратегічного управління підприємством / Н.М. Савченко, Р.О. Савченко, О.М. Ганяйло // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 19, жовтень. – С. 39-44. – ISSN 2306-6792
1592306
  Федун С.Ф. Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1592307
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1592308
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1592309
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1592310
  Гавриленко В.О. Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 21-29. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1592311
  Череп А.В. Управлінський облік виробничо-заготівельної діяльності : монографія / Череп Алла Василівна, Рибалко Олена Михайлівна ; ДВНЗ "Зпоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-138. – ISBN 978-966-599-508-1
1592312
  Михальська О.Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1592313
  Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: / Морозова-Герасимович Н.А.; Ін-тут аграрної економіки. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1592314
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1592315
  Стоян В. Управлінський облік і контроллінг у системі управління комерційним банком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 69-72
1592316
  Мартинюк Н.Ю. Управлінський облік і контроль якості на підприємствах будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мартинюк Наталія Юріївна ; Центр. спілка споживчих т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1592317
  Ліба Н. Управлінський облік інноваційної діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 193-196. – ISSN 1993-0259
1592318
  Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1592319
  Куцик П.О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А. ; [за заг. ред. П.О. Куцика] ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-311. – ISBN 978-617-7359-08-0
1592320
  Корінько М.Д. Управлінський облік при диверсифікації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-127. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1592321
  Нечипоренко В. Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1592322
  Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 179-199
1592323
  Мисака Г. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглянуто практичне значення для обліку класифікації витрат обігу за деякими ознаками. Викладено методику розподілу непрямих витрат в умовах нової регламентації обліку (за міжнародним досвідом).
1592324
  Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 45-57. – ISSN 2410-0706
1592325
  Гнзділова О.М. Управлінський облік у системі банківського контролінгу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 83-87. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено підходи до поняття "контролінг" і запропоновано авторську концепцію суті банківського контролінгу й місця в ньому управлінського обліку.
1592326
  Лобода Н.О. Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, І.С. Себестянович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 265-270. – ISSN 2222-4459
1592327
  Харчук Ю.Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 395-401. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні та розкрито особливості здійснення управлінського обліку нею.
1592328
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1592329
  Новицький В.Є. Управлінський облік як важлива складова системи економічної безпеки підприємства та корпорації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 1728-6220
1592330
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1592331
  Семенюта В.В. Управлінський облік як інструмент забезпечення ефективного управління підприємством / В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 132-137. – (Економічні науки)
1592332
  Семанюк В. Управлінський облік як інформаційна складова діагностики фінансової безпеки підприємств / В. Семанюк, С. Жукевич // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (74). – С. 133-145. – ISSN 1818-5754
1592333
  Клименко С.О. Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова, К.В. Баришевська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто проблеми обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства. Актуального значення в сучасних умовах набуває питання точної оцінки ефективного використання основних засобів. Проблема коректного ...
1592334
  Безверхня Ю.В. Управлінський облік: аналітичний аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 192-197. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1592335
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1592336
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1592337
  Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-364-517-9
1592338
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1592339
  Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 136-140. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1592340
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1592341
  Маначинська Ю.А. Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 185-197. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1592342
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1592343
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1592344
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 12-14, 19. – ISSN 0131-775Х


  Розв"язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів ...
1592345
  Гарафонова О.І. Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності інноваційно активних підприємств / О.І. Гарафонова, Ю.О. Лазаренко, К.В. Родіонова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 53-57. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1592346
  Кобзар Ю. Управлінські аспекти забезпечення нової якості національного медіа-простору (на прикладі нових редакційних законів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-85.
1592347
  Харченко С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 141-149. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1592348
  Друк В.В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6814
1592349
  Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.67-71. – ISSN 0131-775Х
1592350
  Райнін І. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної політики регіональних органів влади України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.91-99. – ISBN 966-7800-16-4
1592351
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1592352
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1592353
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2002. – 376с. – ISBN 966-608-241-1
1592354
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-387-6
1592355
  Тимків В.М. Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1592356
  Назаренко Управлінські аспекти у формуванні витрат на оплату праці / Назаренко, 3.В., О.С. Пилєцький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1592357
  Магдалюк О.В. Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 76-81. – ISSN 2312-847X
1592358
   Управлінські аспекти функціонування кіберспортивного ринку в умовах цифровізаці / Л.А. Кургузенкова, О.І. Попрозман, О.М. Опанасенко, А Г. Гіясов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (261). – C. 44-51. – ISSN 2522-1620
1592359
  Чепіль Б.А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499


  Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах.
1592360
  Алещенко В. Управлінські відносини у дискурсі системної аналітики: соціально-психологічний аспект / В. Алещенко, М. Туленков // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 1 (71). – C. 5-16. – ISSN 2617-6858
1592361
  Ястремський Ю. Управлінські відносини у сфері державної влади: теоретико-методологічні основи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-31.
1592362
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1592363
  Солоненко І.І. Управлінські впливи Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-135
1592364
  Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 10-29. – ISSN 2078-1016
1592365
  Збанавська О. Управлінські документи: методика описування організайіних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1592366
  Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, зокрема розпорядчих. Розглядається можливість використання зон та елементів бібліографічного опису опублікованих документів при описуванні розпорядчих ...
1592367
   Управлінські засади адаптивної безпекової політики державно-приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації / З.Б. Живко, С.В. Васильчак, Є.С. Цюман, Н.Л. Кужель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – С. 80-86. – ISSN 2522-1620
1592368
   Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку / Н.М. Вдовенко, Л.В. Сухомлин, І.Г. Бачкір, І.А. Гнатенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6806
1592369
  Купрійчук В.М. Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – C. 14–20
1592370
  Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 84-90. – ISSN 2411-3190
1592371
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1592372
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1592373
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1592374
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1592375
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1592376
  Мармаза О. Управлінські інновації як вимога сучасності // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 17-20. – ISBN 978-966-698-271-4
1592377
  Прокопенко Оксана Управлінські кадри - до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / Прокопенко Оксана, Волошинський Богдан // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом ...
1592378
  Заєць О. Управлінські кадри освіти : проблема підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-62.
1592379
  Клокар Н. Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-31. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1592380
   Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1592381
  Товканець О. Управлінські компетенції у професійній діяльності менеджерів з освіти дорослих в європейському освітньому просторі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 56-61. – ISSN 2308-4634
1592382
   Управлінські механізми державної інноваційної політики в умовах міграційної кризи та посилення соціо-еколого-економічних ризиків / М.Ю. Барна, І.М. Мельник, М.Я. Топорницька, І.І. Тучковська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 39-44. – ISSN 2522-1620
1592383
  Кірєєв Д.Б. Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. На основі запропонованих ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній ...
1592384
   Управлінські механізми фінансово-облікової системи капіталізації інноваційного бізнесу в умовах сучасних безпекових викликів / І.М. Кукса, С.С. Родченко, Н.Є. Лелюк, Л.І. Бабій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (252). – С. 52-58. – ISSN 2522-1620
1592385
  Гірський Б. Управлінські повноваження голови суду // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 61-65. – ISSN 2524-0129
1592386
  Пашко Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 124-133
1592387
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1592388
  Степанюк С. Управлінські послуги у гілузі митної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55
1592389
  Стецюк М.П. Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури / М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
1592390
   Управлінські пріоритети сталого розвитку суспільства / М.М. Стадник, Н.В. Ігнатенко, М.М. Стадник, О.В. Бріт, Л.О. Майданевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
1592391
  Чернишева О.М. Управлінські рішення в діяльності сучасних підприємств // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 107-113
1592392
  Кудінова І.П. Управлінські рішення в консалтингу / І.П. Кудінова, Н.М. Нестеренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 112-115
1592393
  Гуржий П.О. Управлінські рішення в системі управління закладами охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
1592394
  Калакура Я.С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 92-105. – ISSN 0320-9466
1592395
  Лежепьокова В.Г. Управлінські рішення в умовах невизначеності міжнародного бізнес-середовища // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
1592396
  Тригоб"юк С.С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 445-451. – ISSN 0321-0499
1592397
  Шевченко А.В. Управлінські рішення щодо використання інструментів маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО / А.В. Шевченко, А.А. Путінцева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 97-103
1592398
  Заросило В.О. Управлінські рішення щодо застосування сили та спеціальних засобів у місії ООН у Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 213-220.
1592399
  Шегда А.В. Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності керівника / А.В. Шегда, Т.О. Царенкова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 4-11


  Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності розглядають в контексті теорії стратегічного управління. Акцентується увага на причинах невиконання прийнятих рішень щодо виконання стратегічних планів та досягнення ...
1592400
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1592401
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1592402
   Управлінські та демографічні аспекти гендерних співвідношень в Україні та Фінляндії / Н.І. Мезенцева, О.О. Капустяний, Т.І. Клюйко, К.В. Лациба, А.О. Машко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 64-71
1592403
  Кузнєцов Е.А. Управлінські та економічні погляди С.Ю. Вітте на принципи формування національної економіки // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 19-33. – ISSN 2413-9998
1592404
   Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища / Л.М. Сакун, Ю.Ю. Вєдєніна, Л.В. Сухомлин, К.Ю. Тукало, Д.В. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 203-207. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1592405
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1592406
   Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – 165, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Збірник тез XXVI щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів "Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7572-52-6
1592407
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України / Діана Бусуйок ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-700-8
1592408
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-7957-20-9
1592409
  Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-68
1592410
  Марушкевич А.А. Управлінські функції в структурі організації та забезпечення діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1592411
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1592412
  Шкуро В.П. Управлінські функції менеджера соціальної роботи // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1592413
  Євдокименко В. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків / В. Євдокименко, Поляк Олександра // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 16-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1592414
  Гнатенко І. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 111-121. – ISSN 2410-0919
1592415
  Смірнова О.В. Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 269-278
1592416
  Чернецький Ю. Управлінсько-підприємницький потенціал і ресурси неформальної економіки світу: питання теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1592417
  Проневич О. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 102-104. – ISBN 978-617-7069-28-6
1592418
  Сардак С.Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : монографія / С.Е. Сардак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-457. – ISBN 978-966-551-385-8
1592419
  Жадько К.В. Управлінсько правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 129-137. – ISSN 2072-1692
1592420
  Киридон А. Управлінці Української РСР у політичній системі радянської влади в час голоду (1946-1947 роки) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 286-297. – ISSN 2518-7791
1592421
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова, П.А. Стукало, В.А. Храмов. – Киев : Техніка, 1973. – 163 с. : черт. – Библиогр.: с. 158-161 (69 назв.)
1592422
   Управляем задержанными и отмененными авиарейсами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1592423
  Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Бражникова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 6 (72). – С. 7-15. – ISSN 1608-4071


  Сущность современной работы методических служб государственных и муниципальных библиотек Белгородской области (Россия).
1592424
  Ремиев А.В. Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи / А.В. Ремиев, Н.Г. Суворова // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 150-191
1592425
  Головко И.М. Управляемая регидратация при острых растройствах пищеварения у детей раннего возраста : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Головко И.М.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1592426
  Перестюк Н.А. Управляемое импульсное воздействие в играх с фиксированным временем окончания / Н.А. Перестюк, Е.В. Остапенко // Украинский математический журнал, 2000. – №8
1592427
  Герчиков Ф.Л. Управляемое импульсное рентгеновское излучение в приборостроении / Ф.Л. Герчиков. – Москва, 1987. – 86 с.
1592428
  Лежнев Э.И. и др. Управляемое культивирование клеток / Э.И. и др. Лежнев. – Москва : Наука, 1974. – 91 с.
1592429
   Управляемое культивирование микроводорослей. – Москва : Наука, 1964. – 152с.
1592430
  Рождественский В.П. Управляемое культивирование растений в искусственной среде / В.П. Рождественский. – Москва, 1980. – 199 с.
1592431
  Гродненский Илья Михайлович Управляемое рассеяние света в электрооптической керамике ЦТСЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гродненский Илья Михайлович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оприко-физ. измерений. – М., 1977. – 24л.
1592432
   Управляемое формирование психических процессов. – Москва : Московский университет, 1977. – 198с.
1592433
  Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 46-53. – ISSN 0132-1625
1592434
  Маринич А.П. Управляемость и наблюдаемость некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маринич А.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1592435
  Сачков Ю.Л. Управляемость и оптимальное управление для инвариантных систем на группах Ли и однородних пространствах : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.02 / Сачков Ю.Л.; Российская акад. наук; Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2007. – 23с. – Библиогр.: 20 назв.
1592436
  Савельев В.П. Управляемость и оптимальность одномерного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савельев В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 12л.
1592437
   Управляемость и стабилизация динамических систем. – Алма-Ата, 1990. – 80с.
1592438
  Забелло Л.Е. Управляемость и стабилизируемость линейных нестанционных систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.02 / Забелло Л.Е.;. – Минск, 1973. – 13л.
1592439
  Адамович Н.В. Управляемость машин : эргон. основы оптимизации рабочего места человека-оператора / Н.В. Адамович. – Москва : Машиностроение, 1977. – 280 с. : ил. – Список лит.: с. 278 (29 назв.). – (Экономика и инженерная психология)
1592440
  Авдонин С.А. Управляемость систем с распределенными параметрами и семейства экспонент : [учеб. пособие для спец. "Прикл. математика"] / С.А. Авдонин, С.А. Иванов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. политехн. ин-т. – Київ : УМК, 1989. – 244 с. – Библиогр.: с. 235-242
1592441
  Покутній А.А. Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием / А.А. Покутній, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 190-196. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
1592442
  Каасик П.Ю. Управляемые асинхронные двигатели с беличьей клеткой на роторе в системах автоматики / П.Ю. Каасик, Е.Д. Несговорова. – Москва - Ленинград, 1965. – 199 с.
1592443
  Бухараев Р.Г. Управляемые генераторы случайных кодов / Р.Г. Бухараев, В.М. Захаров. – Казань : Казанский университет, 1978. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 157-159 (61 назв.)
1592444
  Мамалыга Владимир Максимович Управляемые движения некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мамалыга Владимир Максимович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1979. – 13л.
1592445
   Управляемые динамические системы и их приложения. – Ташкент, 1987. – 104с.
1592446
   Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами. – К., 1984. – 163с.
1592447
  Бамдас А.М. Управляемые дроссели радиоэлектронной аппаратуры : (Дроссели насыщения) / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва : Советское радио, 1966. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-341
1592448
  Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информационно-измерительных системах / К.Н. Коростик. – Минск : БГУ, 2003. – 200с. – ISBN 985-445-951-9
1592449
  Ярмоненко С.П. Управляемые кванты / С.П. Ярмоненко. – Москва : Знание, 1983. – 112с. – (Радиобиология - людям ; вып. 3)
1592450
   Управляемые кварцевые генераторы и возбудители для частного радиотелеграфирования. – М., 1955. – 232с.
1592451
  Васильев В.Е. Управляемые линейные системы со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Васильев В.Е.; МГУ. – М, 1977. – л.
1592452
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Губенко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 14 с.
1592453
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губенко Л.Г.; Госплан УССР. Вычислительный центр. – К., 1972. – 131л.
1592454
  Барбарошис Аркадий Ефимович Управляемые марковские последовательности с аналитическим пространствами состояний и управлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Барбарошис Аркадий Ефимович ; АН СССР, Матеммат. ин-т. – Москва, 1976. – 15 с.
1592455
  Дынкин Е.Б. Управляемые марковские процессы и их приложения / Е.Б. Дынкин, А.А. Юшкевич. – М., 1975. – 338 с.
1592456
  Файнберг Е.А. Управляемые марковские процессы с дискретным времененм при критерии среднего дохода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Файнберг Е.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Москва, 1979. – 19 с.
1592457
  Нгуен Хонг Хай Управляемые марковские процессы связанные с суммой независимых случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1592458
  Нгуен Хонг Хай Управляемые Марковские процессы, связанные с суммой независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай; МВ ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 81л. – Бібліогр.:л.77-81
1592459
   Управляемые механические системы. – Иркутск, 1981. – 171с.
1592460
  Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М.А. Воронцов, А.В. Корябин. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
1592461
  Зависляк И.В. Управляемые отражательные структуры на основе слабых ферромагнетиков и их применение для перестраиваемых резонаторов субтерагерцового диапазона / И.В. Зависляк, Г.Л. Чумак // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т им. Игоря Сикорского" ; гл. ред. Дубровка Ф.Ф. – Киев, 2019. – Т. 62, № 8 (686), август. – С. 455-467. – ISSN 0021-3470
1592462
   Управляемые полупровдниковые вентили. – Москва : Мир, 1967. – 455 с.
1592463
  Марченко А.Н. Управляемые полупроводниковые резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1978. – 215 с.
1592464
  Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа / Н.В. Крылов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
1592465
   Управляемые р-п-р-п переключатели в аппаратуре для гидробионических исследований. – К., 1976. – 130 с.
1592466
   Управляемые системы. – Новосибирск
Вып. 15. – 1976
1592467
   Управляемые системы. – Новосибирск
Вып. 16. – 1977
1592468
   Управляемые системы. – Новосибирск
Вып. 17. – 1978
1592469
   Управляемые системы. – Новосибирск
Вып. 19. – 1979
1592470
   Управляемые системы : сборник трудов. – Новосибирск
Вып. 20. – 1980
1592471
   Управляемые системы : сборник трудов. – Новосибирск
Вып. 21. – 1981
1592472
   Управляемые системы массового обслуживания : Сб. статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 1. – 1982. – 194 с.
1592473
   Управляемые системы массового обслуживания. – Томск
4. – 1986. – 216с.
1592474
  Назаров А.А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация / А.А. Назаров. – Томск : Томск. ун-та, 1984. – 234 с.
1592475
  Гихман И.И. Управляемые случайные процессы / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.


  Изложены основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассмотрены процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования ...
1592476
  Татарченко А.Е. Управляемые снаряды и ракеты / А.Е. Татарченко. – М., 1962. – 88с.
1592477
  Ляпунов Б.В. Управляемые снаряды. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 138с.
1592478
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; АНУССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1982. – 125л. – Бібліогр.:л.121
1592479
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 17л.
1592480
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – Москва : Физматгиз, 1961. – 468 с. : ил. – Библиогр.: с. 461-467
1592481
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз, 1963. – 496 с. – Библиогр.: с. 486-493
1592482
  Русаков Е.В. Управляемые тиристорные выпрямители с несимметричными схемами / Е.В. Русаков. – Саранск : Мордовское книжное издание, 1973. – 170 с.
1592483
  Боголюбов В.Н. Управляемые ферритовые устройства СВЧ / В.Н. Боголюбов, А.В. Ескин, С.Б. Карбовский. – Москва : Советско радио, 1972. – 72 с. – (Элементы радиоэлектронной аппаратуры ; 25)
1592484
  Мирзашвили Гурам Ираклиевич Управляемые цепи Маркова и конечномерные монотонные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мирзашвили Гурам Ираклиевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1592485
  Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение / Ж. Лекоргийе. – Москва, 1971. – 503 с.
1592486
   Управляемые электропередачи. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 147 с.
1592487
   Управляемый биосинтез. – Москва, 1966. – 371с.
1592488
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : Тезисы докладов совещания 26.06-7.07.1965 года. – Красноярск, 1965. – 206с.
1592489
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : 2 всесоюзное совещание 26.06-7.07.1969 г. – Красноярск, 1969. – 452с.
1592490
  Бракнер К. Управляемый лазерный синтез : пер. с англ. / К. Бракнер, С. Джорна ; пер. с англ. Т.Г. Елизаровой [и др.] ; под ред. А.А. Филюкова, Б.П. Герасимова ; пер. послесловия Т.Г. Елизаровой. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144 с.
1592491
  Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. / Д.В. Кандыба, М В. Кандыба. – М, 1990. – 195с.
1592492
   Управляемый микробный синтез. – Рига, 1973. – 162с.
1592493
   Управляемый термоядерный синтез. – М., 1958. – 63с.
1592494
   Управляемый термоядерный синтез. – Москва : Мир, 1980. – 479с. – (Вычислительные методы в физике)
1592495
  Толок В.Т. Управляемый термоядерный синтез / В.Т. Толок. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1592496
  Мелков Г.А. Управляемый ферритовый фильтр миллиметрового диапозона без внешних магнитов / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // XII Всесоюзн. научн.-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике. Тезисы докладов
1592497
  Мелков Г.А. Управляемый ферритофазовращатель миллиметрового диапазона на открытом диэлектрическом волноводе : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В В. Касаткин, А.Л. Луценко // ХІІ Всесоюзн. науч.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1592498
   Управляемый фильтр с магнитной памятью / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Д.А. Соловьев, А.П. Цимбал // Изв. Вузов, МВи ССО СССР. Сер. радиоэлектроника, 1984. – №5
1592499
  Морозов В. Управляємо проектами по-олімпійському // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  На факультеті інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка пройшов І етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю "Управління проектами". Його проводила кафедра технологій управління. Краще за всіх проявили себе магістранти з групи УП-11, які ...
1592500
   Управлямые сстемы массового обслуживания. – Томск
1. – 1982. – 194с.
1592501
  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду / А.Д. Дубогай. – К, 1985. – 111с.
1592502
  Викторов В.И. Управлять или исправлять / В.И. Викторов, В.П. Баронин. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 176 с. : ил. – (Библиотека делового человека)
1592503
  Кикило В. Управлять Ноевым ковчегом было легче, чем управлять ООН // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1592504
  Строганов П Р. Управляюцие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1986. – 238с.
1592505
  Почепцов Г. Управляючи комунікацією, ми водночас управляємо світом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 11


  "Обираючи чи то президента, чи то телесеріал, чи то марку алкоголю або морозива, ми наражаємося на ту саму проблему. З низки однакових об"єктів ми хочемо взяти кращий, і згодом він стає улюбленим. Але нам у цьому допомагає безліч охочих попрацювати з ...
1592506
  Меграбян М. Управляющая вычислительная машина для регулирования техологического режима / М. Меграбян, Э. Симонян. – М, 1962. – 16с.
1592507
  Якутенко Ирина Управляющая компания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 88-94 : фото
1592508
  Букалов А.В. Управляющая роль функции сознания // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 5 (128). – С. 5-12. – ISSN 1680-4325
1592509
  Клиорин М.И. и др. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М : Архитектура и прогрммное обеспечение / М.И. и др. Клиорин. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 296с. – ISBN 5-283-01483-5
1592510
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
1. – 1975. – 530с.
1592511
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
2. – 1976. – 534с.
1592512
   Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. – М., 1968. – 48с.
1592513
  Шустарева Г.В. Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. / Г.В. Шустарева. – М, 1968. – 48с.
1592514
   Управляющие и вычислительные устройтва роботизированных комплексов на базе микроЭВМ. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с.
1592515
  Богданова Светлана Управляющие компании пойдут в регионы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 24-27 : Фото
1592516
  Золотов В.В. Управляющие комплексы сложных корабельных систем / В.В. Золотов. – Л., 1977. – 58с.
1592517
  Лосиков В.И. Управляющие математические машины / В.И. Лосиков. – М, 1962. – 388с.
1592518
   Управляющие машины. – Чебоксары
Сб. 4. – 1979
1592519
  Строганов П Р. Управляющие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1978. – 264с.
1592520
  Хазацкий В.Е. Управляющие машины и системы / В.Е. Хазацкий. – М, 1976. – 246с.
1592521
   Управляющие машины Чувашского университета. – Чебоксары
Сб. 2. – 1976
1592522
   Управляющие машины Чувашского университета. – Чебоксары
Сб. 3. – 1976
1592523
  Чугреев О.С. Управляющие микропроцессорыне локальные сети / О.С. Чугреев, А.Д. Дойников. – Л, 1988. – 50с.
1592524
  Хмадех Гассан Али Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Дис... доктор физ.-мат.наук: 05.13.11 / Хмадех Гассан Али; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 117л. – Бібліогр.:л.112-117
1592525
  Хмадех Гассан Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Хмадех Гассан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1592526
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1995
1592527
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1995
1592528
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1996
1592529
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1996
1592530
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1996
1592531
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1996
1592532
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/3. – 1997
1592533
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1997
1592534
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1997
1592535
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1998
1592536
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1998
1592537
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1998
1592538
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1998
1592539
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1998
1592540
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1998
1592541
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1999
1592542
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1999
1592543
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1999
1592544
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1999
1592545
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1999
1592546
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1999
1592547
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2000
1592548
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2000
1592549
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2000
1592550
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2000
1592551
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2000
1592552
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2000
1592553
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги". – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2001. – 96 с.
1592554
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2001. – 96 с.
1592555
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2001. – 96 с.
1592556
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2001. – 96 с.
1592557
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2001. – 96 с.
1592558
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2001. – 96 с.
1592559
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2002. – 96 с.
1592560
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2003. – 96 с.
1592561
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2003. – 144 с.
1592562
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2003. – 96 с.
1592563
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2003. – 96 с.
1592564
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2003. – 96 с.
1592565
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2003. – 96 с.
1592566
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2004. – 96 с.
1592567
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2004. – 96 с.
1592568
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2004. – 96 с.
1592569
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2004. – 96 с.
1592570
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2004. – 96 с.
1592571
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2004. – 96 с.
1592572
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2005. – 96 с.
1592573
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукава книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2005. – 96 с.
1592574
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2005. – 96 с.
1592575
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2005. – 96 с.
1592576
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2005. – 96 с.
1592577
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2005. – 96 с.
1592578
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2006. – 96 с.
1592579
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2006. – 96 с.
1592580
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2006. – 96 с.
1592581
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2006. – 96 с.
1592582
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2006. – 96 с.
1592583
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2006. – 96 с.
1592584
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2007. – 96 с.
1592585
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2007. – 96 с.
1592586
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2007. – 96 с.
1592587
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2007. – 96 с.
1592588
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2007. – 96 с.
1592589
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2007. – 96 с.
1592590
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1 : Общество знаний и система электронного обучения. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592591
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592592
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592593
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2008. – 004:61+65.01. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592594
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592595
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592596
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592597
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592598
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнеполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592599
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592600
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592601
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592602
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592603
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592604
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592605
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592606
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592607
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592608
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592609
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592610
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592611
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592612
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592613
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592614
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592615
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592616
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592617
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592618
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1592619
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592620
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592621
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592622
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592623
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592624
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592625
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592626
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592627
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592628
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592629
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592630
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592631
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592632
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592633
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592634
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592635
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592636
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592637
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592638
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592639
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592640
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592641
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592642
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592643
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592644
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592645
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592646
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592647
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592648
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592649
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592650
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592651
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592652
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592653
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592654
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592655
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592656
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1592657
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№2. – 2002. – 96 с.
1592658
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3/4 : 30-летию журнала посвящается. Тематический выпуск. Телематика и непрерывное образование. – 2002. – 128 с.
1592659
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2002. – 96 с.
1592660
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2002. – 96 с.
1592661
   Управляющие системы промышленых роботов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 287 с. – (АМИРС. Автомат. манипуляторы и робототехн. системы)
1592662
  Козин В.М. Управляющие устройства тиристорных преобразователей для электроприводов постоянного тока / В.М. Козин, Я.Е. Марченко. – Москва, 1971. – 104 с.
1592663
  Пятницкий В.В. Управляющие эмоции и типы личности // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 41-46
1592664
  Уирт Д. и др. Управсление исследованиями и разработками / Д. и др. Уирт. – М., 1978. – 264с.
1592665
  Разумков Д.В. Упражднения по правилам движения автомототранспорта / Д.В. Разумков. – М, 1976. – 128с.
1592666
  Бефани Н.Ф. Упраженения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : [учеб. пособ. для вузов по спец. "Гидрология суши" / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 390 с. : ил. – Библиогр.: с. 383-384 (46 назв.)
1592667
  Кирюхина И.А. Упражения и задания по русскому языку для 7-8 классов школ с украинским языком обучения / И.А. Кирюхина. – К., 1988. – 189с.
1592668
  Данилов Ю К. Упраженние на батуте / Ю К. Данилов, Ю.Н. Николаев. – М, 1966. – 95с.
1592669
  Булгакова Н. Упражнение на гибкость. Министр [освіти РФ] смягчил риторику // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Выступая на Правительственном часе в Государственной Думе, министр образования и науки Дмитрий Ливанов выделил три основных содержательных комплекса вопросов, которые решает сегодня министерство. Модернизация образования - только один из них. Однако ...
1592670
  Сомова Л.А. Упражнение по геометрии : для сред. профтехучилищ / Л.А. Сомова, А.Н. Чудовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1981. – 175 с. : ил.
1592671
  Платонова И.В. Упражнение по лексике и грамматике болгарского языка / И.В. Платонова. – М.
1. – 1978. – 60с.
1592672
  Би К. Упражнения в баскетболе : [сокр. пер. с англ.] / Клер Би, Кен Нортон. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 103 с. : схем.
1592673
  Хиль М.Д. Упражнения в лингафонной лаборатории. / М.Д. Хиль. – 2-е изд. – Ленинград, 1977. – 176 с.
1592674
  Леонтьева М.Р. Упражнения в обучении алгебры / М.Р. Леонтьева, С.Б. Суворова. – М, 1985. – 128с.
1592675
  Глинтерник А.М. Упражнения в равновесии / А.М. Глинтерник. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 120 с.
1592676
  Дубнов Д. Упражнения вдвоем и сопротивления / Д. Дубнов, А. Шифрин. – М, 1934. – 76с.
1592677
  Дубнов Д. Упражнения вдвоем, сопротивления и игры. С элементами сопротивлений / Д. Дубнов, А. Шифрин. – Москва-Ленинград : Физкультура и спорт, 1930. – 64 с.
1592678
  Костин Н.А. Упражнения для диктовки на правописание частиц "не" и "ни" / Н.А. Костин. – М.-Л., 1936. – 32с.
1592679
  Федоренко Л.П. Упражнения для закрепления знаний по грамматике / Л.П. Федоренко. – М., 1955. – 72с.
1592680
  Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. гимназий / сост. К.Я. Белицкий, дир. Одес. Ришельевск. гимназии // Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Ксенофонт. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [4], II, 164 с.
1592681
   Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. – Л., 1977. – 215с.
1592682
  Чигирева М.А. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / М.А. Чигирева. – Ленинград, 1977. – 111с.
1592683
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории : [учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностранный язык"] / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отд-ние, 1978. – 142 с.
1592684
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории : [учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностранный язык"] / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – 2-е изд. дораб. – Москва : Просвещение, 1985. – 112 с.
1592685
   Упражнения для развития речи на материале пословиц, поговорок, образных выражений, крылатых слов и афоризмов. – Киев, 1968. – 122с.
1592686
  Дронов В.В. Упражнения для самостоятельной работы в языковой лаборатории / В.В. Дронов, Е.Д. Чемоданова. – Москва, 1977. – 48с.
1592687
   Упражнения для самостоятельной работы струдентов по курсу "Теория бухгалтерского учета". – Рига, 1989. – 89с.
1592688
  Дюперрон Г.А. Упражнения для уроков физического воспитания. / Г.А. Дюперрон. – Л. – 152с.
1592689
   Упражнения и диктанты по русскому языку. – Москва, 1959. – 248с.
1592690
  Слободянюк Т.В. Упражнения и задания по русскому языку для 5-6 классов / Т.В. Слободянюк, Т.А. Чебурко. – К., 1985. – 160с.
1592691
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1976. – 151с.
1592692
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., пепераб. – Москва, 1986. – 144с.
1592693
   Упражнения и задачи по курсу "Линейная алгебра и линейное программирование". – Куйбышев, 1964. – 127 с.
1592694
   Упражнения и задачи по линейной алгебре и линейному программированию. – Куйбышев, 1975. – 183 с.
1592695
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1968. – 80с.
1592696
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1969. – 80с.
1592697
  Кост А.Н. Упражнения и задачи по органической химии : Учебное пособие / А.Н. Кост, Р.С. Сагитуллин, А.П. Терентьев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 223 с.
1592698
  Клушина Т.В. Упражнения и задачи по химии. Пособие для уч-ся / Т.В. Клушина. – М., 1966. – 64с.
1592699
  Бефани Н.Ф. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : учеб. пос. для студ. ун-тов и гидромет. ин-тов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 440 с. – Библиогр.: с. 426
1592700
  Крысько В.Б. Упражнения и таблицы по исторической грамматике русского языка / В.Б. Крысько. – Рига
1. – 1988. – 59с.
1592701
  Воронова Л.А. Упражнения и тексты по русской диалектологии / Л.А. Воронова. – Ашхабад, 1958. – 79с.
1592702
  Царева Г.В. Упражнения к пособию по разговорной практике "Песня о дружбе" / Г.В. Царева, Е.С. Аргустанянц. – Нальчик, 1976. – 60с.
1592703
   Упражнения к текстам по филологии. – Горький, 1970. – 56с.
1592704
  Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. / В.Б. Коренберг. – М., 1976. – 80с.
1592705
  Колтановкий А.П. Упражнения на брусьях / А.П. Колтановкий. – М., 1955. – 140с.
1592706
  Алекперов С.А. Упражнения на брусьях / Алекперов С.А. ; под ред. Гавердовского Ю. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – 88 с. – (Гимнастическое многоборье)
1592707
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях (разной высоты) / П.В. Пацекин. – М., 1957. – 152с.
1592708
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях разной высоты / П.В. Пацекин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1963. – 190с.
1592709
  Гончаров Н.С. Упражнения на гимнастических снарядах / Н.С. Гончаров. – М, 1957. – 136с.
1592710
  Слесарева И.П. Упражнения на глагольные приставки / И.П. Слесарева. – М., 1964. – 36с.
1592711
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран;)
1592712
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1965. – 32с.
1592713
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
1592714
  Копытов Е.В. Упражнения на кольцах. / Е.В. Копытов, Л.П. Орлов. – М., 1956. – 86с.
1592715
  Ифантопуло Н.И. Упражнения на коне с ручками / Н.И. Ифантопуло. – М., 1954. – 104с.
1592716
  Маслов Б.В. Упражнения на коне. / Б.В. Маслов. – М., 1972. – 111с.
1592717
  Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной литературы / Л.А. Краинская. – Л., 1978. – 103с.
1592718
  Вишнякова О.В. Упражнения на отработку норм произношения в русском языке : Учебное пособие для студентов-иностранцев / О.В. Вишнякова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 79с.
1592719
  Школенок А. Упражнения на перекладине / А. Школенок, М.Л. Укран. – М, 1953. – 116с.
1592720
  Заика Е.В. Упражнения на переключение внимания, формирование внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С.23-29
1592721
  Лебедева Г.Ф. Упражнения на употребление видов глагола / Г.Ф. Лебедева. – М., 1963. – 112с.
1592722
   Упражнения на употребление глаголов: учиться, заниматься, учить (кого?), изучать, учить (что?). – Москва, 1969. – 40с.
1592723
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1964. – 36с.
1592724
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1966. – 22с.
1592725
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1967. – 23с.
1592726
   Упражнения по алгебре. – Томск, 1984. – 60с.
1592727
  Василевский А.Б. Упражнения по алгебре и началам анализа / А.Б. Василевский. – Минск, 1991. – 221с.
1592728
  Павленко В.Н. Упражнения по англ. грамматике. / В.Н. Павленко. – Л., 1947. – 99с.
1592729
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии : методическое пособие / С.В. Буховец ; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1966. – 154, [6] с.
1592730
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии : [для пед. ин-тов] / С.В. Буховец. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1969. – 142 с.
1592731
   Упражнения по введению в языкознание. – Краснодар, 1981. – 80с.
1592732
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – Москва, 1963. – 38с.
1592733
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1964. – 39с.
1592734
  Бэдэрэу Дионисий Упражнения по грамматике английского языка для аспирантов / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1977. – 54с.
1592735
  Манеев А.А. Упражнения по грамматике как средство развития речи учащихся. (Из опыта обучения синтаксису простого предложения в 7 классах средней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Манеев А.А.; Казахск. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1592736
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия / Ю.С. Ржевский. – Москва, 1955. – 328с.
1592737
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия. / Ю.С. Ржевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 394с.
1592738
  Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи / Н.А. Ипполитова. – М, 1980. – 142с.
1592739
  Томилина В.П. Упражнения по криминалистической технике : [для юрид. ин-тов и фак.] / В.П. Томилина ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Дулова. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 352 с. : ил.
1592740
  Эртевциан А.Н. Упражнения по криминалистической технике / А.Н. Эртевциан, Н.В. Бахарев. – 3-е изд. – Казань, 1984. – 159с.
1592741
  Бахарев Н.В. Упражнения по криминалистической фототехнике : учеб. пособие / Бахарев Н.В., Романов В.И. – Казань : Казанский университет, 1991. – 215, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 215-216 (36 назв.)
1592742
  Измаильский В.А. Упражнения по курсу органической химии / В.А. Измаильский. – Москва-Л., 1949. – 492с.
1592743
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – Москва, 1967. – 112с.
1592744
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – 2-е испр. и доп. – Москва, 1973. – 239с.
1592745
  Богуславский В.М. Упражнения по логике : пособ. для сред. школы / В.М. Богуславский. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 175 с. : черт.
1592746
   Упражнения по логике : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1990. – 158 с. – ISBN 5-06-001595-5
1592747
   Упражнения по логике. – Москва, 1993. – 135с.
1592748
  Кириллов В.И. Упражнения по логике : Учеб. пособие / В.И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЦУПЛ, 1999. – 160с. – ISBN 5-86095-202-3
1592749
  Ивлев Ю.В. Упражнения по логике. Уч.-метод. пособие / Ю.В. Ивлев. – М., 1972. – 56с.
1592750
  Журавлев В.Г. Упражнения по математике для аудиторных занятий на 9-месячных курсах по подготовке к вступительным экзаменам в МАДИ / В.Г. Журавлев. – Москва, 1976. – 95 с.
1592751
  Белых В.М. Упражнения по методам вычислений / В.М. Белых, В.А. Даугавет. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1967. – 56 с.
1592752
  Архангельская Э.М. Упражнения по морфемике и словообразованию современного русского языка : метод. разработка / Архангельская Э.М. ; Латвийск. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. рус. яз. – Рига : [б. и.], 1988. – 62 с.
1592753
  Канин Е.С. Упражнения по началам математического анализа в 9-10 классах / Е.С. Канин. – М, 1986. – 156с.
1592754
  Добряков А.И. Упражнения по начертательной геометрии / А.И. Добряков. – Москва, 1946. – 8 с.
1592755
  Князьков М.А. Упражнения по начертательной геометрии / М.А. Князьков. – Москва, 1953. – 52 с.
1592756
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1960. – 66с.
1592757
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1963. – 28 с.
1592758
  Выхото В.А. Упражнения по немецкому языку для развития устной речи.5-й класс / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 143с.
1592759
  Рахман С.Е. Упражнения по обучению студентов-химиков / С.Е. Рахман. – Минск, 1978. – 39с.
1592760
  Горбунова Т.П. Упражнения по обучению устной речи на английском языке в 5-6 классах / Т.П. Горбунова. – Москва, 1962. – 64 с.
1592761
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1592762
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1592763
  Шишокин П В. Упражнения по общей химии / П В. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1592764
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1951. – 140с.
1592765
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 184с.
1592766
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. – М., 1962. – 207с.
1592767
  Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского языка на английский язык и с английского на русский / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1966. – 296с.
1592768
  Сахновская И.Ф. Упражнения по переводу с немецкого языка для студентов географического факультета / И.Ф. Сахновская. – Ленинград, 1973. – 62 с.
1592769
  Орловская И Т. Успенская Упражнения по письменной практике / И Т. Успенская Орловская. – Л., 1969. – 208с.
1592770
  Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах : пособ. для учителя / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – Москва, 1987. – 111 с.
1592771
  Буяновер А.Б. Упражнения по предупреждению речевых и грамматических ошибок / А.Б. Буяновер. – К, 1990. – 133с.
1592772
  Глебов И.И. Упражнения по привитию вычислительных навыков учащимся 5-8 классов средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Глебов И.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1959. – 8л.
1592773
  Ламуатье Ж.П. Упражнения по программированию на Фортране 4 : пер. с фр. / Ж.П. Ламуатье. – Москва : Мир, 1978. – 162 с.
1592774
  Ламзикова Н.В. Упражнения по пунктуации / Н.В. Ламзикова, Л.Г. Насонова. – М., 1981. – 64с.
1592775
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений : из опыта работы учителя рисования / Т.Ф. Беляев. – Ленинград : Учпедгиз : Ленинградское отд-ние, 1962. – 69 с. : ил.
1592776
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся : из опыта работы / Т.Ф. Беляев. – Москва : Просвещение, 1983. – 112 с. : ил.
1592777
  Преображенская Е.П. Упражнения по развитию речи при изучении грамматики. / Е.П. Преображенская, Л.Ф. Рындина. – Л., 1963. – 134с.
1592778
  Чистяков В.М. Упражнения по развитию русской речи учащихся VIII-X классов нерусских школ. / В.М. Чистяков. – М.
3. – 1958. – 206с.
1592779
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке : пособ. для учителей 8-10 классов / Бахарева Е.А. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 84 с. : ил.
1592780
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке : пособие для учителей 8-11 классов / Бахарева Е.А. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 92 с. : ил.
1592781
  Филиппов В.А. Упражнения по рисованию в восьмилетней школе V-VII классы / В.А. Филиппов. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1961. – 64 с.
1592782
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
1. – 1969. – 140с.
1592783
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
2. – 1969. – 139-262с.
1592784
  Троицкая Е.С. Упражнения по синтаксису / Е.С. Троицкая. – Л, 1959. – 112с.
1592785
  Александров А.М. Упражнения по синтаксису и пунктуации : пособие для учитилей / А.М. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 108 с.
1592786
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 239с.
1592787
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 271с.
1592788
  Крылова Р.В. Упражнения по словесному ударению в русском языке / Р.В. Крылова. – Минск, 1984. – 96с.
1592789
  Щербатский Б.М. Упражнения по стилистике. / Б.М. Щербатский. – М., 1959. – 116с.
1592790
  Лившиц Я.Д. Упражнения по строительной механике / Я.Д. Лившиц. – Киев; Львов, 1948. – 218с.
1592791
  Ляпин Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин. – Москва : Наука, 1967. – 264 с.
1592792
  Дмитриев А.В. Упражнения по теории электромагнитного поля / А.В. Дмитриев, Я.П. Ковалевская. – Ленинград, 1964. – 68 с.
1592793
  Фогельсон Е. Упражнения по технической математике / Е. Фогельсон. – Ленинград : Гос. из-во, 1925. – 94с.
1592794
  Хлебникова И.Н. Упражнения по фонетике русского языка / И.Н. Хлебникова. – М., 1963. – 143с.
1592795
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка для нерусских / Л.Г. Скалозуб, Л.С. Ковалева. – вып. 1. – Киев, 1971. – 94с.
1592796
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка. / Л.Г. Скалозуб. – Київ
ч. 1. – 1961. – 64с.
1592797
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка. : пособие для практических занятий по курсу "Современный русский язык" для студ. 1 курса государственных университетов / Л.Г. Скалозуб. – Київ, 1966
1592798
  Ведин Ю.П. Упражнения по формальной логике / Ю.П. Ведин. – Рига, 1968. – 96с.
1592799
  Алямская Н.В. Упражнения по французскому языку : Exercices de grammaire. Глагол. Le verbe / Н.В. Алямская, П.И. Заславская, Е.В. Успенская. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1964. – 72 с.
1592800
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1969. – 72 с.
1592801
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1970. – 45с.
1592802
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1973. – 56с.
1592803
  Гусак Ш.З. Упражнения с гантелями и резиновым амортизатором / Ш.З. Гусак. – Москва : Воениздат, 1963. – 96 с.
1592804
  Лапидус Б.А. Упражнения с ключом для лабораторной и домашней работы к "Практическому курсу английского языка для продвинутого этапа обучения". / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – М., 1975. – 152с.
1592805
  Мавромати Д.П. Упражнения художественной химнастики / Д.П. Мавромати. – М., 1972. – 142с.
1592806
  Лошкарев А.Г. Упражнения, задачи и контрольные задания по физической химии / А.Г. Лошкарев. – Свердловск, 1962. – 98с.
1592807
  Аннин М. Упразднение крестьянских сервитутов в Западном крае и Варшавском генерал-губернаторстве : критические заметки по поводу законопроектов, внесенных в 1910-13 гг. в Государственную Думу / М. Аннин. – Киев : Тип. Л.П. Кринского, 1914. – 52 с.


  На 2-х экз кн. подпись: Кик. Ващенко?..
1592808
  Устименко В.А. Упразднение хозяйственных судов - шаг к деградации судопроизводства в Украине / В.А. Устименко, Р.А. Джабраилов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 83-89
1592809
  Недзельский И.С. Упращения методики расчета статической устойчивости энергосистемы с учетом вариации частоты / И.С. Недзельский, Л.В. Цукерник. – Киев, 1982. – 32с.
1592810
  Бойко А. Упрвадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 15-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовано специфіку співвідношення педагогічної теорії і практики в умовах модернізації системи освіти України. Доведено, що упровадження педагогічних інновацій є головним чинником оптимізації їх співвідношення. Схарактеризовано найбільш ...
1592811
  Ожогин А.П. Упрваление безопасностью труда с применением ЭВМ / А.П. Ожогин. – Иркутск, 1991. – 107с.
1592812
  Галанец В.Г. Упрваление сельскохозяйственным производством в новых условиях хозяйствования / В.Г. Галанец, В.Б. Матлашенко. – Львов : Вища школа, 1987. – 167 с.
1592813
   Упрвление НТР. – М.
4. – 1976. – 76с.
1592814
  Слободчиков В.И. Упреждающая адаптация как особая образовательная деятельность преподавателей вуза / В.И. Слободчиков, Л.Ф. Мирзаянова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 0869-561Х
1592815
  Шрайберг Я. Упрек школе. Незнание физики ослабляет экономику страны // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  Образовательное сообщество всерьез задумалось о необходимости введения обязательного единого государственного экзамена по физике. Причина - острая нехватка инженерных кадров. Об этом, в частности, шла речь на слушаниях Комиссии по науке и инновациям на ...
1592816
  Кольибабичь Ж. Упрет / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука ; Приштина : Глас српски ; Друштво за обнову србистике, 1998. – 148, [9] с. : портр. – (Библиотека Посебна изданьа / уред.: Р. Павловичь, Д. Боjовичь). – ISBN 86-8119-129-Х
1592817
  Вовк Н. Упровадження CLIL-методології в іншомовній університетській освіті: написання анотації // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 98-106. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1592818
  Ігнатюк М. Упровадження АIБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотек (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім..О.Ольжича) // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 3. – С. 31-39


  У статті аналізуються особливості процесу впровадження АІБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотеки. Наведено конкретні приклади бібліографічного запису книги відповідно до нової інформаційної технології
1592819
  Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 22-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся робота установи ...
1592820
  Стужук П.І. Упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес вищих військових навчальних закладів та підготовку органів військового управління / П.І. Стужук, Ю.Г. Бодрик, Д.О. Сушинський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 2618-1614


  "У статті викладено досвід упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який може бути використаний в інших вищих військових навчальних закладах та під ...
1592821
  Кунанець Н.Е. Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALTPH" у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25 - 33
1592822
  Прушківський В. Упровадження безготівкових розрахунків з використанням платіжної картки в Україні / В. Прушківський, С. Бурма, К. Шумакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1592823
  Лисенко А. Упровадження біографічно-комунікативних практик у систему роботи бібліотечних, музейних та архівних установ / А. Лисенко, В. Дудник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано сутність, роль та особливості біографічно-комунікативних практик на сучасному етапі розвитку науки й суспільства. Розглянуто аспекти впровадження і використання біографічно-комунікативних практик загалом та біографічного методу зокрема в ...
1592824
  Карпенко О.В. Упровадження Болонських принципів у контексті реформування стистеми освітніх послуг країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Кривоносова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 91-99
1592825
  Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1592826
  Дяченко В. Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 3 (55) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – C. 109–119. – ISSN 2311-6676
1592827
  Шубіна Н. Упровадження в національне законодавство позитивного зарубіжного досвіду застосування поліцейського піклування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 194-198. – ISSN 2663-5313
1592828
  Линник С.О. Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 71-75. – Бібліогр.: 15 назв
1592829
  Ярош О. Упровадження гендерних підходів у політологічні навчальні дисципліни // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 96-98. – ISSN 2519-8416


  "Ресурсом для розвитку гендерної теорії й практики стали кафедри гендерних студій, що з"явилися в Україні вперше в 2010 р. у п"яти вищих навчальних закладах. Створення кафедр стало результатом конкурсу, що був проведений Програмою розвитку ООН за ...
1592830
  Ватульов А.В. Упровадження гендерного підходу в систему управління державними фінансами / А.В. Ватульов, К.В. Клименко, К.В. Кузнєцов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 79 назв
1592831
  Фулей Т. Упровадження гендерного підходу при проведенні судової реформи як складова забезпечення доступу до правосуддя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – С. 70-99. – ISSN 1026-9932
1592832
  Єршова Н.Г. Упровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні : дис. ... д-ра філос. : 281, 28 / Єршова Надія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 262 арк. – Додатки: арк. 259-262. – Бібліогр.: арк. 217-258
1592833
  Лукашевич М. Упровадження гуманітарної освіти в Україні: міфи та реалії : М. Лукашевич, А Морозова / М. Лукашевич, А. Морозова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-25
1592834
  Корчміт О.Ю. Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1592835
  Предиткевич М.М. Упровадження дистанційних освітніх послуг у середній та вищій освіті // Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2012. – № 7, грудень. – С. 29-31
1592836
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1592837
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1592838
  Симоненко О. Упровадження досвіду здійснення стратегічних комунікацій у політиці для бібліотечної сфери // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 64. – C. 438-451. – ISSN 2224-9516
1592839
  Іванова А.О. Упровадження досвіду японської системи управління персоналом на українських підприємствах / А.О. Іванова, Т.В. Пуліна, Л.С. Кутідзе // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 398-403. – ISSN 2222-4459
1592840
  Костюк О.М. Упровадження дослідницького навчання як фактор розвитку філологічної освіти в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7565-33-7
1592841
  Шкурат М.Є. Упровадження дуальної системи освіти на гірничо-металургійних підприємствах (на прикладі ТОВ "Метінвест") / М.Є. Шкурат, А.О. Завидовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 76-81. – ISSN 2222-4459


  Мета статті полягає в дослідженні дуальної системи освіти на гірничо-металургійних підприємствах (на прикладі ТОВ «Метінвест»), висвітленні основних тенденцій і значущості. У результаті дослідження розглянуто процес впровадження дуальної освіти на ...
1592842
  Замфереско О.В. Упровадження дуальної системи підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1592843
  Замфереско О.В. Упровадження дуальної системи підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1592844
   Упровадження електронних журналів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1592845
   Упровадження енергоменеджменту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Фахівці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробили комплект документів для впровадження системи енергетичного менеджменту в громадських будівлях, зокрема - в закладах вищої освіти.
1592846
  Срібна Ю. Упровадження етнодизайнерських ідей у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 32-43. – ISSN 1682-2366
1592847
  Клюс Ю.І. Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 45-52. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1592848
  Качалова Т.В. Упровадження європейських інклюзивних цінностей і принципів у освітнє середовище закладу вищої освіти / Т.В. Качалова, Т.В. Черненко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 65-69
1592849
   Упровадження Закону України "Про освіту" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1592850
  Кочубаєва М.Г. Упровадження зарубіжного досвіду в державне регулювання соціального захисту населення України в умовах економічної кризи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 203-207. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1592851
  Король С.Я. Упровадження звітності про сталий розвиток в Україні: стан і перспективи в умовах євроінтеграції / С.Я. Король, С.М. Семенова, М.А. Курбет // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 294-301. – ISSN 2222-4459
1592852
  Рибалко П.Ф. Упровадження здоров"язберігаючого середовища в роботу ЗВО - турбота про здоров"я студентів / П.Ф. Рибалко, Т.Г. Гриб // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 261-264. – ISBN 978-966-698-290-5
1592853
  Огнев"юк О В. Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в Україні / В.О. Огнев"юк // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 7-10
1592854
  Мокляк В. Упровадження зовнішнього тестування якості знань: перші кроки / В. Мокляк. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.113-118. – (Педагогічні науки)
1592855
  Лутфуллін В. Упровадження ідей педагогічної антропології К.Ушинського у виховній системі А.Макаренка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.157-163. – (Педагогічні науки)
1592856
  Чупахіна С. Упровадження інклюзивної освіти в Україні: реалії та перспективи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 193-198. – ISSN 2409-9244
1592857
  Васильєва О. Упровадження інноваціійних технологій в системі фахової підготовки майбутніх психологів // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 62-72. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1592858
  Шемаєва Г. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 8-17. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито напрями впровадження бібліотечних інновацій, обґрунтовано місце бібліотек у системі трансферу інновацій. Directions of introduction of library innovations are considered, the library place in system of a transfer of innovations is ...
1592859
  Поліщук М.А. Упровадження інновацій в агропромисловому комплексі як запорука переходу на новий рівень якості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 92-93
1592860
  Кірєєва І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовці магістрів педагогічного спрямування / Ірина Кірєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 26-29. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1592861
  Хижняк В.В. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у післядипломну освіту фахівців сфери цивільного захисту / В.В. Хижняк, В.Л. Шевченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 20-22 : фото
1592862
  Шатковська Г.І. Упровадження інноваційних технологій навчання та методів викладання із врахуванням передового національного та європейського досвіду / Г.І. Шатковська, С.І. Літвинчук // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 122-126. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1592863
   Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавства" / В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, Трач-Росоловська, А.З. Миколенко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – С. 176-178. – ISSN 1684-7903


  У статті висвітлено сучасні технології навчання, які впроваджені у викладання судової медицини в Тернопільському державному медичному університеті.
1592864
  Ашихміна Н. Упровадження інноваційних технологій у вокальну підготовку майбутніх педагогів у галузі музичної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 309-321. – ISSN 2312-5993
1592865
  Рудик А.В. Упровадження інноваційних технологій у процесі магістерської підготовки в системі університетської освіти / А.В. Рудик, Г.Л. Воскобойнікова // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 427-443. – ISSN 2219-438X
1592866
  Білоус В.І. Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 15-25. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1592867
  Алексєєв В. Упровадження інноваційної моделі управління комунальною власністю територіальних громад в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 1728-6220
1592868
  Кіцера Н. Упровадження інтерактивних методів викладання основ медичної генетики студентам-медикам // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 198-211. – ISSN 2312-5993
1592869
  Лебединець Т.М. Упровадження інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах / Т.М. Лебединець, І.В. Гуляєва, Л.В. Мироненко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 84-92. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1592870
  Михайлишин М.С. Упровадження інтерактивних технологій навчання в освітніх процесах вищої школи // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 197-199
1592871
   Упровадження інтернет-сервісу Socrative у навчальну роботу студентів медичних вузів / В.О. Потапов, Д.А. Хасхачих, Т.В. Демченко, І.С. Гарагуля, В.І. Чуйко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 60-63. – ISSN 1681-2751
1592872
  Бєгун В.В. Упровадження інформаційних технологій у сферу безпеки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 39-45 : фото, рис. – Бібліогр.: 9 назв
1592873
  Смага О.В. Упровадження інформаційного моніторингу в документаціине забезпечення управління закладів освіти України // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 60-66


  Розглянуто механізм збирання, обробки інформації, сучасний стан інформаційних технологій в управлінні закладами освіти України, проаналізовано найефективніші засоби підтримки прийняття управлінських рішень на основі використання інформаційного ...
1592874
  Товченко А.В. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 40-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1592875
  Божок О. Упровадження компетентнісного підходу в освітній простір вищої школи / О. Божок, В. Златніков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 49-56
1592876
  Паєнтко Т.В. Упровадження контролінгу в управлінні фінансами на макрорівні в Україні / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 107-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1592877
  Андрієнко А.О. Упровадження концепції "Smart city" в управління великими містами України : монографія / Антон Андрієнко. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-195 та в кінці розд. – ISBN 978-617-8126-59-9
1592878
  Чуйко О. Упровадження концепції особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій в університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Стаття розкриває концепцію особистісного становлення фахівців соціономічних професій в період навчання у вищій школі.
1592879
  Соколовська А.М. Упровадження концепції податкових витрат в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 7 (320). – Бібліогр.: 30 назв.
1592880
  Звєкова В. Упровадження коуч-технологій в освітній процес як основа підвищення позитивного професійного іміджу майбутнього фахівця морської галузі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 120-127. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1592881
  Ладиченко Т. Упровадження курсу "Громадянська освіта та методика ії навчання" в педагогічних університетах України // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (213), травень 2019. – С. 17-20
1592882
  Меламед В.А. Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 242-249. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333
1592883
  Сипченко О. Упровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів / О. Сипченко, О. Набока, Л. Чугаєва // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 165-179. – ISSN 2077-1827
1592884
  Ткаченко Т.П. Упровадження менеджменту якості в бібліотеках України // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 254
1592885
  Казюк Я.М. Упровадження механізмів державного управління мінімізацією податкового тиску в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 105-110. – Бібліогр.: 24 назв.
1592886
  Дмитренко Т.Л. Упровадження міжнародних стандартів регулювання ринку віртуальних активів в Україні / Т.Л. Дмитренко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 29 назв
1592887
  Вікторов В.Г. Упровадження міжнародних стандартів якості та їх вплив на підготовку висококваліфікованих фахівців 1 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 17-20. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1592888
  Головко В.О. Упровадження міжнародного досвіду публічно-приватного партнерства в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 61-70. – ISSN 2414-3499
1592889
  Хоруженко О.О. Упровадження міжнародної норми якості ISO 9001:2000 у роботу органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 242-248. – ISSN 1563-3349
1592890
  Багмет Михайло Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України серед молоді південного регіону: досвід Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 31-32. – ISSN 1728-6220
1592891
   Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України: роль вищої школи : [огляд інтерактивного семінару] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1592892
  Васецька Л. Упровадження мультимедійних технологій у навчальний процес: проблеми і перспективи / Л. Васецька, О. Соловйова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 30-40. – ISSN 2073-4379
1592893
  Колотуха О.В. Упровадження нових підходів до організації професійної підготовки фахівців туристичної галузі як умова підвищення їх конкурентоспроможності / О.В. Колотуха, О.Л. Миргородська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 350-356. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1592894
  Малащук Д.В. Упровадження нових технологій як ключовий фактор ринкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто можливості інтернаціоналізації науково-технічних зв"язків високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості та здійснено аналіз впливу діяльності ТНК на розвиток світового ринку високих технологій.
1592895
  Морозов В. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 54-58. – ISSN 2078-1016
1592896
  Єфіменко Н.А. Упровадження новітніх систем автоматизації управління підприємством // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-66.
1592897
  Глоба О. Упровадження новітніх технологій в освітній процес при викладанні хімії та біології у закладах освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 73-81. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1592898
  Кучай Т.П. Упровадження педагогічних ідей В. Антоновича в сучасній школі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 22-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1592899
  Дудова Д. Упровадження педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості у процес підготовки майбутніх фахівців морської галузі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 210-222. – ISSN 2312-5993
1592900
  Лубенченко О.Е. Упровадження податкового менеджменту на підприємстві / О.Е. Лубенченко, Г.Ю. Нестерук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 119-123. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1592901
  Лисак О. Упровадження подкастів як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 80-84. – ISSN 2409-9244
1592902
  Ярхо Т. Упровадження принципу генералізації знань у повторювальний курс елементарної математики в технічних закладах вищої освіти / Т. Ярхо, Т. Ємельянова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 440-451. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1592903
  Литвиненко Я. Упровадження програм профілактики шкільного булінгу серед підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 37-41. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1592904
  Ковальчук А.М. Упровадження програмних засобів у навчально-тренувальний процес циклічних видів спорту / А.М. Ковальчук, І.С. Коваль, А.М. Петренко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 191-195 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-4643
1592905
  Івахненков С. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1592906
  Генкал С.Е. Упровадження профільного навчання в Україні / С.Е. Генкал, К.М. Одінцова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 105-109. – ISBN 978-966-698-291-2
1592907
  Черкашин С.В. Упровадження процедури оцінювання як інструмента підвищення якості викладання в університетах Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 314-323. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1592908
  Коптев М.М. Упровадження результатів наукових досліджень співробітників кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії в навчальний процес // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 26-28. – ISSN 2077-4214


  Науково-педагогічні працівники кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Української медичної стоматологічної академії, дбаючи про сучасний рівень підготовки майбутніх лікарів, активно впроваджують у навчальний процес результати власних ...
1592909
  Козодой Д.С. Упровадження ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці в галузі залізничного транспорту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 21 : рис.
1592910
  Шмиголь І.В. Упровадження різних форм та методів самостійної роботи при викладанні біології і екології / І.В. Шмиголь, О.П. Ковтун // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 38-44. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1592911
  Кудлай О.І. Упровадження системи Moodle в навчальний процес як ефективний засіб вивчення іноземних мов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 84-93. – ISSN 2073-803X
1592912
  Савельєв Ю. Упровадження системи оцінювання і контролю якості наукових видань в Україні (обговорення Проекту "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 94-96. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817
1592913
  Ткаченко Т.П. Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 157-165


  Узагальнюється досвід українських бібліотек щодо впровадження системи управління якістю. Визначається, що формування системи якості відбувається в три етапи: визначення основних і допоміжних процесів; підготовка бібліотечного персоналу. Ключові слова: ...
1592914
  Болюбах В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1592915
  Яременко В.П. Упровадження спортивних РR-технологій для формування іміджу сучасного університету // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 92-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Розглянуті спортивні РR-технології, які застосовуються для формування іміджу сучасного вищого навчального закладу в Україні. Визначено механізми впровадження спортивних РR-технологій для формування іміджу сучасного університету. Показано важливість ...
1592916
  Гетьманенко Н.В. Упровадження сучасних інформаційних технологій у систему географічної освіти : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-41 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1592917
  Гойман В.І. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "Культурологія" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 70-75. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Досліджується одна з важливих проблем в теорії й практиці педагогічної освіти – культурологічна спрямованість навчального процесу. Розглянуті питання застосування інноваційних технологій при проведенні занять із дисципліни «Культурологія». ...
1592918
  Ящук Л.О. Упровадження сучасної науково-технічної термінології поштового зв"язку - нагальна потреба сьогодення // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 34-38
1592919
  Гриценко Л. Упровадження теорії біонічного формоутворення у процес навчання художнього проектування одягу / Л. Гриценко, Л. Страшко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 54-63. – ISSN 1682-2366
1592920
  Зніщенко М. Упровадження УДК - шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комнікацій / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушено низку проблем, виявлених у ході цього процесу
1592921
  Коваль Н. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ") / Н. Коваль, І. Благірєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблемні питання та наведено план дій щодо впровадження та застосування Універсальної десяткової класифікації в бібліотеці ВНЗ.
1592922
  Андрієвський Б.М. Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 7-10. – ISSN 1998-6939
1592923
  Маслов Д.С. Упровадження цифрової валюти центрального банку в Україні: аналіз і перспективи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 11 (550) : Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного розвитку України після війни. – С. 248-257. – ISSN 2222-4459
1592924
  Леміш К.М. Упровадхення аутсорсингових рішень у процес реструктуризації підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 106-108 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1592925
   Упровление социалистическим производством. – М., 1974. – 367с.
1592926
  Римарук І.М. Упродовж снігопаду : поезії / І.М. Римарук. – Київ : Молодь, 1988. – 114 с.
1592927
  Рябцев В.П. Упродовж століття (енциклопедичні та довідкові видання про утворення та діяльність земств на території українських земель) / В.П. Рябцев, І.М. Миколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 43)


  Проаналізовано офіційний погляд на утворення і діяльність земств у різні періоди на території українських земель у довідникових виданнях (середина ХІХ - кінець ХХ ст.).
1592928
  Рабинович П.М. Упрочение законности -- закономерность социализма / П.М. Рабинович. – Львов, 1975. – 260с.
1592929
  Волох Г.И. Упрочение и развитие дружюі украинского народа с велики русским народом (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Волох Г. И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 199л. – Бібліогр.:л.175-198
1592930
  Лашко Н.Ф. Упрочение и разрушение металлов и некоторые предельные механические состояния металлов / Н.Ф. Лашко. – М, 1951. – 188с.
1592931
  Кривуша Ю.В. Упрочение и разупрочение сплавов Al-Zn u Al-Zzn-Mg. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривуша Ю.В.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1962. – 11л.
1592932
  Жуков Е.В. Упрочение позиций евро в мировой валютной системе // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 132-138. – ISSN 0235-5620
1592933
  Вахрамеев А.В. Упрочение позиций мирового социализма / А.В. Вахрамеев. – Москва, 1973. – 64с.
1592934
  Склобовская М.В. Упрочение связи ДНК-белок в растворах дезоксирибонуклеопротеида, подвергнутых действию УФ или y-облучению. : Автореф... Канд.биол.наук: 090 / Склобовская М.В.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино-на-Оке, 1969. – 23л.
1592935
   Упрочение Советской власти в Москве и Московоской губергии. – М., 1958. – 524с.
1592936
   Упрочение Советской власти в Пермской губернии. – Пермь, 1966. – 432с.
1592937
   Упрочение Советской власти в Татарии. – Казань, 1964. – 708с.
1592938
  Крухмалев А.Е. Упрочение социально-политического и идейного единства советского общества / А.Е. Крухмалев. – М., 1982. – 64с.
1592939
  Ковалевский Б.П. Упрочение союза рабочего класса и колхозного крестьянства в условиях борьбы КПСС за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1957 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалевский Б.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1592940
  Костаков А.Н. Упрочение союза рабочего класса и среднего крестьянства на основе решений 8 съезда партии / А.Н. Костаков. – Москва, 1958. – 40с.
1592941
  Фризен С.А. Упрочнение алюминиевых сплавов при термомеханической обработке : Автореф... канд. техн.наук: / Фризен С.А.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1968. – 23л.
1592942
  Спиридонова И.М. Упрочнение поверхности металлов и сплавов / И.М. Спиридонова. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
1592943
  Жупикова Е.Ф. Упрочнение Советской власти на теорритории Чечено-Ингушении в период деятельности ревкома (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жупикова Е. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1592944
  Дарчиев И.Д. Упрочнение союза рабочего класса с крестьянством в условиях строительсва коммунизма (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дарчиев И.Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 22л.
1592945
  Соболев П.Н. Упрочнение союза рабочих и крестьян в первый год пролетарской диктатуры / П.Н. Соболев. – М, 1977. – 320с.
1592946
  Берлин А.А. Упрочненные газонаполненные пластмассы / А.А. Берлин, Ф.А. Шутов. – Москва : Химия, 1980. – 224 с. – Библиогр.: с. 209-216
1592947
   Упрощается пересечение водных границ // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 10
1592948
  Жижимов Максим Упрощение линейных элементов в ГИС // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1592949
  Сульповар Б.С. Упрощение первичных форм учета труда и заработной платы и учета выполнения норм выработки / Б.С. Сульповар. – М., 1956. – 12с.
1592950
  Филиппов М. Упрощение подстановки Лагранжа / М. Филиппов // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 12
1592951
  Бразовская А.Е. Упрощение процедуры очистки судов и грузов в морских портах и интересы реализации энергетической стратегии РФ / А.Е. Бразовская, А.С. Скаридов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1812-3910
1592952
  Семікина О. Упрощение уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: стремление к реализации европейских и международніх стандартов в российском законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 33-45. – ISSN 1810-308X
1592953
  Ксензова Ю.А. Упрощение формальностей в международном морском судоходстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 41-42.
1592954
  Чамберлэн Б.Х. Упрощенная грамматика японского языка (новый письменный стиль) / Б.Х. Чамберлэн; пер. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 131 с. – (Издания факультета Восточных языков Императоского С.- Петербургского университета ; № 31)
1592955
  Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов / М.Б. Равич. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 287с.
1592956
  Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов / М.Б. Равич. – 4-е изд. – Москва, 1964. – 367с.
1592957
  Зевакина А.М. Упрощенная обработка книг / А.М. Зевакина. – Москва, 1954. – 40с.
1592958
  Рэс Р. Упрощенное счисление / Ремиг Рэс ; Пер. с X-го нем. изд. Л. Филлер, инж.-техн. – Москва : Изд. "Коммерческий сотрудник" ; Типо-литогр. Н.Л. Ныркина, 1913. – [8], 208 с. : табл. – Экз. № 62083 без обл.
1592959
  Кирсанов А.Т. Упрощенное химическое определение потребности почв в фосфорнокислых удобрениях (предварительное сообщение). / А.Т. Кирсанов. – Л., 1932. – 31с.
1592960
  Такер Г.К. и Уиллс Д.М. Упрощенные методы анализа систем автоматического регулирования / Г.К. и Уиллс Д.М. Такер. – М.-Л., 1963. – 367с.
1592961
  Суханов В.Ф. Упрощенные начертания и разнописи китайских иероглифов / В.Ф. Суханов. – М., 1980. – 128с.
1592962
  Васильев А.М. Упрощенные определения физических и водных свойств грунтов / А.М. Васильев. – Москва-Ленинград, 1939. – 112с.
1592963
  Лавров М.Г. Упрощенные способы культивирования клеток in vitro : Автореф... канд. вет.наук: / Лавров М.Г.; Всесоюз. ин-т эксперим. ветеринарии М-ва сел. хоз-ва СССР. – М., 1963. – 14л.
1592964
  Новиков А.П. Упрощенный метод водохозяйственных расчетов прудов и водохранилищ при многолетнем регулировании стока малых неизученных водотоков / А.П. Новиков. – Київ, 1955. – 56с.
1592965
  Сагарда С. Упрощенный расчет силовых трансформаторов приемно-усилительных устройств / С. Сагарда : Радиоиздат, 1935. – 1 таблица
1592966
  Правдина И.С. Упрощенный способ составления полигонных условных уравнений / Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; И.С. Правдина. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 1. – 1947. – С. 91-103. – отдельный оттиск из трудов НИИГАиК Том 1
1592967
  Парвиз М. Упрощенный численный прогноз геопотенциала в средней тропосфере с учетом климатического фона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Парвиз М.; Ленинг.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 8л.
1592968
   Упрпвление социальными процессами в отраслях. – М.
2. – 1985. – 132-242с.
1592969
  Баюк Е.И. Упругая анизотропия горных пород при высоких давлениях / Е.И. Баюк, М.П. Воларович, Ф.М. Левитова. – Москва : Наука, 1982. – 170с.
1592970
  Кирсон И.М. Упругая и неупругая дифракция, лидирующие чстицы в адрон-нуклонных и адрон-ядерных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Кирсон И.М.; АН УзССР, Ин- ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1990. – 26л.
1592971
  Судакевич И.И. Упругая ткань, ее строение и развитие. : (с четырмя табл. рис.) / [Соч.] Студента Ивана Судакевича ; (Из гистологической лаборатории унпиверситета Св. Владимира). – Киев, 1882. – [4], 63 с., 4 л. ил : ил., табл. + 4 табл. рис. – Библиогр. в примеч.
1592972
  Шаталов Г.А. Упругая энергия при фазовых превращениях в твердых растворах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Шаталов Г.А.; АН УССР.Ин-т металлофизик. – К, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1592973
  Дьелесан Э. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов / Э. Дьелесан, Д. Руайе. – Москва : Наука, 1982. – 424 с.
1592974
  Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями : в 2-х томах / А.Н. Гузь. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 372 с.
1592975
  Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжниями : в 2-х томах / А.Н. Гузь. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1986. – 535 с.
1592976
  Зарембо Л.К. Упругие волны конечной амплитуды в жидкостях и твердых телах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 045 / Зарембо Л.К.; МГУ. Физ. фак. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.21-24
1592977
   Упругие волны промышленных взрыов и исследование земной коры Урала : Сборник статей. – Свердловск, 1978. – 92с.
1592978
  Козлова Л.Е. Упругие деформации при сопряжении неизоморфных фаз и термоупругие мартенситные превращения в сплавах на железоникелевой основе : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Козлова Л.Е. ; Ан УССР. – Киев, 1987. – 15 с.
1592979
  Головин С.А. Упругие и демпфирующие свойства констукционных металлических материалов / С.А. Головин. – Москва, 1987. – 190 с.
1592980
  Теку А.Б. Упругие и квазиупругие столкновения двух ядер при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Теку А.Б.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1592981
  Пиратинская Ирина Иосифовна Упругие и магнитные характеристики дигерцанида железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Пиратинская Ирина Иосифовна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1592982
  Арушанов Г.Г. Упругие и неупругие дифракционные ядерные взаимодействия / Арушанов Г.Г., Исматов Е.И. ; отв. ред. А.Г. Ситенко ; АН УзССР, Ин-т ядер. физики. – Ташкент : Фан, 1988. – 282, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 272-283 (264 назв.)
1592983
  Кучин В.А. Упругие и неупругие свойства кристаллов / В.А. Кучин, В.Л. Ульянов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 134 с.
1592984
  Ботаки А.А. Упругие и неупругие свойства монокристаллов галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ботаки А.А.; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1967. – 16л.
1592985
   Упругие и неупругие соударения частиц большой энергии с нуклонами и ядрами. – Ташкент : Фан, 1975. – 252с.
1592986
  Чебан В.Г. Упругие и термоупругие волны в деформируемых средах / В.Г. Чебан, П.Ф. Сабодаш; АН МолдССР, Ин-т математики с вычисл. центром. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 268с.
1592987
  Теодосиу К. Упругие модели дефектов в кристаллах : Пер. с англ. / К. Теодосиу. – Москва : Мир, 1985. – 352с.
1592988
  Оанасович В Упругие напряжения в пластинках с разрезами при соприкосании кромок : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.02.04 / Оанасович В К.; АН УССР Льв. ин-т матем. – Львов, 1977. – 21л.
1592989
  Горяинов В.Г. Упругие пласты / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1984. – 82с.
1592990
   Упругие поверхностные волны : Труды Всесоюзного семинара (сентябрь 1972 г.). – Новосибирск : Наука, 1974. – 153 с.
1592991
  Францевич И.Н. и др. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов : справочник / И.Н. и др. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1982. – 286с.
1592992
  Новацкий Б.Г. Упругие рассеяния и расщепление ионов Li6 на ряде ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Новацкий Б. Г.; МГУ, НИИ яд. физ. – Москва, 1972. – 14л.
1592993
  Федотов И.И. Упругие свойства и замедленные процессы поляризации в керамике титана бария. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федотов И.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 8л.
1592994
  Неручев Ю.А. Упругие свойства и молекулярная структура Н-парафинов на линии насышения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Неручев Ю. А.; Моск. обл. пед ин-т. – М., 1971. – 16л.
1592995
  Воларович М.П. Упругие свойства минералов при высоких давлениях / М.П. Воларович. – Москва : Наука, 1975. – 131с.
1592996
  Капитонов Анатолий Михайлович Упругие свойства некоторых магнитоупорядоченных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Капитонов Анатолий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1592997
  Зиновьева Г.П. Упругие свойства некоторых силицидов и германидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зиновьева Г.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1592998
  Рыжова Т.В. Упругие свойства породообразующих минералов (силикатов). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыжова Т.В.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1964. – 15л.
1592999
  Беликов Б.П. Упругие свойства породообразующих минералов и горных пород : с приложением таблиц упругих констант главнейших типов горных пород) / Б.П. Беликов, К.С. Александров, Т.В. Рыжова ; АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, Сибир. отд., Ин-т физики. – Москва : Наука, 1970. – 276 с.
1593000
  Долгих Николай Яковлевич Упругие свойства сплава ВТЗ-1 с приложениями к расчетам труб : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Долгих Николай Яковлевич; Тульск. политехн. ин-т. – Тула, 1973. – 21л.
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,